ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

6 ROMAN PLAN OPERATIONAL – ANUL SCOLAR 2010- 2011
NR. CRT . ŢINTE STRATEGICE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANŢÃ

1.

Asigurarea calităţii ofertei educaţionale a şcolii.

- elevii şi părinţii să cunoască noua legislaţie şcolară, programele reformei; - elevii să participe real şi activ, în funcţie de vocaţie, la alcătuirea C.D.S. şi activităţi extracurriculare; - echipa de întocmire a orarului şcolii va alterna disciplinele (pe cât este posibil) în funcţie de cerinţele şi principiile pedagogiei moderne; - profesorii să îmbine evaluarea performanţelor individuale cu evaluarea performanţelor de grup;

- auxiliare, programe curriculare. - programul de activităţi al Consiliului elevilor. - elaborarea CDS în funcţie de doleanţele copiilor - materiale administrative; - tehnică (calculator, imprimantă). - programe şcolare.

Sem. I

- învăţători - diriginţi - învăţători - diriginţi C.A şi CP

15 sept. – 15 oct. 2010

-„rezonanţa” părinţilor cu problematica şcolii - alcătuirea documentaţiei pentru avizarea cursurilor opţionale - conturarea individualităţii şcolii

01 sept-15 - director sept. 2010. -comisia de alcătuire a orarului An şcolar - învăţători - profesori

- creşterea capacităţii de autoevaluare a elevilor - calitatea testelor Rezultate teste

2.

Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii.

- elevii şi părinţii să cunoască potenţialul uman (echipa de cadre didactice) şi material (dotare, laboratoare, tehnică); - profesorii să ofere la început de semestru o planificare a orelor de consultaţii cu părinţii conform noilor norme elaborate de MECTS; - profesorii să realizeze planificări calendaristice în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare şi cu specificul fiecărei clase în parte; - elevii să respecte normele de igienă în şcoală;

- materiale de analiză a activităţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. - săli de clasă .

An şcolar

- directorul + - creşterea Consiliul de numărului Administraţie elevilor înscrişi în anul şcolar următor 01-15 sept - profesori - colaborarea 2010. diriginţi şi între şcoală şi învăţătorii familie

- carte şcolară (manuale alternative, programe).

01-30 sept - şefii de 2010. comisii - directorul

- standardele minime de igienă (asigurarea apei curente,săpunului, etc.). - controale periodice.

An şcolar

- asistenta medicală să asigure funcţionalitatea cabinetului medical; -constituirea comitetului de gripă la nivelul şcolii. - elevii să cunoască prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;

-ROFUIP şi ROI

- oamenii de serviciu - învăţători şi profesori de serviciu An şcolar - asistenţa medicală - medic de familie director 01-30 sept - C.A. 2010. -CP - învăţătorii şi diriginţii

- evaluarea în grup a planificărilor (analiza critică) - asistenţe, interasistenţe - curăţenia în şcoală

- număr de îmbolnăviri în scădere - respectarea normelor

- personalul administrativ şi de îngrijire să fie preocupat pentru desfăşurarea activităţii şi securitatea elevilor pe timpul pauzelor; - elevii să cunoască noţiuni de drepturi ale copilului; - elevii să participe la toate acţiunile şcolii, având posibilitatea de afirmare, de a menţine legături spirituale, de exprimare a dorinţelor inovatoare; - profesorii să asigure dezvoltarea iniţiativei, a responsabilităţii, a gândirii libere; - părinţii şi elevii să cunoască: • Rezultatele şcolii la diferite concursuri; • Publicitate în massmedia locală - elevii să participe la diferite proiecte educaţionale şi de parteneriat şcolar; - elevii să obţină rezultate

- graficul de efectuare a An şcolar serviciului pe şcoală al elevilor şi cadrelor didactice. - studii de cultură civică. - revista şcolii.

- responsabil P.S.I. - învăţători - profesori

- lipsa evenimentelor nedorite - încrederea în protecţia oferită de şcoală - menţinerea legăturii între elevi şi C.A.

Semestrial - profesor de istorie An şcolar - diriginţi - bibliotecară - redactorul revistei şcolii - Consiliul Elevilor - tot personalul din şcoală - Comitetul de redacţie al revistei şcolii

- materiale şi tehnici din dotarea şcolii. - revista şcolii (promovare publică).

An şcolar

3.

Creşterea prestigiului scolii în comunitatea locală.

An şcolar (program pe etape)

- formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor - creşterea populaţiei şcolare

- informaţii I.S.J, Internet.

An şcolar

- teste pentru

An şcolar

- director - prof. lb. străine -invăţători şi - profesori. - directorul

- încheierea de parteneriate şcolare - depăşirea

4.

bune la teze şi la Evaluarea Naţională. Asigurarea - realizarea unui orar pentru pentru fiecare ca fiecare clasă să realizeze elev din şcoală a ore în cabinetul de accesului la informatică calculator - pregătirea cadrelor minim o ora pe didactice pentru utilizarea săptămână. calculatoarelor; - instruirea elevilor în folosirea calculatorului; - realizarea unor cursuri opţionale cu tematică în utilizarea calculatorului.

simulare. - programe pentru teze. - administratorul de An şcolar reţea va întocmi orarul de funcţionare al cabinetului - cadrele didactice care An şcolar au atestate. - folosirea bazei materiale existente. - folosirea Internetului în cadrul orelor de curs pentru extragerea de informaţii utile lecţiei - activităţi organizate de I.S.J, C.C.D, - materiale informative la zi. - folosirea bazei materiale existente An şcolar An şcolar

- C.A. - şefi catedre - directorul şi C.A. administrator de reţea. - toate cadrele didactice - învăţători şi profesori - învăţători şi profesori - directorul

mediei de anul trecut pe şcoală - atragerea părinţilor şi a comunităţii locale - interasistenţe la ore - atragerea elevilor în acţiunile scolii - evaluarea în grup a C.D.S (analiza critică) - evaluare specifică prin adeverinţe, certificate sau atestate profesionale - interasistenţe la ore. - evaluare în CA,

5.

Reconsiderarea managementulu i la nivelul şcolii şi al clasei, în perspectiva egalizării şanselor.

- profesorii să participe la activităţi de formare continua cu credite;

An şcolar

- folosirea metodelor activparticipative în cadrul activităţilor la clasă pentru valorificarea potenţialului fiecărui elev

Semestrial - toate cadrele didactice

- crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională - participarea la programe de formare continuă în domeniul managementului - elevii să beneficieze de cele mai bune condiţii tehnice pentru desfăşurarea activităţilor.

- montarea de sisteme de siguranţă pentru protecţia elevilor şi personalului şcolii - cursuri, seminarii, cercuri pedagogice - materialele din dotarea laboratoarelor. - materiale obţinute prin sponsorizări.

An şcolar

- directorul

- analiză în CA

An şcolar An şcolar

6.

Dotarea materială corespunzătoar e a unităţilor şcolare, cu perspective reale de îmbogăţire tehnică.

- evaluare director în CA al ISJ Neamţ - directorul -îmbunătăţirea - comitetul de bazei materiale părinţi - comunitatea locală - directorul -directorul -ISJ Neamt -imbunatatirea conditiilor de igienă pentru copii -îmbunatăţirea condiţiilor de studiu din sălile de grupă. - folosirea la standarde a sălii de sport. -folosirea informaţiilor la clasă

- montarea de boilere în -din fonduri corpurile A şi B la W. C.guvernamentale uri pentru igiena personală a elevilor; -înlocuirea cercevelelor si geamurilor cu ferestre termopan în corpul B al scolii. - dotarea sălii de sport cu materiale pentru buna desfăşurare a activităţilor -din fonduri guvernamentale

An financiar 2010 An financiar 2011 An financiar 2011

-directorul -ISJ Neamt

-din fonduri de la bugetul local şi din fonduri extrabugetare

-directorul

7

Formare resurselor umane

- promovarea ofertelor de Internet, adrese oficiale An şcolar formare continuă ale CCD şi ale altor instituţii abilitate

Directorul, Şefii Comisiilor metodice

- monitorizarea formării continue a cadrelor didactice - identificarea de parteneri pentru proiecte de colaborare internă şi internaţională

- certificate, atestate, adeverinţe - Internet, sit-uri oficiale, adrese ISJ Neamţ

An şcolar

An şcolar

Directorul, Şefii Comisiilor metodice Directorul, Consilierul educativ

- analiză în CA

- analiză în CA

DIRECTOR, PROF. VADUVA GRIGORE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful