You are on page 1of 2

Pahayag ng Pamilyang Vincenciano

sa Pandemiyang Dulot ng COVID-19


Kaugnay ng pandemiyang sanhi ng coronavirus na nakaaapekto sa bawat
bansa sa buong mundo, nakikiisa ang pandaigdigang Pamilyang Vincenciano
sa mga hakbangin ng bawat taong kumikilos sa pagpigil ng pagkalat ng virus na
ito at, sa kalauna’y, sa pagpuksa dito.
FILIPINO

Hinihiling ng Komiteng Ehekutibo ng Pamilyang Vincenciano sa lahat ng


mga kasapi ng ating espirituwal na pamilya na aktibong makipagtulungan
upang mapigilan ang tuluy-tuloy na pagkalat ng virus na ito. Bilang mabubuting
mamamayan, tayo’y makiisa, makibahagi, at sumunod sa mga panuntunan at mga
alituntuning ibinahagi ng mga taong nangangasiwa at nangunguna sa pagpigil at
pagpuksa ng virus, at sa pagbibigay ng kalinga sa mga nararatay dahil dito.
Kaugnay ng mga paglilingkod at mga pakikinabang na ating ibinibigay sa mga
taong nangangailangan sa buong mundo, tiyakin nating hindi mapapabayaan ang
pangangailangan ng mga mahihirap, lalo na ang patungkol sa mga pangunahing
pangangailangan tulad ng pagkain at pangangalaga ng kalusugan. Maglingkod
tayo sa paraang maiiwasan ring malalagay sa panganib ang ating sariling
kalusugan na maaaring maging sanhi pa ng higit pang pagkalat ng sakit. Kumilos
tayo na alinsunod sa pinakamainam na paraan at mga panuntunang ibinahagi ng
mga eksperto sa ating bayan at sa buong mundo.
Tayo ay manalig na sa pamamagitan ni Nuestra Señora de Medalla Milagrosa, ni
San Vincente de Paul, at ng lahat ng mga santo at banal ng Pamilyang Vincenciano,
at hilingin na magapi natin ang virus na ito upang sa madaling panahon ay bumuti
na ang kalagayan sa buong mundo.
Inaanyayahan natin ang lahat ng mga miyembro ng Pamilyang Vincenciano na
manalangin nang mag-isa, bilang isang pamilya, o isang grupo (kung ito’y naayon
sa kalagayan), at idagdag ang mga sumusunod sa araw-araw na pagdarasal:

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, United States of America
Office: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/
Mapagpalang Diyos, tagapagtanggol ng mga mahihina,
tanawin Niyo po ng may kahabagan ang inyong bayan
na nagdurusa ngayon dulot ng panganib na dala ng pandemiyang ito.
Kaawaan Niyo po kami,
ipamalas Niyo po sa amin ang Inyong walang hanggang awa
at gabayan Niyo nawa ang mga kamay
ng mga sumusubok na mapuksa ang sakit na ito!
Itanim niyo po sa aming mga puso ang kabutihang loob at ang pagiging bukas-palad
upang malaman namin kung paanong mapaglilingkuran ang mga nangangailangan:
ang mga matatanda, mga walang tirahan at ang mga mahihirap...
yaong mga pumapasan ng bigat na bunga ng krisis na ito.
Hayaan Niyo pong mapalapit tayo sa kanila
upang pagsilbihan sila sa nakahihirap na sandaling ito!
Pangalagaan Niyo po ang mga doktor at nars
at lahat ng mga dalubhasang nangangalaga ng ating kalusugan
na humaharap sa pandemiyang ito!
Bigyan Niyo po ng kaliwanagan ang kanilang mga isipan
upang makahanap sila ng lunas.
Hinihiling namin ang lahat ng ito
sa pamamagitan ni Hesukristo na Inyong Anak
aming Panginoon, ang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Amen.
Sabay-sabay nating dasalin ang Ama Namin at Aba Ginoong Maria.

You might also like