Secret Bangkok 003317

ลับมาก กรุงเทพ 003317

Thursday, 06 November 2008, 07:30
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551, 7:30 น.

Subject : Palace insider tells ambassador of the king’s opposition to a coup and to PAD protests
หัวขอ : คนวงในพระราชวังบอกเอกอัครราชทูตถึงการคัดคานของพระเจาอยูหัวตอการรัฐประหาร และตอผู
ประทวงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD)
REF : A. Bangkok 3289 (Polarization to persist) B. Bangkok 3280 (Thaksin addresses UDD) C. Bangkok
3226 (Hopes for mediation) D. Bangkok 3080 (Queen shows support)
อางอิง: กรุงเทพ 3289 (การแยกเปน 2 ขั้วยังคงอยู), กรุงเทพ 3280 (ทักษิณปราศรัยตอแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ (UDD)), กรุงเทพ 3226 (ความหวังแหงการไกลเกลี่ย), กรุงเทพ 3080 (พระราชินี
ทรงแสดงการสนับสนุน)
Classified By : Ambassador Eric G. John, reasons 1.4 (b) and (d).
จําแนกโดย : เอกอัครราชทูต อีริค จี. จอหน, เหตุผล 1.4 (บี) และ (ดี)
Summary and comment
สรุปและขอคิดเห็น
1. (C) King Bhumibol explicitly told Army Commander Anupong Paojinda not to launch a coup,
XXXXXX, an advisor to Queen Sirikit, told Ambassador November 4. XXXXXX also claimed that the
Queen had not meant to signal support for the People’s Alliance for Democracy (PAD) anti-government
agenda when she presided over funeral ceremonies on October 13. XXXXXX said PAD’s activities had
irritated the King, who reportedly wants PAD protestors to leave Government House. XXXXXX spoke
well of Prime Minister Somchai Wongsawat, saying Somchai was open to compromising with the PAD,
although XXXXXX guessed Somchai would be forced from office by the end of the year. Separately, a
politically active businessman with strong connections to the palace told us that the Queen’s funeral
appearance had hurt the monarchy’s image, thereby serving the agenda of former Prime Minister Thaksin
Shinawatra. This contact also discussed a possible assassination plot against Thaksin and PAD plans for
violence. Both contacts claimed the King suffered from back pain and his condition was frail.
1. พระเจาอยูหัวภูมิพลทรงตรัสบอกอยางชัดเจนตอผูบัญชาการทหารบก อนุพงษ เผาจินดา ไมใหออกมา
รัฐประหาร, XXXXXX, ที่ปรึกษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์, บอกเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 4 กันยายน
XXXXXX ยังคงเรียกรองวา พระราชินีทรงไมไดหมายที่จะสงสัญญาณสนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (PAD) ตอวาระการตอตานรัฐบาล เมื่อพระองคทรงเปนประธานในพระราชพิธีศพเมื่อวันที่
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

13 ตุลาคม XXXXXX บอกวาการกระทําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสรางความระคายเคือง
ตอพระเจาอยูหัว, ซึ่งทรงประสงคที่จะแจงใหผูประทวงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกจาก
ทําเนียบรัฐบาล XXXXXX บอกตอนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศสวัสดิ์, โดยกลาววาสมชายเปดโอกาสที่จะ
ประนีประนอมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD), แมวา XXXXXX เดาวาสมชายจะถูกบัง
คั บ ให อ อกจากตํ า แหน ง ภายในสิ้ น ป อี ก อย า ง, นั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ล น การเมื อ งด ว ยสายสั ม พั น ธ ที่ เ ข ม แข็ ง กั บ
พระราชวังบอกพวกเราวา การปรากฏพระองคในพระราชพิธีศพทํารายภาพลักษณของราชวงศ, ดวยวิธีนี้จึง
เปนการแสดงวาระตออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ชองทางนี้ยังคงถกเถียงถึงความเปนไปไดของ
แผนการลอบสังหารทักษิณ และแผนการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) สําหรับความ
รุนแรง ทั้งสองชองทางสงผลใหพระเจาอยูหัวทรงทรมานจากพระอาการปวดพระปฤษฎางค [หลัง] และเปน
สาเหตุของพระองคที่ทรงออนแอ
2. (S/NF) Comment : XXXXXX’s claim that the King instructed Anupong not to conduct a coup is the
strongest account we have heard to date about the King’s opposition to a coup and his communicating this
to Anupong; it would explain why Privy Counselors Prem and Siddhi, both seen as opponents of the
current government, gave recent assurances to the Ambassador that there would not be a coup. While
XXXXXX did not specify how he heard of this exchange, the purported instruction does appear consistent
with Anupong’s actions, other high-level military assurances to the Ambassador, and reporting in other
channels. We agree that the Queen’s funeral appearance was a significant blunder, jeopardizing the
public’s perception of the palace’s neutrality. PAD appears increasingly divided; this divide, as well as the
intense and dynamic condition of Thai politics, may make it appear realistic to hope for a PAD government compromise. Possible further violence, however, remains a concern. End Summary and
Comment.
2. ขอคิดเห็น : ขออางของ XXXXXX ที่วา พระเจาอยูหัวทรงรับสั่งอนุพงษไมใหกอรัฐประหารเปนรายงายที่
หนักแนนที่สุดที่เราไดยินซึ่งระบุเกี่ยวกับการคัดคานของพระเจาอยูหัวตอการรัฐประหาร และทรงสื่อสารสิ่ง
นี้ตออนุพงษ; มันจะอธิบายวาทําไมประธานองคมนตรี เปรม [ติณสูลานนท] และ สิทธิ [เศวตศิลา], ทั้งสองดู
เหมือนเปนฝายตรงขามกับรัฐบาลปจจุบัน, ใหการรับประกันเมื่อเร็วๆนี้ตอเอกอัครราชทูตวา มันจะไมมีการ
รัฐประหาร ขณะที่ XXXXXX ไมไ ดระบุวา เขาได ยินการแลกเปลี่ยนนี้อยางไร, ความหมายของรับสั่ง
ปรากฏสอดคลองกับการแสดงออกของอนุพงษ, ทหารระดับสูงอีกคนรับประกันตอเอกอัครราชทูต, และ
กําลังรายงานในชองทางอื่น พวกเราเห็นดวยวา การปรากฏพระองคในพระราชพิธีศพของพระราชินีเปน
สัญญาณที่ผิดพลาด, เปนอันตรายตอความเปนกลางของพระราชวังที่มีตอแนวคิดของสาธารณะ พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) ปรากฏใหเห็นถึงการแบงแยกเพิ่มขึ้น; ดวยการแบงแยกนี้, และเงื่อนไข
ที่ แ รงกล า และเต็ ม เป ย มของการเมื อ งไทย, อาจทํ า ให ป รากฏความเป น จริ ง ต อ ความหวั ง สํ า หรั บ การ
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ประนีประนอมของรัฐบาลตอพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) เปนไปไดที่จะเพิ่มความรุนแรง,
อยางไรก็ตาม, ยังคงเปนความกังวล จบสรุปและขอคิดเห็น
Palace - PAD Relations
ความสัมพันธระหวางพระราชวัง - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD)
3. (C) Ambassador met privately at the Residence on November 4 with XXXXXX, a close advisor to
Queen Sirikit who in the past has also served as a confidant of the King. XXXXXX remarked that he
regretted the Queen’s October 13 appearance at the funeral of a PAD supporter (ref D). He claimed the
Queen had been emotionally affected when she learned that one victim of the October 7 violence was a
young lady about to be married, and that she had told her father she was going to the protest to defend the
monarchy. Initially, the Queen had wanted to send Princess Chulabhorn to the funeral. It was only at the
request of Chulabhorn and Chulabhorn’s companion, Chaichon Locharernkul, that the Queen decided to
go herself. XXXXXX said there was no intention for the Queen to involve either herself or the monarchy
in political matters, but, unfortunately, some members of the public could interpret the funeral appearance
differently. XXXXXX said the Queen later reached out to seriously injured police officers in an attempt to
show her neutrality, but this signal went largely unnoticed.
3. เอกอัครราชทูตพบปะเปนการสวนตัวที่โรงแรมเรสซิเดนซเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนกับ XXXXXX, ที่ปรึก
ษาใกล ชิ ด ของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ ผู ซึ่ ง อดี ต เคยรั บ ใช เ สมื อ นพระสหายสนิ ท ของพระเจ า อยู หั ว
XXXXXX เห็นวา เขาเสียใจตอการปรากฏพระองคของพระราชินีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่พระราชพิธีศพของ
ผูสนับสนุนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (อางอิงสวน ดี) เขาอางวาพระราชินีทรงกระทบกระ
เทือนทางอารมณเมื่อพระองคทรงทราบวา เหยื่อ 1 คนในความรุนแรงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมเปนหญิงสาวที่เพิ่ง
แตงงาน, และวา พระองคทรงตรัสบอกบิดาของเธอวาเธอเปนผูประทวงที่ปกปองราชวงศ ในขั้นตน, พระ
ราชินีทรงปรารถนาใหสงเจาฟาหญิงจุฬาภรณไปพระราชพิธีศพ มันเปนคําขอของจุฬาภรณและพระสหาย
ของจุ ฬ าภรณ , ชั ย ชน โลว เ จริ ญ กุ ล , ที่ ทํ า ให พ ระราชิ นี ท รงตั ด สิ น พระทั ย ที่ จ ะเสด็ จ ด ว ยพระองค เ อง
XXXXXX บอกวา ไมมีเจตนาสําหรับพระราชินีที่จะทรงพัวพันพระองคหรือราชวงศตอสถานการณทาง
การเมือง, แต, โชคไมดี, สมาชิกบางคนจากสาธารณะเขาใจการปรากฏพระองคในพระราชพิธีศพแตกตาง
ออกไป XXXXXX บอกวาพระราชินีตอมาทรงเยี่ยมเยียนเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสเพื่อความ
พยายามแสดงออกถึงความเปนกลาง, แตสัญญาณนี้ไมเปนที่สนใจมากนัก
4. (C) XXXXXX remarked that King Bhumibol was highly irritated by PAD’s occupation of Government
House and other disruptions caused by the anti-government group, but the King was unsure how best to
ensure PAD would vacate the compound. XXXXXX said the King had instructed two of his loyalists to
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

convey his desire that PAD leave Government House. (One of these messengers was well-known
associate of the King Disathorn Watcharothai, who said publicly on October 29 that Thais who love the
King should “go home”; see ref A.) XXXXXX considered XXXXXX to be obstinate, however, saying
Sondhi had become obsessed with his own sense of mission. By contrast, XXXXXX thought that
XXXXXX was reasonable and willing to compromise.
4. XXXXXX เห็นวา พระเจาอยูหัวภูมิพลทรงระคายเคืองอยางมากจากการยึดครองทําเนียบรัฐบาลของ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) และการขัดขวางอื่นที่เกิดจากกลุมตอตานรัฐบาล, แตพระเจา
อยูหัวทรงไมแนพระทัยตอสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําใหแนใจวาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) จะละ
ทิ้งพื้น ที่ XXXXXX บอกวาพระเจาอยูหัว ทรงชี้แนะ 2 ผูที่จงรักภัก ดีของพระองค เพื่อถ ายทอดพระราช
ปรารถนาเพื่อใหพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) ออกจากทําเนียบรัฐบาล (1 ในผูสงสาสนเปน
ผูมีความสัมพันธอันดีกับพระเจาอยูหัว ดิสธร วัชรโรทัย, ผูซึ่งบอกตอสาธารณะวา คนไทยที่รักพระเจาอยูหัว
ควร “กลับบาน”; ดูอางอิงสวน เอ) XXXXXX พิจารณาวา XXXXXX เปนพวกหัวดื้อ, อยางไรก็ตาม, บอก
วาสนธิ [ลิ้มทองกุล] กลายเปนพวกหมกมุนตอความรูสึกแหงภารกิจที่เปนของเขา ในทางตรงขาม,
XXXXXX คิดวา XXXXXX มีเหตุมีผลและเต็มใจที่จะประนีประนอม
Positive view of Somchai
มุมมองที่เปนไปไดของสมชาย
5. (C) XXXXXX claimed to have spoken to Prime Minister Somchai Wongsawat about the current
standoff. XXXXXX told the Ambassador that Somchai had agreed that the government could meet with
the PAD and reach a compromise, but the time was not yet ripe. In his conversation with the Ambassador,
XXXXXX spoke highly of Somchai, saying he was “very good” and had many qualities that made him
suitable to be Prime Minister, including a sense of fairness and a moderate temperament. Nevertheless,
XXXXXX predicted that Somchai could not remain long in office because he would likely be forced out
by an adverse Constitutional Court ruling in the People’s Power Party (PPP) dissolution case (ref A),
which XXXXXX believed the Court might issue before the King’s birthday (December 5). XXXXXX
guessed Somchai would dissolve the parliament before being forced from office.
5. XXXXXX เรียกรองเพื่อที่จะสนทนากับนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศสวัสดิ์ เกี่ยวกับความชะงักงันใน
ปจจุบัน XXXXXX บอกเอกอัครราชทูตวา สมชายเห็นดวยวา รัฐบาลสามารถประชุมกับพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (PAD) และบรรลุการประนีประนอม, แตเวลายังไมสุกงอม ในการสนทนาของเขากับ
เอกอัครราชทูต, XXXXXX กลาวเชิดชูสมชาย, บอกวาเขา “ดีมาก” และมีคุณภาพมากมายซึ่งทําใหเขา
เหมาะสมตอการเปนนายกรัฐมนตรี, รวมทั้งความรูสึกแหงความเปนธรรม และอารมณที่มั่นคง อยางไรก็
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ตาม, XXXXXX ทํานายวา สมชายไมสามารถดํารงตําแหนงไดอยางยาวนาน เพราะเขาอาจเปนไปไดที่จะถูก
บังคับในออกโดยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนลบในคดียุบพรรคพลังประชาชน (PPP) (อางอิงสวน
เอ), ซึ่ง XXXXXX เชื่อวาศาลอาจจะตัดสินกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม) XXXXXX คาดวา
สมชายจะถูกเพิกถอนจากรัฐสภากอนถูกบังคับออกจากการดํารงตําแหนง
King to Anupong : No coup
พระเจาอยูหัวถึงอนุพงษ : ไมมีรัฐประหาร
6. (C) XXXXXX predicted that the current turmoil would not result in a military coup. He said that the
King, speaking with Army Commander Anupong Paojinda, had referred to the 2006 coup and made a
statement to the effect that there should be no further coups.
6. XXXXXX ทํานายวา ความสับสนอลหมานในปจจุบันจะไมมีผลตอการรัฐประหารของทหาร เขาบอกวา
พระเจาอยูหัว, ทรงตรัสกับผูบัญชาการทหารบก อนุพงษ เผาจินดา, ทรงอางถึงการรัฐประหาร พ.ศ. 2549
และทรงทําคําแถลงที่มีผลกระทบที่วา จะไมมีการรัฐประหารอีก
Politicization of the monarchy
การเลนการเมืองของราชวงศ
7. (C) We also met on November 5 with XXXXXX (strictly protect), the well-connected scion of a
wealthy family with close palace ties. XXXXXX had a leading role in the XXXXXX; his wife,
XXXXXX, has the royal title of “XXXXXX” and works closely with the Queen. XXXXXX agreed that
the Queen’s appearance at the October 13 funeral had highly negative ramifications, saying that even
politically neutral Thais felt she had inappropriately brought the monarchy into politics. He also
acknowledged increasing semi-public criticism of the monarchy, focused on the Queen (septel).
XXXXXX stated with confidence that the King had sought to deter the Queen from attending the funeral
by questioning the wisdom of that plan, but had stopped short of forbidding her to do so.
7. พวกเรายังคงพบปะเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนกับ XXXXXX (ปกปองอยางเครงครัด), เชื้อสายที่มีสายสัม
พันธอัน ดีของครอบครัวที่ มั่งคั่งซึ่งใกลชิดต อความเชื่อมโยงกั บพระราชวั ง XXXXXX มี บทบาทนําใน
XXXXXX; ภรรยาของเขา, XXXXXX, มีบรรดาศักดิ์ “XXXXXX” และทํางานใกลชิดกับพระราชินี
XXXXXX เห็นดวยวา การปรากฏพระองคที่พระราชพิธีศพเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมสรางความแตกแยกดานลบ
เพิ่มขึ้น, กลาววา จากความเปนกลางทางการเมือง คนไทยรูสึกวา พระองคทรงนําความไมเหมาะสมสู
ราชวงศ ในด านการเมือง เขายังคงยอมรั บถึงการเพิ่มขึ้นของวิกฤตการณบางสวนจากสาธารณะที่มีตอ
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ราชวงศ, เนนย้ําไปที่พระราชินี (โทรเลขที่แยกออกมา) XXXXXX ระบุอยางเชื่อมั่นวา พระเจาอยูหัวทรง
พยายามขัดขวางพระราชินีตอความตั้งใจรวมพระราชพิธีศพโดยทรงตั้งคําถามถึงความเฉียบแหลมของแผน
การนั้น, แตชวยหยุดรั้งระยะสั้นๆสําหรับพระองคที่จะทรงกระทํา
8. (C) XXXXXX discussed former Prime Minister Thaksin’s statement in his November 1 address to
supporters (ref B) that either “royal mercy or the people’s power” could allow his return to Thailand.
XXXXXX said this juxtaposition, which he viewed as highly strategic, had the predictable effect of
energizing Thaksin’s opponents in the royalist camp. This reaction allowed Thaksin to demonstrate
publicly that many palace figures were aligned against him, thereby eroding the prestige that the palace
derived from its status as an institution above politics. (Separately, after Thaksin’s remarks, a member of
Thaksin’s legal team told us that the sentence in question was part of a “very refined product” and that she
had heard this sentence “four or five times” in Thaksin’s rehearsal of the speech.)
8. XXXXXX สนทนาถึงคําแถลงของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในการปราศรัยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
(อางอิงสวน บี) วา อยางใดอยางหนึ่งระหวาง “พระมหากรุณาธิคุณหรือพลังของประชาชน” ที่จะอนุญาตตอ
การกลับสูประเทศไทยของเขา XXXXXX กลาววา การวางเคียงกันนี้, ซึ่งเขามองเสมือนยุทธวิธีขั้นสูง, มีการ
ทํานายผลกระทบตอพลังของคูกัดของทักษิณซึ่งอยูในฝายของผูจงรักภักดี การกระทํานี้อนุญาตใหทักษิณ
แสดงตอสาธารณะวา บุคคลสําคัญของพระราชวังหลายคนถูกจัดใหอยูฝายที่ตอตานเขา, ดังนั้นจึงกัดกรอน
เกียรติภูมิที่วา พระราชวังดํารงสถานะสถาบันที่อยูเหนือการเมือง (อีกกรณีหนึ่ง, ภายหลังจากขอคิดเห็นของ
ทักษิณ, สมาชิกแหงทีมกฎหมายของทักษิณบอกพวกเราวา ประโยคที่ถามเปนสวนหนึ่งของ “สิ่งที่บริสุทธิ์
มาก” และวา เธอไดยินประโยคนี้ “4 - 5 ครั้ง” ในการฝกซอมการพูดของทักษิณ)
Thaksin’s enemies’ plans for violence
แผนการของศัตรูของทักษิณสําหรับความรุนแรง
9. (C) XXXXXX believed PAD continued to aim for a violent clash that would spark a coup. He asserted
that he had dined on October 6 with a leading PAD figure (NFI), who explained that PAD would provoke
violence during its October 7 protest at the parliament. The unnamed PAD figure predicted (wrongly) that
the Army would intervene against the government by the evening of October 7. XXXXXX asserted to us
that PAD remained intent on a conflict that would generate at least two dozen deaths and make military
intervention appear necessary and justified.
9. XXXXXX เชื่อวา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) ยังคงตั้งเปาสําหรับการปะทะอยางรุน
แรงเพื่อจะจุดประกายการปฏิวัติ เขายืนยันวา เขารวมรับประทานอาหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมกับบุคคลสําคัญที่
เปน แกนนํ า ของพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิป ไตย (NFI), ผู ซึ่ง อธิบ ายวา พั น ธมิต รประชาชนเพื่ อ
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ประชาธิปไตย (PAD) จะยั่วยุใหเกิดความรุนแรงระหวางการประทวงในวันที่ 7 ตุลาคมที่รัฐสภา บุคคลสํา
คัญที่ไมเอยนามของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทํานาย (ผิด) วา กองทัพจะแทรกแซงเพื่อตอตาน
รัฐบาลตอนเย็นของวันที่ 7 ตุลาคม XXXXXX ยืนยันตอพวกเราวา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(PAD) ยังคงตั้งใจที่จะสรางความขัดแยงเพื่อกอใหเกิดการตายอยางนอย 2 โหล และทําใหการแทรกแซงของ
ทหารปรากฏขึ้นอยางจําเปนและเหมาะสม
10. (C) We mentioned to XXXXXX the claim by Thaksin associate XXXXXX that Thaksin had been the
target of an assassination plot (ref C). (Note : Subsequent to the Ambassador’s meeting with XXXXXX,
another Thaksin ally related the same claim, and said Thaksin himself had spoken of this plot. End Note.)
XXXXXX suggested XXXXXX’s list of conspirators -- including two prominent judges -- was not
credible, but XXXXXX said he could confirm (presumably because of first-hand discussion with an
organizing figure) that certain enemies of Thaksin (NFI) had sought to kill him. XXXXXX said he had
been surprised to learn that the contract on Thaksin’s life entailed a relatively low payment of only several
hundred thousand Baht (in the range of 10,000 USD), although it also entailed resettlement abroad for the
person(s) directly involved.
10. พวกเรากลาวกับ XXXXXX ถึงการเรียกรองจากทักษิณซึ่งเชื่อมโยงกับ XXXXXX วา ทักษิณเปนเปา
หมายของแผนการลอบสังหาร (อางอิงสวน ซี) (หมายเหตุ : เรียงตามลําดับดังนี้ การพบปะของเอกอัครราช
ทูตกับ XXXXXX, กลุมคนของทักษิณอื่นที่เกี่ยวของกับการเรียกรองอยางเดียวกัน, และกลาวถึงตัวของ
ทัก ษิ ณ ซึ่ งพูด ถึ งแผนการนี้ จบหมายเหตุ) XXXXXX แนะนําถึงบั ญชีผูรวมสมคบคิดของ XXXXXX -รวมทั้ง 2 ผูพิพากษาที่โดดเดน -- ซึ่งไมนาเชื่อถือ, แต XXXXXX บอกวาเขาสามารถยืนยัน (ถึงความเปนไป
ได เพราะการสนทนาครั้งแรกกับบุคลสําคัญขององคกร) วา ศัตรูที่แทจริงของทักษิณ (NFI) พยายามที่จะ
สังหารเขา XXXXXX บอกวาเขาประหลาดใจเมื่อรูวา สัญญาวาจางที่มีผลตอชีวิตของทักษิณถูกสงตอดวย
คาจางที่คอนขางต่ําเพียงไมกี่แสนบาท (เทียบเคียงกับ 10,000 ดอลลารสหรัฐ), แมวาจะยังคงถูกสงตอไปถึงผู
ที่อาศัยอยูตางประเทศสําหรับบุคคลที่มีสวนเกี่ยงของโดยตรง
Remarks on the king’s health
ขอสังเกตตอพระสุขภาพของพระเจาอยูหัว
11. (C) XXXXXX (late August/early September). At that time, he said, the King’s complexion appeared
healthy, but overall the King appeared frail. He added that the King was upset with the Thai doctor who
had organized the team that performed back surgery on the King two years ago, as the operation had not
worked as well as the King had been led to expect. XXXXXX, in his meeting with the Ambassador, also
said the King was suffering from back pain, and his activities were more limited than in recent years.
ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

11. XXXXXX (ปลายสิงหาคม/ตนกันยายน) ในเวลานั้น, เขาบอก, สีของพระฉวี [ผิวหนัง] ของพระเจาอยู
หัวดูสุขภาพดี, แตโดยรวมพระเจาอยูหัวทรงดูออนแอ เขาเพิ่มเติมวา พระเจาอยูหัวทรงไมพอพระทัยตอ
แพทยไทยซึ่งจัดตั้งเปนทีมเพื่อดําเนินการผาตัดพระปฤษฎางค [หลัง] ของพระเจาอยูหัวเมื่อ 2 ปที่ผานมา,
การผาตัดไมประสบผลดั่งที่พระเจาอยูหัวทรงคาดหวัง XXXXXX, ในการพบปะของเขากับเอกอัครราชทูต,
ยังคงบอกวาพระเจาอยูหัวทรงทรมานจากพระอาการปวดพระปฤษฎางค [หลัง], และพระราชกรณียกิจของ
พระองคถูกจํากัดมากขึ้นในปนี้

Eric G. John
อีริค จี. จอหน

ป.ล. XXXXXX เปนชื่อของบุคคล (อาจมีมากกวา 1 คน) หรือขอความที่ถูกเซ็นเซอรจากเคเบิ้ลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา