 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



١٠٣

 

  ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 
 W،،‫א‬‫א‬،‫א‬


‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬??? ?‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫ ﻋﻤﺮ‬١٠٣

 ‫א‬

 

 

 

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
E F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

١

١٠٣

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬ •

K‫א‬‫א‬‫א‬ •


 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪٩٠‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F٨

 W‫א‬‫א‬
K •
K •

A3 •
K •

T •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

-١-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W
‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫ א‬

 ‫ א‬

 WALL BEARING SYSTEMS‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬


 ‫א‬

‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬KE ‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬، ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K…‫א‬‫א‬

 STONE BONDS‫א‬
K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E‫א‬FE‫א‬F‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬

-٢-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ASHLERE‫א‬F‫א‬‫ א‬J ١

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 WE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 COURSE ASHLER‫א‬‫א‬‫א‬

J 

 W‫א‬‫א‬‫א‬E١J ١F‫א‬
 KE٣٠–٢٠F‫א‬

 KE٤٠F‫א‬
F
 KE٤٠

 RANDOM ASHLER‫א‬‫א‬‫א‬ J 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢J ١F‫א‬

 W،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 EF‫א‬‫א‬‫א‬

 RUBBLEE‫א‬F‫א‬ J ٢

‫א‬،  E‫א‬F‫א‬
E
 FE FEF

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

 WE٣J ١F،‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J ١

 KEF‫א‬‫א‬ J ٢
-٣-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 KEF‫א‬‫א‬‫א‬ J ٣

 KEF‫א‬‫א‬ J ٤
-٤-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE١J ١F‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬WE٢J ١F‫א‬


-٥-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 E‫א‬F‫א‬‫א‬WE٣J ١F‫א‬


-٦-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K  ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ، ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 TYPE OF BRICKS‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 CLAY BRICKS‫א‬‫א‬ J ١

 ADOBE BRICKS‫א‬‫א‬

J 


 ‫א‬E٤J ١FRED BRICKS‫א‬‫ א‬J 

 CONCRETE BRICKS‫א‬‫א‬ J ٢

 HOLLOW CONCRETE BLOCKS‫א‬‫א‬‫א‬

J 


 SOLID CONCRETE BRICKS‫א‬‫א‬‫ א‬J 

 SAND LIME BRICKS‫א‬‫א‬‫א‬ J ٣
 FIRE BRICKS‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤

 GLASS BLOCKS‫א‬‫א‬ J ٥

 GYPSUM BLOCKS‫א‬‫א‬ J ٦
 SCREEN BLOCKS‫א‬‫א‬ J ٧

 ARTIFICIAL STONE BRICKS‫א‬‫א‬ J ٨

 ASPHALT BRICKS‫א‬‫א‬ J ٩
 RUBBER BRICKS‫א‬‫א‬ J ١٠

-٧-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

  RED BRICKS‫א‬‫א‬
E٤J ١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٤J ١FPRESSED BRICKS J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

 K٢L٦٠٠–٢٥٠‫א‬

 K٦C١٢C٢٥٥{٥C١١C٢٣‫א‬

 KE٤J ١FTERRA COTA BRICKS‫א‬ J 

٦٠٠‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬
 KE٨٠٠

 KECLAY F‫א‬

 K

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 ٥C٣٠C٣٠٩C١٩C١٩

 ٩C٣٠C٣٠٢٠C٣٠C٣٠
 ١٥C٢٠C٣٠

 KE٤J ١FFACING BRICKS‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K

 K ٢L١٨٠‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

-٨-



 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ٤C٤C٢٣٦C٦C٢٥

 SAND LIME BRICKS‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K٥{٥C١١C٢٣٦C١٢C٢٥‫א‬

J

 K٢٠C١٠C٥٠٢٠C١٢C٥٠‫א‬‫א‬

J

 K١٣C١١C٢٥‫א‬

 K٢٠C١٢C٦٠

J

 K٦C٦C٢٣‫א‬‫א‬-٩-

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٤J ١F‫א‬


- ١٠ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 BRICKS BONDS‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٥J ١F،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬(COURSE) K

C٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬(STRETCHER)  K
 KE٢٥

 KE١٢C٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬(HEADER) K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬(MORTAR JOINTS)‫א‬E‫א‬F‫א‬ K
 W‫א‬‫א‬

 BED JOINTS E‫א‬F‫א‬ K١

 VERTICAL JOINTSE‫א‬F‫א‬ K٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 (LAP)EFK
 K¼

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬(QUOIN HEADER) K
 W(BRICK CUTS)‫א‬ K

(QUEEN CLOSER)‫א‬ K١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

(KING CLOSER)‫א‬ K٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

- ١١ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٥J ١F‫א‬ BRICKS BONDS‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W ‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 E٦J ١FRUNNING BOND‫א‬‫א‬ J ١
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
- ١٢ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K١L٢‫א‬‫א‬‫א‬

 E٨J ١٧J ١FENGLISH BOND‫א‬‫א‬ J ٢

EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF
 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E٩J ١FFLEMISH BOND J ٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬EFEF
F‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬E‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

ENGLISH GARDEN WALL BONEF‫א‬ J ٤

 E١٠J ١F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E
 F‫א‬

‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬EF‫א‬

 KE‫א‬F

- ١٣ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

FLEMISH GARDEN WALL BONDE
 F‫א‬ J ٥

 E١٠J ١F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

EF‫א‬‫א‬EF

 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E١١J ١FBUTCH BOND‫א‬‫א‬ J ٦

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣L٤،١L٢‫א‬

 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 E١٢J ١FMONK BOND‫א‬‫א‬ J ٧

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E١٣J ١FSTACK BOND‫א‬ J ٨

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 ‫א‬… 
 K ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E١٤J ١FCONCRETE BRICKS ‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W

‫א‬‫א‬‫ א‬J 
 BLOCKS
‫א‬‫א‬F‫א‬
 ‫א‬
HOLLOW

CONCRETE

 KE‫א‬

 W‫א‬

 ١٥C٢٠C٤٠٢٠C٢٠C٤٠

 ١٢C٢٠C٤٠١٠C٢٠C٤٠
 ٢٠C١٥C٤٠٢٥C٢٠C٤٠
 ٦C١٢C٤٠٢٠C١٠C٤٠
- ١٤ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫ א‬J 

SOLID CONCRETE BRICKS

 K‫א‬  

 W‫א‬

 ٢٠C١٥C٤٠٢٠C٢٠C٤٠

 ٢٠C١٠C٤٠

‫א‬‫א‬‫א‬E١٦J ١ ١٥J ١F‫א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬


 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٦J ١F‫א‬
- ١٥ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 


 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٧J ١F‫א‬

- ١٦ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٨J ١F‫א‬

- ١٧ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

  K‫א‬WE٩J ١F‫א‬

- ١٨ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 KEF‫א‬‫א‬WE١٠J ١F‫א‬

- ١٩ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬WE١١J ١F‫א‬
- ٢٠ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٢J ١F‫א‬


- ٢١ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE١٣J ١F‫א‬


- ٢٢ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٤J ١F‫א‬

- ٢٣ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٥J ١F‫א‬- ٢٤ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٦J ١F‫א‬

- ٢٥ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

WALL BEARING SYSTEMS‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬،‫א‬F‫א‬E،F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬،
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٧J ١F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬٢٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ١

‫א‬‫א‬٣٨‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ٢

‫א‬‫א‬٥١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ٣

‫א‬‫א‬٥١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ٤

٢٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ٥

 KE٢F٧

 KE‫א‬٣F١٠‫א‬‫א‬٢٥‫א‬

 KE‫א‬٤F١٣‫א‬‫א‬٢٥‫א‬‫א‬‫א‬٣٨

 KE‫א‬٥F١٦‫א‬‫א‬٢٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣٨‫א‬
 K٣٨‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

- ٢٦ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٧J ١F‫א‬

- ٢٧ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬

E
 ‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  •
 KE‫א‬_‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬FJ E‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE‫א‬_‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫• א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

- ٢٨ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

٢

-١-

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬ •

K‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪١٠٠‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F١٦

 W‫א‬‫א‬
K •

K •

K •

A3 •
K •

T •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٢٩ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 COLUMN AND BEAM‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬E‫א‬F

 K‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

‫א‬‫א‬‫א‬KE١J ٢F،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬


 COLUMN‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬
 ‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢J ٢F

 W

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K

‫א‬‫א‬٢٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣٠J ٢٥
 K‫א‬‫א‬

K٢٦٠٠‫א‬‫א‬ •
 K٢٩٠٠J ٧٥٠‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •
- ٣٠ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K

 K٢٥‫א‬ •

K٢٦٠٠‫א‬‫א‬ •
 K٢٩٠٠J ٧٥٠‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 WE‫א‬F‫א‬‫ א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ،
 ‫א‬٢ L٢٥٠
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣J ٢F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
KE٤J ٢F، ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K٣٠ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬(L)(L/20) -

 K‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬(H)(H/15) -

 W‫א‬‫א‬‫ א‬K

KE٥J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 BEAM‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

- ٣١ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 KE٦J ٢F‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K
 KE٧J ٢F‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K
 KE٨J ٢F‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K
 KE٩J ٢F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

J ٢F‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬‫ א‬K
 KE١٠

 KE١٠J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫ א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬W ‫א‬‫ א‬K
 KE١٠J ٢F‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬‫ א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬ K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE١٠J ٢F‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ W
  K
 KE١٠J ٢F‫א‬K‫א‬‫א‬- ٣٢ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬WE١J ٢F‫א‬

- ٣٣ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٢J ٢F‫א‬
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬WE٣J ٢F‫א‬

- ٣٤ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE٤J ٢F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٥J ٢F‫א‬- ٣٥ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬WE٦J ٢F‫א‬


 K‫א‬‫א‬WE٧J ٢F‫א‬- ٣٦ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


 K ‫א‬‫א‬‫א‬WE٨J ٢F‫א‬- ٣٧ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE٩J ٢F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٠J ٢F‫א‬
- ٣٨ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K ٢‫א‬

 KE١١J ٢F‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K

 KE‫א‬F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K

- ٣٩ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١١J ٢F‫א‬

- ٤٠ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

FRAME SYSTEM‫א‬‫א‬

،‫א‬

 (JOINTS)‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬
٣٠C٣٠٤٥C٢٠٣٥C٣٥‫א‬‫א‬ K

 K‫א‬‫א‬٣٥

 K٪٤‫א‬‫א‬‫א‬

K

 K‫א‬‫א‬ K

 PORTAL FRAME SYSTEME‫א‬F‫א‬‫א‬ J ١
 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 KE١٢J ٢FK‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

SYMMETRICAL PORTAL FRAMEEF •

 KE١٢J ٢F

NORTH LIGHT PORTAL FRAMEEF •

 KE١٣J ٢F

 ‫א‬EFEF •
FLAT PORTAL FRAME WITH MONITOR ROOF LIGHTS
 KE١٣J ٢F

 THREE HINGED FRAME SYSTEM‫א‬‫א‬ J ٢
 K‫א‬‫א‬‫א‬
- ٤١ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 KE١٤J ٢FK‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 VIERENDEEL FRAME SYSTEM‫א‬‫א‬ J ٣
 KE١٤J ٢FK‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬

 LATTICE FRAME SYSTEM‫א‬‫א‬ J ٤
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٤J ٢FK‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 MODERN ARCH SYSTEM‫א‬‫א‬ J ٥
 KE١٤J ٢F‫א‬

- ٤٢ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K١٠‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 FLAT PLATE J ١

‫א‬‫א‬ •

 KE١٥J ٢FK

 K ‫א‬‫א‬ •

 KE‫א‬F‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •
  FLAT SLAB J ٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 KE١٥J ٢FK‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 HOLLOW BLOCK FLAT SLABE‫א‬‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE١٦J ٢FK‫א‬
 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫• א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

- ٤٣ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬
E٧٠J ٤٠F‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬‫א‬٥٠

‫א‬K١٠‫א‬‫א‬ •
،١٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE١٦J ٢FK‫א‬١٠‫א‬١٤‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
٪١٠٦J ٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

١٠J ٨‫א‬‫א‬K
 ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬٢L١٧٥

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢٠ •

‫א‬‫א‬٥‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬
 
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 WE١٧J ٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬ •

 ‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •
- ٤٤ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K

K
  ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٧J ٢F


 K‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬WE١٢J ٢F‫א‬

- ٤٥ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٣J ٢F‫א‬

- ٤٦ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬WE١٤J ٢F‫א‬


- ٤٧ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬WE١٥J ٢F‫א‬

- ٤٨ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬WE١٦J ٢F‫א‬

- ٤٩ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٧J ٢F‫א‬

- ٥٠ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 

 KE‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬

_E ‫א‬F‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
K

- ٥١ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

٣

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪٩٥‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F٤

 W‫א‬‫א‬
K •

K •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٥٢ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 SHELL – LIGHT STRUCTUREE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬K ‫א‬
‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬K ‫א‬

 K

VAULT SHELL‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
 K‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
 K‫א‬‫א‬٦{٥‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬EBENDINGF‫א‬ESHEARF‫א‬ J ٣
K‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 KE١J ٣F

DOME SHELL‫א‬‫א‬


 ‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE…‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

 K٦{٥‫א‬‫א‬‫• א‬

EMEMBRANEFEDOME SURFACEF‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬٪٢

‫א‬ECOMPRESSIONF‫א‬ETENSIONF‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬KK‫א‬
 KE٢J ٣F،‫א‬EBENDINGF‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢J ٣FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
- ٥٣ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬ERING BEAMF‫א‬‫א‬‫• א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢J ٣F،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣J ٣F‫א‬‫א‬ •

SPACE FRAME GRID‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EPYRAMID FRAMESF‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE٤J ٣FK‫א‬‫א‬

 SPACE TRUSSES‫א‬ •

LATTICE STRUCTUR‫א‬ •

THREE DIMENSIONAL TRUSSES‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

ETENSIONF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

ESTRESSESF‫א‬‫א‬ECOMPRESSIONF
KEJOINTSFEPLANE TRUSSF‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬E٥J ٣F‫א‬

‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬

  K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KEF‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 KE٦J ٣FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

- ٥٤ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE١J ٣F‫א‬

- ٥٥ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬WE٢J ٣F‫א‬
- ٥٦ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


 K‫א‬WE٣J ٣F‫א‬

- ٥٧ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٤J ٣F‫א‬
- ٥٨ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬WE٥J ٣F‫א‬


 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٦J ٣F‫א‬

- ٥٩ -

 ‫א‬‫א‬

  ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 

E ‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

- ٦٠ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

٤

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪٩٥‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

 W‫א‬‫א‬
K •

K •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٦١ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 K

EFORM WORKF ‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬K  ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EMOULD FORMF‫ א‬J ١
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ETEMPORARY SUPPORTSF‫א‬‫א‬ J ٢
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W

TIMBER FORM WORK‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬ •

 K •

- ٦٢ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J ١

‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١J ٤F‫• א‬

 WGRANDE BEAM FORMS‫א‬‫א‬ J ٢

‫א‬ •
 KE٢J ٤F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE٢J ٤F

‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

 WCOLUMN FORMS‫א‬‫א‬ J ٣

ESHEATHINGF‫א‬‫א‬‫• א‬
F‫א‬‫א‬‫א‬EYOKEF‫א‬‫א‬‫א‬

٥٠٤C٤‫א‬‫א‬EWALER
ENAILSF‫א‬ECLAMPSF‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬E٣J ٤F‫• א‬
- ٦٣ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 WWALL FORMS‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤

‫א‬ ‫א‬‫א‬ESHEATHINGF •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬E‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ESPACERF‫א‬ J ١
 KE٤J ٤F

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
 KE٤J ٤F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬EBRACKET AND TIEF

 WROOF FORMS‫א‬‫א‬ J ٥

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬E٧J ٤،٦J ٤،٥J ٤F‫א‬K
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

METAL FORM WORK‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K  ‫א‬‫א‬

 KE٨J ٤FK‫א‬

- ٦٤ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
F‫א‬
 EWAFFLE SLABSF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EDOME

TYPE

‫א‬ESLIP – IN - TYPEF‫א‬‫א‬EONE – WAY JOISTSF
 KE٩J ٤F‫א‬

 K‫א‬‫א‬ •
 W
‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬‫א‬‫• א‬
١٠‫א‬‫א‬، 

 KE١٠J ٤FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ١{٥٢–١{٢٥ W‫• א‬
 KE١٠J ٤F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١{٨٠‫א‬W‫א‬‫• א‬
 KE١٠J ٤F‫א‬

٣‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫• א‬
 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫• א‬
 K‫א‬

 KE١١J ٤F‫א‬‫א‬W‫• א‬
- ٦٥ -


 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

OPEN WEB F‫א‬‫א‬W‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EJOISTS
 KE٨J ٤F‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE١J ٤F

- ٦٦ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬WE٢J ٤F‫א‬

- ٦٧ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

  K‫א‬‫א‬‫א‬WE٣J ٤F‫א‬
- ٦٨ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٤J ٤F‫א‬
- ٦٩ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٥J ٤F‫א‬

- ٧٠ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٦J ٤F‫א‬

- ٧١ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 KWE٧J ٤F‫א‬
KWE٨J ٤F‫א‬
- ٧٢ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


 KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٩J ٤F‫א‬

- ٧٣ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE١٠J ٤F‫א‬

- ٧٤ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬WE١١J ٤F‫א‬

- ٧٥ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 

_‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE‫א‬‫א‬_‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

- ٧٦ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

٥

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪١٠٠‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F٨

 W‫א‬‫א‬
K •

K •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٧٧ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

LIFT – SLAB METHOD‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KEHYDRAULIC JACKSF

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬
‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬ J ١

 KECANTILEVERF‫א‬‫א‬ J ٢

 K‫א‬  J ٣

‫א‬‫א‬ESHEAR ZONEF‫א‬ J ٤
 KE‫א‬‫א‬‫א‬F

 KE١J ٥F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬- ٧٨ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

TUNNEL FORMS‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

U ‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 ‫א‬K
 ‫א‬‫א‬

 KL

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ •
 KE٢J ٥FK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

١٠–٧‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬

SLIP FORMS‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬١٢

EHYDRAULIC JACKF‫א‬‫א‬‫א‬ •
W
 ‫א‬‫א‬‫א‬ K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣J ٥F‫א‬

- ٧٩ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬EWALESF‫א‬ J ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
EBRACINGF‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ESHEATHINGF‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢

‫א‬‫א‬١–٣L٤‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ ١

‫א‬‫א‬EYOKEF‫א‬ 
 ‫ א‬J ٣
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤
‫א‬‫א‬ESCAFFOLD PLATFORMSF
 K‫א‬‫א‬‫א‬


  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٣٠–١٥١٠–٥٢{٥‫א‬‫א‬K ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣J ٥F‫א‬
- ٨٠ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

COMBINED SYSTEM‫א‬‫א‬


 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K
 …‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬WE١J ٥F‫א‬

- ٨١ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 


 K‫א‬‫א‬WE٢J ٥F‫א‬
- ٨٢ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 


 K‫א‬‫א‬WE٣J ٥F‫א‬


- ٨٣ -

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 

‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬E‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K


- ٨٤ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬



٦

E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬ •

K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K٪١٠٠‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F٨

 W‫א‬‫א‬
K •

K •


 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٨٥ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 CAST IN – SITU ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
١J ٦F‫א‬K  ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢J ٦

 W‫א‬‫א‬‫א‬ •

 ‫א‬J ٢
 ‫א‬‫א‬J ٣

‫א‬J ٢

‫א‬‫ א‬J ١

 W‫א‬

‫ א‬J ١

 W‫א‬‫א‬
 W‫א‬ J ١

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J ٢

 W J ٣

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬‫א‬J
 K

 W‫א‬‫א‬ J ٤

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J
 K‫א‬J
 K‫א‬‫א‬‫א‬J

 KE–F‫א‬‫א‬‫א‬J
- ٨٦ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W‫א‬ J ٥

 K‫א‬‫א‬J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫ א‬J ٦
 K

 W‫א‬ J ١

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬ 

 W‫א‬‫א‬٥٠١٥‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬J ٢

K‫א‬‫א‬‫ א‬J ١

‫א‬F‫א‬‫א‬ ‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫• א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K١٢٠–٩٠‫א‬‫א‬‫א‬ •


 ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

٣٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K


- ٨٧ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬J ٤

 W‫א‬ •

K‫א‬J ٣ K‫א‬J ٢

K‫א‬‫א‬J ١

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٪٨‫א‬‫א‬J
 K‫א‬٪٥٠

٪١٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٪١‫א‬J
 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬

 W‫א‬‫א‬ J ١
 K‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬KKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
- ٨٨ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬

 WE‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

‫א‬‫א‬‫א‬١٥‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ١
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢

 K J ٣
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

K‫א‬‫א‬J ٣K‫א‬‫א‬J ٢ K‫א‬‫א‬ J ١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 W‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ١

 K‫א‬‫א‬ J ٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٣
 K‫א‬

 K٪٢٠‫א‬ J ٤
- ٨٩ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬ K ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

PRECAST CONCRETE‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE٣J ٦F‫א‬K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
‫א‬‫א‬‫א‬EPREFABRICATED SYSTEMF

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٤J ٦F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٥J ٦F،
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
- ٩٠ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE٦J ٦FK‫א‬‫א‬‫א‬

EXPANSION AND SETTLEMENT JOINTS ‫א‬‫א‬‫א‬
 EXPANSION JOINTS‫א‬‫א‬

J 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KEHORIZONTAL STRESSF‫א‬‫א‬

٦٠–٤٠‫א‬‫א‬‫א‬٢‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬١٢‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬E٨J ٦،٧J ٦F‫• א‬
 SETTLEMENT JOINTS‫א‬‫א‬ J 

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 KEVERTICAL DISPLACEMENTF‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE٨J ٦F‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ٢‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •

- ٩١ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬WE١J ٦F‫א‬

- ٩٢ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬WE٢J ٦F‫א‬

- ٩٣ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٣J ٦F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٤J ٦F‫א‬
- ٩٤ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٥J ٦F‫א‬

- ٩٥ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٦J ٦F‫א‬

- ٩٦ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٧J ٦F‫א‬
- ٩٧ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 
 K‫א‬‫א‬WE٨J ٦F‫א‬
- ٩٨ -

 ‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 ١٠٣

 ‫א‬

 

 

 

‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬‫א‬ •
 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬_‫א‬‫א‬F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K

- ٩٩ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫ ﻋﻤﺮ‬١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬
،_ ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،،

 K١٩٩٩

 K١٤١٩،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،،

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

 K٢٠٠١

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬

،‫א‬_
 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬،،‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬،،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫_א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬،،

‫א‬،‫א‬‫_א‬‫א‬‫א‬‫א‬،،

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ،،‫א‬‫א‬،

 K١٩٩٩،‫א‬

 K١٩٩٠

 K١٤١٢،‫א‬

 K١٩٩٩،‫א‬_‫א‬،‫א‬

 K١٩٩٣،‫א‬_‫א‬،‫א‬

 K١٩٨٧،_‫א‬

10. CHING, F. AND ADAMS, C., BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED, 3RD
ED., JOHN WILEY & SONS, 2001

- ١٠٠ -

 ‫א‬

 ‫ ﻋﻤﺮ‬١٠٣

 ‫א‬

 

 

 ‫א‬
 ‫א‬

٢
٧
٢٦
٣٠
٣٩
٤١
٤٣
٤٣
٥٣
٥٣
٥٤
٦٢
٦٤
٧٨
٧٩
٧٩
٨١

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 E‫א‬‫א‬F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

٨٦
٩٠
٩١
١٠٠

 ‫ ﻋﻤﺮ‬١٠٣

 ‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful