You are on page 1of 8

20 kwietnia 2008 I

nr 16/655

krótko Chrześcijański Tydzień Społeczny we Wrocławiu

Wspólnotowość drogą rozwoju


Tradycja
Podczas kwietniowego
spotkania „Verbum
cum musica” w kościele

P
pw. Świętego Krzyża Czy idea solidarności to tylko nostalgiczne ierwszy ogólnopolski Chrześ-
tradycyjną muzykę wspomnienie opozycyjnych kombatantów? cijański Tydzień Społeczny
wykonał na flecie Tomasz pod hasłem „Wspólnotowość drogą
Jak stosować w praktyce społeczną naukę
Dobrzański z Akademii rozwoju Polski” od 11 do 13 kwiet-
Muzycznej, a na Kościoła? Czy rozwój gospodarczy można pogodzić nia zgromadził w auli Papieskiego
instrumentach dawnych ze wspólnotowością? To pytania, które ożywiały Wydziału Teologicznego we
towarzyszyli mu młodzi
dyskusje podczas wrocławskiego Tygodnia Wrocławiu polityków, działaczy
wrocławscy muzycy. związkowych, naukowców i przed-
Prelekcję „Tradycja Społecznego. stawicieli organizacji społecznych
w Biblii” wygłosił i pozarządowych. Honorowym go-

Tomasz Lewandowski
franciszkanin ściem Tygodnia był były prezy-
o. Bonawentura Smolka. dent RP Lech Wałęsa. W panelach
dyskusyjnych udział wzięli m.in.
O młodych Wiesław Chrzanowski, Tadeusz
Mazowiecki, Maciej Płażyński
O roli młodych i Marek Jurek.
w życiu publicznym, Na zakończenie obrad uczest-
ich działalności nicy przyjęli deklarację końcową.
obywatelskiej Uznają w  niej naukę społeczną
i perspektywach Kościoła za skuteczne narzędzie
dla Polski dyskutowali ewangelizacji. Odwołują się do
prof. Jadwiga Staniszkis podstawowych zasad życia spo-
i prezydent Wrocławia łecznego: solidarności, pomocni-
Rafał Dutkiewicz. czości i  dobra wspólnego, dekla-
Panel na Wydziale Prawa rują wolę brania odpowiedzialno-
UWr zorganizowało ści za przyszłość małych ojczyzn,
Stowarzyszenie Ks. prof. Waldemar Irek, były prezydent RP Lech Wałęsa i prezydent a także Polski i jednoczącej się Eu-
Dolny Śląsk XXI. Wrocławia Rafał Dutkiewicz podczas sesji otwierającej ChTS ropy. ks. Andrzej Jerie

Nielegalni
M anifestacja Obozu Narodowo-
ks. Andrzej Jerie

Radykalnego i Narodowego
Odrodzenia Polski, zorganizowa-
na pod pretekstem „uczczenia ofiar
Katynia”, została zdelegalizowana
przez przedstawiciela władz mia-
sta na krótko po jej rozpoczęciu.
Powodem uznania demonstracji
za nielegalną były niezgodne
ze zgłoszonym w magistracie tema-
tem manifestacji hasła wznoszone
przez młodych narodowców. Policja
20 kwietnia 2008 Gość Niedzielny

zatrzymała ponad 200 uczestni-


ków demonstracji, którzy mimo de-
cyzji władz nie chcieli się rozejść.
Zostali rozwiezieni do wrocław-
skich komisariatów, a następnie
wypuszczeni. Miejmy nadzieję, że
młodzi ludzie zrozumieją, że pol-
skiemu patriotyzmowi nie słu-
ży noszenie brunatnej koszuli,
Ostrów Tumski. 12 kwietnia 2008. Młodzi narodowcy krzyczeli: „Sierpem i młotem czerwoną ciężkich butów i ogolonej głowy.
hołotę” i „Precz z komuną” ks. Andrzej Jerie
II gość wrocławski

68. rocznica deportacji na Sybir Co nas łączy?


się w Niedzielę Dobrego Pasterza 13

Jolanta Sąsiadek

ks. Andrzej Jerie


kwietnia, kaplicę w bazylice mniej-
szej – kościele garnizonowym
pw. św. Elżbiety poświęcił metro-
polita wrocławski abp Marian
Gołębiewski w towarzystwie
kapelanów Związku Sybiraków i
gospodarza bazyliki ks. prał. płk.
Januarego Wątroby. Przecięcia
wstęgi dokonali przedstawiciele
władz państwowych i sybirac-
kich. We Mszy św. udział wzięli Wrocław. Dyskusja panelowa licko-augsburskiego, ks. mitrat
reprezentanci władz centralnych na temat „To, co nas łączy. Pod- Eugeniusz Cebulski, proboszcz
z min. Jackiem Sasinem, doradcą stawy dialogu” zgromadziła 13 prawosławnej parafii św. Cyryla
Prezydenta RP, przedstawiciele kwietnia w Domu Edyty Stein i Metodego, oraz imam Ali Abi
Młodzież przy kaplicy władz wojewódzkich i miejskich, przedstawicieli Kościołów chrze- Issa, dyrektor Muzułmańskiego
Sybiraków a także żołnierzy, kombatantów, ścijańskich, gminy żydowskiej i Centrum Kulturalno-Oświa-
młodzieży, Rodziny Katyńskiej wspólnoty muzułmańskiej. Spot- towego we Wrocławiu (na
Wrocław. Rocznicę drugiej i Sybiraków. Kaplicę przekaza- kanie zapoczątkowało całorocz- zdjęciu). Moderowana przez
masowej deportacji Polaków na nie- no oddziałowi Wrocławskiemu ny cykl wykładów i dyskusji na prof. Elżbietę Dzikowską z
ludzką ziemię dolnośląscy Sybiracy Związku Sybiraków z inicjatywy temat dialogu międzyreligijnego. Uniwersytetu Łódzkiego dysku-
uczcili otwarciem i poświęceniem kard. Henryka Gulbinowicza w W panelu dyskusyjnym udział sja skupiła się na doświadczeniach
kaplicy Zesłańców Sybiru im. św. 2004 r. Osoby, dzięki którym ona wzięli metropolita wrocławski ekumenicznych uczestników pa-
Rafała Kalinowskiego, ich patrona. powstała, uhonorowano sybirac- abp Marian Gołębiewski, naczel- nelu i na elementach, na których
Podczas uroczystości, która odbyła kimi odznaczeniami. JS ny rabin Wrocławia i Śląska można budować jedność pomię-
Icchak Rapoport, bp Ryszard dzy wyznaniami chrześcijański-
Bogusz, zwierzchnik diecezji mi i religiami monoteistycznymi.
Pamięć o książętach wrocławskiej Kościoła ewange-  ks. AJ
Radosław Mokrzycki

Pięknie śpiewać i walczyć szlachetnie


Wrocław. I Festiwal Piosenki przyjęto pokaz szermierczy, po
Religijnej „Chwalmy Pana w ryt- którym swoich sił w walce na flo-
mie reggae”, który odbył się 10 rety spróbować mogli także goście
kwietnia w sali parafialnej przy festiwalu. Pierwsze miejsca w
kościele pw. św. Maurycego, zgro- konkursowych zmaganiach zaję-
madził 130 dzieci z przedszkoli i ły wrocławskie przedszkole nr 12
szkół podstawowych. Muzyczne i SP nr 50.  ac
spotkanie zorganizowali kateche-
ci z Szermierczej Sportowej SP nr
85 we Wrocławiu. Fachową pomo- sprostowanie
Przewodnicy PTTK licznie zgromadzili się na sobotniej cą wsparła ich Anna Długołęcka-
konferencji w Trzebnicy

Trzebnica. W  hołdzie Hen- walorach wygłosił przedstawi-


-Zamiar, która prowadzi w tej
szkole dwa chóry „Cantilenę” –
dla starszych dzieci (na zdjęciu) i
W tekście „Order Rycerski
św. Sylwestra” w nr. 13 GN
z  30.03, wymieniając osoby
rykowi Brodatemu w  770. rocz- ciel gminy Jakub Szurkawski. „Kantilenkę” – dla najmłodszych. z  wrocławskiego środowiska,
nicę śmierci oraz jego synowi Kolejnym punktem programu Spotkanie urozmaiciły m.in. wyróżnione tym zaszczytnym
Henrykowi Pobożnemu w  767. była inscenizacja słowno-muzycz- występy Teatru Arka i kleryc- papieskim odznaczeniem, po-
rocznicę śmierci zorganizowano na przygotowana przez młodzież kiego zespołu „Christophoros”. minęliśmy prof. dr. hab. Janusza
12 kwietnia br. w klasztorze sióstr trzebnickich szkół. Po Mszy św. Z wielkim zainteresowaniem Zaleskiego, byłego wojewodę
boromeuszek w Trzebnicy konfe- uczestnicy udali się szlakiem wrocławskiego. Za niedopatrze-
Gość Niedzielny 20 kwietnia 2008

Agata Combik

rencję. Jej celem było przybliże- Dużej Ścieżki św. Jadwigi, otwar- nie przepraszamy.  Redakcja
nie historii życia śląskich książąt, tej we wrześniu ubiegłego roku.
a także zachęcenie do odwiedza- Symbolizuje ona drogę każ-
nia Trzebnicy i  jej okolic. Mimo dego człowieka. W  niedługim
złej pogody w  spotkaniu wzięło czasie planowane jest również
wroclaw@goscniedzielny.pl
udział ponad stu przewodni- wytyczenie Małej Ścieżki Świętej
ków PTTK oraz kilkudziesięciu Jadwigi na placu pielgrzymko-
Adres redakcji: 50-245 Wrocław,
zainteresowanych parafian. wym w  Trzebnicy. Będzie ona ul. Trzebnicka 11/4
Konferencję otworzył wykład prezentowała życie św. Jadwigi telefon/faks 071 322 30 72, 071 322 37 09,
071 327 11 47
ks. prof. Antoniego Kiełbasy, po i etapy w jej drodze do świętości. Redagują: ks. Andrzej Jerie– dyrektor
nim kilka słów o  Trzebnicy i  jej Paulina Ziembińska oddziału, Agata Combik, Jolanta Sąsiadek
gość wrocławski III

Młodzież z X LO w hołdzie Janowi Pawłowi II Promocja ekumenicznego tłumaczenia


Pisma Świętego
Sektom nie! Jak chleb
Prawdziwy grupy nieformalne – subkultu-

ks. Andrzej Jerie


autorytet nie boi się ry – zagrożenia współczesnego
świata”. Jest on częścią szkolnego
pytań, programu prewencyjnego. Ideę
nie uzależnia zrealizowaną przez księży z pa-
od siebie rafii pw. Odkupiciela Świata oraz
uczniów i grono pedagogiczne X
i nie ogranicza
Liceum Ogólnokształcącego im.
wolności – to jeden Stefanii Sempołowskiej podjęto
z najważniejszych w hołdzie zmarłemu papieżowi
wniosków panelowej Janowi Pawłowi II.
Spotkanie, które odbyło się
dyskusji, która 8 kwietnia, rozpoczęła Msza św.
odbyła się w auli pod przewodnictwem bp. A. Sie-
X LO we Wrocławiu. mieniewskiego, który w homilii
mówił o odniesieniach współcze- Każdy mógł wziąć dla siebie egzemplarz Nowego Testamentu
snego człowieka do sacrum na w tłumaczeniu ekumenicznym

W zięli w niej udział bp


Andrzej Siemieniewski,
dr Stanisław Rosik, historyk z
podstawie nauczania Jana Pawła
II. Po Eucharystii uczniowie z ko-
ła historycznego zaprezentowali
Na całym świecie istnieje ponad
7 tys. języków mówionych. Tylko
żeby Biblia była przystępna, trze-
ba ją ciągle na nowo tłumaczyć,
Uniwersytetu Wrocławskiego, ruchy heretyckie w średniowie- niecałe 500 z nich doczekało się dostosowując do zmieniającego
Ag nieszka Lisiecka z czu oraz sektę Charlesa Mansona własnego tłumaczenia całego się języka. – Każde pokolenie po-
Dominikańskiego Ośrodka z nurtu hipisowskiego lat 60. XX w. tekstu Biblii. winno mieć „swoją” Biblię – po-
Informacji o Nowych Ruchach O poszukiwaniu sacrum w ujęciu wiedziała M. Platajs.
Religijnych i Sektach oraz Zenon
Dąbrowski, filozof i pedagog
szkolny z X LO. Goście odpowia-
historycznym mówił dr S. Rosik.
Czas zastanowienia się nad
sprawami ważnymi zakończył
P rzygotowane przez bibli-
stów z 11 Kościołów chrze-
ścijańskich ekumeniczne tłuma-
Towarzystwo Biblijne w Pol-
sce jest międzykościelną orga-
nizacją, która zajmuje się tłuma-
dali na pytania uczniów dotyczą- pokaz szkolnej pantomimy, w czenie Pisma Świętego przedsta- czeniem, wydawaniem i rozpo-
ce religii, wiary, poszukiwania której młodzież chciała podkre- wili zebranym w auli wrocław- wszechnianiem Biblii. Prowadzi
Boga, kontaktów z wyznawcami ślić, że od nas wszystkich zależy skiego Papieskiego Wydziału takie akcje jak „Słowo Boże dla
różnych religii, istoty sekt i zwią- nasze wyzwolenie i jeśli tylko Teologicznego uczniom i dzieci i młodzieży”, „Biblia w każ-
zanych z nimi zagrożeń. Panel chcemy, możemy wygrać walkę studentom przedstawiciele dej więziennej celi” czy „Biblia
był częścią sympozjum, które o nasze dusze. Towarzystwa Biblijnego w Polsce. dla krajów Azji dotkniętych tsu-
ukoronowało projekt „Sekty – Jolanta Sąsiadek Spotkanie odbyło się 10 kwietnia nami”. Towarzystwo dysponuje
z inicjatywy Dzieła Biblijnego specjalnym Bibliobusem, który
Jolanta Sąsiadek

Archidiecezji Wrocławskiej. może być wykorzystywany do


Małgorzata Platajs, dyrektor różnego rodzaju akcji ewangeli-
generalny Towarzystwa Biblij- zacyjnych, mających na celu po-
nego w Polsce, przypominając hi- pularyzację Pisma Świętego.
storię przekładów natchnionych Uczestnicy spotkania zostali
tekstów, tłumaczyła uczestnikom poproszeni o wypełnienie ankie-
spotkania, dlaczego potrzebne są ty na temat czytelnictwa Pisma
ciągle nowe tłumaczenia. – Na Świętego. Na zakończenie rozda-
okładce naszego wydania Pisma wane były egzemplarze ekume-
Świętego jest chleb, bo chcemy nicznego tłumaczenia Nowego
dzielić się Słowem Bożym jak Testamentu.
chlebem – mówiła. Jej zdaniem, Ks. Andrzej Jerie

■ r e k l a m a ■
20 kwietnia 2008 Gość Niedzielny

Spektakl pantomimy uczniowie X LO przygotowali


pod kierunkiem aktora Teatru Współczesnego
Mariusza Sikorskiego
IV gość wrocławski

Założycielka Ruchu Focolari wrocławianom

Bądźcie rodziną

Zdjęcia Jolanta Sąsiadek


„Nie przedkładajcie żadnego działania
nad dobro rodziny. Dyskretnie, roztropnie,
ale zdecydowanie twórzcie ducha rodziny.
Bądźcie jedną rodziną”. To najważniejsze
przesłanie duchowego testamentu Chiary Lubich,
która przez całe życie starała się zarazić ludzi
miłością przezwyciężającą wszystko.

J uż jako młoda dziewczyna


odnalazła w  sobie płomień
miłości, którym dzieliła się
radość, nowe światło. Odkry-
wała zdolność do kochania, po-
chodzącą od Jezusa, dzięki któ-
ze światem, odkrywając na no- rej będzie On mógł być między
wo to, co Bóg najbardziej chciał ludźmi w ich domach, miejscach
ofiarować ludziom i Kościołowi. pracy, na ulicach. Zachęcała do
Gdy usłyszała, że Bóg kocha ją odkrywania Boga w sobie, prze-
miłością absolutną, zaczęła za- konując, że nie można kochać Te-
stanawiać się, co człowiek może go, którego nie widzimy, nie ko- Książkę Chiary Lubich podpisuje jej główny redaktor,
zrobić, by jak najlepiej kochać chając ludzi, którzy są widocz- dr Michel Vandeelene z Rzymu
Boga. Nie wystarczy modlić się ni obok nas. Dr Michel Vande-
i  chodzić do kościoła. Trzeba leene, główny redaktor książki ło do nich, że muszą rozejść się cieli Ruchu Focolari wśród po-
nasłuchiwać, czego Bóg od nas Chiary Lubich „Charyzmat jed- po całym świecie z  takim prze- słów, senatorów, członków rządu
oczekuje. Miłujcie się, aby wszy- ności”, przypominając zasady słaniem. i dlatego tak często musimy wsty-
scy byli jedno. duchowości ruchu, podkreśla, dzić się poglądów głoszonych
że nie wystarczy kochać Bo-
Duchowość dla każdego przez reprezentantów naszego
Radykalizm miłości ga i  bliźnich, ale trzeba być ra- Po Lublinie, Warszawie, Kra- narodu i  podejmowanych przez
Jan Paweł II na spotkaniu zem. Aby się naprawdę miłować, kowie i  Katowicach „Charyzmat nich działań. Prof. K. Wielecki
z  Chiarą Lubich w  1984 roku trzeba być co najmniej we dwo- jedności” Chiary Lubich trafił mówił o  braku trwałości uczuć
podsumował jej charyzmat, na- je. Realizacja idei Trójcy Świętej do Wrocławia, gdzie zakończo- i wynikających z tego nerwicach,
zywając to, co w  nim najważ- w życiu, odkrywanie tajemnicy no polską trasę prezentacji tej depresjach. Podał zastraszające
niejsze, radykalizmem miłości. jedności, do której zachęca nas niezwykłej książki. Przybyły na statystyki, mówiące, że związki
Założycielka Ruchu Focolari Jezus – byśmy wszyscy byli jed- nią rodziny z Ruchu Focolari nie partnerskie w Anglii trwają śred-
wraz ze swoimi towarzyszkami no – gdy zrozumiała to Chiara tylko z Dolnego Śląska, ale także nio 4 lata i dłużej ludzie nie potra-
odkrywała nowy pokój, nową Lubich i  jej towarzyszki, dotar- z  sąsiednich regionów. W  wy- fią ze sobą wytrzymać. Upatry-
pełnionej auli Papieskiego Wy- wał tego kryzysu wartości w nie-
działu Teologicznego o  Chiarze umiejętności kochania, braku mi-
Lubich, jej duchowej doktrynie, łości, którą głosiła Chiara Lubich.
działalności i  wspólnocie, którą Podkreślał, że dziecko, które chce
założyła, mówili, oprócz dra M. być kochane, zamiast rodziciel-
Vandeleene’a, prof. Józef Łuka- skiej miłości otrzymuje pozorną
szewicz, matematyk z Uniwersy- wolność. Jej nieuchronną konse-
tetu Wrocławskiego, wieloletni kwencją jest destrukcja psychiki
promotor małżeństwa i rodziny; młodego człowieka, upokorzenie,
prof. Krzysztof Wielecki, socjolog lęki i neurotyzmy.
Gość Niedzielny 20 kwietnia 2008

z Uniwersytetu Warszawskiego, Propozycja Chiary Lubich


i ks. dr Wacław Borek z teologii na może uchronić nas przed złem
Uniwersytecie Opolskim. Spotka- dzisiejszego świata, a  idee za-
nie poprowadził ks. prof. dr hab. warte w „Charyzmacie jedności”
Tadeusz Reroń z PWT. pomogą każdemu z nas odnaleźć
Prof. J. Łukaszewicz odnalazł właściwą drogę. Chiara jest nie
w  „Charyzmacie jedności” frag- tylko wasza, mówili do katolików
menty ważne dla Polaków i ludzi, żydzi i  muzułmanie. Chiara ma
dla których Europa i  jej jedność wiele do powiedzenia wszystkim
Wystąpień gości z zainteresowaniem słuchali to nie tylko słowa. Jego zdaniem, Kościołom i społeczeństwom.
uczestnicy prezentacji bardzo brakuje nam przedstawi- Jolanta Sąsiadek
gość wrocławski V
Jolanta Sąsiadek

KKK (20)
Niepokalana NMP
Nawet
niektórym
studentom
29. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu teologii
zdarza się na

Konstruktywne narzekanie
egzaminie
mylić
Niepokalane
Poczęcie
Nietypowy chór maruderów nawcy są przekonani, że jeśli nawet ich „śpiew” nie- Najświętszej Maryi Panny
i malkontentów zaśpiewał podczas wiele zmieni, to przynajmniej będzie czytelnym sy- z dziewiczym poczęciem
gnałem artystycznego sprzeciwu na otaczającą nas Syna Bożego w łonie Maryi.
tegorocznego Przeglądu Piosenki rzeczywistość. A na co skarżą się wrocławianie? Na Katechizm przytacza
Aktorskiej. Mowa o pierwszym brzydotę pomnika Bolesława Chrobrego, remonty dogmatyczną definicję
w Polsce Chórze Narzekań. drogowe, wszechobecne korki, rozwodnione piwo Niepokalanego Poczęcia
w knajpach, psie kupy i złodziei skrzatów. sformułowaną przez
Idea chóru świetnie komponuje się z naturą Po- papieża bł. Piusa IX:

L iczący 57 osób zespół pod przewodnictwem


Konrada Imieli, dyrektora artystycznego PPA,
wystąpił w samo południe, 13 kwietnia, pod pomni-
laków, ale okazuje się, że nie tylko my lubimy sobie
pomarudzić. Pomysł narodził się w mroźnej Islan-
dii, gdzie The Complaints Choir of Helsinki wyśpie-
„Najświętsza Maryja
Dziewica od pierwszej
chwili swego poczęcia, przez
kiem Bolesława Chrobrego. Miejsce premierowego wał pieśń o zimnie i braku światła. Dziś chór narze- łaskę i szczególny przywilej
wykonania ściśle wiąże się z przedmiotem skarg. kań mają już Birmingham, Jerozolima, Melbourne, Boga wszechmogącego,
Chór tworzą zwykli mieszkańcy Wrocławia, Budapeszt, Sankt Petersburg czy Juneau na Alasce. na mocy przewidzianych
którym leży coś na duszy. Kryteriami doboru nie A wkrótce dołączy do nich Wrocław. I kto powie- zasług Jezusa Chrystusa,
były więc zdolności wokalne, a  umiejętność kon- dział, że narzekanie nie bywa twórcze? Zbawiciela rodzaju
struktywnego narzekania. Pomysłodawcy i wyko- Iwona Szajner ludzkiego, została
zachowana nienaruszona
od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego”
zaproszenia (KKK 491). Krótko mówiąc,
Niepokalane Poczęcie
Spartakiada „Pokochaj Miłość” mówi o poczęciu Maryi,
a nie o poczęciu Jezusa. (...)
w Henrykowie pod od 1 do 3 maja w  Trzebnicy odbędzie się Chrześcijańskie wspólnoty
patronatem XIII Salwatoriański Festiwal Piosenki protestanckie, ani nawet
Zwinnościowy tor przeszkód, piłka „Gościa” Religijnej „Pokochaj Miłość”. W części konkur- Kościół prawosławny,
nożna i koszykowa oraz biegi sztafe- sowej zaprezentuje się 32 wykonawców, solistów nie przyjmują dogmatu
towe, a także biegi przełajowe, potyczki naukowe, i  zespołów młodzieżowych. Wystąpi łącznie 200 o Niepokalanym Poczęciu
konkurs papieski, tenis stołowy i  szachy wypeł- osób. Ich muzyczne zmagania poprzedził konkurs Najświętszej Maryi Panny.
nią 3. Diecezjalną Spartakiadę Liturgicznej wykonawców dziecięcych (do lat 15), który odbył się Dlaczego zatem Kościół
Służby Ołtarza . Impreza, pod honorowym 19 kwietnia w Mikołowie. katolicki go przyjmuje
patronatem metropolity wrocławskiego abpa Festiwal organizują salwatorianie, Urząd Miejski, i głosi jako prawdę
Mariana Gołębiewskiego, odbędzie się 26 kwietnia Starostwo Powiatowe oraz Zespół Placówek objawioną
w Henrykowie. Rozpocznie ją Msza św. w kościele Kultury w Trzebnicy. Nad całością czuwa wspólno- przez Boga? (...)
pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem ta Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Szczegółowe Każde ważne dzieło
bp. Edwarda Janiaka, która poprzedzi konkursy informacje na stronie www.festiwal.sds.pl w ludzkim świecie
i  rozgrywki w  dyscyplinach zespołowych i  indy- „Gość Niedzielny” jest patronem medialnym festi- wymaga odpowiedniego
widualnych. Szczegółowe informacje i regulaminy walu, a wszelkie informacje o nim można uzyskać przygotowania (...)
zawodów sportowych znajdują się na stronie www. u  ks. Mieczysława Tylutkiego SDS, 502  644  222, Katechizm wiąże
henrykow.archidiecezja.wroc.pl. e-mail: mailto:festiwal@sds.pl. Niepokalane Poczęcie
20 kwietnia 2008 Gość Niedzielny

NMP z wielkim misterium


Chór z Drezna W telewizji wrocławskiej Wcielenia Syna Bożego,
które rozpoczyna dla nas
W  niedzielę 27 kwietnia, w  kościele pw. Świętego W każdą sobotę o godz. 16.45 na antenie TVP3 Wrocław czas zbawienia (...).
Krzyża we Wrocławiu, o  godz. 18.00 rozpocznie emitowany jest program „W  kręgu wiary”. Jego Świętość Maryi od chwili
się kolejne spotkanie w  cyklu „Wieczorów twórcy zapraszają do śledzenia wydarzeń z  życia poczęcia jest zatem
Tumskich”. Głos zabierze m.in. abp M. Gołębiewski, Kościoła w trzech odpowiednim darem Bożym
natomiast w  części muzycznej wystąpi światowej dolnośląskich die- i przywilejem, aby mogła
sławy chór męsko-chłopięcy „Drezdner Kreuzchor” cezjach – legnic- stać się Matką i świątynią
pod dyrekcją Rodericha Kreile. To jedyny i pierwszy kiej, świdnickiej Boga.
od 40 lat koncert tego zespołu we Wrocławiu. i wrocławskiej. Ks. Włodzimierz Wołyniec
VI gość wrocławski

Młodzi tradycjon
Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Zimowa kaplica do ołtarza (a tyłem do wiernych)
kapłanem. Nie rozpoczyna się od
w niedzielny wieczór powoli się wypełnia. Wierni w skupieniu znaku krzyża i  pozdrowienia,
nie słychać odmawianej przez
czekają na rozpoczęcie liturgii. Będą uczestniczyć we Mszy św. kapłana modlitwy eucharystycz-
sprawowanej w tradycyjnym rycie, nazywanej potocznie Mszą nej i słów konsekracji; mówi je po
cichu zwrócony tyłem do wier-
trydencką. nych. „Ojcze nasz” odmawia na
głos tylko kapłan, a wierni doda-
ją jedynie na zakończenie „…ale
tekst i zdjęcia bardziej mylnego. Tradycjonaliści – Tu jest inaczej, bliżej Boga – mó- nas zbaw ode złego”. To tylko naj-
ks. Andrzej Jerie to w  większości ludzie młodzi. wi. – Jest cisza, skupienie. Przez bardziej rzucające się w oczy róż-
ajerie@goscniedzielny.pl Przychodzą rodziny z  dziećmi, ponad 1400 lat liturgia wyglądała nice. Nieprzygotowany obserwa-
pary, studenci. Moją uwagę zwra- w  ten sposób i  katolik, gdziekol- tor nie zauważy także dialogu,

M
ca długowłosy młody człowiek, wiek się znalazł, wiedział, że bę- który odbywa się między kapła-
ożna byłoby się spo- ubrany w czarną skórzaną kurt- dzie odprawiana tak samo. nem a ministrantem. W kościele
dziewać, że na try- kę. Maciej Podolski zupełnie nie na Piasku ministrantów jest kil-
dencką Mszę przy- pasuje do stereotypu konserwa-
Inaczej ku. Mimo że do Mszy służą ubra-
chodzić będą pełni tysty. Jest doktorantem ekologii Tradycyjna Msza św. różni ni w czarne sutanny i komże, nie
nostalgii staruszkowie, którzy i ochrony środowiska. Na trady- się od odnowionej po Soborze są klerykami.
w  liturgii sprzed Soboru szuka- cyjną Mszę przyjeżdża co tydzień Watykańskim II liturgii nie tylko Piotr Szukiel jest studentem
ją wspomnień z dzieciństwa. Nic od trzech lat z… Lubina. Dlaczego? łaciną i  odwróconym przodem III roku historii. Na Msze w tra-

Liturgia trydencka
Papież Benedykt XVI w liście
apostolskim motu proprio
„Summorum Pontificum”
z 7 lipca 2007 zniósł
ograniczenia dotyczące
Mszy trydenckiej
i postanowił, że może ją
odprawić każdy ksiądz bez
konieczności uprzedniego
starania się o zgodę
biskupa. Wcześniej taki
wymóg wprowadził w 1984 r.
Jan Paweł II, który zezwolił
wtedy na stosowanie
w pewnych okolicznościach
Mszy trydenckiej według
Mszału z 1962 r. Ponadto
ordynariusz miejsca
może erygować parafię
personalną, kiedy na
Gość Niedzielny 20 kwietnia 2008

liturgię trydencką chce


uczęszczać bardzo duża
liczba wiernych. Liturgia
rzymska ma więc obecnie
dwie formy: zwyczajną
(będącą wynikiem
reformy liturgicznej
przeprowadzonej przez
Pawła VI w 1970 r.)
i nadzwyczajną (trydencką
Tradycyjna liturgia jest pełna znaków, które mają podkreślać majestat i dostojność według Mszału z 1962 r.).
gość wrocławski VII

aliści
dycyjnym rycie przychodzi od tego, jak ksiądz chciał uatrakcyj-
2000 roku. Najpierw jako mini- nić Msze i na przykład w Niedzie-
strant. Po jakimś czasie przejął lę Palmową po „Baranku Boży”
organizację całości. – Poza tym, podczas ukazania postaci mówił:
że służę do Mszy, organizuję „Oto Baranek, który wjechał na
wyjazdy, pielgrzymki – mówi. osiołku”. W starym rycie jest to
– Staramy się tworzyć dla ludzi nie do pomyślenia. – Tutaj nie
z Wrocławia i okolic zalążek ży- ma szans na gadulstwo księży –
cia parafialnego. dodaje ks. Stanisław Pawlaczek,
To rzeczywiście zalążek. proboszcz parafii pw. Najświęt-
We Mszy św. niedzielnej bierze szej Maryi Panny na Piasku, któ-
udział nie więcej niż 50 osób. ry od 1999 roku, za pozwoleniem
Jak się dowiaduję, około dwustu ówczesnego metropolity wro-
uczestniczy mniej lub bardziej cławskiego kard. Henryka Gul-
regularnie. Dlatego interesuje binowicza, celebruje w  trady-
mnie, czy nie czują się elitarną cyjnym rycie. – Ksiądz nie mo-
grupą na skraju jedności z  Ko- że przerywać Mszy i gadać. Taki
ściołem katolickim. ksiądz konferansjer.
Uczestnicy przychodzą ze swoimi mszalikami. Na każdą Mszę
Elita? A może egzotyka? przygotowane są też tłumaczenia czytań i modlitw
– Nigdy nie czułem się mar- Jak wytłumaczyć zaintereso-
ginesem Kościoła, tak jak to nie- wanie młodych ludzi tradycyj- krytykują też Sobór Watykań- te zmiany były wprowadzane
którzy usiłują wpoić, ani człon- ną liturgią? Czy to nie przypad- ski II? – To chlubna idea i wielka stopniowo i płynnie. Czuwał nad
kiem grupy elitarnej – mówi P. kiem poszukiwanie czegoś inne- sprawa dla Kościoła – twierdzi P. tym kard. Stefan Wyszyński. Na
Szukiel. – Elitaryzm trąci pewną go, oryginalnego, egzotycznego? Szukiel. – Mnóstwo rzeczy, które Zachodzie, niestety, doprowadzi-
autocelebracją. Wszelkie środo- – Ja nie szukam tu egzotyki, ale były zaniedbane przez stulecia, ło to do wielu problemów. U nas
wiska elitarne w pewnym sensie normalności. Tak, normalności nadrobiono, ale pewne rzeczy zo- nikt nie stara się kontestować do-
zatracają sens. Tutaj tak nie jest – wśród egzotyki nowego rytu – stały tak wprowadzone, że wyla- robku Soboru Watykańskiego II.
twierdzi z przekonaniem. mówi Mateusz Wójcik, student no dziecko z kąpielą. Szczególnie Nie o to chodzi. Ale pewne reflek-
Ryszard Bartoszko, student IV filologii klasycznej. – Ta liturgia jeżeli chodzi o liturgię. W Polsce sje się budzą. •
roku archeologii, służy do Mszy nie jest zdeterminowana przez
trydenckiej w kościele na Piasku człowieka – tłumaczy P. Szu-
od dwóch lat. – Od 10 lat jestem kiel. – Szeroki wachlarz możli- Dlaczego tradycyjnie?
ministrantem w  mojej parafii – wości, który daje nowy ryt, tutaj
opowiada. – Im bardziej intereso- jest ujęty w ścisłe karby rubryk, Piotr Szukiel, student historii
wałem się liturgią, tym bardziej które te ułomności ludzkie sta- – To liturgia, która wymaga pewnego wysiłku.
widziałem, jak celebracja w więk- rają się temperować. – Rubryki Nie jest czymś podanym, łatwym do zrozumienia.
szości kościołów jest traktowana to szczegółowe przepisy, okre- Tajemniczość nie jest najważniejszym elementem,
po macoszemu. Często słyszałem ślające sposób wykonywania ge- ale świadomość, że to jest pewien pomnik, pieśń
takie słowa: „Tego nie trzeba, to stów liturgicznych. Ksiądz, któ- na cześć Pana, którą skomponowały wieki. To nadaje
niepotrzebne, to jest tylko sym- ry w  nowym rycie mógłby się tej Mszy bardziej dostojny charakter. Język sakralny, chorał
bol, to jest tylko znak”. zagubić, byłby jakiś taki zwykły, gregoriański to elementy, które stanowią wyznacznik jedności
Zdaniem R. Bartoszki, w  po- szary, bo nie umie zapalić ludzi, w przestrzeni i trwałości w czasie – katolickości tradycyjnej
soborowym rycie księża odstra- powiedzieć do dzieci, do mło- Mszy. Czy w Budapeszcie, czy we Wrocławiu, czy w Rzymie,
szają wiernych, mówiąc o  sym- dzieży – w  tym rycie odprawi wszędzie obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy mogę
bolach i  znakach, które nic nie piękną Mszę i nikt się nie zorien- wypełnić tak jak u siebie w parafii. Te elementy stanowiły siłę
20 kwietnia 2008 Gość Niedzielny

oznaczają. – W tradycyjnym ry- tuje, czy jest to ksiądz z wielkim tej liturgii, którą dzisiaj gdzieś zagubiliśmy.
cie każdy gest ma za sobą kilka charyzmatem, czy nie. Rubryki
czy kilkanaście setek lat tradycji pozwalają wejść księdzu w  taki Mateusz Wójcik, student filologii klasycznej
– tłumaczy. odpowiedni tor – mówi R. Bar- –Tej Mszy jest bliżej do liturgii pierwszych wieków
toszko. niż tej z „Novus Ordo”. Jeżeli Msze były odprawiane
Krytyczni Krytyczne nastawienie trady- w katakumbach, na grobach, kapłan stał tyłem do
W  wypowiedziach młodych cjonalistów do posoborowej litur- ludzi, bo to były wnęki. Jeżeli chodzi o łacinę, to we
tradycjonalistów z  kościoła na gii jest ewidentne. „Stare” jest dla wszystkich kulturach, gdzie był kult ofiarny, był też
Piasku czuje się nutę krytyki nich synonimem dobrego i zdro- język liturgiczny, w rytach wschodnich staro-cerkiewno-
wobec postaw duchowieństwa. – wego, a „nowe” – tego, co zepsu- -słowiański. Najważniejsze rzeczy były zasłaniane kotarami przy
Wielokrotnie byłem świadkiem te i prowadzące na manowce. Czy przeistoczeniu.
VIII gość wrocławski

Panorama szkół katolickich – Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji


Wrocławskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach

Małe jest piękne


Jan od Biedronki – tak bywa nazywany patron szkoły,
poeta ks. Jan Twardowski. I coś z tych jego biedronek, żuczków i kwiatków, Co nas wyróżnia
z pogodnych i serdecznych wierszy można w Kotowicach odnaleźć. Wioletta
Odorczyk,

Agata Combik
zkoła położona jest kilka ki- Dyrektor SP
lometrów w bok od trasy mię- w Kotowicach
dzy Oławą a Wrocławiem, w pięk- Szkoła jest nieduża
nej okolicy wśród pól i  lasów. i panuje w niej
Schludna i  kolorowa, raz po raz prawdziwie rodzinna
z okazji rozmaitych imprez i uro- atmosfera. Klasy liczą
czystości zmienia się w  prawdzi- do 15 osób. Żaden uczeń
wie bajkowe miejsce. Ostatni Dzień nie jest tu anonimowy.
Otwartych Drzwi sprawił na przy- Wiemy, jaką sytuację ma
kład, że w jej klasach zakwitły ho- w domu, jak się dziś czuje.
lenderskie tulipany, pojawiły się Szkoła jest niewielka,
eleganckie Japonki w  kimonach ale jednocześnie dobrze
i postacie z angielskich bajek. wyposażona. Niedawno
Lekcja angielskiego w formie przedstawienia każdemu się przeprowadziliśmy
Uratowana spodoba gruntowny remont. Od
Odnowione sale wyglądają 1 września uruchamiamy
dziś kolorowo i pogodnie, a solid- ówczesny metropolita kard. Hen- nia uczniowie odwiedzili ks. Jana poddasze, gdzie znajdzie
ne boisko zachęca do sportowych ryk Gulbinowicz powierzył archi- z okazji 89. rocznicy jego urodzin. się nowoczesna pracownia
zmagań. Ale nie zawsze tak by- diecezjalnej Caritas. Uroczystego Niezapomnianemu spotkaniu to- informatyczna z 16
ło. Szkolny budynek, wzniesiony otwarcia dokonał 4 września 2002 r. warzyszyły wiersze, piosenki, bu- stanowiskami dla uczniów,
niegdyś dzięki determinacji ro- Już w  następnym miesiącu zapa- kiet polnych kwiatów. Szkolna dele- a także obszerna świetlica –
dziców, został zalany przez wiel- dła decyzja o  wyborze patrona gacja osobiście składała jubilatowi o powierzchni... 120 mkw.
ką wodę w 1997 r. Zniszczenia by- szkoły. życzenia także w 90. rocznicę uro- Szkoła znajduje się
ły ogromne i  placówkę udało się dzin. Uczniów z Kotowic nie mo- w pięknym otoczeniu. Stoi
ponownie uruchomić z  wielkim
Z polnymi kwiatami gło zabraknąć również w 2006 r., na terenie zamkniętym,
trudem. Ciemne chmury zgroma- Niewiele placówek może po- w czasie pogrzebu ks. Jana. W ich gdzie każdy obcy człowiek
dziły się nad nią ponownie w 2000 szczycić się tym, że ich uczniowie życiu szkolnym jest zresztą wciąż na pewno zostanie
r., gdy radni gminy Święta Kata- poznali swego patrona osobiście. obecny – choćby dzięki organi- natychmiast dostrzeżony.
rzyna podjęli uchwałę o likwida- Kotowickie dzieci taką szansę zowanym co roku recytatorskim Dzieciom zapewniamy
cji szkoły. Rodzice znów wzięli miały – przynajmniej te starsze. konkursom, propagującym jego naukę języka angielskiego
sprawy w swoje ręce i podjęli sta- W 2004 r. słynny poeta przyjął pa- twórczość. już od zerówki, w wymiarze
rania o stworzenie w Kotowicach tronat nad szkołą. Jeszcze przed Niewielkie szkoły często są dwóch, a w starszych
katolickiej szkoły. Jej prowadzenie uroczystością nadania jej imie- skazywane na zamknięcie. Ta klasach trzech godzin.
trwa. I  świadczy o  wartości Szkoła organizuje rozmaite
Uczestnicy tego, co bliskie, naznaczone wyjazdy. W tym roku
corocznego serdecznym, rodzinnym wszyscy uczniowie, oprócz
konkursu klimatem. zerówkowiczów, wyruszają
recytatorskiego
Agata Combik razem na zieloną szkołę. Co
nas jeszcze wyróżnia? Duża
oferta pozalekcyjnych zajęć.
ks. Andrzej Jerie

Wśród nich są m.in. zajęcia


z kultury amerykańskiej,
Gość Niedzielny 20 kwietnia 2008

warsztaty plastyczne,
dziennikarskie (co miesiąc
ukazuje się kolejny numer
naszej gazetki „Dzwonek do
nieba”), zajęcia związane
z członkostwem w chórze
czy klubie sportowym
„Samson”. I na koniec ważna
informacja: choć szkoła jest
niepubliczna, nie pobiera
czesnego.