You are on page 1of 13

Vážený pane ombudsmane, 

ve  funkci  veřejného  ochránce  práv  jste  sice  pouze  krátce,  ale  již  jste  podnikl  několik  kroků  a  pronesl  celou 
řadu  výroků,  které  podlamují  naši  důvěru  v  to, že svou roli plníte odborně zdatně a s vědomím vážnosti funkce, 
do  které  jste  byl  zvolen.  Byť  ombudsmanovi  není  svěřena  klasická  rozhodovací  pravomoc,  může  mít  jeho 
činnost  obrovský  význam.  Svou  roli  však  může  plnit  řádně  pouze  tehdy,  pokud  je  veřejností  i  odbornou 
komunitou  vnímán  jako  autorita  a  respektovaný  odborník.  Přesvědčivost  stanovisek  veřejného ochránce práv a 
síla  argumentace,  kterou  prezentuje  v  médiích  a  se  kterou  se  obrací  k  veřejnosti,  jsou  alfou  a  omegou  jeho 
činnosti. 
V  poslední  době  i  pozornost  širší  veřejnosti  upoutaly  Vaše  ​výroky  o  právech  matek  a  otců  v  porodnicích  i 
způsob,  jakým  jste  své  jednání  hájil  v  médiích.  Smyslem  tohoto  dopisu  však  není  přít  se  o  to,  jestli  je  omezení 
účasti  otců  u  porodu  za  nouzového  stavu  přiměřené. Ani signatáři tohoto dopisu netvoří v této a mnoha jiných 
otázkách  výkladu  práva  názorový  monolit.  Vedle  otázek, na nichž se rozumní právníci nemusejí shodnout, však 
existují  i  elementární  principy,  které  žádný  právník  a  představitel  moci  zpochybňovat  nemá,  ba  nesmí. 
Zarmucuje  nás  proto,  že  zatím  využíváte  autority  své  funkce  zejména  k  tomu,  abyste  šířil  své  osobní  dojmy 
týkající  se  práv jednotlivců a povahy činnosti ombudsmana. Postupujete přitom arbitrárně, ​bez řádného šetření​, 
neprojevujete  respekt  k  základním  stavebním  kamenům  právního  řádu  a  ​své  kroky  uspokojivě  nevysvětlujete​. 
Tvrzení typu „stanovisko ombudsmana je to, co já si pomyslím“ totiž uspokojivým vysvětlením nejsou. 
Navozujete  dojem​,  že  lidská  práva  jsou  něco  nesrozumitelného,  obyčejným  lidem  cizího  a  snad  i 
nebezpečného.  Lidská  práva,  či  chcete-li  práva  lidí,  přitom  nejsou  intelektuálním  konstruktem,  nýbrž  něčím 
velmi  konkrétním.  Chrání  nás  před  mocí  státu  a  dovolují  soužití  různých  lidí  navzdory  rozdílům  v  jejich 
názorech,  zájmech  či  potřebách.  Připomínají  nám,  že  bychom  se  měli  vzájemně  respektovat  a  že  bychom  měli 
přemýšlet  i  o  problémech  lidí,  kteří  mají  jiné  názory,  víc  nebo  míň  štěstí  nebo  se  prostě  jiní  narodili.  To,  že 
některá  lidská  práva  přijdou  zbytná  jednomu  člověku,  neznamená,  že  nemají  význam  pro  šťastný  život  někoho 
jiného.  Tato  práva  Vám  zákon  ukládá  chránit,  ať  už  jde  o  seniora,  jemuž  byl  špatně  vyměřen  důchod, 
zanedbávaného klienta v domově sociálních služeb či Roma, který nemůže sehnat nájem pro svůj původ. 
Velmi  svérázným  způsobem  („tyhlety  proporcionality  na  mě  nezkoušejte”)  ​zpochybňujete​,  že  by  omezení 
práv  lidí  státem  mělo  být  proporcionální,  tedy  přiměřené  a  tvrdíte,  že  právo,  které  lze  omezit,  žádným  právem 
není.  Takové  výroky  již  nejsou  „jiným  právním  názorem“,  ale  neakceptovatelným  zpochybňováním  základů 
ústavního  pořádku  i  celého  právního  řádu.  Střety  mezi různými právy či zájmy jsou nevyhnutelné, avšak pokud 
již  má  být  nějaké  právo  omezeno,  mělo  by  jít  o  zásah  co  nejmenší.  Na  to  stačí  i  selský  rozum.  Proč  něčí  právo 
zpupně  zcela  zašlapat, když postačí jeho mírnější omezení? Chcete-li svou funkci vykonávat odborně a důstojně, 
nemůžete  jako  ombudsman  tento  princip  ignorovat  ani  popírat.  Dokonce  ani  za  nouzového  stavu  nelze 
vycházet  z  předpokladu,  že  co  stát  činí,  vždy  moudře  činí.  Nouzový  stav  neznamená,  že  by  si  právo  a  rozum 
měly  vzít  dovolenou.  Jistě  se  nacházíme  v  situaci,  která  odůvodňuje  omezení  některých  práv  ve  větší  míře  než 
obyčejně.  Ombudsman  by  však  měl  umět  jednat  s  chladnou  hlavou  (na  základě  odborného  úsudku,  ne  podle 
pocitů)  a  své  rozhodnutí  rozumně  vysvětlit  veřejnosti  i  médiím.  ​To  bohužel  nečiníte​,  ba  se  tomu  aktivně 
bráníte. 
Ve  funkci  nejste  za  zásluhy  ani  proto,  abyste  reprezentoval  názory  některých  svých  podporovatelů,  nýbrž 
proto,  abyste  se  zastával  (v  rámci  Vašich  zákonných kompetencí) běžných lidí proti úřadům, bezmocných proti 
omezování  svobody  a  všech,  kterým  se  nedostává  respektu,  rovného  a  férového  zacházení.  Role  veřejného 
ochránce  práv  je  v  tomto  složitá,  avšak  nezastupitelná.  Vaše  dosavadní  kroky  a  vyjádření  neukazují,  že  byste  ji 
plnil řádně. Přesto doufáme, že si včas uvědomíte obsah své funkce i odpovědnost, která se s jejím výkonem pojí. 

V úctě, 
Níže podepsaní signatáři 
 
  Jméno  Povolání/funkce  

1.   Eliška Wagnerová  Emeritní místopředsedkyně ÚS a emeritní senátorka 

2.   Dalibor Jílek  Profesor mezinárodního práva veřejného, Fakulta práva PEVŠ v Bratislavě a 
Právnická fakulta UPOL 

3.   Jan Kuklík  Profesor, Právnická fakulta UK 

4.   Jan Kysela  Profesor ústavního práva a státovědy, Právnická fakulta UK 

5.   Kristina Koldinska  Profesorka, Právnická fakulta UK 

6.   Martin Škop  Katedra právní teorie, PrF MU 

7.   Markéta Selucká  Docentka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; advokátka; 
emeritní děkanka PrF MU 

8.   Barbara Havelková  Associate Professor, Právnická fakulta Oxfordské univerzity 

9.   David Kosař  Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU 

10.   Marek Antoš  Docent, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK 

11.   Radim Boháč  Docent, Právnická fakulta UK 

12.   Robert Zbíral  Docent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta MU 

13.   Olga Pouperová  Docentka, Katedra správního práva a finančního práva PF UP 

14.   Kateřina Ronovská  Docentka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU 

15.   Michal Bartoň  Docent, Katedra ústavního práva, PF UP 

16.   Filip Ščerba  Docent, Právnická fakulta UP; asistent soudce ÚS 

17.   Tomáš Sobek  Docent, Právnická fakulta MU; ÚSP AV ČR 

18.   Jan Wintr  Docent, Právnická fakulta UK 

19.   Petr Bezouška  Akademický pracovník, Právnická fakulta UP; člen Legislativní rady vlády 

20.   Josef Vedral  Úřad vlády ČR, Právnická fakulta UK 

21.   Stanislav Kadečka  Advokát; akademický pracovník, Katedra správní vědy a správního práva, 
Právnická fakulta MU; člen Legislativní rady vlády 

22.   Vítězslav Dohnal  Advokát, Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO, zakladatel Pro bono 
aliance 

23.   Jan Broulík  Assistant Professor in European Law, University of Amsterdam 

24.   Pavlína Hubková  Fakulta práva, ekonomie a financí, Univerzita v Lucem​burku 

25.   Ladislav Vyhnánek  Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta 
MU 
26.   Jaroslav Benák  Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta 
MU 

27.   Terezie Smejkalová  Odborná asistentka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU 

28.   Vojtěch Vomáčka  Odborný asistent, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, 
Právnická fakulta MU 

29.   Eliška Flídrová  Odborná asistentka, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta UK; 
advokátka 

30.   Tereza Kunertová  Odborná asistentka, Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK; 
advokátka 

31.   Pavel Kandalec  Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta 
MU 

32.   Martin Kornel  Odborný asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; 
advokát 

33.   Hubert Smekal  Odborný asistent, Fakulta sociálních studií a Právnická fakulta MU 

34.   Zdeněk Červínek  Odborný asistent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UP 

35.   Veronika Smutná  Odborná asistentka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická 
fakulta MU 

36.   Martina Grochová  Odborná asistentka, Právnická fakulta UP 

37.   Martin Škurek  Odborný asistent, Katedra správního práva a finančního práva, Právnická 
fakulta UP 

38.   Jakub Míšek  Odborný asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU 

39.   Martin Faix  Odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická 
fakulta UP 

40.   Maxim Tomoszek  Odborný asistent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UP 

41.   Václav Bednář  Odborný asistent, Katedra soukromého práva a civilního procesu, 
Právnická fakulta UP 

42.   Věra Honusková  Odborná asistentka, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta UK 

43.   Ondrej Hamuľák  Odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická 
fakulta UP 

44.   Ondřej Svaček  odborný asistent, KMEP PF UPOL 

45.   Lukáš Hadamčík  Odborný asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; 
asistent soudce Nejvyššího soudu 

46.   Ivana Machonova  Lecturer in International Law, Webster University, Geneva; Human Rights 
Schellongova  Officer, United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva 

47.   Klára Hamuľáková  Odborná asistentka, Právnická fakulta UP 

48.   Jiří Baroš  Odborný asistent, Fakulta sociálních studií MU 


49.   Tomáš Friedel  Odborný asistent, Právnická fakulta UK 

50.   Helena Bončková  Odborná asistentka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická 
fakulta UK 

51.   Jakub Harašta  Odborný asistent, Ústav práva a technologií PrF MU 

52.   Jaroslav Větrovský  Odborný asistent, Katedra mezinárodního práva, FPR ZČU 

53.   Peter Brezina  Katedra teorie práva, FPR ZČU 

54.   Karolina Žákovská  odborná asistentka, Právnická fakulta UK 

55.   Michal Urban  Právnická fakulta UK 

56.   Kristýna Řezníčková  odborná asistentka, Katedra správního práva a finančního práva, Právnická 
fakulta UPOL 

57.   Markéta Štěpáníková  Odborná asistentka Katedry právní teorie MU 

58.   Jakub Tomšej  Odborný asistent, PrF UK 

59.   Kateřina Vřáblíková  Senior Lecturer in Politics, University of Bath  

60.   Ivana Kudláčková  Výzkumná pracovnice, Ústav práva a technologií, P


​ rávnická fakulta ​MU 

61.   Jana Kokešová  Akademický pracovník, Ústav státu a práva AV ČR; doktorand, Katedra 
právní teorie, Právnická fakulta MU 

62.   Pavel Doubek  Postdoktorský vědecký pracovník, Taiwan Foundation for Democracy 

63.   Filip Kostelka  Lecturer in Government, University of Essex 

64.   Lucia Berdisová  Výskumná pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity 

65.   Alexandra Letková  Odborná asistentka, Právnická fakulta UMB 

66.   Lenka Dobešová  Lektorka, Katedra občanského práva, P


​ rávnická fakulta ​MU 

67.   Michal Říha  Asistent, Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK 

68.   Martin Floreš  Asistent, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta MU 

69.   Ondřej Preuss  tajemník katedry ústavního práva, P


​ rávnická fakulta U
​ K 

70.   Katarína Šipulová  Ústav pro otázky soudnictví, P


​ rávnická fakulta M
​ U 

71.   Adam Blisa  Ústav pro otázky soudnictví, P


​ rávnická fakulta M
​ U 

72.   Ondřej Kadlec  Vědecký pracovník, Ústav pro otázky soudnictví, P


​ rávnická fakulta ​MU; 
doktorand na University of Oxford 

73.   Lucia Madleňáková  Advokátka; odborná asistentka, Právnická fakulta UP 

74.   Filip Rigel  advokát, proděkan FF UHK 

75.   Jan Lasák  Advokát, odborný asistent PF UPOL 


76.   Petra Humlíčková  Advokátka, odborná asistentka Katedry práva životního prostředí UK 

77.   Martin Kopa  Advokát 

78.   Maroš Matiaško  Advokát; doktorand, Human Rights Centre, University of Essex, Katedra 
ústavního práva, P
​ rávnická fakulta UP 

79.   Filip Dombrovský   Advokát  

80.   Tereza Krpcová  Advokátka 

81.   Vít Tokarský  Advokát 

82.   Zdeněk Trávníček  Advokát; doktorand, Katedra právní teorie. P


​ rávnická fakulta M
​ U  

83.   Daniel Bartoň   Advokát; odborný asistent, Evangelická teologická fakulta UK  

84.   Jiří Helán  Advokát 

85.   Petr Kalla  Advokát 

86.   Adéla Horáková  Advokátka 

87.   Ondřej Trnka  Advokát 

88.   Milan Janák  Advokát 

89.   Darina Jandová  Advokátka 

90.   Maroš Sovák  Advokát 

91.   Pavel Steinwicht  Advokát 

92.   Michal Hanych   Advokát, daňový poradce  

93.   Ladislav Paulus  Advokát, insolvenční správce 

94.   Josef Bátrla  Advokát 

95.   Tomáš Pavelka  Advokát 

96.   Tomáš Páleníček  Advokát 

97.   Martin Hostinský  Advokát 

98.   Alžbeta Nemeškalová Rosinová  Advokátka 

99.   Marie Zámečníková  Advokátka 

100.   Veronika Kupčíková  Advokátka 

101.   Oldřich Kozumplík  Advokát 

102.   Štěpán Dražka   Advokát  

103.   Stanislav Smrčka  Advokát 

104.   Jan Měkota  Advokát 


105.   Jan Brož  Advokát, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická 
fakulta MU 

106.   Věra Nováková  Advokátka 

107.   Nicole Jančová  Advokátka; doktorandka, Právnická fakulta UK 

108.   Jan Dobrý  Advokát  

109.   Veronika Endryášová  Advokátka 

110.   Adéla Hořejší  Advokátka 

111.   Klára Kalibová   Advokátka  

112.   Martin Ráž  Advokát 

113.   Kristýna Wiedermannová  Advokátka 

114.   Pavla Vaculínová Tonnies  Advokátka 

115.   Petra Vytejčková  Advokátka 

116.   Zuzana Candigliota  Advokátka a právnička Ligy lidských práv 

117.   Anna Samadzai  Advokátka 

118.   Monika Mareková  Advokátka,​ výzkumná pracovnice,​ Ústav státu a práva Akademie věd ČR 
 

119.   Martina Knoppová   Advokátka  

120.   Václav Duda  Advokát 

121.   Richard Hořejší  Advokát 

122.   Ondřej Moravec  Advokát 

123.   Tereza Kreizlová  Advokátka 

124.   Petr Possel  Advokát 

125.   Adéla Pinkavová  Advokátka 

126.   Dominik Vítek  Advokát, doktorand, Právnická fakulta UK 

127.   Czeslaw Walek  člen Rady vlády pro lidská práva 

128.   Petr Konůpka  Právník, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti 

129.   Vladimír Janoušek Pysk  Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti 

130.   Monika Hanych   Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti; 


Právnická fakulta MU 

131.   Zuzana Andreska  Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti 

132.   Eliška Hronová  Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, M


​ inisterstvo spravedlnosti 
133.   Kateřina Radová  Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti; doktorandka, 
katedra MP, Právnická fakulta UK 

134.   Aneta Majerčíková  Vrchní vládní rada, Úřad vlády (t. č. na rodičovské dovolené) 

135.   Jan Potměšil  Právník - vrchní ministerský rada 

136.   Barbora Dušková  Právnička - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra 

137.   Markéta Šonková  Vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra 

138.   Lenka Píčová  Právnička, Úřad vlády ČR 

139.   Jana Zapletalová Koláčková  Justiční akademie 

140.   Lenka Mlynařík Habrnálová  Právnička, Ministerstvo spravedlnosti 

141.   Slavomír Halla  Právník v komerční sféře; odborný asistent, Katedra mezinárodního a 
evropského práva, Právnická fakulta UP;  

142.   Jan Foltýn  Právník, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  

143.   Miroslav Knob  Právník 

144.   Michaela Knobová  Právnička ve státní službě 

145.   Petra Zaydlar Hodysová  Právnička 

146.   Petra Ali Doláková  Právnička a diplomatka, MZV 

147.   Ondřej Zmeškal  Právník 

148.   Zuzana Adameová  Právnička 

149.   Kristina Hlavicová  Právnička ve státní službě 

150.   Veronika Ježková  vedoucí právník proFem o.p.s. 

151.   Kateřina Blisová  Právnička 

152.   Michala Zapalačová  Právnička; doktorandka, Katedra správního práva, Právnická fakulta UK 

153.   Lucie Škapová  právnička, studentka postgraduálního programu, Právnická fakulta 


Katholieke Universiteit Leuven 

154.   Klára Malaníková  Právník ve veřejné správě 

155.   Irena Ryšánková  Právnička, Soudní dvůr EU; Doktorandka, Georg-August-Universität 


Göttingen 

156.   Lucie Ottinger  Právnička 

157.   Kristýna Benešová  Právnička 

158.   Vladěna Sasková  Právník ve veřejné správě 

159.   Daniela Procházková  Právník ve veřejné správě 


160.   Martin Švéda  Právník ve veřejné správě 

161.   Jaroslav Divoký  Právník, LF MU 

162.   Jana Kučerová  právník ve státní službě 

163.   Věra Jedličková  Právnička 

164.   Petr Kopřiva  Právník ve veřejné správě 

165.   Petr Baroch  Právník v neziskovém sektoru 

166.   Martin Klumpar  Právník ve veřejné správě 

167.   Sandra Pašková  Právnička, Liga lidských práv 

168.   Anna Štefanidesová  Právnička, Liga lidských práv 

169.   Karel Lach  Právník, Liga lidských práv 

170.   Petr Stannc  Právník Ligy lidských práv 

171.   Zuzana Profousová  Právník 

172.   Petra Novotná  Právník-lingvista, SDEU 

173.   Markéta Kučerová Košutová  Právnička, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

174.   Kateřina Rotreklová  Právnička, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

175.   Romana Matoušková  Podniková právnička 

176.   Markéta Lavrinčíková  právnička, Česká národní banka, studentka FF ZČU 

177.   Markéta Ambrožová  Právnička ve veřejné správě 

178.   Petr Jedlička  právník se zaměřením na správní právo 

179.   Eliška Koštiálová  Právnička 

180.   Jiří Platovský  Právník působící v oblasti sociálních služeb 

181.   Lívia Ivánková  Právnička 

182.   Michaela Klečková  právnička, Ú


​ řad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

183.   Ivan Prouza  právník v sociálních službách 

184.   Daniela Stabrawa Saranová  Právnička 

185.   Kateřina Látalová  právník UZS 

186.   Ondřej Špulák  firemní právník 

187.   Jan Polášek  právník v environmentálním hnutí 

188.   Marcel Ivánek   Právník 


189.   Pavla Čerychová  Právnička 

190.   Lucia Zachariášová  Právnička 

191.   Šárka Homfray  Právnička 

192.   Anna​ H
​ ájková  Právnička 

193.   Jitka Prušková   Právnička oddělení právní pomoci, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí  

194.   Veronika Sedláková  Analytička ÚS 

195.   Michal Staněk  Asistent soudce, Nejvyšší správní soud 

196.   Daniel Sapák  Asistent soudce 

197.   Eva Šmakalová  Asistentka soudce, doktorandka Právnická fakulta MU 

198.   Petra Lehotská  Asistentka soudce a analytička, Ústavní soud 

199.   Adam Zeman  Asistent soudkyně, Nejvyšší správní soud 

200.   Lucie Nechvátalová  Asistentka soudce, Nejvyšší správní soud 

201.   Vendula Mezeiová  asistentka soudkyně, Nejvyšší správní soud 

202.   Tereza Vankatova   Asistentka soudce, Obvodní soud pro Prahu 6 

203.   Roman Ciprian  Asistent soudce, Okresní soud Brno-venkov 

204.   Kateřina Kratochvílová  Asistentka soudce, Městský soud v Praze 

205.   Kateřina Podeszwová  asistentka předsedy krajského soudu (t.č. na rodičovské dovolené) 

206.   Kristýna Charvátová  Asistentka soudkyně, Krajský soud v Brně 

207.   Eva Blatná  Asistentka soudce 

208.   Václav Mlynařík  asistent státního zástupce, NSZ 

209.   Tereza Domanská  Asistentka soudce 

210.   Martina Fojtová  Asistentka soudce 

211.   Jan Burda  Advokátní koncipient 

212.   Ondřej Hanák  Advokátní koncipient 

213.   Adéla Tukhi  Advokátní koncipientka 

214.   Andrea Lančová  Advokátní koncipientka 

215.   Kristýna Pavlovičová  advokátní koncipient 

216.   Jakub Klobáska  advokátní koncipient 

217.   Ondřej Sasín  advokátní koncipient 


218.   David Oršulík  advokátní koncipient 

219.   Zuzana Novotná  Advokátní koncipientka 

220.   Viktória Takácsová  Advokátní koncipientka 

221.   Jan Kupčík  Advokátní koncipient; doktorand, Katedra obchodního práva, Právnická 
fakulta MU 

222.   Tereza Killarová  advokátní koncipientka 

223.   Ivana Procházková  advokátní koncipientka 

224.   Martin Mezenský  advokátní koncipient 

225.   Vincenc Bouček  advokátní koncipient 

226.   Marcela Jandorová  advokátní koncipientka 

227.   Veronika Doubková  Advokátní koncipientka 

228.   Vojtěch E. Kilian  Advokátní koncipient 

229.   Tereza Mrázková  Advokátní koncipient 

230.   Vojtěch Bartoš  Advokátní koncipient 

231.   Kristián Léko  Advokátní koncipient 

232.   Jiří Seydler  advokátní koncipient 

233.   Pavla Špondrová  advokátní koncipientka 

234.   Petr Vystrčil  advokátní koncipient 

235.   Daniel Pospíšil  advokátní koncipient, doktorand PF UP - katedra správního a finančního 


práva 

236.   Lucie Zatloukalová  advokátní koncipient, doktorand Katedra občanského práva Právnická 
fakulta MU 

237.   Ivana Šilhánková  advokátní koncipientka 

238.   Veronika Kozlová  Advokátní koncipientka 

239.   Tomáš Auer  advokátní koncipient 

240.   Markéta John Koníčková  Notářská koncipientka 

241.   Kamila Abbasi  Doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

242.   Dominik Andreska  Doktorand, výzkumný pracovník PF UK 

243.   Marek Pivoda  doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

244.   Oldřich Tristan Florian  doktorand, Katedra právní teorie Právnická fakulta MU; akademický 
senátor MU 
245.   Linda Tvrdíková  Doktorandka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU 

246.   Jan Chmel  doktorand, Katedra teorie práva, PFUK 

247.   Šimon Drugda  Doktorand, Fakulta práva, Centrum európskych a porovnávacích právnych 
štúdií, Kodaňská univerzita 

248.   Michaela Dvořáková  doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

249.   Jakub Vostoupal  Doktorand, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU 

250.   Josef Šíp  Doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU 

251.   Katarina Kukanova  Doktorandka, katedra teorie prava PF UK 

252.   Filip Vlček  doktorand, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnická fakulta 
MU; advokátní koncipient 

253.   Laura Otýpková   doktorandka, Katedra ústavního práva PF UK  

254.   John A. Gealfow  Doktorand, École de droit de la Sorbonne a Právnická fakulta MU; 
Prezident spolku Nugis Finem. 

255.   Karel Řepa  doktorand, Katedra ústavního práva PF UK 

256.   Jiří Novák  doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

257.   Martin Fatura  doktorand, Katedra teorie práva PF UK; MŠMT 

258.   Terezie Boková  doktorandka, katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

259.   Lukáš Boháček   Doktorand, katedra MEP Právnická fakulta MU 

260.   Zuzana Pilerová  Doktorandka, Katedra ústavního práva, PF UP, asistentka soudce 

261.   Dagmar Krišová  doktorandka, Katedra sociální pedagogiky PdF MU 

262.   Jana Havlová  Doktorandka, Katedra pracovního práva, Právnická fakulta MU 

263.   Viktor Derka  doktorand; Katedra ústavního práva, PFUK; Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht III, Universität Bayreuth 

264.   Barbora Antonovičová  Doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU 

265.   Monika Kováčová  Doktorandka, Katedra ústavního práva PF UPOL 

266.   Jana Polášková  doktorandka, Katedra OP Prf MU; asistentka soudce NS 

267.   Iva Neupauerová  doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU, asistentka 
soudce 

268.   Slavomíra Henčeková  doktorandka, výzkumná pracovnice, Právnická fakulta UK 

269.   Bára Bečvářová  doktorandka PF UK, advokátní koncipientka 

270.   Bohumil Peterka  doktorand, Katedra evropského práva PF UK 

271.   Josef Bártů  doktorand, Katedra občanského práva PrF MU, asistent soudce Nejvyššího 
soudu 

272.   Hana Draslarová  doktorandka, Katedra politologie a sociologie PF UK 

273.   Svatava Veverková  doktorandka, Katedra občanského práva PrF MU 

274.   Jakub Dienstbier  Doktorand, Katedra ústavního práva PF UK 

275.   Veronika Ščerbová  doktorand, Právnická fakulta UP 

276.   Martin Madej  doktorand, Katedra teorie práva PF UK 

277.   Šárka Dušková  Doktorandka, University of Essex, Human Rights Centre 

278.   Kristina Blažková  doktorandka, Právnická fakulta UK 

279.   Tomáš Ochodek  doktorand, Katedra evropského práva, PF UK 

280.   Michal Tuláček  Státní zaměstnanec, Ministerstvo financí 

281.   Markéta Špetíková  dramaturgyně, Slovácké divadlo 

282.   Michael Švarc  státní zaměstnanec, MZV ČR 

283.   Alžběta Kubitová  expert, Česká národní banka 

284.   Klára Setváková  Policistka, Policie ČR 

285.   Petra Masopust Šachová  předsedkyně, Institut pro restorativiní justici, z.s./ vyučující, Katedra 
trestního práva, PF UP v Olomouci 

286.   Magda Faltová  ředitelka, Sdružení pro integraci a migraci 

287.   Lucie Trlifajová  Antropoložka, Sociologický ústav AV ČR / Centrum pro společenské 


otázky SPOT 

288.   Karel Čada  Sociolog, VŠE v Praze a FSV UL 

289.   Lenka Španihelová  Sociální pracovnice  

290.   Natálie Dřínovská  studentka, Právnická fakulta MU 

291.   Tereza Krátká  studentka, Právnická fakulta MU 

292.   Jan Venclík  Student PF UK, publicista 

293.   Tereza Bártová  studentka, Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill 
University 

294.   Pavel Mooz  student, Právnická fakulta MU 

295.   Terézia Lazarová  studentka, Právnická fakulta MU 

296.   Jana Bedaňová  studentka, Právnická fakulta UK; překladatelka 

297.   Prokop Maršík  student, Právnická fakulta MU 

298.   Barbora Chaloupková  studentka, Právnická fakulta MU 


299.   Sára Aiblová  studentka, Právnická fakulta MU 

300.   Štěpán Janků   student, Právnická fakulta MU 

301.   Šimon Kania  student, Právnická fakulta MU 

302.   Pavlína Janíčková  studentka, Právnická fakulta MU 

303.   Karolina Michková   studentka, Právnická fakulta MU 

304.   Andrea Prägerová  Studentka, Právnická fakulta MU 

305.   Michal Motrinec  Student, Právnická fakulta MU 

306.   Marie Poppeová  studentka, Právnická fakulta MU 

307.   Michal Kovalčík   student, Právnická fakulta MU a FSS MU 

308.   Sarah Ouředníčková  studentka, Právnická fakulta MU 

309.   Vojtěch Krajíček  student, Právnická fakulta MU 

310.   Pavlína Vážanová  student, Právnická fakulta MU 

311.   Štěpán Paulík  Student Právnická fakulta MU, DJ 

312.   Kristýna Šulková  studentka, Právnická fakulta UP 

313.   Matěj Slavík  Student, Právnická fakulta UK; Lund University 

314.   Daniel Netrval  student, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

315.   Vojtěch Mišák  Student, PF UK 

316.   Sára Hrubešová  Studentka, Právnická fakulta MU 

317.   Karolína Brychtová  Studentka, PF UK 

318.   Lukáš Blažej  Student, PF UK 

319.   Jakub Sedláček  student, University of Cambridge, Faculty of Law 

320.   Patricie Hrubešová  Studentka, Právnická fakulta MU 

321.   Tereza Žuffová-Kunčová  Studentka, Právnická fakulta MU 

322.   David Dušánek  Student Právnická fakulta MU 

323.   Anna Krejčí  studentka, Právnická fakulta MU 

324.   Adam Vojtěch  Student, PrF MU 

325.   Adéla Marešová  studentka PF UK