.J{ll}; IN! .. fjiurrt'. cJ'lh-.J -HIUI"l,i.ll'(f l-,nulI"t." ; nfilfl h, fOJ -.utal(1 J. 611 ."J--;'I.: (}{/-,j(J/:J/; / _,fl.]!

;' It"

~1l!Aerndd(§ n?A9l,/ ottluwu,MUAVO/ff'~ m~1fOAY iIeI~tb/ l lev ,If%, nuigiluety 1UHtf/JUictkU-/

• 91~dlvplut,rJ,(, 1:,,/tP?'U' hl.c"'il~·ni' .

• JI.m }lr/iJl.k I~;b 'J r : utl: cu' fi_ /ii,_5.FJ'1.£' l'f//Iuuinl fl(/.~nlj.JI(';'.Jf'lk " 1.J,fjr il (: /u:lf/;'lmJuiltgo;) t'1.J<III"'f/,t"J/; jilt, )pJf"f'(;1 /;PJJiilnl"/t" 1.·~i:;;I'I[l!J("hlotl A;o#,·tirJotl,ul;J) f'!illfi/.~:f.ll. '('!7/J .('III)lht}I"'/; .l)ff' lh~ I.

• .:lln!; f?dtl".1iil.~ AOff'N;rJ/u4l1"I.·~ I.'nll fllliit(~J('h /.. ~f"(;;P~ ? PJ rpfli.u:1 i nilla()uk.

• .Ar~h";.;)J'I"¥i.Jt' Irt-koh'~~i4r-1. li>f1d; /'i6,pno'"I , }U,,.,l- 1.'107111#'" h,. lailul ';-lfIlJ I-.~h'lld(y II ifiiilel"lt".

Pizza- es kenyersiitd kemencek

Receptekkel

Budapf:i:st.. ,2005

SZCiJ:f): Vacluv Vlk. Nevenka Vlkov;j

Lcktoralta: Hevesi S<'iruJor

~ Hungarian trunslarion: BcnYl) Ivan es a CSER Kiad6, 2005 lEt Gnlda Publishing !:I..S., 1999

M .. iniflen jog rerntU~I:'it\');~.

Jelen konyvcLil1. m'lrlak rC1i;:::.:it tilos ~eTprmi,lIJkilllli • .1dfltIl'Ogzlh.l rendszerhcn uiroln U, h~irmi 1)I~rn rOl'lUilb~ml v<tgy eszkozzel - ejektroiukus, mechamkus, f6nykep~szeli uton vagy mas mlidolll - koli)lni a Iki{lldo' cngcllclye nclkfjt

ISBN 963 741857 I I SSN 15~5-002 ~

Kiadjn a eSEIt Kiad6

FclcJ6s kiad6: a kiad6vczetojc

1114 Budapest, Karoli Gaspar ter 3.. Thl.: 386-9019.209-2982. :W9-,3.909 F1'IIX: J85-M!i4 OJ E-mail;csew@}.chollo.hu".·Honl .. ~p;·Vi. .. V\\· •• cserkiadc.hu SzcrI.:C!izld'; On:gradi Mdil1\,hl

Tordclcs:: Katona Gergely

Nynmdai cUlke~7.ilt,<;: Pe'l<l Erz~t!be( RckhimIlICf]cdzs.er:: B~gyi z."UZS~.J. .. f'<'I!!"g)'tliS Krisztina N)'()mda tl:s kilL~"He: Pi~laii<~ Ny{}1'rIld~ Krt. Gyi.S'lJ"

Fdd():o; n}'().md.~\'el.cLo: Radek Jllz:~d iigy v cze:~o igalg~llo

Tartalom

fi;izi kenycrsuhi k,cmenc':K 5

A klflSSzikl!~ h~iz:ikcny6rsUl(j kemeneek 6

A.. mai kcnr6rs(]t('\ kemencek c!,helyc.:z~ e _ 7

A kerrben cH~d)'~lelt kenyersLimo kemcncck 8

Ketkamras k(!l1yer~iit6 kemencek 26

Pi1.lasiJtil kemcm.d'k, 35

KOliyl1ai pizzaslito kerncncek 3D

A kerli piZ7~SUI6 kemcnce 39

A piuasuto kcmcnce rei rutc.c 40

A kc:r~i pi.z:ms,ulokclll~I1Ce: iervezesc CS [~h~pfr,ese 4l

A piZZ8- es: ken)r~r -iUo kCm,(!Dcl!kbcn kCszJthdo itemek l'leccp'~.iei 59

A kcmcncc rei ii.lese 59

A jo kcny~r titka _ 60

Kenyerck 63

Apro pcksiilemcnyck 68

1H~la1< 76

~~ ~

.Pulyka. kacsa, Ilyul 80

Piz;dlk 3

SalfH~k V3

Mig akenyersGte~, s:;,.,Jzaclok uta rcsze mindennapi eletunknek, addig a pizzasilrl.b;, az elmull cvckbcl1 vah shigerrc .. Ebben a konjvben mcgi merkedunk a pizza- es keny~rsi.it6 kerncncekkcl. valaminl magukka) a t.itei technikakkal i .. Termeszeresen nern hi"n ozhamek a km6nb'lo receptek scm. ig)' mindcnt ('gton Jd is pr{lh<Uh,i'llunk C meg ms. k6 t, lharunk,

Ivbrmps:ig it hazi kemyer- ~s z.~6mlehiUcs cclja g;.< kran auk a s~6rakozAs. .. illetve az, ho~y megpmbiiljllnk valalllrul kesztreni sajat Illagu~kll<.lk. e. a baniulinknak, Az i~ycn kemencckben esak nmgyon ritktA:n tiidik .. kcnYl.:fct ken).,~rii cgbOt P"blfl ~'lclyzel azonban a '!,'Cl'1t.!(!gllikbcn. a panziokban ~s cgych hmiinnl.6 untcz.menyekben, ahol a kemcnec cgy k(j151'1Ieg.e~ ven(Mgcs.<'Ik~g8i'~6 aurakeio lehct.

A pizza 1;1. '.mkenll etrcndunk nerve, reszeve valik. Azonban a modem kor nerncsak elon),{)kkcl. hancm hatrany kkal is jar, ami <1 pi:zzcriak e c{cben 'is jlehmtkczik.. Ei!ck I1chcillY kivctcltol eltekintvc vaUOl<ltlnn kina~anal dolgoznak, ~unlalt cllcnere, hogy a vilagon udall nem is telCzik a piz7i!Jn:U vllltnzatosabb cu,~!,. A slrlhadbalf1;t<ljh} larsasiisi ijs.szej6ve~eld'en- ,I modern rermino- 16giai smnas:zniilat SZCriI11. akcrri partikon vagy piknikekcn - az cmoerek lassan meglJlnj~ik <I mindcnnapos sult l.nlh,i~z. iJlcfvc valamilyen - gyakrn!'! kgmenyre s ikcrcdc[ctl- nyarson siilllnlf> Iogyasztasat: a pizza lehei az az Inyencscg, amclycl avcndcgek ,orornmel fogyasztanak, ncmcsak eg)' baratl tarsasagb'lin. hanem a vendcgfogadi'isal hjYata s:t:cnj'l.:n foglallkoz6 'inu:zmcnyekhcn is,

A ko'ny\lbelll a cSClI.idi ~s H t,obb clI1d6g kiszolgalasara alkalmes kenycr il'16 k,emcnock mellcu I1cgy pizza clkes7.iteserc, iUelve cgy h:::ljc \fend6glo en6L::i'Sar.a alkalmas prz:z.~lsUl6 kemencckct mm~ttlflk be, E~n fellil olj·.H is ny6juLlrik onnek, amirdl gyakran elfeleckeznes: <I pizza- e-s kcnye.rstH6 kemencekben rcngetcg egycb finol1lsagot is d lehet kcszitcnl, erdcme: h,U idolvusni rccepqemkcr is!

M ctvagyal lG'vanok!

A szerz6

4

Manap 'g maidnern fejeslcge nek ULI'IlhCl az onboni kenycr lite. mivc'l mindanhel r,cngc'[(!_g uj pek:seg van. cs az. aki ~g,3zarn cl\'ezni szeretne a kenyer fzct. bizro an mhil elf}' ol)l.t'l. ahol izlC[It:-s es friss arl1valzomg~lja_k ki, Ennck ellenere hazankb.m es kiHffiJd6n is ismet novekszik ~~ hhi k:enyersutes nCp~~ru~ege. Ez Rem csuk azert van. merit a kenyer az az 3ilap- Cos. sok csetbcn a legkedvcsebb elelmiszer is cgybC:,II. arnelyet az ember soha nern tud megurtui, hanern azert is. rnert az otthoni kcnyt:!'siHes olyan zertartas, amellycl pcldlflul vilel1dMzllnk:ball kellemc pilltm"luk~l szcrczncnmk barali liir.'i3isitgunkfiak., ,Raadas111 abban az esetben, ha cgy oly,an panzio, (0- gad6. ¥aID' ",'id6ki sz~1116. esc •• eg sZ.mOd~11 tulaidonosai vag" unk" ailovu aJZ ernherek kikapcsoladnl jArnak. akkor 1Ji hazi kenycfsOLes elmenyevcl egyedivt: teliletjOk at al[ahmk nylljtQU \lcndeglato-ipari s2oigaltat(l.s kat.

AJ.. is e.rdckes. hogy .l Nemetmszag:ban es Ausztrailbull vegzcrt Ielmeresek szerinr 1\ hazHag elkc. ztteU kcnyerct az urall\o zclctig rn] ndlgel is Io£}'~S2tj~l\. Ez nemcsak azert \!(l11. men cz " kenyer hosszu ideig riss marad .. hancm azcrt is" Inert, tenylegcsen lnomabbaz ipari kotfilJllCllye" kozoU sUloukenycTflcl. Ruada5lli !'I'II<ligas P hlperteL.'"C. 15'1 ezen feliil am'l.cnnyiben lIllegfelclo modon sutdHek ki, CS lcnylcg kovas; zal k6. ZilcuCk, akkor kivj~.6 i1 dietetikus erteke is,

.Rtli1dasu] meg iii kemencc ~pflese sern okczhat pmbh!mti1. Napjainkban GlZ egycs kemenceszerkezeteke! keszen meg lchet 'vasamini. amdyci:,et azutan c ax toroe kcll epiflenL sOl. szakiparosokkal <I komplett kenyer- vagy pizzastt- 1(;) kernen(lCt. illetve a kemenee; is ti~rlalm<lz6 bnd,IIJ()!il:zerkezct is fel ~eheE cpinetni. A kcmcncil. feit!pithl:tjU:k peldulll, a keretben. a hazban, egy nagyobb lironyh<iban, vikendh~zunkb~n, Yd;gy akar egy kellemes kiskucs~mi.bal1.

Tekintettel ana. hug)' a kenyersiI[o kemencekbcn :si.Hemcnyekel. halakat, \"a,!~J cgytb etclcket ,j!,; suthetank, czert k6111}"rOnkhcl:l'tm cs ak kizar6hl~ a peksmemenyek dk.~szjte.sere vonatkozb receptek u'II<lilhaJl6.k. EI6~:zi)r ~IOfiha!n fel kell dpiterrunk (I, kcmcncenket, '!(-agy meg kcll varnank, .ami:g alt relepitik neknnk.

5

).iHkrenr aZI H rcgec'izeti kutauisok is :ll1.itciIll3SZtjlik. ~ k~nycn.titii' kernencek aElahibil.1l szcrves r-CSZ(!l kcp~ztck cJodcint'. hajhSk.inak. A lul7tarna. okban hasznalt kemcncek k'ia~~tkilo\sa evsl~zadok()n at csiszolodort: h::gil:lk,ibb 1I k6r al~ku, boltfvcs kerek kcrncacek valll;;lIk be .. (A hazt3f(a az esctek tobb~gelhcrl a tobb meat fogyaszt(lt magib,Hl foglalc1r g .. i'iZdas{lgok"it mel'le a 3-4 cipor igell)'l!i kisgazdasagokat jelenrenc.) Magukat a kemeneeket g>'~lmHlJ {II foll~us,6kra. a ~u,_Z k()ZPC!Uli reszcbc cpitt:Ucli;.. V~doszinmcg a kemence elhclyczC!.ckor ~I 11~'l t;ijuIUsi;t is lilcrep~:l jalszott A hcgy\'idek,j es. .Uwlab"m .1 hCh'os eghajlau.li helyckcn a rl~gi kemenedket halO'I"I bchll epfrenek, mig a melegcbb uijakoll gyakran reszbcn :I hazar! k[vlllrenolLtilk azokat,

Rcgcbbcn a ki ebb haznkhan a kcnyeret gy<'tkran a hit2 teljes hilt i rendszcrcnek ft!Slct kCpC7.t1. kcrek kcmcncehen sutottck, A rendszcr al.apj,it a c.scrcpklilyha k:CPL:ZlC, amelyhez gyakran kapcsolodou <;17. alvasra is ha~1.nah kcmence, E~ pontosau ur, a s2cm~ly"le[ s.zam:im <ilt.al."han a: FoIY0I;;()- 1'61 hOz,zi,r6rhet6 C ftlthclo .kemenccben" "'nil elhelyczve !JJ kenye:rsii:lcsre szolgrlJll kemencc. A kcnycrsflto kcmcncek cp(Hclben toncno clhe!)lcz~5eilck kul.onnf)zo rnodozutal meg manapsag ls l,,)flctckcl adhatnak a kcmcne •. -c cJhcly.;:zlis·t!:re es k_ialakir~isara vonatkezoan. P'eld~ul esen:pklilh'I'li:l Cpil.eS.eklll" ncm ieljescn haszonralan ntlet <lZ cJ;esz rcndszcrt r5gron kicgeszireni cgl' kisebb, Ilehctolcg ken~.'cr cs pizza sUlesre is alkall'l1<i& Ir()bbfu nkcuis kemcnccvcl,

A rcgi ~pil.C::;cr CS napjairtkban meg nchiiny rcgchhi parasztnazban tcnnmaradt, kerek lcglakemencckbcn l5 cipo fer d. A kemence az esetek [obbscgehm'l. egy ktirulbellil Z III slcles negyzet .lIakil alapon hclyczketJIik el, A kerncnee hclso. KCI'(:;k slitdtcrct mag,,:silon alapra, <:I hosszabhik 01- dslukra .HliL(lU. meszcs-cemcntcs habarcesal osszcillcs~rcH. tuzHllo teglakhcJ.1 rakjlkki, Az alapter fOlou. ugY<1lliiezcldJm a 'U!gl<ikb61. rakjilk kl (I nc.luiny (lrcglobbszor 4-6,). az egc:SLcrme.kek elvczctcscre alkalmas Elyihi.sr. umalmazo kupoltis buhivct Az cges[crmckckct az esetek tobbsc:gcheml a boluv felUlcr~bcn kialakitort falazou csatcmakou kereszttil, a kcmenycn (I[ vezetik el. Az. cg.1sLennek ClvczcL~scil nel'la (~ls6sorl"ul (I [uligyobb ..

(11il{t!16 kemcncck csctebcn] a mlitoh:ili:.amrakol1 kereszttil oldjitk Incg. A ro.s~61dlb:lmlljl (1£;), haszfHilj.U t, horY <I f~H kis mcnI1yiscgu Icvcg6 jelcnlel!': mcllet: a siholel' alljal~ clegetik.

c.i'chor!'7.l.ighall1, a SZ'CfZO 11'ILi~j{lhan pch:hhul a kernence ooIH",'cl relOInSI, ercdetileg gY4'lkran pclyvi\( is tartalm'17.o. s~ro ag~taggO;.J fcdtek be, cz [l keverek kepezte a lil6szigC:lc!CSt. A kemence .zriljal cs a lii1.ell'iter rryilasal csak egy ki'vehct6, feliil feIkol"lVCS, ailing es pcncsz etlcni vedelem cclj.a-6I,i"lkorvcrhcn alaposan pacoll mhol kcszult 'ljl<ll fedte, Ke: ,-tth, ~I XIX. Slazilut61leggyakmbbtm had,oglemelnol kcszitctlck <'1 fclfi.igges:zl(i vasalarokket (p~'il'uokkal) es killncescl elhitnU ajt6kat. Lcglt,\bbsZf)r ezckct <liZ ajt6k., I kill 6 kerei ncJkUl kc; zilcnck d. c. koZ\'ctleliluil a lilzdd'nyii<i:;.. kuru!! fal vakolataban ial<l!lhal6 \I(~jfllbi:ll hdycztc!k cl, Termeszetesen az nj{{)k ncl1l1 zart(!lk tu! szorosan. ami 1()bbck k6z·oU .Ichcndvc. tette a kcujer sililH::!'iC kilzhen kcjerkezcn g6z()k clt.h' zi'1aL

Millt ,,,,!logy ~zu nuir emlitetWk.c£l" ilycn klasszikus kemeflccl az clelmi-

zer-rartosiuis ronlol'i reszet kic~\'6 rflsh3Msrc is hasznalrak. A ms((}16hez.

H kcrnencc alj;jl!l uizct Tabak, majd miuuln a :o>z.liraz kemcnyfn cnyhcn lallgra Inhhlilillt. a kernenee ajulj.iL hC?.lirlak. A kcnru:ncc:ajlo klia'iili hcz'1!gok miau keletkezd huzat clegemld h~\~g(it sz.lUitoU a fi.btUlcshcz. Az ajt6 adagolonyllas) ulan '"oll az a. '[aroh5!cli. ahol <t kovetkezd mcsig a ltiizifilil s:z:iritotbik.,

, Ilanapsag a kenyer m6 kcmcneet lij,hhnyire R kcrtbcn cpilik rei. A kcny~rsuu!sr'c h"~niiln parusztkcmcneek eredei l, a liik6kol1yh~1 C~ i:l1 <i'l.ak kozoui kozlckcdt}fo'lyma'm tortcn6 elhelyczese - ahol ,I kCI1I1CIlCC ill fdflitest kovct6cn k" rnyczetct is meleglrcttc CS, bcscgitct] 3;1; "gcsz:

• • . ..t r'" 'I!.. ,I ' Id .' I', .'

cpumeny IJ,lese~le - u,gya.n gazuasagos mego .. asnas szarmtott, a

kcrncncc uzemeJtetese soran nzunban rengeteg pur keletkezett. es cmian - a. hegyvidekek, valamim az egyehkent is luiVQscbb eghajlatu videkck ki\'el.eh~'ilel - cz a kialakhas nuh nent fclel meg a rnai kovetelmCElycknek.

-4

nazi kcnycr uhJ'kemcJlldk

------------------~

A mclegebb id6kck(}o. vag ahol a hfll szcmclyzctc oem volt olyan nepes. a kemeneet g 'aban az: epiUetcn ltil/iii! helyezrek ct. A napjainkhan kes:zuh kernencek kialakih~s(llkor Icggyakrabban ehbo! <:~ - nigebben az Alpokl61 a BalUnig In1!z6do terilletre jeUemz6 - kC:Ll.y{:fsut6kcmCi\Ce-I'ipusb61 in.dl~lnak ki. AI. ilyen kemence gyaknrlatilag egy kisebb kerti h(lzik6. A h<i:dkb korOl mc,gfch;:l(} mcretLi munkatertlletc! ken kialakirani. Biztositani kell azt a teret, ahol a kenyerrel dolgozni tudunk, valamint azr, hogy '1 kenyeret mind a siite~ eldtt, mind a site t l\;t')vct, ~en lc ludj llk valahova (pl. fapsdokra ,\!,i!lgy eg>'cb afkalmatessagokra) tcnnl, SzOkscg van a szcrszdmok, kenycrsOto ~szkoz6k (pcldaul a kcn)',erkns.ir. <.1 gereblye, a hamugyGjui IIAlak, az igazj kcUdl6s cjp6k hcra"';!i~rOl v~~lu ~illol<llpfitok c cgycb cszkolot) l<irolii:nira ha~rn6.lt helyre is. A baz nem alll1at 'IU1z.a.ns helyen, nehugy .,meg£(izz~)t"· [I ke nyc r: Amennyiben ez bekilvl.'lkcznt.:. a k:tny~r rnegsullycdhei es a smes soran megsavanycdlrat. At. sern jo. ha a kClli~rcr a kemenceb6l I(i'rh~no kiszedest k6vetoen .. f:izilk meg".

A kovelkt':z{j [onto. alapcl , hog], a ken ersut6lk:emencc kemen)'bo~ U\Vf'Z{l. fi.i!i'l- annak cllcnere. bogy minosegi h"izifa fUslje - nem a.nlmolhm ana a teruletre, ah1111 g, kcnycWlelu:t sulik. es nem z(l.V"dirhatja a szomszddoloa em.

A kerti kcnycl-siiuJ kcmencehez rli vile'! 'is ki kcll vezemi .. mi\'cl a siJte folyai11an be kell rartanunk a szemelyi esa ::;.uU!si terulct tisz~asagal"<l vana[ko7i), d6il'asokat A kcmence koriJ,li tcr(i.tetel leheuileg cs6:szasgat16 jarolapokk<lil kell lcburkolni, A szokasos, vize 'en csu!l.z6 ... j3i]"()lapuk. crre alkalmatlanok. A lcburkolt fclii[ctnck cl~g szelesnek kell lennie ahhoz, hogy a kenyel (it6- lapaUll! megfddo nagys.9gU tcrulcten Ludjunk dolgozn],

A ke rth en. ,elbe]yezett lrenyersuto kemencek

.A:t. J. al,,'dll a kcrtbcnclhelyezhetd kel1yCfSlilo. kcITtc[1.CC '''iokfcJe lipUS<l .ki'izul az egyik leheiseges V"lI,l!()ZHtOl bi.lhatjuk. Az H~11 dpi'tmenyu <i! nyereglt:ro. ai feherre meszelt kulso falak jcllcrnzik. A kemeneen a berakodd-, valamim ebben az esetbcn Iluznyfli.l es a harnuldOrl'ro, nyilasl fedo ajt()k is vannak. Teltl!cde re soha ne haszlHlljullk Un. kanadai zsindclyek!l;a

l(bi~.lInH~I1ICS zsindely), mivel azok h6 ha~<iis,ara hamar tonkrcn:l'chcl:nek cs. 'I uzveszellesek! Ai. epJitmenyre.o;zer kepe.:zffileti az Oh5alblrnams.. s agokkal kicge!)7.iteU pe rgol<;) " ahel a kCll!ycrsiitcs kozben adodo szunetekben u.ldog6IbeflJink.

A. kel1'lye.rs'l.ir6 kemenee Icg~onr'Olsabbresze a. bels!) [uzl6r. A2 (Ibm/! h1Jh&lljulia. kemenee belsd elrendezeset. valamint az cgycs reszek c'lhc~ycZCSiCI. A kemcnec sHti'i[CrCl lug,,)' fUrjul< Iel, hog)' Mille hus(wu gornhf~l-hasahoka.~ cgc(ullk d benne. A mar t1egcll f{j[ at szetko'torjuk, hog}' a :;;il'loter teljesfeltllcte fohucl,cgedjcn. A'kcmcnce akker van sutesre kBszen ~elmelif~gedve, 11;) falai ninczcs:rc foherck es "sz.ikr~kat szornak", A kemence itOnl(:rsc.kJetel: soha Etc. pr6bliljl!lk \J,g)! ki - ahogy azt ndnl aj,6nljal<: -. hogy ,I kemencc aljara (~g)' paplrdarebot debunk, A ID'akotl<lilban ez nern i.·~ye[J k6nrl1Yu. Ha a kemeneer nemtakartrottuk ki alaposan. akkor a papir a fasunl61

9

kOlUln}'C11I limgra kap, 1I1Cg abban az esetben is, ha a kemcnne mfigl'l~llcs tcljcseu felfllfvc. raadasu I ~ paplr egesel .k,O'r\!fOen a kemenee l1iljan papirmaradekok m~· radnak, mnclyck azdn fel· ragadnak a kcny!i;rrc. A p1'l6· bat (lgy vcgczzuk el, hogy a sUtt5tl!fllck a kernence ajtaj.~~61 :szarmiwu k6rOlbcliJI egyharm.l!idr.m'il IelrekotcrjUik uz izzo faszenet. Ezen a n::ilt'1en kialakfturtk egy I.eg~thlDIJ :w em <~tmcr6j,u, Ja- 1'1.elflt61 mentes tiszta fdille· let. Ez~ kovet6~11 a lisZll) fehlletre ~gy m~u·,ek IiS:U0t debunk: 11.1 a lisz; gyQrsan

::l •. €ll'lM. A !i:<!rd:),l'1l !.'lh(\'!}t7_('!lll:rtlJ'~Mii'!''i r:negha.rlilJlL. akkor a kemen-

Iwm~nw 1.;e1'!.(1 f~h11li"ltjj{l cc hdmcrsckllclC mcgfc.I<:I.o.

ha pcd~g g~t)rs<1ll1lallgra lobban, akkor a kcmcncc hilhevftcu. A bccp:lten h5mcrdkkd pontosabban cs. egyszenlbben merhetjwk a kemenee h6mei'Seklel~L A;wkmlk Q. semenceknek a l{j,bb!iegc~. amdyckr()1 a '~nvabbi.akbnn sz6ksz, 220 "C. .. 250 °C-ra kell ~eUulelli. es <~ kemcnce JlI)li'l~m~klelc ~~5\Hcs kClzben ncm <;,s5kkcl1ilct HiD °C aM. A relics k~orlCsa Iis:z:U1I31 keszult kCfl.}'Cl'ck. val8lmil~t H roeskcnyerek sO~e$ehe.iI: flHgyobb, l1l~g ~~ feller kenyer:e·k~·hez ki!iebhlu3m:er,o.;ek.letre van si::Uks15g.

Aklasszikus egykalllnls kemencekesereben - azaz amelyeklil~J a SUlCIi (11 kemenee aljdu za]] ik (ahol eredeti leg a luzegett) - iii. kemence homersickletelilek a fa clegesct k,ovet6ell liIagyobbnak •. kb 2.30 ... 250 ~C kori.Hinek kell .lc~1Ilic. Mi.llt;liyt a fa. deg., ~ kemencct ki kell $oporni: ezalatt (l muvelel alatt a kc:nwncc h6mersek~ct·e erthet6 meden csokken, E~c:r[ gynr."~m kall dolgoznunk, ugyanakkar ·el.t;g 6vatosna.k kell lennnnk Q mu-

vel,c\ k8zbcn. I1chogy ,megcges~iH( nragunkar.vagy az izz.6 faszen vag}' a. nern megfelclden ctcgetr tadarabok prob~,cma. o ko zz a rrak, Mirulez a klas.. s zlkm kenyer.iHCi kemeneekhcz Icgjobh<ln hHsonliu) kcrti kernence cscteben is crvclll),cs" Amcnnylben a kemeneebcn meg ISS a fa, valiJuk meg, mig az ,,\ leherd lcgtcjjcscbben elcg; tis a kcmencctcs bclsejenck humer cklctct az •• jlll, nyilug.uasaV'.d ~abalyozzuk. EZl k()1.'ctoclil kezdjill: cl kilakaJ'iHlll1i a kerneneet: cl6sz,or e.g)' sCfnihb ~ngilz~m.l. ~crcb:lyevel klgercblyezzn], a nagyobb hamumcnnyiscget [a nulvelet soran elkerGIhetctlenul PO'T kepzudik), majd a kerneneehdl h.:rmrCszclc anyagokh61 kiisl!.ul[ vizes mngyokk~1 bcbugynhlll nyir[<J- vagy mas scpnJvel kilakariljuk a hamumaradekokut.

A 2. abr:dl sz'cndclvc 'I'l1eg<',.llapilhaljluk. hogy a sGt6kallmiL. elfll ..01 massziv. tI regchhi kemencck esctehen cgYSZCI"IU, kCf(:.t nclkuli, l]j<llhhan altalflban keretes ajlokkaJ zfirjak le. Azok a I~gjohb bcrako es kiszolg,aW ajl(\k. ameIycknek l\i'e!'; H rcls6 rcszC'. Az ivvcl it tGz kenyclmcs h\ph'il~. <11102:. il'letvc a kenyer behelyezeschez szUksegt::s maga~"agol Cl'hctjlik el anelkOl..ltog)' az .jt6 fclcslcgcscn terjedelmes Icnnc, A ullsagosan nagy ajt6k rniau ug}"oinis .1 kemcnce ~iilo5legesen hili minden egyel', ajl.{myihiskor.

A J (Ibrdn eg}r modern biUeJl'l,unjlol lathaiunk. amelynek kinyita akor .. liIlJ'l61apii. mozg,alasahoz nagyobb munkafelulct j()n Ic~rt:.

Figye'ljiik meg az .jgcstcrmckeL clvezerd tu tCSUtOfTl!3'1I. elhclyezkcddr ct (4. aimr). A. fi.isl.cs<JItOnlak herrnerikusan nem z.arhaIQ, he\p(\gnu nyfliissa~ kialakltott szal'niil,yolO bitlcndcsappantyuv»! vunnak cllMva. Ezeken "I nyllasok:on ravodli:l[ a suUilcrb61 a ultes kozben kc etkezeu gdz, ntadasul a l1cvagti mian nern lehet ugy clzarm az egeslCrmeket clvezetd cSi.l.llm.na.kat, hog)' az eg,es ~dnjon.

A klusszikus l\.cn}~c[sU[O kemeacck teljcs bdsd lcrel gondo.an ki kcll f~lazni. Az eredeti, klasszikus kemenceknel a. be]:«) sul(Herct ketszcr k~cgctcu u!gl!iJkb61 bnEiivsz,cnicll cpitctt6k el, Napjainkban it. fal<tZ<lshoz clsosorban samoubelclcs; es samon-teglakat hasmalnak, A si.iU}L~r dsd reszeben ralaJhalO OllZ clolcr (az ugyne\'ezell 7_'mppolo), amin kcresztul a hamut, valamint a,z el nem egeu Iadarabnkat az 0]80 hamuraroloba kotnrj~k ki,

FaitJ!l>(}Wukk IlI"ilMll1P~ ncl

1'1 ~I " L2. I~, em ~. ~j , >iN ....

l'ln ... 1m db 2 db

! S~m()H-t6:1l> !~.I~n •. ~·m, ::!5_JO til>

K[<'luoir':lii I~mhr ,r.oJla

•. ~I

I~i~

Mew. 15H,",2.0U I:;!!. S<jgul!l'lm;i~ 2 m'

C .. Hll\ml. 250.,3[101;);

-& .. '.' .• ···'······· .. · ... 1'-

l~ ... J

t,

GCfI',utloil;, lx(;t:k, Ucd:.,

5 .. 5 tll1 J d'" m .. J eill ~2 db J _,,_ ,; cml4 rib>

AJ. ,ibJilll laUuu6ak a terti ,kcnycrsu[o k.cmcllcc fclcpilesiihcz sz:litscgcs arl}'<1' gok, Ezek liplJsa. C~ mCOIITyis15gc esak tajckozh:110 jcllcg(ii, A kemenec k!lU:S6 falazfu;;~hoz i1 tcgl<ik helyett fell.chet hasznalnia .modcr:nki:)'nn.yiiszerkc2lclti Oltl}"dgokat is, rnim pelda!':!~ <!.Z Ytong, Hebel "Ill; fnlaz6idomo·k. A ~[jtoltr faiaz{L;o,am it Silmon-Legl"" va:gy agyrl,gt6gJ.1li alkalmas, A kemence relcpilCSehc2 Sl:1i1i.:-i0gC!i an)'r~gl('1k tipusa ug~';!InLi~~ mirn . a kcmcnC(: cpil!cschcz s.zLflhcgc;s al'lly;JIgrucrnnyiscg a helyszTni ~don:s3goktoL a kemenee iIIlakjalol,W!I.lamint meret6tdl fjjgg. A'l. cpir-

12 r-

toanyagok kiVdl,(I zlns.1 :c.oran azonban minden csetben fig}'Clcmbe kell venni, hogy 3 kemencc bclseje, (slitoten!I:)j61Ie kell szigcteilli. tov{lbha U,IDidl1i kell arra, hogy az cgcs:z cp(Lmcnynct megfe~et6 lomegtit1ck C~ fllegfel.:16 mooon {d(a~ lazmtnukkell ~el:'ll1lie ahhoz, hog)' jo legyen a h6tarol6 kcpcsscgc. EZlCI megakan:bt!yuzlunjut a kemence gJUfS kih(ileseL

F':ln':zi!!-fClmchW

~. ,aiJ"II. Eg)mnJl!'li<;~. IDt'flCj!

I Lcbcmnc)7(m d:' f.::lfallfi7ol1 allIl~ 1 .blTJlIl;j~rol(~

J A7 .• IL"!> !I!r cl'i!t\lf])~IJ;.Ilill k.it.,IIi'lu h.~l ... i ''''''..r 4 KCliitUYdj!(t

.i /U, ~1>ClJnin.l' hmnlulJl\li nhz.'!11 iulallJ~IO h<lmugyujhl ajlaja

,Ii A UJZI~r alntti 3Ihilhll(,k

'1 A hamunak ,\ (G~u!'rbcl'1 :l b!'IT1i1i~lbe !Orh:-

po h:knlriisara \'UM Tiy"~~' 6 A Cllz'[t:r ham ok~gya

#) SlInlllUf: lazul

If) A, u.izl':r - ~iittjlcr b<'llli\.: ] I' '" !>(I!olir Iljlajl'

11' H6vJgeb:i<3 rciql tilwlUllinmfOol i;i"-al borilUli il~JiIl!~';gr.lpol l";)rl;1I11

H A Ifu.ttllvu"'£lo n::nckzcrbc" 1c,,6 CSdPP"fll'yu ~.!"I!!II)u .. o~Og,li!J1 n~6ja

N A ~i-.71i'rol.sr C"'flt~f~t:IIi:1 T..:..liiIrl nYlld", 15 Ti"iTfitQn),i1:i..sl.alrcndo::U:czt3 'rll~I e I\'CZCl,j "-1!Clma

M cgj(,MI [etral.~zlllL, <!'SClk;& belol'lMI klon-

I('r! fcl~1'i !;n'flltLl 17 ft:d"'I .. ~.;k

I~ KeroS.l~SClelldll II) TCld~c~CI1d(j1l

21) Egeld I ht'icl [ark6 It:l(ot'Sl:rcpek :11 Klijp<;scrcpek

21 1'lmnJ'lI:7DI i [.,kllr,il!6c 2.t Kl!mel1)'U:h'!

.u H(im':~Ci

13

A 4. abl'(,~ szcmlchctl u klesszlkus, bclso tuzucrrel es siJt,(111~rrd kialakitoU :kc'I1yersiHo ke meace kcreszt- CS hOOSZ.1Il1C tszc~c I, i lle t v e (l1611l.t1zct,CI. A.z alisO t~szb(';n 11 hal1llui1rlto njt6klill0ge van clrejtve ~~IiI.mll!JgyfijI5 h~r.M<lis<it a kemeneetestet homokaglfbiHl ltelyezik el, ami bizcnyos :merlckig klklisziib6li a kemenee belsd ror.;zCllck [Clmclcgltcscbl)~ fal;:,;_,do dilalad6s IllozgasQi(,tll. Ez.n resz a szub,illyoZQ billeudcs a p~nl!rlyuv<li dl{~I(~IU r~$telvczctli rcndszcrhez es eZl ki'lvcLi;e:n a k()zvc~lcnLid a kcrnenyhez kapcsolodik. ra iVes kcmenccajtos s'i.j[orcrcl takard ~OIld'Hlyag romu meg egy aj~{) 1<!I<illhalo., amely a fi.is:lclvc,zet6 fenlcsobcll [cv(!: [~szHtokcr6khez cnged hOZ'llifcrcst. R!~,gcb'bcn ezt a fU:'ltc,lv'Czch) csi)w;.lkb<. 3 Ii'l'Im vasl'ag S7.\lrkc fen1'lemezb6.1 kes'zih!Hck. man<lps.ig <1Z0nbOUl O,R 1111\1 vastl\gsagu rozsdamentes femlcmezbiil kc!)ziJL A. tchl dol6ss:;o:ogcnck cSldat:j.:flllak a Iilclyi szok{isokhtYl kellcne igazodn~'I. EhblHI ad6d6~m telHlil egyes helyeken cseH!ple.lot mig mihhol d6n!gyaftoU idomokat lehct vaIHszl.nll~. A hosszmetszetcn jl}116thOllI6(lk az~'es szerkezeti elemek, A kemencet alapozl,i kelt a megfeleld szlgetelesekke! etlatva, A fels6" fala.2ott epillneny belscjenek krizel kct.lumnad.a lepft6"· es szi~ctcllial1lya,gokka.1 'l'a:n kitoltvc, Az also reszric] hi.lh~nb a hartn:rurifo ajto, valamint a mogi'lt'tc l~ViO t~g,n$ halrllltCr. Amikmr az egeSI kn"-etoe~1 a sOt6teibd,1 a megmaradt hanmt lckotorjuk illc t~ ();.'\sz.cg)'(ijLjuk, akkor a hamutdrhen 1.a.sS<!I1TI ki,hfil,o harnu scgftmegfel.eh5 no:mersckJet.cn rartani akemcncct, lcMl ttl. alulrol m.::Oll 1i'!!1 ki 'l(~~!-lagO!1a!l gyorMUil. A bcrake- les rUzclolly!lds hjlaja alan hlJl'm((l az a nyH~s, amelyen keres-nul a hamu- 65 f;:ln-larad6knkl1ll a hanmlaml6 rcszhe komrjlJl.;:. Ez a larohSI.er rcliUrt'il cg)' legal:l!hb 3 mm v.(!stagsr.g!!i aeellemezzel V;Ul lezarva ~errc a eelru azonbun jobban mcgfelel C!&y u,gy.ullilycTll vils·!ag.<;;agUi ontonvas nU) .. mtldycl s.!1m('toU~~p takar; J\z .t~jl.6k ({)!flU a kerne nyhez vezer6 nyf· la~)t lakmro osap6feciel. bern pedig (i flistelvczctd' C'So :rezsu[Qs T idomhoz IO[lCn6 csaslakoaratasa .Iii.l.h.!II.u. A csapofcdclet k lchet saednics ezen a l'Iyihlsol'l kereszrul I\.efe\l\el ki lehet lakarim.i az egcstcml~kckct clvezetd csatornakat. Fent <I ~eto talalhato. ;unel,yet hCi'v(lsebb v[dckckcn szeles er~~szeLel(}r!Nlgra1'Va erdemes kialakfrani, ho£,)' mind a. kislOlg.til.6 S2.Cmelyzet, mind a kcnycl' vedve Ic~y!;n az id6jilros vi~zomags<1gajL61. A kcmence clhclyezesekor fjgyclclll~bc kell venni azt is. hog)' a kemenee kornyekcn rnegfeleld l1<1:gys<lg,li munkarersleter kcll kialakltani, valarniut hi z 1Qe'l:it ani kell a kapc~olntol azzal a tenet aJhol ~z illdsarkot ,al!'lkftjuk ki, Arra islcih.::toscg van. hogya kcmcncct rcszben bc;sijHyes.szlil.: a ~ilh~j.ba.

14

....

peldaul .ejio1ll (crepen. Uyenknr azonban bizlo$itafli kelt hOb' a kcmcny talppcntja iii tiSZ.rtO,Hjt6val cgyuu boz:zaferheto maradjon, vulamlm az epftllleny lllf.!gfc'1t::U'i mlidofi hoszigctel. lcgyen,

A kernence epi'lcsct mcgcl6z6en gundl.1' an kituzzt'ik a kcmencc 1;ll(~ptcrulctel. valamim szlmc.zdv.c1 .1 m,egcpiteu ala,pm vlzsziatbe alliLjuk. A megfc]cI) merel, a pontos ~ranyok es szogck kil(jzeseilcl a hclysz.in'l kic6vckeljllk es meghatarozzuk a den::ksz,Ogcl\<;l. AI. cpitmcny mcrerei (6. tibra) csak az iu mcgadou merel.rU kcrnencerc ervenyesck. Abban []JZ esetben, ha I'uas mereta, \l'ngy Iml.!> anyagb6l I\,Csztten ke'l1l1eJl1c~t epit.U nk, akkor mi nd it hclso., rn lnd a !em so, rile n:::'1Ckct az adou kerncnedhez !<ell igazjtani, A kemencc .ala heron s.ilval::.pot kcs;dtCink. A heron abl cclszcnl kovekCl dhd),c,zni. hu~y <I lehetd legszilardahb atc~pja legycn 8Z cphnuinynek. covel'! tcrcpcn nemszaharl megjeledkezniaz alap tcJjes S"Ligetcl6;cr01, am.\o'c·~ megclozhetjuk, hugy a pOrUlsokon fchzivarg6 viz karositsa az epw~rm:!Wly (alrlit CS '\!U.I\:0.lataL A savalapknl nlbclonozzLlk, az alaplemezt, amelyen (Q!~ ege z

~p.flm6ny lill,.Az alaplernez l.lllnyulo pc re If He cgyrrbi:ll oplikaila:g elhatarelja !II. kemence egye roe-szeil, mas.rt1:szt megakadaljozza, hogy ~z es6viz befo[rjon a kernence teste ahi. A bctonlemezen - beleertve a k'~bncn}'aI1'llpOl is - a 7. {Ibnll.!' hemutatott medon szigetelo:savoi kell k.iulnkitani A s:zigctcI6- retes-en kezdjuk el a kemenec kl!zdG tegl,<IIson\nak .1 ICflJlkasaL A ktllso falazashoz bo'irmilycn fahl:~6anyagokal, fclhasanalharunk. azonban ezeknck kis !ied'lsZlivt1, kepes egueknek ke1l1l:l'Ulil1k. hogy a kUlstl r~tla~ nc k:1ros'il ak ez id6jMa.s hatasai, .A Fai<l2:oan)'agoknak u"lV<lhh.i l.uz· es h.oa1l6knak "ell lenniOk.

\ A. r .. I tu.libll~kl.'Oil

}. " lx'1m.·n)il,hnl;;k,11 fcUI: It, rakju!\ k:

Kj~mcr.mi tom,',r k;;Mt. ..r::;;;'

.... 1imcn) "i~\'i ,N. mira. ,\, nln~ooik 11(~g~[i~Qr r(lltllii~ t~ II kiim ~~. rllnlpt:t7"iS:I

Abhil'l1l az esemen, ha vekony habaresrdteg nUetve ragaszto) felha zmUasaVat I alamilycn korszenl keramia falaz6anYI,lgot haszmilurlk, 'I bdso fal akkor sernlehet vekony~~bb 15 ... 20 ern-net Az allllipoz6 tcglasor hiltso res2t5~ ftci. a kcrncncetest falav"al, kofesben falazva alakltjukk] a kemeny aiapjill. hog}! a kemence tizemeltetese soran a ke~l'lc:n)' nchogy dviiljon il fahol, A kemenykiirrd keresztmetszetenek IcgaItlbh 20 x 20 crn-nek kell lennle, A kemel1}~ als6 res~eberl bctonbol 'kcmenyo:~liJ.pu~ a~ak:rlrnnk ki, es az oN:;' .. dik tc_glmimnn tis,zlit6ajt6t helyc,ZIiink cl, ezcn kcref,ztliil k"Olorjl,d.;, ki a kC6 menyboJ a korrnor. A_z <Ijtonal:: nlyan nasysagunn~k kJ;;H lennie, hogy azon k(;r~szHIII mcSfc1ciocn el lchessen vcgc7.oi a munkat. LchclOSC,g van el6n! gyartou I,emezho~ kesziUt illene bctoe k6meli1yajb,)k beepirescre i e,

17'

A f:.l1 belsd old~ll{11 normal kismereu1 \lngy l'arnoU-tcgbilkkal be.ldjuk ki. Ai. ole 'obb sarnett-teglak is megfeletnek errc a eelm. amclyck a klasszikuteglak.ruU jobban tfu"olj5k a h6(, ugyanakkor nern olyan drag~~k, mint a kimcndottan nlztcrekhez hasznalatns samort-teglak. i\:z cpilm!!ny alup1i;inak hatso reszebcn levo tcret wllasz_fallal IcvalaszlllHtjluk a l'UlIuut!iroI6 l"<!szt61. es ,ahno.';nH tiszta saht'kka~, illerve keramzlual rdL6hhctjGk.. -zt k.1\ t6cn a masodik tcglasor.g felfalazzuk a killso k6pcnyl, hel:eeJl'tve a belsd falazast is (8. dbmJ'. A hamunirolo terei kivakolhaljuk Wig)' egyszerCicml esak kifLigfizzuk. A munk~1 a harmadik teglasor ralaZl~s<l!va_L fo~yual.juk es ebttcn a J1t1agassagban a kemence homlokzatdba !bcl.!pltjOk .. guraros

szelvenyt, amcly leru;:tov,c tcszi a hamu leku'ln1sat.. A hamu lckotrasara szolgal6 garatnak legalabb 35 em szelesnek kell lcnnie. A 1tJ. tilml.rl lathat6' arokra rahclyczzuk az ont(1ltvasb61 vagy acelbol k6.'iziih tirlk~1 cs felulru~ kgal,;ibb 2,5 cm vastag, mha6segi, la!1gal'16 samoulappal let~"arjuk ..

s..1f1l"i11ap

~

.

H .• muc;Dltr u Ai! b!'o'.z.;",,-~ n:h!.1 wl'lin 1'It:~t':nI

.. l r~II:;l; 2. ro'!lC& 1.lr';lct

$i. ti·bm. A .im.lnmd'ik le~[]L\1J1" 'fl k;t~].(it!i~··. ull31DlUJ I 1 hi:! nm

1~'1m'1 nh:ira ,~~"I!lful(1 1I)11il,. ~1(!1,~M'IiS41

A garatos szclveny bcepite~el J.;5vc[loen a belsd falazatru bchclyezzuk az athidal6kaL, amelyek 4l 3. (ibn!]'1 £ehulltelcn anY<.l£okh61 "";!lg)' samoubol keszisillemck, Az athidal6l aJuminiumfOliaval boritjuk es sziuilt foiyami homokkal rakarjuk be. El6kcs.ziljGk u siHo£er lemczeinek a.£)',~za~M es Osszeallirjll,k ,.1 belsd niz~crct. arnely egybcn Oct siitoter is lesz, A fa k{)ZVCllcntll ennck a. iernck az aljan cg el, ezcrt nagynn fontos, hogy II siHoh!r ~dj3 I1lin6segi- pl. ketszcr kil~gclet1 -. ccmcnthubarcesal rakou lcgl{lkhdl, vagy samottliszt k(lto~n'!)"'ligg .. d illcsztett samonlapokbol kes7.iUjijn. A 10, libra ala[)jan kel resz finom folyami homokhol. egy resz samoubol, valamint egy. maximum kct rcsz minoscgi cemcntbdl 'asaH lCiz~iUo heronlapOI is keszitheH'lnk. A lapokat cl(3l'\ekcll c1kesziteni es idol keH nekik hagYlii arra, hogy kcllocn mcgkil.'>'icnck.

~mm \'~~Ut! h1 I iii ..

Iff-r7: ... (~;?-.~_:_~. -~§:,,'~~': g"

il, -.,., I -J..'~

19'

~Zlcl egy iddb'-'l1 i,chelf)1 g a 10. t1bJ:till hithar6 zsalurat felhaszm lasaval ,_ ugyamlhb6,~ az anyagblll dkiszitjtl,k a s~i1LJ6ter bo,llozatal. Mindk6t 'reszl \"3. aE~1 s.al k iii megcrd HI eni, Azok, akik a klasszikus kemencekhcz lchetd legjobban hasonlito kemcncet szeretnenek cprteni ... siillorcr hollozat.H kirakharjak habarc agyha rakcrt, (II hosszabbik ldalukra ii.llihnt teglakkal. ELI a h(lJtmmiOI[ szenban fcnr ki kel,i c~ell1li (.I,tlid a komtlvesl1lul1kakhl kapcsolatos (almulnt6'kaq. EZl kfivctol1l a J hi (ibm Oc]18IpjJin foly['rttjllk a munkat. AI. elcgycngeteu homokagyra it helyezziik a Hizddl,et alaplapja,1 ( Iilt6lapot) cs em: ,a lapra kcszitjuk el a samottl .. ,pb()1 va,gy tegl:ib61 kc!'izUlt ofdalfafak:at. zt leO\ t 'en ~I telje iirOlCrC( kivuJrdr alumfrriumfoliaV:diJ boru'tjuk be. Ezu'I,an a falakra rahcl,yezzi.H~ a felsci. bohivcs :h11.id"ll.OL ~s becpHjuk a fiJ [,eJvez t6 c 6 sensor, \1!;ddl1'nf az ajl6J.:al. A kmonbozd H~ pu;')u ajuSk a 11.6 ,tfbr(I'1I la~hal6ak. Ezt kO\lefocn fd{alazzu:k a luz(cr klH (1

1dalait I~. a kemence k6riW re-zejl,l fi tmosott ·a~akk a 1. 'Dulle "ziell k()zt:l~ gyaponal (701) QC~o'l clviseld) Vo;tgy hasnnln, ll1z~ ~ ho<i116_ vaiamirn j6 Ito-

zigctclo tul,ajdofl agO anyaggal tohjl:lk ki. A fUslclvcZ/(;[o nytihisl1ak legaMbh 1: em a,tm':rdjul'lck kcll lennie, de az scm gond, hil a :nyn;;is ,ilmClroje 2.0 em. A ruzhely oJdalaba blO:epoLjuk at h6erzekelO'L ~s <.I h6mcr6t Qly m6- don VClC[,jtik ki a falazalb6f. h gy j61 r,~ uk a skcil2jaE. de ugyanakkor a munka sonin IlC legyen utban. Ezt kove'noen klv~1I1'61 a telje. ~Ot6(cre[ becsoma,guljuk meg CgJI reteg ,aluminiumf6Haval. C$ a 11. libra szerint kil()II[-

juk a tuztcr Id.iiruH reszt,

Hilnlll~u.....:d ... A kemen .all:l ~. r~lc8:

1lbdbm, to: [1~iioiii1.ti kcm ntIDljlo·1i ptl~llk

A '('lldl':nljIOlji'H",k kcrctc

/u :li'lO hi\h;'i r~.w~

A In~>molr,; bc.:pi[~T<' Idlll;lkilf}U 11>11>1;<.

A f(hl<lI~~eI6 e;O II~Zlil"'n\"I.is..~n;]1I; 1C:l<ir.i".I·

A ftis[d\J'Czc~6 csorendszer1, legj.ohh aciUrol vagyrul..'idamcnt(:s aeellemC2.b61 szakeeggel elkeszlttetnl. A B. dbnill u rajzok, bclcertve a k.C!lIleIliY~ clz.aro Icmc7.li'tlijzfil is. meretaranyosak, cs valodi mcrctckct I rUH:~nU.lI!:r:w!k:. A nljz 0 h50 mrn-cs ffis(clvezet6 csoveket abn\zol. Abban az esetbcn, ha 200 nun atmcrt,iju fustelvczctd csl)renthzcrt cpittDnk •• 1 rnerctekcr annak megfcleldcn kell modolEanw. Ahhoz, hog)" a lehetd I,egjubhan hoz.d.fcrjUn!.: a T esutlakozohoz, [alba beepltetr csdtokot k~sziLUnk., ezzel cgyidcjuleg a f,~lhan a ftistclvczcto csovekre ti z:tftonyilaSJ is klalukiumk. Ahhan iIIZ esetben, ha a liizhel)' ,CSi silldtcr k6ri1li rcszt eg~5zell a msi:el\l'e,zeki' rendszer rmulti ris:dg ki akarjuk rohcni, akJ:.of a ftistc I \,"Czeto rendszer hds6 fedelet ,i;'ssze kell korni cgy cs6vel a ku!.s.o falban levQ fedellel, Az cgl'szcrubb kczelhetdscghez erdcn1e.!. kb 50 mm i'i.tmenJju elcrnct has2- nalni. . kilpcso~{~d~si ponton oIlmcnctcl alakitunk kl, Ezutan fellhuzzu!i: a kiilSl.' Ial 7 .• 8 .. CS 9. tegla:so,riit 04. dbra).

22

A kerneny is a kemcnce rcsze. czerr megfe]el6 figyelmet kcll szentclni a ({ialakihi anak. A kcmem1 az Ck)fC mcg~aLaJuz:oU fomlitban. az clore

- -

meghauirozou magR<;siigig falazzuk fel, Ne fclejl:l'iilnk el a kemeny vasbe-

ton kos:wn.ij[lha agyazoUfcdlapD~ cpitcfli. A 15. {ii1fI' bcmutar ncllallY kcmenytc't,o-kialakil{lsL Tov<ilblbi .. til kCrrU~I1}r[cto dkeszi[e·sere vol1<1it!\ozli Ol~ leteket pl. a CSER KJiad6 Kemeuyek c. kOIll)"V~bcn tahUhatunk.

LegrutoJjalr{~ a kOlso [HI 10. tcg~2lsunlt falazzuk fel (/4. ubl'a). amelyre R? CpiUlflcnyl th;~Let.arl6 c. a telo[ 1101"(:16 koszoru kerul,

8 l':gb""lI' i,ICgl(twr

- hOllltni kivcl:.: t(iHyj]Ii_~~~

:hl.lJ..

I n, I ~!:I.l~')r

_...-/l

1\ l>lillJ,il}<·'la)I~'I11':i: hi\\: #: ~.sl'l!l'i'l ;~~

14. ~1l_1'Q. ,\ 7 .. 8 ... 9. {>~ 1& 10'. IIJC.J.I1tlsW" If ilil't:'U':lj'lW, Y31;utl iot OJ ruSll'h'iI1~;«iti '~fllh1""1:' ... ki'l':"""

KIO~S..lJkll'"

t'al;.tWlI I~U'i Fcdf~p k~m.!JI~ld':; 1~lli1elllelt~!l

I~ r11

23

f • ...Jd:>Lr:1.:

SI:"I1:IIU;i~

J\ fLll:lchzcJ.. k'nh:im:k "'7.Ck;IJ'lC"UJ.:i: .... 1

... " ...

.

.;"

~ ~ I~ ... ~. , , ... ",,"", "' Ri

24

A fustelvez.eld rendszert alaposan ~s ki}l"ijh,ekinloen sligel.djuk c.'iu~lalko~ ziil5ait vizsgiicljuk at majd a !!>cmcny kiS7:amdiisat ko\,cl:oeTI a kerm:'llyhlUzatot is e1lenoriZ7.~iJ;~-

A i6. llbrtin a tctolizerkczctfelcpitcset Wc'Urha'tjuk. Abban az esctbcn, Ita a [C~ to'1'zerkte1!e'lct egyedGl {dlil§u~ C'l5.<;~e. akkor a honyolult f~lknM&ek Idal<t~rhi~ sa helyen a boltokban kaphate, az osszeessvaroedst (:16scg£to ftl, vasy:ffim rogzl~oelemeld.·d s.egithetillllk mag~mkofl, An: dvt'a ,;.1 teljes epi'[[m!ny~abriirolja a v~'.kohlstr,;:S a t'Clocse.n'::pck fdhelyczCs;;,!{ nlJegeld~Q .i1~aJlotbarnl, A 18. fibI'd a ~et6cscrepc:k ala.!ctfolia ruelkiHi [ell"ak~sat abrazolja. A kmso 1Jai~ koli}l)o{ 011: cghajlari,cs. ho~nersek.l.cti v:iszanyo'k.!18k cUemlil16anyElgh61 kcszi'[jill<. el, Az ajt6k es az cgycb ECnlliCSzekldi]so fclOie:lkez.cl,cschcz h6all6 festekel' hasznalenk, Amennyiben ~ ter6s.zerkeretrc Eetocserepeket helyezulik fel, nem reled~zlt~l.(iJnk meg H tel.t') hnmll,)bat~n.<tk es b~.tso reszenek fH ~I'tgy fem szcgelyclcmrnc'l wm::.m5 Iczllras!lr,6~ scm. Mana.pdgazonbal1 a kemence teljes hels(} resz~l- tazter~h - k~~ern is l1!1egvuS{lrolj!!l~.

25

Ki;l~l t1l1.IZ"1

tfl" &/»'Q. \~I ~ mms 1u:!!i,\'~r.,1l10 !rem ~nnIfl~O:pilijj,en~':hd<' 'ir~pj:i i: ,t'll;1kn:k~vi) ~ <Ji t.ht&

A_z eddig lekt egykamras kemenceken kiviU k~lkamd.s kcmenceket is epiCtenek. amclyck also hmnijabarn tuzet raknak es igy fwtit. a kemenedt, mig Ii kernence fels-6 rellzeben s.litrilel.::. A:t. epihnelflY alapja C~, ill epitnlCI1Y lczarasa ugyanolyan. vagykozel m,eg_cgyc2:ik, az 0gykurn:r:i:i kemencek~vet ez:crl a kcmenee reszletes Idnl.s.'rl lcegyszerdslthctjuk. A kClt.U1:1r8S kcmence ~cin!stil tcharoanen ~ezdjOk, amlkor mar megepiteUuk HZ alapot. Ebben ,32 aIapblm is kial;~ki'tjllk a hmu,ll,:lgyujtOlugy, n'hf;l,gyan az a JY. iib,.tin

I'lh' ,II" -'-"'1."' <'" m" 'l'lh' irok I.

a: ' ala" I',," namugyujtonee at. c::pllmeny ilw~')n reszen ta a iato ajto '011 ke-

reszrul lebet hOilzar~ml.

Az cpi"trncIlY h~tmug)lCijL61 htrltllmaw t1lapj{li l>e:heh'Hog betorrlepokkal ,~agy vasbetonlappal k~2arjuk .. Ne :rclejt~uk cl, hogy ebbe a 1.~~kar6Iapba be kell ,epileniJ.nk a hamu lesziSl'usara val6 ·csllszdat. A fed6~apra hagyom{i:nyGS vagy st'lmou-Icglaka[ teszunk oly modon. hogy a u~gla)ilo:r Il1cUcU meg'fel.eI6 mere-iiI hely maradjon a kiils6 'fal kcs6bbi f(;lepftcs~hel. valami nt hog)' RZ epitcs soran pontosan csarlakezratni mdjuk. a I.Ciz- CS 8 sOlOteret. Mivel. ki)l.cm.ba~6 v2Istagsagu CS 11'lagassagu samutslapokat fogunk haszl1a,lni, a pontos rnctclc:kc[ koz.vedcnill az epilkezes, :'inni;" tell megharam.zntll1k. A'l. alap teglafalanak felh(lZ,t$;l~ l\.ovc'Lficn ki)zep~[l egy g·zabad tel' kelcrkezik (19, 6:,{m/). Ezt 3 teret szarnz szitatr hornokkal vagy .<1 jobb 11I5s.zigcl.c.l6 iulajdol'ls;agokkilii rcndelkezd kt':r'amzithl.1 tohjilk fel, A u1:z:ter feh;6 teglaso.rara lehebileg 5 ... 7 em vasra~agll samcu-lapokat h(ll.y~z:zunk el, ahogyan azt <Ii 20. libra szeml~eltetj_ Ennek a. lapnak az cikcs.z1lc·

26 -r

schC'z mcgfcleld ho,·. zl.h:ligu" vekon.<lbb lapokat is felhasanalhatunk. amelyeket amonli zt k6tdanyaggal illcsztlink Osszc. Ebben az e ctbcn a lapokat ugy rakjuk, Imgy a hezagokminoig a fels6 es az 81s6 lap knzep~n legyen,ck es a kotQal1l:Y~lg kiszill'adfu;~I, valamint a lapok hingok miatti eserlcge: bchl\jlas~it k(h'Cl6c~ az ~gc£;t,crnh~kck a hc.zngokon kcrcs.zUn nc jussanak fel ~1 SUHJlerbe. Ezl k6vE:[.()en sam(ml,apnkb(il korbetSpitjiik ,a, ulzterct, valarnint a sfiloleret (21. dbra).

n ~
J ~ ~ p kerne
~' ~
,- ~
, ,
- :c:;:::w
L.-.
-III r
,
, 12. dllfa. A dupb ~iUUkaln k!:;mtill ~M

'1Ii.'Iuiin .. k R;1~il~sr;

NenrJelmszagh<li1il es Ausztrlaban ' lyan speeialisan kialakltou samon 01· dalfalak - idomelemek - kapha.t6ak. ;,11"11clyc'k kf3zepcn ki$;z()gdh!!ii ~~hilhat6. Ezekbe leher beheljezni a sliCtcr aljat. kCPCl6 keresztlapukat. Ezen MOl az idomelemck oldalaiL fig)' fornlazuik meg, 'hogy a f.,l eltuzei ~'e es a utes ,,"On'Ul a rOH,(~ l.c\''Cg6 c az ,egc tcrmckck alh.al.,tdhassan<!lk rajra, 22. /ibnill credeti nemet samon id melem k lalhaL.oak. amelycken megretell) - peldull.d a lailyhacsempik Mtoldalan levo melycdt ekhez ha 'Or'i~ hl - kj 7.(~go:;;n~:-;ek e. bemI!Jy!;;dest::k tal<ilhaloak.. Abban az esetben, ha az oldalfalakhoz 10 cm szcles samou-Iapokat haszmllunk fe], akkor a lapokon czckct l~ hc\'ag~lsokm saj~tt magunknak ken elt,eszi'tenfink. vf.lgysaj{n m<1g11nknak kell a V'&rmya~b samutrlapokat kotoanyaggal osszcragasnanunk es a kisz:ogelescket, valamim <II kerctekct kialakhanunk, A sO[!it,er feh5 [cd61apjal -lehe~6Icg eldre kialakitett - mJlft,dcrcs ille zressel CS<B.'1- lakozo samortlapokkul be[edjuk.

H<!mu!;)'IIljll:i

.:! II:! I1lUi.O.ljlll

.I ,,\ 11 'lrnll~'lij i(i m!.-~U D r cdi'll;,!, I A s(i(6lCT bomok;i!,'J3

J A uizlcr aljil

" rIiSgiitIlY~"" i'>lImout.(11 kCs:lilll

nldnlfJlak

7 A lib .. Ii, ~, sfll(1ltf kfiZtlnl It'i.l61.,p S Tuner

" il;. uillcr IIjL~j;l

HI 1I~;t::Lgl:,i!iHl,) ~'IiI~;Iggal Ie ~!~ Ila't~ L.:!' (n1i'oo.ll

. l e~oltlen. Ita a kl;nl~uci:l ,;U: ~pilill fal>.Kd'':::l<.:I'!m:k dh6 f1~~l6hen hcl}\!"'l':k eI) • CSt!di!g u 1Ilrer n1~gm.u, c!\) rc~

II 1\ ~U lvt':r fdsi'i Zir,.)lapj.:u J! t\ 1\.1;, 30 em m.wa~ ~uhiih:r 1J A ~iilii\o!if "il~'j."

].I lU dpilt~ fly fi:i'I~Q) fl!d(lb pj:l ts Kcm,,;oycl2:liro

i rt F~ ~I;.: "'~~l;~!1 ex!

]i' H ~1~6 I ~I' eli Jl.l ';!;":~I~lm!!l.:~1i: C'I~'C~ ie~c

1\ I,-.e I1lCf'll;~ le!j(}~ lI1a!!-i'~~~'~ J:110 ~m,

AI i.lhlpCJlilmcns fc,loh:mczc kb. J<i, em -e m ~g.,'s.~(Jgb;"il \',til • ... \ lib· ,C ... 1 "uldtCI'CgJ'S1jg 1;1\ 'if) cnl HI"!!:.. ...

J\ nlz- 'L".1 MlI6l~$ k,IIIUi\-kuIUill """ 3D em mi'S-'s. A b:11I.mc~ rcl':pJlmcIlYI:!U:k :oil".cl~e I 32 ~R1.

Tek inrettelarra, hogy ncm minden I{cnycn:u'l6 kemencenek kelt az cldbbiekben bemutatou kemencehcz hascnloan Idneznie, most a fl.lg~zon - lehetdleg kl inkertcgHikb61 fclCpi(cu - kiillso fallal korbevcU epil:rncnyt mUlatju It be. NyiWu aUapotblul a nemet gyatlm~nyu 6rHul!.vas c!ulp6a.jt6k \lLZ zintcsen rogl.i'!cu helyzetben maradnak. A kemence belsd elrendczcset a 13. aim) zelUle~tleti, ahol lathalo,. hog)' az al::.6 h.hJerll(JI rnikent <iramlik a fon'£) Icveg6 a feh; s~H6terbe.

2R

------------------------------

1'\ k<,;1l1.:nc.:: alllmiFliumr61, ;,~·"l 6 .~""dR)I~.<Ipoltal ~LiSl.lt<lh Illl...w1 ~

A1. ilycn kemeneet closzor feUu1tiik a mcgfeleh3 hdme'rseklclr,e, tnQgpedig ~gy, hog)' ulz:terbelil <1, surest l:lilegcI6zdcn nl,ar csak "ehb), izz6 fns·zenda~ rab m~radj(ll[lj. Bzearca :S~lt6s soran szamz kemel1yfat hclyezn.ek, es et::alfa] - az ismctcll sates Icl1l!ct6scg~t bj,Zwsi[v<li - hosslabb ideig, nlk[lr tobb linin keresztfil. is fenn LlIdjilk tartania kemencc h6m~rseU;mH.

A 24. 61nlilr a ketkamnlt>l l:lycregtd6 ndkiilli kemcneekctmatatjuk he. Tcr~m.'h;z:e'!esel1 a kemenceket a klasszikus kivjrclczesnck m.cgfelc,loen leI6;"~~, is eJIA(haLjlJlk. A homlokzati resz szebb megjelene!l.e erdekcbcll az ajM·!c f6MHti athi.daltSt bollive!>i .~onmiban is ki lehet alakftani (25. libra).

29

A 26li &bra cgy Idillkertcglakkal, e: etlege en hurkol6lc.glflkkal kirakott e iug<izoU kllls(i falu kc'll"uml'as kemencer abniLI:.ol. Amennyiben valakinek ncm tctszik ez (l:kj[l~at;itil:;; (pl. rncrt ridcg,rnck. talalja), a kknr 'gy zen! me~ze)e set vatamlm r fe.ls5 resz jUilhtkita.sava.l a lob ,ribnin hllhar.o kemencet keszllhct. A fds() bu.lfiv urcges \llIgy akar ~.djc. en n" iLoU is lchct, "aID' a holLiv alan egy zeni rakiod6lCrken'[ hasznalt melyedcs[ ah.kiihallUlk ki, Ha a telol viz- es hoillh> festekreleggel k(;njOk le, flklvor ttl. az csl1vm2.c! i. lcvczeli. A ~C[ot esetlcg r,6zlcmezbol is borithatjuk, A riis[clvezeto S2!C.rkezet iu .~t:mlelnezbQ,1 ik"eszilh cs, fcc.hmel van lezcirva. Az egesz cp,ftme:ny kGls6 vakolattal is 116allo - khet61cg feller sziml - hornmokz~nfesllek~el van Icfesrve,

30

Korszerii tfizterek

Meg ruiclou isrnerrcmenk, hogy milycn eldre gYl.~nUl1 nl7.terekcllchet vas3'fOlni Co s I'li,;cpitcmli a kerti kcn'lence~he. nern art felidez.ni .• 1()GJ' kcmencekben - annak cllcnere, hogy kCIlYCI'UlO kemenceknck hivjak (ike I - sokkal t6bbfek etch khel dkCsz{tclli. mini amite a l1ev ural, es ennek megfelclricn n1zteri.i.k kialakitasa CS mcrcte I ebhez igazodik.

:hI

IIWI.:nrL02

IO;l

;;: F----...-H ~1 J

~,....

A'l. t:dilKarnin ceg ,Uwl clare ID'anou uizter kornyezclbal'a.~ ,anyagb6J k:eszOI. 6 ... cgyal"31lU hf.·cpilhcloa kerti Icpilmcnyckhc, a rckrcaeies eelokra hasznfBIll cpitmell)'e.kbc. valemmt a \llel1dl~ghitoipari cgy ·eg,ek konybHuba is. A 1\llULTfPID IUZler 127. {ilmlJ' kOlomill6. <1 gyart6 ~ltal, s:uillium kUlonk:ges kclto<ll1yaggal. eseuegcsen samen kotoanya.ggal oss.zdlleszteU res:zckb6] epG! reI. A tuzteret homoka.g)lha helyezik el. A. !iz(lJlllfflf1J1Y rcszcl kepezik a 11I5ml1ro· vel, ~s szcH6z6nyfb~ssa] eltatott ~jt6k, A. Hizler eh.ils6 reszec - amclyhe a kjvehet6 ajl6l ilkszeik be - ugyala,kitotl.lk ki, hogy az a ulzhcly tI:z:emel~::;e .0- ran CrOSEI'D 1a.I"[$<I sz ajtl~~. ugyanakkol"" «11. .*6kal cgyszcnicn lehesscn kezcl· ni, A h<its6 reszben egy tiJI onlcgesen kialaldloU elem Lul6lha[o, amelyrc a let{)veJ dl(~'1c,[t kemGIlY·[ leher n11rudyc;znii. to. J'vIUl.TIPLO belteri e ktil[eri kemcucckbez cg}'.mint ha'izmllhat6 [UzteF. A gyii.n6 ketfc!c, kiU6nb8z(i nagy5agu ISs [cljesitmeI1lYu. hOl'tle:nl'lllel dh'i.mll ajto\i",al CS teljcs. (em msrcl\"e· :zen) rendszerrel kialakitcm kcrncnceL kinaJ. A lV~ULTIP 0 Les hizlerbel1 eg,)':>zenc 5 KP, mig a MU LTIPLO 2-cs n1z.t~rhen 6.5 kg kenyer si.il.ltelo.

3l

A nizicrhcl1 21 kCf1!ycr stirc.s,6hez s:zUks6gcs hdmer:.eldcLnel nagyobb 110- 'mcl'!i6kJ~tel is el lehet el1'nJ. ezert abbi.Hl a kenycrnci nagyobb h6mcrs6kletet i,genyld p.izzat isstlUlcrOt:.}\, kemenccnek rlltcgfelcld hdtarDI6 k~pcssege 'ran, ~mi lchctovc teszi, hogy fokozarosan tab:.. kU!t')mbozohomcrsckleter es dkeszl~,'£si ido~ igcnyl6 etch kcs;,zitsiink d benne .

....Yl l.H __

El"N)\ I

ETNA2

,19. ,6b.ra. ,\ "'~mlili",1ioe ill:iI,Il'H fUSI(:,I~IMCIi'i· ft'n<iu.:·1TI!1 kill i:l'ki!(lU ~ii:tl;;;' lI1t.I",'l\f~';

.... ? .)_

A:l. cdHKamin reg cion: gytir(QH Ema elnevezestl tuzu::re mar sokkal Higl'sabb, .4 mntre U6i Wggden ebbcn a lfl':Htrbelil ,3, kemence cgyszcri rclfCiH~ .. "Cvel 10., 12 vag)' I S kg kenycrct (Etm.l ffi-3)lchcl kisutni. A 28. li.brtt az cgycs kemencek rllusztliki nlcgo~(,h\sJtt es mereter szemlelteli. A, fl)s.telvez(:,t.Q:vd. es dzar6lcmczz~1 kjalaki~ tort kemence keri!anhib61 keszuL A l\t<eu6s Ql1ltoUvas ajtok h6<1i116 livcgczc'Su Ily 1,1 ass<lI I es tadme r,ov·el varmak ellarva, A ruste:lveze td cro ,itme riije 25 em.

Az 1-:'] na 1-3 hcrctck nagy d(inyc ncmcsak az, hog}' ax ajtai kcit irill1i}"IJa l1!yilhHl6~k. hanem - mui meg fnnlosabn - az :~s. hogy HZ ajt,ok. h{\~Ur) uvegezestick, amin kCI'CSZlul fnlyamamsan figyclhcrjuk a sUlcs fulYtJJmatflt,

Az 01(1, z kcmcneck az esetek r6"h~egebcn olyan kialakieisuak. hogyeg), 'kG,lOS, tliz- es sijtotclr~k van, Arnikor czekbcn a kemcncekbcn IlUZCI rakflak. akkor n kcrncncek [clfUtcscL k(}vctocn az izz6 faszcnct a tuZ-!still1lcr cgyik reJ,~bc kolmji~k. ahol az lassan [o\labb eg,a kemence m~sik feleben pcdig akcny~rekcL. pizzu'itat. \'a~'Y a repsiker C - lilbasokal hdyczik d. MusIajta li:emCl'icekbd.1 a fa zenct czzcl szemben tcljescn ki'-o. rjak, igy azal.. csak a fclhevnh anyagukban l<iml( 110\"1.:1 sUlnck. A koverk.ezCi abr<ikon Itilhatjuk, hngyan neznek ki az ilycn Wbbcc]u .. , cl6']"c g,.vcl,rrotu niztcnl kcmcn-

33

elk. A 2~, (tbrAII a reljes felepi'tmellY belsd szerkezetenek, valarninta kemencdnck a metszete 1~.t~at6. At: abrA7.(l111 kemeneet ItO'zz.acpf~e-ttck az epOlelhcz. e_" a rilste~vezeloj ~I falbanful6 kcrnet'lybe csath'lKozlau€iik. A 30~ ~,bmjl e,gy .• ~ veil1dcigl6 ker[j-elien tal§.lhato egysz:eru epitmet'lybcll elhelyczett., ~cny,cr reS pi,zza sG~e.<;er~ ~Ikahnm;, kemenee l<ithato.

.34

A 31. libra egy cSill~di h,h kertjebeR t<~Mlh<:lt6. ma.g~'inctlrillHlsz.m'ill pizza- es kenyetsi.i'(o kemel'u::et itbnlzol. Ennek a kcmcncenck :'I, bels6 k]~pitcsc a 32. db.l'~u lathal6. A kcmenceke; ugy is fe~ lcher epiteni, hogy f.,;cmcnoobo.l az egcstc:rmckc,1;:: cIol. az ~juu ft)lOu tiivOZfulk: (1'1 a Vcsuviu kemence) .

• iU. 6&m. \"l1~inio lUiz,I~rn'I.:ipi'INI lIerli kcm>r.fllre mclsl'(;U'

Pizzasutd kemencek

Noha a piUaL hagyn,maIiY~ elektromo ' s(H6hel1 is. megsi.iUlctju~. az iguzi fri s Mzi pizzoit lliI'indig es mlndcnhol k(HiinlegC5 pizzasnrd kcmcncekhen kcsznik,

35

Kon.ybaipizzasiito kemeneek

1Jb d''&ro. A l'r.,fCJdIl'lilN' fI\{lmo, \!S1~:.t(".uml:b m iis:rc_!1i!11 !uihllilm

[J;JM~,

+

JJ:rJ 11m •• \ CUiIlbimllo ijs-~~,,311Iiluh tlluslakl IIdbiai

A piurlsut,o kemenedt <'~ kllnyh<ll tutozebken, il'. megeritlric(jOk. OlasZOfszagban cgy kisebb· pizza i.'it6 kemence, valaminta nyilt IUl1gu sii.6lcr gyakr;:m a kunyhill1en::ndczcs nclki.H16zi1dellelll clcrnc, A .Ut, almln a 'N(odLIIlarc Forno 6, sz,(;amnisl liI,thaljuk. ahol az I(!gyi,k oldaton ;tZ ds(},orbail rosronsiilt etelek clkeszitesere haS211ali nyilou grillez6k;md.1II.16, mig az i;ss:zdllft<'is masik oldal.a:n a ~Jiz7..11 es Icgyeb clclck slJi!csere alkalmas rLizlcr ta.~lhaf6. Ebben nZllss;zcalHlasban it l1Iyilt ulZ[Cr\!L kandltll16bclcs cl es

1ULTmPLO tfpu ti nlztcttd liiwilk d. A rnerctes a]~p'ilmtSl1yre konnyen r.i~Zlr..ll tllrlh<-itd ,11;5 mln'll:kalap~)t lektetnck. A kalllk~II{1 ms~el .... ezctese az esetck L(lbbsegehcn kozvcUcnill .,L kcmcnyhez csatlakozik. a pizzasiUo kcmence mSldvcz~te!;6It it helyisig. fcl d tiS7.,t::Den talalillillll. Ikcmcnybe torkt:llln fustdvezctd esovon kcresstul o~dotlak meg, l'.,. kmul.al16 ketoldalt rtyirou ulztere fijR1U fenlr,oloo6pileu g{l[ talalhalo(l. timely cgyn!sZf c okkenti a laZier belmagassagal, m • .i rcszt kozvctlcmil a kCnlcnybc rereli az CS'~10f1nckcket Ez az egyszen1 ~31 h'~lUisC)!i;H1 megukadalyozlmlja, hogy a kandallo 1,t:lefu. s 16Ij'c a szohat. Az 6SSlieallit.i"t rermeszctesen egycdli el-

36

kcpzclcs alapjalil is ()s.s.zc lehet rakni .. azonban cbben az esetben is. ajall'lo'lt valamclyik, az e1,6z.€i fcj'ellclCkhen felttlatetcu Liizl,cL"-,~5s.zcalli16sba, beeplterri, Az egr[jllC~ mU'si! •• ki adatal J3l) ,6bJ'liu hilh.t16k.

A k(U'l,yhililan t:cl€pitc-n IrombimHl. mston sOh etdck eJkCSiilcslin.: ulkalnu grillewk.mdaill-) e piZ.zil~iJlo kernenee u·s.'izealllif.1S kovt:.I.kew pe~d~j.a a J4a {ibl'QI.I 'Iafh~nl'l Combinato KF FP 6ss7.caUi'la •. Az epitmelll ,t tdje; egeszehen lcgh'ibol fulaZhi_k fcl •• , v;ilJtzinles es fLIggOlcges \:onalakal a vakolatlan - lellctol!e samott vagy homlokzalburkolio ~ disztegltik cmclik ki. A Icghik kil-

37

7.QHi n:sel-.-:e[ kifughiak, az os~lopok k6:Wui reszt b~vftkolt{di: c.s fcherrc festeuek. A kMdi:1U6 ulztere alacso.nyabt,)<Hl van, mirn r1 tlo':_gHib6.1 kcszlih. szegCly" emia.n az in:o parazs nem csik ki a konyharerbe, A u1izhcl, f6]oU, <it csiszoh rah6~ ktiszUlL tHkarl,Jcc alatt l~dogb61 keszltl!' perem lal{!lluu6, amely csukkl.::nli a. ulzter IiIU::rcl£1 cs scgIt clvezemi ax cgiste:rmeke~1. A grillez6· kandalle nlztcrcbcn egy. a [m;,z~I1:Wgg6Icgcs lclhalmo;d\s,\nl .. ,.",IUI betel ta- 1l\lhato. arnelyben ;;1Z011l1<fl111 normal fatu!ikblmt is el teher egcrnl.

38

Vegfil i mcrtdjOk. a VlilOri.a cgyilttesl (35a. b dlwa). A SiU kban elhelyezctt egylitt'es szinten egy nyilon kandalJ6L valarnint piz<::a.sut6 kcmencet tarl lmaz, - z a 'Hlz[crrel el]aiOIt egyuttie neme ak etclck dkcszitc. ere. hanem [li'll~sre i Im:szml.lhato.

Ezcket az cgyuue ekct l~lgas magankonyhakban. valamiru kisebb vcndcgl6khen. panzitikhan lh W fel pil~ hctjuk, .ahO'~ "I kandallo Hize egyrcszl bangumali elem, masreszt HZ etclck

elkesz.i[C-sc k6zbc:n kelleme hitviiny.

A kerti pizzasutd kemence

A kerti pisza lito kemenccvalcszindlcg .zalnos olva 6l mar csak azen w e:idckelhet. men sajcl1 kcz([Je,g 'i d6plthelo., Azonban cldszol' - mik6nl a lobb], "'~ndeg.l.at~slia!, es ~rkcz,Cssel kapc ... olatos kefli epfIFtU;\nr e eteben - )1: an megfeleld, sz'lvedett hel) er ken ncki talalni, <:1.11011: a kemencc kiszolgalil'iihQ(! zUkscgcs megfel,el6 nagys-,su hely i aden,

A kcrti pizza iHa kemence fcszel kcpczi a bccpiteu,. cldmislerrcl wd6 fnglalatossagra alkalmas inlcgrah munkafeltllet is. Az. a Icgjnbb, ha cnnek fem]ctcl vid.unUycn id6tidl6.. Icmoshalo, pl, keramia- vagy sima k6bllrkn· latral burkoljuk, A kemenee korfil t"I<lilh'llo rnunkavcgzesi fcluleteC kubo" 1Il1~11i6s6gi fugazotf teghi.kb61 vag)' irnprcgnaJt es mogfelcl6 rn{)(ilon 'fdOletkezelt Ubol ataklthasjuk ki. A keme nect ugy tel! ~ehSpilct1i, hog}' annak nyii<isa kOllnycn hozzaf6rhemo legyen, metvc hogy k(Y.l.V~llel1m a kernenee aljitta ag~' a (U6t~r megfclcllo re zerc lehecn helyezni azokar az tep iket, amclyekcn a plzaa \',agy ~,Z c,gyeJiJ clclmi zerek lulnek.

39 -r

A pizzasiito kemenee feltutese

A pi1.Z<lIsG.lO kemencet a kcnycf'SiilO kemencehez kepcst viszonylag rovidebb itluig kell reJfiiteni. E15slor is a [uz(:[ adl1ig hagyjuk egni. ami~ csnk izzb par<tz:.'iOlik rnaradnak H f;ib61 vag}' faszcnb6l. EZl k{)\ '((ien .. nu~gfolelo Irtumcrstklct all •. ndn fcnntartasara az iut. parazsra IQvnhbi lOzddanyagot rakunk, ami leheh"i,v~ te zi a folynmates sUrC.L Ezt ug)' erjuk ..::1. ho,gy ddsztj'li hagyjlllk. hOb')' H Iltizelo8Jlwag a ieljcs stitofclUilclcn I eljesen etcgjcn. majd !\epnlvcl es gereblyevel ;:IZ iz:zo anyagot .1 kemencc ,egyuk nld.Jilam hUZZlIk, erre ovarosan rovabbi tilzclo<lll.yagl'H rakunk e_;;, a mctlertc Icvo reszen tovabb r()~}'tH'hatjluk a lltCS.t E.u:y bizonyus idi'; elteltevel, amikor a kemcnec aljanak tesilpilrt nldala 1il.L111' elkczd kilnlln], akker ~11: iUt} tuzd6- ai1lYi:lQ,ot jllu'i2:zlJIk crre uz oldalru, CS t(lVabhi tuzeldanyagot rakunk ra, ~,<j, a sutcst a kcmencenck <liZOIl az oldalan EoIym~tjlJ k. anol cldbb a riiz volt, 1.1)IL:n medon gyakurl<1tilag a \..egtelcnscgig lchct vtdlogJI[.I1i a kcmcnce l!i:lct olda- 13(, ha HZ iZl:d lUzd.i'i<lfl.yag ide-oda gercbly~z~c.tcsC' kuzhen u mar &.:iItuiM hamut evato 'Hili mindig kis(iporjilk.

Egycs pi2:zcri<ilkb~m a p~z:r-~u"rl'lO kemcnce alja rozsdamcntcs acellemez. z a lcmez a kcmcnce alap~ilhoz van rogzilvc. hogy nc vctcmcdjcn, kiirh pedie. h~llyulik u (alb.l. A:I. illycn rozsdarnentcs alaplcmczcn ~I pizza es az egyeh Ilnornsagok viszonylag egyszcnlen kil;)il.lheI6k. ezeri a konyvnrek a, kovctkc.li). il kcrti ,piZ7.as(ito kcmeaedk ,cpilcscnil sloh', kjezetehell lis eat (I. mcgokhisl j.w,asoljuk.

40

A kerti ph::zasfUd kC!llt,;ncct cgycdul is fclcpilhctjtik. mcgpcdig ugy .. hogya. kenyers:li1t6 kcmcneehez h3SOIll6 fclCpitmer:lybe bccpi:ljuk a 'ILiztcr clOJlC megvasA.ro:I~, pizza sti[,es.el'f alkalmas r-eszet, vag)' pedigugy. hogy nz egesz kcrnencet teljesen saj{lt kez:mcgcpl[jru.ik meg.

A pi72:asOhi kemencer - m]ll~ a~m.g;y.'m aZl a 36. abra is szemlelteti - alegjohb egy magasitott ulapra, vag}' a terep egy lejt6!;, re.s~(he epileni.

SaHIUl[ rkl.m Homok

.::=::~~~~===:+

42

Arnelllly~bcn (igy d6ntO nk, hogy az egesz pizzasliio kemencet (bd:~crlVI! a lu.zteret} is, saJat ke:tukg epitjli~k rei. fontos, hogy ismerji.ik az. cp.tesre V{Hl~[km~6, ~,ehetoleg pmnos u.tnrIUlatast" a 11ITCiszak~ adatokar, vaI,arn~nt ell: 6pirmcny es a bc:lso reszck pontes m,eJiClcil. Sziiks.ege!; to!v~bb~. hogy tisztaban legy{ink azzal, hogyan kell mcgGpltcni a kernence he 1:!i~3 rcs:zeil", mivel a piZ::n:Uiii.t6 k(,H1U,~,r!lcek: eseteben a nlzter egyben a SUI,oter ls. Gondesan tcr22:i.\~ ki a keruence hel,yel, majd ezt ki)vebiell it ,37. tibra szerint szihird. ledQngfi~~ alapokcn epltsli.kfel. A7. a Iso ~ le~..;lll'(ikg vasalt - be ron alaplap ,il eUlIl;6 r~hllen a s~te.sre s:z.\nt teSZ'I<l kezclesehez munkafeluletkent hil:~z:nalt,ellip:sz:is alakrti tuzal:16 betnnlapot kcsziti1nk. A l~pOl 4 ... 5 ern v nsb~g samottlapnkb61 is lerakhatjuk, a l1ezfl.gok.i'l:~ sarnouliszttel v~gy betoanal t,ol[hctjlik ki, A SaJmottlapck s:zclei.t fGresszd konnyeden mcretre vaghaljuk. A 38. dbr&" a kemence merctci valam int kivitele I:Hlulito. A kemence bels{) lieszcihez is I uzteli cpitcscrc ~l;;~sznal.l samou-tcglakat h~l)znaIIDl1'{' A szigetclest es OJ! [el~ol~est ligy oldjuk meg. hogy );12. etelek a kerncncehen scmrnilycn m6dofl nc szcnny'ez6db(~ss.c!iek. A pi2.Z:o~sU~.6 kemence bels6 len~t idealis esetben kt'lr ~lak(lnl eprljuk. ~~zunbill1 uz ovalis su~6ter k~alakiUlsa is lebetsegcs. A kenrence tUiztc.rcnck r~bl~ - tlmcnnyibcn bel~UroJ kifele haladunk - c:'lo5zor hosszebaa fc]a,llih}U, samoulisat k6· [j6anyngga1osS7.c:ilk!<i7.teu sa,mot!",-tcgIO'ik alkotjak, EZI az elmersze It kt;n kfvu.!rol, s<l!111nUJiszt~s M]yhaepitt'iagyaggal vonjuk he, arnely moge szigclch5<lnyagol Jckrctunk. A szigeteldst ugy oldh.atju'k. me~. hogy <I:Z agyagot keJ:"an}z~Ual ossackcverunk; (:;zalt<lil ,ogy ki.wiI6. cgcsz,segre ali-· rahn.arlul'l szigcteldaujagot kapunk, A k.OlsJ 0.](1(.1101'1 a kal~'haaJgyt!!gOl vag)' a szigc[e~oal1}'agot kilt'iUral az cgesz I.(b:tcr esetcben - (elLHrolls - a hun 111 i.u tilf61i.8iva I fedjilik be. A kO'lctkcz6 Ialat Icglabul. sammHcghj,bol vagy Ytong falazeelcmckbdl hClzzuk fel, Ennel az O,ssz,eill futsnlil (a 3'8. iibn1 alsn resze) az Yrong-elemekbt'll rakon kOlso faJ UHhat6. A'l, c,gy~s Ytol1g-el~mekeL ~~'ce]k~mp6~k.,d fdi.iI n'il ()sli.zet5tji.ik es ezt kovctecn az cgycs cicmckctnlz<lilJo ragasztova) osszcragasztjuk. A ku~· s5 pal~srnth.5~116 vakotatot v~szUnk fe.I, arill.ely<l~:~ azcnban meg beepithetunk e.g)' s~igete].t3retege'L Nefdejis,uk tel gondcsan megmemi az;clso oldalon t;''116Ihato, atuzeldanyag es <1 ~cszU'k berakasal:'<JI szolg,~- 10 nylHis1.

43

A hh:l,sr ePII(;.."t.' ~Sa'lll'llla:mc:n!I;Jop

. .

. .

. .

1ii:(i;g7.il:,dpafLlfjkkA~ I mcgiog'l'o1 J9. tlimr. i\ il',dir fM: r;'i<>IIJ e"!1 fiL~!ch ...... c'lg remL.l.cr elernel

A 'ltlz.I'r. valamint a kemenc elfil.6 reszeben elhclyczeu ru telvczctd I'Cl1d zer cpftcsenck Il1C[}CICll a lV. ohm, zcmldlteri, A 40.tibnlu hilhat6, hogya flirnoU·'lcglii,k. a normal teglrIl .• , az eMkcszhcu fentszcrkezctek '~5 a luzaU,6 betonbcl ke~Litcu fcls6 feddlap £cI~ns.zllab1. aval mikeppcn alakitsuk ki az ~pi'[mcny belsd' 51'.erkezerc'n. A kerd:: fed(il~ppOilI, lezi1rjLlk az alapreszt. 15, 1;10], a ~enumccny,illi hclyen k6L sanlOn~lcghiL allitunk Iel, amclyekr elheJye.zzl:'ik a~ L ~z(ig as~kb61 O-o,;s.zehege sztett iuhid.llol. AL a(hidalora diUltetjCik a laposvasb61. \"a;> m::,*pol;vasb6I'~ C {lbol el6rc gy.l.rLOU. a kern nCI;; tork Lrtl~ba, C:.'aLblkoz6, f~istclvezet6t.

44

.A IWiIc:h-.:;r.:r,j ".I.: •• r"l"pj

A fiistelveZlclol (az ,apitmeny .magassagat61 fiigg6en) k.et vag}" tobb Sehiedel belsd keml.!fl),cl,el11b51 is Eel lehet ~pil,eni. A. k:~menyL felul minden esctben Ie ikcllzarni,. hob'Y abba IIlC essen bclc it esapadek cs emiaU ne rumoijm'i az allaga. A ftistelvczetflnem kN!sziUhct eges2 !.!grc al"lalnl1.l~ 3nY''l~bbl., [chat elkc:sziteschcz nem lehet azbesztcernent C QVC[ felbasznalni, A fi'lstclvClCl,6t kcsziLhctjiik pl. !ccrihniab61 vaJgymzsd~ilmeme accJIb(i~.

Amcnnyibcn mirlir mcgep'itetWk 3 kcmcnce ~Iapj.h es (liZ oldalfalakat i. , tb athidal6 Iappa! lezartak a kemence tUztcnH. akkor a kemencc szajla'l kcll [cMpilClli, amelyen kCI'esztiJIl a kemeneebe a tiileI6~llya~o[ adagoljuk CS u lU'ZC1 rel~gycljuk" rn~]jd a kcrncnec fc]f'(ite8f~ kth.telOen a kemencebc veljilk

a nycrs pizzakat Abba" HZ esetben, ha 'I kemcace homlokzatat nern samou.teghikb61 rakjuk ki, skkor precizen rnegmunkalt es fclulctkczell klinIcerlegl;ikm~· fel hasznal hatunk. A [eglakal - mivel azoknak megfeleld merenfnek kell lennitlk - pontosun kcll levagni es samonlisztes k5toanyuggal illeszteni. A munka me,gkiinl'Ji),lteschez crdemes zsaluzatot keszfteni, es ekore elhclyczni ,a EcgHikal, arnelyeket habarecsal illl!szh.ink. es - amennyibcn szukseges -ki~kcliink (41. libra),

I\C'I!Ucmc2.bLil 1&~~l!1l1 [ kh'Cheui ail6

ioU egc.~lcnn,5,kek Ij,"Ozii

" kemenec fdfllil.Cse lbLb.:n

Lemezbdl es laposvasbdl olyan ~1j161. kes:t!:~Lijnk, amely behdyclcsekor <liZ als6 peremere ,es a fogora H'ilroll!izkodik. Ax ajtc} diilso I'eszerc hdmi!r6t sz~r~,lbcWnk, A kcmcnce h6mcrsekl,eL~L - a ~en)rers~i16 kemencck eseteben bemotaton m6don -, a kemence s'll'tOterebc .. az annak oldalanba beepheu h6merovel is eUendrizhctjuk.

46

A 42. libra,,! la.halo. hog)' a! tozler I'Ijtoll'lyLtasa( Ugy ala_ki~oU~lk ki, hogy az ajtot ketfel,e helyzetbe lehessen .1Uit.m'lll. Az elso eserben - tuz:cmes kuzben - a k~m~nybe vC2etd tI~lI" nyitva van es 3Z cgcslcrmckek szabadon tavoznak, Az ~hra, jobb oldali al 6 reszeben lathatt'L hogy az ajt6t hogyall'l Iehet beljcbb toir:li a'S e·z!ihal hogyan lehet l,czarfD'i a fel'filton sOt6rerel. A:l:. ajlbn apr6 nyihisok vannak, ameljekcn kereszull a siHes soran keletkezett gllz8k eltavozhutnak a kemcnccb61. de ami nleg fonrosabb,a "zabaiyozoll eges sonin elsdsorban ezeken a lyukakon keresznil jut be a Ic\lieg() a kemencebe

Amikor az cpitmeny szerkez.eH~,6sz, ne fdedkezzunk meg arrol, hogy az eges?.ct all.lminium~6Jia ... al he kclll burkolni, majd kalyhangyaggal bevakolni, valamint szuk:..eg eseten meg tovabbl, egeSZ'ieglfe nem firrtalmas hoszigeteldanyaggal bcburkolni, A kulso burkolatet Yl.ong-clemckbOJ'IIagy f,(',g,Jaoo.l, lllerve egyeb anyagokb61 keszFtJlik eli. Az Icpi'tm6ny szintezeset vizs.zil1leSCI1 lapjara hdycZCLClL Ytong-lapckkal vag)' samon-tcglakka~ atllithatjuk be. Ba.rmil> n [Clot is valasztunk, azt (rug)' kell kialakltanl, hOg}1 a teta 6 s ;I k -

7

menee holtoza~<l t6z(Ht maradion egy res, ahol ill leVl!go saabadon tliramolIUIS,sOI::J, hogy a IC46 lie mclcgcdjenIel. 1\ kiU&(j vakolaict a szokasos vako- 16('llliyagb61. kailyhl'i.agyAgb61 ii'hl.g}' cementes I(,a.llytmagyngholkesl:itjuk el A vakolat ala azonben rabic- 'vagy spcci~lis kilyhahaM.lt kell clll'l!elyc.mi.

A lku ... etk~oablik azt s~em.leliletik, hogy milyenek lehemek a saj~1 kez'i1leg ~pf'tell. pizza,O:;ilto kemencek, A 4.l,dbnlu betonalapon !ilt6.rtdllzott epfrme'nyekct liitnnk. Ezek .i'l kernencek nincsenck vakolva. CS ;1,emcztet{ivc:l, valamil1lL lemezbdl k:eszillL kemennyel vannak e.llat"<.~. A 44. llbl"un a h,lzi pizza-

48

Pil.zaslUo kemenci!k

Sl1l0 kemence kialak.rlru.~illiak egy tovahbi Iehetsege valtozara hHlhal,6. Ebben az cserben a kemencet e.g)' konnyubeUon 5zerke~etbol k~s:dih es Vtang elemekkel lelfalazott, magasttott alapon hel}'czlek el,

A pizzastiro kemcncc egy erdck.cs kialaknasa hlthat6 ~ 45. {UmTII. A kcmencc kii.ls6 palast]a ives formal kapou,

Plzzasutd kemencek ei,ore gyartott tfizterei

J ;\ !Li~Jcr i1JupJ"IlJ~

1. .. h.1LI)7.:\1 h<1n\!llkmli IIrll.,,,:inllk Icdiila!>Jll

.1 A 1"'II;)l~l i)1J..!biH~ll!mci

., A l ... "J 1G;!a1 I~l~jc

,Ii ,:j, tl1l~'cr ollkllMl ,dl<'l'I":lpj.J

Q A fiisl!:I\'C:l"t~i cI['illi llllblll,,'i idQilfI 7 A fii~le,,"{,zCI(lll~'ihl~t wrl:.lnl:.z(\ homlokzati ",knl

H ,\ kc m~ nCo!"l;ijl':'\.Z!01 bL·hd).;;~>Crc ~ i1 !\il. l(ipW;t'ir.l ;lIk;ilma" <l1<lplal'!l

A piz1.(L'iuto kerncnec lepite er Icnycgescn kcgyszcnlsi'tln:tjilk, ha az CPIlcshez wllameliyik clore gyflrrou ltizterel hasznaljuk fel, A gyart6k iillfttlsa szerlut ezck a tllizlcrck egyanlnt alkalmasak pizzak. kenyerek, kal<1csok., kuglMok. lepenyek, siit1cl11enyek. pcks utcmenyek. husok, halak es; ba5 rnmfi !lbtescrc. A gy~hit6k szavaroljdk. hogy a kemcneeben a pizzak 6 perc alan, a serteshusszclctek cs a halak, alamilll a baremf ~s a kenycr 10 perc alart k!£'~2:mm~k et, meg akkor is, ha azokar tepsiben, v<~gy k6zvcUenlili a keme nee aljill1 sLitjOk.

Ezckct a piz.zasulo kcrncnceket n(!hany kcn.1miaidombdl kell a 46. abrdn hhhato modon os ~callilillni. Az clernck o,ss,zl!al1ita it man az cgye re 'zekct spccialis, a tuzh~r CICfllCI\'e1 egyUrt Icsz<.HlilpU keral]liara~.'izl,rlll3l 'k,cU oss#"cc ragaszumi.

50

E1cker a lUZlcrckel eg '~zenkn bchc1yczhct('t V'lgy johb llliflOl:>Cgbcrt kivitelezctt ajtokkal 1c11'l:1 lezarrri oly medon, ahogyan azl mar a kerti pizzasfit6 kcmcneeknel bemurattuk. 1-\ zarosl.,erkezettel etlatou kercthe foglalt ajt6k nlyan keni,miaarnyaggal vannak kitt'lillw. amclybe h,1:i1l6 llVCgbdl kc~lil L kemleJonyna~l. valamint a ::;litotcr hOll1ers~ld.clenek elhmlirz:cere alkalmas I1drncrot bclyez[ck d. Ezeknek az ajtoknak u m~rerer, valamim az ",jIL(),kmd .. H tl1zte:rhez vaU) ~lIe.'zt,eset a -17. ril1m . zemleheti, Egy mas tfrust kcpvisclnek azok az ajt6k. amcEyck bclsd rcsz~n husok - 32 csctc k [i)bb~~gebel1 iI siilte scl parhuzamosan forlcllo - grilIcZesCl lc'hetovc tcvO ro lclyokal alaktrotrak ki. A luztcfCI CS a kcmcneet nyitou ujt6 mellctt k (lzcmeJiletm1i lehet, Ilycnkor a grillezes az ajttt1 e1orcrcbcu clhelyezeu rostelyon rakott li1z(in ,zajlik. A kri~mclly a SLi[ch;; Small keletkczcu egcslermekcker vez . [j el,

A tUzt~r belscjcnek megvilagitasara szolg.l~1 a 48. ub.r.t;;ll larh a h'l vil<igf(oLcsL _zck U u!7.Ic:rcik ktiJunbc)z,o idomokb61 allithat6k. usszc •• unclycket az idomokkal egyiHl kaphato ragasztuanyaggal kell 6sszcra,gaszta.n], AI.uztet osszcfakasal megeiozd'cn meg, ken vasarolni HZ! az idomot .

• unely tarralmazza a lampa elhdyczesere el,dkc, zitcn nyihI I. A. kernence eprLesekQf a kulso kcpcnycn termeszctcsenki kell alakitani az clektromos vezetekek oeIhc~yezcsif(' ullli:almas. vatarmm az csctleges i:t..z6rserehez szukseges slcrclon},ihhit.

A 49. rs {IZ 50, (ibm azt szcmlchcli. hogy tmg)'"aUl kell ri1ztcn::kct osszerakni. Az .lbrikon ~1 r'n!zctrajz, valammnC a becpilC,ett ll!ztcrClIHrt~dmaz{i kemence metszc-

51

Ttigl;:lL:hU~ fell: pncn il'ls(, r.:~ <111'1e1)1I:1l dC>lll r,,· ha...abol; I:lil~lyczt ~N "lIS}' pc:Ilcii'Jik Idaiakita~.ir:1 i't~:ilh3tli 1l!'dCOli ~ van,

2 Szlgcli:l5. t!l;. fOdcmlap. arni!lylll; I::b. 15 tm ~~~IISf>a!ltl ~illdelll;,n~>;!g{llhd}'':dek. Edl'Hd .113p lo:Ij6 \';l: ul!'-'aga 20 em. "bban az esetben, h1l az CcpttmclI~1 nern wnkoljlill: 1'1;: I';~ hontlOk· .iI"nlllr!oki, \r;:'~1 S<l11I1'1I·le~15"-aII:<illkHljuk. akkor il yjg;:t<!"i;lIrIY:lgollli~'ltd~"<:nid: cl. :LlIOS}' az 01- .Ialrn I ~"'on all u" rehesscn MIni"

J f'"cho fihwlI 1'6.1:, anidy~1 'lig~1 kell mc~eFN'leilil. lu'gy Ilillcp!n ~{W m! ,;I"n: g)'1 rtou lu.-;leT ;1I~6 r6;tt,-c1 I!S)Cz(I mcrc1li o~'i1a .. mll rndjr'",

~ t\ b:r:lmi<l u.i?et':n:hl) t'dl~mn:"'l.iI;. mmclycl a2 Jlac:'IJI\}'jI"b~1I (c",'o fe&: Mclem 1I\!1)~u:k <:1.

N. ep.llm~f1Y abd lew; IImclly a Wdt:UJlI.lpig rnCl'\'C 55 c-m nlaga, es ~h.W em "<lMa; Icgl;lf;,11 oo~ I:'/il n Idftlllll'o"ll

:2 Alhid"h;': lOOiiml:lp

J KOlCpsl5. kb ZO en! Ull:Ig:l",~li fallm:UI. i't'll1,

iimclyrc az elfin: W;mOl[ lc~mibl1i~Mt)1nol(lllIl 5

f~h:!p;I~1.. .. i iizl!: r.;~. l\ tlhHl'ed~~ ~~ljJra .:iim~

hilmo); kertll. iln1i:'lylTC oJ I Umflli\lmflliia-rn I kll!!j.fNflUl gigi'Utl<5i1I1YJ.gol hclycz~ak d. Ncl,",c~)i)". I'Ilihmk rorj.liii!wnba hQi!.'Qtl. <llumfniumfolitlviIlliinm.h5n!,111

",liflctel(~:IR~. g a te!ll'l.(!ll!',!!cdcs[ k"'~'<lh:i.:n crO~ .l

~z.lI~1 :!riJ,l,21!, I!Uf~ a ~clel<ian)'<lg01 a b.eepile~1 Irm~gcldnkn ki k ... ll pn'lMliii

;J /iLl eg.vc, i~lllnrokh6! - hch:~Pi:\'!; ru:. ~J~i ri~lllS - fdcpilell tUzler.

j IS ... 2f) (Om v~.~Ifi.!: r.:'- nm cm mugas k(liKi ra.l32'at. valnmint fcls6 f(iili:ml:tp..

" A n'iz:ler [Il!jlt' lhohola.l:ill·~rcdi.i gi~tld6'nnyllg.

I'v_ idtllTlol; m~2~t!M'k.tl~1 ;J !;;Or.dan! asool :llrcdt'llC~r Icltel ki.J]akitilJll

4'1" .iil.lm. 1\ "It:w ~iiMl ,II~ nlenL~ iihl .... ~~ni!k i\~1iU;;inl!ila",u

SO. ahril, A Jlj~a~fI!6 ""mtncll i.li~Jtl:!i'!l.d; k\!rlJ;;f!!lImisa

tc hiithat6. A. rcljes osszea1Uhist a :nl telvezetessel es a szlgerelcsse] zMjUik le, A prote ·szi,on 'lis pi2zaslit6 kcmencek fehilleggyakralDban kor alakuak, A tG2:ter fuoltoz.mh foWl szigeld~s:sc. kell ellatni c._ tf~ltoanyagga~ kelm kiti)lteni. Ezeket a kel1yeiSiit6~emeflce epitttsere \'IOnatt:k"O'w leLr3s alapj€tn lehet elkesziteni,

Au eddigiekben kirtuk. hogyun !t;:dl lcl'c:piteni, cgy pi,zz(lsijto kemeneet. Arrol van ugyanis s.z;{i, hogy a pl2zasiito kcmenee fclCpi'tteseC. ncm csak a ke~

- -

mel1Y clhel)reze e .lwtciro7.za meg, hanern nehany mas ko:rmmcnyt i<s fig},,,-

lembe kelll vcnni, ha 3iZ~ akarjuk, hogy H kernence megfelcloen 1lI1ukodjo·n.

52

!

- _r~-S:-2-~~--""'"

.....,..-"-

,Ii I • .illnJ. IEgl' I'Irugn i(lbWil',i3b:1!D 111Itilh:illi,bollilllS p~nn.iWi kemenee

A kemenee korUl peldaul megfeleld helyet tell hagYfii a pizza!.;; kemcneehe \"e~e._'i.,Hlez e!. kiszedesehez, Ezen feHU a kemenee melletr ki kell alnkiI a Hi <Ii h~szt~. ,elleszi'l·esehe.z, valamint egy Mgy gylir6dl::s:zka V!'Ig)' ,!:IS'Hal elhellyeztsehez&ziikseges helyet Is, amelyen u pizza~eSZlat !izettermtjiU:, illctve szctlnlzzLllk kereklepennye, A kcszt:esz:talcpenyre telrakjukaz els.Qi· sorban paradicsomb61 CS mszc'I'C~.b61 dk6szitctt pizza altlip&zoszt..lmtajd ezt koveloen a rece peek alapja.r'lkul:bn bozd f-el,teleket (kiHonbo~6 s\Zal<'i~n i k.at, sajtokat, z61dsegckct, halat sth] hc:lyezijnk a 1)~zzates:;>;t6n. Ezcknek OloZ os&zelev(')]i;ru;k a I.:lrolasahoz mcgfcle:16 ~agy$ag61 1Icl)'1e vall s2:ti.k~tg, ahol UID' hclyez:hetjuk cl az Iilvegeket,fcmdobozokat ~s adag@!6k'll", hO,gy azok ne legyenek a~bali'l.

Ha mar tudiuk, hogy mi mindenre ~esz sZOk.scgGnk.rnur csak ~lzl kell kitaliilnunk, hogY<HInus nezzen ~d a kemence kUlso palastja, hogy ,;'12 TIle csak nekilnk, haeemveadegeinknek is eerssaen, A kemencenek elegansnak kell lellnlc, es rnegfehd6 kc:zeI6tene.1 kell reJide:l~eznie. A ~emenc6! :azert, hog)' az kc!lcmc~<;b::lIi1guI3!lOL teremtsen - ugy kcll k.ialakiblni. hogy 8 veildeg lalhas..,H a kemenee ulz:et es I1lli~;r.~ !iiGiese!: is (5/,. db1'(I).

53

PilzHsuriJ kemem:'i!k etiiire g,'lilr10tt Ui2:tel1c.

--------

,A.z. 51. ab1'll cgy. ttizve[ienu I a kcnl~nybe esurlakozo flis[elveze'h)~1 kialakitort, tC'ha,( ~Ih,falll rovid kemenyhuzaui pizz:asiHo kcmcncei iibnizol, al1:'Ie~:ynek a f(istclvezcl6jeh r(>gtfm a falban 16\10 k,emenylyukhoz csaalakoz~aUak. A kemencet a j.obh ti ztithat6 'aghoz keramialapokk,al burknltak.

A:L 53. df}'iill az epll.lct al~lprajli adol,tsagai miau a \lendet;ilci sBli'taba cpr, teu przzasiUo kemence lath.lt6.

Azokar a uiz~clic:kcl. amclyckIDl a k6vcl~l!~lkhefl lesz szo, pizzasut," kemeneekhe, kerti CS cgyeb mas kernescekbc, valamjnt berendezcsckbe Iehen beepltcni, AJ. 'elorc g,yarl(OU I,uzlen~kc,t nagy mermyisegben, killollboz,t) mcretekben es szamos ;,r~I[Oi2:~Lban gyarljak. A Imtrum,ns kirifllati161, a kdnyvben esak '~gy kisebb mintiit mutarunk he.

54

'zck kiizi.il az cgyik ... k.el ld.ilonbol'Jo nagys'igu nlzterct bcmutam 5-1. lib· !till lathat6 orno Personal tGzter. Ax. :5", (ibnill a P:Crsonalluz:Lcrck It! tel\ICletojere k(i'theu) kCn1cnyd( litthat6k. A piZZ<l15Ut5 kemencekrc illc, zthe[0 kemen¥ckre megadctt ma,ga. :sagok<.l1 C ,HmcIJ'6i:e'l .. mah'ino. a pizz.~s.li16 k,cl11encek ulltcr,ellek 16bbsegel',e ervcnycs meghatamzHsk6nt Ikcllkczelni. A Otni v~]16 kenyeret a i.ildh&p,ilUal k6zvcdcnOl a kcmence aljiira vc1jiik, i;l kalflc!>Qk!.l aluminiumrepsikben, az etcleket pedig pcldlml ho;:\116 uwguHban hclycz;rOk 01 a kemcnce aljan, A bemuiatou kemcncctlpUll ki chctd ajto al e1i a kemenee keramiate, s tebe bccpueu hiiimen'i:vd keszLil.

:5

12) !H

'IU Iii>; .!~l 0 15

em 15 x zs 0 J'Ll

till Jld;o(JO

Sj, ,libra. ,\ f'onl." II"tlFSlll"lIm I.ulller .~slden·fl;'~(,.~':neliq 1Il~,"'1'11:'1

A Iv. aster nlztcl' ,te]3Inczel,e ~1 47, dlmil! 1~rh~H6) a kovefkez:o. pizza (de ncm csak pizza) sOtcscrc ImszllHilh.at6 tuzter. Ez a lipLils viiitoz<uos'aga miau cnjekes: egy, r<ltrH gy{irlj~l.k kerek es ov.Uis lI1zh~rrel is. A vihlgi[6tc.l becpitef'enek lehetd cg6vcl kiulaldfoU niztereket Master Vision-flak hivj<ik, A'l. 56, ubr(itr a trullcrck mereteit is ~eUilllleuilk. Kepet alkothatunk az ezekhez <'1 kemencekhcz tartozci ulzterek variiid6j.lnak es :Ic01nbjfill.ki6ja=

56

---1,56-----J..-

-I

~4(,

J __ ,~,-*l

. -.-

.

, .

I--~-- 21n ----.I<

Ilmt; it 5okasag,ar61. A ko¥ctkezQ t<:ilbJilzat, ~mlc:iy az Cg}IC~ lipusokiloz tartonll 'Iome~- f_~, ~elje.sl~ml!:nyaJ.damkatt tartalmazza, se£ilts~ge~. nylljl a tUlier mCIIclcnck kivalasz~<~sahoz .

. Az AUa Rcfrattari ceg sajat celt! (rc!l;:n::aci6:s) fclbaszll~l,asm min cldre szcrclt, lIlzterrd ellatou kell't~ kemcnceket gy<irt. A k'emenc:eknek egyszenj', kivehclo .ajraja van, es bceplrett h6mo.rO\'{:] rcndelkeznek. A hats:a j;,Csznkben hwo kereken a sUt.es. vegeztevel vedetr heJYfe lehet willi. F.zl. az

57 -----t-

i\ Fl.,. III} tiller Ilpu"'-l

I.ERSONAL9> I'I::RSO~I\L 1.lIl

f()mc~ ,\ lIi.ll~r mlinm ...

kg !f!

A 1.o:1Ii.:1tt'~ klfLih ..... n<:~ Idc)C, pen"

t\ plUfll: ~i.aD1 :'. .11'1

!.~.II~,cr mCUII,!i,cJ!.~. kg

M,:\..'ITE.R 1\2 MASIT.R I-m M,\STf-R L3H>( '12

I M'ASTER LIiiIJ'

I -- .
JHII 1 O.l:! ~o ~ 11
to
!'5U I.l.~ ;;5 i'l i Iii
.:!JU fi.!l2 ~~I . Ii
.'
-W,I i3S-r 55 s if'!
J6~ lI.S5 l SO ,1 II)
r+ ---
'Jsn !,ilO 70 15 \2 57 .. t,bnlll hilha[b szerkezerer Fiesra-nak hr\oj~k.A kemcnce oldnlili az iddjfU'''J. nak clknilll6. fcUlI,clkczeH lemezidemuk, a luztcrb61 u fii.su tetovel fcdel kcmcnyen kereszuil UiVU1.lk. A kemence ne1jes romege 360 kg. is bclsd ttiztcr l'l'It!'rc.te8U x 80 em e, a kemence 50 percnyi fclmubil k6veloen melegszik rei <L Idv(ml homcl11>cklclre.

58

A pizza- es kenyersiitf kemencekben keszithetf etelek

t- · recep lei

A kO'i.lclkeZl~kbe1l1 a kcnyer- e5 piZZflUlto kemencekben elke:.;zithel!6 finorns<lgolk rcccpsjcit rnuraijuk be. Flgyclcmbe v~ I,.:,hogy az cgycs kcmencck h<ls;.!;nalhato"aga tekimeteben bizonyos .hFcdcs(;k vunnak, nern kUl6r1itj(~k el szigoruan, hogy az egyestjpusokban milyen c[C]ckc[ Iehct c]kcszll,eni. Sokszcr a kcmencc tipu~6.nlal is fonw'.l.ahb. ho,gy €IZ etclt hogyall kc,l;.zJljl1k el, A KJf,.')'I1}'Vhcn felsomi,1 etelek java, reslct. gyakorlal.iiag valamermyi I'Cceptei (az nlapanyag mennyisegeir eserlcg rnodosnva) a cserepla'ilyl'l{lf!:: suloj6beli1 is el lehet keszlreni, Az elekrromos Cl'; gaznu~e:>a kemencekben es !i.u[(ikben clkesznett ctelek mar keve be finomak. Ahhoz. 110gy a gllzfiite&11 sfH6bcn izletes ~lt:h keszitsUnk. igazH'I1 k~PZCH szakacsnuk kell lenl1iunk. mivcl a gazsiitok kisz.iritjdk az ctelcket Tchait lassunk munkahoz a klassaikus kcnycrfiILn kemenee ~'elfCitc evcll

A kemence 'n~.lf(Uese

Eltiszilr b" gondosan kisepcrjiik a tClUC[lCC nlja!. EUikeszftjlik a nucgJelel.d (5z.araz, ID'u!I1lamcnh:!s fenyo~ vagy lombo fa) tuzeldanyagot. A ui.lmf~1 nero leher PC!1CSZC • korhudt, chlskod6 gc mhi'lval fcrt6z6H. A kcmenee (clfUll5- sehez n,l!1:11I huszruilunk felolyan fa! em. mndytOi a kcrnenccnek nern kiv::'inalOs szaga ~chct. ezen <l! bodzafa, nehany oyer allapotban Ic\'61ombos fa, valamint a rGl'o'lli;lcshcz ~ianlbU flik. mint pe:ldald a szilva-, illcwe escresznycla nC111 m.egrel,eh,) lfl7.eI6~n}ragok.

A tiizelonnyagot egyenletescn szenel1f[juk a kerncnce nljfin31\ teljes feluleten (a klUle'L Ici)zcpeJl a tUzek1~lly~gbo~ cgy kis maglyM alakhunk ki] es eg)' papirdarabhal mcggyUjljulk. A kla ziku kcmeneeben I,c:galiilbh harom Ora" Of h;,jgyjuk egol' az egyen'efc. en s.zeUerfreU UTz.ifat.;]I rabbi kcmcnce-

59

ben ~ nizifat addig cgetjuk. 3,mig a kern nee megfclcloCll fclfiil6di,1;:. NCrl1 celszenl a kerneneer gyorsan relfU~eni. men a kfils6 fa~~k hldegek maradn,d.:; es a kemcnee g)',(IJl).m lehrll, tehat n m leher benne meg elelden 0(Ill], A megfclclo sLUcshez: iii kemcncct 2201 ... 250 <lie-Hi! ten fclfiilcni. arnlra hdmerol\ nyom(1n kovethe'tUnk. A fcm:Hest k6vet6en a lilz~L6anyag C c hamu maraJ!6kal nyirfave szo vagy cirok epnlvcl kiscpcrjuk I( oha ne seperjunk J{~z6rhol va:!w [ntianyngb6i kesziHt seprflvell), Egy kevcske hsztnek a si1l5~ lulerre SZ61i;l <ivai meg<illapltlulitjuk. hog a kenyer j6J fog.e sulnii a kemcneeben. AmClluyib(a1 a li~l!1 ~)'o.rsan 'Sotc'lcUlik cs elkezd 'Pcl"zsd,(~clni, akkor a kcmcnee uliffilO{[ Ie h:ilg)'l1i I< U egy kicsi. k:ihUilni. H~ v~ zom a liszt csak enyhen megsargul es, ezt kovetocn nero !i:iih~tedik [ov.i:bb arm),· bamara .. akkor a kemence meg ninci megfeleldcn [clf(i'lve es tovabb kell melegfteni, Egy jl)1 fel.f(itoll kemenceben - amclyct lassan ffitou.ck fel, e5 czaltal nagy lett a h6uirohisa - ,a kenver iHtsd k()\!iCtOcn meg hlllgol, zs6mhh vagy kalac L pisK,ot.at f urhc'liJnk,

A kel1ydr stiles"::hz szuk 'cgC!!i a legH')bb tuzifa. valamint H kcnyc'.rsU'l(:ishc.z kell a kcrmencet a leghos zabb ideig elffiteni. Kenyeret kiilcilwbQZO (fpu~nJ lisZlb{51, lehet sutni, Az utobbi idO!bcl1 a tclje: ki6rlesu li z(b61 keszuu, valamint a .klUonb . lQ adakikokat rartalmazo kenyerek a Icgm~p. zenibbek. Az a 'en kenycrcknek allft61ag j6tckoflY hatasuk van az ember testies zellcmi allaperara.

A liszt kcpczi a ken)!er ul~.pjat.F~Jnuo' II gahona. 6rh~sCnck CI modja. A XIX,

zazadban hagyom.inyo. rnalmok meg malomkovek kuzou on'ihck ,H gabomir, A III ngermalmok ugyan relg)!,orsitoltak az drIest e leegy zcrUsi~ tettek a fizik~i nnmkat azonban ligy latszik, hom' a liszt mino cgcne!k n m 19~1:zan tertek jot A lint .,lUldr1ese'· ,eI6nytcll;;nuil befolya olja a keflyer bioldgiai ,ertekcl 6 i'Lvi~agl"~L A feher cs hillgiiszl ttpusu gubnnali ztckct t ljes mertekbcn mcgfnsztottak a j6tC::knny haul (I r'I:l lill1yagoktol (korp,ilbt). a g.abonacsir<llr6J. valarnint a g .. boaeszcrnek felulct~ rC'tegeit6t A lisztbcn cs' k u ikemcn}litoanyagok, valarmnt a ikt!f mar d. A re tanyagok. a vlrarninok. az i1swin)li anyagok, a no\'el1yI enzimek cs az ,eg)leh tap-

60

anyagok hii:iny<li a Kelner kenYCl"ben nemcsak a kenyer fzt1.1lajdons;lg~i.t rontja le, de nehezfti annak emes;ztlletoscget hi. A fclj.csscg kedvee.rl emlitesl kell senni a liszl 6l"16~i ffnom~agtl szerinti megje!i'lI,6serr'5l is, A nagyoblli 61fles~fokozatd liszt sOlctcbb. a gabona lobb felulel~ rete_ge mar ... d[ benne, ezert tobb benne az errekcs U'l.panyag (a BaC'snporlba twrm~6 vitaminot, E·vlramin, nO'llcnyi cnzhnck, asvanyi ~1f'lY2lgok). Ezzel szemben a tis 6r1esifokoztl[tj lisztel (fchcr liszt, Hing~i~zt. (ID-U5 l~s7.:1 stb,) O]YH1i gaDonasz.emckbQ:! amrQuiik dO", arnelyekct reljes menekber'lmegfo~lt(lltak ~~ 'fels6 retegubd~.; az il}:en gabonaszem els6sorban szclfhldrL:j_'lo~al es nove1l1yi fcl~erjckc! tart,.dm~z.

A kcnycl" es sos; peksiHemG.nyek si.~11est;he7.: leggyababban buza- es 1'01.5- lisztet hasznalnak fel, Fehl5r i)uzalisZ:fboll nragas es rugalrnas kenyercr Iehet sutni, TelJc:~. klorlesi HS2tb61, metve korpa- vagy dararartaleul liszl·· hiil valfllrnc'IYCSf .nehezebb" allagll kenyerctkapunk, RozsHsztb6!. csekaz eleszc(} menny~segeneJ:. novelese'vet metvc jo luinosligii savanyC! t;()l,nisz 'i,'agy rermel'1lh'ici~~s szer Re·gitsc.g!h-el lehe] keeveter sutai, A kcnyeli~cszlal azrmban kfil5nb{llo cgydb Hpu!iu lisztek, da.n1k es gfllb-OMpelyheklmzza.21dasaV'al is clkeszfthcljuk,

Az eredeti paraszrkomenceben 'lilrlenOkenycrsUiI.eshez Wbb embelf egesz napes mlJnk~ijal'a van s.zukseg. Koranr,eggel heke:vedk ~l koV{tSZI. etCikeszi· lik a lisztet es clkezdik ~iflz.lil<lird lll. nab'Y kemenedt, Ezr kove:t5cn dagasztolckru'iben ~ezz,el dagasltjiik a teszt<lt~ rnajd dp6t:bal1 pihcnll.ihng_lIjalk. A. liszh.\t keles ki\·zben mc.g ketszer \"<ligy haromszor atdolg.oz2.;lk. AI.Csz, tadagaszrok f6imcztclemii'l dolgoznak, hornlokuk egy l,::end6vd VM letakarva, hog)' az izzadsag me csopogjou belea ~esztdb<~, Ekozhen folyam~lIN)sanfmik a kerneneet. Ahhm:. IlOgy a Ikcnycr pont abban a plll.'!!liatban legyen kelloenke'lt amikor a kcmence mcgfdd6cn fel van fGlve. fOtllO~ .• t j6 id6zites. EZI kO'iletCen kf&aprik es rutol'lik a kemcncc aljaL elvlszik az izzo parazsar, esmeg egyszer kiproMlJak. hog}' vaJ.6baJliI a megfeleh5 h6fokravan-e felfutee a kcmenec, Majd elkezdik a kemeneebe \lel.,i a kenyere«, O:'IZ egyit k3zrel'llu'ikodd a lchct6 lcgrovidebb [clore kinyitjaa kemence BjtilMh (nehogy .• megf~lzz:on'· a kc.nycl'). kencn - cgy vahtlti. aki '!/eli e ... a seglloje - pedig a nyitott ajton iit vet~k a kenyercket, A scgir6 sz6rj<li a hi a liszret es a szak<lij~6ba.n clOkcsziri .liI kO"llclkcZf) kcnyeret, Majd hezawj~k a

61

kcrncneet ~s lh~mak. A kemencebc vizzcl tcli cdclll)'t is el lehet helyezm azert, hOg}' bels.!) legLerc pitr~.s lcgyen, A kcnycn;[ 1 ... 1.5 ()tal1l kercsztu' s.litik, Ezl kovel6en kiszeclk es hagyjitk Idh6lni.

Ahhoz, hogS a kenyer jot megkejjen, Ikoyaszt kdl kcslitcnL meg akkor is, ha sz~itnos olyan rccepr ismert, ahol (Ikenyel·tcsztt..~ 6JC5Zt6vei hagyjiiok megkclni, A felsorolt reccptek nemelyikenek ldrasitban szerepcl az eksz~ to. Abban az esetben aznnban, ha lcnylcg a h.agyonuinyos "Ijtinis. szerint szeretnenk sutni, akknr sajatmagunk is kiprob{Jlhalju'k a kCl1ycrkov@sz clk6£jt.esern.~:k: egyil< lehetseges n,.()dj~il. N~\gy<lny<:i[ok e~('Iugy csinc1It<lk. hogy a kenye.rlcszta cgy rcs:zc;[ fcMreteHek, kiszii.rironakes a kovctkcZ'() kCllycr· sut>6;kor (4 .... 6 napos flztaHis ut:in) kn v ;iJszkcrH fc:lhasznllilt(ik. Ncrm;lOll'- 5zagban es Ausztrhibao ~ kl)vaszt .. ,.Backfermcrilt·· v.agy .. Saeertejgextrat" neven boltban arulJHk. Napjainkig mindketorszagban .liIagy mennyisegben sutnck orrhon kenycrer.

A tcszra clkeszucsc cgy kicsit az alkilllli<ihoz hasonlit. A lis.ztcr cgy mclcg helyJ!itgbell kell .,pihenletl1i'·. a kn\I{lszt ,elt;; kell k_.~::;ziteni. a Ics.ztal pedlg addig kcll kezzel rncgdolgozu], aluigmcgszlinik ragadni, A kigynft,tiszta konyharuhaval letakart tcsz.tM huzattcl vcdcu hc.lycn kcll kclcsztcni. A mz~liszrhfil CS 11HZ! 'kovasz.b61 .kesz:uh le!\lt~k ncha egt£sz n<:Lpis kelnck, A kenyerteszlal- csakltlJelcg idooell kCS1.!ljOk a szabadban, HidcgtJe[l lait he'lyh{gbcl1l dolgozzuk ki, nehogy .,megfazz!Cln". A "mcgf.h:o.tt" rcszra rossaul kel, roszszul Ichet sarni cs m<1illos Iesz;

A :k.tny~.rl.eszblib61. ke, .. lEs elesztii' hoz'l:l:JIdas3'1:l1 kesziilt kOV~5Z

Hozzril 'aldk.o' lOt) IJ leljes kioriesli b(iZf1- n'ID' rozslisz!. il.tem! cZl'k k!i!verike" n2~ :5 g .dfeszu1.

A teljes Id61'1~sG li~Zlb6~ viz hozziiiud.isavuJ a kenyerteszuihnz husonlo lC:SZ· hi! dagasztunk. Cip6l fomni.h.mk beldle, arnelynek aI. ~etejellisz[le.llbes1Airjuk, konyharuhaval le~2!_k<lrjuk es 2-3 nepig szobah6rm!rsekleten Hinni hOlgyjuk.f:ta ennek lcte lte IJttron a cilp6 fcliilete mcgr'CpmJc7'eU. akkor C'Z a;.:1 jelzi, IlOgy l1l~r beindultak benne az erjedesi fllly.am'-ILok.. Arnermyiben ez 11t!n1 kBvelkezcH be .. akkor <1 cip6lujb61 .itgyllrjuk. CS a mclcgben meg kcl. l'iapig plhennl h'l<lgyJuk. lin a dpd fetszfne m.~g nem [oredezlelt meg e~eg-

62

g,C. akkur u ncszlahQZ hozzaadunk kb.,.5 g eksz:t<31 (s~l1lmi C,eII'C em lobbet). a tes.ztat ismct o."!i.zcg)'urjl.Dk C~ czt It kovaszL a kcn~·6r slilc~chcz fdhasznaljuk, Ezzel an erjiik el. hog)' a kcnyerbt!1iI neru c ak mestcr cgesen kitcnyc zieu crjesztdgombak lcsznek, Ablxm az esethen, ha a kova 2:cip( - nak mcgrepcdczeu a fels.zll1c, akkor a kcnytnrt.E~llaho:z mar ncm kcll elcszn5l hozniadni, A ciput langyo vizbcn fck:ngedjiik es elcsz[o hozz<iu~liisa nelkul ha. z11<1.1juk Fe! rJ, lkclly'rtcszla c1keszitcschez, A..z ilycn kovaszl tartalmazl'l lcszuh hus:<;;wbh ideig - kb, 6 .. , 12 or~Ug - hOlgyjuk kelrai,

Eles~tUlllil, k.eszlill,t kovoisz

f/Ol:,;rai6k.; VA J_ kmgyo \,/':.:2 ki ktmal cllkor, 6(} g el ~S;lu

Az clc!'izt6't belemorzsoljuk a vlzbe, hClzzliadjuk,. cukrot, c . mel 'g helyen legalabb 15 perclg alll'l,i hagyjuk..

Kenyerek

Falu 1 t'.l'3IroS k~ny,cre

NQZZt'il'(l16k.: ();5 kg linmlllis.!' es 0,5 kg ro.ts/iszl kel'l!reke. 3 lou vurgrnl)'tl. 3 kiskalldf Q, 2 kilkmuU kamellymag. J ki,JkllJuU eces.

A receptben kin kel1y6r I, kg Ii ztb61 kC:zUl. Erdellle~., azonban kctkil6s cipot ulni, men cnnel a Ic'W'iI jcbban kel es leg)'s'zcrGbb is a kidlllgowsa. emellcn pedig a kemencei is jobben kil1as:r.milhaJjlJk. Az cdenybe beleheIyczztik a 'd'l<ih lisztct. a finomra 0 S,l'lC)rt burgonyat, hozzaadjuk a 1;:0- menjmagot, a :;6t CS a kOV~5z:t A I~SZI~L oly medon dnlgozzuk ki. hogy az megfcl 'Jl'ien kemeny mtegy~n C~ no ragadjon. K,j zakiljuk belole a cipo" alapjaul 5Zolg_fllo rc zckct, azoka] lisztcs kenddbc hdyeuuk. letakarjuk C. a mclcgben kelni hagyjuk .. Knriilbelul egy ora nnilva a gyurfldeszk.ln isme •

• .it,gyinjuk okCl, C5 kcnyercipdkat alakjtunk ki bcJ6liik. A dp6kat bclisztc· zen (afellu]elrc (g) ur6dcszka,r'1) helyezzilk c . zobahdmerscklctcu meg k()rOlbclhl 2D pcrcig kelni hagyjuk" A ny rs .cipol. ken6tolll;:LI bekenji.lk Iang;_vos vinel I! a lelsd rcszct pakikaval nobb hdycn ut.':ilurjuk. hogy a sOt6 kf>zIh rn clravozha son bclole a Icvcgd. A vel'l:5lapatll"<l 'cg)' marek finol'l1Jh ztct szorunk CS ~I nyers ,cipat ovatosan nihelyc.z:zO,k . .Egy marck Iisztet ~zorunk <Ii felfllloll kGI11(;I1CC aljamd~. arra iI rcszerc, ahova a kcnyeret vcljtik.

6.3

'. p.iz:z~. e kenyelisuto kemencekben keszith ~u3tdck l'ccepljei

------~

A 'fC·I,n~apal' ~ betoljuk a kerneneebe. majd hirtelen mcgramva letoljuk rola a. cip •. VeMs ki'izben a kemeneeejtet esak 'eg),.~g)' pillanatra nyitjuk ki es ~ z e~:ses vetcsckC[k{)~ Wen g)'Ol"San he iii zarjuk .. A kenyer nile retenek 6s a fclhaszmilt lisztnek a fUggvenyebel1 a kcnyeret 90 ... 110 pereig

utjOk. A j6l meg, Ull. kcnyerct a ttcj~\ szillcr61 ismcrjuk meg. Amhn kcsz van. a veh51ap{ltta,1 kisl·cdj1i.i.k es 1.,1 111 gyos vizzcl bckenjtlk. A megsulr kenyer l hlSS3.1Il hUlni h~lgyjuk.

Hagyom~I1i'~os b6:zaken: er (elY IliHltzy .,agy kt.:t kj~.i.J6 recep'tj,e) Hou(il'(l16k: 1.5 kg b(tzaliszl {fillom- I'O,ID' !djes ki6r{(!.~17 b:~zi. ese/leg (i Neild ! : 1 m'(luytl k(~"er:ctk(').. ISO g I~dzi krwdsz. 1-2' ki.rklmdl SQ, kh 300 ml. liz. 500 9 flitt blirgOIJ')lO,

Amell1n.y~h n nines h.izi kov.lirsnmt:, kova z hclycu 20 g ~Iesztol hasznaJunk, rnajd a recepr zcrjnt ugyam.igy janmk ~I (Mzi kovasszal azonban a ken cr clitcke~eb . taplalobb .. Delmil£l aU. ztet ·egy mclycbh talhan at zitaljuk c "kozepen egy god rot alakitunk ki, amelybe bdcontjfik a kova. zt C!i a rnaradek liszret, majd ezekbdl tesztal ,gyt'irunk A t;ilal kOIl1)1harumu .. ,~tI letakarju k c!s ~eggelig kelni hagyjuk. Reggel a h':sztatmz lun;zthtdjlYLk a meghsmozon, megfOz,6u cs as. zetilrt burgonyat, i'I.61, alamint annyi langyos vlzet, tlogy rugalmas le"lltat k~szithcsslink. A lcszhil acldiig g>'llrjllk, amig nem ~ gad ni scm. a kezre sem a YUIiodcszk<ira. Ami kOIi megfcld6. gy va.gy kc[ cip6L Iormazunk beldle, Liszttel beszorjuk, riszta konyharuhaval Ictaka.rjuk CS kci:t odn at kelni hagyjuk. A keles vege eldn kb. 15 perccel nagyobb tu3n:uSrsekJetre - kb. 12.0 "C-ra ~ fCJ(Uljl1k .l fiuU'her,ct O~ ki.'.Izvctleniil a kcn},cr vcte 'I.: elon rom') vizes ed~nyl hc],yczunk a si116h~r aljara, A dpdkal liszttel megbinrett rcpsibc egYll1as melle· Imritjluk cs a kemencebe vetjuk 6ket. 10 ... 15 perc ehchevel a kern nee llomcrs~k'i te L50 °C·ra crokktm; il clpokat lOvabbi. 40 ... 60 percig sutj'I k .. A kcnyereket kivesszuk 3 kemcncebdl, Inaja ft>glon cllltan vfzml kcnjtH. be 6k,eL Ezl kovetoen akenyereket va :wn·k_ud6bi! C omagoljllk c las all (n~hany 6ral1 keresztfll] I,agyjuk azokat kilnilni, A kenycrct c ak akker szelet IjUk fel .. amikor nnar teljesen killcrU.

gy masik valtozat: Abban az esetben, ha kcnyer t hamar el zcretncnk Iogyaszran], £Ott burgonya n,clkrlll i ki fith~·(jilk. Vlszont a burgonya Iile.lkuIi kenyer gyorsan kiszarad.

64

H6zi felJ'cl!' ken.¥el" - £:desmllank f"ecept;ie ~,el:i' Ii=:.gyobb 'C:ipO\!3gy ket vem.1 .r-e.r.eptje)

1JoZZal.'alr),k: 1,2 kg ft1u:mrli!izti 1 ki.'ilawril so'. I kb;k(Uul/ kihmJllymag. 1 kiskmu1/ ecet, 42 g ,r!ieszur, J kiJ/.unuil cuia»: kb. (J,J L lallgy(}S I)(z.

1 kg flrszir<llH lisztet egy edenyhen osszekeverunk !joval. kOllnenYI'1lagga1 CS ecettcl, Az clesz'L6t 2 dl, langyo!! vllbc;n fijlfun:a~juk. ha megken bozzaadjul-: az ,cI6kcs2:'ltcu IisZ[].!;'cv{:trokhez ~, .. a rnegmasadt langyos vlzzcl, cgy 11Iagy fnkannllaJl fankl,cszU'l soniscgl1 rcsztil.l keszitunk. A t~szl,ih melcg helycn kelnl hagyjuk rnindaddlg, ~lmig a terfngata meg nem kctszercz6dik, Ez[ kovctuen beliszrez:engyli'i6'~pra hclyezzuk, a rncgmarad! Iii sztte I meg!i26rjuk es k6zzel,lddig g}'i:irj1!lk, amig j61 alakithat6 esegyseges ~lIagu nem lesz, Ha szilksc:gc'i, kozben ~udl!nk ho:u:a lis:7.JCI.. OgycljGnk .. ra, IU)gy ne Icgyen ujlsagos,~n k,el1l1iny, Kj~daki1juk aJ c~p6t - amelyet visszabetycaunkaz ed6nybe - nr.eghintj'lIk liszttel es konyharuhaval lctakarva kh. 3U p:el'cig kelni lu~gyjuk. Ezt k6vetoen a teszt"U :ii:sz'lcs gyur(lde:szkiln ism~1 ~itg}'l!rjuk, d:p61, alakftll[l~ beldle, belisztczett tepsire helyezznk C5 hagyjuk, hogy ;;1 konyharuha aJaU isme; 1l1egkdjen. A ~elnelilcet ezalan felfliLjftk 200 "C-ra, A tepsire lu~l}'cZieukenycrel iii forre kemencebeuvctjuk. Kb..30 percig :'IUIjOk. k~'i,.'Cs:o;zijk a It:p~~l es.! kenyeret ken6tnllt'll hideg vfzzel bCKc:nj1uk" Viszszatessauk a tcmc['Jccbe~l) leh. 30 perc e]te[Mvelmeginr be.kc:njiH::. vfueL Ezt kovc~dell a kemeace h~im6rseklctc~ 1.60 "C-rn ~kkcl:uj(jk cs a kcnyc· ret meg kb, 30 percen kereszriil jassan S(llj[l.k. Awijcs sijtcsi idd tehill kh 90 perc. A kenyeret - 'miutil.~ klvcnuk <1. kcmcnctil61, - cgy de:.~zkara heIye;;.dl'k ~s kOlllyharull,lval, letakarva lllIlni hagyjuk, A. M:li feber kCIIIyer fO$z~6s, ·esfTi~:'ien a I,egfinomabb. A:1. e.l6zdk.en)ic~'liplllS.C)kl,61. elb~rc5e!i mar langyos allapol.abnll is szclctelhctc,

iro:-;liiell!),cr (egy n~gyobb dpo receplje)

HOlZxh'tlftJk: 43() g kellyi,.rozslfszr, 5/0 8/iJlomliszl, J ,5 kiskrmtii s6. 20 g b~'· z(!k~n],€,,)'{{6, j()O /ilL fro. 3{) g sima leljes .zsfrulNahmr s.z.6ja!isz:l. 50 g I!ozi koi/aSz" 20 g rJle:sz(,o. ] ki!l:kmlal eeet. viz:

A lalblZlll osszekevcrjiik a buza-, a rozs- es a szejaliszrct, A keverekbcn okliinkkel egy kis g5I1r,()t alaki"tuilk ki,Bltlelybe helcsz6rjuk a. szermorzsolt clesztrOt. megli2.6rjllk a kClilcrny[~6\'c I, k>CI,l(!S vltz:l.Ic:1 relhigitjllt a!s, az eleszlil~ kelni hagyjuk. HOizz.iiadjuk 3i kov~szt, amcl~~ el.6:z61cg Osszckcvel1'tOnk il

6S

Q:ohahomcrscklell1 ir6val. valamiru a sot es az ccetet, A les2:laL :szOkscg szermt] mcnnyi. ega viz h07.1.lhld.isav~t1 "IZ ~dcnybcn s)'lirjuk" A \tiz mennyi~cgC! ()v~,to 3J1l, esak a'fll1yira IIld\o'e:ljilk hog}' a teszta leigy c rugalnra rnaradjon. Ezt kovclrlCIl iii. Les;(J,i.t kezzcl, vag)' dagaszrogeppcl addjg dagasztjuk, hog_v ne ragadjon az edeny rabira vagy a gyLirockszka'holZ. AI szukscges \l'LZ mennyisege a felhasznah lisz; miru}sCgct61 m~OC[l \raltOzik. A. tcsztahoI cipot form8.wnlk, arnclyct lk:un)lhaJ"uhaval lctakarva HZ cdcnybcn vag]T a gyurodl!!szk~in kelni hagyunk, A h~ l.t.H a keles id,eje alatt legalabh MIszcr egy~kcr mozdulattal atgyurjuk. Arnikor :1 'lcszla 'lI.5rfu,gaw ,Iegaloibb a Imisfclszcrcserc 1l6u. a bclisztczctr gy(!rodcszkan cip6t fOrHl{lZlIlnk behile, arnelyct aZU\11 lisztezctt (cpsilhCIl ,'aID' tiszta knll}'tHl.fuhav,alldb6klt t<ilban cgy irnl'!.'(hcbb hclr~segb:efiJ Weg<'l~ahh 45 pereen keresztul kclni h.agsul1k. A kemeneet 200 °C-ra fell'l1rjUk es belevetjuk <1 H1egl,:'dll kenyeret (a taiban a keleszteu kcnyerer llszrtel rneghintcu rcpsire hclyezzuk], A kenycres ~s pereig nagyobb hdmerscklctcn iHjilk, majd a kernence hl)nlerse1kl~h~t 160 "Com c o.kkcntjOk CS ~ kcnyeret ]<I$;S311 kh;i.'ltjuk .. elna felilln."il vfzzc] me-glroc: koljOk. A keny,er i;ltsUlcsel kb. 45 perc nnllva palcika bcle zurAsii~ Vl'1~ dlenc3rizzuk. A mcgslill kcnyeret kivc sluk, kcm)rollal, hideg vizzcl bekcnjuk C hagyjuk kihiilni.

Dlr. KEilllipp·fel,c korpnkcnycr (12 ho sm'kas Iki", ... -eknl 'n:!1[II!ptje) Ho~timldk: 5001: tdjes Qi'iisti bilz.nIiJzl. J()O g b~iz{l'ko.,.t')a. z:.~ir {I' ;\'iitiiiaIJ b(!~ kmcsil1'l':

A kurpal CS, llszter Ia- vagy keramia- [semmitclckcppca scm rem-) cdlcny· ben 0, szekcverjiik, BelC()IH'Ullik annyi vizcr, hog}' szivacsos szerkezcnl Lc."ztal kcszilhcssiillk bel5le. A v'iz menn)'i. egcl nem lehet POl'lilOS<lI11 mcghi'tIHrozui, az a lisz; Ils a korp .. minoscgcl61. rugg. Az. cdenybcn levo (Cszt.\'t nedves koll'lYharululvallctcritjLik CS 6j!iz,akara melcg hclyi CgbCIl !llni hagyjuk. A h~sztaba nem kerillhet sem k()vasz., scm elc."zto.:so vagy fiiszcr. Masnap a gylirodes7.kan a I:Cszt.it 12 .c.gyforma ris7.re ll..'i-zljuk, kiesi, i1css2iiik§ \'clrnikcl tll~lklLumk Id bc:16le. amelyeket l.<;irrnJ kikcru tcpsirc 1:l!;.'.lyc2i:ink. A kem,cnccl V.lg}1 a sUtot lOU "C-rn. fc1mc!lcgiujuk, a veknLkct rartalmazo repslr a kemcnccbe helyezzuk CS vdmikc1 anmybamllra siJtjtik. A sutes hefejezese elOll kh 10 pcreecl n h6m!!rseJ..letel 160 °C~ra csokkentjuk, A cip6km kive Z'iJk a suhTh(i1 ~, ri'lgton 3 .. .4 pcrcre forre vizbc Hlcriljflk azokar, "'7.1 k(j'l/;Clticl1vilisza-

66

hcl~~zzuk 6kt.:l it f~)rril siiuibc \l'agy kemcncebe, hogy mcgszamdjanak. A kis{lh ternyercm h(h'os hclycn 'laroljuk. Amennyihen lt1egk"emen~,e-dil:: a hcja. a kenyercr nedve kOl1y(lHu'u1}ab.~ tekcrjuk. Dr. Kneipp egyes eme ztesl zavarok eseteben javasoita cnnek a kcn.ycmck <I fOb'YiI. zl·i~at. Nagy resrtanalmanak kos:zol1hdoen sz6krckcdcs ellen is ha[;l",os.

Cseme -eo daral •. en)'cr 13'cm-C'.~, l1oss,~i..I.:...3, Ik.enyerll

Hozz(in~Mk: 3{)() g blizori61l'fl. 3(}{) If rozs-, l"llg)' Il'ilik(iJeedm'(}J (1'0.1..'1 (!J; hli:;{1 hibrMje). lIapmj:orgQo/tlj. 42 K c?lf:~l6. I ki ... kalldf mb. J kb-lam6i ;)'0, } kiskamil (),ij/r {inizs mgr bm:saWwm. sziik.w:gcJ m.{!llnrisl:gli I·l=. vir a {itojorma kikelIes€rt'.

A 'b(lza- es a rozs- ( agy tririkate-) szemeket gabonadaraloban vagy ,tZ elektroruos turmixgepben finorn darara oro]jrik (:s fa- vagy I-::eramiat:denyhe hclyczzOk. Uo:zza djuk. a rCi:l.CrckeL es a mezet, majd .Q' zckevcrjilk. A kiizepebetl melyedest alakltunk ki, bclemorzsoljuk az cksztdl. amit meazel leontunk, Egykis ida rnulva <I danihoz leg)' keveskc vizct .. sdunk. rnajd cgy keyc:s Iiszttel megkeverjuk a ,.r[lb:' h~sjdjj\l. A:.l. edenyt konyharuhaval letakarjuk cs hagyjuk, hog)" ttl ell: 7.fO megtclJcn. A ml.!gkc,lt elc.<:ztol1oz hozzaadjllk az ulajat .. e:;; megfclel6 mennyis-.!gu lal1g}'os vi:zzc1 rug~lma, Ie ztat 'kcv(:rtinli:. . 'Z edcnyben elrendezzuk a kcsz tcs;Ml1., rncghimjuk liszttel CS meleg hclycn kID. 4S percig kclni hagyjuk, EZl koverdert Oil lc.zhlt l11eg cgysrer <ildo~lgozzul<. ~I kikcrn s~Wl[onmtharn megformazzuk cs meg kb . .30 percig kelni hagyjllk. A sij:r,6fonn,ab"m levd~ h!.zta felflleh~t olajjal bekcnjiik, CS a W90 II -ra fcJfUt()[t kemcncebcn vagy·ulu.'ibcfI kisi.Hjuk. A r.i<l!ra.kienyernek ~aj;it S In jellcgzctcs fze van.

Kj)lip.t~ , fekele l'oz.s,kcnyCIi' (30 em hl)s·szlI 'vcklili. '\'agy egy ahu:.ofllJ; o\I,;Uii . form,.ijiii Ikeh.:yer)

lloZ1ch'tll6k: 3S0 M blizcu;lam (mID' Iritik,Ucdllra). 3'50 g kCI1}"if-mzsliszt. 25 g b{lZUkoI"fJ'a.. 20 g Ifle,~:zl'6; 50 g hrizi km:(i..sz. 1 ki.'t.kmu!l cnko« 2 kiskamll ,,;, 4 kisknwii gtlbwltlpdlc:(r. ,amellyela kellJt}r /eleje.1 sZl"hjllk be. Siit()m,(,Irgol'ill {if sri/afom-Ill mgy tI tepsi kik("'lC i,. '~

A d.mil a lisztei, a korp.lt es i! . er az edeu. ben :m\razoll (1 .. Ztlk:e¥erjilk. K{),~cpchcn mclycdc 1 alakiiunk ki, arnelyhc hetcmorzscljuk az 61c 2.1'1)(;

meghintjilk cukcrral. hoz:zaadjuk a h<izi kova. Z[ t! eg)' kcveske langyos ViZ1£t. valarnint liszUe. a melyt:de ben kc'Vc L4gy ht z'tat keverunk, A2 edenyt konyharuhaval letakarjuk e' egy meleg helyil'iegbell aJddig hagyjuk allnt, amig I'll kovas2: meg nem kelt. Ezt kO'\ll!'I,oen foknlutml,ari es ovatosan hml!Yo VLZ-CC, adank hozza es ~ormalhal6. rugalmasabb teszlat gytlin.mk be~ I W;Ic. A h~ eta nem lehet kemeny, mivel a korpa es a dara kclc~ kozbcn megdUlZ<lid. EZlIU11i1 j011 megds gaszrjuk. elre ldezztik a hliJban, finoman be-

zorjuk liszttel es konyh3J1"lllhia ahUl45 percig kelni lrIagyjuk. zUhin hoss7.iJlkas kcnyerforma,l alakftunk 1161610. Al<oll}fhamha all,act tovabbru 45 pcrcig kelni h<IR,Vjuk. Vegtill at fcluh:t, t izzel hekenjflk cs g3!bon{lpel)'~ hekkel nll~g;;l6rjuk. A uu5t 200 "C-ra ddmelegitjlj[.;;~S a k;cnycr ve'leset megeloz:oen forr6 vizesedenyr helyczilnk bele. A kenyerer 2001 "C-on adrlig sutjlik. amfg a £erns:til1e bsmulni Rem kezd, En k01{c~O'ell a siilfi homer·,

!ctlctct 160 °C-ra cs6kkcntjCik. A stite, lelj~s i(lotartamn 45 ... 50 perc.

A megsula, fouo kenyeret vizzclle$pri.coerijk es knnyharuhil:vaJ Ilct~ka <I <iUni hagyjuk, hog)' teljesen ki:hlimjon. A kenyeret esak a . iit6n k··, c.,Q napori szcleteljuk, A kenyerbcn IC\lo sUf'li TO. roknak j6tek<.1I'1yhl.Ha\<;a van az emeszresre, iID' megd6zhet6 a szektcl<cd6 •. KuJ(j!1.os,en izl(:les kUli:\inbozd 2;Ci I dsegsa Ii ta k ka I.

Apf'6 peksii.tcmenyek

A kJ~ zikus kemcncek a kCllycJ iih5sc[ k()vct()en mcg,clcg forr6ak: ahhoz. 11 gy meg valamir me:gsu sunk bennnk, Regebben ezek els(j~orban killik, ki cipok, buclk, valamint edes peks,i.ilcmenyek votrak .. A modem kemencek hasznalata saran ezeket szinten l1I1egsi.ithc~.ji1k a kel1yer. pizza cltt 2i'uS:s.el kovet6el1..agy akar kijI i)n., neklk is befathc~j[lt a kemencet.

Klas,s,:i!:ikvs cseh kiOik (nlereU61 rilggoe.n 2()" . .40 db)

Houal'{1I6k: 1 kglil.!omli';1.l, kb:JJ2, L tej, ,60 g sll.tomtlrgariJ,I. 30 s (,;ukm: so g &eszI5. 1 lei 'kmuill!c(!t "{OID' irmmM. lllz. 1 kisk.(fllli/ s6. lojrisfefl rye (l kifNk tel'f!jl!m:k kell'fisere. 2{J g 1m k; 10 g k611uJitymag is durva [eagen.a. a k~fli tefejCnel<. megszQI'(Isam, jinomli:w ,11 g)!/(r6c1clzkdro, now!n 'l z;fil'odek (I tepsi megke'lleshe.

,A2, eleszrdr cgy bogreben cukorral, kiskan~Unyi Hszrtel, vala l1I1.illl 'I ,c:gy kis blngos tejijel osszekeverj{lk CS ~clni hagyjuk.. A lisztct a. gyU:1"6deszk.<1na.tszihlljuk es megsdZztlk. A lisztbea egy kis mclyed~s.( a~akf[.unk ki, arnelybe

- -

lassen adagoljuk a megkeltelcsztdt, a tcjet, a mcgo,lvaszl<'JU 7..s.lrt. 1;Iahul1ilil

a ki!lk~lltHnyi. bJgHou ceetet. Ez[ kOvcl.0en ~lnesszuk ~gy edenybe, es addig dagaJs:;;:tju.k, amig a £elszincn hoJyagok ncmkeletkeznek, A t!e!)zt;i~ elrendezzuk az edenyben elrelldez;ziik: is egy huvosebb hclyiscgben ~clnlliagy. juk, A :keles ideje alatt a le:szuH fakanallal n~h<ilnyszor rnegllmzg,a~juik . . Anri~or ill tcr:fogalt81 megk:etsrelfe~odik. gylirddeszk<'ink:inyujtjuk" cslkokra v{lgjuk. a Gsfkokat pcdi.g Mmmszogre. A haromszogek mereter <it tivanl kifli merere hatarozza meg, A l1.irom s,zogekb61 ;alZ: ulilibbiak szcrint form<lJZZlik .neg a kifliket: amfg jO'JtJ k~zzei a s..:elesebb veg<!'(ol csavariuk a kiflit. bal ki;z-zcl.folyama.losan huzzuk a ~eszla csucsket azert,hogy a teszfa a Ic:hcICl leghosszabb ~egyerl es igy mincl.lobbszor megcs8vrrrhassuk. A esucsoknck a LlIa.'!limlS vcgt!n f~h1l, kell rnaradnia, Az egesz nulvclct cgy kis gyakoriator igcny-cl. A kifHkel a klkent tepsire takjuk. ahel patk~6 alaku.r.a formmuk azokar. A repsit kOfil"hi'lrll~ul!val IClakarjuk esa kiilikct kb 1.5 percig kelni hagyju.k. Ezt ktl~~6en a k~fil[k tetejet tojt~sfehel'je\1elnlleg. kenjuk es megszorjuk durva szemcses .. S6V~11 osszekevert mak__k_fl!1 \~aID' ko· menymaggal, A kcmcncel 200 "C-ra el.6m~Jegrtjiik" Ibchelyezztfukauepsit. es a .kifliket addig si.1tjlik .. amf~ fdszini.ilk r6zsaszJmi lese, Ekkor :170 "C-on meg lassan Lov<ibb silljiik. A megsUlt klfliket m.eghintj'C]k hidcg vfuel esa gyur6desz:UIiI vagy!:l!7, iirnyelkbarn hagyjuk kUnilni.

H~lgymas ~!iii«lillel~: (10 db)

HOJlam16k: 40() g rrt.lje,s ki6rM;!il1 h!'t;mliszl~ ISO g teljes kiorle:s.fi rosslisu. 1 kiskmui/ s6 •. t!g}" keshegyllJ~i 6rolt{)o'fs, 42g 6J.rs.ztlJ. J khikamil cukm; }1(,-praJorgooiaj a kisL~lesiua, 50 g U-a/(JI!n(t, :2 naKY viNos,lwgyma (250' g), kh. 350 ml. ,o(z, l.flies .ki6t16fi rozsliszt'(l mf'g./rintf2;\n!, n'ol-eftyi zsir-adik a tepsi kikenesere. A:z. edenybc!;l ~&.'tzekevetjuk a ketfele lisztet III borssal, A kevcn~k: k@zcpcll nlllycdesl al~lijUJnk ki es abban szermerzsoljuk az e:i!eszr6r, ame~yet cukorral meg.hil1ll:(lnk .. majd ~gy kis ida mulva e.g)' keves lis:zten es vizet adunk huzza .. L~g}' tel'!zhl~ l.Jeverilnk bel.ole, amdyel kOllyharuha alau meleg he[yen 15 percig kdni ll<lgyul1k. Ezalatt olajb~n kisutji1k a,zapro kockara vagem s:zalolUl1I'it es (liZ aprera vagou hagym"U, ma.jd az ege:;,:zcl hiilfli hagyjuk.

69

AnUkOf ,HZ cJeszlo megkch, 6r adunk huzza c a maradek llul,gym; vizzcJ Iddolgnzzuk H lCSZ[,at. ,anfJit jdll rnegdagasztuuk. Kb. 20 percig kdni hagyjuk, majd czt kovetden at olajjul egyiiu beledelgoazuk iii. lehl1l'1. kis(HoU hagym.lt es zalonnaa. Ezuian 20 cgyforrna f' zre 0 ·7.tju~., z,ekbdl ho ~z-

7.Uk.a5 kis ,cipokat formiHunk. V'dg)~ ha iddnk engedi, akkor haromcopfos z. omlclt fonunk b "16Itik. Vahlmennyi ki cipol: vag fonnn zsfml Its! :il.lp(). san mcgforgatjlLlk az d6ke~zitetltelj,e ki6rJesu rozsli szibcn. A cipokat (~nnoH z:scnnlckcl) nirakjuk a kikcru tepsire c konyhm~uhava letakarv rneg tiz percig kelnl hagyjuk. A kcmcncet kh h80 Ole_rot domclcgitjUk ,es bclchely zziik tli tepsit, Amim <I ,dp6k (fonuu zsomlek) aranybarnara sultek, egy ki,c. il klnyithatjllk a kernence aj'tajat, cs a d'~lk( t (fonotr zs(imlCken lleTlmimgyln~tjlllk. Aminr a kemencebeil kivcuuk a tcszlat. hicleg vi2;zel mcgfrot: 'koljiik, es hillni hagyjuk 3,Z; kat,

R.Olldi.szJbol kesziiU buei I Dlcnttol :Uig 'oen 20 ••. 40' db)

lIouekal6k: J()O gJi1tt burgoll.,,;a, SOl) g kel!)'er-mzJlisl/, 100 g simCl. reljcs zs,-,':' mrrolmrl !i:uJjaiis;.l, kb. 318 Lids zsimll'{,nbml lej I"tgr ~'i:, I kiskamil so, J kiskllll(il.cukm~ 50 g ile ZIO. komenymt<s c.'i so a bud meg zonisaho ... /i,wmlis21 (l g,.drotie.'fzka meghimrfsr!n:, zsir a t 'psi kikem:'erc,

Az clcs7.t6h61 es Cg)1 keves langyos tejbdl vagy vrzb6J. tov,ibba egy keyes li ztbdl e cIIJkorb611 hogr ben higy kO\la'll kewrunk. amelye; hagyunk megkelni. A l<'ill1a rozs- CS sz6jalisztel. valarninr s6t ICSZUlik,~' ezeket j61 os.",zekc\lcrjOk. Exl kfntctocn hczzaadjuk a. szetnyo'linol! burgonyar, Kiorujuk <~z 'Ie, zt-b61 kl! zitett ko aszt c' a megmaradt tejjel vagy vizzel sliru· \ e gyti rjuk a t~szHi[, amcljet meleg helly~n kb. 'g)' ,(min i.1t kclni hagyunk, Kelt's knzbun a It!SZlar fakamlllal nchiinyszur mcgmozgntjuk. A megkch lcszl.ibdl a tisztrcl meghinteti gytiri>dcszkan hoslukas bucikat alakitunk ki majd czckc~ a kikent tep -ire ht:lyeuiik c kb. 20 percig k nyharuha alan kelni ItlaID'juk. A mcgkclt budke''! hosszarni lran>'ban ele kess.el megvagjuk, bckenjiik vizzcl, meg zorjnk komelll}lmaggal oval. majd kozt:I '. en melcg kemenccben arnnybarnaru sCitjtik,

70

MilOdul3is n.ldl1C."kiik f20 dlb)

Hozzilml6k: 200 g leljfJS kiv~;h?:~ti vttlaU::izl. 200 g fin om bti:zalhlu, I kiskonol s6. 1/2 ki;fkmuil6,iJlr idcskumCiL)) 1/2 ktskall(U 6:1'011 auizs. 42 g eie5'Z'f(5. J Idsk{:wtU leml'esZ€:tes cl~km: 150 ml: kis zsfnurr.almlllej, 150 g ~uimQz{m 1',I'.wulllla, 20 g nuik. l'I(}VI.'!I1),i Z;!!'ll:atl(!k a siilc1lepsi kikC!f!tisilr/.

,A ketmle llsztc: u~lhan osszekcverjiik. hozza~~djuk a mszc~c:kct. lsmer megkeVCtjili:: es "1 keverek ko~epel1l egy rnelyedest alaklrunk ki. A r:nelyedes ben 'ii$smrn}orz's(}~jlJk az ~h;:sztol, ll'J,cghin.LjGI< eukcrrul. ,l'1Il1Jjd a tej es a liszt cgy rcszcbOl h'igy Ecsztat gY(lwuk. amelyet l:onyllall'uhaalatl: mclcg heIyen kelni hagyurnk. Hozz3.l'ldjuk a 86[, foIYi:lIl.Url,l)san adagoljuk .1, meradek tejet e~ n'H::ggyurj:u~ a sima .. ru,g,almas 'Ics.zlal, ,<'ImelycI 20 pcrcig kelni hagyllnk. Ez id6 alart elOkeSi.ltj1.ik <I mandulat. A, hamoznu mandu hit dllrva." "CD. reszeljuk, egy res.zi~k;et fekrete:)sziik. A mara.dt':kOl makkal (}s,<i,l(l;!,ke\'erjGIi: cs serpenydben illatnsra p:ork61jfik. A ~ehiHt m<lnduh·lk~lt hedolgu7;.l.lIk [;1 [e5Zhib~. rnajd all kh 2:0 reszre osztjuk, A gytlr{}d~:<;zk.i1 !ncgnimj{Jk. .1 fe:lretcn milndlll,iHC:Szcickk.cl Cis <11, [Csz:nlilidagokb61 a reszclt man(111lfin kiesl hengereke: •. ruda.cskil.kal sodrunk. Ez~ket a kikent tcpsirc helye7.ziJk is ko!1yhtlfuh~l .. a lctakarva kb. 15 pen:ig kelni hagyjuk, A kemencct 200 '"'Cra mclc~iijjjk. belehelyezzuk ,1 tepsin mcgkelr rudacskakar. cs kb. 20 perccn keresztiil aranybam"lm sUljii'k .. A mcgsUlt rudacska.kal a tcpsin h~dcg vizzel meghintjiik es. a ~zil~ra ~eve htllni h'1GYjuk.

Nlaf;gAil,rita (cgy nagy margarita re~tpitj,e)

Hozzlil'(~/61c 150 g li,W1UIi!'.Zi. J 20 g leljes kitMffS([ Dllzali,nr. 50 g Jzdl'it(Ju bli'Z(u::r;ir-a, 50g teJies z .... {l'{nrt{lintl;,sim{1 s'Z(jjt:lii;'!Jzt. ml{Jmlul"g6v/aj (J go~wjk. kenischel, JO g, e!eszt6i H2' kis.ktmlillv, JJ2 C-!'i'am~,w:5 pez ... sgotabJeua. kb. il8 Lvi:. IUll'm/Olgoolflj (I n!szek kr.lles!!r&, J UJjf15sargaja (! kr!llesll'r!'l, 2() g kr2k lI'uik. 2() gfidrer ;\:zezamwag. 20 g tem'lt!Jz:ctes s:":ul,ll,rNmgrJJ 20 g hwmag a megslr),tii.rJwz, [iJiomli:szt (I gJrurddeszk(1 megjlinl,jsil'e, margt/rill a slife/ormt! kikew!sen: ..

Az elesztt;l II vfZlileIUl)'i~tg fcleve! cJkcvc!'jiik, hozzaeduuk 50 g,linomlisZlel Cs m,cgkcvcrjiJk a tes2t{II .• iilmelyer meleghelyen kdni h;.}mr~m:k. A C-vit~minoil pezsgdt~bl:ert~it felnfdjllkegy k:islulmHn)ii vizbcn. A U\lb~l bclcsz[,[<Hjtlk. a hl,lzt'l.· &s a s26ja~ isztct, hCllzzaadjuk a buzacslral & a sot, ll1ajd az egeszet megkeverjiik. A kcvcrC.kbcn m6lycc!cst <'Ilakitul1k ki .. amelybc bclcol'ltjOk a rncgkel!

71

A pizZ8I- dis kenyer iito' l:>emenc kJllln ke z-rtbeto e:t~lek r 'ceptjei

----~

,~I~s~to[. ,0lZ uldou C-Vi[3[nino.'! pe7cSg6mblem\t ~!o. ;:0. ollajal. A:z egeszhez las'an liozzaontjuk a vb:et e lagy. de homogen tcsztav<i! g;'lirjuk O,SZt:'. A" tesztat elektr uno., dagasLlt),val addiS daga!izljuk. 31l1ig MJyago~ le z. Ezt k(l\"er6e1l clremlezzuk a laJh~m, kon haruhaval letakarjuk C. 30 percig kelni hOi1grjuk. A keles idcje starr a feSZI - t fakaminill nclliUlY z r megmozgatjuk. mcgkeft ~esz.;ib6] ki!ikamil,~<I.1 apr6 darabokar szagganu':Ik. M1,.dyekb6:1 pill,bTinnghtbdi::l nag,. atgu gol},(lkat fonn~Ul!nk. Milldegyik g:oly6t bekenjiuk ohljja~. hogy a . iites sunin ne rag.adjanak ('i",,,zc. rnajd ezt kiiwtocl1 '~gy Illllg)~ kerck kuJaow- .... lgy tcrtaformaba helyezzlik, azokar, konyharuba alatr 1'- pel."cig kel n~ hagyjuk. Amikor a gombok (,6rfogahl megkel.szel'cz,oLlik. vizbell fc!vcrlt tOj.,1 s{ij'gilja\'a~ b~kenjOk. es fclvahV'd ki:nonbO,z6 szimi magokkul hintjOk be azokat, A m3rgariuh L 70 QC-ra felfGt&u kemcnrebefl a,'ranybamar,a .'!iit~jii.k.

g)r masik VCllri<i,ciu: ugyanebl;)()1 a re ztilb,'!1 ki!>l. hengerekct iii formiizha[unk, amelyeket .~elk::1WIn- t .j~t riqpljavaJ bckcnulnk ( makhL kOl'llenYIU..tggal. vagy sdval bCSZUHlIlk.A rtu.1.tc5k:,ikal v,edm,Zlaln~1 swlgci:Jllmljllk fel,

Azok, akik Gorogorsz.ugban n araEta:k, HIldjak, hllg)' errdelc c1~g olcsen meg lchct uszni .. .z ebedct egy .. gyros pil.av,al'·, V(l16szinLUeg mindcnki hid· ja, hogy miaz a gyro.: pccii:lli;'an slitoU hU:!id~lrabokb6L ahahit! In cueshusb61 ke ,zm (meg akkor l _ ha gyakran borjtil:nhkeru flrLIljitk). de h5tczik csirke es mds f<1:j~<li !,')'ros i . A ,.gyms piraval" gyros-szal toltou pitar jelent, amclyct ketehuppal \~agy mustarral, e cdeg valarallyen spe,ciaL zdsszal.6 . . lolclsfggcl Ires tenek,

Pima- ~~mz - abQmdepenJ' -lk'e,I~U kcn~~r 0(4, 'l;C me lyre)

l1ozzal'illok: 4()O g teljes ki6rMsrl hltZali5z( (ilietl'e (1' /eljes kiOl'iesIoj NS:J.I t!s II Jiuom buzullszt, zab-, kl~kmu',(.1- t'agr ro- ii:!iZI I : 1 ,cm;lIy,i ke~·ereke). kb. J 50 utl: !'iz. 2 kisk(mril so.

A iisztct cg}' [alb" te znk, hoz.zu!Jdjuk a sot CS 3. viz adag,olillaiv~l kidolgo~l.uk a lesZ[{l1. A vizer lassen <Jlidjuk hozz.l. mivel alc5zhin,idt kemcnyuek. llID-'<lnakkl)Jr aJ sodr6favaJ vct"nnl' rcszt<i- a nyitjt.hatOmlk kell lennie, A h~~z-' 'I~t '" gyCll'6(h~szlk:;m a t3n.~1 leboriitva kb. 30 percig pihcnni l1agyjuk. rnajd ell k6vefoen - a serpenyd vag}" a tiizhelylap mcrclctol fUgg.:3el11 - lI1ehany darabra osztjuk, az cg"vcsn!l.'izekhol gOly6kat formaJ~Jnk '. azo'k~l. a sodror:hrl'.!iI kh 2 mm vastag .Iepc.nn)'e liIy~ijrjL1l;,. A lepenyekct k5zve!:lel1in az elektromos ruzhdy f6z6lapjiill. vagy cgy zaraz. nell 'z crpenymcll1 meg-

f\ pi\!za- ~~, kenyersmo: kemcn(~kbcll1i kcszlthetiJ etcl,c'k reccp~e'i

------------------

sutjli1k. Akemenceben a pihil tepsia sLitj(i k, u,gyanllgy. mintha pizzat l.;;eszi'~ Lenellk. SU~C'S kozben a Iepcnycket lThozgatjuk d.s I1cMnyszm' megfol'ditjuk azokat, E.g)" piuit kb, 10 perecn kereszrfll siHurnk, A j61 kid{!llgo.zott[eSlta~ bol kes.zlilt pit<lik ~ut.Cs kozbcnfelftlv6dnnk es koZ!epukcm .zseb" alakul kl.

Ga,lj)O"nalJJlelyhekbiE k€ loll[ I,epeny~k

flvzztiWJl6k: loa g v,!lza· ItJg)1 zabpeludy, illen'e e2ek k.m:ereke. llMs szerinli filszcrck (,Ji. 1',uljDrtiwl(J, k(jme',Iymarg~ korilw.der. petrez;\:elyem :dHelje, ZUZQtt fokJ,ltlffJInUI, reszel: 1,'Qgyapl'6ro lIdgou Ir{)l'it'thagynwj, viz • .\'d'l,~ir l'Ug)' IIci!'e'Iyi olaj (I siitesll€Z.

A1apjaban veve ketf61ekeppen. h~deg teszl~b61 vag)' fono vizes l:eszliib61 kesz itllctj tlk el a. gab 0 nape h ely-lepel'lyekel:. V<'I16ja ba n ez csa k ~~* unk, j;o bban mondva a :rem:i.elkezesilnkire allo iddn mulik. A kuH:'lrllb6zQ mtldl)l1 elk6szliJl lepenyerk lze egy kisse elten5.

A hid.eg tJtSlll:alilcU I:!ies,zult lepenyek.

Ar(1l,ki'iban h!'Vo gaoonapelyhel let'inlji1~ hideg 'I,'izz.el ugy. hogy az j,6] megszJvja IlU~g.lt vizzel, 24 6niin k~JJlesztijl ~ hii'ttibelll duzzadni bill.gyjlllk. A gabonapchely ugyanakkor nern "uszha'" vizbelli. Ed kC"vel.Oen sot es i'zesltti adaI6kokat aoh.ll1lk ~ ncdivcs keverekhe"l (az izesJU:6 adalekok fajhljlallak ~'i azok mcrmy.iscgeoc.k. I'lW,gv~\I.1~sztasa Iligyen~ rzl·~s ~Iapjan ~()II'Hi:nik). Az de,gy'cl j61 megkeverjiik es a sespenydben ·vagy a ICP(!flysiUobc:1l ro,gtOn lcpenyekcl sliD· Lijnk beloh~. A I CpCfi)lCke:l. mi'ndk,e[ oldalcN,' l:Dzsaszi"mlre sUfjiik. Amennyibe!1 sp6ro]ni szerernenk a 7,slrntl e!; ugyelLimlk az egesz.segurnkre., aktor a Msztaool <J. sOtoben vag)! a k,entlcnoebel1,H csupan j61 klkerutepsin ~gy nagy \'Iagy [ebb kics] lepenyt "tithe Uink .. StIte!; kozben ~ Icpenyek-ctcgyszeralfordiljuk.

A me~eg tesztillJl()I kesztilli lepemyek

A gahoTUl:pel)'het kh 3)8 L meleg, 50S \llvel va,gy zoldsegjevessel .leorHjuk. Az dcgym .ruegke'l.'Crjllk C:S OLpt:li'Cllyl pihenteresr kaVClOell clkczdhcLjwk <li sQnesL A tepeny tesztil.ja nem lehet sem tul kemeny, sem t~fll hlgy. 1~lason- 16keppen r~~sith~tjlijk. mim a hideg res7.:tab61 ~~1i;zj.ill lepe1\yeket. Ugy3nugy siitjuk, mint ;]I hideg !eszt<1b!~] keszLilt lepenye!..eL

~.)irogteszta

/Jozz,(lI'Glrik: 500 g lisst: 1 dL u!Jldl, I ki.'iktmolmj l¥lgl' margarifl. 2 luFt.", ,ei J..1skmltilnyi so,, c.fipem),i (ukm;

A hOGl~val6kall. alaposan 0, zcgyurjuk c a tcsztat fel 6ran kc:rcszl.iil huVllS helyen pihcnni hagyjllk.

IZV rnasik !y',I;JUOzat:

~~

HOIzlh"a'/6k .. 500 g H ·ZI. ldL lejfal. J kiskmu1i '·aj. } kisktmdl cflkm~ .2IOjlis.

j.et Idskmu1i J6, 15 g 6leszt6.

Az ele :,::,r6t cgy Ids ILz[ct tartalmazo kcvC. kc sl)!i. rneleg Yizbcn m gfunarjuk, majd it hozzava.l6kkal. kidolgezzuk c' .. a u~sztill egy oran al keln: hagyjuk, E.gy 6r"1 ellt,cJtevel kinyujljuk. cl~e· zftjliik a folleh~kcl tanalrnazo pirogoJ;:al, rnajd meg egy ncgycd ,Sri-in at kelni hagyjuk azokat,

CsiirkdUiss:d ~.wltou pi~og

[-foudr'(d6k: I c.~Qmag Icvdcs 1'.{Zlll 1'(1[0' 500 g sos kelt ('£lltl VUK,'I' .50S "''(ljllS f{'SlUJ. I (oj'll!t, .lulll-d,lY ki:ik.(mtU lej.

17{i/teMk: 30() g csirkeMl$, J 'I'~~I l'iiro.silagyma.-6. bors; 2 U RtWci/ i.ejjOl. 2' kemetlS loja.I·" 2 kiskm'l'di ~"'Zl?()ll'pel_rez.~e~rem l'agj~ Ilg)" kINe kt> kupm; I kiskrmtif 1"11):

A tepsihen megolva. ztjuk a V<ljal. iivegesre paroljuk az aprdra \lagon hag)l. mac. hozza<lid~llik a daralt v~gy aprora \lagon ldif~chU t (tott e:. nyers hust, valamim a maradekobI is IDdlehel hasznidlni. m.clve felv~gollukat i~ hnzza lcher adni), z t:ge.sz.et meg O*jilk. s~jl. borsot, petrezselymet adunk h07;za. A lCpU it leves zGk CI h'iz:n3! es hozziiadjuk az apfl\6ra~rHgou keI'lH~:nj' tojasokat. Amcnnyjbel1l a tolldCk. :z~lraz: lienne, '[ jffiH agyegy kiskaruilnyi hils'leves'l a dunk hozzu. A teszta,t Inaja a. kllnilt roltelckkeJ tullji~k fuego A lCs7.tat kb, fel em va. tug~agunl Dyiijrjuk. cs nsgyobb pohoirral k{lrOket vag}' n,e~ete~e[

agunk ki heldle, izekrc a tesziadilrahokra ogy kiskanalnyi tbltdekJef heljczi.ifllkJ (}l').')zehajljuk, majd il L ;S:ztel szclcit (). s2:cnyomjuk. hogy a :kis l::\skak utes kozben ne nyiljanak szet. A plrogoi ugy is t:lkeszfrl:1:etjuk. hog)' a tc::szuat keUcosztjuk. mirrudlkcUl'h kinyujljuk. nmjd az egylkre cg}lCnlele en fclvisszuk < 1()ltelekct Ezt a mii"lik Ile.'izt'llapp,a'il tak.urjluk es egy pobanral k(lr{)ket vagulilk ki bcb5te:. A szerneket fdVC!it lnj,b;sal kenjuk 'be. k e.lki:szi:Ht ~·eker·cseke·~ feh'Crii. !Qj.i al C, lejjt:1 bekenjtlk, nlajd a kikent tcpsib he;:lyc.ZZUlk, rnajd a fe]fi._itoU kemenecben kb, 1.0 ... 15 perecn keresznll aranybarnsra sllfjGk.

74

Em po nad,a:

I t,oulemy Illkobolho:lles sormill'/. nJil f;datok)

tJ,ozZli1Ui,Ok, A le.szuilwz: sao g list{, il2 ki.!i'km~(U SiifiJpor, '2 tOjtl!'i. eg)" kel'eske lej" '6, 20U g feld'il'tlbo/l lU6mmgarilt, A Jwzztiral6kbol "t?~zt,iI gyilnmk, time/yet egy Q'I7Jm bel(!Sziillk a IltiI6bt·.

'f6/tc:iik: 25() 9 dartUl VlIID" szah:leil'/6u h{t:t, 2fi!j ,loroslwgyma" 2 genm/ F)khagJ!J1uJ; J :wdelt':ft zi)J'tlpapriku, 2 kiskamU alaj; 2 loft kr:meny (ojas. 8 alaji)ogyo' ("em frIll/leI/til sziikseges), 50 g nuusolo (izles szemu] paprik(l. bcu». major-filma, ~'tulmtljortimlll. fzM'zerltlf cfliJipapJika L'll8," aye/me bors, to- 1)(1 co mgr ('iriAt ( {po' paprika; !1Z empllnada'lfak nliiZ(!.'m'ck" f.lelliewlie.

A. h~ z,hlr kjllyujtjuk. IO em atmenljG kor alaku darabokat v~gll[nk ki bcldle, a sz61eit wjasfchcrj6vc! me,gke.njuk. beletesszuk a 'tmteh~ket, msjd reltJehajtjuk (a tolteleker a lilli, jellege szermt eJoHe megparuljuk. hozzdadjuk a megpirlrou hagyn'uil., foktii.lID'm~iL paprik<1t e az egvcb hozz<ivaJ()k,at). Olajban kisuLjuk vagy a s~jt6berl megsiHjOk,

1\\1 et (to. lOU kenyer)

/-lolz(il'tli6k: 250 It [ott csirkdllis. 500 g/ell'(!1' kenyer b·eklli). ()It~i, C'~' c i, ze mogroro es cgy c!J..es.'U' l'Iuwdltla. s6. bors. 4 ki.'1kcil!til :told/fluer {IJelrezse/yem, Hf.eIIt'O, tlil'bolytl. borsfti. kapm; ufrkoJ!)~ iz.wJp), eg'J' fil ,citrom leve. 4 k.islcmuU Juisl(Jl.'c'. 'em' ,c~6z{! P 'I 'St!U}'Cie.

h(Js,t "prO. darabokra vagJuk ~s olajon hirtclen kisiitjtik, Ho zab,)]n Ielvagjuk a meleg - lehetoleg fri Sen sUtiltt -fehcl" kenyeret. fGzedjiik bd6· le a belet CS mandulaval, a 7i,:i11dfuzcrok fel,evct l:n1ssal. eirromldvel. valamint a huslevesscl. borssal res a en'al osszekeverjuk, Mcg[()lljuk a kibelezett keny ret, majd os.'Iwfordi'[juk <1 :Ic,et fclet, h~:c)lujOk p cscnyelevel el) meghintjiik az aprora vagutt z6~dfii zcr kkcl, A kenycrct Eogya,ztas eloU ~~elel"eljt~k, IHlJijd Iejes ~i3bl.taval. utla[jluk.

75

Haluk

Mmvcl a halak 5tilesehez nern szukseges I~,agy h6merseklet. ezert a kenyeEs016s befejezeser kovct(ien akerneneebcn k,eszitheUink, halerdt. A halakat a kemenceben parolhatjul:{ ,j s, 'Val6zinuleg mindenkinek van sajiLt halreecptje, Ennek dlenere szerernenk bemutatn! nle'h6nyerdck!e, reeeptet.

Zfi md flu .2iereklk:el fzesfic:U plli_liolt: Iii iii m

flozz,ti"'"Q16k: 4 :szelet halfile. ket ,'Z.rellge ~'jjm,<;hQgym'{l. l' cicrom. JOG' g vaj. /12 polulr fdtbbm: pr:lrcz.selyem, rarkollY. 4 zs,U'~Clle,',a (ifl(f{w! proWII'l!(](:!.j !iisze'.rkel:e· fek). 6, ,uors.,

A halszclcteket citn;nnEe~J rucgiocsoljuk. Ezalau a fe~su:Eetelll hagyrnat e vajnl a tep ruben megparoljlLi'k. ho:ua3!djuk a halat meg ozzuk es megborsoazuk, Ho~aadjuk <liZ aprora vagou z61dflislereket relet, a _sj egy r~ ~t raapritjuk a halszeletekre, ;born'llleomjuk es 40 .. .45 percig sutjuk, E:zt kovetloen hozz~.adjllJk a meg,naradt zfildfus;z·ere[{et es i.zle's sz·erim citromIevcl izesitjilk, kt. etelt petrezselymes f6tt burgonyaval is fr~s. z()~dsei's:lh!Jhlva] Ulialljuk.

A korerkcz-o reeeprekben a t6k.chalat tengcri csuk~iva] vag}' ponttyal i helyetteslthe EjUk..

l.ricztii tOkeh9J1

HO.lzdra16k: 1 kg lUll. 2 kiskallahlyi a/aj, 1 kiskamlln)'i IwpriboCyo;. 6 ollllabogyo, I d boc ] kiskan(il ciI'Tomle,&. bars.

A 't6kebal. (tokehaUile) mindk,et o,ldalM hirtclen k'siHjuk. megs6u:uk. megborsozzuk, houaadjl.llk ~ fcl zeletelt kapribo8yublL es olfvanog},6kat, boreal Ie.!; cinomh~veilielocsoljuk ,e busz pel'cig piiroljuk. A halakat kUlon~ bozd drcsszingekkel is t"Ha]luujuk. A r6kehalhoz lis a kapribogy6ltn.z joghurtos dres !;:zin.g iUik.

76

Kaprihl1'gy(l., vaj. ,tokeh:d

Hozz(il:cll6k: 800 g haljil€. so. bars. ola}, J(J() g nlj; J kiskmuif citromUf, 1/4 ki - kmuil' reszet: cirromlre;: 1 kiskamil petrezseiyem. 1 kiskaru'ii kOfJlibogyo.

200 !-nyi halszeletet megsozunk es megborsoeunk, l,e6ntjuk citromlevel es olajon meg,s{UjUk. E!.:8zbefl a citro:rnlevcl. ci roo m IliSjja I, sbval, petrezset)'elllluel C a felda,rabol~ kaprihogy6,kkaJ elk,e:vei'jtik a vajat, majd lehihjuk. A kislHl tokcbal zeletckre z6ltUusz.crrcl izc!lltcU vajglomboc kckct tcszunk,

LiS;d:ben D1lcgfor-gatott fokbllgymi~.s, ponty

Jwzz(h,al6k.: 8 fJ01IlJ\vzelel, jiflOmliszl. 4 kiskmu'il' ola], kOr!'l!!lrymag. lsd/ya, 2 nt1m/ l'i:JriiIJillgymtl, 4 gerezd ./okhagymtl, ,}r60 gQ/J'IlSl(Of/ vaj: J kg I:mrg(mya, fJ€trIrlse· Iyem, citf:om.

A POl1ty!')zele'let 1l1CgOO,Z2Uk, liszlben megforgatjuk es mindke; o~daUin olajban pirosra siitjOk. EZl kav;eh')cn k,omenymaggal megszorjuk 'e szaritott zsalyaval enyhen megfilszerczzilk; Az aprnra \~g(l[l v()Toshagynuit is a fokhagymagerezdekel uvegesrc p.boljulc HOzz.tadjuk a fele vajat. A nagy repsiben a ponty ko.r,c: helyczzuk a megtisztitott myers bUlI'gonyat, amelyet meg6zlul'llk.c. komenymaggal megszorunk, lEg)' keve lzet ontuok 311,8 es paro.ljuk. HozzAorUjuk a megmaradt vajl~u es Oil! kemenceben fedo 'flI~lkm la . an befejcZZllk a SlIlC t. Pctrezselyemmel mcgszorva, citromkarika.val e~ uhorka- vagy paradiCSJolusahitaval nUaljnk.

Ponty halcl)sz m6dra

Hozzdl'td6k: ',pomyszcJ'eli 8guezd fokl!ag)1ma. so. jirlOmlis4t. 4 kikamfl alaj .. oro/,( k(jmb/J~ .0 g 'iiQj. pell'Czselyem.

A pomyot bekenjuk a soban szemyornott fokl1l3gynnival C~ 11U\lQs helycn allni hagyjuk. Lisztben tnegforgatjuk e mindker oldalat olajban piros~a siitjiik. Mcg:swrjuk krllmcnymnggal. hozziladjuk !I. v~jat es n kemeneeben lassan hefej,C7.z:i.ik a surest, A SU,('Cs alan egl' kis mel, ontilnk ~II' es peCilenyel~vcl lccsoljuk, T~lal<li$'kor megszol'juk petrezselyemmel. F6u burgonyaval es . aiM~.\I'ail, vag:- 16u babbal es sO!> peks(Hemcllnyel talalju[i>,.

Kaliladai punt)"

Hoi!tnl~(JMk: 8 !lO'ntysZdfJI, fillomli::''lt. iil"oh plI'lJfika •.. n)_ 6 kiskmuU o/(Jj\ p(t·tre: elyem, citrom; 2 gerezd /okhagyma.

A pontyot feJszcleteljllk es rnegforgatjuk pirospaprikas liS!ztbclfl. A kcmenceben IInindkct oklaliiJ olajoo fil1l man megpirttjuk ~ .. ezl kove[(lcn hagyjuk la san megsulni. A pecsenyel6be rehctunk aprora vagoU fokhagymal is .. A . ut6s 501'.1,\[1 csak akknr olltUnk "'e'IJe~ vizet a ponty ,:lI.I~, arnik< rap & ~ enyeh.t olaj t('i]sag san be Lim 6dik, A slife ~ kovetden a halat petrca clycnnne! rnegszerjuk cs karikara vagon fokhHgym.av~d !iHtJJljllk,

Csh'ke

Arnikor az ember mar vc·gkCpp nem tudja, hogy miL~V(1 ~egycn, mindig !(c.zn61 Win a Mrmikor bevethetd csirkc, Manapsag a.l:nclyhulok kor,aban a c irke lc:ntalckke'llt gyakorJatilag, rnindig rcadclkezesre aU. Tervczzuk mea elon::. lu[)gya kenyersutes uHil1 l1lu~g fmro sUIObel1l n)i~yel1 Itlodr.H1 k,e!iZitjOk el a csirl<'et vend6gei nknck.

K,,·et~l neni parasztoc esirMjc

Hnzzrka,l&k i',ikim,'i szosz: J dl: ketchup. 2' kiskfwtH olaj, I fej l·crUsJwgyma.

,·4 gert!zd foklrl(gyma, I kt. kanal {liktin .... · ,mt.\/(i1; 111 ki:\'kiwal (lroJr csemeCr! i~ cs{p6s Pllplik(l, 1/4 kiskml{'i/ ,f1roh bots, J kisk(mai so, dllVml,~. ! PQh(w bam.l/ ·61'; I r:sirke

A pikans SlO~7.. elkeszftcsehe« az O'SiS,ZCS alapanyagoc osszC:kcvcrjiik; e nagy lim.gon kiforraljuk. A mcgtiszrltott cslrker tepsihe heJ)CZZi1k. egy ki vizet ontunk ala es bchelyezzuka meg ferro si.H6be. A siHcs alau a. csirket a plkans sZ(lsszal onW,zgclji1k. Az ar.ml}'barmira :-Olt c irk~[ kcny'~nre.l. pitaval vag)' p·ksii.temcnnycl n\]aljuk. . e fcledkczzunk meg a zold tgsulithir()1 seml

A . k ..., • h . k I k 'b . I' " III

csirxc sureset Il1I1eggyr • .u .• UJU·, 13 a xern "flee en nunurg e ore e~-

keszltett, feldar<~bnlr cslrkeszelctcket sutunk.

78

l'ubaseo c lrke

fio:zzlinJidk: J kiJ:z,c!JfJJ,; m';n:lu csirke. •. 050. lirot, bors. ,Ci~8 gel'ezd foklmgyma, l dl: alaj. IIUlgf lej l'oroshagynla.

A c~irk:et neg)" e asjllk (0 hatcsontot c[tjvQlitjuk). 6""alusan kiklopfoljuk, rnegsozzuk, megborsezznk C$ bekenjflk ill. osszerart fokh.~gymav(ll.

Ilcg~c:njuk ~1LZ ub'lj eg~~ rcsze'v'C1 ~ .. hiiv6s. helyen par 6r~.~ c'illlli hag~·juk. zt kth'_16cl1 egy l;ibasba - bOJ:1BVel lefele - forro olajba tesszuk e kb no perc nlau hirtelcn kisutjuk. Mcg[ardllju~, cs tovabbi g ... .w per'Cig siitj(ik. A csirke rnindk6t oldala aranybarna leg)ren. A Sli[CS alan ugyeh.ink arra, nebogy az nla] egjcfl. Talalaskor apro StZ eletekre vagou voros.li1agymaval s:ZOI'juk meg,

Fo,khlllgymas" c:urrJ(sl)~ldns eslrke

Hozz/n'(lI6k: 1 k02.(!pesen lIag), c.~;irke. 2'gereul joklwIDWUI. _,,6. 3 kl."ikmui/ uloj. 30 g va]. } ki:fkmuil oralt piros csemegepap,"i/(o. tJrlJ/I bors. J kisk.(1Iul/ cuny ftlS'z(!,~ J kiskam'i:l finomlisz,.

A mcgEisz~ilnH csirkct sozou fokhagymt1val hekenjllk es bctcsazuk siilni az olajjal alailnt()Lt Uio1.l ba. Stile kozben stlijar levevel loc olg<lLjuk, majd h'sdbb paprikaval, bars al. valarnint fuszerekkcl kcvcrt vajjal kem.::getjilk es sziJikseg szerint h{~slevc t ouUink <lila. Az Rranybarnar.a suit ,C;,'drk6t egy tal· ra hclyczzuk. a pecsenyelet zsirjara ·utjilik. lisztrcl rncgs.2:l)rju~. mom8JI1 rnegpi rit] uk, vlzzel fel8nijilik .: ztiks,eg zerint megs6.zzut es jol alfUzzuk. B~lrgol1yaklH~dli\lcl CS spcnoual Italaljut. Amcnnyiben sort is Ikf-ullunk, 50- ha nern kell anal tartanunk, hogy zugolOdl1iillak. mer] l'LHsagosan s k curryt tettunk az crelbo ... ragy hogy az or511 csemegcpaprika egy refiZe[ eros pt:lp.r~kara csereltlik,

79

Pulyka, kaesa, nyltl

SuIt PtI13,kn,cO'D'IIb

HozZ't1vlIlrik: Pltlyk,~c()mbok. Wi!.s szerimi m(mllyJst!g~l !ok/iagym'fJ. kb. 50 g SIaiamra" Jp,j//fiiszer; tIroll boss, so i.1: em' csesze joghW1.

A joghllt'w,t ossze'kcvc:l'juk <IlZ orml borssal, bek:~njilk vclc az ISles kessel bevagdosou comboluili. A bevi.igao,kba C'Okl13.gymagerezdeket nyomunk, A hu~t pa.r 6nlmg h(ivQ helyrc te wk. A pulykacombokat 3. c, ,ikok.ra \Ia= gmt szalennaval egyun labasba be.yl,;;zzuk. Egy keve vizet onmnk ala, le:[edjluk es bel,cs:szuk a kemeneche.saukscg szerint forn) vizet 6ntunk "hi es pecsenyeleeel locsoljuk. A si~(es bcfcjeze e el6tt a !clibas fedelet levcsszOk, e.o;; <Ii htisl b6r5src sihjilk.

-ul't pull~kas~letek

Hotza1'llMk: 4' zeiet pu6tkalrlls, 8 szeiet (wan~vahb tmgofs-.zalowUI 1'(0,10' foklwgj'mdl' jii.\'l'alt allia/us. 1 fej vOI'(Jsltagyma, oriJil bot'S, kakukkfi1. (jrb!t knmilZ.vmag, .f(). 3 Iris parodic. om. 2 paprika. 1 mlroncs lmg)' mandal;in .

.A husszeletesct ki ebb szeletekre vagjuk. ezuran kiklopfoljuk, rnegfflszerezzuk es mew 6ZZ11k. A "ckon), husszcleteket ;;I szalonnacstkokra hclyezzuk. majd osszclekerjuk es 'fogpi5zkaJOval 6 ... szeUb~lik azakat, A hustckercseket 'lc'plSibe rakjllk. vastagrav3,guU hagyllla~zelct,ekket paradicsemmal, pa,pl'ik.a,vllIl es narancsdarabokkal korbelrakjut. alufOlitf,.ra1 letakarjuk es m.eg:-;:iJtjii'k. Szi.iks6g szerinri melmyis!o,gu vizet ontiink al::'ijuk. A sutes befejeze e cldu Ic\, sszuk a f61ial es a tekercseket aranybarna 5zimlre iltjiik ..

Kaesa Ohl.!iZ m.odr:a

/-IoZZ;(H'CI16k: J kac a. 1 ~erezdfQkJIfJgyn.l(1, egr ki!l'es /i-iwmlbzt, lstiIYfl,. ,,",(1

A ll1eglisz.moU kacsat kivOl-bcW~ fUszerkc\>'erekkd (szClnyomou rokhag • rna, zsiHya, 56) bekenjluk. tepsibe helyez;tuk, vizct oOlti.ink ala, 'e puhara siitjUk. SGh~)) k6zben vizct ont(j~k aM es tobbszor fHCglocsoljulc A sults befeJez.cset kij,'IIctocn 31 kacsat ki\l'e .. sszt1k es a pecsenyelet z:.:.irj'm SOtjuk.. EZl liszncl megsaorjnk, megpor'koljilk, vizzel 'fcloiinljlilk. j61 n'j'cgkc¥crjlilk es kiforraljuk, zalatr felszeleteljiJk a kac."at es \fissz"'lhelyezzi.ik a pecsenycleb.e.F.hcr ken 'Ctre~ cs vor" bon kiml.1unk hozza, Saltltuvall<UaJjuk.

800

sml fokhagym~s kaesa

HQZZdl'016k: ) JUU;Sll. kb. 5 ge/l(!zd /okJwtfYJna Wlg)' fo/Jmg)'frwkrbll, I kiskamil 2si!; 2 j'r.jIo'Ol'osjwgyma. ftnumJi~,zt. ka'kllkkfiI. so.

A megrisatirotr kaesat ~Ml]-be]ii1 jol bekenjiik szetnyornnn Iokhagyrnaval, mncjls(}zzlIk es kakukkfilvcl hc.z6rjuk. E"\' kL icleig pihcnni ~tag)iuk. A zsirhan uvcgesre p,ilioljlJk at aprora wl.,goH voroshagym~t. belctesszuk a kaIt; <lL vizct ofiltii:lik ahi ~ pnhiua sutjuk. A su{C iocj:c alau ViZCl vngy hU levest ontunk a.l;i. es A I'CVC\ld locsclgatjuk. A rnegsi:iI1t kacsat kiws.~i1I,;: a serpenyob(H. a lever zs.irjara suljnk. llsztte! mcgsiZurjUlk is rncgp" tkoljuk. Kenyerrel, esetleg cipoval taluljuk.

Suh nyu. piMn kOli1euel

I J()uuvul6k: 1 fddof.ll~abi1lt Jl;VrU. J til 'c:g pikdn« .2(}Jd.~e.gkollz!mt 2 kiskamU (JIll): 1 po/uir baru« SOr. I ,·O}i)s)wg}'ma. 2-4 ger(!Ztl foklulgyma. 1/2 kiskmuill5ro/l cSf!mcgepaprika . .\"6. 01'011 bors.

Olajon uvcgcsre paroljuk az aprora vilgon he gym~ll. hozzaadiuk a megsdzou luisd .. rrahokat C mindket uldalukat pironl siHjtlk. ~Zl kO\'Cl6cn nozzaadjulk a kom:.eIlVi'io.ldsegckcl~ valamint ezck h::l,'i~ is, tovabblli. a szClnyuman lnkhagyrnar es az of(\lt paprika'L Az eg.eszet behelyezzuk az Icl5mel1t;glteu sut6bc, Pulnira siitji1k. kozben szukseg szcrint vizet cs bor - sal osszekevcrt ~orl ontiink ahL

yu~s~s'lik nu~:dkoi ~11'dr31

H(Jzz(l&'(llOk: NyMge,-i1u: I!om'/iyldc:omh. 200., ;250' g sOl'dl'lJ'tJb/J lmgolszakm- 1m 2foj \'(jri)JhaK}"mn.

Fedc," 1 UJj,ris" 3 kiskmui1' oIlIj, 2 kiIf,Uma, kemi.l'1yitu. U1'Jrceswl'-szOSZ, 'fttbati(o, j,;:oj.aszrisz, ]"'gc.'IIt •. CW1J~ a,.mt c tlJUS P{Jprikf1. ;0 •

. A lojaSl olsjhan felverjOk.. hou.iacljLlk a kem~nyit6t, a Worrestem'-swszt. a szo.jasz6szr" vahull'lil1t. a Taba cot cs mcgsozzuk, A kiesontozott lIlyulMsr kockak.ra \ia,gjuk es ebbe a: p6cbi'l. helyczzuk Huvbl hcl.)t:r:I leliletoleg masnapig idlll1ii hagyjuk. If'oiihisnap.l hu~clarnbokat, it SZalnnLl1akockak. cgy re$Zel is a hagyrnaszelctckct \/"dsn.'il\rc. vagy hurkapaldkdkra ft'izzuk. A scrpe:nyd aJj{m clhcl.yezziik: a mcgmaradt zalonna], a hagyma.k.a.rikukal esa asHkokul, puhara siiljOk azokat. SzQks~y szcrillU vizct tin[ulilk ahijuk. A ke, z etelt zolldsegkorencl t<Ualjl.lk.

Nyul \radl:iJsl modrn

H()'ZZd'l"(IIUk; J ege$l /lylll, eg)' kcl'es Jinomli.w. J fej j'l>roli/Ulgyma. kb. .. 200 g Iriss ,~()mb{l. 6.8IJUI'g:OI!Yl,. 6 !fZehH SQI'lill.raiJb flng()i11·ztllmmfJ. egy kCl-a: h~is· loves 1·a.g)'fi'~f6zm( Juisl 'L'C 'k(J,ka. mJluill), kisk(mlil edes leirzin. ",'0, •. zsir a [CPsi kikem!:;;(/'(!, Ptle: 2' ki~kalld' oltlj. kllk.llkkfi7, 6,./;it .fehh hars" 2 gerezd fok/10gj'm1l, pen'ezselrem ziiltlj,('"

Az. ulajhoz bozzil~ldjuk a fus.zerekcl. til ::il.'~tnynrnQn fokhagymat az apnira "'''gull pctrezseljern ~i)hjjet c. j61 oss:zekeverjuk, Izles szerlnt szbjaSZt1, 2:1, esetleg bOl'okab('1gyc'!l adUflk houa. A Inisszclmckc[ bekenjuk ezzel ttZ clkcszucu paccal, hu",i)s, hclyre tesszuk C~ cgy cjszakan ilt Mini hagyjllk. A zsirral kikcnr serpenydbc bchdyc7:7.uk il mcgsozou cs Iiszttcl rncgszort hus~zcleh::ket. ezck tctejere 11 <ligym"ko ri k~bt rakunk, ktlrberukjllk megli~zl'lmL gombafcjekkel es hozzaadjuk a megluimozott, ncgyedekre vagMf hurgol1ya.darah,)kat Az ,cgeszet lcrakarjuk szalonnaszclctekkcl, fl:udvcl kfcdju.k cs az elrimclegfteu siJtohe hdyezzi.ik. A rovid el.6siHel'\.l ktlvcr6ert 'lcj[{,)Ucl keven huslevcst (illtunk .di! es puhara stltjuk. A stites hcfcjczese d.Oll levesszuk a red6t. hogy a . zalonna ropogosra sOliolil.

"us :11 it61tij,tt kt1pos.ztar,ekelres~k

HOZ;;OI'alt}k: }cgYlu.lpo.'fz.,'j(jmle Wl,zy "ljlt 1 lej r k fA 1.25 kg) '(;I!(~fk&fJo.~.ZI a, so. 2 fei rOI'Olwgrma. 1 pir{}5pllwik(l~ I kg demit! litis. 1loj6s. 3' kisktmrU 0/· l'aS::I()1I nlj. I kiskcwdl kukori(",akemellyl,(j, 400 ml: Jejs:dll, J kiskwull csemegepaprlka. .I csoko« petrezselyen: ~ijlrlji'.

A peksOtcmcFlyt h~deg vizbe aztaljuk. Mcg'lisZ'li[juk a b.i.pos;;mlt CS Idvagjilt a rorz <iljat. fono sos vizbc less.z.i.ik. rnajd 6vato 0'1111 lehanrunk Slcvelet. A levelek 1l(6zep>o.::o bordait k~v';gjuk. A maradek '!C<iposzI.1it vastag csfkokra szelcreljuk, Mcgl.ui'mozzuk 6" febiZCleteljiilk II l1a:gyrmlknl. A p<1lprikii.[ megmossuk c,,; knckakra vagjuk. A z~(iml.cb6] ](nyomjlJk (JJ vile! cs ,os zekeverjiik .~ t1anHtlulssal. toja3<isaJ. hagyma;,ral e~, rmprikavaL nmjd me.gs(\'Zllllk Cs mcgborsozzuk. A kevereket 8 reszre osztjuk CS mindegylk kaposztalevelre cgy·cgy adag k.cV'crckct hc~yezunlt. A kapos.ztalcvch:kel osszcwkGrjOk; es fchir ocm(lva~ 05 zckotjilk. A serpcnydben megfmrositjuk a v~ja~ 6; <I kn· posztatekcrc ckct kb. liz perc alan mindkcl nldahrkon at utjUk. Ezuran tepsibe rakjuk dkct, es befedjuk a mcgmaradt kapuszhival, CS kb 1/2. L 'iI'~-. zes onlilnk al~t Fcdovel Idclljuk c a lOll "C-m domelcglteU siilobcn

82

kh 40 pCI1CIg p1itoIJuk. A tejszfnt i~s.zekeverjllk <'II kuko'I"il:8!kcmenyftovcl es soval. cscmegcpaprikaval izcsftjuk, majd a kaposztatckcrcsekrc Onlj,iik. Ugyanazon a homer: cklctcn fedo. nelkul tovabbi JO pc]['cig siitjuk. A pelrezselymet megrnossuk, aprol'a \ragjuk es megszbrjul< vele ill kaposztatckercsekcr,

Pizzak

A pizza - egy kicsil !cegyszcr,Ui :ihtC - egy olyan s6s kalac vagy lepcn}~ amely kU](;nb()zo, hozz .. ivaJokkal. etsesorban 201dseggcl. felvagoHakkal. sajtokkal es cgycb hozza.va,16kkal VHn megswrv<l.

Alapj{lOa" veve - annak ellcnere, hogy rcngetck fajta pizza letezik c' azok;tt kOtI{lnb6zo medon keszitik cl - <II p'izz~\ka[ ket f6 c oportra lehct osztani. alunk aHa~{\'ban az eret/t.'I; olass JJ'lZZtJl, WJJigy anuak a lehetd legjobh LU::iinzata,U sutik, amclynck sajatossiiga a veiu)HY. a kuionboro finomsagok 'lilbbC-tcvesbe g,flz(!ag vft.lasztt:kaval bori'tn[t teszta, Otaseorszagban. cLl1s!Qrhan a mristakozpnntokban. olyan pizzat is, lebet kapni, amc]yct pl, a Garda-ItuuI] pizza AmmicOII()-llal: hivnak; ez cgy vaslag pizza, iI,<[iclon meg nilcrncllka p'izzak receptjcirc, rovidcn szot cjtunk a S'I1- [,CS h!chnikHj~r61 is, EIR6F1orb~m az ercdeti ulaszpizzaval fogank foglalkozni, A hhi1ag e.lkesziten kelt t,csztlil (I. <~ ktlvetkezl5 reccpre ket] pI. keszen vfl!:iaroll levellelesztavcd i. hclycncsilhctjOk. A U!szMb61 vekony l.cptl1yt nyujtul'Ik es ezt kovet6cn kcttclekcppcn jnrhnumk e]:

A tCSZI<it '!cpsiben sii~juk meg. ,E'I.: az amat6rok szamara cgYZf!II'U ~ulcsi elj:aras e nern rCn}'l.egel az a veS7.cl~~ hog)' a p,itza a 5Uh~S kozbcn a kemence ,idjiJhoz ragad,

Az crcdcti olasz :;,(H6i clji:ira!i szerint ~ kesz pizzarcs:z:til, az cl6zlilt:g lis,zltel mcg~lintcU- sUlolapihra hdyezzuk Ie,S a kemencebc vctji.1k, E.rdemes I'ueghi'roga.mi cg)' olyan pizzerbir, ahol <-1 pizzar ig,ali kemcnccben sinik, t!s alaposan mc:gfigycllni, hog)' ezt a szemelyzet hogyan i. csinalja, A kfmyvbol ranult eJja,ras ugyanis sohasern az igazi,

A kernencet 'H silt' [megeI6z,6cn - az adotr h~5Zta\lal~lgs~lgliioz ,6 , a k(ilan· bozO hozzitvai.okhoz igazodva - fe1 kell fihenil. A plzzar el6szor kb. 220 ... 250 "C lu5mc.l'scld,etcn sOtjuk. 5 perc mulva. a h6rne:l'seklettl u felere cs6kkcnlju~. Eleime a pizz.ac it. bc)foITashoz kozelcbb helyezztik. majd 5 perc mulva rnesszebb toljuk, A SUICS i!llaH apizza szclct felvert tojoissa,1 vagy 1.0- j.as~chCrj6vel kenegethctjnk. A p,izuit urhctjuk.a kernenee aljan, a hugyomanyos femtcpsiben. tcflonrepsiben, sutdfonmiball, l'llllf6liaval ,'ag)' si.1- lopa.pfrral klbelelt tepsiben. Amennyiben fcmtepsiben GtjrUk. a piZZ,{Lt s.u[,e eldtt vekonyan beJ:.;:enjOk zsfrral vag)' mindscgi olajjal, Afclhaszmil: olajnak el kell viselnie i'l nagy hrom.erscklele't. ig}' frit6zbcn l:1af.zna'lhato[ v;Ua zunk, A robbi olajfajla ugyanis sutfj kozben eleg,

A, kelt tesztill kezze:1 vagy . odr6faval, lis~lezeU gyilrodc zk~in erdeme mcg~ rmaznl. A fchi5l, felmkasa eldU a acs.zTat bckell kenni olajjtd. arnely megahdalyozza a teszta . iUes k~belli :itncdVe!iede..~r. Ha a fcltetekhen ol}'an alapanyagokat haszmilunkfel. arnelyeknek <Ii ~i.iI6se hosszabb idol igenyc]! crdcmes '\o'RStagabb. I\b. 6 mm VdS'lagsa:gu u~ 'z[at ki. s '"Zi'~el1i. EUenkczO: esesben \lckonyabb Ie-sztat kesz.rronk A pizza~: melegen Uiluljuk. fgy a legfinolnab

--al)l[d)'i pizza €NnpolUana)'

Hozzdmi6k. T6zla: 40 g ,eleszlo. 1.5 csesze IUlIgyas vtz; l:sipelnyi cuko« 4 l"Sez .rze liSll. 112 kiskaTl'tU so, J cseszc (lellet6leg s.!17z) ()li~'liOlllj.

lolteMk; 3 ltn'(!.reskamil a/oj. 3 fcj vijriJ'I1l'a!!ylna, 6 p"radic.o;Olf'!. 4 kiskamil l}aradicsom.st1rirmb~J\ 1_.5 l'ef'cseskmuli fris.wm aptitou b(lzmJikolll (l'at{Y ""W' kiskmUU ttftlium bazsalikomjl, 3/2 kisk(mill CUM/; $.0. bors. t:sipetnyi 1'odln-ajor(mnn (oregotzoJ' . .3 gerezd fokllagyma, 500 g Iwckara "(lgO'lI Zftltimi. 4 kiskmr(il ,I'f:!Szelt sajt, 8 db szm"dfni(l. J,6 (mag nelkiUO olivQ/;ogyd, 4 lHico/r cstpas paprika ..

Az tles,ztol os.szekcverjOk 41Ie"\'escskanaJnyicukros vlzzeles rneleg helyre (eve kelni hagyjuk, A SOL es a liszlet em' taJba tessznk, a Uszf. ~t).zepen egy me.Iyedesl alakltunk ki, amelybe az ,C]c.szt.61, 'It' .. laminr a maradek vizet es 8!Z olajilt tm.tjtlk. A t.eszHtt h6lyagosra g:yUmjl1k eli egy oran kercszuit allni hagyjlJk. Az olajb6t It hagym~bul~ a jJ;iuadicsornsuritrnenyb61, a bazsalikembol, a fok-

84

h_ gymab61, a cukorb61, a sob61 es, a bor b6:IGrG ,onte~c:L kcszituRk, amclybe bderatjuk 3 szalamil. a felszeletclt ollvabagy6kQt Cs a csipo.s paprikiu. A '[cszh'ib611 25 ... 48 em iiltmel"6~a lepe.uyekcl keszitOnk, amelyekre raliakjuk a fel(etct.Az ege:szet megszurjuk reszelt sajual ~s sz.ardilfliaval df ziljilk. A vig~n oiaijal mcgcsepegtotjUkes t~j61 megkent tepsin kisutjlitk. Ugyi'll1czen a. lep~nyen. vaWamint iiszeres paradicsornos alapokon szamos kliilonboz6 trpusu pizzat lehet kcszilcni. Valamcllnyi, a bl'w,'elkez5kberl L'IlmerleteU recept escten - kezdve a esipeskegernba sal es befejezve a tengcr gyiim,ol:cse:is el - elivenyes. hOg)! Ill.al' ilKlottak az alapok, vagyis a fes:zr.alcpcl1)' e.,<; a paradiesomalap, VainRak olya.n reeeptek, arnelyek a pizzaalap elkeszilcSehez ketchupo[ [malt chi Bz azonban al.apjtlibml veve bcl},lelen. Manapsag konserv fonmlja.· ban rruir milunk j, kaphat.6ak az eredeti pizznfeltetekhez val6 alapok,

Parauicsomb6J vag)' paradic omsurltmen b6~. olajb61. bazsalikcmbol, fokhagymftb61. kevc ke cukorbol, s6b61 eslmrsb6~ sGn.'i SZOSZ'l keverunk es mcgpamljluk (mit d az elobbi apolisana r-cceptjet)l.

A tovabbi:akbalil csak a [clh3te·k receptjeitismertetjak.

C'ip.l::rke Innb~s pizza (G3i~7.0n,e)

HozzumLOk: :l50gcsiperk-egombtJ, l()fJ'g result sojr, 4~6· Zdellwckdm w'1goli j~(}llk(J, rag)' {mgoisZ-(I fU.llntl. OI·(tgdlto.

CSle£e52.n,J.'Cpap nUs pizza

H'oz:zt1.I'o:lOk: A parodicsonw/('llba 4-5 z(JMJnlpdktll, 50'0 g .rtaldmi{. 150 9 (6 ki-.fkmuil) result SflJ101 es flle slmin( 2-4 ~w!re.rmyep(JPJikljt tes4ullk.

S:udamis p'izza

/10lZti'J!1116k;' 350 gpllha SZ;tll{,"'~'.li, 1O() g cs(/(okrtl· r:tigott emelU'tUi lilrj/. 50 g an&OlSZlllmma, 200' g karik,int wigOlt hagyma. 150 g €:siperkegomb,a, 250 g paradicsom, keveske Grega,,,)· I"ttg}' bazsalikum, majommra.

851

'rojusos4ejfrilOs piu.;al

tJou~kat6k: 4 fi'isx zoldplIprika, -4 ki.'ikall(ii IC11m, <I tojas, .. \zi..'rec.'IcndiO.

A paradicsorrudapb.t bclekeserjuk az aprora va.gott hagym~l. a f61·ze!.etelt 1!oldpaprik~it. 4 ki kana) tejfOlt, arnclyben 4 wj!<L<; FeMrjei (a kolesztcrln zcgcny di.et~ rniatt Iojalssill"gaJa 1i~.lkOl) es cgykeveske liri'llL szereesendior kevcnunk ct.

Hongkongi pin.a.

fJozzllL'tlMk: 5 kamU {kl}. l50g) r<!.~·zdl SlJjit. egykisebb (unlmlkr.mzt!M' (Ie·!,:!? mil· kiN). eseilcg milld,,), szard{nim~zd{!{ (esetleg meg rwkOl is), 200 g pUlw :;·zaltimi.

Dolce v1ln piZUl

HOlZQI'al.6k.: 350' ... .400 g .'iOU/(£1 (i.elwl6it!g a csont melleni nf s zrfJ1). ntilulny flllauc;szknrilw (ie-hel konzerv is), 30{) g reszeit sajl mKr ;')ajts::eleu;k.

M.alrg.~rh'('li pi'&z~.

HoaaraiOk: 450g mOl1tulella. 250 g fJiir€hCl!J)'nm. 3 kmikrinl 1':r/gO{l paratiicsom.

Kilolileg.es pizzn

BOIZ(Woi6k: 100 g :sonko, 2(}O g "fwl1adelltln lOO g csiperk~8l)mba. JOO g sse/.rl,eil €mC'nuili ~·lIjt. 4 PUrtuJj('som. J paprika (a loldsigekel szeletekre l1(:igjuk), OR'gCliJO.

Vclenceipizz81

llozz,a~'al6k; £0)1 kis umlwlkonlel1', 2 szelelekrt t'{((,fOll pal'a.cltc.wml. 2 szeletekre !'aaOU fot( tojlh. J Jwgyobb lel' j'ijriJslmgymfl, lOO g szeksett soji.

Vegetarianus p.i·z.ul

Iloudmt6k: 200 g csiperkitgomba. 3 arelelelt p.aratiicsom. 1 su!/e[l!lt zoldpaprikn, JOG' g kOlt:UJ/1' HI8,Y friS;} bon·d.

86

piZZ<l- es kelli)~rsiilo kl!mendkb~l'I, k~szithdo etele'k l'eee;p~jlili

----

Veronni pizza

lI()zztiVlIMk: JOa g 1t101'i'Il(/cll(l, 2 lou l'O:gy /cll-ert tojas. 2l) olil:(lbu[;.:v'; fila pileans pizzlll {lkarwllc. akko« (IZ till ... ,con (lJ! c/! GalUJS'" azaz mariruilr szol'dellul sp.CIIIJ'QI nlimbogydk). kb. n f:1'okmuU reszei: SliP.

,zidliai pizza (' ,idlhmo',

J Io=Zal'll16k: 250 R I1IOrladella. 2 alJrortl rligott l·ikoslwgyma. bs ~{,ZliZ(Jlll'(lg)' tJPrOl'Q "·f.igo(t fokl1'(j"KJ~ma •• ' csereSlltyepa1)rikri, 200 g S(:ljl.

MWli.ik6i ,pizza

Hozujl'tl16k: 20() 9 montmtlltj sa]1. 200 g I'i~l#. 150 s /mnU,agymu, 3 db /).cII'lldicsom, 2 -'ol'i)sl.lo!Jyma. lOa g allgol.,>zalomw.

Libemelles pizzal (Polo)

1Io~lal'(.Il6k: 400 g /lisU.ilt (ilumrd/. lin. olasz flfszerkeJ"elik (bazsaUkom. 0,.('galU), 1Jyi)moer. kap05Z/(1 J 200 g CSi/7Cr.k 'gomba. 2 sz.(!/,cl'ell papnk». 20() g sajt, ]0 db olil'wbfJgyo, J 50 g pamdicsom.

Stella piU~1

!iOZZ(IVli16k: 350 g csont mc-li61 'SzlimUlZ() Vfl(,?' egyeb miuoscgi IftlnKa (megfelel n suif!tl!/I souk« is) . .5 (hm"lb }'ehtzefetelt nug)' parodic om. JOO 8 szclclell I'(lg\" reszel: emeuuW sap.

Al <Capone pb.z~1

llozzr1l'al6k: 300 g pOPJ7ilaJs 5z(lldmi. I ki.<;kamil p(lprikaknim. lIe} szeletekre 'I"agou \~orQ;#!~gyma. 250, .. 350 g :rajr (lcilf!liJleg emewriU, de. me-gfelel ax eitlelmi mID' lItionio reszd/t ',to i ).

87

--'_

SIJ'iir. -as pb:t:a

Haud FoMk: JOQ g (ielll!lo/eg konserv-} .I';ptli"ga, J .klmal ('semegelmkorictl, 1 ()O g kO/~zen' VlIg)' friss zoldbors6. 2 p'llplika. 3 pamcilcsom (mbldkenot [elszelelel. jGk), 100 g reszelt S(ijt.

Pulskas piizza (p.izza Ta~~'lrin'a)

l-lozz(h-al6k; 400 iff !i'lstOlr l"11g}' /Oft puMm/u,ls, olass fi'iszerkel "ert'k Otha ,(,I lib,ameltes pizz-uO, 100 g csipe,.kegomba, 2 sz:dctdt paprika. 200 g nJl'Z(Jlt seq!.

Francesco pizza

HonamlOk: 150 ... 200 g culgo'/,zulomm. 1 nllll"ekllri kapribcg}'o, 4 kanab I 'i c.I"e,uegeknkolictI" J fi:iszeletelt peradicsom. 100' g t.~ipe#.:t:gQmb(l'1 4 kunril refizelr sajt.

ROm.<1i p,izza

H()zz'h~alok: 100 g mwinrUr .~2ar:deIl11 ((d·d eh'iseli (I j'clle~zelt:s iJ/el/O', Wbbel is tehet bete), 31ej apr6m vagOIt ~·iJrds.lUlg)~I"'tl. 3 'zeletdl paprika, 200 g s~etetelr I '1'lgJ.' resze/l .'lfIjl.

f/ozZli!',1l6k: EretleU. f(lgyas2ftm Jekele poiipok (ezeKec cl6szi.jJ· felengedjf.i:k), 2-4!ej szelelekJ'fl 1'(!gOl( I"oroslwgynw. 200 g Srljr,

Teng,er ~ru,rnol,cs'ei [Jizza I. lI"rutti di mare")

HozzaralOk: I~mdicsomllillp. (tID' raw Wbb arlac tf!nger gyl~mQlc d. 200 g mouorella, 150 g p6n!lw.gyma. 4 gerezd Jokhng)in'la es fzMs szennt! jli.szerek. At. elk.eslites cldt~ 6nleme~ megkosrolni a prof saakaesok mti'vcl. csetleg lanutn~alllyoz.ni a .Fruui lli mare' elke zitc.: ct

Azoknak, akik eldnyben reszcsilik. H resz:tc(C-'icbben leirt receptekct, fclsorolunk neh{ll!}, .fenMepcsin. vagyserpenydben eJk~sz,rtheto plzzarecepiet. Va lame 1'1 R11i , <II ~o\'ctkoz6kben felsorolt pizzahoz l,ehctOlcg ken EeS2:tal haszndljunk, azol'lnan- mikent az~ mar .. z el6.zoekbell emlltettnk - leveles leszUit is ftg]t1asz!l~II~,atull1lk.

A kovetke:zd mennyisegek 4\ szemelyre vonarkoznak,

[''a.pl'',j,bl,s pi7.la

lfozzlil:aldk: SOt) g [Japl'iko (IOld, piros; sarga). lOO gpcmldic.I'olllllflrp. i 50 g L'Q)ri:i "<IUlgW,1 li'I" 1()O g mOZ(lt:t!'i/ll, s6. DOl'S. kaklikkJii. alaj (/ ,es_zur belu!lItsire. zsi1" il tepsi kik(!lId;rtili"~

A p<!Iprikakal rnegmossuk es kis7~djUk he.l6rnilk a In.ruglll:aZal. A. v6,r0!5hagymal megpucoljuk ,e!o1 H papJjka~_k<l1 egyO:u kar~ktlkr<l V"'~gjtlk A leszlilt lisztezett gyur6dC'5zkaHI 111Clyc.z'lflk ,6s a kivant alakra, vastagsagnll fOTllul,ljuk. Ez[ k8veH')ern a klkent tepsibe hel],'ezzuk is bekenjllk .. 8. p(lradicsOlna~appi:lt .A. lci::;;zta. reli1I~lelii elrendezzuk a It!agym~'-es a paprikaJ;:arikaka[., m.ajd megsozzuk, megl:mrstlzzlik es kakukkffivel megszorjuk, A Z!o,ldsege1.en elrcnde:zz-Gk a sajls:zclclckcL

Ordijgi I~bll.l

HozzriJ,u/6k: 2t)(} g dauilt s,erteshl4s .. /0015 sz.a/cmIlCl. 2fej l:ijrosllflg)'~ml. 4- gcrezd !t>k/Wg}·IIU1. 2 ("se,.esZ:l'~yq)(lpr;k.a, 200 gpnmdicl'Om1!il1p. ) 50g sai'. J dl: sot: ..!'o, bors.lxlprika,. or((Jftrno, chili bors, kiipos%1l~ z6idje, o/tli a tt.!zta beke- 11i!.~re, zsir II lepsi ,kikcllescre .

. A sz.ak~l'lIT! al. kockam vagi uk csa tepsibe bel>,3ZZ~k, .A vii:r6."hAlgyrnat me.,glHl rnozzuk. aprora v<:igjllk es a cscresznycpaprikava! e~n hozz&.adjuk a szo.lulill1.H:toZ" .folyaJlI1a1U6 ke:\rIeres meltett H hagymfu ihregesre lPil'i~juk. 11I1ajd hozz:ladju.k 3 h(isl, Az cgeszet h irte le 111 a tsiJItj uk , A kCVClI'ckct {c16ntjOk sorrel les 'c.gy kls ida n'lulV".:t:; kiskanal'flyi paradicsomalapctes ruzott fokhagymat adunk 11OZ2ii. megke\~JI"jOk" megs6zzuk. fi"1S1:eliCkkeJ mcgszQl'juk Cis Imibb p3Jroljllk.

A ti~s:z;t(d megformazzuk, al'tessruk: a kikent tepsire CS bekcnjiik ahozZ<1:val6· kat tartalmazo paradlcsomcs alappal. A t&ztara .ltici)'C<zzut BI parolt lnlskeverelief CS mc~;?Urjuk sajtta],

89

ZoldborS08. csipcl'kl!g(unb:i' is ('seme,gekukorica pizza

HOZZQl:aMk: 150 g Ci(/luni :rajr, I db camelltl'crt {;pll!ir~ sajl 150' g P6I1'lIdic:mmtilap, lOOg kemzew ziilri/)o1"s6. lOO' g I'siperki!gomba, IO(} g cs~nil!gekllk(}rku, SQ. oregano, kukukk:f11. olaj a tesu« bekemZ!jb'e, k<;il' {1 le17~i kikeml..re,.e. Lereszeljuk az cidami sajtot, a carncmbcrt tIPllS,U sajwl csiikokm wigjllk, a <:, iperkegonlba[ fd'apritjuk (gombakonzervet is hasznalhatunk), A b~sz~&t bclhcl,yczziik a kil\,ell.t tepsibe, luajd bekenjuk paradjcsomalappal es ca-

, ,

mernbert lipu lii :;aj~szeletekbcn, csiperkegornbabol, w:llamirn a kukorica-

hO,I, ~ a z51dlbors6bbll vti,ltakoz6 c fkokat IJ,laldmnk ki rajta, A pi7.z<1t be- 1iZ6rjuk on:ga,I1IOval,cska.kukkfUvell, majd cn~ hen megsozzuk,

Tukii,rtoj!=iSQIS, pizza

l/'oZ2';vl1Mk: 3()O g paradicsom; 4lojris, 150 g eidlll.I'i'i sajt, so. oregano, oroll bors.

A paradicsomot megmossuk es karikakra \lii.gjllk" a ajtor finomra reszeljOk . .A teszUi.t lisztezeu gyur6de z:Um hc:1YCZlUk c a mcgfclclo alakura f, lim~izzuk, majd arrakjuk a zslrral kikcm tepsibe es bekenjtik olajjal. Rlihelrczzlik a paradicsomka'iikakat. rnegs6zzuk. megbmso7.zuik. e az eltlre felft1t6u kemenceben folya:mato eUUIIl(jrzes mellen 15perdg s(.illjUk. Koz~ ben a p,iZ-1..3 s.ztHei111izzd vagytojissa1lltil'S,zor .megkenjiiK, J5 perc eltelte,· el a pizzal kivesszuk a kerncnccbol e nlurunk cro' loja-t. Az cgc!lZC'l megs16rjuk oreganoval, rozmalninggal es reszeh sajual, majd La percre viszszate szuk millE.

Pa.d~jz :iino p,izz3i

lloz:cI n 'tI/ok: J 50 g pndiizsall, loa g ,csil'el'kegm uba .. 1 get'(!2'(/ fokhogyl ~,I,(I. 2jej I,aroshagym(l. SO g ulinlbogyo. Sf) g eidmn! ~itljt. SO~ oregdn,el. {]rolf bar.

A friss p<ildli7.sanl, megmossuk ~s kh 3 mm vastag (l'iIamoza.tlan) szeletekre v~gjluk, Mcgs.()zzuk es cgy ideig alln.i hagyjuk.. Egy ki kl6 CllchlSve.l kon)lharuhaval v.a.gy szaWv6uh,'ul a zeleteker szarazra torolgetjuk. A cslperk.cgombakat rnegmo silk. ~ \:'orijshagymat meglis.ztirjuk Cs szclctckre vagjuk, A fokhagymM zetnyomjuk. majd 0 zekcv "rjuk keveske sova II, oreganoval es kClIuemlymaggal. A tes7.t.h Mhclyczz-iik a kiten~ tepsirc, mc,ijd bckcnjUI.:: a paradic cmalappal e. elrendezznk raju\ ~ padUl.'i<i.n. zeleteket,

amelyeket el6z61cg hekenl1nk f(lkhillgym~.val. EzI. k()1ic~6en a: t6ztara a voroslwg}l'rn~hf~~ egyflU clhclyezz(jk ~ csipe"!"kcgond.n~-sz;clc(ckc(.

Zell.e.rcsp,i'll!:a

Houuv(!Mlc 20(') g Jri.'.s zelier. .200 e plil'lulic.\"'tJm" } 50 g sonka, I()O g reszidf!e- 16 sajt, 1 fej vorO"i;{l(imirllll~ II'IlJjvrnnllu, Sf}, .r:itl'()1I.rlti.

A zellert megti$;i;titjuk. kb. 3 mm vaslag szeleiekre v<igjl!ll\ i,'i rOgt61l el1lyhel1 sbses cilJOmos vizben odale!'iszOk (.til'li, KJ" 5 percig flbzuk,. A parmdicsnmot megmossuk, a hagyn: .. lt mcgtiszli~jiJk es m~ndkcH6t tarikilkra v<'igj:l1k. A sonkat apro kock<ikra~' C5~kohav;igjl.Jk . .A zeller z61djet rnegmossuk 6:; a letU:;ld legapr6bbravagjuk A u~~LI.at iiHesszuk a kitt;:nllep~ibe is bekenjuk ol.3oj.jial, rnajd cl.rendczziik rajta a par8iClicsomck.a~, c'g)' kiesit mcgs6zz11k CS mc:gsz6:rjuk orcgfm6wlcs 11'1ajorn11fnavaL Ezt ka,1lCtocn a tllfszcrrel meg.QZtlrt panHji~omdllr~lbQkr.a lI'al.iC~}K;.ZZul{. a. zel~crs.zelc~c1rel. cs a v6;g~n .mneg~z6rjuk a reszelt !;<Jiju.at v~llnrnilJlt zeller z()ldjevel 6s 3 ... 5perc.ig siHni h~gyj.uk,

Cutkinis piZZll (fi~l,gyobb sa.hll:altlborka is reJtultsznallm~~t6)

H012ti"alOk: !Jon g cukklllllttrg)l ubotkt,. 200 g jJCltariicsom, .200 g srmka. IOlJ s (;sipeJ"kegmubtl" 100 g cidwui sajl, 50 g kakukkftl, ~6" oregll.rUJ, VftZSlilik(un. A cukkinh vagy az uborkai tuegmossuk, Il'Iicgtisztitjuk es kh.3 CII] saelcs es 6 em ltosszU! hasabok:r~ vagrjuk. A paradicsomot megmossuk, a esiperkegomMl megliszHtjluk. Ei'.t ki~ve16en fcl~z.eleteljtik a so 11kI'd , a c,'iiipcrlkc·· gOJlilbat es a paradiesomot. a $iOljtot lereszeljlik. A teszt!ll be~eriljuk. a p<l.radicscmmal. elrendezzuk a cukkini-, ille(ve az uhnrka- es a sonkaszeletckcs. majd .'liz. (:g.~.s2.el nlcgs2.6rjuk a fclszclctdl csipcrkcgoa» baval, o rcg.a 11l6V8 I, bazselikommal es kakukkhivci ~zcsitjuk, Bu::g;.o;zorjuk ~aJu<!L~:;. 5 perdg .sUljU'k.

S,zall!:Doas pizz~

Hozzlml16k: 2.:'$() g fino1'llfiszl, so, csifX!lItJli cuks»; 2£) grJl'eszto, 8 k.i.rklim'illt)'i tej,. J' db (45() mL) lujm(Jwllparatlics(JJ.i;r.k()l,i2'e.,,~ )00 g .t:twwMili Sfljl. 3 kiskumil utaj; 200 g ,l'z{domm, e'g}' CSOkOf fi'iss, I'l:I_g}J em' kiskmuif szdrflOu zsaiyu, ,({('I'II/un arOls bors. Sill(J/6Ull.

--~

Az edenybe lisztet 't!_ 1/2 kiskanlilllyi sot teszunk. A liszt k6,zepeibc melyedest keszftunk, amelyb(! beletessznk it szermcrz oIL leszt6'1 ~S azt meghin« juk cukorral. Felmctegitjuk a tejet, 3 kisklln,~lny,i mcnrnyiseggeJ megontoeziik az ck. ;mjt es ~e1fuUaljllk. Ezt kovet6cn o5szckcvcrjiik a liSlltel. mdcg helyre resszuk ,es, 15 percig - amfg {I, teszUl t6riu:ga,t:a kCI zeresere 116 - kelni ha~juk. A konzervparradicsomrol leontjilk (I I(evcl, CS plifeve. pnh.=ljuk. A saj 10 I, rinomm rcszc.ljiJk. A tesztar flnornan megke'lierji.lk. Itozz-<i'ontjiik a marad6k tejet es, az olajat es addig dagasztjuk, ami a tal szelefo~ leI nem '\Ialit. EZl k6vet6elll cK,v nagy eN ktlltiscbb pi:zdt gyu.runk beldle, Apizz.mkat a sut6f6lHiva~ letakarr tcpsire helyeniik cs meg 15 percig kelni 11lagyjlUk azoket. majd bekenjllk paradicso,mptJrc've,I" meg zorjuk sajttal es az eldrneI,egftett (az clektmmos siito cseteben 200 °C,g{l1siit6nel a 3< Fo~o:z:a~) SOLO· ben kh, 30 percig sutjiik, Ezalan kockira szelctdjuk a szafonl1l,at es serpenYl3hen ropog6sra si.itjii.k. A z..'iulya l:c'I1-eicit apruru 1,"agjuk (;s, ho;z;m,adjuk a megpirult szalormahoz, A kcz pizzelt bckcnjuk ezze! a keverekkel c. megsz.6rjuk a durvara Of(),11 berssal.

Yep in siltoU pizUli (12 s,ze.d)

HOZzaVlI'l6k' JOG g jill(}mlislS; I koeka (50 g) ileszi(J. SQ, C::'I;pemyi cukQl, 4 kisknmjl ,oiaj, }' (kh 400 g) pOl"ilragyma, 1 csomag pem~zsclyem, 3 ciobo:z 'eg)"(J'llkdm J 50 mL-es. tej/bl bors, 100 g sze.leiekre vdgou rmgo/szcllmma, 125 g reSlcif sajl' (!tl-uula l~agy ehh~ IW.I"olll6), 4 kls/am.dl }'aj l'tI~t mm'garin .. zsfr {I lepsi kik(JJ,!(!sire,. valmnint liszt ,{I tepsi I1lCgflin~isere.

A ralba beleressztik a lisztet, es melyedcsl alakftunk ~i henne, amelyhe belemorzsnljuk az ele :ZldL Egy Id k<llnalnyi ot. olajal e 1I4 L langyes vi~c:t adunk hozza. A tesztal sirnara gynrjut, kon.llhanllntvalletakarjllk C melcg helyen kt>. 300 percig kelni Ilagyjuk. A hagymat meghamozzuk e vekony karik<iJkra vigjuk. A pelfezsclyruC1 rnegmossuk 6s aprora vagjuk. A leJfOlt a pctrezselyemmel. sl)v,d, bors fl.1 cgyutt simara keverjuk, A 3R x 32 enl mcreW tepsit vagy serpenyo'f zsfrral kikeliljfik. es meghintjiik liszttel, Belctesszuk a teszlitr; azedeny oldalaihoz huzzuk cs elrendezzuk rajta a hagymakarikakat. Megs6z:z;lIk. mcgborsozzuk c zal'muuival k(}rbe r<lkj uk, A fU'szefek!c] izeslteU t,ejfOl[ a ltszl:;:t felszi'nen kiskanallal liZ!ed::e.nji.ik, rnajd rnegs:z6rjuk sajttal, A tc.:-szt • .lr.a fzh:s szcrint zsirt is csepegtethetunk Elomeleglu:tt si~[6be.n 40 percig Si.iljiik .•

92

A vn16s.Jlgban az OSSZC5 plzzareccpt esak Uijekoztat6 jellegu .. A p.izza azert kedvelt etel, men gyakorlatilug barnrh riii. hehelra'k.ni. ,e.'i.a vcgercdln~I1Y elsosorban a. szakacson mulik. A pizzAb6.1 soha nom hianyozhaJl. az jzeslrert paradicsomalap, annak cUcl"I(~m.hogy sokan nclkUlc ~s k6szlt,cn~k pizzakat Ez azcnban ~nkabb a kivctclek kOz'CI<lIrlozik. Ha valahol taRallJlnk egy uj receptct, nyugcdtan pfobillj,ltk ki! Batran kiscl"lctezzOnk!

Sahitak

A rnai fiatalok szerint .1'lI kerti lakoma salata nClktil "Rem az i,gazf'. A kertben felszolgah sfJll;:itaknak elsdsorban frisseknek kell ICl1niGk. ci:s m.egfele- 116 mem'lJyisegben kell at asztalen allniuk. AI!d j<irt m,:1r Spany{~!orsJ:{igb<'ll1, az tudja, nagy on hat!'l~mas Hliny6rokon sz:olgalj.a.l{ fet ax ig,(lzi sfll.alat.

Sllanyo~ sall:it:!Ji (I;EIl,sal~da Mixlatt)

HOlZal'a/6k.· Nagy zoid1Jim.r paradlcsomok,. \·oro.duQrYmo, [1i.l's papl'ikdk. IJ~tlg]'!(iS a::l'ID' pupriku]':(li" ille/He ,m~n'lItiit sumdeiltirtd to/Mit oli!'llDoCydk (kilfonfit'e Ide mfnd(mklplJ olosz 1,'(lg)lsfJ,auyol) fr:kete olaj'l)ofJ}'rik; Sf!NII'uikippeu Sf!' iegyeN nui"'lIl(wm iUl,tu e.'i iz/.J gOing oli~l7hogyo), kCmCII}' lojtis, .rpar1]a, lun'luti:

Ennek a: saMtan~lk az i'I siljatQ5sag<~. hogy u zOldscigekll<lgy. durva sz.elcl;ck,f,e vannak felvagva. Ezekbol egy-egy na.gy tanycrra.1 jUI e.gy s~emeIYife. A sala.ta; szeletekre v<\gott nagy darab :zo.ld-piros paradicsomok, mcgfcle]6ell nag)f darab, Kall'ik;,ata va.gon voroshagjll'lla. fliiss szelerelt p.aprik,ZI. oHvabo.IDl6~., fl!lbcl,lagott ke01leny tojasok: neba f6tt (esetleg konzerv-) spal'gat is adnak Imzz{l. A mimisegi $HlhilU~b61 nem hianyo.zha;[ a tonhalszetct, Minel jobb minosegu a tonhal, alllHll jobb a salata,

Ami viszrmt it sahlta felsz()lg~il~~kor ~oh!l sera biiil'l),oz.hal az asztalrel: a sz(iz. oli'vaolaja.l hIrt~lm.fl1:6, hos~zu nyaku. csiszolt iivcgpa:lack, a. bOiCCC[, a bors es a so. A sal.ilt.h mindenki !iajlLt 'lzlcse szeriru filszerezi ,es 12.esW. Ez a mbl.osegi Ql!vaoh'ljj,l'lll rlyak{)n 61T1i:it~ :salilita az egyik olyan etel, amelyro! a spa'ilyolokazt gondolj.ak.hogya vOros borral es a n<ll'J'feflll),'el egyiitl a hO.$.')l'J,l elet titka,

'93

Ka.}JOsztabol t!s kal'otbib61 kt wEt sahi'la

Hozz:lII'tIMk: 1 fej z.r:euge l'Oml ld1llli liiaposlUl, 300., .40(} g kmvUtl, {el chrom, um g maiont!z, 1/2 esesze m!lLlr joglnm~ iili»i bors. ~'6,

A kaposzt8~ megliszHtjuk C 1:1 torzsa ki ete~evclckany zcletekre \Iagjuk. A k8irou~t me.gtisztiljuk cs karikakrs vagj.uk vag}' durvara lcrcszeljuk. majd O-sszckel.-'Cl"juk iI z.o~dcgckct . bljon6zhilJ. joghurtbol, ciUIXHT1.16h61, c ipctnyi sobol. bOll'sh61 - C. ha kedvi.lnk tanja vag}' .killOnlcgc se szererndnk tenni a. ~mlall1J[ - 2 dL fchcrhor hm:zilada: aval c.lkc zitjlik AZ 6ntclet.

IcgkClI'crjiilk es cgy 6r,an at huv6!i helyen allni hagyjl.lk.

If>a.·Hdicsomlbo~ ,e_ almabOl ~1!!rluU sabita

Huz.uiIYllOk .. 150 g alma. 250 g {Jtlflldic om. 250 g Ilflgyma. I(szr1z} o/b.'aala], so'

M alJn.~1 mcgharnozzuk es kisebh darabokra vagjuk, A paradicsomcn karikakra vag darabokra vagjuk:. Rgy cSipe'ErI_ i 6t adenk h07.7.:a, Iconujuk oliv,f'l.ohLjj~1 CS eitromlet adunk hoz:zil. A salatahoz Izles szerlrn hozzaadhatunk nehany CSCPIP fi:iszeres eeenn .. 0 szekC1ve.rjuk II z{)ldscgckct. huvos helyen a_llni tJ<!Ig)juk ds azi kovet6en lillidjuk.

l~r:adicsomb611,es pap,liikHib6'1 :kcsz'uU Iranela ahita

HozujmMk: 350 gparadicsom. 200 g/riss ptlprik(l. J-2lej 1·:6nJslwgymcl, 1 lejes ,5tJ/dtUI'llK,\' fI kl1uti sallila Cg}' resz:e. olrlj. 3 l{€1fe1€t [akhagyn'lll. ,1;0. e,';tHicg eg}' k('l'tiske eca,

A paradlcsomot .. a papdk~t C <I hagymaL kal"ik.H:'ra vagjuk. A Iejes s.ahitat levelekrc hOllltjluk (<I kinai 'SahHa! csfkokra ·v:tgjuk). A fokiha.g1'mi1..t szetnyomjllk. a -6l es az olajat <iddig kcvcrjuk, arnigaz ii)Het osszeall (az on'Letct kCSZCIl vets franclusahlta-ontettel helyelteslthetjluk). A f,'aElda salli\.~ lcikal almtaoan ·kl)mel.leniH a tabihilst megel6zl,;lcn (')rnjiik lc az ontettet (.EII'UIC[ a. aMitamil k~il6n6sen figycljiJnlk arra, hogy az illflte~et k6zvctlcnii) .i:l·Ic1I"hisl mcgcl6z6en 6msuk it sahit<\ra). A franchl ometel helyeHcsiUlctJiik keszen vasarroH !iajto~ dresszinggcl \lQgy fCis.liemovenyes i'mteHcl. Esetleg lobbfc]c olTtetet keszi.helilnk - mint ahogy az manap. a,g. z~:ka . hogya vendegek maguk "'ala zthassanak,

Par:adicsombO,l, plilpdkab61 i: I\i.zern,i) ·enyekbiE kfszult ~mhjta llout'imMk: 2-3 paprik.a, 2-3 P(U"{UIiC~iiO"'. 1-21ej Iragyma, 2 z(Jllerle~·el. fg}' keves f(),lmsk,;pOS21(;~ie,,'61. Jwriallderdg l'lIg): egy kel'es DrOIt koriamler. zsenge lc..;ty,hl zij.ldje, zs.enge Joldwgymaszdf J,'f,Ig}' 4 gerezd joklwgymll, 2:.1'fmge 1'1). rOslragymo:.'lZiil~ ,Ieh(my sztU s.wlitUiI'l.R. lIa Ill'm. akkor Iwzzd:adha'iunk na.l..w:l· szaral, egy kevesk« i6.rkoHJ/. plVHmce~i !iiszcr/<everekef. borsot. ,(szt'iz) olil'lwill'jill., borecetet. SOf.

A paradics ornot, a hagyma,t c a paprikat fclszelcteljuk, A kti.lOllbflzfi fu:sz:c]-ck ~zanit. (zOldj,ct) aprura vagjluk, mcgsozzuk es fJS5Zekevcrjiik. A vendegeknek -llog}lSaj.al maguk €ze h.hc 15k a salaral - egy· gy hosz-

'Zll FlytdoJ uvcgbe olfvaolejat 6. boreeetet tOIUlnk. EZl ~l'alahiL tavaszszul a Icgjobb elkeszneni, amikor meg zsengek <Ii. fli'Sz.ernovcnye'k.

1I<'l'ancia zijldsalHtaJ sajiUi.lJ

1=/olziill'td6k: J jf!il.'s saMw (~'(Igy,(1 khltli .I'lIMra f."g)' resze); lz.5e1lge k(lr(l/(ihe. 3-4 fNl,·,mlics()m. j.4IH1fJl"ika. ki ebb'saMUllIlmrka, 1-2}'ej I'oro,fhagrma, ,('j,!'l' csonwg rete«. . Z lew/, metei6116g)'1na. citrom. 2~3 gereztl [okhagft1lf1. 100 ... J 50 g miJ'l6segi Sll}t (ki,~cske nj. is lellel J.

A paradiC'somo., paprikar, kars I-bel, retkct es uborkar \lckOi1Y szeletckrc vag)' karikakra vagjuk (a rctket es .<I karalabet le is. fcszclhcEj,ijk). gy ke\Jeske dtml1ilel orl'l:ijnk rajruk. eZI !kovel.oen a 5ZBUorL sos [o'kha.gymM. rnajd a ~g6r:l sajtot adjuk hozzA,. Azegesze: IO!iSzek,c-:wrjiik es hllahls elott kb, cgy (min at tullni bagyjuk. (Drcs zinggel is talalh~tjul.)

95 -r-

A sZlep kiciUirasu szfnes konyv szimra1an pelda't mU[at be - reszletes elkesztresiletrassal -

OJ, legkUl6nielebb alak(l~ m,etve mereta keni favakr61) patakokrol. At'a: 3998,- Ft

Kertek teraszok, [,eIikenek kedves sz[nfoltjai a csobogok, kis ,rizesesek.

Ezekre tahUunk sok peldal a 5zep, szlnes ktifl)" ben. lira: 29981- Fu

Egy ha znos ker[bol nem hhinyozhamak at melegagyak nO'i,/enyhazak~ komposzterldi;ik es DOVen_ tartok sem,

Ezek ephesei'lez u)'Ujr seghsegel a ,konyv.

Am: 1698,- Ft -

C.lmKimll~

1114 Budapest, Kckoli uasp,al1ler 3. Tel.: J86-~JOl9. 2f1\1-19'S2, 20Q.3909

f~x: 3S;5-6(}81f '. E·rnau~: cs~rl§i ehello.bu I [onl.~p; W\!,,\\'.~crkiado.hu

IJU{ Kit

Kerakomplex Kalyha

es Kandallostudio

K@zponli fidel:

8emu!.ltii~ ... n.>11\ IW\\'~~, rt'ncl<:'!p'i fl·l\ ilr'l. v(,I',z6riesk&lc 114i Budapest, LuC'i ul '11 ., -. 3tH·!()47b

:0,. bi~ :mr(J52-3()lS " ~-mllH la'f<lJ.,:llfl,1@.I'I;dt'w.hu

Cy.irto'ulem: o;.lk 1..1~·hill~rni'l(· fI1,1d~1>.

1111 SlZudo'!. Corvin u 1-1. .' 'B: t8j'iO l-2 (,~)

Vi'5Iontel,ad6i ha~oz,.d

az o,rszag 1116 kWfinbozo ponltjan.

Tf'ffI1ekek, 5l01g.illl(ci ok;

'i' e>:,kluziv, kulonlcgesen rneretpontos k~I)'ha(-,;( mpr-k • egyedi Lervezesii cs('(epk.iI)lh.'lk

,. csempe-, ko- l~iS m.lri~1l kand~1I6k

'. ontijt-1v(lS kam:IaH6betetek, kal~'haajI6k • vi res :h6cs.E>n?ln~ -el szere It kilnd.~n6k

Be,I-, es k(Hteri k,emen,cek (kenye'r-" piZZ8'"'- huss1utii)! kerti 'QlrUllek, kalnldall,6k, esam pekarnda 116k, ,cse'rep"kal'y'hak ,egyedi tervezese kiviitelez,e:sJe.

~NDALL6

Jt-(J fYGARIA f;tfw·

tel.jF=;ax: 24/40'4·814

Mobn: 3'0/9445.9178; 30/2107-201 Honlap: 1MNW.kalldaUohungaria.hu: www.pizzakemencek.hu E-mail: hevesisandor@vnethu; kanda:lllo@1.email.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful