I I

'f'{
|tl|||-,

,l, 'L'
l
.l

',

':

fll *
.trt
NI

_-l

I I

I
-l

J
'1
I

.t i

I

Sh#g[[s Shsrsmon

e

BoCo J. Bsginski

J

Vindoc att*vil
)

$sF3gLBffs #EB

Wut#ruI s#ffiirlt#1#T

## gff#fffffEat
Ghid proctic perutrr,r folosireo ext {octu.ltti rJe s ernirtl e cLe grepfrut p€ntru tratarnentul o 5t cle boli

{.Jna

dintre cele mai eficien te noi Enetode de tr atament

O

Copyright ZA}i

r\ otA:
l.T -

\J

carie nLI- se subscriu diagnosticeior si/iai tratamentelar" prescrise de un medic cattflcat, de iln psihoterapeLrt, un naturopat sau un uindecdtor. Dacd^folosiyi, deci, ex-

Informatia prezentatd tn lucrarea de fafd, Ielqatd de ocest acest extract, a fost preluatd si preluc;ratd, cLr foar:te gi prelucioid,' cti foar:te ? Jost nuare atenfie, din rezultatele testelor cercetdr{Ior inFi iernalionale efectuate pe tema respectiud.. ctt toate acestea. aplicaltile,si posib"uitd.{ile descrise,-?.ft aceastd-

craree-

asumdm rd.spunderea pe_ntru posibilele efecte negatiue de orice fel cere pot reiulta di; ufiIizar-ea"neglijenid seu improprie a extractului. sau a metod.elor de"scitse in Iud.e

tractul, acordafi mare atenfie indici;iilor'giTrou consultapt un medic, un naturopat sau un'farmir6,trt. IrIu ne

fafd.

H'diu*r: l:4trS
'i-.-1,
_+

'

;v

,'*','

J'_i'-!-

lJ, l', |
-+
.

Y.

1
(.

...' vicror Hugo (1BOZ_rBg5) fif .l{imic tn lumea aceasta nu este mai puterntc dectt o idee cdreia i-a uenit timptll.:.. t 'J rdt Shalilcr Sharcrrnon c Bodo J. n n T K ffi 3 .::-ftnl El 4 d I ffi m ffi . Bcrginski -l -l dlll II fli trl Ett -ta Et IfE EIT tFl FfiI I I I I I I I I I I 'J I I I . I t t I I tt -t ...rt..tl I ry I I 3 I El II I -.:.

: ...ftr /*'t' J .

i gingii H E e-r--.:::....flll *:ri!lt+ -rh E H - K E Prima intilnire 7 Un copac numit .E -tl -r.i sinusuri nazale Zona gitului tirechi FaiS E "''-'-=''G fl ET - --. ::- -tsI 'l*..rrFl.a*t.t "/1 1 I I I ffi J I I Shcllilcr Shqicrmon . n n m Unghiile de la miini gi de Ia picioare Vagin gi organele genitale Extractul de seminle de grepfru i ...'""'{fl Dinfi .- T-tr Scalp gi p5r Piele Ylcloare ..-...1 .TT I I f f-* a H .. Bodo J.."FfE| I I I I CUPRIISS ffgr E I isgll E i=_|- -p ..:.Citrus paradisi.-.Ef I I I EN l E' nqJ|!F.f.pl*at-. Gi I E l I I I ) I Hd E E -F I I I :qrF. Boginski n E'd ffir .uz intern 1? IE Infiamalii F"Xceii i {Lf+c'ai} ffi .:'..rrfll II E w .idilt .q-. I -. irlas .. 12 Componente Descoperirea unui remediu universal 76 Extractul de seminle de grepfru t uz extern GurA Fi buze 26 -t E --"'...

Bclginski I GastritX. o'l Date gi dovezr Etiintifice B5 .i alte afectiuni fungice Boli ]lara zttare Alergii Este rnai bine s5.rturii Alte posibilitXil de utiluzare a extractului de serninfe de grepfrut 7s In igiena personal5 I I I I in cosmeticX + _ n _ t rn rngrulrea coplllor Ca ajutor in cas5.. . previi decit s[ vindeci 66 69 Cea rnai rnic[ trusX medicalX Cin Juine MS.ut Pentru anirnalele de cas[ '1 Preparar ea extractului de serninte de . Pentru tratarea apei de b5.qreptrut f .b I I Shcrlilcr 5h"i"rnon o Bodo J. ulcer gastric gi duodetral Candida ..

.torilor.r'i:lil-1. iar cercetarea s-a axat pe efectele sale .cti. ln cursul c5.Acolo unde este prezent pericolu.m seminle1e grepfrutului. posibilitd.!y.1843) .i-it il trr"."' i cercetS. Spre deosebire de muite remedii naturale. dupX ani Ce zile ?n care incercase in van nenu. Cu o zi inainte.tor.i cit de entuziast este rlspunsul atit al A " 1 .ii.l de ser-nii. Bcrginski PRTIWA iTqrirFTIRE ..tra. a unui fruct extrem de comun. ai cXrui proprietar ne-a spus c5.. atit de famiiiare de'acum. r.I.i pe aplicabilitate.ratelor afecfiuni.r. S-a dovedit faptul cd numeroase boli noi se datoreazS stilului de vialX modern. v a . Atlt de des scuip5.iie ie fi'?. aceastS.ut5rii de noi qi noi femed. substanle .rrl b. o cunogtin![ ne povestise cum nepl[cerile intestinale de care suferea fuseser5 vindecate de extractul de seminle de grepfrut." *::... descoperise substanfa relativ recent.{ Shcrlilcr Shcrrcrrnon 7 .. in forma sa.ii naturale.ra. o mai intilnisem gi inainte. in afara nenumS.codificatd" ca sXmin!5. asa cS ne-am bucurat atunci cind am descoperit gi un remediu naturist nou. cit gi al oamenilor care o folosesc vom vedea ?n capitolul urrnS.J7 gii]_it5.te alte remed. extractul de seminle de grepfrut nu pare a avea o tradifie. Irle-am dus asadar la magazinul respectiv.file de saluare stnt mai meri" Fried rich Hiilder in (tz7o . a fi congtienli de comoara ascunsX in interiorul lor! Cum a fost descoperitS. e:. De fapt.-:f r. Bodo J. Prinrul contact cu extractui de Cttrus paradisi (denumgea sa botanic4 1 am avut intr-un mic magazrn din Irlanda. am descoperrt rntr-o zi o substanlX uluitoare gi promil[toare. f5r5. Este o substan![ nouX.2.-rtjq'cas+ in u. .j*a.

etc. .Ili Cli a-t . multe altele..nu are impact asupra bacteriilor folositoare din I organism .rezultat al unor cercetXri aProI fund"ate . remediu care sS nu slS. F5-r[ s[ I \Teau.u civilizaliei .t! descopennl Studii efectuate in SUA au avut ca rezuitat similare privitoare ia para zr\i .it.nu" slXbeqte sistemul 1 imunitar . etc.I r toare la invazia de agenli patogeni cS. mintea mi-a zburat la rapoartele alarmante privt. I noi.spectru larg I .I scriau efectui antibacterial al extractului de seminle de r grepfrut ne-au atras in mod special atenfia: . p.? -' -'-ffi dontiiuat sf-citim. dXruindu-ne un remediu impotriva agenlilor patogeni.erivat natural .. gi in curind eram Aeja entuziagt'il r I . am ascultat relatXrile omului privitoare la I numeroasele afecliuni cronice ale prietenilol sau clienlilor | I s5i care fuseserX vindecate chiar mai repede decit candidoza I ..beascd sistemul imunitar. alergiile.. Bodo J. circa jumXtate din boli pot fi atribuite unor infecpi patogene interne. Baginski de candidoza de care suferea. I{umerosi expe4i estimeazd.puternic gi eticient . t sX nu distrugS.rcurj. iar cercetXrile reeffitdeseoperit cd existS. citeva cuvinte-chei1 ce d. in sfir.' ' Apoi.inclusiv posibilitatea-ca $ pulin un sfert din popuialia )Jew York-tilui sX fie infesta.reia trebuia s[ ii facem fatX...necostisitor .hipoalergenic". etc. s-a indurat_d.."mon ...d.S'rresr:] dirr ce in i].5 sh"til" sh". proprietarul magaztnului ne-a d"at o copie a unei : paglni dintr-un zia5 englezesc. flora intestinalS.iuni. o corela$i+in-t+e-ciuper d.Eficient impotriva a peste 3O de agenli patogeni 9i nu. I diovascuiare . problernele car-1 iui. Chiar cH suna bine! Oare Mama-Natur5.iverse afec. .1 merogi parazili mono-celulari" scria in ziar. Din ce in ce mai interesali de ace-*t subiect. cum ar fi artrita.i multe.non-toxic . cd.? mai :it-?Te.

E ET .t .LE- "*.ti din organism pot trezi i' noi dorinfa de a menline permanent aceasta noud. B"d" J.@i I .. Prospefimea gi iimpezimea care insolesc ad... I Ei' EI 1-*/ -t' Eu **-.t.l Dll. Ideal este ca acest sentiment . + I I )l I. 's"s$&!iiia" E E.-:?r..nl - --_ E E' E. I I ELli EIE EI ".".terea interioarl. indiferent cd acestea se numesc medi.-l&l -Jt I E E -r't.-fiii=rl I *4h'l _t .tba.--L.. cu toate posibilitxlife sale.=+ezd.:cea maiprefioas[ ca un numdr cit inai mare de oameni sd obflnd o mai bund sxn[tate. pste doq]nfa noastr5.ii gi medicamente sr includd extractul.Ai.*". Bqginski I I . prin folosirea extractului de seminle de grepfrut. carit_ate a vieiii.il.L#n E w GE E Gq? w .esea procesele de eiiminare a unor paraz. pesticide etc. tl -t- -r--.*:--FE-ttt}- I l..ote.. E E -:-Eil La-:w.. -=w E E ti. drumul cdtre un stil de viald mai congtient gi catre cre.e .. secundare din cele mai neagteptate gi mai nefericite.iir Zt-'EI :. efecte . "..i sgile pe .:--.--l - f I I sentiment intens de bundstare a organismului gi a spiri_ tului.{L @ Shqromon . conservanti.1_r:-.il a. care pot avea. De asemenea. sperdm cx aceastd carte va stimula oamenii de gtiini5 . toate.J. produse pentru igiend.. Etr EI @' EJI EI E\ . sd-i in.r. un fizic..i nu numai sr efectueze cercetdri mai aprofundate asupra acestui foarte promil5tor extract.E -/E E E !a!.a EI Er l I --Ei Er E E.um.f..-.producdtorii" de remed. a:. in gama ior de produse' Sintem siguri cX in viitorui apropiat a"cest extract va inlocui o gamd largi de preparate sintetice..

|*. D umnezeL:. Citricele aparlin genulr:i Rutaceae. dintre cele peste gaizeci de variet5fl de citrice existente . a c5. L636. A se imbrd.:t 2' t gr. j j j :ll . por-tcrala.tin timp. denurnitd grepfrut deoarece fructele cresc.i ceie mai familiare specii sint lXm?ia.. q t Sholilo Shqrornon ' Bodo J.i cinci de metri. din moment ce valoroasele sale calitdli au fost descoperite iloar de-pu. cu o in[itime cuprins[ intre patru gi douXzeci . unde mai cre. Este prea pulin probabil sS fi bflnuit existen]a comorii ce se ascunde in seminlele de T grepfrut..rui origine este in sud-estul Asiei. Ceea ce r A iaruir omeniri'i aproupe tor'' I acestuia pentru a se hrdni. citat din lucrarea intitulatd . ti trebuie I John Gerarde. mai aproape de I Cea mai veche menlionare a arboreiui de grepfrut dateazd din secolul 17.\2- /J.?L.i i-'q 1i'r 1 i il . mandarina. cind acest arbore vegnic verde.esigr-rf..CITRIIS '. 'd._ h_Caraibe. Bcrginski T]-I{ COPAC .te gi acum.|2:. a plantelor" NIU cunoagtem de ce botanigtii au denumit arborele de t t grepfrut. Citrus paradisf. r-:1-f b-".:i '. tn infinita Lui bundtate . cu siguran!5.] PffiIST" NUMIT t Din lumea perfectd.Istoria general5. a plantelor.ia si. rcd. S-a p_rcsupur inilial c[ ar fi o varietate a unui alt arbore cunoscut. vrvvv) rrf bvr^ Paradis. a_fost descoperit in Barba_dps.-a-. Planta a fost.. .--Tot ee gtim este cd'abilitatea ingredienlilor activi ai grepfrutului de a elibera organismul de invadatori ne poate aduce.ca gi a se uindeca. in seneral" in ciorchini sau m5nunchiuri. probabil.

rctslr cl. Din ce in ce mai mulli fermieri au inceput s5.i cint[reste citeva sute de grame.f. Unele variet5li noi de grepfrut aproape cd nu au seminle . continutui in zahdr gi slr-c creste. in multe alte !5.tos. Crescind in zone insorite.r:.trumai in Florida..ri. parfumate. Braz|ta. Alte zone intinse de cultur5.effi I t I rs. unde a fost cultivat in scopuri comerciale. Mari cantitS.-l T3 it. acest fruct nou pe plantalii din ce in ce mai mari. cea mai mare suprafa!5 de teren din lume cultivatX cu grepfrut. Iordania. lucioase. I.I g!5il-t!-l .1:. Israei. t Arborele de grepfrut are frunze ovale. & "/* ff* I t I fr.r / /. de exemplu. p refer X. in. grepfrutul a. -i ' I I ibrl-:---.j. t : I Shcrlilcr 5h crornon o Bodo J. Barbados in Florida.:rEN -I vattt -Fr | I l. unde existS... re cel de artd sct'r"ie..fi de grepfrut sint transformate in suc.-#'-l tti''t.a..!E. pentru prirna oar5. . Jamaica $i suC-estul Asiei.fapt -t*4 -I . -q El'l "n41. Arborii.dozilde soare" d.zute putind cavza stricXciuni masive. Fe mEsurd ce se coc. in SUA. Alrica de Sud.i . de un verde inchis.L! II -l -l -l ll I EFXJ .ost adus.ToEaliTaie-ChitiTe a s up r a niveliiluf rnffi] i au nevoie de o temperaturX de cca 77 grade Fahrenheit.5 milioane de tone de fructe anual. ll -* -l -1 $.: ll S. .ti-. iar un copac matur poate da intre cinci . in timp. ce atest5 slabul interes acordat acestora.r=ii-ii. fructele stocheazil zrlnic o . J dz.-j. din. constituind un antreu s5n5. I l I ffir-r E' HlrqEI -)l -a rlL E rr ryl II .Lq ilri . l -.e circa 7-B are. cu cite cinci petale fiecare.liese frilc.se . gi ciorchini de flori albe.i. a micului-dejun.m"J EI -t.apte slite de fructe pe an. Primele fructe apar dup[ patru pinX Ia sapte ani. popularS. Bcrginski l1i ') I I fllsi' El rl II I . I Elr*' II EI r-fElt l ll I I llit r I €i'J I\O Fl\'I I I I . care este foarte -s Xr ac. ce cresc chiar gi in soi nisipos. cdidr. nu existd. sint recoltate peste 2. Mexic. sucul de grepfrut este o componentS.r1' CE 4.:5 :.t I . lr Ii: trJ l. aparent. nici o utilizare benefic[ a 1or.1B 23. Un fruct are diametrul de circ a zece centimetri . a grepfrutuiui mai sint intilnite in Spania. fructul este amestecat in salate. dat fiind c5.e. Maroc. temperaturile scS. creascS.rroase.

9. :...:s"ubstar. :r. timnl Corrlponente: I Pulpa fructului rotund gi gdlbior este folositx in primull rind Ia producerea sucului de grepfrut.9....::_. adesea adlueat in_ .td nu*itel " gligo zidi. i" guJt u*aiuri.Ac.i. . ui.-.f:. ._. coac5.St4 cg4iino o.'"r shofilo Shorqmon de nrai rnulte 1utri. putind l tsodo J.r**.... Boginstra.ffi {..:.. insX fructr-rl copt poate sta proasp[t pe rarnurd fi cules oricind. .PP92#? altor sucuri.. gi"rte flarte bogat i" C si 81.

precunl si numeroase proteine.-ro.idE 2ni.=- E- ill . *^-1.1ar x."'".. .t {:} - tt) shcfitqsffi i Bodo l_Boginski qlie. 1u L)llettn. .il.r.----.: .::":*?.i* -. v i1. li::l'.#.. J... ti n o.or. ) n.1?_ I 'J l' f."?.-.

Bodo J. el era medic. S-a dovedit astfei cx extractul de seminle de grepfrut nu numai cd. Coincidenta a fXcut ca atentul grddinar sx fie mai mult decit atit.gi in aceiasi timp mai pulin diunxtoare . Astfel a descoperit in seminlele de grepfrut o substanfb. rnenlionxm faptul cd.i cializat in cercetarea remediilor naturale.ntr: d.:. antibioticele convenlionale aclioneazX numai asupra bacteriilor! 1. ca termen de comparafie.. ci gi feluriteleeiuperci.i.j-e' 11" .T'.dezactive-azd" virugii $i ba_qleude.r$ i# Shalilcr ShGrrclmon . care a\em .t:trariimi .preeun gi un numdr mare de paraziyr. din Florida. intr-un bazin de compost: un . O datx ce coriozitatea i-a fost trezitx.de udluri. Cercetdrile. Coincid. Cetcetd-r:lLe au ar"'Htat cE.Aforismet'. ce pirea a fi mai eficienti. un spectru de acliune deosebit de intins. preluate qi de numeroase institulii de renume din intreaga iume zurelavat .g in 1980.Marie von Ebner-Eschenbadiil (1890-1916). dr Jacob Harich. s-? gr[bit sd analtzeze mai indeaproape fenomenul prezent in bazinul de compost din grddina sa. Agentul antimicrobian iceal ar trebui sX aibd un spectru de actiune cit mai rarg..decit orice alt antibiotic.. citat din .Je se .i-ace. . ins[ asta nu a fost totul... Bcrginski -Bdronesa. deoarece foarte rar se poate spune cu siguran!5 care este tipul de germen cu. spe.. sf. orrunsd. - s-a intimplat grxdinar atent a observat cx seminfele de grepfrut din compost nu putrezeau. gi imunoiog.enta nu este altceua deftl necesitairo.

a potenlialului s5u.zute. extract de seminle d..: foarte sc5."chiar gi.tori din mai multe lXri ale lumii a anahzat. pre. It{ici un alt zrgent antimicrobian descoperit pin5.rzie de sXr-rE-tate. jumXtate dintr-o stici[ d. acum nu a dovedit o asrfel de versatilitate.nn-dc-€xtraet-ul de serninle d-egrepfrut este folosit pentru dezinfectarea produseior agricole. i:: . BcrEinski rl F !r.e whisky in care un coleg ii pusese. .e grepfrut. precum gi impotriva unui rnare num5..cut rXu: lucr5torutr a scXpat i.r. in Peru. Cei mai mulii microbi vor fi omorili la concentrapi cuprinse intre 2-1ooo ppm (l piceuri intr-un litru inseamnS.Bfl r grepfrut este eficient impotriva a cca 800 de bacterii gi tipuri de virugi. extractui de seminle de grepfrut s-a dovedit a avea rezultate ia fel de bune ca toate celelalte substanle testate. vom relata un incident rapofrat de Richard Starr. versatili- .edintele Institutului de cercetare Bio-Chem.ut o dat5.ror efect era considerat ca fiind extrem de eficient. Ei bine. Ar trebui sd fie puternic gi eficient. Extractul de semfnle. s\ a 2.e lcate -rlecazurlLe 1t-€?.de acJio rt-e-&z6. comp?rind rezuitatele cu cele oblinute in Cazi| a 30 afltibiotice'gi 18 agehli antimicotici al c5.1{ Shcrlilo Shoromon o Bodo J. 3. too tipuri de ciuperci.e puternicS.. intre 1989 gi 199o. in glumE. la concenlralii ':grepfr:Ilt. O echip[ alcdtuit[ din cercetS. extractul de seminle de grepfrut a dat rezultate excelente. din Lakepoq California. too ppm . tatea sus-menfionat5 a extractului este o dovad[ suficient d. pe care \e z-rrea.r de parazili monocelulari.pdrli pe milion). fie non-toxic. Se pare cI acea dazd neobignuit de rnare mai mult a ajutat Cecit a fr. Agentul antimicrobian ideal ar trebui s5. in comparalie cu aite remedii. in plus. un lucr[tor beliv a b5. in acest sens. efectui extractului de seminle de grepfrut asupra a cca 77o lanluri de bacterii gi 93 de ciuperci.

extractul d. Bacteriile benefice ar trebui s5. faptul c5. in_ ciuda efectului inhibitor pe care iI are asupra bacteriilor intestinale d[un5.t tractul de seminle de grepfrut.i de pie1i15. I Conform cercetdrilor efectuate. ' Bodo J. Agentul antimicrobian icleal ar trebui sX fie hipoaiergeL.criteriu indeplinit cu prisosin![ de ex. Agentul antimicrobian ideal nu trebuie si sl5beascS.'.. seminle de grepfrut este .rece r.n. i. este nevoie de o dozd de I 4000 de ori mai maie decit cea normal[ pentru a genera I un posibil efec. Agentui antimicrobian ideal ar trebui s[ fie un derivat naturai deoarece produsele chimice sintetice &u.enslib.ai adesea imprevizibil . in realitate. .toare.. in p1us. c5. . Cercet5.nuitl . ur efect . cin. :-"'i' .t ietal...'{ 4.f .T I t Extfffie naturaiS..j.'. extractul de 1 seminle de grepfrut a fost folosit cu succes impotriva unor I afecliuni imunodeficitare.rile iniliale indicS. sintei.'. se pare c[ flora intestinaiX benefic[ se poate dezvoita mai bine dupX ce drojdiile gi ceilalli agenli patogeni au fost distrugi.i-j.. mai dewerne sau mai tirziu. ceea ce constituie o dovadi suficientX pentru provenienla sa T I . .fie':fatal'.. 6. Grepfrutul este un adev5rat dar afnmnt-in iffii%ul sXu.rul Lactobacililor. .\t {8 Shcrlilo Shoromon i. Aceasta inseamnS.et"z. afirmat 5..fabricat" prin simpla mXcinare a semin!e1or impreun5 cu o cantitate de pulp5 .rlii"e rtlcj. . Boginski niciodatd nu se simlise mai bine ca atunci.ll la" antLbi- . I sistemul imunitar . nu fie afectate.asupra corpului omenesc...' tXrind cca 90 kilograme ar trebui sX consume aproximativ I un iitru de extract de seminle de grepfrut cu concentratie 'de3396 pentru'ca:ffit'ruietul sd-i. cd o persoanS.e seminle de grepfrut luat in doze normale nu are nici un efect asupra Bifidobacteriilor gi reduce nesemnificativ numS.ic.cei m. 7.

n:....#.u.l?. putind manifesta.1 utiliz[rii irr cazul i::.I \' I ' Bodoj.. *^^^La v oticele clasice.itj"td..tTJJa"JFi Fjclteclia imp'cri'i!'a.- =il H ar4!l!-b E E.. naturopali . Bcginski ____=___-.T:lli. seria de materiale publicate in revistele de specialitate din intreaga lume au trezit un interes din ce in ce mai mare pentru extractul de seminle de grepfrut.^ /\ ^Iry r..modalitdtile de rclosrre' o altx ffi*'ffr.".. precum a infecpilor vagi. f^] ' . in. Ei bine.pri_ nite cu succes de extractur de seminle de grepfrut. L... care nu a dovedit nici un fel de efecte secundare.? n aplicalie importantd este sprijinul . infecirilcr pe.- i*| H . prescris pacienlilor ca o alternativd eficientd pentru preparatere sintetice.i::"r .. cere mai frecvente aplicalii sg afld in .EFFF.."^T ruuL.=. Aqes. u*u. ^din astfer.si de cercetarea gtiinlificr adecvltx.-:..l a..-:'.m . faptul oa_ "d ""u rneni sint aiergici ia citrice.r- i. te persoansai"tiebui ru cu extraci in doze foarte mici. a infiamafiiior ale gingiilor.ienit constienli de po_ tenlialul noii substanfe.amentul !-t pieiii." E? ---.*r.lauoa" cu ceva ani de experienid in ceea ce privegte extractui de senrinte de grepfrut. extractului de semin]e c1e srao.!t 4- 7*q. dat sis:-.i pentru a numi doar ctteva dintre L :*" .il de 5r eprrut lnceput sd fie LrE grepfrut a incgnut. extract. Din acer *orrr.mi -/4 ffi ffi H I {y rnon .^+ir^-t.rrt. majoritatea doctorilor care l-au tesstabileascd nici un fet de reactie atergicd :it::.ru?i"a irra.-lil-v n ru - F--.:tia_-tElf E t.^.sx fip n"oonrio nn^i^..il"@unghiilorli 1. rrnn*-^j*+^^r:--^.:'. totusi.H d'H #' iil n sau urechiior' a ur..1r* E' E E E - r'-:. Mai existd incd douX criterii legate de eficienla costurilor ._ .? *^. Alian Sachs rnenfio neazd.rt. a-uLudrd exlsra oeJa actual[ existi deJa nurnerogi practicieni care se _^3i:.yitu -=.(ff i- a F. u. reactii sensibilitate ra extractill de qeminfe de dg grgpfrut.on^ afeothrnil. Din ce in ce mai mulli medici...

in aceastd substantr.-iii ..ti oameni au fost uluifi aul cit de repede Ie dispXreau simptomele.i _. noi gi noi aplicalii continuX sX fie descoperite. dupx ce a observat rezultatele'r obflnut-e cu extractul in tratamentul a numeroase afecliunil intestinale: . tran-4 spiralia picioareior gi cite gi mai cite altele.Fpg...Extractul de seminfe de grepfrut este *ui efi-r cient decit oricare alt tratament.itlil pentru cd este foarte bine tolerat de pacienlii lor. extractul nu numai pentru in. Dr Louis parish. pusel dida san oboseala cronicx. Medicii care au avut de=a face cu extractul de semintel de grepfrtit sint deosebit de tncintali de rezultatele pe carer ie-au obflnut.. afirmfl . ar face..r.. unora amqeJ ei nu le-a venit sd creadX cit de repede a dispdrut Candi-] da vaginalx sau intestinatx a.r...ti. orice' ...oto unde arte remedii oguasere.Exist5.a.. Boginski citeva pic[turi de extract de seminle de grepfrut..rl5u de aplicabililate gi pentru eticien|g1.| credibilul sdu. t Am gdsit acela. rii-. Ei apreciazS. in plus.i entuziasm gi la cei care iau extract d. ri. unic.. m5tre aIa.. dovedite adebJia. Are avantajul de al fi foarte sigur5.'..l-l q intr-un p@p-ot-opri d. adesea ace.ys+i:"rasr:il a:. --1 I. efecte secundare. I ceva deosebit.iitrf].l cercetxtor in cadrui Departamentului pentru sdndtate ah statelor unite. afirm5 medicul internist Leo Galland din_ Irlew York..i. ajilnr isa p. care a prescris extractul timp de gapte ani gif care a publicat numeroase rapoarte asupra efectuiui pe careil extractul il are in tratamentul candidei.:. ar-:r..)..0 I Shcrlilo sharclmon o Bodo J.J ori afectiunea gingivaiX de care nu reuseau sX scape cu niciun clrip" indiferent Ce rernediutr cu. de modul in car€a | diareea sau raceataJ :_Ttt de repede au disp[rut eczemele.ji::..l seminte de grepfrut. ru genere azd.. ciupercile.i el. ajutorul r:E-rttta?ncercaul sI "i :."..

*--:=3$ i rl -l' rnare ajutor gi in cazurile de exempru...'2:' ilHJ#n@extraet-- i2. r-r.a-gi dezvS]uie intre_ rratamuntoi. j :.:i:!.!. Et_' @ - : .de grepfrut a devenit un imporLant.{i'=. ca remediu de incredere . cercetdrile contin.1r-:ri ..'. de bene_ ficiile acestui eficient qi sigur agent antimicrobian.i conform cdreia ex_ tractul de seminfe d. .-. obtinind rezultate excelente. in truseie medicare cas'.d.t') ru .'lr :. E flI E r"\q:qn-/^ ffi ffi fe i 'tll ffi hr il \j'\- ffi ffi ru ffi .personaj" gi prieten '.. de de vindecind .. in ciuda tuturor acestor dovezi.r=r-. in aceeagi mdsurx.r.. IriupitXri.bleifiFr.'t.irrrrr afirmu...u. in fermele mari de futTalele pot profita.J 4 @ Sho*rnon tractul de sem1"i.:-:. ca gi in herghetii. ::. dar fiind LIE toatd. cu toar: e c. rest.*.prefuiiea.. posibilitdfile de u_qfJizare a :extractului de seminle de grepfrut nu se rimitteazd doar ra medicina gul potenfial.l . de exemplu.> 1. de grepfrut ca pe un indirpunruiil*_ ..r7. cLIl'eni c-Lr e. ru ru a K un fermier din Danernarca a reratat ci. demn 'rici otrdvire. extractur de seminle de ." a:. aducin d zi de zt noi dovezi in rpri.u .lrsrenia -b.-.". din 30 de godaci nisculi in fiecare an ra ferma lui supravie_ fuiau doar 16.. gr"pfrut este deosebit de varoros. !-' -.UrU reduce_ uman5' $i totugi. extractul a fost recunoscut ca pro_ dusul de bazi pentru in Mexic a fost acceptat ca cer mai eficient remediu impotriva diareei.rf *urind in urma unui sindrom respi_ rator propriu speciei.'r"l.i.rx sd fie intreprinse la numeroase institute de profil din intreaga lume. veterinarul nu a stiut nicicdatd care ar putea fi rernediul peretrri aceast5 prc. de obicei.ces rdnile de /vu crrr._ . tl j:. lcestade dimensiuni. se pare c5 extractur de seminfe de grepfrut mai are murt pin[ . este p"r. aese 3j"ttt:I1:1 ji merogi fermieri din Danemarca au forosit extractul pe animalele lor..ciii.UE 1i]tjj:::tdtorie.. in Australia..' " :a:..r 1.. in aceragi timp.

I --in-cdgimai mult. cu extract. Bcrginski l. distrugind culturile. pot i{gcgi. . Iubitorii pegtilor de ucvuf riu s-au bucurat sd poatd menfine apa din acvariu cit mai-..! benefic gi pentru sinXtatea pe. $i.: _. gi ele. el nu a putut detecta nicrl - centralii scdzute. und{ temperatura mare gi umiditatea permit mucegaiului gi bac-:l teriilor sX se dezvolte in voie. Iarg5 ca un puternicageni inhibitcr" Esre utiiizat ertit pentiu gr?n *. extractul de seminle de grepfrut cel mai slab efect de natur5 toxic5 pe care extractul sX il avut asupra pegtilor dimpotrivd! IatX deci cum.. irl timp ce bazinele rdmineau curate. in America CentralX gi de Sud. . combat[ infecfiiie cu alge din bazinele de somon.* .tilor. &u 4ut c5. oui si pen-l .. care fu-' clus extract de seminfe de grepfo"ut scse sfdtuit sd-gi omoare vacile deoarece acestea suferearf de mastitX.rtitizare a extrictutiH nu se opresc aici.2 Shcrlilcr Shclrcrrnan e Bodo J. i. | Pegtii pot beneficia gi ei de extraordinarele calitdti ale. Afecliunile fungice aie animalelor de casau s-au vindecat. p@J. o substan![ natural5. Astfel. extractul este folosit la scar5. curatd gi mai limpede cu ajutorui extractului de seminle dil grepfrut. tot cu ajutorul extractului de seminle de grepfrut.Ai/ 'i..substan}ele vermifuge cla1 sice. Muiii oameni care au descoperit gi care au invdlat si[ aprecieze beneficiile aduse de extractul de seminle d*r grepfrut l-au incercat gi pe animaleie lor de casd...in sfirgi!. in con-" - ft estr. Un alt fermier. . iipsit[ de toxicitate. a reugit s[ vindece animalele. extrem de repedef . de el xemplu. la fel de repede ca in cazul oamenilorl iar insectele sup[r5toare nu s-au mai sim]it la fel de bini.. eil .. in aiimentalia purceilorl irici mdcar unul nu a rnai murit. in biana pulvertzatd. de sint ezd.

*. substanlele chimice forosite de obicei pentru conservare sint adesea toxice gi pot interfera cu acliunea unora dintre constituenlii ce provin din prante.-extrzcd-este- .J*i@!L fo-ffif in n u m e r o a s e s pi ja curxlarea asternuturlor taie. decit in caz contrar. Rezuitateie testelor efectuate rtu lasd nici o indoiald asupra eficienfei extractului ca agent ' '' . departe de chimicale.: de operafll. ----de grepfrut.-LLrr Extractur de seminte t r ^ n ' u . . _. Fermierii din Danemarca forosesc gi ei extractur ca pesti_ cid natural in culturile de carLofi gi morcovi. da.i dezvoltarea bacteriilor. ci chiar intensi fi. Un agent de conseware inodor.H H H ') H L F L ffi2.2-se. Bcrginski de conservare: fructele rdmin proaspete de 3_4 ori rnai rrrult dacx au fost tratate cu extract. extractul de seminte de grepfrut este foiosit la sterijIZa-rea '..u rnicrobilor.' in numeroase case ca dezinfectant. Extractul .sr dezinfectarea sxiilo. mai ares acoro unde trdiesc copii rnici. asigurd indepdriur. in con. nu numai cx aclione azd. . . citeva picdturi de extract de semi'fe de grepfrut addugate in substanlele folosite de obicei pentru curdtenie.. tateie pozitive ale testelor efectuate pe extractul de seminte de grepfrut.:: qi a ecl:ipra* iiierrtuiui meciicai.i pdstra produsele curate. ciupercilor gi a altor agenti patogeni.-/\LLc{.irt eI e un it e ..a din fa!5.. )natfr J. ins5. si mochetelor : .cilacliunea multor produse din plante.a intrat pe u. 1 Industria' cosmeticfra Tdspuhr ii fel de repJde la rezul: . in detergenlii de vase sau de rufe.rrtrutii mai rnari. excelent ca agent de conservare.i .--jT tat propice mediu pentru aparitia . non-toxic era exact ceea ce le trebuia producxtorilor de cosrnetice pen_ tru a-.€. servarea carnll 9t a pestelui.

i. ca mXsurS. astfel..p[gpo4jg dg. pericolele prezente in aceasta nu sint indepXrLate. Studiile efectuate la Universitatea din Sao Paulo. au devenit rezistente la clor.. tc.-de4infec- tantul folosit in mod obignuit. extractul de seminle de grepfrut a fost rnult timp utilizat.ak il+ Shcrlilcr ShorclrTlon o Bodo J. In America de Sud.'.3 .::i I --ii 'i]I 'I I F :'d T . *! I t a f .toare de utiluzare a extractului de seminle de grepfrut este tratarea apei de b[ut. a-u.98%. _ au arS..v e-fl'. efectuat in SUA.tat c5. constind in experimente repetate in caCrul cXrora pe p[mint era pr:lveri zatil solufie. Dac5. pentru trat area apei din bazine gi piscine..:E '.G 'ttat. -.Itrpiet Ces- I .4 rffi. a-rdizi . 1 _a-_r___J__l -+-_.i comunit5gi caut5./1. gi 72% . de clorul folosit pentru tratare. il - I f| a- il .. in''locul cloruhii. numerogi posesori de piscine se bucurX deja de o ap[ mai curatX. extractul de seminle de grepfrut este excelent ca dezinfectant pentru pieie. pre:um Giardia lamblia. Spre deosebire de agenlii antibacterieni obignuifi. in plus. ceea ce este un fapt foarte important. numai bacteriile. . r .|!. O altX posibilitate promilS. Brazilia.t.cornpara]ie cu'.i pielea.. Multe . in ziua de azr se cunoaste faptul c5.i+.!- r-YA t -i ilr . extractul de seminle de grepfrut a fost eficient . Rezuliatele unui studiu de cinci ani. Bcrginski til I Pe lingd toate acestea. trebuie p5.ii - . sXndtoas5 gi eficient5 de purificare a apei pentru bXut.alcoolul sanitar. : .loQo/p.-_ suDstanle prezente rn semlnlele greplruTllrul in sfirgit.'r . pe termen lung.strat[ o deosebitl iimpezime a apei din bazin. Ce Ciferite concentrafii. Ce extract de tsrrl:ilriie ie grtpf::i:.=. nurheroase microorganisme..5f :ir.. f[r5. nu trebuie sX uit5m de faptul c5.ff€ . o parte a soluliei de clor este inlocuitd adesea cu extract de seminle de grepfrut.!: '*. o modalitate necostisitoare. c]or in ea deci mai sXnXtoasX gi care nu miroase atit de pXtrun zdtor mullumitd miraculoasei ... orage .':- ![ri. operatorie.-est."4 . extractul atac5. extractul este biodegradabil. nu . post- ! I . ..

f u.{ -d . t*S . .{ e.si zile! ul I I[e . *lf St cornpus intr-Lrn interual de tirnp cuprins intre una opt .' JI Shcllilcr Shclrornon o Bodo J.1 t. BaEinsk. r-) tn I iII i1 I '.

sp5.. ochii. de excepfiile pe care le vommenliona 1a momentul potrivit. in afar5.eauna instructiuniie tte folosire de pe etichetX.J-t .sline sau migdale sint ceiel mai indicate in acest scop. ai '. I. fie diluat cu.Indiferent ce:. puteli ajuta pielea s5. cereii sfaiul urLi. corpul poate indeplini procesul de vindecare fdr5.oieli. viru4i. mS. SEMII{TE DE.)bll-e tlc pU ULiUIiCLd-. Erffi[-epnCildX d-e in compozilie extract seminle d. fie foartel bine arnestecat cu apa sau uleiul. se regenereze cuil aloe vera.i merge!]lt medrC ffaed este necesar (d acd. susan.rrui {z-TT{L-acistril il . estef bine ca extractul s5. totusi.1i. t omon o Bodo J. rlr \JLL4r c5'4 d.t ind. iritalia persistX)..ie-t.!.lali irnediatg ochii' . Boginski . T Extractul de seminle de grepfrut nu trebuie folosit itl concentralie maxim5. C?nd folosili produse d e provenienld industrial[ care au . uiei in loc de ape -J uleiurile de avocado.C de luit-.bacterii. in caz 'JLL'I D-=.rora u"-l tractul poate fi folosit extern. Iar d ac[ dori]i s5. GREPFRUT . Eliberat de microorganismelel nedorite. de exemplu. ex-- tractul poate crea condiliile potrivite pentru vind ecare. l omorind agenlii patogeni. deoarece poate produce iritafii.' a mai inttmpina dificult5.e grepfrut citili ?ntot-fl LLeautla IIISLIUULIUIII..Iiciodat5 nu lXsali ex-T tractul sX v5 ating5.l in caz cX acest lucru se intimpl5.l EXTRACTUL DE.'l ciuperci sau alii parazr\r au cauzat afecliuni aIe pieiii.ii n:edic. in anumit e cazari. .TJZ EXTERN Existd numeroase simptome pentru tratarea cS. facefi chiarl mai mult decit atit. Extractul trebuie s5.

/f HlTIrtI o t:l\g i / .F x It 4 j:|| fi.cut d. badijonali gura. cu ajutorul unui beiigag pe care .. cu o solutie preparatd din 2 picxturi de extract la o lingurl de ape. _ Aceasta poaie fi cauzat| de bacteriile prev... _: l:I|+.r '@IlU I ^_- L I ie antiseptic.'.. .. in plus.C i . cu un puternic efect .l :r.@ IE'J I -..ce mai multe ori pe zi.:11i . r de grepfrut Ia un pahar cu apr. R esp r r Stornatite ulceroase Puneti circa zece picdturi de extract intr-un pahar cu apa c[iduf-@i bnreFpoi cl5titi-vf gura sr-facefi gura gargarS.*-r.li irrl f5gurat puiinx vatd (putefi gdsi astfel de befigage in t gingii sxn5toase gi o respiratie proasp[td. iar respiralia v[ va fi proaspdtx mult timp.m ..r-itesrinz.cteriile dXgn5t_oare sint jndepdrtate qi este "-intirziatd reinfestaiea. cLt o solutie preparatd din zece picituri de extract de seminte de grepfrut la un pahar cu upx. trailbri pe ii. provocate de virusul herpesului: clxtili gura. Tt"' J " . . Aceastd apd de gurd vx va tv lf. de car:ii ori de c'rocesele Ce pritrefa-ciie .u o solulie preparatd din cinci picdturi de extract de seminte 1 t.i_Ul.tl::r r:ractul i..:' ITI ' I I le EC.sa un gust pi5cut. Extractul vx ajutd sA aveti ) ) r a{ie nepld.erLte in gur5. ..I HJ__ ry r_ E- rE$ *-r _ Sh"lilo shcli GURA $I BUZE Extractul de seminte de grepfrut este considerat ca fiind o excelent[ ap5 de gur5. a (Jlcerqyii bucale Aftele sint m]ci gi dureroase ulceralii ale mucoasei gurii. FaCeli garguie a.. de mai multe ori pe zr.!^-i:. lir corner!).-4'::*.

-.f.. .r.jq grepf. in acest caz. inainte de curcare)..j ^ Y .r.). __ I{eryesuri mai sus de doux-trei ori pe zL (o datd seara.ER . de douu pe zt.i.i de prezenla glicerinei gi a gdlbel Buze crdpate Buze_:srse de soqre so:u d"-ffig Pentru a preveni infecfiile.J i... PunegiG .Br.ri . De asernenea. Pasta de dinli cu extract de grepfrut. ce poate fl g[sitd gi in comer!.'.xl:?^t:. Aplicali pe buze aceiasi amestec d. un amestec preparat din citeva pic5turi de extract ".'.pel -lL/. ce estel considerai_5 a fr Ie onigine a tariz\cr ryi" a parz. =.doritozei.e mai multe ori pe zi.} . operalie carl vd va ajuta sX aveti o respiratie proaspXt5 pentru mai muli timp. buze au n Ii -rfrJ ori pe zi... s-? dovedit eficient5 extractul fiind ajutat. TsrWza Lerrrrll este c depunere de origine bacterian5. : nelelor.e ext ract rnenlion?f it i DINTI ST GII{GII )) lT-tr J cJ . i.rut. aplicali pe buze. aplicali uleiul p.urui in car e cauzarespirafiei neplxcute.--- l_I : .. ire.f d{ seminte de grepfrut gi o lingurd de ulei. picdturi de extracj de seminle de grepfrut la un pahar cu ap[. .l_. Jen:iij-ir3. ir. .t g-gselg"dg putrefaqfie din tractul digesti\r.-: '. t_l_i_t'-l -* -r-.-.ple. Ap-li-cati din nou de indati-ec-aparyrineele*emne al -f unor noi herpesuri.uril I Diluali citeva picxturi de extract de seminte de grepfrul intr-o lingurX de ulei.r. Bcrginski clxtiF gura gi faceli gargard.lrebui se lual! extract qi intern.-_1. . ). unguentul cu extract de seminte de grepfrut este excelent pentru eliminarea acestei .-.J o solutie preparat[ din cin u-zece (S-ro. d.(:e I ! . t. -i t-)-C:--' -. . 'r+G /'i lu' sholilo Shoromon o Bodo J.: j i.

. fi c )Le 'i_.plus.t$=a dovedit-extre1p.. flp.inei otrXvi care aratd gingiile.':sficient in prevenirea gi combaterea tartrului. inmuiali ala dentar[ in extract. ."t\ { t . din zeee picS. Pute]i adS. Extractul de seminle de grepfru. cldtili gura dupX ce v-ati sp5Jat pe dinfi. i6. ffi jct j1t J'F ilJ ffiL .tia-in{ecfiiior gi indepdrtat5.hXreI cu apX. Extractul d e . indelun Eat. puteli pune direct pe diniele care v5. doare un tampon de vatX imbibat intr-o solutie preparat[ din trei picXturi de extract ]a un pS.eq t t* # ro_e i..uga cinci-zece (S-to.n' -\-.i tratament descris 1a . in comer!.ecomanclSm gargara o. '- .erlt R. este caazatil de bacteriile din tartru" Produsele lor rnetabolice au efectul i. din zece un pahar de -este- Inflc. Pasta de dinli cu extract de seminle de grepfrut. de mai multe ori pe zL. picdturi de extract gi in apa cu care v5. ' .T' e picdturi de extract de seminle de grepfrut la .no'lii s.Tartru". Dureri de din{i Facefi gargar[.--Astfel este prevenit5.. cu o solulie preparatS. Apiicali aceia. durerea. E xtl' s-cf? t d.--apd.turi de extract de seminle de grepfrut Ia un pahar cu ap5. ce poate ii glsitS.i periali din]ii.--apari." o solutie preparatS. Pentru a cur5la spaliile dintre dinii.. proces cauzat de procesele metaboiice ale bacteriilor care formeazS. de trei ori pe 1t Csrii Cariile sint rezultatul unui proces de demineralizare a ernailului gi a substanlei dure a dinfilor. tartrul. adesea insolit5 de singerare. Bcrginski lreriuta umezit[ zi. este la fel de eficient[.Ie gingiei ( g ing iuit d) Inflamalia gingiilor.} I ! Shqlitcl Shclrclmon o Bodo J.

iI t t il . Cn.tili-o bine pentru a indep5. Extractul de seminle de grepfrut este cel mai potrivit pentru a omori germenii. Boginski zolvarea acestei probleme. dup5. trXgefi-vX nasui : . inainte de a o folosi din nou cl5. Puneii zece picituri de extract intr-un pahar cu ap5. gi periali diniii de trei ori pe zi. puneli una-douX picXturi de extract pe periula de -dinli umezitS.'* 'lJrta:1:*' I il . periere.t plhdrel de ap[. Cind v[ cl5tifi gura. acestea g[sind un teren propice in zona umed5. arnestecaii binq.i cum aii 'I iH€r:i':!+--:r-' !'<''""r'-t "'Et19. l5sind apoi capul pe spate.rta germenii morli. gi inapoi. intr-un pXhXrel de apd c[ldufd gi amestecali bine. apoi l5safi pefiula in aceastS. picS. Singerarea dispare dupX numai citeva ztle de apiicare a extractului.}s I T Shqlilcr Shorqrnon '' Bodo J.turi in apa din t I 'l I .uj: i torui unei pipete picurali ciiiva stropi din aceast5 solulie T in ambele niri.J-e c?terra ori.i peste noapte). Pentru tratament. tampon pe care sS il aplicali apoi direct pe gingii.. ca s. dintre peri. apci suflali tare pe *ur. Apa din pahar trebuie schimbatS. Migcaii capul I dintr-o parte in alta gi inai. adXugafi cinci-zece (S-tO.circa cincispreZece minute (o puteli lXsa chiar.postegte aceleapi bacterii care cauzeaz[ probleme gi in gurd. Ia fiecare citeva ztle. prevenind astfel posibilele infeciii.rte.T t I il j : NAS SI SII{US{-JRT Cldtires nasului ).'-Soiulie. Salulie pentru curd-pat periufs de dinyi Adesea periula de dinli adS.!-&#z@tu'! ' ".

r+). Rinitd Bacijonali interiorur ndrilor cu o solufie preparatr din picdturi de extract de serninfe trei a... il.] ffi de eiii T?.fr . nale gdsiii sd cumpdrali spray nazar cu extract de seminle de grepfrut lrLrlverizali in nas de trei ori. ca o mdsu.C| i.pe zr..sil-li" .r"u.i. llr qui *. de nrai murte ori pe zi.rr.. ..O}TA GITTILUI Git i'.. ffi.cao mxsurx suplimentarx de siguranfd..igu..o.. sDec i...t/Arrlig d o-Iitd :::. haTi extract -a*rx.' gio#".i. ia un pdhrrel de apa. grepfnrt iureF la un pehiar cr ap5" Da cA g#siti ?n ccrrtcrE ATate T-\A hc . ti i 'a) .=r -_ J- r_ ac*st_ea.. de mai multe ori pe zr.enrl:_Tj -i . .{-i ?ece pic[t'ri ..i J^ ^:--- Drr - ^. n a-r 7.. cu o sorutie t. 3: extract de seminle de grepfrut p $it i v a i+rel4e.t s. ruali extract si pe .-' (-{- t/ \- L_) A_ /_ =.il..rrturd de extract gi pe cale internl n' :e- cldtili nasui (a$a cum am descris-mai sus) de mai murte ori pe zi (sau folosili un spr ay nazal cu extract de seminte ii C .u*irrtu=[.J r.aie t. 'v . -. nA.^ -. jal '1 t . -*l p1 -f: i1 f i..l a r rnon .j. preparatS din zece picdturi de extract de . i #r"--r r.r.cf. Sinuzitd de grepfrut). -t t-/ (*L.l :iIn tr r5 (Jlcera{ii nazale 't 'en BaciJonafi de mai rnulte ori pe zr zona afectata cu o solufle preparatd din trei pic'turi de extract de seminte de grepfrut Ia un peh[rel cu apa. Ftue Tuse Faceii gargarx.fr-i.a^suitim..l.%t ii r?t: ir CL --l. .

Ce siguran!5.uT v gt gT g g. cu o solulie preparatS..ldstare.f'2 f vvLLLvi. . Ce asemenea. Boginski foarte bune.z:tr" g cF-:itror I I q d. t Dureri Acela.b}/ Sholilo Shcrrclmon o Bodo J.. Acelagi tratament ca cel pentru r5. de exemplu) foloI glicerina pentru a-gi menline corzile vocale in bun[ sesc Ro..t- I. rnedisnd J Acelagi tratament ca .i pe zz"'J. ar trebui sE luali extract 9i pe cale in- | I Faceli gargar5.si:: I glicerin[ ..r r-. c0nline:. terir5. I'tru puneli niciodatS. ri sp ciale cu extract d\semi49 glsiii in come4 s' fel de bine grepfrut.mu1!i cintXreli (Mick Jagger. DacX .guseo. extract nediluat in urechi! t l d. Picurali in : urechi ciliva stropi din acest amestec o dat[ sau d-e doud I ori pe zi.produs care. r. iuaii exir:tl:eryn5.* J t | v v nlasura supiinrentar5. .f Laringitd.nrra er-i. de trei ori pe zi.i aceia de cur5.fare a urechilor.e il . pot fi folosite pic5turile gata preparate.i tratament ca cel de curS.-( q-..fare a urechilor. Crn . Este .e ureehi Amestecali zece picSturi de extract de seminle .t-T?-. c[Idufd. in plus. t din zece picdturi de extract la un pahar cu ap5. -. I grepfrut cu un p[h[rel de glicerinS" sau de ulei.gugealX.. Ie puteli folosi Ia I piq t-j otitd. dEosebit de indicat sd folosili un .IRECI{I .

direct.. .iir5 i:r cc-t_^. r:.calPuiui.-. puteli folosi o soiugie de curdlare a tenului.. in acest scop.?i pe lama de bxrbierit.li. Puneli pufin sampon in podul paimei gi amestecati in el cinci -zece (s-ro.tenul gii*amponali' cu . . E Shcltrilcl Shclromon t n m " Bodo J. .. apoi masati fafa cu mare atenfie. .. punefi in parme circa cinci picdturi cie ex- j .F I 35 I I T F E. pentru eczeme sau iritalii ale tampon de vatd intr-c soiutie preparatx din de picxturi de extract de seminie a* louaz-eci ir*pfrut ia .. PAR_ SI S s- SCALP drnp or p erutru # s-tcrrrle. pic5turi de extract 4vvv \ u r\r / urt-d-LLll r Lr-g g/(Lr auL de seminte de ug semlnle Oe grepfrut. Masati bine capul timp de citeva minute. extractul poate fi folosit ca lofiune.qea_<q<r*e .r : simiili ugoare pigc5turi.h.ru urruu u' efect antiseptic imediat asupra u.1. i rr'f .acrui "i-ir. |]*yiuti y . pe bazd de extract de seminie de grepfrut. apoi .!.ur prosop.. apci b. Llmeziti fata./ i.". Dacd se intimpl5 sd vX intre extract in ochi. Ar trebuil.bine.rrt .rillj irned.iti pxh[rei de apa. senzalie care indici faptul cX fata a fost bine curdlatX. De asemenea.5..adijonatr scalpui" DucX e:...j . intr-o formd diiuatd.d: .oarelor rdniri ce pot apxrea in timpul bxrbieriturui.. LXsafi extractul sr actioneze citeva minute. ar putea fi un adaos util la aftershave. Extractul poate fi pus chiar . nr:rl iE =.cidtii!. Bcrill"fri Acnee/Pete/Pisfruf rract de seminle de grepfrut. apoi cldtili cu apx din belgug./ tl\. ..:. tsdrbierit Amestecali citeva picxturi de extract de seminte de grepfrut in spuma de bxrbierit acest lucru .i z..i::. clxtiti cu apX din abundent[.

aclio neze circa o jumXtate de or5.b\ / f f Shcrlilo sh"**on . Bodo J. f.-trei ori pe s5. treimi tampon (dacX dorili1 puteli incerca mai intli cu o dozil mai mic5-). adesea de o ciupercX a pielii pului.__.-r i (.l_ i. este pozitiv repetali tratamentul.!. Aplicali acelagi tratament ca cel de mai sus. apoi : : o singurX dat[ Pt. cu marf ateniie. incercali s5..: eic" r{t ^ *: i_ * ._ -i ^ ..[-t I . t. Amesteca!tr bine extractul . Boginski Mdtreofd I Vldtreata este catrzatS.n arnestec alciturt dtntr-o tlelme exlracl "t seminle de grepfrut gi dou5. Mlncdrirni s-Ie Pielii Dac5. menliunea cX acesta trebuie aplicat.r.. ei arsuniic.il_-l ::t j -. ca mXsur5 PreventivX. J."*Lele. Repetali dupF t"l trer-zt PIELE Co- rii d I tvgtsvnertt A ZT'f'- ce-E Ce urEerzt& Extractul de seminfe Ce grepfrut s-a CoveCit fc arte eIlc\ent ?n traj:afiTentui r5-nilcr 3Lrperf.J . s[ptdmin5. in cazul mXtrelii.. c5.-i. este bine sE clarificali mai i:tii ?"1rT minc5rimii.orm-alea : In"dtre{ii' s-al diminuat. _ ...-i. d Tl d'l ou5. DupS :ce :observafi.mini. ..=_'. Acoperili p[rul cu o bucat[ de plastic si 15sai1 tractul s5. apoi masali tot scalpul. aplicali acelagi trata-manifestxrii ment ca cel d e mai sus gi observali cu atenlie rezultatulf s^' Dac5.i gamponul. continuali sX aplicali tratarnentul o dat[ la douXl sXptS. este ccrPului I posibil..j*'._ 2 ! {'l _{. Pdduchi t Aplicali u.pt[min5.

'. 'i'i'-.*J .i'' ). .)-\"- -t('--t'.iil pit:.. tv : Tia --/ ::ii . u ry' 'te $'tJ^. precum gi spray-urile.i _1.* F "r'J #r #i flJ Sholilo Shclrcrmon o Bodo J. care va.)_|= An-iesi-ec?J"ii zec...e l*ri ciri"*::'j .ceri pot primi .. Fs ffiE-iw-zi-s u. de:.'d. j ulittlr.* . nu v5. ap5. Kl^ pa E\J I Derrmo-tite in primul rind.t-. = -' *i d. L 5iglJfr"*. sp[lafi cu sdpun.j't.)-f. Toate aceste mici neplS. DacX este pozitiv. Ll afectatS.|1-re't 0* r-ljei S:j 2. dacd acest lucru nu este posibil. pe ran5..aplicatX.ri l) l.:.-.:. Puteti folosi gi unguentele gata preparate..i')'-i' ). Ia fel de util5" este $i o solulie preparatd din -citeva pic[turi. Baginski T dieruri.turi de extract de seminte de grepfrut Ia un p[h5rel de ulei.?riT..i -'z'oi--i ri * i'll . Cei mai indicat pentru acest scop este spray-ul care se gdseste in comer!.:'... . continuali tratamentul pin5.. t.i aplicali pe zona \I '=a E I \- .+ '.. Dupd ce aii ctrr#tat zona afectatX. cu atenlie. IJn unguent hidratant pe bazd de extract este Ia fel de eficient.a:.^u -'. z gbietwri.i.' i tir: i-.i fi tJ. i-L t'. Fle Arsuri ntrinare Aplicati unguent sau spray cu extract de serninle de grepfrut.Ji= _' :.--' i ...I .ati-o cu r1n-arnestec preparatdin--zece picS.'fi. amestecali zece picXturi de extract cu pufin ulei . -.extract gi pu]i*nX.-rt A * L C.asistenfX" antisepticd din partea extractului de seminie de grepfrut.-J --.nras .Cu .-{.. -i_ ry ru ffi tr C. I{u folosi}i niciodatS. Aplicali tratamentul de dou5.-'. . extract in concentralie maximX! Fr $j: nJ I I Fll I Iritapii incercali sX lSmurili mai intii care este cavza apariliei iritafiei.-.1-r :._ !. la disparilia simptomelor. '--!-\..c.-trei ori pe zi gi t't I I GI la|a observali rezultatul. Totu. ins5.

Pentru putegi aplica o picS.€sl-e sd eij.1G mon ' Bodo J.negilor pode qffi lncl€partare tim!.-rlau:ute' l"n--l J et gtult--3. Picurali ciiiva stropi de extract problemei' d. aplicali un amestec din zece picdlriri dq extract d e seryinle de gregfrut 9i .. zlt:rriline alrjijfi'rr' gtcl" a extrat:"U:t] L-Lt:' a t t . de insecte este de ap5' sau foarte sensibil!. de talc cioare) i4ePdttti de ulei.:'.si d. amestecali extractul cu un strop Aplicali extract in formfl.rel Ce ape fiartS. O|servafi cu male atenlie rezultatele.{egi + 1 v '-" '.puieririrr-.ou5."i. pin[ ia eliminarea I.rnirie aces''i:e prcble'i.ecat.ins[ t I ili : i. Daca' strprafe]ele afectate stnt foarte'rnici.l Afecliunile datorate ciupercilor pot ti destul . ori pe iZ:.I p[hliel'i1e utbi. continua]i Eczerne preparat Pentru eczernele uscate.onele afectate. F CiuPerci ?iftiLi' . tratamentul' dac[ constataii o imbunxt[fire.iid. .o: t . Dacd pielea TJlcere' uericoxse din inmuiati o compres[ curate intr-o solutie preparatSde grePfrut Fi un Ll.. @ t il p.oar sub form5. $i r5-cite 9i aplicali-o Schirnbati ccmpresa des' extracchiar gi in tui de seminle de grePfrut s_a dovedit-ehcient nediluat pe neg acest caz.nc-: ne.turd de extract nediluat' de pudr[ (pin[ eczemeJe umede. nediluatS'.e d.ecr pic5turi de extract d-e serninle tre pe zona afectat[p[h5. iolosili extract sub formS' pentru piacum s-a putut g!. .'+ilF. insS.j-.

care are avantajui cX si usucX. le rtazil Ce e:<tretti.ry w ffr 37 ry Sherlila Shcrromon c Bodo J. putindu-se dezvolta din nou.facilitate" de picioare. poate diluat cu glicerind. Apiicafi tratarrrentul de dou[ ori pe zt. intuneric gi I tv - lp I r -_ T '. ins5. nu fi murit.I I I r rt | | rul in voie in acest mediu. cum n_a ryr ar ffl Et Er EI Yt:tqfi::|lil -t fi un nivel reiativ constant de umiditate. utilizali extract sub form5. I. extractul de seminle de grepfrut le poate veni. Itt PICIOARtr Micoze Date flind condipile speciale . Bcrginski # j' j It '$1 ' '-l ur) T rFi J J rlumeroase cazuri in care vindecarea a survenit in urma nrasdrii zonei respective cu extract nediiuat. in plus. adS. acest lucru necesittnd mult timp . *e pudr5. cu care cletiii ciorapii. extractul poate fi aplicat in torma sa nediluat[ .i dup5.gti ci a ar.ilie cr-' guj. I\'licozele picioarelor sint foarte greu de vindecat.i. cioarele dupX ce v5.l'. intot- Tr c:rz spir' *-{i..ri:je extrac{- 'je .rind.ugafi cca douS.I r-r1 . regiunile afectate nu sint excesiv de sensibile. . pentru a evita reinfectarea uiterioarX. de pudr5. in mod regulat. deoarece este posibil ca ciuperca s5. Dac5. *.. Dac5. de cXldur5. fi $i in interiorul pantofilor puteli pune extract.eEa r Si aceasia. acesta poate fi amestecat gi cu pulind giicerinX. care este benefic in lupta impotriva ciupercilor. .{u in ultim]A. este cazul.. se datoreazS. ins5.rut.i extrem de multS rdbdare.!al-l L.. ru.expuneli pielea la sloere gi la aer curat.zeci de pic[turi de extract de seminle de grepfrut in ultirna ap5. Dac5. spXlaii. gi incercati s[ ie expune]i cit mai mult la soare. de data piaeeffia-su-b=fcrmi. tot unor ciupercl" Fudra pentrr: ujcjcare. ciuperciie se pot dezvolta hac. chiar . totu.deci in concentralie maximX. ce simptomele au disp5.

ugali circa cincizeci de picS.. UNGI{IILE DE IA MIII\TI SI DE tA PICIOARE Ciryeyci Afecliunile d. groaznic. . Ele se dezvolt5 extrem de incet gi se I intind treptat Ia celelalte unghii.'t t t . Bcrginski de seminle de grepfrut gi-au dovedit eficienla in rezolvarea acestei probleme. pentru a dezinfecta locul. unghia afectatS.[ Crdpdhri Aplicali una-dou5. trebuie pilitH" cit mai bine cu ajutorul unei pile fine sau a unei buc5li de glaspapir. e{e. cu unghia. Pentru prevenirea reinfectdrii. putind fi transmisS.t-iprz. ciuperca intr5. la sfirgit. dezinfectali pila dup5. inainte de apli careaextractului de seminle de grepfrut.turi de extract de seminfe grepfrut pe crXpXturi.turi de ex- tract in apa cu care'v5.ti baie la picioare. o datd sau de douX ori pe n.atofate.%v Sholilcr Shorcrrnon o Bodo J. rt la primul semn cX ceva nu este in regul5.ir". .rlilr-j iiaI .L' . de obicei.ia-Lia. din ce in ce mai I adinc in unghie. aplicati aceieasi mXsuri de Drecautie ca aceiea descrise mai sus.i la alte persoane.rpe..ciupercilor sint. face.:iirati .. I + unghiile arat5. Pentru a evita infectarea celcrlalte unghii. picS.il Bdtdruri Aplicali o pic[tur[ de extract nediluat pe bdtlturS. Cei afectali de aceast5 I boal5 igi dau seama cu greu de ceea ce se intimple. uscali bine picioareie. ins5. de n t n . foartu I greu de vindecat. poate chiar in decursui unui deceniu sau mai mult. d+ lur]. .. Peste ani. deas. AdS. fiecare fnicsj-::e si.

:irar.. in talcul pentru picioare -sau in apa-cu care v5.car ali mirosit .e. .3q Sh*lil" sh"t"mon o Bodo J. pentru a preveni reinfectarea. dac[ obser'. nu poate fi oblinutX decit printr-un tratament insistent.zut weodatS.-azi. nu beneficiali de ajutorul extraordinarului extract de seminle de grepfrut! Astfel.o unghie infectatS. adS. . clStili ciorapii gi pulverizali in pantofi spray pe bazd de extract de seminle de grepfrut. vindecarea complet5. C ezYoltini. cum arat5. nu veli scuti nici un efort peutru a v5. DacX unghiile de Ia picioare sint cele infectate. Iar dacd ali v5. Je c-i'ice.*r:"" . masaii imediat cu citeva picdturi.sau m5.^i':? r'.' merit5. foiosirea regulatl a extractului de seminle de grepfrut. este indicatS. .ie e'.:ed. Efortu:l.-. in scopul de a preveni aparilia ciupercilor..ugafi circa douXzeci de picS. de durat5. adS.cut.. de doud ori pe zi.ugat in sdpunui iichid. aplicali extract.'ali ceva in neregulX ia rXdXcina unghiilor. in general. Ce do'rr5-'rrei ori pe zt..feiita.c'. s5 fie f5. . vindeca propiile dumneavoastrS unghii afectate de weo ciupercS. puteli fi absolut siguri c5.. doar chirr-rrgul este cel care v5. spdlali picioareie.ulitl. poate fi de ajutor.rrnii:[ ef.tr-rri de extract in apa cu care v5. aplicaii extractul de dou[ ori pe zL . apoi cam la trei-patru sdpt[mini.rXtoare pentru persoana afectatX. in crema de miini. i.este foarte important sE menlineli aceastf rtitini timp de ctteva luni..i.e. dat fiind c5. Bcrginski sau a unei foi de hirtie.eclanga bnrsc. in formX nediluatd. pe care sX o aruncali cind ali ternrinat.-. Infecpii cuticulqre Acest tip de infeclii se poate d. -pini-clnd devine o stare deesebft_ de-EupS. DupX pilire. Zana afectatd a unghiilor trebuie pilit[ Ia fiecare trei zi\e. Continua]i s5. pinX la urmX asta numai dac5.tl.

puteli adS.turi de tincturfl de coada calului).. Cel pulin o dat[ pe sdpt[mind spXlali-v[ cu urmXtoarea solu]ie: trei picS.r?-ji .zeci de pic5.i un irigator. . ceea Ce are un efect benefic asupra rnucoasel.iu t:l .) in soluiia preparatS.uga .Y Ce =:7v: i rrfi d. ac. pe spate gi ridicaii pulin abdomenul. Bodo J. impreun[ cu pu]in ulei cu extract de arbore de ceai. intindefi-v5. :: -.uga circa dou5. in plus. . .8"il.turi de extract in apa cu care vX cldtili lenjeria.:tt.la!i zona cu s5pun. ci ad[ugaii in apa de sp[lat citeva picdturi de extract...ti1'. o . Fentri: regene reyea flcre j vaginaie dr. }a care ali ad[ugat citeva picXturi de extract ) poate fi Ia fel de eficientS. impiedicind-o sX se usuce.ho f l '? / I .p#' tratarrteTit". Pentru aceasta. puteli folosi . . O ait5 posibilitate este sX imbibali un tampon (de tip T o. I. Beiginski tului antibacterian ai extractului. apoi o dat5.i. ciuperci ori de paraziii. Shcrlilcl Shcrrqrnon . puteii adS. De asemenea. pe care..t . pe zi.atr: .b.i sd-l inserali in vagin. pentru a evita reinfectarea. t : t VAGII{ SI ORGAiTE GENITALE Vsgrnf td Aeeastd Afeciiune poate-fi-' cauzat[ de bacterii. o veli introduce in vagin.intimX. in primele trei zIIe de tratament repetali operaiia o datX la dou5sprezece ore.i cinci picS. Extractul de semin{e de d -'t grepfrut poate fi amestecat gi cu ulei de susan.tru sp5.:ga.iirt iL?. in loc de ape. in loc de seringe. unde il nle nt put-Q+I-lE$a i i lXsa intre una si sase ore.baig" in uiei cdldu!.j I t -4-.. unde o veli goli. cu mare atenlie. pe care il gXsili la magazinele de tehnic[ medical[ sau in farmacii. Puneli solulia intr-o seringd de plastic (fHr5. -.i. desigur!).2r'iitesTeca-yl L:ulrin jr.turi de extract de seminle de grepfrut Ia un pahar mic de apX cald[ (dacd dorili.

'lr'-r'. De obicei. de inflamarea mucoasei gi de prezenla unei senzafii de arsurS.-. rnotiv pentru care este bine sX luafi extractul si De cale internl tL "{ii fung ic e s. disparilia simptomelor.*r.T ft -: .ir le . de un parazit microscopic numit Trichomonas vaginalis. de o ciupercX (Candida albicans).jr.. infecfia a fost cauzatS. insotitS. cu menliunea c5. apiicati acela. deoarece aceasta probabil c5 s-a transmis gi la el.riTectui cie s€T{rinie de {v:e*f. boala se transmite in cursul actului sexual Ei poate cauzaaparilia unei uretrite (inflamarea mucoasei uretrei).3 i?-..i tratament ca cel descris mai sus. Infestarea se manifestX printr-o secrelie vaginalX urit mirositoare./'' .& ferrailleirzd.'L\'. . intestinele sint gi ele infectate cu acelagi tip de ciup erc[.t-. Se apiicX acelagi tratament ca . ::'i.lrl mon o Bodo J. Se estimeazd c5.L Una dintre cele mai frecvente infeciii ale vaginului este cea cauzatl. Rata de succes calci5. circa 30% fenrei su{er5.t -'.. l' )-'"'^t t'.?: Ee*. apoi injectali acest amestec in l tratamentului este impresionantS-! hiu FoLosITr hIICIODATA EXTRACT F{ED I LUAT PENiTRU AFE CTI LII{I LE DIN ZONA VAGII{AIAI Infe Dac5.. in cele mai multe cazuri de candtdoz1. Nu uitali slr: v{ informali partenerul asupra manifestdrii afecliunii.le u ag inului PqraziF uogino-li J. E.'*rr i:icete fi -fclGsit fi rte-{t* '= " 'tgi. de aceast[ffi-u-n-ffiefftent dat al t vielii 1or. IEiew.' -t'*' I . it ?ii: g ati:i. tratamentul nu trebuie intrerupt imediat dup5. Bclginski vagin..i la vaginitS.

_ sau ?u* I infeclia s-a intins . pentru a omori eventualii germeni transmigi. Dupd ce l-a]i aplicat. l5sali amestecul sd-gi fac5. Bcrginski picdturi de solulie in apa cu care vi spdlafi. deoarece poate cauza irit5. Hxtvs.cute. un gel de dug cu extract de seminfe de grepfrut. este bine s[ lua]i 5 extract si ne caie NUAPLICATI NICIODATA EXTRACT ihi FORJVIA I{EDILUATA. Tratamentul descris mai sus trebuie urmat circa doud sdptXmini . inc[ citeva oralE. La fel de bun5. gi folosigi. adXugafi. pentru a prevenj reinfectarea.zeci d e pic[tuii de extract in . sXpt[mini dup5. r{u FOLOSITI I{ICIODATA EXTRACT }-iEDILUAI PEhITRU IGIENA ZOI{EI VAGINIAIEI Toate infecliile frrngi. in timpul actului sexual. efectul timp de citeva minute. b[rba]ii trebuie s[ fie congtien]i de posibilitatea de a fi infestati.timp suficient.u iun pu. masali bine penisul.ri nepl5.i . Tot ca mXsurX de prevenire pot fi folosite sdpunul t --apa geiui de dt$ cu extract de seminle de grepfrur.cfeed d-e serpziwfe de grepfz"e^st - ztz irrter"rz ciupei'ctr* I I . pentru acest scop este gi un amestec preparat din zece picS.h1/ Shcrlilcr Shclrcrmon o Bodo J.ru. d ouS. in general. aceea. dac5 putefi. tratament. Din acest motiv.riaare pot fi transmise cu ugurin!5. cu cale_ clXtili lenjeriajqlim4. pentru ca afeciiunea I sd dispar5. Puneli citeva picXturi de extract in palma umedX . Pe 1ing5.i ia mucoasa uretral5.turi de extract de seminle de grepfrut gi un pXh[rel de ulei de susan.

i-:t't . 'LTi r-r. . .t..rora rezultatele cercetS.lifi-.rilor nu mai las[ nici o indoi a\l.. Sirnptomele prezente la infecliile datorate ciuperciior sau paraziliior sint.'-.rr. astfel incit - i I t g ffi ! pede rezultate incurajatoare.i r::t.celilor gi a1e bolilor de piele . o alternativ[ sXnXtoasX.::-i.ba cfi.tal: se pi3-r g c.. Ia dezvoitarea ior. la rindul ior. Boginski ticip5.'. rezultatele oblinute de nurnerogi medici gi vindec[tori.i. inv5. +::':. Bodo J. a r5. stimuleze oamenii de gtiintd s5 I l a t i@i-eereetdri. ceea ce dX nagtere la diagnosticuri false.:'.':. carte s5.l5turile unei bogate experienle sint acum la indemina noastr5". identice cu a . lipsitX de nepldcerile efectelor secundare.! cele prezente in cazul infecliilor virale sau bacteriene.i cd extractui de seminie de grepfrut va deveni. Sintem ferm convin. Folosirea ertractului de seminle de grepfrut a intrat deja in obiceiurile naturopalilor . Sperdm din tot sufletul ca aceastS. r .ratu::aie -. pentru antibiotice gi alte preparate de sintezX. in consecin!5. precum gi experienlele efectuate pe animale indic5 faptul cd extractul de seminle de grepfrut este eficient gi in alte cazuri decit cele menlionate mai sus.i) i-'lan"e|ci ffi.-t. + In prezentarea pe care o vom face in continuare ne vom iirnita doar la folosirea extractului de seminle de grepfrut pentru tratarea bolilor $i afecliunilor asupra cS.+ : I l 6!! I t I I t afecliunilor gastrointestinale.primul remediu care poate combate mai multe tipuri de rnicroorganisme in acelagi timp. in viitorul apropiai.ir-r11-1r:. s j. ia tratamente ineficiente.4A Shcrlilcr Shcrrclrnon ..: L-.ijlr. adesea.. acestea ducind. in special in ceea ce privqte tratarea ni . Extractul de seminle *de grepfrut se combin5 foarte ugor ?i: et-Lie rernedit .E irlliensific5.1 .gi nu numai ale lor.io . Cu toate acestea. extractul de seminlg de grepfrut este.principalele domenii in care este utilizat extractul. pinX acum. Din cite stim..

inflamaliile prefer[ sd se . de toxinele prezente in corp. Procesui poate fi intrerupt prin acupuncturS. care 3. Cind o inflamalie.. transmit5. cu cea a remediilor homeopatice.hh Shcllilo Shqrqmon .stabileasc5' in acele zone ale organismului in care dau de lesuturi slXbite. deoarece actiunea sa nu se interfe reazd.. '. adesea sin. slXbiciune ce poate fi cauzatS. sint sursele otr[virii I I otr [v+uir@stabili in o rgani sm atit timp cit fluxul vital continuX s[ circule corect prin organisrn. gi de o digestie in. Totugi.tlile .:. chiar dacX ali folosit pentru tratament extractul de seminle de grepfrut..d. extractul de seminle de grepfrut este benefic ca parte integrantS. . apare in acelasi loc de l^-. Boginski il prefuiesc.incolo de imensul ajutor pe care il poate da medicinei.I I I i ' .. Procesele de descompunere gi p. circulaiia e!:.r'tnd i.t: 'r:.ectr. toate I constituie cele mai frecvente surse pentru toxinele care ne I intrd in corp. -- eficientX..uferim.:r. t' t din interior a corpului.lis::.de. Boputea s5" inceree. Microorganismele car e cauzeazS. vX intrebali serios ce se intimpld gi sd incercati sX faceti schimbXrile necesare. care stimuleazS. a unui program holistic de sdndtate. De-abia atunci cind fluxuI energetic dintr-o zond corpului stag neazd.eyg-'!ei. sL ne. iar noi ar trebui sd nu evit[m s[ in]elegem mesajul 1or.tre.i toxinele produse de microorganisme.r:eitell:ftt?:"1i:" t . ar trebui s5. de exernplu. Bodo J. ceva.utrefaclie I cauzate de o alimentatie neechiiibratS. toxinele gi agenlii patogeni g[sesc un teren propice -4sate-aeeste dezvoltSrii. d. in rncd speciai in z+na af. precum .t#.+ a -[ . de exemplu. i-rl'irrLi a'li:s'Lrri: uni.- I I 1 I I -J I I I amalgamul cu mercur cu care ne sint umplute cariile. Substanlele toxice de care mediul incon.nt*:. mai multe ori (sau chiar in locuri diferite).

Te. Trebuie luate md suri care se refer[ la planul mental 9i la cel ernofional.cit de ugor putem Ji I iar sistemul l .@rcer94-gglpuiui._ T IJ t:.4-.t "*1-^ . Doala .igera" experienlele cu care ne confruntlm. r-. a. a corpului I' I. Ltrsrur. I I t fr I i t ti ' i I i r= i. e:<tractr:} de seminle Ce grepfrut poate fi Ce mare aSutcr 'tLile:ie:. Fiecare zon6. imunitar simb ohzeaz[ abilitatea de a ne pS. DacX dorim sd indep[rtXm boala definitiv. indep[rtarea terneri]or gi acceptarea nevoilor noastre cele mai intime.i l. Ic I I . -'r---. t.lX i:*.i1'CCSS.* IE insolite d e cur[1. toate aces- d[unXtoarele microorganisme. De exemplu. sentimente negatiVe. I - i t : i.-i Li'. digestia ne aratS. inima se refer[ Ia abilitatea de a sim]i. tru manifestS.{tumitd abilitate q. JCILI s-a l/rvr - .mofior-tal5-.m pe mai muite niveluri in acelaqi timp. I 1.teqte . ar trebui s5tncepem sd acfion5. picioarele reprezintd abilitatea rf lr de a avansa in via![.r.i.E] 4r ru mon " B'odo J' Boginski -4 energetic pot fi create de stres.. disfur I I ' nostrll.rul unui astfei de program holistic de vindecare. I Ji d[rui gi d. cum ar fi relaxarea.rtt li'tt'. de a t.. in cad.l'r -"*''i' simbo] tzeazd o '4. tenstBlocajele fluxului aqteptXri Lrne nervoasX.rn5toare.:.:.d.i . de t-j. Cu ajutorul trimbajului I J ' nncl-r o 1 -'tY sau o disfunctionalitate dintr-o anumitS.scena" li I Ei. Aici intr5 in joc componenta emofional[ pent: rnentai5 a bolilor. ea fiind cea care pregS. satl rJ (r pierdut.virii la care sintem li Jr I sunrrsi sistematic si de eliberarea corpului de atit de .?11-1i-. de evitarea otrd.. a .stra autenticiI *I i tatea..rile de ordin ftztc. team[.teafiind 1 eliminarea toxinelor. I t.e a primi dragoste. naturalelea 9i de a ne aplra impotriva influenlelor simbolic aI corpului !' I i ae. sau ment4)il..'. zon1 t' *r t'r-r ! r i IJW II(-r a corpului ne poate spune ce abilitate a fost blocatX t I i ru Ij I:. .t. gi rJ neimplinite etc.

.. sau atunci cind intre I tratamente se scurge un interval prea mare de timp. Extractul-pudr5 care se gXsegte in capsule este. *-j--'--:'*. o da@pato-gen ce a gener@ t pe care dorim sX o tratdm. cind se elibereazd numeroase toxine care pot duce la aparilia oboselii sau a unei st[ri de disconfort.r:.':-. peniri: o lrerraad5 de tirnF.\r sholif rnstrucyiuni p entru foro sir e a p e cale intelzld.nHrlt# *_---:"-. intre trei gi cincinum[rul corespunz5tor de capsule. . conform observaliilor noastre. DacX apar astfel de reacfii. ori menlin eree er. in mod normal.e_.r --' -'" ji-]"'r-r *a. -: s:F*z:i. de obicei. . care s5. ceea ce il face sI fle mai indicat pentru copii. putefi lua extractul cu un pahar de suc de fructe. mai pulin amar.f sprezece pic5furi de extract (sau . Se paie c5. Dacd gustul vi se pare prea amar. $i trebuie bine amestecate cu apa. r-rfii.I tru.'r. care s-au aciuat neobservate in corpul nos.".-. Este indicat sX se inceapX tratamentul cu o doz[ mai micd de extract. cu toate acestea. g5 fi-e :. sint eliminate cu ocaztaprimului tratarnent. creasc5 apoi. in general.ui ii. ciupercilor sau a altor agenli patogeni. la nivei faarte . a extractului de serninle de grepfrut Pentru tratament se iau. pe ambalaj veli gxsi.rl. ur mare numdr de alte microorganisme. Picdturile sint dizolvate in glicerinfl. inr:etq:1. a"r3ci. Exist5 numeroase rnotive pentru care vX sfdtuim s[ face]i acest lucru.. menlionat num[rul de picXturi corespunzdtoare unei capsule sau unei pinfl la dispari]ia simptomelor. se recomandd micgorarea dozei. treptat. in loc de ap5. o reacfie distinctX de acest tip apare doar la primul tratament cu extract de seminle de grepfrut. si cel mai important este reacfia generatd de moartea bacteriilor.--"- irir.

.4.i 5% din oatneni sint alergici la citrice. BclEinski in timpul tratamentului este bine sd consumali iaurt natural. regene reze flora intestinald.ccnsutta-li un n-redlc. atentie indicatiilor-.tur5. nruitS. ele putind varia de ia'cazIa caz. simple gustS-ri luate exact in acest scop). De asemenea. ru ru Pentlu un tratament intensiv cu extract de seminle de ggpfrut.'r 7..o cre9teli treptat. incep_eti cu o Coz[A*_ ryg_gpt picdturi.}t. puteli incerca s[ iuaii extractul sub form5. il '! J_*_: .]- rnon o Bodo J. pe care s5.1'. deci./E-.care vX sint furnizate o dat[ cu . Dac[ face]i parte din aceastS. Aten]ie..Sngf!. de fap-t. Amestecali o parte de iaurt cu-dou5. de pulbere. intre 3 .r-:t-ill .spunde. atunci :'. incepeli ctt o dozl.-i- ffi '.Pot.d 111{orrij . Acest lucru poate fi evitat prin luarea extractuiui dupS mese (indiferent daci acestea sint.acest anrestec de dou5.j-g . Totuqi. conform reacliei organisrnului. ori pe zi.E . care s5. . 9i in acest caz este bine s5. -'aga' 'cX. Acordafi. pentru ca apoi s5. un naturopa-t et-c. Am observat ci persoanele care au stomacul sensibil dovedesc une'ori o anumitS.- r:. p u_: -. rezistenli Ia tratament.e pulin acidX. foarte repede ia noul remediu. care este mai d." a - ?'J^lr=. creqte]i doza treptat..tti''7. in aceste cazuri.. Dup[ cum am mai men{ionat. care puteli lua extractui independent de masE.laciteva ore dup[ ce ali iuat extractul d. mai mic5. pflrli de apX caldd 9i beii. Stornacul rS.'.. dup5. categorie d. exiractul" n Am dori sE rz5 mai atragem atentia 9i asupra faptului cX ar trebui s5. incepeli cu o doz{" de o pic5.e oameni.)1\. de extract la un pahar cu aP[.V tt.i_ i.. 'avea Q: r:$Q11 rsio-ilitate ='b"rescutX Ia extractul de senrinle grepfrut.e seminle de grepfrut.nf ". ins[: toate doze]e indicate aici sint simple repere cu titlu informativ.

de sintezd).olo unde este cazul.S $J sxnxtoasd. u. sd fie remediul indicat (in defavoarea celor chirnice.v'B Sholilo Shorornon I seminfe de grepfrut sd igi gdseascd iocul in cadrui practiciior medicale. eficien. indiferent de tipul acestora. astfel incit un numdr din ce in ce mai mare de boli sd poatX fi vindecate printr-o rnetodd alternativ5. sub o supraveghere coi'pe. . si.

care indicX sldbirea sisL€mului imunitar" ffi *. extractul de seminle de grepfrut nu ne poate elibera. de aceast5.-v n v r'1 ----Y -ttbrleasca $1/sau sa se lmpra.e . r5. ciuperci etc.-extractul le poate elimina cu succes. Ceea ce poate face. povarS. in general.diagnosticate.toasX.toare de toxine sint localizate.. ConsiderXm c5" extractul de seminle de grepfrut poate T n ffi fi folosit. nedorit[.-ins* expeiierilele au ar[tat c5.. chiar gi atunci cind nu au fcst. in mod direct. microorganisrne precum parazilii sau ciupercile care au scS. . infiamaliile pot fi cauzate gi de toxine. Cind flora intestinal[ este sXn5. Boginski Ca un beneficiu suplirnentar. totugi. in intestine. s5. DupX cum am spus ceva mai deweme.vuri. in mod eficient.7. este sd reducS. cantitatea de toxine prin eliminarea microorganismelor care Ie produc pe cele din interiorul organismului.' intestinelor.minind astfel netratate. spectrului atit de larg de eficacitate a extractului de seminte de grepfrut.nei boli. situalie.pat neobservate datorit[ n n n h i. ficatul . cauz indaStfel stricdciuni. Y **T E}?ft-ffi i.ile In organtsm. w :i.t tl i-r e * LigI C iii g li-. Microorganismele producS. pot fi dIStruse datoritS.rii celorlalte otrS.*. ins5.4f Shtllilo Shclromon ' Bodo J. se staA'.i sistemul imunitar se pot concentra asupra indepXrtS. inclusiv pentru cele cronice . venite din afar5. Eliminarea agenlilor patogeni dlunXtori prezenli in intestine este-condifih pre: liminar5 pentru reinstalarea echilibrului ecologic natural al ..'l de ue : '21. este mult mai dificil pentru bacterii. in aceast5.e exemplu. d. pentru toate tipurile de inflamatii.

i:rrn :nterirr.^""J"" tt tratale.i. c?t gi cele cronice pct I ji)r .*]ui . r . producind inflamalii cronice.tatea omenirii.i**-^ +l frq*qJ-a. ' tertt etc. Astxzi. ciuperci.i putoguni cu cdre X ?n llLare . se simt[ cu adevXrat bine in corpul nostru.' in. treptat. cu bolile cronice. cum ar fi cancerul sau aiergiiie.-f I I I I I I noastre.tbrii umane. Bcrginski pare c5.sitoare a substanlelor toxice din mediu. Ji--l t I -*. I -f]jJfu-norrn SiSte *J afu-beffi-norm SrSt€-ffi -fupX imtnjt-at.-._.o .-j jj-. cu toate cd afecliunile grave sint mai pulin frecvente. din ce in ce mai'des gi mai intens.t-.'Wfc Shcrlilcr Shorclrnon o Bcdo J.*nfruntXrn. marile epidemii care i-au decirnat pe str5mogii noqtri au fost eradicate. natura ne-a dXruit un remediu. '1-f.-]y. ...a Uolile provocate de nenumdralii agen. antibioticele de sint ezd .cum am _maF1am -rnai menfionat.:ul-t:. in aceste wemuri de restrigte in ceea ce privegte sXn5. i bac. alimentalia dezechilibrat[. atit inflamaliile acute. cu toxinele care incarc5 ficatul.r.. s-au transformat.toate acestea duc la sl5birea sistemului .i" i"rn"i:rLitar. insx ne confruntXne. cunoa. timp indelungat.. mesele luate pe fug[.spi:1ti. rffi.| ne J r. in zilele noastre. I i . Imun1tar. Atunci germenii incep s5.:Xsur5..l . evoluliei gtiinlei. $i chiar dac5 nu existX rapoarte privitoare la toate r'. in . care poate fttl1"grg{gnfii I I - i i i .asociate cu o sl5bire a sistemului imunitar. organe gi 1esuturi incep sX fie depozitate numeroase otrdvuri.cacitatea impotriva a sute gi sute de viru.epidemiile" zilelor se cu toate acestea. de organismele noastre este din ce in ce mai mici. Prezenta cople. ' "--A' "--i---"'''-4". extractul de seminle de grepJlulJje doyedJt l activr prezenli in semin}eie de grepfrut.ractul ?i acrr"d#. datoritS.-! -*. -nn*H **{*. bolile.". lar clnd un deficit al rezistentei imunitare se 'in combinS.r . slsl:ri.ediul iErt€ ext. mulli oameni nu sint niciodatd -eomplet sdn[togi. Ee . rezistenla opus5. ?n. .r _. -4. -DrrpA". stresul din ce in ce mai mare indus de modul modern de viaf5. ef.acelagi timp.

!. t"' ... administrarea internS.emiile de gripf apar in diferite 1[ri.. difituse.r.i. AmindouS.mai A mic5.t. i' li. . a c[ilor respiratorii.. iritalie in git..celi n Ii.-.celi.d.i derivali din virusul de tip care a provocat ultima Pandemie.1-.Eodo J' Boginski Rrl.."' :-.-.. sint responsabili viru. i . rg c. O combinatie excelenti este coada-calului extract de seminle de - grepfrut" r K I I ! tr #jme.^i ^ -.-if-'i r.= dJ-r-i -J.g I I i '." cu ajutoiffi'l: in afara aplicaiiilor externe (vezi capitolui respectiv). 'ii ji l.*E -l i .P"rtt:.F i {v H ffi ffi i 'i'1..: t. Y . tahicard.'1.. .... ) se recomand S. Epidemiile mondiale (pand.-f ^ r.--. dureri de cap. intr-o manierS' similarS'. i:ir"il-cl:..-. a extractului.l i-.ie sau diaree' Gripa se d.' li g 'i--. care apar }a intervale neregulate de timp. cutt[ii respiratorii.eii ^.).:': ... B 9i C. i H ffi .este mai sever5.. b ..ezuolt!. in perioadele cuprinse intre pand emii. Pe ling[ toate aceste simptome mai pot amefeli. d.emiile). de tnsS. epid.& 2. se manifestx prin r5'guseal5-.e virusul de tip'A.. tC &-Yi.:.f: \.ureri de membre. in neral acompaniat de febr5.. de obicei.^ t'-" ul .i i-u .Lilr:1 !.. in testele d. )- frTez'ec? i: --.r[Gai[... '] mon . Ia interval de doi-trei ani..rea impotriva ceiei mai agresive form e a agentului patogen' Ir{umerogi oameni au declarat c[ s-au vindecat foarte regi peatde.e laborator efectuate pe virusul gripal 42 s-a dovedit eficienla extractului de seminle de grepfrut chiar apS..-il\i.. .. ?--' -'-.'decit guturair-ll gi este cauzatd' virusul gripal de tip A.. pentqu aceste epidemii la scar5.-r' Guturaiu1qigripaseinscriuincategoriabo}i1ordenumite generic r5.... sint prodgse de virugi' geGuturaiul este o afecliune acut5..' . sint provocate numai d..

cercetXtor la Departamentul SXn[tdlii al Statelor llnite. o afecliune a c5.rea-. . Conform experienlelor multor experli. holera.rei cauz[ rdmine incd necunoscut5. rezultatul fiind negativ pentru organism.trund in corpul nostru hgfe g as clii prin intermediul hranei sau apei contarninate.:rB.l f. Boginski tr oint e s tina. l_Se!ea!.. Succee ui e-ilpe::irren-.l e Divergi agenli patogeni.rilor in cazul afecliunilor gastrointestinale.i combind forfele. Giardia.-late pentru Ciferi. 'il I I moneila gi toxinele eliminate de stafilococi.i=. sint infestali de fapt cu Shigella. adesea acompaniatS.". Priqir_e Sgi 1rai frecven}i vinova}i_"pe4= tru aceste afeciiuni sint colibacilii (Escherichia coli). pot produce infeclii aie sistemului gastrointestinal. Prin eiimrna. dizenteria arnoebicX.. in anotimpul rece se pot manifesta infecfii virale ale sistemului gastrointestinal.fost tra.e+ir-sirn p to m e I e di sparde-obi-eel De asemenea.te afectluni gastroinj. solutia problemei.yolqd.. precum gi febra tifoid5 sau paratifoid[ sint mai pulin comune gi pot apXrea doar Ia latitudinile sudice. Extractul de seminfe de grepfrut pare a fi.e s-iir. Afecliuni grave precum dizenteria bacilar5. ori cu aili parazifi. De multe ori ace. am auzit de numero ase cazun in care astfel de infeclii grave au fost tratate cu succes..5?" shcrlilo Shclromon o Bodo J.. care pS. Dr Louis Parish.age a+i1€+pat+g. a folosit extractul de seminle de grepfrut ?ntr-un program experimentai in care dcuX sute de persoane au. gi de _da!3 aceasta. Medicii care au lucrat cu el au raportat o ratd mare a vindecS. sai- .'esi: -l . numerogi pa- I cienli diagnosticali cu colitX sau cu boala lui Crohn. lriclu:.i u:i:aerrtp:lr.{ -l I ti. De asemenea.aLe. de dureri de stomac. Saimonella.. Acestea se manifestd prin diaree.luiui .ti agenli patogeni i.

rezultatele aritind cd extractul de seminte de grepfrut a fost mai eficient decit orice alt tratament. Doza recomandatd: in cflZ de boal[. O dat' ce bacteria s-a stabilit in mucoasa storn acall. i.'1'- :' :-. . Iuali intre trei gi cincisprezece pic5.ti in cadrul unei noi epi.. tltilizarea extractului de seminle de grepfrut pentru tratarea pacienfilor.-1-..striteic. in special oamenii care trdiesc iN I -tdrile s.ens..cemii. Cescirizind asfei r:a. . . in testele de laborator. Boginslii uluitor. au o incideni5 ingri'joritoare.^r '.. ar putea profita enorm de pe urma acestui extraordinar remediu.r In ilrile calde.I rn 7979. I .turi de extract. oJ oulcei bacteriile ac. ulcer.i.1. luali extractul conform indicatiilor medicului sau naturopatului.-l i-. insx Helicobacter are o mantie alcalin5 care o ap5rd de atacurile aciduiui.= .care se adxposteqte tn stoma-.r: []. Shqlilcr Shclrclmon G Bodo J. cum sint Africa gi India. eficient gi ieftin totodatd._'-. Go-stritd..: .-i. Dacd existd prezumlia unei infeclii severe. din cind in cin.i . . in Europa.r j.cienla acesteia.--' . in L978. extractul gi-a dovedit cu prisosin![ eficien]a impotriva tuturor agenliior patogeni generatori de infecfii severe. ultima mare epidemie de holer5 a avut loc in ltalia.ndx . de doud-trei ori pe i^.fl.. r.^. I -Lil 'ij i * -t. gastrie gi duo d.i -l-j r- -l I .i : : . i .c se declan$eazfl epidemii de hoterd.j-ea ea. 'Ll .i -i.. precum gi pentru dezinfectarea apei de bxut. ucid nenum[ra]i oameni. unc sint distruse de acidul din stomac.udice' itr-care aceste boli inc5. -. care... ar putea contribui la salvarea multor vieii omene.-r' -r'.Helicobacter pylori . -. expunind stomacul gi tractril digestiv su* pericr Ia atac\t} a"clzilo r. patologul american Robert warren a descoperit o bacteri e . ..:-. ea reduce ef. i.mxnince" cetutete.

iar in corp incep s[ se manifeste procese inflamatorii. Din ce in ce mai multi oameni sint infestafi.. La ora actualx. Deoarece intervine . De . care dispar insd dupS ce baCteria a fost eiiminat[.rrC. -i-'i -i' =.il:j|D:?.--. Cercetdtorii de la Universitatea Stanford au raporlat.festali. sint insofite de tuiburlri digestive. ":. probabilitatea -aparifiei cancerului este de sase ori mai mare. infeclioase gi alergice.. dercane€5{s':slomac sint infestati. ...s canele d.-. din rnoment ce organismul a suferit deja prea multe stricxciuni.t . de asemenea. ci toli pacieniii care sufereau de cea mai '. "'lii-i SLo-lffL at fil.: i. "'"L/cct'-tcfi rn5car sX Etie. dispepsii. cu helicobacter..g . pentru majoritatea pacientilor bolnavi de cancer nu este suficient[ eliminarea bacteriilor.l SjalZ eCL de eili.asemenea..tI1ji I5-p-i. digestia fiind puternic afectatS. inflamaliile cronice cauzate de Helicobacter pot duce chiar la aparigia unor afecfiuni coronariene. Flora intestinald suferx.$u .cu'Helii.:".).e*j.^ .::. conform dr Mendall.1 - - Infecfiile cu Helicobacter pot duce gi la aparilia altor simptome. s?lli: 1.Z{}.1' '.*cobacter.'. provocate in procent de gs% de He_ licobacter. ecu.r Shoremon . .E.co'rrlund forrn5.Cezechilibrul acizilor engi zimelor.-'. cu toate acestea. fXrX ca {:Z"fe 3l-i t.e il circa patruzeci de ani $i 6*% dint re cel 'je . tl l. .'r. 12. arsuri..-. de Ia British Heart Foundation.r reTee *&-[-g . Confcrm unui studiu efe ctuat in Anglia.. cresc toxicitatea gi intoleranla alimentarr. ftu rnai puiin Ce zfi% din aColes centi . 4A% 'r l-" 'l q_l_ln er. unul dintre principalele subiecte de dezbatere din lumea medicald este in ce grad cancerul poate fi prevenit prin eliminarea periculoasei bac'f-" Igrll. ). ..\\ /t Shrrlil.-. ulcerele duodenale.

L. pin5. luali zece-ctncispre zece pic[turi intr-un pahar de apd. in testele de laborator. alimentalia dezechilibre#r-adieivii-ali-mentari . sd sc6pdm gi de aceastS" ameninfare.. Siiti.rl-. db intrefinere.ita.storate ciupercilor . atunci cind este vorba despre rolul lor in provocarea boliior!" Aceastd afirmatie exploziv5 a fost fdcut5 de medicul naturopat Bruno Haeieli. Extractui de seminle de grepfrut ne ajut[. de dou[trei ori pe zi..':ita.. inainte de mas[. 1_ t precilm i"eul:natis:.i bacteriile sau virugii.. par a favorrza rnfestarea cu Helicobacter. Experlii considerS. gp-iS"- . condilia de bazd pentru apariiia lor fiind un sistem imunitar sl[bit. aStm.turi.tofi acesffiari--siXbesc sistemui imunitar sau distrug simbioza naturald.l.ni. de douX-trei ori pe zi. cd peste jurnXtate din pacienlii Ior suferd de diferite micoze.ta.1. stresul. Micozele sint un simptom al vielii moderne. D oza recomandati. ca dozd. Antibioticele. cE numeroase tipuri de drojdii gi mucegaiuri joac5 un rol imporiant in Cerv-otrt are& unor bcnli e. care $i-a dedicat munca cercet[rii afectiunilor provocate de ciuperci (micoze). I l' I ll ll I . .-tz. . cu jumdtate de or5.ce picS. toxinele din mediu. inlre trei si. in timp ce cu doar zece ani in urrnd. pe stomacul gol. Naturopalii estimeazS. insd.5T' Sholilq Shcrromon t Bodo J. existent5 in organismul uman. preg[tind terenul pentru rnultiplicarea ciupercilor. extractul a omorit bacteriile ia o concentrafie de 1:1000.gtt.ciupercile sint 1a fel de rele ca . cincispreze. cind simptomele dispar. Bclginski insolesc adesea procesul de imbfltrinire. afeciiunile de acest tip ale intestinelor gi ale organelor interne constiturau cazuri excepfionale. cortizonul. fil H' !h' i11 I II TI csndidoza gi alte afecfiuni d.

din aceast[ toxin5 este suficientX pentru a afecta ficatui pentru o lung5. . se intind cu o iufeal[ extraordinarX..seste in alune gi in nucile de Brazilia.i in incheieturi. Chiar gi numai o dozd.iitill Ce I I .. perioadX detimp .printre aItele. care se gS. intimpind o rezisteniX . Alirnente precum piinea. ca gi in rnulte alte alimente.i cele arnbalate in plastic. seama. gemul. sucurile de fructe. cea mai cunoscutX si a"..uneori chiar pentru ani intregi. care poate af. I Cea mai periculoasS. Aflatoxina. dintre toate. Bcrginski Ciuperca Mucor..iiverse a." in aparilia infl amaliiIor. legumele sau salata. utilizarea mucegaiurilor Ia procesarea I alimentelor este din ce in ce mai des intiinitd: cu ajutorul 1or f[ina este mai usoarX gi mai pufoasd.ecta intregui organism. mai muii d-e c treime Cin populatia Cin zcneie industrializate .I ttb Sholilcr Shclrtrmon o Bodo J.convingdtoare".:l saln . Conform experliior. mucegaiul nu ocoleste fructele. fructele folosite la prepar area sucurilor sint l pre-presate etc. Aspergillus preferS sX se stabileascS. iar Penicillum este . gustul cXrnii este I imbunXteiit. mic5...ferclturri leg:lte ir.ri-Lr. brinza. I De asernenea. intre timp. Ciqpercile intr5 in qorpul trestru atlnsi cind inhalXm_aer_ I I gi cind *in. cauzind dereglXri circulaturii . pre^ cea mai frecvent intiinit5 este Candida albicans. precum . atacd globulele albe . in sistemul limfatic . pot ad[posti ciuperci de rnucegai chiar inainte de ?-:vX putea da dumneavoastr5.implicat5.i rogii din singe.= .-r-r.:1:f€-iii i. Ciupercile de mucegai pot fi intilnite in zonele urnede. de exemplu. in camerele cu igrasie sau in pXmintul din sere.f.i .i:'' probabil.Xrr1 iu.

:- ' ..t5.re r. tulburdri cardiace.. G ffi5Fjliiilj.-.). fluctuaiii ale nivelului de zah5.'.r din singe.fu :. aceastS..i ./ irl-i-i-i {:7-i i. d*t'=Xtfta C'rg3-TicvTri.. astm. la rindul lor. Invazia ciupercii in organele interne poate genera nurneroasb simptome.'.. ulceralii ale tractului intestinal.. atit de variate.'. ei unei mari companii din Japonia au fost concediali deoarece prezentau in mod constant semne de intoxicalie alcoolic5. la urm5.::..:. fXr[ a provoca weo v5.-i.. Candida s-a dovedit a fi cea vinovatd pentru aceastX situalie Ce taniiCa repreztTLtfr t3 I{uiner* aseLe i. cauzate de cele peste o sut5.." .. frt?:-T-. . Pielea 9i mucoasele pot fi. sint .jr :..{ monal..-'d. rinichi sau inim[. oamenii au protestat impotriva acestei acu zall..f:.n.- ' .1.trunzind in piflmini.-O alta poate rtaca creierul sau nervii. atacate de Candida. alergii... I -v. colit5./ aie- i :lnA*o-l .. analizele Pin5.)- l.u.' '.-"). sterilitate.:- -/. nevinovatS.. meningit5" gi gastritS.1 ^ _.. cu toate c5. care poaG'deregla intregul sistem hormonal.. sarcini dificite. migrene. diaree. afirmind cX nu consumau nici un strop de alde alcoOl inringq cool.'.r.. dureri de urechi.:.. pS.. _ ) .L:. ciuperc5.mare. se intinde cu o iu!eal5.-/ '-! ?..::-Fi. Jffi. de toxine diferite produse de Candida. .:. Aceasta se dezvolt5 de obicei in intestine. [Ina dintre aceste toxine este o substan![ simiiar[ unui hormon. prostatS. dintre care enumerXm: flatulenle. -t..ui f'"v t* do J' Boginski Candida. .-). Candida mai \ J j \t fi mun.s i ei ..-.f6f foui. uluitoare. i d ezechilibru.---'.L j.'w iE4 r_il IE rIligE!. fibroze.1I-. :" ..eine Il3ai tr-: &T*._. _.-.. irCa uentri.ddue r. dezechilibru hor. :i e-.-. Dar dacd rezistenta naturald a or.-.:I.1.-aer6gi#i"d6* rinichilor. jL j.t ganrsmuiur se dovedegte insuficient5.._..."- i- -.. tulburdri de memorie..-.'. i-iZt .--'- n--' ::..t I E t - '''ta.. l-. Aceste simptoffie..'.'sinuzitX.' i.. -- -.:.]= llii:'. i-i.

vt. doui-sprezece mii de oameni. Testele de care dispune medicina clasic5. razell de lumin5 cad intr-un unghi diferit. astfel devenind vizibite structurile si rnigcXrile invizibile din singe. du u.p. d-erate greu de tratat.Totusi. nu pot da nici un rdspuns sigur. in aceastd situafie.Cin l{E".. Cin doi:X sute n*i:E-zect r si :.::.i.:-. anuai.{.-:!. ceea ce duce la o incidentd incredibile a diasnosticeior .v Ycrk.. Trebuie sd recunoastern..r:ir7L-:-=:.1. se . specialx a singelui: intr-un microscop I cu cimp intunecat. Dr Bruno Haefeli are o metodx diferitr de lucru: el foloseste o tehnicd special5 de marcare. estimeazd cd.2::_Z--ii tTri:-rz_. $i in special candidoza.ig t_ . rnicotice.(8 Sh=liia shcrroir-ron gregite. sint consi.c cTzrttrE. ce-i drept. a apiriliei bolii.. i.?.-..e astfer de pro.l1 un_miffoseop_no+n+al__ _ t Afeciiunile micotice.1. deoarece testele cu extract de seminle de grepfrut pot da speranlx multor cameni care suferd d.Di? i*.._. medicina clasicd nu a recunoscut incd imensa intindsre pe care acestea au atins-o.. t". precum an altza fecalelor. rar folosit in medicind gi bioiogie. cE nu este usor sx diagnostichezi o boalr. numerosi experli apeleazx la o analizb. ciupercile I -^^^ -^-^b"' chiar gi.. confort si stdrile depresive se a]5turd panopliei de simptome prezentate anterior.octorii care pot lega simptomele variate produse de afecliunile micotice de adevdrata cauzd. cu ajutorul c[reia poate recunoaste vq^ vrs f l-r\-. numai in Germania mor intre gapte gi . deoarece un sistem imunitar slxbit nu mai produce suficienti anticorpi.crLU r \r\-Ll-1-lLld_D Lc structurile vii din sinsp Sub influenta iuminii. mai bine zis au fost considerate ast.: :. din cauza infeillito.t bleme ' Lz.I fel. :{r'..lZii|r?l I =1...11-.1 . si pulini sint d.1i.chiar gi determinarea anticorpilor este relativx...rt tip.:. .

3.i"..Fer*elis..5f mon ' godo J' Bsginski atit de larg.si-ernl.s-. afecliune s5.i agenli patogeni din corpul uman! Ei sint lrna dintre cauzeie prinrare aie inanifest5rii bciiior 9i tavza principalS.--. .'.:i. t . extractui trebuie sX fie folosit in cadrul unui intreg program de detoxifiere. ..l irn'.i-: . intr-un pahar cu ap[.p-{:rr*fr.oboseaiS. picS.. a si6birii sj. --.^.... oiicind.: trei-noud picdturi de trei ori pe zi. toxine extrem de puternice. poate fi modificatX dac[ dorifi sX evitali reacliile secundare proprii procesului de dezintoxicare .-i-i':='1ir. AceastS. .r-7r.--t.ptXrnin5.q7. reconsffiirea florei intestinale.I\-tr vE faceli iluzii: viermii sint cei rnai pericuio..!a organismul 9i de alte ciuperci sau bacterii care insolesc Candida.'ir ffi-a-ze}. lXsindu-le sX stea zece minute in solufie.turi de dou5. ""'2 . v[ recomanddm sX dezinfectali intr-o solu{ie de extract de grepft* il"i"f" gi l. dezintoxicarea intestinelor. fi'vindecat[ complet. disconfort etc. FdrX o dietX adecvatS.i=.j.i]-"::."ele pe care urmeazX s[ le mincafi.i'. extractul poate cur5.turi zilnic. ori pe zL. Totugi.-}.-. Foarte important5.g". Boli psrs.j. intr-un pahar cu apX. Tratamentul poate fi administrat intre una qi Irel IUItl .min5: trei-nou5. int[rirea sistemuiui imunitar etc. dozd. a -doua sXptS.: prima sXptdmind: trei-noud picS....nitar.t'tt ..:i. este cregterea treptatX a dozei de extract. in tratamentul candid ozel.. :. poat5... pentruia aceastS. Doza recomandatS.-. Pentru a preveni ingerarea involuntari a ciupercilor de mucegai. micozble se pot dezvolta din nou.zitsre . 'I f r' r' 1 a\ f in luncile d e intensltatea sl extlnoerea aleclluntl.j. . a treia s5.. intrun pahar cu ap5. deoarece atunci cind moare ciuperca elibereazd..

inseamn5.1 t -t -:- I ..pe lingXl'r*iatr . i_-l_ €-i-L1_rttr-tt' ai ::r:A ):E?r* -.._ :. ale cdror dimensiuni vartazd.. . cX una dintre principalele cauze aie st[rii proaste a s[ndtXfii oameniior o constituie paraziiii.:-:.i..:l | . .parazit" vine din iimba greacd conform5m ne apxrd impotriva parazigilor. Fe baza ecestcr experiinente.' I l t f-1. in SUA.:jr... a fost efectuat primui studiu la scar5.$ td' Shalila 5harcrmon .. r :.j....sitos" inseamn5 . renu. Ei de-fi €se ae eastl sta{€-de -fapt ca . Un parazit este' detinit ca un organism ce trxiegte pe sau intr-un alt organism. Totu.'l. sint convinsS.: _. deoarece dovedegte nu numai o ignoranlx aproape completx in ceea ce privegte factorii de risc.. nalionaiX a1 infest[rii cu parazrti a populaiiei..pe cheitui ala..para.r . +iTe _.. ins5 noi wem sx credem c5.. gaz. cmul este gazda a peste o sutd treizeci de astfel de paraziti. Studiu] a relevat faptul cd unul din sase oameni addposiea ce1 pulin un tip de tzrazttt {dacil nu mai muiiei}... B lucrxrile sale: .i. la ora actualx. ci si in ceea ce priveste simptomele infestxrii cr-r paraziti. condiliile de igien[ cxrora ne i .iesc in condilii lipsite de igiend este hazardatfl...f.::. Ideea adSpostirii unor parazrli in propriui corp poate pxrea respingdtoare celor mai mul1i oameni.-i :..1... cuvintul .-. .cei..intre microscopicele protozoare (organisrnele monocerulare) qi.._.'.- :=...kilometricele.:1."i.l. Expertii considerd paraziiii ca fiind . hrxnindu-se .i_. " . in 1976.Dupd mai mult de optsprezece ani de lucru direct cu pacienfii.ur..min.veriga lipsx" in di' agnosticarea multor probleme cronice de s[nxtate. afir-' matia csnform cXreia acestia apar numai in zona tropicai-X ori ia oamenii care trS.t_: :. .1.o epi e care majoritatea medicilor sint perfect constienli".t ...

.es ez'rr chler-fi e . Animalele de cas5.re .5.influxul puternic de refugiaii gi emigranli provenind din zone infestate.. Cei mai muili invad atori trS. care suprimX funclia imunitarX.i aici: . Impactul activitXlii parazttare este deosebit de puternic. imp[r]im spa]iul nostru vita]. . in Europa nu a fost fecut inc[ un studiu de asemen ea anvergurS. . ci adesea . Rezultatul? Parazitii au prins . cc n s r:18' ayta qi c.1 5h.tirn. ele devin o sursd de contaminare.sporirea in intensitate a traficului internafional. ciinii putind transmite oamenilor qaizeci gi cinci de boli.. -rffi.iesc in tractul digestiv. . apoi infeciia este transmisd mai departe de cXtre copii. v'l grddini!5 pest e zi. precum gi schimbul frecvent de parteneri. -hGrornon o Bcdo J. 1a pdriniii 1or. apoi in sisterneie circulator gi limfatic" Cei care trS. mai muite scutece.popularitatea din ce in ce mai mare a restaurantelor exotice.aripi"! .i patul. care servesc mincdruri insuflcient preparate termic.numdrul din ce in ce mai mare de copii linuli la . fapt ce atransformat globul p[rulntesc intr-un sin'gur mare or_a$ pianetar. iar pisicile patruzeci. cind aceleasi miini schimbS. sint gazde pentru nrlmerogi parazrli.iesc in intestine "]T ?ctJTtt f a i"nl e rtia. cu care nu numai c5. ins5.folosirea antibioticelor sau a altor medicamente.prezenla animalelor de cas5.1il.-czre a adus cu-@ea-sexului anai si oral./ I I t I # . .z JZevz.l ad. Boginski Din cite . conditiile care au dus la rXspindirea atit de puternic[ a infec]iilor parazitare in SUA sint aceleagi .[ .

l'|. Parazitii pot ajunge chiar .. . in dauna noastrf.j-.'i.::...: 1 . eczeme..i=itt :-lrl-:. ceea ce duce la cresterea permeabiliteiii pereiilor intestinali.... impreund cu oboseala.-'" i j -:.1:izi..'. Ei bine.-i..-. Ceoarece rnulte dintre substaniele chimice prezente ?n medicatia prescrisX pentru rrata"mei-ir E.i:. incapacitatea de concentrare. artritei. apatia. pot apdrea nci prcbleme.Lt f't s' Shclilct Shorclmon .parazi. gi pot forma granuloame in pl5mini. stdrile depresive gi anxietatea.:':::j.*. dar gi a diabetului... uter qi/sau alte organe. l I t I .-' . afectind astfel ap[rarea natural[ a organismului.stabili" gi ia incheieturi sau in rnugchi. il I .-' a . :. unde formeazx chisturi qi provoacr inflamafii.. ulcerafii sau dermatite.. aceastd rr*iet-ori e p ermanmi-sTemul de apXrare al organismuiui. $i chiar dac5 infecliile parazitare sint totu.tii se mai pot . durerea care rezultx in urma acestor procese fiind atribuitr.'. tulburdrile de memorie etc. ll .i'-i+. de exemplu. bolii Hodgkin's gi a rnaladiei Alzheimer. ficat.ltcciuc efecte secu-ln C a_re neic::i l*" .::. leziuni.. reduce secretia de imunoglobuline A.-.. se presupune cd parazilii joacx un rol impor[ant in aparilia gi dezuoltarea SIDA.i descoperite. DacS parazigii penetr eazil pieiea. De asemenea. poate ataca sistemui nervos centrai.t:.. . in acelasi timp. Metabolismul 1or. '.i perfora. depresia nervoas5. ''in afara1ocaliz[ri*or. prezen! a parazrlilor mentine sistemul imunitar in permanentd alertd. cauzeazd" iritatii.'.rnenfionate ptnd acum.=:.i in creier. Prezenta oricxrui tip de parazrli duce Ia slxbirea sistemului imunitar.-.3 l-..-i}. Parazilii pot provoca iritalii aie intestinelor le pot .-)1". acest proces avind ca rezultate nelinigtea. Bo eie malnutritia."- ? ...:-. adesea. Giardia. toxic.

i pentru aceastd problem[! ]r{u numai cH nu genereazd. iar aria sa de acliune ne asigurd de indecare chiar ..a mensiuni mari. o anumitd mincare. in fi .ti*i.u. paraziliior microscopici.. Substante nevinovate curn ar fi polenul. b. dac5 o infectie datoratS.*_= ltfi \e0 . gi copiii sint afectali de ele! spunem cd o persoand este alergicd la ceva atunci cind un stimul care este complet inofensiv pentru cei din jur creeazd. trem de eficient. Sistemul nostru imunitar . in cazul oa- seminle de grepfrut este rxspunsul potrivit. este la fei de eficient gi impotriva celor de di- menilor.-plu. supraincdrcarea sistemului nostru imunitar este principala cauzd a -si apariliei dezvoltdrii alergiilor. unui.:_. insd testele efeciuate pe animale au ardtat c5.".--:%! . chiar medicarnente ori substante chimice pot declanga-as ffe I d e r e a c i de Td s p. ....pirazit gastrointestinal este consideratx ca fiind provocatx de o bacterie.n eii . gi asta f[rd s5. 3t In zilele noastre s-a ajuns la conciu'zta cd. o puternicd reactie de apdrare. efecte secundare.u ir s ch i ais i-in.incarce organismul cu medicamente inutile.i in cazul unui diagnostic gresit.chiar gi bebeiugii. in contrast cu vermiftr[bte .::. la acea persoand. pdrui de animal€. Doza recomandatd: trei plnx ia cincisprezece picdturi de dou5-trei ori pe zi.:-___--. extractul de in special impotriva Alergii AJergiile au intrat qi ele in gareria flagelurilor moderne .i este gi . d o z e. extractul a fost utilizat seminle de grepfrut igi va face oricum datoria. .

",1
1
I
I

oq

Shcrlilo Sho*rnon

r ^J aoevarat, ciezastru

Anumifi stin,rli actio neazl ca fairnoasa ,,pelerinx rogie,, la coride, cea mai micd provocare putind declansa v
)

de

un

: lina

i

it

i
I

'

la citeva ztre dupd ingerarea arirnenturui respectiv. ExistE doux conditii de bazl, care sint ,*.porrsabiie de aparitia aiergiilor secunda-tre, intotde euna uJe origine ariT-'leTfia-Te: pro'1i; ce!-e? '-lnei caietit5tl in:r,rfici*ri,ute ae acici

deoarece reactia este murt int?rziatx

ru::."otcute gi., diugttosti.atu .orect. Frrd acest-alud 't ,.r *-^ri - preiios, alergiile secund are sint greu de d.t;i;"r,

nu aveau astfel de reaclii imed,iate, gi nu au iost gdsite dovezi. are prezenlei anticorpilorlgE. simptomele, .,rrror.ute, printre terapeufi, sub denumirea de ,,intolerantx alimentard,,, au fost respinse insx de practicanlii medicinei crasice, care Ie-au tratat drept ,,imag1natie" sau chiar ,,nevroze,,. Doar de pufin timp cercetdtorii au stabilit cd acesti ,,orfani,, priltre alergii au propriii lor anticorpi IgG, iar cu ajutorur unei J ----' anaiizg de singe speciare,gtgrgli. a. acqst tip pot fi acuu

cazurr' chiar gi o expune'e minord poate duce la reactii ex_ treme, uneori chiar letale. Mult timp, cercetarea in acest.domeniu s-a concentrat nurnai asupra alergiilor primare. cu toate acest ea,70% dtn pacienlii care prezentau simptome tipice arergiei

mum doud ore de ra contactur cu agentul alergenic a simptomelor (inrogirea pielii, atacuride astm). in aceste

;i lmrrnogrobur G*ffg G) . p ie i sirit ":numit e a d e s eu- aiei g ii-pfnlT ; r' alergii secundare. Alergiile primare sint caracterizate de o aparilie extrem de rapidx intre citeva minute gi maxi_ ;

cercetrrile de ord 'ltimx fiindau definit do'd tipuri de alergii, fiecare dintre eie caracterizatd de anticorpi diferili, si anunre imutiggloqu{na E (IgE)

+

- de ra .it.r.u-o.;;t;;

65
mon t Bodo J, Bclginski clorhidric de cXtre stomac, precum ;i o deficienlX a pereliior intestinali. Lipsa unei cantitS.li suficiente de acid in stomac duOe la digestia defectuoas5, in urma-c5.reia Pro teinele - cele mai ,,dificile" molecule - nu sint procesate corect. Iar dac[ pere]ii intestinali sint prea permeabili, aceste molecule alimentare nedigerate trec in fluxu1 ' 'sangvin, unde sint'privite ca:ni$te ,sorpur-i. str5.ine ;i tratate
ca atare.

Alergiile secundare sint gi ele responsabile pentru un mdib numlr de Simpto.me-_(pS.e.5O), dintre care cele mai comune sint: dufeiile de cap sau migrenele cronice, oboseala, constipafia, flatulenla, colitele, eczemele, astmul, diferite tipuri de reumatism... in multe cazuri, aceste datd ce alimentul resTgpto,1ge-(gi multe altele) dispar o pectiv este eliminat din dietd- Memoria B-limfocitelor, r5.spunziltoare de producerea anticorpilor IgG, este activX douS-trei luni, asa c5, dacd nu mai consumali, timp de trei Iuni, alimentul care v5. provoacS. alergia, in mod normal, dup[ acest interval de timp pute]i sb reincepeli s5. il mincali, fHr5. a suferi nici o reaclie alergicX. Extractul de seminle de grepfrut poate fi de mare ajutor organismului in cazul alergiilor, eliberind stomacul 9i perelii intestinali de parazr];t, bacterii gi ciuperci. Eliminarea toxinelor care acomp antazl. alergiile alimentare va v[+a- sjsternu] imunitar intr-s asernenea m5,surf,, tncit acesta va put ea face fald alergiilor primare, care nu vor intirzia sd dispar[. DupX aceea, un sistem imunitar Iiber sX aclioneze igi va putea indeplini mult mai eficient
sarcinile sale obignuite. Boza Fec*nffiandat5: vezi caglitoBele desgrr"e imfeqrii b a c{:*rie me ., F ar azetare s aLT cir} ic,CI,ti. ce
"

'66

Sholilcr Shorclrncln . Bodo J. Boginski

trSTEW

DECIT SAVIhIDECI

BLNE SAPREVII

Dupx ce am vxzut cit de ugor intrd. in corpur nostru agenlii patogeni - indiferent dacd este vorba de bacterii, virugi, ciuperci sau parazili - ;i ce d,ezastru pot provoca ei
,=.',,,.i,,,'..9.,{?,t4+lrgl+,.il}*g=tg#}F=!glse,poate pune,rrmdtoafea intrei:i,::

d'@prygqi!! :11t:5:lt r 'rntt- alilfeimier, carFclte o ling-urry-de extract, in T fiecare zi, timp de un an intreg, gi ,r,-, i. simgise niciodati t mai bine decit acum. Efectul uruitor pe care observase cd
extractul iI avea asupra animalelor o ,,inspirase,, pe femeie sd urmeze si ea acest tratament, gi nu a,trecut rnult timp pin5 cind alte femei Cin vecin5tate au fnceput sd ia se ele
n:ii-r:aCUjCSf-il e:{i-T:ACr- j'n[r_i i'n
r-tr

bare: ,,Nr ar ti mai binb ?u.a s-ar lua in fiecare zi citeva picS-turi de extract de seminle de grepfrut, ca o mdsurd de prevenire impotriva oaspetiio, nepoftiyi? Din moment ce este non-toxic, nu poate provoca nici un rdu, putind face, in schimb, mult bine!". Fiecare trebuie sx-gi rxspundx singur ia aceast5 intrebare; noi nu putem decit s5 vx rrrrrireunele informafii care sX vd ajute sd luati decizia potrivit5. tl or1 actualx nu s-au descoperit efecte ,;";are, , .Piri chiar si atunci cind extractul a fost utilizat ,rn ti*p il.1"* gat. se gtie c5 dr Harich, cel care a d,escoperit extractul de seminte de grepfrut, ? Iuat dou5 picdturi in fiecare dimine a\a, zi dupx zr, in ultirnii treispr ezece ani. La virsta de saptezecr de ani, cit are acum, et catxtore;te incd, neobosit, in jurul iumii, pentru a-gi promova descoperirea. Fermierul Knud Denker-Jen.u*, care distribuie extractul de seminte de grepfrut in Danemarca, atit fermeror si celor despr-e qolia

-^i,r,^ Jrjir.i

-, a.J

x -,X / (L

-aI

-r.y.- ^. E{_L'lll-;,.-!.iilj4j.,._i

t

! I

_

f

a.adar. Dac5. luate in fiecare zL..: C. atunci cind este vorba d e antibioticele obi. Dr Leo Ga]':. extractul de seminle de grepfrut igi p5..nlthjotl*elc. in doze regulate.. a a... aT . acest exemplu nu face altceva decit s5.+r"':l'' land. printr*o prea gr/.. indus in sistemul nostru imunitar de infectiile acute..?nv5!a.e sc'E'je. i':'i' .{ew York.o problem[ importantS. . in plus. A. i.am Sa oaF coplilor mici gi bebelugilor acest extract. extractul nu a avut nici un efect secundar negativ asupra pacienlilor.-l.nuite.- rnon o Bodo J' Bcrginski asemenea dozd. f.streaz5.p[ta abiiitatea Ce a ne ap5ra tmpotriva boliior.-.. La nagtere.turi de extract de seminle de grepfrut.e .t\c. care este mare.E{( . a relatat cd nici mdcar dup[ dou[sprezece luni de tratament neintrerupt. nici o mXsurS. in afara efectului curativ. organismul este afectat de anumite boli cronice. nici unul dintre pacienlii s[i nu a devenit imun la ac]iunea extractului .e -. Cum ar*f| cel al pagientelor cu v3ginit[ recurentd. extractul ne poate proteja impotriva stresului suplimentar.i in doze mari luate pe perioade indelun$ate de timp.T.__i.m c5. eficienla chiar gi atunci cind organismul s-a obignuit cu eI.":. sE se apere singuri. avind nevoie de .t'ar. ConsiderS. sistemui imunitar al omului nu este complet dez'. . .rnitar este intact. Irtrurnerogi doctori prescriu administrarea extractului pe timp de un an Sau chiar mai mult in anumite caz1Jrl. Nu este tntenfia noastri.:-:gtn'. din l. lu5m copiiior posibilitatea rJe a. i=.practicX" pentru a c5. citeva picS.v Y l-r' voitat.'Dt+. de prevenire acolo unde sistemul imr.8. v5. dacX sistemul este sl[bit sau d ac5. t=u v v A ..1:.j. dovedeasci beneficitatea produsului.. nu este necesar5.. Sa va tncura.arniuLj s!. Totugi. chiar. pot fi de rnale ajutor.

i-nu apar nici urr'f. ori dacx ajungeli intr-un mediu in care este prezent un agent patogen oarecare. ' Bodo J. rdmine intactX. recomanddm prezenta extractului in trusa dumneavoastrd medicald ae cetxtorie.i. chiar d. !t1119I.* pentru alte medicamente ce se ad ministreazx pentru JlTi::.ac[ circulx un val de grip[. a . Astilnu inseamn[ c[ extractul nu esie o minunatl gi ned5unfltoare aiternativd pentru antibioticele clasice . deosebit de sensibilX. inl€lfualX a copiilor.nu este indicatd administrarea extractuiui in perma_ nen!5. g"_gi"rki volta in mod inadecvat.08 Sholifq Shqromcn a--l lrf -. pentru acelagi motiv considerdm c5.i de efeit. extractul de seminle de grepfrut vr va feri de contaminare. De asemenea.ucundare toate acestea cu condilia ca extractul sr fie ' folosit in mod corect. .* Fiog. .

"tra*t 'intr-i.#-:i:E'|i-l.:ita pe . dumneavoastr[ nu veli putea r5spunde decit cu un zimbet obosit" insd extractui de seminle Ce grepfrui vX oferX c excelentX aiternatt-vh pentru.:8. forlali de diaree?! Dacd drumurile dumneavoastrS. trebuie s[ fierbef. in apd netratatd.r1.ti. pentru a nu vX alege cu ceva mai mult decit o simpl[ diaree.. spre Asia.'"r2{:'''.{:.'.^l... in sfirgit.. deoarece nenumXrati oaspeli nepoftili se pot strecura in organism o dat[ cu roqiile proaspete..toarea-=oeazi€--1as f.'-....-.::e.l. in loc s5.'pz::i-.acest scenariu" iviedicii recornandX ad-" ministrarea a...1gl-lf*i:i t.t:t:'."-i./A.. Ce exernplu."1'Q.. MincSrurile care nu au fost prelucrate termic sint.'.naibji grij ile asteaBea-apd.!.:fi}-'. TreL-...:.. incepe.?.n naih. m[ninc5. ce-ii place 9i bucurX-te de vacanfX!".m nemigcali in camera de hotel.f1ft grem de preuenire este mat ueloros decfi|.i:. poarlS.Cu urmS.ii ia 'v{'.:.ldtorie..7-i. Africa sau America de Sud.::. Bcrginski CEAro MICATRTISA MEDICMDII{ LLTI\4E .. . cineva vd spune: . gi ele.i"-i.un kilogrlm de uindecare" trroverb Ciii dintre noi nu am avut deja urmdtoarea experienld: mult agteptata vacan![ intr-o tar5. de exemplu..eq mon o Bodo J. i-rlu. Dac[..v'.l[-". st5. v5. ne bucurdm de soare gi de peisajul minunat.i*e. interzise (dacd :nu au fost dezinfectate inainte de a fi oferite spre consum).i5. tCafe g.. inse chiar $i aceste precaulii sint inutile dac[ inmuiem periuta de dinfi.-ar cu vF'i'... ins5.-. dup[ o astfei de c5.:irrci pic5turi de e.. exoticS. apa de bXut sau si o dezinfectali zilnic.:.

iar infecliile de tot felul sint ceva comun vX sfdtuim s[ dezinfecta]i apa de bXut . care se gtie c5.sr.:r.gi ei..turi de extract intr-un litru de apX. asa cd nu ?1 uitati acas5.:pei"ci.a11 s. rn. impreunS.vit. gi pe care le beli in fiecare zt. asigura cX organismul dumY . ' *:: in Cazur in care chjxtorili in zone in iare condiiiile igienice 1as5. Itici unul dintre acegti pacienti nu s-a imbolnS. precum gi tacimurile. in comparalie cu clorul. aprze. a fXcut un experirnent interesant: cu ocazia unui drum pe care l-a fXcut in . ce to.-. Lynn din Orlando. ccnfruniaii intr-o cXl5torie.rui al extractuiui nu este atit de supXrXtor cum. a administrat la jum[tate din acegtia cite trei piclturi de extract in fiecare zi. ! vor fi recunoscdtori! IatX deci cX extractul de seminle de grepfrut se poate dovedi util in nenumdrate situatii cu care este posibil sX v5.picdturi de extract pe*eare Ie puneli intr-un pahar -l cu ap5.i gingiile.Jd Sholilcr Shclromon r Bodo J. nndiferent Cacd este rrorba de bac'ierir.. are efecte secundare nedorite.i sd sp[la]i cu ap[ dezinfectatS. inclinali s[ credeti. Pentru a dezinfecta ?p?. ir A Mexic. v5. c:. probabil. puneli optsprezece picS. ca . W. Dac[ bduturile se servesc cu cuburi de ghea![. extractui de seminle de grepfrut este excelent. .or amS.ra-iii Sa_ir. cu foarte mare aten{ie. atunci c?nc vil iaceti TLagajui. Itru uitali de cele eiteva. Florida... -. pentru a v5. !n timp.pe once I I I lI I I I . de dorit. nu uitaii cX acestea pot fi purt[toare de germeni. r*ceaia. I r"r. adXugali citeva I picXturi de extract. Bcrginski Dr C.u{eri1 de o dlareg cumplite! . Gustul u.e e a\ro as tr e nil-este-exp u s ni ci unui-perieel-Adlu-gaF€xtmet gi in apa cu care vd spilali pe dinii . tn acest scop. cu treizeci gi opt dd pacienfi. veli obline o concentratie de cca 2oa ppm. fructele sau legumele proaspete pe care le consumati.!i ceilal|i.

nXtate in drumuriie mele!.lIe. ArTl ?nce:rcai cu i a+mecrj:an:lerli:e Ce: ta la.i.rcinatX. arft rXmas cll a infeclie vaginald de care nu.. apc. se intoarc[ sdn5.mpl et.s B. rnai pr. un prieten scriitor ne-a sunat s5. . trebuie s5" 9ti]i cI de cind iI iau nu am mai avut nici o problemX de s5..cte \lcTrt s.i asta dup5..u eczemS.i fac grijil De ciwa timp folosesc un anume extract de seminie de grepfrut .i cu bul]-sim! ..::iJ. de a minca dulciuri a 4isp [ru+eo. S oii a-meer-ea+e-s-ufu rea+i.ieani sc5pa. noi scriam.e. nu m-am simlit niciodatX mai bine ..tor cd existX un lucru atit de minunat!" Ti'r.:'i. ne spun[ cd urmeazX s5..1r'i1-i|::T.'i .i:. MARTURTI Thorns.71te -:...dir&.. din Fronkfitrf.1l.. Acum a dispXrut.. plece intr-o cdlS. Folosili-l cu incredere dar . cu opi ani irr urrn5. pe scalp. t&@+'i* . ..Dupd ani de ztle in care am incercat tot felul de diete gi de remedii pentru a mX vindeca de cand.torie mai indelungatd.e a d e acee as i afecliune. .D€ cind am fost ?ns5.i.[:.:. el ne-a rdspuns: . o carte pe aceastS. din Cork: . am auzit de extractui de seminle de grepfrut gi am inceput tratamentul cu acesta' Acum pot spune c5.:. Sint cu adevXrat recunoscS. Nu de mult.e.trq rnon o Bodo J' Boginski altceva ve trece prin minte.. precum gi s5. . extractul le va veni d.i'... ce am folosit extractul de seminle de grepfrut de numai douX ori!" Atsn C. Dupd ce i-am ura! toale cele bt+g_. tem5..tos.idoza de care sufeream.De gase ani aveam o nu puteam sX scap cu nici un chip. a-"j.i nu veli avea Ce ce se ve pltngeli. chiar atunci. de care u.e hac.Nu-rfi.presupun cd nu ali auzit incfl de el! Oricum.*i.i mai in formd! Iar nevoia constantS..5*ie Ii - aii]. .t.-rnzc:." Habar nu avea c5. ferneie dirz G\eragea--T-iff.r. a obfinut aceleagi rezultate excelente.E.

Cind am auzit de extractul de seminle de grepfrut. am luet ext-iact gi pe cale orald.. Bodo J.r-r 0 YYIZ Shalilcr Shclrtrmon . din extract gi ap[.at. asa cb. cte . dar am continuat tratameu!. am vrut sd vxd ce se intimplx.i1ir. feluritele remedii pe care le-am incercat nu au. iar dupX patruzeci gi opt de ore probiemele mele dispxruser[ fdrx urmx. in fiecare zi. Bcrginski finitiv. de mai multe ori pe zL. Acurn pot s5. apoi mi-am pus un tampor intim imbibat in aceeasi solufie.. Dupd doudzeci gi patru de ore am observat o imbundtliire. " rl:'ac'tiiL. iar mincxrimea supxrdtoare nu a mai apd rut. in acelagi timp.. pe care l-am l5sat peste noapte. dinfi. cu aceastd ocazie s-au rezolvat gi problemele digestive de care sufeream. alS. Dat fiind c[ deja folosisem extractui de seminle de grepfrut pentru vindecarea unei candid aze de care suferisem cu ceva timp in urmx. Ferneie din Bantry: . weun efect de duratx.. Dupx doar citeva zlle." . cu o solulie preparat5.gl incX zece Lrle.liuia K' din Reg enshurg:-. o cunoqtinfd. spre surpriza mea. in sfirgit.i.n i:lcu ex* cb:. pentru a fi sigur5 cx rezultatul este definitiv. de momentele de intirnitate.-: dj. cind. gi ulceraliile nu au mai apXrut.rerj C. mi-a recomandat erLractul de seminte de grepfrut.si rogie. minc5rimile au displrut.e"{'i:i:acir frc zoxla inflamau:d.mS bucur. avut. nici unul. Arxta ca un panariliu. mi-am clxtit gura.turi de solul meu.De cigiva ani imi apxruserx ulceralii in gur5..ri a-. in sfirgit. rn-am gr[Lrit sa-] procur gi mi-am flcut splldturi vaginale cu o solutie de ap5 gi extiact.. fu. dup5 ce md sp5l p. mi-ain zis cX nu an-i ce sE pierd dac5 ?ncerc sX tcnoses.Deciteva zile m@ degetui mare de Ia picior. am observat c[ zana din jur era inflamatx . Aproape cx nu-mi venea sd cred! Acum imi cldtesc gura in mod regulat cu solutie de apX gi extract.

Bcrginski patru ori. Extractul este. Nu mai indr5zneam s[ rid.nici nu ' mai j anume .. un excelent remediu! L-arn recomandat tuturor cunoqtintelor mele. in timp retrigindu-se din ce in ce mai mult in sus si eliberini rddflcinile dinfilor. nu mai indrxzneam aproape nici sd vorbesc. gi nici nu a mai apdrut de atunci. atit inflamafia. deoarece nu mai simleam nici o durere. in nesfirgite ore petrecute la dentist..le rnicu:ze ale pizrre. Dupd alte citeva cind mi-am adus aminte gi am verificat din nou starea degetului. insd la numai citeva sdpt[mini dupx ce aceast[ terifiantx experienfx se incheiase.wE Mf " dapa tss-{tzwe&'re: . Bodo J. iar o prietenX din lrlanda mi-a gi trimis'imed"iat. dentarx care sE le acopere cit de cit. cu adevXrat.riai-Si:rgerarea s-a oprit foarte repede.Ani si ani de zile .F"iinc scafandru prcfesionist. am suferit a.. dupd care am uitat de problema respectivd. in... in fiecare zr puneam citeva pic[turi p. Po..p-j-.-::r Stiu citi &[um=. pind la sflrgitul ieiii I"fietei Extractul m-a aiutat enorml. acesta mi-a txiat gi mi-a cauterizat gingiile. Acum am s ellt] 1r mentul cd pot sx r?d cit vreau.l . gingiile u. cit gi ro... b^Ifgiile mele au singerat.. i acela$i i . pentru a ascunde priveli. . ilorit K. periufa de din]i gi citeva in apa qg_ qare m[ cl5team dupr pe.ni de zile ce tot felul .chen: . la pulin timp dupd aceea am auzit despre extractul de seminle de grepfrut. .tea oribild pe care o arxtau dinlii mei.:--:::Il Ye Sholilcr Shcrrcrmon . din Mu].eafa clispdruserx. apoi mi-a pus o coroand.put s[-mi singereze din nou) iar de data aceasta nu pireau cd se vor mai opri weodatx! Din fericire. Era ceva teribil! Nimic nu imi era de imi ajutor gi nu mai gtiam ce sL fac pentru a rezolva cumva aceastx problem5.

sandy c.iiu sandv. nu l-am diiuat. aga cum era re_ comandat.Irl Shcrfilcr Shoromon o Bodo cauza aspectuiui printre cei care au contactat-o.si atunci am incercat sd folosesc extractul de seminfe de grepffut..{cum mi simt minunat. iar eu am fost preparatele pe care le-am luat de la farmacie nu m-au ajutat cu nimic. din Clear fslsnd.: . iar rdgugeala de care suferea din cind in cind nu a mai apxrut..voce? Ar trebui sd iau din nou antibiotice?" : ne i"tr. ) -l . Rezultatul a fost de-a dreptul uluitor!" Lsura O.. crr extract de seminte de greplrut.. vx muifumesc!" --ne-u . Am stxtuit-o sx fTcE gargdrx.tasem! Toate - care i I I !. ci l-am aplicat direct citeva picrturi cu urit pe care il cdpS. am masat zona afectata. totugi. . din cork:. Ia cer mai mic semn ar unei posibile infecgii. o afecfiune intestinal5 se intinsese in toatx zonanoastrd. nu am mai avut probieme.ce este Ln ci'txret fdrd.iu sandy'u demult. . insi de cind am inceput sd iau c?teva picxturi de extract...Anul trecut. de mai multe ori pe zL.

poate impiedica aparilia infeciiilor gi a mirosurilor nepl[cute. Pentru a preveni aparilia acestor mirosuri sau pentru a Ie elimina.. fXrd a irita pielea sensibil5 gi mucoasele din ace a zonl. DacX veli adduga extract de grepfrut Ia sXpunul lichid . cu efectui s5u antiseptic. mincS. rnai presus de toate acestea. vefi dezinfecta pielea gi o veli proteja de ciuperci . a pielii gi a pdrului gi ne poate proteja de mirosurile nep}S. UTILIZARE A EXTRACTULUtr DP SEMII{TE DE DE.Ji: .i de alli agenli patogeni.cute.de s5nXtate" Extraciul poate fi folosit gi pe pcst de apd Ce gurd (diluat. extractul de seminle de grepfrut.IT in igiena personalfl Aploape toate produsele pentru igienS.. Doud picdturi de extract puse pe periu]a de dinli umedd vX ajut5 sd vX mentineli dinlii gi gingiile intr-o stare bunS.i pot indeplini . pers-onaiX i.. asigu::?nC c resft'- *t=_:::t""i :1=j"s1t . pot pS. folosim adesea produse chimice. mai mult de atit. POSIBILITUI GREPFTT{. extractul este excelent impotriva mXtrefii. v5.--r V{ 'i: . Cesigurj. extractul poate preveni aparifia bolilor.rimilor capului. Ad[ugat in sampon. prin poril). Folosit in igiena zonei genitale. Extractul conferX mai multd prospelime 9i cur[fenie Ia ingrijirea dinfiior. RecomandXm adXugarea a zecedou[zeci de picXturi de extract ia 100 rnl din respectivul produs de igien[.a !. eczemeior Ei a .:': ' i Bodo J. BcrEinski : ALTE.r . care pot irita pieleu (gi. $i.ti.trunde in corp.i Ia gelul de dug pe care le folosi.sarcina" cu mai multd eficacitate dacX benejficiazE de ajutorul extractului de seminle de grepfrut.

Bodo J. puteii sd vx prepaiali' propriul . t L_ effiiin. din ce in ce mai multe prod. Amestecali bine confinutul.. extraciul poate piele.n ritin dr#cesc pe len.oud zec:de picdturi de extract intr-un pulverizator gol.ce grepfiut. geluri de d.tF S. partial.. puteli cumpdru u. gampoare. addugat in apa cu care ve spatali pe picioare. rn general) trebuie care produc pustulele.. apoi pulverizali sub brage. . lligreC. I In cosmetica T-r'\-/ eur5tarea i aorncl in ittclrne a porilor este o conditie oblig av torie pentru o piele sdndtoasx.paste de dinii. Efectul antiseptic al extractului poate fi de mare ajutor si pentru tratarea acneei. in acest scop. toate confinind extract de seminte de grepfrut. dumneavoastr[ d eodorunt.1 toate.ientl-i ac* .ite produse. uneori dupd o . Baginski dorite. -- I . T . se gxsesc acurn.hqlilcl.e grepfrut. de corp..shclrtrmon .. sau aplicat prin masare. acest lucru i lnseamna ca -t plelea. cosurile sau inflamaiiile. vr .^ 'll^ . Dacd nu dorili sd v[ imbun[t5tifi chiar dumneavoastr5 produsele de igiend pe care le foloii[i.use cosrnetice au in compozilie eficienta substanfx.i.ingur[ aplicare a extractului. precum gi produse pentru baie sau deodorante. Din fericire. adxugindu-le extract de seminle . Pentru a preveni transpiralia axilelor.r"-" gi spray-uri de fi puii'e rrzat.grile ne- Mulli oarneni au relatat c[ transpiralia excesivr a picioareior lor a disp[rut foarLe repede. care este folosit cu succes in tot mai multe cabinete de cosmeticd. pentru aceasta existd extractul de seminie d.ug sau . . eliminind as*. chiar dacx temutele coguri se inmuitesc intr-u.puneti o canX de apd gi cincisprezece-d. sxpunuri. pe lingx numrrul mare de preparate medicale gi ae igienx generaI5.

un mare dezavan-----tr .a c5.? . de cineva special pentru ea. dup[ care a dat cornand[ de incX unul. o sd v5. B<lginski tivi ai extractului de seminle de grepfrut aduc o imbun[id]ire vizibild.La tl:riir:r r:it i-irr ageni. Y V a ff nricrccrganisrneie ajunginC cu ugurinf# in produsui cosrnetic prlrr iniei:i-. o prietend de familie ne-a sunat odatd.i-a dat seama c5.. apoi masali tenul.i Mai existX un domeniu al cosmeticii in care extractul se poate dovedi util.r. s-a dus direct la borcan gi l=a aruncat la. .s {1i. 'EA:. -- aproape imediat.i-r-i?t.oi ani in urmX. l.1r'.3-'F-.r.gunoi. Eczema a dispdrut : :: i:: si F.iiir. este cel mai adesea trecut cu vederea. umezit in prealabil.eClui Cegeielcr" Atj. turna]i in palme citeva pic[turi de extract de seminte de grepfrut.'.:r.1:-. a. relat[m un incident care vX va iXrnuri despre ce este vorba. La un moment dat.. Pentru o curd.'lc-t.ipsa agenlilor de conservare.l l-i. creeazil mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor gi ciupercilor. disperatd din cavza unei eczeme care ii aplruse pe fa!5 cu ceva timp in urmx gi de care nu mai reusea sd scape.ralurale prezint5. indiferent dac5. crema fusese preparatS.r* ' Bodo J.i4iy. TnsE" aceste cosmetiee.1. ?ii:.. iig cor.€. naturald. Stind de vorbX cu ea am aflat cd folosea o crem5.i. .:.'. cu aproape d. rapid[ qi binevenit[ a acestei situa]ii. prietena noastrl . din pXcate. v a a taj care.tare eficient[ a fetei.i prepard singuri cosmeticele in ziua de azi. cu niste ingrediente rninunate. Evitali cu orice pre! conSholilcr Shorclmon .. Mulii oameni i. este vorba Ce cosmetice industriale sau preparate in cas5. de data aceasta cu extract de seminte de grepfrut pe post de conservant.. temindu-se de efectui pe care iI pot avea asupra pieiii lor produsele artificiale folosite in fabricile de cosmetice. preparatS. conservanfi.1..'.''. unlig:L-5 .ir-isi-ii.:nl.t4ctulcuochii! . fdr5.

.. insx tot ele sint cele care nu permit aerului s[ ajungd pini Ia pielea fundului copiilor. Aceastr metodl previne infestarea cu germeni.Se pare r:E nicl yn|. apoi ldsafi biberoanele. preparafi o solulie din doufzeci de picxturi de extract la un litru de ap[. itr. 6l !:r.€-a=..ugi ain.*ar r:eie des ra.Sholilo Shorclmon ?alrl-a . iqi recigtig.&. . tetinele etc.::{J:zJgrr calitxfile deosebite ale extr..her. a extrallului pe post de consbrvanti eczemble.L---t:::1-:r:: c:lr-:-_-a:. dar a organelor interne ale acestora. {Jm ezeala.Ea g.@ voltare condilii favorabile supravieluirii unui larg spectru de germeni: umiditate. crdp[turile buzelor.i-trJ-f-'i. Pentru dezinfectarea biberoanelor.z-r%."s rribicans -....:4-i::i i:t::J€r. I :g-. erLractul de seminle de grepfrut trebuie sx fie adxugat bun5.. sXnXtdtii. a mai fost observat un ait aspect pozitiv al folosirii in proporfie de o. permit o ingrijire mult mai ugoard a copilului. t ' in ingrijirea copiilor grepfrut fac ca acesta sd fie indicat pentru ingrijirea'pielii delicate a copiiior. .*.iid..sdn5toase.inturiericrrl gi cxldura perrnit germeniior in special ten:ute t can. E drept cr scutecele modbrrr. .sE se dezvolie. ci ii aiut[ . o stare mai in plus.. Bodo J.stea douxzeci de minute in acea soiufie. a tetinelor gi a suzetelor.i pe cei care Ie folosesc si.actului de seminle de @-le-noastre s?nt infi. iritaliile gi alte probleme ale pielii au dispXrut ca prin minunel Asta inseamnd cX extractul nu numai c[ menline produsele .2i::::.*::.**.i Exjstq mqlte posibilitali -pentru folosirea extractului la ingrijirea copiilor. care pot fi deosebit de ddun[tori pentru organisrnul copilului. -ri I . -\_4 f.3 i z . mic'ozele:. cunoscutx ca fiind fcarte sensibilx. in plastic.. intuneric gi suficient ti*p pentru dez_ Dacd este folosit pentru conservare.-!=r.-i pesurile.-ii-. s5.

rofusi*-tr-ebuie-s x vx re amin tim++expunerea la gerrneni este. De asemenea. aga c[ tot vechile scutece de bumbac sint cele mai bune pentru s5.i masali bine pielea iritatd.ndtatea pielii copiilor noqtri. stimuiindu-l. v .si celei mai incdpdlinate iritatii. Bcrginski poate fi evitatd astfel. totusi. iveli grijx ca pielea copilului sd fie cit mai aerisitx c'-putinle. pres5rafi-le in interior un strat . in plus. apa foarte fierbinte nu garanteazx intotdeauna eliminarea tuturor agenlilor patogeni. Totugi. dei . atit de practice. Dac[ folosigi scutece lavabile.lce sa se intindd. 1 ile n rFG YJ E. ins5 bSnuim c5 iritatia mai absorbante scutece nu reusesc sd o i trnplec. Ldsaii obiectele respective in solutie circa zece minute. nu anr incercat personal aceastS. normald.doudzeci d e pic[turi de extract Ia un iitru de apx. cu toate cX este necesard ceva l. Trebuie sd mS. cu ajutorul extractului de grepfrut i se poate veni de hac chiar .E€- c#-sa v .rtpr* de talc pebazd de extract.rturisim cd.. Pentru a elimina nec azur. pe de altx parle. Dacd. toate acele nenumdrate obiecte pe care copiii le bagd in gurx. apoi punefi-le s[ se u s u c e a aer. ribdare. Este bine sd infd. spre marea noastri disperare. amestecali zecepicdturi de extract de seminle de grepfrut cu un pdhxrel d. adxuga]i dou5zeci de picdturi de erLract de seminfe de grepfruiin ultima apd cu care le cl[tifl.l/ n'l Sholllcr Shcron'ron c Bodc J. nu doriii sd vx despa4ili de siutecele de plastic. gi cd ajutx sistemui imunitar aJ copilului. metodd.ali apoi copiiul cu scutece de pinzx pind la disparitia iritaiiei. pot fi gi ele dezinfectate cu o solulie preparat[ din.

!:'ii . De asemenea.rie. . . ciuperci gi parazrlt microscopici poate fi distrus prin adlugarea a dou[zeci-treizeci de picituri de extract in apa cu care spdlali. extractul s-a dovedit a fi un excelent .1 e at[. dat fiind c5.lucru foarte important. dar gi in apa florilor din giastre. Boginski neavoastrS. ve]i sc5pa de gerqneni gi de paraziyt. .ivd sau ii face masina automatd de spSlat vase. pulveri zarea unei solutii diluate de extract. virusi. Ie poate vindeca de Ciferitele afectiuni parazitare de care suferX. prelungind totodatx . Pe de alt[ parte. Tocdtoarele pot fi gi ele sterilizate dac5 le spXlali cil o solulie de extract . puteli ad5uga douS-zeci de picXturi de extract la apa cu care cldtili vasele.lucitoare.' . de" ap'Xip e ntru' sp d-l attil p odelel o r. la cur5larea mobilei. la cur[farea covoarelor sau Ia spXlatul rufelor. FI .=. nu este indicat sX folositi extractul in formd lichidd deoarece este amestecat cu glicerinS.i strS. in instaialiile de aer condilionat.radatori.. p€ plante.luptdtor" ?rnpotriva furnicilor gi a aitor Lnu. la spXlatul podelelor. pe care extractul le va ajuta sX rXmin[ mai mult timp proaspete . gi nu in uliimul rind.s* t ffi . Mai puteti pune extract de seminle de grepfrut in urnidificatoarele sau dezumidificatoarele de aer. Un num[r impresionant de bacterii.i cincisprezece pic5turi intr-un pulverizator.8ft sholilcr Sharurnon . in plus. in. una dintre cele mai frecvente surse de infeclii parazLtare. care poate bloca "alimentarea" cu apa a florilor..' . I.troi punem cam cincizeci de pic[tu ri' I a. nu'stiicx sx dezinfectali legumele 9i fructele intr-o solulie preparat[ din douXzeci de pic5turi de extract de seminle de grepfrut Ia un litru de ap[.g5. Bodo J... baie etc. precum gi a suprafetelor din bucxtS.o. pe ele tXiali carnea crudX.viaf a" artmentelor. Totugi.. pentru acest uitim scop.

i.ni.. il lr .j'-..-.-=Lr-. tnsd la fel de mtilte addugate special' culn este rezulclorulr_ri .. pentru ralll.rcat[ d e chimicale .multe dintre eie prezente cazul dental.-. vlrugl 91 clupelcl .'(:. nu existS...ovedit a fi un remediu excelent pentru bor[. Asffel. in diferite experimente. Am mai'menfionat excelentele tate oblinute. s5" nu funclioneze gi in cazul animalelor.e grepfrut. acesta reprezintd o alternativ[ pentru sS.:.u.i fluorului..8 D Es .-i.. pentru Itie lile de piele. l' ^ -::-: j-i-=i i: ... * -: -_''' : j. ce poate fi folosit cu atlta succes in cazul oamenilor.. motive plauzibile pentru care extractul. adSugali u* tractul ii gamponul cu care spllali animaiul sau puneli rle rnici 'cisc l... mai iles dacS..'€'.1-)-iil:.:. Apa pe care o bem este din acciincS. d.'L!i=--tJ!..].::. afectat E este . pentru boiile interne..nXtoasX.. germeni.rlj a in i: .*u.1'i-'!2:':j... extractul de senrinie de grepfrut este un lemediu miraculos' In plus.J Veterinarii au ajuns gi ei la conclr:Zta c5. puneli extractul |n mincare sau in apa Ce b5ut" Pentru bolile de pieie..luxm in considerare iaptul c[ fizioiogia multor mamifere este relativ asemS-n5-toare cu a noastr5.rnile interne cauzate de bacterii.enfi.tio neazdla fel de bine la administrarea extractului.j-e. cu extractul de seminie d.:::!g . organicS' 9i ecologic5' substanlele folosite in mod obignuit la purificarea apei' Fentru animalele pJ ij: .-'. foarte eficientX.:":^. La fel ca 1a oameni.Lv irtzat*r " fra-cb. r..e cas[ (9i nu nurnai) i:: i..i"{ Shoromon ffiJ.'. Baginski Tratarea aPei de bSut ceea c-: Este foarte important s-[ bem upd curatd ' de noroi gi inseamn[ mai mult decit o apE frr[ particuie ce in ce mai fdr5. fi afectir. S-a d. extractul de seminle de grepfrut poate 1 utilizat pentru tratarea unui mare numS r de afectiuni. lurrl infeciii de diverse tipuri..' J'..j.

Iine extract si. ind dacl aceasta supure azd. NT uitagi de dezinfectarea cugtilor.- t v RE 30 kg .rt picdturi de extract ra un litru Je'apd.. ) :ilTi:l * gastrointes tinaje: Pentru pegtii din acvariu. Lichid .'ad5u*uit p.ffi.il1lr. parazif. 16 me _" y_. AtenFe insi: '.:o.. solutie lichide. deoarece exI*:.u. 44C :. a pxturilor . 6 11 -n I 5u Kg 40 kg picdturi 16 picdturi :'_ ..E Ll(rud.il-:+-e.i.. din iuuruparazitilor.. udur. Lr.ri^.uY pernuteror pe care re folosesc animarere dumneavoastrd de casd.. B -g o picdturd aprox.-.q7- rnon . a vaseror de mincare gi de apr.3.::g aprox. a coteteror."^r" 3r. gi .a cu 1 Kg "-:. folositi extractul c a dezinfectatrt. .. Pentru rdni.-. if.i il. urr Eli zt. T n . Puteii'p. Bo mg aprox.:: turburxri I t t I Greutatea Extract de corpului kg 1 2 kg L. folosiii pudr5 in loc de . 40 mg rv ^rrb -r- --(r--- 2r prcdturi ::n'"-:LL!r'I 27 .ca rezurtat.li'{.ri o.i"p.-n vprc::.l Picdturi ap. . spx 1i .rrtg apfoli.r.:":LLri-'L ptcdturl r:ic5tr. dupd care puteli cregte doza treptat... eA{\.**--% i: Ii rrr l-- 3 picdturi / - grepfrut purver izat o.-. 2rS mg aprox' 280 mg .oncentrat ii va afecta mucoasele. deosebit de de_ licate.up. Dozele teraneutice zilnice de extract lichid de seminte de grepfrut jn cazur animareror care suferr."i. depunerile de pe'r-lsrs*r acperefii acvariului vor dispxrea.apa de'bxut a peier*or"bolnave. Atentie insl asigu_ n.S pic5turi aprox.rci.^-^* -^rvv^ rafi-vd cd animalui nu ling e zona respectivd. de douX ori pe LLL(^). 745 mg aprox. o* oott cate de bact?di: viru. . incetur cu incetur . ca de cinci I I . cu pu{in5 glicerina). deoarece gi acestea suferx. lrct seminfe de '-A---.

1oo mg fl.. 2.r. 51 pic[turi aprox. citili intotdeauna cu mare atenlie indicatiile din prospect. L7L picxturi In cazul unei infecfii puternice.l3S picXturi aprox. aprox.) --) r/ Shalilo Sharomon .8 g aprox. I. do zele menlionate mai sus pot fi depXgite. aprox" 75 mg Pentru 40 kg greutate corpo ralil. 12 mg entru to-kg greutate cor@-25 mg Pentru 20 kg greutate corporal5. 680 rng aprox. 1. 1 mg Pentru O. aprox. 57 picituri aprox.. 5O mg Pentru 30 kg greutate corporald. 108 picdturi . aprox.5kg greutate corporald. paraziyi gi ciuperci.3 kg greutate corporalS. aprox. aprox. . virugi.I g aprox. Dacd folosili produse gata preparate pe hazd de extract de seminle de grepfrut. Dozeie terapeutice zilnice de extract-pudrX de seminle de grepfrut in cazui animalelor care sufer5 de boli provocate de bacterii. 760 mg aprox.\' \ . 2 mg Pentru 1. L.B kg greutate corporald. ca gi de tulburXri gastrointestinale: Pentru 0. Bodo J.1 g aprox. 520 rng aprox. 86 pic[turi aprox. 600 rng aprox.1 g 70 kg Eo kg 90 kg 1oC kg 15c kg zoc kg 25o kg 3oo kg 39 picXturi aprox.4 kg greutate corporal5. aprox. 45 pic5turi aprox. Bcrginski aprox. d mg Pentru 5 kg greutate corporal5." . aprox. aprox. 3 mg Pentru Z.

Pentru Pentru Pentru Pentru . 375 mg Pentl u 2AO kg greutate corporalS-. aprox. aprox.utate-.SA rnon o Bodo J' Bogiryltt B0 kg grentate corporalS. 250 mg i5O kg greutate corporalS-. aprox.utate corpor_a}[. 2OO mg 90 kg greutate corporal5'. citiii intotdeauna cu mare atenlie indicaiiile din prospect. aprox.cprpgraldf apro{.. Dac[ folosili produse gata preparate pe bazl de extract de seminle de grepfrut. 625 mg Pentru 300 \g gt.zs mg-etc. eiprox . aprox' 225 mg 100 kggt. 75O mg 'p"rttlu"3so kg gieutate-6bip8ra1[. aprox. 5OO mg Pentru 25A kg greutate corporal[. 9i.

spuns.cui" Nu am relrEii dec?t sX facerua o mizerie increcibil5 ' :'a'?t:r. liniile telefonice au cdzut gi curentul a fost intrerupt. Dat fiind cX noi locuim chiar pe coasta Atlanticului. Bcrginski PS. nu am avut altceva mai bun de f5.coa-se cI_]." .strare Extractul de seminfe de grapefrut nu trebuie l5sat la Sholilo ShoFclmon indemina copiilor. Aveli grijX sX etichetali fecipientul. cu prefioasa licoare unui fotograf german care ne vizitase cu citeva zile in urmx.. .stra intr-un loc intunecat si r5.TE DE GREPFRUT Intr-o zi de noiembrie a anului \965. Extractul igi pS. Putrezirea sau infestarea cu germeni este trREPARATI-VA SINGURT EXTRACTUL DE StrMIN..V In IaIa loculul Jucau$ (din $ernineu. subiect care ne preocupa de atita ti*p extractul de seminfe de grepfrut..l-n seruini..iscutind despre acela$i .(4 ' Bodo J. Dintr-o dat5. aga c5. il veli pS.manifestXri'{ meteorologice. din care am scos apoi toate seminfele. ins5 in cur?nc ne-am dat seama cX era rnai ugor de spus Cecit de f. la putin timp dupX declangarea furtunii.coros. u*at* I r\ .. asupra sud-vestuiui Irlandei s-a abS. ltle-am apucat de treabX .Hai sX incercXm" i-am r5. frf'l . pe care.. sintem lovifi in plin de furia unor astfel de .Crezr cd.tvi.otolii il.. d.i primul lucru pe care l-am obtinut a fost un delicios suc...:?rid s5 s'. Astfel. dupd ce I-afi inchis bine.cut _decit sX ne asezXm comod in f. am putea prepara chiar noi extract?. mai ales c[ aveam o multime de grepfruturi in cas[.streazX prospetimea un timp indelungat.ele nricj si aiune.tut un uragan violent. ne-am dat seama cX dlduserXm uitima sticlS. Am incercat sd strivim citeva seminfe. Atunci Shalila a intrebat: .

.-' .Toi ' .r'.t 1u-am age zat 6tmai aproape d. dup5. nu cale ne avearn in cS. rezult[ un amestec cind.f 't-g . rnai ales cind .. Din moment ce rignila am fost cur}..-o.-'.e foc (atlt fi de nici ne puteau cu microunde..!a din cavza luminii insuficiente' o puteanr procesului exs[ i[sim pe mai tirziu continuarea nevoiti tractiv.B5. ieminleie nu. aga cuptorul . s .m ins5.indri ie reztsitati'1l d: *": c.-=t.:: '. in toate PXrlile' electrii!.m fcsi foade nr. Bodo J. fi intlmplat gi in treA treia incercare: d. senrinlele pe care miejii senrinlelor . : . din piitt . erau stafidite Ei La sfirgitui acestei operafii.ill".se nu s5 le prdjim'De deoarece voiam doar s[ le uscxm.:L*area qi gi-tsf-u} pr:o'rei -cblinut* z.evenise limpede cS seminlele cX ie-am pus intr-o buiau uscate inainte d..ie!eIu1-] r -4-ales cind ilil*^*if"n. 1. Fr t -l -: - ffiobiecteie1acarene.-i':* ' -::j i. BclginsF<i r r.t'."*inlele? cu toate c5. de bune pentru uscarea asemen eal tazele soarelui sint Ia fel ...i :'.1-. seminlele era blo catd Ei nu ug3are ca hirtia.ampututgindi. . c5.-r.^'l ^ al seminfelo-r facem fa!* tirului ciezordonat -r- am fi rignit' pur Am incercat atunci altd solufie: d-e ce nu puteam folosi riEnila si simplu.e a fi rignite.e bine acest serviciu' de rigni![' curind am d.rrt toyTti:arat :- --.e la atagaznu sx ne carzapenei de curent elecyi...9i rignila. ?'t'-i '-tl'tt:'i'-'.:? lt.marx una manual}. cazul celei electrice' acelagi lucru i-u.. insS-.i" seminlelor. oo. oit Ei cel d.]l Trebuia infierbintS' prea tare' asigurS.cojile acestora pudr5.a blocind.' .rJ**^ra ce zburau s-a distrat.escoperit c[ seminlele se lipeau rupt . fini sit[ foarLe micX" le-am putut separa irecind totul prlntr-c obginut. de sint micinate. do^r citeva incerc5'ri.. Din plcate' in putea face la fei d. mon . l:t: '. veche. ..A.

la
copen nrcr cea mai mic[ diferen]d, oricit de exigenli am

F
L

ii

f^ ^t IU5 L.

.;

,;

ci:c'l:-ic5-tcn.

stringeli o cantitate mai mare de seminfe, mare atenlie la cum le p5strafi pind cind Ie preparap! PS.strarea seminlelor proaspete (umede) mai mult:timp poate dute la mucegXirea exteriorului acestora mai ales dacx sint tinute intr-o pungx, prin care nu poate circula aerul. o4cum, -f,aptuJ cr seminlere mucegxiesc la supr afald,arat5 c5, in interiorul seminfelor, agenlii anti-fungici lucreazd. Dacx dorili ca totui sd fie mai utor, puteti incerca sx mestecati, pur ;i simplu, miezul semintelor, dupx ce ali inixturat inveli;ul exterior; am auzit cd. au fost fxcute numeroase experimente de acest tip, multe fiind incununate de succes. Totugi, pentru ca ingredienfii activi s[ fie cit mai a c-ce s ib iii, sepdp{ais-t+cbuj€-+ra€s+e€ate fo arte; toartrbine. I{u sintem in misurr sx afirmxm cx pudra preparatd acasd sau mestecarea seminlelor va fi la fei de eficient[ ca gi produsul din comerf, fapt ce se dato reazd,proceselor supiimentare ce se petrec in tirnpul preparxrii industriale a extractului, procese care nu ne-au fost den dluite Ce c,tre

bar/o cofetdrie etc., unde se prepard suc proasp[t gi de unde sr luati seminiere necesare. in sfirgit, dacd i"ryigi ,x

QCorlorlrc, Eventuai putefi" vorbi. cu, pri eteniil gi.'Cu*rudele dvs., rugindu-i pe toli sx string5 seminlele de la grepfruturile pe care Ie consum5. sau puteli incerca ,x glr4i un

trebui sX cumperi cantitatea de fructe necesar5, ar fi ne-

Procedeul este-relativ simpiu, chiar dac[ necesitd ceva mai mult timp. Totusi, cum se pot aduna suficiente seminle pentru a prepara mlcar o sticlu!5 micX de extract? Dacb. ar

' Bodo J. Bcrginski

CONCLUZII
,,IrIatttra nu creeazd nimic fdrd" LLn scop anltnue" Aristotel (38 4-322 i.e'n.)

carte, probabil c5, sinteli d.e acord cu faptul c5. s[minfa fructului de grapefrut este un dar deDacX a1i

citit

aceastS.

Ia inceputul studiului seminlelor gi probabil cX vorn mai auzi despre multe alte descoperiri interesante in viitor. Totugi, descoperirile care v-au fost prezentate in aceastS. carte nu trebuie sX v5. transforme in inamici declarafi ai bacteriilor, virugilor, ciupercilor sau ai altor microorganisme, gi nici sd genereze aparilia unor fobii, din moment ce toate elementele Crealiei igi au propriul lor scop. Poate
anumite mecanisme, o dat5. aflate in echilibru, sint acum Cezechilibrate. Oricum, in general, n.oi, oamenii, sintem
c5.
-

unor astfel de .discrepanfe. Este impof-tant s-5. invh;5m din gregeliie noastre gi s[ fim mai aten]i: 9i mai
caL:za

sensibili atunci cind avem de-a face cu forlele naturii. Din fericire, s€ pare c5. modul nostru de a gindi a suferit schimb[ri de mare anvergurX gi profunzime. S[ ne intoarcem acum Ia afirmaliu pu care arn fEcut-o la inceput, gi anume c5. trebuie s[ inv5.!dm 9i sX avansS.m chiar $i atunci cind sintem bolnavi. Orice boal[ furntzeazd. ele neglijatesattbpdrmnitatea dire neimplinite ale congtiinlei noastre 9i ne poate conduce spre propria noastrX dezvoltare. Din aceastd perspectivX, boala nu este ,,rdul", ori weo pewersitate a naturii, ci o provo-

'i
#,o*,,1

care plinX de inlelesuri pentru propriul nostru destin. Devine obligatorir: s5. ,,crestenri", sd ne maturiz&m, sd aci":eg'ir' n:' e" re r'e-a m ."_.ir, iisl

::*T.::'-.:-1

:--:]::-

:*: :::i:l'

:a

E

IrShcrlilcr

Shqromon o Bodo J. tscrginski

suprimat gi le-am separat de intregul existenfei. Adevdrata vindecare este, intotdeauna, legat[ de maturizarea individuald gi de cregterea percepfiei. Acestea nu pot fi inlocuite de cine stie ce nou remediu - chiar dac5. este vorba de beneficul extract de seminle de grapefrut. AceastS perceplie nu exclude, ins5, posibilitatea de a . cduta gi + accepta ajutor la nivelul materiei, din momen,t ce existenla noastr[ se desfb,goarS. gi pe plan material. Este important sd inlelegem c5. exist5.m pe mai multe planuri si c5. trebuie s[ gXsim o modalitate de a le aduce pe toate intr-o stare de echilibru, care sd cuprindS. atit spiritul, cit gi materia, atit cerurile, cit gi pdmintul, atit mintea, cit gi emofiile, atit masculinul, cit ;i femininul. In acest sens, cu respect, recuno;tinfe qi bucurie, ar trebui sX onorS.m bunXvoinla naturii care ne dXruiegte adevXrate binecuvintXri, cum este ;i miracolul aflat in seminlele fructului de grapefrut, ce poate imbun[tX]i calitatea vielii noastre intr-un mod atit de simplu,

SUGESTItr PEI{TRTI F'O LO SIffi PROD{.ISULTJI
IncurajXm pe toat5. iumea sd foloseasc5 produse care nu dS.uneazd mediuiui si sint eficiente biologic, asdel cd am dori s[ v[ supunem atenfiei citeva din sugestiile noastre i-de dintre produsele acestea se afl5. acum in curs de testare, urmind s[ fie, in curind, disponibile publicului larg. Extractul de seminte de grapefrut, cu propriet5lile sale

pent

seminge

--

'$"
:g:iirl'

antibacteriene, antifungice, antivirale gi antiparazrtare, pcate fi folostt ra ingredient activ gi/sau ca agent Ce ccn* i?y*tzrg irr r:ric F^ilztre]tr- Fr€Er a:rate:
r;:-***
-'*=

-. Produs e p entpr paste de dinfi.-.i fald.lofiuni.qb-' E6 e E #-f. . ipum[ de bS.creme.q. sume de mestecat pentru prevenirea cariilor 9i a gin. fj#E l: tt'\.#83ffi E8 e\J @Erg EEEtrAEffiffi-: !^' ti't etr4i . _ pudre.sccbit ll al[ dentar1.C 1ir-^I e irrterile lext- . efervescente pentru curflarea protezelor oenlare.rbierit./. ingrijirea dinfilor .' \ ij-flli ifi C Z.scutece de unicX folosini[.::.b . . spray-uri de gur[.. materiale dentare. ffE'#flE-tru"s* -i fl.-t'. aDX Si I. {:.creme gi lofiuni impotiva acneei.L -L )L "J c . . .''L{J-[tiC rF..creme gi loliuni pentru PlajX. q-. gampoane medicinale. .E. .spumante de baie. cremX de bdrbierit 9i loliuni dup[ b[rbierit.use pentru ingrijirea copiilor: mon . Bcrg!ry44 Prod. .) bI ryirYritoi I LUI. Bodo J. Produse peptru igrena personal5': sapunuru geluri de dug.creme/Ioliuni pentru corP .spray-uri gi deodorante solide. v . .tr't -cgc 'i: c-r. . s oluiii Ce ztnfe ctante E .

dezinfectant inaintea operaliilor. rujuri (pentru prevenirea qi .spray-uri gi geluri vaginale. de Ia cele pentru curXlenie domesticd gi pin[ la statiile de tratare/purificare a apei de b5.r.Iubrifiant antiseptic si dezinfectant activ in prezewaa picXturi/siropuri de tuse.creme $i loiiuni de fald. Boginski . :-.'. supozitoare vaginale pentru tratamentul chisturilor ovariene.ttj rlr i:t }I | .i chirurgicale. gi IJ .loliuni pentru demachiere.1 .ut. fi niirl:: . creme gi pudre pentru tratamentul infeciiiior fungice ale picioarelor Pe lingX toate acestea.:lTI4-:'-.f . horticultura.piclturi pentru urechi. .creme pentru vindecarea rXnilor. ..spray-uri nazale.oe ungnlr [pentru prevenrea Produse medicale: -I tive gi m5. .q4- Sholilel Shorqmon o Bodo . . . oJa sr. .ghipsuri..nu. impotriva laringitei. a catarului faringeal gi a amigdalitei. . spray-uri.tr'---_---.produse de machiaj. Produse cosmetice: \ percllorj. trecind prin a nt@ ln-n apiicalii precum agricultura.-: 1 '.1ac.. extractul mai poate fi folosit ca u ca a g e enu m Xrat e alte produse... . bandaje.. . a iritaliilor in git. vindecarea : . . rdcelilor. viticultura medicina veterinarX.

: . w.:::". )r* o 4J i-i O ar -.l #:. Studiul a arXtat ce metilparabenul. --< i-i n ra..i nivel in numai o zi.i' ilF-r..i.: &'-. ffi::..A.:. ?ett. I {tii .r0tT l'z ffiiit'ffi ffi11:'.l' " tagd':a ffi}.rat" fa\d. ti'$i il'ii ilirr t l i I ilj {\' i 'i:&l ! .'' . . i.-i .'.. ta:n. structuraiX sau calitativ5 a acestuia.:t. ffii*ffi:r: ffiii-.._ .a:. Testul a fost conceput special pentru a se putea determina dac5. ffi.:. t-i H .. un produs este ..... .' E+.'"' i. l:.''...'. K+. ' IIri: Edi.'::. ii:ti it.trjil li. in aceeagi concentrafie. . ffii.i liifiii. .t. ffiii. i:".pt5"mind s[ reducd in mod semnificativ microorganismele.'-1' .'. ' .' i$ii' i': t:t. ' 'Ct.p.li'.. .g w ? v. [qi:"': t: i':l. &*/r ii!.u l+!!i:: Acest studiu a evaluat abiiitatea produsului de a rezista atacurilor microbiene..:. 4l EI ffi& ii.4 H H 'F-1..-. ' i?-rit. id..i - Y. in concentralie de C.' t:i. 'i i::.. in timp ce extractul de seminle de grepfrut.. a reu$it de-abia intr-o s5..-: .ap5. |-i - .. '.i.n'i&! i.t . acela. r.. . 'iti.'schifnbare- F. "'de microorgianismelei'care ar pirtea genera o. .. S. H f-i o o e[ U rrr !r{ |-t i. !!-''' : ta': . i!":. a reugit se atingS.1 !r!i' ..'r. L.2y". tr. mi.r rfi' ii:.{.i. 14.

i pe animale gi oameni. Extractul de seminle de $tepfrut conline biofiavonoizi . de naringinS.un5.* .i alte mamifere) gi nu este d5. ) printr-un proces biotehnic. neohesperidin. Extfaetul die un nivel extrem de scXzut de toxicitate in ceea ce-i privegte pe oameni (dar . produs la scara rnare.4 J- e4 o Bodo J. fapt ce a fost dovedit prin numeroase teste de laborator efectuate independent in diferite centre de cercetare. precum . Strepardtat tococcus... camferol-glicozrdd. roifolin. pe diver.i numeroase proteine. cum ar fi Staphylococcus.. izosacuranetin.i paraziJi.i parazt\t.bloca" plec_ejglg glqqg_qllvq _c_Lrg ?q 1_o_g iB_qfg4IUFg] p_fininhibarea . virale . Bcrginski DAIE. hesperidin..-Pieutromonos.i .i fungice. Aceste experimente au constat in teste pe culturi bacteriene. apigeminrutinozidd. dihidrocamferol-glicoztdd. din semlnte )) aa sr Componenfi '. quercitin-glico zrdd.. Proprietafi Extractul de seminle de grepfrut are proprietatea de a de efiCien@i i_+fS__ryuggu de germeni. poncirinX.tor mediului. heptamotoxyflovon gi nobilotin.e afld la originea acestora gi prin deZasfivarea_age_$ilor p4t_oge_ni gi a numero. STIINTIFICE )) de senlinte de grepfrut..i au Cffiextrem nonAIIA:EEffi encfr oT(rti.i glico ztde sub form5.-Sa-fi . . precum .uciderea" microorganisglelot qare s.

l.. * g"' i I i.ir.t?i.ril?::ri de grapefrut succes pentru 'd.t?. cel sa a produce.fi. fructe sau aB'_ae++u+ * Spectru de folosinffl in afara tratdrii gi prevenirii boi'or ra oameni gi ani_ rnale' extractul de seminfe ' patibil clus tn nlc' Extractul este tojerant r:*pozilia ageniil c or fbit.i"..urturd. otrlvire pur. cu o concentratie de ."'r?T:t:_E qrageflut.oza g pudrd sau . f. pui..'.: "" * E:l#.o % s ub s tanf e a ctivt *.rricei_ A..ilH#lTir :T:ir. uf. 'acizi actzi. gi conservare. ." . Este com- fi in_ t::.6ffi .tiatite.pentru Bo kg greutate corporald.eturi tract sub . spilafi-vd ime. a 4aoo ori mai miri decit d.. .. sint Misuri de intrat in ochi extract de seminle de grapefrut. dar ^^^l^ gi tg...ffl' .rffi.aga cd poate de curdfare..i.i..ciat ."r#i.lr. pe$re.ffi .u^iipi.1 ex_ ff:*#t:r:ti DacS v-a .ii n li multd IVu iuati niciodatd extract tn concentrafie intr_o forml nediluatd! KLracr in co IAA?o sau prim ajutor ".aa"ielJaJa gi consultati un..rrtd u. leg_t!q_e.::$$:t? H Ti :..i seminte .H .:.rn.. scoici.pentru 90 kg greutate corpor ald.. i '' t . do.. nu obligatoriu tetata...i fotosit atit in ue".i.tiiare a fost forosit cu sterilizare.lil.'a"cd *te posibit) credefi cd este necesar. pulin 450 g aJ. Dacd ingerali o cantitate excesivd de extract de de grapefrut. horricufij:lirX.'5.

fL F*% ffi* .nig6r rft.kr$s. Crrrr**rnrrkir aI LtvtnE tlt$o I". F. t 0. . Siuaiufi demonstrat cb.J* {lr^rtrJ*$+ r fl'J& (f f*+irft1$*rrbc. decit celelalte substanle testate. Studiul concentraliei bacteriostatice minime este un test microbian prin care s-a cornparat eficienla reiativd a extractului de seminle de grapefrut (QltticiduJ@) fald de cea a altor substanle antirnicrobiene. GREPFRIIT iru COMPENATTP ATTI AGEITTI ANTrMIcndgrEi{r . extracful de seminle de grapefrut este intre 10 gi 1oo de ori mai eficient impotriva organismelor pe care s-a fflcut testarea. sruDlr AsupRA EFrcacrrArrr EXTRACTULUI DE SEMIIvTE bn .2 { f . t.+ /+.r.i) l+.$*E :** sft 25 *ryr }{*th1{prilrxn.c-*U fbC^* 0J_65 5l.tt c Sholilo Sho.t {at 6.. +di. nrru glwtt*. r*rctra* tl^ rJbtrnr. S.o*ott .