GUÍA PRÁCTICA DE CREACIÓN

DE EMPRESAS INNOVADORAS BASADAS EN CONOCIMIENTO
Red UPE de Canarias
¦rcscnLacìón
¦nLrcduccìón
La Lnprcsa ¦nncvadcra 8asada cn CcnccìnìcnLc
L¦ cnprcndcdcr c crupc prcncLcr
La ìdca dc nccccìc y ¦a nucva cnprcsa
L¦ prcyccLc cnprcsarìa¦
La ícrna jurídìca
Lcs LranìLcs
La íìsca¦ìdad
Lcs rccurscs ¦cca¦cs
La íìnancìacìón
La Lransícrcncìa dc Lccnc¦ccía
^ncxcs
¡
z
|
o
6
n
¡¡
¡|
¡¶
¡n
zo
z6
z8
Índice de contenidos
DcpósìLc ¦cca¦: G.C. :6¸-zo:o
.
Presentación
La cvìdcncìa dc quc ¦a ìnncvacìón, ¦a cnprcndcduría, ¦a cìcncìa, ¦a Lccnc¦ccía y ¦a
sccìcdad dc ¦a ìnícrnacìón ccnsLìLuycn íacLcrcs csLraLccìccs para c¦ dcsarrc¦¦c
scsLcnìh¦c dc nucsLra Lìcrra, ncs ha ¦¦cvadc a crcar pc¦íLìcas cncanìnadas a
csLrucLurar y pcLcncìar ¦a ¦+D+ì, ccnc íórnu¦as c¦avc para quc ¦as cnprcsas
dc¦ ^rchìpìc¦acc scan ccnpcLìLìvas c, ìndudah¦cncnLc, para ccncrar cnp¦cc,
rìqucza, cu¦Lura y hìcncsLar sccìa¦.
La ^ccncìa Canarìa dc ¦nvcsLìcacìón, ¦nncvacìón y Sccìcdad dc ¦a ¦nícrnacìón
(^C¦¦S¦), c¦ órcanc dcsìcnadc pcr c¦ Gchìcrnc dc Canarìas para ìnpu¦sar
csLa nucva cccncnía hasada cn c¦ ccnccìnìcnLc, csLa rca¦ìzandc nu¦Lìp¦cs
prccranas para ìnprìnìr cn nucsLra cìudadanía, cspccìa¦ncnLc cn nucsLras
pyncs y cnprcndcdcrcs, ¦a cu¦Lura dc ¦a ìnncvacìón. ¦crquc ¦a ìnncvacìón nc
cs sìnónìnc dc ccnp¦ìcadcs prcccscs Lccnc¦ócìccs. Nì dc crandcs cnprcsas. La
ìnncvacìón cs ya un rcquìsìLc cscncìa¦ para quc un nccccìc Lcnca cxìLc. ¦ara
quc un nccccìc cícrLc prcducLcs y scrvìcìcs dìsLìnLcs, sca cíìcaz cn su ccsLìón
y sca cíìcìcnLc cn su crcanìzacìón. ¥ cn dcíìnìLìva, para quc sca ccnpcLìLìvc y
capaz dc nanLcncr y ccncrar cnp¦cc dc ca¦ìdad.
L¦ hajc casLc cn ¦+D+ì dc ¦a cnprcsa canarìa hacc aun nas urccnLc y ncccsarìc c¦
csíucrzc pcr ìncu¦car ¦a ìnncvacìón cn nucsLrcs sccLcrcs prcducLìvcs y nucsLrcs
pcLcncìa¦cs cnprcsarìcs. CcnscìcnLc dc c¦¦c, scn nu¦Lìp¦cs ¦as acLuacìcncs quc
csLa ¦¦cvandc a cahc ¦a ^ccncìa Canarìa dc ¦nvcsLìcacìón, ¦nncvacìón y Sccìcdad
dc ¦a ¦nncvacìón, a Lravcs -cn nuchcs cascs- dc¦ ¦nsLìLuLc Tccnc¦ócìcc dc Canarìas
(¦TC), para prcncvcr quc nucsLras pyncs ìnncvcn, scan nas ccnpcLìLìvas y
pucdan ìnLcrnacìcna¦ìzar sus prcducLcs y scrvìcìcs.
Ccn csLa Guía, pcncncs a¦ scrvìcìc dc nucsLrcs jóvcncs, dc ¦cs cnprcndcdcrcs,
dc ¦as cnprcsas canarìas, Lcdc un ahanìcc pracLìcc y ncccsarìc dc ìnícrnacìón
para prcpìcìar quc aí¦crcn ¦as pcLcncìa¦cs vccacìcncs ìnncvadcras quc, sìn duda,
cxìsLcn cn nucsLrc ^rchìpìc¦acc, una Lìcrra quc sìcnprc ha sahìdc supcrar, pcr
¦a curìcsìdad, caracLcr cnprcndcdcr c ìnLc¦ìccncìa dc sus ccnLcs, ¦as harrcras
dc ¦a dìsLancìa y dc ¦a ìnsu¦arìdad. ¦cr LanLc, ìnìcìaLìvas ccnc ¦a quc ahcra
a¦unhrancs, ncs haccn avanzar un pasc nas cn ¦a scnda dc ¦a ncdcrnìzacìón
dc nucsLra Lìcrra, Lan ncccsarìa para dcsarrc¦¦ar una cccncnía ccnpcLìLìva cn c¦
ncrcadc c¦cha¦ cn c¦ quc csLancs ìnncrscs.
'uon |u|z 4|zc|o
||recícr Je |o 4(||¯|
.
LsLa Guía, ccíìnancìada pcr ¦a ^ccncìa Canarìa dc
¦nvcsLìcacìón, ¦nncvacìón y Sccìcdad dc ¦a ¦nícrnacìón
(^C¦¦S¦) dc¦ Gchìcrnc dc Canarìas y pcr c¦ ¦cndc Lurcpcc
dc Dcsarrc¦¦c kccìcna¦ (¦LDLk) cn un 8¸/, Lìcnc cnLrc sus
chjcLìvcs apcrLar ¦a ìnícrnacìón hasìca dc crìcnLacìón
para quc ¦cs cnprcndcdcrcs dc ìnìcìaLìvas cnprcsarìa¦cs,
cuya acLìvìdad vaya a scr ìnLcnsìva cn ccnccìnìcnLc y
quc c¦ íacLcr Lccnc¦ócìcc sca rc¦cvanLc, dìspcncan dc ¦cs
c¦cncnLcs dc rcícrcncìa c ìnícrnacìón suíìcìcnLcs para
dar nas ccrLìdunhrc a ¦as nucvas ìdcas dc cnprcsas, ccn
ìndcpcndcncìa dc¦ crìccn.
La ìnícrnacìón ncccsarìa para ccnícrnar un prcyccLc
dc cnprcsa y naLcrìa¦ìzar ¦a nìsna, supcnc csíucrzcs
prc¦ìnìnarcs quc, a vcccs, nc cu¦nìnan cuhrìcndc ¦as
cxpccLaLìvas dc ¦cs cnprcndcdcrcs dchìdc a dìsLìnLas
razcncs: nc dìrìcìrsc a¦ crcanìsnc ìndìcadc, ¦a ìnícrnacìón
csLa dìspcrsa, nc sc dìspcnc dc ìnícrnacìón cspccííìca
ap¦ìcah¦c a ¦a ìnìcìaLìva a dcsarrc¦¦ar, cLc.
Ls pcr c¦¦c, quc csLa Guía sc arLìcu¦a cn Lcrnc a ¦a acLìvìdad
hasìca para ¦a crcacìón dc cnprcsas dc hasc Lccnc¦ócìca
cn Canarìas y a ¦a ìnícrnacìón ncccsarìa para Lcnar ncjcr
¦as dccìsìcncs quc ccn¦¦cva. Ln ¦a ¦ccLura dc ¦a nìsna, sc
pucdcn chscrvar aspccLcs y cucsLìcncs quc scn íruLc
dc ¦a cxpcrìcncìa cn ¦a acLìvìdad cnprcndcdcra cn ¦as
¦s¦as y cxpcnc cucsLìcncs schrc p¦anLcanìcnLcs y crrcrcs
nas ccnuncs a ¦a hcra dc pcncr cn íuncìcnanìcnLc una
cnprcsa y ccnsc¦ìdar su acLìvìdad.
Introducción
-
La Lnprcsa ¦nncvadcra 8asada cn CcnccìnìcnLc (L¦8C)
cs una cnprcsa quc sc hasa cn c¦ usc ìnLcnsìvc dc¦
ccnccìnìcnLc cìcnLííìcc y Lccnìcc dc nancra sìsLcnaLìca
y ccnLìnua quc supcncan un avancc Lccnc¦ócìcc cn c¦
dcsarrc¦¦c dc nucvcs prcducLcs, prcccscs c scrvìcìcs, c ¦a
ncjcra susLancìa¦ dc ¦cs ya cxìsLcnLcs. Las L¦8Cs scn nucvas
cnprcsas quc cpcran cn sccLcrcs ccnccìdcs ccnc dc "a¦La
Lccnc¦ccía", ¦c quc sìcnìíìca quc Lìcncn una ìnvcrsìón cn ¦
+ D supcrìcr a ¦a ncdìa y su crìccn csLa cn unìvcrsìdadcs,
¦ahcraLcrìcs, ccnLrcs Lccnc¦ócìccs y cnprcsas.
L¦ ccnLcxLc acLua¦ ncs ìnpu¦sa a ícncnLar ¦a vìncu¦acìón dc
¦a cìcncìa, ¦a Lccnc¦ccía y ¦a ìndusLrìa ccn c¦ chjcLìvc dc haccr
nas ìnncvadcr c¦ Lcjìdc cnprcsarìa¦ y nas cnprcsarìa¦cs
¦as ìnsLìLucìcncs ìnvcsLìcadcras. Las cnprcsas nc pucdcn
schrcvìvìr sì sus ìdcas nc scn asìnì¦adas ccnc uLì¦cs, y
pcr LanLc, rcnLah¦cs su prcduccìón y ccncrcìa¦ìzacìón y
csLc cxìcc un cìcrLc cradc dc ccnccìnìcnLc, crìcnLacìón y
p¦anìíìcacìón.
Dcsdc c¦ anhìLc puh¦ìcc, cn c¦ narcc dc ¦a Ünìón Lurcpca
y ccn ¦a pcrspccLìva dc¦ añc zo:¸, c¦ ^rchìpìc¦acc canarìc
Lìcnc csLah¦ccìda ccnc prìcrìdad csLraLccìca c¦ dcsarrc¦¦c
dc ¦a cccncnía dc¦ ccnccìnìcnLc ccnc ìnsLruncnLc
cpcraLìvc para íavcrcccr ¦a crcacìón dc nucvcs ncrcadcs
y prcccscs dc prcduccìón, ncjcrar ¦a prcducLìvìdad LcLa¦
dc ¦cs íacLcrcs y ¦a ncjcra dc ¦a ccnpcLìLìvìdad dc¦ Lcjìdc
prcducLìvc rccìcna¦.
Ln Canarìas, ¦as unìvcrsìdadcs csLan ccníìcuradas ccnc
¦cs ccnLrcs dc ìnvcsLìcacìón y ccncracìón dc ccnccìnìcnLc
a ¦cs quc sc dcsLìnan nas rccurscs puh¦ìccs ccn csLcs
íìncs y, cn ccnsccucncìa, pcLcncìa¦ncnLc pucdcn vcr nas
va¦crìzada y naLcrìa¦ìzada ¦a Lransícrcncìa dc Lccnc¦ccía
La Empresa Innovadora
Basada en Conocimiento
ccn ¦a crcacìón dc L¦8Cs a Lravcs dc ìnLcraccìcncs ccn
c¦ cnLcrnc, cuyc rcsu¦Ladc Lcndra quc Lraducìrsc cn
ccncracìón dc cnp¦cc csLah¦c, rìqucza y dcsarrc¦¦c para ¦a
Ccnunìdad canarìa. LsLc p¦anLcanìcnLc supcnc hcncíìcìcs
para ¦cs accnLcs prìncìpa¦cs quc parLìcìpan cn c¦ prcccsc:
Lcs ìnvcsLìcadcrcs. • - vcn cu¦nìnadcs ¦cs rcsu¦Ladcs
dc añcs dc ìnvcsLìcacìón cn uLì¦ìdadcs pracLìcas
para ¦a sccìcdad, ¦ccran ccnsccuìr cLrcs chjcLìvcs
pcrscna¦cs dc csLahì¦ìdad ¦ahcra¦, auLcncnía y
rca¦ìzacìón prcícsìcna¦ y pcrscna¦.
Lcs crupcs dc ìnvcsLìcacìón. • - Gcncran íìnancìacìón,
ìncrcncnLan c¦ pcLcncìa¦ dc acLìvìdad ìnvcsLìcadcra,
ccnLraLcs, cnp¦ccs, Lransícrcncìa dc rcsu¦Ladcs y
ccnsìcucn nas rc¦cvancìa.
L¦ cnLcrnc dc ¦a Ccnunìdad. • - Sc ccncra Lcjìdc
prcducLìvc ccn apcrLacìón dc va¦cr añadìdc
rc¦cvanLc, nucvcs cnp¦ccs y rìqucza para ¦a zcna,
ccn ¦a ccnsìcuìcnLc ncjcra dc ca¦ìdad dc vìda para
¦cs cìudadancs.

Lcs íacLcrcs nas críLìccs para ¦a pucsLa cn narcha dc una
L¦8C ¦cs pcdcncs ccnLrar para su ana¦ìsìs cn:
L¦ cnprcndcdcr c crupc prcncLcr dc¦ prcyccLc •
cnprcsarìa¦.
La ìdca. La Lccnc¦ccía, ccnccìnìcnLc c ìnncvacìón, •
cLc.
La íìnancìacìón. •
L¦ p¦an dc cnprcsa. •
±
Lnprcndcr sìcnìíìca csLar dìspucsLc a asumir riesgos,
trabajar con entusiasmo y conviccién y con Ia expectativa
de obtener resuItados satisfactorios.
Lcs prcncLcrcs dc L¦8Cs, cuyc crìccn scn ¦as unìvcrsìdadcs,
pcsccn un pcríì¦ dc LìLu¦acìón supcrìcr (prcícscrcs dc
unìvcrsìdad, ìnvcsLìcadcrcs, cLc.) L¦ íacLcr hunanc
-prcncLcr c crupc prcncLcr-, su cua¦ìíìcacìón, cxpcrìcncìa,
ccnccìnìcnLcs, capacìdad dc ccsLìón y rc¦acìón scn ¦as
hascs para c¦ surcìnìcnLc c ìnp¦cncnLacìón dc una L¦8C
ccn prcycccìón y pcLcncìa¦ dc cxìLc prcscnLc y íuLurc. L¦
crupc prcncLcr ha dc pcncr cn ccnun nc só¦c ncLìvacìón
c ìnLcrcscs sìnc Lanhìcn ccnccìnìcnLcs, así ccnc ana¦ìzar
su "pcríì¦ cnprcndcdcr". Ha dc Lcncr prcscnLc sus
hahì¦ìdadcs y carcncìas ccn c¦ íìn dc pcdcr ccnp¦cLar¦as. Ls
nuy írccucnLc cnccnLrarsc ccn sìLuacìcncs cn ¦as quc ¦cs
prcncLcrcs dc L¦8C Lìcncn ccnccìnìcnLcs dc prìncr nìvc¦
cn su arca dc cspccìa¦ìdad, pcrc prcscnLan dcíìcìcncìas
ìnpcrLanLcs cn c¦ anhìLc dc ¦a ccsLìón hasìca y dc dìrcccìón
cnprcsarìa¦. Ln ccnsccucncìa, ccnvìcnc dc¦ìnìLar ¦as
íuncìcncs dc cada nìcnhrc dc¦ crupc, así ccnc aquc¦¦as
quc rccacran cn Lcrccrcs -suhccnLraLar ¦c ncccsarìc pcrc
sìn a¦canzar ¦cs nìvc¦cs dc¦ nuc¦cc dc¦ nccccìc- para a¦canzar
¦cs chjcLìvcs dcscadcs. L¦ crupc scra nas ccnpcLìLìvc y
cquì¦ìhradc sì cs nu¦Lìdìscìp¦ìnar, dc La¦ ncdc quc pucda
ccnhìnar cspccìa¦ìzacìón Lccnc¦ócìca ccn ccnccìnìcnLc dc
ccsLìcncs dc una cnLìdad cnprcsarìa¦.
L¦ crupc prcncLcr y su sc¦vcncìa Lccnìca, cchra nas
rc¦cvancìa a ¦a hcra dc capLar rccurscs íìnancìcrcs ya scan
dc sccìcs ìnvcrscrcs c dc cLrc Lìpc dc íìnancìacìón ajcna.
L¦ "8usìncss ^ncc¦" c ìnvcrscr prìvadc suc¦c apcsLar pcr
prcncLcrcs ccn cran ccnccìnìcnLc cn su arca, pcrc quc
scan adcnas rca¦ìsLas, ccnsLanLcs cn su csíucrzc, y quc
pcrcìhan ¦a ìnp¦ìcacìón cn su prcyccLc ccn anhìcìón,
pcrspccLìva dc ccnLìnuìdad y crccìnìcnLc a ¦arcc p¦azc.
La prcsìón dc ¦cs avanccs Lccnc¦ócìccs c ¦as ncccsìdadcs
dcLccLadas cn c¦ ncrcadc suc¦cn scr c¦ crìccn dc ¦as
L¦8C. ¦ara c¦ prìncr supucsLc, ¦cs ìnvcsLìcadcrcs y
cnprcndcdcrcs pucdcn ccìncìdìr y cn u¦Lìna ìnsLancìa,
ccn ¦a chLcncìón dc ¦a íìnancìacìón ncccsarìa, naLcrìa¦ìzar
¦a L¦8C -spìn cíí-. Ln c¦ sccundc supucsLc, ¦a ìnLcrrc¦acìón
cn c¦ "husìncss pu¦¦" suc¦c scr dìícrcnLc, cn ¦a ncdìda quc
csLa ìdcnLìíìcada ¦a ncccsìdad a cuhrìr y su cpcrLunìdad dc
nccccìc y sc da ¦a ìnp¦ìcacìón dc¦ órcanc dc Lransícrcncìa
dc Lccnc¦ccía cn ¦as husqucdas dc ¦as Lccnc¦ccías nas
adccuadas y ¦a íìcura dc¦ cnprcndcdcr hahra dc ccncrar
¦a ccníìanza suíìcìcnLc para ¦a chLcncìón íìnancìcra dc
CapìLa¦ kìcscc.
Cualidades del emprendedor
LnLrc ¦as caracLcrísLìcas dc¦ cnprcndcdcr-cnprcsarìc
Lccnc¦ócìcc dc cxìLc, prcccdcnLcs LanLc dc ¦a ìndusLrìa
ccnc dc cnLcrncs acadcnìccs, csLan ¦as dc pcsccr una
c¦cvada ncccsìdad dc rca¦ìzacìón y dc cxìLc, y ¦a cncrcía
y ncLìvacìón suíìcìcnLcs para nc dcsía¦¦cccr anLc ¦a
advcrsìdad.
Lxpcncncs a ccnLìnuacìón a¦cunas caracLcrísLìcas
quc íavcrcccn c¦ cxìLc cn ¦a acLìvìdad cnprcndcdcra
cnprcsarìa¦:
¡. kespecto a |a actitud:
^uLcccníìanza c ì¦usìón cn su prcyccLc. •
Scr ccnscìcnLc dc su ncccsarìa ícrnacìón (pucsLa a¦ •
día) dc ¦cs Lcnas rc¦acìcnadcs ccn su cnprcsa.
El emprendedor o grupo
promotor
,
DcLarsc dc apcyc cxLcrnc cn Lcdcs aquc¦¦cs aspccLcs •
quc nc pucda ccnLrc¦ar (scrvìcìcs ccnp¦cncnLarìcs
a su acLìvìdad).
^c¦uLìnar un hucn cquìpc dc Lrahajc. •
Capacìdad dc crcanìzar y cccrdìnar Lcdcs ¦cs •
rccurscs dc quc dìspcnc (hunancs, cccnónìccs,
cLc.).
Capacìdad dc dìrìcìr y ncLìvar a¦ pcrscna¦. •
Capacìdad dc Lcnar dccìsìcncs y asunìr rìcsccs. •
¦nìcìaLìva y cspírìLu ìnncvadcr. •
¦¦cxìhì¦ìdad y capacìdad dc aprcndcr dc ¦cs crrcrcs •
prcpìcs y ajcncs.
z. Conocimientos profesiona|es:
¦crnacìón acadcnìca c cxpcrìcncìa prcícsìcna¦ •
adccuada.
¦crnacìón Lccnìca dc ¦a acLìvìdad cspccííìca y dc¦ •
sccLcr (caracLcrísLìcas, íacLcrcs dc cxìLc, ncrcadc,
pcríì¦ dc¦ c¦ìcnLc, ccnpcLcncìa, prcvccdcrcs, cLc.)
CcnccìnìcnLcs cn dìrcccìón y ccsLìón dc cnprcsas. •
(ccsLìcncs hasìcas y cn Lcna dc dccìsìcncs cn c¦
anhìLc dc dìrcccìón)
Lxpcrìcncìa prcícsìcna¦, a scr pcsìh¦c, cn c¦ sccLcr •
cn quc pìcnsa ccnpcLìr.
kcspccLc a íacLcrcs quc pucdcn scr ncLìvc dc íracasc
apunLancs ¦cs sìcuìcnLcs:
¦cnsar quc una ìdca crìcìna¦ cs una cnprcsa, sìn •
ana¦ìzar ¦a vìahì¦ìdad Lccnìca para su íahrìcacìón nì
c¦ ncrcadc para su ccncrcìa¦ìzacìón.
Nc sahcr c¦ccìr a ¦cs sccìcs c cc¦ahcradcrcs •
adccuadcs.
¦rcLcndcr prcducìr y vcndcr prcducLcs quc ¦cs •
c¦ìcnLcs nc ncccsìLan c nc dcscan ccnprar.
Nc sahcr dìícrcncìar ¦cs prcducLcs rcspccLc dc ¦a •
ccnpcLcncìa.
LsLah¦cccr na¦ ¦cs prccìcs dc ¦cs prcducLcs (ía¦¦c dc •
pcsìcìcnanìcnLc).
Nc Lcncr suíìcìcnLcs ccnccìnìcnLcs dc¦ ncrcadc. •
Nc rca¦ìzar un p¦an dc cnprcsa yíc dc vìahì¦ìdad •
cccnónìca y íìnancìcra.
¦cnsar quc sc cs auLcsuíìcìcnLc. •
¦cnsar quc ¦a ìdca dc nccccìc nc pucda scr ccpìada •
y nc ìnncvar.
kca¦ìzar ìnvcrsìcncs dcsprcpcrcìcnadas quc ccncrcn •
dcscquì¦ìhrìcs.
Nc dìspcncr dc suíìcìcnLcs rccurscs íìnancìcrcs. •
^¦La dcpcndcncìa dc ayudas, suhvcncìcncs c •
íìnancìacìcncs ajcnas.
Nc rcccncccr crrcrcs y nc ccrrccìr¦cs a Lìcnpc. •
t
para nucsLrc nucvc prcducLc c scrvìcìc cn cada unc
dc ¦cs punLcs cxpucsLcs).
lu reucción de los usuurios: lu demundu cumbiunte
,Sc ha ccnpcrLadc sìcnprc c¦ ncrcadc así` Sì nc ¦c •
ha hcchc, ,a quc razcncs sc ha dchìdc` (,a¦ a¦za, a
¦a haja`).
,Ha sahìdc rcspcndcr ¦a ccnpcLcncìa írcnLc a cscs •
canhìcs` (,pcsìLìvancnLc` ,nccaLìvancnLc`).
,¦cdría ¦a cnprcsa rcspcndcr La¦ y ccnc ¦c ha hcchc •
¦a ccnpcLcncìa cn ¦cs cascs pcsìLìvcs` (sì cs así,
,quc hcrranìcnLas uLì¦ìzó` ,nas íìnancìacìón para
puh¦ìcìdad` ,canhìcs cn c¦ prcducLc`).
kcspccLc a ¦as íucnLcs dc ìdcas para ìnncvar pcdcncs
ìdcnLìíìcar dc ícrna hasìca: ncjcras cn ¦cs prcducLcs,
ncjcras cn ¦cs prcccscs, ncjcras rc¦acìcnadas ccn ¦cs
sìsLcnas dc ìnícrnacìón, ¦as dcrìvadas dc ¦a rcvìsìón dc
¦a cadcna dc va¦cr, ¦as vìncu¦adas a¦ cnLcrnc y ¦as quc scn
ccnsccucncìa dc avanccs cìcnLííìccs y dc ¦a dcnanda dc
nucvcs prcducLcs pcr ¦cs ccnsunìdcrcs.
Ln c¦ csLudìc C^N^k¦^S zozo, prcscnLadc dcsdc La
¦undacìón O¦T¦ a¦ ¦TC, han sìdc ìdcnLìíìcadcs y cxpucsLcs
¦cs sìcuìcnLcs sccLcrcsíacLìvìdadcs cccnónìcas ccn
prcycccìón y pcLcncìa¦ para c¦ dcsarrc¦¦c cìcnLííìcc-
Lccnc¦ócìcc y cccnónìcc cn ¦cs próxìncs añcs:
^¦ìncnLacìón •
8ìcLccnc¦ccía •
Tccnc¦ccías dc¦ Mar •
Tccnc¦ccías dc ¦a ¦nícrnacìón y ¦a Ccnunìcacìón •
(T¦C)
Cìcncìas dc ¦a Sa¦ud •
Lncrcía •
La ìdca dc nccccìc ha dc hasarsc cn una oportunidad dc
un mercado nada c pccc ahasLccìdc y ccn potenciaI de
crecimiento. ^dcnas, cs ncccsarìc Lcncr conocimientos
Lccnìccs dc¦ mercado, sector y dc¦ negocio ccncrcLc, así
ccnc dc ¦as ncccsìdadcs cccnónìcas para accncLcr
c¦ prcyccLc. Ha dc LraLarsc dc una ìdea reaIista, viabIe
técnicamente y dcsdc c¦ punLc dc vìsLa econémico. ¦cr
u¦Lìnc, su rentabiIidad dchc jusLìíìcar ¦cs csíucrzcs
ncccsarìcs para su pucsLa cn narcha. La prc¦ìícracìón
dc nucvcs nccccìcs dc hasc Lccnc¦ócìca, cn Lcrnìncs
ccncra¦cs, rcquìcrc dc cnLcrncs ìnLcnsìvcs cn ccnccìnìcnLc
c ìníracsLrucLuras dc ìnvcsLìcacìón y dcsarrc¦¦c pcLcnLcs
y accnLcs ìnvc¦ucradcs cn ¦a pcLcncìacìón dc L¦8Cs cn
c¦ Lìcnpc, así ccnc dc pcLcncìa¦ìdadcs dc dcsarrc¦¦c dc
ncLwcrkìnc c parLcnarìadcs ccn prcycccìón Lrasnacìcna¦.
Preguntas para evaluar la idea de negocio:
(¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién
producir?)
los/us comprudores/us
,Ouc ncccsìLa c ncccsìLaría c¦ ncrcadc` •
,Cuandc ¦c ncccsìLa` ,Ccn quc írccucncìa` •
,^ quc prccìc` •
,Cónc rcaccìcnaría anLc un prccìc dìsLìnLc` •
(,ìnícrìcr` ,supcrìcr`).
,Sc adapLa ¦a ìdca dc¦ nccccìc a ¦c quc c¦ ncrcadc •
ncccsìLa`
,Ouc ncdìíìcacìcncs hahría quc haccr cn c¦ nucvc •
prcducLc c scrvìcìc quc sc ha ccncchìdc`
los productos o servicios competidores
,SaLìsíaccn ¦as dcnandas dc ¦cs ccnsunìdcrcs` •
(vcrìíìcar¦c cn rc¦acìón a ¦as prccunLas anLcrìcrcs
La idea de negocio y
nueva empresa

Dcsarrc¦¦c ScsLcnìh¦c: ^cua y Mcdìc ^nhìcnLc •
Nucvcs ncdc¦cs dc nccccìc •
TranspcrLc, ¦ccísLìca y ccsLìón dc ¦a cadcna dc •
sunìnìsLrc
Turìsnc •
Ln ¦as Lnprcsas ¦nncvadcras 8asadas cn CcnccìnìcnLc
rcquìcrcn cspccìa¦ ìnLcrcs aquc¦¦cs aparLadcs rc¦acìcnadcs
ccn ¦a prcLcccìón dc ¦a Lccnc¦ccía y c¦ ccnccìnìcnLc. ¦cr
csLa razón, scn cscncìa¦cs LanLc ¦a ¦rcpìcdad ¦ndusLrìa¦
ccnc ¦a ¦nLc¦ccLua¦.
Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
¡Cómo proteqer nuestru ideu?
^ dìarìc ¦as cnprcsas ccncran ccnccìnìcnLc quc,
ccsLìcnadc ccrrccLancnLc, pucdc scr chjcLc dc vcnLajas
ccnpcLìLìvas c ìncrcscs adìcìcna¦cs. Las ìnvcncìcncs, ¦cs
prccranas dc crdcnadcr, ¦a carLcra dc c¦ìcnLcs, cLc. scn
ccnccìnìcnLcs va¦ìcscs quc sc pucdcn prcLcccr ncdìanLc
dcrcchcs dc prcpìcdad ìndusLrìa¦ c ìnLc¦ccLua¦ para cvìLar
quc ¦a ccnpcLcncìa sc aprcvcchc dc c¦¦cs.
Lcs dcrcchcs dc prcpìcdad ìndusLrìa¦ (paLcnLcs, ncdc¦cs
dc uLì¦ìdad, narcas, dìscñcs ìndusLrìa¦cs, Lcpccraíía
dc c¦cncnLcs scnìccnducLcrcs, varìcdadcs vcccLa¦cs
prcLccìdas, dcncnìnacìcncs dc crìccn, cLc.) prcLcccn ¦as
ìnvcncìcncs ccn un sìnp¦c rccìsLrc. Las chras arLísLìcas,
cìcnLííìcas y ¦ìLcrarìas (scíLwarc, hascs dc daLcs, pacìnas
wch, cLc.) qucdan prcLccìdas ncdìanLc dcrcchcs dc auLcr
c prcpìcdad ìnLc¦ccLua¦ pcr c¦ ncrc hcchc dc scr crcadas.
¡Por qué proteqer?
¦ara chLcncr dcrcchcs cxc¦usìvcs schrc ¦a cxp¦cLacìón dc
una ìnvcncìón u chra.
¡Puru qué proteqer?
¦ara cvìLar quc ¦cs ccnpcLìdcrcs ìnírìnjan nucsLrcs dcrcchcs.
Patentes y Modelos de Utilidad
lus putentes
¦rcLcccn prcducLcs yíc prcccdìnìcnLcs ncvcdcscs
nundìa¦ncnLc, ccn acLìvìdad ìnvcnLìva y ap¦ìcacìón
ìndusLrìa¦:
DuranLc zo añcs ìnprcrrccah¦cs. •
Ln c¦ LcrrìLcrìc nacìcna¦, aunquc sc pucdc •
cxLcndcr su prcLcccìón (paLcnLc curcpca
y sc¦ìcìLud ¦CT-TraLadc dc Cccpcracìón cn
MaLcrìa dc ¦aLcnLc)
McdìanLc rccìsLrc dc sc¦ìcìLud anLc ¦a OL¦M •
(Oíìcìna Lspañc¦a dc ¦aLcnLcs y Marcas).
los modelos de utilidud
¦rcLcccn prcducLcs ncvcdcscs cn Lspaña, dc cuya
ccníìcuracìón, csLrucLura c ccnsLìLucìcncs dcrìva una
vcnLaja para su usc c íahrìcacìón:
DuranLc :o añcs ìnprcrrccah¦cs. •
Ln c¦ LcrrìLcrìc nacìcna¦. •
McdìanLc rccìsLrc dc sc¦ìcìLud anLc ¦a OL¦M. •
Marcas y Diseño Industrial
Murcus
¦rcLcccn un sínhc¦c (¦cLras, ¦cccLìpcs, cLc.) quc ìdcnLìíìca
un prcducLcíscrvìcìc y ¦c dìsLìncuc dc ¦cs prcducLcsí
scrvìcìcs ìdcnLìccs c sìnì¦arcs quc cxìsLcn cn c¦ ncrcadc:
DuranLc :o añcs prcrrccah¦cs ìndcíìnìdancnLc. •
Ln c¦ LcrrìLcrìc nacìcna¦, aunquc sc pucdc •
cxLcndcr su prcLcccìón (narca ccnunìLarìa c
ìnLcrnacìcna¦).
McdìanLc rccìsLrc dc sc¦ìcìLud anLc ¦a OL¦M. •
0iseño lndustriul
¦rcLccc c¦ aspccLc csLcLìcc u crnancnLa¦ dc un prcducLc
dc su rcprcduccìón c ìnìLacìón pcr parLc dc Lcrccrcs nc
auLcrìzadcs:
DuranLc ¸ añcs prcrrccah¦cs hasLa z¸ añcs. •
Ln c¦ LcrrìLcrìc nacìcna¦, aunquc sc pucdc •
cxLcndcr su prcLcccìón (dìscñc ccnunìLarìc c
ìnLcrnacìcna¦).
McdìanLc rccìsLrc dc sc¦ìcìLud anLc ¦a OL¦M. •
8
kcspccLc a¦ marco IegaI a Lcncr cn cucnLa para ¦as L¦8Cs
surcìdas dcsdc ámbitos universitarios sc rccurrc a¦
csLaLa¦:
Lcy Orcanìca 6ízoo:, dc z: dc dìcìcnhrc, dc •
Ünìvcrsìdadcs.
Lcy Orcanìca ±ízoo,, dc :z dc ahrì¦, pcr ¦a quc sc •
ncdìíìca ¦a Lcy Orcanìca 6ízoo:, dc z: dc dìcìcnhrc,
dc Ünìvcrsìdadcs.
kca¦ DccrcLc ¸¸ízooz, dc :8 dc cncrc, cxp¦cLacìón •
y ccsìón dc ìnvcncìcncs rca¦ìzadas cn ¦cs cnLcs
puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón, dc ccnícrnìdad ccn ¦c
csLah¦ccìdc cn c¦ arLícu¦c zo dc ¦a Lcy ::í:¤86, dc zo
dc narzc (kCL :¤86¤¸¤), dc ¦aLcnLcs.
La vìncu¦acìón dc¦ pcrscna¦ ìnvcsLìcadcr dc ¦as
unìvcrsìdadcs a ¦as spìn-cíí quc sc ccncran cn su cnLcrnc
pucdcn adcpLar ¦as sìcuìcnLcs ncda¦ìdadcs:
¦nccrpcracìón a Lìcnpc ccnp¦cLc cn ¦a cnprcsa, •
pcr cjcnp¦c, sc¦ìcìLandc excedencia.
¦nccrpcracìón a • tiempo parciaI cn ¦a cnprcsa.
¦nccrpcracìón ccnc • accionista dc ¦a cnprcsa, y
pcr LanLc, apcrLandc capìLa¦ a ¦a nìsna. Ln csLc
casc hahra dc Lcncrsc cn cucnLa c¦ pcrccnLajc dc
parLìcìpacìón, sì íucra naycr c ncncr a¦ :o/. Ln casc
dc scr naycr hahría quc Lcncr cn cucnLa una scrìc
dc ccnsìdcracìcncs rcspccLc a ¦a ccnpaLìhì¦ìdad.
McdìanLc • Iicencia o concesién pcr parLc dc ¦a
Ünìvcrsìdad
OLras cucsLìcncs a Lcncr cn cucnLa scn ¦a Lcy ¸oízoo, dc
ccnLraLcs dc¦ SccLcr ¦uh¦ìcc y ¦cs ¦ínìLcs rcLrìhuLìvcs sccun
^rL. 8¸. LOÜ dc acucrdc a ¦a parLìcìpacìón dc¦ pcrscna¦
ìnvcsLìcadcr.
Marco legal para las iniciativas
vinculadas a la Universidad
|o·e· Je Joíc· ·erv|c|c· Je |n/crnoc|cn íecnc|co|co /crnu|or|c· ío·o·
eíc tueJen ccn·u|íor·e en |o J|recc|cn wwwcetne·
Derechos de Autor
¦rcLcccn ¦as chras arLísLìcas, cìcnLííìcas y ¦ìLcrarìas
(scíLwarc, hascs dc daLcs, pacìnas wch, ícLccraíías, cLc.):
DuranLc ,o añcs dcsdc ¦a nucrLc dc¦ auLcr. •
McdìanLc dcrcchcs ncra¦cs y cccnónìccs •
ccnccdìdcs pcr c¦ ncrc hcchc dc crcar¦a.
¦cr u¦Lìnc, cs ìnpcrLanLc c¦ ccnccìnìcnLc dc¦ "csLadc
dc¦ arLc" Lccnc¦ócìcc cn c¦ quc sc va a rca¦ìzar ¦a acLìvìdad
cnprcsarìa¦ y ccncrcìa¦. Ln csLc scnLìdc, cs rcccncndah¦c
Lcncr cn cucnLa a¦cuncs aspccLcs ccnc:
,Cua¦ cs c¦ crìccn dc ¦a ìnncvacìón c Lccnc¦ccía •
asccìada a ¦a acLìvìdad cnprcsarìa¦ a rca¦ìzar`
,Ouìcn cn c¦ TìLu¦ar` •
,Cua¦cs scn ¦c dcrcchcs y ccnLraLcs para ¦a •
cxp¦cLacìón` Ls dccìr, csLancs anLc un dcsarrc¦¦c
prcpìc c scra adquìrìdc ccn c sìn cxc¦usìvìdad.
LsLan suíìcìcnLcncnLc prcLccìdcs ¦cs dcrcchcs dc
cxp¦cLacìón dc ¦cs prcducLcs c ìnvcncìcncs quc sc
apcrLan a¦ prcyccLc cnprcsarìa¦.
L¦ nìvc¦ dc prcLcccìón ,quc anhìLc Lìcnc` , nacìcna¦, •
curcpcc u cLrcs.
¤
^ ¦a hcra dc p¦anLcar un nucvc prcyccLc nc hasLa ccn quc
Lcncancs una c¦ara ìdca dc cua¦ cs nucsLrc chjcLìvc, sìnc
quc scra ncccsarìc sahcr p¦asnar¦c dc ícrna sìsLcnaLìca,
c¦ara y ccncìsa, nc só¦c pcrquc csLc íacì¦ìLa nucsLra prcpìa
¦ahcr, sìnc Lanhìcn pcrquc cn nuchcs cascs Lcndrcncs
quc acudìr a ìnvcrscrcs cxLcrncs c a cnLìdadcs íìnancìcras
quc ncs sc¦ìcìLaran csLa ìnícrnacìón. L¦ ¦¦an dc Lnprcsa
ha dc scr ccnsìdcradc ccnc una hcrranìcnLa quc sìrvc
para p¦anìíìcar y ccnLrc¦ar ¦as acLìvìdadcs y rccurscs
(hunancs, cccnónìccs y Lccnc¦ócìccs) dc quc dìspcnc c¦
cnprcndcdcr ccn c¦ chjcLc dc Lcnar dccìsìcncs cn casc
dc dcsvìacìón.
Guía de elaboración de un Plan de Empresa
¡. £mpresa y empresarios. DaLcs dc ìdcnLìíìcacìón dc ¦a
cnprcsa, ncnhrc dc ¦a cnprcsa, ícrna jurídìca, íccha dc
ccnsLìLucìón, daLcs dc ¦cca¦ìzacìón (dcnìcì¦ìc, Lc¦cícnc,
íax, wch, c-naì¦), chjcLìvcs, nìsìón y vìsìón dc ¦a cnprcsa.
Lcs sccìcs y c¦ capìLa¦ sccìa¦ y su dìsLrìhucìón, sccLcr dc
¦a acLìvìdad. LsLraLccìas dc pcsìcìcnanìcnLc (pcr prccìc,
pcr dìícrcncìacìón, cLc.). ^cucrdcs ccn cLras cnprcsas,
pcrLcncncìa a rcdcs c ccnscrcìcs, íacLcrcs c¦avcs para c¦
cxìLc, cquìpc dìrccLìvc y csLì¦c dc ccsLìón. ¦críì¦ pcrscna¦
y prcícsìcna¦ dc ¦cs prcncLcrcs y hrcvc hìsLcrìa dc ¦a
cnprcsa c prcyccLc.
z. £I producto o servicio. Dcíìnìcìón y cspccìíìcacìón dc
¦as cua¦ìdadcs íísìcas, Lccnìcas, uscs, va¦cr añadìdc, cLc.
Dìícrcncìacìón ccn cLrcs prcducLcs dc¦ ncrcadc. ^spccLcs
Lccnc¦ócìccs c ìnncvadcrcs, ncccsìdadcs quc cuhrc y
prch¦cnas quc sc¦ucìcna, nìvc¦ dc dcsarrc¦¦c y prcLcccìón,
crìccn dc¦ nìsnc y cradc dc LìLu¦arìdad schrc c¦ nìsnc.
|. PoIítica comerciaI y marketing. L¦ chjcLìvc cs ¦ccrar
¦a vcnLa dc¦ prcducLc c scrvìcìc quc círccc ¦a cnprcsa,
ìní¦uycndc schrc c¦ c¦ìcnLc, a Lravcs dc varìah¦cs ccnc ¦a
prcnccìón, c¦ prccìc, c¦ prcducLc c ¦a dìsLrìhucìón, para
¦ccrar saLìsíaccr ¦as ncccsìdadcs dc ¦cs ccnsunìdcrcs.
o. PIan de operaciones. kcsunc ¦cs aspccLcs Lccnìccs
y crcanìzaLìvcs quc ccncìcrncn a ¦a c¦ahcracìón dc ¦cs
prcducLcs c a ¦a prcsLacìón dc ¦cs scrvìcìcs. Dìchc p¦an
ccnLìcnc ìnícrnacìón Lccnìca schrc prcducLcs y scrvìcìcs,
prcccscs, prccrana dc prcduccìón y aprcvìsìcnanìcnLc y
ccsLìón dc cxìsLcncìas.
¶. £I PIan de recursos humanos. ^na¦ìza y dcLcrnìna Lcdcs
¦cs c¦cncnLcs rc¦acìcnadcs ccn ¦a pc¦íLìca dc pcrscna¦,
¦a dcíìnìcìón dc capacìdadcs, ¦a crcanìzacìón íuncìcna¦,
¦a dìncnsìón y csLrucLura dc ¦a p¦anL즦a, ¦a sc¦cccìón,
ccnLraLacìón y ícrnacìón dc¦ pcrscna¦, y dc Lcdcs aquc¦¦cs
aspccLcs rc¦acìcnadcs ccn ¦a dìncnsìón hunana dc ¦a
cnprcsa dcsdc ¦a dcLcccìón dc ccní¦ìcLcs hasLa c¦ dcsarrc¦¦c
dc csLraLccìas dc sc¦ucìón dc csLcs. L¦ íuLurc cnprcsarìc
dchcra pcncr cran aLcncìón schrc csLc aspccLc, ya quc ¦a
ccrrccLa sc¦cccìón y ccsLìón dc¦ pcrscna¦ scra un c¦cncnLc
cscncìa¦ para ¦a ccnsccucìón dc¦ cxìLc dc ¦a cnprcsa. ¦cr
cLra parLc, dchc sahcrsc quc ¦cs ccsLcs ¦ahcra¦cs suc¦cn
scr una dc ¦as carcas nas pcsadas para c¦ nccccìc quc
ccnìcnza su andadura.
6. £structura econémico-financiera:
L¦ ¦¦an dc ìnvcrsìcncs y uhìcacìón dc ¦a nucva •
cnprcsa ana¦ìza ¦cs íacLcrcs dc uhìcacìón, dcscrìhc
¦cs aspccLcs nas dcsLacadcs dc¦ ìnncvì¦ìzadc
naLcrìa¦ c ìnnaLcrìa¦ y cuanLìíìca c¦ va¦cr dc ¦cs
nìsncs, y csLah¦ccc ¦a pc¦íLìca dc ancrLìzacìcncs
dc ¦a cnprcsa.
El proyecto empresarial
.o
L¦ ¦¦an cccnónìcc-íìnancìcrc dchc rcccccr Lcda ¦a •
ìnícrnacìón dc caracLcr cccnónìcc y íìnancìcrc
rcícrcnLc a¦ prcyccLc para dcLcrnìnar su vìahì¦ìdad
cccnónìca. Sc LraLa dc ana¦ìzar, parLìcndc
dc¦ csLudìc rca¦ìzadc cn c¦ rcsLc dc ¦cs p¦ancs
cspccííìccs dc csLc dccuncnLc cnprcsarìa¦, sì c¦
prcyccLc rcunc ¦a rcnLahì¦ìdad, sc¦vcncìa y ¦ìquìdcz
ncccsarìas para ¦¦cvar¦c a cahc.
^na¦ìsìs cccnónìcc-íìnancìcrc. L¦ chjcLìvc cs •
ana¦ìzar ¦a ìnvcrsìón y dcLcrnìnar sì cs rcnLah¦c
¦¦cvar a cahc c¦ prcyccLc. ¦ara c¦¦c, cs ncccsarìc
ana¦ìzar ¦a vìahì¦ìdad cccnónìca c capacìdad para
cuhrìr ccsLcs y ccncrar hcncíìcìcs, así ccnc, ¦a
vìahì¦ìdad íìnancìcra c capacìdad para chLcncrí
ccncrar rccurscs íìnancìcrcs.
¦cr u¦Lìnc, ccnc rcccncndacìón ccncra¦, ¦a ìnícrnacìón a
uLì¦ìzar scra vcraz, ccnp¦cLa y acLua¦ìzada. ¦ara ccnsu¦Lar y
c¦ahcrar un ¦¦an dc Lnprcsa prcpcncncs sccuìr c¦ ncdc¦c
quc sc cncucnLra cn ¦a sìcuìcnLc dìrcccìón:
www.rcdupc.cs
..
La forma jurídica
La c¦cccìón dc ¦a ícrna jurídìca cs, sìn duda, unc dc ¦cs
prìncrcs pascs a dar dcnLrc dc¦ prcccsc dc crcacìón dc
una cnprcsa, pcrc anLcs dc ana¦ìzar ¦as dìsLìnLas ícrnas
cxìsLcnLcs, cs ncccsarìc dcLcncrncs cn un punLc crucìa¦:
,quc íacLcrcs dcLcrnìnan ¦a c¦cccìón dc ¦a ícrna jurídìca
dc ¦a cnprcsa`
Dc ícrna rcsunìda pcdcncs scña¦ar ¦cs sìcuìcnLcs
íacLcrcs:
Tìpc dc acLìvìdad a cjcrccr. •
Nuncrc dc pcrscnas quc parLìcìpcn cn c¦ prcyccLc •
cnprcsarìa¦.
kcspcnsahì¦ìdad dc ¦csías prcncLcrcsías. •
kc¦acìcncs quc nanLìcncn ¦csías sccìcsías cnLrc sì. •
Ncccsìdadcs cccnónìcas dc¦ prcyccLc. •
^spccLcs íìsca¦cs dc ¦a cnprcsa. •
^ ccnLìnuacìón sc cspccìíìcan, dc acucrdc a ¦a ¦ccìs¦acìón
vìccnLc, ¦as prìncìpa¦cs ícrnas jurídìcas quc pucdc adcpLar
¦a acLìvìdad cnprcsarìa¦. Sc prcscnLan aspccLcs cscncìa¦cs
para c¦ íuncìcnanìcnLc dc ¦as nìsnas, c¦ nuncrc dc
sccìcs, c¦ vc¦uncn dc capìLa¦ sccìa¦, ¦a rcspcnsahì¦ìdad dc
¦cs sccìcs y c¦ LraLanìcnLc íìsca¦. LsLc ncs pcrnìLc rca¦ìzar
una ccnparacìón hasìca prc¦ìnìnar dc ¦as dìsLìnLas ícrnas
jurídìcas pcr ¦as quc pcdrcncs cpLar.
..
FORMA NÚMERO DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD FISCALIDAD DIRECTA
Sccìcdad Lahcra¦ Mínìnc ¸ Mínìnc 6o.:o:,z: á3!,
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Mínìnc ¸.oo¸,o6 á3,,
Sccìcdad CccpcraLìva Mínìnc ¸
Mínìnc íìjadc cn ¦cs
LsLaLuLcs
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
(kccìncn cspccìa¦)
Sccìcdadcs dc GaranLía
kccíprcca
Mínìnc :¸o Mínìnc :.8o¸.o¸6,¸o á LìnìLada ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
LnLìdadcs dc CapìLa¦-kìcscc
Ccnscjc dc
^dnìnìsLracìón: Mínìnc ¸
Sccìcdadcs dc CapìLa¦-
kìcscc:
Mínìnc :.zoo.ooo á
LìnìLada ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
¦cndcs dc CapìLa¦-
kìcscc:
Mínìnc :.6¸o.ooo á
^crupacìcncs dc ìnLcrcs
cccnónìcc
Mínìnc z Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcdad dc ¦nvcrsìón
nchì¦ìarìa
Mínìnc íìjadc cn ¦cs
LsLaLuLcs
LìnìLada ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Formas jurídicas de empresa
FORMA NÚMERO DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD FISCALIDAD DIRECTA
Lnprcsarìc ¦ndìvìdua¦ : Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦ ¦¦ìnìLada
¦k¦¦ (rcndìnìcnLcs pcr
acLìvìdadcs cccnónìcas)
Ccnunìdad dc 8ìcncs Mínìnc z Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦ ¦¦ìnìLada
¦k¦¦ (rcndìnìcnLcs pcr
acLìvìdadcs cccnónìcas)
Sccìcdad Cìvì¦ Mínìnc z Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦ ¦¦ìnìLada
¦k¦¦ (rcndìnìcnLcs pcr
acLìvìdadcs cccnónìcas)
FORMA NÚMERO DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD FISCALIDAD DIRECTA
Sccìcdad Cc¦ccLìva Mínìnc z Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦ ¦¦ìnìLada ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcdad dc kcspcnsahì¦ìdad
LìnìLada
Mínìnc : Mínìnc ¸.oo¸,o6á
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcdad LìnìLada Nucva
Lnprcsa
Maxìnc ¸
Mínìnc ¸.o:z á
Maxìnc :zo.zoz á
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcdad ^nónìna Mínìnc : Mínìnc 6o.:o:,z: á
LìnìLada a¦ capìLa¦
apcrLadc
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcdad CcnandìLarìa pcr
^ccìcncs
Mínìnc z Mínìnc 6o.:o:,z:á
Sccìcs Cc¦ccLìvcs:
¦¦ìnìLada
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcs CcnandìLarìcs:
LìnìLada
Sccìcdad CcnandìLarìa
Sìnp¦c
Mínìnc z Nc cxìsLc nínìnc ¦cca¦
Sccìcs Cc¦ccLìvcs:
¦¦ìnìLada
¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Sccìcs CcnandìLarìcs:
LìnìLada
Persona Físicas
Personas Jurídicas - 5ociedudes Mercuntiles
Personas Jurídicas - 5ociedudes Mercuntiles £speciules
.-
¦ara ¦a pucsLa cn narcha dc cua¦quìcr ìnìcìaLìva cnprcsarìa¦ cs ncccsarìc rca¦ìzar una scrìc dc LranìLcs, ¦cs cua¦cs
scña¦ancs a ccnLìnuacìón:
Los trámites
Trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa
Personus lisicus y luridicus
LaboraIes
TRÁMITES DESCRIPCIÓN TIPO DE EMPRESA
^¦La cn kccìncn Lspccìa¦ ^uLóncncs dc ¦a
Sccurìdad Sccìa¦
kccìncn ch¦ìcaLcrìc para cnprcsarìcs ìndìvìdua¦cs y ccnunìdadcs dc hìcncs y
cpcìcna¦ para Lrahajadcrcs dc cccpcraLìvas. La ^íì¦ìacìón y a¦La sc haran dcnLrc
dc ¦cs ¸o días naLura¦cs sìcuìcnLcs a¦ a¦La cn c¦ ¦^L.
¦crscnas íísìcas y cpcìcna¦ para
sccìcs dc cccpcraLìvas
Ccnunìcacìón dc apcrLura dc¦ ccnLrc dc
Lrahajc
Lnprcsas quc ìnìcìcn ¦a apcrLura dc¦ ccnLrc dc Lrahajc c rcanudcn su acLìvìdad. Tcdas
^íì¦ìacìón y nuncrc dc ¦a Sccurìdad Sccìa¦
^cLc adnìnìsLraLìvc pcr c¦ quc ¦a Tcscrcría Gcncra¦ dc ¦a Sccurìdad Sccìa¦ rccc-
nccc a ¦a pcrscna íísìca su ìnc¦usìón pcr prìncra vcz cn c¦ SìsLcna dc Sccurìdad
Sccìa¦.
Tcdas
^¦La cn c¦ kccìncn Gcncra¦ dc ¦a Sccurìdad
Sccìa¦
kccìncn ccncra¦ para Lrahajadcrcs pcr cucnLa ajcna. La aíì¦ìacìón y a¦La scran
prcvìas a¦ ccnìcnzc dc ¦a rc¦acìón ¦ahcra¦.
Tcdas
FISCALES
^¦La cn c¦ Ccnsc
Dcc¦aracìón ccnsa¦ dc ccnìcnzc, ncdìíìcacìón c ccsc dc acLìvìdad quc han dc
prcscnLar a cíccLcs íìsca¦cs ¦cs cnprcsarìcs ìndìvìdua¦cs, ¦cs prcícsìcna¦cs y ¦as
sccìcdadcs.
Tcdas
LIBRO
^dquìsìcìón y ¦cca¦ìzacìón dc¦ Lìhrc dc vìsìLas
Lìhrc dc caracLcr ch¦ìcaLcrìc para ¦as cnprcsas cn c¦ quc sc ancLan ¦as dì¦ìccn-
cìas quc pracLìqucn ¦cs ¦nspccLcrcs dc Trahajc Lras c¦ rcsu¦Ladc dc ¦as vìsìLas
rca¦ìzadas a ¦a cnprcsa.
Tcdas
REGISTRO
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc dc ¦a ¦rcprìcdad
¦nnchì¦ìarìa
¦nscrìpcìón c ancLacìón dc ¦cs acLcs y ccnLraLcs rc¦aLìvcs a¦ dcnìnìc y dcnas
dcrcchcs rca¦cs schrc hìcncs ìnnuch¦cs, cs dccìr, a LìLu¦c cnuncìaLìvc, adquìsì-
cìón y Lransnìsìón dc dìchcs hìcncs y ¦a ccnsLìLucìón y cancc¦acìón dc hìpcLccas
schrc ¦cs nìsncs.
Tcdas
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc ¦ndusLrìa¦
¦nscrìpcìón dc¦ csLah¦ccìnìcnLc cn c¦ kccìsLrc ¦ndusLrìa¦ y auLcrìzacìón dc ¦a
pucsLa cn narcha dc ¦a acLìvìdad ìndusLrìa¦.
Lnprcsas ìndusLrìa¦cs
LICENCIAS MUNICIPALES
Lìccncìa Munìcìpa¦ dc Ohras
Lìccncìa ncccsarìa para ¦a rca¦ìzacìón dc cua¦quìcr Lìpc dc chras cn ¦cca¦cs, na-
vcs, cdìíìcìcs, cLc. dcnLrc dc un nunìcìpìc.
Tcdas
Lìccncìa Munìcìpa¦ dc ^pcrLura
Tcdc cnprcsarìc quc dcscc ìnìcìar cua¦quìcr acLìvìdad dchcra csLar cn pcscsìón
dc ¦a ccrrcspcndìcnLc Lìccncìa Munìcìpa¦ dc ^pcrLura. Ls ¦a crdcn dc ccnprc-
hacìón dc quc ¦a sc¦ìcìLud dc¦ adnìnìsLradc cs ccnícrnc ccn ¦as ncrnas dc usc
prcvìsLas cn ¦cs p¦ancs dc urhanìsnc.
Tcdas

Proceso de constitución y adopción de personalidad jurídica
Puso u sequir
TRÁMITES DESCRIPCIÓN TIPO DE EMPRESA
Sc¦ìcìLud dc ¦a ccrLìíìcacìón nccaLìva dc
ncnhrc c razón sccìa¦
CcnsìsLc cn ¦a chLcncìón dc un ccrLìíìcadc acrcdìLaLìvc dc ¦a nc cxìs-
Lcncìa dc cLra Sccìcdad ccn c¦ nìsnc ncnhrc dc ¦a quc sc prcLcndc
ccnsLìLuìr
Sccìcdadcs
^uLcrìzacìón prcvìa adnìnìsLraLìva
Sc sc¦ìcìLa pcr unc dc ¦cs prcncLcrcs c¦ Lìpc dc sccìcdad quc sc va a
crcar. Supcnc ¦a ca¦ìíìcacìón dc prcyccLc dc csLaLuLcs
Sccìcdadcs McrcanLì¦cs Lspc-
cìa¦cs
OLcrcanìcnLc dc ¦a cscrìLura puh¦ìca
^cLc pcr c¦ quc ¦cs sccìcs íundadcrcs prcccdcn a ¦a íìrna dc ¦a cscrì-
Lura dc CcnsLìLucìón dc ¦a Lnprcsa sccun prcyccLc dc csLaLuLcs
Sccìcdadcs
Lìquìdacìón dc¦ ìnpucsLc dc Lransnì-
sìcncs paLrìncnìa¦cs y acLcs jurídìccs
dccuncnLadcs
Lìquìdacìón dc csLc ìnpucsLc quc crava ¦as Lransnìsìcncs paLrìnc-
nìa¦cs cncrcsas, ¦as cpcracìcncs sccìcLarìas y Lcdc acLc jurídìcc dc-
cuncnLadc (Mcdc¦c 6oo). Ln Canarìas, ¦a ccnsLìLucìón dc nucvas sc-
cìcdadcs sc cncucnLra cxcnLa sì sc cunp¦cn ¦cs rcquìsìLcs dc¦ arL. z¸
dc ¦a Lcy :¤í:¤¤±, cn ¦a rcdaccìón quc ¦c da c¦ nucvc k.D. Lcy :zízoo6.
^unquc sc csLc cxcnLc, ¦a prcscnLacìón dc ¦a ¦ìquìdacìón dc¦ ìnpucsLc
cs ch¦ìcaLcrìa. Sìn csLa ¦ìquìdacìón nc sc pcdra ìnscrìhìr ¦a sccìcdad cn
c¦ kccìsLrc McrcanLì¦.
Sccìcdadcs
Sc¦ìcìLud dc¦ Nuncrc dc ¦dcnLìíìcacìón
¦ìsca¦ (N.¦.¦.)
¦dcnLìíìcacìón dc ¦a Sccìcdad a cíccLcs íìsca¦cs
Sccìcdadcs y Ccnunìdadcs dc
8ìcncs
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc McrcanLì¦
Üna vcz ccnsccuìda ¦a LscrìLura ¦uh¦ìca dc CcnsLìLucìón, sc ha dc prc-
ccdcr a ¦a ìnscrìpcìón dc ¦a Sccìcdad cn c¦ kccìsLrc McrcanLì¦. ^ parLìr
dc csLc ncncnLc ¦a Sccìcdad adquìcrc p¦cna capacìdad jurídìca
Tcdas ¦as Sccìcdadcs cxccpLc
CccpcraLìvas
¦nscrìpcìón cn rccìsLrcs cspccìa¦cs
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc Gcncra¦ dc CccpcraLìvas
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc Gcncra¦ dc Sccìcdadcs ^nónìnas Lahcra¦cs
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc Lspccìa¦ dc¦ MìnìsLcrìc dc Lccncnía, Dìrcc-
cìón Gcncra¦ dc ¦c¦íLìca ¦ìnancìcra
¦nscrìpcìón cn c¦ kccìsLrc Lspccìa¦ dc¦ MìnìsLcrìc dc Hacìcnda, Dìrcc-
cìón Gcncra¦ dc TrìhuLcs
Sccìcdadcs CccpcraLìvas,
Sccìcdadcs Lahcra¦cs,
Sccìcdadcs dc CapìLa¦ kìcscc y
Sccìcdadcs dc GaraLía kccíprc-
ca.
^crupacìcncs dc ìnLcrcs Lcc-
nónìcc Ünìcncs Tcnpcra¦cs dc
Lnprcsas

.,
Las L¦8C pucdcn vcrsc hcncíìcìadas íìsca¦ncnLc ncdìanLc
¦as dcduccìcncs pcr ¦+D+ì quc sc pracLìcan, dcducìcndc
dc ¦a cucLa ínLccra dc¦ ¦npucsLc ¦cs casLcs cn acLìvìdadcs
¦+D+ì.
Conceptos
Concepto de Investigacién: • ¦ndacacìón crìcìna¦
y p¦anìíìcada quc pcrsìca dcscuhrìr nucvcs
ccnccìnìcnLcs y una supcrìcr ccnprcnsìón cn c¦
anhìLc cìcnLííìcc c Lccnc¦ócìcc.
Concepto de DesarroIIo: • ^p¦ìcacìón dc ¦cs rcsu¦Ladcs
dc ¦a ìnvcsLìcacìón c dc cua¦quìcr cLrc Lìpc dc
ccnccìnìcnLc cìcnLííìcc para ¦a íahrìcacìón dc
nucvcs naLcrìa¦cs c prcducLcs c para c¦ dìscñc dc
nucvcs prcccscs c sìsLcnas dc prcduccìón, así ccnc
para ¦a ncjcra Lccnc¦ócìca susLancìa¦ dc naLcrìa¦cs,
prcducLcs, prcccscs c sìsLcnas prccxìsLcnLcs.
Concepto de Innovacién 1ecnoIégica: • La acLìvìdad
cuyc rcsu¦Ladc cs un avancc Lccnc¦ócìcc cn ¦a
chLcncìón dc nucvcs prcducLcs c prcccscs dc
prcduccìón c dc ncjcras susLancìa¦cs dc ¦cs ya
cxìsLcnLcs. Sc ccnsìdcraran nucvcs aquc¦¦cs
prcducLcs c prcccscs cuyas caracLcrísLìcas c
ap¦ìcacìcncs, dcsdc c¦ punLc dc vìsLa Lccnc¦ócìcc,
dìíìcran susLancìa¦ncnLc dc ¦as cxìsLcnLcs ccn
anLcrìcrìdad.
Actividades con derecho a deducción
l + 0
¦rcyccLcs dc ¦+D ccnLraLadcs ccn unìvcrsìdadcs, •
crcanìsncs puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón y ccnLrcs dc
ìnncvacìón Lccnc¦ócìca.
MaLcrìa¦ìzacìón dc ¦cs nucvcs prcducLcs c prcccscs •
cn un p¦anc, csqucna c dìscñc, así ccnc ¦a crcacìón
dc un prìncr prcLcLìpc nc ccncrcìa¦ìzah¦c.
¦rcyccLcs dc dcncsLracìón ìnìcìa¦ c prcyccLcs pì¦cLc, •
sìcnprc quc ¦cs nìsncs nc pucdan ccnvcrLìrsc c
uLì¦ìzarsc para ap¦ìcacìcncs ìndusLrìa¦cs c para su
cxp¦cLacìón ccncrcìa¦.
Dìscñc y c¦ahcracìón dc¦ nucsLrarìc para c¦ •
¦anzanìcnLc dc ¦cs nucvcs prcducLcs.
Ccnccpcìón dc "scíLwarc avanzadc", sìcnprc quc •
supcnca un prccrcsc cìcnLííìcc c Lccnc¦ócìcc
sìcnìíìcaLìvc ncdìanLc c¦ dcsarrc¦¦c dc nucvcs
Lccrcnas y a¦ccrìLncs c ncdìanLc ¦a crcacìón dc
sìsLcnas cpcraLìvcs y ¦cncuajcs nucvcs. Nc sc
ìnc¦uycn ¦as acLìvìdadcs hahìLua¦cs c ruLìnarìas
rc¦acìcnadas ccn c¦ scíLwarc.
lNNOV4ClÓN
¦rcyccLcs cuya rca¦ìzacìón sc cncarcuc a •
unìvcrsìdadcs, crcanìsncs puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón
y ccnLrcs dc ìnncvacìón y Lccnc¦ccía, ìnc¦uycndc ¦as
acLìvìdadcs dc dìacnósLìcc Lccnc¦ócìcc LcndcnLcs
a ¦a ìdcnLìíìcacìón, dcíìnìcìón y crìcnLacìón
dc sc¦ucìcncs Lccnc¦ócìcas avanzadas, ccn
ìndcpcndcncìa dc sus rcsu¦Ladcs.
Dìscñc ìndusLrìa¦ c ìnccnìcría dc prcccscs dc •
prcduccìón.
^dquìsìcìón dc Lccnc¦ccía avanzada cn ícrna dc •
paLcnLcs, ¦ìccncìas, kncw-hcw y dìscñcs, ccn c¦
¦ínìLc dc ¸oo.oooá
OhLcncìón dc¦ ccrLìíìcadc dc cunp¦ìnìcnLc dc ¦as •
ncrnas dc asccuranìcnLc dc ¦a ca¦ìdad dc ¦a scrìc
¦SO ¤ooo, GM¦ c sìnì¦arcs, sìn ìnc¦uìr ¦cs casLcs
La fiscalidad
.t
ccrrcspcndìcnLcs a ¦a ìnp¦anLacìón dc dìchas
ncrnas.
Gastos con derecho a deducción
Sc ccnsìdcran casLcs ccn dcrcchc a dcduccìón: pcrscna¦,
naLcrìa¦ y scrvìcìcs cxLcrncs. Ln ¦+D sc pucdcn ìnc¦uìr ¦as
ancrLìzacìcncs dc ¦cs hìcncs aíccLcs a ¦as acLìvìdadcs dc
¦+D.
2EQUISITOS
Dchcn csLar dìrccLancnLc rc¦acìcnadcs ccn ¦as •
acLìvìdadcs dc ¦+D+ì.
Dchcn ap¦ìcarsc cíccLìvancnLc a ¦a rca¦ìzacìón dc •
¦as acLìvìdadcs dc ¦+D+ì.
Dchcn csLar ìndìvìdua¦ìzadcs pcr prcyccLcs. •
Lcs casLcs ccrrcspcndìcnLcs a acLìvìdadcs dc ¦+D+ì
rca¦ìzadas cn c¦ cxLranjcrc scran chjcLc dc dcduccìón
cuandc ¦a acLìvìdad prìncìpa¦ sc rca¦ìcc cn Lspaña y nc
schrcpascn c¦ z¸/ dc¦ ccsLc LcLa¦ dc¦ ¦rcyccLc.
Ln cuanLc a gastos subcontratados, sì ¦a ¦+D+ì sc rca¦ìza
pcr cncarcc dc un Lcrccr sujcLc, scra quìcn rca¦ìza c¦
cncarcc, ccnc LìLu¦ar dc ¦cs rcsu¦Ladcs dc ¦a acLìvìdad, c¦
quc cczara dc¦ dcrcchc a ¦a dcduccìón sìcndc ¦a hasc, cn
prìncìpìc, c¦ ccsLc dc ¦a suhccnLraLacìón.
Cuandc ¦as acLìvìdadcs dc ¦+D+ì csLcn subvencionadas, ¦a
hasc dc ¦a dcduccìón dchcra nìncrarsc cn c¦ 6¸/ dc ¦as
suhvcncìcncs para c¦ ícncnLc dc ¦as acLìvìdadcs dc ¦+D+ì
quc hayan sìdc rccìhìdas y rcsu¦Lcn ìnpuLah¦cs ccnc
ìncrcsc cn c¦ pcrícdc ìnpcsìLìvc.
La cnprcsa dchc ìnLcnLar dìspcncr dc Lcdcs sus casLcs
cn ¦+D+ì ìndìvìdua¦ìzadcs pcr prcyccLcs y ccn un scpcrLc
dccuncnLa¦ quc jusLìíìquc ¦a ìnvcsLìcacìón, c¦ dcsarrc¦¦c y
¦a ìnncvacìón Lccnc¦ócìca dc cada prcyccLc.
Sc prcvc ¦a pcsìhì¦ìdad dc quc ¦as cnprcsas ìnLcrcsadas
cn rca¦ìzar acLìvìdadcs cn ¦+D+ì pucdan p¦anLcar
ccnsu¦Las vìncu¦anLcs a ¦a ^dnìnìsLracìón TrìhuLarìa
para chLcncr ¦a ccrLcza dc quc c¦ casLc a rca¦ìzar pcdra
crìcìnar c nc dcduccìón dc ¦a cucLa. Dc¦ nìsnc ncdc, ¦a
cnprcsa pcdra sc¦ìcìLar a ¦a ^dnìnìsLracìón TrìhuLarìa ¦a
adcpcìón dc acucrdcs prcvìcs dc va¦cracìón dc ¦cs casLcs
ccrrcspcndìcnLcs a prcyccLcs dc ¦+D+ì.
Cálculo de la deducción sobre la cuota íntegra
l + 0
L¦ ¸o/ dc¦ ìnpcrLc dc ¦cs casLcs cíccLuadcs cn c¦ pcrícdc
ìnpcsìLìvc (hasLa ¦a ncdìa dc ¦cs cíccLuadcs cn ¦cs z
añcs anLcrìcrcs), nas c¦ ¸o/ schrc c¦ cxccsc dc ¦cs casLcs
cíccLuadcs cn c¦ pcrícdc ìnpcsìLìvc schrc ¦a ncdìa dc ¦cs
cíccLuadcs cn ¦cs z añcs anLcrìcrcs, nas c¦ zo/ adìcìcna¦
schrc:
GasLcs dc pcrscna¦ dc ¦a cnLìdad ccrrcspcndìcnLcs •
a ìnvcsLìcadcrcs cua¦ìíìcadcs adscrìLcs cn cxc¦usìva
a acLìvìdadcs dc ìnvcsLìcacìón y dcsarrc¦¦c.
GasLcs ccrrcspcndìcnLcs a prcyccLcs dc ¦+D •
ccnLraLadcs ccn unìvcrsìdadcs, crcanìsncs
puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón c ccnLrcs dc ìnncvacìón
Lccnc¦ócìca.
Mas un :o/ adìcìcna¦ schrc ìnvcrsìcncs cn • c¦cncnLcs
dc ìnncvì¦ìzadc naLcrìa¦ c ìnnaLcrìa¦, cxc¦uìdcs ¦cs
ìnnuch¦cs y Lcrrcncs, sìcnprc quc csLcn aíccLcs
cxc¦usìvancnLc a ¦as acLìvìdadcs dc ¦+D.
lNNOV4ClÓN
L¦ :o/ dc¦ ìnpcrLc dc ¦cs casLcs cíccLuadcs cn acLìvìdadcs
dc ìnncvacìón Lccnc¦ócìca, c c¦ :¸/ dc¦ ìnpcrLc dc ¦cs
casLcs cn prcyccLcs cuya rca¦ìzacìón sc cncarcuc a
unìvcrsìdadcs, crcanìsncs puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón c
ccnLrcs dc ìnncvacìón y Lccnc¦ccía.
Límites de la deducción
La suna dc Lcdas ¦as dcduccìcncs a¦ ¦npucsLc schrc
Sccìcdadcs csLa ¦ìnìLada a¦ ¸¸/ dc ¦a cucLa ínLccra. ¦crc sì
¦cs casLcs dc¦ pcrìcdc cíccLuadcs pcr acLìvìdadcs dc ¦+D+ì
y para c¦ ícncnLc dc ¦as Lccnc¦ccías dc ¦a ìnícrnacìón
cxccdcn c¦ :o/ dc ¦a cucLa ìnLccra, c¦ ¦ínìLc dc ¦a suna dc
¦as dcduccìcncs sc ìncrcncnLa a¦ ±¸/.
.
Lcs cxccscs, quc ccnícrnc a csLcs ¦ínìLcs nc pucdan scr
ap¦ìcadcs a rcducìr ¦a cucLa dc¦ ìnpucsLc cn c¦ pcrícdc
ìnpcsìLìvc, pcdran ap¦ìcarsc, rcspcLandc ¦cs nìsncs
¦ínìLcs a rcducìr ¦a cucLa dc¦ ìnpucsLc, cn ¦cs pcrícdcs
ìnpcsìLìvcs quc ccnc¦uyan cn ¦cs quìncc añcs ìnncdìaLcs
y succsìvcs.
Libertad de amortización
Lcs casLcs dc ¦+D acLìvadcs ccnLah¦cncnLc scn dcducìh¦cs
íìsca¦ncnLc cn su LcLa¦ìdad cn un sc¦c cjcrcìcìc ncdìanLc
ajusLc cn ¦a hasc ìnpcnìh¦c dc¦ ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
(¦S), ccn ìndcpcndcncìa dc su ancrLìzacìón ccnLah¦c, quc
sccuìra sus prcpìas ncrnas.
.8
Beneficio
fiscal
Dcduccìón pcr ìnvcrsìón cn ¦+D+ì
Dcduccìón pcr ¦nvcrsìc-
ncs cn Canarìas
kcscrva para ìnvcrsìc-
ncs cn Canarìas (k.¦.C.).
^dquìsìcìón dc hìcncs dc
ìnvcrsìón
LìhcrLad dc ancrLìzacìón
Resumen
Sc ccnsìdcrara ìnvcsLìcacìón a
¦a ìndacacìón crìcìna¦ p¦anìíìca-
da quc pcrsìca dcscuhrìr nucvcs
ccnccìnìcnLcs y una supcrìcr
ccnprcnsìón cn c¦ anhìLc cìcnLí-
íìcc y Lccnc¦ócìcc, y dcsarrc¦¦c a ¦a
ap¦ìcacìón dc ¦cs rcsu¦Ladcs dc ¦a
ìnvcsLìcacìón, c dc cua¦quìcr cLrc
Lìpc dc ccnccìnìcnLc cìcnLííìcc,
para ¦a íahrìcacìón dc nucvcs na-
Lcrìa¦cs c prcducLcs c para c¦ dìsc-
ñc dc nucvcs prcccscs c sìsLcnas
dc prcduccìón, así ccnc para ¦a
ncjcra Lccnc¦ócìca susLancìa¦ dc
naLcrìa¦cs, prcducLcs, prcccscs c
sìsLcnas prccxìsLcnLcs.
Dcduccìón pcr ¦a adquì-
sìcìón dc ìnncvì¦ìzadc
naLcrìa¦ nucvc.
kcduccìón cn ¦a 8asc ¦n-
pcnìh¦c dc ¦as cnprcsas
dcnìcì¦ìadas cn Canarìas
quc dcsLìncn parLc dc su
hcncíìcìc a ¦a kcscrva para
¦nvcrsìcncs cn Canarìas.
Dcduccìón cn c¦ ¦G¦C c ¦T¦
pcr ¦a adquìsìcìón dc hìc-
ncs dc ìnvcrsìón (arL. z¸ Lcy
:¤í¤±).
Las ìnvcrsìcncs cn c¦cncnLcs
nucvcs dc¦ ìnncvì¦ìzadc naLcrìa¦
y dc ¦as ìnvcrsìcncs ìnnchì¦ìarìas
aíccLcs a acLìvìdadcs cccnónì-
cas, pucsLcs a dìspcsìcìón dc¦
sujcLc pasìvc cn ¦cs pcrícdcs
ìnpcsìLìvcs ìnìcìadcs dcnLrc dc
¦cs añcs zoo¤ y zo:o, pcdran scr
ancrLìzadcs ¦ìhrcncnLc sìcnprc
quc, duranLc ¦cs vcìnLìcuaLrc nc-
scs sìcuìcnLcs a ¦a íccha dc ìnìcìc
dc¦ pcrícdc ìnpcsìLìvc cn quc ¦cs
c¦cncnLcs adquìrìdcs cnLrcn cn
íuncìcnanìcnLc, ¦a p¦anL즦a nc-
dìa LcLa¦ dc ¦a cnLìdad sc nanLcn-
ca rcspccLc dc ¦a p¦anL즦a ncdìa
dc ¦cs dccc ncscs anLcrìcrcs.
Legislación
aplicable
k.D. ±ízoo±, dc ¸ dc narzc, k. D.
:,,,ízoo± y Ls.¦.G.
Lcy zoí:¤¤:,Lcy :¤í:¤¤±,
Lcy ±¸í:¤¤¸
Lcy zoí:¤¤:, Lcy :¤í:¤¤±.
Ls ¦.G.
Lcy ±ízoo8
Empresas
que pueden
acogerse
Las pcrscnas jurídìcas quc cpcrcn
cn Lspaña y pcrscnas íísìcas quc
rca¦ìccn acLìvìdadcs cccnónìcas
cn c¦ anhìLc dc ap¦ìcacìón dc¦ ¦n-
pucsLc schrc Sccìcdadcs.
Las pcrscnas jurídìcas
quc cpcrcn cn Canarìas
y pcrscnas íísìcas quc
rca¦ìccn acLìvìdadcs ccc-
nónìcas. Lcs acLìvcs ch-
jcLc dc dcduccìón dchc-
ran csLar sìLuadcs cn c¦
^rchìpìc¦acc canarìc.
Las pcrscnas jurídìcas quc
cpcrcn cn Canarìas y pcr-
scnas íísìcas quc rca¦ìccn
acLìvìdadcs cccnónìcas.
Lcs acLìvcs cn ¦cs quc sc
naLcrìa¦ìcc ¦a ¦nvcrsìón dc-
hcran csLar sìLuadcs cn c¦
^rchìpìc¦acc canarìc.
Las pcrscnas jurídìcas quc cpc-
rcn cn Lspaña y pcrscnas íísìcas
quc rca¦ìccn acLìvìdadcs cccnó-
nìcas cn c¦ anhìLc dc ap¦ìcacìón
dc¦ ¦npucsLc dc Sccìcdadcs.
Obligaciones
Lcs c¦cncnLcs cn quc sc naLcrìa-
¦ìcc ¦a ìnvcrsìón dchcran pcrna-
ncccr cn c¦ paLrìncnìc dc¦ sujcLc
pasìvc, sa¦vc pcrdìdas jusLìíìcadas,
hasLa quc cunp¦an su íìna¦ìdad
cspccííìca cn ¦as acLìvìdadcs dc ìn-
vcsLìcacìón y dcsarrc¦¦c.
Lcs c¦cncnLcs cn quc sc
naLcrìa¦ìcc ¦a ìnvcrsìón
dchcran pcrnancccr cn
c¦ paLrìncnìc dc¦ sujcLc
pasìvc pcr un pcrìcdc dc
¸ añcs (LxccpLc sì su vìda
uLì¦ cs ìnícrìcr).
Lcs c¦cncnLcs cn quc sc
naLcrìa¦ìcc ¦a ìnvcrsìón
dchcran pcrnancccr cn
c¦ paLrìncnìc dc¦ sujcLc
pasìvc pcr un pcrìcdc dc ¸
añcs (LxccpLc sì vìda uLì¦ cs
ìnícrìcr).
Lcs c¦cncnLcs cn quc sc naLc-
rìa¦ìcc ¦a ìnvcrsìón dchcran pcr-
nancccr cn c¦ paLrìncnìc dc¦
sujcLc pasìvc duranLc su vìda uLì¦.
L¦ prcncdìc dc p¦anL즦a sc Lìcnc
quc nanLcncr duranLc ¦cs z± nc-
scs pcsLcrìcrcs a ¦a ìnvcrsìón.
Importe de
la deducción
Dcduccìón adìcìcna¦ cn cucLa dc¦
:o/ c c¦ ¸o/ (sccun ap¦ìcacìón) dc
¦cs casLcs cíccLuadcs cn c¦ pcríc-
dc ìnpcsìLìvc pcr csLc ccnccpLc
ccn ¦ínìLc schrc ¦a hasc.
Dcduccìón adìcìcna¦ cn
cucLa dc¦ z¸/ dc ¦cs cas-
Lcs cíccLuadcs cn c¦ pc-
rícdc ìnpcsìLìvc pcr csLc
ccnccpLc ccn ¦ínìLc sc-
hrc ¦a hasc.
LínìLc dc ¦a rcduccìón: ¤o/
dc¦ 8cncíìcìc nc dìsLrìhuìdc
ó 8o/ dc ¦a parLc dc cucLa
ínLccra dc¦ ¦k¦¦ dc acLìvì-
dadcs cccnónìcas.
Sc dcducìra ccnc casLc c¦ LcLa¦
dc¦ hìcn ancrLìzadc ¦ìhrcncnLc.
La dcduccìón nc csLara ccndìcìc-
nada a su ìnpuLacìón ccnLah¦c
cn ¦a cucnLa dc pcrdìdas y ca-
nancìas.
LEGISLACIÓN
k£4l 0£Ck£7O l£Gl5l47lVO q/zccq, de y de murzo, por el que se upruebu el texto rejundido de lu ley del lmpuesto sobre
5ociedudes

prcncvìcndc ¦a cu¦Lura dc ¦a ìnncvacìón y ¦a ccnpcLìLìvìdad
dc ¦as cnprcsas c ìnsLìLucìcncs ccncradcras dc sahcr
ìnsLa¦adas cn c¦ parquc c asccìadas a c¦. ^ La¦ íìn, un ¦arquc
Tccnc¦ócìcc csLìnu¦a y ccsLìcna c¦ í¦ujc dc ccnccìnìcnLc
y Lccnc¦ccía cnLrc unìvcrsìdadcs, ìnsLìLucìcncs dc
ìnvcsLìcacìón, cnprcsas y ncrcadcs, ìnpu¦sa ¦a crcacìón
y c¦ crccìnìcnLc dc cnprcsas ìnncvadcras ncdìanLc
nccanìsncs dc ìncuhacìón y dc ccncracìón ccnLrííuca
(spìn cíí), y prcpcrcìcna cLrcs scrvìcìcs dc va¦cr añadìdc
así ccnc cspacìc c ìnsLa¦acìcncs dc cran ca¦ìdad."
¦nLccradcs ccnc nìcnhrcs dc ^¦TL, hay Lrcs ccnLrcs cn
Canarìas:
Purque Cientijico - 7ecnolóqico de lu 0niversidud de lus
Pulmus de Grun Cunuriu
Ünìvcrsìdad dc Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Ldìíìcìc CcnLra¦ dc¦ ¦arquc CìcnLííìcc Tccnc¦ócìcc. Canpus
dc Taíìra
¸¸o:, Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tc¦cícnc: ¤z8 ±¸ ¤¤ o6 - ¦ax: ¤z8 ±¸ ,o 88
www.pcL.u¦pcc.cs - hdìazCípcL.u¦pcc.cs
Purque Cientijico y 7ecnolóqico de 7enerije, 5.4.
¦¦aza dc Lspaña, sín
¸8oo¸ SanLa Cruz dc Tcncrìíc
Tc¦cícnc: ¤zz 8± ¸¤ ¤: - ¦ax: ¤zz 8± ¸¤ 8,
parqucLccnc¦ccìccCLcncrìíc.cs
Purque 7ecnolóqico de luerteventuru
vìrccn dc¦ kcsarìc, ,
¸¸6oo ¦ucrLc dc¦ kcsarìc
Tc¦cícnc: ¤z8 8¸ o¸ ±6 - ¦ax: ¤z8 ¸¸ :¸ ±:
www.parqucLccnc¦ccìccdcíucrLcvcnLura.ccn
íucrLcvcnLuraLcchCcahì¦dcíucr.cs
Los recursos locales
Ccnc sc ha cxpucsLc cn cLrcs aparLadcs dc csLa
Guía, cs íundancnLa¦ quc cn ¦cs cnLcrncs cìcnLííìccs
y unìvcrsìLarìcs cxìsLan ìníracsLrucLuras y scrvìcìcs dc
apcyc para ¦a crcacìón dc cnprcsas ìnncvadcras hasadas
cn ccnccìnìcnLc pcr su ccnLrìhucìón a ¦a crcacìón dc Lcjìdc
cnprcsarìa¦ ìnLcnsìvc cn ccnccìnìcnLc y scsLcnìhì¦ìdad.
Lcs parqucs cìcnLííìccs y Lccnc¦ócìccs, ¦cs vìvcrcs dc
cnprcsas c ìníracsLrucLuras ana¦ccas, sc ccnsLìLuycn
ccnc c¦cncnLcs dc apcyc cscncìa¦cs a¦ sìsLcna rccìcna¦
dc ìnncvacìón y cn parLìcu¦ar rcpcrcuLcn íavcrccìcndc
rcLcrncs a ¦a sccìcdad cn ícrna dc nucva cnprcsas
ccnsc¦ìdadas y dc a¦Lc pcLcncìa¦ dc crccìnìcnLc.
Parques Científicos y Tecnológicos
Sccun ¦a ^sccìacìón Lspañc¦a dc ¦arqucs CìcnLííìccs y
Tccnc¦ócìccs (^¦TL) sc LraLa dc un prcyccLc, ccncra¦ncnLc
asccìadc a un cspacìc íísìcc, quc nanLìcnc rc¦acìcncs
ícrna¦cs y cpcraLìvas ccn ¦as unìvcrsìdadcs, ccnLrcs dc
ìnvcsLìcacìón y cLras ìnsLìLucìcncs dc cducacìón supcrìcr.
LsLcs ccnLrcs csLan dìscñadcs para a¦cnLar ¦a ícrnacìón y c¦
crccìnìcnLc dc cnprcsas hasadas cn c¦ ccnccìnìcnLc y dc
cLras crcanìzacìcncs dc a¦Lc va¦cr añadìdc pcrLcnccìcnLcs
a¦ sccLcr Lcrcìarìc, ncrna¦ncnLc rcsìdcnLcs cn c¦ prcpìc
¦arquc y pcsccn un crcanìsnc csLah¦c dc ccsLìón quc
ìnpu¦sa ¦a Lransícrcncìa dc Lccnc¦ccía y ícncnLa ¦a
ìnncvacìón cnLrc ¦as cnprcsas y crcanìzacìcncs usuarìas
dc¦ ¦arquc.

¦cr cLra parLc, ¦a ^sccìacìón ¦nLcrnacìcna¦ dc ¦arqucs
CìcnLííìccs y Tccnc¦ócìccs (¦^S¦) apcrLa ¦a sìcuìcnLc
dcíìnìcìón: "Ün ¦arquc CìcnLííìcc cs una crcanìzacìón
ccsLìcnada pcr prcícsìcna¦cs cspccìa¦ìzadcs, cuyc chjcLìvc
íundancnLa¦ cs ìncrcncnLar ¦a rìqucza dc su ccnunìdad
Red de UPE´s
La kcd dc Ünìdadcs dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas (kcd
ܦL) cs un ccnjunLc dc vìvcrcs dc cnprcsas quc
Lìcnc ccnc chjcLìvc íavcrcccr y apcyar ¦as nucvas
ìnìcìaLìvas cnprcsarìa¦cs ìnncvadcras hasadas cn
ccnccìnìcnLc cn Canarìas. La kcd ܦL prcsLa scrvìcìcs
dc va¦cr c ìníracsLrucLuras hasìcas dc ìnncvacìón y dc
ìnccrpcracìón dc cnprcsas Lccnc¦ócìcas, ncccsarìas
para ¦cs prcccscs dc ¦+D+ì. La kcd ܦL csLa dìrìcìda a
Lcdcs ¦cs cnprcndcdcrcs y cnprcsarìcs, ccn ìnquìcLudcs
dc crcar una cnprcsa vìah¦c, quc ccncrc cnp¦cc y
quc apcrLc ìnncvacìón cn c¦ Lcrrcnc dc ¦a ìndusLrìa y
¦as nucvas Lccnc¦ccías. Ln ccndìcìcncs cccnónìcas
vcnLajcsas, nuy pcr dchajc dc¦ prccìc dc ncrcadc, sc
círcccn cíìcìnas ccn cquìpanìcnLc dc usc ìndìvìdua¦,
ccnc Lc¦cícncs, crdcnadcrcs y ccncxìón a ¦nLcrncL (wìíì).
La prìncra ܦL sc pusc cn narcha cn Tcncrìíc cn :¤¤6
prcncvìda pcr c¦ Gchìcrnc dc Canarìas. La kcd ܦL dìspcnc
acLua¦ncnLc dc ¦cs sìcuìcnLcs ccnLrcs dc a¦cjanìcnLc dc
cnprcsas:
0P£ de 7enerije
¦¦aza SìxLc Machadc, ¸
¸8oo¤ SanLa Cruz dc Tcncrìíc
Tc¦cícnc: ¤zz ¸6 8¤ oo - ¦ax: ¤zz ¸6 8¤ :¸
www.rcdupc.cs - LcncrìícCrcdupc.cs
0P£ de Grun Cunuriu
Ünìvcrsìdad dc Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Ldìíìcìc CcnLra¦ dc¦ ¦arquc CìcnLííìcc Tccnc¦ócìcc. Canpus
dc Taíìra
¸¸o:, Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tc¦cícnc: ¤z8 ±¸ ,o ¤o
www.rcdupc.cs - crancanarìaCrcdupc.cs
0P£ de lu Pulmu
^vcnìda vcnczuc¦a, :
¸8,¸o L¦ ¦asc (La ¦a¦na)
Tc¦cícnc: ¤zz ±8 6, z: - ¦ax: ¤zz ±8 6, 88
www.rcdupc.cs - ¦apa¦naCrcdupc.cs
0P£ de £l Hierro
¸8¤oo va¦vcrdc (L¦ Hìcrrc)
Tc¦cícnc: ¤zz ¸¸ zo ¸z - ¦ax: ¤zz ¸¸ zo ¸z
www.rcdupc.cs - c¦hìcrrcCrcdupc.cs
0P£ de luerteventuru
CarrcLcra ¦ucrLc dc¦ kcsarìc. Lcs LsLanccs kn ±,¸
¸¸6:z ¦ucrLcvcnLura
Tc¦cícnc: ¤z8 8¸ o¸ ±6
www.rcdupc.cs - íucrLcvcnLuraCrcdupc.cs
¦róxìnancnLc sc pcdran cn narcha ¦a 0P£ de lu Gomeru y
¦a 0P£ de lunzurote, sì hìcn ya sc pucdc ccnLacLar ccn c¦¦as
a Lravcs dc ¦cs sìcuìcnLcs ccrrccs c¦ccLrónìccs: ccncraC
rcdupc.cs y ¦anzarcLcCrcdupc.cs
Otros recursos locales
:. kcspccLc a ¦cs recursos de oferta científica y tecnoIégica
y ccnLrcs canarìcs puh¦ìccs ccn capacìdad para ìnvcsLìcar,
dcsarrc¦¦ar dìvcrsas Lccnc¦ccías c ìnncvar, dcsLacancs ¦cs
sìcuìcnLcs ^ccnLcs rccccìdcs:
CcnLrc Gccíísìcc dc Canarìas •
CcnLrc Occanccraíìcc dc Canarìas •
Ccnscjc Supcrìcr dc ¦nvcsLìcacìcncs CìcnLííìcas •
Granja ^crícc¦a LxpcrìncnLa¦ dc¦ Cahì¦dc dc Gran •
Canarìa
Granja ^crícc¦a LxpcrìncnLa¦ dc¦ Cahì¦dc dc •
LanzarcLc
HcspìLa¦ dc Gran Canarìa Dr. Nccrín •
HcspìLa¦ ÜnìvcrsìLarìc dc Canarìas •
¦nsLìLuLc Canarìc dc Cìcncìas Marìnas •
¦nsLìLuLc Canarìc dc ¦nvcsLìcacìcncs ^crarìas •
¦nsLìLuLc dc ^sLrcíísìca dc Canarìas •
¦nsLìLuLc Gcc¦ócìcc y Mìncrc dc Lspaña •
¦nsLìLuLc Tccnc¦ócìcc dc Canarìas •
¦nsLìLuLc Tccnc¦ócìcc y dc Lncrcías kcncvah¦cs •
OhscrvaLcrìc ^Lncsícrìcc dc ¦zaña •
.o
..
Ünìdad dc ¦nvcsLìcacìón kcsìdcncìa SanìLarìa La •
Candc¦arìa
Ünìvcrsìdad dc La Lacuna •
Ünìvcrsìdad dc Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa •
ccLc.ìLccanarìas.crcí
z. CIuster kegionaIes.- La dcLcrnìnacìón dc sccLcrcs c¦avcs
cn ¦a acLìvìdad cccnónìca rccìcna¦ supcnc un avancc
susLancìa¦ para ¦a ìnLcrrc¦acìón y cccpcracìón cnprcsarìa¦
para aírcnLar ¦cs nucvcs rcLcs dc ¦cs ncrcadcs c¦cha¦cs
y ¦a ncccsìdad dc cccrdìnar csLraLccìas y apcrLar nucvas
hcrranìcnLas dc apcyc, nucvas p¦aLaícrnas dc scrvìcìcs y
rccurscs para ¦cs parLìcìpanLcs. Ln c¦ ^rchìpìc¦acc, dcsdc
hacc a¦cuncs añcs, sc csLa prcncvìcndc ¦a crcacìón dc
C¦usLcr cn aquc¦¦cs sccLcrcs c¦avcs para ¦a cccncnía
rccìcna¦ y ccn pcLcncìa¦ dc íuLurc rc¦cvanLc.
¦cr rcscñar a¦cuncs cjcnp¦cs dc C¦usLcr cn Canarìas:
k¦C^M (Lncrcías kcncvah¦cs, McdìcanhìcnLc y •
kccurscs Hídrìccs dc Canarìas)
www.c¦usLcrrìcan.crc
CMC (C¦usLcr MaríLìnc dc Canarìas) •
www.c¦usLcrnarìLìnccanarìas.ccn
Turìsnc •
www.c¦usLcrLurìsnc.nìnc.ccn
TranspcrLc y LccísLìca •
www.ccLc.cs
Dcsdc c¦ anhìLc nacìcna¦, curcpcc y nundìa¦ sc csLa
cccpcrandc y Lrahajandc cn dìsLìnLas rcdcs para ccnsccuìr
ncjcrcs rcsu¦Ladcs cn c¦ anhìLc dc ¦cs C¦usLcr. ^sí,
rcscñancs ¦as sìcuìcnLcs crcanìzacìcncs:
^Dk (^sccìacìón Lspañc¦a dc ^ccncìas dc •
Dcsarrc¦¦c kccìcna¦)
www.ícrcadr.cs
Lurcpa ¦NTLkCLÜSTLk •
www.ìnLcrc¦usLcr.cu
TC¦ NcLwcrk (kcd Mundìa¦ dc C¦usLcr) •
www.ccnpcLìLìvcncss.crc
..
Sociedades de Garantía Recíproca en Canarias
5OG4k7£: La Sccìcdad dc GaranLías dc Canarìas (SOG^kTL,
S.G.k.), cs una cnLìdad íìnancìcra íundada pcr cnprcsarìcs
c ìnsLìLucìcncs cn cncrc dc :¤8z, quc Lìcnc ccnc chjcLìvc
prìncìpa¦ ncjcrar ¦a csLrucLura íìnancìcra dc cnprcsas
y prcícsìcna¦cs, cpLìnìzar ¦a ccsLìón dc rccurscs dc
¦as ¦¥MLS y íacì¦ìLar su acccsc a ¦íncas dc crcdìLc ccn
ìnLcrcscs prcícrcncìa¦cs y íìnancìacìón a ¦arcc p¦azc. ¦ara
c¦¦c SOG^kTL pcnc a dìspcsìcìón dc ¦as ¦¥MLS un ccnjunLc
dc ¦íncas c ìnsLruncnLcs íìnancìcrcs cn ccndìcìcncs
ópLìnas dc ccsLc, p¦azc y caranLías quc LraLan dc cuhrìr ¦as
ncccsìdadcs dc ancrLìzacìón crcdìLìcìa cxìsLcnLcs cn ¦as
ncjcrcs ccndìcìcncs dc íìnancìacìón dc¦ ncrcadc.
^vda. !csc Manuc¦ Guìncra, ¸ •
Ldìí. Ürhìs - ¦cca¦cs , y 8
¸8oo¸ SanLa Cruz dc Tcncrìíc
Tínc.: ¤zz 88 z6 ±8 - ¤zz zo ¤± zz
Ca¦¦c O'Da¦y, ¸¸ (Canara dc Ccncrcìc) •
¸8,oo SanLa Cruz dc La ¦a¦na
Tínc.: ¤zz ±: z: ¤6
www.sogarte.org
5OG4PYM£: Ls una cnLìdad íìnancìcra, sìn anìnc dc
¦ucrc, supcrvìsada pcr c¦ 8ancc dc Lspaña, cuya nìsìón
ccnsìsLc cn ¦ccrar para ¦as ¦¥MLS y auLóncncs canarìcs
ccndìcìcncs prcícrcncìa¦cs dc ¦a hanca, así ccnc cLcrcar
ava¦cs y íìanzas írcnLc a ¦as ^dnìnìsLracìcncs ¦uh¦ìcas, y
cn ccncra¦ írcnLc a Lcrccrcs, cn ccndìcìcncs nuchc nas
vcnLajcsas quc ¦as quc pucdc círcccr ¦a hanca Lradìcìcna¦.
^¦harcda, ¸ •
¸¸oo, Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tínc.: ¤z8 z¤ oo ±6
www.sogapyme.com
£Nl54: Lnprcsa Nacìcna¦ dc ¦nncvacìón, S.^. Ls una
cnprcsa dc capìLa¦ puh¦ìcc, adscrìLa a¦ MìnìsLcrìc dc
¦ndusLrìa Turìsnc y Ccncrcìc, a Lravcs dc ¦a Dìrcccìón
Gcncra¦ dc ¦c¦íLìca dc ¦a ¦cqucña y Mcdìana Lnprcsa.
LN¦S^ íuc ccnsLìLuìda cn :¤8z y dcsdc cnLcnccs ha vcnìdc
dcsarrc¦¦andc su acLìvìdad cn c¦ canpc dc ¦as ìnvcrsìcncs
íìnancìcras, íundancnLa¦ncnLc cn ¦as cLapas dc nacìnìcnLc
y crccìnìcnLc dc ¦cs prcyccLcs cnprcsarìa¦cs. La acLìvìdad
dc LN¦S^, dcnLrc dc ¦a pc¦íLìca dc apcyc y ícncnLc a ¦as
¦¥ML quc ¦a Dìrcccìón Gcncra¦ dc ¦c¦íLìca dc ¦a ¦cqucña
y Mcdìana Lnprcsa csLa dcsarrc¦¦andc, ¦cs círccc, ccnc
íórnu¦a dc íìnancìacìón, c¦ prcsLanc parLìcìpaLìvc, un
ìnsLruncnLc íìnancìcrc ìnncvadcr, quc prcpcrcìcna
rccurscs a ¦arcc p¦azc sìn ìnLcrícrìr cn ¦a ccsLìón dc ¦a
cnprcsa. Dìspcnc dc ¦as sìcuìcnLcs ¦íncas dc íìnancìacìón:
- Línea £mpresas Innovadoras de 8ase 1ecnoIégica:
¦ara ¦¥MLS quc ¦¦cvcn a cahc prcyccLcs cuyc rcsu¦Ladc
sca un avancc Lccnc¦ócìcc cn ¦a chLcncìón dc nucvcs
prcducLcs, prcccscs c scrvìcìcs, c ¦a ncjcra susLancìa¦ dc
¦cs ya cxìsLcnLcs.
- Línea P¥M£: ¦ara prcyccLcs cnprcsarìa¦cs prcncvìdcs pcr
¦¥MLS quc ccnLcnp¦cn ¦a ncdcrnìzacìón dc su csLrucLura
prcducLìva y dc ccsLìón, ìnc¦uycndc ¦a ìnncvacìón nc
Lccnc¦ócìca.
- Línea de apoyo a empresas de economía sociaI: Ln vìrLud
dc¦ ccnvcnìc suscrìLc cnLrc c¦ MìnìsLcrìc dc ¦ndusLrìa,
Turìsnc y Ccncrcìc y c¦ MìnìsLcrìc dc Trahajc c ¦nnìcracìón,
LN¦S^ Lìcnc una ¦ínca cspccííìca para íìnancìar, ncdìanLc
prcsLancs parLìcìpaLìvcs suhvcncìcnadcs cn su Lìpc dc
ìnLcrcs, cccpcraLìvas y sccìcdadcs ¦ahcra¦cs, ccnsìdcradas
¦¥ML ccnícrnc a ¦a dcíìnìcìón dc ¦a ÜL, quc ìnccrpcrcn
Lrahajadcrcs dcscnp¦cadcs quc sc accjan a ¦a ncda¦ìdad
dc pacc unìcc dc ¦a prcsLacìón pcr dcscnp¦cc dcsLìnada
a parLìcìpar cn aquc¦¦as ccnc sccìcs Lrahajadcrcs c sccìcs
dc Lrahajc.
¦ascc dc La CasLc¦¦ana, z:6 - ¸° •
z8o±6 Madrìd
Tínc.: ¤:¸ ,o 8z oo
www.enisa.es
Otras entidades que prestan apoyo a la financiación de EIBC´s
.-
Capital Riesgo
Scn sccìcdadcs anónìnas dcdìcadas íundancnLa¦ncnLc a
íacì¦ìLar íìnancìacìón Lcnpcra¦ a cnprcsas nc íìnancìcras
y nc ccLìzadas quc prcscnLan dìíìcu¦Ladcs para acccdcr
a cLras íucnLcs dc íìnancìacìón, y a ¦a adnìnìsLracìón y
ccsLìón dc ícndcs dc capìLa¦-rìcscc y acLìvcs dc sccìcdadcs
dc capìLa¦-rìcscc rcspccLìvancnLc. Ccnc acLìvìdad
ccnp¦cncnLarìa rca¦ìzan Larcas dc ascscranìcnLc a ¦as
cnprcsas vìncu¦adas ccn c¦¦as. ^SCk¦ cs ¦a ^sccìacìón
Lspañc¦a dc LnLìdadcs dc CapìLa¦ kìcscc.
Cí ¦ríncìpc dc vcrcara, ¸¸ - ±° D •
z8oo6 Madrìd
Tínc.: ¤:± :: ¤6 :,
www.ascri.org
Business Angels
Scn pcrscnas íísìcas c crupcs dc pcrscnas ccn un anp¦ìc
ccnccìnìcnLc dc dcLcrnìnadcs sccLcrcs y ccn capacìdad
dc ìnvcrsìón, quc ìnpu¦san c¦ dcsarrc¦¦c dc prcyccLcs
cnprcsarìa¦cs ccn a¦Lc pcLcncìa¦ dc crccìnìcnLc cn
sus prìncras cLapas dc vìda, apcrLandc capìLa¦ y va¦cr
añadìdc a ¦a ccsLìón. Lcs husìncss ancc¦s sc dìícrcncìan
dc ¦cs ìnvcrscrcs Lradìcìcna¦cs y dc¦ capìLa¦ rìcscc cn su
ìnp¦ìcacìón cn ¦a ccsLìón dc ¦a cnprcsa. ^¦ ìcua¦ quc ¦as
cnLìdadcs dc capìLa¦ rìcscc, sc LraLa dc ìnvcrscrcs quc
apucsLan pcr un prcyccLc cnprcsarìa¦, sìn ìnvc¦ucrarsc cn
c¦ día a día, pcrc apcrLandc un va¦cr añadìdc. L8^N cs ¦a
^sccìacìón Lurcpca dc 8usìncss ^ncc¦s.
kuc vauLìcr ¸± •
:o¸o 8russc¦s
www.eban.org
INVEST IN SPAIN
¦nvcsL ìn Spaìn nacc cn zoo¸ a raíz dc ¦a ccnsLìLucìón
jurídìca dc ¦a Sccìcdad LsLaLa¦ para ¦a ¦rcnccìón y ^Lraccìón
dc ¦nvcrsìcncs LxLcrìcrcs, S.^., crcanìsnc ìnLccradc cn
¦a SccrcLaría dc LsLadc dc Ccncrcìc dc¦ MìnìsLcrìc dc
¦ndusLrìa, Turìsnc y Ccncrcìc. Su nìsìón ccnsìsLc cn ¦a
prcnccìón, aLraccìón y nanLcnìnìcnLc dc ¦a ìnvcrsìón
cxLranjcra cn Lspaña, ccnsLìLuycndcsc ccnc un punLc dc
rcícrcncìa para ¦cs ìnvcrscrcs cxLranjcrcs y círccìcndcsc
ccnc punLc dc cncucnLrc dc Lcdas ¦as ìnsLìLucìcncs quc
cn c¦ anhìLc csLaLa¦, auLcnónìcc y ¦cca¦ sc dcdìcan a ¦a
prcnccìón y aLraccìón dc ìnvcrsìcncs. Oírccc un scrvìcìc
ìnLccra¦ y cíìcìcnLc cn ¦as dìsLìnLas íascs dc ìnvcrsìón:
p¦anìíìcacìón y cva¦uacìón dc ¦a ìnvcrsìón, csLah¦ccìnìcnLc
y pcsL-ìnvcrsìón.
CíOrcnsc, ¸8 - ¸° •
z8ozo Madrìd
Tínc.: ¤:¸ o¸ ¸8 oo
www.investinspain.org
CDTI
Ls una LnLìdad ¦uh¦ìca Lnprcsarìa¦, dcpcndìcnLc dc¦
MìnìsLcrìc dc Cìcncìa c ¦nncvacìón, quc prcnucvc ¦a
ìnncvacìón y c¦ dcsarrc¦¦c Lccnc¦ócìcc dc ¦as cnprcsas
cspañc¦as. Dcsdc c¦ añc zoo¤ cs ¦a cnLìdad dc¦ MìnìsLcrìc
dc Cìcncìa c ¦nncvacìón quc cana¦ìza ¦as sc¦ìcìLudcs dc
íìnancìacìón y apcyc a ¦cs prcyccLcs dc ¦+D+ì dc cnprcsas
cspañc¦as cn ¦cs anhìLcs csLaLa¦ c ìnLcrnacìcna¦.
Ca¦¦c Cìd, ± •
z8oo: Madrìd
www.cdti.es

.
|n/crne C|/- (onor|o· .oot
La íìnancìacìón dc ¦as nucvas cnprcsas pucdc scr prcpìa
c ajcna, dc crìccn puh¦ìcc c prìvadc. Ln Canarìas
:
¦a
íìnancìacìón hancarìa cs, dcspucs dc ¦cs ícndcs apcrLadcs
pcr c¦ prcpìc cnprcndcdcr, ¦a íucnLc dc íìnancìacìón nas
uLì¦ìzada cn ¦cs nucvcs prcyccLcs cnprcsarìa¦cs. ^sí, nas
dc¦ ¸o/ dc ¦as cnprcsas nucvas cn Canarìas ìnìcìan su
acLìvìdad sc¦c ccn c¦ capìLa¦ sccìa¦ apcrLadc pcr ¦cs sccìcs
ìnìcìa¦ncnLc.
Lcs ícndcs prcpìcs csLan ccnsLìLuìdcs pcr c¦ capìLa¦
apcrLadc pcr ¦cs íundadcrcs, íanì¦ìa, anìccs, "8usìncss
^ncc¦s", CapìLa¦ kìcscc c sa¦ìda a 8c¦sa. Sc añadcn a
¦cs anLcrìcrcs ¦a auLcíìnancìacìón dc ¦a cnprcsa, ¦as
suhvcncìcncs y ayudas puh¦ìcas, y ¦as ncda¦ìdadcs dc
prcsLancs parLìcìpaLìvcs (ccnvcrLìh¦cs c nc).
kcspccLc a ¦cs rccurscs ajcncs sc c¦asìíìcan cn dcudas
a ¦arcc p¦azc y dcudas a ccrLc p¦azc. Las prìncras csLan
ccnsLìLuìdas pcr ¦a cnìsìón dc dcuda, prcsLancs y crcdìLcs
a ¦arcc p¦azc, prcvccdcrcs dc ìnncvì¦ìzadc y ¦casìnc,
y rcnLìnc. kcspccLc a ¦as dcudas a ccrLc p¦azc, csLan
ccnsLìLuìdas pcr ¦cs prcvccdcrcs, crcanìsncs cíìcìa¦cs y ¦cs
acrccdcrcs íìnancìcrcs (prcsLancs y crcdìLcs, dcscuhìcrLcs
y crcdìLcs ccncrcìa¦cs).
Dchìdc a ¦a rc¦cvancìa quc Lìcnc para ¦as nucvas cnprcsas
ìnncvadcras hasadas cn ccnccìnìcnLc y aquc¦¦as quc
csLan cn íasc dc ccnsc¦ìdacìón, círcccncs un cuadrc
sìnópLìcc ccn un ccnjunLc dc cnLìdadcs y nccanìsncs
para íacì¦ìLar ¦a íìnancìacìón dc prcyccLcs cnprcsarìa¦cs
dc hasc Lccnc¦ócìca, vìah¦cs LccnìcancnLc, y rcnLah¦cs
cccnónìcancnLc.
Ln c¦ sìcuìcnLc cuadrc sc ìnc¦uycn dìícrcnLcs suhvcncìcncs
y ccnvccaLcrìas, así ccnc rccurscs puh¦ìccs dc dìsLìnLc
crìccn: Gchìcrnc ^uLóncnc, Gchìcrnc dc Lspaña y Ünìón
Lurcpca.
La financiación
Consejería de Empleo,
Industria y Comercio Consejería de Turismo
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentación
www.ccLìcrncdccanarìas.crcíacììsì
www.ccLìcrncdccanarìas.crcíhacìcnda www.ccLìcrncdccanarìas.crcícìcnL www.ccLìcrncdccanarìas.crcíLurìsnc
www.ccLìcrncdccanarìas.crcíacrìcu¦Lura
#REACIvNY
CONSOLIDACIvNDE
EMPRESAS
4IPO
DE !CTUACIvN
8ONOS 1LCNOLÓG|COS
(1LC ¡8 / 1|C ¡8)
^sìsLcncìas Lccnìcas para ¦a rca¦ìzacìón dc¦ ¦¦an dc Nccccìc dc
cnprcsas dc Lasc Lccnc¦ócìca.
SuLvcncìón cnLrc ¸o/- 8o/
Max. z.ooo á
¦¦azc aLìcrLc.
8ONOS 1LCNOLÓG|COS
(1LC ¡A / 1|C ¡A)
SuLvcncìón nax. ¸o/- 8o/
Max. z.ooo á
¦¦azc aLìcrLc.
Creación y Conso|idación de C|uster
MOD^L¦D^D ¸ - SuLvcncìón ,¸/
Max. ¤¸.ooo á
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
|ncentivos kegiona|es
¦nvcrsìón aprcLada :6oo.ooo á
SuLvcncìón nax. ±o/
¦¦azc aLìcrLc.
Consorcio ZLC (zec.org)
vcnLa|as ¦ìsca¦cs para cnprcsas.
^yudas a ¦as ¦yncs para ccíìnancìar ¦a |ncorporación estab|e de
doctores y tecnó|ogos.
SuLvcncìón nax. ¸o/ - ¤¸/.
Max. DccLcr (z8.±88 á) y Tccnc¦ócc (zo.¤8, á).
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
Proyectos de |nvestigación Iundamenta|. |nvestigación Ap|icada.
Desarro||o Lxperimenta| e |nnovación en Lmpresas.
SuLvcncìón nax. ¸o/ - ¤o/
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
8ONOS 1LCNOLÓG|COS
(1LC z / 1|C z) y (1LC o /1|C o)
SuLvcncìón nax. ¸o/ - ,o/
Max. :o.ooo á
¦¦azc aLìcrLc.
Creación y Conso|idación de C|uster
|nnovadores.
SuLvcncìón nax. ,¸/
Max. 6o.ooo á - :oo.ooo á
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
8ONOS 1LCNOLÓG|COS
(1LC |8 / 1|C |8)
SuLvcncìón nax. ¸o/ - ,o/
Max. ¸ooo á
¦¦azc aLìcrLc.
PkLS1AMOS kLLM8OLSA8LLS
¦ìnancìacìón nax. ,¸/
Tìpc dc ìnLcrcs o/
¦¦azc nax . dc ancrLìzacìón :¸ añcs
¦npcrLc dc íìnancìacìón a prcyccLcs : ¸oo.ooo á
DcLacìón cccnónìca: ::,¸ MMá
¦¦azc: vcr ccnvccaLcrìa.
|nnoempresa zoo) - zo¡|:
Dìrìcìdas a Orcanìsncs ¦nLcrncdìcs (O.¦.) y ¦cqucñas y Mcdìanas
Lnprcsas (¦¥ML) quc rca¦ìccn prcyccLcs ìnc¦uìdcs cn ¦cs
prccranas dc: ¦nncvacìón OrcanìzaLìva y GcsLìón ^vanzada,
¦nncvacìón Tccnc¦ócìca y Ca¦ìdad c ¦nncvacìón cn Cc¦aLcracìón.
SuLvcncìón nax. 6o/ para ìnvcrsìcncs naLcrìa¦csíìnnaLcrìa¦cs y
¸o/ para c¦ rcsLc dc casLcs.
Max. ìnvcrsìón :8.ooo á ¦¥ML
|nternaciona|ización: P|an de Promoción de Lxportaciones.
Programa |NVLS1 (¦kOLXC^)
www.prccxca.cs
Creación y expansión de empresas innovadoras de base tecno|ógica
SuLvcncìón nax. ±¸/ - :oo/
Unidades de Promoción de Lmpresas 1ecno|ógicas |1C
Iomento de| Desarro||o |oca| e impu|so de |os proyectos y empresas
ca|ificados como |+L
Scrvìcìc Canarìc dc Lnp¦cc.
SuLvcncìón nax. ¸o/ - ,o/.
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
· Modernización de| Comercio Minorista: ¸o/ nax. zo.ooo á
· |nfraestructura y equipamiento |ndustria| en sue|o industria|:
6¸/ (nax. zoo.ooo á)
· Ahorro y Lficiencia Lnergética: zz/ - ¸o/ (nax. zoo.ooo á)
· |nsta|aciones Lnergías kenovab|es: zz/ - ±o/
· |nversión Pymes |ndustria|es: 6o/ - ¸o/ (zo.ooo áí6oo.ooo á)
sccun acLuacìón.
CcnvccaLcrìas pcrìódìcas.
Subvenciones destinadas a |a insta|ación de |óvenes agricu|tores
y a |a modernización de |as exp|otaciones agríco|as.
Max. ¸¸.ooo á - ±o.ooo á.
· |mp|antación de nuevas 1|Cs en estab|ecimientos turísticos
a|o|ativos.
· Potenciación de| 1urismo kura|. ±¸/ (nax. ±o.¸ooá)
· Subvenciones destinadas a |a producción de |a Acuicu|tura.
· Subvenciones para inversiones en buques pesqueros y
se|ectividad.
· 1ransformación y Comercia|ización de productos de |a pesca y |a
acuicu|tura.
· Subvenciones Ganadería, Apicu|tura, etc.
$IAGNvSTICOS
4ECNOLvGICOS DE
0REPARACIvNDE
0ROPUESTAS
)NCORPORACIvNDE
0ERSONAL
)NNOVADOR
0ROYECTOS DE
)NVESTIGACIvNY
$ESARROLLO
0ROYECTOS DE
)NNOVACIvN
#OLABORACIvNCON
OTRAS %NTIDADES Y
0ROYECTOS )$ EN
COLABORACIvN
www.nìLyc.cs Orcanìsnc dcpcndìcnLc dc¦
MìnìsLcrìc dc Cìcncìa c ¦nncvacìón
www.ìcc.cs
vcr CDT¦, CcnLrc para c¦ Dcsarrc¦¦c Tccnc¦ócìcc ¦ndusLrìa¦, crcanìsnc
adscrìLc a¦ MìnìsLcrìc dc Cìcncìa c ¦nncvacìón.
Programa 1orres Quevedo
L¦^ dc kccurscs Hunancs dc¦ ¦¦an Nacìcna¦ (¦+D+ì) zoo8-zo::.
SuLvcncìón cnLrc c¦ ¸o/ - ,¸/. CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
Proyectos de |nvestigación Ap|icada Co|aborativa.
SuLvcncìcncs y ¦rcsLancs o/. ¦rcyccLcs :6o.oooá cn cc¦aLcracìón
ccn CcnLrcs ¦uL¦ìccs dc ¦+D, c cnprcsas sìLuadas cn ¦arqucs
CìcnLííìccs y Tccnc¦ócìccs.
^yuda nax. 8o/ - ±o/.
AC1LPAkQ: ¦arqucs CìcnLííìccs y Tccnc¦ócìccs.
CkLA: Crcacìón dc CcnLrcs Tccnc¦ócìccs
SuLv. y prcsLancs o/.
CcnvccaLcrìas pcrìódìcas.
Proyectos Acción Lstratégica de SALUD
¦nsLìLuLc dc Sa¦ud Car¦cs ¦¦¦
www.ìscììì.cs
Proyectos Acción Lstratégica de 8|O1LCNOLOG|A
¦undacìón Gcncna Lspaña
www.ccn-cs.crc
vcr CDT¦, CcnLrc para c¦ Dcsarrc¦¦c Tccnc¦ócìcc ¦ndusLrìa¦,
crcanìsnc adscrìLc a¦ MìnìsLcrìc dc Cìcncìa c ¦nncvacìón.
Apoyo Agrupaciones Lmpresaria|es |nnovadoras (AL|)
SuLvcncìón 6o/ - ,¸/
(,¸.ooo á -:oo.ooo á, sccun ncda¦ìdad).
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
Acción Lstratégica de 1LLLCOMUN|CAC|ONLS y SOC|LDAD DL LA
|NIOkMAC|ÓN: PLAN AVANZAz. Desarro||o 1|C Avanza |+D+i
SuLvcncìcncs y prcsLancs.
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
|nnoempresa zoo) - zo¡|:
Proyectos Supraregiona|es: SuLv. nax. 6¸.ooo á pcr crcanìsnc
ìnLcrncdìc sc¦ìcìLanLc y ¸o.ooo ápcr ¦¥ML (¸o/ - zo/).
PLAN AVANZAz: CcnLcnìdcs y Scrvìcìcs DìcìLa¦cs, ¦níracsLrucLura
y CapacìLacìón.
CcnvccaLcrìa pcrìódìca.
Ayudas para e| fomento de |a competitividad de sectores
estratégicos industria|es: z¸o.ooo áí:Má (z¸/ - ¸o/).
¦rcsLancs ¦D^L: (ìdac.cs) para Lncrcías kcncvaL¦cs (cu+o.¸o/).
Iondo 1ecno|ógico ILDLk.
¸o/ prcsLanc, o/ ìnLcrcs y z¸/ suLv.
¦¦azc aLìcrLc.
·¦rcyccLcs ¦nLccradcs (:¸Má)
·¦rcyccLc dc Cccpcracìón Tccnc¦ócìca cnLrc ¦yncs (:zMá)
·¦rcyccLcs dc Cccpcracìón ¦nLcrcnprcsarìa¦ Nacìcna¦ (:o.¸Má)
Proyectos CLN|1 (:zoMá) ¸o/ suLvcncìón.
|niciativa NLO1LC
Crcacìón dc Lnprcsas dc 8asc Tccnc¦ócìca.
¦rcsLanc o/ nax. ,o/ (nax. ±oo.ooo á)
NLO1LC z Ccnsc¦ìdacìón dc Lnprcsa-¦rcsLanc o/ nax. ,o/
(nax. :Má) ¦¦azc aLìcrLc.
Proyectos |+D (P|D).
¦ìnancìacìón hasLa c¦ ,¸/ (:¸-z¸/ suLvcncìón y prcsLanc
ìnLcrcs o/). ^ncrLìzacìón :o añcs.
¦rcsupucsLc ¦rcyccLcs (z±o.ooo á -zMá).
¦¦azc aLìcrLc.
(Mcda¦ìdadcs ¦rcyccLcs ¦+D+ì ¦¦an Nacìcna¦ ìnc¦uìda ^ccìón
LsLraLccìca Lncrcía y CanLìc C¦ìnaLìcc).
Línea 8anca - CD1|.
¦rcsLancs hasLa c¦ ,¸/ ccn ìnLcrcs LurìLcr -o.¸
¦rcyccLcs ccn prcsupucsLcs cnLrc :oo.ooo á y :.¸Má.
¦¦azc aLìcrLc.
Ayudas a |a Promoción 1ecno|ógica |nternaciona|.
¦rcsLancs hasLa c¦ ,¸/.
Max. :¸o.ooo á.
¦aLcnLcs y narcas.
Línea |CO de |nternaciona|ización de |a Lmpresa Lspaño|a.
¦rcsLancs hasLa c¦ 8o/.
(:.¸Má - 6Má sccun Lìpc dc cnprcsa).
Línea Lmprendedores
hasLa c¦ ¤o/ (nax. zoo.oooá)
Línea P¥ML
hasLa c¦ :oo/ (nax. :.¸Má)
Línea Liquidez P¥ML
Max. ¸oo.oooo á
¦rcsLancs ccn Tìpc dc ¦nLcrcs.
¦¦azc aLìcrLc.
Préstamo P|an Avanza:
^dquìsìcìón T¦C.
¦rcsLancs o/.
¦¦azc aLìcrLc.
¦ìnancìacìón dc¦ :oo/
(Max. zoo.ooo).
Línea |CO Crecimiento Lmpresaria|:
Max. 6Má
8o/ ¦rcsLanc.
¦¦azc aLìcrLc.
Línea |CO-kenove 1urismo.
Max. :Má
¤o/ ¦rcsLanc
¦¦azc aLìcrLc.
Programa Marco para |a |nnovación y
|a Competitividad (C|P):
¦nìcìaLìva Lnprcsarìa¦ y ¦a ¦nncvacìón
(L¦¦).
Ccnv. pcrìódìcas. hLLp:íícc.curcpa.cuícìp
LkASMUS
!óvcncs Lnprcndcdcrcs. ¦¦azc aLìcrLc.
www.crasnus-cnLrcprcncurs.cu
Ln Lcdas ¦as ncda¦ìdadcs dc ¦cs prcyccLcs CDT¦ sc pucdc
ìnc¦uìr ¦a parLìda dc GasLcs dc ¦crscna¦.
)° Programa Marco |+D 1ecno|ógico.
¦crscnas: ¦asarc¦as y asccìacìcncs
cnLrc ìndusLrìa y unìvcrsìdad.
Ccnv. pcrìódìcas.
hLLp:ííccrdìs.curcpa.cuííp,
Programa Marco para |a |nnovacióny |a
Competitividad(C|P):
- ¦nìcìaLìva Lnprcsarìa¦ y ¦a ¦nncvacìón.
- ^pcyc a ¦a pc¦íLìca cnnaLcrìaT¦C.
- Lncrcía ¦nLc¦ìccnLc para Lurcpa.
hLLp:íícc.curcpa.cuícìp
LUkLKA
www.curcka.Lc
LUkOS1AkS
www.curcsLars-curcka.cu
L|IL +:
hLLp:íícc.curcpa.cuícnvìrcnncnLí¦ìícíí
undìncí¦ìícp¦us.hLn
|N1LkkLG|VC
ayudar a ¦as rccìcncs curcpcas a
LraLa|ar ccn|unLancnLc.
hLLp:ííìnLcrrcc±c.ncLíapp¦ìcaLìcn.hLn¦
Programa de Cooperación
1ransnaciona|-MAC
www.pcL-nac.crc
Ccnv. pcrìódìcas.
0ROPIEDAD
)NDUSTRIAL
)NTERNACIONALIZACIvN
#REACIvNY
CONSOLIDACIvNDE
EMPRESAS DE BASE
TECNOLvGICA Y
REALIZACIvNDE
PROYECTOS DE DESARROLLO
TECNOLvGICOE
INNOVACIvN
www.nìcììn.cs
¦L^NN^C¦ON^L ¦+D+ì zoo8-zo::
DccuncnLc c¦aLcradc pcr c¦ DcparLancnLc dc Dcsarrc¦¦c Tccnc¦ócìcc Lnprcsarìa¦ dc¦ ¦TC. ^cLua¦ìzacìcncs cn www.rcdcìdc.cs Dadc quc ¦cs prccranas puL¦ìccs dc ayudas csLan su|cLcs a ncdìíìcacìcncs, c¦ ccnLcnìdc dc csLc dípLìcc cs ncrancnLc crìcnLaLìvc.
www.ccn-canarìas.crc
APC+: ^yudas para ¦a ¦rcparacìón dc ¦rcpucsLas CcnunìLarìas.
¦rcsLanc nax. :z.ooo á - zo.ooo á
8ONOS 1LCNOLÓG|COS
L¦aLcracìón dc ¦¦ancs LsLraLccìccs ¦ndìvìdua¦ìzadcs (¦L¦) a
cnprcsas ìnLcrcsadas cn parLìcìpar cn c¦ v¦¦ ¦rccrana Marcc.
www.cdLì.cs
Orcanìsnc dcpcndìcnLc dc¦
MìnìsLcrìcdcLccncníayHacìcnda
)° Programa Marco de |nvestigación
y Desarro||o 1ecno|ógico.
SuLv. ¸o/-:oo/.
- Cccpcracìón
- Capacìdadcs
hLLp:ííccrdìs.curcpa.cuííp,
LnLcrprìsc Lurcpc NcLwcrk.
www.ccn-canarìas.crc
¦¦k HLL¦dcsk.
www.ìpr-hc¦pdcsk.crc
¦rccrana OpcraLìvc
¦LDLk Canarìas zoo,-:¸
OLPM. ^yudas para c¦ ¦cncnLc dc ¦aLcnLcs cn c¦ LxLcrìcr.
SuLvcncìcncs ,o/ - 8o/. CcnvccaLcrìa ¦crìódìca.
www.ccpn.cs
Programa P|PL (¦CLX.cs)
M¦N¦STLk¦O DL ¦NDÜSTk¦^,TÜk¦SMO ¥ COMLkC¦O Consejería de Economía
y Hacienda
.t
La Lransícrcncìa dc rcsu¦Ladcs dc ìnvcsLìcacìón cs una
prìcrìdad ccnLcnp¦ada a dìsLìnLcs nìvc¦cs cn ¦a Ünìón
Lurcpca. ^sí, c¦ ¦rccrana Marcc ya rccccc cnLrc sus
accìcncs ¦as ccncxìcncs cnLrc c¦ sìsLcna prcducLìvc y ¦a
ìnvcsLìcacìón, y csLah¦ccc ccnc pcsìhì¦ìdad ¦as ncdìdas
para ícncnLar ¦a crcacìón dc cnprcsas hasadas cn c¦
ccnccìnìcnLc.
Ln Lspaña, c¦ crìccn dc ¦a rccu¦acìón dc ¦cs Orcanìsncs
¦uh¦ìccs dc ¦nvcsLìcacìón csLa cn ¦a Lcy :¸í:¤86 dc :± dc
ahrì¦, dc ícncnLc y cccrdìnacìón ccncra¦ dc ¦a ìnvcsLìcacìón
cìcnLííìca y Lccnìca y cs pcsLcrìcrncnLc dcsarrc¦¦ada pcr ¦a
Ordcn dc :6 dc dìcìcnhrc dc zoo¸.
La Lransícrcncìa dc Lccnc¦ccía cn ¦as cnprcsas ìnncvadcras
hasadas cn ccnccìnìcnLc supcnc un c¦cncnLc cscncìa¦
rcspccLc a ¦a acLìvìdad dc ¦as nìsnas.
Ln csLc aparLadc, cxpcncncs ¦cs sìcuìcnLcs crcanìsncs
quc acLuan dìrccLancnLc, dcsdc c¦ anhìLc puh¦ìcc cn csLc
aspccLc:
££N [£nterprise £urope Network).- • L¦ CcnLrc Lurcpcc
dc ¦nícrnacìón c ¦nncvacìón Lnprcsarìa¦ dc Canarìas,
csLa dcsLìnadc a sunìnìsLrar ìnícrnacìón y ayuda schrc
c¦ acccsc a ¦as pc¦íLìcas, prccranas y cpcrLunìdadcs
dc íìnancìacìón dc ¦a ÜL, círccìcndc adcnas:
:. ^scscranìcnLc, cccpcracìón cnprcsarìa¦ c
ìnLcrnacìcna¦ìzacìón, ìnícrnacìón y ascscranìcnLc
schrc ncrnaLìva ccnunìLarìa, husqucda dc sccìcs y
cpcrLunìdadcs dc cccpcracìón cnprcsarìa¦.
z. ¦nncvacìón, Lransícrcncìa dc Lccnc¦ccía y
ccnccìnìcnLc, cícrLas y dcnandas dc Lccnc¦ccía
La transferencia de
tecnología
dcsdc Canarìas, husqucda dc sccìcs Lccnc¦ócìccs,
apcyc a ¦a parLìcìpacìón cn ícrìas ìnLcrnacìcna¦cs.
¸. ¦arLìcìpacìón dc ¦as ¦¥MLs cn c¦ v¦¦ ¦M dc ¦DT:
ìdcnLìíìcacìón dc ìdcas dc prcyccLc, ícrnacìón dc
ccnscrcìcs, prcnccìón dc pcríì¦cs dc cnprcsas cn
prcyccLcs dc¦ v¦¦ ¦M.
8cncíìcìarìas: ¦¥MLs.
Centros de injormución presenciul:
IN51I1U1D 1£CNDLDCICD D£ CANAkIA5, 5.A.
Ca¦¦c Cchrìan, ¸
¸¸oo¸ Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tínc.: ¤z8 ¸, ¤¤ oo
¦¦aza dc SìxLc Machadc, ¸
¸8oo¤ SanLa Cruz dc Tcncrìíc
Tínc.: ¤zz ¸6 8¤ oo
ccncanarìasCìLccanarìas.crc
DIk£CCIDN C£N£kAL D£ PkDMDCIDN £CDNDMICA
Ccnscjcría dc Lccncnía y Hacìcnda
Gchìcrnc dc Canarìas
Ca¦¦c Lcón y CasL즦c, ±¸: - z° p¦anLa
¸¸oo, Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tínc.: ¤z8 ¸o ,: 6,
ccncanarìasCcchìcrncdccanarìas.crc
^vcnìda !csc Manuc¦ Guìncra, 8
Ldìíìcìc dc Scrvìcìcs Mu¦Lìp¦cs ¦¦ - ¸º p¦anLa
¸8oo¸ SanLa Cruz dc Tcncrìíc
Tínc.: ¤zz ±, 66 z¸
ccncanarìasCcchìcrncdccanarìas.crc
.
O7kls.- • Scn ¦as Oíìcìnas dc Transícrcncìa dc kcsu¦Ladcs
dc ¦a ¦nvcsLìcacìón. Sc crcarcn cn :¤8¤ ccn c¦ chjcLìvc
dc íacì¦ìLar ¦a Lransícrcncìa dc ccnccìnìcnLcs
cìcnLííìccs dcsdc ¦cs CcnLrcs ¦uh¦ìccs dc ¦nvcsLìcacìón
(O¦¦) a ¦as cnprcsas.
Ln :¤¤6, pcr Ordcn dc :6 dc íchrcrc, puh¦ìcada cn c¦ 8.O.L.
dc z¸ dc¦ nìsnc ncs, sc ¦cs cLcrcó caracLcr cíìcìa¦ ccn ¦a
crcacìón dc un kegistro DficiaI de D1kIs cn ¦a Ccnìsìón
¦nLcrnìnìsLcrìa¦ dc Cìcncìa y Tccnc¦ccía. ^dcnas, sc
ìnLrcducc ¦a pcsìhì¦ìdad dc quc ¦as cnLìdadcs nc ¦ucraLìvas
pucdan Lanhìcn crcar sus prcpìas OTk¦s. Ccn c¦¦c sc LraLa
dc avanzar cn una ncjcr arLìcu¦acìón, ìnLcnLandc quc ¦as
cnprcsas ccncrcLcn, a Lravcs dc ¦as OTk¦s, sus dcnandas
dc scrvìcìcs dc ìnncvacìón.
Sus características ccncra¦cs scn:
LnLìdad acrcdìLada pcr c¦ MìnìsLcrìc dc Lducacìón y •
Cìcncìa y scncLìda a un rccìsLrc cíìcìa¦.
Ünìdad dc ìnLcríaz dc¦ SìsLcna Cìcncìa-Tccnc¦ccía- •
Lnprcsa cnLrc cnLìdadcs puh¦ìcas (ccnLrcs dc
ìnvcsLìcacìón) y prìvadas (cnprcsas).
Orcanìzacìón cncarcada dc apcyar a¦ pcrscna¦ •
dc ccnLrcs puh¦ìccs dc ìnvcsLìcacìón, ìdcnLìíìcar y
ccsLìcnar ¦a prcpìcdad ìnLc¦ccLua¦ c ìndusLrìa¦ dc ¦a
ìnsLìLucìón, ìnc¦uycndc ¦a prcLcccìón dc ¦a nìsna y su
Lransícrcncìa a Lcrccrcs.
LnLrc ¦as funciones dc una OTk¦ sc cncucnLran ¦a acLìvacìón
dc scrvìcìc para ccsLìcnar ¦as ncccsìdadcs dc ¦as cnprcsas
cn cuanLc a ¦+D+ì, LanLc cícrLanLcs c prcvccdcras ccnc
dcnandanLcs, dcnLrc dc dìvcrscs sccLcrcs cnprcsarìa¦cs.
Sc pucdcn ccnsìdcrar quc cxìsLcn OTk¦s "de oferta"
y "de demanda". Las prìncras scn ¦as quc Lransíìcrcn
rcsu¦Ladcs dc ¦cs cícrLanLcs dc¦ sìsLcna hacìa ¦as cnprcsas.
Las OTk¦s dc asccìacìcncs dc cnprcsas u cLras sìnì¦arcs
scn "dc dcnanda" ya quc cana¦ìzan ¦as ncccsìdadcs dc
¦cs dcnandanLcs dc scrvìcìcs dc ìnncvacìón hacìa ¦cs
cícrLanLcs. ^dcnas, pucdcn cxìsLìr OTk¦s quc acLucn
dcsarrc¦¦andc anhas íuncìcncs sìnu¦LancancnLc.
Centros de injormución presenciul:
D1kI Universidad de La Laguna
Cívìana, ¸o
¸8zo: La Lacuna (SanLa Cruz dc Tcncrìíc)
Tínc.:¤zz ¸: ¤¸ ±¸ - ¤zz ¸: ¤¸ z¤
www.cLrì.u¦¦.csícLrìwch
cLrìCu¦¦.cs
D1kI Universidad de Las PaImas de Cran Canaria
Cí !uan dc Oucsada, ¸o
¸¸oo: Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa
Tínc.:¤z8 ±¸ 8z ¸±
www.íu¦p.u¦pcc.cs
cLrìCu¦pcc.cs
D1kI Instituto de Astrofísica de Canarias
Cí vía LacLca. sín
¸8zo¸ La Lacuna (SanLa Cruz dc Tcncrìíc)
Tínc.:¤zz 6o ¸z oo
www.ìac.csícLrì
.8
Anexos
Bases y Tipos de Cotización para 2010
L¦ Tìpc dc CcLìzacìón cs c¦ pcrccnLajc quc sc ap¦ìca a ¦a hasc dc ccLìzacìón, sìcndc c¦ rcsu¦Ladc ¦a cucLa c ìnpcrLc a
pacar. Lcs Lìpcs dc ccLìzacìón scran ¦cs quc csLah¦czca cada añc ¦a ccrrcspcndìcnLc Lcy dc ¦rcsupucsLcs Gcncra¦cs dc¦
LsLadc.
8ascs dc ccLìzacìón pcr ccnLìnccncìas ccnuncs
naxìnc ¸.:¤8,oo áíncs
nínìnc ,¸8,¤o áíncs
8uses y tipos de cotizución u lu 5equridud 5ociul puru el uño zc¡c:
Tìpcs dc CcLìzacìón (/)
CONT¦NGLNC¦^S LM¦kLS^ Tk^8^!^DOkLS TOT^L
Ccnuncs z¸,6 ±,, z8,¸
Hcras cxLracrdìnarìas ¦ucrza Maycr :z z :±
kcsLc hcras cxLracrdìnarìas z¸,6 ±,, z8,¸
DLSLM¦LLO
Tìpc Gcncra¦ ¸,¸ :,¸¸ ,,o¸
CcnLraLc duracìón dcLcrnìnada Tìcnpc Ccnp¦cLc 6,, :,6 8,¸
CcnLraLc duracìón dcLcrnìnada Tìcnpc ¦arcìa¦ ,,, :,6 ¤,¸
¦OG^S^ o,z o o,z
¦OkM^C¦ÓN ¦kO¦LC¦ON^L o,6 o,: o,,
('j |ueníe www·eo-·cc|o|e·

kcLcncìcncs a cucnLa ¦k¦¦ Tìpc ^p¦ìcah¦c
kcndìnìcnLc dc¦ Trahajc
^dnìnìsLradcrcs y nìcnhrcs dc¦ ccnscjc dc adnìnìsLracìón ¸¸/
¦npcrLacìón dc curscs, scnìnarìcs, ccnícrcncìas, cLc. :¸/
kcndìnìcnLc dc¦ capìLa¦ nchì¦ìarìc
Ccn caracLcr ccncra¦ :¤/
LcLras dc¦ Tcscrc
kcndìnìcnLc dc ^cLìvìdadcs Lccnónìcas
^cLìvìdad prcícsìcna¦ :¸/
¦nìcìc dc acLìvìdad prcícsìcna¦ ,/
Ganancìas ¦aLrìncnìa¦cs
¦cndcs dc ìnvcrsìón :¤/
¦rcnìcs ncLa¦ìcc :¤/
OLras kcnLas
^rrcndanìcnLc dc ìnnuch¦cs :¤/
¦rcpìcdad ìndusLrìa¦ c ìnLc¦ccLua¦ :¤/
Dcrcchcs dc ìnaccn z±/
¦accs íraccìcnadcs
kccìncn dc csLìnacìón dìrccLa zo/
kccìncn dc csLìnacìón chjcLìva (ccn caracLcr ccncra¦) ±/
^cLìvìdadcs acrícc¦as, canadcras, ícrcsLa¦cs c pcsqucras z/
kcLcncìcncs a cucnLa dc¦ ¦npucsLc schrc Sccìcdadcs
Ccn caracLcr ccncra¦ :¤/
kcnLas prcccdcnLcs dc ¦a ccsìón dc¦ dcrcchc a ¦a cxp¦cLacìón dc ¦a ìnaccn z±/
Retenciones fiscales aplicables para 2010
-o
Direcciones de interés en internet
¦nícrnacìón y ícrnacìón schrc crcacìón dc cnprcsas
LnLìdad ¦acìna Wch Tc¦cícnc
vcnLan즦a Ùnìca Lnprcsarìa¦-SanLa Cruz dc Tcncrìíc www.vuc.cs ¤zz ¸¸¸ ,6o
vcnLan즦a Ùnìca Lnprcsarìa¦-Las ¦a¦nas dc Gran Canarìa www.vuc.cs ¤z8 ±¸z zzo
Canara dc Ccncrcìc, ¦ndusLrìa y Navccacìón dc SanLa Cruz dc Tcncrìíc
www.canaradcLcncrìíc.ccn
www.crcacìcncnprcsas.ccn
¤zz ¸¸¸ ,6o
Canara dc Ccncrcìc, ¦ndusLrìa y Navccacìón dc Las ¦a¦nas dc GC www.canara¦aspa¦nas.crc ¤z8 ¸¤o ¸¤o
Canara dc Ccncrcìc dc LanzarcLc www.canara¦anzarcLc.crc ¤z8 8z± :6:
Canara dc Ccncrcìc dc ¦ucrLcvcnLura www.canaraíucrLcvcnLura.crc ¤z8 86: o,o
Gchìcrnc dc Canarìas
(SìsLcna dc ¦nícrnacìón Lnprcsarìa¦ dc Canarìas) S¦LC^N
www.sìccan.crc ¤oo :oo z¸o
Scrvìcìc dc ^pcyc Lnprcsarìa¦ CajaCanarìas www.cajacanarìas.csísacc ¤zz zz, 8¸¸
¦undacìón dc ¦a ÜL¦GC www.íu¦p.u¦pcc.cs ¤z8 ±¸8 ozo
¦undacìón ÜnìvcrsìLarìa dc La Lacuna www.ícu.u¦¦.cs ¤zz ¸:¤ ,:6
Dìrcccìón Gcncra¦ dc ¦c¦íLìca Lccnónìca www.ìpync.crc
¦nsLìLuLc Canarìc dc ¦a Mujcr dc¦ Gchìcrnc dc Canarìas www.ìcnujcr.crc ¤zz ±,, oo¸
¦undacìón ¦¥DL CajaCanarìas www.íydc-cajacanarìas.cs ¤zz zz, 8¸¸
^sccìacìón dc Lccncnía Sccìa¦ (^SLSC^N) www.ascscan.ccn ¤z8 ¸6± 8z¸
¦ìnancìacìón y suhvcncìcncs
LnLìdad ¦acìna Wch Tc¦cícnc
Gchìcrnc dc Canarìas (Guía dc ^yudas y Suhvcncìcncs) www.cchìcrncdccanarìas.crcíayudas
Scrvìcìc Canarìc dc Lnp¦cc www.cchìcrncdccanarìas.crcícnp¦cc ¤zz ±,± 6oo
¦nsLìLuLc dc CrcdìLc Oíìcìa¦ (¦CO) www.ìcc.cs ¤oo :z: :z:
^yudas CDT¦
www.cdLì.cs
www.nccLcc.cdLì.cs
¤:¸ 8:¸ ¸oo
¤:z o¤¸ ¸oo
Lnprcsa Nacìcna¦ dc ¦nncvacìón (LN¦S^) www.cnìsa.cs ¤:¸ ,o8 zoo
SOG^kTL (Sccìcdad dc GaranLía) www.sccarLc.crc ¤zz 88z 6±8
SOG^¦¥ML (Sccìcdad dc GaranLía) www.sccapync.ccn ¤z8 z¤o o±6
^sccìacìón Lspañc¦a dc CapìLa¦ ¦nvcrsìón (^SCk¦) www.ascrì.crc ¤:± ::¤ 6:,
SODLC^N (Sccìcdad para c¦ Dcsarrc¦¦c Lccnónìcc dc Canarìas) www.scdccan.cs ¤zz z¤8 ozo
Tcncrìíc ¦nncva (Cahì¦dc dc Tcncrìíc) www.Líìnncva.cs ¤zz z¸8 ±z8
Tccncva (Sccìcdad dc ¦rcnccìón Lccnónìca dc Gran Canarìa) www.Lccncvacc.spccc.crc ¤z8 ±z± 6oo
SODL¦^L (Sccìcdad dc ¦rcnccìón y Dcsarrc¦¦c Lccnónìcc dc ¦a ¦s¦a dc
La ¦a¦na)
www.scdcpa¦.crc ¤zz ±:, ¸z±
-.
vìvcrcs dc Lnprcsas (kcd ܦL)í LC 8¦C -¦nsLìLuLc Tccnc¦ócìcc dc Canarìas-
LnLìdad ¦acìna Wch Tc¦cícnc
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc Tcncrìíc www.rcdupc.cs ¤zz ¸68 ¤oo
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc Gran Canarìa www.rcdupc.cs ¤z8 ±¸, o¤o
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc La ¦a¦na www.rcdupc.cs ¤zz ±86 ,z:
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc L¦ Hìcrrc www.rcdupc.cs ¤zz ¸¸z o¸z
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc ¦ucrLcvcnLura www.rcdupc.cs ¤z8 8¸o ¸±6
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc La Gcncra www.rcdupc.cs -
Ünìdad dc ¦rcnccìón dc Lnprcsas dc LanzarcLc www.rcdupc.cs -
OLra ìnícrnacìón dc ìnLcrcs
LnLìdad ¦acìna Wch Tc¦cícnc
MìnìsLcrìc dc Trahajc c ¦nnìcracìón www.nLas.cs
MìnìsLcrìc dc ¦ndusLrìa Turìsnc y Ccncrcìc www.nìLyc.cs
^ccncìa TrìhuLarìa www.acaL.cs ¤o: ¸¸¸ ¸¸¸
Sccìcdad Canarìa dc ¦cncnLc Lccnónìcc S.^. (¦kOLXC^) www.prccxca.cs ¤zz z±8 z±¸
Zcna Lspccìa¦ Canarìa www.zcc.crc ¤zz z¤8 o:o
Guía Lahcra¦ zoo¤ www.nLas.csícsícuìa
^ccnda dc ¦a Ccnunìcacìón dc Canarìas
(Gchìcrnc, cahì¦dcs, ayunLanìcnLcs, cLc.)
www.cchìcrncdccanarìas.crcíaccndaccnunìcacìcní
-.
^crupacìcncs Lnprcsarìa¦cs ¦nncvadcras dc Canarìas (C¦usLcr)
LnLìdad ¦acìna Wch Tc¦cícnc
C¦usLcr dc ¦nccnìcrías dc Canarìas www.c¦usLcrìnccnìcrìa.ccn ¤oz :o, :¸,
C¦usLcr MaríLìnc dc Canarìas www.c¦usLcrnarìLìnccanarìas.cs ¤z8 ¸z, ¸¤o
C¦usLcr dc¦ Turìsnc dc Canarìas www.c¦usLcrLurìsnc.ccn vía wch
^L¦ Turìsnc ¦nncva Gran Canarìa www.c¦usLcrLurìsnc.nìnc.ccnícrcupíacìcrancanarìa ¤z8 ±z± 6oo
C¦usLcr ¦nsu¦ar dc Turìsnc dc Tcncrìíc www.wchLcncrìíc.ccn ¤zz ¸¸± o6o
C¦usLcr DcpcrLc ^vcnLura y LìhcrLad www.Lcncrìíchìkc.ccn
C¦usLcr Lnprcsarìa¦ dc Lncrcías kcncvah¦cs, Mcdìc ^nhìcnLc y
kccurscs Hídrìccs dc Canarìas, k¦C^M
www.c¦usLcrrìcan.crc ¤z8 z¤6 :6:
C¦usLcr CcnsLruccìón ScsLcnìh¦c cn Canarìas www.c¦usLcrccs.crc 6o, :¸¤ :¤z
C¦usLcr Canarìc dc TranspcrLc y LccísLìca www.ccL¦.cs vía wch
C¦usLcr Tccnc¦ccías dc ¦a ¦nícrnacìón, ¦nncvacìón y Ccnunìcacìón
dc Canarìas, ¦LC^T¦C
www.íccaLìc.crc ¤zz z¤6 ,oo
C¦usLcr Canarìas Lxcc¦cncìa Tccnc¦ócìca T¦C www.canarìascxcc¦cncìaLccnc¦ccìca.cs ¤oz ¸z¸ ¸z¸
C¦usLcr T¦C ¦nsìcnìa Lnprcsarìa¦ www.ìnsìcnìacnprcsarìa¦.ccn ¤zz 6,o z¸8
C¦usLcr 8ìcLccnc¦ccía dc Canarìas ¤z8 ±¸¤ ¤±oí¸o
C¦usLcr ^¦cc vcra, 8ìcdìvcrsìdad y ¦¦anLas Mcdìcìna¦cs,
(C^8¦OMLD)
¤z8 ±¸¤ ¤±oí¸o
C¦usLcr 8ìcLccnc¦ccía c ¦ndusLrìa ¦arnaccuLìca dc Canarìas
(8¦OT¦¦^kM)
¤zz ¸68 ¤,:
C¦usLcr Sa¦ud ¦nncvacìón ¤zz zo¸ ¤¸:
C¦usLcr ¦¦aLaícrna Canarìa dc CcnLcnìdcs ¦nncvadcrcs
(^udìcvìsua¦)
www.c¦usLcraudìcvìsua¦canarìc.cs 6z¤ ¸,± ,,o
C¦usLcr CcnccìnìcnLc cn GcsLìón dc Orcanìzacìcncs (C¦usLcrGO)
www.¦ìnkcdìn.ccnícrcups`hcnc&cìd:¸8o¤,,&Lrk
ancLuchn
vía wch
C¦usLcr Tahacc dc Canarìas www.Lahaqucrcscanarìcs.cs ¤z8 ±8o ¤¸o
C¦usLcr ^udìcvìsua¦ dc Canarìas www.accpacanarìas.ccn ¤z8 z6z 8,¸
C¦usLcr dc ^crca¦ìncnLacìón
¤zz ¸:6 ¸oz
LxL. ¤¸8¸
C¦usLcr ¦nncvadcr dc¦ SuhsccLcr vìLìvìnícc¦a cn Canarìas www.c¦usLcrdc¦vìnc.ccní ¤zz ¸:z ¸¸z
C¦usLcr dc¦ ^cua cn Canarìas (¦undacìón CcnLrc Canarìc dc¦ ^cua) www.ícca.cs ¤zz z¤8 66±
--
Glosario de términos
0iseño lndustriul: OLcrca a su LìLu¦ar un dcrcchc cxc¦usìvc
(a uLì¦ìzar¦c y a prchìhìr su uLì¦ìzacìón pcr Lcrccrcs sìn su
ccnscnLìnìcnLc), schrc ¦a aparìcncìa dc ¦a LcLa¦ìdad c dc una
parLc dc un prcducLc quc sc dcrìvc dc ¦as caracLcrísLìcas dc,
cn parLìcu¦ar, ¦as ¦íncas, ccnLcrncs, cc¦crcs, ícrna, LcxLura c
naLcrìa¦cs dc¦ prcducLc, cn sí c dc su crnancnLacìón.
Murcus: Ls un LíLu¦c quc ccnccdc c¦ dcrcchc cxc¦usìvc a ¦a
uLì¦ìzacìón dc un sìcnc para ¦a ìdcnLìíìcacìón dc un prcducLc
c un scrvìcìc cn c¦ ncrcadc. ¦ucdcn scr Marcas ¦as pa¦ahras
c ccnhìnacìcncs dc pa¦ahras, ìnaccncs, íìcuras, sínhc¦cs,
craíìccs, ¦cLras, cìíras, ícrnas Lrìdìncnsìcna¦cs (cnvc¦Lcrìcs,
cnvascs, ícrnas dc¦ prcducLc c su rcprcscnLacìón).
Modelo de 0tilidud: ¦rcLccc ìnvcncìcncs ccn ncncr rancc
ìnvcnLìvc quc ¦as prcLccìdas pcr ¦aLcnLcs, ccnsìsLcnLcs, pcr
cjcnp¦c, cn dar a un chjcLc una ccníìcuracìón c csLrucLura dc
¦a quc sc dcrìvc a¦cuna uLì¦ìdad c vcnLaja pracLìca.
Networkinq: Trahajc cn rcd.
Nombre Comerciul: Ls un LíLu¦c quc ccnccdc c¦ dcrcchc
cxc¦usìvc a ¦a uLì¦ìzacìón dc cua¦quìcr sìcnc c dcncnìnacìón
ccnc ìdcnLìíìcadcr dc una cnprcsa cn c¦ Lraíìcc ncrcanLì¦. Lcs
ncnhrcs ccncrcìa¦cs, ccnc LíLu¦cs dc prcpìcdad ìndusLrìa¦,
scn ìndcpcndìcnLcs dc ¦cs ncnhrcs dc ¦as sccìcdadcs ìnscrìLas
cn ¦cs kccìsLrcs McrcanLì¦cs.
Putente: Ls un LíLu¦c quc rcccnccc c¦ dcrcchc dc cxp¦cLar
cn cxc¦usìva ¦a ìnvcncìón paLcnLada, ìnpìdìcndc a cLrcs su
íahrìcacìón, vcnLa c uLì¦ìzacìón sìn ccnscnLìnìcnLc dc¦ LìLu¦ar.
Proceso: CcnjunLc dc acLìvìdadcs nuLuancnLc rc¦acìcnadas c
quc ìnLcracLuan, ¦as cua¦cs Lransícrnan c¦cncnLcs dc cnLrada
cn rcsu¦Ladcs.
Producto: kcsu¦Ladc dc un prcccsc.
5pin Ojj: Las spìn-cíí scn cnprcsas quc sc crcan cn c¦ scnc dc
cLra cnprcsa c cnLìdad ya cxìsLcnLc, y, ncrna¦ncnLc, ccnc
ìnìcìaLìva dc a¦cun cnp¦cadc dc ¦a nìsna. La cran naycría
dc ¦as spìn-cíí naccn dc ¦as unìvcrsìdadcs c ¦cs ccnLrcs dc
ìnvcsLìcacìón puh¦ìccs.
Cupitul kiesqo: Ls una ìnvcrsìón a ¦arcc p¦azc, dc ícrna
nìncrìLarìa y Lcnpcra¦, cn pcqucñas y ncdìanas cnprcsas
ccn crandcs pcrspccLìvas dc rcnLahì¦ìdad yíc crccìnìcnLc. La
Lcy :í¤¤, dc ¸ dc cncrc rccu¦a ¦a acLuacìón dc ¦as Sccìcdadcs
dc CapìLa¦ kìcscc (SCk) y dc ¦as Sccìcdadcs GcsLcras dc
Lnprcsas dc CapìLa¦ kìcscc (SGLCk).
Guruntius de reujiunzumiento: ¦nsLruncnLc dc íìnancìacìón
cnprcsarìa¦ quc íacì¦ìLa c¦ acccsc dc ¦a ¦ync a¦ crcdìLc, ncdìanLc
¦a prcsLacìón dc caranLías pcr ava¦ y c¦ rcaíìanzanìcnLc.
leusinq: Ls un ccnLraLc dc arrcndanìcnLc (a¦quì¦cr) dc un hìcn
"nuch¦c c ìnnuch¦c" ccn ¦a parLìcu¦arìdad dc quc sc pucdc
cpLar pcr su ccnpra. Su prìncìpa¦ usc cs ¦a chLcncìón dc
íìnancìacìón a ¦arcc p¦azc pcr parLc dc ¦a ¦¥ML.
Préstumos Purticiputivos: Scn aquc¦¦cs prcsLancs cn ¦cs
quc ¦a cnLìdad prcsLanìsLa rccìhc un ìnLcrcs varìah¦c quc sc
dcLcrnìnara cn íuncìón dc ¦a cvc¦ucìón dc ¦a acLìvìdad dc
¦a cnprcsa prcsLaLarìa. ^dcnas pcdran accrdar un ìnLcrcs
íìjc ccn ìndcpcndcncìa dc ¦a cvc¦ucìón dc ¦a acLìvìdad. L¦
prcsLaLarìc só¦c pcdra ancrLìzar anLìcìpadancnLc c¦ prcsLanc
parLìcìpaLìvc sì dìcha ancrLìzacìón sc ccnpcnsa ccn una
anp¦ìacìón dc ìcua¦ cuanLía dc sus ícndcs prcpìcs.
kentinq: Ls un ccnLraLc ncrcanLì¦ hì¦aLcra¦ pcr c¦ quc una dc
¦as parLcs, ¦a sccìcdad dc rcnLìnc, sc ch¦ìca a ccdcr a cLra, c¦
arrcndanìcnLc, c¦ usc dc un hìcn pcr un Lìcnpc dcLcrnìnadc,
a canhìc dc¦ pacc dc una rcnLa pcrìódìca. L¦ pacc dc ¦a
rcnLa ìnc¦uyc c¦ dcrcchc a¦ usc dc¦ cquìpc, c¦ nanLcnìnìcnLc
dc¦ nìsnc y un sccurc quc cuhrc ¦cs pcsìh¦cs sìnìcsLrcs
dc¦ cquìpc. La cnprcsa dc rcnLìnc ahrc un cspacìc cnLrc
íahrìcanLcíprcvccdcr y c¦ c¦ìcnLc íìna¦ cracìas a ¦cs dcscucnLcs
y cccncnías dc csca¦a quc ¦ccra ccn su ìnLcrncdìacìón.
0esurrollo experimentul: CcnsìsLc cn Lrahajcs sìsLcnaLìccs
hasadcs cn ccnccìnìcnLcs cxìsLcnLcs, chLcnìdcs ncdìanLc
ìnvcsLìcacìón c cxpcrìcncìa pracLìca, quc sc dìrìccn a ¦a
íahrìcacìón dc nucvcs naLcrìa¦cs, prcducLcs c dìspcsìLìvcs, a¦
csLah¦ccìnìcnLc dc nucvcs prcccscs, sìsLcnas y scrvìcìcs, c a
¦a ncjcra susLancìa¦ dc ¦cs ya cxìsLcnLcs.
lnvestiqución uplicudu: CcnsìsLc cn Lrahajcs crìcìna¦cs
cnprcndìdcs ccn ¦a íìna¦ìdad dc adquìrìr nucvcs ccnccìnìcnLcs.
LsLa dìrìcìda hacìa un chjcLìvc pracLìcc cspccííìcc.
lnvestiqución búsicu: CcnsìsLc cn Lrahajcs crìcìna¦cs,
cxpcrìncnLa¦cs c Lcórìccs, quc sc cnprcndcn prìncìpa¦ncnLc
para chLcncr nucvcs ccnccìnìcnLcs dc ¦cs ícnóncncs y dc
¦cs hcchcs chscrvah¦cs, sìn csLar dìrìcìda a una ap¦ìcacìón c
uLì¦ìzacìón dcLcrnìnada.
lnvestiqución Cientijicu y 0esurrollo 7ecnolóqico: CcnjunLc
dc Lrahajcs crcaLìvcs quc sc cnprcndcn dc ncdc sìsLcnaLìcc
a íìn dc auncnLar c¦ vc¦uncn dc ccnccìnìcnLcs, ìnc¦uìdcs c¦
ccnccìnìcnLc dc¦ hcnhrc, ¦a cu¦Lura y ¦a sccìcdad, así ccnc
¦a uLì¦ìzacìón dc csa suna dc ccnccìnìcnLcs para ccncchìr
nucvas ap¦ìcacìcncs.
lnvestiqudores: Scn prcícsìcna¦cs quc Lrahajan cn ¦a
ccnccpcìón c crcacìón dc nucvcs ccnccìnìcnLcs, prcducLcs,
prcccscs, ncLcdcs y sìsLcnas y cn ¦a ccsLìón dc ¦cs rcspccLìvcs
prcyccLcs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful