You are on page 1of 3
virusului COVID-19, organizarea, functionarea gi atribufile Administratie: Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea Hotarari Guvernului_nr. 652/2009 privind organizarea functionarea Ministerulul Justijei, cu modiicarie g1 completaile uterioare gi ale art 4 alin. (2) din Ordinul ministulul justtle nr. 160/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului de orgarizare si funcfjonare a Administrajei Nationale a Penitenciarelor, we 23 in 3, 0 Diroctorul general al Administratie! Natfonale a Penitenciarelor ‘Avand in vedere necesitatea gestionérii gi limitaril extinderi transriteri Th temeiul art. 7 alin. (4) din Hotérérea Guvemului nr. 758/2016 pentru Emite prezenta INSTRUCTIUNE 1. Tneepind eu data de 18.03.2020, prin gija Wuerdtorului de resurse lumane, flecare poliist de penitenciare completeaza chesticnarul atagal, care se claseaza la dosarul profesional 1. In momentul primint chestionarelor, acestea se analizeaza de catre ‘ueratorul de la resurse umane, iar tn situaia In care se constata cd ‘exist cazur in care personalul se regaseste in situatile prezentate In chestionar, se contacieaza personalul medical din unitate si se iau masuri urgente, in conformitate cu Decizia directorului general nr. 381 din 16.03.2020, UL Prezenta instructiune va fi adusd la cunostinf@ personalului prin gra directorului de unitate gi va fi pus in aplicare de cate stucturie de resurse umane si medical dela nivelul unittior. ‘Si Mata Ghindeasa 47, 0c? Boar, Raia ‘wrwarp 907 Chestionar coronavirus Nume, Prenume, Data nagteril ‘Act de idontitat np. 4. Afi locuit vizitatin ultima lund zone In care se aflau persoane suferind din cauza Infeetiel cu noul Coronavirus 2019 - nCOV? Oda Onu 2. Aflintrat in contact direct cu persoane care, in ultima luna, au locuit iviztat zone in care se aflau persoane suferind din cauza infectiel cu noul Coronavirus 2019 nCOV? Oba ONu 3. Aff intrat in contact direct cu persoane suferind din cauza infecfiol cu noul Coronavirus in ultimele 15 zile? Oba ONu 4, Avefi cunostinfa ed afi intratin contact direct cu persoane care sunt contacfi ‘cu persoane suspectelconfirmate cu noul Coronavirus 20197 Oba ONu 5, Aveti rude In strdinatate? Oda Onu 6..[n co fal locuiese rudele?. 7. A¥iintrat in contact cu rudele din strainatate? Oba On ac eae po pe co pede ae OG fa Rep M6 8. Daca da, in ce perioada afi intra in contact cu rude din strainatate? 9. Locuifi cu rudele din strdinatate, Intoaree in fari, in acelagi spatiu locatv? Oba On 10. At fost spitalizat in ultimele 3 sdptdméni? Oda On 414. Afi avut una sau mai multe dintre urmatoarele simptome? - Fobra Oba On = Durer de cap: Oda On = Difeuitatea de a respi: Ova On = Difeuitatea dea ing Oda Onu ~ Tuse intense Oda Onu Prin prezenta imi dau consimtaméntul, tn conformitate cu reguiamentul (UE) 79/2016 al Parlamentului European si al Consiiului din 27.04.2016, pivind protectia datelor personale fiice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal g privindlbera circulate a acestora Data complet ‘Semnatura: ‘nsec peuple com reer ale 10201 Rese 96