You are on page 1of 1

26

el 3 de vuit DIVENDRES, 3 D’ABRIL DEL 2020

Opinió
Anem en una barca Mai ho hauríem pensat
Tercera setmana de reclu- Messi i altres esportistes, i La situació actual no haurí- L’endemà
sió. La passa està baixant? personatges d’alts ingressos. em pensat que la viuríem.
Dilluns, un diari publicava
l’estadística del fre dels nous
És un gest de tornar a la soci-
etat una part del que aquesta
No només per la gravetat de
la crisi sanitària i econòmica, El Penedès Pere
contagis i la corba baixava,
com si el pic hagués estat la Entretoc t’ha donat durant els anys de
vaques grasses. Altres per-
sinó per la rapidesa amb què
ha arribat. Si ja és complica- també Sàbat
setmana passada. Aquests
dies, a més a més, ens han
sones ho donen en hores de
treball altruista.
da a nivell personal, tant per
les implicacions laborals i existeix...
deixat imatges i impactes de Els afectats col·laterals. Són familiars (que, com tothom, Avui, segons el compte perso-
diversa mena. les empreses i els treballa- estic patint), encara és més nal, 21 dies de confinament. No-
El pitjor: la gran tensió polí- dors. Els qui treballen per complexa quan com a regi- més existeix l’ara, l’avui. El pre-
tica a la Unió Europea. La re- compte d’altri i els qui són dor d’un ajuntament, en el sent. I potser una mica de demà.
unió dels màxims dirigents autònoms. Els qui tenen meu cas a Gelida, has de ges- Però poc. Màxim per saber què
dels 27 estats va acabar sen- grans empreses i les petites tionar les teves àrees com faré per dinar. I prou. No sé què
se acord i mostrant la cara i les minúscules. Les mesu- mai hauries cregut. La ma- en quedarà, d’aquests dies. Di-
amarga d’Europa. Holanda res socialdemòcrates costa joria de reunions s’han tras- uen que n’aprendrem coses.
i Alemanya retraient man- d’acordar-les al Govern de lladat a la videoconferència, Daniel Garcia Potser. Diuen que el pitjor ja ha
caments a la gent el sud, als Toio Ribas Sánchez. Cal un gran pac- però també n’hem tingut de
Peris passat. D’altres diuen que no.
països on van a prendre el Periodista te social per no perdre em- decisives amb l’equip de go- Qui sap. Dubtes en l’era de la
sol i a passar les vacances i preses, salaris ni lloguers. vern per afrontar el nou es- www.danielgarciaperis.cat incertesa. Incertesa també en
la jubilació molts ciutadans Impacta veure que apòs- cenari, i amb els conserges el que vindrà. Aquesta mica de
del centre i nord d’Europa, tols del liberalisme econò- de les instaŀlacions esporti- demà diari, potser a vegades ser-
on els hiverns són llarguís- Camus va mic –Sala Martin, entre al- ves per continuar amb la fei- veix per pensar-hi, veient coses
sims. La reacció del sud va tres– advoquen per un acord na presencial. Vull expressar que semblaven llunyanes. No
ser valenta. No és ara el mo-
concloure socialdemòcrata. l’agraïment als treballadors Aquesta etapa seria dolent que els governs de-
ment d’analitzar si el sud després de la La imatge: la barca. No sé qui del Patronat Municipal d’Es-
acabarà i tot anirà cidissin d’una vegada fer front
no ha sigut formiga els anys ha dit que tots anem a la ma- ports per la ràpida adaptació als oligopolis que trafiquen amb
bons i ha estat cigala. Uns i
pesta que en teixa barca, i la categoria del dels monitors al teletreball i bé! el dolor i el plor de quan es mor
altres mostren que a Europa l’home hi ha més bitllet no immunitza. Aques- per seguir fomentant la pràc- algú estimat. No seria dolent
és difícil l’acord i que el ran- ta imatge porta a recordar el tica esportiva a internet, i que entenguéssim que la crisi
ci nacionalisme estatal no és
coses dignes Titanic... El papa Francesc di- als conserges pel reforç en climàtica es combat amb acci-
gens pràctic. d’admiració que vendres al capvespre, en una les tasques de neteja extra- ons del dia a dia i que combatre
La sorpresa: el fracàs en la plaça de sant Pere de Roma ordinària a les instaŀlacions, la contaminació és possible. No
compra d’una gran parti-
de menyspreu ben buida, també va evocar especialment al Pavelló Poli- canceŀlació d’activitats, com seria descabellat que s’apostés,
da de material sanitari pro- una barca. La dels relats del esportiu Municipal. Ja a ni- l’històric pas de la 100a Vol- quan es pugui, decididament
tector. En saber-se, es feia segle I de Marc, Mateu i Lluc. vell general vull reconèixer ta Ciclista a Catalunya pel pel teletreball. No seria gens
un somriure sardònic. Però Tots els navegants tenen el la gran feina del personal sa- Penedès previst per al 28 de negatiu que el debat obert so-
hauria d’escatir-se si va ser mateix tipus de passatge; re- nitari i els voluntaris que fan març? Ara bé, l’impacte és bre la Renda Bàsica Universal
una enredada o una errada men i capegen el temporal. I mascaretes o porten la com- superior en veure els comer- passés de la teoria a la pràctica
per precipitació. És possible se’n surten. pra a la gent gran. ços tancats. En la meva àrea i formés part de la solució. No
que qui fa o ven material sa- La solidaritat és la darrera És un impacte important de Turisme constato el desà- seria sorprenent que per fi els
nitari ara s’hi pot fer l’arròs, imatge. El sermó del Papa no veure els espais esportius en nim present als establiments governs entenguessin que un
i cal anar amb quatre ulls al implora cap miracle, va cap a absolut silenci, quan en con- de restauració, els quals fins estat del benestar fort és garan-
mercat. En tot cas, cal tenir la solidaritat i l’esforç gene- dicions normals l’activitat fa poques setmanes s’havi- tia perquè la gent pugui viure
commiseració pel ministre rós de les persones per enca- els fa ensordidors. Només en apuntat amb una iŀlusió dignament. No deixaria de ser
català de Sanitat i els altres rar el mal temps. També és uns dies abans del confina- mai vista a Gelida a un nou raonable que s’invertís més en
responsables. El ministre en la novel·la de Camus, on ment el pavelló va ser ple esdeveniment gastronòmic investigació que en l’exèrcit.
que és veí del monument a enmig de la pesta s’assenyala fins dalt amb la Competició creat des de la regidoria per L’endemà. Ple d’incerteses, però
Ors, que rumiï el que digué que en els homes hi ha més Intercomarcal de Gimnàs- a aquesta primavera. Tanma- ens segueix pertanyent. Fem-lo
el glossador: el que no és tra- coses dignes d’admiració que tica Artística, quan les me- teix, el seguim organitzant millor del que és avui.
dició, és plagi. de menyspreu. sures de distanciament so- amb la perspectiva necessà-
Els donatius. Cridà l’atenció La barca de Francesc i Ca- cial ni s’imaginaven. I què ria que aquesta etapa acabarà @peresabat
el de Guardiola, i el seguiren mus, heus ací. podem dir de la cascada de i tot anirà bé.

