PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985

Seksyen 34 Akta Makanan 1983, Menteri membuat peraturan -peraturan berikut 1. Nama, mula berkuat kuasa dan pemakaian y Peraturan- Peraturan Makanan 1985 y Mula berkuat kuasa pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri melaluipemberitahuan dalam Warta . y Peraturan- Peraturan ini tidak terpakai bagi apa- apa makanan yang disediakan, dikeluarkan atau dibungkus untuk dieksport ke luar Malaysia. 2. Tafsiran a) Dalam peraturan- peraturan ini :y y y y

y

y

Akta ertinya Akta Makanan 1983 alkohol ertinya alkohol. bungkusan luar ialah apa- apa bekas yang lebih daripada satu bungkusan makanan yang sama telah dilabel dengan sempurna diletakkan bagi maksud jualan secara runcit. nama sebutan sebenar ialah nama atau perihal nama yang tertentu ya bukan secara ng umum yang akan menunjukkan kepada pembeli, jenis barang- barang yang sebenarnya adalah terpakai. pembungkus tambahan ialah pembungkus dalam atau luar yang hanya digunakan bagi memudahkan pembungkusan dan tidak untuk menjadi bekas tunggal bagi kandungan bungkusan itu. steril secara komersial ialah apa- apa keadaan yang bebas daripada mikroorganisma hidup termasuk spora yang mempunyai kesan kepada kesihatan awam dan mikroorganisma yang boleh membiak dalam makanan di bawah keadaan penstora dan pengedaran biasa. n

b) Apa-apa sebutan dalam Peraturan- Peraturan ini mengenai bahagian setiap juta dan bahagian setiap bilion hendaklah masing- masing disifatkan sebagai bersamaan dengan miligram setiap kilogram (mg/kg) dan mikrogram setiap kilogram (ug/kg). c) Apa- apa sebutan dalam Peraturan- Peraturan ini mengenai sesuatu barang tertentu hendaklah diertikan sebagai meliputi sebutan mengenai sesuatu barang lain yangpada matanya adalah serupa dengan dan boleh digunakan bagi maksud yang sama seperti bara ngbarang yang disebut secara khusus itu. d) Apa apa sebutan dalam Peraturan- Peraturan ini mengenai komposisi kekuatan, potensi, ketulenan, kualiti, berat, kuantiti, tempoh simpan atau lain- lain sifat sesuatu makanan atau sesuatu ramuan atau komponennya hendaklah menjadi standard yang ditetapkan bagi makanan ramuan atau komponen tersebut.

. ianya telah ditutup sepenuhnya dengan haba atau dengan apa. b) Tiada apa. kualiti. asal atau jenama yang diminta oleh pembeli dan ditimbang. Peraturan 18B tidak terpakai bagi apa. (f).apa bungkusan yang mempunyai jumlah luas permukaan yang kurang daripada 100cm dan botol kaca yang boleh diguna semula dengan syarat bahawa tiada akuan pemakanan dibuat. Pembungkusan di premis jualan runcit. y Jika bungkusan itu diperbuat daripada bahan fleksibel yang lutsinar. kuantiti. a) Sesuatu bungkusan makanan sekiranya makanan itu adalah dari jenis. sesuatu bungkusan hendaklah disifatkan telah tertutup jika :y Dalam hal bungkusan plastik. Kecualian dari peraturan 11. 16 dan 18B.Peraturan ini bagi makanan itu bolehlah tertakluk kepada subperaturan (6) peraturan 12. maka hendaklah disifatkan di dalamnya suatu peruntukan yang memperuntukkan bahawa makanan yang ditetapkan standardnya itu tidak boleh mengandungi apa.tiap bungkusan makanan itu hendaklah ditutup. y Dalam hal bungkusan kertas. 6. Makanan yang memerlukan waranti bertulis dari pengilang. bahagian terbuka bungkusan itu telah dilipatkan dan dilekatkan pada tempatnya dengan kertas pelekat atau dengan apa apa cara lain yang berkesan. dikira atau disukat semasa kehadiran pembeli.apa benda atau bahan tambahan. 5. b) Sesuatu makanan telah dimasak mudah rosak yang telah sedia untuk dimakan terus yang dibungkus di premis jualan runcit berikutan dengan permintaan dari pembeli untuk kuantiti tertentu makanan tersebut. c) Bgi maksud perenggan (a) subperaturan (1). melainkan dibenarkan secara khusus oleh Peraturan Peraturan ini.apa cara lain yang berkesan.Peraturan ini suatu standard ditetapkan bagi sesuatu makanan tanpa sesuatu peruntukan nyata melarang apa. 3.apa benda atau bahan tambahan selain daripada air minuman. (g) dan (j) subperaturan (1) peraturan 11. dan peraturan 18B terpakai bagi sesuatu bungkusan makanan yang tersebut dalam subperaturan (1).apa dalam perenggan (e).e) Jiak di dalam Peraturan.Peraturan ini :y Tiap. label yang dikehendaki di bawah Peraturan. Dipotong 7. a) Dalam Peraturan. 4. dimasukkan ke dalam bungkusan tersebut. 14.

.ciri kualiti yang biasanya diharapkan oleh seseorang pengguna.Perenggan (a) subperaturan (I) y tarikh akhir berhubung dengan sesuatu bungkusan makanan bermaksud tarikh se lepas makanan itu disimpan mengikut apa-apa keadaan penstoran yang dinyatakan pada labelnya tidak mungkin dapat mengekalkan ciri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful