You are on page 1of 44

Z LO U N • Z P R AV O D A J M Ě S TA LO U N Y

Farářka
Viktorie Kopecká:
Moje srdce je na
jižním okraji
severních Čech

Změna klimatu
mění i vzhled měst.
Ani Louny nejsou
v tomto trendu pozadu.

Místo
Sahary louka
Olga Šípková
& Adéla Citová:
Milují aerobik
Zápisy do mateřských školek
Úvodník
Milí čtenáři,
možná by bylo lepší oslovení - milí
patrioti města Louny. Netuším sice,
co Vás přesně vedlo k tomu, že jste
do ruky vzali první číslo zpravodaje
z Loun, ale snad mohu předpokládat,
že píši někomu, kdo má o Louny
zájem a zajímá ho, co se ve městě
děje. Naše město vydává první číslo
svého zpravodaje. Činí tak po
důkladné úvaze a diskuzi, kterou
jsme nad nultým, loňským číslem
vedli. Děkuji za každou zprávu, Jeho editorkou je vedoucí Městského
kterou jste nám ke zpravodaji informačního centra
napsali. Upravili jsme zadání a bude distribuován zdarma
a připravili koncept periodika, na místech, která spravuje radnice
které, věřím, bude dělat radost a jsou otevřená veřejnosti.
místním, ale i návštěvníkům města. Chtěl bych s Vámi uzavřít
Máme časopis, který má větší ambice jednoduchou dohodu: Pokud
než vydat tabulku s termíny zjistíte, že časopis z Loun je přesně
a mapou kontejnerů ve městě. tím, co nám chybělo, řekněte to dál
Chceme třikrát do roka ukázat, a nebojte se ho půjčit. Pokud s ním
co se v Lounech děje, čím žijí, jací budete nespokojeni, napište mně
zajímaví lidé tu pracují. Jednoduše a zkusíme vymyslet,
řečeno, připravit časopis, který co by se s tím dalo dělat.
si chvíli v tom obýváku pohoví, Jako starosta vidím každý den, jak
protože v něm bude co číst. moc záleží na komunikaci, na tom,
Zpravodaj má zřízenou redakční abychom měli pravdivé informace,
radu, která jej bude průběžně nepodléhali fámám a drbům.
hodnotit a rozvíjet. Přál bych si, aby i díky zpravodaji ZLOUN
Z Loun byl náš život ve městě o něco ČTVRTLETNÍK
příjemnější a kvalitnější.
VYCHÁZÍ V LOUNECH 15. BŘEZNA 2020
PRVNÍ VYDÁNÍ
Ať se vám dobře daří
VYDAVATEL: MĚSTO LOUNY
Pavel Janda, starosta
MÍROVÉ NÁM. 35 • 440 01 LOUNY
IČO: 00265209
EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 23896
EDITORKA: DENISA HART NOHEYLOVÁ
03 OBSAH ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

06 08 17
Místo Sahary louka Moje srdce je na jižním Osm školek v půlce
okraji severních Čech května přivítá nové žáky

02 Milí patrioti města Louny 08 Moje srdce je na jižním okraji 17 Osm školek v půlce května
04 Dávný modernizátor Hilbert severních Čech přivítá nové žáky

05 Rozhovor s krajinným 11 Jeden svět v Lounech 21 100 let loutkového divadla v Lounech
architektem města Loun 12 K věci 22 Lounská knihovna
06 Místo Sahary louka 14 Střípky z radnice třetího věku

07 Sídliště se mění v příjemnější 16 Projednáno, 24 Bazén skoro hotov!


a zelenější místa pro život rozhodnuto, vyřešeno 26 Centrum lounského fotbalu

28 32 41
Co představují obnovené Olga Šípková & Adéla Citová: Louny třídí
sochy na lounské radnici? Milují aerobik - lépe než v celé ČR

32 Olga Šípková & Adéla Citová:


27 Letošní výročí: TGM a Louny Milují aerobik
28 Co představují obnovené sochy 36 Pět otázek pro Záchrannou
na lounské radnici? stanici Falco 41 Louny třídí - lépe než v celé ČR
29 Medailonek k výročí: 38 Křižovka, stránka pro děti 42 Nové digitální služby v Lounech
Kamil Linhart a Zdeněk Sýkora 39 Hvězdy ve Vrchlického divadle Aplikace hlášení závad na parkování

30 Louny jako kraj vinic a vína Program divadla na jaro 43 Novinky v infocentru
04 PERLIČKA Z HISTORIE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Dávný modernizátor Hilbert


„lepší společnosti“. Osobně skromný, zhruba 5500 lidí. Když v roce 1899 se
nadšený vlastenec, schopný kvůli své starostováním končil, počet obyvatel
zásadovosti doslova vyhodit z kance- přesáhl deset tisíc!
láře i bohatého lounského podnikatele
s úplatkem, velmi rychle zcela srostl s NOVÁ DOBA
městem, kam před pár lety přišel jako
cizí advokát. Nepřekvapí, že zároveň V roce 1893 lounský advokát dr. Vel-
se společenským vzestupem se Hilbert trubský navrhl jmenovat Hilberta čest-
zapojil do místní politiky, a to jako člen ným měšťanem, zastupitelstvo bez vý-
a později předseda zdejšího klubu Ná- hrad souhlasilo a dokonce mu třikrát
rodní strany svobodomyslné čili dobově provolalo „Sláva!“ To už ale zadlužení
řečených mladočechů. Do nejvyšších přesáhlo únosnou mez, neboť Hilberto-
pater městské politiky vstoupil v roce va politika modernizace jednoduše pře-
1878 jako první radní a v letech 1881- kročila ekonomické možnosti malého
1899 Louny řídil coby starosta. Byl sice okresního města. Nárůst počtu dělníků
šestkrát za sebou zvolen v demokratic- v železničních dílnách a dalších továr-
kých volbách, ovšem jeho způsob ve- nách navíc postupně změnil atmosféru
dení města připomínal spíše kralování. Loun, místo usedlých měšťanů začala
Sklony k autoritativnímu jednání mír- stále více tón udávat tehdy ještě děl-
KDYŽ MÁ MĚSTO ŠTĚSTÍ nila jeho manželka, malířka Karolína nická sociální demokracie. Železniční
Reifová, ale ne vždy úspěšně. Uklidnění dílny zaměstnávaly asi 700 pracovníků,
V dlouhém příběhu Loun se jen výji- z politických šarvátek nalézal v příro-
továrna B. Bermana na elektrotechniku
mečně setkávají mimořádné okolnosti dě, coby vášnivý sadař městu daroval
100 dělníků, Valterův cukrovar 100-500
s mimořádnými osobnostmi. Kdysi v pozemky pro dnešní Masarykovy sady.
zaměstnanců podle sezóny, schwarzen-
době lucemburských králů to byl rych- Měl také rád techniku, sám byl manu-
berský pivovar 60 zaměstnanců…To byli
tář Bér, z jehož bohaté klášterní nadace álně zručným řemeslníkem, a snažil se
noví Louňáci, kteří se nestarali o tradice
město od 15. století bralo prostředky na poklidné zemědělské Louny změnit v
a autority, ale mnohem více je zajímala
stavbu a opravy monumentálního kos- moderní město. A to dost překotně.
práce a obživa. A také je více tížily při-
tela, radnice a školy. Podobně se osud na Nová monumentální radnice, bourání
rážky k místním daním z bytů, piva,
Louny usmál v roce 1868, kdy se z Plzně hradeb, stavba prvního lounského bul-
vína a tvrdého alkoholu, z nichž se do-
přistěhoval mladý právník Petr Hilbert. váru - dnešní Poděbradovy ulice, nový
plňovaly schodkové městské rozpočty.
Ospalé městečko se čtyřmi tisíci obyva- městský hřbitov, střední reálná škola,
V polovině devadesátých let začaly úto-
teli tehdy stálo ve stínu významnějšího modernizace vodovodu, dláždění ulic,
ky na Hilberta v místním tisku, přidalo
(a více než dvakrát lidnatějšího) Žatce nemocnice, vanové parní lázně, roz-
se zhoršující se zdraví a smrt manželky
a nic nenasvědčovalo tomu, že během šíření železničních dílen díky darová-
v roce 1897. V květnu 1899 proto re-
pár desetiletí zdejší téměř venkovskou ní městských pozemků, příprava trati
zignoval na post starosty, ale až do roku
idylku vystřídají tovární komíny a příliv Louny-Rakovník a Louny-Libochovice,
1904 zůstal členem zastupitelstva a dále
dělníků ze širokého okolí. Když počát- projekt druhého cukrovaru (pozděj-
ší továrna Praga), nádherný městský prosazoval své představy o nových Lou-
kem 70. let 19. století do Loun dorazila
park… u zrodu všech těchto nákladných nech. Zemřel v lednu 1906 v 72 letech,
železnice, úspěšný právník si zakoupil
podniků a staveb stál starosta Hilbert, v době, kdy svět vlastenců Hilbertova
dům čp. 48 na náměstí, kde dnes bron-
vždy ochotný dílo dokončit i za cenu ražení ustupoval před náporem nových
zová deska připomíná jeho syna, archi-
obrovského zadlužení města. Jen pro politických směrů. Na své životní dílo
tekta Kamila Hilberta. Zatímco Kamilo-
představu: na přelomu 19. a 20. století byl právem hrdý, v novodobé historii
vi vděčí Praha za dostavbu chrámu sv.
činily roční výdaje města zhruba 170 000 města byl nepochybně jednou z nejvý-
Víta, Petrovi za mnohé vděčí Louny. Byl
korun, příjmy ovšem jen 156 000 korun. raznějších postav. Odpočívá v hrobce v
totiž nejen šikovným a čestným právní-
A k tomu půjčky 360 000 korun na stav- severovýchodní části městského hřbi-
kem, ale hlavně mimořádně schopným
politikem v tom nejlepším slova smyslu. bu vodovodu, 300 000 korun na stavbu tova, jak sám říkával, aby tam po smrti
Jeho životním cílem byla modernizace, reálky, stavba dráhy na Rakovník 300 coby duch mohl od dvanácti do jedné
které byl ochoten obětovat cokoli, ať to 000 korun… Obvykle vypomohla měst- sedět na zdi a kochat se výhledem na své
stojí, co to stojí. A také že stálo… ská spořitelna, větší investice ale musel milované Louny…
starosta řešit půjčkami u Zemské banky Pokud by snad někdo z Lounských měl
NA VRCHOL a zástavami městského majetku. Dluhy mít ve městě v budoucnu důstojný po-
Hilbert chápal jako nutné zlo, které je mník, je to právě Petr Pavel Hilbert, za-
V maloměstské atmosféře působil vlastně investicí do budoucnosti, a ta kladatel moderních Loun.
vzdělaný a přímý právník jako zjeve- mu dala za pravdu. Když v roce 1881 na-
ní a velmi rychle se prosadil v tehdejší stoupil do úřadu starosty, žilo ve městě autor textu: Jan Mareš
05 TÉMA ČÍSLA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Město Louny má svého Ing. Martin Černý, DiS. (*1980)


zahradní a krajinářský architekt

zahradního architekta Po maturitě na turnovském gymnáziu


vystudoval Vyšší odbornou školu
zahradnickou v Mělníku, obor Zahradní
Od ledna tohoto roku navázalo město Louny spolupráci se
a krajinná tvorba. Ve studiu pokračoval
zahradním architektem Ing. Martinem Černým. Požádali jsme na Zahradnické fakultě v Lednici Men-
ho, aby představil svoji práci, své plány, představy a vize. delovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně, obor Zahradní a krajinářská
řešení, jak se vypořádat s problémy architektura. Studium dokončil v roce
vyvolanými vysokými teplotami a 2007. Zahraniční zkušenosti nasbíral
dlouhodobým suchem. Jak těmto v rámci půlroční praxe na Hochschule
podmínkám přizpůsobit údržbu Wädenswill ve Švýcarsku a ročním
travnatých ploch. studiem na Fakultě architektury na
Technické univerzitě v Drážďanech.
V souvislosti s tímto se vedou
Po studiích pracoval několik let jako
debaty o tom, zda sekat, nebo nesekat.
projektant a rozpočtář v zahradně
Jak tedy?
architektonických ateliérech v Uher-
Ano, omezení sekání je jedním
ském Hradišti a Litoměřicích. V roce
z opatření, které má pozitivní vliv
2011 složil autorizační zkoušky České
z hlediska zadržení vody, snížení komory architektů a stal se autorizova-
prašnosti, ochrany hmyzu a také i ným architektem v oboru Krajinářská
úspory peněz. To není málo. Měli architektura. Od roku 2011 provozuje
Od začátku tohoto roku bychom se rozhodnout, jaký trávník vlastní ateliér v Litoměřicích.
působíte na pozici městského kde chceme, rozlišovat trávník par-
zahradního architekta. kový, luční nebo parterový. Podle
Jaká je náplň a rozsah Vaší práce? typu trávníku a podle vláhových a
Jednoduše řečeno, náplň mé práce teplotních podmínek se pak roz-
spočívá v poskytování konzulta- hodnout kdy, budeme sekat a proč.
cí a poradenství v oblasti správy Klíč k řešení problému s nevzhled-
veřejné zeleně a činnosti městského nými a vyprahlými travnatými plo-
zahradního architekta. Domluvili chami vidím ale také v kreativněj-
jsme se na konzultacích v rozsahu ším přístupu k plochám, na kterých
čtyř hodin v intervalu jednou za dva je dnes trávník, který vypadá plus
týdny. Budu přicházet s podněty minus všude stejně. V podpoře bio-
na zlepšení veřejných prostranství. diverzity, zakládání druhově pest-
Budu spolupracovat s městem na rých květnatých trávníků, otevře-
všech jeho úrovních, na koncepč- nosti k různým způsobům využití,
ním a udržitelném rozvoji veřejné uplatňování tzv. mozaikových sečí
zeleně. Budeme spolu konzultovat a změně vnímání estetiky travna-
a posuzovat připravované záměry. tých porostů. Pokud se nezbavíme
Zároveň se budu snažit iniciovat zvyku, že trávník musí být nakrátko
tvorbu vizí, koncepcí a strategií. Vě- posečený a zelený, obávám se, že se
řím, že naše společná snaha povede dál neposuneme.
k lepšímu využití veřejného prosto- Jaké jsou Vaše další plány a vize
ru a kultivaci městského prostředí. v oblasti veřejné zeleně v Lounech?
Mohl byste přiblížit, Jelikož jsem z Litoměřic a do Loun
na čem nyní pracujete? dojíždím zatím jen krátce, potře-
Momentálně se zabýváme velmi buji se zde trochu rozkoukat. Nasát
aktuálním tématem, které nejen atmosféru, město si zažít a zmapo-
v Lounech často rezonuje. A to tím, vat. Teprve potom bude čas na další Jedna z možných proměn veřejného pro-
jak v horkých letních měsících při- konkrétní plány a vize. Louny jsou stranství. Na místě vyprahlého suchého
stupovat k péči o travnaté porosty, krásné a unikátní město, a proto je trávníku byl založen smíšený trvalkový
které za extrémních podmínek pře- také potřeba k němu individuálně záhon se zastoupením suchomilných druhů.
stávají plnit svoji funkci. Hledáme přistupovat. (autor projektu a foto: Ing. Martin Černý)
06 TÉMA ČÍSLA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Místo
Sahary
louka
Změna klimatu mění i vzhled měst. Do konce měsíce dubna vznik-
nou v Lounech další dvě května-
Mizí zastřižené trávníky a objevují se té louky, a to u mostu Veslařů u
řeky Ohře na ploše 80 m2 a mezi
městské loučky. Ani Louny nejsou budovami úřadu v ulici Pod Ne-
mocnicí na ploše 350 m2. Po osetí
v tomto trendu pozadu. bude instalováno oplocení z dře-
věných kůlů, které budou spoje-
Pečlivě zastřižený trávník sice budí vegetace, kterou není potřeba tolik ny lanovým prověsem.
dojem bujné a urovnané zeleně, zalévat, naopak dokáže lépe zadržet V poslední fázi dojde k umístě-
ní informačních cedulí, kde bude
opak je ale pravdou. Ve skutečnosti vodu než běžný anglický trávník.
uvedeno zastoupení rostlinných
je pás trávy velmi náročný na zalé- Navíc poskytuje potravu pro včely
druhů. Travní semeno Česká květ-
vání, to potvrdí každý zahrádkář, a a čmeláky, kterých v krajině drtivě nice, kterou budou louky osety, si
zároveň není vhodným prostředím ubývá. Sníží se i náklady na sekání. získalo svou oblibu díky velkému
pro hmyz a včely či čmeláky. Jedná V Ostravě počítají se sečením pouze množství druhů lučních rostlin.
se vlastně o takovou zelenou Saharu, dvakrát do roka. Proto je louka velmi přizpůsobivá
navíc ještě velmi žíznivou po vodě. A nejrůznějším podmínkám umís-
tění na zahradě. Pro svou velkou
to si v současné situaci, kdy zažívá- Pozadu není ani město Louny. Od-
pestrost je také vhodná k pěstová-
me na jaře a v létě jedny z nejteplej- bor správy majetku už na podzim
ní jako louka vhodná pro motýly.
ších a nejsušších měsíců, nemohou roku 2018 vymezil prostor pro vznik
města dovolit. květnaté louky v ulici Na Horizontu
a vysel na ní množství bylin. Jejich
Řešení se ale nabízí vcelku jednodu- přesné složení najdete na webu měs-
ché. Už v loňském roce vytipovali ta https://www.mulouny.cz/.
například v Ostravě místa ve městě, A mimochodem - na sekání takové
kde je vhodné vysít louku. Na ur- louky se doporučuje kosa nebo srp, kte-
čeném pásu pak vyroste různorodá ré jsme ve městě pěkný pátek neviděli.
07 TÉMA ČÍSLA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Sídliště se mění v příjemnější


a zelenější místa pro život
Původně tu vlastně neměla být vůbec takhle dlouho. Dávno pře-
sluhují svoji minulým režimem naplánovanou životnost. Sídliště
se ale stala domovem pro velké množství lidí, a tak se opravují a
opečovávají. Louny se snaží zlepšovat alespoň jejich okolí.
Za sebou už má město úpravy na síd- lých zálivů, kde byly vysazeny stromy a
lišti Kapitána Nálepky. Opraveny byly keře. V celém prostoru sídliště byl insta-
chodníky, včetně bezbariérových ná- lován nový městský mobiliář.
jezdů a ramp, a doplnilo se několik od-
padkových košů a laviček. Velká péče V minulosti si totiž často nájemníci Vizualizace návrhu červeného hřiště s navazující
byla věnovaná úpravám zeleně. panelových domů sami hojně vysá- odpočinkovou zónou

zeli například topoly a ty nyní již po


Cílem této rekonstrukce bylo pokácení a letech vzrostlé stromy začaly ohrožo- SÍDLIŠTĚ
odstranění dřevin ve špatném zdravotním
stavu, provedení zdravotního řezu stromů
vat nejen samotné domy, ale i chodce.
Město tedy bylo nuceno některé stro-
POD KASÁRNAMI
a výsadba stromů, keřů, trvalek a cibulo- my vykácet a zasázet podle promyš- A LETOŠNÍ ZMĚNY
vin dle projektové dokumentace zpraco- leného plánu nové. Při opravách bylo
vané Ing. Filipem Zikmundem. samozřejmě myšleno i na rekonstrukci Už v loňském roce město připravilo
Při vzniku nových parkovacích míst byla vozovky a zvětšení množství parkova- plán oprav Pod Kasárnami. Sídliště se
zároveň provedena úprava nově vznik- cích míst. dočká vybudování dalších chodníků a
přechodů, hlavně vybudování přecho-
du pro chodce před mateřskou ško-
lou. V ulici Josefa Schovánka bude pro
zklidnění dopravy zaveden jednosměr-
ný provoz, naopak do lokality sídliště
bude zajištěn i druhý vjezd od Riegrovy
ulice. Na silnicích přibude více místa
pro cyklisty, zvětší se také počet hřišť a
míst pro volnočasové aktivity.

VLASTNÍ AKTIVITY z domácností je většinou kuchyňský


odpad a ten lze zkompostovat) a zá-
Více informací najdete tady:
www.praha1.cz/praha-1-nabizi-obca-
POMÁHAJÍ roveň si tvoří kvalitní zem pro použití num-tri-komunitni-zahrady.
právě kolem svých domů.
Byť se veřejný prostor na sídlištích Že byste raději domácí vajíčka? I to jde.
v Lounech nyní mění rok od roku k Od kompostu už je jenom krok ke ko- Na Praze 14 založili Ko-ko-komunitní
lepšímu, jejich obyvatelé nemusí nut- munitním zahradám. Proč si nezkusit kurník. Skupina nadšenců odkoupila
ně spoléhat jen na aktivity radnice. pěstovat mezi domy třeba rajčata? Tři zbědované slepice z klecových chovů,
Mohou se inspirovat u obyvatel jiných komunitní zahrady už například fun- vzorně se o ně stará a dělí se o vajíčka.
sídlišť, například těch pražských. Tře- gují i v samém centru Prahy - na Pra- Prostor opět poskytla městská část, fi-
ba na pražském sídlišti Řepy se souse- ze 1. Stačí jen sehnat dostatek stejně nance na postavení kurníku získali lidé
dé dohodli a společně s finanční po- smýšlejících sousedů, domluvit s měs- ve sbírce.
mocí města nechali zřídit kontejner tem poskytnutí prostoru, nakoupit Více informací najdete na webu
na kompostování. Výrazně tak uleví lopaty, bedny a za několik měsíců už www.plecharnacernymost.cz/cz
směsnému odpadu (velká část odpadu můžete mít čerstvé saláty. /divocina.
08 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Moje srdce
MARTINA VIKTORIE
KO P E C K Á:

je na jižním okraji
severních Čec�
V současnosti nejviditelnější farářka Církve československé husitské je ve skutečnosti
celkem drobná žena s jemným hlasem. To jí ovšem neubírá na energii, se kterou se vrhá
do věcí, které jí dávají smysl.
09 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Co Suchý únor, držíte pořád ještě? je to tak vysilující, že jsem to vzdala. I tady v Lounech?
Ano, začala jsem generálku o pět Ale vždycky říkám, že moje srdce je na Já nechci nikoho dráždit tím, že se
dní dříve a teď už mám pocit, že tu jižním okraji severních Čech. rejpu v takových bolestných věcech.
nejhorší detoxovou fázi mám za sebou. Ale sama pro sebe si říkám, že tohle
(smích) Rozhodla jsem se pro Suchý „Je mi líto, že se víc ne- je něco, co by mohlo pomoci tomu na-
únor, protože jsem z generace, která šemu kraji se nově nadechnout. Pře-
mluví o poválečných
se tak moc bála drog, že teda spíš mýšlím, jestli městu, kde jsem dostala
kouřila a pila. A vlastně to pití u všech událostech, které se týkají vzdělání a rodiče mě tady vychovali,
mých přátel je zvládnuté, nikdo není taky například Postoloprt. nedlužím právě tohle.
oficiálně notorik, ale každý si sklenič- Protože to je cesta Dominantou Loun je kostel sv. Mikuláše,
ku vždycky dal. Při jakékoliv příleži- ne husitský sbor…
k uzdravení.“
tosti, dobrý i špatný. To znamená, já Ale když přijedete na autobusák, tak je
vnímám riziko, že ta linka mezi „mám vidět právě husitský kostel!
Vy máte na své vizitce napsané čtyři pro-
to pod kontrolou, je to v pořádku“
jekty, svůj blog, jedním z nich je Meeting
a „mám problém“, je hodně tenká.
Brno, co to je? „Já jsem samozřejmě nikdy
Farář je profese, která má pití alkoholu
Od loňska se podílím v Brně na festi- nepředpokládala, že bych
v popisu práce. Takže jsem řešila, jak
to teologicky zvládnout, abych nepila
valu, který používá tento název. Letos šla sloužit do církve. Mě to
se stávám jeho prezidentkou. Když
kalich do dna a aby mi ostatní únoroví prostě jenom tak strašně
jsem začala jezdit na jižní Moravu, tak
„nepijáci“ neřekli, že to porušuju.
jsme nejdřív museli najít společnou začalo bavit.“
V poslední době Vás lze najít všude možně
řeč a vysvětlit si, co znamená jižanské
v médiích. Cítíte se jako celebrita? Pozná- Máte pravdu, ale já jsem se chtěl zeptat,
„esi si si šim“, a severní „bude se to
vají Vás lidi na ulici, když se projdete po proč Vás to nezaválo ke katolíkům?
tam vejít“ nebo jejich „kópil sem si
Praze 1? Vždycky se mne ptají lidi, když jsem
čepicu“. Louny jsou mimořádné
Je to takové: „Je celosvětově známá,
zejména na Litoměřicku.“ (smích)
V Praze je to dobré, tady netrpím po-
citem slávy. Moji rodiče bydlí na Pátku
a tam když bych šla do hospody a
nebo na fotbal, tak tam už by to místní
slávou mohlo zavánět, ale jsem tam tak
málo, že ani tam to není tolik divoký.
Co se Vám vybaví, když se řekne Louny,
poté co jste takovou dobu v Praze a máte
tu většinu svých aktivit?
Domov. A dobrý pivo.
Louny mám samozřejmě spojené i se
svým vzděláním. Nejenom se základní
školou a gymplem, ale i hudebkou.
Netušila jsem, jak moc se mi bude
hodit v mé budoucí profesi - to, že
si umím přehrát píseň obouruč na
klávesách...
Chodila jste na klavír? z rodiny, která není nijak primárně
v tom, že mají spojitost, nečekaně, i s
Hlavně jsem chodila na zpěv, který nábožensky zaměřená, proč jsem stu-
jižní Moravou v tom, že se tu řeší čes-
tvoří zásadní část bohoslužeb, tedy i dovala Husitskou teologickou fakultu.
ko - německé vztahy. Součástí festi-
mé práce. Když na to teď vzpomínám, A já na tom mám jasnou odpověď.
valu je Pouť smíření, během níž putují
tak kvůli mně možná tehdy otevřeli Protože jsem z husitského města
Češi a Němci společně od masového
ten obor i pro dospělý. (smích) Louny. Já jsem tehdy vůbec nevě-
hrobu vyhnaných zpět do Brna. U nás
A jak vzpomínáte na Louny? děla, jaký je rozdíl mezi katolickou,
se moc o poválečných událostech,
Nostalgicky. Vždycky, když tam jedu, husitskou a evangelickou teologickou
které se týkají například Postoloprt,
tak si procházím centrum a jdu se fakultou. Ale na husitskou teologii
nemluví. Ta místa nejsou ani pořádně
podívat k řece. Mám pocit výčitky brali bez přijímaček. Je to obor, který
ozančená. A je mi to líto. Protože tohle
a dluhu, protože jsem z toho města mě ponouká právě tím, že boha nikdo
je cesta k uzdravení starých traumat,
utekla a vždycky jsem říkala, že lidi se nikdy neviděl, a přesto o něm máme
které se dusí pod kobercem, bolí a
mají vracet do měst, ze kterých jsou. rozsáhlou vědu. Přišlo mi to tak bláz-
nikdo na ně nechce vzpomínat. Navíc
Dlouho jsem zkoušela dojíždět, žít nivý, že jsem si řekla, jo, to je to ono,
je to blízká historie, takže se nás to
v Lounech a pracovat v Praze. Ale ono to chci studovat.
pořád ještě nějak týká. Jde to.
10 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

„V Lounech pořád ještě To mě hrozně baví. ří. Vždycky říkám, že až umřu, moje
Kdy vypínáte mobil? duše bude chodit nad Pátkem,
platí mezilidská domlu-
Nikdy. Stane se, že jsem fakt unavená za Perucí. Jak je tam výhled na ty
va. Zato tady v Praze je to a ten mobil ztlumím, protože potře- kopečky. V Lounech bychom určitě šli
někdy dost na hlavu.“ buju spát, protože mi cinkají smsky na kostelní věž. Neubránila bych se
třeba z Jamajky nebo z Austrálie. Ale a tahala ho po všech kostelech, který
A přispěly Louny k rozhodnutí ohledně často se mi stane, že v deset zavolá v Lounech jsou. Mám ráda nepozlace-
změny povolání, když jste opouštěla člověk, který volá oprávněně. Někdo, ný oltář v chrámu sv. Mikuláše. Vzala
korporát? o kom vím, že dlouhodobě řeší nějaký bych ho do husitského kostela, ukázat
Ale moje první bible, i ta obrázková, problém. Když je někomu zle a neví, mu čistotu modernismu. Ten má navíc
kterou mám do dneška, je z lounského jestli dočká rána, a volají vás k němu, teď i díky půlmilionové dotaci z města
knihkupectví na Pražské. Vzadu v tom tak to většinou není v úředních hodi- novou fasádu.
knihkupectví měli takovou zamče- nách. Pak bych určitě šla ulicí Na Valích.
nou vitrínu, kde měli náboženskou
literaturu. :-)
Ale v Lounech jsem nikdy nebyla za-
městnaná. Byla jsem tu na brigádách,
prodávala jsem zmrzlinu a pak jsem
dělala v Plusu, když to ještě byl Plus.
Dostávala jsem vynadáno, že nedo-
konale zametám drobky. Uvědomila
jsem si, jak těžké je živit se rukama.
Chodíte v Lounech do kostela?
O nedělích a svátcích musím být
pracovně v Praze. Ale s lounskou paní
farářkou se znám. Moc pěkně pro-
pojuje třeba hudebku nebo základní
školy s farou, což má farář dělat. Škola
nenabízí moc možností, jak kvalitně
vzdělávat v základech křesťanství, zá-
roveň je to tenký led: nesmí to zavánět
ideologií nebo přemlouváním.
Liší se v něčem rytmus života v Lounech
a v Praze?
Ano. Já jsem vlastně docela hodně Na své vizitce máte také uvedený svůj Miluju ten známý pohled na mlýn a
pintlich. Tomu mě Louny naučily. blog Deník farářky, říkala jste, že to na řeku. A opevnění Loun, projít na
Když se domluvilo, že schůzka bude trvalo tak dva roky, než to prorazilo hradby - to jsou fascinující místa.
v deset, tak byla v deset. Tady v Praze bariéry čtenosti. Chodila jsem na osmou základní
půl hodina žádná míra - nejede tram- Já jsem ze začátku měla spíš strach, školu, takže bych si neodpustila cestu
vaj, hele, nebo nejede přívoz, zacpaná aby to neprorazilo. Bála jsem se, aby k prameni a, pokud tam ještě stále
magistrála. V Lounech pořád ještě to v církvi nebylo považovaný za moc teče voda, tak bych ho nutila napít se.
platí mezilidská domluva. Zato tady odvážný, přes čáru. Změnilo se to (smích)
v anonymní Praze je to někdy dost na mojí cestou do Budapešti, což je doteď To je spíš na celý den, ne?
hlavu. nejčtenější článek. Někdo se mě ptal, Kdyby to byla delší návštěva, rozhod-
Létáte po světě, píšete, přednášíte, jestli to může zveřejnit, řekla jsem ano ně bych ho vzala do kina a do galerie
sloužíte... a už to jelo. a někam na pivo. A na jídlo do Merlo-
Neumím odmítat projekty, které mi tu, protože to je klasika a já jsem ráda,
dávají smysl. Takže jezdím do Liberce „Vždycky říkám, že až že tamta restaurace pořád je.
na výcvik, v Lounech cestou zpět vy- Přes den bychom šli na procházku
piju našim pivo, pak v Praze pokřtím
umřu, moje duše bude na Ranou, nebo na Červeňák. Louny
dítě, následně odletím na tři dni do ještě chvilku chodit nad jsou úžasný v tom že se tady dá chodit
Ženevy, kde něco odhlasuju, ze Žene- Pátkem, za Perucí, dívat se pěšky. A ráda bych se šla podívat na
vy do Turína, kde něco odpřednáším... na Středohoří.“ Kotěrovy domy na kraji města.
Jasný workholik, ale na jak dlouho? To je nádherná architektura.
Někdy je taky potřeba říct ne. Jsem Kdybyste chtěla někomu ukázat Louny za A kam byste si zašla
sice divous, ale nejsem sebevrah. Jdu dvě hodiny, kam ho vezmete? pro klid a přemýšlení?
často do toho, co mě bude bavit a něco Vezla bych ho přes Peruc z Prahy. Vo- Na hřbitov. Před hřbitovem je ještě
mi to dá. Třeba psát pro časopis Vogue. lila bych vyhlídku na Český středoho- starý židovský hřbitov, takže tam.
11 FESTIVAL ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Jeden svět v Lounech


Jeden svět v Lounech luhů a hájů. „Festival má jednotné ledních školních projekcích pro různé
Již podeváté se Louny mohou těšit na téma, kterému se snažíme nejvíce vě- věkové skupiny žáků od 8 let až po
filmový festival Jeden svět, který od novat, ale nabídneme i filmy z jiných středoškoláky v prostorách Loutko-
31. března do 4. dubna 2020 před- kategorií, jako jsou sociální média, vého divadla, Městské knihovny a ZŠ
staví 11 vybraných dokumentárních přístup k technologiím či lidská práva. a MŠ Montessori v Lounech. Pro nej-
filmů roku 2019. Kromě zahranič- Nejedná se ale o poučné názorové mladší diváky si Jeden svět připravil
ních snímků, reagujících na aktuální filmy, Jeden svět přináší především například #příběhšikany o nizo-
společenská témata organizátoři příběhy,“vysvětluje Kateřina Suchá, zemské školačce, zažívající ve třídě
zařadili i jeden český film o hudební koordinátorka festivalu. nepřízeň spolužáků, která se přesune
kapele The Tap Tap, za kterým mohou A na jaké snímky se můžete těšit? i do virtuálního prostředí a dívka se
diváci vyrazit na nedaleký Nový Třeba na Zemi medu, nominovanou kvůli šikaně na sociálních sítích necítí
Hrad v Jimlíně. Po kterém proběhne na Oscara, která lyricky vypráví bezpečně ani doma. Nakonec jí pomů-
i debata s režisérem filmu Radova- o důležitosti respektu k přírodě. „Film že sdílení zážitků s podobně šikano-
nem Síbrtem. Doménou festivalu jsou o makedonské včelařce je taková me- vanými dětmi. „Mezi promítáním
totiž také debaty a doprovodné akce. tafora vztahu člověka k tradicím jednotlivých filmů probíhá modero-
Tradiční předfestivalová procházka a krajině. Po skončení promítání plá- vaná debata a většinou se pozná, jestli
letos bude spíše výšlap na kopec Raná nujeme panelovou diskuzi, která téma je v dané třídě nějaký agresor. Děti
a bude spojená s focením a povídáním filmu rozvine v českém kontextu, samy pojmenovávají, z jakých důvodů
o krajině. Nebude chybět ani projek- s místními zemědělci, kteří se agresoři někoho šikanují nebo jak se
ce pro rodiny s dětmi s výtvarným o naši lounskou krajinu hezky starají,“ cítí ostatní. A ta diskuze může mít
workshopem a zakončení festivalu doplňuje Kateřina Suchá. vliv na obě strany, může děti někam
na Červeňáku s koncertem. Letošní Další film s oscarovou nominací, Pro posunout,“ popisuje zkušenosti před-
novinkou ale bude virtuální realita, Samu, je příběh novinářky a lékaře chozích ročníků paní Suchá.
díky které stanete součástí krátkého z Alepa, kteří natáčí video pro svou Večerní projekce dokumentárních
filmu. Ponořit se do příběhu o ekologii dceru. Ač jsou v obrovském ohrože- filmů budou probíhat v Loutkovém
a přírodě budete moci ve speciálních ní, nechtějí své rodné město opustit. divadle, Městské knihovně, Oblast-
brýlích v lounském muzeu. Jedná se tedy o určitý anti imigrantský ním muzeu, Rozhledně na Červeňá-
Hlavní motto festivalu nese české film, který vás vtáhne do děje nejen ku a Zámku Nový Hrad. Podrobné
rčení: Až naprší a uschne. Což v sobě silným lidským příběhem, ale také informace o filmech a doprovodném
skrývá nejen dopady přístupu lidí ke válečnými scénami. programu festivalu Jeden svět nalez-
krajině, ale také přesah ekologické Jeden svět však nejsou jen večerní nete na webových stránkách:
otázky zahraničních filmů do českých akce, promítá krátké filmy v dopo- jedensvet.cz/louny.
12 POLITICI K VĚCI ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

K věci
V tomto pravidelném článku vylosovaný zastupitelský
klub pokládá otázku a ostatní odpovídají. V kladení otá-
zek se střídají. Šanci vyjádřit se mají všechny kluby. Re-
dakce odpovědi nijak neupravuje. Otázku položilo ČSSD.

Pokud zastupitelský klub ČSSD navrhne na jednání zastupitelstvu města (ZM) usnese-
ní, že ZM ukládá radě města (RM) vytipovat místa v Lounech pro výstavbu městských
bytových domů s počtem 50-100 bytů v souladu s územním plánem (popř. vyvoláním
změny č. 3 v případě potřeby) a zadat studii proveditelnosti formou soutěže třeba pro
vysokoškolské studenty, tak jak se k tomu jednotlivé kluby zastupitelů postaví?

ČSSD bytů pro nás zůstává prioritou bydlení. Ty jsou někdy až na hranici
aktivita v oblasti tvorby podmínek, lichvy.
Za náš klub si dovolím odpovědět které podporují bytovou výstavbu Důvodem podpory tohoto návrhu
spíš odůvodněním, proč bychom ze strany soukromého a družstev- by bylo i to, že se na výstavbu obec-
toto chtěli navrhnout. Snahou ního sektoru. Spokojeni bychom ních bytů dají získat dotace. I když
dobrých a zdravých měst by mělo byli, pokud by město mělo garan- nejsou zatím vždy v potřebné výši a
být dosažení udržitelného rozvoje ci, byť časově omezenou, že část ani podmínky jejich získání nejsou
v oblasti dostupného bydlení. De- bytového fondu bude pronajímána nastaveny tak, aby odpovídaly po-
mografická křivka ukazuje, že nám za městské nájemné. Zastupitelský třebám samospráv.
neustále klesá počet obyvatel. Mladí klub ANO bude v novém progra- Za Klub KSČM Stanislav Rybák
a schopní si hledají levnější bydlení movacím období usilovat o využití
v menších obcích. Bohužel město všech možností čerpání finančních LO U N Y S P O L U
prodalo zajímavé pozemky např. prostředků na podporu sociálního
v lokalitě Zeleného náměstí, kde fir- bydlení z ministerstva pro místní Záměr podpoříme, protože podpora
ma M2Sors postavila bydlení, ale za rozvoj, SFRB a IROPU. nájemního bydlení je čistě náhodou
nájmy převyšující možnosti mnoha v souladu se schváleným strategic-
mladých rodin. V mnoha jiných KSČM kým plánem města. Ten by mělo
městech se již vydávají cestou vlast- naplňovat samotné vedení radnice i
ní výstavby městských moderních Klub KSČM tento návrh rozhodně bez připomínání ze strany opozice,
bytů. Také se domnívám, že bude podpoří. Nejen proto, že právo na ale klidně s tím pomůžeme.
řada dotačních titulů pro tento typ bydlení patří mezi základní lid-
výstavby a je třeba, abychom jsme ská práva zakotvené ve Všeobecné ODS
na to byli projektově připraveni. deklaraci OSN a Listině základních
Pavel Csonka práv a svobod, která je součástí Návrh na vybudování 50-100 bytů
ústavního pořádku ČR. Náklady na v majetku města je zcela mimo eko-
ANO bydlení dnes dramaticky a neustále nomickou realitu, na to není potře-
rostou. Stačí se jen podívat na pod- ba studie proveditelnosti, na to stačí
Návrh usnesení, kterým by za- mínky hypoték, cen pozemků, ale i kupecké počty. Při hrubém odhadu
stupitelstvo pověřilo RM zabývat na růst cen energií a vody. Náklady nákladů na cca 3 mil. Kč na jeden
se výběrem vhodné lokality pro na bydlení tvoří nejvyšší položku byt by se jednalo o investici 150 -
novou výstavbu městských byto- v rodinných rozpočtech, pro řadu 300 mil. Kč. Podle dlouhodobého
vých domů, by v případě hlasování mladých rodin je proto vlastní investičního výhledu lze každý rok
získal podporu zastupitelů hnutí bydlení nedostupné. Proto je podle počítat s volnými prostředky do 50
ANO. Vzhledem k časové náročnosti našeho názoru potřebné komunální mil. Kč, čeká nás ovšem splácení
procesu plánování, zajištění finan- vlastnictví bytů, které by doká- stavby bazénu v objemu 20 mil.
cování a vlastní výstavy městských zalo zmírnit obrovské náklady na ročně, a to až do roku 2026.
13 POLITICI K VĚCI ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Řeči o stovkách obecních bytů jsou obyvatelstva/ i okolí/ ve srovnání


jen populistickými výkřiky. Město s okolními regiony. 2.jaká je v Lou-
samozřejmě musí mít v územním nech poptávka po bytech - sledují
plánu lokality pro rozvoj bytové -li se realitní nabídky. Z vlastní
výstavby, ale nemůže si samo hrát zkušenosti vím, že běžný občan
na developera. musí cestovat za prací často mimo
Jan Kerner Louny 3.domnívám se že stárnou-
cí lounské populaci by bylo vhod-
P R O L E P Š Í LO U N Y nější pokusit se zajistit fungující
nemocniční zdravotní péči / spíše
Ne, protože existuje lepší cesta, než než nové nájemní byty /
je tento návrh. Navíc by došlo také MUDr. Hana Bradáčová
k ohrožení plánu na výstavbu nové-
ho domu s pečovatelskou službou. U N I E P R O S P O R T A Z D R AV Í
A tyto byty stavět potřebujeme.
Před výstavbou „klasických měst- Návrh tak, jak je v otázce prezento-
ských bytů“ preferujeme spolupráci ván, bychom nepodpořili. Nyní není
města se soukromým sektorem, totiž opravdu v možnostech města
ze které by město získalo podíl v financovat z vlastních zdrojů vý-
bytových družstvech či část bytů stavbu nových bytů. Zároveň však
do vlastnictví. Je to ekonomicky vnímáme potřebu dalších startova-
výhodnější cesta. cích bytů pro mladé začínající rodi-
Nicméně zvýšení počtu městských ny. V současnosti máme takových
bytů je na místě. Jejich počet pova- bytů patnáct, nových a hezkých,
žujeme za relativně nízký (87 bytů z celkového počtu osmdesát sedm
a 68 bytů v domech s pečovatelskou v majetku Loun (jen pro srovnání
službou), proto jsme navrhli např. Hradec Králové má 100 000
a prosadili zastavení prodeje měst- obyvatel a 100 startovacích bytů).
ských bytů. Navíc město již druhý Jako reálnou možnost proto vidí-
rok po sobě nabízí zrekonstruované me výstavbu městských bytových
byty pro mladé do 33 let a seniory domů v případě státní dotace, jež
za zvýhodněný nájem. Zmiňova- by realizaci pokryla. Určitě bychom
né skupiny považujeme za nejvíce ovšem podpořili snahu občanů
ohrožené, a proto v současnosti o výstavbu vlastního bytového
podnikáme konkrétní kroky pro bydlení! Konkrétní podpora města
zvýšení kapacity domu s pečova- by spočívala v poskytnutí pozemků
telskou službou, kde připravujeme takovýmto nově vzniklým byto-
půdní vestavbu s dalšími byty vým družstvům. Z výše uvedených
a prověřujeme možnost čerpání důvodů není pro nás otázka zadání
dotací na výstavbu úplně nového zpracování studie v tuto chvíli na
domu s pečovatelskou službou. pořadu dne.
Pavel Janda
V O L B A P R O M Ě S T O LO U N Y
SPD
Klub VPM nedodal odpověď do
Domnívám se, že toto město redakční uzávěrky.
potřebuje rozhodně více funkční
nemocnici než nové bytové jed-
notky... Chtěla bych znát napřed
1.jaký je průměrný věk lounského
14 Z RADNICE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

STŘÍPKY Z MĚSTA

S M A R T PA R K I N G
Obyvatelé i návštěvníci města Louny
mohou od 1. října 2019 za parkování
PLÁNUJEME MĚSTO svých automobilů na vymezených
Pět špičkových architektů přednášelo tématům, jako je zapojení občanů parkovacích místech v centru města
zástupcům Loun, Žatce, Litvínova, nebo transparentnost či důležitosti platit prostřednictvím mobilní pla-
Chomutova, Mostu a řadě menších kompromisu. Přesně tohle naše měs- tební aplikace Smart4City – Parková-
obcí lounského okresu o tom, jak to potřebuje – hledání cesty, která ní. „Výhodou aplikace je, že 10 minut
budovat a rozvíjet jejich města. bude přijímaná občany i odborníky. před koncem parkovacího oprávnění
„Načerpali jsme tu informace z jiných Louny si takový přístup zaslouží,“ informuje uživatele o končícím par-
měst, z architektonických soutěží, uvedl Pavel Janda. Videozáznam kování a umožní parkování prodloužit
od městského architekta. Oceňuji z konference byl poté zveřejněn bez nutnosti vracet se k vozidlu,“ říká
otevřený přístup řečníků i k živým na webu města. místostarosta města Milan Rychtařík.
Novinku v placení parkování přinesla
Komise pro otevřenou společnost a IT
inovace RM.

75. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ NA MĚLCÍCH S O U T Ě Ž PA R K R O K U 2 0 1 9


Akce, které probíhaly od čtvrtka do Mělcích. V sobotu 19. října vzpomín- Město Louny s realizací akce Revitali-
soboty, měly za úkol přiblížit tragické kové akce odstartovaly od lounské zace Masarykových sadů uspělo
události z podzimu roku 1944. Ve radnice turistickým pochodem Louny v konkurenci dalších 13 parků a zís-
čtvrtek 17. října od 9:00 do 17:00 byla – Mělce, poté proběhla hraná ukázka kalo v soutěži Park roku 2019 celore-
na Mírovém náměstí zpřístupněna rekonstrukce měleckých bojů 17. října publikové ocenění veřejnosti, kde
komentovaná výstava dobových 1944, po níž následoval pietní akt s ohromujícím náskokem porazilo ne-
fotografií o paradesantní skupině Jan u památníku a pomníčku na kraji jen Statutární město Pardubice, které
Kozina a později odpoledne uctili města. Celý program pokračoval v po- ocenila odborná porota 1. místem
představitelé města Loun a zástupci ledne v obřadní síni Městského úřadu v soutěži, ale i města jako je Ostrava či
Česko-ruské společnosti památku tří oceněním těch, kteří byli aktivními dokonce Praha. Soutěž probíhala od
padlých výsadkářů u památníku na účastníky bojů za 2. světové války. 15. září do 5. listopadu 2019.
15 Z RADNICE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

STŘÍPKY Z MĚSTA

DEJ TIP – APLIKACE


K H L Á Š E N Í Z Á VA D
Koncem roku přešlo město na novou
aplikaci sloužící k jednoduchému
hlášení drobných závad ve městě.
Podněty lze hlásit buď prostřednic-
tvím „chytrého“ mobilního telefonu
nebo přes formulář na webových
stránkách města.

OCENĚNÍ MĚSTU LOUNY


U příležitosti slavnostního zasvěcení husitské – Medaili Jana Husa jako
sboru Dr. Karla Farského v Lounech výraz poděkování nejen za společné
službě Bohu a lidem předal ThDr. dokončení obnovy vnějšku budovy,
David Tonzar, Th.D., pražský biskup ale též za dlouholetou spolupráci na
CČSH starostovi města Mgr. Pavlu poli společenském i kulturním mezi
Jandovi jedno z nejvýznamnějších Městem Louny a náboženskou obcí
MIKROJESLE PRO NEJMENŠÍ ocenění Církve československé CČSH v Lounech.

Lounské mikrojesle Louňáček jsou


od září 2019 v provozu v prostorách
Domu s pečovatelskou službou (U
Pramenu 2634). Rodinám s malými
dětmi zaručují kvalitní péči a nabízí
možnost rozvoje dítěte v prostředí,
které je velmi blízké rodinnému, a to
již od šesti měsíců do čtyř let věku. V
provozu jsou mikrojesle pět dní v týd-
nu, devět hodin denně.

VZPOMÍNKA NA POPRAVENÉ U SOKOLOVNY


7. ledna uplynulo přesně 70 let od dení města a Konfederace politických
KNIHA 1989 – 2019 doby, kdy na dvoře pankrácké vězni- vězňů, aby spolu s historiky Muzea
ce byli popraveni po vykonstruova- čs. opevnění z let 1936-38, studenty
U příležitosti 30. výročí zlomové udá- ném procesu, který se konal v říjnu a pedagogy Gymnázia Václava Hla-
losti našich novodobých dějin byla,
1949 v lounské sokolovně, příslušníci vatého, členy Spolku rodáků a přátel
po roce a půl práce, vydána publikace
odbojové organizace MAPAŽ Kamil města Loun a dalšími občany uctili
s názvem LOUNY 1989 – 2019. Kniha,
která byla pokřtěna ve Vrchlického Novotný, Josef Plzák, Josef Hořejší památku popravených i všech ostat-
divadle, se rázem stala hitem nabídky a Bohumil Klempt. ních, kteří se postavili proti bývalému
Městského informačního centra. U pamětní desky se sešli zástupci ve- režimu a byli za to postiženi.
16 INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Projednáno, rozhodnuto, vyřešeno


Následující výčet je samozřejmě výběr jen těch nejdůležitějších věcí, které rada města schválila.
Detailní záznamy z jednání najdete na městském webu www.mulouny.cz.

ZÁŘÍ vznikající ulici v lokalitě U vodárny, nově rok 2020 takto: Příjmy 455 mil. Kč, výdaje
ponese jméno Hlaváčkova po Josefu Hlaváč- 588 mil. Kč (z toho běžné 400 mil. Kč
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí kovi, který začal v polovině 80. let 19. století a investice 187 mil. Kč. Schodek bude kryt ve
dotací na činnost 18 sportovním organiza- v Lounech vyrábět heligonky, speciální typ výši 100 mil. Kč již dříve schváleným úvě-
cím působícím v Lounech v celkové výši 1,45 tahacích harmonik, doplněný o zesílenou rem a 33 mil. Kč z ušetřených prostředků
mil. Kč. Výše poskytnutých prostředků se basovou část nazývanou heligonové basy. v předchozích letech.
odvíjí zejména od počtu sportující mládeže.
Dalších 485 tis. Kč zastupitelé uvolnili na Zastupitelstvo schválilo rozdělení příspěv- Rada města schválila podání žádosti o do-
podporu investic sportovních klubů. kové organizace Správa sportovních zaříze- taci na letošní Letní lounské vábení z Fondu
ní města Loun na dvě organizace. Lounská Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo města schválilo prodej 7 po- správa sportovních areálů bude zajišťovat
zemků o celkové výměře 3197 m2 do vlast- provoz sportovní haly, zimního stadionu a LEDEN 2020
nictví Ředitelství silnic a dálnic za kupní letního cvičiště a Lounská správa plavec-
cenu 447 360,- Kč. Pozemky ŘSD využije při kých areálů zajistí provoz koupaliště, sau- Rada města schválila uzavření smluv s ně-
zkapacitnění obchvatu města. ny a nové městské plavecké haly, která by kterými vystupujícími na 17. ročníku Letní-
měla být dokončena v polovině roku 2020. ho lounského vábení. Těšit se můžeme mimo
Z kulturního fondu zastupitelstvo poskytlo jiné na Katarínu Knechtovou, Sto Zvířat
7 žadatelům dohromady dotace ve výši 300 Zastupitelstvo města schválilo záměr pro- nebo skupinu Poletíme.
tis. Kč. Dalších 46 tis. Kč bylo z kulturního dat 3 neobyvatelné bytové jednotky. Jedna
fondu vyčleněno na rozšíření vánoční výz- se nachází v budově č.p. 1123 v ulici Karla Rada města schválila podmínky finanční
doby na Mírovém náměstí. Stanislava Sokola a dvě v budově č.p. 570 podpory lounského kina Svět. Provozovatel
v ulici Husova. O prodeji první jednotky kina bude od města podpořen částkou 1 tis.
Z fondu pro sociální věci a zdravotnictví bude rozhodovat zastupitelstvo 27. dubna. Kč za každé odehrané filmové představení
zastupitelstvo poskytlo 40 tis. Kč litoměřic- Bytové jednotky v č.p. 570 město nabídne s tím, že maximální podpora je zastropová-
kému Hospicu sv. Štěpána a 100 tis. Kč bylo znovu k prodeji formou obálkové metody na na částce 985 tis. Kč a kino má povinnost
poskytnuto Nemocnici Slaný na částečnou s nejnižší nabídkovou cenou určenou dle odehrát alespoň 45 představení filmového
úhradu dvou antidekubitálních lůžek, které znaleckého posudku. klubu.
slouží jako prevence i léčba proleženin.
Zastupitelé poskytli dohromady 100 tis. Kč Rada města schválila provedení údržby
Zastupitelstvo schválilo navýšení výdajů třem subjektům na podporu vztahů s part- všech dřevin v Dubové aleji bez ohledu na
Městské policie o 477 tis. Kč z důvodu náku- nerskými městy. jejich vlastnictví. Dubová alej se nachází
pu nového služebního vozidla Dacia Duster v Dobroměřické ulici, je dlouhá zhruba 750
osazeného světelnou rampou a s potřebným Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanč- metrů, nachází se v ní celkem 97 kusů dubů,
polepem. ního daru ve výši 199 987 Kč Nemocnici Sla- nejmohutnější dub letní je od roku 2002 vy-
ný na nákup defibrilátoru na oddělení ARO. hlášen jako památný strom a jeho stáří je
Rada města schválila projektovou doku- odhadováno na 200 let.
mentaci na akci Rekonstrukce stromořadí Rada města souhlasila s navázáním externí
na Zeleném náměstí a se založením května- spolupráce s krajinným architektem Ing. Rada města schválila uzavření smlouvy
tých louček u mostu Veslařů a mezi budova- Martinem Černým, DiS. Rozhovor se za- o poskytnutí dotace na zabezpečení lékař-
mi Městského úřadu v ulici Pod Nemocnicí. hradním architektem města najdete v tomto ské pohotovostní služby. Na zajištění po-
čísle ZLouna. hotovosti pro děti i dospělé město Louny od
ŘÍJEN Ústeckého kraje obdrží 1,8 milionu Kč.
Rada města souhlasila se zpracováním pro-
Rada města schválila termíny pro uzavírá- jektových dokumentací na rekonstrukci ko- ÚNOR
ní manželství pro rok 2020. V následujících munikace v ulici Poděbradova od železnič-
měsících se jedná o dny: 4.4., 25.4., 30.5., ního přejezdu k obslužné komunikaci nad Rada města schválila podání žádosti z roz-
6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 11.7., 18.7., 25.7., areálem TSML a na rekonstrukci chodníku počtu Ústeckého kraje na podporu obecní
1.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 19.9., 10.10., v ul. Štefánikova, kde bude zřízeno 14 par- a městské policie. Z dotace by se měli stráž-
24.10., 7.11., 21.11. a 12.12. kovacích míst. níkům pořídit nové vysílačky.

LISTOPAD PROSINEC Dne 26. 2. 2020 Rada města Loun rozhodla


o odvolání Mgr. Věry Benešové z vedoucího pra-
Zastupitelstvo města pojmenovalo nově Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na covního místa ředitelky Základní školy Louny.
17 ŠKOLKY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Osm školek v polovině května


přivítá nové žáky
Stane se to ve čtvrtek 14. května, kdy řada lounských rodičů zamíří se svými nejmenšími k zápisu do mateřské školy.
Pro rodiče jsme přichystali tento přehled, aby si mohli vybrat tu školku, která jim nejvíce vyhovuje.

Datum zápisu je pro všechny MŠ zřízené městem stejný:


čtvrtek 14.5.2020 (od 8,00 do 15,00 hod.) a pátek 15.5.2020 (od 8,00 do 12,00 hod.)

Skutečně zdravou školku najdete ve Fügnerově ulici

Tahle mateřská škola v roce 2019 obdr- s rodiči: besedy, Halloween a opékání ny, Vrchlického divadla a kina a výlety.
žela jako jediná v Ústeckém kraji stříbr- buřtů, stanování na zahradě… O vlastních akcích (Dětský farmářský
ný certifikát projektu Skutečně zdravá Školka podporuje děti v samostatnosti den, karneval, Halloween, Loučení s
škola. A to není všechno. Daří se jim a respektuje jejich individualitu, proto předškoláky…) nemluvě. Najdete zde
snižovat počty dětí s odkladem školní se tu volné hry se prolínají s řízenými interaktivní tabule, 3BOX, ale i envi-
docházky a spolupracují se základními činnostmi a spontánní učení střídá ronmentální koutek na zahradě (vlastní
školami. Tahle školka navíc vyráží i za prožitkové. Pokud byste děti dávali záhonky, výukové tabule).
kamarády do okolních MŠ (Slavětín, právě sem, můžete se těšit na podporu „Jsme rádi, když se ‚našim‘ dětem daří
Veltěže…) Děti ve školce budou cítit zdravého životního stylu, stravování, nejen ve školních lavicích, ale také v dalším
přátelskou rodinnou atmosféru, zažijí sportování, kurzy bruslení a plavání, životě.“
hodně legrace a pohody, protože všichni školku v přírodě, angličtinu, cvičení Den otevřených dveří pořádáme
tu jsou kamarádi a navíc spolupracují v tělocvičně, návštěvy Městské knihov- 31.3.2020 od 15-17.

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309


Je trojtřídní sídlištní mateřskou školkou pro děti předškolního věku, „Goodyear věku. Chtějí v dětech podpořit pozitiv-
pavilónového typu s vlastní kuchyní a – bezpečná školka“, který je zaměřen na ní přístup k životu, smysl pro humor,
klidnou, účelně vybavenou zahradou se zvýšení bezpečnosti dětí a projekt „Celé radost ze života a důležitost přátelství.
vzrostlou zelení. Dvě třídy jsou umís- Česko čte dětem“, čtou dětem alespoň 20 Program MŠ připravovali nejen se zřete-
těny v přízemí, třetí třída nejstarších minut denně, každý den. Spolupracují lem na prudký tělesný vývoj v předškol-
dětí v patře. Ve školce pracují v několika s MÚ Louny na vítání občánků, kde děti ním období, ale s velkým důrazem na
projektových programech jako „Recy- doprovázejí na slavnostní program a zdravý duševní vývoj dětí. Každodenní
klohraní aneb ukliďme si svět“, sbírají reprezentují tak školu, také se zúčastňují samozřejmostí je uspokojování těles-
použité baterie a drobné elektrospotře- akcí, soutěží atp., které pořádá město ných potřeb dětí – dostatečný pohyb,
biče do nádob k tomuto určených. Třídí Louny i další organizace. Pracují podle pobyt venku, výživa. Prioritou je pohoda
odpad, který při činnostech vyproduku- vlastního vzdělávacího programu „Veselá dítěte ve sféře duševní a společenské,
jí. Učí se o ekologii, ochraně přírody, tří- školka“ a jejich cílem je vychovat dušev- to, aby se děti těšily do MŠ, na svoji paní
dění odpadů a vztahu člověka k přírodě. ně zdravé děti s širokým rozumovým učitelku a své kamarády, aby na tři roky
„Medvídek Nivea“, který je připravován rozhledem, přiměřeným předškolnímu strávené u nás rády vzpomínaly.
18 ŠKOLKY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

MŠ Dykova, školka „u mašinky“ má k přírodě vážně blízko

Kousek od Riegrových sadů najdete pří- prádelny a kuchyně s přípravkami jídel. která probíhá na již zmíněné zahradě. Ve
zemní mateřskou školu obklopenou roz- Mezi aktivitami školky lze nalézt výuku výčtu akcí nechybí ani Zahradní slavnost
lehlou zahradou se vzrostlými stromy, angličtiny herní formou, němčinu, s pasováním školáčků. V letošním roce
tím mají děti jen kousíček do přírody. zájmové činnosti hudební a taneční. zde najdete 22 předškoláků.
A proto se také většina činností odehrává Před vánocemi se zde pro rodiče pořádá Školka v posledních dvou letech vy-
na školní zahradě. Tedy, když je hezky. Vánoční příběh v loutkovém divadle měnila v dětských šatničkách nábytek,
To se na zde objeví až 56 dětí, které zde společně s divadlem z Duchova. A děti takže jsou děti v „novém“. Na zahradě
zažijí například čarodějnické dopoledne zase dostanou slavností oběd s nadílkou. jsou herní prvky přizpůsobené věku dětí,
s pohádkou a soutěžemi nebo další akce Na jaře jezdí na výlety za zvířátky do domečky, velká loď, houpadla, houpač-
pro rodiče a děti, jako je podzimní slav- Seka, na Ranou, do pohádkového lesa, ky, 2 pískoviště a dvě klasické mašinkové
nost Zavírání zahrádky na farmu Suchých. Organizují pěší výlety makety, vždyť jsme školka „U mašinky“.
s výrobou dýňáčků. Školka má dvě třídy: do okolí města. Před prázdninami zde
Berušky a Sluníčka. A má samostat- můžete zažít pravidelnou oslavu Dne dětí Den otevřených dveří v MŠ před zápi-
né zázemí v podobě vlastní kotelny, se stanovišti s pohádkovými bytostmi, sem: 13.5.2020 od 13,30 do 16,30 hodin.

Malí Otakárci chodí do školky Kpt. Otakara Jaroše.

Nezahálí, plavají ve vlastním bazénu, vat ve městě, a to na dopravním hřišti. Každý Otakárek jednou vyroste a jde do
skotačí ve velké tělocvičně a když je Když dojde energie nebo se pokazí školy. Ze školky to nemá daleko, velká
hezky, jdou se proběhnout na zahradu počasí, můžou paní učitelky promítnout škola je hned vedle školky.
s pergolou a nebo rovnou do ovocné- pohádku a nebo tvoří děti v dílničkách. My jsme malí Otakárci, společně si hra-
ho sadu. Přírodu pozorují v naučném Když je čas na svačinu nebo oběd, podá- jeme. Co je nové poznáváme, společně
okrasném parku. Učí se ale i jak se cho- vá se vždycky něco dobrého a zdravého. nám dobře je.
19 ŠKOLKY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Ekologie, polytechnika a zdravý životní styl = školka v ulici Přemyslovců

Čtyřtřídní mateřská škola pro nově rok, vždy před zápisem, pořádáme den magnetických a dalších didaktických
přijaté děti má zavedený tzv. adaptační otevřených dveří. V případě zájmu ze pomůcek, rozmanitých materiálů
pobyt. Dětem nabízí nadstandartní ak- strany rodičů nabízíme prohlídku školy k tvoření. Zdravý životní styl – postupně
tivity, jako je výuka anglického jazyka, kdykoli během školního roku. pořizují profi čističky vzduchu do všech
cvičení dětské jógy, plavecký výcvik, Mateřské škola se zaměřuje na: tříd. Jsou zapojeni do projektu „Cepík“,
základy bruslení apod. Ekologii – vede děti k lásce k přírodě který se zaměřuje nejen na děti, ale také
V současné době zde pracují dvě paní i k zahradničení (využívají mobilních na jejich rodiče a na zaměstnance školy
učitelky, které absolvovaly kurz řečové- záhonů), k šetrnému vztahu k přírodě, a který se týká zdravého životního stylu
ho preventisty a individuálně pracují k třídění odpadů. Zúčastňují se ekolo- jako takového.
s dětmi, které to potřebují. gických akcí typu „Dymnivka“, pro děti
K tomu slouží dvě logopedické pracov- připravují setkání ve spolupráci s Ekolo- Děti k nám chodí rády, jsou zde spokoje-
ny. Využívají interaktivní tabuli, vyrábí gickým centrem Most pro Krušnohoří. né. Vždy v pololetí a na konci školní-
v keramické dílně, pracují s 3BOXEM, Polytechniku – děti využívají kera- ho roku nás navštíví několik našich
jezdí na nejrůznější výlety, chodí na mickou dílnu, konstruují ze stavebnic, bývalých svěřenců, kteří se k nám chodí
exkurze, navštěvují divadelní předsta- pracují s modelovací hmotou, pochlubit se svým vysvědčením ze
vení ve Vrchlického divadle apod. Každý s kinetickým pískem. Využívají různých základní školy.

Mateřská škola Speciální

V sídlišti Nad Tratí najdete školku, která Sebastiana Kneippa. Je zde logopedie, prvky a jezdí i na ozdravné pobyty.
poskytuje předškolní vzdělávání dětem kroužek Hláskář. Učí se tu angličtina. Mateřská škola tu je pro děti s mentál-
se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete tu světelný panel, podložku Bio- ním, tělesným, zrakovým nebo slucho-
Školka nepatří mezi největší, ale to se mat, tři interaktivní tabule, bylinkovou vým postižením, závažnými vadami
týká jen kapacity, ne aktivit, které zde zahrádku a celou řadu speciálních po- řeči, závažnými vývojovými poruchami,
nabízejí. můcek. Pořádají tu akce nejen ve školce, souběžným postižením více vadami
Děti mohou chodit na keramiku, mají tu ale chodí i na jiné události v Lounech. nebo autismem.
míčkovou facilitaci, inhalace, infra- Zúčastňují se soutěží, výstav ve Vrch- Děti přijímá ředitelka školy na základě
saunu, dělají masáže plosky nohou, lického divadle, vystupují pro Senior doporučení školského poradenského
metamorfní techniky, otužování podle klub Louny. Na zahradě mají nové herní zařízení.
20 ŠKOLKY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539

Školka V Domcích: rodina, tradice a přátelské prostředí

Školní vzdělávací program této mateřské dem, programovatelnými interaktivními zprávy. Bývají na festivalu mateřských
školy vychází z konkrétních potřeb dětí, roboty Bee Bot, vhodnými didaktickými škol Mateřinka, akcích organizovaných
podmínek a polohy školy. Zdůrazňujeme pomůckami a přirozenou konstruktivní městem Louny, Městskou knihovnou
sepětí s rodinou, s tradicemi, snažíme se hrou.V rámci „rozvíjejících aktivit“ se Louny a dalšími. V Domcích vedou děti k
tu vytvořit co nejpřátelštější prostředí, věnují i talentovaným dětem (během pomoci druhým. Podporují lidi s Downo-
kde se děti cítí přirozeně a bezpečně. výtvarných a pracovních aktivit, hudeb- vým syndromem při „Ponožkovém dni“,
Školka je obklopená rozlehlou zahradou ních aktivit v pěveckém sboru „Pramí- podporují i nemocné cystickou fibrózou
s mnoha herními prvky a zákoutími. nek“). Dětem se speciálními vzdělávací- při „Větrníkovém dni“. Pravidelně spo-
Zaměřuje se na tzv. přirozený pohyb. mi potřebami jsou určeny „Logohrátky“. lupracují s blízkým Domovem seniorů
I v letošním školním roce děti budou Mateřská škola je zapojena do různých a těší babičky a dědečky svými vystou-
chodit na plavecký výcvik a školu projektů, jako např. České obce Sokol- peními. A babičky k nám zase přicházejí
v přírodě. V Domcích podporují poly- ské – Svět nekončí za vrátky – cvičíme jako „Kouzelné čtecí babičky“.
technické vzdělávání – práci s nejnovější se zvířátky, Zdravá pětka, Celé Česko MŠ připravuje den otevřených dveří,
technologií – interaktivním multiboar- čte dětem, projekt Státní veterinární termín bude zveřejněn na webu.

N Á Z E V Š K O LY ADRESA TELEFON WEB

MŠ Louny, Čs. armády 2371 Čs. armády 2371, 440 01 Louny 415 655 880 www.mslouny.cz
MŠ Louny, Dykova 2210 Dykova 2210, 440 01 Louny 415 653 880 u-masinek.webnode.cz
MŠ Louny, Fügnerova 1371 Fügnerova 1371, 440 01 Louny 734 471 394 www.msfugnerova.cz
MŠ Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny 415 670 313 www.mskptnalepky.websnadno.cz
MŠ Louny, Přemyslovců 2205 Přemyslovců 2205, 440 01 Louny 415 672 250 www.msprem.cz
MŠ Louny, Šafaříkova 2539 Šafaříkova 2539, 440 01 Louny 415 653 898 www.mssafarikova.cz
MŠ Louny, V Domcích 2427 V Domcích 2427, 440 01 Louny 415 654 089 www.msvdomcich.cz
ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše Louny, 2173 28. října 2173, 440 01 Louny 415 652 138 www.3zslouny.cz
MŠ speciální Louny, Školní 2428 Školní 2428, 440 01 Louny 415 654 091 www.msspecialnilouny.wbs.cz
21 DIVADLO ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

100 let
loutkového divadla
v Lounech
V tomto roce si připomeneme velké výročí lounských loutkářů. Před 100 lety bylo v Lounech otevřeno
stálé loutkové divadlo. Loutkové divadlo je nejstarší v České republice a pravděpodobně i v Evropě.

A jak to vše začalo? Psal se rok 1903, loutkáři neměli. Příspěvky od občanů představení. V padesátých letech do-
kdy obecní sluha Jan Tregler s partou nestačily a nakonec se sedm loutká- chází k přístavbě divadla. Divadlo má
nadšenců připravil na sokolské slav- řů domluvilo s Občanskou záložnou kulisárnu, výrobnu loutek a klubov-
nosti loutkové představení Posvícení v Lounech, která byla jediným peněž- nu. V roce 1974 je divadlo z havarij-
v Hudlicích. Nejenže hru nacvičili, ale ním ústavem, který na stavbu divadla ních důvodů zavřeno. Loutkáři hrát
museli si vyřezat loutky, ušít kostý- půjčil. Peníze byly a stavba započala nepřestali, jezdili za dětmi do školek
my a vyrobit kulisy. Představení mělo v dubnu 1920 a 19. září byla slavnostně a škol. Budova byla nakonec po dlou-
velký ohlas, a tak se hých jednáních s pa-
muselo opakovat. mátkáři opravena a v
Tento úspěch rozho- roce 1979 se v divadle
dl o tom, že skupina opět hraje. V sou-
občas vystupovala časné době každou
v malém sále soko- neděli odpoledne od
lovny jako loutkařský konce října do konce
odbor Sokola. Malý března mohou děti
sál ale nebyl vždy zhlédnout pohádku.
volný, a tak se hrálo V divadle se pořádají
v hostincích po Lou- koncerty. Každoroč-
nech a blízkém okolí. ně se poslední břez-
Častým stěhováním nový víkend koná
trpělo loutkařské krajová přehlídka
vybavení, byly pro- loutkářských sou-
blémy s dopravou a borů a jednou za dva
samozřejmě s prosto- roky Dostaveníčko –
ry pro hraní. To vše vedlo k myšlence otevřena. Zahajovací projev pronesl Raškovy Louny na počest principála
na vlastní stánek. V roce 1909 byl na profesor Kamil Linhart. První dět- Zdeňka Rašky.
popud principála Jana Treglera založen ské diváky přivítalo divadlo 26. září Ke 100 výročí divadla se připravuje
Spolek loutkářů v Lounech a ten si dal představením Král Ječmínek. Loutkáři k vydání almanach.
za cíl vybudovat vlastní divadlo. Pů- stánek měli, ale na vybavení již pení-
vodně se počítalo s přestavbou budo- ze nebyly a bylo potřeba splácet dluh.
vy starých jatek, která stála v blízkosti Kromě představení se pořádaly růz-
dnešního divadla. Nakonec se ukázalo, né slavnosti, na které ženy napekly
že budova nevyhovuje. Ale mezitím již z darované mouky koláče, a pak je tam
probíhala sbírka občanů na výstavbu prodávaly. V Lounech sehrál předsta-
divadla. Myšlenku na vlastní stánek vení i Josef Skupa, který honorář vě-
zastavila 1. světová válka, ale po válce noval na splácení dluhu. Ten byl spla-
se J. Tregler vrací ke svému snu a roku cen až po dvaceti letech.
1919 začíná jednat s obcí. Obec vyšla Spolek nepřerušil svou práci ani bě-
loutkařům vstříc a ti dostali pozemek hem 2. světové války, i když cen-
bývalých jatek a obdrželi i materiál zura byla veliká. Ale po celou dobu
z jejich demolice. Předběžný rozpočet hrál pouze česky, děti kolikrát seděly
na výstavbu byl 80 000 korun, ale ty v zimě v kabátech, jen aby viděly
22 KNIHOVNA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Lounská knihovna
třetího věku

Městskou knihovnu Louny určitě ne-


musíme představovat. Všem je jistě
čínských cvičení pro zdraví. Českopis
vás pak zavede do různých koutů ČR
NEJČTENĚJŠÍ KNIHY
známá nejen tradičními výpůjčními v rámci exkurzí, v psychologii zralé- ROKU 2019
službami knih či videotéky, ale také ho věku se zase dozvíte o osobnostně-
pořádáním literárních, kulturních, -sociálním rozvoji lidí staršího věku,
tanečních a dětských akcí. Samozřej- odlišnosti způsobu života a vnímání, beletrie pro dospělé:
mě tam můžete zavítat i za nějakým základech zdravého životního stylu,
Tiché roky
tím vzděláním. Třeba pro seniory, zdravého stravování či duševní rov-
kterým se stýská po školních létech, nováhy. Alena Mornštajnová
nabízí lounská Městská knihovna
projekt Třetí věk. Zapsat se na ni není Chcete se také znovu vrátit do škol-
nic složitého. Stačí touha po nových ních lavic? Přidejte se k současným naučná pro dospělé:
znalostech a rozšíření obzorů. 420 účastníkům pětiletého studia.
Louny. Historie,
Zápis do roku 2020/2021 započne již
Vzdělávání třetího věku má navíc v červnu a vybírat obor studia může- kultura, lidé
v Lounech již více než desetiletou te až do konce července. Pokud bude
tradici. Od roku 2006 lze v knihovně úspěšně naplněna minimální kapaci-
studovat předměty z oblasti cesto- ta studentů v předmětu, můžete se od beletrie pro děti:
vání, historie, umění, cizích jazyků, září těšit na nový kolektiv stejně zví-
Deník malého
přírody či zdraví jak fyzického, tak davých lidí, kteří chtějí svůj volný čas
i duševního. V současném roce mají věnovat novým poznatkům. poseroutky
senioři možnost si vybrat z 32 před-
Jeff Kinney
mětů, které jsou vyučovány formou Podmínky pro přijetí také nejsou ná-
přednášek, interaktivních seminá- ročné. Ať jste občan Loun či přespol-
řů, práce v terénu či tvorby v atelié- ní, stačí být zaregistrován v Městské
ru. Z široké nabídky můžeme zmínit knihovně Louny a zaplatit účastnický
naučná pro děti:
svět médií, ve kterém se více dozvíte poplatek, který se pohybuje mezi 100 Minecraft.
o práci novinářů, podvodech na in- a 500 korunami za semestr. Podrobné
ternetu, psychologických dopadech informace naleznete na webu https://
Blokopedie
médií a internetu obecně. V tai-chi www.mkl.cz/treti-vek/predmety nebo Mojang
si osvojíte základy cvičení tradičních vám poradí přímo v knihovně.
23 KULTURA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Kulturní novinky v Lounech


AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
BŘEZEN
1. – 31. 3.
Březen – měsíc čtenářů
10. ročník celostátní každoroční akce, kterou orga-
nizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR (SKIP). V centru našeho zájmu je čtenář a čtení,
tedy ne kniha ani knihovna, ale každý čtenář, aktivní
uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl
a (zatím) ani být nechce.

1. – 31. 3.
Knihovničtí inspektoři v akci
V průběhu března budou v ulicích Loun působit Ne 5. 4. 14.00 – 17.00, prostory pavilonu A
knihovničtí inspektoři. Koho přistihnou s knihou či Velikonoční neděle v pavilonu A
časopisem v ruce, toho čeká překvapení. Velikonoční dílny pro rodiče a děti. Seznámení s tradi-
cemi, technikami zdobení kraslic, pletením pomlázky,
So 28. 3. 20.00, Park Louny – pavilon A zdobením perníčků, velikonoční jarmark.
7. knihovnický reprezentační ples
Ples knihovny jako zakončení celorepublikové akce Út 7. 4. 9.00 – 12.00, dvorek knihovny
Březen – měsíc čtenářů v MKL. Místo konání plesu – Velikonoční břízky
pavilon A, hraje taneční orchestr klub 49. Velikonoční zdobení břízek dětmi z lounských mateř-
ských školek na dvorku knihovny.
Út – So 31. 3. – 4. 4.
Festival Jeden svět St 29. 4., Park Louny
Festival dokumentárních filmů o lidských právech, Mezinárodní den tance
doplněných debatami se zajímavými hosty, Open floor. Ve spolupráci s Taneční školou Fénix Louny.
odborníky na danou problematiku,
aktéry filmů apod. KVĚTEN
DUBEN Čt 7. 5. 18.00, centrum města
Noc literatury – Lounská literaTúra
Pá 3. 4. 16.00 – 19.00, prostory knihovny Cílem projektu je představit posluchačům současnou
Noc s Andersenem evropskou literaturu netradičním způsobem. Z knih
Tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy ne- čtou žáci dramatického oboru ZUŠ Louny a studentky
jen pro pozvané vzorné dětské čtenáře (20. ročník). divadelního oboru MKL. V rámci celorepublikové akce.

So 9. 5. 10.00 – 12.00, dvorek knihovny


Férová snídaně
Happening na podporu fair trade. Koná se při příle-
žitosti Světového dne pro fair trade, slavící tisíce lidí
na celém světě. Přineste si vlastní férové potraviny,
upečte buchtu, chléb, udělejte pomazánku a přijďte
s námi posnídat!

Ne 31. 5. 15.00, Park Louny – amfiteátr


Den dětí
Amfiteátr a Park Louny. Pořádá MKL
a hostinec Roubenka.
24 INVESTICE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Lounští milovníci vody se konečně tobogán, bazén pro kojence a batola-


letos dočkají. V době letních prázd- ta, venkovní vířivka, mokrý bar nebo
nin plánuje město spustit provoz pro parní lázeň. Milovníci severského
veřejnost v novém městském bazé- saunování určitě ocení wellness část
nu. Plavkyně a plavci se mohou těšit s finskou saunou, bio saunou a vnitř-
na „pětadvacítku“ bazén se šesti zá- ní a venkovní odpočívárnu s ochla-
vodními drahami. Ti, kdo raději od- zovacími bazénky.
počívají, si budou moci užít relaxační
bazén s divokou řekou, masážním Správu areálu bude zajišťovat Loun-
lůžkem a dětskou část se skluzavkou. ská správa plaveckých areálů, pří-
Nechybí ani osmdesátimetrový spěvková organizace města.

Bazén skoro hotov!


25 INVESTICE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Nestavíme ale jen bazén...


V roce 2020 čeká město V Jeronýmově, Sailerově
i rekonstrukce chladícího zařízení a Smetanově ulici bude město
zimního stadionu. Jižní fasáda rekonstruovat veřejné osvětlení.
budovy radnice získá nový kabát
a v plánu je také oprava
podchodu v ul. Vladimirská.
V Lipové ulici pak bude
vybudován podzemní kontejner.

Velkou část investic v letošním roce


představují i školy.
Kuchyně v základní škole Dále je plánovaná revitalizace
Přemyslovců se dočká potřebné zeleně na Zeleném náměstí,
rekonstrukce, včetně gastro obnova stromořadí podél zaniklé
vybavení. V základní škole cesty vedoucí ke kapličce
Kpt. O. Jaroše se bude opravovat a lesu Louny předměstí.
kanalizace. ZŠ J. A. Komenského
zase nutně potřebuje opravit krovy.

Rovněž se připravuje řada


projektových dokumentací:
Vrhneme se letos ale např. na dostavbu sportovní haly,
i na chodníky, a to v ulicích: na revitalizaci letního cvičiště
Přemyslovců od čp. 2024-2034, III. etapa,
Osvoboditelů úsek od Billy
k ul. Prokopova, Prof. Krátkého.

na rekonstrukci domu
pečovatelské služby v ul. U Pramenu
Opravit potřebují také silnice,
a to: Prof. Krátkého, Resslova, Hálko-
va, Štefánikova, Poděbradova
(úsek od žel. přejezdu ke vjezdu a na revitalizaci
do areálu TSML), Husova – II. etapa. sídliště Pod kasárnami.
26 REKONSTRUKCE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

CENTRUM LOUNSKÉHO FOTBALU


prochází omlazující
procedurou

Fotbalová tribuna Městského fotbalového stadionu


Ladislava Nováka v Lounech už je vlastně
taková babička. Vznikala hlavně ve třicátých letech
minulého století pro kluby „Čechie“ a SK Meteor
„předchůdci“ dnešního klubu FK SEKO Louny.
Postupně se přistavovaly jednotlivé části a to vše
se dělo hlavně svépomocí.

V současnosti už stav tribuny přestal


vyhovovat jak fotbalistům, tak fanouškům
a město se rozhodlo tribunu zrekonstruovat.
Mimochodem, na rekonstrukci se město
podílelo jedenácti miliony korun a patří
tak mezi největší investiční akce ve městě.
Rekonstrukce je těsně před cílem. Hotovo by
mělo být letos v březnu. A na co se fotbaloví
nadšenci mohou těšit? Kromě nové tribuny
přibudou i nové a větší šatny nebo třeba
bezbariérové vstupy.
27 VÝROČÍ ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

T. G. Masaryk a Louny
V letošním roce si připomínáme 170. výročí narození loutkové divadlo a Masarykovo náměstí.
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Méně známý je však vztah našeho prvního prezidenta
Dne 7. března 1850 se v Hodoníně, v chudé rodině pan- k našemu městu. Poprvé do Loun Masaryk zavítal ještě
ského kočího narodil pozdější profesor, filozof, sociolog a jako vysokoškolský profesor v době doznívající hilsne-
také prezident (prezident Osvoboditel) a zakladatel me- riády (vášnivě diskutovaný proces s Židem Leopoldem
ziválečného Československa T. G. Masaryk. Hilsnerem obviněným z rituální vraždy chudé dívky
Snad každému z nás se při vyslovení Masarykova jména Anežky Hrůzové, kterého se Masaryk statečně zastával).
něco vybaví. Hodně lidí si zpravidla vzpomene na sní- V létě 1901 byl k nám pozván přednášet o Husovi a jeho
mek starého laskavého pána s otcovským starostlivým významu pro českou společnost. Masaryk přijel vlakem
výrazem a zdviženým ukazováčkem. Navíc slovní spo- a na návštěvu Loun ho pozval redaktor místního krajin-
jení tatíček Masaryk je okřídleným výrokem, na který si ského časopisu a jeho příznivec J. J. Langer. Přednáška
vzpomene mnohý, aniž by si dokázal představit cokoliv uskutečněná v restauraci Stromovka vyvolala velký roz-
bližšího. ruch. Účastnilo se jí nejen mnoho Masarykových obdivo-
Masarykovo jméno se stalo symbolem naší moderní vatelů, ale i kritiků, kteří na váženého hosta mimo jiné
české společnosti a zvlášť v době meziválečného Čes- volali: „Hanba židovskému zaprodanci.“
koslovenska byl velmi adorován a přímo zbožšťován. Nelehkým úkolem se tehdy stal profesorův odchod na
Máme Masarykovo nádraží, Masarykovy domovy, sady, nádraží, které leželo na druhé straně města. Masaryk
pomníky, ulice, třídy, náměstí a tu a tam dokonce i musel být tehdy doprovázen svými podporovateli, kteří
Masarykovo nábřeží. V neposlední řadě máme také Ma- vytvořili hráz mezi profesorem a „smečkou“, jež své spí-
sarykovu makovou bábovku a dokonce i Masarykovo lání zdůrazňovala i kameny. První Masarykova návštěva
cukroví, suchárky, koláčky atd. Také v Lounech máme tak nedopadla příliš dobře. Pokračování příště
Masarykovy sady a dnes po více jak sedmdesáti letech i
obnovený pomník. Dříve jsme měli ještě i Masarykovo autor textu: Michal Pehr, zastupitel
28 RESTAUROVÁNÍ ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Co představují obnovené sochy


na lounské radnici?
Naše radnice je bezpochyby jeden (s kohoutem), DOPRAVA (s veslem ve splývavém šatu s atributy lid-
z nejkrásnějších domů na náměstí. a balíky), UMĚNÍ (s kladivem, ských činností a idejí.
Jeho jedinečnost podtrhuje sochař- dlátem a bystou), VLASTENECTVÍ Tento komplexní restaurátorský
ská výzdoba, která pochází (ve zbroji), ZDRAVÍ A KRÁSA (se úkon byl svěřen MgA. Tomáši
ze začátku minulého století a která zrcadlem a hadem kolem ruky), Otoupalovi. V rámci restaurá-
byla na konci října loňského roku SPRAVEDLNOST (s mečem a váha- torského procesu byly jednotlivé
zrestaurována. mi) a PRACOVITOST A PÍLE úkony dokumentovány a byly
Jen málokdo ale ví, co jednotlivé (s přadenem a vosím úlem). konzultovány s Národním památ-
sochy znamenají. V současné době Celkem osm alegorických postav kovým ústavem.
můžete naše radniční ochránkyně vytvořili sochaři Antonín Procház- Věříme, že restaurování sgrafit a
v jižním průčelí fasády pozorovat ka (1849-1903, v letech 1877-1880 oprava fasády přispěje ke zkrášlení
v novém, osvěženém hávu. žák Myslbeka) a František Hergesel nejen historické budovy radnice,
Z levé strany je zde zobrazen (1857-1929). Na této stránce ale i celého historického centra
PRŮMYSL (s ozubeným kolem), najdete obrazovou dokumentaci města, NO ŘEKNĚTE, NEVYPADAJÍ
PĚSTITELSTVÍ A CHOVATELSTVÍ k přeměně těchto plastik oděných TEĎ JEŠTĚ KRÁSNĚJI…?

1. Snímání 2. Zpěvňování 3. Uvolnění neodborně usaze- 4. Opětovné usazení


povrchových vrstev povrchu ných fragmentů (levé ruky) levé ruky Průmyslu

5. Provedení plastických 6. Provedení obnovy měděných 7. Vytvoření zkoušek 8. Stav po provedení


retuší pomocí tmelu prvků práškovým kovem barevnosti barevné retuše

9. Nanesení hydrofobizace 10. Stav po restaurování


29 MEDAILONKY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

100. výročí narození Ke 100. narozeninám


Kamila Linharta Zdeňka Sýkory napsaly osobnosti
Kamil Linhart se narodil 8. ledna 1920 v Lou-
české i světové kultury:
nech. Vystudoval profesuru výtvarné výchovy
jako žák profesorů Martina Salcmana, Cyrila THEODOR PIŠTĚK, Praha, 2020
Boudy a Karla Lidického. Na katedře výtvarné malíř, kostýmní výtvarník, držitel Oscara za kostýmy k filmu
výchovy pedagogické a filozofické fakulty Uni- Amadeus, scénograf a bývalý automobilový závodník
versity Karlovy v Praze působil od roku 1947
jako asistent, později – až do r. 1980 – jako do- O Zdeňku Sýkorovi stále platí to, co jsem napsal před lety:
cent. Byl vedoucím kabinetu výtvarné výchovy Velkých malířů, takových, kteří jsou součástí evropské kul-
v Ústavu pro učitelské vzdělání na UK v Praze. tury, má naše země jak šafránu. Začnu-li počítat na prstech
Po mnoho let působil jako instruktor malířské jedné ruky, zjišťuji, že mně nakonec zbývá jeden prst. Ten
skupiny Kontakt v Litvínově. Svá díla zveřej- prst je Zdeněk Sýkora. Jeden můj přítel mi kdysi poradil, jak
ňoval především ve druhé polovině 60. let; od se pozná dobrý obraz. Jednoduše. Je to ten, který by člověk
roku 1971 do počátku 90. let minulého století chtěl mít doma. Když jsem byl u Sýkory v lounském ateliéru,
nevystavoval. Kamil Linhart zemřel 19. června chtěl bych mít všechny jeho obrazy doma. Zdeněk byl nejen
2006. O svém přístupu k tvorbě v roce 1995 mj. uznávaný umělec, ale také ohromný člověk. Přítel, znalec
napsal: „Ve spojitosti s úvahami o protiklad- vína, hokejista a milovník rychlých aut.
nosti geometrického a negeometrického (raci-
onálního a neracionálního) zažil jsem zvláštní MANFRED MOHR, New York City, 2020
překvapení: v publikaci o závěrech současné německý umělec žijící v USA, průkopník počítačového umění
astrofyziky jako jedna z posledních je uvedena
teorie tzv. superstrun. Jejich matematické mo- Zdeněk byl mým dobrým přítelem. Poprvé jsme se setkali
dely mají tvar nepravidelných améb a vlnovek. v červnu roku 1983 na veletrhu Art Basel, kde se prezentoval
Ukazuje se, že běžně přijímaná dualita pohledů samostatnou výstavou ve švýcarské Galerii Média. Později
racionálního a neracionálního (intuitivního) jsme se znovu setkávali v Kolíně díky Galerii Heinz Teufel,
je iluzorní. Jde zřejmě jen o různé zorné úhly která v roce 1990 přesídlila do Mahlbergu, kde jsme společ-
směřující ke stejné jednotě světa, přesahující ně trávili čas během vernisáží a soukromých večeří. Dalo by
a současně sjednocující vše. Čím dále se stává se říct, že Sýkora, Brandt, Bartnig a Mohr byli v té době po-
zřetelnou konvergence závěrů moderní fyziky važováni za kmenové umělce reprezentované touto galerií.
s pohledy východní či evropské spirituální filo- Tvorbu Zdeňka jsem měl vždycky rád a vím, že si i on cenil
sofie. Čím dále je jasnější (ve shodě s relativizu- mé práce. Zdeněk Sýkora je důležitou postavou umění, pro-
jícími postuláty postmoderních myslitelů), že tože byl jedním z prvních umělců, kteří do procesu vznikání
náš běžný obraz světa je nedostatečný. Moderní uměleckého díla zapojili počítač, což považuji za historický
teorie polí prokazuje například že v našem pro- počin. Jeho dílo nám zprostředkovává jemné předivo ba-
storu koexistuje více nejrůznějších skutečností. revných, vizuálních a hudebních časoprostorových vztahů.
… Lze hovořit o světech ve světech, o paralel- S mojí ženou Estarose jsme navštívili Lenku a Zdeňka
ních vesmírech, s nimiž nepřijdeme do styku, v Lounech v roce 1994, strávili jsme s nimi nezapomenutelné
o principu Máji, o prolínání různých úrovní, o chvíle. Se Zdeňkem jsme udržovali kontakt až do jeho smrti
prostupování skutečností, jak je známe z díla a s jeho ženou Lenkou nás pojí velice přátelský vztah dodnes.
Jiřího Koláře atd.“ Vzpomínám si, jak jsem v roce 1998 slavil své šedesátiny
Z rukopisné pozůstalosti K. L. vybral a Zdeněk – skoro o dvacet let starší než já – s rozzářeným
Pavel R. Vejrážka, fotografie: archiv Galerie úsměvem na tváři tehdy prohlásil: „Šedesát, tak to ještě jde!“
Emila Juliše, autor textu: Pavel R. Vejrážka Texty poskytla paní Lenka Sýkorová
30 VÍNO ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Louny
jako kraj
vinic a vína
Ikonická brána do srdce Ústeckého kraje
- Porta Bohemica - nabízí netradiční pohled,
který byste čekali spíše na jižní Moravě.
I tady, na severu Čech, najdete malebné vinice
včetně symbolických vstupů do sklepů a sklípků.
Nejinak tomu je u nás v Lounech,
které už dávno nejsou jen doménou
milovníků zpěněného moku.
31 VÍNO ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Kousek od Loun v malé obci Chlumčany můžete zajít Pro jeho moderní dějiny je ale důležitější to, že v roce
pro víno do vinařství Wilomenna - Vinařství Pod 2011 si ho oblíbil Lubomír Bílík, který, byť původem
Chlumem, malého energického podniku, který pečuje z jižní Moravy, se staral i o nejznámější pražské vinice
o vinohrady na úpatí Blšanského Chlumu - přírodní v Troji. Právě on spojil síly s partnery a přáteli Liborem
památky. Umístění vinohradu nabízí unikátní Winklerem a Michalem Kvíčalou a společně se rozhodli
vulkanické podloží bohaté na minerály, které prostě navrátit vinařství jeho ztracenou slávu. V letošním roce
jinde v Čechách ani na Moravě nenajdete. převzala vinařství jeho dcera Kateřina Mikulíková.
Monogram vulkanického vína, tedy dvojité W, Wilomenna staví na vysoké kvalitě: z každého
je také skryto v prvním písmenu vinařství Wilomenna. vinného keře minimalizují výnosy tak, aby z něj zůstalo
Vinohrad má úctyhodnou historii. Založil ho Karel IV., jen to nejlepší. Sběr hroznů provádějí ručně a okamžitě
jenž, jak jsme se všichni učili, pravil: je zpracovávají. Ekologicky šetrný přístup k přírodě
a pěstování je samozřejmostí. A možná zaujme i to,
že v nabídce vinařství nenajdete jen tichá vína, z nichž
některá zrají ve vypálených barrique sudech,
»Víš — zkoumat třeba, Bušk� milý!
ale i sekt Wilomenna 2015, který je vyráběn tradiční
to vín� má svůj zvláštní ráz, francouzskou metodou champagne.
zprv trpk�, ale mil� zas — Historici potvrzují, že Lounsko bylo rájem vinařů.
Na svazích našich kopců se rozkládaly kilometry vinic,
my, myslí�, už se vpili!« které utvářely náš kraj. Tak ať se daří všem, kteří nám
tuhle tradici vrací.
32 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

První dámy
sportovního aerobik�
O světovém úspěchu lounské Adély Citové ví už skoro každý. Medaile v její vitríně přibývají neu-
věřitelnou rychlostí. Loni obhájila světové zlato, na evropské úrovni má dokonce dvě ocenění
z toho nejcennějšího kovu. Protože s Adélou rozhovory vycházejí neustále, pozvali jsme k naše-
mu povídání dámu, jejíž jméno je s aerobikem nepochybně v naší zemi spojeno - Olgu Šípkovou.
33 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Už jste se někdy sportovně potkaly? tého syna, dělala jsem vysokou školu. jsem vůbec nebyla dobrá. Nešlo mi to,
Znáte se osobně? Těžké to nebylo. Každý den jsem byla než jsem se do toho fakt zaryla. Zjistila
OLGA ŠÍPKOVÁ: Určitě o sobě víme. v tělocvičně, šestkrát týdně jsem tré- jsem, že pro to musím dělat maxi-
Přestože se sportovnímu aerobiku ne- novala, do toho jsem předcvičovala, mum, začala jsem chodit ráno před
věnuji už 15 let, tak ho pořád sleduji. abych se uživila, ale ta láska a vášeň školou běhat a fakt se tomu věnovat
Takže když se stane mistryní světa byla tak velká, že nemůžu říct, že to naplno. A úspěchů si užívám až po-
v aerobiku Češka, ještě abych bylo těžké. slední dva, tři roky.
o tom nevěděla. A s Adélkou jsme Jak jste z té Austrálie, kde jste soutěžila, Pozorujete nějaký větší příklon
se už viděly i osobně. kontaktovala rodinu? lidí ke snaze žít zdravě?
ADÉLA CÍTOVÁ: Samozřejmě paní Šípko- OLGA: No, telefonovala jsem z budky. OLGA: Ano, protože se vrací doba
vou znám a viděli jsme se osobně Maminku jsem už neměla, ta se toho k přirozeným pohybům, jako je chůze
na jedné show. nedožila, volala jsem tatínkovi: „Táto, a běh. Běh se stal fenoménem, ale je to
OLGA: My máme jednu společnou já jsem mistryně světa.“ A on: „Olin- to nejpřirozenější, co náš organizmus
osobu, a to je Adélčina trenérka Jitka ko, ty jsi úžasná.“ A já říkám: „Dě- může mít, a nepotřebujete k tomu nic.
Hofmannová. To byla moje obrovsky kuju.“ Později jsem promluvila přímo Vyběhnete do přírody, teď v zimě jde-
věrná klientka, úžasný člověk. A te na pás. Existuje tolik nabídek
když začala trénovat, tak jsem jí pohybových aktivit. Tehdá za
pomáhala, jak se dostat do spor- nás v 90. letech bylo jen fitko
tovního aerobiku. – aerobik a posilovna. Dnes se
nikdo nemůže vymlouvat, že
Zamilovala jsem do nemá co dělat.
Adélo, kam jste chodila
aerobiku, protože byl běhat v Lounech?
moderní, uvolněný. ADÉLA: Já jsem z Úlovic přímo, to
je 12 km od Loun, a to je kousek
Pojďme ke sportu, byl pro Vás aero- od lesa, takže běhám v lese.
bik láskou na první pohled? A cestujete hodně? Člověk má
Jak jste k němu se dostaly? pocit, že jste pořád na soutěžích.
OLGA: Začala jsem dělat aerobik ADÉLA: Občas vyjedeme na
v 90. letech. Předtím jsem dělala nějaké závody, když jsou open,
moderní gymnastiku. A najed- jako Švýcarsko, Belgie, ale to je
nou tady byl nový směr a sport. tak jednou ročně. Takže jezdíme
A proto jsem se do něj zamilo- vlastně jen na ta dvě mistrov-
vala, protože v něm nebyla ta ství. A to není tak často. Ale
upjatost gymnastiky. Aerobik když už jsme v zahraničí, tak
byl moderní, uvolněný. Já jsem jsme hodně vidět přes sociální
vždycky byla dynamický typ. sítě, zejména Instagram.
Vnímala jsem to tak, že mi doslo- OLGA: Většina závodů byla
va spadl do klína jako poslání. v Evropě. Za oceán jsme jezdili
ADÉLA: Jako malá jsem chodila na tak jednou za rok, protože před
různé kroužky tancování. Pořád 23 lety tam bylo tradičně mis-
jsme se hýbali, zkoušeli jsme trovství světa, které pořádala
všechny možné sporty. Když americká organizace. A protože
jsme se přestěhovali do Loun, hledala do přímého přenosu České televize: jsem měla malé dítě, tak jsem tam
jsem podobné cvičení a vlastně tam „Dobrý den, tady Olga Šípková, zdra- byla jen ten týden a pak frčela domů.
nic moc jiného nebylo, než ten ae- vím celou Českou republiku, já jsem se Kdežto ostatní závodnice tam zůstá-
robic. Tolik se mi to zalíbilo, že jsem právě stala mistryní světa v aerobiku.“ valy třeba měsíc. Pamatuji si z té doby
u toho zůstala. Aerobik je specifický Myslím, že Standa Bartůšek to ko- jen ty tělocvičny.
sport - buď ho člověk miluje, anebo mentoval a bylo to strašně hezký. Po Sportovci mají před závody přísný
nesnáší. Já ho miluju a dělám pro něj 18 letech moderní gymnastiky, kdy režim. Takže si nemůže chodit jíst a
maximum. jsem nebyla úspěšná, se mi najednou pít cokoli. Navíc to ani nejde, protože
Jak bylo těžké stát se v 90. letech mistryní splnil sen jako ženě - sportovkyni. Za máte tak vybroušené tělo, že si fakt
světa? Můžeme to porovnat s dnešními pět let jsem se stala mistryní světa. nevezmete nic navíc. Ale vzpomínám
soutěžemi? Neměla jste to, Olgo, tehdy A co Vaše cesta na San Diego, že jsme měli jeden volný
těžší? k nejvyššímu titulu, Adélo? den po závodech. Zdrhli jsme na pláž,
OLGA: Já si myslím, že je to úplně jedno. ADÉLA: Sportovní aerobik je rozšířeněj- koupili jsme chipsy, víno a hrozně
Já jsem se do toho sportu zamilovala ší, než býval. A i FISAF, naše zastřešu- jsme se přežrali a spálili. Druhý den
a šla jsem do něj s obrovskou radostí. jící organizace, nás hodně podporuje. jsem v letadle nemohla vůbec sedět.
I když mi bylo 23, měla jsem dvoule- Když jsem začínala s aerobikem, tak (smích)
34 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Existuje jeden obtížný skok jsem si sehnala peníze. Na mistrov- na tréninky jsem si jí sundávala.
ství světa do Las Vegas jsem byla jako A všechny kliky jsem se učila na
a když se mi povede, tak
jediný závodník, dva trenéři a roz- levou. Šla jsem na pátou obhajobu,
na videu můžete z dálky hodčí. Vítali nás v takové velké hale. obhájila jsem a nemám s tím dodneška
slyšet: „Jo! Aďo!“ A to je Představte si, jak se vyhlašuje: Brazílie problém. Protože ta duše, která řekla,
taťka. Vždycky čekám, že a přišlo dvacet třicet lidí. A teď řekli že tam není nic, rozumíte, ta to pře-
Česká republika a byla jsem tam sama konala. A ten rok jsem vyhrála úplně
to uslyším.
- taková holčička. Ale získala jsem si všechno a už jsem věděla, že končím.
je. Takže v roce 1994 byl jeden jediný Adélo, vyhýbají se Vám zatím zranění?
Když jste zmínily rodinu, Adélo, jezdí
závodník na prvním MS a teď 2020 ADÉLA: Já se jim snažím vyhýbat. Musí-
s vámi někdo jiný kromě trenéra?
téměř stovka závodníků. Úžasné. me na sebe dávat pozor, protože pak
ADÉLA: Taťka se mnou jezdí úplně na
Olgo, vy jste říkala, že jste absolvovala přijde jedno zranění a může to zkazit
každé závody. Mamka se jede podívat
poslední závody se zlomeným zápěstím. všechno, na čem jsme dřeli.
obvykle na mistrovství světa, Evropy
OLGA: No jo. Olgo, máte nějaký typ pro Adélu,
a republiky. Když jsem řekla doma,
že aerobiku chci věnovat všechno, co dělat, aby se zraněním vyhnula?
tak taťka řekl, že on teda taky a že mě Protože ta duše, která řek- OLGA: My jsme somatotypově podobné.
podpoří. Na začátku se mnou ráno la, že tam není nic, rozu- Jsme menší, atletičtější, osvalené, tak
to je úplně typ pro sportovní aerobik.
chodil i běhat, abych v tom nebyla míte, ta to překonala.
sama. A pak řekl, že bude jezdit na Adélka ví, že se po každém náročném
tréninku musí kompenzovat. Důsled-
ný strečink je důležitý pro každého
člověka, který sportuje. A regenerace
a odpočinek, což u Adélky může ještě
fungovat, protože má naštěstí na sta-
rost jen sebe a školu.

Sport mě i v raném věku


naučil disciplíně.

Adélo, jaké bylo dětství v Lounech?


ADÉLA: Já jsem pět let bydlela v Cho-
mutově a pak jsem se přestěhovala do
Loun. A to už jsem věděla, že ze mě
nebude umělkyně, ale sportovec. Jako
malí jsme lítali po vesnici, ale hodně
času po škole jsem strávila na trénin-
ku a pak hned domů, žádné flákání
se s partou. Sport mě i v raném věku
naučil disciplíně. Věděla jsem, že mám
nějakou zodpovědnost.
Adélo, máte v Lounech oblíbené místo?
Kam byste vzala Olgu?
ADÉLA: Náš kostel je opravdu krásný.
Jak to? Je to takové unikum v Lounech.
každé závody a za těch pět let vyne- OLGA: Já jsem měla tzv. únavovou Máte oblíbenou hospodu nebo bar?
chal snad jen dva. A je slyšet na snad zlomeninu zápěstí. Protože v aerobiku ADÉLA: To já nemám. Ale míváme vy-
každém videu. jsou velké pády na všechny čtyři. Tak stoupení v Kulturním domě Zastávka.
Jak to? jsem šla k doktorovi a ten mi říká: Takže celé dění v Lounech
ADÉLA: Existuje jeden obtížný skok a „Holka, to máš zlomený.“ Já říkám, je v té Zastávce.
když se mi povede, tak na videu mů- to není možný. Bolí to jako prase, ale Vlastně, Olgo, kdy jste byla
žete z dálky slyšet: „Jo! Aďo!“ A to je vždyť to tam drží. A on mi to chtěl dát naposledy v Lounech?
taťka. Vždycky čekám, že to uslyším. do sádry. Byla jsem hrozně nešťast- OLGA: Já jsem tam byla za Jitkou
Olga: Kolik vás teď lítá třeba ná, vždyť jsem měla tři týdny do páté před 14 lety. Ale jezdívala jsem tam
na mistrovství světa? obhajoby titulu, tak jsem si vyhledala pravidelně, protože jsme spolu
ADÉLA: Z Čech hodně. Třeba sto. dalšího lékaře, který si po rengenu dělaly lekce pro ženy.
OLGA: Je to hezké srovnání. V roce 1994 nebyl jist, zda tam zlomeninu vidí. Adélo, vy studujete stejnou
jsme vycestovali jen díky tomu, že Takže mi to nechali tu sádru nařízlou a vysokou školu jako Olga, že?
35 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

ADÉLA: Ano, chodím na Fakultu tělesné OLGA: Tím studiem si člověk má tak na sobě budeš pociťo-
výchovy a sportu. Obor fyzioterapie. prodloužit život o radost. Nabízí se,
vat, že chceš být výkonná
Mimochodem, my tam nemáme tělo- aby sportovci, kteří se chtějí věno-
cvik, jen plavání. Když mám školu do vat sportu dál, mohli studovat sport jako ta Adéla, mistryně
šesti a pak se dokopat ještě na trénink, do hloubky. Aby se dozvěděli něco světa, ve všech sférách.
to je dost náročné. V Praze trénuju o těle, o pedagogice. Je otázka, kolik Zkus se tomuto vyhnout,
sama, protože Dukla nemá trenéra studentů se posléze věnuje učitelství
važ si sama sebe jako ženy,
sportovního aerobiku. A moje tre- nebo trenérství.
nérka Jitka trénuje v Lounech ostatní Jako vy? protože tohle mě dohnalo
děti, takže se nemůže jen tak sbalit, Já jsem skončila, sbalila jsem modrý v 39 letech na psychiatrii.
aby přijela do Prahy mě odtrénovat. diplom v podpaží a šla jsem uklízet
Čím se motivujete, abyste vyrazila do té fitko. Uklízet, masírovat, obsluhovat, Olgo, po MS v roce 1997, udělala byste
tělocvičny sama? To, chápu, protože jsem se rozhodla, že nepůjdu něco jinak? Máte něco, co byste poradila
že to musí „bolet“. učit. Že půjdu do fitness. Začínala Adéle, na co si dát pozor?
ADÉLA: Já vím, že musím. A že chci. jsem ve fitku pro 13 lidí. Měla jsem OLGA: Jednak bych jinak neudělala
Jsem v tom denním režimu tak zaběh- sice diplom, ale neuměla jsem před- vůbec nic, ale přeji Adéle, aby to
nutá. Přijdu ze školy, vezu si věci a jdu cvičovat. Pamatuju si, že jsem brala vnímala a užívala si to. Učila se. Brala
do tělocvičny. Odpočinu si od učení, nejdřív záskoky za lektorky a třeba si z toho to hezké. Přeji Ti, Adélo,
vyčistím si hlavu a to je fajn. na třetí hodině jsem měla jen jednoho abys vždycky věděla, proč to děláš.
člověka, lidi mi odcházeli z hodin se Že miluješ ten sport. Jakmile z toho
slovy: „Jako… ona je milá, ale neumí nebudeš mít radost, tak přemýšlej
Pamatuju si, že jsem brala trošku jinak. Pokud se to stane jenom
předcvičovat.“
nejdřív záskoky za lektor- Co byste, Adélo, chtěla dělat, až nebudete výkonem, jen obhajobou, tak budeš
ky a třeba na třetí hodině létat po mistrovstvích? pod obrovským tlakem. A ten se ti
jsem měla jen jednoho ADÉLA: Já vlastně chci být pořád u toho může přenést do normálního života.
sportu. Sama vím, že sportovci mají Až jednou budeš mít rodinu, děti,
člověka, lidi mi odcházeli z budeš pracovat, tak na sobě budeš
tendenci svou regeneraci zanedbávat.
hodin se slovy: „Jako… ona Takže bych se chtěla vrhnout na ty pociťovat, že chceš být výkonná jako
je milá, ale neumí předcvi- sportovce a třeba na mistrovství létat ta Adéla, mistryně světa, ve všech
čovat.“ s nima jako fyzioterapeutka. sférách. Zkus se tomuto vyhnout, važ
si sama sebe jako ženy, protože tohle
mě dohnalo v 39 letech na psychiat-
Máte pocit, že Fakulta tělesné výchovy Až jednou budeš mít rodi- rii. To je moje rada tobě.
Univerzity Karlovy je dobré podhoubí pro
nu, děti, budeš pracovat,
světové sportovce?
36 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

PĚT OTÁZEK PRO

Co je Záchranná Kde působíte?


stanice Falco?
Oblast působnosti stanice jsou
Záchranná stanice Falco je nezis- správní obvody:
ková organizace financovaná ze
Co je vaším cílem?
sponzorských darů a grantů. Jejím Bílina, Česká Lípa, Děčín,
posláním je pomáhat zraněným a Cíle máme tři: Litoměřice, Litvínov, Louny,
jinak handicapovaným volně žijícím Lovosice, Most, Nový Bor, Roudnice
živočichům. • Vrátit uzdravené živočichy nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí
zpět do přírody. nad Labem, Varnsdorf a Žatec.
Mnohé zásahy člověka do krajiny s
sebou nesou nástrahy, kvůli kterým • Trvale handicapované Jsme členem Národní sítě
se volně žijící zvířata ocitají v situa- živočichy umisťujeme většinou záchranných stanic
cích, které je ohrožují na životě. Jde do expozice stanice. pro handicapované volně
především o srážky s motorovým žijící živočichy.
vozidlem, nárazy do prosklených • Nedílnou součástí práce
ploch, postřelení, uvíznutí v pastech záchranné stanice
(bazény, ploty, jámy), napadení je ekologická výchova.
domácím zvířetem a další.
37 ROZHOVOR ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Z Á C H R A N N O U S TA N I C I FA L C O
Co dělat když
najdu poraněné
zvíře nebo mládě?

Pokud najdete
poraněného živočicha
volně žijícího druhu, poraďte
se nejdříve s pracovníkem
záchranné stanice
na telefonu 606 280 121.

POZOR!
Ne každé mládě
Jak můžou ostatní
potřebuje pomoc:
pomoci? Jaký byl minulý
Mláďata zajíců a srnčata,
Chcete-li přispět na záchranu volně rok ve stanici?
která leží osamocená
žijících živočichů ve stanici Falco, v trávě, nejsou opuštěná.
můžete tak učinit prostřednictvím Jejich matky je v noci
V roce 2019 jsme přijali
webových stránek přicházejí pravidelně krmit.
www.zvirevnouzi.cz,
kde najdete veškeré potřebné údaje.
944 živočichů. Nedotýkejte se jich a rychle
se vzdalte. Rovněž mláďata
Mimochodem naše stanice ročně kosů a drozdů, pokud jsou již
Z tohoto počtu jsme
přijímá kolem tisíce živočichů. opeřená, se pohybují mimo

Pomoci můžete:
543 vypustili hnízdo, ale ještě nelétají
a rodiče je krmí a učí je
Převodem na sbírkový účet hledat potravu.
zpět do volné přírody a
33553322/0800
IBAN sbírkového účtu:
CZ15 0800 0000 0000 3355 3322
77 živočichů je stále v léčení. Č E S K Ý S VA Z
O C H R Á N C Ů P Ř Í R O DY Z S FA L C O
Online platební kartou přes Trvalé handicapované živočichy
prověřený server Daruj správně umisťujeme do expozice stanice. Sídlo: Dolní Týnec 39, Třebušín,
Dárcovskými DMS, V roce 2019 se nám podařilo snížit 41201 Litoměřice
které spravuje Fórum dárců počet zbytečně přijatých živo- Telefon do stanice: 606 280 121
Složenkou (na požádání rádi čichů, tedy těch, kteří sice vypadali od 8 hodin do 20 hodin.
zašleme předvyplněnou) opuštěně, ale ve skutečnosti nebyli. Pokud máte zájem o prohlídku
Darovacím certifikátem Obvykle jde o mláďata, která jsme
expozice trvalých handicapů,
je to nutné se předem objednat
vrátili svým rodičům. Podobným
na telefonu 606 280 121
chybám se snažíme předcházet
v termínu od 1. 4. do 31. 10.
osvětou, která je velmi důležitá
Prohlídky jsou komentované.
(viz rámeček) a kterou považujeme
za nedílnou součást naší činnosti.
O ekovýchově přednášejí naši
pracovníci záchranné stanice.
38 KŘÍŽOVKA ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

L O U N S K Á K Ř Í Ž O V K A
V tajence najdete jméno dalšího lounského rodáka.
39 DIVADLO ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Hvězdy ve Vrchlického divadle

Po Bolku Polívkovi, Pavlu Liškovi, Ivě


Pazderkové nebo Lukáši Pavlásko- PROGRAM VRCHLICKÉHO DIVADLA LOUNY
vi dorazí na prkna, která i v Lounech
znamenají svět, další herecké hvězdy
BŘEZEN BŘEZEN
a přivezou s sebou úspěšné komedie.
Vyzdvihnout můžeme třeba Sašu Raši- úterý 24.3. ZMĚNA! Jaroslav Havlíček: Ta třetí VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, OMLOUVÁME SE

lova, Davida Prachaře, Lindu Rybovou středa 25.3. Koncert Big Bandu ZUŠ
a Petru Špalkovou, kteří vás nechají na- úterý 31.3. Slavic trio (Kruh přátel hudby)
hlédnout do milostného čtyřúhelníku DUBEN DUBEN
ve hře Divadla Palace - Miláček Anna. pátek 3.4. Jarní koncert DO ZUŠ
Marc Camoletti v ní vtipně popisuje sobota 4.4. Hrajeme s Orffem - 14. ročník
hektický večer v bytě manželů Jacqu- pondělí 6.4. Povídky malostranské pro školy
eline a Bernarda. Oba jsou přesvědčeni, středa 8.4. Chvála bláznovství (Pantheon production)
že ten druhý odjíždí mimo domov.
středa 15.4. Dětské představení
A oba si také domluví dostaveníčko
čtvrtek 16.4. Dětské představení
právě ve společném bytě. Je tedy na je-
pátek 17.4. Saturnin (Divadlo Na Jezerce)
jich hospodyni Anně, v podání Martiny
úterý 21.4. ZUŠ - Koncert s rodiči
Hudečkové, aby zamezila setkání s je-
jich milenci. Představení se uskuteční čtvrtek 23. 4. DUNAJ a Iva Bittová, předklapela Nevýpar kovatjezd
v pátek 30. dubna. Na své si přijdou pondělí 27.4. Čarodějky v kuchyni
také milovníci klasické hudby na kaž- úterý 28.4. Dva klavíry - Miroslav Sekera a Václav Mácha (Kruh přátel hudby)
doměsíčních koncertech. Kruh přátel čtvrtek 30.4. Miláček Anna (Divadlo Palace)
hudby v březnu představí například KVĚTEN KVĚTEN
Slavic trio (hoboj, klarinet a fagot) oce- pondělí 4.5. Vernisáž Klubu E. F.
něné mezinárodní soutěží komorních úterý 5.5. Singer zubaři
souborů v italském Cheri. V dubnu středa 6.5. ZUŠ – Třídní koncert LDO
k nám zavítají Dva klavíry Miroslava
pondělí 11.5. Můžem i s mužem
Sekery a Václava Máchy, následované
úterý 12.5. Aleš Tvrdík (klarinet) a Anežka Suchánková (klavír) Kruh přítel hudby
Alešem Tvrdíkem a Anežkou Suchán-
středa 13.5. Jarní setkání s Mateřinkou
kovou, kteří v květnu rozezní klarinet
čtvrtek 14.5. Planeta Země
a klavír. Pokud vás klasika neláká, za-
jděte 23. dubna do Kulturního domu pondělí 18.5. Scény z manželského života (Švandovo divadlo)
Zastávka na unikátní koncert legen- středa 20.5. Dětské představení
dární znovuvzkříšené kapely Dunaj, čtvrtek 21.5. Dětské představení
která v Lounech vystoupí spolu se zpě- pátek 22.5. Dětské představení
vačkou a houslistkou Ivou Bittovou. Na středa 27.5. Koncert: Karel Plíhal
konci května v divadle své posluchače čtvrtek 28.5. Réva – cimbál pro školy
potěší Karel Plíhal. Vstupenky můžete sobota 30.5. Bellytery – 12. ročník taneční soutěže Luna Louny
koupit na webových stránkách divadla: neděle 31.5. Filumena Marturano (Agentura Harlekýn)
www.divadlolouny.cz.
41 ODPADY LOUNY ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Louny třídí lépe než v celé ČR


Úspěšnost třídění v Lounech dosahuje KOLIK NÁS STOJÍ ODPAD V LOUNECH? Sběrová sobota není určena pro odvoz
45 %, což je o necelou čtvrtinu lepší V loňském roce byla bilance města ve směsného komunálního odpadu, sta-
výkon než je celorepublikovým prů- výši 9,2 milionu korun, které město vebního odpadu (např. stavební suť,
měrem. Tlak na další třídění ale bude zaplatilo. I se započítáním všech pří- okna, bytová jádra apod.). nebezpeč-
narůstat. V důsledku to bude zname- jmů zejména od občanů, město doplá- ných odpadů, biologicky rozložitel-
nat jednu věc - zdražení skládkování cí zejména za sběrný dvůr, odpadkové ného odpadu (např. tráva, větve, listí
nevytříděného komunálního odpadu. koše, ale i likvidaci černých skládek. apod.).
Proto Louny hledají způsob jak třídit Uspořit můžeme právě na platbě za
víc, ale i pohodlněji pro občany. komunální odpad - za ten jsme zapla- Tato akce je určena pouze pro občany
Jedním ze způsobů jsou pytle na tří- tili více než 13 milionů korun. města Loun, nikoliv pro podnikatele a
děný sběr. Ty se svážejí zadarmo právnické osoby, které mají povin-
a nikdo nemusí chodit do kontejnerů. Očekávaný nárůst skládkovacího nost nakládat s odpady v souladu se
Pilotní projekt pytlového sběru pro- poplatku za tunu odpadu zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
bíhá od prosince ve dvou lokalitách,
kde každá domácnost obdržela do 2010 - 2020: 500 Kč BIO SOBOTY PRO ROK 2020
schránky startovací balíček (na 2 mě- 2020 - 2030: nárůst na 1 850 Kč (biologicky rozložitelný odpad)
síce) s plastovými pytli a specifickými
QR kódy. Tyto pytle slouží k třídění SBĚROVÉ SOBOTY PRO ROK 2020 25. dubna
plastů, papíru, nápojových kartonů (objemný odpad) 24. října
a drobných kovů. Pytle s vytříděným
odpadem jsou sváženy dle harmono- 4. dubna Pokud potřebujete odložit objemné
gramu 1x za 14 dní přímo od domu. 19. září odpady mimo řádný termín sběrové
Pytle se tedy umisťují v den svozu na 9. května soboty, využijte, prosím, sběrného
stejné místo jako nádoby na směsný 10. října dvora v Rybalkově ulici v Lounech.
komunální odpad. Nikdo nemusí 13. června
odpad nikam odnášet či vyvážet. 7. listopadu Provozní doba:
Pokud se tento způsob ukáže jako pondělí - pátek od 8 h do 18 h,
efektivní, bude možné snížit počet Při sběrové sobotě je možno sobota a neděli od 10 h do 17 h.
nádob na separovaný odpad a vzniklý od 8 h do 12 h odkládat do přistave-
prostor využít pro rozšíření mož- ných velkoobjemových kontejnerů Bioodpad mohou občané Loun ode-
nosti třídění o další komodity, např. objemný odpad, a to starý nábytek, vzdat ve sběrném dvoře celoročně
bioodpad, který také tvoří velkou část koberce, matrace, kočárky, kola, zdarma, na jaře a na podzim je pořá-
směsného komunálního odpadu. elektrozařízení a železný odpad. dána tzv. biosobota.
42 APLIKACE ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Nové digitální služby


Čištění ulic Aplikace k hlášení Smart parking
závad - Dej Tip
Od druhé poloviny března začne Obyvatelé i návštěvníci města Louny
na lounských ulicích pravidelný mohou od 1. října 2019 za parkování
V Lounech můžete k hlášení drob-
úklid komunikací. Pokud chcete svých automobilů na vymezených
ných závad ve městě využít novou
být informování o blokovém čištění parkovacích místech v centru města
aplikaci Dej Tip. Podněty lze hlásit
ve Vaší lokalitě, stačí se jednoduše platit prostřednictvím mobilní pla-
buď prostřednictvím „chytrého“ mo-
zaregistrovat na stránkách Čištění
bilního telefonu nebo přes formulář tební aplikace Smart4City – Parko-
ulic.cz. Nenechávejte přeparkování na
na webových stránkách města. vání. Už žádné hledání drobných pod
poslední chvíli a dostávejte informace
Všimli jste si poškozené dopravní sedačkou nebo po kapsách!
o čištění Vaší ulice s předstihem.
značky, nefunkční lampy nebo pře-
Každý uživatel si může zvolit formu
plněného kontejneru na odpad? Dejte Výhody aplikace:
zasílání informací o blokovém čištění,
nám vědět! Stáhněte si aplikaci Dej
jednotlivé ulice, o jejichž čištění chce
Tip a my se postaráme o co nejrych- • 10 minut před koncem parkovacího
být informován, a v neposlední řadě
lejší nápravu.
si nastaví předstih, se kterým mu oprávnění informuje uživatele
budou zasílána upozornění. o končícím parkování a umožní
Samotná práce s aplikací
parkování prodloužit bez nutnosti
je velmi intuitivní.
Upozornění e-mailem vracet se k vozidlu.
(1 ulice) je zdarma. • Umožňuje také platbu až ze tří
• Po spuštění aplikace
Upozornění formou SMS zprávy
stiskněte tlačítko Start zadaných platebních karet až pro tři
(1 ulice) je za 20 Kč/rok.
• Pořiďte fotku např. zadané registrační značky aut.
poškozené lavičky • Doklad o zaplacení parkovného
• Potvrďte polohu přijde uživateli do e-mailu a nabízí
• Vyberte kategorii možnost vystavení souhrnného
• Vložte komentář měsíčního dokladu.
• Stiskněte Odeslat
• Obec bude informována
nejpozději do 24 hodin
43 INFOCENTRUM ZLOUN • ZPRAVODAJ MĚSTA LOUNY

Novinky
z infocentra na náměstí
Pro letošní rok jsme si pro své příz- Sortiment infocentra aktuálně obo-
nivce připravili pár novinek. Přede- hacujeme o oblíbené a velmi kvalitní
vším bychom po dobrých zkušenos- regionální keramické produkty firmy
tech z minulých let rádi posílili vámi LucieN ceramic, tedy se krom jejich
oblíbené autobusové zájezdy běžné prodejny v Mánesově ulici
a exkurze. Prozatím plánujeme jarní můžete pro její krásné hrníčky a další
návštěvu nové expozice „Holky zboží zastavit také u nás. Vaše teplé
z porcelánu“ v Klášterci nad Ohří nápoje vám nebudou nikdy chutnat
a po úspěšné spolupráci a sponzor- lépe, nežli ze šálků, které vznikly
ství našeho Rozsvícení vánočního takový kousek od Vašich domovů.
stromu v loňském roce jednáme Dále nás čeká každoroční letní setká-
se společností Tvrz Divice o mož- ní mládeže, po tom lounském
nostech jejího dalšího rozšíření. Už v roce 2019 nás letos uvítá partner-
nyní vám proto můžeme slíbit, že se ský Barendrecht. No a v neposlední
na tvrz, do ateliéru a do jejich nově řadě pro Vás chystáme další food
vznikající květinové zahrady určitě festival, tentokrát pod taktovkou jiné
v letošním roce společně podíváme. firmy a s vylepšením loňských nedo-
Sledujte proto naše facebookové statků. Tak na shledanou při některé
stránky či nástěnky v našich prosto- z našich akcí. Hezké jaro přeje tým
rách, abyste se o všech novinkách infocentra Louny
dozvěděli včas.

Rate