MAKROEKONOMSKI AGREGATI

SEMINARSKI RAD

........... ........................3.. 7...................3.............................................10............13.........4............... Bruto domaći proizvod GDP .....14..............1.... 2 .................. 2.. UVOD ...... Potencijalni i stvarni GDP .. 6.... 2.2 Nominalni i realni GDP .................. ..2............................................... 2..................... 4...... LITERATURA .3..................... 2................................... NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI ....................................................................................... Ostali makroekonomski agregati ................ . 3........... 2...............................................SADRŽAJ 1........................ ZAKLJUČAK ..............

kao i rezultati ekonomske aktivnosti u nekoj državi odnosno društvenoj zajednici. Cilj makroekonomskih agregata je kvantitativno izražavanje vrijednosti društvene proizvodnje kako bi se ona dalje mogla analizirati i razmatrati. planirati i porediti sa rezultatima drugih privreda.sistem određenih globalnih i sintetičkih pokazatelja kojima se izražavaju osnovni sadržaji. Nivo i tempo ukupne privredne aktivnosti jedne zemlje mjeri se makroekonomskim agregatima. Predmet ovog rada je upoznavanje sa najvažnijim makroekonomskim agregatima. Cilj rada je definiranje makroekonomskih agregata i njihove uloge u makroekonomskoj analizi. Vođenje ekonomije jedne zemlje zahtjeva prethodno mjerenje makroekonomskih aktivnosti. dinamika i struktura. 3 . UVOD Makroekonomija predstavlja pravac ekonomije koji se bavi analizom ponašanja i kretanja ekonomskih agregata jedne zemlje. Makroekonomski agregati pokazuju ukupnu ekonomsku aktivnost jedne zemlje. Makroekonomski agregati se u makroekonomskoj analizi značajnije počinju koristiti poslije Velike ekonomske krize. trguje se različitim vrstama robe i pružaju se najraznovrsnije usluge.1. Da bi se vrijednosno i količinski obuhvatili svi ti rezultati proizvodnje makroekonomija je razvila je sistem takozvanih makroekonomskih agregata . U jednoj privredi se u toku godine proizvede mnoštvo najrazličitijih proizvoda.

str. Bruto domaći proizvod (GDP) Bruto domaći proizvod je osnovni makroekonomski pokazatelj i najsveobuhvatnija mjera finalnog outputa ekonomije u jednoj državi za određeni vremenski period.. Nacionalni dohodak (National Income). diskrecioni dohodak pojedinaca. Mjerenje GDP je izuzetno važno za ekonomsku teoriju i ekonomsku politiku jer omogućava da izrazimo ekonomski rast. Društveno računovodstvo mjeri nivo privredne aktivnosti i ukazuje na faktore koji utječu na rezultate privređivanja.. . Nacionalno gospodarstvo koje ostvaruje dugoročnu i stabilnu 1 Hodžić K. Bruto nacionalni proizvod (GNP . dohodak pojedinaca. Travnik 2010. 4 . 26. NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI Ekonomska oblast kojom se sagledava i mjeri ukupna makroekonomska aktivnost jedne zemlje naziva se društveno računovodstvo. pritom razlikujemo stopu rasta realnog GDP-a i stopu rasta nominalnog GDP-a. Makroekonomija skripta. Neto nacionalni proizvod (NNP . konjukturne cikluse. Najvažniji makroekonomski agregati su: Bruto domaći proizvod (GDPGross Domestic Product).2. 1 Bruto domaći proizvod predstavlja takvu ekonomsku kategoriju kojom se mjeri učinak društvene proizvodnje na način koji isključuje višestruko obračunavanje predmeta rada. a rezultati su svi proizvodi i usluge koji nastaju ekonomskom aktivnošću i upotrebom resursa i koji predstavljaju društveni proizvod. Makroekonomski agregati su veličine u kojima su zbirno izraženi rezultati i resursi privrede jedne zemlje. nezaposlenost. inflaciju i sl.Net National Product).Gross National Product). Resursi su faktori proizvodnje.Arnaut E. raspoloživi dohodak pojedinaca. Praćenje kretanja BDP-a kroz određeno vremensko razdoblje mjeri se stopom rasta BDP-a.

u obračun bruto društvenog proizvoda neće ući brašno (iako je brašno finalni proizvod za proizvođača brašna) ako je ono u toku obračunske godine korišteno za proizvodnju kruha (za pekaru brašno nije finalni proizvod već materijal). U obračun bruto domaćeg proizvoda ne ulazi vrijednost takozvanih međufaznih proizvoda jer je njihova vrijednost obračunata u vrijednosti finalnih proizvoda. npr. omogućuje se intenzivnije uključivanje u međunarodnu razmjenu. proizvodnost i učinkovitost. na primjer. Stopu gospodarskog rasta valja maksimizirati. Kako bi se u potpunosti razumjela suština bruto domaćeg proizvoda potrebno je obratiti pažnju na nekoliko značajnih napomena: za izračunavanje GDP se koriste tržišne cijene dobara i usluga. Gospodarski rast podrazumijeva zaposlenost. rad bosanskog radnika u Njemačkoj je dio njemačkog bruto domaćeg proizvoda (jer je njegovim radom proizveden određeni proizvod na teritoriji Njemačke). usklađivanje regionalnog razvoja unutar nacionalne ekonomije. efikasnost. pod uvjetom da se podiže kvaliteta razvoja. stabilnost i konkurentnost države. kao što je i 5 . ali kada se to brašno u toku iduće godine upotrebi za proizvodnju kruha njegova vrijednost će se prenijeti na finalni proizvod kao dio cijene finalnog proizvoda. Obračun bruto domaćeg proizvoda obuhvaća i robu i usluge. ali i tržišna cijena samog tretmana (kao usluge). ostvarilo je ekonomski ili gospodarski rast. prodaja droge itd. U obračun bruto domaćeg proizvoda domaće zemlje ulaze i roba i usluge koje su na teritoriji domaće zemlje proizvele strane kompanije odnosno strani građani. ostvaruje se rast životnog standarda i općeg blagostanja. njegova vrijednost će uvećati bruto društveni proizvod. to znači da će prilikom korištenja kozmetičkog tretmana u obračun bruto domaćeg proizvoda ući tržišna cijena kozmetičkih preparata koji su u tretmanu korišteni (kao roba). kao ni transakcije koje nastaju iz kriminalnih aktivnosti (šverc. tako. isključivanjem međufaznih proizvoda iz obračuna bruto društvenog proizvoda izbjegava se obračunavanje istih proizvoda dva i više puta. U obračun bruto domaćeg proizvoda ulaze samo dobra i usluge koje su legalno prodate u toku godine što znači da ovaj makroekonomski agregat ne obračunava transakcije koje su izvršene u okviru sive ekonomije.stopu rasta realnog GDP-a i rastući standard svojih građana.). Bruto domaći proizvod uključuje samo proizvode koji su proizvedeni u toku obračunske godine. brašno koje je stavljeno na zalihe i nije prodano u toku obračunske godine može se privremeno smatrati finalnom robom.

2 Bruto domaći proizvod makroekonomski agregat koji istovremeno izražava dvije veličine .ukupan dohodak privrednih subjekata i ukupne troškove svih roba i usluga u određenoj privredi. 2 3 http://www.rad građanina Njemačke na privremenom radu u Srbiji dio bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine. Transferna plaćanja ne računamo jer se ona ne obavljaju u zamjenu za robu ili usluge. Investicije su dodavanja zarada. i zaliha tijekom godine fondu kapitala države. Domaćinstva. opreme.com/linkdl/elearning/jedinica.ac.2. Državna potrošnja su svi izdatci države na dobra i usluge. ili sabiranjem dodate vrednosti (value added) svih poduzeća.php?IDJedinice=4742 www. 3 C= osobna potrošnja GDP=C+I+G+NX I= investicije G=državna potrošnja NX= neto izvoz Osobna potošnja je sva potrošnja koju javnost neke države konzumira tokom godine.ppt 6 .ekof. Bruto društveni proizvod se može računati: • • • Računanje sabiranjem svih finalnih dobara i usluga po tekućim cijenama.link-elearning. To znači da je ukupan dohodak uvijek jednak ukupnom trošku. Podrazumijeva žrtvovanje tekuće potrošnje da bi se povećala buduća potrošnja. jer se oni dodaju na nadnice poduzeća. Neto izvoz je razlika između uvoza i izvoza. poduzeća i država troše svoje dohodke na kupnju ovih dobara pa se GDP dobiva sabiranjem potrošnje pojedinaca. Poreze računamo samo ako obračun obavljamo pristupom pomoću zarada i troškova.rs/nastava/nacionalna/1. jer je to teško mjeriti. državnih izdataka i neto izvoza. U GDP se osim dobara i usluga uračunavaju i bruto investicije. investicija poduzeća.bg. ili sabiranjem faktorskih dohodaka u svim poduzećima bruto domaćeg proizvoda sabiranjem svih finalnih dobara i usluga iskazuje se uključivanjem svih finalnih dobara i usluga koje potrošači kupuju.agregati. Bruto investicije ne uzimaju u obzir amortizaciju i zamjenu starih dobara.

renti (R-rent).2. Iz tog razloga se uvode kategorije nominalnog i realnog bruto društvenog proizvoda. Nominalni i realni GDP Makroekonomski agregati se izračunavaju po tržišnim cijenama roba i usluga koje ulaze u njihov sastav. Računanjem GDP na osnovu stalnih cijena dobiva se 4 5 Hodžić K. Nominalni bruto domaći proizvod je bruto društveni proizvod koji je obračunat po tekućim cijenama odnosno po tržišnim cijenama dobara i usluga po kojima se one prodaju i kupuju u toku godine za koju se bruto društveni proizvod obračunava.5 Realni GDP se izražava u stalnim cijenama i mijenja se isključivo pod utjecajem fizičkog obima proizvodnje. Kada se obračunava nominalni društveni proizvod tada je moguće steći uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini.pfst. Travnik 2010. ali i promjena vrijednosti novca (inflacija. . Računa se tako da se zbroji nadnica (Wwage). 28.pdf 7 . i kamata). Makroekonomija skripta.Arnaut E. promjena same vrijednosti dobara i usluga. Bruto domaći proizvod kao suma faktorskih dohodaka se predstavlja kao kao ukupna suma dohodaka svih faktora proizvodnje ( nadnica od plaćenog rada. deflacija. devalvacija..hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo.. odnosno neusporedivost bruto društvenih proizvoda koji su obračunati po cijenama iz različitih perioda. Obračunavanje dobara i usluga po njihovim tržišnim cijenama. www.Pri obračunu GDP-a koristimo stalne. str. a ne tekuće cijene kako bismo isključili utjecaj tekućih cijena na visinu GDP-a. Tržišne cijene se mijenjaju pod djelovanjem različitih faktora: promjene odnosa ponude i tražnje. amortizacije (DPdepreciation) i indirektnih poreza (T-taxes). nosi sa sobom problem promjenljivosti cijena. kamata (i-interest). profit (Pf-profit).Računanje bruto domaćeg proizvoda sabiranjem dodate vrednosti svih poduzeća računa se tako da koristimo tehniku pribrajanja dodate vrijednosti koja predstavlja razliku između vrijednosti prodaje i troškova mamaterijala upotrebljenih za finalni proizvod. 4 GDP=W+i+R+Pf+Dp+T 2. revalvacija). Promjena tržišnih cijena prouzrokuje neusporedivost podataka koji potiču iz različitih perioda. prihodi od iznajmljivanja zemlje i profita.

Potencijalni proizvod određen je: • • raspoloživošću faktora proizvodnje efikasnošću kojom se ovi faktori kombiniraju Stvarni GDP je obično manji od potencijalnog GDP. Cilj makroekonomske politike je da GDP jaz bude što manji. per prosjeka EU-BDP- 8 . Nominalni GDP se podijeli sa indeksom cijena i pomnoži sa 100 da bi se dobio realni GDP. Potencijalni i stvarni GDP Potencijalni GDP predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti. Podatke o veličini ukupnog GDP i GDP per capita objavljuje Svjetska banka svake godine za gotovo sve zemlje svijeta.njegova vrijednost očišćena od utjecaja porasta općeg nivoa cijena. Potencijalni GDP je dugoročni trend realnog GDP i predstavlja dugoročne proizvodne mogućnosti koju nacionalna ekonomija može ostvariti uz održavanje stabilnih cijena. Razlika između potencijalnog i stvarnog GDP se naziva GDP jaz. GDP deflator za baznu godinu iznosi uvijek 100. Veliki GDP jaz znači da ekonomija zemlje djeluje unutra granica svojih proizvodnih mogućnosti i da zaostaje u ekonomskom rastu. Ako se ukupno ostvareni GDP stavi u odnos sa ukupnim brojem stanovnika dobije se GDP po stanovniku (GDP per capita). Realni GDP dobijemo tako da nominalni GDP podijelimo sa indeksom cijena. u postupku koji nazivamo deflacioniranje. Deflator GDP je indeks cijena kojim se vrši korekcija novčane vrijednosti svih roba i usluga koje ulaze u sastav GDP uslijed promjena cijena. Društvo efikasno iskorištava svoje faktore proizvodnje samo ako je stvarni GDP na nivou potencijalnog. 2. koji nazivamo GDP deflator. Pošto nominalni GDP i realni GDP moraju biti u isti u baznoj godini. Ako je stvarni GDP manji od potencijalnog to znači da su faktori proizvodnje dijelom nezaposleni. prema kupovnoj snazi nacionalne valute. Ti podaci se izražavaju u US dolarima i u međunarodnim dolarima. BDP u Europskim zemljama Države BDP (PPP) BDP (PPP) BDP u milijunima per int.3. dolara u Postotak capita a od capita (nominal) int.

692 8.dolarima u int.331 42.474 41.346 22.004.908 33.673 20.006 1. dolarima Europska Unija Luksemburg Irska Danska Austrija Finska Belgija Nizozemska Ujedinjeno Kraljevstvo Njemačka Švedska Francuska Italija Španjolska Grčka Slovenija Cipar Malta Portugal Češka Estonija Mađarska Slovačka Litva Latvija Poljska Bugarska Rumunjska Hrvatska Turska Makedonija Bosna i Hercegovina Albanija Srbija Crna Gora 13.674 27.343 101.152 13.548 31.800 Izvor: CIA World Factbook Podaci se odnose na procijeni BDP-a za 2007.839 8.796 190.733 24.727 24.700 1.243 18.081 20.774 3.949 2.459 23.533 218.417 33.922 18.810 24. GDP ne predstavlja savršeno mjerilo ekonomskog blagostanja zemlje zbog toga što promjene veličine GDP ne govore o cilju proizvodnje u makroekonomiji.937 91.833 35.412 32.902 25.061 14.171 1.307 9.135 37.112 3.892 210.715 2.684 32.329 51.418 25.162 33.884 6.960 36.698.025 45.447 217.040 2.074 9.000 15.738 6.927 57.078 31.298 17.404 274.030 18. godinu Iako GDP odražava veličinu ekonomskog rasta.914 11.694 203.694 296.189 34.141 353.763 41.493 49.539 19.502 298.163 54.214 4.186 12.609 10.894 76.417 3.505 18.559 5.162 2.079 30.933 10. u GDP nije uračunata vrijednost dobara i usluga 9 .840.844 10.933 82.598 19.804 653.542 39.075 6.046 14.926 61.088.220 56.923 8.203.985 34.259 6.426 556.338 10.756 15.062 19.454 37.175 3.383 28.779 44.266 41.194 191.377 30.784 (PPP) per capita 100% 273% 162% 134% 130% 122% 122% 119% 118% 117% 117% 112% 109% 103% 89% 88% 84% 76% 74% 74% 69% 68% 67% 60% 54% 52% 39% 36% 50% 32% 31% 25% 22% 22% 15% 2.461 32.419 21.326 549.705 16.791.399 36.620 10.683 179.

ali zato oni ulaze u NEW. pa se cijeni da je iskazani GNP uvijek manji od realnog koji objektivno sadrži efekte neregistrirane privrede. Postoje dvije vrste neregistriranih aktivnosti. Možemo za primjer uzeti telmoelektranu čija proizvodnja električne energije jedne termoelektrane ulazi i povećava GNP. Te loše efekte treba utvrditi i oduzeti od efekta ukupne proizvodnje termoelektrane. str.6 U tu svrhu se koristi pokazatelj neto ekonomsko blagostanje (NEW-Net Economic Welfare). a radi se o: vrijednost slobodnog vremena je stavka koja ne povećava GNP ali povećava NEW. Travnik 2010. NEW je prilagođena mjera društvenog proizvoda koja uključuje samo one stavke potrošnje i investicija koje izravno doprinose ekonomskom blagostanju. tj.ekonomskih aktivnosti koje nisu registrirane. Naravno ako se manje vremena radi i efekti proizvodnje su manji. Međutim rad termoelektrane izaziva posledice na čovjekovu okolinu kroz zagađivanje zraka. Međutim. neto ekonomsko blagostanje ne uključuje one sastavnice GDP-a koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su van GDP-a i to čine. Zakonite aktivnosti se ne uračunavaju u GNP jer nema evidencije o njima. GDP ne govori o kvaliteti života niti o socijalnim nejednakostima. Makroekonomija skripta. na određenom nivou životnog standarda javlja se potreba i želja da se radi kraće kako bi se dobilo više slobodnog vremena. jer u svakoj nacionalnoj ekonomiji ljudi obavljaju određene aktivnosti a da se to ne prijavljuje državi. Nezakonite aktivnosti se ne uračunavaju ni u GNP ni u NEW..36-39 10 . a ovi loši efekti umanjuju i NEW jer zagađenja umanjuju ekonomsko blagostanje. • NEW = GDP – Dep + dokolica i siva ekonomija – zagađenje okoliša Ostali makroekonomski agregati 6 Hodžić K. na drugoj strani povećava se lično zadovoljstvo jer na raspolaganju ostaje više vremena koje se koristi prema vlastitom zadovoljstvu. Neregistrirana privreda ne povećava vrijednost GNP. poreza. Tada ljudi rade ono što vole. pa je prema tome manji i GNP. Šteta na čovjekovoj okolini. nezakonite i aktivnosti koje su zakonite ali nisu registrirane zbog npr.Arnaut E.. i kao rezultat imaju određene efekte iako se ti efekti nikada ne uračunavaju u GNP jer nema ni evidecije o njima. su ustvari loši efekti nekih privrednih aktivnosti koje treba oduzeti od GNP. . Tada bi se imala prava mjera GNP. zemljišta i sl. ali povećava NEW. a one se po pravilu ne oduzimaju.

ona i postepeno prenose dio svoje vrijednosti na gotove proizvode. BNP) je vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje unutar nekog razdoblja. Kako se sredstva za rad postepeno troše. objekata. međutim. njem. Amortizacija se u osnovi ne 11 . Definiran je konvencijom u okviru standardiziranih sustava društvenih računa Ujedinjenih naroda. Amortizacija je prenosna vrijednost sredstava za rad. U ovisnosti o vrsti proizvodnje. Bruto nacionalni proizvod je jednak: • • • • • Sumi izdataka na tekuću potrošnju Bruto investicijama Obrtnim fondovima Saldu izvoza i uvoza robe i usluga Neto profitu od faktora proizvodnje u inozemstvu Neto nacionalni proizvod . Kao što je poznato sredstva za rad se neće potrošiti u jednom proizvodnom ciklusu. ali bi bio isključen dohodak njemačkog državljanina koji je on ostvario u Bosni i Hercegovini. tako i za uspoređivanje između različitih zemalja. Taj dio sredstava koji se prenosi na gotove proizvode zove se amortizacija. gross national product.(NNP . Makroekonomija. bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga. kako za makroekonomsku analizu privrede konkretne zemlje.Net National Product) . GNP. Realni GNP izražava vrijednost proizvodnje u stalnim cijenama iz jedne godine. već ona traju mnogo duže. sredstva za rad se koriste u proizvodnim ciklusima duži vremenski period. Bruttonationalprodukt. Danas se GNP koristi manje od bruto domaćeg proizvoda . obračunava i druge agregate koji se međusobno razlikuju po strukturi odnosno po kategorijama dohotka koje uključuju odnosno isključuju. pa zato izražava samo promjene u količinama proizvedenih dobara i usluga. Pri tome je nevažno da li se ti faktori proizvodnje nalaze u zemlji ili inozemstvu. opreme u privredi).predstavlja bruto društveni proizvod umanjen za troškove amortizacije (amortizacija predstavlja novčane izdatke kojima se pokriva trošenje osnovnih sredstava. GNP razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države. Ostali makroekonomski agregati su: Bruto nacionalni proizvod – BNP (engl.Bruto domaći proizvod je najkorišteniji makroekonomski agregat. U bruto nacionalni proizvod bi ušao dohodak bosanskog radnika u na privremenom radu u Njemačkoj.

profitima. amortizacija može biti funkcionalna ili vremenska.može precizno utvrditi. zapravo. kapitala i zemlje.predstavlja dohodak koji su pojedinci (odnosno domaćinstva) zaista primili i koji im je već isplaćen. Nacionalni dohodak je maksimalna vrijednost koju jedna zemlja smije potrošiti a da se ne naruši vrijednost kojom je ta zemlja raspolagala prije potrošnje tog dohodka. uključuje i prihod pojedinaca (domaćinstava) od kamata kao i eventualnu pomoć od države. Realni nacionalni dohodak predstavlja novostvorenu vrijednost ali u stalnim cijenama. • • 7 8 DI = C + S DI = NI – (Td + Tp) http://wmd. U ovisnosti o kriterijima koji se primjenjuju.8 Dohodak pojedinaca . To je ujedno dobar instrument ekonomske politike preko čije visine se može značajno uticati na tokove i dinamiku društvene proizvodnje. Nacionalni dohodak se pored toga izražava kao: realni nacionalni dohodak i nominalni nacionalni dohodak. U osnovi. kao masa proizvoda i usluga stvorenih tokom jedne godine. Nacionalni dohodak je jednak sumi faktorskih dohodaka koje primaju vlasnici radne snage. Nacionalni dogodak je. jednak ukupnim nadnicama. a uključuje novčanu pomoć poduzećima.(ND .php?IDJedinice=4742 12 .dohodak koji ostaje pojedincima (domaćinstvima) poslije reguliranja njihovih obaveza prema državi (porezi). Razlikuje se od neto nacionalnog proizvoda jer ne uključuje poreze koje plaćaju poduzeća.com/linkdl/elearning/jedinica. Nacionalni dohodak je novčani izraz novostvorene vrijednosti proizveden u jednoj zemlji za godinu dana.National Income) je ukupan dohodak koji su zaradili građani određene zemlje. kao novčani izraz novostvorenih proizvoda i usluga i naturalno. izračunava se tako da se od ukupnog dohotka (NI) oduzmu neposredni porezi (Td) i pridodaju transferna plaćanja (Tp). dakle dohodcima proizvodnih inputa. odnosno preračunat na cijene iz tekuće na izabrane baze godine. Radi se o tekućem dohodku svedenom na jednu baznu godinu. Raspoloživi dohodak pojedinaca .link-elearning.7 Nacionalni dohodak . nacinalni dohodak se izračunava : vrijednosno.hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod http://www. rentama i kamatama.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI BOSNE I HERCEGOVINE Makroekonomski indikator Nominalni BDP u milionima KM Realni BDP stopa rasta u procentima Bruto devizne rezerve u milionima KM Saldo tekućeg računa u milionima KM Vanjski dug u procentima BDP-a Servisiranje vanjskog duga u procentima izvoza 2007.7 6.296 -3.2 3.699 -2. saldu tekućeg računa. 21. 24.760 6.212 -1. Najvažniji i najčešće korišteni makroekonomski agregat je bruto domaći proizvod. a stvarni bruto domaći proizvod predstavlja domaći proizvod koji je zaista ostvaren u privredi određene zemlje u periodu od godinu dana. 23. Bruto domaći proizvod je mjera ukupnog finalnog outputa u jednoj državi za određeni vremenski period.950 -3. 13 . Potencijalni bruto domaći proizvod predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti. Da bi jedna zemlja to postigla makroekonomija je razvila makroekonomske agregate.702 5. ZAKLJUČAK Društveno računovodstvo se bavi mjerenjem ukupne makroekonomske aktivnosti. realnom bruto domaćem proizvodu (stopa rasta ili pada u procentima). Može se mjeriti u tekućim cijenama.2 2.734 17. vanjskom dugu i servisiranju vanjskog duga.9 2008. Također postoje potencijalni i stvarni bruto domaći proizvod.7 3. što čini realni bruto domaći proizvod i u stalnim cijenama što se naziva nominalni bruto domaći proizvod i sa njegovim računanjem se stječe realni uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini.807 21.2 2.5 2009.2 6. U donjoj tabeli se nalaze podaci o nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP).dio dohotka koji pojedincima (domaćinstvima) ostane preko dohotka koji je dovoljan samo za zadovoljavanje elementarnih životnih potreba.261 18.Diskrecioni dohodak pojedinaca . te podaci o bruto deviznim rezervama.2 6. Izvor za sve podatke u donjoj tabeli su Centralna banka Bosne i Hercegovine i Međunarodni monetarni fond koji redovno na svojim internet stranicama objavljuju opsežnije podatke o makroekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini.

agregati.link-elearning. http://www.ac. Ostale makroekonomske agregate čine bruto nacionalni proizvod. nacionalni dohodak.ekof.Arnaut E.pfst. www. www. 2.pdf 5. http://wmd.ppt 4.php?IDJedinice=4742 3.. 4. Hodžić K.hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod 14 .hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo.. raspoloživi dohodak pojedinca i diskrecioni dohodak pojedinca. dohodak pojedinca.com/linkdl/elearning/jedinica. Makroekonomija skripta. Travnik 2010.2. LITERATURA 1. neto nacionalni proizvod.bg.rs/nastava/nacionalna/1.Bruto domaći proizvod nije najbolji pokazatelj blagostanja jedne zemlje i zbog toga je razvijen sistem neto ekonomsko blagostanje (NEW) koji ne uključuje one sastavnice bruto domaćeg proizvoda koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su izvan bruto domaćeg proizvoda i to čine.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful