You are on page 1of 3
Ufad viady Ceské republiky Nabiezi Edvarda Benese 4 118 01 Praha 1 V Praze 21. 3. 2020 opis provozovs Waren k d Pane predsedo viady, vazend viddo, obracime se na vas coby provozovatelé restauraci a kavaren. Vét8ina z nas zasvatila cely ‘svUj profesni zivot rozvoji gastronomie v Ceské republice. Za ta léta dobfe vime, Ze podniky Poskytujic! gastronomické sluzby jsou kfehkym organismem. Nékterym se daii lépe, jinym hfe. Mame zkuSenost i s podniky, které jsme museli zavfit. Ale za celou dobu jsme nikdy nenechali Z4dné dluhy u nasich zaméstnancé,, pronajimateld, dodavateld ani partnera a nikdy jsme neméli 24dné pohledavky visti statu. Chovame se jako Fédni hospodafi Nechavame si rezervu, abychom pokryli vykyvy sezon i popularity. havarie, opravy, renovace a nepredvidatelné udalosti. VSechny restaurace mame za nemale éastky Pojisténé, Proti dopadu nafizeni, kterd vidda vyhiasila v ramci boje proti onemocnéni COVID-19, se vSak pojistit nelze. Na takto nahlé zastaveni trZeb neni a ani nemoh! byt nikdo z nds pfipraven. Vétsina gastronomickych podniki v Ceské republice je tak dnes ve vazném ohrozeni. Podle rozboru pravnich kancelafi na tuto situaci pamatuje z4kon 240/2000 Sb. — Zakon 0 krizovém fizeni ao zméné néktenych zakonii (krizovy zakon). Je v ném jasné uvedeno, ze Stat je povinen nahradit Skodu zpusobenou pravnickym a fyzickym osobam v pfiginné souvislosti s krizovymi opatfenimi*, Je evidentni, Ze nahradou Skody nelze rozumét lad poskytnuti zéruk u bezroénych pujéek, pozdrZeni platby dani ani éasteénou néhradu mezd. Nikdo z nas nechce dlouhodobé zadluzit své podniky, které v blizké budoucnosti nejspiS nebudou prosperovat, Profesni est a zdravy podnikatelsky rozum nam nedovoluji vstoupit s nagimi spolecnostmi do tak nejisté situace s dluhy. Neseme Zodpovédnost za budoucnost tisicil zaméstnanct ~ a tymy nagich lidi jsou to nejcenngjsi, co mame. Snazime se o solidaritu a i v téchto dnech nadale varime jidlo vem, ktefi jsou na stravovani v gastronomii odkézéni, i presto, Ze takovyto provoz je podnikatelsky velmi ztrétovy. Povazujeme to za svou povinnost. | kdy2 je jasné, Ze souéasnou prioritou viddy je ochrana zdravi obéant, v dusledku opatieni, Kiera souvisi s vyhlédenim nouzového stavu, je situace v8ech podnikateld v gastronomii neudréiteing Bez véasné, jasné formulované zéruky pfimé finanéni pomoci ze strany statu nebude moci vét8ina restauratérti pokraCovat v podnikani. Pokud pomoc viady nebude rychla, budou nase statutarni organy podle souéasné legislativy povinny vyhlasit insolvenci. Nejen my, ale hlavné nasi zaméstnanci a cely dodavatelsky fetézec se tak ocitne ve vazné Zivotni nejistote. Jan Boros 500 zaméstnanci) 26 restauraci Potrefena husa Milo3 Hodan a Frantisek Koutal 107 zaméstnancit CL Z7 Grosseto Prihonice, Grosseto Namésti Miru, Ls. KLE Grosseto Brumlovka, Grosseto Dejvice, Kulinatska “© © akademie Tomas Karpisek a Daniel Krondak 1100 zaméstnanci Pasta Fresca, Pastacatfé, Brasileiro Slovansky dim aU Zelené Zaby, Kuchyii, My88k, Eska, Dva kohouti, Grils, Pizza Nuova, Café Savoy, Eska, La Degustation Bohéme Bourgecise, Bokovka, Kantyna, Nae maso a Lokaly Diouhaaa, U Bilé kuZelky, U Zavadild, Nad Stromovkou, Hamburk, U Caipla, Pod divadiem, Korun Lubomir Osusky —_/ lg 150 zaméstnancd, (“7 Senk a restaurace Lékama, Cerveny jelen, Koziovna Doubravka, Potrefena husa Pizen, Pizefika, Sokolovna Bolevec Radek KaSparek iz 29 zaméstnancid Ea 2 Fie LE es David Pettik 400 zaméstnancit SIA, Potrefena husa Hybernska, Potrefend husa Pardubice, Cukrai Skala, Vinohradsky Parlament, Bruxx, FoodWay Catering, Sisters eee Zdenék Pohireich 105 zaméstnanci) Next Door, Imperial, Divinis Jan Punéochar : oe 32 zaméstnancu ln Y—-s — U Matéje C Ondiej Rakosnik a Riccardo Lucque 200 zaméstnancti Aromi, La Finestra, Amano, La Bottega di Finestra, ~~ La Bottega Bistroteka, La Bottega Linka, La Bottega Tusarova, La Bottega Gastronomica Emanuele Ridi ayy) AP _ 20 zaméstnancii \ Manu Risto, Manu Praga Sylvio Spohr AE yes 80 zaméstnanc <4 Oe provozovatel Café Louvre ee Ladislav Starka 800 zaméstnanci: La Bodeguita de! Medio, La Casa Argentina, Dutch Pub, Asia Temple, U Cisafi,, El Toro Negro, Café 60's, La Republica, Oliva Verde, Cohiba Atmos U Ziaté konvice, Georgia. - Libor Vedral 120 zaméstnancu Mincovna, Tiskama, Potrefena husa Narodni~ Vaclav Vojif 110 zaméstnanci Bugsy's bar, Spejle, Phenomen, F&B Catering, Potrefena husa Na Verandach, Potrefena husa Albertov;

You might also like