Fotogrames Acord de cooperació entre la Filològica, l’Acadèmia Valenciana i la UIBalears


de vilanies Tan transcendental acord no ha tingut prou ressò i ha deixat alguna ferida En l’exposició de l’acord, l’encaix de denominació de la llengua comuna es
dins l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). En tinc notícia – del text i de soluciona com a “llengua catalana, anomenada valenciana en el territori de
les seves ombres – per l’admirat amic Abelard Saragossà (AS). El mateix que la Comunitat Valenciana”. AS replica que suposa un nom general i un de lo-
el darrer divendres de maig de 1998, en aquella sala de lectura sant Jordi, cal (valencià); sense reconèixer la mateixa jerarquia i dignitat. AC, escriuria
acomboiada per Sílvia Amigó, commemorà els C de la mort de Pompeu Fabra. “llengua que comparteixen catalans, valencians i balears”.
L’exposició serà fidel a l’exposició i crítiques de l’amic d’una capacitat de pe- Aquest compartir en dignitat i jerarquia per força implica “la reciprocitat en
netració / dissecció increïbles. la normativa de cada institució”, “reconeixent el caràcter complementari
Dates / dades essencials: la Filològica de l’IEC n’aprova l’acord el passat 13 de de les prescripcions normatives respectives”. Així, tant “sorprès” com “sor-
desembre de 201; sense possibilitat d’esmenes passa a ratificació de l’AVL el 31 prés”. La reciprocitat porta implícit que de cap manera l’AVL hagi de con-
de gener de 2020, després de presentat el text el 10. AS el 29 havia fet arribar sensuar amb l’IEC els usos dins el seu àmbit de competència exclusiva: fora
les seves raonades correccions i el dia 30 el també acadèmic valencià Ángel Cal- subalterna.
pe exposà 7 esmenes. Testimonials. Resultat de la ratificació de l’acord de coo- Abelard Saragossà se’n dol del resultat de l’acord, sense poder votar dins l’AVL
Fonxo Blanc peració a l’AVL: 15 a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Una oportunitat perduda. les esmenes, fins a arribar al convenciment que “abandona les aportacions
Professor jubilat El text signat pels tres presidents acorda com títol / objectiu “la cooperació per que havia fet a la societat valenciana des de la seva creació el 2001”, perju-
de l’Eugeni d’Ors una normativa inclusiva i unitària”. Abelard Saragossà (AS) s’obre a “coordi- dicant el valencianisme que aspira a ser majoritari. Un nou guany del “sector
nar-se (convergir) en la normativa lingüística (policèntrica i composicional)”. universitari” de la “catalanofonia”. L’IEC ha buscat l’acord amb l’AVL per tal
Ángel Calpe (AC) substituiria “unitària” per “coordinada” i n’oblida el “per a”... de poder aplicar al País Valencià la Gramàtica (2016) i l’Ortografia (2017).