UNIVERZITET TUZLA Ekonomski fakultet Visoka poslovna kola

Tema: Statistika u Excel-u
SEMINARSKI RAD PREDMET: Poslovna informatika I

Student: Edina uvali , P 668/10

Asistent: mr.sci. Nevzudin Buza ija

Travnik, oktobar 2010. god.

...........................1....................... 13 ZAKLJU AK ........... Statisti ke funkcije u Excelu .. 11 2......................................................... Z-test..........................................................................8..............................Sadr aj Uvod .........................1.............................................4................................1..................................................................................1......... Opisna statistika .....................................10........................ 6 2................................................. F-test sa dva uzorka za varijanse ......................................................................1...........................................................................................1............... Postupak statisti kog istra ivanja ................ 12 3........................................ Pojam statistike ... Kovarijansa ........................ 11 2.............................1............................6........................................................... Anova .........................................................1........................... Eksponencijalno izgla ivanje........ Korelacija ..................... 10 2...................................... 16 Literatura ................ 9 2......................................................................2.......................... 9 2....................................................................................................................................................................... 10 2................................ 3 1..1........11..........................................................................................................5.............................. Histogram ............................1........................................ 10 2.................................................................................. Analiza podataka u Excelu ........................................... Uzorkovanje .......... 4 1..................................................1.......................................................................... 4 1..................... 10 2........................................... 11 2..................7............................ Rang i procenat ......... Grafi ki prikaz rje enja ............................................................... 15 Sa etak ........................................ 17 ....1.........1..............................................9..............3.........................................................................................Generisanje slu ajnih brojeva .................................................................................................................................................1............ 10 2......2.... 11 2.................................................... Osnovni statisti ki pojmovi ................................................................................ 5 2.......................................

Uvod Tema mog seminarskog rada je statistika u Excelu. . Na samom po etku objasnit u pojam statistike i neke njene najva nije pojmove kako bi vas upoznala sa statisti kom terminologijom. Na kraju u pokazati mogu nosti Excela prilikom izrade prezentacija dobivenog rje enja. U drugom dijelu u navesti statisti ke funkcije u Excelu i na primjeru objasniti funkciju AVERAGE. kao najzastupljeniju funkciju u poslovnoj praksi. Nakon toga. dati u kratak prikaz razli itih alata koji se koriste prilikom analize statisti ih podataka. Poznavanje terminologije je bitno zbog rje avanja zadataka iz podru ja statistike. Excel nam pru a mnogo razli itih vrsta grafikona koji omogu avaju jasniju interpretaciju dobivenog rje enja.

oni se nazivaju skupom sekundarnih podataka. Beograd 2005 . To je cjelokupna grupa koja nas interesuje. kako prirodnih tako i dru tvenih. Uzorak (Sample): Podskup populacije Eksperiment (An Experiment): Eksperiment je proces iji ishod nije unaprijed poznat sa sigurno u. nasuprot kvantitativnoj varijabli.Aleksandar Rai . Osnovni statisti ki pojmovi Primjena statisti kog mi ljenja i njegovih rezultata u poslovnoj praksi zahtijeva razumijevanje klju nih rije i i fraza uobi ajenih u komunikaciji statisti ara. interpretacijom. Statistika kao takva primjenjiva je u irokom rasponu nau nih disciplina. Populacija (Population): Populacija je bilo koji cjelokupni skup ljudi. Me utim.php?s=2 Dr. Skupovi primarnih i sekundarnih podataka (Primary data and Secondary data sets): Ako su podaci iz planiranog eksperimenta primjereni ciljevima statisti kog ispitivanja. Varijable su klasifikovane u zavisnosti od toga da li su kvantitativne (koli inske) ili kvalitativne. osnovni objekti zbog kojih se studija ili eksperiment preduzima. koju elimo da opi emo ili o kojoj elimo da izvedemo zaklju ke. vec postoje i zapisi budu dostavljeni analiti aru.1. obradom. takva statistika naziva se inferencijalna statistika. prikupljeni od strane analiti ara. Pojam statistike Statistika je grana primjenjene matematike koja se bavi prikupljanjem. ako neki sa eti. biljaka ili stvari o kojem mo emo da prikupimo podatke. Uvod u metode istra ivanja i statisti ku analizu. Vjerovatno a (Probability): Vjerovatno a (tj. ne varira u pogledu razmjere (veli ine) u uzastopnim posmatranjima. Slu ajna varijabla (Random Variable): Slu ajna varijabla je ustvari funkcija koja dodjeljuje broj anu vrijednost svakom jednostavnom doga aju. Kvalitativna varijabla. Kvalitativne i kvantitativne varijable (Qualitative and Quantitative Variables): Bilo koji objekat ili doga aj koji mo e da varira u uzastopnim posmatranjima bilo u pogledu koli ine ili kvaliteta naziva se ³varijabla´. Deskriptivna statistika i inferencijalna statistika svrstavaju se u kategoriju: primjenjena statistika. i prezentacijom podataka.ardsof. takva statistika naziva se deskriptivna statistika. biljka ili stvar koju istra iva stvarno izu ava. ivotinja. Osim toga statistika mo e modelirati obrasce unutar podataka na na in da se u obzir uzmu sva svojstva prikupljenih podataka te se temeljem izra una izvode zaklju ci o populaciji koju prou avamo. Parametar (Parameter): Parametar je nepoznata vrijednost i zato on treba da bude procjenjen. selekcijskih ali i odluka na nivou dr ave. ivotinja. oni se nazivaju skup primarnih podataka. Jedinica uzorkovanja (Sampling Unit): Jedinica je osoba. provjera nepoznatog) je sredstvo koje se koristi za predvi anje kako ce izgledati distribucija podataka pod utvr enim modelom. Statistika mo e poslu iti za opisavanje prikupljenih podataka. 1 1.com/index. Osim toga statistika se koristi kao pomo pri dono enju poslovnih. Poznata je i matemati ka statistika koja se primarno bavi teorijskim postavkama na kojima po iva statistika kao znanost.2 1 2 http://statistika.1.

Mann-Whitney test. grafikon rasturanja. linearna progresija i sl.1.2. kvartili. Friedman test) c) testovi frekvencija ( HI-kvadrat testovi) . Postupak statisti kog istra ivanja Statisti ka analiza je metod koji se koristi za dobijanje informacija iz podataka i va na je za profesionalni rad i odlu ivanje u sportu. standardna devijacija. nespareni t-test. po njima nazivaju).) b) neparametarski testove (medijana. boks dijagram. Wilcoxon test. Anova. obi no. Glavno sredstvo dobijanja pouzdanih informacija iz podataka razli itog nivoa i pouzdanosti predstavljaju razli iti testovi (provjeravanja. Razlikujemo: a) parametarske testove (aritmeti ka sredina. ispitivanja) koje su razradili i provjerili statisti ari(testovi se.

Statisti ke funkcije u Excelu Excel se mo e koristiti za rje avanje svih vrsta zadataka. Od gore nabrojanih funkcija najvi e se koristi funkcija AVERAGE koju emo objasniti kroz primjere.2.3 3 http://office.com/hr-hr/excel-help/statisticke-funkcije-HP005203066. od najjednostavnijih pa do najslo enijih.aspx . ADEDEV AVERAGE AVERAGEA BETADIST BETAINV COUNTA COUNTBLANK COUNTIF CHITEST CONFIDENCE COVAR DEVSQ EXPONDIST FDIST FINV FISHER FREQUENCY GROWTH LOGINV MAX MEDIAN MIN PERCENTILE QUARTILE itd.microsoft.

. odnosno prosje noj starosti nastavnika.) Number1. 29. 34 i 37 godina. u prora unskoj tablici Excel dolazimo veoma jednostavno.com/doc/24116165/STATISTIKA-u-EXCELU-Harun-Ku ..scribd. Posredstvom funkcije AVERAGE do rezultata dolazimo prema sljede im sintaksama: Slika 1: Primjer upotrebe aritmeti ke sredine za izra unavanje prosjeka4 4 http://www. 26. 32. Pretpostavimo da se podaci o starosti nastavnika nalaze u polju A1:A6 kao na slici 1..number2... Kolika je njihova prosje na starost ? Do rezultata koji odgovara prostoj aritmeti koj sredini. number2..Sintaksa ove funkcije je AVERAGE(number1. su broj ani argument za koje izra unavate srednju vrijednost Primjer: Starost pojedinih nastavnika u jednoj koli je: 25.

Slika 2: Primjer upotrebe aritmeti ke sredine .

Vi dajete podatke i parametre za analizu.2. Budu i da ne postoji pogodna generalizacija funkcije TTEST za vi e od dva uzorka. Neke su statisti ke funkcije ugra ene. temperature) dobijeno iz iste populacije. temperature) koji se razlikuju od rezultata dobijenih na osnovu ispitivanja samo za vrstu ubriva i samo za temperaturu. Za svaki od est mogu ih parova { ubrivo. osim izlaznih tablica. Ako postoje samo dva uzorka. Na primjer. B.1. Koju alatku ete koristiti zavisi od broja faktora i broja uzoraka iz populacije koju elite da testirate. Anova Alatke za Anova analizu omogu avaju razli ite vrste analiza varijanse. b) Anova: Two-Factor With Replication (dva faktora sa replikacijom) Ova alatka za analizu pogodna je za upotrebu kada se podaci mogu klasifikovati u dvije razli ite dimenzije. Alternativna hipoteza ka e da postoje rezultati uticaja odre enih parova ( ubrivo. mo ete da koristite TTEST funkciju radnog lista. nazivaju se skupom alata za analizu. u tom slu aju je bolje koristiti model ÄAnova: Single factor³. a druge postaju dostupne nakon instalacije alata za analizu. temperatura} imamo podjednak broj mjerenja visine biljke. Pripadne funkcije radnog lista Excel pru a i mnogo drugih statisti kih. U analizi se testira hipoteza da su svi uzorci dobijeni iz odgovaraju e raspodjele verovatno a. u eksperimentu za mjerenje visine biljaka mo emo da posmatramo uticaj razli itih vrsta ubriva (na primer. Pomo u ove Anova alatke mo emo da testiramo: y y Da li su visine biljaka za razli ite vrste ubriva dobijene iz iste posmatrane populacije? Temperature se zanemaruju za ovu analizu. U okviru ovog dodatka se nalazi sljede e: 2. A. a) Anova single factor ( jednofaktorska analiza) Pomo u ove alatke izvr ava se jednostavna analiza varijanse podataka za vi e uzoraka. nasuprot alternativnoj hipotezi da odgovaraju e raspodjele vjerovatno a nisu iste za sve uzorke. mo emo re i da je svih est uzoraka koji predstavljaju parove vrijednosti ( ubrivo. Analiza podataka u Excelu Microsoft Excel sadr i skup alata za analizu podataka. a zatim prikazuju rezultate u izlaznoj tablici. financijskih i in enjerskih funkcija radnog lista. . Da li su visine biljaka za razli ite temperature dobijene iz iste posmatrane populacije? Vrste ubriva se zanemaruju za ovu analizu. izra uju i grafikone. visoka).1.1. C) i uticaj temperature (na primjer niska. Neki alati. pomo u kojih mo ete smanjiti broj koraka pri izvo enju slo enih statisti kih ili in enjerskih analiza. Sada kad imamo uticaj vrste ubriva izra unat u prvoj analizi i uticaj temperature izra unat u drugoj analizi. a alati koriste odgovaraju e statisti ke ili in enjerske funkcije makronaredbi.

1. Ova alatka daje podatke o broju pojavljivanja odre ene vrijednosti u skupu podataka. Rang i procenat Alatka za rangiranje i procenat daje tabelu koja sadr i redni broj i procentualni rang svake vrijednosti u skupu podataka.6.2. Na primjer. ako su posmatrane promjenljive te ina i visina. (Na primer.5. 2.) Alatka za analizu korelacije je naro ito pogodna kada za svaki od N elemenata postoje vi e od dve posmatrane promjenljive. Pomo u nje mo ete da analizirate relativni rang vrijednosti u skupu podataka.1. Alatka daje izlaznu tabelu. koeficijent korelacije se izra ava proporcionalno. Koeficijent korelacije. Z-test Alatka za analizu dva uzorka za srednje vrednosti izvodi z-test sa dva uzorka srednjih vrijednosti sa poznatim varijansama.) 2. Ova alatka se koristi za testiranje nulte hipoteze da nema razlike izme u srednjih vrijednosti dvije populacije nasuprot jednostranim ili dvostranim . Histogramska tabela prikazuje granice za opisne ocene i broj ocjena izme u donje i trenutne granice. 2. Za razliku od kovarijanse.4. Korelacija Funkcije radnog lista CORREL i PEARSON ra unaju koeficijent korelacije izme u dvije posmatrane promjenljive u slu aju kada se mjerenja promenljivih sprovode za svaki od N elemenata. Ova alatka koristi funkcije radnog lista RANK i PERCENTRANK. tako da njegova vrijednost ne zavisi od jedinica u kojima su promjenljive izra ene. Histogram Alatka Histogram ra una pojedina ne i kumulativne u estalosti za opseg elija podataka i grupe polja. pokazuje u kojoj mjeri dvije posmatrane promjenljive Äzajedni ki variraju³.2. odnosno matricu korelacije u kojoj su prikazane vrednosti funkcije CORREL (ili PEARSON) primjenjene za svaki par posmatranih promjenljivih. Ako elite da ura unate i jednake vrijednosti. kao i kovarijansa. Funkcija RANK ne uzima u obzir jednake vrijednosti. Opisna statistika Alatka za opisnu statisti ku analizu daje izve taj o univarijantnoj statistici za podatke iz ulaznog opsega u kome se nalaze informacije o centralnoj tendenciji i varijabilnosti va ih podataka. (Element za koji nedostaje makar jedno mjerenje se zanemaruje u analizi.1. 2.1. Naju estalija ocjena predstavlja modus podataka.3. uz funkciju radnog lista RANK morate da koristite i faktor korekcije predlo en u datoteci pomo i za funkciju RANK.1. u grupi od 20 studenata mo ete da utvrdite raspodjelu ocjena za predmete koji se ocenjuju opisno. vrijednost koeficijenta korelacije se ne e promeniti ako se te ina izra ena u funtama pretvori u kilograme.

Kovarijansa Alatke za korelaciju i kovarijansu mogu da se koriste u istim uslovima. 2. Eksponencijalno izgla ivanje Ovaj alat za analizu predvi a vrijednost na temelju prognoze iz prethodnog razdoblja. upotrijebite tipi ni uzorak. F-test sa dva uzorka za varijanse Alatka F-Test Two-Sample for Variances (F-test sa dva uzorka za varijanse) sprovodi Ftest dva uzorka radi pore enja varijansi dvije populacije. . Razlikuju se po tome to se koeficijent korelacije proporcionalno umanjuje ili uve ava tako da mu vrijednost bude u intervalu od -1 i +1.10.1. ako ulazni raspon sadr i podatke o tromjese noj prodaji. prilago enu za pogre ku iz te prethodne prognoze. mo ete da koristite alatku za F-test na uzorcima vremena u takmi enju u plivanju za svaki od dva tima. 2. Kada je populacija prevelika za obradu ili grafikon. kad imate N razli itih posmatranih promenljivih nad istim skupom jedinki. Odgovaraju a kovarijansa ostaje nepromjenjena. I alatka za korelaciju i alatka za kovarijansu daju izlaznu tabelu. Npr. uzorkovanje s periodi nom stopom etiri smje ta vrijednosti iz istog tromjese ja u izlazni raspon. to jest matricu koja sadr i koeficijente korelacije. Uzorkovanje Ovaj alat za analizu stvara uzorak iz populacije tako da ulazni raspon tretira kao populaciju.9.8. Npr. uklju uju i i granice intervala. Alat koristi konstantu izgla ivanja a. Ukoliko varijansa nije poznata umesto ove alatke trebalo bi koristiti funkciju radnog lista ZTEST.1. Koeficijent korelacije i kovarijansa pokazuju u kojoj mjeri dvije posmatrane promjenljive Äzajedni ki variraju³. Stvoriti mo ete i uzorak koji sadr i samo vrijednosti iz odre enog dijela ciklusa ako smatrate da su ulazni podaci periodi ni. nasuprot alternativi da varijanse u odgovaraju im raspodjelama nisu iste. ija veli ina odre uje u kojoj se mjeri prognoze odazivaju na pogre ke iz prethodne prognoze. odnosno kovarijanse za svaki par promenljivih.7.1. 2. Alatka daje rezultate testiranja nulte hipoteze koja ka e da ova dva uzorka poti u iz raspodjela sa istim varijansama.1. 2.alternativnim hipotezama.

aspx . mo ete da koristite normalnu raspodjelu da biste opisali populaciju visina pojedinaca.5 5 http://office.1.Generisanje slu ajnih brojeva Pomo u alatke za generisanje slu ajnih brojeva obim se popunjava nezavisnim slu ajnim brojevima koji mogu biti iz razli itih raspodjela.com/sr-latn-cs/excel-help/izvoenje-statisticke-i-tehnicke-analize-pomocu-programskogdodatka-analysis-toolpak-HP010090842.microsoft.2. Na primjer. a za populaciju sa injenu od ishoda bacanja nov i a mo ete da koristite Bernulijevu raspodjelu sa dva mogu a ishoda.11. Uzorke u populaciji mo ete da opi ete pomo u raspodjele vjerovatno a.

Kada stvorite grafikon ili promijenite postoje i grafikon.3. Uvijek prikazuje samo jedan niz podataka i koristan je kad elite naglasiti zna ajne podatke. mo ete odabrati jednu od mnogih vrsta grafikona (primjerice stup asti ili tortni grafikon) ili njihove podvrste (primjerice slo eni stup asti grafikon ili tortni grafikon u 3D prikazu). etiri naj e e vrste su: y y y y okomiti stup asti grafikoni ± koriste okomite stupce za prikaz promjena podataka kroz vrijeme ili za usporedbu pojmova vodoravni stup asti grafikoni ± koriste vodoravne stupce za prikaz promjena podataka kroz vrijeme ili za usporedbu pojmova linijski grafikon ± koristi linije za prikaz promjena podataka u jednakim periodima tortni grafikon ± koristi dijelove kruga za prikaz veli ine elemenata koji ine niz. . proporcionalno zbroju elemenata. Grafi ki prikaz rje enja Grafikoni se koriste za prikaz niza numeri kih podataka u grafi kom formatu da bi se olak ao pregled velikih koli ina podataka i odnosa izme u razli itih nizova podataka. Mo ete stvoriti i kombinirani grafikon kori tenjem vi e od jedne vrste grafikona u jednom grafikonu. Excel podr ava mnoge vrste grafikona da bi vam omogu io prikaz podataka na na ine koji su smisleni va oj publici.

microsoft.aspx .com/hr-hr/excel-help/stvaranje-grafikona-HP001233728.Slika 3: Grafikoni u Excelu6 6 http://office.

. Statistika je jako mo no oru je u rukama ekonomista. statisti ki pokazatelji su osnova na kojoj zemlja zasniva svoj napredak i planira opstanak i razvoj.ZAKLJU AK Izrada ovog rada omogu ila mi je da spoznam va nost Excela kao multifunkcionalnog programa za rje avanje razli itih vrsta problema statisti kog istra ivanja. Informatika jo vi e isti e tu va nost. zajedno sa znanjima iz podru ja ekonomije otvoriti vrata novih mogu nosti. Nadam se da e mi ova saznanja.

interpretacijom. Statisti ka istra ivanja nam omogu uju jasnu sliku stvarnosti u kojoj ivimo. i prezentacijom podataka. Nakon obrade podataka. Najva nija faza u statistici je obrada podataka. podaci se mogu prezentirati kroz grafikone koji na simboli an na in opisuju vrijednosti koje ima pojava koju posmatramo u razli itim vremenskim periodima. . Primjenjuje se u svim oblastima ovjekovog ivota i poslovanja. Excel nam pru a razli ite mogu nosti obrade podataka kroz razli ite alate za analizu i obradu podataka. koji se poslije obra uju i interpretiraju na razli ite na ine i na osnovu toga se izra uju koraci i akcije koje se poduzimaju u narednom periodu. Statisti ari se bave prikupljanjem podataka.Sa etak Statistika je grana primjenjene matematike koja se bavi prikupljanjem. obradom.

Literatura Tokom izrade svog seminarskog rada koristila sam sljede u literaturu: Knjige: Web: - Dr. Beograd 2005 http://statistika.com http://office. Uvod u metode istra ivanja i statisti ku analizu.com .microsoft.Aleksandar Rai .ardsof.com www.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful