9/30/2009

UPRAVLJANJE KVALITETOM
Mr.sc. Domagoja Buljan Barbača, viši predavač Prof. dr. sc. Nenad Vulić 2009/2010

KONCEPT
-PREDAVANJA 30 sati
-VJEŽBE 30 sati -SEMINARSKI RAD- obavezan

1

9/30/2009

PREPORUČENA LITERATURA

1.VULIĆ, N.,”SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM”, VELEUČILIŠTE U SPLITU, SPLIT,2001. 2. BULJAN BARBAČA, D., VULIĆ, N., “ UPRAVLJANJE KVALITETOM”, RADNI MATERIJALI, www.oss.unist.hr

DOPUNSKA LITERATURA
1.LAZIBAT, T., “POZNAVANJE ROBE I UPRAVLJANJE KVALITETOM”, SINERGIJA, ZAGREB, 2005. 2.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, I. DIOUPOZNAJMO NORMU ISO 9000”, OSKAR, ZAGREB, 2002. 3.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, II. DIOINFORMACIJE; DOKUMENTACIJA; AUDITI”, OSKAR, ZAGREB, 2002. 4.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, III. DIOMODERNA POVIJEST KVALITETE”, OSKAR, ZAGREB, 2001.

2

9/30/2009

ISPITIVANJE ZNANJA
1. PREDUVJET PRISTUPANJU ISPITU JE IZRAðEN SEMINARSKI RAD I NJEGOVA JAVNA PREZENTACIJA 2. MOGUĆNOST POLAGANJA ISPITA KROZ DVA KOLOKVIJA 3. POLAGANJE NA ISPITNOM ROKU – USMENO ILI PISMENO

KONTAKT S NASTAVNIKOM
Kabinet 204 dobuljan@oss.unist.hr 021 329 304

3

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 1. Uvod Sadržaj 1) Uvod 2) Osnovni pojmovi 3) Pregled povijesnog razvoja 4) Kvaliteta i normizacija 5) Norme niza ISO 9000 za sustave kvalitete 6) Uspostava sustava kvalitete u tvrtki 7) Prosudbe i posvjedočenje sustava 8) Primjer primjene u stvarnoj tvrtki 9) Zaključne napomene 10) Ogledni primjer seminarskog rada 11) “Check” lista savladanog gradiva 4 .

9/30/2009 1) i 2)Uvod i Osnovni pojmovi Definicije kvalitete Objašnjenje temeljnih pojmova ispitivanje kvalitete (QT) kontrola kvalitete (QC) osiguranje kvalitete (QA) upravljanje kvalitetom (QM) potpuno upravljanje kvalitetom (TQM) 3) Pregled povijesnog razvoja Teorije upravljanja Statistička kontrola kvalitete Integralna kontrola kvalitete Suvremena zbivanja Kontrola kvalitete u suvremenoj tvrtki Odgovornost kao posljedica loše kvalitete 5 .

hrvatski) Ciljevi i pojmovi normizacije Načela hrvatske normizacije Hrvatski zavod za norme (HZN) Hrvatske norme (HRN) Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Troškovi kvalitete 5) Norme niza ISO 9000 za sustave upravljanja kvalitetom Razvojni put niza normi ISO 9000 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom Funkcionalna shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom Pregled zahtjeva norme ISO 9000:2008 Pregled zahtjeva norme ISO 9001:2008 Osvrt na zahtjeve norme ISO 9004:2000 6 .9/30/2009 4) Kvaliteta i normizacija Temeljni pojmovi hrvatskog zakonodavstva Norme i Zakon o normizaciji Sustavi normizacije (meñunarodni. nacionalni.

9/30/2009 6) Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u tvrtki Preduvjeti koje tvrtka mora ispuniti za uvoñenje sustava Ustroj dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom Početak uvoñenja dokumentiranog sustava (izrada dokumentacije) 7) Prosudbe i posvjedočenje sustava Pojam prosudbe i objektivnog dokaza Ciljevi prosudbe Unutarnja prosudba Nacionalna shema za ovlašćivanje Vanjska nezavisna prosudba Horizontalna i vertikalna prosudba Zadatak prosuditelja i izvoñenje prosudbi Zanimanja kvalitete 7 .

predstavnik uprave Izrada dokumentacije i početna iskustva Priprema za vanjsku nezavisnu prosudbu Procjena ulaganja i dobiti 9) Zaključne napomene Zašto uopće u tvrtki uvoditi sustav Kako pokrenuti uvoñenje sustava Koje su temeljne faze Cijena Rokovi Koristi 8 . politika.9/30/2009 8) Primjer primjene u stvarnoj tvrtki (Eurodaus) Predmet rada odabrane tvrtke Preduvjeti (opredijeljenost i izobrazba) Organizacijska shema. ciljevi.

9 .9/30/2009 10) Ogledni primjer seminarskog rada Seminarski rad izradila je studentica Miranda Gojak iz generacije studenata Trgovinskog poslovanja koji su kolegij Upravljanje kvalitetom slušali u akademskoj godini 2008/2009. 11) “Check” lista savladanog gradiva Služi kao lista temeljnih pitanja za ponavljanje savladanog gradiva.

Osnovni pojmovi Cilj i zadatak Cilj razumjeti meñunarodnu regulativu na polju sustava upravljanja kvalitetom Zadatak upoznati se s nastankom. razvojem i konkretnim zahtjevima meñunarodnih normi koje čine sustav ISO 9000 osposobiti se na razini unutarnjeg prosuditelja samostalno izraditi dokument kvalitete 10 .9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 2.

Klaić: “Kvaliteta (latinski: qualitas) kakvoća.-322.” Genichi Taguchi: “Kvaliteta nekog proizvoda jest (minimalan) gubitak pridonesen proizvodom društvu od trenutka otpreme proizvoda. sposobnost. a ne proizvod. B.” Definicije kvalitete (2) Margaret Thatcer: “Kvaliteta je kada se vraća kupac.): “Kvalitetom nazivamo ono na osnovi čega se kaže da je nešto stvoreno onakvim kakvo je (s izvjesnim svojstvima). Juran: “Kvaliteta je pogodnost za uporabu.9/30/2009 Definicije kvalitete (1) Prof. svojstvo. odlika. značajka.e.” Tvrtka Ericsson: “Kvaliteta je pogodnost za upotrebu! Kvaliteta je usklañenost sa zahtjevima!” Tvrtka IBM: “Kvaliteta je ono što odluči kupac!” 11 .” Joseph M. vrsnoća neke stvari. vrednota. prije n.” Aristotel (384.

” Temeljni pojmovi (1) Ispitivanje kvalitete (quality testing.): “Kvaliteta je stupanj do kojeg skupina postojećih bitnih svojstava ispunjava zahtjeve. QC) cilj: poboljšavati one faze u proizvodnji koje utječu na kvalitetu u proizvodnji se provodi kao: ulazna kontrola. kontrola procesa i izlazna kontrola 12 .” Norma ISO 9000:2000 (2008. procesa ili usluge koje se odnose na njihovu mogućnost da zadovolje utvrñene ili indirektno izražene potrebe. QT) cilj: uočiti greške u proizvodnji i ukloniti ih ukloniti proizvode s greškama prije početka njihove upotrebe Kontrola kvalitete (quality control.9/30/2009 Definicije kvalitete (3) Norma ISO 8402:1994: “Kvaliteta je skup svih svojstava i osobina proizvoda.

TQM) uključuje svakog zaposlenog. QA) skup radnji za osiguranje svrhovitosti procesa stvaranjem dokumentiranog sustava uspostavljeni dokumentirani sustav odreñuje način izvoñenja tih procesa Upravljanje kvalitetom (quality management. QM) razvija i nadzire sve radnje i procese u organizaciji koji utječu na kvalitetu cilj: uspostava optimalne kvalitete proizvoda i primjena optimalnih načina rada Temeljni pojmovi (3) Potpuno upravljanje kvalitetom (total quality management. grupni rad i privrženost rukovodstva TQM je ranije bio idealan cilj kojemu se teži danas zastario pojam (njegove su postavke sasvim prirodne u poduzećima sa sustavom kvalitete prema normi ISO 9001:2000) TQM danas treba podvesti pod QM 13 .9/30/2009 Temeljni pojmovi (2) Osiguranje kvalitete (quality assurance.

Povijesni prikaz Pregled povijesnog razvoja Teorije upravljanja Statistička kontrola kvalitete Integralna kontrola kvalitete Suvremena zbivanja Kontrola kvalitete u suvremenoj tvrtki Odgovornost kao posljedica loše kvalitete 14 .9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3.

9/30/2009 Alternativna podjela Imajući u vidu različite tržišne okolnosti evolucijski put sustava upravljanja kvalitetom možemo promatrati i na slijedeći način. Faza (od 2. do današnjih dana: 1. Pet razvojnih faza sustava upravljanja kvalitetom od polovine 20. svjetskog rata do početka 60-tih godina) Odlika faze: “Ponuda je manja od potražnje”. Odnos na tržištu: puno kupaca. a malo robe. Zahtjev za kvalitetom: zadovoljenje osnovne potrebe kojoj su proizvod ili usluga namjenjeni. st. 15 .

Zahtjev za kvalitetom: ispunjavaju se prvi jednostavniji zahtjevi u pogledu kvalitete . Zahtjev za kvalitetom: kvaliteta se mora preventivno osigurati sustavnim praćenjem procesa nastanka proizvoda. Faza (sredina 70-tih do kraja 80-tih) Odlika faze: “Povećana ponuda proizvodapomicanje i promjena tržišta”. Odnos na tržištu: velika konkurencija meñu isporučiteljima roba i usluga.9/30/2009 2. Faza (od početka 60-tih do sredine 70tih) Odlika faze: “Uravnoteženje ponude i potražnje”. Odnos na tržištu: ujednačena zastupljenost potreba kupaca i dostupnosti proizvoda. 16 . 3.

st. Odnos na tržištu: globalna ponuda svim kupcima.) Odlika faze: “Meñusobno povezivanje isporučitelja. Faza (21.9/30/2009 4. značenje zaštite okoliša-orijentacija na budućnost”. Faza (kraj 80-tih do konca 90-tih) Odlika faze: “Promjena i proširivanje razumijevanja proizvoda”. kupca. Odnos na tržištu: kupac postavlja uvjete. kvalitete usluga. 17 . Zahtjev za kvalitetom: potpuno upravljanje kvalitetom uz brigu o zaštiti okoliša. 5. Zahtjev za kvalitetom: zadovoljenje kupca postaje parametar mjere za kvalitetu proizvoda i usluga.

pr.e.-XVIII. st.9/30/2009 Razvoj do XX stoljeća Hamurabijev zakonik Egipatske piramide Veliki kineski zid Prvi grañevinski inspektor: Teba.) Industrijska revolucija Teorije upravljanja Klasici teorije upravljanja (XIX. st. Taylor: Znanstveno upravljanje Henri Fayol: Opća teorija upravljanja Ostale teorije upravljanja Kvantitativni pristup upravljanju Istraživanje organizacijskog ponašanja Prvobitne teorije motivacije Prvobitne teorije rukovoñenja 18 . 1450.) Frederick W.n. Rimsko carstvo: zakonska regulativa Srednjovjekovne europske cehovske i trgovinske udruge (gilde. XIII.

rata) razradili tablice za kontrolu putem uzoraka Statističko upravljanje procesima (SPC): Primjenom SPC računa se indeks sposobnosti procesa Cp (preduvjet za sklapanje ugovora) 19 . itd.) konstruira prvu statističku kontrolnu kartu za praćenje proizvodnje H. testovi značajnosti. Dodge i H. analiza regresije. Romig (SAD.9/30/2009 Statistička kontrola kvalitete (1) dio kontrole kvalitete u kojem se primjenjuju statističke tehnike: razdioba frekvencija. tijekom II svj. preuzimanje uzorkovanjem. Shewhart (SAD. Statistička kontrola kvalitete (2) Početak: W. mjera centralnih tendencija i rasipanja. 1924. kontrolne karte.

9/30/2009 Integralna kontrola kvalitete (1) Razvoj vrlo složenih proizvoda: nedovoljna sama statistička kontrola (potrebna sve viša kvaliteta. a ne rješavanju problema 20 . ugradbi i promicanju kvalitete.): Potpuna kontrola kvalitete (TQC): “Djelotvoran sustav integracije napora različitih grupa u tvrtki u razvoju. ali i pouzdanost proizvoda) Novi pristup (A. Integralna kontrola kvalitete (2) SAD: potpuna kontrola kvalitete (TQC) Europa: integralna kontrola kvalitete Japan: kontrola kvalitete kroz cijelu tvrtku (CWQC) Bit djelovanja: uključivanje svih zaposlenika u rješavanju problema. 1961. sve to u svrhu omogućavanja proizvodnji i servisu da potpuno zadovolje kupca na najekonomičnije načine”. Feigenbaum. kružoci za kvalitetu Svaki djelatnik na osnovi dobrog ulaza mora dati dobar izlaz! Uvjet: IZOBRAZBA Težište na preventivi.

odstupanje od cilja (nazivne vrijednosti). Zapad gubitke kvalitete smatra rezultatom ne udovoljavanja tolerancijama. parametara i tolerancija Projekt mora biti neosjetljiv na varijabilnosti u procesu proizvodnje Planiranjem pokusa razlučiti: 1) čimbenike koji smanjuju varijabilnost. Rezultat ove razlike u baznoj definiciji kvalitete je veći stupanj efikasnosti sustava upravljanja kvalitetom u Japanu nego u SADu ili Europi. 3) zanemarive Temeljna razlika u pristupu kvaliteti u Japanu u odnosu na Zapadni svijet U Japanu se pod gubicima kvalitete smatraju sva odstupanja od zadane vrijednosti. 21 . ureñaja) se mora projektirati: projekt funkcije. 2) one koji stabiliziraju ciljnu vrijednost.9/30/2009 Japanska dostignuća Taguchi pristup: Gubici kvalitete . a ne udovoljavanje tolerancijama Kvaliteta (npr. a ne udovoljavanje tolerancijama.

5 σ1 6σ 1 Proces smanjene varijabilnosti T Cp2 = σ T 12 2 = =2 6σ2 6σ2 X DGT 99.0 X GGT 100.0 X GGT 100.5 σ2 12 σ 2 22 .5 X 100.5 X 100.9/30/2009 Proces visoke varijabilnosti T Cp1 = XGGT XDGT T − = =1 61 σ 61 σ X DGT 99.

rok automatizacija i računalno upravljanje proizvodnim procesima proizvodnja bez skladišta rad bez grešaka proces prvo treba centrirati na nazivnu mjeru zatim smanjivati njegovu varijabilnost uloga izobrazbe (Kaoru Ishikawa): "Kvaliteta započinje i završava izobrazbom.posljedica nekvalitete Podjela (klasifikacija) dijelova PRIMARNI A Sigurnosni dijelovi B Funkcijski dijelovi Lom ugrožava samo funkcionalnost dijelovi motora SEKUNDARNI C Ostali dijelovi Utjecaj na sigurnost Primjer: automobil Primjer: dijelovi broda Lom dovodi do nesreće ugrožavajući osobe i okoliš kočnice Lom ne utječe na sigurnost." Odgovornost . niti na funkcionalnost ukrasni dijelovi tokarilica u brodskoj radionici posude stlačenog pumpe rashladne zraka za vode upućivanje motora KAZNENA UGOVORNA Odgovornost UGOVORNA 23 .9/30/2009 Revolucija za kvalitetu kvaliteta .cijena .

Kvaliteta i normizacija Kvaliteta i normizacija Temeljni pojmovi hrvatskog zakonodavstva Norme i Zakon o normizaciji Sustavi normizacije (meñunarodni.9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 4. nacionalni. hrvatski) Ciljevi i pojmovi normizacije Načela hrvatske normizacije Hrvatski zavod za norme (HZN) Hrvatske norme (HRN) Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Troškovi kvalitete 24 .

25 . te jamči najbolji stupanj ureñenosti u danim uvjetima. Norme sadrže tehničke specifikacije ili druge precizne kriterije koji se sustavno koriste kao pravila. koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila. Odluku o proglašenju donosi Predsjednik RH. smjernice ili definicije svojstava.dokument donesen konsenzusom i odobren od mjerodavnog tijela.9/30/2009 Hrvatsko zakonodavstvo Zakoni -pravilnici . da se osigura prikladnost za uporabu materijala.hr) Primjer navoñenja (citiranja): Zakon o normizaciji (NN 163/03) Definicija norme (standarda) (prema Zakonu o normizaciji) . procesa i usluga. Uredbe donosi Vlada RH. a potpisuje ih Ministar.nn. Svi dokumenti su javno dostupni u Narodnim novinama (Internet stranica: www. upute ili značajke za aktivnosti i njihove rezultate. Pravilnike donosi nadležno Ministarstvo. proizvoda.uredbe Zakone potpisuje Predsjednik Sabora RH.

AFNOR. 26 .hrvatske norme. .. odnosno Hrvatskog zavoda za norme. god..). rezultat rada CEN DIN.) Preuzete norme: oznaka npr... rezultat rada organizacije ISO (globalna rješenja) EN . ISO (International Organisation for Standardisation) Europsko povjerenstvo za normizaciju.9/30/2009 Meñunarodne normizacijske organizacije Meñunarodna organizacija za normizaciju. DZNM (do kraja 2004. rezultat rada Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.. CEN (Comité Européen de Normalisation) Značajniji članovi (nacionalna normirna tijela): DIN – Deutsches Institut für Normung BSI – British Standard Institution UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione SNV – Schweizerische Normen-Vereinigung Norme ISO norme .europske norme. HZN (od početka 2005. ili EN ISO .. rezultat rada nacionalnih normirnih tijela HRN . BSI. UNI. .meñunarodne.nacionalne norme. HRN EN ISO .

pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihovu uporabu.9/30/2009 Zakon o normizaciji ureñuje: načela i ciljeve hrvatske normizacije. osiguranje svrsishodne uporabe rada. čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša. proces ili usluga koju treba normirati. Ciljevi normizacije povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa. promicanje kakvoće. osiguranje spojivosti i zamjenjivosti. materijala i energije. Predmet normizacije je proizvod. otklanjanje tehničkih zapreka u meñunarodnoj trgovini. poboljšanje proizvodne učinkovitosti. osnivanje. ograničenje raznolikosti. 27 . ustrojstvo i djelatnost nacionalnoga normirnog tijela.

Nacionalna norma .norma dostupna javnosti koju je prihvatila koja meñunarodna normizacijska / normirna organizacija Europska norma . u kojem se nastoje uzeti u obzir gledišta svih zainteresiranih strana te uskladiti oprečna stajališta.norma dostupna javnosti koju je prihvatilo nacionalno normirno tijelo odreñene države. Pojmovi iz Zakona o normizaciji (2) Hrvatska norma . 28 .opće slaganje koje se odlikuje odsutnošću razlika u bitnim pitanjima izmeñu većine zainteresiranih strana.norma dostupna javnosti koju je prihvatila koja europska normizacijska / normirna organizacija. Konsenzus .9/30/2009 Pojmovi iz Zakona o normizaciji (1) Meñunarodna norma .norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo.

održava zbirku i vodi registar hrvatskih norma. a posebno gospodarstvu. prihvaćanja hrvatskih norma. javnost rada i obavješćivanje javnosti. osigurava informacije o normama cjelokupnoj javnosti. objavljuje obavijesti o hrvatskim normama. sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim. uzimanje u obzir dostignutog stanja tehnike. dragovoljna uporaba hrvatskih norma. ureñuje. Djelatnost hrvatskog normirnog tijela Hrvatski zavod za norme. predstavlja hrvatsku normizaciju. izdaje i raspačava hrvatske norme. održava baze podataka o normama. te rezultata ISO i europske normizacije. meñusobna usklañenost hrvatskih norma. 29 . HZN izdaje hrvatske norme. konsenzus o sadržaju hrvatskih norma.9/30/2009 Načela hrvatske normizacije pravo dragovoljnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u postupku pripreme hrvatskih norma.

Svaki kupac ima svog kupca. Svaka je tvrtka razvijala svoj sustav kriterija. Pritisak vladinih organizacija na svoje dobavljače. Mogući gubitak tržišnog udjela. Pritisak potrošača. Troškovi kvalitete Ukupan trošak kvalitete Troškovi kontrole Troškovi loše kvalitete Troškovi preventive Troškovi ocjene Interni troškovi loše kvalitete Eksterni troškovi loše kvalitete 30 .9/30/2009 Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Pritisak od strane kupaca. Kupci zahtijevaju pisane dokaze.

vraćena robe. ali prije nego što proizvod doñe do kupca Troškovi loše kvalitete/troškovi pogrešaka – dolazi ili za vrijeme proizvodnog procesa (interni): škart. itd. nakon što je proizvod isporučen (eksterni): garancije. zastoj strojeva.9/30/2009 Vrste troškova kvalitete Troškovi kontrole kvalitete – vezani za aktivnosti kojima se uklanjaju pogreške tokom proizvodnje Troškovi preventive – aktivnosti prije proizvodnje usmjerene na sprečavanje grešaka prije nego do njih doñe Troškovi ocjenjivanja – inspekcija usmjerena na uklanjanje pogrešaka nakon što do njih doñe. itd. Norme niza ISO 9000 31 . popravke. kvalitet nižeg standarda. UPRAVLJANJE KVALITETOM 5.

9/30/2009 Norme niza ISO 9000 za sustave upravljanja kvalitetom Razvojni put niza normi ISO 9000 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom Funkcionalna shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom Pregled zahtjeva norme ISO 9000:2008 Pregled zahtjeva norme ISO 9001:2008 Osvrt na zahtjeve norme ISO 9004:2000 Niz normi ISO 9000 Elementi preventivnog modela Planiranje – politika se uspostavlja i priopćava Dokumentacija – pišu se postupci kvalitete i održavaju zapisi Mjerenje – prikupljanje podataka Povratne informacije – unutarnja prosudba doprinosi stalnom poboljšavanju Preventivne radnje – uzročna analiza pomaže popravnim radnjama 32 .

9002 i 9003 1994. u Kanadi osnovan ISO / TC 176 Quality management and quality assurance Sredinom 1980-tih objavljeni prijedlozi niza normi ISO 9000 iz područja sustava kvalitete 1987. hrvatsko izdanje normi: HRN EN ISO 9001/9002/9003/9004 . potpuno izmijenjeno: Sustav sačinjavaju norme ISO 9000:2000. novo izdanje hrvatskih normi HRN EN ISO 9000/ 9001/ 9004:2002 33 . :1996 2000.. ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 Prijašnje norme iz 1994. revizija normi. novo izdanje. vrijedile su do kraja 2003.. 2002. novo izdanje (prošireni zahtjevi za dokumentiranim postupcima) Razvitak niza normi ISO 9000 (2) 1996.9/30/2009 Razvitak niza normi ISO 9000 (1) Ishodište u NATO i BSI normama 1980. god. prvo izdanje ISO 9001.

vrijede do 13.9/30/2009 Razvitak niza normi ISO 9000 (3) 2008. ISO 9001:2008 i ISO 9004:2008 Prijašnje norme iz 2000. kao i davatelji usluga Razvijene da bi se elementi sustava kvalitete u poduzeću mogli djelotvorno dokumentirati Temeljna zamisao: treba dokumentirati ono što se napravi treba raditi ono što je dokumentirano 34 . 2008. novo izdanje. novo izdanje hrvatskih normi HRN EN ISO 9000/ 9001/ 9004:2008 Novo revidiranje postojećih normi ne očekuje se prije 2015. Značajke niza normi ISO 9000 Norme su općenite (ne odnose se na neke posebne proizvode) Mogu ih jednako koristiti proizvoñači. god. godine.studenog 2010. ne previše izmijenjeno: Sustav sačinjavaju norme ISO 9000:2008.

shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom nabava priručnik kvalitete postupci kvalitete upute za rad / obuka upravljanje dokumentima popravne i preventivne radnje marketing projekt kupci D ulazni pregled PROIZVODNI PROCES sljedljivost-stanje-upravljanje procesom završna provjera rukovanje čuvanje dostava prenamjena K povrat prerada dobavljači prerada pregled tijekom procesa popravak servisna jamstva povrat prosudbe kvalitete škart 35 .9/30/2009 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom nabava projekt kupci D PROIZVODNI PROCES sljedljivost-stanje-upravljanje procesom rukovanje čuvanje dostava K popravak dobavljači servisna jamstva škart povrat Funkc.

uvedene nove norme. god.9/30/2009 Razlozi uvoñenja novog sustava normi Zašto su 2000. umjesto ranijih iz 1994: Povratne informacije od korisnika Udovoljavanje željama korisnika Novi duh (filozofija) normi Povratne informacije od korisnika Prevelika posvećenost starih normi proizvodnji Korisnici previše birokratiziraju Nedostatak jednostavnosti i jasnoće u starim normama Slaba povezanost s ostalim normama Neprikladnost poslovnoj praksi 36 .

npr: ISO 14001 Sposobnost prilagodbe poslovnoj praksi Uključivanje stalnog poboljšavanja Novi duh (filozofija) normi Zahtjevi koji se izgrañuju oko poslovnih procesa Pogled unaprijed (proaktivnost) Težište na udovoljavanju zahtjevima kupaca Naglasak na poboljšavanju Evolucija QC QA QM 37 .9/30/2009 Udovoljavanje željama korisnika Norma okrenuta procesu Norma razumljiva korisniku Integracija s drugim normama.

9/30/2009 Norme sustava ISO 9000:2008 ISO 9000 odreñuje koncepciju i nazivlje ISO 9001 uspostavlja zahtjeve ISO 9004 daje objašnjenja zahtjeva ISO 9001. kao i smjernice za trajno poboljšavanje Ranije norme ISO 9002 i ISO 9003 su ukinute Norma ISO 9000:2000 (2008) Daje osnove sustava upravljanja kvalitetom procesni pristup politika kvalitete i ciljevi kvalitete uloga uprave i dokumentacija ocjena sustava i stalno poboljšavanje Daje načela upravljanja kvalitetom Odreñuje pojmove i definicije (nazivlje) 38 .

9/30/2009 Model sustava upravljanja kvalitetom na osnovi procesa Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom Kupac Odgovornost uprave Kupac Upravljanje resursima Mjerenje. analiza i poboljšavanje izlaz ulaz Zahtjev Realizacija proizvoda Proizvod Procesni pristup UPRAVLJANJE -ciljevi -postupci i upute -izobrazba ULAZ -materijal -informacije PROCES IZLAZ -proizvodi -zapisi RESURSI -osoblje -objekti i oprema -radni okoliš 39 .

software (npr. hardware (npr. strojni element). mazivo) 40 . obrañeni materijal (npr.9/30/2009 Načela upravljanja kvalitetom 1) organizacija okrenuta kupcima 2) rukovoñenje 3) uključenost osoblja 4) procesni pristup 5) sustavan pristup upravljanju 6) stalno poboljšavanje 7) odlučivanje temeljem činjenica 8) obostrano koristan odnos s dobavljačima Pojmovi i definicije (1) PROCES Skup meñusobno povezanih ili uzajamno djelujućih aktivnosti koji pretvara ulaze u izlaze PROIZVOD Rezultat procesa (norma iz 2008. transport). smatra proizvodom ne samo finalni proizvod nego i intermedijerne proizvode) Postoje 4 izvorne kategorije proizvoda: usluga (npr. rječnik).

9/30/2009 Pojmovi i definicije (2) SUSTAV Skup meñusobno povezanih ili uzajamno djelujućih elemenata SUSTAV UPRAVLJANJA Sustav koji uspostavlja politiku i ciljeve i ostvaruje te ciljeve SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM Sustav upravljanja organizacijom s gledišta kvalitete Pojmovi i definicije (3) KVALITETA Stupanj do kojeg skup sadržanih osobina ispunjava zahtjeve (2008. statutarni ili zakonski) PLANIRANJE KVALITETE Dio upravljanja kvalitetom usmjeren na uspostavu ciljeva kvalitete i odreñivanje neophodnih procesa i pripadnih resursa za ispunjenje ciljeva kvalitete 41 . zahtjeve stavlja pod isti nazivnik pa oni mogu biti regulatorni.

procesa ili sustava POPRAVNA RADNJA Radnja poduzeta u svrhu otklanjanja uzroka otkrivene nesukladnosti PREVENTIVNA RADNJA Radnja poduzeta u svrhu otklanjanja uzroka moguće nesukladnosti 42 .9/30/2009 Pojmovi i definicije (4) POSTUPAK (PROCEDURA) Specificirani način za izvoñenje aktivnosti ili procesa DOKUMENT Informacija zajedno s medijem na kojem se nalazi ZAPIS Dokument koji prikazuje postignute rezultate ili daje dokaz o izvršenim radnjama Pojmovi i definicije (5) PROJEKTIRANJE I RAZVOJ Skup procesa koji pretvara zahtjeve u specificirana svojstva. ili specifikaciju proizvoda.

9/30/2009 Norma ISO 9001:2000 (2008. ili zahtijevan od strane kupca Opis dobavljačkog lanca: dobavljač organizacija kupac PROIZVOD uvijek može značiti i USLUGA 43 .) Propisuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom (QMS). gdje organizacija: dokazuje svoju sposobnost da trajno dobavlja proizvod koji udovoljava zahtjevima kupca i primjenjivih propisa postiže zadovoljstvo kupca djelotvornom primjenom QMS sustava. koristeći procese stalnog poboljšavanja i sprječavanja nesukladnosti Pojmovi i definicije Koriste se pojmovi i definicije prema ISO 9000:2008 Pojam PROIZVOD se primjenjuje isključivo na proizvod namijenjen kupcu.

analiza i poboljšavanje 44 .9/30/2009 Dokumentacija Norma ISO 9001:2008 zahtijeva samo 6 dokumentiranih postupaka (procedura): Upravljanje dokumentacijom Upravljanje zapisima kvalitete Unutarnja prosudba Upravljanje nesukladnostima Popravne radnje Preventivne radnje Poglavlja norme ISO 9001:2008 4) Sustav upravljanja kvalitetom 5) Odgovornost uprave 6) Upravljanje resursima 7) Realizacija proizvoda 8) Mjerenje.

provedbu i upravljanje svojim procesima Zapise o kvaliteti zahtijevane ovom normom 45 . dokumentirati. Sustav upravljanja kvalitetom Organizacija mora: uspostaviti.9/30/2009 4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (1) Dokumentacija mora uključivati: Dokumentirane iskaze o politici kvalitete i ciljevima kvalitete Priručnik o kvaliteti Najmanje 6 dokumentiranih postupaka Dokumente neophodne organizaciji za djelotvorno planiranje. primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom neprekidno ga poboljšavati Bitno je (na razini organizacije): utvrditi procese i njihovu primjenu odrediti slijed procesa i meñusobne odnose Sve ovo u skladu s normom ISO 9001:2008 4.

9/30/2009

4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (2)
4.2.2 Priručnik kvalitete, sadrži: područje primjene QMS sustava

pojedinosti o izuzecima (ako postoje) dokumentirane postupke (ili upućivanje na njih) procese uključene u QMS sustav, opis njihovog slijeda i meñudjelovanja 4.2.3 Upravljanje dokumentima 4.2.4 Upravljanje zapisima o kvaliteti

5. Odgovornost uprave (1)
5.1 Opredijeljenost uprave: Uprava mora dokazati svoju opredijeljenost razvoju i poboljšavanju QMS sustava: obavještavanjem organizacije o značaju ispunjenja zahtjeva kupaca i zakonskih propisa, uspostavom politike i ciljeva kvalitete, provedbom tzv. upravinih ocjena, osiguravanjem potrebnih resursa

46

9/30/2009

5. Odgovornost uprave (2)
5.2 Usredotočenost na kupca 5.3 Politika kvalitete (mora biti prikladna svrsi,
opredijeljena zadovoljenju zahtijeva i neprekidnom poboljšavanju, okvir za ciljeve, priopćena i shvaćena, ocjenjivana) 5.4 Planiranje (ciljevi kvalitete i planiranje QMS sustava) 5.5 Odgovornost, ovlasti (predstavnik uprave) 5.6 Upravina ocjena (ulazni i izlazni elementi)

6. Upravljanje resursima
6.1 Osiguranje resursa 6.2 Ljudski resursi (osoblje)
školovanje, izobrazba, vještine, iskustvo svijest i stručnost

6.3 Objekti (infrastruktura)
zgrade (radni prostor), procesna oprema pomoćne usluge (transport, komunikacije i prema 2008 informacijski sustav)

6.4 Radni okoliš

47

9/30/2009

7. Realizacija proizvoda
7.1 Planiranje realizacije proizvoda Organizacija mora planirati i razviti procese za realizaciju i mjerenje učinkovitosti proizvoda. Treba odrediti: ciljeve kvalitete i zahtjeve za proizvod,

potrebu utvrñivanja procesa, dokumentacije i osigurati resurse specifične za proizvod zahtijevane radnje potvrde, ovjeravanja, nadzora i ispitivanja proizvoda kriterije prihvatljivosti proizvoda potrebne zapise (dokaz ispunjenih zahtjeva)

7.2 Procesi povezani s kupcem
7.2.1 Utvrñivanje zahtjeva primjenjivih na proizvod
zahtjevi kupca zahtjevi koji su neophodni, iako ih kupac ne postavlja obveze (zakonske i dodatni zahtjevi)

7.2.2 Ocjena zahtjeva vezanih za proizvod
zahtjevi moraju biti utvrñeni, razlike razriješene, organizacija ih mora biti sposobna ispuniti

7.2.3 Komunikacija s kupcem

48

9/30/2009 7.3 Projektiranje i razvoj (1) 7.1 Planiranje projektiranja i razvoja utvrditi faze procesa projektiranja i razvoja utvrditi ocjene.3 Projektiranje i razvoj (2) 7. potvrde i ovjeravanja za svaku fazu utvrditi odgovornosti i ovlaštenja za projektiranje i razvoj upravljati meñusobnim vezama različitih grupa 7.2 Ulazni elementi projektiranja i razvoja funkcionalni zahtjevi i zahtjevi načina rada primjenjivi zahtjevi zakona i propisa informacije iz ranijih sličnih projektnih rješenja ostali zahtjevi bitni za projektiranje i razvoj 49 .3.3.

3.5 Potvrda projekta i razvoja Izlazni elementi moraju udovoljavati ulaznim 7.3 Izlazni elementi projektiranja i razvoja moraju zadovoljiti ulazne zahtjeve moraju osigurati informacije za nabavu.3.7 Upravljanje izmjenama projekta i razvoja 50 . koje su bitne za njegovu sigurnu i ispravnu upotrebu 7.9/30/2009 7.3.3 Projektiranje i razvoj (3) 7.6 Ovjera projekta i razvoja Provodi se kad je proizvod gotov 7.3 Projektiranje i razvoj (4) 7.4 Ocjena projekta i razvoja Vrednovanje sposobnosti rezultata da se ispune zahtjevi i rješavanje problema 7.3. proizvodnju i servis moraju sadržavati kriterije prihvatljivosti proizvoda.3. ili upućivati na njih moraju utvrditi osobine proizvoda.

5.4.5 Proizvodnja i pružanje usluga (1) 7.1 Upravljanje proizvodnjom (pod nadziranim uvjetima) dostupnost informacija o svojstvima proizvoda dostupnost radnih uputa upotreba prikladne opreme dostupnost i upotreba ureñaja za nadzor i mjerenje provedba nadzora i mjerenja radnje za puštanje. isporuku i nakon isporuke 51 .4.1 Proces nabave Odabir i vrednovanje dobavljača.2 Informacije o nabavi Opis proizvoda koji se nabavlja 7.9/30/2009 7.4.3 Provjera nabavljenog proizvoda Nabavljeni proizvod mora ispunjavati postavljene zahtjeve 7.4 Nabava 7. temeljem uspostavljenih kriterija 7.

zapisi) 7.5.5 Čuvanje proizvoda 7.5.5.5 Proizvodnja i pružanje usluga (2) 7.6 Upravljanje ureñajima za nadzor i mjerenje Mjerna oprema mora biti umjerena. oprema.2 Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluga Mora se ovjeriti svaki proces kod kojeg je izlaz nemoguće provjeriti naknadnim pregledima i mjerenjem. provjerena. postupci. kvalifikacija osoblja.5 Proizvodnja i pružanje usluga (3) 7. metode. čuvana i zaštićena 52 . označena.9/30/2009 7.5. podešena.4 Vlasništvo kupca 7.3 Označavanje i sljedivost Mora se označiti proizvod Mora biti jasno njegovo stanje (u pogledu nadzora i mjerenja) 7. To je bilo koji proces u kojemu nedostaci postaju vidljivi tek tijekom uporabe proizvoda ili nakon pružanja usluge. Za ove procese mora se uspostaviti način odvijanja (kriteriji ocjene i odobrenja.

1 Zadovoljstvo kupca Odrediti načine prikupljanja i upotrebu informacija o tome je li organizacija ispunila zahtjeve kupca 8.3 Nadzor i mjerenje procesa 8. analiza i poboljšavanje Mora se planirati i provesti upravljanje. mjerenje.2.9/30/2009 8.2 Unutarnja prosudba Sustav mora biti sukladan planiranom.2 Nadzor i mjerenje 8.2. djelotvorno primjenjivan i održavan 8.2.4 Nadzor i mjerenje proizvoda 53 .2. Mjerenje. analiza i poboljšavanje procesa: neophodnih za dokazivanje sukladnosti proizvoda neophodnih za postizanje sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom neophodnih za neprekidno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom 8.

4 Nadzor i mjerenje proizvoda Mjerenje: ispituju se (mjere) svojstva proizvoda Za svaki proizvod postoje kriteriji prihvatljivosti (npr.2.2. tolerancije) Analiza: dobiveni rezultati mjerenja se usporeñuju s kriterijima prihvatljivosti Ako su loši: proizvod je nesukladan Ako su dobri: proizvod je prihvatljiv Rezultati se zapisuju. a zapisi održavaju 54 .9/30/2009 8. uz težnju sužavanja (postroženja) kriterija 8. a zatim kako ga otkloniti Ako su dobri: traži se način kako ih poboljšati. a što ne) Mjere se rezultati procesa Analiziraju se dobiveni rezultati mjerenja i usporeñuju s kriterijima Ako su loši: traži se uzrok.3 Nadzor i mjerenje procesa Za svaki proces uspostavljaju se kriteriji prihvatljivosti (što je dobro-prihvatljivo.

isporuku ili prihvaćanje na osnovi suglasnosti dobivene od ovlaštene institucije ili od kupca (odobrenje) Spriječiti upotrebu ili primjenu nesukladnog proizvoda u izvornu svrhu (prenamjena) Škart (recikliranje) 8.9/30/2009 8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom Što se s njim može učiniti? Poduzeti radnje za otklanjanje otkrivenih nesukladnosti (prerada) Dozvoliti upotrebu.4 Analiza podataka U svrhu utvrñivanja je li QMS sustav prikladan i djelotvoran. te što se može otkloniti Temeljno je utvrditi uzroke nekvalitete Analiza podataka mora pružiti informacije o: zadovoljstvu kupca sukladnosti proizvoda sa zahtjevima osobinama i trendovima procesa i proizvoda dobavljačima 55 .

Norma ISO 9004:2000 Sustavi upravljanja kvalitetom Smjernice za poboljšavanje djelotvornosti Preporučuje se kao vodič organizacijama čija uprava želi ići iznad zahtjeva norme ISO 9001 s namjerom stalnog poboljšavanja djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom U sebi sadrži uokviren tekst norme ISO 9001 Daje praktična objašnjenja kako primijeniti pojedini zahtjev norme ISO 9001 56 ..5 Poboljšavanje 8. 8....1 Stalno poboljšavanje (primjenom politike i ciljeva kvalitete. upravine ocjene) 8.3 Preventivne radnje otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti . popravnih i preventivnih radnji.5.5. nalaza prosudbe.5.9/30/2009 8. analize podataka.2 Popravne radnje otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti (uključivo i reklamacija kupca) .

uz minorne preinake u odnosu na prethodno izdanje iz 2000. studenog 2008. U prijelaznom periodu do 13. Uspostava sustava 57 .9/30/2009 Završne napomene Sustav normi ISO 9000:2008 14. Iako je novi sustav normi prirodan. u svijetu postoje i neke grupacije koje ga osporavaju. UPRAVLJANJE KVALITETOM 6.. dozvoljena je uparaba normi iz 2008.studenog 2010.

mora biti jednoznačno definirana Uprava mora postaviti ciljeve kvalitete (moraju biti mjerljivi) Uprava mora odrediti politiku kvalitete (način za ostvarivanje ciljeva kvalitete) Treba definirati pojedine procese Uprava mora odrediti rukovoditelja kvalitete Uspostaviti sustavno izvještavanje uprave Dokumentacija sustava kvalitete (1) Priručnik kvalitete dokument najviše razine sadrži filozofiju pristupa i politiku.9/30/2009 Uspostava sustava upravljanja kvalitetom . gdje. kada i zašto treba raditi u sklopu nekog procesa 58 . što.preduvjeti Organizacijska shema tvrtke . koja upravlja svakim funkcionalnim dijelom tvrtke i procesima Postupci kvalitete (sistemski postupci) utvrñuju resurse i načine provedbe politike tvrtke odgovor na pitanje tko.

zapisi i izvještaji osiguravaju prikupljanje podataka osiguravaju dokaze o usklañenosti sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme osiguravaju dokaze o unutarnjoj usklañenosti uspostavljenog sustava Planovi kvalitete obično se primjenjuju za uvoñenje novih procesa u postojeći sustav kvalitete. ili za početak uspostave sustava uopće 59 .9/30/2009 Dokumentacija sustava kvalitete (2) Upute za rad (operativni postupci) specifične instrukcije za provedbu politike korištenjem načina i resursa utvrñenih u sistemskim postupcima odgovor na pitanje kako treba obavljati pojedine radnje u sklopu nekog procesa Dokumentacija sustava kvalitete (3) Obrasci.

izvještaji (forms.9/30/2009 Hijerarhija dokumentacije kvalitete Oznake: QM QP QWI QF QM – priručnik kvalitete (quality manual) QP – postupci kvalitete (quality procedures) QWI – radne upute (work instructions) QF – obrasci. zapisi. koji treba mijenjati i prilagoñavati 60 . records. reports) Početak uspostave dokumentiranog sustava Što je prvi korak? Različit pristup u slučaju novoosnovane i postojeće tvrtke Priprema dokumentacije jednostavnija je kod novoosnovane tvrtke (stvari se odmah mogu usmjeriti u željenom pravcu) Postojeća tvrtka redovito ima već izgrañen način rada i dio dokumentacije.

kako treba izgledati svaki od njih.9/30/2009 Prvi koraci Plan rada na uvoñenju sustava upravljanja kvalitetom Postupak za upravljanje izradbom dokumenata kvalitete jedan od šest obaveznih postupaka plan rada treba unaprijed uskladiti s njim definirati koje će sve vrsti dokumenata postojati.dijagrami toka) popis obrazaca u primjeni postupka sažetak izmjena 61 . te faze kroz koje treba proći tijekom izrade Postupci kvalitete Poglavlja: svrha reference odgovornosti i zaduženja opis procesa (poželjan shematski prikaz .

br. Faza procesa Simbol odluka upit ? DA NE 5. Faza procesa Simbol početak procesa 2. 4. 1.9/30/2009 Simboli u dijagramima toka (1) Red. dokument 6. spajanje 62 . radnja IZVRŠITELJ rezultat obavljene radnje Simboli u dijagramima toka (2) Red. magnetski zapis 7. kraj procesa 3. br.

9/30/2009 Izrada ostalih dokumenata kvalitete Priručnik kvalitete Prvo se radi zadnje poglavlje priručnika (ono koje sadrži popis dokumentiranih postupaka) Usporedo pisati poglavlja priručnika i pripadne postupke kvalitete Upute za rad Najvrjedniji dio sustava kvalitete (kako treba raditi) Pišu ih stručnjaci. i/ili mreža informatičkog sustava Protok najnovijih informacija (okružnice) Jednoznačan oblik zapisa (obrasci) Početak svakodnevne primjene sustava izrada svega što dokumentacija zahtijeva Planiranje i početak unutarnjih prosudbi 63 . koji dobro poznaju procese Pokretanje dokumentiranog sustava Ustrojiti sustav razdiobe dokumentacije skupni popisi i papirnata kopija.

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 7. Prosudbe i posvjedočenje Prosudbe i posvjedočenje sustava Pojam prosudbe i objektivnog dokaza Ciljevi prosudbe Unutarnja prosudba Nacionalna shema za ovlašćivanje Vanjska nezavisna prosudba Horizontalna i vertikalna prosudba Zadatak prosuditelja i izvoñenje prosudbi 64 .

kako bi se utvrdio opseg do kojeg je sustav kvalitete udovoljio unaprijed utvrñenim kriterijima. mjerenjem.9/30/2009 Prosudba (ocjena) sustava upravljanja kvalitetom Sustavan. Svodi se na ispitivanje primjene i djelotvornosti izabranih dijelova sustava upravljanja kvalitetom cijele tvrtke (organizacije) ili njenih pojedinih dijelova. ispitivanjem ili na druge načine Na njih ne smiju utjecati osjećaji ni predrasude Moraju se jednoznačno iskazati i dokumentirati Kvalitativni ili kvantitativni Temeljna osobina: uvijek se mogu provjeriti 65 . nezavisan i dokumentiran proces u svrhu prikupljanja prosudbenih nalaza i njihovog objektivnog ocjenjivanja. Objektivni dokazi Podaci koji potvrñuju postojanje ili istinitost nečega Mogu se dobiti promatranjem.

procesa. postižu li se njegovom primjenom zadovoljavajući rezultati Provjeriti stalno poboljšavanje proizvoda. kao i cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom (zahtjev norme ISO 9001:2008) Unutarnja prosudba Lokalna ocjena Unutarnja nezavisna ocjena Upravina ocjena 66 .9/30/2009 Ciljevi prosudbe Utvrditi je li sustav upravljanja kvalitetom u tvrtki uspostavljen i dokumentiran Utvrditi provodi li se sustav u praksi Utvrditi je li sustav djelotvoran. tj.

Unutarnja nezavisna ocjena Provode je unutarnji prosuditelji. Prosuditelji ne smiju ocjenjivati svoj vlastiti rad. postavljeni na osnovi završene izobrazbe (meñu prvim koracima). Prilika za sagledavanje i ukazivanje na probleme u svakodnevnom radu.9/30/2009 Lokalna ocjena Provodi je rukovoditelj u svojoj organizacijskoj jedinici. Zapisi unutarnje nezavisne ocjene sadrže nesukladnosti i prijedloge popravnih radnji. tj. djelatnici vlastite tvrtke. 67 . Izbor prosuditelja i provedba unutarnje nezavisne ocjene mora osigurati objektivnost i nepristranost. Zapisi lokalne ocjene su jedno od polazišta za provedbu unutarnje nezavisne ocjene. On u tom procesu nije nezavisan.

koje vodi predstavnik uprave. rezultati prosudbi i provedenih radnji. ISO 9001:2008). Uspostavlja se na razini pojedine države. Obično u obliku sastanaka najviše uprave tvrtke. Nacionalna shema za ovlašćivanje Osnova dobivanja ovlasti za provedbu vanjskih nezavisnih prosudbi u tvrtkama. Shema odreñuje organizaciju ovlaštenu za davanje ovlasti drugim organizacijama: Velika Britanija: NACCB Sjedinjene države: RAB Hrvatska: HAA (Hrvatska akreditacijska agencija) 68 .9/30/2009 Upravina ocjena Temeljni zahtjev norme (npr. U užem smislu nije unutarnja prosudba. Planira se i provodi na osnovi plana. prilike za poboljšanje i potrebe za izmjenama Ocjena opće djelotvornosti i zrelosti sustava. Razmatra se ostvarivanje planova.

9% RWTUV 14.6% CroCert 2.7% TUV BS 2.7% DQS 0.5% 69 .3% SIQ 5.4% QQS 0.1% LRQA 2.5% HRB 4.1% DNV 31.1% SGS 17. …) Laboratoriji • umjeravanje ispitivanje Organizacije za potvrñivanje • • • • proizvodi sustav kvalitete osoblje Potvrde o sukladnosti Nadzorne organizacije nadzor • Izvještaji o ispitivanju / umjeravanju Zapisi / izvještaji Proizvoñač / kupac Tržišni udjeli tvrtki ovlaštenih za certificiranje u RH BVQI 18.9/30/2009 Nacionalni sustav ovlašćivanja RH Vlada RH Nacionalno vijeće za ovlašćivanje Nacionalna služba za ovlašćivanje (HAA.

61 Vanjska nezavisna prosudba Prosuditelji ovlaštene organizacije ispituju sustav upravljanja kvalitetom tvrtke izložene prosudbi.51 9. Traže se nesukladnosti (negativan sustav izvještavanja). popravak motornih vozila i kućanskih aparata ostale usluge električna i optička oprema inženjerske usluge proizvodnja strojeva i opreme informacijska tehnologija prijevoz. skladištenje i komunikacije BR.48 3.91 4. CERTIFIKATA 169 155 151 149 138 116 85 79 72 58 UDIO (%) 10.29 4.39 9. pića i duhana veleprodaja i maloprodaja.21 5.64 9. Propisuju se rokovi do kojih nesukladnosti treba razriješiti.27 8.58 7. Razmatraju se prijedlozi popravnih radnji potrebnih za njihovo otklanjanje.9/30/2009 Najzastupljeniji industrijski sektori certificirani s ISO 9001 SEKTOR proizvodnja metala i metalnih proizvoda grañevinarstvo proizvodnja prehrambenih proizvoda. 70 .

jer se nakon nje izdaje nova potvrda.9/30/2009 Posvjedočenje (1) Otklanjanje pronañenih nesukladnosti može zahtijevati dodatne posjete prosuditelja ovlaštene organizacije. pod uvjetom izlaganja unutarnjoj prosudbi svake godine. uz popis djelatnosti na koje se odnosi. Nakon otklanjanja svih nesukladnosti ovlaštena organizacija izdaje Potvrdu o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom ili potvrñuje valjanost postojeće potvrde. sadrži samo izjavu: Ovlaštena organizacija X potvrñuje da je sustav upravljanja kvalitetom tvrtke Y usklañen s normom Z. Posvjedočenje (2) Sustav posvjedočenja obično predviña vanjske nezavisne prosudbe jednom godišnje. Svaka treća prosudba opsežnija je od prethodne dvije. 71 . Potvrda o posvjedočenju. Potvrda obično vrijedi tri godine.

Obje se odnose na unutarnje i na vanjske prosudbe. jer nije opterećena organizacijom. dobro poznavanje dokumentacije sustava kvalitete i promatranog procesa. •Više procesno usmjerena. te zalazi više u dubinu zbivanja nego horizontalna. •Složenija i zahtjevnija od horizontalne. neovisno o organizacijskim jedinicama u kojima se on odvija. Jednostavnija za planiranje i provedbu nego vertikalna. Horizontalne prosudbe organizacijskih jedinica mogu se jednostavno planirati i pratiti prema organizacijskoj shemi tvrtke. Vertikalna prosudba •Predmet prosudbe je odvijanje jednog procesa. 72 .9/30/2009 Horizontalna prosudba Predmet prosudbe je jedna organizacijska jedinica i svi procesi u njoj. •Provedba zahtijeva od prosuditelja veće zalaganje.

a prosuditelj nije neprijatelj. horizontalne-vertikalne) i njihova provedba. čime se uvode elementi vertikalne prosudbe. Obje strane u prosudbi trebaju se pažljivo pripremiti. 73 . neovisno o organizacijskoj jedinici. tj. planira prosudbe za pojedinu organizacijsku jedinicu. Zadatak prosuditelja Priprema za prosudbe (unutarnje-vanjske. Prosudbu treba gledati kao način za unaprjeñivanje svog sustava i boljeg udovoljavanja zahtjevima kupaca.9/30/2009 Planiranje prosudbi Predstavnik uprave obično prosudbe planira kao horizontalne. Prosudba nije bauk. U tako planirane prosudbe uključuju se konkretni primjeri procesa koje treba provjeriti.

9/30/2009 Način izvoñenja prosudbi Dostava plana prosudbe Uvodni sastanak Provedba prosudbe (po organizacijskim jedinicama i procesima) Zapisivanje pronañenih nesukladnosti Odluka o prihvaćanju popravnih radnji Završni sastanak (rasprava o nalazima prosudbe) Zanimanja kvalitete Manager kvalitete Auditor Minimalni zahtjevi 74 .

Područje djelatnosti tvrtke su prodaja i servis vozila.9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 8. 75 .d. članica je koncerna Agram. Primjer tvrtke s implementiranim sustavomEurodaus 1963 d.d. Osnovni podaci o tvrtci Tvrtka Eurodaus 1963 d.

9/30/2009 Ciljevi i razlozi uvoñenja (1) Eurodaus je ovlašteni trgovac za prodaju i servis vozila marke Volkswagen. Sporedni. Ciljevi i razlozi uvoñenja (2) Da bi tvrtka i dalje uspješno poslovala sa proizvoñačem uveden je sustav upravljanja prema odrednicama ISO 9001:2000. cilj je i ureñenje i optimiziranje poslovanja tvrtke. Ujedno je ovlašteni serviser za vozila iz programa Audi i Seat. ali jednako bitan. 76 . Kao takav podliježe zahtjevima proizvoñača koji je kao jedan od uvjeta suradnje zahtijevao posjedovanje certifikata ISO 9001:2000.

9/30/2009 Način uvoñenja Od strane tvrtke imenovan je menadžer za upravljanje kvalitetom. Implementacija je započeta edukacijom svih zaposlenika i kreiranjem potrebnih dokumenata kvalitete. Primjer obrasca za dokumente kvalitete 77 . Uprava je definirala dokumente kvalitete i slijed praćenja dokumenata.

U prosincu 2007 podvrgnuta je prvoj nadzornoj kontroli čiji pozitivan nalaz govori u prilog činjenice da je sustav upravljanja kvalitetom u ovoj tvrtci zaživio. 78 . Rezultati (2) Poslovanje tvrtke organizirano u skladu s odredbama normi niza ISO 9001:2000.9/30/2009 Rezultati (1) Tvrtka Eurodaus uspješno je aplicirala za certifikat ISO 9001:2000. te isti i dobila u prosincu 2006. omogućilo je efikasniju kontrolu poslovanja i poslovnih rezultata Upravi tvrtke.

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 9. Zaključne napomene Zaključne napomene Zašto u nekoj tvrtki uopće uvoditi sustav upravljanja kvalitetom Kako pokrenuti uvoñenje sustava Koje su temeljne faze Cijena Rokovi Koristi 79 .

9/30/2009 Temeljne faze uvoñenja sustava (1) Odluka o uspostavi sustava Izrada organizacijske sheme Definiranje ciljeva i politike kvalitete Odreñivanje predstavnika uprave Obuka osoblja (prosuditelja) Prepoznavanje i dokumentiranje procesa Izrada dokumentacije sustava kvalitete Temeljne faze uvoñenja sustava (2) Primjena dokumentiranog sustava Unutarnje ocjenjivanje sustava Rješavanje nesukladnosti popravnim radnjama Pokretanje preventivnih radnji Izbor tvrtke za posvjedočenje Vanjska nezavisna prosudba Održavanje sustava Stalno poboljšavanje sustava 80 .

Ugovor za vanjsku nezavisnu prosudbu: broj potrebnih djelatnik-dana prosuditeljske tvrtke. koji dokumentiraju procese. 81 . Postoje tvrtke koje su potvrdu o usklañenosti dobile za kraće vrijeme. sustav u stvarnosti ne može zaživjeti za manje od godinu dana. Sustav ne brusiti do savršenstva. nego krenuti s primjenom i ispravljati dokumente na osnovi povratnih informacija. Rokovi Ovise o tome koliko je postojeća praksa i način rada već u skladu s normama kvalitete. U cijenu ulaze i radni sati vlastitih djelatnika. Dinamika i rezultati ovise o vlastitim djelatnicima.9/30/2009 Cijena S vanjskim se konzultantom se obično ugovara paušalno mjesečno plaćanje. ali to već spada u komercijalni pristup prosuditelja. Sustav će u svojoj potpunosti zaživjeti tek za tri do četiri godine od njegovog uvoñenja i postati svakodnevnicom u radu tvrtke. Ako ga se uvodi iz nule.

pogotovo ako se kvaliteta i sustav njenog upravljanja ocijene neophodnima za opstanak na tržištu. UPRAVLJANJE KVALITETOM 10. Ogledni primjer saminarskog rada 82 .9/30/2009 Korist Nedvojbena. Temeljni razlog postojanja bilo koje tvrtke je uvijek proizvod ili usluga koja nekome treba. Šira društvena korist za nacionalno gospodarstvo od uvoñenja sustava u domaće tvrtke. a koja na tržištu ima svoju vrijednost. Treba imati na umu da ni najsavršeniji sustav upravljanja kvalitetom ne može zaštiti promašene koncepte.

o svim aspektima utjecaja na okoliš i naravno samim time o kvaliteti zaštite okoliša. Smještena je na Žitnjaku. osnovana davne 1927.o. ali na vodozaštitnom području.proizvodnja polimernih aditiva i plastične ambalaže. pa tako i u industrijskoj proizvodnji prilikom koje štetni mogu biti i tehnologija i proizvodi. djeluje kao samostalna tvrtka unutar grupacije INA. odnosno njegova zaštita. godine i to pod nazivom „Iskra“ čija se osnovna djelatnost zasnivala na proizvodnji maziva – kolomasti i mazivih ulja. sve veću važnost u svakoj ljudskoj djelatnosti dobiva okoliš. 1990. u industrijskoj zoni. siječanj 2009. Jedna od takvih tvrtki je tvrtka INA Maziva Zagreb d. uvodi nove djelatnosti . tako da se od samih početaka djelovanja vodilo računa o kvaliteti proizvoda.sc. Od 1966. izvanredni PREDMET: Upravljanje kvalitetom PREDMETNI NASTAVNIK: Mr. 83 . o njegovom zbrinjavanju. UVOD Danas u doba jačanja ekološke svijesti pojedinaca i zajednice.o. Domagoja Buljan Barbača Split.9/30/2009 SVEUČILIŠTE U SPLITU SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE STUDIJ EKONOMIJE SMJER: TRGOVINSKO POSLOVANJE SEMINARSKI RAD ZBRINJAVANJE RABLJENIH ULJA STUDENT: Miranda Gojak ODSJEK I STATUS: Trgovinsko poslovanje.

1996. stručnjaci Maziva Zagreb su tijekom višegodišnjeg rada. Sustavom su obuhvaćeni i pod kontrolom su: emisije u zrak. onečišćenost tla. Osim nadzora nad posljedicama koje sam tehnološki proces može imati na stanje okoliša. a posljednjih tridesetak godina. Rabljena ulja. emulzije te zauljene vode jedan su od utvrñenih značajnih aspekata okoliša u sustavu upravljanja zaštitom okoliša po normi ISO 14001. uporaba sirovina i prirodnih dobara. Završnom karikom u lancu očuvanja okoliša od mogućeg štetnog utjecaja maziva na okoliš jest uvoñenje sustava zbrinjavanja rabljenih ulja. 84 . te ostala lokalna pitanja okoliša i zajednice. upravljanje otpadom. od kada se provode mjerenja svih aspekata utjecaja na okoliš. prateći industrijska dostignuća i zahtjeve tržišta. zauljenih voda i emulzija u kojem su Maziva Zagreb uključena kao obrañivač opasnog otpada. a prateći nastojanja razvijenih zemalja u zapadnoj Europi. godine recertificirani su sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem po zahtjevima normi ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996. vodu. uspostavljen je i certificiran Sustav osiguranja kvalitete po normi ISO 9001:1994. Prirodni slijed dogañaja bio je taj da je Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša izdala Mazivima Zagreb Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i obrañivanja opasnog otpada 1999. Certificiran je Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću po normi OHSAS 18001:1999. godine. rezultati mjerenja dokazali su visoke standarde tvrtke. kontinuirano pazeći na okoliš.9/30/2009 To je dovelo do toga da tvrtka neprestano radi na poboljšanju svojih proizvoda. a kojim je uspostavljen potpun nadzor nad svim aspektima koji mogu značajno utjecati na stanje okoliša i njegovu zaštitu. 2002. koji su Maziva Zagreb izgradila i dobila certifikat 1999. razvili asortiman maziva i srodnih proizvoda koji manje štetno djeluju na okoliš. Rezultat takvih napora bio je da se nikada nije dogodio nikakav incident.

To bi značilo da se taj dio odnosi na neprekidno poboljšavanje proizvoda u smislu njegove kvalitete za produžavanjem životnog vijeka motora. Osobito je važno to da za novu djelatnost i poslovnu aktivnost nisu bila potrebna nova ulaganja. pa tako i INA Maziva Zagreb imaju pet glavnih skupina zainteresiranih strana. Sustav kvalitete ponajprije je usmjeren na zadovoljstvo kupca. ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:1999. godine recertificirana su sva tri sustava upravljanja po normama ISO 9001:2000. vlasnici. prilagoñavanje sve jačim i tehnološki sofisticiranim motorima i ureñajima. a koja omogućuje postavljanje ciljeva. Uvoñenje sustava osiguranja kvalitete u INA Mazivima Zagreb prema normi ISO 9001 dovodi o boljeg i racionalnijeg upravljanja poslovanjem tvrtke i stvara uvjete za pružanje kvalitetnijih proizvoda i usluga prema zahtjevima kupca. primjenjuje se ista metodologija upravljanja ciljevima. a to su kupci. te neprekidno poboljšavanje sustava. Zašto ISO 9001. zaposlenici. 85 . odnosno specifikacije i standarde kvalitete koje utvrñuju proizvoñači strojeva i vozila. diktira ga samo tržište. tj. dakle ta maziva moraju zadovoljiti sve uvjete praktične primjene. ISO 14001 i OHSAS 18001? Svako poduzeće. dobavljači i društvo. već su se koristili raspoloživi resursi . 2005. spremišni prostor i oprema. njihovo praćenje i ocjenu.9/30/2009 Za sva tri sustava.ljudi. koja su integrirana u jedan cjeloviti sustav upravljanja. procesa i proizvoda.

Sustavom upravljanja okolišem osigurava se da su svi utjecaji na okoliš u tvrtci identificirani. zapisi. zaštitu okoliša i opću sigurnost. popravne i zaštitne radnje itd. a to su proizvoñači. vodu. zahtijevaju niz postupaka koji su meñusobno identični – upravljanje dokumentacijom. 86 . Moguća su dva načina uvoñenja ISO 14001. Sustavom su obuhvaćeni i pod kontrolom su: emisije u zrak. skupljači i obrañivači.9/30/2009 Meñutim. Pravilnik o vrstama otpada NN 27/1996. interni auditi. odnosno kvalitetu usmjeriti na društvo i zajednicu u cjelini. upravljanje otpadom. ISO 14001:1996 je meñunarodni standard za upravljanje okolišem. Stoga suvremeno poduzeće mora proširiti svoje pristupe kvaliteti. Zakon obuhvaća sve sudionike u zbrinjavanju opasnog otpada. Karakteristika ove norme je u tome što se mora zasnivati na zakonskim odredbama (Zakon o otpadu NN 34/1995.). nadzirani i usklañeni sa zakonskom regulativom. zahtjevi društva postaju sve stroži u odnosu na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu. uporaba sirovina i prirodnih dobara. Prvi način je kao nadogradnja na postojeći sustav ISO 9001 u tvrtci. Drugi način je uvoñenje sustava ISO 14001 bez prethodnog uvoñenja sustava ISO 9001. Obje norme su meñusobno kompatibilne. onečišćenost tla. i Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom NN 32/1998. te ostala lokalna pitanja okoliša i zajednice. pa se mogu uspješno integrirati što je i bio slučaj u Mazivima Zagreb.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću. Razlozi za primjenu su: potencijalno smanjenje broja incidenata potencijalno smanjenje zastoja i s njima pratećih troškova potencijalno smanjenje troškova tužbi i osiguranja bolje upravljanje rizicima za zdravlje i sigurnost rada povećanje povjerenja radnika. kao i društvene zajednice u cjelini 87 . kupaca i poslovnih partnera. . vlasnika.9/30/2009 Razlozi za primjenu ISO 14001 su: povećano povjerenje kupaca poboljšani odnosi sa društvenom zajednicom olakšani pristup kapitalu poboljšani imidž na tržištu smanjenje broja incidenata ušteda materijalnih resursa i energije trajno zadovoljavanje zakona i propisa lakše ishoñenje dozvola i suglasnosti OHSAS 18001:1999.

OTPADNA ULJA – opasan tehnološki otpad (ima neka od svojstava: eksplozivnost. PROIZVOðAČ/SKUPLJAČ OTPADNIH ULJA – veliki potrošači industrijskih ulja/koncesionari OBRAðIVAČ OTPADNIH ULJA – pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost obrañivanja ili odlaganja otpada (INA Maziva Zagreb) 88 . upravljanje otpadom. Cijeli proces definiran je kroz dvanaest aktivnosti koje su sastavni dijelovi procedure. i sl. infektivnost. SVRHA Ovom procedurom opisan je prihvat rabljenih ulja. reaktivnost. emisije u vodu. emulzija i zauljenih voda koja omogućuje da se proces zbrinjavanja odvija u kontroliranim uvjetima. onečišćenje tla. 2.9/30/2009 SADRŽAJ SVRHA DEFINICIJE REFERENCE ODGOVORNOSTI POSTUPAK ZAPISI 1. toksičnost. zapaljivost. razne utjecaje vezane za izvanredne situacije.). DEFINICIJE ASPEKTI OKOLIŠA – obuhvaćaju emisije u zrak. ZAULJENE VODE – tekuće mješavine s bilo kakvim sadržajem ulja.

9/30/2009 3. Predstavnik Službe kontrole za zaštitu okoliša zadužen je za provjeru Pratećeg lista za opasni otpad.4. 4. Ovlašteni skladištar rezervoarskog prostora – prihvaća proizvod prema proceduri ulaza sirovina i ambalaže UDQA PR 1503. Na taj način provjerava da li je opasni otpad u skladu sa zakonskim propisima.2. za postupanje opasnim otpadom. tj. stavlja ih u proceduru za obradu. 4. 4. te daje informacije o sakupljaču i obrañivaču otpada.6. ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo.5. sustavima i metodama potpore. REFERENCE Sustavi upravljanja kvalitetom – ISO 9001:1994. 4. Voditelj odjela za obradu zauljenih voda – vrši prihvat zauljenih voda. sastavlja pisanu ponudu (ugovor). ISO 14001:1999. Zadužen je za arhiviranje i distribuciju Pratećih listova PL-Oo. te provjerava Izvješće o ispunjavanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada. Prodajni predstavnik ili predstavnik službe primjene (Primjensko tehničkog servisa INA Maziva ZG) prilikom prodaje proizvoda zadužen je za komunikaciju sa kupcem i davanje svih obavijesti vezanih za proizvod. Opće smjernice o načelima. 89 . Zakon o otpadu (NN 34/1995) Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996) Uredba o uvjetima za postupanjem s opasnim otpadom (NN 32/1998) 4. Voditelj laboratorija za ulaznu kontrolu kvalitete proizvoda provodi proceduru analize kvalitete ulaznog proizvoda (UDQA PR 1001). te ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo. ODGOVORNOSTI 4. i ISO 9001:2000.1. Sustavi upravljanja okolišem – ISO 14001:1996. Sustavi upravljanja okolišem – ISO 14001:2004. Ovlaštena osoba Službe prodaje obrañivača odreñuje cijenu i uvjete prihvata. 4. – Zahtjevi i smjernice za primjenu. ISO 9001:1996.3.

Proizvoñač ili skupljač opasnog otpada prvi kontakt ima sa Službom prodaje ili sa Službom primjensko-tehničkog servisa u Sektoru marketinga preko kojih se provode koordinirane aktivnosti izmeñu svih sudionika zainteresiranih za prihvat i zbrinjavanje rabljenih ulja. Uglavnom se radi o velikim industrijskim potrošačima ulja i maziva. INA Maziva Zagreb su u ovom slučaju u svojstvu obrañivača opasnog otpada. 90 . Proces je definiran kroz dijagram tijeka u 12 aktivnosti. a ujedno i proizvoñači rabljenih ulja. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša izdala je Mazivima Zagreb rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i obrañivanja opasnog otpada. Zakon obuhvaća sve sudionike u sustavu zbrinjavanja opasnog otpada. Ako je otpad u skladu sa zakonskim propisima (i ako odgovara podacima iz Pratećeg lista) Služba za zaštitu okoliša daje dopuštenje za daljnje aktivnosti u svezi sa otkupom opasnog otpada. skupljača i obrañivača. Proizvoñač vrši analizu otpada.). dokumentacija i njen tijek. POSTUPAK Tijek prihvata rabljenog ulja Osnovna baza primjene norme ISO 14001 je zakonska legislativa.9/30/2009 5. 5. god. Zakonom su odreñene obveze i dužnosti proizvoñača opasnog otpada.3. izravno su uključeni u proces zbrinjavanja.2. što im predstavlja noviju poslovnu aktivnost (od 1999. a za manje potrošače postavljeni su kontejneri za odlaganje rabljenih ulja koji se povremeno prazne. Veliki potrošači industrijskih ulja. obrasci. vrijeme čuvanja dokumenata i sl.1. Sakupljač/proizvoñač opasnog otpada je ovlaštena firma za sakupljanje koja za tu svoju djelatnost ispunjava sve zakonske propise. 5. Da bi uopće započeo aktivnost mora posjedovati Prijavni list (za proizvoñača opasnog otpada) i Prateći list. Proizvoñač opasnog otpada je kupac. uvjeti čuvanja otpada. predaje Zahtjev uz Izvješće o ispunjavanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku i kemijsko fizikalnu obradu (na propisanom obrascu) Službi kontrole za zaštitu okoliša. 5.

Ako je ponuda prihvaćena Služba prodaje radi dogovor o primitku. Zauljena voda. 5.8. rezervoare. te potpisuje Prateći list PL-Oo.7.4. 5. Kad je izvršen primitak rabljenog ulja. 91 . a rabljeno ulje u odlagališta radi proizvodnje lož ulja. a ako nije onda je to kraj procesa. 5. 5. Prateći listovi PL. Ovlašteni skladištar vrši prihvat i ispunjava.12. onda on odlazi prema skladištu rezervoarskih prostora i to po propisanoj proceduri ulaza sirovina i ambalaže UDQA PR 1503. 5. 5. koja je zadovoljila analizu.10. radi se ulazna laboratorijska kontrola i to prema propisanoj proceduri UDQA PR 1001. 5.6. Ponudu u pisanom obliku šalje proizvoñaču otpadnog ulja. dakle u cisterne i postrojenja za razdvajanje ulja od vode. Nakon razdvajanja voditelj Odjela za obradu zauljenih voda ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo. 5.9/30/2009 5. Ako u dolaznom sadržaju nema zauljene vode.11. Pročišćena voda odlazi u posebne spremnike tj. Služba prodaje formira cijenu i uvjete otkupa. Ako analiza nije zadovoljila vrši se postupak s neusklañenim proizvodom.5.Oo iz postupaka a9 i a10 odlaze u Službu za zaštitu okoliša gdje se arhiviraju i distribuiraju. ide u proceduru prema uputi za prihvat i obradu zauljenih voda. Obrañivač na temelju tih dokumenata (i nakon unutarnjih konzultacija) odlučuje da li će izvršiti prihvat otpada i nakon donesene odluke radi Zapis o odluci.9.

9/30/2009 92 .

postižu pozitivne financijske rezultate koristeći rabljena ulja kao gorivo.o. procesu nastanka i načinu pakiranja otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku i kemijsko fizikalnu obradu Zapisi o odluci o otkupu opasnog otpada Izvještaji se moraju slati nadležnim državnim ustanovama kvartalno. raznim očevidnicima i sl. dokumentima moraju se čuvati minimalno pet godina.o. zaštićuju okoliš. Zajedno sa Pratećim listovima. 93 . rješavaju zbrinjavanje industrijskih ulja poslije upotrebe i time zadobivaju povjerenje svojih kupaca i njeguju partnerske odnose. s podatcima o vrsti.9/30/2009 6. udovoljavaju sve zakonske propise nacionalnog zakonodavstva koje je usklañeno sa zahtjevima EU (Europske Unije). obrazac propisan Zakonom o otpadu i Pravilnikom o opasnom otpadu. ZAKLJUČAK Kontroliranim prikupljanjem i zbrinjavanjem rabljenih ulja INA Maziva Zagreb d. prate vijek trajanja svojih proizvoda – od nastanka do nestanka. ZAPISI Prateći list (PL-Oo) za opasni otpad.

9/30/2009

Važnost kontrole rabljenih ulja, koja spadaju u kategoriju opasnog tehnološkog otpada, očituje se u tome što se od ukupne svjetske proizvodnje nafte 1% koristi za proizvodnju maziva. U zemljama EU-a 13% , a u SAD-u 32% upotrjebljenih maziva završi izmjenom u okoliš. 1/5 svih zagañenih voda potječe od otpadnih ulja. Koncentracija ulja od 1mg po litri čini vodu nepitkom i opasnom za zdravlje čovjeka, a uništava i vodenu floru i faunu. Isto tako je opasno spaljivanje otpadnih ulja jer se u zrak emitiraju - sumpor, fosfor, dušik, neki teški metali, koks i plinovi sagorijevanja, koji su vrlo štetni za ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini.

94

9/30/2009

UPRAVLJANJE KVALITETOM 11.“Check lista” savladanog gradiva

95

9/30/2009

Pitanja (1)
Ukoliko su studenti uspješno savladali gradivo očekuje se da mogu samostalno odgovoriti na slijedeća pitanja: 1.Definirajte pojam kvalitete! 2.Što znači QM? 3. Što znači QT?

Pitanja (2)
4.Prema alternativnoj podjeli povijesnog razvoja sustava upravljanja kvalitetom u kojoj fazi i pri kojim tržišnim uvjetima se pojavljuju prvi zahtjevi kvalitete? 5.U uvjetima suvremene tržišne ekonomije koji aspekt postaje imperativ kod sustava upravljanja kvalitetom? 6.Koje su odlike «Znanstvenog upravljanja»? 7.Koje su odlike «Statističke kontrole kvalitete»? 8.Kakvom procesu težimo u odnosu na varijabilnost? 9.Definirajte pojam norme! 10.Koje su osnovne sastavnice jedne norme? 11.Što je ISO? 12.Kada je osnovan ISO?

96

Gledajući tvrtke koje posluju u Hrvatskoj.Kako se zove hrvatsko nacionalno normirno tijelo? 16.Koje norme iz niza ISO 9001 su ukinute 2000? 22.Čime se bavi poglavlje norme ISO 9001:2000 s naslovom «Sustav upravljanja kvalitetom»? 29.Što nam definiraju norme niza ISO 9001:2000? 24. Koje godine je objavljeno najnovije izdanje normi ISO 9001? 25.Nabroji minimalno 3 od 6 obveznih dokumenata prema normi ISO 9001:2008! 27.Navedite minimalno 3 djelatnosti kojima se bavi HAA! 18.Koji su osnovni ciljevi normizacije? 14.Što nam definiraju norme niza ISO 9000:2000? 23. Navedite minimalno 3 elementa preventivnog modela ISO 9001! 20.9/30/2009 Pitanja (3) 13.Navedite minimalno 3 razloga za uvoñenje normi u tvrtku! 19.Koje godine su izdani prvi nizovi normi iz slijeda ISO 9000? Pitanja (4) 21.Nabroji minimalno 3 poglavlja norme ISO 9001:2008! 28. Koje godine je objavljeno najnovije izdanje normi ISO 9001 u Republici Hrvatskoj? 26.Koji su preduvjeti nužni za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom? 97 .Navedite minimalno 3 načela hrvatske normizacije! 17. kojim sve normirnim tijelima podliježu? 15.

Koja je razlika uvoñenja sustava u postojeću i novonastalu tvrtku? 34.Navedite minimalno tri karakteristike objektivnih dokaza! 37.Na koje pitanje odgovaraju upute za rad? 32.Navedite temeljne ciljeve prosudbe! 98 .Definirajte prosudbu i navedite koje osnovne tipove prosudbe susrećemo! 36.Koje su osnovne sastavnice jednog postupka kvalitete? 35. Na koja pitanja odgovaraju postupci kvalitete? 31.Što je prvi korak koji se poduzima kod uspostave sustava upravljanja kvalitetom? 33.9/30/2009 Pitanja (5) 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful