Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ Õ¯ÐÝÝÃÝÝÐ ÀÍÃÈËÑÀÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ
MNS ISO 6107-2 : 2000
23 õ
Óñíû ÷àíàð - Òàéëáàð òîëü. 2-õýñýã

01 ÍÈÉÒËÝà ÇҮÉË, ÍÝÐ ÒÎÌÚ¨Î,
ÑÒÀÍÄÀÐÒ×ÈËÀË, ÁÀÐÈÌÒ ÁÈ×ÈÃ

MNS ISO 6107-3 : 2000
15 õ
Óñíû ÷àíàð - Òàéëáàð òîëü. 3-ð õýñýã

01.020 Íýð òîìú¸î (çàð÷èì,
çîõèöóóëàëò)

MNS ISO 6107-4 : 2000

Óñíû ÷àíàð - Òàéëáàð òîëü. 4-ð õýñýã

MNS 5000 : 1999
20 õ
Òîìü¸îëîë çүéí çàð÷èì àðãà

MNS ISO 6107-5 : 2000
10 õ
Óñíû ÷àíàð - Òàéëáàð òîëü. 5-ð õýñýã

01.040

MNS ISO 6107-8 : 2000
10 õ
Óñíû ÷àíàð - Òàéëáàð òîëü. 8-ð õýñýã

Òàéëáàð òîëü

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS ISO 8421-3 : 1989

Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ - Òàéëáàð òîëü. 3-ð
õýñýã: Ãàëûã èëð¿¿ëýõ áà äîõèîëîõ

01.040.01 Íèéòëýã ç¿éë. Íýð òîìú¸î.
Ñòàíäàðò÷èëàë.
Áàðèìò
áè÷èã
(òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 8421-4 : 2000

Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ òàéëáàð òîëü. 4-ð õýñýã.
Ãàë óíòðààõ òºõººðºìæ

MNS 1-1 : 2006
31 õ
Ìîíãîë óëñûí үíäýñíèé
ñòàíäàðò÷èëëûí
òîãòîëöîî. 1-ð õýñýã: Òåõíèêèéí àæëûí æóðàì.

MNS ISO 8421-5 : 2000

Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ - Òàéëáàð òîëü. 5-ð
õýñýã: Óòààíû õÿíàëò

MNS 1-2 : 2006
76 õ
Ìîíãîë óëñûí ñòàíäàðò÷èëëûí òîãòîëöîî. 2-ð
õýñýã: Ñòàíäàðò áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é.

01.040.17
Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò.
Ôèçèê ¿çýãäýë (òàéëáàð òîëü)

01.040.03 ¯éë÷èëãýý. Êîìïàíèé çîõèîí
áàéãóóëàëò, ìåíåæìåíò áà ÷àíàð.
Çàõèðãàà. Òýýâýð. Ñîöèîëîãè.
(òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 14660-1 : 2007

Áүòýýãäýõүүíèé ãåîìåòðèéí òîäîðõîéëîëò /ÁÃÒ/.
Ãåîìåòðèéí äүðñ. 1-ð õýñýã: Åðөíõèé íýð òîìü¸î
áà òîäîðõîéëîëò

01.040.19 Ñîðèëò (òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 8908 : 2000
161 õ
Áàíê áîëîí õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý
- Òàéëáàð òîëü áà ªãºãäëèéí ýëåìåíò

MNS ISO 4857 : 1999
44 õ
¯ë ýâäýõ ñîðèëò. Õýò àâèàíû øàëãàëò. Òàéëáàð

01.040.07
Ìàòåìàòèê.
Áàéãàëèéí
øèíæëýõ óõààí (òàéëáàð òîëü)

01.040.21 Íèéòëýã õýðýãëýýíèé
ìåõàíèê òîãòîëöîî áà á¿ðýëäýõ¿¿í
õýñýã (òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.11 Ýìíýëãèéí òóñëàìæèéí
òåõíîëîãè (òàéëáàð òîëü)

01.040.23
Íèéòëýã
õýðýãëýýíèé
óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí òîãòîëöîî áà
á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã (òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.13 Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí áà ýð¿¿ë
ìýíäèéí õàìãààëàë. Àþóëã¿é áàéäàë
(òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.25

MNS 4967 : 2000

Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Ýð¿¿ë àõóé. Íýð
òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

¯éëäâýðëýëèéí òåõíèê
(òàéëáàð òîëü)

MNS 4681 : 1998
15 õ
Ìóøãèà ºðºì. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò áà
òºðºë.

MNS ISO 3261 : 2000

Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ ñîðèëûí àðãà. Òàéëáàð
òîëü

MNS ISO 857-1 : 2005
46 õ
Үéëäâýðëýëèéí òåõíèê. /Òàéëáàð òîëü/. 1-ð õýñýã:
Ìåòàëëûã ãàãíàõ ïðîöåññ
MNS ISO 581 : 2006

Ãàãíàà àâàõ øèíæ. Òîäîðõîéëîëò.

MNS ISO 4007 : 2000

Í¿ä õàìãààëàõ õýðýãñýë - Òàéëáàð òîëü

38

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

01.040.27 Ýð÷èì õ¿÷ áà äóëààí
äàìæóóëàõ òåõíèê (òàéëáàð òîëü )

MNS 5383 : 2004
11 õ
Öàõèëãààí
õîëáîîíû
ñ¿ëæýýíèé
õîëáîëòûí òåõíèêèéí íºõöºë

MNS 0972 : 1977
13 õ
Õó÷èëò, äóëààíû áîëîâñðóóëàëòûã çóðàã äýýð
òýìäýãëýõ
MNS 2919 : 2003

õàðèëöàí

MNS 5640:2006
11õ
Öàõèëãààí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé äóãààðëàëòûí
ôîðìàò, ò¿¿íä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà

MNS ITU-T RQ.9 : 2004
105 õ
Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. Õîëáîëòûí áà
äîõèîëîë

Ýð÷èì õү÷ áà öàõèëãààíæóóëàëò. Íýð òîìú¸î,
òîäîðõîéëîëò

MNS ITU-T R G.701 : 2004
45 õ
Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. Òîîí äàìæóóëàë,
íÿãòðóóëãà áà èìïóëüñ êîäûí ìîäóëÿöè

MNS 2979 : 2003

Öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ. ¯íäñýí óõàãäàõóóí.
Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

MNS ITU-T R I.112 : 2004
Öàõèëãààí
õîëáîî-Òàéëáàð
¿éë÷èëãýýò òîîí ñ¿ëæýý

MNS 2980 : 2003

Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ÷àíàð. Íýð òîìú¸î,
òîäîðõîéëîëò

20 õ
òîëü.

Íýãäìýë

MNS ITU-T R I 113 : 2004
25 õ
Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. ªðãºí çóðâàñûí
íýãäìýë ¿éë÷èëãýýò òîîí ñ¿ëæýý

MNS 3953 : 1986

Öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ ºíäºð õ¿÷äýëèéí
òóðøèëò õèéõ ¿íäñýí íºõöºë, íýð òîìú¸î,
òîäîðõîéëîëò

MNS ITU-T R E.600 : 2004
20 õ
Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. À÷ààëàë

MNS ISO 2710 : 2000
17 õ
Äîòîîä øàòàëòûí õºäºëã¿¿ð. Òàéëáàð òîëü

MNS ITU-T R G.601 : 2004

Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. Êàáåëü

MNS ISO 7967-1 : 2000 12 õ
Äîòîîä øàòàëòûí õºäºëã¿¿ð. Õºäºëã¿¿ðèéí
ñèñòåìèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã, ýä àíãèéí íýð
òîìú¸î

MNS ITU-R R 573-3 : 2004
Ðàäèî õîëáîî-Òàéëáàð òîëü

54 õ

01.040.35
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè.
Àëáàí
àæëûí
òåõíèê
õýðýãñýë
(òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 9251 : 2000

Äóëààí òóñãààðëàã÷. Äóëààí äàìæóóëàõ íºõöë¿¿ä
áîëîí ìàòåðèàëûí øèíæ ÷àíàð. Òàéëáàð òîëü
MNS 5085 : 2001

Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

MNS ISO 2382-5 : 2000
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè.
Òàéëáàð òîëü

MNS 5086 : 2001
13 õ
Óóðûí çóóõ. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

29 õ
ªãºãäëèéã

MNS ISO 2382-6 : 2000
18 õ
Ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãè.
ªãºãäëèéã
áîëîâñðóóëàõ. Òàéëáàð òîëü

MNS 5087 : 2001

Óñ õàëààõ çóóõ. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

ä¿ðñëýë.

áýëòãýõ,

MNS ISO 4676 : 1998
14 õ
Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ ñèñòåì. Òàéëáàð òîëü.
Òîíîã òºõººðºìæèéí òåõíîëîãè.

MNS 5350 : 2003
10 õ
Öàõèëãààí ñòàíö, öàõèëãààí øóãàì ñ¿ëæýýíèé
öàõèëãààíû õýñýã. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò

MNS ISO 4677 : 1998
22 õ
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè. Òàéëáàð òîëü. ªãºãäëèéí
ä¿ðñëýë.

MNS ISO 7404-1 : 2000 6 õ
Áèòóì íүүðñ áîëîí àíòðàöèòèéí ïåòðîãðàôèéí
øèíæèëãýýíèé àðãà. 1-ð õýñýã: Íýð òîìü¸îíû òîëü

MNS ISO 4678 : 1998
Ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãè.
Ìýäýýëëèéí îíîë.

01.040.29 Öàõèëãààí òåõíèê (òàéëáàð
òîëü)

22 õ
Òàéëáàð

òîëü.

MNS ISO 4731 : 1999
67 õ
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè. Òàéëáàð òîëü. ¯íäñýí íýð
òîìú¸î

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.31 Ýëåêòðîíèê (òàéëáàð òîëü)
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS ISO 2382-17:2001 29 õ
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè. Òàéëáàð òîëü. Òîîíû
ìàøèí

01.040.33 Öàõèëãààí õîëáîî. Äóó, ä¿ðñ
áè÷ëýãèéí òåõíèê (òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 2382-22:2001 16 õ
Ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãè.
Òàéëáàð
Êîìïüþòåðèéí óäèðäëàãàòàé ¿éëäâýðëýë

MNS 3635 : 1983
25 õ
ªãºãäºë íýâòð¿¿ëýõ. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò.

MNS ISO 2382-24:2001

39

13 õ

òîëü.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè. Òàéëáàð òîëü. ªãºãäëèéí
ñàí

01.040.61
(òàéëáàð òîëü)

01.040.37

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ä¿ðñëýëèéí òåõíîëîãè
(òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.65
òîëü)

01.040.39
ýäëýë

MNS (ISO) 5527 : 2000
¯ð òàðèà. Òîëü áè÷èã

Íàðèéí ìåõàíèê. ¯íýò
(òàéëáàð òîëü)

01.040.67
(òàéëáàð òîëü)

01.040.43
Àâòî çàìûí òýýâðèéí
õýðýãñëèéí òåõíèê (òàéëáàð òîëü)

18 õ

Õ¿íñíèé

MNS (ISO) 1956-2 : 2000 21 õ
Æèìñ áà íîãîî - Õýëáýð ä¿ðñèéí áà á¿òöèéí íýð
òîìú¸î 2-ð õýñýã

01.040.45 Òºìºð çàìûí òåõíèê
(òàéëáàð òîëü)

MNS (ISO) 1991-1 : 2000 11 õ
Íîãîî - Íýðøèë 1 æàãñààëò

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS (ISO) 1991-2 : 2000 5 õ
Íîãîî - Íýðøèë II æàãñààëò

01.040.47 Õºëºã îíãîöíû ¿éëäâýðëýë,
óñàí îíãîöíû á¿òýö
(òàéëáàð òîëü)

MNS (ISO) 5492:2000
27 õ
Ìýäðýõ¿éí ¿íýëãýý. Òàéëáàð òîëü

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS (ISO) 6078 : 2000
Õàð öàé. Òàéëáàð òîëü

01.040.49
Íèñýõ îíãîö áà ñàíñðûí
òýýâðèéí õýðýãñëèéí òåõíèê
(òàéëáàð òîëü)

39 õ

MNS (ISO) 7563 : 2000
13 õ
Øèíý æèìñ áà íîãîî - Òàéëáàð òîëü
MNS 5685 : 2006
44 õ
Õүíñíèé үéëäâýðëýë, ýðүүë àõóé. Òîäîðõîéëîëò,
íýð òîìü¸î.

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ìàòåðèàë 纺âºðëºõ òîíîã
òºõººðºìæ (òàéëáàð òîëü)

01.040.71
òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Õèìèéí òåõíîëîãè (òàéëáàð

MNS (ISO) 862 : 2000
47 õ
Ãàäàðãóóãèéí èäýâõò áîäèñ. Òàéëáàð òîëü

01.040.55 Áàðààíû ñàâ, áàãëàà, áîîäîë
áà õóâààðèëàëò (òàéëáàð òîëü)

MNS (ISO) 6286 : 2000
17 õ
Õèìè.
Ìîëåêóë
øèíãýýëòèéí
Òàéëáàð òîëü. Òîíîã òºõººðºìæ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.59 Íýõìýëèéí áà àðüñ øèðíèé
òåõíîëîãè (òàéëáàð òîëü)
øèðõýãò.

òåõíîëîãè

MNS (ISO) 1956-1 :2000
17 õ
Æèìñ áà íîãîî - Õýëáýð ä¿ðñèéí áà á¿òöèéí íýð
òîìú¸î 1-ð õýñýã

MNS ISO 7876-3 : 2006

Òүëø øүðøèã÷ òөõөөðөìæ. Òàéëáàð òîëü. 3-ð
õýñýã: Øүðøèã÷èéí áүðäýë

MNS ISO 2076 : 2000

Íýõìýë. Õèéìýë áà íèéëýã
¿¿ñëýëèéí àíãèëëûí íýðñ

պ人 àæ àõóé (òàéëáàð

MNS 4118 : 1991
24 õ
Îéí íýð òîìü¸î, òîäîðõîéëîëò.

MNS 2833 : 1997
10 õ
Öàã äàâòàìæèéí õýìæèë. Íýð òîìú¸î,
òîäîðõîéëîëò.

01.040.53

Õóâöàñíû ¿éëäâýð

ñïåêòðîìåòð.

MNS ISO 6206 : 2001

¯éëäâýðëýëèéí õýðýãëýýíèé õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í.
Äýýæ àâàõ. Òàéëáàð òîëü

Ãàðàë

MNS (ISO) 10318 : 2000 2 õ
Ãåîýäëýë. Òàéëáàð òîëü

MNS ISO 6955 : 2001
16 õ
Øèíæèëãýýíèé
ñïåêòðîñêîïèéí àðãà. ĺëèéí
ýìèññ, àòîì øèíãýýëò, àòîì ôëóîðåñöåíö.
Òàéëáàð òîëü

MNS (ISO) 11224 : 2000 2 õ
Íýõìýë. Íýõýýñã¿é ýäëýë-çóëõàé áà íýõýýñã¿é
ýäëýë áýëòãýõ. Òàéëáàð òîëü

MNS (ISO) 7504 : 2000
39 õ
Õèìè. Õèéí øèíæèëãýý. Òàéëáàð òîëü.

40

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

01.040.73
ìàëòìàë

Óóë óóðõàé, àøèãò

01.040.97 Àõóéí áà õóäàëäààíû
òîíîã òºõººðºìæ. Ñî¸ëûí
¿éë÷èëãýý. Ñïîðò (òàéëáàð òîëü)

(òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS 2920 : 1980

Í¿¿ðñ. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò.

01.060

MNS (ISO) 11323 : 2000 13 õ
Òºìðèéí õ¿äýð. Òàéëáàð òîëü

01.040.75

MNS ISO 1000 : 2002
23 õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ, SI íýãæ¿¿ä áà òýäãýýðèéí
ýìõýòãýñýí áîëîí òîäîðõîé áóñàä íýãæèéã
õýðýãëýõ çºâëºìæ

Ãàçðûí òîñ, õîëáîãäîõ
òåõíîëîãè (òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 31-0 : 2002
29 õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 0 ä¿ãýýð õýñýã. Åðºíõèé
çàð÷èì

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.77

Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ

Ìåòàëëóðãè (òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS ISO 31-1 : 2002
11 õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 1 ä¿ãýýð õýñýã. Îðîí çàé áà
õóãàöàà

01.040.79
òîëü)

MNS ISO 31-3 : 2002
18 õ
Õýìæèãäõý¿¿í áà íýãæ. 3 äóãààð õýñýã. Ìåõàíèê

Ìîäíû òåõíîëîãè (òàéëáàð

MNS 2494 : 1988

Ç¿ñìýë á¿òýýãäýõ¿¿í. Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò.

MNS ISO 31-4 : 2002

Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 4 ä¿ãýýð õýñýã. Äóëààí

MNS ISO 2300 : 2007
19õ
Íàâ÷èò ìîäíû çүñìýë ìàòåðèàë. Ñîãîãóóä íýð
òîìü¸î. Òîäîðõîéëîëò

01.040.81

14 õ

MNS ISO 31-5 : 2005
27õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 5 äóãààð õýñýã. Öàõèëãààí
áà ñîðîíçîí

Øèë, êåðàìèêèéí ¿éëäâýð
(òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 31-7 : 2002

11 õ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 7 äóãààð õýñýã. Àêóñòèê

01.040.83 Êàó÷óê áà õóâàíöàðûí
¿éëäâýð (òàéëáàð òîëü)

MNS ISO 31-9 : 2002
21 õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 9 ä¿ãýýð õýñýã. Àòîìûí áà
öºìèéí ôèçèê
MNS ISO 31-10 : 2002
25 õ
Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 10 äóãààð õýñýã. Öºìèéí
óðâàë áà èîíæóóëàõ öàöðàã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.85 Öààñíû òåõíîëîãè (òàéëáàð
òîëü)

MNS ISO 31-12 : 2002

Õýìæèãäýõ¿¿í áà íýãæ. 12 äóãààð õýñýã. Òóñãàé òîî

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS IEC 27-1 : 2003
44õ
Öàõèëãààí òåõíîëîãèä õýðýãëýõ ¿ñãýí òýìäýã. 1-ð
õýñýã: Åðºíõèé ç¿éë

01.040.87 Áóäàã, áóäãèéí ¿éëäâýð
(òàéëáàð òîëü)

01.070

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

ªí㺺ð êîä÷èëîõ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.040.91 Áàðèëãà, áàðèëãûí
ìàòåðèàë
(òàéëáàð òîëü)

01.075

¯ñãýí òýìäýã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.080

01.040.93 Èðãýíèé áàéãóóëàìæ
(òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ãðàôèê òýìäýã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.080.01

01.040.95

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Öýðãèéí áàéãóóëàìæ
(òàéëáàð òîëü)

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

41

Ãðàôèê òýìäãèéí íèéòëýã
àñóóäàë

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

01.080.10
òýìäýã

01.080.40 Öàõèëãààí áà ýëåêòðîí
áàéãóóëàìæèéí çóðàã, äèàãðàìì,
á¿ä¿¿â÷, õîëáîãäîõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé
òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èãò õýðýãëýõ
ãðàôèê òýìäýã

Íèéòèéí ìýäýýëëèéí

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.080.20 Òóñãàé çîðèóëàëòûí òîíîã
òºõººðºìæèä õýðýãëýõ
ãðàôèê òýìäýã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.080.50 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè áà
öàõèëãààí õîëáîîíû òåõíèêèéí çóðàã,
õîëáîãäîõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé òåõíèêèéí
áàðèìò áè÷èãò õýðýãëýõ ãðàôèê
òýìäýã

MNS ISO 7000 : 2001
92 õ
Òºõºðººìæèä ãðàôèê òýìäýã õýðýãëýõ. Èíäåêñ áà
õóðààíãóé òàéëáàð òîâú¸îã

01.080.30 Ìåõàíèê áàéãóóëàìæ áà
áàðèëãûí
çóðàã,
äèàãðàìì,
òºëºâëºëò,
Ãàçðûí çóðàã õîëáîãäîõ
á¿òýýãäýõ¿¿íèé òåõíèêèéí áàðèìò
áè÷èãò õýðýãëýõ ãðàôèê òýìäýã
MNS IEC 60617-1 : 2004

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

01.080.99 Áóñàä ãðàôèê òýìäýã
MNS 3386 : 1982

Á¿ä¿¿â÷ çóðàã äàõü êèíåìàòèêèéí ýëåìåíò¿¿äèéí
òîìú¸îëñîí ãðàôèê òýìäýã.

Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 1-ð
õýñýã: Åðºíõèé ìýäýýëýë, åðºíõèé èíäåêñ

MNS 4597 : 2003
90 õ
Çàìûí òýìäýã. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà

MNS IEC 60617-2 : 2004
13 õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 2-ð
õýñýã. Åðºíõèé õýðýãëýýíèé òýìäýãèéí ýëåìåíò,
òóñãàé áîëîí áóñàä òýìäýã¿¿ä

MNS 4759 : 2003
31õ
Çàìûí òýìäýãëýë. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà

01.100 Òåõíèêèéí çóðàã

MNS IEC 60617-3 : 2003

Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 3-ð
õýñýã: Äàìæóóëàã÷ áà õîëáîëòûí òºõººðºìæ

MNS 1494 : 1979

Ýñýðã¿¿ö¿¿ðèéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ.

MNS IEC 60617-4 : 2003

Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãàðôèê òýìäýã. 4-ð
õýñýã: Èäýâõã¿é á¿ðäýë

MNS 1814 : 1979
13 õ
Àíòåíèéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ.
MNS 2197 : 1980

Öàõèëãààí-ìåõàíèê òºõººðºìæèéí õ¿ðòýõ õýñãèéã
öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ

MNS IEC 60617-5 : 2004
17 õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 5-ð
õýñýã: Õàãàñ äàìæóóëàëã÷ áà ýëåêòðîí ëàìï

MNS 2199 : 1979

Öàõèëãààí õèìèéí áîëîí öàõèëãààí äóëààíû
¿¿ñãýã÷èéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ

MNS IEC 60617-6 : 2005
15 õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 6-ð
õýñýã: Öàõèëãààí ýíåðãèéã ¿éëäâýðëýõ áà
õóâèàðëàõ

MNS 2206 : 1981
Çîõèîí á¿òýýõ áàðèìò
Ãàäàðãóóí ººã òýìäýãëýõ
MNS 2462 : 1977
Çîõèîí á¿òýýõ áàðèìò
Åðºíõèé ä¿ðýì

MNS IEC 60617-7 : 2005
21õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 7-ð
õýñýã: Çàëãàõ, ñàëãàõ, õÿíàõ áàãàæóóä
MNS IEC 60617-8 : 2005
10õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòûí ãðàôèê òýìäýã. 8-ð
õýñýã: Õýìæèëòèéí áàãàæ, ãýðýë áà äîõèîëîõ
òºõººðºìæ

14 õ
áè÷ãèéí íýãäñýí ñèñòåì.

áè÷ãèéí íýãäñýí ñèñòåì.

MNS 2559 : 1978
16 õ
Öàõèëãààí áүäүүâ÷ ãүéöýòãýõ åðөíõèé øààðäëàãà
MNS 2674 : 1979

Ãýðýë ¿¿ñãýã÷èéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ

MNS 5698-1 : 2006
14 õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòòàí ãðàôèê òýìäýã. 1-ð
õýñýã: Öàõèëãààí õîëáîî. Õîëáîëòûí áà íýìýëò
òөõөөðөìæүүä.

MNS 2777 : 1979

ÇÁÁÁÍÑ. Öàõèëãàí òåõíèêèéí ýëåìåíòүүä áîëîí
òîíîã
òөõөөðөìæèéí
êîíòàêòàí
õîëáîëò,
äàìæóóëàã÷èéí òýìäýãëýãýý

MNS 5698-2 : 2006
32 õ
Äèàãðàììûí çîðèóëàëòòàí ãðàôèê òýìäýã. 2-ð
õýñýã: Öàõèëãààí õîëáîî. Äàìæóóëàõ áàéãóóëàìæ.

MNS 2778 : 1979
10 õ
ÇÁÁÁÍÑ. Êàáåëü äàìæóóëàã÷ óòàñ, òүүíèé áàãöûí
çóðàã õèéõ æóðàì
MNS 2788 : 1979

ÇÁÁÁÍÑ. Èîíæóóëàã÷ öàöðàãèéí
àõèëãààí áүäүүâ÷èä òýìäýãëýõ

42

äåòåêòîðûã

Øðèôò. Ïðîåêöëîëûí àðãà. Ïðîåêöëîëûí àðãà. 0-ð õýñýã: MNS ISO 5457 : 2003 7õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. 4-ð õýñýã: Òºâèéí ïðîåêö MNS ISO 3098-0 : 2004 12 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. Øðèôò. 20ð õýñýã: Çóðààñíû ¿íäñýí òýìäýãëýãýý 01. 23-ð õýñýã: Áàðèëãûí çóðàãò õýðýãëýõ øóãàì MNS ISO 406 : 2005 4õ Òåõíèêèéí çóðàã. 1-ð õýñýã: Õóðààíãóé MNS 2805 : 1979 5õ Êîíäåíñàòîðûã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ MNS 2808 : 1979 40 õ Öàõèëãààí âàêóóìûí õýðýãñëèéã õýðýãñýëä òýìäýãëýõ 6õ MNS ISO 5456-2 : 2004 7õ öàõèëãààí Òåõíèêèéí çóðàã. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà áà ¿ãèéí æàãñààëò. òóñãàé çààëòûã ã¿éöýòãýõ àðãà MNS ISO 3098-4 : 2004 8 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. õýìæýý áà õ¿ëöýë MNS ISO 3098-5 : 2004 66 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. Ïðîåêöëîëûí àðãà. Øðèôò 2-ð õýñýã: Ëàòèí öàãààí òîëãîé. Åðºíõèé õÿëáàð÷èëñàí ä¿ðñëýë MNS ISO 3098-6 : 2003 5 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. Øðèôò 6-ð õýñýã: êèðèëë öàãààí òîëãîé.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2790 : 1979 11 õ ¯éëäâýðèéí öàõèëãààí äóëààíû òºõººðºìæèéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ MNS ISO 128-50 : 2004 50-ð õýñýã: Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. Áàðèëãûí çóðàã – Ä¿ðñëýë. 1-ð õýñýã. ôîðìàò áîëîí áàéðëàë Øðèôò. 3-ð õýñýã: Àêñîíîìåòð ä¿ðñëýë MNS 3336 : 1982 4õ Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿íäñýí òºõººðºìæ äàìæóóëàã÷ õîîëîéíóóäûã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ. Ïðîåêöëîëûí àðãà. MNS ISO 5456-4 : 2004 33 õ Òåõíèêèéí çóðàã. 2-ð õýñýã: Îðòîãîíàëü ä¿ðñëýë MNS 2911 : 1980 5õ Öàõèëãààí îðîîìîãòîé ýäëýõ¿¿íèé çóðãèéã ¿éëäýõ æóðàì MNS ISO 5456-3 : 2004 7 õ Òåõíèêèéí çóðàã.01 Òåõíèêèéí çóðãèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 128-22 : 2004 9 õ 22-ð õýñýã: Çààëò áà ç¿¿ëò øóãàì òàòàõ. õýðýãëýõ ¿íäñýí æóðàì MNS ISO 128-1 : 2005 9õ Òîâ÷ òàíèëöóëãà. Áè÷èë õóóëáàðò òàâèõ øààðäëàãà MNS ISO 128-40 : 2004 6 õ 40-ð õýñýã: Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. øààðäëàãà. MNS ISO 128-23 : 2004 12 õ Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. 5-ð õýñýã: Ëàòèí öàãààí òîëãîéí òîî áà òýìäãèéí êîìïüþòåðèéí ÑÀD øðèôò. 1-ð õýñýã. 4-ð õýñýã: Ëàòèí öàãààí òîëãîé. ªíõðºëòºò õîëõèâ÷. Òîî áà áóñàä òýìäýã MNS ISO 7200 : 2004 Áóëàíãèéí õ¿ñíýãò 3õ MNS ISO 3098-3 : 2003 MNS ISO 7573 : 2004 Ò¿¿âðèéí õ¿ñíýãò 2õ 5õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. Ä¿ðñëýëèéí òàëáàéä îãòëîë áà ç¿ñýëò õèéõ ¿íäñýí çàð÷èì MNS 2804 : 1979 18 õ Õàãàñ äàìæóóëàã÷ õýðýãñëèéã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ MNS ISO 5456-1 : 2004 4 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Îãòëîë áà ç¿ñýëò õèéõ ¿íäñýí æóðàì MNS ISO 6433 : 2005 2õ Òåõíèêèéí çóðàã. Òîî áà áóñàä òýìäýã MNS ISO 128-20 : 2003 9 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Øóãàìàí áà ºíöãèéí õýìæýýíèé õ¿ëöýë MNS ISO 128-24 : 2004 14 õ 24-ð õýñýã: Ìåõàíèê èíæåíåðèéí çóðàãò õýðýãëýõ øóãàì MNS ISO 5455 : 2005 2õ Òåõíèêèéí çóðàã. ßëãàõ áîëîí òóñãàé òýìäã¿¿ä MNS ISO 3040 : 2005 6õ Òåõíèêèéí çóðàã. Åðºíõèé MNS ISO 3098-2 : 2003 5 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã. Áàéðøëûí äóãààð 43 . îãòëîë áà ç¿ñýëò MNS ISO 8826-1 : 2006 2õ Òåõíèêèéí çóðàã. Òåõíèêèéí çóðàã. Ä¿ðñëýëèéí çàð÷èì. Øðèôò 3-ð õýñýã: Ãðåê öàãààí òîëãîé Çóðãèéí õóóäàñíû MNS ISO 129 : 2005 12 õ Õýìæýý çààëò-åðºíõèé çàð÷èì áà òîäîðõîéëîëò.100. áàéäàë. Ìàñøòàá MNS ISO 128-30 : 2004 12 õ 30-ð õýñýã: Êîìïëåêñ ä¿ðñëýëèéí ¿íäñýí æóðàì MNS ISO 6428 : 2005 4õ Òåõíèêèéí çóðàã. Êîíóñëàë. MNS ISO 8048 : 2006 5õ Òåõíèêèéí çóðàã.

Øóðãàí ýðýýñýýð õîëáîõ MNS ISO 129-1 : 2007 31 õ Òåõíèêèéí çóðàã.20 Ìåõàíèê áàéãóóëàìæèéí çóðàã MNS ISO 2162-2 : 2006 6õ Òåõíèêèéí çóðàã. Ǻºëºí äåòàëüä çààõ õ¿ëöýë áà õýìæýý MNS ISO 15785 : 2005 8õ Òåõíèêèéí çóðàã.100. Øèëáý áîëîí îãòëîëûí òîìü¸îëñîí òýìäýãëýãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 01. Ãåîìåòðèéí MNS 3152 : 1981 2õ Îðîí ñóóö. Ï¿ðø 3-ð õýñýã. Òàéëáàð òîëü MNS ISO 128-44 : 2005 8 õ Òåõíèêèéí çóðàã. îëîí íèéòèéí áàðèëãà. 34-ð õýñýã. 50 õ 44 . Õÿëáàð÷èëñàí ä¿ðñëýë 01. Òåõíèêèéí çóðàãò õàìààðàãäàõ íýð òîìü¸î çóðãèéí òºðºë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Òåõíèêèéí çóðàã. MNS ISO 8826-2 : 2006 10 õ Òåõíèêèéí çóðàã. պ⺺ øóãàìûí õýìæýý áà õ¿ëöýë MNS ISO 7083 : 2005 8õ Òåõíèêèéí çóðàã. õîëáîîñûã çààõ áà òîìü¸îëîí ä¿ðñëýõ. öóòãàæ ãàðãàñàí äåòàëèéí õÿëáàð÷èëñàí ä¿ðñëýë MNS 3150 : 1981 2õ պ人 àæ àõóéí áàðèëãà. MNS ISO 6410-3 : 2005 3 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Ìàøèí ¿éëäâýðëýëèéí çóðàãò õèéãäýõ ç¿ñýëò MNS ISO 5845-1 : 2006 5õ Òåõíèêèéí çóðàã-Áýõýëãýýíèé äåòàëü îðîëöñîí óãñðàà ýäýëõүүíèé õÿëáàð÷èëñàí äүðñëýë.Íàðèéâ÷ëàí õÿëáàð÷èëñàí ä¿ðñëýë MNS 3151 : 1981 ¯éëäâýðèéí ãàçðûí ìàãàäëóóð. Åðºíõèé çàð÷èì MNS ISO 5845-2 : 2006 7õ Òåõíèêèéí çóðàã-Áýõýëãýýíèé äåòàëü îðîëöñîí óãñðàà ýäýëõүүíèé õÿëáàð÷èëñàí äүðñëýë. Ï¿ðø 1-ð õýñýã. 2-ð õýñýã: Ñàíñðûí òîíîã òөõөөðөìæèä çîðèóëñàí òàâëàõ õîëáîîñ MNS ISO 6410-2 : 2005 5 õ Òåõíèêèéí çóðàã.25 Öàõèëãààí áà ýëåêòðîí áàéãóóëàìæèéí çóðàã MNS ISO 1660 : 2005 5õ Òåõíèêèéí çóðàã. ªðãºõ òýýâýðëýõ òºõººðì溺ñ áàðèëãûí á¿òýýöýä îéðòîõ îâîð. Àðààíû òîãòñîí ä¿ðñëýë MNS ISO 10209-2 : 2005 14 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã òàéëáàð òîëü. ×èãëýë áà áàéðøëûí õ¿ëöýë – Õ¿ëöëèéí òàëáàé òºëºâëºëò 01. øàõñàí MNS ISO 13715 : 2006 13 õ Òåõíèêèéí çóðàã-Òîäîðõîé õýëáýðã¿é èðìýã áà ìóõàð – Òàéëáàð òîëü áà òýìäýãëýãýý MNS 2111 : 1982 7õ Áàðèëãûí á¿òýýö áà ñóóðü. Ï¿ðø. 2-ð õýñýã. ªíõðºëòºò õîëõèâ÷ õýñýã. íóãàëñàí. 1-ð õýñýã. 2-ð õýñýã. Ìóøãèé îðîîäîñò öèëèíäð øàõàãäàõ ï¿ðøèéã ºãºãäñºí íºõö뺺ð ä¿ðñëýõ MNS ISO 128-34 : 2005 13 õ Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. MNS ISO 10579 : 2005 4õ Òåõíèêèéí çóðàã. Ãåîìåòðèéí ìàãàäëóóð.100. Õýìæýý áà õүëöëèéã çààæ òàâèõ. Òîîöîîíû ¿íäñýí æóðàì. Òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé çóðãèéí òýìäýãëýãýý. 44ð õýñýã. 3-ð õýñýã. Ãåîìåòðèéí ìàãàäëóóð. 2-ð õýñýã. MNS ISO 2553 : 2006 2-ð 2õ áàðèëãà. MNS ISO 10135 : 2006 9õ Òåõíèêèéí çóðàã.30 Áàðèëãûí çóðàã MNS 1922 : 1974 10 õ ¯éëäâýð ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãà.100. 1-ð õýñýã. 1-ð õýñýã: Åðөíõèé çàð÷èì. Ýðýýñ áà ýðýýñòýé ýäýëõ¿¿í. åðºíõèé îéëãîëò MNS ISO 2203 : 2006 6õ Òåõíèêèéí çóðàã.27 Öàõèëãààí õîëáîî áà ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí òåõíèêèéí çóðàã òýìäýã öóâèìàëûí MNS 4908 : 2000 11 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Ýðýýñ áà ýðýýñòýé ýäëýõ¿¿í. Õàéëóóëàí õýâëýæ. Ýðýýñ áà ýðýýñòýé ýäýëõ¿¿í.100. MNS 2021 : 1982 17 õ Áàðèëãûí ãåîìåòð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí íàðèéâ÷ëàë õàíãàõ æóðàì. 3-ð õýñýã. Ãåîìåòð õàðüöàà áà õýìæýý õ¿ëöýëèéí MNS ISO 5261 : 2005 6õ Òåõíèêèéí çóðàã. Øèðýýëòýí áà õàéëö õýðýãëýõ ãàãíóóðàí õîëáîîñ –Çóðàã äýýðõ òýìäãýí ä¿ðñëýë MNS ISO 10209-1 : 2005 8 õ Òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èã òàéëáàð òîëü. ò¿¿íèé õýìæýý MNS ISO 10578 : 2005 6õ Òåõíèêèéí çóðàã. Õÿëáàð÷èëñàí ä¿ðñëýë 01. 1-ð õýñýã: Åðөíõèé çàð÷èì MNS ISO 6410-1 : 2005 7 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Íààñàí. Ìàøèí ¿éëäâýðëýëèéí çóðàãò õýðýãëýõ áàéäàë MNS ISO 2162-3 : 2006 7õ Òåõíèêèéí çóðàã. Ïðîåêöëîëûí àðãàä õàìààðàãäàõ íýð òîìü¸î MNS ISO 2162-1 : 2006 6õ Òåõíèêèéí çóðàã.

ä¿ðñëýë. ¯íäñýí ºãºãäºë. MNS 4190 : 1993 7õ Äóëààí õàíãàìæèéí òåõíèêèéí íºõöºë õ¿ñýõ. MNS 4901 : 1999 3õ Áàðèëãà áîëîí èíæåíåðèéí áàéãóóëàìæèéí òåõíèêèéí çóðàã. Àæëûí çóðàã. Õàðàãäàõ áàéäàë. MNS 4236 : 2003 7õ Óñàí õàíãàìæ. MNS 3757-15 : 1984 14 õ Äîòîð öàõèëãààí ãýðýëò¿¿ëýã. àðèóòãàõ òàòóóðãûí ãàäíà øóãàì ñ¿ëæýýíèé àæëûí çóðàã. Íýð òîìú¸î òîäîðõîéëîëò. Õàëààëò ñàëõèâ÷èéí çóðàã òºñëèéí äààëãàâàð. MNS 4186 : 1993 20 õ 1000Â-îîñ äýýø õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí õàíãàìæèéí àæëûí çóðàã. àðèóòãàõ òàòóóðãûí òºâëºðñºí ñèñòåìä õýðýãëýã÷äèéã õîëáîõ òåõíèêèéí íºõöºë. MNS 3838 : 1985 2õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã òºñºë çîõèîõ ãàëûí àþóëã¿éí íîðì. Àæëûí çóðàã. Ǻð¿¿ãèéí õÿçãààðûí çààëò MNS 3757-4 : 1984 4õ Àæëûí çóðãèéí åðºíõèé ºãºãäºë. MNS 3334 : 1982 4õ Áàðèëãûí çóðàã. ãîðâèóäûã ä¿ðñëýõ. MNS 3505 : 1983 Áàðèëãûí á¿òýýöèéí øààðäëàãà. Àæëûí çóðàã . îãòëîë. MNS (ISO) 6284 : 2000 2õ Áàðèëãûí çóðàã. òºìºðáåòîí ýäëýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýõýä õýðýãëýõ àæëûí çóðãèéí åðºíõèé ä¿ðýì MNS 3757-7 : 1984 7õ Çóðàã òºñºâò òóñãàñàí ìàòåðèàëûí ò¿¿âýð. MNS (ISO) 4898 : 1999 8õ Òåõíèêèéí çóðàã. MNS (ISO) 7437 : 2000 4õ Áàðèëãûí çóðàã. Óòàà áîëîí ñàëõèâ÷èéã ñóâãèéã ä¿ðñëýõ òýìäýã. MNS 4189 : 1993 14 õ Õ¿÷íèé öàõèëãààí òºõººðºìæ. õýñýãëýëèéã òýìäýãëýõ MNS 3757-3 : 1984 11 õ Àæëûí çóðàãò òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãà. Áàðèëãûí äîòîð óñàí õàíãàìæ. Çàì òýýâðèéí òàíèõ òýìäýã. îëãîõ æóðàì. Á¿ä¿¿â÷ äýõ àâòîìàòæóóëàëòûí õýðýãñýë áà áàãàæèéí òàíèõ òýìäýã. MNS (ISO) 7519 : 2000 45 7õ . MNS 3238 : 2001 11 õ Äóëààíû øóãàì ñ¿ëæýýíèé àæëûí çóðàã. MNS 3237 : 1989 29 õ Åðºíõèé òºëºâëºãºº. Àæëûí çóðàã. Åðºíõèé æóðàì. Áîñîî MNS 3757-14 : 1984 15 õ Õîëáîî áà äîõèîëîë. áîõèð óñ çàéëóóëàëò áà õèé õàíãàìæèéí ñèñòåìèéí òºõººðºìæ¿¿äèéí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýãýý MNS 4187 : 1993 11 õ Òåõíîëîãèéí ¿éë àæèëëàãààíû àâòîìàòæóóëàëò. Çóðãèéí õóóäàñíû òîéì ä¿ðñ áîëîí õýìæýý 4õ çóðàãò òàâèõ åðºíõèé MNS 3757-1 : 1984 3õ Áàðèëãûí çóðàã òºñëèéí áàðèìò áè÷ãèéí ñèñòåì. Õàðàãäàõ áàéäàë. Õàëààëòûí ñèñòåìèéí òºõººðºìæ¿¿äèéí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýãýý MNS 4188 : 1993 16 õ Áàðèëãûí çóðàã . Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã. ýëåìåíò¿¿äèéã ä¿ðñëýõ òýìäýã. MNS (ISO) 4902 : 1999 13 õ Òåõíèêèéí çóðàã. MNS 3332 : 2002 5õ Áàðèëãûí çóðàã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3161 : 1981 10 õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàãëàë. MNS 3239 : 1989 Äîòîð óñ ò¿ãýýã¿¿ð. Åðºíõèé æóðàì MNS 3757-2 : 1984 3õ Çóðàã òºñëèéí áàðèìò áè÷èãò çààâàë õèéõ õÿíàëò. õºíäèé õîâèë. îãòëîëä ç¿ñýëòèéí òàëáàéã òýìäýãëýõ. êîíäöèîíåðûí MNS (ISO) 3766 : 2000 5õ Áàðèëãûí çóðàã. Òºìºð áåòîíû àðìàòóð÷èëëûí çóðàãò òýìäýãëýãýý õèéõ æóðàì MNS 3241 : 2003 6õ Óñàí õàíãàìæ. á¿òýýöèéí ä¿ðñëýë. àãààð ñýëãýëò áà ñèñòåìèéí àæëûí çóðàã. MNS 3333 : 2002 3õ Áàðèëãûí çóðàã. MNS 3335 : 1982 22 õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæ áà á¿òýýö. MNS 3330 : 1982 6õ Áàðèëãûí çóðàã. 21 õ MNS 3240 : 2003 22 õ Õàëààëò. MNS 3757-11 : 1984 12 õ Àðõèòåêòóðûí øèéäýë. Í¿õ. MNS 3757-12 : 1984 5õ Óãñàðìàë á¿òýýöèéí ýëåìåíò¿¿äèéí áàéðëàëûí á¿ä¿¿â÷. MNS 3757-16 : 1984 11 õ Áàéãóóëàëò äýýðõ öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ áîëîí äàìæóóëàã÷èéí òàíèõ òýìäýã. Óãñàðìàë áåòîí. MNS 3385 : 1982 3õ Àãààð òîõèðóóëãà áà ñàëõèâ÷èéí ñèñòåìèéí çóðàã ¿éëäýõ æóðàì.

¯íäñýí ä¿ðýì MNS ISO 7518 : 2006 2õ Òåõíèêèéí çóðàã-Áàðèëãûí çóðàã-Áóóëãàõ áà øèíýýð õèéõ ýëåìåíòèéí òýìäýãëýãýý MNS 6-003 : 1986 7õ Áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì. 1-ð õýñýã: Åðөíõèé äүðýì áà îðòîãîíàëü äүðñëýë. õýðýã MNS ISO 15489-2 : 2007 56 õ Ìýäýýëýë áà áàðèìòæóóëàëò-Àëáàí õºòëºëòèéí ìåíåæìåíò. MNS 5532 : 2005 9õ Õîëáîî. ¯íäñýí ä¿ðýì MNS ISO 6412-1 : 2007 11 õ Òåõíèêèéí çóðàã. Óãñðàëòûí çóðàã áà ò¿¿íèéã áîëîâñðóóëàõ ¿íäñýí æóðàì 01. ªðººíèé íýð áà äóãààð 01. Ä¿ðñëýëèéí åðºíõèé çàð÷èì. Òºñëèéí òîãòîëöîî.20 Ìýäýýëëèéí øèíæëýõ óõààí MNS 6-001 : 1986 16 õ Áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì. Áàðèëãûí çóðàã. Íýð òîìú¸î. Áàðèëãûí äîòîðõ ñàíòåõíèêèéí òîíîãëîëóóäûí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýãýý 01. 2-ð õýñýã: Èçîìåòð ïðîåêö.40 Çóðàã çóðàõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 6-04-1 : 1986 2õ Áàðèìò áè÷ãèéí æèãäð¿¿ëñýí ñèñòåì. Ãàäààä õóäàëäààíû èæèëòãýñýí òîãòîëöîî. 21ð õýñýã: Êîìüïþòåðèéí CAD ñèñòåìýýð øóãàìûã çóðàõ MNS ISO 2594 : 2006 2õ Áàðèëãûí çóðàã ïðîåêöëîëûí àðãà MNS ISO 15489-1 : 2007 24 õ Ìýäýýëýë áà áàðèìòæóóëàëò-Àëáàí õºòëºëòèéí ìåíåæìåíò. áóëàíãèéí õүñíýãòýä çîðèóëñàí çàé MNS 6-005 : 1989 4õ Áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì. Àíõàí øàòíû á¿ðòãýëèéí áàðèìò áè÷èã. ¯íäñýí ä¿ðýì MNS ISO 6412-2 : 2007 9õ Òåõíèêèéí çóðàã. MNS 6-20-1 : 1987 5õ Áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì. 01. Ìîíãîë êèðèë öàãààí òîëãîéí ¿ñã¿¿äèéã ðîìàí÷ëàõ MNS ISO 4157-3 : 2002 3 õ Áàðèëãûí çóðàã. 2-ð õýñýã. Áàðèëãûí öóâðàëûí êîä 01.110 Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàðèìò áè÷èã MNS ISO 8560 : 2001 6õ Òåõíèêèéí çóðàã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Øèëýí ýäëýëèéí òåõíèêèéí çóðàã.140. Ãàðûí àâëàãà. Ëàíäøàôòûí çóðàã áîëîâñðóóëàõ. ¯íäñýí ä¿ðýì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 01. ¯íäñýí øààðäëàãà.140. MNS ISO 6414 : 2007 MNS 0019-105-05 : 1986 6õ 46 2õ .100.140 Ìýäýýëëèéí Õýâëýë MNS ISO 4157-2 : 2002 5 õ Áàðèëãûí çóðàã. áè÷âýðèéí õýñýã. äîõèîëëûí êàáåëü øóãàì áà òîíîã òөõөөðөìæèéí òýìäýãëýãýý MNS ISO 128-21:2004 10õ Òåõíèêèéí çóðàã.120 ä¿ðýì Ñòàíäàðò÷èëàë.10 Áè÷èã áà ãàëèã øèíæëýõ óõààí. Äàìæóóëàõ õîîëîéí òîìü¸îëñîí äүðñëýë. Áàðèëãûí ìîäóëèéí õýìæýý. ¯ëãýð÷èëñýí çàãâàð çîõèîõîä òàâèõ øààðäëàãà MNS 6-02-1 : 1981 4õ Áàðèìò áè÷ãèéí æèãäð¿¿ëñýí ñèñòåì. Òºñëèéí òîãòîëöîî. 3-ð õýñýã. øóãàì òýíõëýãèéí òýìäýãëýãýý òåõíèêèéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5053 : 2001 18 õ Áàðèëãûí çóðàã. òîäîðõîéëîëò MNS ISO 4172 : 2006 9õ Òåõíèêèéí çóðàã-Áàðèëãûí çóðàã-Óãñàðìàë áүòýýöèéí ýëåìåíòүүäèéí óãñðàëòûí çóðàã MNS ISO 9431 : 2006 4õ Áàðèëãûí çóðàã-Çóðãèéí õóóäàñ äàõü çóðàã. Ñòàòèñòèêèéí áàðèìò áè÷ãèéí ñèñòåì. MNS 0019-101-02 : 1986 6õ Ïðîãðàì áà ïðîãðàìûí áàðèìò áè÷ãèéí òºðºë. ¯íäñýí ä¿ðýì MNS ISO 11091 : 2007 12 õ Áàðèëãûí çóðàã. Ãàäààä õóäàëäààíû áàðèìò áè÷ãèéí ñèñòåì. ¯íäñýí øààðäëàãà. Äàìæóóëàõ õîîëîéí òîìú¸îëñîí áà òàíèõ òýìäýãëýãýý MNS 4600 : 1998 6õ ¯íäýñíèé òîõèðëûí òýìäýã MNS 5214 : 2002 6õ Áàðèëãûí çóðàã. Äàìæóóëàõ õîîëîéí òîìü¸îëñîí äүðñëýë. MNS 5217 : 2003 3õ Áàðèìò áè÷èã. ìýäýýëýë. õýðýã 01.100. ªðººã òîäîòãîõ ç¿éë MNS 5807 : 2007 5õ Áàðèìò áè÷ãèéí àëäààã çàñâàðëàõ òýìäýã.99 Òåõíèêèéí çóðàãò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 6-10-1 : 1994 4õ Óäèðäëàãûí áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì. Íèéòëýã MNS 5213 : 2002 8õ Áàðèëãûí çóðàã.

¿éëäâýðèéí áàðèìò áè÷èã 2õ MNS 0019-404-12 : 1986 2õ Òàéëáàð õóóäàñ. íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí êîä. MNS 5638:2006 21õ Àóäèî âèäåî ìàòåðèàëûí íîìç¿éí áè÷èëò. MNS 5022 : 2001 10 õ Ãàäààä õóäàëäààíû áàðèìò áè÷ãèéí èæèëòãýñýí ñèñòåì MNS 5641-0:2006 2õ Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãàà. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0019-201-06 : 1986 3õ Òåõíèêèéí äààëãàâàð. 01. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà. Øèíæëýõ óõààíû áàðèìò áè÷ãèéí ýøëýë. íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí êîä. Үíèéí áàðèìò áè÷ãèéí ñèñòåì. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà MNS 0019-506-19 : 1986 2õ Õýëíèé òàéëáàð. 01. ãàçàð íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí êîä 0-ð õýñýã: Åðºíõèé çàð÷èì MNS 0019-503-14 : 1986 2õ Ñèñòåìèéí ïðîãðàìì÷èéí àæëûí çààâàð. 1-ð õýñýã: Ñóðàã÷èéí õýâëýìýë ñóðàõ áè÷èã òºðºë. Àãóóëãàä òàâèõ øààðäëàãà. MNS 0019-202-07 : 1986 2õ Ò¿¿âðèéí õ¿ñíýãò.Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0019-402-10 : 1986 2õ Ïðîãðàììûí òàéëáàð. MNS ISO 4 : 2003 12 õ Ìýäýýëýë áà áàðèìò áè÷èã. 1-ð õýñýã: Àéìàã. Áàðèìò áè÷ãèéí õýâëýìýë õóóäàñ. MNS 0019-507-17 : 1986 3õ Àøèãëàëòûí áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà. 3-ð õýñýã:Áàã. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä øààðäëàãà. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà. ¯íäñýí òºðë¿¿ä.30 Çàõèðãàà. íèéñëýë MNS 0019-505-16 : 1986 2õ Îïåðàòîðûí àæëûí çààâàð. Ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí ìàÿãò Àãóóëãà MNS 0019-401-09:1986 2õ Ïðîãðàììûí òåêñò. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä øààðäëàãà.40 Õýâëýë MNS 2492 : 2004 11 õ Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òàéëàí. Á¿òýö. 2-ð õýñýã: ñóì. Åðºíõèé øààðäëàãà òàâèõ MNS 5639:2006 22õ Íîòíû õýâëýëèéí íîìç¿éí áè÷èëò. MNS 5641-1:2006 6õ Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãàà. Åðөíõèé øààðäëàãà òàâèõ MNS 5522 : 2005 7õ Áàðèìò áè÷èã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ïðîãðàììûí øààðäëàãà. MNS 0019-403-11 : 1986 Ýõ õóâü ýçýìøèã÷èéí öýñ. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä øààðäëàãà. MNS 0019-504-15 : 1986 2õ Ïðîãðàìì÷èéí àæëûí çààâàð. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä øààðäëàãà. òàâèõ MNS 0019-502-13 : 1986 2õ Åðºíõèé òàéëáàð. õóäàëäàà. øààðäëàãà MNS 5140 : 2002 6õ Áàðèìò áè÷èã. íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí êîä. Áàðèìò áè÷ãèéí òîäîðõîéëîëò íýð. ä¿¿ðýã MNS 5641-3:2006 47õ Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãàà. òàâèõ á¿ðäýëòýä MNS 2809 : 1994 16 õ Äýëõèéí óëñ îðíóóäûí áîëîí ãàçàð ç¿éí íýãæèéí íýðèéí ñòàíäàðò. 1-ð õýñýã: Íîì. Àãóóëãà á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà. öýñ. äóíä áîëîâñðîëûí ñóðàõ áè÷èãò òàâèõ øààðäëàãà. Àãóóëãà øààðäëàãà. òîâõèìîë 47 . ç¿é. MNS 5141 : 2002 12 õ Áàðèìò áè÷èã. õîðîî òàâèõ MNS 2668:1979 27õ ÁÁÈ ñèñòåì. Íýð òîìü¸î MNS 5142 : 2002 16 õ Áàðèìò áè÷èã. MNS 5371 : 2004 2õ Ýðäýì øèíæèëãýýíèé òàéëàíãèéí ðåôåðàò MNS 5453 : 2005 11õ Áàðèìò áè÷èã. MNS 5641-2:2006 34õ Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãàà. òýäãýýðò òàâèãäàõ øààðäëàãà MNS 5419 : 2004 11 õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿í. íýìýëò æàãñààëòûí áүòýö òүүíèé èæèëòãýñýí ýëåìåíòүүä. Үíèéí үíäñýí. /áөөíèé áà æèæèãëýíãèéí үíý/ Àãóóëãà MNS 0019-508-18 : 1986 3õ Òåõíèê ¿éë÷èëãýýíèé çààâàð. MNS 0019-301-08 : 1986 2õ Òóðøèëòûí õºòºëáºð áà àðãà á¿ðäýëòýä òàâèõ øààðäëàãà. Áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðäë¿¿ä.140. áàðèìò áè÷èãò òàâèõ ¿íäñýí MNS 5271 : 2006 40õ Íîìç¿éí áè÷èëò. Ãàð÷èã ¿ã áà íîì õýâëýëèéí ãàð÷ãèéí òîâ÷ëîë MNS 5418 : 2004 9õ Áàãà.140. òýäãýýðò á¿ðäë¿¿äèéã áàéðëóóëàõàä òàâèõ øààðäëàãà MNS 5553-1 : 2005 8õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà.

6-ð õýñýã: Öîìîã MNS ISO 11799 : 2007 22 õ Àðõèâ íîìûí ñàíãèéí өâ õàìãààëàõàä òàâèõ øààðäëàãà ñàíã õàäãàëæ. 5-ð õýñýã: Ö àãëàáàð MNS 5553-6 : 2005 4õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. 3-ð õýñýã: Çóðàãò õóóäàñ MNS 5553-4 : 2005 3õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. үéë àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà 48 . MNS 5553-5 : 2005 5õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. 4-ð õýñýã: Õóóäñàí áүòýýãäýõүүí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5553-3 : 2005 3õ Õýâëýìýë á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. MNS 5742 : 2007 22 õ Íîìûí ñàíãèéí îð÷íû íөõöөë.

ÌÅÍÅÆÌÅÍÒ ÁÀ ×ÀÍÀÐ.01 ¯éë÷èëãýýíèé íèéòëýã àñóóäàë àæèë ¿éë÷èëãýý. ÇÀÕÈÐÃÀÀ.Îëîí óëñûí ¿íýò öààñûã íîòëîõ äóãààðûí ñèñòåì (ÎÓ¯ÖÍÄ) MNS 4588 : 2004 16 õ Çî÷èä áóóäëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí çýðýãëýë. Àæèë ýðõëýëò 03.20 Êîìïàíèä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. Ãýð÷èëãýýíèé äóãààðûã äàìæóóëàõ ôîðìàò MNS 5160 : 2002 ¯ñ çàñàõ ¿éë÷èëãýý MNS ISO 4217 : 2003 MNS 5163 : 2002 4õ Õàëóóí óñ.Áàòàëãààæóóëñàí ãàðûí ¿ñãèéí æàãñààëò áîëîí òýäãýýðèéí ìèêðîôèø äýýðõ ä¿ðñëýë MNS 4946 : 2005 Õîîëíû ãàçðûí øààðäëàãà MNS (ISO) 11131 : 2000 18 õ Áàíêíû áîëîí õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý Íîòëîõ òýìäýã MNS ISO 9778 : 2001 Áàíêíû çýýë. ¿íäñýí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49 .30 Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý MNS (ISO) 6166 : 2000 8õ ¯íýò öààñ .080.040 Õºäºëìºð.060 Áàíê. Íîñòðî äàíñíû òîîöîîã íèéëýí òîõèðóóëàõ MNS 5161-3 : 2002 7õ Àõóéí øàâüæ.020 Ñîöèîëîãè. ÒÝÝÂÝÐ. Үíäñýí MNS 4958 : 2000 8õ Àìðàëò. Äààòãàë ̺íãºíèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. Àíãèëàë. ¿íäñýí øààðäëàãà MNS (ISO) 6234 : 2000 9õ Áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà .080. Ñàíõ¿¿. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 7341 : 2003 17 õ Áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà. òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà ãýðýýã MNS ISO 9019 : 2003 3õ ¯íýò öààñ. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO 13616 : 2004 7õ Áàíêíû áîëîí õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý. 03. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà 37 õ ̺íãºí òýìäýãò áîëîí ìºíãºí ñàíã èëýðõèéëñýí êîäóóä MNS 5164 : 2002 7õ Ñàóí. ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ. óñòãàõ õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëò. 3-ð õýñýã: ¯éë÷èëãýý MNS ISO 10962 : 2003 28õ ¯íýò öààñ áîëîí õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñë¿¿ä. 03.080. Áàíêíû îëîí óëñûí äàíñíû äóãààð MNS 5274 : 2003 3õ Áàðüöààëàí çýýëä¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý MNS 5275 : 2003 Ãóòàë çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý MNS OECD 004 : 2007 35 õ Êîìïàíèéí çàñàãëàëûí çàð÷èì. MNS 5374 : 2004 8õ Àìðàëòûí ãàçðûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí çýðýãëýë. ÑÎÖÈÎËÎÃÈ.080 6õ 3õ MNS 5353 : 2004 5õ Õóóðàé õèìè öýâýðëýãýýíèé Åðºíõèé øààðäëàãà ¯éë÷èëãýý 03. Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãñëèéí àíãèëàë (ÑÕÀ êîä) MNS 5231 : 2003 3õ Æóóë÷íû àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý. ñóâèëëûí ãàçðûí ¿éë÷èëãýý MNS 5012:2001 10 õ Íèéòèéí çîð÷èã÷ òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý. ìýðýã÷.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 03 ¯ÉË×ÈËÃÝÝ.080. Ãýð÷èëãýýã äóãààðëàõ MNS 5159 : 2002 4õ Öàã çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý MNS ISO 8532 : 2003 6õ ¯íýò öààñ. Õ¿í àìç¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. áàòàëãààæóóëàõ ìàÿãò 20 õ õàäãàëàìæèéí 16 õ àíãèëàë çýðýãëýë.10 ¯éëäâýðò çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý 03. òîãòîëöîî.

30 Õ¿íèé íººöèéí ìåíåæìåíò 03. Åðөíõèé øààðäëàãà 03. Ìàðêåòèíã MNS 5565 : 2005 5õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. MNS 5245 : 2003 6õ Ò¿¿õèé ýäèéí òºðºëæñºí Åðºíõèé øààðäëàãà ¿éë÷èëãýý.080.100 39 õ MNS ISO 8583-2:2005 7õ Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýýíèé êàðòààñ ¿¿ññýí ìýäýý ñîëèëöîîíû ìýäýýíèé òîäîðõîéëîëò. 3-ð õýñýã:: 50 . ¯éëäâýðëýëèéí ìåíåæìåíò MNS 5636:2006 5õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. Åðөíõèé øààðäëàãà MNS 5401 : 2004 21 õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë – Íýð òîìú¸î. ¯íäñýí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. Íýð òîìú¸î òîäîðõîéëîëò. Çóó÷ëàë.40 MNS 5635:2006 5õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. Òөìөð çàìûí òýýâýð çóó÷ëàë.100. Øàðèë ÷àíäàðëàõ үéë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS CAC RCP 20 : 2007 5õ Õүíñíèé îëîí óëñûí õóäàëäààíä áàðèìòëàõ ¸ñ çүé MNS 5633:2006 11õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. 1-ð õýñýã:: ìýäýý. çàõûí Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òîëèëóóëãà á¿ðòãýë – MNS IPSAS 2 : 2004 22 õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë – ̺íãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàí MNS ISO 8583-1:2005 174 õ Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýýíèé êàðòààñ ¿¿ññýí ìýäýýñ ñîëèëöîîíû ìýäýýíèé òîäîðõîéëîëò.100. Åðөíõèé øààðäëàãà 03. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñóäàëãàà áà áîëîâñðóóëàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. ýìíýëãèéí үéë÷èëãýý. òîäîðõîéëîëò MNS 5775 : 2007 4õ Õîò ñóóðèí ãàçàðò óíäíû óñ òүãýýõ öýãèéí үéë÷èëãýý.100.50 ¯éëäâýðëýë.20 Õóäàëäàà. 2-ð õýñýã:: Áàéãóóëëàãûí òàíèõ äóãààð(ÁÒÄ) àâàõ õ¿ñýëò áà á¿ðòãýõ æóðàì Êîìïàíèé çîõèîí áàéãóóëàëò. Õóâöàñ çàõèàëãà çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5408 : 2004 6õ Áàðèëãûí áàðàà áүòýýãäýõүүíèé үéë÷èëãýý. Àâòîçàìûí äàãóóõ ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëàìæ.100. үéë àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà MNS 5242 : 2003 46 õ Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë.100. Åðөíõèé øààðäëàãà MNS 5567:2006 9õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý.100. Åðөíõèé øààðäëàãà.99 Áóñàä ¿éë÷èëãýý MNS IPSAS 1 : 2004 MNS 5162 : 2002 6õ Ìîä. ìîäîí ìàòåðèàëûí çàõûí Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà ¿éë÷èëãýý.60 Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë MNS 5742 : 2007 22 õ Íîìûí ñàíãèéí îð÷íû íөõöөë. 03. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5738:2007 6õ Äýí áóóäàë. Àðèëæààíû ¿éë àæèëëàãàà. MNS 5523 : 2005 9õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí үéë÷èëãýý. Õ¿¿õäèéí çóñëàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà. ºãºãäëèéí ýëåìåíò áà êîäûí óòãà MNS 5527 : 2005 7õ Ýðүүëæүүëýõ áàéðíû àðèóí öýâýð ýðүүë àõóéí íөõöөë.10 Õóäàëäàí àâàõ. үéë÷èëãýý ýðõëýõýä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS 5021 : 2007 5õ Õóäàëäààíû ãàçàð òүүíèé үéë÷èëãýý.01 Êîìïàíèé çîõèîí áàéãóóëàëò. Ãî¸ëûí ãîî çàñëûí ¿éë÷èëãýýíä òàâèõ øààðäëàãà MNS CAC GL 1 : 2007 2õ Áàòàëãàà ãàðãàõ åðөíõèé çөâëөìæ. Үíýò ìåòàë. ìåíåæìåíòèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 8583-3:2005 13 õ Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýíèé êàðòààñ ¿¿ññýí ìýäýý ñîëèëöîîíû ìýäýýíèé òîäîðõîéëîëò. Åðөíõèé øààðäëàãà õóäàëäàà MNS 0194 : 1989 6õ ÓÀÑ-èéí ñòàíäàðò. ýðäýíèéí ÷óëóóãààð үéëäâýðëýë. Íýð òîìú¸î. ìåíåæìåíò 03. Òºìºð çàìûí áóóäàë. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03.100. Ëîãèñòèê MNS 5537 : 2005 10 õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. MNS 5605:2006 9õ Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý. òîäîðõîéëîëò 03.

òàéëáàð òîëü MNS ISO 22000 : 2007 62 õ Õүíñíèé àþóëãүé áàéäëûí óäèðäëàãà-Õүíñ үéëäâýðëýëèéí õýëõýýí äýõ ëèâàà áàéãóóëëàãàä òàâèõ øààðäëàãà MNS CAC /GL 25 : 2007 8õ Èìïîðòûí õүíñíèé ãîëîãäëûí òàëààð óëñ îðíóóäûí õîîðîíä ìýäýýëýë ñîëèëöîõ àðãà çүéí çààâàð MNS ISO 9001 : 2001 50 õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. MNS ISO 10006 : 2003 40õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. 2-ð õýñýã: Ñîðîíçîí òóóç-纺ëºí ñîðîíçîò MNS ISO/IEÑ 7811-6: 2005 22õ Òàíèõ êàðò-Áè÷ëýã õèéõ àðãà. áàòàëãààæóóëàëò/ á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03.120. òîõèðëûí MNS 5386 : 2004 46 õ “×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. Õýìæèëòèéí ¿éë ÿâö áà õýìæèõ òºõººðºìæèä òàâèõ øààðäëàãà MNS ISO/TR 10013 : 200116 õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. MNS ISO/IEC Guide 53 : 2007 25 õ Òîõèðëûí үíýëãýý-Áàéãóóëëàãûí ÷àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã áүòýýãäýõүүíèé áàòàëãààæóóëàëòàä àøèãëàõ MNS IFRS 4:2007 15õ Ñàíõүүãèéí òàéëàãíàëûí îëîí óëñûí ñòàíäàðò 4 -Äààòãàëûí ãýðýý MNS ISO/IEC Guide 60 : 2007 6õ Òîõèðëûí үíýëãýý. MNS ISO 10012 : 2004 20 õ Õýìæèëòèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî – Õýìæëèéí ¿éë ÿâö áà õýìæèõ òºõººðºìæèä òàâèõ øààðäëàãà MNS IPSAS 12:2007 9õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí îëîí óëñûí ñòàíäàðò-Áàðàà ìàòåðèàë.01 ×àíàðûí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 19011 : 2003 72 õ ×àíàðûí áîëîí áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà /ìåíåæìåíò/-ûí òîãòîëöîîíä àóäèò ÿâóóëàõ çààâàð MNS ISO/IEC Guide 62 : 2003 29õ ×àíàðûí òîãòîëöîîíû ¿íýëãýý.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ìýäýý. ìåíåæìåíòýä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS ISO/IEC 17020 : 2002 24 õ Õÿíàëòûí àæèë ýõðýëäýã òºðºë á¿ðèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàãààíä òàâèõ åðºíõèé øàëãóóð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03.100.Çîõèñòîé äàäëûí äүðýì 03.10 ×àíàðûí ìåíåæìåíò áà ÷àíàð õàíãàëò MNS ISO/IEC 17030 : 2004 9õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý – Õºíäëºíãèéí òýìäýãò òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà 12 õ MNS (ISO) 9000-3 : 1997 ×àíàðûí óäèðäëàãà áà ÷àíàð õàíãàëò .III õýñýã: ISO 9001-ûí ïðîãðàìì õàíãàìæèéã íèéë¿¿ëýõ áîëîâñðóóëàõ çààâàð. ÿéöýòãýëèéã ñàéæðóóëàõ àðãà ç¿éí çàð÷èì 51 . Øààðäëàãà MNS ISO 9004 : 2001 136 õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. 2-ð ªðãºäºë ãàðãàõ áîëîíã á¿ðòãýõ ¿éë ÿâö MNS ISO 10012 : 2004 20 õ Õýìæèëòèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. MNS IPSAS 4:2006 17õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë-ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ººð÷ëºëòèéí ¿ð íºëºº. Òºñëèéí àæèëä çîðèóëñàí ÷àíàðûí óäèðäëàãûí àðãà ç¿éí çààâàð MNS ISO/IEÑ 7811-2:2005 20õ Òàíèõ êàðò-áè÷ëýã õèéõ àðãà. MNS IPSAS 6:2006 18õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë-íýãòãýñýí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí áà õÿíàëòàíä áàéãàà áàéãóóëëàãûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë MNS (ISO) 13488 : 1998 13 õ ×àíàðûí òîãòîëöîî .120.Ýìíýëãèéí õýðýãñýë: ÈÑÎ 9001 ñòàíäàðòûã õýðýãëýõ îíöëîã øààðäëàãà. Ñóóðü àñóóäàë.120 ×àíàð 03. MNS ISO/TR 10014 : 200113 õ ×àíàðûí ýäèéí çàñãèéã óäèðäàõ àðãà ç¿éí çàð÷èì MNS IPSAS 17:2007 22õ Óëñûí ñåêòîðûí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí îëîí óëñûí ñòàíäàðò-Үíäñýí õөðөíãө.6-ð õýñýã: Ñîðîíçîí òóóç-Õàòóó ñîðîíçîò MNS ISO /ISO 7812-2:2005 22õ Òàíèõ êàðò-êàðò ãàðãàã÷èéã òàíèõ.Øààðäëàãà” MNS ISO 9001:2001 ñòàíäàðòûã áàðèëãà óãñðàëòûí áàéãóóëëàãàä õýðýãëýõ çààâàð MNS (ISO) 9000-4 : 1998 12 õ ×àíàðûí óäèðäëàãà áà ÷àíàð õàíãàëòûí ñòàíäàðò4-ð õýñýã: Íàéäâàðøëûã õàíãàõ õºòºëáºðèéí óäèðäëàãûí çààâàð.99 Êîìïàíèé çîõèîí áàéãóóëàëò. Áàðèìò áè÷ãèéí òàëààðõ àðãà ç¿éí çàð÷èì õýñýã: MNS (ISO) 13485 : 1998 14 õ ×àíàðûí òîãòîëöîî .Ýìíýëãèéí õýðýãñýë: ÈÑÎ 9002 ñòàíäàðòûã õýðýãëýõ îíöëîã øààðäëàãà. ºãºãäëèéí ¿éë÷èëãýýíèé æóðàì ýëåìåíò áà êîäûí óòãûí MNS (ISO) 10005 : 1997 10 õ ×àíàðûí óäèðäëàãà -×àíàðûí òºëºâëºãººíèé çààâàð. MNS ISO 9000 : 2001 66 õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî.

Òîõèðëûí ¿íýëãýý MNS ISO/IEC Guide 7 : 2002 5õ Òîõèðëûí ¿íýëãýýíää çîðèóëñàí òºñºë áîëîâñðóóëàõ õ¿÷íèé MNS ISO/PAS 17001:2006 10õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Øóäàðãà áàéäàë-Çàð÷èì øààðäëàãà ñòàíäàðòûí MNS ISO/PAS 17004:2006 6õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Ìýäýýëëèéã çàäðóóëàõ-Çàð÷èì. çàð÷èì. ýêñïîðòûí õÿíàëò. øààðäëàãà MNS ISO/IEC Guide 65 : 2003 23õ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàòàëãààæóóëàëòûí áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS CAC/GL 26:2006 14õ Õүíñíèé èìïîðò. үíýëýõ áîëîí èòãýìæëýõ åðөíõèé çàð÷èì MNS ISO/IEC Guide 68 : 2003 19õ Òîõèðëûí ¿íýëãýýíèé ¿ð ä¿íã õýðýãëýõ.øààðäëàãà MNS CAC /GL 19 : 2007 12 õ Õүíñíèé àþóëãүé áàéäëûí îíöãîé íөõöөë áàéäàëä ìýäýýëýë ñîëèëöîõ çàð÷èì áà àðãà çүéí çààâàð MNS ISO/ PAS 17003:2005 8õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Ãîìäîë. ¿éë÷èëãýý íü ñòàíäàðòàä òîõèð÷ áóéã çààõ àðãà MNS ISO 17025 : 2007 59 õ Ñîðèëòûí áîëîí øàëãàëò òîõèðóóëãûí ëàîðàòîðèéí ÷àäàâõèä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS ISO/IEC 17024 : 2004 20 õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý . .20 Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áà êîìïàíèé áàòàëãààæóóëàëò.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS ILAC Guide 10 : 2004 Èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèéã áîëîí äàõèí ¿íýëýõ æóðàì MNS CAC /GL 27 : 2007 1õ Èìïîðòûí áîëîí ýêñïîðòûí õүíñíèé áүòýýãäýõүүíä òàâèõ õÿíàëòàíä îðîëöîã÷ øèíæèëãýýíèé ëàáîðàòîðèóäûí ÷àäàâõèéí үíýëãýýíèé çөâëөìæ 5õ ìàãàäëàí õÿíàõ MNS ISO/IEC 17000:2005 26õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Òàéëáàð òîëü.120.íóóö. õàðèëöàí õ¿ëýýí çºâøººðºõ òóõàé õýëýëöýýð¿¿ä MNS ISO/IEC Guide 27 : 2003 14õ Òîõèðëûí òýìäãèéã áóðóóãààð àøèãëàõ òîõèîëäîëä áàòàëãààæóóëàëòûí áàéãóóëëàãààñ àâàõ çàëðóóëàõ àæèëëàãààíû çààâàð MNS ISO/IEC Óäèðäàìæ : 2006 65 õ Óäèðäàìæ 1-ð õýñýã: Òåõíèêèéí àæèë ÿâóóëàõ æóðàì MNS ISO/IEC Óäèðäàìæ : 2006 69 õ Óäèðäàìæ 2-ð õýñýã: Îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí áүòýö áà áîëîâñðóóëàõ äүðýì MNS ISO/IEC Guide 23 : 2003 11õ Ãóðàâäàã÷ ýòãýýäèéí áàòàëãààæóóëàëòûí òîãòîëöîîíä á¿òýýãäýõ¿¿í.áà ìàðãààí-Çàð÷èì øààðäëàãà MNS ISO/IEC GUIDE 53:2007 25 õ Òîõèðëûí үíýëãýý-Áàéãóóëëàãûí ÷àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã áүòýýãäýõүүíèé áàòàëãààæóóëàëòàä àøèãëàõ çààâàð MNS NT/ TR 178:2005 11õ Ñîðèëòûí ëàáîðàòîðèéí áîëîâñîí ìýðãýø¿¿ëýëòèéí òîãòîëöîî MNS ISO /IEC 17050-1: 2005 11 õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Òîõèðëûí òóõàé íèéë¿¿ëýã÷èéí ìýäýãäýë.åðºíõèé òàéëáàð òîëü MNS CAC /GL 47 : 2007 26 õ Èìïîðòûí õүíñíèé ãîëîãäëûí òàëààð óëñ îðíóóäûí õîîðîíä ìýäýýëýë ñîëèëöîõ àðãà çүéí çààâàð MNS CAC /GL 34 : 2007 14 õ Õүíñíèé èìïîðò áà ýêñïîðòûí õÿíàëò áàòàëãààæóóëàëòûí òîãòîëöîîíû òýíүү áàéäëûí ãýðýý áîëîâñðóóëàõ àðãà çүéí çààâàð MNS ISO/IEC GUIDE 2:2005 26 õ Ñòàíäàðò÷èëàë õîëáîãäîõ ¿ëé àæèëëàãàà-Åðºíõèé òàéëáàð òîëü MNS ISO /IEC 17011:2005 40õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Òîõèðëûí ¿íýëãýýíèé áàéãóóëëàãûã èòãýìæëýõ èòãýìæëýëèéí áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO/IEC GUIDE 60:2007 6õ Òîõèðëûí үíýëãýý-Çîõèñòîé äàäëûí äүðýì MNS IS0 /PAS 17002: 2005 4õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý. áàòàëãààæóóëàëòàí òîãòîëöîîã òөëөâëөõ. õýðýãæүүëýõ. ýêñïîðòûí áàòàëãààæóóëàëòûí çàð÷èì. MNS ISO/IEC Guide 67 : 2004 20 õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàòàëãààæóóëàëòûí ¿íäñýí àñóóäàë MNS ISO GUIDE 47:2007 52 11 õ õÿíàëò. 2-ð õýñýã: Äàãàëäàõ áàðèìò áè÷èã 03. 1-ð õýñýã-Åðөíõèé øààðäëàãà MNS ISO 90003 : 2007 111õ Ïðîãðàìì õàíãàìæèéí èíæåíåð÷ëýë –ISO 9001:2001 ñòàíäàðòûã êîìïüòåðèéí ïðîãðàìì õàíãàìæèä õýðýãæүүëýõ àðãà çүéí çààâàð MNS ISO /IEC 17050-2: 2005 4õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý-Òîõèðëûí òóõàé íèéë¿¿ëýã÷èéí ìýäýãäýë.Àæèëòíû áàòàëãààæóóëàëòûí áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO/IEC 17040 : 2007 24 õ Òîõèðëûí ¿íýëãýý – Òîõèðëûí үíýëãýýíèé áîëîí èòãýìæëýëèéí áàéãóóëëàãàä ÿâóóëàõ èæèë òөâøíèé үíýëãýýíä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS ILAC Guide 13 : 2004 25 õ Óð ÷àäâàðûã ñîðèõ á¿ä¿¿â÷èéã õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõèä òàâèõ øààðäëàãûí àðãà ç¿éí óäèðäàìæ MNS CAC/GL 20:2007 7õ Õүíñíèé èìïîðò.

Æèãä òàñàðõàé ñàíàìñàðã¿é òîî MNS ISO 5725-4 : 2006 29õ Õýìæëèèéí àðãà áà ¿ð ä¿íãèéí íàðèéâ÷ëàë (¯íýí áàéäàë áà äàâòàö) 4-ð õýñýã : Õýìæëèéí ñòàíäàðò àðãûí ¿íýí áàéäëûã òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí àðãà MNS 3462 : 1983 22 õ ×àíàðûí ñòàòèñòèê õÿíàëò. îð÷óóëãûã áè÷èæ MNS ISO GUIDE 21-1:2007 36 õ Îëîí óëñûí ñòàíäàðò áîëîí îëîí óëñûí áóñàä áàðèìò áè÷ãèéã á¿ñ íóòàã áóþó ¿íäýñíèé õýìæýýíä àâ÷ õýðýãëýõ íü-1-ð õýñýã : Îëîí óëñûí ñòàíäàðòûã õýðýãëýõ íü. Äàðààëñàí õÿíàëòûí òºëºâëºãºº MNS ISO 5725-2 : 2005 55õ Õýìæëèéí àðãà.120. ¯íäñýí ä¿ðýì.30 9õ òàéëáàðëàëò. Íèéòëýã çààâàð.99 ×àíàðò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS ISO 4813 : 1999 8õ Ñîíãîìîë òîîíû öóâàà áà ñîíãîìîë èëүү áàðàãöààëñàí óòãóóäûã àãóóëñàí öóâààã ñîíãîí àâàõ çààâàð MNS 3093 : 1981 7õ Õÿíàëòûí ïðîöåññèéí òºðë¿¿ä 03. Çàõèðãàà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53 .140 Ïàòåíò. MNS 3461 : 1983 18 õ Õàâñàðãà ñòàòèñòèê. òàíèëöóóëãà MNS ISO 7873 : 2003 22 õ Ñýðýìæëýõ õÿçãààð áүõèé àðèôìåòèê äóíäæûí õÿíàëòûí êàðò Ñòàòèñòèê àðãûã õýðýãëýõ MNS ISO 10007:2005 11õ ×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî-Á¿òöèéí óäèðäëàãàä çîðèóëñàí àðãà ç¿éí çààâàð MNS 2359 : 1977 10 õ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð. Øèðõýãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîõèîëäëîîð ò¿¿âýðëýí àâàõ àðãà MNS ISO 11095:2004 “Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð êàëèáðîâê õèéõ” MNS 3464 : 1983 7õ Öóâðàëûí äóíäàæ óðòàä ¿íäýñëýí õÿíàëòûí êàðòóóäûã õýðýãëýæ òåõíîëîãèéí àæèëëàãààíû ñòàòèñòèê òîõèðóóëãà õèéõ 41õ àøèãëàí øóãàìàí MNS ISO 5725-1 : 2006 25õ Õýìæëèéí àðãà áà ¿ð ä¿íãèéí íàðèéâ÷ëàë (¿íýí áàéäàë áà íàðèéâ÷ëàõ óòãà). MNS ISO 10017 : 2005 47 õ MNS ISO 9001:2001-èéí ñòàòèñòèêèéí àðãóóäûã õýðýãëýõ àðãà ç¿éí çàð÷èì MNS ISO 10015 : 2003 17 õ ×àíàðûí óäèðäëàãà. Èòãýõ çàâñàð MNS ISO 3534-1 : 2003 44õ Ñòàòèñòèê. MNS ISO 7870 : 2004 14 õ Õÿíàëòûí êàðò. 1-*ð õýñýã: Åðөíõèé çàð÷èì áà òîäîðõîéëîëò MNS 3465 : 1983 15 õ Òîîí øèíæýýð õ¿ëýýæ àâàõ ñòàòèñòèê õÿíàëò MNS ISO 4811 : 1999 4õ Ñîíãîìîë òîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ÎÓÑÁ-ûí íèéòëýë¿¿äèéí õýëáýðæ¿¿ëýõ íü. Îþóíû ºì÷ MNS (ISO) 3534-2 : 1998 38 õ Ñòàòèñòèê .160 Õóóëü. Òàéëáàð òîëü áà òýìäýãëýý. Ñòàíäàðò õýìæëèéí àðãûí òààðö. àíõíû ¿çëýãýýð òóøààñàí êàðòûí õóâü æèíã õàðãàëçàí õ¿ëýýí àâàõ ñòàòèñòèê õÿíàëò MNS ISO 16269-7:2005 20õ Өãөãäëèéí ñòàòèñòèê òàéëáàðëàëò. 3-ð õýñýã: Õýìæëèéí ñòàíäàðò àðãûí íàðèéâ÷ëàëä íөëөөëөõ õү÷èí çүéë MNS ISO 4812 : 1999 6õ Ñîíãîìîë òîî áà ñîíãîìîë òîîíû öóâààã õýðýãëýõ çààâàð 03.120.Òàéëáàð òîëü áà òýìäýãëýãýý 2-ð õýñýã: Ñòàòèñòèê ÷àíàðûí õÿíàëò. 03. MNS ISO 2602 : 2003 Ñîðèëòûí ä¿íãèéí ñòàòèñòèê Äóíäæûí ¿íýëãýý.Ñîíãîìîë òîîíû öóâàà MNS ISO 5725-3 : 2006 34õ Õýìæëèéí àðãà áà ¿ð ä¿íãèéí íàðèéâ÷ëàë (¿íýí áàéäàë áà íàðèéâ÷ëàõ óòãà). Õýñýã 0: ISO 2859-ûí ò¿¿âýðëýëòèéí òîãòîëöîîíû òóõàé òàíèëöóóëãà MNS 3189 : 1981 5õ ×àíàðûã àëüòåðíàòèâ øèíæýýð øàëãàæ õ¿ëýýí àâàõ ñòàòèñòèê õÿíàëò. Ñóðãàëòûí àðãà ç¿éí çàð÷èì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. Õÿíàëòûí òºëºâëºãºº 7-ð õýñýã: 38õ MNS ISO 2859-0:2005 79 õ ×àíàðûí øèíæýýð ÿâóóëàõ ò¿¿âýð øàëãàëò. Ìåäèàí-Үíýëãýý áà èòãýõ çàâñàð MNS 2871 : 1980 10 õ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûã àëüòåðíàòèâ øèíæýýð øàëãàæ õ¿ëýýí àâàõ òàñðàëòã¿é ñòàòèñòèê õÿíàëò MNS ISO 8258: 2005 Øåóõàðòûí õÿíàëòûí êàðò MNS 3188 : 1981 8õ Àëüòåðíàòèâ øèíæýýð øàëãàæ õ¿ëýýí àâàõ ñòàòèñòèê õÿíàëò. 1-ð õýñýã: Ìàãàäëàë áà åðºíõèé ñòàòèñòèêèéí íýð òîìú¸î MNS ISO GUIDE 21-2:2007 15 õ Îëîí óëñûí ñòàíäàðò áîëîí îëîí óëñûí áóñàä áàðèìò áè÷ãèéã á¿ñ íóòàã áóþó ¿íäýñíèé õýìæýýíä àâ÷ õýðýãëýõ íü-2-ð õýñýã : Îëîí óëñûí ñòàíäàðòààñ áóñàä îëîí óëñûí áàðèìò áè÷ãèéã õýðýãëýõ íü. ¿ð ä¿íãèéí íàðèéâ÷ëàë (¿íýí çºâ áàéäàë áà äàâòàö). òîõèðöûã òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí àðãà.

Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìîíãîë õººìýé Óòñàí MNS 5323-32 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Æ¿æèãëýõ óðëàã MNS 5323-5 : 2004 16 õ Äýýä áîëîâñðîë. ñïîðòûí äàñãàëæóóëàã÷ MNS 5323-30 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëò MNS 5323-24 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Á¿æèã çààõ àðãà MNS 5323-4 : 2004 21 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìàë ýìíýëýã MNS 5323-2 : 2003 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìàë ç¿é MNS 5323-21 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. ìåíåæìåíò MNS 5323-23 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. óãñààòíû ç¿é ñóäëàë MNS 5323-16 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. õºãæìèéí çààõ àðãà-íàéðàë äóó óäèðäàõ óðëàã MNS 5323-7 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: պ人 àæ àõóéí ýäèéí çàñàã. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ýêîëîãè. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìîíãîë àðäûí óðòûí äóó MNS 5323-10 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ýñòðàäûí äóó Ò¿¿õ MNS 5323-29 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õºãæèì óäèðäàõ óðëàã MNS 5323-17 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õºãæìèéí çîõèîìæ MNS 5323-18 : 2004 ÷èãëýë: ÷èãëýë: Àðäûí MNS 5323-33 : 2004 10 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Á¿æãèéí íàéðóóëãà MNS 5323-1 : 2003 21 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Äóó. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: õºãæìèéí çààõ àðãà-êîíöåðòìåéñòåð MNS 5323-8 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õºãæèì ñóäëàë MNS 5323-12 : 2004 15 õ Äýýä áîëîâñðîë. Àðäûí 14 õ 54 MNS 5323-34 : 2004 11 õ Äýýä áîëîâñðîë. óðëàëûí áàãø Ìýðãýæëèéí MNS 5323-35 : 2004 13 õ ÷èãëýë: Çóðàã . Ìýðãýæëèéí õºãæèì-õºãæèì çààõ àðãà MNS 5323-15 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Äóóðèéí óðëàã 03. Ìýðãýæëèéí íèéãìèéí óõààíû áàãø ÷èãëýë: MNS 5323-28 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìîíãîë õýëàíãëè õýëíèé áàãø MNS 5323-11 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ìîíãîë õýëóðàí çîõèîëûí áàãø MNS 5323-27 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí õºãæèì ÷èãëýë: MNS 5323-31 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí õºãæèì Äóó. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Íàéðàë äóó óäèðäàõ óðëàã MNS 5323-9 : 2004 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: ¯ëýýâýð õºãæèì MNS 5323-6 : 2004 15 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ñýòã¿¿ë ç¿é MNS 5323-3 : 2004 MNS 5323-20 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: պ人 àæ àõóéí èíæåíåð ìåõàíèê MNS 5323-25 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë.180 Áîëîâñðîë MNS 5323-19 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õºãæèìò æ¿æãèéí íàéðóóëãà MNS 5323-13 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Áèåèéí òàìèðûí áàãø. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Òºãºëäºð õóóð MNS 5323-14 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Á¿æèãëýõ óðëàã 14 õ Äýýä áîëîâñðîë. áàéãàëü õàìãààëàë MNS 5323-26 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Àãðîíîìè MNS 5323-22 : 2004 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ä¿ðñëýõ óðëàã.

Õºãæìèéí áîëîâñðîë MNS 5420-10 : 2004 28 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë.200 ׺뺺ò öàã.220. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õºãæèìò æ¿æèã.99 Òýýâðèéí áóñàä õýëáýð MNS 5420-13 : 2004 121 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Äýýä áîëîâñðîë.220. Á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë MNS 4978 : 2000 7õ Àþóëòàé à÷àà. çîõèîí á¿òýýëò MNS 5323-37 : 2005 13 õ Äýýä áîëîâñðîë.01 Òýýâðèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5420-6 : 2004 31 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Íýð òîìú¸î.220.220.40 Óñàí çàìûí òýýâýð øèíæëýëèéí MNS 5420-11 : 2004 40 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Àÿëàë. Ñóðãóóëèéí áîëîâñðîë MNS 5409 : 2004 4õ ×өëөөò öàã. Ñóóðü áîëîâñðîë 03. Åðөíõèé øààðäëàãà. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Õóâöàñíû äèçàéí. Ãàçàðç¿éí áîëîâñðîë MNS 5323-40 : 2007 11 õ Äýýä áîëîâñðîë. Àÿëàë æóóë÷ëàë.20 Àâòî çàìûí òýýâýð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5420-8 : 2004 38 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Çóðàã òºñëèéí áîëîâñðîë 03. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Òàéç äýëãýöèéí á¿òýýëèéí çóðàã ÷èìýãëýë MNS 5420-16 : 2004 99 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë.220. óðàí çîõèîëûí áîëîâñðîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 03. Áèîëîãèéí áîëîâñðîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5420-7 : 2004 56 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Áàãà áîëîâñðîë MNS 5738:2007 6õ Äýí áóóäàë. Õèìèéí áîëîâñðîë MNS 5323-39 : 2007 19 õ Äýýä áîëîâñðîë. Òåõíîëîãèéí áîëîâñðîë MNS 5420-20 : 2004 71 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Ãàäààä õýëíèé áîëîâñðîë 03. Àÿëàë æóóë÷ëàë ñóðãàëò (çàãâàð MNS 5420-1 : 2004 30 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. ¿íäñýí øààðäëàãà MNS 5420-2 : 2004 22 õ Áàãà.220. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ä¿ðñëýõ óðëàã. Ìàòåìàòèêèéí áîëîâñðîë MNS 5323-38 : 2005 12 õ Äýýä áîëîâñðîë. äóíä áîëîâñðîë. Áàéðíû òðëèéí үíäñýí íýð òîìü¸î ºìíºõ MNS 4934 : 2002 12 õ Æóóë÷íû áààçûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí çýðýãëýë.240 MNS 5420-14 : 2004 88 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë.30 Òºìºð çàìûí òýýâýð MNS 5420-9 : 2004 30 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ñî¸ë ñóäëàë 03. Àíãèëàë Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5420-5 : 2004 43 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Ìýðãýæëèéí ÷èãëýë: Ýðõ çүé MNS 5370 : 2004 13 õ Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñòàíäàðò) áîëîâñðîë. Ä¿ðñëýõ áîëîâñðîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é óðëàãèéí 03. íèéãìèéí óõààíû áîëîâñðîë MNS 5420-15 : 2004 Ôèçèêèéí MNS 5420-17 : 2004 57 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Ò¿¿õ. MNS 4250 : 1995 7õ 83 õ 55 .50 Àãààðûí òýýâýð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5420-12 : 2004 46 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. òîäîðõîéëîëò. 03. Ìîíãîë õýë. Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý MNS 0515 : 1989 9õ Øóóäàí õîëáîî. MNS 5420-18 : 2004 35 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. äèçàéíû áàãø Áàãà äóíä áîëîâñðîë MNS 5323-36 : 2004 13 õ Äýýä áîëîâñðîë. Áèåèéí òàìèðûí áîëîâñðîë åðºíõèé MNS 5420-19 : 2004 61 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. MNS 5420-3 : 2004 24 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë. Ìýäýýëýë ç¿éí áîëîâñðîë 03. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë 03. Áàéãàëü áîëîâñðîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõãүé. æóóë÷ëàë.220 Òýýâýð MNS 5420-4 : 2004 24 õ Áàãà äóíä áîëîâñðîë.

7-ð õýñýã. áîîäîë õýñýã. 4-ð õýñýã. MNS 5541-3: 2005 4õ Øóóäàíãààð үéë÷ëýã÷ õîîðîíäûí ìýäýýëýë ñîëèëöîî. 5õ 56 4õ õîîðîíäûí Èëãýýìæèéí ìýäýýëýë áàéðøëûã . ¯íý MNS 5381-4: 2004 14 õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. áóöààõ áà äàõèí õүðãүүëýõ àíãèëàëò. 11-ð õýñýã. Øóóäàíãèéí òýìäýã MNS 5380-2: 2004 10 õ MNS 5382-3: 2004 5õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 3-ð õýñýã. MNS 5382-6: 2004 3õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Øóóäàíãèéí õýìæèëò äóãòóé. 2-ð õýñýã. Áè÷èã. Èëãýýëò MNS 5539: 2005 5õ Øóóäàíãèéí àþóëãүé áàéäàë MNS 5381-5: 2004 4õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Øóóäàíã õүëýýí àâàõ áà çàäëàõ MNS 5381-11: 2005 10-ð MNS 5541-4: 2005 Øóóäàíãààð үéë÷ëýã÷ ñîëèëöîî. 12-ð Ýçýíäýý îëãîãäîîãүé øóóäàíãèéí èëãýýìæ. çàðëàñàí áè÷èã çàõèäàë. 13-ð õýñýã. 2-ð õýñýã.1-ð õýñýã. Èëãýýëò Øóóäàíãèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í. Øóóäàíãèéí ìàÿãò MNS 5380-3: 2004 MNS 5382-4: 2004 6õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 5-ð õýñýã. 8-ð õýñýã. 3-ð õýñýã: Èëãýýìæèéí ñîëèëöîîíû áүðòãýë ìýäýýëýë MNS 5381-9: 2005 18 õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Áóóõèà øóóäàí 4õ MNS 5382-2: 2004 8õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 4-ð õýñýã. ñîëèëöîõ áà òýýâýðëýõ MNS 5381-10: 2005 8õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 1-ð MNS 5382-5: 2004 4õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Íýð MNS ISO 11180 : 2001 Øóóäàíãèéí õàÿãëàëò 9õ òîìú¸î. 6-ð õýñýã. MNS 5381-8: 2005 5õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 1-ð õýñýã: Èëãýýìæèéí òóõàé ìýäýýëëèéã ýëåêòðîí áүðòãýëèéí ñàíä õàìðóóëàõ MNS 5381-7: 2005 4õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. áîîäîë MNS 5381-3: 2004 11 õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. “Ì" áîãö õýñýã. MNS 5382-7: 2004 7õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Áîãöíû áèò¿¿ìæëýë MNS 5381-1: 2004 Äîòîîä øóóäàíãèéí Èëãýýìæèéí õàÿã 6õ ¿éë÷èëãýý. Áîîäîë 2õ Øóóäàíãèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í. çàõèäàë Øóóäàíãèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í. 7-ð MNS 5541-2: 2005 5õ Øóóäàíãààð үéë÷ëýã÷ õîîðîíäûí ìýäýýëýë ñîëèëöîî. 2-ð õýñýã: Ýëåêòðîí ìýäýýëýë õýñýã. 4-ð õýñýã: òîãòîîõ õýñýã. 2-ð õýñýã. MNS 5111 : 2006 14 õ Õàÿãèéí õүðãýëòýíä àøèãëàõ øóóäàíãèéí õàéðöàã MNS 5112 : 2002 3õ Øóóäàíãèéí ñàëáàðûí õàéðöàã MNS 5381-13: 2005 3õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Òóñãàé õýðýãëýýíèé øóóäàí MNS 5540: 2005 4õ Øóóäàíãèéí àæëûí áàéð MNS 5381-6: 2004 3õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. òàëáàéí íýð. Øóóäàíãèéí èëãýýìæèéí ãàðäóóëàëòûí õàðèó MNS 5283 : 2003 8õ Ãóäàìæ. èë çàõèäàë. Áîãö MNS 5381-2: 2004 20 õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. çàõèäàë áà áîîäîë MNS 5382-8: 2004 6õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. ¯íý çàðëàñàí èëãýýëò 3-ð õýñýã. Îíîãäóóëñàí òºëáºðòýé øóóäàíãèéí èëãýýìæ MNS 5541-1: 2005 2õ Øóóäàíãààð үéë÷ëýã÷ õîîðîíäûí ìýäýýëýë ñîëèëöîî. Øóóäàíãèéí èëãýýìæүүäèéã õàäãàëàõ. Öýðãèéí øóóäàí. 5-ð õýñýã. 1-ð õýñýã. 8-ð õýñýã. äóãààðûí ñàìáàð. Øóóäàíãèéí áөөí èëãýýìæ. 3-ð õýñýã. ¯íý çàðëàñàí áè÷èã. Ýíãèéí áà áàòàëãààòàé áèò¿¿ìæèëñýí çàõèäàë. 6-ð õýñýã. MNS 5381-12: 2005 7õ Äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. Øóóäàíã òýýâýðëýëòýíä áýëòãýõ. ò¿¿íèéã áàéðëóóëàõàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5380-1: 2004 MNS 5382-1: 2004 5õ Óëñ õîîðîíäûí øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý. 9-ð õýñýã.

Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé äýýæèéã áýëòãýõ àðãà 07.01 Ìèêðîáèîëîãèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 1049 : 1969 Íÿíã áóäàõ àðãà.100. Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíä õýðýãëýõ òýæýýëò îð÷èí. ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Staphy ococcus auureus.100. ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Òóðøèëòûí ¿ð ä¿íãèéí íàðèéâ÷ëàë. Àðèóí ÷àíàðûã òóðøèõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5192 : 2002 2õ Ýì. ýìèéí ò¿¿õèé ýä. ýìèéí õýëáýð. á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ øààðäëàãà. Ãåîäåçè.10 Ýìíýëãèéí ìèêðîáèîëîãè MNS 3972 : 1987 5õ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí ñîðèëò òóðøèëòûí ñèñòåì. Áàðàãöààëñàí òîîíû óòãûã õýðýãëýõ íөõöөë. Êîëîíè òîîëîõ àðãà 21 õ ýäèéí çàñãèéí ¿ð MNS (ISO) 4894 : 1999 19 õ Ìèêðîáèîëîãè. Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò. äýýæ àâàõ àðãà MNS 5190 : 2002 6õ Ýì. Àìüòàí ñóäëàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 07. 4õ MNS (ISO) 4255 : 1995 14õ MNS 5193 : 2002 3õ Ýì.040 Îäîí îðîí. Áèöèëóñ öåðåóñûí òîîã òîãòîîõ 30 ãðàäóñò êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS 2608 : 1978 9õ Ìàòåìàòèêèéí ¿íäñýí òàíèõ òýìäýã MNS 3573 : 1983 Ñòàíäàðò÷èëëûí òîäîðõîéëîõ àðãà àóðåóãûí Ìèêðîáèîëîãè 07. ñîíãîëòûí äүðýì MNS (ISO) 4835 : 1999 12 õ Ìèêðîáèîëîãè. ýìèéí ò¿¿õèé ýä. 25 ãðàäóñò óðãàñàí õºãö. ¿íýí çºâ áàéäàë. ýìèéí õýëáýð. MNS 5195 : 2002 3õ Ýì.100 òîîã MNS (ISO) 4836 : 1999 13 õ Ìèêðîáèîëîãè. õºðºíãºíöºðèéí êîëîíè òîîëîõ àðãà. 07 ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ. Listeria monorytogenes-èéã èëð¿¿ëýõ òîîã òîîëîõ. Ñòàôèëëîêîêêóñ òîãòîîõ. ýìèéí ò¿¿õèé ýä.060 Ãåîëîãè. ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Íîðìàòèâ òåõíèêèéí áàðèìò áè÷èãò ñîðèëò. MNS(ISO) 7954 : 1995 4õ Ìèêðîáèîëîãè. óðâàëæèéã áýëòãýõ àðãà MNS 3973 : 1987 5õ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí ñîðèëò òóðøèëòûí ñèñòåì. ýìèéí 캺ãºíöºðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà õýëáýð.20 Óñíû ìèêðîáèîëîãè 57 . ýìèéí ò¿¿õèé ýä.030 Ôèçèê.100. Óñ ñóäëàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 07. ýìèéí õýëáýð. ýìèéí õýëáýð. Õèìè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 07. Õºãö. Pseudommoonas aerugirosa áàêòåðèéí òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà 07. Êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS 1530 : 1972 2õ Ñîíãîìîë òîî. òóðøèëòûí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõàä òàâèõ øààðäëàãûã òîãòîîõ æóðàì. Èëð¿¿ëýõ àðãà MNS 1007 : 1988 2õ Òîî áè÷èõ áà îéðîëöîîõ ä¿ðýì MNS 1529 : 1972 5õ Ñîíãîìîë òîî áà ñîíãîìîë òîîíû öóâàà MNS (ISO) 4834 : 1999 7õ Êîëèôîðìûí òîîã òîîëîõ. Vibrio parahaemolyticus èëð¿¿ëýõ åðºíõèé àðãà àøèã 07. Öàã óóð. ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ 07.080 Áèîëîãè. Enterobacteriaceae á¿ëãèéí áàêòåðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 07. 캺ã. MNS 5194 : 2002 2õ Ýì. Ãàçàðç¿é MNS 5191 : 2002 3õ Ýì.020 Ìàòåìàòèê MNS (ISO) 4831 : 1999 24 õ Ìèêðîáèîëîãè. MNS 5189 : 2002 7õ Ýì. ýìèéí 캺ãºíöºðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà õýëáýð. ýìèéí õýëáýð. Å êîëè òîîã õàìãèéí ¿íýí çºâ òîäîðõîéëîõ åðºíõèé àðãà. Õºãö. MNS 5188 : 2002 5õ Ýì. ýìèéí ò¿¿õèé ýä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìèêðîáèîëîãè. Óðãàìàë ñóäëàë. ýìèéí õýëáýð. òààðöûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ¿íäñýí ä¿ðýì. 1-ð õýñýã.

ýõ ñóñïåíçè. Êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 15214 : 2000 10 õ Õ¿íñ áà àìüòíû òýæýýëèéí ìèêðîáèîëîãè. òýäãýýðèéí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íä áàêòåðè. õºãö òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 10273 : 2000 Ìèêðîáèîëîãè. Brochothrix thermosphctaèéí òîîã òîîëîõ.100. Legionella èëð¿¿ëýõ áà òîîã òîîëîõ MNS ISO 9308-3 : 2001 23 õ Óñíû ÷àíàð. ¿íýëãýýíèé äàäàë MNS (ISO) 4893 : 1999 7õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìèêðîáèîëîãè. MNS 3492 : 1983 Òºðºë á¿ðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. øèíæèëãýýíèé àðãà. Äðîææè (õºðºíãºíöºð). ìàëûí õîîë òýæýýëèéí ìèêðîáèîëîãè. Ãýäýñíèé òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5055 : 2001 6õ Õºðºíãºòýé ïèâîíä ñ¿¿íèé áîëîí öóóíû õ¿÷èë ¿¿ñãýã÷ áàêòåðè. MNS (ISO) 4895 : 1999 Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñ¿¿í õ¿÷ëèéí äóíäñàã áàêòåðèéí òîîã òîîëîõ íèéòëýã àðãà 300Ñ-ò òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 4841 : 1999 17 õ Ñүү. øèíãýð¿¿ëýëò áýëòãýõ MNS (ISO) 4256 : 1995 4õ Ìèêðîáèîëîãè.Listeria monocytogenes èëð¿¿ëýõ áà òîîã òîãòîîõ àðãà 2-ð õýñýã Òîîã òîãòîîõ àðãà MNS (ISO) 4839 : 1999 7õ Ìàõ áà ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ýõ ñóñïåíçè. õºãöèéí òîîã òîîëîõ. Äýýæ àâàõ áà øèíæèëãýýíèé ñîðüö áýëòãýõ Õýñýã 1: Äýýæ àâàõ MNS (ISO) 4838 : 1999 7õ Ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñàëìîíåëë èëðүүëýõ àðãà MNS (ISO) 4891 : 1999 9õ MNS 5132 : 2002 Õ¿íñíèé ìèêðîáèîëîãè. Ñ¿¿í õ¿÷ëèéí áàêòåðèéí òîîã òîîëîõ 30 ãðàäóñò êîëîíè òîîëîõ àðãà 07. Ãàäàðãóóãèéí áà áîõèð óñàí äàõü Å coli áîëîí ãýäýñíèé á¿ëãèéí íÿíã èëð¿¿ëýõ. 30 ãðàäóñò óðãàñàí áè÷èë áèåòíèé êîëîíè òîîëîõ àðãà. . Êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 4830 : 1999 8õ ¯ð òàðèà. Êîëîíè òîîëîõ àðãà Ìèêðîáèîëîãèéí MNS (ISO) 4896 : 1999 8õ Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. 3-ð õýñýã MNS (ISO) 4892 : 1999 25 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìèêðîáèîëîãè. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í.30 Õ¿íñíèé ìèêðîáèîëîãè MNS 1102 : 2006 8õ Ñ¿¿. Ìàõ. 30 ãðàäóñò êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 11731 : 2000 20 õ Óñíû ÷àíàð. 6õ ïèâîíä MNS 4254 : 1995 8õ Ìèêðîáèîëîãè. Ìàõ. Ìåìáðèí àøèãëàí 44 ãðàäóñò êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS (ISO) 4258 : 1995 5õ Ìèêðîáèîëîãè. òîîöîîëîõ àðãà. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. òîîã òîîëîõ ìèêðîáèîëîãèéí àðãà ìèêðîáèîëîãèéí ñàâõàíöàðûí òîîã MNS (ISO) 8261:2000 8õ Ñ¿¿ áà ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíä àðàâòûí øèíãýð¿¿ëýëò. MNS (ISO) 6887-1 : 2000 6õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áà ìàëûí òýæýýëèéí ìèêðîáèîëîãè. Eshericha coli-èéí òîîã òîãòîîõ. Yersinia åðºíõèé çààâàð MNS (ISO) 4837 : 1999 11 õ Ìàõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìèêðîáèîëîãè. ñîðüö áýëòãýõ. çýðëýã äðîææèéã èëð¿¿ëýõ. Õýñýã 1: Àðàâòûí øèíãýð¿¿ëýëò áà ýõ ñóñïåíçè áýëòãýõ åðºíõèé çààâàð MNS 4378 : 1996 5õ Áîëîâñðóóëñàí ºëºí ãýäñýíä õèéõ íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4382 : 1996 Ìàõ ÿñíû ãóðèëä øèíæèëãýýíèé àðãà 5õ õèéõ íÿí ñóäëàëûí MNS (ISO) 7937 : 2000 9õ Õ¿íñ. Êëîñòðèäèóì ïåðôðèíãåíñèéí òîîã òîãòîîõ íèéòëýã àðãà. Äýýæ àâàëò áà øèíæèëãýýíä áýëòãýõ. Óñíû ÷àíàðûí õÿíàëòàä õýðýãëýäýã êîëîíè òîîëîõ ìèêðîáèîëîãèéí òýæýýëò îð÷íû õÿíàëò. õºðºíãºíöºð (óðîææè). áóóðöàé óðãàìàë. Áè÷èë àìü ñóäëàëûí øèíæèëãýýíä ñîðüö. ñүүí áүòýýãäýõүүí. Õºðºíãº. 30 ãðàäóñò óðãàñàí áè÷èë áèåòíèé êîëîíè òîîëîõ åðºíõèé àðãà MNS (ISO) 4840 : 1999 9õ Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. õºãöèéí òîîã òîîëîõ 25 ãðàäóñò êîëîíè òîîëîõ àðãà MNS 3490 : 1983 4õ Õºðºíãºíä ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýý õèéõ àðãà. Äóëààíä òýñâýðòýé campylobacter èëð¿¿ëýõ åðºíõèé àðãà MNS ISO 9998 : 2001 26 õ Óñíû ÷àíàð. Õýñýã-2: Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíä áýëòãýõ MNS (ISO) 3100-1 : 2000 7 õ Ìèêðîáèîëîãè. Preudomonus spp-èéí òîîã òîîëîõ 26 õ enterocolitica èëð¿¿ëýõ MNS (ISO) 11290-2 : 2000 20 õ Ìèêðîáèîëîãè . òîäîðõîéëîõ àðãà 32 õ 58 9õ ̺ºãºíöºðèéã òàíüæ. Ñ¿¿í õ¿÷ëèéí áàêòåðèéí òîîã òîãòîîõ.

àìüòäûí ìàõíû òөðëèéã òîäîðõîéëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëààð òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà.100. ̺ºãºíöºðèéí ºñãºâðèéí õîðóó ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5686 : 2006 6õ Õүíñíèé áүòýýãäýõүүíä ýíòåðîêîêê òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5812:2007 3õ Үõýð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.û ãàõàéí ìàõàíä öèñòèöåðê øèíæèëãýýíèé àðãà. èëðүүëýõ MNS 5815:2007 2õ Ìàë. àìüòäûí ìàõíû òөðëèéã òîäîðõîéëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí өâөðìөö èéëäýñ. MNS 5816:2007 3õ Ìàë. èëðүүëýõ MNS 5813:2007 3õ Àäóó.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5134 : 2002 2õ Õ¿íñíèé ìèêðîáèîëîãè.99 Ìèêðîáèîëîãèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59 . 07. ãàõàéí ìàõàíä òðèõèíåëë øèíæèëãýýíèé àðãà.

ýì÷èëãýý õÿìðàëûí õàìøèíæ ºâ÷íèé MNS 5349-21 : 2003 4õ Áàëíàä. ¿éë àæèëëàãàà MNS 5349-9 : 2003 3õ Âèðóñò ãåïàòèò Ñ ºâ÷íèé îíîøëîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5349-2 : 2003 4õ Óëààíóóä ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý ¿éëäëèéí MNS 5349-7 : 2003 6õ Âèðóñò ãåïàòèò À ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5081 : 2001 29 õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ¿éë àæèëëàãàà MNS 5349-11 : 2003 3õ Âèðóñò ãåïàòèò Å ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-16 : 2003 3õ Òîìóó. ýì÷èëãýý MNS 5349-6 : 2003 4õ Õàëäâàðò ñàà ºâ÷íèé îíîøëîãîî.020 Ýð¿¿ë ìýíäèéí øèíæëýõ óõààí áà ýìíýëãèéí òóñëàìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 4621 : 1998 121 õ Ýì÷èëãýý. ¿éë àæèëëàãàà. ýì÷èëãýý MNS 5290 : 2003 6õ Ýïèëåïñèéí îíîøëîãîî. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí á¿òýö. ýì÷èëãýý MNS 5349-3 : 2003 7õ Ñàõóó ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-18 : 2003 4õ Ñàëõèí öýöýã ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5349-15 : 2003 3õ Õåìîôèëóñ èíôëóåíç  õýâ øèíæýýð õàëäâàðò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý Ñóìûí MNS 5349-10 : 2003 3õ Âèðóñò ãåïàòèò D ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-20 : 2003 4õ Àìüñãàëûí öî÷ìîã õàëòàé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý Êåñåðîâ MNS 5349-14 : 2003 4õ Ìåíèíãîêîêêò õàëäâàðò ºâ÷íèé ýì÷èëãýý MNS 5232 : 2003 30 õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý MNS 5349-19 : 2003 4õ Óëààí ýñýðãýíý ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5203 : 2002 49 õ Òºðºëæñºí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëãèéí á¿òýö. ýì÷èëãýý MNS 5349-13 : 2003 7õ Óóøãèíû áóñ ñ¿ðüåý ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýìíýëãèéí á¿òýö. õàãàëãààíû ìýñ çàñàë MNS 5349-12 : 2003 9õ Óóøãèíû ñ¿ðüåý ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-4 : 2003 3õ Õºõ¿¿ë õàíèàä ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Ðàøààí ñóâèëëûí á¿òýö. MNS 5349-5 : 2003 3õ Òàòðàí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ¿éë àæèëëàãàà MNS 5221 : 2002 10 õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý MNS 5286 : 2003 7õ Òðîôîáëàñòûí өâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý ¿¿ñýõ MNS 5287 : 2003 5õ Óìàéí ëåéîìèîìûí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5082 : 2005 29 õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý MNS 5292 : 2003 34õ ªðõèéí ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãàà MNS 5349-22 : 2003 4õ Öóñàí ñóóëãà ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-1 : 2003 5õ Óëààí áóðõàí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý 11 ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 11. ýì÷èëãýý MNS 5289 : 2003 7õ Íóðóóíû îñòåîõîíäðîçûí øàëòãààíò ºâäºëòèéí õàì øèíæèéí îíîøëîãîî. òîìóó òºñò õàëäâàðò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. èæ áàëíàä ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Ñóì äóíäûí ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãàà MNS 5349-8 : 2003 4õ Âèðóñò ãåïàòèò  ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5095 : 2001 29 õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý 60 . ýì÷èëãýý MNS 5288 : 2003 7õ Òîëãîéí àíõäàã÷ ºâäºëòèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5291 : 2003 12õ Òàðõèíû öóñíû ýðãýëòèéí öî÷ìîã îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-17 : 2003 3õ Ãàõàéí õàâäàð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Åðºíõèé øààðäëàãà îíîøëîãîî. îíîøëîãîîíû ò¿ãýýìýë ñòàíäàðò.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5349-46 : 2003 2õ Êó õàëóóðàëò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-48 : 2003 5õ Õóìõàà ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-23 : 2003 4õ Ñàëüìîíåëë¸ç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5349-53 : 2003 5õ Õëàìèä ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-3 : 2003 6õ Ñàõóó ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-37 : 2003 3õ Ëÿìáëèòàõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-4 : 2003 5õ Õºõ¿¿ë õàíèàä ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-38 : 2003 2õ Áàëàíòèäàõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-31 : 2003 2õ Õ¿æ õîðõîéòîõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-34 : 2003 2õ Àðüñ ëåéøìàíäàõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-42 : 2003 4õ Ãàëçóó ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-33 : 2003 3õ Áýòãýðýõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-52 : 2003 6õ Çàã õ¿éòýí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-29 : 2003 2õ ¯õðèéí òóóçàí õîðõîéòîõ ýì÷èëãýý âèðóñûí MNS 5349-51 : 2003 13õ Òýìá¿¿ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5349-54 : 2003 2õ Òðèõîìîíèàç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-7 : 2003 Âèðóñò ãåïàòèò À òàíäàëò 6õ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí MNS 5348-8 : 2003 Âèðóñò ãåïàòèò  òàíäàëò 6õ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí MNS 5348-9 : 2003 5õ Âèðóñò ãåïàòèò Ñ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-44 : 2003 5õ Õà÷èãò ýíöåôàëèò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-57 : 2003 3õ Õèéò ¿õøèë ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-6 : 2003 6õ Õàëäâàðò ñàà ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-40 : 2003 5õ Áîîì ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-55 : 2003 3õ Ǻºëºí ÿð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-27 : 2003 4õ Èåðñèíèîç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-56 : 2003 3õ Ýìíýëýãòýé õîëáîîòîé õàëäâàð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-43 : 2003 3õ Ëåïòîñïèðîç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-28 : 2003 2õ Õÿëãàñàí õîðõîéòîõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý ºâ÷íèé MNS 5349-30 : 2003 2õ Ãàõàéí òóóçàí õîðõîéòîõ ýì÷èëãýý ºâ÷íèé õàëäâàð MNS 5349-50 : 2003 6õ Áýëýã ýðõòíèé õîìõîé ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-49 : 2003 20õ Õ¿íèé äàðõëàë õîìñäîëûí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-24 : 2003 6õ Õîëåð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-32 : 2003 2õ Òàøóóð õîðõîéòîõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-5 : 2003 5õ Òàòðàí ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-39 : 2003 8õ Õ¿íèé áðóöåëë¸ç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý 61 . ýì÷èëãýý MNS 5348-1 : 2003 5õ Óëààíáóðõàí ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-35 : 2003 4õ Õîðò ñèéâýíòýõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-10 : 2003 6õ Âèðóñò ãåïàòèò D ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-45 : 2003 6õ Õà÷èãò áîððåëëèîç ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-47 : 2003 3õ Ýáîëà-Ìàðáóðãèéí õàëäâàð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-41 : 2003 6õ Òàðâàãàí òàõàë ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-26 : 2003 3õ Áîòóëèçì ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5349-25 : 2003 3õ Ñóóëãàëò õàëäâàð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5348-2 : 2003 5õ Óëààíóóä ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5349-36 : 2003 2õ Àì¸áûí öóñàí ñóóëãà ºâ÷íèé îíîøëîãîî.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5348-11 : 2003 Âèðóñò ãåïàòèò Å òàíäàëò 5õ ºâ÷íèé MNS 5348-12 : 2003 8õ Óóøãèíû ñ¿ðüåý ºâ÷íèé òàíäàëò òàðõâàð ñóäëàëûí òàðõâàð ñóäëàëûí MNS 5348-31 : 2003 Òàøóóð õîðõîéòîõ òàíäàëò 4õ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí MNS 5348-32 : 2003 5õ Áýòãýðýõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-33 : 2003 4õ Àðüñ ëåéøìàíäàõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-13 : 2003 5õ Óóøãèíû áóñ ñ¿ðüåý ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-34 : 2003 4õ Õîðò ñèéâýíòýõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-14 : 2003 6õ Ìåíèíãîêîêêò õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-35 : 2003 Òàøóóð õîðõîéòîõ òàíäàëò MNS 5348-15 : 2003 4õ Õåìîôèëóñ èíôëóåíç  õýâ øèíæýýð ¿¿ñýõ õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò 4õ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí MNS 5348-36 : 2003 5õ Àì¸áûí öóñàí ñóóëãà ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-16 : 2003 5õ Òîìóó. òîìóó òºñò õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-37 : 2003 4õ Ëÿìáëèòàõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-17 : 2003 4õ Ãàõàéí õàâäàð ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-38 : 2003 4õ Áàëàíòèäàõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-18 : 2003 5õ Ñàëõèí öýöýã ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-39 : 2003 5õ Õ¿íèé áðóöåëë¸ç ºâ÷íèé òàðõâàð òàíäàëò MNS 5348-19 : 2003 4õ Óëààí ýñýðãýíý ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò ñóäëàëûí MNS 5348-40 : 2003 5õ Áîîì ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-20 : 2003 6õ Áàëíàä. èæ áàëíàä ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-41 : 2003 7õ Òàðâàãàí òàõàë ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-21 : 2003 6õ Öóñàí ñóóëãà ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-42 : 2003 6õ Ãàëçóó ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-22 : 2003 6õ Ñàëüìîíåëë¸ç ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-43 : 2003 4õ Ëåïòîñïèðîç ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-23 : 2003 5õ Õîëåð ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-44 : 2003 Õà÷èãò ýíöåôàëèò òàíäàëò MNS 5348-24 : 2003 4õ Ñóóëãàëò õàëäâàð ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò ñóäëàëûí ñóäëàëûí MNS 5348-46 : 2003 4õ Êó õàëóóðàëò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-26 : 2003 4õ Èåðñèíèîç ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-47 : 2003 4õ Ýáîëà-Ìàðáóðãèéí õàëäâàðò ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-27 : 2003 4õ Õÿëãàñàí õîðõîéòîõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-29 : 2003 5õ Ãàõàéí òóóçàí õîðõîéòîõ ñóäëàëûí òàíäàëò 4õ òàðõâàð MNS 5348-45 : 2003 4õ Õà÷èãò áîððåëèîç ºâ÷íèé òàðõâàð òàíäàëò MNS 5348-25 : 2003 3õ Áîòóëèçì ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-28 : 2003 ¯õðèéí òóóçàí õîðõîéòîõ ñóäëàëûí òàíäàëò ºâ÷íèé ºâ÷íèé òàðõâàð MNS 5348-48 : 2003 4õ Õóìõàà ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò 3õ ºâ÷íèé òàðõâàð MNS 5348-49 : 2003 8õ Õ¿íèé äàðõëàë õîìñäîëûí âèðóñèéí õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò ºâ÷íèé òàðõâàð MNS 5348-50 : 2003 4õ Áýëýã ýðõòíèé õîìõîé ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-30 : 2003 4õ Õ¿æ õîðõîéòîõ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-51 : 2003 6õ Òýìá¿¿ ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò 62 .

ýì÷èëãýý MNS 5372-4 : 2004 3õ Ø¿äíèé 纺ëöèéã ìýäýý àëäóóëàëòûí äîð á¿ðýí àâ÷ ýì÷ëýõ àðãà MNS 5372-5 : 2004 3õ Ø¿äíèé 纺ëöèéã ìýäýý àëäóóëàëòûí äîð òàéð÷ ýì÷ëýõ àðãà MNS 5396-5 : 2004 12 õ Òàéâøðóóëàõ áîëîí óíòóóëàõ áîäèñóóäûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý MNS 5372-6 : 2004 3õ Àçîò ìºíãºíèé õ¿÷ëýýð ñ¿¿í ø¿äíèé öîîðëûã ÿâöûã çîãñîîõ àðãà MNS 5396-6 : 2004 8õ Êîêàéíû øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý MNS 5372-7:2004 7õ Õîíøîîðûí ¿¿äýí áà ñî¸î ø¿äèéã àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5396-7 : 2004 9õ Äýãäýìõèé óóñãàã÷ áîäèñûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý 63 . ýì÷èëãýý MNS 5372-2 : 2004 9õ Õ¿¿õäèéí ñ¿¿í ø¿äíèé öîîðëûí ýì÷èëãýý MNS 5372-3 : 2004 3õ Ø¿äíèé 纺ëöèéã àìüäààð íü õàäãàëàõ àðãà MNS 5396-4 : 2004 8õ Êàííàáèíîèäóóäûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî. 5õ äóðàíãèéí çýìñýã çàñëûí MNS 5372-16:2004 8õ Á¿ðýí ø¿äã¿éäëèéí ñîãîã çàñëûí ýì÷èëãýý MNS 5354 : 2004 10 õ Äóíä ÷èõíèé íààëäàñò ¿ðýâñëèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5359 : 2004 6õ Õýíãýðýã íºõºõ ìýñ çàñàë MNS 5396-2 : 2004 10 õ Òàìõèíû øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5372-8:2004 7õ Õîíøîîðûí áàãà àðàà ø¿ä àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5372-9:2004 7õ Õîíøîîðûí èõ àðàà ø¿ä àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-52 : 2003 5õ Çàã õ¿éòýí ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-53 : 2003 4õ Õëàìèä ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5372-10:2004 7õ Ýð¿¿íèé ¿¿äýí áà ñî¸î ø¿äèéã àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-54 : 2003 4õ Òðèõîìîíèàç ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5372-11:2004 7õ Ýð¿¿íèé èõ áà áàãà àðàà ø¿äèéã àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-55 : 2003 4õ Ǻºëºí ÿð ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5372-12:2004 6õ Ø¿äíèé ¸çîîðûã ýíãèéí àðãààð àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-56 : 2003 4õ Ýìíýëýãòýé õîëáîîòîé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5372-13:2004 6õ Îð÷íû ýäèéã ñºõºæ ø¿äíèé ¸çîîðûã àâàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-57 : 2003 3õ Íÿíãèéí òýñâýðæèëòèéí òàíäàëò MNS 5372-14:2004 5õ Ýð¿¿ õàäàõ ìýñ àæèëáàð MNS 5348-58 : 2003 4õ Õèéò ¿õæèë ºâ÷íèé òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5348-59 : 2003 9õ Àìüñãàëûí öî÷ìîã õàëòàé õàìøèíæ òàðõâàð ñóäëàëûí òàíäàëò MNS 5372-15:2004 Õ¿¿õäèéí øààìèé ýì÷èëãýý ºâ÷íèé îíîøëîãîî. æîð áè÷èëò MNS 5377:2004 14 õ Öîãöîñûí øèíæèëãýýíèé àðãà ýìãýã ñóäëàëûí îíîøèéí á¿òýö MNS 5357 : 2004 4õ Õàìðûí òàñëàâ÷ òàéðàõ ìýñ çàñàë MNS 5358 : 2004 4õ Òàãíàéí ã¿éëñ àâàõ ìýñ çàñàë MNS 5396-1 : 2004 18 õ Àðõèíû øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5355 : 2004 5õ Äóíä ÷èõíèé öî÷ìîã ¿ðýâñëèéí ýì÷èëãýý 4õ çóóëòûí MNS 5372-17:2004 5õ Ø¿äíèé öºãöíèé ñîãîãèéã õýëáýìýë á¿ðýýñýýð ñýðãýýõ MNS 5372-18:2004 4õ Ø¿äíèé öºãöíèé ñîãîãèéã ñýðãýýõ õóâàíöàð á¿ðýýñ MNS 5376:2004 7õ Ýìèéí æîðûí ìàÿãò. MNS 5356 : 2004 Òºâºíõèéí ýìãýãèéí ýì÷èëãýý îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5372-1 : 2004 11 õ Ø¿ä öîîðëûí ºâ÷íèé ýì÷èëãýý MNS 5396-3 : 2004 9õ Îïèîèäóóäûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýã¿¿äèéí îíîøëîãîî.

ýì÷èëãýý MNS 5663-2 : 2006 10õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Õóðìàë áîëîí àðõàã ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5601-8-2 : 2006 3õ Æèíõýíý öýâð¿¿òýõ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5601-1 : 2006 11õ Ýêçåì ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5602-2 : 2006 Àðüñ 캺ãºíöºðòºõ îíîøëîãîîíû àðãà MNS 5481-6 : 2005 3õ Áèåèéí õýëáýðèéí ýìãýãèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5481-2 : 2005 9õ Øèçîôðåíè ºâ÷íèé îíîøëîãîî.¯íäñýí çóðãààí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. áÿëäàðæóóëàõ ¿éë÷èëãýý. ýì÷èëãýý MNS 5601-9 : 2006 3õ Àðüñíû õîæóó ¿åèéí ïîðôèðè ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ¿éë àæèëëàãàà 3õ ºâ÷íèé MNS 5601-6-2 : 2006 3õ Õàéðñò ¿ëä ºâ÷íèé ýì÷èëãýý. ýì÷èëãýý MNS 5603 : 2006 15õ Àðüñ. ýì÷èëãýý MNS 5601-8-1 : 2006 3õ Äþðèíãèéí ãåðïåñ õýëáýðèéí äåðìàòèò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5663-1 : 2006 8õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí . ýì÷èëãýý MNS 5601-10 : 2006 4õ Óëààí ÷îíîí ÿð ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5601-2-3 : 2006 3õ Õàâüòàë õàðøëûí äåðìàòèò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. îíîøëîãîî MNS 5601-7 : 2006 4õ Àòîïèê äåðìàòèò ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5396-8 : 2004 8õ Ñýðãýýã÷ ýì áîäèñóóäûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý MNS 5396-9 : 2004 9õ Ãàëëþöèíîãåíóóäûí øàëòãààíò ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý MNS 5601-5-1 : 2006 3õ Áóæóó ¿ëäèéí îíîøëîãîî. ¿éë÷èëãýý áàéãóóëëàãûí á¿òýö. ýì÷èëãýýíèé ãîî çàñëûí ýì÷èëãýýíèé ò¿ãýýìýë ¿éëäë¿¿ä MNS 5481-7 : 2005 4õ Õýò õºäºë㺺íòºõ ýìãýãèéí îíîøëîãîî. Íèéòëýã øààðäëàãà MNS 5601-3 : 2006 2õ Îëîí õýëáýðèéí ø¿¿äýñò ýì÷èëãýý. ýì÷èëãýý MNS 5481-5 : 2005 5õ Àéäàñò ñýòãýë ò¿ãøèõ ýìãýãèéí ýì÷èëãýý MNS 5602-1 : 2006 3õ Àðüñíû ýä ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý óëàéðàë ëàáîðàòîðèéí MNS 5604 : 2006 5õ Ýì÷èëãýýíèé ãîî çàñëûí ¿éë÷èëãýýíä òàâèãäàõ øààðäëàãà MNS 5538 : 2005 24 õ ×èéðýãæ¿¿ëýõ. ýì÷èëãýý MNS 5601-5-2 : 2006 Òàâõàéí ýïèäåðìîôèòè ýì÷èëãýý MNS 5396-10 : 2004 8õ Îëîí òºðëèéí ñýòãýö èäýâõèò áîäèñûã õîñëóóëàí õýðýãëýñíèé óëìààñ ¿¿ñýõ ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí îíîøëîãîî ýì÷èëãýý îíîøèëãîî. ýì÷èëãýý MNS 5601-6-1 : 2006 2õ ßãààí ¿ëä ºâ÷íèé îíîøëîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5601-4-1 : 2006 2õ Á¿ñë¿¿ð ¿ëä ºâ÷íèé îíîøëîãîî. îíîøëîãîî 3õ ºâ÷íèé MNS 5663-5 : 2006 4õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Áýëãèéí çàìûí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5481-3 : 2005 7õ Îþóíû õîìñäîëûí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5601-2-1 : 2006 3õ Ëàéåëëèéí õàì øèíæèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5663-4 : 2006 29õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Öóë ñàâûí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. MNS 5601-5-3 : 2006 2õ Àëàã öàõëàé ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5481-4 : 2005 5õ Õî¸ð òóéëò ñýòãýë öî÷èðäëûí ýìãýãèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5663-3 : 2006 3õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Õàëóóí ºâ÷íèé îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5488 : 2005 9õ ¯ð õºíäºëòèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ MNS 5481-1 : 2005 5õ Òýíýãðýëèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý ºâ÷íèé MNS 5663-6 : 2006 64 7õ . ýì÷èëãýý MNS 5601-4-2 : 2006 2õ Ýíãèéí ãåðïåñ ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Öóñ öýâýðø¿¿ëýõ ýôôåðåíò ýì÷èëãýý MNS 5455-1 : 2005 15 õ Õºíãºâ÷ëºõ òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý MNS 5455-2 : 2005 11 õ Õºíãºâ÷ëºõ òóñëàìæ. ýì÷èëãýý MNS 5421 : 2004 30 õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý MNS 5601-2-2 : 2006 5õ Õîðäëîãî õàðøëûí äåðìàòèò ºâ÷íèé îíîøëîãîî.

îíîøëîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Õýñýã. äýýä ãýäýñíèé äóðàíãèéí øèíæèëãýý MNS 4271 : 2000 10 õ Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë.040. Ãóóðñàí õîîëîé äóðàíäàõ øèíæèëãýý MNS 5663-7 : 2006 Óëàìæëàëò àíàãààõ îíîøëîãîî. Õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí ñàëñòûã áóäàæ äóðàíäàõ àðãà MNS 4272 : 2006 8õ Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë. ýì÷èëãýý 11. õîäîîäíû PH ìåòðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà àâàõóóëàõ MNS 5665-1 : 2006 7õ Öºñíèé õ¿¿äèéí öî÷ìîã ¿ðýâñëèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5663-9 : 2006 Óëàìæëàëò àíàãààõ ýì÷èëãýý 2õ óõààí -Øèì MNS 5751 : 2007 14 õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ç¿¿ áà êàòåòåð MNS 5749 : 2007 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 3õ 65 .040. Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààíû îð áүõèé ýìíýëýã. MNS 5665-9 : 2006 7õ Õàâ÷èãäñàí èâýðõèéí îíîøëîãîî. Óëààí õîîëîé.040 MNS 5665-4 : 2006 Õîäîîä.040. ýì÷èëãýý. Óëààí õîîëîé. àìáóëàòîðèéí áүòýö үéë àæèëëàãàà MNS 4270 : 2000 16 õ Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë. ýì÷èëãýý 11. MNS 5665-6 : 2006 Õýâëèéí ãÿëòàíãèéí îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5764 : 2007 7õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. àìüñãàë äýìæèã÷ áà ñýõýýí àìüäðóóëàõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 5665-8 : 2006 5õ Õýâëèéí áóãëààíû îíîøëîãîî. 4õ Ýìíýëãèéí 11. áóñàã ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5747-1 : 2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý MNS 5753 : 2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. íîéð áóë÷èðõàéí ñóâãèéã ñýòãүүðäýõ äóðàíãèéí øèíæèëãýý 5õ óõààí -Ýìýãòýéí ºâ÷íèé MNS 5663-8 : 2006 6õ Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààí -Ñýòãýöèéí áîëîí ñàà ºâ÷íèé îíîøëîãîî. Öýâýðøèëòèéí õàì øèíæèéí îíîøëîãîî. Íýã óäàà õýðýãëýõ òàðèóð. Øàëãàõ áà òóðøèõ àðãà MNS 5747-3 : 2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. Áүäүүí ãýäýñ äóðàíäàõ øèíèëãýý 11. Äóðàíãèéí øèíæèëãýý MNS 5752 : 2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. õîäîîä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5747-2 : 2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè.25 Òàðèóð. õèéí¿¿äèéí áàëëîíûã òýìäýãëýõ.040. Íýã óäàà õýðýãëýõ ç¿¿. 5õ MNS 4077 : 1988 Àðèóòãàëûí êàìåð. MNS 5665-3 : 2006 5õ Õîäîîä.01 Ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë îíîøëîãîî. ýì÷èëãýý MNS 5750 : 2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. òàðèóð. MNS 5665-5 : 2006 7õ Ìóõàð îëãîéí öî÷ìîã ¿ðýâñëèéí ýì÷èëãýý Ýëãýíä MNS 5665-7 : 2006 7õ Ãýäýñíèé ò¿ãæðýëèéí îíîøëîãîî. øèíãýí ñýëáýõ áà òàðèëãûí òºõººðºìæ MNS 5700 : 2006 16 õ Ýðүүëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. ýì÷èëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõãүé. Õîäîîäíû ñàëñòàä õåëèêî áàêòåðè ïèëîðè íÿíã èëðүүëýõ óðåàçèéí ñîðèë MNS (ISO) 8536-4:2000 4 õ Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë. ýì÷èëãýý MNS 2271 : 1984 Òóíãààõ ø¿¿ëò¿¿ð. äýýðõè ãýäýñíèé øàðõëàà öîîðîëòûí îíîøëîãîî.20 Öóñ. Íýã óäàà õýðýãëýõ òàðèóðûí ç¿¿. ãýäýñíèé ýì÷èëãýý 6õ öóñ àëäàëòûí ºâ÷íèé MNS 1810 : 1973 3õ Ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæ. Íýã óäààãèéí äóñëûí èæ á¿ðäýë MNS 5748 : 2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. õàòãàëò õèéæ ýä àâàõ øèíæèëãýý MNS 5665-2 : 2006 6õ Íîéð áóë÷èðõàéí öî÷ìîã ¿ðýâñëèéí îíîøëîãîî.10 Ìýäýýã¿éæ¿¿ëýõ. ýì÷èëãýý ¿ðýâñýëèéí 6õ ò¿ãýýìýë Ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæ 11. Öөñ.

080. Áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäâàðò өâ÷íèé õàëäâàðòàé áà ñýæèãòýé ìàòåðèàëûã õàëäâàðãүéòãýõ òåõíèêèéí øààðäëàãà.060.0 ã.01 Ø¿äíèé íèéòëýã àñóóäàë 2õ 11.080 Àðèóòãàë. õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòýä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 5324 : 2003 3õ Ø¿äíèé õàòóó ýä.080.30 Ìýñ çàñëûí áàãàæ õýðýãñýë. 5õ700. õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëò 11. MNS 5372-20:2004 6õ Ø¿äíèé ýãíýýíèé áàéðøìàë ñîãîãèéí ¿åä õèéãäýõ àâàãääàã øàõìàë ø¿äýëáýð MNS 5766 : 2005 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. äóñëûí ñèñòåì 11. Õ¿íä ìåòàëë.080.040.99 Ýìíýëãèéí òºõººðºìæ áóñàä 11.20 Ø¿äíèé òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 66 .20 Õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ.30 Àðèóòãàñàí áàãëàà. ìàòåðèàë.99 Àðèóòãàë.60 Ýì÷èëãýýíèé òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.50 Ðåíòãåí çóðàã àâàõ òîíîã òºõººðºìæ 11.060.040.040. ¿æèëã¿éæ¿¿ëýõ áîäèñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11. 11.01 Àðèóòãàë. áóñàä ýðõòýí.080. ñóäàëãààíä õýðýãëýõ áèîáýëäìýë.060. Áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäâàðò өâ÷íèé îíîøëîãîî.40 Ìýñ çàñàë. õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.10 Àðèóòãàëûí òîíîã òºõººðºìæ 11.70 Í¿äíèé òîíîã òºõººðºìæ 11. 11.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 11. áîîäîë òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0811 : 1988 2õ Ýìíýëãèéí àðèóòãàñàí áèíò 14õ700.080.060. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5372-19:2004 4õ Ø¿äíèé ýãíýýíèé áàéðøìàë ñîãîãèéí ¿åä õèéãäýõ õýëáýìýë àâàãääàãã¿é õîñîëìîë ø¿äýëáýð MNS 5765 : 2005 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. 10õ700.040.10 Ø¿äíèé ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1167 : 1971 Õ¿æíèé ò¿¿õèé ýä 2õ MNS 1168 : 1971 Õ¿æ 2 4õ MNS 1976 : 1985 2õ Үéëäâýðèéí àðãààð íóíòàãëàñàí àðö 11.55 Îíîøëîãîîíû òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.060 MNS 0812 : 1985 Áîîäëûí õºâºí 50.040. í¿äýíä çîðèóëñàí õèéìýë ñóóëãàö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11. øèíæèëãýý.040.040. áàãàæ õýðýãñëýëèéã àðèóòãàõ òåõíèêèéí øààðäëàãà.25 Ø¿äíèé áàãàæ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11. Ø¿ä 11.15 Ø¿äíèé õèéìýë ñóóëãàö MNS 5525 : 2005 3õ Ýìíýëãèéí çîðèóëàëòòàé íýã óäààãèéí õîã õàÿãäëûí õàéðöàã.060. õèìèéí çàðèì ýëåìåíò òîäîðõîéëîõ ðåíòãåí ôëóîðåñöåíöèéí àðãà 11.

D. íÿíãèéí òîîã òîîëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà 11.E –ãèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-8 : 2005 3õ Òîìóó ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5599-3:2006 6õ 67 3õ .10 òîãòîëöîî MNS 5456-15 : 2005 9õ Öóñíû øèìýã÷äèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà In Vitri îíîøëîãîîíû MNS 5599-1:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .0-53.×àíàð áîëîí ÷àäàâõèä òàâèõ îíöëîã øààðäëàãà 11.0/ ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-5 : 2005 11 õ Âèðóñò ãåïàòèò À. C.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 11.100.Ôîñôîð òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà îíîøëîãîîíû MNS 5599-2:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè áèëèðóáèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë îíîøëóóðûí àðãà MNS 5456-17 : 2005 16 õ Òàðâàãàí òàõàë ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-18 : 2005 õýðýãëýãäýõ MNS 5483 : 2005 5õ Ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàð.01 Ýìíýëãèéí ëàáîðàòîðèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 15189 : 2004 80 õ Ýìíýëãèéí ëàáîðàòîðèóä .Íèéò øèíãýí . B.100. ¸ëîì/ ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5482 : 2005 4õ Ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíä òýæýýëò îð÷íû ÷àíàðûí õÿíàëò MNS 5456-10 : 2005 9õ Öóñàí ñóóëãûí /øèãåëëåçèéí/ ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5456-12 : 2005 15 õ Õîëåð ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5456-13 : 2005 11 õ Áîòóëèçìûí ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5484 : 2005 6õ Ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàð. Àãààðûí ÷àíàð: Íÿí èëð¿¿ëýõ.100 Ýìíýëãèéí ëàáîðàòîðè Ãàëçóó ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-1 : 2005 11 õ Óëààíáóðõàí / Â-05/ Óëààíóóäûí /Â-06/ ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-19 : 2005 4õ Õ¿íèé áðóöåëë¸ç ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-2 : 2005 13 õ Ñàõóóãèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-20 : 2005 8õ ÕÄÕÂ/ ÄÎÕ-èéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-3 : 2005 10 õ Õºõ¿¿ë õàíèàä ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-21 : 2005 3õ Áýëãèéí õîìõîéí ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-4 : 2005 5õ Òàòðàíãèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-23 : 2005 4õ Çàã õ¿éòýí ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-6 : 2005 5õ Ñ¿ðüåýãèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-24 : 2005 2õ Õëàìèäûí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-7 : 2005 12 õ Áàêòåðò ìåíèíãèòèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-25 : 2005 2õ Òðèõîìîíàçûí ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-9 : 2005 9õ Ñòðåïòîêêîêèéí õàëäâàðûí /óëààí ýñýðãýíý. Àðèóí ìàòåðèàëûí ÷àíàðûã øàëãàõ íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5456-14 : 2005 17 õ Ãýäýñíèé øèìýã÷äèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5456-16 : 2005 13 õ Áîîì ºâ÷íèé ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5456-26 : 2005 5õ Õèéò ¿õøëèéí ëàáîðàòîðèéí îíîøëîãîîíû òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5456-11 : 2005 12 õ Ñàëüìîííåëë¸çûí ëàáîðàòîðèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîãîîíû MNS 5456-22 : 2005 6õ Òýìá¿¿ãèéí /À-51.

Õëîðèä òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-5:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Õîëåñòåðèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-6:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ðåâìàòîéä ôàêòîð òîäîðõîéëîõ ëàòåêñ íààëäóóëàõ àðãà MNS 5599-17:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Àâòîìàò àíàëèçàòîðààð Õîëáîîò áèëèðóáèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-10:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Õåìîãëîáèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-25:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Êðåàòèíèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5727-1:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Àíòèñòðåïòîëèçèí .Î òîäîðõîéëîõ ëàòåêñ íààëäóóëàõ àðãà MNS 5727-2:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Òºìºð òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà 68 .Ãàììà ãëóòàìèë òðàíñôåðàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-24:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Øýýã òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-9:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Ãëèêîõåìîãëîáèí HbA1 òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5650 -1:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Øýýñíèé õ¿÷èë òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-20:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Òðèãëèöåðèä òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-4:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .α-Àìèëàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-23:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Íàòðè òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5727-4:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Àñïàðòàò àìèíîòðàíñôåðàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5650-3:2006 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè.Ãëþêîç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5650 -2:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Êàëè òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5726-1:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Öóñ áîëîí ýäèéí øèíãýíýýñ ÄÍÕ ÿëãàõ QIAGEN Maxi Kit èæ áүðäýë àðãà MNS 5599-14:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Áөөìèéí õү÷ëèéí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ ëàòåêñ íààëäóóëàõ àðãà MNS 5599-18:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . Àâòîìàò àíàëèçàòîðààð êðåàòèíèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-12:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . ãåïàòèòûí ãàäàðãóóãèéí ýñðýãòөðөã÷èéã òîäîðõîéëîõ õóðäàâ÷èëñàí ëàòåêñ íààëäóóëàõ àðãà MNS 5599-19:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Çàõûí öóñíààñ ìîíîíóêëåàð ýñèéã өðөìòүүëýí ÿëãàõ àðãà MNS 5599-13:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Íèéò óóðàã òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5727-5:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Aëüáóìèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-22:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ø¿ëòëýã ôîñôàòàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-8:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ìàãíè òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5727-3:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Õ¿÷èëëýã ôîñôàòàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-7:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Àëàíèí àìèíîòðàíñôåðàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-21:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ö ðåàêòèâ óóðàã òîäîðõîéëîõ ëàòåêñ íààëäóóëàõ àðãà MNS 5599-15:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Ëàêòàòäåãèäðîãåíàç òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-16:2006 3õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Êàëüöèéí èîí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5726-2:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Àâòîìàò àíàëèçàòîðààð Íèéò áèëèðóáèí òîäîðõîéëîõ áýõýæìýë øèíãýí îíîøëóóðûí àðãà MNS 5599-11:2006 4õ Ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .

100.Ýì õàíãàí íèéë¿¿ëýõ áàéãóóëëàãàä òàâèãäàõ íèéòëýã øààðäëàãà MNS 5730-1:2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .100. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.Òýìáүүãèéí үүñãýã÷èéí ýñðýã ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ öóñ íààëäóóëàõ Syphilis TPHA liquid ñîðèë MNS 5728-7:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5729-4:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Ìèêðîñîìûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ áè÷èë òàíüöûí áèåíöýð íààëäóóëàõ Ñåðîäèà-AMC îíîøëóóðûí àðãà MNS 5729-3:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .ÕÄÕÂ1-èéí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ áèåíöýð íààëäóóëàõ Ñåðîäèà-HIV îíîøëóóðûí àðãà MNS 5260 : 2006 13õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîãè. øýýñíèé øèíæèëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é - 11.120.Helicobacter pylori ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ anti-IgG-ELISA àðãà MNS 5732:2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .30 Öóñ.100.99 Ýìíýëãèéí ëàáîðàòîðèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 5729-1:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Òèðåîãëîáóëèíû ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ áè÷èë òàíüöûí áèåíöýð íààëäóóëàõ Ñåðîäèà-ATG îíîøëóóðûí àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5729-2:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .01 Ýì ç¿éí íèéòëýã àñóóäàë MNS 0847 : 1988 Òóí øèë.Òýìáүүãèéí ðåàãèí ýñðýãáèå èëðүүëýõ õóðäàâ÷èëñàí ñîðèë MNS 5728-6:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Íèéò IgE òîäîðõîéëîõ ELISA àðãà MNS 5728-8:2007 11.Íèéò Òðèéîäòèðîíèí òîäîðõîéëîõ T3-ELISA àðãà MNS 5728-9:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Òèðîêñèí òîäîðõîéëîõ T4-ELISA àðãà Ýìíýëãèéí áàãàæ áèîëîãèéí ¿íýëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é - Íèéò MNS 5728-10:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Òèðåîòðîïèí òîäîðõîéëîõ TSH-ELISA àðãà 11. IgM ýñðýãáèåүүäèéã 69 .ÕÄÕÂ1+2-ûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ HIV 1+2 ELISA àðãà MNS 5731:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .ÕÄÕÂ1+2-ûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ Õåêñàãîí-HIV îíîøëóóðûí àðãà MNS 5728-4:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè – Ñ âèðóñûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ anti-HCV-ELISA àðãà MNS 5728-5:2007 5õ ÒÕ 6 Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . øóóä áóñ öóñ íààëäóóëàõ Ñåðîäèà-HBs îíîøëóóðûí àðãà 11. âèðóñûí ãàäàðãóóãèéí ýñðýãòөðөã÷ òîäîðõîéëîõ HBsAgELISA àðãà MNS 5728-2:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . 2õ MNS 4567 : 1998 4õ Øàõìàë ýì.Â-ãåïàòèòûí Àíòè-ÍÂs ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ ELISA àðãà MNS 5730-3:2007 3õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè Õåëèêîáàêòåðèéí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ Õåêñàãîí H. âèðóñûí öөìèéí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ anti-HBc ELISA àðãà MNS 5730-4:2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè . Ýìèéí ñàíä òàâèõ íèéòëýã øààðäëàãà MNS 5524 : 2005 21 õ Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæèéí òåõíîëîãè Ýì ¿éëäâýðëýëä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5729-5:2007 6õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .120 Ýì ç¿é 11. MNS 5236 : 2003 5õ Á¿ðõ¿¿ë (êàïñóë)-òýé ýì.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 òîäîðõîéëîõ èììóíîõðîìàòîãðàôèéí Õåêñàãîí-TB îíîøëóóðûí àðãà MNS 5730-2:2007 4õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè – C ãåïàòèòûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ Õåêñàãîí-HCV îíîøëóóðûí àðãà MNS 5728-1:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .Pylori îíîøëóóðûí àðãà MNS 5728-3:2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .ÕÄÕÂ1+2-ûí ýñðýãáèå òîäîðõîéëîõ áèåíöýð íààëäóóëàõ Ñåðîäèà-HIV1+2 îíîøëóóðûí àðãà MNS 5530 : 2005 9õ Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæûí òåõíîëîãè . ãåïàòèòûí ãàäàðãóóãèéí ýñðýãòөðөã÷ òîäîðõîéëîõ óðâóó. IgA.Ñүðüåýãèéí ìèêîáàêòåðèéí ýñðýã IgG.20 õýðýãñëèéí 5õ Ýðүүë ìýíäèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè .

05%-èéí òóí óóñìàë. 10ìë-èéí 5õ MNS 0845 : 1999 3õ Àñêîðáèíû õ¿÷ëèéí 0.3 ã-ûí øàõìàë ýì. 5õ MNS 0846 : 1982 Âèòàìèíû ÂÑ ¿ðýë. MNS 0814 : 1990 5õ Ïðîìåäîëûí 1%-1ìë.5 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 0600:1983 5õ Ãëþêîçûí 5%. 10%. MNS 0663 : 1982 Õîëîñîñ øèíãýí ýì. MNS 0605 : 1983 4õ Ìàãíèéí ñóëüôàòûí 20%. 0.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0673 : 1964 7õ Òåõíèêèéí àëüáóìèíû /öóñ/ ôèçèê-õèìèéí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5763 : 2007 23 õ Ôàðìàêîïåéí өãүүëýë áîëîâñðóóëàõ àðãà çүé. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 0664 : 1985 5õ ×àöàðãàíà æèìñíèé øүүñ 5õ MNS 0869 : 1973 3õ 10%. MNS 0582 : 1989 Áàòðàøèéí õàíäìàë. MNS 0595:1994 5õ Ïåðòóññèí. MNS 0598 : 1963 2õ Àìèäîïèðèí /ïèðàäèìîí/ 2%-èéí 1 ìë. ÷àíàð øàëãàõ 5õ MNS 0793 : 1990 4õ Ëåâîìèöèäèíû 0. 25%-èéí øèëòýé òàðèëãûí MNS 0813 : 1989 6õ Öèàíîêîáàëàìèíû òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0572 : 1977 Ïàíòîêðèí. 100 ã-ûí øèíãýí ýì. 70 .3x6 -ûí øàõìàë ýì. MNS 0394 : 1982 3õ Èîäûí 5%-èéí ñïèðòèéí óóñìàë. MNS 0809 : 1989 5õ Òèàìèí áðîìèäûí 3%-èéí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0579 : 1990 5õ Êîäåéí ôîñôàòûí 0.10 Ýìèéí õýðýãñýë MNS 0680 : 1980 3õ Àñêîôåíû 0.25 áà 0.5. òàðèëãûí óóñìàë. Òåõíèêèéí 5õ MNS 0733 : 1992 4õ Àíòèáèîòèêò áàêòåðèéí ìýäðýã çýýðýíöýã. MNS 0604 : 1994 4õ Êîôåéí íàòðèéí áåíçîàòûí 10%.5 ã-ûí øàõìàë ýì. 1. MNS 0695 : 1983 4õ Àñêîðáèíû õ¿÷ëèéí 0.5 ãð-ûí øàõìàë ýì MNS 0161 : 1989 5õ Àñêîðóòèíû 0. MNS 0795 : 1980 4õ Êàëüöè ãëþêîíàòûí 0.5 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 0682 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. 20%-èéí 1. MNS 0665 : 1994 4õ Êàëüöè-õëîðèäûí 50%-èéí óóñìàë.5 ã-ûí øàõìàë ýì.5 ã-ûí øàõìàë ýì. 2%-1ìë òàðèëãûí óóñìàë. 20%-èéí èõòèîëòîé òîñîí ò¿ðõýö. 6õ MNS 0693:1988 Âàçåëèí.5 ã øàõìàë ýì. 4õ MNS 0585:1985 Áàìáàéí õàíäìàë.120. 3õ MNS 0844 : 1989 Âèòàìèí êðîêåò.0 ìëèéí òàðèëãûí óóñìàë.0%-èéí MNS 0602:1983 4õ Êàëüö õëîðèäûí 10%-èéí 10 ìë-èéí àìïóëòàé òàðèëãûí óóñìàë.5 ã-ûí øàõìàë ýì. 10 ìë. 0. Ñòðåïòîöèäûí 10 %-èéí òîñîí ò¿ðõýö. MNS 0575 : 1990 5õ Àíàëüãèí-àìèäîïèðèíû 0. MNS 0692 : 1990 4õ Âèøíåâñêèéí øèíãýí òîñîí ò¿ðõëýã. MNS 0810 : 1983 5õ Ïðîçåðèíû 0.25. MNS 0797 : 1990 5õ Ñóëüôàäèìåçèíû 0.015 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 0794 : 1981 4õ Óðîòðîïèíèé 0. MNS 0727 : 1991 Øèëëýã ýä. øààðäëàãà MNS 0577 : 1989 6õ Ñòðåïòîöèäûí 0.5 ã-ûí øàõìàë ýì. 11. 4%-èéí 5ìë. MNS 0574 : 1989 6õ Ôòàëàçîëûí 0. MNS 0871 : 1967 2õ 33%-èéí õ¿õýðòýé ò¿ðõýö. 40%-èéí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0724 : 2003 5õ Ãàëçóóãààñ ñýðãèéëýõ âàêöèí. MNS 0601:1988 6õ Íîâîêàéíû òóí øèëòýé 0. 4õ MNS 0783 : 1988 ×àöàðãàíû òîñ.25. àìïóëòàé òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0587 : 1990 4õ Íàøàòûð àíèñûí äóñààëãà.05 ã-ûí ¿ðýë áà øàõìàë. MNS 0576 : 1988 5õ Êàëüöåêñèéí 0.

MNS 0903 : 1990 5õ Òàðâàãàí øèéð. MNS 2396 : 1977 4õ Ãëþòàìèíû õ¿÷ëèéí øàõìàë ýì. 2õ MNS 2040 : 1974 Ñàêñèôðàãåí-M.05 ã-ûí øàõìàë ýì. 10. 1ìë òàðèëãûí 3õ MNS 2416 : 1977 3õ Ìåíèíãîêîêêèéí îíîøèéí íààëäóóëàõ èéëäýñ. MNS 2333 : 1977 5õ Èíöèàëûí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 1562 : 1990 3õ Óñòºðºã÷èéí õýò èñëèéí 3%-èéí óóñìàë. 3õ 0. MNS 2335 : 1977 4õ Ìàííèòîëûí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 1064 : 1970 Øèíãýí ïåïòîí. MNS 1808 : 1994 3õ “Àëîýí” òóí øèëòýé óóñìàë. 2õ MNS 1187 : 1977 3õ Äàððó áà äàððàóãèéí ãëþêîçòîé òàðèëãûí óóñìàë. 3õ MNS 1721 : 1973 Çàãàñíû òîñ. MNS 2336 : 1977 2õ Êàëèé õëîðèäûí 7. 5õ MNS 1723 : 1973 Ñóëüôàò ìàãíè 25ã. 71 . 20%-èéí àëüáóìèíû óóñìàë. MNS 2338 : 1977 2õ Ñàðáèòîëûí òàðèëãûí óóñìàë. 5õ MNS 1597 : 1991 Õ¿íèé ñèéâýí.25 ãð-ûí үðýë. MNS 2415 : 1994 Áàëíàäûí íÿí çàëãóóð.1-ûí øàõìàë ýì. MNS 1596 : 1993 Èëòýñ ýñèéí õîëèìîã. MNS 2240 : 1996 Ãèñòàãëîáóëèí. ïàïàâåðèí øàõìàë ýì. MNS 2164 : 1975 3õ Öóñíû á¿ëýã òîäîðõîéëîõ èéëäýñ. MNS 2337 : 1977 2õ Íàòðè ãèäðîêàðáîíàòûí òàðèëãûí óóñìàë.5 ã.9%-ûí 2ìë òí øèëòýé óóñìàë.5 % òàðèëãûí óóñìàë.02 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 1024 : 1969 2õ Øèëì¿¿ñíèé øèíãýí õàíä. MNS 0910 : 1983 4õ Àììèàêèéí 10%-èéí óóñìàë. MNS 1561 : 1989 3õ Ôåíîáàðáèòàë 0. 3õ MNS 2041 : 1974 2õ Áèîôëàâîí ïðîïèíãîçèä ýì. 4õ MNS 2168 : 1975 Íàðñíû ýôèðèéí òîñ. 2õ MNS 2166 : 1996 Äàðøèëñàí öóñ. MNS 1549 : 1994 3õ Àñïèðèíû 0.0001 ã-ûí øàõìàë ýì.25 ã. MNS 1188 : 1977 3õ Õàðòìàíû àðèóòãàñàí óóñìàë. MNS 1227 : 1971 3õ Óëààí öàãààí Ẻìèéí öóë / ìàññ/.1%-èéí 6õ MNS 2393 : 1977 Äîëîîãîíû õàíä. MNS 2414 : 1991 5õ Ñòàôèëîêîêèéí ýñðýã äàðõàëñàí ñèéâýí. MNS 2247 : 1994 4õ Àëòàí óòàñíû õàíäìàë / 1:10 /. äèóðåòèíèé MNS 1809 : 1990 Øèíãýí âàçåëèí. 2õ MNS 1722 : 1990 Ãëèöåðèí. MNS 1560 : 1980 2õ Äèáàçîëûí 0. 0. 7õ MNS 1129 : 1990 Ãàíãàíû øèíãýí õàíä. 7õ ãèäðîõëîðèä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0901 : 1983 5õ Äàâñíû øèíãýð¿¿ëñýí õ¿÷èë. MNS 1550 : 1990 3õ Äåìèäðîëèéí 0. 0. 3õ MNS 2394 : 1977 3õ Ðèíãåð ëàêòàòûí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0966 : 1979 8õ Ïîëèâèòàìèíû 0.5 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 1191 : 1977 3õ Ðèíãåð-ëîêêèéí óóñìàë. ªâñíèé 0.25. MNS 1189 : 1977 3õ Íàòðè õëîðèä 0. MNS 0913 : 1990 Äèáàçîë. MNS 2239 : 1994 12 õ 5. MNS 2332 : 1977 6õ Ðèíãåð áà ðèíãåðèéí ãëþêîçòîé òàðèëãûí óóñìàë. 2õ MNS 1807 : 1977 Àòðîïèí ñóëüôàòûí óóñìàë. MNS 2165 : 1991 5õ Äàðøèëñàí óëààí Ẻì. MNS 2395 : 1977 4õ Àíàëüãèíû øàõìàë ýì. 0.

3õ MNS 3097 : 1990 "Òàòâàçèñ" òîñîí ñóóðü. MNS 3131 : 1981 Ãàíãàíû ýôèðèéí òîñ. 5õ MNS 3314 : 1991 3õ Òðèâèò 0. MNS 3132 : 1981 3õ "Ðåâàðèò" òîñîí ò¿ðõýö. MNS 3549 : 1983 5õ Àñêîðáèíû õ¿÷ëèéí 5%-èéí 2.0. MNS 3553 : 1983 3õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. 2õ MNS 2903 : 1992 Àëþìîêàòèí.3 ã-ûí øàõìàë ýì. 72 . MNS 2906 : 1980 Ø¿äíèé ýëåêñèð. MNS 3315:1991 3õ Ðåòèíîë àöåòàòûí 0. MNS 3458 : 1983 3õ "Äåíäðîíèçèä" øèíãýí ýì. 5. MNS 3125 : 1990 3õ "Ëèíàðèò" òîñîí ò¿ðõýö. MNS 2904 : 1990 4õ Áýðõñàçèí 0. Íèìáýãíèé õàíä. MNS 2504 : 1977 4õ Áàðáàäîçèä / àäîíîçèä /.25 ã-ûí øàõìàë ýì.0 ã. 3õ 3õ MNS 2602 : 1990 3õ Ǻãèéí áàëòàé òàâàí ñàëààíû õàíäìàë MNS 3160 : 1981 3õ Õîäîîäíû "Ðåííèí" ôåðìåíò. MNS 3551 : 1983 4õ Äýãäíèé õàíäìàë 50. 3õ MNS 2994 : 1980 Ýäèéí òðîìáîïëàñòèí.0 ìë. MNS 3317:1994 3õ Ñàëüìîíèëè òèô ìóðèóìûí íóòãèéí îìãèéí íÿí çàëãèóð.5 ã-ûí øàõìàë ýì. 3õ MNS 3127 : 1992 3õ Ðàäèêóëèí òîñîí ò¿ðõýö. 2õ MNS 2850 : 1980 4õ ×èõýð ºâñíèé øèíãýí õàíä. MNS 2858:1983 4õ Ñèáèðèéí òîøëîãèéí 2:1 õàíä.25 ãð-ûí үðýë MNS 2857 : 1983 3õ Íàìãèéí ÿìààí ñýðäýãèéí (2:1) õàíä. MNS 3098 : 1989 4õ "×èãàòóññèí" øèíãýí ýì. MNS 3190 : 2006 9õ Õ¿íèé õýâèéí èììóíî-ãëîáóëèí. MNS 3126 : 1981 3õ "Àëîòàãàò" òîñîí ò¿ðõýö. MNS 2905 : 1980 3õ Àð æèðìýí 0. MNS 2543 : 1984 6õ Àëòàí ãàãíóóðûí øèíãýí õàíä. 2õ MNS 2995 : 1993 Öàãààí ýñèéí õîëèìîã. MNS 3546 : 1990 3õ Àíòèíåâðîòîë 100.0 ã.0 ìë-èéí òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. 3õ MNS 3313 : 1991 4õ Áàðáàäèí 0.5x 6 øàõì àë ýì. MNS 3191 : 1981 3õ Ìåíèíãîêîêêèéí ýñðýã ãàììà-ãëîáóëèí MNS 2852 : 1980 ×èõýð ºâñíèé êðîêåò. MNS 3130:1981 3õ Áàòðàøèéí ýôèðèéí òîñ. MNS 3548 : 1994 3õ Ýôåäðîë 0. MNS 2798 : 1979 Õóóðàé àëüáóìèí. MNS 2502 : 1984 Õóìñàí öýöãèéí ø¿¿ñ. MNS 3550 : 1988 8õ Õ¿í õîðñûí õàíäìàë 20. 5õ 3õ MNS 3457 : 1990 4õ "Ñòåëëàðèàôèòèí" øèíãýí ýì. MNS 2545 : 1994 Òàâàí ñàëààíû ø¿¿ñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2461:1977 3õ Ýìãýã òºðºã÷ êîëèéí îíîøèéí íààëäóóëàõ èéëäýñ.05 ã øàõìàë ýì. 4õ MNS 3545 : 1983 3õ Àìèäîêîôåéí 0. MNS 3316 : 1996 Óãààñàí óëààí Ẻì. MNS 2859 : 1983 Àëòàí çóëûí 2:1 õàíä. MNS 2855 : 1989 3õ Ýìèéí ñºäèéí øèíãýí 1:1 õàíä. MNS 2853 : 1990 ×èõýð ºâñíèé ñèðîï. MNS 3124 : 1988 2õ "Ìàðîëëèêñ" òîñîí ò¿ðõýö. 5õ MNS 3456 : 1983 “Àöàí àæèãíû” õàíä.3õ 6ã øàõìàë ýì.

Òåõíèêèéí øààðäëàãà 5õ MNS 4172 : 1990 Ýìèéí ïåêòèí. MNS 3709 : 1984 5õ Ãåìîôèëèéí ýñðýã ãëîáóëèí "À".5 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 4127 : 1992 4õ Ãåíöèõîë 0. ãèäðîêàðáîíàòûí MNS 4124 : 1992 3õ Äèìåäðîëûí 1%-1.2 ã-ûí ¿ðýë. MNS 3638 : 1984 Õóóðàé ñèéâýí. Íåéðîâàëåí. MNS 3993 : 1987 6õ Òàâàí ñàëààíû áýëäìýë. 4õ MNS 4111 : 1991 3õ Áàäààí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ѻäèéí øàõìàë ýì 0. MNS 4141 : 1992 17 õ Õ¿íèé ñóäñàíä òàðèõ èììóíàãëîáóëèí. Íàòðèéí öèéðèéí òîñòîé øàõìàë. MNS 3642 : 1984 3õ Ãåêñàìåòèëåíòåòðàìèí. MNS 3692 : 1984 Ôèáðèíîãèí.0 ìë-èéí òàðèëãûí óóñìàë. ìýõýýðèéí 0. MNS 3716 : 1984 ×àöàðãàíû ýëåêñèð. MNS 3858 : 1985 13 õ Õºãöºí 캺ãºíöºð ôåðìåíòèéí áýëäìýë MNS 4175 : 1993 3õ Êàëüöèéí õëîðèäûí òàëñò. 5õ MNS 4139 : 1992 3õ Ïàïàâåðèíû ãèäðîõëîðèäûí 0. MNS 3581 : 1983 2õ Çóóí íàñòûí òºìºðòýé ø¿¿ñ.0 ìë-èéí òàðèëãûí óóñìàë. MNS 4112 : 1991 3õ Áàäààíû 0. MNS 4093 : 1989 Ïàíêèïñèí. MNS 3817 : 1985 ¯ðëýí ýì. MNS 3714 : 1988 5õ "Ñî¸îëæèí" âèòàìèíò áýëäìýë. 12 õ MNS 4129 : 1992 Õóóðìàã ñ¿ðüåýãèéí çàëãèóð 3õ 4õ ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ MNS 3708 : 1990 3õ Ãýäýñíèé áàëíàä. Èæ áàëíàäûí îíîøëóóð. 2. 8õ MNS 4178 : 1993 4õ ×èòàìîí 0. MNS 4125 : 1992 4õ Àìèäîïèðèíû 0.5 ã-ûí øàõìàë ýì.2. MNS 3957 : 1986 2õ Õîíèíû ôèáðèíã¿éæ¿¿ëñýí áà áýõæ¿¿ëñýí öóñ . MNS 4076 : 1983 2õ Òåðãëèöèõáåíçîàòûí 0. MNS 4176 : 1993 3õ Êàëüöèéí ãëèöåðîôîñôàòûí 0. MNS 4171 : 2003 5õ Ýì áèîáýëäìýë.3 ã-ûí øàõìàë ýì.04 ã-ûí øàõìàë. MNS 4179:1993 Öýð õîâõëîõ öýõìýë.25 ã-ûí øàõìàë. MNS 3641 : 1984 3õ Òàðâàãàí øèéð. MNS 4110 : 1991 Àõèëëî áýëäìýë. 5%-èéí 1 ìë òàðèëãûí óóñìàë. MNS 3643 : 1984 7õ ×èõýð ºâñíèé ¿íäýñ. íàòðèéí ãèäðîêàðáîíàòûí öèéðèéí òîñòîé øàõìàë. 4õ MNS 4128 : 1992 4õ Òàðâàãàí òàõàë ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ íÿí çàëãóóð. 3õ MNS 4075 : 1988 2õ 3õ MNS 4173 : 1990 5õ Òðèìåêñîçîë øàõìàë ýì. MNS 4126 : 1992 3õ Äèáàçîëûí 1%.5 ã. MNS 4140 : 1992 4õ Ýðâàëêîð 20. MNS 3691 : 1994 10 õ Ïðîòåéíèé 5%-èéí óóñìàë.1 ã øàõìàë ýì. MNS 4050 : 1988 Áàäààíû øèíãýí õàíä. çºãèéí áàëòàé äàðñíû õàíäìàë. MNS 3676 : 1984 ̺íãºæ¿¿ëñýí óñ. MNS 3994 : 1987 2õ Ïëàíòàóðîíèäûí áýëäìýë.5 ã-ûí øàõìàë ýì. Áèôåì. 4õ MNS 3640 : 1984 4õ Àëòåéí ¿íäýñíèé ýêñòðàêò íàòðèéí ãèäðîêàðáîíàòûí öèéðèéí òîñòîé øàõìàë. MNS 4138 : 1992 3õ Ïèðèäîêñèíû ãèäðîõëîðèäûí 1%. 30. íàòðèéí ãèäðîêàðáîíàòûí öàéðèéí òîñòîé øàõìàë. MNS 3724 : 1984 2õ "Òðèýôòëàñ-3" ýìèéí öóãëóóëãà.5%. MNS 4134 : 1992 Àìïåò áýëäìýë. 73 4õ íÿí . MNS 3582 : 1989 2õ Çóóí íàñò. MNS 3644 : 1996 3õ Ãåìîïèëèéí ýñðýã ñèéâýí. 4õ MNS 3721 : 1984 "Ïðîêàïðèí". 50 ìë.

3õ MNS 4571 : 1998 3õ Íàòðèéí ãèïîõëîðèäûí òàðèëãûí óóñìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 3õ MNS 4450:1997 3õ Öàéðûí èñëèéí 10%-èéí òîñîí ò¿ðõëýã. MNS 4451 : 1997 Àëòïàíò.3 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 4234 : 1994 12 õ Ñòàôèëàêîêêèéí ýñðýã èììóíîãëîáóëèí. MNS 4493 : 1997 Ò. MNS 4196 : 2007 8õ Õүíèé ýì.èäýâõë¿¿ð. MNS 4356 : 2007 5õ Õ¿íèé ýì. 3õ 74 . MNS 4436 : 1997 3õ Íàíõèàä íèìáýãýíöðèéí ìºõëºã. MNS 4311 : 1996 8õ ßëçìàãò øàâðûí áýëäìýë. 4õ MNS 4445 : 1997 4õ Ñàëîðèä 0. Ñòàôèã-Ãåò. MNS 4296 : 1996 4õ "Õîðîìõîí" òîñîí ò¿ðõëýã.5 ãð-ûí ¿ðëýí ýì. 4õ 5õ MNS 4203 : 1994 4õ Ñèëîäèí 0. MNS 4298 : 1996 3õ Íèòðîôóðàíòîèíû 50 ìã-ûí øàõìàë ýì.32 ã-ûí øàõìàë ýì. MNS 4358 : 2007 6õ Õ¿íèé ýì. MNS 4689 : 1998 5õ Ïàíôåíèêîë øàðõíû öàöëàãà.1 %-èéí óóñìàë Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 2õ MNS 4202 : 1994 ¯ðýë. 5õ MNS 4622 : 1998 ̺íãºíèé óóñìàë. Öèíàñïîë 0. MNS 4364 : 1996 5õ Õºë人ñºí øèíý ñèéâýí. MNS 4199 : 1994 Ãåïàõîë ìºõëºã ýì.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4180:1993 3õ Àõèëëîãèéí 0. MNS 4201 : 1994 4õ Ñêëåðîíû 0. MNS 4570 : 1998 6õ Õ¿íèé áðóöåëë¸ç ºâ÷íèéã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Ïàðàöåòàìîë 500 ìã øàõìàë ýì. MNS 4626 : 1998 3õ Ìåòðîíèäàçîëûí 500 ìã-ûí øàõìàë ýì. MNS 4200 : 1994 Àñòðàäèíû ¿ðýë 0. 3õ MNS 4444 : 1997 4õ Àñâàðãàë 0. MNS 4690 : 1998 5õ Îòîçèì ÷èõíèé äóñààëãà. MNS 4438 : 1997 Òàâàí ñàëààíû ìºõëºã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4442 : 1997 4õ Îðòóóçèéí 0. MNS 4357 : 1996 Íàòóðâèò ñèðîï. Ôóðîñåìèä 40 ìã Øàõìàë ýì. MNS 4308 : 1996 3õ Ñòåëëàðèàôèàòàíû 0. MNS 4437 : 1997 3õ Àëòàí ãàãíóóðûí ìºõëºã. Èíäîìåòàöèíû 10 %-èéí òîñîí ò¿ðõýö Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4572 : 1998 3õ Íàòðèéí ãèïîõëîðèäûí ãàäóóð õýðýãëýõ óóñìàë. 3õ MNS 4492 : 1997 3õ Ìåòðîíèäàçîë 250 ìã-ûí øàõìàë.3 ã. 5õ MNS 4691 : 1998 6õ Áóòàïñèí òîñîí ò¿ðõëýã. MNS 4495 : 1997 3õ Ýâýðò ñýðòýãèéí õóóðàé õàíä MNS 4299 : 1996 3õ Èíäîìåòàöèíû 25 ìã-ûí øàõìàë ýì. MNS 4590:1998 4õ Äåíòàìîí ø¿äíèé ýëåêñèð. MNS 4297 : 2007 6õ Õ¿íèé ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 4204 : 1994 3õ Ôåíîëôòàëåéíû 0. MNS 4447 : 1997 Ðåóí 0. MNS 4208 : 1994 4õ Áàäãëþìèöåòèí 0. MNS 4446 : 1997 Òðîìáîïëàñòèí.3 ã-ûí øàõìàë.55 ã-ûí ¿ðëýí ýì. Ñòàôèëîêîêêèéí ýñðýã èììóíîãëîáóëèí (ãåòåðîãåí).3 ãð-ûí ¿ðëýí ýì. MNS 4439 : 1997 4õ Ãóðàìñàí íàâ÷íû ìºõëºã. Íàôàçîëèí 0.5 ã-ûí øàõìàë ýì.05 ã-ûí øàõìàë /ï¿ðãåí 03õ6/ MNS 4449 : 1997 Àñïèðèí Ñ øàõìàë.5 ã-ûí ¿ðýë. MNS 4448 : 2007 5õ Õ¿íèé ýì.5 ã-ûí øàõìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.4 ã. MNS 4568 : 1998 3õ Êëîêñàöèëëèíû íàòðèéí 250 ìã-ûí êàïñóëòàé ýì.

5%. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5184 : 2007 8õ Õүíèé ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 5õ Ñîðîîë Òåõíèêèéí MNS 5182 : 2002 6õ Òàðèëãûí ýì. Äèáàçîëûí 0. Äèáàçîë-4 (äèá-ïàï-ìîì-òåî) øàõìàë MNS 5117 : 2002 Óëàìæëàëò ýì. Ãëþêîçûí 5% ñóäñààð ñýëáýõ øèíãýí 1000ìë. 1000ìë. øààðäëàãà MNS 5097 : 2007 7õ Õ¿íèé ýì. Àìîêñèöèëëèí 250 ìã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5113 : 2002 3õ Ñàëèöèëèéí õ¿÷ëèéí 2%. Àíàëüãèíû 50% òàðèëãûí óóñìàë.25 ãð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4903 : 1999 4õ Ýì. 12 õ MNS 5183 : 2002 5õ Òàðèëãûí ýì. 500ìë. 5%-20. MNS 5118 : 2002 5õ Îðòóäåíò áýëäìýë. 0. Õ¿íèé ýì. MNS 5099 : 2001 4õ “Íåôðîìîí” ýì.500ìë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 5õ 25 ìã. 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà ìã MNS 5590 : 2006 4õ Õ¿íèé ýì. Àìïèöèëëèí 250 ìã. Ëåâóðîëèê 500 ìã øàõìàë MNS 5116 : 2002 3õ øàõìàë MNS 5119 : 2002 5õ Ôåíîêñèìåòèëïåíèöèëëèí 250 ìã-ûí øàõìàë ýì. ‘’ Aråcephala’’ áýëäìýë MNS 5114 : 2002 5õ Äèàçåëàì 5 ìã øàõìàë ýì.9%-èéí ñóäñààð ñýëýõ øèíãýí.5 ãð ¿ðýë Âàëáðîìèä øàõìàë ýì. “Àõèëëî” 200 ìã êàïñóë MNS 5047 : 2001 4õ Áðóöåëë¸çûí ýì÷èëãýýíèé øèíãýí âàêöèí MNS 5257 : 2003 Ýì áèîáýëäìýë. 500 ìã êàïñóëòàé ýì.0 òîñîí ò¿ðõëýã. Ìåòàâèò 0. øààðäëàãà ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà òàí-4. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4875 : 2005 4õ Íýðñâèò 0.1 ãð øàõìàë MNS 5120 : 2002 Áðîìãåêñèí – 8 øààðäëàãà MNS 4713 : 1999 Òýòãýã÷ ¿ðýë 0.0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 4õ MNS 5584 : 2006 5õ Õ¿íèé ýì.5 ãð үðýë. Êàïòîïðèë 25 ìã øàõìàë ýì òåõíèêèéí øààðäëàãà 4õ MNS 5589 : 2006 3õ Õ¿íèé ýì.25%.5ãð êàïñóëòàé ýì MNS 5487 : 2005 3õ Àðäûí óëàìæëàëò ýì. 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 250 ìë. Ïðîêàèíû ãèäðîõëîðèäûí 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4873 : 1999 7õ ×àöàðãàíû ìóëüòâèòàìèíû ñèðîï MNS 4874 : 2005 4õ Àíüñâèò 0. 1% òàðèëãûí óóñìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4783 : 1999 3õ Õëîðôåíàìèíû øàõìàë 4ìã MNS 5101 : 2001 Äèêëîôåíàê íàòðè. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5100 : 2001 4õ “Ñàëèìîí” ýì.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4692 : 1998 3õ Õëîðàìôåíèêîë êàïñóëòàé ýì.5. MNS 4871 : 1999 5õ Ýì.2%. Õàíèâèò 0. MNS 5181 : 2007 8õ Õүíèé ýì. 500 ìã êàïñóëòàé ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5185 : 2002 5õ Òàðèëãûí ýì. Êàïñóëòàé MNS 5395 : 2004 “Àñïèðèí 100” 4õ MNS 5485 : 2007 7õ MNS 5486 : 2005 ýì. 3õ Êîëèáàêòåðèí. 4õ MNS 4715 : 1999 "Â" ãåïàòèòûí âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5583 : 2006 Õ¿íèé ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4872 : 1999 5õ Ýì. 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4784 : 1999 3õ ×èòàìîíû ñèðîï MNS 4870 : 2007 9õ Õ¿íèé ýì. Òåõíèêèéí 4õ Õ¿íèé ýì.5 ãð үðýë. 3000ìë. 1%. Öèòðàìîí-Ï 500 ìã øàõìàë ýì Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Íàòðèéí õëîðèäûí 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5186 : 2002 6õ Òàðèëãûí ýì. 30. Àíòèêîëä MNS 5115 : 2002 6õ Ìîðôèíû ãèäðîõëîðèäûí 1%-1 ìë òóí øèëòýé ýì. 2% òàðèëãûí óóñìàë.5 ãð ¿ðýë Òåõíèêèéí MNS 5701 : 2007 75 4õ .“Ôåíîêñèìåòèëïåíèöèëëèí” 0. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4712 : 1999 4õ Ìåáåíäàçîë. 250ìë. 100ìë. 100ìë. 0.5%.5% áà 1% êàëèéí õëîðèäûí 5% ãëþêîç àãóóëñàí òàðèëãûí óóñìàë.

øèëòýé MNS 5767-9 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. Àçèòðîí Àçèòðîìèöèí 250 ìã êàïñóëòàé ýì Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5710 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. Àìèíîêàïðîíû õү÷èë 5%-èéí 10ìë. 1%-èéí 1 ìë òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. 100 ìã ëàà. Ïèðàöåòàì òàðèëãûí óóñìàë. Ñàìàí åðõөãèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5767-5 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íèé ýì. MNS 5767-1 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä.30 ¿íäýñíèé MNS 5735 : 2007 6õ Õ¿íèé ýì.25 ã. Õóóðàì÷ òàâàí äîõèóðò áóðãàñíû öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. MNS 5776 : 2007 7õ Õ¿íèé ýì. Ýóôèëëèí 2. MNS 5767-3 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä.120. MNS 5767-10 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. Öàãààí ëóóëèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ MNS 5767-4 : 2007 ìàòåðèàë MNS 4206 : 1994 4õ Ýìíýëãèéí õºâºí 50. MNS 5707 : 2007 5õ Õ¿íèé ýì. 250ìã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 5706 : 2007 Õ¿íèé ýì.0 ãð. Ëàâàð íàâ÷èò óëèàñíû öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. 500ìã ëàà. Òèàìèíû ãèäðîõëîðèä 5%-ûí 1ìë òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5778 : 2007 7õ Õ¿íèé ýì. MNS 5708 : 2007 5õ Õ¿íèé ýì. 11. Äðîòàâåðèíû ãèäðîõëîðèä 40ìã-ûí øàõìàë ýì. Òåõíèêèéí MNS 5704 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. /öàðâàíò/ MNS 0916 : 1985 ×àöàðãàíû æèìñ. 6õ 76 áà . 2ìã òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. Áåíçèëïåíèöèëëèíèé íàòðèéí äàâñ 1 000000 ÎÓÍ òàðèëãûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ñèâåðñèéí øàðèëæèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ.120. 11. Ýýðýì øàðèëæèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Àíüñíû øүүñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 5779 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. 200. áà MNS 4207 : 1994 5õ Ýìíýëãèéí áèíò (àðèóòãààã¿é ) 10õ 500. Øàðõíû 5õ MNS 0924 : 1980 4õ Áàìáàéí ¿íäýñëýã èø áà ¿íäýñ. MNS 5777 : 2007 7õ Õ¿íèé ýì.4%-10ìë òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. 14õ 700 ñì. MNS 5767-2:2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ïàðàöåòàäåí 125ìã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5709:2007 5õ Õ¿íèé ýì. øààðäëàãà MNS 5767-6 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. MNS 5702 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. Àõàð ñîðò àðâàéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Àðäûí óëàìæëàëò ¿éëäâýðèéí ýì MNS 0240 : 1986 5õ ªíäºð óëààíû æèìñ (õàä). Íèêîòèíû õү÷èë. MNS 5705 : 2007 6õ Õ¿íèé ýì. 500. Íóãûí áèåëýãèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Ôëóçîë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5712 : 2007 5õ Õ¿íèé ýì. Ñîðãүé ñîãîîâðûí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Õàâòàãà íàâ÷èò õóñíû öýöãèéí äîõèóðûí òîîñ. Êàïñóëòàé ýì. 40%-èéí 10ìë òóí øèëòýé òàðèëãûí óóñìàë. MNS 0527 : 1985 Íîõîéí õîøóóíû æèìñ. 5õ 1%-10ìë òóí MNS 5767-8 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. MNS 5703 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì.0 ã (àðèóòãààã¿é ) MNS 5714 : 2007 4õ Õ¿íèé ýì. Àìòàðãëèö øàõìàë ýì.20 áèãí¿¿ð MNS 5713 : 2007 14õ Õ¿íèé ýì. Ôëóêîíàçîë 50 ìã êàïñóëòàé ýì. Ãëèêîâèò 0. Òîíçèëìîí.0 ãð. Äèêëîäåíê 25 ìã. Ìåòðîêàäåí ëàà. Ôóðîñåìèä 10ìã. Äîêñîí Äîêñèöèêëèí 100 ìã êàïñóëòàé ýì. Òðèõîïîäåí 500 ìã ëàà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5767-7 : 2007 6õ Õүíèé ýìèéí òүүõèé ýä. 50ìã.Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5711 : 2007 45õ Õ¿íèé ýì. 3õ MNS 0541 : 1980 6õ Ìàðàë áóãûí öóñàí ýâýð.

2õ MNS 2167 : 1975 Àíõèëóóí ðàøààí. 2õ MNS 1977 : 1986 Àëèðñíû æèìñ (àíüñ). 7õ MNS 3392 : 1982 7õ Àäàìñûí òýðýëæèéí öýöýã íàâ÷ MNS 3401 : 1982 Íàìãèéí ñóðãàð ºâñ. MNS 1978 : 1986 Ìîéë. MNS 2712 : 1979 5õ Ìîíãîë áà ¿ñëýã òàðâàãàí øèéðèéí ¿ð. 3õ MNS 2897 : 1990 Çýâýðõ¿¿ èã¿¿øèí. 3õ MNS 2605 : 1994 Öàãààí äýãä. 3õ MNS 3459 : 1990 3õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. 4õ MNS 2606 : 1978 Æàâõààëàã áàøèð. 3õ MNS 1594 : 1972 Õàòààñàí ìîéë. 3õ MNS 2125 : 1974 Ìýõýýðèéí ¿íäýñ. 2õ MNS 1943 : 1974 Öàãààí ò¿ð¿¿ ºâñ MNS 1944 : 1996 Öàãààí àãü. 3õ MNS 3565 : 1983 Õàëãàéí íàâ÷. 2õ MNS 3404 : 1982 2õ ×àñ óëààí äîëîîãîíû ¿ð æèìñ. 3õ MNS 2245 : 1975 ßìààõàéí ¿íäýñ. MNS 3409 : 1982 2õ ¯õýð ìýõýýðèéí ¿íäýñëýã èø. 2õ MNS 3402 : 1982 ̺ëõºº ãàíãà ºâñ. 3õ 3õ MNS 2895 : 1990 Àëòàí çóë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0925 : 1990 ×èõýð ºâñíèé ¿íäýñ. MNS 2828 : 1979 Äýãäãýíý ºâñ 2õ 4õ MNS 0949 : 2006 Àëòàí ãàãíóóðûí ¿íäýñ. 2õ MNS 2896 : 1990 Ñèáèðèéí òîøëîã. Æóãàí. 3õ MNS 2372 : 1996 Ìîíãîë õóíäàãàíû ºâñ. MNS 2714 : 1979 Íàíãèàä çýýðãýíý. 2õ MNS 2498 : 1977 Õóìñàí öýöãèéí öýöýã 2õ MNS 2500 : 1977 Õóìñàí öýöãèéí íàâ÷. 7õ MNS 2246 : 1975 Àëòàí óòàñ. 3õ MNS 3312:1991 Öýõ ãàëóóí òàâàã. 3õ MNS 2374 : 1977 Áàìáàëçóóðûí øèâëýý. MNS 2966 : 1980 3õ Ñèáèðèéí ã¿éëñ. MNS 3299 : 1991 Àöàí àæèãàíû үíäýñ 3õ MNS 3300 : 1991 3õ Áèðààãèéí үðèéí íóíòàã. 4õ MNS 2175 : 1975 ×èõýð ºâñ / íóíòàã ýì /. 4õ MNS 2176 : 1975 Ëèäýðèéí ¿íäýñ. 2õ MNS 2943 : 1996 3õ Íàìãèéí ÿìààí ñýðäýãèéí ºâñ. 5õ MNS 3391:1994 Àöàí àæèãàíû ºâñ. MNS 2713 : 1979 3õ Ìîíãîë àëòàí õóíäãàíû òàðèàëàõ ¿ð. 77 2õ . MNS 2847 : 1980 Öàà áóãûí öóñàí ýâýð. 5õ 7õ MNS 0954 : 1968 Õóí÷èðûí ¿íäýñ. /Ãëàñîë/ MNS 3301 : 1994 Õàð ëàíòàíç 7õ MNS 3302 : 1994 4õ Îäîé äàëàí ò¿ð¿¿ ¿íäýñ MNS 3303 : 1994 4õ Äîëãèîíòñîí ãèø¿¿íèé ¿íäýñ MNS 3304:1991 5õ Áîðãîäîéðõóó îðòóóçíû ºâñ MNS 3311:1991 Ñîðìóóñò äýãä. MNS 2894 : 1990 Íàíãèàä îðîîíãî. 2õ MNS 2604 : 1978 Àëòàéí ãîíòîã ºâñ. 3õ MNS 2967 : 1980 2õ ×èõýð ºâñíèé òàðèàëàõ ¿ð.

õîíèíû áàõëóóð áóë÷èðõàé. 4õ MNS 4166 : 1993 Õºñ øèâ¿¿ðò óëààãàíà 5õ MNS 4108 : 1991 Ñàðìèñíû ¿íñ. MNS 4165 : 1993 Öºëèéí àðãàìæèí íàâ÷ 5õ MNS 4107 : 1991 ªìõèé øèìýëäýã. ãàõàé. 2õ MNS 3568 : 1983 2õ Àëòàí ãàãíóóðûí ¿íäýñëýã èø. MNS 4156 : 1993 Äóãòóé äýãäãýíèé ºâñ 6õ MNS 3878 : 1986 3õ Æèìñãýíýò ºðºëèéí æèìñ. MNS 4157 : 1993 Õóðö äýãäèéí ºâñ 6õ MNS 3949 : 1986 Õ¿í õîðñûí ¿íäýñ. õîíü. MNS 3570 : 1983 Òàðèìàë ñàãàã. 3õ MNS 4135 : 1992 Øàð ãîíòîãèéí ºâñ. MNS 4164 : 1993 Àãüíû ¿íäýñ 5õ MNS 4106 : 1991 3õ Ìàíæ ãàíäèãàðûí ìº÷èð. MNS 4161 : 1993 ßãààí öýöãèéí ¿íäýñ 5õ MNS 4103 : 1991 5õ Àíõèëóóí ìóõàð öàãààíû ¿íäýñ MNS 4162 : 1993 Á¿òýí íàâ÷èò õîíëèí 6õ MNS 4104 : 1991 4õ Äàãóóðûí õýðýýíèé í¿äíèé ¿íäýñ MNS 4163 : 1993 5õ Íàðèéí íàâ÷èò öàõèëäàãèéí ¿íäýñ MNS 4105 : 1991 Îðõèãäìîë æàìáûí ¿ð. MNS 4158 : 1993 4õ Ç¿¿íãàðûí õàâðàãûí ¿íäýñ 3õ MNS 4035 : 1988 3õ ¯õýð. õîíü. MNS 4136 : 1992 Áàãà õîòîéí ºâñ. MNS 4159 : 1993 6õ Íàíãèàä ñàäàãíàãâûí ºâñ MNS 4036 : 1988 5õ ¯õýð. MNS 4152 : 1993 6õ Êóçíåöîâûí õîðñûí ºâñ. Ò¿¿íèé íóíòàã.0 ã. 6õ MNS 3723 : 1996 7õ պ人ãèéí áèðààãèéí ¿ð á¿õèé ãýðöãýíý. MNS 4154 : 1993 Òàíãàä çîãäîðãîíû ºâñ 6õ MNS 3876 : 1986 6õ Óëààí óëààãàíû æèìñ. MNS 4155 : 1993 Ñèáèðèéí óäâàë ºâñ 7õ MNS 3877 : 1986 3õ Äîðíîäûí ã¿çýýëçãýíèé æèìñ. MNS 3717 : 1994 Õîíèí çýýðãýíèé ºâñ. ñàðëàãèéí õýâèéí èéëäýñ. ÿìààíû õóóðàé öºñ. ÿìààíû øèíãýí öºñ. 2õ MNS 4133 : 1992 2õ Àäóó. MNS 4160 : 1993 4õ Ñèëèáóì ìàðèàíóìûí ¿ð MNS 4051 : 1988 Áàäààíû ¿íäýñ. 2õ MNS 4167 : 1993 6õ Ñèáèðü øèíýñíèé õîëòîñ 2õ 3õ MNS 4109 : 1991 3õ ªâñºí ã¿ðãýìèéí öýöãèéí äýëáèéí èëòýñ MNS 4130 : 1992 ¯õðèéí í¿äíèé àëèì. MNS 4132 : 1992 2õ ¯õýð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3567 : 1983 Íàðñíû øèëì¿¿ñ. 3õ MNS 3690 : 1984 Àëèðñíû íàâ÷ 100. 5õ 5õ MNS 4151 : 1993 6õ Êóçíåöîâûí õîðñûí ¿íäýñ . ÒÕ 6 2õ 78 MNS 4168 : 1993 Õàðëàã ¿ìõèé ºâñ 4õ MNS 4169 : 1993 Öàãààëèí õóí÷èíû ºâñ 5õ . 4õ MNS 4150 : 1993 9õ ¯õðèéí öºñíèé ÷óëóó /ãèâàí/ MNS 3722 : 1996 Çýëýí çàíãóóíû ºâñ. ¿õýð. àäóóíû òºìñºã. MNS 4131 : 1992 2õ ¯õýð. MNS 3569 : 1983 Ìîðèí çýýðãýíý. MNS 4153 : 1993 5õ Óëààí áàøèãíû ºâñ /ãàçðûí äýýä õýñýã/ MNS 3813 : 1994 4õ Òàðâàãàí øèéð ºâñ. (óëààëçãàíà).

3õ MNS 4494 : 1997 Íóìðàà õóí÷èðûí ºâñ. Æ¿ð ¿ð MNS 4310 : 1996 5õ Áóðãàñ íàâ÷èò. Êàëüöèâèò 0. Ìàíà-4 MNS 4205 : 1994 Õýâòýý äýãäèéí ºâñ. MNS 4993:2000 4õ Àðäûí óëàìæëàëò ýì. Áîð öýöãèéí ºâñ MNS 5227 : 2002 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 4957 : 2000 3õ Ýì. ×àöàðãàíà æèìñíèé õàòààñàí øàõäàñ 6õ MNS 4868 : 1999 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Ïîòàíèíèé öàõèëäàãèéí ¿íäýñ MNS 4921 : 2000 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Ýìèéí áàìáàéí ºâñ MNS 4623 : 1998 Äàéðàëäìàë õóí÷èð. ¿íäýñëýã èø MNS 4589 : 1998 6õ Òîëãîäûí áóäàðãàíû ºâñ. Ìîíãîë õóí÷èð /¿íäýñ/ MNS 4922 : 2000 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. 3õ MNS 4404 : 1997 Ïàãäãàð áàäààíû íàâ÷. MNS 4443 : 1997 Õóâüñàíãè õóí÷èð. Çàæèã MNS 5239 : 2003 7õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Óëààí óíàãàí òóðóóíû íàâ÷ MNS 4441 : 1997 4õ Õóóðìàã áóë÷èðõàéò îðòóóçûí ºâñ. MNS 5225 : 2002 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. ¿íäýñëýã èø MNS 5223 : 2002 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 4997:2000 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Áóíãèéí öàõèëäàã 5õ MNS 4209 : 1994 6õ ªðãºñò ñàðíàé (íîõîéí õîøóó)-íû öýöýã. Òàí ýìýíä òàâèãäàõ åðºíõèé øàðäëàãà MNS 4956 : 2000 4õ Ýì.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4197 : 2007 6õ Òîì íàâ÷èò äýãäíèé ºâñ. 5õ MNS 5098 : 2001 7õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Ýìèéí õýðýý í¿äýíãèéí ¿íäýñ. Áөíäãөð øàðèëæíû үð MNS 4954 : 2000 3õ Îäîé äàëàí òүðүүíèé õóóðàé õàíä MNS 4955 : 2000 4õ Ñòåëëåðîë òүðõëýã. Èëæãýí ÷èõíèé íàâ÷ /Øóìõàí/ MNS 5238 : 2003 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä.5ã øàõìàë MNS 5586:2006 79 4õ . Øàð öàõèëäàãèéí ¿íäýñ MNS 4869 : 1999 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. 7õ MNS 5018:2000 5õ Àðäûí óëàìæëàëò ýì. MNS 5585:2006 4õ Óëàìæëàëò ýì. Ò¿ìýí íàâ÷èò îðòóóçûí ºâñ. 4õ MNS 5020:2000 3õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 5224 : 2002 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Àñïèðèí ÑÂ1 0. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 6õ MNS 5204 : 2002 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Èõ ø¿¿äýðãýíý /ãàçðûí äýýä õýñýã/ MNS 4924 : 2000 6õ Àðäûí óëàìæëàëò ýì. Áàéãàëèéí ã¿¿í õºõèéí ¿íäýñ MNS 4923 : 2000 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 5237 : 2003 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Áàðàéâ-3 MNS 4309 : 1996 Æàìáà öýöãèéí ¿íäýñ.5ã øàõìàë MNS 4198 : 1994 4õ Õàâèñõàíà íàâ÷èò áýðèøíèé ºâñ. Áàíçäîîãèéí ºâñ. 5õ MNS 5222 : 2002 8õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. Õàð øàðãàëæ MNS 4210 : 1994 Áóëöóóò òóéïëàíöàð. Ä¿íäýããàðàâûí ºâñ MNS 5226 : 2002 5õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 5067 : 2006 ÿ¿íèé õóóðàé ñààì MNS 4403 : 1997 Øèíýñýðõ¿¿ áóäàðãàíà. MNS 4998:2000 7õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. ªíäºð çîîñîí öýöãèéí ¿íäýñ. Ç¿ðõýí ÿãààíäàéí ¿íäýñ áà ¿íäýñëýã÷ èø. Ìàðáî-3-òàí MNS 5454 : 2005 5õ Àðäûí óëàìæëàëò ýìèéí òүүõèé ýä. Íîðîâ-7 MNS 4300 : 1996 Ýâýðò ñýðòýã 7õ MNS 5019:2000 3õ Àðäûí óëàìæëàëò ýì.

Êàëüöè.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óëàìæëàëò ýì. ñîðãүé ñîãîîâðûí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñíû õàðøèë ÿëãàí îíîøëîõ 3%-ûí өâөðìөö àëëåðãåí. Íèòðèòûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0163 : 1989 Ñàõàðîç. öàãààí ëóóëèéí öýöãèéí äîõèóðûí òîîñíû øàëòãààíò õàðøèë îíîøëîõ 3%-ûí өâөðìөö àëëåðãåí óóñìàë. 3õ MNS 3652-20:1984 2õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. 11. MNS 3652-10 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Òàëõ ýìýíä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 3652-0:1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Êàðáîíàò ãèäðîêàðáîíàòûí èîíûã õàìò òîäîðõîéëîõ àðãà. Õóóðàì÷ òàâàí äîõèóðò áóðãàñ. Ôòîðûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. íóãûí áèåëýã. MNS 5769:2007 6õ Áèîáýëäìýë. öàðâàíò øàðèëæ. Àììîíèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2445 : 1977 34 õ Ýìèéí óðãàìëûã õ¿ëýýí àâàõ æóðàì. 80 . MNS 5734:2007 6õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä . Êàëèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãèäðîêàðáîíàòûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2696 : 1979 3õ ×àöàðãàíû øүүñíèé îõü. ¿íýð. Ïåðìàíãàíàòûí òîäîðõîéëîõ. Èîäûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ä¿¿ðãýëò. ìàãíèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õëîðûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. áºãëºëòèéã øàëãàõ àðãà. Íèòðàòûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ëàâàð íàâ÷èò óëèàñ. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3652-17 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3652-3 : 1984 2õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. MNS 3652-7 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS 3652-21 : 1984 5õ Îðãàíèê í¿¿ðñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5587:2006 4õ Óëàìæëàëò ýì. Ìûøüÿêèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3652-8 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. MNS 3652-6 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. MNS 5588:2006 7õ Ýìèéí ò¿¿õèé ýä. MNS 3652-16 : 1984 5õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. /äæåì/ MNS 3652-19:1984 2õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. MNS 2697 : 1979 3õ ×àöàðãàíû ÷àíàìàë. Òºìðèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íàòðèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3652-15 : 1984 6õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. ¯ðýë ýìýíä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 3652-1 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Àõàð ñîðò àðâàé. 4õ èñýëäýõ ÷àíàðûã MNS 1061 : 1970 Íýðìýë óñ.¯õðèéí í¿äíèé õàòààñàí íóíòàã. MNS 5770:2007 6õ Áèîáýëäìýë. Ëîíõîíä ñàâëàñàí ðàøààíûã øàëãàæ õ¿ëýýí àâàõ àðãà.120. ºíãº. óíäààíû çîðèóëàëòààð ñàâëàæ õýðýãëýõ ðàøààí. Øèíæëýõ àðãà. MNS 2692 : 1988 6õ ×àöàðãàíû òîñ. MNS 3652-18 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. MNS 0904 : 1967 ×èõðèéí ø¿¿ñ. ĺðâºëñºí ì¿ãýç /Ýðýãîìáî/-èéí ¿íäýñ áà ¿íäýñëýã èø MNS 3652-2 : 1984 6õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. 3õ MNS 0607 : 1988 3õ Òàðèàíû ýì íàéðóóëàõ íýðìýë óñ MNS 3652-11 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Ñóëüôàòûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàõèóðûí õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. õàâòàãà íàâ÷èò õóñíû öýöãèéí äîõèóðûí òîîñíû øàëòãààíò õàðøèë îíîøëîõ 3%ûí өâөðìөö àëëåðãåí óóñìàë. 3õ MNS 3652-12 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Ñèâåðñèéí øàðèëæ. MNS 3652-14 : 1984 3õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Áðîìèäèéí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5768:2007 6õ Áèîáýëäìýë. MNS 3652-5 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ.99 Ýì ç¿éä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3652-9 : 1984 6õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Øàëãàõ àðãà. MNS 3652-4 : 1984 2õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. ñàìàí åðõөã. MNS 3645 : 1984 Íàòðèéí ìåðòèîëÿò. èñýëäýõ ÷àíàðûã MNS 1130 : 1970 2õ Ïèðîãåíèé ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3651 : 2004 7õ Ýì÷èëãýý. Ïåðìàíãàíàòûí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3652-13 : 1984 4õ ÝÆÁÍÇÑÕÐ. Ëîíõîíä ñàâëàñàí ðàøààíû àìò. MNS 2532 : 1978 21 õ Õºãöºí 캺ãºíöðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà.

9 %-èéí Íàòðèéí õëîðèä.140 Òºðºëæñºí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæ MNS ISO 4074-3:2001 2õ Ðåçèíýí áýëãýâ÷. 2-ð õýñýã: Óðòûã òîäîðõîéëîõ 11. ÿìààã ñîõîð äîãîëîîñ ñýðãèéëýõ èäýâõèãүéæүүëñýí âàêöèí. 0.180.180.220 Ìàë ýìíýëýã MNS 0704 : 1965 2õ Ãàçðûí 캺ãë¿¿ð (òåððàìèöèí ) Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0883 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. MNS 3652-23 : 1984 4õ Ðàøààíû íàéðëàãà äàõü çàðèì èîíûã õýýðèéí áà ¿éëäâýðèéí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ àðãà. 100 ìë.180. MNS 4149 : 1993 Õàð ãàâàð (ïàãðèë). 11. Õîíü. óíäëàõàä ¿ç¿¿ëýõ MNS 4569 : 1998 3õ Êëîêñàöèëëìíû íàòðèéí íóíòàã.180. Óðàã èõñèéí õýâèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí ÷àíä àâèàí øèíæèëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.40 òóñëàìæ 8õ Õîîëëîõ.30 Õàðààã¿é áà õàðààíû áýðõøýýëòýé õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ MNS 4052 : 1994 7õ Ñèéâýí îðëîõ 8 À áà 8 Á óóñìàë.20 MNS 3759 : 1990 5õ Öóñ äàðøëàõ YII À óóñìàë.200 Òºðºõèéí õÿíàëò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 4074-1:2001 9õ Ðåçèíýí áýëãýâ÷. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.180.99 Ñîãîãòîé áà õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò 14 õ MNS 5378:2004 3õ Áîîìûí ¿¿ñãýã÷èéã õ¿íèé ºâ÷ëºëèéí ¿åä îíîøëîõ íÿí çàëãèóð.180. Æèðýìñýëòýýñ õàìãààëàõ ìåõàíèê àðãà MNS 5379:2004 3õ Öóñíû èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 4074-2:2001 2õ Ðåçèíýí áýëãýâ÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 11. 1-ð õýñýã: Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5733:2007 8õ Õ¿íèé ýì. Õýò çàëóó áà àõèìàã íàñòàé òóëãàðòºðºã÷ ýìýãòýéí æèðýìñëýëò áà òºðëºãèéã óäèðäàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11. MNS 3760 : 1990 Öóñ äàðøëàõ æîð ¹12.180 Ãàæ õºãæèëòýé áà õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ MNS 5259 : 2003 3õ Ýð¿¿ëèéí õàìãààëàõ òåõíîëîãè.10 Õºäºë㺺íèéã äýìæèõ áà òóñëàõ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1155 : 1970 2õ Òºëèéí öàãààí ÷àöãà /êîëèáàêòåðèîç/ ºâ÷íèéã îíîøëîõ èéëäýñ 81 .Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 11. 5õ MNS 3907 : 1986 Ñïèðò äåíàòóðàò. 250 ìë. Ä¿ëèé áà ñîíñãîëûí áýðõøýýëòýé õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.01 Ãàæ õºãæèëòýé áà õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæèéí íèéòëýã àñóóäàë 11. Óðãèéí áîéæèëò óäààøðàõ õàì øèíæèéí ÷àíä àâèàí øèíæèëãýý Àíõíû òóñëàìæ MNS 5258 : 2003 7õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè.15 MNS 3652-22 : 1984 2õ Ðàøààíû ýõ áóëãààñ äýýæ àâàõ àðãà. 3-ð õýñýã: ªðãºíèéã òîäîðõîéëîõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.180. 3õ ßëãàäàñ çàäãàéðàõ áà ÿëãàäàñ ãàäàãøëóóëàõàä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 11.160 MNS 5256 : 2003 5õ Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãè. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4716 : 1999 Ïàíêèïñèíû íóíòàã. 500 ìë. 5 %-èéí Ãëþêîçûí ñóäñààð ñýëáýõ õîëèìîã øèíãýí.

MNS 2258 : 1975 4õ Áðóöåëë¸çûí ºíãºò àíòèãåí. ä õýâøèë. Brucella abortus 19-ð îìãèéí âàêöèí. MNS 2161 : 2005 MNS 2465 : 1977 2õ Õîíèíû ýíçîîò çóëáàõ ºâ÷íèéã îíîøëîõ õàâñðàãà õîëáîõ óðâàëûí / ÕÕÓ/ ýñðýã èéëäýñ. MNS 2157 : 2006 3õ Ãàõàéí ¸ëîì ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ âàêöèí. MNS 2010 : 2005 3õ Áîîì ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ èéëäýñ. MNS 1868 : 1963 3õ ßìëóóð. MNS 2254 : 1975 Ãåìîëèçèí. ºâºðìºö èéëäýñ. MNS 2255 : 1975 Áðóöåðãåí. êðèñòàëëâèîëåòèò MNS 2251 : 1975 5õ Ìèêîïëàçìûã ºñãºâºðëºõ òýæýýëò îð÷èí "Ìààõ-5ò". MNS 2463 : 2006 3õ Õîíèíû ýíçîîò çóëáàõ ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ¿ð õºâðºë âàêöèí. MNS 2260 : 1975 4õ Øóâóóíû ïóëëîðîçûí ýñðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1162 : 1971 2õ Áîã ìàëûí äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãî ºâ÷íèéã ¿¿ñãýã÷ íóíòãèéí îìãóóä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìàë ýìíýëýã. MNS 2007 : 1974 ¯õðèéí ìÿëçàí âàêöèí. MNS 2259 : 1975 4õ Øóâóóíû ïóëëîðîçûí íààëäóóëàõ óðâàëûí /ÍÓ/ ýñðýãòºðºã÷. MNS 2249 : 2006 3õ Áîã ìàëûí õàëäâàðò àãàëàêòè ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ºñãºâºð "Ìààõ-20". Ãàëçóóãààñ ñýðãèéëýõ àìüä âàêöèí. ôîðìàë MNS 2261 : 2005 ßìûí ýñðýã èéëäýñ. õýðýãëýõ. MNS 2005 : 1974 4õ Íîõîéí õóäðàãà ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ âàêöèí. MNS 2350 : 1976 3õ Êëîñòðèäèóì ïåðôðèíãåíñýýð ¿¿ñýõ ºâ÷í¿¿äèéã îíîøëîõ à. MNS 2003 : 2005 3õ Ìàëûí öóñàí õàëäâàðò ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ èéëäýñ. â. MNS 2004 : 2006 4õ Øóâóóíû òàõàë ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ "Ëàâàê" âàêöèí. Áýëòãýõ áà øàëãàõ. MNS 1869 : 2005 3õ Øóâóóíû öýâýðø¿¿ëñýí ñ¿ðüåýë¿¿ð áýëòãýõ áà øàëãàõ. MNS 2002 : 1979 6õ Õîíèíû áðàäçîò. 3õ MNS 2011 : 2005 3õ ÒÕ 17 Àäóóíû ñàõóó ºâ÷íèéã ýì÷ëýõ àíòèâèðóñ. MNS 2253 : 1975 4õ ßìààíû ãîäðîí ºâ÷èéã ýñýðã¿¿öýõ âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2464 : 2006 3õ Õîíèíû ýíçîîò çóëáàõ ºâ÷íèéã îíîøëîõ õàâñðàãà õîëáîõ \óðâàëûí / ÕÕÓ/ ýñðýãòºðºã÷. MNS 2263 : 2005 3õ Èæ áàëíàäûí ýñðýã èéëäýñ. MNS 2006 : 2006 3õ Òóãàëûí èæ áàëíàä ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ ôîðìàë âàêöèí. 5õ MNS 2257 : 1975 4õ Áðóöåëë¸çûí õàâñðàãà õîëáîõ óðâàëûí /ÕÕÓ/ àíòèãåí. /Ñ¿¿í òýæýýëèéí /. MNS 2318 : 1983 Õýýëòýé ã¿¿íèé èéëäýñ. 3õ 82 . MNS 1866 : 2005 3õ Öýâýðø¿¿ëñýí ñ¿ðüåýë¿¿ð. MNS 2158 : 2005 4õ Ìàë ýìíýëýã. 3õ MNS 2262 : 2005 3õ ßìûí õàâñðàãà õîëáîõ óðâàëûí / ÕÕÓ/ àíòèãåí. MNS 2160 : 1975 3õ Õîíèíû äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãî ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ õîñ öýíýãò øèíãýí âàêöèí. MNS 1933 : 2005 3õ Ìàëûí äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãûã ñýðãèéëýí ýì÷ëýõ õîñ öýíýãò èéëäýñ. 2õ ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ 3õ MNS 2256 : 1975 3õ Áðóöåëë¸çûí ýñðýã èéëäýñ. MNS 2008 : 1974 5õ Ãàõàé ìÿëçàí ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ "Ñóâàê" âàêöèí. ñ. äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãî ºâ÷íèéã õàì ýñýðã¿¿öýõ îëîí öýíýãò âàêöèí. MNS 2264 : 2005 Èæ áàëíàäûí àíòåãèí. 3õ MNS 2109 : 2005 3õ Òºëèéí êîëèáàêòåðèîç ºâ÷íèéã ýì÷ëýõ èéëäýñ. MNS 2252 : 1975 4õ Ìèêîïëàçìûã ºñãºâºðëºõ òýæýýëò îð÷èí "Ìààõ-9ò". MNS 1867 : 1973 Ãàõàéí ìÿëçàíã âàêöèí 2õ ýñýðãүүöýõ MNS 2250 : 1975 4õ Ìèêîïëàçìûã ºñãºâºðëºõ òýæýýëò îð÷èí "Ìààõ-1ò". MNS 2009 : 2005 3õ Õîíü. ÿìààíû øºâºã ÿð ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ âàêöèí.

ÿìààã êîëèáàêòåðèîç. MNS 4083 : 2005 3õ Bacillus anthracis strain ‘’Stene ‘’ âàêöèí. MNS 3012 : 1980 2õ Áîã ìàëûí èæ áàëíàä ºâ÷íèéã ýì÷ëýí ñýðãèéëýõ õýò äàðõëààò èéëäýñ. ýíòåðîáàêòåðîç ºâ÷íººñ õàìãààëàõ õàì ñýðãèéëýõ âàêöèí. MNS 3013 : 1980 3õ Ø¿ëõèéí õàâñðàí õîëáîõ óðâàëûí / ÕÕÓ/ îíîøèéí õýò äàðõëààò èéëäýñ. áà MNS 4373 : 1996 4õ ªâ÷òýé áà ¿õñýí ìàëûí ìàõûã ÿëãàí òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ MNS 3577 : 1963 12 õ Ãàëçóó ºâ÷íèéã îíîøëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà. MNS 3980 : 1987 Ëàêòîãëîáóëèí. MNS 4374 : 1996 Íåêðîáàêòåðèîçûí øèíæèëãýýíèé àðãà 3õ 4õ MNS 3979 : 1987 5õ Ãàõàéí õîäîîäíû ø¿¿ñíèé áýëäìýë. MNS 4282 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. MNS 4143 : 1992 2õ ÊÓ ÷è÷ðýã ºâ÷íèéã îíîøëîõ õàâñðàãà õîëáîõ óðâàëûí ýñðýã òºðºã÷. êàðîòèíèéã MNS 4376 : 1996 4õ Áðàäçîò ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3820 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. öóñíû ïàðàçèòààð ¿¿ñäýã ºâ÷íèéã îíîøëîõ àðãà MNS 3871 : 1986 2õ ¯õðèéã âèðóñò äèàðåé ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ýñèéí ºñãºâºðò âèðóñ âàêöèí. Òåõíèêèéí øàðäëàãà MNS 4142 : 1992 2õ ÊÓ ÷è÷ðýã ºâ÷íèéã îíîøëîõ õàâñðàãà õîëáîõ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà / MNS 3063 : 1981 3õ Äèòèçîí õýðýãëýæ öàéð òîäîðõîéëîõ àðãà. àìüòàí. MNS 3574 : 1983 6õ Õîíèíû õëàìèäèîçûã îíîøëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà. MNS 2800 : 1979 3õ ¯õðèéí ìÿëçàí ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ ýñèéí ºñãºâºðò âèðóñ âàêöèí. MNS 4370 : 1996 3õ Àðüñ øèðýíä õèéõ àñêîëèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3575 : 1983 8õ Ø¿ëõèé ºâ÷íèéã îíîøëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà.Õîíü. MNS 2799 : 2005 4õ Buclla melitensis REV 1 îìãèéí âàêöèí. MNS 4283 : 1995 2õ Áðóöåëë¸çûã îíîøëîõ íýãäñýí ýñðýã òºðºã÷. MNS 3284 : 1991 3õ Ìýðýã÷èäòýé òýìöýõ áàêòðèéí áýëäìýë. 5õ âèòàìèí "À" 83 MNS 4384 : 1996 7õ Èæ áàëíàä ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ MNS 4385 : 1996 4õ Äóóò õàâäàð ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ MNS 4386 : 1996 4õ Öóñàí õàëäâàð ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ . MNS 4306 : 1996 18 õ Ìàëûí òóóçàí õîðõîéã óñòãàõ áýëäìýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3978 : 1987 Íåîãèñòîë. èæ áàëíàä ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ õàì âàêöèí. MNS 3819 : 1985 Ýäèéí õºâìºë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. "ÇÍÊ". MNS 3014 : 1980 4õ Ø¿ëõèéí õàâñðàí õîëáîõ óðâàëûí õÿíàëòûí ºâºðìºö ýñðýã òºðºã÷. MNS 4372 : 1996 Öóñíû ñèéëñýíä òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3576 : 1963 11 õ Ìàë. 3õ îíîøëîõ MNS 4381:1996 4õ Öóñíû èéëäñýíä óóðãèéí çàäðàãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3977 : 1987 3õ Íåîãèñòîëûí ò¿¿õèé ýä. / ÕÕÓ 4õ MNS 4211 : 1994 5õ Áèîáýëäìýë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2617 : 1988 6õ Ýì÷èëãýý. Áîã ìàëûã äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãî. MNS 3982 : 1987 Ëèçîöèìèéí áýëäìýë. MNS 3983 : 1987 2õ Èîäëîã öàðäóóëûí áýëäìýë. òýæýýëèéí îêñèòåòðàöèêëèí. øóâóóíû ñ¿ðüåýã ëàáîðàòîðèéí àðãà. 2õ 3õ ¿¿ñãýã÷èéã MNS 4380 : 1996 5õ Ìàë àìüòíû ýãýë áèåòýí. MNS 2796 : 1979 3õ Õîíèíû öýöýã ºâ÷íèéã ýñýðã¿¿öýõ ýñèéí ºñãºâºðò âèðóñ âàêöèí. MNS 3981 : 1987 Ãåìîëèçàòûí áýëäìýë. Ëîíãðóáåð.

Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4880 : 1999 4õ Ìàëûí öóñíû èéëäñýíä øèì òîäîðõîéëîõ àðãà ôîñôîð MNS 5103 : 2001 Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4398 : 1996 3õ Ìàë àìüòäûí ãàëçóó ºâ÷íèéã îíîøëîõ àðãà MNS 4985 : 2005 3õ Õîíü. Õëîðàìôåíèêîëòîé õººñðºã÷ øàõìàë.Àáîðòóñ 159-N5-R îìãèéí âàêöèí MNS 4877-2 : 2001 5õ Õîñ öýíò ñүүíõү÷ëèéí áàêòåðèéí õàòààìàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4387 : 1996 6õ ßì ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4935 : 2000 4õ Ìàëûí ýì.5%. Òèìàëèí-ìîí MNS 4396 : 1996 13 õ Ýñèéí àíõäàã÷. MNS 4941 : 2000 2õ Áîã ìàëûí ëèñòåðèîç өâ÷íөөñ ñýðãèéëýõ õîñ õýâøèëò âàêöèí. ÿìààã äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãîîñ ñýðãèéëýõ õîñ öýíýò âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4418-1 : 2006 4õ Öèïðèí – 2. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4987 : 2000 Ìàë àìüòíû øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4418-2 : 2006 4õ Öèïðèí – 7. Ëåâîìèöåòèíû ëàà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 84 . Àâåðìîíìåê òàðèëãûí óóñìàë MNS 5037 : 2001 2õ Áðóöåëëåçîîñ ñýðãèéëýõ Á. (ÑÒÕ-1) MNS 5009 : 2005 7õ Ìàëûí ýì. MNS 4395 : 1996 5õ Èæ ñ¿ðüåýãèéí ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4953 : 2000 4õ Ýì÷èëãýýíèé áèîáýëäìýë. 2õ òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4938 : 2000 2õ Àñêîëûí òóíàäàñæóóëàõ óðâàëûí Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4391 : 1996 4õ Çîãñîî ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4939 : 2000 3õ ßìààíû öýöýã өâ÷íèéã ýñýðãүүöýõ õөíãөí öàãààíû óñàí èñýëò ôîðìàëèíò âàêöèí. 5õ ýêïîïàðàçèòûã èëð¿¿ëýõ MNS 5008 : 2005 5õ Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4390 : 1996 6õ Äîòðûí õàëäâàðò õîðäëîãî. MNS 4940 : 2000 3õ Áîã ìàëûí ýíòåðîáàêòåðèîç өâ÷íèéã ñýðãèéëýõ èéëäýñ. Àëüìîíçîë òóóëãàëòûí öèéäìýã Òåõíèêèéí MNS 4877-1 : 1999 3õ Ñ¿¿í õ¿÷ëèéí áàêòåðèéí òàðàãíû õàòààìàë.5%. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4392 : 1996 3õ ¨ëîì ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4393 : 1996 4õ Ïñåâäîìîíàç ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ MNS 4394 : 1996 4õ Àäóóíû ñàõóó ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã øèíæèëãýýíèé àðãà îíîøëîõ ýñðýãòөðөã÷. õóðãàíû öóñàí ñóóëãà ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4937 : 2000 2õ Àñêîëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà ýì÷ëýõ.10%. Òåõíèêèéí åðºíõèé MNS 5143 : 2002 5õ Ìàëûí ýì. øààðäëàãà 3õ Òóóëãûí öèéäìýã. Òîñîí Òåõíèêèéí øààðäëàãà áóñ MNS 4926 : 2000 3õ Ìàëûí öàõëàé ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã èëð¿¿ëýõ àðãà MNS 5104 : 2001 Òàðâàãàíû öýâýð øààðäëàãà MNS 4927 : 2000 3õ Àäóóíû õóëãàíà ÿð ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéã èëð¿¿ëýõ àðãà 4õ ñóóðüòàé ñòðåïòîìèöèí. äàìæìàë áîëîí äàí ºñãºâºð áýëòãýõ àðãà MNS 4983 : 2005 3õ Áîã ìàëûí ýíòåðîáàêòåðèîçîîñ ñýðãèéëýõèäýâõèãүéæүүëñýí âàêöèí MNS 4397 : 1996 3õ ¯õðèéí ëåéêîçûí èéäýñ ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4984 : 2005 3õ Öóñàí õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõèäýâõèãүéæүүëñýí âàêöèí. /Ëàêòîáàêòåðèí ÑÒÕ II / òàðàãíû MNS 5102 : 2001 5õ Ìàëûí ýì. Ýêòîáàíû äóñò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4419 : 2006 Àáçîë . MNS 4389 : 1996 5õ Ñïðåïòîêîêêèéí õàëäâàðûí ¿¿ñãýã÷èéã îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4936 : 2000 3õ Ãàõàéí öóñàí õàëäâàðò èæáàëíàä өâ÷íөөñ ñýðãèéëýõ õîñ öýíýò âàêöèí.

àìü ñîðèëîîð îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5198 : 2002 16 õ Ìàë àìüòíû áðóöåëë¸ç ºâ÷èí. Ìàë. ¿ðæëèéí ¿éë÷èëãýýíèé íýãæèéí á¿òýö. Òýìýýíèé õàëäâàðò ºâ÷íèéã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí êîíüþãàò. MNS 5435 : 2005 85 3õ . Èâåðìåêòèí-1%. ¿éë àæèëëàãàà MNS 5123 : 2006 5õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5234 : 2003 3õ Õîíèíû ñàðêîöèñòîîçûã îíîøëîõ øóóä áóñ èììóíîôëóîîðåñöåíöèéí óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5144 : 2002 5õ Ìàëûí ýì. àìüòàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5233 : 2003 3õ Õîíèíû ñàðêîöèñòîçûã îíîøëîõ øóóä áóñ èììóíîôëóîðåñöåíöèéí èììóíîôåðìåíòèéí óðâàëûí äàí ÿçãóóðò ýñðýã áèåì MNS 5429 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ øóóä èììóíîôëîóðåñöåíöèéí óðâàëûí ôëîóðåñöåíò èéëäýñ. Íààëäóóëàõ óðâàë MNS 5428 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Àìèí äýì-ýðäýñ-óóðãèéí Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5434 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Íýâ÷èí òóíäàñæèõ óðâàëààð îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5422 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5269 : 2003 3õ Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà îíîøëîõ MNS 5200 : 2002 9õ ßì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5266 : 2003 3õ Ìàëûí ýì. Õàâñðàãà õîëáîõ óðâàë áà õàðøèë ñîðèëûí àðãà (ÕÕÓ) 3õ MNS 5426 : 2005 Ìàë ýìíýëýã. Èéëäýñ îíîøëîãîîíû àðãà. ¯õðèéí öóñàí õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ àìüä âàêöèí. òýìýýã òîìóó ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ôîðìîë âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5425 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Õàã óíàãààõ áýëäìýë. ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ãàäàð ìåìáðàíû óóðãèéí ýñðýãòºðºã÷. Îëîí öýíò ñ¿¿í õ¿÷ëèéí òàðàãíû õàòààìàë (Ëàêòîáàêòåðèí ÑÒÕ-III). Àäóóíû ÿì îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ëèïîïîëèñàõàðèä ýñðýãòºðºã÷. àìüòíû áîîì ºâ÷íèéã ìèêðîñêîï. Ìàëûí ýêòîïàðàçèò óñòãàã÷-êðåîëèí. ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. Áèîâåòèí-Ì íóíòàã ýì MNS 5268 : 2003 4õ Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5430 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5368 : 2004 14 õ Ìàë ýìíýëýã. øóâóóíû ëèñòåðèîç ºâ÷íèéã îíîøëîõ íÿí ñóäëàëûí àðãà MNS 5197 : 2002 3õ Áîã ìàëûí øºâºã ÿð ºâ÷èí. MNS 5196 : 2002 3õ Àäóóíû öóñ áàãàñàõ õàëäâàðò ºâ÷èí. Èéëäýñ îíîøëîãîîíû àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5267 : 2003 3õ Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5201 : 2002 8õ Ìàë. Àðèóòãàë õàëäâàð¿éæ¿¿ëýëòèéí Êèëëñà áýëäìýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5202 : 2002 5õ ¯õðèéí êàìïèëîáàêòåðèîç. ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5433 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5431 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. àìü ñîðèëîîð îíîøëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5423 : 2005 6õ Ìàë ýìýíýëýã. íÿí ñóäëàë. àìüòíû èæ áàëíàä. Òàðèëãûí óóñìàë. Àóòîèììóí ¿éë ÿâöûã èëð¿¿ëýõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàë. Ìàë. Ìîí-áèîâèò ýì MNS 5432 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Áè÷èë õàðóóð. Èéëäýñ ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5199 : 2002 9õ Àäóóíû òðèïàíîñîì ºâ÷íèéã øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5424 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5270 : 2003 5õ Ìàëûí ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5235 : 2003 3õ Õîíèíû ñàðêîöèñòîçûã îíîøëîõ øóóä áóñ èììóíîôëóîðåñöåíöèéí áîëîí èììóíîôåðìåíòèéí óðâàëûí äàí ÿçãóóðò ýñðýãáèåì. Èéëäýñ îíîøëîãîîíû àðãà MNS 5427 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5417 : 2004 6õ Ìàë ýìíýëýã. øóóä áóñ öóñ íààëäóóëàõ óðâàëóóäààð îíîøëîõ ýäèéí ýñðýãòºðºã÷. Àäóó. Òåõíèêèéí øààðäëàãà çýõìýë. Æàâõààëàã áàøèðûí áýëäìýë.

Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5461 : 2005 3õ Ðîçáåíãàëò ýñðýãòөðөã÷. Ìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5463 : 2005 3õ Ñүүí öàãèðãàí óðâàëûí ýñðýãòөðөã÷. MNS 5511 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. ¯õðèéí ëåéêîçûã îíîøëîëõ ELISA óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Àóòîèììóí ¿éë ÿâöûã èëð¿¿ëýõ øóóä èììóíîôëîóðåñöåíöèéí óðâàëûí ôëîóðåñöåíò èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà ñóäëàëûí MNS 5503 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5508 : 2005 Ìàë ýìíýëýã. ÿ¿íèé âèðóñò õýýë õàÿëòûã îíîøëîõ øóóä áóñ ELISA óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5439 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. àìüòíû ýðõòýíýýñ ýä øèíæèëãýýíèé äýýæ àâàõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5451 : 2005 7õ Ìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5510 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5464 : 2005 3õ Үõðèéã äóóò õàâäðààñ ñýðãèéëýõ èäýâõãүéæүүëñýí âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5436 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Àäóóíû õàëäâàðò öóñ áàãàäàëò ºâíèéã íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëààð îíîøëîõ øàëãàëòûí ñºðºã èéëäýñ. Ãàõàéí ñàëüìîíåëë¸çûã íýâ÷èí òóíàäàñæèõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5494 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. ¯õðèéí ñ¿ðüåýã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ëèïîïðîòåéí ýñðýãòºðºã÷ Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ìàë ýìíýëýã. Ãàõàéí ñàëüìîíåëë¸çûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Àäóóíû õàëäâàðò öóñ áàãàäàëò ºâíèéã íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëààð îíîøëîõ øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. Îâàðèîïåïòèä áýëäìýë. áýëòãýõ àðãà MNS 5501 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Íîõîéí ãóäðàãà ºâ÷íèéã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 3õ MNS 5512 : 2005 86 3õ . Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5462 : 2005 3õ Ãàõàéã öóñàí õàëäâàð. Àìèí äýì-ýðäýñ-óóðãèéí õîñîëìîë áýëäìýë. íààëäóóëàõ óðâàëààð îíîøëîõ øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5500 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. ÿ¿íèé âèðóñò õýýë õàÿëòûã îíîøëîõ øóóä áóñ ELISA óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5497 : 2005 2õ Ìàë ýìíýëýã.. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5437 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Øóâóóíû Íüþêàñòëèéí ºâ÷íèéã îíîøëîõ öóñ íààëäàëòûã ñààòóóëàõ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5499 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Øóâóóíû Íüþêàñòëèéí ºâ÷íèéã îíîøëîõ öóñ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. MNS 5506 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5495 : 2005 3õ Ñîìàòîòðîïèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5441 : 2005 3õ Àóòîèììóí ¿éë ÿâöûã èëð¿¿ëýõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàë. Ïåïñèí. Àäóóíû õàëäâàðò öóñ áàãàäàëò ºâ÷íèéã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Ìàë àìüòíûã ýðäñèéí ãàðàëòàé ýìãýãýýñ ñýðãèéëýõ òýæýýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5502 : 2005 2õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5545 : 2005 Ìàë ýìíýëãèéí àæèëëàãàà 7õ ýìèéí ñàíãèéí áүòýö MNS 5507 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Ãàõàéí ñàëüìîíåëë¸çûã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ïîëèñàõàðèäûí ýñðýãòºðºã÷. ¯õðèéí ëåéêîçûã îíîøëîëõ ELISA óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Íîõîéí ãóäðàãà ºâ÷íèéã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5496 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. øóóä áóñ öóñ íààëäóóëàõ óðâàëóóäààð îíîøëîõ øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5505 : 2005 4õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5498 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5440 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Èíãèáèí. èæ áàëíàäààñ ñýðãèéëýõ èäýâõèãүéæүүëñýí âàêöèí. àìüòíû áðóöåëë¸çûã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ïîëèñàõàðèä (Ïîëè-Â) ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5460 : 2005 3õ Öýâýðøүүëñýí ÿìëóóð. Ïðîëàêòèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5438 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5504 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. ¯õðèéí ëåéêîçûã îíîøëîëõ ELISA óðâàëûí êîíüþãàò. øààðäëàãà үéë MNS 5493 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Òåõíèêèéí MNS 5509 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

Clostridium chauvoei-èéí îìîã ºñãºâºðëºõ. Ñàëîôèò Òåõíèêèéí øààðäëàãà áýëòãýõ. çîð÷óóëàõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Òåõíèêèéí MNS 5669 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. õàäãàëàõ. òàíüö òîãòîîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5653 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. øààðäëàãà 3õ Ãàììàãëîáóëèí. òàíüö òîãòîîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5556 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áýëäìýë MNS 5516 : 2005 2õ Ìàë ýìíýëýã. Ãîëèîíîîñ ýìèéí ò¿¿õèé ýä áýëòãýõ. Õóâüñàíãè õóí÷èðûí õîðäëîãûã öóñ íààëäóóëàõ óðâàëûí øóóä áóñ óðâàëààð îíîøëîõ ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5656 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5652 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5515 : 2005 2õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5514 : 2005 2õ Ìàë ýìíýëýã. MNS 5655 : 2006 4õ Ìàë ýìíýëýã. Streptococcus equi-èéí îìîã ºñãºâºðëºõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5554 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5670 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. çîð÷óóëàõ. ªðãºñò îðòóóçûí ºâñ. Àíòè-Áðóöåëëà àáîðòóñ èéëäýñ. àìüòíû áðóöåëë¸çûã óðâàëûí óóðãèéí ýñðýã òөðөã÷ Òåõíèêèéí îíîøëîõ ELISA MNS 5559 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Êàìïèëîáàêòåðèîçûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Áðóöåëëîç ºâ÷íèéã îíîøëîõ õàâñðàãà õîëáîõ óðâàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5719-4:2007 3õ ¯õýð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5721-2:2007 3õ ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí øàëãàëòûí ñºðºã èéëäýñ. òàíüö òîãòîîõ. MNS 5672 : 2006 4õ Ìàë ýìíýëýã. Àíòè-Áóðõîëäåðè ìàëëåé èéëäýñ. Áîã ìàëûã ñàëüìîíåëë¸ç ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ àìüä âàêöèí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìàë ýìíýëýã. Bacillus anthracis-èéí îìîã ºñãºâºðëºõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 3õ 87 . Òåõíèêèéí øààðäëàãà ýñðýãòºðºã÷. Áîã ìàëûã ëèñòåðèîç ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ èäýâõèã¿éæ¿¿ëñýí âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5671 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. Ëèñòåðèîçûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Listeria monocytogenes “AUF” îìãèéí àìüä âàêöèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5555 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. íààîëäóóëàõ óðâàëûí íýãäñýí ýñðýãòºðºã÷. Àêðèòðàêò áýëäìýë. Øóâóóã öóñàí õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ èäýâõèã¿éæ¿¿ëñýí âàêöèí. Àñêîëûí óðâàëûí Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5558 : 2005 Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäàëãà MNS 5557 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5562 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. õàäãàëàõ. øààðäëàãà MNS 5658 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5513 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5719-3:2007 3õ Үõðèéí áðóöåëë¸çûã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí øàëãàëòûí ñөðөã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5719-2:2007 3õ Үõðèéí áðóöåëë¸çûã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. òàíüö òîãòîîõ. Àñêîëûí óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. MNS 5719-1:2007 3õ Ìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5657 : 2006 3õ Ìàë ýìíýëýã. Ëèñòåðèîçûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. ñàðëàãèéí õàëäâàðò ºâ÷íèéã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí êîíúþãàò. Õóâüñàíãè õóí÷èðûí õîðäëîãîîñ ñýðãèéëýõ äàðõëààò èéëäýñ. çîð÷óóëàõ. õàäãàëàõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5561 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. çîð÷óóëàõ. Êàìïèëîáàêòåðèîçûã îíîøëîõ íààëäóóëàõ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Õàâñðàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5560 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Clostridium perfringens-èéí îìîã ºñãºâºðëºõ. õàäãàëàõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5720:2007 3õ ¯õðèéí ñ¿ðüåý ºâ÷íèéã îíîøëîõ ELISÀ óðâàëûí óóðãèéí ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5654 : 2006 MNS 5721-3:2007 3õ ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. Ýíòåðîáàêòåðèîçûí ýñðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5517 : 2005 3õ Ìàë ýìíýëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5721-1:2007 3õ ÿ¿íèé èæáàëíàäûã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí óóðãèéí ýñðýãòºðºã÷.

Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5723:2007 3õ Ãàõàéí ñàëìîíåëë¸çîîñ ñýðãèéëýõ èäýâõãүéæүүëñýí âàêöèí. öóñ íààëäóóëàõ øóóä áóñ óðâàëóóäûí ýäèéí ýñðýãòºðºã÷. MNS 5784:2007 4õ Ìîíãîëä íóòàãøñàí Õàëèìàã үүëäðèéí үõýð. MNS 5814:2007 Үíýýíèé äýëýíãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5781:2007 3õ Үõðèéí ëåéêîç өâ÷íèéã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ýñðýãòөðөã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5725:2007 3õ Áàðàãøóíû ýìèéí ò¿¿õèé ýäèéí õèìè. MNS 5811:2007 3õ Õîíèíû ýðãүү өâ÷íèéã îíîøëîõ öóñ íààëäóóëàõ øóóä áóñ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5721-4:2007 3õ Àäóóíû õàëäâàðò ºâ÷íèéã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí êîíúþãàò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5782:2007 2õ Үõðèéí øүëõèé өâ÷íèéã îíîøëîõ øóóä áóñ ELISA óðâàëûí ÇÀÂÑ ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5724-1:2007 3õ Õîíèíû Ẻðíèé ¿ðýâñëèéí ¿åä àóòîèììóí óðâàëûã èëð¿¿ëýõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàë. ýðäñèéí íàéðëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5722:2007 3õ Àäóóíû ÿì өâ÷íèéã îíîøëîõ ELISA óðâàëûí ýñðýãòºðºã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5724-3:2007 3õ Õîíèíû Ẻðíèé ¿ðýâñëèéí ¿åä àóòîèììóí óðâàëûã èëð¿¿ëýõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5724-2:2007 3õ Õîíèíû Ẻðíèé ¿ðýâñëèéí ¿åä àóòîèììóí óðâàëûã èëð¿¿ëýõ øóóä èììóíîôëóîðåñöåíöèéí óðâàëûí ôëóîðåñöåíò èéëäýñ. öóñ íààëäóóëàõ øóóä áóñ óðâàëóóäûí øàëãàëòûí ýåðýã èéëäýñ. ôèçèêèéí çàðèì үçүүëýëò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5780:2007 3õ Үõðèéí ëåéêîç өâ÷íèéã îíîøëîõ íýâ÷èí òóíàäàñæèõ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. 3õ үðýâñýë èëðүүëýõ ñүү 88 . MNS 5810:2007 3õ Õîíèíû ýðãүү өâ÷íèéã îíîøëîõ öóñ íààëäóóëàõ øóóä áóñ óðâàëûí ýåðýã èéëäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5783:2007 3õ Үõðèéí øүëõèé өâ÷íèéã îíîøëîõ øóóä áóñ ELISA óðâàëûí ÇÀÂÑ ýñðýãòөðөã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

Çàð÷èì áà á¿òýö 13 Õ¯ÐÝÝËÝÍ ÁÓÉ ÎÐ×ÈÍ. (Òåõíèêèéí òàéëàí) MNS 0017-5-1-18 : 1983 23 õ Ñýðãýýí ñàéæðóóëàõ. ISO 14004 ñòàíäàðòûã õýðýãëýõýä òóñëàõ ìýäýýëýë áà 89 . Àðãà ç¿éí çààâàð Íýð MNS ISO/TR 14032 : 2001125 õ Áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíò.020. Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ã¿éöýòãýëòýé õîëáîãäñîí æèøýý.01 Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õàìãààëëûí MNS ISO/TR 14061 : 200269 õ Îéí àæ àõóéí áàéãóóëëàãàä áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà (ìåíåæìåíò)-ûí òîãòîëöîîíû òàëààðõ ISO 14001. Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý (À̯). ñàéæðóóëàëò. MNS ISO 14043 : 2002 21 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà. àøèãëàõ àðãà ç¿éí çààâàð MNS ISO 14004 : 2005 43 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. MNS ISO GUIDE 64 : 2005 9õ Áүòýýãäýõүүíèé ñòàíäàðòàä áàéãàëü àñóóäëûã òóñãàõ òóõàé àðãà çүéí óäèðäàìæ MNS ISO TR 14049 : 2002 51 õ Áàéãàëü î÷íû óäèðäëàãà. ¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò. Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý. çàäëàí øèíæëýõ öýñ MNS 0017-5-1-19 : 1992 9 õ Ýâäýðñýí ãàçàðò íºõºí ñýðãýýëò õèéõýä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà.020 Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õàìãààëàë MNS 0017-0-0-06 : 1979 7 õ Áàéãàëü îð÷íû õàìãààëëûí ñòàíäàðòûí ñèñòåì. Ãàçàð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. Çîðèëãî.10 Õ¿ðýýëýí ìåíåæìåíò áóé îð÷íû MNS ISO 14001 : 2005 28 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãûí òîãòîëöîî. ¯íäñýí ä¿ðýì MNS 0017-5-1-13 : 1993 9 õ Ýâäýðñýí ãàçðûí ñýðãýýí òîìú¸î. ÀÞÓËÃ¯É ÁÀÉÄÀË 13. MNS ISO 14041 : 2001 26 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà. Äèçåëü ò¿ëøèò êðåìàòîðûí óòààíû õàÿãäëûí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 13. òîãòîëöîî. MNS ISO 14031 : 2001 36 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà (management). ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÕÀÌÃÀÀËÀË. Çàð÷èì. Íýð òîìú¸î. Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí óòãûã òàéëáàðëàõ MNS 4219 : 1994 20 õ Áàéãàëü îð÷íû õàìãààëëûí ñòàíäàðòûí ñèñòåì. òîäîðõîéëîëò MNS ISO 14042 : 2002 21 õ Áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíò (óäèðäëàãà). Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýý (ÀÌÍÁ¯) MNS 4191 : 1993 2õ Áàéãàëü îð÷èí õàìãààëëûí ñòàíäàðòûí ñèñòåì. Áàéðëàñàí ãàçàð áà áàéãóóëëàãûí òàëààðõè áàéãàëü îð÷íû ¿íýëãýý (ÁÁÁί) MNS ISO 14040:2001 11 õ Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý. Çîðèëãî. Ãàçàð ýäýëáýð. òîîöîî øèíæèëãýýíä ISO 14041 ñòàíäàðòûã õýðýãëýõ æèøýý îð÷íû MNS ISO 14050 : 2003 29 õ Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà – Òàéëáàð òîëü MNS 5606-1:2006 7õ Áàéãàëü îð÷íû õàìãààëàë. õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ. Ãàçàð àøèãëàëò. Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý. Àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý (À̯). Ìîíãîë îðíû óóð àìüñãàë. Øààðäëàãà. MNS 3473 : 1983 5õ Áàéãàëü õàìãààëàë. Àæ àõóéí íýãæèéí ýêîëîãèéí ïàñïîðò. ¯íäñýí ä¿ðýì. Ýâäýðñýí ãàçðûí àíãèëàë. Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ã¿éöýòãýëèéí ¿íýëãýý. àðãà÷ëàë MNS ISO 14015 : 2002 17 õ Áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíò (óäèðäëàãà). õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ.020. òîäîðõîéëîëò.

III çàãâàð (Òåõíèêèéí òàéëàí) MNS 5600 : 2003 Õàòóó õàÿãäàë õàÿãäàë.030. Ãàçàð øîðîîíû àæëûí ¿åä øèìò õºðñèéã Òåõíèêèéí øààðäëàãà 39 õ MNS 4918 : 2000 2õ Áàéãàëü îð÷èí. ¯éëäâýðèéí õàÿãäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 14024 : 1999 14 õ Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû òýìäýã áà ìýäýãäýë. ªºðèéí çàðëàñàí ìýä¿¿ëýã (Áàéãàëü îð÷íû ýêî-òýìäýã õýðýãëýõ II äàõü çàãâàð) 13.030.020. Àëòíû øîðîîí îðäûã èë óóðõàéãààð àøèãëàõ ÿâöàä ýâäýðñýí ãàçðûí íýõýí ñýðãýëò. õýìæýý 13. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13.030.01 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Õàÿãäëûí íèéòëýã àñóóäàë 13.030 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. áàòàëãààæóóëàëò/ á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO 14048 : 2004 MNS 4917 : 2000 4õ Áàéãàëü îð÷èí. Áàéãàëü îð÷íû ìýäýãäýë.50 90 Äàõèí àøèãëàëò . Áîëîâñðóóëàëòûí õàÿãäàë.020. Áîëîâñðóóëàëòûí õàÿãäàë.020.40 Õàÿãäëûã çàéëóóëàõ.030. Ýâäýðñýí ãàçðûã óðãàìæóóëàõ òåõíèêèéí øààðäëàãà Áàéãàëü îð÷íû óäèðäëàãà-àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ¿íýëãýý-ºãºãäëèéí áàðèìò áè÷ãèéí õýëáýð 13. Ýâäýðñýí ãàçàðò õó÷èëò õèéõ õºðñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Áàéãàëü îð÷èí. õàìãààëàëò Õàÿãäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é áîõèðäëûí 13.020. Åðºíõèé çàð÷èì 13. Àììîíû äàõü àçîò òîäîðõîéëîõ àðãà (Áè÷èë íýâ÷èëòèéí àðãà) MNS 4915 : 2000 2õ Áàéãàëü îð÷èí.50 Ýêî-òýìäýãëýãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 14020 : 2004 6õ Ýêî áà ìýäýãäýë. MNS ISO 6851 : 2002 11 õ Ãýðýë çóðàã. öýâýðëýõ òîíîã òºõººðºìæ áà óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4916 : 2000 3õ 13.020.020. MNS ISO 7760 : 2002 9õ Ãýðýë çóðàã.10 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 14021 : 2001 24 õ Áàéãàëü îð÷íû ýêî-òýìäýã áà ìýäýãäýë. Áîëîâñðóóëàëòûí Ãèäðîõèíîí òîäîðõîéëîõ àðãà Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. Àøèãò ìàëòìàë ýðæ õàéõ àæëûí ÿâöàä ýâäýðñýí ãàçðûí íýõýí ñýðãýýëò.30 ¯íäýñíèé ýêî-òýìäãèéí õýëáýð. Çàð÷ìóóä áà æóðìóóä 13.20 Øèíãýí õàÿãäàë.030.20 çàñàã Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû ýäèéí MNS 4919 : 2000 2õ Áàéãàëü îð÷èí. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã òýìäýãëýõ 1-ð çààâàð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO/IEC Guide 66 : 2003 29õ Áàéãàëü îð÷íû ìåíåæìåíòèéí òîãòîëöîî (ÁÎÌÒ)íû ¿íýëãýý.99 Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õàìãààëàëä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS ISO 6853 : 2002 10 õ Ãýðýë çóðàã.40 õÿíàëò áà Áîõèðäîë.020. Íèéò àìèíû á¿ëãèéí àçîò òîäîðõîéëîõ àðãà (Áè÷èë íýâ÷èëòèéí Êúåëäàëûí àðãà) Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû òºñºë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 13.70 Òóñãàé õàÿãäàë MNS ISO 6961 : 2002 10 õ Öàöðàã èäýâõè èõòýé õàòóó õàÿãäëûã õóãàöààíä ø¿ëòã¿éæ¿¿ëýõ ñîðèëòûí àðãà MNS ISO/TR 14025 : 200134 õ Áàéãàëü îð÷íû ýêî-òýìäýã áà ìýäýãäýë.030.30 Õ¿ðýýëýí íºëººëëèéí ¿íýëãýý áóé MNS 4920 : 2000 3õ Áàéãàëü îð÷èí.60 ìº÷ëºã MNS ISO 6962 : 2002 3õ òåõíèêèéí óäààí 10 õ Öàöðàã èäýâõè èõòýé õàòóó õàÿãäëûã óäààí õóãàöààíä òîãòâîðòîé áàéõ àëüôà öàöðàãèéã ø¿ëòã¿éæ¿¿ëýõ ñîðèëòûí ýòàëîí àðãà øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà îð÷íû 13. Ýâäýðñýí ãàçðûí õàæóóãèéí íàëóó.

MNS 3296 : 1982 4õ Áàéãàëü õàìãààëàë. áîõèðäëûí öàã óóðûí õîëáîãäîëòîé íýð òîìú¸î. Àãààðûí ÷àíàð MNS 0017-2-5-12 : 1988 7 õ Àãààð ìàíäàë. Òåìïåðàòóð. MNS 3289 : 1991 2õ Àãààðò áàéãàà õëîðôîñûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ÷èéãëýãèéí ºãºãäëèéã áîëîâñðóóëàõ MNS ISO 4225:2001 8õ Àãààðûí ÷àíàð. Òîîñíû õýìæýýã æèíãèéí àðãà. Õ¿õðèéí àíãèäðèäûí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3290 : 1991 2õ Àãààðò áàéãàà ìºíãºí óñíû óóðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. õýìæèõ íýãæ òîäîðõîéëîõ MNS ISO 4219 : 2002 5õ Àãààðûí ÷àíàð.20 Îð÷íû àãààð ñòàíäàðò MNS 0017-2-3-16 : 1988 7 õ Àãààð ìàíäàë. MNS 3291 : 1991 6õ Àãààðò áàéãàà ãóðàâ áà çóðãààí âàëåíòòàé õðîìûí íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Àãààð äàõü àçîòûí äàâõàð èñëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãà. Íèéòëýã ¿íäýñëýë. ªíãºò òºìºðëºãèéí õàÿãäàë. õýìæýýã MNS 3381 : 1981 4õ Àãààð ìàíäàë. Àãààð äàõü õ¿õýðò óñòºðºã÷èéã àçîò õ¿÷ëèéí ìºí㺺ð òîäîðõîéëîõ àðãà. òðèäèìèòûã òîäîðõîéëîõ àðãà Õîã õàÿãäàëä õàìààðàõ 13. Àãààð äàõü õ¿õýðëýã õèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãà. Õèéí ìàíäëûí àãààðò áàéãàà õººíèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. Íàðèéí øèðõýãòýé òîîñîíä àãóóëàãäàõ öàõèóðûí äàâõàð èñýë.01 àñóóäàë Àãààðûí ÷àíàðûí íèéòëýã MNS 0012-1-001 : 1982 8 õ Óóðõàéí àãààð. Îð÷íû àãààðûí õ¿õðèéí äàâõàð èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 8756 : 2000 5õ Àãààðûí ÷àíàð. MNS 3295 : 1991 3õ Áàéãàëü õàìãààëàë. ¯éëäâýðèéí õàÿãäàë. 13. Àãààð äàõü õëîðûã òîäîðõîéëîõ ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãà. Òàéëáàð òîëü MNS ISO 4227 : 2002 21 õ Àãààðûí ÷àíàð. MNS 3598 : 1983 5õ Àãààð ìàíäàë. 13. MNS ISO 4221 : 2002 10 õ Àãààðûí ÷àíàð. MNS 4048 : 1988 2õ Àãààð ìàíäàë. MNS 3292 : 1991 4õ Òîîñîí äàõü öàõèóðûí äàâõàð íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3599 : 1983 5õ Àãààð ìàíäàë. Àíãèëàë. Àãààð äàõü õ¿õýðò í¿¿ðñòºðºã÷èéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãà. èñýë. òîäîðõîéëîëò. Îð÷íû àãààðûí õèéí òºëºâèéí õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 4585 : 2007 6õ Àãààðûí ÷àíàð.040 MNS 0017-2-5-11 : 1988 5 õ Àãààð ìàíäàë. Àãààð äàõü õ¿õðèéí õ¿÷ëèéí àýðîçîëèéí íèéëáýð àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ èîäèò èîäàòûí àðãà. äàðàëò. øèðõýãòýé òîîñûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 11277 : 2002 33 õ Õºðñíèé ÷àíàð. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3438 : 1983 5õ Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä. MNS 0017-2-0-07 : 1979 3 õ Àãààðûã áîõèðäóóëàõ õàÿãäàë. Õîò ñóóðèí ãàçðûí àãààðûí ÷àíàðûã õÿíàõ æóðàì. MNS 3384 : 1982 5õ Àãààð ìàíäàë. èñëèéí MNS 0012-1-002 : 1982 2 õ Óóðõàéí àãààð. ò¿¿íèé MNS (ISO) 4226 : 2000 2õ Àãààðûí ÷àíàð. MNS 3600 : 1983 4õ Àãààð ìàíäàë. Õèéí ìàíäëûí àãààðò áàéãàà âàíàäè áà ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ êîëîðèìåòðèéí àðãà. Àçîòûí òîäîðõîéëîõ àðãà.040. MNS 0017-2-1-17 : 1980 6 õ Àãààð ìàíäàë.99 áóñàä MNS 5366:2004 5õ Àãààðûí ÷àíàðûí íèéòëýã àñóóäàë.040. Àãààðò áàéãàà ôåíîëûí êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ. Ýðäýñ õºðñíèé æèæèã õýñãèéí õóâààðèëàëòûã òîäîðõîéëîõ Íàðèéí 91 . Îð÷íû àãààðûí ÷àíàðûí õÿíàëòûí òºëºâëºëò MNS 5365:2004 4õ Àãààðûí ÷àíàðûí íèéòëýã àñóóäàë.030. õýìæýýã MNS 0012-1-003 : 1982 4 õ Óóðõàéí àãààð. êðèñòîáàëèò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. Í¿¿ðñòºðºã÷èéí èñëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Åðºíõèé óõàãäàõóóí. MNS 0017-2-5-2 : 1978 5õ Àãààð. Ñîðüö àâàõàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 5246 : 2003 4õ Àãààð äàõü ðàäîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà 13.

040. áàéãàà áàéãàà äèîêñàíûã MNS 0012-089 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà õ¿õýðëýã àíãèäðèäûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Àçîòûí äàâõàð èñëèéí ìàññ àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. MNS 0012-061 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-082 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò òîäîðõîéëîõ àðãà. ø¿ëòèéã MNS 0012-065 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà õëîðò óñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-066 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà õ¿õýðò óñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-064 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-084 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ãèäðàçèíñóëüôàòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ãóðâàí ôåíîëûã MNS 0012-085 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ôîðìàëüäåãèäûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Îð÷íû àãààð. MNS 0012-060 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà õ¿õðèéí õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-091 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-070 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ýòèëèéí ýôèðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-086 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò õ¿õýðòí¿¿ðñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. êñàíòîãåíûã MNS 0012-078 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà íèêåëü. MNS 0012-073 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ýòèëåíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. áàéãàà MNS 0012-083 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà áðîìò óñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0020:1982 6õ Áàéãàëü õàìãààëàë. Àìèàêèéí òîäîðõîéëîõ èíäîôåíîëûí àðãà àãóóëãûã MNS 0012-075 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà çýñ. MNS 0012-069 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ìîëåáäèí. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-067 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà òîäîðõîéëîõ àðãà. òîëóîë. MNS 0012-063 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà äºðâºí õëîðò ýòèëåíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-071 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ýòèëèéí ñïèðòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. áàéãàà MNS 0012-079 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà òîäîðõîéëîõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà òºìºð. òóãàëãûã MNS 0012-080 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ôòîðòóñòºðºã÷. MNS 0012-072 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà öèàíò óñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-074 : 1991 ãèäðàçèí. Ñàéæðóóëñàí. êñèëîëûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-087 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà èîäûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-062 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà àììèàêèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. õëîðò 2õ MNS 0012-092 : 1991 92 3õ áàéãàà àíèëèíûã . ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-077 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà óñòºðºã÷èéí õýò èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.30 Àæëûí áàéðíû àãààð MNS 0012-059 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãðèññ-Çàéëüöìàíû àðãà MNS 0012-076 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà öóóíû õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ãèäðîõèíîíûã MNS 0012-068 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà àçîòûí äàâõàð èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. õàð MNS 0012-090 : 1991 3õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà áåíçîë. 13. MNS ISO 6768:2005 9õ Áàéãàëü îð÷èí. àöåòîíûã áàéãàà MNS 0012-081 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà ôîñôîð îðãàíèê íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0012-088 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðò òîäîðõîéëîõ àðãà.

Óñíû ÷àíàðûí Íýð íèéòëýã òîìú¸î. Àæëûí áàéðíû àãààð äàõü õîðò áîäèñûã èíäèêàòîðûí ãóóðñààð òîäîðõîéëîõîä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà 13. Óñíû ìåëèîðàöè. èñýëäýõ Õөäөëìөðèéí àþóëãүé àæèëëàãàà. ÷àíàðûã 13.40 Áàéíãà ¿¿ñýõ áîõèðäîë Òýýâðèéí øàòñàí õèéí MNS 0017-2-1-01 : 1978 6 õ Àãààð ìàíäàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Àæëûí áàéðíû àãààðò áàéãàà õëîðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñïåêòðîôîòîìåòð áà êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 0017-1-1-10 : 1979 5õ Óñ àøèãëàëò. òîäîðõîéëîëò. óðñãàë óñíû íýð òîìú¸î.040. Äîòîîä øàòàëòàò õºäºëã¿¿ðýýñ ãàðàõ àãààð ìàíäëûã áîõèðäóóëàõ õîðò áîäèñ. Ñïåêòðîôîòîìåòð áà êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 2570 : 1978 2õ Óñíû òóíãàëàãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3382 : 1982 6õ Ãèäðîãåîëîãèéí íýð òîìú¸î. óàéòñïèðèò òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîëò. àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà. Ñïåêòðîôîòîìåòð áà êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 3870 : 1986 27 õ Ýõ ãàçðûí óñ ñóäëàë. MNS 0012-093 : 1991 2õ Àæëûí áàéðíû àãààðûí òîäîðõîéëîõ àðãà. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ. Ñïåêòðîôîòîìåòð áà êîëîðèìåòðèéí àðãà 13.060 Óñíû ÷àíàð MNS 5061 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð.040. ýðүүë àõóé. Íýð òîìú¸î.50 áîõèðäîë 13. Íýð òîìú¸î.35 Àðèóí ºðºº áà õîëáîãäîõ õÿíàëòòàé îð÷èí MNS 3288 : 1991 2õ Àæëûí á¿ñèéí àãààðò áàéãàà áåíçèí. Í¿¿ðñ õ¿÷ëèéí õèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. òîäîðõîéëîëò. òîäîðõîéëîëò. êåðîñèí. Íýð òîìú¸î. Îçîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Ýçýëõ¿¿íèé àðãà 13. Ãàäàðãóóãèéí óñíû ÷àíàðûã õÿíàõ æóðàì. MNS 5077 : 2001 5õ Àæëûí áàéðíû àãààð. Õ¿õýðëýã õèéí ìàññ àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. MNS 5060 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð. Ãèäðîòåõíèê. MNS 5064 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð. Ñïåêòðîôîòîìåòð áà êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 0359 : 1989 24 õ Óñíû àæ àõóé. Íýð òîìú¸î. Òèóðàìèíäèñóëüôèäûã òîäîðõîéëîõ. Àæëûí áàéðíû îð÷èí. Óñ àøèãëàëòûí àíãèëàë.040. òîäîðõîéëîëò. Àæëûí áàéðíû àãààð äàõü õàð òóãàëãûí àãóëàìæ. ò¿¿íèéã íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ. MNS 5063 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð. Èîíû õðîìàòîãðàôûí àðãà MNS 4991: 2000 8õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Àæëûí á¿ñèéí àãààð äàõü õîðò áîäèñûí êîíöåòðàöûã õýìæèõ àðãà÷ëàëä òàâèõ øààðäëàãà 13.99 Àãààðûí ÷àíàðò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3113 : 1981 2õ Àãààð ìàíäàë. ýð¿¿ë àõóé. Ìûøüÿê.040. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà MNS ISO 11632 : 2005 17 õ Áàéãàëü îð÷èí. Àãààðûí áîõèðäóóëàõ áîäèñûã òîäîðõîéëîõ àðãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. Àæëûí áàéðíû àãààðûí òåìïåðàòóð ÷èéãèéã õýìæèõ àðãà MNS 4078 : 1988 9õ Óñíû àæ àõóé. MNS 4990 : 2000 53 õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. òîäîðõîéëîëò. Àæëûí áàéðíû àãààðûí óðñãàëûí õóðäûã õýìæèõ àðãà MNS 4047 : 1988 18 õ Óñàí ìàíäàë.01 àñóóäàë MNS 5062 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð. MNS 5065 : 2001 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð. MNS 0017-1-1-14 : 1979 2õ Óñàí ìàíäàë. MNS 5028 : 2001 2õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Ñóóðèí ýõ ¿¿ñâýðýýñ ÿëãàðàõ õàÿãäàë. MNS 5803 : 2007 2õ 93 . ýð¿¿ë àõóé. Ñåëåí. ýð¿¿ë àõóé. MNS 3383 : 1982 4õ Àãààð ìàíäàë. Äèõëîðýòàíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. òîäîðõîéëîëò. Áîõèðäëûí ýõ ¿¿ñâýð. MNS 5387 : 2004 4õ Àæëûí áàéðíû àãààð.060. õàìãààëàëò. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3293 : 1991 3õ Ôîñôîðûí åðºíõèé àãóóëãààð àæëûí áàéðíû àãààð äàõü êàðáîôîñûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ êàëîðèìåòðèéí àðãà.

Ëàãèéí òîäîðõîéëîõ àðãà.060. MNS 0899 : 1992 14 õ Óíä àõóéí çîðèóëàëòòàé óñíû òºâëºðñºí õàíãàìæèéí ýõ áóëãèéã ñîíãîõ æóðàì áà ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà MNS 0900 : 2005 áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 5667-6 : 2001 13 õ Óñíû ÷àíàð. MNS ISO 5667-1 : 2002 21 õ Óñíû ÷àíàð. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. Äýýæ àâàõ.060. Õºðñíèé óðãàìëûí áîõèðäîëòûí íºëººëëèéã òîäîðõîéëîõ. 13-ð á¿ëýã. 7-ð õýñýã: Óóðûí çóóõíû óñ áîëîí óóðààñ äýýæ àâàõ çààâàð MNS 1097 : 1970 27 õ Ãýð àõóé.30 MNS 4943 : 2000 5õ Óñíû ÷àíàð. Íýð Óíäíû óñ. Äýýæ àâàõ. Óñàí äàõü á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4586 : 1998 3õ Óñàí îð÷íû ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò. 1-ð õýñýã MNS 3597 : 1983 2õ Óñàí ìàíäàë. 2-ð õýñýã: Äýýæ àâàõ òåõíèêèéí çààâàð 13. õ¿íñ áîëîí óíäàà ¿éëäâýðëýõýä õýðýãëýõ óñíààñ äýýæ àâàõ çààâàð MNS (ISO) 5667-13:2000 4 õ Óñíû ÷àíàð. Äýýæ àâàõ 3-ð õýñýã : Äýýæèéã áîëîâñðóóëàõ áà õàäãàëàõ çºâëºìæ MNS ISO 5667-7 : 2002 18 õ Óñíû ÷àíàð. 11-ð á¿ëýã. Ýðүүë øèíæèëãýýíèé àðãóóä MNS (ISO) 4867 : 1999 29 õ Óñíû ÷àíàð.45 Óñíû øèíæèëãýýíèé íèéòëýã àñóóäàë 13. Äýýæ àâàõ. Äýýæ àâàõ. MNS ISO 10359-1 : 2002 7õ Óñíû ÷àíàð. Äýýæ àâàõ.20 2õ ÷èéãëýã íåôòèéí MNS (ISO) 2572 : 1999 4õ Óñíû ÷àíàð. òîäîðõîéëîëò. Ôòîðèäèéã òîäîðõîéëîõ. óíäíû çîðèóëàëòòàé óñ. 14-ð á¿ëýã. Óñàí ìàíäàë. MNS ISO 11269-1 : 2002 11 õ Õºðñíèé ÷àíàð.50 үíñëýãèéã Óñíû õèìèéí øèíæèëãýý MNS 0017-1-5-9 : 1979 3õ Óñ. Äýýæ àâàõ. óíäíû óñíû ôèçèê-õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3935 : 1986 4õ Àõóéí õýðýãöýý. ÿíèé óñíààñ äýýæ àâàõ çºâëºìæ MNS 5668 : 2006 11 õ Óñíû áèîëîãèéí øèíæ ÷àíàðûí øèíæèëãýý. 5-ð õýñýã. ãàðûí àâëàãûí çºâëºìæ MNS 5582:2006 4õ Àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýë òºâ öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèä íèéë¿¿ëýõ óñ MNS ISO 5667-2 : 2001 15 õ Óñíû ÷àíàð. Õàÿãäàë óñ.25 õýðýãëýýíèé óñ ñóäëàëûí ¯éëäâýðëýëèéí MNS (ISO) 5667-14 : 2000 21õ Óñíû ÷àíàð.060. Äýýæ àâàõ. MNS (ISO) 5667-11 : 2000 13õ Óñíû ÷àíàð. Óíäíû óñ. Òèòðèéí àðãà 10 õ MNS 2573 : 1978 94 2õ . Óñíû 5õ ÷àíàð. Óñàí ìàíäàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4079 : 1988 Óñíû àæ àõóé. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà. MNS (ISO) 5667-8:2000 4 õ Óñíû ÷àíàð. Äýýæ àâàõ. Äýýæ àâàõ. Êàëüöè òîäîðõîéëîõ. Óñ áîëîí öýâýðëýõ áàéãóóëàìæààñ ëàãèéí äýýæ àâàõ çààâàð 15 õ çүéí áàêòåð 13. Áîõèð óñíû ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS ISO 5667-4 : 2001 8õ Óñíû ÷àíàð. Ãàäàðãóóãèéí áà ãàçðûí äîîðõè óñûã ýðäýñ áîðäîîíû áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ åðºíõèé øààðäëàãà.10 Áîõèð óñ MNS ISO 5667-10 : 2001 17 õ Óñíû ÷àíàð. 1-ð õýñýã Óíäíû óñ MNS 0017-1-5-15 : 1980 2õ Óñ. Ãàçàð äîîðõè óñûã áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ åðºíõèé øààðäëàãà. Óñàí äàõü çýñèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Äýýæ àâàõ. Õýýðèéí øèíæèëãýýíèé àðãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. Äýýæ àâàõ. 6-ð õýñýã: Ãîë ãîðõèíû óñíààñ äýýæ àâàõ çààâàð 13. MNS 1066 : 1985 Óíäíû óñ. Áàéãàëèéí áà õèéìýë íóóðààñ óñíû äýýæ àâàõ çààâàð 13. 1-ð õýñýã: Äýýæ àâàõ õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ çààâàð 13. Íîéòîí õóð òóíàäàñíû äýýæ àâàõ çààâàð MNS ISO 5667-5 : 2001 11 õ Óñíû ÷àíàð. ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò òîìú¸î.060.060. 10-ð á¿ëýã: Õàÿãäàë óñíààñ äýýæ àâàõ çààâàð Áàéãàëèéí óñ MNS 3342 : 1982 4õ Óñàí ìàíäàë. MNS 5667 : 2006 Áîõèð óñ. 08-ð á¿ëýã. Ãàäààä îð÷íû óñíààñ ñîðüö àâàõ áîëîí òýýâýðëýõ. 4-ð õýñýã.060.

MNS 4347 : 1996 3õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 4218 : 1994 3õ Óíäíû óñ. Öàéðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèòðàòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãàäàðãóóãèéí óñàí äàõü öàõèóðûí èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4352 : 1996 4õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 4348 : 1996 8õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 3532 : 1983 4õ Óñàí ìàíäàë. òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4344 : 1996 9õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ïîëèàêðèëàìèäûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Èäýâõòýé õëîðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèòðàò òîäîðõîéëîõ àðãà. óñ. MNS 4425 : 1997 5õ Óíäíû óñ. MNS 4215 : 1994 3õ Óíäíû óñ. MNS 4349 : 1996 5õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Çýñ. MNS 3976 : 1987 6õ Óíäíû óñ. Àçîòûí àììîíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. öàéð. MNS 4346 : 1996 MNS (ISO) 4810 : 1999 8õ Óñíû ÷àíàð. 3õ óñ òîäîðõîéëîõ àòîì MNS (ISO) 4421 : 1999 13 õ Óñíû ÷àíàð. MNS 4342 : 1996 2õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. õàð òóãàëãà. ̺íãºí øèíãýýëòèéí àðãà. MNS 4216 : 1994 4õ Óíäíû óñ. Óíäíû óñ. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õëîðèäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4341 : 1996 4õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 4429 : 1997 5õ Óíäíû óñ. Õóóðàé ¿ëäýãäýë òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4217 : 1994 3õ Óíäíû óñ. Ãèäðîêàðáîíàòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õëîðèäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4428 : 1997 3õ Óíäíû óñ. Àììîíèéí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òîãòâîðæèëò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3915 : 1986 5õ Óíäíû óñ. MNS 3294 : 1991 5õ Áàéãàëü õàìãààëàë. MNS 4399 : 1996 3õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 3535 : 1983 4õ Óñàí ìàíäàë. Çýñ òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàõèóðûí õ¿÷ëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñåëåíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ Õºíãºíöàãààíû MNS 4422 : 1997 5õ Óíäíû óñ. Íèòðàòûí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ׺뺺ò í¿¿ðñõ¿÷ëèéí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4350 : 1996 7õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 4340 : 1996 9õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Íèòðèò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3894 : 1986 5õ Óíäíû óñ. MNS 4343 : 1996 12 õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. êàäüìè òîäîðõîéëîõ. Ìàãíèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Óñàí ôåíîë òîäîðõîéëîõ àðãà ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 4424 :2005 3õ Óíäíû óñ. Ãèäðàçûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàõèëãààí äàìæóóëàõ òîäîðõîéëîõ 5õ 95 ÷àíàðûã . êîáàëüò.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óñàí ìàíäàë. MNS 4430 : 2005 3õ Óíäíû óñ. MNS 4420 : 1997 Óíäíû óñ. Õ¿íöëèéí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. Èîäèéí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íàòðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3896 : 1986 2õ Óíäíû óñ. Àììèàêèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºíãºí öàãààíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4431 : 2005 3õ Óíäíû óñ. Íèòðèòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4335 : 1996 ¯éëäâýðëýëèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4351 : 1996 4õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Ãàäàðãóóãèéí óñàí äàõü õàð òóãàëãûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4353 : 1996 ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Õëîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé çîðèóëàëòòàé öýâýðëýñýí óñ áýëòãýõ àðãà. MNS 3893 : 1986 6õ Óíäíû óñ. 4õ Êàëüöèéí àãóóëãûã MNS 4354 : 1996 5õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 4345 : 1996 9õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. Õëîð òîäîðõîéëîõ àðãà àãóóëãûã MNS 4423 : 1997 2õ Óíäíû óñ. Óðàíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ôîñôîðûí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

4-ôåíèëåíäèàìèíûã àøèãëàæ òèòðëýõ àðãà MNS (ISO) 4814 : 1999 3õ Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòîìåòðèéí àðãààð õèìèéí øèíæèëãýý õèéõ. Êàëüöè. íèòðàò. Öàõèëãààí õèìèéí àðãà íýðýõ 8õ äàìæóóëàõ MNS ISO 5815 : 2001 10 õ Óñíû ÷àíàð. 1-ð õýñýã: Íèéò áà õîëèìîã øүëòëýãèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 6777 : 2001 7õ Óñíû ÷àíàð. Öèàíèä òîäîðõîéëîõ. Óóññàí ôòîðèä. âàíàäèéí 0. Ôòîðèäèéã òîäîðõîéëîõ. 3-ð õýñýã:Õðîìàò. Öàõèëãààí òîäîðõîéëîõ ÷àíàðûí MNS ISO 6703-2 : 2005 15õ Óñíû ÷àíàð. Òð-Á-ýýð òèòðëýõ àðãà MNS ISO 7393-1 : 2001 MNS ISO 7150-1:2006 10õ Óñíû ÷àíàð. Àììîíè òîäîðõîéëîõ òèòðëýëèéí àðãà áà MNS ISO 7980 : 2003 5õ Óñíû ÷àíàð.01-2. 1-ð õýñýã: N. Àììîííèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. íèòðèò. ðÍ òîäîðõîéëîõ Áàðèéí MNS ISO 10304-2 : 2005 19õ Óñíû ÷àíàð.01-0.N-äèýòèë-1. Óóññàí àíèîíûã èîí ñîëèëöîîíû øèíãýíèé õðîìàîãðàôààð òîäîðõîéëîõ. Ïåðìàíãàíàòûí çààëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 6703-1 : 2005 15õ Óñíû ÷àíàð.5%-(m/m)-ûí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ MNS ISO 9965 : 2002 5õ Óñíû ÷àíàð. ñóëüôàòûí èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà 11 õ MNS ISO 11083 : 2001 8õ Óñíû ÷àíàð. Óóññàí àíèîíûã èîí ñîëèëöîîíû øèíãýíèé õðîìàòîãðàôààð òîäîðõîéëîõ. áðîìèä. 1-ð õýñýã: Öèàíèäûí íèéëáýð òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4889 : 1999 Óñíû ÷àíàð. îðòîôîñôàò. îðòîôîñôàò.íèòðàò. Ðåíòãåí ôëóîðåñöåíöèéí àðãà MNS ISO 5814 : 2005 10õ Óñíû ÷àíàð. Ìîëåêóëûí øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS ISO 10304-1 : 2005 14õ Óñíû ÷àíàð. Õëîðèä èîíû àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ õðîìàò èëðүүëýã÷èéí îðîëöîîòîéãîîð ìөíãөíèé íèòðàòààð òèòðëýõ /ìîðûí àðãà/ 6õ õýðýãöýýò õ¿÷èëòºðºã÷ MNS ISO 9963-1 : 2005 7õ Óñíû ÷àíàð. õëîðèä. 1-ð õýñýã:Áîõèðäîë áàãàòàé óñàíä òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 6878 : 2001 20 õ Óñíû ÷àíàð. Òºìðèéí àãóóëàìæèéã 1. 3-ð õýñýã: Ñóëüôîñàëèöèëèéí õ¿÷èë àøèãëàñàí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 4815 : 1999 4õ Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòîìåòðèéí àðãààð õèìèéí øèíæèëãýý õèéõ. òèîñóëüôàòûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 5663 : 2001 7õ Óñíû ÷àíàð. 1-ð õýñýã: Õÿëáàð àæèëëàãààòàé ñïåêòðîìåòðèéí àðãà 11 õ 96 . ìàãíè òîäîðõîéëîõ. Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà. Öèàíèä òîäîðõîéëîõ. íèòðèò. ñóëüôèò. Êüåëäàëèéí àçîòûã òîäîðõîéëîõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óñíû ÷àíàð. Õðîì (VI) òîäîðõîéëîõ.0%(m/m)-ûí àãóóëãàìæèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 7890-3 : 2001 7õ Óñíû ÷àíàð.10 ôåíàíòðîëèí õýðýãëýí òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS ISO 6059 : 2005 6õ Óñíû ÷àíàð. Íèòðàòûã òîäîðõîéëîõ. Øүëòëýãèéã òîäîðõîéëîõ. Õèìèéí òîäîðõîéëîõ MNS ISO 9297 : 2005 5õ Óñíû ÷àíàð. Ñåëåíèé îðîëöîîòîéãîîð ýðäýñæ¿¿ëñíèé äàðààõ àðãà MNS ISO 6332:2006 7õ Óñíû ÷àíàð. 2-ð õýñýã: Õàÿãäàë óñàíä áðîìèä. MNS (ISO) 4818 : 1999 5õ Óñíû ÷àíàð. òèîöèàíàò. Ñóëüôàò òîäîðõîéëîõ. Õîðòîé õ¿íä ìåòàëë òîäîðõîéëîõ. õëîðèä. õëîðèä àøèãëàñàí æèíãèéí àðãà MNS ISO 10523 : 2001 Óñíû ÷àíàð. 2-ð õýñýã: Õÿëáàð ÿëãàðäàã öèàíèäûã òîäîðõîéëîõ MNS 5032 : 2001 4õ Óñíû ÷àíàð. Óóññàí õ¿÷èëòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ èîäîìåòðèéí àðãà MNS ISO 10359-2 : 2002 8õ Óñíû ÷àíàð. Íèòðèò òîäîðõîéëîõ. Ñåëåíè òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4816 : 1999 8õ Óñíû ÷àíàð. ׺뺺ò áà íèéò õëîðûã òîäîðõîéëîõ.5äèôåíèëüêàðáàçèä àøèãëàñàí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS ISO 10304-3 : 2005 22õ Óñíû ÷àíàð. èîäèä. Øèíãýëýõ áà óðãóóëàõ àðãà MNS ISO 6060 : 2001 Óñíû ÷àíàð. 6-ð õýñýã: Õðîìûí 0. 2-ð õýñýã MNS (ISO) 4817 : 1999 5õ Óñíû ÷àíàð. òèòàí. Àììîíèé ìîëèáäàò àøèãëàí ôîñôîð òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS ISO 9280 : 2001 10 õ Óñíû ÷àíàð. Óóññàí õү÷èëòөðөã÷èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. 1. Êàëüöè áà ìàãíèéí íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. 6-ð õýñýã: Ìîëèáäåí. Áèîõèìèéí õýðýãöýýò õ¿÷èëòºðºã÷èéã 5 ºäðèéí äàðàà òîäîðõîéëîõ. ñóëüôàòûã èîí ñîëèëöîîíû øèíãýíèé õðîìàîãðàôààð òîäîðõîéëîõ.

080.060. Òàéëáàð òîëü. òîäîðõîéëîëò. ºíãº. 2-ð õýñýã. 13. Óóññàí àíèîíûã èîí ñîëèëöîîíû øèíãýíèé õðîìàòîãðàôààð òîäîðõîéëîõ 4-ð õýñýã: Áîõèðäîë áàãàòàé óñàíä õëîðàò. Õàëóóíä òýñâýðòýé ãýäýñíèé á¿ëãèéí áè÷èë áèåòýí áîëîí òààìàãëàæ áóé 1.060. Øèìýã÷ õîðõîé èëð¿¿ëýõ àðãà MNS ISO 9174 : 2007 10õ Óñíû ÷àíàð.01 Õºðñíèé ÷àíàð áà õºðñ ñóäëàëûí íèéòëýã àñóóäàë MNS (ISO) 7887 : 1994 9õ Óñíû ÷àíàð.060. MNS 4693 : 1998 5õ Óñíû ÷àíàð . Õýýðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. Óñíû áèîëîãèéí øèíæ ÷àíàðûí øèíæèëãýý MNS 3985 : 1987 3õ Áàéãàëü õàìãààëàë. 1-ð õýñýã MNS 4695 : 1998 7õ Óñíû ÷àíàð .Áè÷èë àìü ñóäëàëûí øèíæèëãýýíä õýðýãëýäýã ÿëòàñò ø¿¿ëò¿¿ðèéí øèíæèëãýýíèé ä¿íã ¿íýëýõ. Ò¿âøèíä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãà áóëèíãàðûã MNS 3936 : 1986 25 õ Àõóéí õýðýãöýý.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5789 : 2007 Óñíû ÷àíàð. Áèíäýð (Be)-èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 4698 : 1998 11 õ Óñíû ÷àíàð-Ãýäýñíèé á¿ëãèéí áè÷èë áèåòýí. MNS 3897 : 1986 7õ Óíäíû óñ. Õºðñ õàìãààëàõ áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõòýé õîëáîãäîõ íýð òîìú¸î.Ãýäýñíèé á¿ëãèéí áè÷èë áèåòýí. Ðàäèé 226-ã òîäîðõîéëîõ àðãà 13.Ñóëüôèò çàäëàõ àãààðã¿éòýí áè÷èë áèåòíèé (clostrida) ¿ð òîîëîõ áà èëð¿¿ëýõ. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõàä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 4696 : 1998 MNS ISO 11074-2:2001 16 õ Õºðñíèé ÷àíàð. 7õ ¿íýð. Àðèóí öýâðèéí áàéäëûí ¿ç¿¿ëýëòèéí íýð òºðºë. Ñòðîíöèé-90-èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ öèàíèä òîäîðõîéëîõ Óñíû ÷àíàð . Õðîìûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 5666:2006 6õ Óñíû áèîëîãèéí øèíæ ÷àíàðûí øèíæèëãýý. MNS 5790 : 2007 Óñíû ÷àíàð. Õºðñíèé äýýæ àâàõòàé õîëáîãäîõ íýð òîìú¸î. 1-ð õýñýã. Ìàíãàíè òîäîðõîéëîõ àðãà 5õ (Mn)-èéí àãóóëàìæèéã MNS 4697 : 1998 16 õ Óñíû ÷àíàð .70 øèëýí ñóäàëò MNS 3298 : 1991 6õ Õºðñ.coli-ã èëð¿¿ëýõ áà òîîëîõ.Ñóëüôèò çàäëàõ àãààðã¿éòýí áè÷èë áèåòíèé ¿ð òîîëîõ áà èëð¿¿ëýõ. MNS (ISO) 4890 : 1999 28 õ Õºðñíèé ÷àíàð.99 Óñíû ÷àíàðò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3895 : 1986 5õ Óíäíû óñ. MNS ISO 11074-1:2001 8 õ Õºðñíèé ÷àíàð. Õºðñíèé õÿëáàðøóóëñàí òàéëáàð MNS 4694 : 1998 5õ Óñíû ÷àíàð . õàëóóíä òýñâýðòýé ãýäýñíéè á¿ëãèéí áè÷èë áèåòýí áîëîí òààìàãëàæ áóé E. Õîò ñóóðèí ãàçðûí õºðñíèé àðèóí öýâðèéí ¿íýëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëòèéí íîðì õýìæýý. MNS 4288 : 1995 6õ Áîõèð óñ öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí áàéðøèë. õëîðèòûã òîäîðõîéëîõ àðãà 13. Òýæýýëò îð÷íû äîòîð íü áóþó ãàäàðãà äýýð íü óðãàñàí íÿíãèéí Ẻãíºðëèéã òîîëîõ.Àìüäðàõ ÷àäâàðòàé áè÷èë áèåòíèé òîîã òîîëîõ. Øèíãýí òýæýýëò îð÷èíä áàÿæóóëàõ àðãà. Coli. Óìáóóð áîäèñûã ø¿¿ëò¿¿ðýýð ø¿¿æ òîäîðõîéëîõ 13. MNS ISO 11923 : 2001 8õ Óñíû ÷àíàð. 2-ð õýñýã: Îëîí õóðóó øèëýíä (áàéæ áîëîõ õàìãèéí èõ òîî) òîäîðõîéëîõ MNS ISO 11885 : 2007 13õ Óñíû ÷àíàð-Èíäóêöèéí õîëáîîò ïëàçì àòîì öàöàðãàëòûí ñïåêòîðîñêîïèéí àðãààð 33 ýëåìåíòèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5033:2001 4õ Óñíû ÷àíàð.60 Óñíû ôèçèê øèíæ ÷àíàðûí øèíæèëãýý MNS 3900 : 1986 Óíäíû óñ.080 Õºðñíèé ÷àíàð. Áîõèð óñíû öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí èäýâõò ëàãèéã òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS ISO 10304-4 : 2007 16õ Óñíû ÷àíàð. õëîðèä.ã èëð¿¿ëýõ áà òîîëîõ. ªí㺠òîäîðõîéëîõ áà øàëãàõ MNS 3297 : 1991 5õ Õºðñ. Òàéëáàð òîëü. 2-ð õýñýã 4õ MNS ISO 11464 : 2002 97 11 õ . òîäîðõîéëîõ àðãà. Àìò. óíäíû çîðèóëàëòòàé óñ. Íèéò òèòðèìåòðèéí àðãà. òîäîðõîéëîëò. öýâýðëýãýýíèé òåõíîëîãè. ªí㺠òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5791 : 2007 7õ Óñíû ÷àíàð. Õºðñ ñóäëàë MNS 4432 : 1997 2õ Óíäíû óñ. 13. ßëòàñò ø¿¿ëò¿¿ðèéí àðãà. Õºðñ.

ĺëíèé áîëîí öàõèëãààí äóëààíû àòîìûí øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà 8õ ¿ç¿¿ëýëòèéã MNS 5145 : 2002 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. Àìüñãàë ¿¿ñãýõ àðãà 13. íèéò MNS 2490 : 1977 12 õ Õºðñíèé øèíæèëãýýíèé ä¿íã ñòàòèñòèê àðãààð áîëîâñðóóëàõ. àæëûí áàéðíû çºâøººðºõ ò¿âøèí. Ýõ áîäèñ. Õºðñíèé áàêòåðèéí áèîìàññ òîäîðõîéëîõ 1 ä¿ãýýð õýñýã.30 ÷àíàð MNS 4004 : 1987 4õ Õºðñ. MNS 3243 : 1989 9õ Õºðñíèé õÿëáàð çàäëàõ àçîòûã Òþðèíêîíîíîâûí àðãààð òîäîðõîéëîõ. Òàéëáàð òîëü 53 õ àãðîõèìèéí MNS 5034:2001 4õ Õºðñíèé ÷àíàð. íèêåëü.20 Õºðñíèé ôèçèê øèíæ ÷àíàð MNS 2143 : 2000 19 õ Õºðñíèé õóâèéí æèíã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà. Õàìãààëàõ ãàçàðäóóëãà òýãëýëò MNS ISO 10390 : 2001 7õ Õºðñíèé ÷àíàð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õºðñíèé ÷àíàð. õÿíàëò òàâèõ øààðäëàãà MNS ISO 11046 : 2003 18 õ Õºðñíèé ÷àíàð. MNS 3307 : 1991 27 õ Õºðñ. Õºðñíèé õèìèéí ýëåìåíò¿¿äèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºðñíèé õèìèéí ¿ç¿¿ëýëò MNS 3242 : 1989 3õ Õºðñíèé íèéò àçîòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºðñíèé áàêòåðèéí áèîìàññ òîäîðõîéëîõ 2 äóãààð õýñýã. MNS ISO 6107-1 : 2002 Óñíû ÷àíàð. Íèë óëààí òóÿàíû ñïåêòðîìåòð áà õèéí õðîìàòîãðàôûí àðãà MNS 5150 : 2002 98 4õ . ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. öàéðûã òîäîðõîéëîõ. Äýýæ àâàõ.05 Õºðñíèé íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 14240-2 : 2003 11 õ Õºðñíèé ÷àíàð. 13. Õºðñíèé òîäîðõîéëîõ. êàëèéã òîäîðõîéëîõ Ìà÷èãèíû àðãà. õàäãàëàõ æóðàì. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. õÿíàëò òàâèõ øààðäëàãà MNS 5149 : 2002 4õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. Õ¿ðýõ õ¿÷äýë áà ã¿éäëèéí çºâøººðºõ äýýä ò¿âøèí MNS (ISO) 11260 : 2000 10 õ Õºðñíèé ÷àíàð. Ôèçèê-õèìèéí äýýæèéã áîëîâñðóóëàõ àðãà øèíæèëãýýíèé MNS ISO 6340 : 2003 17 õ Óñíû ÷àíàð. MNS 3215 : 1982 Õºðñ. Ñàëìîíåëëûí òºðëèéã èëð¿¿ëýõ àðãà MNS ISO 14240-1 : 2003 5õ Õºðñíèé ÷àíàð. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé.080. Õºðñíèé õÿëáàð óóñäàã äàâñíû õèìèéí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Áàðèéí õëîðèäûí óóñìàë àøèãëàí ñóóðèéí õàíàëòûí ò¿âøèí áà èäýâõòýé êàòèîí ñîëèëöîëûí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 6107-7 : 2002 Óñíû ÷àíàð. àæëûí áàéðíû õ¿÷ëýãèéí çºâøººðºõ ò¿âøèí. ìàíãàíè. Öàõèëãààíû àþóëã¿é àæèëëàãàà. Óòàõ-õàíäëàõ àðãà øèíæèëãýýíèé MNS ISO 11466 : 2007 6õ Õºðñíèé ÷àíàð . íèéò MNS 3308 : 1991 24 õ Õºðñ. Õºðñíèé áèîëîãèéí øèíæ MNS 5146 : 2002 8õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë.080. Æèíãèéí àðãà MNS 3675 : 1984 18 õ Õºðñíèé îðãàíèê áîäèñûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà.Õààíû äàðñàíä óóñäàã äàãàëäàõ ýëåìåíò¿¿äèéã ÿëãàí óóñãàõ 13. õÿíàëò òàâèõ øààðäëàãà MNS ISO 11047 : 2001 21 õ Õºðñíèé ÷àíàð. Æèíãèéí ¿íäñýí äýýð óñíû àãóóëãà áà õóóðàé áîäèñûã òîäîðõîéëîõ. 10 õ òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4888 : 1999 5õ Õºðñíèé ÷àíàð. Ýðäýñ òîñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. Õºäºë㺺íò ôîñôîð. ¯éëäâýðëýëèéí äàâòàìæòàé öàõèëãààí îðîí. MNS 2305 : 1994 8õ Õºðñ. êàëèéã òîäîðõîéëîõ ×èðèêîâûí àðãà. õàð òóãàëãà. Õºðñíèé õèìèéí ýëåìåíò¿¿äèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºäºë㺺íò ôîñôîð. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. çýñ. MNS 3310 : 1991 Õºðñ. Òàéëáàð òîëü 8õ íÿãòûã èõ MNS 5148 : 2002 6õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. õðîì. Àæëûí áàéðíû õ¿÷ëýãèéí çºâøººðºõ ò¿âøèí.080.080. ñàâëàõ. Õàìãèéí ëàáîðàòîðèéí àðãà. ÐÍ-ûã òîäîðõîéëîõ MNS 5147 : 2002 2õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. Ðàäèîãèéí ñ¿ëæýýíèé öàõèëãààí ñîðîíçîí îðîí.10 13. Öàõèëãààíû àþóëã¿é àæèëëàãàà. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. Øèìýã÷ õîðõîé èëð¿¿ëýõ àðãà MNS 4006 : 1987 4õ Õºðñ. Öàõèëãààí ñòàòèê îðîí. Õºðñíèé óñàí îð÷íû õàíäìàëä êàäüìè. êîáàëüò. òýýâýðëýõ. MNS 3309 : 1991 13 õ Õºðñ.

Öàõèëãààíû àþóëã¿é àæèëëàãàà. ýð¿¿ë àõóé. ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí ñàëõèâ÷. ãýäýñíèé á¿ëãèéí õàëóóí äààäàã íÿí áîëîí áàéæ áîëîõ Å Coli-ã èëð¿¿ëýõ àðãà MNS 4995:2000 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. óðãàìëûí òàëõëàãäëûã òîãòîîõ åðөíõèé øààðäëàãà 13. Ãýäýñíèé á¿ëãèéí íÿí. ò¿¿íèé àíãèëàë. Ýð¿¿ë àõóé. MNS 5078 : 2001 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. ýð¿¿ë àõóé. àãààðæóóëàëòûí ñèñòåìä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-101 : 1991 3õ Ðàäèîäàâòàìæòàé öàõèëãààí ñîðîíçîí îðîí. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà. À÷èõ áóóëãàõ àæëûí àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-099 : 1991 3õ Ýìýãòýé÷¿¿ä. òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0012-3-007 : 1983 MNS 5107 : 2001 MNS 0012-3-005 : 1983 13 õ Ìîä ç¿ñýëò. ýð¿¿ë àõóé. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. õýìæèõ àðãàä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-0-001 : 1987 2 õ ¯íäñýí ä¿ðýì. òîäîðõîéëîëò MNS 4969 : 2000 7õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. MNS 5106 : 2001 4õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-3-006 : 1983 8 õ Áóäãèéí àæèë. MNS 5079 : 2001 5õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. åðºíõèé øààðäëàãà.080. àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5367 : 2004 8õ Õºðñ. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4968 : 2000 4õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. 纺õ à÷ààíû ìàññûí äýýä õýìæýý 13. Äîðãèîíû íîðì. ¯éëäâýðèéí ýð¿¿ë àõóé MNS 4996:2000 5õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà.40 Õºðñíèé óñíû øèíæ ÷àíàð MNS 4992:2000 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. åðºíõèé MNS 5105 : 2001 14 õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. ýð¿¿ë àõóé. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. ò¿¿íèé õ¿÷èí àíãèëàë. Õèìèéí õîðò áîäèñûí àíãèëàë áà àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. ýð¿¿ë àõóé.100 Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. 15 õ Àþóëã¿é MNS 5080 : 2001 15 õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. òýìäýãëýãýý ç¿éëèéí MNS 0012-0-006 : 1989 3 õ Õºäºëìºð õàìãààëëûí õýìæèëç¿éí õàíãàëò. Ýð¿¿ë àõóéí ñóðãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò ¿íäñýí ä¿ðýì MNS ISO 11269-2 : 2002 9õ Õºðñíèé ÷àíàð. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû øààðäëàãà. 17 õ 99 4õ . Àæëûí áàéðíû ãýðýëò¿¿ëãèéí íîðì. Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. MNS 0012-3-002 : 1982 Ìîä áîëîâñðóóëàëò. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà. Õºäºëìºðèéí íºõöºë.99 Õºðñíèé ÷àíàðò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 4994:2000 12 õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìîä áýëòãýëèéí àæèë.080. Ñèñòåìèéí á¿òýö. MNS 5029 : 2001 5õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Õèìèéí õîðò áîäèñûí øîøãî. Õºðñíèé óðãàìëûí áîõèðäîëòûí íºëººëëèéã òîäîðõîéëîõ 2-ð õýñýã MNS 4970 : 2000 4õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Àæëûí áàéðíû àãààð äàõü òîîñíû àãóóëãûã õýìæèõýä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-0-002 : 1987 2 õ Íýð òîìü¸î òîäîðõîéëîëò MNS 0012-0-005 : 1988 2 õ Õºäºëìºðèéí íºõöºë. Ìýäðýë ñýòýõ¿éí à÷ààëëûã ¿íýëýõ ¿ç¿¿ëýëòèéí íîðì. Öàõèëãààíû àþóëã¿é àæèëëàãàà. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. ªðãºõ. Ýð¿¿ë àõóéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéí õýìæýý. Íýð òîìú¸î. Äîðãèî õýìæèõýä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5546 : 2005 4õ Áýë÷ýýðèéí ãàçðûí õөðñíèé ýëýãäýë ýâäðýë. õºäºëìºðèéí íºõöëèéí ¿íýëãýý àæèëëàãààíû MNS 0012-3-004 : 1983 10 õ Àâòîìàøèíû òåõíèêèéí ¿éë÷èëãýý çàñâàð. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà. Íýð òîìú¸î. íàñàíä õ¿ðýýã¿é õ¿ì¿¿ñèéã àæèëëóóëàõûã õîðèãëîõ àæëûí áàéðíû íºõöºë. MNS 5010:2001 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5151 : 2002 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. ýð¿¿ë àõóé. òîäîðõîéëîëò. õ¿÷èí ç¿éë.

Ìåõàíèê øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Îðîí ñóóö. íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãàëûí àþóëã¿é áàéäàë MNS 5002 : 2000 6õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. MNS 0012-1-016 : 1988 3 õ ÕÕÑÑ.01 Ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ íèéòëýã ñòàíäàðò MNS 0012-105 : 1994 4õ ÕÕÑÑ. ýð¿¿ë àõóéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîíû òàëààðõ óäèðäàìæ 13. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà. ãàëûí àâòîìàøèíû òîî MNS 0012-1-009 : 1985 3 õ ÕÕÑÑ. Àþóëã¿éí òåõíèêèéí øààðäëàãà.220 Ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ 39 õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Øóóãèàíààñ õàìãààëàõ õýðýãñýë áà àðãóóä. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäàë åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0012-1-017 : 1988 7 õ ÕÕÑÑ. MNS 4244 : 1994 87 õ Õºäºëìºð õàìãààëëûí ñòàíäàðòûí ñèñòåì.220. Øóóãèàíû íîðì. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäàë. ýð¿¿ë àõóé. MNS 0641 : 1989 9õ Ãàë ýñýðã¿¿öýõ òåõíèê ¿íäñýí òºðºë. èðãýíèé áàðèëãàä áàéæ áîëîõ øóóãèàíû òºâøèí.110 áàéäàë MNS 0639 : 1989 13 õ Ãàëûí òåõíèê íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò Ìàøèí òåõíèêèéí àþóëã¿é MNS 1800 : 1973 9õ Àþóëã¿éí òåõíèê. 4õ MNS 4284 : 2006 100 3õ .220. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Øàòàìõàé òîîñíû òýñðýëò. Åðºíõèé MNS 4247 : 1994 8õ Àâòîìàøèí. òðàêòîð áîëîí ÕÀÀ-í ìàøèíû öîíõíû áîëîí ñàëõèâ÷èéí àþóëã¿éí øèë.40 Ìàòåðèàë á¿òýýãäýõ¿¿íèé øàòàæ.10 Ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ MNS 5247 : 2003 3õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ò¿ãýýã¿¿ðèéí öîãöîëáîð MNS 5003 : 2000 3õ Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. Õýò ºíäºð äóó. 13.220. Ãàë óíòðààõ àíãèéí çýðýãëýë. Øóóãèàí. Øóóãèàí õýìæèõýä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà. òîäîðõîéëîõ àðãà Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà. áàéãóóëëàãà áàðèëãà áàéãóóëàìæèä ãàë óíòðààõ àíõàí øàòíû áàãàæ õýðýãñëèéí çàéëøãүé áàéõ øààðäëàãà.20 Õ¿íä õàìààðàõ ÷è÷èðãýý.200 Îñîë áà ãàìøãèéí õÿíàëò 13. íîðì Õ¿íä õàìààðàõ äóó ÷èìýý 13. àþóëã¿é àæèëëàãààíû åðºíõèé øààðäëàãà. 13.180 Ýðãîíîìèê MNS (ISO) 6385 : 2000 7õ Àæëûí ñèñòåìèéí äèçàéí äàõü ýðãîíîìèêèéí çàð÷èì MNS 5027 : 2001 òîìú¸î MNS 5108 : 2001 3õ Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ. Òýñâýðëýí øàòäàã ìàòåðèàëûí àíãè òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5282 : 2003 5õ Íåôòü. áà MNS 4115 : 1991 11 õ Áàðèëãûí ãàëûí àþóëã¿é áàéäàë. ýð¿¿ë àõóé. Õýò ºíäºð äóó. Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí íîöîõ ÷àíàð. áàéðëàë ¿éë÷èëãýý øèë. Àæ àõóéí íýãæ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë. çýðýãëýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. Ýðãîíîìèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS ILO-OSH 1 : 2003 13.120 Àõóéí àþóëã¿é áàéäàë áà MNS 5566 : 2005 7õ Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ. Àæëûí áàéðàíä äóóíû äàðàëòûã õýìæèõ àðãà. MNS 0012-4-005 : 1985 5 õ ÕÕÑÑ. Àíãèëàë. 13. ¿éëäâýðëýëèéí ýð¿¿ë àõóé. Äýëãýö á¿õèé òîíîã òºõººðºìæòýé àæèëëàõ ýð¿¿ë àõóé. íîöîõ øèíæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13.140 7õ áàéäàë. Áèåèéí õ¿÷íèé àæëûí à÷ààëëûã ¿íýëýõ ¿ç¿¿ëýëòèéí íîðì.220. 13. ãàë óíòðààõ óñ Ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. ªðãºõ êðàíû õàìãààëàõ õýðýãñýë MNS 0640 : 1989 Ãàëûí àþóëã¿é òîäîðõîéëîëò MNS 4246 : 1994 17 õ Òýýâðèéí õýðýãñýë. ýð¿¿ë àõóé.160 öîõèëò Íýð MNS 4999:2000 13 õ Ãàëûí àþóëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë.

13. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 13. Ãàäàðãûí áîõèðäëûí ¿íýëãýý. Ðåíòãåí îíîøëîãîîíû òөõөөðөìæèéí àæèëëàãààíä ÷àíàðûí õÿíàëò õèéõ MNS 0012-1-018 : 1988 6 õ ÕÕÑÑ. 1-ð õýñýã: Çàãâàð õèéöèéí çàð÷èì äàðàëòààñ MNS ISO 8690 : 2002 26 õ Öàöðàã èäýâõèò áîäèñîîð áîõèðäñîí ãàäàðãóóã èäýâõèéã¿é áîëãîõ. Ýðñäýëòýé àæèëëàãàà MNS 5391:2004 12õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. MNS ISO 9271 : 2002 21 õ Öàöðàã èäýâõèò áîäèñîîð áîõèðäñîí ãàäàðãóóã èäýâõèã¿é áîëãîõ. MNS 5518:2005 6õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Çàõûí ýðõòýí áà í¿äíèé õóâèéí òåðìîëþìèíåñöåíöè äîçèìåòð Òýñðýëòýýñ õàìãààëàõ MNS 0012-104 : 1994 4õ Òýñðýëòèéí àþóëã¿é áàéäàë. ×èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS IEC 10648-2 : 2002 17 õ Áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ ãýð. MNS 5625:2006 3õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Äàõü ðàäîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ öºìèéí ìºðèéí õàòóó áèåò äåòåêòîðûí àðãà 17 õ 101 . MNS 4302 : 1996 5õ ¯éëäâýðëýëèéí òýñðýõ áîäèñ. Åðºíõèé øààðäëàãà. Áîõèðäîëã¿é òààòàé áàéäëûã òóðøèõ áà ¿íýëýõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13.15 ÌýÂ-ýýñ èõ áåòà ýíåðãèòýé) áà àëüôà ¿¿ñã¿¿ð 13.260 Öàõèëãààí öîõèõîîñ õàìãààëàõ. Áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí ¿åèéí öàõèëãààíû àþóëã¿é àæèëëàãàà.50 Ãàëä òýñâýðòýé áàðèëãûí ìàòåðèàë áà ýëåìåíò MNS ISO 7503-2 : 2001 6 õ Ãàäàðãûí áîõèðäëûí ¿íýëãýý. Èäýâõæ¿¿ëñýí í¿¿ðñ àøèãëàí îðîí áàéðíû àãààðò ðàäîí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0012-4-015 : 1988 2 õ ÕÕÑÑ. Öàõèëãààíû õ¿÷äýëèéí òýìäýã. MNS 5626:2006 5õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. 3-ð õýñýã: Èçîìåð øèëæèëòèéí áà ýëåêòðîí ø¿¿ðäýã ¿¿ñã¿¿ð.220. 2-ð õýñýã: Áèò¿¿ìæëýëèéí àëäàãäàë áîëîí õîëáîãäîõ øàëãàõ àðãàòàé íèéö¿¿ëñýí àíãèëàëò MNS 4223 : 1994 10 õ Òýñðýõ áîäèñ òåõíèêèéí øààðäëàãà. Îðîí áàéðíû àãààð äàõü ðàäîíû çºâøººðºãäºõ õýìæýý 13. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.240 õàìãààëàõ Õýò ºíäºð MNS ISO 10703 : 2002 20 õ Óñíû ÷àíàð. Øàòäàãã¿é ìàòåðèàëûí àíãè òîäîðõîéëîõ àðãà. Ø¿ðãýëòèéí õ¿÷äýë áà ã¿éäëèéí áàéæ áîëîõ äýýä õýìæýý. MNS 4408 : 1997 4õ Ýìóëüñèéí òýñðýõ áîäèñ. áàãà ýíåðãèéí áåòà ¿¿ñã¿¿ð (Eβmax) 13. ñîðèëò áà õýðýãëýý MNS 5628:2006 4õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Ðàäèî èäýâõò áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ õóâöàñ. Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí íîöîõ ÷àíàð. 1-ð õýñýã: Áåòà ¿¿ñã¿¿ð (0. Óñàí äàõü ðàäîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ øèíãýí ñöèíòèëëÿöèéí àðãà MNS ISO 361 : 2001 2õ Èîí÷ëîã÷ öàöðàãèéí ¿íäñýí òýìäýã MNS ISO 7503-1 : 2001 õýñýã: MNS ISO 7503-3 : 2001 28 õ Ãàäàðãûí áîõèðäëûí ¿íýëãýý.280 Öàöðàãààñ õàìãààëàõ MNS ISO 8194:2001 20 õ Öàöðàãààñ õàìãààëàõ. ªíäºð ÿëãàõ ÷àäâàðòàé ãàììà öàöðàãèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãààð öàöðàã èäýâõèò íèêëèäûí èäýâõæèëèéí êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 10648-1 : 2002 25 õ Áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ ãýð. Öàõèëãààíû àþóëã¿é áàéäàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ãàëûí àþóëààñ õàìãààëàõ. Õýëáýð õýìæýý. Åðºíõèé øààðäëàãà. Òðèòèéãýýð áîõèðäîõ ãàäàðãóó MNS 4116:1991 8õ Áàðèëãûí ãàëûí àþóëã¿é áàéäàë. Íýõìýë ýäëýõ¿¿íèéã áîõèðäîëã¿é áîëãîõ áîäèñûí ñîðèëò Åðºíõèé MNS ISO 12794 : 2002 22 õ Öºìèéí ýíåðãè. MNS 4660 : 1998 8õ Öàõèëãààí òºõººðºìæòýé àæèëëàõ ¿åèéí õóâöàñ áà áàãàæ õýðýãñýë.230 3õ àþóëã¿é áàéäàë. Óñàí. Äèçàéí ñîíãîëò.99 Ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 5390 : 2004 Öàõèëãààíû ãàëûí øààðäëàãà 2-ð MNS 5629:2006 2õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò.220. MNS 4301 : 1996 2õ Òýñðýõ áîäèñûí øèíãýýõ ÷àäâàð òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãàëûí àíãèëàë. Òåðìîëþìèíåñöåíöèéí äîçèìåòðèéí àðãà MNS 0012-3-009 : 1990 16 õ ÕÕÑÑ. ãàììàñïåêòðîìåòðèéí àðãà Ëàáîðàòîðèéí MNS 5627:2006 2õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò.

ø¿¿ëò¿¿ðòýé áàã. Àþóëã¿é òýìäýã áà äîõèîíû ºí㺠13. õàëüòðàõààñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. MNS 4643 : 1998 12 õ Õºäºëìºð õàìãààëàë.300 Àþóëòàé áàðààíààñ õàìãààëàõ õàìãààëàõ MNS 5621:2006 5õ Òîëãîé õàìãààëàõ õýðýãñýë.320 Äîõèîëîë áà àíõààðóóëãûí òîãòîëöîî MNS 5620:2006 10õ Àìüñãàëûí çàìûã õàìãààëàõ õýðýãñýë /õîøóóâ÷. óòààíû áàãíû ø¿¿ã÷ øîõîé. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õóâèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.70 Àâðàõ õàíòààç.60 õàìãààëàõ 13.340. Óñàí äàõü ðàäîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ãàììàñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 5389 : 2004 4õ Òîëãîé õàìãààëàõ õýðýãñýë. Áýýëèé àæèëëàãààíû Õàìãààëàëòûí 13. õàìãààëàëòûí õóâöàñíû ìàòåðèàëûí äàðàëòàé øèíãýíèé íýâòðýëèéã ýñýðã¿¿öýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ 13. MNS 5479 : 2005 6õ Àþóë ó÷ðóóëàõ áàðààíû ýñðýã õàìãààëàëò Õèìèéí õîðò áîäèñûí õàÿãäëûã óñòãàõàä òàâèõ øààðäëàãà 13.310 Í¿ä MNS 4286 : 1995 3õ Õîðò õèé. Ãýìò õàëäëàãààñ õàìãààëàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 13. Òîëãîé õàìãààëàõ õýðýãñýë 102 5õ .10 Îé÷èõ.99 MNS ISO 13994 : 2003 16õ Õèìèéí øèíãýí áîäèñîîñ õàìãààëàõ õóâöàñ.340 òºõººðºìæ 13.340. MNS 5624:2006 4õ Òîëãîé õàìãààëàõ õýðýãñýë.340. Ãàäàðãûí áîõèðäîëòûí áàéæ áîëîõ õýìæýý MNS 3306:1991 3õ Ñîíñãîëûí ýðõòýíã õàìãààëàõ íýã á¿ðèéí õýðýãñýë. õºâ¿¿ð áà õºâºã÷ õýðýãñýë àþóëã¿é Õàìãààëàëòûí õóâöàñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 13688 : 2000 12 õ Õàìãààëàëòûí õóâöàñ åðºíõèé øààðäëàãà 13.340. Àæëûí òóñãàé ãóòàë MNS 4931 : 2000 4õ Õºäºëìºðèéí õàìãààëàõ õýðýãñýëä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4930 : 2000 4õ ¯éëäâýðëýëèéí òîíîã òºõººðºìæèéí àæèëëàãàà. Í¿¿ðýâ÷ MNS 5478 : 2005 3õ Àþóë ó÷ðóóëàõ áàðààíû ýñðýã õàìãààëàëò. òóñãààðëàñàí àãààðòàé á¿òýí áàã/ MNS 0012-4-002 : 1985 38 õ Äîõèîíû ºíãº.340. Öºìèéí öàöðàãèéí òóíãèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý MNS 5388 : 2004 4õ Òîëãîé õàìãààëàõ õýðýãñýë. (÷èõýâ÷) MNS 5631:2006 4õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Ñîíñãîë õàìãààëàõ õýðýãñýë.340. ×èõýâ÷.340. Õèãèòåñò èëð¿¿ëýõ ãóóðñààð õýìæèëò õèéõýä òàâèõ øààðäëàãà 13. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ àðãà.340. Åðºíõèé øààðäëàãà Ãàðíû õàìãààëàëò Õàìãààëàëòûí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS 0012-4-007 : 1981 Õàìãààëàõ õàøëàãà. Àíãèëàë. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû òýìäýã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5630:2006 3õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò.50 òîíîã 13.40 MNS 5622:2006 9õ Ãàðíû õàìãààëàëò. Äóóëãà MNS 0012-0-003 : 1981 2 õ ¯éëäâýðëýëèéí àþóëòàé áà õîðòîé õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä. õºâºõºä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ. áºã뺺 MNS 5632:2006 3õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò.20 Õºëíèé õàìãààëàëò MNS 5623:2006 4õ Õºëíèé õàìãààëàëò. óòààíààñ õàìãààëàõ áàãíû ø¿¿ã÷ øîõîé. õýðýãñýë.340. Í¿äíèé øèë 13.01 Õàìãààëàëòûí òîíîã Òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë 13.30 Àìüñãàëûí çàìûã õàìãààëàõ õýðýãñýë MNS 4285 : 1995 2õ Õîðò õèé.

MNS 3-147 : 1999 25 õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò.020 Õýìæèëç¿é íèéòëýã àñóóäàë õýðýãñëèéí ñîíãîëò. ýðäñèéí ò¿¿õèé ýäèéí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. õýðýãñýë. ÕÝÌÆÈËÇ¯É ÁÀ ÕÝÌÆÈËÒ. SPS-íèé ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð MNS 3-076 : 1983 9õ ×óëóóí äàâñ S2-íû ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. Àãóóëãà çîõèîí áàéãóóëàëò. MNS 3-115 : 1986 41 õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. MNS 18:1982 24õ Òóðøèëòûí òàðõàëòûí ôóíêö îíîëûí òàðõàëòòàé òîõèðîõ ýñýõèéã øàëãàõ äүðýì MNS 3-059 : 1982 15 õ Ò¿¿õèé ýä. MNS 3-036 : 1982 4õ Óóëûí ÷óëóóëàã. èòãýõ çààãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3-045 : 1982 7õ "Øîõîéí ÷óëóó ÊÍ-2" -ûí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. Íàðíû öàöðàã õýìæèõ õýðýãñýë. Ëàáîðàòîðè õîîðîíäûí àòòåñòàò÷èëàë ÿâóóëàõ æóðàì. ÔÈÇÈÊ ¯ÇÝÃÄÝË áà õýìæèëòèéí MNS 3-000 : 1974 36 õ Õýìæëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõ óëñûí ñèñòåì. àøèãëàõ ¿éë àæèëëàãààíû õýìæèëç¿éí õàíãàëò. Àíãèëàëò. MNS 3-067 : 1983 MNS 2657 : 1987 11 õ Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæèéí ýòàëîí. Øàëãàõ àðãà. MNS 3-095 : 1984 10 õ ¯ëãýð æèøýý õýìæèõ õýðýãñýë çîõèîí á¿òýýõ. Ãðàíóëîìåòðèéí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ øèãø¿¿ðèéí àðãà. MNS 3-108 : 1985 3õ Õýìæèõ õýðýãñýë øàëãàõ àðãà øàëãàëòûí ÍÒÁÁ. MNS 3-002 : 1991 41 õ Õýìæèëç¿é. MNS 2658 : 1999 4õ Øàëãàëòûí ñõåì¿¿ä. Íàðèéâ÷ëàëûí íîðìûã æèøèõ ä¿ãíýëò õèéõ. õýðýãñýë. MNS 3-138 : 1990 6õ Çóðàã òºñºë çîõèîí á¿òýýõ áîëîí òåõíîëîãèéí áàðèìò áè÷ã¿¿äýä õýìæèëç¿éí ìàãàäëàãàà õèéõ æóðàì. MNS 3-070 : 1983 9õ Ìîíöîíèò ÌÂ-ûí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. àòòåñòàò÷èëàõ àøèãëàõàä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãóóä. Øàëãàõ àðãà. Íýã òºðëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. íàéðëàãàä òàâèõ øààðäëàãà. áîëîâñðóóëàëòàä òàâèõ øààðäëàãà. MNS 3-073 : 1983 11 õ Øèëíèé ýëñ. ýðäñèéí ò¿¿õèé ýäèéí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. MNS 3-093 : 1984 18 õ Ñòàíäàðòûí áóñ õýìæèõ õýðýãñëèéã çîõèîí á¿òýýõ. MNS 3-098 : 1990 12 õ Õýìæèõ õýðýãñýë øàëãàõ àðãà õýðýãñëèéí øàëãàëòûí ÍÒÁÁ. 9õ 103 . ¿éëäâýðëýõ. ¯íäñýí ä¿ðýì. àãóóëãà. MNS 17:1982 29õ Õýâèéí òàðõàëòûí ïàðàìåòðүүäèéí үíýëýëò. çîõèîí áàéãóóëàëò. Ôèçèê-õèìèéí øèíæ ÷àíàðûã òóðøèõ àðãûí ñòàíäàðòóóäûí òºñºë äýõü íàðèéâ÷ëàëûí íîðìä ýêñïåðòèç õèéõ æóðàì. MNS 16:1982 37õ Âåéáóìûí òàðõàëòûí ïàðàìåòðүүäèéí үíýëýëò áà èòãýõ çààãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3-044 : 1999 6õ Øàëãàëòûí ¿åä õýìæèë õèéõ õýâèéí íºõöë¿¿ä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Àíãèäðèò AN-èéí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. 17 17. Ìàòåðèàëò áîëîí òýäãýýðèéí õèìèéí á¿òýö. MNS 3-035 : 1982 14 õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Á¿òýö. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿íèé íýãæ¿¿ä. ¿íäñýí ä¿ðýì.

01. Îëîí óëñûí ñòàíäàðò÷èëëûí áàéãóóëëàãûí õ¿ðýýíä õ¿ëýýí çºâøººðñºí õ¿ëöýë áà ñóóëòûí ñèñòåì.ºíöãèéí õýìæèëòèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5402:2004 10õ Ìèêðîìåòð. õýðýãñýë MNS 3-113 : 1986 23 õ Õóâààðüò óðòûí õýìæ¿¿ð.10 Õ¿ëöýë. MNS ISO Guide 43-1:2001 23 õ Ëàáîðàòîðèéí óð ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ëàáîðàòîðè õîîðîíäûí õàðüöóóëàëò. Øàëãàõ àðãà. MNS ISO Guide 43-2:2001 5õ Ëàáîðàòîðèéí óð ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ëàáîðàòîðè õîîðîíäûí õàðüöóóëàëò. õýðýãñýë 17.040. õýðýãñýë.G 4 : 2007 151õ Àíàëèòèê õèìèéí óäèðäàìæ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5312 : 2003 6õ Øòàíãåí áàãàæóóä. Øàëãàõ àðãà. MNS ISO 8015 : 2005 7õ Õ¿ëöýë áà ñóóëò. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë. ÷àäëûí õýìæèõ õýðýãñëèéí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷ 17. Òåõíèêèéí çóðàã – Õ¿ëöýë òîãòîîõ ñóóðü çàð÷èì MNS ISO 10012 : 2004 20 õ Õýìæèëòèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî – Õýìæëèéí ¿éë ÿâö áà õýìæèõ òºõººðºìæèä òàâèõ øààðäëàãà 17.040 õýìæëèéí ýðãýëçýýã үíýëýõ Øàëãàõ àðãà MNS 4951 : 2000 3õ Ñ¿ìáýíìåòð. MNS EURA/CHEM CITAC Guide C. ìýðãýø¿¿ëýëò MNS 3-118 : 1986 8õ 0. ¯ëãýð æèøýý 2-ð çýðãèéí õóâààüò óðòûí õýìæ¿¿ð áà õóâàðüò óðòûí íàðèéâ÷ëàëûí 1-ð àíãèéí 1ì õ¿ðòýë óðòòàé õýìæ¿¿ð. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. õýðýãñýë MNS OIML D 13 : 2005 5õ Ñîðèëòûí ¿ð ä¿í – Çàãâàðûí òóðøèëò – Áàòàëãààæóóëàëòûã õ¿ëýýí çºâøººðºõ õî¸ð ýñâýë îëîí òàëò õýëýëöýýð áàéãóóëàõ óäèðäàìæ MNS 3-107 : 1985 11 õ Òîîöîîëîã÷òîé ñêîá.040. õýðýãëýõ MNS 3-094 : 1982 10 õ Õóâààðüò óðòûí õýìæ¿¿ð. MNS 5403:2004 3õ Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷. õýðýãñýë. õýðýãñýë.01Øóãàì.20 Ãàäàðãóóãèéí øèíæ ÷àíàð MNS ISO Guide 31:2001 11 õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàðûí ãýð÷èëãýýíèé àãóóëãà MNS 3-129 : 1988 15 õ Ãàäàðãóóãèéí ºíãºë㺺ã õàðüöóóëàõ çàãâàð. MNS 2660 : 1978 3õ Õýìæëèéí íàðèéâ÷ëàëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä. MNS ANSI/NCSL Z540-2 : 2003 238õ Õýìæëèéí ýðãýëçýýã èëýðõèéëýõ óäèðäàìæ MNS OIML R 54 : 2001 Óñàí óóñìàëûí ðÍ õóâààðü óëñûí 28õ 104 . 1-ð õýñýã: Ëàáîðàòîðèéí óð ÷àäâàðûã ¿íýëýõ á¿ä¿¿â÷èéã çîõèîí áàéãóóëàõ íü 17. õýðýãñýë.30 Õýìæèõ õýðýãñýë MNS 3-022 : 1999 9õ Óðòûí õýìæèõ õýðýãñëèéí á¿ä¿¿â÷. õýðýãñýë.040.1 ìì õóâààðèéí õóâààãäëûí íýãæ á¿õèé èíäèêàòîðîí çóçààí õýìæèã÷. 0. MNS OIML D 14 : 2006 12õ Õóóëü ýðõèéí õýìæèëç¿éí àæèëòíû ñóðãàëò. MNS OIML D 19 : 2007 22õ Çàãâàðûí òóðøèëò áà áàòàëãàà 7õ MNS 3-127 : 1987 40 õ Ïðèçì õýëáýðò ºíöºã õýìæèã÷. MNS 3-103 : 1985 5õ Õóâààðüò óðòûí õýìæ¿¿ð.040. ¯ð ä¿íã èëýðõèéëýõ æóðàì. ¯ëãýð æèøýý 3-ð çýðãèéí äèíàìîìåòð øàëãàõ àðãà. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõãүé. 2-ð õýñýã: Ëàáîðàòîðèéí èòãýìæëýëèéí áàéãóóëëàãà. MNS OIML D 1 : 2006 27õ Õýìæèëçүéí òóõàé õóóëüä õàìààðàõ àñóóäàë MNS OIML D 8 : 2006 13õ Õýìæëèéí ýòàëîíû ñîíãîëò. Øàëãàõ àðãà. 17. õýðýãëýý. Øóãàì. ºíöãèéí õýìæèëò MNS 5308 : 2003 4õ Øòàíãåí áàãàæóóä. ¯ëãýð æèøýý òóóçàíìåòð. ñóóëò MNS ISO 286-1 : 2005 øàëãàëòûí MNS 3-055 : 2000 13 õ 90 ãðàäóñûí øàëãàëòûí ºíöºã õýìæèã÷. õàäãàëàëò áà õºòëºëò MNS 3-105 : 1985 10 õ Õóâààðüò óðòûí õýìæ¿¿ð. õýìæëèéí ìåòàëë ðóëåòêà. áàòàëãàà. Øàëãàõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿ëöýë áà ñóóëò. Íýãä¿ãýýð õýñýã: Õ¿ëöýë. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Óð ÷àäâàðûã ¿íýëýõ á¿ä¿¿â÷èéã ñîíãîõ. ñóóëò áà õýâèéëòèéí çàð÷èì MNS 2659 : 1991 5õ Õýìæèë ã¿éöýòãýõ àðãûã ñòàíäàðò÷èëàõ áà àòòåñòàò÷èëàõàä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà.

ñàõàðîìåòð. õýðýãñýë MNS 3-083 : 1984 9õ Øóãàì ºíöãèéí õýìæëèéã ã¿éöýòãýõ õýâèéí íºõöºë. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë MNS 3-142 : 1998 11 õ Ãàí áîñîî ñàâíû íººöèéí àøèãëàëò. õýðýãñýë MNS 3-143 : 1998 10 õ Ïîëÿìåòð. MNS ISO 1 : 2006 2õ Ãåîìåòð õýìæýýñò áүòýãäýõүүíèé àíãèëàë. MNS ISO 3611 : 2005 8õ Õàâòãàé ìèêðîìåòð. öóë. MNS ISO 4787 : 2000 16 õ Ëàáîðàòîðèéí øèëýí ñàâ. õýâòýý ãàí íººöëºõ ñàâ. õýðýãñýë Ýçýëõ¿¿í. õýðýãñýë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5404:2004 9õ Ìèêðîìåòð. CO2 áà O2 øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë MNS 3-126 : 1999 25 õ Áîñîî öèëèíäð ãàí íºöëºõ ñàâ. øàëãàëòûí MNS 2818 : 1979 6õ ×èéã õýìæèë. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO 3650 : 2005 14õ Ãåîìåòð õýìæýýñò á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë (ÃÕÁÀ) – Óðòûí ýòàëîí – òºãñãºëò óðòûí õýìæ¿¿ð MNS 2817 : 1998 4õ Öóëûí õýìæèõ õýðýãñëèéí á¿ä¿¿â÷.99 Øóãàì. Áýëòãýõ áàòàëãààæóóëàõ àðãà MNS 5302 : 2003 3õ Íÿãòûí õýìæëèéí óëñûí ýòàëîí äàìæóóëàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS OIML R 51-2 : 2005 76õ Àâòîìàò õýñýãëýí æèíëýõ æèí. MNS 5571: 2005 6õ Ìèêðîìåòðýí íóòðîìåð. CO. Øàëãàõ àðãà. Òºìºð øóãàì. Øàëãàõ àðãà. çóóðàëòûí õýìæèëò 36 õ /äåíñèìåòð/. ºíöãèéí õýìæèëòýä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3-030 : 1998 Øèëýí àðåîìåòð àðãà. õýðýãñýë. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. MNS OIML R 51-1 : 2006 42 õ Àâòîìàò õýñýãëýí æèíëýõ æèí. MNS EA – 10/15 : 2005 15õ Òîîí çààëòòàé ìóëüòèìåòðò êàëèáðîâê õèéõ àðãàç¿éí óäèðäàìæ MNS OIML D 11 : 2003 31õ Ýëåêòðîí õýìæèõ õýðýãñýëä øààðäëàãà òàâèõ MNS 3015 : 1997 9õ Øàòàõóóí ò¿ãýýõ õýìæ¿¿ð. MNS ISO/TR 3666:2005 Öýâýð óñíû çóíãààðàëò MNS 3-117 : 1998 19 õ Ìåòàëëûí áîëîí õàéëøèéí õàòóóëãûã òîäîðõîéëîõ áàãàæóóä. 2-ð õýñýã: Òóðøèëòûí òàéëàíãèéí ìàÿãò íýãæ MNS 5310 : 2003 8õ Øèíãýí íåôòü á¿òýýãäýõ¿¿íèéã á¿ðýí ä¿¿ðãýëòèéí õýìæýýíä òýýâýðëýõ àâòîöèñòåðí. Øàëãàõ àðãà. /ÃÕÁÀ/Ãåîìåòðò õýìæýýñò áүòýýãäýõүүíèé àíãèëëûí áà áàòàëãààæóóëàëòûí ñòàíäàðò ýòàëîí òåìïåðàòóð MNS 1199 : 1971 9õ Õèéí àíàëèçàòîð. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Íýð òîìú¸î. MNS 5570:2005 15õ Ëàáîðàòîðèéí øèëýí õýìæ¿¿ð.040. Øàëãàõ àðãà. àðãà õýðýãñýë MNS 5662 : 2006 3õ ªíöºã õýìæèã÷. íÿãò. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë MNS 3-133 : 1998 18 õ Óñòºðºã÷èéí èîíû èäýâõæëèéã òîäîðõîéëîõ øèëýí ýëåêòðîä. õýðýãñýë. õýðýãñýë MNS 5572 : 2005 24õ Õ¿íñíèé øèíãýí òýýâýðëýõ àâòîöèñòåðí. 1-ð õýñýã: Õýìæèëç¿éí áà òåõíèêèéí øààðäëàãà – Òóðøèëò 17. õýðýãñýë 17. Øàëãàõ. MNS 1224 : 2002 4õ Øèíãýíèé ýçëýõ¿¿í õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. MNS ISO 650 : 2005 11õ Åðºíõèé çîðèóëàëòûí 60/60 0F äàõü õàðüöàíãóé íÿãòûí äåíñèìåòð MNS 3-088 : 1998 3õ Õ¿íäð¿¿ëýã÷òýé òóóçàíìåòð. åðºíõèé MNS 5206 : 2002 9õ ðÍ ìåòðò çîðèóëñàí ýòàëîí áîëîí àæëûí ýòàëîí áóôåðûí óóñìàë. õýðýãñýë Øàëãàõ MNS 3-065 : 1982 12 õ ¯ëãýð æèøýý ìåòàëë õýìæèõ ñàâ.õýðýãñýë. áîëîí MNS 5309 : 2003 58õ Öèëèíäð. Øàëãàõ àðãà. Õýìæýýò øèëýí ñàâ. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë. MNS 5405:2004 3õ Õóâààðüò óðòûí õýìæ¿¿ð. òîäîðõîéëîëò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 5406 : 2004 11õ Ðåôðàêòîìåòð. Áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõ áîëîí õýðýãëýõ àðãà 105 4õ .060 óëñûí MNS 5661 : 2006 3õ Ǻºâðèéí áîëîí ñóóðèí íººöëºõ ñàâ äîòîðõè íåôòü á¿òýýãäýõ¿¿íèé ò¿âøèí õýìæèã÷ ñ¿ìáýíìåòð.

ìàíîâàêóóììåòð.êàëèáðàòîðóóä. M2. Øàëãàõ àðãà. F1. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. MNS 3-128 : 1987 8õ Ìåòàëëûí õàòóóëàã õýìæèõ çîðèóëàëòòàé ¿ëãýð æèøýýáîëîí àæëûí õîøóó øàëãàõ àðãà. Öàã äàâòàìæèéí õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. äàðàëòûí õýìæèëò MNS 3-082 : 1984 9õ Òåõíîëîãèéí êðàíàí æèí. âàêóóììåòð. 23 õ MNS 3-016 : 1981 2õ Õ¿÷ õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. Øàëãàõ àðãà. E2. òÿãîíàïîìåòð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS ISO 4801 : 2000 8õ MNS 5219 : 2002 9õ Òàêñèìåòð. ò¿¿íèéã ã¿éöýòãýõ. õýðýãñýë MNS 3-158 : 1999 11 õ Äóëààíû òîîëóóðûã ñóóðèëóóëàõ. MNS 4435 : 1997 7õ Ç¿òã¿¿ðèéí õóðä õýìæèã÷ øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. õýðýãñýë. õýðýãñýë. MNS 3-063 : 1998 9õ Òàõîìåòð. àðãà. MNS 3-157 : 1999 4õ Äóëààíû òîîëóóð. Øàëãàõ àðãà. MNS 3-153 : 1999 8õ Óñíû óðñãàëûí õóðäíû õýìæ¿¿ð. õóðäàòãàë. MNS 3-109 : 2000 10 õ Ãàðàëòûí èæèëòãýãäñýí öàõèëãààí äîõèî á¿õèé ìàíîìåòð. E2. MNS 3-079 : 1984 14 õ Ìåõàíèê ñåêóíäîìåð. ìàíîâàêóóììåòð. MNS 3-150 : 1999 10 õ ̺íãºí óñò áàðîìåòð. æèí. MNS 3-154 : 1999 8õ Àíåìîìåòð. MNS 3-053 : 1982 8õ Ñåêóíäîìåð . õóðä. õýðýãñýë. M1. MNS OIML R 60 : 2001 À÷ààëëûí ýëåìåíòýä øààðäëàãà 17. F2. MNS OIML R 111-1 : 2007 89 õ E1. Øàëãàõ àðãà. ìàíîìåòð. MNS 5490 : 2005 5õ 0.01 ìì õóâààðèéí õóâààãäàë á¿õèé öàã ìàÿãèéí èíäèêàòîð. Òåðìî ñïèðòîìåòð áîëîí ñïèðòèéí òåðìîãèäðîìåòð MNS OIML R 22 : 2002 12 õ Ýçëýõ¿¿í. F2. MNS 3-085 : 1998 5õ Àëñûí äàìæóóëàã÷òàé çààã÷ âàêóóììåòð. Øàëãàõ àðãà. MNS 3-144 : 1998 9õ Ýëåêòðîí æèí. F1. 2-ð õýñýã: Øàëãàëòûí ¿ð ä¿íãèéí çàãâàð 17. Åðºíõèé øààðäëàãà 106 . M1-2. çóíãààðàëòûí Ñïèðòèéí õàòóóëãèéí õ¿ñíýãò 10 õ MNS 5450 : 2005 Cóóðèí àæëûí ýòàëîí òºõººðºìæ àøèãëàí òàêñèìåòð øàëãàõ àðãà. Àíõäàã÷ øàëãàëò. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. M2. M2–3. õýðýãñýë MNS OIML R 50 : 2005 23õ Òàñðàëòã¿é íèéëáýðëýí òîîöîîëîõ àâòîìàò æèí. õýðýãñýë. õýðýãñýë. òóðøèëò õèéõ MNS 3-081 : 1984 9õ Åðºíõèé çîðèóëàëòûí ïðóæèíò äèíàìåòð. çàñâàðëàõ ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâèõ. Øàëãàõ àðãà. íÿãò. Øàëãàõ àðãà. öóë.4 ìàÿãèéí à÷ààò á¿ë¿¿ðò ìàíîìåòð. 1-ð õýñýã: Õýìæèëç¿éí áà òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3-019 : 1981 Áàðèëãûí ìàòåðèàëä ãèäðàâëèê ïðåññ. Øàëãàõ àðãà. MNS OIML R 111-2 : 2007 35 õ E1. õýðýãñýë Øèëýí ñïèðòîìåð áîëîí òåðìîìåòðã¿é ñïèðòèéí äåíñèìåòð MNS 5220 : 2002 5õ ðÍ-ìåòð øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. MNS 3-110 : 1986 6õ Ýëåêòðîí ñåêóíäîìåð. MNS 3-134 : 1988 9õ Õýñýã÷ëýí æèãíýõ àæèëëàãààòàé òóãíàã÷. õýðýãñýë õýìæèëò. õýðýãñýë. M2-3 áà M3 àíãèéí òóóõàé. Øàëãàõ 8õ ñîðèëò MNS 3-061 : 1983 15 õ Çààã÷ áîëîí ººðºº áè÷èã÷ ìàíîìåòð. õýðýãñýë. âàêóóììåòð. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. ºíöãºí õóðäûí õýìæèëò Õ¿÷. õýðýãñýë. M1–2. ìàíîâàêóóììåòð. õýðýãñýë. MNS 3-152 : 1999 11 õ Àíåðèîä áàðîìåòð. MNS 2716 : 1989 4õ Ìîíãîë Óëñûí öàã äàâòàìæèéí ýòàëîí. MNS 3-156 : 1999 5õ Ñïèäîìåòð. õýðýãñýë MNS ISO 4805 : 2002 9õ Ëàáîðàòîðèéí øèë ñàâ.080 Õóãàöàà. MNS 5218 : 2002 6õ Òàêñèìåòð. õýðýãñýë. õýðýãñýë.100 13 õ òàâèõ MNS OIML R 74 : 2001 Ýëåêòðîíîí æèíëýõ õýðýãñýë õýìæèëç¿éí MNS 3-015 : 1981 12 õ ÌÏ-0. M1. õýðýãñýë. áà M3 àíãèéí òóóõàé. òÿãîìåòð.

1-ð õýñýã: Åðөíõèé øààðäëàãà 17. Çàãâàðûí ¿íýëãýýíèé èëòãýë MNS OIML R 106 : 2002 òóñãààðëàã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 38 õ 107 . Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí çàðöóóëàëòûí õýìæèëò MNS 3-051 : 1982 7õ Ñ¿¿íèé õýìæ¿¿ð. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. MNS 5569 : 2005 37õ Õýò àâèàíû çàðöóóëàëòûí õýìæ¿¿ð – òîîëóóð.10 Õààëòòàé õîîëîéí çàðöóóëàëò MNS 5205 : 2002 23 õ Åðºíõèé áîëîí òóñãàé çîðèóëàëòûí ëàáîðàòîðèéí æèí. MNS 1953 : 1999 Äàðàëò õýìæèõ òîäîðõîéëîëò. 5õ õýðýãñýë. õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 17. âàêóóììåòð. Íýð MNS OIML R 110 : 2003 26 õ À÷ààò á¿ë¿¿ðò ìàíîìåòð. MNS ISO GUIDE 32 : 2001 8õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. Øàëãàëòûí àðãà. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàðûí õýðýãëýý MNS 3018 : 1999 21 õ Çààã÷ ººðºº áè÷èã÷ äèôôåðåíöèàëü ìàíîìåòð. MNS 5091 : 2001 12 õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. Øàëãàõ àðãà. Òóðøèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 17. Øàëãàëòûí àðãà.120.120.140. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë.01 Äóó àâèàíû õýìæèëò áà äóó ÷èìýý íàìñãàõ íèéòëýã àñóóäàë MNS OIML R 76-1 : 2003 58õ Àâòîìàò áóñ æèí. õýðýãñýë MNS 3-123 : 1998 9õ Øèíãýíèé òîîëóóð.140 Äóó õýìæèëò MNS OIML R 16-2 :2006 40õ Øóóä áóñ õýìæëèéí öóñíû äàðàëòûí àïïàðàò / àâòîìàò ñôèãìàìàíîìåòð/ àâèà áà äóó àâèà MNS OIML R 102 : 2001 15 õ Äóóíû êàëèáðàòîð MNS OIML R 75-1 :2007 19õ Äóëààíû òîîëóóð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Àâòîìàò âàãîí æèí MNS 1645 : 2000 12 õ Äåôîðìàöèéí ¿éë÷ëýëýýð àæèëëàõ àæëûí ýòàëîí ìàíîìåòð.120. Àíàëèòèê õèìèéí êàëèáðîâê.20 çàðöóóëàëò MNS 5311 : 2003 19õ Ñòàòèê æèíëýëòèéí æèí. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë.140. Öàõèëãààí êîíòàêòòàé ìàíîìåòð.120 íýãæ. Åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 2662 : 2002 6õ ÒÕ 9 Õүéòýí óñíû òîîëóóð. õýðýãñýë. 1-ð õýñýã: õýìæèëç¿éí áà òåõíèêèéí øààðäëàãóóä. õýðýãñýë MNS 5092 : 2001 15 õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. Øàëãàõ àðãà. âàêóóììåòð. øàëãàõ àðãà õýðýãñýë òîìú¸î. õýðýãñýë 17. Øàëãàõ àðãà. MNS 4549 : 2005 4õ Äóëààíû òîîëóóðûí òîîöîîëóóð. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë MNS 2813 : 2005 8õ Ëàáîðàòîðèéí êâàäðàíò æèí. Øàëãàõ àðãà.01 Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí çàðöóóëàëòûí õýìæèëòèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5088 : 2001 4õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. MNS EAL-G 26 : 2001 21 õ Äàðàëò òýíöâýðæ¿¿ëýã÷èéí êàëèáðîâêà MNS 1996 : 1987 10 õ Òîðñèîí æèí. õýðýãñýë MNS OIML R 56 : 2005 4õ Ýëåêòðîëèòèéí öàõèëãààí äàìæóóëàõ ÷àíàðûí ýòàëîí óóñìàë 17.20 Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ ãàðàõ äóó ÷èìýý MNS OIML R 76-2 : 2003 53õ Àâòîìàò áóñ æèí. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë Íýýëòòýé õîîëîéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS OIML R 16-1 : 2005 32õ Øóóä áóñ õýìæëèéí öóñíû äàðàëòûí àïïàðàò (ìåõàíèê ñôèãìîíàíîìåòð) 17. Øàëãàëòûí àðãà. MNS 2187 : 2002 250õ106 Ïà õ¿ðòýë èë¿¿äýë äàìæóóëàëòûí á¿ä¿¿â÷ 3õ äàðàëòûí 17. MNS 2633 : 1998 2õ ¯ëãýð æèøýý æèí. õýðýãñýë MNS 3-062 : 1983 15 õ Óñíû òîîëóóðûã òóðøèõ òºõººðºìæ. Èë¿¿äýë äàðàëòûí à÷ààò á¿ë¿¿ðò ìàíîìåòð. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë.5 ìàðêèéí à÷ààò á¿ë¿¿ðò ìàíîâàêóóììåòð. ÌÂÏ-2. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë.

MNS 3-149 : 1999 8õ Öàã óóðûí øèíãýíò òåðìîìåòð.180 Øàëãàõ MNS 3-101 : 1985 34 õ Ýñýðã¿¿öëèéí ¿ëãýð æèøýý ïëàòèíàí òåðìîìåòð. õýðýãñýë. èë÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 17. MNS 1952 : 1974 3õ Òåìïåðàòóð õýìæèõýä çîðèóëàãäñàí õýìæ¿¿ð¿¿ä.180. Îïòèêàòîð. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Êàëîðèìåòðèéí äóëààí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõ. ÷èìýýíèé õ¿ëöýõ òºâøèí. MNS 3-031 : 1981 11 õ Ï¿ðøèí . àøèãëàõ çàð÷èì MNS 3-032 : 1981 14 õ Îïòèìåòð.30 Îïòèê õýìæèõ õýðýãñýë MNS 2437 : 1998 25 õ ¯ëãýð æèøýý ìºíãºí óñò øèëýí òåðìîìåòð. çàãâàð. Êàëîðèìåòð MNS 3855 : 1985 7õ äåíñèìåòð 15 õ 17. MNS OIML R 103 : 2001 5õ Õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ÷è÷ýðõèéëëèéã õýìæèõ õýðýãñýë 17.160 13 õ ëîãîìåòð.140. õýðýãñýë.01 Òåðìîäèíàìèêèéí íèéòëýã àñóóäàë çîðèóëñàí MNS OIML R 133 : 2006 23 õ Øèíãýíò-øèëýí òåðìîìåòð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS OIML R 84 : 2007 14 õ Öàãààí àëò.200.10 Äóëààí. 17. ×è÷èðãýý. õýðýãñýë 17.99 Òåðìîäèíàìèêò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò 108 . MNS ISO 386 : 2000 16 õ Ëàáîðàòîðèéí øèíãýíò øòëýí òåðìîìåòð. Øàëãàõ àðãà.180.99 Îïòèê áà îïòèê õýìæèëòýä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS EN 1434-2 : 2002 28 õ Äóëààíû òîîëóóð.99 Äóó àâèàíä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò àðãà. Á¿òýö. Øàëãàõ àðãà.140.140.øèëýí çààëò õÿçãààðëàã÷ á¿õèé ìàêñèìóì òºõººðºãòýé) Òåðìîäèíàìèê áà òåìïåðàòóð õýìæèëò 17.20 Òåìïåðàòóð õýìæèõ áàãàæ õýðýãñýë MNS ISO 5128 : 2005 9õ Ìàøèí ìåõàíèçìûí áүõýýã äîòîðõ äóó ÷èìýý òүâøèíã òîäîðõîéëîõ MNS 3-024 : 1998 Ñîðîíçîí öàõèëãààí õýðýãñýë. òîäîðõîéëîëò.200. õýðýãñýë.50 Öàõèëãààí äóó àâèà 17. MNS ISO 6152 : 2000 Ñïèðòîìåòð. 17. Äóó 17. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 17. Øàëãàõ àðãà.01 Îïòèê áà îïòèê õýìæèëòèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2223 : 1998 17 õ Àæëûí òåðìîöàõèëãààí òåðìîìåòðèéí õóâèðãàã÷. õýðýãñýë. õýðýãñýë.20 ªí㺠áà ãýðëèéí õýìæèëò MNS 2435 : 1998 6õ Ìàíîìåòðýí òåðìîìåòð.180. 2-ð õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS EN 1434-4 : 2005 20 õ Äóëààíû òîîëóóð. Øàëãàõ àðãà.îïòèêîí õýìæëèéí òîëãîé. Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë. 4-ð õýñýã: Çàãâàðûí òóðøèëò 17. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1198 : 1998 2õ 15:6300Ê õÿçãààðò òåìïåðàòóð õýìæèõ õýðýãñë¿¿äèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. Îïòèê áà îïòèê õýìæèëò 17.200. öîõèëò áà ÷è÷èðãýýíèé õýìæèëò MNS 1216 : 1998 9õ Øèíãýíèé àæëûí øèëýí òåðìîìåòð.180. øàëãàõ àðãà . Øàëãàõ àðãà õýðýãñýë. ñïèðòèéí òåðìîìåòð 17. õýìæèõ àðãà. MNS 3-033 : 1998 23 õ Áîñîî îïòèêîí äëèíîìåð. õýðýãñýë. ¯íäñýí íýð òîìú¸î.200 MNS OIML R 7 : 2001 10 õ Îíîøëîãîîíû òåðìîìåòð (ìºíãºí óñò .200. çýñ áîëîí íèêåëýí ýñýðãүүöëèéí òåðìîìåòð /үéëäâýðëýë áà õóäàëäààíä õýðýãëýõ/ 17. Õèéöèéí øààðäëàãà. Øàëãàõ àðãà. MNS 5313 : 2003 8õ Ôîòîöàõèëãààí êîëîðèìåòð.30 Òýýâðèéí õýðýãñëýýñ ãàðàõ äóó ÷èìýý MNS 0017-5-1-21 : 1992 12 õ Àâòî òýýâðèéí õýðýãñëèéí äóó ÷èìýý.

Øàëãàõ àðãà. MNS 3-080 : 1998 19 õ MNS 4657 : 1998 3õ 1000  äýýø õ¿÷äëèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà. õýðýãñýë. MNS 1205 : 2002 3õ Öàõèëãààí áà ñîðîíçîí õýìæèãäýõ¿¿íèé õýìæèëò. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. õýðýãñýë ìîñò. õýðýãñýë âàðìåòð. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. òýíö¿¿ëýãäñýí Øàëãàõ àðãà.01 Öàõèëãààí îðîí.400/. íºëººëëèéí MNS 3023 : 1993 29 õ Öàõèëãààí áàãòààìæèéí õýìæ¿¿ð. Öàõèëãààí õºäºëãºã÷ õ¿÷ áîëîí òîãòìîë õ¿÷äýë õýìæèõ õýðýãñëèéí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS 3-145 : 1998 9õ Äàâòàìæ õýìæèã÷. Íèéòëýã àñóóäàë MNS 3-140 : 1991 19 õ Õóâüñàõ ã¿éäëèéí ç¿¿ò âîëüòìåòð. MNS 4434 : 1997 4õ Ôóíêöèîíàëü òîîëóóðòàé õýìæëèéí øàëãàõ àðãà õýðýãñýë õóâüñãóóð MNS 5314 : 2003 8õ ͺ뺺ëëèéí íýã áóþó ãóðâàí ôàçûí /èäýâõòýé/ ýíåðãèéí öàõèëãààí òîîëóóð MNS 1209 : 2001 5õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò.1-35 ÌÃö äàâòàìæèéí õ¿ðýýíä àæèëëàõ õýìæëèéí ãåíåðàòîðóóä. õýðýãñýë. 17. Øàëãàõ àðãà. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. 14 õ 109 òîîëóóð. MNS 3-038 : 1999 19 õ Òîãòìîë ã¿éäëèéí õ¿÷ õýìæèí Øàëãàõ àðãà. MNS 3-052 : 1982 11 õ Äàâòàìæ õýìæèã÷. Øàëãàõ àðãà. Ñîðîíçîí îðîí. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. MNS 3021 : 1999 28 õ Öàõèëãààí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæëèéí Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3-084 : 1989 24 õ 0. Øàëãàõ àðãà. MNS 4656 : 1998 6õ ÿéäëèéí òðàíñôîðìàòîð. õóâààðèëàã÷. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. MNS 3-028 : 1981 12 õ Ýëåêòðîíîí òîöîîëîë á¿õèé äàâòàìæ õýìæèã÷. õýðýãñýë. õýðýãñýë. õýðýãñýë. õýðýãñýë. MNS 3-111 : 1986 25 õ Øóãàìàí áóñ ãàæóóäàë õýìæèã÷. Åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 2816 : 2003 17 õ Öàõèëãààí áà ñîðîíçîí õýìæèãäýõ¿¿íèé õýìæèëò. Èäýâõòýé èäýâõã¿é ýð÷èì õ¿÷íèé èíäóêöëýëèéí òîîëóóð õýìæëèéí MNS 3019 : 1999 11 õ ÿéäëèéí òðàíñôîðìàòîð. MNS 3-013 : 1981 11 õ Ýëåêòðîíîí âîëüòìåòðì 55/50/. âîëüòìåòð. MNS 3020 : 1987 15 õ Õ¿÷äëèéí òðàíñôîðìàòîð. MNS 3-021 : 1997 30 õ Òîãòìîë ã¿éäëèéí ýñýðã¿¿öëèéí õàéðöàã. õýðýãñýë õýìæëèéí MNS 3-064 : 1982 20 õ Àâòîìàò ïîòåíöèîìåòð.220.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Äóëààíû ìèëëèâîëòìåòð. MNS 3-078 : 1999 29 õ Õóâüñàõ ã¿éäëèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí ìîñò. âàòòìåòð.1000 Ãö-ûí äàâòàìæóóä äýýð øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà àêòèâ MNS 2115 : 1982 12 õ Ýëåêòðîíîí öàöðàã á¿õèé íèéöëýã îñöèëëîãðàô.220. õýðýãñýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.20 Öàõèëãààí áà ñîðîíçîí õýìæèãäýõ¿¿íèé õýìæèëò MNS 2656 : 2003 15 õ Òîãòìîë ã¿éäëèéí õýìæëèéí ìîñò. òåõíèêèéí Åðºíõèé . Øàëãàõ àðãà. MNS 3-120 : 1987 39 õ Õýìæëèéí èìïóëüñèéí ãåíåðàòîð. Øàëãàõ àðãà. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë. Öàõèëãààí áàãòààìæèéí áîëîí òàíãåíñ ºíöãèéí àëäàãäëûã õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS 1513 : 2001 Èäýâõòýé ýð÷èì õ¿÷íèé õóâüñàõ ã¿éäëèéí ñòàòèê âàòò öàãèéí òîîëóóð. õýðýãñýë. õýðýãñýë. îðîîìîã.220 Öàõèëãààí îðîí. 17. Ñîðîíçîí îðîí. øàëãàõ 17. õýðýãñýë. õýðýãñýë MNS 3022 : 1999 37 õ ͺ뺺ëëèéí áîëîí õàðèëöàí õýìæ¿¿ð. õýðýãñýë. MNS 3-060 : 1982 11 õ Òîãòìîë ã¿éäëèéí ýñýðã¿¿öëèéí õàéðöàã. MNS 1212 : 2003 8õ Àìïåðìåòð. Öàõèëãààí áà ñîðîíçîí õýìæèëò MNS IEC 60736 : 2007 15 õ Öàõèëãààí ýð÷èì õү÷íèé òîîëóóð òөõөөðөìæ.

Øàëãàõ àðãà. MNS 3-131 : 1999 4õ Òàñðàëòã¿é àæèëëàãààòàé äîçàòîð.220. Øàëãàõ àðãà.0 àíãèéí õóâüñàõ ã¿éäëèéí âàòò öàãèéí öàõèëãààí òîîëóóð MNS ISO 15572 : 2001 40 õ Öàöðàãèéí äîçèìåòðèéí ¿ð ä¿íã áîëîâñðóóëàõàä õýðýãëýõ òîäîðõîé áóñ óòãûã ¿íýëýõ óäèðäàìæ MNS IEC 61038 : 2001 23 õ Òàðèô áîëîí à÷ààëëûí õóãàöààã ñýëãýí çàëãàã÷ MNS OIML R 68 : 2005 5õ Öàõèëãààí äàìæóóëàëòûí ¿¿ðèéí øàëãàëò òîõèðóóëãûí àðãà 17. õýðýãñýë MNS 3-155 : 1999 7õ Àãààðûí ÷èéãøèë õýìæèõ õýðýãñýë. õýðýãñýë Öàöðàãèéí õýìæèëò MNS 3-130 : 1984 22 õ Õ¿í íýã á¿ðèéí êîíäåíñàòîðò äîçèìåòð¿¿ä. MNS 5660:2006 44õ Èäýâõèòýé ýð÷èì õ¿÷íèé õóâüñàõ ã¿éäëèéí ñòàòèê –âàòò öàãèéí òîîëóóð MNS IEC 521 : 2001 MNS 2820 : 1998 5õ Öàöðàãèéí ïèðîìåòðèéí äóðàí îíîîëëûí õ¿ñíýãò. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë MNS 1213 : 1998 3õ Òîãòìîë öàõèëãààí ýñýðã¿¿öýë õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. MNS 1648 : 2001 3õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í.5:10 áà 2. øààðäëàãà Åðºíõèé õýìæèõ 17. Øàëãàõ àðãà. 27 õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. õýðýãñýë MNS OIML R 90 : 2002 Ýëåêòðîêàðäèîãðàôûí Øàëãàõ àðãà. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ôîêóñ õýìæèõ áàãàæ. Øàëãàõ àðãà. Ôèçèê õýìæèãäýõ¿¿í. Øàëãàëò òîõèðóóëãûí àðãà. ͺ뺺ëëèéí õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS OIML R 89 : 2003 28 õ Òàðõèíû öàõèëãààí áè÷ëýãèéí áàãàæ.240 MNS 5089 : 2001 8õ Õýìæèëç¿é áà õýìæèëò. Öàõèëãààí õºäºëãºã÷ õ¿÷íèé ýòàëîí õýâèéí ýëåìåíò. 0. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4952 : 2003 3õ Õóâüñàõ ã¿éäëèéí õ¿÷äýëèéí íýãæ äàìæóóëàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS 5026 : 2001 3õ Òîãòìîë öàõèëãààí ã¿éäëèéí õ¿÷ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷ MNS OIML R 122 : 2003 5 õ ßðèàíû àóäèîìåòðèéí òºõººðºìæ.0 ìýâ/ õ¿ðòýë ôîòîíû ýíåðãèòýé ãàììà öàöðàãèéí øàðàëòûí òóíãèéí ÷àäëûã õýìæèõ äîçèìåòð. MNS 3-148 : 1999 12 õ Ãàëüâàíîìåòð. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë MNS 3-151 : 1999 4õ Õóð òóíàäàñíû õýìæ¿¿ð. Øàëãàëòûí àðãà. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà. õýðýãñýë 27 õ õýìæèëç¿éí MNS OIML R 93 : 2003 11 õ ¿ç¿¿ëýëò. õýðýãñýë MNS 5303 : 2003 13õ Òîãòìîë ã¿éäëèéí ïîòåíöèîìåòð. MNS 5090 : 2005 7õ Èäýâõèòýé ýð÷èì õ¿÷íèé õóâüñàõ ã¿éäëèéí ñòàòèê âàòò öàãèéí òîîëóóð. Õýìæèëç¿éí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä. 110 .06-3. õýðýãñýë. õýðýãñýë. Øàëãàõ àðãà.99 Öàõèëãààí îðîí áà ñîðîíçîí îðîíä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3-042 : 1982 5õ 40-2*105 Ãö äàâòàìæèéí õÿçãààðò 2*10 .5*3000 À õóâüñàõ ã¿éäëèéí õ¿÷ õýìæèõ õýðýãñëèéí óëñûí øàëãàëòûí á¿ä¿¿â÷. MNS 5573:2005 9õ Íàì äàâòàìæèéí õýìæëèéí ãåíåðàòîð. õýðýãñýë MNS 3-132 : 1988 26 õ 10-500 ÔÆ /0.

MNS 2563 : 1978 8õ Ìåòàëë. Êàïèëÿðûí àðãà. Øàòàõ áîëîâñðóóëàõ áà òóðøèõ àðãà ýäëýëèéí òóðøèëòûí äýýæ MNS JIS 4856 : 1999 16 õ Ìåòàëë ýäëýõ¿¿í.060 Ìåõàíèê ñîðèëò MNS 1018 : 1978 27 õ Ìåòàëë. 5õ àðãà. õàòóóëãèéã MNS ISO 5576 : 2007 21õ Үë ýâäýõ ñîðèëò – Үéëäâýðèéí Õ /ðåíòãåí/ áà ãàììà öàöðàãèéí ñóäëàë – Íýð òîìü¸î õàòóóëãèéã MNS ISO 5579 : 2002 13 õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò. 19.Àæèëòíû ìýðãýøүүëýëò áà áàòàëãààæóóëàëò MNS ISO 9934-1:2005 15õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò . Ãàãíóóðûí á¿òýö. Ä¿ðñèéí ÷àíàðûí èíäèêàòîð-ç¿é òîãòîë áà ÿëãàæ òàíèõ çàð÷èì. 19 ÑÎÐÈËÒ 19.040 Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû ñîðèëò MNS ISO 1920-7 : 2006 25õ Áåòîíû ñîðèë-7-ð õýñýã: Áåòîíû үë ýâäýõ øàëãàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1041 : 1978 8õ Ìåòàëë.100 ¯ë ýâäýõ ñîðèëò MNS 3873 : 1986 29 õ Ýâäýõã¿é àðãààð õèéõ øàëãàëò. Ðîêâåëëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ. Õàéëóóëæ ãàãíàõ. Áðèíåëëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ.1-ð õýñýã: Åðºíõèé çàð÷èì 4õ 111 . Òàòàæ ñóíãàõ òóðøèëòûí äýýæ áýëòãýõ. Òóëãàæ õîëáîñîí ãàãíààñàíä õýò áîãèíî àâèàãààð èëð¿¿ëñýí ãýìòýë ñîãîãèéã àíãèëàõ. Ìåòàëë ìàòåðèàëûã ðåíòãåí áà ãàììà òóÿàãààð øàëãàõ ¿íäñýí ä¿ðýì õàòóóëãèéã MNS ISO 9712 : 2007 30õ Үë ýâäýõ ñîðèëò. ¯íäñýí çàð÷èì 19.080 Öàõèëãààí áà ýëåêòðîí ñîðèëò MNS 4407 : 1997 16 õ Îíîøëîãîîíû ¿ë ýâäýõ õÿíàëò. áîëîâñðóóëàõàä MNS EN 287-1 : 2001 31 õ Ãàãíóóð÷äàä ýðõ îëãîõ øàëãàëò. Âèêêåðñèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ. Õýò áîãèíî àâèàãààð ãýìòýë ñîãîã èëð¿¿ëýõ.020 Ñîðèëòûí íºõöºë àðãà÷ëàëûí íèéòëýã àñóóäàë MNS 3987 : 1987 Ñîðèëò òóðøèëòûí òàâèõ øààðäëàãà 6õ àðãà÷ëàë áà MNS 4684 : 1998 3õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò. 19. MNS 4406 : 1997 27 õ Îíîøëîãîîíû ¿ë ýâäýõ õÿíàëò. 1-ð õýñýã: Ãàí MNS 4685 : 1998 Õýò áîãèíî àâèàíû òîäîðõîéëîõ. Ãàãíààñã¿é öèëèíäð õîîëîé.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Òºìºð áà í¿¿ðñòºðºã÷èò ãàí ìåòàëëîãðàôûí ñîðüö áýëòãýõ àðãà. MNS 4686 : 1998 Õàíûí çóçààíûã MNS ISO 4858 : 1999 13 õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò.Ñîðîíçîí Ẻìèéí ñîðèëò . Òàòàæ ñóíãàæ òóðøèõ àðãà 19. MNS 4855 : 1999 8õ Ìåòàëë ýäëýõ¿¿í. MNS 4405 : 1997 13 õ Îíîøëîãîîíû ¿ë ýâäýõ õÿíàëò. Ñîðîíçîí íóíòãèéí àðãà. Õýò àâèàíû àðãà. MNS 3874 : 1986 5õ Ýâäýõã¿é àðãààð õèéõ øàëãàëò.

Ø¿ðã¿¿ëæ õàéõ õýðýãñëèéí áàãöûí õýëáýðèéã øèíæëýõ ýòàëîí ñîðüö áà òóðøèëòûí æóðàì MNS ISO 17635:2005 13õ Øèðýýñèéí ¿ë ýâäýõ ñîðèë ⎯ Ìåòàë ìàòåðèàëûã õàéëóóëæ øèðýýõ åðºíõèé ä¿ðýì MNS ISO 17637:2005 10õ Øèðýýñèéí ¿ë ýâäýõ ñîðèë ⎯ Õàéëóóëæ øèðýýñýí õîëáîëòûí ãàäíà ¿çëýã ñîðèë MNS ISO 17638:2005 15õ Øèðýýñèéí ¿ë ýâäýõ ñîðèë ⎯ Ñîðîíçîí Ẻìèéí ñîðèë MNS ISO 20807 : 2007 34õ Үë ýâäýõ ñîðèëò. Õýò àâèàíû øàëãàëò.Ñîðîíçîí Ẻìèéí ñîðèëò . 19. Õýò àâèàíû øàëãàëòûí áàãàæèéí ýëåêòðîíèêèéí үçүүëýëòèéã үíýëýõ MNS ISO 12715 : 2003 20 õ Õýò àâèàíû ¿ë ýâäýõ ñîðèëò. Õàéã÷ õýðýãñýë áà äóóíû îðíûã øèíæëýõ MNS ISO 12706 : 2007 7õ Үë ýâäýõ ñîðèëò-Øèíãýí íýâ÷үүëýõ ñîðèëòîä õýðýãëýõ íýð òîìü¸î MNS ISO 12710 : 2006 24õ Үë ýâäýõ ñîðèë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS ISO 9934-2:2005 20õ ¯ë ýâäýõ ñîðèë ⎯ Ñîðîíçîí Ẻìèéí ñîðèë ⎯ 2-ð õýñýã: Á¿ðòãýã÷ áîäèñ MNS ISO 9934-3:2005 13õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò . Õýò àâèàíû øàëãàëò.Үë ýâäýõ ñîðèëòûã õÿçãààðëàãäìàë àøèãëàõ àæèëòíû ìýðãýøүүëýëò MNS ASTM E 269:2001 Ñîðîíçîí Ẻìèéí òîäîðõîéëîëò 10 õ ñîðèëòûí íýð òîìú¸î.3-ð õýñýã: Áàãàæ òºõººðºìæ MNS ISO 9956-7:2005 4õ Ìåòàë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò ⎯ 7-ð õýñýã: Íóìàí øèðýýëòèéã ñòàíäàðò øèðýýõ àðãààð áàòàëãààæóóëàõ MNS ISO 9956-8:2005 3õ Ìåòàë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò ⎯ 8-ð õýñýã: ¯éëäâýðëýëèéí ºìíºõ øèðýýëòèéí øàëãàëòààð áàòàëãààæóóëàõ MNS ISO 10375 : 2003 17õ ¯ë ýâäýõ ñîðèëò.120 Øèðõýãèéã øèíæëýõ. Øèãøèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 112 .

30 113 Øóðãèéí òóñãàé ýðýýñ . 21. áàãàæíû ¿éëäâýðèéí ìåòðèéí ýðýýñ. MNS 2985 : 1980 4õ Õàðèëöàí îðëóóëàëòûí ¿íäñýí íîðì. MNS 0023 : 1982 3õ Ýäýëõ¿¿íèé èæèëñãýëò. Òóëãóóðèéí ýðýýñ îãòëîë áà ¿íäñýí õýìæýý.20 Øóðãèéí èí÷èéí ýðýýñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1393 : 1983 5õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. Ìåòðèéí ýðýýñ. MNS 3443 : 1983 12 õ Õàðèëöàí îðëóóëàëòûí ¿íäñýí íîðì. MNS 0025 : 1982 4õ Ýäýëõ¿¿íèé èæèëñãýëò.040 21. Èæèëñãýëòèéí áà ñòàíäàðò÷èëëûí øààðäëàãûã òåõíèêèéí äààëãàâàðò òóñãàõ æóðàì. Òðàïåöàí îëîí îðîîëòòîé ýðýýñ. êàìåðã¿é äóãóéíû õèéí õîøóóíû ýðãýýñ. Ìåòðèéí ýðýýñ áà ãîë÷ àëõàì. 21. Øèëæèëòòýé ñóóëò. ¯íäñýí õýìæýý. Ìåòðèéí MNS 2986 : 1980 3õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. Òðàïåöàí ýðýýñ îãòëîë. Ñóóðü ýäýëõ¿¿íèéã áîëîâñðóóëàõàä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãà. ¿ç¿¿ëýëò áà MNS 2990 : 1980 15 õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. ¯íäñýí õýìæýý. 10 õ ¿íäñýí íîðì. Ìåòðèéí MNS 1426 : 1981 3õ Áàãàæíû äөðâөëæèí ñүүë.040. Õ¿ëöëèéí òàëáàé áà çºâøººðºãäºõ ñóóëò.040.020 Ìàøèí. ¯íäñýí ä¿ðýì. áàãàæíû ¿éëäâýðèéí ìåòðèéí ýðýýñ áà ãîë÷ àëõàì. íîðì. Õ¿ëöýë çàéòàé ñóóëò. 21 íîðì.10 Øóðãèéí ìåòðèéí ýðýýñ MNS 2984 : 1980 Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ýðýýñ. òîíîã çîõèîí MNS 0022 : 1982 5õ Ýäýëõ¿¿íèé èæèëñãýëò. MNS 2993 : 1980 11 õ Õàðèëöàí îðëóóëàëòûí ¿íäñýí íîðì.01 MNS 3105 : 1981 5õ Õàðèëöàí ñîëèëöîîíû ¿íäñýí íîðì. íүõíèé õýìæýý áà õүëöýë. òºõººðºìæèéí á¿òýýëò àïïàðàò. MNS 0024 : 1982 3õ Ýäýëõ¿¿íèé èæèëñãýëò. MNS 2987 : 1980 19 õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. 21. Øóðãèéí ýðýýñ Øóðãèéí ýðýýñèéí íèéòëýã àñóóäàë 21. ×èéðãà ñóóëò. Òðàïåöàí íýã îðîîëîëòòîé ýðýýñ. MNS 2992 : 1980 36 õ Õàðèëöàí îðëóóëàëòûí ¿íäñýí íîðì. õ¿ëöýë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 1400 : 1983 43 õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí ýðýýñ. MNS 2991 : 1980 8õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. Èæèëñãýëòèéí òîãòîîñîí ò¿âøèíãýýð òºñºëä ýêñïåðòèç õèéõ. MNS 2988 : 1980 9õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí ýðýýñ. Äóãóéí äîòóóð êàìåð. Ìåòðèéí ÍÈÉÒËÝà ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÌÅÕÀÍÈÊ ÒÎÃÒÎËÖÎÎ ÁÀ Á¯ÐÝËÄÝÕ¯¯Í ÕÝÑÝà 21. MNS 3104 : 1981 64 õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. Ãàäàðãóóãèéí ºº ñýâ ¿íäñýí ïàðàìåòð.040.040.

99 MNS 3337 : 1982 12 õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãääñýí ñèñòåì. Òýãø õàæóóò ãîðâèí õîëáîî. MNS 3106 : 1981 3õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. øóðàã. MNS 3607 : 1983 21 õ Áîîëò.Áýõýëãýýíèé íèéòëýã àñóóäàë 21. Õóâàíöàð ýä àíãèéí õ¿ëöëèéí òàëáàé. MNS 0878 : 1989 4õ Òàë äóãóé òîëãîéòîé òàâëàõ õàäààñ MNS 1466 : 1982 7õ Äàëä òîëãîéòîé òàâëàõ õàäààñ. õ¿ëöýë. 3150ìì-ýýñ èõ õýìæýýí¿¿äýä çîðèóëñàí õ¿ëöëèéí ýãíýý. öºí. Ãîëûí ºíäºð. ýðýã. ¯íäñýí õàçàéëò. Õýìæýý. MNS 3444 : 1983 15 õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãääñýí ñèñòåì. õàäààñ MNS 2104 : 1983 2õ Øóâòàí ¿ç¿¿ðòýé áàãàæèéã áýõëýõýä çîðèóëñàí õîâèëòîé øèëæ¿¿ëýõ çºí. õ¿ëöëèéí òàëáàé.060.060. MNS 1409 : 1983 5õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. Áýõýëãýý 2õ 21.30 Æèéðýã. Õýâèéí 21. ¯íäñýí íýð òîìú¸î. õ¿ëöýë ñóóëò.060.060 MNS 1371 : 1981 Õýâèéí ðàäèóñ. MNS 4683 : 1998 5õ Õºòëºã÷ áà õºòëºãäºã÷ ìåõàíèçì. òîäîðõîéëîëò. Æèæèã ìîäóëüòàé öèëèíäð õýëáýðèéí èîãîé àðààò äàìæóóëãà. MNS 1471 : 1982 13 õ Òàâëàõ õàäààñ.060. Õýìæýý. MNS 1412 : 1981 5õ Ãðàäóñûí ºíöºãòýé ãîðâèò ýâîëüâåíòèí õîëáîëò. MNS 3123 : 1981 5õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. Òàíãåíöèàë òýâõòýé òýâõýí õîëáîîñ. ñ¿ëáýýð.10 íîðì. øóðàã áà ñ¿ëáýýðèéí òºãñãºë.60 òýýãë¿¿ð MNS 4682 : 1998 2õ Áýõýëãýýíèé ýä àíãèóäûí òýìäýãíèé ñèñòåì. Áîîëò. Áýëòãýí íèéë¿¿ëýõ òåõíèêèéí íºõöºë. òîäîðõîéëîëò. MNS 3095 : 1981 3õ Áîîëò. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. õàÿãëàõ æóðàì. Òýãø õàæóóò ãîðâèí õîëáîî.01. Øóâòàí ýä àíãè áà øóâòàí õîëáîëò. MNS 4002 : 1987 3õ Áýõýëãýýíèé ýä àíãè.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 21. 21. Ãîë÷èéí õýìæýý. Õýìæýý. ìîäóëü áà ø¿äíèé òîî. 21. Õýìæýý. MNS 3507 : 1983 20 õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. Áóñàä áýõýëãýý MNS 0777 : 1965 Õýâèéí ºíöºã MNS 3339 : 1982 24 õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí íýãäñýí íîðì. øóðàã áà áýõýëãýýíèé ýäëýë.70 MNS 1381 : 1981 7õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì. øèíæèéã MNS 1468 : 1982 7õ Õàãàñ äóãóé òîëãîéòîé òàâëàõ õàäààñ. õ¿ëöýë áà ñóóëò. Öàãèðàã. Ìåõàíèê òîäîðõîéëîõ àðãà. øóðàã. ªíöãèéí õ¿ëöýë. MNS 4679 : 1998 40 õ Áîîëò.50 MNS 4680 : 1998 14 õ Ýðýã áà øóðãèéã áýõëýõ áàãàæ. ñ¿ëáýýð. ×àíàðûí ñòàòèê õÿíàëò MNS 3606 : 1983 7õ Áîîëò. õàòãóóð MNS 1374 : 1981 6õ Õàðèëöàí ñîëáèëöëûí ¿íäñýí øóãàìàí õýìæýý Ãîë. 21. Ñàðàí òýâõ. Õàâ÷ààð áà ¿äýýñ MNS 3111 : 1981 5õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì.060.060. øóðàã. Ãàäàðãóóãèéí ãýìòëèéã øàëãàõ àðãà. õàâ÷óóëãà.060.40 Òàâòàé õàäààñ MNS 2408 : 1977 3õ Áýõýëãýýíèé ýäëýë.060. öîîæëîõ ýëåìåíò MNS 2216 : 1981 11 õ Áýõýëãýýíèé ýä àíãèéã õÿëáàð÷ëàí ä¿ðñëýõ æóðàì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. Ãàäàðãóóãèéí õýëáýð. MNS 1450 : 1983 3õ Ýäëýëèéã áýõëýõýä çîðèóëñàí íýâò í¿õ. MNS 3167 : 1981 114 7õ . Íýð òîìú¸î. Íýð òîìú¸î. Ñàâëàõ. áàéðëàëûí õ¿ëöýë. ñîãîã MNS 1467 : 1982 2õ Õàãàñ äóãóé íàìõàí òîëãîéòîé òàâëàõ õàäààñ.20 Ýðýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. 2õ MNS 1410 : 1981 4õ Õ¿ëöýë ñóóëòûí íýãäñýí ñèñòåì.060. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21.

100.100 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Õîëõèâ÷ 21.120.01Òýíõëýã áà õîëáîã÷èéí íèéòëýã àñóóäàë 21.20 Êàáåëü áà îëñîí õºòëºã÷.120. áîëîí à÷ààíû ÿëòàñò ãèíæèíä çîðèóëñàí îëîí àðààíû àæëûí çóðãèéã ¿éëäýõ æóðàì Õîëáîã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. 21.10 Ýíãèéí õîëõèâ÷ 21.140. 21. áà áóñàä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. ãîãöîî íóãàñàí õîëáîîñ MNS 3541 : 1983 4õ Ýðýãíèé ñîëèãääîã òîëãîéòîé òîðöîâ ò¿ëõ¿¿ð.120.20 Òýíöâýðæ¿¿ëýã÷ áà òýíöâýðæ¿¿ëýã÷ ìàøèí MNS 3887 : 1986 2õ Ðåäóêòîðûí öèëèíäð àðààò äàìæóóëãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 30 ãðàäóñûí íàëóó õàæóóòàé ýâîëüâåíò ø¿äòýé ãîðèâîí õîëáîîñ.100. Øïîíê MNS 0006 : 1982 5õ Ýðýãíèé çàäãàé áà áèò¿¿ àìòàé ò¿ëõ¿¿ð. ¯íäñýí õýìæýý. ¯íäñýí ïàðàìåòð. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Òóóçàí õºòëºã÷.160 Òýíõëýã áà õîëáîã÷ 21. Ýðýãíèé ñîëèãääîã èøòýé áèò¿¿ àìòàé òàõèð ò¿ëõ¿¿ð.10 Òýíõëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2558 : 1978 3õ Õºòëºã÷ áóë.220.220 Ǻºëºí äàìæóóëàëò MNS 1440 : 1982 2õ Ýðýãíèé ãàíö òàëòàé çàäãàé àìòàé ò¿ëõ¿¿ð.120 Òýíõëýã áà õîëáîã÷èä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. 21. òýäãýýðèéí 115 . ¯íäñýí õýìæýý.01 Ǻºëºí õºòëºã÷ Äàìæóóëàëòûí íèéòëýã àñóóäàë MNS 1441 : 1982 2õ Ýðýãíèé õî¸ð òàëò çàäãàé àìò ò¿ëõ¿¿ð.200 Àðàà MNS 1411 : 1981 4õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì. ìàøèíû áóñàä ýä àíãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. òýäãýýðèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã 21. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.220.120.30 Ï¿ðø Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21.080 Íóãàñ.180 Èõ áèå.99 21. MNS 3888 : 1986 2õ Àðààò ìîäóëü. Ýâîëüâåíòèí öèëèíäð àðààò äàìæóóëãà.20 Áèò¿¿ëýã÷ áà æèéðãýâ÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21.40 21. õààëò.100.220.120.10 MNS 1443 : 1982 3õ Ýðýãíèé 2 òàëäàà ÿíç á¿ðèéí ºðãºíòýé.30 Ãèíæèí õºòëºã÷.220.01 Õîëõèâ÷èéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. ¯íäñýí õýìæýý. áèò¿¿ àìòàé ò¿ëõ¿¿ð. ýðãýâ÷èò ãèíæ. Õàðèëöàí îðëîõ ¿íäñýí íîðì. ×àãò áà ÷àãòíû í¿õ. òýäãýýðèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã MNS 1444 : 1982 3õ Ýðýãíèé ºðººñºí òàëäàà äîãîëòîé õî¸ð òàëäàà áèò¿¿ àìòàé ò¿ëõ¿¿ð MNS 1445 : 1982 õºòëºã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 3õ 21. ¯íäñýí õýìæýý. 21.140 Ýðãýõ õîëõèâ÷ 21. áà áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1442 : 1982 2õ Ýðýãíèé ãàíö òàëò áèò¿¿ àìò ò¿ëõ¿¿ð. 21.

040.30 Õóâàíöàð òîíîãëîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.01 Äàìæóóëàõ õîîëîé áà äàìæóóëàõ õîîëîéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé õýñãèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.99 Óðñàìòãàé ìàòåðèàë õàäãàëàõ áóñàä õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21.40 Óðñàìòãàé ìàòåðèàë õàäãàëàõ õýðýãñëèéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.020.50 Ñóóðèí ÷èíãýëýã áà íººöëºõ ñàâ Áóñàä ìàòåðèàëàí õîîëîé áà òîíîãëîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.040.220.020. õîëáîîñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23. õèéí öèëèíäð Óÿí õîîëîé áà óÿí õîîëîéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 116 .020 ÍÈÉÒËÝà ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÓÐÑÀÌÒÃÀÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÎÃÒÎËÖÎÎ ÁÀ Á¯ÐÝËÄÝÕ¯¯Í ÕÝÑÝà 23.040.10 Ìåòàëë òîíîãëîë 23. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.10 Òºìºð áà ãàí õîîëîé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.60 23.040.020.040.45 àñóóäàë 23.20 Õóâàíöàð õîîëîé Óðñàìòãàé ìàòåðèàë õàäãàëàõ õýðýãñýë MNS 5544 : 2005 11 õ Åðäèéí õàòóóëàãòàé õóâàíöàð õîîëîé (PVC-U).20 Òýýâðèéí õýðýãñýë äýýð ñóóðèëóóëñàí ñàâ áà ÷èíãýëýã Òóëãóóð.040 Äàìæóóëàõ õîîëîé áà äàìæóóëàõ õîîëîéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21. õîëáîã÷.40 Õºðãºëòºò ñàâ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 21.040.040.020. Òîñîëãîîíû òîãòîëöîî 23.240 Ýðãýõ á¿ë¿¿ðò ìåõàíèçì áà òýäãýýðèéí ýä àíãè 23.020.040.15 Çýâýðäýãã¿é ìåòàëë õîîëîé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23 23.260 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõãүé.70 ýä àíãè Õèéí äàðàëòàò ñàâ.99Áóñàä õºòëºã÷ áà äàìæóóëàëò 23.01 íèéòëýã 23.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã 23.020.040.

80 Õîîëîé áà óÿí õîîëîéí ýä àíãèéí áèò¿¿ëýã÷ 23.50 Õÿíàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.060. ñýíñ.100.60 Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí ø¿¿ëò¿¿ð.20 Õîðãîëîí áà áºã뺺ò õàâõëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23. êîíäèöèîíåð 23.99 Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí õ¿÷íèé òîãòîëöîîíû áóñàä á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã 23.060.40 Õîîëîé.99 Áóñàä õàâõëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Øàõóóðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.20 Öèëèíäð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 23.040.060.100.50 Áóöàõ õàâõëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.120 Àãààðæóóëàã÷.140 23.100. õîëáîã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 117 .100.060.100 õ¿÷íèé Âàêóóì òåõíîëîãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.040.060.100.160 23.01 Õàâõëàãûí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.060 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Õàâõëàã 23.40 Äàðàëò òîõèðóóëàã÷ 23.060.100. áèò¿¿ëýã÷ áà áîõèðäîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.060.01 Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí õ¿÷íèé òîãòîëöîîíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.10 Áºìáºëãºí õàâõëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.080 Êîìïðåññîð áà äàðàëòàò õèéí ìàøèí Óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí òîãòîëöîî 23.10 Øàõóóðãà áà ìîòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.30 Öóòãàëàí õàâõëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 23.100.99 Äàìæóóëàõ õîîëîéí áóñàä á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã 23.

040. ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ ÒÅÕÍÈÊ 25. Ñóóðü ìàøèíû òîîí óäèðäëàãà-Òàéëáàð òîëü 25.020 ¯éëäâýðëýëèéã á¿ðä¿¿ëýõ ¿éë ÿâö MNS 5043 : 2001 10 õ 0.15 ÌÂò õ¿ðòýë ÷àäàëòàé õàëààëòûí çóóõ.10 ÌÂò-3.01 Ñóóðü ìàøèíû òîãòîëöîîíû íèéòëýã àñóóäàë 25. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.10 õýðýãñýë MNS 0195 : 1989 2õ Óäèðäëàãûí àâòîìàòæóóëñàí ñèñòåì.040.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Òîîí óäèðäëàãàò ñóóðü ìàøèí-ñóóðü ìàøèíû òîîí óäèðäëàãà òýìäýãëýãýý MNS ISO 2806:2001 18 õ Òîîí óäèðäëàãàò ñóóðü ìàøèí.080 óñ Ñóóðü ìàøèí çóóõ.99 òîãòîëöîî MNS ISO 841:2005 20 õ Òîîí õÿíàëòûí ìàøèí үéëäâýðëýëèéí àâòîìàòæóóëàëòûí ñèñòåì áà íýãäìýë áàéäàëñóóðü ìàøèíû òîîí óäèðäëàãà-êîîðäèíàòûí ñèñòåì áà õөäөëãөөíèé íýðøìýë MNS ISO 2972:2005 Ìîäóëü íýãæ áà áóñàä Ñóóðü 9õ 118 õàëààõ ìàøèíû Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.040.20 Òîîí õÿíàëòûí ìàøèí 25.040 ¯éëäâýðèéí àâòîìàòæóóëàëòûí òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.040.01¯éëäâýðèéíàâòîìàòæóóëàëòû í òîãòîëöîîíû íèéòëýã àñóóäàë 25.060.10 Ìàøèíæñàí òºâ 25.20 Õóâààã÷ áà òîãòîîã÷ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. áóñàä .060 Ñóóðü ìàøèíû òîãòîëöîî MNS 1425 : 1981 2õ Áàãàæíû áîãèíîñãîñîí ìîðçûí êîíóñ.40 ¯éëäâýðèéí õýìæèëò áà õÿíàëò ¿éë ÿâöûí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. ¯íäñýí õýìæýý MNS 5041 : 2001 10 õ 100 ÊÂò õ¿ðòýë ÷àäàëòàé óñ Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 25 õàëààõ çóóõ.040. Òåõíèêèéí äààëãàâðûí á¿òýö MNS 5045 : 2001 20 õ Õàòóó ò¿ëøýýð àæèëëàäàã Òåõíèêèéí øààðäëàãà 25.30 Îïåðàòîð ¯éëäâýðèéí ðîáîò.060.040.99 ¯éëäâýðèéí àâòîìàòæóóëàëòûí áóñàä òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. Үéëäâýðëýëèéí àâòîìàòæóóëàëòûí ñèñòåì. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.060.060.

¯íäñýí õýìæýý.080.100. õýëáýð MNS 4049 : 1988 2õ Õ¿äðèéí õºõ¿¿ëýí áàÿæóóëàõ òºõººðºìæ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 25. äàìæóóëãà òýãø ø¿äòýé êîíóñ àðàà áàãàæèéí àíõäàã÷ õ¿ðýý.100. 2õ ôðåçèéí öèëèíäðýí MNS 1738 : 1973 2õ Õýâòýý ôðåçåðèéí ñóóðü ìàøèíû ôðåçíèé 7:24 øóâòàíòàé öýõëýã÷.25 Õàðóóëäàõ ìàøèí MNS 1432 : 1981 3õ Öèëèíäðýí èøòýé ìóøãèà ºðºì. Ãàäààä äèàìåòðèéí öóâàà.080.080. ¯íäñýí õýìæýý. ¯íäñýí õýìæýý Îãòëîõ áàãàæ òîëãîéí 7:24 MNS 1803 : 1973 2õ Õîíîãîîð òºâëºð¿¿ëýãääýã ôðåçåîèéí òîëãîéä çîðèóëàãäñàí øóâòàí òºãñãºëòýé öýõëýã÷.080. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2102 : 1974 119 3õ . Ìåõàíèê àæèëëàãààò øàõóóðãóóä MNS 1798 : 1973 2õ Õîíîãîîð òºâëºðäºã ôðåçåîèéí öóâòàíòàé öýõëýã÷.30 Çàäëàõ ìàøèí MNS 1434 : 1988 4õ Êîíóñàí èøòýé ìóøãèà ºðºì. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. ¯íäñýí õýìæýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. õýëáýð 25. 25.100. Äóíä öóâðàë. ¯íäñýí õýìæýý MNS 1961 : 1974 22 õ Äàðõàíû øàõóóðãàò ìàøèíû àæëûí үå äýõ àþóëãүéí òåõíèêèéí øààðäëàãà.60 Õºðººäºõ ìàøèí òºãñãºë. õýëáýð MNS 1416 : 1981 3õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì.080.50 ìàøèí ªðºì.080. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1437 : 1981 2õ Ôðåç.100.10 Çîðîõ áàãàæ MNS 2082 : 1974 6õ Ôðåçåðèéí ñóóðü ìàøèíû òóñëàõ áàãàæ.080. Æèæèã ìîäóëüòàé àðààíû çîðîõ áàãàæèéí àíõäàã÷ õ¿ðýý.25 ìàøèíû Õàðóóëäàõ áà çàäëàõ áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. MNS 2083 : 1974 2õ Øóâòðàõ ñóóðü ìàøèíû òóñëàõ áàãàæ. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. 25. MNS 1740 : 1973 3õ Õýâòýý ôðåçåðèéí ñóóðü ìàøèí öýõëýã÷èéã áàðèã÷ öºí.30 òîìñãîã÷.080. ¯íäñýí õýìæýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. ¯íäñýí õýìæýý.40 ªðºìäºõ ìàøèí MNS 1478 : 1981 Ìåòàëë îãòëîã÷ Õýìæýý. MNS 1417 : 1981 2õ Õàðèëöàí ñîëèëöëûí ¿íäñýí íîðì.080.100 í¿õíèé ñýâë¿¿ð 25.20 Í¿õëýõ áà áóòëàõ ìàøèí 25. Áîãèíîñãîñîí òºðºë.10 Çîðîõ ìàøèí 25. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.01 àñóóäàë àìñàð MNS 1429 : 1983 3õ Øóâòàðãóóäûí äóãóé áàðèóë.20 Áóòëàõ áàãàæ MNS 2098 : 1974 2õ Ñóóðü ìàøèíû òºâëºã÷. õýëáýð MNS 2084 : 1974 2õ Òîêàðèéí êàðóñåëüíèé ñóóðü áàãàæ. ¯íäñýí õýìæýý Îãòëîõ áàãàæíû íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2081 : 1974 3õ ªðìèéí ñóóðü ìàøèí òóñëàõ áàãàæ.01 àñóóäàë Ñóóðü ìàøèíû íèéòëýã 25. õýëáýð Àðààò çîðîõ ìàøèíû òóñëàõ MNS 2085 : 1974 2õ Òîêàðèéí áà òîêàðèéí ýðýã çîðîã÷ ñóóðü ìàøèíû òóñëàõ áàãàæ.99 Áóñàä ñóóðü ìàøèí MNS 1741 : 1973 2õ Ôðåçåðèéí öýõëýã÷èéí çàñâàðûí öàãèðàã. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Íóíòàãëàõ áà ºíãºëºõ 25.100.

øàõàõ.140.120. àæèëëàäàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3540 : 1983 8õ Òîêàðèéí áà ôðåçåðèéí àæèëä çîðèóëàãäñàí õºòëºã÷ õîìóò.01 àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. õ¿éòýí ãàãíóóðûí íèéòëýã àñóóäàë 25. Àæëûí áàéðëàë.120. 3-ð õýñýã: Ãàíãèéí íóìàí øèðýýëòèéí øèðýýõ àðãûí òóðøèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 120 . Íàëàëò áà ýð ãýëòèéí ºíöãèéí òîäîðõîéëîëò.01 Õàëóóí. MNS ISO 9956-1 : 2003 9õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò. Òàñëàã÷ òîíîã òºõººðºìæ.60 Õóóðàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. õýìæýýñ.100.100. 1-ð õýñýã: Õàéëóóëàõ øèðýýëòèéí åðºíõèé ä¿ðýì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.120.10 Ãàãíóóðûí àæèëëàãàà 25.10 Äàâòàõ Ïðåññ.01 Çîðãîäîñã¿é àæèëëàäàã òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 9013 : 2001 12 õ Ãàãíàõ áà õîëáîõ ¿éë ÿâö.120.160. õàòóó. Ñóóðü ìàøèíû òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.99 Çîðãîäîñã¿é áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS 3538 : 1983 8õ Òîêàðèéí õàòóó õàéëøèéí õóòãà.40 պ𺺠25. Äóãóéíû ãàäààä áîëîí òºâèéí í¿õíèé äèàìåòðèéí õàðüöààã ñîíãîõ 25.120.10 Õèéí áàãàæ Äîòîð ýðýýñ áà ýðýýñíèé Ãàð áàãàæíû íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.40 Ýëåêòðî õèìèéí ìàøèí MNS 2123 : 1974 3õ Êîíñîëü ôðåçåðèéí áà çàãàëìàé ìàÿãèéí øèðýý ôðåçåðèéí /êîíñîëã¿é/ ñóóðü ìàøèí.100. õàòóó. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 25. Ç¿ëã¿¿ðèéí äóãóé 25.120 Çîðãîäîñã¿é àæèëëàäàã òîíîã òºõººðºìæ 25.20 Öàõèëãààí áàãàæ 25.99 Ãàð àæèëëàãààò áóñàä áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 3366 : 2001 3õ Ç¿ëã¿¿ðèéí á¿ðõ¿¿ë.140.140. ¯íäñýí õýìæýý áà õèéö 25. áîðòãîëæëîõ òîíîã òºõººðºìæ MNS ISO 9956-2 : 2003 6õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò.100.30 Õýâýíä òºõººðºìæ öóòãàõ òîíîã MNS ISO 9956-3 : 2003 31õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò.140 Ãàð áàãàæ 25.99 Áóñàä îãòëîõ áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. õ¿éòýí ãàíóóð 25.140. 25.50 õýâ 25. 2-ð õýñýã:Íóìàí øèðýýëòèéí øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.100.160. ¯íäñýí õýìæýý áà õýëáýð.160 Õàëóóí.70 Ç¿ëã¿¿ð MNS ISO 5743 : 2001 3õ Õàâ÷äàã áà õàçäàã áàõü. õ¿ëöýë. Òýìäýãëýãýý.120. Äóëààíû ¿éë÷ëýëýýð (õ¿÷èëòºðºã÷/àöåòèëèí õèéí äºëººð) òàéðñàí ãàäàðãóóíû ÷àíàðûí àíãèëàë áà õýìæýýíèé õ¿ëöýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 6947 : 2003 8õ Øèðýýëò.30 Ãàð àæèëëàãààò áàãàæ 25. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 3017 : 2001 2õ Ç¿ëã¿¿ðèéí äóãóé.140.20 Öóâèõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ªðºìíèé ïàòðîí.

180 ¯éëäâýðèéí çóóõ 25. 2-ð õýñýã: Äàðàëòààð ãàãíàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.01 ¯éëäâýðèéí çóóõíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. 4-ð õýñýã: Õºíãºíöàãààí áà ò¿¿íèé õàéëøèéí íóìàí øèðýýëòýä çîðèóëñàí øèðýýõ àðãûí øàëãàëò MNS ISO 9017 : 2007 14 õ Ìåòàë ìàòåðèàëûí øèðýýñèéã ýâäýæ ñîðèëò. Íóãàëàõ øàëãàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. 5-ð õýñýã: Íóìàí øèðýýëòèéí çîðèóëàëòòàé çºâøººðºãäñºí íýìýëò ìàòåðèàëûã àøèãëàí áàòàëãààæóóëàõ øàëãàõ 25.220.220.50 Õàòóó. Õóãàëàõ òóðøèëò MNS ISO 9956-5 : 2003 6õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò. Õàéëóóëæ øèðýýõ õîëáîëòûí ìåòàë øèðýýñèéí äàãóó ñóíãàõ ñîðèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.160. 1-ð õýñýã: 50 ìì õ¿ðòýë çóçààíòàé ãàí õàâòàíã õàéëóóëæ òóëãàí ãàãíàñàí õîëáîëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 1106-3 : 2002 16 õ Õàéëóóëæ ãàãíàñàí õîëáîëòûí ðàäèîãðàôèéí øàëãàëòàä çîðèóëñàí çºâëºìæ.180.220.220 Ãàäàðãóóãèéí áîëîâñðóóëàëò áà õó÷èëò 25.60 Îðãàíèê õó÷èëò MNS ISO 9015-1 : 2007 15 õ Ìåòàë ìàòåðèàëûí øèðýýñèéã ýâäýæ øàëãàõ ñîðèëò. õ¿éòýí ãàãíóóð MNS (ISO) 4063:2000 5õ Ãàãíàõ.99 õó÷èëò 9õ Áóñàä áîëîâñðóóëàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 121 áà .160. íýð òºðºë MNS ISO 9956-6 : 2003 4õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò.220.10 Ãàäàðãóóã áýëòãýõ MNS ISO 5173 : 2003 18õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûí ãàãíààñûã ýâäýõ øàëãàëò.20 Ãàäàðãóóãèéí áîëîâñðóóëàëò MNS ISO 6520-1 : 2003 19õ Ãàãíàõ áà õàéëøæóóëàõ ïðîöåññ. Ìåòàëë ìàòåðèàë äàõü ãåîìåòð ñîãîãèéí àíãèëàë.40 Ìåòàëë õó÷èëò MNS ISO 6520-2 : 2003 16õ Ãàãíàõ áà õàéëøæóóëàõ ïðîöåññ.180.30 Ãàãíóóðûí òîíîã òºõººðºìæ 25.50 Ïààëàí MNS ISO 5178 : 2007 6õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûí øèðýýñèéã ýâäýæ øàëãàõ ñîðèëò. Õàòóóëãèéí ñîðèëò 2-ð õýñýã: Íóìàí øèðýýñýí õîëáîëòûí áè÷èë õàòóóëãèéí ñîðèëò MNS ISO 9956-4 : 2003 23õ Ìåòàëë ìàòåðèàëûã øèðýýõ àðãûí òåõíèêèéí íºõöºë áà áàòàëãààæóóëàëò.40 Ãàãíàñàí õîëáîîñ áà ãàãíààñ 25.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìåòàë ìàòåðèàëûí øèðýýñèéã ýâäýæ øàëãàõ ñîðèëò.10 Öàõèëãààí çóóõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.220.200 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25. Ìåòàëë ìàòåðèàë ãåîìåòð ñîãîãèéí àíãèëàë.20 Ãàãíóóðûí õýðýãñýë 25. Ñîãîãîîð ÷àíàðûí ò¿âøèíã ¿íýëýõ àðãà ç¿éí çààâàð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.20 Ò¿ëøíèé çóóõ MNS ISO 1106-1 : 2002 10 õ Õàéëóóëæ ãàãíàñàí õîëáîëòûí ðàäèîãðàôèéí øàëãàëòàä çîðèóëñàí çºâëºìæ.01 Ãàäàðãóóãèéí áîëîâñðóóëàëò áà õó÷èëòûí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 5817 : 2002 12 õ Ãàíãèéí öàõèëãààí íóìàí ãàãíóóðàí õîëáîëò. õîëáîõ ¿éë àæèëëàãààíû ëàâëàõ äóãààð.220. 3-ð õýñýã: 50 ìì õ¿ðòýë çóçààíòàé ãàí õîîëîéã õàéëóóëæ ãàãíàñàí öàãèðàã õîëáîëò 25.160.180. 6-ð õýñýã: ªìíºõ òóðøëàãàä òóëãóóðëàñàí áàòàëãààæóóëàëò 25. Õàòóóëãèéí ñîðèëò 1-ð õýñýã: Íóìàí øèðýýñýí õîëáîëòûí õàòóóëãèéí ñîðèëò MNS ISO 9015-2 : 2007 Äóëààíû áîëîâñðóóëàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.160. 1-ð õýñýã: Õàéëóóëàõ ãàãíàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 25.220.

27. òóðøèõ àðãà. MNS 4659 : 1998 6õ Öàõèëãààí ìåõàíèê ðåëå øàëãàõ àðãà õýðýãñýë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 27. Åðөíõèé çîðèóëàëòûí öàõèëãààí õàíãàìæèéí ñèñòåì äýõ öàõèëãààí ýð÷èì õү÷íèé ÷àíàðûí íîðì.20 Õèéí ò¿ëø øàòààã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27 ÝÐ×ÈÌ Õ¯× ÁÀ ÄÓËÀÀÍ ÄÀÌÆÓÓËÀÕ ÒÅÕÍÈÊ 27. òîãîî áà äóëààí MNS 5458 : 2005 6õ Õàëààëò áîëîí õýðýãöýýíèé õàëóóí óñíû óñ – óñíû äóëààí ñîëèëöóóð.060.010 Ýð÷èì õ¿÷ áà äóëààí äàìæóóëàõ òåõíèêèéí íèéòëýã àñóóäàë 27.30 Óóðûí ñîëèëöóóð MNS 1500 : 1982 3õ Öàõèëãààí ñ¿ëæýý.070 Ò¿ëøíèé ñàâ 122 . MNS ISO 1129 : 2004 5õ Çóóõ.060. MNS ISO 6759 : 2004 5õ Äóëààí ñîëèëöóóðûí ãàãíààñã¿é ãàí õîîëîé MNS IEC 38 : 2001 Ñòàíäàðò õ¿÷äýë 6õ MNS ISO 16528 : 2005 17õ Çóóõ áà äàðàëòàò ñàâ.01Ãàëûí õîòîë áà óóðûí òîãîîíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. íýãæ óðòûí æèí MNS 3954 : 1986 5õ Õү÷íèé òðàíñôîðìàòîð. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 3952 : 1986 8õ Ãóðâàí ôàçûí àñèíõðîí öàõèëãààí õºäºëã¿¿ð. ã¿éäýë äàìæóóëàõ øºðìºñ áà óòàñíû öàõèëãààí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. õ¿ëöýõ çºð¿¿.040 Õèéí áà óóðûí òðóáèí. Óóðûí òîãîî MNS 4658 : 1998 3õ Äàâòàìæèéí Ð×-1 ðåëå øàëãàõ àðãà õýðýãñýë.10 øàòààã÷ Øèíãýí áà õàòóó ò¿ëø Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. Îëîí óëñûí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí ä¿ðýì. äóëààí ñîëèëöóóðûí ãàí õîîëîé.060. ñòàíäàðòûí á¿ðòãýë MNS IEC 196 : 2001 Ñòàíäàðò äàâòàìæ 1õ 27. Óóðûí õºäºëã¿¿ð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27.060 Ãàëûí õîòîë. óóð õàëààãóóð.020 Äîòîîä øàòàëòàò õºäºëã¿¿ð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. MNS 5568 : 2005 8õ Øèíãýí ò¿ëøýýð àæèëëàäàã àõóéí õýðýãëýýíèé çóóõ. Òóðøèõ àðãà MNS ISO 6758 : 2004 5õ Äóëààí ñîëèëöóóðûí ãàãíààñòàé ãàí õîîëîé MNS 3955 : 1985 8õ Øèíãýí òóñãààðëàã÷. Õýìæýýñ.060. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 3637 : 1983 16 õ Êàáåëü óòàñ. øíóð. Õýâèéí õ¿÷äýë MNS 5457 : 2005 6õ Õàëààëòûí áà ãýðèéí çóóõíû ÿíäàíãààð ãàðàõ óòààíû íàéðëàãà äàõü àãààð áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí õ¿ëöýõ äýýä õýìæýý áà õýìæèõ àðãà MNS 1778 : 2007 37 õ Öàõèëãààí ýð÷èì õү÷. Öàõèëãààí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèê õýðýãñëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí çîõèöîë.

075 Óñòºðºã÷èéí òåõíîëîãè Äóëààíû øàõóóðãà MNS 3669 : 1984 3õ Öàöðàã èäýâõò áîäèñòîé àæèëëàõ ëàáîðàòîðèéí ìåáåëü. Àíãèëàë. òýìäýãëýãýý MNS 1360 : 1998 5õ Èîíæóóëàã÷ öàöðàãèéí äåòåêòîð àíãèëàë MNS 3487 : 1998 õ¿÷èä MNS 1342 : 1983 4õ Öàöðàã èäýâõò áîäèñòîé àæèëëàõ çîðèóëàëòòàé ëàáîðàòîðèéí øèðýý.160 Íàðíû ýð÷èì õ¿÷íèé òåõíèê MNS 1294 : 1998 6õ Öàöðàã èäýâõèò áîäèñòîé àæèëëàõ ëàáîðàòîðè. Íàðíû çàéí òýìäýã. Õ¿÷èí àðãà÷ëàë. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27.120. Ò¿ãýýõ ñàìáàð. 27. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4673 : 1998 20 õ Öàöðàãèéí õàìãààëàëò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4005 : 1989 3õ Íàðíû èë÷ýýð óñ íýðýõ òºõººðºìæ. 10 ê õ¿ðòýë õ¿÷äýëòýé èæ á¿ðýí òðàíñôîðìàòîðûí äýä ºðòºº. Õèé íèðãýëãýýò òîîëóóð ÷àäëûã òîîöîõ MNS 4675 : 1998 4õ Íàðíû çàéí ñèñòåì. MNS 3856 : 1985 3õ Õààëòòàé äýä ñòàíöûí 6/10 àæèëëàõ õóâààðèëàõ ñàìáàð. õ¿÷äýëä MNS ISO 12807:2001 110 õ Öàöðàã èäýâõò ìàòåðèàëûí àþóëã¿é Áàãëàà áîîäîëä ñîðèëò ÿâóóëàõ õýìæýýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. Òàâèóð.10 Ðåàêòîðûí òåõíèê 27. MNS 4805 : 1999 47 õ Èîí÷ëîõ öàöðàãààñ õàìãààëàõ õýðýãñýë 50 ìì áà 100 ìì çóçààí õàíàòàé õàð òóãàëãàí õàìãààëàëòûí òºõººðºìæ 27. ¯íäñýí íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS 5048 : 2001 4õ Áèå äààñàí íàðíû çàéí ñèñòåìèéí òîäîðõîéëîõ ¿ç¿¿ëýëò.120. MNS 1328 : 1998 9õ Èîíæóóëàã÷ öàöðàãèéí äåòåêòîð.120. Àþóëã¿é áàéäàë. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. äàâõàð òàâèóð.120. 27.120.140 òåõíèê Ãèäðàâëèê ýð÷èì õ¿÷íèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27.01 Öºìèéí ýð÷èì õ¿÷íèé íèéòëýã àñóóäàë 27. Íýð òîìú¸î. ¿íäñýí õýìæýý. MNS 4084 : 1988 7õ Íàðíû ýíåðãèýð óñ õàëààõ òºõººðºìæ. Íýð MNS 4674 : 1998 13 õ Íàðíû çàéí ñèñòåì. êâ-ûí MNS 5030-2 : 2001 4õ Øèíãýð¿¿ëñýí õ¿÷èëòºðºã÷èéí òîäîðõîéëîõ àðãà òîñíû 27.99 Öºìèéí ýð÷èì õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 5031 : 2001 4õ Óñàí äàõü õ¿÷èëòºðºã÷èéí àãóóëàìæèéã ñàôðàíèí Ò-èéí òóñëàìæòàé òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5643 : 2006 21õ 25-2500 êÂÀ ÷àäàëòàé.080 ¿¿ñã¿¿ðòýé MNS 5049 : 2001 7õ 12 Âò-ààñ äýýø ÷àäàëòàé íàðûí çàéí ñèñòåì (ÍÇÑ)-èéí öàõèëãààí õîëáîëò 3õ 123 .100 Ýð÷èì õ¿÷íèé ñòàíöûí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3398 : 1982 3õ Äóëààíû øóãàìûí ¿ë õºäëºõ òóëãóóð.30 Óðâàëä èäýâõòýé ìàòåðèàë áà öºìèéí ò¿ëøíèé òåõíîëîãè MNS 5030-3 : 2001 4õ Õèéí õ¿÷èëòºðºã÷èéí àãóóëàìæèéã Ãåìïåëèéí àïïàðàòûí òóñëàìæòàéãààð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1303 : 1998 4õ Èîíæóóëàã÷ öàöðàãèéã õýìæèõ òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò àæèëëàõ MNS 3668 : 1984 2õ Öàöðàã èäýâõò áîäèñòîé àæèëëàõ ëàáîðàòîðèéí ìåáåëü.120 Öºìèéí ýð÷èì õ¿÷íèé òåõíèê õýðýãñýë. òýýâýð. Íýð òîìú¸îëëûí òàéëáàð. àþóëã¿é áàéäàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Èîíæóóëàã÷ öàöðàãèéí çîðèóëàëòûí ëàáîðàòîðè 27.20 Àòîìûí öàõèëãààí ñòàíö. MNS 1357 : 1998 9õ Öàöðàã èäýâõò õàÿãäàë èäýâõæèëã¿é áîëãîõ íü.

Äîòîîä çýâðýëòèéí äàãóó ìàòåðèàë ñîíãîõ ëàâëàõ MNS ASTM E 861:2006 5õ Íàðíû êîëëåêòîðò àøèãëàõ äóëààí òóñãààðëàõ ìàòåðèàëûã ¿íýëýõ òóðøèëòûí ñòàíäàðò MNS ASTM E 904:2006 5õ Íàðíû êîëëåêòîðûí õîíîãèéí äóëààíû ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ òóðøèëòûí ñòàíäàðò 27.180 Ñàëõèí òðóáèíû ýð÷èì õ¿÷íèé òîãòîëöîî MNS 4809 : 1999 6õ Òàëñò öàõèóðàí íàðíû çàé MNS 5066 : 2001 5õ Ñàëõèí óñ ºðã¿¿ð.200 Õºðãºõ òåõíîëîãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. 3-ð õýñýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 27. Óñ õàëààõ ñèñòåì. Äóëààí òóñãààðëàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 124 . Íýìýëò òºõººðºìæòýé íàðíû ñèñòåìèéí á¿òýýìæèéí òóðøèëò MNS ISO/TR10217:2005 7õ Íàðíû ýíåðãè.190 Ýð÷èì õ¿÷íèé áèîëîãèéí áà áóñàä ýõ ¿¿ñâýð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 27. Àõóéí óñ õàëààõ ñèñòåì. Òóðøèõ àðãà õîîëîéò MNS ISO 9459-3:2005 30õ Íàðààð õàëààõ.220 Äóëààí äàõèí àøèãëàõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5642:2006 9õ Àõóéí óñ õàëààõ íàðíû âàêóóì êîëëåêòîðûí ñèñòåì.

040.030 Ñîðîíçîí ìàòåðèàë 29.040. Èñýëäýìòãèé õ¿õðèéã èëð¿¿ëýõ öàõèëãààí 29.060. êàáåëèéí íèéòëýã àñóóäàë 125 .040.99 Áóñàä òóñãààðëàõ ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.020 Öàõèëãààí òåõíèêèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 1492 : 1979 Öýíýã øàõàã÷.060 29.035.035.20 Òóñãààðëàõ õèé MNS 1493 : 1977 21 õ Çàëãàõ ñàëãàõ áàéãóóëàìæèéí êîíòàêòàí õîëáîîñûã öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ MNS 1496 : 1979 Ýðãýëäýõ öàõèëãààí á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ 15 õ ìàøèíûã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.10 Öààñ áà êàðòîíîí òóñãààðëàõ ìàòåðèàë Öàõèëãààíû óòàñ.60 Ïààëàíäñàí ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.040 Òóñãààðëàõ óðñàìòãàé ìàòåðèàë 29.035.99 Áóñàä òóñãààðëàõ óðñàìòãàé ìàòåðèàë öàõèëãààíä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.20 Õóâàíöàð òóñãààðëàõ ìàòåðèàë áà êàó÷óêàí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.035.10 Òóñãààðëàõ òîñ MNS ISO 4808 : 1999 3õ Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í.01 Òóñãààðëàõ ìàòåðèàëûí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.035.50 Ãÿëòãàíóóðòàé ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.035.035 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Òóñãààðëàõ ìàòåðèàë 29.01 Öàõèëãààíû óòàñ.045 Õàãàñ äàìæóóëàõ ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.01 Òóñãààðëàõ óðñàìòãàé Ìàòåðèàëûí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29 ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÒÅÕÍÈÊ 29.050 Äýýä çýðãèéí äàìæóóëàõ ÷àíàð áà äàìæóóëàõ ìàòåðèàë 29. ãàë á¿ä¿¿â÷èä òýìäýãëýõ 4õ õàìãààëàã÷èéã 29.035.30Øèë áà êåðàìèêàí òóñãààðëàõ ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29. êàáåëü 29. Öàõèëãààí òóñãààðëàã÷ òîñ.040.

20 Öàõèëãààí áà öàõèëãààí ìåõàíèê á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29. Õýñýãëýñýí öàõèëàëòûã õýìæèõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.10ªíäºð õ¿÷äýëèéí õóâààðèëàõ áà õÿíàõ áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.50 Ãàë õàìãààëàã÷ áà áóñàä õýò ã¿éäëýýñ õàìãààëàõ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.01 Öàõèëãààí òóñãààðëàëòûí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.120.10 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Òóñãààðëàã÷ 29.120.100.120. Óñ øèíãýýëò áà àãøèëòûí òóðøèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.20 Íàì õ¿÷äýëèéí õóâààðèëàõ áà õÿíàõ áàãàæ 29.060.120 Öàõèëãààí òóñëàõ õýðýãñýë 126 .120. çàëãàâ÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.130.120.99 Öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæèéí áóñàä á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã MNS IEC 439-1 : 2001 58 õ Õóâààðèëàëò. óäèðäëàãûí íàì õ¿÷äýëèéí áàéãóóëàìæ.10 õýñýã Áóñàä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñîðîíçîí á¿ðýëäýõ¿¿í 29.01 Öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë 29. ñ¿ëæýýíèé ñóóðü.080.70 Ðåëå 29.120.080 29.20 Òºìºð æèéðãýâ÷ MNS IEC 60949 : 2001 12 õ Áîãèíî õîëáîîíû ã¿éäëèéí çºâøººðºãäºõ òåðìàë óòãûã àäèàáàò áóñ õàëààëòòàé òîîöîõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29. 2-ð õýñýã: Ãîë òóóçàí äàìæóóëàã÷èä òàâèõ òóñãàé øààðäëàãà 29.100.10 Óòàñ 29.100 Öàõèëãààí òºõººðºìæèéí á¿ðýëäýõ¿¿í 29.20 Õîëáîõ õýðýãñýë MNS IEC 885-2 : 2002 16 õ Êàáåëü.99 õýðýãñýë òîíîã öàõèëãààí òóñëàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29. 1-ð õýñýã: Á¿ðýí áóþó õýñýã÷ëýí òóðøñàí áàéãóóëàìæèä òàâèõ øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 439-2 : 2001 8õ Õóâààðèëàëò.20 Êàáåëü 29.080.100.99 Òóñãààðëàëòàä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.130.080.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 29.120.30 çàëãóóðûí Òóñãààðëàëò Çàëãóóð.130.30 Òóñãààðëàëòûí òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.10 Öàõèëãààíû çîðèóëàëòûí äàìæóóëàëòûí õîîëîé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.080.01 Öàõèëãààí òóñëàõ õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS IEC 811-1-3 : 2001 7õ Öàõèëãààí êàáåëèéí òóñãààðëàã÷èéí áîëîí á¿ðýýñèéí çîðèóëàëòûí ìàòåðèàëûí òóðøèëòûí åðºíõèé àðãà.01Õóâààðèëàõ áà õÿíàõ áàãàæíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.060.100.120.080.130 Õóâààðèëàõ áà õÿíàõ áàãàæ 29. óäèðäëàãûí íàì õ¿÷äýëèéí áàéãóóëàìæ. Íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà.40 Óíòðààëãà 29.

Õóâüñàõ ã¿éäëèéí îðîîìãèéí ýñýðã¿¿öëèéã øóãàìíààñ ñàëãàëã¿éãýýð õýìæèõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.10 Äýä ñààòóóëàã÷ 29. Ðåàêòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.30 ªäðèéí ÷èéäýí.20 Ýð÷èì õ¿÷ äàìæóóëàõ áà 127 .160.01 àñóóäàë 29.140. òºõººðºìæ õîëáîãäîõ òîíîã 29.140.140 ×èéäýí.50 òîãòîëöîî Ãýðýëò¿¿ëãèéã óãñðàõ 29.20 Ãåíåðàòîð MNS IEC 529 : 2007 12 õ Õàéðöàã ñàìáàðûí õàìãààëàëòûí çýðýã.220.99 Ýðãýëòýò ìàøèíä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.160.160. Äîëãèîí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.140.240 Ýð÷èì õ¿÷ äàìæóóëàõ áà õóâààðèëàõ ñ¿ëæýý Ýðãýëòýò ìàøèí Ýðãýëòýò ìàøèíû íèéòëýã 29.20 áà çàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.01 Ãàëüâàíèê ýëåìåíò áà çàéí íèéòëýã àñóóäàë 29.220.99 Áóñàä ýëåìåíò áà çàé ×èéäýíä õàìààðàõ áóñàä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.30 áà çàé Õî¸ðäîã÷ õ¿÷ëèéí ýëåìåíò Õî¸ðäîã÷ ø¿ëòèéí ýëåìåíò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60439-3 : 2007 12 õ Õóâèàðëàëò óäèðäëàãûí íàì õү÷äýëèéí áàéãóóëàìæ.130.180 Òðàíñôîðìàò.20 Óëàéñàõ ÷èéäýí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.220 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ãàëüâàíèê ýëåìåíò áà çàé 29.200 Øóëóóòãàã÷. Õóâèðãàã÷.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 29.160. õ¿ðýý 29.160.160.01 ×èéäýíãèéí íèéòëýã àñóóäàë 29.220.10 Àíõäàã÷ ýëåìåíò áà çàé 29.140. 29.10Ýðãýëòýò ìàøèíû á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã ñòàíö.140.01 Ýð÷èì õ¿÷ äàìæóóëàõ áà Õóâààðèëàõ ñ¿ëæýýíèé íèéòëýã àñóóäàë MNS IEC 60279 : 2001 15 õ Ýðãýëäýã÷ öàõèëãààí ìàøèí. Òîãòâîðæñîí ýð÷èì õ¿÷íèé õàíãàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.140.40 Ëþìèíåñöåíö 29. Íèðãýëýãèéí ÷èéäýí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.240.99 Õóâààðèëàõ áà õÿíàõ áóñàä áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.160 29.140.240. /IP êîä/.240.10 ×èéäýíãèéí òîëãîé.220.99 ñòàíäàðò 29. 3-ð õýñýã: Ìýðãýøýýãүé õүí õүðýõ àøèãëàõ áîëîìæòîé ãàçàð áàéðëóóëàõ çîðèëãîòî õóâèàðëàëò óäèðäëàãûí áàéãóóëàìæèä òàâèõ øààðäëàãóóä áà òóðøèõ àðãà.220.30 Ìîòîð 29.40 Öàõèëãààí ¿¿ñãýõ èæ á¿ðäýë 29.

260 Òóñãàé íºõöºëä àæèëëàõ öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ 29.99 Ýð÷èì õ¿÷ äàìæóóëàõ áà Õóâààðèëàõ ñ¿ëæýýíä õàìààðàõ áóñàä òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 õóâààðèëàõ øóãàì MNS IEC 61089 : 2000 46 õ Ýð÷èëñýí øèã¿¿ óòñàí äàâõàðãà á¿õèé öàõèëãààí äàìæóóëàã÷ 29.10 óãñðàëò Ãàäíà òàëûí öàõèëãààí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.99 Òóñãàé íºõöºëä àæèëëàõ áóñàä öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.01 Òóñãàé íºõöºëä àæèëëàõ Öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 29.260.20 Òýñðýìòãèé àãààðò çîðèóëñàí öàõèëãààí àïïàðàò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 260.240. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 29.260.260.280 Öàõèëãààí ç¿òã¿¿ðèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 128 .240.30 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé òîãòîëöîîíû õÿíàëòûí òîíîã òºõººðºìæ MNS 5644 : 2006 31õ Îëîí íèéòèéí áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãûí õóâèàðëàõ ñàìáàð.

ýñýðã¿¿öýë 31.10 Äèîä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.080 õóâüñàõ Õàãàñ äàìæóóëàã÷ õýðýãñýë 31.060.040.60 Õóâüñàõ êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.040.060.080.040.20 Ïîòåíöèîìåòð.040.060 Êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.10 Òîãòìîë ýñýðã¿¿öýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.01Õàãàñ äàìæóóëàã÷ õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.020 Ýëåêòðîíèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.060.30 Öààñàí áà õóâàíöàð êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 31.99 Áóñàä ýñýðã¿¿öýë 31.060.01 àñóóäàë Êîíäåíñàòîðûí íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.30 Òåðìèñòîð 31.060.080.040 Ýñýðã¿¿öýë 31.70 Õ¿÷íèé êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.20 Êåðàìèê áà ãÿëòãàíóóð êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.40 Òàíòàëü êîíäåíñàòîð ýëåêòðîëèò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31 ÝËÅÊÒÐÎÍ 31.20 Òðèñòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 129 .080.50 Õºíãºí öàãààí ýëåêòðîëèò êîíäåíñàòîð 31.060.99 Áóñàä êîíäåíñàòîð 31.060.040.10 Òîãòìîë êîíäåíñàòîð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.060.01Ýñýðã¿¿öëèéí àñóóäàë íèéòëýã 31.060.

220.220.99 Ýëåêòðîìåõàíèêèéí áóñàä á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 130 .99 õýðýãñýë 31.260 Îïòî ýëåêòðîí.180 Õýâëýìýë õýëõýý áà ïëàò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.01Ýëåêòðîìåõàíèê á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.220.080.240 31.220 Ýëåêòðîí áà öàõèëãààí õîëáîîíû Òîíîã òºõººðºìæèéí ýëåêòðîìåõàíèê á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31. Õîëáîã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 31. Ìèêðîýëåêòðîí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.20 Óíòðààëãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.30 Òðàíçèñòîð Ýëåêòðîí òîíîã òºõººðºìæèéí ìåõàíèê á¿òýö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.10 Çàëãóóð áà çàëãóóðûí ñóóðèéí õýðýãñýë.190 Ýëåêòðîí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí ýä àíãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.120 Ýëåêòðîí äýëãýöýí õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.100 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ýëåêòðîí ãóóðñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.160 Öàõèëãààí ø¿¿ëò¿¿ð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.220.080.200 Íýãòãýñýíõýëõýý.140 Ïüåçîýëåêòðèê áà äèýëåêòðèê õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31. Ëàçåð òîíîã òºõººðºìæ Õàãàñ äàìæóóëàã÷ áóñàä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 31.

040. Åðөíõèé øààðäëàãà áà õýìæèëò Íýãäìýë MNS 5593:2006 DWDM äàìæóóëàõ øààðäëàãà.701 : 2004 45 õ Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. Õîëáîëòûí áà äîõèîëîë MNS 5469 : 2005 9õ Ãàçðûí VSAT ñòàíö. ò¿¿íä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5361 : 2004 19 õ PDH. SDH òîîí äàìæóóëàõ òºõººðºìæèéí òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áà õýìæèëò MNS ITU-T RQ. òîäîðõîéëîëò.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 33 ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ. MNS 5470 : 2005 17õ STM-1 áà STM-4 (…. MNS 5383 : 2004 11 õ Öàõèëãààí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé õîëáîëòûí òåõíèêèéí íºõöºë 33.600 : 2004 20 õ Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü.30 ñèñòåì MNS ITU-T R E.040. èíòåðôåéñûí òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëò áà ¿íäñýí øààðäëàãóóä MNS 5640:2006 11õ Öàõèëãààí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé äóãààðëàëòûí ôîðìàò. Àøèãëàëò MNS 5315-1 : 2003 37 õ Å 100 òîîí ñòàíöûí ºãºãäëèéí çîõèöóóëàëò õèéõ àðãà÷ëàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5315-2 : 2003 24 õ Å 100 òîîí ñòàíöûí ãýìòëèéã îíîøëîõ.112 : 2004 Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð ¿éë÷èëãýýò òîîí ñ¿ëæýý 20 õ òîëü. íÿãòðóóëãà áà èìïóëüñ êîäûí ìîäóëÿöè MNS ITU-T R I. ÄÓÓ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.20 Äàìæóóëàëòûí ñèñòåì õàðèëöàí MNS 5360 : 2004 18 õ Òîîí áîëîí àíàëîã äàìæóóëàõ áàéãóóëàìæèéí õàðèëöàí çîõèöîî.9 : 2004 105 õ Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü.STM-N) äàìæóóëàõ áàéãóóëàìæ. À÷ààëàë Õîëáîëò MNS 5241-7 : 2003 MNS ITU-T R G.601 : 2004 9õ Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. Êàáåëü 14õ áàéãóóëàìæèéí áà åðºíõèé äîõèîëëûí 15 õ Õàðèëöàà õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé äîõèîëëûí ñèñòåì. Íýð òîìú¸î. çàñâàðëàõ àðãà÷ëàë 33.040. àæèãëàëò áà ä¿í øèíæèëãýý MNS 5316-4 : 2003 22õ EWSD òîîí ñòàíöûí óðüä÷èëñàí õýìæèëò MNS 5472-1 : 2005 131 12õ . çàñâàðëàõ àðãà÷ëàë MNS 5697 : 2006 6õ Óòàñãүé õîëáîîíû ñèñòåì. ä¿í øèíæèëãýý MNS 5694 : 2006 21 õ ADSL òåõíîëîãèòîé èíòåðôåñòñò òàâèõ òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5315-4 : 2003 18 õ Å 10 òîîí ñòàíöûí óðüä÷èëñàí õýìæèëò MNS 5316-1 : 2003 29 õ EWSD òîîí ñòàíöûí ºãºãäºë çîõèöóóëàëò õèéõ àðãà÷ëàë MNS 5696 : 2006 7õ Òåëåôîí õîëáîîíû îëîí õîñí íàì үåëçëýëèéí êàáåëèéã öàõèëãààíû êàáåëüòàé îãòëîëöîõ áîëîí çýðýãöүүëýí ñóóðèëóóëàõàä òàâèõ øààðäëàãà MNS 5316-2 : 2003 21 õ EWSD òîîí ñòàíöûí ãýìòëèéã îíîøëîõ.01 ñèñòåìèéí íèéòëýã àñóóäàë 33.040 Öàõèëãààí õîëáîîíû ñèñòåì MNS 5596:2006 10õ Öàõèëãààí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíä àæèëëàõàä òàâèõ àþóëã¿é àæèëëàãààíû øààðäëàãà MNS 5315-3 : 2003 48 õ Å 10 òîîí ñòàíöûí à÷ààëëûí õýìæèëò. àíãèëàë. įÐÑÈÉÍ ÒÅÕÍÈÊ Öàõèëãààí õîëáîîíû 33.020 Öàõèëãààí õîëáîîíû íèéòëýã àñóóäàë MNS 5318 : 2003 43õ Íèéòèéí õýðýãëýýíèé àâòîìàò òåëåôîí ñòàíöûí òºðºë. Åðºíõèé øààðäëàãà 33. õýìæèëò MNS ITU-T R I 113 : 2004 25 õ Öàõèëãààí õîëáîî-Òàéëáàð òîëü. ªðãºí çóðâàñûí íýãäìýë ¿éë÷èëãýýò òîîí ñ¿ëæýý 33. òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëò MNS 3635 : 1983 25 õ ªãºãäºë íýâòð¿¿ëýõ. 7 äóãààð õýñýã: Äîõèîëëûí ñèñòåì-7 áà øóãàìûí äîõèîëîë.030 Öàõèëãààíõîëáîîíû ¿éë÷èëãýý. MNS 5316-3 : 2003 50 õ EWSD òîîí ñòàíöûí à÷ààëëûí õýìæèëò. Òîîí äàìæóóëàë. Åðөíõèé øààðäëàãà MNS ITU-T R G.

60 Ýð÷èì õ¿÷íèé øóãàìûã öàõèëãààí õîëáîîíä àøèãëàõ íü 33.050.50 Øóãàì. Äóó ä¿ðñ áè÷ëýãèéí òåõíèê. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà 5õ òºõººðºìæ.040. À÷ààëëûí õýìæèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.060 Ðàäèî õîëáîî MNS 1548 : 1972 43 õ 220 êâ. MNS 5474 : 2005 3õ Ðàäèî ìýäýýëëèéí ÷àíàðûã ñîíñãîëîîð үíýëýõ àðãà MNS 3733 : 1984 Öàõèëãààí õîëáîîíû õ¿÷äýë áà õýìæèõ àðãà.20 Ïåéæåðèéí òîíîã òºõººðºìæ MNS 5740 : 2007 5õ Òîîí òåõíîëîãèòîé ìýäýýëýë õîëáîîíû òîíîã òºõººðºìæèéí öàõèëãààí òýæýýë. ò¿¿íýýñ áàãà õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ. ºðãºí çóðâàñûí ñèñòåìèéí (WiMAX) ðàäèî ñ¿ëæýý. 1-ð õýñýã: Өãөãäëèéí çîõèöóóëàëò 33.99 Öàõèëãààí õîëáîîíû ñèñòåìèéí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ 33.050. ã¿éäëýýñ óòñàí õàðèëöààíû òºõººðºìæèéã õàìãààëàõ ñõåì. àæèëëàãñäûã àòìîñôåðèéí õàìãààëàõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.10 Òåëåôîíû òîíîã òºõººðºìæ MNS 4911 : 2000 18 õ Àëñûí õîëáîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óëñ õîîðîíäûí NEAX -61E ñòàíö. үíäñýí үçүүëýëò MNS 3367 : 1982 10 õ Øóãàìàíä ¿¿ñ÷ áîëîõ àþóëòàé õ¿÷äýë. Íèéòèéí õýðýãëýýíèé òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé àíàëîã õýðýãëýã÷èéí ìîäóëüä õîëáîãäîõ òºãñãºëèéí òºõººðºìæèä òàâèõ. Òåõíèêèéí үíäñýí үçүүëýëò. òýäãýýðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã àÿíãààñ õàìãààëàõ ä¿ðýì áà á¿ä¿¿â÷. õîëáîëò áà õýëõýý MNS 5695 : 2006 7õ Êàðòûí òåëåôîí.050. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 33.050. ã¿éäëýýñ óòñàí õàðèëöààíû òîíîã òºõººðºìæèéã õàìãààëàõ ä¿ðýì áà á¿ä¿¿â÷. òåëåôàêñûí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. òåëåòåêñò.040. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà ò¿¿í äýýð öýíýãæèëòýýñ MNS ITU-R R 573-3 : 2004 Ðàäèî õîëáîî-Òàéëáàð òîëü 132 54 õ . MNS 5467 : 2005 20õ Øóóä õàðàëòûí ðàäèî ñèñòåì çîõèîí áàéãóóëàõ òîîöîîíû àðãà÷ëàë. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 33.30 Òåëåêñ. MNS 4026 : 1987 7õ Óòñàí õîëáîîíû òºõººðºìæ. MNS 5739:2007 14 õ Óòàñãүé õîëáîîíû îëîí öýãèéí õүðòýìæòýé êîäûí íÿãòðóóëãàòàé 450 ÌÃö ñүëæýýíèé äýä ñòàíö áîëîí ñóóðèí òөãñãөëèéí òөõөөðөìæ.99 Öàõèëãààí õîëáîîíû òºãñãºëèéí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS 1547 : 1972 15 õ Õîëáîîíû øóãàìàíä áèé áîëäîã ºíäºð õ¿÷äýë. Ãýìòëèéí îíîøëîãîî áà çàñâàð 33.050Öàõèëãààí õîëáîîíû òºãñãºëèéí òîíîã òºõººðºìæ MNS 5472-2 : 2005 15õ Óëñ õîîðîíäûí NEAX -61E ñòàíö. Åðөíõèé øààðäëàãà 33.040.050.Óðüä÷èëñàí õýìæèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5472-4 : 2005 8õ Óëñ õîîðîíäûí NEAX -61E ñòàíö.040.35 Òåëåôîí ñ¿ëæýý MNS 5468 : 2005 8õ Òåëåôîí ñүëæýýíèé òåõíèêèéí áүðòãýë. ò¿¿í àæèëëàãñäûã öàõèëãààí ñîðîíçîí íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ õýìæèëòèéí àðãà.040. Òýæýýëèéí MNS 3964 : 1987 23 õ Óòñàí õîëáîîíû òºõººðºìæ.01 Öàõèëãààí õîëáîîíû òºãñãºëèéí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5472-3 : 2005 12õ Óëñ õîîðîíäûí NEAX -61E ñòàíö. äýýð îðíû MNS 5741:2007 7õ Óòàñã¿é. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.40 ªãºãäëèéí õîëáîîíû ñ¿ëæýý MNS 5533 : 2005 18 õ Íèéòèéí õýðýãëýýíèé óòàñòàé áîëîí óòàñã¿é òºãñãºëèéí òºõººðºìæèä òàâèõ òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.

Öàõèëãààí òýæýýëèéí õ¿÷äýëèéí äèíàìèê ººð÷ëºëòèéã äààõ ÷àäâàð.060. Òóðøèëòûí àðãà áà øààðëàãà 33.30 Ðàäèîðåëåé áà õèéìýë äàãóóëûí õîëáîîíû ñóóðèí ñèñòåì 33.01 8õ ñ¿ëæýý.01Öàõèëãààí-ñîðîíçîí íèéöëèéí íèéòëýã àñóóäàë Õºäºë㺺íò ¿éë÷èëãýýíèé íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.070 Õºäºë㺺íò ¿éë÷èëãýý MNS IEC 61000-4-8 : 2002 20 õ ¯éëäâýðèéí äàâòàìæòàé ñîðîíçîí îðîíã òýñâýðëýõ ÷àäâàð.99 Áóñàä õºäºë㺺íò ¿éë÷èëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà MNS 5209 : 2002 16 õ Òîîí ¿¿ðýí òåëåôîí õîëáîîíû ñ¿ëæýýíèé äýä ñòàíö áîëîí òºãñãºëèéí òºõººðºìæ.20 Ïåéæåðèéí ñèñòåì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 61000-4-6 : 2003 45õ Òåõíèê õýðýãñëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí çîõèöîë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 33. òîîí MNS 5477 : 2005 7õ Äàâòàìæèéí ìîäóëÿöòàé ðàäèî ºðãºí íýâòð¿¿ëãèéí öàöàðãàëòûí äàâòàìæèéí õàìãèéí èõ õàçàéëòûã õýìæèõ àðãóóä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4534 : 1997 ¯éëäâýðèéí ðàäèî Õýìæèõ àðãà÷ëàë ¿éë÷èëãýýò 33.070.99 Öàõèëãààí-ñîðîíçîí íèéöýëä õàìààðàõ áóñàä àñóóäàë 33.20 Õ¿ëýýí àâàõ áà äàìæóóëàõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 1898 : 1989 Àõóéí ðàäèî öàõèì ¿ç¿¿ëýëò òóðøèõ àðãà.060.100.070.40 Õèéìýë äàãóóë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. 4-3 äóãààð õýñýã.40 Êàáåëü óòñàí ò¿ãýýõ ñèñòåì Òåõíèêèéí Öàõèëãààí-ñîðîíçîí íèéöýë 5õ Ǻâøººðºõ 43 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òîíîã òºõººðºìæèéí ¿éëäâýðëýëèéí ðàäèî ñààä.99 Ðàäèî õîëáîîíû áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS IEC 61000-4-5 : 2003 8õ Òåõíèê õýðýãñëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí çîõèöîë.070.070.060.50 Global System for Mobile Communication (GSM) Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 133 .070. Øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà MNS IEC 61000-4-11 : 2002 17 õ Òåõíèê õýðýãñëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí çîõèöîë. öàõèëãààí ñîðîíçîí òàëáàéä ¿ë õóâüñàõ ÷àäâàð. òîîí MNS CISPR 22 : 2002 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é ñàäàà. Ðàäèî äàâòàìæèò.30 Digital Enhanced Cordless Telecommunications DECT Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. 12 õ õýðýãñýë.060. 46 äóãààð õýñýã: Ðàäèîäàâòàìæèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí îðíîîð ÷èãë¿¿ëñýí àâàëöóóðûí ñàäààã òýñâýðëýõ ÷àäâàð.070. 10 Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 33.060.10 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Öàöàðãàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. 45 äóãààð õýñýã: ªíäºð ýíåðãèòýé îãöîì ñàäààã òýñâýðëýõ ÷àäâàð.01 àñóóäàë Ðàäèî õîëáîîíû íèéòëýã 33.080 Íýãäìýë ñ¿ëæýý (ISDN) 33. MNS 5534 : 2005 Íýãäìýë ¿éë÷èëãýýò åðºíõèé øààðäëàãà Íàéäâàðøëûí 33.100.100. 33. øàëãàõ àðãà 33.100 (EMS) 33. Íîðì.100. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 33.070. Òóðøèëòûí àðãà áà øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.20 Äàðõëàà MNS IEC 61000-4-3 : 2002 31 õ Òåõíèê õýðýãñëèéí öàõèëãààí ñîðîíçîí çîõèöîë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà íîðì.

120.160.01 ¯íäñýí áà íýìýëò òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.40 Àãààðûí øóãàì 33. Òåëåâèçèéí äàìæóóëàõ ñòàíö.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 33.170 Òåëåâèç íýâòð¿¿ëýã MNS 5319 : 2003 8õ Õàæóóãèéí öàöàðãàëòûí õýìæýý.60 Ìàëòèìåäèà áà òåëå õóðëûí òîíîã òºõººðºìæ MNS 2361 : 1997 18 õ Äàìæóóëàí íýâòð¿¿ëýõ ðàäèî çàíãèëààíû ñòàíö áîëîí óòñàí õîëáîîíû ñóóðèí òºõººðºìæèéí ãàçàðäóóëãà ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.120. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 134 .20 Óòàñ áà òýãø õýìò êàáåëü 33.140 Öàõèëãààí õîëáîîíû õýìæèëòèéí òóñãàé òîíîã òºõººðºìæ 33.120 Öàõèëãààí õîëáîîíû ¿íäñýí áà íýìýëò òîíîã òºõººðºìæ 33.160.160.120. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5363 : 2004 5õ Ðàäèî äîëãèîíû öàõèëãààí îðîíãèéí õ¿÷ëýãèéí õýìæèëò MNS 5594:2006 7õ Ðàäèî äîëãèîíû ¿¿ñãýõ îðîíãèéí õ¿íèé áèåä õÿçãààðëàëòûí ò¿âøèí áà MNS 5208 : 2002 10 õ Òîîí òåëåâèçèéí ºðãºí íýâòð¿¿ëýãèéí ñèñòåì. ä¿ðñ áà äóóò ä¿ðñèéí òåõíèêèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5471 : 2005 8õ Áàðèëãûí äîòîð õîëáîî.20 Ðàäèî õ¿ëýýí àâàã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.30 Äóóíû ñèñòåì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.99 Äóó.160.160. ò¿¿íèéã õýìæèõ àðãà÷ëàë 33.01 Äóó. Äàâòàìæèéí ìîäóëÿöòàé õýò áîãèíî äîëãèîíû íýâòð¿¿ëýã÷. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.25 Òåëåâèçèéí õ¿ëýýí àâàã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.160.40 Ä¿ðñèéí ñèñòåì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.160.160 òåõíèê ðàäèîãèéí MNS 4910 : 2000 7õ Àëñûí õîëáîî.10 Êîàêñàëü êàáåëü.99 ¯íäñýí áà íýìýëò áóñàä òîíîã òºõººðºìæ 33.50 Íýìýëò õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (IEC) 908 : 2000 5õ Êîìïàêò äèñê.160.120. Äîëãèîíû õóâààðü 33.120. àãààðûí øóãàìûí ìîäîí õºíäëºâ÷.30 Õîëáîã÷ 33. Äóó ä¿ðñ áè÷ëýãèéí òåõíèê. Òåõíèêèéí øààðäëàãà öàõèëãààí ñîðîíçîí ¿ç¿¿ëýõ íºëººíèé MNS 5397 : 2004 Îëîí ñóâãèéã îëîí òåõíèêèéí øààðäëàãà Äóó. ä¿ðñ áà äóóò ä¿ðñèéí 6õ öýãò ò¿ãýýõ ñèñòåìèéí MNS 5473 : 2005 15õ Ðàäèî òåëåâèçèéí өðãөí íýâòðүүëãèéí ñүëæýýíèé òîîöîîíû àðãà MNS 4907 : 2005 8õ Êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñүëæýýíèé òåõíèêèéí үíäñýí øààðäëàãà MNS 5475: 2005 8õ Õýò áîãèíî áà óëüòðà õýò áîãèíî äîëãèîíû (VHF/UHF ) ãàçðûí ñ¿ëæýýíèé òåëåâèçèéí ºðãºí íýâòð¿¿ëãèéí äîõèî/ øóóãèàíû õàðüöàà áà öàõèëãààí îðîíãèéí õ¿÷ëýãèéí çºâøººðºõ õýìæýý MNS 4909 : 2000 9õ Àëñûí õîëáîî. Äóó ä¿ðñ áè÷ëýãèéí òåõíèê. ¯ç¿¿ëýëò áà õýìæýýñ 33.160.120. äîõèîëëûí ñóâàã÷ëàë áà êàáåëèéí óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. ä¿ðñ áà äóóò ä¿ðñýä õàìààðàõ áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS 2978 : 1980 3õ Õîëáîîíû.10 ªñãºã÷ 33.

¯íäñýí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5761:2007 14õ Èíòåðàêòèâ êàáåëèéí òåëåâèçèéí òөõөөðөìæ. 1-ð õýñýã: Үíäñýí øààðäëàãà MNS 5279 : 2003 4õ 1200.180. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5276 : 2003 Õîëáîîíû êàáåëèéí øààðäëàãà Åðºíõèé 33.200 Àëñûí õÿíàëò.99 Øèëýí êàáåëüä õàìààðàõ áóñàä òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Øèëýí êàáåëü 33. 33. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5016:2001 13 õ Òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé êàáåëèéí õóäàã. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5017:2001 6õ Òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé ñóâàã÷ëàëä çîðèóëñàí õóâàíöàð ÿíäàí. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5592-1:2006 10 õ Òåëåâèçèéí ñòóäè. 4õ ìóôòëàõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà ñүëæýýíèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33. Åðºíõèé 135 . Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5591-1:2006 8õ Ðàäèîãèéí ñòóäè. Åðºíõèé MNS 5317 : 2003 6õ Îïòèê øóãàìûí òºãñãºëèéí òºõººðºìæèéí àøèãëàëò ¿éë÷èëãýýíèé õýìæèëò. ìóôòëàõ. Àþóëãүé àæèëëàãààíû øààðäëàãà.20 Øèëýí êàáåëèéí õîëáîëòûí õýðýãñýë MNS 5595:2006 8õ Ä¿ðñ øàõàõ MPEG-2 àðãà. 200 õîñûí òºãñãºëèéí áëîê ñóóðèëóóëàëò.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5476: 2005 5õ Äàâòàìæèéí ìîäóëÿöòàé ðàäèî ºðãºí íýâòð¿¿ëãèéí öàõèëãààí îðîíãèéí õ¿÷ëýãèéí õàìãààëàõ õàðüöàà.180.10 Øèëýí êàáåëü áà êàáåëü MNS 5207 : 2002 Øèëýí êàáåëèéí øààðäëàãà MNS 5278 : 2003 Øèëýí êàáåëèéã øààðäëàãà 12 õ ñóóðèëóóëàëò.180. 2000 õîñûí áàãòààìæòàé õóâààðèëàõ ø¿¿ãýý. çºâøººðºõ õýìæýý MNS 5277 : 2003 2õ Êàáåëèéã çàëãàõ. Òåõíèêèéí çàëãàõ.01 Øèëýí êàáåëèéí ñèñòåìèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 33.180. ñóóðèëóóëàëò. 2-ð õýñýã:Òîíîã òөõөөðөìæèä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà 33. Àëñûí õýìæèëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5362 : 2004 10 õ Äàìæóóëàõ ñèñòåìèéí óäèðäëàãà õÿíàëòûí ñ¿ëæýý 33. 100. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5015 : 2001 10 õ Òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé êàáåëü.180 4õ ¿ç¿¿ëýëò. 2-ð õýñýã: Òîíîã òөõөөðөìèä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS 5280 : 2003 2õ Ñàëáàð êàáåëèéí òºãñãºëèéí òºõººðºìæèéí ñóóðèëóóëàëò.30 Îïòèê ºñãºã÷ MNS 5762:2007 3õ Öàìõàãò ñóóðèëóóëñàí àíòåí ôèäåðèéí áàéãóóëàìæ. 4õ ñóóðèëóóëàëò. 1-ð õýñýã: Үíäñýí øààðäëàãà MNS 5281 : 2003 Êàáåëèéí öàõèëãààíû øààðäëàãà MNS 5592-2:2006 15 õ Òåëåâèçèéí ñòóäè. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5591-2:2006 5õ Ðàäèîãèéí ñòóäè.180.

Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ñóóðü èíæåíåð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.20 Øóãàìûí ¿å äàâõàðãà MNS 4332 : 1996 2õ Ìîíãîë õýëíèé êîìïüþòåðèéí îð÷íû òîãòîëöîî. òýìäýãòèéí áàéðøèë. Ìîíãîë áè÷ãèéí öàãààí òîëãîé.100. WINDOWS-ûí îð÷íû êèðèëë ¿ñãèéí êîä. ÀËÁÀÍ ÒÀÑÀËÃÀÀÍÛ ÌÀØÈÍ. Òàéëáàð òîëü. Êèðèëë áà ìîíãîë áè÷ãèéí íýãäñýí êîä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.080 Ïðîãðàìì õàíãàìæ MNS ISO 2382-17:2001 29 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè.100.05Õýðýãëýýã îëîí ¿å äàâõàðãààð òîäîðõîéëîõ MNS 4329 : 1996 2õ Ìîíãîë õýëíèé êîìïüþòåðèéí îð÷íû òîãòîëöîî. Äàðìàë ¿ñýã 35.100 Õàðèëöàí íýýëòòýé ñèñòåì òîëü.040 Áàãö êîä÷èëîë òýìäýã áà õîëáîãäîëòûí 35.Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí íèéòëýã ìýäëýã 35.060 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèä õýðýãëýäýã õýë MNS 5737:2007 25 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí èíæåíåðèéí óð ÷àäâàð.À÷èõ. 35. WINDOWS-ûí îð÷íû ìàêèíòîøèéí êèðèëë ¿ñãèéí êîä.100.40 Òýýâðèéí ¿å äàâõàðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4932 : 2000 76 õ Ìîíãîëæèí áè÷ãèéí êîäûã õýðýãëýõ ä¿ðýì 35.100.10 Ôèçèê ¿å äàâõàðãà MNS 4331 : 1996 2õ Ìîíãîë õýëíèé êîìïüþòåðèéí îð÷íû òîãòîëöîî. Òàéëáàð Êîìïüþòåðèéí óäèðäëàãàòàé ¿éëäâýðëýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.100.100. DOS-ûí îð÷íû êèðèëë ¿ñãèéí êîä. 35.100.30 Ñ¿ëæýýíèé ¿å äàâõàðãà MNS 4333 : 1996 18 õ Çîõèîí á¿òýýõ áàðèìò áè÷ãèéí íýãäñýí òîãòîëöîî. òýýâýðëýõ áîëîí õ¿ëýýí àâàõ øîøãîíä çîðèóëñàí çóðààñàí êîä áîëîí õî¸ð õýìæýýñò òýìäýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.100. Òîâ÷ëóóð äýýðõ êèðèëë ¿ñýã.01 Õàðèëöàí õîëáîãäîëòûí íýýëòòýé ñèñòåìèéí íèéòëýã àñóóäàë ìýäýýëëèéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35. Òàéëáàð òîëü.50 Ýýëæèéí ¿å äàâõàðãà MNS 5552 : 2005 4õ Ìîíãîë õýëíèé êîìïüþòåðèéí îð÷íû òîãòîëöîî. EAN/UCC õýðýãëýý òàíèã÷ áîëîí Fact өãөãäөë òàíèã÷ áà òýäãýýðèéí ìөðäөëò 136 . 35.60 Òàíèëöóóëàõ ¿å äàâõàðãà MNS ISO 15394 : 2006 41õ Áàãëàà áîîäîë. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4330 : 1996 2õ Ìîíãîë õýëíèé êîìïüþòåðèéí îð÷íû òîãòîëöîî. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 2382-24:2001 13 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè.100.020 Ìýäýýëëèéí íèéòëýã àñóóäàë òåõíîëîãèéí MNS ISO 17799 : 2006 119 õ Ìýäýýëëèéí àþóëãүé áàéäàë-Àþóëãүé áàéäëûí àðãà÷ëàë-Ìýäýýëëèéí àþóëãүé áàéäëûí óäèðäëàãûí үéë àæèëëàãààíû äүðýì MNS 5736:2007 19 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí èíæåíåðèéí óð ÷àäâàð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 35 ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ. ªãºãäëèéí ñàí 35. ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ 35.70 Õýðýãëýýíèé ¿å äàâõàðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 15418 : 2006 5õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè. Òîîíû ìàøèí MNS ISO 2382-22:2001 16 õ Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè.

Êàðò ãàðãàã÷èéã òàíèõ.01 ªãºãäºë õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë Òàíèõ àøèãëàñàí MNS ISO 4909 : 2003 19 õ Áàíêíû êàðò.10 Öààñàí êàðò áà òóóç Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.Áè÷èëò õèéõ àðãà÷ëàë õàäãàëàõ MNS ISO/IEC 7812-1 : 2004 8õ Òàíèõ /ID/ êàðò . ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.110 Ñ¿ëæýý 35.200 Èíòåðôåéñ áà õàðèëöàí õîëáîëòûí òîíîã òºõººðºìæ êàðò.01 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí õýðýãëýýíèé íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.220 Êîìïüþòåð MNS ISO/IEC 7811-1 : 2004 22 õ Òàíèõ /ID/ êàðò .Áàíêíû íîòëîõ êîä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.15 õýðýãñýë 35.40 Áàíêèíä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ 35.240. 1-ð õýñýã: ÕÕÍÄ-ûã õàìãààëàõ çàð÷èì.180 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òºãñãºëèéí áà ãàäíà òîíîã òºõººðºìæ 35. Ñîðîíçîí òóóç.220.Ôèçèê øèíæ ÷àíàð ªãºãäºë õàäãàëàõ õýðýãñýë 35.21 Ñîðîíçîí äèñêýò Ìýäýýëýë. 1-ð õýñýã: Äóãààðëàõ ñèñòåì Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO/IEC 7813 : 2004 8õ Òàíèõ /ID/ êàðò .220.240.30 õýâëýëä õýðýãëýõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35. Õóâü õ¿íèéã íîòëîõ äóãààð (ÕÕÍÄ)-ûí óäèðäëàãà. õîëáîãäîõ MNS ISO/IEC 7810 : 2004 12 õ Òàíèõ /ID/ êàðò .23 Ñîðîíçîí òóóçíû õóóðöàã áà äàìàð MNS ISO 9362 : 2000 6õ Áàíê .240.Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýýíèé êàðò 35.99 õýðýãñýë MNS 5398 : 2004 8õ ªãºãäëèéí óòàñã¿é äîòîîä ñ¿ëæýýíèé òåõíèêèéí øààðäëàãà ªãºãäºë õàäãàëàõ áóñàä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.220.220.20 ªãºãäºë õàäãàëàõ ñîðîíçîí õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.̺íãºí õºðºíãèéí øèëæ¿¿ëãèéí ìýäýý 35.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 35.30 ªãºãäºë õàäãàëàõ îïòèê õýðýãñýë áóé MNS ISO 9564-1 : 2003 34 õ Áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà. 3 äóãààð çàìûí ºãºãäëèéí àãóóëãà MNS 5535 : 2005 5õ Õàìãààëàëòã¿é òýãø õýìò.220. 5 áà 5å àíãèëëûí êàáåëèéí òåõíèêèéí ¿íäñýí øààðäëàãà 35. áàðèìò áè÷èã. àþóëã¿é áàéäàë.Áàíêíû òåëåñ¿ëæýýãýýð äàìæèæ ìýäýýëýë .10 äèçàéí MNS 5536 : 2005 6õ Ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýíèé çàíãèëàà áîëîí ñýëãýã÷èéí òåõíèêèéí ¿íäñýí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.220.240.22 Ñîðîíçîí òóóç Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 7982-1 : 2000 40 õ Áàíê õîîðîíäûí òåëåñ¿ëæýý .240. àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 137 .140 Êîìïüþòåð ãðàôèê Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é òåõíîëîãèéí 35.240.220.240 Ìýäýýëëèéí õýðýãëýý 35.220.20 Àëáàí àæèëä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ 35.160 Ìèêðîïðîöåññîðûí ñèñòåì 35.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS ISO 9807 : 2003 12 õ Áàíêíû áîëîí õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýý.80 Ýìíýëãèéí òóñëàìæèéí òåõíîëîãèä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35. 35.240.99 Áóñàä ñàëáàðò ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.60 Õóäàëäàà áà òýýâýðò ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.50 ¯éëäâýðò ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 35.70 Øèíæëýõ óõààíä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ MNS 5774 : 2007 68õ Ãàçàðçүéí ìýäýýëýë-Ìåòà өãөãäөë.260 Àëáàí àæëûí òåõíèê.240.240.240. Ñîëèëöîæ áàéãàà ìýäýýëýë áàòàëãààæóóëàëòûí øààðäëàãà 35.240. õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 138 .

100.20 ìàòåðèàë 37.020 įÐÑËÝËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Îïòèê òîíîã òºõººðºìæ 37.25 Ðåíòãåí çóðàã àâàõ õàëüñ çóðãèéí òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Êèíî Îëøðóóëàõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.060.040.01 Ãðàôèê òåõíîëîãèéí íèéòëýã àñóóäàë Ôîòî çóðãèéí íèéòëýã MNS 5375 : 2004 6õ Ôîòî çóðãèéí åðºíõèé àñóóäàë.99 Êèíî çóðàãò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 139 .060.080 MNS ISO 9345-1 : 2005 3õ Îïòèê áà îïòèêàí áàãàæ õýðýãñýë –160 ìì óðòòàé äàìæóóëàõ õîîëîé á¿õèé ìèêðîñêîï 37.060.20 Ôîòî çóðãèéí öààñ.10 Õºäºë㺺íò çóðãèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 37 37. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.060.99 Ãðàôèê òåõíîëîãèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò 37. Äàìàð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.10 òºõººðºìæ 37. ÿëòàñ. Åðºíõèé øààðäëàãà.30 Ôîòî çóðãèéí õèìèéí áîäèñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37. 37.040.01 àñóóäàë Ãðàôèê òåõíîëîãè 37.100.040 37. Ïðîæåêòîð 37.10 Ôîòî çóðãèéí òºõººðºìæ.040.040.01 àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.20 Äàìàð Ãðàôèê òåõíîëîãèéí 37.100.99 Ôîòî çóðàãò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Êèíî çóðàã íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37. õàëüñ.060 Áàðèìò áè÷ãèéí ä¿ðñëýëèéí õýðýãëýý Õºäºë㺺íò çóðãèéí õàëüñ. Ãýðýë çóðãèéí ¿éë÷èëãýý.040.040.100.100 Ôîòî çóðàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 37.

Ýçëýõ¿¿íèé àðãà Õëîðò íàòðè. 6õ äèöåí õó÷èëò.040. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ìàðê.040 39. Òåõíèêèéí 39.040. 140 . Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ìàðê. MNS 3605 : 1983 3õ Àíàð /ïèðîï/ ÷óëóó.20 Õàíûí öàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 39. àëòíû õàéëø.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 39 39. ¯ÍÝÒ ÝÄËÝË Íàðèéí ìåõàíèê MNS 4778 : 1999 6õ Ãî¸ë ÷èìýãëýëèéí çîðèóëàëòòàé àëòíû õàéëøèí äàõü àëòíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. áºãæ. MNS 4192 : 1993 Öàõèëãààí õèìèéí øààðäëàãà 6õ ìºíãºí õó÷èëò. MNS 2478 : 1985 4õ Áóãóéâ÷. 8õ MNS 2026 : 1988 3õ Ýýìýã. MNS 2594 : 1987 9õ Ãî¸ëûí ãèíæ. ìºíãºíèé õàéëø. ãî¸ëûí ç¿¿ëò. MNS 3477 : 1983 2õ ̺íãº. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.040. õëîðò êàëè õýðýãëýõ àðãà MNS 3476 : 1983 3õ Àëò.020 ÍÀÐÈÉÍ ÌÅÕÀÍÈÊ.99 Õóãàöàà õýìæèõ áóñàä áàãàæ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 39. Òåõíèêèéí MNS 4287 : 1995 Öàõèëãààí õèìèéí øààðäëàãà. áóãóéâ÷.040. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.10 Áóãóéí öàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 39. Ïðîáèð øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 0368 : 1989 2õ Àëòàí áà àëòíû õàéëøèí õó÷èëòûã øèíæëýõ àðãà MNS 4779 : 1999 4õ Ãî¸ë ÷èìýãëýëèéí çîðèóëàëòòàé ìºíãºíèé õàéëøèí äàõü ìºíãºíèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ.01 íèéòëýã Õóãàöàà õýìæèëò Õóãàöàà õýìæèëòèéí àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 39. 5õ àëòíû õó÷èëò.060 ¯íýò ýäëýë MNS 1991 : 1986 ×óëóóí øèãòãýý. Òåõíèêèéí MNS 4245 : 1994 Öàõèëãààí õèìèéí øààðäëàãà.

Àíãèëàë. òàâèõ øààðäëàãà Àâòî çàìûí òîãòîëöîîíû MNS 4599 : 2003 4õ Àâòîòýýâðèéí õºäëºõ ýðãîíîìèêèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áàéäëûí MNS 5012:2001 10 õ Íèéòèéí çîð÷èã÷ òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5345 : 2003 5õ Îâîð èõòýé. Åðөíõèé øààðäëàãà MNS ISO 3779 : 2004 4õ Çàìûí ìàøèíû òàíèõ òýìäãèéí äóãààð-Àãóóëãà áà áүòýö MNS (ISO) 4804 : 1999 8õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë. Óòààíû íàéðëàãà äàõü õîðò áîäèñûí çºâøººðºõ äýýä õýìæýý áà õýìæèõ àðãà MNS 5342 : 2003 5õ Àâòîìàøèíû çîãñîîë. Àíãèëàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Àíãèëàë. Òåõíèêèéí үéë÷èëãýý. ò¿¿íèé íîðì÷ëîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã øàëãàõ òîäîðõîéëîõ àðãà. ãýðëýí äîõèî. Òåõíèêèéí Àíãèëàë áà MNS ISO 3780 : 2004 2õ Çàìûí ìàøèíû –Үéëäâýðëýã÷èéã òàíèõ êîä MNS 4596 : 2007 73 õ Çàìûí òýìäýã. Åðºíõèé øààðäëàãà 141 òýýâýðëýëò. MNS 5011:2003 24 õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéí òåõíèêèéí ¿çëýã. Àíãèëàë. Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéíí õýðýãëýýíèé үçүүëýëòүүä. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5014:2003 5õ Äèçåëü õºäºëã¿¿ðòýé àâòîìàøèí. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5025:2001 6õ Àâòî ¿éë÷èëãýý. Åðºíõèé øààðäëàãà. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 3726 : 1987 11 õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéí øàòàõóóí õýìíýõ ÷àäâàð. òîäîðõîéëîëò ñèñòåì MNS ISO 4008-2 : 2001 22 õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë. Äèçåëü ÿëãàðàõ 10 õ ¿éë÷èëãýý. Ìàññ. Óòààíû òîðòîãæèëòûí çºâøººðºõ äýýä õýìæýý áà õýìæèõ àðãà MNS 5344 : 2003 5õ Àõóéí õîã õàÿãäàë òýýâýðëýëò. òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà áàéäàëä á¿ðýëäýõ¿¿íèé MNS 4601 : 1998 12õ Àâòîòýýâðèéí õºäëºõ á¿ðýëäýõ¿¿í. çàñâàðûí òîãòîëöîî. Òàéëáàð òîëü áà êîä MNS 3990 : 1987 14 õ Òåõíèêèéí íàéäâàðò àæèëëàãàà. ýìçýã á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâýðëýõ. MNS 5122 : 2002 Íèéòèéí òàêñèéí òîäîðõîéëîëò MNS 4470 : 2005 9õ Çàì òýýâðèéí õýðýãñëèéí åðөíõèé àñóóäàë. õºäºëã¿¿ðýýñ MNS ISO 4030 : 2004 2õ Çàìûí ìàøèíû –Òàíèõ òýìäãèéí äóãààð-áàéðëàë áà áýõýëãýý òýýâðèéí õºäºëã¿¿ðýýñ 43.020 Àâòî õýðýãñëèéí ÀÂÒÎ ÇÀÌÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÍ ÒÅÕÍÈÊ çàìûí òýýâðèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5044:2003 5õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéí òåõíèêèéí áàéäëûí õÿíàëòûí òºâ. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4598 : 2003 11õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéí òåõíèêèéí òàâèõ øààðäëàãà MNS 4980:2006 10 õ Çàìûí ãýðëýí äîõèî áà ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò. óðò. Àíãèëàë.040. çàñâàðûí òîìú¸î.01 õýðýãñëèéí àñóóäàë òýýâðèéí íèéòëýã MNS 4979:2000 5õ Òýýâðèéí õýðýãñýëä òóñãàé äóóò áîëîí ãýðëýí äîõèî òàâèõ áà õýðýãëýõ. ¯ç¿¿ëýëò¿¿äèéí íýð òºðºë.040 Àâòî çàìûí õýðýãñëèéí òîãòîëöîî 43. Àíãèëàë. . ÷èãë¿¿ëýõ õýðýãñë¿¿äèéã õýðýãëýõ ä¿ðýì MNS (ISO) 4803 : 1999 3õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë. õàøèëò. MNS ASTÌ D 4956 : 2005 Çàìûí òýìäãèéí ãýðýë øààðäëàãà MNS 4410 : 2002 12 õ Àâòîìàøèíû óëñûí äóãààð. 2-ð õýñýã: Ñòàòèê íºõöºë íýð MNS ISO 1176 : 2001 8õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 43 43. õ¿íä à÷ààíû Àíãèëàë. Àíãèëàë. ªíäºð äàðàëòûí ò¿ëøíèé õîîëîéí ñîðèëò. øààðäëàãà Åðºíõèé MNS 5343 : 2003 7õ Õ¿íñíèé ò¿ðãýí ãýìòýõ. Äèçåëü ÿëãàðõ õèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 9õ îéëãîã÷. òýìäýãëýë. ñîðèëòûí àðãà MNS 3850 : 1985 13 õ Òåõíèêèéí ¿éë÷èëãýý. òîäîðõîéëîëò MNS 5013:2003 6õ Áåíçèíýýð àæèëëàäàã õºäºëã¿¿ðòýé àâòîìàøèí.

040.040. ªíäºð äàðàëòûí ò¿ëøíèé íàñîñûã ñîðèõ. Ñîðèëòûí ºíäºð äàðàëòûí ò¿ëøíèé õîîëîé Äàìæóóëàëò. õ¿íñíèé íîãîî òýýâýðëýëò.040. Õýñýã 1: Äèíàìèê íºõöºë 43. Ãýðëèéí äîõèîëëûí òºõººðºìæ.40 Òîîðìîñëîõ òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Åðíõèé øààðäëàãà 43. àãààð.040.060.60 Èõ áèå áà èõ áèåèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 142 . Òàéëáàð òîëü Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Ñàìáàðûí êîìïüþòåðûí òîãòîëöîî Õºäºëã¿¿ðèéí áëîê áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 4092:2001 2õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë. Òàéëáàð òîëü 43. Àíãèëàë. Åðºíõèé øààðäëàãà òýýâðèéí øàòàëòàò 43. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43.30 Çààõ áà õÿíàõ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 611:2005 23 õ Çàì òýýâðèéí õýðýãñýë.060 Àâòîçàìûí õýðýãñëèéí äîòîîä õºäºëã¿¿ð MNS 5649 : 2006 4õ ¯ð òàðèà.99 Àâòî çàìûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí áóñàä òîãòîëöîî MNS 5647 : 2006 3õ ªâñ. ªíäºð äàðàëòûí ò¿ëøíèé íàñîñ. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë. òýæýýë òýýâýðëýëò. àíõààðóóëàõ õýðýãñýë 43. ãóðèë.40 Øàòàõóóíû òîãòîëöîî MNS ISO 4008-1:2001 21 õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5648 : 2006 4õ Òºìñ. òýýâýðëýëò.15 Ñóóäëûí ìàøèíû ìýäýýëýë ç¿é. çîãñîîëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 7876-2:2001 6õ Ò¿ëøíèé áàãàæ õýðýãñýë. Àíãèëàë.30 Õºðãºõ òîãòîëöîî.20 Ãýðýëò¿¿ëýõ.10 äîòîîä 43. äîõèîëîõ. Åðºíõèé øààðäëàãà 43.Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë.01Àâòî çàìûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí äîòîîä øàòàëòàò õºäºëã¿¿ðèéí íèéòëýã àñóóäàë 43.65 òîãòîëöîî áà ªíãºë㺺.20 Äàðàëò ¿¿ñãýõ.040. Ãýðýë.70 Õîëáîã÷ MNS 5645 : 2006 6õ Áàðèëãûí øèðõýãèéí áà íóðìàã à÷àà òýýâýðëýëò. Òàéëáàð òîëü.040.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5346 : 2003 6õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëýýð à÷àà òýýâýðëýëòýä çóó÷ëàõ ¿éë÷èëãýý òýýâýðëýõ MNS 5347 : 2003 5õ Àâòîìàøèíû óãààëãûí ¿éë÷èëãýý.060.040.80 Ãýíýòèéí îñëûí õàìãààëàëò áà õÿçãààðëàëòûí òîãòîëöîî 43.040.50 MNS ISO 4093:2001 3õ Äèçåëü õºäºëã¿¿ð.040. Òîñëîõ òîãòîëöîî 43. øàòñàí õèéã äàìæóóëàõ òîãòîëöîî MNS ISO 7227:2001 5õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë.060.040. Àíãèëàë. Àâòîìàøèí áà ÷èðãүүëèéí òîîðìîñ-Òàéëáàð òîëü 43. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë. Àíãèëàë.060. 2-ð õýñýã: Ò¿ëøíèé ôîðñóíê 43. áóäàà. Àíãèëàë.060. öýâýðëýãýýíèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Àíãèëàë.10 Öàõèëãààí áà ýëåêòðîí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë. Åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5646 : 2006 3õ Íîîñ ò¿¿õèé ýä òýýâýðëýëò. 43. Ìåõàíèêæñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéí îíîøëîãîîíû ñèñòåì.040.

150 6õ Òåõíèêèéí îíîøëîë.180 Îíîøëîõ. òîãòîëöîî Õÿíàëòûí MNS ISO 5721:2001 5õ պ人 àæ àõóéí òðàêòîð.160 Òóñãàé çîðèóëàëòûí òýýâðèéí õýðýãñýë MNS ISO 11841-2 : 2006 8õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñýë áîëîí äîòîîä øàòàëòûí õөäөëãүүð.99 Äîòîîä øàòàëòàò õºäºëã¿¿ðèéí áóñàä òîãòîëöîî áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã MNS 5529 : 2005 7õ Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéã øèíãýð¿¿ëñýí øàòäàã õèéí ò¿ëøíèé íýìýëò òºõººðºì溺ð òîíîãëîõ ¿éë÷èëãýý. Åðºíõèé øààðäëàãà 43.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 43.50 òîíîã MNS 3814 : 1998 43. JEA-800 ìàðêèéí òðîëëåéáóñ óãñðàõ.20 Àâòîáóñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. àøèãëàõ.120 Àâòî çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë öàõèëãààí MNS 5773 : 2007 12 õ Íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé öàõèëãààí òýýâðèéí õýðýãñýë. Øүүëòүүðèéí íýð òîìü¸î.060.060.080.080.10 À÷ààíû ìàøèí áà ÷èðã¿¿ë MNS 5394 : 2004 6õ Ñóóäëèéí àâòîìàøèíû ÷èðã¿¿ë ÑÀ× 500 43.¯íäñýí ïàðàìåòð áà òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 43. ¯íäñýí íýð òîìú¸î.080.080 õýðýãñýë Õóäàëäààíû òýýâðèéí 43.080.140 Ìîòîöèêë áà ìîòîðò äóãóé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. òîäîðõîéëîëò Äóãóé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 143 .99 Õóäàëäààíû áóñàä òýýâðèéí õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Îïåðàòîð÷íû õàðàõ òàëáàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Öóâàà áà õºíãºí ÷èðã¿¿ë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. 2-ð õýñýã: Øүүëòүүð áîëîí òүүíèé áүðäýë õýñãүүäèéí үçүүëýëòүүäèéí òîäîðõîéëîëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. çàñâàðëàõ áà øàëãàõ òîíîã òºõººðºìæ Öàõèëãààí áà ýëåêòðîí òºõººðºìæ.01 Õóäàëäààíû òýýâðèéí õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 43. Àíãèëàë.100 Çîð÷èã÷äûí óíàà.

øàõàâ÷. 45.20 ×èðýõ õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 45.060.01 Òºìºð çàìûí õºäºë㺺íò õýñãèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 45.120 Òºìºð çàì áà êàáåëàí çàìûí áàéãóóëàìæ áà çàñâàðûí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 144 .100 Êàáåëàí òºõººðºìæ çàìûí òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 45.060.040 Òºìºð çàìûí òåõíèêèéí ìàòåðèàë áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã MNS 3368 : 1982 2õ Òºìºð çàì áèò¿¿ âàãîíû ö¿¿ öóóðãàíû ýðýýñë¿¿ð MNS 2542 : 1988 4õ Òөìөð çàìûí âàãîíû òîîðìîñíû Òåõíèêèéí íөõöөë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 45 45.060 Òºìºð çàìûí õºäºë㺺íò õýñýã 45.060.080 Çàì òºìºð áà òºìºð çàìûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 45.020 Òºìºð íèéòëýã àñóóäàë Ҫ̪РÇÀÌÛÍ ÒÅÕÍÈÊ çàìûí òåõíèêèéí MNS 3084 : 1998 9õ À÷èëò áóóëãàëò áà ñýëãýýíèé àæëûí үåä âàãîíû áүðýí áүòýí áàéäëûã õàíãàõ åðөíõèé øààðäëàãà 45.10 Ç¿òã¿¿ðèéí õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 45.

20 Óñàí îíãîöíû õºäºëã¿¿ð áà õºäºëãºã÷ õ¿÷íèé òîãòîëöîî Æèæèã îíãîö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47. óñàí îíãîöíû á¿òöèéí íèéòëýã àñóóäàë 47.020.70 Çàëóóð áà õÿíàëòûí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.020.020. àãààð ñîèëöóóëàõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 47 ժ˪à ÎÍÃÎÖÍÛ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË.50 Óñàí îíãîöíû òàâöàíãèéí òîíîã òºõººðºìæ áà óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.020.020. óñàí îíãîöíû á¿òöèéí öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.020.020.85 Òýýøíèé õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 145 .020.020 Õºëºã îíãîöíû ¿éëäâýðëýë.01 Õºëºã îíãîöíû ¿éëäâýðëýë.90 Óñàí îíãîöíû àãààðæóóëàëò. õàëààõ òîãòîëöîî 47. óñàí îíãîöíû á¿òöýä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.060 Äîòîîäîä çîð÷èõ óñàí îíãîö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.30 Õîîëîéí òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.020.080 47.99 Õºëºã îíãîö ¿éëäâýðëýë.020. óñàí îíãîöíû á¿òöèéí íèéòëýã ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.80 ªðººíèé õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.60 Õºëºã îíãîö.040 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.020.10 Èõ áèå á¿òöèéí ýëåìåíò Äàëàé.020. ÓÑÀÍ ÎÍÃÎÖÍÛ Á¯ÒÝÖ 47.020. òýíãèñèéí óñàí îíãîö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é áà òýäãýýðèéí 47.05 Õºëºã îíãîöíû ¿éëäâýðëýëèéí ìàòåðèàë áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.40 ªðãºõ áà òýýø 纺õ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 47.

060 Àãààð.040 Àãààð. ñàíñðûí óðñàìòãàé ìàòåðèàëûí òîãòîëöîî áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 146 . ñàíñðûí á¿òýýöèéí ìàòåðèàëûí íèéòëýã àñóóäàë 49.050 Àãààð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 49 ÍÈÑÝÕ ÎÍÃÎÖ ÁÀ ÑÀÍÑÐÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑËÈÉÍ ÒÅÕÍÈÊ 49.025.030.025.30 Òèòàí á¿òýýöèéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.080 Àãààð.20 Õºíãºí öàãààí 49.10 Ãàí Æèéðýã áà áóñàä öîîæëîõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49. ñàíñðûí õºäºëã¿¿ð. õºäºëãºã÷ õ¿÷íèé òîãòîëöîî 49.40 Êàó÷óê áà õóâàíöàð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.030.05 Õàð ìåòàëëûí õàéëøíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.01 Àãààð.030. õàòãóóð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.30 Ýðýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49. øóðàã.15 ªíãºò ìåòàëëûí õàéëøíû íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.025.030.01 àñóóäàë á¿ðäýë 49. ñàíñðûí á¿òýýöèéí áýõýëãýý Áýõýëãýýíèé á¿òöèéí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.030. á¿òýýöèéí ìàòåðèàë ñàíñðûí 49.025.030.20 Áîîëò.025.99 Áóñàä ìàòåðèàë 49.50 ýëåìåíò 49.025.035 Àãààð.50 Íààëäàìõàé ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.025 Àãààð. ñàíñðûí ¿éëäâýðò õýðýãëýõ õó÷èëò áà áóñàä õîëáîãäîõ ¿éë ÿâö 49.045Á¿òýö ýëåìåíò 49. ñàíñðûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.60 Íýõìýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.60 Òàâòàé õàäààñ 49.40 Ãîë.020 Íèñýõ îíãîö áà ñàíñðûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë 49.025. õàäààñ 49.025.99 Áóñàä áýõýëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.025. ñàíñðûí öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæ áà òîãòîëöîî Àãààð.10 Øóðãèéí ýðýýñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.030.030.025.30 áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é íèéòëýã 49.

100 Ãàçàð äýýðõ ¿éë÷èëãýý.140 àæèëëàãàà Ñàíñðûí òîãòîëöîî áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 147 .090 Ñàìáàðûí òîíîã òºõººðºìæ áà áàãàæ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49. çàñâàðûí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.095 Çîð÷èã÷èéí áà á¿õýýãíèé òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.120 òºõººðºìæ Òýýøíèé òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 49.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 49.

100 Ãàçàð øîðîîíû àæëûí ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4653 : 1998 12 õ Ãàçàð øîðîîíû àæëûí ìàøèí.80 53.020 ÌÀÒÅÐÈÀË ÇªªÂªÐËªÕ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ ªðãºõ òîíîã òºõººðºìæ 53. Îïåðàòîðûí ñóðãàëòàíä çîðèóëñàí àðãà ç¿éí óäèðäàìæ 53.01 ªðãºõ òîíîã òºõººðºìæèéí åðºíõèé àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.30 Õèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã 纺âºðëºõ òýýâýð.020.040. Àíãèëàë.040.060 ¯éëäâýðèéí à÷ààíû ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 148 áàãàæ .30 ªðãºõ òîíîã òºõººðºìæèéí òóñëàõ õýðýãñýë 53.20 Äàìæóóëàã÷ûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.020.20 Êðàí MNS (ISO) 4301:2000 5õ ªðã¿¿ð áà ºðãºõ òºõººðºìæ. ò¿¿íèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.Ìåõàíèê áýëòãýõ ñóðãàëò.040.040.99 òºõººðºìæ Õàäãàëàõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é ªðãºõ áóñàä òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.10 Äàìæóóëàã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.99 Áóñàä òàñðàëòã¿é 纺âºðëºõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.020. Àøèãëàëò áà çàñâàð ¿éë÷èëãýý .01 Òàñðàëòã¿é çºâºðëºõ òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53. 53.040.040 Òàñðàëòã¿é çºâºðëºõ òîíîã òºõººðºìæ 53.120 Ãàðààð òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 53.020.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 53 53. 1-¯íäñýí õýñýã MNS 4654 : 1998 11 õ Ãàçàð øîðîîíû àæëûí ìàøèí.

100 áàãëàà Ëîíõ. Áîðòîãî. 2-ð õýñýã. 2ð õýñýã. Óóòûã àíãèëàõ àðãà 1-ð õýñýã. Öààñàí óóò.040 Ñàâ. Àíãèëàë.Ýä ç¿éëñèéã 纺âºðëºõºä òàâèõ çóðãàí òýìäýãëýãýý MNS 5548 : 2005 12õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëýã áîîäëûí øèíæèëãýýíèé àðãà ñàâ MNS (ISO) 8351-1 : 1998 4õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5547 : 2005 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëýã ñàâ áîîäîë. Óóò. Óóò-òàéëáàð òîëü áà òºðºë 1-ð õýñýã. MNS 1640 : 1973 5õ Ñàâ. Åðºíõèé çîðèóëàëòòàé óóòíû çºâøººðºãäºõ õýìæýý. 520 ìë-éèí åâðî õýëáýðèéí ëîíõ. MNS (ISO) 7023 : 1998 4õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Íèéëýã õàëüñàí óóò.130 Àýðîçîëü ñàâ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55. Òºìºð õîîëîé 13 õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Óóò-òîäîðõîéëîëò áà õýìæèõ àðãà.020 Áàðààíû ñàâ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 55. Íèéëýã õàëüñàí óóò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3156 : 1988 4õ Õ¿íñíèé øèíãýí ñàâëàõ ëîíõ.120 Ëààç. Òîäîðõîéëîëò áà õýìæèõ àðãà. Âààð. ÁÀÃËÀÀ. 55. MNS (ISO) 6590-2 : 1998 55. MNS (ISO) 6591-1: 1998 8õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. MNS 1724 : 1973 3õ Áàãëàõ. 1-ð õýñýã. Óóò-Ñîðèëò ÿâóóëàõàä õîîñîí óóòíààñ äýýæ àâàõ àðãà. Óóò MNS 2515 : 1983 Ãóðèëûí øóóäàé. áàãëàà áîîäîë áà õóâààðèëàëòûííèéòëýã àñóóäàë MNS (ISO) 6591-2 : 1998 6õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Íýð òîìú¸î. MNS 4082 : 2001 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã æèæèãëýí ñàâëàõ êàðòîí õàéðöàã. Óóò-Øèäýõ ñîðèëò 2-ð õýñýã. ¯íäñýí òºðºë íýð òîìú¸î. Öààñàí óóò. Êàíèñòð . MNS 1568 : 1981 26 õ Êîíñåðâûí òºðºë á¿ðèéí ëààç. áàãëàà MNS (ISO) 8351-2 : 1998 5õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. MNS (ISO) 8164 : 1998 3õ Øèëýí ñàâ. Óóò-Øèäýõ ñîðèëò 1-ð õýñýã. 55. õүíñíèé áүòýýãäýõүүíä øèëæèæ áîëçîøãүé õèìèéí áîäïèñûí çөâøөөðөãäөõ äýýä õýìæýý.140 149 Òîðõ. Õóâèí MNS 1010 : 1986 7õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä çîðèóëñàí õóâàíöàð ñàâ. MNS 5684 : 2006 8õ Ñàâ áàãëàà áîîäëûí ìàòåðèàëä àãóóëàãäàõ. 2-ð õýñýã. ¿íäñýí îéëãîëò. 2õ MNS 3529 : 1983 Ýðãýëòèéí øóóäàé. Åðºíõèé çîðèóëàëòòàé óóòíû çºâøººðºãäºõ õýìæýý.060 Äàìàð MNS 5296 : 2003 4õ Íèéëýã õàëüñàí óóò. Íèéëýã õàëüñàí óóò. Öààñàí óóò. 1-ð õýñýã: Õөөñí ààñàí óóò 55. ¯íäñýí MNS (ISO) 7965-2 : 1998 10 õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Õàëüñàí óóò. Óóò-òàéëáàð òîëü áà òºðºë. ÁÎÎÄÎË ÁÀ ÕÓÂÀÀÐÈËÀËÒ 55. MNS ISO 780 : 2004 6õ Áàãëàà áîîäîë .080 Øóóäàé. 2õ 55. Íèéëýã öààñàí óóò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS (ISO) 8367-1 : 1998 3õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Óóòûã àíãèëàõ àðãà 2-ð õýñýã. õýìæýý Ìàÿã. áàãëàà áîîäëûí ìàòåðèàë áà òóñëàõ õýñýã MNS 5580 : 2005 13 õ Õóâàíöàð ëîíõíû áýëäýö. MNS 2597 : 1978 4õ ¯éëäâýðèéí õýðýãöýýíèé ñàâ. ¿íäñýí õýìæýý MNS (ISO) 6590-1 : 1998 13 õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. Öààñàí óóò. Õîîñîí íèéëýã öààñàí óóò. Íèìãýí òºìºð ñàâ. MNS (ISO) 8367-2 : 1998 3õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë. MNS (ISO) 7965-1 : 1998 10 õ Ñàâ áàãëàà áîîäîë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 55 ÁÀÐÀÀÍÛ ÑÀÂ.

180.180. ñóóðü. òîð çîðèóëàëòòàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55. õ¿íñíèé íîãîî òýýâýðëýëò.20 Íèéòëýã çîðèóëàëòûí ñóóðü Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55.180.30 Àãààðûí ÷èíãýëýã.200 Ñàâ.160 Àâäàð. ãóðèë.220 Õàäãàëàõ. Øàëãàõ àðãà.40 Á¿ðýí ä¿¿ðãýëòòýé òýýâðèéí ñàâ. Åðíõèé øààðäëàãà MNS 5649 : 2006 4õ ¯ð òàðèà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55. Õàéðöàã. áàãëàà áîîäëûí ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë. Åðºíõèé øààðäëàãà 55. 55.180 Áàðààã õóâààðèëàõ à÷àà òýýâðýýð 55. Àíãèëàë.180. Òýýâýðëýëòèéí íºõöºë.01 Áàðààã à÷àà òýýâðýýð õóâààðèëàõ íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55. òýýâýðëýëò.10Íèéòëýã ÷èíãýëýã çîðèóëàëòûí MNS (ISO) 0830 : 1998 7õ Òýýâðèéí êîíòåéíåð. áóäàà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 55. Íýð òîìú¸î. õýðýãñýë MNS 5648 : 2006 4õ Òºìñ.230 Ò¿ãýýõ áà õóäàëäàõ ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 150 . Àãóóëàõ MNS 5364 : 2004 5õ Õ¿íñíèé áàðààíû àãóóëàõ. Àíãèëàë.99 Áàðààã à÷àà õóâààðèëàõ áóñàä ñòàíäàðò òýýâðýýð MNS 5572:2005 24õ Õ¿íñíèé øèíãýí òýýâýðëýõ àâòîöèñòåðí.180. Ñàãñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55.áàãëàà áîîäîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 55.180.

060 Íýõìýëèéí ìÿíäàñ 59.060. 1õ Ñàâëàõ. Үð÷èéõ ÷àíàð òîäîðõîéëîõ àðãà. Çàâîä íîîñ.01 Íýõìýëèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 0380 : 2007 2õ Íîîñ.99 Íýõìýëèéí áóñàä ìÿíäàñ 59. Áүðçèéëò òîäîðõîéëîõ àðãà. òóñëàõ MNS 1835-2 : 2007 2õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. 3õ Áè÷èë äóðàíãààð íàðèéí MNS 0374 : 1986 4õ Öýâýð áà õàãàñ íîîñîí íàðèéí äààâóó. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é õàäãàëàõ. Òàñðàõ үåèéí äààö ñóíàëò òîäîðõîéëîõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 59 ÍÝÕÌÝË ÁÀ ÀÐÜÑ ØÈÐÍÈÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 59. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.20 Õèéìýë ìÿíäàñ MNS 1835-9 : 2007 2õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. 59. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ àðãà.10 Áàéãàëèéí ìÿíäàñ MNS (ISO) 8115 : 2000 2õ Õºâºí á¿òýýãäýõ¿¿í. õàÿãëàõ. òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîëóóð áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðò òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà 59.060. MNS 0366 : 1986 3õ Öýâýð áà õàãàñ íîîñîí öýìáý.30 Ýðäýñ áà ìåòàëë ìÿíäàñ MNS 1835-11 : 2007 Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. Çóçààí òîäîðõîéëîõ àðãà. Õÿëãàñ àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ. Íîîñíû áүðýëäýõүүí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0749 : 1986 3õ Ãóòëûí çîðèóëàëòòàé öýâýð áà õàãàñ íîîñîí íàðèéí öýìáý. öýëýì.060. MNS 5251 : 2003 2õ ¯éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë. MNS 1835-4 : 2007 2õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. íîîëóóð. Óñíû үéë÷ëýë òýñâýðëýõ ÷àíàð òîäîðõîéëîõ àðãà.01 íèéòëýã Íýõìýëèéí MNS 1835-5 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. үíýëýõ àðãà. 59. Áàãëàà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59. MNS 2951 : 2007 2õ Íîîñ. áîîäîë MNS 1835-8 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. 59. äàõèí áîëîâñðóóëñàí áîãèíî íîîëóóð MNS 1835-3 : 2007 2õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Íýõýýñíèé íÿãò òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. ìÿíäàñíû MNS 1835-6 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí.020 Íýõìýëèéí ¿éëäâýðèéí ¿éë ÿâö MNS 0215 : 2007 Íîîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. MNS 4251 : 2001 3õ ¯éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë. Òîñëîã òîäîðõîéëîõ íýðýõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 1835-10 : 2007 5õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. Íîðãîñíû äàðààõ õýìæýýíèé өөð÷ëөëò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2949 : 2001 2õ Íîîñ.060. 59.. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 151 3õ Øèíæèëãýýíèé үð äүíã . íîîëóóð. ßìààíû íîîëóóðûí ñýâ õÿëãàñ. MNS 1000 : 2007 Íîîñ. íîîëóóð . íîîëóóð. íîîëóóð. 1ì2 –ûí æèí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5563 : 2005 4õ Íîîñ.040 ìàòåðèàë Íýõìýëèéí MNS 1835-1 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí.060.080 Íýõìýëèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 0379 : 2007 2õ Íîîñ.080. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ àðãà MNS 0881 : 1986 3õ Öýâýð áà õàãàñ íîîñîí õºíæèë. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. àñóóäàë MNS 1835-7 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. íîîëóóð. òýýâýðëýõ æóðàì. MNS 3913 : 2007 4õ Íîîñ.

íîîëóóð. õèìè MNS 3961 : 2007 5õ Íîîñ. Õóóðàé öýâýðëýãýý áà ýöñèéí áîëîâñðóóëàëò. Áóäãèéí òîãòâîðûã êñåñîíîâûí ëàìïûí ãýðëèéí ¿éë÷èëãýýíä òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3848 : 1985 4õ Íýõìýë ìàòåðèàë. 3õ Áóäãèéí òîãòâîðûã MNS 3700 : 1984 2õ Íîîñ. MNS 4064 : 1988 7õ Íýõìýë ìàòåðèàë. Íýõìýë. Áóäãèéí òîãòâîðûã õóóðàé. Õèìèéí øèðõýãòèéí áөõ áàò òîäîðõîéëîõ àðãà.20 MNS 4065 : 1988 5õ Íýõìýë ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Íýð òîìú¸î. MNS 3362 : 1982 18 õ Íîîñíû àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò. íýâòðүүëýëò MNS 0780 : 2007 4õ Íîîñ.080. MNS 5250 : 2003 152 2õ . MNS 4535 : 2007 3õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. õîãò õîëüö òîäîðõîéëîõ àðãà. Îð÷íû ÷èéãëýã áîëîí äóëààíû íºõö뺺ñ õàìààðàõ õýìæýýíèé ººð÷ëºëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîëóóð. Ø¿ëòèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5822 : 2007 4õ Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. Áóäãèéí òîãòâîðûã õºëñºíä òîäîðõîéëîõ àðãà. ßìààíû áîëîâñðóóëñàí íîîëóóð. Áóäãèéí òîãòâîðûã öýâýðëýãýýíä òîäîðõîéëîõ àðãà. õàã MNS 4950 : 2007 2õ Íîîñ. 1-ð õýñýã: Íýõìýë áà áýëýíííí á¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýðëýãýýíèé ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5248:2007 2õ Íîîñ. Õóóðàé öýâýðëýãýý áà ýöñèéí áîëîâñðóóëàëò. òîäîðõîéëîõ àðãà. Óðò òîäîðõîéëîõ. Õºíæèë. õàäãàëàõ òýýâýðëýõ æóðàì MNS 4070 : 1988 2õ Íýõìýë ìàòåðèàë. Ñàðëàãèéí áîëîâñðóóëñàí õөөâөð ( íîîëóóð). MNS 3702 : 1984 Íýõìýë ýäëýë. Ýýðìýë óòàñ MNS 1027 : 2007 3õ Íîîñ. íîîëóóð. 59. MNS 4068 : 1988 9õ Íýõìýë ìàòåðèàë. ñàðëàãèéí õººâðºí á¿òýýãäýõ¿¿í. íîîëóóð. íîîëóóð. MNS 3687 : 1987 4õ ßìààíû íîîëóóð. Ñ¿ëæìýë ýäëýë. íîîñîí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 4071 : 1988 Íýõìýë ìàòåðèàë. Àãààð òîäîðõîéëîõ àðãà. ýêñïîðòûí çîðèóëàëòààð õàÿãëàõ. MNS 3683 : 2007 3õ Íîîñ. MNS 4537 : 2007 2õ Íîîñ. òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîëóóð. MNS 4069 : 1988 3õ Íýõìýë ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. òîîëîõ àðãà. õýìæýýã MNS 3703 : 1984 2õ Íîîñ. MNS 4073 : 1988 3õ Íýõìýë ìàòåðèàë. íîîëóóð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà pH-èéã MNS 5821 : 2007 3õ Íîîñ. òүүíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàÿãàíä õýðýãëýäýã òýìäãèéí êîä MNS ISO 3175-1 : 2002 7 õ Íýõìýë. 2-ð õýñýã: Òåòðàõëîðýòèëåíýýð öýâýðëýõ æóðàì ÷àíàð MNS 3318 : 2007 7õ Íîîñ. áàãëàõ. Áóäãèéí èíä¿¿äëýãýíä òîäîðõîéëîõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 1835-12 :2007 Íýõìýë áүòýýãäýõүүí. íîéòîí áàéäàë ¿ðýëòýíä òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. ñàâëàõ. íîîñîí á¿òýýãäýõ¿¿í. òîäîðõîéëîëò. Øèíæëýõ îð÷íû íөõöөë. Òîñëîã òîäîðõîéëîõ øàõàõ àðãà. äààâóó. Áóäãèéí òîãòâîðûã óãààëòàíä òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà 2õ Óñàí ýêñòðàêòûí MNS 5307 : 2003 6õ Íýõìýë. óñàíä MNS 4074 : 1988 3õ Íýõìýë ìàòåðèàë. Áóäãèéí òîãòâîðûí øèíæèëãýýíèé àðãàä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà. Òåíèêèéí øààðäëàãà MNS 3685 : 2003 2õ Íýõìýë. Áóäãèéí òîãòâîðûã ¿íýëýõýä çîðèóëàãäñàí ñààðàë øêàë. Íîîñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ø¿ëòýä íîîñíû óóñàõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîëóóð. MNS 4072 : 1988 4õ Íýõìýë ìàòåðèàë. 2õ Үðýëò òýñâýðëýõ MNS ISO 3175-2 : 2002 6 õ Íýõìýë. Íîîñîí øèðõýãòèéí ýñãèéðýëò òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîñîí á¿òýýãäýõ¿¿í. Óðãàìëûí òîäîðõîéëîõ àðãà 8õ õîãò õîëüö. Òýìýýíèé áîëîâñðóóëñàí íîîñ. MNS ISO 3758 : 2002 Õ¿÷ëèéí MNS 3701 : 1984 2õ Íîîñ. òîãòâîðûã MNS 4010 : 1987 5õ Öýâýð áà õàãàñ íîîñîí ýýðìýë. Õàã . òýìýýíèé íîîñ.

50 íÿãò áүðõýëòèéí MNS 5757-7 : 2007 3õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí. MNS 5756-0 : 2007 2õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí.40 Á¿ðìýë äààâóó íÿãò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Òàøèëòûí Ñүëæýýíèé MNS 5757-4 : 2003 3õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí.30 øèðõýã. òîäîðõîéëîõ àðãà. Òàòëàãà óÿà. ßìààíû áîëîâñðóóëñàí íîîñ. ñîðüö áýëòãýõ àðãà. Ýð÷ òîäîðõîéëîõ àðãà. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 5757-3 : 2007 2õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5306 : 2003 3õ Íýõìýë. Ñ¿ëæìýë ýäëýë.080. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2482 : 1977 3õ Øèðìýë çóëõàé. òîäîðõîéëîõ àðãà. 59. ýýðìýë. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Äýýæ àâàõ áà ôèçèêèéí òóðøèëò õèéõ.080. MNS 3517 : 1988 3õ Õèâñ. ¿ñëýã øèðõýãèéí õýìæýýò õàðüöààã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 1044 : 1986 6õ Ìàøèí àðãààð ¿éëäâýðëýñýí õèâñýíä çýðýã òîãòîîõ æóðàì. MNS 5757-1 : 2007 2õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí. Ïîëèýñòåð Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. Øóãàìàí õýìæýý. Ìàøèí àðãààð äàâõàð íýõýëòòýé ¿éëäâýðëýñýí íýõìýë ýäëýë. Øèíæèëãýýíä ñîðüö ñîíãîí àâàõ áà áýëòãýõ æóðàì. өíöөã 59. Íýãæ òàëáàé äàõü ¿ñëýã óòàñíû åðºíõèé æèíã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãàäàðãóóí MNS 5564 : 2005 5õ Òåõíèêèéí ýñãèé.080. ñóíàëò òîäîðõîéëîõ àðãà. áóäãèéí òîãòâîðûí íîðì. MNS 4066 : 1988 4õ Íýõìýë ìàòåðèàë. öýâýð áà õàãàñ íîîñîí äààâóó. íýõýýñã¿é ýäëýëèéí äóëààí õàäãàëàõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà.080. MNS 5757-0:2007 6õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүíèé äýýæ àâàõ àðãà. Òàòëàãà 3õ MNS 3518 : 1988 2õ Õèâñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Óãààñíû äàðààõ õýìýýíèé өөð÷ëөëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øóãàìàí íÿãò òîäîðõîéëîõ àðãà. Ïîëèýòèëåí Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1588 : 1987 Ìàøèí àðãààð á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 2481 : 1991 3õ Øèðìýë çóëõàé. Íýõìýë äààâóó MNS 0296 : 1983 Ãýðèéí ýñãèé. MNS 5820 : 2007 2õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí. Íîîëóóðàí ýýðìýë. Òàòëàãà óÿà. MNS 5757-8 : 2007 3õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí. ò¿¿ãýýð õèéñýí ýä àíãèóä 59. MNS 2483 : 1977 2õ Øèðìýë çóëõàé. õèâñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. Øèíæèëãýýíèé àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãîãöîîíû ýãíýý áà áàãàíû òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5756-4 : 2007 3õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí. Øàëíû íýõìýë äýâñãýð 3õ ¿éëäâýðëýñýí õèâñ. MNS 5756-2 : 2007 4õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí. MNS 5757-6 : 2007 3õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí.60 MNS 5757-5 : 2007 3õ Ñүëæìýë áүòýýãäýõүүí. MNS 5756-1 : 2007 3õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí. Òàñðàõ үåèéí äààö. MNS 3704 : 1988 Õèâñíèé òóã óòñûã òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîõ Íîîëóóðàí øèðõýã. Áүðçèéëò àðãà MNS (ISO) 1141 : 2000 5õ Íýõìýë. MNS 1043 : 1986 3õ Ãàð àðãààð ¿éëäâýðëýñýí õèâñ. ¯ñëýã ãàäàðãóóãèéí íÿãò. MNS 1096 : 2005 9õ Ãýðèéí ýñãèé õ¿ëýýí àâàõ æóðàì áà òóðøèõ àðãà. ñóíàëò òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñүëæýýíèé ãîãöîîíû óðò òîäîðõîéëîõ àðãà. 153 2õ ñóãàëàõ ¿åèéí õ¿÷èéã .Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Íýõìýëèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 3520 : 1989 13 õ Ñ¿ëæìýë ýäëýë. õèâñýí MNS 3493 : 1988 2õ Õèâñ. MNS 3266 : 1990 3õ Ãýðèéí ýñãèé. ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5756-3 : 2007 3õ Ýýðìýë áүòýýãäýõүүí. MNS 3283 : 1991 4õ Øèâìýë ýñãèé. MNS (ISO) 1969 : 2000 3õ Íýõìýë. ×èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òàñðàõ үåèéí äààö. Ãàäàðãóóí èòãýëöүүð òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5757-2 : 2007 2õ Ñүëìýë áүòýýãäýõүүí.

59.99 Õîëèìîã á¿òöèéã áýõæ¿¿ëýõ ìàòåðèàëä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0676 : 1988 ¯ñëýã ýäëýëèéí àíãèéí àðüñ.30 Àðàìèä ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59.99Íýõìýëèéí ¿éëäâýðò õàìààðàõ áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59. íºìðºã. íîîñîí 59.01 Íýõìýëèéí ìàøèíû íèéòëýã àñóóäàë MNS 3912 : 1986 3õ Ìàøèí àðãààð Ýðäýíýò. MNS (ISO) 2078:2000 7õ Íýõìýëèéí ìÿíäàñ. Ñ¿ëæèõ ìàøèí 59.100.120. ìóøãèõ áà öóâèõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4009-3 : 1987 4õ Õèâñ.120 59. 6õ çîðèóëàëòààð áîëîâñðóóëñàí MNS 0677 : 1988 ¯ñëýã ýäëýëèéí òºëèéí àðüñ. õàÿãëàõ.20 òºõººðºìæ Îðîîõ ìàøèí.10 Íýõìýë øèëýí ìàòåðèàë MNS 0214 : 2001 5õ Àíãèéí àðüñ. ×îéáàëñàíãèéí êîìáèíàòàä ¿éëäâýðëýñýí õèâñýíä çýðýã òîãòîîõ æóðàì. 59. Ǻºëð¿¿ëñýí óòàñ.99 Íýõìýëèéí áóñàä ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59. õèâñýíöýð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3706 : 1984 6õ Ìàøèí àðãààð ¿éëäâýðëýñýí õèâñ áà õèâñýí ýäëýëèéí áóäãèéí òîãòâîð òîäîðõîéëîõ àðãà.120.120. MNS (ISO) 8516 : 2000 3õ Õèìèéí ìÿíäàñ.100.120. 59. òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é õèâñ. 5õ çîðèóëàëòààð áîëîâñðóóëñàí MNS 0760 : 1979 4õ ßìààíû áîëîâñðóóëñàí ¿ñòýé àðüñ. MNS (ISO) 11859 : 2000 4 õ Íýõìýë. Çóçààí. ò¿¿íä õàìààðàõ á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é èäýýíèé õàíäíû MNS 0675 : 1983 5õ Êàðàêóëü õóðãàíû áîëîâñðóóëæ áóäñàí àðüñ. 154 . Ãàðààð íýõñýí öýâýð Òåõíèêèéí øààðäëàãà Íýõìýëèéí ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Õîëèìîã á¿òöèéã áýõæ¿¿ëýõ ìàòåðèàë 59.140 Àðüñ øèðíèé òåõíîëîãè 59.100. ò¿¿íèéã áàãëàõ.40 Íýõìýëèéí ìàøèí 59.30 Íýõìýëèéí ñóóðü ìàøèí. äàãøèðøèëò ñýðãýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.080.120.120. Òýìäýã MNS 0475 : 1961 2õ Äýâòýýëýãíèé óñíû õàòóóëàã òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0499 : 1987 8õ Óðãàìëûí áà íèéëýã øèíæèëãýýíèé àðãà. Çýðýãëýõ åðºíõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 59. 59. 59. òýýâýðëýõ æóðàì.50 Áóäàõ áà òºãñãºõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 3918 : 1986 3õ Öýâýð áà õàãàñ íîîñîí îðîîëò.120.100 Ýýðýõ. Øèðõýãò.70 Ãåî íýõìýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 10320 : 2000 3õ Ãåîýäëýë.100. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. õàäãàëàõ.01 Õîëèìîã á¿òöèéã áýõæ¿¿ëýõ ìàòåðèàëûí íèéòëýã àñóóäàë 59. 纺ëºí ¿ñòíèé àðüñàíä çýðýã äóãààðûí òýìäýã òàâèõ.100.10 ìàøèí MNS 3921 : 1986 2õ Ãàð àðãààð ¿éëäâýðëýñýí õèâñýíä çýðýã òîãòîîõ æóðàì.20 Êàðáîíò ìàòåðèàë MNS 0528 : 1992 4õ Áîëîâñðóóëñàí ¿ñëýã íýõèé.080. Áýëòãýë 59.

ñîãîãèéí íýð òîìú¸î. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2909 : 2001 4õ Ãèñòîëîã-íÿí õàðóóðûí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 2910 : 2001 4õ ×àíàðûí õàìãààëàëòûí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0446 : 1981 8õ Öýâýð ¿¿ëäðèéí êàðàêóëü õóðãàíû ýëäýýã¿é àðüñ á¿ðýëäýõ¿¿íèéã MNS 0452 : 2001 4õ Áóëãàíû àðüñ. Áîëîâñðóóëñàí àðü øèð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2369 : 2001 4õ Àðüñ øèð.20 Áîëîâñðóóëààã¿é àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5179 : 2002 2õ Áóäãèéí ìèãðàöè òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0069 : 2001 2õ Íîõîéí àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5176 : 2002 6õ Àðüñ øèð. Òåõíèêèéíí øààðäëàãà.10 ¯éë ÿâö áà òóñëàõ ìàòåðèàë MNS 0834 : 2001 4õ Çààðò õàðõûí àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4724 : 2001 2õ Àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéñýí àðüñ. ¿ñëýã áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðò òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0504 : 2001 2õ Öàà áóãûí àðüñ. øèðíèé òåõíîëîãèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 3843 : 1985 4õ Íýõèé ýäëýë áà ò¿¿íèé ýä àíãèéí íýð òîìú¸î MNS 0172 : 2001 2õ Ìóóðûí àðüñ. òîäîðõîéëîëò MNS 0057 : 2001 2õ ªìõèé õ¿ðýíãèéí àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5177 : 2002 3õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñíû ãýìòëèéã òîäîðõîéëîõ.140. MNS 0055 : 2001 2õ Çóðàìíû àðüñ. øèð. øèð áà íýõèé MNS 2314 : 2001 5õ Çàðìàé èëãýí /èëãýí íýõèé/ çîðèóëàëòòàé àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0040 : 2001 2õ Èðâýñíèé àðüñ.01 MNS 0141 : 2001 3õ ̺íãºí ñîðòîé õàð ¿íýãíèé àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2908 : 2001 5õ Æèí õºíãºðºëò áà öýâýð æèíã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0182 : 2001 2õ ×îíî.140. Òåõíèêèéí øààðäëàãà àðüñíû MNS 0052 : 2001 2õ Øèë¿¿ñíèé àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. MNS 0045 : 1987 3õ Ñîëîíãî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0058 : 2001 2õ Òóóëàé. MNS 2282 : 1988 ¯ñëýã ýäëýë. ñîãîãèéí íýð òîìú¸î.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0041 : 2001 2õ Äîðãîíû àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0042 : 2001 2õ Õýðýìíèé àðüñ. øèð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. Òàëáàé õýìæèõ àðãà. MNS 2516 : 1977 Áîëîâñðóóëñàí á¿õ øèíæèëãýýíèé àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3618 : 1983 155 4õ . ×èéãëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3121 : 2001 6õ Ãýìòýë. çýðýãëýõ àðãà MNS 0059 : 2001 2õ Íîõîé çýýõèéí àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1073 : 1970 6õ Á¿õ òºðëèéí ¿ñëýã àðüñíû øèíæèëãýýíèé àðãà. öàãààí ¿åíãèéí àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5480 : 2005 6õ Àðüñ. 4õ MNS 0048 : 2001 2õ Ìàíóóëûí àðüñ. MNS 0047 : 1987 Õÿðñíû àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5178 : 2002 2õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñíû ºí㺠çàñëûí ºíäºðñãºñºí òåìïåðàòóð òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0060 : 2001 4õ Áîëîâñðóóëààã¿é àðüñ øèð. ÷àíäàãàíû àðüñ. 25 õ òºðëèéí 3õ ¿ñëýã MNS 0050 : 2001 2õ ¯íýãíèé àðüñ. MNS 1074 : 1970 2õ Á¿õ òºðëèéí ¿ñëýã àðüñíû øèíæèëãýý. áýëòðýãíèé àðüñ. òîäîðõîéëîëò MNS 0054 : 2001 3õ Òàðâàãàíû àðüñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0867 : 2001 2õ Æèæèã ìýðýã÷äèéí àðüñ. ¿ñëýãèéí ãýìòýë.140. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Àðüñ.

Õººëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2725 : 1979 2õ Ãóòëûí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé øàõìàë øèð. 9õ øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 1075 : 1970 2õ ¯ñëýã àðüñíû øèíæèëãýý. ªíãºíèé õºíäèéðºëò øàëãàõ àðãà. MNS 0637 : 1992 3õ Áîëîâñðóóëñàí èëãýí íýõèé. MNS 2297 : 1976 2õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèíæèëãýýíèé àðãà. õàòààõàä øóãàìàí õýìæýýíèé ººð÷ëºëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 3õ øèðíèé MNS 3270 : 1990 2õ Àðüñ øèð. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä çîðèóëàãäñàí äýýæèéí áàéðøèëò áà òýìäýã. Àðüñ òîäîðõîéëîõ àðãà. Íààëäàëò. àðãà. Óñ øèíãýýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5392 : 2004 2õ ¯õðèéí ã¿çýýíèé áîëîâñðóóëààã¿é õóóëäàñ 59. MNS 0543 : 1962 4õ Àðüñíû áóäãèéí øèíæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3272 : 1990 2õ Àðüñ øèð. Ñàâõèíû áóäàã õ¿éòýí òýñâýðëýõèéã îëîí íóãàëàëòààð òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2677 : 1979 2õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. 2õ øèíæèëãýýíèé 4õ MNS 2687 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. óñ øèíãýýëòèéã MNS 3269 : 1990 2õ Àðüñ øèð. Äýýæèéã ÷èéãëýõ. ×èéã MNS 3271 : 1990 2õ Àðüñ øèð. MNS 2681 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Óñíû øóâóóíû àðüñ MNS 2680 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà.140. MNS 1153 : 1970 3õ Áîëîâñðóóëñàí áàãëàà áîîäîë. øèðíèé õèìèéí MNS 3051 : 1981 2õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 1614 : 1980 Áýýëèéíèé ñàâõè. ×àíàðûí õàìãààëàëò õèéõ MNS 2683 : 1979 Øàõìàë øèðíèé òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2675 : 1979 3õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 2676 : 1979 2õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. 4õ MNS 3050 : 1981 2õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñ øèíæèëãýýíèé àðãà. ¯íñ òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2726 : 1984 4õ Øàõìàë øèðíèé ò¿¿õèé ýä. àðãà. Îëîí MNS 2686 : 1979 3õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. Ñýòðýëò ýñýðã¿¿öýõ äààëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2682 : 1979 2õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. 156 . Àðüñ øèðíèé íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2023 : 1974 50 õ Óëíû øèð. MNS 2678 : 1979 Øàõìàë øèðíèé òîäîðõîéëîõ àðãà. Òóðøèõ àðãà. MNS 2728 : 1979 3õ Õ¿ðýí øèðíèé çàõ ººäºñ. MNS 5094 : 2001 5õ Àðüñ øèð. MNS 0112 : 1982 2õ Áîëîâñðóóëñàí àðüñíû õóãàðàëò òîäîðõîéëîõ àðãà. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðàãäàõ äýýæèéí òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2679 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 2727 : 1979 3õ Õðîìîëñîí àðüñíû çîðãîäîñ. Òàñðàëò ýñýðã¿¿öýõ äààëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0114 : 1982 1õ Àðüñ. MNS 3268 : 1990 Àðüñ øèð. íýâòðýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Äýýæèéã øèíæèëãýýíä áýëòãýõ. Ýçýëõ¿¿íèé æèíã òîäîðõîéëîõ àðãà.30 Àðüñ øèð áà ¿ñëýã ýäëýë MNS 0081 : 1982 Ãóòëûí óëíû øèð. 5õ MNS 2685 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé íóãàëàëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ðÍ-èéã MNS 2684 : 1979 1õ Øàõìàë øèðíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. Óñíû óóð øèíãýýëò. Ñàâõèíû áóäàã îëîí íóãàðàëò òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3634 : 1983 4õ Æèæèã ýäëýëèéí “Èìæ” àðüñ MNS 4090 : 2001 2õ ¯ñëýãèéí çîðèóëàëòòàé ÿìààíû àðüñ. Ôèçèêèéí øèíæèëãýýíèé äýýæ áýëòãýõ. Äýýæ àâàõ àðãà. MNS 0495 : 1982 Ðàíòíû øèð.

MNS 5393 : 2004 2õ ¯õðèéí ã¿çýýíèé æèæèã ýäëýëèéí çîðèóëàëòààð áîëîâñðóóëñàí õóóëäàñ MNS 2217 : 1992 5õ Èëãýí áà ¿ñëýã íýõèé õóâöàñ. ×èéã òîäîðõîéëîõ MNS 5298 : 2003 4õ Àðüñ øèð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3901 : 1986 7õ Áîëîâñðóóëñàí íýõèéíèé øèíæèëãýýíèé àðãà. Áîëîâñðóóëñàí á¿õ òºðëèéí àðüñíû òîñëîã òîäîðõîéëîõ MNS 5299 : 2003 2õ Àðüñ øèð.40 Àðüñ øèð. Áóäãèéí òîãòâîðûã ¿ðýëòýýð ¿àëãàõ àðãà MNS 5297 : 2003 2õ Àðüñ øèð. MNS 2969 : 1980 9õ Ñàâõèí õóâöàñíû ýä àíãèéí íýð òîìú¸î. 59. MNS 0086 : 2002 4õ Õóâöàñíû çîðèóëàëòòàé áîëîâñðóóëñàí Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 2589 : 2002 Áýëýí àðüñíû òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0150 : 1988 10 õ Ñàâõèí áà èëãýí õóâöàñ. óñ íýâòðýëòèéã äèíàìèê íºõöºëä òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1126 : 1970 Äýãòèé. Ñýãñðýëò ýñýðã¿¿öýõ äààëò òîäîðõîéëîõ àðãà. ×àíàð øàëãàõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3348:2003 2õ Àðüñ øèð. 3õ Æèæèã ýäëýëèéí àðüñ. Õèìèéí ñîðèëòûí äýýæ áýëòãýõ MNS ISO 4045 : 2003 3õ Àðüñ øèð. ñóóðèëàãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3265 : 1990 8õ Ìîíãîë ¿íäýñíèé íóì. àäóóíû øèðèéã ãîäëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 4õ MNS 0283 : 1980 Äýýñ. Àðüñ øèðýíä ðÍ (óóñìàëûí îð÷èí) òîäîðõîéëîõ MNS ISO 11640 : 2003 5õ Àðüñ øèð. òîíîã òºõººðºìæ MNS ISO 7875-2 : 2006 10 õ Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë óñàíä ãàäàðãóóãèéí èîíæäîãã¿é èäýâõèò áîäèñûã äðàãåíäîðôûí óðâàëààð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5808: 2007 àðüñ. òîõîì 3õ MNS 1965 : 1985 10 õ θäëûí ýäýëõ¿¿í.140. õðîì (III)-ûí èñëèéã MNS 5804: 2007 5õ Õðîìûí èäýýëýã÷ áîäèñîíä õðîì (III)-ûí èñýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 59. Æåëàòèí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Áîëîâñðóóëñàí àðüñàíä òîäîðõîéëîõ àðãà. öàâóó. ñóì. 4õ MNS 0917 : 1968 Õàçààð 3õ MNS 0918 : 1976 Íîãò 3õ MNS 0919 : 1971 3õ Õîéìñîí ãóðàìñàí ÷ºäºð MNS 5300 : 2003 3õ Àðüñ øèð. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5598 : 2006 3õ Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë óñàíä õëîðèä òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0486 : 2002 MNS 5651: 2006 5õ Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë óñàíä ÷ºëººò ôåíîë òîäîðõîéëîõ àðãà. 3õ MNS 0321 : 1985 Ñàâõèí áà èëãýí íýõèé.35 Àðüñ øèðýí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 0084 : 2002 5õ Ãóòëûí äýýä áèåíèé áîëîí äîòðûí çîðèóëàëòòàé áîëîâñðóóëñàí àðüñ. Àðüñ øèðíèé çóçààíûã äàðàëòààð òîäîðõîéëîõ àðãà. ìàëûí óóðàãò òýæýýëèéí òүүõèé ýä. Õðîìûí èäýýëýãòýé àðüñíû øèíæèëãýýíèé àðãà. Áîëîâñðóóëñàí á¿õ òºðëèéí àðüñíû íîðîëò. MNS 3276 : 1990 4õ Àðüñ øèð. MNS 3274 : 1990 1õ Àðüñ øèð. ¿ñëýã ýäëýëèéí ¿éëäâýðëýëèéí ìàøèí. MNS 3273 : 1990 2õ Àðüñ øèð. MNS 5597 : 2006 4õ Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õàÿãäàë óñàíä ñóëüôèä òîäîðõîéëîõ àðãà. Áîëîâñðóóëñàí á¿õ òºðëèéí àðüñíû óñíû óóð íýâòðýëòèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5301 : 2003 4õ Àðüñ øèð. 2õ MNS 1256 : 1971 Áîãö 1õ MNS 1791 : 1973 úëºì. 3õ àãøèëòûí òåìïåðàòóðûã MNS ISO 4044 : 2003 1õ Àðüñ øèð. Øèíæèëãýýíèé àðãà.140. ¯õýð. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 5õ 157 . Óñ øèíãýýëò òîäîðõîéëîõ MNS 0183 : 1979 Öýðýã ñóðàí á¿ñ òýëýý.

Òåõíèêèéí MNS 4185 : 1993 9õ Òàðâàãàíû ñóëüôîæóóëñàí òîñ.140.99 Àðüñ øèðíèé òåõíîëîãèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 4184 : 1993 3õ Òàðâàãàíû ñóëüôîæóóëñàí øààðäëàãà òîñ. 2õ 158 . Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3057 : 1981 Ëèãíèí òîäîðõîéëîõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 59.

áîãèíî ïàëüòî. MNS 0441 : 1987 Ìîíãîë ãóòàë. 2õ Ãóòàë 6õ MNS 0076 : 1982 6õ Ýñãèé ãóòëûí øèíæèëãýýíèé àðãà. õýìæýý MNS 4253 : 1995 26 õ Õºâã¿¿ä. MNS 0176 : 1988 2õ Ãóòàë. Ýðýãòýé. êîñòþì. Õëîðèéí íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ 61.080 θäëûí ìàøèí áà õóâöàñíû ¿éëäâýðèéí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4252 : 1995 31 õ Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí áèåèéí õýâ øèíæèò ãàëáèð. MNS 0098 : 1982 4õ Ãóòàë. MNS 0414 : 1986 6õ Ìîíãîë ãýðèéí á¿ðýýñ. äýðíèé äààâóó. õýìæýý MNS 5165 : 2002 2õ Õóâöàñ. ìýðýã÷ õîðõîé ºíäºã èëð¿¿ëýõ MNS 5166 : 2002 2õ Õóâöàñ. ×àíàðûí ñóóðü ¿ç¿¿ëýëòèéí íýð òîìú¸î. ¯å õºëòºí øàâüæ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ëàáîðàòîðèéí ñîðèëò òóðøèëòûí àðãà. àíãèëàë. Áðîì. òîäîðõîéëîëò.020 Õóâöàñ MNS 0330 : 1986 3õ Îð õºíæèë. MNS 0491 : 1986 4õ Õ¿¿õäèéí ºëãèéí èæ á¿ðýí õýðýãëýë. 28 õ ¿íäñýí õýìæýý. 5õ MNS 0473 : 1983 7õ Ãóòàë. Òåõíèêèéí MNS 0718 : 1985 5õ Ìîíãîë äýýë çýðýãëýõ æóðàì MNS 2997 : 1985 11 õ Ãóòëûí íýð òîìú¸î. ¯íäñýí õýìæýý.060 MNS 0074 : 1986 Ýñãèé ãóòàë. Õóâöàñëàëòûí òóñëàõ õýðýãñýë. òîäîðõîéëîëò. Ãóòëûí ºñãèéí áýõýëãýýíèé áýõ áàòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 61. 3õ MNS 3689 : 1984 2õ θìîë áүòýýãäýõүүí. MNS 0096 : 1982 4õ Ãóòàë. Õóâöàñíû áýõýëãýý Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 61. õºøèã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. øààðäëàãà. MNS 0717 : 1985 Ìîíãîë äýýë. òîäîðõîéëîëò. MNS 1903 : 1973 Öýðãèéí íýõèé äýýë MNS 4034 : 1988 Òîíîãòîé ýñãèé ãóòàë. Äýýæ àâàõ æóðàì 159 . àíãèëàë. ò¿¿íèé íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5167 : 2002 2õ Õóâöàñ. MNS 0078 : 1988 18õ Ãóòàë.040 Ìàëãàé.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 61 ÕÓÂÖÀÑÍÛ ¯ÉËÄÂÝÐ 61. îõèäûí áèåèéí õýâ øèíæèò ãàëáèð. Íýð òîìú¸î. ýìýãòýé õүíèé ïàëüòî.

̺ºãºíöðèéí ºâ÷íèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. ºíãº. Íýð òîìü¸î. òîäîðõîéëîëò. MNS 2937 : 2001 2õ Çýðëýã öàðãàñíû òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2135 : 1974 4õ Àðâàéí ¿ð. Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ õîðèî öýýðèéí ¿çëýã. òîðãîí ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2131 : 1974 1õ Àðâàéí ¿ð.020 àõóé ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ Ãàçàð òàðèàëàí áà îéí àæ MNS 2367 : 2001 3õ Áàéöàà. àìòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0246 : 2001 3õ ¯ðèéí áóóäàé. ìàëûí ýä ýðõòýíä àëüáèí. Õàíäëàãà áîäèñûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3475 : 2003 9õ Óðãàìëûí õîðèî öýýð. çàäëàí øèíæèëãýýíèé äýýæ àâàõ. óðãàìëûí ãàðàëòàé òүүõèé ýä áүòýýãäýõүүí.020. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1630 : 2001 Óëààí ëîîëèéí ¿ð MNS 2785 : 1979 5õ Óðãàìàë. Íýð òîìü¸î. Ñîðòûí òàðèàëàëòûí ÷àíàð. Òåõíèêèéí 2õ Ñîðã¿é ñîãîîâðûí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2942 : 2001 3õ ¯ðèéí õºõ òàðèà. çýñ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 65. ¯ðèéí òºìñ. MNS 2935 : 2001 2õ Òàðèìàë öàðãàñíû øèëìýë. óðãàìëûí ãàðàëòàé Âèðóñûí ºâ÷íèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. ìîëèáäåí. MNS 3472 : 1983 23 õ Ãàçàð òàðèàëàí. ¯íýð. 65. 2õ MNS 2024 : 2001 2õ Òàðèìàë öàðãàñíû òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2787 : 1979 11 õ Óðãàìàë. MNS 2936 : 2001 2õ Ñèáèðèéí ºëºíãèéí øèëìýë òîðãîí ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2133 : 1974 2õ Àðâàéí ¿ð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 65 65. MNS 2786 : 1979 24 õ Óðãàìàë. ìàíãàí. Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð MNS 0487 : 2001 81 õ Òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0885 : 2006 4õ Õөäөө àæ àõóé. MNS 2782 : 1979 5õ Óðãàìàë. Áàêòåðèéí ãàðàëòàé өâ÷íèéã èëðүүëýõ àðãà. óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í. øàð ìàíæèíãèéí ¿ð. Õîðòîí øàâüæèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. ¯íñëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2938 : 2001 2õ Ñèáèðèéí ºëºíãèéí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2362 : 2001 5õ ¯ðèéí ñàðìèñ. óðò ñîíãèíû ¿ð. MNS 2130 : 1974 2õ Àðâàéí ¿ð. òîäîðõîéëîëò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 2939 : 2001 2õ Ñàìàí åðõºãèéí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð MNS 2363 : 2001 Áººðºíõèé ñîíãèíû øààðäëàãà MNS 2940 : 2001 2õ Äàãóóðûí ºëºíãèéí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð 4õ òºë.01 Ãàçàð òàðèàëàí áà îéí àæ àõóéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 2549 : 1978 9õ ÕÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿í. Íýð òîìü¸î. Óðãàìëûí àæ àõóé MNS 2784 : 2007 10 õ Óðãàìàë. óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí MNS 2366 : 2001 Õ¿ðýí ìàíæèíãèéí øààðäëàãà 2õ ¿ð. åðºíõèé MNS 2958 : 1980 160 5õ . áà á¿òýýãäýõ¿¿í. óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí åðºíõèé MNS 2941 : 2001 MNS 2364 : 2001 2õ Áººðºíõèé. Ïàðàçèò äóãàðèã õîðõîéã èëð¿¿ëýõ àðãà. òîäîðõîéëîëò. óðãàìàë. óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í. Õîðèî öýýðòýé õîã óðãàìëûã èëð¿¿ëýõ àðãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 2365 : 2001 Ãóàòàí óðãàìëûí øààðäëàãà 3õ ¿ð.020.20 MNS 2783 : 2005 11 õ Óðãàìàë. öàéð òîäîðõîéëîõ. Óðãàõ ýð÷èì áà ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð åðºíõèé MNS 2957 : 1980 6õ Ñïåêòðîãðàôûí àðãààð õºðñ. MNS 3474 : 2003 31 õ Óðãàìàë õàìãààëàë.

àæ àõóé áà 6õ ãóðâàí ñàéõàí MNS 0684 : 1981 15 õ ¯éëäâýð. ãàõàéí õºëä¿¿ íîéð áóë÷èðõàé . MNS 3115 : 2002 3õ ¯ðèéí òºìñ. Ñîðòûí áîëîí òàðèàëàëòûí ÷àíàð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3356 : 2001 3õ ¯ðèéí àðâàé. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2963 : 1980 3õ ĺëèéí ôîòîìåòðèéí àðãààð óðãàìëûí êàëüöè. MNS 1601 : 1983 7õ Øàð òàðëàí ¿¿ëäðèéí ¿õýð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Êåíåòèêèéí àðãààð èîä òîäîðõîéëîõ.020. MNS 0799 : 1992 3õ ¯õýð. ÷àíàð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2960 : 1980 3õ Ïåðñóëüôàòûí àðãààð ìàíãàí òîäîðõîéëîõ. áààç. MNS 2962 : 1980 3õ Çàëüöìàíû àðãààð êîáàëüò òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí 161 . Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð MNS 4719 : 2006 Ãîíüäíû òàðèõ øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 4789 : 1999 2õ Äàãóóð өëөíãèéí ýëèò үð MNS 2961 : 1980 2õ Ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãààð ìàãíè òîäîðõîéëîõ. Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð 3õ ¿ðèéí MNS 4794 : 1999 Үõýð ìàíæèíãèéí үð MNS 5369:2004 4õ Íàðàíöýöãèéí ¿ð. ÷àíàð. Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð MNS 3991 : 2005 5õ Áóóäàé. Äýýæ àâàõ. Òåõíèêèéí MNS 1556 : 1983 3õ Ìîíãîëûí óóöàí ñ¿¿ëò õîíü MNS 4720 : 2006 3õ ×èíæ¿¿íèé òàðèõ ¿ðèéí . 3õ ¿ðèéí 2õ MNS 0407 : 1982 6õ ¯éëäâýð. õóäàëäàà áýëòãýëèéí áàéãóóëëàãàä òóøààõ àäóó MNS 3616 : 2001 9õ Áóóäàéí òåõíîëîãèéí ÷àíàðûã øàëãàõ àðãà MNS 4721 : 2006 ßíøóéíû òàðèõ øààðäëàãà.30 ¿ðæ¿¿ëýã MNS 3359 : 2001 3õ ¯ðèéí áîã áóäàà. Íýð òîìú¸î. õóäàëäàà áýëòãýëèéí áàéãóóëëàãàä òóøààõ ìàë MNS 4717 : 2006 3õ Øàð ëóóâàíãèéí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð. àðâàéí ¿ðèéí ãàäàðãóó äàõü õàòóó õàðóó ºâ÷èí үүñãýã÷èéí ñïîðûí òîîã áè÷èë õàðóóðààð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0542 : 1977 Үðæëèéí ãàõàé. õîíü. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 1112 : 1970 2õ Òýìýýíèé òàðãà õ¿÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3471 : 2002 15 õ պ人 àæ àõóéí òàðèìëûí ¿ð. MNS 3223 : 2006 Òºìñíèé òîðãîí ¿ð 5õ MNS 3357 : 2001 3õ ¯ðèéí õîøóó áóäàà. õÿëáàð çàäðàõ í¿¿ðñ óñíû á¿ëýã òîäîðõîéëîõ. íàòðè. MNS 3358 : 2001 3õ ¯ðèéí âàíäóé. ÿìàà. MNS 4790 : 1999 2õ Ñîðãүé ñîãîîâîðûí ýëèò үð. òîäîðõîéëîëò MNS 2959 : 1979 2õ Ñïåêòðîãðàôûí øèíæèëãýýíä äýýæ áýëòãýõ àðãà. ýêñïîðòûí áààç. êàëè òîäîðõîéëîõ. MNS 4791 : 2005 4õ Çóñàõ ðàïñûí òàðèõ үðèéí ÷àíàð. òýæýýëèéí óðãàìëûí ¿ðýíä òàðõñàí õîðòîíã òîäîðõîéëîõ. MNS 4795 : 1999 Ñóäàí өâñíèé үð 65. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 2õ MNS 5809:2007 3õ Ñàãàä áóäààíû òàðèõ үðèéí ÷àíàð. MNS 0931 : 1986 3õ Áýëòãýëèéí ãàõàé MNS 4718 : 2006 3õ Óëààí ëóóâàíãèéí òàðèõ ¿ðèéí ÷àíàð. Ñîðòûí áîëîí ¿ðèéí ÷àíàð ÷àíàð.Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 4793 : 1999 2õ Ýìçýã òүðүүò өëөíãèéí үð MNS 3059 : 1981 8õ Õÿëáàð óóñàõ. 2õ MNS 1557 : 1985 6õ Áàÿä îìãèéí õîíü. òðèëîíû àðãààð çýñ òîäîðõîéëîõ. MNS 4792 : 1999 Õîøîîíû үð MNS 2964 : 1980 2õ Äèýòèëäèòèîêàðáàìàò íàòðè. Àìüòíû MNS 0550 : 1991 3õ Íîîëóóðûí ÷èãëýëèéí Ãîâü ¿¿ëäðèéí ÿìàà MNS 4039 : 1988 14 õ ¯ð òàðèà.

MNS 1606 : 1984 Ñàðëàã MNS 3620 : 1983 3õ Ñ¿¿. 2õ MNS 3923 : 1986 3õ Øóâóóíû òàðãà õ¿÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1639 : 1983 Áàéäðàã õîíü. MNS 1635 : 1972 ¯ðæëèéí óõíû ¿ð. MNS 1605 : 1983 3õ Êàçàêûí öàãààí òîëãîéò ¿¿ëäðèéí ¿õýð. ñ¿¿-ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õðèéí àøèã øèìèéí ïàðàìåòð¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ñ¿¿-ìàõíû ÷èãëýëèéí ýðëèéç ºñâºð îõèí ¿õýð. MNS 3207 : 1982 Òóëìàí õºõò ÿìàà. øèìèéí MNS 1633 : 1972 ¯ðæëèéí áóõíû ¿ð. MNS 3222 : 1986 3õ Ñýëýíãý ¿¿ëäðèéí ¿õýð. MNS 2623 : 1983 3õ Õàíãàé ¿¿ëäðèéí õýñãèéí õîíü. MNS 4018 : 1987 3õ Íóòãèéí øèëìýë Ýð÷èì ÿìàà. 2õ MNS 1634 : 1972 ¯ðæëèéí õóöíû ¿ð. 3õ MNS 4015 : 1987 Ñóòàé îìãèéí õîíü. MNS 1631 : 1988 4õ Ìîíãîë ìàë. MNS 1604 : 1983 3õ Òàëûí óëààí ¿¿ëäðèéí ¿õýð. 3õ MNS 4785 : 1999 3õ “Õîòîí” үðæëèéí õýñãèéí õîíü 3õ MNS 4786 : 1999 3õ “Àëòàíáóëàã” үðæëèéí õýñãèéí õîíü MNS 2965 : 1983 2õ Êàçàêûí öàãààí òîëãîéò ¿¿ëäðèéí ¿õýð. Ãàõàéí àøèã ïàðàìåòð¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3182 : 1981 3õ Ãîðíî-Àëòàé ¿¿ëäðèéí õýñãèéí íîîëóóðûí ÿìàà 162 . 3õ MNS 1607 : 1983 3õ Ìàõíû ÷èãëýëýýð ¿ðæ¿¿ëýõ ìîíãîë ¿õýð. MNS 4099 : 1999 Ìîíãîë ¿¿ëäðèéí àäóó. MNS 4017 : 1987 Õîñ çîãäîðò òýìýý. ºñâºð øóâóó. 3õ MNS 3925 : 1986 2õ Õýðýãöýýíä õóäàëäàõ òîðîé MNS 3926 : 1986 3õ Õýðýãöýýíä õóäàëäàõ äýãäýýõýé. ººõ. 3õ MNS 2000 : 1984 Îðõîí ¿¿ëäðèéí õîíü. 2õ MNS 3849 : 1985 5õ Ñ¿¿. 3õ MNS 4013 : 1987 3õ Áàÿí-ªëãèé ¿ðæëèéí õýñãèéí ÿìàà 3õ MNS 4014 : 1987 Öàãààí-Óóë õîíü.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 1602 : 1994 Àëàòàó ¿¿ëäðèéí ¿õýð. MNS 2624 : 1978 Öûãàé ¿¿ëäðèéí õîíü. øèìèéí MNS 3622 : 1983 6õ ÕÀÀ-í ¿ðæëèéí ìàë. MNS 2622 : 1985 6õ Ìàõ. íîîñíû ÷èãëýëèéí Òîðãóóä ¿¿ëäðèéí õýñãèéí óóöàí ñ¿¿ëò õîíü. MNS 1720 : 1985 8õ Íóòãèéí ìîíãîë òýìýý. Õîíèíû àøèã ïàðàìåòð¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 2õ MNS 2621 : 1984 3õ Ñàðòóóë îìãèéí õîíü. 3õ MNS 2001 : 2007 Áàðãà îìãèéí õîíü. MNS 4787 : 1999 3õ “Æàðãàëàíò” үðæëèéí õýñãèéí õîíü MNS 4876 : 1999 3õ Õóöíû õºë人ñºí ¿ð. /Ãàëáûí ãîâèéí óëààí õýöèéí õ¿ðýí/ MNS 4011 : 1987 3õ ªíæ¿¿ë ¿ðæëèéí õýñãèéí ÿìàà MNS 1997 : 1983 3õ Ìîíãîëûí ººõºí ñ¿¿ëò /õàëõ/ õîíü MNS 1998 : 1985 Äàðõàä îìãèéí õîíü. 3õ MNS 3621 : 1983 6õ ÕÀÀ-í ¿ðæëèéí ìàë. Ãîâü-Àëòàé õîíü. MNS 1999 : 1983 ¯çýì÷èí îìãèéí õîíü. 4õ MNS 1603 : 1983 4õ Õàð òàðëàí ¿¿ëäðèéí ¿õýð. MNS 3186 : 1981 10 õ Ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õðèéí àøèã øèìèéí ìàãàäëóóð òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3528 : 1983 3õ Å𺺠¿¿ëäðèéí õýñãèéí õîíü. 3õ MNS 4012 : 1993 3õ Íóòãèéí øèëìýë îìãèéí Áàÿíäýëãýð óëààí ÿìàà. Åðөíõèé øààðäëàãà.

MNS 5819:2007 3õ Çîõèîìîë õýýëòүүëãèéí ñàëáàðûí àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà. MNS 5452 : 2005 5õ Ìàë àæ àõóé áîëîí ìàëûí үðæèë ñåëåêö.99 Ãàçàð òàðèàëàí áà îéí àæ àõóéä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 5659 : 2006 3õ Õîíü. Õàëààëò. MNS (ISO) 4761 : 1999 8õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð. Çàãèéã ¿ðýýð òàðèõ.040 Ãàçàð áàéãóóëàìæ. òàðèàëàíãèéí 65. ººðºº ÿâàã÷ ìàøèí-îïåðàòîðûí àæèëëàõ îð÷èí 10-ð õýñýã. ìàøèí. Óðãàà ìîäíû íººöèéí ºñºëò.020. MNS 3868 : 1986 2õ Áóðãàñíû ìîäîæñîí ìº÷ðèéí òàéðäàñ.040. Àãààð ø¿¿ã÷ ýëåìåíòèéí ñîðèëòûí àðãà MNS 1796 : 1973 2õ Óëèàñíû ìîäîæñîí ìº÷ðèéí òàéðäàñ. MNS 4801 : 1999 12 õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð. ¯ðýíä ýêñïåðòèç øèíæèëãýý õèéõ àðãà. Îïåðàòîð÷íû îð÷íû äóó ÷èìýýíèé õýìæèëò.40 àõóé үéë MNS (ISO) 4760 : 1999 10 õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð. MNS (ISO) 4762 : 1999 3õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð. MNS (ISO) 4763 : 1999 10 õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð.10 óãñðàëò. MNS 4220 : 1994 2õ Æèãäèéí òàðüö. 2õ óðãàìëûí ¿ð. Åðíõèé øààðäëàãà 65.20 պ人 àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàõ áàéãóóëàìæ áà óãñðàëò MNS 2887 : 1980 13 õ Ìîä ñººãíèé ¿ðèéí òºðºë. ¯ðèéí äýýæ àâàõ àðãà. 65. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ìàëûí áàéãóóëàìæ. Äàðàëòûí ñèñòåìèéí ñîðèëòûí àðãà MNS 2392 : 1977 3õ Îéí çîõèîí áàéãóóëàëò áà òàêñàö. àãààðûí ñîëèëöîîíû ñîðèëòûí àðãà áà ã¿éöýòãýë MNS 1140 : 1987 2õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæèíä íîãîîí áàéãóóëàìæèéí îéðòîõ çàé. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 65. ººðºº ÿâàã÷ ìàøèí-îïåðàòîðûí àæèëëàõ îð÷èí 4-ð õýñýã. ¯ðèéí ñî¸îëîëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºäºëã¿¿ðèéí ñîðèëòûí àðãà ç¿é. 163 . ¿õðèéí õºâðºë ¿íýëýõ. õýìæýý. Òðàêòîðûí (òîíîãëîëûí) ãèäðàâëèê õ¿÷ MNS 2418 : 1977 2õ Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçðûí õºðñèéã ýäëýíæ¿¿ëýõ. MNS 2432 : 1977 3õ ¯ðèéí àìüäðàõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ. ìàøèí. 1000 ¿ðèéí æèíã òîäîðõîéëîõ. Äóó ÷èìýý. MNS (ISO) 4764 : 1999 4õ պ人 àæ àõóéí òðàêòîð-Ñîðèëòûí æóðàì. àãààðæóóëàëò. Øàëãàõ àðãà MNS 2430 : 1977 2õ Ìîä ñººãíèé ¿ðèéí òºðºë. 65. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5038 : 2001 3õ “Òàìèð” ¿¿ëäðèéí õýñãèéí õîíü MNS 5262 : 2003 Ìîíãîë àçàðãàíû øààðäëàãà 2õ õºë人ñºí ¿ð. óãñðàëò MNS 5818:2007 4õ Öөì ñүðãèéí òөâèéí үéë àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà. øàâüæèéí MNS (ISO) 4802 : 1999 25 õ Îéí áà õºäºº àæ àõóéí òðàêòîð. MNS 2426 : 1977 3õ Ìîä ñººãíèé òºðºë.040. Òåõíèêèéí MNS 4221 : 1994 2õ Çàãèéí òàðüö. óãñðàëòûí íèéòëýã àñóóäàë Ìîäæóóëàõ áà ìîäíû àæ MNS 2431 : 1977 Ìîäëîã áà áóòëàã òîäîðõîéëîõ àðãà. ººðºº ÿâàã÷ ìàøèí-îïåðàòîðûí àæèëëàõ îð÷èí 5-ð õýñýã. ººð÷ëºëòèéí àíãèëàë. ººðºº ÿâàã÷ ìàøèí-îïåðàòîðûí àæèëëàõ îð÷èí 2-ð õýñýã. MNS 4989 : 2000 3õ Óõíû õөëäөөñөí үð. òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2433 : 1977 4õ Ìîä ñººãíèé ¿ðèéí öýâýðøèëòèéã òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5817:2007 4õ Óäìûí ñàíãèéí òөâèéí үéë àæèëëàãààíä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. 11-ð õýñýã Äóãóéò òðàêòîðûí æîëîîäîãäîõ ÷àäâàð MNS 2429 : 1982 4õ Ìîä ñººãíèé ¿ðèéí òºðºë.01 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí áàéãóóëàìæ. á¿òýö. á¿òýö.020.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4988 : 2000 “Êåðåé” үүëäðèéí õîíü 3õ MNS 3580 : 1983 3õ Ìîä ñººãíèé ¿ðèéí òºðºë.040. Ìàëûí ýýìýã. Àøèãòàé ÷àäàë ×èéãèéã 65.

080 Áîðäîî MNS ISO 789-8 : 2000 9õ Õөäөө àæ àõóéí òðàêòîð-Ñîðèëòûí æóðàì. 7õ MNS 4474 : 2006 3õ Ôîñôîð àçîòûí õîëèìîã áîðäîî.70 Öýöýðëýãèéí àæ àõóéí òîíîã òºõººðºìæ MNS ISO 5697:2001 25 õ պ人 àæ àõóéí áà îéí òðàêòîð.35 Óñàëãàà áà íýâ÷¿¿ëýõ òîíîã òºõººðºìæ 65. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 65. MNS 4456 : 1997 Ãóìèíû áîðäîî. 1-ð õýñýã: ×àäëûí ñîðèëò 65. 8-ð õýñýã: Õөäөëãүүðèéí àãààð öýâýðëýã÷ MNS ISO 789-1 : 2000 16 õ Õөäөө àæ àõóéí òðàêòîð-Ñîðèëòûí æóðàì. õºäºº àæ àõóéí ìàøèíû òåõíèêèéí ¿éë÷èëãýý MNS 3727 : 1984 2õ ÕÀÀ-í ìàøèíû ýä àíãè ø¿äýò çýýðýíöýã /ÁÈÄ-0003À/. çîðèóëàëòûí áàãàæ. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5263 : 2003 4õ Ðèçîáàêòåðèéí áîðäîî.20 Õºðñ òºõººðºìæ õàãàëàõ 3õ MNS 4304 : 1996 Ôîñôîáàÿæìàë. 6õ MNS 4305 : 1996 Ôîñôîðûí áîðäîî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 164 . òîíîã òºõººðºìæ õóðààõ òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65.01 պ人 àæ àõóéí ìàøèí. á¿òýö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 789-6 : 2000 9õ Õөäөө àæ àõóéí òðàêòîð-Ñîðèëòûí àðãà.060.040.060.040.99 պ人 àæ àõóéí áóñàä ìàøèí. Àæëûí ìàøèíû ñóë ÿâàëò 65.10 պ人 àæ àõóéí òðàêòîð áà ÷èðã¿¿ëò òýýâðèéí õýðýãñýë MNS 1928 : 1974 Õººâðèéí ñàì MNS 3832 : 1998 11 õ Òðàêòîð. òîíîã òºõººðºìæ 65. Íýð òîìú¸î. òîíîã 5õ MNS 4722 : 1999 3õ Øèì áîðäîî.060. çîðèóëàëòûí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë 65. ×èéãèéí óëààí õîðõîéí áèîÿëçìàã.60 Óñàí ¿çìèéí òàðèàëàíãèéí áà äàðñ õèéõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3829 : 1998 3õ Òðàêòîð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 65.99 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí áàéãóóëàìæ.40 Óðãàìàë õàìãààëàõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65. 6-ð õýñýã: õүíäèéí õү÷íèé òөâ 65.25 Áîðäîî õàäãàëàõ.30 Õ¿ëýìæ áà áóñàä óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65.060.060. áýëòãýõ áà öàöàõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 5264 : 2003 4õ “Àçîôîñ” áàêòåðèéí áîðäîî. Ãóðâàí öýãèéí ä¿¿æèí õîëáîîñîîð ìàøèíûã õîëáîõ.060.060 65. òîäîðõîéëîëò.060. òîäîðõîéëîëò 65.060.80 Îéí òºõººðºìæ àæ àõóéí òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3831 : 2003 12õ Òåõíèêèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààíû ¿íäñýí íýð òîìú¸î.060.50 Óðãàö òºõººðºìæ պ人 àæ àõóéí ìàøèí.060.30 ¯ð òàðèõ áà óðãóóëàõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65. òàéëáàð òîëü 65.060.060. Òîîðìîñíû àæèëëàãàà òîäîðõîéëîõ íü Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 2332 : 2001 6õ պ人 àæ àõóéí òðàêòîð. óãñðàëòàä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò 65.

óðãàìàë. ìîëèáäåí. òýæýýë. 65. 3õ çîðèóëñàí á¿ðýí íàéðëàãàò MNS 3003 : 1980 2õ Ôîòîìåòðèéí àðãààð òýæýýë. ÒÕ 17 Íÿíãèéí áèîáýëäìýë. MNS 1081 : 1985 Òýæýýëèéí ¿ð òàðèà. MNS 0961 : 1970 Õèâýã. MNS 3305 : 1991 5õ Æîíø. ºâñºí äàðø. 65.100. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1082 : 1973 Õóæèð.100.30 Ôóíãèöèä MNS 3056 : 1981 2õ Òýæýýëèéí íàéðëàãàä òîêîôåðîë òîäîðõîéëîõ.120 2õ Àìüòíû òýæýýë MNS 3061 : 1981 5õ Òýæýýëèéí óðãàìëûí íàéðëàãàä ø¿âòýí õ¿÷èë òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0389 : 1989 6õ ªâñ. MNS 1079 : 1970 Ñ¿ðýë. 3õ MNS 3468 : 1983 11 õ Äàðø.100. 65. 2õ 165 . ìàëûí ÿëãàäàñíû ¿íñ. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65. õºðñíèé àíãèæðóóëàã÷. 3õ MNS 3467 : 1983 ªâñºí äàðø. Áàêóðñò áýëäýõ àðãà.99 Áóñàä ïåñòèöèä áà õºäºº àæ àõóéí õèìèéí áîäèñ MNS 3060 : 1981 5õ Òýæýýëèéí íàéðëàãà äàõü êàðîòèí òîäîðõîéëîõ àðãà. íîìõîòãîñîí æîíø. öàõèóðûí èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 65. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3058 : 1981 2õ Òýæýýëèéí óðãàìëûí òîñëîã òîäîðõîéëîõ.20 Ãåðáèöèä MNS 3055 : 1981 2õ Òýæýýëèéí íàéðëàãàä òèàìèí òîäîðõîéëîõ àðãà. ñ¿ðëýí äàðøíû ÷àíàðûã øàëãàõ àðãà. 5õ MNS 3062 : 1981 4õ Òýæýýëèéí óðãàìàë äàõü õëîðûã ôîëüãàðäûí àðãààð òîäîðõîéëîõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5265 : 2003 4õ Áóóðöàãò óðãàìëûí áàêòåðèéí áîðäîî.01 Ïåñòèöèä áà õºäºº àæ àõóéí áóñàä õèìèéí áîäèñûí íèéòëýã àñóóäàë MNS 4212 : 1994 6õ MNS 1787 : 1973 Ø¿¿. òîäîðõîéëîõ àðãà. àçîòûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 1088 : 1978 9õ Òýæýýëèéí òүүõèé ýä. õºðñíèé àíãèæðóóëàã÷. ìàëûí ýä ýðõòýí. ø¿¿íèé íàéðëàãà MNS 2607 : 1978 Õºðºâæñºí òºëä õîëèìîã òýæýýë. MNS 1077 : 1985 4õ Ìàëûí òýæýýëä çîðèóëñàí õîëèìîã áà õîðãîëæèí òýæýýë. MNS 3466 : 1983 Äàðø. MNS 0592 : 1988 ªâñ. 2õ MNS 1080 : 1985 2õ ¯ð òàðèà öýâýðëýãýýíýýñ ãàðàõ ¿ëäýãäýë. 2õ MNS 3262 : 1990 2õ Îðä ãàçðóóäààñ áýëòãýñýí äàâñ. öóñàí äàõü òºìºð òîäîðõîéëîõ. Õîëèìîã òýæýýëèéí ÷àíàðûã øàëãàõ àðãà 65.100.100 Ïåñòèöèä áà õºäºº àæ àõóéí áóñàä õèìèéí áîäèñ MNS 1629 : 1983 2õ Âèòàìèíò ºâñíèé ãóðèë. Íýð òîìú¸î MNS 1083 : 1970 2õ Ýðäýñ íýìýãäýë òýæýýë. Òåõíèêèéí 2õ MNS 1992 : 1983 Òýæýýëèéí äàâñ. 65. Àíãèëàë MNS 1086 : 1983 2õ Øèëì¿¿ñíèé âèòàìèíò íóíòàã MNS 5664 : 2006 7õ Ýðäýñ áîðäîîíä ôîñôîð.10 Èíñåêòèöèä MNS 5459 : 2005 Áàêòîáðîìàäèîëîíû øààðäëàãà 4õ áýëäìýë.100. 8õ õóæèð. MNS 1786 : 1973 2õ Ìàëûí òýæýýëèéí äàâñ. MNS ISO 7851 : 2003 6õ Áîðäîî. MNS ISO 8157 : 2003 20õ Áîðäîî.

MNS 4416 : 1997 Òýæýýëèéí õóóðàé õóðäàâ÷èëñàí àðãà MNS 4094 : 1989 3õ Áàãñàðìàë òýæýýë. MNS 4878 : 1999 2õ ¯ð òàðèà. MNS 4412 : 1997 5õ Òýæýýëèéí ‘’ In vitro’’ õèéí áүòýýìæ òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3649 : 1984 3õ Õîëèìîã òýæýýë. MNS 4388 : 1996 3õ Àìüòíû ãàðàëòàé òýæýýëä õýò èñëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3470 : 1983 Ñ¿ðëýí äàðø. MNS 4261 : 1995 4õ Òºðºë á¿ðèéí òýæýýëýýñ øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ àðãà. òîäîðõîéëîõ MNS 4417 : 1997 3õ Òýæýýëèéí õү÷èëä óóñäàããүé ýñðýã ãåëëèöåëëþëèç òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4095 : 1989 3õ Áàãñàðìàë òýæýýë. õîäîîäíû àãóóëàãäàõóóíä ôîñôèä öàéð èëð¿¿ëýõ çàíãåð-áëåíèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4262 : 1995 2õ Òýæýýëèéí íèéò ÷èéãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. òàðèà õîëèìîã òîäîðõîéëîõ àðãà. àììèàê òîäîðõîéëîõ àðãà. ìàëààñ ãàðàëòàé áүòýýãäýõүүíèé áåòà öàöðàãèéí íèéëáýð èäýâõèéã òîäîðõîéëîõ ðàäèîìåòðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS ISO 14182 : 2001 20 õ Ìàëûí òýæýýë. MNS 4265 : 1995 Òýæýýëèéí íàéðëàãà òîäîðõîéëîõ àðãà. õîîëíû 3õ ñ¿ðýë. Ïðèìåêñèéí íàéðëàãûí Ä3âèòàìèíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. öàðäóóë òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4019 : 1989 4õ Áàãñàðìàë òýæýýë. Áè÷èë 캺ãºíöºð ÿëãàõ àðãà. ñ¿ðëýí äàðøèíä îðãàíèê õ¿÷èë. Ïðèìåêñèéí íàéðëàãûí Â1âèòàìèíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5124 : 2002 3õ պ人 àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿í.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3469 : 1983 7õ Äàðø. Õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 4263 : 1995 3õ Òýæýýëèéí õèìèéí íàéðëàãà äàõü àçîòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. 2õ áîäèñ MNS 5126 : 2002 3õ Ìàëûí òýæýýë. MNS 4415 : 1997 3õ Òýæýýëèéí ñààðìàã. ò¿¿íýýñ ãàðàëòàé òýæýýëä /Claviceps purpurea/ àðãà òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4266 : 1995 3õ Òýæýýëèéí íàéðëàãà äàõü ôîñôîðûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5068 : 2001 Ø¿âòýðæ¿¿ëñýí øààðäëàãà MNS 4264 : 1995 3õ Òýæýýëèéí íàéðëàãà äàõü íèéò ýñëýãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ëàáîðàòîðèéí MNS 4925 : 2000 6õ Ìàëûí òýæýýë. Áàãñàðìàë. Ïðèìåêñèéí íàéðëàãûí Àâèòàìèíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ¯ð òàðèà. Ïðèìåêñèéí íàéðëàãûí Â2âèòàìèí (ðèáîôëàâèí) òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4379 : 1996 2õ Ýìãýãò ýðõòýí áîëîí òýæýýëä òîäîðõîéëîõ àðãà èëð¿¿ëýõ MNS 4879 : 1999 2õ Ìàëûí òýæýýë. ñïèðò. Îðãàíîôîñôîðò ïåñòèöèäèéí ¿ëäýãäëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Áè÷èë 캺ãºíöºð ÿëãàð àðãà. MNS 3650 : 1984 ¯ð. ºâñºí äàðø. Ëèãíèí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0547 : 1986 3õ Àìüòíû ãàðàëòàé óóðàãò òýæýýëèéí ãóðèë. õîðãîëæèí òýæýýë. õèâýãò 캺ãºíöºðèéí õîðò ÷àíàð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4267 : 1995 1õ ¯ð òàðèàãààð áýëòãýñýí òýæýýëèéí õàäãàëàëòûí áîëîí õ¿÷èëëýã ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4550 : 1998 5õ Òºðºë á¿ðèéí øèìò òýæýýë. Ïðèìåêñèéí íàéðëàãûí Åâèòàìèíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. òýæýýëä ãðàíîçàí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4097 : 1989 3õ Áàãñàðìàë òýæýýë. MNS 4411 : 1997 5õ Òýæýýëèéí õóðàé áîäèñ. îðãàíèê áîäèñûí ‘’ In vitro’’ øèíãýö òîäîðõîéëîõ àðãà 2õ MNS 3648 : 1984 3õ Á¿ä¿¿í òýæýýë. äàâñ 166 . 2õ òýæýýëèéí õîðò MNS 4413 : 2005 3õ Ìàëûí òýæýýëèéí øèìò ÷àíàðûã ñîëèëöëûí ýíåðãýýð òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà ÷àíàðûã MNS 4414 : 1997 4õ Òýæýýëèéí ÷èõýðëýã. 3õ äàõü êàëüöèéí õýìæýýã Òåõíèêèéí åðºíõèé MNS 5125 : 2002 5õ պ人 àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿í. óóñãàã÷èä óóñäàããүé ýñëýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4091 : 1988 3õ Òóãàë óãæèõ áàãñàðìàë òýæýýë. MNS 4096 : 1989 3õ Áàãñàðìàë òýæýýë.

×èéã. MNS 0120 : 2001 Ýðëèéç êàðàêóëü øààðäëàãà àðüñ. Òåõíèêèéí MNS 0151 : 2001 4õ Äàõàéí /¿ñëýã íýõèé/ çîðèóëàëòòàé Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0450 : 2001 ªíæ¿¿ë ÿìààíû íîîñ. òóðóó. Òүүõèé ýä Òåõíèêèéí øààðäëàãà. õîëáîãäîõ òîíîã òºõººðºìæ MNS 0932 : 1987 2õ Ìàë. 3õ MNS 2454 : 1977 3õ Àìüòíû ãàðàëòàé óóðàãò òýæýýë. Òүүõèé ýä áýëòãýë. MNS 4227 : 1994 4õ Õàëèóí óäìûí çºãèéí á¿ë. Øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 0070 : 2007 2õ Íîîñ. òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. íîîëóóð. 2õ MNS 3482 : 1983 Ýõ çºãèé. 167 . ¯íñëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. íîîëóóð. Õөөâөð. 2õ 65. 3õ 5õ õóðãàíû Àãíóóð MNS 4315 : 1996 2õ Áóãûí öóñàí ýâýð. íîîëóóð. 4õ MNS 0066 : 1989 Òóãàëûí àðüñ. 65. òóóðàéòàí àí àìüòíû ÿñ. ßìààíû 2õ MNS 3454 : 1983 Áóãûí øºðìºñ. á¿ëýíöýð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2600 : 1978 Óóðàãò òýæýýë. MNS 4316 : 1996 2õ Áóãûí öóñàí ýâýð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 0067 : 1987 Õóðãàíû àðüñ. Òîñëîãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3453 : 1983 Áóãûí ñ¿¿ë. 2õ MNS 1551 : 1983 Ǻãèéí á¿ë. Óóðãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ãàõàé. MNS 0065 : 1989 Óíàãàíû àðüñ. áýëòãýë. íîîëóóð. íîîëóóð. ãàõàé. á¿ëýíöýð 5õ MNS 2059 : 1974 ßñíû ãóðèë (òýæýýë). àðüñ. çàñàà. íîîëóóð. Òүүõèé ýä áýëòãýë.2ìì. ¯ðæëèéí øààðäëàãà. MNS 0033 : 2007 5õ Íîîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òүүõèé ýä Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òýìýýíèé íîîñ. Êàëüöèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õîíèíû íîîñ. 2õ MNS 0068 : 1987 Èøèãíèé àðüñ. 3õ MNS 1554 : 1983 Ǻãèéí ëàâ. 2õ Õÿëãàñ. MNS 0038 : 2007 2õ Íîîñ.130 Ìàë á¿òýýãäýõ¿¿í àæ àõóéí MNS 3484 : 1983 3õ Ǻãèéí ëàâ øèíæëýõ àðãà. MNS 3720 : 1984 2õ Öàãààí çýýðèéí ýâðèéí òóãàëìàé. 65. Òүүõèé ýä áýëòãýë. òóóðàéòàí àìüòíû ýâýð. MNS 4314 : 1996 2õ Áóãûí öóñàí ýâýð. MNS 0036 : 2007 2õ Íîîñ. MNS 4226 : 1994 4õ Õàëèóí óäìûí ýõ çºãèé. 65. MNS 0959 : 1989 Áîòãîíû àðüñ.150 Çàãàñ áàðèõ áà çàãàñ ¿ðæ¿¿ëýõ MNS 0494 : 1989 5õ Àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéñýí áүäүүí íîîñ MNS 4222 : 1994 3õ Õóëäûí îâãèéí çàãàñ. MNS 4313 : 1996 2õ Áóãûí öóñàí ýâýð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.160 Òàìõè. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 2õ MNS 4312 : 1996 2õ Áóãûí öóñàí ýâýð. 65. MNS 0037 : 2007 2õ Íîîñ. MNS 3509 : 1983 2õ ßñíû áóòàëìàë 2õ9ìì.145 áýëòãýë. 2õ MNS 3455 : 1983 Áóãûí ÷èâ. MNS 3510 : 1983 2õ Áîðäîîíû çîðèóëàëòòàé ÿñíû ãóðèë 0. 4õ MNS 3483 : 1983 Ǻãèéí ñýìæ. õóóðàé áîäèñ òîäîðõîéëîõ àðãà.140 Ǻãèéí àæ àõóé MNS 2058 : 1980 Ýâýð òóóðàéí ãóðèë. 2õ 2õ MNS 2715 : 1979 3õ Ýêñïîðòûí çîðèóëàëòààð áýëòãýõ òàðâàãàíû òîñ. MNS 0753 : 1987 4õ Ìàë. 9õ30ìì.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5129 : 2002 4õ Òàìõè. Õëîðîðãàíèê ïåñòèöèä òîäîðõîéëîõ. Óòààí äàõü óñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS ISO 10362-1 : 2001 7 õ ßíæóóð òàìõè. 1-ð õýñýã: Ýðãýëääýã öèëèíäð õýëáýðèéí áàãàæ àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 3550-2 : 2001 5 õ ßíæóóð òàìõè. Íèêîòèí áà áîõèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. 1-ð õýñýã: Õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS ISO 10362-2 : 2001 6 õ ßíæóóð òàìõè. Àãààð íýâòð¿¿ëýõ ÷àíàð òîäîðõîéëîõ MNS ISO 2881 : 2001 6õ Òàìõè áà òàìõèíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Íèìãýí ¿åò õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS ISO 10315 : 2001 8õ ßíæóóð òàìõè. õîëáîã÷ öààñ áà ç¿ãøèðñýí íýâ÷èëòèéí á¿ñòýé öààñàí ìàòåðèàëóóä. Ø¿¿ðýíä áàðèãäàæ õîöðîõ àëêîëîèäûã òîäîðõîéëîõ. Æèíãèéí àðãà MNS 5128 : 2002 3õ Òàìõè. Òàéëáàð òîëü MNS 5130 : 2002 4õ Òàìõè. Ñîðèëòûí íýìýëò àðãà MNS ISO 3308 : 2001 24 õ Ëàáîðàòîðèéí òàìõè òàòàã÷ Òîäîðõîéëîëòóóä áà ñòàíäàðò íºõöºë¿¿ä ìàøèí. Äýýæ àâàõ MNS ISO 10185 : 2001 26 õ Òàìõè áà òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. ø¿¿ð îðîîã÷ öààñ. Óòààí äàõü óñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. Õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS ISO 3401 : 2001 13 õ ßíæóóð òàìõè. MNS ISO 4387 : 2001 17 õ ßíæóóð òàìõè. Íèìãýí ¿åò õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 5024 : 2001 6õ ßíæóóð òàìõè. òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. 2-ð õýñýã: Êàðë ôèøåðèéí àðãà MNS ISO 3550-1 : 2001 10 õ ßíæóóð òàìõè. Òºãñãºë õýñãýýñ àëäàãäàõ òàìõèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Æèíãèéí àðãà 168 . Óòààíû óóðøèìòãàé ¿åä í¿¿ðñíèé äóòóó èñëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. ×èéã òîäîðõîéëîõ. Óòààíû êîíäåíñàò äàõü íèêîòèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ëàáîðàòîðèéí òàìõè òàòàã÷ ìàøèíààð íèêîòèíã¿é íèéò õóóðàé ¿ëäýãäýë áîäèñûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS 5127 : 2002 3õ Òàìõè. 2-ð õýñýã: Øîî äºðâºëæèí õýëáýðèéí ýðãýëääýã áàãàæ õýðýãëýí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 8454 : 2001 9õ ßíæóóð òàìõè. Òºãñãºë õýñãýýñ àëäàãäàõ òàìõèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. òàìõèí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS ISO 2965 : 2001 19 õ ßíæóóðûí öààñ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO 8243 : 2001 15 õ ßíæóóð òàìõè. Àëêîëîèäûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Ñàðíèäàãã¿é õýò óëààí òóÿàíû àíàëèçàòîðûí àðãà MNS ISO 7210 : 2001 7õ Ëàáîðàòîðèéí ÿíæóóð òàòàã÷ ìàøèí. Ôîñôîðîðãàíèê ïåñòèöèä òîäîðõîéëîõ.

àìüòäûí òýæýýë. Åðºíõèé øààðäëàãà. õ¿íä MNS (ÑÀÑ) 4505 : 1997 81 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í äýõ ¿ëäýãäëèéí õýìæýý. Ìàõàíä õèéõ øèíæèëãýýíèé àðãà áà ìàë ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì MNS CAC RCP 1 : 2003 53 õ Õ¿íñíèé ýð¿¿ë àõóéí åðºíõèé çàð÷èì (îëîí óëñûí çºâëºìæ) MNS (ÑÀÑ) 4504 : 1997 6 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í äýõ çºâøººðºãäºõ õýìæýý. øîøãîëîõ. MNS CAC 1 : 2007 10 õ Ñàâëàñàí õүíñíèé áүòýýãäýõүүíèé øîøãîëîëòîíä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà MNS CAC GL 32 : 2007 MNS 4499 : 1997 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä êàäüìèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà. öàãààí èäýý. Ñ¿¿íä õèéõ øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 4081 : 1988 24 õ Ñ¿¿. ìàë ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì. 67. MNS 4496 : 1997 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä õàð òóãàëãûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà. ýìãýãò ýðõòýíä íèòðàò òîäîðõîéëîõ àðãà áîëîí MNS 4383 : 1996 3õ Óðãàìëûí àëêàëîèä òîäîðõîéëîõ èîäîìåòðèéí àðãà MNS CAC GL 1 : 2007 2õ Áàòàëãàà ãàðãàõ åðөíõèé çөâëөìæ. ìåòàëëûí MNS 4231 : 1994 5õ Òàëõíû õºðºíãº.040 Õ¿íñíèé íèéòëýã àñóóäàë MNS 0356 : 1989 3õ Òàëõíû øàõìàë ýñãýõ õºðºí㺠á¿òýýãäýõ¿¿íèé MNS 2351 : 1976 3õ Óðãàìëûí íèéò àëêàëîèäûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS 4579 : 1998 57 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé õýðýãëýã÷äýä çîðèóëñàí ìýäýýëýë. MNS CAC RCP 20 : 2007 5õ Õүíñíèé îëîí óëñûí õóäàëäààíä áàðèìòëàõ ¸ñ çүé MNS 4498 : 1997 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä çýñèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà.050 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñîðèëò. MNS 3508 : 1983 75 õ Êîíñåðâëîñîí á¿òýýãäýõ¿¿íä õèéõ ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS CAC GL 5 : 2007 4õ Îëîí óëñûí õóäàëäààíä áàðèìòëàõûã çөâëөñөí òîõèîëäëûí ÷àíàðòàé áîõèðäëûí үåèéí õүíñíèé áүòýýãäýõүүí äýõ öàöðàã èäýâõò èçîòîïûí õýìæýý. óíäíû óñàíä àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. õèàì ýìãýãò ýðõòýíä íèòðèò òîäîðõîéëîõ àðãà MNS CAC 107 : 2007 6õ Õóäàëäààíä íèéëүүëýõ õүíñíèé íýìýëòèéí øîøãîëîëòîíä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. MNS 4497 : 1997 5õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä öàéðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà.020 Õ¯ÍÑÍÈÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Õ¿íñíèé ¿éëäâýðèéí áîëîâñðóóëàëò 67. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4080 : 1988 15 õ Ìàõ. MNS CAC 193 : 2007 44 õ Õүíñíèé áүòýýãäýõүүí äýõ õîðò áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí åðөíõèé ñòàíäàðò èîäûí MNS 4377 : 1996 4õ Ìàë àìüòäûí òýæýýë. õ¿íñíèé íîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Îðãàíèê õүíñèéã áîëîâñðóóëàõ. MNS CAC GL 2 : 2007 6õ Øèì òýæýýëò ÷àíàðûã øîøãîíä òóñãàõ çөâëөìæ. MNS ISO 15161 : 2002 98 õ Õ¿íñ áîëîí óíäààíû àæ ¿éëäâýðò ISO 9001:2000èéã õýðýãëýõ çààâàð íèéò MNS 4375 : 1996 4õ Ìàë. øèíæèëãýýíèé íèéòëýã àðãà MNS CAC RCP 19 : 2007 6õ Õүíñíèé öàöðàãààð áîëîâñðóóëàõ äàäëûí îëîí óëñûí çөâëөìæ. 67 67. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà ïåñòèöèäèéí MNS 4260 : 1995 3õ Èîäæóóëñàí äàâñ. 50 õ 169 . õ¿íñíèé íîãîî. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. үéëäâýðëýõ. MNS (CAC) 174 : 2000 4õ Óðãàìëûí ãàðàëòàé óóðàãò á¿òýýãäýõ¿¿í. õóäàëäààëàõàä áàðèìòëàõ àðãà çүéí óäèðäàìæ.

ñ¿¿) á¿òýýãäýõ¿¿íä öàöðàã èäýâõèò ýëåìåíòèéã òîäîðõîéëîõ.060 Òàðèà áóóäàé. MNS 0254-1 : 1987 24 õ Òàðèà õ¿ëýýí àâàõ æóðàì. G2-èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà (æèøèã àðãà) MNS 0254-10 : 1989 5õ Õ¿íñíèé áóóäàé. Õîãò áà òàðèàíû õîëüö òîäîðõîéëîõ. ãëþêîç. æèìñ çýðýã óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íä öàöðàã èäýâõò ýëåìåíò òîäîðõîéëîõ ãàììà ñïåêòðîìåòðèéí àðãà 67. Öàâóóëãûí òîäîðõîéëîõ. MNS 0254-4 : 1987 3õ Òàðèà. MNS 0142 : 1985 Ãîéìîí. MNS 5412 : 2004 6õ Äóëààíààð áîëîâñðóóëñàí õîîë. Ãàììà ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 5169 : 2002 2õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ ¿å èëð¿¿ëýõ àðãà õºëòºí 8õ MNS 0245 : 1989 18 õ Ãóðèë áà õèâýã øèíæëýõ àðãà. G1. Ýçëýõ¿¿í æèíã òîäîðõîéëîõ. ªíãº. MNS 5294 : 2003 5õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä íèàöèíû (àìèíäýì ÐÐ) àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 0254-5 : 1987 4õ Òàðèà. òýýâýðëýõ æóðàì.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4972 : 2000 3õ Óðãàìëûí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä èñëýãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5759 : 2007 2õ Õүíñíèé áүòýýãäýõүүíä áóäàã÷ áîäèñûã èëðүүëýõ íèìãýí үåèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 5069 : 2001 4õ ¯ð òàðèà. Äýýæ àâàõ àðãà. òýäãýýðýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 0073 : 1985 Áóóäàéí õóóðàé óóðàã. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 4833 : 1999 6õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä õëîðîðãàíèê ïåñòèöèä òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åò õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 0243 : 2003 3õ Õ¿¿õäèéí áóäàà. ×èéã òîäîðõîéëîõ. MNS 5551 : 2005 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä Àôëàòîêñèí Â1 Â2 . áóóðöàã. MNS (ÑÀÑ) 4506 : 1997 5 õ Ôðóêòîç. G2-èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà (õýâøìýë àðãà) MNS 0254-8 : 1989 13 õ ¯ð òàðèà. MNS 5293 : 2003 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä òèàìèíû (àìèíäýì Â1) àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 0254-3 : 1979 10 õ Òàðèà. òºìñ. MNS 0157 : 1986 7õ Òºðºë á¿ðèéí òàëõ áà òàëõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóðààõ. õýìæýý. öàéíä èîäûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ýçýëõ¿¿íèé àðãà MNS 0254-7 : 1989 6õ Õ¿íñíèé áóóäàé. ÷àíàðûã MNS 0254-9 : 1979 7õ ¯ð òàðèà. 6õ MNS (ÑÀÑ) 4516 : 1997 4 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä öàãààí òóãàëãûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà. õàäãàëàõ. õ¿íñíèé íîãîî. MNS 5549 : 2005 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä àôëàòîêñèí Â1 Â2 . 1000 ¿ðèéí æèíã òîäîðõîéëîõ àðãà. øàâüæ MNS 0254-2 : 1979 15 õ Òàðèà. Ãýìòñýí ¿ðèéã òîäîðõîéëîõ. G1. MNS 5295 : 2003 4õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä ðèáîôëàâèíû (àìèíäýì Â2) àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîìåòðèéí àðãà MNS 0254-6 : 1979 23 õ Òàðèà. Øèëýíöýðèéã òîäîðõîéëîõ. MNS (CAC) 175 : 2000 4õ Øàð áóóðöãèéí óóðàãò á¿òýýãäýõ¿¿í. Á¿ðýí îéëòûí ðåíòãåí ôëóðîðåñöåíöèéí àðãà MNS 0244 : 2003 5õ Áóóäàéí ãóðèë. ¿íýð àìòûã òîäîðõîéëîõ. MNS 0254-11 : 1989 170 4õ . Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS (ÑÀÑ) 4507 : 1997 4 õ Ñàõàðèí òîäîðõîéëîõ øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà. 6õ MNS 0097 : 2004 4õ Õ¿íñíèé áóóäàé. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5036 : 2001 5õ Èñãýëòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íä õîðòîé õ¿íä ìåòàëë. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5076 : 2001 4õ Ìàëûí ãàðàëòàé õ¿íñíèé (ìàõ. MNS 4832 : 1999 5õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä ôîñôîð îðãàíèê ïåñòèöèä òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿ñò õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 0158 : 1985 Æèãíýìýã. Óóðàã òîäîðõîéëîõ. õèìèéí çàðèì ýëåìåíòèéã òîäîðõîéëîõ. ñàõàðîçûã òîäîðõîéëîõ øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà.

4õ MNS 0343 : 1984 9õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS (ISO) 712:2005 7õ Çàëààò ¿ð òàðèà. Õ¿ðýýíèé (òèï) á¿ðýëäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Åðºíõèé MNS 3197 : 1981 2õ Ïèâîíû àðâàéí àìüäðàõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿÷èëëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0386 : 1961 3õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 2488 : 1998 Æèãíýìýë ãóðèëàí òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òîñëîãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4320 : 1996 8õ Íîãîîí âàíäóéí íººø. Ñïèðòèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ MNS 2025 : 1982 Õ¿íñíèé õºõ òàðèà. òàëõíû òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ (¿íäñýí áà õàðüöóóëñàí àðãà) MNS 0381 : 1961 5õ ×èõýð áîîâîí ¿éëäýõ¿¿í. 2õ MNS 2132 : 1981 6õ Ïèâîíû àðâàéí õîãò õîëüö. MNS 0868 : 2000 Ïèâîíû àðâàé. 9õ MNS 0533 : 1998 Øàð áóäàà. 3õ MNS 0344 : 1988 23 õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0384 : 1961 4õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. òàëõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñýâñãýð á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâèéí æèí. çàëààò ¿ð òàðèàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0419 : 2003 3õ Òàëõ. õºâðºë. ¿ðèéí æèãäðýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0461 : 1981 Õýâèéí áîîâ. MNS 0454 : 1961 1õ Òàëõ. ø¿ëòëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìýäðýõ ýðõòíýýð òóðøèõ æèí õýìæýý òîãòñîí õýñã¿¿äèéã íü òîäîðõîéëîõ àðãà. 3õ MNS 3869 : 2003 4õ Õºõ òàðèàíû ãóðèë. ×èõýðëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ 171 ãîéìîíãèéí õèâýã. Òîñëîã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿íñíèé øèíæèëãýýíä ñîðüö áýëòãýõ áà äýýæ àâàõ. 7õ á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0464 : 1985 Áÿëóóí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 2134 : 2007 6õ Үð òàðèà. Õ¿÷èëëýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0455 : 1986 11 õ Òàëõ. . ×àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0383 : 1961 5õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. àãóóëãûã MNS 2233 : 1975 4õ Ãîéìîíãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. 3õ MNS 0635 : 1985 ªðìºíöºð. MNS 3810 : 1985 Õ¿íñíèé àðâàé. Íөõöөëò öàðäóóëûí òîäîðõîéëîõ àðãà. 2õ MNS 3811 : 1985 Õ¿íñíèé áîã áóäàà. õóóðàé áîäèñ òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 0420 : 1986 3õ Òàëõ áà òàëõàí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0421 : 1961 2õ Òàëõ áà òàëõàí òºðëèéí Ñèéðýãæèëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2091 : 1997 Àðâàéí ãóðèë. òàëõàí á¿òýýãäýõ¿¿í.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íñíèé áóóäàé. MNS 0933 : 1985 5õ Æèãíýìýãèéí öóãëóóëãà. ×èéãëýã. ×èéãëýãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ (õýâøìýë æèøèã àðãà) MNS 0342 : 1984 5õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0422 : 1961 3õ Òàëõ áà òàëõàí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Äàâñíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ. ãóðèë. MNS (ISO) 711:2000 8õ Áóóäàé áà áóóäàéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 4145 : 2003 2õ Áóóäàéí õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà ¿ð MNS 0457 : 1961 4õ Òàëõ áà òàëõàí òºðëèéí ¿éëäýõ¿¿í. MNS 4148 : 1992 3õ Ǻºëºí óëààí áóóäàéí Òåõíèêèéí øààðäëàãà. æèæèãðýëòèéí çýðýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4144 : 2003 3õ Áóóäàéí õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí Òåõíèêèéí øààðäëàãà ò¿¿õèé MNS 0456 : 1961 2õ Òàëõ áà òàëõíû òºðëèéí ¿éëäýõ¿¿í. MNS 0382 : 1961 5õ ×èõýð áîîâîí á¿òýýãäýõ¿¿í. ººð òàðèàíû õîëüö. ×èõýðëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ¯ë óóñàõ òóíàäàñûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

Áèêàðáîíàòààð öýâýðëýõ MNS 4322 : 1996 6õ ÿéöýä áîëîâñîðñîí âàíäóéí íººø.Çóóðìàãèéí ôèçèê ¿ç¿¿ëýëò Õýñýã2: Ðåîëîãè øèíæ ÷àíàðûã ýêñòåíñîãðàô àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 7301 : 2000 17 õ Öàãààí áóäàà. Óëààí áóóäàé áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿íä Îêðàòîêñèí A òîäîðõîéëîõ. Ïèêíîìåòðèéí àðãà MNS (ÑÀÑ) 4527 : 1997 5 õ ¯ð õºâðºëã¿é ýðäýíý øèøèéí õîîë õ¿íñ áà ýðäýíý øèøèéí áýëýí õîîë (ãðèò). ò¿¿íèé òýýðýìäýëòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õºäºë㺺íò õýñýã. á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS ISO 6540 : 2005 13õ Ýðäýíýøèø ÷èéãëýãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS (ISO) 4112:2005 4õ Çàëààò áîëîí áóóðöàãò ¿ð òàðèà. Êîäåêñèéí åðºíõèé øààðäëàãóóä MNS (ISO) 5526:2000 16 õ ¯ð. Õýñýã 1: Øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà (äýýæèéã ñèëèêà ãåëýýð óðüä÷èëàí öýâýðëýñýí) MNS ISO 5530-4 : 2004 20 õ Áóóäàéí ãóðèë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5157 : 2002 11 õ Õ¿íñíèé íýìýëò.Çóóðìàãèéí ôèçèê ¿ç¿¿ëýëò Õýñýã4: Ðåîëîãè øèíæ ÷àíàðûã àëüâåîãðàô àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 15141-2 : 2000 11 õ MNS ISO 7973 : 2004 172 9õ . ò¿¿ãýýð õèéñýí Ò¿ðãýí õºë人ñºí øîø òàðèà. òàðèà. Çåëåíè ñîðèë 12 õ Áóóäàéí ãóðèë. Òîñíû íèéò àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ MNS 4578 : 1998 ×àíàìàë ãóðèëàí òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 5272 : 2003 Õ¿íñíèé õîøóó øààðäëàãà Åðºíõèé 4õ Òåõíèêèéí åðºíõèé MNS ISO 5531 : 2003 4õ Áóóäàéí ãóðèë.Çóóðìàãèéí ôèçèê ¿ç¿¿ëýëò Õýñýã1: Óñ øèíãýýõ ÷àäâàð. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS (ISO) 7495:2000 6õ Óëààí áóóäàéí ãóðèë. Àìèíäýì-ýðäñèéí “ÊÀÐ Komplex ¹1” íýìýëòýýð áàÿæóóëñàí ãóðèë. áóóðöàãò óðãàìëûí õ¿íñíèé áóñàä òàðèà MNS ISO 5530-1 : 2004 MNS (ISO) 5529:2000 7õ Óëààí áóóäàé. Àìèíäýì-ýðäñèéí “ÊÀÐ Komplex ¹1” íýìýëòýýð áàÿæóóëñàí ãóðèëûã øèíæëýõ àðãà MNS 5229 : 2002 6õ Öàãààí áóäààíû õàíäëàã áîäèñûã òîäîðõîéëîõ. MNS 4327 : 1996 8õ Íîãîîí áà øàð øîøíû íººø. Õóóðàé öàâóóëãèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (CAC) 4708 : 1999 11 õ Ãîëòîé íü ò¿ðãýí õºë人ñºí ýðäýíý øèø MNS (CAC) 4768 : 1999 8 õ Õ¿íñíèé íîãîî.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í . 8õ á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS(CAC) 4707 : 1999 7 õ Ëààçàëñàí ÷èõýðëýã ýðäýíý øèø MNS ISO 6645 : 2003 2õ Áóóäàéí ãóðèë. MNS ISO 6644 : 2006 9õ Çàëààò ¿ð òàðèà. Òàëõ áîëîõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà÷ëàë áîëîâñðóóëàõ åðºíõèé çààâàð. ðåîëîãè øèíæ ÷àíàðûã ôàðèíîãðàô àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà çýðãèéã MNS ISO 5530-2 : 2004 11 õ Áóóäàéí ãóðèë. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. 6õ MNS ISO 7302 : 2003 6õ ¯ð òàðèà áà ¿ð òàðèàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ðåîëîãè øèíæ ÷àíàðûã âàëîðèãðàô àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 15141-1 : 2000 11 õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. Åðºíõèé ¿íñëýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4514 : 1998 Áóóäàéí áîëñîí ãóðèë. òàëõíû òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. 4õ MNS 4515 : 1997 Õºö áóäàà. MNS ISO 6820 : 2006 4õ Áóóäàé áîëîí õºõ òàðèàíû ãóðèë. Òóíàäàñæèëòûí òîäîðõîéëîõ. Òîñíû õ¿÷ëèéí òîî òîäîðõîéëîõ àðãà. /Òýýðýìäñýí áîëîí á¿òýí ¿ðýíä/ MNS 4632 : 1998 5õ Áîã òàðèàíû áîëñîí áóäàà (÷àíãààìàë). Çàäãàé õàäãàëæ áóé òàðèàíû òåìïåðàòóðûã õýìæèõ çààâàð MNS CAC/GL 4 : 2004 8õ Óðãàìëûí ãàðàëòàé õ¿íñíèé çîðèóëàëòòàé óóðàãò á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 5156 : 2003 3õ Õ¿íñíèé íýìýëò. Íîéòîí öàâóóëãèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4587 : 1998 6õ Òýýðýìäñýí çàëààò ¿ð òàðèàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ò¿¿íèé òýýðýìäýëòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í.¯ð òàðèà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿íä Îêðàòîêñèí À òîäîðõîéëîõ 2-ð õýñýã: Øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà. Íîéòîí öàâóóëãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ ìåõàíèê àðãà MNS ISO 5530-3 : 2004 8 õ Áóóäàéí ãóðèë. MNS ISO 2171 : 2002 5õ Çàëààò ¿ð òàðèà.Çóóðìàãèéí ôèçèê ¿ç¿¿ëýëò Õýñýã3: Óñ øèíãýýõ ÷àäâàð. Ìåõàíèê àðãààð äýýæ àâàõ MNS 4661 : 1998 11 õ Òàëõ.

Íîãîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 9õ òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé õү÷ëèéí àãóóëàìæèéã 67. MNS ISO 5519 : 2007 Æèìñ õүíñíèé íîãîî. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5607 : 2006 3õ Øàð áóóðöãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í . õ¿íñíèé íîãîîã õàäãàëàõ. Õºäºë㺺íã¿é õýñãýýñ äýýæ àâàõ àðãà MNS 5411 : 2004 4õ Õîøóó òàðèàíû õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. áүòýýãäýõүүí. MNS (ISO) 874:2000 6õ Øèíý æèìñ áà íîãîî. õ¿íñíèé íîãîîã ñàâëàõ. õàòóó áóóäàéí õ¿¿õäèéí áóäààÀìüòíû ãàðàëòàé õîëüö òîäîðõîéëîõ àðãà 6õ “Àìèíäýì-ýðäñèéí ÊÀÐ Complex ¹1” íýìýëòýýð áàÿæóóëñûí òàëõ. õ¿íñíèé íîãîîã õàäãàëàõ. Äýýæ àâàõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õóóðàé áîëîí õàòààñàí íýðèéí æàãñààëò Çàëààò ¿ð òàðèà.Ãóðèëûí çóóðàíãè øèíæ ÷àíàðûã àìèëîãðàô àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 7971-2 : 2005 6õ Çàëààò ¿ð òàðèà. Äýýæ àâàõ MNS (ISO) 1842:2000 4õ Æèìñ áà íîãîîíû á¿òýýãäýõ¿¿íä pH-ûí óòãà òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4125:2000 10 õ æèìñ. òýýâýðëýõ æóðàì. òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé áүòýýãäýõүүí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4942 : 2000 Ò¿ðãýí õºë人ñºí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5691 : 2006 6õ Áóóäàé. MNS 5228 : 2002 4õ ͺºøèëñºí æèìñ. ò¿¿íèé òýýðýìäýëòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Á¿ðýí îéëòûí ðåíòãåí ôëóîðåñöåíöèéí àðãà MNS 5692 : 2006 6õ Óðãàìëûí ãàðàëòàé õүíñíèé áүòýýãäýõүүíä ìèêîòîêñèí ïàòóëèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ íèìãýí үåèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà 67. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 100 ëèòð äýõ æèí áóþó ýçýëõ¿¿í æèí òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5384 : 2004 æèìñ 8õ MNS 1989 : 1986 Õàð óëààãàíû æèìñ. 67. 2õ MNS 0462 : 1977 Æèìñíèé ÷àíàìàë. MNS ISO 7971-1 : 2005 7õ Çàëààò ¿ð òàðèà. MNS 5760 : 2007 4õ Õýð÷ñýí ãóðèë.á¿òýýãäýõ¿¿í. 2õ MNS 0282 : 1982 Àìòàò ãóà. MNS 3024 : 1981 10 õ Òºìñ. MNS 0281 : 1982 Òàðâàñ. үð òàðèà òүүãýýð õèéñýí áүòýýãäýõүүíä ìèêîòîêñèí çåàðàëåíîíûã òîäîðõîéëîõ íèìãýí үåèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà õ¿íñíèé íîãîîíû MNS ISO 5518 : 2007 5õ Æèìñ õүíñíèé íîãîî. MNS 1054 : 1985 5õ Æèìñ. Áåíçîéíû õү÷èë òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà. MNS 2829 : 1979 5õ Òºìñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 100 ëèòð äýõ æèí áóþó ýçýëõ¿¿í æèí òîäîðõîéëîõ.Ä¿ô¿.080. 5õ MNS 1990 : 1986 Õºõ íýðñíèé æèìñ. íîãîî òýäãýýðýýð á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã MNS 0262 : 1982 3õ Òºìñ. øàëãàõ àðãà. 3õ MNS 4319 : 1996 8õ Òîîðûí íººø.10 Æèìñ.080. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 13690 : 2005 14õ Çàëààò. çîîðèéã àðèóòãàõ. Õàäãàëàõ áà òýýâýðëýõ çààâàð MNS 3025 : 1981 4õ Òºìñ. Õýñýã 1: Æèøèã àðãà MNS 5240 : 2003 4õ Ýðäýíý øèøèéí õººñºíöºð /ïîïêîðí/. 6õ MNS (ISO) 931:2000 6õ Íîãîîí ãàäèë æèìñ. õ¿íñíèé íîãîî. Õýñýã 2: Õýâøìýë àðãà MNS ISO 11050 : 2006 11õ Áóóäàéí ãóðèë . æèìñãýíèé äæåì. áóóðöàãò ¿ð òàðèà áîëîí òýýðýìäñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. õ¿íñíèé íîãîîíä õ¿íä ìåòàëë.080 Æèìñ. MNS (ISO) 2168:2000 8õ Óñàí ¿çýì – Õºðãºæ õàäãàëàõ àðãà MNS 3364 : 1982 8õ ̺ºãíèé øèíæèëãýýíèé àðãà.01 õèéñýí àñóóäàë òîäîðõîéëîëò. Òèòðëýãäýõ õ¿÷èëëýãèéã òîäîðõîéëîõ MNS 1755 : 1973 2õ Äàðøèëñàí àëèìíû øèíæèëãýýíèé àðãà. òàëõíû òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. 173 . õîðòîé áîëîí õèìèéí çàðèì ýëåìåíòèéã òîäîðõîéëîõ. MNS (ISO) 750:2000 5õ Æèìñ áà õ¿íñíèé íîãîî. Ñîðáèíû òîäîðõîéëîõ àðãà. æèìñýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í Æèìñ.

Ò¿ðãýí õºë人ñºí õàä 174 . 3õ MNS (ÑÀÑ) 4765 : 1999 6õ Æèìñ. 3õ MNS (CAC) 4704 : 1999 5õ Ôèçèêèéí àðãààð íººøèëñºí óñàí ¿çìèéí ø¿¿ñ MNS (CAC) 4845 : 1999 7õ Æèìñ. 2õ MNS 0270 : 1982 Øàð ëóóâàí. MNS (CAC) 4702 : 1999 13 õ Õàëóóí îðíû æèìñíèé (òðîïèê) íººøèëñºí ñàëàò 1õ MNS 0258 : 2006 4õ Òºìñ. Ò¿ðãýí õºë人ñºí íýðñ MNS 0274 : 1982 Áóóöàé 2õ MNS ISO 7701 : 2003 13õ Õàòààñàí àëèì. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS (CAC) 4703 : 1999 5õ Ôèçèêèéí àðãààð íººøèëñºí öèòðóñûí æèìñíèé íåêòàð MNS 0259 : 1982 Óðò ñîíãèíî. MNS 5786 : 2007 3õ Õóøíû ñàìàð. MNS 0257 : 1966 Öýöýãò áàéöàà. ñîðèëòûí àðãà MNS 0278 : 1960 Àìòëàã ïîâààðü 2õ MNS ISO 8682 : 2003 10õ Àëèì. Àãààðûí îð÷èíã õÿíàæ õàäãàëàõ MNS 0279 : 1982 ×èíæ¿¿. 4õ èäýýíèé øàõäàñ. 2õ MNS 0272 : 1982 Ãîãîê 2õ MNS 0273 : 1982 Ãîíüä 2õ MNS (CAC) 4849 : 1999 7õ Æèìñ. íîãîîãîîð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS (CAC) 4701 : 1999 Òүðãýí õөëäөөñөí ëèéð 11 õ MNS 0255 : 2007 5õ Áөөðөíõèé áàéöàà.080. 3õ MNS (CAC) 4709 : 1999 5õ Ôèçèêèéí àðãààð íººøèëñºí Labrusca òºðëèéí óñàí ¿çìèéí ÷èõýðæ¿¿ëæ ºòãºð¿¿ëñýí ø¿¿ñ MNS 0263 : 1982 Íàâ÷èò áàéöàà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4325 : 1996 7õ Ëèéðèéí íººø. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4531 : 1997 7õ Ëààçàëñàí Ẻðºëçãºíº MNS 5787 : 2007 4õ Õóøíû ñàìðûí òîñ. 2õ MNS 0260 : 1982 Áººðºíõèé ñîíãèíî. 2õ MNS 0271 : 1982 Óëààí ëóóâàí. Òåõíèêèéí MNS (ÑÀÑ) 4532 : 1997 Ëààçàëñàí óñàí ¿çýì. 2õ MNS (ÑÀÑ) 4710 : 1999 ͺºøèëñºí àñïàðàãóñ. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ò¿ðãýí õàëäààñàí òîîð MNS (CAC) 4848 : 1999 6õ Æèìñ. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í ò¿ðãýí õºë人ñºí ã¿çýýëçãýíý MNS (CAC) 4847 : 1999 9õ Æèìñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS (ÑÀÑ) 4323 : 1997 Õàí áîðãîöîéí íººø. MNS 4328 : 1996 9õ Æèìñ. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. 12 õ MNS 0264 : 1973 Ëîîëü 2õ MNS (CAC) 4711 : 1999 Ëààçàëñàí ÷àâãà 9õ MNS 0267 : 1973 Ñàðìèñ. æèìñãýíèé íóíæìàã áà öýëöìýã. Æèìñíèé íººøèëñºí êîêòåéëü MNS 0269 : 1973 Óëààí ìàíæèí.20 Íîãîî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5788 : 2007 Õóøíû ñàìðûí øààðäëàãà MNS (CAC) 4326 : 1996 5õ Ôèçèê àðãààð íººøèëñºí ã¿éëñ. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. ¯çýì MNS 0268 : 1973 Øàð ìàíæèí. òîîð. Òîäîðõîéëîëò. 2õ MNS (ÑÀÑ) 4766 : 1999 10 õ Æèìñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 10 õ MNS 5693 : 2006 5õ Õóøíû ñàìðûí èäýý. Òîäîðõîéëîëò áà ñîðèëòûí àðãà MNS 0277 : 1984 Ñàëàò 2õ MNS ISO 7703 : 2003 12 õ ×àíãààíç. ëèéðèéí íåêòàð. 6õ 67. æèìñýí á¿òýýãäýõ¿¿í.

Ò¿ðãýí õºë人ñºí íîãîîí öýöýãò áàéöàà MNS 1159 : 1986 11 õ Ñ¿¿. MNS ISO 7560 : 2003 6õ ªðãºñò õýìõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0358-0 : 1989 4õ Êîíñåðâëîñîí íîãîîíîîñ äýýæ àâàõ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí õàðüöààã òîãòîîõ. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. 7õ MNS 3285 : 1990 3õ Ñ¿¿. Øàðæ. Ñ¿¿. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàðäóóë õóóðàé áîäèñûã òîäîðõîéëîõ àðãà.100 MNS 2218 : 1975 2õ Áàë áóðàì. ò¿ðãýí õºë人ñºí òºìñ (Ôðàíö) MNS (CAC) 4846 : 1999 Õ¿íñíèé íîãîî. õèìèéí øèíæèëãýý õèéõ àðãà. MNS 0401 : 1975 7õ Ñ¿¿. MNS (CAC) 4767 : 1999 7õ Õ¿íñíèé íîãîî. Òîñëîã òîäîðõîéëîõ àðãà. ò¿¿ãýýð õèéñýí Ò¿ðãýí õºë人ñºí ãîãîä MNS 1102 : 2006 8õ Ñ¿¿. òºìºð òîäîðõîéëîõ àðãà.01 Ñ¿¿. ¯íñ (ýðäýñ áîäèñ) òîäîðõîéëîõ àðãà. ñïèðòèéí òºìñ. Íèéò èñãýëýíã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4291 : 1995 15 õ Äàâñàëñàí ºðãºñò õýìõ. øèíæèëãýýíä áýëòãýõ. MNS 4290 : 1995 7õ Ëààçàëñàí óëààí ëîîëèéí íóõàø. öàãààí èäýý. 175 . á¿òýýãäýõ¿¿í. öàãààí èäýý. öàéð. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. 67. Ò¿ðãýí õºë人ñºí Áðþññåëèéí áàéöàà MNS 2150 : 1983 Ñ¿¿. Çîõèîìîë àãààðæóóëàëòòàé õàäãàëàõ çààâàð 8õ MNS 1184 : 1974 3õ Äàâñàëñàí íîãîîã øèíæëýõ àðãà. MNS (CAC) 4771 : 1999 7õ Õ¿íñíèé íîãîî. ìàãíè òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿éòýí õàäãàëàëò áà õºðãºëòòýé òýýâýðëýëò. öàãààí èäýý. õàäãàëàëò áà çîîðèíä MNS ISO 7561 : 2007 3õ Òàðèìàë ìөөãèéã õүéòýí àðãààð õàäãàëàõ áîëîí õөðãөëòòýé òýýâýðëýõ çààâàð MNS 1774 : 1982 2õ Áººðºíõèé óëààí áàéöàà. MNS 3286 : 1990 4õ Ñ¿¿. MNS 2152 : 1983 6õ Ñ¿¿. Õàäãàëàõ çààâàð MNS ISO 5524 : 2003 4õ Óëààí ëîîëü. Çýñ. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. öàãààí èäýý. Ò¿ðãýí õºë人ñºí öàãààí öýöýãò áàéöàà MNS 1158 : 1975 3õ Ñ¿¿. MNS 0399 : 1983 8õ Ñ¿¿. öàãààí èäýý. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ò¿¿ãýýð õèéñýí Ò¿ðãýí õºë人ñºí øàð ëóóâàí óóðàã òîäîðõîéëîõ MNS 2151 : 1975 2õ Ñ¿¿. Ñïèðòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñ¿¿í äýõ íàòðè. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. òýýâýðëýõ æóðàì. á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 2652 : 1978 3õ Ñ¿¿. Êåëüäàëèéí àðãà.100. ×èõýð òîäîðõîéëîõ àðãà. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. öàãààí èäýý. MNS ISO 6659 : 2003 4õ Àìòàò ÷èíæ¿¿. öàãààí èäýýíèé ÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàäãàëàõ çààâàð 4õ Íèéò ïàñòåð÷èëëûã MNS 3179 : 1981 5õ Ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë MNS 3116 : 1981 4õ Òºìñ. MNS (CAC) 4844 : 1999 8õ Õ¿íñíèé íîãîî. Õºðãºëòòýé òýýâýðëýë. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í 67. Ýýäýìöýð òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS ISO 1673 : 2003 Ñîíãèíî. MNS ISO 2166 : 2003 3õ Ëóóâàí. õóóðàé áîäèñ Ìèêðîáèîëîãèéí MNS (CAC) 4769 : 1999 8õ Õ¿íñíèé íîãîî. MNS 0358-1 : 1989 65 õ Êîíñåðâëîñîí íîãîîíä ôèçèê. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñàâëàõ. øèíæèëãýýíèé àðãà. Õîîëíû äàâñ òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0400 : 1983 6õ Ñ¿¿. ò¿¿ãýýð Ò¿ðãýí õºë人ñºí áóóöàé 7õ õèéñýí MNS (CAC) 4850 : 1999 9õ Õ¿íñíèé íîãîî. öàãààí èäýý. MNS 4324 : 1996 9õ Øàð ëóóâàíãèéí íººø. MNS 1160 : 1988 12 õ Ñ¿¿. MNS (CAC) 4770 : 1999 8õ Õ¿íñíèé íîãîî. á¿òýýãäýõ¿¿í. êàëè. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. êàëüöè. MNS 5075 : 2001 6õ Íîãîîíû íººø. õàäãàëàõ. MNS ISO 7562 : 2003 5õ Òºìñ. Õàäãàëàëò áà õºðãºëòòýé òýýâýðëýëò MNS (ÑÀÑ) 4739 : 1999 Ëààçàëñàí 캺ã.

Ôîñôàò òîäîðõîéëîõ àðãà.10 Ñ¿¿. Òèòðèéí àðãà 176 . Øèíæèëãýýíèé àðãà. õàòààìàë òîñ áàãàòàé ñ¿¿. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4228 : 2003 3õ Ìàëûí ò¿¿õèé ñ¿¿. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. Â12 âèòàìèí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS (ISO) 1740:2000 8õ Ñ¿¿íèé òîñëîã á¿òýýãäýõ¿¿í áà öºöãèéí òîñ òîñíû õ¿÷èëëýã òîäîðõîéëîõ (æèøèã àðãà) MNS 3768 : 1985 3õ Ìîíãîë òàðàãèéí õºðºíãº. íèòðèòèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. MNS (ÑÀÑ) 4522 : 1997 3 õ Æèðèéí áîëîí ÷èõýðòýé òàðàã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0219 : 2005 4õ Óíäíû ñүү. àéðàãíû öýâýð óóðàã ÿëãàõ àðãà MNS 3769 : 1985 3õ ¯íýýíèé ñ¿¿íèé óíäààíû õºðºíãº. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS (ÑÀÑ) 4517 : 1997 3 õ ªòãºð¿¿ëñýí ÷èõýðòýé ñ¿¿. MNS 3411 : 1994 48 õ Ñ¿¿íèé êîíñåðâ. MNS 5550 : 2005 4õ Ñ¿¿. MNS 4230 : 200 5õ Ñ¿¿. MNS (ÑÀÑ) 4519 : 1997 3õ Õàòààìàë ñ¿¿. êîíñåðâëîõ MNS 3181 : 1981 6õ Õ¿¿õäèéí òýæýýëèéí õóóðàé ñ¿¿ MNS 4528 : 2005 4õ Òîñëîã öàãààí èäýý. MNS 4477 : 2005 4õ Ñ¿¿. Ôîñôîðûí íèéò àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 11870 : 2000 7 õ Ñ¿¿. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4229 : 2003 4õ Ýñýã öàãààí èäýý. Ìîëåêóë øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà 67. Ì2-èéí òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åèéí àãóóëàì-æèéã õðîìàòîãðàôèéí àðãà (õýâøìýë àðãà) MNS (ÑÀÑ) 4521 : 1997 3 õ Õàòààìàë öºöãèé. MNS 4038 : 1988 4õ Ìàõ. ìàë ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì. ªòãºð¿¿ëñýí òîñã¿é ñ¿¿. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ªòãºð¿¿ëñýí òîñã¿é ÷èõýðòýé ñ¿¿. MNS 2375 : 2003 2õ Ñ¿¿. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 2974 : 1980 2õ Ñ¿¿íä àíòèáèîòèê ñààðìàãæóóëàõ. MNS 3998 : 1987 6õ Ñ¿¿. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í . ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íä Àôëàòîêñèí Ì1-èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà (æèøèã àðãà ) MNS (ÑÀÑ) 4523 : 1997 5 õ Àìòàëñàí òàðàã áà ýñýëòèéí äàðàà õàëóóí áîëîâñðóóëàëò õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 2376 : 1977 3õ Àéðàã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íä àôëàòîêñèí Ì1. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í. áîäèñûí èëýðëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ñ¿¿íèé óóðãèéí àìèí õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3770 : 2004 5õ Ýñýã öàãààí èäýýíèé öýâýð ºñãºâðèéí õºðºíãèéã øàëãàõ àðãà MNS 2842 : 1981 3õ Õóóðàé ñ¿¿. MNS (ÑÀÑ) 4518 : 1997 3 õ ªòãºð¿¿ëñýí ñ¿¿. MNS 3503 : 1983 15 õ Ñ¿¿íèé õîëüö òîäîðõîéëîõ àðãà.Òîñ òîäîðõîéëîõ àðãà Áóòèðîìåòðèéí àðãûã õýðýãëýõ åðºíõèé çààâàð MNS (ISO) 8069:2000 8õ Õóóðàé ñ¿¿. MNS 0440 : 1983 2õ Ñ¿¿íèé öýâýðøèëòèéí á¿ëãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Óóðãèéí àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ àìèäûí õàð áóäàã õîëáîõ àðãà (õýâøëèéí àðãà) MNS (ISO) 6736:2000 9õ Õóóðàé ñ¿¿í äýõ íèòðàò. Êàäüìèéã àíãèæðóóëæ. MNS 0453 : 1983 4õ Ñ¿¿íèé íÿãò òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàòààìàë òîñûã áàãàñãàñàí öºöãèé. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í – äýýæ àâàõ åðºíõèé çààâàð MNS (ISO) 9874:2000 7õ Ñ¿¿. öàãààí èäýý. ºíäºð òîñòîé õàòààìàë ñ¿¿. Êàëüöèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. Óóðàãò öàãààí èäýý. MNS 3504 : 1983 2õ Ñ¿¿íèé ø¿âòýð òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS (ISO) 5542:2000 9õ Ñ¿¿. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS 3287 : 1990 4õ Ñ¿¿.100. áîëîâñðóóëñàí ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í MNS (ISO) 12081:2000 4õ Ñ¿¿. MNS 4371 : 1996 2õ Ñ¿¿íä ñ¿ðüåýãèéí ¿¿ñãýã÷ èëð¿¿ëýõ àðãà. õàòààìàë òîñã¿é ñ¿¿. Ìàõàíä õèéõ øèíæèëãýýíèé àðãà. Ñ¿¿íèé õ¿÷èë áà ñ¿¿íèé õ¿÷ëèéí äàâñíû àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ôåðìåíòèéí àðãà MNS (ISO) 707:2000 38 õ Ñ¿¿.

ÿìàíû ãóëóóç ìàõ. Íàòðèò ýýäýìöýð. 2õ Öàðäóóë MNS 1111 :2007 12 õ Үõýð. Øèíæèëãýýíèé íýã èæèë äýýæèíä óñ.100.99 Áóñàä ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í MNS (ISO) 1841-1:2000 5õ Ìàõ. À àìèíäýìèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. áîëîâñðóóëñàí áÿñëàãàí á¿òýýãäýõ¿¿í.40 Çàéðìàã. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í.30 Áÿñëàã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 1735:2000 12 õ Áÿñëàã.100. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 0108 : 2007 7õ Òөðөë áүðèéí õèàì. Ìàõíû øèíýëýã áàéäëûã òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà 67.100. áîëîâñðóóëñàí áÿñëàãàí á¿òýýãäýõ¿¿í. òàë өðөөë. Íèéò õóóðàé áîäèñûí àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ (õàðüöóóëñàí àðãà) MNS 1804 : 2006 4õ Õàãàñ áîëîâñðóóëñàí ìàõàí Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 67.10 Ìàõ.20 Öºöãèéí òîñ MNS (ÑÀÑ) 4520 : 1997 Øóóä õýðýãëýõ öºöãèé.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Öºöãèé. 3õ 67. Ëàêòóëîçûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ºíäºð ìýäðýìæèò øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS ISO 12080-1 : 2005 7 õ Õàòààìàë òîñã¿é ñ¿¿. õîíü. MNS 1022 : 1973 Öóâäàé. (Äýýæèéã èììóíîàôèíû õðîìàòîãðàôààð öýâýðëýõ) MNS 3486 : 1983 5õ Ñ¿¿.120. MNS 4121 : 1992 Ýýäýìöýðèéí ïåïòîí. MNS (ÑÀÑ) 4672 : 1998 7 õ Òîäîðõîé íýðèéí õàéëìàë áîëîí ò¿ðõýö áàéäëààð áîëîâñðóóëñàí áÿñëàãíû åðºíõèé ñòàíäàðò. çàéðìàãòàé àìòòàí MNS 0226 : 2004 4õ Çàéðìàã. Òåõíèêèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 3502 : 1983 4õ Õ¿¿õäèéí çîðèóëàëòòàé ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í.01 Àìüòíû ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë 67. 5õ á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0167 : 1992 Ãàõàéí ºðººë ìàõ. àäóóíû өðөөë. 3õ MNS (ÑÀÑ) 4669 : 1998 Õ¿íñíèé êàçåéí. Õýñýã 1: Êëîðèìåòðèéí àðãà MNS ISO 12080-2 : 2004 5 õ Õóóðàé ñ¿¿.120 Ìàõ. MNS (ÑÀÑ) 4671 : 1998 3 õ Øàð ñ¿¿íèé áÿñëàãíû åðºíõèé ñòàíäàðò. Óñíû äèñïåðñèéí òîîã òîãòîîõ 67. À àìèíäýìèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1563 : 2007 Íөөøèëñөí ìàõàí åðөíõèé øààðäëàãà MNS (ISO) 3728:2000 5õ ̺õººëäºñ áà õºë人ñºí ñ¿¿. өñâөð үõýð. Àôëîòîêñèí Ì1-èéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ.100. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà 2õ MNS (ÑÀÑ) 4670 : 1998 5 õ Áÿñëàãíû åðºíõèé ñòàíäàðò.120. öàãààí èäýý. 67. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òîñíû àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. Ôîëòãàðäûí àðãà MNS (ISO) 2450 : 2000 14 õ 177 6õ áүòýýãäýõүүí. òîñã¿é õóóðàé áîäèñ áà òîñíû àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ (õàðüöóóëñàí àðãà) MNS 4122 : 1992 Ñ¿¿íèé õóóðàé óóðàã. Õëîðèäûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. Õýñýã 2: ªíäºð èäýâõèò øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS (ISO) 3727 : 2000 5õ Öºöãèéí òîñ. Ãðàâèìåòðèéí àðãà MNS 2147 : 1986 Ïàõò. Òîñíû àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà(õàðüöóóëñàí àðãà) MNS (ISO) 14501:2000 10 õ Ñ¿¿ áà õóóðàé ñ¿¿. 4õ MNS (ÑÀÑ) 4631 : 1998 Õ¿íñíèé êàçåéíàò. Ýýäýì. . ªíäºð íàðèéâ÷ëàëûí øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà. ðÍ-ûã òîäîðõîéëîõ (æèøèã àðãà) 67. õóðãà. Õëîðèäûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ïîòåíöèîìåòðèéí àðãà MNS 1161 : 2002 12 õ Ìàõ. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS (ISO) 5943:2000 4õ Áÿñëàã. MNS ISO 11868 : 2004 8õ Äóëààíû áîëîâñðóóëàëò õèéñýí ñ¿¿. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í áà ìüòíû ãàðàëòàé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í 5õ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 7586 : 2000 4õ Öºöãèéí òîñ. 5õ MNS 0429 : 1989 Êîíñåðâëîñîí ìàõàí òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ MNS (ISO) 5546:2000 4õ Êàçåéí áà êàçåéíàò.

Õëîðàìïåíèêîëûí àãóóëàìæèéã òîäðõîéëîõ. Îêñèïðîëèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìàõ ìàõàí Áîðöòîé øºëíèé áýëäýö MNS 2551 : 1989 4õ Ìàõ. Ïîëèôîñôàòûã èëð¿¿ëýõ àðãà /íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàô/ MNS 3514 : 1983 3õ ¯õýð. /ìàðãààí òàñëàõ àðãà/ MNS ISO 1442 : 2003 5õ Ìàõ. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ýð¿¿ë àõóéí àþóëã¿é áàéäëûí ¿íäñýí øààðäëàãà MNS (ISO) 3091 : 2000 8õ Ìàõ. ÷àíàðààð íü àíãèëñàí õîíü. Õóäàëäàõàä õýñýãëýõ. MNS (ISO) 13965 : 2000 10 õ Ìàõ. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã øàëãàæ õ¿ëýýí àâàõ áà ñîðüö àâàõ. MNS (ISO) 2917 : 2000 7õ Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS ISO 936 : 2003 6õ Ìàõ. øààðäëàãà 178 Òåõíèêèéí åðөíõèé . Îëîí óëñûí çààâàð çºâëºìæ MNS 3745 : 1984 6õ Ìàõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3748 : 1984 4õ Ìàõ. MNS 2577 : 1978 Ò¿¿õèé óòëàãàò õèàì MNS (ISO) 13493 : 2000 8 õ Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Öàðäóóë áà ãëþêîçûã àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ôåðìåíòèéí àðãà õ¿íä MNS 5023:2001 10 õ Ìàõ. MNS 2060 : 2007 5õ ×àíàìàë áà óòëàãàò ìàõàí áүòýýãäýõүүí. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. àäóóíû àíãèëàí øóëæ. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ (ñòàíäàðò àðãà) MNS 3201 : 1981 15 õ Ìàõ. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS 2456 : 1977 Ìàõ. (Ìàðãààí òàñëàí øèéäâýðëýõ àðãà) MNS 3861 : 1990 10 õ Ìàõ. (Ìàðãààí òàñëàí øèéäâýðëýõ àðãà) MNS (ISO) 1841-2 : 2000 6õ Ìàõ. ÿìààíû ìàõ. (Ìàðãààí òàñëàí øèéäâýðëýõ àðãà) MNS 1843 : 1998 5õ Ìàëûí ìàõ. Ñàâëàñàí ìàõ. Íèòðèòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Äàâñíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Àçîòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ׺뺺ò òîñëîãûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Áè÷èë á¿òöèéã øèíæëýõ àðãà. Íèéò ¿íñëýãèéã MNS 3513 : 1983 3õ ¯õðèéí õýâëýæ õºë人ñºí ãîë ìàõ. Ýâäýæ ìº÷ëºí. Íèòðàòûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ. Õóäàëäàõàä õýñýãëýõ. 3õ çîðèóëæ ¿õðèéí ãóëóóçûã MNS 2457 : 1977 Ìàõ. 2õ çîðèóëæ õîíèíû ãóëóóçûã MNS 2458 : 1977 Ìàõ. äýõ á¿òýýãäýõ¿¿í. àäóóíû ýêñïîðòûí çîðèóëàëòààð õýñýãëýæ áýëòãýñýí ìàõ. pH-èéã õýìæèõ. MNS 3750 : 1984 4õ Ìàõ. Ñàâëàñàí ÿñã¿é ìàõ. Íèéò ôîñôîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. õàéëàõ MNS 5133 : 2002 2õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. ìýäðýõ¿éí ýðõòíýýð ¿íýëãýý ºãºõ æóðàì. ªí㺠îðóóëàã÷ áîäèñûã èëð¿¿ëýõ íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôûí àðãà MNS 3002 : 2007 4õ Óëàìæëàëò õàòààñàí ìàõàí áүòýýãäýõүүí. Ñïåêòðîìåòðèéí àðãà. ôèçèê õèìèéí øèíæèëãýý õèéõ àðãà. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS (ÑÀÑ) 4667 : 1998 7 õ Äàâñàëæ áîëîâñðóóëñàí ìàõàí òàòàø. Ìàðãààí òàñëàõ àðãà MNS (ISO) 13496:2000 12 õ Ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà 3õ MNS (ISO) 13730 : 2000 6 õ Ìàõ. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS CAC/RCP 11 : 2003 32õ Øèíýõýí ìàõíû ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà. 3õ MNS 2519 : 1978 2õ Ìàõàí êîíñåðâîí äàõ öýëöýãí¿¿ðèéí òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ. MNS 3749 : 1984 5õ Ìàõ. MNS (ÑÀÑ) 4666 : 1998 6 õ Äàâñàëæ áîëîâñðóóëñàí ãàõàéí ìàõ. “Áîðö”. 2-ð õýñýã: Ïîòåíöèàìåòðèéí àðãà MNS 1842 : 1973 2õ Ìàëûí ìàõ. Òåõíèêèéí åðөíõèé øààðäëàãà MNS 3085 : 1981 20 õ Ëààçàëñàí ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í ìåòàëëóóäûã òîäîðõîéëîõ àðãà. (Ìàðãààí òàñëàí øèéäâýðëýõ àðãà) MNS 5758 : 2007 4õ Àìòàëæ õàòààñàí ìàõ. ìàõ-íîãîîíû êîíñåðâîîñ äýýæ àâàõ. õýâëýæ õºë人ñºí ìàõ. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS ISO 5553 : 2004 4õ Ìàõ. MNS 3862 : 1985 5õ Ìàõíû øèíýëýã áàéäëûã òîäîðõîéëîõ õèìèéí áîëîí ìèêðîñêîïûí øèíæèëãýýíèé àðãà. òîäîðõîéëîõ MNS 3512 : 1998 4õ ¯õýð.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 67.. Òåõíèêèéí åðºíõèé øàðäëàãà MNS (ÑÀÑ) 4577 : 1998 7 õ Òðåñêà áîëîí ïèøêà çàãàñíû ò¿ðãýí õºë人ñºí ÿñã¿é ìàõ. MNS 0905 : 1973 4õ ªëºí ãýäýñ. 4õ MNS 1815 : 1973 3õ ªëºí ãýäýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 0501 : 2000 4õ Õîíü. MNS (ÑÀÑ) 4605 : 1998 11 õ Ñàðäèí áîëîí ñàðäèíû ëààçàëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí åðíõèé øàðäëàãà MNS 2835 : 1979 Õàëóóí óòëàãàò çàãàñ. Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS CAC GL 7 : 2007 Çàãàñàíä àãóóëàãäàõ çөâøөөðөãäөõ õýìæýý.120. MNS 0757 : 1980 6õ Àäóóíû áîëîâñðóóëñàí íàðèéí ãýäýñ. MNS 4295 : 1995 10 õ Ëààçàëñàí àëãàíà /öóðõàé / çàãàñ. ¯õðèéí áîëîâñðóóëñàí õàð ãýäýñ.30 Çàãàñ. ÿìààíû áîëîâñðóóëñàí îëãîé.99 Àìüòíû ãàðàëòàé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í MNS (ISO) 4775:1999 179 3õ . 6õ MNS 0502 : 1973 6õ ªëºí ãýäýñ. äàéâàð òүүõèé ýä áîëîí òýäãýýðèéí áүòýýãäýõүүí. äàëàéí MNS 3579 : 1983 3õ Õ¿íñíèé çîðèóëàëòààð çóìëàæ äàéâàð á¿òýýãäýõ¿¿í. òºðëèéí áîëîâñðóóëñàí 4õ ìàõ. ÿìààíû áîëîâñðóóëààã¿é ºëºí ãýäýñ. óëààí õîîëîéí õàëüñ. MNS (ISO) 1572 : 2000 3õ Öàé. Öàé.140 MNS (ÑÀÑ) 4607 : 1998 13 õ Õåê çàãàñíû ò¿ðãýí õºë人ñºí öóë ìàõ. 9õ MNS 4971 : 2000 3õ Á¿ðõýâ÷èéí çîðèóëàëòààð àøèãëàõ äàâñàã. MNS 4137 : 1992 5õ "Áàÿëàã" öàéíû øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5170 : 2002 9õ Çàãàñ. Êîôå. çàãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í. ÿìààíû áîëîâñðóóëæ äàâñàëñàí ºëºí ãýäýñ. 67. Òîäîðõîéëîëò áà ¿íäñýí øààðäëàãà MNS (ÑÀÑ) 4665 : 1998 9õ Õàëüïèé çàãàñíû ò¿ðãýí õºë人ñºí öóë ìàõ. MNS 1816 : 1973 3õ ªëºí ãýäýñ. àðèóí öýâðèéí çàäëàí øèíæèëãýý õèéõ àðãà. åðөíõèé Òåõíèêèéí MNS 5755 : 2007 4õ Ìàëûí ãàðàëòàé óóðàãò áүòýýãäýõүүí. MNS 0703 : 1987 Òàõèà. MNS (ÑÀÑ) 4529 : 1997 5 õ Íîìõîí äàëàéí ëààçàëñàí õóëä çàãàñ. MNS 3244 : 1989 14 õ Òàõèàíû ºíäºã. MNS 5687 : 2006 Õàòààñàí äîòîð øààðäëàãà MNS 5688 : 2006 Ãýðèéí òýæýýâýð øààðäëàãà. ¯õðèéí áîëîâñðóóëñàí îëãîé. Êîôåéíû àãóóëãûã ºíäºð íàðèéâ÷ëàëûí øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ óñíû MNS (ISO) 4774:1999 3õ Öàé. 17 õ MNS (ÑÀÑ) 4604 : 1998 8 õ Äàëàéí àëãàíà çàãàñíû ò¿ðãýí õºë人ñºí öóë ìàõ. ãàëóóíû ìàõ. Õîíü. Òåõíèêèéí 4õ àìüòíû õîîë. ¯íñëýãèéí íèéò õýìæýýã òîäîðõîéëîõ 67. Êàêàî MNS (ISO) 4773:1999 8õ Öàé. MNS (ISO) 3720:2000 3õ Õàð öàé. MNS 0095 : 1977 4õ ªíäºã. Õóóðàé áîäèñûí àãóóëãà íü ìýäýãäýæ áóé áóòàëñàí äýýæ áýëòãýõ 67. íîìõîí MNS 2973 : 1980 3õ Ãàõàéí áîëîâñðóóëñàí íàðèéí ãýäýñ. óóñäàã öàé.120. Ìàë ýìíýëýã. 1õ ìåòèëò ìөíãөí Öàé.140.10 Öàé MNS (ÑÀÑ) 4630 : 1998 8 õ Íàéìààëæíû ëààçàëñàí ìàõ. 67. MNS (ÑÀÑ) 4530 : 1997 6 õ Ò¿ðãýí àðãààð õºë人ñºí ëààçàëñàí õóëä çàãàñ. Òåõíèêèéí øààðäïëàãà çàãàñíû MNS (ÑÀÑ) 4606 : 1998 7 õ Óñ áà òîñòîé ëààçàëñàí òóíåö áîëîí ïåëàìèäà çàãàñ. MNS 1794 : 1973 8õ ªíäºãíèé íóíòàãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà.20 Ãýðèéí òýæýýâýð øóâóó áà ºíäºã MNS 0061 : 1998 4õ Õîíü.120. ¯õðèéí áîëîâñðóóëñàí õîñ ãýäýñ. MNS (ÑÀÑ) 4603 : 1998 Ò¿ðãýí õºë人ñºí õàâ÷. çàãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 1023 : 2007 6õ Õүíñíèé çîðèóëàëòòàé äîòîð ìàõ. MNS (ÑÀÑ) 4533 : 1997 Ëààçàëñàí ñàì õîðõîé.

æèìñãýíèé êîêòåéëü.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Öàé. MNS 0179 : 2001 Òºðºë á¿ðèéí øààðäëàãà.160. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS (ISO) 3509:2000 20 õ Êîôå. äàðñíû òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ýòèëèéí ñïèðòýíä àãóóëàãäàõ õîðò áè÷èë õîëüöûã òîäîðõîéëîõ õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà /õóðäàâ÷èëñàí øèíæèëãýýíèé àðãà/ òîãòâîðæèëòûã MNS 2019 : 1974 1õ Ïèâî. Äýýæ àâàõ MNS 4243 : 1994 3õ Ñîâñíû ñïèðò. Øèíæëýõ àðãà Õàäãàëàõ 67. Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà. Ñî¸îëæ.20 ¯ë ñîãòóóðóóëàõ óíäàà 7õ 180 . MNS 2018 : 1974 4õ Ïèâîíû í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5137 : 2002 7õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. ×èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 2117 : 1989 Àðõè. 67.160 10 õ á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS (ISO) 11286 : 2000 4 õ Öàé. 22 õ MNS (ISO) 7516 : 2000 7õ Óóñäàã õóóðàé öàé. MNS 5273-5 : 2007 4õ Èñãýëòèéí үéëäâýðëýëä òàâèõ åðөíõèé øààðäëàãà. Òåõíèêèéí MNS (ISO) 1446:2000 7õ Íîãîîí êîôå. ¿íñëýã MNS (ISO) 6079 : 2000 2õ Óóñäàã õóóðàé öàé.140. Òåõíèêèéí åðºíõèé MNS 5273-3 : 2003 3õ Èñãýëòèéí ¿éëäâýðëýëä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 0181 : 1998 Òºðºë á¿ðèéí ïèâî. Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà. Ñî¸îëæèä Õàðòîíãèéí áîëîí Êîëáàõûí òîî òîäîðõîéëîõ àðãà Òåõíèêèéí MNS 5138 : 2002 4õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. MNS 5273-4 : 2003 4õ Èñãýëòèéí ¿éëäâýðëýëä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà.20 Êîôå áà êîôå îðëóóëàã÷ îõü. ñàõàð áèøèéí õàðüöààã òîäîðõîéëîõ àðãà Óíäàà 67. àíõíû øүүñíèé íÿãò òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5136 : 2002 7õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. Õýñýã 2: Àðõèíû ¿éëäâýðëýë 5õ àðõè. MNS 5273-1 : 2003 4õ Èñãýëòèéí ¿éëäâýðëýëä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 67. Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà. Õýñýã 1: Ñïèðòèéí ¿éëäâýðëýë 3õ MNS 5273-2 : 2003 5õ Èñãýëòèéí ¿éëäâýðëýëä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà.160. Õýñýã 4: Ïèâîíû ¿éëäâýðëýë MNS 2017 : 1974 2õ Ïèâîíû õ¿÷èëëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òàéëáàð òîëü MNS 5135 : 2002 2õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. ×èéãëýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5074 : 2001 5õ Òºðºë á¿ðèéí äàðñ.140. Ìîíãîë öàé MNS 4949: 2000 9õ Àðõè áà ýòèëèéí ñïèðòýä àãóóëàãäàõ õîðò áè÷èë áîäèñûã òîäîðõîéëîõ õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà. Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà.30 Êàêàî MNS 4317 : 1996 Êàêàî áî êàêàîí øààðäëàãà. Ñî¸îëæèéí ñàõàð.160. 15 õ MNS (ISO) 7373 : 2000 6õ Óóñäàã õóóðàé öàé. Óñàíä òîäîðõîéëîõ óóñäàã áà ¿ë óóñäàã Øàð àéðàãíû ñïèðò áà õàíäëàã áîäèñ. Øèíæëýõ àðãà. Æèæèãëýëòèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýãýýð öàéíû çýðýãëýëèéã àíãèëàõ MNS 4269 : 1995 2õ Ëèéð /èçîìèëàöåòàò/-èéí øààðäëàãà MNS 5131 : 2002 2õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè.10 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà MNS 0178 : 2000 Ýòèëèéí ñïèðò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 2108 : 2000 Ñî¸îëæ (ñîëîä). ò¿¿íèé á¿òýýãäýõ¿¿í. Öàé. Õýñýã 3: Äàðñíû ¿éëäâýðëýë 7õ MNS 2016 : 1974 2õ Ïèâîíû ºíãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 5-ð õýñýã: Óíäààíû үéëäâýðëýë MNS 2020 : 2007 67. Ïèâîíû õººñèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 8455:2000 Æèæèãëýí ñàâëàñàí òýýâýðëýõ çààâàð 4õ íîãîîí êîôå. 67. Øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.01 Óíäààíû íèéòëýã àñóóäàë MNS 5253 : 2003 4õ Æèìñ. åðºíõèé áà MNS GOST R 51698 : 2004 10 õ Àðõè.

Õýñýã 2: Àòîì øèíãýýëòèéí MNS 0444 : 1987 7õ Ǻºëºí ÷èõýð. 67. MNS (ISO) 4776 : 1999 5õ ¯ë ñîãòóóðóóëàõ óíäàà. 4õ MNS 0443 : 1997 Á¿ðæìýë ÷èõýð. ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í 3õ MNS 2948 : 1982 Öàðäóóëûí áàë áóðàì. MNS 5520 : 2005 3õ Øàð ëóóâàíãèéí ø¿¿ñ. MNS 4321 : 1996 Óëààí ëîîëèéí ø¿¿ñ.180. ò¿¿íèé êîíöåíòðàò.5 ãð MNS (ÑÀÑ) 4511 : 1998 Ãëþêîçûí ñèðîï. 3õ MNS ÑÀÑ 4500 : 1997 Ðàøààí óñ. 67. 7õ òîãòîîõ Öàðäóóë.180. MNS 4933 : 2000 Ǻãèéí áàëíû øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5007 : 2007 6õ Ñàâëàñàí öýâýð óñ. MNS 4293 : 1995 5õ Ýëñýí ÷èõýð. àëèìíû ø¿¿ñ àãóóëñàí óíäàà. Ïàòóëèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ 1-ð õýñýã. ªíäºð íàðèéâ÷ëàëûí øèíãýíèé õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 0522 : 1987 Æèìñíèé êèñåëü 4õ 0. Õ¿íä ìåòàëë àãóóëàìæ. ò¿¿íèé êîíöåíòðàò. 4õ MNS (ÑÀÑ) 4512 : 1998 4 õ Õóóðàé ãëþêîçûí ñèðîï. òåõíèêèéí MNS 1752 : 1973 3õ Ýëñýí ÷èõðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. 7õ óíäàà. үðýë. Åðºíõèé MNS 2544 : 1978 Ìîéëûí ø¿¿ñ. 6õ MNS 2826 : 1979 ¯õðèéí í¿äíèé ø¿¿ñ. MNS (ÑÀÑ) 4733 : 1999 Ǻãèéí áàë. Ýëñýí ÷èõðýí á¿òýýãäýõ¿¿í.180 Ýëñýí ÷èõýð. Íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS 0395 : 1987 Õàòóó ÷èõýð. 3õ MNS 4182 : 1993 ¯ð òàðèàíû öàðäóóë. 5õ ãàðàë MNS 1756 : 1999 7õ Öàðäóóëûí áà áàë áóðàìíû øèíæèëãýýíèé àðãà. Àëèìíû ø¿¿ñ.10 Ýëñýí ÷èõýð. Õ¿íä ìåòàëë àãóóëàìæ Õýñýã 1: Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãààð ìûøüÿêèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 11212-2 : 2000 7õ Öàðäóóë áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. 3õ MNS 0866 : 1985 9õ Ǻºëºí ÷èõðèéí öóãëóóëãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0687 : 2003 Òºðºë á¿ðèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí íºõöºë MNS (ISO) 4777 : 1999 7õ ÒÕ 18 ¯ë ñîãòóóðóóëàõ óíäàà. MNS (ÑÀÑ) 4513 : 1998 Ëàêòîç.20 MNS 5322 : 2003 6õ Òºðºë á¿ðèéí óíäààíä ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýý õèéõ àðãà 6õ 4õ MNS 5410 : 2004 4õ ¨îòîí. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS (ÑÀÑ) 4508 : 1997 Ǻºëºí ýëñýí ÷èõýð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0439 : 1988 ¯ðëýí ÷èõýð. Øèíæëýõ àðãà MNS 0396 : 1987 Èðèñ. MNS 2698 : 1979 6õ ×àöàðãàíò ¿ðëýí ÷èõýð. MNS 2827 : 1979 Íýðñíèé ø¿¿ñ. 67. 3õ MNS (ISO) 11212-1 : 2000 7 õ Öàðäóóë áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. äðàæå. Àëèìíû ø¿¿ñ. 3õ MNS (ÑÀÑ) 4510 : 1998 4 õ Ìîíîãèäðàòæóóëñàí äåêñòðîç. 181 . Õèïîâèò øààðäëàãà 4õ MNS ÑÀÑ 4307 : 1996 4õ Çàðèì òºðëèéí æèìñíèé âèòàìèíò ø¿¿ñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5321 : 2003 11õ Òºðºë á¿ðèéí óíäàà. MNS 3715 : 2005 Õүíèé ýì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 10 õ Òåõíèêèéí MNS (CAC) 4294 : 1995 3 õ Ýëñýí ÷èõðèéí íóíòàã. àëèìíû ø¿¿ñ àãóóëñàí óíäàà. 3õ ¿¿ñëèéã MNS 1839 : 1973 6õ Öàðäóóëûí øèíæèëãýýíèé àðãà. Öàðäóóë 4õ 16 õ MNS 0362 : 1982 Ï¿íò¿¿ç. Ïàòóëèíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ 1-ð õýñýã. Ýëñýí ÷èõðýí á¿òýýãäýõ¿¿í.

Òîñíû õ¿÷ëèéí ìåòèëèéí ýôèðèéã õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãààð øèíæëýõ MNS (ÑÀÑ) 4558 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Õºâºí. Õèìè õðîìàòîãðàôèéí àðãà MNS (ÑÀÑ) 4553 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. 7õ ººõ. Õ¿÷ëèéí òîî õ¿÷èëëýãèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ÑÀÑ) 4555 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Õ¿íñíèé íýìýëò MNS (ÑÀÑ) 4561 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. MNS (ÑÀÑ) 4734 : 1999 Äîòî𠺺õíèé òîñ. MNS (ISO) 4842 : 1999 4õ Àìüòàí. 6õ 7õ MNS (ÑÀÑ) 4737 : 1999 Ãàõàéí òîñ. MNS (ÑÀÑ) 4552 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Òîñíû õ¿÷ëèéí ìåòèëèéí ýôèðèéã õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãààð øèíæëýõ MNS (ÑÀÑ) 4556 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ.220 Õàëóóí íîãîî. 7õ 7õ MNS (ISO) 4772:1999 8õ Àìüòàí óðãàìëûí ãàðàëòàé õýìæýýã òîäîðõîéëîõ 67. Õ¿íä ìåòàëë àãóóëàìæ. Øàõóóðãûí áà öýâýðø¿¿ëñýí îëèâûí òîñ. 67. òîñ. ¯ë ñàâàíæèõ áîäèñûã òîäîðõîéëîõ 2-ð õýñýã. òîñ. Ìàðãàðèí.200 Õ¿íñíèé òîñ áà ººõ. Äàë ìîä. Ýðäýíý øèø. óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ.190 Øîêîëàä MNS ÑÀÑ 4318 : 1996 8õ Øîêîëàä. Êóíæóò. Ñàôëîð. Ãè÷èéí ¿ð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãààð àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ìºíãºí Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Öýâýð áîëîí íèéò ñòåðàëûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. MNS ISO 660 : 2003 MNS (ÑÀÑ) 4554 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Äàë ìîäíû ¿ð. Òîñíû ¿ð MNS (CAC) 4289 : 1995 Óðãàìëûí òîñ. Õýñýã 3: Öàõèëãààí äóëààíû àòîì÷ëàëûí àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãààð õàð òóãàëãûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ÑÀÑ) 4564 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Êîêîñûí ñàìàð. óñíû MNS (ÑÀÑ) 4563 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 12 õ Àìüòàí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ áà òîñ. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ÑÀÑ) 4560 : 1998 6 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Íàðàíöýöýã. Ðàïñ. Áàáàñó.200. MNS (ISO) 5558:2000 5õ Àìüòíû áà óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ. MNS (ÑÀÑ) 4566 : 1998 17 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. MNS (ISO) 11212-4 : 2000 8õ Öàðäóóë áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS ISO 5509 : 2004 20 õ Àìüòàí áà óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ. Øàð áóóðöàã. Ìèíàðèí.20 Òîñíû ¿ð MNS (ÑÀÑ) 4559 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. MNS (ÑÀÑ) 4557 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. Ñàâàíæèëòûí òîîã òîäîðõîéëîõ MNS 0525 : 1994 20 õ Õүíñíèé áà òåõíèêèéí òîñíû øèíæèëãýýíèé àðãà. öýâýðø¿¿ëñýí îëèâûí ¿ëäýãäýë òîñ. MNS (ISO) 12228 : 1999 17 õ Àìüòíû áîëîí óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ òîñ. 67. MNS (ÑÀÑ) 4565 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. òîñ.200. 67. MNS (ISO) 11212-3 : 2000 8õ Öàðäóóë áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ãåêñàíààð õàíäëàõ ò¿ðãýâ÷èëñýí àðãà. óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ. óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ. òîñ MNS 3010 : 1980 Ñîâñíû òîñ.10 àìòëàã÷ 7õ 182 Õàëóóí íîãîî áà õîîë .10 Àìüòàí. òîñ. õîîë àìòëàã÷. Õýñýã 4: Öàõèëãààí äóëààíû àòîì÷ëàëûí àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãààð êàäìèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ 67. Èîäûí MNS (ISO) 4843 : 1999 5õ Àìüòàí. MNS ISO 5508 : 2004 9õ Àìüòàí áà óðãàìëûí ãàðàëòàé ººõ. Õ¿íä ìåòàëë àãóóëàìæ. MNS (ÑÀÑ) 4562 : 1998 MNS (ÑÀÑ) 4735 : 1999 Õ¿íñíèé òîñ.220. Óñàí ¿çýìíèé ¿ð. Èñýëäýëòèéí ýñðýã áîäèñûã èëð¿¿ëýõ áà òàíèæ òîäîðõîéëîõ íèìãýí ¿åèéí õðîìàòîãðàôûí àðãà MNS (ÑÀÑ) 4551 : 1998 7 õ Óðãàìëûí õ¿íñíèé òîñ. 67. òîñ.

ç¿é. Àìòàëãààã çóðãààð èëýðõèéëýõ àðãà íèòðèò. 183 . Õ¿íñíèé íàòðèéí íèòðèò MNS 4945 : 2000 Õ¿íñíèé òåõíîëîãè. Øèíæèëãýýíèé àðãà 5õ Õ¿íñíèé íàòðèéí Ìýäðýõ¿éí øèíæèëãýý 8õ Àðãà ç¿é. MNS (ÑÀÑ) 4736 : 1999 Öàãààí öóó. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5046 : 2001 5õ Õ¿íñíèé çîðèóëàëòòàé èîäæóóëñàí äàâñ MNS (ÑÀÑ) 4668 : 1998 11 õ ªòãºð¿¿ëñýí øºë. MNS 4183 : 1993 2õ Õîîë àìòëàõ óóðãèéí çàäðàë. MNS ISO 3972 : 2001 8õ Ìýäðýõ¿éí ¿íýëãýý. Àðãà ç¿é. MNS (ÑÀÑ) 4663 : 1998 9 õ Íÿëõ õ¿¿õäýä çîðèóëàí íººøèëñºí õîîë òýæýýë.240 MNS 4119 : 1992 Õ¿íñíèé æåëàòèí. MNS (CAC) 4705 : 1999 3 õ Íóíòàã äåêñòðîç (ìºñò¿¿ëñýí äåêñòðîç).Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 1117 : 1980 Ìîíãîë öóó. MNS (ÑÀÑ) 4664 : 1998 26 õ Íÿðàé áîëîí õ¿¿õäýä çîðèóëñàí ¿ð òàðèàíààñ áýëòãýñýí õîîë òýæýýë. Àðãà ÷àäâàðûã èëð¿¿ëýõ àðãà MNS ISO 5495 : 2001 Ìýäðýõ¿éí ¿íýëãýý. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Æèæèãëýí ñàâëàñàí áà MNS (ÑÀÑ) 4662 : 1998 11 õ Íÿðàé õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýë.230 áýëýí õ¿íñ MNS 5168 : 2002 3õ Èîäæóóëñàí äàâñíû èîäûí òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé àðãà MNS 2693 : 1979 ×àöàðãàíàò êèñåëü 6õ MNS 2854 : 1980 Ѻäèéí êèñåëü 2õ àãóóëàìæèéã MNS CAC 150 : 2007 8õ Õүíñíèé äàâñ. MNS ISO 5566 : 2007 2õ Êóðêóì (Turmeric)-ûí áóäàã÷ áîäèñ. Øèíæèëãýý õèéõ ºðººã çîõìîí áàéãóóëàõ åðºíõèé çààâàð 3õ MNS 4120 : 1992 4õ Õ¿íñíèé æåëàòèí.20 Õ¿íñíèé íýìýëò MNS 0438 : 1961 2õ Áàë áóðàì (ïàòîê)-ûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. 67. Áóäàõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà. Àìèíäýì-ýðäñèéí “ÊÀÐ Komplex ¹1” íýìýëòèéã øèíæëýõ àðãà áàéãàëèéí MNS CAC 192 : 2007 178 õ Õүíñíèé íýìýëòèéí åðөíõèé ñòàíäàðò MNS 5519 : 2005 4õ Õîîë àìòëã÷. MNS 2232 : 1975 4õ Õ¿íñíèé öóóíû õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS (CAC) 4706 : 1999 Ôðóêòîç 6õ MNS (ÑÀÑ) 4509 : 1998 4 õ Óñã¿éæ¿¿ëñýí äåêñòðîç. MNS (CAC) 4526 : 1997 8 õ Õ¿íñíèé ìºñ áà ìºñºí õîëèìîã MNS 2220 : 1986 23 õ Õ¿íñíèé äàâñ. MNS (ISO) 8589:2000 12 õ Ìýäðýõ¿éí ýðõòíèé øèíæèëãýý. MNS (ÑÀÑ) 4732 : 1999 5 õ Íàòðè áàãàòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í. õàðüöóóëàõ øèíæèëãýý MNS 4944 : 2000 5õ Õ¿íñíèé òåõíîëîãè.220. 12 õ 4õ MNS (ÑÀÑ) 4738 : 1999 4 õ ¯ð òàðèàíû öàâóóëàã áàãàòàé á¿òýýãäýõ¿¿í. Øèíæèëãýýíèé àðãà. ôîñôàò. MNS 3078 : 1981 Õ¿íñíèé ïåêòèí áîäèñ. 8õ MNS (ÑÀÑ) 4740 : 1999 Ìàéîíåç. MNS 5155 : 2002 8õ Õ¿íñíèé íýìýëò. 67. Àìò ìýäðýõ Õîñëóóëàí MNS ISO 5497 : 2001 4õ Ìýäðýõ¿éí ¿íýëãýý. MNS 1837 : 1973 2õ Õ¿íñíèé ñîäíû øèíæèëãýýíèé àðãà. Àðãà ç¿é. Øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 5154 : 2003 4õ Àìèíäýì-ýðäýñèéí “ÊÀÐ Komplex ¹1” íýìýëò. MNS 4851 : 1999 5õ Õ¿¿õäèéí "Ïåêòèíò" òýæýýë 3õ MNS 3080 : 1981 4õ Ïåêòèí áîäèñ òîäîðõîéëîõ. Øèíæëýõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ìýäðýõ¿éí øèíæèëãýý øóóä õèéõ áîëîìæã¿é äýýæ¿¿äèéã áýëòãýõ çààâàð MNS ISO 6564 : 2001 11 õ Ìýäðýõ¿éí ¿íýëãýý. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 67. MNS 4281 : 1995 3õ Õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí êàëüöè.

.270 Çîõèöóóëàõ ¿éë÷èëãýýòýé õ¿íñ MNS 5254 : 2003 3õ Ñîíãèíû õàíä. õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí ñàâ ñóóëãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5255 : 2005 Ìàõàíä ñóóðèëñàí åðºíõèé øààðäëàãà. Õàð òóãàëãà. 4õ íýìýëò õ¿íñ.260 Õ¿íñíèé ¿éëäâýðèéí íýãæ õýñýã áà òîíîã òºõººðºìæ MNS 4748 : 1999 3õ Õ¿íñíèé ¿éëäâýðò õýðýãëýõ áåíòîíèò. Õýñýã 2: Ǻâøººðºõ õýìæýý MNS CAC GL 6 : 2007 1õ Õүíñíèé áүòýýãäýõүүí áîëîí ñàâ áàãëàà áîîäëûí ìàòåðèàë äàõ õëîðò âèíèëèéí ìîíîìåòð áà àêðèëíèòðèëèéí çөâëөìæ õýìæýý. öàé. Õàð òóãàëãà êàäìèéã èëð¿¿ëýõ. Òåõíèêèéí MNS 5320 : 2003 4õ Ñàðìèñíû ñïèðòýí õàíä. Õýñýã 2: Ǻâøººðºõ õýìæýý MNS ISO 4531-1 : 2002 13 õ Ïààëàíäñàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5743 : 2007 5õ Ýðүүë ìýíäèéã äýìæèõ òөðөë Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5744 : 2007 Áèîëîãèéí èäýâõèò øààðäëàãà MNS 5745 : 2007 áүðèéí 5õ áүòýýãäýõүүí. Õàð òóãàëãà. Õàð òóãàëãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 67.Áèîñîðáåíò-Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5528 : 2005 7õ Çàðèì íýðèéí óðãàìëûí õàíäìàëóóä. 67. Õýñýã 1: Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS (ISO) 7086-2 : 2000 2õ Õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí øèëýí áà øèëýí âààðàí ýäëýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4749 : 1999 Õ¿íñíèé ¿éëäâýðò Øèíæèëãýýíèé àðãà 5õ õýðýãëýõ áåíòîíèò.250 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íòýé øóóä õàðüöàõ ìàòåðèàë áà ç¿éë Áèîëîãèéí èäýâõèò áүòýýãäýõүүí. êàäüìè òîäîðõîéëîõ àðãà. Õýñýã 1: Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS ISO 4531-2 : 2002 3õ Ïààëàíäñàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5521 : 2005 4õ Ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í . êàôüìè òîäîðõîéëîõ àðãà. êàäìèéã èëð¿¿ëýõ. Òåõíèêèéí 4õ 184 . Íèéëáýð ôëàâîíîèä òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS (ISO) 7086-1 : 1982 2õ Õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí øèëýí áà øèëýí âààðàí ýäëýë. õ¿íñíèé çîðèóëàëòûí ñóâ ñóóëãà. 67.

040 MNS (ISO) 78-2 : 2000 21 õ Õèìè.01 Àíàëèòèê õèìèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 3696 : 2001 8õ Øèíæèëãýýíèé ëàáîðàòîðèò õýðýãëýõ Òåõíèêèéí øààðäëàãà áà øàëãàõ àðãà Õèìèéí øèíæèëãýý MNS 4489 : 1997 17 õ ¯éëäâýðëýëä õýðýãëýäýã îðãàíèê áèø õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ëàáîðàòîðèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 7108 : 2001 3õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòààð õýðýãëýõ àììîíèé óóñìàë. Ñîðèëûí åðºíõèé øààðäëàãà. Óðâàëæèéí ¿ç¿¿ëýëò 2-ð öóâðàë. /ýðãýëçýýòýé/ 71. 2-ð õýñýã: Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà Àíàëèòèê õèìè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS (ISO) 2718 : 1997 12 õ Õèéí õðîìàòîãðàôûí õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãûí ñòàíäàðò áè÷èãëýë 71.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õèìèéí çàäëàí øèíæèëãýýíä õýðýãëýäýã óðâàëæ III á¿ëýã. óñ.040. MNS ISO GUIDE 33 : 2001 24 õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàðûí õýðýãëýý 71 ÕÈÌÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 71. MNS ISO 7109 : 2001 2õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòààð õýðýãëýõ àììîíèé óóñìàë 1050Ñ òåìïåðàòóðò óóðøóóëñàíû äàðààõ òóíàäàñûã òîäîðõîéëîõ.30 Õèìèéí óðâàëæ MNS JIS K 121 : 2002 16 õ Àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîõèìèéí øèíæèëãýýíèé åðºíõèé æóðàì MNS ISO GUIDE 30 : 2005 11õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàðòàé õîëáîí õýðýãëýäýã íýð òîìü¸î.40. Àììèàêèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ.20 Ëàáîðàòîðèéí øèë ñàâ áà õîëáîãäîõ àïïàðàò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Õëîðèäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ åðºíõèé àðãà.040.040. MNS (ISO) 4595 : 1998 õðîìàòîãðàôèéí MNS 5385 : 2004 4õ Ãàçðûí õîâîð ýëåìåíòèéí íèéëáýð îêñèä äàõü öåðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ýçýëõ¿¿íèé àðãà 56 õ Õèìèéí øèíæèëãýýíèé çîðèóëàëòòàé óðâàëæ II õýñýã.040.040. Àíõíû öóâðàë.50Ôèçèê-õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS (ISO) 4617 : 1998 MNS (ISO) 78-3 : 2000 58 õ 185 10 õ .020 àæèëëàãàà Õèìèéí ¿éëäâýðèéí ¿éë 71.40 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Òèòðèéí àðãà 71. Óðâàëæèéí ¿ç¿¿ëýëò. Æèíãèéí àðãà 71.10 Õèìèéí ëàáîðàòîðè. Ñòàíäàðòûí áè÷ëýã. òîäîðõîéëîëò MNS JIS K 124 : 2002 15 õ ªíäºð á¿òýýìæòýé øèíãýíèé øèíæèëãýýíèé åðºíõèé æóðàì MNS ISO GUIDE 34 : 2005 27õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð ¿éëäâýðëýã÷äèéí ÷àäàâõèä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS JIS K 117 : 2003 17õ Íèë óëààí òóÿàíû ñïåêòðîôîòîìåòðèéí øèíæèëãýýíèé åðºíõèé àðãà÷ëàë MNS ISO GUIDE 35 : 2005 55õ Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàðûí àòòåñòàò÷èëàë – Åðºíõèé áîëîí ñòàòèñòèê çàð÷èì MNS JIS K 127 : 2003 Èîí õðîìàòîãðàôèéí àðãà÷ëàë 21õ øèíæèëãýýíèé åðºíõèé MNS (ISO) 4594 : 1998 MNS JIS K 114 : 2003 Õèéí õðîìàòîãðàôèéí àðãà÷ëàë 26õ øèíæèëãýýíèé åðºíõèé 110 õ Õèìèéí øèíæèëãýýíèé çîðèóëàëòòàé óðâàëæ I õýñýã. Ìåðêóðèìåòðèéí àðãà. øèíæèëãýýíèé àðãà.

Àçîò òîäîðõîéëîõ àðãà. 10 ìîëåêóëò óñòàé í¿¿ðñõ¿÷ëèéí êàëè. MNS 0840 : 1987 4õ Òåõíèêèéí íàòðèéí ø¿ëò.40 Ñóóðü MNS 0698 : 1965 3õ Ø¿ëò¿¿äèéí 0.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õèìè. Òºìðèéí àãóóëãûã MNS 3658 : 1984 4õ Àçîò ìºíãºíèé äàâñ. 4õ MNS 0569 : 1987 11 õ Òåõíèêèéí õ¿õýðò íàòðè. ãîî ñàéõàí àðèóí öýâðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. 71. 4-ð õýñýã.99 Àíàëèòèê õèìèä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò MNS 3352 : 1982 12 õ Óðâàëæ.040. Ñóëüôàò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. MNS 0445 : 1961 3õ Ãëþêîçûí õýìæýý òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4274 : 1995 15 õ Ôîñôîðûí õ¿÷ëèéí õî¸ð õàëàãäñàí íàòðèéí 12 ìîëåêóë óñòàé äàâñ. Óñã¿é õ¿õýð õ¿÷ëèéí íàòðè. Ñòàíäàðòûí áè÷ëýã. Òåõíèêèéí ìºíãºíèé äàâñ MNS 3655 : 1984 2õ Àçîò ìºíãºíèé äàâñ.060. MNS 0433 : 1987 3õ Òåõíèêèéí äàâñíû õ¿÷èë. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. 71. õàð òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. MNS 3355 : 1982 6õ Óðâàëæ. MNS 3354 : 1982 10 õ Óðâàëæ. MNS 5576 : 2005 3õ Àõóéí õèìè.20 Èñýë MNS 3656 : 1984 2õ Àçîò ìºíãºíèé äàâñ. Âèñìóò. Òºìðèéí õîëüö õýìæýýã òîäîðõîéëîõ êîëîðèìåòðèéí àðãà. ׺뺺ò àçîòûí õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0460 : 1987 Õ¿õýðò õ¿÷ëèéí ìàãíè. Îðãàíèê áóñ õèìè MNS 3653 : 1984 Óðâàëæ. MNS 4614 : 1998 Òºìðèéí èñýë. MNS 3351 : 1982 11 õ Óðâàëæ. MNS 0700 : 1965 2õ Ðîäàíèä àììîíèéí óóñìàë áýëòãýõ. øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí ñòàíäàðò 71. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.060. ñàâ áàãëàà áîîäîë çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íä ðH òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0707 : 1987 Ñóëüôàò íàòðè. 5õ MNS 1754 : 1973 4õ Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí àììîíè. óðâàëæèéí óóñìàëóóäûí ºíãºò ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õèìèéí øèíãýí óðâàëæ. Àçîò øààðäëàãà. çýñ.060. 5õ MNS 0841 : 1987 Öàõèóð ôòîðò íàòðè. Ñòàíäàðòûí áè÷ëýã. 71.01-1 íîðìàëèéí êîíöåíòðàöèòàé óóñìàëûã áýëòãýõ àðãà. MNS 0442 : 1987 7õ Òåõíèêèéí õ¿õðèéí õ¿÷èë. 186 . 7õ MNS 3657 : 1984 Àçîò ìºíãºíèé òîäîðõîéëîõ àðãà.01 Îðãàíèê áóñ õèìèéí íèéòëýã àñóóäàë 3õ ìºíãºíèé MNS 3654 : 1984 2õ Àçîò ìºíãºíèé äàâñ. áè÷ãèéí õýðýãñýë. õèìèéí áîäèñ. 71. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 3353 : 1982 13 õ Óðâàëæ. MNS 4365 : 1996 13 õ Çýñèéí ñóëüôàòûí 5 ìîëåêóëò óñòàé äàâñ. áàðèëãûí ìàòåðèàë. òîãëîîì. Óñàíä óóñäàãã¿é áîäèñ áà äàâñíû õ¿÷èëä òóíàäàñæäàãã¿é áîäèñ òîäîðõîéëîõ àðãà. Àçîò õ¿÷ëèéí êàëè. MNS 3659 : 1984 1õ Àçîò ìºíãºíèé äàâñ.30 Õ¿÷èë áà õëîðèäûí 2õ äàâñ.10 Õèìèéí ýëåìåíò äàâñ. òàëñò.060 MNS 0430 : 1987 Õëîðò íàòðèéí äàâñ.060.060.50 Äàâñ Àòîì MNS 2710 : 1979 3õ Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. /Äèíàòðèôîñôàò/ óðâàëæ 71. äààâóó.060. õèéìýë ø¿äíèé ò¿¿õèé ýä. 3-ð õýñýã Ìîëåêóë øèíãýýëòèéí ñïåêòðîìåòðèéí ñòàíäàðò MNS (ISO) 78-4 : 2000 7õ Õèìè. 3õ MNS 0699 : 1965 3õ Àçîò õ¿÷ëèéí óóñìàëûí ìºíãºíèé äàâñ áýëòãýõ. Øèíæèëãýýíèé àðãà. ªíãºíèé òîäðîëûã õàçåíèé íýãæýýð òîäîðõîéëîõ.

71. Åðºíõèé ç¿éë. öåîëèòûí ñïèðò. Áóëèíãàðòàõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ 10 õ MNS 4608 : 1998 21 õ Ñòðîíöèéí êàðáîíàò. Óóðøèëòûí äàðààõ ¿ëääýãäëèéã òîäîðõîéëîõ MNS 4609 : 1998 13 õ Ñòðîíöèéí íèòðàò. Åðºíõèé øààðäëàãà.080. Îðãàíèê õèìèéí áîäèñ 71.60 Ñïèðò. õýðýãëýõ MNS 2947 : 1980 3õ Òåõíèêèéí ýòèëèéí ñïèðò. Øèíæèëãýýíèé àðãà. Ìåòèëèéí ñïèðòèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4471 : 1997 Íàòðèéí ñóëüôàò. ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé øèíãýí ãàëîãåíò í¿¿ðñóñòºðºã÷èä. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 71. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. 71.060. Ýôèðèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ òèòðèéí àðãà.50 Àíãèäðèä MNS 0431 : 1961 2õ Øîõîéí øèíãýí áà ò¿ðõýõ õîëüöîíä áàéãàà õ¿õýðò íàòðèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.080.080. Ýôèð MNS 3584 : 1983 2õ Óãààëãûí íóíòàã ¿éëäâýðëýõýä õýðýãëýõ áàéãàëèéí õóæèð. MNS 4484 : 1997 2õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé ýòèëèéí ñïèðò. Åðºíõèé øààðäëàãà. Õ¿÷èëëýã òîäîðõîéëîõ òèòðèìåòðèéí àðãà MNS ISO 1394 : 2002 ýòèëèéí MNS (ISO) 4883 : 1999 3õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò. 4-ð õýñýã : ªíäºð àãóóëãàòàé 3õ 187 . MNS 3585 : 1983 2õ Óãààëãûí íóíòàã ¿éëäâýðëýõýä öýâýðëýñýí áàéãàëèéí õóæèð.080. MNS 4481 : 1997 6õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé ýòèëèéí ñïèðò. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5153 : 2002 8õ Òðèõëîðýòèëåí.080.080. Áóñàä îðãàíèê áóñ õèìèéí 71.080. Ïåðìàíãàíàòààð èñýëäýõ õóãàöààã òîäîðõîéëîõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS ISO 2210 : 2002 òåõíèêèéí ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé øèíãýí ãàëîãåíò í¿¿ðñóñòºðºã÷èä.99 áîäèñ MNS 0568 : 1987 3õ Òåõíèêèéí öóóíû õ¿÷èë. Øèíæèëãýýíèé àðãà.40 Îðãàíèê õ¿÷èë 71. MNS 4610 : 1998 12 õ Ñòðîíöèéí ôòîðèä. Õàçåíèé íýãæýýð ºíãèéã õýìæèõ (öàãààí àëò-êîáàëüòàí õóâààðü) MNS 4747 : 1999 6õ Àììèàêèéí ø¿¿. MNS 4480 : 1997 2õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé Ôóðôóðîë èëð¿¿ëýõ àðãà.30 Àçîòûí îðãàíèê íýãäýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4966 : 2000 3õ Íèòðèò èëð¿¿ëýõ õÿíàëòûí àðãà. MNS 4574 : 1998 Áàéãàëèéí áîëîí øèíæèëãýýíèé àðãà. Øèíæèëãýýíèé àðãà. 3õ MNS ISO 2211 : 2002 òåõíèêèéí 3õ Õèìèéí øèíãýí á¿òýýãäýõ¿¿í.01 Îðãàíèê õèìèéí áîäèñûí íèéòëýã àñóóäàë MNS 4482 : 1997 2õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé ýòèëèéí ñïèðò.080.10 Àëèôàòèê í¿¿ðñ óñòºðºã÷ MNS 4483 : 1997 2õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé Øàëãàõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. 2-ð õýñýã : Ôåíîëôòîëåéíààð ø¿ëòëýã áà õ¿÷èëëýãèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5152 : 2002 4õ Òðèõëîðýòèëåí. 3-ð õýñýã : Áàãà àãóóëãàòàé êàðáîíèë á¿ëãèéí ýçëýõ õóâèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 1393 : 2002 3õ ¯éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé øèíãýí ãàëîãåíò í¿¿ðñóñòºðºã÷èä.080 4õ èäýâõæ¿¿ëñýí MNS 0987 : 1986 11 õ Ýòèëèéí ñïèðò øèíæëýõ àðãà.15 ¯íýðò í¿¿ðñ óñòºðºã÷ ýòèëèéí ñïèðò. Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS (ISO) 4882 : 1999 3õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò.20 Ãàëîãåíò í¿¿ðñ óñòºðºã÷ MNS (ISO) 4881 : 1999 3õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò.

100. óñòãàõ õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëò.20 ¯éëäâýðò õèéã õýðýãëýõ MNS 1625 : 1972 4õ Õèéí áàéäàëòàé õ¿÷èëòºðºã÷. 71. ìýðýã÷. Øèíæèëãýýíèé àðãà.70 Ýôèðèéí íýãäýë MNS 5051 : 2001 4õ ¯éëäâýðëýëèéí óñ. MNS 1626 : 1972 3õ Øèíãýí õ¿÷èëòºðºã÷.100. 5-ð õýñýã : Àëüäåãèäèéí õýìæýý òîäîðõîéëîõ. 2-ð õýñýã: Ôèøåðèéí àðãààð óñíû ìàññûí õóâèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5050-3 : 2001 4õ MNS 5161-1 : 2002 5õ Àõóéí øàâüæ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 êàðáîíû á¿ëãèéí æèíãèéí òîäîðõîéëîõ. Òèòðìåòðèéí àðãà ýçëýõ õóâèéã Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê.90 Ôåíîë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõãүé. Øèíæèëãýýíèé àðãà.100. Õàðààíû êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 5050-4 : 2001 3õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê. Äèìåòèëãëèîêñèì. 8-ð õýñýã : Ìåòàíîëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ.080.080.100 Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í 6-ð íèéò õýñýã: ìàññûí MNS 2556 : 1978 22 õ Øèíãýí í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéã øèíæëýõ àðãà.080. 5-ð õýñýã: Ôîòîêîëîðèìåòðèéí àðãààð òîñíû òºìðèéí êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4886 : 1999 4õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò. 1-ð õýñýã: Õèìèéí áîäèñûí õóäàëäàà 188 . 3-ð õýñýã: Èíôðàóëààí ñïåêòðîìåòðèéí àðãààð òîñíû ìàññûí êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4884 : 1999 5õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò. Ø¿¿õ ìàòåðèàëûí ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ 71. 4-ð Ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãààð òîñíû êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4885 : 1999 3õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò. 10 õ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Õàðààíû êîëîðèìåòðèéí àðãà MNS 5050-6 : 2001 3õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê. ÌNS 5443 : 2005 3õ Ýì÷èëãýýíèé ëàã øàâàð äàõü ëèïèäèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà 71. 10-ð õýñýã : Í¿¿ðñóñòºðºã÷èéã òîäîðõîéëîõ.100.99 Áóñàä îðãàíèê õèìèéí áîäèñ 71. MNS 5442 : 2005 4õ Ýì÷èëãýýíèé øàâàð äàõü ãóìèíû áîäèñûí íèéëáýð àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2555 : 1978 4õ Øèíãýí áà õèéí áàéäàëòàé í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé. 7-ð õýñýã: Òèòðèéí àðãààð í¿¿ðñòºðºã÷èéí (IV) èñëèéí ìàññûí õóâèéã òîäîðõîéëîõ 71. ¿éëäâýðèéí 71.100. MNS 4472 : 1997 Òåõíèêèéí ñòåàðèí. Íýðýõ àðãà MNS 5050-7 : 2001 3õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê.80 Àëüäèãåä áà êåòîí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.35 ¯éëäâýðèéí áà àõóéí õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ õèìèéí áîäèñ MNS 5050-2 : 2001 4õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê.10 Õºíãºí öàãààíû ¿éëäâýðëýëèéí ìàòåðèàë MNS 3350 : 1982 4õ Óðâàëæ. Øèíæèëãýýíèé àðãà.080. 6-ð õýñýã : Óñòàé õîëèëäñîí ñîðèëò MNS 5050-5 : 2001 3õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.01 Õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë 71. 1-ð õýñýã: Óóðøèëòûí äàðààõ ¿ëäýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 71. Øèíæèëãýýíèé àðãà. Íåôåëîìåòðèéí òàíèõ àðãààð àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4887 : 1999 6õ ¯éëäâýðèéí çîðèóëàëòûí ýòèëèéí ñïèðò. 3õ MNS 4473 : 1997 Òåõíèêèéí îëåéí. Õàëàõ ãàäàðãóóãèéí áîõèðäîëòûã êàòîäûí àðãààð òîäîðõîéëîõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é õýñýã: õëîðûí MNS 5052 : 2001 12 õ Áîëîâñðóóëñàí óñ. Ïèðîòåõíèê áà ãàëûí àæèë MNS 5050-1 : 2001 6õ Òåõíèêèéí øèíãýí àììèàê.30 Òýñðýõ áîäèñ.

òîäîðõîéëîõ àðãà. ׺뺺ò ø¿ëòèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 4486 : 1997 6õ Óãààëãûí íóíòàã. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS (ISO) 4827 : 1999 3õ Ñàâàí. Òîñíû õ¿÷ëèéí öàðöàõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ MNS 3589 : 1983 3õ Óãààëãûí íóíòàã. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. 2õ Øèðõýãëýëèéí MNS (ISO) 4752 : 1999 4õ Ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3590 : 1983 Óãààëãûí íóíòàã.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5161-2 : 2002 6õ Àõóéí øàâüæ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS (ISO) 4860 : 1999 3õ Ñàâàí. ¯ë ñàâàíæèõ îðãàíèê áîäèñ áà ¿ë ñàâàíæèõ òîñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 4490 : 1997 5õ Àíèîíò ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñ. 2õ Óñàíä ¿ë óóñàõ òîäîðõîéëîõ MNS 4824 : 1999 2õ Ñàâàíãèéí øèíæèëãýý. MNS (ISO) 4826 : 1999 3õ Ñàâàí. MNS 0242 : 199 5õ Àæ àõóéí ñàâàí. õàëäâàðã¿éòýëèéí áîäèñò èäýâõèòýé õëîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ òèòðìåòðèéí àðãà MNS 4611 : 1998 22 õ Áàéãàëèéí ø¿¿íýýñ áýëòãýñýí óãààëãûí íóíòàã.100. MNS 3587 : 1983 Óãààëãûí íóíòàã. Ôîñôàò èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5575 : 2005 2õ Àðèóòãàë. Àçåîòðîïè íýðýëòèéí àðãà 5õ 189 . Óñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. Õàòààõ àðãà MNS 3593 : 1983 3õ Óãààëãûí íóíòàã. MNS 4618 : 1998 5õ Àíèîíèò ãàäàðãóóãèéí èäýâõò áîäèñ. Äýýæ àâàõ áà áýëòãýõ. óñòãàõ õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëò. Ýòèëèéí ñïèðòýíä ¿ë óóñàõ áîäèñûí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ MNS 4485 : 1997 5õ Óãààëãûí íóíòàã. Èäýâõòýé õ¿÷èëòºðºã÷èéã òèòðèìåòðèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ. ìýðýã÷. MNS (ISO) 4861 : 1999 4õ Ñàâàíãèéí øèíæèëãýý. MNS (ISO) 4863 : 1999 3õ Ãàäàðãóóãèéí èäýâõò áîäèñ áà ñàâàí. Òîñíû õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ MNS 3588 : 1983 3õ Óãààëãûí íóíòàã. ×èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ªãºãäñºí ýçëýõ¿¿íýýð ìàññûã õýìæèõ òîäîðõîéëîõ àðãà íàéðëàãûã MNS 4822 : 1999 3õ Ñàâàíãèéí øèíæèëãýý. 2-ð õýñýã: ¯éëäâýðëýë Ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñ. Õººñðºëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèéò èäýâõòýé áîäèñûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 5574 : 2005 2õ Àðèóòãàë. Ôîñôîð (¯) åðºíõèé àãóóëãûã õèíîëèí ôîñôîðìîëèáäàò àøèãëàí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0467 : 1999 2õ Ñàâàí. 71. (Òàíà). Ïîëèýòîêñæ¿¿ëñýí ñïèðò áà àëêèëôåíîëûí ñóëüôàò òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 4823 : 1999 2õ Ñàâàíãèéí øèíæèëãýý. Ïîëèýòîêñèëæ¿¿ëñýí ñïèðò áà àëêèëôåíîëûí ñóëüôàò. Óñàíä óóñàõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4491 : 1997 òîäîðõîéëîõ. Êàðáîíàò. ãèäðîêàðáîíàò èîí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS (ISO) 4825 : 1999 2õ Ñàâàí: Õëîð èîíû àãóóëãà Ãèòðìåòðèéí àðãà MNS 3592 : 1983 2õ Óãààëãûí íóíòàã. Íèéò àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ø¿ëò áà òîñíû MNS (ISO) 4862 : 1999 3õ Ñàâàí. Óñòºðºã÷ èîíû êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS ISO 4750 : 1999 5õ Ñàâàí. Ãàäàðãóóãèéí èäýâõò áîäèñ MNS 0241 : 1998 4õ Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí. ×èéã áà äýãäýìòãèé áîäèñûí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ. Ãëèöåðèíèé àãóóëãûã ýçýëõүүíèé øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3586 : 1983 2õ Óãààëãûí íóíòàã. Óñàíä óóñàõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíèé àðãà. MNS 4620 : 1998 4õ Ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñ. õàëäâàðã¿éòýëèéí áîäèñò óñòºðºã÷èéí õýò èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ òèòðìåòðèéí àðãà MNS 4613 : 1998 14 õ Äýýä òîñíû õ¿÷ëèéí àëêàíîëàìèíû äàâñ. Õàðüöàíãóé íÿãòûã òîäîðõîéëîõ. Óñàíä ¿ë óóñàõ õîëüöûã õýìæýýã òîäîðõîéëîõ õýñãèéã MNS 3591 : 1983 2õ Óãààëãûí íóíòàã.40 MNS 4619 : 1998 5õ Àíèîíèò ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñ. Óãààëãûí íóíòàã. Ñóëüôàò èîíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Îðãàíèê áóñ ñóëüôàòûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé øèíæèëãýýíèé àðãà.

50 áîäèñ 71. MNS 2169. Õàíààã¿é íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ.6 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Õ¿÷ëèéí òîîã òîäîðõîéëîõ. MNS 5327 : 2003 3õ Òàðèìàë ýãýë ãàíãàíû ýôèðèéí òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2169. Äóíäàæ äýýæ àâàõ æóðàì. íýãäýë.100. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2169. Íèéëìýë ýôèðèéã òîäîðõîéëîõ.2 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Àöåòàòæóóëñíû äàðààõü ýöèðèéí òîî.100.10 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2169.18 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 2169.100. 2õ MNS 4460 : 1997 2õ Òàðèìàë ãàíãàëàã ãàáåðèéí ýôèðèéí òîñ.55 Ìîä õàìãààëàõ õèìèéí MNS 2169. Ìýäðýõ¿éí ýðõòíýýð òîäîðõîéëîõ.8 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Àíõäàã÷ òîäîðõîéëîõ. MNS 5328 : 2003 3õ Òàðèìàë áàçèëèêèéí ýôèðèéí òîñ. Êàðáîíèëüò êåòîíûã òîäîðõîéëîõ.12 : 1975 5õ Ýôèðèéí òîñ. Óóñàõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ.0 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ.11 : 1975 3õ Ýôèðèéí òîñ.100.3 : 1975 1õ Ýôèðèéí òîñ.1 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 4459 : 1997 Óñóóíû ýôèðèéí òîñ. òîäîðõîéëîõ MNS 2169.9 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 2169. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. óóñàõ áîäèñûã MNS 4466 : 1997 2õ Àäàìûí äàëèéí ýôèðèéí òîñ.7 : 1975 3õ Ýôèðèéí òîñ.13 : 1975 1õ Ýôèðèéí òîñ. ÷ºëººò ýôèðèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ.14 : 1975 4õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 2169. MNS 2169. Òóéëøðàëòûí õàâòãàéä ºíöãèéí ýðãýëòèéí òîîã òîäîðõîéëîõ 71. Ãàðöûã òîäîðõîéëîõ MNS 5329 : 2003 190 3õ . Íýðýãäýõ òåìïåðàòóðûí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ. MNS 4469 : 1997 2õ Òàðèìàë àíõèëóóí ãîíüäíû ýôèðèéí òîñ. MNS 4462 : 1997 Àëüãíû ýôèðèéí òîñ. MNS 2169. àëüäåãèä. Ñïèðòýíä ¿ë òîäîðõîéëîõ. Áàéãàëèéí òîñ MNS 4458 : 1997 2õ Õîíèíû àðöíû ýôèðèéí òîñ. Àíõäàã÷ áà õî¸ðäîã÷ ñïèðòèéã òîäîðõîéëîõ. ñïèðò. Õàéëàõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ. 2õ MNS 4463 : 1997 2õ Èøãýí øàðèëæíû ýôèðèéí òîñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS (ISO) 4864 : 1999 Ñàâàí. Õàíäìàë òîñíû äýãäýìõèé áîäèñûã òîäîðõîéëîõ. Ãýðëèéí õóãàðëûã òîäîðõîéëîõ áà MNS 2169. MNS 5326 : 2003 3õ Òàðèìàë ýãýë ãîíüäíû ýôèðèéí òîñ.16 : 1975 1õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 4468 : 1997 2õ Íàìãèéí ñóðãàðûí ýôèðèéí òîñ. MNS 2169. MNS 2169.5 : 1975 1õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 4464 : 1997 2õ Ýýðýì øàðèëæíû ýôèðèéí òîñ.17 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. MNS 2169.60 MNS 2169. Õóâèéí æèíã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 4865 : 1999 3õ Ñàâàí áà óãààã÷ áîäèñ.4 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Öàðöàõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ. ôåíîëûã MNS 2169.15 : 1975 1õ Ýôèðèéí òîñ.19 : 1975 2õ Ýôèðèéí òîñ. Ñàâàí îðãàíèê õ¿÷ëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 2169. MNS 4467 : 1997 2õ Õýð÷ëýýò áèâëýíöýðèéí ýôèðèéí òîñ. ×èéã òîäîðõîéëîõ. Õàëàò íýãäëèéí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ òèòðìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 4866 : 1999 5õ Ò¿¿õèé áóòàäèåí-ñòèðîëûå êàó÷èê. MNS 4465 : 1997 2õ Àçèéí òºëºã÷ ºâñíèé ýôèðèéí òîñ. MNS 4461 : 1997 2õ Ìîëäàâ øèìýëäýãíèé ýôèðèéí òîñ.45 Õºðãºõ áà õºëäºëòèéí ýñðýã áîäèñ MNS 2169. Ñèëèêîí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Õëîðèäûí ïîòåíöèàìåòðèéí àðãà 4õ àãóóëãà MNS 2169.

MNS 5337 : 2003 1õ Ýôèðèéí òîñ. øèíæèëãýýíèé äýýæ àâàõ æóðàì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO/TR 211 : 2006 3õ Ýôèðèéí òîñ. Õ¿÷ëèéí òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà. Äýýæ àâàõ MNS 5331 : 2003 3õ Òàðèìàë ýìèéí ãîíüäíû ýôèðèéí òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5333 : 2003 Ìîðèí øàðèëæíû øààðäëàãà 3õ ýôèðèéí MNS 5334 : 2003 2õ Òàðèìàë ¿¿ñ¿¿íèé ýôèðèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà òîñ. òîäîðõîéëîõ àðãà.100. ëàâíû òºðëèéí áîäèñûã ÿëãàõ àðãà. Õàð òóãàëãà òîäîðõîéëîõ àðãà.8 öèíåîëûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1120 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñàëüìîíåëè á¿ëãèéí áàêòåðèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. 6õ Íèìáýãèéí ýôèðèéí òîñ MNS 1143 : 2000 4õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. ðÍ-èéã MNS 1533 : 2000 3õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Øîøãîëîõ áà òýìäýãëýãýý õèéõ MNS 5330 : 2003 3õ Õàð øàâàãíû ýôèðèéí òîñ. MNS 5335 : 2003 2õ Òàðèìàë ýìèéí ãîíüäíû ýôèðèéí òîñ. Òèìîëûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 8899 : 2004 MNS 1131 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í.70 Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. òîñ. Êàðâîíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1091 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS ISO 1342 : 2004 9õ Ýìèéí ø¿¿äýð áóòíû ýôèðèéí òîñ MNS ISO 9844 : 2004 Ãàøóóí æ¿ðæèéí ýôèðèéí òîñ Õ¿íöëèéí MNS 1196 : 2000 4õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO/TR 212 : 2006 Ýôèðèéí òîñ. Ýíýòõýãèéí õýýðèéí áàòðàøèéí ýôèðèéí òîñ 3õ 4õ MNS ISO/TR 210 : 2006 6õ MNS 1474 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. 1. MNS 5336 : 2003 2õ Òàðèìàë ýãýë ãîíüäíû ýôèðèéí òîñ. MNS ISO 3140 : 2004 2õ Ìåõàíèêààð ãàðãàæ àâñàí õÿòàä àìòàò æ¿ðæíèé ýôèðèéí òîñ MNS ISO 3528 : 2004 5õ Èòàëè õýâøëèéí áýðñ¿¿ò æ¿ðæíèé ýôèðèéí òîñ MNS 1210 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Àíãëè. ¯ñíèé õàã àðèëãàõ òîñ. MNS ISO 3760 : 2004 5õ Òàðèìàë öîîõîð ìàéëçûí ýôèðèéí òîñ MNS 1363 : 2000 5õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 5338 : 2003 2õ Òàðèìàë ýãýë ãàíãàíû ýôèðèéí òîñ. MNS ISO 856 : 2004 3õ Ôðàíö. ¯íýðòýí. Èòàëè. Ñàâëàõ áà õàäãàëàõ Òàðèìàë õèëýí öýöãèéí ýôèðèéí òîñ. Çýñèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ¯íñíèé õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS ISO 758 : 2007 3õ Үéëäâýðëýëä àøèãëàõ õèìèéí øèíãýí áүòýýãäýõүүí. Öåëüñèéí 200ñ òåìïåðàòóðò íÿãò òîäîðõîéëîõ Òåõíèêèéí 71. Í¿¿ð öýâýðëýõ ñ¿¿í øèíãýí. Àíåòîëûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS 1021 : 1999 5õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ýôèðèéí òîñ. åðºíõèé òîîã òîäîðõîéëîõ. Òîñ. 191 . MNS ISO 3527 : 2004 6õ Òàðèìàë ÿíøóéí ¿ð æèìñíèé ýôèðèéí òîñ MNS ISO 9841 : 2004 Ýìèéí áàëóóíû ýôèðèéí òîñ 4õ Áàêòåðèéí MNS 1595 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 3165 : 2007 10 õ Үéëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòààð àøèãëàõ õèìèéí áүòýýãäýõүүíýýñ äýýæ àâàõ-Äýýæ àâàõ үåèéí àþóëãүé àæèëëàãàà MNS 5332 : 2003 4õ ¯õðèéí í¿äíèé íàâ÷íû ýôèðèéí òîñ. ÀÍÓ-ûí òàðèìàë ÷èíæ¿¿ëýã áàòðàøèéí ýôèðèéí òîñ MNS ISO 9776 : 2004 7õ Õÿòàä. Àðèóí öýâðèéí õýðýãëýë Ëèíàëîëûí MNS 0981 : 1999 7õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Õèìèéí MNS 1569 : 2000 4õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Óñíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà.

Êëîñòðèäóì áàêòåðèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. ìàãíèéí êîðáîíàòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4819 : 1999 5õ ¯íýðòýí ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 5261 : 2003 3õ Ñàëôåòêà. Ìýäðýõ¿éí ýðõòíèé òóñëàìæòàéãààð õèéõ øèíæèëãýýíèé àðãà. Òîñ. õ¿¿õäèéí æèâõ. áàêòåðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºãö ¿¿ñãýã÷èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Äóëààíû Óðóóëûí MNS 4362 : 1999 7õ Ãàðûí òîñ. MNS 4965 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. ñïèðò. ÌNS 5444 : 2005 3õ Äààâóó. Ìèêðîáèîëîãèéí øààðäëàãûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò. Àìíû õºíäèéí ¿íýð äàðàã÷. Ìàãíèéí èñýë òîäîðõîéëîõ MNS 2173 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Áè÷èë àìü ñóäëàëûí øèíæèëãýýã áýëòãýõ æóðàì. Õºëèéí ò¿ðõëýã. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4616 : 1998 ¯íýðòýé óñ. MNS 5341 : 2003 4õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Ïñåäîìîíàñ àýðóãèíîñ áàêòåðèéã èëð¿¿ëýõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4401 : 1999 7õ ¯íýðòýí ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4575 : 1998 4õ Ãåëèí áүòýýãäýõүүí. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà öàöëàãà. Ãîî çàñëûí á¿ðõýâ÷ 192 . Õóâèéí æèí òîäîðõîéëîõ. MNS 4960 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Öàéðûí èñýë òîäîðõîéëîõ MNS 1910 : 2000 3õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4821 : 1999 3õ ¯íýðòýí ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. ¯íýð (óñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4453 : 1997 5õ Ñïèðò àãóóëñàí ãîî ñàéõíû áүòýýãäýõүүí. MNS 5339 : 2003 5õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Àðèóí öýâðèéí öààñ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 4273 : 1995 8õ Àõóéí õýðýãëýýíèé öààñ. ¿íýðò íýãäýë) -èéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS 4360 : 2007 4õ Ãîî ñàéõíû áүòýýãäýõүүí. àðèóí öýâðèéí õýðýãëýëä öàõèóðûí èñýë òîäîðõîéëîõ àðãà Øàìïóíü. Ýôèðèéí òîîã òîäîðõîéëîõ MNS 1902 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 4961 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 1636 : 2000 3õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òýæýýëò áè÷èë óðâàëæ áýëòãýõ. áóäàãíû õ¿÷ëèéí òîî òîäîðõîéëîõ MNS 2227 : 2000 11 õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 4964 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 5448 : 2005 2õ Ø¿äíèé îîíä õººñðºëò òîäîðõîéëîõ àðãà 4õ MNS 5449 : 2005 2õ Ø¿äíèé îîíä êàëüöè. Ýøèðõè MNS 4962 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. øèâýð àðèëãàã÷. Õөëèéí Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. Åðөíõèé øààðäëàãà MNS 4591 : 2004 10 õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëä òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà òåõíèêèéí MNS 4576 : 1998 4õ Ãåëèí áүòýýãäýõүүíèéã øàëãàõ àðãà MNS 4615 : 1999 4õ ¯íýðòýí ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Øàëãàõ àðãà MNS 5340 : 2003 5õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Æèíãèéí àðãà MNS 1827 : 2000 4õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Øàëãàõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 1598 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Á¿òýýãäýõ¿¿íä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãà. ªíäºð ìîëåêóëò òîñíû õ¿÷ëèéã òîäîðõîéëîõ MNS 1840 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4455 : 1999 4õ Øàìïóíü áà óñ õººñð¿¿ëýã÷. MNS 4820 : 1999 3õ Үíýðòýí ãîî ñàéõíû áүòýýãäýõүүí. MNS 4959 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. ÷èéãø¿¿ëýã÷ òîíèê. MNS 4963 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ãàäàðãóóãèéí èäýâõèò áîäèñûí æèíãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. òîãòâîðòîé áàéäàë MNS 1905 : 2000 2õ ¯íýðòýí ãîî çàñëûí á¿òýýãäýõ¿¿í. àðèóí öýâðèéí öààñ. Ñòàôèëëîêîêê áàêòåðèéí òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà.

Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5805:2007 3õ Ãîî ñàéõíû á òýýãäýõ í. MNS 1935 : 1974 4õ ßñíû öàâóóíû øèíæèëãýýíèé àðãà. 2õ MNS 4213 : 1994 4õ Ýýäìýíöðèéí øèíãýí öàâóó MNS 5689 : 2006 3õ ñíèé áóäãàíä àììîíèéí àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5716:2007 3õ Ãîî ñàéõíû á òýýãäýõ í. Áàéãàëèéí ãàðàëòàé ò¿¿õèé áîëîâñðóóëñàí öàâóó Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4744 : 1999 4õ Ëàà. MNS 5579 : 2005 4õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñîðìóóñíû áóäàã. ÌNS 5445 : 2005 3õ Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íä ôîðìàëüäåãèä òîäîðõîéëîõ àðãà áóäàã ÌNS 5446 : 2005 Íèéëýã ïîëèìåð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 21148 : 2007 17 õ Ãîî ñàéõíû á òýýãäýõ í. 2õ 193 . Íÿðàéí MNS 4742 : 1999 6õ Öàâóó. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Íóíòàã ýíãýñýã. ¿ñëýã ýäëýë. ÌNS 5491 : 2005 4õ Áèîòóðøèëòàíä àìüòäûã ñîíãîæ áýëòãýõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ðåçèí áà ðåçèí óëíû ýëýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Áàéãàëèéí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýäýýð áîëîâñðóóëñàí öàâóó Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 5690 : 2006 3õ ñíèé áóäàã íàéðóóëàõ èäýâõæ ëýã÷ óóñìàëä óñò ð ã÷èéí õýò èñëèéí àãóóëàìæ òîäîðõîéëîõ àðãà.80 áîäèñ ôîðìàëüäåãèä MNS 5792 : 2007 3õ Àðüñíû ãðàëòàé öàâóó. ïîëèìåð ìàòåðèàëààð õèéñýí òîãëîîìä áóäãèéí òîãòâîðæèëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà Óñ öýâýðø¿¿ëýõ õèìèéí MNS 0317 : 1966 Ǻºëð¿¿ëýã÷ áîäèñ òîäîðõîéëîõ. MNS 2540 : 1978 2õ Òåðìîïëàñòèê öàâóóíû 纺ëðºõ òîäîðõîéëîõ àðãà. àõóéí áîëîí ãîî á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òóðøëàãûí àìüòàíä áèîòóðøèëòûí àðãà ñàéõíû òóðøèõ MNS 5577 : 2005 4õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. èäýâõèéã MNS 5795 : 2007 5õ Ýýäýìöðèéí íóíòàã öàâóóã øèíæëýõ øèíæèëãýýíèé àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. MNS 3377 : 1982 5õ Ðåçèí ñóíàëòûí ¿åèéí óÿí õàòàí áàò áºõèéí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3984 : 1987 Òàìãàíû òîñ MNS 4741 : 1999 4õ Öàâóó.100. MNS 2536 : 1978 3õ òîãëîîìä MNS 5447 : 2005 3õ Äààâóó. Íÿí ñóäëàë. MNS 5578 : 2005 4õ Ãîî ñàéõíû á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Øàõìàë ýíãýñýã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 71. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 2535 : 1978 5õ Äèñïåðñèéí áà îðãàíèê óóñãàã÷òàé öàâóóã øèíæëýõ àðãà. òåìïåðàòóðûã øèíæëýõ MNS 5797 : 2007 12 õ Ôåíîëôîðìàëüäåãèäèéí øèíãýí öàâóóã øèíæëýõ øèíæèëãýýíèé àðãà.100. MNS 5796 : 2007 7õ Êàðáîôîðìàëüäåãèäèéí öàâóóã øèíèëãýýíèé àðãà. MNS 2541 : 1978 2õ Ðåçèíû õóâèéí æèí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Øèíãýí ýíãýñýã. ýäýýð MNS 4743 : 1999 4õ Ëàà. MNS 2537 : 1978 2õ Ðåçèíû óðàãäàëòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0524 : 1987 13 õ Õ¿õýðæ¿¿ëñýí òîñíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. õàòóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýý õèéõ åð íõèé àðãà÷ëàë. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà öàöëàãà. MNS 5806:2007 3õ Ãîî ñàéõíû á òýýãäýõ í. Ñîðìóóñíû øèíæëýõ õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. àæèãëàëò õèéõ àðãà ÌNS 5492 : 2005 4õ Õèìèéí áîäèñ.99 Õèìèéí ¿éëäâýðèéí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í 5õ áà óóñìàëûí MNS 5793 : 2007 10 õ Àðüñíû ãàðàëòàé öàâóóã øèíæëýõ øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 5794 : 2007 3õ Ýýäýìöðèéí íóíòóã öàâóó.

01 Õèìèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.120.120 Õèìèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ 71.20 Áîñîî áàãàíà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.30 Äóëààí ñîëèëöóóð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71.120.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS GOST 14231 : 2007 Êàðáîôîðìàëüäåãèäèéí øààðäëàãà.120.99 Õèìèéí ¿éëäâýðèéí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 194 .120.10 Óðâàëûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã ñàâ áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 71. Òåõíèêèéí 6õ MNS GOST 20907 : 2007 Ôåíîëôîðìàëüäåãèäèéí øèíãýí öàâóóã øèíæëýõ øèíæèëãýýíèé àðãà. 71.120. 5õ öàâóó.

×èéãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0393 : 1989 4õ Õàòóó ò¿ëø. øàòàõ çàíàð. àíòðàöèò. ÷óëóóí í¿¿ðñ. MNS 4409 : 1996 10 õ Õ¿äðèéí äàëä óóðõàéä øïóð öýíýãëýõ òºõººðºìæ "Õýðëýí-5". Õ¿ëðèéí àçîòûí àãóóëãûã Êüåëüäàëèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ. MNS 0668 : 1988 7õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. Äýãäýìõèé áîäèñûí ãàðöûã òîäîðõîéëîõ àðãà. øàòàõ çàíàð. Ãóìèíû õ¿÷ë¿¿äèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. øàòàõ çàíàð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0893 : 2001 3õ Õ¿ðýí. øàòàõ çàíàð. àíòðàöèò. òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0653 : 1988 5õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. Òàéëáàð òîëü 73. àíòðàöèò. àíòðàöèò. àíòðàöèò. øàòàõ çàíàð. óñòºðºã÷. àíòðàöèò. õ¿÷èëòºðºã÷ òîäîðõîéëîõ àðãà. Íýð òîìú¸î òîäîðõîéëîëò 2õ óóðõàéí í¿¿ðñ. ÷óëóóí í¿¿ðñ. èë óóðõàé MNS 0888 : 1983 2õ Í¿¿ðñò õîòãîðûí óóðõàéí í¿¿ðñ. àíòðàöèò. ãàðöûã MNS 0415 : 1989 3õ Õ¿ðýí í¿¿ðñíèé îðä ãàçðûí àíãèëàë. MNS 2053 : 1974 13 õ Óóëûí çóðàãëàëûí áàðèìò áè÷èã. Äàâõàðãûí äýýæ àâàõ àðãà. àíòðàöèò. MNS 0669 : 1987 14 õ Õàòóó ò¿ëøèéã øàòààõàä ãàðàõ èë÷ëýãèéí äýýä õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. àíòàðöèò.020 Óóë óóðõàé.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0655 : 1979 5õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. MNS 1621 : 2001 Êîêñ. MNS 0667 : 1980 6õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. Õ¿ëýðèéí í¿¿ðñòºðºã÷. Îãòëîëûí Òýäãýýðèéí õýìæýýã òîîöîõ àðãà. øàòàõ çàíàð. MNS 1622 : 1972 4õ Õ¿ðýí. øààðäëàãà Òåõíèêèéí MNS 1089 : 1990 Øàðûí ãîëûí øààðäëàãà. ÷óëóóí í¿¿ðñ. àíòðàöèò. ÀØÈÃÒ ÌÀËÒÌÀË 73. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. ÷óëóóí í¿¿ðñ. æèæãýðñýí øèðõýãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ õÿíàëòûí äýýæèéã òóðøèõ MNS 4056 : 1989 8õ Óóëûí õàéãóóëûí ìàëòàëò. ÷óëóóí í¿¿ðñ. ¯çýãäýõ ÷óëóóëàã. MNS 1618 : 2001 13 õ Õ¿ðýí. MNS 0308 : 1981 3õ Íàëàéõûí äàëä óóðõàéí í¿¿ðñ. øàòàõ çàíàð. Òåõíèêèéí òºðºë. øàòàõ çàíàð. ¯éëäýõ ä¿ðýì. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí êàðáîíàòûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0654 : 1979 6õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. MNS 0889 : 1991 Òàâàí òîëãîéí øààðäëàãà. 73 ÓÓË ÓÓÐÕÀÉ. MNS 1068 : 2001 2õ Àäóóí÷óëóóíû óóðõàéí í¿¿ðñ. Òåõíèêèéí 3õ óóðõàéí í¿¿ðñ. Õ¿ëýýí àâàõ æóðàì Í¿¿ðñ MNS 1057 : 1983 2õ Áàÿíòýýãèéí óóðõàéí í¿¿ðñ. èë÷ëýãèéí äîîä õýìæýýã òîîöîîëîõ àðãà. MNS 1623 : 2001 5õ ×óëóóí í¿¿ðñíèé èñýëäýõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà 195 12 õ Ôîñôîðûí àãóóëàìæèéã . MNS 3951 : 1986 7õ Ãåîäåçè. ¯íñëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Á¿ëýãëýëèéí øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 0652 : 1979 6õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ.040 MNS 0894 : 2001 5õ Õ¿ðýí. MNS 0891 : 2006 2õ Îðîí íóòãèéí óóðõàéí í¿¿ðñ. MNS 0427 : 1989 4õ ×óëóóí í¿¿ðñíèé îðä ãàçðûí àíãèëàë. MNS ISO 9045 : 2001 7õ ¯éëäâýðëýëèéí øèãø¿¿ð áà øèãøèõ àðãà. øàòàõ çàíàð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

ìàãíèéí àãóóëãûã ñïåêòîãðàôèêèéí àðãààð øèíæëýõ MNS 4905-1 : 2000 7õ Êîêñ. Õýìæýýã øèãøèæ øèíæëýõ ÷èéã MNS 5096 : 2001 Øèâýý-Îâîîãèéí øààðäëàãà MNS 3665 : 1984 17 õ ×óëóóí í¿¿ðñ. Äàâèðõàéí ãàðö áà åðºíõèé ÷èéãèéí àãóóëàìæèéí òºëºâò òºðºëæ¿¿ëýí àíãèëàõ òýñâýðëýõ MNS ISO 157 : 2001 18 õ Í¿¿ðñ. Äýýæ àâàõ ¿ç¿¿ëýëòèéã MNS 3710 : 1984 8õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. ÷óëóóí í¿¿ðñ. Øèíæèëãýýíèé äýýæèí äýõ äýãäýìõèé áîäèñûí ãàðöûã òîäîðõîéëîõ. Ò¿¿âýð äýýæ áýëòãýõ àðãà MNS 5042 : 2006 3õ “Ýëäýâ”-èéí óóðõàéí í¿¿ðñ. Äýýä MNS ISO 1953 : 2001 15 õ ×óëóóí í¿¿ðñ. àíòðàöèò. ÷óëóóí í¿¿ðñ. àíòðàöèò. Õ¿õðèéí õýëáýðèéã òîäîðõîéëîõ MNS 3217 : 1982 16 õ Õàòóó ò¿ëø. øàòàõ çàíàð. ÿíç á¿ðèéí òºëºâòýé ò¿ëøíèé øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã øèëæ¿¿ëýí òîîöîõ òîìú¸î. MNS 3903 : 1986 í¿¿ðñ. 1-ð õýñýã: Õî¸ð çóóõíû àðãà Áóòàðìàãèéí MNS 2719 : 2001 2õ Õ¿ðýí. Í¿¿ðñòºðºã÷ òîäîðõîéëîõ. ªíäºð òåìïåðàòóðò øàòààõ àðãà 7õ 196 . MNS 1955 : 1974 6õ Õ¿ðýí áà ÷óëóóí í¿¿ðñ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 2717 : 2001 2õ Õ¿ðýí. àíòðàöèò. ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàëóóí MNS ISO 2950 : 2001 2õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. áýëòãýõ MNS ISO 562 : 2001 7õ ×óëóóí í¿¿ðñ áà êîêñ. ¯íñíèé õàéëàõ òîäîðõîéëîõ àðãà. ìåõàíèê áºõ áàòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. àíòðàöèò. MNS 3666 : 1984 35 õ ×óëóóí í¿¿ðñ. Ïåòðîãðàôûí á¿òöèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Àíòðàöèò. Àøèãëàëòûí äýýæ àâàõ MNS 2921 : 1980 3õ ×óëóóí í¿¿ðñ. òºìºð. ÷óëóóí í¿¿ðñ. Õ¿õýð òîäîðõîéëîõ àðãà. 1-ð õýñýã: Åðºíõèé øèíæèëãýý áîëîí ÷èéãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõîä çîðèóëæ äýýæ àâàõ ñàðíèëûí èëãýã÷èéã MNS ISO 14180 : 2001 17 õ Õàòóó ýðäýñ ò¿ëø. ¯íñýí äýõü öàõèóð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 351 : 2001 8õ Õàòóó ýðäýñ ò¿ëø. Ïëàñòîìåòðèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. Ëèáèõèéí àðãà òåìïåðàòóðûã áà óñòºðºã÷ MNS ISO 609 : 2003 13 õ Õàòóó ýðäýñ ò¿ëø. Äýãäýìõèé áîäèñûí ãàðöûã òîäîðõîéëîõ MNS 2732 : 2001 2õ Õ¿ðýí. Øóóä ýçýëõ¿¿íèé àðãà MNS 3663 : 1984 24 õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. MNS ISO 1015 : 2001 5õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. 2õ óóðõàéí MNS ISO 1988 : 2001 130 õ ×óëóóí í¿¿ðñ. MNS 1745 : 1973 3õ Âàãîíä í¿¿ðñ à÷èõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õàòóó ò¿ëø. Íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. îéëòûí òîäîðõîéëîõ àðãà. Äýýæ àâàõ çàð÷èì. Õ¿õðèéí åðºíõèé õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. õºíãºíöàãààí. ªíäºð òåìïåðàòóðò øàòààõ àðãà MNS 2718 : 2001 2õ Õ¿ðýí. Í¿¿ðñíèé äàâõàðãààñ äýýæ àâàõ çààâàð MNS 3818 : 2001 2õ Áàãàíóóðûí óóðõàéí í¿¿ðñ. ¯ç¿¿ëýëòèéí íýð òºðºë MNS 4057 : 1988 8õ Õàòóó ò¿ëø. MNS 1744 : 1982 13 õ Õàòóó ò¿ëø. ×èéãèéí òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4046 : 1988 14 õ Õàòóó ò¿ëø. Òåðìîàíòðàöèò. ßíç á¿ðèéí òºëºâòýé ò¿ëøíèé øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã øèëæ¿¿ëýí òîäîðõîéëîõ MNS 3452 : 1983 7õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. MNS 3904 : 1986 25 õ Äýýæ àâàõ áà øèíæèëãýýíä áýëòãýõ ¿åèéí àëäààã òîäîðõîéëîõ àðãà . ×èéãèéã òîäîðõîéëîõ õóðäàâ÷èëñàí àðãà MNS 1982 : 1974 25 õ ×óëóóí í¿¿ðñíèé êîêñ. MNS ISO 1170 : 2001 5õ Í¿¿ðñ áà êîêñ. àíòðàöèò. Òåõíèêèéí MNS ISO 5069-1 : 2001 4 õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áîëîí ëèãíèò. õýìæýýã MNS ISO 625 : 2003 13 õ Õàòóó ýðäýñ ò¿ëø. Í¿¿ðñòºðºã÷ áà óñòºðºã÷ òîäîðõîéëîõ. àíòðàöèò ãàðàë ¿¿ñýë áîëîí òåõíîëîãèéí ïàðàìåòð¿¿äýýð àíãèëàõ àíãèëàë MNS 3664 : 1984 8õ Õ¿ðýí ÷óëóóí í¿¿ðñ. ÷óëóóí í¿¿ðñ. õýìæýýíèé àíãèëàëò MNS ISO 5071-1 : 2001 7 õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. àíòðàöèò áà îðãàíèê õàòóó áîäèñ. Öîîíîãîîñ äýýæ àâàõ. àíòðàöèò. Õàãàñ êîêñæóóëàëòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãàðöûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèíæëýõ ¿ç¿¿ëýëòèéí òýìäýãëýë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3902 : 1986 6õ Õàòóó ò¿ëø.

Õèìèéí çàäëàí øèíæèëãýýíèé åðºíõèé øààðäëàãà. Õî¸ð âàëåíòòàé òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS ISO 5072 : 2003 7õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. Õóðààâàð áà èñìýã. Àãëîìåðàò áà îêàòûø. Øóóä áóñ æèíãèéí àðãà MNS 1661 : 1983 4õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Àãðîìåðàò îêàòûø. ÷èéã MNS 5325 : 2003 2õ “Òýâøèéí ãîâü”-èéí óóðõàéí í¿¿ðñ. MNS 1709 : 1980 4õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5244 : 2003 “Õàðòàðâàãàòàé”-í øààðäëàãà 2õ óóðõàéí í¿¿ðñ. Òºìðèéí åðºíõèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé àðãà. Òåõíèêèéí MNS 1666 : 1983 3õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Ñ¿¿ìãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí áà ýçëýõ¿¿íèé àðãà. Òèòàíû õî¸ð÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. MNS 5674 : 2006 2õ Í¿¿ðñíèé äýýæèíä çàðèì ýëåìåíòèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ðåíòãåíôëóîðåñöåíöèéí àðãà MNS 1708 : 1980 8õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Òåõíèêèéí åð íõèé øààðäëàãà. Àãëîðåìàò áà îêàòûø. Òåõíèêèéí åð íõèé øààðäëàãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Øàòäàã çàíàðûí òîñíû ãàðöûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 589 : 2003 9õ ×óëóóí í¿¿ðñ. Õàãàñ ìèêðî Êüåëäàëèéí àðãà MNS 1663 : 1983 6õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Öàéðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ïîëÿãðàôèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. Ìûøüÿêèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí áà ïîòåíöèîìåòðèéí àðãà. Õóðààâàð áà èñìýã. Àãëîìåðàò áà îêàòûø. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1687 : 1983 2õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Ãèãðîñêîïûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS ISO 5068 : 2003 6õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. Õàð òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ Ïîëÿðîãðàôèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. MNS 5675 : 2006 2õ Í¿¿ðñíèé èë÷ëýã òîäîðõîéëîõ ò¿ðãýâ÷èëñýí àðãà MNS 5679 : 2006 3õ Øàõìàë ò ëø. MNS 5673 : 2006 Í¿¿ðñíèé ¿íñëýã ôëóîðåñöåíöèéí àðãà 4õ òîäîðõîéëîõ ðåíòãåí- MNS 1707 : 1983 3õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. MNS SH/T 0508 : 2007 13 õ ãàðöûã MNS 1712 : 1983 2õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. MNS 5531 : 2005 2õ Ýðýýí-èéí óóðõàéí í¿¿ðñ. Áàðèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ Ãðàâèìåòðèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. Íèéò ÷èéãèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 5073 : 2003 7õ Õ¿ðýí í¿¿ðñ áà ëèãíèò. MNS 5680 : 2006 3õ Áðèêåò ò ëø. Ãóìèíû òîäîðõîéëîõ 73. MNS ASTM D 3904 : 2007 Øàòäàã çàíàðûí òîñíû Ôèøåðèéí àðãà. Åðºíõèé øèíæèëãýýíèé òóðøèëòûí äýýæèí äýõ ÷èéãèéã àçîòààð õàòààæ òîäîðõîéëîõ MNS ISO 331 : 2003 5õ Í¿¿ðñ. ÷óëóóí í¿¿ðñ. Õèìèéí õîëáîîò óñíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèíæèëãýýíèé äýýæèí òîäîðõîéëîõ. MNS ISO 11722 : 2003 5õ Õàòóó ýðäýñ ò¿ëø. MNS ISO 335 : 2005 5õ Õàòóó í¿¿ðñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1706 : 1980 5õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Àãëîìåðàò áà îêàòûø. Àãëîìåðàò áà îêàòûø. Àçîòûã òîäîðõîéëîõ. Õðîìûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí áà ïîòåíöèîìåòðèéí àðãà. MNS ISO 501 : 2003 8õ Í¿¿ðñ. Íóíòàãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ-Ðîãà ñîðèëò MNS 5243 : 2003 2õ “Íàðèéí ñóõàéò”-ûí óóðõàéí í¿¿ðñ. Øóóä æèíãèéí àðãà äýõ MNS 1668 : 1980 3õ Òºìðèéí áà ìàíãàíû õ¿äýð áàÿæìàë. Õóðààâàð áà èñìýã. MNS 1664 : 1983 3õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Çýñèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. Àãëîìåðàò áà îêàòûø. Àãðîìåðàò îêàòûø. Õóðààâàð áà èñìýã. òîäîðõîéëîõ MNS 2269 : 1989 8õ 197 19 õ . Õàðüöàíãóé áîäèò íÿãò áà õàðüöàíãóé ìýäðýãäýõ íÿãòûã òîäîðõîéëîõ MNS 1667 : 1983 8õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Òèãåëèéí àðãààð õººëòèéí çýðãèéã òîäîðõîéëîõ MNS ISO 333 : 2003 8õ Í¿¿ðñ. ×èéãèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ.060 Òºìºðëºã àøèãò ìàëòìàë áà òýäãýýðèéí áàÿæìàë õ¿÷ë¿¿äèéã MNS 1660 : 1983 4õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë.

Õóðààâàð áà èñìýã.060. Õ¿õðèéí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ ñóëüôàò áàðèéí æèíãèéí àðãà MNS (ISO) 9683:2000 12 õ Òºìðèéí õ¿äýð. Âàíàäûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ. àãëîìåðàò. Øèíæèëãýýíèé äýýæèéí ãèãðîñêîï ÷èéãèéã òîäîðõîéëîõ. Êàëüöè. õîðãîëæèí. Øèðõýãèéí á¿òöèéí øèíæèëãýýíä äýýæ àâàõ áà áýëòãýõ àðãà. ÁÔÃÀ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 2927 : 1980 8õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Õóðààâàð áà èñìýã. áàÿæìàë àãðîìåðàò. ÷èéãëýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèêåëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòð áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. õ¿äýðò ôîñôîðûí (V) èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 3555 : 1983 14 õ Ìàíãàíû õ¿äýð áàÿæìàë àãðîìåðàò. àãëîìåðàò. õ¿äýðò öàõèóðûí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà MNS 3975 : 1987 198 13 õ .01 Òºìºðëºã àøèãò ìàëòìàëûí íèéòëýã àñóóäàë Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Æèíãèéí áà Êàðë Ôèøåðèéí àðãà á¿ðýí 73. ×èéãëýãèéã òîäîðõîéëîõ õ¿íä õýìæëèéí àðãà. áýëòãýõ. MNS 5399-1 : 2004 5õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Øèðõýãëýëèéí á¿òöèéí òóðøèëòàíä çîðèóëæ ñîðüö àâàõ áà ò¿¿íèéã áýëòãýõ àðãà. MNS 2926 : 1980 15 õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Àòòåñòàò÷èëñàí ñòàíäàðò çàãâàð.060. àòîì øèíãýýëòèéí. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2339 : 1989 16 õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Õèìèéí øèíæèëãýýíä ñîðüö àâàõ áýëòãýõ. õóðààâàð áà èñìýã êàëüöèéí áîëîí ìàãíèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ êîìïëåêñîìåòðèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà MNS 2627 : 1989 9õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. ÷èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. îêàòûø Õàéëóóëàëòûí àíãèæðóóëàõ ïðîöåññûí ¿å äýõ áàò áýõèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 5399-5 : 2004 8õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé çîðèóëàëòààð ò¿¿íèéã áýëòãýõ áà àòòåñòàò÷èëàõ MNS 4059 : 1988 4õ 20Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. MNS 4061 : 1988 2õ Òºìðèéí õ¿äýð. MNS (ISO) 3886:2000 14 õ Òºìðèéí õ¿äýð.060. Äèöèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí. õ¿äýðò òºìðèéí (III) èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 1714 : 1983 3õ Ìàíãàíû õ¿äýð.20 Ìàíãàíû õ¿äýð MNS 5399-2 : 2004 8õ Óóëûí ÷óëóóëàã. MNS (ISO) 4689:2000 12 õ Òºìðèéí õ¿äýð. õ¿äýðò äýýæèíä òèòàíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 3974 : 1987 6õ Ìàíãàíû õ¿äýð áàÿæìàë àãðîìåðàò. Õóðààâàð áà èñìýã. õ¿äýðò õºíãºí öàãààíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 312:2000 4õ Ìàíãàíû õ¿äýð. Àðãàëæ áà õîðãîëæ.10 Òºìðèéí õ¿äýð MNS 1704 : 1980 4õ Òºìðèéí õ¿äýð. Õºíãºí öàãààíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ êîìïëåêñîìåòðèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. õ¿äýðèéí ñèëèêàòûí øèíæèëãýýíèé äýýæèéí çàäàðãàà MNS ISO 3087 : 2001 16 õ Òºìðèéí õ¿äýð. Õèìèéí çàäëàí øèíæèëãýýíä ñîðüö. Èäýâõòýé õ¿÷èëòºðºã÷èéí íàéðëàãûã ìàíãàíû õî¸ð÷ èñëèéí õýëáýðýýð èëýðõèéëæ òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé àðãà MNS 5399-3 : 2004 9õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Ôèçèêèéí øèíæèëãýýíä çîðèóëæ ñîðüö àâàõ áà ò¿¿íèéã áýëòãýõ àðãà. áàÿæìàë. êîìïëåêñíîìåòðèéí àðãà. 73. MNS 5399-4 : 2004 8õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Õóðààâàð áà èñìýã. Àðãàëæ áà õîðãîëæ. Ôîñôîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. àãëîìåðàò. Ìàíãàíû íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 2924 : 1980 5õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. õóðààâàð èñìýã. MNS 4058 : 1988 15 õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. MNS ISO 3082 : 2001 67 õ Òºìðèéí õ¿äýð. Áîäèò ýçëýõ¿¿í íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Âàíàäûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí äºëèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 2928 : 1980 13 õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. áàÿæìàë. MNS (ISO) 9684:2000 15 õ Òºìðèéí õ¿äýð. Ìàãíèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí. àâàõ. Óëàéñãàõ ¿åä ãàðàõ ìàññûí àëäàãäëûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2925 : 1980 38 õ Òºìðèéí õ¿äýð áàÿæìàë. Àðãàëæ áà õîðãîëæ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 73. õ¿íä õýìæëèéí àðãà. MNS 5400 : 2004 8õ Óóëûí ÷óëóóëàã. Äýýæ àâàõ áà áýëòãýõ æóðàì îêàòûø MNS ISO 11459 : 2001 15 õ Òºìðèéí õ¿äýð.

060. Ìîëèáäîâàíàäàòûã ãàðãàí àâàõôîòîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 5975:2000 7õ Õðîìûí õ¿äýð.30 Õðîìûí õ¿äýð MNS (ISO) 6129:2000 2õ Õðîìûí õ¿äýð. Åð íõèé çààâàð MNS 2752 : 1979 2õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS 2885 : 1979 4õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. Æèíãèéí àðãà. Íèéò öàõèóðûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí áîëîí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí íýãäìýë àðãà MNS 2883 : 1979 3õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS (ISO) 4298:2000 6õ Ìàíãàíû õ¿äýð áà áàÿæìàë. Ø¿ëòëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1683 : 1980 4õ Õºíãºí öàãààíû èñýë. Õºíãºí öàãààíû íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ êîìïëåêñîíîìåòðèéí àðãà MNS 2753 : 1979 5õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS 1679 : 1983 2õ Õºíãºí öàãààíò øàâàð ãëèíî-çåì. êàëèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ äºëèéí ôîòîìåòðèéí àðãà MNS 2756 : 1979 5õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. êîìïëåêñíîìåòð. MNS (ISO) 6607:2000 10 õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Ìûøüÿêèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 199 . Ìàíãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1715 : 1980 2õ Õºíãºí öàãààíû èñýë. Ôîñôîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. Íèéò í¿¿ðñòºðºã÷èéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Í¿¿ðñíèé õ¿÷ëèéí (êàðáîíàòûí) í¿¿ðñòºðºã÷èéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà. Öàõèóðûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà 73. MNS (ISO) 6629:2000 3õ Õðîìûí õ äýð áà áàÿæìàë. MNS (ISO) 6606:2000 5õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Âàíàäûí òàâ÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà MNS 2757 : 1979 3õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Øèíæèëãýýíèé äýýæèéí ãèãðîñêîï ÷èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ. Ôîñôîðûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ àíãèæðóóëñàí ìîëèáäîôîñôàò ôîòîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 5890:2000 4õ Ìàíãàíû õ¿äýð áà áàÿæìàë. Òºìðèéí äóòóó èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèéò òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.40 Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð MNS 2755 : 1979 4õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Êîáàëüòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 10750Ñ äàõü ìàññûí àëäàãäëûã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà MNS 2882 : 1979 4õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS (ISO) 2598-1:2000 13 õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Âèñìóòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS ISO 6154 : 2001 18 õ Õðîìûí õ¿äýð. Åðºíõèé çààâàð MNS 4781 : 1999 5õ Ìàíãàíû õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS (ISO) 8889:2000 5õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Öàõèóðûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ ìîëåêóë øèíãýýëòèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 4782 : 1999 12 õ Ìàíãàíû õ¿äýð. Âàíàäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 1719 : 1980 6õ Õºíãºí öàãààíû èñýë. Íàòðè. Õðîìûí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õºíãºí öàãààí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòð. Êàëüöè áà ìàãíèéí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 5997:2000 9õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. 73. àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. Òèòàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèêåëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2884 : 1979 3õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìàíãàíû õ¿äýð áàÿæìàë àãðîìåðàò. Õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ.060. Øèíæèëãýýíèé äýýæ äýõ ãèãðîñêîï ÷èéãøèëèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà MNS 2751 : 1979 4õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Äýýæèéã çàäëàõ áà óóñìàë áýëòãýõ àðãà MNS 2881 : 1979 3õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. MNS 1681 : 1980 4õ Õºíãºí öàãààíû èñýë. Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 2879 : 1980 8õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Äýýæ áýëòãýõ MNS 2754 : 1979 7õ Õðîìûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. Ìàíãàíû íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ ïîòåíöèàìåòðèéí àðãà MNS 4780 : 1999 4õ Ìàíãàíû õ¿äýð áà áàÿæìàë. Ñóëüôàò áàðèéí æèíãèéí àðãà áà øàòààëãàíû äàðààõ õ¿õðèéí äàâõàð èñëèéí ýçëýõ¿¿íèé àðãà MNS (ISO) 6127:2000 7õ Õðîìûí õ¿äýð.

MNS 1878 : 1982 10 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Âàíàäèéí òàâ÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ïîòåíöèîìåòðèéí áà ôîòîìåòðèéí àðãà. èñëèéí àãóóëãûã MNS 1882 : 1982 4õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. MNS 1872 : 1982 7õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. 4’ äèàíòèïèðèëìåòàí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS (ISO) 8556:2000 10 õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Çýñèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí àðãà. MNS 1877 : 1982 10 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Âèñìóòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0043 : 1982 8õ Áîêñèò. àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 9208 : 2001 8õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Öàãààí òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 8558:2000 2õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Öàõèóðûí äàâõàð èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0064 : 1982 7õ Áîêñèò. MNS 1879 : 1982 16 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë.99 ìàëòìàë MNS 1686 : 1994 4õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Òèòàíû íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ 4. Âèñìóòûí òîäîðõîéëîõ àðãà. àøèãò Òºìðèéí MNS 1875 : 1982 18 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà Çýñ áà öàéðûí MNS 1651 : 1986 10 õ Ãÿíòáîäûí áàÿæìàë. Õºíãºí öàãààí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1874 : 1982 8õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. MNS 1884 : 1994 6õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Øèíæèëãýýíèé õàòààñàí äýýæèéã áýëòãýõ Áóñàä àãóóëãûã MNS 1870 : 1982 3õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà íàéðëàãûã øóãàìò MNS (ISO) 8557:2000 3õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Òºìðèéí òîäîðõîéëîõ òèòðèìåòðèêèéí àðãà íàéðëàãûã MNS (ISO) 6995:2000 9õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð.060. Õèìèéí øèíæèëãýýíä áîëîí ÷èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõîä çîðèóëæ äýýæ àâàõ áà áýëòãýõ àðãà. Ãÿíòáîëäûí àíãèäðèäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1678 : 1982 MNS 1886 : 1985 2õ 200 4õ . MNS 1881 : 1982 14 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. MNS 1880 : 1982 8õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Êàëüöè èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà àãóóëãûã èñëèéí ìàãíèéí MNS 1876 : 1982 3õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Âàíàäûí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ.Òåõíèêèéí øààðäëàãà. àãóóëãûã MNS 1873 : 1982 30 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. ×èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 6609:2000 6õ Õºíãºí öàãààíû õ¿äýð. Ìûøüÿêèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0144 : 1994 6õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Öàõèóðûí õî¸ð÷ èñëèéí òîäîðõîéëîõ ãðàâèìåòðèéí àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Áîêñèò. Ñóðüìàãèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. Ôîñôîðûí òîäîðõîéëîõ ìîëèáäåíû õºõ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà MNS 0007 : 1982 5õ Áîêñèò. Êàëüöèéí èñëèéí àãóóëãà òîäîðõîéëîõ àðãà. ÂÐÍÀ ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà òºìºðëºã MNS 1776 : 1986 5õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Õºíãºí öàãààíû òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé àðãà. Êàäìèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1677 : 1982 3õ Áîêñèò. Õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0071 : 1982 14 õ Áîêñèò. Øèíæèëãýýíèé äýýæ äýõ ãèãðîñêîï ÷èéãøèëèéã òîäîðõîéëîõ 73. Õàð òóãàëãàíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0049 : 1982 5õ Õðîìûí ãóðàâ÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ïîòåíöèîìåòðèéí áà ôîòîìåòðèéí àðãà. àãóóëãûã MNS 1883 : 1982 23 õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Ãÿíòáîëäûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1534 : 1982 9õ Áîêñèò. Ñóðüìàãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1535 : 1982 5õ Áîêñèò. Òèòàíû õî¸ð÷ èñëèéí òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. Øàòààëòûí ÿâöàä æèíãèéí õîðîãäëûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1885 : 1994 10 õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë.

àãóóëãûã Àëò 13 õ áà ìºíãºíèé àãóóëãûã MNS 2063 : 1984 4õ Çýñèéí áàÿæìàë. MNS 2069 : 1984 7õ Çýñèéí áàÿæìàë. øèíæèëãýýíèé MNS 2635 : 1985 2õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. MNS 2065 : 1984 Çýñèéí áàÿæìàë. òîäîðõîéëîõ àðãà 3õ Ìîëèáäåíèé MNS 2638 : 1985 5õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. àãóóëãûã MNS 2078 : 1984 6õ Çýñèéí áàÿæìàë. Öàõèóðûí õî¸ð÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Êàëüö. MNS 2066 : 1984 2õ Çýñèéí áàÿæìàë. Õàð 11 õ òóãàëãà. Ñåëåíèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2634 : 1985 5õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. ìàãíèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ øèíãýýëòèéí áà êîìïëåêñíîìåòðèéí àðãà. MNS 2067 : 1984 3õ Çýñèéí áàÿæìàë. Ìûøüÿêèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. Ôîñôîðûí òàâ÷ èñëèéí òîäîðõîéëîõ ôîòîìåòðèéí àðãà. Õèìèéí àðãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. àãóóëãûã MNS 2074 : 1984 3õ Çýñèéí áàÿæìàë. Õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2070 : 1984 8õ Çýñèéí áàÿæìàë. Êàëüö. MNS 2075 : 1984 4õ Çýñèéí áàÿæìàë. MNS 1891 : 1994 4õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Çýñèéí áàÿæìàë. Öàõèóðûí äàâõàð èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2073 : 1984 3õ Çýñèéí áàÿæìàë. Òîñ ÷èéãèéí íèéëáýðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìàðãàíöûí äóòóó èñëèéã àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ñïåêòîðèéí àðãà MNS 1887 : 1987 3õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãûí åðºíõèé øààðäëàãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìîëèáäåíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 5õ Ñóðüìàãèéí àãóóëãûã àãóóëãûã MNS 2316 : 1989 3õ Áîêñèò. Ìîëèáäåíèé òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2077 : 1984 Çýñèéí áàÿæìàë. Êîáàëüòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãàëëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. àãóóëãûã MNS 1890 : 1987 3õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Õºíãºí öàãààíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íèêåëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Çýñèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ öàõèëãààí ãðàâèìåòðèéí áà èîäîìåòðèéí àðãà. Õ¿õðèéí åðºíõèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ æèíãèéí àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìûøüÿêèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôîòîêîëîðèìåòðèéí áà ïîòåíöèîìåòðèéí àðãà. Ôîñôîðûí òîäîðõîéëîõ àðãà. ìàãíèéí èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 3õ MNS 2080 : 1984 Çýñèéí áàÿæìàë. MNS 2315 : 1989 7õ Áîêñèò. MNS 2331 : 1982 8õ Áîêñèò. Í¿¿ðñòºðºã÷èéí õî¸ð÷ èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé áà õèéí õýìæëèéí àðãà. MNS 2637 : 1985 6õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. àãóóëãûã MNS 2076 : 1984 4õ Çýñèéí áàÿæìàë. öàéð. êàäìè MNS 2317 : 1989 15 õ Áîêñèò. MNS 1889 : 1987 5õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2072 : 1984 MNS 2079 : 1989 Çýñèéí áàÿæìàë. Öàãààí òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1893 : 1994 3õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. MNS 1888 : 1987 5õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. 6õ 201 õî¸ð÷ èñýë . MNS 2056 : 1986 3õ Öàãààí òóãàëãàíû áàÿæìàë. Òåëëóðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿õðèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2636 : 1985 2õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. ×èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2062 : 1984 Çýñèéí áàÿæìàë. Öàõèóðûí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2071 : 1981 8õ Çýñèéí áàÿæìàë. MNS 2068 : 1984 5õ Çýñèéí áàÿæìàë. MNS 2064 : 1984 7õ Çýñèéí áàÿæìàë. Âèñìóòûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

àãóóëãûã MNS 3426 : 1983 3õ Öàéðûí áàÿæìàë. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãûí åðºíõèé øààðäëàãà. Õºíãºí öàãààíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìàíãàíû äóòóó èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3435 : 1983 8õ Öàéðûí áàÿæìàë. èñëèéí 5õ MNS 4745 : 1999 202 2õ . MNS 3399 : 1982 Öàãààí òóãàëãàíû òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàéðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìàíãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. èñëèéí MNS 3437 : 1983 3õ Áîêñèò. òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3433 : 1983 4õ Öàéðûí áàÿæìàë. MNS 2643 : 1985 5õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. MNS 2650 : 1985 4õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. MNS 2647 : 1985 8õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. Í¿¿ðñòºðºã÷ òîäîðõîéëîõ àðãà. ìàãíèéí MNS 3436 : 1983 2õ Áîêñèò. òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3422 : 1983 7õ Öàéðûí áàÿæìàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2639 : 1985 5õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. Íàòðè. Ìûøüÿêèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. Èíäèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìàíãàíû íèéò àãóóëãûã ôîòîìåòðèéí àðãà. MNS 2645 : 1985 3õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. êàëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. êàäìèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3424 : 1983 èñëèéí 4õ Ãàëëèéí MNS 3556 : 1983 4õ Áîêñèò. àãóóëãûã MNS 3428 : 1983 3õ Öàéðûí áàÿæìàë. Âèñìóòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2651 : 1989 Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. õºíãºí öàãààíû èñëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2640 : 1985 7õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. Ôîñôîðûí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2641 : 1985 3õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. ìàãíè. 4õ Ñóðüìàãèéí MNS 4235 : 1994 6õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. 4õ 4õ áàÿæìàë. Öàéðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ãÿíòáîëäûí ãóðàâ÷ èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. àãóóëãûã MNS 3432 : 1983 4õ Öàéðûí áàÿæìàë. òîäîðõîéëîõ àðãà. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. õàð òóãàëãà. Êàëüöè. Õàð òóãàëãà òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2642 : 1985 8õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. àãóóëãûã MNS 3420 : 1983 5õ Öàéðûí áàÿæìàë. MNS 2646 : 1985 3õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. àãóóëãûã MNS 3427 : 1983 Öàéðûí áàÿæìàë. MNS 3421 : 1983 3õ Öàéðûí áàÿæìàë. Ñóðüìàãèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3845 : 1985 3õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. Öàãààí òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2648 : 1985 3õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. MNS 3430 : 1983 Öàéðûí áàÿæìàë. Çýñ. Ôòîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ MNS 3667 : 1985 3õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. Òºìðèéí òîäîðõîéëîõ àðãà. àãóóëãûã Ìûøüÿêèéí àãóóëãûã MNS 3425 : 1983 5õ Öàéðûí áàÿæìàë. Ðåíèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. àãóóëãûã àãóóëãûã MNS 2649 : 1985 13 õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. 3õ Êîáàëüòûí MNS 3431 : 1987 24 õ Öàéðûí áàÿæìàë. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Àëò áà ìºíãºíèé àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà Çýñèéí MNS 3429 : 1983 8õ Öàéðûí áàÿæìàë. MNS 4242 : 1994 3õ Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë. MNS 2644 : 1985 7õ Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë. òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàéðûí áàÿæìàë. MNS 3423 : 1983 6õ Öàéðûí áàÿæìàë. Êàëüöè. õî¸ð÷ MNS 3434 : 1983 Öàéðûí áàÿæìàë. Ñïåêòðèéí øèíæèëãýýíèé àðãàä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. Ôòîðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Çýñ áà õàð òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Öàõèóðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õ¿õðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

100. àëòíû àãóóëãûã (øëàê ¿¿ñãýõ áà èñýëä¿¿ëýí õàéëóóëòûí) æèíãèéí áà àòîì øèíãýýëòèéí äºëºí ñïåêòðîìåòðèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ 73.100.40 Òýýâýðëýõ.10 Õîíãèë ãàðãàõ áà õîîëîé òàâèõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5373 : 2004 15 õ ×óëóóëàã. ôîñôîð áîëîí /íèéò/ õ¿õðèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5004:2000 3õ Æîíøíû áðèêåò áà õîðãîëæ.99 Óóë óóðõàéí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ 73. MNS 3147 : 1981 13 õ Ôîñôîðèò áà àïàòèòûí áàÿæìàë. íèêåëü. ºðãºõ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é àðãàä 73. öàõèóðûí õî¸ð÷ èñýë. ôîñôîðò êàëüöè. ×èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà Àøèãò ìàëòìàë áîëîâñðóóëàõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2704 : 1986 2õ Õàéëóóð æîíø. Ìàðê.30 ªðºìäºõ áà óóðõàéí ìàëòàëòûí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5466 : 2005 7õ Óóëûí ÷óëóóëàã áîëîí õ¿äýð äýõ íàòðè. Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 4928 : 2000 3õ Õàéëóóð æîíøèí äàõü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí êàëüöè áîëîí ôîñôîðò êàëüöèéã òîäîðõîéëîõ MNS 4929 : 2000 7õ Õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë.120 MNS 2700 : 1986 2õ Õàéëóóð æîíø.100. êîáàëüò. õ¿äýð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 73. ñóðüìà. áàÿæìàë. ìºíãº. Òºìðèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.100. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé òàâèãäàõ åðºíõèé øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0145 : 2003 3õ Õàéëóóð æîíø. ãýðýëò¿¿ëýã÷ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5465 : 2005 10 õ Óóëûí ÷óëóóëàã áîëîí õ¿äýð äýõ çýñ.20 Àãààðæóóëàã÷. òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5718:2007 8õ Öàéðûí áàÿæìàëààñ äýýæ àâàõ.100.080 Òºìºðëºã áóñ àøèãò ìàëòìàë MNS 2699 : 1986 2õ Õàéëóóð æîíø. MNS 2705 : 1986 4õ Õàéëóóð æîíø. õàð òóãàëãà. ìàðãàíö.01 Óóë óóðõàéí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 4746 : 1999 2õ Ýìèéí íàéðëàãà äàõü ýðäñèéí í¿¿ðñòºðºã÷èéí äèîêñèäèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ýçëýõ¿¿íèé àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4751 : 1999 33 õ Õàð òóãàëãàíû ñóëüôèäûí áàÿæìàë äàõü ìºíãº. ìàãíèé àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àòîì øèíãýýëòèéí àðãà 73.100 Óóë óóðõàéí òîíîã òºõººðºìæ Ýìèéí íàéðëàãà äàõü ýðäñèéí àìîðô áóþó ÷ºëººò öàõèóðûí õ¿÷ëèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ôòîðèäèéí àðãà 73. Ãóðàâ÷ èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. îêàòûø áîëîí áðèêåò äàõü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí êàëüöè. ìåòàëëóðãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íä àëòíû àãóóëàìæûã òîäîðõîéëîõ ïðîáèðèéí øèíæèëãýýíèé àðãà 73. áýëòãýõ àðãà 73. êàëèéí àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ äºëèéí ýìèññèéí àðãà 73. òåõíèêèéí øàðàäëàãà 203 . êàäìè. êîíäèöèîíåð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.100. òºõººðºìæ MNS 5717:2007 3õ Öàéðûí áàÿæìàë.

íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ò íä õîëáîãäîõ òåõíîëîãè. 71 õ á¿òýýãäýõ¿¿í.020 Ãàçðûí òîñ. Õóâèéí æèí MNS (ISO) 2049:2000 5õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Êîêñæèëò àðãà. Äàâèðõàéëàã áîäèñûã õ¿õðèéí õ¿÷èëä óóñãàæ òîäîðõîéëîõ àðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0337 : 2000 7õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áà õîëüö. Îðãàíèê õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Çàäãàé òèãåëüä ä ë ñãýõ áîëîí àñààõ òåìïåðàòóð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0332 : 1996 6õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ªí㺠òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0324 : 2005 3õ Ãàçðûí òîñíû á òýýãäýõ í. áîëîâñðóóëàëò MNS 0336 : 1983 4õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. õ¿õðèéí òîî òîäîðõîéëîõ àðãà. Çýñ õàâòãàéä òóðøèõ àðãà. MNS 0335 : 1983 6õ Àâòîìàøèí áîëîí îíãîöíû áåíçèí. ìåõàíèê õîëüöíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. ÕÎËÁÎÃÄÎÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 75. 75 ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÑ. Êèíåìàòèê çóóðàëäëàãûã òîäîðõîéëîõ. ø ëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0326 : 1985 òîäîðõîéëîõ MNS (ISO) 3405:2000 33 õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0218 : 1988 13 õ Íåôòü. Ëàìïàíä øàòààæ õ¿õðèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàð òóãàëãàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ êîìïëåêñìåòðèéí àðãà. íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Íàéðëàãûí á¿ðýëäýõ¿¿í òîäîðõîéëîõ àðãà 2õ 204 . MNS 0481 : 1988 Íåôòü. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. áàéãàëèéí õèéí îëáîðëîëò. Õ¿÷èëëýã ÷àíàð. MNS 0328 : 2000 7õ Ãàçðûí òîñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 0480 : 1983 20 õ Íåôòü. Íåôòèéí á òýýãäýõ í.080 Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë MNS 0477 : 1996 8õ Õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø. Äºë ¿¿ñãýõ òåìïåðàòóðûã áèò¿¿ òèãåëüä òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0217 : 2006 7õ Àâòîìàøèíû áåíçèí. Äèíàìèê çóóðàëäëàãûã òîîöîîëîõ àðãà. Óñàíä óóñäàã õ ÷èë. íåôòèéí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0322 : 1984 6õ Íåôòü. Äàâèðõàéí áîäèò õýìæýý òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0216 : 2006 7õ Äèçåëèéí ò¿ëø. MNS 0327 : 1983 2õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 0333 : 1983 5õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ÷àíàð ñàéæðóóëàõ õîëèìîã. Óñíû õýìæýý òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàðüöàíãóé çóóðàëäëàãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.040 Áîëîâñðóóëààã¿é ãàçðûí òîñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 75. Áàéãàëèéí õèé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0470 : 1985 6õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í.060 ÷àíàð ñàéæðóóëàõ õ õðèéí õýìæýýã MNS 0469 : 1994 6õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Äýýæ àâàõ àðãà. MNS 0334 : 1996 7õ Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. 75. Õðîìàòûí àðãààð òîäîðõîéëîõ àðãà 75.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS 3192 : 1996

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Öàðöàõ
òîäîðõîéëîõ àðãà.

×àíàð ñàéæðóóëàõ õîëèìîã ìºí õîëèìîãòîé òîñ.
Áàðè, êàëüö, öàéðûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ
êîìïëåêñìåòðèéí àðãà.

òåìïåðàòóðûã

MNS 3625 : 1983
14 õ
Ïëàñòè÷íû ºòãºí òîñ. Õàòóóëàãèéã
ïåíåìåòðýýð òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 3500 : 1983

Òóíãàëàã íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ÿéöýò áèø
í¿¿ðñóñòºðºã÷èéí õýìæýý, èîäûí òîîã òîäîðõîéëîõ
àðãà.

MNS 3626 : 1983

Ìîòîðûí ò¿ëø õàíàñàí óóðûí äàðàëò òîäîðõîéëîõ
àðãà

MNS 3501 : 1983

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. ¯íñæèëò òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS 3543 : 1983

Íåôòèéí
á¿òýýãäýõ¿¿í.
Õ¿õðèéí
òîäîðõîéëîõ õóðäàâ÷èëñàí àðãà.
MNS 3544 : 1983

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Äóñàë
òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

óíàõ

MNS 3725 : 1998

Áàðèìëûí øàâàð. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.

õýìæýýã

MNS 3816 : 1985

Ñîíãîìîë àðãààð öýâýðëýñýí ò¿ðõëýã òîñ. Íèòðî
áåíçîëûí àãóóëãûã øàëãàõ àðãà.

¿åèéí

MNS 3828 : 1985

Íåôòèéí ò¿ëø, ìàçóò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 3594 : 1983

Ìîòîðûí ò¿ëø. Áóëèíãàð áîëîí òàëñ ¿¿ñýõ ¿åèéí
òåìïåðàòóð òîäîðõîéëîõ.
MNS 3595 : 1983

Íåôòèéí
òóíãàëàã
á¿òýýãäýõ¿¿í.
í¿¿ðñóñòºðºã÷èéí
õýìæýýã
æèíãèéí
òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 3844 : 1985

Ñîíãîìîë àðãààð öýâýðëýñýí òîñ. Ôåíîë, êðåçîëûí
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ êîìïëåêñìåòðèéí àðãà.

¯íýðò
àðãààð
MNS 3995 : 1987

Àâòîìàøèíû êàðáþðàòîðò
Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 3627 : 1983
11 õ
Õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø. Ìåðêàïòàíû áîëîí õ¿õýðòóñòºðºã÷èéí
õ¿õðèéã
ïîòåíöèîìåòðýýð
òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS 3628 : 1983
Îíãîöíû
áåíçèí.
òîäîðõîéëîõ àðãà.


Òîãòâîðæèëòûí

õºäºëã¿¿ðèéí

òîñ.

MNS 5109 : 2001

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Áèòóìûã ç¿¿ øèãäýëòèéí
ã¿íýýð òîäîðõîéëîõ òóðøèëò

¿åèéã

MNS 5110 : 2001

Íåôòèéí
á¿òýýãäýõ¿¿í.
Áèòóìûí
òîäîðõîéëîõ òóðøèëò

MNS 3629 : 1983
31 õ
Íåôòü, íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Ñàâëàõ, õàäãàëàõ,
òýýâýðëýõ.

75.120
ìàòåðèàë

MNS 3697 : 1984

Òóíãàëàã íåôòü á¿òýýãäýõ¿¿í. Ìåõàíèê õîëüöíû
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà.

Ãèäðàâëèê

ñóíàëòûã

óðñàìòãàé

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

75.140 Ëàâ,
áèòóìò
ìàòåðèàë
ãàçðûí òîñíû áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í

MNS ISO 2160:2005

Ãàçðûí
òîñíû
á òýýãäýõ íèé
çýâð ëýõ
éë÷ëýëèéã çýñ õàâòãàéãààð òîäîðõîéëîõ àðãà

áà

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

75.100 Òîñëîõ ìàòåðèàë, ¿éëäâýðèéí
òîñ, õîëáîãäîõ á¿òýýãäýõ¿¿í
MNS 3193 : 2001

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Áèòóìûí
òîäîðõîéëîõ òóðøèëò

êîíóñòàé

75.160

Ò¿ëø

75.160.01 Ò¿ëøíèé íèéòëýã àñóóäàë

çóíãààðàëòûã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS 3194 : 1981

Íåôòèéí áèòóì. Ïàðàôèíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ
àðãà.

75.160.10 Õàòóó ò¿ëø
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS 3195 : 2001

Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Áèòóìûí óóðøèìòãàé
øèíãýð¿¿ëýã÷èéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ òóðøèëò

75.160.20 Øèíãýí ò¿ëø
MNS (ISO) 3014:2000
10 õ
Òèéðýëòýò áîëîí õèéí òóðáèíò õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø.
Òîðòîãã¿é äºëíèé õàìãèéí èõ ºíäðèéã òîäîðõîéëîõ

MNS 3419 : 1983

Ýðäýñ ãàðàëòàé òîñíû öàðöàõ áîëîí áóëèíãàðòàõ
òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS 3542 : 1983

MNS 5677 : 2006
Òèéðýëòýò õ ä ëã
øààðäëàãà

205


ðèéí ò ëø. ÒÑ-1. Òåõíèêèéí

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

MNS 5799 : 2007
Äèçåëü
ò ëø.
òîäîðõîéëîõ àðãà.

75.180.99


Ø

ãäýõ

êîýôôèöèåíò

Ãàçðûí òîñ, áàéãàëèéí õèéí
¿éëäâýðèéí áóñàä òîíîã
òºõººðºìæ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS 5800 : 2007
12õ
Äèçåëü ò ëø. Õ éòýí ø ëò ð äýýð ø
òåìïåðàòóðûí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà

ãäýõ

75.160.30 Õèéí øàòàõóóí

75.200 Ãàçðûí òîñ, ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿í
áà
áàéãàëèéí
õèé
纺âºðëºõ òîíîã òºõººðºìæ

MNS ISO 13757 : 2001

Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèé. Íåôòèéí ¿ëäýãäëèéã
òîäîðõîéëîõ. ªíäºð òåìïåðàòóðûí àðãà

MNS 4628 : 1998
19 õ
Øàòàõóóí ò¿ãýýõ ñòàíö. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òîíîã
òºõººðºìæèéí åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS ISO 6251 : 2001

Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèé. Çýñèéã çýâð¿¿ëýõ. Çýñ
ÿëòñàí ñîðèëò

MNS 4633 : 2006
23 õ
Ãàçðûí òîñíû á òýýãäýõ íèé õàíãàìæèéí
òåõíîëîãè, éë àæèëëàãààíû àðãà÷ëàë
MNS ISO/TR 4885 : 2005
37 õ
Ìåòàëëûí
éëäâýðëýë. Áîëä á òýýãäýõ íÈë÷èéí áîëîâñðóóëàëò- Òàéëáàð òîëü

MNS ISO 4256 : 2001
10 õ
Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèé. Óóðûí äàðàëòûí
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ. ØÍÕ àðãà

MNS 5676 : 2006

Àâòîòýýâðèéí õýðýãñëèéã øèíãýð ëñýí øàòäàã
õèéãýýð öýíýãëýõ ñòàíö. Òåõíèêèéí åð íõèé
øààðäëàãà

MNS ISO 8819 : 2001

Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèé. Õ¿õýðò óñòºðºã÷èéã
òîäîðõîéëîõ. Õàð òóãàëãàíû àöåòàòûí àðãà

MNS 5746 : 2007
Ãàçðûí òîñ, ãàçðûí
àãóóëàõ òåõíîëîãèéí
åð íõèé øààðäëàãà.

MNS ISO 4257 : 2001

Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèé. Äýýæëýëòèéí àðãà
MNS ISO 7941 : 2001
17 õ
Õóäàëäààíû çîðèóëàëòûí ïðîïàí
Õðîìàòîãðàôèéí øèíæèëãýý

áà

áóòàí.

MNS 5083 : 2001

Øèíãýð¿¿ëñýí í¿¿ðñóñòºðºã÷èéí õèé.
õýðýãëýýíèé ò¿ëø. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

Àõóéí

MNS 5084 : 2001

Àâòîòýýâðèéí øèíãýð¿¿ëñýí í¿¿ðñóñòºðºã÷èéí õèé.
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

75.180
Ãàçðûí òîñ, áàéãàëèéí
õèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ
75.180.01 Ãàçðûí òîñ, áàéãàëèéí õèéí
¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæèéí
íèéòëýã àñóóäàë
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

75.180.10
Õàéãóóë,
ºðºìäëºã,
îëáîðëîëòûí òîíîã òºõººðºìæ
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

75.180.20
òºõººðºìæ

Áîëîâñðóóëàõ

òîíîã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

75.180.30 Ýçýëõ¿¿í õýìæèõ òîíîã
òºõººðºìæ áà õýìæèëò
MNS 2812 : 1979
11 õ
Òîñëîõ, øàòàõ ìàòåðèàë ò¿ãýýõ õýìæ¿¿ð. Øàëãàõ
àðãà õýðýãñýë.

206

23õ
òîñíû á òýýãäýõ íèéã
áàéãóóëàìæ. Òåõíèêèéí

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
ªíãºò ìåòàëëûí áàÿæìàë áà õ¿äýð. Òàâààðûí
÷èéãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS 3253 : 1990

Õýâíèé ýëñ, ãîëëóóðûí õîëèìîã øàõàõ, ñóíãàõ,
òàõèéëãàõ, îãòëîõ ¿åèéí áàò áýõèéã òîäîðõîéëîõ
àðãà.
MNS 3254 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ ãîëëóóðûí õîëèìîã. ×èéãèéí
õýìæýý òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS JIS Z 2242 : 2003

Ìåòàëë ìàòåðèàëûã öîõèæ òóðøèõ àðãà
MNS JIS G 551 : 2003

Ãàíãèéí
àóñòåíèòèéí
ìºõëºãèéí
òîäîðõîéëîõ àðãà

õýìæýýã

MNS JIS G 552 : 2003

Ãàíãèéí
ôåððèòèéí
ìºõëºãèéí
òîäîðõîéëîõ àðãóóä

õýìæýýã

MNS JIS G 553 : 2003

Ãàíãèéí ìàêðîá¿òýöèéã ñóäëàõ àðãà

77.020

77
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ
Ìåòàëëûí ¿éëäâýðëýë

MNS JIS G 555 : 2003

Ãàíãèéí ìåòàëë áèø îðîëöëîãûã ìèêðîñêîïîîð
òîäîðõîéëîõ àðãà

MNS 2560 : 1978

Òºìºð á¿òýýöèéí çóðàã.

MNS ISO 15579 : 2004
17 õ
Ìåòàëëûí ìåõàíèê òóðøèëò. Ìåòàëë ìàòåðèàë.
Íàì òåìïåðàòóðò ñóíãàõ òóðøèëò

MNS 4238 : 1994
23 õ
Õàëóóíààð öóâèñàí õýëáýðæ¿¿ëñýí òºìºð. ¯íäñýí
õýìæýý.

MNS ISO 1099 : 2004

Ìåòàëëûí ìåõàíèê òóðøèëò. Ìåòàëë. Òýíõëýãèéí
à÷ààëëûí öóöàëòûí òóðøèëò

MNS 4239 : 1994

Õàëóóíààð öóâèñàí Ẻðºíõèé òºìºð. ¯íäñýí
õýìæýý.

MNS AASHTO T 243 M/T:2005

Ìåòàëëûí ìåõàíèê ñîðèëò. Õèéöèéí áîëäîîñ
öîõèõ òóðøèëòàä ñîðüö àâàõ àðãà÷ëàë

MNS JIS G 3452:2005

Ìåòàëëûí éëäâýðëýë. Åðäèéí øóãàì ñ ëæýýíèé
í ðñò ð ã÷èò ãàí õîîëîé
MNS JIS G 3454:2005
10 õ
Ìåòàëëûí
éëäâýðëýë.
Äàðàëòàò
ñ ëæýýíèé í ðñò ð ã÷èò ãàí õîîëîé

MNS ASTM Å 23 2006
35õ
Õîâèëò ñîðüö àøèãëàæ, ìåòàëë ìàòåðèàëûã öîõèæ
òóðøèõ àðãà

øóãàì

MNS ISO 7801 : 2006

Ìåòàëëûí ìåõàíèê ñîðèëò. Ìåòàëë ìàòåðèàë.
Óòàñ. Òîõèëçóóëàõ òóðøèëò

MNS JIS G 3455:2005
12 õ
Ìåòàëëûí éëäâýðëýë. íä ð äàðàëòàò øóãàì
ñ ëæýýíèé í ðñò ð ã÷èò ãàí õîîëîé
MNS JIS G 3457:2005

Ìåòàëëûí
éëäâýðëýë.
Öàõèëãààí
ãàãíàñàí í ðñò ð ã÷èò ãàí õîîëîé

77.040

77.040.20
ñîðèëò

íóìààð

¿ë

ýâäýõ

MNS ISO 4987 : 2001

Ãàí öóòãàìàë. Íýâ÷¿¿ëýõ ñîðèëò

Ìåòàëëûí ñîðèëò

MNS ISO 11484 : 2004
23 õ
Äàðàëòàò ãàí õîîëîé. ¯ë ýâäýõ ñîðèëûí àæèëòíû
ìýðãýøèëò áà áàòàëãààæóóëàëò

77.040.01 Ìåòàëëûí ñîðèëòûí íèéòëýã
àñóóäàë

77.040.40
øèíæèëãýý

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.040.10 Ìåòàëëûí ìåõàíèê ñîðèëò
MNS 0032 : 1982

Ìåòàëëûí

Ìåòàëëûí

õèìèéí

MNS 0031 : 1982

ªíãºò ìåòàëëûí áàÿæìàë áà õ¿äýð. Õèìèéí
øèíæèëãýýíèé àðãà.

207

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

MNS 0851 : 1973
21 õ
Øèðýì áà ãàí. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé
Ìàíãàíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ.

MNS ISO 4746 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Õ ÷èëò ð ã÷ã é çýñ.
Õàëüñíû íààëäàëòûã òîäîðõîéëîõ òóðøèëò

àðãà.

MNS ISO/TR 4745 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. íä ð äàìæóóëàëòòàé çýñ.
Îðîîìãèéí ñóíàëò òîäîðõîéëîõ òóðøèëò.

MNS 0880 : 1967

Øèðýì áà ãàí. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé õ¿õðèéí
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ.

77.060

MNS 1019 : 1978

Øèðýì áà ãàí. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé äýýæ àâàõ
àðãà.
MNS 4268 : 1995

Ãàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õèìèéí øèíæèëãýý
øèíæèëãýýíèé çºâøººðºãäºõ õýìæýý.

77.040.99
áóñàä àðãà

Ìåòàëëûí çýâðýëò

MNS ISO 9223 : 2004
15 õ
Ìåòàëëûí çýâðýëò. Ìåòàëë áà õàéëøèéí çýâðýëò.
Àãààð äàõü çýâðýëò. Àíãèëàë

áà

MNS ISO 8565 : 2004
14 õ
Ìåòàëëûí çýâðýëò. Ìåòàëë áà õàéëø. Àãààð äàõü
çýâðýëòèéí òóðøèëò. Áîäèò òóðøèëòûí åðºíõèé
øààðäëàãà

Ìåòàëëûí ñîðèëòûí

77.080

MNS 3248 : 1990

Õýâíèé ýëñ. Äýýæ àâàõ áýëòãýõ àðãà.

Õàð ìåòàëë

77.080.01
àñóóäàë

MNS 3249 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Øàâðûí
àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà.
MNS 3251 : 1990

Õýâíèé ýëñ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Õºíãºí öàãààíû
èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

Õàð ìåòàëëûí íèéòëýã

MNS 4852 : 1999
26 õ
Õàÿãäàë õàð òºìºðëºã. Åðºíõèé
øààðäëàãà

òåõíèêèéí

MNS 4853 : 1999

Õàÿãäàë õàð òºìºðëºã. Íýð òîìú¸î òîäîðõîéëîëò

MNS 3252 : 1990

Õýâíèé ýëñ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Õèé íýâòð¿¿ëýõ
÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà.

77.080.10 Øèðýì

MNS 3255 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Òºìðèéí
èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 3340 : 1982

Øèðýì áà ãàí. Òèòàíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ.

MNS 3256 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Óñòºðºã÷èéí
èîíû êîíöåíòðàöèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

77.080.20

Ãàí

MNS 3341 : 1982

Ãàí, øèðýì. Öàõèóðûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ.

MNS 3257 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Ýëñíèé
øèðõýãèéí á¿òýö, ìºõëºãèéí õýìæýý, õýëáýðèéã
òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 3441 : 1983

Ãàí áà øèðýì. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé
Åðºíõèé øààðäëàãà.

MNS 3258 : 1990

Õýâíèé ýëñ, õýâ, ãîëëóóðûí õîëèìîã. Êàëüö,
ìàãíèéí èñëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

àðãà.

MNS 3506 : 1983
21 õ
Ãàí áà øèðýì. Ìîëåáäèíèé õýìæýýã òîäîðõîéëîõ
àðãà.

MNS 5615:2006

Çýñèéí õ¿äýð áà áàÿæìàë ãèäðîìåòàëëóðã. Õ¿õýð
èñýëä¿¿ëýã÷ “thiobacillus thiooxidans’’ áàêòåðèéí
òîîã òîãòîîõ òóðøèëòûí àðãà

MNS 3608 : 1983

Ãàí áà øèðýìíèé íàéðëàãà äàõü íèêåëèéí õýìæýýã
òîäîðõîéëîõ.
MNS 3609 : 1983
21 õ
Ãàí áà øèðýìíèé íàéðëàãà äàõü ôîñôîðûí
õýìæýýã òîäîðõîéëîõ.

MNS 5616:2006

Òºìºð èñýëä¿¿ëýã÷ “thiobacillus ferrooxidans’’
áàêòåðèéí òîîã òîãòîîõ òóðøèëòûí àðãà

MNS 4433 : 1997
Áºìáºãò òýýðìèéí
øààðäëàãà

MNS 5617:2006

Õ¿õýð
èñýëä¿¿ëýã÷
“thiobacillus
thiooxidans’’
áàêòåðèéã ÿëãàí òîäîðõîéëîõ àðãà ç¿éí óäèðäàìæ


ãàí áºìáºëºã.

Òåõíèêèéí

MNS (ISO) 4687 : 1998

Ãàíãèéí õèìèéí øèíæèëãýý. Íàéðëàãà
ýëåìåíò¿¿äèéã æàãñààõ äàðààëàë

MNS 5618:2006

Òºìºð
èñýëä¿¿ëýã÷
“thiobacillus
ferroxidans’’
áàêòåðèéã ÿëãàí òîäîðõîéëîõ àðãà ç¿éí óäèðäàìæ

MNS ISO 4948-1 : 2005

MNS ISO 2624 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Ì õë ãèéí äóíäàæ õýìæýýã
íýëýõ

äàõü

Áîëä- Àíãèëàë-Õýñýã 1:Áîëäûã õèìèéí íàéðëàãààð
íü ëèãåðã é áà ëèãåðòýé ãýæ àíãèëàõ

208

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS ISO 4948-2 : 2005 13 õ
Áîëä-Àíãèëàë-Õýñýã 2: Ëèãåðòýé, ëèãåðã é áîëäûã
íäñýí øààðäëàãà áóþó
íäñýí õýðýãëýý,
÷àíàðûí íäñýí á ëãýýð àíãèëàõ

MNS ISO 197-4 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø – Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò
4-ð õýñýã: öóòãàìàë
MNS ISO 197-5 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø – Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò
5-ð õýñýã: áîëîâñðóóëàõ áîëîí èë÷èéí àðãóóä

MNS ISO TR 7705 : 2003
15 õ
×àðëèéí V öîõèæ òóðøèõ àðãûã ãàíãèéí àíãèëàëä
õýðýãëýõ çºâëºìæ

77.100

MNS ISO 2626 : 2006

Óñòºðºã÷ººñ ¿¿ñýõ çýñèéí õýâðýãøëèéã
òîäîðõîéëîõ

Òºìðèéí õàéëø

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.120

MNS ISO 1190-1 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Îíîîñîí òýìäýãëýãýýíèé
êîä. 1-ð õýñýã: Ìàòåðèàëûí òýìäýãëýãýý

ªíãºò ìåòàëë

MNS ISO 1190-2 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Îíîîñîí òýìäýãëýãýýíèé
êîä. 2-ð õýñýã: Èë÷ýýð áîëîâñðóóëñàí òýìäýãëýãýý

MNS 5093 : 2001

Ýðäýñ ÷óëóóëàã äàõü àëò áà çýñèéí àãóóëàìæèéã
òîäîðõîéëîõ ýçýëõ¿¿íèé àðãà

MNS ISO 3111 : 2007

Çýñèéí õàéëø. Çýñèéí õàéëøèä öàãààí òóãàëãàíû
àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ ýçýëõ íèé àðãà

77.120.01 ªíãºò ìåòàëëûí íèéòëýã
àñóóäàë
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.120.10
Õºíãºí öàãààí áà õºíãºí
öàãààíû õàéëø

77.120.40
õàéëø

MNS (ISO) 3522 : 2000

Öóòãóóðûí õºíãºí öàãààíû õàéëø.
íàéðëàãà áà ìåõàíèê øèíæ ÷àíàð

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Õèìèéí

77.120.50

MNS 4181 : 1993

Õºíãºí öàãààí ñàâ ñóóëãà. Òåõíèêèéí åðºíõèé
øààðäëàãà

77.120.20

Íèêåëü, õðîì òýäãýýðèéí

Òèòàí áà òèòàíû õàéëø

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.120.60 Õàð òóãàëãà, öàéð, öàãààí
òóãàëãà òýäãýýðèéí õàéëø

Ìàãíè áà ìàãíèéí õàéëø

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.120.30

77.120.70Êàäüìèé, êîáàëüò òýäãýýðèéí
õàéëø

Çýñ áà çýñèéí õàéëø

MNS ISO 1811-1:2005

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Õèìèéí øèíæèëãýýíä ñîðüö
àâàõ, áýëòãýõ. Õýñýã 1: Äàðàëòûí áîëîâñðóóëàëòàä
îðîîã é öóòãàìàë á òýýãäýõ í
MNS ISO 1811-2:2005

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

77.120.99
Áóñàä
òýäãýýðèéí õàéëø

Çýñ áà çýñèéí õàéëø. Õèìèéí øèíæèëãýýíä
ñîðüö àâàõ, áýëòãýõ. Õýñýã 2: Äàðàëòààð
áîëîâñðóóëñàí á òýýãäýõ

ºíãºò

ìåòàëë,

MNS 0412 : 1989

Õîâîð ìåòàëëûí áàÿæìàë. Ãàçðûí õîâîð
ýëåìåíò¿¿äèéí íèéëáýðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

í áà öóòãàìàë

MNS ISO 196 : 2006

Äàðàëòààð áîëîâñðóóëñàí çýñ, çýñèéí õàéëø ¯ëäýãäýë õ¿÷äýëèéã øàëãàõ - ìºíãºí óñ (i) -íû
íèòðàòûí òóðøèëò

MNS (ISO) 427 : 2000

Óÿí õ¿ðýë. Õèìèéí íàéðëàãà áà á¿òýýãäýõ¿¿íèé
õýëáýð

MNS ISO 197-1 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø – Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò
1-ð õýñýã: ìàòåðèàë

MNS 2205 : 1983
18 õ
ªíãºò ìåòàëëûí õ¿äýð áà áàÿæìàë. ×èéãèéí
àãóóëãà áà õèìèéí íàéðëàãà òîäîðõîéëîõ ñîðüö
àâàõ áà ò¿¿íèéã áýëòãýõ àðãà.

MNS ISO 197-2 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø – Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò
2-ð
õýñýã
:
Äàðàëòààð
áîëîâñðóóëààã¿é
á¿òýýãäýõ¿¿í

MNS 4060 : 1988

ªíãºò
ìåòàëëûí
õ¿äýð
áà
áàÿæìàë.
Øèðõýãëýëòèéí á¿òöèéã òîäîðõîéëîõ. Ñîðüö àâàõ
áà ò¿¿íèéã áýëòãýõ àðãà.

MNS ISO 197-3 : 2006

Çýñ áà çýñèéí õàéëø – Íýð òîìú¸î, òîäîðõîéëîëò
3-ð õýñýã: Äàðàëòààð áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í

MNS 4501 : 1997

Êàòîäûí çýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

209

15 77.140. MNS ISO 404 : 2003 17 õ Ãàí áà ãàí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 77.30 Äàðàëòàò ñàâíû çîðèóëàëòûí ãàí MNS 2599 : 1978 5õ Äàâòàìòãàé áà ñààðàë øèðìýí öóòãàìàë. Íèéë¿¿ëýõ òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 6õ 77. Ìàòàõ áà äàâòàí ìàòàõ òóðøèëò MNS 3889 : 1986 6õ ßëòñàí áàëòàé ñààðàë øèðìýí Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà.140.140.85 Äàâòñàí øèðýì áà ãàí 77.70 Ãàí õýëáýð MNS ISO 6929 : 2003 26 õ Ãàí á¿òýýãäýõ¿¿í.140. 77. 77.140.65 Ãàí óòàñ.20 ×àíàðæóóëñàí ãàí MNS 4854 : 1999 5õ Ãàí áýëäýö. 77. Íèéë¿¿ëýõýä òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.140. 9õ MNS ISO 10065 : 2003 4õ Òºìºð áåòîíû ãàí òóéâàí.140 Øèðýì áà ãàí á¿òýýãäýõ¿¿í 77.140.25 Ï¿ðøíèé ãàí MNS (ISO) 4990 : 2003 17 õ Öóòãàìàë ãàí. Øèðýýñýí õîëáîî.140.140.50 77. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é öóòãàìàë. Ýëåêòðîä. á¿òýýöèéí ýëåìåíò áà õýìæýý MNS JIS G 3505 : 2006 2õ Áàãà í ðñò ð ã÷èò ãàí óòàñíû áýëäýö. óòñàí òàòëàãà áà õîëáîõ ãèíæ MNS 5180 : 2002 32 õ Ãàð íóìàí øèðýýñ.140.01Øèðýì áà ãàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë Õàâòãàé ãàí á¿òýýãäýõ¿¿í áà õàãàñ á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4900 : 1999 20 õ Òºìºðëºãèéí ¿éëäâýðëýë.60 Ãàí ãóëäìàé áà ñàâàà MNS ISO 10474 : 2002 7õ Ãàí áà ãàí á¿òýýãäýõ¿¿í.140. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà Õàéëóóëààã¿é ãàí MNS 1016 : 1984 Íîîñíû ãàð øàõóóðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 210 3õ .140. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òîäîðõîéëîëò áà àíãèëàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77. 2õ MNS 0341 : 1988 Ìîíãîë öîîæ 3õ áà òàâèõ ãàí åðºíõèé áóñàä MNS 1012 : 1989 2õ Íîîëóóðûí ñàì.40 ãàí Òóñãàé ñîðîíçîí ÷àíàðòàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.45 ãàí MNS 0128 : 1989 ĺ𺺠4õ MNS 0299 : 1984 Óóð í¿ä¿¿ð.10 ãàí 77.35 Áàãàæíû ãàí MNS 4240 : 1994 5õ Ìàøèí áàéãóóëàìæèéí í¿¿ðñòºðºã÷èò ãàí. ¯íäñýí íýð òºðºë.140.80 Öóòãàìàë øèðýì áà ãàí Áåòîí áýõæ¿¿ëýëòèéí ãàí MNS JIS G 3112 : 2002 Òºìºðáåòîí á¿òýýöèéí àðìàòóð MNS 0766 : 1977 10 õ Ñààðàë øèðýì öóòãàìàë. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS JIS G 3532 : 2006 Áàãà í ðñò ð ã÷èò ãàí óòàñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 77.99 Øèðìýí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.140. Õÿíàëòûí áàðèìò áè÷èã 77.140.140.140. 77.75 Òóñãàé õîîëîé áà ãóóðñ Õàëóóíààð áîëîâñðóóëñàí çîðèóëàëòûí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.

150.60 Õàð òóãàëãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 77.40 Íèêåëü.150.01 ªíãºò ìåòàëëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77. Öàõèëãààí äàìæóóëàõ óòàñíû çýñ òàòàíãà 77.30 Çýñ á¿òýýãäýõ¿¿í MNS ISO 4738:2005 7õ Çýñ á òýýãäýõ í.70 á¿òýýãäýõ¿¿í Êàäìèé.150.150.150.150 ªíãºò ìåòàëëàí á¿òýýãäýõ¿¿í 77.160 Íóíòàã ìåòàëëóðãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.99 Áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ºíãºò ìåòàëëàí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.180 Ìåòàëëóðãèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 211 .150.150. öàãààí òóãàëãàí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77. õðîì á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.50 Òèòàí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77. êîáàëüò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.20 Ìàãíè á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.150.150.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2208 : 1985 4õ Òºìºð ø¿ãýý. öàéð.10 Õºíãºí öàãààí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 77.

Ýçëýõ¿¿íèé òàáëèö. Õýìæèëò õèéõ áà ýçëýõ¿¿í òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0391 : 1994 10 õ Øèëì¿¿ñò ç¿ñìýë. øèíýñíèé äàâèðõàé MNS ISO 4474 : 2001 22 õ Øèëì¿¿ñò áà íàâ÷èò òºðëèéí ç¿ñìýëèéí ãóàëèí.020 Ìîäíû àæèëëàãàà 2õ Ãàäàðãóóãèéí ãýìòëèéã áàðçãàðûí ÌÎÄÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ òåõíîëîãè ¿éë MNS (ISO) 4480 : 2001 2õ Øèëì¿¿ñò òºðëèéí ç¿ñìýëèéí ãóàëèí. MNS ISO 4473 : 2001 3õ Øèëì¿¿ñò áà íàâ÷èò ìîäîí ç¿ñìýëèéí ãóàëèíãèéí ñîãîã. Õýìæýý. òýìäýãëýëò. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Õàòààëòûí õýìæýý. Ìàòåðèàëûí ñîãîã ãýìòëèéã õýìæèõ 2õ íäñýí õîëáîîñóä. õýëáýð MNS 2565 : 1988 9õ Ç¿ñìýëèéí ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãè. MNS 2379 : 1977 24 õ Áººðºíõèé ìîäîí ìàòåðèàë.Áººðºíõèé ìîä. Òàéëáàð òîëü MNS ISO 8966 : 2002 8õ Ìîä áýëòãýõ àæ ¿éëäâýð. MNS 2447 : 1987 Ìîäîí ýä àíãèéí õýìæýý ñîãîã MNS 4730 : 1999 8õ Øèëì¿¿ñò òºðëèéí ìîäîí áýëäýö. MNS 4729 : 1999 5õ Íàâ÷èò òºðëèéí ìîäîí áýëäýö. Øèëì¿¿ñò. Òåõíîëîãè. Íýð òîìú¸î.060 79. Ãàäàðãóóãèéí áàðçãàðûí àíãè.040 Ìîä. õºðººäñºí áàíç.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0170 : 1994 8õ Íàâ÷èò ¿¿ëäðèéí Ẻðºíõèé ìîä. Íýð òîìú¸î. õºðººäñºí Øèëì¿¿ñò ìîäîí ìàòåðèàë õàòàëòààñ õýëáýëçëèéí õýìæýý MNS 2610 : 1978 26 õ Ìîä áîëîâñðóóëàõ áà ìåáåëèéí àæ ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãè. Òýýâýðëýëòèéí áàãö MNS ISO 4476 : 2001 3õ Øèëì¿¿ñò áà íàâ÷èò ìîäîí ç¿ñìýëèéí ãóàëèí. ×èéã òîäîðõîéëîõ àðãà. õýìæýý. MNS 3883 : 1986 Áººðºíõèé ìîä. Á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS (ISO) 4800 : 1999 4õ Ìîä. õýìæèõ àðãà. Íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS (ISO) 4799 : 1999 3õ Ìîä áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãè. MNS ISO 8965 : 2001 12 õ Ìîä áýëòãýõ àæ ¿éëäâýð. õºðººäñºí ãóàëèí. MNS 2386 : 1977 3õ Ìîä. ä¿íç 212 Ìîäîí õàâòàí . Íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS 5715:2007 4õ Ìîä áýëòãýõ áîëîâñðóóëàõ åð íõèé øààðäëàãà éëäâýðò áàíç. àãøèõ MNS ISO 4480 : 2001 2õ Øèëì¿¿ñò áà íàâ÷èò ìîäîí ç¿ñìýëèéí ãóàëèíã õýìæèõ áà ýçýëõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5413 : 2004 2õ Ò¿ëøíèé ìîä. Àíãèëàë MNS 4214 : 1994 6õ Íàðñ. 79 79. Èë ñîãîãóóä. òîäîðõîéëîëò. MNS 2381 : 1994 7õ Íàâ÷èò ìîäîí ç¿ñìýë ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà òàâèõ 79. Õºðººäñºí ãóàëèí. íàâ÷èò ìàòåðèàë. MNS 2720 : 1979 10 õ Áººðºíõèé áà õàãàëñàí ìîäîí ìàòåðèàë. 12 õ Ìàòåðèàëûí MNS 3884 : 1992 Ìîäîí á¿òýýãäýõ¿¿í. Íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS 2673 : 1979 4õ Íàâ÷èò ìîäîí ç¿ñìýë á¿òýýãäýõ¿¿í. òîäîðõîéëîëò.

Õàëóóí. òîäîðõîéëîëò. MNS 3968 : 1987 18 õ Ìîä. MNS 5542 : 2007 213 7õ . Ýçëýõ¿¿íýýð àãøèõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà.01 Ìîäîí õàâòàíãèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 2899-1 : 1987 24 õ Ìîä ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýë. 7õ ãàæèëòûí MNS 2899-5 : 1987 9õ Ìîä. MNS 2899-2 : 1987 6õ Ìîä. øààðäëàãà Òåõíèêèéí MNS 5407 : 2004 8õ Ìîä. Õàãàðàëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2476 : 1977 7õ Ìîä. MNS 2472 : 1988 6õ Ìîäîí îð. ªíöãèéí õ¿ëöýë MNS 2385 : 1982 8õ Íàâ÷èò ¿¿ëäðèéí ç¿ñìýë ìàòåðèàë. MNS 3886 : 1986 Ìîä. ìîäëîã ìàòåðèàëûí ýä àíãèóä. MNS 2591 : 1978 4õ Ìîä. Áýõýëãýýíèé ýä àíãè ñóóõ í¿õíèé òýíõëýãèéí áàéðëàëûí õ¿ëöýë áºõèéí MNS 2404 : 1977 4õ Ìîäíû ìèêðîá òöèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2406 : 1977 Ìîä. Àòìîñôåðèéí õàòààëò áà õàäãàëàëò.060. ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýë. õ¿éòýí àãààðûí ¿éë÷èëä õó÷èëòûí òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìåõàíèê áîëîâñðóóëàëòàíä ãàðàõ òàâèëòûí õýìæýý. ªíãºíèé äàãóóõ õîíõîéëòûí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2402 : 1990 3õ Ìîäëîã. Ñóäàëãààíû øààðäëàãà. ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí Çààãäààã¿é õÿçãààðûí õýâèéëò áà õ¿ëöýë èòãýëö¿¿ðèéã MNS 3028 : 1981 10 õ Ø¿äýíçíèé ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áà õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í. MNS 3967 : 1987 5õ Ìîä. ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýë. áàò MNS 2899-3 : 1987 10 õ Ãàäàðãóóãèéí õýëáýð áà áàéðëàëûí õ¿ëöýë MNS 2899-4 : 1987 14 õ Ìîä. Íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. áºõèéí MNS 2470 : 1978 3õ Ìîä. Íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS 3847 : 1985 7õ Ç¿ñìýë ìàòåðèàë. Ñóóëò áà øóãàìàí õýìæýýíèé õ¿ëöýë MNS 0135 : 1982 3õ Øèëì¿¿ñò áà íàâ÷èò ¿¿ëäðèéí ç¿ñìýë ìàòåðèàë. õ¿ëöýë MNS 2475 : 1983 5õ Ìîä. õºâ÷ ÷èãëýëýýð àãøèõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2672 : 1988 4õ Ìîä.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 79. MNS 2495 : 1998 9õ Ìîä. ×èéã øèíãýýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 3029 : 1981 9õ Ø¿äýíçíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãè. Ýçëýõ¿¿íýýð òýëýõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèðõýãèéí äàãóó øàõàëòûí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèðõýãèéí õºíäëºí ÷èãò øàõàæ òóðøèõ àðãà. MNS 2468 : 1988 3õ Ìîäëîã. Ãîë÷ áà õºâ÷ ÷èãëýë òîäîðõîéëîõ àðãà. Øèðõýãèéí äàãóó öóóëàëòûí áàò áýõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ìîäíû í ðñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2824 : 1979 19 õ Ìîäîí. Öîõèëòîîð ãóëçàéëòûí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ìîäîí ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýë áà ýä àíãè. ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýë. Ñòàòèê ãóëçàéëòûí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. ×èéãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Öîõèëòîîð õàòóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. íàâ÷èò ¿¿ëäðèéí ç¿ñìýë ìàòåðèàë. äýõ õººëòèéã MNS 4043 : 1988 3õ Ìîäëîã. MNS 4045 : 1988 5õ Ìîäëîã. Õºíäëºí õýâ òîäîðõîéëîõ àðãà. Øóãàìàí õýìæýýã õýìæèõ ¿åä çºâøººðºãäºõ àëäàà MNS 2474 : 1989 4õ Ìîäëîã. Ýäýëãýýíèé õóãàöàà áà õîëáîëòûí áàò á õèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 24 õ òóðøèëòûí àðãà. ìîäëîã ìàòåðèàëààð õèéñýí ýäëýëèéã øàëãàõ õÿçãààðëàã÷ êàëèáð. Íýð òîìú¸î. MNS 4033 : 1988 3õ Ìîäëîã. ¿åä áàò ýäëýë. ×àíàðûí ò¿¿âýð øàëãàëò. MNS 2469 : 1988 3õ Ìîäëîã. Òåõíîëîãèéí áîëîâñðóóëàëòûí äàðàà ôèçèêìåõàíèêèéí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõîä ñîðüö ñîíãîõ àðãà. Ãîë÷. MNS 4044 : 1988 5õ Ìîäëîã. MNS 4725 : 1999 14 õ Ìîäíû èäýâõèæ¿¿ëñýí í¿¿ðñ. Åðºíõèé MNS 2473 : 1977 2õ Ìîä. ýçëýõ¿¿í áîëîí øóãàìàí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 2471 : 1988 2õ Ìîä. MNS 3881 : 1986 14 õ Øèëì¿¿ñò.

Åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0093 : 1988 Ø¿äýíç.060. Óñ øèíãýýëòèéã MNS 4828 : 1999 2õ Ýñëýã áîëîí çîðãîäñîí ìàòåðèàë. Ñòàòèê íóãàðàëòûí ¿åèéí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2722 : 1979 8õ Íààìàë ìîä. MNS 1285 : 1983 5õ Çîðãîäñîí õàâòàí. MNS 4829 : 1999 6õ Ýñëýã áîëîí çîðãîäñîí ìàòåðèàë. Ñîãîã ãýìòëèéí àíãèëàë. MNS 3417 : 1983 4õ Ýñëýã øèðõýã õàâòàí. MNS 1279 : 1981 5õ Ôàíåð áà ìóæààíû õàâòàí. òîäîðõîéëîëò. MNS 3416 : 1983 2õ Çîðãîãäñîí õàâòàí óñ øèíãýýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0355 : 1987 7õ Ôàíåð. Íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí íºõöºë. Óñàíä çóçààíû õººõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0027 : 1987 7õ Ìîäîí ñàâ ñóóëãà. Õàâòàíãèéí õýìæýý òîäîðõîéëîõ MNS 2092 : 1974 5õ ªðãºí öàðèãèéí òºìºð çàìûí ìîäîí äýð. Óñàíä çóçààíû äàãóó õººõ õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà.080 Õàãàñ áîëîâñðóóëñàí áàíçàí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 3885 : 1986 2õ Õóóëãà. MNS 1276 : 1981 4õ Ôàíåð. MNS 2278 : 1976 Õóóëìàë õóóëãà. MNS (ISO) 4797 : 1999 Ôàíåð. MNS 1275 : 1981 2õ Ôàíåð áà ìóæààíû õàâòàí. Öàâóóí õîëáîëòûí øèðõýãèéí öóóðàõ áàò áýõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà.10 Ôàíåð MNS 3069 : 1981 2õ Çîðãîãäñîí õàâòàí. Õàâòàíãèéí òàëáàéä ïåðïåíäèêóëÿðààð ñóíãàõ ¿åèéí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà 79. MNS 3418 : 1983 Ýñëýã øèðõýãò òîäîðõîéëîõ àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà. 4õ õàâòàí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ìîä. ìåõàíèêèéí øèíæ ÷àíàðûã òóðøèõ åðºíõèé øààðäëàãà. MNS 3198 : 1981 4õ Ôàíåð áà ìóæààíû õàâòàí. Õýëáýð õýìæýý. MNS 0122 : 1988 Çîðãîäñîí õàâòàí. ìåõàíèê øèíæ ÷àíàðûí òóðøèëò ÿâóóëàõ åðºíõèé ä¿ðýì. MNS 2848 : 1980 214 11 õ . Òóðøèõ àðãà. ×èéãëýãèéã MNS 3460 : 1983 9õ Çîðìîë õóóëãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 79. 2õ 9õ MNS (ISO) 4798 : 1999 3õ Ôàíåð. Ïèðîëèçèéí áà í ðñæ ëýõ éëäâýðëýëèéí ìîäëîã ò õèé ýä. Ôèçèê. MNS 4146 : 1992 20 õ Çîðãîäñîí áà øàõìàë áîëîí ýñëýã øèðõýãò õàâòàí ýä àíãèéí ¿íäñýí õîëáîëò.99 Áóñàä ìîäîí õàâòàí MNS 0121 : 1988 4õ Çîðãîäñîí õàâòàíãèéí ¿éëäâýðëýë. ªðãºí õýðýãëýýíèé íààìàë ôàíåð.060. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 1287 : 1983 5õ Çîðãîãäñîí õàâòàí. Ôèçèê. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3199 : 1981 2õ Ôàíåð áà ìóæààíû õàâòàí. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òîíîã òºõººðºìæ áà áàãàæ õýðýãñýë. ôàíåð. Öàâóóí õîëáîëòûí óñàíä òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñóíãàõ ¿åèéí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 79. òîäîðõîéëîëò. Àíãèëàë MNS 0143 : 1988 3õ Äàëä óóðõàéí áýõýëãýýíèé ìîä. Ìîäëîãèéí õàãàñ áîëîâñðóóëñàí ýñëýã á òýýãäýõ í. 7õ 12 õ Òåõíîëîãè. Ýñëýã áà çîðãîäñîí õàâòàí MNS 0131 : 1982 2õ Çîðãîäñîí õàâòàí. MNS 0908 : 1988 11 õ Çîðãîäñîí ìàòåðèàë. 79. MNS 1280 : 1981 4õ Ôàíåð. Ìîäëîãèéí õàãàñ áîëîâñðóóëñàí ýñëýã á òýýãäýõ í.060.20 MNS 2721 : 1994 6õ Íààìàë ìîä. Öàâóóí õîëáîëòûã õîâõëîõ ¿åèéí áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Íýð òîìú¸î. Íýð òîìú¸î. MNS 0136 : 1982 3õ Ýñëýã øèðõýãò çîðãîäñîí õàâòàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Õóãàðàëòûí ¿å äýõ áàò áºõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0118 : 1982 4õ Õóóëìàë õóóëãà. MNS 3999 : 1987 3õ Áàëàíñ ìîä. MNS (ISO) 4796 : 1999 2õ Ôàíåð. Íÿãòûã òîäîðõîéëîõ.

MNS 5285 : 2003 8õ Òåõíîëîãèéí ìîäëîã öàâ÷äàñ.120.01 Ìîäíû àæëûí òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 3615 : 1983 4õ Ìîä áîëîâñðóóëàõ òîíîã ò õ ð ìæ.120.100 ¯éñ áà ¿éñýí ýäëýë 79. Íàðèéâ÷ëàëûí òóðøèëòàíä òàâèõ åð íõèé øààðäëàãà 79. õàÿãëàõ.120. õàäãàëàõ æóðàì.120 Ìîäíû àæëûí òîíîã òºõººðºìæ 79. Åðºíõèé øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà MNS 5754 : 2007 7õ Öàõèëãààí óòàñíû çîðèóëàëòòàé ìîäîí äàìàð. Òýýâýðëýëòèéí áàãö á¿ðä¿¿ëýõ. MNS 3558 : 1983 11 õ Õàéðöàã.99 Ìîäíû àæëûí áóñàä òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 215 . áàãëàõ.120. ìîäîí ýä àíãè. òýýâýðëýõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ªðãºí öàðèãèéí òºìºð çàìûí ñóìûí øèëæ¿¿ëãèéí ìîäîí ä¿íç. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 79.20 õýðýãñýë Ìîäíû àæëûí áàãàæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 79.10 Ìîäíû àæëûí ìàøèí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 79.

81. 81. 6 . Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.ð õýñýã: Õýìæýý áà çàõëàëò MNS ISO 12543-6 : 2007 4õ Áàðèëãûí øèë.040 Øèë 14 õ MNS 2486 : 1988 3õ Øààçàí ýäëýë. MNS 0309 : 1988 2õ Øèë ¿éëäâýðëýõýä çîðèóëñàí øîõîéí ÷óëóó. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2377 : 1977 3õ Óíäàà ñàâëàõ ëîíõ.040. Äóëààí òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. åò àþóëã é MNS 3712 : 1984 216 3õ . Ø¿ëòèéí íºëººã òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ. MNS 0304 : 1988 60 õ Øèë ¿éëäâýðëýõýä çîðèóëñàí ýëñ. õàäàí öàãààíû íàéðëàãûí øèíæèëãýýíä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà. ÷óëóó.Îëîí ¿åò øèë áà îëîí ¿åò àþóëã¿é øèë. Óãààëãûí ÷àíàðûã øàëãàõ íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýíèé àðãà. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.Îëîí ¿åò øèë áà îëîí ¿åò àþóëã¿é øèë.ð õýñýã: Ãàäààä áàéäàë 81. Äîëîìèò.040.Îëîí ¿åò øèë áà îëîí ¿åò àþóëã¿é øèë.Îëîí ¿åò øèë áà îëîí ¿åò àþóëã¿é øèë. MNS 3158 : 1981 Øèëýí ñàâ. 3-ð õýñýã: Îëîí åò øèë MNS 3711 : 1984 7õ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ñàâëàõ øèëýí ñàâ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS ISO 12543-1 : 2007 5õ Áàðèëãûí øèë . 2-ð õýñýã: Îëîí åò àþóëã é øèë MNS ISO 12543-3 : 2006 3õ Áàðèëãûí øèë îëîí åò øèë áà îëîí øèë.01 Øèëíèé íèéòëýã àñóóäàë MNS 3157 : 1988 1õ Õ¿íñíèé øèíãýí ñàâëàõ øèëýí ëîíõ.040. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 1101 : 1970 4õ Øèë øèíæëýõ àðãà. 4 .30 Øèëýí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 0357 : 1969 4õ Øèëýí ÿíç á¿ðèéí ýäëýõ¿¿í. 5 . 2õ äàðàëòûí ýñýðã¿¿öëèéã MNS 3440 : 1983 5õ Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä. Õàãàðñàí ëîíõ. Õ¿÷èë òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. 81. 1-ð õýñýã: Òîäîðõîéëîëò áà á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí òóõàé òàéëáàð MNS ISO 12543-4 : 2007 9õ Áàðèëãûí øèë . Äîòîîä òîäîðõîéëîõ àðãà.ð õýñýã: ªíäºð òåìïåðàòóð. Òóðøèõ àðãà. MNS 3525 : 1983 6õ Øààçàí ñàâ. ýëñ.20 Áàðèëãûí øèë MNS 3527 : 1983 3õ Øààçàí ñàâ.040. ÷èéã áîëîí öàöðàã òýñâýðøëèéã òóðøèõ àðãóóä MNS ISO 12543-5 : 2007 10 õ Áàðèëãûí øèë . MNS ISO 12543-2 : 2006 4õ Áàðèëãûí øèë îëîí åò øèë áà îëîí åò àþóëã é øèë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3523 : 1988 21 õ Øààçàí ýäëýë. MNS 3526 : 1983 3õ Øààçàí ñàâ.020 Øèë áà êåðàìèêèéí ¿éëäâýðèéí ¿éë àæèëëàãàà MNS 1132 : 1970 Ëîíõ. ªíãºíèé öàãààðàëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 81 ØÈË ÁÀ ÊÅÐÀÌÈÊÈÉÍ ¯ÉËÄÂÝÐ 81. Ñòàòèñòèê íºõöºëä õóãàëàõ øààçàíãèéí áàò áºõèéí òóéëûã òîäîðõîéëîõ àðãà.10 Ò¿¿õèé ýä áà áîëîâñðóóëààã¿é øèë MNS 0297 : 1988 49 õ Øèë ¿éëäâýðëýõýä çîðèóëñàí øîõîéí äîëîìèòûí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Õàäàí öàãààíû ÷èéãèéí àãóóëûã òîäîðõîéëîõ.

Óãààëãûí ÷àíàðûã øàëãàõ õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà.060 81.060.10 Ò¿¿õèé ýä Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.30 Ñàéæðóóëñàí êåðàìèê Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.99 Êåðàìèêò õàìàààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.100 Øèë áà êåðàìèêèéí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 217 .01 àñóóäàë Êåðàìèê Êåðàìèêèéí íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.060. MNS 4177 : 1993 5õ Øèëýí ìîçàéêàí õàâòàíöàð.060.060.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ñàâëàõ øèëýí ñàâ.060.080 Ãàëä òýñâýðòýé ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81.20 Êåðàìèêàí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 81. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà 81.

040.50 Áèò¿¿ëýã÷ Õóâàíöàð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 218 .140.01 Êàó÷óê áà õóâàíöàðûí ò¿¿õèé ýäèéí íèéòëýã àñóóäàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83. àþóëã¿é àæèëëàãààíû òåõíèêèéí øààðäëàãà.10 Ëàòåêñ áà ò¿¿õèé êàó÷óê MNS 0544 : 1987 4õ Øèíãýí áà õèéí áàéäàëòàé í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé.20 Íààìàë õóóäàñ 83.080.080.40 Óÿí õîîëîé Êàó÷óê Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.040.140.10 Äóëààí õàäãàëàã÷ ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.040.040 Êàó÷óê áà õóâàíöàðûí ò¿¿õèé ýä 83.140.01 Êàó÷óê áà õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã àñóóäàë 83.120 Áýõæ¿¿ëñýí õóâàíöàð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83 ÊÀÓ×ÓÊ ÁÀ ÕÓÂÀÍÖÀÐÛÍ ¯ÉËÄÂÝÐ 83.30 óâàíöàð õîîëîé.140 Êàó÷óê á¿òýýãäýõ¿¿í 83.140.20 Êàó÷óê á¿ðä¿¿ëýõ íàéðëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.01 àñóóäàë Õóâàíöàðûí íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 83. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.10 Õàëüñ áà õóóäàñ 83.140.140. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.20 ìàòåðèàë Äóëààíä óÿðàìòãàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.080.30 ìàòåðèàë Õóâàíöàðûí 83.020 Êàó÷óê áà õóâàíöàðûí ¿éëäâýðèéí áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà áà õóâàíöàð MNS 3221 : 1982 3õ Õóâàíöàð ìàòåðèàë áà ò¿¿ãýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ òýýâýðëýõ æóðàì.100 Öåëëóëîèä ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.040. óðñàìòãàé áóñ ìàòåðèàëûí çîðèóëàëòòàé òîíîãëîë òóñëàõ áà íýìýëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.060 83.080 83.

30 պ人 àæ àõóéí ìàøèíû ðåçèí äóãóé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.01 àñóóäàë Ðåçèí äóãóéíû íèéòëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.180 Öàâóóëàã ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.10 Àâòî çàìûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí ðåçèí äóãóé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 83.200 Êàó÷óê áà õóâàíöàðûí ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 219 .140.160.99 Áóñàä ðåçèí äóãóé 83.160 Ðåçèí äóãóé 83.20 Íèñýõ îíãîöíû ðåçèí äóãóé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.160.160.160.160.99 Êàó÷óê áà õóâàíöàð áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 83.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 ¯åëýýò êàðòîí.080 Öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 3922 : 2001 Øóóäàíãèéí áîãö. ãºëãºðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 85. (Äóíäàæ öàðàà/äèàïîçîí) MNS (ISO) 8791-1 : 2000 3õ Öààñ áà êàðòîí. ñàëàõ ýñýðã¿¿öýë MNS (ISO) 5633 : 2000 4õ Öààñ áà êàðòîí.080. Óñ ¿ë íýâòðýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS (ISO) 5636-1 : 2000 5õ Öààñ áà êàðòîí.080. Òåõíèêèéí åðºíõèé íºõöºë. ×èéãëýãèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4726 : 1999 4õ 1ì2 äàõü æèíã òîäîðõîéëîõ àðãà. õýâëýëèéí MNS 1985 : 1974 Öààñ áà êàðòîí.060 85.20 Öààñàí ñàëôåòêà MNS 5261 : 2003 3õ Ñàëôåòêà. ¯íñëýãèéã 4õ Òóðøèõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 4602 : 1998 9õ Ìîäíû äàâèðõàéëàã áîäèñ. Àðçãàð.01 Öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéòëýã ç¿éë MNS 2153 : 1983 4õ Õî¸ðäîã÷ ò¿¿õèé ýä.10 Àëáàí àæëûí öààñ Öààñàí ç¿éëñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0319 : 1988 10 õ Ñîíèíû öààñ øàëãàõ àðãà. 85. Òýìäýãëýãýý Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ÖÀÀÑÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 85. MNS 4727 : 1999 3õ Øàõàëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.30 Êàðòíû êàðòîí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 85.100 Öààñíû ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæ MNS 3343 : 1982 6õ Öààñ áà êàðòîí. 3õ MNS 3963 : 1995 5õ Øóóäàíãèéí äóãòóé. MNS 1103 : 1989 8õ Áè÷ãèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé öààñ. Íààëòààð òîäîðõîéëîõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 85.080.99 Áóñàä öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 85.040 áà 6õ 220 . Òåõíèêèéí øààðäëàãà Öààñ áà êàðòîí MNS 0130 : 1982 7õ Öààñ áà êàðòîí. òîäîðõîéëîõ. êàðòîíû õýìæýý.080. MNS 4728 : 1999 õýìæýý. Äýýæ ñîíãîõ. 85. 85 ¿éëäâýðëýëèéí ¿éë 85.020 Öààñíû ÿâö 85. Àãààð íýâòðýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.080. Õàÿãäàë öààñ.

Õýðýãëýæ áîëîõ õóãàöààã øàëãàõ àðãà. Òóðøèõ àðãà. 87. Õó÷èëòûí íóãàðàõ óÿí õàòàí ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 4581 : 2003 8õ Îêñîëü îëèô.01 Áóäàãíû íàéðëàãûí íèéòëýã àñóóäàë 87.080 MNS 0826 : 1987 4õ Íèòðîöåëëþëîçûí áóäàã.060. MNS 0828 : 1989 3õ Äîëëîãî áóäàã. 87.060. MNS 4457 : 1997 3õ Ãóìèí-ýýäýìöýðèéí áóäàã MNS 3647 : 1984 15 õ Ìåáåëèéí ÏÇ-232. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0786 : 1989 4õ Äîëëîãî áóäàã. Äýãäýìõèé. õàäãàëàõ íºõöºë.040 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Áóäàã áà ëàê Áóäàãíû íàéðëàãà MNS 0701 : 1989 4õ Äîëëîãî áóäàã.99 Áóäãàíä îðîõ áóñàä õîëüö 87. äýãäýìõèé áèø áîëîí äàâõàðãà ¿¿ñãýã÷ õàòóó áîäèñûí ìàññûí õàðüöààã òîäîðõîéëîõ àðãà. Áýõ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0835 : 1989 Äîëëîãî áóäàã.060.100 õóãàöààã Áóäàã ºíãºë㺺íèé òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 221 .020 Áóäãèéí ºíãºë㺺 õèéõ ¿éë àæèëëàãàà MNS 3646 : 2003 8õ Íèòðîöåëëþëîêûí òºðëèéí ëàê 87.20 Õîëáîã÷ áîäèñ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0745 : 1989 4õ Äîëëîãî áóäàã.060 MNS 4584 : 2003 7õ Òîñîí áóäàã. Õýâëýëèéí áýõ ãóëãàõ 87. àþóëã¿éí øààðäëàãà. ÏÇ-250. ÏÇ-250Ì. ÁÓÄÃÈÉÍ ¯ÉËÄÂÝÐ 87. Øèíãýëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.060. 87.30 Óóñãàã÷ MNS 0755 : 1989 7õ Äîëëîãî áóäàã. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 0827 : 1989 7õ Äîëëîãî áóäàã. MNS 5252 : 2003 10 õ Áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ Òåõíèêèéí øààðäëàãà öèéäìýã áóäàã. Òóíàäàñíû íÿãòûã ¿íýëýõ àðãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 87.10 Ïèãìåíò áà íýìýëò MNS 0709 : 1965 3õ Ýýäýìöýðèéí õ¿÷èë áóäãèéí ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà 87.060. Õó÷èëòûí ãàäàðãóóòàé áàðüöàëäàõ ÷àäâàðûã ñàðààëæèí ç¿ñýëòýýð òîäîðõîéëîõ àðãà. Þ¿ë¿¿ðýýñ òîäîðõîéëîõ àðãà. õýìæèõ àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà 87 ÁÓÄÀÃ. ÏÇ-250ÏÌ òºðëèéí ïîëèýôèðèéí ëàê. 5õ Íîéòîí äàâõàðãûí çóçààíûã MNS 0856 : 1989 8õ Äîëëîãî áóäàã.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
Õºðñ. Õºëä¿¿ õºðñèéã ¿ðëýí øòàìïààð òóðøèõ
ëàáîðàòîðèéí àðãà.
MNS 3171 : 1982

Õºðñ. Õºëä¿¿ õºðñ ãýñýõ ¿åä
øàõàãäëûí
èëòãýëö¿¿ðèéã
ëàáîðàòîðèéí àðãà.
MNS 3263 : 1990
Õºðñíèé àíãèëàë.

ãýñýëòèéí áà
òîäîðõîéëîõ

MNS 3321 : 1991

Ñòàòèê çîí äîîð õºðñ òóðøèõ õýýðèéí àðãà.
MNS 3388 : 1982
31 õ
Ãàäàñíû äààö òîäîðõîéëîõ õýýðèéí òóðøèëòûí
àðãà.
MNS 3478 : 1983
10 õ
Õºðñíèé øàõàãäëûã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí
àðãà.
MNS 3670 : 1984
19 õ
Õºëä¿¿ õºðñèéã õýýð òóðøèõ àðãà.
MNS 3671 : 1984

Õºðñ. Õºëä¿¿ õºðñíèé äýýæèéã ëàáîðàòîðèéí
òóðøèëòàíä áýëòãýõ.

91

ÁÀÐÈËÃÀ , ÁÀÐÈËÃÛÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

91.010

Áàðèëãûí ¿éëäâýð

91.010.01Áàðèëãûí
íèéòëýã
àñóóäàë

MNS 3672 : 1984
17 õ
Õºðñ. Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí
ãàæèëòûã õýìæèõ àðãà.

¿éëäâýðèéí

MNS 3674 : 1984
17 õ
Õºðñíèé
øèëæýýñèéí
ýñýðã¿¿öëèéã
óóëûí
ìàëòàëòàíä òîäîðõîéëîõ õýýðèéí òóðøèëòûí àðãà.

MNS 2306 : 1986
26 õ
Õºðñíèé øèðõýãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ
ëàáîðàòîðèéí àðãà. Õýýðèéí òóðøèëò.

MNS 3944 : 2000
16 õ
Õºðñ òåìïåðàòóðûã õýýðèéí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ
àðãà.

MNS 2310 : 1984
11 õ
Õºðñíèé øèëæýýñèéí ýñýðã¿¿öëèéã íýã ÷èãëýëýýð
øàõàæ òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà.

MNS 3948 : 1986
23 õ
̺íõ öýâäýã õºðñºíä ãàäñûã ò¿ãøèõ õýýðèéí
òóðøèëòûí àðãà.

MNS 2312 : 1976

Õºðñíèé ò¿ð çóóðûí ýñýðã¿¿öëèéã íýã ÷èãëýëýýð
øàõàæ òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà.

MNS 4101 : 1990
17 õ
Õºðñíèé óñ íýâòð¿¿ëýõ ÷àíàðûã
õýýðèéí òóðøèëòûí àðãà.

MNS 2489 : 1986

Õºðñ. Õýâ ãàæèëòûí ¿ç¿¿ëýëòèéã õýýðèéí íºõöºëä
òîäîðõîéëîõ àðãà.

òîäîðõîéëîõ

MNS 4249 : 1994
10 õ
Äèíàìèê çîíäîîð õºðñ òóðøèõ õýýðèéí àðãà

MNS 4755 : 1990
17 õ
Òåõíèêèéí àñóóäàë. Õàøëàãà á¿òýýöèéí äóëààí
äàìæóóëàëòûí ýñýðã¿¿öýë òîäîðõîéëîõ àðãà

MNS 3075 : 1981

Õºðñ Ñóóìãàé áàéäëûã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí
àðãà.

MNS 4756 : 1990

Õàøëàãà á¿òýýöýýð íýâòðýõ äóëààíû óðñãàëûí
íÿãòûã õýìæèõ àðãà

MNS 3169 : 1981

Õºðñ.
Óÿí
õºëä¿¿
õºðñíèé
øàõàãäëûí
èëòãýëö¿¿ðèéã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà.
MNS 3170 : 1981

õýâ

MNS 3673 : 1984

Õºðñíèé óëèðëûí õºäëºëòèéí ã¿í òîäîðõîéëîõ
àðãà.

MNS 2105 : 2000

Õºðñíèé áà áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ýçýëõ¿¿í æèí.

MNS 2863 : 1980
ð ëòèéí øóãàìóóä

ñóóðèéí

MNS 4913 : 2000
10 õ
Áàðèëãà áàðèëãûí ìàòåðèàë. Õàøëàãà á¿òýýöèéí
äóëààí áàðèõ ÷àäâàð òîäîðõîéëîõ àðãà

222

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS 4914 : 2000

Áàðèëãà áàðèëãûí ìàòåðèàë. Óë õºðñíèé äóíäàæ
íÿãò

91.060

MNS AASHTO T 100 : 2003

Õºðñíèé õàòóó õýñãèéí íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà
MNS ASTM D 2487 : 2004
20õ
Õ ðñèéã èíæåíåðèéí çîðèóëàëòààð
íýãäñýí ñèñòåì.

Áàðèëãûí ýä àíãè

91.060.01 Áàðèëãûí ýä àíãèéí íèéòëýã
àñóóäàë

àíãèëàõ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.060.10
òàë

91.010.10 Õóóëü ç¿éí àñóóäàë
MNS 5543 : 2005

Áàðèëãûí åðíõèé ç¿éë. Àðõèòåêòîðóóäûí ¸ñ ç¿éí
õýì õýìæýý.

Õàíà. Äîòîð õàíà. Í¿¿ðýí

MNS 5772 : 2007
12 õ
Áàðèëãûí äîòîð õàíà - Óãñàðìàë
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

91.010.20 Ãýðýýíèé àñóóäàë

õàâòàí.

91.060.20 Äýýâýð

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.010.30 Òåõíèêèéí àñóóäàë
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.060.30 Òààç. Øàë. Øàò
91.010.99 Áóñàä àñóóäàë

MNS ISO 3880 : 2002

Áàðèëãûí á¿òýýö. Øàò. Íýð òîìú¸î. 1-ð õýñýã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.020 Áîäèò
òºëºâëºëò

òºëºâëºëò.

MNS 1008 : 1982
19 õ
Îðîí ñóóö, îëîí íèéòèéí áàðèëãûí óãñàðìàë
òºìºð áåòîí øàòíû ºãñºë, òàëáàéí õàâòàí

Õîò

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.040

MNS 2229 : 1982

Áåòîí, òºìºð áåòîí ãèøã¿¿ð.

Áàðèëãà

MNS 2270 : 1975

Øàòíû ÷óëóóíû ãèøã¿¿ð.

91.040.01 Áàðèëãûí íèéòëýã àñóóäàë

MNS 3027 : 1981
10 õ
Ç éìýë øàë. Òåõíèêèéí í õö ë.

MNS 1649 : 1973

¯éëäâýðèéí õîðòîé íºõöºë á¿õèé ¿éëäâýðèéí
áàðèëãûí á¿òöèéã ýâäðýëòýýñ õàìãààëàõ õîðòîé
îð÷íû àíãèëàë
MNS 4100 : 1990
Áàðèëãûí
äóëààí
òîäîðõîéëîëò.


òåõíèêèéí

íýð

MNS 4001 : 1987

Øàëíû çîðèóëàëòòºé õóéëìàë
íèéëýã
ìàòåðèàëûí
äóëààí
¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ.

òîìú¸î

áîëîí õàâòàí
ýçýìøèëòèéí

MNS 1917 : 1982
13 õ
Îðîí ñóóö, îëîí íèéòèéí áàðèëãûí òàãòíû áà
ñàðàâ÷íû òºìºð áåòîí õàâòàí.

91.040.10 Íèéòèéí áàðèëãà

91.060.40
õîîëîé

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.040.20 Õóäàëäàà, ¿éëäâýðèéí
çîðèóëàëòòàé áàðèëãà

ßíäàí,

áàðèóë

áà

ñóâàã

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.060.50 Õààëãà áà öîíõ

91.040.30 Îðîí ñóóöíû áàðèëãà

MNS 0531 : 2002
13 õ
Áàðèëãûí ìîäîí õààëãà, öîíõ, òàãòíû õààëãà.
Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà

MNS 5611 : 2006

Îðîí ñóóöíû áàðèëãàä òàâèãäàõ ¿íäñýí øààðäëàãà
MNS 5681 : 2006

Îðîí ñóóöíû áàðèëãûí
éë÷èëãýý.
øààðäëàãà

MNS 4754:1999
28 õ
Îðîí ñóóö, îëîí íèéòèéí áàðèëãûí øèë áà øèëýí
áàãöòàé ìîäîí öîíõ, òàãòûí õààëãà. Íýð òºðºë,
á¿òýýö, õýìæýý

Åð íõèé

MNS 4758:1999

91.040.99 Áóñàä çîðèóëàëòûí áàðèëãà
223

32 õ

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
Îðîí ñóóö, îëîí íèéòèéí áàðèëãûí ãóðâàí äàâõàð
ìîäîí öîíõ, òàãòíû õààëãà. Íýð òºðºë, á¿òýýö,
õýìæýý

91.080.10

MNS 4193 : 1993

Ìîäîí õààëãà, àãààð íýâòð¿¿ëýëòèéã òóðøèõ àðãà

MNS 2630 : 2001

Áàðèëãûí ìåòàëë á¿òýýö. Òåõíèêèéí åðºíõèé
øààðäëàãà

MNS 4194 : 1993
13 õ
Ìîäîí
õààëãà.
Äóëààí
ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà

91.080.20

äàìæóóëàëòûí

Ìåòàëë á¿òýýö

Áàíçàí á¿òýýö

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã é

MNS (DIN) 4634 : 1998
17 õ
Öîíõ. Öîõèëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òóðøèõ àðãà

91.080.30

MNS (DIN) 4635 : 1998
18 õ
Õààëãà. Öîõèëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òóðøèõ àðãà

MNS 0138 : 2005
14 õ
Áàðèëãà áàðèëãûí ìàòåðèàë. Êåðàìèê òîîñãî áà
ãóëäìàé. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS 4753:1999

Íààìàë øèëýí áàãö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS 0915 : 1991
Öàðóóö òîîñãî.

MNS 4757 : 1990

Òåõíèêèéí àñóóäàë. Öîíõíû äóëààí äàìæóóëàëòûí
ýñýðã¿¿öýë òîäîðõîéëîõ àðãà
MNS 4948 : 2000

Öîíõ,
òàãòíû
õààëãà.
Àãààð
áèò¿¿ìæèä òàâèõ øààðäëàãà

íýâòð¿¿ëýëò,

MNS 4981:2000

Öîíõ,
òàãòíû
õààëãà.
Àãààð
áèò¿¿ìæèéã òóðøèõ àðãà

íýâòð¿¿ëýëò,

Òîîñãîí á¿òýýö

MNS 2513 : 1999

Òîîñãî ¿éëäâýðëýõýä õýðýãëýõ øàâàð
MNS 2709 : 1999

Òîîñãîíû óëàâ÷.
MNS 3081 : 1981
26 õ
Ãàëä òýñâýðòýé ìàòåðèàë ñîðüö àâàõ áà áýëòãýõ
àðãà
MNS 3082 : 1981

Ãàëä òýñâýðòýé äèíàíñ ýäëýë. Ìàðê áà òåõíèêèéí
øààðäëàãà.

MNS ISO 6442 : 2001

Õààëãàíû ñàìáàð. ¯íäñýí õàâòãàéí ãàæèëòûí
õýìæèëò

MNS 3970 : 1987

ªíãºë㺺íèé ýäëýë. ¯éëäâýðëýõ çîðèóëàëòòàé
áàéãàëèéí ÷óëóóí ãóëäìàé.

MNS ISO 6443 : 2001

Õààëãàíû ñàìáàð. Õýìæýý áà òàëáàéí ñîãîã

MNS 3835 : 2003

ªíãºë㺺íèé òîîñãî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 5802 : 2007
31 õ
Áàðèëãûí öîíõ. Òåõíèêèéí åð íõèé øààðäëàãà.

MNS ISO 9652-.2 : 2002

91.060.99 Áàðèëãûí áóñàä ýä àíãè

20 õ

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

ªðëºã 2-ð õýñýã. Ýíãèéí ä¿ðìýýð òºìºðáåòîí áóñ
ºðëºãèéí çàãâàð.

91.080

MNS ISO 9652-5 : 2002
ªðëºã. 5-ð õýñýã. Òàéëáàð òîëü

20 õ

MNS ISO 9652-4 : 2003
ªðºã. 4-ð õýñýã: Òóðøèõ àðãà

27 õ

Áàðèëãûí á¿òýýö

MNS 4947 : 2000
11 õ
ªðºãò á¿òýýö. ªðãèéí áàðüöàëäàëòûí áàò áýõèéã
òîäîðõîéëîõ àðãà

MNS 5610 : 2006

Í¿õòýé áåòîí òîîñãî. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS ISO 8930 : 2001
19 õ
Á¿òýýöèéí íàéäâàðøëûí õàíãàõ åðºíõèé çàð÷èì.
Ýêâèâàëåíò íýð òîìú¸îíû æàãñààëò

91.080.40

MNS ISO 3898 : 2001

Á¿òýýöèéã òºñºëëºõ ¿íäýñ. Òýìäýãëýãýý. Åðºíõèé
òýìäýã

Áåòîí á¿òýýö

MNS 2901 : 1980

Óðüä÷èëàí õ ÷èòãýñýí ò ì ðáåòîí á òýýöèéí
àðìàòóðûí ãàãíààñàí õîëáîî íóìàí àâàëöóëñàí
ãàãíóóð

MNS 5414 : 2004

Áàðèëãûí òàëáàéí ò¿ð õàøàà. Åðºíõèé øààðäëàãà

MNS ISO 6934-1 : 2003

Áåòîíû óðüä÷èëàí õ¿÷èòãýõýä çîðèóëñàí ãàí. 1-ð
õýñýã: Åðºíõèé øààðäëàãà

MNS 5415 : 2004
22 õ
Áàðèëãûí òàëáàéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí çóðãèéí
òýìäýãëýãýý

MNS ISO 6934-2 : 2003

Áåòîíû óðüä÷èëàí õ¿÷èòãýõýä çîðèóëñàí ãàí. 2-ð
õýñýã: Õ¿éòíýýð ñóíãàñàí ãàí óòàñ. Òåõíèêèéí
øààðäëàãà

91.080.01 Áàðèëãûí á¿òýýöèéí íèéòëýã
àñóóäàë
Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

MNS ISO 6934-3 : 2003

224

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
Áåòîíûã óðüä÷èëàí õ¿÷èòãýõýä çîðèëñàí ãàí. 3-ð
õýñýã:Õàòæóóëæ, óÿðààñàí ãàí óòàñ.

Áàðèëãûí
õàíûí
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS ISO 10606 : 2003

Òºìºðáåòîíû ãàí òóéâàí. Õàìãèéí èõ õ¿÷íèé
¿éë÷ëýëä íèéò õàðüöàíãóé æèãä ñóíàëòûã
òîäîðõîéëîõ àðãà

MNS 5215 : 2002

Áàðèëãûí õàøëàãà á¿òýýöèéí õýëáýðæ¿¿ëñýí
ãºëìºí òºìºð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

91.080.99

MNS 5608 : 2006

Áàðèëãûí ìàòåðèàë. Õººñºí
äàéðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

Áóñàä á¿òýýö

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.090

Ãàäíà á¿òýýö


òóóø

ìîäîí

ýä

91.100.01
Áàðèëãûí
íèéòëýã àñóóäàë

àíãè.

ïåðëèòèéí

ýëñ,

MNS 0390 : 1998
Áàðèëãûí àæèëä
øààðäëàãà.

MNS 2047 : 2002

Õàâòãàé ôëàíö. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà

MNS 0392 : 1998
Áàðèëãûí àæèëä
øààðäëàãà.

MNS 2568 : 1983

Ãýðýëò¿¿ëãèéí ãàí áàãàíà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

10 õ
õýðýãëýõ äàéðãà.

õýðýãëýõ

ýëñ,

Òåõíèêèéí

òåõíèêèéí

MNS 0982 : 1980

Õàíà ºíãºë㺺íèé ìàòåðèàë. Áàò áýõèéí õÿçãààðûã
øàõàëò ãóëçàéëòàíä òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 2631 : 1989

50 òí õ¿ðòýëõ äààöòàé ã¿¿ðýí êðàíû äîîðõè òºìºð
äàì íóðóó.

MNS 0983 : 1980

Õàíà ºíãºë㺺íèé ìàòåðèàë. Óñ øèíãýýëò áà
õ¿éòýí òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 2801 : 2002

Í¿õòýé áà áèò¿¿ ãàí ôëàíö. Òåõíèêèéí åðºíõèé
øààðäëàãà

MNS 2628 : 1989
12 õ
Õýâíèé ýëñ. Åð íõèé øààðäëàãà

MNS 3092 : 1981

Õàíûí ÷óëóóí ìàòåðèàë.

MNS 2629 : 1989

Õýâíèé ýëñ. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà.

MNS 3219 : 1982

Äýýâðèéí ãºëìºí òºìºð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 2902 : 1986
21 õ
Êåðàìçèò, ýëñ, õàéðãà ¿éëäâýðëýõýä õýðýãëýõ
øàâàðëàã ò¿¿õèé ýä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà,
òóðøèõ àðãà.

MNS 3395 : 1982

Ãàíòèãàí õàéðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.
MNS 3604 : 1998

Áàéãàëèéí áîðæèí ÷óëóóí õàâòàí.

MNS 2915 : 1980
12 õ
Õàíà, ºíãºë㺺íèé ìàòåðèàë. Íÿãò òîäîðõîéëîõ
àðãà

MNS 3738 : 1984

Áàðèëãûí äýýâðèéí óñ çàéëóóëàõ ìåòàëë õýðýãñýë.

MNS 2916 : 2002
19 õ
Áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ ýëñ. Òóðøèõ àðãà

MNS 3824 : 1985
10 õ
Áàéãàëèéí ñ¿âýðõýã ÷óëóóãààð áýëòãýñýí äàéðãà áà
ýëñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 2917 : 1984

Êåðàìçèòûí õàéðãà áà ýëñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS 3920 : 1986
11 õ
À÷àà ºðãºõ òýíæýý. Õýâ ìàÿã, ¿íäñýí õýìæýý.
Òåõíèêèéí øààðäëàãà.
MNS 5039 : 2005

Áàðèëãûí ºðãèéí ñ¿ðëýí áîîäîëä
ñ¿ðýë. Ñ¿ðýëä òàâèõ øààðäëàãà

ìàòåðèàëûí

MNS 0346:2000

Áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ õàéðãà, áóòàëñàí õàéðãà.
Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà

MNS 2046 : 2002

Öàãèðàã íÿãòðóóëàã÷òàé ÷ºëººò ôëàíö. Òåõíèêèéí
åðºíõèé øààðäëàãà

MNS 5040 : 2005

áîîäîë.

MNS 3969 : 1987

Áàéãàëèéí ÷óëóóí ºíãºë㺺íèé õàâòàí. Òåõíèêèéí
øààðäëàãà.

Áàðèëãûí ìàòåðèàë

MNS 0914 : 1986
Áàðèëãûí õàóóëäñàí
Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

ñ¿ðëýí

MNS 5609 : 2006

Áàðèëãûí ìàòåðèàë. Õººñºí ïåðëèò ¿éëäâýðëýõýä
õýðýãëýõ ò¿¿õèé ýä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é

91.100

ºðãèéí

MNS 2998 : 2001
48 õ
Óóëûí íÿãò ÷óëóóëàã, áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ
õàéðãà, äàéðãà. Ôèçèê-ìåõàíèê øèíæ ÷àíàðûã
òîäîðõîéëîõ àðãà

çîðèóëñàí

MNS 3089 : 1998

Áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ ýëñ, õàéðãàíû õîëüö.

MNS 3216 : 1982

225

13 õ

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
Áàðèëãûí ìàòåðèàë. Á¿òöèéí øèíæèëãýýíèé òîî,
ìèêðîñêîïûí àðãà.

MNS 0974 : 1999

Ïîðòëàíä öåìåíò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

MNS 3853 : 2000

Áàðèëãûí
ýäëýë
áà
ìàòåðèàëûí
óóð
íýâòð¿¿ëýëòèéí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 0975 : 2002
23 õ
Öåìåíò. Õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà.

MNS 3854 : 1985

Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ÷èéã
òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 0976 : 1999
18 õ
Ïîðòëàíä öåìåíò. Òóðøèõ àðãà.

õóðèìòëóóëàëòûã

MNS 0554 : 1987

Øîõîé.
MNS 1186 : 1991
12 õ
Øîõîé. Øèíæèëãýýíèé àðãà.

MNS 3905 : 2000

Áàðèëãà, áàðèëãûí ìàòåðèàë. Øàâàðëàãèéí
õÿçãààðûí ÷èéã áà õàòààëòûí ìýäðýìæèéí
èòãýëö ðèéã òîäîðõîéëîõ òåðìîãðàâèìåòðèéí
àðãà

MNS 2930 : 1980

Öåìåíòèéí òóðøèëòàíä õýðýãëýõ ýëñ. Òåõíèêèéí
øààðäëàãà.

MNS 3927 : 1986

Áàðèëãûí ìàòåðèàëä õýðýãëýõ ¿íñ. Òåõíèêèéí
øààðäëàãà, òóðøèõ àðãà.

MNS 3072 : 1998

úëòãºíº öåìåíò ïóööîëîí õîëáîã÷.

MNS 3930 : 1986

Íàðèéí áà áàðèëãûí êåðàìèêò õýðýãëýõ áåíòîíèò
øàâàð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS 3091 : 1999
Öåìåíòèéí àíãèëàë.

MNS 3740 : 1999

Öåìåíò óñòàé óðâàëä îðîõ ¿åäýý ÿëãàðóóëàõ
äóëààíû õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 3931 : 1986

Íàðèéí
áà áàðèëãûí êåðàìèêò õýðýãëýõ áåíòîíèò øàâàð.
Áåíòîíèòûí òîîã òîäîðõîéëîõ àðãà

MNS 4580 : 1998
Áàðèëãûí öýðä.
MNS 3932 : 1986

Íàðèéí áà áàðèëãûí êåðàìèêò õýðýãëýõ áåíòîíèò
øàâàð.
Øèíãýí
÷àíàðûí
ç ëýëòèéã
òîäîðõîéëîõ àðãà
MNS 3933 : 1986

Íàðèéí áà áàðèëãûí êåðàìèêò õýðýãëýõ áåíòîíèò
øàâàð. Õóóðàé áàéäëààð ãóëçàéëòûí áàò á õèéã
òîäîðõîéëîõ àðãà


óóëûí ÷óëóóëàã
òîäîðõîéëîõ

MNS 5174 : 2002

Õºíãºí öàãààíû èñëèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ãàëä
òýñâýðòýé öåìåíò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà

91.100.15
Ýðäýñ
á¿òýýãäýõ¿¿í

ìàòåðèàë

áà

MNS 5526 : 2005

Áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ ºíãºë㺺íèé çàìàçêà.
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

öàöðàã
ãàììà

91.100.23 Êåðàìèê õàâòàíöàð
MNS 2505 : 1977

Êåðàìèêèéí
¿éëäâýðëýëä
Àíãèëàë.

MNS 5175 : 2002
56 õ
Øàâàðëàã ò¿¿õèé ýä. Øèíæèëãýýíèé àðãà

õýðýãëýõ

øàâàð.

MNS 0230 : 2004

Áàðèëãûí øàëíû ºíãºë㺺íèé êåðàìèê õàâòàíöàð.
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS AÀSÍTÎ R 18 : 2005
43 õ
Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ñîðèëòûí ëàáîðàòîðèä
÷àíàðûí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ áà õýðýãëýõ
çààâàð

91.100.10

MNS 3175 : 2002
13 õ
úëòãºíºí áàðüöàëäóóëàã÷

MNS 4237 : 1994
10 õ
Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ãàí. Åð íõèé òåõíèêèéí
øààðäëàãà
MNS 5072 : 2001
Áàðèëãûí ìàòåðèàë,
èäýâõèò
ýëåìåíò
ñïåêòðîìåòðèéí àðãà

Öåìåíò. Ãèïñ. Øîõîé.
Øîõîéí óóñìàë

MNS 0347 : 2002

Áàðèëãûí áîëîí òåõíîëîãèéí õýðýãöýýíèé øîõîé.
Òåõíèêèéí øààðäëàãà

MNS 0237 : 2004

Áàðèëãûí õàíûí ãàäíà ºíãºë㺺íèé
õàâòàíöàð. Åðºíõèé øààðäëàãà

êåðàìèê

MNS 0239 : 2004

Áàðèëãûí õàíûí äîòîð ºíãºë㺺íèé
õàâòàíöàð. Åðºíõèé øààðäëàãà

êåðàìèê

MNS 4092 : 2004

Êåðàìèê õàâòàíöàð. Òóðøèõ àðãà

MNS (ISO) 836:2000

Ïóööîëàí öåìåíòèéí ïóööîëàíò ÷àíàð. Òóðøèõ
àðãà
MNS 0963 : 1991
10 õ
Áàðèëãûí òåõíîëîãèéí øîõîé ¿éëäâýðëýõýä
çîðèóëñàí øîõîé ÷óëóó. Òåõíèêèéí øààðäëàãà.

226

91.100.25
á¿òýýãäýõ¿¿í

Áàðèëãûí

MNS 0030 : 1982

âààðàí

¿íýëýõ ¿íäñýí æóðàì. Óñ øèíãýýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1119 : 1982 12õ Îðîí ñóóö. MNS 0950 : 1982 10 õ ÿ¿ðýí êðàíã¿é 9. MNS 3730 : 1984 3õ Äóëààí áîëîí õèìèéí ¿éë÷ëýëä òýñâýðòýé êåðàìèê ýäëýë. MNS 2794 : 1979 227 12 õ . àíãèëàë. àíãèëàë. MNS 0863 : 1983 4õ Ñóâãèéí öóë áåòîí õàíà MNS 2228 : 2002 11 õ Óãñàðìàë áåòîí. èðãýíèé áàðèëãûí õó÷èëòûí í¿õòýé òºìºð áåòîí õàâòàí. MNS 2319 : 1986 Õîëáîã÷ ìàòåðèàëä íýìýëò. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS 0864 : 1987 8õ Îðîí ñóóö. ýäëýõ¿¿í.30 á¿òýýãäýõ¿¿í Áåòîí áà MNS 1521 : 1986 10õ Ñèéðìýã áåòîí. Òóðøèõ àðãà. Õèìèéí ¿éë÷ëýëä ïààëàíãèéí òýñâýðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. ×èéãëýã. óñ íýâòð¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0887 : 1983 4õ Ãàäíà ñóâãèéí òºìºð áåòîí õàâòàí. òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà õýðýãëýõ MNS 2791 : 1979 6õ Õ¿íä õºíãºí áåòîíû ýçëýõ¿¿íèé æèíã òîäîðõîéëîõ ðàäèîçîòîïûí àðãà MNS 1025 : 1982 9õ ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí ñóóðèéí äàì íóðóó. Ñòàòèê ãóçàéëòûí ¿å äýõ áàò áýõèéí õÿçãààðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 1070 : 2003 6õ Îðîí ñóóö. Òóðøèõ àðãà. îëîí íèéòèéí áàðèëãûí ìºãèéí áà õàøëàãûí õàâòàí. áåòîí MNS 1572 : 1983 6õ Õîëáîîíû áà öàõèëãààí äàìæóóëàõ øîíãèéí òºìºð áåòîí çàëãààñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Äóëààíä òýñâýðòýé êåðàìèê áà õèìèéí òýñâýðòýé ýäëýõ¿¿í. èðãýíèé áàðèëãûí òºìºð áåòîí ÿëóó.100. òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4303: 2003 6õ Ýëñ. MNS 3729 : 1984 2õ Äóëààí áîëîí õèìèéí ¿éë÷ëýëä òýñâýðòýé êåðàìèê ýäëýë. MNS 0962 : 1986 Õîëáîã÷ ìàòåðèàë ãºëòãºíº ÷óëóó øóãìûí MNS 2371 : 1984 9õ Õºíãºí áåòîíû îðãàíèê áóñ ñ¿âýðõýã ä¿¿ðãýã÷. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 0843 : 1987 Áàðèëãûí çîîðèéí Òåõíèêèéí íºõöºë 9õ õàíà. MNS 3728 : 1984 3õ Äóëààíû áîëîí õèìèéí ¿éë÷ëýëä òýñâýðòýé êåðàìèê ýäëýë. MNS 0862 : 1986 9õ ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí õó÷èëòûí õàâèðãàò òºìºð áåòîí õàâòàí. óñ øèíãýýëò. MNS 2120 : 1999 8õ Áàðèëãûí çóóðìàã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 1918 : 1985 17 õ Áåòîíû õ¿éòýí òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 0831 : 2001 15 õ Ñèéðìýã áåòîí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 1185 : 1985 5õ Áåòîí çóóðìàã.6 ì õ¿ðòýë ºíäºðòýé ¿éëäâýðèéí äàí áàðèëãûí òýãø ºíöºãò îãòëîëòîé òºìºð áåòîí áàãàíà. 91.9 ì àëñãäàëòàé äàì íóðóó. ãóëäìàé. ñ¿âýðõýãæèëò. ñóóðèéí MNS 1920 : 1999 3õ Áåòîí áàò áýõèéã øàëãàæ. MNS 0679 : 1980 7õ Ñ¿âýðõýã ä¿¿ðãýã÷òýé áåòîí ãóëäìàé. MNS 1228 : 1987 9õ Õ¿íä áåòîí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 2057 : 1986 4õ Óñíû àæ àõóéí áàéãóóëàìæèéí òºìºð áåòîí ýäëýë. èäýâõèò ýðäýñ MNS 2370 : 2003 12 õ Óãñàðìàë òºìºð áåòîí ýäëýë áà á¿òýýö áàò áýõ õºø¿¿í ÷àíàð. Òºìºð áåòîí á¿òýýö. ñóíãàëòûí áýõ áàòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. öàâ òýñâýðëýëòèéã ¿íýëýõ áà òóðøèõ àðãà MNS 0951 : 1982 8õ ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí 6. MNS 1246 : 1971 11 õ Áàðèëãûí çóóðìàã. Á¿òýýö áà ýäëýõ¿¿í. MNS 1170 : 1985 24 õ Áåòîí çóóðìàãèéã òóðøèõ àðãà.öåìåíòýí õàâòàíöàð MNS 1272 : 1999 18 õ Áåòîí øàõàëò. MNS 5173 : 2002 7õ Íàðèéí áà áàðèëãûí êåðàìèêò õýðýãëýõ áåíòîíèò øàâàð. Õ¿÷èë òýñâýðëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 2122 : 1985 18 õ Áåòîíû ýçýëõ¿¿í æèí. MNS 0907 : 1982 7õ Öýâýð óñ àðèóòãàõ òàòóóðãûí øóãàìûí õóäãèéí óãñàðìàë òºìºð áåòîí õèéö. 5õ ¿éëäâýðëýõýä 9õ õýðýãëýõ MNS 2320 : 1976 4õ Õ¿íä áåòîíû ýëýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.

MNS 4062 : 1988 10 õ ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí äàâõàð äóíäûí õó÷èëòûí òºìºð áåòîí õàâèðãàò õàâòàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 3736 : 1938 4õ Õàøààíû òºìºð áåòîí õàâòàí. MNS 3154 : 1981 6õ 40 ìì õ¿ðòýë äèàìåòðòýé àðìàòóðàí ãàãíàñàí òîð. MNS 3707 : 1982 69 õ Áåòîíä õýðýãëýõ îðãàíèê áóñ ñ¿âýðõýã ä¿¿ðãýã÷ òóðøèõ àðãà MNS 4041 : 1988 Áàðèëãûí òºìºð øààðäëàãà. Òºñºë õèéõ ¿íäñýí æóðàì MNS 3960 : 1986 9õ ¯éëäâýð. òåõíèêèéí øààðäëàãà. ¯íäñýí áàéäàë MNS 3966 : 1987 4õ Õîëáîîíû òºìºð áåòîíîí óãñàðìàë õóäàã MNS 3213 : 1982 3õ Õèéæñýí ñèéðìýã öàðóóö áåòîí ãóëäìàéí ÷èéã øèíãýýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3988 : 1987 31 õ Îðîí ñóóö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òºìºð áåòîí á¿òýýöèéí õàøìàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4008 : 1987 5õ Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé óãñàðìàë òºìºð áåòîí ýäëýë. Àíãèëàë áà òåõíèêèéí øààðäëàãà áà MNS 3942 : 1986 23 õ Îðîí ñóóö. åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3602 : 1983 13 õ Áàðèëãûí õàíûí áåòîí. MNS 3601 : 1988 5õ ¯éëäâýðèéí áàðèëãûí ãàäíà õàíûí ñ¿âýðõýã ä¿¿ðãýã÷òýé õºíãºí áåòîí õàâòãàéëæ. òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà. Òåõíèêèéí MNS 4063 : 1988 12 õ 12 ìåòðèéí 2 íàëóóòàé òºìºð áåòîí ñàðààëæèí äàì íóðóó. áåòîíä MNS 3821 : 1985 5õ Áåòîí áîëîí áàðèëãûí çóóðìàãò õýðýãëýõ óñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí íºõöºë áåòîí 4õ áåòîí ðèãåëü. MNS 3176 : 1981 32 õ Áåòîí áà òºìºð áåòîí á¿òýýö. ãóëäìàé òàâèõ MNS 4007 : 1987 10 õ ÕÀÀ-í ¿éëäâýðèéí áàðèëãûí óãñàðìàë òºìºð áåòîí ýäëýë. MNS 3264 : 1990 6õ Óãñàðìàë õàâòãàéëæèí áàðèëãûí õèéö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. òºìºð áåòîí õàâòãàéëæ. á¿òýýöèéã óãñðàõ ¿åä õýðýãëýõ ò¿ð áýõëýõ òîíîã õýðýãñýë. MNS 3997 : 1987 5õ Õàëààëòûí ñóâãèéí òºìºð áåòîí õàâòàí. îëîí íèéòèéí áàðèëãûí äîòîð õàíûí áåòîí. MNS 3214 : 1982 3õ Õèéæñýí ñèéðìýã öàðóóö áåòîí ãóëäìàéí óóð íýâòð¿¿ëýëòèéí èëòãýëö¿¿ðèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 3989 : 1987 60 õ Îðîí ñóóö. MNS 4000 : 1987 4õ Óãñàðìàë îðîí ñóóöíû áàðèëãûí ñóóðèéí òºìºð áåòîí á¿ñ ãóëäìàé MNS 3387 : 1982 11 õ Òºìºð áåòîí çîîìîë ãàäàñ. îëîí íèéòèéí áàðèëãûí õó÷èëòûí öóë òºìºð áåòîí õàâòãàéëæ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3173 : 2002 5õ Öóòãàìàë áåòîí. òºìºð áåòîí õàâòãàéëæ. åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.Òåõíèêèéí øààðäëàãà. 228 . èðãýíèé áàðèëãûí ãàí òàòàíãà õîëáîîñ. îëîí íèéòèéí áàðèëãûí ãàäíà õàíûí áåòîí. òºìºð áåòîí òîì ãóëäìàé. Øèíæèëãýýíèé àðãà MNS 3851 : 1985 5õ Ýëñýí ä¿¿ðãýâ÷òýé ñ¿âýðõýã áåòîí ãóëäìàé MNS 3852 : 1985 8õ Áåòîí áà òºìºð áåòîí ýäëýëèéí ìåòàëë õýâ. MNS 4042 : 1988 6õ Äàâõàð áàðèëãûí òºìºð áåòîí áàãàíà. MNS 3148 : 1981 19 õ Ãèäðîòåõíèêèéí çîðèóëàëòûí áåòîíû ìàòåðèàëä òàâèõ òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 4025 : 1987 5õ Óñàí ñàíãèéí óãñàðìàë òºìºð Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Õ¿íä õºíãºí áåòîíû áàò áýõèéã õýò áîãèíî äóóíû àðãààð òîäîðõîéëîõ. MNS 3236 : 1989 9õ 55-550 êâ-ûí èë õóâààðèëàõ áàéãóóëàìæèéí òºìºð áåòîí ýäëýë. MNS 3996 : 1987 9õ Áåòîí. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3891 : 1986 5õ Ñàëõèâ÷íû áåòîí. MNS 3177 : 1981 17 õ À÷ààëàë áà ¿éë÷ëýë. ýäëýë. MNS 3557 : 1983 18 õ Ãèäðîòåõíèêèéí çîðèóëàëòòàé òåõíèêèéí øààðäëàãà. òºìºð áåòîí õàâòãàéëæ. àíãèëàë. MNS 3735 : 1984 10 õ 12 ìåòðèéí àëñëàëòàé ïàðàëåëü á¿ñòýé òºìºð áåòîí äàì íóðóó. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS 3875 : 1986 5õ Äóëààíû ñóâãèéí òºìºð áåòîí òýâø.

Òàéëáàð òîëü MNS 5073 : 2001 5õ Áàðèëãûí çóóðìàã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áåòîíû MNS ISO 9047 : 2002 5õ Áàðèëãûí á¿òýýö. ×èãæýýñ.100. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM Ñ 138 : 2005 èñýë 91. Òºìºð áåòîí á¿òýýöèéí çàäàëæ. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Íýð òºðºë. Áåòîí ¯ë ýâäýõ ìåõàíèê ñîðèëûí àðãààð áåòîíû áàò áýõ òîäîðõîéëîõ àðãà. ×èãæýýñ. Åðºíõèé øààðäëàãà.50 Õîëáîã÷ áîäèñ. òîäîðõîéëîëò MNS ISO 7389 : 2002 5õ Áàðèëãûí á¿òýýö. áàðèëãûí ìàòåðèàë. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Òóñãààðëàã÷ ìàòåðèàë åðºíõèé MNS ISO 6927 : 2002 3õ Áàðèëãûí á¿òýýö. Êàøêàðîâûí àëõààð áàò áýõèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4114 : 1991 24 õ Áåòîí. ×èãæýýñ.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Áàðèëãà. Ñóíàõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ. ×èãæýýñèéí íààëäàö/áàðüöàëäàëòûã òîãòìîë òåìïåðàòóðûí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ. áàðèëãûí ìàòåðèàë. MNS 5121 : 2002 3õ Öóòãàìàë áåòîí. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Øèíýýð áýëòãýñýí áåòîí çóóðìàãààñ äýýæ àâàõ àðãà MNS 4233 : 2007 10 õ ªíäºð õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí äàìæóóëàõ øóãàìûí òºìºð áåòîí áîðòîãîí øîíãèéí çàëãàà MNS 4699 : 1999 4õ ßâãàí çàì. Áàðèëãûí ìàòåðèàë. ×èãæýýñ. á¿òýýö áà õýìæýý MNS 5054 : 2001 4õ Õàíûí áåòîí ãóëäìàé. MNS ASTM Ñ 1064 : 2005 8õ Øèíýýð áýëòãýñýí ïîðòëàíäöåìåíòýí òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ àðãà÷ëàë MNS 4982:2000 8õ Áåòîíû ä¿¿ðãýã÷èä àãóóëàãäàõ õ¿õýðëýã íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 126 : 2005 11 õ Ëàáîðàòîðèéí íºõöºëä áåòîí ñîðüöûã áýëòãýõ. MNS ASTM Ñ 173 : 2005 11 õ Áàðèëãà. Îéëò áà óÿí íàëàðõàé ÷àíàðààð íü áåòîíû áàò á õèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ISO 8340 : 2002 4õ Áàðèëãûí á¿òýýö.100. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. áàðèëãûí ìàòåðèàë. ãàðö áà àãààð àãóóëàëòûã (ãèäðàâëèê) òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM Ñ 143 : 2005 9õ Áàðèëãà. ×èãæýýñèéí íààëäàö/áàðüöàëäàëòûã õóâüñàõ òåìïåðàòóðûí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ. 10 õ 229 . ¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéí íýð òºðºë. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. òàëáàéí õàâòàí. Áåòîí çóóðìàãèéí äóíäàæ íÿãò. ×èãæýýñ. áàðèëãûí ìàòåðèàë. MNS 3323:1991 4õ Õ íä áåòîí. MNS ISO 8339 : 2002 4õ Áàðèëãûí á¿òýýö. Óðñàëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ. MNS ISO 9046 : 2002 4õ Áàðèëãûí á¿òýýö. Ñóíàõ ÷àäâàðûã òîâëîñîí ñóíãàëòûí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ. Õýò áîãèíî àâèàãààð áåòîíû áàò áýõèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM Ñ 231 : 2005 21 õ Áàðèëãà.40 Ýñëýã ýäýýð áýõæ¿¿ëñýí öåìåíòýí á¿òýýãäýõ¿¿í MNS 3073 : 2001 4õ Òºìºð áåòîí á¿òýýöèéí áýõýëãýýíèé òºìºð áà àðìàòóðûã øèðýýëñýí õîëáîî. òóðøèõ àðãà MNS 4113 : 1991 3õ Õ¿íä áåòîí. Øèíýýð áýëòãýñýí áåòîí çóóðìàãèéí àãààðûí àãóóëàëòûã ýçýëõ¿¿íèé àðãààð òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 4700 : 1999 16 õ Òºìºð çàìä õýðýãëýõ óðäüä÷èëàí õ¿÷èòãýñýí áåòîí äýð. áàðèëãûí ìàòåðèàë. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Ãèäðàâëèê öåìåíòýí áåòîíû êîíóñûí ñóóëòûã øàëãàõ. Øèíýýð áýëòãýñýí áåòîí çóóðìàãèéí øèíæëýõ àðãà MNS 4232 : 2006 7õ ªíäºð õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí äàìæóóëàõ øóãàìûí òºìºð áåòîí êîíóñàí øîí MNS ASTM Ñ 172 : 2005 9õ Áàðèëãà. Õàðèìõàé ñýðãýëòèéã òîäîðõîéëîõ. øèëæ¿¿ëäýã õàøìàë MNS 2803 : 2004 5õ Õ¿íä áåòîíä õýðýãëýõ ä¿¿ðãýã÷ Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 7390 : 2002 3õ Áàðèëãûí á¿òýýö. MNS 5581 : 2005 22 õ Áàðèëãà. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. ×èãæýýñ. MNS 5612 : 2006 9õ ªíäºð õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí äìæóóëàõ àãààðûí øóãàìûí òºìºðáåòîí êîíóñàí øîíãèéí çàëãàà. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Æèéðýã. ìàòåðèàë. àð÷ëàõ àðãà MNS 2797 : 2001 18 õ Òºìºð áåòîí á¿òýýöèéí øèðýýñýí ýäëýõ¿¿í áà áýõýëãýý òºìºð MNS AASHTO T 299 : 2005 5õ Áåòîí äàõü ø¿ëòýíä óóñäàã öàõèóðûí àãóóëñàí ýðäñèéã òàíèõ õóðäàâ÷èëñàí àðìàòóð Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.

×èãæýýñ. Òåõíèêèéí íºõöºë.120. ×èãæýýñ.100. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. Åðºíõèé àíãèëàë.30 Óñíû õàìãààëàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Òåõíèêèéí 91. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. ×èãæýýñèéí íààëäàö/áàðüöàëäàëòûã óñàíä íîðãîñíû äàðàà òîâëîñîí ñóíãàëòûí íºõöºëä òîäîðõîéëîõ.120 Áàðèëãûí äîòîðõ õàìãààëàëò áà áàðèëãà MNS ISO 10591 : 2002 4õ Áàðèëãûí á¿òýýö.10 òóñãààðëàã÷ MNS ISO 11600 : 2002 8õ Áàðèëãûí á¿òýýö. ×èãæýýñ. Äóó ÷èìýý òóñãààðëàã÷ MNS 3442 : 2002 6õ Áàðèëãûí ìàòåðèàë. MNS 3839 : 1985 9õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã òºñºë çîõèîõ ãàëûí àþóëã¿é íîðì.120.99 Áàðèëãûí áóñàä ìàòåðèàë MNS 2281 : 1981 33 õ Ãàëä òýñâýðòýé ìàòåðàèë áà ýäëýëèéí õèìèéí øèíæèëãýýíèé àðãà.99 Áàðèëãûí áà áàðèëãà äîòîðõ õàìãààëàëòàä õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò 91. MNS ISO 10563 : 2002 3õ Áàðèëãûí á¿òýýö.20 Áàðèëãà äîòîðõ äóó àâèà. 91. öàõèëãààíû Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91. ×èãæýýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5416 : 2004 Äóëààí òóñãààðëàã÷ øààðäëàãà 9õ ïåíîèçîëü. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Àÿíãà. 91.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ãàëä òýñâýðòýé ýäëýë. Àíãèëàë áà òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. äóó 91. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ×èãæýýñèéí íààëäàö/áàðüöàëäàëòûã ãýðëýýð øàðñàíû äàðàà òîäîðõîéëîõ. Áàðèëãûí á¿òýýöèéí ãàëä òýñâýðæèëòèéã òóðøèõ àðãà.25 Ãàçàð õºäëºëò áà ÷è÷èðãýýíèé õàìãààëàëò MNS 5351:2004 8õ Õàíûí ºíãºë㺺òýé äóëààí òóñãààðàëòûí õººñºí ïîëèóðåòàí õàâòàí. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í.120. 91. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã é MNS ISO 11431 : 2002 6õ Áàðèëãûí á¿òýýö. MNS 3178 : 1998 6õ Ýðäýñ õºâºíãèéí õàâòàí. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Àãààðûí MNS 5071 : 2001 8õ Áàðèëãûí õàøëàãà á¿òýýö. Øàõàëòûí ýñýðã¿¿öëèéã òîäîðõîéëîõ 91.100. MNS 2325 : 1976 äóëààí MNS 2792 : 1979 23 õ Ýðäýñ õºâºí ýäëýë.120.40 õàìãààëàëò MNS 5771 : 2007 15 õ Ïîëèñòèðîëáåòîí.01 Áàðèëãûí áà áàðèëãà äîòîðõ õàìãààëàëòûí íèéòëýã àñóóäàë MNS 4629 : 2007 10 õ Áàðèëãàä õýðýãëýõ õººñºí ïîëèñòèðîë (PS) õàâòàí. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í.60 Äóëààí áà äóó òóñãààðëàõ ìàòåðèàë MNS 5070 : 2001 17 õ Áàðèëãûí õàøëàãà á¿òýýö. Àíãèëàë. MNS ISO 11432 : 2002 4õ Áàðèëãûí á¿òýýö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5352:2004 4õ Äóëààí äàìæóóëàõ õîîëîéí äóëààí òóñãààðëàëòûí õººñºí ïîëèóðåòàí á¿ðõ¿¿ë. MNS 3825 : 1998 6õ θìîë ýðäýñ õºâºí. ×èãæýýñèéí íààëäàö/áàðüöàëäàëòûã óñàíä íîðãîñíû äàðàà òîäîðõîéëîõ. äóëààíû äàìæèëòûí èòãýëö¿¿ðèéã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91. Çààäàñò á¿òýýãäýõ¿¿í. òóñãààðëàëòûã õýìæèõ àðãà Öîõèëòûí MNS 3758 : 1985 12 õ Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí õóâèéí äóëààí áàãòààìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà.120. ×èãæýýñ.140 4õ 230 Áàðèëãà äîòîðõ óãñðàëò . Ìàññ áà ýçëýõ¿¿íèé ººð÷ëºëòèéã òîäîðõîéëîõ MNS 5172 : 2002 19 õ Ãàëä òýñâýðòýé ìàòåðèàë áà ýäëýõ¿¿í.120. MNS 1247 : 1998 5õ Ýðäýñ õºâºí. äóó MNS 3943 : 1986 5õ Äóëààí òóñãààðëàã÷ ìàòåðèàë ýäýëõ¿¿í.120. Òóðøèõ àðãà . 91. òóñãààðëàëòûã õýìæèõ àðãà Áàðèëãûí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91. ×èãæýýñ. àíãèëàë. Ôèçèêìåõàíèê øèíæèëãýýíèé àðãà MNS ISO 10590 : 2002 5õ Áàðèëãûí á¿òýýö.

160 91.60 òîãòîëöîî 5õ ãàí 5õ MNS ISO 4190-2 : 2003 5õ Çîð÷èã÷èéí ëèôò áà ¿éë÷èëãýýíèé ëèôò.140. 2-ð õýñýã: IV àíãèéí ëèôò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91. (ÀÍÓ: ýëåâàòîð áà áóôåò àâòîìàò) 5-ð õýñýã: Óäèðäëàãûí õýðýãñýë. Íýð òîìú¸î áà òîäîðõîéëîëò MNS ISO 6594 : 2001 16 õ Àðèóòãàõ òàòóóðãûí øèðìýí õîîëîé áà òýäãýýðèéã õîëáîõ õýðýãñýë. Ãýðýëò¿¿ëãèéã õýìæèõ àðãà.140.20 Ãàäíà òàëûí ãýðýëò¿¿ëýã MNS ISO 4427 : 2007 14 õ Óñ äàìæóóëàõàä çîðèóëñàí ïîëèýòèëåí õîîëîé /ÐÅ/. Åð íõèé øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.140.160.140.01 Áàðèëãûí äîòîðõ óãñðàëòûí íèéòëýã àñóóäàë MNS ISO 4344 : 2003 Ëèôòèéí ãàí óòñàí òàòëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.140. íýìýëò òºõººðºã 91.80 òîãòîëöîî Áàðèëãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS ISO 15874-1 : 2007 8õ Õàëóóí áà õ éòýí óñ äàìæóóëàõ õóâàíöàð õîîëîéí ñèñòåì-Ïîëèïðîïèëåí /ÐÐ/ 1-ð õýñýã: Åð íõèé øààðäëàãà MNS ISO 15874-2 : 2007 14 õ Õàëóóí áà õ éòýí óñ äàìæóóëàõ õóâàíöàð õîîëîéí ñèñòåì-Ïîëèïðîïèëåí /ÐÐ/ 2-ð õýñýã: Øóãàì õîîëîé 91.10 Äîòîð òàëûí ãýðýëò¿¿ëýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.180 91.140.220 øóãàìûí Áàðèëãûí òîíîã òºõººðºìæ MNS (ISO) 11375:2000 54 õ Áàðèëãûí ìàøèí òºõººðºìæ.140.99 óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é äîòîðõ áóñàä õàíãàìæèéíí 91.70 òåõíèêèéí MNS ISO 4190-5 : 2003 9õ Ëèôò áà ¿éë÷èëãýýíèé ëèôò.160.01 àñóóäàë MNS ISO 15874-3 : 2007 14 õ Õàëóóí áà õ éòýí óñ äàìæóóëàõ õóâàíöàð õîîëîéí ñèñòåì-Ïîëèïðîïèëåí /ÐÐ/ 3-ð õýñýã: Õîëáîõ õýðýãñýë Ãýðýëò¿¿ëãèéí íèéòëýã 91.140.90 91.10 òîãòîëöîî Òºâèéí MNS ISO 4101 : 2003 Ýëåâàòîðûí òàòëàãûí íºõöºë õàëààëòûí 91.140.140.30 Àãààðæóóëàëò êîíäèöèîíåðèéí òîãòîëöîî áà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Öàõèëãààí õàíãàìæèéí 91.40 Õèé õàíãàìæèéí òîãòîëöîî Óñàí óòàñíû MNS ISO 4190-3 : 2003 2õ Çîð÷èã÷èéí ëèôòèéí óãñðàëò.190 91.200 Ñàíòåõíèêèéí óãñðàëò Áàðèëãûí òåõíîëîãè Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Áîõèðûí Ãýðýëò¿¿ëýã MNS 0012-1-014 : 1987 3 õ Áàðèëãà áàéãóóëàìæ. MNS ISO 15874-5 : 2007 8õ Õàëóóí áà õ éòýí óñ äàìæóóëàõ õóâàíöàð õîîëîéí ñèñòåì-Ïîëèïðîïèëåí /ÐÐ/ 5-ð õýñýã: Ñèñèòåìèéí çîðèóëàëòàä íèéöñýí áàéäàë 91.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 91.50 òîãòîëöîî Ëèôò. äîõèî.65 Óñ õàëààõ òîíîã òºõººðºìæ Äîòîð òàëûí çàñàë Áàðèëãûí òóñëàõ õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.160. 3-ð õýñýã: V àíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ëèôò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 91.140. Öàõèëãààí øàò 91. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 231 .

010 Èðãýíèé áàéãóóëàìæèéí íèéòëýã àñóóäàë 93. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 4912 : 2000 8õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Àâòîçàìûí òýìäýã áîëîí äîõèîíû òºìºð áåòîí øîí.01 Àâòî çàìûí òåõíèêèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 0842 : 2006 35 õ Àâòîçàìûí áåòîí áà ò ì ð áåòîí õàøëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ISO 6747 : 2005 23 õ Ãàçàð øîðîîíû ìàøèí – Õºðñ óõàæ òýýâýðëýõ – Áóëüäîçåð – Íýð òîìü¸î áà òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2413 : 1977 33 õ Àñôàëüòàí áåòîí áà çàì.10 Àâòî çàìûí áàéãóóëàìæ MNS 1593 : 2002 4õ Àâòîçàìûí õó÷èëòûí õàâòàí.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 93.025 Óñ òîãòîëöîî äàìæóóëàëòûí áèòóì MNS 2795 : 2002 Àñôàëòîáåòîí õîëüö Øèíæèëãýýíèé àðãà ãàäíà äàõü 15 õ ýðäñèéí íóíòàã. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 93. MNS ISO 6165 : 2006 6õ Ãàçàð øîðîîíû àæëûí ìàøèí – íäñýí ò ð ë íýð òîìü¸î 93.Ñóóðü äîîðõ àæèë øîðîîíû òàâèõ àæèë.060 Õîíãèëûí áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93. øààðäëàãà Òåõíèêèéí MNS 5682 : 2006 15 õ Àâòî çàìûí áàéãóóëàìæ. àæèë.080 Àâòî çàìûí òåõíèê 93.040 ÿ¿ðýí áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 5683 : 2006 8õ Àâòî çàìûí áàéãóóëàìæ. ¿åðèéí óñ çàéëóóëàõ õîîëîé. 93 ÈÐÃÝÍÈÉ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ 93. òóðøèõ àðãà. ßâãàí õ í. MNS 4904-1: 2000 12 õ Çàìûí òåõíîëîãè.030 Áîõèð óñíû ãàäíà òîãòîëöîî Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 5210 : 2002 232 3õ . 1-ð õýñýã MNS AASHTO M 86M : 2005 7õ Áåòîíîí ñóâàã. îíãîöíû íèñëýãèéí òàëáàéí àñôàëüòîí áåòîí õîëüö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS 2185 : 2002 9õ Çàì àýðîäðîìûí õó÷èëòàíä õýðýãëýõ ýðäñèéí õîëüö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ãàçàð MNS 1592 : 2002 12 õ Àñôàëòîáåòîí õîëüö. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 93. Äóãóéòàé çîð÷èã÷èéí çàì.020 Ãàçàð Ìàëòàëò.080.080. Àñôàëüò áåòîíä õýðýãëýõ ýðäñèéí íóíòàã.20 Àâòî çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.080. õ ãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä çîðèóëñàí çàì.

Òóðøèëòûí àðãà MNS AASHTO T 154 : 2003 3õ Ãèäðàâëèê öåìåíòèéí áýõæèõ Ãèëëìîðèéí ç¿¿ àøèãëàí òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO M 43 : 2002 4õ Çàì ã¿¿ðèéí áàðèëãûí àæèëä õýðýãëýõ õàéðãà. Áèòóìûí õýâðýãøèõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO Ò 209 : 2002 7õ Õó÷èëòûí àñôàëüòàí õîëüöíû õàìãèéí èõ íÿãòûã òîäîðõîéëîõ. ÷óëóóòàé áàðüöàëäàõ òîäîðõîéëîõ. Àñôàëüòîí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýðýõ òóðøèëòûí àðãà MNS 5230 : 2002 4õ Çàìûí øèíãýí áèòóì. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM D 698 : 2002 8õ Ñòàíäàðò õ¿÷äýë (600kNm/m3)-ýýð õºðñíèé íÿãòðàëûí ¿ç¿¿ëýëèéã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà 5õ äóëààíû MNS AASHTO T 195 : 2003 2õ Àñôàëüòîáåòîíû õîëüö äàõ á¿ðõýãäýëèéí çýðãèéã òîäîðõîéëîõ íºëººã ä¿¿ðãýã÷èéí MNS AASHTO T 196 : 2003 4õ Áåòîí õîëüö äîòîðõ àãààðûí õýìæýýã ýçëýõ¿¿íèéã õýìæèõ àðãààð òîäîðõîéëîõ MNS ASTM D 1557 : 2002 8õ Ñòàíäàðò áóñ õ¿÷äýë (2700kN-m/m3)-ýýð õºðñíèé íÿãòðàëûí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà MNS AASHTO D 139 : 2003 5õ Áèòóìýí ìàòåðèàëûí õºâºëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 40 : 2003 4õ Áèòóìûí íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM D 1556 : 2002 7õ Õºðñíèé íÿãòðàëò áà õóâèéí æèíã ýëñ-êîíóñûí àðãààð ãàçàð äýýð íü òîäîðõîéëîõ ñòàíäàðò òóðøèëòûí àðãà MNS ASTM 5182 : 2003 2õ Õºðñíèé íÿãòûã ç¿ñýõ öèëèíäðèéí àðãààð òîäîðõîéëîõ MNS ASTM D 1883 : 2002 5õ Íÿãòðóóëñàí õºðñíèé à÷àà äààöûí òîäîðõîéëîõ ëàáîðàòîðèéí àðãà ÷àíàðûã MNS ASTM D 979 : 2003 3õ Õîëèõ àðãààð áýëòãýñýí çàìûí õó÷èëòààñ äýýæ àâàõ MNS AASHTO T 168 : 2003 3õ ¯éëäâýðèéí àðãààð áýëòãýñýí çàìûí õó÷èëòààñ äýýæ àâàõ õàðüöààã MNS ASTM D 421 : 2002 2õ Õºðñíèé øèðõýãëýëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í áà õºðñíèé òîãòìîëóóäûã òîäîðõîéëîõ äýýæèéã õóóðàé àðãààð áýëòãýõ MNS AASHTO T 44 : 2003 5õ Áèòóìûí óóñàõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO T 303 : 2003 3õ Ä¿¿æèí àøèãëàí õó÷èëòûí ãàäàðãóóí ýñýðã¿¿öýë òîäîðõîéëîõ MNS ASTM D 1241 : 2002 3õ Çàìûí ñóóðèéí äîîä ¿å. Àâòîçàìûí òýìäýãèéí óðüä÷èëàí õ¿÷èòãýñýí òºìºðáåòîí øîí. MNS 5211 : 2002 3õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë. Áèòóìûí óÿðàõ òåìïåðàòóðûã òîäîðõîéëîõ öàãèðàã áîëîí áºìáºëºãèéí àðãà MNS AASHTO Ò 182 : 2002 5õ Áèòóì õàéðãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë.2 : 2003 5õ Õàéðãà äàéðãàíû óðò ¿ç¿¿ðëýã õýñãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO R 12 : 2002 7õ Ìàðøàëëûí àðãààð áàðüöàëäàëòûã òîäîðõîéëîõ. Òóðøèëòûí àðãà. ñóóðü áîëîí ºíãºí ¿åèéí õºðñ áà õîëèìîã ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. Øèíæèëãýýíèé àðãà. òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5614 : 2006 20 õ Àâòîçàìûí òºìºð õàøëàãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS AASHTO T 102 : 2003 4õ Áèòóìýí ìàòåðèàëûí òîëáîíû øèíæèëãýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 179 : 2003 Áèòóìä ¿ç¿¿ëýõ àãààð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. MNS BS 812 Õýñýã 105. MNS AASHTO T 24 : 2003 2õ Õó÷èëòûí ãàäàðãóóãààñ ºðºìäºæ äýýæ àâàõ áà øèíæëýõ MNS 5284 : 2003 4õ Õºðñíèé ÷èéãèéã ò¿ðãýâ÷èëñýí àðãààð òîäîðõîéëîõ MNS 5613 : 2006 8õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí á¿òýýãäýõ¿¿í. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM C 535 : 2003 3õ Òîì ä¿¿ðãýã÷ ìàòåðèàëûí ýëýãäëèéí õýìæýýã ËîñÀíæåëñèéí òóðøèëòûí òºõººðºì溺ð òîäîðõîéëîõ MNS ASTM D 1558 : 2002 4õ Æèæèã øèðõýãëýëòýé õºðñíèé ÷èéã áà øèãäýëòèéí ýñýðã¿¿öëèéí õàìààðëûã òîäîðõîéëîõ ñòàíäàðò òóðøèëòûí àðãà. ÷óëóóíû øèðõýãëýëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í. MNS BS 4551 Õýñýã 1 : 2003 3õ Çóóðìàãèéí êîíñèñòåíöèéã áºìáºëºã óíàãàõ àðãààð òîäîðõîéëîõ 233 õóãàöààã .1 : 2003 5õ Õàéðãà äàéðãàíû íèìãýí õàâòãàé õýñãèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS ASTM D 2217 : 2002 3õ Õºðñíèé øèðõýãëýëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í áà õºðñíèé òîãòìîë õýìæèãäýõ¿¿í¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ äýýæèéã óãààæ áýëòãýõ àðãà MNS BS 812 Õýñýã 105. MNS 5212 : 2002 7õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë.

Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM D 1195 : 2002 3õ Îíãîöíû íèñýõ . MNS ASTM D 3628 : 2004 6õ Áèòóìûí ýìóëâñèéã ñîíãîõ áà õýðýãëýõ àðãà÷ëàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS AASHTO T 267 : 2004 6õ Òîì áà æèæèã øèðõýãòýé ä¿¿ðãýã÷èéã øèãøèõ àðãà MNS BS 1881 Õýñýã 128 : 2003 5õ Òîãòìîë ýçýëõ¿¿íèé àðãààð áåòîí çóóðìàãèéí öåìåíòèéí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO T 136 : 2004 8õ Íÿãòðóóëñàí õ ðñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà áýõèéã øàëãàõ MNS AASHTO T 21 : 2004 3õ Áåòîíä îðîõ æèæèã ÷óëóóí ìàòåðèàëûí îðãàíèê íýãäëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO Ì 226 : 2004 Çóíãààðèíã ÷àíàðààð íü Òåõíèêèéí øààðäëàãà. õàòàëòûã òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 162 : 2003 3õ Öåìåíòýí çóóðìàãèéã ìåõàíèê àðãààð õîëèõ MNS AASHTO T 131 : 2003 4õ Âèêèéí áàãàæèéã àøèãëàí öåìåíòèéí õóãàöààã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO M 20 : 2003 4õ ªòãºí áèòóìûí òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTÌ Ñ 88 : 2004 8õ Õàéðãà.Öåìåíòýí õîëüöûí õ ëä ëò. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS AASHTO D 724 : 2003 Áåòîíûã ºðºìäºæ äýýæ òîäîðõîéëîõ 6õ àâàõ. MNS ASTM D 977 : 2004 4õ Áèòóìûí ýìóëüñ.075 ìì-ýýñ æèæèã øèðõýãèéí àãóóëãûã óãààõ àðãààð òîäîðõîéëîõ 4õ æèíòýé íÿãòûã MNS ASTM D 4125 : 2004 9õ Àñôàëüòîáåòîí õîëüö äàõü áèòóìûí àãóóëãûã ö ìèéí àðãààð îäîðõîéëîõ MNS AASHTO T 27 : 2003 6õ Òîì áà æèæèã øèðõýãòýé ä¿¿ðãýã÷èéã øèãøèõ àðãà MNS AASHTO T 113 : 2004 Õàéðãà äàéðãà äàõü õ íã í àãóóëàìæèéã òîäîðõîéëîõ àðãà 4õ ìàòåðèàëûí 42õ 15õ çóíãààðèíã ÷àíàðûã MNS AASHTO D 111 : 2004 2õ Áèòóìýí ìàòåðèàëûí îðãàíèê áóñ áîäèñ áà øààðãûã òîäîðõîéëîõ àðãà õýñãèéí MNS AASHTO D 170 : 2004 5õ Àáñîíû àðãààð óóñìàë àøèãëàí áèòóìûã äàõèí áîëîâñðóóëàõ àðãà MNS AASHTO T 112 : 2004 5õ Õàéðãà äàéðãàí äàõü á õýë øàâðûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 275 : 2004 3õ Àñôàëüòáåòîí ñîðüöûí äóíäàæ ïàðàôèíààð á ðýõ àðãààð òîäîðõîéëîõ 234 íÿãòûã . MNS AASHTO D 70 : 2004 Õàãàñ õàòóó áèòóìýí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 19 : 2003 Õàéðãà äàéðãàíû àñãààñàí õîîðîíäûí çàé òîäîðõîéëîõ 4õ íÿãò áà MNS ASTM D 2399 : 2004 5õ Øèíãýí áèòóìûã ñîíãîõ áà õýðýãëýõ àðãà÷ëàë øèðõýã MNS ASTM D 244 : 2004 Áèòóìûí ýìóëüñ. MNS ASTM D 2172 : 2004 6õ Õó÷èëòûí áèòóìýí õîëüöíû áèòóìûí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ 4õ áèòóìûã àíãèëàõ.áóóõ òàëáàé áîëîí õóðäíû çàìóóäûí õèéö ¿íýëãýýã àøèãëàí õºðñ áîëîí õó÷èëòûí ìàòåðèàëóóäûã äàâòàìæòàé äèñêýýð òóðøèõàä çîðèóëñàí ñòàíäàðò òóðøèëòûí àðãà. äàéðãàíû õ éòýí òýñâýðëýëòèéã íàòðèéí ñóëüôàò áóþó ìàãíèéí ñóëüôàòèéí óóñìàë àøèãëàí ò ðãýâ÷èëñýí àðãààð òîäîðõîéëîõ áýõæèõ MNS AASHTO T 55 : 2003 6õ Áèòóì áîëîí íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé óñûã íýðýõ òóðøèëòûí àðãà MNS AASHTO T 88 : 2004 Õ ðñíèé øèðõýãëýëèéí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 247 : 2003 5õ Êàëèôîðíè Êíèäèéí íÿãòðóóëàõ áàãàæààð àñôàëüòáåòîí õîëüöíû òóðøèëòûí äýýæèéã áýëòãýõ MNS AASHTO Ì 57 : 2004 2õ Çàìûí äàëàíãèéí äýâñãýð å áà äàëàíãèéí ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS AASHTO Ì 82 : 2004 2õ Äóíä çýðãèéí õóðäòàé òã ðä ã øèíãýí áèòóì. ãýñýëòèéã òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 128 : 2003 2õ Öåìåíòèéí íóíòàãëàëòûã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO T 135 : 2004 8õ Íÿãòðóóëñàí õ ðñ-öåìåíòýí õîëüöûí íîðîëò. áàò MNS AASHTO D 290 : 2004 Àñôàëüòàíáåòîí ¿éëäâýðèéã ñòàíäàðò 6õ õÿíàæ. MNS ASTM D 1196 : 2002 3õ Îíãîöíû íèñýõ-áóóõ òàëáàé áîëîí õóðäíû çàìóóäûí õèéö ¿íýëãýýã àøèãëàí õºðñ áîëîí õó÷èëòûí ìàòåðèàëóóäûã äàâòàìæã¿é äèñêýýð òóðøèõàä çîðèóëñàí ñòàíäàðò òóðøèëòûí àðãà. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM D 2026 : 2004 2õ Óäààí òã ðä ã øèíãýí áèòóì. 16õ á ðýëäýõ íèéã MNS AASHTO Ì 81 : 2004 2õ Õóðäàí òã ðä ã øèíãýí áèòóì. Òóðøèõ àðãà MNS ASTM D 2170 : 2004 Áèòóìûí êèíåìàòèê òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM C 117 : 2004 4õ Õàéðãà äàéðãàíû 0.

àð÷ëàõ àðãà÷ëàë MNS AASHTO T 155 : 2004 Áåòîíû ãàäàðãóóã ãàäíû í ë á ðõýâ÷ åèéí ìàòåðèàëûí ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ MNS AASHTO Ò 270 : 2005 8õ Àñôàëüòîáåòîí õîëüöûí áèòóìûí îéðîëöîî àãóóëãà áîëîí ä¿¿ðãýã÷ ìàòåðèàëûí öåíòðèôóã êåðîñèíû ýêâèâàëåíò òîäîðõîéëîõ àðãà 6õ í ñ õàìãààëàõ ÷èéã õàìãààëàõ MNS ASTÌ D 3666 : 2005 11 õ Àâòîçàì. Àñôàëüòî áåòîí õîëüöûí øàõàëòûí áàò áýõèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTÌ Å 1778 : 2006 10 õ Àâòîçàìûí õó÷èëòàí ýâäðýëòýé õîëáîîòîé òîìü¸î òàéëáàð MNS AASHTO Ì 175 Ì : 2005 4õ Í¿õòýé òºìºðáåòîí õîîëîé. MNS ASTÌ D 4694 : 2005 4õ Äèíàìèê à÷ààëëûí óíàëòààð õó÷èëòûí õîòîéëò (FWT) òîäîðõîéëîõ àðãà Òåõíèêèéí MNS AASHTO M 176 : 2005 7 õ Ñ¿âýðõýã áåòîíîí õîîëîé. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTM Ñ 31 : 2004 7õ Òàëàé äýýð áåòîí ñîðüö áýëòãýõ. äóëààíû íºëººëëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTÌ D 8 : 2006 11 õ Àâòîçàì áà õó÷èëòûí ìàòåðèàëàí íýð òîìü¸î áà òàéëáàð MNS ASTÌ Å 1274 : 2005 4õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTÌ D 6626 : 2006 4õ Õ éòýí àñôàëüò õîëüöûã íýðýõýä óóðøèõ õýñãèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 26 : 2005 3 õ Çàìûí áàéãóóëàìæèéí ìàòåðèàë. ¿çëýã õèéõ áàéãóóëëàãàä òàâèãäàõ øààðäëàãà MNS AASHTO T 260 : 2004 8õ Áåòîí áîëîí ä ðãýã÷ ìàòåðèàëûí õëîðûí èîí òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTÌ D 5624 : 2005 4õ Ãàäàðãóóí áîëîâñðóóëàëòûí ¿åä òàðõàëòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM Ñ 76Ì : 2004 17õ Óñ çàéëóóëàõ áîëîí àðèóòãàõ òàòóóðãûí ò ì ðáåòîí õîîëîé. õ ðñõàéðãàí õîëüöûã àíãèëàõ. Áåòîíä õýðýãëýõ óñíû ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTÌ D 4071 : 2006 4õ Ò ì ð áåòîíîí ã ðèéí ãàäàðãóóä óñ òóñãààðëàõ ñèñòåìèéã õýðýãëýõ àðãà MNS ASTÌ T 167 : 2005 7õ Çàìûí áàðèëãûí ìàòåðèàë.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS AASHTO T 166 : 2004 Íÿãòðóóëñàí àñôàëüòáåòîí íÿãòûã òîäîðõîéëîõ àðãà 4õ õîëüöûí MNS ASTÌ D 2419 : 2005 15 õ Õºðñ áîëîí æèèã ä¿¿ðãýã÷èéí ýëñíèé ýêâèâàëåíò ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ àðãà äóíäàæ MNS AASHTO T 269 : 2004 3õ Íÿãò áà ñ âýðõýã àñôàëüòáåòîí õîëüöûã íÿãòðóóëñíû äàðàà àãààðûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTÌ D 2995 : 2005 6õ Áèòóì öàöàã÷èéí áèòóìûí öàöàëòûí õýìæýýã òîäîðõîéëîõ àðãà. õó÷èëòûí ìàòåðèàëûí òóðøèëò øèíæèëãýý. óÿí íàëàðõàéí õÿçãààð áîëîí óÿí íàëàðõàéí èíäåêñèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 240 : 2005 6õ Áèòóìýí íèìãýí õàëüñ ¿¿ñãýí õàëààæ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTÌ D 6 : 2006 4õ Áèòóìýí áîëîí íåôòèéí á òýýãäýõ íèéã õàëààõ åèéí á ðýëäýõ íèé æèíãèéí àëäàãäëûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM Å 76Ì : 2004 4õ Ýëñýí í õ ñèéí àðãààð ãàäàðãóóãèéí áàðçãàðæèëòûí ã íèéã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS AASHTO T 245 : 2004 5õ Ìàðøàëë áàãàæààð áèòóìýí õîëüöíû õàðèìõàéí ýñýðã öëèéã òîäîðõîéëîõ àðãà äàéðãàíû MNS ASTÌ D 2171 : 2006 10 õ Áèòóìýí çóíãààðàëòûã âàêóì âèñêîçèìåòðýýð òóðøèõ àðãà óÿí êàïèëëÿð MNS ASTÌ Å 1448: 2006 16 õ Çàìûí ãàäàðãóóãèéí òýãø áóñ áàéäëûã àâòîìàøèí àøèãëàí õýìæèõ åèéí òîõèðãîî õèéõ àðãà MNS AASHTO Ì 145 : 2004 8õ Àâòî çàìä õýðýãëýõ çîðèóëàëòààð õ ðñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 6õ MNS AASHTO Ì 180 : 2004 10õ Àâòî çàìûí äîëãèîíò ò ì ð õàéñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS ASTÌ D 4124 : 2005 12 õ Áèòóìûã äºðâºí ôðàêöààð ÿëãàõ àðãà MNS AASHTO T 283 : 2004 6õ Íÿãòðóóëñàí àñôàëüòáåòîí õîëüöíû óñ òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS ASTM D 4215 : 2004 Õ éòýí àñôàëüòáåòîí øààðäëàãà 8õ õîëüö. ýðãýëä¿¿ëýõ àðãààð àãààð. Òåõíèêèéí øààðäëàãà íýð MNS ASTÌ D 4318 : 2006 20 õ Õ ðñíèé óðñàëò. Áåòîíä õýðýãëýõ óñíû ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà MNS 5678 : 2006 235 6õ . Òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS AASHTO T 256 : 2004 Õó÷èëòûí õîòîéëòûã õýìæèõ àðãà MNS ASTÌ D 6690 : 2006 5õ Áåòîí õó÷èëòûí õýâ ãàæèëòûí çààäàñ áîëîí àñôàëüòáåòîíû õàãàðàë í õ õ õàëóóí í õ ñ.

99 Àâòî çàìûí òåõíèêò õàìààðàõ áóñàä ñòàíäàðò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.080. ñóóðèéí äààöûã õýìæèõ àðãà÷ëàë.080. MNS AASHTO Ì 208 : 2003 3õ Êàòèîí èäýâõò áèòóìûí ýìóëüñèéí òåõíèêèéí øààðäëàãà 93. äàëàéí áîîìò áà õààëò äàëàíãèéí áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93. Öýðãèéí àæèë..30 Àâòî çàìûí òîíîã òºõººðºìæ áà óãñðàëò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.110 Òàòëàãàò çàìûí áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.100 Òºìºð çàìûí á¿òýýö Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.020 Öýðãèéí òåõíèê. Çýâñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 236 .160 Ãèäðàâëèê áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 95 Öýðãèéí òåõíèê 95.140 Óñàí çàì. õîëáîãäîõ òîíîã òºõººðºìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.40 Ãóäàìæíû ãýðýëò¿¿ëýã.080.120 Íèñýõ áóóäëûí áàéãóóëàìæ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 93.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Äèíàìèê øèäýëòèéí àðãààð /Dynamic Cone Penetration/ àâòî çàìûí äàëàí.

Åðºíõèé øààðäëàãà MNS (IEC) 342-1 : 2000 7õ Öàõèëãààí ñýíñ áîëîí ñýëãýõ çàëãóóðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Øàðàõ çîðèóëàëòûí òîãîî áà õàéðóóëûí òàâãàíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. øàëãàõ àðãà MNS IEC 60335-2-26 : 2001 6õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Õîëáîëòûã óëàéñãàã÷ààð òóðøèõ MNS IEC 60335-2-13:2001 10 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. òóðøèõ àðãà MNS IEC 998-2-4 : 2002 16 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ çîðèóëàëòûí íàì õ¿÷äýëèéí õýëõýýíèé õîëáîõ õýðýãñýë.040. øàëãàõ àðãà MNS 5489 : 2005 4õ Ãàë òîãîîíû òîíîã òºõººðºìæ.030 Àõóéí öàõèëãààí õýðýãëýëèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS IEC 60335-2-51:2001 10 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. øàëãàõ àðãà MNS IEC 60335-2-98 : 2001 9õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Öàãàíä òàâèõ åðºíõèé øààðäëàãà MNS (IEC) 5006 : 2000 16 õ Õóðààãóóðò öàõèëãààí õàëààãóóðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.040 Ãàë òîãîîíû òîíîã òºõººðºìæ MNS (IEC) 335-2-28 : 2000 9õ Àõóéí î¸äëûí ìàøèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Õàëààñàí óòñààð òóðøèõ MNS IEC 60695-2-2:2001 5õ Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóðøèëò. Ãàëûí ¿ëýýã¿¿ð.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 97. ÀÕÓÉÍ ÁÀ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ. øàëãàõ àðãà MNS IEC 695-2-3 : 2001 11 õ Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóðøèëò. òóðøèõ àðãà MNS IEC 60335-2-40 : 2001 27 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. øàëãàõ àðãà MNS (IEC) 335-2-74 : 2000 7õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.020 Àõóéí ýäèéí çàñãèéí íèéòëýã àñóóäàë 97. Ç¿¿ õýëáýðòýé äºëººð òóðøèõ MNS IEC 60335-2-34 : 2001 18 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. øèíãýíèé çîðèóëàëò á¿õèé øàõóóðãàä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. òóðøèõ àðãà MNS IEC 60695-2-1:2001 6õ Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóðøèëò.01 Ãàë òîãîîíû òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë 237 òîíîã . òóðøèõ àðãà 97. Àãààð ÷èéãø¿¿ëýã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. 350 Ñ-ààñ õýòðýõã¿é òåìïåðàòóðòàé. Ìîòîð-êîìïðåññîðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Ìóøãèæ õîëáîõ äàìæóóëàã÷èéí çîðèóëàëòûí òºõººðºìæèä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà 97. Ǻºâðèéí ä¿ðäýã õàëààõ õýðýãñýëä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Òóðøèëòûí àðãóóä. àãààðæóóëàã÷ áîëîí õàòààã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Òóðøèëòûí àðãóóä. òóðøèõ àðãà MNS (IEC) 335-2-14 : 2000 20 õ Ãàë òîãîîíû ìàøèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Äóëààíû öàõèëãààí øàõóóðãà. Õàëààëò áîëîí óñàí õàíãàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé òîíîãëîëûí ýðãýëòèéí ñóóðèí øàõóóðãàä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. ÑΨËÛÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ. òóðøèõ àðãà MNS IEC 60335-2-41 : 2001 11 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. ÑÏÎÐÒ 97.

100.080 Öýâýðëýõ õýðýãëýë 238 110 õ àâòîìàò .040. MNS IEC 60335-2-21 : 2001 15 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Õóðààãóóðò óñ õàëààã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.100 Àõóéí. òóðøèõ àðãà 97.040. õóäàëäàà áà ¿éëäâýðèéí õàëààã÷ õýðýãëýë 97. ñýðýý. øàëãàõ àðãà Ãàë òîãîîíû òàâèëãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. òóðøèõ àðãà 97.01 Õàëààã÷ õýðýãëýëèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS IEC 60335-2-35 : 2001 14 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. øàëãàõ àðãà MNS IEC 60335-2-45:2001 14 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.040. Òåõíèêèéí åðºíõèé øààðäëàãà MNS IEC 60335-2-30:2001 20 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Åðºíõèé øààðäëàãà. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60335-2-43:2001 8 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Òàñàëãààíû õàëààãóóðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà áà òóðøèõ àðãà 97.40 Øèíãýí ò¿ëøèí õàëààã÷ MNS (IEC) 456 : 2000 30 õ Óãààëãûí ìàøèíä òàâèõ íýìýëò øàëãàõ àðãà 97. Ñàâ óãààõ çîðèóëàëòûí ìàøèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.040.120 Àõóéí õÿíàëò õýðýãëýýíèé MNS IEC 60884-1 : 2002 97.99 Ýð÷èì õ¿÷íèé áóñàä ¿¿ñâýð àøèãëàäàã õàëààã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é øààðäëàãà. òóðøèõ àðãà 97.100. õàëáàãà. òóðøèõ àðãà 97. Óðñãàë óñ õàëààã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. øàëãàõ àðãà MNS 5216 : 2002 18 õ Õàòóó ò¿ëøýýð àæèëëàäàã ãýðèéí çóóõ.10 MNS (IEC) 335-2-2 : 2000 14 õ Òîîñ ñîðîã÷ áîëîí óñ ñîðîõ öýâýðëýãýýíèé ìàøèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.99 Ãàë òîãîîíû áóñàä òîíîã òºõººðºìæ 97.40 Ñàâ óãààã÷ MNS IEC 60335-2-5 : 2001 14 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.100.100.10 Öàõèëãààí õàëààã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.20 Ïëèòêà. øàëãàõ àðãà 97.30 Õàòóó ò¿ëøèí õàëààã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Óãààëãûí õýðýãëýë MNS (IEC) 335-2-3 : 2000 13 õ Öàõèëãààí èíä¿¿íä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. øèðýý.060 Õèéí õàëààã÷ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. õóòãà. Àãààð öýâýðëýã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.20 MNS IEC 60335-2-31:2001 9õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.040. òóðøèõ àðãà Òåõíèêèéí 97. Øèíãýí õàëààõ çîðèóëàëòûí áàãàæèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.50 Ãàë òîãîîíû çîðèóëàëòòàé æèæèã õýðýãëýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60335-2-15 : 2001 15 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. õºë人ã÷èä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.040.100. òóðøèõ àðãà 97.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. àÿãà. òóðøèõ àðãà 97.30 Àõóéí õºðãºõ õýðýãëýë MNS (IEC) 335-2-24 : 2000 25 õ Õºðãºã÷. òàâàã MNS 5619-1 : 2006 Íýã óäàà õýðýãëýõ øààðäëàãà 4õ ìîäîí ñàâõ. øàðàõ çóóõ áà òºñòýé õýðýãëýë MNS (IEC) 335-1 : 2000 86 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.60 Õîîëíû õýðýãñýë. Ǻºâðèéí öàõèëãààí õàëààã÷ áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áàãàæèä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Õóâöàñíû õàòààãóóð áîëîí àë÷óóðûí ºëã¿¿ðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.040.100.

öýöýðëýã. MNS 2508 : 1987 6õ Àëáàí òàñàëãààíû ìåáåëü. 97. Çîðèóëàëòûí õýìæýý. Õó÷èëòûí õóóëãûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Öîõèëòûí ¿éë÷èëä ººð÷ëºãäºõ øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. õýðýãñýë MNS 2403 : 1989 10 õ Ìåáåëü. Ǻºëºí ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. òàâèëãà. Äýëã¿¿ðèéí òàâèëãà.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ çîðèóëàëòûí øòåïñåëèéí öàõèëãààí õîëáîã÷. Ñàíäëûí áàò áýõ.01 Äýëã¿¿ðèéí õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë 9õ ìîä. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ¯ðýëòèéí ¿éë÷ëýëä õó÷èëòûí òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ.99 Äýëã¿¿ðèéí áóñàä òàâèëãà. ãàæèëò. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Áàò áýõ.130. MNS 3007 : 1980 4õ Õóäàëäààíû òàâèëãà. MNS 0004 : 1987 5õ Ñóðãóóëü. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà. Ǻºëºí ýä àíãèóä. Äóëààíû ¿éë÷èëä õó÷èëòûí òýñâýðëýõ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. 6õ MNS 3004 : 1980 Õóäàëäààíû òàâèëãà íýð òîìü¸î. 97. MNS 0094 : 1989 5õ Ìåáåëü. MNS 2749 : 1986 2õ Öýöýðëýãèéí ìåáåëü. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.140 Òàâèëãà MNS 2496 : 1989 6õ Ìåáåëü. Åðºíõèé øààðäëàãà áà õýìæèõ àðãà 97. õýâ.130. MNS 3531 : 1983 9õ Ãýðèéí 纺ëºâ÷òýé òàâèëãà. Õ¿¿õäèéí îð. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2405 : 1988 5õ Ìåáåëü. MNS 0476 : 1989 7õ Ìåáåëü. Òàëõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé äýëãýö. MNS 0204-2 : 1987 12 õ Ñóóõ. 7õ íäñýí õýìæýý MNS 0204 : 1989 2õ Ìîäîí òàâèëãà. Çîðèóëàëòûí õýìæýý.30 Ñóïåðìàðêåòèéí òýðãýíöýð 27 õ Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2398 : 1989 3õ Ìåáåëü. Ãýðëèéí ¿éë÷ëýëä õó÷èëòûí òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ.10 Òàâèóð MNS 2022-2 : 1984 6õ Çî÷íû ºðººíèé ìåáåëü. Íèéòëýã øààðäëàãà MNS 3488 : 1983 9õ Öàöðàã èäýâõò áîäèñòîé àæèëëàõ ëàáîðàòîðèéí ìåáåëü ýäýëõ¿¿í.130. MNS 2653 : 1978 Ìîíãîë ýìýýë. MNS 0253 : 1989 2õ Ìåáåëü. ýäýëãýýíèé õóãàöààã òîäîðõîéëîõ àðãà. Çîðèóëàëòûí õýìæýý.20 õýðýãëýë ¿¿ñýëòèéã Õóäàëäààíû õºðãºõ MNS 2093 : 1987 5õ ßñëèéí ìåáåëü. òîãòâîðæèëòûã òóðøèõ àðãà.130. Õó÷èëòàä òîëáî ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ àðãà. Çîðèóëàëòûí õýìæýý. MNS 0370 : 2003 Ìîíãîë ãýðèéí øààðäëàãà. ÿñëèéí ìåáåëü. øèðýýíèé çîðèóëàëòûí õýìæýý. 97. õýðýãñýë MNS 5005 : 2000 3õ Áàéíãûí ñàíàõ îéí áàéãóóëàìæ á¿õèé ýëåêòðîí êàññûí ìàøèí. Åð íõèé ìýäðýõ òåõíèêèéí MNS 0472 : 1989 4õ Ìåáåëü. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2022-1 : 1984 5õ Óíòëàãûí ºðººíèé ìåáåëü. MNS 3530 : 1983 14 õ Ìåáåëü. Òåõíèêèéí øààðäëàãà 97. 1-ð õýñýã.130 Ìåáåëü. Á¿ðõýâ÷èéí çóçààíûã òîäîðõîéëîõ àðãà. MNS 0005 : 1988 5õ Ìîíãîë ãýðèéí òàâèëãà. Ñàíäàë. MNS 0013 : 1989 5õ Àõóéí ìåáåëü. Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS 2313 : 1987 Ñóðãóóëèéí ìåáåëü 97. MNS 0256 : 1989 MNS 3610 : 2003 4õ 239 3õ . Êàññûí êàáèí. õýâòýõ çîðèóëàëòòàé ìåáåëü. MNS 2443 : 1977 6õ Òàëõ. Çîðèóëàëòûí õýìæýý.130. Õó÷èëòûí ãÿëàëçàëòûã òîäîðõîéëîõ àðãà. àíãèëàë MNS 0192 : 1989 5õ Ìåáåëü. Ãàäàðãóóãèéí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõîä çîðèóëñàí ñîðüö áýëòãýõ àðãà. Çîðèóëàëòûí õýìæýý.

Õîðòîí øàâüæ óñòãàõ çîðèóëàëòûí áàãàæèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. àð÷èëãààíû Óðëàãèéí áà ãàð óðëàëûí MNS 5634:2006 18õ Ãàð óðëàë áîëîí óðëàãûí çîðèóëàëòòàé ç¿éëñ.200.200.200.01 Ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýýíèé òîíîã òºõººðºìæèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS 5801 : 2007 11 õ Ìîíãîë ãýðèéí äóëààëãûí á ðýýñ. Òåõíèêèéí øààðäëàãà. ¿ñ òàéðàõ ìàøèí.200. Èëëýãèéí çîðèóëàëòòàé òîíîã òºõººðºìæèä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.10 Òåàòð.30 Àÿëëûí õýðýãñýë áà àÿëëûí òàëáàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60335-2-60:2001 10 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.01 Ñïîðòûí òîíîã òºõººðºìæ áà õýðýãñëèéí íèéòëýã àñóóäàë MNS IEC 60335-2-59 : 2001 13 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. Åðºíõèé òåõíèêèéí øààðäëàãà MNS IEC 60335-2-23 : 2001 14 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.145 97. Ïðîåêòîð áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áàãàæèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. òóðøèõ àðãà 97. òóðøèõ àðãà 97.220.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 Îòðûí ãýðèéí ìîä. òóðøèõ àðãà MNS IEC 60335-2-27 : 2001 14 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë. òóðøèõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60335-2-56 : 2001 10 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.220.190 Õ¿¿õäýä òºõººðºìæ øààðäëàãà. òàéç áà ñòóäèéí òîíîã òºõººðºìæ MNS (IEC) 335-2-8 : 2000 9õ Ñàõëûí ìàøèí. òóðøèõ àðãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.40 Òîãëîîìûí òàëáàé Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.10 Ñïîðòûí õýðýãñýë Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 240 .195 ç¿éëñ Øàò Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.99 Ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä òîíîã òºõººðºìæ MNS IEC 60335-2-29:2001 10 õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.200. Ìóçåéí ¿éë àæèëëàãààíä òàâèõ øààðäëàãà 97.170 Áèå òºõººðºìæ òîíîã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. òóðøèõ àðãà 97.150 Øàëíû íýõìýë áóñ äýâñãýð 97. öàõèëãààí ñýíñ áîëîí èæèë òºñòýé öàõèëãààí áàãàæèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. Àðüñ àð÷ëàõ çîðèóëàëòûí íýë ÿãààí áà õýò óëààí öàöðàãèéí ¿¿ñã¿¿ðò òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà.160 çîðèóëñàí Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é òîíîã 97. MNS 3742 : 1984 3õ Öýöýðëýãèéí ìåáåëü. Òåõíèêèéí Çîðèóëàëòûí õýìæýý 97. Óñàí èëëýãò çîðèóëñàí îíãîöîíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Äààâóó ¿éë÷èëãýýíèé òîíîã 97.200.220 Ñïîðòûí òîíîã òºõººðºìæ áà õýðýãñýë 97. Àðüñ áîëîí ¿ñ àð÷ëàõ çîðèóëàëòûí áàãàæèíä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. Çàéã öýíýãëýõ òºõººðºìæèä òàâèõ íýìýëò øààðäëàãà. 97.50 Òîãëîîì MNS 0884 : 1978 4õ Ìîäîí òîãëîîì.180 Àõóéí òºðºë á¿ðèéí õýðýãñýë áà õóäàëäààíû òîíîã òºõººðºìæ MNS 0973 : 1969 Øàõìàë òîãëîîì 2õ MNS 1927 : 1981 Øàòàð 3õ 97.200 Ñî¸ëûí òºõººðºìæ Àõóéí íýõìýë.200.20 Õºãæìèéí çýìñýã Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é MNS IEC 60335-2-32:2001 8õ Àõóéí áîëîí ò¿¿íòýé àäèëòãàõ öàõèëãààí áàãàæíû àþóëã¿é áàéäàë.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 97.20 ªâëèéí òºõººðºìæ ñïîðòûí òîíîã òîíîã òºõººðºìæ MNS IEC 60065 : 2002 125 õ Äóó.99 Ñïîðòûí áóñàä õýðýãñýë áà 241 Ýíý ñàëáàð íü äîòîîäûí òºðºë á¿ðèéí çîðèóëàëòòàé íººöëºãäñºí áîëíî.220. .220.40 Ãàäíà òàëáàé áà óñàí ñïîðòûí òîíîã òºõººðºìæ • Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97. ä¿ðñ áè÷ëýãèéí áà òýäãýýðòýé àäèëòãàõ àïïàðàò õýðýãñýë.220.220. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû øààðäëàãà Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.30 Äîòîð çààëíû ñïîðòûí òîíîã òºõººðºìæ 99 Ãàð÷èãã¿é Ñòàíäàðòûí íýãæ áàéõã¿é 97.

30 MNS 3-032 : 1981 14 õ 17.010 MNS 3-000 : 1974 36 õ 17.120 MNS 3-052 : 1982 11 õ 17.060 17.100 MNS 3-016 : 1981 2 õ 17.200.100 MNS 3-019 : 1981 8 õ 17.100 17.30 17.020 MNS 3-036 : 1982 4 õ 17.020 MNS 3-038 : 1999 19 õ 17.120.30 17.040.040.20 MNS 3-053 : 1982 8õ 17.140.220.20 17.100 17.180.100 17.100 13.99 17.220.220.140.20 MNS 3-028 : 1981 12 17.140 97.180.20 17.30 17.080 17. ¯íäýñíèé ñòàíäàðòûí æàãñààëò (MNS) MNS 3-101 : 1985 MNS 3-103 : 1985 MNS 3-105 : 1985 MNS 3-107 : 1985 MNS 3-108 : 1985 MNS 3-109 : 2000 MNS 3-110 : 1986 MNS 3-111 : 1986 MNS 3-113 : 1986 MNS 3-115 : 1986 MNS 3-117 : 1998 `MNS 3-118 : 1986 MNS 3-120 : 1987 MNS 3-123 : 1998 MNS 3-126 : 1999 MNS 3-127 : 1987 MNS 3-128 : 1987 MNS 3-129 : 1988 MNS 3-130 : 1984 MNS 3-131 : 1999 MNS 3-132 : 1988 MNS 3-133 : 1998 MNS 3-134 : 1988 MNS 3-138 : 1990 MNS 3-140 : 1991 MNS 3-142 : 1998 MNS 3-143 : 1998 MNS 3-144 : 1998 MNS 3-145 : 1998 MNS 3-147 : 1999 MNS 3-148 : 1999 MNS 3-149 : 1999 MNS 3-150 : 1999 MNS 3-151 : 1999 MNS 3-152 : 1999 MNS 3-153 : 1999 MNS 3-154 : 1999 MNS 3-155 : 1999 MNS 3-156 : 1999 MNS 3 -157: 1999 MNS 3-158 : 1999 MNS 0004 : 1987 MNS 0005 : 1988 MNS 0006 : 1982 MNS 6-00.040.040.20 MNS 3-022 : 1999 9 õ 17.20 17.20 MNS 3-015 : 1981 12 õ 17.080 MNS 3-055 : 2000 13 õ 17.040.20 17.240 17.060 MNS 3-067 : 1983 9 õ 17.100 17.080 17.30 MNS 3-033 : 1981 23 õ 17.240 17.020 17.060 MNS 3-031 : 1981 11 17.020 MNS 3-060 : 1982 11 õ 17.Ñòàíäàðòûí äóãààðààð àíãèëñàí æàãñààëò Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 À.200.180.040.20 01.020 MNS 3-013 : 1981 11 õ 17.120.30 17.060 17.5 : 1989 MNS 6-02-1 : 1981 MNS 6-04-1 : 1986 MNS 6-10-1 : 1994 MNS 6-20-1 : 1987 MNS 0007 : 1982 MNS 0012-0-001 : 1987 MNS 0012-0-002 : 1987 MNS 0012-0-003 : 1981 Ñòàíäàðòûí äóãààð Õóóäàñ Àíãèëàëò MNS 1-1 : 2006 31 õ 01.220.01 17.080 MNS 3-064 : 1982 20 17.20 17.20 73.020 17.220.220.140.010 MNS 1-2 : 2006 76 õ 01.99 MNS 3-044 : 1991 6 õ 17.240 17.020 17.100 13.100 17.100 MNS 3-021 : 1983 30 õ 17.020 17.20 17.220.01 MNS 3-063 : 1998 9 õ 17.100 17.060.100 17.140 21.20 MNS 3-065 : 1982 12 õ 17.99 13.140.020 10 õ 10 õ 12 õ 17.30 MNS 3-024 : 1998 13 õ 17.30 MNS 3-035 : 1982 14 õ 17.020 MNS 3-070 : 1983 MNS 3-073 : 1983 MNS 3-076 : 1983 MNS 3-078 : 1999 MNS 3-079 : 1984 MNS 3-080 : 1998 MNS 3-081 : 1984 MNS 3-082 : 1984 MNS 3-083 : 1999 MNS 3-084 : 1989 MNS 3-085 : 1998 MNS 3-088 : 1998 MNS 3-093 : 1984 MNS 3-094 : 1999 MNS 3-095 : 1984 MNS 3-098 : 1990 9õ 11 õ 9õ 29 õ 14 õ 14 õ 9õ 9õ 9õ 24 õ 5õ 3õ 18 õ 17.20 01.060 17.220.20 17.220.1 : 1986 MNS 6-00.100 17.20 MNS 3-030 : 1998 36 õ 17.240 17.060 17.220.020 17.020 17.059 : 82 15x 17.200.20 01.220.20 17.040.20 01.060 17.20 MNS 3-042 : 1982 5 õ 17.30 MNS 3.140.240 17.100 MNS 3-062 : 1983 29 õ 17.01 17.220.100 17.020 244 34 õ 5õ 10õ 11 õ 3õ 10 õ 6õ 25 õ 23 õ 41 õ 19 õ 8õ 39 õ 9õ 25 õ 40 õ 8õ 15 õ 22 õ 4õ 26 õ 18 õ 9õ 6õ 19 õ 11 õ 10 õ 9õ 9õ 25 õ 12 õ 8õ 10 õ 4õ 11 õ 8õ 8õ 7õ 5õ 4x 11x 5õ 5õ 5õ 16 õ 7õ 4õ 4õ 2õ 4õ 5õ 5õ 2õ 2x 3õ 17.020 17.020 MNS 3-045 : 1982 7 õ 17.080 17.220.20 MNS 3-061 : 1983 15 õ 17.140.040.20 01.040.080 17.20 01.30 01.300 .30 17.120.100 17.99 17.040.040.080 17.220.30 17.020 MNS 3-051 : 1982 7 õ 17.220.140.020 MNS 3-002 : 1991 41 õ 17.100 97.060 17.3 : 1986 MNS 6-00.30 17.020 17.220.01 17.

30 13.20 13.040.20 01.30 13.30 13.01 13.30 13.30 13.01 13.040.130 65.100 13.140 91.040.50 13.30 13.320 13.30 13.100 13.040.01 13.10 65.140.040.30 13.30 13.040.040.130 65.040.140.20 01.20 13.20 01.140.30 13.040.20 01.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0012-0-005 : 1988 MNS 0012-0-006 : 1989 MNS 0012-013 : 1991 MNS 0012-059 : 1991 MNS 0012-060 : 1991 MNS 0012-061 : 1991 MNS 0012-062 : 1991 MNS 0012-063 : 1991 MNS 0012-064 : 1991 MNS 0012-065 : 1991 MNS 0012-066 : 1991 MNS 0012-067 : 1991 MNS 0012-068 : 1991 MNS 0012-069 : 1991 MNS 0012-070 : 1991 MNS 0012-071 : 1991 MNS 0012-072 : 1991 MNS 0012-073 : 1991 MNS 0012-074 : 1991 MNS 0012-075 : 1991 MNS 0012-076 : 1991 MNS 0012-077 : 1991 MNS 0012-078 : 1991 MNS 0012-079 : 1991 MNS 0012-080 : 1991 MNS 0012-081 : 1991 MNS 0012-082 : 1991 MNS 0012-083 : 1991 MNS 0012-084 : 1991 MNS 0012-085 : 1991 MNS 0012-086 : 1991 MNS 0012-087 : 1991 MNS 0012-088 : 1991 MNS 0012-089 : 1991 MNS 0012-090 : 1991 MNS 0012-091 : 1991 MNS 0012-092 : 1991 MNS 0012-093 : 1991 MNS 0012-099 : 1991 MNS 0012-101:1991 MNS 0012-1-001 : 1982 MNS 0012-1-002 : 1982 MNS 0012-1-003 : 1982 MNS 0012-1-009 : 1985 MNS 0012-1-014 : 1987 MNS 0012-1-016 : 1988 MNS 0012-1-017 : 1988 MNS 0012-1-018 : 1988 MNS 0012-104 : 1994 MNS 0012-105 : 1994 MNS 0012-3-002 : 1982 MNS 0012-3-004 : 1983 MNS 0012-3-005 : 1983 MNS 0012-3-006 : 1983 MNS 0012-3-007 : 1983 2õ 3õ 69 õ 3õ 3õ 2õ 2õ 3õ 3õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 2õ 3õ 2õ 3õ 3õ 8õ 7õ 8õ 3õ 3õ 3õ 7õ 6õ 4õ 4õ 15 õ 10 õ 13 õ 8õ 17 õ 13.30 13.01 13.040.20 01.20 01.100 13.040.030.20 13.040.140.30 13.140.30 13.130 65.040.20 01.140.040.040.30 13.040.040.040.01 13.100.040.30 13.30 13.100 13.040.040.040.220.30 13.020 21.20 01.080 91.30 13.30 13.30 13.060.160.040.020 13.30 13.30 13.040.260 13.140.140.040.30 13.040.20 01.20 01.50 13.20 01.140.01 13.260 97.060.140 13.140.020 13.140 13.30 13.30 13.040.99 13.230 13.040.140 13.40 77.30 13.100 13.060.020 07.01 13.040.060.040.30 13.50 13.100 13.020 17.30 13.040.040.25 77.140.040.20 13.100 13.040.040.020 07.040.30 01.130 59.020 21.140.260 13.140.30 13.040.30 13.140.30 13.040.30 13.20 13.020 79.99 13.20 01.20 01.30 13.20 .140.20 01.040.040.340.020 13.140.140 07.040.99 13.100 MNS 0012-3-009 : 1990 16 õ MNS 0012-4-002 : 1985 38 õ MNS 0012-4-005 : 1985 5 õ MNS 0012-4-007 : 1981 5 õ MNS 0012-4-015 : 1988 2 õ MNS 0013 : 1989 5õ MNS 0016 : 1982 37 õ MNS 0017 : 1982 29 õ MNS 0018 : 1982 24 õ MNS 0017-0-0-06 :1979 7 õ MNS 0017-1-1-10 :1979 13 õ MNS 0017-1-1-14 :1979 4 õ MNS 0017-1-5-09 :1979 3 õ MNS 0017-1-5-15 :1980 2 õ MNS 0017-2-0-07 :1979 3 õ MNS 0017-2-1-01 :1978 6 õ MNS 0017-2-1-17 :1980 6 õ MNS 0017-2-3-16 :1988 7 õ MNS 0017-2-5-02 :1978 5 õ MNS 0017-2-5-11 :1988 5 õ MNS 0017-2-5-12 :1988 7 õ MNS 0017-5-1-13 :1993 9 õ MNS 0017-5-1-18 :1983 23 õ MNS 0017-5-1-19 :1992 9 õ MNS 0017-5-1-21 :1992 12 õ MNS 0019-101-02:1986 6 õ MNS 0019-105-05:1986 2 õ MNS 0019-201-06:1986 3 õ MNS 0019-202-07:1986 2 õ MNS 0019-301-08:1986 2 õ MNS 0019-401-09:1986 2 õ MNS 0019-402-10:1986 2 õ MNS 0019-403-11:1986 2 õ MNS 0019-404-12:1986 2 õ MNS 0019-502-13:1986 2 õ MNS 0019-503-14:1986 2 õ MNS 0019-504-15:1986 2 õ MNS 0019-505-16:1986 2 õ MNS 0019-506-19:1986 2 õ MNS 0019-507-171986 3 õ MNS 0019-508-18:1986 3 õ MNS 0020 : 1982 6õ MNS 0022 : 1982 5õ MNS 0023 : 1982 3õ MNS 0024 : 1982 3õ MNS 0025 : 1982 4õ MNS 0027 : 1987 7õ MNS 0030 : 1982 3õ MNS 0031 : 1982 3õ MNS 0032 : 1981 5õ MNS 0033 : 2007 5õ MNS 0036 : 2007 2õ MNS 0037 : 2007 2õ MNS 0038 : 2007 2õ MNS 0040 : 2001 2x 245 13.030.040.040.040.30 13.30 13.040.020 21.20 01.140.100 13.020 13.30 13.140.040.20 21.040.

01 79.20 61.140.10 67.23 11.080.160.99 59.060 11.120.35 97.080.99 67.20 .060 67.99 77.140.080.060.080.080 75.140.140.140.060 67.060.120.40 91.120.20 59.140.10 59.20 59.060 67.140.060 67.060 67.060 61.060.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0041 : 2001 MNS 0042 : 2001 MNS 0043 : 1982 MNS 0045 : 1987 MNS 0047 : 1987 MNS 0048 : 2001 MNS 0049 : 1982 MNS 0050 : 2001 MNS 0052 : 2001 MNS 0054 : 2001 MNS 0055 : 2001 MNS 0057 : 2001 MNS 0058 : 2001 MNS 0059 : 2001 MNS 0060 : 2001 MNS 0061 : 1998 MNS 0064 : 1982 MNS 0065 : 1989 MNS 0066 : 1989 MNS 0067 : 1987 MNS 0068 : 1987 MNS 0069 : 2001 MNS 0070 : 2007 MNS 0071 : 1982 MNS 0073 : 1985 MNS 0074 : 1986 MNS 0076 : 1982 MNS 0078 : 1988 MNS 0081 : 1982 MNS 0084 : 2002 MNS 0086 : 2002 MNS 0093 : 1988 MNS 0094 : 1989 MNS 0095 : 1977 MNS 0096 : 1982 MNS 0097 : 2004 MNS 0098 : 1982 MNS 0108 : 2007 MNS 0112 : 1982 MNS 0114 : 1982 MNS 0118 : 1982 MNS 0120 : 2001 MNS 0121 : 1988 MNS 0122 : 1988 MNS 0128 : 1989 MNS 0130 : 1982 MNS 0131 : 1982 MNS 0135 : 1982 MNS 0136 : 1982 MNS 0138 : 2005 MNS 0141 : 2001 MNS 0142 : 1985 MNS 0143 : 1988 MNS 0144 : 1994 MNS 0145 : 2003 2õ 2õ 8õ 3õ 3õ 2õ 5õ 2õ 2õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 4õ 4õ 7õ 4õ 2õ 3õ 2õ 2õ 2õ 14 õ 6õ 6õ 6õ 18 õ 5õ 5õ 4õ 9õ 5õ 4õ 4õ 4õ 4õ 7õ 2õ 1õ 4õ 5õ 4õ 12õ 4õ 7õ 2õ 3õ 3õ 14 õ 3õ 6õ 3õ 6õ 3õ 59.080.20 65.20 59.060 61.20 59.140.060.060 67.23 91.140.060 67.060 67.140.140 67.140.120.060 79.140.10 59.060.060 61.140.140 67.020.01 25.060 67.30 79.20 59.99 59.060 65.060 67.130 65.10 67.10 11.140.100.35 59.99 85.20 97.080 73.100.120.140.40 71.060 67.20 65.20 67.30 59.20 79.99 73.060.20 59.140.100.040 59.140.140.140.080 MNS 0150 : 1988 MNS 0151 : 2001 MNS 0157 : 1986 MNS 0158 : 1985 MNS 0161 : 1989 MNS 0163 : 1989 MNS 0167 : 1992 MNS 0170 : 1977 MNS 0172 : 2001 MNS 0176 : 1988 MNS 0178 : 2000 MNS 0179 : 2001 MNS 0181 : 1998 MNS 0182 :2001 MNS 0183 : 1979 MNS 0192 : 1989 MNS 0194 : 1989 MNS 0195 : 1989 MNS 0204 : 1989 MNS 0204-2 : 1987 MNS 0214 : 2001 MNS 0215 : 2007 MNS 0216 : 2006 MNS 0217 : 2006 MNS 0218 : 1988 MNS 0219 : 2005 MNS 0226 : 2004 MNS 0230 : 2004 MNS 0237 : 2004 MNS 0239 : 2004 MNS 0240 : 1986 MNS 0241 : 1998 MNS 0242 : 1999 MNS 0243 : 2003 MNS 0244 : 2003 MNS 0245 : 1989 MNS 0246 : 2001 MNS 0253 : 1989 MNS 0254-01 : 1987 MNS 0254-02 : 1979 MNS 0254-03 : 1979 MNS 0254-04 : 1987 MNS 0254-05 : 1987 MNS 0254-06 : 1979 MNS 0254-07 : 1989 MNS 0254-08 : 1989 MNS 0254-09 : 1979 MNS 0254-10 : 1989 MNS 0254-11 : 1989 MNS 0255 : 2007 MNS 0256 : 1989 MNS 0257 : 1966 MNS 0258 : 2006 MNS 0259 : 1982 MNS 0260 : 1982 246 10õ 4õ 7õ 8õ 5õ 3õ 5õ 8õ 2õ 2õ 3õ 4õ 7õ 2õ 4õ 5õ 6õ 2õ 2õ 12 õ 5õ 1õ 7õ 7õ 13x 4õ 4õ 5õ 5õ 4õ 5õ 4õ 5õ 3õ 5õ 18x 3õ 2õ 24 õ 15 õ 10 õ 3õ 4õ 23 õ 6õ 13 õ 7õ 5õ 4õ 5õ 4õ 1õ 4õ 2õ 3õ 59.130 59.20 67.100.130 73.30 71.20 59.20 59.160.100.120.140.20 73.060 67.20 91.080 67.060.060.23 91.080 75.080.130 67.20 65.99 79.060 61.10 67.99 67.20 61.10 79.99 73.140 59.140.100.140.060 67.060 67.060.01 97.140 03.140.100.30 59.060 67.020 75.060 67.20 65.140 59.20 73.140.99 65.130 65.140 65.20 97.140 97.060 79.30 59.060 59.35 65.160.140.20 59.40 67.20 59.060 67.130 79.060.35 79.080 97.120.130 65.100.040.060.10 65.20 59.

080.30 77.020.99 85.060 67.01 65.140.060 67.99 71.060 67.20 65.30 67.20 67.040.140.10 73.080.10 67.080.060.20 65.140 59.10 61.080 75.060.060.100.01 39.060 67.01 65.20 67.30 81.080 75.10 71.080.01 MNS 0379 : 2007 MNS 0380 : 2007 MNS 0381 : 1961 MNS 0382 : 1961 MNS 0383 : 1961 MNS 0384 : 1961 MNS 0386 : 1961 MNS 0389 : 1989 MNS 0390 : 1998 MNS 0391 : 1994 MNS 0392 : 1998 MNS 0393 : 1989 MNS 0394 : 1982 MNS 0395 : 1987 MNS 0396 : 1987 MNS 0399 : 1983 MNS 0400 : 1983 MNS 0401 : 1975 MNS 0407 : 1982 MNS 0412 : 1989 MNS 0414 : 1986 MNS 0415 : 1989 MNS 0419 : 2003 MNS 0420 : 1986 MNS 0421 : 1961 MNS 0422 : 1961 MNS 0427 : 1989 MNS 0429 : 1989 MNS 0430 : 1987 MNS 0431 : 1961 MNS 0433 : 1987 MNS 0438 : 1961 MNS 0439 : 1988 MNS 0440 : 1983 MNS 0441 : 1987 MNS 0442 : 1987 MNS 0443 : 1997 MNS 0444 : 1987 MNS 0445 : 1981 MNS 0446 : 1981 MNS 0447 : 1989 MNS 0450 : 2001 MNS 0452 : 2001 MNS 0453 : 1983 MNS 0454 : 1961 MNS 0455 : 1986 MNS 0456 : 1961 MNS 0457 : 1961 MNS 0460 : 1987 MNS 0461 : 1981 MNS 0462 : 1977 MNS 0464 : 1985 MNS 0467 : 1999 MNS 0469 : 1994 MNS 0470 : 1985 247 2õ 2õ 5õ 5õ 5õ 4õ 3õ 6õ 10õ 10 õ 7õ 4õ 3õ 10 õ 6õ 8õ 6õ 7õ 6õ 5õ 6õ 3õ 3õ 3õ 2õ 3õ 4õ 5õ 4õ 2õ 3õ 2õ 4õ 2õ 5õ 7õ 3õ 7õ 3õ 8õ 4õ 2õ 4õ 4õ 1õ 11 õ 2õ 4x 3õ 4õ 6õ 9õ 2õ 6õ 6õ 59.120 91.20 67.140.20 01.080.020 97.120.080.020 75.10 67.020 91.060 67.080 61.20 65.180.180.060.080 75.20 67.060 67.120.01 79.080.10 67.040 11.060 65.080.20 67.080.20 65.20 59.10 67.100.060 71.040 59.100.080.060 67.99 81.080.20 67.35 75.080.060 71.080 75.040.020 59.080.060 91.10 67.10 67.10 79.080.10 67.100.100.060.180.080.080.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0262 : 1982 MNS 0263 : 1982 MNS 0264 : 1966 MNS 0267 : 1973 MNS 0268 : 1973 MNS 0269 : 1973 MNS 0270 : 1982 MNS 0271 : 1982 MNS 0272 : 1982 MNS 0273 : 1982 MNS 0274 : 1982 MNS 0277 : 1960 MNS 0278 : 1960 MNS 0279 : 1982 MNS 0281 : 1982 MNS 0282 : 1982 MNS 0283 : 1980 MNS 0296 : 1983 MNS 0297 : 1988 MNS 0299 : 1984 MNS 0304 : 1988 MNS 0308 : 1981 MNS 0309 : 1988 MNS 0317 : 1966 MNS 0319 : 1988 MNS 0321 : 1985 MNS 0322 : 1984 MNS 0324 : 2005 MNS 0326 : 1985 MNS 0327 : 1983 MNS 0328 : 2000 MNS 0330 : 1986 MNS 0332 : 1996 MNS 0333 : 1983 MNS 0334 : 1996 MNS 0335 : 1983 MNS 0336 : 1983 MNS 0337 : 2000 MNS 0341 : 1988 MNS 0342 : 1984 MNS 0343 : 1984 MNS 0344 : 1988 MNS 0346 : 2000 MNS 0347 : 2002 MNS 0355 : 1987 MNS 0356 : 1989 MNS 0357 : 1969 MNS 0358-0 : 1989 MNS 0358-1 : 1989 MNS 0359 : 1989 MNS 0362 : 1982 MNS 0366 : 1986 MNS 0368 : 1989 MNS 0370 : 2003 MNS 0374 : 1986 3õ 2õ 2õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 2õ 2õ 3õ 3õ 49 õ 2õ 60 õ 3õ 2õ 5õ 10x 4õ 6õ 3õ 2õ 2õ 7õ 3õ 6õ 5õ 7õ 6õ 4õ 7õ 3õ 5õ 9õ 23 õ 5x 4õ 7õ 3õ 4õ 4õ 65 õ 24 õ 3õ 3õ 2õ 9õ 4õ 65.080.080.180.080.01 91.99 67.080.060 71.080 75.30 67.040 67.01 67.140.30 67.100.020 67.060 67.120.130 59.060 67.10 71.060 67.060.01 67.27 65.99 61.040.060 67.10 71.50 67.140.040 67.060 67.10 59.30 59.10 77.20 67.100.080 75.080 75.20 65.080.20 65.35 59.50 71.220.020 73.20 65.040.050 81.20 13.040.080 .040 81.180.20 65.01 67.100.080 75.180.060.100.080 77.080 75.060 73.100.40 75.20 65.060 67.100.10 67.080.01 73.080 75.10 67.140.060.

30 13.120.120.120.080 59.99 67.10 11.140.080.140 77.100.120 11.20 11.10 11.40 71.99 67.120.120.120.120.060.120.040 61.120.020 61.120.120.20 11.30 11.120.30 91.140 61.120.10 11.10 11.060 59.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 0472 : 1989 MNS 0473 : 1983 MNS 0475 : 1961 MNS 0476 : 1989 MNS 0477 : 1996 MNS 0480 : 1983 MNS 0481 : 1988 MNS 0486 : 2002 MNS 0487 : 2001 MNS 0491 : 1986 MNS 0494 : 1989 MNS 0495 : 1982 MNS 0499 : 1987 MNS 0501 : 2000 MNS 0502 : 1973 MNS 0504 : 2001 MNS 0515 : 1989 MNS 0522 : 1987 MNS 0524 : 1987 MNS 0527 : 1985 MNS 0528 : 1992 MNS 0531 : 2002 MNS 0533 : 1998 MNS 0541 : 1980 MNS 0542 :1977 MNS 0543 : 1962 MNS 0544 : 1987 MNS 0547 : 1986 MNS 0550 : 1991 MNS 0554 : 1987 MNS 0568 : 1987 MNS 0569 : 1987 MNS 0572 : 1977 MNS 0574 : 1989 MNS 0575 : 1990 MNS 0576 : 1988 MNS 0577 : 1989 MNS 0579 : 1990 MNS 0582 : 1989 MNS 0585 : 1985 MNS 0587 : 1990 MNS 0592 : 1988 MNS 0595 : 1994 MNS 0598 : 1963 MNS 0600 : 1983 MNS 0601 : 1988 MNS 0602 : 1983 MNS 0604 : 1994 MNS 0605 : 1983 MNS 0607 : 1988 MNS 0635 : 1985 MNS 0637 : 1992 MNS 0639 : 1989 MNS 0640 : 1989 MNS 0641 : 1989 4õ 7õ 2õ 7õ 8õ 20 õ 71 õ 3õ 81õ 4õ 5õ 4õ 8õ 4õ 6õ 2õ 9õ 4õ 13 õ 3õ 4õ 13 õ 3õ 6õ 6x 4õ 4õ 3õ 3õ 2õ 3õ 11 õ 6õ 6õ 5õ 5õ 6õ 5õ 4õ 4õ 4õ 5õ 5õ 2õ 5õ 6õ 4õ 4õ 4õ 3õ 4õ 3õ 13 7õ 9õ 97.30 11.99 59.060.10 11.120.120.060 11.120.10 65.10 65.120.120.80 21.20 11.30 65.120.10 11.01 65.130 87.10 11.020.30 11.120.10 11.140.140.240 67.30 67.10 87.020.120.120.20 03.120.040 11.040 11.080 75.50 11.040 73.10 65.120.10 87.50 87.020.040 73.40 71.020.99 59.10 59.30 83.140 91.140 75.120.10 11.140 67.10 11.040 67.120.140.120.140.10 11.180 71.040 73.060.120.120.140.140 59.99 59.120 65.100.040 59.10 11.10 11.120.040 11.060.020 65.50 67.99 11.140.30 59.120.50 87.120.060.120.140 59.060.220 MNS 0652 : 1979 MNS 0653 : 1988 MNS 0654 : 1979 MNS 0655 : 1979 MNS 0663 : 1982 MNS 0664 : 1985 MNS 0665 : 1994 MNS 0667 : 1980 MNS 0668 : 1988 MNS 0669 : 1987 MNS 0673 : 1964 MNS 0675 : 1983 MNS 0676 : 1988 MNS 0677 : 1988 MNS 0679 : 1980 MNS 0680 : 1980 MNS 0682 : 2007 MNS 0684 : 1981 MNS 0687 : 2003 MNS 0692 : 1990 MNS 0693 : 1988 MNS 0695 : 1983 MNS 0698 : 1965 MNS 0699 : 1965 MNS 0700 : 1965 MNS 0701 : 1989 MNS 0703 : 1987 MNS 0704 : 1965 MNS 0707 : 1987 MNS 0709 : 1965 MNS 0717 : 1985 MNS 0718 : 1985 MNS 0724 : 2003 MNS 0727 : 1991 MNS 0733 : 1992 MNS 0745 : 1989 MNS 0749 : 1986 MNS 0753 : 1987 MNS 0755 : 1989 MNS 0757 : 1980 MNS 0760 : 1979 MNS 0766 : 1977 MNS 0777 : 1965 MNS 0780 : 2007 MNS 0783 : 1988 MNS 0786 : 1989 MNS 0793 : 1990 MNS 0794 : 1981 MNS 0795 : 1980 MNS 0797 : 1990 MNS 0799 : 1992 MNS 0809 : 1989 MNS 0810 : 1983 MNS 0811 : 1988 MNS 0812 : 1985 248 6õ 5õ 6õ 5õ 5õ 5õ 4õ 6õ 7õ 14õ 7õ 5õ 6õ 5õ 7õ 3x 3 15õ 7õ 4õ 3õ 4õ 3õ 3õ 2õ 4õ 6õ 2õ 5õ 3õ 28 õ 5õ 5õ 5õ 4õ 4õ 3õ 4õ 7õ 6õ 4õ 10 õ 2õ 4õ 5õ 4õ 4õ 4õ 4õ 5õ 3õ 5õ 5õ 2õ 2õ 73.10 11.060 59.130 59.080.10 11.10 11.120.10 11.10 11.30 .080 75.020 11.120.080.140 91.120.220 13.10 11.080.30 59.040 73.040 73.10 11.10 11.10 11.10 11.50 71.10 65.120.220 71.120.080.040 67.140 97.10 11.220 13.10 11.10 71.120.120.120.10 71.100.10 73.120.35 65.10 11.30 59.020.060.10 11.20 61.160.

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS 0813 : 1989
MNS 0814 : 1990
MNS 0826 : 1987
MNS 0827 : 1989
MNS 0828 : 1989
MNS 0831 : 2001
MNS 0834 : 2001
MNS 0835 : 1989
MNS 0840 : 1987
MNS 0841 : 1987
MNS 0842 : 2006
MNS 0843 : 1987
MNS 0844 : 1989
MNS 0845 : 1999
MNS 0846 : 1982
MNS 0847 : 1988
MNS 0849 : 2006
MNS 0851 : 1973
MNS 0856 : 1989
MNS 0862 : 1986
MNS 0863 : 1983
MNS 0864 : 1987
MNS 0866 : 1985
MNS 0867 : 2001
MNS 0868 : 2000
MNS 0869 : 1973
MNS 0871 : 1967
MNS 0878 : 1989
MNS 0880 : 1967
MNS 0881 : 1986
MNS 0883 : 2005
MNS 0884 : 1978


15 õ
35 õ


21 õ

11.120.10
11.120.10
87.040
87.040
87.040
91.100.30
59.140.20
87.040
71.060.20
71.060.50
93.080.01
91.100.30
11.120.10
11.120.10
11.120.10
11.120.01
11.120.30
77.040.40
87.040
91.100.30
91.100.30
91.100.30
67.180.10
59.140.20
67.060
11.120.10
11.120.10
21.060.40
77.040.40
59.080.01
11.220
97.200.50

MNS 0885 : 2006
MNS 0887 : 1983
MNS 0888 : 1983
MNS 0889 : 1991
MNS 0891 : 2006
MNS 0893 : 2001
MNS 0894 : 2001
MNS 0899 : 1992
MNS 0900 : 2005
MNS 0901 : 1983
MNS 0903 : 1990
MNS 0904 : 1967
MNS 0905 : 1973
MNS 0907 : 1982
MNS 0908 : 1988
MNS 0910 : 1983
MNS 0913 : 1990
MNS 0914 : 1986
MNS 0915 : 1991
MNS 0916 : 1985
MNS 0917 : 1968
MNS 0918 : 1976
14õ
10 õ

11x


65.020.20
91.100.30
73.040
73.040
73.040
73.040
73.040
13.060.20
13.060.20
11.120.10
11.120.10
11.120.99
67.120.99
91.100.30
79.060.10
11.120.10
11.120.10
91.100
91.080.30
11.120.30
59.140.35
59.140.35

MNS 0919 : 1971
MNS 0924 : 1990
MNS 0925 : 1980
MNS 0931 : 1986
MNS 0932 : 1987
MNS 0933 : 1985
MNS 0949 : 2006
MNS 0950 : 1982
MNS 0951 : 1982
MNS 0954 : 1968
MNS 0959 : 1989
MNS 0961 : 1970
MNS 0962 : 1986
MNS 0963 : 1991
MNS 0966 : 1979
MNS 0972 : 1977
MNS 0973 : 1969
MNS 0974 : 1999
MNS 0975 : 2002
MNS 0976 : 1999
MNS 0981 : 1999
MNS 0982 : 1980
MNS 0983 : 1980
MNS 0987 : 1986
MNS 1000 : 2007
MNS 1007 : 1988
MNS 1008 : 1982
MNS 1010 : 1986
MNS 1012 : 1989
MNS 1016 : 1984
MNS 1018 : 1978
MNS 1019 : 1978
MNS 1021 : 1999
MNS 1022 : 1973
MNS 1023 : 2007
MNS 1024 : 1969
MNS 1025 : 1982
MNS 1027:2007
MNS 1041 : 1978
MNS 1043 : 1986
MNS 1044 : 1983
MNS 1049 : 1969
MNS 1054 : 1985
MNS 1057 : 1983
MNS 1061 : 1970
MNS 1064 : 1970
MNS 1066 : 1985
MNS 1068 : 2001
MNS 1070 : 2003
MNS 1073 : 1970
MNS 1074 : 1970
MNS 1075 : 1970
MNS 1077 : 1985
MNS 1079 : 1970
MNS 1080 : 1985

249
10 õ

10 õ

13 õ


23 õ
18 õ11 õ


19 õ27 õ15 x59.140.35
11.120.30
11.120.30
65.020.30
65.130
67.060
11.120.30
91.100.30
91.100.30
11.120.30
65.130
65.120
91.100.30
91.100.10
11.120.10
01.040.27
97.200.50
91.100.10
91.100.10
91.100.10
71.100.70
91.100.01
91.100.01
71.080.60
59.020
07.020
91.060.30
55.100
77.140.99
77.140.99
19.060
77.040.40
71.100.70
67.120.10
67.120.99
11.120.10
91.100.30
59.080.20
19.060
59.080.60
59.080.60
07.100.01
67.080.10
73.040
11.120.99
11.120.10
13.060.20
73.040
91.100.30
59.140
59.140
59.140.30
65.120
65.120
65.120

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS 1081 : 1985
MNS 1082 : 1973
MNS 1083 : 1970
MNS 1086 : 1983
MNS 1088 : 1978
MNS 1089 : 1990
MNS 1091 : 2000
MNS 1096 : 2005
MNS 1097 : 1970
MNS 1101 : 1970
MNS 1102 : 2006

9x27 õ

MNS 1103 : 1989
MNS 1110 : 2007
MNS 1111 : 2007
MNS 1112 : 1970
MNS 1117 : 1980
MNS 1119 : 1982
MNS 1120 : 2000
MNS 1126 : 1970


3x
12 õ


12õ

65.120
65.120
65.120
65.120
65.120
73.040
71.100.70
59.080.30
13.060.20
81.040.10
07.100.30
67.100.01
85.060
65.020.30
67.120.10
65.020.30
67.220.10
91.100.30
71.100.70
59.140.35

MNS 1129 : 1990
MNS 1130 : 1970
MNS 1131 : 2000
MNS 1132 : 1970
MNS 1140 : 1987
MNS 1143 : 2000
MNS 1153 : 1970
MNS 1155 : 1970
MNS 1158 : 1975
MNS 1159 : 1986
MNS 1160 : 1988
MNS 1161 : 2002
MNS 1162 : 1971
MNS 1167 : 1971
MNS 1168 : 1971
MNS 1170 : 1985
MNS 1184 : 1974
MNS 1185 : 1985
MNS 1186 : 1991
MNS 1187 : 1977
MNS 1188 : 1977
MNS 1189 : 1977
MNS 1191 : 1983
MNS 1196 : 2000
MNS 1198 : 1998
MNS 1199 : 1971
MNS 1205 : 2002
MNS 1209 : 2001
MNS 1210 : 2000
MNS 1212 : 2003
MNS 1213 : 1998
MNS 1216 : 1998
MNS 1224 : 2002
MNS 1227 : 1971
14x

11 õ
12õ
12 õ24 õ


12 õ


11.120.10
11.120.99
71.100.70
81.040.30
65.020.40
71.100.70
59.140.30
11.220
67.100.01
67.100.01
67.100.01
67.120.10
11.220
11.080.99
11.080.99
91.100.30
67.080.20
91.100.30
91.100.10
11.120.10
11.120.10
11.120.10
11.120.10
71.100.70
17.200.20
17.060
17.220.20
17.220.20
71.100.70
17.220.01
17.220.99
17.200.20
17.060
11.120.10

MNS 1228 : 1987
MNS 1246 : 1971
* MNS 1247 : 1998
MNS 1256 : 1971
MNS 1272 : 1999
MNS 1275 : 1981
MNS 1276 : 1981
MNS 1279 : 1981
MNS 1280 : 1981
MNS 1285 : 1983
MNS 1287 : 1983
MNS 1294 : 1998
MNS 1303 : 1998
MNS 1328 : 1998
MNS 1342 : 1983
MNS 1357 : 1998
MNS 1360 : 1998
MNS 1363 : 2000
MNS 1371 : 1981
MNS 1374 : 1981
MNS 1381 : 1981
MNS 1393 : 1983
MNS 1400 : 1983
MNS 1409 : 1983
MNS 1410 : 1981
MNS 1411 : 1981
MNS 1412 : 1981
MNS 1416 : 1981
MNS 1417 : 1981
MNS 1425 : 1981
MNS 1426 : 1981
MNS 1429 : 1983
MNS 1432 : 1981
MNS 1434 : 1988
MNS 1437 : 1981
MNS 1440 : 1982
MNS 1441 : 1982
MNS 1442 : 1982
MNS 1443 : 1982
MNS 1444 : 1982
MNS 1445 : 1982
MNS 1450 : 1983
MNS 1466 : 1982
MNS 1467 : 1982
MNS 1468 : 1982
MNS 1471 : 1982
MNS 1474 : 2000
MNS 1478 : 1981
MNS 1492 : 1979
MNS 1493 : 1977
MNS 1494 : 1979
MNS 1496 : 1979
MNS 1500 : 1982
MNS 1513 : 2001
MNS 1521 : 1986

250


11 õ


18õ

43 õ4x


13 õ21 õ

15 õ

19 õ
10õ

91.100.30
91.100.30
91.120.10
59.140.35
91.100.30
79.060.10
79.060.10
79.060.10
79.060.10
79.060.10
79.060.20
27.120.01
27.120.01
27.120.01
27.120.99
27.120.01
27.120.01
71.100.70
21.060.20
21.060.10
21.060.10
21.040.01
21.040.01
21.060.60
21.060.99
21.200
21.060.99
25.100.10
25.100.10
25.060
21.040.01
25.100.30
25.100.30
25.100.30
25.100.30
21.120.30
21.120.30
21.120.30
21.120.30
21.120.30
21.120.30
21.060.10
21.060.40
21.060.40
21.060.40
21.060.40
71.100.70
25.100.30
29.020
29.020
01.080.99
29.020
27.010
17.220.20
91.100.30

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS 1529 : 1972
MNS 1530 : 1972
MNS 1533 : 2000
MNS 1534 : 1982
MNS 1535 : 1982
MNS 1547 : 1972
MNS 1548 : 1972
MNS 1549 : 1994
MNS 1550 : 1990
MNS 1551 : 1983
MNS 1554 : 1983
MNS 1556 : 1983
MNS 1557 : 1985
MNS 1560 : 1980
MNS 1561 : 1989
MNS 1562 : 1990
MNS 1563 : 2007
MNS 1568 : 1981
MNS 1569 : 2000
MNS 1572 : 1983
MNS 1588 : 1987
MNS 1592 : 2002
MNS 1593 : 2002
MNS 1594 : 1972
MNS 1595 : 2000
MNS 1596 : 1993
MNS 1597 : 1991
MNS 1598 : 2000
MNS 1601 : 1983
MNS 1602 : 1994
MNS 1603 : 1983
MNS 1604 : 1983
MNS 1605 : 1983
MNS 1606 : 1984
MNS 1607 : 1983
MNS 1614 : 1980
MNS 1618 : 2001
MNS 1621 : 1984
MNS 1622 : 2001
MNS 1623 : 2001
MNS 1625 : 1972
MNS 1626 : 1972
MNS 1629 : 1983
MNS 1630 : 2001
MNS 1631 : 1988
MNS 1633 : 1972
MNS 1634 : 1972
MNS 1635 : 1972
MNS 1636 : 2000
MNS 1639 : 1983
MNS 1640 : 1973
MNS 1645 : 2000
MNS 1648 : 2001
MNS 1649 : 1973
MNS 1651 : 1986


15 õ
43 õ


26 õ

6x

12 õ


13 õ
12 õ

12 õ


10õ

07.020
07.020
71.100.70
73.060.99
73.060.99
33.040.99
33.040.99
11.120.10
11.120.10
65.140
65.140
65.020.30
65.020.30
11.120.10
11.120.10
11.120.10
67.120.10
55.120
71.100.70
91.100.30
59.080.60
93.080.20
93.080.10
11.120.30
71.100.70
11.120.10
11.120.10
71.100.70
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
59.140.30
73.040
73.040
73.040
73.040
71.100.20
71.100.20
65.120
65.020.20
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
71.100.70
65.020.30
55.020
17.100
17.220.99
91.040.01
73.060.99

MNS 1660 : 1983
MNS 1661 : 1983
MNS 1663 : 1983
MNS 1664 : 1983
MNS 1666 : 1983
MNS 1667 : 1983
MNS 1668 : 1980
MNS 1677 : 1982
MNS 1678 : 1982
MNS 1679 : 1983
MNS 1681 : 1980
MNS 1683 : 1980
MNS 1686 : 1994
MNS 1687 : 1983
MNS 1700 : 1973
MNS 1704 : 1980
MNS 1706 : 1980
MNS 1707 : 1983
MNS 1708 : 1980
MNS 1709 : 1980
MNS 1712 : 1983
MNS 1714 : 1983
MNS 1715 : 1980
MNS 1719 : 1980
MNS 1720 : 1985
MNS 1721 : 1973
MNS 1722 : 1990
MNS 1723 : 1973
MNS 1724 : 1973
MNS 1738 : 1973
MNS 1740 : 1973
MNS 1741 : 1973
MNS 1744 : 1982
MNS 1745 : 2001
MNS 1752 : 1973
MNS 1754 : 1973
MNS 1755 : 1973
MNS 1756 : 1999
MNS 1774 : 1982
MNS 1776 : 1986
MNS 1778 : 2007
MNS 1786 : 1973
MNS 1787 : 1973
MNS 1791 : 1973
MNS 1794 : 1973
MNS 1796 : 1973
MNS 1798 : 1973
MNS 1800 : 1973
MNS 1803 : 1973
MNS 1804 : 2006
MNS 1807 : 1977
MNS 1808 : 1994
MNS 1809 : 1990
MNS 1810 : 1973
MNS 1814 : 1979

251

13 õ37 õ

13 õ

73.060
73.060
73.060
73.060
73.060
73.060
73.060
73.060.99
73.060.99
73.060.40
73.060.40
73.060.40
73.060.99
73.060
11.040.10
73.060.10
73.060
73.060
73.060
73.060
73.060
73.060.20
73.060.40
73.060.40
65.020.30
11.120.10
11.120.10
11.120.10
55.020
25.100.30
25.100.30
25.100.30
73.040
73.040
67.180.10
71.060.50
67.080.10
67.180.20
67.080.20
73.060.99
27.010
65.120
65.120
59.140.35
67.120.20
65.020.40
25.100.30
13.110
25.100.30
67.120.10
11.120.10
11.120.10
11.120.10
11.040.01
01.080.99

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008

MNS 1815 : 1973
MNS 1816 : 1973
MNS 1827 : 2000
MNS 1835-0 : 1986
MNS 1835-01 : 2007
MNS 1835-02 : 2007
MNS 1835-03 : 2007
MNS 1835-04 : 2007
MNS 1835-05 : 2007
MNS 1835-06 : 2007
MNS 1835-07 : 2007
MNS 1835-08 : 2007
MNS 1835-09 : 2007
MNS 1835-10 : 2007
MNS 1835-11 : 2007
MNS 1835-12 : 2007
MNS 1835-13 : 2007
MNS 1835-14 : 1986
MNS 1837 : 1973
MNS 1839 : 1973
MNS 1840 : 2000
MNS 1842 : 1973
MNS 1843 : 1998
MNS 1866 : 2005
MNS 1867 : 73
MNS 1868 : 1963
MNS 1869 : 2005
MNS 1870 : 1982
MNS 1872 : 1982
MNS 1873 : 1982
MNS 1874 : 1982
MNS 1875 : 1982
MNS 1876 : 1982
MNS 1877 : 1982
MNS 1878 : 1982
MNS 1879 : 1982
MNS 1880 : 1982
MNS 1881 : 1982
MNS 1882 : 1982
MNS 1883 : 1982
MNS 1884 : 1994
MNS 1885 : 1994
MNS 1886 : 1985
MNS 1887 : 1987
MNS 1888 : 1987
MNS 1889 : 1987
MNS 1890 : 1987
MNS 1891 : 1994
MNS 1893 : 1994
MNS 1898 : 1989
MNS 1902 : 2000
MNS 1903 : 1973
MNS 1905 : 2000
MNS 1910 : 2000

3x2x
30 õ

18 õ

10 õ
10 õ
16 õ

14 õ

23 õ

10 õ12 õ67.120.99
67.120.99
71.100.70
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
59.080.01
67.220.10
67.180.20
71.100.70
67.120.10
67.120.10
11.220
11.220
11.220
11.220
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
33.060.20
71.100.70
61.020
71.100.70
71.100.70

252

MNS 1917 : 1982
MNS 1918 : 1985
MNS 1920 : 1999
MNS 1922 : 1974
MNS 1927 : 1981
MNS 1928 : 1974
MNS 1933 : 2005
MNS 1935 : 1974
MNS 1943 : 1974
MNS 1944 : 1996
MNS 1952 : 1998
MNS 1953 : 1999
MNS 1955 : 1974
MNS 1961 : 1974
MNS 1965 : 1985
MNS 1976 : 1985
MNS 1977 : 1986
MNS 1978 : 1986
MNS 1982 : 1974
MNS 1985 : 1974
MNS 1989 : 1986
MNS 1990 : 1986
MNS 1991 : 1986
MNS 1992 : 1983
MNS 1996 : 1987
MNS 1997 : 1983
MNS 1998 : 1985
MNS 1999 : 1983
MNS 2000 : 1984
MNS 2001 : 2007
MNS 2002 : 1979
MNS 2003 : 2005
MNS 2004 : 2006
MNS 2005 : 1974
MNS 2006 : 2006
MNS 2007 : 1974
MNS 2008 : 1974
MNS 2009 : 2005
MNS 2010 : 2000
MNS 2011 : 1988
MNS 2016 : 1974
MNS 2017 : 1974
MNS 2018 : 1974
MNS 2019 : 1974
MNS 2020 : 2007
MNS 2021 : 1982
MNS 2022-1 : 1984
MNS 2022-2 : 1984
MNS 2023 : 1974
MNS 2024 : 2001
MNS 2025 : 1982
MNS 2026 : 1988

13 õ
17 õ

10 õ
3x


6x

22x
10x25 õ

10 õ2x
17 õ


50 õ


91.060.30
91.100.30
91.100.30
01.100.30
97.200.50
65.060.99
11.220
71.100.99
11.120.30
11.120.30
17.200.20
17.100
73.040
25.080.99
59.140.35
11.080.99
11.120.30
11.120.30
73.040
85.060
67.080.10
67.080.10
39.060
65.120
17.100
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
65.020.30
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
67.160.10
67.160.10
67.160.10
67.160.10
67.160.10
01.100.30
97.140
97.140
59.140.30
65.020.20
67.060
39.060

MNS 2040 : 1974
MNS 2041 : 1974


11.120.10
11.120.10

Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008
MNS 2046 : 2002
MNS 2047 : 2002
MNS 2053 : 1974
MNS 2056 : 1986
MNS 2057 : 1986
MNS 2058 : 1980
MNS 2059 : 1974
MNS 2060 : 2007
MNS 2062 : 1984
MNS 2063 : 1984
MNS 2064 : 1984
MNS 2065 : 1984
MNS 2066 : 1984
MNS 2067 : 1984
MNS 2068 : 1984
MNS 2069 : 1984
MNS 2070 : 1984
MNS 2071 : 1981
MNS 2072 : 1984
MNS 2073 : 1984
MNS 2074 : 1984
MNS 2075 : 1984
MNS 2076 : 1984
MNS 2077 : 1984
MNS 2078 : 1984
MNS 2079 : 1989
MNS 2080 : 1984
MNS 2081 : 1974
MNS 2082 : 1974
MNS 2083 : 1974
MNS 2084 : 1974
MNS 2085 : 1974
MNS 2091 : 1997
MNS 2092 : 1974
MNS 2093 : 1987
MNS 2098 : 1974
MNS 2102 : 1974
MNS 2104 : 1983
MNS 2105 : 2000
MNS 2108 : 2000
MNS 2109 : 1974
MNS 2111 : 1982
MNS 2115 : 1982
MNS 2117 : 1989
MNS 2120 : 2000
MNS 2122 : 1985
MNS 2123 : 1974
MNS 2125 : 1974
MNS 2130 : 1974
MNS 2131 : 1974
MNS 2132 : 1981
MNS 2133 : 1974
MNS 2135 : 1974
MNS 2143 : 2000
MNS 2147 : 198613 õ

4x13 õ


11 õ15 õ


12 õ
22 õ

18 õ19

91.100
91.100
73.020
73.060.99
91.100.30
65.120
65.120
67.120.10
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
73.060.99
25.100.30
25.100.30
25.100.30
25.100.30
25.100.30
67.060
79.080
97.140
25.100.30
25.100.30
21.060.60
91.010.01
67.160.10
11.220
01.100.30
17.220.20
67.160.10
91.100.30
91.100.30
25.100.30
11.120.30
65.020.20
65.020.20
67.060
65.020.20
65.020.20
13.080.20
67.100.30

MNS 2150 : 1983
MNS 2151 : 1975
MNS 2152 : 1983
MNS 2153 : 1983
MNS 2157 : 2006
MNS 2158 : 2005
MNS 2160 : 1975
MNS 2161 : 2005
MNS 2164 : 1975
MNS 2165 : 1991
MNS 2166 : 1996
MNS 2167 : 1975
MNS 2168 : 1975
MNS 2169.0 : 1975
MNS 2169.1 : 1975
MNS 2169.2 : 1975
MNS 2169.3 : 1975
MNS 2169.4 : 1975
MNS 2169.5 : 1975
MNS 2169.6 : 1975
MNS 2169.7 : 1975
MNS 2169.8 : 1975
MNS 2169.9 : 1975
MNS 2169.10 : 1975
MNS 2169.11 : 1975
MNS 2169.12 : 1975
MNS 2169.13 : 1975
MNS 2169.14 : 1975
MNS 2169.15 : 1975
MNS 2169.16 : 1975
MNS 2169.17 : 1975
MNS 2169.18 : 1975
MNS 2169.19 : 1975
MNS 2173 : 2000
MNS 2175 : 1975
MNS 2176 : 1975
MNS 2185 : 2002
MNS 2187 : 2002
MNS 2197 : 1980
MNS 2199 : 1979
MNS 2205 : 1983
MNS 2206 : 1981
MNS 2208 : 1985
MNS 2216 : 1981
MNS 2217 : 1992
MNS 2218 : 1975
MNS 2220 : 1986
MNS 2223 : 1998
MNS 2227 : 2000
MNS 2228:2002
MNS 2229 : 1982
MNS 2232 : 1975
MNS 2233 : 1975
MNS 2239 : 1994
MNS 2240 : 1991

2531x

18x
14 õ

11 õ


23 õ
17
11 õ
11õ12 õ

67.100.01
67.100.01
67.100.01
85.020
11.220
11.220
11.220
11.220
11.120.10
11.120.10
11.120.10
11.120.30
11.120.10
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.60
71.100.70
11.120.30
11.120.30
93.080.20
17.100
01.080.99
01.080.99
77.120.99
01.080.99
77.140.99
21.060.01
59.140.35
67.080.20
67.220.10
17.200.20
71.100.70
91.100.30
91.060.30
67.220.10
67.060
11.120.10
11.120.10

10 11.30 91.060.020.99 59.220 11.10 11.30 67.220 11.140 91.20 65.120.220 11.10 67.20 97.99 65.220 73.220 11.100.01 .20 MNS 2366 : 2001 MNS 2367 : 2001 MNS 2369 : 2001 MNS 2370 : 2003 MNS 2371 : 1984 MNS 2372 : 1996 MNS 2374 : 1977 MNS 2375 : 2003 MNS 2376 : 1988 MNS 2377 : 1977 MNS 2379 : 1977 MNS 2381 : 1997 MNS 2385 : 1982 MNS 2386 : 1977 MNS 2392 : 1977 MNS 2393 : 1977 MNS 2394 : 1977 MNS 2395 : 1977 MNS 2396 : 1977 MNS 2398 : 1989 MNS 2402 : 1990 MNS 2403 : 1989 MNS 2404 : 1977 MNS 2405 : 1988 MNS 2406 : 1977 *MNS 2408 : 1977 MNS 2413 : 1977 MNS 2414 : 1991 MNS 2415 : 1994 MNS 2416 : 1977 MNS 2418 : 1977 MNS 2426 : 1977 MNS 2429 : 1982 MNS 2430 : 1977 MNS 2431 : 1977 MNS 2432 : 1977 MNS 2433 : 1977 MNS 2435 : 1998 MNS 2437 : 1998 MNS 2443 : 1977 MNS 2445 : 1977 MNS 2447 : 1987 MNS 2454 : 1977 MNS 2456 : 1977 MNS 2457 : 1977 MNS 2458 : 1977 MNS 2461 : 1977 MNS 2462 : 1977 MNS 2463 : 2006 MNS 2464 : 2006 MNS 2465 : 1977 MNS 2468 : 1988 MNS 2469 : 1988 MNS 2470 : 1978 MNS 2471 : 1988 254 2õ 3õ 4õ 12õ 9õ 3õ 2õ 2õ 3õ 3õ 24 õ 7õ 8õ 3õ 3õ 3õ 3õ 4õ 4õ 3õ 3õ 10 õ 4x 5õ 7õ 3õ 33 õ 5õ 3õ 3õ 2õ 3õ 4õ 2õ 2õ 3õ 4õ 6õ 25õ 6õ 34 õ 2x 3õ 3õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 2õ 3õ 3õ 3õ 2õ 65.060.080.060 11.060.220 11.220 79.020.020.220 11.020.10 81.220 11.140 79.140 11.40 65.01 97.10 67.01 79.020.10 11.220 11.20 91.01 79.060.20 17.220 11.020.020.020.220 11.40 65.040 65.140 59.30 13.060.060 91.30 11.120.10 11.020.20 65.120.120.99 79.01 21.01 79.99 73.20 59.99 11.10 11.140.020 65.120 67.40 65.060.020 79.30 11.060.10 97.060.020.060.10 11.020.060.100.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2245 : 1975 MNS 2246 : 1975 MNS 2247 : 1994 MNS 2249 : 2006 MNS 2250 : 1975 MNS 2251 : 1975 MNS 2252 : 1975 MNS 2253 : 1975 MNS 2254 : 1975 MNS 2255 : 1975 MNS 2256 : 1975 MNS 2257 : 1975 MNS 2258 : 1975 MNS 2259 : 1975 MNS 2260 : 1975 MNS 2261 : 1975 MNS 2262 : 2005 MNS 2263 : 2005 MNS 2264 : 2005 MNS 2269 : 1989 MNS 2270 : 1975 MNS 2271 : 1984 MNS 2278 : 1976 MNS 2281 : 1981 MNS 2282 : 1988 MNS 2297 : 1976 MNS 2305 : 1994 MNS 2306 : 1986 MNS 2310 : 1984 MNS 2312 : 1976 MNS 2313 : 1987 MNS 2314 : 2001 MNS 2315 : 1989 MNS 2316 : 1989 MNS 2317 : 1989 MNS 2318 : 1983 MNS 2319 : 1986 MNS 2320 : 1976 MNS 2325 : 1976 MNS 2331 : 1982 MNS 2332 : 1977 MNS 2333 : 1977 MNS 2335 : 1977 MNS 2336 : 1977 MNS 2337 : 1977 MNS 2338 : 1977 MNS 2339 : 1989 MNS 2350 : 1976 MNS 2351 : 1976 MNS 2359 : 1977 MNS 2361 : 1977 MNS 2362 : 2001 MNS 2363 : 2001 MNS 2364 : 2001 MNS 2365 : 2001 7õ 3õ 4õ 3õ 4õ 5õ 4õ 4õ 3õ 5õ 3õ 4õ 4õ 4õ 4õ 3õ 3õ 3õ 3õ 19õ 4õ 5õ 7õ 33 õ 4õ 2õ 8õ 26 õ 11 õ 4õ 27 õ 5õ 7õ 3õ 15 õ 3õ 9õ 4õ 4õ 8õ 6õ 5õ 4õ 2õ 2õ 2õ 16 õ 3õ 3õ 10 õ 18 õ 5õ 4õ 2õ 3õ 11.120.99 11.01 79.20 73.220 11.220 11.30 11.220 11.10 91.100.40 11.01 91.30 79.010.010.30 11.120.100.120.100.40 17.120.120.120.020.200.220 11.120.40 65.100.120.120.40 65.10 01.99 73.120.30 91.120.10 11.10 73.01 79.060.01 97.140 79.120.120.140.10 11.200.220 91.120.060.10 67.120.060.140 79.040.220 11.01 97.10 11.10 65.120.040.10 11.040 79.20 65.220 11.100.220 11.010.050 03.120.060.30 91.30 33.020.080.01 93.99 11.20 11.10 11.20 65.120.01 91.120.120.020.10 11.40 65.120.99 73.080.220 67.30 11.140 59.060.100.

120.99 73.120.060.140.060 55.060.140.120.100.120.100.060.01 79.20 11.30 65.99 67.01 79.060.060.060.99 73.10 11.120.060.060.060.140 17.01 79.060.060.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2472 : 1988 MNS 2473 : 1977 MNS 2474 : 1989 MNS 2475 : 1983 MNS 2476 : 1977 MNS 2478 : 1985 MNS 2481 : 1991 MNS 2482 : 1977 MNS 2483 : 1977 MNS 2486 : 1988 MNS 2488 : 1998 MNS 2489 : 1986 MNS 2490 : 1977 MNS 2492: 2004 MNS 2494 : 1988 MNS 2495 : 1998 MNS 2496 : 1989 MNS 2498 : 1977 MNS 2500 : 1977 MNS 2502 : 1984 MNS 2504 : 1977 MNS 2505 : 1977 MNS 2508 : 1987 MNS 2513 : 1999 MNS 2515 : 1983 MNS 2516 : 1977 MNS 2519 : 1978 MNS 2532 : 1978 MNS 2535 : 1978 MNS 2536 : 1978 MNS 2537 : 1978 MNS 2540 : 1978 MNS 2541 : 1978 MNS 2542 : 1988 MNS 2543 : 1984 MNS 2544 : 1978 MNS 2545 : 1994 MNS 2549 : 1978 MNS 2551 : 1989 MNS 2555 : 1978 MNS 2556 : 1978 MNS 2558 : 1978 MNS 2559 : 78 MNS 2560 : 1978 MNS 2563 : 1978 MNS 2565 : 1988 MNS 2568 : 1983 MNS 2570 : 1978 MNS 2573 : 1978 MNS 2577 : 1978 MNS 2591 : 1978 MNS 2594 : 1987 MNS 2597 : 1978 MNS 2599 : 1978 MNS 2600 : 1978 6x 2õ 4õ 5õ 7õ 4õ 3õ 3õ 2õ 3õ 7õ 6õ 12 11õ 2õ 9õ 6õ 2õ 2õ 3õ 4õ 6õ 6õ 3õ 2õ 25 õ 2õ 21 õ 5õ 2õ 2õ 2õ 2õ 4õ 6õ 6õ 3õ 9õ 4õ 8õ 33 õ 3õ 16 3õ 8õ 9õ 2õ 2õ 3õ 3õ 4õ 9õ 4õ 5õ 2õ 79.20 71.99 73.99 73.080.01 39.30 59.060.99 73.120.01 91.140.30 59.01 79.10 67.30 73.060.10 65.20 67.20 17.060.01 97.020 17.10 91.080.060.01 13.100.080.060.060.99 71.100.020 17.30 65.20 21.99 73.020.30 55.060 59.140.100 73.060.99 73.040.080.99 71.99 73.140.140.01 97.30 65.060.020 77.30 79.020.120 07.30 11.080.30 65.30 11.120.79 79.30 11.020.120 01.30 59.30 59.30 59.99 73.060.100.10 71.080 59.01 13.060.080.220.30 .140.060.160.060.120 MNS 2602 : 1990 MNS 2604 : 1978 MNS 2605 : 1994 MNS 2606 : 1978 MNS 2607 : 1978 MNS 2608 : 1978 MNS 2610 : 1978 MNS 2617 : 1988 MNS 2621 : 1984 MNS 2622 : 1985 MNS 2623 : 1983 MNS 2624 : 1978 MNS 2627 : 1989 MNS 2628 : 1989 MNS 2629 : 1989 MNS 2630 : 2001 MNS 2631 : 1989 MNS 2633 : 1998 MNS 2634 : 1985 MNS 2635 : 1985 MNS 2636 : 1985 MNS 2637 : 1985 MNS 2638 : 1985 MNS 2639 : 1985 MNS 2640 : 1985 MNS 2641 : 1985 MNS 2642 : 1985 MNS 2643 : 1985 MNS 2644 : 1985 MNS 2645 : 1985 MNS 2646 : 1985 MNS 2647 : 1985 MNS 2648 : 1985 MNS 2649 : 1985 MNS 2650 : 1985 MNS 2651 : 1989 MNS 2652 : 1978 MNS 2653 : 1978 MNS 2656 : 2003 MNS 2657 : 1987 MNS 2658 : 1999 MNS 2659 : 1991 MNS 2660 : 1993 MNS 2662 : 2002 MNS 2668 : 1979 MNS 2672 : 1988 MNS 2673 : 1979 MNS 2674 : 1979 MNS 2675 : 1979 MNS 2676 : 1979 MNS 2677 : 1979 MNS 2678 : 1979 MNS 2679 : 1979 MNS 2680 : 1979 MNS 2681 : 1979 255 3õ 3õ 4õ 3õ 3õ 9õ 20 õ 6õ 3õ 6õ 3x 3õ 9õ 12x 2õ 4õ 2õ 2õ 5õ 2õ 2õ 6õ 5õ 5õ 7x 3õ 8õ 5õ 7õ 3õ 3õ 8õ 3õ 13 õ 4õ 4õ 3õ 7õ 15 õ 11 õ 4õ 5õ 3õ 6x 27x 4õ 4õ 9õ 3õ 2õ 2õ 9õ 1õ 1õ 1õ 11.080.30 59.060.99 59.01 79.100.140 67.99 71.120.060 91.060.020.99 73.060.020 11.30 59.10 91.060 91.140 91.080.99 73.020.23 97.120.99 73.100.99 45.99 77.060 79.99 73.100.99 71.10 11.99 73.99 73.99 73.100.01 91.120.10 79.040 11.010.060.020 01.040.200 01.140.220 65.100 13.100 17.99 73.140.20 01.140.020 91.20 01.120.020 17.85 65.100.020 17.140 11.99 71.30 11.30 67.020 79.50 67.120.10 11.120.30 81.30 59.01 39.020 19.120.100.060.

120.140.01 03.140.180.01 67.20 65.020.080 73.30 11.30 91.30 17.080 91.99 01.120.180.99 01.20 65.01 79.060.30 59.040 79.080.060 17.01 79.99 01.100 17.060.30 01.080 73.10 11.01 01.30 11.30 59.060.240 79.230 11.100.10 11.060 17.060.99 01.080 59.060.120.060.060.30 79.100.040.30 73.120.120.080.020.060.30 75.99 01.080.080.99 11.20 11.30 73.30 MNS 2795 : 2002 MNS 2796 : 1979 MNS 2797 : 2001 MNS 2798 : 1979 MNS 2799 : 2005 MNS 2800 : 1979 MNS 2801 : 2002 MNS 2803 : 2004 MNS 2804 : 1979 MNS 2805 : 1979 MNS 2808 : 1979 MNS 2809 : 1994 MNS 2812 : 1979 MNS 2813 : 2005 MNS 2816 : 2003 MNS 2817 : 1998 MNS 2818 : 1979 MNS 2820 : 1998 MNS 2824 : 1979 MNS 2826 : 1979 MNS 2827 : 1979 MNS 2828 : 1979 MNS 2829 : 1979 MNS 2833 : 1997 MNS 2835 : 1979 MNS 2842 : 1981 MNS 2847 : 1980 MNS 2848 : 1980 MNS 2850 : 1980 MNS 2852 : 1980 MNS 2853 : 1990 MNS 2854 : 1980 MNS 2855 : 1989 MNS 2857 : 1983 MNS 2858 : 1983 MNS 2859 : 1983 MNS 2863 : 1980 MNS 2871 : 1980 MNS 2879 : 1980 MNS 2881 : 1979 MNS 2882 : 1979 MNS 2883 : 1979 MNS 2884 : 1979 MNS 2885 : 1979 MNS 2887 : 1980 MNS 2894 : 1990 MNS 2895 : 1990 MNS 2896 : 1990 MNS 2897 : 1990 MNS 2899-01 : 1987 MNS 2899-02 : 1987 MNS 2899-03 : 1987 MNS 2899-04 : 1987 MNS 2899-05 : 1987 MNS 2901 : 1980 256 15õ 3õ 18õ 2õ 4õ 3õ 6õ 5õ 18 õ 5õ 40 õ 13 õ 11 õ 8õ 17x 4õ 6õ 5õ 19 õ 3õ 4õ 2õ 5õ 10õ 4õ 3õ 5õ 11 õ 4õ 3õ 5õ 2õ 3õ 3õ 4õ 2õ 6x 10 õ 8õ 3õ 4õ 3õ 3õ 4õ 13 õ 3õ 2õ 3õ 3õ 24 õ 6õ 10 õ 14 õ 9õ 6x 93.100.060.20 65.30 11.160.220.080 73.10 91.080.20 67.30 73.30 73.30 11.99 67.30 73.120.140.30 73.080.10 91.10 11.120.080 73.060.120.120.30 73.060.40 11.140.060.30 65.30 73.30 59.30 01.01 91.040 79.040.30 73.120.220 91.20 11.060.01 79.120.120.060.140.080 11.30 65.130 17.020.30 79.30 59.120.100.120.120.10 73.060.020.120.020.080 79.10 67.060.100 91.100.10 11.080 73.30 73.30 59.40 .30 59.30 59.040 73.20 65.160.39 67.50 11.20 65.120.140.080.30 67.140.30 11.020.230 11.060.060.30 11.140.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2682 : 1979 MNS 2683 : 1979 MNS 2684 : 1979 MNS 2685 : 1979 MNS 2686 : 1979 MNS 2687 : 1979 MNS 2692 : 1988 MNS 2693 : 1979 MNS 2696 : 1979 MNS 2697 : 1979 MNS 2698 : 1979 MNS 2699 : 1986 MNS 2700 : 1986 MNS 2704 : 1986 MNS 2705 : 1986 MNS 2707 : 1986 MNS 2709 : 1999 MNS 2710 : 1979 MNS 2712 : 1979 MNS 2713 : 1979 MNS 2714 : 1979 MNS 2715 : 1979 MNS 2716 : 1989 MNS 2717 : 2001 MNS 2718 : 2001 MNS 2719 : 2001 MNS 2720 : 1979 MNS 2721 : 1994 MNS 2722 : 1979 MNS 2725 : 1979 MNS 2726 : 1984 MNS 2727 : 1979 MNS 2728 : 1979 MNS 2732 : 2001 MNS 2749 : 1986 MNS 2751 : 1979 MNS 2752 : 1979 MNS 2753 : 1979 MNS 2754 : 1979 MNS 2755 : 1979 MNS 2756 : 1979 MNS 2757 : 1979 MNS 2777 : 1979 MNS 2778 : 1979 MNS 2782 : 1979 MNS 2783 : 2005 MNS 2784 : 2007 MNS 2785 : 1979 MNS 2786 : 1979 MNS 2787 : 1979 MNS 2788 : 1979 MNS 2790 : 1979 MNS 2791 : 1979 MNS 2792 : 1979 MNS 2794 : 1979 2õ 2õ 1õ 1õ 3õ 1õ 6õ 6õ 3x 3x 6õ 2õ 2õ 2õ 5õ 6õ 9õ 3õ 5õ 3õ 3õ 3õ 4õ 2õ 2õ 2õ 10 õ 6õ 8õ 2õ 4õ 3õ 3õ 2õ 2õ 4õ 2õ 5õ 7õ 4õ 5õ 3õ 8õ 10 õ 5õ 11 õ 14 õ 4õ 24 õ 11 õ 7õ 11 õ 6õ 23 õ 12 õ 59.120.30 71.10 11.040 73.140.30 11.10 11.99 65.30 67.30 59.020.01 79.120.040 97.30 73.10 11.010.080.220 91.120.140 73.120.140.99 67.220 11.080.20 01.060.30 73.080.120.120.30 73.080.99 91.140.20 17.

20 65.01 67.20 91.100 17.20 67.020.20 65.20 17.10 21.10 21.140.20 59.060.220 11.060 91.140.100.140.120.120.20 17.27 21.120.040.30 71.040.140.020.220.30 11.10 11.20 11.30 65.100.27 01.060 91.140.040.10 21.30 91.020.120 59.20 65.040.01 91.020.100.120.100.060.01 59.040.020.01 91.30 11.35 67.060 73.20 65.020 59.080.020.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 2902 : 1986 MNS 2903 : 1992 MNS 2904 : 1990 MNS 2905 : 1980 MNS 2906 : 1980 MNS 2908 : 2001 MNS 2909 : 2001 MNS 2910 : 2001 MNS 2911 : 1980 MNS 2915 : 1980 MNS 2916 : 2002 MNS 2917 : 1984 MNS 2919 : 2003 MNS 2920 : 1980 MNS 2921 : 1980 MNS 2924 : 1980 MNS 2925 : 1980 MNS 2926 : 1980 MNS 2927 : 1980 MNS 2928 : 1980 MNS 2930 : 1980 21 õ 5õ 4õ 3õ 3õ 5õ 4õ 4õ 5õ 12 õ 19 õ 6õ 6õ 9õ 3õ 5õ 38 õ 15 õ 8õ 13 õ 6õ 91.10 59.01 59.20 17.140 97.120.040.10 11.080.140.040.060 73.020.040.10 11.080.30 91.73 73.99 91.10 11.220.020.220.120.060 73.01 91.020.99 .020.100.10 MNS 2987 : 1980 MNS 2988 : 1980 MNS 2990 : 1980 MNS 2991 : 1980 MNS 2992 : 1980 MNS 2993 : 1980 MNS 2994 : 1980 MNS 2995 : 1993 MNS 2997 : 1985 MNS 2998 : 2001 MNS 3002 : 2007 MNS 3003 : 1980 MNS 3004 : 1980 MNS 3007 : 1980 MNS 3010 : 1980 MNS 3012 : 1980 MNS 3013 : 1980 MNS 3014 : 1980 MNS 3015 : 1997 MNS 3018 : 1999 MNS 3019 : 1999 MNS 3020 : 1987 MNS 3021 : 1999 MNS 3022 : 1999 MNS 3023 : 1993 MNS 3024 : 1981 MNS 3025 : 1981 MNS 3027 : 1981 MNS 3028 : 1981 MNS 3029 : 1981 MNS 3050 : 1981 MNS 3051 : 1981 MNS 3055 : 1981 MNS 3056 : 1981 MNS 3057 : 1981 MNS 3058 : 1981 MNS 3059 : 1981 MNS 3060 : 1981 MNS 3061 : 1981 MNS 3062 : 1981 MNS 3063 : 1981 MNS 3069 : 1981 MNS 3072 : 1998 MNS 3073 : 2001 MNS 3075 : 1981 MNS 3078 : 1981 MNS 3080 : 1981 MNS 3081 : 1981 MNS 3082 : 2001 MNS 3084 : 1998 MNS 3085 : 1981 MNS 3089 : 1998 MNS 3091 : 1999 MNS 3092 : 1981 MNS 3093 : 1981 257 19 õ 9õ 15 õ 8õ 36 õ 11 õ 2õ 3õ 11 õ 48 õ 4õ 2õ 6õ 4õ 7õ 2õ 3õ 4õ 9õ 21 õ 11 õ 15 õ 28 õ 37 õ 29 õ 10 õ 4õ 10x 10x 9õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 8õ 5õ 5õ 4õ 3õ 2õ 3õ 4õ 5õ 3õ 4õ 26 õ 4õ 9x 20 õ 3õ 2õ 4õ 7õ 21.060 17.01 79.20 65.040.27 01.30 59.99 67.080.060.060 73.10 MNS 2935 : 2001 MNS 2936 : 2001 MNS 2937 : 2001 MNS 2938 : 2001 MNS 2939 : 2001 MNS 2940 : 2001 MNS 2941 : 2001 MNS 2942 : 2001 MNS 2943 : 1996 MNS 2947 : 1980 MNS 2948 : 1982 MNS 2949 : 2001 MNS 2951 : 2007 MNS 2957 : 1980 MNS 2958 : 1980 MNS 2959 : 1979 MNS 2960 : 1980 MNS 2961 : 1980 MNS 2962 : 1980 MNS 2963 : 1980 MNS 2964 : 1980 MNS 2965 : 1983 MNS 2966 : 1980 MNS 2967 : 1980 MNS 2969 : 1980 MNS 2973 : 1980 MNS 2974 : 1980 MNS 2978 : 1980 MNS 2979 : 2003 MNS 2980 : 2003 MNS 2984 : 1980 MNS 2985 : 1980 MNS 2986 : 1980 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 2õ 2õ 6õ 5õ 2õ 3õ 2õ 3õ 3õ 2õ 2õ 3õ 2õ 9õ 3õ 2õ 3õ 8õ 7õ 10 õ 4õ 3õ 65.100.220.10 21.120.020.120 65.100.10 11.040.180.020.120 65.01 21.10 91.20 65.100.200.20 65.080.01 67.080.020.220 79.120 11.01 91.99 65.120.020.120.140.10 91.10 33.10 21.20 65.100.120 65.20 65.020 65.040.20 17.220 17.10 91.01 01.100 03.20 65.040.040.10 61.30 79.220 11.120 97.120.020 67.01 59.020.20 65.020.20 65.01 01.010.020.01 11.10 65.120.120.60 67.30 59.120 65.20 65.10 21.060.220.220.20 65.120.99 01.20 67.100.20 65.30 45.100.10 11.020.20 91.120.140 67.040 73.20 65.220.01 67.

220 67.01 91.100.120.10 79.120.120.01 91.080.040.120.120.01 65.100.120.30 59.10 11.99 77.10 11.20 91.01 73.30 59.30 13.99 91.140.100.30 59.99 77.01 13.120.060.30 65.100.140 21.99 65.010.020.10 258 MNS 3207 : 1982 MNS 3213 : 1982 MNS 3214 : 1982 MNS 3215 : 1982 MNS 3216 : 1982 MNS 3217 : 1982 MNS 3219 : 1982 MNS 3221 : 1982 MNS 3222 : 2007 MNS 3223 : 2006 MNS 3236 : 1989 MNS 3237 : 1989 MNS 3238 : 2001 MNS 3239 : 1989 MNS 3240 : 2003 MNS 3241 : 2003 MNS 3242 : 1989 MNS 3243 : 1989 MNS 3244 : 1989 MNS 3248 : 1990 MNS 3249 : 1990 MNS 3251 : 1990 MNS 3252 : 1990 MNS 3253 : 1990 MNS 3254 : 1990 MNS 3255 : 1990 MNS 3256 : 1990 MNS 3257 : 1990 MNS 3258 : 1990 MNS 3262 : 1990 MNS 3263 : 1990 MNS 3264 : 1990 MNS 3265 : 1990 3õ 3õ 3õ 8õ 13 õ 16 õ 2õ 3õ 3õ 5õ 9õ 29õ 11 õ 21 õ 22 õ 6õ 3õ 9õ 14 õ 3õ 3õ 3õ 4õ 3õ 2õ 5õ 2õ 4õ 4õ 2õ 9õ 6õ 8õ 65.080 75.080 91.100 75.010.020.30 01.01 67.10 75.30 91.040.120.20 91.140.040.140 65.100.080.100.140.01 67.060.10 21.30 01.100.120.10 21.30 59.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3095 : 1981 MNS 3097 : 1990 MNS 3098 : 1989 MNS 3104 : 1981 MNS 3105 : 1981 MNS 3106 : 1981 MNS 3111 : 1981 MNS 3113 : 1981 MNS 3115 : 2002 MNS 3116 : 1981 MNS 3121 : 2001 MNS 3123 : 1981 MNS 3124 : 1988 MNS 3125 : 1990 MNS 3126 : 1981 MNS 3127 : 1992 MNS 3130 : 1981 MNS 3131 : 1981 MNS 3132 : 1981 MNS 3147 : 1981 MNS 3148 : 1981 MNS 3150 : 1981 MNS 3151 : 1981 MNS 3152 : 1981 MNS 3154 : 1981 MNS 3156 : 1988 MNS 3157 : 1988 MNS 3158 : 1981 MNS 3160 : 1981 MNS 3161 : 1981 MNS 3167 : 1981 MNS 3169 : 1981 MNS 3170 : 1981 MNS 3171 : 1982 MNS 3173 : 2002 MNS 3175 : 2002 MNS 3176 : 1981 MNS 3177 : 1981 * MNS 3178 : 1998 MNS 3179 : 1981 MNS 3181 : 1981 MNS 3182 : 1981 MNS 3186 : 1981 MNS 3188 : 1981 MNS 3189 : 1981 MNS 3190 : 2006 MNS 3191 : 1981 MNS 3192 : 1996 MNS 3193 : 2001 MNS 3194 : 1981 MNS 3195 : 2001 MNS 3197 : 1981 MNS 3198 : 1981 MNS 3199 : 1981 MNS 3201 : 1981 3õ 5õ 4õ 64 õ 5õ 3õ 5õ 4õ 3õ 4õ 6õ 5õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 13 õ 19x 2õ 2õ 2õ 6õ 4õ 1õ 2õ 3õ 10 õ 7õ 7õ 7õ 6õ 5õ 13 õ 32 õ 17õ 6õ 5õ 3õ 3õ 10 õ 8õ 5õ 9õ 3õ 3õ 3õ 3õ 2õ 2õ 4õ 2õ 15 õ 21.30 01.100.99 77.120.040.20 59.10 73.100.10 67.70 13.100.30 03.120.10 13.120.10 77.10 11.10 77.30 91.020.30 13.10 11.10 21.100.30 21.040.060.140.060.080.20 77.120.30 91.120 91.060.100 83.040.30 65.35 MNS 3266 : 1990 MNS 3268 : 1990 MNS 3269 : 1990 MNS 3270 : 1990 MNS 3271 : 1990 MNS 3272 : 1990 MNS 3273 : 1990 MNS 3274 : 1990 MNS 3276 : 1990 MNS 3283 : 1991 MNS 3284 : 1991 MNS 3285 : 1990 MNS 3286 : 1990 MNS 3287 : 1990 MNS 3288 : 1991 MNS 3289 : 1991 MNS 3290 : 1991 MNS 3291 : 1991 MNS 3292 : 1991 MNS 3293 : 1991 MNS 3294 : 1991 3õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 1x 4õ 4õ 3õ 3õ 4õ 4õ 2õ 2õ 2õ 6õ 4õ 3õ 6õ 59.10 11.040.020.120.99 77.100.01 13.10 91.040.70 11.30 01.30 11.30 01.100.040 91.30 13.30 11.080.01 91.100.30 01.50 .01 13.99 65.100 67.120.100.100.10 21.30 91.99 77.30 59.10 01.040.30 13.10 67.30 03.30 01.120.040.30 55.040.040.100.99 77.040.99 77.040.020.30 59.100.10 67.100.100.20 67.100.080.30 81.30 59.040.30 91.01 13.040.01 13.040.100.020.100 75.140.100.01 67.100.30 59.040.100.30 01.140.10 11.060.10 11.30 91.060.140.30 11.010.100 81.30 59.140.10 11.040.010.050 79.140.30 59.080.01 91.060.10 11.040.040.120.

50 81.120.060.120.10 11.100.060.50 71.060.01 11.120.120.10 11.100.040.20 91.040.120.145 11.30 01.060.100.20 65.120.10 13.100.060.10 11.99 73.30 01.100.99 73.060.120.040.20 75.120.99 11.060.120.99 73.040.060.20 13.040.080.010.10 77.10 13.99 13.060.20 13.01 13.060.120.120.10 03.10 33.120.100 73.30 65.30 11.99 45.10 77.30 91.140.060.020.040.99 73.30 67.99 73.080.01 13.99 91.99 73.30 01.340.060.145 65.080.30 11.060.060.120.20 67.020.30 11.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3295 : 1991 MNS 3296 : 1982 MNS 3297 : 1991 MNS 3298 : 1991 MNS 3299 : 1991 MNS 3300 : 91 MNS 3301 : 1994 MNS 3302 : 1994 MNS 3303 : 1994 MNS 3304 : 1991 MNS 3305 : 1991 MNS 3306 : 1991 MNS 3307 : 1991 MNS 3308 : 1991 MNS 3309 : 1991 MNS 3310 : 1991 MNS 3311 : 1991 MNS 3312 : 1991 MNS 3313 : 1991 MNS 3314 : 1991 MNS 3315 : 1991 MNS 3316 : 1996 MNS 3317 : 1994 MNS 3318 : 2007 MNS 3321 : 1991 MNS 3323 : 1991 MNS 3330 : 1982 MNS 3332 : 2002 MNS 3333 : 2002 MNS 3334 : 1982 MNS 3335 : 1982 MNS 3336 : 1982 MNS 3337 : 1982 MNS 3339 : 1982 MNS 3340 : 1982 MNS 3341 : 1982 MNS 3342 : 1982 MNS 3343 : 1982 MNS 3348 : 2003 MNS 3350 : 1982 MNS 3351 : 1982 MNS 3352 : 1982 MNS 3353 : 1982 MNS 3354 : 1982 MNS 3355 : 1982 MNS 3356 : 2001 MNS 3357 : 2001 MNS 3358 : 2001 MNS 3359 : 2001 MNS 3362 : 1982 MNS 3364 : 1982 MNS 3367 : 1982 MNS 3368 : 1982 MNS 3377 : 1982 MNS 3381 : 1981 3õ 4õ 5õ 6õ 3x 3x 7õ 4õ 4õ 5õ 5õ 3õ 27 õ 24 õ 13 õ 53 õ 3x 5õ 4õ 3õ 3x 4õ 3õ 7õ 7õ 4õ 6õ 5õ 3õ 4õ 22 õ 4õ 12 õ 24x 6õ 8õ 4õ 6õ 2x 4õ 11 õ 12 õ 13 õ 10 õ 6õ 3õ 3õ 3õ 3õ 18 õ 8õ 10 õ 2õ 5õ 8õ 13.060.100 27.100.10 73.30 11.99 73.30 77.30 11.120.99 73.080.99 73.30 01.080.080.10 11.99 73.60 21.30 .99 73.120 13.20 MNS 3382 : 1982 MNS 3383 : 1982 MNS 3384 : 1982 MNS 3385 : 1982 MNS 3386 : 1982 MNS 3387 : 1982 MNS 3388 : 1982 MNS 3391 : 1994 MNS 3392 : 1982 MNS 3395 : 1982 MNS 3398 : 1982 MNS 3399 : 1982 MNS 3401 : 1982 MNS 3402 : 1982 MNS 3404 : 1982 MNS 3409 : 1982 MNS 3411 : 1994 MNS 3416 : 1983 MNS 3417 : 1983 MNS 3418 : 1983 MNS 3419 : 1983 MNS 3420 : 1983 MNS 3421 : 1983 MNS 3422 : 1983 MNS 3423 : 1983 MNS 3424 : 1983 MNS 3425 : 1983 MNS 3426 : 1983 MNS 3427 : 1983 MNS 3428 : 1983 MNS 3429 : 1983 MNS 3430 : 1983 MNS 3431 : 1987 MNS 3432 : 1983 MNS 3433 : 1983 MNS 3434 : 1983 MNS 3435 : 1983 MNS 3436 : 1983 MNS 3437 : 1983 MNS 3438 : 1983 MNS 3440 : 1983 MNS 3441 : 1983 MNS 3442 : 2002 MNS 3443 : 1983 MNS 3444 : 1983 MNS 3452 : 1983 MNS 3453 : 1983 MNS 3454 : 1983 MNS 3455 : 1983 MNS 3456 : 1983 MNS 3457 : 1990 MNS 3458 : 1983 MNS 3459 : 1990 MNS 3460 : 1983 MNS 3461 : 1983 259 6õ 4õ 5õ 3õ 3õ 11 õ 31 õ 7õ 7õ 5õ 3õ 4õ 2õ 2õ 2õ 2õ 48 õ 2õ 4õ 4õ 7õ 5õ 3õ 7õ 6õ 5õ 5õ 3õ 4õ 3õ 8õ 3õ 24 õ 4õ 4õ 4õ 8õ 2õ 3õ 5õ 5õ 2õ 6õ 12 õ 15 õ 7õ 2õ 2õ 2õ 3õ 4õ 3õ 3õ 9x 18 õ 13.040.100 73.080.99 73.30 79.99 73.99 21.120.080.20 01.20 11.020.40 13.120.99 73.060.100.120.100.20 79.120.020.040.120.060.30 01.01 91.30 11.99 71.120.060.10 13.080.100.50 71.100.30 11.10 11.30 11.120.080.060.99 13.060.040 71.50 65.145 65.010.040.10 85.10 59.30 01.060.30 11.060.30 11.060.060.040 65.01 91.20 59.10 11.20 65.060.080.080.080.060.040.060.060 59.100.30 91.20 13.20 13.060.080.30 71.30 11.10 11.30 01.99 73.99 73.060.20 79.01 21.120.20 65.120.080.060.10 21.99 73.030.50 71.060.120.01 11.01 79.50 71.

100.020.01 77.040.20 77.40 71.99 71.080 75.01 .100.120.30 25.060 91.120 65.30 91.10 11.120.30 65.120.100.20 13.99 91.080.020 65.080.100.30 81.50 13.10 11.080 13.30 81.080 11.040.120.140 65.060.120.080.020.01 21.30 03.100 75.10 11.01 67.140 07.01 39.30 07.100.020 11.040.30 MNS 3541 : 1983 MNS 3542 : 1983 MNS 3543 : 1983 MNS 3544 : 1983 MNS 3545 : 1983 MNS 3546 : 1990 MNS 3548 : 1994 MNS 3549 : 1983 MNS 3550 : 1988 MNS 3551 : 1983 MNS 3553 : 1983 MNS 3555 : 1983 MNS 3556 : 1983 MNS 3557 : 1983 MNS 3558 : 1983 MNS 3565 : 1983 MNS 3567 : 1983 MNS 3568 : 1983 MNS 3569 : 1983 MNS 3570 : 1983 MNS 3573 : 1983 MNS 3574 : 1983 MNS 3575 : 1983 MNS 3576 : 1963 MNS 3577 : 1963 MNS 3579 : 1983 MNS 3580 : 1983 MNS 3581 : 1983 MNS 3582 : 1989 MNS 3584 : 1983 MNS 3585 : 1983 MNS 3586 : 1983 MNS 3587 : 1983 MNS 3588 : 1983 MNS 3589 : 1983 MNS 3590 : 1983 MNS 3591 : 1983 MNS 3592 : 1983 MNS 3593 : 1983 MNS 3594 : 1983 MNS 3595 : 1983 MNS 3597 : 1983 MNS 3598 : 1983 MNS 3599 : 1983 MNS 3600 : 1983 MNS 3601 : 1988 MNS 3602 : 1983 *MNS 3604 : 1998 MNS 3605 : 1983 MNS 3606 : 1983 MNS 3607 : 1983 MNS 3608 : 1983 MNS 3609 : 1983 MNS 3610 : 2003 MNS 3615 : 1983 260 4õ 7õ 9õ 4õ 3õ 3õ 3õ 5õ 8õ 4õ 3õ 14 õ 4õ 18 õ 11 õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 21 õ 6õ 8õ 11 õ 12 õ 3õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 3õ 2õ 2õ 2õ 3õ 5õ 7õ 2õ 5õ 5õ 4õ 5õ 13 õ 5õ 3õ 7õ 21 õ 7õ 21 õ 3õ 4x 21.080 67.100.20 13.100.220 11.120 65.060.30 75.30 11.100.100.120.10 71.120.120.40 71.120.080 97.140 65.10 67.120 65.080 75.100.20 65.20 21.30 81.10 11.60 75.100.120.120.30 11.10 67.30 91.140 97.10 11.40 71.10 11.100.060.080.080.060.100.99 65.100.140 79.100.120 67.040.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3462 : 1983 MNS 3464 : 1983 MNS 3465 : 1983 MNS 3466 : 1983 MNS 3467 : 1983 MNS 3468 : 1983 MNS 3469 : 1983 MNS 3470 : 1983 MNS 3471 : 2002 MNS 3472 : 1983 MNS 3473 : 1983 MNS 3474 : 2003 MNS 3475 : 2003 MNS 3476 : 1983 MNS 3477 : 1983 MNS 3478 : 1983 MNS 3482 : 1983 MNS 3483 : 1983 MNS 3484 : 1983 MNS 3486 : 1983 MNS 3487 : 1998 MNS 3488 : 1983 MNS 3490 : 1983 MNS 3492 : 1983 MNS 3493 : 1988 MNS 3500 : 1983 MNS 3501 : 1983 MNS 3502 : 1983 MNS 3503 : 1983 MNS 3504 : 1983 MNS 3505 : 1983 MNS 3506 : 1983 MNS 3507 : 1983 MNS 3508 : 1983 MNS 3509 : 1983 MNS 3510 : 1983 MNS 3512 : 1998 MNS 3513 : 1983 MNS 3514 : 1983 MNS 3517 : 1988 22 õ 7õ 15 õ 3õ 3õ 11 õ 7õ 2õ 15 õ 23 õ 5õ 31 õ 9õ 3õ 2õ 10 õ 4õ 3õ 3õ 5õ 3õ 9õ 4õ 6õ 2õ 6õ 5õ 4õ 15 õ 2õ 4õ 21 õ 20 õ 75 õ 2õ 2õ 4õ 3õ 3õ 3õ 03.30 55.100.060.080.140 67.080 11.120.30 59.01 65.120 65.120.10 13.060.040.120.70 67.100.01 97.30 07.060 39.30 11.040.30 65.50 25.120 65.120.020.120.40 71.01 13.120 65.120.020.30 03.120.40 71.99 27.01 01.40 11.020.140 13.080 75.10 11.20 91.100.120.99 67.120.220 11.99 71.120.20 97.050 65.01 65.060 21.40 75.100.40 71.100 39.10 73.60 MNS 3518 : 1988 MNS 3520 : 1989 MNS 3523 : 1988 MNS 3525 : 1983 MNS 3526 : 1983 MNS 3527 : 1983 MNS 3528 : 1983 MNS 3529 : 1983 MNS 3530 : 1983 MNS 3531 : 1983 MNS 3532 : 1983 MNS 3535 : 1983 MNS 3538 : 1983 MNS 3540 : 1983 2õ 13 õ 21 õ 6õ 3õ 3õ 3õ 2õ 14 õ 9õ 4õ 4x 8õ 8õ 59.30 77.20 73.220 67.120.30 11.060.30 79.220 11.060.060.40 71.30 81.100.080.120.60 59.010.020.120.040.10 59.060.

10 11.99 11.120.100 43.120.10 11.99 11.120.020.020.120.020 65.99 11.99 91.30 91.01 27.30 81.120.99 11.30 65.60 59.120.120.100 75.20 59.100.020 87.99 11.040 73.100.040.25 33.060.080.99 11.040 81.060.30 11.30 75.120.30 11.120.99 87.10 11.20 65.120.50 71.20 61.010.100 75.040 65.060.120.50 71.140.99 91.10 11.080.120.010.01 59.25 91.99 11.040 73.120.040 73.99 11.120.120.060.10 11.99 11.120.120.080.010 11.120.01 91.99 11.080 59.120.080 75.120.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3616 : 2001 MNS 3618 : 1983 MNS 3620 : 1983 MNS 3621 : 1983 MNS 3622 : 1983 MNS 3625 : 1983 MNS 3626 : 1983 MNS 3627 : 1983 MNS 3628 : 1983 MNS 3629 : 1983 MNS 3634 : 1983 MNS 3635 : 1983 MNS 3637 : 1983 MNS 3638 : 1984 MNS 3640 : 1984 MNS 3641 : 1984 MNS 3642 : 1984 MNS 3643 : 1984 MNS 3644 : 1991 MNS 3645 : 1984 MNS 3646 : 2003 MNS 3647 : 1984 MNS 3648 : 1984 MNS 3649 : 1984 MNS 3650 : 1984 MNS 3651 : 2004 MNS 3652-0 : 1984 MNS 3652-01 : 1984 MNS 3652-02 : 1984 MNS 3652-03 : 1984 MNS 3652-04 : 1984 MNS 3652-05 : 1984 MNS 3652-06 : 1984 MNS 3652-07 : 1984 MNS 3652-08 : 1984 MNS 3652-09 : 1984 MNS 3652-10 : 1984 MNS 3652-11 : 1984 MNS 3652-12 : 1984 MNS 3652-13 : 1984 MNS 3652-14 : 1984 MNS 3652-15 : 1984 MNS 3652-16 : 1984 MNS 3652-17 : 1984 MNS 3652-18 : 1984 MNS 3652-19 : 1984 MNS 3652-20 : 1984 MNS 3652-21 : 1984 MNS 3652-22 : 1984 MNS 3652-23 : 1984 MNS 3653 : 1984 MNS 3654 : 1984 MNS 3655 : 1984 MNS 3656 : 1984 MNS 3657 : 1984 9õ 4õ 3õ 6õ 6õ 14 õ 7õ 11 õ 5õ 31 õ 4õ 25 õ 16õ 4õ 4õ 3õ 3õ 7õ 3õ 3õ 8õ 15x 3õ 3õ 2õ 7õ 3õ 3õ 6õ 2õ 2õ 4õ 4õ 4õ 3õ 6õ 3õ 3õ 3õ 4õ 3õ 6õ 5õ 4õ 4õ 2õ 2õ 5õ 2õ 4õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 65.120.20 59.080.120.145 11.060.080.99 11.120.10 59.20 59.080 75.040 73.080.60 91.30 65.020.060.01 91.50 MNS 3658 : 1984 MNS 3659 : 1984 MNS 3663 : 1984 MNS 3664 : 1984 MNS 3665 : 1984 MNS 3666 : 1984 MNS 3667 : 1985 MNS 3668 : 1984 MNS 3669 : 1984 MNS 3670 : 1984 MNS 3671 : 1984 MNS 3672 : 1984 MNS 3673 : 1984 MNS 3674 : 1984 MNS 3675 : 1984 MNS 3676 : 1984 MNS 3683 : 2007 MNS 3685 : 2003 MNS 3687 : 1987 MNS 3689 : 1984 MNS 3690 : 1984 MNS 3691 : 1994 MNS 3692 : 1984 MNS 3697 : 1984 MNS 3700 : 1984 MNS 3701 : 1984 MNS 3702 : 1984 MNS 3703 : 1984 MNS 3704 : 1988 MNS 3706 : 1984 MNS 3707 : 1982 MNS 3708 : 1990 MNS 3709 : 1984 MNS 3710 : 1984 MNS 3711 : 1984 MNS 3712 : 1984 MNS 3714 : 1988 MNS 3715 : 1984 MNS 3716 : 1984 MNS 3717 : 1994 MNS 3720 : 1984 MNS 3721 : 1984 MNS 3722 : 1996 MNS 3723 : 1996 MNS 3724 : 1984 MNS 3725 : 1998 MNS 3726 : 1987 MNS 3727 : 1984 MNS 3728 : 1984 MNS 3729 : 1984 MNS 3730 : 1984 MNS 3733 : 1984 MNS 3735 : 1984 MNS 3736 : 1938 MNS 3738 : 1984 261 4õ 1õ 24 õ 8õ 17 õ 35 õ 3õ 2õ 3õ 19 õ 8õ 17 õ 9õ 17 õ 18 õ 4õ 3õ 2õ 4õ 2õ 3õ 10 õ 3õ 8õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 6õ 69 õ 3õ 5õ 8õ 7õ 3õ 5õ 4õ 4õ 4õ 2õ 5õ 6õ 7õ 2õ 3õ 11 õ 2õ 3õ 2õ 3õ 5õ 10x 4õ 2õ 71.10 11.120.99 71.01 91.10 67.99 11.140.01 13.20 33.120.100.30 11.080.99 11.50 73.120.120.01 91.50 71.99 11.120.120.10 73.010.120.01 91.040.99 11.120.180.010.080 59.30 91.99 27.30 11.010.120.10 11.060.120.10 11.120.100.120 11.10 75.020 11.10 75.10 11.120.50 71.120.040.99 11.120.10 11.120 65.30 11.120.120.100.120.20 59.01 59.080.080.080.120.120.25 91.020 27.99 11.99 11.99 11.120.120 65.10 11.120.120.99 11.50 71.99 11.10 11.060.99 11.30 65.120.100.99 11.020.99 11.20 59.120.060.100 .

100.100.30 91.010.50 13.30 01.01 13.010.020.020 91.30 91.100.30 01.01 91.060 13.01 75.020 13.120.120.30 91.100 65.30 01.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3740 : 1999 MNS 3742 : 1984 MNS 3745 : 1984 MNS 3748 : 1984 MNS 3749 : 1984 MNS 3750 : 1984 MNS 3757-01 : 1984 MNS 3757-02 : 1984 MNS 3757-03 : 1984 MNS 3757-04 : 1984 MNS 3757-07 : 1984 MNS 3757-11 : 1984 MNS 3757-14 : 1984 MNS 3757-15 : 1984 MNS 3757-16 : 1984 MNS 3758 : 1985 MNS 3759 : 1990 MNS 3760 : 1990 MNS 3768 : 1985 MNS 3769 : 1985 MNS 3770 : 2004 MNS 3810 : 1985 MNS 3811 : 1985 MNS 3813 : 1994 MNS 3814 : 1985 MNS 3816 : 1985 MNS 3817 : 1985 MNS 3818 : 2001 MNS 3819 : 1985 MNS 3820 : 2006 MNS 3821 : 1985 MNS 3824 : 1985 *MNS 3825 : 1998 MNS 3828 : 1985 MNS 3829 : 1998 MNS 3831 : 2003 MNS 3832 : 1998 MNS 3835 :2003 MNS 3838 : 1985 MNS 3839 : 1985 MNS 3843 : 1985 MNS 3844 : 1985 MNS 3845 : 1985 MNS 3847 : 1985 MNS 3848 : 1985 MNS 3849 : 1985 MNS 3850 : 1985 MNS 3851 : 1985 MNS 3852 : 1985 MNS 3853 : 2000 MNS 3854 : 1985 MNS 3855 : 1993 MNS 3856 : 1985 MNS 3858 : 1985 MNS 3861 : 1990 7õ 3õ 6õ 4õ 5õ 4õ 3õ 3õ 11 õ 4õ 7õ 12 õ 15 õ 14 õ 11 õ 12 õ 5õ 5õ 3õ 3õ 5õ 2õ 3õ 4õ 6õ 2õ 5õ 2õ 3õ 3õ 5õ 10 õ 6õ 4õ 3õ 12 õ 11 õ 5õ 2õ 9õ 4õ 5õ 3õ 7õ 4õ 5õ 13 õ 5õ 8õ 7õ 5õ 15 õ 3õ 13 õ 10 õ 91.50 13.060.060.99 11.060.040 79.100.060.30 01.180 75.01 91.100.100 11.060.100.01 59.01 67.100 19.30 13.01 91.100.100.080 65.080.30 91.100 91.30 91.120.30 79.120.120.020.100 11.200.10 01.220 91.060.99 13.100 59.60 85.99 67.040 79.10 67.040 11.120.100.120.120.10 75.020 .080.100.100 91.10 73.100.120.100.30 01.100.30 73.060.060.060.220 19.30 01.060.30 73.080.99 79.01 21.10 27.50 13.020.30 11.060.140.01 11.10 67.060.060.220 11.120.040 91.10 65.30 01.100.30 11.30 91.10 MNS 3862 : 1985 MNS 3868 : 1986 MNS 3869 : 2003 MNS 3870 : 1986 MNS 3871 : 1986 MNS 3873 : 1986 MNS 3874 : 1986 MNS 3875 : 1986 MNS 3876 : 1986 MNS 3877 : 1986 MNS 3878 : 1986 MNS 3881 : 1986 MNS 3883 : 1986 MNS 3884 : 1992 MNS 3885 : 1986 MNS 3886 : 1986 MNS 3887 : 1986 MNS 3888 : 1986 MNS 3889 : 1986 MNS 3891 : 1986 MNS 3893 : 1986 MNS 3894 : 1986 MNS 3895 : 1986 MNS 3896 : 1986 MNS 3897 : 1986 MNS 3900 : 1986 MNS 3901 : 1986 MNS 3902 : 1986 MNS 3903 : 1986 MNS 3904 : 1986 MNS 3905 : 2005 MNS 3907 : 1986 MNS 3912 : 1986 MNS 3913 : 2007 MNS 3915 : 1986 MNS 3918 : 1986 MNS 3920 : 1986 MNS 3921 : 1986 MNS 3922 : 2001 MNS 3923 : 1986 MNS 3925 : 1986 MNS 3926 : 1986 MNS 3927 : 1986 MNS 3930 : 1986 MNS 3931 : 1986 MNS 3932 : 1986 MNS 3933 : 1986 MNS 3935 : 1986 MNS 3936 : 1986 MNS 3942 : 1986 MNS 3943 : 1986 MNS 3944 : 2000 MNS 3948 : 1986 MNS 3949 : 1986 MNS 3951 : 1986 262 5õ 2õ 4õ 27 õ 2õ 29 5õ 5õ 6õ 3õ 3õ 14x 12 õ 2õ 2õ 24 õ 2õ 2õ 6õ 5õ 6õ 5õ 5õ 2õ 7õ 7õ 7õ 6õ 7õ 25 õ 7x 3õ 3õ 4õ 5õ 3õ 11õ 2õ 3õ 3õ 2õ 3õ 8õ 4õ 3õ 3õ 3õ 4õ 25 õ 23 õ 5õ 16 õ 23 õ 3õ 7õ 67.060.140.120.01 65.10 97.140.01 11.60 59.01 79.10 67.30 11.30 91.100.01 17.100.50 59.100.100.10 67.060.120.99 13.20 13.060.120.30 65.01 11.060.020.01 65.60 91.100 73.30 43.120.120.10 11.99 59.01 91.10 79.30 65.120.100.120.01 67.060 67.30 01.99 91.100.140 67.100.200 21.040 73.01 67.080.100.100.60 59.30 01.100.40 67.200 77.020.01 65.120.060 11.100.120.01 91.100.120.30 43.060.01 59.100.100.01 91.10 91.80 91.040 73.080.10 91.

20 11.10 91.01 59.060.100.120.080.100 91.080.080.100.010 27.30 65.020.060.100 91.27 27.20 13.10 11.30 65.080.100.080.100.060 73.100.060.10 75.30 91.050 67.040 73.100.120.220 11.30 91.040.01 13.30 43.120 .10 27.20 25.01 79.100.100.080 33.060.080.01 59.99 59.120.01 79.30 79.20 85.30 21.30 79.10 11.30 67.080 11.01 19.120.01 59.10 11.020.30 65.080.100.040 13.020 65.30 07.30 59.060 77.120.220 27.20 91.30 65.30 91.020.080.10 91.01 11.01 79.080.01 67.060.100.080.080.30 59.30 33.20 65.100.220 11.01 59.30 MNS 4017 : 1987 MNS 4018 : 1987 MNS 4019 : 1989 MNS 4025 : 1987 MNS 4026 : 1987 MNS 4033 : 1988 MNS 4034 : 1988 MNS 4035 : 1988 MNS 4036 : 1988 MNS 4038 : 1988 MNS 4039 : 1988 MNS 4041 : 1988 MNS 4042 : 1988 MNS 4043 : 1988 MNS 4044 : 1988 MNS 4045 : 1988 MNS 4046 : 1988 MNS 4047 : 1988 MNS 4048 : 1988 MNS 4049 : 1988 MNS 4050 : 1988 MNS 4051 : 1988 MNS 4052 : 1994 MNS 4053 : 2001 MNS 4054 : 2007 MNS 4056 : 1989 MNS 4057 : 1988 MNS 4058 : 1988 MNS 4059 : 1988 MNS 4060 : 1988 MNS 4061 : 1988 MNS 4062 : 1988 MNS 4063 : 1988 MNS 4064 : 1988 MNS 4065 : 1988 MNS 4066 : 1988 MNS 4068 : 1988 MNS 4069 : 1988 MNS 4070 : 1988 MNS 4071 : 1988 MNS 4072 : 1988 MNS 4073 : 1988 MNS 4074 : 1988 MNS 4075 : 1988 MNS 4076 : 1983 MNS 4077 : 1988 MNS 4078 : 1988 MNS 4079 : 1988 MNS 4080 : 1988 MNS 4081 : 1988 MNS 4082 : 2001 MNS 4083 : 2005 MNS 4084 : 1988 MNS 4090 : 2001 MNS 4091 : 1988 263 2õ 3õ 4õ 5õ 7õ 3õ 2õ 3õ 5õ 4õ 14 õ 4x 6õ 3õ 5õ 5õ 14 õ 18 õ 2õ 2õ 3õ 2õ 7õ 3õ 3õ 8õ 8õ 15 õ 4õ 7õ 2õ 10 õ 12õ 7õ 5õ 4õ 9õ 3õ 2õ 3õ 4õ 3õ 3õ 2õ 2õ 4õ 9õ 5õ 15 õ 24 õ 4õ 3õ 7õ 2õ 3x 65.080.30 65.20 65.100.220 11.060.100.30 59.020 73.120.220 11.080.01 79.120.040.01 13.100.060.010 01.220 11.060.99 79.220 11.30 11.020.99 91.30 65.60 59.140.060.10 11.120.040.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 3952 : 1986 MNS 3953 : 1986 MNS 3954 : 1986 MNS 3955 : 1985 MNS 3957 : 1986 MNS 3960 : 1986 MNS 3961 : 2007 MNS 3963 : 1995 MNS 3964 : 1987 MNS 3966 : 1987 MNS 3967 : 1987 MNS 3968 : 1987 MNS 3969 : 1987 MNS 3970 : 1987 MNS 3972 : 1987 MNS 3973 : 1987 MNS 3974 : 1987 MNS 3975 : 1987 MNS 3976 : 1987 MNS 3977 : 1987 MNS 3978 : 1987 MNS 3979 : 1987 MNS 3980 : 1987 MNS 3981 : 1987 MNS 3982 : 1987 MNS 3983 : 1987 MNS 3984 : 1987 MNS 3985 : 1987 MNS 3987 : 1987 MNS 3988 : 1987 MNS 3989 : 1987 MNS 3990 : 1987 MNS 3991 : 2005 MNS 3993 : 1987 MNS 3994 : 1987 MNS 3995 : 1987 MNS 3996 : 1987 MNS 3997 : 1987 MNS 3998 : 1987 MNS 3999 : 1987 MNS 4000 : 1987 MNS 4001 : 1987 MNS 4002 : 1987 MNS 4004 : 1987 MNS 4005 : 1989 MNS 4006 : 1987 MNS 4007 : 1987 MNS 4008 : 1987 MNS 4009-3 : 1987 MNS 4010 : 1987 MNS 4011 : 1987 MNS 4012 : 1993 MNS 4013 : 1987 MNS 4014 : 1987 MNS 4015 : 1987 8õ 11 õ 5x 8õ 2õ 9õ 5õ 5õ 23 4õ 5õ 18 õ 4õ 8õ 5õ 5õ 6õ 13 õ 6õ 3õ 4õ 5õ 2õ 2õ 4õ 2õ 2õ 3õ 6õ 31 õ 60 õ 14 õ 5õ 6õ 2õ 6õ 9õ 5õ 6õ 3õ 4õ 5õ 3õ 4õ 3õ 4õ 10 õ 5õ 4õ 5õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 27.060.060.100.100.30 91.01 65.060 11.020.30 59.020.060.20 73.10 11.01 91.120.060.120 91.01 61.020 91.080.010 11.020 73.30 11.060.30 91.01 59.01 59.120.020.01 13.020.01 59.99 73.020 73.040.080.080.160 13.220 71.01 13.100.020 59.060.060.99 91.080.50 11.30 91.160 59.100.020 07.120.01 59.10 91.050 55.99 13.30 67.020.01 73.040.

220.30 11.10 11.30 67.30 11.060.120.20 67.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4092 : 2004 MNS 4093 : 1989 MNS 4094 : 1989 MNS 4095 : 1989 MNS 4096 : 1989 MNS 4097 : 1989 MNS 4099 : 1990 MNS 4100 : 1990 MNS 4101 : 1989 MNS 4103 : 1991 MNS 4104 : 1991 MNS 4105 : 1991 MNS 4106 : 1991 MNS 4107 : 1991 MNS 4108 : 1991 MNS 4109 : 1991 MNS 4110 : 1991 MNS 4111 : 1991 MNS 4112 : 1991 MNS 4113 : 1991 MNS 4114 : 1991 MNS 4115 : 1991 MNS 4116 : 1991 MNS 4118 : 1991 MNS 4119 : 1992 MNS 4120 : 1992 MNS 4121 : 1992 MNS 4122 : 1992 MNS 4123 : 2001 MNS 4124 : 1992 MNS 4125 : 1992 MNS 4126 : 1992 MNS 4127 : 1992 MNS 4128 : 1992 MNS 4129 : 1992 MNS 4130 : 1992 MNS 4131 : 1992 MNS 4132 : 1992 MNS 4133 : 1992 MNS 4134 : 1992 MNS 4135 : 1992 MNS 4136 : 1992 MNS 4137 : 1992 MNS 4138 : 1992 MNS 4139 : 1992 MNS 4140 : 1992 MNS 4141 : 1992 MNS 4142 : 1992 MNS 4143 : 1992 MNS 4144 : 2003 MNS 4145 : 2003 MNS 4146 : 1992 MNS 4148 : 1992 MNS 4149 : 1993 MNS 4150 : 1993 8õ 12 õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 9õ 17 õ 5õ 4õ 3õ 3õ 4õ 2õ 3õ 4õ 3õ 3õ 3õ 24õ 11 õ 8õ 24 õ 3õ 4õ 4õ 4õ 2õ 3õ 4õ 3õ 4õ 4õ 4õ 2õ 2õ 2õ 2õ 8õ 5õ 5õ 5õ 3õ 3õ 4õ 17 õ 2õ 2õ 3õ 2õ 20 õ 3õ 8õ 9õ 91.30 11.10 65.10 59.120.10 11.140.060.010.120.120.120.120.30 11.120.30 11.30 11.060 11.10 67.100.120.120.99 11.99 67.120 65.50 91.100.10 11.120.100.10 11.50 11.65 67.10 11.120.30 11.120.120.10 81.020.120.10 11.30 01.120.120.30 11.120.120.120.30 11.120.100.30 11.20 .120.10 MNS 4176 : 1993 MNS 4177 : 1993 MNS 4178 : 1993 MNS 4179 : 1993 MNS 4180 : 1993 MNS 4181 : 1993 MNS 4182 : 1993 MNS 4183 : 1993 MNS 4184 : 1993 MNS 4185 : 1993 MNS 4186 : 1993 MNS 4187 : 1993 MNS 4188 : 1993 MNS 4189 : 1993 MNS 4190 : 1993 MNS 4191 : 1993 MNS 4192 : 1993 MNS 4193 : 1993 MNS 4194 : 1993 MNS 4196 : 2007 MNS 4197 : 1994 MNS 4198 : 1994 MNS 4199 : 1994 MNS 4200 : 1994 MNS 4201 : 1994 MNS 4202 : 1994 MNS 4203 : 1994 MNS 4204 : 1994 MNS 4205 : 1994 MNS 4206 : 1994 MNS 4207 : 1994 3õ 5õ 4õ 4õ 3õ 4õ 3õ 2õ 3õ 9õ 20 õ 11 õ 16 õ 14 õ 7õ 2õ 6õ 4õ 13 õ 8õ 6õ 4õ 3õ 4õ 4õ 5õ 4õ 3õ 5õ 4õ 3õ 11.10 11.120.120.060 67.120.120.120.10 11.100.30 11.120.30 11.120.120.120.120.220.120.01 11.120 65.10 11.100.30 11.120.120 65.30 11.30 11.060 79.120.30 11.10 11.30 11.10 11.01 91.30 11.30 11.10 11.30 11.20 67.10 11.10 11.120.99 59.120.10 77.120.30 13.220 11.120.50 01.120.120.220 67.120.99 01.10 91.120.30 11.120.10 11.10 11.100.100.30 11.30 11.120.10 11.120.120.23 11.30 11.120 65.100.10 11.120.120.30 01.30 01.120.020 91.140.30 91.120.30 11.10 11.20 67.120.120.30 11.40 13.120.30 11.10 11.120.10 11.120.120.10 11.120.120.30 91.10 11.99 67.30 11.120.30 264 MNS 4151 : 1993 MNS 4152 : 1993 MNS 4153 : 1993 MNS 4154 : 1993 MNS 4155 : 1993 MNS 4156 : 1993 MNS 4157 : 1993 MNS 4158 : 1993 MNS 4159 : 1993 MNS 4160 : 1993 MNS 4161 : 1993 MNS 4162 : 1993 MNS 4163 : 1993 MNS 4164 : 1993 MNS 4165 : 1993 MNS 4166 : 1993 MNS 4167 : 1993 MNS 4168 : 1993 MNS 4169 : 1993 MNS 4171 : 2003 MNS 4172 : 1990 MNS 4173 : 1990 MNS 4175 : 1993 6õ 6õ 5õ 6õ 7õ 6õ 6õ 4õ 6õ 4õ 5õ 6õ 5õ 5õ 5õ 5õ 6õ 4õ 5õ 5õ 3õ 5õ 3õ 11.30 11.120.120.060.120.040.100.120.140.30 01.120.120.30 13.040.020 39.120.30 11.180.220.220.30 11.040.20 11.30 11.220.10 11.120.120.120.99 59.30 11.10 11.30 11.30 11.020 11.10 11.120.

120.040 35.060 67.99 67.30 11.060.040.020.30 13.020 77.050 67.30 11.220.140 65.10 11.10 11.10 67.10 73.70 71.220 11.30 11.50 13.145 67.40 65.120.220.120 65.10 13.40 MNS 4269 : 1995 MNS 4270 : 2000 MNS 4271 : 2000 MNS 4272 : 2006 MNS 4273 : 1995 MNS 4274 : 1995 MNS 4275 : 1995 MNS 4280 : 1995 MNS 4281 : 1995 MNS 4282 : 1995 MNS 4283 : 1995 MNS 4284 : 2006 MNS 4285 : 1995 MNS 4286 : 1995 MNS 4287 : 1995 MNS 4288 : 1995 MNS 4290 : 1995 MNS 4291 : 1995 MNS 4293 : 1995 MNS 4295 : 1995 MNS 4296 : 1996 MNS 4297 : 2007 MNS 4298 : 1996 MNS 4299 : 1996 MNS 4300 : 1996 MNS 4301 : 1996 MNS 4302 : 1996 MNS 4303 : 2003 MNS 4304 : 1996 MNS 4305 : 1996 MNS 4306 : 1996 MNS 4307 : 1996 MNS 4308 : 1996 MNS 4309 : 1996 MNS 4310 : 1996 MNS 4311 : 1996 MNS 4312 : 1996 MNS 4313 : 1996 MNS 4314 : 1996 MNS 4315 : 1996 MNS 4316 : 1996 MNS 4317 : 1996 MNS 4319 : 1996 MNS 4320 : 1996 MNS 4321 : 1996 MNS 4322 : 1996 MNS 4324 : 1996 MNS 4325 : 1996 MNS 4327 : 1996 MNS 4328 : 1996 MNS 4329 : 1996 MNS 4330 : 1996 MNS 4331 : 1996 MNS 4332 : 1996 MNS 4333 : 1996 265 2õ 16 õ 10 õ 8õ 8õ 15 õ 4õ 16 õ 3õ 3õ 2õ 3õ 2õ 3õ 5õ 6õ 7õ 15 õ 5õ 10õ 4õ 3õ 3õ 3õ 7õ 2õ 5õ 6õ 6õ 7õ 18 õ 6õ 3õ 4õ 5õ 8õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 10õ 8õ 8õ 3õ 6õ 9õ 7õ 8õ 9õ 2õ 2õ 2õ 2õ 18 õ 67.050 MNS 4260 : 1995 MNS 4261 : 1995 MNS 4262 : 1995 MNS 4263 : 1995 MNS 4264 : 1995 MNS 4265 : 1995 MNS 4266 : 1995 MNS 4267 : 1995 MNS 4268 : 1995 3õ 4õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 1õ 9õ 67.040 61.120.010.040 35.100.10 67.080.100.040 67.20 11.060 67.040 35.10 11.30 67.20 11.020 13.020 67.220 13.060.10 11.10 65.01 71.30 11.160.30 39.050 65.100.080.120 77.120.020.110 13.01 39.20 67.120 65.020 13.30 11.120.240 59.080.100.01 67.01 03.100.020 77.040.01 67.120.145 65.40 13.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4208 : 1994 MNS 4209 : 1994 MNS 4210 : 1994 MNS 4211 : 1994 MNS 4212 : 1994 MNS 4213 : 1994 MNS 4214 : 1994 MNS 4215 : 1994 MNS 4216 : 1994 MNS 4217 : 1994 MNS 4218 : 1994 MNS 4219 : 1994 MNS 4220 : 1994 MNS 4221 : 1994 MNS 4222 : 1994 MNS 4223 : 1994 MNS 4226 : 1994 MNS 4227 : 1994 MNS 4228 : 2003 MNS 4229 : 2003 MNS 4230 : 2005 MNS 4231 : 1994 MNS 4232 : 2006 MNS 4233 : 2007 MNS 4234 : 1994 MNS 4235 : 1994 MNS 4236 : 2003 MNS 4237 : 1994 MNS 4238 : 1994 MNS 4239 : 1994 MNS 4240 : 1994 MNS 4242 : 1994 MNS 4243 : 1994 MNS 4244 : 1994 MNS 4245 : 1994 MNS 4246 : 1994 MNS 4247 : 1994 MNS 4249 : 1994 MNS 4250 : 1995 *MNS 4251 : 2001 MNS 4252 : 1995 MNS 4253 : 1995 MNS 4254 : 1995 MNS 4255 : 1995 MNS 4256 : 1995 4õ 6õ 7õ 5õ 6õ 4õ 6õ 3õ 4õ 3õ 3õ 20 õ 2õ 2õ 3õ 10 õ 4õ 4õ 3õ 4õ 5õ 5õ 7õ 10 õ 12õ 6õ 7õ 10 õ 23 õ 4õ 5õ 3õ 3õ 87 õ 6õ 17x 8õ 10 õ 7õ 3õ 31 õ 26 õ 11 õ 15 õ 4õ 11.060 67.140.120.110 91.10 11.30 13.060.40 65.35 73.340.230 65.25 65.99 79.99 01.50 13.50 13.050 91.020 13.050 67.20 11.120.180.160.120.10 11.040.080.10 67.20 11.30 91.20 71.040.120.50 13.100.060.120 65.080 65.150 13.100.080.145 65.120 65.220 67.020 61.220.20 67.145 65.060.30 91.120 65.080.120.140.145 65.50 19.060.100.140 67.01 67.30 11.10 11.230 91.10 35.060.99 67.060 67.230 13.040 .060.100.100.01 77.160.220 65.100.040 35.080 11.340.20 67.20 67.020 65.120 65.120.120.120.160.

50 13.30 11.50 13.060.60 71.30 19.060.30 11.50 13.220 11.060.10 11.100.220.50 11.10 11.50 13.060.60 77.060.100.10 11.10 11.050 11.060.120.50 13.10 11.100.050 07.50 13.01 11.220 11.060.060.10 11.70 71.060.100 19.060.120.70 11.30 11.100.220.30 MNS 4383 : 1996 MNS 4384 : 1996 MNS 4385 : 1996 MNS 4386 : 1996 MNS 4387 : 1996 MNS 4388 : 1996 MNS 4389 : 1996 MNS 4390 : 1996 MNS 4391 : 1996 MNS 4392 : 1996 MNS 4393 : 1996 MNS 4394 : 1996 MNS 4395 : 1996 MNS 4396 : 1996 MNS 4397 : 1996 MNS 4398 : 1996 MNS 4399 : 1996 MNS 4401 : 1999 3õ 7õ 4õ 4õ 6õ 3õ 5õ 6õ 4õ 3õ 4õ 4õ 5õ 13 õ 3õ 3õ 3õ 7õ 67.220 11.120.120.10 11.060.120.120.120 65.060.10 11.10 11.220 11.220 11.220 11.060.60 71.120.50 13.060.120.10 11.060.50 13.50 13.220 11.50 13.060.10 11.60 71.220 67.120.50 13.100 19.060.060.220 11.10 11.100.220 11.120 65.040 71.060.50 13.120 65.060.60 .70 MNS 4403 : 1997 MNS 4404 : 1997 MNS 4405 : 1997 MNS 4406 : 1997 MNS 4407 : 1997 MNS 4408 : 1997 MNS 4409 : 1996 MNS 4410 : 2002 MNS 4411 :1997 MNS 4412 : 1997 MNS 4413 : 2005 MNS 4414 : 1997 MNS 4415 : 1997 MNS 4416 : 1997 MNS 4417 : 1997 MNS 4418-1 : 2006 MNS 4418-2 : 2006 MNS 4419 : 2006 MNS 4420 : 1997 MNS 4422: 1997 MNS 4423 : 1997 MNS 4424 : 2005 MNS 4425 : 1997 MNS 4428 : 1997 MNS 4429 : 1997 MNS 4430 : 2005 MNS 4431 : 2005 MNS 4432 : 1997 MNS 4433 : 1997 MNS 4434 : 1997 MNS 4435 : 1997 MNS 4436 : 1997 MNS 4437 : 1997 MNS 4438 : 1997 MNS 4439 : 1997 MNS 4441 : 1997 MNS 4442 : 1997 MNS 4443 : 1997 MNS 4444 : 1997 MNS 4445 : 1997 MNS 4446 : 1997 MNS 4447 : 1997 MNS 4448 : 2007 MNS 4449 : 1997 MNS 4450 : 1997 MNS 4451 : 1997 MNS 4453 : 1997 MNS 4455 : 1999 MNS 4456 : 1997 MNS 4457 : 1997 MNS 4458 : 1997 MNS 4459 : 1997 MNS 4460 : 1997 MNS 4461 : 1997 MNS 4462 : 1997 266 7õ 5õ 13 õ 27õ 16 õ 4õ 10 õ 12x 5x 5x 3x 4x 3x 2x 3x 4õ 4x 3õ 3õ 5õ 2õ 3x 5õ 3x 5õ 3õ 3õ 2õ 5õ 4õ 7õ 3õ 3õ 3õ 4õ 4õ 4õ 3õ 4õ 4õ 2õ 4õ 4õ 3õ 3õ 3õ 5x 4õ 5õ 3õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 11.100.120.220 67.50 71.220 11.120.100.120.080.10 71.120.20 13.10 71.220 07.50 13.100.080 11.10 11.220 11.120.220 13.120 11.230 73.060.30 65.50 13.50 13.100.060.20 17.060.60 71.220 11.120.100.120.50 13.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4334 : 1996 MNS 4335 : 1996 MNS 4340 : 1996 MNS 4341 : 1996 MNS 4342 : 1996 MNS 4343 : 1996 MNS 4344 : 1996 MNS 4345 : 1996 MNS 4346 : 1996 MNS 4347 : 1996 MNS 4348 : 1996 MNS 4349 : 1996 MNS 4350 : 1996 MNS 4351 : 1996 MNS 4352 : 1996 MNS 4353 : 1996 MNS 4354 : 1996 MNS 4356 : 2007 MNS 4357 : 1996 MNS 4358 : 2007 MNS 4360 : 2007 MNS 4362 : 1999 MNS 4364 : 1996 MNS 4365 : 1996 MNS 4370 : 1996 MNS 4371 : 1996 MNS 4372 : 1996 MNS 4373 : 1996 MNS 4374 : 1996 MNS 4375 : 1996 MNS 4376 : 1996 MNS 4377 : 1996 MNS 4378 : 1996 MNS 4379 : 1996 MNS 4380 : 1996 MNS 4381 : 1996 MNS 4382 : 1996 78 õ 4õ 9õ 4õ 2õ 12 õ 9õ 9õ 5õ 3õ 8õ 5õ 7õ 4õ 4õ 4õ 5õ 3õ 5õ 3õ 4õ 7õ 5õ 13 õ 3õ 2õ 5õ 4õ 3õ 4õ 4õ 4õ 5õ 2õ 5õ 4õ 5õ 67.50 13.120 65.120 65.120.50 11.060.060.100.50 13.220 11.060.01 17.080 87.10 71.120.50 13.220 11.220 65.70 65.70 71.120.50 13.50 13.220 11.060.120.060.50 13.220 11.10 11.120.100.50 13.100.050 11.120 11.080 13.220 13.120 11.220 67.020 43.50 13.020 65.120 65.220 11.

100 53.01 11.01 43.060 67.020 11.01 71.10 11.100.60 71.120.220.60 71.100.50 71.30 11.040 87.50 71.120.99 71.100.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4463 : 1997 MNS 4464 : 1997 MNS 4465 : 1997 MNS 4466 : 1997 MNS 4467 : 1997 MNS 4468 : 1997 MNS 4469 : 1997 MNS 4470 : 2005 MNS 4471 : 1997 MNS 4472 : 1997 MNS 4473 : 1997 MNS 4474 : 2006 MNS 4477 : 2005 MNS 4480 : 1997 MNS 4481 : 1997 MNS 4482 : 1997 MNS 4483 : 1997 MNS 4484 : 1997 MNS 4485 : 1997 MNS 4486 : 1997 MNS 4488 : 1997 MNS 4489 : 1997 MNS 4492 : 1997 MNS 4493 : 1997 MNS 4494 : 1997 MNS 4495 : 1997 MNS 4496 : 1997 MNS 4497 : 1997 MNS 4498 : 1997 MNS 4499 : 1997 MNS 4501 : 1997 MNS 4514 : 1998 MNS 4515 : 1997 MNS 4528 : 2005 MNS 4531 : 1997 MNS 4534 : 1997 MNS 4535 : 2007 MNS 4536 : 1997 MNS 4537 : 2007 MNS 4549 : 2005 MNS 4550 : 1998 MNS 4567 : 1998 MNS 4568 : 1998 MNS 4569 : 1998 MNS 4570 : 1998 MNS 4571 : 1998 MNS 4572 : 1998 MNS 4574 : 1998 MNS 4575 : 1998 MNS 4576 : 1998 MNS 4578 : 1998 MNS 4579 : 1998 MNS 4580 : 1998 MNS 4581 : 2003 MNS 4584 : 2003 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 9õ 21 õ 3õ 10 õ 3õ 4x 2õ 6õ 2õ 2õ 2õ 5õ 6õ 5õ 17 õ 3õ 3õ 5õ 3õ 4õ 5õ 4õ 4õ 7õ 4õ 6õ 4õ 7õ 5õ 3õ 2õ 2õ 4x 5õ 4õ 3õ 3õ 6õ 3õ 4õ 4õ 4x 4x 8õ 57 õ 9õ 8õ 7õ 71.040.99 43.25 21.100.20 71.060 67.060 13.20 17.120.080 67.01 13.01 01.080.100.10 11.10 67.60 71.120.99 11.060 71.120.99 65.120.060.01 59.40 71.120.060.60 71.70 71.120.10 11.100.01 01.100.100.080.120.20 .60 71.30 11.01 19.040.060.080.120.060 77.050 67.60 71.70 67.120.60 71.120.060 67.120 11.40 71.060.10 87.99 71.40 71.060.060.01 59.100 17.10 71.060 27.060.01 85.100.100 19.100.01 21.120.60 67.120.060.100.100.60 71.30 11.060.20 17.70 01.100.060 27.100.10 71.01 17.10 11.120.080.050 67.100.060 75.260 67.120.100 65.120 43.40 71.100.160 21.100.20 27.60 71.060.70 71.50 71.200.080.020 71.60 71.40 71.060 03.040.70 71.040.100.100.050 67.320 53.01 21.040.120.100.01 67.10 11.080.01 71.020 MNS 4585 : 2007 MNS 4586 : 1998 MNS 4587 : 1998 MNS 4588:2004 MNS 4589 : 1998 MNS 4590 : 1998 MNS 4591 : 2004 MNS 4597 : 2003 MNS 4598 : 2003 MNS 4599 : 2003 MNS 4600 : 1998 MNS 4601 : 1998 MNS 4602 : 1998 MNS 4608 : 1998 MNS 4609 : 1998 MNS 4610 : 1998 MNS 4611 : 1998 MNS 4613 : 1998 MNS 4614 : 1998 MNS 4615 : 1999 MNS 4616 : 1998 MNS 4618 : 1998 MNS 4619 : 1998 MNS 4620 : 1998 MNS 4621 : 1998 MNS 4622 : 1998 MNS 4623 : 1998 MNS 4624 : 1998 MNS 4626 : 1998 MNS 4628 : 1998 MNS 4629 : 2005 MNS 4632 : 1998 *MNS 4633 : 2006 MNS 4643 : 1998 MNS 4653 : 1998 MNS 4654 : 1998 MNS 4655 : 1998 MNS 4656 : 1998 MNS 4657 : 1998 MNS 4658 : 1998 MNS 4659 : 1998 MNS 4660 : 1998 MNS 4661 : 1998 MNS 4673 : 1998 MNS 4674 : 1998 MNS 4675 : 1998 MNS 4679 : 1998 MNS 4680 : 1998 MNS 4681 : 1998 MNS 4682 : 1998 MNS 4683 : 1998 MNS 4684 : 1998 MNS 4685 : 1998 MNS 4686 : 1998 MNS 4687 : 1998 267 1õ 3õ 6õ 16õ 6õ 4õ 10 õ 90õ 11 õ 4õ 6õ 12x 9õ 21 õ 13 õ 12 õ 22 õ 14 õ 7õ 4õ 4õ 5õ 5õ 4õ 121õ 5õ 6õ 3õ 3õ 19 õ 8õ 5õ 23 õ 12 õ 12 õ 11 õ 12 õ 6õ 3õ 3õ 6õ 8õ 11 õ 20 õ 13 õ 4õ 40 õ 14 õ 15 õ 2õ 5õ 3õ 5õ 4õ 1x 13.100.10 11.220.080.080.040.99 67.050 77.040 91.100.30 11.10 11.120.060.080.100.160 27.080.10 33.080.100 19.40 71.60 71.100.50 71.10 67.40 11.080.200 91.99 27.200 13.080.60 43.99 59.40 11.060.080.10 75.

020.99 73.100.30 65.10 11.060 85.30 91.20 65.20 65.060.01 01.120.10 93.10 11.99 71.01 27.020.060.140 79.060.120.050.060.120.040 79.140.30 11.20 79.10 MNS 4693 : 1998 MNS 4694 : 1998 MNS 4695 : 1998 MNS 4696 : 1998 MNS 4697 : 1998 *MNS 4699 : 1999 MNS 4700 : 1999 MNS 4712 : 1999 MNS 4713 : 1999 MNS 4715 : 1999 MNS 4716 : 1999 MNS 4717 : 2006 MNS 4718 : 2006 MNS 4719 : 2006 MNS 4720 : 2006 MNS 4721 : 2006 MNS 4722 : 1999 MNS 4724 : 2001 MNS 4725 : 1999 MNS 4726 : 1999 MNS 4727 : 1999 MNS 4728 : 1999 MNS 4729 : 1999 MNS 4730 : 1999 MNS 4741 : 1999 MNS 4742 : 1999 MNS 4743 : 1999 MNS 4744 : 1999 MNS 4745 : 1999 MNS 4746 : 1999 MNS 4747 : 1999 MNS 4748 : 1999 MNS 4749 : 1999 MNS 4750 : 1999 MNS 4751 : 1999 * MNS 4753 : 1999 * MNS 4754 : 1999 MNS 4755 : 1999 MNS 4756 : 1999 MNS 4757 : 1999 *MNS 4758 : 1999 MNS 4759 : 2003 MNS 4778 : 1999 MNS 4779 : 1999 MNS 4780 : 1999 MNS 4781 : 1999 MNS 4782 : 1999 MNS 4783 : 1999 MNS 4784 : 1999 5õ 5õ 7õ 4õ 16õ 4õ 16 õ 4õ 4õ 12õ 14 õ 3õ 3õ 3õ 3õ 4õ 3õ 2õ 14 õ 4õ 3õ 6õ 5õ 8õ 4õ 6õ 4õ 4õ 2õ 2õ 6õ 3õ 5õ 5x 33 õ 8õ 28 õ 17 õ 8õ 9õ 32 õ 31 õ 6õ 4õ 4õ 5õ 12 õ 3x 3x 13.100.01 85.010.020.060.100.70 71.80 19.70 91.080 59.060.10 11.060.20 65.060 39.20 65.170 33.260 71.10 MNS 4785 : 1999 MNS 4786 : 1999 MNS 4787 : 1999 MNS 4789 : 1999 MNS 4790 : 1999 MNS 4791 : 2005 MNS 4792 : 1999 MNS 4793 : 1999 MNS 4794 : 1999 MNS 4795 : 1999 MNS 4801 : 1999 MNS 4805 : 1999 MNS 4809 : 1999 MNS 4811 : 1999 MNS 4812 : 1999 MNS 4813 : 1999 MNS 4819 : 1999 MNS 4820 : 1999 MNS 4821 : 1999 MNS 4822 : 1999 MNS 4823 : 1999 MNS 4824 : 1999 MNS 4828 : 1999 MNS 4829 : 1999 MNS 4832 : 1999 MNS 4833 : 1999 MNS 4851 : 1999 MNS 4852 : 1999 MNS 4853 : 1999 MNS 4854 : 1999 MNS 4855 : 1999 MNS 4868 : 1999 MNS 4869 : 1999 MNS 4870 : 2007 MNS 4871 : 1999 MNS 4872 : 1999 MNS 4873 : 1999 MNS 4874 : 2005 MNS 4875 : 2005 MNS 4876 : 1999 MNS 4877-1 : 2001 MNS 4877-2 : 2001 MNS 4878 : 1999 MNS 4879 : 1999 MNS 4880 : 1999 MNS 4900 : 1999 MNS 4901 : 1999 MNS 4903 : 1999 MNS 4904-1:2000 MNS 4905-1:2000 MNS 4907 : 2005 MNS 4908 : 2000 MNS 4909 : 2000 MNS 4910 : 2000 MNS 4911 : 2000 268 3x 3x 3x 2x 2x 4x 2x 2x 2x 2x 12õ 47õ 6õ 4õ 6õ 8õ 5õ 3õ 3õ 3õ 2õ 2õ 2x 6x 5õ 6õ 5õ 26 õ 2õ 5õ 8õ 6õ 6õ 6õ 5õ 5õ 7õ 4õ 4õ 3õ 3õ 5õ 2õ 2õ 4õ 20 õ 3õ 4õ 12 õ 7x 8õ 11 õ 9õ 7õ 18 õ 65.20 11.10 11.30 65.060.100.100.100.120 65.060 79.50 91.120.10 65.20 65.70 13.100.50 01.100.080.020.20 73.40 71.060.100.080.20 65.20 65.10 .99 71.120.30 65.020.01 77.70 13.020.020.120.20 73.060.120.01 77.100.40 71.120.30 11.220 77.20 73.40 73.20 65.20 65.99 71.230 77.20 65.50 91.060 73.060 11.120.27 33.060.10 11.99 73.050 67.020.100.30 91.020.220 11.120.080.100.10 11.99 39.060.120.10 11.100.060.120 27.120.10 11.30 03.30 91.020.20 65.120.99 71.30 11.50 91.260 67.50 67.40 79.70 71.20 67.30 71.040.99 65.060 11.30 03.060.060.10 11.060.040 71.120.140.020.010.120.060.10 11.30 11.180 03.060 85.020.120.120.120.70 71.040 33.120 11.020.99 91.220 65.70 13.160 01.70 13.10 11.120.060.020.160 33.100.20 65.060.020.120.30 11.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4688 : 1998 MNS 4689 : 1998 MNS 4690 : 1998 MNS 4691 : 1998 MNS 4692 : 1998 3õ 5õ 5õ 6õ 3õ 19.080.10 11.120.120.020.050 67.100.

220 11.100.040.020.30 MNS 4991 : 2000 MNS 4992 : 2000 MNS 4993: 2000 MNS 4994 : 2000 MNS 4995 : 2000 MNS 4996: 2000 MNS 4997: 2000 MNS 4998 : 2000 MNS 4999 : 2000 MNS 5000 : 1999 MNS 5002 : 2000 MNS 5003 : 2000 MNS 5004 : 2000 *MNS 5005 : 2000 MNS 5006 : 2000 MNS 5007 : 2007 MNS 5008 : 2005 MNS 5009 : 2005 MNS 5010 : 2001 MNS 5011 : 2003 MNS 5012 : 2001 MNS 5013 : 2003 MNS 5014 : 2003 MNS 5015 : 2001 MNS 5016 : 2001 MNS 5017 : 2001 MNS 5018 : 2000 MNS 5019: 2000 MNS 5020: 2000 MNS 5021 : 2007 MNS 5022 : 2001 MNS 5023 : 2001 MNS 5024 : 2001 MNS 5025 : 2001 MNS 5026 : 2001 MNS 5027 : 2001 MNS 5028 : 2001 8 õ 3 õ 4x 12 õ 3 õ 5x 6x 7x 13õ 20 x 6õ 3 õ 3 õ 3 õ 16x 6õ 6õ 7õ 3õ 24õ 10õ 6õ 5õ 10õ 13õ 6õ 5x 3x 3x 5õ 10õ 10x 6õ 6x 3õ 4õ 2õ 13.20 03.120.220 11.30 17.30 67.100.120.020.30 .130 67.70 71.120.050 03.220 01.120.080 13.080 97.120.100 11.160.13 13.100 13.040.30 13.10 59.50 269 MNS 4967 : 2000 MNS 4968 : 2000 MNS 4969 : 2000 MNS 4970 : 2000 MNS 4971 : 2000 MNS 4972 : 2000 MNS 4978 : 2000 MNS 4979 : 2000 MNS 4980 : 2006 *MNS 4981: 2000 *MNS 4982 : 2000 MNS 4983 : 2005 MNS 4984 : 2005 MNS 4985: 2005 MNS 4987: 2005 MNS 4988 : 2000 MNS 4989 : 2000 MNS 4990 : 2000 4õ 4õ 7õ 4õ 3x 3x 7 õ 5 õ 10 õ 6õ 8 õ 3x 3x 3x 5x 3x 3x 53 õ 01.30 67.30 43.220 67.120.220.99 13.30 03.30 13.220 11.100 13.220 13.020.30 13.30 11.220 11.70 71.120.120.100.220 11.99 11.100.020.010.20 13.30 11.020.020 17.220 11.060.120.020.080.040 67.100 13.30 11.10 65.30 91.140 13.340 35.100 11.020 13.220 65.040.100.120.040.99 13.020 43.30 01.060.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 4912 : 2000 MNS 4913 : 2000 *MNS 4914 : 2000 MNS 4915 : 2000 MNS 4916 : 2000 MNS 4917 : 2000 MNS 4918 : 2000 MNS 4919 : 2000 MNS 4920 : 2000 MNS 4921 : 2000 MNS 4922 : 2000 MNS 4923 : 2000 MNS 4924 : 2000 MNS 4925 : 2000 MNS 4926 : 2000 MNS 4927 : 2000 MNS 4928 : 2000 MNS 4929 : 2000 MNS 4930 : 2000 MNS 4931 : 2000 MNS 4932 : 2000 MNS 4933 : 2000 MNS 4934 : 2002 MNS 4935 : 2000 MNS 4936 : 2000 MNS 4937 : 2000 MNS 4938 : 2000 MNS 4939 : 2000 MNS 4940 : 2000 MNS 4941 : 2000 MNS 4942 : 2000 MNS 4943 : 2000 MNS 4944 : 2000 MNS 4945 : 2000 MNS 4946 : 2005 MNS 4947 : 2000 *MNS 4948 : 2000 MNS 4949 : 2000 MNS 4950 : 2007 MNS 4951 : 2000 MNS 4952 : 2003 MNS 4953 : 2000 MNS 4954 : 2000 MNS 4955 : 2000 MNS 4956 : 2000 MNS 4957 : 2000 MNS 4958 : 2000 MNS 4959 : 2000 MNS 4960 : 2000 MNS 4961 : 2000 MNS 4962 : 2000 MNS 4963 : 2000 MNS 4964 : 2000 MNS 4965 : 2000 MNS 4966 : 2000 8õ 10 õ 2õ 2õ 3õ 4õ 2õ 2õ 3õ 6õ 6õ 5õ 6õ 6x 3õ 3õ 3õ 7õ 4õ 4õ 76 õ 5õ 12 õ 4x 3x 2x 2x 3x 3x 2x 10 õ 5x 5õ 5õ 16 õ 11õ 5õ 9õ 3õ 3õ 3õ 4x 3x 4x 4õ 3õ 8õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 93.01 13.120.020.020 03.20 17.30 13.30 13.060.50 91.080 91.080.01 13.20 33.120.200 11.220.010.20 67.99 67.30 71.01 13.040.060.220 11.10 03.20 01.340.020.30 65.220 11.120.120.70 71.220 11.080.20 11.30 11.30 73.020 43.20 33.30 13.220 11.080.220 43.220.040.100 13.220.99 13.50 67.020 91.30 65.080.70 71.040.120 11.100.99 13.100 67.30 11.20 91.100.20 11.020 33.140 73.99 13.180 13.040.120.160 43.140.100.20 11.180.70 71.160.30 11.220 11.100 43.30 11.70 71.70 71.080.100.01 91.080 73.120.220 11.30 11.120.

120.10 .240 11.100 75.220 11.100 13.100.27 01.120.30 91.10 11.10 11.140.100 13.10 11.10 11.70 13.160.040 11.100 71.120 59.10 67.30 11.30 13.060 73.10 11.240 03.040.160 27.100.160 65.100. 30 13.30 67.100.120 67.060.30 43.160.100 71.100 27.120 65.050 13.100 13.30 67.220 13.080.040.020 11.160 67.100 03.100 27.220 11.30 01.27 17.120.100 13.050 11.020 75.160 71.220.040.040.160 65.120.100.040.140.30 65.160.20 17.040.100 71.120.20 11.100 13.100 MNS 5081 : 2001 MNS 5082 : 2005 MNS 5083 : 2001 MNS 5084 : 2001 MNS 5085 : 2001 MNS 5086 : 2001 MNS 5087 : 2001 MNS 5088 : 2001 MNS 5089 : 2001 MNS 5090 : 2005 MNS 5091 : 2001 MNS 5092 : 2001 MNS 5093 : 2001 MNS 5094 : 2001 MNS 5095: 2001 MNS 5096 : 2001 MNS 5097 : 2007 MNS 5098 : 2001 MNS 5099 : 2001 MNS 5100 : 2001 MNS 5101 : 2001 MNS 5102 : 2001 MNS 5103 : 2001 MNS 5104 : 2001 MNS 5105 : 2001 MNS 5106 : 2001 MNS 5107 : 2001 MNS 5108 : 2001 MNS 5109 : 2001 MNS 5110 : 2001 MNS 5111:2007 MNS 5112:2002 MNS 5113:2002 MNS 5114:2002 MNS 5115:2002 MNS 5116:2002 MNS 5118:2002 MNS 5119:2002 MNS 5120:2002 MNS 5121:2002 MNS 5122:2002 MNS 5123:2006 MNS 5124:2002 MNS 5125:2002 MNS 5126:2002 MNS 5127:2002 MNS 5128:2002 MNS 5129:2002 MNS 5130:2002 MNS 5131:2002 MNS 5132:2002 MNS 5133:2002 MNS 5134:2002 MNS 5135:2002 MNS 5136:2002 270 29õ 29õ 7õ 6õ 9õ 13õ 5õ 4õ 8õ 7õ 12õ 15õ 9õ 5õ 29 2x 5õ 7õ 4õ 4õ 5õ 5õ 4õ 2õ 14õ 4õ 4õ 3õ 3õ 3õ 14õ 3õ 3õ 5õ 6õ 4õ 5õ 5õ 3x 3õ 10õ 5õ 3õ 5õ 3õ 3õ 3õ 4õ 4õ 2õ 9õ 2õ 2õ 2õ 7õ 11.100.120 65.120.10 27.040 25.100.160 65.30 07.100 17.060.30 75.10 07.160.120.220 65.30 67.040.120.01 91.50 13.100 13.100.020 73.080.220 75.120.100.30 13.10 67.100 71.220 65.30 13.10 11.100 71.100 71.100 71.050 91.100.10 67.10 07.30 13.120.30 67.20 17.10 11.60 91.100 25.100 91.10 11.100 71.100 27.30 13.120.100 77.020 11.180 11.220.040.30 91.30 27.100 01.050 67.120 65.060.120.20 67.020 25.10 11.020.220.120.60 91.160.10 11.040.060 43.27 01.10 11.100 17.120.120.30 13.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5029 : 2001 MNS 5030-2 : 2001 MNS 5030-3 : 2001 MNS 5031 : 2001 MNS 5032 : 2001 MNS 5033 : 2001 MNS 5034 : 2001 MNS 5035 : 2001 MNS 5036 : 2001 MNS 5037 : 2001 MNS 5038 : 2001 MNS 5039 : 2005 MNS 5040 : 2005 MNS 5041 : 2001 MNS 5042 : 2006 MNS 5043 : 2001 MNS 5044 : 2003 MNS 5045 : 2001 MNS 5046 : 2001 MNS 5047 : 2001 MNS 5048 : 2001 MNS 5049 : 2001 MNS 5050-1 : 2001 MNS 5050-2 : 2001 MNS 5050-3 : 2001 MNS 5050-4 : 2001 MNS 5050-5 : 2001 MNS 5050-6 : 2001 MNS 5050-7 : 2001 MNS 5051 : 2001 MNS 5052 : 2001 MNS 5053 : 2001 MNS 5054 : 2001 MNS 5055 : 2001 MNS 5060 : 2001 MNS 5061 : 2001 MNS 5062 : 2001 MNS 5063 : 2001 MNS 5064 : 2001 MNS 5065 : 2001 MNS 5066 : 2001 MNS 5067 : 2006 MNS 5068 : 2001 MNS 5069 : 2001 MNS 5070 : 2001 MNS 5071 : 2001 MNS 5072 : 2001 MNS 5073 : 2001 MNS 5074 : 2001 MNS 5075 : 2001 MNS 5076 : 2001 MNS 5077 : 2001 MNS 5078 : 2001 MNS 5079 : 2001 MNS 5080 : 2001 5õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 6õ 5õ 2õ 3õ 3õ 4õ 10õ 3x 10õ 5õ 20 õ 5õ 4x 4õ 7õ 6õ 4õ 4õ 3õ 3õ 3õ 3õ 4õ 12õ 18õ 4õ 6õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 5õ 6õ 3õ 4õ 17õ 8õ 4õ 5õ 5õ 6õ 4õ 5õ 3õ 5õ 15õ 13.10 91.040.

220 11.30 MNS 5214:2002 MNS 5215:2002 MNS 5216:2002 MNS 5217:2003 MNS 5218:2002 MNS 5219:2002 MNS 5220:2002 MNS 5221:2002 MNS 5222:2002 MNS 5223:2002 MNS 5224:2002 MNS 5225:2002 MNS 5226:2002 MNS 5227:2002 MNS 5228:2002 MNS 5229:2002 MNS 5230:2002 MNS 5231:2003 MNS 5232:2003 MNS 5233:2003 MNS 5234:2003 MNS 5235:2003 MNS 5236:2003 MNS 5237:2003 MNS 5238:2003 MNS 5239:2003 MNS 5240:2003 MNS 5241-7 : 2003 MNS 5242 : 2003 MNS 5243 : 2003 MNS 5244 : 2003 MNS 5245 : 2003 MNS 5246 : 2003 MNS 5247 : 2003 6õ 6õ 18õ 3õ 6õ 9õ 5õ 10õ 8õ 6õ 6õ 5õ 5õ 5õ 4õ 6õ 4õ 3õ 30õ 3õ 3õ 3õ 5õ 5õ 5õ 7õ 4õ 15õ 46õ 2õ 2õ 6õ 4õ 3x 01.120.20 01.160.080.220 11.020 61.040.080.140 59.10 07.120.99 03.080 11.10 07.30 13.140 59.120.10 07.080.30 11.120.140 59.20 01.120.080.10 17.220 11.040 03.080.220.20 01.30 13.10 11.100.060 93.220 11.10 91.100.10 271 MNS 5193:2002 MNS 5194:2002 MNS 5195:2002 MNS 5196:2002 MNS 5197:2002 MNS 5198:2002 MNS 5199:2002 MNS 5200:2002 MNS 5201:2002 MNS 5202:2002 MNS 5203:2002 MNS 5204:2002 MNS 5205:2002 MNS 5206:2002 MNS 5207:2002 MNS 5208:2002 MNS 5209:2002 MNS 5210:2002 MNS 5211:2002 MNS 5212:2002 MNS 5213:2002 3õ 2õ 3õ 3õ 3õ 16õ 9õ 9õ 8õ 5õ 49x 6õ 23õ 9õ 12õ 10õ 16õ 3õ 3õ 7õ 8õ 07.100.080.080.20 93.100.160.120.30 11.30 67.220 11.100.220 11.99 13.050 67.100 97.120.30 13.080.140.080.30 71.30 11.100.080 17.070 93.30 13.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5137:2002 MNS 5138:2002 MNS 5140:2002 MNS 5141:2002 MNS 5142:2002 MNS 5143:2002 MNS 5144:2002 MNS 5145:2002 MNS 5146:2002 MNS 5147:2002 MNS 5148:2002 MNS 5149:2002 MNS 5150:2002 MNS 5151:2002 MNS 5152:2002 MNS 5153:2002 MNS 5154:2003 MNS 5155:2002 MNS 5156:2003 MNS 5157:2002 MNS 5158 : 2002 MNS 5159:2002 MNS 5160:2002 MNS 5161-1:2002 MNS 5161-2:2002 MNS 5161-3:2002 MNS 5162:2002 MNS 5163:2002 MNS 5164:2002 MNS 5165:2002 MNS 5166:2002 MNS 5167:2002 MNS 5168:2002 MNS 5169:2002 MNS 5170 : 2002 7õ 4õ 6õ 12õ 16õ 5õ 5õ 3õ 8õ 2õ 6õ 4õ 4õ 3õ 4õ 8õ 4õ 8õ 3õ 11x 2õ 4õ 6õ 5õ 6õ 7õ 6õ 4õ 7õ 2õ 2õ 2õ 3õ 2õ 9x 67.080.10 07.120.080.30 11.100.60 73.10 01.35 03.220 13.180.220 11.30 71.30 11.120.30 03.080.20 03.080.140.060 33.080.30 03.020.170 33.10 07.120.30 13.20 11.040.100 17.140.100.080.220 11.20 67.060 67.30 11.01 67.140.020 67.140 77.120.120.020 11.080.120.020 11.080.120.25 91.020 61.220 11.120.01 59.100.30 MNS 5172:2002 MNS 5173:2002 MNS 5174:2002 MNS 5175:2002 MNS 5176:2002 MNS 5177:2002 MNS 5178:2002 MNS 5179:2002 MNS 5180:2002 MNS 5181:2007 MNS 5182:2002 MNS 5183:2002 MNS 5184:2002 MNS 5185:2002 MNS 5186:2002 MNS 5188:2002 MNS 5189:2002 MNS 5190:2002 MNS 5191:2002 MNS 5192:2002 19õ 7õ 3õ 56õ 6õ 3õ 2õ 2õ 32õ 8õ 6õ 5õ 8x 5õ 6õ 5õ 7õ 6õ 3õ 2õ 91.10 11.30 91.040 13.100.20 67.20 03.10 11.99 91.30 67.30 13.080.30 17.20 71.30 11.120.080.10 33.100.080.100.10 11.040 73.10 67.20 93.140.10 11.10 07.10 11.10 .30 11.120.100.10 67.080 17.30 61.080.220.060 59.100.120.35 71.30 03.220 11.060 33.100.20 67.220.10 07.100.080.100.080.01 11.01 11.220 11.020 11.30 03.20 01.

020.080.20 65.140.30 59.10 67.10 03.180 03.20 79.120.180 03.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5248 : 2007 MNS 5249 : 2003 MNS 5250 : 2003 MNS 5251 : 2003 MNS 5252 : 2003 MNS 5253 : 2003 MNS 5254 : 2003 MNS 5255 : 2005 MNS 5256 : 2003 MNS 5257: 2003 MNS 5258 : 2003 MNS 5259 : 2003 MNS 5260 : 2006 MNS 5261: 2003 MNS 5262 : 2003 MNS 5263 : 2003 MNS 5264 : 2003 MNS 5265 : 2003 MNS 5266 : 2003 MNS 5267 : 2003 MNS 5268 : 2003 MNS 5269 : 2003 MNS 5270 : 2003 MNS 5271 : 2006 MNS 5272 : 2003 MNS 5273-1 : 2003 MNS 5273-2 : 2003 MNS 5273-3 : 2003 MNS 5273-4 : 2003 MNS 5273-5 : 2007 MNS 5274 : 2003 MNS 5275 : 2003 MNS 5276 : 2003 MNS 5277 : 2003 MNS 5278 : 2003 MNS 5279 : 2003 MNS 5280 : 2003 MNS 5281 : 2003 MNS 5282 : 2003 MNS 5283 : 2003 MNS 5284 : 2003 MNS 5285: 2003 MNS 5286: 2003 MNS 5287: 2003 MNS 5288: 2003 MNS 5289: 2003 MNS 5290 2003 MNS 5291 2003 MNS 5292 2003 MNS 5293 2003 MNS 5294 2003 MNS 5295 2003 MNS 5296 : 2003 MNS 5297 : 2003 MNS 5298 : 2003 2õ 2õ 2õ 2õ 10x 4õ 3õ 4õ 5õ 3x 7õ 3õ 13õ 3õ 2õ 4õ 4õ 4õ 3õ 3õ 4õ 3õ 5õ 40õ 4õ 4õ 5õ 3õ 4õ 4õ 3õ 3õ 4õ 2õ 4õ 4õ 2õ 4õ 5õ 8õ 4õ 8õ 7õ 5õ 7õ 7õ 6õ 12õ 34õ 4õ 5õ 4õ 4õ 2õ 4õ 59.30 17.020 11.080.080.30 33.080.040.180 .080 11.20 59.30 33.220.180 03.160.200.080 65.050 55.040.080.160.020 11.20 33.01 17.120.180 03.180 03.060 17.30 33.220 11.10 11.050 67.20 67.10 67.040.020 11.080.080.220 11.040.180 03.060 17.180 03.20 33.140 67.180 03.140.20 03.30 17.140.20 59.180 03.30 03.01 03.20 33.040.180 03.020 67.180 03.080.01 85.080 59.30 33.180 03.220 01.180.180 03.180 03.240 93.040 67.160.20 67.180 03.30 33.20 59.270 67.270 11.160.080.040.180 03.040.220 11.270 67.30 33.180 03.180 03.200 11.140.040.10 67.040.180.220.080 11.040.180 03.30 17.040.160.040. 11.10 33.160.180 03.20 13.01 33.180 03.180 03.180 03.30 MNS 5299 : 2003 MNS 5300 : 2003 MNS 5301 : 2003 MNS 5302 : 2003 MNS 5303 : 2003 MNS 5306 : 2003 MNS 5307 : 2003 MNS 5308 : 2003 MNS 5309 : 2003 MNS 5310 : 2003 MNS 5311 : 2003 MNS 5312 : 2003 MNS 5313 : 2003 MNS 5314 : 2003 MNS 5315-1 : 2003 MNS 5315-2 : 2003 MNS 5315-3 : 2003 MNS 5315-4 : 2003 MNS 5316-1 : 2003 MNS 5316-2 : 2003 MNS 5316-3 : 2003 MNS 5316-4 : 2003 MNS 5317 : 2003 MNS 5318 : 2003 MNS 5319 : 2003 MNS 5320 : 2003 MNS 5321 : 2003 MNS 5322 : 2003 MNS 5323-1 : 2003 MNS 5323-2 : 2003 MNS 5323-3: 2004 MNS 5323-4: 2004 MNS 5323-5: 2004 MNS 5323-6: 2004 MNS 5323-7: 2004 MNS 5323-8: 2004 MNS 5323-9: 2004 MNS 5323-10: 2004 MNS 5323-11: 2004 MNS 5323-12: 2004 MNS 5323-13: 2004 MNS 5323-14: 2004 MNS 5323-15: 2004 MNS 5323-16: 2004 MNS 5323-17: 2004 MNS 5323-18: 2004 MNS 5323-19: 2004 MNS 5323-20: 2004 MNS 5323-21: 2004 MNS 5323-22: 2004 MNS 5323-23: 2004 MNS 5323-24: 2004 MNS 5323-25: 2004 MNS 5323-26: 2004 MNS 5323-27: 2004 272 2õ 3õ 4õ 3õ 13õ 3õ 6õ 4õ 58õ 8õ 19õ 6õ 8õ 8õ 37õ 24õ 48õ 18õ 29õ 21õ 50õ 22õ 6õ 43õ 8õ 4õ 11õ 6õ 21õ 14õ 14õ 21õ 16õ 15õ 14õ 14õ 14õ 13õ 14õ 15õ 12õ 12õ 12õ 13õ 14õ 14õ 13õ 13õ 14õ 12õ 12õ 12õ 12õ 12õ 13õ 59.060 67.020 11.180 03.20 59.020 11.30 33.080 65.20 59.30 59.180 03.20 33.040.10 67.050 67.30 65.10 33.140.100 17.30 33.020 11.020.220.30 33.020 11.30 59.040.040 87.180 03.160.060 17.140.040.160.10 17.040.10 67.220 11.01 33.

180 03.020 11.020 11.100.020 11.60 71.180 03.020 11.020 11.020 11.180 11.020 11.180 03.180 03.100.020 11.020 11.01 43.020 11.020 11.100.040.020 11.100.100.180 03.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.180 03.180 03.020 11.020 11.01 43.60 71.60 71.020 11.040 71.60 71.100.020 11.020 11.020 11.100.020 11.020 11.60 71.60 71.020 11.180 03.180 03.100.60 71.020 11.01 43.020 11.020 11.020 11.020 11.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5323-28: 2004 MNS 5323-29: 2004 MNS 5323-30: 2004 MNS 5323-31: 2004 MNS 5323-32: 2004 MNS 5323-33: 2004 MNS 5323-34: 2004 MNS 5323-35: 2004 MNS 5323-36: 2004 MNS 5323-37: 2004 MNS 5323-38: 2004 MNS 5323-39: 2007 MNS 5323-40: 2007 MNS 5324 : 2003 MNS 5325 : 2003 MNS 5326 : 2003 MNS 5327 : 2003 MNS 5328 : 2003 MNS 5329 : 2003 MNS 5330 : 2003 MNS 5331 : 2003 MNS 5332 : 2003 MNS 5333 : 2003 MNS 5334 : 2003 MNS 5335 : 2003 MNS 5336 : 2003 MNS 5337 : 2003 MNS 5338 : 2003 MNS 5339 : 2003 MNS 5340 : 2003 MNS 5341 : 2003 MNS 5342 : 2003 MNS 5343 : 2003 MNS 5344 : 2003 MNS 5345 : 2003 MNS 5346 : 2003 MNS 5347 : 2003 MNS 5348-1 : 2003 MNS 5348-2 : 2003 MNS 5348-3 : 2003 MNS 5348-4 : 2003 MNS 5348-5 : 2003 MNS 5348-6 : 2003 MNS 5348-7 : 2003 MNS 5348-8 : 2003 MNS 5348-9 : 2003 MNS 5348-10 : 2003 MNS 5348-11 : 2003 MNS 5348-12: 2003 MNS 5348-13 : 2003 MNS 5348-14 : 2003 MNS 5348-15 : 2003 MNS 5348-16 : 2003 MNS 5348-17 : 2003 MNS 5348-18 : 2003 13õ 12õ 13õ 12õ 14õ 10õ 11õ 13õ 13õ 15x 12x 19x 11x 3õ 2õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 3õ 4õ 3õ 2õ 2õ 2õ 1õ 2õ 5õ 5õ 4õ 5õ 7õ 5õ 5õ 6õ 5õ 5õ 5õ 6õ 5õ 5õ 6õ 6õ 6õ 5õ 6õ 5õ 8õ 5õ 6õ 4õ 5õ 4õ 5õ 03.020 11.020 .01 43.020 MNS 5348-52 2003 MNS 5348-53 2003 MNS 5348-54 2003 MNS 5348-55 2003 MNS 5348-56 2003 MNS 5348-57 2003 MNS 5348-58 2003 MNS 5348-59: 2003 MNS 5349-1: 2003 MNS 5349 -2: 2003 MNS 5349-3: 2003 MNS 5349-4: 2003 MNS 5349-5: 2003 MNS 5349-6: 2003 MNS 5349-7: 2003 MNS 5349-8: 2003 MNS 5349-9: 2003 MNS 5349-10: 2003 MNS 5349-11: 2003 MNS 5349-12: 2003 MNS 5349-13: 2003 MNS 5349-14: 2003 5õ 4õ 4õ 4õ 4õ 3õ 4õ 9õ 5õ 4õ 7õ 3õ 3õ 4õ 6õ 4õ 3õ 3õ 3õ 9õ 7õ 4õ 11.01 43.01 11.020 11.060.70 43.020 11.60 71.020 11.020 11.020 11.020 11.100.100.60 71.60 71.020 11.020 11.020 11.020 11.100.020 11.60 71.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.180 03.100.040.100.020 11.020 11.040.020 11.020 11.100.020 11.020 11.60 71.180 03.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.040.040.040.180 03.020 11.020 11.100.01 73.60 71.020 11.70 71.020 11.100.020 273 MNS 5348-19 : 2003 MNS 5348-20 : 2003 MNS 5348-21 : 2003 MNS 5348-22 : 2003 MNS 5348-23 : 2003 MNS 5348-24 : 2003 MNS 5348-25 : 2003 MNS 5348-26 : 2003 MNS 5348-27 : 2003 MNS 5348-28 : 2003 MNS 5348-29 : 2003 MNS 5348-30 : 2003 MNS 5348-31 : 2003 MNS 5348-32 : 2003 MNS 5348-33 : 2003 MNS 5348-34 : 2003 MNS 5348-35 : 2003 MNS 5348-36 : 2003 MNS 5348-37 : 2003 MNS 5348-38 : 2003 MNS 5348-39 : 2003 MNS 5348-40 : 2003 MNS 5348-41 : 2003 MNS 5348-42 : 2003 MNS 5348-43 : 2003 MNS 5348-44 : 2003 MNS 5348-45 : 2003 MNS 5348-46 : 2003 MNS 5348-47 : 2003 MNS 5348-48 : 2003 MNS 5348-49 : 2003 MNS 5348-50 : 2003 MNS 5348-51 2003 4õ 6õ 6õ 6x 5x 4x 3õ 4x 4õ 3x 5x 4õ 4õ 5õ 4õ 4õ 4õ 5õ 4õ 4õ 5õ 5õ 7õ 6õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 8õ 4õ 6õ 11.70 71.020 11.020 11.020 11.020 11.

020 11.020 11.020 11.220 65.020 11.040.020 11.020 11.01 13.20 03.020 11.020 11.020 11.020 11.240 03.99 11.120.020 11.240 03.240 03.020 11.080.020 11.020 11.99 03.020 11.020 11.020 11.080.30 11.20 11.240 03.99 03.020 11.27 91.020 11.30 37.020 11.020 11.020 11.100.15 73.240 03.240 03.01 11.60 03.020 11.020 11.220 13.060.240 03.020 11.080.020 11.020 11.020 11.020 11.020 11.180 01.020 11.240 03.020 11.020 11.020 11.020 33.020 11.020 11.140.100.040.040.020 11.020 11.01 13.020 11.020 11.020 01.020 11.020 11.60 91.020 11.020 11.240 03.020 11.200 33.020 11.240 03.020 11.020.20 33.020 11.240 03.040.240 03.240 .240 03.020 11.020 11.020 11.15 11.020 11.020 11.060.20 MNS 5362: 2004 MNS 5363: 2004 MNS 5364: 2004 MNS 5365: 2004 MNS 5366: 2004 MNS 5367: 2004 MNS 5368: 2004 MNS 5369: 2004 MNS 5370: 2004 MNS 5371: 2004 MNS 5372-1: 2004 MNS 5372-2: 2004 MNS 5372-3: 2004 MNS 5372-4: 2004 MNS 5372-5: 2004 MNS 5372-6: 2004 MNS 5372-7: 2004 MNS 5372-8: 2004 MNS 5372-9: 2004 MNS 5372-10: 2004 MNS 5372-11: 2004 MNS 5372-12: 2004 MNS 5372-13: 2004 MNS 5372-14: 2004 MNS 5372-15: 2004 MNS 5372-16: 2004 MNS 5372-17: 2004 MNS 5372-18: 2004 MNS 5372-19: 2004 MNS 5372-20: 2004 MNS 5373: 2004 MNS 5374: 2004 MNS 5375: 2004 MNS 5376: 2004 MNS 5377: 2004 MNS 5378: 2004 MNS 5379: 2004 MNS 5380-1: 2004 MNS 5380-2: 2004 MNS 5380-3: 2004 MNS 5381-1: 2004 MNS 5381-2: 2004 MNS 5381-3: 2004 MNS 5381-4: 2004 MNS 5381-5: 2004 MNS 5381-6: 2004 MNS 5381-7: 2005 MNS 5381-8: 2005 MNS 5381-9: 2005 MNS 5381-10 : 2005 MNS 5381-11 : 2005 MNS 5381-12 : 2005 MNS 5381-13 : 2005 NS 5382-1: 2004 MNS 5382-2: 2004 274 10õ 5õ 5õ 4õ 5õ 8õ 14õ 4õ 13õ 2õ 11õ 9õ 3õ 3õ 3õ 3õ 7õ 7õ 7õ 7õ 7õ 6õ 6õ 5õ 4õ 8õ 5õ 4õ 4õ 6õ 15õ 8õ 6õ 7õ 14õ 3õ 3õ 4õ 10õ 2õ 6õ 20õ 11õ 14õ 4õ 3õ 4x 5x 18x 8x 5x 7x 3x 5õ 8õ 33.020 11.020 11.020 11.040.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5349-15: 2003 MNS 5349-16: 2003 MNS 5349-17: 2003 MNS 5349-18: 2003 MNS 5349-19: 2003 MNS 5349-20: 2003 MNS 5349-21: 2003 MNS 5349-22: 2003 MNS 5349-23: 2003 MNS 5349-24: 2003 MNS 5349-25: 2003 MNS 5349-26: 2003 MNS 5349-27: 2003 MNS 5349-28: 2003 MNS 5349-29: 2003 MNS 5349-30: 2003 MNS 5349-31: 2003 MNS 5349-32: 2003 MNS 5349-33: 2003 MNS 5349-34: 2003 MNS 5349-35: 2003 MNS 5349-36: 2003 MNS 5349-37: 2003 MNS 5349-38: 2003 MNS 5349-39: 2003 MNS 5349-40: 2003 MNS 5349-41: 2003 MNS 5349-42: 2003 MNS 5349-43: 2003 MNS 5349-44: 2003 MNS 5349-45: 2003 MNS 5349-46: 2003 MNS 5349-47: 2003 MNS 5349-48: 2003 MNS 5349-49: 2003 MNS 5349-50: 2003 MNS 5349-51: 2003 MNS 5349-52: 2003 MNS 5349-53: 2003 MNS 5349-54: 2003 MNS 5349-55: 2003 MNS 5349-56: 2003 MNS 5349-57: 2003 MNS 5350: 2003 MNS 5351: 2004 MNS 5352: 2004 MNS 5353: 2004 MNS 5354: 2004 MNS 5355: 2004 MNS 5356: 2004 MNS 5357: 2004 MNS 5358: 2004 MNS 5359: 2004 MNS 5360: 2004 MNS 5361: 2004 3õ 3õ 3õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 4õ 6õ 3õ 3õ 4õ 2õ 2õ 2õ 2õ 2õ 3õ 2õ 4õ 2õ 3õ 2õ 8õ 5õ 6õ 4õ 3õ 5õ 6õ 2õ 3õ 5õ 20õ 6õ 13õ 6õ 5õ 2õ 3õ 3õ 3õ 10õ 8õ 4õ 5õ 10õ 5õ 5õ 4õ 4õ 6õ 18õ 19õ 11.020 11.020 11.020 11.020 11.240 03.020 11.020 11.020 11.040.140 55.020 11.99 11.020 11.240 03.120.240 03.060.240 03.020 11.020 11.

060 73.30 13.080 11.180 03.220 11.060 73.060.040.020 11.20 13.99 13.100.100.30 43.140.99 71.180 03.99 71.180 03.140.040.180 03.220 11.240 03.020 11.30 .220 11.180 03.020 11.30 01.170 35.180 03.01 03.220 11.180 11.040.220 11.220 11.060 73.20 13.020 11.40 03.240 03.080.220 01.040.060 73.30 17.180 03.020 11.60 11.340.080.340.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5382-3: 2004 MNS 5382-4: 2004 MNS 5382-5: 2004 MNS 5382-6: 2004 MNS 5382-7: 2004 MNS 5382-8: 2004 MNS 5383: 2004 MNS 5384: 2004 MNS 5385: 2004 MNS 5386: 2004 MNS 5387: 2004 MNS 5388: 2004 MNS 5389: 2004 MNS 5390: 2004 MNS 5391: 2004 MNS 5392: 2004 MNS 5393: 2004 MNS 5394: 2004 MNS 5395: 2004 MNS 5396-1: 2004 MNS 5396-2: 2004 MNS 5396-3: 2004 MNS 5396-4: 2004 MNS 5396-5: 2004 MNS 5396-6: 2004 MNS 5396-7: 2004 MNS 5396-8: 2004 MNS 5396-9: 2004 MNS 5396-10: 2004 MNS 5397: 2004 MNS 5398: 2004 MNS 5399-1: 2004 MNS 5399-2: 2004 MNS 5399-3: 2004 MNS 5399-4: 2004 MNS 5399-5: 2004 MNS 5400: 2004 MNS 5401: 2004 MNS 5402 : 2004 MNS 5403 : 2004 MNS 5404 : 2004 MNS 5405 : 2004 MNS 5406 : 2004 MNS 5407: 2004 MNS 5408 : 2004 MNS 5409 : 2004 MNS 5410: 2004 MNS 5411: 2004 MNS 5412: 2004 MNS 5413: 2004 MNS 5414: 2004 MNS 5415: 2004 MNS 5416: 2004 MNS 5417: 2004 MNS 5418: 2004 5õ 6õ 4õ 3õ 7õ 6õ 11õ 6õ 4õ 46õ 4õ 4õ 4õ 3õ 12õ 2õ 2õ 6õ 4õ 18õ 10õ 9õ 8õ 12õ 8õ 9õ 8õ 9õ 8õ 6õ 8õ 5õ 8õ 9õ 8õ 8õ 8õ 21õ 10x 3x 9x 3x 11x 8õ 6x 4x 4õ 4õ 6õ 2õ 5õ 22õ 9õ 6õ 9õ 03.020 11.40 03.70 71.060 79.30 17.120.200 67.040 91.220 11.240 67.70 71.220 71.020 11.100.220 11.020 11.10 11.70 71.020.180 03.120.040.100.100.280 59.220 11.70 17.180 03.080.040.70 71.10 67.40 MNS 5419: 2004 MNS 5420-1: 2004 MNS 5420-2: 2004 MNS 5420-3: 2004 MNS 5420-4: 2004 MNS 5420-5: 2004 MNS 5420-6: 2004 MNS 5420-7: 2004 MNS 5420-8: 2004 MNS 5420-9: 2004 MNS 5420-10: 2004 MNS 5420-11: 2004 MNS 5420-12: 2004 MNS 5420-13: 2004 MNS 5420-14: 2004 MNS 5420-15: 2004 MNS 5420-16: 2004 MNS 5420-17: 2004 MNS 5420-18: 2004 MNS 5420-19: 2004 MNS 5420-20: 2004 MNS 5421: 2004 MNS 5422: 2005 MNS 5423 : 2005 MNS 5424 : 2005 MNS 5425 : 2005 MNS 5426 : 2005 MNS 5427 : 2005 MNS 5428 : 2005 MNS 5429 : 2005 MNS 5430 : 2005 MNS 5431 : 2005 MNS 5432 : 2005 MNS 5433 : 2005 MNS 5434 : 2005 MNS 5435 : 2005 MNS 5436 : 2005 MNS 5437 : 2005 MNS 5438 : 2005 MNS 5439 : 2005 MNS 5440 : 2005 MNS 5441 : 2005 MNS 5442 : 2005 MNS 5443 : 2005 MNS 5444 : 2005 MNS 5445 : 2005 MNS 5446 : 2005 MNS 5447 : 2005 MNS 5448 : 2005 MNS 5449 : 2005 MNS 5450 : 2005 MNS 5451 : 2005 MNS 5452 : 2005 MNS 5453 : 2005 MNS 5454 : 2005 275 11õ 30õ 22õ 24õ 24õ 43õ 31õ 56õ 38õ 30õ 28õ 40õ 46õ 121õ 88õ 83õ 99õ 57õ 35õ 61õ 71õ 30õ 3x 6x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 10x 7x 5x 11x 5x 01.10 13.220 11.180 03.240 03.180 03.180 03.140.240 03.180 03.60 17.220 11.220 11.180 03.220 11.020 11.060 03.20 59.220 11.30 17.30 17.110 73.140.240 03.100.020 33.140.20 11.080.30 03.050 79.180 03.220 11.70 71.220 11.120.080 91.180 03.060 67.100.060 71.180.060 73.240 03.220 11.100.080 91.180 03.220.220 11.10 11.220 11.020 11.180 03.220 65.180 03.

100 11.20 67.01 11.100 11.100 11.020 11.220 11.100 11.30 11.99 73.220 11.220 11.170 33.30 33.100 11.060 33.100 11.30 33.060.060.220 11.100 11.020 11.100 11.220 11.120.220.170 33.020 11.100 11.99 67.10 11.99 33.020 11.220 11.100.020 11.220 11.220 11.30 33.10 11.220 11.220 11.040.220 11.100 11.040.040 17.100 11.220 11.100 11.100 11.220 11.220 11.040.140.140.280 67.35 33.120 97.080 71.100 11.100 11.15 03.100 11.01 MNS 5481-1 : 2005 MNS 5481-2 : 2005 MNS 5481-3 : 2005 MNS 5481-4 : 2005 MNS 5481-5: 2005 MNS 5481-6 : 2005 MNS 5481-7 : 2005 MNS 5482 : 2005 MNS 5483 : 2005 MNS 5484 : 2005 MNS 5485 : 2007 MNS 5486 : 2005 MNS 5487 : 2005 MNS 5488 : 2005 MNS 5489 : 2005 MNS 5490 : 2005 MNS 5491 : 2005 MNS 5492 : 2005 MNS 5493 : 2005 MNS 5494 : 2005 MNS 5495 : 2005 MNS 5496 : 2005 MNS 5497 : 2005 MNS 5498 : 2005 MNS 5499 : 2005 MNS 5500 : 2005 MNS 5501 : 2005 MNS 5502 : 2005 MNS 5503 : 2005 MNS 5504 : 2005 MNS 5505 : 2005 MNS 5506 : 2005 MNS 5507 : 2005 MNS 5508 : 2005 MNS 5509 : 2005 MNS 5510 : 2005 MNS 5511 : 2005 MNS 5512 : 2005 MNS 5513 : 2005 MNS 5514 : 2005 MNS 5515 : 2005 MNS 5516 : 2005 MNS 5517 : 2005 MNS 5518 : 2005 MNS 5519 : 2005 MNS 5520 : 2005 MNS 5521 : 2005 MNS 5522 : 2005 MNS 5523 : 2005 MNS 5524 : 2005 MNS 5525 : 2005 MNS 5526 : 2005 MNS 5527 : 2005 MNS 5528 : 2005 MNS 5529 : 2005 276 5x 9x 7x 5x 5x 3x 4x 4x 5x 6x 5x 4x 3x 9x 4x 5x 4x 4x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 2x 2x 3x 3x 4x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 3x 6x 4x 3x 4x 7x 9x 21x 3x 7x 7x 7x 7x 11.100 27.100 13.100 11.100.220 11.270 01.080.220 11.060 33.100 11.220 11.220 11.30 65.220 11.040.100 11.100.220 11.20 33.080.170 33.020 11.20 03.300 59.30 33.040.040.120.220 73.100 11.10 11.20 33.70 11.220 11.70 71.100 11.220 11.060.99 91.040.220 13.300 13.020 11.270 43.100 11.220 11.220 11.120.060.220 11.020 11.220 11.10 67.160.30 27.220 11.120 33.100 11.080.100 11.100 11.060.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5455-1 : 2005 MNS 5455-2 : 2005 MNS 5456-1 : 2005 MNS 5456-2 : 2005 MNS 5456-3 : 2005 MNS 5456-4: 2005 MNS 5456-5 : 2005 MNS 5456-6 : 2005 MNS 5456-7 : 2005 MNS 5456-8 : 2005 MNS 5456-9 : 2005 MNS 5456-10 : 2005 MNS 5456-11 : 2005 MNS 5456-12 : 2005 MNS 5456-13 : 2005 MNS 5456-14 : 2005 MNS 5456-15 : 2005 MNS 5456-16 : 2005 MNS 5456-17 : 2005 MNS 5456-18 : 2005 MNS 5456-19 : 2005 MNS 5456-20 : 2005 MNS 5456-21 : 2005 MNS 5456-22 : 2005 MNS 5456-23 : 2005 MNS 5456-24 : 2005 MNS 5456-25 : 2005 MNS 5456-26 : 2005 MNS 5457 : 2005 MNS 5458 : 2005 MNS 5459 : 2005 MNS 5460: 2005 MNS 5461: 2005 MNS 5462: 2005 MNS 5463: 2005 MNS 5464: 2005 MNS 5465: 2005 MNS 5466: 2005 MNS 5467: 2005 MNS 5468: 2005 MNS 5469: 2005 MNS 5470: 2005 MNS 5471: 2005 MNS 5472-1: 2005 MNS 5472-2 : 2005 MNS 5472-3: 2005 MNS 5472-4 : 2005 MNS 5473 : 2005 MNS 5474 : 2005 MNS 5475 : 2005 MNS 5476 : 2005 MNS 5477 : 2005 MNS 5478 : 2005 MNS 5479 : 2005 MNS 5480 : 2005 15x 11x 11x 13x 10x 5x 11x 5x 12x 3x 9x 9x 12x 15x 11x 17x 9x 13x 16x 6x 4x 8x 3x 6x 4x 2x 2x 5x 6x 6x 4x 3x 3x 3x 3x 3x 10x 7x 20x 8x 9x 17x 8x 12x 15x 12x 8x 15x 3x 8x 5x 7x 3x 6x 6x 11.100 11.120.100.99 .100 11.020 11.10 11.100 11.220 11.

10 11.120.10 11.20 71.10 11.220 11.10 11.100.100.140.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5530 : 2005 MNS 5531: 2005 MNS 5532 : 2005 MNS 5533 : 2005 MNS 5534: 2005 MNS 5535 : 2005 MNS 5536 : 2005 MNS 5537 : 2005 MNS 5538 : 2005 MNS 5539 : 2005 MNS 5540 : 2005 MNS 5541-1 : 2005 MNS 5541-2 : 2005 MNS 5541-3: 2005 MNS 5541-4 : 2005 MNS 5542 : 2005 MNS 5543 : 2005 MNS 5544: 2005 MNS 5545 : 2005 MNS 5546 : 2005 MNS 5547 : 2005 MNS 5548 : 2005 MNS 5549 : 2005 MNS 5550 : 2005 MNS 5551 : 2005 MNS 5552 : 2005 MNS 5553-1 : 2005 MNS 5553-3 : 2005 MNS 5553-4 : 2005 MNS 5553-5 : 2005 MNS 5553-6 : 2005 MNS 5554 : 2005 MNS 5555 : 2005 MNS 5556 : 2005 MNS 5557 : 2005 MNS 5558 : 2005 MNS 5559 : 2005 MNS 5560 : 2005 MNS 5561 : 2005 MNS 5562 : 2005 MNS 5563 : 2005 MNS 5564 : 2005 MNS 5565 : 2005 MNS 5566 : 2005 MNS 5567 : 2006 MNS 5568 : 2005 MNS 5569 : 2005 MNS 5570 : 2005 MNS 5571 : 2005 MNS 5572 : 2005 MNS 5573 : 2005 MNS 5574 : 2005 MNS 5575 : 2005 MNS 5576 : 2005 MNS 5577 : 2005 9x 2x 9x 18x 8x 5x 6x 10x 24x 5x 4x 2x 5x 4x 4x 7x 5x 11x 7x 4x 4x 12x 4x 4x 4x 4x 8x 3x 3x 5x 4x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 5x 5x 7x 9x 8x 37x 15x 6x 24x 9x 2x 2x 3x 4x 11.120.100.30 33.100.020.100.220 11.10 11.020 11.080.40 11.100.10 11.10 11.30 17.020 11.40 01.99 17.100.080.30 17.040.100.020 .10 11.220 11.060.220 11.180.100.35 71.040.10 11.140 33.120.080.100.140.100.080.30 11.10 11.050 67.170 33.020 67.50 71.01 17.140.020 03.220 13.170 33.040.020 11.240 03.220 11.01 73.140.10 11.30 11.180 03.080 35.100.120.020 11.050.040 59.10 11.100.20 33.120.30 11.060.140.10 11.30 11.010.050 35.10 11.10 11.30 03.170 33.01 91.10 11.10 33.220 03.120.10 11.040 91.10 33.100.10 11.100.100.170 33.020 59.50 11.99 55.240 03.70 71.120.100.040.100.100.240 03.120.100.10 11.240 79.100.40 01.100.100.220 59.140.30 11.100.220 11.220 11.10 11.40 01.30 59.170 33.040 01.25 11.220.30 11.01 67.100.30 13.200 35.120.30 13.70 55.100.040.10 11.30 55.220 11.100.120.100.080 55.35 71.10 11.100.10 11.30 27.10 11.240 03.080.140.10 11.40 01.10 23.100.10 11.100.020 11.240 03.040 01.10 11.060.20 11.70 MNS 5578 : 2005 MNS 5579 : 2005 MNS 5580 : 2005 MNS 5581 : 2005 MNS 5582 : 2006 MNS 5583 : 2006 MNS 5584 : 2006 MNS 5585 : 2006 MNS 5586 : 2006 MNS 5587 : 2006 MNS 5588 : 2006 MNS 5589 : 2006 MNS 5590 : 2006 MNS 5591-1 : 2006 MNS 5591-2 : 2006 MNS 5592-1 : 2006 MNS 5592-2 : 2006 MNS 5593 : 2006 MNS 5594 : 2006 MNS 5595 : 2006 MNS 5596 : 2006 MNS 5597 : 2006 MNS 5598 : 2006 MNS 5599-1 : 2006 MNS 5599-2 : 2006 MNS 5599-3 : 2006 MNS 5599-4 : 2006 MNS 5599-5 : 2006 MNS 5599-6 : 2006 MNS 5599-7 : 2006 MNS 5599-8 : 2006 MNS 5599-9 : 2006 MNS 5599-10 : 2006 MNS 5599-11 : 2006 MNS 5599-12 : 2006 MNS 5599-13 : 2006 MNS 5599-14 : 2006 MNS 5599-15 : 2006 MNS 5599-16 : 2006 MNS 5599-17: 2006 MNS 5599-18 : 2006 MNS 5599-19 : 2006 MNS 5599-20 : 2006 MNS 5599-21 : 2006 MNS 5599-22 : 2006 MNS 5599-23 : 2006 MNS 5599-24 : 2006 MNS 5599-25 : 2006 MNS 5600:2003 MNS 5601-1 : 2006 MNS 5601-2-1 : 2006 MNS 5601-2-2 : 2006 MNS 5601-2-3 : 2006 MNS 5601-3 : 2006 MNS 5601-4-1 : 2006 277 4x 4x 13x 22x 4x 4x 5x 4x 4x 4x 7x 3x 3x 8x 5x 10x 15x 14x 7x 8x 10x 4x 3x 3x 4x 3x 4x 3x 3x 4x 3x 4x 3x 4x 4x 3x 4x 4x 3x 4x 3x 4x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 3õ 11x 3x 5x 3x 2x 2x 71.10 13.100.100.

100.60 13.040.340.040.20 33.060.100.040 73.020 11.040.040.020 11.30 01.020 11.340.340.30 03.020 11.160 MNS 5643 : 2006 MNS 5644 : 2006 MNS 5645 : 2006 MNS 5646 : 2006 MNS 5647 : 2006 MNS 5648 : 2006 MNS 5649 : 2006 MNS 5650-1 : 2006 MNS 5650-2 : 2006 MNS 5650-3 : 2006 MNS 5651 : 2006 MNS 5652: 2006 MNS 5653 : 2006 MNS 5654 : 2006 MNS 5655 : 2006 MNS 5656 : 2006 MNS 5657 : 2006 MNS 5658 : 2006 MNS 5659 : 2006 MNS 5660 : 2006 MNS 5661 : 2006 MNS 5662 : 2006 MNS 5663-1 : 2006 MNS 5663-2 : 2006 MNS 5663-3 : 2006 MNS 5663-4 : 2006 MNS 5663-5 : 2006 MNS 5663-6: 2006 MNS 5663-7 : 2006 MNS 5663-8 : 2006 MNS 5663-9 : 2006 MNS 5664 : 2006 MNS 5665-1 : 2006 MNS 5665-2 : 2006 MNS 5665-3 : 2006 MNS 5665-4 : 2006 MNS 5665-5 : 2006 MNS 5665-6: 2006 MNS 5665-7 : 2006 MNS 5665-8 : 2006 MNS 5665-9 : 2006 MNS 5666 : 2006 MNS 5667 : 2006 MNS 5668 : 2006 MNS 5669 : 2006 MNS 5670 : 2006 MNS 5671 : 2006 MNS 5672 : 2006 MNS 5673 : 2006 MNS 5674 : 2006 MNS 5675 : 2006 MNS 5676 : 2006 MNS 5677 : 2006 MNS 5678 : 2006 MNS 5679 : 2006 278 21x 31x 6x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 4x 5x 3x 3x 3x 4x 3x 3x 3x 3x 44x 3x 3x 8x 10x 3x 29x 4x 7x 5x 6x 2x 7x 7x 6x 5x 6x 7x 6x 7x 5x 7x 6x 2x 11x 3x 3x 3x 4x 4x 2x 2x 9x 5x 6x 3x 27.040 75.020 11.020 11.220 65.10 11.080.020 11.020 65.280 13.30 13.280 03.020 11.100.020.30 01.220 11.020 11.01 55.020 11.080.340.020 01.20 73.140.30 91.020 11.10 59.01 43.220 73.140.040.20 13.100.99 11.040.020 11.99 11.060.220 11.20 77.140.040.080.040 73.100 91.100 91.30 11.140.30 43.060 17.040 .020 11.020 11.180.30 27.20 17.060 91.30 11.20 01.020 11.020 11.20 13.040.020 67.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5601-4-2 : 2006 MNS 5601-5-1 : 2006 MNS 5601-5-2 : 2006 MNS 5601-5-3 : 2006 MNS 5601-6-1 : 2006 MNS 5601-6-2 : 2006 MNS 5601-7: 2006 MNS 5601-8-1: 2006 MNS 5601-8-2 : 2006 MNS 5601-9 : 2006 MNS 5601-10 : 2006 MNS 5602-1 : 2006 MNS 5602-2 : 2006 MNS 5603 : 2006 MNS 5604 : 2006 MNS 5605 : 2006 MNS 5606-1 : 2006 MNS 5607 : 2006 MNS 5608 : 2006 MNS 5609 : 2006 MNS 5610 : 2006 MNS 5611 : 2006 MNS 5612 : 2006 MNS 5613 : 2006 MNS 5614 : 2006 MNS 5615 : 2006 MNS 5616 : 2006 MNS 5617 : 2006 MNS 5618 : 2006 MNS 5619-1 : 2006 MNS 5620 : 2006 MNS 5621 : 2006 MNS 5622 : 2006 MNS 5623 : 2006 MNS 5624 : 2006 MNS 5625 : 2006 MNS 5626 : 2006 MNS 5627 : 2006 MNS 5628 : 2006 MNS 5629 : 2006 MNS 5630 : 2006 MNS 5631 : 2006 MNS 5632 : 2006 MNS 5633 : 2006 MNS 5634 : 2006 MNS 5635 : 2006 MNS 5636 : 2006 MNS 5638 : 2006 MNS 5639 : 2006 MNS 5640 : 2006 MNS 5641-0 : 2006 MNS 5641-1 : 2006 MNS 5641-2 : 2006 MNS 5641-3 : 2006 MNS 5642 : 2006 2x 3x 3x 2x 2x 3x 4x 3x 3x 3x 4x 3x 3x 15x 5x 9x 7x 3x 5x 8x 5x 5x 9x 8x 20x 4x 5x 8x 9x 4x 10x 5x 9x 4x 4x 3x 5x 2x 4x 2x 3x 4x 3x 11x 18x 5x 5x 21x 22x 11x 2x 6x 34x 47x 9x 11.30 17.080.020 11.99 77.140.080.30 13.020 11.280 13.100 29.99 97.080.30 13.020 03.020 11.080.30 97.160.020 11.200 75.020 11.30 91.10 11.080.99 55.220 11.20 93.020 11.020 11.280 13.99 77.20 13.30 93.220 11.20 93.220.020 13.01 43.70 13.220 11.040.020 11.020 11.280 13.240.140.080 11.040.280 13.99 77.020 11.280 13.30 01.020 11.220 11.140.195 03.280 13.220 11.220 11.30 01.060.020 11.340.020 11.20 13.180.220 11.020 11.

120.10 11.120.080 67.120.10 11.10 79.10 279 MNS 5726-2 : 2007 MNS 5727-1 : 2007 MNS 5727-2 : 2007 MNS 5727-3 : 2007 MNS 5727-4 : 2007 MNS 5727-5 : 2007 MNS 5728-1 : 2007 MNS 5728-2 : 2007 MNS 5728-3 : 2007 MNS 5728-4 : 2007 MNS 5728-5 : 2007 MNS 5728-6 : 2007 MNS 5728-7 : 2007 MNS 5728-8 : 2007 MNS 5728-9: 2007 MNS 5728-10 : 2007 MNS 5729-1 : 2007 MNS 5729-2 : 2007 MNS 5729-3 : 2007 MNS 5729-4 : 2007 MNS 5729-5 : 2007 MNS 5730-1 : 2007 MNS 5730-2 : 2007 MNS 5730-3 : 2007 MNS 5730-4 : 2007 MNS 5731 : 2007 MNS 5732 : 2007 MNS 5733 : 2007 MNS 5734 : 2007 MNS 5735 : 2007 MNS 5736 : 2007 MNS 5737: 2007 MNS 5738 : 2007 MNS 5739 : 2007 MNS 5740 : 2007 MNS 5741 : 2007 MNS 5742 : 2007 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 6x 4x 4x 3x 4x 3x 4x 8x 6x 6x 19x 25x 6x 14x 5x 7x 22x MNS 5743 : 2007 MNS 5744 : 2007 MNS 5745 : 2007 MNS 5746 : 2007 MNS 5747-1 : 2007 MNS 5747-2 : 2007 MNS 5747-3 : 2007 MNS 5748: 2007 MNS 5749 : 2007 MNS 5750 : 2007 MNS 5751 : 2007 MNS 5752 : 2007 MNS 5753 : 2007 MNS 5754 : 2007 MNS 5755 : 2007 MNS 5756-0 : 2007 MNS 5756-1 : 2007 5x 5x 4x 23x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 14x 4x 4x 7x 4x 2x 3x 11.220 11.100.120.67 07.100.040 01.100.10 11.100.020 35.060 67.10 11.100.99 59.100.220 11.10 35.220 11.220 11.020 11.10 11.100.100.10 93.120.220 11.10 11.120.10 11.10 11.70 67.080.100.60 33.100.10 33.10 11.100.020 11.220 11.120.020 11.040 33.10 11.100.10 11.10 11.220 11.220 11.30 67.040 33.40 03.120.120.120.10 11.060 33.99 71.100.100.20 59.10 11.10 11.99 11.060 01.10 11.020 79.060.020 11.30 11.020 11.10 11.080.120.100.020 11.70 73.10 11.100.040 91.10 11.120.100.270 67.020 71.10 11.220 11.30 93.060.270 75.10 55.10 11.10 11.10 11.70 71.10 11.99 11.100.100.120.30 67.100.100.100.220 11.20 .120.080.30 01.10 11.10 33.220 11.020 03.080.10 11.100.200 11.020 11.120.10 11.10 11.10 11.10 11.080.100.060 67.10 11.080.30 11.040 01.220 11.220 11.220 11.020 11.10 11.040.140.040.100.020 11.10 11.100.120.100.220 11.10 11.100.10 11.200 33.100.040.100.10 11.100.270 67.080.100.99 73.10 11.100.10 11.99 67.050.120.10 11.10 11.080.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5680 : 2006 MNS 5681 : 2006 MNS 5682 : 2006 MNS 5683 : 2006 MNS 5684 : 2006 MNS 5685 : 2006 MNS 5686 : 2006 MNS 5687 : 2006 MNS 5688 : 2006 MNS 5689 : 2006 MNS 5690 : 2006 MNS 5691 : 2006 MNS 5692 : 2006 MNS 5693 : 2006 MNS 5694 : 2006 MNS 5695 : 2006 MNS 5696 : 2006 MNS 5697 : 2006 MNS 5698-1 : 2006 MNS 5698-2: 2006 MNS 5700 : 2006 MNS 5701 : 2007 MNS 5702 : 2007 MNS 5703 : 2007 MNS 5704 : 2007 MNS 5705 : 2007 MNS 5706 : 2007 MNS 5707 : 2007 MNS 5708 : 2007 MNS 5709 : 2007 MNS 5710 : 2007 MNS 5711 : 2007 MNS 5712 : 2007 MNS 5713 : 2007 MNS 5714 : 2007 MNS 5715 : 2007 MNS 5716 : 2007 MNS 5717: 2007 MNS 5718 : 2007 MNS 5719-1 : 2007 MNS 5719-2 : 2007 MNS 5719-3 : 2007 MNS 5719-4 : 2007 MNS 5720 : 2007 MNS 5721-1 : 2007 MNS 5721-2 : 2007 MNS 5721-3: 2007 MNS 5721-4 : 2007 MNS 5722 : 2007 MNS 5723 : 2007 MNS 5724-1 : 2007 MNS 5724-2 : 2007 MNS 5724-3 : 2007 MNS 5725 : 2007 MNS 5726-1 : 2007 3x 7x 15x 8x 8x 44x 6x 4x 4x 3x 3x 6x 6x 5x 21x 7x 7x 6x 14x 32x 16x 4x 4x 4x 4x 6x 5x 5x 5x 5x 4x 45x 5x 14x 4x 4x 3x 3x 8x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 73.120.120.

10 11.100.080.30 11.020.20 59.080.080.080.10 67.160.70 71.080.240.30 65.020.99 MNS (ISO) 128-23 : 2004 12õ 01.120.080.30 65.140.080.10 MNS 5767-5: 2007 MNS 5767-7: 2007 MNS 5767-8: 2007 MNS 5767-9: 2007 MNS 5767-10: 2007 MNS 5768: 2007 MNS 5769: 2007 MNS 5770 :2007 MNS 5771 :2007 MNS 5772 :2007 MNS 5773 :2007 MNS 5774 :2007 MNS 5775 :2007 MNS 5776 :2007 MNS 5777 :2007 MNS 5778 :2007 MNS 5779 :2007 MNS 5780 : 2007 MNS 5781 : 2007 MNS 5782 : 2007 MNS 5783 : 2007 MNS 5784 : 2007 MNS 5785 : 2007 MNS 5786 : 2007 MNS 5787 : 2007 MNS 5788 : 2007 MNS 5789 : 2007 MNS 5790 : 2007 MNS 5791 : 2007 MNS 5792 : 2007 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 15x 12x 12x 68x 4x 7x 7x 7x 4x 3x 3x 2x 3x 4x 4x 3x 4x 4x 4x 5x 7x 3x 11.100.120.20 75.10 59.10 13.70 03.99 71.080.10 11.50 MNS (ISO) 78-4 : 2000 7õ 71.080.120 35.10 11.30 71.20 59.30 91.120.040.120.30 65.60 91.020.50 13.10 11.020.10 11.30 65.160 91.10 11.220 11.30 65.020 11.100.060 MNS (ISO) 78-2 : 2000 21 õ 71.100.99 71.10 11.99 MNS (ISO) 128-21 : 2004 11õ 01.20 59.10 67.220 65.01 11.20 59.120.060.100.01 59.20 59.120.080.20 59.020.060 MNS (ISO) 31-3 : 2002 18õ 01.060.060 MNS (ISO) 31-10 : 2002 25õ 01.120.080.40 MNS (ISO) 78-3 : 2000 10õ 71.080.99 75.30 67.120.01 Á.99 71.30 MNS (ISO) 128-22 : 2004 9õ 01.060.30 MNS (ISO) 31-0 : 2002 29õ 01.100.080.30 11.100.020.30 11.10 11.120.10 13.120.10 11.30 65.100.080.10 11.060.120.120.120.140.30 65.120.040.40 MNS (ISO) 17 : 1999 6õ 03.100.020.220 11.30 MNS (ISO) 4 : 2003 12õ 01.99 11.70 01.170 11.30 MNS (ISO) 3 : 1999 4õ 03.30 65.060 MNS (ISO) 31-9 : 2002 21õ 01.10 11.10 13.30 65.040.140.080.020.220 11.080.170 33.10 43.080.10 71.040.20 59.060 33.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS 5756-2 : 2007 MNS 5756-3 : 2007 MNS 5756-4 : 2007 MNS 5757-0 : 2007 MNS 5757-1 : 2007 MNS 5757-2 : 2007 MNS 5757-3 : 2007 MNS 5757-4 : 2007 MNS 5757-5: 2007 MNS 5757-6 : 2007 MNS 5757-7 : 2007 MNS 5757-8 : 2007 MNS 5758 : 2007 MNS 5760 : 2007 MNS 5761: 2007 MNS 5762: 2007 MNS 5763: 2007 MNS 5764: 2007 MNS 5765: 2007 MNS 5766: 2007 MNS 5767-1: 2007 MNS 5767-2: 2007 MNS 5767-3: 2007 MNS 5767-4: 2007 4x 3x 3x 6x 2x 2x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 14x 3x 23x 7x 4x 4x 6x 6x 6x 6x 59.30 59.20 59.140.20 97.50 MNS (ISO) 128-1 : 2005 9x 01.080.01 MNS (ISO) 128-20 : 2003 9õ 01.100.020.20 59.99 . ¯íäýñíèé áîëãîñîí Îëîí Óëñûí Ñòàíäàðò (MNS ISO) MNS (ISO) 1 : 2006 2õ 17.20 59.080.060 MNS (ISO) 31-7: 2002 11õ 01.120.080.20 59.99 MNS 5793 : 2007 MNS 5794 : 2007 MNS 5795 : 2007 MNS 5796 : 2007 MNS 5797 : 2007 MNS 5799 : 2007 MNS 5800 : 2007 MNS 5801 : 2007 MNS 5802 : 2007 MNS 5803 : 2007 MNS 5804 : 2007 MNS 5805 : 2007 MNS 5806 : 2007 MNS 5807 : 2007 MNS 5808 : 2007 MNS 5809:2007 MNS 5810:2007 MNS 5811:2007 MNS 5812:2007 MNS 5813:2007 MNS 5814:2007 MNS 5815:2007 MNS 5816:2007 MNS 5817:2007 MNS 5818:2007 MNS 5819:2007 MNS 5820:2007 MNS 5821:2007 MNS 5822:2007 10x 3x 5x 7x 12x 5x 12x 11x 31x 2x 5X 3x 3x 5x 5X 3x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 4x 4x 3x 2x 3x 4x 71.080.120.060 MNS (ISO) 31-5: 2005 27õ 01.30 65.120.060.30 65.120.020.080.120.080.100.20 01.30 59.20 67.30 65.080.20 59.99 01.10 67.160.99 71.020.99 MNS (ISO) 128-24 : 2004 14õ 01.080.040.99 11.020.060 MNS (ISO) 31-4 : 2002 14õ 01.10 11.020.99 MNS (ISO) 128-30 : 2004 MNS (ISO) 128-34 : 2005 MNS (ISO) 128-40 : 2004 280 12õ 13õ 6õ 01.060 MNS (ISO) 31-12 : 2002 6õ 01.080.080.120.100.060 MNS (ISO) 31-1 : 2002 11õ 01.

40 25.140.120.10 55.060.20 71.080.100.10 67.020 35.20 71.060.20 67.20 01.40 27.67 01.30 77.30 77.30 01.60 17.040.100.01 01.040 73.040.10 65.10 .10 03.200.280 17.50 73.59 59.040.040 77.080.20 71.080.120.080.040 43.20 67.120.040 73.10 67.180.040 73.060.10 01.120.30 73.01 19.040 01.060 01.99 73.01 67.100.020 35.20 73.10 67.040.20 73.100.080.040.100.020 77.080.060.50 73.040 43.35 01.27 71.79 65.30 65.040 01.020 35.140.120.10 01.100.040 13.100.100.100.120.60 71.060 67.20 01.120.020 35.01 67.120.71 01.040.100.99 01.30 77.10 67.20 01.100.20 71.140.040.60 55.01 77.30 77.080.040.35 35.100.060.120.10 77.100.30 MNS (ISO) 1190-2 : 2006 MNS (ISO) 1342 : 2004 MNS (ISO) 1393: 2002 MNS (ISO) 1394 : 2002 MNS (ISO) 1442 : 2003 MNS (ISO) 1446 : 2000 MNS (ISO) 1572 : 2000 MNS (ISO) 1573 : 2000 MNS (ISO) 1660 : 2005 MNS (ISO) 1673: 2002 MNS (ISO) 1735 : 2000 MNS (ISO) 1740 : 2000 MNS (ISO) 1811-1 : 2005 MNS (ISO) 1811-2 : 2005 MNS (ISO) 1841-1 : 2000 MNS (ISO) 1841-2 : 2000 MNS (ISO) 1842 : 2000 MNS (ISO) 1920-7 : 2006 MNS (ISO) 1953 : 2001 MNS (ISO) 1956-1 : 2000 MNS (ISO) 1956-2 : 2000 *MNS (ISO) 1969 : 2000 MNS (ISO) 1988 : 2001 MNS (ISO) 1991-1 : 2000 MNS (ISO) 1991-2 : 2000 MNS (ISO) 2049 : 2000 *MNS (ISO) 2076 : 2000 *MNS (ISO) 2078 : 2000 MNS (ISO) 2162-1 : 2006 MNS (ISO) 2162-2 : 2006 MNS (ISO) 2162.040.060.01 71.50 59.140.060 67.020 67.100.10 01.080.160.10 55.120.200.060 73.30 73.040.140.160 67.080.100.20 67.: 2006 MNS (ISO) 2166 : 2002 MNS (ISO) 2168 : 2000 MNS (ISO) 2171 : 2002 MNS (ISO) 2203: 2006 MNS (ISO) 2210 : 2002 MNS (ISO) 2211: 2002 MNS (ISO) 2300: 2007 MNS (ISO) 2332 : 2001 MNS (ISO) 2382-5 : 2000 *MNS (ISO) 2382-6 : 2000 MNS (ISO) 2382-17 : 2001 MNS (ISO) 2382-22: 2001 MNS (ISO) 2382-24: 2001 MNS (ISO) 2450 : 1997 MNS (ISO) 2572 : 1999 MNS (ISO) 2589 : 2002 MNS (ISO) 2598-1 : 2000 MNS (ISO) 2602 : 2003 MNS (ISO) 2626 : 2006 *MNS (ISO) 2710 : 2000 MNS (ISO) 2718 : 2000 MNS ISO 2382-17:2001 MNS ISO 2382-22:2001 MNS ISO 2382-24:2001 MNS (ISO) 2553 : 2006 MNS (ISO) 2594 : 2006 MNS (ISO) 2624 : 2006 MNS (ISO) 2806 : 2005 MNS (ISO) 2809 : 1994 MNS (ISO) 2859 -0: 2005 MNS (ISO) 2881 : 2001 MNS (ISO) 2917 : 2000 281 3x 9õ 3õ 3õ 5õ 7õ 3õ 2õ 5x 7õ 12 õ 8x 5x 4x 5õ 6õ 4x 25x 15x 17 õ 21 õ 3õ 130õ 11 õ 5õ 5õ 5õ 7õ 6õ 8õ 7õ 3õ 8õ 5õ 6õ 3õ 3õ 19õ 6õ 29 õ 18 õ 29õ 16õ 13õ 14 õ 4õ 3õ 13 õ 9õ 2õ 17 õ 12x 29õ 16õ 13õ 50 õ 2õ 9õ 18x 11x 79x 6õ 7õ 77.10 67.040.30 03.30 59.20 01.080.060.20 67.040.040.120.30 77.040 29.080.100.10 65.120.30 71.130.100.60 01.20 77.10 67.080.120.040 01.040 73.25 67.99 25.10 67.140.30 67.180.040.120.10 91.040.10 73.10 25.120.01 01.040.30 71.60 71.100.080.99 13.30 77.160.040.020 65.20 01.120.20 01.40 35.20 67.30 67.100.30 77.120.060 67.040 77.080 01.100.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS (ISO) 128-44: 2005 MNS (ISO) 128-50 : 2004 MNS (ISO) 129 : 2005 MNS (ISO) 157 : 2001 MNS (ISO) 196 : 2006 MNS (ISO) 197-1 : 2006 MNS (ISO) 197-2 : 2006 MNS (ISO) 197-3 : 2006 MNS (ISO) 197-4 : 2006 MNS (ISO) 197-5 : 2006 MNS (ISO) / TR 210 : 2006 MNS (ISO) / TR 211 : 2006 MNS (ISO) / TR 212 : 2006 MNS (ISO) 286-1 : 2005 MNS (ISO) 312 : 2000 MNS (ISO) 331: 2003 MNS (ISO) 333 : 2003 MNS (ISO) 351 : 2001 MNS (ISO) 355: 2005 MNS (ISO) 361: 2001 MNS (ISO) 386 : 2000 MNS (ISO) 404 : 2003 MNS (ISO) 406 : 2005 MNS (ISO) 427 : 2000 MNS (ISO) 501 : 2003 MNS ISO/IEC 529 : 2007 MNS (ISO) 562 : 2001 MNS (ISO) 581 : 2006 MNS (ISO) 589 : 2003 MNS (ISO) 609 : 2003 MNS (ISO) 611 : 2005 MNS (ISO) 625 : 2003 MNS (ISO) 650 : 2005 MNS (ISO) 660 : 2003 MNS (ISO) 668 : 1998 MNS (ISO) 707 : 2000 MNS (ISO) 711 : 2000 MNS (ISO) 712 : 2005 MNS (ISO) 750 : 2000 MNS (ISO) 758 : 2007 MNS (ISO) 780 : 2004 MNS (ISO) 789-1 : 2000 MNS (ISO) 789-6 : 2000 MNS (ISO) 789-8 : 2000 MNS (ISO) 830 : 1998 MNS (ISO) 836 : 2000 MNS (ISO) 841 : 2005 MNS (ISO) 856 : 2004 MNS (ISO) 862 : 2000 MNS (ISO) 857-1 : 2005 MNS (ISO) 874 : 2000 MNS (ISO) 931 : 2000 MNS (ISO) 936 : 2003 MNS (ISO) 1000 : 2002 MNS (ISO) 1015 : 2001 MNS (ISO) 1099 : 2004 MNS (ISO) 1106-1 :2002 MNS (ISO) 1106-3 :2002 MNS (ISO) 1129 : 2004 *MNS (ISO) 1141 : 2000 MNS (ISO) 1170 : 2001 MNS (ISO) 1176 : 2001 MNS (ISO) 1190-1 : 2006 8õ 6õ 12x 18õ 2õ 4õ 1õ 5õ 1õ 2õ 6õ 3õ 4õ 28õ 4õ 5õ 8õ 8õ 5x 2õ 16x 17x 4x 3x 8õ 12õ 7õ 1x 9õ 13õ 23x 13õ 11x 12õ 7õ 38 õ 8õ 7õ 5x 3õ 6õ 16x 9x 9x 7õ 6õ 20x 3õ 47 õ 46 õ 6x 6x 6õ 23õ 5õ 9õ 10õ 16õ 5õ 5õ 5õ 8õ 2x 01.67 01.30 77.040.020 01.120.100.100 73.67 59.20 67.040 17.67 75.25 73.99 73.60 71.080.120.040.10 25.060.080.

140.01 07.080.01 67.040.30 91.040 79.100.040.040.20 75.040 71.040.060.13 43.30 71.60 01.30 67.90 91.10 43.30 59.080.060.30 03.99 71.120.01 67.060.060.01 01.080 67.01 13.35 77.10 71.140.01 13.040.060.100.040.100.140.140.30 71.040 79.040.080.70 55.140.160.40 43.01 65.080 67.100.160 MNS (ISO) 4421 : 2000 MNS (ISO) 4427 : 2007 MNS (ISO) 4473 : 2001 MNS (ISO) 4474 : 2001 MNS (ISO) 4476 : 2001 *MNS (ISO) 4480 : 2001 MNS (ISO) 4490 : 1997 MNS (ISO) 4491 : 1997 MNS (ISO) 4531-1 : 2002 MNS (ISO) 4531-2 : 2002 MNS (ISO) 4594 : 1998 MNS (ISO) 4595 : 1998 MNS (ISO) 4617 : 1998 MNS (ISO) 4676 : 1998 MNS (ISO) 4677 : 1998 MNS (ISO) 4678 : 1998 MNS (ISO) 4687 : 1998 MNS (ISO) 4689 : 2000 MNS (ISO) 4698 : 1998 MNS (ISO) 4731 : 1999 MNS (ISO) 4738 : 2005 MNS (ISO)/ TR 4745 : 2006 MNS (ISO) 4746 : 2006 MNS (ISO) 4750 : 1999 MNS (ISO) 4752 : 1999 MNS (ISO) 4760 : 1999 MNS (ISO) 4761 : 1999 MNS (ISO) 4762 : 1999 MNS (ISO) 4763 : 1999 MNS (ISO) 4764 : 1999 MNS (ISO) 4772 : 1999 MNS (ISO) 4773 : 1999 MNS (ISO) 4774 : 1999 MNS (ISO) 4775 : 1999 MNS (ISO) 4776 : 1999 13 õ 14õ 2õ 22õ 3õ 2õ 5õ 5õ 13õ 3õ 15 õ 56 õ 58 õ 14 õ 22 õ 22 õ 1õ 12x 11 õ 67 õ 7x 3x 2x 5õ 4õ 10 õ 8õ 3õ 10 õ 4õ 8õ 8õ 3õ 3õ 5õ 13.40 67.080.50 03.140.10 13.040.240 01.040.10 67.100.01 65.60 13.100.040.160 25.140.90 65.040.90 03.040.080.100.10 67.040.30 65.30 71.040.20 13.080.30 01.040 65.60 71.160.99 01.200 11.30 17.30 72.120.10 67.100.100.99 07.120.160.01 01.30 07.140.040.100.120.99 77.160 75.10 73.60 71.100.99 71.100.100.90 67.080.060 13.20 07.100.30 43.040.140.20 67.20 .99 01.020 65.080.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS (ISO) 2950 : 2001 MNS (ISO) 2965 : 2001 MNS (ISO) 2972 : 2005 MNS (ISO) 3014 : 2000 MNS (ISO) 3017 : 2001 MNS (ISO) 3040 : 2005 MNS (ISO) 3082 : 2001 MNS (ISO) 3087 : 2001 MNS (ISO) 3091 : 2000 MNS (ISO) 3098-0 : 2004 MNS (ISO) 3098-2 : 2003 MNS (ISO) 3098-3 : 2003 MNS (ISO) 3098-4 : 2004 MNS (ISO) 3098-5 : 2004 MNS (ISO) 3098-6 : 2003 MNS (ISO) 3100-1 : 2000 MNS (ISO) 3111 : 2007 MNS (ISO) 3140 : 2004 MNS (ISO) 3165 : 2007 MNS (ISO) 3175-1 : 2002 MNS (ISO) 3175-2 : 2002 MNS (ISO) 3261 : 2000 MNS (ISO) 3308 : 2001 MNS (ISO) 3366 : 2001 MNS (ISO) 3394 : 1998 MNS (ISO) 3401 : 2001 MNS (ISO) 3405 : 2000 MNS (ISO) 3509 : 2000 MNS (ISO) 3522 : 2000 MNS (ISO) 3527 : 2004 MNS (ISO) 3528 : 2004 MNS (ISO) 3533 :1999 MNS (ISO) 3534-1 : 2003 MNS (ISO) 3534-2 : 1998 MNS (ISO) 3550-1 : 2001 MNS (ISO) 3550-2 : 2001 MNS (ISO) 3611 : 2005 MNS (ISO) 3650 : 2005 MNS (ISO) TR 3666 : 2005 MNS (ISO) 3696 : 2001 MNS (ISO) 3720 : 2000 MNS (ISO) 3727 : 2000 MNS (ISO) 3728 : 2000 MNS (ISO) 3758 : 2002 MNS (ISO) 3760 : 2004 MNS (ISO) 3766 : 2000 MNS (ISO) 3779 : 2004 MNS (ISO) 3780 : 2004 MNS (ISO) 3880 : 2002 MNS (ISO) 3886 : 2000 MNS (ISO) 3898 : 2001 MNS (ISO) 3972 : 2001 MNS (ISO) 4007 : 2000 MNS (ISO) 4008-1 : 2001 MNS (ISO) 4008-2 : 2001 MNS (ISO) 4030 : 2004 MNS (ISO) 4044 : 2003 MNS (ISO) 4045 : 2003 MNS (ISO) 4052 : 2000 MNS (ISO) 4063 : 2000 MNS (ISO) 4074-1 : 2001 MNS (ISO) 4074-2 : 2001 MNS (ISO) 4047-3 : 2001 2õ 19õ 9x 10 õ 2õ 6x 67x 16x 8õ 12õ 5õ 5õ 8õ 66õ 5õ 7õ 6õ 2õ 10õ 7õ 6õ 6õ 24õ 3õ 5õ 13õ 33 õ 20 õ 6x 6õ 5õ 5õ 44õ 38 õ 10õ 5õ 8x 14x 4õ 8õ 3õ 5x 5õ 8õ 5õ 5õ 4x 2x 3õ 14 8x 8õ 5õ 21õ 22õ 2x 1õ 3õ 10 õ 5õ 9õ 2õ 2õ 73.30 01.160 65.30 73.10 91.250 67.160.60 59.35 01.100.60 79.100.060.040 79.040.35 01.060.060.10 01.060.100.040.200.20 13.20 25.99 01.40 65.40 59.99 01.50 11.080.30 17.100.140.250 71.70 01.020 91.060 71.160 25.30 07.160 17.20 91.200 11.40 71.040.060.10 67.080.040.200 282 MNS (ISO) 4092 : 2001 MNS (ISO) 4093 : 2001 MNS (ISO) 4101 : 2003 MNS (ISO) 4112 : 2005 MNS (ISO) 4125 : 2000 MNS (ISO) 4157-2 : 2002 MNS (ISO) 4157-3 : 2002 MNS (ISO) 4172 : 2006 MNS (ISO) 4190-2 : 2003 MNS (ISO) 4190-3 : 2003 MNS (ISO) 4190-5 : 2003 MNS (ISO) 4217 : 2002 MNS (ISO) 4219 : 2002 MNS (ISO) 4221 : 2002 MNS (ISO) 4225 : 2001 MNS (ISO) 4226 : 2000 MNS (ISO) 4227 : 2002 MNS (ISO) 4254 : 1995 MNS (ISO) 4255 : 1995 2õ 3õ 5õ 4õ 8x 5õ 3õ 9x 5õ 2õ 9õ 37õ 5õ 10õ 8õ 2õ 21õ 8x 13x MNS (ISO) 4256 : 2001 4 MNS (ISO) 4257 : 1995 MNS (ISO) 4258: 1995 MNS (ISO) 4298 : 2000 MNS (ISO) 4301 : 2000 MNS (ISO) 4344 : 2003 MNS (ISO) 4387 : 2001 4x 5x 6õ 5õ 5õ 17õ 43.100.30 07.040.040.100.01 65.060 67.90 91.080.080.040.060.150.100.30 01.20 77.060.40 91.020.10 67.20 53.13 65.99 01.30 77.20 73.01 75.30 73.10 67.140.140.99 73.35 77.100.01 59.140.01 71.140.01 65.70 01.020 43.50 91.020 59.100.040.20 21.040.120.160.30 75.020 43.

01 13.01 07.60 75.060 79.100.100.30 03.10 13.100.100.080.100.080.100 19.060.50 03.99 01.10 79.20 67.080.19 19.100.080.01 07.30 01.40 71.100.10 01.100.30 07.060.10 13.040.99 01.160.20 13.120.040.060.040 73.60 71.30 07.040 73.60 71.40 71.060.99 01.060 85.100.01 07.060 13.10 19.060.060.10 67.060.20 01.60 13.99 67.01 07.100.30 13.080.50 71.080.160.100.50 13.01 .100.40 71.10 67.50 21õ 15õ 8õ 11õ 13õ 18õ 4õ 17õ 13 õ 4õ 13.060.060.100.100.080.60 71.30 25.20 77.200.080.200.060.100.30 07.040.99 01.060 29.50 13.060 67.060.100 71.40 71.20 77.10 13.100.40 07.060.080.10 79.240 67.100.060 67.040.040 73.01 25.020 17.020 79.080.200.060 01.65 67.10 4õ 16x 18x 7õ 12õ 11õ 8õ 20õ 4õ 9õ 4x 4x 4õ 5x 21x 13õ 4õ 5õ 7õ 67.100 85.30 35.040 73.20 77.100.100.100.30 13.080.Ìîíãîë Óëñûí ñòàíäàðòûí æàãñààëò 2008 MNS (ISO) 4777 : 1999 MNS (ISO) 4787 : 2000 *MNS (ISO) 4796 : 1999 *MNS (ISO) 4797 : 1999 *MNS (ISO) 4798 : 1999 *MNS (ISO) 4799 : 1999 *MNS (ISO) 4800 : 1999 MNS (ISO) 4801 : 2000 MNS (ISO) 4802 : 1999 MNS (ISO) 4803 : 1999 MNS (ISO) 4804 : 1999 MNS (ISO) 4805 : 2002 MNS (ISO) 4808 : 1999 MNS (ISO) 4810 : 1999 MNS (ISO) 4811 : 1999 MNS (ISO) 4812 : 1999 MNS (ISO) 4813 : 1999 MNS (ISO) 4814 : 1999 MNS (ISO) 4815 : 1999 MNS (ISO) 4816 : 1999 MNS (ISO) 4817 : 1999 MNS (ISO) 4818 : 1999 MNS (ISO) 4825 : 1999 MNS (ISO) 4826 : 1999 MNS (ISO) 4827 : 1999 MNS (ISO) 4830 : 1999 MNS (ISO) 4831 : 1999 MNS (ISO) 4834 : 1999