You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-12-2020

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Wielkanoc 2020
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
Te Święta są nietypowe, bo koronawirus sprawił, że nie
będziecie mogli uczestniczyć we Mszy św. Rezurekcyjnej i proboszcz
praktykować swoją wiarę tak, jak to było dotychczas. Nie Ks. Robert Wojsław
możecie przyjmować Komunii świętej i gromadzić się wikariusz
razem na Mszy świętej. Pozostaje Wam Komunie ducho- Ks. Siarhei Anhur
wa i Kościół Domowy oraz spełnianie większości praktyk wikariusz
religijnych w oparciu o środki masowego przekazu.
Życzenia na te Wielkanocne Święta i nasze błagania są SIOSTRY MISJONARKI
jedne, aby ta pandemia koronawirusa przy Twojej pomo- CHRYSTUSA KRÓLA DLA
cy Panie została opanowana. POLONII ZAGRANICZNEJ
Zmartwychwstały Chrystus uczy nas dobrze czynić w ży- s. Aleksandra Antonik
ciu i okazywać drugim miłosierdzie. Podpowiada nam, że przełożona
nasza miłość powinna być miłością heroiczną oraz, że do s. Małgorzata Polańska
zmartwychwstania, czyli do zwycięstwa idzie się niosąc
swój krzyż. Pomóż nam Panie nieść ten obecny krzyż NIEDZIELNE MSZE ŚW.
związany z tą straszną zarazą. sobota - 4:00pm
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, miejcie świadomość, że Saturday - 5:30pm
jesteście katolikami, którzy powinni pielęgnować chrze- in English
ścijańskie wartości. Nie zapominajcie o Bogu, bo kto o Nim zapomina, idzie w kie- niedziela - 8:00, 9:30,
runku zagłady siebie, potem swojej rodziny, a następnie całego świata. Nie pozwólcie, 11:15 (z udziałem dzieci),
aby Wam wmówiono, że człowiek może być szczęśliwy bez Boga. 1:00, 7:00
(z udziałem młodzieży)
Życzę Wam, by w tym trudnym czasie wiara Wasza wzrosła, a nie umniejszyła się.
Niech Chrystus będzie Waszą Drogą, Prawdą i Życiem.
Życzę Wam by zstąpiło na Was błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana. Módlcie Codzienne Msze Św.
się dużo i kochajcie Boga. Tylko miłość i wynagrodzenie może zatrzymać kary. Ko- od poniedziałku do soboty
chajcie Boga za tych, którzy Go nie kochają. Nie zrażajcie się trudnościami i cierpie- o 9:00am;
niami, ale z miłością ofiarujcie je Panu Jezusowi. od poniedziałku do piątku
o 7:00pm
Księża i Siostry Misjonarki codziennie od godziny 8:00 wieczorem do 9:00 w kaplicy
na plebanii ofiarują za Was godzinę adoracyjną i różaniec. Biuro Parafialne czynne:
Z serca Wam wszystkim błogosławimy. Polecamy wstawiennictwu Matki Najświęt- od poniedziałku do piątku
szej i życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Ks. Proboszcz Andrzej Maslejak, SChr w soboty
10:00am - 2:00pm
wraz z Księżmi i Siostrami Misjonarkami
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i


Łukasza z ok. rocznicy ślubu oraz o opiekę NMP
NIEDZIELA - 12 KWIETNIA dla Marysi z ok. urodzin
9:00 +Stanisław Świderski (37 rocz. śmierci) 1:00 +Zofia Sarka
9:00 +Wacław Cyrta 1:00 +Krystyna Meibers (6 rocz. śmierci)
10:00 +Anna Sokołowska (15 rocz. śmierci) - od 1:00 +Aleksandra i Roman Rosik
rodziny 1:00 +Paweł Bator
12:00 +zmarli z rodz. Linowskich i Bidoczków 1:00 +Rafał Czekaj - od rodziców i siostry
2:00 - O zdrowie i Boże bł. i opiekę MB dla Krystyny 1:00 +Zofia Korol
i Józefa 1:00 +Michał Świeca
2:00 +Stanisław, Antoni Midura 1:00 +Helena Lachowicz
2:00 +Zofia Korol 7:00 +Bolesława Śniadach i za zmarłych z rodziny
2:00 +Michael Pietraszko
2:00 +Helena Lachowicz
2:00 +Karolina, Franciszek Matac MODLITWA
PONIEDZIAŁEK - 13 KWIETNIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
9:00 +Agnieszka Bąk Święty Michale Archaniele,
9:00 +Czesław Kobylecki (20 rocz. śmierci) wspomagaj nas w walce, a
7:00 +Irena, Ireneusz Jarnutowski przeciw niegodziwości i za-
sadzkom złego ducha bądź na-
WTOREK 14 KWIETNIA szą obroną. Oby go Bóg pogro-
9:00 +Marian Kurzatkowski (1) mić raczył, pokornie o to
9:00 +Concepcion Flores prosimy, a Ty, Wodzu niebie-
7:00 +Janina i zmarli z rodz. Gołębiowskich skich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz
ŚRODA 15 KWIETNIA ludzkich po tym świecie krążą,
9:00 - Za Parafian mocą Bożą strąć do piekła.
9:00 +Marian Kurzatkowski (2) Amen.
7:00 +Tadeusz Zalewski
CZWARTEK - 16 KWIETNIA CZYTANIA NA NIEDZIELĘ WIEKANOCNĄ
9:00 +Marian Kurzatkowski (3) Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9
7:00 +Joanna Palica - od rodziny
PIĄTEK - 17 KWIETNIA

9:00 +Marian Kurzatkowski (4) Serdecznie dziękujemy parafianom za


7:00 - O uzdrowienie małej Izabeli z reumatyzmu i przesłanie donacji na parafię przez
opiekę Matki Bożej pocztę oraz za donacje złożone w czasie
7:00 +Bronisław Kulpa nawiedzenia kościoła w ostatnią
7:00 +Witold, Weronika Zieziula, Zdzisław Sobieraj niedzielę w tygodniu.
7:00 +Tadeusz Zalewski
SOBOTA - 18 KWIETNIA Bóg zapłać
9:00 +Marian Kurzatkowski (5) za troskę o Kościół
4:00 +Stanisław Samul
5:30 - O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Kalinowskich
NIEDZIELA - 19 KWIETNIA

8:00 +Z rodziny Sieczka i Śliweckich


9:30 +Marian Kurzatkowski (6) SKŁADKA CSA - 8 MARCA 2020
11:15 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Anny i Edwarda DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
Orzoł z ok. 30 rocz. ślubu
1:00 - O Boże bł. dla Elżbiety i Mariusza CSA $51,224.00 51,789.00 565.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby wszystkie
osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i
były otoczone opieką.

Ernest Bryll - "Wieczernik"


Fragment z utworu „Wieczernik”
zatytułowany : "Wyznanie Magdaleny"
Pan, który ziemię zna, nie zapomina o niej,
MYŚLI DO ROZWAŻENIA lecz wierzy, że sami wstaniemy i odwalimy z piersi
Zmartwychwstały Chrystus uczy nas, że w ży- kamień ciemny.
ciu trzeba walczyć i zwyciężać własne wady. To nasz Pan, który ziemię zna, nie zapomina.
Pan uczy nas, że na świat można patrzeć oczyma ser-
ca, a nie wyrachowanym rozumem. To On, nasz je- Pan, który widział Łazarza wie o tym, jak w naszym
dyny Pan uczy nas, że pod wpływem Jego łaski moż- grobie duszno,
na świat i ludzi uczynić lepszymi. Dlatego do zmar-
twychwstałego Chrystusa z wielką nadzieją zawsze I co nam robak szepce, że Bóg swą twarz odwrócił i
wołajcie: ratuj nas, wybaw nas, wyzwól nas. Niech nas wskrzesić nie chce.
zmartwychwstały Chrystus broni Was zawsze przed Pan, który płakał z Łazarzem wie o tym.
utratą wiary, bo dopóki szatan nie zdoła wyrwać z
Was Boga, zawsze będziecie górą. Pan, który ziemię zna, nie zapomina.
Mały święty Franciszek z Fatimy po spotkaniu z Ale choć szepnął wstańcie, sami z naszych twarzy
Matką Bożą powiedział: "Myślę o Bogu, który jest musimy zdjąć jad trupi,
taki smutny z powodu tylu grzechów. Gdybym tylko
był zdolny do zrobienia Mu radości". I pasąc owce odwinąć bandaże i mieć tę siłę, co była w Łazarzu,
ciągle odmawiał różaniec za nawrócenie grzeszni- żeby wyczołgać się
ków.
z milczenia grobu i twarz niepewnie siną znów poka-
Dla człowieka największą siłą jest jego wiara zać Bogu.
w Boga. Zapytasz dlaczego – bo Chrystus jest spe-
cjalistą od spraw beznadziejnych. Człowiek nieraz Pan który ziemię zna i z Łazarzem płakał,
mówi: „Jestem w środku martwy” – a wtedy Chry- wie jak boli światło w źrenicach, gdzie już gościł ro-
stus podpowiada: „Pamiętaj zawsze jest coś, co moż-
bak.
na zrobić, by żyć.” Chrystus zmartwychwstały, który
zwyciężył zło przynosi nam nadzieję. Nie możemy Pan wie, że odmykamy powieki powoli, inni tego nie
być bierni wobec ukrytego zła, bo nas zniszczy kultu- widzą, dalej trwa żałoba.
ra śmierci. Życie jest wtedy prawdziwe, gdy jest za-
korzenione w Chrystusie.
Z okazji Świąt Wielkanocnych trzeba nam się
zastanowić, czy istnieje jakiś sposób na zło. Jakże OGŁOSZENIA
piękna jest tutaj nauka Kościoła. Jeśli chcesz poko-
nać zło, zrezygnuj z osądzania innych, uwolnij się od 1. Proszę łączyć się z nami poprzez naszą stronę in-
żalu, przyjmij miłość Chrystusa i zawsze módl się: „ ternetową gdzie można będzie uczestniczyć we Mszy
Jezu pomóż mi prowadzić życie proste i pełne ufno- św. - parisholc.org
ści.”
2. Kościół jest otwarty od 9:00 rano do 6:00 wieczo-
Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypo- rem na prywatną modlitwę. W kościele może prze-
minają nam, że dusza nigdy nie umiera, a każdy z bywać tylko 10 osób.
nas ma robić wszystko, aby nie z niszczyć swojej du-
szy. Co więc mam robić? Szukaj Boga we wszystkim i 3. W sprawie spowiedzi proszę dzwonić do parafii
we wszystkich. Powiedz Bogu „tak”, bo prawdziwa najlepiej na numer emergency 586-909-7868
miłość jest poddaniem się. Im bardziej kochamy,
tym bardziej poddajemy się Bogu.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

OGŁOSZENIE Modlitwa zawierzenia Miłosierdziu Bożemu


Transmisję z Triduum Paschalnego z naszej w obliczu pandemii
parafii będzie można oglądać na stronie interneto- Za wstawiennictwem św. Jana
wej parafii: parirsholc.org pod hasłem video, albo Pawła II, św. Faustyny i wszyst-
na Youtube: Jozef Ledzinski Michigan kich świętych, w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia trwają mo-
dlitwy o oddalenie pandemii
koronawirusa.
Święto Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła
Bożego ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia
Miłosierdzia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.
Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego
Za tydzień będziemy człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
obchodzić Święto
Bożego Miłosier- Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław
wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a
dzia. Bożemu miło- zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie
sierdziu przez wsta- dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym
wiennictwo św. Sr. kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umoc-
Faustyny polecajmy nij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za
wszystkich chorych, siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń,
służbę zdrowia, na- a potrzebującym nieśli pomoc.
sze rodziny, nasza Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z
parafię i tych Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowie-
wszystkich, którzy kiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na
potrzebują łaski na- nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła wal-
wrócenia. ka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie,
Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wiru-
Panie Jezu okaż nam swoje miłosierdzie. sem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Matko Boska Częstochowska, Patronko Parafii Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwsta-
módl się za nami. nia Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świa-
ta.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie
Jak korzystać ze strony internetowej Para- się za nami.
fii. Jak oglądać filmy na internecie parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Krok po kroku.
MODLITWOM POLECAMY
1. Otwieramy internet. CHORYCH I CIERPIĄCYCH
2. Wpisujemy adres (webside) www.parisholc.org Irena, Antoni Popławski, Józef Wa-
3. Klikamy – ENTER silewski, Anna Celińska, Maria Ro-
Otwiera się strona naszej parafii. żek, Eleonora, Teresa Szymański,
4. Klikamy na napis WIDEO Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Ukazuje się ekran z ostatnim dodanym filmem. Czapla, Magdalena Rożek, Barbara
5. Po prawej stronie w górnym rogu ekranu W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sie-
klikamy na playlist. dlaczek, Stanisława Mandziuk,
Otwiera się lista z wszystkimi filmami. Morgan Czerwiński, Lidia Krzyszta-
Wybieramy film który chcemy zobaczyć. łowicz, Halina Bazarewska, Mieczy-
Klikając na niego, zaczynamy go oglądać. sław Basak, Dorota Kuniec, Roma
Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbie-
Zamykamy listę klikając znak X. ta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redzi-
Klikając Full screen oglądamy na pełnym ekra- niak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Sie-
nie. ry, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Ma-
6. Jeżeli nasz telefon lub komputer połączony jest rian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran
Przez WIFI z telewizorem, to klikając na WIFI Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz;
Oglądamy ten program na telewizorze. Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
Przyjemnego odbioru – Józek Ledziński Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Maria Szaflarska
Barbara Fiśkiewicz, ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Joanna Przybylska,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Wojciech Orlik, sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Paweł Rakowiecki, Zespół Młodzieżowy „Credo”
Mateusz Wasiołek, Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Zbigniew Ziarnowski, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Daniel Myzia Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Wszystkie najnowsze filmy video z naszej parafii można
oglądać na stronie Youtube. Wystarczy wejść na YouTube
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
i wpisać Częstochowa - Michigan - USA albo Jozef Le- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
dzinski - video Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Kontakt: Kordynator
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przedszkole parafialne Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Sala Jana Pawła II
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.