00lly6c; npol(·uJ.

<1\q VUI1Q1l<oAoyiat;;

TirAoe; npurrorunou:

('eer tOUjOUfS cnoud dons les culottes des lilies Isabell Gauthier

(Ii InAWf,JaTOUXOe; 60TaVOS€po n Eurpl D) Kat Usa Vinebaum

(community radio activist KOl 60TOvo9EpanEuTpla)

H f,JErO'Ppaon om EMnvlKa eylvE an6 rnv oMavolKrI EKlioon

Hot pants -Do it yourself 9ynoecologie (www.groenfronLnl/hotpants) an6 rn At5olo. H Entl-lEAEla eYlvE and rn ma ga

Kal n oEAloonofnan anti tnv AIIKlJrlvn, Eruxorvrovfo: hotpants@hypocrisy.org

Tooxfrcc aTO E~wtpuAAo Elval me; Maplo,;: - HMKTpOe; Zoyi-an(Tou, and TO 616Mo Products of love & Chaos, EKOOOEIe; Ink Illusions, ElEoooAovlKn, 2002.

Anti-copyright! (vvtocro KOI we; Clopy-right) npon,:fvOUIJE om; yuvalKEe; vaolaolboouv

TIe; nAnpocpopiEt; nou' 6p(aKOVTOI 0' DUTO TO 616Mo, ECPOcrov Kavouv unnlEluvn xprion roue;

Kal ovcipspouv T'~ ouyypao:pEf<;.

A9riva 2003

np6AoyoC;

o~nv &AAnV1Kn ~K50on

Disc.laimer

'orov EnEO€ oro XEPIO f,loe; n oAAoIIQI~n (KOOOn rou Hot Pants, oKEqm1KOfj€ 0flEOWe; n600 xpnciuo 60 nTOV vro 0.1.10< TIe; YUlloIKE<;, 6U!JOTO TOU 10TPlKOU KOTEOTntJEIIOU Kol TOU cuornporoc m,pr6oAllmc;. 110 EllniJ€pw60UII Ylo ~nTniJOTO uyEfoC; on6 fjlO aMn OnTIKn, 6VOiVXWC;, orr: xwpo !Joe; n IQEO me; uEvoMoKTIKne; 10rpIKnC;» - nopOOOOIOKEC; !JE80Qol 6epaneiac; nou lxouv Eql0PI-'0- ord enf OIWVE<; oe 6An mil ov6pwnornTo, 600l~0!J(VEC; at !JIO OAI0"11Kn OVTrAmpn TOU Qv6pwnlvov OWfjOTOC; KOI OTIe; tpUOIKEe; IOI6TnTEC; TWII npoI6VTwV me; cpuane;O.VTlflETwnr~ETOI OXI oni\wc; I-'E Quamorfo aMId cuxvo KOI I-'E oucrnuonsn «oroouxoecvtnon KOI nspuppovnon uno TO 10rpiKo KOTEornl-'EvO, TO onolo ouvroyoypatpEr OVTI610TIKC (npOYI-'OTIKd 6A06epd Yla rn OUVOAIKr'i uyelo TOV oropou, IOfwC; poxponpoaeopo). Ylo.,.Ij!UAAou nrlonf,lo, otpori TO AEITOupynf,lo TOU EXEI nsproprord ornv npooencn CPOPflOKEUTIKWV nporovnov,

EnlOf.Eov, 6tAOUf,lE vn rovtooups 6TI TO KOTE~OXr'iv 6U!JOTO me; OlllKra<; KOI rnc dyvola<;, 6nwe; Kal Of 6ME<; nEplnTWOEI<;, dval 01 yuva(KEe;. n6oeC; an6 £1.I0r; DEV EXOUV raAalOwpn8ef nnvnfvovroc and yuvOIKOMyo Ot yuvolKoMyo, xwp(C; va ncfpvoupe nOTE xdnoro EnOpKrl cndvrnon OTIC; onoprsc 1.10<;, OUTE vo 6MnoUI.IE OUOIOOTIKE<; MaEIC; (ITO np06MflOTO flOC;, nopo povo .1.01-'86- VOVTOC; novdKpl6EC; KOI «unspovco KpITIKne;» aUVToyte; xnfllKwv KoAnlKwv unosrnov, OVTI610TIKWV, oVTlovMnnTlKWV xoruov ... «KOI OV OEV aou nEp6oEI, ~ovolAo oe fVO privo vo cou yp61j!w EVa 6AM».

Eow 9~AoufjE sruonc vo unovpopprcoupe 6T1 n wplopxn avrfAmjm yupw an6 TO vuvcrxsfo oWf,lO oz OXEon fJE npo8MI-'OTO uyElot;' (KOI 6xI OE aXEon !JE .. 610-

To 616.1.10 OVT6 QEV OTOXEUEI ern oldyvwo'n KOI mil IOTPIKrl ouvrovovpoonon. AnoTEt..ei EVOV oony6 nxnpO<pOpIWV nou eo OE Bon8naEI vo KOTOM6EIC; KO'\'uTEpo TO OWflO OOU KOI rnv ovsro cou, 8vfllioou nwe; TO <pUTO OEV sfvot TO (OIO j.lE TO CPOPflOKO, 600 QUVOTO KI cv e{vol, KOI 6TI ro onOTEMoJ-lOT6 TOUe; OEV £IVai Eyyunf,lEVo, viorr QIOCPEPOUV on6 YUVOIKO OE vuvofxo. 01 Via. TPEIEt;' nou m:pIA01.l66110VTOI eQw 600r~OVTOI Of npoO'wnIKEe; EfJnElplEe; TWV ouvvpoosorv, 6fJWC; Of V w9uVOVTOI YIO ruxov OVEnl9UflnTO onOTEMofJOTO we; ouvl· nEIO TWV 8eponwm,wv ovwywv, LE nepfrmoon 0\-lqJl- 6oMoe;, oUfj60uMljJOu Eva 60TOll08EponwTI'i, Eva YEIIIK6 IOTp6 nEva yuvoIKo)"6yo.

_g.

.~

.f

~ v ;::. ~ ...

~,

.t ,

)

VI W W . DOt- p a u. t- s . ~ t~

'(,K€e; avaAoyrE<~, I.IE TO YUVOI:KEIO 01..01.10 We; OVTIKE!j.lEVO KOI fJE TO xorno e:IIEElVa creoeorunc fJE TO anoia n KOIvwvla TOU EleopaTOt; rpt<jlE! TOV eyKtljloAo TOU ~a9€ OE~lorfi KOI rn.:; KoBE oc~lorploe;) onOTE)...;:r TO.l.lnOU nou npoKoilEi vrponri, uunxovin KOI onwAEIO OUTOEKTil.lnon.:; CJTI~ YUVOIKE:':;. To rcpnou OUTO nptnEI vo YKpEI.IIorEr an6 Cl-ld.:; TI<:; rOlE':;, TO crepaorunc rrpEnEI V'O Komppl<pSoUV fOW KGI TWpO, OC K68E snlnEoo rnc KoSnl.lEplvfi.:; ~wn<:;, 6xI 1-16VOOUTO nou 'P0vepo fJo<; 'KOTOOUVOOTE(jouv oAM KOI aura nou M8cv 1.10<; ensAw8EPWVOUV (n.x. n 0lo8nan 6TI 600 ruo wpofa ErOOI r600 rue noM pETpcie; ornv ncpsc, rnv xorvurvfo K.O.K.).

T(AOt;, IJE TnV£Kooon TaU 616.Mou curco etAOUf.lE vo unoo'Tnpr~OUI-iE TnV 10EO TaU «KaY' ropovn OOUn (Do it yourself): pia OVTiAnlj!n KOI npOKTIKri swri.:; nou evroocetci OE Eva euporspo oxtlHO aUTOoPYOYWont; KOI OTOXEUEI amy om;:Aw9ifpwO'n one TnV rupovvro HU:; ougevTiae; (EilE Elva I ylorpo<:; dYe UOPOUAIKO<:; Eire not.lTlxo,:; ... ), npow6wvTO<:; TnV Et.Eu6Ep.rr oloKivnan me yvwon.:; KOI TWV npaKT!KWV ,EqJaplJOYwv rne, OiVOV10<; poe: TnV EUKalpfa, EW<:; xdrroto 6a91J6, vo nOpOUIJE rn Z;wrilJo<; ora XEpIOfJOe;.

I1t;:pi 01.l.Kftc: xop~ofayia~ (veganism)

'Onwc; KOI ornv nporrorunn lKooon, ETG! KOI 0' ourriv, 01 olorpo<pIKE<; oUlJ6ouM<; rrou nporslvovrct EivOI aUIJ<jlWvE<; fJE TIlV opxn rnc «oAIKn<:; XOpTOcpoyrO\'> (veganism), onAoCri lS!;v nsprsxouv (UlIK6 nporovro (0;n6 KPEOC; Z;wou Ii ~OPIOU I-ISXPI V6i\o, auvo, YIClOUPTI I(.\n.). Avrf OUTWV npoTErVOVTQIOAAo nporovro IKov6 va ovonsnptooouv OAf':; TIt; ouorec nou £rVOI cnoponnTEe; YIO 1-110 rcopponnpevnSmrpotpri ri YIO 1-110 EIOIKI1 OIOTpO<pn I-'E OKon6 rnv OVTII-IETwnion npoBilnlJOTWV UYEfoe:. Auro onpOrVEI OTI noMet; on6 Tie: cnopofrnrac OUOrE<; nou aVOq:lSpOVTOi, ouvri6w<:; nEpl~xavTal KOI OE dAAa .. fon OIOTPO<pri,<; TO onere OE aUTO TO BI6Mo ovvoriocue (oiprivouue rnv t"pcuvo Of onoio EVOIOqlEpsrcn), VloTi npol!.pxoVTOI on6 rnv EKI-IEToAAwO'n KOI TO 600'0YI0I-I0 TWV Z;WWV K08w<; KOI TnV KOToorpocpn me: n£pI60MovTlKn~ roopporucc nou lXEI EnI<pEpEI n OUI-I" (jlwvn I-IE rnv KonlToAloTIKri avdnru~rr evrOTIKono(non me; KTnVOTp0<jlrO':;.

n!1;p~f>x6psva

TplxOf.lov66E~ , .. ,.. 47

Gardnarella , ,. 48

BOKmploKE~ ,I-IOMV(JEI~ KO'I vovopporo , , ,.,. 48

01 W09r'\KE~ KOI n I-IrlrpO' 49

n6vo~ am; UlOenKE~ " ,.",.,.".,. 49

DlonPOTO (Kuaw:;) O'TI<; wo8nKE~ ."."." .. " " .. 50

'OYKOI am pliTPO ' .. " "."." " " .. 51

OppOVIKE<;Olompox£c; , .. ," 52

Ko90pl6mTo TWV YEVVnTlKWV opy6vwv., ,........ 53

ACPPOOIOIOKC " "' "."., " ,, 54

Tp6noc; xpricnc

1(0'1 npOETO!I-IO'ofoc; TUlY 8ordvwv " " 55

Todl 56

Acpe,ljJnpo " " .. 57

BopjJo 57

KO,llJolJAE~ " 59

AI8EPIO 01010" "."." ,., 59

KOTonAoal-iO "." " 59

Yyp6 E~UlTeplKn<; nAuon~ 60

AAolcpli " ,,' ., 60

KoAnI'KE~ nAllOEIC; ". 60

LuMoyn 60TOYUlV " " 61

1616TnTE~ KOI ooaoAovia "."." " 63

KOTdAoyo~ 6OTOVUlV "" 63

AVPlOI(Op6TO (Daucus carote) " .. " " 63

ApUOO'TdcpuAoC; nopKOUOOI(Ouj.J0Po

(Arctostaphylos uva-ursi) , , 64

Aprsprofo n KOIVIi

(Artemisia vulgaris) " , , " .. " .. 64

AXIAMo n xl},I,6cpuMo~

(Achillea Millefolium) 65

6aAEpiOvO

(Valeriana Officinal.is) " 65

fapdcpaMo Ii 1J00)(OKOpqll r'\ Kopu6tpuMo

(Eugenia caryophyllata) " 66

rAuI(6p!~o (Glycyrrhiza glabra) , .. 66

.6.svrpoMBovo (Rosmarinus officinalis) ." 67

E!ooywy-r\ "."." " "."."." 11

To OWIJO (0£ aUVTOlJla) "." 13

H. KAmopi1'ioKol 01 yEvvnTlKof 01'i£vE~ .. " "." ". 14

a K6Ano~ " 14

H: IJnTpo "."." 14

a! Wo9IiKE~ " "." .. " " " 15

riO Tnv nEpfOQo " "" .. "." " " "., 6

EvoMaKms.~ MOEIe;

cvrf Ylo ropnov Kal oEpBIEr£C;." " 1 7

npOEIJl-lnvoppUOIOK6 cruvi5pojJo 19

Apnvopporori onouoto nEpl600u 20

Epj.Jnvoppayfoli EVTOvn cruoppovlo " .. " .. " 21,

lwojJnv6ppmo Ii novoc orov dool 06109£1n ". 21

PEcpilE~oAoyfo Via rnv avoKoucplon

on6 Kp6j.Jn£e; Tn\ neplooou ,."." 22

o EpUlTa~ OTnV enoxri TOU AIDS." " 23

nOIOC; 1'ilorp£xe.1 Krv1'iuvO; " 24

TI cnuofvo aotpaMc; OEE,; 24

35 xpovio vovrpomro 26

MHO ana pHjiOKJvouvn oE~oualllKIi matpn 29

'Evor EUKollo~ rpo.ioc VIO rnv 'K'IVnTOnofnan

Tnc; nEpl,660u "." " 29

nwc:; va npoKoMoEIC; my nEpfoo6 aou j.JE. 66TOVO

nou npoKoAouv cucnocsrc TnC; IJnrpoc;."." 30

re~ouoillK6 j.JET01'iI06jJEYO vocnuoro

KOI cMo cncfcro 6VTO " 35

¢9E1pfaon TaU Ecpn6orou, KOIVWC; IjIEfpsc; 38

UJwpo 39

KepoTwoEI~ TUlV Y£VVnTIKWV opvovev

(fJUPl-lnKIE<; r'I .KovouAwjJora) 39

'Epnnc; 41

OUpOAofj.JUl~n KOI jJoMvaEI~

rnc oUponOlnTIKr'lC; 060u 43

XA0f-lLlOlo " " , 44

KoAnrn6o Kol 0100.lfT150 45

MUKnTIOUEIC; KOI candida 45

EXIVO.KEIO

(Echinacea purpurea Ii angustifolia) 67

eUJ.l6pl

(Thymus vulgarts Ii Thymus pulegioides) 67

Ka'YIEIi (Capsicum frutescens) 68

KoMvTouila (Calendula officinalls) 69

KovtAAo {Cinnamomum zeylanicum) 69

KoU/\6cpuMo (Caulophy.llurn thalictroides) 69

Kuv6poiSo rlKopn6c;-oYPIOTPIOVTocpuillmh;

(Rosa canine) 70

l\f6oVlO (Lavendulla off.icinalis) 70

AfOVOUpOC;-r1 5e:O"nolv6xopTO rl novoy!OXOPTO

(Leonorus Cardiaca) 70

MO'ivTOVOe;- (Petroselium sativum) 71

HAlvo (Apium 9raveolens) 71

LK6p50 (Allium sativurn) 72

LjJEOUP!O rl <l>pojJnou6~

(Rubus ldaeus) 73

l:n:Ailapio (Stella ria media) 73

T~rVl~Ep r\ ~!YYr6£pl n nWEpaP'I~O

(Zingiber officinale) " 74

YopoeTilio n Kova5!Krl

(Hydrastis Canadensis) 74

¢loO"IIoIJnilo (Salvia officinalis) 75

¢lAIOKOUVI ri yAnxouv, 11 B~nxu)V\ r'l npIIlT~roMo<;

(Mentha Pulegium) 76

XOflOI.H'\ill (Matricaria chamomHla

KOI Matricaria recutita) 76

xpUO"OVeEjJO TO KOIV6

(Tanacetum vulqare) 77

noll va 6PEIe;- TI 77

BIBAloypo<pio 79

nwe; 110 cpTIO~EI<; rn OIKr'i cou OEp61ETa 81

E~ooywyf)

n p~n£.1 va TEAmiivoUI-iE ErllTEilouc; !-iE TO norpropxrKO xouoouprol Tpov6 nOpaiSEIVI-lO n lMmjJn ourovojJfac; KOI Vvwon<; ndvw O'TO 1610 !Joe; TO crw!JO. 01 ouvreyiC;-OE aura TO 61BAIOpaKI €fva! yvwonk; KOI E<pOPf.lO~OVTOI' r'i5n an6 OH.,JIIEc;, nepvwvTac; ana IJnT~pOOf Kopn, EXOVTOe; Em61WIJEI me; Aoyo.~plaro~ TOU KUvnVlou !JoylooWv. 0 OKonoe;- OI)Trl~ rnc EKi5oone;- ervol onM~ KOI npoKTIK6<;~ va floe; 8on9r'ioEl 110 ~E<puyOUiJE on6 Tall aa<puKTlK6 eilEyxo nou EXtl n IOTpIKr'i £MT nOllw oro m.iJjJO jJoe; kOI OTO nJile;ovniloJ.lBovO).iOOTE rnv uy~:ro KOI rn e£ponEfa.

Ana rnv ovcrouto we; rnv curoespcnerc !JE 60TOIIO KOI flOO'O~ TO BI6Mo aUT6 E(VOI VEjJOTO eUKoilee; O'UVTOVEe;- KOI VloTpm':C; Via rn lJailuvO'n an6IJOKnTEe;, TO oE~ouoAIK6 jJET05106flEVO VOOOjJOTO (EMN), TO 0PjJOV.IKO npoBArljJoro, TnvKOeuoTEpnan me; nEpI6i5ou ... Mlo o£lpd ono geponCUTIKO euro KGI 510TpO<pIK€e; nAnpocpopfec; ym va npOOTOT[I)TOUPE ana rnv ;KOHlxpnan KOI tnv oOlo<popia rnc IOXUOUO'OI:; IOTpIKr'iC; npoKTIKrlc;-. rio miSlooKEOao.r'i crou npocr6EOOIJE KOI tva KE<poilOiO vro TO o<ppoliu:naKd.

Em;,I(5ri n uyefo TUN yUVOIKWV fival tva noM EUPU OVTIKE(j-IEVO, Enpel'lE va KOVOUIJ€ pia enlAoyn. Anocpoo(aojJE va EO'Tlaaouf.lE oro rMN, TIC;- ovemeUflnTE( EYKUpOOUVEe; Kal dMo VUVOIKOiloYIKO npo6M)JOTO. EnEIon OEV undpxei noMil EvaMoKTlKrl 616Aloypo<pio novui o· OUTa TO OVTI.KEIIJEVO. :A.}J,ec; nilEuptc; me; yuvol· KEIoe; uvEfa~ (supnvonouon, YOIIl}J6mTO, EYKUfjoouvn, IjJUXOilOYIXE( nAEUpEe; KAn.) EIvOJ ([lUOIKO Enfane; nopo noM onj.!ovr.IK£e;, cAM 5EV TIl:; EnE~EpyQ~6J.lOOTE a' aura T061.6i11o. Ad6! un6ljJn oou 6TI n uy€ia E~apT.jTO! ono rnv KaM olcrpo<pn KO! TOV uY!E!v6 rpono ~wnc;. oK6j.!o KOI 600v ocpo.p6 oro IMN. H <PTWXEIQ, 01 KOTO· XPrlOEIC; KCI n ~llJn OE jJlO iSlQTOpoYflEvn KOlvwvfo flo.~ K6vEI EU;KOAo croxe Via KOeE cf50u( OIlEnJeUJ.lnTOUe; £10"60il£ fC;.

11

To ow~a (o~ OU~~O~iQ)

To E~WTEPIKO YEWnTlKO opvovo me; vuvorscc ((VOl n KAt'ITopioO KOI TO XErAn, TO anoia fJa~f onOTEAOUV TO alooro. To E~WTePIKO )<'E(An (labia major) KoMnrouv TO E~WH:PIKO rprurcrc TaU oroorou. [Tn 6don vrvovrci ~enTOTEpO KOI oxnfJaTf~ouv TO nspfvso, TO !..IU OVOfJEOO orov npWKTO KOI OTOV KOAno. AVOIJEOO OTO E~WTepIK6 xsfAn BpfoKOVTOI TO EOWTEPIKO xefAn (labia minor). Ernv en6vw nAwp6 oxnfJoTf~ouv !..lID npOOTOTEUTIKrI enKn yupw and TnV KAEITOpfoo. npOOTOTEUOUV enrone; TnV efoooo me; ouprl9poe;.

H nspioxn OVOfJEOO OTO eOlJJTEplKO xEfAn onOTEAEfTOI KUprW~ cno EVO xwpo nou oVOfJ6~eTOI npocopoc TOU K6Anou. And rn YEwnan aUTO TO onusfo srvol KoilufJj.lEVO OXEOOV oAdKAnpo on6 TOV nop9EviKO ufJlvo. 0 nop6EvlK6~ UfJ€VO<; pnopsf va nOIK(1IEI ce IJEYE60e;, oxnuo KOI EAOOTlK6mTQ, KO I fJilOpEf va OXIOTEr KOla rn olCipKEIO 6E1Anone;, xpr'ion<; TOfJn6v, «rro rn OIOPKEIO me; nepl660u rI KOla rnv KoAnlKrI oIE{aouan. Ie flEplKte; yuvaiKee; undpxouv KOfJfJOTOKIO OEpf.lOTOe; yupw on6 TOV np6iSofJo, ro anoia eival unoAEffJfJaTO TaU nap6£VIKOU UfJEVO.

To Hot Pants e(vol n OyvAIKr'i EKiSoon rou C'est toujours chaud dans les culottes des filles (<<E(vOi nOVTO ~£cn6 eric KIMTEe; TWV KOPITOH.6V», oeuTEpn EKooon). AUTO TO BI6Mo sfvcn 1-i10 EIOOYWyl'l am BaolKr'i 60TOv09EponEla: dvol Evae; rponoc va yvwpfOOUIJE TO oloqJOpO '-PUTa fJE 8EpanEUTIKEe; 10IOTnTEe; KOI vo OVOKOAUtlJOUfJE nero q>UTO EIVOi TO ruo onOTEAEOfJaTIKO Via rnv Ko6EjJ(O poe npoouiruxd.

noMte; one TIC:; 6eponffEC; a' aUTO TO 616Mo OEV 80 60n8noouv OPKETO vro TnV KoronoMjJnon xpovuov vconpcncv. Av uncoepsre cno T£TOIO, Eq>0PiJ6oTe ruo E~eAIYiJEvn 60TovoEleponda. ljJci~TE vrc BIBMa 6Mwv jJoyloowv KOI 6eponEurpiWv nou olEq>uyav me; nupdc, 'H EjJ8a9uveTE ornv oporoncermxri, TO 6EAovlafJo KAn., 6AEe; o~loAoYEe; geponSUTI KEe; JJEElOOOl, npo ndvnov 6TOV Eq>apfJoOT00v Yla fJEyoMn;:po XpOVIKO OlOoTrlfJaTO. 01 gepOnWTlKf<; aywyEe; a' ouro TO alaMo onw6uVOVTOI OE YUVO(KEe;, oMa noAAEe; unopouv vo Eq>0pjJOO1OUV KOI on6 oviSpee;.

[TO TEAEUTOlo KEqJoAolO «Flpcero.uocfc KOI xpnon BOTOVWV" KOI <d616mTEC; KOI ooOOAOY(Ee; TWV 60rovwv» uncpxe: Ene~nynan TOU rponou npoerorpcotcc (TOOl, Oq>E~nI-lO, B6fJfJa) KOI npo n6VTWv uncpxouv TO XOpaKTnpiOTIK6 KOI 01 oiSnyfEe; xprionc TWV BOTOVWV nou OVOCP£pOVTOI 0' OUT6 TO BIBMo. ErvOi (owe:; nopanilOVnTIK6 EVa KOfTOYiJO KOTwElefov one cuvrcvsc Kal 011<; geponerEt; ncpoxernovrcc aura TO KEq>O"OIO. Eival AKPor rH MANTI KO vo 61060orouv aUTO TO KEq>OAOIO. To BOTOVO unopouv va EXOuv noM iSuvorn znfopoan KOI ervol Onl-lOVlIK6 va KOTovonOEI Kavde; nwc; AEITOUPVOuv, nwe; npOETOliJd~oVTOI KOI 010 nOIEe; neprnrwcme; E(VOI KoAUTEpn n onceuvn rnc xprionc TOUC:;.

1I10CPOpOI TunOI nap8eviKou ui"sva

13

ROT PA."1TS o5l'1y6S npOK'U .. JCl1S Y\J\TO~KoAoyias

~OT'ANT1 o~Il.y6C; npaJ('t.~Kl\s yuva~KoAoyia ..

o XOAnoc;

------------------

o KoAno~ EiyOi TO Kova"l nov ouv5lEI TO 0160io fJE

TO WlllTEplKO opvovc. 'EXEI IJr1KOe; 7 fJE 12 sxcrocrd. KOTO rn 510pwo rnc yovq.JnO:; nEplMou IJIO~ YUVOiKOC; 01 KoAnIKEC:; EKKprOEI<; ErVOI Ol;IVSC; (IJE rn XnIJIKr'i EVVOia), oMo npiv rnv E<pn6ErO KOI iJET6 TlW EIJ~mv6- nouan TO 0I60llK6 nEpI60Mov £Ivai o'\KoAIKO, 01 KO;'nll<:Ee; EKKp[OW; npOEpXOVTOI on6 TOUe:; 60p90Mvlouc:; OOEVEe; KOI 609uTEPO on6 TOV KMno, an' 6nou IlpOEPXETOI Kalil KOllnlKll 6Uvvo AUTlc; 01 EKKpio.EIC:; EivOI KOVOVIKO olo<povEio:; n un6AwKEe; KOI OOOiJEC;. Ko90pi~ouv TO OIOOIiKO KovoAI KOI npOOTOTEUOUV TO EOWTEPIKO TOIXWiJOTO TOU 016oiou.

TEPIKO TOIXWIJOTO me; IJnTpoe:; jJEyaAwvEI K09E privo 1'10 va onOTEAEoEI 9penTIKO unorrrptouo 1'10 TO liJ6puo. Av OEV M6EI xwpa vevrponcjnon, T6TE 0 6AfVVOYOVOC:; xHwvae; rnc IJnTpao:; ano66METol: n m:pio50O:;.

o Tp6xnAoe; me; iJrlTpoc:; EXEl OXl1jJo KuAlv6pIKo iJrlKoue; nrptncu 2,50 (K., EVa OTEV6 KovoAI nou n novw OKpn Tau KOTOMYEI om iJl1Tpa KOI n KOTW (HOV K6l1no.

'OAfe; 01 oMoYEC; OTn AEIToupyfo me; IJr'iTpOC; (nsptoOOC;, EYKUI.lOouvn. sppnvoncuon) puBlJr~OVTOI on6 OpIJOVfC:; nou nopOYOVTOI on6 TOV unoB61lOflO, rnv vnoeoon, TIC:; wo9nKE" KOI mnpEO~OVTOI ana dMEC; ouotec nou oVOiJ6~OVTOI npocrcvsovorvsc, 01 npooroyAov6ivE<; EivOI ouotsc nou EKKpfvOVTOI ana TOU~ IO'TOUO:; me; JJI1Tpm; Kal npOKO;'OUV Til; IJnTpIKEC; cuenoOEIe;. AUTEe; 01 ouofsc pnopouv va npoKoMooUIiKOI TOUe; n6voue; me; neplooou. H prirpo O'uvoEETal flE TOUC; wO'Ylllyoue; (oaAI1IYY£C;) 01 onotoi nEplEXOUV TO WOPIO, Kalan' 6nou Ko9E privo orprivsrot KCI lvo E},Eugepo.

H KAS11. O'pioa

KQ1 0'1 YS~~~1.~KO'i a5~~sC;

H KAelTopioa Elva I EVa opvovo £IOIIKO vro O'E~ouoAIxo EPE910'1J6 KOI on6Aouon. H KAmopfoo KOI TO xfrAn nepiexouv IO'TOUO:; nau a 10OT·EAIIQvro I JJE rn oE~auoAIKr'\ OIEYEpon. Yn6pxauv 51.10' ~EUyaplO Oo~vwv nou au 11- CEo' vro I iJE TO 010010. To npwTo Eivol 01 OOSVEe; TaU Skene nou 6ploKovToi ol<pl6we:; KaTW on6 rnv KA£ITOpl- 00 KOI iJE rn 01 vepon EKKpivouv EVa 600'11<0 uyp6 TO' onofo iJEIWVE! TO ljluO'loAOY1KO pH (609JJO O~UTI1Tac;) TOU KoAnou, WOTE vo pnopoiiv TO O'nEPiJOTO~WOPIO vo (noouv nEplo0'6TEpO. TO' 6EUTEPO KOI IJEyaAUTEpo ~EUyapl 01lEvlllV ElVOI 01 6ap90Mvi01 OOlVE<;' 01 onoroi BprOKOVTOI ornv £10000 TOU np600I-l0U TOU KOAnou KOI ~E TOV KOTaMnAa Epe910iJO EKKpivouv EVa uvpc. KovovrKO ~XOUV TO fltye90e; Ev6C; ~.llKpOU ps6u910u KOI DEY ervol 10lO'ITEpa OpOTO!.

01 w09r1K£O:; 6p(OKOvrol ornv nUEAO' (AEKovn), OTIC; 000' nAEupt<;me; IJrlTPOC;, EAooTIKor QUVDEOlJar TIC; KpOTOUV OTn SEan TOUC;. Ildvto on6 KoBe woBnKn 6plOKETal TO «KPO'OOWTO,. OVOIYflO me; ooAI1IYyO<; Kalal «oywyor» rnr oonyouv om pnrpo. Av XOI 6pioKoVToi KOVTO, w09n1KEC; KOI oailmyYEe; OEV E:pxOVTOI OE olJEcrn En o<pr'i , 01 w091'iKee; nopcvouv TO WOplD KOI TO on06oMOuv EKn.l.npwvoVToC; Evav OUOIOOTIKO poAO' OTO' OPJJOVIKO ouomuo. Eivol XPWflOTOC; po( Ewe; yKpl, EXOUV oxripo o).JUyOOAWT6 XOI iJ1"iKOe:; nspfnou 3 £1<. 'Eva arpwlJo KUT· TOPlllV nou AlysTOI EnI9r1AIO KoMnTEI TIC; W09I'iKEC; KOI on' aUTO TO OTPWfJO axn1J0TR;ETOI KOI TO WOpIO. XIAIOOf, OVWPlflO WOplO JJa~EUOVTOI OTIC; KOIMmTEC; ornv snupovaro TWV wopfwv. nap6MnAo IJE rnv nopoywyrl wopfwv 01 wo9nXEC; nop6yauv KOI 0PJJ6VE<;, TO orerpovovo KOI rnv npOYEOTEp6vn.

H IJrlTpO EXEI nsprnou TO fJEYEBoc:; KOI TO cxripc Ev6.:; aKAoOIOU KOI onoTEAEfTOI an6 OUO TiJri·iJOTO: rn prrrpo KoBo UTn KGI TOil rpcxnxo me; prirpoc. METOl;u E<pnBd- 00:; KOI supnvonouonc 0 6AEIIVOYOVOC; XITWVoe:; OTO (OW-

14

15

NOTI'ANTf ol)lly6<; rrpOK1:l.10'i<; YlJ\TQl.KOhOyio<;

r~a "tIl" ns:pio50

e~aAAOK~~K~~ AUO&l.<;

a~~1 Vl.O 1:opn6~ XOl. o&p~l.d~&<;

'ocov oo:popo am xprion ropnov KOI OEp81ElWV jJEVOAWV ~Talpl(.iJV uncpxouv lJepIKOIJEIOVEKTrlf.l0TO. Elvol unEp60AIKO OKpl60 VIOTI OvrlKOUV OlO AEy6IJEVO nporovro nOAUT€AElo~(!). To rounov noMEc;o:pople; EXOUV AWKov8Ei jJE Emdvouvo xnjJlKO, onwC; TO XAWPIO, TO onoio sfvcn ouvaro va onoppoenscuv ana TO OWIJO f,JEOW TWV TOIXWIJOTWV TOU K6Anou, npoon68nOE vo anoo:puvEIe; OE KoBE neptrmoon apWf,JOTIOjJ€VO npoiovrc VIOTI jJo~i IJ' aUTO EIOEPXETOI orov KoAno eve nA1180e; xnf.llKWv (KOI €nlnMov lJupr~OUV an5Iaam6). LE pcvc~Io jJE ef5n UVIElvne; iSIOTPOo:prlC; 510Tf8evrol TOf,Jn6v KOI oep6IET€( nou 1iev EXOUV ilEUKav8ei IJE XilWPIO, Ka8we; KOI f.lEpIKO nou anOTEAOUVTOI ana opyavlKo 601J66KI. nap' oila aUTO, xpnOIIJOnOIWVTOe; KoBE urtvo nporovrc IJfoe; xpnonr; KoBE vuvorso OTO TEAoe; rnc ~wne; me; 90 EXEI onjJloupvr\OEI EVa 60uvo onoPPllJjJ6TWV, Mfo nepl60AAOVTIKO unEu6uvn KOI rowe; n KoMTEpn Kal ruo supnpoTIKrI Man Elva I 01 oEp6IETEe; KOI TO. rounov naMonAwv xpriostov, Me aUTO TOV rpono npooEyyr~OUIJE Tn O:PUOIKrI OUTn ilmoupvfo f,J0e; jJE neprcccrspo OE6001J0 KOI OXI IJE TOV OpVnTlOjJO nou rnv ~XEI ElJnOTfO£1 n XPIOllovlKn KOI

Elva I 6~lo onoprcc n600 npcourruan unoseon EIVOI n nEploooc:;. Koge VUVOIKO EfJf.Jl!VOpOer, eIJW~ TO XpWIJO, n ooun, n 6eplJoKpoola, 01 OV6VKE«;' 01 onorTnOEIe; KOI 01 novoi OIOtpEPOUV ono vuvofxo Oe vuvofKO. Hvrn yvwOT6 (jlOIVO~fVO OTt YUVOfKEe; nou ~ouv ~oq n nspvouv noM KOlpO fJa~r ouxvo EXOUV nepiooo nspfnou TIe; r05I£e; fJEpe:C;. LE no,\ils~ KOIVWvfEe; n nEpfo1ioe; geWpOUVTOV ·KOI f-IEpIKEe; tpopSe;" 9EWPEfTOI oK6jJa KOI TWPO- we; eva IOIOiTEPO XPOVIKO OIOOTnjJO Via rn yuvofxn, we; 01 flEpee; nou n YUVOiKO Ko8oprrol KOI XOAOpWVEl. AUTO onExEI nopocovvoc cno TOV rpono nou 61wVOUj..IE 01 neprccorspsc on6 EIJOe; rnv OOl06EOio 1.10<;. 01 nEpIOOOTEpE<; on6 EflOC:; EXOUV ~08EI va Kpu8auv KoBE Ev5EI~n ofucroc, oEp61ElOe; rI rOIJn6v (E~ au KO! O! VEAOfEe;" XPWIJOTIOTE<; OUOKEUoofEC; oep61HWV avo TfI.lOX!o), vo (iVai l5!oKpITlKE<; (ovxvotcro vo pn IJIAoUV Ko.e6Aou VI' our6) KOI vc pnv noponovrouvrcn (<<6;'0 yKplvI6~EI<; orov sfotn 06169ETn»). Ev90ppuvouIJE oAE~ nc vuvcjxec vo noponovrouvtoi, vo TO OU~nTOUV KOI va KOVOUV OTlor'inOTf: TIe; KaVEI vo olo86voVTOI KoMTEpO!

16

17

oOTIKri n91Kn (we: KOn iJ10p6, anW9nTIK6 K.O.K.), f:VW nopOMn.l.a IJE rnv npooicmxri I-Ia~ <ppoVTfl)o au~ovETal n OUfliJETOxn 110~ Of C.UTI'\. H xpnon lWV npo'ioVTWV TOU apnoprou ·KCI. OE aura TOV TOjJlo me; ~wne; fJoe;- EXEI onlJloupynoEI 1110. onoQ:VWTIKn runonornpevn KOU'\'TOUpo o.n6 rnv anoia npentl vo onoMoyoUI-iE.

Le:pBIEro fJnopEfe; va 'PrI6~EIe; p6vn oou noM (UKO· '\'0. napE lvo yovrl pndvrou, K6lj!' TO Vupw vupto won: vo yiV€1 TETP6vwVo., p6lf.!E TIl:; Mo n'\'wple; iJe:Ta~u roue Ko,1 BclA£ oauOTEC; oro «<pT€PO». AUTn n oEp6n':TO unopEl vo n'\'u8Et xovovud KOI. va ~ovoxpmllfJonoIn9Ei. Mia O'lO!.pOPHIKrl EKooxn KCTCloKwne; oEpBIE'ro<; iJno· pErI:; vo 6PEI':; ern oEMoo. 81 ..

Avr] YIO rounov iJnopEf.:; va xpncnponorricerc Oljlouyyo..p6Kl0 (me; 90"000"0e;). Bp€XEIC; Alya TO o<pOUyyOpOKI, TO EIPOiPfJO~Ie; OTOV Ko},na onuic EVa ropnov KOI loBy6~EI.e; orov ~)(EI onoppoqrrioer oro IJEYIOTa B08iJ6. Mnopei<:; vo MaEI<:; plO VEpn K'\'WOTr'i Via nro EUKO},O TpoGnVfJo. 'Oruv yEiJfoEI, ~En'\'uvS: TO. KOTW ono rpcxouprvo vspo, OTpOYVI~E TO 1(01 ~ovaxpnouronofnoe 10. AUTr'i, n iJE90150e; sfvcn no},u rrro \(lTnvr'i KOJ \(l1},IKn ero nEpl66Mov on' O •. TI TO. ropnov, nleoVOTOTO TO KaMTepo elva I vo xpncnuonorzfc mpouyyoPOKlo. 9aMoon~ ovrr ylc O"uveETIl<d. Toouv- 9ETIK(1 nw'\'ouvral KOf W.:; ocpoUVyopdKIO pOKIV.ld~ ora <poPiJOKEfo KOI TO KOWmr1jJioro KoMuVTI~WV (<pUOIKO .EKE! Kovd\ OEV 90 oou nEI OTi unopouv va xpnorponOlfl90uv KOI w~ ropnov, VIOTf aUTO eo anOT£'\'aUOE of1E!Ar'i ylO rn Bropnxovro nporovnov «UYIElvr'i~~). 'Eva OipOUYYOPOKI pnopef va XpnOliJonom9Er VIO neveKOTW £~I jJriv£~ ov TO nspmorafcor. mTo~t TO 6TOV opxkm vo (Sla/"uETOI. ME.Ta ana Ko9E nEp(01)oouvlO-rOTOI va TO a<pnow; va iJ.O},OKWOEI YIO p.lO VUXTo OE svo nompi VEpa f.!E tva KouroMKI '\'EUKO~UOI xm pod vo TO. ~E6vd.AEIC:; aUTO OKo.TWVEI TO 60KTrlpiO nou pnopEl va onf.!loupyrloouv Ko.'\'nII<E1:; j.Jo.MVaEI~. Av nopouoloarer KoAnlKrl l-16Auvon KOTa tn O.IOpKElo me: neproOOU Ko/"UTEpO vo IlET6~el<:; TO O<POUYYOPOKI. <t>U.Aa~t TO oe EVa. novl ri Kouri orov OEV frOm 001c9nn.

npos~pnVOppU01QK6 oOv5popo

To oupnnojJoTo nOIKfMouv: METomwoEI':; am 010- €lEon, veupo, Kpoj.JnE(, novoc r\ npil'\~II-IO OTO onl.9o.:;, nOvOKE(jlO'\'Oe;, EMEl\j.In E.V{PYE I 0<;/ EiJcpovlon epr1J1TO, oEpla KOI 6Ma ilEnTIKO npoBMpoTO. aUjJnTwjJoTo Vpfnn~ ... 0 ouv6uooiJ6<:; OUTWV TWV npoB'\'njJoTwv fJE EVO. OQT09r1 I~ snrnovo KUK'\'O 1-10<; (SrVEI TO npocpf'\' JJIO<; yuvarKac; nou Elval €TOII)n vo ondOEI TO jJourpo KdnOIou. 'low.:; va nolpVEI 1(01 TO xriru VIC vo MaEI or'iEltv TO npoBAr'ipOTO Tn':;. H 9EponEUTlKrl aywvrI rnc enfon)Jl1<:; lorpIKr\<; {XEI TO xoAlo. rn~ .. _

MieoiSoll anciAuYon( Tn( 6uolPopfa~ TPWVE AlyoTEpa oA6T1.

<t>povncrE vo npoaAop6avel~ OpKH6 K.o'\'la. TO onoio 6p{OKETOI OTIt:; fJnov6vE~, TI~ nOTon~, TO Mxavo .• TO cxAdO.IO KOI TO al-lUyOoAo.

TpWVE. noM <p0KI.

<t>p6VTIOE vo npoaAap66vEI<:; novro OP~EH'i GITO!JIvn 86; npdorvc AoxavlKo, npoiovro o6yI0,:;, vl!.p6- CEe;- ~oVI6C;r'i TOjJnMm: jJoVlae; pnfpQ(,", Yn6lj!n 6TI yuvofKE<:; iJE EUalo9nofo one jJUKnTIO(W<:; npEnsl va cnoceuvcuvcoo yfVHOJ rn jJoVld.

napE noAAIl Brropfvn A, Kupfwc;- orov €XEI<; nove 010 OTr'ieo~ Kal Uno.I.pEpEIC; an6 iKpOjJne<; .. KaporQ, KpEpiJUCIO, oK6poa, onovcn, <poK~<:;, 6EPUKOKO Ko.l '\'£jJOV,IQ eival 6'\'0 nAouOlO Of 6IToiJfvn A.

nrVE noll.u vspo.

Mnv nfVEI<; OAKOaA n KO\(lt.

rIOll"pt'lIl.; Ill' 6«hava

napE BOiJiJO 60.AEplova.:; VIO xoMpwon,

napE TqVT~EP VIC va oinoAuVEIe; rnv (vroon Kol TIC; KpOl1nE<;.

Av 0 opvcvropor cou EXEI npoolo9wn Via npoejJ}JnvopuolOKO ouvopopo, aUTO unopsr vo rtpospxerct

19

KOTI'ANTS oi5fly6<; npol(,"tl.l<:n<; Y1.1'110H:OAoyia<;

ana TO vevovoc 6TI 01 OpiJOVE<;" crou OEV 6p(OKOVTOI os rcopporno. AKoilou9nm:: rn 9EponEfo YIO OIOTapaViJEvn 0PiJOVI;Kr'i ioopponfo (0. 52).

f(VOI KoMn:po va IjJOXVOUjJE VIC poxpoxoovn Man oVT( vo npoono90UjJE KoBE <papa va npoKoMoau!JE rnv nEprOoa. Iu~nT/1OE TO !.IE TOV OIKOYEVEIOKO vrcrpo OOU ri TOV opoioncennxo. AUTO nou pnopst otvoupc VO 60nBnOEI EJvOI n TOKTJKri np60AnljJn TOOVIOU on6 <pooK6fjnilo r'i an6 <puMo K6KKlvn<;" 60TOjJOUPlciC;, euro nou E)(QUV OUVOfjUlTIKr1 £ni~poon am jJrlTPO KOI TIC; UlOenKEe;.

Al,Ifll16PPOla

~ anauoia nsp160au

Mncpsf YO EXcl olo<popee; OITI£\. KOVOVIKO anauofa nEpl600u unopxn KOTO rnv eYKutJoouvn, TO 6nAaoIJo ri rnv EtJlJnvOnouon. 'AAA<.<.; fll6ovlC; OITIEe; Elva I: KOKrl OIOTpOqll1, ouornpec OrOIH<;_' unEp60illKrl OWjJoTIKn ocsnon, IJEyolln onwAelo Bopoue;, K6nwon, OTPEC;, 010- Topo~n 0PfjOVIKr'ie; rooppcnfcc, OloKonn TOU xoruou KQI npoBMjJora TaU n1,nTIKOU OUOTnjJOTOe;, onwc; 010- Brime;, nnOTIKO VOOrif-lOTO ri OIOKUI-J(]VOEle; TaU erune?lou Op).JOVWv TaU 6UpOEU30uo:;: OOEVO.

IE K6eE ncpfmwon EIYOi onpovnxri n KaArl OIOTpOrpr'i.

Elll-l!l110ppoyia

n &11~0l1n 01l,1oppoyio

nw~ va ~unvnof:lC;

"ICI Ko9uonpn .. ivn nEpiolio

Ton09lrnoE lva XOjJl.JaTOXI q>piOKO IJO'iVTov6 600 TO QUVOT6 rno ~Eoa OlOY KeAno oou. AUTO pnopst vo npoxaMoEI nsptooc npoKoAwVTOC; ouoroxri me; IJthpOC;. TonoEJtTnot TO nporou nee YIO unvo KOI Byail' TO TO En6tJEVo npwi. Enovot.oBE TO Via TPEIO:;: n TEOOEPIC; J-IEPSO:;: KOI nivl: napoAAnAo TOOl IJO·iVTOVOU. 'H ncoe <paOXOI.mAo (1)<; TOOl r'i wo:;: 6alJ~O.

'H neVE TOOl ono xsovoupo VIO 4-5 !JEpEe;, aAila 6xI noponove ana 6 tJ(pEe;: n nEpioooe; eo EpeEI Tie; n~lpEO:; nou eo oKoAou6noouv.

KaYE lJao6~ OTa ovoKAoOTIKa onpstc TWV noolwy (PEcp},Ef,O),OY(o, o, 22) VIO rn jJr1TpO KOI TIC; Ul06nKE<; 2-3 <pople; rn f-IEpO.

To xpuoovecuo oe fJoprpn roovrou n 6citJl.JOTOO:;: pnopsf va Boner'iaEI am pd9fJlon me; cpnvoppoicc. np60E~E, 6tJw<;", vior! unoprf YO npoKoAtOcl oruoppovfo OE VUVOIKEO:;: nou un6 KavovlKEe; ouvEJnKEO:; sxouv Bop":] ncprooo.

'OTOV n nsproao.:; KOElUQTEpE[ ouxvd Ii OEV EPXETOI

To q>uMo K6KKlvnc; 60T0J.l0UpI0e; EivOI TO KoMn:po YIOTPIK6, VIOTI iSEV OTOjJOTOUV rn pori lOU aflJOToc;, aMci rn pu61J(~ouv. =Exlva pfo EB60jJciiSa nplv 00106£Tr'iO"EIe; VO. xpnerponourc our6 TO TOOl KOI QUViXIOE KOTa rn OIOPKEIO me; oOlo8wiae;. EnoyoAo6E orov xperocrer,

MIO 60pllj EjJjJnvoppuaio pnoper VO eivol ouprmotJO nue:AIKno:;: <pM;v~ovn<; (<pAEYlJovn TWV oot.myyWv KOI wo9nKWv)' OE neprrmcon OJ.lq>IBoAiac; nr'iYOIVE nOVTO (ITO yIOTpO. H 6aptd nsproooc tJnopEr va npoKoMoEI opoiwon TOU O(!-'OTOC;-O' OUTn rnv nepmnoon niVE TOOl TOOUKyfooc; nou nEpllxEI noM 015npo.

01 nopoxdno OUOfEe; Bonsouv amy ovnpsnoruon

me; Boploo:;: nEploooU:

BITolJfYn C

I:n6pol onaojJlou r'i TOXIYI

BIOq>Ao6ovOEI0rI (n},lvoupl, <pilouoo ·610AoYIKWV!EonEplooEIOWV q>POUTWV, oTolj.luillO, KEp6alo, IJOUPO 60TOjJOUpO).

lHIOPIll!6ppoJ.o

n n6l1o~ 6~ol! &i001 o0168&~f)

01 nspl006TEPEO:;: vuvalKEe; Blwvouv KOTO rn OIOPKl;:IO me; nEpl600u TOU<; K6T1 nou nOlxiMEI on6 croanjJo ouocpop(oe; ewe; q>pIXTEe; Kpol-'ne(. KpoJJnEe; EJ-lq>ovf~OVTOI npiv, KOTO KOI pmS rnv sppnvoppooro. H 10TPI' Kli cmcrripn MEl 6TI a novor ErVOI !JEpoe; TOU va EloOI

20

21

HOTI'ANT! o5ny6,> npOK"tl.Kl\\: Y1J\TOl.KOAoyiac;

VUVOIKO, oAM ~EPOUflE 6T1 ljIEUooVTOd To IMN j.Jnopd vo fivOi orrfo TOU n6vou, oMd 111; nsprooorspac <popse; 01 KpOlJn£.e; npoKo),.oUVTOI ono POAUVOEIe;, npn~lfJOTO KOI EVTaO'EI~ am prirpo KOI n<; woBr'iKEe;.

Ao, fJ6AIe; navw an6 tn <pTSpVO. AUTri n ~wvn e(vOi ouvriewc; napa noM eucrcanrn fnl<pOVEIO npiv Kal 1Jc:T0 rnv Evop~n me; nEpl6oou. Xpnouronotnos TOV ovrrxetpo aou Via vo ooxriosc nfscn ore enuero. nlVTE '\fnTo crnv KOSI! n),.EUp6, evoMooaovrac; and TO Eva n601 OTO oMo. EnovciAa6E 600 ouxvd XpElo~Hal. AUTr'i n fJESOOOC; £XEI IJEpIKiSC; <popiSC; oruorsuro anOTEMO'lJaTO, KUpiwC; 6TOV TO 1J0oci~ vfvETal an6 oMo npooumo, n.x, 1.110 q>i),.n oou.

TI va KOvt:U;

• No ono<pEUYEIC; TO oMTI, 'rn ~dxapn Kal TO pO<pIVOPIOlJlvo Tp6<plfJo 6nwe; '\WKr1 ~dxopn, AWK6 O),.EUPI KOI AEUK6lj1WfJI.

• No rpwe; KoBE fJ£pO rpo<ple; nAOUOIEe; OE KoAIO: unoVOVEe;, ono~npOfJ£vo <pPOUIO, nenov.o, noproxdzrc, «opere, npdcrvo AOXOVIKO KOI nOTOT€e; .

., No TPWC; noMa npooivo AOXOVIKO K01 nopToKoAIO VIO rn 6lTOiJ(vn A (nou PEI!.i1VEI TIC; [VTOom;) .

., No TPWC; 6pwlJn, IJnp6KoAo, 80011llK6 (we; o<plljlnfJo), KopuOla, ajJuvooAo KOI IPUKI ylc TO ooStarlo (TO onoio n:PIJOTr~EI Tie; Kp61.mEe;) .. To IPUKI unopef va IInlPBEI KOI OE IJOPlPri TOfJnMroC;.

., 'Eva ~EaT6 IJn6v10, uro BepiJ0<p6po aTO KOTW IJEpOe; me; KOIAI6c;, TO KonVIOIJO EVOe; joint, n OWIJOTlKn Klvnon Kal 01 0PVOOIJOf SonBouv ernv KOTOnoMlJnon me; tVloone:;, rnc Kp6fJnoe:; KOI TOU n6vou.

., H OXIA/>.tO n xIAI6<puAllo(, OE 1J0p<pn KoljlOUAOc;, 601"uoroc ri rocvrou, sfvcn cncrsxeopcnsri. :'EKIVO fJ(o E6501J000 nporou oOlo9ETrioEI~ KOI OUV£XIOE we; rn M~n m~ nEp1650u.

• 'H xpnorponofncr rom ono T~fVr~EP nou onoMoooEI: vpnyopo on6 TIe; KpOfJnEe:;. MnopEfc; Enfone:; vo 1J00nOEIe; <pPEOKIO T~JVT~Ep6pl~0 OV VIW9EIe:; n6voue;.

• 'H xpnorponofnce lPuM.o OJ.lEOUpIOe; nou 6on90uv EVoVTlO aTle; KpOlJnE(, oM6 npenEI vo YIVEI OUaTnIJO'TIKn xpr'lon TOUe; VIO IJrivec;.

~o woOrlK«/6p'",

41 ~';'p%61.o< TOu npOOTOr" 42 od~",yv<~on'p~o,,"O( nepo( 43 ~'~lpo6~vo(

44.0 •• 0,1" O(

45 vttpp6Joupoooxoc;: KI.lOln

"2,jJ3

o S po t 0<;

a~~v snoxn ~ou AIDS

P&q>X&~oXoy 10

~oo6~ "tW\T O\TOKAaO"tl.K~~ on~1w~ O"tO n6blO Vl.O Ul'i' O'i'OKOUqU.Oll an6Kp61J.n6:C; VIC; n&p1.6oou

KOVE lJoa6~ aTO OVaK;'OOTIKa OHIJEio me:; f.,IriTpa<; KOI TWV woSnKwv. 8pioKOVTOI nfaw on6 TOV OaTPOVO-

H flOAUOjJOTlKrl OC9tvEI0 AIDS EfJlPoviarnKe am OEKoufo TOU Oy06VTO. nw<; e:nEOpooc orov rpono nou KOVOUV tpwTO 01 VUVOIKEC;; AUT6 TO KE<pOAOIO MVEI pro anoljln 6Awv 600 EIVOJ vvcooro Ol'ijJEPO Via mv np6AnljIn. En(onc;, OiVEI npOKTIKEC; nllnpOlPopfEe:; Yla TO n600 OOIP0Ar'lc: EfvOI n cuvoucro OE TElOIQUe:; KOIPOU<;.

ME TO npWTO KPOUQIJOTO AIDS eEwpn9nK€ on Enp6KEITO Via fJlO OOStvEIO' TWV 0fJ0<pU}..6<pI),.WV

22

23

aor PA."ITJ' 0l>ny6<; .npOl('t.l.Kn., YVlTau:oA.oy i as

avopwv KOI TWV xpnorov EVQoljlM6IUlV VOPKWTlKWV. IXEOQV OEKO xpovio cpvorspc OVOVVWpfOTnK£ on 0'1 yuvorw:; rirov 6uvaro vo Elva I 1jl0pEfe; rou IOU HIV XlIlpi( vo EKonAwoauv rnv OPPWOTIO. 'ETOI 01 yuvaiKsc; KOI TO nOlCIO OUI.mEpIArlIp6nKOV OlIC; OlOTIOlIKE( EPWVEC;. H tpe:uVC OTO ~Ho~() eixE 6Ei~EI 6TI 0'1 vuvaiK£e; OIOTpEXOUV jJEyoMTEpO KIVQUVO uoxuvonc Kol "ly6rEPE( nleav6rnne; WIBfwonc; an6 TOUe; 6VOpEe;, yloTI h6vw af.lEAela~ TWV YUVOIKWV Kal E~aITfoe; TIl~ Aov60- OjJEvne; cnoipnc ovopwv KOI VUVOIKWV nspf «oo6lvEI0C; TWV ojJoqJuAoq>iAwv» a tOC; HIViSEV iSIOYIYVWO!(ETOI ri 61aYlyvwcKETOI noM opy6 wOle va Y(VEI EYKOIPo n eEpanEia nou Ko6uOleper rnv nopero me; ooOtvEIOC;.

olOMe; J.lOMVOEIe; nou pnopoov va sruroxuvouv TIl vooo.

In)Jepo, 01 KaMnpEe; npO'IjlUM~E!C; svdvno oro AIDS dVQI TO nporovro AOTE~: npO'qlUAoKTlKd, npoqiuAOKTIKO Via OTCfJOTIK6 OE~ KOI VOVTIC AOT~~. To nporpuACKTIKO Via OlO'f.lOTIKO o'£~ E{VOI TETPOVWVO 1(0' 1.1 IJCTO Kia nAOOTIK6 VIC rnv npooroofo TaU K6Anou KOI TaU npwKTOU KOTO rn QIOPKEIOOlOfJOTIKOU aE~. MnO'pO'uv va oVTlKoTOOToeO'uv on6 ~vo npoq>uAoKTIK6 KOjJfJ~VO KOTO fJr'iKOe;. Xpnouronofnoe noVTO AlnovrlK6 fJE Boon TO vspo O£ ouvducopo IJE TO nporevrc AOTl~ (6xl BO~EMvn n 6Al1o AmOVTlKO fJE Boon TO nETptAOIo, YIOTI xcreorpepouv TO ACTt~).

Tl. o~pa1lTEl. ao~ah&~ O&~;

AacpoM<; O'E~ an~orvEI KOTI neprooorspo on6 pro onoprepnon TOU 11 fJnopEIe; KOI TI OEV ~noperc; vo KOve.H:;. ElvOI Eniane; Evae; rponoc vo cuvE1onTonomOde; ncprocorspo 600v otpopo rn OE~OUO),IK6TnTO oou. IE npoq>uA6O'OEI on6 TO rMN, mv EYKu~oouvn KOI rnv nncrfnfio A Kal B. En(anc;, TO oaqJoM<; aE~ npo<j>uMaOEI Kal OTOIJO nou nOn EXOUV lJoAuy6Ei j,lE HIV on6

Tl. XPEl.6.S6:1:01. ITa YlTwpisfn.c;

• TO' oriola (IWOWe; KOI TO otpc nEpl6i'iou), TO OnEpfJO KOI TO OE~ouoAIKO uypo nEplExoUV my u~nMTEpn nEpiEKTIK6TOTO OTOV 16.

• 01 KoAnIKEe; EKKpfoEl<:; nopouolo~ouv Xaf.lnA6TEpn nEp'E.KTlK6TnTO ahAo pnopocv vo fJHOOWOOuv rn vooo, • 0, KoAniKEe; fJOMVOEIe;, 6nwc; 01 f.lUKnTEe; KO! TO XAOfJUOIO, pnopouv vo ou~r\OOUV TO pfOKO !JET6000ne;.

• QuAo nou jJOTWVOUV, nuov, KO\jJII-IOTO KOI ypoTOOUViSe; 010 0'161010 r\ 010 VEVVnTlKO 6pyavo E(VOI oAllol Tp6nOI ~ETdooonc; TOU IOU.

• To KOVQuAwl-I0TO ri 0 Epnne; pnopoov snfonc va fJEroowoouv TOV 16.

t M£pIKEe; AOllJwE;EIe; exouv OnIJElw6Ef E~atTfoe; Tne; xcronoonc KoAnlKWV £KKprCEWV, cnspucroc Kol pnrprKOU yoAaKToe;.

• To 66KpUO KOI TO aOAlO IJE10qJ£pouv EAOXICTO ewe; Ko06),ou lxvn TOU IOU, [KT6e; KO! OV n€pIEXO'Uv OlfJO. {J,EV OUVIOTOTOI TO BOUpTOIOfJO TWV DOVTIWV 0l.llawc; npiv on6 O'EE;ouoAIKr\ snoqm, KOeW<; pnopef va npoMn6d ~OTW)JO.

• Mn 1J0IpO~EOOI nOTE I-In onoO'wpWjJEvE< OUP1YYE<; n BEA6vE<; VIO TOTOUO~ KOI rpunnpo. Yndpxouv unnpaalEe; 6nou pnopEie; vo avroAME;EI(:; O'upIVVEC; KOI undp-

nol.O~ Ol.O'1:pSX6:l. Kivou~o;

OUTE 01 OE~ouoAIKE< nponpnos« OUTE n tpuM OUTE TO q>uAo ouE;6vouv TOV K!VDUVO fJ6Auvone;. To AIDS ErVOI n6vw an' dAo pro 0PPWOTIO «enoipnc». ric va lJoAuyeEfe; fJE HIV npEnEI vo EpeEIC; aE Enoq>n ps TOV 16 f.lEOW me; oVTaMoyr'ie; orpcroc (KOI orfJOTO<; nEpI6I5ou), onEPIJOTOe;, cE~ouaAIKwv uypwv, EKKpioEWV, I.InTplKOu V6Ao~To< r'i 6hAwv XUlJwv TOU O'WlJcToc;. rio napoOEIYuo 0'0"10 OVOPEfJEIYfltvO I-IE OljJO. KajJlc anoMTwe; vuvoteo OtV (rVOI OUTOjJOTW<; npoouxovpevn and TOV 16, OV M6ouI-IE un6\jJn 6n ElVa! oiSUVOTO va yvwpf~EI TO napeAe6v Kal TO nop6v TOU ouvrpcoou me, AotpoJ..Ee; O'E~ elVOI 0 f.l6VOe;Tp6noc; va Oloq>uAo~oulJe rn ~wr'i !Joe; Ka8we; KOI ourri TWV ouvrpoqnov fJOC; KOI TWV nOIOIWV

fJOc;.

24

25

XOUII onOr£AeOIJOTIKOfrp6nol K09aplofJOu me; BEMlloe; Via TOTou6~ XOI rpunnpo.

i. To oE~ouoAIKa Bon9nIJoro nptnfl 110 onooTElpwBoUII n 110 xpnouronctouvrc. npooTOT€UIJEVO f.lE AOT~~ npoTaU V rilE I n KOlvn xprior TOUe; .

.. <Pdpa VOVTIO AOTE~ Via KoAnlKn n npWKTIKn olEfoouon I.IE TO xtPIO, OKOIJO XI all lXEIe; anAwc; eve I.IIKpd Kd411IJO r\ YPOToaUIIIO.

35 Xp6V10 yov1p6~~~a

.. 'On rnv waUlln vro oVTlouMnqJn KOI npocrcorc and Tall 10 HIV KO.I TO rMN npenEI va rnv nOrpVEI n yuvOfKO. .'OTI np~nEI novro vo OYXWV(OOI YIO Val nerc OTOU~ aVOpEe; OTI nptnEI vo cefxvoull unw9uvornTO YIO TO oWflO roue ... KOI TO 0lK6 cou,

Mnopsf 110 IJOIO~EI Alvo BAI6Ep6 aAM Buprioou on 01 tpWTEe; tPXOIITOI Kal tpEuyOUII. To oWjJo oou Elva I 0lK6 oou, cpp611TIOE novo on' 6Ao YIO TOV scuro OOU, KOI all xcnoror npooncarios: va OE f,lETOnEICr£t, PWTO TOV noiou TO oUJ.lcpepov OKEcpTETOI. H croon TWV VUVOI' KWV onsvcvn OTO OE~ EXcl OMO~EI, VIOT( XPEIO~ETOI va OMO~OUIJE, ((VOl ~r\Tnf.lO ~Wrle;. Mn vaf,l(~EIe; 6T1 «al VUVOIKEe; OEV KoA.AauII AIDS"., TO KoMO)..lE, Kal 01 opraflof OU~6VOVTOI. To OocpoAte; OE~ EIVOI OVOYKO(O KOI TO npotpuAOKTIKO ncpexouv rn ouvQ,T6rnro npocpuAo~n<; TOOO on6 TOV 16 HIV 600 KOI and ovsrusuurvrn EyKUpoouvn. H cncrrnen ylo ootpoMC; aE~ on6 TO OUVTpOcp6 oou unopet va E(VOI ouoKoAn; Eivol EvoxAnTIK6 va oxouc on TO npOlj>uAOKTIKO Eivol 060Ao KOI 1<o96Aou EAKUOTIKcI. Elva I oK6jJo XElp6TEpO va aUVKpouEOOl IJE TO np6awno )..IE TO onofo eEAele; va OUVOUO'IOOT€(~. npo noVTWV 6TOV npOTIJ.lOe; va OUVQUOmOTEie; napa va Ko6EO'O I va TO Kou6EVTIO ~Ele;.

Mn VOjJ(~EIe; 6TI OEV E(OOI y6vlf,ln EflEIOr\ OEV EXEIe; JJE(VEI O'K6iJo lVKUOC; EVW OEV EXEIC; xpnorponomcn jJEBooO'ue; OVTlouMnljJnc;, OK6IJo KI ov TO EXE!(; KOTO!jl€pEl YIO OPKET6 KOlp6. An6!jlUYE TO xoru Kol noconcencc vo OloAt~EIe; EvoAAoKTIKEe; f,lEeOOOU~ oVTlouAAnljJnc;, 6nwe; npo!jluAOKTIKO KOI ompdil. Av KOI 1J01d~oUII EVOXAnTIKEt;", 01 1J£901501 oursc EXO'UV TO' nAEQVEKTnf,lO 6TI OEV OIOTopaoaouv TO cpuoloAoYIKO KUKAo. ME TOV KOIPO 80 oVOKoAU\jJEII:; TIe; VOVI)..IEe; nEpIOOOUe; aou naparnpWVToe; TnV KoAntKr\ 6AEvva KOI 6Mo anjJ6010 woppn~{oe;.

E(vol anIJOVTIK6 va nopcrnpriosrr OV 0' KUKilac; aou elva I KaVOVIK6C; rl6XI, KOI va KOTOMBEIe; nwe; AEITOUPYEi. Mnv ovncuxsfc av oou nopEI KOIPO va TOV 1J66EIe;. H nEpfooo~ ((VOl KoM q:.illn KOI rn VVWpr~EI~ fl€ TOV KOlp6 KoAUTEpO. AUTO O'non:AEI [va 6tifJO npo~ rnv €lIeuElEpio

Mn aEwpEi<; 6TI povovopro Onf.l0iVEI TO' (1510 f.lE oocpaMc; OE~. Av V0I-IR;EIe; 6TI OIOTplxEIe; Kivouvo n BEAtie; nOlO!, ElvOi KoM IDEO va uno6An6Ere; OE E~€TOan (noil vo 6p<J~ TI, O. 77).

Av €XEI<; oE~puoAIKr'\ walj>r't I.IE avopeC; nou OEV 9EAouv vc !jlO'PEOOUV np0qlUAOKTlK6, pwma€ TOUe; norou TO' OUlJqJEPOV aKEqlTovrOI KOI OUVEIOflTOno(nOE OTI Via KOjJfa ouvouafo OEV o~i~el vo PIOKOpEIe; Tn ~wl'i cou. 0uIJnoou 6TI 01 yuvarKE<; EXOUV 18% nsprooorepEe; rueovornrec vo KaAMoauv AIDS ono 10Ue; elVOpEe;.

'ExO'UIJE woppn~ra KelBE 28 f,lEPEC;. AUTO £IVai 15)..1E 20 Ij>opec; TO xp6vo KOI TouA6xIOTOV 300 £\JJ.lnvOI KUKAOI J.lEOO as 1-110 ~wr\ ... AUTO o.nOTEAEi, VIO EK€IIIEe; on6 £1.I6C; nou KOljJOUVTOI fJE dvope<;, XIAI60EC; nleOIlOTnTEC;. Elvol cpuoIK6 vc oAA6~EIC; cuvrpcoouc, vo oAM~Ele; OKE\jJEI<; KOI rponouc. Av KaT! nOEl oTp066 EXEI<; TO' OIKoiwJ.lO va KOVEIe; OJ.l6Awon 1(01 va onO'qJoo(aEI<; Ylo mv (010 oou Tn ~wn ..

To nopoxcno pnopotiv va OOU Entqltpouv EntnMov OUOl<oAiEe;:

, H OOIOqlO'pra KOI n OyVOIO nou oEixvouv 01 elVOpEe; vro TnV rOlo TOUe; rn YOVI1J6TnTO. 01 6VOpEe; €fVOI n6vTO V6V'I..I01, 6jJwc; crnv npo~n ((VOl n YUVOfKO nou cuxvo KOTOMyEI J.lE TO nOlor.

26

27

HOTI'ANTS O~IlV6C; npa!c:."L~Knc; VU\To~Koloviac;

rnc ovonapoywyriC; KOI TnV onoxrnon eMvxou novui OTO aw).Jo ).JO<;. '!aw<; dvOi xprioipo VO anl-l£lwvEI~ rnv nepfo06 oou at lye npEpoh6YIO. M nopsf va ErVO,1 on?pofrnro vo 6E)ITIWOEl<; rnv «orocrccn ruiv Ul09nKwv oou KOI OMUlV opvdvuiv (OPJ.!OVI~tl o/aropoxEt;, O. 52 ri H Ko8apl6mra TWV ytWnTlKWV opy6vwv, o. 53). TOOl on6 qJljMo O).JEOUPIO<; E(VOI E~OIPET!KO VIO TnV EVOPI-Iovlon me; urirpoc KOI rtev w09nKwv.

H KoAmKri oou 6AEWO oM6~el KOTO rn OIOPK.EIO TOU SjJl.IIWOU KUK.Aou, K.OI KOTO Tn OIOPKEIO Tn<; Uloppnl;fo<; EXEI noM 10IOiTEPE<; IOI6TnTEc;, on6 TI<; enoree !-l10 yUVOiKO pnopef vo olonlClTwoEI ov Exel mtA9EI n woppn~ro 1'\ oxr, Yn6pxEI lva dooe; "jJlKpooKomou BMvva<;» ylo va ow; ov ErOOI y6vljJn ri OXI. To iJ1KpooK6nlo KOVEI £uKoMnpn TnV avoyvwplon TWV 510(j>opwv 1010- rrrncv rnc BAtvvo<;, MnopEf<; vc TO 5EIe; KOI XUlpl<; I-IIKpOOKOmo. Yn6pxouv 616Mo novUl 010 aVTIKEljJEva oAM va 9uIJoaoi on oun) n iJt9000<; oev stvcn KOI TOOO ao<poAr\<;. 'Eva 6Mo oYTlouMnnTlKO I-IEoo nou I.IOIO~el Myo IJ' ouro ElVai TO Persona, 1-110 OUOKWr'i I.IErpnon<; rnc eepJ.l0KpooiO(; TWV OUpUlV KOI TWV OUYKeVTpWOEUlV 0PI-IOVWV OlO oupo nou O(fXVEI ov 6pioKEOOI 010 yOvll.m nspiodo.

M~~6 an6 Pl~OK1\T6U\Tij os~ouaAlKn sna~n

1·_·

- .

~

"

npoooxr'i! To napoKaTw 5E\I €fVOI OVTIOIJMnnTlKO ]JEOO Kal OEV np~nEI vo xpncrpcnorouvrm ouxvc. Av EXEI<; KOVSI pn ao<poM<; OE~ ri ov Exel OKIOTEJ TO npo!.pUAOKTIKO 01 nopoxorco 1-1£901501 pnopouv vo OE 60n· 9noouv vo npo1l68EI<; pro aVEnl9ujJmn eVKUj.JOoUvn.

• Ton09£TnOE OlOV K6Ano psro TnV Enlo!.poM Eno!.pr'i 1-110 TOjJnMTo 6ITO).Jrvnc; C nou aev npoopf~£TOI Via poonuo (1-110 TUlV 500 I-IIAlyKp6!J EfvOI 6,TI npEnEI). 0 609fJ6C; O~UTnTOC; (pH) 90 oAA6l;El TnV ioopporuo TOU pH TaU K6Anou KOI 90 £1.m0510€! TO onepjJo \10 l;r\(m nspiccorspo. AoooAoy(o: 1 jJE 2 TO).JnAtTE<; OTOV K6Ano K6ge 12 lOpEe;, En( 3 jJEPE<;. A\!T6 unoper vo npoKoMoEI KOl/llfJO n epe910jJ6 Olav K6Ano. ):' OUTri TnV nepfrrnoon oKollou9noE rn gepaneio TO\! ylOOUpTiOU (0. 46). METa ouviororo: n xoronoon j.u;;ydlln<; Mon<; 8lrajJf. vnc C (6A. ruo KOTUl). Aurri efval jJlO Kahn jJE90oa<; 6TOV 6piOl\£oOI OE TO~rOI n OE nEpmTwoEI<; EKToKme; cvcvxnc,

t To OypiOKOp6TO urtopsf vo xpncnuonornesr vro rnv np6Anl/ln oVEns9ul-lnTnc; eVKUI-I0ouvn<; Vlor( <PPOVTa;EI WOlf TO w6plo vo unv pnops! \10 Kporn9er OTO TOIXWJJOTO rnc I·JllTpo<;. 1I0ooAoyfo: 1 KOUTOAOKI TOOYIOU pe cnopouc Koge I-IEpo, opXr~OVTO<; o 1-1 EOUl(,' JJETa cno TnV EnIO!jlOhn ouvoucfo. MEPIKE~ yUVOfK€<; nofpvouv roue; cnopouc snf jJlo ,,6001-1650, OllllEC; I-I~XPI vo OPXfOEI n orpoppovfo. Mnop£r~ vopooricnc roue; onopouc, r\ vo roue; nlEI<; oe Eva norript veoo r'i xUjJ6, rI va TOU<; ndpsic Of K6l/louAsC;. npOOE~E 01 oncpoi nou 90 cvopccercvo jJnv EXOUV unoorsf xn]JIKri EnE~Spvaa(o, OMllOe; OEV 90 ExouvanortAEoj.lo.

'bt'pIOO om oplC.n Tn(' n(pI6¢ou

'bl(~lon v6vl~n( 'hKPIOIl nOhU n,pI66ou/woppnUo~ y6vI~n~ ntp,66ou (.p(v.;Kin~) (.AoOTI.r'I)

~\Ta~ &UKOhO~ ~p6no~ y~Q

~q~ K1~Q~onoiqoq ~q~ n~pl66ou

Av unonn:UEOOI OVEnl6uIJnTn EYKuIJOOuvn Aurr'i n ouvrovri OEV npinEI vo xpnoljJonolEITol

29

28

W<; ovnouxxnqm. 01 ouvrovsc nou OKoAou90uv anOTEAouv noM oUI.muKvwjJ€VOu(,' OUVOUOOf,lou<; 60rovwv KOI npcopffcvro: vro rnv np6KAnon ono6oM<;. AUTO TO <pUTO pnopouv va xpnoruonor-ieouv av 9~AEI<; vo npo- 6EI<; OE OIJ6111l1on IJI:: (jluolK6 rpcno, npenEI vo oKoAou- 9noEI<; rn cuvrovri OKPIBlO<; onw<; nEplypaq>ETOI. nOpa9ETOUf,lf aun!<; TI<; ouvrovsc yvWpi~OVTO<; 6T1 1J6vo AiYE<; yuvaiKE<; 90 9filriOOUV KOI 90 unopecouv va TI<; xpnouronorrioouv, IJETa~u ollAwv WEIOr1 K6nOla on6 TO 66lOVO EivOI OUOEUPETa. -000 VWpiTEPO xpnorponomsouv aUTO TO Borovo, T600 onoTEAEOf,laTIKOTEpa 90 E{VOI, 6f,1w<; tva npdYlJa EivOi anoilUTw<; anopofrnro: npEnEI vo 6piaKEooi GTO TEAo<; TOU KUKAOU GOU. t:.f.V ruovouv orov 6pfoKEoai ajJEow<; iJeTC rnv woppn~(o, YIOT( OEV sfvo: ouvaTo vo OllO~OUV TO YOVIIJOnOlniJEvO waplo npOTOU npooKoilAn8Ei oro TOIXW!-IOTO m<; !-InTpa<;.

MEplKa B6Tavo 6nw<; ° onopoc avpIOKop6TOU unopouv va xpncrponomscuv Via va npoM60uv rnv Efoooo TOU uioptou OTO rorxdiporo rnc IJr1TpO<;.

npEnEI vo ~EKIVr10E\(:; nrVOVTO(,' TO TaOI rn VUXTO npiv ono rn f,lEpa nou 90 epxorov n nepio06<; cou. rn f,lEPO rnv (010 r\ f,lEXPI 6 pepE<; iJETO, oAM 6xI OPV6TEpo.

nptnEI vo KOV€I<; SVO TEOT eYKuiJocruvn<; Yla vo 6E601wSsi<; 6TI EfoOI tyKUO<;. To <pUla OEV E(VOI onAnmpH.Clon 61-1w<; va SUfJOOOl OTI E(jl6aov pnopouv va npOKoMoouv on060M T6TE of yaup a ervol OE SEan KOI va 6A6ljJouv TO Ef,l6pua. npEnEI va KOVEI(,' xprion QUTWV TWV OUVTOYWV povo orov ErOal ctvouon OTI ,.mopE(<; va KOVEI~ af,l6Awon OE VOOOKOIJElO Of nEp(rmoon nou TO 66TOVa DEV AElToupyr'iaouv. Av flool ofvoupo ~YKUO<; KA£foE svo pavT€6ou Via 6fJ6Awon KOI OKUptl!a T ov n ouvrovn mOo£l.

Av ~tPEI~ 6TI Efaol tyKUO<; KOI doal afyoupn 6TI StAEI<; va OIOK6(jJEIe;- rnv Kunon, T6TE OKoAou9noE rn ouvrovri 6ao TO ouvar6 OUVTOf,lOTEpO. 01 yuvofKE<; nou yvwpr~ouv KaAO TOV KUKAO TOU<; £XOUV m f,lEyaAuTEpn m90v6TnTO eruruxfoc. 01 cvvrovsc oev KOVOUV Bouuo-

TOKTIKa KOI ornoodnnots 6xI we;- oVTIOuMnnTlKri f.lEeO- 00<;. EfvOI EUKolln ornv npOETOliJOO(O, OEV KOOTr~EI aXE- 06v ttnoro, Kalan' 600 Eivol yvwoT6 OEV undpxouv nopEv~pYEIE<;.

H KoAuTEpn oTlYl-I1'I Yla vo ~EKIVlloEI<; rn BeponEfo EivOi n jJEpo nou xovovrxo 90 OOIOBETOUOEO:; (II n enoIJEvn). H 9EponEfo olapKE! 3 njJEpEC;:

Ton09EmoE EVo KaiJiJOTOKI iJo'ivrov6 600 TO ouvaTO ruo I-IEOO OlOV K6Ano. 'A1lA0~f. TO KOeE 12 lOPf<;. 'Orov iJOAOKWOEI unopsf va Elvol np06AnIJOTIKri n OnOf,lOKpUVQn TOU, oM6 OEV ([VOl EnlKivouvo. nivE nopoMnAo laol IJOi·VTOVOU.

KOTa rn OIOPKEIO OUTWV nov 3 nl-lEpwv ndps fJEYOAse; 060EII:; 6IrolJ(vnc; C. H KoMlEpn ooooAoy(o erVOI 500 .IJIAIYKp6iJ KoBE lOpo (6000 f,lIAIYKp61J rnv nIJEpo). AUTO iJnopElc;- va TO OUVEXIOEI<; E~I iJEpe<;.

H Brrcpfvn C f.lnOpEI vo KIVnTOnoll'loEI rnv nEp(ooo OK6fJo xrn 3 E800pOOE(,' I1ETO an6 pro K09uOTEpniJ£vn nEpfooo. MnopelO:; va apxfoEI<; TnV xorcoocn 6ITofJ(vn<; C 0lllowo:; f,lETO TO Enlo<poAE<; OE~. Av rucoei, eo 0010- 9ETr10EI<; I-IEOO OE 2 r\ 3 I-I£PE<;.

In ... avTlKn nopoTnpnO'n

t M6AI(; oOl06ElnoEI<; pnopef va nopouoroorouv KpOf,lnE<;. nlE<; TOOl ana T~IVT~Ep6pl~a.

t H m90v6TnTO va nlOOEI ourri n 1-1£90000:; EIval plKp6- repn OE yuvOfKE<; nou norpvouv TOKTIKO f,lEyo.l.n noo6- InTO 6lTOlJfvn<; C.

t AUTn n l-I~aOOOC; OEV OUVIOTOTOI aE yuvaJKEC; iJE npo- 6Mi-I0TO 010 vE<pp6, Ylor( 01 ullmMc; 660£1C; 6lToiJfvn<; C pnopst va npoKoA£oOUV nETpo 010 VEl.ppO.

fiw<; \1'0 npoKo."lfo&~C; V}" n&pioo6 001]

~& ~6~o"o nov npOKOAOU\7 ouon6o&~c; ~~C; pij~poc;

Yn6pxouv 66TavO nou nposcxouv m:p(ooo iJE rnv np6Kllnon cooncceev orn iJr1Tpo. 01 1-1£60001 nou nopoTfSsVTOI EOW OSV pnopouv vo xpnoiuonomeouv

30

31

1l0Tl"ANl1 o0I1V6C; npalC"t.UCl'IC; Vl1\Ta~ICOAOviac;

TO OAM cv Etjl0Pj.JOOTOUV crnv wpo TOUe: un6pXEI opsero f,lEyaAn nl8ov6mTO EnlTUX(O<;.

• <Pp6VTIOE vo EXEI<; KanoIOV/O KOVTO OOU EVW KOV(I<; rn 6EpanE(o. To np6owno cure 90 unopet va EMY~EI rnv ncoooo cou, vo OE OTr"1p(~EI, va oou KOVEI lJooa~ xcn va Of aVE6aOEI IjIUXOAOY'Kd .

• H npoxnxn tXEI CEr~EI 6TI 600 npoxcipnpsvn E(VOI n evxupoouvn, rooo EVTov6n:pE<; 01 nopEvEpYEIE<;. Tovf~OUj.JE aMn f,lIO <po po OTI aUTI'i n SEponE(o OEV EnITpEnETOI vo ~EKlvnClEI ndvw on6 6 j.JEPE<; }JETO and rnv KovovlKn j.JEpO Evop~ne: me:; nEpIOOOU.

*BA. KOI «npoooxr'i» jJETa rn cEun::pn ouvrovri.

LuarCTIKO: AEOVOUPOe:;, OpTEl-l'OrO, UCpOOT(OO, xouA6lj>uMo KOI Ij>PEOKIO T~IVT~Ep6pl~0. AVT( Y'O 0PTEj.JIO(O unops] va xpnotponomflaf KOI Ij>AIOKOUVL

A. LE 2 n 3 KounE" 6paoTo vspo ocpl'ivOUI-IE va rpc- 6r\~£1 14yp. AEOVOUpO KOI 14yp. oprsproto.

A<pi'lvoujJ£ nsprnou 20 Amro crE xO}JnArl <pwrla jJ£ TO KanaKI K"ElorO KOI TO OOUpWVOUI-IE.

B. I!>TI(JxVOUjJE EVa o<peljlnjJO on6 28yp. KouM<puMo OE 2 KounEe:; KpUO vspo. A<pnvoul-IE va 6paOEI OE xal-lnilri CPWTlO (j.JE TO KonOKI x"Elar6) 20 AEnra KOI TO OOUPWVOUIJE_

r. AV0I-IIYVUOUj.JE TO 2 uyp6.

e..OOOAOy(O: nlE" tvo rsropro rnc Kouna<; 4 IJE 5 <popE':; rn jJEpO. nlE<; TO ~EcrT6. 'H nrve KOSE pfo wpo "lyOKI an6 TO IJ(YIJO, OUVOAIKO j.Jloj.Jlon «ouno TnV nl-l£pa.

LUl-lnAnpwIJaTIK6 Tn<; 6EpanEfae;: nOpE 3 <pOpE<; rnv njJEpa KaljJOuAe<; UopOOTrOOr;, lJoono€ cppf.OKIO T~IVT~Ep6pl~0 r\ nlt<; 600 TO ouvOT6v nEploo6TEPO TOOl on6 T~fVT~Ep.

9uJlriaou:

LUOTOTlKO:

2 KouTaAIEe; counce ano~npojJf.vo l\Ou!.6cpuMo 3 KouTaAIe.r; counce ono~npafJsvo <pAIOKOUVI

2 KouTaAllfe; counce ono~npajJtvo <puMa Kal dvOn xpUOaV6Ej.JOU (<pp~oKa <puMa TOU <pUTOU os cnoxn ava'one;)

BaM: TO KouA6<puMo Of. 6 KounE<; vep6 KOI 6paoe TO. Mo"'e; napEI 6poon npooeros TO unoxorno Borovo KOI 6yo'" TO on' rn qlWTIO. KA£(O( TO KanaKI KOI olj>no€ TO va Tpa6r\~el TouMxlOTOV 30 "mTa npiv an6 rn xenon, LOUpWOf. TO KOI ~€OTOVE TO npiv an6 rn xprion, aMa unv TO acpnOEIe; va ~avon6pEI 6p6on.

.6oooAoyfo:

n lEe; 1 xouno 600 TO ouvOT6 rue ~EOTi'I Koge 3-4 wpee;, OXI vro nsprcccrapc an6 5 IJEPE~. H enlopocrn aUTOU TaU rocviou QU~6VEI QV TO ruac Ko810j.JEvn Of. pnoviepo IJE ~EoT6 vep6. np008ETlKO pnopek va <poe; <ppf.OKO T~rVT~Ep r'i va rusrc TO TOOl TOU.

01 nopEvtpYEIE<; sfvo: 01 (olee; 6nwe; Kal orrw npWTn ouvrovn. 01 ouo OUVTOYE<; l'Jev EnITPEnE:TOI vo ouvouaorouv rI vo yfvEI EvaMayr\ TOUe;.

npoaoxil

Av Kal €IVai noM onovro vo Ef,l<pavIOTouv snmxoKEe;, OE nrpfrrnoon nou EXEI<; EVa n nepiccorepo an6 TO nopOKOTW oupnreiporo IJETa rnv e<papj.Joyri IJIOC; ono

• Av TO TOOl Oev EXEI wpofa yeuon np6a6EaE ~6xapn.

• LTOfJ6mat TO !J6"1<; apxfoel n a iuoppovfc, n av IJHa an6 4 I-Itpee; EqlOppoyr\e; OEV lX€ll;- Ofl KOV€VO onOT£"EOIJO.

• 01 neploo6TEPE<; YUVOfKE<; apxf~ouv vo supnvoppooev 1-1£00 aE 48 WPE<; an6 rnv £vop~n me; 6epanefa<;. t npl1nEI va ~€pEIe; OTI eurc TO 66Tova pnopouv va npoKoMaouv oucnccerc KOI ~oAdoa: OUVlarOTOI noAM ~eKoupaon. EnlnAEov pnopsr vo npOKoMaouv OTOIJOXIKn aOla6wfa rVKOI (!Ju6: TPWYE EAo<ppu oovnro EUKOAo orn xwv€\jJn.

32

33

aUT!!:':; TI':; OUVTaYE<;, m'iyalvE KClTCU9Efov O"TO VOOOKOjJEfo: ndpo noM EVTovn olojJaxlKn 00109£010., noM uljmM nupu6 (neptoecrepo ono 39,5°C), OKOT6oXETn ou.opoovro (xprion n6vw on6 2 OEpBIET(i)v rnv wpo, ylo novui on6 4 WPE<;)_ !E nepfrmcon 'fJIO<; 0\10- ).,oKMpwm~ on060M<; (ovayvwpflJl"m<; ono IJEy6)"ou<; o6wAou<; aljJOTO<; il/I<OI EVTOvn aIIJoppay(o) rnscvcv vo e:{VOI ovovscfo n o)J6'\won aE voaOKOjJE(O.

t nlE<; noM vepo nap6Mnila jJE rn xprlon TWV 60T6vwv nou npoavO'P~penKov.

Mnv unEp6E(<; OE .KOj.110 nepfrmoon rnv anoITo(ijJE\In ooooAoy{o .. No EnayoM6ouIJE nw.::;, cv KOI€lvOI noAu onovrc vcepqicvrorouv EnInAOKEC;, Of nEp{nTwon nou ~XEI<; avo n n£plaaaTEpa ana TO nopoxdnc oUpmWj.laTO jJET6 rnv E(jlOpjJoyr'i jJlm; on6 aUTE<; TI~ auvwyllc;, nnVOI.VE KOTEU8E(OV Oro vcooxopsfo: napa noM €vTavn aTopoxl,Kn aOlo8wlo, noM u4JnM nupsTO (neprooorepo on6 39,S"C), aKar60,XETn oipoppovia (xprion ndvto an6 2 oEp6IETE<; TnV wpo, V!O novw ana 4 UiPE<;). IE nsptrrnoon .jJICI<; ClvaAoKMpwrne; ano- 6ohrle; (ovovvurpforpnc an6 IJEy6Aou.::; aBwAouc; aljJoTOe; rl/Kal EVTovn mucppovtc) nl9av6v va E(VOI ovoVKoio n ojJBAwan. OE VOOOKOjJEio.

Al1&~ p~e0601 P& ~6~a~Q nou npOEa1o~~ oUOn60&1~ ~q~ P~~PQ~

t To xpuoc\v9cjJo (tpuMo KOI ovan) prropsf va An!jl9Ef 00<:; rocr rl BdfJfJo vrc vo npoKoMo(r on06oM. Auro TO qlUT6 KlvmonO.lf! TnV nEploi5o. nooo).,oyfo: 1 Kouno roo I. K08£ 2 wpEo;;ri 10 JJE 15 OToV6YE<; 66IJIJO Of i:;ECIT6 VEp6 Kd9E 2 WpEo;;.

• To c:pAIOKOUYI jJnopd vc npoKoM.aEI onoBoM IJE rn ceencon TWV TOlxUJjJ6TWV m<; IJrlTpa<;. Ero(lJoaE Eva raor an6 qlArOKOuvl KOI nu::<; TO 6ao TO OUVOT6v ruo i:;ECIT6 EYW K69£OOI Of pnovrspo !JE ~wro vspo. AVWTOrn 06an: 4 Koune<; my nfJtpO' ylo 6xI nsprcoorapo cno 5 pEPE<;. 'Eva KouraMKI TOU rccvrou povro pnfpa.::; OE Ko8E xounc au~6vEI rnv mJopaan TaU qlUTOU, Mnv nopE;I'::; nOTE MOl an6 !jl).,IOKOUVI: [{VOl i5nAnmpIWOf<; Kal IJnopE( va an06d 9avorn<.popo! (OTO o06apo!)

Z~~ouaA1¥.:6 p~~oo~o6p~va VOOfj~OTQ KO~ 6AAo Qnaio~a 6VTO

Av nIOTEUEI<; nw<:; £1(EI<; KonOIO IMN KaM ErVal va £nlaKE'PiEf~ EVo viorpo Yla va KaY£1 oldyvwan. Av 010- nlolw8er np6BAnpa fJnopel.::; f16vn ODU vconoeocrcnc ov 90 TO QVilfJnwnioEIC; fJE r\ xoiptcxrunso xcrno Ka! OAOltpE~. Av €XElo;; 1(0116 Vlaip6 90 OEr~EI xcrovonon a' ouro. Mn 01016a£l<:; voe:nloKEcpTElo;; KOI aAAo vrorpo, Via nopaoEIVjJo xonotov nou ErVal Kal oporonoannK6<:, ov vlw9clo;; 6n OEV Of exouv nopEI OTO oodcpc. ruvaiKE<; PEVOhUTEPE'::; TWV 30 90 rirov KoM vo uno- 6Anf!ouv ae TEOT avfxvEuon<;KapK(vOIJ (aTI~ nEploo6. lEPE~ n£plnn.ilO"€I<; 1 tpopa TO xpovo) Kaew~ Kaf ve £~E- 10~OUV !JOVE'::; TOU~ TO oTn8o<:; TOU<; Via 0YKfoIO.

Ta xnjJlKO OVTI6:1OTIKO Of V OUVIOTWVTOI, aryoupa 6xI orov TO Exel<; non xpnorponomon OpKHE<; tpDPE~, Vlarl E~oo9EVOUV TO ovoccncmrno aou OUOTnjJO (KOI, mOjJ€VW<;, jJEIWVo.UV TnV ovrforoon OOU 1(01 ce O""E<; appWOTIE~) .

Ax6f.la KOI orov OEV geAEI<; VO n6pEIC; WIVO cpdp!Jo.

KO IJnopef<; fJlow TOU OIKOYEVEla~ou YIOTPOU aou n CJE

., Iryoupt\llou 6n n nc.emro TWV ono~npafJEVWV 6o.T6- vwv £:Ivai .KOMi (an6 o.PyavlKrl KOAhIEPVE:tO).

t Orrruconolnon KOI OI0}.oylOj.J6<;60n90uv Kma rn xprion OUTWV TW\l Borovcov: oovrcoou 6TI TO wopl6 oou I:':xEI anoKoilAneEf on6 TO TOlxW·fJoro Tn'::; pnTpoc; KOI nSqlr€l. Enran<:, TO pooo;:; t\ n n(eon me KOTW KOIAIOKI'i<; xwpOo;; pnopzf vo xrvnronorricn cuondosrc rnc IJI'ITpa<; Kal va emcptpEI ne:p(oOa.

., To o.AKo.6/1, n ~ox.opn, n vrxouvn KOI n KotpElvn EfJnoof~ouy TO owpa vo npooM6EI TO 66rovo. Mdwo~ rn xprion OUTWV TWV OUOIWV ](OTQ rn OlapKEIO m<; eeponEfoc;.

34

35

onIJ6olo VOaOKOI..IEio (a. 77) va KOVE1<; EVa TEaT YIO LMN. To ouunrdipcro IJEplKWV on6 TO LMN j.lold~ouv j.lETO~U TOU<;. To KOAUTEPO sfvm va ~tpEIC; nero LMN EXEI<; nporou ~EKIVr\OW; 60TOvoSEponEfo. MeplKd LMN, onw<;To x}.0IJUOIO KOI n yOV6pp010, pnopouv vo Enlq>EpouV I-'EXPI KOI nU€AIKrI IjlAEYj.lOVr'\, orsrpotnro KOI OME<; enInAOKE<; orov oev OVTlfJETWnlOlOUV. Av n SEPOnarc iJE 66rovo OEV ruoon, 4>p6VTIOE vo 0(1<; lYKOIPO [Va vuvO!KOA6yo Via IOTPIKrl ovwyr\.

rio rnv OUToE~t'roan oou iJnOpE(<; va oyop60El(; noM <pTnv6 EVOV KOAnlK6 OIOOlOA£O (nov va apttr; rr, o. 77). np6KEITOI vro 1-'10 OUOKEUri I..IE TnV onoio jJnopefc; va KPOTrlOE!<; TOV K6Ano oou ovoIXT6 WOTE va KOITo~elC; iJEOO I..IE rn 6on9Elo Ev6<; KOSpE\pTn KOI Ev6e; \pOKOU.

• ETa I iJnope{e; va ovoKoMIjJEIC;EVO vEO ruripo TOU OWf.loT6r:; oou. MUPIOE, OOKf!JoOE KOI VI WOE. 60 KOTOA66€1<; OUVTOfJO 0'1 Kon Of v nOEl KO,\6. 01 nepIOOOTEpE<; J.lOMvaEI<; pnopouv va yivouv OVTlAnnTEC; npOTOU EJ.l(pOVlaTouv OUjJnTWf.lOTO onwc; KOAnlKEe; EKKpiOEl(; KO! \povoUpO. 'OTOV E~O!KEIWedC; j.lE rn q:lUOIOAOVtKIl, uyul KOTooToon TOU K6Anou OOU IJnopd<; vo ovoKoMlJ.IEI<; j.lE rn 60rl9El0 rou 01oarOAEO TO nporro oU!Jnrw!Jom !JIO, IJOAuvon<;. Turiuuro TaU K6Anou KOI TOU rpoxrixou me; unrpcc £IVOI ruo K6KKIVO on' 6, TI auvn6w<; ri undpxouv j.lIKPO K6KKIVO oTfYiJOTO OlOV TpoxnAo. Mnopeie; eruonc va OUVEPVoarEf<; iJE 1110 q:lrAn DOU EhEyXOVTOC; n )Jio rnv 6Mn. -ETOl unopsfc vo OUYKp(VEJ(; Ko! vo OVTOA.M~EIC; £l.lnElpfEC;.

Av onOq:lOOiOEIC; va nopEIe; xnIJIK6 OVT!81011K6 010- TptxEI<; Kivouvo vc npoKAneEi j.l6AUvOn ono j.lUKnTEC;. rio va TO OVTIf.lETWnfoEIe; f.lnopEf<; va TpWe; noM yloOUPTI pa 80KTrlPl0 acldophilus VIO va onOKOIoarnOEI<; TO q>UOIOAOYIK6 pH TaU K6}.nou. An6(jluy£ ~IVO (jlPOUTO KOI ~oxapn. 01 KolliOUAEr:; acidophilus (nov va 8PEI'; rl, a. 77) pnopcov sruonc vo npoM60uv f.lUKnnooEI<;. Mnopei<; enronc (ue rn Bon8fl0 TaU oloOToMo) vo 60AEI<; vicoopn r1 !JIO KO\jmUAO acidophil us orov K6}.no. Xpnorponofnoe VI' ouro EVo !J!KPO KOUTOAOKI 1'1 pro OUOKWrl KAuojJOTOC; (nov va 8pEJt; n, o. 77). ToOl

on6 q:luMo Of.lEOUPIOC; Ii and aXIAAEo unopsr va xpnolponomssr YIO TnV OnOKOTaOTOOn Tn<; looppon(oc; TWV YEWnT!KWV opy6vwv !JET6 an6 !J!O S"ponEio !JE OVTI- 810TIKO. l:uvExlaE rn Ml!Jn nov 80TOVWV vro ~vo privo r\ nsprcoorspo.

Av OUIJ60UAEUWoI YIOTp6 r\ vuvoixoxovo, KoM eo nTOV vo PWTl'iOEI<; KOI uro oEuTEpn YVWlJn OE Evav 6Mo ylarp6, YIO va 1J68EI<; ov E(VOI onoMTw, cncporrrrro '10 c VTII-'ETWnfoEIC; TnV KOTOOTOan jJE xnIJIKO q:lOPlJaKO (OUOTUXWe; fJEpIKE<; \popt<; our6 OUiJBO(VEI). PWTnO£ Via EvoMoKlIKEC; MOEIe;. 01 KOAOr y!OTpO( odxvouv xorovcnon crcuc np08Anf.l0TlO"lJou<; cou,

MEpIKO( vrorpof q>O {VETO I nw, oivouv aVTl610TIKO IJE TO nop0f.llKp6 KOI n qloPj.lOKEUTIKri Bropnxovio lXEI iJEy6AO KEp50C; on' OUTO. !iEV XPEI6~ETOI VO OTnp(~ouiJE rn 610I-JnXOV{O. 01 60TOvoSEponWTIKEe; IJE90001 £XOUV OUTOEnl6E6olw8Ef EOW KOI OIWVEC;. H En!Aovri efvrn OIKn oou.

Av UnO(jlEpEIt;" cno )JoAuvon l:MN, ervci Onl.lOVTIKO VO oKoAou8nOEIC; rn 8Epom:{0 6xI !JOVO SOU, oM6 1(01 n/a £PWliKn/OC; OOU ccvrpoeoc 1'1 ouvrpoeo« To I:MN

E~lroo( ~16"n OOIJ

lOY rpaxn/la rnc ~nTpO~ II' Iva umocoxoruo

36

37

~B~~p1oo~ ~ou s~~~oiou. KO~\TW~ 't&1pe;~

6"0 vo nAuBouv OE KOUT6 vspo 1(01 va orsvvdrcouv OE u\jJnAJ'\ BEP\JOKpoofo. rKEnOOiJOTa 1(01 xoilio npilnEI va psfvouv OE «KOPOVTIVO» YIO 10 IJE 15 pEpe,- OVE~,OpInTO an6 TO IJ€YEElo, Tn,cla60Arl<;. Auto Efvol ouvaT6, n.x., OE KAEIOTE, nA001IKE<; O'O.I(OUIIE(.

EnoAEI!.jJE ElupoptAalo Ii K6KKIVO 9upoptil0i0 «([VOl QUVOT6TEpO) rI Mal IIE66vTO<;, OPOlwf·II~:VO IJE Ellol6Ao- 50 (2 IJE 3 KOUTOAOKIO rcovroo OIBEPIOU Ellolou DE 140 ml ElloI6I1ocou), OTO npooBE6AnIJEvo OEplJO KOI ora lJoMuj. ;o.«.pno€ TO vc onoppotpnasf 6An rn vuxro KOI nAuvE TO IJE onnouvi. Enov6Aa6E av xpocoraf. Av n KaTOaTOon EIVOI oo6aprl, pnopsic va xpnorponomcsrc TO 11601 aUTO TPEIC:; r'I nep1006TEPEC:; «.papec:; rnv nl-ltpo. niVE TOOl an6 BU)J6pl.

e{vOi CKPWe:; IJET050TIKO KO! pncpsf va KOAJ\I\OEIe:; 1(1 cMou<;. 01 dVOPEe:; ouvn9w( unopouv vo Bepam:uTOuv fJE TI( OUVTOYE<; nou rrporervovror sow xpnourononovroc ro 66TOVO Of 1J0ptpn TOOylOU r\ 601-I1-I0TO\ (0.56, 57).

1166e un6\j1n oou 6TI n oo«.poArlc:; ouvouofo J.lnopei va npoil66el rn IJf:T6c500n TWV neprooorspuiv IMN KOI neplopr~(I TOV I({vouvo VIO fJolluvon ana Epnn.

H I<OBEfJfo pnopef vo KoMrlOE! (jIdpee:;, OK6J,1o KOI TO IJIKp6 nOlOU] KoM6ve. np6KEITOI Via !ollKp6 EVT0J.l0elorl ovro nou EvonoEMTOuv TO ouy6 TOU, OTO pOUXO, 010 ~uAo, OTO Kpe60TOOKEn6ofJOTO KOI 010 xoAl6. 01 I.jJEfpEe:; pnopouv va Em61WOOuV nepfnou 24·48 WPE, xwp(, TOV OlKooEon6rn ana TOV onofo Tpl«.poVTOI. ErVOI a KPWe:; onucvrrxri n e~oMBpfUon KOI TWV ouvuiv. IUJ.lnTWpaTD

<l>oyoupo! H «.poyoupo mlKEVTpwvETOI OTO YEVVnTl- 1(0 opvovo KOI OE oMo TPIXWTO rpriporo TOU OWIJOTOe:; OKOIJO KOI oro «.ppUOIO. 01 (jIEipee:; ElVOI ~IKPEe:; )(01 TO ouyo roue; J.lOIO~OUV IJE J..IIKPC Ko«.pl OlfYJ.lOTO one p(~Ee:; TWV lJoMlwv.

H I.jJWpo eivol EVa IJIKp6 nopoorro nou ~EI 1(01 rpe«.pETOI KCTW on6 TnV E~WTEPIKr\ EnI«.p6vE10 TOU OlpfJoroc, To oxopr me ljJwpae:; oK66EI iJoKpsie:; 510i5p6~oue:;, 6nou TO 8nAuKa (VOnoBtTEI TO auy6 TaU. IUJ.lnTWlloTo

METa on6 ~IO nEpf050 snooenc J..IEplKWV E6001-16- OWV EI-I«.pOV(~HO I ~O«.pVIKt'i TO 6paou «.povoupo. To <';UOIfJo EVTEfvEI KOI E~onilwvEI TI<; fJlKpt<; KaKKlvee; YPOfJJ.JE<;.

H ljJwpo EiJtpOVI~ETOI Kupfw<; oro xl pia, aVOiJEOO 010 56xTuilo, OlOV sopno, roue 0YKwve<;, TIC:; lJaOxoAE<;, eveIJEaO oro n60lo KOI TOUe:; ocrpovoxouc MEPIKE<; cpoPEC:; 6fJwC; OEV (POfVETCI, onAwc; ~XEIe:; rpopapri cpayoupo.

TI IInopdt; va KavEII;

AKoAouBnOE rnv fOlo Beponeia !olE TI\ I.jJEipEe;.

EnoAElljJn OTO npo06e6i1nf.lEvo onpsro.

TI J.lnop£i( va KaVEI(

i'OU)(O, nerOETEe; KOI KPE6oroOKC06oIJoro npEns!

K~po~woe;~~ ~w~ ve;\T\Tn~1KW~ opV6~w~ (pUpp~K~C~ ~ KO\TOUAWPQ~a)

01 J.JUpJ.J11KIEC; r'i KovouAwlJOTO npospxcvror on6 TOV 16 HPV (Ia<; TWV av8pwnlvwv KovouAWIJOTWV) npovuo nou OnlJOrVEI OTI 6no~ KOI 1J0AuvBelC;, nOpO'I-IEVEI OTO

38

39

aWl-la aau KOI pnopsf vo ~OVaEl-lq)QVIOTEf. !lEv anoxrouvrui anoKi.EIOTIKO 1-1" OE~ouoi.IKn snoen, l:roTloTIKO 4 cnc 10 yuvafKE';; q>epouv TOV 16. MIO unEpKEporuicn ora MXTuAa (iJUPl-lnKla) nora ye:WnTIKO epvovo (O~UTEvt<:; KOVOU}.WiJa) Elva I TO r~1O KOI TO OUT6. Mnopouv va E~O(jlavloTOLlv ana !.J6vo TOU';; oM6 KoMTepa ervcn vo CpOO£I~ 600 TO ouvaT6 vpnvoporepc. H nopouoro TaU';; UnOCElKVUEI thAEIlIJn KonOIO<:; OUOIO<:; (6ITOI-I(vn.;;, IXVOOTOIXE(OU KAn). To Kov5uAwf.lOTO EI-lc.pOVI~OVTOI ouxvo KOla rn ClapKEla rnc EYKul-l0ouvn<:; n A6yw KOhnlKwv I-I0MVOEWV KOI noME';; (jlOpE<:; EE;oqJOv(~OVTOI I-IETa on6 1-16vo TOU';;. MOlo~ouv fJE po~ou.;;, KOfJlO (jlopa EXOUV rn I-Iop<pr'i AElplOU I-IE donpo OTlyI-I0ra r'i fJOIO~OUV 1-1£ oveoc KouvounlOIOU. Mnopouv va cvcnroxecuv crnv npWKTlKn KOI y,EVVnTIKI) nEpIO)(1l roco EE;wTEPIKO 600 KOI WWTe:pIKO.

TI J.lnopEi!; va KaVEI!;

01 vrorpot TO OVTlI-IETwni~ouv I-IE 1-110 Tot;IKn OAOI<prl, TnV Podophyllin, n onere Elva I nnonrn 1'10 KOpKIVOy6- vo opoon, rI f.lE ruo XOVTPOKOfJI-IEVEC; fJEBMiouC; 6nwc; nAEKTp6hUon, KpuonnE;io, BeponEio I-IE Atl~EP rI EYXEipnan. PWTnOE AEnTOfJEpelC; nAnpo<popfE<; 1'10 n<:; ola<popEr; OuvorOmTEr;.

Mia OUVTOyr'i 1-1£ 66TOVO nou pncpsfc va xpnoiponOlrloEI<:; npcrou ovo~nrr'ioEIC; ylorp6:

Ev(oxuon TaU cvooonomnxou OUarl~I-IOToe;; Enr TpEI<; E6150fJ60E<; p{~o cxlv6KEIOC; (0.67) 1\01 UTn ouvEXEIO uopccrtoo (a. 74). Mlo r'i 000 q>optc; rnv E800- 1-1060 KOVE KoAnlKfr; nMoElr; I-IE TOOl on6 ucpoOl!150, 60ne6EI EVOVTIO am <payoLlpo. KOhnlKfe; nAuoEI<; unopEf~ va KavEI';; f.lE rn aUOKwn KMofJoror; ri rn OUOKEun KoAOIKWV nMOEWV (noO va 8PEIi; TI, O. 77) AKoAouE!noE rn Stponda snr 4 (61)0jJaoEe;, OTOI-IOmOE 3 E6ooJ.l6oE<; «n av xpElaoTEI ouvExlaE. MnopEfc; va xpnorponoiriOf.!r; KOI 6ofJfJo OVT{ vro TOOl, E{VOI I-I0Mov ruo euxpnOTO 1'10 f,JoKp6xpOVE<; BEponEIEC;.

Mnoper<:; snfor-c va aAEfIjJEIe; 1-110 oK£Mco OKOpCOU (K0l-lfJEvn ora ouo) navw aTO KOVOUAwl-lo.lIoKltJooE TO

2-3 !.p0pE<; rn !JEPO En! I-IEpIKOUe; f.lr1VE<; KOI, AOYIKa, eo EOI<pfPEI onOT£A£af.lO.

MnopE!<; Enione; '10 KOVEI<; KOhnIKE<; nMOEI<:;iJE oK6pl)0 (e. 60) 0'1 TO EWe; orov Tp6xnAo me; iJnrpo<; ti aTOV K6Ano.

H q>PEOKIO OTEMopfo ErVOI noM onoTEAEO[JOTIKti Via rn OloAuon TWV KovOuAWfJOTWV I-IEOO Of [JEPIKOU<; tJnvEe;. 60KII-I00E VO <po<; TO <puT6 we; EXEI n !.pTlO~E TOOl (0. 56). 0 povoc rpcnoc va 6pEIr; <ppiOKIO OTEMop{o Erval va rn 1-I0~E4'EIe; 1J6vn oou -<pUTPWVEI nOVTOU f.lEaO KI EC,W ana TnV n6An (IuAAoyn 6oravwv, o. 61).

npoooxrl: To Kov6uAwtJara E~anAwvovTal yprlyopo I-IE TO OYYIYfJO TWV YEvvnrlKWV opyelvwv f,JE TO XEPIO (TO 611<el cou Ii KonOIOU oMou). MEPIKE, yuvaiKE<; Eival ruo OvEl€KTIKE\ 010 KovcuAWfJOTO and 6ME<;. 1\06£ npoxnnTlKO f,JETpa: XpI101t-JOnOrnOE npoq>uAOKTIK6 rI npceuAOKllKO O'TOf,JaTiKOU OEE, av EKEIe; KovouAwjJOTa II ov lXEI 0 aUVTpO(jlO~ oou. npoon6ElnoE vo nAtvEIe; TO XEPIO aou npiv ana KOE!E (Je~ouohIKn snc q> ri, II (curo Eivol 6UO'KOMTEpO) on6<puYE KOElE Ena<pl'i [JETa~u XEPIWV KOI YEVVnTlKWV opyovwv. I:nI-lEIWTEOV 6TI Konol- 01 TunOI TOU IOU HPV (ox: 6Aol) pnopet vo nAr\E;ouv TOV TpdxnAo me; fJrlTP0C; 1<01, OE ouvouoopo IJE oMoue; O~EIQWTlKoLl<; ncpcvovrsc, '10 npoKoMaouv KUTTOPIKE<; 6M6Ee; nou lowe; oonyrloouv ornv EfJ(jlOvlon KOpK(VOU. rl' aUTO 01 yuvarKEe; nou EXOUV napouOIOOEI KovcuAwf.lOTO npEnEI vo KOVOVVTEaT nan KelBE 6 I-Inv£<;.

'Epnn~

o 16C;TOU Epnn (HSV) nepouordizro: OE QuO ronouc, TOV simplex I (EnIXEIAEIOC; Epnne;) KOI TOV simplex II nou ouvn8we; nAllTTEI rnv nptosrovevvnnxrt nsproxri. '0I-lWC; KOI 01 OUO Tunal E{val CUVOTO VO ovonruxsouv Kal OE onorodnnore oAAo I-IE.AO<; TaU OWfJOTOI:;. 0 16c:; TOU [pnn J,lETootonol fJE rn oE~ouoAIKIl En O<p ri, aAM KOI I-IE TO <plATO n fJ€ 10'1 Ena<pr1 TWV XEPIWV IJ€ TO YEVVnTlKa opvova. Mo IJE OEKO IJSps<; !JETO rnv sK€lwn Olav la, EIJ<pOVi~OVTOI f,J.lKpSc:; nAnYEC:; nou auvoo€LlOVTOI an6 nupsT6

40

41

aor I'ANTJ o61)y6C; npOK1::UO,!C; YVV"Ol.Ko}.oy1oC;

HOT I'A."'TJ 06T\y6o; npOK1:1.101C; YUV"Ql.KOhOV10C;

KOI aUfJnTWIJOTO vpfnnt;. L£ jJEPIKEt; yuvOlKEt; a Epnnt; Ef.llpovil;ETOI nptv ri JJETa TnI,' n(plOCO r'i oe nsprooouc crpsr, 0 cpnnc dvo!. 16~, npovpo nou anjJofvEI 611 onoE, KOI !JO;'UvElEr<; nopojJtvel OTO m.iilJo aou KOI pnopsf va ~OVOEfJq>QVIOT€L rUVofKEt; fJE Epnn KoMrEpo vo oneqlEl.jyouv rn OOKO"-6TO, TnV KO<pElVn, TOU~ E,npouo:; KOp' nouc, rn ~oxopn KOI TO OAK06A (6A. rue KdTW).

TI Jlnopd( vo KOVf:J(

AI,' TO oUjJnTWjJaTO DEI,' EjJq>ovi~OVTOI ouxvo (1.2 <POPE<; TO xp6vo):

• nape K6\jJOuAE<; IJE U6pOOTroO (a. 74) fJ6AI<; ~EKIVr1' oouv fJlxPI KOI 2 E600jJ66e<; IJET6. EnovaAa6E fJ6AI<; E,avaEfJ<PoV,IOTOUV.

'OTOV TO oU!JnrwjJoToEI.l!pOVr~OVTOI IJEI.IEy6An auxv6rnra:

• To cvcconomnxo O'UOTnfJO npEnEI va EVIO)(uBE( I.I'E 8epanEia 61opKdoo:; Cew<; 1 xp6vo). rio TO oKon6 OUT6 ndpe pf~o £xlv6KE100:; Co. 67). Xpnotponofnoa 661Jl.lo Yla va EVIO)(uBef n npooAmjH; me, 'Eva allAo ylOTplK6 Ev6VTI0 aTOV tpnn elVOI TO OKOPOO OE KolJlouAEO:; r'i TajJnJ..lTEC~. n6pE !JIO UljmAri 060n (12 KolJlouAe<;) 6TOV E,EKlvrloouv 01 evoxAr\oEIC; (TOOUC.ljJO) KOI OTn ouvsxero 3 K61j1ou;'eo:; KoBe 4 WPE<; e:ni 3 nfJ~pee:;. LuvlaroTol fJla ar08Epr'i Man 4·6 K61.j!0uAE<; rn IJEPO, IJrfXpl vo oUIJnilnpwBEf Evao:; xpovoc on6 TnI,' fvopE,n rnc 8EPOnafoc. 01 TOI.mMTE<: OKop6ou ouvrorevto: VIOTr Elva I rue (unEnTE<; KOeWe; KOI 600I.lEC;.

Keno rn olcipKEIO TOU ~Ean60jJOTO<; TaU tpnmo:

• No KOVEIe; VTOU<;, va KUKAoqJOPEfC; YUlJvr'i (0 oapoc ~npofvEI Tit; nhnyt<;). XO'-6pwOf, ~£Koupoaou.

• lIlOTP°tpr'i:

• LTOIpuAla: ((VOl KoM vro Tit; OVTI610TIK£<;: 1016Tm£0:;

TOUe;, KUprWe:; am <pAouoo.

• MOYIO fJnfpa<; (TOiJn'-tTE<;). Ilpoooxri: OEV OUVIOTO' TOI Of YUVOiKE<; fJE roon Via IJUKnTIOOfl<; on6 fJoylo.

• B1Tol.I(vn C, 61TOIJivn A, 61TOl.lrvn E..

o napE BOO w<; 1000yp. Auo(vn njJEpnorwt; e:nf !Jio r\ ouo E60ofJa5E<;, 0)(1 nsprooorspo. Mera one EVO 016·

AElfJlJO Duo e600!J00wv el1ovdAo.6E 01,' XPEIOOTEr.

t npoOnOenOE va KaToM6w;' TI npoKoilEf TO ~tono· 0IJO: QTpe<;, KoraSAlljJn, OUVKEKPljJEVO tpoymo, pOUXI· OfJOe;, m:p(ooo<;, KAn., KOI npoon09nOE 600 y{VETOI vc o noq>uVEIO:; TI<; OlTiE<;.

t An6qluYE TOV KO<pE, rn ocxoxoro, roue l;npou~ KOp' noue;, Tn ~6xopn KOI TO OhKooA.

OupoAoi~w~~ KQl ~OAU~OSl~ ~n~ ouponol~~lKn~ OOOll

IUtJnTwtJoTO

Av6yKn dAn rnv tiipa vo oupricarc, MEan crrw oupo06xo KUOTn, afoenon 6n etAEIe;- 1,'0 oupr'iow; oM6 <SEV lPXETOI TrnOTO (Iouir 1.101,'0 1·2 orovovsc), 011.10 OTO oupo, oKoup6xpwl.l0 oopo f.lE ouvall; oopn. npooo· xri, VloTI 6;'0 cure I.InOpEr vo sjvcn onl-'6010 o060prl<; jJoAuvone;, 6nwo:; nUEAIKr'ie; <pAEyjJovrI<;. LUiJ60uA~lJIou vrorpo ov oev ((001 ofyoupn.

AITIO

H roopporno TnO:; WWTEPIKri<; xhwpf60<; jowe; tXEI olaropoxTEL Arne pnopsr vo €iVa! TO OKOUnralJO ornv TouoAha on6 nfow npoc TO pnpor, TO vOIAov EOtiipOUXQ, xnIJIK6 OOnOUVIO, orpee;, xpuo, npWKTIKrl 61E106uon ouvooEU6IJEvn on6xo;'mKr1 olef06uon (xwpr<; npWTO TOV Ko90PIOl.l6 TWV XEPIWV, TOU nsouc 11 TOU oE~ouoAIKOU 6onBnj.JoTO<;).

TI IInopEi.; vo KOVEII;

t flO 60E<;: unoq>Epouv OUOTnfJOTlKO on6 aUHI rn 1.l6Auvon, cuvrcrcroi vo nfvouv xUjJ6 01'10 6aT6!-'oupo nmou cranberries (OEV EUOOKlfJOUV ornv EMo6a). nfv( KoBE jJia wpo tva iJEy6Ao norripi IJE rnv tvopE,n TOOI,' OUfJnTwlJorwv TnO:; 1-16Auvon,. nlBovo vo OTofJoTnoEI IJETO an6 MYE<; tiipec;. nlEe; npoxnrmxd OK6iJo 2 q>optt; rnv nlJEpo ana Eva IJEyoAo norripr, LKETOe:; a xUfJ60:; OUTOO:; pnopef va nifOEI 60pu( ylO TO orO!JOX1, on6TE OpOfWOE TOV j.JE VEpO.

• AVTf Ylc cranberries, pnoperc vo nopEI<; OpxTooraqlU-

42

43

AO we; rcci ri 6dfJIJ0 r\ K04Jauila. Mnopef vo cou OWOEI rnv oro9non 6TI n KUO'Tn oou noel VO endear, aMo n 1J611uvO'nOTOfJOTOEI OTO. crvouoc.

, Av EXEI~ O'Tn oloSeon eou 1J6vo vapo, nfvs K66E wpa eva fJEydAa nornp: KOI opvorspo rouxcxrcrov 8 norripia rnv nj.lEpa.

• nOpE oXIAAeo w~ rom n 66fJlJo.

• npO'on69naE vo 0.KQAou6nOEIe; IJIO )liy6repo ~Ivn OiOITD j.I£ noMo rppourc, OlJuyoaAo, KPEj.lIJUOIO, you- 1110 KOI Kpl9dpl. Anoouve TOV KacpE, TO' fJoupa mOl, TO' KPEOC;, TO' AWK6 OAEUP', rn ~oxopn KOI TO' ~lv6 oruoc TO' nopTOK6A10_

• n6pE oUj.lnAnpWlJaTIKO KOljlouAEC; uopaoTi6ac; (0. 74) Eni 2 s600IJOOEe;.

, n6pe av xpEloarei 6aAEpldva (a. 65) Of KCllIJOuIIEC; I'i 6dIJIJ0 we; KaTanpOUVTlKO.

fJOAuvanc;. METO rn 9EpanEfa xdvs 6Mn iJlO E~EToon vro vo 6E6oIWSErC; 6T1 n fJOAUVan lXEI E~ocpaVIO"TEr.

KaAni~~5a Ka~ a15ali~lBa

AUTOi 0'1 opoi aUIJnEplAOIJ6ovauv OIOcpOpEe; 006£VEIEC;: fJUKnnOOEi<; (candida), TplxaIJOvOOEC; KOI gardnarella. AUTEC; 01 ao9£vcl£e; fnlCPEPOUV jJ61.uvon TOU K6ilnou KOI Tau OIoofou: E~OPTWVTOI on6 noMoue; nopovovrsc Kalal a IT rc 0:; roue; OEV 6p(OKOVTal uovo am O£~ouoAIKn snocri. Ln£PfJOTOKTOva npotovrc, OVTI6IaTI KO, AOTE~ (AdOTIXO) Kal apwlJanOiJEva oonouvio pnopoov va npoKoMoouv KoAnrTloo KOI OIOOlrTIOO OE I.U::pIKEe; yUVOiKEC;. H auorcanoto a' OUTd 61acpEpEI on6 vuvcfxo OE vuvorxo (6A. rno K6TW V'O OUYKEKplfJEva orne KOI 9EponE(Ee;).

XAallui5~a

MUKn~lQO~~~ KQl candida

AUTr'i n ~oAuvon npoKoAE{TOI on6 Eva IJUKnTO nou ~oI6~cl IJE tn lJoYlo (candida), 0 onoroc unopxu OUTWe; r'i 6i1Aw~ OTOV KOAno. a Kollnoe; uno c.puoloAoYIKtC; ouv- 9r\K€e; npcororeurro: avcvno OE ~OAUVOEIC; fJE rrw napaywyn 60KTnprWV nou olampouv TO <PUOIOAOY'KO pH (TO 6091J0 O~UTnTOe;, onAaM). 'OTOV oUT6e; 0 609fJ6~ OAAO~EI, TO 60KTlipio candida pnopsf va noAAonAoOloarouv OE fJEydAO 609j.16 KOI vo onj.lloupyr\aouv fJOAUvon.

0, IJUKnTIOOEIe; Of-V 9EWPOUVTOI LMN oAM unopouv vo fJuooo6ouv KaTa m OIOPKEIO OE~aua"IKI'\e; snoipric. Av ~XEIe; puxnrfuon, n olEro15uon onoioconnOTE lJopq>nc; (ntoe;, aVTIKEliJEVO, caxTuAa) nptnel va onocpEuYETOI (aKOfJO Kal IJE npocpuAOKTIK6), ylmr pnopsf va XEIPOTEPEUOEI TOV EpE9101J6. nMVE TO XEPIO KOI TO yEVVnTlKd opvovc PETO on6 Ko6E OE~OUO!lIKri enoq>rI IJE OUVTpOq>O nou EXli:1 rn lJolluvon, vro rf no'\u EUKoAa unopaf va j.lET0609cr IJ€OW me; anorpric, EiTE OE~OUOAIKr\e; EITE TWV XEPIWV fJE TO YEVVnTlKa 6pyava. AITIO

LE nOAAEC; vuvcfxsc TO XAa}JUOIO EiJqlavf~ovTOI xwpie; OUlJnnOfJaTO. H napouola TOUe; yfvETOI ovnxnnrnonc rn lJolluvon TOU TpaxnAO'u rn~ jJnTpOe; j.lE Eva KITplvwn6 xpwj.lO (EAEY~E TO fJE TOV KOAnlKo 010- OloilEa), eva v nova KOljl{lJaroc:; ornv oopnon KOI EVTovec; KoAniKEC; EKKp(OEIC;. XAOfJUOIO pnopoov vo ovcrrruxaouv KOI OTO AaqJ6 on6 TO OTO\JOTIKO OE( Av VOlJr~EIe; 6TI EXEIC:; EKTeeel O£ 1J6!1uvon on6 XAOiJUOIO K6vE E~EToon. Av TO acpr'ioEII~ xwp{e; 9Eponda '1'10' fJEydi>o xpoVIK6 OIOOTnjJO unoper vo npOKAn90uv EnlnAOKEe; uoxpoxpovsc, onwc; nUEA'Kn qlAEYj.lOVr'i KOI OTElp6TnTO.

TI l.mopd~ va KaVEI~

napE EXIVOKEIO (a. 67) Mo cpOpEe; rnv E6oofJooO EnrTpEIe; E66of1ooee;. xpncrponornct rnv w~ 6ojJ\Jo vro vo eVloxUOEIe; TnV np6oi>nljln rnc, KavE KOAnlK5C; nAUOEIe; IJE (Va ocpEljInlJO one €XlvdKEIO, OUO cpopee; rnv E6ooj.J600 enf 3 £61501J60£,:;. C!lOE oUlJnJ\npwjJoTIKo wfJ6 oK6poo n ndpe K06niJeplv6 KOljlOUAE( OKOpOOU, Enf '-2 iJr'ivEe;, oVE~dprnTO ono rn oo6op6TnTD me;

H VEUPIKOTnTO, n Koupoon, n svxupoouvn, \JIO

44

45

~OqlVlKI'i oMayn om ~wri oou, Eva, VEO, oE~aua},IKoc; ouvrpo(jloc;, orpEt;, lMEIllJn Brro fJrvnc; B, u nEp60},1 Krl xprion ~dxapnc;, KoMnro rl OUVeETIKO EOWpOUXO. To ovn610TIKO nOMlt; <.popEC; npoxoxouv !JuKnr(aon, KOSWC; oKoTwvauv noM6 one TO CPUalOAOylKO 60KTr'ipia TaU K6Anau, on6TE n candida noMonAacm'i~ETol oa fJEydAec; nocorrrrsc.

1:upnTwpoTo

Flnxrn AWKn lKKplon fJE yAuKepr\ IJupwl516. <l>ayoupo orov KoAno n oro oroofo IJE ouvoxoxoueo EPE81crIJ6 KOI npr'i~lfJO oro xe(An. Enl15ElvwvETOI IJE TO' ~UcrlfJO. 9Eponda

TO' onM vrooupn (cpucm6 Ii one cr6Yla) E(VOI !jl06epd onaT€AwfJcm6. Tona8€Tnoe ro fJE EVo KaUTOMKI TOW rooviou (ov XPEIOOTEf, KCf j..IE rn Bor4eElc evoc KoilnlKau 15100TOMc). <P6peo£. oEp61ETC VICTI TO VIOOUpTi 80' PEucrEI nooc TO E~W. Xpnorponornoe IJn nocrTEplwfJtva v.coupn IJE ~WVTOVCUC; AOKTo6aKIAAouo:;. 01 Kclt.jJOuAEe; acidaphilus (nou va 8pm; TI, o. 77) eruopouv oKoiJn KaMn:po, ofJwo:; E~olrfo<; rnc xOl-lnMc; nEpIEKTIK6TnTOC; roue nptnEI va Ton08eTlioEIe; 2-3 TOUTOXp6vwo:; OTOV K6Ano. nop6MnAa I-'nape( va y(VEI Kal Mt.jJn TOUe; on6 TO' cropo. AKcAouSnOE rn 8eponEfo ourn En( 5 fJE 10 I-lEpEe;, KOn) nportpnon rn vuxro. LE neprrmocn Kp(one; TOnOe~TI10E VIOOUPTI 4 f.lE 5 <popse; rn j.I~po, 01 OUOKElJE<; KoAnlKwv nMoEwv r4 0'1 crUOKEUE<; KMoj.lOTae; Elva I KoMo:; yl' our6 (flou vc 8PEII; TI, O. 77)., 'H cKoAouSnoE rn ElEpondo !JE OKOpOO 110U nEprypa!jlETOI Via TIC; tpixopovcdec (0. 47),

01 iJUKl1TlOaEIO:; osv napoualo~ouv ouvr4Elwe; oUJ..ImwIJOTO OTOUO:; ovopec;. 01 clv15pee; unopouv vo £I10AEfljJOUv ylooupTI KOl/r4 OKOPOO O'TO nsoc Koee

6p65u anf 7-10 fJEPEt;. .

riD Tnv aVTlpnWnlOn Tn~ .ayoupo~

t.IOAUOE EVa KOUTOMKI TOU TOOYIOU IJnEIKlv ncouVTEp (sodium bicarbonate r\ 06150 I5l0avElpoKlKn) OE tva norript vspc. =EnAUV€ TO oll5ofo. Kave Ko},nIKte;

nMOEIC; IJE ox6p15o (0. 60) -OTOV 6fJwo:; a EpEeIOIJO~ ervol naM o06op6C; pnopsf va KOIEI- r4 f.lE uopcorfoo (0.74). npoO'n6SncE vc !JI1V ~UVEOOI. Xpnctuonotnoe QUO KOUTOAOKIO TaU rocvrou or ouo Ka0nEt; vspo. nAdoou fJ' our6 2 !jlapEC; rnv npspo Enl Ma I-IEpee;, J..IETd KoVE TIl SepanEia J..IE YIOOUPTI vro MYEl:; nJ..lEpEr; YIO VC cnoxoroorcaer n KcAnlKn xAwpfl5o.

llpocoxri: 'EYKuee; YUVOfKEt; I5EV EI1ITpEnnOI va KOVOUV KoAnIK£t; nMcnlO:;.

410Tpocpn

An6!jluye TO ~IVO (mnEplooElc5rI, TOIJOTEe; KAn,), rn ~6xopn, TO conpo OAEUpl. <l>oe Tpacp~1:; nAOUOIE<; oe BrropIvn B (AaxavlKo I-IE oxoupoxpcopo cpuMa), VIOOUpTI KOI wI-I6 oK6p15o Ko6nl-leplvd.

npOKEITOI YIO iJavOKuTTOPIX6 nopaO'ITIK6 cpvovr- 0j.J6 nou ouxvo IJETa15fOETol fJE rn OE~OUOAIXr'i Enacpr4 Ii oMse; uypte; ouvSnKEt;. Ef.lcpovf~£Tal ouxvd KOI psro TnV nrptooo.

1:upnTwpoTo

YnEpBoAIKr4 xrrprvuinri EKKplon, QUa6pEOTn f.lupw· 010 «ljJop(Aae;», !jlayoupo, fJ IKpa KOKKlva cHfYIJCTO OTO TOIXWiJOTO TOU K6},nou KOI orov TpdxnAo me; J..InrpOe; (CpOTO fJE rev KcArrlXO olooToMa), IVWOEIC; EKKp(OEIC:;, EvfoTE 0<PPWOEIO:;, epe610IJ6C; vupw on6 TO oloofa KCI yupw an6 TO' TOIXWIJaTO Tau x6Anou,

TI tJnopd( YO KDYEI(

• TonoSe:TnOE oKEMI5F.e; oK6p15ou OlOV K6Ana: nooonoBncs va J..In onocerc rn oKEAr150 KOTO TO ~e!jlAoul5lafJa. TuAI~E rn OE EVO KO!JIJOTOKI u<poo!Jo r\ y6~0 (pnopsrc va ocpnoEIe; I-lIO ouprroc, waTe va TO OnaJ..lOKpUVEIe; EUKOAo oov ropnov, Kal 6aUTl1~E TO' OE EAoloAoac ri oiJuyi5oMAolO WalE vo an0<puYEIe; TOV epe91C11-'6 Tau BAEvvay6vcu XITWVO. AAAo~E rn aKEMl50 2-3 'PoPEO:; rn IJEPO Tit; npwn:c; 2 jJspee; KOI !JETO X68E npwf KOI Kdee onoveuuo Ylo 5-6 I-I~PE" 01 av6pee; fJnopouv va ruouv

46

47

1I0Tl'ANTS OOll'l'6<;; IlPOK't.l.lCiJ!;; Y\1\1'Ol.lCo~o'l'ia ..

mal an6 OK6poo Ii vo nopouv TOl-mM.TEC; OK6poou.

t 'H nope KOljJou!.ec; uopoOTf5ac; (0. 74), En! 2 E6oofJdoE~. LUfJnAr\PWOE rn Bsponeto j.JE KoSnfJEplvE<; KOAnIKEC; nlluoEI<;j.JE Tad I uopaoTf5ae:; (0. 60). AUTd Sa OTOj.JOTr\OEI rn <poyoupo. Tn oEuTEpn EBoofJo1io unopEr<; vc KOVEI<; nAllOEIe:; ap0I6TEpO_

Gardnarella

6 KourOAlte:; counce AEUK6 nnM OE j.J106 MTPO XhlOPO VEpO. nEprlJEVE fJEXPI vc KOTOK09foEI ° nnMc;. Mnv ovcsorsuac. xpnorponornos OPKET6 VEPO won: va !.pn~oEI vro KoAnlKr1 IlMan. Kav'To fJrO qJOpO rn fJ~PO KOI, ov XPEIOOTEf, enr 5 IJEPE~. AnoqJuYE rn xpnon fJHoAAIKWV aVrlKElfJeVWV evw xpnotponorsk nnM. nMOEIe:; j.JE nnA6vepo (q>0PfJOKEUTIK6e:; nnA6e:;) EXOUV onooElxTEi onoTElIEoj.JOTlKEe:; OTn 9EponElo TWV nspro- 06TEPWV nEplllTWOEWV oll5oIITll5o<;.

• r.mv nEplmwcm rnc vovoppcrcc rI rnc ouq>llIne; oUIJ- 60ullEuOUIJE va ~1lTr\OEl(; YVWIJOTEUOn Ev6;;; 60Tov06Epcnsurri n oporonofmnxou KOI, av xpnoorcr, KOI svoc vuvcnxoxovou.

To npoBMj.loTO ouro onorsxouv tvoEI~n TOU OTI TO ovooonorrmxo cucrnpo Elva I OOUVOTO KOI EX£! aVaYKn 6EponEfoc; onoeordcrccnc. rl' OUT6 K6vE. unopovri:

IJnopel vo xpsiooref '10 K6vEIC;: lJoKp6xpovn SEpanefa. To aUI.lI1TWj.Jora aUTO unoper vo sncvsxacov lJer6 TrW nperrn Kplon, YI' aUTO KOII6 (1'101 va onaJlAoyde:; an' aUTO j.J10 Via novro.

EJUl.lrlOO1J 6TI OKOIJO KI ov npOTlfJOe; vo ono!.puvele; rn OUVneIOj.JEVn 10TplKn eEpanElo, nollllEc; KlIIVIKEC; nopsxouv E~er6aEI<; Via TO aUl-illTwf-I0TD TWV I:MN nou nEplvp6q>oVTDI 0' OUT6 TO KEcp61101o. MEpIKEC; oppWarlEe:; nopouOlo~OUV OUj.JllTwlJoro nou j.Jold~ouv napa noM j.JETO~U TOUC;-, YI' oUT6 Kal TO KoilUT€po £IVai vo ~EpEI.~ ora oiyoupa nero r.MN tXEIe; nporou KOVEIe:; 60TOv09EponElo. 0PIOj.JEVO l:MN, 6nw~ n vovopporo, j.JnopEf vo EKCPUAIOTOUV OE nUEIIIKr'i !.pllEYj.Jovrl, OTElp6- rnro KOI 6Ai1Ee:; EnllllloKEe;, ov 5fV ovnpenoruorouv tVKOlpO. Av n Borovoeeponero OEV oou e:nlq>tPEI onoTEhtOfJOTO, nnValvE OTOV 0lKOVEVEIOK6 OOU vrorpo Via IOTplKn 6EpanEIo.

IUJlOTldJlOTO

rKpl~wnr'i KoAmKrl EKKpion IJE 5UVOTrl j.JUPWOIO.

TI pnopEic; va KOVf:IC;

'lOla SEpanEio j.JE TIe:; TpIXOf.JDv60Ee;.

BQK~~P~QKt~ ~O~~~O&~~ !<;QJ_ yo",-6ppoJ_Q

IUJlnTwJloTo

noM oPOIEe:; VKpl~wne<; EKKp{OEI<; f-IE q>PIXHl pupui- 016. EpESloj.JOC; KOI covouoo TaU OIooiou. Ef..Iq>ovi'Z;ETOI KOI xwpre:; aUlJllTwjJOTO.

TI pnop£ic; va K6v£lC;

• 'Eva oq>EljJnj.Jo n 66j.J1J0 €XIVOKEIO<; (0.67) vrc 3 j.JE 4 j.Jr'iVE<;, IJE OUlJnllnpwlJOTIKiC; KOAnIK!!:;;; nllUoEIe:; '-3 CPOPEe:; rnv E61iofJooo fJEXpl va EKIIEfI.jJouv 01 Ko;'nIKEc; E""prOEI<; KOI n cpaVoupo. Mnv KavEI':; noM OUXVEC; nMOEI<;_ napE 60AEpl6va 0'1 xpEloor£l, VIO va ovcsoucprOEIe:; TIl ouacpopfo.

• EXIVOKEIO snt 3 E6aoIJOOEe:; Kat j.JET6 uopomlaa Enl pre €650j.Jaoa. LuvlOTorol n M4Jn aUTWv TWV 60TOVWV OE jJop<pn 80I.lj.JOTOC; Via KollUTEpn np6ollnl.jJr'i TOUe: an6 TO OWIJO. KavE a1611ElfJj.JO fJIOe:; e:6ooj.Ja50C:; KOI enovo- 1I06E dMEe; CUO qJopte;:. AKOllouSnOE rn 6Epanela fJO~1 j.JE tovitr: ouvrpotpo aou.

• nlluoEIe;:, ov xpuoorei, jJE ul5poorf5a, ov EXEIe;: unsp- 601l11(te; EKKploEIe:; KOI rpovoripo. H 601lEpiovO Boneo TIlV ovc couercn me; 5uoq>oproe;:.

• nMOEIe;: j.JE vEp6 KOI CPOP!JOKEUTlK6 nnM: np606EoE

01 WOe~Ke~ K01 ~ ~~~pO n6vo~ O~l~ WOe~K&~

Aura au fJ 60 (VEl OE VEVIKEC; ypOfJj.JEC; IJETO~1l TIl':; OtKOTl1~ 1(01 rnc oEKornc; nElJllTnc; !Jepo.:; lOU KUKllou

48

49

Ol..~nllQ'ta

(KQC't~~) C't1; woBdKe~

H lorpllKrl sn-ornpn EXEI rnv rdon '10 opo~oTOnolEf unEp80AII<O TI<; KUOTE<; KOI vo TI<; aVTljJETIlmR;EI xwpl<; noMa-noMa ~E rn XEIPOUPYIKI'i. To ol<SI'i~aTO etvoi 0PKuoqluololloYIK6 KOI OE 0PIOjJ£VEC; YUVOIK€<; E~qla· vr~ovrOi TOKTIKO KoB' 6An rn 610pKei0 TaU {fJlmvOu KOKAOU. npwro fJIKpOOKomKE~ ~EyoAwvouv Kor6 rn 610PKEI0 rou KOKAOU KOI: ~ETd ~ova~JKpafvouv. To ruo O'uvl'i9n <P0!V6fJEva Eiva!' tVTOVOI novoi, oUYKp6Tnon TWV oopwv an6 TO O'wjJO, EPE9101J6<; orov npWKT6 (Kupfw<; KOTO mv Q(p65euon) KOI 6UOKOIAIOTnro.

LE napfrrnoon nou 01 KUOTE<; OVTf vo £~otpOVr~OVTOI ncpopsvouv, sfvcn m90vo n yUVOfKO vo nopouolO(EI TO mJv5poIJ0 TWV nOA'UKVO'lIKt!JV wo9nKlIJv. np6KEITOI vro £vo ou~nrwfJa EK YEvETn~ OpfJOV.I.KWV 1510Topaxwv. 01 OpIJOviKec; OIOTOPOXEC; QUTe~ Emcpepauv unEpb<Kplan KanollOv OpfJovwv nou EnlOpoov oro KEVTPIKO VEUpllK6 OOOTnlJO KOI O'TI~ wo9r\Ke<;, jJE onoTEAeojJo vo jJl1 yfvETOI xovovrxd n woppn~(o. Iuxv6 CoMo 6xI 0'10-

yKOOTIKO) OUVOOEUETOI Xl an6 GAlla oupnropcro, 6nw~ OKj.lT\, unsprpfxoon KOI noxuoopsfo. 01 nosuruOTIKE<; wo9nKE~ OVOiJ6(OVTOI «oLlv6poiJo»oKpI8w~ ylOl! OEV onorsxoev ncsncn oilM KOToomon TWV woSnKWv. KoA6 E 1'10, I va yfvEI Oloyvwon rou ouv6p6- pou on6 EVOOKplvoA6yo n yuvolKoMyo, oAila ElVOI EOq>oiljJEVO va n:eef ~r1Tn.~o "eEponEiac;», nope uovo ovnpatuiruonc TWV oU!-InTwjJorwv - orcv aur6 dvo,l cncpcfrrrro, n,x.ov 5uI.lKoAELlEI rn tpuCTlOAOylKrI aiJAAn4Jn (OPJ.lOVIKI!~ oIOTopaKt~, o. 52).

Tlva IU'!vEII;

• IllorpOqJrI. niloLlOlo OE wjJd AOXOVIKd KOI KOSnj.lEplvn oOKnon/Klvnon, 60n96£1 ornv E~aq>ovlon TWV KU(HWV .. t H MliJn TOOYIOU an6 q>uMo epsouprocsnt :I w<; 6 Wive.:; 6eAmJJVEI rn YEVIKn KorOO100n TWV w09nKwv KOI fJEII.JJVEI TI<; jJOII.UVOEIO:; OTIC; I<LlO'TEe; (O'I)VIOT0101 fJOKp6- xpovn 9EpanEIO ~E TO q>uT6 aUTO).

• Av TO ol15ripora efvoi npOY~OTIKO ovunorpopo, nape njJEpno{w~ 3 KOljJouAEO:; nmspiou Ko,YIEV (a. 68), wSwe; Kal TOOl uno oXIAMo (0.65) wI 6 E66olJo5E~, napoAAnAo, j.lE 60iJpo, one <puAAa OpEOUpll:l<; (a. 73),

• BOlJiJa OIn6 orcilAopia (0. 73) €Ivai dKPW~ cnorsseaIJQTlK6 vro TIl 51oiluon TWV Kuarwv, npcnovrev OTIC; Wo9r'iKE<;, 0'1 yiVEI p.OKpOXpOVIl MliJll rou,

t np6O'E~€ TnV n€l\!n OOU: TOEVTEpl'KQ npo6Ar'ipOTO (6nw( otplO KOI 15UOKOIAI61IlTa) OUXVO OUYXEOVTOI I-IE TOV novo TWV woSnKWV.

'" KOTanpaUVTIK6: 60fJfJo 8oAeplovo(, 60'0 £fVOI anopOfTnTO.

I Av 0 novoc EC,OKOAou9Ef, EnIO"1(~lj!ou ouoroncermso I'i auvnelo~£vo YIOlp6.

(jJETpWVTOe; an6 rnv Evope,n TIle; nEploooU). 'Eva~ oc,u<; novoc orn pro n KOI OTIC: oLlo nAeupeo:; OTO KCiTW jJEPO<; rnc KOIA'IOe; onparvEI 6TI Olwo9nKEC: OUOKOAEOOVTOJ va piE,ouv TO wdplo. AUTO IJnOpE! vo onOT£AEO€1 TnV orne Onj.lloupyfae; Kuorwv. MnopEf vo unopX€1 EOWTEpIKn j.I.6Auvcrn oAll6 n Evman, TI( nepIOOOTepEC; (jlOptc;, elvol n OITlo, TaU n6vou.

TI vaK.ovEI(

• Kp6mO'E !-Ila ~Eorrl gepjJoq>6po x0l-lnM nOVfJJ crnv Kmillo oou.

a nlE<; T061 on6 T~rVTq;p (cr. 74), TOOl an6 tpuMo OIJEOUpI6~{o_ 73), OEAlv60nopoue; (a. 71), 6aAEpl6vo (0. 65), ylo rnv ovcxouqnon ono TOV novo,

t H 69Anan pnopsr Enfan~ vo 6onSr'ioel.

t BEMlwOE rn I5IOTpoqlr'i oou (0 npocoppoos rn OTI<; unooEr1;EIe; TOUKEC:P0Aafou ylC TO npOEjJl-lnVOppUOIOK6 oLlv6pOIJO, o. 19).

LuvnSwc;' Erval Kailo,rl9w;, 6j.1w<; txouv TnV roan vo j.lEyailwvouv KOla rn 15lopKEIO TOU KUKAOU. METa rnv Ej.llmv6nouon I-lIKpofvouv VEVIKO KOI TEIlIKO Ee,Oc:pOVr~oVTOI. EI-lq>avl~oVTOI OE EVO ElmOI iJE rprovro TOle; EKaTo TWV yUVQ1KWV 6vlll TWV rprcvro. MEpIKE<; tpopec: Eva

50

51

£vTaTIK6 npovpoppo coxnonc 60nB6 ornv onoud«puvcn TOU<;-. Av jJEyollwvouv vprivopo, ov ervoi !JEy6- 1101 KOI e:nwi5uvOI rl nle~ouv TnV oupoi56xo KUOTn KOI TO ncxc tVTEPO, nptnEI V onouospoveoov XEIPOOPVII<:O. AVE~6pmTO on6 E#~nmjJtvEt; nEpInTWOEIC;, oUT6 Of V onjJO(VEI6TI npen£1 vo oq>OlpeBEi n prrrpo, [uvnBwt; n onopdxpuvon TOU 6yKOU EivOI OPKETri.

TI va KOVEI(

• Me rn Mi.lJn KotjJoullwv runspiou KOY":':V rovuivsrm n KUKlIoqJop(a TOU otpcroc. Mnopei<;- rnfonc '10 BOKljJOaEI~ rnv oK6AouBn opaoTIKrl jJEBo1ia: KoBe: npw( K6VE eva naywjJevo VTOUe; OlopKElae; 2-3 AEnTWV (0'1 pnopEfe;, Kal jJEyoAUTEpne; lJlopKElae;).

• npoon6BnOE va KoBaprow:; TO yeVVnTlKQ oou opvovo (0.53).

• 6.lorpOqJn nAouola Of WjJO AOXOVIKa.

• BallEplOVO we; I<OTonpo(jVTlK6, ov XPEIOOTe:f.

• Kave: unopovn.

TI va KOVEI(

xpnouronornce Eva ouvoucopo on6 yi\uK6pl~a, qJuAAa 0!JEOUPI6c; KOI q:>ulli\o aypIOTPIOVTaqJuAAlac;:

1. ct>TI6~e tva anA6 OIp€tjJnfJa (a. 57) on6 14yp. ylluK6pl~ac; Kal 14yp. !puAAa rplavToq>uAAlcie; OE 4 KOUnEe; KPUO vspo.

2. ct>TIQ~E T061 (a. 56) on6 28yp. cpuAAo O!JEOUPIOC; OE 2 r'i 3 KounEC; vEpa.

3. IOUpWGE KOI Ov6jJEI~E TO Mo pO!pr'i!JOTO.

6.oGoAoy(a: TPEI<; qJopee; rn JJEpa 1/4 rnc xooncc, IUV£XIOE rn Bsponsfo vro 6 E6i5oiJOOEC;, oroucro 3 E6oojJooe:~ KOI E;av6pxlof ov xPEIOOTEf. Hvm EUKOM· rspo vo xpnouonomosrc OUTe) TO <pUTO w~ 6ojJfJO. nape 5-'0 oray6vE<; KoBE B6jJjJOTO<;, 2-3 !poPE<;- rn !JEpO.

'AME.C; ruo oloo£OOjJ€VEC; BEponEiE~ E(VOI noM EKTETO~EVEC; Ylo va OVOq>EPSOUV fOW. 'OOOV otpopo TO q>oynTo, Eival ~oM n MtjJn <pUKIOU.

KOeapl.6"tfl:c.a

"tW~ V8VV~"t~KWV opy6vwv

Mnopsf va npOKLhjJOuv KOn] rn OlapxEI.O me; EiJjJnvcnouonc ri rnr xpricnc TOU aVTlOuNlnnrl~ou xoruou, Myw onorcpnc anwlIEIO<; 6apou<;- n i\6yw ~EyoAou OTPE<;. H OloTapaxr'i rnc 0PjJOVIKI'iC; rooppontcc pnoper vo EXEI OIO<pOPE~ EnlnTWOEI<;:

t AnwAEIO nEpl660u KOTO rn Ol6pKEIO EVO~ oA6Kllnpou KUKlIou.

• Aouvr'iBIOTO jJoKp6 r'i ouvroun nep(ooo<;, oO"uvnBIOTO jJEyoAn r'i jJlKpr'i curooocvrc.

t YnEp6olliKo fJOKpU<; n OUVTOj.lO~ EjJiJnVOC; KUKAO<; (n.x. va OOI06ETEfC; KoBE 10 jJE 21 ~tPE<;, r'i KoBE 35 iJE 42 jJEPEC;).

• L06ap6 npoeppr-voppuoroxo auvopojJo n o06apt<; Kp6fJnE<; nprv 1(01 KOTO rnv £vap~n me; nEpl6oou.

InjJEfwoE 6TI 6110 TO npOOVOqJEpS1fVTO oUjJnTWjJOTO pnopef va EI-I<povlorouv 1(01 OE yuvofxEC; nou OTOjJOTOUV TO xdru KOjJici <papa XOI 6 urivec I-IET6.

To ncposorco B6TOvo 1(0Bopf~ouv TO YEvvnTlKO 6pyavo one KUOTEe;, 6YKOUC; KOI 6AAEC; nopEKKAiaEIC;. Auroc ° ouvouao!J6c; on6 BOTOVO pnopst vo 6onSr\oEI at nspfrrnocn entnovnc, oxcvovrornc, unEp6aAIKo BoploC; r'i cnouccc nEploooU KOI jJepIKE:~ «:popEr; OE nsprrmcon OTElp6T11TO<;.

TI va KOVf:I(

ct>TIO~E roci one aXIAMa, qJuNlo OjJEOUPIOC; 1(01 <pptOKIO T~lvr~Ep6pl~0 (TpfljJE !JEpIKO EKaToOTo rnc p(~oc;). Xpncrponolnce 2Byp. aXIAMoc;, 28yp.<jluAllwv O'IJEOIJPla<; 1(01 TO TPlfJI-H'.VO T~fvT~EP O'E 6 r'i 8 KcunE~ vspo. 6.oooAoyfo: jJIOr'i xouno TpEI<; r.pop!1c; Tn !JEpa. napE Enfan<; TPEIO:; <popte; rn fJEpa an6 pro K61jJ0uAa mnsprou Koyli~V.

AKoAouBnm: Tn SEponEio Eni 6 E6I5ojJooEC;. 6.E60- fJEVOU 6TI 0 KoSaplojJ6<; TWV oovcvev EIVOI opyr'i 1510-

53

olKoefo (OIOPI<E( TouMxlOTOV 600 xocvo XPEIClO'TnKE TO cuornpd flOe; vo l.mAOKopIOTEr), f.lnope:lo:; va enovcM6EIC; rn 8e:panEla f1ETO an6 fHO OIOKonrl TplWV E600- fl61iwv.

Kal 0' QUTrl rnv neptnncon EivOI KoMTEpn n M\j.In TWV 60TOVWV CJE IJOp(jlrl 66j.Jf.JOTOe; (5-10 orovovrc ono Ko6E q>uT6, 2-3 q>oplC; rnv nj.JEpo). I:uvouoo£ TO j.JE reo: on6 T~rVT~Ep Ii np60SwE T~rVT~Ep OTO ipovnro. nlEe; noM vep6 KoTo rn OIOp.KEIO TWV nopcndvo, SEPOnmuv.

flEplK6 AEnTa CJe: pro «ouno KOi16 ~ECJTO KOKKIVO KpaO'I KOI npo08£OE ~uofla ilEf.Jovlau, KovE/lAO KOI pto npE~O f.JOe1;OKOpUOO.

- IlEvrpoM60vo

!).q>noE ilia xouqrro ana TO BOldVI O'E 6pOOT6 vspo Kal nlEe; 2-3 Kounec; rn iJ~pa. 'H donoe 50yp. q>uMo Kol KAWVOpOKIO va j.JaAOKWOOUV Of EVO Mrpo AfUK6 ~np6 Kpaal Kal ruse K06Ef1Epa 2-3 fllKpO nornpdue.

A<ppoO~o~aK6.

• 8pouj.JnI

!).q>noE j.JIO xoucro Bpouuru va floilaKwoEI os Bpoar6 vspo KOI ruac 3 KO'unEC; nj.JEpnolwe;. H MlI!n ol8eplWV EAoiwv oev elVa I oncpcrmm, 6f.JwC; pnopsrc va oSloMoEIO:; !-lIO erovovo OISEPIOU eilolou ana 6poupnl OE EA6xloTo eAoloAooo n 6Mo q>uTIKa MOl KOI va TO oAei\j.lEIe; OTO OVTovOKilaOTIKO enuaro rnc f1rlTpOO:; Kal me; YEVVnTlKIle; naproxric nou 6pioKovTai O'Ta naolO (PEcpAE(oAoy{a, o. 22).

Yn6pxouv 66TOVO KOI I-InOXoplKO nou npoxoxouv OUlYEpon KIVnTOnOIWVTOe; EVTOvaTEpn WKAOtpopio TOU afj.Joroe; npoc TO E~WTEPIKd YEVVnTlKO opvovo, npoyj.Jo nOUEnlq>EpEI a€~OUOAIKn olEyepan. ME TO OPWj.JO roue; «n TO ~unvnfJO rnc OE~OUOAI~rlo:; EVEPYElao:; TO 6orovo KOI TO' f1naxaptK6 OUTO Evouvaf1wvouv TIC; aI0'8nO'eI0:; ... Lfyaupo O~r~EI f110 npoonoeno.

· Kavl:Ma (K./'wvaPln Kal 0'K6vn)

7\(pnOE 20 yp. KavEMae; Of 1 MTpo yAuKo Kpaor wi 10 n 1-1 EPEe;. nlEe; Ko8E I-IEpa 2 I-IIKp6 norripro. 'H oonoe 20 yp. KovtMo KOI f1EPIK6 yopuq>oAilo os Eva MTpo KoM K6KKIVO Kpaai wanou va 6paoEI Kal 6qmoE TO va 0'Iyo6p6oEI 15-20 AEnTO. Av XpEIOOTEr yAUKOV€ TO' Kal nice; EVa norrip: onOTE oou KavEI KE<PI,

• T~rVOEVYK

To T~rVOEVYK sfvo I KOI 0<ppol5loloK6 KOI TOVWTI'K6 TaU yEVVI1T!KOU ouornpcroc (EI<511<6 TWV avopwv). Mnopdo:; vo TO npOlJnSEUTEfC; OTO q>OPflaKEio. XpnOIj.JonOIErrOI ornv KIVE~IKn IOTplKn VIO va EVOUVOI-lWOEI TOUe; nAIKIWIJEVOUe; Kal xpnoiponctsrro. nOVTO IJE npoooxri. ZnrnOE OUIJ6ouM ono TO ooppcxonoro.

• T~(VT~Ep

Tpf\llE ,.110' OE60OTrl nooornrc cno rn q>PEOKIO pr~o. np608EOE vspo KOI 6q>nOE TO va OIyo6p60EI 20 AEnTa. nlEO:; Eva IJIKp6 nornpi j.JETe TO YEUIJOTO. Bon8oEI KOI ern Amoupyro rnc nE\j.Ino:;.

Tp6no<;: xpf!.an<;: npo&~o~~aaia<;: ~w~

l<a~ ~O'L6.\1W~

· ropucpoA/lo

Av61Jel~E 1J106 KOUTO.il6KI TaU TOOYIOU TPltJj..IEVO yopuq>oMo IJE OIp6nl KOI xpnorponotnce TO Wo:; IJOpf1EMoSo. 'H donee 2-3 yoputpoMa va IJOAaKWOouv

H npOETOIIJaO'fo Ev60:; TOOYIOU vio vo ({VOl yEUOTIKO KOI wpoio Elva I KOTI olotpopETI!-:6 on6 rnv nposroiucoto (v6, rccvrou n aq>EljJrlpoToC; VIO 6eponEuTIKoUC; oxonouc, An6q>uYE rn xprion OAOUf1IV~VIWV OKEUWV 1(01 npOTffJI10E OKEun £j..Ioyul, ovo~Ei15WTO. n yu61.IVQ Kol ~uAlvo. Xpncruonofncs mrone; tpIATpOpIOf1EVO vEp6 r\ vspo nnyric; YIO EVIOXUj.JEVO anOTEAEOIJO.

Yn6pxouv OIOq>OPETIKOf rpono ylo rnv npocrourc-

54

55

oro TaOYIOU, OCPE4Jr1I"OTOr:; Kal 6ofJIJaror:;. An6IjJEIr:; vro rn otocrn 1"~8000 I"nop~f va OIOt,DEPOUV cvd xpncrn/xprurrpro. Ancecoroous vo oaxoAn80uI-IE !-IE TI~ anAouoTEPE~ fJE8oi5ou~ KOI TOUTOXPOVO va 'PpoVTfoouI-Ie YIO 1"10 i5UVOIJIKr1 KOI anoTElIEOI-IOTIKri Beponeia. 01 nopoxcno oi5nyfE~ oocpoov onO~npOIJEVO BaTOVO. Av xpnciponcrerc <pPSOKO, npocr8EaE /\ryo neprcoorcpo.

To TOOl pnopsf va i5lompn8Ef 2-3 fJEpEe; oro ljJuvefo Of l<oM KA(IOfJEVO i5oxero. 'ETOI fJnopEf~ va TO EiOlfJoaEIr:; EK TWV nporsptov 1<01 va TO mEl(; aTOV TO Exm; OVOVKn.

KOToMnAo VIO Tie; nsprcooraoec pf~Ee; KOI <:pAol-

OUC;/<pAOUOEe;

30 vp. (1-110 xcucro) ono~npofJtve~ pf~EC; rI <pAOUOEC; 2 Kounee; KPUO vepa

I:KsnooE KOI o<pnoE vo (nVOBpOoEI Via 20 Afnrc OE XOfJnM <pWTI(l. Mnv TO O<pnOEIe; vo 6poaEI KOVOVIKO! I:oupwot TO KOI nrEr:: pro souno Tp~le; <pope<; rn I"EpO. 01 pr~E<; KOI 01 <pAOUOE<; unopouv vo q>OUOKwaouv

1-'10 VUXTO KOI fJETO va Bpocouv 0'10 fOlo vspo. AUTO ou~avEI rnv cnfi5pOOll TOU<;.

Moupa Kal onopoi. 'AAEaE TOUC;.

3 KouroAIEe; me; oconee Via Ko8e 3 «conec vepa. LKEnaae KOI o<pnae va 0lv06poaEI Via 20 AEnro.

Mnv oq>ncrEIe; vo BpaaEI. I:oupwoe TO KOI niEe; 1-'10 «ouno TpEI<; <popte; Tn I-IEpo.

4.oaoAoyia (EVltAl kE()

flO TOOl: 1/4 twe; 1 Kouno, TPEIe;-TEaaepl<; rpOpEe; Tn fJEPO (£KT6e; ovrrsernc unai5EI~nc;).

rio o'P~ljJnfJo: 1/4 xounoc, TPEIe;-TEoa,:pl<; q>oPEC; rn fJtpo (EKT6<; oVTfeETnc; unai5el~ne;).

t.oaoAoyfo. Via KaeE 'Pura ~Exwplo'rd QVO'PEPETOI OTO KE(jloAOIO IOloTr'lr~~ Iwr ooO'oAov(a, a. 63.

I:uvIOTOTOI n xenon 60rovwv 6 fJEper:; rrw e600fJo- 50 OE fJlO I1Epfooo 6 e600I-l0i5wv. H Bl!pando pnoper vo wovoAn<p9Ei (SKT6e; oVTI8Ein, un60EI~ne;). SUI-'riaou 6TI KoB.: ouipo OVTIOPO <'iIO<pOpETIKO cro 66TOVO (E~OpTaTOI ana TO 6opo<;, rnv nAIKfa KAn.).

To ell.

KOTaAAnAo Via TO naprocorepo rpuMo Kor ufoxouc AouAouolwv.

Mia noM onM fJE60ooC;: 2 Kounee; 6poar6 vepo avo 30 yp. 66ravo (jJIO YEfJarn xouorc). AUTO laxuEI Via anO~npOfJEVO 66Tova. BaA' TO Of Bpooro VEp6. KOTEBoOE TO on6 tn 'PWTlcl KOI aK(nooe.'A<pnoE TO lOUJ\6xIO'TOV 20 AEmo KOI oaupwO'E.

Jl.AAn j.lE90ooC;, onor£AeOfJOTIK6TEpn vrorf pnopouv vo onoppoensouv nsprccorepo 6eponEUTIKcl ouaTOTIKO ana TO rpuro:

nape 60yp. (Mo YEfJOW:: xouq>u;e;) ono TO TjJnjJOTO TOU <purou nou etAEIe; va xpnO'IIJOnOlnOEI<; ova 4·5 xoilnac vsoo. 'H 30yp. ova 2-3 KQUne<; vspo.

Bpooe TO vep6. B6Ae TO 60TOVO os Eva i5oxe(o.

X!.lOE TO Bpoor6 vep6 an6 novo. npoana9naE va ocpr'iael<; 60'0 TO DuvaT6 Alv6n:po capo aTO OKEUOC; npOTOU KAEfoErc; TO KonaKI. Aq>nOE TO vo rpa611~el as 8epj.lOKPoa(0 i5WfJOTrOU.

7I.vBn: 2 WPEC; ¢luMo: 4-5 WPEC;

7I.v9n KOI <puAAo: 4 wpe<; I:nopol KOI poupo: 30 AmTa

P(~ee; KOI cpAoI6e;: 8 wper:; n pro VUXTO. Loupwat: TO OTOV ErVOI £TOII-IO.

I:nfJE(woe aTI pr~e\, <pAOla\, onopor KOI fJOUPO pnopouv va ETOlfJOaTOUv KOI we; oq>€ljJnjJo (6,1,. ncpoxcrto).

Mnv Oq>r\OEIC; TO TO'O I nOTE: vo napel Bpoon, OUTE orcv TO ~OVO~EorOrVe:Ie;. To 6pdolfJo KoroorpEtpEI rnv wfopoon TWV 60TOVWV.

B6ppo

To 66fJI-IOTO E(VOI <puma cnoorovporc Olornpnl-lEvo ce OAK06'\. rl' our6 olornpovv TIlV Eniopoon TOUe; Via j.lOKpU xpoVIK6 OIOaTnI-lO, unopcuv vo fJ ETa rpep-

56

57

SOUV KOI va Ar:u1l90Uv EUKO).O, e(vol EUKO).O ornv npoeTOllJOOlo KOI WIOpOUV vprivoco. Mnopsrc vo TO oyopaUEIC; OTO 1-I0YO~la pE Eian uyl€lvnc; i5IOTpQ(pne;. Av KOI TO 6dpIJoro qloivovrOi OKp160, alompoUVTol Via nooo noM KOlp6 KOI OiJyKplTlKQ IJE TO OVTI610TiKO EfvO! noM ruo o;pmvcl.

H xpriori roue; yivnol pE Qlohuon oe: ~EOT6 IIEp6 (nEplnou 15 oroy6ve:C; OE Myo IIEp6, TpEIe; o;pop~e; rnv npEfpo)_

$'1.1 o I; IE 10 i5!KO OOU 60:ppo

Elva I EKn).nKTIKO EUKOAo. Xpnoiuonornos nOVTO IPpEOKQ. Borovo: ovSn, IJfoxoue; KOI rpuAAo. 01 cnofnPOf1Elle:C; prl;E( .xpnOIiJonOJOUvTQI oM6 o.(V elvol r600 i5POCJTlKEC; 600 01 tppECKIE<;. Xpnoll.JOnolnoE Eva KOSOp6,OTEvv6 ooxEfo IJE KonaKI nou KAEiVEI KoM -CUVIcrcrci vo BpaoEI<; npurro vEp6 oro O"KEUO<; ylo vo TO onoorElpWOEIe; (a<pnOE T'O vo orEYVWOEI npOTOU 6oAe:Ie; plioo TO 66TOVO). Mnv nMvc.le; TO 66TOVO. TIe; o;ppEOKIEe; piZ;EC;iJnopde; vo nc ~c\pAouoroEIe;

·lj!IA61<0I.jJE TO TIJI'iPOTO TaU eurou nou OE Ev610qJEpouv (Exr6c; OV xpnorponorsrc plKpa 6v9n).

• Xpncrponotnoe 56VP. Bordvou ovo OKe:UOO:; xurpnnxornroc 1 . .11006 AfTpou, VEIJIOE TO OKEUOC; IJE 66TKO (45%) I'i qJ0PiJOK€UIIK6 0l-.K06A. H 601KO EXEI KOMn:pn ve:uon oAM TO 6£01£PO EivOI noM <pTlw6re:po.

- M€tva j..Joxoipl anao£ Tie; <pOUOKE<;. 4>POVTIO€ WalE TO O.KEi.loe; vo Elva I VEI.UlTO w.:; ro XEfAO':; RO'I npoono9nOf vo ,iJnv oq>noEU~ va iJnEI Koe6AouOEpa~ fJEOO (cure 80 IJnop0110E va XoMOEI TO 6olJf.lO, OAM: IJnv ovncuxEit; av napol-II;{VEI Myoe; oEpa.:; OlO OKE6o~).

• KAE{OE TO KonaKI 600 TO auvar,6 rno oqllx:rd navw oro Gni.loc;. Ba},E f.lIO TOf.lnEAa oro OKEUO~ flE TO ovopc TOU qJUTOi.lKOI TnV npspounvfc. Ito KoBe \puT6 rtou xpncrponol€f<; KI;'!V( eva KO!VOi.lP!O 601-11-10. Avcxoreus TO I-Ifyf.lO AlyOIKI KoSe QUO f.lEp€<;. Mnv TO EJ(etre!e; OJ.lEOO GTOVI'iJIIO.

• To 6diJl-I0 dvol [TO 11..1 a Via xprion IJ£T6 an6 6 pEpee;. LOUPWOE, nrWE KOI OnOIJOKpUVE TO B6rovo. <I>(rAO~E TO

Bdf.ll_W O'E f.lnouKoMKIO one OKOi.lpO Koql€ yuaM,oE opooEp6 KOI OKOTElv6 I-I£poe;.

To .iJnouKaMKlo XpWIJOTOe; OKOUPOU Ka<pE iJE [JTOyOVOjJETPO f.lnopEfc; vo TO ayOpaOEIC; (nov vo 8pw; n, a. 77). M' aUTO pnopEf.:; va sfou npocsxneri am o.oooAovfa. xpncu . ronomoe 1-16vo yudAlva o1OVov61-1£TPO, Viarf OUTO on6 nAoolIK6 f-inop.e;( va J.loAuvBai.lv OUVTOpO.

Xpr\OI,f-iO 86'f-iiJOrO vo ~xEII'; Of on6BEJ.lc EIVOI n 60l-.eplo:vo, n EXIVOWO, n YAUK6pl~c KOI n aXIMEo.

riO va qlTlO~elC; K6l\JOUAee; xpmJZ;e:ooI oAEopevo 66rovo 1'1. 86TOVO DE OK6vn (n.x. runspt KoVIEV KOI ll;1- Vl(ep). Mnopefe; va ovopcosrc 66me; KOljlouAE<; (nou YO 6pelt; tt, o. 77), npoond6noE vo 6PEIC; KOllJouAe:<; nou vo f-i nv nEplExoUV ~EiloT(vn, YIOTI neplExEI Kor6Aomo ~wwv (ouvr\8wC; OUTa ana TO ndTWIJO lOU OqloyfJOU). Mnopde; vo TIC; YEf-ifow; IJE TO (jluT6 nou xpml~e:oQl. AUT6e; a rponcc Eivol cpTnvoTEpoC; ana ne;ErO"l..lE':; K6llJouAEC;.

To 019sPi0 ri apW\-IOTIKcl EAalo IJf10POU\-IE vo 10 nopouus ana OUYKEKPIPEVO (jluT6 I-IE rnv on6OTo~n, Elvol nol-.u OUiJnUKvWiJEVO KOI ouvl'i9w<; 6€v EIVOI i5uvoT6 vo xpnotponomaouv ovcpokoro. MnopEfc; va TO OPO.lWOEIC; \-IE 6Mo AdOI, n.x. nAI(;Aolo n OlTtAolo. 6EV npEnEI va XpnOI'I-I0nOIOUvTOI WWTEplKa (not) va apE"; n, 0, 77)1

Ka't.6nAQOpO

To «oronxoopo EIVOI anAw.:; rpononomusvo UAIK6 one EVa cpur6 nou TonoB£TEfTol OTO onuero nou eXEI npoa6Angel, n.x, OE KO\fJfpOTO Kal KOi.lJfl-l0TO. Av xpnoriJonolEi~ qJP€OI<O qJuT6, KOl.jJe Ii Tpf(j!f 10 cpura KOI ronoStrnoE TO OTO npoa6c8Anj..lEvo cnusto. Av xpnorpo-

58

59

J'(OTI'ANTl 0i'i:ny6~ I'IPOK·O.KflC; Yl1va:uwhoyiaC;

nOie(<; ano~npOjJEVO <pUlO nptnEI vo XUO£I<; 6pOOT6 VEp6 ndvui TOUe; Kal va ro 0<p110£1e; OKEnaOjJtvo vo Tpo6r\~ouv YIO jJlOr\ we; TEOO€PI<; WpEe; (0. 56) . .61(.iJ~E TO vepo, OTp6YVI~E TO (jlUTO Kal 60AE TO KOjJjJOTIO TOU q>UTOU EnOVW OTO npoo6EBAnjJtvo onpzfc. Mnopsfc snfonc vo TuM~EI(; TO «crcnxocpo Of EvO KOf .. I!JOTI y6~0<; nprv TO 66AEIe; n6vw 0'10 olpf,Jo. To uyp6 nou OnOf,JEvEI pnopstc vo TO xpnOlfJOnOII~oEI<; we; TaO I 1'1 uyp6 E~WTEPIKriC; nMon<; (611. nopoKoTW).

pnopar vo EnlOElvwBEf KOI vro nop6oEIYf,J0 vo E~on"wBd OlOV TpoxnAo m<; urirpoc,

01 ovop£<; unopouv vc nAUvouv KaACi rnv nsproxri nou EXEI npoo6AnBEi f,JE TO fOIO nopooKEUOOjJO. nOpOTnprUJ£I(

OplOjJEVO TOOYla ICOI fYXUj.JOTO OEV txouv EUXOPIern yeuen. np60BwE ~6xopn r'i AEj.J6vl. To ncprocorspo porpripcro nptnEI vo An<pBouv ~EOl6 EKT6<; cv tXEI y(VEI 15la<popE'fIKI~ cucroon. flO BeponEfE<; j.lOKp6<; OlapKEra<; £(VOI BoAIK6TEpn n xpnon 66iJjJ010<;. 1\66e unoqm 6TI TO 60TOVO oev ErVOI <p6pf,JOKa oM6 rpotpri. OUOIOaTiKO Tpt<pOUV TO OWjJO WOlE vo pnopsf vo BeponEuBEI IJOVO TOU. Av ICOI jJEplKO 66TOVO oev EnITptneTOI va .xpnOljJonOIOUVTOI orov efcoIEVKUO<;, aE YEVIK~<; YPOfJiJEC; uncpxouv EMxIOTEe; nopevtpyEIEC;. Elvol q>uOIOAOYIK6 KOTO rn OIl:SPKEIO ~IO<; Bapcnsfcc va ~Ele; AIy6TEpn 6pE~n Via qxivrrro KOI EAoq>plo OIOPpore. Mnopef vo xpE16~eTOI va nnyofvfl<; rue ouxvd OTIlV TOuaAETa. nOVTO nfva noM vapo KOHl rn OIOpKEIO !JIO<; BEpanffo<;.

l\aeE mmAEov un6lJm 6n TO q>P~OKO 66TOva KOI TO 60IJfJOTO dvol rcxuporspc on6 TO onO~npaIJEvO, OKO!JO XI ov TO tX£Ie; ono~npovEI noM npooEKTIK6.

Mn OIOTOOEI<; va oVa~l1TnOEIe; rn BOneEIO EIOIKWV one TO nepl60AAov aou KOI CI\(IJ!Ou 6TI KonOiO xpovro np06Mi~oTo r'i napool~6 VOOr1IJOTO XPEla~OVTOI rue EKTETOfJEvn cvnusnerucn on' OUTt'I nou nEpIYPo<PETOI OTO BI6Mo oUT6.

np6KEITOI vro TOOl nou tXEIe; ~ova~EOTdvEI (xwpi<; vo naPEI 6poan!) KOI TO TonoBETfi<; e~WTEpIKd ndvw OE EVa npoa6f6Anl-lEvO cnpsro. nAuaou IJE TO xtplO ri fJE EVa VdVTI pncvrou.

Mia oAolq>r\ <pTloxvErOI on6 rn iJi~n TOU 60rovou Of iJOp<pri cxovnc f,JE f,JIO iJlKpri nooornro VEpOU. H aAol<pr\ pnopsf T6TE va aAEI<p6ef novoi crnv npoo6e6AnpE'vn naproxn,

nWAOUVTOI £IOIKO OEf (noiJ va 8pEIr; TI, 0, 77).

Xpnoruonofnoe EVO TOOl r'i EVa ouvoT6 a<jH!lJ!njJo (nepfnou Mo KOunE<;) Cf 6EP~OKpoofo 'OWf,JOTOC;. Xpnoruonofnca KoAnIKE<; nMoEI<; 6xI ~E unEp60AIKrI OUXV6TnTO, YloTI OIOTopoeoouv TO <pUOIKO 60KTrlPIO TOU K6Anou. 01 EyKUE<; Of V EnITp~nETOI va KOVOUV KoAmKEt;' nAUOEI<;_ 01 nMOEIe; nou KOTOVOiJO~OVTOI a' oUT6 TO 616Mo sfvrn 6eponEUTlK£C; nAUOEIC; !JE 66ravo. An6q>uYE ro OPWf,JOTlCjJEVO VTOUt;' nou nwAouVTOI ora KOTOOTrlf,JOTO KoAAuVTIKWV (KOI nou unoTrBETOI Of KOVOUV vo j.JlJpr~EIe; KaMTEpo on6 npiv), OEOOiJEVOU on EXOUV auvo£6£i !JE nUEAIKE<; q>AEWOVE<;.

In ... aVTIKn napOTnpnon

nAUoou novro npOCEKTIKO, oAAlw<; ~Ia 1J6Auvan

noMd on6 TO 6610VO nou ovo<ptpOvrOI a' aUT6 TO 618Mo pnopsfc va TO 6PEI<; OE TonoBwiE<; E~W on6 TnV nOAn. noMa <pUTPWIIOUV 1101 OE KI~nou<; 1101 Of OvOnoMOlpfWTE<; nEpIOX£e; me; noAm;. To XOJ.lOI . .rr'iAI, n orEAAopfo, TO <puMa 0I.lWUpIOe;, TO xpuaOvBEj.lO, TO oyplO xcooro KCI n OXIMEO, jJeTa~u oMwv, BpioKOVTOI KuploAeKTIKO ncvrou KOI noM EUKOAo. To jJ6~EiJO 60Tdvwv EXEI TO KOM on TO onOIlTO<; 60'O TO 6uvor6

60

61

ruo (lJpEOKa, OTi IJnOpErr:; va qHl6~EIr:; TO ()lKO OOU 66fJfJO r'\ va TO onofnpove.c KOI, 6l6010, 6TI DEV XPEI- 6~ETOI va nAnpWOEIr:;.

'0 fJ wr:;, orov nor va fJa~EljJEIr:; 66TOVO, npanEI vo EXEIr:; un6ljm oou fJEplKO npovucro:

MEPIKcl <pUTO dvol onAmnplwon ri OK6fJo KOI 90vOTncpopa orcv TO cpor:;. rIO nopdO€IYlJO, 01 onopoi TWV ovpuov Kop6TWV fJnope;( EUKoAa va OUYXUOTOUV fJE ourouc TaU KWVEIOU (chaerophyllum temulum) nou unopst va npoKaA£oouy TO 90voro, npEnEI va sfocn , 00% alyoupn on TO 66Tavo nou fJa~EUEIe; ElvQI 6VTW(,' aUTO nou 6lAEI( vo EXw;'! Av OEV TO EXEIC; ~aYOK6vEI EivOi KaMnopo vo nee npurro "EKOPOfJr'i» IJE K6nOIOv/~ nou ~EPEI noMo VIO TO <pUTO, EE ouvoucopo IJE svov oony6 60TOVWV priopsrc va lJo9£IC:; va ovoyvwpr~EIC; TO cpuT6 IJE rpono oocpoM. M69E vo ovoyvwpr~EIC; uaprK6 <pUlO KoAa. Il.woe npoooxn crnv EjJcpovlon KOI am fJUPWOIO TOU<; npOTOU TO fJa~EljJEIr:;. Av OI,HPI66AAEIe; tOTW 1(01 Alyo OV EIVQI TO awoT6 do 0<;, iJn plaKopEI<;. No txelC; novro fJO~r OOU Evav aonyo 60TOVWV,

M:I~E oEBaafJo om cpuon. Mn fJQ~EUEII:: nOTE n6vw an6 TO , /3 me; uncpxoucor nocorrrrcc 60TOVWV, warE va fJnOpEOOUV va ~OVOEfJCPOVIOTOUV OTO fOIO )JEpOe; TnV En6j.1Evn xpovrcl

Elvol noM KaMTEpo va j.lO~£UEIe; B6lOvo ornv E~OXr'\ KOI 6xI ornv nOAn, Av TO fJQ~EUEIe; ornv n6An TOTE Kav' TO OTO n6pKO r'i Of QVanOMOTpfWTE<; nEpIO: x~r:;, 60'0 TO ouvOT6v nrOIJOKpl6 one ro 5p6)J0, AAAlwe; XOVEIr:; TnV wpO OOU: '0, TI q>UTPWVEI olnAa O'TO 15p61-10 EIval yE)J6TO )JoAu6oo Kal 6AA£t:; i5n~nrnpIWOEIt:; oucfsc.

1l.166aoE nsorooorspo npovporo nEpf 60rovwv. nAnpo<popr'\oou nore e:ival n I(OToMnAn moxr\ OUVKOfJlonr:; TWV <pUTWV ri ol0<p6pwv rpnportov TOUC;. riO nop6oEIY)Ja, pr~Ee; pnopsrc vo j.lO~€l!JEI<; KoMTepo TO cp8lvOnwpo. Av9n, TnY Enoxr\ nou 1J6A!!:; exouv OVOI~EI. KOI OIJrw l(a8E~r\<;.

I516~~~~~ KQl 5000Aoyio Eotil nopo6sTOUfJE r600 rnv EMnVIKrl 600 1(01 rn AOTrVIKn ovopcero TWV 60T6vwv. npOOEXE novro rn "aTlvIKr'\ ovopccro OTOV TO oyop6~EIe;, WOTE va efool alyoupn on oyop6~EIe; OKp16wC; aUTO nou 6EAfI(;. To "aTlVIKO ovopo sfvo Enlanc; xprlOI)JO orov TO oyop6- ~el<; oe:~evn xwpo.

KoA6 ElvOI va ~EPEIt:; 6n n xprion KocpE"lvn<;, VIKOT[vnc, aAK06A Kal ~6xopnr:; I-ImilVEI TnV np6oAnl!Jn TWV CPUTlKWV OUOIWV, 61TOfJIVWV KOI fJET6Mwv, 1(01 anopsvwe:; Ka9!OTO rn BeponEra Aly6TEpO anon:AE,olJaTiKn. flpoondence vo neproprosrc rn MljJn TWV nopcnove OUOIWV crcv aKoAougelt:; )..110 60TOvoee:pam:i0.

'OTOV ayopo~elC; onofnpcusvo Borcvo, npooE.~E va EIval KaMic; norornroc, onlloor'\ va ElvOI npooEYfJEVO, To onofnpcpevo Borovo olOTnpouv Tie; 1016TnTE<; TOUe; vro nspfnou Eva xpovo, <Pu"a~€ TO OE oxcupcxpcouo XOpTiO r'\ mOVTE<;, r'i OE vudxrvo 6a~0 O'E i5pooEp6 KOI OKOTEIVO )JEpOe:;, To 601avo TWV fJaya~lwv np60E~E va SXOUV i5larnprioEI TO XPW)JO KOI TO cipwfJo TOUe:;. Av elval eVVOTOV ayopaoE BOlOVO 6loAoylKn<; KoAAIEPYEIOC; O'TO onere OEV EXOUV xpncrpcnomssr xnfJlKO (nou va SpEIr; TI, O. 77),

npOOOxr\! 'OTOV fJlMfJE YIO xpricn oMKAnpou TOU euroo, EVVOOUfJE TOOO TO pfoxo Kal TO <puMo 600 KOI TO oven (OXI o)JWC; rn pr~o),

• AYPIOKOp6TO (Daucus carota)

TfJr'i)Ja nou XpnOlfJOnoIE:(TOI: <1lL.1Ma KOI cnopoi.

TOOl an6 ovpiosoporo K080pl~EI TO oupo Kal KoTO-

nOAEfJd TnV oupoAI9roon 1(01 rn VE<PPOAI6roon, KOeWr:; KOI TO eVTEplK6 nopcorro. 0 on6por:; XpnOII-l0nOldTQI KOI onv xdrn rnc En61-1e:vn(,' nI-lEp0<; YIO vo npoM6EI rnv

62

63

HOT !'ANTS o~l)y6<; npOK'; 1.101<; Y\l\Tol.r;;oAoyio<;

• APKTOOTOlPuAo( n 0pKouaOKOUlioPo (Arctostaphylos uva-ursi)

TJJnJJO nou xpnoruonorenm: (j)u!IAo.

'EXEI m{opoon EIOIKa rrro VEVVnTIKO opvcvo KOI OTO ouponcmnxo ouornpc. XpnmJ..l0nolEfTol VIO TOv npOOTOTn, TO VEtppa KOI VIO rnv KCTonOAEfJnan rnc oupoAofJ..lw~nc; KOI TWV KoAnlKWV jJOMVOEWV. EfvOl OioupnTIK6 KOI EXEI Ka6apTIKrl opoan, 6,TI ruo cnuovTlK6 Via rnv oupo"oIJJw~n. To oupo fJnapd va vfvouv npcorvumc 1(01 va fJupi~auv OUoopEoTa. 6jJwC; TO oUJJI1TWJJOTO ouro fJElwvaVTal Ko9w, unoxwpEf n fJ6Auvon.

o opKTomoq)UAoc; nwAEilol KOI OE l.puT06EponWT1· K~C; KOtjJOuAE(.

TaCH: AKOAouana£ Tn OUVTOVI'\ (a. 56), nrv£ 3-4 <pop~( rnv nfJEpo on6 fJICIf\ xouno.

KO),nlKrl nMon: XpnOlJ..lonofnoE TO roOI om 6EpiJO«pcoto TaU OWfJoroc;. j.lfa tpopo rnv njJ€po.

• AXI.U.ta n XIAIOcpuAAo( (Achillea M i Ilefolium)

TjJnfJO nou xpnotporroretrce Av6n KOI tpuMo.

H o)(IA"-£o sfvm Ka9apTIKo. XpnOljJonOIEfTOI aTO KpuoA6vnJJO KOI am vpfnn, VIO KOAnIKE( KOI cupnneec AOIJJW~EII:;, npoBMJJoro n£pl60ou, OlfJoppoToec; KOI np06MJ.lOTO fJE rnv KUKAOtpopfo roo ofporoc.

TOOl: ETofJ.laOE Eva oq:uhlmJ-lo oUjJl.pWVO J..IE rn cuvrcvn (0. 56). nlE( Ka6nfJEpIV6 3 J.lE 4 KounE<;.

Ac.pe\jlnJ..lO: '::EKlvnaE jJE Eva anM TOOl. LoupwaE TO • LIV66poOE jJEXPI va J.lErVEI TO !.lIa6 uVP6 on6 rnv 0PXIKrI nooornro. TpEI<; c.poPE( m I-IEpo on6 JJIOrl Kouno KpUO oc.pl:'!4JnIJo.

rlO TO KpuoA6VnfJo KOI rn ypfnn: nlEe:; 1 fJE 2 KOUnE, KOUT6 TOOL EnlnMov, VIO TO KpuoA6vnJ.la, TuM~ou O'E iJ10KOu6~pTa JJEXPI va lopwaEI, «n f,JETO .KOVE Eva undvro.

ria novouc nEpl6oou: Kaur6 raol Alvo npiv rnv Evop~n rnc nEpl600u rI ov EX€!(; Kp6J.1m:c;.

npooK6Mnon TOU vovrpono.npsvou wop(ou (0. 30).

In6poue:; TOU ovpiou Kap6TOu pnopstc vo 6pEI( onouorinote noM EUKOAo. MnOpEi( va TOUe; f,JO~EljJl::I( an6 TO J.lEOOWC; TO TOm LEnTEf,J6pfou (~r'irnoE rn 80rleEla KOnOIOU nou TO E)(EI ~ovaKdvEI).

nrOElllOnOIHLH: No dool noM npooEKllKn J..IE rnv E~aKpr6won rnc TOUT6TnTO<; TaU I.pUTOU OUTOU, £IVai EUKOAo vc TO jJnEp6tljJEI Kovdc; J.lE TO acvcrnccpo onAnrnplwoee:; KWVEIO!

• APTEIJloi'a n KOIVr'i (Artemisia vulgaris)

Turipo nou xpnO'IJ..IonoIEITOI: 'OAo TO tpuT6.

npoKoAEf nep(ooo J..IE cuonecsrc Tn<:; J..Ir'tTpa(, EXEI

opoen KOTO TnO:; EnlAnljJrO( Kal TWV KpOJ.lnWv. Mnv TO xpncrponoiefc OV EXEIC; AO(IJw~n am JJrlTPO rI ov sfccn tyKUO(. ETa rJ..l uos TOOl oUfJl.pWVO jJE rn OUVTOVrI (0. 56). napE 3 J..IE 4 q>0PE( rn W,:po 1f4 rnc KOUnO(.

• Ba.hpuiva (Valeriana officinal is)

TfJnJ.lo nou xpnorponorarrm: pr~o.

H 8oAEpiavo xpnorpcno.srrcn OE nepmTwaEIO:; oyxou" KOT6aAI\jlnc;, nfl'lTIKlc; KOI KUKAOc.pOpIKE( DIOlOpox~,. Bonaa ornv KOTOnoAEfJnOn np06AnJ..l0TWv nou npoxunrouv on6 0VXOC;, KpOfJ!1e.C;, rpEJJouAo, OKOJ..llIJio, EnlAn\jlfo, veupoAyio. XpnOlfJ0.noIEfTOI enrcnc ViO va OIEUKOAijVEI TOV unvo, Of: nEpl!1rWOEI<:; novoKE<pO),WV rI n6vou YEVIK6TEpO. (j)TlO~E TOOl 8aAEpIOVOC;, nOTE al.pS\jlnfJo (a. 56). Mnv oc.pnvEIe; nOTE TlO:; P~E( va f.loUOKlljiouv novco an6 2 WPE(. 116vw rnc 11 ucp rI( VEuon( KOI Tn( doxnpnc IJUPWOIOC; aUVIO"TOTOI vo oVOiJEf~EI(~ TO TOOl 6oAeplovo, J.lE EVa an6 TO nopoeono B6lOVO: KovtAo n KOVlev (VIO TIC; l<pOf,JnE<;), VAUKOVIO'O (VIO nEnTlKO npo- 6MfJOTO), n T~fVT~EP (Ylo oscvovrcrn nspfooo).

TOOl: Mia XOUq>TO pr~OC; BaAE:plovac:;, Mo Koune.e; 8poaT6 vspo. 6qmaE va Tpo6r1~ouv VIC 4.5 AEnTO J..IE

64

65

~OT"ANrr o5TJy6c; npOK't.l.IO/I~ yvval.KOAoyia~

NOTPANTS o5TJy6c; npOK'tl.10'lc; YVllal.J:ohoy1o.<;

K~EI(rr6 TO KanOK!. nlec:; 1/4 rnc Ko.uno<; TpSI<; IJs TEOOEpiC:; q>OPEC:; rn I-'EpO.

BOfJl-'a: 10 iJE 15 orovovsc oe Alyo vepe, 3 iJE 4 qJo.ptt; nfJEpnOrW<;.

t ropucpuAAo t1 pOOXOKaPCPI n KupuocpuAAo (Euqen ia caryophyllata)

TI_II'II-'o. nou xpnorponcurror.

Ano~npo.jJEvo aven 1(01 unoupnouxro.

To. yo.puq>oMo 61EYEfpEI mv KUKAo.qlOpio To.U oruoTo.C;, aVE8a~EI rn 8EPIJOKpooio rou OIllf,lQTOC;, 6U,YEipEI TIC:; OTOjJOXIK€<; AEITDUpyfEe; KOI Kaeapr~EI an6 80KH'iPIO TO. OTo.jJOXI, TO. 6Epj.lO, TO VEq>pO, TO. EVTEPO, TO nvsu- 1J6vIO Ko.l TOUe; 6p6yxo.u<;. IE nEpinrwO'n noveScvrcu EVOEIKVUTOI TO j.lOonf,lO rou,

Aq>E4JntJa: 1 KOUTo.MKI TOU TOOYlo.U yopuq>oMo OE 2 Ko.unEC; VEp6_ napE 3 q>OpEe; rn IJEPO 1/8 me; «ounce.

• AEvTpol.i6avo (Rosmarinus officinal is)

Tpriuc nou XpnOlj.lOIlOIEiTQi: ¢luMo.

[U)(Vo XpnOlj.lonOIE(TOI svovno Of nOVOKf<pOAO, EVTEPIKOdC; novouc, KpuoMynflo, veuplK6Tnra, KOTO- 8AI\jJn Kal TOXUKOpOfo.. K08apr~EI TOUe; nveupovsc KOI YI' oUT6 KavEI KoA6 OTO 608j.1o. n uonvori TOU o.TI-'OU TOU: np608EOE EVO ouvar6 roo: OTO unovro o.OU_

Cl>TIO~E TOOl OUj.I'PWVO IJE rn OUVTOYr'i ern (0.56) nlE<; 3 fJE 4 qJ0PE<; rnv nl-'EpO on6 1-'10 xouno.

• rAUKOPIl;u (Glycyrrhiza glabra)

Tpriuo nou xpno.uonorsfrou

OA6KAnpn n pr~a, O£ KOl-IpaTOKlo r'i OE oxovn.

H yAUK6pl~o. Eival j-laAoKTlK6, EjJETIK6 Kal IJE riruo XO!l0PWTIKr'i op6on_ nEpl~XEI (6nw~ KOI TO rpooxopnAO) OUOIE~ nou )..IOIO~OUV 1-'10 ororpovovo. [mv KIVE~IKn IOTPIKr'i TO 66ravo OUT6 EXEI TO nopaTOOUKAI «0 OUIJq>IAIWTn~", YlaTf pnopsf vo OUVQUOOTEI 1-'£ 6Aa TO. unoxorno 86TOVO. Au~dvel TIC; SEpOn€UTIK~~ 1010Tnm:; TWV un6Aolnwv 60TOVWV KOI IJEIWVEI rnv nlKpn YEuen IJEplKWV on6 OUTd.

A'P£4JnIJO: IIy66pooE 30 yp_ yAUK6pl~o~ wi 20 !lEma Of 2 KOUnE( VEp6. napE TpEIe; r'i TEooeplt; \pop€t;Tn IJEpa an6 1/4 Tn<; «ounce. Mnoptfc va npoo8toEIC; rnv lOla nocorrrro KOI 010 aAAou EreoUe; TOOl ri Oq>EII.JnlJo.

Xo.AOPWTlK6: 1 KOUTo.MKI To.U TOOYIO(i oxovn yAuK6pl~Q(; OVOIJEIYI-'EVn iJE~6xopn.

rIO m puSlJlon nEnTIKWV npo6AnIJdTWV 1-I0O'noE rnv ono~npOI-'€vn pl~o.

• EXIV61(£la

(Echinacea purpurea r\ angustifolia) Tpripc nou xpnoiponoutrcn: PI~o_

AII-I0KOSOPTIK6, OIEVElpEI m onl-'Ioupyfa IIEUKWV al)..looq>OIpiwv, TO onolo xcrocrpetpouv IOUC;KOI 60KTnplo. H EXIVOKEIO dvol Eva <puOIK6 unOKOTOOTOTO TWV OVTI610TIKWV, KOSW<; EVIOXUEI TO ovOOOnOInTIK6 cuornuc. xpnorponorsrnn Yla BnAnrnplaOEIe; TaU OljJOTOe;, i5nAnrnplwon iSaYKWI-IOTo. n rorpnriuorc, xpoVIEt; n nopOOIKE<; 60KTnpIOKEe; IJOMVOEI<;, KoAnIKEe; iJOAUVOEIe; 1<.01 aljJoppo'iiSec;_ Hvcn Eva KaM jJ£oo EVOUvOjJwone; TaU npoordrn KOI EIliTOXOVEI rn olaAuan TaU Ainouc:;.

Aq>ElfInlJa: ETofl-looe EVO Oq>Eq,nIJO odlJ'Pwvo IJE rn ouvrovri (0. 57). np60SEOE yAUK6pl~0 ov n YEuan aou npoKaAer ovovouxo, nlE<; TpEIe; JJE €~I cpOpEe; rn IJEPO 1 we; 5 KOUToAIEc;rnc; counce.

Bcif-llJo.: 15-20 orovovec OE Myo seoT6 vapo, KOSE 1 w<; 6 WPE<; -ovoxovo IJE TIl 006ap6TIlTa Tne; jJ6Auvonc:;.

KoAnIKEe; nMoEIC;: XpnollJonofnOE Eva acpE\jJnpo DE 8ePIJOKpOolo i5WIJOTfOLl, Enr ouo e6ooIJMiE<;, 2-3 c.p0pE<; rnv e60o.j.l000. Mnv KOVEIC:; KoAnIKE<; nAUaEIC; napa noM cuxvo.

• ElufJ6pl

(Thymus vulgaris n Thymus pulegioides)

T~.II1jJo nou xpnmpcnorsfrm: ¢luAAO.

66

67

I'fOTI"A.'Il1 o511y6~ npOK~l.KI\c: YU\TQl.KOAOyiac:

HOT1'AJoITS oi5lJ.y6c: npOK'tl.Knc; yuvQu:oiloyiac;

To eUfJ6pl xpnoruonorarrct vrc TnV OVTlfJETwnian TOU novOkEtp61.ou, TOU nupsrou, rnc 6poyxfnooe;, me:

KpO\JnOe;, TWV nEnmwv npo6An\Jorwv, TWV eqlIOATWV, TOU Bnxa, TWV nAnywv, TOU novooovrou, me: ljJwpo~, TWV qlnUWV nAnywv, rou nov6Aal~ou, TWV EVTEPIKWV nopoofrwv, rnc PEUl.loTonOeEIO':;, KOI srucnc XpIlOlfJOnOldrol Wc; orioopnnxo KOI oloAuiJo oroucro e;.

Tool: 1 xourcxo« rocvrou oe J.lIO «ouno vEp6, 3 iJE 4 qloptc:; TIlV I1IJEPO on6 ~IO xouno. rio TO Brixo olnAoOfOOE rnv nooornro TOU <pUTOU.

riO TOV nopsro: nl£C; KOUTO rco.. TuM~ou or OEVT6- via WalE va 10PWOEIC;, Kal !Jero KoVE EVa VTOUe;.

ria aEp~OTIKO npOBAnfJaTO, \jJwpo, nopdorro:

Av6,IJI~E 1 KOUTOMKI TOOylOU ol9tplo EAoio eUfJOpiOU fJE fJl06 MTpo £AoI6Aooo. AAEIlIJ!~ TO 3 r'i neprooorspec <popte; tn fJEPO am npooBE6AnfJEVn EnlcpOV€IO. EnInASov nice; rpsrc cpople: rn fJEPO TOOl on6 OUI.lOpl.

npWTO KOI 1-1' oUT6 TOV rpono )(6VOVTOI 6AEe; 01 noAUTIfJEe; ouotec.

rio TO Kpuoil6vn!Jo: TpEIe; <:popte; Tn fJEPO 1/4 KOUTOAOKI TOU roOVIOU OE xouro vepo (noM KOUT£p6!).

K6ljJoUAEe;: Tpsrc o:popte; rn ~EpO 1J106 Ewe; EVa KOUTOACKI TaU ronvrou OVa KClt.jJOUAO. flr'i\jJn fJE EVa ~EOT6 p6o:pnIJa.

t KOyliv

(Capsicum frutescens)

TJ.lr1lJo nou XpnOlIJOnOIEfTol; 0 Kopn6e;.

To KOYIEV Eivol tsIEYEPTIK6, 01J.lOK080PTIK6, npoxcAEf oucnoonc KOI O'KOTWVEI TO 6aKTrlpl0. npoKoAtf (<piapwol1 KOI £IVOI KOi16 VIO TnV KUKAOqlopfa TOU ofj.lOTOe;, TOVWVEI rnv KOptsIO, Ko8opf~EI KOI onoK081OTO TnV EAO'OmOTilTO OE <pAt BEe; KOI oprnprec, pU8fJr~EI rnv opmpJOKr1 nrscn KOI oUj.l66AAEI OTllV on6tppa~n TWV 6AEVvoy6vwv ul.ltvwv.

TO' KOylEv j.lOAOKWVEI KOIOEponEUEI TO OTOJ.lOXI KOI TO EVTEPIK6 tAKOC;. LTOiJOTO roco EOWTEPiK~C; 600 Kal E~wrEpIKEe; orpoppovfsc Kal BonSd ornv nr'i~n TOU OlfJOTOe;. To KOylev EfvQI onoTEAEO~OTlKO Of. nf.pIllTWosir avopE~foe; KOI nnoTIKwv npOBAnIJOTwv. Sonao ov StACIe; vo fJ£rVEI<; ~unvlo YIO fJEyOAO xpovrxo OloOTnI.lO YIOTr alVEI EVtpYEIO. EVIOXUEI TO ovooonorrmxo ouornfJo KOI (fvOI KoM VIO TIlV «rrcnoxapnon TOU KpUOAOvr11.l0TOe; KOI TOU 009iJOTO<;.

np60E~E vo oyop60EIe; CPOPJ.l0KEUTIKO KOYU;:V, AUT6 nou xpncnponorefrot crrnv Kou~fvo K060upVTf~ETOI

• KaAivTouAo (Calendula officinal is)

Tpriuo nou xpnOIIJOnOIEiTOI: Av8n.

H KoMvTOUAO EfvOI q.llJnvoywy6, OVTICPAEYfJOVWOEe;, EIlOUAWTIK6, KO'8opTIK6. Elval EUEPVETlKn Via El;wTEPIKO TpOUJ.lO'rO, EK~EJ.lOTO, TOlfJnr'iJ.lOTO EVT6iJWv.

TOOl: Tptle; q>OPE~ rn ~EPO ylo ~unvnJ.lo me; Ko8uOTEpnfJEvne; m:plooou KOI El;0~6Auvan me; E~J.lnvopuoloKne; AEIToupy(Oe;. Enfone;, EfvOi TOVWTIK6 KOI EUEPYEllK6 Yla TIlV UYE(O TWV OllJOqlOpwv O'YYEfwv, YI' aUTO IJnOpEre; va K6vEI<; KOI no06AouTpo.

KOTonAoolJa: rio E~WTe:PII(EC; noOr'iOEIe; TaU I5Epf.lOTO<;, 6nwe; EK~tI.lOTO r1 TOlfJnr1lJora (TOUAOXIOTOV Mo <pOpE':; rn fJEpo).

t Kavi!Ua

(Cinnamomum zeylanicum)

TIJr1fJo nou xpnoruonoufror: <P'\owtso.

H KoveAAo xpnorp 0 rroierro I YIO TOV n6vo TWV !-'UWV, rn ypfnn, TIC; KpOJ.lnEe; KOI TO nEnTlKO 6pyovo. Enrone;, EivOI wppo1iloloK6.

Ao:pEljJnj.lo: <PTIO~E ocpllfJn!-,o ouuqxovo I-It rn OUVTOyr'i (a. 57). nlEe; 3-4 qlOpEe; nlJEpnarWe; on6 1/4 me; Kouno.:;.

t KouAocpuU.o (Caulophyllum thalictroides)

Turipc nou xpnal110nOIEfTOI: Pf~o «n p(~WIJo.

To KouMo:pUAAO dvol noM KoM EiJJ.lIlVOvwy6.

Enfonc;, xpneiponcretrcn YIO TIe; KOAnIKE<; J.l0AUVOEIC;, Of

68

69

t Kuvopolio Ii KapnO{ aypIOTp!OVTOCPU.u.ui" (Rosa canina)

TI.H\IJO nou xpnoiuonorarrou Kopn6e;.

LlUVOIJUlTIK6 OE nspfrmocn E~aVTAnOne; KOI tMElljJne; 6ITOfJIVWV,. 1-;a9w~ 1\01 oloupnnKo. To K\'!VOpooo nEplE" KEI nollAri 61TOIJlvn C. Eivol 110M Via TO OEPIJO KOI 60n96 crnv onoxordorccn me; IilorapoYj.lEVIle; 0Pj.lO· VIKri~ laopponro~ Ko9w~ lIai ornv cxcvovrorn I1EprODO.

$TlCj~E TOOl aU!-HpwvO tJE rn ouvrovn (0.56) napE mOUVIOTWI.lEvnli6on «uvopooou -TO TOOl elva! 110iIU yEUOTIK6 xpuo, fJE XU!.lO AEIJOVIOU.

noM wAC 66TOVO, EfJfJnvaywy6, TOVWTlK6 yia in j.lnTpO KOI rnv Kop510. 0 A€6voupo" 60nSa KO.I EVOvrlO OTI" KpOf.lllE". Llev EnIT,pEIlETOI n xprion TO\'! KoTel HI ol(j.pKElO rnc £VKUj.lOOUvne;.

TOOl: ¢TIO~E TOOl' OUIJ'PWVo pE rn ouvrov,ri (0.56). nice; 3·4 tpop~c;mv nlJ~pa 01161/4 TI1<; xounnc,

Av EXEI<; KoBuoT€pnon: nlEe; TO T061 ~EOT6, TPEH:; 'PopE"m f.I€po. Av n 11 Epfoooe; EjJljJOV I OTEI, OIJVEXIOE fJE KPUO rool W" OUIJIlAnpWjJOTlK6 !.lEOO.

KOAninlio: Mia KOAnlKn IlMon fJE O((lEljJnI.lO ern eEpp.oKpoaio TOU owporoe; 1-110 (jlopa nlJEpnOrWC; Enl jJro E6ooIJooo (n Aly6TllpO).

nepfnturcn oouvojJroe; n ontirAEloe; rovou TWV f.luwv KaTo TOY TOKeTO, Via rn VEUPIK6TnTO, E~OVTAnon KOI anilJovo Br'i)(o (Myw OoefJaTO~, 6pOYX{TIOOe;). b.ev EI1Irpennol n xpnon TaU Kala rn OIOpKEIO me; eYKUj.JooUvnr, $rIO~€ EVOKOIV6 OtpEljJniJO (0. 57). nope' KOUraMKI TOU Toavrou TpEI<; !-.lE f,I~OaEple; tpOpEr:; rn fJEpo.

ria TnV ounvoppoio r'i rn 5uOf.lnv6ppo!o: , /4 me; «ounce KauT6 otpE4Jnj.lo, 3 tpOpE<; rn j-IEpa.

ria TI~ K.pafJIlE<;: nOpE f.lla IJEVoAuTEpn 660n I'i nops rnv rOlo li60n IJE IJEyaAUTEpn ouxvornrc.

• I\EOavTo (Levendulla offlclnalls)

TfJr'ipo nou xpncrpcrtoretrcr: Av6n.

H AE60VTD ErVal KQTOnpo:uvTIK6 Kal oVTIBaKTnpro· 1<0. Xpnouronornca 0I9EPIO EAOIO (oloAuo.E TO OE MOl tpunKn~ npoEAeuonc;) E~WTEPIK6 n6vw Of nUWOEIr:; IlAnvte; KOI TGlI.lI1rij.Jam EVT6iJwv. Ka66plOf TO :I.JET6 an6 , 5-20 Aenra Vlarl IJIlOpal vc a·E KOtpEI. ria Eva IlpEI.JI- 0"TIK6 I-InovlO, tprlO~E Taol Ae6dvTO'r:; KOI npoaeeo€ TO am pncvrspo, ri npOOeEOE oro pncvio aOU I-IEPIKE<;" orcvovsc OISEPIOU EAaro\,! AEBovTa,.

,t MOI1l10YOf; (Petroseliurn sativum)

Tpripc nou xpnorponorefror: '01.0 TO rpuro.

o f.J0·lvrov6r:; ElVa! n'\OUOloe; os j.lETOMo KOI IlEPIEXEI nsprccorspo crionpo an6 onorocnnore 6AAo npdorvo ilQ)(QVIKO, nEplEXEI noAllri6lTOj.Jfvn A KOI B KOI rperc 'PoPE" ncptcoortpn BITOjJfvll Can' 6,TI TO wnEplooEIlirl, 0 1J0"lvTov6, sfvrn 1iloupllT.lK6~ KOI opo ,KaMe; Via TO Ve(jlpa Kal TnV nETpo ornv oupodoxo Kuom .. KaMe; «n V!O TOV rpcxnxo me; flnrpoe; KOI Via ro oVVefa TOU arlJoroe;. Elval noAUKoMEppnvavwv6. T~AoC;, npoAofJ- 60VEI rn PEUfJoTOlldeEIO, 60n90 O"TIlV aVTliJeTWllIall npnOfJEvwvao£vwv. 01 pr~EC;KO.1 0:1 oll6pOI xpnoiuonoionvrrn we; otp{ljJnIJO. Av oou rival ouoKOAo va tpoC; f.lEvohn nocornro tppJ!OKOU pofvrcvou cs f.lIO <Soon, unopsfc vo 4lT10~er<; roor. Av €XEIe; npncusvo vetppo pnopsfc KaAUTEpo va nopac !livo T~rvrij:p VloTf EXEI ovrlolonjJaTIKrl op60n ..

Tadl: ¢Tld~E TOOl O"ujJ<pwva jJE rn cuvrovri (a. 56) nll:C; TEO"OEPIC; (jlopt<;rn fJEpa :2 fJE 6 KOVTOAI~e; rnc counac;.

• I\I!OVOUPO( n liEonmvDxopTO n navoYl6xOPTO (Leonorus Cardlaca)

Tpripc nou xpnolp0l10lEiTOI: ¢uMa,

• ltAlvo

(Apium graveolens)

Turiuo nou XpnOlfJOnOIEfTOI: l:n6pOI.

70

71

To OEAIVO Eivol (5loUpnTlKO. PfXVEI TnV nreon TaU OfJ.lOTOC;, K090prz;EI TO OrfJO XOI KOTonpOUVEI novoxa<poAo KOI VEUPIKOTnTO.

TOOl: AAEOE TO XOVTpO KOI xpnorponofnce TPIO KOUTOAOKIO rou TcrOYIOU oe rparc Kounee; KPUO VEpO. LKEnooe TO KOI atpnOE TO va my06pooEI 20 hEnTC OE xOfJnM <pwTlCi (xwpfe; vo 6paoEI). LOUPWOE 1(01 nrEC; TO xcuro. TpEIC; qJop~c; TnV nfJEpa an6 pfo xouno.

KOVaUAW!Jaro: TpfljJE TO 000 TO DuvaTOV OUXVOTEpo !Jf !JIO oKEAfaa KOllfJEvn OTn !JEan.

~ II<op60 (Allium sativurn)

TfJrij.Jo nou xpncrlfJonol£fTOI:BoA66e;.

To oK6pao [IVOI ~vo cpuoIK6 ovnonnnxo-ovrunKpo610KO fJEOO. 01 <P0PfJOK€UTlKt'<; TOU 1(516TnTE<; 6prOKOVTQI cro WfJo oK6p50 (xpnerponofnos oK6p1i0 ono 610AOYIKri KoAAIEPYEIO Yla KoMHPO OnOTEhE0f.l0). KoSopi~EI TO 011-10, pUefJr~EI TnV KUKAotpopfa TaU a[!JaTO<;, rn xafJnM KOI U4Jnhri ruaon, £fVOl KOhO svovno rrnc fJUKnTICJOEI<;, TO XhOjJUOIO, OAAE<; fJaAUVOEIe; Kal olorapaxte; TaU VEUplXOU oUOTnfJOTo<;. To oK6paa 60nSa Kal Of oUl<popo OOEVIKO np06M!JOTO KOI EVaUVOf.lWVEI TO cvooonorrrnxe eccmpe. Enfon<, dval KoM Via TO KOVDUAwf.l0TO, TOV novo OTO cune KOI TOUe; KOAOUe;.

OJ.lO OK6poo: K04JE n Au.oOE TI<; oKEMoe<;. coro fJO~1 fJE KpUO VEpO. H M4Jn rou nptnEI vo YIVETOI !JEoa oro enOIJEVO 5 AEnTO one TO K04JltJO TOU. ct>OE f,Jfo n nEplo,,6TEPE<; Q'KfMI5E<; wf.lou OKOpOOU 3 IJE 4 <popt<; TnV n!Jtpa.

nAUOfle;: Bpcos VEPO Via 15 Afmo. npOOeWE TO ~OUf,Jf an6 ufo Ii aUO OKEAfOEe; oKOPOOU orcv eo EXEI KPUWOEI (9EPIJOXpocrlo crwporoc;).

n6voe; n fJ6Auvon OTO cum:': =:EtpAOUCIOE J.lIO oKEAfco OKOPCOU xwprC; va rn OnOOEI(:;. AEOE rn Of PIO VO~O, 60UTn~E tn OE EAOIOAoco 1(01 Tonoetrnot rn OTO aVOIYfJO TOU OUTIOU (pnv rn onpw~el<; noM f.ltao) nporoo ncr Via unvo, XOI ov ElvOI cuvoT6v KPOTO TnV KOI rnv nlJEpo en! 4 !JtpEC; n neprooorspo. ecs £nfone; WfJ60K6pao.

t I,,~ouplC:i ri ~pal'noua~ (Rubus idaeus)

TfJnfJO nou xpncnuonorerrci: ct>uMo.

To <puMo o!J£OUpIOe; xpnorponoroovrm KOTO me; OIOPPOIO", TWV OlfJoppo'iooov, me; KOAn!TlOOC;, TUJV 0Pf.l0VIKWV np06Anf.l0Twv KOI KOTO rn 516pKEI0 rric EyKUpooUvne;. E(vOi f.lE f.lEyoAn OIO<pOpO TO KoMrspo iJEOO svioxuonc me; prirpcc. KlvnTonole( mv nfpfooo fJEOW rnc evoppovionc rtov oooSnKWV fJE Tn priTpa. 'OTOV TO noipVEI<; KOTO rn ClapKEIO me; nEpl6oou, 60ne6s1 £VOVTIO OTl<; Kp6f.lnloe; KOI pUef.lf~EI rn pori. BonSoEI Enfon, am CUOKOlhldmTO KOI TnV ovovouxc.

TOOl: ct>rIO~E TOOl OUfJ<pWVO !JE rn cuvrovri (0. 56). nlEe; pro «ouno TpEI<; tp0pEe; rn f,lEpO.

Ko~nIKEe; nMoEIe;: Mia <popd Tn fJ~PO !Jf EVa O'Uf,lnUKVWf,ltvo TOOl OE 9EPfJOKpOOro 15wlJorfou . .:lEV erurpsnsro: nc5vw on6 QUO OUVEXOiJEVE<; E6oof,JODee;.

• IuHapfa (Stellaria media)

Tpriuo nou xpnoruonorerrcn: OMKAnpo TO <pur6.

H on:Mopfa un6pXEI nOVTOU XOI neptcosuer, Boned crnv EKpon me; 6"EVVOC;. E(VOI XO~OPWTII(Or KOTcn.oAEiJo TO cspro KCI TI<; EVTEpIKEe; KpoJ.lnE<;, fJoAoKWVEI KOI npOOTOTEUEI TO 6AEVVOy6vo XITWVO XOI 60neo ornv nopeto rnr cvoppioonc T60'0 EOWTEPIKO 600 KOI E~WTEpIKO. ct>PEoKlo (!rEMopfo Boned e:VOVTIO oro KovouAwf.lOTO. Q<; 66f.l!-lo 60n80 KOTO rtov KUOTwv, £1511<0 OTIC; w09nKsc;. An6 TO <puMo !-InOPS!<; va <pTl6~EI<; KOI uyp6 E~oon:plI(ri<; nMon<; (0. 60).

ct>TIO~E WCII oUIJq>Wvo fJE rn YEvlKn ouvrcvn (a. 56). niH; TpSIe; fJE TEooeple; <POPEr;' Tn f.lEpa and pro KoUne. riO rn l5uoKol.lllomTo; nlE<; KoBe TpEIe; WpEe; ilia xouno a<pEljH'f.lOTOC;.

BoJ.lJ.lO; Mo EWe; TPEIC; <pople; nllEpnofooc; 15·20 OTO-

72

73

yOVEe; os eva norripi ~EUT6 VEp6 (pnopsfc VO TO etpopfJ6aw; KOI wc; pnxpoxpovn 9EponEio EVaVTIO OTIe; KUUTEe;).

Cllp'~aKO tpUT6: '000 ncprooorepo, T600 TO KOt.UTEpO!

t Tl;iVTl;~p n l;lni8~pl n "In£p6p!l;0 (Zingiber offidnale)

Tpnuo nou xpnotponorefret: Pf~o KOI pf~wjJo.

To T~(VT~€P EfllOI iSlEYEPTI KO, xcrcnpo [jVTI K6 KO I W<pOpIKO. XpnalponolEfTol YIO rn 6poyxfTIOO, TOil nov6KOIAo, rn OIC:lPPOIO, rn ypinn, TOV nov6AolfJo, rnv snrnovn nEpfooo, rnv ovoyouAo, vEUpoAVfo, KOI psufJOTona6el0. Efvm E~0IPHlK6 VIO vcorpuo npoBMfJoTO. Mnopsfc vo TO ndpeic os KolJ!ouAEC;, pE eva ~EOTO poqinuo, ri va TO I1poo8tOEI(, am pnoviepc OOU Of nsprnrcoon nupETOU r'i OEpfJoTIKWV n06r'ioEwV. Mnop€r entcnc va 60n6r'ioEI ornv xrvrrronofncn fJloe; Ko6uOTEpnpsvnc m:plol5ou. nWAglTOI KOI Of fJop<pn oxovnc, 6fJwe; n <pPEOKIO pf~o E(Vol OUVOTon:pn.

Todi: CllploKO ~uofJa T~rVT~Ep -~UOE fJlO 0 pKETr'i n006TnTO pi~oe; T~fvT~EP-KOI otpnOE TO vc Tp06r'i~EI 30 fJE 60 AmnS aE 6pOOT6 vspo. 'H oxovn T~rVT~Ep: 1 KOUToA6KI TOOVIOU ovo xouno ~EOT6 vspo fJE Arvn ~oxopn KOI AEfJ6vl. nlEe; 1 xouno 3 tp0pEe; nfJEpnofwe;, ria TO KpuoMynfJa npo06EOE 1/4 KouTOII6KI TOU TOOYIOU KaYIEv Of Ka6E sounc.

KO\jlouAEe;: TpEIe; Ko6nfJEPllla.

<IlPEOKIO pf~o: MoonOE pro IKOVr'i no06TnTO T~I\IT~EpOplZ;Oe; fJEpIKEe; (j)OpEe; rn fJEPO po~r jJE Myo VEp6, r'i Tpr\jlf KOI OVOfJl~ TO fJE Z;6xopn.

jJW~€WV me; fJumC;, TOU I\OlfJOU, TOU OTOfJOXIOU, TOU €VTEPOU KOI 80n6d EvdVTlO OTIC; OIPOPPO"iOEC;. Eivol 6KpWe; o,nOTE~EOj.JOTlK6 KOTO TWV EpnnroEIOW\I voonIJOTWV (EnlxdAElo r'i ~ooOTr\pO) KOI enfanc; E~OlpeTIK6 vro KoAnIK~e; nMoe.lC; ornv naptrrnocn KoAnlKWV floAUvOEWV, onO~UfJovTIKO KOI Ko8oPTII(6 VIO TO OT6f.10, vro I5EplJoTIKlC; no6liow; KOI vro eyKOUjJOTO,

Ta61:1/4 KDUTOA6KI TOU TOOVIDU aAEOfJEvn pi~o De 1 souno BpDorc vapo. AVOK6TEl/!E Koll6 1(01 nape 2 i-JE 5 KOUTOAI€C; me; counce, 4 tp0PEC; nfJEpno(we;. npoooxri: E{\l01 noM ruxpol

KotjJouA€e;: YnoA6VloE 1/4 KOUTOA6KI TaU TOOYIOU. rEfJloe fJ' aUT6 TPW; KolJ!ou~ee; (YIO rnv npOfJl'i6El0 60EIWV Kal/!ouAwv, noli va 6PEIC; TI, O. 77) KOI nope TPEIC; Ko.6E fJEpO,

BO)JfJo: 15 orovovsc 010 ~EOT6 vep6, TPEIC; (j)opie; rn f.IEpO.

AAol(j)n: AVOKOTElJ!E uto PIKPr'i n006TnTO oxovnc IJE vep6 waTE vo napel rn 1J0ptpn oAoltpne;, KO\lE E~WT€PIKn xprion OE ol1plJO nou EXEI unooref jJ6Au\lon KOI oKlnoaE TO fJE ~IIO y6~o (npoKoMi AeKEOec;).

nMaEIC;: xpnciuoncrnee EVO auvoT6 rodi. KoM EivOI va xpncruonorerc rnv uopooTiao ,.600 E~WTEPIKO 600 KOI EOWTEpIK6.

npoEll5onofnon! H uopooTfoo e(vol onAnrnplwono:; ov xpncrponomasr OE IJEv6Aee; nooornrer, YI' OUT6 unv rn xpnorponorsfc nOTE YIO OIOOTnfJOTO jJEyoMTEpO TWV 600 ouvEx6j.JEVWV e8001J66OOII, Ka6we; KOI KOT6 rn OIOPKEIO me; EYKUfJOOUvne;.

t YbpOOTfbo n KDvolilKn (Hydrastis Canadensis)

Tpripo nou xpnOlfJonOIE(TOJ: P(~o kOI prZ;OOfJO.

'Onwe; KOI n EXIVOKEIO, n UiSpOOTroo sfvcn ~vo l5uvo-

T6 tpUOIKO ovn810TIK6. xpnorponorsrro: Via IWOEIC; KOI poAUVOEIe; on6 80KTr'ipI0. HvOJ 6Epon£UTIK6 TW\I AOI-

" .00K6I1n'\0 (Salvia officinalis)

TfJnjJo nou xpnorponorafrtn: ClluAAa.

xpnoiponoretroi YIO TOV epE6Ioi-J~VO AOlfl6, TO pr~l-

fJO TOU nupETOU «n TnV rovoon me; KUKAo!.popiao:; TOU oifJOTOe; KOI me; ntljine;, To <poaK6jJnAo croucrd TnV nopovtovri IJnTplKOU y6AoKTOC;. To 66TO\lO oUT6 tXEI IJIO enropoon nopopoio fJE cum TWV orcrpovoviov KOI pnopst VI' OiJTO va tpovef xprioruo Of np0811r'ijJoTO

74

75

l'loTI'Ml1' oblly6<; Ilpar;·O.lo'i<; VU\TQl.l':oAoyio.C;

nepleoou. No. onOqJeuVETOI KOTO rnv fVKufJaoUvn.

Tool: (flTl6~e TOOl OUlJqJWvo IJE rn ouvrovn (a. 56). n lee; 1-3 QlOpE~ nfJEpnafw~.

riO TO cropdrnpo rnc nopaywVn~ IJnTPl1<Ou yailo· KTa~: IJIO xouno xpuo roo I 2 Qlopl~ nIJEpnOrW~. ric tn ouoneljJfo, TOOl and qJooK6)Jnilo KOI xOl-JalJnill.

ric vopvope~: ¢Tl6~E Taol one j-Jlon «ouno vep6 Kal l-Jlon Kauno !-,nil6~loo.

t XpuoaV&Epo TO KOIV(i (Tanacetum vulgare)

Tpripo nou xpnciponorsrro» <DuMa, oven KOI onopor.

To. xpuodveEj-Ja xpnol)Janall,rTcl OE Ko9uOTEpnon rnc nEpl600U Kal oe cxovovtorn nEpraoo. 01 enopci xpnorponorouvro: evcvno ora EVTEPIKO nopcorrc. npaKoAEf ouonoosrc Tn<; j-Jr\TpO<;, V" OUTe K.OI kivnronOld rnv ne:p(ooo Of nep(mwon oppu8fJio<;. npOEIOo.nofnon: pnops! vo npOKOhEO€1 evrovn orpoppovto oe yuvarKEC; nau EK qJUOEW<; sxouv Boplo nepfaoo..

napE IJIKP£~ sncvoxcuflcvouevec 060EI~.

YnEp6aAII(EC; MOEIC; unopsr vo nposoxecouv nn~llJa Tau orlJoTa~ KOI novo OTa K6TW fJ€POC;Tn~ KaIAld~.

TOOl: <DTIO~E TOOl oUfJ<pwva iJE rn OUVTOyl'i (0 .. 56), 80"E pro xouero B6ToVO ova IJlo6 MTpa vepa. nlE~ IJIO xouno TPEI~ (j)OPE~ rn j-JEPO nplv TO VElJfJOTO ..

BO)JfJc: 10 )JE 15 crovovsc OE ~E0l6 vepo, Tpele; J.lE TEOOEPIC; q)Qpf'~ rn j.lEpa.

t 4IAICJKOUVI n yAnxouvl

Ii 6AnxwvI n nplvTi';'ioUo.; (Mentha Pulegium)

TJ.lllfJo. nau xpnorponorefror: OMK,l.npo TO qJUTO.

To (j)"'OKOUVI EKMEI 6Mvvo KOI £nlonEuOEI rnv

fKpO.ri xoMC;. XpnOll.lOnOIEITOI V'c rn 6poyxfniSo KOI TO 6rixo.. npaKoAEf KOI ouonoorrc rnc IJnrpo~. t:.EV srurpensro: n xprion TOU KOla rnv £YKU!-IOOuvn.

A18Ep'0 EAOIO: 1IIOAu)JEVO us, n.x., nill£AOIa, £noAEI- 4JE TO OTO otpiJo.. AnoIJOKp0VEI TO xouvouruo 1<01 j.lnaper va KIVnTOnOlnOEI rnv nepfa5a nou tX£1 K09uoT£pnoel.

n POr.OXH! To MOl TOU <pAloKauvlou eivOi onAnrnplwoe<; KCI !-InapE( vc on06E( Bovorrupopo. EnafJEvwe;, nOTE EmTEPIKH XPHEH!

• XaJloJlrHr

(Matricaria charnomilla 1(01 Matricaria recutita) Tunpo nau xpnrnponorsfrm: Av6n.

To XC fJo)J riAl EivOi Eva npEfJIOTIK6 Tau VEUplKOU cuornporoc KOI TOVWTIK6 Via TO. ~VTEpo. xpno.uonorerro. V'O novo oro aUTIO, novcdovro, nEnTIKO np06Ar'ifJOTO, oUnvfa KOI ypfnn.

TOOl: 15 vp. (nepinou IJIO xauqJTO) oven OE rpEIC; Kounee; vspo. nlEe; 3-4 <papte; n!-lEpnoiwe; p,an r'i pro xounc.

rio TO KpuaA6ynlJo: 1/4 KOUTOMKI TOU TOOYIOU nlntp' KOYIEV OE 1.1'0. Kouno roOV'OU xCJ.lofJriAI, 4·5 qJopte; rnv nfJEpc.

nou \TO ~pEa<; 1..1

ilUOTUXWe; KonOIO Eron oev nwAauVTo.l aUTE KOV oro IJEy6Ao tpapIJOKefo, nopd povo OE noM E~£IOIKCUIJ€VO lJoyo~16. ria rn OIEUKoAuvon oou, KOI xwpfe; r.pUo.IKO vo onOTEAEf OICqJr'iIJIOn, napo6£TOUj.lE TO. onOTEAEO'lJorc me; tPEUVOC; nou OIE~6YOIJE crnv ASr\vo.:

• Mnrpooxoruo r\ KoAmKOe; iSIOOTOAEo~: lorp'KO Efon lInfJmp6nouAoc;, LWKp6TOLJ~ 59, opovo.o, K€Vrpo A6nvae;. Mloe; I'i noMonAwv Xpr\OEWV, naM ernvo.

- AOEIO I-InauKoMKlo Via 661-1IJo, aome; KaljJouAE~, 018Epio. 0,0.10: PaUl-lnOUMKn<;, r.wKpaTouc; 30, Opovoro, K£VTPO A9rivoC;.

• LUOKCUr\ KoAnlKWv nMOEWv: Era KOIVd !pOPJ,JCKE(O nWAE(rOI OUOTUXW~ uovo Of nOKETO fJa~( fJE TO XnIJIKO uyp6 KoAnlKwv nMo£wv nou nporstvouv 0.1 YIOTpoL Av etAw;, pnopsrc vo cvopoosrc TO OET Kol va nET6~EIC; TO <paPIJOKO, KparwvTOC; povo Tn OUOKEUI'i. Mia 6A"n

76

Man EIVOI n 'KoMTepn o~ norornro aUOKWrl KMoj.lOTOt:;, rnv onere 6pn~OIJE oto tarplKQ Elon .llrlpnrp6- nouilot:;, I:WKPOTOU( 59, 01-l0VOIO, KEvrpO A8r1vQ(.

, Ll.WPEov rcrpelc avwvujJnt:; yvw!JOTEUan( AIDS K(ll aE~ouoillKO jJETool06jJEVwv vccnucrov, A8r\vo;. N'oooKopefoAOI!-'wliti)v Nocrnporwv, «AviSpEOt:; I:uyyp6o:;», 8wjvllm: Epvoornpro rEVTKn, noSolloyfoe; «n noSoilOYIKrl<; AVaTOpll(fi~, Ans,

, To 66rova nou ovooapovrcr OTO KSlpevo, av iSsv TO fJO~EljJe:lt:; npooEKTIKO on6 TOUt:; ronouc 6nou q>UTPWVOUV" IJnopEfo:; vo TO BPEIO:; sire os poya~16 SlOW.., UYIEIvno:; oloTpoqrrh;, onou KOI npospxovrc: and BIOiloylKrl ~aMltpyEla, erTE 010 P€yollo «60Tov601l<0» (eVOEIKTIKO ovoq>epOUfJE TnV nep!oxn me Bop66KEIOU Ayopae; crrnv A8nvo KOI TnV Ayopo Moolovo orn SEOooAovfKn).

· fla TIt:; 'KdljJouAee; qJUTIKWV OUOIWV, av ,15EV TIt:; q>TI6~EIt:; uovn OOU pE TOV rp6no nou neplypaq>ETOI, pnopek va: ljJa~EI(:; ora \-Iaya~16 EIOWV UYlslv.nc; <5loTpotpnC;KOI oe E~EI15,IKEU\-IEvO cpapjJoKsfa \-IE elOn ojJolon081"lTlKnt:; Kal BOTQVo8eponwTI Kri<;,

• 'Evae; oonyo<:; ouA,\oynt:; BOTOVWV dva,1 ncvre xprior!Jot:; (61\. BI8)lIoypoljI(a, 0, 79-80).

• noMoan6 TO gepanEUTIKO 66TOVO nou avaq>tpoVTOI EOW Elva I oua~oAa va 6PE9oL!v OE xwpe.<; nov i5Ev EUOOKljJOL!v -6nwt:;, vro nop6<5EIYPO, n KaVOOIKrl YOpoOTfOQ. YnapxEI 6pwt:; novro nSuvcrornrc nopoyyeMae; TOUt:; one TIC; HnA.

Bl..!3:\l.oypaip1 a

M£PIKE( ~1£UeUVOEI"':

t Blessed Herbs, Rt.5, Box 1042, Ava MO, 65608 USA

t Herb Farm, Box 116, Williams OR, 97544, USA

• Avena Botanicals, 219 Mill Street, Rockport ME, 04856, USA

• (avena@avenaherbs.com - www.avenaherbs.corn)

Ka'l",lil.l<l'l !!»liooll

Whitewash, Liz Armstrong and Adrienne Scott, 1992, Harper Collins (OXETlKC' ~< TOU~ Klvl:iLlvou, one rn xpnon xAwpIWIJ~vwv rounov KOI O"EpeiIETWV KOeW~ "0'1 EvoMOIKTIKte; TOUe; MaEI,)

The Deeter's Case AgaiMt the Pill. Barbara Seaman. 1980, Doubleday

Des plentes qu: guerissent. Marie Provost, Blbllothecue Qvebecoise,. 1991

Wise Women Herbal for the Childbearing Year, Susun Weed, Ash Tree Publishing, Woodstock, New York, 1985

I The Wise Women Herbal: Healing Wise, Susun Weed

• The New Our Bodies, Ourselves (updated and expandedfor the 90's) by 'the Boston Women's Health Book Collective, 1992, Slrnan 8< Schuster, Touchstone, New York, ISBN 0·671"' 22146-9

• Take back you, life, A Wimmen's Guide to A'llernative Health Care, Alicia non Grata, published by Profane E.istence (H cruMoYI<6rnTO Profane Existence bEY u<pioTmol 0'0' o!.A6 TO B,aMo ~XEI £00''1<"1509<:1)

Natural Rea.ding in Gynecology, Rina Nlssiro, 1984. edition Di.spenaire des Femmes

Hormones, the women's Answer 'Book, Lois jovanovic M.O. 8< Genell ]. Subac - Sharpe, M.S., 1987, Ivy Books, published by Ballantine Books

Natural Hormone Health: Drug Free Ways to Balance Your Life'. Arabella Melville, Harper Collins Publishers

Hygienia, a women's herbal, leanne PaN.ti, Greestone, 1978

The Natural Birth Control Book., Art Rosenbloom, Aquarlan ReSearch Foundation, 5620 Morton Street, Philadelphia PA. 19144 USA

Natural Birth Control, Katia .. jonathan Drake (OXE.TI.6 iJE rn I-'lEiob() me B.p~OKpOOrO~)

,t Self-help, Fertility and Birth Control: a Feminist approach to determining ovulation, Emma Goldman clinic ler women, 715 N. Dodge, Iowa City, Iowa, 52240 USA

, Les femmesel le side: Un do!fj pour Ie Canada au cours des annees '90, Produil par Sant~ et Bien·@tre social, Canada, 1993

t Susie's Ssxpert' s Lesbian Sex World, Susie Bright, Clelss Press, 1 '990

• The I nvislble Epidemic The Story DI Women and Alds, Gena

78

lI'or!'ANTI 015l)y6~ npoK"r. u;fL~ Yl1vou:ohoylo\:

Cora, Harper Perennial, 1993 Making it sate, Cindy Patton

Food Combining for Health, Doris Grant &: Jean Joyce, Thorson Publishers Inc,

flw\: \10 'l'"t.16l;6:1\:

"t.1) 151Kn 0011 06:P~1~"t.Q

Be :.ad make a pad!

A Blood Sisters reproduction

O~~a\l~lK~ ~K~OOn

~ Fertility Awareness - Natural Birth Control for Women, M, Weil &: T,L, Mac Donald, Emma Cold man Clinic for Women, USA 1982

Handboek Heilzame Kruiden, Penelope Ody, Tirion, ISBN 90- 3121-445-6

Eve's Herbs, a History of Contraception and Abortion in the West, John M. Riddle, Cambridge M.A., Harvard U,p, 1997, ISBN 1801969

Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance, John M. Riddle, Cambridge M,A., Harvard U,P, 1992, ISBN 1311286

E~hll"lKn !lK~OO'l

• Olinv6.; 80TOvo9Epondo<; (H vto OhlOTl<li6oTavo9spo'18ia), David Hoffman, 6,6nTpo, A9nvCl, ISBN 960-364- 114·6

100 66TOVO 1000 9EponE(E<;, KWOTO, MnD~oroc;, EKC, MnD~oro<;. 1982

H aEp61ETa nau 60 (pTla~OUjJE anoT£II£lrol and Mo aTpwa£l~ 601J60KEp6 iioccpo nou oxnIJOT{~oUV rn Boan. LTn !J{o orpoon me 6oane; unopxsi !Jlo aXla!Jn and TnV onoto Ton09EToujJE OTO EaUlTEplKd Tno; tva Ev9uo ucpoajJo (nerosTO) Via TnV cnoocoenon. [ro nMV'o me; Boane; undpxouv qm;po nou ar09e:ponolouv rn oe:p6lsro aTO EOWPOUXO KOUjJnwvOVToe; !J£iO~U TOUC;,

TI xpEI.a~£(Jol

KI~wMo n aonOUVI 41aMol

BEA6vEC; r\ pcrrropnxovri KAwaTn

'YcpoajJo BOjJBol(EP6 XVOUOWTr\ nsrcerc

2 [ouaTEe; Via TO q)Tepo

K61J1£

~ rio rn Boon:

fl(nAwOE TO 6ojJ60KEp6 u<pao!Jo am fJEon waTe: vc K6\j!E10; QUO KOfJfJorla rcuroxpOVO,

[xEofaoE IJE rnv KljJwMo Ii TO ccncovi TO m:p(vpOiJjJO YIO jJ(a ae:pBII~Ta novw OTO u4>aope, TO' oxriuo nou So' CPTlO~EIC; npEnEI va f.l016~EI jJE opornxo cpUOT(KI j.JE nAa"ll/o qm:po,

flinilwaE TO Eva KOfJjJOTI KOTO I1nKoo; «n K6t!JE TO ornv rccs.on. 'ETOI onI110upye:(ral TO KOTW iJEpOe; me; 66 one; jJE TO OVOIYfJO Via rnv Ton06eTnan TaU £VSETOU uc.p6afJOToc;,

Twpo tXElo; Mo OTpwae:"o; vro rn 600n: j.JIo EVIO(O Via rnv novco nAcupo KOI fJio XWplafJEvn ore ouo Via TIW K6TW,

• http://www.geocities.com/sister_zeus

A women's Guide to Synergistic Fertility Management · http://bJ oadsisters.org/bloodsisters/

0110<'50 KOPITOIWV EVOIITIO am alwnn nou ne:pIBoMEI TO vuvOIKEIO OWfJa Kal no; AEITouPv(eC;rO'u

· http://www.mum.org/ Museum of Menstruation and Women's Health

L.xHIKO fJE rnv 6~6Awan 1-1£ xprion 60Tdvwv:

• http://groups.ya hoo.co m/group/he rbal_abortion_su pp ort

(0110<50 unoaTnpl~ne; yuvOIKWV nou oxoneucvv va K6vauv n (xaUV KOVEI 6116Awon !JE xenon 60r6vwv. Flpoooxn <'5 (V ETO I KUpIWe; amv 1jIuxoAaylKrl nAwpo, TnV oAllnAoiinoaTf'ipl~n, aTO VO <SwaEI <'5'E~0<'50 os cvnovxtec KOI cncvrnocrc os ortoprsc. ME €jJcpoon 0l10tpEUVETOI n a~loMynon TWV npoawnl~wv onoqicoeurv).

80

• no TO EVSETO:

KOljJE EVa terpcvovo KOfJfJOTI nerczroc. Av €XEIC; TpOfJEpr\ opoppovro faw, ElVa' KoA6 vo KOqiEI<; KO I EVa liEUTEPO vro E~Tpa cnopooqmon.

ITPICPWO£

[Tpic.pwaE nc OKpEe; KOI TWV TPIWV KOfJfJaTlwv rnc 660no; Via vo IJ nv ~EtpTrOOUV. LTpitpwos KOI nc OKPEC; rnc nsrcsrcc,

Ko pcp iT(JWOE

Tono6tmaE TIe; QUo aTPWOEIO:; me; 600no; rn f.l10 novw ornv 6Mn jJE TO OKPO TOUe; vo oupnrrrrouv. Kap<plTOUlaE ro OKpO TOUe; fJETa~u TOU';,

PatpE

r6~wO"e TIC; OUO OTplOOEIe; me; 6oane; anwc:; TIC; EXEIe; KOpq,lITOWO"EI ~£Ta~u TOUC;.

'( cP T I 0 I; E I';

Tn G£p6IETO OOU!

Eiaal oxEliav tTOllln. To 116vo nou XPEI6~ETOI vo KOVEI(; E{VOI va yup(ae:le; rn OEp61ErO TO fJEO"O £~w Via VO <pOiVETO' r1 Kohn rnc dljln.

POlJlE no; coucrcc novw oro Cj1TEp6 lOaTE va 0VKO~IO~OUV ro EOWPOUXO oou Kal vo KPOTOUV rn DEp611!.TO am 8tan Tn 0;: ,

6(nAwaE TO (vena KOI ronossrncc TO I1Eaa on6 TO cvo.vpo TnO;: 66ane;.

Tuipo nou tcpT,a~E<; TIlV npWTn oou O;;p6I1fTO, unopsfc va c.pTlO~EIe; Kal naprocorepecl

z u .. 6ouAi~

YIO r n x p ri e n :

:::EnIlEvEIC; fJE KPUO vspo Ii Kal oonouv,1 TO Ev6e:TO KOI rn 660n 6nOTE TO KpfvEIC," OVOVKO(O. riO npaKTlKOUO; MVouc; c.pTIO~E Kal fJlO OEI.ITEpn OSpSI!TO V'O vc TIC; oM6~EIC;. rTO TEAOe; KOSE nEpl600u nMvE TIC; KOAd Via Myoue; UI'IEIVr1<;.

As KO 16yo1. V1.Q \10 51Q~6o&1.~ QU't6 "LO I3~I3Ai.O

• AN 8sAEac;: 170 ~&pEac;: 600 KJ. 0 YJ.o't.p6c;: aou

• AN "to sxeac;: ll.oi~&J. s:ml:15ij !lxuc;: Ko8uoT.SPIlOn

• AN"t a !lX5:l.C;: oS 1. 6J\aan6 1.0 x.a.rl1

• AN 11 q>ii'J} aou

SX5:J. &nwBI1111'l 6:11ll1'l\TOppl1oio

• AN 011.60&1 'Co npoqll1AOK'LJ.K6

• AN K61.1 m;:.p i6: pya. j30K-cl'lp10 q>wA1.6ool1\T Ot.O\T 1<:6:1\no 0011

• AN n6.8F.ac; 11111<:1 -cioOI]:

:I\.6yw xpf[aI]:r;! O'V't.l{:!>10't.l.KWI1

• AN SX6:1C;: ·u!'t.Ol..Oipoyoupo nO\1 0011 s.pXF.:'tOl.

vc apn6.;uc; OI1Pll·Qt.l.I7O 0~OUVVOPQlI:1

• AN I]: m:pi.oi56C; 0011 V6:pi.~e;:l. KOU~Q

._.K01. Y1.0 t vo owp6 6.2I.AOV~ A6vov~

hot pant s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful