PENUKAR

E2002/5/ 1

UNIT 5
Rajah 4.2.2(a) :

PENUKAR
OBJEKTIF

Objektif am:
Pelajar dapat mempelajari konsep-konsep asas, jenis-jenis penukar analog ke digital dan penukar digital ke analog dan kegunaan.

Objektif khusus:
Selepas mempelajari unit ini, pelajar dapat:- 

Menerang kegunaan penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital sebagai antaramuka diantara sistem analog dan sistem digital. Melakar rajah blok dan litar penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Menulis ungkapan am keluaran bagi penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Menerangkan dan membandingkan kebaikan litar penukar digital ke analog R/2R dengan litar penukar digital ke analog beberat binari. Mengetahui dan membezakan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Mentakrifkan resolusi, ketepatan, ralat offset, masa penetapan dan monotonik bagi penukar digital ke analog. Mentakrifkan resolusi, ketepatan dan masa penukaran bagi penukar analog ke digital. Melukis litar penukar penghampiran berturutan dan penukar tanjakan digital. Menerangkan perbezaan antara penukar analog ke digital jenis tanjakan digital dan penghampiran berturutan.

PENUKAR

E2002/5/ 2

INPUT

5.1 PENGENALAN
Pernahkah anda mengguna meter pelbagai analog dan digital? Sebagai seorang pelajar yang mengambil kursus elektrik tentunya anda pernah menggunakan kedua-dua meter pelbagai ini. Dari penglihatan anda apa yang boleh anda bezakan diantara kedua-dua jenis paparan ini. Sudah tentu anda akan menjawab bahawa paparan pada meter digital lebih tepat dari bacaan penunjuk meter pelbagai analog anda. Perbezaan lain diantara isyarat analog dan digital ialah isyarat analog mempunyai hingar yang lebih. Isyarat analog adalah boleh diukur pada suatu masa yang dikehendaki yakni ianya selanjar, jika ianya dibandingkan dengan isyarat digital yang bertukar selangkah demi selangkah (diskrit). Isyarat digital juga mempunyai kaitan rapat dengan nombor binari. Anda boleh melihat contoh kedua-dua bentuk isyarat ini pada rajah 5.1.

Isyarat digital

Isyarat analog

Rajah 5.1 : Perbezaan isyarat digital dan analog

Di dalam perkembangan sains dan teknologi, semua maklumat yang hendak diproses mesti tepat dan cepat. Oleh kerana semua maklumat disekeliling kita adalah selanjar maka suatu litar yang berupaya menukarkan isyarat analog kebentuk digital diperlukan.

PENUKAR

E2002/5/ 3

Litar yang berupaya menukarkan isyarat analog ke isyarat digital ialah Penukar analog ke digital (ADC - Analog-to-Digital Converter). Penukar digital ke analog (DAC - Digital-to-Analog Converter) pula digunakan bagi menukar isyarat digital ke analog. Kebanyakan angkubah-angkubah fizikal di alam ini adalah dalam bentuk isyarat analog iaitu isyarat yang boleh diukur pada sesuatu had yang selanjar bagi nilai-nilai isyarat tersebut. Contoh-contoh isyarat ini ialah suhu, tekanan, kadar aliran dan lain-lain. Jika sesuatu isyarat analog dijadikan masukan kepada sesuatu sistem digital atau sebaliknya, suatu peranti antaramuka seperti penukar analog kedigital (ADC) dan penukar digital ke analog adalah perlu digunakan.
Keluaran digital Keluaran analog

masukan digital masukan analog

TRANSDUSER

ADC

kuantiti fizikal

. . .

SISTEM DIGITAL (eg. komputer)

. . .

DAC

PENGERAK (e.g. Injap)

Pengawalan kuantiti fizikal

Rajah 5.2 : Penggunaan ADC Dan DAC Sebagai Antaramuka Diantara Komputer Dengan Dunia Analog

Rajah 5.2 adalah suatu contoh yang anda dapat lihat dimana penukar analog ke digital (ADC) dan penukar digital ke analog (DAC) berfungsi sebagai antaramuka diantara sistem digital dan sistem analog. Rajah ini juga menunjukkan lima elemen yang terlibat secara langsung apabila komputer digunakan untuk mengawal sesuatu pembolehubah fizikal. Sekarang kita akan melihat fungsi ke lima-lima elemen ini. a) Transduser Satu alat yang menukar satu bentuk tenaga kebentuk tenaga yang lain. Transduser elektrik menukar suatu isyarat fizikal ke isyarat elektrik. Contohnya termistor ( suhu ke elektrik (mV)), tolok terikan (tekanan ke rintangan) dan lain-lain. Keluaran dari transducer adalah arus atau voltan analog yang berkadar terus dengan pembolehubah fizikal.

PENUKAR E2002/5/ 4 b) ADC (Analog to Digital Converter) Isyarat keluaran transducer (analog) adalah masukan bagi ADC. Contoh : Komputer mengeluar isyarat keluaran digital berjulat 00000000 ke 11111111. dimana ia memproses nilai masukan digital merujuk kepada arahan aturcara yang sedang dilaksanakannya. Aturcara tersebut melakukan operasi pengiraan atau operasi-operasi lain. Penukar analog ke digital (ADC) dan penukar digital ke analog (DAC) bertindak sebagai antaramuka (interface) diantara sistem digital dan analog. Fungsi ini menjadi semakin penting dengan adanya mikrokomputer yang murah dalam bidang kawalan proses. di mana DAC menukarkannya ke voltan berjulat 0 ke 10V. Contoh: ADC menukar nilai 800 . . pengerak ini mungkin terdiri dari sebuah injap (kawalan elektrik) yang mengatur aliran air panas ke tangki berdasarkan voltan analog dari penukar digital ke analog (DAC). Kalau pembolehubah ini ialah suhu air. Keluaran digital ini mengandungi bit-bit nombor yang mewakili nilai bagi masukan analog. Kadar aliran ini berkadar terus dengan isyarat analog. dengan 0 volt sebagai tiada aliran dan 10 volt adalah kadar aliran maksima.1500 mV dari transducer ke nilai binari yang nilainya berjulat dari 010100002 (8010) ke 100101102 (15010). ADC menukar isyarat analog ke isyarat digital. c) Komputer Isyarat keluaran dari ADC dihantarkan ke komputer. e) Pengerak (Actuator) Isyarat analog dari penukar digital ke analog (DAC) disambungkan ke peranti atau litar yang bertindak sebagai pengerak yang mengawal pembolehubah fizikal. d) DAC (Digital to Analog Converter) Isyarat keluaran dari komputer disambungkan ke DAC. dimana DAC menukarkan isyarat ini kebentuk arus atau voltan analog.

4 menunjukkan rajah blok DAC yang mengandungi litar rangkaian perintang dan penguat penjumlah.2 PENUKAR DIGITAL KE ANALOG (DAC) Sekarang kita akan membincang dengan lebih terperinci tentang litar penukar digital ke analog atau untuk menyenangkan perbincangan kita untuk penukar digital ke analog kita akan menggunakan singkatan DAC dan untuk penukar analog ke digital pula kita akan menggunakan singkatan ADC. Menunjukkan Rangkaian Perintang Dan Penguat Penjumlah Rajah 5. anda boleh melihat rajah blok DAC seperti yang ditunjukkan pada rajah 5. Masukan digital Keluaran analog 1s 2s 4s 8s A B C D DAC 4-bit V Rajah 5.1 Rajah Blok Penukar Digital Ke Analog DAC 1s 2s 4s 8s A B C D Rangkaian perintang Penguat Penjumlah V Vout 0ut Rajah 5. dimana ianya mempunyai perbezaan pada litar rangkaian perintang.3: Rajah Blok Bagi DAC 5.4: Rajah Blok Bagi DAC. Fungsi DAC ialah menukar sesuatu masukan digital ke keluaran analog. Anda akan mempelajari dua jenis litar DAC.2.PENUKAR E2002/5/ 5 5. .3.

  Bit ke 21 . dan nilai-nilai perintang yang lain ialah. b) Penguat penjumlah (Summing Amplier) Terdiri dari penguat kendalian (op-amp) yang direka supaya litarnya beroperasi sebagai penguat penjumlah.5 adalah litar penukar digital ke analog jenis perintang pemberat binari 4-bit.. Contohnya.2 Litar Skematik Penukar Digital Ke Analog a) Perintang Pemberat Binari Litar pada rajah 5. dimana nilai perintangperintang yang digunakan ialah R dan 2R sahaja. Masukan binari atau digital adalah suis yang dilabelkan dengan 20.5.   Bit ke 2 3 R4 ! 3 ! 8 2 ! 150K 1 = 75k. nilai perintang yang paling tinggi nilainya (150K = R 1) ialah merupakan perintang masukan digital.PENUKAR E2002/5/ 6 a) Rangkaian perintang (Resistor network) Litar ini terdiri dari suis-suis dan perintang-perintang.5k . Menghasilkan jumlah pemberatan bagi voltan-voltan masukan dimana keluarannya adalah voltan atau arus analog yang dapat diukur oleh meter. Merujuk pada rajah 5. Dua jenis litar rangkaian perintang yang akan anda pelajari. 5.. R1 2 R1 1 R2 = 2 150K 150K R3 ! 2 ! ! ! 37.75k .   Bit ke 2 2 2 4 2 2 R 1 150K ! 18. yang pertama ialah rangkaian perintang pemberat binari dimana nilai perintang mengikut pemberatan nombor binari. Kita boleh mengira nilai-nilai perintang tersebut dengan menggunakan pemberatan nombor binari. Rangkaian perintang yang kedua ialah R/2R.2. 21 dan seterusnya. bit yang paling kecil (least significant bit).

RF = ! ! .4V @ AV = ATAU £ 4 dicari dengan menggantikan dengan nilai rintangan ketika masukan binari tertentu. .5K R2 75K R1 150K RF Vout Vo VV ++ Rajah 5. Vout bagi beberapa masukan digital.8. = .PENUKAR E2002/5/ 7 D C B A 3V 18. @ T = ( selari degan )= / = . Masukan binari = =7 . R1 = 150K.8 = . Masukan binari = 0001. Vout = Vref X AV = ii. = 7.4V   ¡ 20K. X .7K R4 R3 37. Vout = Vref X AV = X .5: Litar Penukar Digital Ke Analog Jenis Beberat Binari Sekarang kita akan analisa litar untuk dapatkan keluaran. i. .   ¢ IN ¡ IN = dan Vout = Vref ¥¤¢ @Gandaan voltan (AV) = IN. Secara ringkasnya kita dapat melihat keluaran yang terhasil adalah seperti ditunjukkan pada jadual . Vout dapat iaitu jumlah jumlah .

Keburukan yang dapat kita lihat pada litar rajah 5.6 2.8 3.6 6.. Suis A adalah suis masukan LSB dan suis B adalah suis masukan MSB. Vout.0 4. Dengan teknologi fabrikasi litar terkamil. maka perintang LSBnya akan melebihi 2M. . Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Masukan binari D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Vout (V) 0 0.4 2.2 3. iaitu R dan 2R. adalah rumit untuk menghasilkan rintangan yang mempunyai nilai-nilai julat terlalu besar dengan nilai arus yang kecil dan boleh tetapkan nisbah yang tepat dalam suhu yang pelbagai.8 1. Sekarang mari kita analisa litar dan dapatkan persamaan am bagi keluaran.2 1.PENUKAR E2002/5/ 8 Jadual 5.6 adalah contoh litar DAC 2-bit R/2R.5) kerana ianya hanya menggunakan dua nilai perintang.4 0.3. jika DAC 12 bit dengan nilai perintang MSB (bit yang paling besar)nya ialah 1K.0 b) R-2R Litar ini berbeza dengan litar DAC perintang beberat binari (rajah 5.0 2.2 5.8 5.2(a) ialah terlalu banyak perintang yang perlu disediakan.4 4. Oleh sebab itulah litar DAC R/2R kerap digunakan bagi mendapatkan ketepatan dan kejituan yang tinggi. Litar rajah 5.6 4. Contohnya.1 Bil.

.7: Litar DAC R-2R 2 Bit Ketika Masukan 012 2 Kaedah lain ialah menggunakan Hukum Thevenin.PENUKAR E2002/5/ 9 Kitakan akan mencari persamaan keluaran bagi kesemua keadaan masukan. bagi =V2R menggunakan = kaedah Hukum Rth out 2R = R. dimana n = R 2 1 bilangan bit dan Bin = masukan digital yang ditukarkan ke nombor desimal. Keluaran skil penuh bagi litar ialah dengan mensetkan masukan 112 = 310 V akan menghasilkan Vout = ref v 3 ! Vref . Vth2 Vref/4 = (Vref/4) I3 = I1 + I2Thevenin«« Kita mulakan dengan masukan digital 01dengan = Vref/2R R merujuk pada Vref/2 Rth = 2R 2R = R. Resolusi [resolusi dan skil-penuh anda akan pelajari pada topik spesifikasi DAC] bagi litar ini ialah ialah Vref/3 iaitu dengan mensetkan masukan 012 =110.6: Litar DAC R/2R 2-bit Salah satu kaedah menganalisa litar ini ialah dengan mencari resolusi bagi litar ini. I2 = 0/2R = 0. Raja 5. VOUT digunakan untuk menyelesaikan teori litar! Sekarang kita akan (01) = Io X Rf = Vref/(4R) x Rf I5 = Vref/(2 X 2R) = Vref/(4R) Rf cari ungkapan I1 = Vref/2R. Vref A B Rf 2R 2R R 2R + Vout Rajah 5. Vth1 = rajah 5. Maka ungkapan am 3 V R bagi bagi litar ini ialah Vout = nref v B in v f .7. Vref A I1 2R 2R I3 B B Rf Rf I4 2R I6 VREF/4 R IO Rf 2 Vth1 2R R I2 + VOUT I5 R - VREF/2 R + 2 VOUT - Vth + VOU - 2 I6 Adakah anda masih lagi ingat bagaimana Hukum Thevenin= Vref/4R = -Io I4 = Vref/2R = 0/2R = 0.

dari apa yang t lah kita buktikan dari V p nganalisaan litar di atas. bila masukan 012 = 110. V R V R 3Vr f R f V0ut = V00 + V01 + V10 + V11 = 0 + r f f + r f f + R 2 R R V R @ V0ut = r f f ? 1 2 3A 0 R @K simpulannya. I3 = I1 + I2 = Vref/2R = 0 Rth =2R 2R = R. bila masukan 112 = 310. Vout = 3Vr ¦ a) Dari rajah 5. Vr f R f 2 R Rf R Kita bol h m ndapatkan p rsamaan am bagi k luaran s bagai. litar adalah s p rti rajah 5. litar adalah s p rti rajah 5.7 . n = bilangan bit dan Bin = masukan binari yang telah ditukarkan ke desimal.PENUKAR E2002/5/ 10 b) Masukan 102.8. k luaran Vout = r f f i .8: Litar DAC R/2R 2 Bit Ketika Masukan 102 ¦ ¦ Dari rajah 5.9. Vth1 = 0 Rf R Rajah 5. ¦ Dari rajah 5.8. Vth2 = Vref/2 I6 = Vref/2R = -Io VOUT (10) = Io X Rf = Vref/(2R) x Rf = (Vref/2) I1 = Vref/2R= I2 = 0/2R = 0.9 . Vout = c) Masukan 112. I5 = 0 Rth = R. ¨  ¨ © A Vref B Rf Vref B I4 2R VREF/2 R I5 VOUT R R 0 Rf Rf 2R I1 2R I3 I6 - 2 Vth1 2R R I2 + - Vth - + 2 VOUT - + VOU - 2 2 I4 = Vref/2R. bila masukan 102 = 210. Vout = Vr f Rf R f ¦ ¦ § § § ¦ IO .

10: Litar DAC R/2R 4-bit . I2 = 0 I3 = I1 + I2 = Vref/2R Rth = 2R//2R = R. Vth2 = 3Vref/4 I7 = 3Vref/4R = -Io VOUT (11) = Io X Rf = 3Vref/(4R) x Rf R = (3Vref/4) f R Rajah 5.PENUKAR E2002/5/ 11 A B Vref Vref Rf I1 2R 2R I3 2R B I4 Rf Rf I7 3VREF/4 R IO 2 Vth1 2R R I2 + VOU I5 R - Vref/2 R + VOU - Vth + VOUT - 2 2 I1 = Vref/2R. I5 = Vref/4R. I6 = I4 + I5 = 3Vref/4R Rth = 2R//2R = R. 5V A B C D Rf 2R 2R 2R 2R R 2R R R + VOUT Rajah 5.10.9: Litar DAC R-2R 2 Bit Ketika Masukan 112 Sekarang mari kita lihat apakah ungkapan keluaran Vout untuk DAC R/2R 4-bit seperti yang ditunjukkan pada rajah 5. Vth1 = Vref/2 2 I4 = Vref/2R.

3125 0.4375 3.2 keluaran.5625 1. Terdapat lima spesifikasi bagi DAC yang akan kita bincangkan.8125 3.75 4.3 Spesifikasi Penukar Digital Ke Analog Kebanyakan penukar digital ke analog boleh didapati dalam bentuk litar terkamil (IC). Adalah penting bagi anda mengetahui beberapa ciri atau spesifikasi dari pengeluar untuk diapplikasikan pada mana mana litar. Bin o Rajah 5.9375 1.375 4.2.6250 0..5000 2.2500 1.1875 2.1250 3. Pembilang 4-bit Skil-penuh=15V D C B A jam DAC Resolusi (1 V) VOUT 1V 0V 0000 « 1001 «««.PENUKAR E2002/5/ 12 Masukan D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Jadual 5.11: Gelombang Keluaran Bagi DAC 4-Bit .8750 2.6875 5.0625 4.VOUT VOUT= Vref R f 5 R 5 B in = 4 Bin ! Bin n 16 2 R 2 R 0 0.

PENUKAR E2002/5/ 13 Rajah 5. Resolusi boleh di ungkapkan dalam dua keadaan. bentuk gelombang keluaran melawan masukan digital adalah berbentuk sebuah tangga yang mempunyai sebanyak 15 anak tangga dan 16 tempat memijak. dimana. Resolusi dalam voltan atau Ampere dikenali juga sebagai saiz langkah. i. Resolusi = saiz langkah = LSB bagi bit masukan saiz langkah 1 v 100 . Sekarang mari kita pelajari spesifikasi bagi penukar digital ke analog. DAC 10-bit mempunyai resolusi 10 bit. Ditakrifkan sebagai perubahan terkecil yang dicapai dalam keluaran analog sebagai keputusan perubahan dalam masukan digital. Pengeluar biasanya merujuk resolusi bagi DAC adalah dalam nombor bit. DAC 10-bit mempunyai resolusi yang lebih kecil berbanding DAC 8-bit. (2n ± 1) = jumlah langkah Contoh 5. . Jadi saiz langkah atau resolusi untuk penukar digital ke analog dalam rajah ini ialah 1 V.11 di atas.1 Penukar digital ke analog 10-bit mempunyai saiz langkah 10 mV. Contohnya. Untuk pengetahuan anda juga selalunya resolusi ini adalah sama nilainya dengan nilai keluaran ketika masukan digital yang terawal iaitu 00012. Resolusi (Resolution). iaitu samada dalam Voltan atau Ampere dan juga peratus. v 100 = vol tan skala penuh 2 1 n % Resolusi = n = bilangan bit masukan. DAC 4-bit ini mempunyai resolusi 1 V dan voltan keluaran maksima atau voltan skil-penuh 15 V. Anda boleh melihat pada rajah 5.11 menunjukkan DAC menerima masukan digital dari pembilang mod 16. Cari voltan skilpenuh dan peratus resolusi. 15 anak tangga ini di kenali sebagai jumlah langkah.

Ralat Skil-penuh Lencongan maksima keluaran DAC dari nilai idealnya. Jika penukar ini mempunyai ralat linear sebanyak s0.01% x 15 = s 1.23 V. Ini bermakna keluaran DAC ini akan berbeza dari nilai ideal sebanyak 1.5%FS . Dua daripadanya yang sering dirujukkan ialah ralat linear (Linearity Error) dan ralat skil-penuh (Full-scale Error). DAC 4-bit dalam rajah 5.1% jumlah langkah 1023 Ketepatan (Accuracy) Pengeluar penukar digital ke analog mempunyai beberapa cara untuk menakrifkan ketepatan. a. ii. Linearity Error (Ralat Linear) Lencungan maksima saiz langkah dari saiz langkah ideal. 10mV saiz langkah v 100 = v 100 ! 0.12 mempunyai ketepatan s0.1 = 1023 langkah Maka.3 i.5mV. .1% % resolusi = 10 . Maka s0.2 DAC 4-bit seperti pada rajah 5.PENUKAR E2002/5/ 14 Penyelesaian Bilangan bit = 10 Jumlah saiz langkah = 210 . voltan keluaran skil-penuh = 10mV x 1023 = 10.01%FS dan skil-penuh bagi DAC ini ialah 15V.5mV.11 mempunyai saiz langkah 1V. Contoh 5. Ini bermakna nilai sebenar saiz langkah akan berbeza dari nilai idealnya sebanyak 1. Contoh 5. Sesuatu DAC 8-bit mempunyai skil-penuh 2mA dan ketepatan s 0. Berapakah julat keluaran bagi masukan 10000000? ii.5mV.01%FS.23 V vol tan skala penuh atau % resolusi = 1 1 v 100 = v 100 ! 0 . b.

Biasanya masa penetapan bagi 2 penukar digital ke analog arus lebih singkat dari masa pengenapan penukar digital ke analog voltan. Ini adalah kerana masa suapbalik penguat kendalian yang digunakan sebagai penukar arus ke voltan.PENUKAR E2002/5/ 15 Penyelesaian ii. iv.5% X 2mA = 10QA. iaitu masa yang dikehendaki oleh keluaran penukar digital ke analog untuk berubah dari sifar ke skil-penuh semasa masukan binari berubah dari semua sifar hingga semua satu.84QA 255 100000002 = 12810. Keluaran sebenar akan melencung sebanyak 1004 QA. .84QA = 1004 QA. jika penukar digital ke analog mempunyai resolusi 10mV. Maka julat keluaran sebenarnya ialah 994 QA hingga 1014 QA. Voltan Offset (µOffset Voltage¶) Keluaran penukar digital ke analog yang ideal adalah 0 volt bila masukan binari adalah semua kosong. Masa penetapan diukur pada masa keluaran tetap pada lingkungan 5mV skil-penuhnya. Dalam praktikal selalunya ada nilai voltan yang kecil pada masa ini. @Ralat = s0. Contohnya. Masa Penetapan @ pengenapan(µSettling Tim¶e) Kelajuan bagi penukar digital ke analog selalunya dirujuk pada masa penetapan. keluaran ideal pada masukan 128 = 128 x 7. Saiz langkah = 2mA ! 7. Sebenarnya masa penetapan ini diukur pada masa keluaran penukar digital ke analog settle pada nilai lingkungan 1 saiz langkah skil-penuhnya. iii.

PENUKAR E2002/5/ 16 Contoh 5. Kebanyakan penukar digital ke analog mempunyai pelarasan offset luaran yang akan melaraskan ke 0 V seperti yang dikehendaki. Monotocinity Penukar digital ke analog dikatakan monotonik jika keluarannya samada bertambah atau sama jika masukan binari bertambah dari satu nilai kenilai yang lain.5 Vout Vout Vout a Bin c b Rajah 5. v. Contoh 5.12 : a Dan b Monotonik Tetapi c Tidak Monotonik Bin Bin . Jadual 5. Monotonik penting dalam sistem gelung tertutup untuk menghindari penghayunan (oscillation).3 Keluaran Ideal (mV) 0 100 800 1500 Masukan 0000 0001 1000 1111 Keluaran sebenar(mV) 2 102 802 1502 Penukar digital ke analog 4-bit mempunyai ralat offset +2mV dan saiz langkah perbezaan diantara nilai keluaran ideal dan 100mV.3 menunjukkan sebenar. iaitu nilai sebenar bertambah sebanyak 2mV dari nilai idealnya.4 Jadual 5.

Cari:a Vout jika masukan ialah 00001. dan Rf = R 3 .2 5. 1 a Jika diberi R1 = 100 K. berapakah nilai-nilai perintang 2 bagi R2 dan R3.6 5. Lakarkan rajah blok am bagi penukar digital ke analog.8 merupakan satu litar penukar digital kepada analog perintang beberat binari 3-bit. cari nilai-nilai keluaran. Merujuk pada litar soalan 5. apakah transduser yang akan digunakan jika ianya adalah sistem kawalan suhu. Lakarkan litar ini dan terangkan SATU kebaikannya. c Vout maksima.3 5. sila buat aktiviti berikut.4 5.5 5..PENUKAR E2002/5/ 17 Untuk menguji kefahaman anda.1 5.8 Takrifkan isyarat analog dan isyarat digital. Takrifkan transduser. sila membuat ulang kaji pada input yang anda rasa masih kabur! AKTIVITI 5A 5. c Satu penukar digital ke analog yang dapat mengatasi masalah di atas ialah penukar _____. Rajah A5. Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan anda.6 di atas.7 5. b Jika masukan ialah 101 dan 110. Fungsi penukar analog ke digital ialah menukar isyarat __________ ke isyarat __________. Berpandukan rajah 5. Lakarkan litar penukar digital ke analog beberat binari 5-bit dengan nilai perintang yang paling tinggi ialah 50 k. b Vout jika masukan ialah 11101. dan RF= 1k. diberi Vref = 5V. .2 .

+10V + Rajah A5. b Nilai keluaran skil penuh. Vout Vout Vout Vout 5.8 -10V VOUT 5. Kirakan.13 adalah graf Vout melawan Bin bagi suatu penukar digital ke analog. Vout seperti ditunjukkan pada rajah A5. Takrifkan voltan skil-penuh dan voltan ofset bagi suatu penukar digital ke analog. JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA! . jika diberi Vref = 5 V dan Rf =R. Tandakan j jika penukar digital ke analog adalah monotonik.PENUKAR E2002/5/ 18 C B A Rf Vin = 3V R3 R2 R1 100k. Kira:a Jumlah langkah c Saiz langkah b Vout .12 5. Rajah A5. ketepatan dan monotociti bagi suatu penukar digital ke analog. a Nilai resolusi meter dalam volt.11 Takrifkan resolusi.9 5.13 Bin C= D= Bin SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! TETAPI . Sebuah voltmeter disambung pada keluaran.10 5.8.13 A= Bin B= Bin Rajah A5. jika masukan ialah 100 d Voltan skil-penuh. Merujuk pada litar soalan 5. c Peratus resolusi.8 c .

4 5. Termistor. analog Rujuk pada mukasurat 6 (rajah 5.1 V b 2.3).PENUKAR E2002/5/ 19 MAKLUMBALAS 5A 5.16 V . Vref 3.125k 6.1 5. termokapel dan lain-lain. 0.25k 12. Isyarat digital adalah isyarat yang bertukar selangkah demi langkah (diskrit). Transduser ialah suatu alat yang menukar satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. R3 = 25 k b R/2R.5k 25K 50K RF = 1k. Kejituan yang lebih tinggi 0.2 5.7 5.1 V R2 = 50 k.9 V c 3.5 5. Vout -+ + V out 5.3 5.8 a a c 0.15 V.6 Isyarat analog adalah isyarat yang selanjar dengan masa. Digital.

9 5.10 5.11 5.5V c 0.PENUKAR E2002/5/ 20 Vref A B C Rf 2R 2R 2R R 2R R + VOUT 5.B dan D.29% a 7 b 2. Rujuk pada mukasurat 18.17 dan 18. SEKARANG MARI KITA KE INPUT BERIKUTNYA! . a 0.12 5.625V d 14.625V d 5V A. Voltan skil-penuh ialah voltan keluaran ketika masukan binari semua 1.13 Rujuk pada mukasurat 16.375V b 7 c 2.

8 2.4 2.3 PENUKAR ANALOG KE DIGITAL Fungsi penukar analog kedigital ialah suatu proses penukaran masukan isyarat analog ke keluaran digital.4: Jadual bagi contoh suatu ADC yang mempunyai saiz langkah voltan skil-penuh.0 0. Kita akan mempelajari dua jenis litar penukar analog ke digital iaitu litar Tanjakan Digital (Digital Ramp Converter) dan Penghampiran Berturutan (Successive Approximation Converter). MSB Klok Masukan Voltan analog D C B A ADC 0 ± 3V LSB Rajah 5.6 2.2 0.8 3.6 0.2V dan Keluaran Digital D 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 .2 1.6 1.2 2.PENUKAR E2002/5/ 21 INPUT 5. VFS = 3V Masukan Analog (Vin) 0 0. Rajah 5.4 0.13: Rajah Blok Bagi ADC Jadual 5.4 Keluaran Digital D 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 Masukan Analog (Vin) 1.4 menunjukkan contoh penukar analog ke digital yang mempunyai saiz langkah 0. Jadual 5.2V dan voltan skil-penuh 3V.13 adalah merupakan rajah blok am bagi penukar analog ke digital .0 2.0 1.8 1.

14: Litar Logik Penukar Tanjakan Digital 4Bit Jika VA adalah positif. I) Satu denyut positif µStart¶ dibekalkan. logik kawalan. Bila denyut kembali rendah dan picuan jam diberi keluaran get DAN akan tinggi (sebab semua masukan adalah dalam keadaan logik tinggi) dan ini membenarkan pembilang membilang.PENUKAR E2002/5/ 22 a) Penukar Tanjakan Digital (DRC) Rajah 5. Keluaran get DAN adalah rendah. jadi pembilang tiada menerima sebarang picuan klok. Litar logik kawalan digunakan untuk meresetkan pembilang. jadi keluaran pada pembanding voltan adalah tinggi. operasi bagi litar 5. Ianya terdiri daripada pembanding voltan. VA¶ bertambah dalam bentuk voltan langkah (step voltage) yang setara dengan saiz langkah atau resolusi. Litar ini dipanggil ADC tanjakan digital kerana isyarat VA ialah langkah-demi-langkah (step-by-step). pembilang diresetkan ke sifar. Pembanding voltan digunakan untuk membandingkan voltan masukan analog dan voltan keluaran dari DAC. Q0 Q1 Q2 Q3 Jam = A CK START Masukan VA analog VA¶ Pembilang Mod 16 Keluaran digital B reset + - Pembanding voltan DAC VA > VA¶ = 1 VA < VA¶ = 0 VOUT Rajah 5. II) Bila pembilang pada sifar. apabila masukan µSTART¶ diberikan logik tinggi. VA¶ = 0. Litar pembilang digunakan untuk membenarkan jam menambah satu langkah demi langkah sehingga keluaran DAC (VA') lebih besar atau sama dengan masukan analog (VA). iaitu seperti sebuah tangga. III) Keluaran DAC. .14 adalah seperti berikut.14 menunjukkan contoh litar penukar analog ke digital tanjakan digital 4-bit. pembilang 4-bit dan litar penukar digital ke analog (DAC).15. Mari kita analisa litar rajah 5.

.33V ke keluaran digital 0010. pembilang akan terhenti pada kiraan yang diwakili oleh VA.PENUKAR E2002/5/ 23 IV) Proses ini akan berterusan sehingga VA¶ u VA. VA = 0.75 V ke keluaran digital 0100 dan memerlukan 2 langkah atau dua denyut jam untuk menukar masukan 0. Contoh 5.5.2V. Keluaran pembanding akan menjadi rendah . Dari jadual 5. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa jika lebih tinggi nilai masukan analog maka lebih lama masa yang diperlukan untuk menukar ke keluaran digital. keadaan penukaran pada keluaran pembanding dari tinggi ke rendah telah menandakan proses penukaran selesai (EOC ± End Of Conversion).6 Sekarang mari kita melihat contoh penukaran bagi masukan analog.75 V menggunakan penukar tanjakan berdigit 4-bit yang mempunyai saiz langkah 0. kita telah dapati bahawa penukar tanjakan digital ini memerlukan 4 langkah atau 4 denyut jam untuk menukar masukan analog 0. Proses penukaran adalah lengkap.

VA > VA¶ A = denyut jam.33 Vmenggunakan penukar tanjkan digital 4-bit Kitar Row 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Peranti Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN tak aktif Pembilang Paparan Keadaan Masukan VA = 0.4V µ1¶ Denyut 3 ke pembilang 0011 0011 VOUT = 0.75V dan 0. VA¶ = 0. VA > VA¶ A = denyut jam. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0= Q1= Q3=¶0¶ . Q1= Q2= Q3=¶0¶ 0001 VA = 0.VA > VA¶ A = denyut jam. VA¶ = 0V.Q2= Q3 = ¶0¶ µ1¶ Denyut 1 ke pembilang 0001 0001 VOUT = 0. VA¶ = 0. B = µ0¶ Q0= Q1= Q3=¶0¶ .75V.6V. Q0= Q2= Q3=¶0¶ 0010 VA = 0.33V. B = µ0¶ Q0=¶0¶.6V Tinggi Denyut 4 ke pembilang 0100 0100 VOUT = 0.8V µ0¶ Tiada Denyut 0100 0100 2 3 4 5 1 2 3 . VA¶ = 0. Q2= Q3=¶0¶ 0011 VA = 0.8V.2V µ1¶ Denyut 2 ke pembilang 0 0010 VOUT = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶1¶. B = µ1¶ 1 denyut jam Q1 = ¶1¶. Q2=¶1¶ Keluaran pembilang Masukan analog VA = 0.4V.5: Menunjukkan Satu Contoh Operasi Penukaran Bagi Masukan Analog 0.VA > VA¶ A = denyut jam. Q1= Q2= Q3=¶0¶ 0001 VA = 0.2V µ1¶ Denyut 2 ke pembilang Membilang 0010 0010 VOUT = 0.VA < VA¶ A = denyut jam.Q2= Q3 = ¶0¶ 0010 VA = 0.75V.VA > VA¶ A = denyut jam.4V. Q1=1¶¶ . VA¶ = 0V.4V µ0¶ Tiada denyut Membilang 0010 0010 Keluaran µ1¶ Denyut pertama 0001 0001 VOUT = 0. Q1=1¶¶ .33V.PENUKAR E2002/5/ 24 Jadual 5. VA¶ = 0.2V. VA¶ = 0.75V.2V. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶0¶. B = µ1¶ 1 denyut jam Q1= Q0 = ¶1¶.33V. Q2=¶1¶ 0100 VA = 0.VA > VA¶ A = denyut jam.33 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding DAN = µ¶0 Pembilang Paparan VA = 0. VA¶ = 0.75V.VA < VA¶ A = denyut jam. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶1¶.75V.

Masa untuk proses penukaran selesai. Sekarang kita akan lihat ungkapan bagi masa pertukaran bagi penukar tanjakan digital. VA. c) Resolusi bagi penukar dalam volt dan peratus. pembilang membilang dari 0 hingga VA¶ u VA. TC (max).PENUKAR E2002/5/ 25 5. Voltan Skil-penuh DAC 10-bit = 10.568 V. bergantung kepada nilai masukan analog.3. VT (Voltan threshold sensitivity = ( VA .VA) = 0. Tc(ave) = TC (max)/ 2 } (2n 1) jam/kitaran Contoh 5. Tc(max) = (2n 1) jam/kitaran = Jumlah langkah X Tmasukan ii. Cari nilai-nilai berikut. Masa penukaran . b) Masa penukaran.1 mV. Bagi penukar tanjakan digital.23V. Resolusi dan ketepatan Resolusi dan ketepatan bagi penukar analog ke digital adalah sama seperti resolusi dan ketepatan bagi penukar digital ke analog.1 Spesifikasi Penukar Tanjakan Digital i. Lebih besar nilai VA maka lebih banyak langkah dan lebih lama masa penukarannya.7 ADC tanjakan digital mempunyai nilai-nilai berikut: Frekuensi klok = 1 MHz.23 ! ! 10mV @Saiz langkah = resolusi = jumlah langkah 1023 Jumlah langkah = 210 . Penyelesaian a) 1 = 1023 langkah VFS 10. berapakah nilai keluaran setaranya. TC (Conversion Time) Masa penukaran adalah masa yang diambil untuk menukar masukan analog kekeluaran digital. iaitu masa penukaran maksima terjadi apabila VA u VFS . a) Jika VA = 3.

81 ! 357 langkah   [Ingat! Rumus ini adalah sama dengan 10mV keluaran DAC dibahagi dengan jumlah langkah. 2.568 V. Maka VA mesti mencapai 3. Maka ini akan menghasilkan :3. VA = 3. sebelum ini kita telah tahu jumlah langkah = voltan skil-penuh /saiz langkah] Semasa tamat proses penukaran. SAC mempunyai masa penukaran yang lebih pendek dan tetap (tidak bergantung kepada nilai masukan analog).5681 ! 356 . %Resolusi = 1 x 100 ! 0.1% 1023 b) Penukar Penghampiran Berturutan (SAC) ADC jenis ini digunakan secara meluas berbanding dengan penukar tanjakan digital. VA (dalam lingkungan resolusi bagi penukar).15 merupakan rajah blok bagi penukar penghampiran berturutan. iaitu keluaran digital ketika VA = 3. Diantara perbezaan diantara penukar penghampiran berturutan dan tanjakan digital ialah.568V.1mV.PENUKAR E2002/5/ 26 b) Ini bermakna VA bertambah sebanyak 10 mV / langkah bila kita menggunakan pembilang menaik. Maka ini akan memberi masa penukaran sebanyak 357 Qs. Rajah 5. Litar SAC menggunakan litar pendaftar bagi menyediakan masukan ke blok DAC dimana pengawal logik (µcontrol logic¶) mengubah kandungan pendaftar bit-ke-bit sehingga data-data pada pendaftar sama dengan masukan analog. c) Resolusi = saiz langkah DAC = 10 mv.5681 Vatau lebih sebelum keluaran pembanding bertukar ke rendah. 1. . Dari a) di atas kita telah ketahui bahawa 357 langkah diperlukan untuk mendapat keluaran 01011001012. VT = 0. keluaran pembilang ialah 35710 = 01011001012. Maka 357 kitar jam terjadi pada kadar 1 Qs.

. Ini akan menghasilkan satu nilai VA¶ pada keluaran DAC yang pemberatan sama dengan MSB tadi. Proses ini berterusan bagi setiap bit dalam pendaftar. Jika VA¶ > VA. SEKARANG MARI KITA MELIHAT CONTOH BAGAIMANA MASUKAN ANALOG. Jika sebaliknya. VA = 9. Selepas semua bit telah diuji pendaftar akan simpan nilai bersamaan digital bagi VA.15 : Contoh Rajah Blok Penukar Penghampiran Berturutan 8-Bit Proses penukaran analog ke digital bagi SAC adalah seperti berikut: 1. 3. Proses ini memerlukan 1 klok per bit. Ini menghasilkan nilai VA¶ yang baru. bit tersebut dibiarkan µ1¶. Jika nilai ini lebih besar dari VA . Jika VA¶ < VA MSB masih µhigh¶. keluaran pembanding akan µlow¶ dan ini akan menyebabkan logik kawalan meresetkan MSB ke¶low¶. Logik kawalan mensetkan bit yang berikutnya ke µ1¶. 2. keluaran pembanding akan µlow¶ dan logik kawalan akan meresetkan bit tersebut ke 0.PENUKAR E2002/5/ 27 Masukan VA analog VA¶ + jam START Cp Output register Successive-approximation register (SAR) MSB LSB DR (Data ready end-ofconversion) Vref = 10V Vout 8-Bit D/A Converter (DAC) Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Keluaran digital Rajah 5. Logik kawalan (berada dalam blok alat daftar SAC) mensetkan MSB pendaftar ke logik tinggi dan bit-bit yang lain ke logik rendah.9 V DITUKAR KEKELUARAN DIGITAL MENGGUNAKAN SAC 4-BIT.

2 Masa Penukaran Bagi Penukar Analog Ke Digital Untuk membuat penukaran.PENUKAR E2002/5/ 28 Contoh 5.9 Pembanding 1 1 0 0 1 Merujuk kepada Jadual 5. Tunjukkan setiap langkah penukaran. suatu SAC n-bit memerlukan n kitaran klok. diberi frekuensi jam ialah 500 kHz. Penyelesaian Jadual 5. VA = 9. tanpa ditentukan oleh VA.9 9. fin ! 1 Tin Tin ! 1 1 ! ! Qs fin 500k .9 9. VA < VA Biarkan 1 setkan bit berikutnya ke 1 . Ini kerana litar kawalan akan mencuba setiap bit.9 V. iaitu masa penukaran bagi SAC adalah tetap.VA > VA Resetkan bit ke 3 dan setkan LSB . 5.6 : Contoh Proses Penukaran Bagi VA = 9.9 V Menggunakan SAC 4-Bit Langkah Keadaan mula Setkan MSB kepada 1 .3.9 9. . Maka masa penukaran tidak bergantung kepada masukan.9 9. Sekarang mari kita bandingkan masa penukaran maksima Tc(mak) bagi DRC dan SAC 10-bit.8 Penukar SAC 4-bit dengan saiz langkah 1V telah digunakan bagi menukar nilai masukan . VA > VA Resetkan bit ke 2 dan setkan bit berikutnya.VA < VA Keluaran yang di papar Pendaftar 0000 1000 1100 1010 1001 1001 VA (V) 0 8 12 10 9 VA (V) 9. kita telah lihat bahawa setiap bit telah diuji sehingga nilai VA > VA.6.

PENUKAR E2002/5/ 29 Untuk DRC. Untuk SAC. Tc(mak) = n X (1 kitar jam) = 10 X 2 Qs = 20 Qs.. SILA SELESAIKAN AKTIVITI BERIKUT . Dari perbandingan di atas kita telah dapati SAC adalah 100 kali lebih cepat dari DRC. Tc(mak) = (2n ± 1) X (1 kitar jam) = 1023 X 2 Qs = 2046 Qs. UNTUK MEMANTAPKAN LAGI PELAJARAN ANDA. JIKA ANDA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN PENCAPAIAN ANDA. SILA BERJUMPA DENGAN PENSYARAH SEGERA! .

a Terangkan secara ringkas operasi litar.14 Fungsi penukar analog ke digital ialah menukar isyarat _________ ke isyarat ___________. 5. Lakarkan litar penukar penghampiran berturutan 6-bit. 5. Cari:- . ii) Masa penukaran yang diperlukan untuk pertukaran 1.1V. b Jika penukar ini mempunyai saiz langkah 0. Lakarkan rajah blok am bagi penukar analog ke digital.1 V.18 5. a Terangkan operasi litar. b Jika penukar ini mempunyai saiz langkah 0.1V dan frekuensi masukan 1MHz. Lakarkan litar penukar analog ke digital tanjakan digital 6-bit.PENUKAR E2002/5/ 30 AKTIVITI 5B 5.19 Terangkan perbezaan diantara penukar penghampiran berturutan dan penukar tanjakan digital. % Resolusi Frekuensi klok jika masa penukaran maksima ialah 32Qs.1V iii) Masa penukaran maksima. Berapakah. Cari:i) Keluaran jika voltan masukan ialah 1.15 5.17 Suatu penukar tanjakan digital 5-bit mempunyai skil-penuh 3.16 5.4 V dan frekuensi masukan jam ialah 1MHz. a b c Nilai voltan setara Va bagi digit 10000.

4 Mhz:a Penukar penghampiran berturutan. iii) Masa penukaran maksima.1V.1V. JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA DENGAN SEGERA !!!!! .PENUKAR E2002/5/ 31 i) Keluaran jika voltan masukan ialah 3. b Penukar tanjakan digital. 5.20 Berapakah masa penukaran bagi ADC 15-bit jika frekuensi jam ialah 2. SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! TETAPI . ii) Masa penukaran untuk voltan masukan 3.

lagi tinggi nilai Va lebih lama masa penukaran c) Litar menggunakan pendaftar Litar menggunakan pembilang 5. a b i Rujuk pada mukasurat 21 .16 Analog.13 Rajah 5.20 a 6.19 Rujuk rajah 5.15.25 Qs b 13.18 a 9. lebih laju DRC Masa penukaran mengikut Va Tcmak = jumlah langkah X 1 kitaran jam.7 MHz SAC a) Masa penukaran tetap b) Tcmak = n bit X 1 kitaran jam.22 0000112 1. a Lihat muka surat 29 ± 30.65 ms .14 kecuali pembilang 6-bit atau mod 64 dan DAC 6-bit.15 5.6V b ii 3.14 5.17 5. kecuali pendaftar 8-bit diganti dengan pendaftar 6-bit dan DAC 8-bit digantikan dengan DAC 6-bit. digital Rajah 5.22% 3 Qs c iii 63 Qs 5.PENUKAR E2002/5/ 32 MAKLUM BALAS 5B 5. b i Bout = 011111 ii 6 Qs iii 6Qs 5.

%resolusi. Voltan keluaran (VOUT) jika masukan adalah 00110.PENUKAR E2002/5/ 33 PENILAIAN KENDIRI UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA.1 Soalan 2 Masukan binari 1110110101 bagi DAC 10-bit menghasilkan arus keluaran sebanyak 25mA. kirakan:a b Saiz langkah.1. a b Berapakah arus keluaran jika masukan binari ialah 1000001111? Berapakah resolusi bagi DAC ini dalam Ampere dan peratus. . Soalan 1 Berpandukan rajah S5. 01001. 10001 dan 01111. ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA. 20k 5V 20k 40k 80k 160k + VOUT Rajah S5. jumlah langkah dan voltan keluaran skil-penuh.

Berapakah resolusi bagi DAC ini dalam sebutan volts dan peratus.5 V bagi masukan 1001. Soalan 6 Apakah peratus resolusi dan saiz langkah bagi penukar rajah S5. b Jika masukan litar penukar digital ke analog (a) ialah :i) ii) Pembilang ke atas (up counter) 2-bit. .7 menunjukkan litar penukar digital ke analog R/2R 2-bit. Soalan 5 Berapakah bilangan bit yang diperlukan bagi DAC jika keluaran skil-penuh ialah 10mA dan resolusi adalah kurang dari 40QA.PENUKAR E2002/5/ 34 Soalan 3 DAC 4-bit menghasilkan voltan keluaran 4. Soalan 4 Takrifkan resolusi dan ketepatan bagi sesuatu DAC. Apakah nilai voltan keluaran jika masukan ialah 0011.6 Soalan 7 Rajah S5. a Apakah jumlah langkah. Lakarkan gelombang-gelombang voltan keluaran Voutmelawan Bin.6. 2V 3 bit ripple counter DAC Vout 0V 1 kHz jam Rajah S5. Dan pembilang ke bawah (down counter) 2-bit. saiz langkah dan peratus resolusi bagi penukar ini jika Vref = 8V dan RF = 2R.

Berapakah. a Nilai voltan setara Va bagi digit 110001. Soalan 11 Suatu ADC tanjakan digital 6-bit mempunyai skala-penuh 6.8 a b Namakan litar A. Kirakan:i) Saiz langkah ii) Peratus Resolusi iii) Voltan keluaran jika masukan digital ialah 00000101 Soalan 9 Berapa lamakah untuk menukar skil-penuh bagi penukar tanjakan digital 8-bit menggunakan frekuensi klok 100 kHz? Soalan 10 Apakah saiz ADC yang diperlukan untuk menyediakan sekurang-kurangnya resolusi 3 mV dan voltan skil-penuh ialah 15 V.7 2R -op-amp + Vout Soalan 8 Rujuk Rajah S5. Jika litar A adalah penukar yang mempunyai Vref = 3V.2 V.PENUKAR E2002/5/ 35 Vref RF 2R 2R R Rajah S5.8. Pembilang 8 bit jam LITAR A Low Pass Filter RajahS5. .

a b c Nilai voltan setara Va bagi digit 11001101 % Resolusi. Soalan 12 Suatu ADC tanjakan berdigit 8-bit mempunyai skala-penuh 12 V. Frekuensi jam jika masa penukaran maksima ialah 40Qs. Soalan 13 Apakah masa penukaran bagi penukar penghampiran berturutan 12-bit jika frekuensi klok ialah 2.5 MHz. Berapakah. Frekuensi klok jika masa penukaran maksima ialah 4Qs. Soalan 14 Berapakah nilai kitaran jam yang dikehendaki bagi proses penukaran penghampiran berturutan 8-bit? Soalan 15 Berapakah masa penukaran maksima bagi penukar 13-bit jika frekuensi klok ialah 4.5 Mhz:a b Penukar tanjakan digital Penukar penghampiran berturutan penukar SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT 80% JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA!««««««« .PENUKAR E2002/5/ 36 b c % Resolusi.

75V. 0.3% : : 8 bit 2V. Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 a) 3 langkah. 0. 4V. 3.PENUKAR E2002/5/ 37 MAKLUMBALAS Soalan 1 a) b) 0. 285.5V.375V 3.375V Soalan 2 a) b) 14. 10.89mA 28.7mV. 19. Ketepatan dapat ditakrifkan kepada dua. 5. 9. 6. Ralat Skil-penuh : Lencongan maksima keluaran penukar dari nilai idealnya.625V. 33.098% : 1.29% . 7 langkah. 31.7% Soalan 3 Soalan 4 Resolusi ialah perubahan terkecil bagi keluaran analog terhadap masukan digital.625V. Ralat Linear: Lencungan maksima saiz langkah dari saiz langkah ideal.22%.625V.25 QA. 14.5V.

55 ms n e 12 bit b) 1.39% c) 63.82V 2.59 MHz Soalan 12 a) 9.89 Qs .8Qs 8 kitaran jam 0.65V : : b) 4.PENUKAR E2002/5/ 38 b) Vout 12V Vout 01 0V 10 11 Bin 0V -12V 01 10 11 Bin Soalan 8 a) b) Penukar digital ke analog (DAC) i 11.82ms b) 2.39% iii 58.59% c) 1.6 mV Soalan 9 Soalan 10 Soalan 11 a) 4.75MHz Soalan 13 Soalan 14 Soalan 15 a) 1.7mV : : ii 0.

PENUKAR E2002/5/ 39 Anda sudah berpuashati dengan unit ini !!!!!!! Kalau sudah mari kita ke unit 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful