senuRAI TLGAS PIMBANTL MAKMAL GRIÐ C1¬

1. Meruncunu dun Menuuwul Operusi Mukmul

O menyedIakan jadual kerja yang akan dIlaksanakan.
O menyusun keutamaan aktIvItI·aktIvItI pengurusan makmal@ amalI dI makmal
O memastIkan sebarang tugas yang dIjalankan mengIkut prosedur yang
mengutamakan keselamatan dan kebersIhan.
O menyedIakan peraturan pengunaan makmal
2. Menyediakan dan Mengendalikan Bahan

O menklasIfIkasIkan bahan·bhan dI makmal
O menerIma dan menyImpan bahan/ sampel mengIkut kesesuaIan
O memastIkan aspek kebersIhan,keselamatan dan susun atur bahan

. Menyediukun, Menyenuuuru dun Menuendulikun Perulutun
O mengujI dah mengesahkan peralatan berfungsI dengan sempurna
O memastIkan aspek keselamtan,kebersIhan, dan susun atur peralatan selaras
O membersIh dan menyelenggara peralatan saIns
O membaIkI kerosakan kecIl peralatan

. Membunto dulum Lrosun PruktikulJIksperimen

O berada dalam makmal semasa amalI berlangsung bagI membantu guru apabIla dIperlukan
O mengawasI pelajar ketIka menjalankan ekperImen
O memastIkan peralatan yg dIgunakan mencukupI dan berkeadaan baIk seblum dan selepas
dIgunakan
O memastIkan sIsa bahan eksperImen dan lebIhan dIsImpan atau dIlupuskan mengIkut prosedur yg
dItetapkan


. Menuoros Pentudbirun Mukmul
O membantu pIhak pengurusan menguruskan prolehan bahan atau peralatan untuk makmal
O menguruskan peralatan serta pengendalIan stor mgIkut prosedur
O menguruskan pelupusan sIsa bahan dengan selamat dan terkawal
O membantu pIhak pentadbIr mguruskan pelupusan bahan
O menerIma dan mengumpul aduan kerosakan bahan atau peralatan untuk dIlaporkan kpada pIhak
pentadbIr

3-071:38/03..9:7507. 202.9.2.3 0-078.9..3203003.3   02-.38025:73.7.8.3   030/.507..3/.0748.3..3 202.38:8:3.30.3 0303..8500-078.3 O O O O 203:/....3 /.7..3!7.20308.9.9.9.9..9...38:8:3.30303/.250203:90808:.3!07.7.38.89.8 202-078/.29.89.9:7-.3.39:/.2&7:8.507..3 080.380.850080.3507./.38 202-.

/.2.38:3-.3-.9.3907..3.5./.9..388.3203.3.203.3:39:2.3203:7:8.5. 5039. O O O O O 202-.30-./507:.380./:./-72:7:8.2.-.3507../-7  ..3 203.3:39:/.3.22. 202-..9.:/:5:8.9.8507203  O O O O -07...202-.802..39::7:.3-070.39:5..30748.850.3.3 203072./.5.-..-.9.2.9.:507..389472:957480/:7 203:7:8./.8 /:3./-7.50303/.388..3-.709.308507203/.3-.89..::5/.2./.:507. 203:7:8.35740..350:5:8.3.38079.3-.350:5:8.-07..3    03:7:8!039..2.503:7:8.9/.3507..35.80-:2/.3203:25:.9.3/:3.3 202.3/03.30507203 202..8..3203:957480/:7 /909.38005.3/825.5039.39:5.89..547.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful