1

Tin möøng theo

Ma-thi-ô
Gia phoå cuûa Chuùa Gieâ-xu
(Lu 3:23b–38)
10

1
2 3

laø gia phoå cuû a Chuù a Cöù u Theá Gieâ - xu. Ngaø i xuaá t thaâ n töø doø n g hoï Ña-vít, Ña-vít xuaá t thaâ n töø doøng hoï AÙp-ra-ham. AÙp-ra-ham sinh* Y-saùc. Y-saùc sinh Gia-coáp. Gia-coáp sinh Giu-ña vaø caùc anh em. Giu-ña sinh Pheâ-reâ vaø Xeâ-ra (Meï cuûa hai ngöôøi naày laø Ta-ma). Pheâ-reâ sinh Heát-roân. Heát-roân sinh Ram. Ram sinh A-bi-na-ñaùp. A-bi-na-ñaùp sinh Naùt-son. Naùt-son sinh Xanh-moân. Xanh-moân sinh Boâ-oâ. (Meï cuûa Boâ-oâ laø Ra-haùp) Boâ-oâ sinh OÂ-beát. (Meï OÂ-beát laø Ru-tô) OÂ-beát sinh Gie-xeâ. Gie-xeâ sinh vua Ña-vít. Ña-vít sinh Soâ-loâ-moân. (Meï Soâ-loâ-moân tröôùc kia laø vôï cuûa U-ri) Soâ-loâ-moân sinh Reâ-hoâ-boâm. Reâ-hoâ-boâm sinh A-bi-gia. A-bi-gia sinh A-xa. A-xa sinh Gieâ-hoâ-sa-phaùt. Gieâ-hoâ-sa-phaùt sinh Gieâ-hoâ-ram. Gieâ-hoâ-ram laø oâng toå cuûa U-xia. U-xia sinh Gioâ-tham. Gioâ-tham sinh A-haùp. A-haùp sinh Heâ-xeâ-kia.

1 Ñaâ y

11

Heâ-xeâ-kia sinh Ma-na-xe. Ma-na-xe sinh A-moân. A-moân sinh Gioâ-xia. Gioâ-xia sinh Gieâ-coâ-niaa vaø caùc anh em oâng. (Ñaây laø noùi veà thôøi kyø tröôùc khi bò ñaøy qua Ba-by-loân.) Sau khi bò ñaøy qua Ba-by-loân: Gieâ-hoâ-gia-kim sinh Saùt-tieân. Saùt-tieân laø oâng noäi cuûa Xeâ-ru-ba-beân. Xeâ-ru-ba-beân sinh A-bi-uùt. A-bi-uùt sinh EÂ-li-a-kim. EÂ-li-a-kim sinh A-xo. A-xo sinh Xa-ñoác. Xa-ñoác sinh A-kim. A-kim sinh EÂ-li-uùt. EÂ-li-uùt sinh EÂ-li-a-xa EÂ-li-a-xa sinh Ma-than. Ma-than sinh Gia-coáp. Gia-coáp sinh Gioâ-xeùp. Gioâ-xeùp laø choàng Ma-ri, coøn Ma-ri laø meï Chuùa Gieâ-xu. Chuùa Gieâ-xu ñöôïc goïi laø Ñaáng Cöùu Theá.
17 Nhö

12

13

4

14

5

15

16

6

7

8

vaäy, tính töø AÙp-ra-ham ñeán Ña-vít coù möôø i boá n ñôø i . Töø Ña-vít cho ñeán khi daân chuùng bò ñaøy qua Baby-loân coù möôøi boán ñôøi. Vaø töø khi bò ñaøy qua Ba-by-loân cho ñeán khi Ñaáng Cöùu Theá ra ñôøi cuõng coù möôøi boán ñôøi.

9

a1:11

Gieâ-coâ-nia Teân khaùc cuûa Gieâ-hoâ-gia kim.

MA-THI-Ô 1:18–2:13
Söï Giaùng Sinh cuûa Chuùa Gieâ-xu
(Lu 2:1–7)

2 Ñoâ n g phöông neâ n ñeá n ñaâ y ñeå baù i laïy Ngaøi.” 3Khi nghe tin aáy thì vua Heâ-roát vaø caû daân chuùng Gieâ-ru-sa-lem ñeàu xoân xao. 4Vua cho trieäu taäp taát caû caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät laïi ñeå hoûi xem Ñaáng Cöùu Theá seõ ñöôïc sinh ra taïi ñaâu. 5 Hoï thöa, “Taï i thaø n h Beá t -leâ - hem xöù Giu-ñia. Vì nhaø tieâ n tri ñaõ vieá t veà chuyeän naày trong Thaùnh Kinh nhö sau:
6

giaùng sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ - xu xaû y ra nhö sau: Ma-ri, meï Ngaøi, ñaõ höùa hoâna vôùi Gioâ-xeùp, nhöng tröôùc khi thaønh hoân, Ma-ri bieát mình ñaõ mang thai bôû i quyeà n naê n g cuû a Thaùnh Linh. 19Gioâ-xeùp, choàng Ma-ri laø ngöôø i ñöù c haï n h, khoâ n g muoá n coâ n g khai beâu xaáu Ma-ri neân döï ñònh aâm thaàm ly dò naøng. 20Trong khi Gioâ - xeù p ñang suy tính chuyeän aáy thì moät thieân söù hieän ñeán cuøng oâng trong chieâm bao baûo raèng, “Gioâ-xeùp, con chaùu Ña-vít ôi, ñöøng e ngaïi laáy Ma-ri laøm vôï, vì thai nhi trong buïng naøng laø do Thaùnh Linh. 21Naøng seõ sinh moät trai, oâng haõy ñaët teân laø Gieâ-xub, vì con aáy seõ giaûi cöùu daân ta ra khoûi toäi.” 22Vieäc naày xaûy ra ñeå lôøi Chuùa ñaõ phaùn vôùi nhaø tieân tri trôû thaønh söï thaät: 23“Moät trinh nöõ seõ thuï thai vaø sinh moät trai. Ngöôøi ta seõ goïi Ngaøi laø Em-ma-nu-eân,”c nghóa laø “Thöôïng Ñeá ôû vôùi chuùng ta.” 24Khi Gioâ-xeùp thöùc daäy thì laøm theo lôøi thieân söù Chuùa ñaõ daën baûo. Gioâ-xeùp cöôùi Ma-ri laøm vôï 25nhöng khoâng aên naèm vôùi coâ cho ñeán khi coâ sinh moät trai. Roài Gioâ-xeùp ñaët teân em beù aáy laø Gieâ-xu.
Caùc hoïc giaû tìm kieám Chuùa Gieâ-xu

18Söï

‘Coøn ngöôi, Beát-leâ-hem, ñaát Giu-ñia, ngöôi seõ raát quan troïng döôùi maét caùc laõnh tuï Giu-ña. Töø ngöôi seõ xuaát hieän moät nhaø laõnh ñaïo, laøm ngöôøi chaên daân Ít-ra-en cuûa ta.’” Mi-cheâ 5:2
7Roài

2

Gieâ - xu sinh ra taï i thaø n h Beát-leâ-hem xöù Giu-ñia trong thôøi kyø Heâ-roát trò vì. Luùc aáy coù maáy hoïc giaû töø Ñoâng phöông ñeán Gieâ-ru-sa-lem 2hoûi raè n g, “Vua daâ n Do-thaù i môù i sinh ôû ñaâu? Chuùng toâi thaáy ngoâi sao Ngaøi töø

1 Chuù a

Heâ-roát lieàn hoïp kín vôùi caùc hoïc giaû ñeå hoûi xem laàn ñaàu tieân hoï thaáy ngoâi sao ñuùng vaøo luùc naøo. 8Vua sai caùc hoïc giaû ñeán Beát-leâ-hem vaø daën, “Caùc oâng haõy ñi tìm em beù ñoù cho thaät kyõ. Khi tìm ñöôïc roài, cho ta bieát ñeå ta cuõng ñeán thôø phuïng Ngaøi.” 9Sau khi nghe vua daën xong, hoï lieàn leân ñöôøng. Ngoâi sao maø hoï ñaõ thaáy beân Ñoâng phöông ñi tröôùc maët hoï ñeán ngay choã em beù ôû thì döøng laïi. 10Nhìn thaáy ngoâi sao, caùc hoïc giaû möøng quaù söùc. 11Khi böôùc vaøo nhaø hoï thaáy em beù vaø Ma-ri, meï Ngaøi, thì cuùi xuoáng baùi laïy Ngaøi. Roài hoï môû hoäp chaâu baùu ra daâng cho Ngaøi caùc vaät quí goàm coù vaøng, traàm höông, vaø nhöï a thôm. 12 Nhöng qua chieâm bao, Thöôïng Ñeá daën caùc hoïc giaû ñöøng trôû laïi vôùi Heâ-roát, neân hoï veà nöôùc baèng ñöôøng khaùc.
Cha meï Chuùa Gieâ-xu mang Ngaøi qua Ai-caäp

a1:18 höùa hoân Theo phong tuïc Do-thaùi, höùa hoân laø moät cam keát vónh vieãn, chæ coù theå huûy boû baèng söï ly dò. Neáu coâ daâu töông lai laøm ñieàu baát chính thì xem nhö phaïm toäi ngoaïi tình, coù theå bò xöû töû. b1:21 Gieâ-xu Teân goïi “Gieâ-xu” coù nghóa laø “söï cöùu roãi.” c1:23 “Moät trinh nöõ ... Em-ma-nu-eân” Trích saùch EÂ-sai 7:14.

caùc hoïc giaû ñi roài, moät thieân söù cuûa Chuùa hieän ñeán cuøng Gioâ-xeùp trong moäng baûo raèng, “Haõy thöùc daäy, mang em beù vaø meï Ngaøi troán qua Ai-caäp vì

13Khi

3 Heâ-roát saép tìm em beù aáy ñeå gieát. Cöù ôû ñoù cho ñeán khi naøo toâi baûo thì trôû veà.” 14Neân Gioâ-xeùp thöùc daäy vaø ñang ñeâm mang em beù vaø meï Ngaøi troán qua Aicaäp. 15Gioâ-xeùp ôû Ai-caäp cho ñeán khi Heâ-roát qua ñôøi. Vieäc naày xaûy ra ñeå lôøi Chuùa phaùn qua nhaø tieân tri trôû thaønh söï thaät: “Ta ñaõ goïi con ta ra khoûi Ai-caäp.”a
Heâ-roát gieát caùc beù trai

MA-THI-Ô 2:14–3:11 tri laïi ñöôïc thöïc hieän: “Ngaøi seõ ñöôïc goïi laø ngöôøi Na-xa-reùt.”b
Chöùc vuï cuûa Giaêng Baùp-tít
(Maùc 1:1–8; Lu 3:1–9, 15–17; Gi 1:19–28)

caù c hoï c giaû gaï t mình, vua Heâ-roát lieàn noåi giaän. OÂng ra leänh gieát taát caû caùc beù trai töø hai tuoåi trôû xuoáng thuoä c Beá t -leâ - hem vaø toaø n vuø n g phuï caän. Ñoù laø khoaûng xaáp xæ tuoåi treœ sô sinh, caên cöù theo thôøi gian maø caùc hoïc giaû cho vua bieát. 17Bieán coá naày cuõng ñeå cho lôøi Thöôïng Ñeá phaùn qua nhaø tieân tri Gieâ-reâ-mi thaønh söï thaät:
18“Ngöôøi ta nghe tieáng than khoùc ôû Ra-ma

16 Thaá y

thôøi gian aáy, Giaêng Baùptít baét ñaàu truyeàn giaûng trong vuøng sa maï c xöù Giu-ñia. 2 Giaê n g khuyeâ n , “Caùc oâng baø haõy aên naên vì nöôùc thieân ñaøng gaàn ñeán roài.” 3Giaêng Baùp-tít laø ngöôøi maø nhaø tieân tri EÂ-sai ñaõ vieát: “Coù tieáng ngöôøi keâu trong sa maïc: ‘Haõy chuaån bò ñöôøng cho Chuùa, Laøm thaúng loái ñeå Ngaøi ñi.’” EÂ-sai 40:3 quaàn Giaêng laøm baèng loâng laïc ñaø, oâng thaét ñai da ngang hoâng, aên chaâu chaáu vaø maät ong röøng. 5Nhieàu ngöôøi ñeán töø Gieâ-ru-sa-lem, Giu-ñia, vaø khaép vuø n g quanh soâ n g Gioâ - ñanh ñeå nghe Giaêng giaûng thuyeát. 6Hoï xöng toäi vaø ñöôïc Giaêng laøm leã baùp-teâm döôùi soâng Gioâ-ñanh. 7Nhieàu ngöôøi Pha-ri-xi vaø Xa-ñu-xeâ cuõng ñeán nôi Giaêng laøm baùp-teâm cho daâ n chuù n g. Khi thaá y hoï , Giaê n g baû o , “Caùc anh laø loaøi raén! Ai baùo tröôùc cho caùc anh bieát ñeå traùnh khoûi côn tröøng phaït saép ñeán cuûa Thöôïng Ñeá? 8Haõy chöùng toû baèng vieäc laøm cho thaáy mình ñaõ thöïc söï aên naên. 9Ñöøng töï gaït maø baûo raèng, ‘AÙpra-ham laø oâng toå chuùng ta’, vì voâ ích. Toâi cho caùc anh bieát laø Thöôïng Ñeá coù theå bieán nhöõng vieân ñaù naày thaønh con chaùu AÙp-ra-ham ñöôïc ñoù. 10Caùi rìu baây giôø ñaõ saün saøng ñeå ñoán, caây naøo khoâng sinh traùi toát ñeàu seõ bò chaët heát ñeå chuïm löûa.c 11 “Toâ i laø m baù p -teâ m cho caù c anh baèng nöôùc ñeå chöùng toû caùc anh ñaõ aên
b2:23 ngöôøi Na-xa-reùt” Nghóa laø ngöôøi goác thaønh Na-xa-reùt, danh töø aáy raát coù theå nghóa laø “nhaùnh” (xem EÂ-sai 11:1). c3:10 Caùi rìu ... chuïm löûa Nghóa laø Thöôïng Ñeá saün saøng tröøng phaït nhöõng ngöôøi khoâng vaâng lôøi Ngaøi.

3

1Khoaûng

4AÙo

Ñoù laø tieáng Ra-cheân khoùc than cho caùc con mình. Naøng khoâng chòu an uûi, vì chuùng noù khoâng coøn nöõa.”
Gieâ-reâ-mi 31:15 Gioâ-xeùp vaø Ma-ri trôû veà

khi Heâ-roát qua ñôøi, moät thieân söù cuûa Chuùa hieän ñeán baùo moäng cho Gioâ-xeùp, luùc ñang ôû Ai-caäp, 20vaø baûo, “Haõy thöùc daäy, ñem em beù vaø meï Ngaøi trôû veà nöôùc, vì nhöõng ngöôøi tìm gieát em beù aáy ñaõ cheát roài.” 21Neân Gioâ-xeùp mang em beù vaø meï Ngaøi trôû veà xöù Do-thaùi. 22Nhöng khi nghe vua A-cheâ-laâu noái ngoâi cha cai trò xöù Giu-ña sau khi Heâ-roát qua ñôøi, thì Gioâ-xeùp sôï khoâng daùm trôû veà vuøng aáy. Cho neân sau khi ñöôïc baùo moäng, oâng ñi veà mieàn Ga-li-leâ, 23ñeán ñònh cö taïi moä t thò traá n goï i laø Na-xa-reù t . Lôø i Thöôïng Ñeá ñaõ phaùn qua caùc nhaø tieân
a2:15

19Sau

“Ta ñaõ goïi ... Ai-caäp” OÂ-seâ 11:1.

MA-THI-Ô 3:12–4:13 naên. Nhöng coù moät Ñaáng ñeán sau toâi coøn lôùn hôn toâi nöõa. Toâi khoâng ñaùng xaùch deùp cho Ngaøi. Ngaøi seõ laøm baùpteâm cho caùc anh baèng Thaùnh Linh vaø baèng löûa. 12Ngaøi seõ saøng luùa, taùch luùa vaø traá u ra. Ngaø i chöù a luù a vaø o kho, coøn traáu thì ñoát trong löûa khoâng bao giôø taét.”a
Chuùa Gieâ-xu ñöôïc Giaêng laøm leã baùp-teâm
(Maùc 1:9–11; Lu 3:21–22)

4
4Chuùa

Gieâ-xu ñaùp, “Thaùnh Kinh cheùp,

’Ngöôøi ta khoâng phaûi chæ soáng nhôø baùnh maø thoâi maø coøn nhôø vaøo nhöõng lôøi phaùn cuûa Thöôïng Ñeá.”
Phuïc truyeàn luaät leä 8:3

aáy, Chuùa Gieâ-xu töø mieàn Gali-leâ ñeán soâng Gioâ-ñanh ñeå Giaêng laøm baùp-teâm. 14Nhöng Giaêng töø choái, baûo raèng, “Taïi sao Ngaøi laïi ñeán cuøng toâi ñeå chòu baùp-teâm? Ñaùng leõ toâi phaûi ñöôïc Ngaøi laøm baùp-teâm môùi ñuùng!” 15 Chuù a Gieâ - xu ñaù p , “Baâ y giôø cöù laøm theo lôøi toâi yeâu caàu ñi, vì chuùng ta caàn laøm theo yù muoán Thöôïng Ñeá.” Vì theá neân Giaêng baèng loøng laøm baùp-teâm cho Ngaøi. 16Vöøa khi Chuùa Gieâ-xu chòu leã baùpteâm vaø leân khoûi nöôùc, thì thieân ñaøng môû ra, Ngaøi thaáy Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá laáy daïng boà caâu hieän xuoáng ñaäu treân Ngaøi. 17Roài coù tieáng töø thieân ñaøng voïng xuoáng, “Ñaây laø con yeâu daáu cuûa ta. Ta raát haøi loøng veà ngöôøi.”
Chuùa Gieâ-xu chòu caùm doã
(Maùc 1:12–13; Lu 4:1–13)

13Luùc

ma quæ ñöa Ngaøi vaøo thaønh thaùnh Gieâ-ru-sa-lem vaø ñaët Ngaøi leân moät ñieåm cao cuûa ñeàn thôø. 6Noù noùi vôùi Ngaøi, “Neáu ngöôi laø Con Thöôïng Ñeá thì haõy nhaûy xuoáng ñi, vì Thaùnh Kinh coù cheùp: ‘Ngaøi seõõ sai thieân söù baûo veä ngöôi. Thieân söù seõ giöõ ngöôi trong tay ñeå chaân ngöôi khoûi vaáp phaûi ñaù.’”
Thi thieân 91:11–12
7Chuùa

5Roài

Gieâ-xu ñaùp,

“Cuõng coù lôøi Thaùnh Kinh vieát, ‘Ngöôi chôù neân thaùch thöùc Chuùa laø Thöôïng Ñeá ngöôi.’”
Phuïc truyeàn luaät leä 6:16

ñoù ma quæ ñöa Ngaø i leâ n moä t ñænh nuùi cao, chæ cho Ngaøi thaáy heát moïi quoác gia treân theá giôùi cuøng moïi veû huy hoaøng cuûa caùc nöôùc aáy. 9Ma quæ noùi, “Neáu ngöôi cuùi ñaàu baùi laïy ta, ta seõ cho ngöôi taát caû caùc quoác gia naày.” 10Chuùa Gieâ-xu maéng noù, “Naày Sataêng, haõy ñi cho khuaát maét ta! Coù lôøi Thaùnh Kinh vieát, ’Ngöôi phaûi thôø laïy Chuùa laø Thöôïng Ñeá ngöôi vaø chæ phuïc vuï moät mình Ngaøi maø thoâi.’” Phuïc truyeàn luaät leä 6:13 quæ boû ñi, lieàn coù thieân söù ñeán chaêm soùc Ngaøi.
Chuùa Gieâ-xu baét ñaàu chöùc vuï ôû Ga-li-leâ
11Ma

8 Sau

Thaùnh Linh ñöa Chuùa Gieâ-xu vaøo sa maïc ñeå chòu ma quæ caùm doã . 2Ngaø i ñaõ nhòn aê n suoá t boá n möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm neân sau ñoù Ngaøi ñoùi laû. 3Ma quæ ñeán caùm doã Ngaøi raèng, “Neáu ngöôi quaû laø Con Thöôïng Ñeá thì haõ y bieá n nhöõ n g vieâ n ñaù naà y thaø n h baùnh ñi.”
Ngaøi seõ ... khoâng bao giôø taét” Nghóa laø Chuùa Gieâ-xu seõ ñeán ñeå phaân chia ngöôøi toát vôùi ngöôøi xaáu, cöùu ngöôøi toát vaø tröøng phaït ngöôøi xaáu.
a3:12

4

1Roài

(Maùc 1:14–15; Lu 4:14–15)

Chuùa Gieâ-xu nghe tin Giaêng bò tuø thì Ngaøi trôû veà vuøng Ga-li-leâ. 13Ngaøi

12Khi

5 rôøi thaønh Na-xa-reùt vaø ñeán cö nguï taïi Ca-beâ-naâm, moät thò traán gaàn hoà Ga-lileâ, beân caïnh vuøng Xa-bu-loân vaø Neùpta-li. 14Ngaøi laøm nhö theá ñeå thöïc hieän lôøi nhaø tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi:
15“Ñaát

MA-THI-Ô 4:14–5:10 veà Ngaøi loan ra khaép xöù Xy-ri neân daân chuùng mang taát caû nhöõng ngöôøi beänh ñeá n vôù i Ngaø i . Hoï maé c ñuû thöù beä n h. Ngöôø i thì bò ñau ñôù n , keû bò quæ aù m , ngöôø i bò ñoä n g kinh * , keû bò baï i lieä t . Chuù a Gieâ - xu chöõ a laø n h cho taá t caû . 25Nhieàu ngöôøi töø mieàn Ga-li-leâ, vuøng Thaäp Tænh*, Gieâ-ru-sa-lem, Giu-ñia vaø vuø n g ñaá t phía taâ y soâ n g Gioâ - ñanh ñi theo Ngaøi.
Chuùa Gieâ-xu daïy doã daân chuùng
(Lu 6:20–23)

16

Xa-bu-loân vaø Neùp-ta-li doïc con ñöôøng ñi ñeán bieån, phía taây soâng Gioâ-ñanh. Ñoù laø mieàn Ga-li-leâ nôi daân ngoaïi quoác sinh soáng. Caùc daân aáy soáng trong boùng toái nhöng ñaõõ thaáy aùnh saùng lôùn. Nhöõng ngöôøi ôû nôi boùng cheát che phuû ñaõ ñöôïc aùnh saùng chieáu vaøo.”
EÂ-sai 9:1–2

5
4

luùc aáy, Chuùa Gieâ-xu baét ñaàu giaûng daïy, “Haõy aên naên vì nöôùc thieân ñaøng gaàn ñeán roài.”
Chuùa Gieâ-xu tuyeån choïn moät soá moân ñeä
(Maùc 1:16–20; Lu 5:1–11)

17 Töø

Chuùa Gieâ-xu nhìn thaáy ñaùm ñoâng thì Ngaøi leân ngoài treân moät ngoïn ñoài. Caùc moân ñeä ñeán vôùi Ngaøi, 2roài Ngaøi baét ñaàu daïy doã:
3 “Phuùc

1Khi

khi ñang ñi doïc theo hoà Ga-lileâ, Ngaøi thaáy hai anh em: Xi-moân coøn goï i laø Phia-rô vaø em laø Anh-reâ . Hai ngöôøi ñang quaêng löôùi xuoáng hoà, vì hoï laøm ngheà ñaùnh caù. 19Chuùa Gieâ-xu goïi hoï, “Haõy theo ta, ta seõ bieán caùc anh thaønh nhöõng tay ñaùnh löôùi ngöôøi.” 20Ximoân vaø Anh-reâ lieàn boû löôùi ñi theo Ngaøi. 21Ngaøi tieáp tuïc ñi doïc theo bôø hoà Gali-leâ, thì thaáy hai anh em khaùc nöõa laø Gia-cô vaø Giaêng, con Xeâ-beâ-ñeâ. Hai ngöôøi ñang ngoài trong thuyeàn vaù löôùi vôùi Xeâ-beâ-ñeâ, cha mình. Chuùa Gieâ-xu goïi hoï ñi theo Ngaøi. 22Hoï lieàn boû thuyeàn vaø cha mình laïi roài ñi theo Chuùa Gieâ-xu.
Chuùa Gieâ-xu daïy doã vaø chöõa laønh daân chuùng
(Lu 6:17–19)

18Trong

5

6

7

8

9

10

Gieâ-xu ñi khaép mieàn Ga-li-leâ, daïy doã trong caùc hoäi ñöôøng, rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi, chöõa laønh daân chuùng khoûi caùc beänh taät. 24Tieáng ñoàn

23Chuùa

cho nhöõng ai ñang ngheøo khoù veà taâm linh, vì nöôùc thieân ñaøng thuoäc veà hoï. Phuùc cho nhöõng ai ñang buoàn baõ, vì Thöôïng Ñeá seõ an uûi hoï. Phuùc cho nhöõng ai khieâm nhöôøng, vì hoï seõ nhaän ñöôïc ñaát.a Phuùc cho nhöõng ai luùc naøo cuõng coá gaéng laøm ñieàu phaûi, vì Thöôïng Ñeá seõ thoûa maõn hoï. Phuùc cho nhöõng ai toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi keû khaùc, vì Thöôïng Ñeá cuõng seõ toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi hoï. Phuùc cho nhöõng ai coù tö töôûng trong saïch, vì seõ ñöôïc ôû vôùi Thöôïng Ñeá. Phuùc cho nhöõng ai mang laïi hoøa bình, vì Thöôïng Ñeá seõ goïi hoï laø con caùi Ngaøi. Phuùc cho nhöõng ai bò ngöôïc ñaõi vì laøm ñieàu phaûi, vì nöôùc thieân ñaøng laø cuûa hoï.

a5:5

vì ... ñaát Chuùa ñaõ höùa (Thi 37:11), cuõng coù nghóa “ñaát seõ thuoäc veà hoï.”

MA-THI-Ô 5:11–29 ta seõ nhuïc maï vaø laøm toån thöông caùc con. Hoï seõ laáy moïi ñieàu xaáu vu caù o caù c con vì caù c con theo ta. Nhöng khi hoï laøm nhö theá, haõy xem nhö caùc con coù phuùc. 12Haõy hôùn hôû vui möøng leân, vì coù moät phaàn thöôûng raát lôùn ñang daønh cho caùc con treân thieân ñaøng. Hoï cuõng ñaõ ngöôïc ñaõi nhö theá ñoái vôùi caùc nhaø tieân tri soáng tröôùc caùc con.
Caùc con laø muoái vaø aùnh saùng
(Maùc 9:50; Lu 14:34–35)
11“Ngöôøi

6 thieân ñaøng. 20Ta baûo caùc con phaûi soáng toát hôn nhöõng ngöôøi Pha-ri-xi vaø caùc giaùo sö luaät, neáu khoâng caùc con khoâng theå naøo vaøo nöôùc thieân ñaøng ñöôïc ñaâu.
Chuùa Gieâ-xu daïy veà tính noùng giaän

con laø muoái cuûa ñaát. Nhöng neáu muoái maát vò maën thì seõ khoâng theå naøo laøm cho maën laïi ñöôïc. Muoái ñoù hoaøn toaøn voâ duïng, chæ coù theå neùm boû ñeå ngöôøi ta daãm leân thoâi. 14“Caùc con laø aùnh saùng chieáu cho theá giôùi. Caùc con laø caùi thaønh xaây treân nuùi, khoâng theå bò che khuaát ñöôïc. 15Khoâng ai thaép ñeøn roài ñem giaáu döôùi caùi chaäu, nhöng ngöôøi ta ñaët treân giaù ñeøn, ñeå noù chieáu saùng moïi ngöôøi trong nhaø. 16Cuõng theá , caù c con phaû i laø m aù n h saù n g cho ngöôøi khaùc. Haõy soáng caùch naøo ñeå ngöôøi ta thaáy nhöõng vieäc phuùc ñöùc caùc con laøm maø ca ngôïi Cha caùc con treân trôøi.
Luaät phaùp quan troïng nhö theá naøo

13“Caùc

con coù nghe ngöôøi ta daïy daân chuùng töø xöa, ‘Ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôø i . a Ai gieá t ngöôø i seõ bò xeù t xöû . ’ 22Nhöng ta baûo caùc con, ai töùc giaän anh chò emb mình seõ bò xeùt xöû. Ai noùi xaáu anh chò em mình phaûi bò hoäi ñoàng cao caáp Dothaùi xeùt xöû. Coøn ai goïi ngöôøi khaùc laø ñoà ñieân, thì ñaùng bò löûa ñòa nguïc tröøng phaït. 23 “Khi caù c con daâ n g cuû a leã cho Thöôïng Ñeá nôi baøn thôø, maø nhôù laïi raèng anh chò em mình coøn coù ñieàu gì nghòch vôùi mình, 24thì haõy ñeå cuûa leã nôi baøn thôø, trôû veà giaûng hoøa cuøng anh chò em mình tröôùc, roài sau ñoù haõy daâng cuûa leã. 25“Neáu keû thuø loâi caùc con ra toøa, haõy laøm hoøa vôùi hoï ngay tröôùc khi ñeán toøa. Neáu khoâng, keû thuø caùc con seõ giao caùc con cho quan toøa, quan toøa giao cho ngöôøi cai nguïc toáng giam caùc con. 26Ta baûo thaät, chöøng naøo chöa traû heát ñoàng tieàn cuoái cuøng, thì caùc con khoâng theå böôùc chaân ra khoûi tuø ñöôïc ñaâu.
Chuùa Gieâ-xu daïy veà toäi nhuïc duïc

21“Caùc

töôûng raèng ta ñeán ñeå phaù luaät phaùp Moâ-se vaø lôøi daïy cuûa caùc nhaø tieân tri. Ta ñeán khoâng phaûi ñeå phaù, maø ñeå hoaøn thaønh nhöõng gì luaät phaùp vaø caùc nhaø tieân tri noùi. 18Ta baûo thaät, seõ khoâng coù moät ñieàu gì trong luaät phaùp bieán maát ñi cho ñeán khi khoâng coøn trôøi ñaát nöõa. Duø moät chaám moät neùt cuõng khoâng bay maát, cho ñeán khi moïi vieäc ñöôïc hoaøn thaønh. 19Ai khoâng tuaân giöõ ñieàu nhoû nhaát trong luaät phaùp vaø daïy ngöôøi ta nhö theá seõ laø ngöôøi thaáp keùm nhaá t trong nöôù c thieâ n ñaø n g. Coø n ai vaâ n g giöõ luaä t phaù p vaø daï y ngöôø i ta vaâng theo seõ ñöôïc toân troïng trong nöôùc

17“Ñöø n g

con coù nghe noù i , ‘Ngöôi khoâ n g ñöôï c phaï m toä i ngoaï i tình.’ c 28Nhöng ta baûo caùc con, ai nhìn ñaøn baø maø ñoäng loøng duïc vôùi ngöôøi aáy thì trong taâm trí xem nhö ñaõ phaïm toäi ngoaïi tình vôùi ngöôøi ñaøn baø aáy roài. 29Neáu maét phaûi cuûa caùc con khieán caùc con phaïm toäi, thì
‘Ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôøi’ Xuaát Ai-caäp 20:13; Phuïc truyeàn luaät leä 5:17. b5:22 anh chò em Maëc duø baûn Hi-laïp ghi “anh em” trong phaàn naày vaø caùc phaàn khaùc, nhöng lôøi Chuùa Gieâ-xu noùi ôû ñaây aùp duïng chung cho caû hoäi thaùnh, goàm nam laãn nöõ. c5:27 ‘Ngöôi ... ngoaïi tình’ Xuaát Ai-caäp 20:14; Phuïc truyeàn luaät leä 5:18.
a5:21

27 “Caù c

7 haõy moùc vaø neùm noù ñi. Chaúng thaø thieáu maát moät phaàn cô theå, coøn hôn nguyeân cô theå bò neùm vaøo hoûa nguïc. 30Neáu tay phaûi caùc con khieán caùc con phaïm toäi, haõy chaët noù vaø neùm boû ñi. Chaúng thaø thieáu maát moät phaàn cô theå, coøn hôn caû thaân theå ñi vaøo hoûa nguïc.
Chuùa Gieâ-xu daïy veà söï ly dò
(Ma 19:9; Maùc 10:11–12; Lu 16:18)

MA-THI-Ô 5:30–6:3 caùc con: Ñöøng choáng traû keû aùc. Neáu ai taùt maù beân maët, ñöa luoân maù beân traùi cho hoï. 40Neáu ai kieän caùc con ôû toøa ñeå laáy aùo trong, haõy cho hoï laáy luoân aùo ngoaøi. 41Neáu ai eùp caùc con ñi moät daëm vôùi hoï, ñi luoân hai daëm. 42Ngöôøi naøo xin gì thì haõy cho hoï. Ngöôøi naøo muoán möôïn gì thì ñöøng töø choái.
Yeâu thöông moïi ngöôøi
(Lu 6:27–28, 32–36)

lôøi vieát, ‘Ai ly dò vôï mình phaûi cho ngöôøi aáy giaáy ly hoân.’a 32Nhöng ta baûo caùc con: Ai ly dò vôï mình laø laøm cho ngöôøi ñaøn baø aáy phaïm toäi ngoaïi tình. Chæ coù moät nguyeân nhaân duy nhaát ñeå ly dò vôï laø neáu naøng aên naèm vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc. Coøn ai cöôùi ngöôøi ñaøn baø bò ly dò aáy cuõng phaïm toäi ngoaïi tình.
Phaûi thaän troïng khi höùa

31“Coù

con coù nghe ngöôøi thôøi xöa noùi, ‘Khoâng ñöôïc traùi lôøi theà, maø phaûi giöõ lôøi theà ñoái vôùi Chuùa.’b 34Nhöng ta baûo caùc con, ñöøng theà thoát gì heát. Ñöøng chæ trôøi maø theà, vì ñoù laø ngoâi cuûa Thöôïng Ñeá. 35Cuõng ñöøng chæ ñaát maø theà, vì ñoù laø beä chaân Ngaøi. Ñöøng chæ thaønh Gieâ-ru-sa-lem maø theà, vì ñoù laø thaønh cuûa Vua Lôùn. 36Cuõng ñöøng chæ ñaàu mình maø theà, vì töï caùc con khoâng theå laøm moät sôïi toùc treân ñaàu ra traéng hay ñen ñöôïc. 37Ñieàu gì phaûi thì noùi phaûi, khoâng thì noùi khoâng. Coøn neáu ai noùi gì ngoaøi hai caùch aáy, thì do Keû AÙc maø ra.
Ñöøng choáng traû keû aùc
(Lu 6:29–30)

33“Caùc

con coù nghe, ‘Haõy yeâu ngöôøi laùng gieàngd vaø haõy gheùt keû thuø mình.’ 44Nhöng ta baûo caùc con, haõy yeâu keû thuø vaø caàu nguyeän cho keû laøm toån thöông mình. 45 Laø m nhö theá caù c con môù i chöù n g toû mình laø con caù i thaä t cuû a Thöôï n g Ñeá . Vì Ngaø i khieá n maë t trôø i moïc leân cho ngöôøi thieän cuøng ngöôøi aùc, laøm möa cho ngöôøi laøm phaûi cuõng nhö cho ngöôøi laøm quaáy. 46Neáu caùc con chæ yeâu ngöôøi yeâu mình thì coù ñöôïc thöôûng gì ñaâu? Boïn thu thueá cuõng laøm ñöôïc nhö vaäy. 47Neáu caùc con chæ toát vôùi baïn, thì caùc con chaúng khaù hôn keû khaùc ñaâu. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát Thöôïng Ñeá cuõng toát vôùi baïn. 48Cho neân caùc con phaûi toaøn veïn gioáng nhö Cha caùc con treân thieân ñaøng laø toaøn veïn.
Chuùa Gieâ-xu daïy veà vieäc laøm phuùc

43“Caùc

con coù nghe noùi, ‘Maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng.’c 39Nhöng ta baûo
a5:31 ‘Ai ... giaáy ly hoân’ Phuïc truyeàn luaät leä 24:1. b5:33 ‘Khoâng ñöôïc ... ñoái vôùi Chuùa’ Khuùc naày trích trong caùc saùch Leâ-vi 19:12; Daân soá 30:2; Phuïc truyeàn luaät leä 23:21. c5:38 ‘Maét ñeàn ... raêng’ Xuaát Ai-caäp 21:24, Leâ-vi 24:20; Phuïc truyeàn luaät leä 19:21.

38“Caù c

thaä n troï n g khi laø m vieä c phuù c ñöù c , ñöø n g cho moï i ngöôø i thaáy. Neáu khoâng caùc con seõ chaúng nhaän ñöôïc phaàn thöôûng gì töø Cha caùc con treân thieân ñaøng ñaâu. 2 “Khi bieá u cho keû ngheø o , caù c con ñöøng laøm nhö boïn ñaïo ñöùùc giaû. Hoï thoåi keøn trong caùc hoäi ñöôøng vaø phoá chôï ñeå moïi ngöôøi thaáy vaø kính neå hoï. Ta baûo thaä t , hoï ñaõ nhaä n ñöôï c ñaà y ñuû phaà n thöôûng cuûa mình roài. 3Cho neân khi caùc
d5:43

6

1 “Phaû i

yeâu ngöôøi laùng gieàng Leâ-vi 19:18.

MA-THI-Ô 6:4–25 con bieáu keû ngheøo. 21Cuûa ñaâu thì loøng ñoù. Chuùa Gieâ-xu daïy veà söï nhòn aên caùc con caàu nguyeän. thaân theå quí hôn quaàn 25“Ta . ñoùng cöûa laïi roài caàu nguyeän vôùi Cha caùc con laø Ñaáng khoâng ai thaáy. uoáng gì ñeå soáng. 16“Khi Thöôïng Ñeá quan troïng hôn tieàn taøi (Lu 12:33–34. ræ seùt huûy hoaïi vaø keû troäm leûn vaøo ñaùnh caép. Neáu aùnh saùng maø caùc con coù chæ laø boùng toái thì boùng ñoù seõ toái taêm bieát bao nhieâu. 17Neân khi caùc con nhòn aên haõy chaûi ñaàu. 11:34–36. thì Cha caùc con treân thieân ñaøng cuõng seõ khoâng tha toäi cho caùc con. vì seõ yeâu chuû naày. 13 Xin ñöøng ñöa chuùng con vaøo söï caùm doã. töôûng raèng Thöôïng Ñeá seõ nghe hoï vì noùi nhieàu. 9Khi caàu nguyeän. 20 Nhöng haõ y thu chöù a cuû a baù u treâ n thieân ñaøng. ñöøng laøm nhö nhöõng keû ñaïo ñöùc giaû. Chuùa Gieâ-xu daïy veà caùch caàu nguyeän (Lu 11:2–4) 8 con khoâng tha toäi keû khaùc.’ 14Thaät 5“Khi caùc con nhòn aên*. Hoï laûi nhaûi nhöõng ñieàu voâ nghóa. röûa maët. Maé t toá t seõ chieá u saù n g toaø n thaâ n 23Nhöng neáu maét xaáu seõ taïo ra toái taêm cho toaøn thaân. ñöøng laøm ra veû buoàn raàu nhö boïn ñaïo ñöùc giaû. 16:13) con ñöøng thu chöùa cuûa baùu treân ñaát naày laø nôi coù moái moït. nhöng Cha caùc con. thì Cha caùc con treân thieân ñaøng cuõng seõ tha toäi cho caùc con. Ta baûo thaät. ñöøng ñeå ngöôøi khaùc bieát. seõ nhìn thaáy. vì Cha caùc con bieát caùc con caàn gì tröôùc khi caùc con xin Ngaøi roài. 15Nhöng neáu caùc baûo caùc con. seõ thöôûng cho caùc con. Nguyeàn xin danh Cha luoân ñöôïc toân thaùnh. boû chuû kia. neáu caùc con tha toäi keû khaùc. nhöõng keû aáy ñaõ nhaän ñöôïc ñaày ñuû phaàn thöôûng cuûa mình roài. 4Haõy bieáu moät caùch kín ñaùo. hoaëc theo chuû naà y . laø nôi khoâng coù moái moït. 7“Coøn khi caàu nguyeän. hoï ñaõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng cuûa mình roài. 22“Maét phaûn aûnh toaøn theå con ngöôøi. Cha caùc con thaáy nhöõng haønh vi kín ñaùo seõ thöôûng cho caùc con. 18Nhö theá seõ khoâng ai bieát caùc con ñang nhòn aên. Ñöøng lo laéng (Lu 12:22–34) 19“Caù c vaäy. ñöøng laøm nhö keû khoâng bieát Thöôïng Ñeá. Caù c con khoâng theå vöøa phuïc vuï Thöôïng Ñeá laïi vöøa phuïc vuï cuûa caûi traàn gian. nhö chuùng con ñaõ tha cho nhöõng keû phaïm toäi cuøng chuùng con. ræ seùt huûy hoaïi hoaëc keû troäm ñaùnh caép. Vaø Cha caùc con laø Ñaáng thaáy nhöõng vieäc kín ñaùo. 6Nhöng khi caàu nguyeän. 11 Xin cho chuùng con ñuû thöùc aên hoâm nay. 24“Khoâng ai coù theå laøm toâi hai chuû. haõy noùi nhö sau: ‘Laïy Cha treân thieân ñaøng. gheùt chuû kia. Ta baûo thaät. 10 Nguyeàn nöôùc Cha mau ñeán vaø nhöõng yù muoán Cha ñeàu thaønh töïu ôû döôùi ñaát naày cuõng nhö treân thieân ñaøng. Ñaáng maø caùc con khoâng thaáy ñöôïc. maø cöùu chuùng con khoûi Keû AÙc. Hoï thích ñöùng trong hoäi ñöôøng vaø caùc goùc ñöôøng roài caàu nguyeän ñeå moïi ngöôøi thaáy. ñöøng lo aâu raèng mình phaûi aên gì. Maïng soáng quí hôn thöùc aên. Hoï laøm nhö theá ñeå ngöôøi khaùc bieát hoï nhòn aên. Ngaøi thaáy nhöõng haønh vi kín ñaùo vaø seõ thöôûng cho caùc con. 12 Xin tha toäi chuùng con. phaûi maëc aùo quaàn gì ñeå che thaân. caùc con haõy vaøo phoøng rieâng. 8Ñöøng laøm nhö hoï.

16Caùc con nhaän ra hoï baèng 15“Haõy . Haõy xin Thöôïng Ñeá ñieàu mình caàn (Lu 11:9–13) xin. 34Cho neân. gaët haùi hay thu chöùa thöïc phaåm trong kho. 26Haõy xem loaøi chim trôøi! Chuùng noù chaúng troàng troït. 33Vieäc caùc con caàn tìm hôn caû laø Nöôùc Trôøi vaø yù muoán Thöôïng Ñeá. thì huoáng gì Cha caùc ngöôi treân trôøi laïi khoâng ban nhöõng ñieàu toát cho nhöõng ngöôøi xin Ngaøi sao? Qui taéc heä troïng nhaát 7“Haõy con muoán ngöôøi ta laøm ñieàu gì cho mình. laø loaøi nay soáng mai bò chuïm löûa. Ñöôøng leân thieân ñaøng raát khoù (Lu 13:24) 12“Caùc 7 pheâ phaùn ngöôøi khaùc ñeå mình khoûi bò pheâ phaùn. cöûa seõ môû ra cho caùc con. maø Cha caùc con treân trôøi coøn nuoâi chuùng. 5Naày. Haõy tìm caùc con seõ gaëp. Thöôïng Ñeá seõ cho caùc con. 8Ñuùng vaäy. ‘Chuùng ta seõ aên gì?’ ‘uoáng gì?’ hay ‘Chuùng ta seõ maëc gì?’ 32Nhöõng ngöôøi khoâng bieát Thöôïng Ñeá cuõng tìm kieám caùc thöù aáy. 2Mình pheâ phaùn ngöôøi khaùc ra sao thì hoï cuõng pheâ phaùn mình nhö theá. 28“Coøn taïi sao caùc con lo laéng veà quaàn aùo? Haõy xem hoa hueä ngoaøi ñoàng! Chuùng chaúng laøm luïng. ai xin thì ñöôïc. ñöøng lo laéng gì veà ngaøy mai. Haõy thaän troïng khi pheâ phaùn ngöôøi khaùc (Lu 6:37–38. Moãi ngaøy coù ñuû vieäc ñeå lo roài. ngöôøi ñi vaøo ñöôøng aá y raá t ñoâ n g. mình ñoái vôùi ngöôøi khaùc nhö theá naøo thì hoï cuõng seõ ñoái vôùi mình gioáng nhö vaäy. Ai tìm thì gaëp. Caùc con quí hôn chim choùc nhieàu. vaø Cha caùc con treân trôøi cuõng bieát caùc con caàn nhöõng ñieàu aáy roài. ai goõ thì cöûa môû cho. 13:25–27) 13 “Haõ y thaän troïng veà nhöõng ngöôøi tieân tri giaû. Hoï ñeán vôùi caùc con troâng hieàn hoaø nhö chieân nhöng thaät ra nguy hieåm nhö muoâng soùi.9 aùo. thì haõy laøm ñieàu aáy cho hoï. 29Nhöng ta cho caùc con bieát laø duø vua Soâloâ-moân giaøu sang ñeán ñaâu cuõng chöa ñöôïc maëc ñeïp baèng moät trong nhöõng boâng hoa aáy. cuõng khoâng may maëc gì. ‘Baïn ôi. Haõy goõ. 30Thöôïng Ñeá coøn maëc ñeïp cho loaøi hoa coû ngoaøi ñoàng. Ñoù laø yù nghóa cuûa luaät phaùp Moâ-se vaø lôøi daïy cuûa caùc nhaø tieân tri. roài môùi thaáy roõ maø laáy haït buïi ra khoûi maét baïn mình ñöôïc. 9“Neáu con caùi caùc con xin baùnh. 3“Sao caùc con thaáy haït buïi nhoû xíu trong maé t baï n mình maø khoâ n g thaá y khuùc goã lôùn trong maét mình? 4Sao caùc con daùm noùi vôùi baïn mình raèng. khoù ñi. 14 Nhöng coå n g chaä t vaø ñöôøng heïp. 6“Ñöøng cho choù nhöõng ñoà thaùnh vaø chôù neân neùm ngoïc trai tröôùc maët heo. Ñöøng quaù ít ñöùc tin nhö theá! 31Ñöøng quaù lo aâu roài noùi. Roài taát caû nhöõng nhu caàu aáy seõ ñöông nhieân ñöôïc ban cho caùc con. ñeå toâi laáy haït buïi ra khoûi maét baïn’? Haõy nhìn laïi mình! Maét mình vaãn coøn khuùc goã lôùn. Heo seõ ñaïp leân coøn choù seõ quay laïi caén xeù caùc con. Vì coång vaø ñöôøng daãn ñeán hoûa nguïc thì roäng theânh thang. keû giaû ñaïo ñöùc! Haõy 1“Ñöøng coá gaé n g vaø o coå n g heï p . coù ai trong caù c con laá y ñaù cho chuù n g noù khoâng? 10Hay neáu con caùi xin caù maø laïi cho raén khoâng? 11Tuy caùc con voán xaáu maø coøn bieát cho con caùi mình nhöõng thöù toát. 41–42) MA-THI-Ô 6:26–7:16 laáy khuùc goã ra khoûi maét mình tröôùc. vì ngaøy mai coù nhöõng vieäc phaûi lo khaùc. huoáng hoà laø caùc con. daãn ñeán söï soáng thaät. 27Caùc con khoâng theå lo laéng maø laøm cho ñôøi mình daøi theâm giaây phuùt naøo. Nhìn quaû bieát caây (Lu 6:43–44. thì chæ coù moät soá ít ngöôøi tìm ñöôïc thoâi.

laïy Chuùa.xu töø treâ n nuù i xuoáng thì coù ñoaøn daân raát ñoâng ñi theo Ngaøi. 5Khi 8 Chuù a Gieâ . chuùng con ñaõ nhaân danh Ngaøi truyeàn baù ñaïo Chuùa. 2Coù moät ngöôøi maéc beänh 1 Luù c . caây xaáu thì sinh traùi xaáu. Ngaøi coù theå chöõa laønh cho con ñöôïc. Toâi baûo ngöôøi lính naày raèng. thì gioáng nhö ngöôøi khoân. nöôùc luït traøn ñeán. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi beänh (Maùc 1:40–45. ‘Laøm caùi naày. “Ñöø n g cho ai bieá t chuyeä n naà y .’ thì noù ñi. 21“Khoâng phaûi heã ai goïi ta laø Chuùa ñeàu seõ ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi ñaâu. toâi cuõng coù quaân lính döôùi quyeàn.’ thì noù laøm.’ thì noù ñeán. coù moät só quan ñeán van xin Ngaøi giuùp ñôõ 6OÂng ta naøi næ. neáu Chuùa baèng loøng.” 8Vieân só quan thöa. vì nhaø ñöôïc xaây treân khoái ñaù.” 7Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. nöôùc luït traøn ñeán. ñeå laøm chöùng cho moïi ngöôøi. nhieàu ngöôøi seõ noùi vôùi ta. Ngaøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi ñi theo.” 10Nghe xong. 9Vì toâi ôû döôùi quyeàn ngöôøi khaùc. “Ta baèng loøng. ñöùa ñaày tôù toâi ñang naèm ôû nhaø ñau ñôùn laém.” 3Chuùa Gieâ-xu ñöa tay rôø anh vaø noùi. 22Ñeán ngaøy cuoái cuøng. “Laïy Chuùa. chöùù khoâng gioáng nhö caùc giaùo sö luaät cuûa hoï. 11 Nhieà u ngöôø i seõ ñeá n töø phöông Ñoâng. “Ta baûo thaät.’ Hai haïng ngöôøi (Lu 6:47–49) 10 cuø i a ñeá n cuø n g Ngaø i . ñuoåi quæ vaø laøm nhieàu pheùp laï. haõy ñi cho khuaát maét ta! Ta chöa heà bieát ñeán caùc ngöôi. ‘Ñeán. “Ta seõ ñeán chöõa laønh cho noù. phöông Taây ngoài döï tieäc vôùi AÙp-ra-ham. 20Vì theá caùc con nhaän ra nhöõng ngöôøi tieân tri giaû aáy qua vieäc laøm cuûa hoï. Traùi nho khoâng moïc ra töø buïi gai. gioù thoåi aøo aøo vaøo caên nhaø aáy nhöng khoâng sao caû. “Laïy Chuùa. Y-saùc vaø Gia-coáp trong a8:2 beänh cuøi Moät trong nhöõng chöùng beänh ngoaøi da. Lu 5:12–16) 24 “Ai Chuùa Gieâ-xu vaøo thaønh Ca-beânaâm. ‘Naàøy nhöõng keû laøm aùc. ‘Laïy Chuùa. 29 Vì Ngaø i daï y nhö ngöôø i coù quyeàn naêng. Nhöng haõy ñi trình dieän thaày teá leãb vaø daâng cuûa leã. Ngöôøi vaøo Nöôùc Trôøi laø nhöõng ngöôøi laøm theo yù muoá n cuû a Cha ta treâ n thieâ n ñaø n g. xaây nhaø mình treân khoái ñaù. maø caây xaáu cuõng khoâng sinh ñöôïc traùi toát. 4Roài Ngaøi caên daë n . Haõy laønh beänh!” Töùc thì anh ñöôïc laønh beänh. khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Chuùa Gieâ-xu heát söùc ngaïc nhieân. gioù thoåi aøo aøo vaøo caên nhaø ñoù. ‘Ñi. Gi 4:43–54) nghe lôø i ta vaø laø m theo. thì noù bò saäp tan taønh lieàn. 25Möa luõ xuoáng. 17Heã caây toát thì sinh traùi toát. Ma 26:6. theo nhö Moâ-se qui ñònhc cho nhöõng ai ñöôïc laønh beänh. ta chöa heà thaáy ñöùc tin ai lôùn nhö theá naà y . b8:4 trình dieän thaày teá leã Luaät Moâ-se qui ñònh raèng chæ coù thaày teá leã môùi quyeáát ñònh ñöôïc laø moät ngöôøi (Do-thaùi) maéc beänh ngoaøi da ñaõ laønh hay chöa. Ngaøi chæ caàn truyeàn leänh thì ñöùa ñaày tôù toâi seõ laønh. 18Caây toát khoâng theå sinh traùi xaáu. Toâi baûo ngöôøi lính khaùc.” 28 Chuù a Gieâ .” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ñaày tôù cuûa moät só quan (Lu 7:1–10. trong caû nöôùc Ítra-en. c8:4 Moâ-se qui ñònh Ñoïc theâm veà vaán ñeà naày trong Leâ-vi 14:1–32.’ 23Nhöng ta seõ tuyeân boá roõ raøng vôùi hoï. 19Caây naøo khoâng sinh traùi toát thì bò ñoán vaø neùm vaøo löûa ñeå chuïm. Xem Maùc 1:40. 27Möa luõ xuoáng.MA-THI-Ô 7:17–8:11 haønh ñoäng cuûa hoï. toâi khoâng xöùng ñaùng röôùc Chuùa vaøo nhaø.xu daï y xong thì daâ n chuùng raát ngaïc nhieân veà loái daïy cuûa Ngaø i . traùi vaû cuõng khoâng xuaát phaùt töø coû gai daïi. Anh ta baù i laï y Ngaøi vaø van xin. 42. Toâi bieåu ñaày tôù raèng. “Laïy Chuùa. 26Coøn ai nghe lôøi ta maø khoâng laøm theo thì gioáng nhö ngöôøi daïi doät xaây nhaø treân caùt.

” 13Roài Chuùa Gieâ-xu baûo vieân só quan. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh nhieàu ngöôøi (Maùc 1:29–34. Lu 8:22–25) Chuùa Gieâ-xu ñeán nhaø Phia-rô. “Laïy Chuùa.” 18 Khi Chuùa Gieâ-xu ñeán phía bôø hoà beân kia thuoäc ñòa phaän cuûa daân Ga-ñarena. 27Caùc moân ñeä voâ cuøng kinh ngaïc baûo nhau. 28Khi .” 32Chuùa Gieâ-xu ra leänh. Ngaøi ñuoå i quæ vaø chöõ a laø n h moï i ngöôø i beänh. Caû baày lao xuoáng ñoài. Chuùng ta saép cheát ñuoái heát!” 26Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Lu 8:26–39) 23 Chuù a thaá y ñaù m ñoâ n g vaâ y quanh. “Con Thöôïng Ñeá ôi.” 20Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. Lu 4:38–41) MA-THI-Ô 8:12–34 Chuùa Gieâ-xu deïp côn baõo (Maùc 4:35–41. nhöng Con Ngöôøi khoâng coù choã goái ñaàu.sai ñaõ noù i trôû thaønh söï thaät: “Ngaøi gaùnh nhöõng ñau ñôùn cuûa chuùng ta. Baø lieàn ñöùng daäy vaø baét ñaàu phuïc vuï Chuùa Gieâ-xu. cöùu chuùng con. “Thöa thaày. 12Coøn nhöõng ngöôøi ñaùng leõ ñöôïc vaøo thieân ñaøng thì laïi bò neùm ra ngoaø i choã toá i taê m . thaày ñi ñaâu toâi seõ theo ñoù. Ñaày tôù anh seõ laønh theo nhö ñieàu anh tin. ñeå keû cheát choân keû cheát.11 Nöôùc Trôøi. xin cho chuùng toâi nhaäp vaøo baày heo ñi. Ngaøi thaáy baø meï vôï Phia-rô ñang leân côn soát. “Thoâi anh veà ñi. mang nhöõng beänh taät cuûa chuùng ta. thöa vôùi Ngaøi. coù hai ngöôøi bò quæ aùm ñeán gaëp Ngaø i . “Ñi ñi!” Luõ quæ ra khoûi hai ngöôøi vaø nhaäp vaøo baày heo. Hai anh naà y ôû trong caù c hang choân ngöôøi cheát vaø raát nguy hieåm. “Choàn caùo coù hang. nhaøo vaøo hoà cheát ñuoái heát. soùng aøo aït traøn ngaäp thuyeàn nhöng Chuùa Gieâ-xu ñang nguû.” EÂ-sai 53:4 Nhieàu ngöôøi muoán theo Chuùa Gieâ-xu (Lu 9:57–62) 14Khi Gieâ .” 21Roài ngöôøi khaùc. ngöôøi ta mang ñeán cho Ngaøi nhieàu ngöôøi bò quæ aùm. “Chuùa ôi. Bieån trôøi laïi trôû neân yeân laëng nhö tôø. laäp töùc côn soát döùt. 15Ngaøi caàm tay baø. 17Ngaøi laøm nhöõng ñieàu naày ñeå caù c lôø i nhaø tieâ n tri EÂ . moät vuøng naèm veà phía Ñoâng Nam hoà Ga-li-leâ. moät trong nhöõng moân ñeä Chuùa Gieâ-xu. 31Boï n quæ van xin Chuù a Gieâ . 19Luùc aáy coù moät giaùo sö luaät ñeán thöa vôùi Ngaøi. 29Hoï la lôùn. “Ngöôøi naày laø ai maø ñeán soùng vaø gioù cuõng vaâng leänh?” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh hai ngöôøi bò quæ aùm (Maùc 5:1–20.” Ngöôøi ñaày tôù lieàn ñöôïc laønh ñuùng vaøo giôø aáy. 33Maáy chuù chaên heo boû chaï y vaø o tænh. neân khoâ n g ai daù m ñi qua ñöôø n g gaà n caù c hang aáy. thuaä t laï i chuyeä n baày heo vaø hai ngöôøi bò quæ aùm cho moï i ngöôø i nghe. Ngaøi muoán laøm gì chuùng toâi ñaây? Coù phaûi Ngaøi ñeán ñeå haønh haï chuùng toâi tröôùc kyø ñònh khoâng?” 30Gaàn ñoù coù moät baày heo ñoâng ñang aê n . 25Caùc moân ñeä ñeán ñaùnh thöùc Ngaøi daäy maø raèng. “Sao caùc con sôï? Caùc con keùm ñöùc tin quaù!” Ngaøi lieàn ñöùng daäy ra leänh cho soùng vaø gioù. chim trôøi coù toå. xin cho toâi choân cha toâi tröôùc ñaõ. “Neáu Ngaøi ñuoåi chuùng toâi ra khoûi maáy ngöôøi naày.xu cuø n g caù c moâ n ñeä böôùc vaøo thuyeàn.” 22Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo anh. Chuùa Gieâ-xu lieàn baûo caùc moân ñeä ñi qua bôø hoà beân kia. 34 Theá laø caû thaø n h a8:28 Ga-ña-ren Do chöõ Ga-ña-ra.xu. 24Boãng coù côn baõo lôùn noåi leân treân maët hoà. nôi coù khoù c loù c nghieán raêng vì ñau ñôùn. 16Chieàu hoâm aáy. “Haõy theo ta.

Ngöôøi ta ñoå röôïu môùi vaøo bình môùi ñeå giöõ ñöôïc caû hai.xu. röôïu ñoå ra heát. 13Haõy ñi hoïc yù nghóa caâu naà y : ‘Ta muoá n loø n g nhaâ n töø hôn laø nhöõ n g sinh teá . Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi baïi (Maùc 2:1–12. Ngaøi baûo ngöôøi baïi. “Sao caùc ngöôi coù aùc töôûng ñoù? 5Hai ñieàu naày. Lu 8:40–56) rôøi nôi aáy. Lu 5:27–32) 9 1Chuùa aáy coù maáy moân ñeä cuûa Giaêng* ñeán hoûi Chuùa Gieâ-xu “Taïi sao chuùng toâi vaø ngöôøi Pha-ri-xi thöôøng nhòn aên* coøn caùc moân ñeä thaày thì khoâng?” 15Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 7Ngöôøi baïi lieàn ñöùng phaét daäy ñi veà nhaø.MA-THI-Ô 9:1–21 keù o ra gaë p Chuù a Gieâ .” Ma-thi-ô lieàn ñöùng daäy ñi theo Ngaøi. böôùc ñi’? 6Nhöng ta seõ chöùng toû cho caùc ngöôi thaáy taa coù quyeàn tha toäi treân ñaát. . chaéc chaén toâi seõ ñöôïc laønh. Xin Ngaøi ñeán ñaët tay treân noù ñeå noù soáng laïi.” b9:13 18Trong ta Hay Con Ngöôøi.. ‘Toäi ngöôi ñöôïc tha roài. OÂng ta quì xuoáng tröôùc maët Ngaøi van xin. Ngaøi baûo. coù nhieàu nhaân vieân thu thueá vaø nhöõng keû xaáu xa ñeán aên chung vôùi Ngaøi vaø caùc moân ñeä. Khi thaá y Ngaøi. “Anh haõy ñöùng daäy. baàu cuõng khoâng coøn. qua bôø beân kia trôû veà thaønh cuûa Ngaø i .’ hay laø baûo anh ta. Vì baàu seõ nöùt. “OÂng naày aên noùi nhö theå mình laø Trôøi vaäy.. ‘Ta muoán . sinh teá’ OÂ-seâ 6:6. “Baïn cuûa chuù reå khoâng theå buoàn trong khi chuù reå coøn ôû vôùi hoï. ñieàu naøo deã hôn. Chuùa Gieâ-xu thaáy moät ngöôøi teân Ma-thi-ô ñang ngoài nôi traïm thu thueá. ‘Haõy ñöùng daäy. cuoán chaên chieáu veà nhaø ñi. ’ b Ta ñeá n khoâ n g phaû i ñeå môøi goïi ngöôøi toát maø ñeå môøi goïi toäi nhaân. 17Cuõng khoâng ai ñoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ.” Moân ñeä Chuùa Gieâ-xu bò chæ trích (Maùc 2:18–22. haõy vöõng loøng! Toäi anh ñöôïc tha roài. “Anh ôi. Chuùa Gieâ-xu choïn Ma-thi ô (Maùc 2:13–17. “Haõy theo ta. “Ngöôøi khoû e maï n h ñaâ u caà n baù c só. voâ cuøng söûng soát vaø ca ngôïi Thöôïng Ñeá ñaõ ban quyeàn pheùp aáy cho con ngöôøi. 2Coù maá y ngöôø i mang ñeá n cho Ngaøi moät ngöôøi baïi naèm treân caùng.” 3 Vaø i giaù o sö luaä t ôû ñoù nghó thaà m .” 19Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñöùng daäy cuøng ñi vôùi oâng chuû hoäi ñöôøng. Khi Chuùa Gieâ-xu thaáy ñöùc tin cuûa hoï. Lu 5:33–39) 12 Nghe Gieâ-xu böôùc xuoáng thuyeàn. 8Daân chuùng chöùng kieán söï vieäc. “Neáu toâi chæ caàn rôø aùo Ngaøi. xeù loã raùch theâm. 21Chò nghó thaàm. “Taïi sao thaày maáy anh aên chung vôùi boïn thu thueá vaø keû baát löông nhö theá?” a9:6 9Vöøa khi Chuùa Gieâ-xu ñang noùi thì coù moät ngöôøi chuû hoäi ñöôøng ñeán gaëp Ngaøi. Ngaøi baûo oâng. 10Trong khi Chuùa Gieâ-xu ñang duøng böõa ôû nhaø Ma-thi-ô. maø laø ngöôøi beänh. Nhöng khi naøo chuù reå ñöôïc röôùc ñi khoûi hoï thì luùc aáy hoï môùi nhòn aên. Thaät laø phaïm thöôïng*!” 4Bieát yù nghó hoï.” Chuùa Gieâ-xu lieàn baûo ngöôøi baïi. Laøm nhö theá mieáng vaù seõ ruùt laïi. 11Ngöôøi Pha-rixi thaáy vaäy môùi hoûi caùc moân ñeä Ngaøi. hoï lieàn yeâu caàu Ngaøi rôøi khoûi ñòa phaän cuûa hoï. 16 “Khoâ n g ai duø n g moä t mieá n g vaû i chöa bò co ñeå vaù moät loã raùch cuûa caùi aùo cuõ. Lu 5:17–26) 12 vaäy.” 14Luùc Chuùa Gieâ-xu khieán em beù gaùi soáng laïi vaø chöõa laønh cho moät thieáu phuï bò beänh (Maùc 5:21–43. “Con gaùi toâi môùi cheát. Ngaøi baûo hoï. 20Baáy giôø coù moät thieáu phuï maéc beänh xuaát huyeát ñaõ möôøi hai naêm ñeán phía sau Chuùa Gieâ-xu vaø rôø gaáu aùo Ngaøi.

” 30 Hai ngöôø i muø lieà n ñöôï c saù n g maé t . “Con chaùu Ñavít ôi. duø vaøng. Ngaøi thaáy ñoaøn thôï keøn vaø nhieàu ngöôø i ñang khoù c loù c thaû m thieá t . Chuùa Gieâ-xu laïi chöõa laønh nhieàu ngöôøi 22Chuù a 35Chuù a MA-THI-Ô 9:22–10:10 Chuùa Gieâ-xu ñoaùi thöông daân chuùng Gieâ-xu ñi qua caùc thò traán.leâ . ban cho quyeà n ñuoåi taø ma vaø chöõa laønh moïi thöù taät beänh. Gia-cô con trai Xeâ-beâ-ñeâ.”a Chuùa Gieâ-xu sai caùc söù ñoà ñi (Maùc 3:13–19. 6:7–13. 37Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. 3Phi-líp vaø Ba-theâ . 36Khi thaáy quaàn chuùng. laøng maïc. Chuùa Gieâ-xu sai caùc moân ñeä ñöa daét ngöôøi ta veà vôùi Thöôïng Ñeá.” 27Ngaøi Gieâ . Ngaøi caûm thöông hoï vì hoï hoang mang. deù p a9:38 “Ñoàng luùa raát ñöôïc muøa . haõy vöõng loøng.” 31Nhöng hai ngöôøi muø ñi ra ñoàn tin veà Chuùa Gieâ-xu khaép caû mieàn aáy. khieán keû cheát soáng laïi. Ngöôøi naày caâm vì bò quæ aùm. daïy doã trong caùc hoäi ñöôøng. Hoï keâu xin. nhaân vieân thu thueá. Gia-cô con A-pheâ. neâ n ñieà u ñoù seõ thaø n h söï thaä t . 10 1 Chuù a .xu goï i möôø i hai moâ n ñeä laï i . “Traùnh ra choã khaùc. em laø Giaêng. 25Sau khi ñuoåi moïi ngöôøi ra khoûi nhaø thì Chuùa Gieâ-xu ñi vaøo phoøng em beù gaùi.” 29Ngaøi lieàn rôø maét hoï vaø noùi.. Lu 6:12–16. 32Khi hai ngöôøi vöøa ra ñi thì ngöôøi ta mang ñeán cho Ngaøi moät ngöôøi khaùc. 2Ñaây laø teân möôøi hai söù ñoà aáy: Ximoân coøn goïi laø Phia-rô. boá i roá i . “Chò ôi. “Thöa Chuùa. Ta ñaõ cho khoâng caùc con quyeàn naày thì caùc con cuõng haõy giuù p khoâ n g cho ngöôø i khaù c .. Thoâ . caàm tay em thì em lieàn ngoài daäy.” Nhöng hoï nhaïo cöôøi Ngaøi. 5Chuùa Gieâ-xu sai möôøi hai ngöôøi aáy ra ñi vaø daën. vì hoï nhö chieân ñi laïc. 38Haõy caàu xin Chuùa laø chuû muøa gaët sai theâm ngöôøi ñeán tieáp tay gaët haùi.’ 8 Haõ y chöõ a laø n h ngöôøi ñau. daï phaûi. “Vì hai anh tin ta coù theå khieán caùc anh saùng maé t . Chò ñöôïc laønh vì chò tin. 26 Tin naà y ñöôï c ñoà n ra khaé p vuø n g quanh ñoù. 23Chuùa Gieâ-xu tieáp tuïc ñi vôùi ngöôøi chuû hoäi ñöôøng. 10 Ñöø n g mang bao. ‘Nöôù c thieâ n ñaø n g gaà n ñeá n roà i . “Chuù n g ta chöa heà thaá y pheùp laï nhö theá naày trong Ít-ra-en. chöõa trò cho nhöõng ai maéc beänh cuøi vaø ñuoåi quæ ra khoûi keû bò aùm. Ngaøi hoûi hoï. “Khoâng ñöôï c noù i cho ai bieá t chuyeä n naà y . “Chuùa quæ ban quyeàn cho oâng ta ñeå ñuoåi quæ ñoù thoâi.13 Gieâ-xu quay laïi thaáy thieáu phuï lieàn baûo. rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi vaø chöõa laønh moïi thöù taät beänh. noù chæ nguû thoâi. Ñeán nôi.mi. 4Xi-moân thuoäc ñaûng Quaù Khích vaø Giu-ña Ít-ca-ri-oát. 33Sau khi Chuùa Gieâ-xu ñuoåi quæ ra thì anh noùi ñöôïc. Quaàn chuùng raát kinh ngaïc baûo nhau raè n g. 24Ngaøi baûo.ma vaø Ma-thi-ô. yeá u ñuoá i nhö chieân thieáu ngöôøi chaên. 9 Ñöø n g mang tieàn theo. gaët haùi” Nhö noâng gia sai ngöôøi laøm coâng vaøo ruoäng gaët luùa. “Ñoàng luùa raát ñöôïc muøa maø thôï gaët thì thieáu. vaøo nhaø oâng ta. xin thöông xoùt chuùng toâi!” 28Sau khi Ngaøi vaøo nhaø thì hai ngöôøi muø cuøng vaøo. “Maáy anh tin raèng toâi coù theå laøm cho maáy anh saùng maét phaûi khoâng?” Hoï ñaùp. Chuùa Gieâ-xu nghieâm caám hoï. Em beù gaùi naày khoâng phaûi cheát ñaâu. “Ñöøng ñeán vôùi daân ngoaïi quoác hay thaønh naøo cuûa daân Xa-ma-ri 6nhöng chæ ñi ñeán vôùi daân Ít-ra-en maø thoâi. 9:1–6) ñang rôøi nôi aáy thì coù hai ngöôøi muø theo sau. 7Khi ñi ra haõ y rao giaû n g nhö sau. baïc hay ñoàng. aù o quaà n dö. vaø Tha ñeâ.” 34Nhöng ngöôøi Pha-ri-xi baûo. ngöôøi veà sau phaûn boäi Chuùa Gieâ-xu.” Ngay luùc ñoù thieáu phuï laønh beänh. em laø Anh-reâ.

29Hai con chim seû chæ ñaùng giaù moät ñoàng. 33Nhöng ai ñöùng tröôùc maët ngöôøi khaùc maø baûo raèng hoï khoâng tin ta.rô * coø n chòu phaï t nheï hôn thaønh aáy. Con caùi seõ choáng nghòch cha meï laø m cho cha meï phaû i cheá t . nhöng ta muoán caùc con noùi ra trong aùnh saùng. cha meï seõ choáng nghòch con caùi vaø laøm cho chuùng bò gieát. 23Khi caùc con bò ngöôïc ñaõi ôû moät thaønh naøo. hai thaønh Xoâ-ñoâm vaø Goâ . ñeá n Ngaøy Xeùt Xöû. vì hoï seõ baét vaø giaûi caùc con ñeá n tröôù c toø a aù n . tuy nhieân chaúng moät con naøo rôi xuoáng ñaát neáu Cha caùc con khoâng cho pheùp. maø Thaùnh Linh cuûa Cha noùi qua caùc con. 31Cho neân. thì tröôùc maët Cha ta treân trôøi ta cuõng seõ baûo raèng ngöôøi ñoù khoâng thuoäc veà ta.moâ . 17 Haõ y thaä n troï n g veà ngöôøi ta. ‘Caàu bình an cho nhaø naày. nhöng ai giöõ vöõng ñöùc tin cho ñeán cuoái cuøng seõ ñöôïc cöùu. thì haõ y laá y laï i lôø i chuù c . Ngöôøi laøm vieäc ñaùng ñöôïc tieàn coâng. thì ta cuõng seõ coâng khai nhaän ngöôøi ñoù thuoäc veà ta tröôùc maët Cha ta treân trôøi. Coøn neáu hoï khoâng chòu tieá p ñoù n . ñeå laø m chöù n g veà ta tröôùc maët hoï vaø caùc daân ngoaïi quoác. 20Thaät ra khoâng phaûi caùc con noùi nöõa. Nhöõng gì caùc con nghe thì thaàm beân tai. a 15 Ta baû o thaä t . 32“Ai . vì chaúng coù gì giaáu kín maø khoâng bò phôi baøy. 14 Neá u nhaø hoaë c thaø n h naø o töø choá i khoâ n g chòu tieá p ñoù n hoaë c nghe caù c con. a10:14 phuûi buïi dính nôi chaân mình Moät daáu hieäu caûnh caùo. 25Troø ñöôïc nhö thaày. Chuùa Gieâ-xu daën tröôùc caùc moân ñeä (Maùc 13:9–13. tôù ñöôïc nhö chuû laø ñuû toát roài. 27Ta baûo caùc con nhöõng ñieàu naày trong boùng toái. 24“Troø khoâng hôn thaày.’ 13Neáu chuû nhaân nhaø aáy tieáp ñoùn caùc con.MA-THI-Ô 10:11–33 hoaëc gaäy. Lu 21:12–17) 14 ngöôøi seõ gheùt caùc con vì caùc con theo ta. Moïi vieäc kín ñaùo roài cuõng bò loä ra heát. 28Ñöøng sôï keû gieát theå xaùc maø khoâng theå gieát linh hoàn. 21“Anh seõ laøm cho em bò gieát. tröôùc khi caùc con ñi qua heát caùc thò traán Ít-ra-en thì Con Ngöôøi* ñaõ ñeán roài. Luùc aáy nhöõng gì caàn phaûi noùi seõ ñöôïc ban cho caùc con. ñaù n h ñoø n caù c con trong caùc hoäi ñöôøng. caù c vua. 11 “Khi caù c con vaø o thaø n h hay thò traán naøo thì haõy tìm ngöôøi hieáu khaùch maø cö nguï cho ñeá n khi ra ñi. haõ y khoân kheùo nhö raén vaø hieàn hoøa nhö chim boà caâ u . ñöøng lo seõ phaûi noùi gì hoaëc noùi theá naøo. thì haõy troán qua thaønh khaùc. ñöøng sôï ngöôøi ta (Lu 12:2–7) 22Moïi con nghe ñaâ y ! Ta sai caù c con ra ñi chaúng khaùc naøo chieân vaøo giöõ a baà y muoâ n g soù i . Ta baûo thaät. 12Khi böôùc vaøo nhaø hoï thì noùi. thì haõy rôøi nôi aáy vaø phuûi buïi dính nôi chaâ n mình. haõy rao to treân noùc nhaø. 18Vì ta maø caùc con seõ bò ñöa ra tröôùc caùc quan toång ñoá c . chöùng toû raèng caùc moân ñeä gaït boû nhöõng ngöôøi naày. 19Khi caùc con bò baét. Caùc con chæ neân sôï Ñaáng coù theå tieâu huûy caû hoàn laãn xaùc trong hoûa nguïc. Vì vaä y . 16 “Caù c neân ñöøng sôï ngöôøi ta. Haõy noùi cho ngöôøi khaùc bieát ñöùc tin cuûa caùc con (Lu 12:8–9) 26“Cho coâng khai xöng nhaän raèng hoï tin ta tröôùc maët ngöôøi khaùc. Neáu chuû nhaø maø coøn bò goïi laø Beâ-eân-xeâ-bun thì huoáng hoà nhöõng ngöôøi khaùc trong gia ñình coøn bò goïi laø gì nöõa! Neân sôï Thöôïng Ñeá. 30Thöôïng Ñeá coøn bieát treân ñaàu caùc con coù bao nhieâu sôïi toùc. tôù khoâng hôn chuû. ñöøng sôï! Caùc con quí giaù hôn chim seû nhieàu. thì söï bình an seõ ôû laïi trong nhaø ñoù.

con gaùi nghòch meï. Chuùa Gieâ-xu rôøi nôi ñoù ñi ñeán caùc thò traán mieàn Ga-li-leâ ñeå giaûng daïy. coøn ai tieáp nhaän ta töùc laø tieáp nhaän Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. Khi nghe thuaät laïi nhöõng gì Chuùa Gieâ-xu 1Sau baûo thaät. Thöôïng Ñeá seõ ban phöôùc laønh cho ngöôøi tieáp ñoùn chuùng ta (Maùc 9:41) 37“Ai 34“Ñöøng tieáp nhaän caùc con töùc laø tieáp nhaän ta. 39Ai coá baùm laáy söï soáng. 42Ai cho moät trong nhöõng treû nhoû naày moät ly nöôùc laïnh.” 7Khi caùc moân ñeä Giaêng vöøa ra veà. 10Chính veà ngöôøi aáy maø coù lôøi vieát: ‘Ta seõ sai söù giaû ñi tröôùc con. oâ n g lieà n sai maá y moâ n ñeä ñeá n hoû i Ngaø i . ta baûo caùc oâng baø. ngöôøi cheá t soá n g laï i vaø Tin Möø n g ñöôï c giaû n g ra cho keû ngheø o . 13Taát caû nhöõng lôøi tieâ n tri vaø luaä t phaù p Moâ . vì nhöõng ngöôøi maë c aù o quaà n sang troï n g thì ôû trong cung vua. seõ nhaän ñöôïc cuøng phaàn thöôûng nhö nhaø tieân tri. vì ngöôøi aáy noùi thay cho Chuùa. 6 Phuù c cho ngöôøi naøo khoâng nao nuùng trong ñöùc tin vì ta. keû queø ñi ñöôï c . Chuùa Gieâ-xu môùi baét ñaàu noùi chuyeän vôù i daâ n chuù n g veà Giaê n g. “Veà thuaät laïi cho Giaêng nhöõng gì caùc anh nghe vaø thaáy: 5Keû muø ñöôïc saùng maét. nhöng treân Nöôùc Trôøi. vì chuùng laø moân ñeä ta. Ai yeâu con trai con gaùi hôn ta cuõng khoâng ñaùng laøm moân ñeä ta.” Chuùa Gieâ-xu vaø Giaêng Baùp-tít (Lu 7:18–35) 40“Ai 11 khi daïy doã xong nhöõng ñieàu aáy cho möôøi hai moân ñeä. Nhöng ai hi sinh maïng soáng vì ta seõ nhaän ñöôïc söï soáng thaät. Ta ñeán khoâng phaûi ñeå mang hoøa bình maø laø mang göôm giaùo. vai troø cuû a Giaê n g coø n hôn nhaø tieâ n tri nöõ a . Ngaø i hoû i . 35Ta ñeán ñeå laøm cho ‘con trai nghòch cha. 2 Giaê n g Baù p -tít ñang ngoà i tuø . Coøn ai ñoùn tieáp ngöôøi nhaân ñöùc. con daâu nghòch meï choàng. seõ ñaùnh maát söï soáng thaät. 36 vaø ngöôøi ta coù keû thuø laø thaân nhaân trong nhaø. ngöôø i maé c beä n h cuø i ñöôï c chöõa laønh. 14:26–27) MA-THI-Ô 10:34–11:13 ñang laø m .’ Ma-la-chi 3:1 töôûng ta ñeán ñeå mang hoøa bình cho theá gian. seõ ñöôïc phaàn thöôûng cuûa ngöôøi nhaân ñöùc. 38Ai khoâng baèng loøng vaùc caây thaäp töï theo ta cuõng khoâng xöùng ñaùng cho ta. “Caùc oâng baø ñi ra ñoàng hoang ñeå xem gì? Coù phaûi xem coïng saäya bò gioù thoåi khoâng? 8Caùc oâng baø coøn xem gì nöõa? Coù phaûi xem ngöôøi maëc aùo quaàn sang troïng khoâng? Khoâng. 41Ai gaëp vaø tieáp ñoùn moät nhaø tieân tri. 9Vaäy taïi sao caùc oâng baø ñi ra xem? Coù phaûi xem nhaø tieân tri khoâng? Ñuùng vaäy. ñeå chuaån bò ñöôøng cho con. 12Töø khi Giaêng ñeán cho tôùi baâ y giôø . trong soá nhöõng ngöôøi sinh ra treâ n ñôø i chöa coù ai lôù n hôn Giaêng Baùp-tít. 3 “Thaà y coù phaû i laø Ñaáng phaûi ñeán hay chuùng toâi phaûi chôø Ñaáng khaùc?” 4Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. nöôù c thieâ n ñaø n g phaù t trieå n maïnh neân nhieàu ngöôøi tìm caùch duøng baïo löïc chieám laáy. Keû ñieác nghe ñöôïc. 11“Ta . ngöôøi thaáp keùm nhaát coøn lôùn hôn caû Giaêng nöõa.’ Mi-ca 7:6 yeâu cha meï hôn ta thì khoâng xöùng ñaùng laøm moân ñeä ta. vì ngöôøi aáy ñaïi dieän cho Chuùa.15 Coù theå gaëp khoù khaên vì theo Chuùa Gieâ-xu (Lu 12:51–53.se ñeà u ghi cheùp nhöõng söï vieäc xaûy ra cho tôùi khi a11:7 coïng saäy Nghóa laø Giaêng khoâng phaûi laø ngöôøi bình thöôøng hoaëc yeáu ôùt nhö caây saäy bò gioù thoåi. seõ nhaän ñöôïc phaàn thöôûng.

thì Giaêng chính laø EÂ-li. â daïy doã Nguyeân vaên ‘aùch. thaønh Beát-xai-ña*! Vì neáu nhöõng pheùp laï ta ñaõ laøm giöõa caùc ngöôi maø ñöôïc laøm ôû caùc thaønh Tia vaø Xi-ñoân* thì daân cö ôû ñoù ñaõ aên naên töø laâu roài.” nôi ngöôøi cheát ôû. caùc oâng baø tin lôøi caùc vò aáy.’ . 30Lôøi daïy cuûa ta deã chaáp-nhaän. “Khoá n cho ngöôi. Khoâng ai bieát Con ngoaïi tröø Cha. thaø n h Coâ .’ 19Con Ngöôøi ñeán. 24Ta baûo cho ngöôi bieát. gaùnh ta giao cho caùc ngöôi raát nheï nhaøng. Chuùa Gieâ-xu caûnh caùo nhöõng ngöôøi khoâng tin (Lu 10:13–15) Chuùa Gieâ-xu quôû traùch nhöõng thaønh maø Ngaøi ñaõ laøm pheùp laï nhieàu nhaát vì hoï khoâng aên naên hoaëc töø boû toäi loã i . ñeán Ngaøy Xeùt Xöû. “Theá laø caùc oâng chöa ñoïc veà chuyeän vua Ña-vít vaø nhöõng baïn ñoàng haønh laøm khi bò ñoùi sao? 4Vua vaøo ñeàn thôø Thöôïng Ñeá cuøng vôùi maáy b11:29 12 1Luùc aâm phuû Hay “ha-ñe. 29Haõy nhaän lôøi daïy doãb cuûa ta vaø hoïc theo ta vì ta hieàn hoøa vaø khieâm nhöôøng.’ Nhöng söï khoân ngoan phaûi ñöôïc minh chöùng raèng ñuùng baèng vieäc laøm cuûa noù. 22Ta baûo ngöôi. 23Coøn ngöôi. ngöôi seõ bò neùm xuoáng aâm phuûa. 2Nhöõng ngöôøi Pha-ri-xi thaáy vaäy môùi noùi vôùi Ngaøi raèng. Hoï chaéc chaén ñaõ maëc vaûi soâ vaø raéc tro leân ngöôøi ñeå chöùng toû thöïc söï hoái haän. aê n vaø uoá n g thì ngöôø i ta noù i . haõy laéng nghe cho kyõ. “Xem kìa! Caùc moân ñeä thaày laøm ñieàu traùi pheùp trong ngaøy Sa-baùt. 21 Ngaø i quôû .” Chuùa Gieâ-xu laø Chuùa ngaøy Sa-baùt (Maùc 2:23–28.ra-xin * ! Khoá n cho ngöôi. 26Thöa Cha. Neáu a11:23 20“Roài ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi. 17 14Neáu 16 nhöõng pheùp laï ta ñaõ laøm giöõa ngöôi maø ñöôï c ñem laø m ôû Xoâ .MA-THI-Ô 11:14–12:4 Giaêng ñeán. thaønh Ca-beâ-naâm*. cuõng khoâ n g ai bieá t Cha ngoaï i tröø Con vaø nhöõng ngöôøi naøo Con muoán cho bieát. ñeán Ngaøy Xeùt Xöû. thaønh Xoâ-ñoâm coøn chòu phaït nheï hôn ngöôi. Lu 6:1–5) 25Luùc aáy vaøo ngaøy Sa-baùt Chuùa Gieâ-xu ñang ñi ngang qua moät ñoàng luùa. caùc ngöôi seõ tìm ñöôïc söï thaûnh thôi cho ñôøi soáng.” Chuùa Gieâ-xu höùa ban cho daân chuùng söï yeân nghæ (Lu 10:21–22) 'Chuùng tao ñaõ chôi nhaïc maø tuïi bay khoâng chòu nhaûy muùa. 27“Cha ta ñaõ giao moïi söï cho Con. con taï ôn Cha vì Ngaøi ñaõ giaáu nhöõng ñieàu naày khoûi nhöõng ngöôøi khoân ngoan thoâng saùng maø toû ra cho nhöõng keû coù loøng ñôn sô nhö treû thô. Ta seõ cho caùc ngöôi ñöôïc nghæ ngôi. ‘Xem kìa! OÂng ta aên nhaäu quaù möùc laïi coøn keát baïn vôùi boïn thu thueá vaø keû xaáu xa.” 3Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 28 “Hôõ i nhöõ n g ai meä t moû i vaø naë n g gaùnh. haõy ñeán cuøng ta. Caùc moân ñeä Ngaøi ñoùi neân haùi boâng luùa voø ñi maø aên. “Laïy Cha laø Chuùa cuûa trôøi ñaát. ngöôøi maø hoï noùi laø seõ ñeán. 16“Ta phaûi moâ taû theá naøo veà nhöõng ngöôøi ôû thôøi ñaïi naày? Hoï gioáng ai? Hoï gioáng maáy ñöùa treû ngoài nôi phoá chôï goïi nhau raèng. khoâ n g aê n uoá n g nhö nhöõ n g ngöôø i khaù c thì ngöôø i ta baû o . 15Ai nghe ñöôïc.ñoâ m * thì daâ n chuùng ôû ñoù chaéc chaén ñaõ töø boû toäi loãi vaø coù leõ thaønh aáy vaãn coøn ñeán ngaøy nay. ñoù laø ñieàu Cha muoán. hai thaønh Tia vaø Xi-ñoân seõ chòu phaït nheï hôn ngöôi. chuùng tao ñaõ haùt baøi buoàn maø chuùng bay khoâng chòu than khoùc.’ 18 Giaê n g ñeá n . ngöôi ñöôïc naâng leân ñeán taän trôøi sao? Khoâng. ‘OÂng ta bò quæ aùm.

15Bieát aáy ngöôøi ta mang ñeán cho Ngaøi moät ngöôøi vöøa muø vöøa caâm vì bò taø ma aùm. ‘Ta muoán loøng nhaân töø hôn sinh teá.” 13 Roà i Chuù a Gieâ . Ngöôøi seõ khoâng beû coïng saäy bò daäp hoaëc thoåi taét ngoïn ñeøn leo leùt.” 25Bieát yù nghó cuûa hoï neân Ngaøi noùi. 12:10) aâm möu cuûa ngöôøi Pha-ri-xi neân Ngaøi rôøi nôi aáy. Ta yeâu ngöôøi vaø raát vöøa loøng veà ngöôøi. Ta seõ ñaët thaàn ta treân ngöôøi. 7Thaùnh Kinh vieát. khoâng ai nghe tieáng ngöôøi ngoaøi phoá.xu baû o ngöôø i lieä t tay. 17Ngaøi laøm nhö theá ñeå nhöõng lôøi maø nhaø tieân tri EÂ-sai ñaõ vieát. Caùc daân ngoaïi quoác seõ tìm ñöôïc hi voïng trong ngöôøi. Neáu caùc oâng hieåu yù nghóa caâ u aá y thì caù c oâ n g seõ khoâ n g leâ n aù n nhöõng keû khoâng laøm ñieàu gì sai. “Giô tay anh ra. Lu 6:6–11) MA-THI-Ô 12:5–27 ngöôøi beänh.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh baøn tay moät beänh nhaân (Maùc 3:1–6. caùc thaày teá leã tuy phuïc vuï trong ñeàn thôø.. 14Nhöng caùc ngöôøi Pha-ri-xi ñi ra baøn möu gieát Chuùa Gieâ-xu. 16Nhöng Ngaøi khoâng cho pheùp hoï noùi vôùi ngöôøi khaùc bieát Ngaøi laø ai. trôû thaønh söï thaät: 18“Naày 19 20 Gieâ-xu rôøi nôi aáy ñi vaøo hoäi ñöôøng. Nhieàu ngöôøi ñi theo vaø Ngaø i chöõ a laø n h cho nhöõ n g a12:7 ‘Ta muoán . Chuùa Gieâ-xu laø ñaày tôù ñöôïc Thöôïng Ñeá choïn löïa 9Chuùa 21 ñaày tôù ta laø keû ta ñaõ choïn.17 baïn ñoàng haønh.” Anh giô tay ra thì tay ñöôïc laønh laën gioáng nhö tay kia.. Ngöôøi khoâng bieän luaän cuõng khoâng keâu la. ñeán khi ngöôøi khieán cho coâng lyù ñaéc thaéng. laáy baùnh thaùnh ñaõ daâng cho Chuùa maø aên. 10ÔÛ ñoù coù moät ngöôøi bò lieät tay. töùc laø phaïm luaät cuûa ngaøy aáy. nhöng khoâng phaûi toäi sao? 6Ta baûo cho caùc oâng bieát laø ôû ñaây coù moät Ñaáng lôùn hôn ñeàn thôø. Lu 11:14–23. neân hoï hoûi.eâ n -xeâ . “OÂng Gieâ-xu chæ gioûi laáy quyeàn Beâ-eân-xeâ-bun laø chuùa quæ maø ñuoåi quæ ñoù thoâi.. Neá u theá thì nhöõ n g ngöôø i trong caù c ngöôi duøng quyeàn gì ñeå ñuoåi quæ? Cho neân 22Luùc . Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh khieán cho anh thaáy vaø noùi ñöôïc. cho neân trong ngaøy Sa-baùt ñöôïc pheùp laøm vieäc thieän. nöôùc noù khoâng theå naøo coøn ñöôïc. “Nöôùc naøo töï chia reõ seõ bò tieâu dieät.bun ñeå ñuoå i quæ. “Raát coù theå ngöôøi naày laø con Ña-vít khoâng chöøng!” 24Caùc ngöôøi Pha-ri-xi nghe vaäy môùi baûo.. sinh teá’ OÂ-seâ 6:6. Vì muoán tìm dòp ñeå toá caùo Ngaøi. 8“Vì Con Ngöôø i laø Chuù a cuû a ngaø y Sa-baùt. 26Neáu Sa-taê n g ñuoå i quæ Sa-taê n g töù c noù töï chia xeù. “Coù ñöôïc pheùp chöõa beänh trong ngaøy Sa-baùt khoâng?”b 11Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Neáu caùc oâng coù moät con chieân rôi xuoáng hoá trong ngaøy Sa-baùt thì caùc oâng coù keùo noù leân lieàn khoâng? 12Dó nhieân con ngöôøi ta quí hôn chieân nhieàu. loaïi baùnh maø chæ coù caùc thaày teá leã môùi ñöôïc pheùp aên thoâi. Sa-baùt khoâng?” Luaät Do-thaùi caám laøm vieäc trong ngaøy Sa-baùt. 5Coøn caùc oâng chaéc cuõng chöa ñoïc veà luaät Moâse noùi raèng vaøo ngaøy Sa-baùt. Thaønh naøo hoaëc gia ñình naøo töï phaân hoùa thì khoâng theå toàn taïi ñöôïc.’a Caùc oâng chaúng hieåu nhöõng lôøi naày nghóa gì. b12:10 “Coù ñöôïc . ngöôøi seõ rao coâng lyù ta cho moïi ngöôøi.” EÂ-sai 42:1–4 Quyeàn naêng Chuùa Gieâ-xu ñeán töø Thöôïng Ñeá (Maùc 3:20–30. 23Daân chuùng voâ cuøng kinh ngaïc baûo nhau. 27Caùc ngöôi baûo ta duøng quyeàn cuû a Beâ .

42Ñeán Ngaøy Xeù t Xöû . Vì khi Gioâ-na rao giaûng thì hoï aên naên hoái haän. 36Ta baûo cho caùc ngöôi bieát laø ñeán Ngaøy Xeùt Xöû ai naáy phaûi traû lôøi veà nhöõng lôøi noùi böøa baõi cuûa mình. 43“Khi ñoù coù moät soá ngöôøi Pha-ri-xi vaø giaù o sö luaä t thöa vôù i Ngaø i raè n g.” 39Chuù a Gieâ . Moä t soá lôø i noù i caù c ngöôi seõ chöùng toû caùc ngöôi voâ toäi.xu ñaù p . Nöõ hoaø n g Nam Phöông b seõ ñöùng leân keát aùn caùc ngöôi laø ngöôøi ñang soáng ôû thôøi ñaïi naày. 34Naày doøng doõi raén ñoäc kia! Caù c ngöôi voá n aù c laø m sao noù i ñöôï c ñieàu toát? Mieäng noùi ra nhöõng ñieàu chaát chöùa trong loøng. 30 “Ai khoâ n g ñöù n g veà phía ta laø nghòch vôùi ta. Lu 11:29–32) 33“Neáu moät aùc quæ ra khoûi moät ngöôøi. ngaên naép.” Daân chuùng xin moät pheùp laï (Maùc 8:11–12. Ai khoâng hôïp taùc vôùi ta laø choáng laïi ta. taïi ñaây coù moät Ñaáng coøn lôùn hôn Soâ-loâmoân nöõa. Baø ñi caû ngaøn daëm ñeå hoïc söï khoân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá qua Soâ-loâ-moân. queùt doïn saïch seõ. 31Ta baûo cho caùc ngöôi bieát. ai phaïm toäi vôùi Thöôïng Ñeá coù theå ñöôïc tha thöù nhöng ai phaïm toäi hay sæ nhuï c Thaù n h Linh seõ khoâ n g bao giôø ñöôïc tha ñaâu. “Nhöõ n g ngöôø i toäi loãi gian aùc môùi ñoøi xem pheùp laï. Cho neân tình caûnh ngöôøi aáy sau naày coøn khoán ñoán hôn tröôùc. 45Noù lieàn ñi ra ruû theâm baûy quæ khaùc coøn aùc hôn noù nöõa. moät soá lôøi noùi seõ buoäc toäi caùc ngöôi. neáu ta duøng quyeàn Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá ñeå ñuoåi quæ thì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán cuøng caùc ngöôi. Sau môùi cöôùp cuûa trong nhaø ñöôïc. Caây xaáu sinh traùi xaáu. Nhöng keû aùc chöùa ñieàu aùc trong loøng neân noùi ra ñieàu aùc. Maø ta baûo. cuõ n g theá Con Ngöôøi* seõ ôû trong loøng ñaát ba ngaøy ba ñeâm. taïi ñaây coù moät Ñaáng coøn lôùn hôn Gioâ-na nöõa. Ngöôøi ôû thôøi ñaïi naày raát gian aùc (Lu 11:24–26) muoán coù traùi toát phaûi coù caây toát.MA-THI-Ô 12:28–45 hoï seõ keát aùn caùc ngöôi. Xem theâm Gioâ-na 3. vì baø aáy ñeán töø moät xöù raá t xa ñeå nghe lôø i daï y doã khoâ n ngoan cuûa Soâ-loâ-moân. Nhöõng ngöôøi aùc ñang soáng ôû thôøi ñaïi naày cuõng gaëp soá phaän nhö theá. Nhöng ta baûo. ‘Ta seõ trôû laïi nhaø ta vöøa môùi ra ñi.” a12:41 Ni-ni-ve Thaønh phoá ñöôïc Gioâ-na rao giaûng ñeå caûnh caùo toäi loãi daân chuùng. 40Gioâ-na ôû trong buïng con caù lôù n ba ngaø y ba ñeâ m . ñeán ôû trong nhaø ñoù. chuùng toâi muoán ñöôïc xem moät pheùp laï. 32Ai noùi phaïm ñeán Con Ngöôøi coù theå ñöôïc tha nhöng ngöôøi naøo noùi phaïm ñeán Thaùnh Linh seõ khoâng bao giôø ñöôïc tha. Xem traùi thì bieát caây. 38Sau . Xem theâm II Caùc Vua 10:1–13. Ngöôøi ta bieát caùc ngöôi baèng lôøi noùi cuûa caùc ngöôi (Lu 6:43–45) 28Nhöng 18 “Thöa thaày.’ Khi veà thì noù thaáy nhaø troáng traûi. Seõ khoâng coù pheùp laï naøo ñöôïc laøm ra cho hoï ngoaïi tröø pheùp laï cuûa nhaø tieân tri Gioâ-na. 29“Ai muoá n aä p vaø o nhaø moä t ngöôø i löïc löôõng ñeå ñoaït cuûa thì tröôùc heát phaûi troùi ngöôøi ñoù laïi ñaõ. noù ñi raûo qua caùc nôi khoâ khan kieám choã nghæ nhöng kieám khoâng ñöôïc. b12:42 Nöõ hoaøng Nam Phöông Nöõ hoaøng nöôùc Seâ-ba. 44Noù töï nhuû. 35Ngöôøi thieän chöùa ñieàu thieän trong loøng neân noùi ra ñieàu thieän. 41Ñeán Ngaøy Xeùt Xöû daân cö thaønh Ni-ni-vea seõ ñöùng leân keát aùn caùc ngöôi laø ngöôøi ñang soáng ôû thôøi ñaïi naày. duø ñôøi naày cho ñeán ñôøi sau cuõng theá. 37Nhöõng lôøi caùc ngöôi noù i ra seõ ñöôï c duø n g ñeå xeù t xöû caù c ngöôi.

Caùc ngöôi seõ nhìn ñi nhìn laïi maø khoâng thaáy gì. 15 Vì trí oùc daân naày ñaõ trôû neân öông ngaïnh. 3Chuùa Gieâ-xu duøng nguï ngoân daïy hoï nhieàu ñieàu. “Sao Thaày duøng nguï ngoân ñeå daïy daân chuùng?” 11Ngaøi ñaùp. 17 Ta baû o thaä t .’ EÂ-sai 6:9–10 khi Chuùa Gieâ-xu ñang daïy doã daân chuùng thì meï vaø anh em Ngaøi ñeán ñöùng beân ngoaøi. Coù caây ra moät traêm hoät. nghe maø khoâng hieåu. Chæ giöõ moät thôøi gian ngaén thoâi. Lu 8:19–21) MA-THI-Ô 12:46–13:21 Trôøi nhöng nhöõng ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc ñaëc aân aáy. Hoät gioáng aáy moïc leân mau vì coù ít ñaát caïn. nhöng ai khoâng hieåu bieát thì seõ bò laáy luoân nhöõng gì hoï coù nöõa. Hoï bòt tai khoâng muoán nghe. tai hoï nghe ñöôïc. Hoï muoán nghe ñieàu caùc con hieän ñang nghe cuõng khoâng ñöôïc. tai caùc con nghe ñöôïc. coù raát ít ñaát thòt. Khi khoù khaên vaø 18“Caùc .” Taïi sao Chuùa Gieâ-xu duøng nguï ngoân ñeå daïy (Maùc 4:10–12. Lu 8:9–10) 13 1Cuøng caùc con coù phuùc vì maét caùc con thaáy ñöôïc. 21Nhöng ngöôøi aáy khoâng ñeå lôøi daïy aên saâu vaøo trong loøng. ngoài beân bôø hoà. maø khoâng hieåu gì. chim ñaùp xuoáng aên heát. 13Ta duøng nguï ngoân ñeå daïy hoï vì hoï nhìn maø khoâ n g thaá y . Lu 8:4–8) 46Trong hoâm aáy Chuùa Gieâ-xu ñi ra khoûi nhaø. 47Coù ngöôøi thöa. 50 Meï vaø anh chò em thaä t cuû a ta laø nhöõng ngöôøi laøm theo yù muoán Cha ta treân thieân ñaøng. 14Nhö theá ñeå lôøi nhaø tieân tri EÂ-sai ñaõ vieát veà hoï ñöôïc thaønh töïu: ‘Caùc ngöôi seõ nghe ñi nghe laïi. Chuùa Gieâ-xu giaûi thích nguï ngoân veà gieo gioáng (Maùc 4:13–20. trí hoï seõ hieåu. 6Nhöng khi maët trôøi moïc leân thì caây non cheát heùo vì reã khoâng saâu. coøn daân chuùng thì ñöùng treân bôø. nhieà u nhaø tieâ n tri vaø nhöõng ngöôøi nhaân ñöùc muoán thaáy ñieàu caùc con hieän ñang thaáy. nhöng khoâng ñöôïc. Lu 8:11–15) 16Nhöng moâ n ñeä ñeá n hoû i Chuù a Gieâ xu. 20Coøn veà hoät gioáng rôi nhaèm choã ñaát ñaù thì sao? Hoät aáy gioáng nhö ngöôøi nghe lôøi daïy lieàn vui nhaän. 19Hoät gioáng rôi beân ñöôøng ñi nghóa laø gì? Hoät aáy nhö ngöôøi nghe daïy veà nöôùc thieân ñaøng maø khoâng hieåu.” Nguï ngoân veà gieo gioáng (Maùc 4:1–9. tìm caùch vaøo ñeå noùi chuyeän vôùi Ngaøi.19 Gia ñình thaät cuûa Chuùa Gieâ-xu (Maùc 3:31–35. gai moïc leân cheøn eùp caây non. “Meï vaø anh em thaày ñang ñöùng ôû ngoaøi muoán noùi chuyeän vôùi thaày kìa. Vì neáu maét hoï thaáy ñöôïc. nhaém maét khoâng muoán thaáy. 12Ai coù trí hieåu seõ ñöôïc cho theâm ñeå hoï coù dö.” 48Chuùa Gieâ-xu ñaùp. coù caây sinh ra ba chuïc. 7Moät soá hoät rôi vaøo ñaùm coû gai. moät soá hoät rôi beân ñöôøng ñi. “Caùc con ñaõ ñöôïc ñaëc aân ñeå hieåu bieát nhöõng ñieàu bí aån veà Nöôùc 10 Caù c con haõy nghe yù nghóa cuûa nguï ngoân veà noâng gia. 5Moät soá rôi treân ñaát ñaù. Roài hoï seõ trôû laïi vôùi ta ñeå ñöôïc chöõa laønh chaêng. coù caây sinh ra saùu chuïc. Ngaøi keå: “Coù moät noâng gia kia ñi ra gieo gioáng. 4Trong khi gieo. moïc leân vaø sinh hoa quaû nhieàu. 9Ai coù tai ñeå nghe. 2Daân chuùng tuï taäp quanh Ngaøi raát ñoâng neân Ngaøi xuoáng thuyeàn ngoài. 8Moät soá hoät rôi treân ñaát toát. “Ñaây laø meï vaø anh em ta. Keû AÙc lieàn ñeán cöôùp laáy hoät ñaõ troàng trong loøng hoï. haõy nghe cho kyõ. “Ai laø meï ta? Ai laø anh em ta?” 49Roài Ngaøi chæ caùc moân ñeä vaø baûo.

“Ngöôø i gieo gioáng toát trong ruoäng laø Con Ngöôøi*. ‘Chuû ñaõ gieo gioáng toát trong ruoäng phaûi khoâng? Theá coû daïi ôû ñaâu maø ra?’ 28 “Ngöôø i aá y ñaù p . 25Ñeâm aáy. Sau môùi gaët heát luùa mì mang vaøo kho ta. Coû daïi laø nhöõng ngöôøi cuûa Keû AÙc. haõy nghe cho kyõ. 26Khi luùa mì naåy maàm vaø baét ñaàu sinh hoät. nhöng keát quaû Nghóa laø ñôøi soáng sinh ra nhöõng vieäc laønh theo Thöôïng Ñeá muoán. 27 Caù c ñaà y tôù ñeá n hoû i . 32Hoät ñoù nhoû nhaát trong caùc hoät gioáng. thì keû thuø ñeán gieo coû daïi giöõa ñaùm luùa mì roài boû ñi. Vì theá lôøi daïy khoâ n g theå keá t quaû a trong ñôø i soá n g ngöôøi aáy. töø trong nöôùc Ngaøi. Luùc aáy ta seõ baûo maáy ngöôøi laøm coâng.MA-THI-Ô 13:22–44 baïo haønh xaûy ñeán do lôøi daïy thì hoï lieàn boû cuoäc. Lu 13:18–21) 24Chuùa Gieâ-xu laïi keå moät nguï ngoân nöõa: “Nöôùc Trôøi gioáng nhö moät hoät caûi maø ngöôøi kia troàng trong ruoäng. nhöõng thôï gaët laø caùc thieân söù. Ai coù tai ñeå nghe.” 34Chuùa Gieâ-xu duøng nguï ngoân ñeå daïy doã daân chuùng. nôi ñoù hoï seõ khoùc loùc vaø nghieán raêng vì ñau ñôùn. Ta seõ thuaät ra nhöõng ñieàu bí maät töø thuôû trôøi ñaát ñöôïc döïng neân.” Nguï ngoân veà luùa mì vaø coû daïi 20 khi moï c leâ n noù trôû thaø n h moä t trong nhöõng caây lôùn nhaát trong vöôøn. Nguï ngoân veà kho baùu vaø vieân ngoïc trai 36Chuùa Trôø i gioá n g nhö moä t kho baùu choân trong moät thöûa ruoäng. vaø gioáng toát laø taát caû nhöõng con caùi cuûa Thöôïng Ñeá thuoäc veà nöôùc thieân ñaøng. 43Luùc baáy giôø ngöôøi nhaân ñöùc seõ saùng choùi nhö maët trôøi trong nöôùc cuûa Cha mình. 42Caùc thieân söù seõ neùm hoï vaøo loø löûa höïc. trong khi moïi ngöôøi ñang nguû. nhöõng ngöôøi gaây ra toäi loãi vaø nhöõng keû laøm aùc.’” Nguï ngoân veà hoät caûi vaø men (Maùc 4:30–34. Caùc moân ñeä ñeán hoûi Ngaøi. moät ra moät traêm.xu ñaù p . Moät 44 “Nöôù c .’ “Caùc ñaày tôù hoûi.” Thi thieân 78:2 Chuùa Gieâ-xu giaûi thích nguï ngoân veà coû daïi Gieâ-xu laïi keå moät nguï ngoân khaùc: “Nöôùc Trôøi gioáng nhö ngöôøi kia gieo gioáng toát trong ruoäng mình. 22Coøn hoät gioáng rôi nhaèm coû gai nghóa laø gì? Hoät aáy gioáng nhö ngöôøi nghe ñaïo nhöng laïi ñeå nhöõng lo aâu ñôøi naày vaø caùm doã cuûa giaøu sang khieán lôøi daïy khoâng naåy nôû ñöôïc. Ngaøi luoân luoân duøng nguï ngoân ñeå daïy hoï. Vì khi caùc ngöôi nhoå coû daïi raát coù theå caùc ngöôi voâ tình nhoå luoân luùa mì. ‘Vaäy chuû coù muoán chuùng toâi ñi nhoå heát coû daïi leân khoâng?’ 29“Ngöôøi chuû ñaùp. thì coû daïi cuõng xuaát hieän. 41Con Ngöôøi seõ sai caùc thieân söù Ngaøi gom laïi.” 37 Chuù a Gieâ . 40“Coû daïi bò nhoå leân ñeå ñoát trong löûa ra sao thì ngaøy taän theá cuõng nhö vaäy. a13:22 31Chuùa Gieâ-xu rôøi quaàn chuùng ñi vaøo nhaø. 38Ruoäng laø theá gian. “Xin Thaày giaûi thích cho chuùng con yù nghóa veà nguï ngoân coû daïi trong ruoäng. Muøa gaët laø ngaøy taän theá. ‘Ñöøng. ‘Keû thuø ñaõ laø m chuyeän aáy. 39Coøn keû thuø gieo coû daïi laø ma quæ. Haõy nhoå heát coû daïi tröôùc. boù laïi roài ñoát ñi. Caây ñoù lôùn vaø sum sueâ ñeán noãi chim trôøi laøm oå trong nhaùnh noù ñöôïc.” 33 Ngaø i keå tieá p moä t nguï ngoâ n nöõ a : “Nöôùc Trôøi gioáng nhö men maø ngöôøi ñaøn baø noï troän trong moät thau boät lôùn cho ñeán chöøng caû ñoáng boät ñeàu daäy leân. saùu chuïc hoaëc ba chuïc. 23Coøn veà hoät gioáng rôi treân ñaát toát laø gì? Hoät aáy gioáng nhö ngöôøi nghe ñaïo vaø hieåu neân keát quaû. 30Haõy ñeå coû daïi vaø luùa mì cuøng lôùn leân cho ñeán muøa gaët. 35Ñuùng nhö lôøi nhaø tieân tri ñaõ noùi: “Ta seõ duøng nguï ngoân.

Lu 9:10–17.” 3 Tröôù c ñoù ít laâ u . toáng giam vaøo nguïc. nghe tin ñoàn veà Chuùa Gieâ-xu. Nhöng daân chuùng töø caùc tænh quanh ñoù nghe tin lieàn ñi tìm Ngaøi. “Cho con xin caùi ñaàu Giaêng Baùp-tít ñeå treân maâm taïi ñaây. ngöôøi tröôùc kia voán laø vôï Phi-líp. con gaùi Heâ-roâ-ñia vaøo nhaûy muùa cho Heâ-roát vaø caùc quan khaùch xem. moïi quan khaùch ñeàu nghe neân Heâ-roát truyeàn leänh laøm theo ñieàu coâ gaùi xin. 7Neân Heâ-roát theà höùa seõ cho coâ gaùi baát cöù ñieàu gì coâ ta xin. Daân chuùng raát kinh ngaïc. “Daï hieåu. 6Nhaân dòp sinh nhaät Heâ-roát. Xi-moân vaø Giu-ña khoâng? 56Coù phaûi caùc chò em oâng ta ñang soáng ôû giöõa chuùng ta ñaây sao? OÂng ta laáy quyeàn pheùp ôû ñaâu maø laøm ñöôïc nhöõng ñieàu naày?” 57Neân hoï ngaàn ngaïi khoâng tin Ngaøi. 14Khi ñeán nôi.” 52Roài Ngaøi baûo hoï.” 5Heâ-roát muoán gieát Giaêng nhöng sôï daân chuùng vì ai naáy ñeàu tin raèng Giaêng laø nhaø tieân tri. 4Giaêng coù can ngaên Heâ-roát raèng.21 hoâm coù ngöôøi tìm ñöôïc lieàn giaáu laïi trong ruoä n g. 48Khi löôùi ñaày roài thì ngöôøi ñaùnh caù keùo leân bôø. vua raát thích.” 9Heâ-roát raát buoàn. Heâ . Heâ-roát laøm nhö theá laø vì Heâ-roâ-ñia. “Giaùo sö luaät naøo ñöôïc daïy veà Nöôùc Trôøi cuõng gioáng nhö moät chuû nhaø kia ñem heát nhöõng ñoà môùi vaø cuõ ñaõ ñeå daønh laâu naêm ra ngoaøi. vua Heâ-roát ñang cai trò mieàn Ga-li-leâ. 46Khi tìm ñöôïc roài. Ngaøi 13Sau .” 58ÔÛ ñoù Ngaøi khoâng laøm nhieàu pheùp laï vì hoï chaúng coù loøng tin. Hôn naêm ngaøn ngöôøi ñöôïc theát ñaõi (Maùc 6:30–44.roá t baé t troù i Giaêng. Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Nguï ngoân veà löôùi caù MA-THI-Ô 13:45–14:14 troïng. 8Heâ-roâ-ñia xuùi con gaùi phaûi xin caùi gì. lieàn veà baùn heát taøi saûn ñeå laáy tieàn mua vieân ngoïc trai aáy. Hoï ngoài laïi löïa caù toát boû vaøo gioû coøn caù xaáu thì neùm ñiû. em Heâ-roát. Tröôøng hôïp Giaêng Baùp-tít bò gieát (Maùc 6:14–29. 45 “Nöôù c Trôø i cuõ n g gioá n g nhö moä t thöông gia kia ñi tìm vieân ngoïc trai quí. 11Roài lính ñeå treân maâm mang vaøo cho coâ gaùi.” 51Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä. 49Ngaøy taän theá cuõng nhö vaäy. Caùc thieân söù seõ ñeán phaân chia keû aùc vaø ngöôøi thieän ra. 10Vua sai lính vaøo nguïc cheùm ñaàu Giaêng. 12Caùc moân ñeä Giaêng ñeán laáy xaùc oâng ñem choân roài ñi baùo tin cho Chuùa Gieâ-xu. nhöng vì lôõ höùa roài. “Nhaø tieâ n tri naø o cuõ n g ñöôï c khaé p nôi toâ n 53Sau aáy. “Caùc con coù hieåu moïi ñieàu naày khoâng?” Hoï thöa. Lu 9:7–9) Trôø i gioá n g nhö löôù i thaû xuoáng hoà baét ñuû moïi thöù caù. “Laáy Heâ-roâ-ñia laø khoâng hôïp phaùp. 50Caùc thieân söù seõ neùm nhöõng keû aùc vaøo loø löûa höïc nôi coù khoùc loùc vaø nghieán raêng vì ñau ñôùn. “Gieâ-xu naày laø Giaêng Baùp-tít soáng laïi töø keû cheát neân môùi coù theå laøm nhieàu pheùp laï nhö theá. Gioâ-xeùp.” Chuùa Gieâ-xu veà thaêm queâ (Maùc 6:1–6. “OÂng naày hoïc khoân ôû ñaâu vaø laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng pheùp laï naày? 55OÂng ta coù phaûi laø thôï moäc khoâng? Coù phaûi meï oâng laø Ma-ri vaø anh em oâng laø Gia-cô. 2OÂng baûo caùc ñaày tôù haàu caän. coâ gaùi mang ñöa cho meï. Hoï hoûi nhau. Anh möø n g quaù lieà n veà nhaø baù n heá t taø i saû n ñeå mua thöû a ruoäng ñoù. chæ tröø taïi queâ quaùn vaø gia ñình mình maø thoâi. Coâ gaùi vaøo thöa vôùi Heâ-roát. Lu 4:16–30) 47 “Nöôù c khi Chuùa Gieâ-xu daïy xong thì Ngaøi rôøi nôi ñoù 54trôû veà queâ quaùn vaø daïy doã trong hoäi ñöôøng. Gi 6:1–14) 14 1Luùc khi nghe tin veà vieäc Giaêng thì Chuùa Gieâ-xu xuoáng thuyeàn rôøi nôi aáy ñi ñeán choã vaéng veû moät mình.

30Nhöng khi nhìn thaáy soùng gioù.” 19Roài Ngaøi baûo daân chuùng ngoài xuoáng treân coû. Ai rôø ñeàu ñöôïc laønh caû. Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôùc (Maùc 6:45–52. Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôùc ñeán vôùi caùc moân ñeä.” Phia-rô böôù c ra khoû i thuyeà n . Ngaøi caûm thöông hoï vaø chöõa laønh nhöõng keû ñau.. xin cho con ñi treân nöôùc ñeán vôùi Ngaøi. “Mang baù n h vaø caù laï i ñaây cho ta. Ngaøi caàm naêm oå baùnh vaø hai con caù. “Chuùng con chæ coù naêm oå baùnh vaø hai con caù thoâi. ngöôi’ Xuaát Ai-caäp 20:12. 24Luùc aáy.’b 5Nhöng caùc oâng baûo raèng. “Haõy laïi ñaây.” 3Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 2“Taïi sao caùc moân ñeä thaày boû truyeàn thoáng cuûa toå tieân ñeå laïi cho chuùng ta? Hoï khoâng röûa tay tröôùc khi aên. “Thaày thaät ñuùng laø Con Thöôïng Ñeá!” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh nhieàu beänh nhaân (Maùc 6:53–56) 29Chuùa khi baêng qua hoà. “Thöa Chuù a . xöû töû’ Xuaát Ai-caäp 21:17.. thuyeà n ñaõ ra caù c h bôø khaù xa. Phuïc truyeàn 5:16. “Ñöùc tin con quaù ít. Coøn Ngaøi thì ôû laïi ñeå truyeàn cho daân chuùng veà. Chieá c thuyeàn bò soùng ñaùnh döõ. b15:4 ‘Ai chöûi . caùc moân ñeä ñeán thöa vôùi Ngaøi. Trôøi ñaõ toái maø Chuùa Gieâ-xu vaãn coøn ôû ñoù moät mình. ngöôùc maét leân trôøi. Ngaøi hoûi. ñöøng sôï. ‘Con coù ñieà u muoán giuùp cha meï ñöôïc.” 28 Phia-rô thöa. 15 1Luùc . Phia-rô ñaâm sôï vaø baét ñaà u chìm xuoá n g nöôù c .” 18Ngaø i baû o . Sau ñoù caùc moân ñeä löôïm laïi ñöôïc möôøi hai gioû thöùc aên thöøa. Ai naáy sôï quaù ñeàu ruù leân. 20Ai naáy aên no neâ. “Ma ñoù!” 27 Nhöng Chuù a Gieâ . “Chuùa ôi. “Hoï khoâng caàn phaûi ñi ñaâu caû. xong chia baùnh ra trao cho caùc moân ñeä ñeå phaùt cho daân chuùng. Taïi sao con nghi ngôø?” 32Sau khi Chuùa böôùc vaøo thuyeàn thì gioù laëng. 23Khi cho hoï veà roài. 33Nhöõng ngöôøi trong thuyeàn baùi laïy Ngaøi maø raèng. “Thaày ñaây maø.MA-THI-Ô 14:15–15:5 thaáy moät ñaùm ñoâng ñang chôø. con coù theå thöa vôù i cha meï . Gi 6:16–21) 22 Gieâ-xu baûo. Ngaøi leân nuùi caàu nguyeän rieâng. Caùc con phaûi cho hoï aên. “Theá taï i sao caù c oâ n g cuõ n g boû meä n h leänh cuûa Thöôïng Ñeá maø laïi ñi theo lôøi truyeà n khaå u cuû a mình? 4Thöôï n g Ñeá phaùn. laïi gaëp gioù ngöôïc.” 17Hoï thöa. 26Khi thaáy Ngaøi ñi treân nöôùc. 35Khi daân chuùng ôû ñoù nhaän ra Chuùa Gieâ-xu.xu lieà n traá n an hoï.” 22Sau aáy coù maáy ngöôøi Pha-rixi vaø caùc giaùo sö luaät töø Gieâru-sa-lem ñeán hoûi Ngaøi. nhöng con ñaõ a15:4 ‘Haõy hieáu kính . cöùu con!” 31Chuùa Gieâ-xu laäp töùc giô tay naém laáy Phia-rô. “Choã naày heûo laùnh vaø cuõng ñaõ xeá chieàu roài neân xin thaày cho hoï veà ñeå hoï ñi vaøo caùc laøng maïc gaàn ñaây mua thöùc aên. taï ôn Thöôïng Ñeá. neá u ñuùng laø Ngaøi. hoï hoát hoaûng. lieàn baùo cho moïi ngöôøi quanh ñoù bieát laø Chuùa Gieâxu ñaõ ñeán cho neân ngöôøi ta mang caùc beänh nhaân ñeán vôùi Ngaøi.. OÂ n g keâ u leâ n . hoï caäp bôø ôû thaønh Gheâ-neâ-xa-reát. 15Chieàu xuoáng..’a vaø ‘Ai chöûi cha maéng meï mình seõ bò xöû töû. 25Khoaûng giöõa ba ñeán saùu giôø saùng. ‘Haõy hieáu kính cha meï ngöôi. ñi treâ n nöôùc ñeán vôùi Ngaøi.” 16 Nhöng Chuù a Gieâ . Haõy vaâng theo Luaät Thöôïng Ñeá (Maùc 7:1–23) 34Sau ñoù Ngaøi lieàn baûo caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn ñi tröôùc Ngaøi qua bôø beân kia. 36Hoï chæ xin ñöôïc rôø ven aùo Ngaøi thoâi.xu ñaù p . 21Neáu khoâng tính ñaøn baø vaø treû con thì coù khoaûng naêm ngaøn ñaøn oâng aên böõa aáy.

“Laïy Chuùa. “Haõy nghe vaø hieåu ñieàu ta noùi ñaây. 20Ñoù laø nhöõng ñieàu laøm dô baån ngöôøi ta.” 28 Nghe vaä y Chuù a Gieâ . gieát ngöôøi. 31Quaàn chuù n g raá t kinh ngaï c khi thaá y nhöõ n g ngöôø i caâ m noù i ñöôï c . troäm caép. con chaùu Ña-vít. “Caù c con vaã n chöa hieåu sao? 17Dó nhieân caùc con bieát laø thöùc aên ñi vaøo mieäng. caâm ñieác vaø nhöõng taät beänh khaùc. “Xin thaà y haõ y giaû i thích nguï ngoân naày cho chuùng con. ñuùng theá. xin thöông xoùt toâi! Con gaùi toâi bò quæ aùm khoå sôû laém.” Ngay luùc ñoù con gaùi baø ñöôïc laønh. töùc daân Ít-ra-en maø thoâi. ngöôø i muø thaá y ñöôï c .” 24Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Hoï ca ngôï i Thöôïng Ñeá cuûa daân Ít-ra-en veà nhöõng ñieàu kyø dieäu aáy.” 15 Phia-rô thöa. mang nhöõng ngöôøi queø.xu khoâ n g ñaù p tieáng naøo vôùi baø. Caùc moân ñeä ñeán naøi næ Ngaøi. 14Haõy traùnh xa boïn Pha-ri-xi. hoï laø nhöõng keû muø daét keû muø. “Caây naøo Cha ta treân thieân ñaøng khoâng troàng thì phaûi nhoå leân taän reã. “Thöôïng Ñeá sai ta ñeán chæ vì nhöõng con chieân laïc maát. 7Caùc oâng laø keû giaû ñaïo ñöùc! EÂ-sai noùi tieân tri raát ñuùng veà caùc oâng: 8 MA-THI-Ô 15:6–31 Chuùa Gieâ-xu cöùu giuùp moät ngöôøi ñaøn baø ngoaïi quoác (Maùc 7:24–30) ‘Daân naày toân kính ta baèng moâi mieäng. Caùc oâng ñaõ neùm boû lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá maø ñi theo lôøi truyeàn khaåu cuûa mình. muø. Baø cöù theo sau chuùng ta la khoùc hoaøi. 22Coù moät phuï nöõ ngöôøi Ca-na-an ôû vuøng ñoù ñeán keâu xin Ngaøi.’” EÂ-sai 29:13 Chuùa Gieâ-xu goïi daân chuùng laïi baûo raèng.” 16 Chuù a Gieâ . 29 Rôø i . maø loøng thì caùch xa ta. “Laïy Chuùa. nhöng duø laø choù ñi nöõa thì cuõng ñöôïc pheùp aên nhöõng mieáng baùnh vuïn töø baøn chuû noù rôùt xuoáng. chöù coøn aên maø khoâng röûa tay khoâng laøm dô baån ngöôøi ta ñaâu. “Laïy Chuùa.xu ñi doï c theo bôø hoà Ga-li-leâ. Ñoù laø nhöõ n g ñieà u laø m dô baå n ngöôøi ta. noùi doái vaø beâu xaáu ngöôøi khaùc. “Chò aø. toäi nhuïc duïc.” 27Baø aáy thöa.” 12Sau ñoù caù c moâ n ñeä ñeá n thöa vôù i Ngaøi. ngoaïi tình. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh nhieàu ngöôøi 21Chuùa nôi ñoù .” 10Roài Gieâ-xu rôøi nôi aáy ñi ñeán khu vöïc thaønh Tia vaø Xi-ñoân. Hoï ñaët nhöõng ngöôøi aáy nôi chaân Chuùa Gieâ-xu. baïi xuoäi.’ 6Nhö theá ngöôøi aáy khoâng caàn phaûi hieáu kính cha meï mình nöõa. Ngaøi chöõa laønh taát caû.xu baû o baø . Vì chuùng chæ daïy nhöõng qui taéc do con ngöôøi ñaët ra thoâi. 11Khoâng phaûi caùi gì ngöôøi ta boû vaøo mieäng laøm ngöôøi ñoù dô baån ñaâu. 19Vì töø trong taâm trí maø naåy ra nhöõng aùc töôûng.xu baû o . 18Nhöng nhöõng gì töø mieäng noùi ra laø xuaát phaùt töø trong loø n g. “Thaày coù bieát caùc ngöôøi Pha-ri-xi raát baát bình veà ñieàu Thaày noùi khoâng?” 13Chuùa Gieâ-xu ñaùp. xuoáng bao töû roài ñi ra ngoaøi thaân theå. Chuù a Gieâ . Muø maø daét muø thì caû hai ñeàu seõ teù xuoáng hoá.” 23 Nhöng Chuù a Gieâ . ngöôøi queø ñi ñöôïc. xin cöùu giuùp con!” 26Chuùa Gieâ-xu ñaùp. ngöôø i baï i xuoä i ñöôïc laønh maïnh. “Thöa Thaày xin baûo baø aáy ñi ñi. Caù i gì töø mieä n g ra môù i laø m dô baå n ngöôøi aáy. 9 Loái thôø kính cuûa chuùng noù thaät voâ ích. “Khoâng neân laáy baùnh cuûa con caùi maø cho choù aên. Ngaøi leân ngoài treân moät ngoïn ñoài kia. chò coù ñöùc tin lôùn! Ta seõ laøm ñieàu chò xin.” 25Baø laïi ñeán baùi laïy tröôùc maët Ngaøi vaø thöa. 30Daâ n chuù n g keù o ñeá n vôù i Ngaø i raá t ñoâng.23 daâng ñieàu aáy cho Thöôïng Ñeá roài.

” 34Chuùa Gieâ-xu hoûi. baàu trôøi ñoû öûng thì caùc oâng noùi hoâm nay thôøi tieát toát. caùc oâng noùi hoâm nay trôøi seõ möa vì baàu trôøi ñoû vaø toái saàm.” 7Caùc moân ñeä baøn nhau veà caâu Ngaøi vöøa noùi. Nhöng caùc oâng thaáy nhöõ n g ñieà m laï cuû a thôø i ñaï i maø laï i khoâng hieåu nghóa gì sao? 4Nhöõng ngöôøi toäi loãi vaø gian aùc naày xin xem moät pheùp 16 1Caù c moâ n ñeä baê n g qua hoà nhöng queân mang baùnh theo. Phaûi coi chöøng nhöõng ñieàu daïy doã sai laïc (Maùc 8:14–21) Gieâ-xu goïi caùc moân ñeä laïi baûo raèng. 39Sau khi cho daân chuùng veà thì Ngaø i xuoá n g thuyeà n ñi ñeá n vuø n g Ma-ga-ñan.” 12Luùc baáy giôø caùc moân ñeä môùi hieåu raèng khoâng phaûi Ngaøi noùi coi chöøng veà men laøm baùnh maø laø veà nhöõng lôøi daïy doã cuûa ngöôøi Pha-ri-xi vaø Xa-ñu-xeâ. vì coù ngöôøi seõ bò xæu doïc ñöôøng. “Caùc con haõy thaän troïng veà men cuûa ngöôøi Pha-ri-xi vaø Xa-ñu-xeâ. 9Caùc con cuõng chöa hieåu sao? Caùc con coøn nhôù naêm oå baùnh cho naêm ngaøn ngöôøi aên khoâng? Caùc con coù nhôù thu laïi ñöôïc ñaà y bao nhieâ u gioû nhöõ n g baù n h thöø a khoâ n g? 10Hoaë c baû y oå baù n h cho boá n ngaøn ngöôøi aên vaø bao nhieâu gioû baùnh thöø a caù c con gom ñöôï c sao? 11 Ta khoâng phaûi noùi ñeán baùnh ñaâu. Hoï baûo. Caùc oâng nhìn daáu hieäu treân baàu trôøi maø ñoaùn ñöôïc nhöõng gì seõ xaûy ra.”a Roài Ngaøi boû hoï ñi. “Khi hoaøng hoân xuoáng. “Ta toäi nghieäp ñoaøn daân naày. 37Ai naáy aên no neâ. Lu 12:54–56) 32Chuù a ngöôøi Pha-ri-xi vaø Xañu-xeâ ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu. Lu 9:18–21) 5 Caù c ñeán khu vöïc thaønh Xeâ-xa-reâ Phi-líp. Sau ñoù caùc moân ñeä gom ñöôïc baûy gioû nhöõng thöùc aên thöøa. “Caùc con coù bao nhieâu oå baùnh?” Hoï thöa. 2Chuùa Gieâ-xu ñaùp. vì hoï ñaõ ôû vôùi ta ba ngaøy nay maø khoâng coù gì aê n . nhöng hoï seõ khoâng ñöôïc cho daáu laï naøo ngoaøi daáu laï veà Gioâ-na. 3Roài ñeán bình minh. khoâng keå ñaøn baø vaø treû con. “Daï. 38Coù khoaûng boán ngaøn ngöôøi ñaøn oâng aên böõa aáy. muoán gaøi baãy Ngaøi neân hoï xin Ngaøi cho xem moät pheùp laï töø Thöôïng Ñeá. “Taïi sao caùc con noùi vôùi nhau laø caùc con queân ñem baùnh theo? Ñöùc tin caùc con quaù ít.MA-THI-Ô 15:32–16:13 Hôn boán ngaøn ngöôøi ñöôïc theát ñaõi (Maùc 8:1–10) 24 laï. Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä. Caùc nhaø laõnh ñaïo xin ñöôïc xem moät pheùp laï (Maùc 8:11–13. 6Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Roài Ngaøi chia baùnh vaø caù ra. baûy oå vaø maáy con caù nhoû. Taïi sao caùc con khoâng hieåu ñieàu ñoù? Ta baûo caùc con laø phaûi thaän troïng veà men cuûa caùc ngöôøi Pha-ri-xi vaø Xa-ñu-xeâ. “Laø m sao chuù n g ta coù ñuû baù n h cho chöø n g naà y ngöôøi aên? Thò traán laïi quaù xa. “Ngöôøi ta noùi Con Ngöôøi laø ai?” a16:4 daáu laï veà Gioâ-na Gioâ-na ôû trong buïng caù ba ngaøy cuõng gioáng nhö Chuùa Gieâ-xu seõ bò choân trong moä ba ngaøy. Truyeän Gioâ-na ñöôïc cheùp trong saùch Gioâ-na. 13Khi . “Thaày noùi nhö theá laø vì chuùng ta queân mang baùnh theo. Phia-rô xöng nhaän Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá (Maùc 8:27–30.” 35Chuùa Gieâ-xu baûo daân chuùng ngoài xuoá n g ñaá t .” 33Caù c moâ n ñeä hoû i Ngaø i .” 8 Bieá t hoï ñang baø n vôù i nhau neâ n Chuùa Gieâ-xu hoûi. 36 Ngaø i caà m baû y oå baù n h cuøng maáy con caù vaø caûm taï Thöôïng Ñeá. Ta khoâ n g muoá n cho hoï veà trong khi buïng ñoùi. trao cho caùc moân ñeä ñeå phaân phaùt cho daân chuùng.

cuõng nhö teân “Xeâ-pha” trong tieáng Aram. “Nguyeä n Thöôï n g Ñeá cöù u Ngaø i khoû i caûnh khoå aáy! Nhöõng ñieàu ñoù khoâng bao giôø xaûy ñeán cho Chuùa ñaâu!” a16:18 Phia-rô Teân “Phia-rô” trong tieáng Hilaïp. 4Phia-rô thöa vôùi Ngaøi. Lu 9:22–27) 14 Hoï 23Nhöng MA-THI-Ô 16:14–17:5 Chuùa Gieâ-xu quôû Phia-rô. göông maët Ngaøi trôû neân choùi loùi nhö maët trôøi. Con cuûa Thöôïng Ñeá haèng soáng. aùo quaàn Ngaøi traéng nhö aùnh saùng. coù nghóa laø “keû thuø. coøn nhöõng gì con tha thöù döôùi ñaát cuõng ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá tha thöù.” 17 Chuù a Gieâ . 21Töø ngaøy sau. “Sa-taê n g c kia! Haõ y ñi khuaá t maë t ta! Con chaúng giuùp gì ñöôïc cho ta! Con khoâng lo nghó ñeán vieäc Thöôïng Ñeá maø chæ lo nghó ñeán vieäc ngöôøi ta thoâi.” Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi Moâ-se vaø EÂ-li (Maùc 9:2–13. nhöõng gì con buoäc toäi döôùi ñaát cuõng ñaõ bò Thöôïng Ñeá treân trôøi buoäc toäi. OÂng baûo. “Coøn caùc con noùi ta laø ai?” 16 Xi-moâ n Phia-rô thöa. em Gia-cô leâ n moä t ngoï n nuù i cao. thì seõ ñaùnh maát noù.xu ñaù p . nôi ngöôøi cheát ôû. Luùc aáy. 19Ta seõ giao chìa khoùa ñeå ñoùng hay môû nöôùc Trôøi cho con. 18Ta baûo con. Hoï phaûi chòu gian khoå ñeán noãi hi sinh tính maïng ñeå theo ta.” 24Roài Ngaøi baûo caùc moân ñeä. Keû khaùc noùi thaày laø EÂ-li. moät caùi cho Moâ-se vaø moät caùi cho EÂ-li. Ngaøi cho hoï bieát laø Ngaøi seõ chòu cheát vaø sau ba ngaøy seõ soáng laïi töø keû cheát. Lu 9:28–36) luùc aáy. trong soá nhöõng ngöôøi ñöùng ñaây. Ngaøi seõ thöôûng cho moãi ngöôøi tuøy theo vieäc hoï laøm. “Neáu ai muoán theo ta thì phaûi töø boû nhöõng gì mình öa thích. quyeàn löïc cuûa söï cheátb cuõng khoâng theå thaéng noåi hoäi ñoù. Khoâng coù giaù naøo ñeå chuoäc linh hoàn mình laïi ñöôïc. Chuùa Gieâ-xu baûo tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Maùc 8:31–9:1. 2Trong khi hoï ñang nhìn thì hình daïng Chuùa Gieâ-xu bieán ñoåi. Chuùa Gieâ-xu ñem rieâng Phia-rô.” 20Roài Chuùa Gieâ-xu caám caùc moân ñeä khoâ n g ñöôï c cho ngöôø i khaù c bieá t Ngaøi laø ai. ngöôøi khaùc nöõa noùi thaày laø Gieâ-reâ-mi hoaëc moät trong caùc nhaø tieân tri. Ta seõ laäp hoäi thaùnh ta treân taûng ñaù naày. Gia-cô vaø Giaê n g. nghóa laø “ñaù. “Thaà y laø Ñaáng Cöùu Theá. caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät seõ haønh haï Ngaøi ñuû ñieàu. coøn ai hi sinh tính maïng vì ta. seõ nhaän ñöôïc söï soáng thaät. teân con laø Phia-rôa.” b16:18 söïï cheát Hay “cöûa ha-ñe” töùc aââm phuû. Chuùa Gieâ-xu baét ñaàu cho caùc moân ñeä bieát laø Ngaøi seõ leân Gieâ-rusa-lem. c16:23 Sa-taêng Teân cuûa ma quæ. Neáu Chuùa muoán con seõ döïng ba caùi leàu taïi ñaây—moät caùi cho thaày. 27Con Ngöôøi* seõ trôû laïi vôùi vinh hieån cuûa Cha Ngaøi vaø vôùi caùc thieân söù.” 5Trong khi Phia-rô ñang noù i thì coù moät ñaùm maây saùng bay ñeán che phuû hoï.” Chuùa Gieâ-xu muoán aùm chæ Phia-rô noùi chuyeän kieåu Sa-taêng. “Xi-moâ n con Gioâ-na ôi. “Coù ngöôø i noù i thaà y laø Giaêng Baùp-tít.” 15Nhöng Ngaøi hoûi hoï. ôû ñoù caùc boâ laõo Do-thaùi. coù vaøi ngöôøi seõ ñöôïc chöùng kieán Con Ngöôøi trôû laïi trong nöôùc Ngaøi tröôùc khi hoï qua ñôøi. 17 1Saùu . con coù phuùc laém vì khoâng ai daïy cho con bieát ñieàu aáy ñaâu maø Cha ta treân trôøi toû cho con bieát. 25Ngöôøi naøo muoán cöùu maïng soáng mình.25 thöa. 28Ta baûo thaät. 3Boãng nhieân coù Moâ-se vaø EÂ-li* hieän ñeán noùi chuyeän vôùi Ngaøi. 22Phia-rô mang Chuùa Gieâ-xu rieâng ra vaø xin Ngaøi ñöøng noùi nhö theá. “Laïy Chuùa chuùng ta ôû ñaây raát toát. 26Neáu ai ñöôïc caû theá gian maø maát linh hoàn mình thì chaúng ích gì.

“Taïi sao chuùng con khoâng ñuoåi quæ aáy ra ñöôïc?” 20Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Noù maéc chöùng ñoäng kinh* khoå sôû laém. khi chæ coø n moä t mình Chuù a Gieâ . Chuùa Gieâ-xu noùi veà vaán ñeà noäp thueá 22Trong Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä trôû laïi vôùi daân chuùng thì coù moät ngöôøi ñeán quì tröôùc maët Ngaøi. Hoï cuõng seõ ñoái vôùi Con Ngöôøi nhö vaäy. Hoï ñoái xöû vôùi oâng aáy theo yù hoï muoán. “Coù . 23Hoï seõ gieát Ngaøi. caù c moâ n ñeä sôï quaù. neáp soáng caùc oâng sai quaáy. “Caùc oâng khoâng coù ñöùc tin. Caâ u ñöôï c con ñaà u tieâ n .” 13Luùc aáy caùc moân ñeä môùi hieåu raèng Ngaøi noùi veà Giaêng Baùp-tít. thì Chuù a Gieâ .” 18 Chuù a Gieâ . tröôùc khi oâng coù dòp leân tieáng thì Chuùa Gieâ-xu hoûi ñoùn. “Ñaây laø Con ta yeâu daáu.xu. Vieä c gì caù c con laø m cuõ n g ñöôïc caû.xu baû o Phia-rô. “Thaày cuûa maáy anh coù ñoùng thueá ñeàn thôø khoâng?” 25 Phia-rô ñaù p . 27 Nhöng chuùng ta khoâng neân choïc töùc maáy oâng thaâu thueá naày. môû a17:21 24Khi Caâu 21 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 21: “Loaïi quæ ñoù phaûi caàu nguyeän vaø nhòn aên môùi ñuoåi ñöôïc.” Caùc moân ñeä nghe nhö theá thì buoàn baõ laém. “Vaä y con vua khoû i ñoù n g thueá . 9Khi ñang ñi xuoáng nuùi. “Taïi sao caùc giaùo sö luaät noùi raèng EÂ-li phaûi ñeán tröôùc?” 11Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 12Nhöng ta baûo caùc con. EÂ-li ñaõ ñeán roài maø hoï khoâng nhaän ra. “Con nghó sao? Caùc vua chuùa theá gian thu nhieàu loaïi thueá khaùc nhau. Con haõy ra ngoaøi hoà caâ u caù . Sau khi quæ ra khoûi thì ñöùa beù ñöôïc laønh ngay giôø phuùt aáy.xu baû o hoï raèng.” Khi Phia-rô vaøo nhaø. “Ngöôøi noäp thueá laø ngöôøi ngoaøi. 7Nhöng Chuùa Gieâ-xu ñeán ñaët tay leân hoï vaø baûo. Haõy vaâng theo ngöôøi!” 6 Nghe tieá n g phaù n . neá u ñöù c tin caùc con chæ caàn lôùn baèng hoät caûi thoâi.” .” 17Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 19 Sau ñoù .xu coù ñoùng. Ta baû o thaä t .xu quôû maé n g quæ ñang aùm ñöùa beù. EÂ-li phaûi ñeán ñeå chuaån bò moïi vieäc. “Vì ñöùc tin caùc con quaù ít. 16Toâi ñaõ mang noù ñeán cho caùc moân ñeä Thaày.” Chuù a Gieâ . Ñöø n g sôï . ñoù laø nhöõng ngöôøi seõ haønh haï Con Ngöôøi*. 10Caùc moân ñeä hoûi Ngaøi. caù c moâ n ñeä ñeá n hoû i 14Khi Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñeán thaønh Ca-beâ-naâm thì coù maáy nhaân vieân thu thueá ñeàn thôø ñeán gaëp Phia-rô vaø hoûi. ” 8Luù c hoï ngöôù c leâ n thì chæ thaá y coù moä t mình Chuùa Gieâ-xu thoâi. “Hoï noùi ñuùng.MA-THI-Ô 17:6–27 Töø trong ñaùm maây coù tieáng voïng ra. caù c con coù theå noù i vôù i hoø n nuù i naà y raèng. Nhöng ai laø ngöôø i ñoù n g thueá — con caù i hay ngöôøi ngoaøi?” 26Phia-rô thöa. lieàn uùp maët xuoáng ñaát heát. Chuùa Gieâ-xu caên daën hoï khoâng ñöôïc noùi cho ai bieát nhöõng gì hoï môùi thaáy cho ñeán khi Con Ngöôøi soáng laïi töø keû cheát. vì noù thöôøng hay teù vaøo löûa vaø vaøo nöôùc.” 21a Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Maùc 9:30–32. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh moät caäu beù bò beänh (Maùc 9:14–29. Chuù a Gieâ . Lu 9:43b–45) khi caùc moân ñeä ñang tuï hoïp ôû Ga-li-leâ .’ thì noù seõ dôø i ñi. Lu 9:37–43a) 26 Ngaøi. “Con Ngöôøi seõ bò giao vaøo tay daân chuùng. Ta phaûi chòu ñöïng caùc oâng trong bao laâu nöõa? Ta phaûi nhaãn naïi vôùi caùc oâng trong bao laâu nöõa? Mang ñöùa nhoû laïi ñaâ y . nhöng hoï chöõa khoâng ñöôïc. “Laïy Chuùa xin thöông con trai toâi. ngöôøi maø ta raát vöøa loøng. “Haõ y ñöù n g daä y . 15OÂng ta laïy luïc van naøi. Nhöng ñeá n ngaø y thöù ba Ngaø i seõ töø keû cheá t soáng laïi. ‘Haõy dôøi töø ñaây qua ñoù.

ta baûo caùc con. thì thoâng baùo vôùi hoäi thaùnh. nhaân chöùng’ Phuïc truyeàn luaät leä 19:15. thì haõy chaët vaø neùm ñi.xu goï i moä t ñöù a treû ñeá n ñöùng tröôùc maët caùc moân ñeä. ngöôøi aáy seõ hôùn hôû khi tìm ñöôïc con chieân laïc hôn laø chín möôi chín con khoâ n g ñi laï c . 16Nhöng neáu ngöôøi aáy khoâng chòu nghe. Neáu khoâng caùc con chaúng vaøo Nöôùc Trôøi ñöôïc ñaâu. neáu hai ngöôøi trong caùc con ôû döôùi ñaát ñoàng yù vôùi nhau maø caàu xin ñieàu gì. 9Neáu maét khieán caùc con phaïm toäi. 5“Ai nhaân danh ta tieáp nhaän moät ñöùa treû nhö theá naày töùc laø tieáp nhaän ta. vì chaúng thaø thieáu moät phaàn cô theå maø ñöôïc söï soáng thaät coøn hôn ñuû caû hai tay hai chaân maø bò neùm vaøo löûa khoâng heà taét. Lu 17:1–2) 18 1Luùc ai laøm cho moät trong nhöõng ñöùa treû naày. Lu 9:46–48) MA-THI-Ô 18:1–20 cho caùc con bieát laø nhöõng thieân söù cuûa chuùng noù luùc naøo cuõng ôû caïnh Cha ta treân thieân ñaøng. nhöõ n g gì caù c con buoäc toäi döôùi ñaát cuõng laø nhöõng ñieàu Thöôïng Ñeá buoäc toäi.” a18:11 Caâu 11 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 11: “Con Ngöôøi ñeán ñeå cöùu nhöõng ngöôøi bò laàm laïc.” b18:16 ‘Vaán ñeà gì . “Ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi?” 2Chuù a Gieâ . Laá y quan tieà n aá y ñi noä p thueá cho ta vôùi con. 19“Hôn nöõa. Cha caù c con treâ n thieâ n ñaø n g khoâ n g muoá n cho moä t ñöù a naø o trong caùc treû thô naày bò laïc maát. haõy mang moät hoaëc hai ngöôøi nöõa cuøng ñi ñeå noùi chuyeän.. “Ta baûo thaät. Chieân laïc (Lu 15:3–7) 6Neáu moät anh em tín höõu phaïm toäi cuø n g caù c con thì haõ y ñi traù c h rieâ n g ngöôøi aáy. Neáu ngöôøi aáy nghe caùc con. caùc con phaûi thay ñoåi vaø trôû neân gioáng nhö treû thô. thì Cha ta treân trôøi seõ laøm ñieàu aáy cho. 14 Cuõ n g theá . Vaø neáu ngöôøi aáy khoâng nghe hoäi thaùnh thì haõy xem ngöôøi aáy nhö ngöôøi khoâng tin Thöôïng Ñeá hoaëc nhö keû thu thueá vaäy. 7Khoán cho nhöõng ngöôøi trong theá gian vì nhöõ n g vieä c khieá n hoï phaï m toä i .” Ai laø ngöôøi cao troïng nhaát? (Maùc 9:33–37.’b 17Neáu ngöôøi aáy khoâng chòu nghe hoï nöõa. 4 Ngöôø i lôù n nhaá t trong Nöôù c Trôø i laø ngöôøi khieâm nhöôøng nhö ñöùa treû naày. Nhöõng ñieàu aáy phaûi xaûy ra nhöng khoán cho ai gaây ra chuyeän ñoù. Ta baûo 10“Haõy . 11a 12“Neáu ai coù moät traêm con chieân maø moät con ñi laïc thì seõ laøm gì? Coù phaûi ngöôøi aáy seõ ñeå chín möôi chín con laïi trong nuù i .27 mieä n g noù ra con seõ thaá y moä t quan tieà n . 8Neáu tay hay chaân khieán caùc con phaïm toäi. Khi ngöôøi khaùc phaïm toäi vôùi mình (Lu 17:3) aáy caùc moân ñeä ñeán hoûi Chuùa Gieâ-xu. ‘Vaán ñeà gì cuõng phaûi coù hai hoaëc ba nhaân chöùng. roà i ñi tìm con chieâ n laï c khoâng? 13Ta baûo thaät. thì haõy moùc noù ra neùm ñi. Coøn nhöõng gì caùc con tha thöù döôùi ñaát cuõng laø nhöõng gì Thöôïng Ñeá tha thöù. Chuùa Gieâ-xu caûnh caùo veà nguyeân nhaân gaây ra toäi loãi (Maùc 9:42–48. 20Heã nôi naøo coù hai hoaëc ba ngöôøi nhaân danh ta hoïp laïi thì coù ta ôû giöõa hoï.. 15“Neáu thaän troïng! Ñöøng xem thöôøng ñöùa naøo trong caùc treû thô naày. thì ñöôïc laïi tình anh em. ñaõ tin ta maø phaïm toäi thì chaúng thaø laáy taûng ñaù buoäc vaøo coå ngöôøi aáy quaêng cho cheát chìm döôùi bieån coøn hôn. vì chaúng thaø thieáu moät maét maø ñöôïc söï soáng thaät coøn hôn ñuû caû hai maét maø bò neùm vaøo löûa hoûa nguïc. 3Roài Ngaøi noùi. 18 “Ta baû o thaä t .

’ 30 “Nhöng anh ta nhaá t ñònh khoâ n g chòu. Thöôïng Ñeá khieán cho moät ít ngöôøi coù khaû naêng chaáp nhaän thoâi. “Vaä y taï i sao Moâ-se cho pheùp ngöôøi ñaøn oâng ly dò vôï baèng caùch trao cho vôï giaáy ly hoân?” 8Chuùa Gieâ-xu ñaùp. anh aáy gaëp moät ngöôøi ñaày tôù khaùc.. ‘Haõy hoaõn nôï cho toâi. ‘Maày phaûi traû heát nôï cho tao!’ 29“Ngöôøi ñaày tôù kia suïp laïy naên næ. 28“Sau ñoù.MA-THI-Ô 18:21–19:12 Ñaày tôù khoâng tha thöù 28 Chuùa Gieâ-xu daïy veà söï ly dò (Maùc 10:1–12) giôø Phia-rô ñeán hoûi Chuùa Gieâxu. 24Khi baét ñaàu ñoøi thì ngöôøi ta ñöa ñeán cho vua moät ñaày tôù maéc nôï vua hôn maá y tæ ñoà n g. thì chaúng thaø ñöøng laäp gia ñình laø hôn.’ 34OÂng chuû noåi giaän toáng giam haén vaøo tuø cho ñeán khi traû heát nôï. “Ta baûo con. luoân caû vôï con.” 21Baáy khi daïy xong nhöõng ñieàu aáy. cho neân khoâng ai ñöôïc phaân reõ hoï.” 10Caùc moân ñeä thöa vôùi Ngaøi. 19 1Sau . con seõ traû heát. neân chuû ra leänh baùn taát caû taøi saûn cuûa anh ta. nam vaø nöõ’ Saùng theá 1:27 hoaëc 5:2. b19:5 ‘hai ngöôøi . “Neáu ñoù laø lyù do duy nhaát ñeå ly dò. “Khoâng phaûi ai cuõng coù theå chaáp nhaän lôøi daïy naày ñaâu. 3 Coù maá y ngöôø i Pha-ri-xi ñeá n gaë p Chuùa Gieâ-xu vaø ñònh gaøi baãy Ngaøi. ngöôøi ñaøn oâng coù ñöôïc pheùp ly dò vôï hay khoâng?” 4 Chuù a Gieâ . vaø hai ngöôøi seõ trôû thaønh moät thaân.” 11Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Hoï hoûi. ‘Ngaøi döïng neân loaøi ngöôøi goàm nam vaø nöõ.. Duø hoï phaïm toäi cuøng con ñeán baûy möôi laàn baûy.’ 27Chuû caûm thaáy toäi nghieäp neân tha nôï cho anh ta. Anh ta lieà n naé m boù p coå ngöôøi ñaày tôù naøy. 2Daân chuùng theo Ngaøi raát ñoâng. ai ly dò vôï vaø cöôùi ngöôøi ñaøn baø khaùc laø phaïm toäi ngoaïi tình. 31Nhöõng ñaày tôù khaùc raát buoàn khi chöùng kieán chuyeän aáy neân trình laïi cho chuû. con phaûi tha hoï hôn baûy laàn.’a 5Thöôïng Ñeá phaùn raèng. vaø gaèn gioïng baûo. 23“Nöôùc Trôøi gioáng nhö moät vò vua kia ra leänh ñoøi tieàn nhöõng ñaày tôù thieáu nôï mình. ñeå laáy tieàn traû nôï. ‘Xin vua haõy hoaõn nôï cho con. con vaãn phaûi tha thöù. toâi seõ traû heát cho anh.’b 6Cho neân hoï khoâng coøn laø hai ngöôøi nöõa maø chæ coù moät maø thoâi. 33Ngöôi ñaùng leõ phaûi toû loøng nhaân töø ñoái vôùi ñaày tôù kia nhö ta ñaõ toû loøng nhaân töø ñoái vôùi ngöôi. 25 Vì ngöôø i ñaà y tôù khoâng ñuû tieàn traû chuû laø vò vua ñoù. 26“Ngöôøi ñaày tôù ñoù lieàn suïp laïy tröôùc maët vua vaø van xin.xu ñaù p . Ngaøi chöõa laønh hoï ôû ñoù. 35“Cha ta treân thieân ñaøng cuõng seõ laøm nhö theá ñoái vôùi caùc con neáu trong loøng caùc con khoâng tha thöù cho anh chò em mình. Ngöôøi ñaày tôù ñöôïc tha nôï ra veà. Anh baét nhoát ngöôøi ñaày tôù kia vaøo tuø cho ñeán khi traû heát nôï. “Duø vôùi baát cöù lyù do gì.” 7Ngöôø i Pha-ri-xi hoû i . 32“Chuû goïi ngöôøi ñaày tôù aáy laïi baûo. ‘Naày teân ñaày tôù gian aùc! Ta tha nôï cho ngöôi vì ngöôi van xin ta. nhöng töø ban ñaàu khoâng ñöôïc pheùp ly dò ñaâu.. ‘Ngöôøi nam seõ rôøi cha meï maø keát hieäp vôùi vôï mình. “Moâ-se cho pheùp caùc oâng ly dò vôï laø vì caùc oâng khoâng chòu chaáp nhaän lôøi daïy baûo cuûa Thöôïng Ñeá. Vì Thöôïng Ñeá ñaõ keát hieäp hai ngöôøi. khi anh em con phaïm toäi cuøng con thì con phaûi tha thöù hoï ñeán maáy laàn? Coù phaûi ñeán baûy laàn khoâng?” 22Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Chaé c haú n caù c oâng ñaõ ñoïc trong Thaùnh Kinh raèng: Khi Thöôïng Ñeá saùng taïo theá gian. moät thaân’ Saùng theá 2:24. Chuùa Gieâ-xu rôøi vuøng Gali-leâ ñi ñeán mieàn Giu-ñia phía beân kia soâng Gioâ-ñanh.. 9Ta baûo cho caùc oâng bieát. thieáu mình chæ coù maáy chuïc ngaø n ñoà n g. Lyù do duy nhaát maø ngöôøi ñaøn oâng coù theå ly dò vôï laø neáu vôï mình aên naèm vôùi ngöôøi ñaøn oâng khaùc. “Thöa Chuùa. 12Coù nhieàu lyù a19:4 ‘Ngaøi döïng .

meä n h leänh gì?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 14Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo raèng. haõy ñi baùn heát taøi saûn. anh em. 20 1 “Nöôù c . “Ta baûo thaät. Toâi coøn phaûi laøm gì nöõa?” 21Chuùa Gieâ-xu ñaùp. a19:12 16Coù Trôø i gioá n g nhö moä t chuû ñaát kia. “Ta baûo thaät. Vaäy chuùng con seõ nhaän ñöôïc gì?” 28Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Lu 18:15–17) 20Chaøng MA-THI-Ô 19:13–20:2 thanh nieân aáy thöa. khoâng ñöôïc troäm caép. Taát caû caùc con laø ngöôøi ñaõ theo ta seõ ñöôïc ngoài treân möôøi hai ngoâi ñeå xeùt xöûû möôøi hai chi toäc Ítra-en. chuùng con ñaõ boû taát caû ñeå ñi theo Thaày. khoâng ñöôïc ñaët ñieàu noùi doái veà ngöôøi laùng gieàng mình. Caâu hoûi cuûa moät thanh nieân giaøu coù (Maùc 10:17–31. Nguï ngoân veà caùc ngöôøi laøm coâng aáy ngöôøi ta mang caùc treû thô ñeán cuøng Chuùa Gieâ-xu ñeå Ngaøi ñaët tayb vaø caàu nguyeän cho chuùng noù. c19:19 ‘haõy hieáu kính cha meï’ Xuaát Ai-caäp 20:12–16. hoân nhaân” Caâu naày cuõng coù theå coù nghóa. 24Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Trôøi.” 15Sau khi ñaët tay treân caùc treû em. 19haõy hieáu kính cha meï.” 25 Nghe vaä y caù c moâ n ñeä Ngaø i voâ cuøng ngaïc nhieân. “‘Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. Coù ngöôøi sinh ra laø ñaõ khoâng theå coù con roài. toâi phaûi laøm vieäc thieän gì ñeå höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi?” 17Chuùa Gieâ-xu ñaùp. coøn nhieàu ngöôøi hieän ôû ñòa vò thaáp nhaát seõ ñöôïc mang leân choã cao nhaát. 2OÂng ñoàng yù traû moãi ngöôøi moät quan tieàn* cho moät ngaøy coâng. Ngaøi rôøi vuøng aáy. vì Nöôùc Trôøi thuoäc veà nhöõng ai gioáng nhö chuùng noù. Cuõng coù ngöôøi khoâng laäp gia ñình vì Nöôùc Trôøi.. “Vieäc ñoù con ngöôøi laøm khoâng ñöôïc ñaâu nhöng Thöôïng Ñeá laøm ñöôïc moïi vieäc. “Toâi ñaõ vaâng giöõ moïi ñieàu aáy. Laøm nhö theá anh seõ coù cuûa baùu treân thieân ñaøng..” b19:13 ñaët tay Chöùng toû Chuùa Gieâxu ban phöôùc cho caùc treû thô aáy.”a Chuùa Gieâ-xu tieáp nhaän caùc treû thô (Maùc 10:13–16. “Thöa thaà y . 30Trong töông lai. “Theá thì ai ñöôïc cöùu?” 26Chuùa Gieâ-xu nhìn hoï ñaùp. “Neáu anh muoán ñöôïc hoaøn toaøn. Caùc moân ñeä Ngaøi ngaên caûn hoï.’d” “Nhöng . Con Ngöôøi seõ ngoài treân ngoâi cao caû cuûa Ngaøi. Roài haõy ñeán theo ta. Nhöng neáu anh muoá n ñöôï c söï soá n g ñôø i ñôø i thì phaû i vaâng giöõ caùc meänh leänh. ñaát ruoäng ñeå theo ta thì seõ nhaän ñöôïc nhieàu hôn nhöõng gì hoï ñaõ töø boû. 23Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. khoâng ñöôïc phaïm toäi ngoaïi tình. vaø ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi. “Ai coù theå chaáp nhaän lôøi daïy doã naày veà vieäc soáng ñoäc thaân thì neân chaáp nhaän. laáy tieàn bieáu ngöôøi ngheøo. Coù ngöôøi veà sau bò tình traïng aáy do ngöôøi khaùc gaây ra. nhieàu ngöôøi hieän ôû ñòa vò cao seõ bò ñem xuoáng choã thaáp nhaát.” 18Ngöôø i ñoù hoû i . ñöøng ngaên trôû.” 22Nhöng khi nghe vaäy thì anh raàu ró boû ñi vì anh giaøu laém. “Thöa thaày. cha meïï con caùi. Buoåi saùng noï oâng ra thueâ ngöôøi vaøo laøm trong vöôøn nho. ngöôøi giaøu vaøo nöôùc thieân ñaøng khoù laém.” 27Phia-rô thöa vôùi Ngaøi.29 do taïi sao moät ngöôøi khoâng laäp gia ñình ñöôïc. Nhöng ai coù theå laäp gia ñình ñöôïc phaûi chaáp nhaän lôøi daïy doã naày veà hoân nhaân. Lu 18:18–30) 13Luùc moät ngöôøi ñeán hoûi Chuùa Gieâxu. “Haõy ñeå caùc treû thô ñeán vôùi ta. Roài oâng sai hoï vaøo laøm trong vöôøn nho. “Thaày xem. “Sao anh hoûi ta veà vieäc thieän? Chæ coù moät Ñaáng thieän laø Thöôïng Ñeá maø thoâi.’c vaø phaûi yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình vaäy. 29Coøn ai ñaõ boû nhaø cöûa. thôøi kyø ñeán. Phuïc truyeàn 5:16–20. d19:19 ‘yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình vaäy’ Leâ-vi 19:18. Hoï hoûi.

xu baû o . Coù phaûi caùc baïn ganh töùc vì toâi ñoái toát vôùi nhöõng ngöôøi kia khoâng?’ 16“Vì theá. “Baø xin ñieàu gì?” Baø thöa. hoï töôûng seõ ñöôïc traû nhieàu hôn.” 23Chuùa Gieâ-xu baûo hoï.” 24Khi möôøi moân ñeä kia nghe nhö theá thì töùc giaän hai anh em aáy. moät ñöùa ngoài beân phaûi. “Caù c ngöôi khoâng hieåu ñieàu mình xin. Nhöng ñeán ngaøy thöù ba Ngaøi seõ soáng laïi. ‘Goïi maáy ngöôøi laøm thueâ laïi traû coâng cho hoï. chuù n g ta ñang ñi leâ n Gieâ . toâi muoán duøng sao maëc yù. ngöôø i chuû vöôø n nho baûo anh tröôûng toaùn laøm thueâ. oâng laïi ra chôï thì thaáy maáy ngöôøi nöõa ñang ñöùng khoâng. Toâi muoán traû coâng cho ngöôøi cuoái baèng vôùi tieàn coâng toâi traû cho baïn. 25Chuùa Gieâxu goïi caùc moân ñeä laïi daïy raèng.” Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Maùc 10:32–34. ‘Neáu maáy anh chòu vaøo laøm trong vöôøn nho toâi. Con Ngöôøi seõ bò trao vaøo tay caùc giôùi tröôû n g teá vaø caù c giaù o sö luaä t . Chuù a Gieâ . 18“Nghe ñaây. 12Hoï baûo. Lu 18:31–34) khi ñang ñi leân Gieâ-ru-salem.’ 5Hoï lieàn ñi vaøo vöôøn nho laøm vieäc.” Moät baø meï xin ñaëc aân (Maùc 10:35–45) 17Trong aáy vôï cuûa Xeâ-beâ-ñeâ vaø caùc con trai ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu. OÂng hoûi. moã i ngöôø i ñöôï c laõnh moät quan tieàn. 10Ñeán löôït nhöõng ngöôøi ñöôïc möôùn ñaàu tieân tôùi laõnh tieàn. ‘Nhöõng ngöôøi môùi möôùn sau cuøng chæ laøm coù moät giôø ñoàng hoà maø oâng traû cho hoï cuõng baèng chuùng toâi.MA-THI-Ô 20:3–25 khoaûng chín giôø saùng oâng ra chôï thaáy moät soá ngöôøi ñöùng khoâng.’ “OÂng baûo. 15Tieàn cuûa toâi. hoï seõ tuyeân aùn xöû töû Ngaøi. moät ñöùa ngoài beân traùi thaày trong nöôùc cuûa thaày. hoï phaøn naøn vôùi ngöôøi chuû vöôøn nho. 11Sau khi nhaän tieàn. roài ñoùng ñinh Ngaøi.xu ñem caù c moâ n ñeä rieâng ra vaø baûo hoï raèng. Baé t ñaà u töø ngöôø i cuoá i cuø n g toâ i môù i möôùn. “Caùc a20:22 20Luùc “Caùc ngöôi coù uoáng . Nhöõng ngöôøi aáy seõ cheá gieãu Ngaøi. laø nhöõng ngöôøi caû ngaøy phaûi chòu naéng noâi. hai choã aáy daønh cho nhöõng ngöôøi naøo maø Cha ta ñaõ chuaån bò tröôùc. ‘Vì khoâng ai möôùn chuùng toâi.’ 9“Nhöõng ngöôøi môùi ñöôïc möôùn luùc naê m giôø chieà u ñeá n . “Caùc ngöôi seõ uoáng ly ñau khoå cuûa ta nhöng ta khoâng theå choïn ngöôøi ngoài beân phaûi vaø beân traùi ta. 21Chuùa Gieâ-xu hoûi.’ 8 “Ñeá n cuoá i ngaø y . Baø baùi laïy Ngaøi vaø xin Ngaøi laøm cho baø moät ñieàu. . Nhöng moãi ngöôøi cuõng chæ ñöôïc laõnh coù moät quan tieàn. ngöôøi choùt trong hieän taïi seõ trôû thaønh ngöôøi ñaàu trong töông lai. 3“Ñeán 30 vaø ngöôøi ñaàu trong hieän taïi trôû thaønh ngöôøi choùt trong töông lai laø nhö theá. roài ñeán ba giôø chieàu oâng laïi ra vaø laøm y nhö tröôùc.” 22 Nhöng Chuù a Gieâ . toâi baát coâng vôùi baïn choã naøo? Coù phaûi baïn ñaõ ñoàng yù laøm vieäc moãi ngaøy moät quan tieàn roài khoâng? 14Thoâi haõy nhaän tieàn coâng cuûa baïn roài veà ñi. laáy roi ñaùnh ñaäp. 6Ñeán naêm giôø chieàu.ru-sa-lem.. ‘Baïn ôi. Caùc ngöôi coù uoáng ñöôïc ly ñau khoå ta saép uoáng khoâng?”a Hai ngöôøi con thöa. toâi seõ traû coâng phaûi chaêng cho. khoâng” Chuùa Gieâ-xu duøng yù nghóa ‘uoáng trong ly’ ñeå hoûi thöû xem hoï coù chaáp nhaän noåi nhöõng ñau khoå gheâ gôùm maø Ngaøi saép neám traûi khoâng. 4OÂng baûo. ‘Taïi sao maáy anh ñöùng ñaây caû ngaøy khoâng laøm gì caû?’ 7“Hoï ñaùp. 19Hoï seõ giao Ngaøi cho daân ngoaïi quoác. ‘Vaäy thoâi caùc anh cuõng haõy vaøo laøm trong vöôøn nho toâi.. “Khoaûng möôøi hai giôø tröa. “Daï ñöôïc.’ 13“Nhöng ngöôøi chuû vöôøn nho baûo vôùi moät ngöôøi trong hoï. “Xin thaày höùa cho hai ñöùa con trai toâi. cho ñeán ngöôøi möôùn ñaàu tieân.

caû thaønh haân hoan. Lu 18:35–43) MA-THI-Ô 20:26–21:12 thaønh caùc con seõ thaáy moät con löøa meï ñang coät vôùi con löøa con. mieàn Ga-li-leâ. Gi 12:12–19) 29Khi moân ñeä ñi vaø laøm theo y nhö ñieàu Chuùa Gieâ-xu caên daën. traûi aùo mình leâ n löng löø a roà i Ngaø i côõ i leâ n . “Maáy anh muoán ta laøm gì cho maáy anh ñaây?” 33 Hoï thöa.” Chuùa Gieâ-xu ñi vaøo ñeàn thôø (Maùc 11:15–19. Ngaøi hieàn hoøa côõi löøa. Keû khaùc chaët nhaùnh caây traûi treân maët ñöôøng. döôùi chaân nuùi OÂ-liu.xu döø n g laï i hoû i hai ngöôøi. “Laïy Chuùa. “Haõy ñi ñeán thò traán ngay tröôùc maët. laø con cuûa löøa meï.” danh töø Heâ-beâ-rô luùc ñaàu duøng ñeå caàu xin Thöôïng Ñeá giuùp ñôõ. 7Hoï mang löøa meï vaø löøa con veà cho Ngaøi. Lu 19:45–48. treân löng löøa con. thì döøng chaân laïi taïi thò traán Beát-phaùt. nhaø tieân tri töø Na-xa-reùt. 28Cuõng vaäy. 3Neáu ai hoûi taïi sao daét löøa ñi thì baûo laø Thaày caàn chuùng noù vaø Ngaøi seõ traû laïi ngay. Ai trong caùc con muoá n laø m lôù n thì phaû i haà u vieä c ngöôøi khaùc nhö toâi tôù.” 34Chuùa Gieâ-xu caûm thöông hai ngöôøi. “Thöa Chuù a . nghe Chuùa Gieâ-xu ñi ngang qua lieàn keâu lôùn. Ngaøi laät ñoå baøn cuûa a21:9 Hoan hoâ Nguyeân vaên “Hoâ-sa-na. 26Ñoái vôùi caùc con thì khoâng neân nhö theá. Thaùo ra daét hai con löøa veà cho ta. “Laïy Chuùa. 27Coøn ai muoán laøm ñaàu thì phaûi phuïc dòch moïi ngöôøi nhö noâ leä. Coøn nhöõng nhaø laõnh ñaïo cao caáp thích söû duïng quyeàn haønh mình.’” 4Nhö vaäy ñeå hoaøn thaønh lôøi nhaø tieân tri ñaõ noùi: 5 “Haõy baûo cho daân cö Gieâ-ru-sa-lem bieát. Chuùa Gieâ-xu vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem nhö moät Hoaøng Ñeá (Maùc 11:1–11. Daân chuùng hoûi nhau. 9Ngöôøi tröôùc keû sau hoâ leân. Con Ña-vít ôi. Lu 19:28–38. Khi vaøo 21 1Khi . xin thöông chuùng toâi!” 32 Chuù a Gieâ . xin thöông chuùng toâi!” 31Daân chuùng la raày hai ngöôøi. Gi 2:13–22) 12 Chuù a Gieâ . Trong tröôøng hôïp naày raát coù theå laø tieáng reo vui ca ngôïi Thöôïng Ñeá hoaëc Ñaáng Cöùu Theá cuûa Ngaøi.’” Xa-cha-ri 9:9 6Caùc Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä rôøi thaønh Gieâ-ri-coâ thì coù ñoaøn daân ñi theo Ngaøi raát ñoâng 30Coù hai ngöôøi muø ngoài beân ñöôøng. ‘Vua ngöôi ñeán vôùi ngöôi. “Ngöôø i naà y laø Gieâ-xu. Con Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå ngöôøi ta phuïc vuï mình maø ñeå phuïc vuï ngöôøi khaùc.xu ñi vaø o ñeà n thôø vaø ñaù n h ñuoå i taá t caû nhöõ n g ngöôø i ñang buoân baùn ôû ñoù. 8Nhieàu ngöôøi traûi aùo mình treân ñöôøng.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh hai ngöôøi muø (Maùc 10:46–52.31 con bieát nhöõng quan cai trò daân ngoaïi thích toû oai quyeàn vôùi daân chuùng. Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñi gaàn ñeán thaønh Gieâ-rusa-lem. chuù n g toâ i muoán saùng maét. “Ngöôøi naày laø ai?” 11 Quaà n chuù n g ñaù p . “Hoan hoâa con vua Ña-vít Thöôïng Ñeá ban phuùc cho Ñaáng ñeán trong danh Ngaøi! Thi thieân 118:26 Ca ngôïi Thöôïng Ñeá treân trôøi!” 10Khi Chuùa Gieâ-xu vaøo ñeán Gieâ-rusa-lem. vaø hi sinh maï n g soá n g mình laø m giaù chuoä c cho nhieàu ngöôøi. baûo im ñi nhöng hoï laï i coø n la lôù n hôn nöõ a . Con Ñavít ôi. Töø ñoù Ngaøi sai hai moân ñeä ñi 2vaø daën. Ngaøi rôø maét hoï thì laäp töùc hoï ñöôïc saùng maét trôû laïi vaø ñi theo Chuùa Gieâ-xu.

‘Leã aáy ñeán töø ngöôøi ta’ chuùng ta seõ bò quaàn chuùng phaûn ñoái vì ai cuõng tin Giaêng laø nhaø tieân tri.” Nguï ngoân veà hai con trai 23Chuùa ngöôi nghó sao veà nguï ngoân sau ñaây: Ngöôøi kia coù hai con trai. Quyeàn naêng cuûa ñöùc tin (Maùc 11:12–14. “Coù. ‘Taïi sao caùc oâng khoâng tin oâng aáy?’ 26Coøn neáu chuùng ta noùi.xu ñaù p . “Hoan hoâ c Con vua Ña-vít” thì hoï töùc giaän. khi trôû vaø o thaønh thì Ngaøi ñoùi. 19Thaáy coù caây vaû beâ n ñöôø n g. 22Neáu caùc con tin thì caàu xin ñieàu gì cuõng ñöôïc caû.. ‘Haõy böùng leân vaø nhaøo xuoáng bieån ñi. caàu nguyeän’ EÂ-sai 56:7.. ‘Con ôi. “Ta baû o thaä t .’b” 14Nhöõng ngöôøi muø loøa vaø queø quaët ñeá n vôù i Chuù a Gieâ . ‘Leã baùp-teâm cuûa Giaêng töø Thöôïng Ñeá ñeán.” Caùc nhaø caàm quyeàn nghi ngôø quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâ-xu (Maùc 11:27–33. haát gheá cuûa nhöõng ngöôø i baù n boà caâ u . thì caùc con coù theå laøm gioáng nhö ta ñaõ laøm cho caây naày.” danh töø Heâ-beâ-rô luùc ñaàu duøng ñeå caàu xin Thöôïng Ñeá giuùp ñôõ. 28“Caùc . hoâm nay con haõy ra laøm vöôøn nho cuûa cha. Ngaøi chöõa laønh hoï.xu ñaù p . 13 Ngaø i baû o moï i ngöôøi nôi ñoù. ca ngôïi’ Thi thieân 8:2 theo baûn Cöïu Öôùc Hi-laïp.’ thì oâng ta seõ hoûi.’ Neáu caùc con coù ñöùc tin thì vieäc aáy seõ xaûy ra. “Maày seõ khoâng bao giôø ra traùi nöõa. “Thaày laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng vieäc naày? Ai cho thaày quyeàn aáy?” 24Chuù a Gieâ . “Thaày coù nghe maáy ñöùa treû naày noùi gì khoâng?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Hoï hoûi. Vaäy laø caùc oâng chöa ñoïc trong Thaùnh Kinh coù vieát. ‘Ñeàn thôø ta seõ ñöôïc goïi laø nhaø caàu nguyeän. 20Caùc moân ñeä thaáy vaäy voâ cuøng söûng soát. Caùc oâng traû lôøi toâi thì toâi seõ noùi cho caùc oâng bieát toâi laáy quyeàn naøo maø laøm nhöõng vieäc naày. Ngaø i böôù c laï i gaà n xem nhöng khoâng thaáy traùi naøo. Trong khi Ngaøi ñang daïy doã thì caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo ñeán gaëp Ngaøi. 16Hoï hoûi Ngaøi.’ Nhöng sau ñoù noù ñoåi yù vaø ñi laøm. “Taïi sao caây vaû cheát khoâ nhanh nhö vaäy?” 21 Chuù a Gieâ ..’a Nhöng caùc ngöôi ñaõ bieán noù thaønh ‘saøo huyeät luõ cöôùp. b21:13 a21:13 18 Saù n g Gieâ-xu ñi vaøo ñeàn thôø. “Chuù n g toâ i khoâng bieát. ‘Con khoâng ñi ñaâu. OÂng ñeán baûo ñöùa ñaàu tieân.” 27 Cho neâ n hoï traû lôø i . “Thaùnh Kinh vieát. hoaëc hôn nöõa. neáu caùc con coù ñöùc tin. khoâng hoaøi nghi ‘Ñeàn thôø . Lu 20:1–8) sôù m hoâ m sau. Hoï hoûi. 25Caùc oâng haõy cho toâi bieát: Khi Giaêng laøm baùpteâ m cho daâ n chuù n g thì leã aá y ñeá n töø Thöôïng Ñeá hay töø ngöôøi ta?” Hoï baøn luaän veà caâu hoûi Ngaøi nhö theá naày. chæ coù laù thoâi.’ 29“Ñöùa con ñaùp. “Toâ i cuõ n g hoû i caùc oâng moät caâu. 15Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät thaáy Chuùa Gieâ-xu laøm nhöõng vieäc kyø dieäu vaø con treû ca ngôï i Ngaø i trong ñeà n thôø . “Vaäy toâi cuõng khoâ n g noù i cho caù c oâ n g bieá t toâ i laá y quyeàn naøo maø laøm nhöõng vieäc naày.xu trong ñeà n thôø .. “Neáu chuùng ta noùi. ‘saøo huyeät luõ cöôùp’ Gieâ-reâ-mi 7:11. ‘Ngaø i daï y caù c con treû vaø haø i nhi ca ngôïi’d hay sao?” 17Roài Chuùa Gieâ-xu rôøi hoï vaø ra khoûi thaønh ñeán nghæ ñeâm ôû thò traán Beâ-tha-ni.” Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. 20–24) 32 gì. c21:15 Hoan hoâ Nguyeân vaên “Hoâ-sa-na. d21:16 ‘Ngaøi daïy . Trong tröôøng hôïp naày raát coù theå laø tieáng reo vui ca ngôïi Thöôïng Ñeá hoaëc Ñaáng Cöùu Theá cuûa Ngaøi.MA-THI-Ô 21:13–29 nhöõng keû ñoåi baïc.” Caây vaû lieàn cheát khoâ. Caùc con coù theå baûo hoøn nuùi naày raèng. Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi caây vaû.

oâng leân ñöôøng ñi xa. Ngaøi keå.33 oâng ñeán noùi vôùi ñöùa thöù hai. ‘Haõy ñi nhaéc caùc khaùch ñöôïc môøi laø tieäc ñaõ saün saøng.’ 39Cho neân boïn taù ñieàn baét ñöùa con. daën chuùng nhö sau. Haõy ñeán döï tieäc cöôùi. moïi vieäc ñaõ saün caû roài. keû thu thueá vaø phöôøng ñó ñieám seõ vaøo Nöôùc Trôøi tröôùc caùc oâng. “Ta baûo thaät. ‘Con ôi. Vaø sau naà y caù c oâ n g thaá y vaä y cuõ n g khoâng theøm aên naên vaø tin oâng aáy. ñöù a naø o vaâ n g lôøi cha?” Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc nhaø laõnh ñaïo traû lôøi.xu baû o hoï . 36OÂng chuû laïi sai toaù n ñaà y tôù khaù c ñeá n .’ 38“Nhöng khi boïn taù ñieàn thaáy ñöùa con lieàn baûo nhau. 34Ñeán muøa haùi nho. ñaøo moät loã ñeå ñaët maùy eùp röôïu vaø xaây moät caùi thaùp canh. Caâu chuyeän veà Con Thöôïng Ñeá (Maùc 12:1–12. ñoâ n g hôn tröôùc. ‘Chuùng noù seõ neå con ta.” 42 Chuù a Gieâ . 3Vua môøi moät soá khaùch ñeán döï. 4“Vua laïi sai nhöõng ñaày tôù khaùc. vua sai ñaày tôù ñi nhaéc. hoâm nay con haõy ra laøm vöôøn nho cuûa cha. thì hieåu ngay laø Chuùa Gieâ-xu noùi veà hoï. ñaùnh ñöùa naày. Nhöng boïn taù ñieàn cuõng ñoái xöû y nhö theá. coø n ngöôøi naøo bò taûng ñaù aáy rôùt truùng seõ bò tan xaùc. “Ñöùa ñaàu tieân. 46 Hoï muoá n baé t Ngaø i nhöng sôï daâ n chuùng.” Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. 31 “Trong hai ñöù a . Ñöùa con thöa. ‘Daï.”a 45Khi caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc ngöôøi Pha-ri-xi nghe nhöõng nguï ngoân aáy. 35“Nhöng boïn taù ñieàn baét caùc ñaày tôù. “Chaéc chaén oâng ta seõ gieát heá t boï n taù ñieà n gian aù c aá y roà i cho nhoù m taù ñieà n khaù c thueâ . Caùc oâng khoâng tin oâng aáy nhöng nhöõng keû thu thueá vaø ñó ñieám tin oâng ta.’ Thi thieân 118:22–23 nghe chuyeän sau ñaây: Ngöôøi chuû ñaát kia troàng moät vöôøn nho. con seõ ñi. “Chaé c haú n caùc oâng ñaõ ñoïc lôøi Thaùnh Kinh naày: ‘Taûng ñaù bò thôï xaây nhaø loaïi ra trôû thaønh ñaù goùc nhaø. oâng sai caùc ñaày tôù ñeán ñeå thu phaàn hoa lôïi cuûa mình.’ a21:44 Caâu 44 Moät vaøi baûn cuõ khoâng coù caâu 44. toáng ra khoûi vöôøn roài gieát cheát. Ta ñaõ cho gieát boø vaø beâ maäp. OÂng xaây töôøng xung-quanh. coøn ñöùa thöù ba bò chuùng neùm ñaù cheát.’ nhöng roài khoâng ñi. laø nhöõ n g ngöôøi ñeán muøa seõ traû phaàn hoa lôïi cho oâng ta ñaøng hoaøng. Sau khi cho moät soá taù ñieàn thueâ. 40“Nhö theá oâng chuû vöôøn nho seõ ñoái xöû vôùi boïn taù ñieàn aáy ra sao?” 33“Haõy neân ta baûo caùc oâng raèng Nöôùc Trôøi seõ ñöôïc laáy khoûi caùc oâng vaø caáp cho ngöôøi xöùng vaøo nöôùc Ngaøi. 44Ai rôi treâ n taû n g ñaù ñoù seõ bò giaä p naù t . Nguï ngoân veà tieäc cöôùi (Lu 14:15–24) 43“Cho Gieâ . Lu 20:9–19) 30“Roài 41Caùc MA-THI-Ô 21:30–22:4 giôùi tröôûng teá vaø caùc nhaø laõnh ñaïo traû lôøi. Neáu chuùng ta gieát noù thì vöôø n nho seõ thuoä c veà chuù n g ta. vì ai naáy ñeàu tin raèng Chuùa Gieâxu laø nhaø tieân tri. quaû thaät kyø dieäu ñoái vôùi chuùng ta. gieát ñöùa noï. ‘Thaèng naày seõ thöøa höôûng vöôøn nho. 32Giaêng ñaõ ñeán chæ cho caùc oâng bieát ñöôøng ngay ñeå soáng. Khi tieäc ñaõ saün saøng. nhöng hoï töø choái khoâng ñeán.xu laï i duø n g nguï ngoân ñeå daïy daân chuùng. 2“Nöôùc Trôøi gioáng nhö moät vua kia laøm tieäc cöôùi cho con trai mình. Thöôïng Ñeá ñaõ laøm ñieàu aáy. 22 1 Chuù a . 37Vì vaäy oâng chuû vöôøn nho quyeát ñònh sai ñöùa con trai ñeán vôùi boïn taù ñieàn vì oâng nghó buïng.

Ngöôøi thì ñi ra ñoàng laøm vieäc. Moâ-se coù noùi raèng neáu ngöôøi naøo cheát khoâng con. 20Chuùa Gieâ-xu hoûi. 7Vua noåi giaän sai quaân lính gieát boïn saùt nhaân aáy vaø ñoát tieâu thaønh cuûa chuùng noù.) 24 Hoï hoû i . 28Theá thì khi soáng laïi. 12Vua hoûi. 11“Khi böôùc vaøo xem khaùch döï tieäc. 26Ngöôøi em thöù hai cuõng qua ñôøi. 13Vua lieàn baûo maáy ngöôøi ñaày tôù. ai cho pheùp baïn vaøo ñaây? Taïi sao baïn khoâng maë c aù o daø n h cho tieä c cöôù i ?’ Nhöng ngöôøi ñoù laøm thinh. Lu 20:27–40) ngöôøi Pha-ri-xi rôøi nôi aáy tìm caùch gaøi baãy Chuùa Gieâ-xu trong lôøi noùi. ‘Troùi tay chaân noù laïi ñem quaêng ra choã toái taêm. thì em trai ngöôøi aáy phaûi laáy chò daâu goùa ñeå noái doøng cho anh mình. “Thöa thaày. vì baûy ngöôøi ñeàu ñaõ laáy chò aáy laøm vôï?” 29Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ngöôøi anh caû laáy vôï roài cheát khoâng con neân ngöôøi em laáy goùa phuï aáy. gaë p ai cuõ n g môø i . “Cuûa Xeâ-xa. nhieàu ngöôøi ñöôïc môøi nhöng ít ngöôøi ñöôïc choïn. 16Hoï cho maáy ñoà ñeä cuûa hoï vaø vaøi ñaûng vieâ n ñaû n g Heâ .. ‘Tieäc cöôùi saün saøng.’ 10Neân caùc ñaày tôù ñi ra moïi goùc ñöôøng. 8“Roài vua baûo caùc ñaày tôù raèng. Gia-coáp’ Xuaát Ai-caäp 3:6. keû thì lo vieäc buoân baùn. 17Xin thaày cho chuùng toâi bieát: Chuùng ta coù neân ñoùng thueá cho Xeâ-xa hay khoâng?” 18Bieát aâm möu gaøi baãy cuûa hoï neân Ngaøi traû lôøi.xu moä t caâ u . Ngöôøi em thöù ba vaø caùc ngöôøi em trai khaùc cuõng ñoàng chung soá phaän. 31 Chaé c caù c oâ n g chöa ñoï c lôø i Thöôïng Ñeá phaùn veà vieäc soáng laïi töø trong keû cheát sao? 32Ngaøi phaùn. “Thöa thaày.. vua thaáy moät ngöôøi khoâng maëc aùo daønh cho tieäc cöôùi.’ 14“Thaät vaäy. . “Maáy anh ñaïo ñöùc giaû! Sao maá y anh tìm caù c h ñaù n h baã y ta? 19 Ñöa ta xem quan tieà n duø n g noä p 15Caùc hoâm aáy coù maáy ngöôøi Xa-ñuxeâ ñeá n hoû i Chuù a Gieâ . 6Moät soá khaùc laïi baét maáy ngöôøi ñaày tôù ñaùnh ñaäp vaø gieát ñi. Thöôïng Ñeá cuû a Y-saù c vaø Thöôï n g Ñeá cuû a Giacoáp.’a Ngaøi laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôøi soáng chöù khoâng phaûi cuûa ngöôøi cheát. ‘Baïn ôi. ngöôøi ñaøn baø seõ laø vôï ai. 9Thoâi baây giôø chuùng bay haõy ra moïi goùc ñöôøng gaë p ai thì môø i ñeá n döï tieä c cuû a ta. cuõng khoâ n g bieá t quyeà n naê n g Thöôï n g Ñeá . Chuù n g hoû i . chuùng toâi bieát thaày laø ngöôøi ngay thaät. chæ maûi lo vieäc rieâng.MA-THI-Ô 22:5–32 hoï chaúng ñeám xæa gì ñeán caùc ñaày tôù. 25Chuùng toâi coù baûy anh em. Phoøng tieäc ñaày khaùch. Taát caû ñeàu gioáng nhö thieân söù treân trôøi vaä y .” Chuùng chìa ra moät quan tieàn*. Lu 20:20–26) 5“Nhöng 34 thueá. nôi coù khoùc loùc vaø nghieán raêng vì ñau ñôùn.roá t * ñeá n .” Chuùa Gieâ-xu baûo. Vaøi ngöôøi Xa-ñu-xeâ muoán gaøi baãy Chuùa Gieâ-xu (Maùc 12:18–27. “Caùc oâng laàm vì khoâng hieåu lôøi Thaùnh Kinh vieát. 30Khi ngöôøi ta soáng laïi töø keû cheát thì khoâng coøn cöôùi vôï gaû choàng gì nöõa caû. “Theá thì caùi gì cuûa Xeâ-xa thì haõy traû laïi cho Xeâ-xa coøn caùi gì thuoäc veà Thöôïng Ñeá thì traû laïi cho Thöôïng Ñeá. (Ngöôø i Xa-ñu-xeâ khoâ n g tin chuyeä n ngöôø i ta soá n g laï i . baá t luaä n xaá u toá t .” Coù neân ñoùng thueá khoâng? (Maùc 12:13–17.” a22:32 23Cuøng ‘Ta laø . Thaày khoâng sôï ngöôø i ta nghó gì veà thaà y vì thaà y khoâng caàn bieát hoï laø ai.” 22Khi nghe Chuùa Gieâ-xu traû lôøi nhö theá thì chuùng ñaâm ra ngôõ ngaøng lieàn boû ñi. 27Sau cuøng ngöôøi ñaøn baø cuõng qua ñôøi. luoân luoân daïy söï thaät theo ñöôøng loái cuûa Thöôïng Ñeá. “Hình vaø danh hieäu treân ñoàng tieàn naày laø cuûa ai?” 21Chuùng ñaùp. ‘Ta laø Thöôïng Ñeá cuûa AÙp-ra-ham. Ta ñaõ môøi khaùch nhöng hoï khoâng xöùng ñaùng ñeán döï.

. 5“Hoï laøm caùi gì cuõng muoán cho ngöôøi ta thaáy.’a 38Ñoù laø meänh leänh ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát. 11Ai laøm toâi tôù caùc con môùi laø ngöôøi lôùn nhaát trong caùc con.’b 40Taát caû luaät phaùp vaø caùc lôøi vieát cuûa caùc nhaø tieân tri ñeàu döïa vaøo hai meänh leänh ñoù..” Chuùa Gieâ-xu hoûi ngöôøi Pha-ri-xi (Maùc 12:35–37. ai naáy ñeàu kinh ngaïc veà söï daïy doã cuûa Ngaøi. maëc maáy aùo tuïng kinh cho daøi. maø laøm moät neûo. Lu 10:25–28) 33 Khi MA-THI-Ô 22:33–23:12 ñöôïc?” 46Khoâng ai trong nhoùm ngöôøi Pha-ri-xi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi cuûa Ngaøi. coøn caùc con ñeàu laø anh chò em vôùi nhau. 7Hoï thích ngöôøi ta kính caån chaøo mình nôi phoá chôï vaø öa ngöôøi ta goïi mình baèng ‘thaày. b22:39 ‘Haõy yeâu .. 2“Caùc giaùo sö luaät vaø ngöôøi Phari-xi coù quyeàn baûo caùc ngöôi nhöõng gì luaät Moâ-se daïy. 45 Neá u .’ 8“Nhöng caùc con ñöøng ñeå ai goïi mình laø ‘thaày’ vì caùc con chæ coù moät Thaày. Vì hoï daïy caùc ngöôi moät ñaèng. Töø luùc aáy trôû ñi khoâng ai daùm hoûi Ngaøi caâu naøo nöõa. “‘Ngöôi haõy heát loøng.’ Thi thieân 110:1 ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi daâ n chuù n g vaø caù c moâ n ñeä raèng. coø n chính hoï thì laï i khoâ n g ñoä n g ngoù n tay vaøo. Chuùa Gieâ-xu leân aùn moät soá laõnh tuï (Maùc 12:38–40. Moät soá ngöôøi Do-thaùi ñeo hoäp naày treân traùn hay nôi tay traùi. c23:5 hoäp ñöïng Thaùnh Kinh Hoäp nhoû ñöïng boán saùch quan troïng trong Thaùnh Kinh. meä n h leä n h naø o quan troïng nhaát trong luaät phaùp?” 37Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 43Ngaøi hoûi hoï. 6Nhöõng ngöôøi Pha-ri-xi vaø giaùo sö luaät thích ngoài choã toát nhaát trong caùc ñaùm tieäc vaø haøng gheá ñaàu nôi hoäi ñöôøng.35 daân chuùng nghe vaäy. 42 “Caù c ngöôi nghó theá naøo veà Ñaáng Cöùu Theá? Ngaøi laø con ai?” Hoï ñaùp. Lu 11:37–52. Hoï laøm maáy hoäp ñöïng Thaùnh Kinhc ñeå mang treân ngöôøi cho lôùn hôn. 3Cho neân haõy vaâng giöõ theo ñieàu hoï khuyeân daïy nhöng ñöøng noi göông ñôøi soáng cuûa hoï. 12Ngöôøi naøo töï toân seõ bò haï xuoáng. cho ñeán khi ta ñaët caùc keû thuø con döôùi quyeàn quaûn trò cuûa con. 39Coøn meänh leänh thöù hai cuõng töông töï nhö vaäy: ‘Haõy yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình. Thöôïng Ñeá ngöôi’ Phuïc truyeàn luaät leä 6:5. 9Cuõng ñöøng goïi ngöôøi naøo treân ñaát laø ‘cha’ vì caùc con chæ coù moät Cha treân thieân ñaøng. Chuù a Gieâ . heát trí naõo maø yeâu meán Chuùa laø Thöôïng Ñeá ngöôi. “Vaäy taïi sao Ña-vít goïi Ngaøi laø ‘Chuùa’ khi Ña-vít caûm nhaän quyeàn naêng Thaùnh Linh vieát raèng. Meänh leänh quan troïng nhaát (Maùc 12:28–34. coù leõ cho moïi ngöôøi thaáy mình suøng ñaïo. 23 1Sau Ña-vít goï i Ñaá n g Cöù u Theá laø ‘Chuùa’ thì laøm sao Ngaøi laø con vua aáy a22:37 ‘Ngöôi haõy .’ vì caùc con chæ coù moät Chuû laø Ñaáng Cöùu Theá. “Ñaáng Cöùu Theá laø con vua Ña-vít. 10Cuõng ñöøng ñeå ai goïi mình laø ‘chuû. 35Moät ngöôøi Pha-ri-xi laø chuyeân gia veà luaät Moâ-se hoûi moät caâu ñeå thöû Ngaøi: 36 “Thöa thaà y . Lu 20:41–44) 34Khi khi ngöôøi Pha-ri-xi hoïp laïi. Ngöôøi naøo khieâm nhöôøng seõ ñöôïc toân cao. 44 ‘Chuùa 41Trong noùi cuøng Chuùa toâi: Haõy ngoài beân phaûi ta. nhö mình’ Leâ-vi 19:18. 20:45–47) caùc ngöôøi Pha-ri-xi nghe raèng Chuùa Gieâ-xu laøm cho maáy ngöôøi Xañu-xeâ cöù n g mieä n g thì lieà n hoï p laï i .xu hoû i hoï . heát linh hoàn. 4Hoï ñaët ra caùc qui luaät thaätù khaét khe khieá n ngöôø i ta theo khoâ n g noå i ..

Caùc oâng laø keû giaû ñaïo ñöùc. hoài höông vaø a23:14 Caâu 14 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 14: “Khoán cho caùc oâng. Ñoù laø nhöõng ñieàu caùc oâng phaûi laøm maø cuõng khoâ n g ñöôï c boû qua nhöõ n g ñieà u kia. laïc ñaø Nghóa laø. c23:24 Caùc oâng . caùc giaùo sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi! Keû giaû ñaïo ñöùc! Caùc oâng xaây moà maû cho caùc nhaø tieân tri vaø toâ ñieåm moä cuûa nhöõng ngöôøi ñöùc haïnh. laø chæ ngoâi Thöôïng Ñeá vaø Ñaáng ngöï treân ngoâi ñoù.. 16 “Khoá n cho caù c oâ n g laø ngöôø i muø daãn ñöôøng keû khaùc.b Nhöng caùc oâng boû qua ñieàu heä troïng nhaát trong luaät phaùp—coâng baèng. Beân ngoaøi nhìn raát ñeïp maø beân trong thì ñaày daãy xöông ngöôøi cheát vaø moïi thöù dô baån. Caùc oâng cöôùp ñoaït nhaø cuûa ñaøn baø goùa roài laøm boä ñoïc lôøi caàu nguyeän cho daøi ñeå cho ngöôøi ta thaáy.. caù c giaù o sö luaä t vaø ngöôø i Pha-ri-xi! Keû ñaï o ñöù c giaû! Caùc oâng röûa beân ngoaøi cheùn dóa maø beân trong ñaày nhöõng thöù dô baån do löôøng gaït keû khaùc ñeå cho ñaày tuùi tham. 32Vaäy haõy laøm cho xong toäi loãi maø toå tieân caùc oâng ñaõ baét ñaàu ñi! 33“Caùc oâng laø loaøi raén. gia ñình raén ñoäc! Laøm sao caùc oâng thoaùt khoûi baûn b23:23 baïc haø.” 36 rau caàn. Nhöng neáu chæ vaøng cuûa ñeàn thôø maø theà thì phaûi giöõ lôøi theà aáy. caùc giaùo sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi. Chæ coù ngöôøi naøo suøng ñaïo laém môùi ñeå yù ñeán vieäc daâng moät phaàn möôøi caùc loaïi rau naày. laø chæ ñeàn thôø vaø luoân caû nhöõng gì trong ñeàn thôø. Khi laø m ñöôï c roà i thì caù c oâ n g bieá n ngöôøi ñoù ñaùng voâ hoûa nguïc hôn caùc oâng nöõa. 28Caùc oâng cuõng gioáng theá. 26Naày ngöôøi Pha-ri-xi laø nhöõng keû muø! Phaûi röûa beân trong dóa cho saïch tröôùc thì beân ngoaøi môùi hoaøn toaøn saïch ñöôïc. caùi naøo troïng hôn? 20Ai chæ baøn thôø maø theà laø chæ luoân baøn thôø cuøng nhöõng cuûa leã treân ñoù. ‘Neáu chuùng ta soáng cuøng thôøi vôùi caùc toå tieân. giaùo sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi! Caùc oâng laø keû giaû ñaïo ñöùc! Caùc oâng ñi ngang ñaát. Ngöôøi ta nhìn beà ngoaøi thaáy caùc oâng ñöùc haïnh. 27 “Khoá n cho caù c oâ n g. 24Caùc oâng laø ngöôøi muø daãn ngöôøi muø! Caùc oâng gaép con ruoài ra khoûi ly nöôùc. 21Coøn ngöôøi naøo chæ ñeàn thôø maø theà. chuùng ta seõ khoâng khi naø o ra tay gieá t caù c nhaø tieâ n tri. baùc aùi vaø loøngï trung thaønh. cho ñeán caû coïng baïc haø. Caùc oâng noùi. caù c giaù o sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi! Caùc oâng laø keû giaû ñaïo ñöùc! Caùc oâng daâng cho Thöôïng Ñeá moät phaàn möôøi veà moïi moùn lôïi töùc.MA-THI-Ô 23:13–33 cho caùc oâng laø ngöôøi Pha-rixi vaø caùc giaùo sö luaät. caù c giaù o sö luaä t vaø ngöôø i Pha-ri-xi! Keû giaû ñaï o ñöù c ! Caù c oâ n g gioá n g nhö moà maû sôn traéng. Chính mình caùc oâ n g khoâ n g vaø o maø ai muoá n vaø o thì ngaên caûn.” 13“Khoán . nhöng laïi nuoát tröûng con laïc ñaø!c 25 “Khoá n cho caù c oâ n g.’ 19Naày keû muø! Cuûa leã treân baøn thôø vaø baøn thôø laøm cho cuûa leã hoùa thaùnh. 14a 15“Khoán cho caùc oâng. caùi naø o quan troï n g hôn? 18Caù c oâ n g coø n daï y .’ 17Naày keû vöøa muø vöøa daïi! Vaøng cuûa ñeàn thôø vaø ñeàn thôø laøm cho vaøng hoùa thaùnh. 22Ngöôøi naøo chæ trôøi maø theà. 23 “Khoá n cho caù c oâ n g. nhöng neáu chæ cuûa leã treân baøn thôø maø theà thì phaûi giöõ lôøi theà aáy. hoài höông vaø rau caàn Caùc loaïi caây nhoû trong vöôøn ñeå laøm gia vò. Caùc oâng seõ bò tröøng phaït naëng hôn. doïc bieån ñeå coá gaéng thuyeát phuïc ngöôøi theo mình.’ 31Nhöng caùc oâng chöùng toû raèng mình laø con chaùu cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ gieát caùc nhaø tieân tri aáy. nhöng beân trong toaøn laø giaû ñaïo ñöùc vaø gian aùc. 29“Khoán cho caùc oâng. Caùc oâng laø keû giaû ñaïo ñöùc! Caùc oâng chaän ñöôøng khoâng cho ai vaøo Nöôùc Trôøi. “Caùc oâng ñeå yù ñeán nhöõng loãi nhoû nhaët maø laïi phaïm toäi to lôùn. 30Caùc oâng baûo. ‘Neá u ai chæ baø n thôø maø theà thì khoâng sao. ‘Neáu ai chæ ñeàn thôø maø theà ñieàu gì thì khoâng sao.

“Xin thaày cho chuùng con bieát chöøng naøo nhöõng chuyeän aáy xaûy ñeán? Vaø coù daáu hieäu gì cho thaáy thaày saép trôû laïi vaø taän theá khoâng?” 4Chuù a Gieâ . Nhöõng vieäc aáy phaûi ñeá n . 36Ta baûo thaät. seõ khoâng coøn moät taûng ñaù 1Trong a23:35 A-beân . 17Ai ñang ôû treân maùi nhaø* ñöøng treøo xuoáng mang ñoà ñaïc trong nhaø ñi. Lu 21:5–33) 37“Gieâ-ru-sa-lem. soá khaù c bò caù c oâ n g ñoù n g ñinh. 38Nay thì nhaø ngöôi seõ hoaøn toaøn bò boû hoang. 39Ta baûo thaät. Seõ coù nhöõng thôøi kyø ñoùi keùm vaø ñoäng ñaát ôû nhieàu nôi.’ vaø hoï seõ löôøng gaït nhieàu ngöôøi. 12:11 (xem theâm Ña-nieân 11:31). laém ngöôøi seõ maát nieàm tin. 2Chuù a Gieâ . Moät soá bò caùc oâng gieát. maø caù c oâ n g ñaõ gieá t cheá t khoaûng giöõa ñeàn thôø vaø baøn thôø.. 35Cho neân caùc oâng seõ gaùnh toäi aùc veà caùi cheát cuûa nhöõng ngöôøi nhaân ñöùc ñaõ bò gieát treân ñaát— töø vuï gieát ngöôøi nhaân ñöùc A-beân cho ñeán vuï gieát Xa-cha-ri. 15 “Nhaø tieâ n tri Ña-nieâ n ñaõ noù i veà ‘vaät gheâ tôûm’c ôûø nôi thaùnh” (Ai ñoïc ñieàu naày phaûi hieåu. Gieâ-ru-sa-lem ôi! Ngöôi gieát caùc nhaø tieân tri vaø neùm ñaù cheát nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñeán cuøng ngöôi. 5Nhieàu ngöôøi seõ maïo danh ta ñeán xöng raèng.’b” Ñeàn thôø seõ bò tieâu huûy (Maùc 13:1–31. taát caû nhöõng chuyeän aáy seõ xaûy ñeán cho caùc oâng laø nhöõng keû hieän ñang soáng.. ñaâ m ra phaû n boä i nhau vaø ghen gheù t nhau. 7Nöôùc naày seõ choáng nöôùc khaùc. Chuùa Gieâ-xu than khoùc veà thaønh Gieâ-ru-sa-lem (Lu 13:34–35) MA-THI-Ô 23:34–24:17 naøo naèm choàng treân taûng ñaù khaùc. 24 khi Chuùa Gieâ-xu ñang rôøi ñeàn thôø thì caùc moân ñeä chæ cho Ngaøi thaáy nhöõng toøa nhaø cuûa ñeàn thôø . 13Nhöng ai giöõ vöõng nieàm tin mình cho ñeá n cuoá i cuø n g seõ ñöôï c cöùu.. 12Theá gian seõ caøng ngaøy caøng ñaày toäi aù c . “Haõ y caå n thaä n . 8Nhöõng bieán coá aáy chaúng khaùc naøo nhöõng noãi ñau ñôùn baét ñaàu tröôùc khi sinh nôû. 9“Ngöôøi ta seõ baét caùc con. Nhieàu laàn ta muoán gom daân cö ngöôi laïi nhö gaø meï tuùc con vaøo döôùi caùnh maø ngöôi khoâng chòu. nhöng chöa phaû i taä n theá ñaâ u . nhöõ n g ngöôøi thoâng thaùi vaø caùc giaùo sö ñeán vôùi caùc oâng. thì caùc moân ñeä ñeán hoûi rieâng Ngaøi raèng. ñeán’ Thi thieân 118:26.. 11Nhieàu tieân tri giaû seõ ñeán vaø duï doã ngöôø i ta tin nhöõ n g ñieà u doá i gaï t .xu ñaù p .) 16“Luùc ñoù. 10Luùc ñoù. daân chuùng vuøng Giu-ñia haõy chaïy troán leân nuùi. roà i tình yeâ u cuû a caù c tín höõ u seõ nguoäi daàn. Taát caû ñeàu seõ nhaøo xuoáng ñaát heát.a con cuûa Beâra-kia. laøm haïi caù c con vaø gieá t caù c con nöõ a . 14Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi seõ ñöôïc rao giaûng khaép theá gian cho muoân daân. ngöôøi ñaàu tieân vaø cuoái cuøng bò saùt haïi. .37 aùn cuûa Thöôïng Ñeá vaø hình phaït nôi hoûa nguïc ñöôïc? 34Ta baûo cho caùc oâng bieá t : Ta sai caù c nhaø tieâ n tri. ‘Ta laø Ñaáng Cöùu Theá.xu hoû i . ñöøng ñeå ai phænh gaït caùc con. Soá khaùc nöõa bò caùc oâng ñaùnh ñaäp trong caù c hoä i ñöôø n g vaø saê n ñuoå i töø thaø n h naày qua thaønh kia. c24:15 ‘vaät gheâ tôûm’ Ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Ña-nieân 9:27. vöông quoác naày nghòch vöông quoác noï. b23:39 ‘Phuùc cho . ‘Phuùc cho Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán. Moï i ngöôøi seõ gheùt caùc con vì caùc con tin ta. Xa-cha-ri Theo thöù töï caùc saùch trong kinh Cöïu Öôùc Heâ-bô-rô. luùc Chuùa Gieâ-xu ñang ngoài treân nuùi OÂ-liu. 6Caùc con seõ nghe veà giaëc giaõ vaø tieáng ñoàn veà giaëc nhöng ñöøng hoaûng hoát. Luùc ñoù môùi taän theá.” 3Sau ñoù. “Caù c con coù thaáy caùc toøa nhaø nguy nga naày khoâng? Ta baûo thaät. ngöôi seõ khoâng coøn thaáy ta nöõa cho ñeán khi ngöôi noùi.

Chæ moät mình Cha bieát maø thoâ i . khi caùc con phaûi chaïy troán. cöôùi. taát caû nhöõng bieán coá aáy seõ xaûy ra trong khi ngöôø i ôû thôø i ñaï i naà y vaã n coø n soá n g. ngöôøi kia bò boû laïi. 34:4 aáy. 28Xaùc cheát ôû ñaâu. 26“Neáu ngöôøi ta baûo caùc con. thì chaéc chaén ngöôøi aáy seõ ñeà phoøng. nhöng lôøi ta noùi seõ khoâng bao giôø bò tieâu huûy ñaâu. 25Ñoù. ‘Ngaøi ôû ñaøng kia!’ thì ñöøng tin. saép ñeán roài. 27 Luù c Con Ngöôø i hieä n ñeá n thì moï i ngöôøi ñeàu seõ thaáy Ngaøi nhö chôùp loøe töø Ñoâng sang Taây. Hoaëc neáu hoï noùi. thì bieát raèng thôøi kyø ñaõ gaàn keà. ta ñaõ baûo cho caùc con bieát tröôùc nhöõng vieäc aáy caû roài. 22Thöôïng Ñeá ñaõ quyeát ñònh raèng thôøi kyø khoán khoå aáy seõ ngaén thoâi. neáu khoâng seõ chaúng coù ai soáng noåi. 24Nhieàu ñaáng cöùu theá giaû vaø nhaø tieân tri giaû seõ ñeán laøm nhieàu daáu kyø vaø pheùp laï. Hoï seõ thaáy Con Ngöôø i hieä n ñeá n giöõ a maâ y trôø i vôù i quyeàn löïc vaø hieån vinh cao caû. 34Ta baûo thaät. keân keân tuï laïi ñoù. 33 Cuõ n g theá . sai thieân söù ñi 30“Luùc 18Ai 38 khaép ñaát ñeå taäp hoïp nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn töø khaép nôi treân theá giôùi.’ EÂ-sai 13:10. gaû cho ñeán ngaøy Noâ-eâ vaøo taøu. Vaø caùc theá löïc treân trôøi seõ ruùng ñoäng. Khi Con Ngöôøi trôû laïi cuõng nhö theá. 29“Sau nhöõng ngaøy khoán khoå aáy thì. daáu hieäu Con Ngöôøi* seõ hieän ra treân baàu trôøi. 40Coù hai ngöôøi ñang ôû ngoaøi ñoàng. ‘maët trôøi seõ toái saàm laïi. laù non troå ra thì caùc con bieát muøa haï gaàn tôùi. 32“Haõ y ruù t baø i hoï c töø caâ y vaû : Luù c nhaùnh noù trôû neân xanh vaø meàm. Töø thuôû taïo thieân laäp ñòa ñeán giôø chöa heà coù khoán khoå naøo nhö theá vaø veà sau naày cuõng seõ khoâng heà coù nöõa. hoaëc nhaèm ngaøy Sa-baùt. moät ngöôøi ñöôïc röôùc ñi. Khi naøo thì Chuùa Gieâ-xu seõ trôû laïi? (Maùc 13:32–37. ‘Ñaáng Cöùu Theá kia kiaø!’ hoaëc ngöôøi naøo noùi. khi caù c con thaá y nhöõ n g bieán coá aáy. 39Chaúng ai hay bieát gì caû cho ñeán khi nöôùc luït traøn ñeán tieâu dieät heát. caùc thieân söù vaø ngay ñeán Con cuõng khoâng bieát. vì Con Ngöôøi seõ ñeán vaøo luùc caùc con khoâng ngôø. vì caùc con khoâng bieát ngaøy naøo Chuùa mình seõ ñeán. cuõ n g töông töï nhö thôøi ñaïi Noâ-eâ. moät ngöôøi ñöôïc röôùc ñi. 19Khi aáy. Neáu ñöôïc. 45“Ai . 34–36) nhieân khoâng ai bieát ngaøy. maët traêng khoâng chieáu saùng nöõa. Lu 17:26–30. 42“Cho neân phaûi saün saøng. 41Hai ngöôøi ñaøn baø ñang xay coái*. Ñaày tôùù toát vaø ñaày tôù xaáu (Lu 12:41–48) 36“Tuy laø ñaày tôù khoân ngoan vaø trung tín maø chuû nhaø tin caäy giao cho nhieäm vuï phaân phaùt thöùc aên cho caùc ñaày tôù khaùc ñuùng giôø giaác? 46Khi chuû nhaø ñeán. thaät khoán cho ñaøn baø ñang mang thai vaø coù con coøn buù! 20Haõy caàu nguyeän ñeå nhöõng bieán coá aáy ñöøng xaûy ra luùc muøa ñoâng. Moïi daân toäc treân theá gian seõ than khoùc. 43Neân nhôù ñieàu naày: Neáu chuû nhaø bieát giôø naøo keû troäm ñeán luùc ban ñeâm.MA-THI-Ô 24:18–46 ñang ôû ngoaøi ñoàng thì ñöøng trôû veà nhaø laáy aùo ngoaøi. 31Ngaøi seõ duøng tieáng keøn lôùn. giôø aáy. ‘Thöôïng Ñeá ôû trong ñoàng hoang kìa. Caùc ngoâi sao töø trôøi rôi xuoáng. ‘Thöôïng Ñeá ôû nôi phoøng trong aáy’ thì ñöøng tin. Sôû dó Ngaøi ruùt ngaén nhöõng ngaøy aáy laïi laø vì nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ choï n . 37 Khi Con Ngöôø i trôû laï i . khoâng ñeå noù leûn voâ nhaø ñöôïc. ngöôøi ta aên uoáng. 44Cho neân caùc con phaûi saün saøng. 38Vaøo thôøi kyø tröôùc côn luït lôùn.’ thì ñöøng ñi. 35Trôøi ñaát seõ bò tieâu huûy. 23 Khi ñoù neá u ai baû o caù c con. hoï cuõng seõ tìm caùch gaït gaã m chính nhöõ n g ngöôø i ñöôï c choï n . ngöôøi kia bò boû laïi. 21vì seõ coù khoán khoå lôùn.

’ 24“Sau ñoù ngöôø i ñaà y tôù coù moä t tuù i vaøng vaøo trình. 50Chuû nhaø seõ veà thình lình trong luùc noù khoâng chuaån bò vaø chaúng ngôø tôùi. Tröôùc khi leân ñöôøng. Roài ngöôøi ta ñoùng vaø khoaù cöûa laïi. ta seõ cho anh quaûn lyù nhöõng vieäc lôùn.39 thaáy noù ñang laøm phaän söï. Thoâi caùc chò chòu khoù ñi ñeán ngöôøi baùn daàu maø mua. coù tieáng keâu. ‘Caùc chò laøm ôn chia chuùng toâi ít daàu. 16Ngöôøi ñaày tôù coù naêm tuùi vaøng lieàn ñi ra kinh doanh vaø laøm lôïi ra theâm naêm tuùi nöõa. toáng coå noù chung vôùi boïn ñaïo ñöùc giaû. 4Naêm coâ khoân mang ñeø n vaø mang theâ m daà u döï tröõ ø trong bình. 18Coøn ñöùa nhaän ñöôïc moät tuùi. 3Naêm coâ daïi mang ñeøn theo nhöng khoâng mang theâm daàu döï tröõ. goïi maáy ngöôøi ñaày tôù laïi khai trình. 17Ngöôøi ñaày tôù vôùi hai tuùi vaøng cuõng theá. Baây giôø tuùi vaøng cuûa chuû ñaây. xem chuùng noù laøm aên ra sao vôùi soá vaøng cuûa mình. toâi laøm lôïi ñöôïc hai tuùi nöõa. 48Nhöng giaû söû teâ n ñaà y tôù gian aù c ñoù nghó thaà m . Anh laø ñaày tôù toát vaø trung thaønh.’ 26“OÂng chuû maéng. chuû giao cho toâi hai tuùi vaøng. Vì anh chöùng toû ñaùng tin caäy trong vieäc nhoû. ‘Khoâ n g ñöôï c ñaâu. oâng chuû goïi caùc ñaày tôù laïi daën doø chuùng noù troâng nom moïi vieäc trong khi oâng ñi vaéng. 51Chuû seõ xeù xaùc noù.’ 23“Chuû khen. Anh ñaùng tin caäy trong vieäc nhoû. ñöùa khaùc moät tuùi. môû cöûa cho chuùng toâi vaøo vôùi!’ 12 “Nhöng chuù reå traû lôø i . Chuû gaët thöù mình khoâng troàng. ‘Chuù reå ôi. Anh laø ñaày tôù toát vaø trung thaønh. thì ñaày tôù aáy seõ ñöôïc khen thöôûng. ñöùa kia hai tuùi. chuû nhaø seõ choïn ngöôøi ñaày tôù aáy cho cai quaûn taát caû taøi saûn mình. ‘Thöa chuû.’ 21“Chuû khen. vì ñeøn chuùng toâi saép taét. ‘Gioûi. tuøy khaû naêng moãi ñöùa. laø nôi ngöôøi ta khoùc loùc vaø nghieán raêng vì ñau ñôùn. ñi ñaøo loã döôùi ñaát choân giaáu vaøng cuûa chuû. 8Naêm coâ daïi naøi næ naêm coâ khoân. Caùc coâ khoân saün saøng ñi vôùi chuù reå vaøo döï tieäc cöôùi. ‘Chuù reå ñeán! Haõy ra tieáp ñoùn ngöôøi!’ 7“Taát caû caùc coâ ñeàu voäi vaøng thöùc daäy chuaån bò ñeøn. 20Ngöôøi ñaày tôù coù naêm tuùi vaøng mang vaøo naêm tuùi nöõa trình chuû. 25Toâi sôï neân ñem giaáu vaøng cuûa chuû döôùi ñaát.’ 13 “Cho neâ n phaû i saü n saø n g.’ 10“Trong khi naêm coâ daïi ñi mua daàu thì chuù reå ñeán. toâi khoâng bieát caùc chò. Nguï ngoân veà möôøi coâ phuø daâu MA-THI-Ô 24:47–25:26 Nguï ngoân veà ba ngöôøi ñaày tôù (Lu 19:11–27) aáy Nöôùc Trôøi cuõng ví nhö möôø i coâ phuø daâ u mang ñeøn theo ñeå ñi ñoùn chuù reå. 15OÂng giao cho moät ñöùa naêm tuùi vaøng. 2Trong soá aáy coù naêm coâ daïi. haùi nôi mình khoâng gieo. toâi bieát chuû raát khoù tính. 5Vì chuù reå ñeá n treã neâ n caù c coâ buoàn nguû vaø nguû guïc heát. ta seõ cho anh quaûn lyù nhöõng vieäc lôùn. chuû giao cho toâi naêm tuùi. toâi laøm lôïi ra ñöôïc naêm tuùi nöõa. Haõy ñeán chung höôûng nieàm vui vôùi ta. naêm coâ khoân. ‘Maày laø ñöùa ñaày tôù ñoäc aùc vaø bieáng nhaùc! Maày baûo maày 14“Nöôùc . ‘Toâ i baû o thaät. vì caù c con khoâ n g bieá t ngaø y giôø naø o Con Ngöôøi seõ ñeán. Haõy ñeán chung höôûng nieàm vui vôùi ta. ‘Gioûi. 47Ta baûo thaät. 11“Laùt sau caùc coâ daïi trôû veà keâu cöûa.’ 9 “Caù c coâ khoâ n ñaù p . Noù ñi ra kinh doanh laøm lôïi ra theâm hai tuùi nöõa. 19“Maõi laâu ngaøy oâng chuû veà. ‘Thöa chuû.’ 49roài baét ñaàu ñaùnh ñaäp caùc ñaày tôù khaùc vaø nhaäu nheït vôùi baïn beø. ‘Chuû ta coøn laâu môùi veà. daàu chuùng toâi ñaâu coù ñuû cho chuùng toâi vaø caùc chò. 6“Ñeán nöûa ñeâm.’ 22“Ñeá n löôï t ngöôø i ñaà y tôù nhaä n hai tuùi vaøng vaøo trình. Roài oâng ra ñi. ‘Thöa chuû. 25 1“Luù c Trôøi gioáng nhö moät ngöôøi kia saép ñi xa.

coâ ñôn. ‘Ta baû o thaä t .’ 44“Roài maáy ngöôøi ñoù seõ hoûi. Haõy ñi vaøo löûa ñôøi ñôøi ñaõ ñöôïc chuaån bò cho ma quæ vaø caùc thieân söù cuûa noù. caùc ngöôi maëc cho ta.’ 28“Chuû lieà n baû o maá y ngöôø i ñaà y tôù kia. 27Ñaùng lyù ra maày phaûi gôûi vaøng ta vaøo ngaân haøng ñeå khi ta veà seõ thu laïi caû voán laãn lôøi. heã caùc ngöôi khoâng laøm ñieàu aáy cho moät trong nhöõng ngöôøi raát heøn moïn naày cuûa ta töùc laø caùc ngöôi khoâng laøm cho ta. Ta ñau. 36Ta khoâng coù quaàn aùo. 32Moïi daân toäc treân theá giôùi seõ nhoùm hoïp tröôùc maët Ngaøi. Lu 22:1–2. Ta khaùt. 42Ta ñoùi. caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo hoïp maët taïi nhaø cuûa Cai-pha laø thaày teá leã toái cao. 2“Caùc con bieát raèng ngaøy moát laø Leã Vöôït Qua. Gi 11:45–53) 41“Sau Ngöôøi seõ trôû laïi trong vinh quang cuøng vôùi caùc thieân söù. 34“Roài Ngaøi seõ noùi vôùi nhöõng ngöôøi beân phaûi raèng. coøn nhöõng ngöôøi nhaân ñöùc seõ ñi vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. ‘Thöa Chuùa luùc naøo chuùng toâi thaáy Chuùa ñoùi khaùt. Ngaøy ñoù Con Ngöôøi seõ bò trao vaøo tay keû thuø Ngaøi ñeå bò ñoùng ñinh.’ Vua seõ xeùt xöû moïi ngöôøi 40 ñoù Vua seõ baûo vôùi nhöõng ngöôøi beân traùi. ‘Ta baûo thaät. ‘Haõy laïi ñaây. caùc ngöôi chaêm soùc ta. caùc ngöôi cho ta uoáng.” AÂm möu gieát Chuùa Gieâ-xu (Maùc 14:1–2. 35Vì khi ta ñoùi. Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. 43Ta coâ ñôn vaø xa nhaø caùc ngöôi khoâng theøm tieáp ta vaøo nhaø. khoâng quaàn aùo hoaëc ñau oám hay bò tuø maø khoâng chaêm soùc Ngaøi?’ 45“Vua seõ traû lôø i . Ta coâ ñôn vaø xa nhaø caùc ngöôi tieáp röôùc ta. khaùt maø cho Ngaøi uoáng? 38Khi naøo chuùng toâi thaáy Ngaøi coâ ñôn xa nhaø maø môøi Ngaøi vaøo troï nhaø chuùng toâi? Coøn khi naøo chuùng toâi thaáy Ngaøi khoâng quaàn aùo maø maëc cho Ngaøi? 39Khi naøo chuùng toâi thaáy Ngaøi ñau hoaëc bò tuø maø chaêm soùc Ngaøi?’ 40“Vua seõ traû lôøi. haùi choã mình khoâng gieo.” Chuùa Gieâ-xu ñöôïc xöùc daàu thôm (Maùc 14:3–9. 4Trong phieân hoïp hoï tìm möu keá ñeå baé t vaø gieá t Ngaø i . Ngaøi seõ laøm Vua ngöï treân ngoâi.” 3Trong khi aáy. 5Nhöng hoï baûo nhau. 33Ngaøi seõ ñeå chieân beân phaûi vaø deâ beân traùi.MA-THI-Ô 25:27–26:6 bieát ta gaët thöù mình khoâng troàng. ‘Thöa Chuùa. Ta ñau vaø bò tuø caùc ngöôi khoâng thaêm vieáng vaø chaêm soùc. ‘Baét teân ñaày tôù voâ ích naày neùm ra ngoaøi choã toái taêm. ‘Laáy tuùi vaøng cuûa thaèng naày ñem cho ñöùa coù möôøi tuùi vaøng. ‘Haõy ñi khuaát maét ta. nhöõng ngöôøi ñöôïc Cha ta ban phöôùc! Haõy nhaän laõnh nöôùc maø Thöôïng Ñeá ñaõ daønh cho caùc ngöôi töø luùc taïo thaønh trôøi ñaát. Gi 12:1–8) 26 1Sau Gieâ-xu ñang ôû Beâ-tha-ni. nhöõng ngöôøi bò Thöôïng Ñeá nguyeàn ruûa. ’ 30Roà i oâ n g chuû ra leä n h. xa nhaø.’ 31 “Con khi daïy xong nhöõng ñieàu aáy. nôi nhaø cuûa Xi-moân laø ngöôøi tröôùc kia maéc 6Chuùa . ñieàu gì caùc ngöôi laøm cho moät ngöôøi raát heøn moïn naày cuûa ta töùc laø ñaõ laøm cho ta. caùc ngöôi cho ta aên. luùc naøo chuùng toâi thaáy Chuùa ñoùi maø cho Ngaøi aên. 29Ngöôøi naøo coù nhieàu thì ñöôïc cho theâm ñeå coù dö coøn ngöôøi naøo coù ít thì laïi bò laáy luoân phaà n ñaõ coù .’ 46“Roài hoï seõ ñi vaøo söï tröøng phaït ñôøi ñôøi. Ta khaù t caù c ngöôi khoâng cho ta uoáng. nhö ngöôøi chaên chia chieân vôùi deâ rieâng ra. Ta khoâng coù aùo quaàn caùc ngöôi khoâng maëc cho ta.’ 37“Luùc aáy nhöõng ngöôøi nhaân ñöùc seõ hoûi. Ta bò tuø caùc ngöôi vieáng thaêm ta. caùc ngöôi khoâ n g cho ta aê n . nôi ngöôøi ta khoùc loùc vaø nghieán raêng vì ñau ñôùn. Ngaøi seõ phaân hoï ra laøm hai nhoùm. “Chuùng ta khoâng neân laøm chuyeän naày trong kyø leã vì daân chuùng seõ noåi loaïn.

Gi 13:21–30) 14Luùc ñaàu tieân cuûa ngaøy Leã AÊn Baùnh Khoâng Men. “Ngöôø i nhuù n g tay vôùi ta vaøo trong cheùn laø ngöôøi seõ phaû n ta. Gi 13:36–38) 26 Luù c Gieâ . Chò ñoå nguyeân chai daàu thôm treân ñaàu Chuùa Gieâ-xu trong khi Ngaøi ñang aên. ngöôøi aáy coù phaûi laø con khoâng?” 23Chuù a Gieâ .xu vaø o tay caù c keû thuø Ngaø i leâ n tieáng hoûi. “Thaày muoán chuùng con doïn böõa aên Leã Vöôït Qua cho Thaày ôû ñaâu?” 18 Ngaø i ñaù p . Roài Ngaøi phaùt cho caùc moân ñeä vaø noùi. 7Trong khi ñang ôû ñoù thì moät ngöôøi ñaøn baø ñeán gaàn Ngaøi. Moã i ngöôø i laà n löôï t hoû i Ngaø i . taát caû moïi ngöôøi ñi ra nuùi OÂ-liu. “Thöa Chuùa. Nhöng khoán cho ngöôøi naøo trao Con Ngöôøi ñeå bò gieát. ñaây laø thaân theå ta. Ta seõ aên Leã Vöôït Qua cuøng caùc moân ñeä ta ôû nhaø anh. “Phaûi.xu vaø caù c moâ n ñeä ngoà i vaø o baø n . Lu 22:7–14. 28Ñaây laø huyeát ta duøng laøm giao öôùc môùi maø Thöôïng Ñeá laäp cuøng daân Ngaøi.” Böõa AÊn cuûa Chuùa (Maùc 14:22–26. Hoï baûo. “Sao caùc oâng quaáy raày chò naày? Chò ñaõ laøm vieäc raát toát cho ta. 20 Ñeá n chieà u . “Caùc con haõy aên baùnh naày ñi. caùc moân ñeä ñeán hoûi Chuùa Gieâ-xu. Huyeát naày ñoå ra cho nhieàu ngöôøi ñöôïc tha toäi. 11Caùc oâng luùc naøo cuõng coù ngöôøi ngheøo ôû vôùi mình nhöng khoâng coù ta beân caïnh luoân ñaâu.41 beänh cuøi. heã nôi naøo Tin Möøng naày ñöôïc truyeàn ra trong theá gian thì vieäc chò laøm seõ ñöôïc nhaéc ñeán ñeå nhôù chò. Lu 22:3–6) MA-THI-Ô 26:7–31 ñang duøng böõa. “Ta baûo thaät.xu laá y baùnh.” 27Roài Ngaøi laáy ly. ‘Thaày noùi: Thì giôø ñaõ ñeán roài.’” 19Caùc moân ñeä laøm theo ñieàu Chuùa Gieâ-xu caên daën vaø doïn böõa aên Leã Vöôït Qua.” 25 Roà i Giu-ña. Caùc moân ñeä seõ boû Chuùa Gieâ-xu (Maùc 14:27–31. “Thöa Thaày. 16Sau ñoù haén rình cô hoäi toát ñeå giao noäp Chuùa Gieâ-xu. “Ñeâm nay ñöùc tin caùc con trong ta seõ bò lung lay vì theo lôøi Thaùnh Kinh ñaõ vieát: 31 Chuù a . 12Chò ñoå daàu thôm treân thaân ta laø ñeå chuaån bò choân caát ta ñoù. Lu 22:15–20.” 10Bieát chuyeän. ngöôø i seõ trao Chuù a Gieâ . caûm taï Thöôïng Ñeá roài ñöa cho caùc moân ñeä vaø baûo. Chuù a Gieâ . “Taát caû caùc con haõy uoáng ñi. 8Caùc moân ñeä thaáy theá raát baát bình. Lu 22:31–34. Chuù a Gieâ . 24 Con Ngöôø i * seõ phaû i chòu cheá t theo nhö lôø i Thaù n h Kinh vieá t .” 30Sau khi haùt moät baûn thaùnh ca. moät ngöôøi trong caùc con seõ phaûn ta. Chuùa Gieâ-xu baûo. 15Haén hoûi. 13Ta baûo thaät. 29Ta baûo cho caùc con bieát: Ta seõ khoâng uoáng röôïu naày nöõa cho ñeán ngaøy ta uoáng röôïu môùi cuøng vôùi caùc con treân nöôùc cuûa Cha ta. Thaø noù ñöøng sinh ra ñôøi coøn hôn. “Caù c con haõ y ñi vaø o thaønh vaø baûo ngöôøi kia. 21 Trong khi 17Hoâm ñang aê n . coù phaûi Ngaøi baûo con laø ngöôøi aáy khoâng?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Chuùa Gieâ-xu döï Leã Vöôït Qua (Maùc 14:21–22. “Taïi sao phí daàu thôm aáy nhö vaä y ? 9Daà u ñoù coù theå ñem baù n ñöôï c nhieàu tieàn ñeå giuùp keû ngheøo. con chính laø ngöôøi aáy.xu ñaù p . Chuùa Gieâ-xu baûo. tay caàm moät chai baèng ngoïc ñöïng ñaày daàu thôm raát ñaét tieàn. caûm taï Thöôïng Ñeá xong beû ra.xu baû o caù c moâ n ñeä . moät trong möôøi hai söù ñoà ñeá n noù i chuyeä n vôù i caù c giôù i tröôûng teá. 1 Coâ 11:23–25) ñoù Giu-ña. 21–23.” 22Nghe theá caùc moân ñeä raát buoàn baõ.” Giu-ña trôû thaønh keû thuø cuûa Chuùa Gieâ-xu (Maùc 14:10–11. “Caùc oâng traû cho toâi bao nhieâu ñeå toâi trao Gieâ-xu vaøo tay caùc oâng?” Hoï traû cho haén ba chuïc quan baïc.

45Roài Ngaøi trôû laïi baûo caùc moân ñeä. “Duø cho moï i ngöôø i lung lay trong ñöùc tin vì Thaày. Ngaøi baûo hoï.” 37 Ngaø i ñem Phia-rô vaø hai con trai Xeâ-beâ-ñeâ theo. Chuùa Gieâ-xu caàu nguyeän moät mình (Maùc 14:32–42. Chuùa Gieâ-xu quì xuoáng ñaát vaø caàu nguyeän. Ngaøi baûo Phia-rô.xu baû o . Hoï ñöôïc caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo Do-thaùi sai ñeán.MA-THI-Ô 26:32–55 ‘Ta seõ gieát ngöôøi chaên.” 49 Giu-ña laä p töù c böôù c thaú n g ñeá n Chuù a Gieâ .” Chuùa Gieâ-xu bò baét (Maùc 14:43–50. “Boû göôm con vaøo voû ñi. “Baï n ôi. Nhöng xin haõy laøm theo yù muoán Cha. Gi 18:3–12) 42Roài sau khi ta soáng laïi töø trong keû cheát. neáu coù theå ñöôïc. ta seõ ñi tröôùc caùc con qua mieàn Ga-li-leâ. Keû phaûn ta ñang ñeán kìa.xu vaø noù i . 48Giu-ña ra daáu tröôùc cho chuùng. ñeâm nay tröôùc khi gaø gaùy.” a26:39 ly Chuùa Gieâ-xu muoán noùi ñeán nhöõng ñau khoå gheâ gôùm saép xaûy ñeán cho Ngaøi. “Ai maø toâi hoân thì chính laø ngöôøi aáy. baï n ñònh laøm gì thì laøm ñi.” Theá laø chuùng nhaøo ñeán. ra tay baét Chuùa Gieâ-xu.” 40Roài Ngaøi trôû laïi vôùi caùc moân ñeä. thì thaáy hoï nguû guïc heát. moä t trong möôø i hai söù ñoà xuaát hieän. 38Ngaøi baûo hoï. nhöng con thì chaéc chaén laø khoâng.” 34 Chuù a Gieâ . coù theå cheát ñöôïc. con seõ khoâng bao giôø choái Thaày ñaâu!” Taát caû caùc moân ñeä khaùc ñeàu caû quyeát nhö theá.” 33Phia-rô thöa. xin ñöø n g trao cho con ly a ñau khoå naà y . Chaáp nhaän nhöõng ñau khoå ñoù laø moät ñieàu voâ cuøng khoù khaên gioáng nhö uoáng moät ly chaát ñaéng. Ai duøng göôm seõ bò cheát vì göôm. 46Haõy ñöùng daäy. 53Con thöøa bieát raèng ta coù theå xin Cha sai ñeán hôn möôøi hai sö ñoaøn thieân söù maø. neáu khoâng thì laøm theá naøo lôøi Thaùnh Kinh vieát trôû thaønh söï thaät ñöôïc?” 55 Roà i Chuù a Gieâ .” 39Sau khi ñi caùch hoï theâm moät khoaûng nöõa. Caùc con haõy ôû ñaây vaø thöùc vôùi ta. “Loøng ta buoàn raàu laém. Cuøng ñi vôùi haén coù nhieàu ngöôø i mang göôm giaù o vaø gaä y goä c .’ Xa-cha-ri 13:7 42 Chuùa Gieâ-xu ñi laàn thöù hai vaø caàu nguyeän. “Ta baû o thaä t .” 43Ngaøi trôû laïi cuøng caùc moân ñeä. chöù khoâng phaûi theo yù muoán con. 51Thaáy vaäy. 50 Chuù a Gieâ .xu ñang noù i thì Giu-ña. Lu 22:39–46) 36Roài Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñi ñeán nôi goïi laø Gheát-seâ-ma-neâ. Chuùng ta phaûi ñi. con seõ choái ta ba laàn. Lu 22:47–53. “Caùc anh mang göôm giaùo vaø gaäy goäc 47 Khi . “Caùc con ngoài ñaây ñôïi ta ñi ñeán ñaø n g kia caà u nguyeä n . “Thöa Cha. 52 Chuù a Gieâ .xu baû o ngöôø i aá y . 32Nhöng Chuù a Gieâ . moät trong caùc moân ñeä vung göôm ra cheùm ñöùt vaønh tai cuûa ngöôøi ñaày tôù thaày teá leã toái cao. thì baày chieân seõ taûn laïc heát. Tinh thaàn raát muoán laøm ñieàu phaûi maø xaùc theå thì yeáu ñuoái.xu baû o . “Thöa Cha. Ngaøi baét ñaàu buoàn baõ laém. “Duø cho con phaûi cheát vôùi Thaày ñi nöõa. 54Nhöng vieäc naày phaûi xaûy ra. laïi thaáy hoï vaãn coøn nguû guïc vì maét ñöø quaù roài. Haõy baét ñi.” 35Nhöng Phia-rô caû quyeát. 44Ngaøi boû hoï ñi caàu nguyeän laàn thöù ba gioáng nhö tröôùc. “Baây giôø maø caùc con vaãn coøn nguû nghæ sao? Ñaõ ñeán luùc Con Ngöôøi* bò giao vaøo tay caùc keû toäi loãi roài. neáu ly ñau khoå naày khoâng theå caát khoûi con ñöôïc maø con phaûi nhaän thì con nguyeän raèng yù muoán Cha ñöôïc thöïc hieän. “Caùc con khoâng thöùc noåi vôùi ta ñöôïc moät giôø sao? 41Haõy thöùc vaø caàu nguyeän ñeå coù söùc choáng choïi söï caùm doã.xu baû o chuù n g. “Chaø o Thaà y !” roài hoân Ngaøi.

Ngöôøi khaùc taùt vaøo maët Ngaøi. Gi 18:15–18. 63–71. OÂng caû quyeát. Lu 23:1–2. 19–24) 65 Nghe MA-THI-Ô 26:56–27:1 nhö theá. Gi 18:13–14. Moä t ñöù a tôù gaù i ñeá n baû o . trong töông lai caùc oâng seõ thaáy Con Ngöôøi* ngoài beân phaûi Thöôïng Ñeá. “Toâi khoâng hieåu coâ noùi gì caû. 66Caùc anh nghó sao?” Daân chuùng traû lôøi.” Phia-rô lieàn böôùc ra ngoaøi khoùc loùc thaûm thieát. baûo laø khoâng heà bieát ta. “Toâi khoâng heà bieát ngöôøi aáy ñaâu.’” 62Thaày teá leã toái cao lieàn ñöùng daäy hoûi Ngaøi. “Anh khoâng ñoái ñaùp gì heát sao? Ngöôøi ta toá caùo anh ñuû ñieàu maø anh khoâng traû lôøi sao?” 63Nhöng Chuùa Gieâxu laøm thinh.” 72Moät laàn nöõa Phia-rô laïi choái. Thaày teá leã toái cao laïi hoûi theâm.” 70 Nhöng Phia-rô choá i phaê n g.” Luùc aáy taát caû caùc moân ñeä ñeàu boû Ngaøi chaïy troán heát. 25–27) ngöôøi baét Chuùa Gieâ-xu giaûi Ngaøi ñeán nhaø rieâng cuûa Cai-pha. 75Phia-rô lieàn nhôù laïi lôøi Chuù a Gieâ .” Töùc thì gaø gaùy. Lu 22:54–55. maáy ngöôøi ñöùng quanh ñoù böôùc tôùi baûo Phia-rô. “Ñuùng roài.xu ñaõ baû o : “Tröôù c khi gaø gaùy. Nhöng ta baûo thaät. Con Thöôïng Ñeá khoâng?” 64Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Haén ñaùng cheát. Baáy giôø coù hai ngöôøi ñeán vu caùo raèng. böôùc vaøo saân tröôùc cuûa tö dinh thaày teá leã toái cao. thaày teá leã toái cao. thaày teá leã toái cao lieàn xeù aùo mình vaø tuyeân boá. ‘Ta coù theå phaù saäp ñeàn thôø cuûa Thöôïng Ñeá vaø xaây laïi trong ba ngaøy thoâi. taát caû caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo trong daân chuùng hoïp laïi quyeát ñònh gieát 1Saùng . caùc anh ñaõ nghe oâng ta noùi phaïm ñeán Thöôïng Ñeá roài. Chuùa Gieâ-xu bò giaûi ñeán tröôùc Phi-laùt (Maùc 15:1. Coâ ta noùi vôùi maáy ngöôøi ñöùng ñoù.” 57Nhöõng aá y Phia-rô ñang ngoà i trong saâ n . Chuùa Gieâ-xu tröôùc maët caùc nhaø caàm quyeàn (Maùc 14:53–65. 68Chuùng baûo. “OÂng naày cuõng ñi theo Gieâ-xu ngöôøi Na-xa-reùt ñoù. “Toâi theà laø toâi khoâng heà bieát oâng Gieâ-xu naày ñaâu!” 73Moät luùc sau. 61“Ngöôøi naày noùi. OÂng ngoài chung vôùi maáy ngöôøi lính gaùc ñeå theo doõi xem ngöôøi ta xöû trí vôùi Chuùa Gieâxu ra sao. Ñaáng Quyeàn Naêng vaø ngöï ñeán giöõa maây trôøi.” 67Roài daân chuùng khaïc nhoå treân maët Ngaøi vaø ñaám Ngaøi. “Toâi nhaân danh quyeàn cuûa Thöôïng Ñeá haèng soáng: Anh haõy noùi cho chuùng toâi bieát.43 ñeá n baé t ta nhö theå ta laø teâ n phaï m phaù p ! Moã i ngaø y ta giaû n g daï y trong ñeà n thôø maø maá y anh khoâ n g baé t . “Haõy troå taøi noùi tieân tri cho chuùng ta thaáy ñi! Haõy noùi xem ai ñaùnh ngöôi!” Phia-rô choái Chuùa Gieâ-xu (Maùc 14:66–72.” 74Phia-rô lieàn chöûi theà vaø cam ñoan. “Ngöôøi naày noùi phaïm thöôïng roài! Chuùng ta ñaâu caàn theâm nhaân chöùng nöõa. “OÂ n g cuõng theo oâng Gieâ-xu mieàn Ga-li-leâ. Gioïng noùi cuûa oâng khai ra. oâng laø moät trong nhöõng ngöôøi theo oâng Gieâxu ñoù. 58Phia-rô ñi theo sau xa xa. con seõ choái ba laàn. “Ñuùng nhö oâng noùi. OÂ n g baûo. 56Nhöng nhöõng vieäc naày xaûy ra ñuùng nhö lôøi caùc nhaø tieân tri vieát. 59Caùc giôùi tröôûng teá vaø toaøn theå hoäi ñoàng Do-thaùi tìm chöùng doái toá caùo ñeå gieát Ngaøi. 60Nhieàu ngöôøi ñeán bòa ñaët nhöõng lôøi caùo veà Ngaøi nhöng caû hoäi ñoàng khoâng tìm ñöôïc lyù do chính ñaùng naøo ñeå gieát Ngaøi.” 71Luùc Phia-rô rôøi khoûi saân ñi veà phía coång thì moät coâ gaùi khaùc thaáy. Gi 18:28–32) 69 Luù c 27 sôùm hoâm sau. nôi caùc giaùo sö luaät vaø caùc boâ laõo Do-thaùi ñang hoäi hoïp. anh coù phaû i laø Ñaá n g Cöù u Theá . Lu 22:56–62.

Lu 23:13–25. truyeàn cho ta” Xem Xacha-ri 11:12–13 vaø Gieâ-reâ-mi 32:6–9. “Taïi sao? Ngöôøi naày ñaõ laøm ñieàu gì quaáy?” Nhöng chuù n g laï i gaø o theù t lôù n hôn nöõa. 19Trong khi Phi-laùt ñang ngoài nôi gheá xöû aùn thì vôï Phi-laùt cho ngöôøi ra nhaén: “Ñöøng ñuïng ñeán ngöôøi voâ toäi aáy.” khi caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo hung haêng toá caùo Ngaøi thì Chuùa Gieâ-xu laøm thinh. Phi-laùt tìm caùch tha Chuùa Gieâ-xu (Maùc 15:6–15. “Anh khoâng nghe thaáy hoï toá caùo anh ñuû ñieàu sao?” 14Nhöng Chuùa Gieâ-xu khoâng traû lôøi tieáng naøo khieán Phi-laùt voâ cuøng ngaïc nhieân.”a Phi-laùt gaïn hoûi Chuùa Gieâ-xu (Maùc 15:2–5. “Coøn Gieâ-xu goïi laø Ñaáng Cöùu Theá thì toâi phaûi xöû laøm sao ñaây?” Chuùng ñoàng thanh ñaùp. troùi Ngaøi laïi. “Toâi ñaõ phaïm toäi. 9Nhö theá ñeå laøm thaønh lôøi tieân tri Gieâ-reâ-mi noùi raèng: “ Chuùng laáy ba möôi quan baïc.” Caùc nhaø laõnh ñaïo traû lôøi. Phi-laùt hoûi Ngaøi. Vì oâng ta maø hoâm nay em thaáy aùc moäng. 10Chuùng duøng tieàn aáy ñeå mua ruoäng thôï goám theo nhö lôøi Thöôïng Ñeá truyeàn cho ta.” 20Nhöng caùc giôùi tröôûng teá vaø boâ laõo xuùi giuïc daân chuùng xin thaû Ba-ra-ba vaø xöû töû Chuùa Gieâ-xu. 12Trong ngöôøi trao Ngaøi vaøo tay keû thuø. Haé n ta noå i tieáng gian aùc. vì trao cho caùc oâng moät ngöôøi voâ toäi. “Luaät chuùng ta khoâng cho pheùp giöõ tieàn naày chung vôùi tieàn daâng hieán trong ñeàn thôø. “Quan noùi ñuùng. 8Do ñoù maø ñeán nay ruoäng aáy vaãn ñöôïc goïi laø Ruoäng Maùu. Gi 18:39–19:16) a27:10 “Chuùng laáy . 4vaø baûo hoï. 21Phi-laùt hoûi. 16Luùc ñoù coù teân Ba-ra-ba * ñang ngoà i tuø . 13Neân Phi-laùt hoûi. Giu-ña töï töû (Coâng Vuï 1:18–19) 2Hoï 44 Chuùa Gieâ-xu ñaùp. quan thoáng ñoác. “Maáy anh muoán toâi tha ai: Ba-ra-ba hay laø Gieâ-xu goïi laø Ñaáng Cöùu Theá?” 18Vì Phi-laùt bieát roõ laø chuùng giaûi Chuùa Gieâ-xu ñeán cho mình chæ do ganh gheùt. Ñoù laø giaù daâ n Ít-ra-en ñònh cho Ngaø i . “Ñoùng ñinh haén ñi!” 23Phi-laùt hoûi laïi. quan thoáng ñoác coù leä phoùng thích moät tuø nhaân tuøy daân choïn. Gi 18:33–38) 11Chuùa Gieâ-xu ñöùng tröôùc maët Phi-laùt. vì tieàn naày ñaõ ñöôïc traû cho caùi cheát cuûa moät maïng ngöôøi. thaáy chuùng quyeát ñònh gieát Ngaøi thì voâ cuøng hoái haän. “Tha Ba-ra-ba. 6Caùc giôùi tröôûng teá löôïm laïi caùc ñoàng baïc trong ñeàn thôø vaø baûo nhau. lieàn laáy nöôùc 15 Moã i ..ø roài ñi ra ngoaøi treo coå töï töû. chuùng ñaùnh giaù Ngaøi thaáp nhö theá ñoù. “Ñoùng ñinh haén ñi!” 24Khi Phi-laùt thaáy mình baát löïc maø quaàn chuùng saép noåi loaïn. naê m vaø o dòp Leã Vöôï t Qua. Haén lieàn laáy ba möôi quan baï c ñem traû laï i cho caù c giôù i tröôûng teá vaø caùc boâ laõo.” 22Phi-laùt hoûi chuùng.. 17Khi daân chuùng tuï taäp laïi taïi dinh thoáng ñoác thì Phi-laùt hoûi.MA-THI-Ô 27:2–24 Ngaøi. Lu 23:3–5.” 5 Giu-ña lieà n neù m laï i tieà n vaø o ñeà n thô. Caùc anh muoán toâi thaû ngöôøi naøo?” Daân chuùng la leân. “Anh coù phaûi laø vua daân Do-thaùi khoâng?” 3Giu-ña. “Chuyeän aáy coù lieân can gì ñeán chuùng toâi ñaâu? Ñoù laø chuyeän cuûa anh. “Trong tay toâi coù Bara-ba vaø Chuùa Gieâ-xu. giaûi qua cho Phi-laùt laø quan thoáng ñoác.” 7Neân hoï quyeát ñònh duøng tieàn aáy mua ruoäng cuûa Thôï Goám ñeå choân caát nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác cheát ôû Gieâru-sa-lem. keä anh.

Thöôïng Ñeá toâi ôi.” 26Phi-laùt lieàn cho phoùng thích Ba-raba. “Cöù ñeå yeân xem EÂ-li coù ñeán cöùu noù khoâng. Gi 19:28–30) lính haàu cuûa quan thoáng ñoác ñem Chuùa Gieâ-xu vaøo trong dinh. Nhöng ra leänh ñaùnh ñoøn Chuùa Gieâxu roà i giao Ngaø i cho ñaù m lính haà u mang ñi ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù. 42 Hoï baû o .goâ . sao Ngaøi töø boû toâi?” 47Coù maáy ngöôøi ñöùng ñoù nghe vaäy baûo nhau. “Chuù n g toâ i vaø con chaù u chuù n g toâ i chòu traù c h nhieä m veà caù i cheá t cuû a ngöôøi naày. Chính haén ñaõ töøng tuyeân boá. 3 6 Chuùng cöù ñöùng ñoù nhìn Ngaøi. boï n lính baé t thaê m xem ai ñöôïc laáy quaàn aùo Ngaøi. “Toâi voâ toäi veà caùi cheát cuûa ngöôøi naày. nghóa laø Ñoà i Soï . 49Nhöng maáy ngöôøi khaùc caûn. la-ma xa-baùch-tha-ni?” Nghóa laø “Thöôïng Ñeá toâi ôi. Caùc lính cuûa Phi-laùt cheá gieãu Chuùa Gieâ-xu (Maùc 15:16–20. caùc giaùo sö luaät vaø caù c boâ laõ o cuõ n g cheá gieã u Ngaø i . 33 Chuù n g ñeá n moä t nôi goï i laø Goâ . 43Haén tin caäy Thöôïng Ñeá thì haõy ñeå Thöôïng Ñeá ñeán cöùu haén.tha. ‘Ta laø Con Thöôïng Ñeá.’” 44Hai teân cöôùp bò ñoù n g ñinh hai beâ n Ngaø i cuõ n g nhieá c moùc Ngaøi. coät vaøo moät caùi que ñöa leân cho Ngaøi uoáng. neáu Thöôïng Ñeá thaät söï caàn haén. 40Chuùng noùi. “Xem kìa. Maáy anh gaây ra caùi cheát aáy!” 25Taát caû daân chuùng ñoàng thanh ñaùp. VUA DAÂN DO-THAÙI. “EÂ! Anh baûo anh coù theå phaù saäp ñeàn thôø roài xaây laïi trong ba ngaøy. Chuùa Gieâ-xu keâu lôùn. EÂ-li. thì chuùng gaëp moät ngöôøi teân Xi-moân. 32Trong tröa caû xöù ñeàu toái mòt. 46Khoaûng ba giôø chieàu. “Haé n cöù u ngöôø i khaù c maø cöùu mình khoâng ñöôïc! Haén baûo haén laø vua Ít-ra-en! Neáu haén laø vua thì haõy nhaû y xuoá n g khoû i caâ y thaä p töï ñi thì chuùng ta môùi tin. roài chuùng taäp hoïp caû tieåu ñoaøn laïi quanh Ngaøi. lieà n baé t oâ n g ta vaù c thaä p töï theá cho Chuù a Gieâ . maëc aùo laïi cho Ngaøi roài mang ñi ñoùng ñinh. chuùng côûi aùo daøi ra. 38Coù hai teân cöôùp cuõng bò ñoùng ñinh cuøng vôùi Ngaøi. Haõy töï cöùu mình ñi! Neáu anh thaät laø con Thöôïng Ñeá thì haõy nhaûy xuoáng khoûi caây thaäp töï ñi!” 41Caùc giôùi tröôûng teá. “EÂ-li. hieän töôïng aáy keùo daøi ñeán ba tieáng ñoàng hoà. vua daâ n Do-thaù i !” 30Chuùng nhoå treân Ngaøi roài laáy gaäy cuûa Ngaøi ñaäp ñaàu Ngaøi. 39Ngöôøi qua keû laïi sæ nhuïc Ngaøi vaø laéc ñaàu. 31Sau khi ñaõ cheá gieãu Ngaøi.” 48 Lieà n coù ngöôø i chaï y ñi laá y moä t mieáng boâng ñaù nhuùng ñaày giaám. moä t teâ n beâ n traù i . Gi 19:2–3) MA-THI-Ô 27:25–49 nhöng khoâ n g chòu uoá n g. 37Chuùng laøm moät taám baûng treo treân ñaàu Ngaøi vôùi baûn aùn nhö sau: ÑAÂY LAØ GIEÂ-XU. Lu 23:44–49. xöù Xy-ren.” 45Ñeá n . b27:34 maät ñaéng Coù leõ laø röôïu hoøa vôùi caùc vò thuoác ñeå naïn nhaân caûm thaáy bôùt ñau. haén keâu EÂ-li. Lu 23:26–43. Chuùa Gieâ-xu cheát (Maùc 15:33–41.xu. Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh (Maùc 15:21–32. 34Boïn lính cho Chuùa Gieâ-xu uoáng röôïu troä â n vôù i maä t ñaé n g b . 28Chuùng côûi aùo Ngaøi ra vaø maëc cho Ngaøi moät aùo daøi maøu ñoû. moä t teâ n beâ n phaû i . Gi 19:17–27) 27Boïn khi boïn lính haàu ñang ñi ra khoûi thaønh vôùi Chuùa Gieâ-xu.45 röûa taya tröôùc maët hoï vaø baûo. Ngaø i neá m röôï u a27:24 röûa tay Phi-laùt laøm nhö theá ñeå chöùng toû oâng ta khoâng lieân quan gì ñeán nhöõng vieäc daân chuùng laøm. “Muoâ n taâ u . Roà i chuù n g cheá gieã u Ngaø i baè n g caùch giaû vôø baùi laïy truôùc maët Ngaøi vaø noù i . 29Chuùng ñan moät caùi maõo baèng nhaønh gai ñoäi treân ñaàu Ngaøi vaø cho Ngaøi caàm moät caây gaä y . 35 Sau khi ñoù n g ñinh Ngaø i .

“Toâi ñaõ baûo cho caùc chò roài ñoù. 61Ma-ri Ma-ñô-len vaø Ma-ri khaù c nöõ a ngoà i gaàn moä. 52Moà maû môû ra vaø nhieàu con daân thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá ñaõ qua ñôøi töø laâu soáng laïi.xeù p laá y xaùc vaø taåm lieäm trong vaûi gai saïch. 63Hoï baûo. 6Ngaøi khoâng coù ñaây ñaâu. Ñaáng bò ñoùng ñinh. 3Hình daïng thieân söù aáy saùng röïc nhö chôùp.” Caùc baø ñeá n oâ m chaâ n Ngaø i vaø baù i laï y Ngaø i . Moät thieân söù cuûa Chuùa töø trôøi xuoáng laên taûng ñaù chaän cöûa moä roài ngoài leân treân. Ngaøi baûo. Haõy ñeán xem choã xaùc Ngaøi naèm. 59Gioâ . Caùi gian doái naày seõ coøn teä hôn caùi gian doái tröôùc nöõa.” 28 1Sau . Gi 20:1–10) toá i hoâ m ñoù coù moä t ngöôø i giaøu teân Gioâ-xeùp. hoï hoaûng hoá t baû o nhau. Hoï vöøa sôï vöøa möøng. Ñaá t rung chuyeå n maï n h vaø caù c taûng ñaù lôùn beå vuïn. ‘Ngaøi ñaõ soáng laïi töø keû cheát. chuùng toâi nhôù laïi khi coøn soáng teân gian 62Hoâm ngaøy Sa-baùt laø ngaøy ñaàu tieân trong tuaàn. “Ñöøng sôï! Haõy ñi baûo caùc anh em ta ñi ñeán mieàn Ga-lileâ. “Chaøo caùc chò. Lu 23:50–56.” 65Phi-laù t baû o . hoï seõ gaëp ta ôû ñoù. Chuùa Gieâ-xu ñöôïc choân caát (Maùc 15:42–47. caùc giôùi tröôûng teá vaø ngöôøi Pha-ri-xi ñeán gaëp Phi-laùt. 7Maáy chò haõy mau ñi baùo cuøng caùc moân ñeä Ngaøi raèng. 51 Ngay luù c aá y böù c maø n trong ñeà n thôø* bò xeù toaïc laøm ñoâi töø treân xuoáng döôù i . ÔÛ ñoù hoï seõ gaëp Ngaøi. laø moät moân ñeä cuûa Chuùa Gieâ-xu tôùi Gieâ-ru-sa-lem. Lu 24:1–12. xong ñi veà. “Caé t maá y ngöôø i lính canh giöõ cho kyõ ñi. Saùng sôùm hoâm aáy Ma-ri Ma-ñô-len vaø moät ngöôøi ñaøn baø khaùc cuõng teân Ma-ri ñeán thaêm moä. “Thöa quan. 9Boãng Chuùa Gieâ-xu gaëp hoï. “Ñöøng sôï! Toâi bieát caùc chò ñi tìm Chuùa Gieâ-xu. Ngaøi ñi tröôùc caùc oâng aáy qua mieàn Gali-leâ. Moä Chuùa Gieâ-xu ñöôïc canh phoøng caån maät 57 Chieà u sau töùc sau Ngaøy Chuaån Bò. goác thaønh A-ri-matheâ. 56Trong soá ñoù coù Ma-ri Ma-ñô-len. aùo traéng nhö tuyeát. ‘Sau ba ngaøy ta seõ soáng laïi töø keû cheát. Ngaøi soáng laïi roài nhö Ngaøi ñaõ noùi. Phi-laùt ra leänh cho maáy ngöôøi lính haàu giao xaù c Ngaø i cho oâ n g ta. 54 Khi vieâ n só quan vaø toaù n lính canh giöõ Chuùa Gieâ-xu thaáy ñoäng ñaát vaø nhöõng hieän töôïng khaùc. 53Hoï ra khoûi moà sau khi Chuùa Gieâ-xu soáng laïi vaø ñi vaøo thaønh thaùnh. 58Gioâ-xeùp ñeán gaëp Phi-laùt xin xaùc Chuùa Gieâ-xu. chaïy ñi thuaät laïi cho caùc moân ñeä Ngaøi. xuaát hieän cho nhieàu ngöôøi thaáy. caùc ñoà ñeä haén ñeán ñaùnh caép xaùc haén roài reâu rao vôùi daân chuùng raèng haén ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát.MA-THI-Ô 27:50–28:10 Chuùa Gieâ-xu keâu leân moät tieáng lôùn nöõa roài taét thôû.” 66Hoï lieàn ñi nieâm phong taû n g ñaù chaä n cöû a moä ñeå ñeà phoøng troäm caép vaø caét lính canh giöõ. Neáu khoâng. 60 OÂ n g ñaë t xaù c Ngaø i trong moä t ngoâ i moä môùi maø oâng ñaõ ñuïc cho mình töø trong vaùch ñaù. 10Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Gi 19:38–42) 50Nhöng 46 doái naày coù noùi.’ 64Vì theá xin quan ra leänh canh phoøng moä cuûa haén thaät caån thaän cho ñeán ngaøy thöù ba.’” Thieân söù tieáp. 4Nhöõng lính canh hoaûng hoát vaø ñöùng laëng ngöôøi nhö cheát khi thaáy thieân söù. 2Thình lình coù côn ñoäng ñaát döõ doäi.” 8Caùc baø voäi vaøng rôøi moä. “OÂ n g ta quaû laø Con Thöôïng Ñeá!” 55Nhieàu phuï nöõ theo giuùp ñôõ Chuùa Gieâ-xu töø Ga-li-leâ ñöùng caùch xa caây thaäp töï maø nhìn. 5Thieân söù baûo caùc baø aáy raèng. Chuùa Gieâ-xu soáng laïi töø trong keû cheát (Maùc 16:1–8. Ma-ri meï Gia-cô vaø Gioâxeùp cuøng vôùi meï Gia-cô vaø Giaêng. roài laên moät taûng ñaù lôùn chaän cöûa moä laïi.

” 16Möôøi . “Taát caû quyeàn pheùp treân trôøi vaø döôùi ñaát ñaõ giao cho ta.” 15Cho neân boïn lính laáy tieàn roài laøm theo y nhö ñieàu caên daën. 19Cho neân caùc con haõy ñi ra laøm cho moïi ngöôøi trôûø thaønh moân ñeä ta. Ñöùc Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh. “Haõy baûo daân chuùng laø ban ñeâm trong khi maáy anh ñang nguû. 14Neáu quan thoáng ñoác nghe vuï naày. 20Daïy hoï vaâng giöõ nhöõng gì ta ñaõ daïy caùc con. 18Chuùa Gieâ-xu ñeán baûo hoï raèng. thì toaùn lính gaùc moä chaïy vaøo thaønh. Gi 20:19–23. nhöng coù maáy ngöôøi hoaøi nghi khoâng bieát coù phaûi thaät Ngaøi hay khoâng. 12Caùc giôùi tröôûng teá hoïp vôùi nhoùm boâ laõo vaø baøn keá hoaïch. baùo caùo cho caùc giôùi tröôûng teá veà söï vieäc vöøa xaûy ra. thì boïn moân ñeä Gieâ-xu ñeán ñaùnh caép xaùc haén ñi. Hoï hoái loä cho boïn lính moät soá tieàn lôùn 13roài caên daën. 11Trong moät moân ñeä ñi ñeán Ga-li-leâ leân moät ngoïn nuùi maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ chæ.47 Caùc lính gaùc baùo caùo vôùi nhaø caàm quyeàn MA-THI-Ô 28:11–20 Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi caùc moân ñeä (Maùc 16:14–18. 17Khi hoï gaëp Chuùa Gieâ-xu ôû ñoù thì baùi laïy Ngaøi. Lu 24:36–49. Coâng Vuï 1:6–8) khi caùc baø aáy ñi thuaät chuyeän laïi vôùi caùc moân ñeä. Tieáng ñoàn aáy vaãn coøn ñeán ngaøy nay trong voøng daân chuùng. Haõy laøm leã baùp-teâm cho hoï nhaân danh Ñöùc Cha. chuùng toâi seõ giaûi thích cho oâng ta roõ ñeå maáy anh khoûi gaëp raéc roái. Haõy vöõng tin raèng ta seõ ôû vôùi caùc con luoân cho ñeán taän theá.

13Ngaøi ôû ñoù suoát boán möôi ngaøy ñeå chòu Sa-taêng caùm doã. Ngaøi ôû chung vôùi muoâng thuù vaø coù caùc thieân söù phuïc söï Ngaøi. toâi khoâng xöùng ñaùng cuùi xuoáng môû deùp cho Ngaøi. 9Luùc khi Giaêng bò tuø. 5:1–11) 12Ngay Chuùa Gieâ-xu chòu leã baùp-teâm (Ma 3:13–17. 6Giaêng maëc aùo baèng loâng laïc ñaø.” Ma-la-chi 3:1 3 “Coù 1Khôûi khoûi nöôùc Ngaøi thaáy thieân ñaøng môû ra. Chuùa Gieâ-xu choïn moät soá moân ñeä (Ma 4:12–22. Lu 3:21–22) aáy Chuùa Gieâ-xu töø thaønh Na-xareùt mieàn Ga-li-leâ ñeán ñeå Giaêng laøm baùpteâm döôùi soâng Gioâ-ñanh. 19Ñi moät khoaûng nöõa. Gi 1:19–28) 1 ñaàu cuûa Tin Möøng veà Chuùa Cöù u Theá Gieâ . ta raát baèng loøng veà Con. Ngaø i thaá y Xi-moâ n vaø em laø Anh-reâ ñang quaêng löôùi xuoáng hoà vì hai ngöôøi voán laøm ngheà chaøi löôùi. “Thôø i ñaõ ñieåm. 5Toaøn theå daân chuùng töø mieàn Giu-ñia vaø Gieâ-ru-sa-lem ñeàu ñeán vôùi oâng. 14Sau .” Chuùa Gieâ-xu chòu ma quæ caùm doã (Ma 4:1–11. 10Vöøa khi leân a1:1 Con Thöôïng Ñeá Vaøi baûn cuõ Hi-laïp khoâng coù ghi danh töø naày.xu.” sau ñoù Thaùnh Linh ñöa Chuùa Gieâ-xu vaøo ñoàng hoang.48 Tin möøng theo Maùc Giaêng doïn ñöôøng cho Chuùa Gieâ-xu (Ma 3:1–12. nhöng Ngaøi seõ laøm baùpteâm cho caùc oâng baø baèng Thaùnh Linh. aên chaâu chaáu vaø maät ong röøng. Lu 3:1–9.” 18Ximoân vaø Anh-reâ laäp töùc boû löôùi laïi ñi theo Ngaøi. 8Toâi laøm baùp-teâm cho caùc oâng baø baèng nöôùc. ta seõ bieán caùc anh thaønh tay ñaùnh löôùi ngöôøi. Con Thöôï n g Ñeáa. 11vaø coù tieáng töø thieân ñaøng voïng xuoáng raèng: “Con laø Con ta yeâu daáu. 20Ngaøi goïi hai ngöôøi thì hoï lieàn ñeå cha mình laïi trong thuyeàn vôùi maáy ngöôøi laøm coâng roài ñi theo Ngaøi.’” EÂ-sai 40:3 4Giaêng laøm leã baùp-teâm cho daân chuùng trong ñoàng hoang vaø giaûng daïy moät leã baùp-teâm veà söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi. Chuùa Gieâ-xu ñeán mieàn Ga-li-leâ giaûng Tin Möøng veà Thöôï n g Ñeá . 2nhö nhaø tieân tri EÂ-sai ñaõ vieát: “Ta seõ sai söù giaû ñi tröôùc con ñeå doïn ñöôøng cho con. ñang ngoài trong thuyeàn vaù löôùi. Ai naáy haõy aên naên vaø tieáp nhaän Tin Möøng!” 16Khi ñang ñi doïc theo hoà Ga-li-leâ. con cuûa Xeâ-beâ-ñeâ. 7Ñaây laø lôøi giaûng cuûa Giaêng cho daân chuùng: “Coù Ñaáng ñeán sau toâi coøn cao troïng hôn toâi. Nöôùc Trôøi ñaõ gaàn keà. thaét löng baèng ñai da. 15 Ngaø i daï y . Lu 4:1–13) tieáng ngöôøi keâu trong sa maïc: ‘Haõy chuaån bò ñöôøng cho Chuùa. Thaùnh Linh laáy daïng chim boà caâu ñaùp xuoáng ñaäu treân Ngaøi. Sau khi hoï xöng toäi thì ñöôïc Giaêng laøm leã baùpteâm döôùi soâng Gioâ-ñanh. Lu 4:14–15. 15–17. San phaúng loái ñi cho Ngaøi. Ngaøi thaáy hai anh em khaùc teân Giaêng vaø Gia-cô. 17Chuùa Gieâ-xu baûo hoï “Haõy theo ta.

“Chuù n g ta neân ñi thaêm caùc thaønh gaàn ñaây ñeå ta giaû n g daï y nöõ a . 36Xi-moân vaø ñoàng baïn ñi tìm Ngaøi. neáu Chuùa baèng loøng. 33Caû thaønh tuï taäp tröôùc cöûa. Ngaøi cö nguï nôi heûo laùnh. Ngaøi coù theå chöõa laønh cho con ñöôïc. sau khi maët trôøi laën. Chuùa Gieâ-xu chöõa beänh nhieàu ngöôøi (Ma 8:14–17. 44“Ñöøng cho ai bieát chuyeän naày. Nhöng Ngaø i caá m khoâ n g cho quæ noù i ra..” 39Neân Ngaøi ñi khaép mieàn Ga-lileâ. Côn soát lieàn döùt. vì chuù n g bieá t Ngaøi laø ai. lieàn thuaät cho moïi ngöôøi bieát Chuùa Gieâ-xu ñaõ chöõa laønh mình. nhöng daân chuùng khaép nôi ñeàu keùo ñeán tìm Ngaøi. Ngaøi giô tay rôø treân ngöôøi anh vaø baû o . Ñeá n ngaø y Sa-baù t Ngaøi vaøo hoäi ñöôøng ñeå daïy doã. caàm tay baø. Lu 4:38–41) 21Chuùa sôùm hoâm sau khi trôøi haõy coøn toái. thì cuøng Gia-cô vaø Giaêng ñi ñeán nhaø cuûa Xi-moâna vaø Anh-reâ. Vì theá Ngaøi khoâng theå coâng khai vaøo thaønh nöõa. hoï thöa. 30Baø meï vôï Xi-moân ñang soát lieät giöôøng. b1:44 Moâ-se . Anh haõy ñi trình dieän thaày teá leã. chöù khoâng gioáng caùc giaùo sö luaät. 27Daân chuùng voâ cuøng söûng soát. 23Ngay luùc aáy trong hoäi ñöôøng coù moä t ngöôø i bò taø ma aù m .” 45Anh rôøi nôi ñoù. anh ñöôï c laønh ngay.” 28Theá laø tieáng ñoàn veà Chuùa Gieâ-xu loan truyeàn nhanh choùng khaép caû mieàn Ga-li-leâ. roài daâng cuûa leã theo nhö Moâ-se ñaõ qui ñònh cho nhöõng ngöôøi ñöôïc laønh beänh. Ñeán noãi oâng ta ra leänh cho taø ma chuùng cuõng vaâng theo. daân chuùng mang nhöõng ngöôøi beänh vaø bò quæ aùm ñeán cuøng Chuùa Gieâ-xu. roài ra khoûi. .xu baû o anh ñi lieà n vaø nghieâm caám. baø lieàn baét tay phuïc vuï moïi ngöôøi. laønh beänh Xem theâm Leâ-vi 14:1–32. “Im ñi! Ra khoûi ngöôøi naày ngay!” 26Quæ lieàn vaät maïnh anh xuoáng.b Nhö theá ñeå cho moïi ngöôøi thaáy ñieàu ta laøm.naâ m . 32Chieàu hoâm aáy. giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng vaø ñuoåi quæ. hoûi nhau. 37Sau khi tìm ñöôïc.xu ñoä n g loø n g thöông anh. Haõ y laø n h beä n h!” 42 Beä n h lieà n döù t . Lu 5:12–16) 35Saùng Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä vöøa ra khoûi hoäi ñöôøng. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi beänh (Ma 8:1–4. Ngöôøi ta cho Chuùa Gieâ-xu hay. Ngaø i muoán laøm gì chuùng toâi ñaây? Coù phaûi Ngaøi ñeán ñeå dieät chuùng toâi khoâng? Toâi bieát Ngaøi laø ai—Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá!” 25Chuùa Gieâ-xu maéng quæ. Chuùa Gieâ-xu chuaån bò rao giaûng Tin Möøng (Lu 4:42–44) Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñi ñeán thaø n h Ca-beâ . 24“Gieâ . “Ai cuõng ñi tìm thaày!” 38 Chuù a Gieâ . Anh keâ u lôù n .” 41 Chuù a Gieâ .xu ôû Na-xa-reù t ôi. ruù leân moät tieáng lôùn. 31Ngaøi böôùc ñeán beân giöôøng.xu baû o hoï . 40Coù Xi-moân Teân khaùc cuûa Xi-moân laø Phia-rô.. ñôõ daäy. 34Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ñuû thöù beänh vaø ñuoåi quæ ra a1:29 29Khi moät ngöôøi cuøi ñeán quì goái van xin Chuùa Gieâ-xu. Ñoù laø lyù do maø ta ñeán. “Laïy Chuùa. “Vieäc naày nghóa laø sao? OÂng naày daïy ñieàu môùi laï vaø ñaày quyeàn naêng. Ngaø i ñeá n moä t nôi vaé n g veû ñeå caà u nguyeän. “Ta baè n g loø n g. 43 Chuù a Gieâ . 22Daân chuùng raát ngaïc nhieân veà lôøi giaûng daïy cuûa Ngaøi. vì Ngaøi daïy nhö ngöôøi coù quyeàn naêng.49 Chuùa Gieâ-xu ñuoåi taø ma (Lu 4:31–37) MAÙC 1:21–45 khoû i nhieà u ngöôø i . Chuùa Gieâ-xu thöùc daäy ra khoûi nhaø.

Moät soá ngöôøi ñeán hoûi Chuùa Gieâxu. “Baïn cuûa chuù reå khoâng nhòn aên khi chuù reå ñang coøn ôû vôù i hoï . Lu 5:33–39) ñeä cuûa Giaênga vaø ngöôøi . Chæ coù moä t mình Trôø i môù i coù quyeà n tha toäi thoâi. toä i con ñaõ ñöôïc tha roài. 4 Vì daâ n chuù n g tuï taä p quaù ñoâ n g. neân Chuùa Gieâxu noùi vôùi ngöôøi baïi.” 12 Ngöôø i baï i laä p töù c ñöù n g daä y . Ta ñeán khoâng phaûi ñeå môøi goïi ngöôøi toát maø goïi toäi nhaân. hoï lieàn hoûi caùc moân ñeä Ngaøi: “Sao oâng ta aên chung vôùi phöôøng thu thueá vaø keû coù toäi nhö theá?” 17Chuùa Gieâ-xu nghe vaäy môùi baûo hoï raèng: “Ngöôøi khoeû maïnh ñaâu caàn baùc só. coù caùc nhaân vieân thu thueá.MAÙC 2:1–21 Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi baïi (Ma 9:1–8. 14Trong khi Ngaøi ñang ñi thì thaáy Leâ-vi. con cuûa A-pheâ ñang ngoài ôû traïm thu thueá. Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. “Taïi sao moân ñeä cuûa Giaêng vaø moân ñeä cuûa ngöôøi Pha-ri-xi nhòn aên coøn moân ñeä cuûa thaày thì khoâng?” 19Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 21“Khoâng ai vaù moät vieáng vaûi môùi chöa bò ruùt vaøo loã raùch cuûa caùi aùo cuõ vì mieá n g vaû i môù i seõ ruù t laï i .’ hai laø baûo. “Töø tröôùc tôùi giôø. tieáng ñoàn loan ra laø Chuùa Gieâ-xu coù maët ôû nhaø. 15Sau ñoù. 11“Toâi baûo anh ñöùng daäy cuoán meàn ñi veà nhaø. 2 Daâ n chuù n g keù o laï i quaù ñoâ n g khieá n nhaø chaät ních. 16Khi caùc giaùo sö luaät thuoäc phaùi Pha-ri-xi thaáy Chuùa Gieâ-xu aên chung vôùi nhöõng ngöôøi thu thueá vaø keû coù toäi.” oâng lieàn ñöùng daäy theo Ngaøi. ngöôøi giaûng cho daân Do-thaùi raèng Ñaáng Cöùu Theá saép ñeán (Maùc 1:4–8). Chuùa Gieâ-xu trôû laïi thaønh Ca-beâ-naâm. Hoï baûo nhau. Loã raù c h seõ caø n g xaá u a2:18 Giaêng Töùc Giaêng Baùp-tít.” Moân ñeä Chuùa Gieâ-xu bò chæ trích 13Chuùa Phari-xi thöôøng hay nhòn aên* trong moät thôøi gian. Nhöõng ngöôøi nhö theá ñi theo Chuùa Gieâ-xu. 3thì coù boán ngöôøi khieâng moät ngöôøi bò baïi ñeán. “Haõy theo ta. Heã chuù reå coø n ôû vôù i hoï . ‘Toä i con ñaõ ñöôïc tha. chöa khi naøo chuùng ta thaáy chuyeän laï nhö theá naày!” 2 1Vaø i Gieâ-xu laïi ra bôø hoà laàn nöõa. ‘Haõy ñöùng daäy. chæ coù ngöôøi beänh môùi caàn thoâi.xu ñang giaû n g daï y daâ n chuùng veà lôøi cuûa Thöôïng Ñeá. Lu 5:27–32) ngaøy sau. chaè n g raù c h aù o cuõ . hoï khoâng laøm sao mang anh ta ñeán tröôùc maët Chuùa Gieâ-xu ñöôïc neân hoï môû moät khoaûng troáng treân maùi nhaø ngay choã Chuùa Gieâ-xu ñang noùi chuyeän vaø thoøng ngöôøi baïi ñang naèm treân caùng xuoáng.” 6 Maá y giaù o sö luaä t coù maë t taï i ñoù môùi nghó thaàm raèng. 18Moân (Ma 9:14–17. Ngaø i baû o ngöôø i baï i raè n g. “Con ôi. 7“OÂng naày laø ai maø daùm aên noùi taùo baïo nhö vaäy? OÂng ta noù i nhö theå mình laø Trôø i . Trong khi Chuù a Gieâ . “Taï i sao caù c oâ n g thaàm nghó nhö theá trong loøng? 9Trong hai ñieàu naày. 20Nhöng khi naøo chuù ñi roài thì hoï môùi nhòn aên.” 8Chuùa Gieâ-xu bieát ngay yù nghó cuûa hoï neâ n Ngaø i hoû i . coù daân chuùng ñi theo vaø Ngaøi daïy doã hoï. hoï khoâng nhòn aên. ñieàu naøo deã hôn: Moät laø noù i vôù i ngöôø i baï i raè n g. 5 Khi thaá y ñöù c tin cuû a hoï . cuoán meàn maø ñi’? 10Nhöng ñeå chöùng toû cho caù c oâ n g thaá y Con Ngöôø i * coù quyeàn tha toäi treân ñaát. ñeán noãi ngoaøi cöûa cuõng khoâ n g coù choã chen chaâ n . Daân chuùng voâ cuøng kinh ngaïc vaø ngôïi toân Thöôïng Ñeá. Chuùa Gieâ-xu duøng böõa taïi nhaø Leâ-vi. Lu 5:17–26) 50 Leâ-vi theo Chuùa Gieâ-xu (Ma 9:9–13. nhöõng keû coù toäi cuøng caùc moân ñeä Ngaøi aên chung. cuoá n meà n ñi ra tröôù c söï chöù n g kieá n cuû a moïi ngöôøi.

ôû ñoù coù moät ngöôøi bò lieät baøn tay. nghóa laø “Con cuû a Saá m 13 Khi . 3 1Moät Chuù a Gieâ . Ngaøi goïi nhöõng ngöôøi Ngaøi muoán. baøn möu vôùi caùc ñaûng vieân Heâroát* ñeå gieát Chuùa Gieâ-xu. 2Vaøi ngöôøi theo doõi xem thöû Chuùa Gieâ-xu coù chöõa laønh ngöôøi beänh trong ngaøy Sa-baùt khoâng.xu choï n möôø i hai ngöôø i vaø goïi hoï laø söù ñoà* Ngaøi muoán hoï ôû beân caïnh Ngaøi vaø sai hoï ñi ra giaûng ñaï o .xu leâ n nuù i kia.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh baøn tay cuûa moät beänh nhaân (Ma 12:9–14.” 4Roài Ngaøi hoûi daân chuùng. Chuù a Gieâ . “Theá caù c oâ n g chöa ñoïc ñieàu Ña-vít laøm khi oâng ta vaø nhöõ n g baï n ñoà n g haø n h bò ñoù i sao? 26Trong thôøi A-bia-tha laøm thaày teá leã toái cao. 15ñoà n g thôø i cho hoï quyeà n ñuoå i quæ ra khoûi nhöõng keû bò aùm. Chuùa Gieâ-xu choïn möôøi hai söù ñoà (Ma 10:1–4. 9Nhìn thaáy ñaùm ñoâ n g. con cuûa Xeâ-beâ-ñeâ. thì taát caû nhöõng ngöôøi aáy ñeán vôùi Ngaøi. 8Nhieàu ngöôøi töø mieàn Giu-ñia. loaïi baùnh maø chæ coù thaày teá leã môùi ñöôïc pheùp aên.xu caá m chuù n g noù khoâng ñöôïc noùi Ngaøi laø ai. 16Ñaây laø teâ n möôø i hai ngöôø i Ngaø i choï n : Ximoâ n maø Ngaø i ñaë t teâ n laø Phia-rô.xu ñaù p .” Chuùa Gieâ-xu laø Chuùa cuûa ngaøy Sa-baùt (Ma 12:1–8. chöù loaøi ngöôøi khoâng phaûi ñöôïc döïng neân ñeå leä thuoäc ngaøy Sa-baùt. “Ñieàu naøo coù pheùp laøm trong ngaøy Sa-baùt: laøm laønh hay laøm döõ. Lu 6:1–5) 5Chuùa MAÙC 2:22–3:17 Gieâ-xu nhìn hoï maø töùc giaän. laáy baùnh thaùnh aên. Gieâ-rusa-lem. Y-ñu-mia. 6Nhöõng ngöôøi Pha-rixi ñi ra. Nhieàu ngöôøi theo Chuùa Gieâ-xu ngaøy Sa-baùt noï. Röôïu môùi seõ laøm nöùt baà u .xu baû o caù c moâ n ñeä chuaån bò cho Ngaøi moät chieác thuyeàn ñeå khoûi bò daân chuùng laán eùp. Röôïu môùi phaûi ñöïng trong baàu da môùi. 17Gia-cô vaø Giaêng.51 theâm. 10Vì Ngaøi ñaõ chöõa laønh nhieàu ngöôøi beänh neân nhöõng ai maéc beänh ñeàu chen laán nhau ñeå ñöôïc rôø Ngaøi. coù ñoaøn daân raát ñoâ n g töø vuø n g Ga-li-leâ ñi theo Ngaø i . Ngaøi ñaët teân cho hai anh em naày laø Boâ . 24Ngöôøi Pha-ri-xi thaáy theá môùi hoûi. cöùu ngöôøi hay gieát ngöôøi?” Nhöng hoï ñeàu laøm thinh. caùc moân ñeä Ngaøi vöøa ñi vöøa böùt boâng luùa aên.a-neï t . “Anh haõy giô tay ra. thì coù voâ soá ngöôøi ñeán tìm Ngaøi.xu laø m . Ña-vít vaøo leàu cuûa Thöôïng Ñeá. Lu 6:6–11) 23Vaøo Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä rôøi nôi aáy ñeå ñi ñeán hoà.” Anh ta giô tay ra thì tay ñöôïc laønh. töø vuø n g ñaá t phía Ñoâng soâng Gioâ-ñanh vaø töø vuøng Tia vaø Xi-ñoân ñeán nöõa. 11Khi taø ma thaáy Chuùa Gieâ-xu thì chuùng quì xuoáng tröôùc maët Ngaøi vaø keâ u leâ n “Ngaø i laø Con Thöôï n g Ñeá ! ” 12Nhöng Chuù a Gieâ . ñeå toá caùo Ngaøi. Con Ngöôøi cuõng laø Chuùa ngaøy Sa-baùt. 22Cuõng khoâng ai ñoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ. “Taïi sao moân ñeä cuûa thaày laøm ñieàu traùi pheùp trong ngaøy Sa-baùt?” 25 Chuù a Gieâ . 14 Chuù a Gieâ . Lu 6:12–16) 7Chuùa laàn khaùc Chuùa Gieâ-xu vaøo hoäi ñöôøng. Ña-vít cuõng cho caùc baïn ñoàng haønh aên nöõa. Ngaøi lieàn baûo ngöôøi bò lieät tay. 28Vì theá. 3Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi ngöôøi bò lieät tay: “Anh haõy ñöùng leân tröôùc maët moïi ngöôøi. Khi nghe ñoàn nhöõng vieä c Chuù a Gieâ . Chuùa Gieâ-xu ñi qua caùnh ñoàng luùa. loøng Ngaøi buoàn naûn vì thaáy hoï öông ngaïnh.” 27Roài Chuùa Gieâ-xu baûo ngöôøi Pha-rixi “Ngaøy Sa-baùt ñöôïc laäp ra ñeå giuùp loaøi ngöôøi. röôï u cuõ n g maá t maø baà u cuõ n g chaúng coøn.

4 Trong khi gieo. Coù caây sinh ra ba chuïc hoät. 6Nhöng khi maët trôøi moïc leân lieàn bò cheát heùo. Gia-cô con cuûa Apheâ. neân caây aáy khoâng sinh quaû ñöôïc. coù ngöôøi thöa vôùi Ngaøi. lieàn moïc leân. 3“Nghe ñaây! Coù moät noâng gia ñi ra gieo gioáng. coù caây moät traêm. 28Ta baûo thaät. “Meï vaø anh em thaày ñang chôø thaày ôû ngoaøi kìa!” 33Chuùa Gieâ-xu hoûi. ngöôøi ñoù môùi thaät laø anh em. Coøn taát caû daân chuùng thì ngoài treân bôø gaàn nöôùc. vì hoï cho raèng Ngaøi ñaõ bò cuoàng trí. Vì quaàn chuùng tuï taäp quanh Ngaøi quaù ñoâng neân Ngaøi leân ngoài treân moät chieác thuyeàn ñaäu gaàn bôø. Xi-moân thuoäc ñaûng Xeâloát. 22Nhöng caùc giaùo sö luaät ñeán töø Gieâru-sa-lem baûo raèng.xu ñeá n ñöù n g ôû ngoaø i vaø a3:31 anh em Moät vaøi baûn cuõ cuûa Maùc ghi ‘chò em. “Ñaây laø meï ta vaø anh em ta! 35Ngöôøi naøo laøm theo yù muoán Thöôïng Ñeá.” 23Chuùa Gieâ-xu lieàn goïi daân chuùng ñeán. Phaûi troùi anh ta laïi tröôùc roài môùi laáy ñoà trong nhaø sau. ngöôøi ñang ngoài vaây quanh Chuùa Gieâ-xu. 25vaø gia ñình naøo töï chia reõ seõ tan hoang 26Neáu quæ Sa-taêng töï choáng laïi mình hoaëc nghòch laïi nhöõng keû theo noù thì laøm sao noù toàn taïi ñöôïc? Theá laø Sa-taêng ñaõ ñeán ñöôøng cuøng roài. duøng nguï ngoân ñeå daïy hoï. möôøi hai söù ñoà cuøng moät soá ngöôøi khaùc xuùm quanh hoûi Ngaøi veà caùc nguï ngoân Ngaøi duøng. Ba-theâ-leâ-mi. “OÂng ta bò quæ Beâeân-xeâ-bun aùm! OÂng ta chæ gioûi duøng quyeàn chuùa quæ maø ñuoåi quæ ñoù thoâi. Nhöõng hoät gioáng aáy moïc nhanh vì coù ñaát caïn. haõy laéng tai nghe!” Chuùa Gieâ-xu giaûi thích taïi sao duøng nguï ngoân (Ma 13:10–17. 52 cho ngöôø i vaø o trong goï i Ngaø i ra. vì reã khoâng saâu. Moät soá ngöôøi noùi Ngaøi bò quæ aùm (Ma 12:22–32. “Ngöôøi naøo nghe ta ñöôïc. chò em vaø meï cuûa ta. Gia ñình thaät cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 12:46–50. 19vaø Giu-ña Ít-ca-ri-oát. 29Nhöng ai noùi phaïm ñeán Thaùnh Linh seõ khoâng ñöôïc tha ñaâu. 5Moät soá hoät rôi nhaèm choã ñaát ñaù.’ 31 Baá y em a ñoù luùc coù moät mình Chuùa Gieâxu. Ngaøi baûo “Quæ Sa-taêng khoâng theå töï ñuoåi mình ra khoûi ngöôøi ta ñöôïc. Caây caø n g ngaø y caø n g lôù n .” Phi-líp. Lu 8:9–10) 4 1 Chuù a giôø coù meï vaø anh cuû a Chuù a Gieâ . 12:10) 18Anh-reâ. 10Sau .MAÙC 3:18–4:10 Seùt. Ngaøi keå. Lu 8:19–21) 20Sau Nguï ngoân gieo gioáng (Ma 13:1–9. coù ít ñaát thòt. 2Chuùa Gieâ-xu duøng nguï ngoân daïy doã hoï nhieàu ñieàu. Thoâ-ma. Lu 11:14–23. Tha-ñeâ. “Ai laø meï ta vaø anh em ta?” 34Roà i Ngaø i nhìn nhöõ n g ngöôøi ngoài quanh Ngaøi vaø baûo.” 30Chuùa Gieâ-xu noùi theá laø vì caùc giaùo sö luaät baûo raèng Ngaøi bò quæ aùm. keá t quaû caø n g nhieàu. moä t soá hoä t rôi treâ n ñöôøng ñi. Ma-thi-ô. Lu 8:4–8) Gieâ-xu laïi baét ñaàu giaûng daïy beân bôø hoà. taát caû nhöõng toäi loãi ngöôøi ta laøm hoaëc nhöõng lôøi noùi phaïm ñeán Thöôïng Ñeá seõ ñöôïc tha. coù caây saùu chuïc. gai moïc maïnh cheøn caây non toát. 27Khoâng ai coù theå aäp vaøo nhaø moät ngöôøi löïc löôõng maø cöôùp ñoà ngöôøi aáy ñöôïc. chim ñaùp xuoáng aên heát. 8Moät soá hoät khaùc rôi vaøo choã ñaát toát. ngöôøi veà sau phaûn Ngaøi.” 9Roài Chuùa Gieâ-xu baûo. 7Moät soá hoät khaùc rôi nhaèm choã coû gai.” 32 Nhieà u ñoù Chuùa Gieâ-xu veà nhaø nhöng daân chuùng laïi tuï taäp ñoâng ñaûo ñeán noãi Ngaøi vaø caùc moân ñeä khoâng aên ñöôïc. 24Moät nöôùc bò phaân hoùa khoâng theå naøo toàn taïi. 21Nghe theá neân thaân nhaân Ngaøi xuoáng ñeå baét Ngaøi veà. ngöôøi aáy seõ maéc toäi ñôøi ñôøi.

Caùc con cho keû khaùc theå naøo thì Thöôïng Ñeá cuõng seõ cho caùc con laïi theå aáy.” 30Chuùa . Khi gaëp khoán khoå hoaëc gian nan vì lôøi daïy maø hoï ñaõ tieáp nhaän. 32Nhöng khi troàng roài. “Caùc con ñöôïc cho trí hieåu nhöõng bí maät veà Nöôùc Trôøi. Vì neáu hoï hoïc vaø hieåu ñöôïc. “Ta phaûi laáy gì ñeå so saùnh vôùi Nöôùc Trôøi? Ta phaûi duøng truyeän gì ñeå giaûi thích veà nöôùc aáy? 31Nöôùc Trôøi gioáng nhö moät hoä t caû i . 28 Töø ñaá t taï o ra hoä t . duø ngöôøi nguû hay thöùc. haõy laéng nghe cho kyõ.53 Gieâ-xu baûo. 22Ñieàu gì kín giaáu tröôùc sau cuõng bò phôi baøy ra. Tröôùc laø caây non. laø m sao hieå u caù c truyeä n khaù c ñöôïc? 14Noâng gia trong truyeän cuõng ví nhö ngöôøi gieo lôøi cuûa Thöôïng Ñeá vaøo loøng ngöôøi ta. 25Ngöôøi naøo coù trí hieåu seõ ñöôïc cho theâm nhöng ngöôøi naøo khoâng coù thì laïi bò laáy luoân ñieàu hoï ñaõ coù nöõa. thì hoï voäi vaøng ruùt lui. sau laø hoa roài ñeán hoät. hoät thì moät traêm. 13Sau ñoù Chuùa Gieâ-xu daïy hoï. Lu 8:11–15) 11Chuùa MAÙC 4:11–32 hoät sinh ra ba chuïc. vì ñeán muøa. 18Coù nhöõng ngöôøi gioáng nhö hoät gioáng rôi vaøo coû gai. hoät thì saùu chuïc. “Caù c con khoâ n g hieå u nguï ngoâ n naà y sao? Neá u truyeä n naà y maø khoâ n g hieå u . hoät gioáng tieáp tuïc naåy maàm.’” EÂ-sai 6:9–10 Chuùa Gieâ-xu giaûi thích nguï ngoân gieo gioáng (Ma 13:18–23. 29Khi hoät ñaõ chín thì ngöôøi ta gaët.” Chuùa Gieâ-xu duøng nguï ngoân veà hoät gioáng 21Sau Chuùa Gieâ-xu daïy theâm. hoät aáy moïc leân thaønh caây lôùn nhaát so vôùi moïi thöù caây troàng trong vöôøn. Hoï nghe lôøi daïy lieàn hôùn hôû tieáp nhaä n . nhöng ngöôøi aáy khoâng bieát hoät gioáng lôù n leâ n ra sao. Gioá n g nhö ngöôø i nghe lôøi daïy doã cuûa Thöôïng Ñeá nhöng Sa-taê n g voä i vaø n g ñeá n cöôù p laá y lôø i ñöôï c gieo trong loø n g hoï . 34–35. “Nöôùc Trôøi gioáng nhö ngöôøi gieo gioáng xuoáng ñaát.” Caùi ñeøn ñeå treân giaù (Lu 8:16–18) ñoù Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä . Caây aáy coù nhaùnh to raäm. 23Ai coù theå nghe ta ñöôïc. “Coù bao giôø caùc con laáy caùi ñeøn giaáu döôùi caù i chaä u hay döôù i giöôø n g khoâ n g? Khoâ n g! Ñeø n thì caù c con ñeå treâ n giaù ñeøn. hoï nghe lôøi daï y 19nhöng laï i ñeå nhöõ n g lo aâ u ñôø i naà y . hoï seõ trôû laïi vôùi ta vaø ñöôïc tha thöù chaêng. hoï chæ giöõ lôøi daïy ñoù moät thôøi gian ngaén thoâi. 15Coù khi lôøi giaûng daïy rôi treâ n ñöôø n g ñi. 24“Haõy suy nghó thaät caån thaän ñieàu mình nghe. Hoï nghe lôøi daïy vaø vui veû tieáp nhaän roài lôùn leân vaø keát quaû—coù a4:19 keát quaû Ñôøi soáng sinh ra nhöõng vieäc laønh Thöôïng Ñeá muoán. vaø vieäc naøo bí maät roài cuõng bò loä ra. ñeán noãi chim trôøi laøm toå döôùi boùng noù ñöôïc.” Nguï ngoân veà hoät caûi (Ma 13:31–32. 27Heát ngaøy ñeán ñeâm. baœ vinh hoa phuù quí vaø nhöõ n g ham muoán xaáu xa khaùc khieán cho lôøi daï y bò ngheï t ngoø i . 20 Moä t soá ngöôøi khaùc gioáng nhö hoät gioáng troàng nôi ñaát toát. vaø coøn cho theâm. 16 Moä t soá ngöôøi khaùc nhö hoät gioáng rôi treân ñaát ñaù. nhöng ñoái vôùi ngöôøi khaùc ta phaûi duøng chuyeän nguï ngoân 12vì: ‘Hoï thaáy thì thaáy maø khoâng hoïc ñöôïc. khoâ n g keá t quaû a trong cuoä c soá n g hoï ñöôï c . 17 Nhöng hoï khoâ n g ñeå lôø i aá y thaám saâu vaøo ñôøi soáng. nhoû nhaá t trong caù c loaï i haï t gioáng ngöôøi ta troàng. Lu 13:18–19) 26Roài Gieâ-xu daïy theâm. Hoï nghe thì nghe maø khoâng hieåu ñöôïc.

lieàn chaïy laïi quì tröôùc maët Ngaøi. 14Maáy chuù chaên heo boû chaïy vaøo tænh vaø vuøng queâ quanh ñoù thuaät chuyeän aáy cho moïi ngöôøi.ra-sen. 34Bao giôø Ngaøi cuõng duøng nguï ngoân ñeå daïy daân chuùngï. 4Nhieàu laàn ngöôøi ta duøng xieàng troùi tay chaân anh. Con cuûa Thöôïng Ñeá Toái Cao ôi. “Maày teân gì?” Noù traû lôø i . thaùo xieàng ra heát. “Haõ y im ñi! Laë n g ñi!” Gioù lieàn ngöng. duø duøng xieàng cuõng khoâng ai troùi anh ñöôïc. 38Trong khi aáy. 17Daân chuùng vuøng aáy lieàn yeâu caàu Chuùa Gieâ-xu rôøi khoûi ñòa phaän cuûa hoï. maëc aùo quaàn töôm taát.xu ra leänh. keâu la inh oûi. Coù caùc thuyeàn khaùc cuøng ñi nöõa. Ngaøi muoán laøm gì toâi ñaây? Toâi nhaân danh Thöôïng Ñeá van xin Ngaøi ñöøng laøm khoå toâi!” 8 Anh noù i nhö theá vì Chuù a Gieâ . 5Ñeâm ngaøy anh lang thang trong caùc hang hoác vaø treân caùc ñoài. 40Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä. Ngaøi baûo. 11Gaàn ñoù coù moät baày heo ñoâng ñang aên treân moät ngoïn ñoài. nhöng anh beû coøng. “OÂng naày laø ai maø ñeán noãi soùng vaø gioù cuõng vaâng leänh?” Ngöôøi bò quæ aùm (Ma 8:28–34. 19 Nhöng Chuù a Gieâ . “Thaày ôi. 16Nhöõng ngöôøi chöù n g kieá n thuaä t laï i cho hoï nghe veà chuyeän xaûy ra cho ngöôøi bò quæ aùm vaø baày heo. nhaøo xuoáng hoà cheát ñuoái heát.xu khoâ n g chòu. Moät löõ ñoaøn laø moät ñôn vò quaân soá La-maõ khoaûng naêm ngaøn ngöôøi. vì chuùng toâi laø moät ñaùm quæ ñoâng. “Chuùa Gieâ-xu. “Anh haõy trôû veà vôùi gia ñình a5:9 Löõ Ñoaøn Nghóa laø nhieàu. 37Boãng moät côn baõo noåi leân thoåi taït qua hoà. Daân chuùng luõ löôït keùo nhau ra xem töï söï. 18Khi Chuùa Gieâ-xu trôû laïi thuyeàn thì ngöôøi bò quæ aùm tröôùc kia naên næ xin theo Ngaøi. Lu 8:26–39) 35Chieàu Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä qua bôø hoà beân kia nôi mieàn cuûa daân Gheâ . Theá laø nguyeân caû moät ñaøn heo—khoaûng hai ngaøn con—lao xuoáng ñoài.” 13Chuùa Gieâ-xu cho pheùp. “Hôõi quæ! haõy ra khoûi ngöôøi naày!” 9Roài Chuùa Gieâ-xu hoûi. Chuùa Gieâ-xu ñang döïa goái nguû phía ñuoâi thuyeàn.” 36Rôøi ñaùm ñoâng daân chuùng. Soùng aøo aït traøn vaøo gaàn ngaäp thuyeàn. anh ñaõ nhìn thaáy. “Xin Ngaøi cho pheùp chuùng toâi nhaäp vaøo baày heo ñi. moïi vaät ñeàu yeân laëng nhö tôø. 7Anh keâu lôùn. “Sao caùc con sôï? Caùc con vaãn chöa coù ñöùc tin sao?” 41 Caù c moâ n ñeä voâ cuø n g sôï haõ i baû o nhau. 15Hoï gaëp Chuùa Gieâ-xu cuøng ngöôøi tröôùc kia bò quæ aùm ñang ngoài ñoù. caùc moân ñeä duøng chieác thuyeàn maø Ngaøi ñaõ ngoài daïy ñöa Ngaøi ñi. thaày khoâng lo chuùng ta saép cheát ñuoái heát sao?” 39Chuùa Gieâ-xu lieàn ñöùng daäy ra leänh cho soù n g vaø gioù . Caùc moân ñeä hoát hoaûng ñeán ñaùnh thöùc Ngaøi daäy. Khoâng ai maïnh ñuû ñeå 5 1Chuùa .MAÙC 4:33–5:19 Gieâ-xu duøng nhieàu nguï ngoân töông töï ñeå daïy daân chuùng veà lôøi cuûa Thöôïng Ñeá—theo khaû naêng hieåu bieát cuûa hoï. roài laáy ñaù nhoïn raïch thaân mình.” 10Boïn quæ van xin Ngaøi ñöøng ñuoåi chuùng ra khoûi vuøng aáy. 3Anh ôû trong caùc hang choân ngöôøi cheát. “Chuùng ta haõy ñi qua bôø hoà beân kia. 6Luùc Chuùa Gieâ-xu coøn ôû ñaèng xa. Chuùa Gieâ-xu deïp yeân côn baõo (Ma 8:23–27. 2Ngaø i vöø a böôù c ra khoû i thuyeàn boãng coù moät ngöôøi bò quæ aùm töø vuøng nghóa trang chaïy ñeán vôùi Ngaøi. tinh thaàn tænh taùo thì hoï ñaâm hoaûng. “Toâ i teâ n Löõ Ñoaø n a. Chuùng lieàn ra khoûi anh ta vaø nhaäp vaøo baày heo. nhöng khi ôû rieâng thì Ngaøi giaûi thích heát cho caùc moân ñeä. Lu 8:22–25) 33Chuùa 54 keàm giöõ anh ñöôïc. hoâm aáy Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. 12Luõ quæ naøi næ Chuùa Gieâ-xu.

“Neá u toâ i chæ rôø ñöôï c aù o Ngaø i thoâi. chò ñöôïc laønh beänh vì chò coù loøng tin. 39Chuùa Gieâ-xu vaøo nhaø vaø baûo hoï. 43Chuùa Gieâ-xu ra leänh tuyeät ñoái khoâng ai ñöôïc pheùp noùi laïi vôùi ngöôøi khaùc bieát vieäc naày. Ñöøng laøm phieàn thaày nöõa.xu khoâ n g ñeå yù ñeán nhöõng lôøi aáy. chöùng xuaát huyeát ngöng laïi vaø chò caûm thaáy hoaøn toaøn bình phuïc. Laïy thaày! Xin laøm ôn ñeán ñaët tay chöõa cho noù soáng. “Thaày xem coù bao nhieâu ngöôøi xoâ ñaåy thaày maø thaày coøn hoûi. laïi coøn traàm troïng theâm. Gia-cô vaø Giaêng ñi vôùi Ngaøi. 21Khi Gieâ . Haõy veà bình an. “Ñöøng sôï. 33Thieáu phuï bieát mình ñaõ laønh beänh. 34Chuùa Gieâ-xu baûo thieáu phuï “Chò aø.” 29Laäp töùc. Chuùa Gieâ-xu khieán em beù gaùi soáng laïi vaø chöõa laønh moät thieáu phuï bò beänh (Ma 9:18–26. “Chuyeän gì maø oàn aøo khoùc loùc nhö theá naày? Coâ beù khoâng phaûi cheát ñaâu. Ngaø i vaø o hoä i ñöôøng daïy doã. Nhieàu ngöôøi nghe Ngaøi thì söõ n g sôø hoû i nhau. “Con gaùi toâi saép cheát. Moïi ngöôøi raát ñoãi kinh ngaïc. coù caùc moân ñeä cuøng ñi. vaø Ngaøi thöông xoùt anh ra sao. nhìn thaáy Chuùa lieàn ñeán quì tröôùc maët Ngaøi.xu vaã n nhìn quanh. laøm quaûn lyù hoäi ñöôøng.” 24Chuùa Gieâ-xu lieàn ñi vôùi oâng. “Con gaùi oâng cheát roài. 27Khi nghe ñoàn veà Chuùa Gieâ-xu thì chò lieàn traø troän vaøo ñaùm ñoâng ñeán phía sau vaø rôø aù o Ngaø i .xu rôø i nôi aá y trôû veà thaêm queâ nhaø. 30Ngay luùc aáy Chuùa Gieâ-xu caûm bieát coù quyeàn löïc ra töø mình neân Ngaøi quay laïi hoûi daân chuùng. thì daân chuùng vaây quanh Ngaø i raá t ñoâ n g. Sau khi ñuoå i hoï ra khoû i nhaø . chæ caàn tin maø thoâi!” 37Chuùa Gieâ-xu chæ cho pheùp Phia-rô. noù chæ nguû thoâi.” 40Nhöng hoï cöôøi nhaïo Ngaø i . “Ai vöøa rôø aùo ta?” 31Caùc moân ñeä thöa. Ngaøi baûo oâng chuû hoäi ñöôøng. Lu 4:16–30) Chuùa Gieâ-xu leân thuyeàn trôû laïi bôø beân kia. ñeå xem thöû ai rôø aù o mình. Giu-ña vaø Ximoân. 38Khi ñeán nhaø oâ n g quaû n lyù hoä i ñöôø n g thì Ngaø i thaáy hoï laøm oàn aøo vaø khoùc loùc thaûm thieát.” 35Trong khi Chuùa Gieâ-xu ñang noùi thì moät soá ngöôøi nhaø cuûa oâng quaûn lyù hoäi ñöôøng ñeán baùo. chò laønh beänh roài. Chuùa Gieâ-xu daãn cha meï coâ gaùi vaø ba moân ñeä vaøo phoøng coâ beù naèm. “Ta-li-tha cum!” Nghóa laø. lieàn ñeán quì tröôùc chaân Chuùa Gieâ-xu. con cuûa Ma-ri vaø anh cuûa Gia-cô. ‘Ai rôø aùo ta?’” 32 Nhöng Chuù a Gieâ . 25 Trong ñoù coù moä t thieá u phuï maé c chöù n g xuaá t huyeá t ñaõ möôø i hai naê m . “OÂ n g ta hoï c nhöõng ñieàu naày ôû ñaâu? Ai cho oâng ta söï khoân ngoan nhö theá? OÂng ta laáy quyeàn ôû ñaâu maø laøm pheùp laï? 3OÂng ta chaúng qua chæ laø thôï moäc.55 vaø thuaä t laï i cho moï i ngöôø i nghe veà nhöõng vieäc lôùn lao maø Chuùa ñaõ laøm cho anh. 2Ñeá n ngaø y Sa-baù t . 26Chò khoå sôû trong tay nhieàu y só. Chuùa Gieâ-xu veà thaêm queâ nhaø (Ma 13:53–58.” 20 Cho neâ n anh trôû veà thuaä t cho moï i ngöôøi ôû vuøng Thaäp Tænh* veà vieäc lôùn maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm cho mình. 41Ngaøi caàm tay coâ beù vaø noùi. vaø toán heá t tieà n cuû a maø beä n h chaú n g nhöõ n g khoâng thuyeân giaûm. Gioâ-xeùp. Lu 8:40–56) MAÙC 5:20–6:3 Chò run raåy khai thaät moïi vieäc.” 36 Nhöng Chuù a Gieâ . 22 Coù moä t ngöôø i teâ n Giai-ru. Daân chuùng raát ñoâng ñi theo sau vaø laán eùp Ngaøi töù phía. 28 Chò nghó thaà m . Coøn chò em oâng ta vaãn soáng ôû 6 1 Chuù a . Roài Ngaøi baûo hoï cho coâ beù aên. 23OÂng laïy luïc van xin. “Coâ beù gaùi ôi. Ai naáy ñeàu kinh ngaïc. ta baûo con haõy ngoài daäy.” 42Coâ beù laäp töùc ñöùng daäy vaø chaäp choaïng böôùc ñi vì coâ ñaõ leân möôøi hai tuoåi. thì chaéc chaén toâi seõ laønh beänh.

cha cuõng cho. “Con xin caùi gì baây giôø haû meï?” Baø meï ñaùp. Lu 9:7–9) 7 Ngaø i Heâ-roát nghe ñoàn veà Chuùa Gieâxu. vì luùc aáy Ngaøi ñaõ noåi danh. nhöng khoâng ñöôïc 20vì Heâ-roát sôï Giaêng neân tìm caùch che chôû oâng ta. ñeå laøm daáu caûnh caùo hoï. 9Haõy mang deùp nhöng chæ mang theo ñuû ñoà maë c maø thoâ i . 18Giaêng ñaõ can ngaên Heâ-roát.” Cho neân hoï böïc doïc veà Ngaøi. 22Luùc con gaùi Heâ-roâ-ñia vaøo nhaûy muùa. 5–15. bao bò hoaëc tieàn trong tuùi. Ngaø i chæ ñaë t tay chöõ a laønh moät vaøi ngöôøi beänh thoâi. “Con muoán xin caùi ñaàu cuûa Giaêng Baùp-tít ñeå treân maâm ngay baây giôø. 11Neáu daân chuùng nôi naøo khoâng chòu tieáp ñoùn hoaëc nghe caùc con. Caøng nghe Giaêng bao nhieâu. theá maø vua vaãn thích nghe. 27Vua lieàn truyeàn leänh cho moät ngöôøi 17Soá . 4Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. coù nghóa laø caùc moân ñeä gaït boû nhöõng ngöôøi aáy. baây giôø oâng ta ñaõ soáng laïi töø trong ñaùm ngöôøi cheát!” 15Keû Tröôøng hôïp Giaêng Baùp-tít bò gieát goï i möôø i hai söù ñoà laï i vaø chuaån bò sai hoï ñi ra töøng ñoâi ñeå giaûng ñaïo. 14Vua laø Heâ-roát ra leänh cho quaân só döôùi quyeàn toáng giam Giaêng.” 12 Caù c söù ñoà ñi ra giaû n g daï y vaø khuyeân daân chuùng aên naên. cuøng caùc nhaân vaät quan troïng mieàn Ga-li-leâ. “Laáy vôï cuûa em mình laø khoâng phaûi leõ.” 19Vì theá Heâ-roâ-ñia thuø Giaêng vaø muoán gieát oâng. em Heâ-roát. 21Nhöng cô hoäi toát ñaõ ñeán ñeå Heâ-roâñia gieát Giaêng.” 5Cho neân Chuùa Gieâ-xu khoâng theå laøm pheùp laï ôû ñoù ñöôï c . thì haõy rôøi khoûi nôi ñoù. 10Khi caùc con vaøo nhaø ai thì cöù ôû ñoù cho tôùi khi rôøi tænh. vua laøm tieäc theát ñaõi caùc ñaïi quan vaên voõ trong trieàu ñình. 13Hoï ñuoåi quæ. ngöôøi ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát neân môùi coù theå laøm nhöõng pheùp laï nhö theá naày. “Nhaø tieân tri naøo cuõng ñöôïc khaép nôi kính troïng. “Con haõy xin caùi ñaàu cuûa Giaêng Baùp-tít.”* Ngöôøi khaùc laïi noùi.” 23Vua coøn höùa theâm. nhöng Heâ-roát laïi laáy baø.” 25Coâ gaùi voäi vaøng trôû vaøo thöa vôùi vua.” a6:11 phuûi buïi Moät daáu hieäu caûnh caùo.MAÙC 6:4–27 giöõa chuùng ta ñaây maø. neân vua khoâng muoán töø choái ñieàu coâ gaùi xin.” 24Coâ gaùi chaïy vaøo hoûi meï. 8Chuùa Gieâ-xu caên daën hoï: “Ñöøng mang gì theo khi ñi ñöôø n g ngoaø i caâ y gaä y . Roài Chuùa Gieâxu vaøo caùc laøng khaùc trong vuøng aáy ñeå giaûng daïy. “Con muoán xin ñieà u gì baâ y giôø cha cuõ n g cho heá t . chæ tröø queâ quaùn vaø hoï haøng mình.” 26Vua raát buoàn raàu nhöng vì ñaõ troùt höùa. ñeå laøm vöøa loøng vôï laø Heâ-roâ-ñia. Chuùa Gieâ-xu gôûùi caùc söù ñoà ñi truyeàn giaùo (Ma 10:1. Vaøi ngöôøi baûo. 6Ngaøi laá y laø m ngaï c nhieâ n vì nhieà u ngöôø i chaúng coù loøng tin gì caû. ñoàng thôøi cho hoï quyeàn tröø taø ma.” 16Khi Heâ-roát nghe vaäy lieàn baûo. Ñöøng mang theo baùnh mì. Neân vua baûo coâ gaùi. “OÂng ta laø nhaø tieân tri cuõng nhö caùc tieân tri thôøi xöa. Vua Heâ-roát laàm töôûng Chuùa Gieâ-xu laø Giaêng Baùp-tít (Ma 14:1–12. Lu 9:1–6) 56 khaùc noùi. phuûi buïia nôi chaân caùc con. “Xin caùi gì cuõng ñöôïc—daàu cho xin nöûa vöông quoác cuûa cha. Heâ-roát bieát Giaêng laø ngöôøi toát vaø thaùnh thieän. Baø naày tröôùc kia laø vôï cuûa Phi-líp. “OÂng ta laø EÂ-li. Heâ-roát caøng khoù chòu baáy nhieâu. “Ta ñaõ cheùm ñaàu Giaêng. Heâ-roát vaø caùc khaùch döï tieäc raát thích. Vaøo dòp sinh nhaät Heâroát. xöùc daàu oâ-liu vaø chöõa laønh nhieàu ngöôøi beänh. “OÂng ta laø Giaêng Baùp-tít. moïi khaùch döï tieäc ñeàu nghe.

“Ñöø n g sôï . “Thoâi chuùng ta haõy ñi tìm choã naøo vaéng veû ñeå nghæ ngôi. Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôùc ñeán vôùi hoï vaø Ngaøi ñònh ñi qua maët thuyeàn. coâ gaùi mang vaøo ñöa cho meï. ta ñaâ y maø . 42Taát caû moïi ngöôøi ñeàu aê n uoá n g no neâ . xa quaàn chuùng. 46Sau khi hoï veà roài. neâ n sôï hoaûng. 36Xin thaày cho hoï veà ñeå hoï ñi vaøo vuøng queâ vaø laøng maïc quanh ñaây mua thöùc aên. 55Quaà n chuù n g khaé p nôi ñoå xoâ ñeá n . heã nghe Ngaøi ñi ñaâu laø ngöôøi ta khieâng nhöõng ngöôø i beä n h naè m treâ n caù n g ñeá n ñoù . thaønh thò hay vuøng queâ. “Caùc con coù bao nhieâu oå baùnh? Ñi xem thöû ñi. “Chuùng con phaûi duøng nguyeân moät naêm löông môùi ñuû tieàn mua thöùc aên cho chöøng naày ngöôøi!” 38Chuùa Gieâ-xu hoûi hoï.” Caùc moân ñeä thöa. 47Ñeâm xuoáng.” 32Neân hoï xuoáng thuyeàn ñi ñeán choã vaéng. töø laøng maïc. ngöôùc 30Caùc Gieâ-xu lieàn baûo caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn. 31Daân chuùng keû ñeán ngöôøi ñi taáp naäp ñeán noãi Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä khoâng coù thì giôø ñeå aên. 34Vöøa tôùi nôi. qua thaønh Beát-sai-ña ôû bôø beân kia tröôùc Ngaøi. Caùc moân ñeä voâ cuøng kinh ngaïc.” 37Nhöng Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Nhöng Chuùa Gieâ-xu laäp töùc traán an hoï . Chuùa Gieâ-xu leân nuùi caàu nguyeän. Chuùa Gieâ-xu chöõa beänh cho nhieàu ngöôøi (Ma 14:34–36) 45Chuùa khi baêng qua hoà thì hoï ñeán bôø Gheâ-neâ-xa-reùt roài buoäc thuyeàn taïi ñoù.xu vaã n coø n ôû moä t mình treân bôø. “Caùc con phaûi cho hoï aên. 35Xeá chieàu caùc moân ñeä ñeán thöa vôùi Ngaøi. 56Baát cöù choã naøo Ngaøi ñi. Roà i Ngaø i cuõ n g phaùt caù nöõa. 52Hoï khoâ n g hieå u yù nghóa pheù p laï veà naêm oå baùnh vì trí hoï coøn toái taêm.” 39Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä cho daâ n chuù n g ngoà i töø n g nhoù m treâ n coû xanh. Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôùc (Ma 14:22–33. Khoaû n g giöõ a ba ñeá n saù u giôø saùng. Ngöôøi lính ñöa maâm cho coâ gaùi. “Choã naày vaéêng veû maø trôøi ñaõ xeá chieàu roài. Theát ñaõi hôn naêm ngaøn ngöôøi (Ma 14:13–21. thì töôû n g thaá y ma. nhoùm moät traêm. Coøn Ngaøi thì ôû laïi ñeå giaûi taùn daân chuùng. daân chuùng cuõng 53Sau . 43 Caù c moâ n ñeä gom ñöôï c ñaà y möôø i hai gioû baù n h vaø caù thöøa. Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. 54Chuùa Gieâ-xu vöøa böôùc ra khoûi thuyeàn thì daâ n chuù n g nhaä n ra Ngaø i . “Daï coù naêm oå baùnh vaø hai con caù. 48Ngaøi thaáy caùc moân ñeä cheø o choá n g raá t cöï c nhoï c vì gaë p gioù ngöôï c . Ngaøi thaáy daân chuùng ñang ñôïi. thuyeàn ñaõ ñeán giöõa hoà roà i maø Chuù a Gieâ . ” 51Luù c Ngaøi böôùc vaøo thuyeàn vôùi hoï thì gioù laëng. 33Nhöng nhieàu ngöôøi troâng thaáy thì bieát. Ngöôøi lính ñi cheùm ñaàu Giaêng trong nguïc 28ñeå treân maâm mang vaøo. 50 Ngöôø i naø o cuõ n g nhìn thaá y . Ngaøi caûm thöông hoï vì hoï nhö chieân khoâng coù ngöôøi chaên neân Chuùa Gieâ-xu daïy doã hoï nhieàu ñieàu. 41Chuùa Gieâ-xu caàm naêm oå baùnh vaø hai con caù. neân daân chuùng töø ñuû caùc tænh chaïy boä ñeán choã Ngaøi saép tôùi vaø ñeán tröôùc Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä. 49Khi caùc moân ñeä thaáy Ngaøi ñi treân maët nöôù c .” Sau khi ñaõ kieåm ñieåm hoï trình. 44Trong soá ngöôøi aên coù hôn naêm ngaøn ngöôøi nam.57 lính ñi mang ñaàu Giaêng ñeán. neâ n la leâ n . Ngaøi beû baùnh ra ñöa cho caùc moân ñeä phaân phaù t cho daâ n chuù n g. Gi 6:1–14) MAÙC 6:28–56 maét leân trôøi taï ôn Thöôïng Ñeá. Gi 6:16–21) söù ñoà nhoùm laïi quanh Chuùa Gieâxu vaø thuaät laïi cho Ngaøi nghe nhöõng gì hoï laøm vaø daïy. 29Caùc moân ñeä Giaêng nghe tin aáy lieàn ñeán laáy xaùc oâng ñem ñi choân caát. 40Neân hoï ngoài töøng nhoùm naêm chuïc. Lu 9:10–17.

toäi nhuïc duïc.xu.’a vaø ‘ngöôøi naøo a7:10 ‘Haõy toân kính cha meï ngöôi’ Xuaát AiCaäp 20:12 vaø Phuïc truyeàn luaät leä 5:16. 23Nhöõng ñieàu aùc ñoù töø beân trong ra môùi laøm dô baån con ngöôøi.xu. maø loøng thì xa caùch ta. kieâu caêng vaø aên ôû baäy baï. troäm caép. “Caù c con vaã n chöa hieå u sao? Dó nhieân caùc con bieát laø khoâng coù caùi gì töø ngoaøi vaøo trong ngöôøi maø laøm dô baå n con ngöôø i ñöôï c . “Tieâ n tri EÂ . neáu chöa röûa ñuùng caùch.” b7:10 ‘ngöôøi naøo chöûi maéng . Caùc oâng coøn laøm nhieàu ñieàu töông töï nhö theá. 21Nhöõng ñieàu xaáu xa sau ñaây phaùt xuaát töø beân trong con ngöôøi: aùc töôûng.MAÙC 7:1–23 ñeàu ñöa nhöõng ngöôøi beänh ñeán ñoù. con caùi naøo cuõng coù theå thöa vôùi cha meï.xu ñaù p .’b 11Nhöng caùc oâng daïy raèng. “Taï i sao caù c moân ñeä thaày khoâng giöõ truyeàn thoáng cuûa ngöôøi xöa maø duøng tay khoâng saïch ñeå aên?” 6 Chuù a Gieâ . 4Coøn khi mua ñoà ôû chôï veà. ñeå aên. nghóa laø chöa röûa.’ EÂ-sai 29:13 oâng khoâng theo nhöõng meänh leänh cuûa Thöôïng Ñeá maø chæ theo lôøi daïy cuûa con ngöôøi. ngoaïi tình.” Chuùa Gieâ-xu noùi nhö theá ñeå aùm chæ raèng khoâng coù thöùc aên naøo goïi laø dô baån caû.” 9Roài Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Hoï naøi næ xin ñöôïc rôø ven aùo Ngaøi. ñoäc aùc. vaøo trong phoá chôï..xu goï i daâ n chuùng laïi. noùi doái. khi caùc oâng daïy ngöôøi ta theo truyeàn thoáng aáy. 22tham lam. noùi xaáu keû khaùc. 20Ngaøi daïy tieáp. “Nhöõng gì töø trong con ngöôøi ra môùi laøm dô baån con ngöôøi. nhö luaät truyeàn mieäng cuûa hoï ñaõ qui ñònh. Ngöôø i ta bò dô baå n laø do nhöõ n g thöù phaùt xuaát töø trong ra maø thoâi. thì caùc oâng ñaõ neùm boû lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá. “Caùc oâng khoâ n kheù o neù m boû meä n h leä n h cuû a Thöôïng Ñeá ñeå tuaân theo nhöõng truyeàn thoá n g cuû a mình. haõy laéng tai nghe!” ngöôø i Pha-ri-xi vaø moä t soá giaùo sö luaät töø Gieâ-ru-sa-lem ñeán hoï p chung quanh Chuù a Gieâ .xu baû o . 7 1 Caù c 8Caùc .sai vieát raát ñuùng veà caùc oâng laø nhöõng keû ñaïo ñöùc giaû: ‘Daân naày toân kính ta baèng moâi mieäng.” 16c 17Khi Chuùa Gieâ-xu rôøi ñoaøn daân ñi vaøo nhaø thì caùc moân ñeä hoûi Ngaøi veà caâ u chuyeä n aá y . baàu nöôùc vaø noài nieâu. Ngaøi baûo. 3Ngöôø i Pha-ri-xi vaø taá t caû ngöôø i Dothaùi khoâng bao giôø aên tröôùc khi röûa tay. 13Cho neân. ‘Ñieàu con coù theå giuùp cha meï thì ñaõ laø Co-ban roà i —nghóa laø ñaõ daâ n g cho Thöôï n g Ñeá .” 14 Sau khi Chuù a Gieâ .. Haõy vaâng theo luaät Thöôïng Ñeá (Ma 15:1–20) 58 chöû i maé n g cha meï mình phaû i bò xöû töû. Nhöõng ñieàu hoï daïy chæ laø nhöõng qui taéc con ngöôøi ñaët ra thoâi. daâm ñaõng. ’ 12 Caù c oâ n g khoâ n g cho ngöôøi ñoù duøng soá tieàn aáy ñeå giuùp cha meï nöõa. 18Chuù a Gieâ . ‘Haõ y toân kính cha meï ngöôi. 7 Loái thôø kính cuûa hoï thaät voâ ích. c7:16 Caâu 16 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 16: “Ngöôøi naøo nghe ta ñöôïc. Hoï coøn giöõ nhieàu truyeàn thoáng khaùc veà caùch röûa ly cheùn. 19 Vì caù i ñoù khoâng nhaäp vaøo taâm trí maø vaøo bao töû tieâu hoùa roài baøi tieát khoûi thaân theå. gieát ngöôøi. 5Ngöôøi Pha-ri-xi vaø caùc giaùo sö luaät thöa vôù i Chuù a Gieâ .se daï y . bò xöû töû’ Xuaát Ai-Caäp 21:17. 15Khoâng coù caù i gì töø ngoaø i ñi vaø o thaâ n theå ngöôøi maø laøm cho ngöôøi dô baån ñöôïc. hoï cuõng khoâng aên. ganh tò. 2Hoï thaáy maáy moân ñeä cuûa Ngaøi duøng tay khoâng saïch. Heã ai rôø ñeàu ñöôïc laønh caû. “Moïi ngöôøi haõy nghe vaø hieåu ñieàu ta noùi ñaây. 10Moâ .

7Caùc moân ñeä cuõng coù vaøi con caù nhoû. anh ta noùi roõ raøng. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi ñieác 24Chuùa ñoù. neân hoï yeâu caàu Chuùa Gieâ-xu laøm moät pheùp laï töø trôøi cho hoï 11Caùc . “Laïy Chuùa ñuùng theá. Ngaøi khoâng muoán ai bieát. 32Ñang khi Ngaøi ôû ñoù. Nhöng Ngaøi caøng ngaên caám bao nhieâu ngöôø i ta laï i caø n g ñoà n chuyeä n aá y ra baáy nhieâu. roài nhoå nöôù c mieá n g vaø sôø vaø o löôõ i anh ta. Phaûi ñeå con caùi aên no neâ tröôùc ñaõ. coù maáy ngöôøi mang ñeán moät ngöôøi ñieác vaø ñôù löôõi. “Daï coù baûy oå. 25Moät thieáu phuï coù coâ con gaùi bò quæ aùm nghe tin Ngaøi ôû ñoù. ñi qua thaønh Xi-ñoân. Ngaø i khieá n keû ñieá c nghe ñöôï c vaø ngöôø i caâm noùi ñöôïc.xu baû o daâ n chuù n g ngoà i xuoáng ñaát. 34Ngöôùc maét leân trôøi. “Chuùa Gieâ-xu laøm moï i vieä c thaä t heá t söù c toá t ñeï p . 27Chuùa Gieâ-xu baûo baø. coøn quæ ñaõ ra khoûi. 26Baø laø ngöôøi Hi-laï p . Caùc moân ñeä gom ñöôïc baûy gioû ñaày nhöõng mieáng thöøa. Roài Ngaøi caàm baûy oå baùnh. sinh tröôû n g vuø n g Pheâ .” Hôn boán ngaøn ngöôøi ñöôïc theát ñaõi (Ma 15:32–39) Gieâ-xu rôøi nôi aáy ñi ñeán khu vöïc gaàn thaønh Tia. Khi vaøo nhaø. “Laøm sao chuù n g ta coù ñuû baù n h cho chöø n g naà y ngöôøi aên? Nôi ñaây cuõng khoâng gaàn thò traán naøo.” 30Baø aáy trôû veà nhaø thaáy coâ con gaùi naèm treân giöôøng tænh taùo. baø veà ñi.” 29Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 6 Chuù a Gieâ . Ngaøi baûo caùc moân ñeä phaù t cho daâ n chuù n g luoâ n . nhöng caùc con choù döôùi gaàm baøn cuõng ñöôïc aên baùnh vuïn cuûa maáy ñöùa nhoû. Ngaøi trao baùnh cho caùc moân ñeä ñeå phaân phaùt cho daân chuùng. Sau khi aên xong. caûm taï Thöôïng Ñeá vaø beû baùnh ra. “Caùc con coù bao nhieâu oå baùnh?” Hoï thöa. 10Roài Ngaøi cuøng caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn ñi qua mieàn Ñan-ma-nu-tha. “Haõy môû ra. roài ñeán hoà Ga-li-leâ thuoäc khu vöïc Thaäp Tænh*. rieâng moät mình vôùi Ngaøi.” 35Laäp töùc ngöôøi aáy nghe ñöôïc. Ngöôøi ta xin Ngaøi ñaët tay chöõa laønh cho anh. Ngaøi ñaët ngoùn tay treân loã tai anh. Ngaøi cho hoï veà.ni-xi thuoäc Xy-ri. “EÙp-pha-tha!” nghóa laø. Ngaøi thôû daøi vaø noùi. “Khoâng neân laáy baùnh cuûa con caùi maø cho choù aên. “Vì caâu ñaùp cuûa baø. 3 6 Chuùa Gieâ-xu daën moïi ngöôøi khoâ n g ñöôï c cho ai bieá t vieä c aá y . quæ ñaõ ra khoûi con baø roài. 33Chuùa Gieâ-xu daét anh ra khoûi ñaùm ñoâng. Caùc nhaø caàm quyeàn muoán xem moät pheùp laï (Ma 16:1–4) 8 1 Laà n ngöôøi Pha-ri-xi ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu vaø baét ñaàu gaïn hoûi Ngaøi. Sau khi caûm taï Thöôïng Ñeá veà maáy con caù. 37Daân chuùng voâ cuøng kinh 31Sau khaù c coù moä t ñaù m ñoâ n g ñi theo Chuùa Gieâ-xu maø khoâng coù gì aên neân Ngaøi goïi caùc moân ñeä laïi baûo. 8 Moï i ngöôøi aên uoáng no neâ. nhöng khoâng ñöôïc.” 28Nhöng baø thöa. 3Neáu ta cho hoï veà trong khi buïng ñoùi theá naày chaéc coù ngöôøi seõ bò xæu doïc ñöôøng. löôõi trôû neân thong thaû.59 Chuùa Gieâ-xu cöùu giuùp moät thieáu phuï ngoaïi quoác (Ma 15:21–28) MAÙC 7:24–8:11 ngaïc vaø baûo raèng. Chuùa Gieâ-xu rôøi khu vöïc thaønh Tia. Vì chuû taâm gaøi baãy Ngaøi. vì hoï ñaõ ôû vôùi ta hôn ba ngaøy nay maø khoâng coù gì aên. 2“Ta toäi nghieäp ñoaøn daân naày. Baø van xin Chuùa Gieâ-xu ñuoåi quæ ra khoûi coâ con gaùi mình. Baø voäi vaõ ñeán quì tröôùc maët Chuùa Gieâ-xu.” 5Chuùa Gieâ-xu hoûi. 9Coù khoaûng boán ngaøn ngöôøi aên laàn aáy. vì moät soá ñaõ ñeán töø nhöõng nôi khaù xa.” 4Caùc moân ñeä Ngaøi thöa. aên noùi ngoïng nghòu.

” 13 Roà i Ngaø i boû hoï . Anh môû maét ra thì maét ñöôïc saùng. xuoáng thuyeàn sang bôø hoà beân kia.” Ngaøi cuõng cho bieát theâm laø Con Ngöôøi* seõ bò gieát. nhöng sau ba ngaøy seõ soáng laïi töø trong keû cheát. Ngaøi baûo. coù tai maø khoâng nghe. Lu 9:18–21) 24Anh moân ñeä chæ ñem theo coù moät oå baù n h trong thuyeà n . 31Roà i .” 30Chuùa Gieâ-xu nghieâm caám caùc moân ñeä khoâng ñöôïc noùi cho ngöôøi naøo bieát Ngaøi laø ai. coù nghóa laø “keû thuø. toâi thaáy ngöôøi ta nhöng hoï ñi gioáng nhö caây coái. “Coù ngöôø i noù i thaày laø Giaêng Baùp-tít. “Coøn caùc con noùi ta laø ai?” Phia-rô ñaùp. “Ñöøng trôû vaøo thaønh. “Caùc con phaûi thaän troïng veà men cuûa nhöõng ngöôøi Pha-ri-xi vaø men cuûa Heâ-roát. Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä.” Phia-rô tuyeân xöng Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá (Ma 16:13–20.” Chuùa Gieâ-xu nguï yù laø Phia-rô noùi chuyeän kieåu Sa-taêng. “Naøy Sa-taênga. “Baây giôø anh thaáy ñöôïc chöa?” 22Chuùa Chuùa Gieâ-xu baét ñaàu daïy hoï raèng. “Daï. möôøi hai gioû. Ñang ñi ñöôøng.” 29Nhöng Chuùa Gieâ-xu hoûi. Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Ma 16:21–28. ñaù n g leõ hoï phaû i mang theo nhieàu hôn. 26Chuùa Gieâ-xu baûo anh ñi veà nhaø vaø daën. “Daân chuùng noùi ta laø ai?” 28Caù c moâ n ñeä thöa.” 20“Coøn khi ta phaùt baûy oå baùnh cho boán ngaøn ngöôøi. Gieâ-xu thôû daøi baûo hoï. “Daï. caùc giôùi tröôûng teá cuøng caùc giaùo sö luaät loaïi ra. haõy ñi khoûi maët ta! Con khoâng nghó ñeán vieäc Thöôïng Ñeá maø chæ nghó ñeán nhöõng vieäc loaøi ngöôøi thoâi. “Sao caùc con noùi taïi vì khoâng mang baùnh theo? Caùc con cuõng coøn chöa thaáy vaø chöa hieåu sao? Trí oùc caùc con vaãn coøn toái taêm sao? 18Caùc con coù maét maø vaãn khoâng thaáy. Ngaøi hoûi.MAÙC 8:12–33 xem. 23Chuùa Gieâ-xu caàm tay ngöôøi muø.xu baû o hoï raè n g. Phia-rô lieàn mang Ngaøi rieâng ra vaø traùch Ngaøi. daét ra khoûi laøng. “Thaày laø Ñaáng Cöùu Theá. baûy gioû. Ngöôøi khaùc noùi thaày laø EÂ-li*. Lu 9:22–27) 27Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñeán thaønh Beát-sai-ña.” 16Caùc moân ñeä thaûo luaän vôùi nhau veà yù nghóa cuû a lôø i Ngaø i noù i . coøn ngöôøi khaùc nöõa thì cho thaày laø moät trong caùc nhaø tieân tri.” 25Chuùa Gieâ-xu laïi ñaët tay leân maét anh. 15Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. coøn bò caùc boâ laõo Do-thaùi.” 17Bieát hoï baøn nhö theá neân Chuùa Gieâxu hoûi. Sau khi nhoå nöôù c mieá n g leâ n maé t vaø ñaë t tay treân anh.” a8:33 Sa-taêng Teân cuûa ma quæ. caùc oâng seõ khoâng nhaän ñöôïc daá u laï naø o caû . Caùc con coøn nhôù nhöõng laàn 19ta chia naêm oå baùnh cho naêm ngaøn ngöôøi sao? Caùc con thu laïi ñöôïc bao nhieâu gioû baùnh thöøa?” Hoï thöa. “Thaà y noù i vaä y laø vì chuù n g ta queâ n mang baùnh theo. Ngöôøi ta mang tôùi cho Ngaøi moät ngöôøi muø vaø xin Ngaøi ñaët tay treân anh. Phaûi thaän troïng veà nhöõng lôøi giaùo huaán sai laïc (Ma 16:5–12) 12 Chuù a 60 ngöôùc leân thöa. “Sao caùc oâng muoán xem pheùp laï? Ta baûo thaät. 33Nhöng Chuùa Gieâ-xu quay laïi nhìn caùc moân ñeä roài quôû Phia-rô. 32Chuùa Gieâ-xu noùi roõ raøng cho caùc moân ñeä bieát nhöõng söï vieäc seõ xaûy ra. caùc con gom ñöôïc bao nhieâu gioû baùnh thöøa?” Hoï thöa. “Ñeá n baây giôø caùc con cuõng chöa hieåu sao?” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi muø 14Caùc Gieâ-xu cuøng moân ñeä ñi ñeán caùc thaønh quanh vuøng Xeâ-xa-reâ Phi-líp. Hoï baû o .” 21 Chuù a Gieâ . thaáy roõ raøng taát caû. “Con Ngöôøi* phaûi chòu khoå nhieàu. “Daï.

7Coù moät ñaùm maây bay ñeán bao phuû moïi ngöôøi. seõ maát. 18Khi quæ haønh thì vaät noù teù xuoáng ñaát.61 ñoù Chuùa Gieâ-xu goïi quaàn chuùng vaø caùc moân ñeä laïi.” 34Sau MAÙC 8:34–9:22 vöøa thaáy cho ñeán khi Con Ngöôøi* soáng laïi töø trong voøng keû cheát. 16Chuùa Gieâ-xu hoûi. 5Phia-rô thöa vôùi Ngaøi. neân chaïy laïi ñeå chaøo möøng Ngaøi. EÂli phaûi ñeán tröôùc ñeå chuaån bò moïi vieäc. moät caùi cho Moâ-se vaø moät caùi cho EÂ-li. 10Vì theá caùc moân ñeä giöõ kín nhöõng ñieàu aáy trong loøng. 35Ngöôøi naøo tìm caùch giöõ maïng soáng mình. 36Neáu ai ñöôïc caû theá giôùi maø maát linh hoàn mình thì ích lôïi gì? 37Laáy gì maø ñaùnh ñoåi linh hoàn mình? 38Ai xaáu hoå veà ta vaø lôøi giaùo huaán cuûa ta giöõa theá heä daâm oâ vaø toäi loãi naày thì Con Ngöôøi* cuõng xaáu hoå veà ngöôøi aáy khi Ngaøi hieän ñeán trong vinh quang cuûa Cha Ngaøi cuøng vôùi caùc thieân söù thaùnh. 9Khi ñang xuoá n g nuù i .” 1Roài Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. ngöôøi cöùng ñô laïi. quæ vaät caäu beù khieán caäu teù laên nhaøo xuoáng ñaát. “Hoï noùi ñuùng. Ngaøi bieán hoùa tröôùc maét hoï. Noù bò quæ aùm khieán noù khoâng noùi ñöôïc. “Noù bò theá naày bao laâu roài?” Ngöôøi cha thöa. baûo raèng. Vöøa khi thaáy Ngaøi. ñeán noãi khoâng ai coù theå laøm traéng nhö theá ñöôïc. “Ñaây laø Con ta yeâu daáu. nhöng ngöôøi naøo chòu maát maïng soáng vì ta vaø vì Tin Möøng thì seõ giöõ ñöôïc maïng soáng. “Thöa thaà y . nghieán raêng. Gia-cô vaø Giaêng nhìn quanh quaát thì chæ thaáy coù moät mình Chuùa Gieâ-xu maø thoâi. “Thöa thaày. Haõy nghe theo ngöôøi!” 8 Boã n g nhieâ n Phia-rô. Chuùng ta haõy döïng ba caùi leàu—moät caùi cho thaày. mieäng suøi boït meùp. nhöng ngöôøi ta ñoái xöû vôùi oâng aáy theo ñieàu hoï muoán ñuùng nhö lôøi ñaõ vieát veà oâng. “Ta baûo thaä t . bò gaït boû vaø khinh mieät? 13Ta cho caùc con bieát laø EÂ-li ñaõ ñeán roài.” 6Phia-rô chaúng bieát mình noùi gì vì oâng vaø caùc ñoàng baïn quaù khieáp sôï. “Caùc oâng tranh luaän vôùi hoï veà vieäc gì theá?” 17 Moä t ngöôø i ñaù p .” 19Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 21Chuùa Gieâ-xu hoûi ngöôøi cha. 11Hoï hoûi Ngaøi. “Töø khi noù coøn nhoû. Nhöng taïi sao Thaùnh Kinh baûo laø Con Ngöôøi* phaûi chòu khoå nhieàu. Chuùa Gieâ-xu ñem Phiarô.” 20Hoï mang caäu beù ñeán. Toâi ñaõ xin caùc moân ñeä thaày ñuoåi quæ ra maø hoï khoâng laøm ñöôïc. Ngaø i daë n hoï khoâng ñöôïc keå cho ai nghe veà vieäc hoï 2Saùu Ngaøi trôû laïi vôùi caùc moân ñeä kia. ta phaûi ôû vôùi caùc oâng trong bao laâu nöõa? Ta phaûi chòu ñöïng caùc oâng trong bao laâu nöõa? Mang noù ñeán ñaây cho ta. Lu 9:37–43a) 9 Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi Moâ-se vaø EÂ-li (Ma 17:1–13. nhöng hoï baøn luaän vôùi nhau khoâng hieåu Ngaøi noùi soáng laïi töø keû cheát nghóa laø gì. 3AÙo quaàn Ngaøi ñang maëc boãng trôû neân saùng traéng. 22 Nhieà u luù c quæ xoâ noù vaø o löû a hoaë c 14Khi . thì thaáy moät ñaùm ñoâng vaây quanh vaø caùc giaùo sö luaät ñang tranh luaän vôùi hoï. moä t soá ngöôø i ñöù n g ñaâ y seõ khoâng neám caùi cheát tröôùc khi Nöôùc Trôøi hieän ñeán trong quyeàn uy. toâ i mang con toâi ñeán cho thaày.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh moät caäu beù maéc beänh (Ma 17:14–20. Töø trong ñaùm maây coù tieáng voïng ra. “Ai muoán theo ta phaûi töø boû chính mình vaø vaùc thaäp töï giaù mình maø theo ta. ñaùm ñoâng voâ cuøng ngaïc nhieân. 4Boãng coù EÂ-li vaø Moâ-se* hieän ra noùi chuyeän vôùi Chuùa Gieâ-xu. Lu 9:28–36) ngaøy sau. chuùng ta ôû ñaây thaät tuyeät. “Taïi sao caùc giaùo sö luaät baûo laø EÂ-li phaûi ñeán tröôùc?” 12Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Gia-cô vaø Giaêng ñi rieâng leân moät ngoïn nuùi cao. 15Vöøa thaáy Chuùa Gieâ-xu. “Naày theá heä voâ tín. Roài noù suøi boït meùp.

Chuùng con caám vì ngöôøi aáy khoâng cuøng nhoùm vôùi chuùng ta. “Ñöø n g caá m laø m gì. Ngaøi daïy. Boàng em nhoû trong tay.MAÙC 9:23–43 xuoáng nöôùc ñeå gieát noù. 41 Ta baû o thaä t . Lu 9:43b–45) 62 theáù?” 34Nhöng caùc moân ñeä khoâng daùm traû lôøi. “OÂng noùi. haõy chaët noù ñi! Chaúng thaø maát moät phaàn thaân theå maø ñöôïc soáng ñôøi ñôøi coøn hôn ñuû caû hai tay maø a9:42 42“Neáu ñöùa treû Hay “Tín höõu khieâm toán.” 32 Nhöng caù c moâ n ñeä khoâ n g hieå u Ngaø i noù i gì maø laï i sôï khoâng daùm hoûi.” . baêng qua mieàn Ga-li-leâ. laøm ñaày tôù moïi ngöôøi. “Naøy.” Ai khoâng nghòch vôùi chuùng ta töùc laø veà phía chuùng ta (Lu 9:49–50) Chuù a Gieâ . ñaõ tin ta maø phaï m toä i thì chaúng thaø laáy taûng ñaù lôùn buoäc vaøo coå ngöôøi aáy. chuù n g con thaá y coù ngöôø i nhaâ n danh thaày ñeå ñuoåi quæ ra. vì khoâ n g ai coù theå vöø a nhaân danh ta laøm pheùp laï vöøa noùi xaáu ta ñöôïc. Ñöù a beù naè m cöù n g ñô nhö ngöôø i cheá t neâ n nhieà u ngöôø i baû o . “Noù cheá t roà i !” 27 Nhöng Chuùa Gieâ-xu caàm tay ñôõ noù ñöùng daäy.” Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Ma 17:22–23. vì treân ñöôøng hoï ñaõ caõi nhau xem ai trong voøng hoï laø ngöôøi lôùn nhaát. “Loaïi quæ naày phaûi caàu nguyeän môùi ñuoåi ñöôïc. “Con Ngöôøi* seõ bò giao vaø o tay daâ n chuù n g. Ai laø ngöôøi lôùn nhaát? (Ma 18:1–5.” 39 Nhöng Chuù a Gieâ .naâ m . Coøn ai tieáp ta töùc laø tieáp Ñaáng phaùi ta ñeán. “Luùc naõy ñi ñöôøng caùc con tranh luaän vôùi nhau veà vieäc gì 33Chuùa ai gaây cho moät trong caùc ñöùa treû a naà y .’ Chuùa Gieâ-xu caûnh caùo veà nguyeân nhaân gaây ra toäi loãi (Ma 18:6–9.xu cuø n g caù c moâ n ñeä rôøi nôi ñoù. Sau khi vaø o nhaø . caùc moân ñeä hoûi rieâng Ngaøi. ta baû o maà y phaû i ra khoûi caäu beù naày. Lu 9:46–48) 30 Roà i giôø Giaê n g leâ n tieá n g. quæ laø m cho ngöôø i khoâ n g nghe vaø khoâ n g noù i ñöôï c . 37“Ngöôøi naøo nhaân danh ta tieáp moät em treûù nhö theá naày töùc laø tieáp ta. Ngaøi khoâng muoán ai bieát Ngaøi ôû ñaâu 31 vì Ngaø i caà n daï y doã caù c moâ n ñeä . 40Ai khoâng choáng chuùng ta töùc laø veà phía chuù n g ta. Lu 17:1–2) 38 Baá y Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñeán thaø n h Ca-beâ .” 36Roà i Ngaø i daé t moä t em nhoû laï i ñaë t giöõa hoï.” 24Laäp töùc ngöôøi cha keâu leân.xu thaá y ñaù m ñoâ n g ñoåâ xoâ laïi. roà i hoï seõ gieá t Ngaøi.xu baû o . “Taïi sao chuùng con khoâng ñuoåi ñöôïc quæ aáy?” 29Ngaøi ñaùp. Neáu thaày coù theå laøm ñöôïc gì cho noù. goïi caû möôøi hai ngöôø i laï i . 43Neáu tay xui cho caùc con phaïm toäi. khoâng ñöôïc pheùp nhaäp vaøo noù nöõa!” 26Quæ ruù leâ n moä t tieá n g. vaä t caä u beù xuoá n g ñaá t . xin thaày thöông maø cöùu giuùp chuùng toâi. Ngaøi seõ soáng laïi töø keû cheá t . Ngaøi lieàn quôû aùc quæ. ‘Ngöôøi naøo cho caùc con moät ly nöôùc uoáng vì caùc con laø ngöôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá. Ngaøi baûo hoï. ngöôøi aáy chaéc chaén khoâng maát phaàn thöôûng cuûa mình ñaâu. daï y raè n g. “Ai muoá n laø m ngöôøi lôùn nhaát phaûi laø ngöôøi thaáp keùm nhaát. “Toâi tin! Xin giuùp toâi thaéng loøng voâ tín cuûa toâi!” 25Khi Chuù a Gieâ . 35Ngaøi ngoài xuoáng. Sau ba ngaøy. quaêng xuoáng bieån cho cheát chìm coøn hôn. Chuùa Gieâ-xu hoûi hoï.” 23Chuùa Gieâ-xu baûo ngöôøi cha. “Thöa thaà y . roà i ra khoû i . ‘Neáu thaày coù theå!’ Ngöôøi naøo tin thì vieäc gì cuõng cuõng coù theå ñöôïc. 28Khi Chuùa Gieâ-xu vaøo nhaø.

’f” e10:8 f10:19 17Khi ‘hai ngöôøi . “Thöa thaày nhaân ñöùc. nhöng neáu maát vò maën ñi thì laøm sao laøm cho maën laïi ñöôïc? Cho neân caùc con phaûi coù baûn chaát nhö muoái vaø phaûi aên ôû hoøa thuaän vôùi nhau. 44a 45Coøn neáu chaân xui cho caùc con phaïm toäi. Lu 18:18–30) 13Coù Chuùa Gieâ-xu saép rôøi nôi aáy thì coù moät ngöôøi chaïy laïi quì goái tröôùc maët Ngaøi vaø noùi raèng.xu ñaù p . caùc moân ñeä hoûi Ngaøi theâm veà vaán ñeà aáy. 50 “Muoá i duø n g ñöôï c nhieà u vieä c . “Ngöôøi naøo ly dò vôï maø laáy ngöôøi ñaøn baø khaùc laø phaïm toäi ngoaïi tình vôùi vôï mình. c10:4 “Moâ-se .. Phaûi toân kính cha meï.xu rôø i nôi aá y ñi ñeá n mieà n Giu-ñia vaø vuø n g phía Ñoâng soâng Gioâ-ñanh. toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc soáng ñôøi ñôøi?” 18Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 49Moïi ngöôøi seõ bò muoái baèng löûa. ‘Ngaøi döïng neân ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ. 46b 47Neáu maét xui cho caùc con phaïm toäi. Khoâng ñöôïc troäm caép. löûa khoâng heà taét. ngöôøi nam seõ rôøi cha meï maø keát hôïp vôùi vôï mình.” 10Sau ñoù khi vaøo nhaø. “Moâ-se cho pheùp ngöôøi ñaøn oâng vieát giaáy ly dò vaø ñuoåi vôï ñi. nhöng caùc moân ñeä ngaên caá m . .. Moät laàn nöõa daân chuùng laïi tuï taäp quanh Ngaøi. b9:46 Caâu 46 Vaøi baûn Hi-laïp cuõ cuûa saùch Maùc theâm caâu 46 cuõng gioáng nhö caâu 48. 2Coù vaøi ngöôøi Pha-ri-xi ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu vaø hoûi ñeå thöû Ngaøi.. Khoâng ñöôïc laøm chöùng doái.” 16Roài Ngaøi boàng beá chuùng noù. 19Anh bieát caùc meänh leänh ‘Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. a9:44 Caâu 44 Vaøi baûn Hi-laïp cuõ cuûa saùch Maùc theâm caâu 44 cuõng gioáng nhö caâu 48. haõy moùc noù ñi! Chaúng thaø maát moät maét maø ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi. 48Hoûa nguïc laø nôi saâu boï khoâng heà cheát. 12Coø n ngöôø i ñaø n baø naø o ly dò choàng maø laáy ngöôøi ñaøn oâng khaùc cuõng phaïm toäi ngoaïi tình.”c 5Chuùa Gieâ-xu baûo. Phuïc truyeàn luaät leä 5:16–20. Khoâng ñöôïc löôøng gaït. maø thoâi’ Saùng theá 2:24. 11Ngaøi ñaùp. vì caùc oâng öông ngaïnh. neáu khoâng caùc con seõ khoâng theå vaøo ñoù ñöôïc ñaâu. ñaët tay leân vaø chuùc phöôùc cho.. coøn hôn ñuû caû hai maét maø bò neùm vaøo hoûa nguïc.’d 7‘Vì theá. ‘Khoâng ñöôïc . “Moâ-se vieát luaät aáy cho caùc oâng. d10:6 ‘Ngaøi döïng . laø nôi löûa khoâng heà taét.’e Cho neân hoï khoâng coøn laø hai ngöôøi nöõa maø laø moät. ñöøng ngaên caám.xu thaá y theá khoâ n g baèng loøng. haõy chaët noù ñi! Vì chaúng thaø maát moät phaàn thaân theå maø ñöôïc soáng ñôøi ñôøi coøn hôn ñuû caû hai chaân maø bò neùm vaøo hoûa nguïc.. “Moâ .63 bò neùm vaøo hoûa nguïc.” Chuùa Gieâ-xu daïy veà söï ly dò (Ma 19:1–12) 8hai MAÙC 9:44–10:19 ngöôøi seõ trôû thaønh moät thaân maø thoâi.” Chuùa Gieâ-xu tieáp nhaän caùc treû thô (Ma 19:13–15. 9Thöôïng Ñeá ñaõ keá t hôï p hai ngöôø i thì khoâ n g ai ñöôï c phaân reõ hoï.. vì Nöôùc Trôøi thuoäc veà nhöõng ai coù taám loøng nhö chuùng noù. Lu 18:15–17) Gieâ .. roài Ngaøi daïy doã hoï nhö vaãn thöôøng laøm. “Haõy ñeå cho caùc treû thô ñeán cuøng ta. môùi baûo hoï raèng. Khoâng ñöôïc ngoaïi tình. 6Nhöng ban ñaàu khi Thöôïng Ñeá saùng taïo theá giôùi. “Sao anh goïi ta laø nhaân ñöùc? Chæ coù moät mình Thöôïng Ñeá laø nhaân ñöùc thoâi. 14Chuù a Gieâ . ngöôøi nöõ’ Saùng theá 1:27. ñuoåi vôï ñi” Phuïc truyeàn luaät leä 24:1. cha meï’ Xuaát Ai-Caäp 20:12–16. 15Ta baûo thaät. Caâu hoûi cuûa moät thanh nieân giaøu coù (Ma 19:16–30. 10 1 Chuù a moät soá ngöôøi mang caùc treû thô ñeán cuøng Chuùa Gieâ-xu ñeå Ngaøi ñaët tay leân chuùng noù. “Ngöôøi ñaøn oâng coù quyeàn ly dò vôï hay khoâng?” 3 Chuù a Gieâ .se truyeà n ñieàu gì cho caùc oâng?” 4Hoï ñaùp. caùc con phaûi tieáp nhaän Nöôùc Trôøi gioáng nhö treû thô..

“Daï ñöôïc. 33Ngaøi baûo. Roài ñeán theo ta. chuùng con muoán xin thaày laøm cho moät ñieàu. chuù n g ta ñang ñi leâ n Gieâ . 31Ngöôøi naøo hieän ôû haøng ñaàu seõ bò xuoáng choùt. ñaát ruoäng vì ta vaø vì Tin Möøng 30maø khoâng nhaän ñöôïc gaáp traêm laàn trong ñôøi naày—nhaø cöûa. vaø ñöôïcï soáng ñôøi ñôøi trong töông lai. coøn caùc ñaïi quan thì thích toû quyeàn haønh treân daân chuùng. 40Nhöng ta khoâng coù quyeàn choïn ngöôøi ngoài beân phaûi hoaëc beân traùi ta.” 22Khi nghe Chuùa Gieâ-xu noùi theá anh ta toû veû buoàn naûn thaát voïng. 42Ngaøi goïi hoï laïi vaø daïy raèng. ñaát ruoäng cuøng vôùi nhöõng söï ngöôïc ñaõi.” 36Chuùa Gieâ-xu hoûi.” 26Caùc moân ñeä laïi coøn ngaïc nhieân hôn nöõa vaø hoûi nhau.xu nhìn hoï baû o raè n g. con caùi. “Theá thì ai ñöôïc cöùu?” 27 Chuù a Gieâ . “Caùc con muoán ta laøm ñieàu gì cho caùc con?” 37Hoï thöa. . trong vinh quang cuûa thaày. “Naày. Thöôïng Ñeá laøm ñieàu gì cuõng ñöôïc caû. Caùc con coù uoáng ñöôïc ly ñau khoå ta saép uoáng khoâng? Vaø caùc con coù chòu ñöôïc pheùp baùp-teâm ta saép chòu khoâng?”a 39Hoï thöa. anh chò em.” 28Phia-rô thöa vôùi vôùi Ngaøi. “Caùc con khoâng hieåu ñieàu mình xin. ñaùnh ñoøn roài gieát Ngaøi. hai choã aáy daønh cho ngöôøi naøo ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá chuaån bò tröôùc. phæ nhoå.” Chuùa Gieâ-xu noùi veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Ma 20:17–19. Caùc moân ñeä thì söûng soát coøn nhöõng ngöôøi ñoàng haønh khaùc thì hoaûng sôï. thì anh seõ coù cuûa baùu treân thieân ñaøng.MAÙC 10:20–43 ñaùp.” 41Khi möôøi moân ñeä kia nghe chuyeän aáy thì baát bình vôùi Gia-cô vaø Giaêng. toâi ñaõ vaâng giöõ nhöõng ñieàu aáy töø khi coøn nhoû. con caùi. “Ta baû o thaä t . 43Nhöng ñoái vôùi caùc con.” Hai moân ñeä xin Ngaøi moät ñaëc aân (Ma 20:20–28) khi hoï ñang leân Gieâ-ru-salem.” 21Chuùa Gieâ-xu aâu yeám nhìn anh vaø baûo. Hoï seõ tuyeân aùn töû hình Ngaøi roài giao Ngaøi cho daân ngoaïi quoác. “Thaät khoù cho ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Trôøi!” 24Caùc moân ñeä voâ cuøng ngaïc nhieân veà lôø i aá y . anh chò em. Lu 18:31–34) 20Anh 64 Gieâ-xu ñem rieâng möôøi hai moân ñeä ra. “Xin cho chuùng con moät ñöùa ngoài beân phaûi..xu baû o . khoâng ai rôøi boû nhaø cöûa.” 38Chuùa Gieâ-xu baûo. 34Chuùng seõ cheá nhaïo. thì khoâng neân a10:38 35Luùc “Caùc con . 23 Chuù a Gieâ . “Nhöõng ngöôøi caàm quyeàn cuûa daân ngoaïi quoác thích cai trò daân. Ngaøi seõ soáng laïi. “Anh coøn thieáu moät ñieàu. coøn ngöôøi hieän ôû haøng choùt seõ leân ñaàu.. cha meï. vaø o Nöôùc Trôøi khoâng deã ñaâu! 25Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Trôøi. “Thöa thaày.” 29 Chuù a Gieâ . Con Ngöôøi* seõ bò trao vaøo tay caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät.xu nhìn quanh vaø baû o caùc moân ñeä raèng. “Caùc con seõ uoáng ly ta saép uoáng vaø chòu leã baùp-teâm ta saép chòu. chuùng con ñaõ boû taát caû ñeå theo thaày. moät ñöùa ngoài beân traùi thaày.” Chuùa Gieâ-xu baûo. Anh uû ruõ boû ñi vì anh raát giaøu. hai con trai cuûa Xeâ-beâ-ñeâ ñeán xin Chuùa Gieâxu. Nhöng ñeán ngaøy thöù ba. cha meï.ru-sa-lem. Chuùa Gieâ-xu ñi tröôùc. khoâng” Chuùa Gieâ-xu muoán noùi hoï coù chòu ñöôïc nhöõng khoå hình maø Ngaøi saép traûi qua khoâng. laáy tieàn aáy phaân phaùt cho ngöôøi ngheøo. Ngaø i tieá p . “Ñieàu gì con ngöôøi khoâng laøm ñöôïc thì Thöôïng Ñeá laøm ñöôïc. Moät laàn nöõa Chuùa 32Trong aáy Gia-cô vaø Giaêng. “Caù c con ôi. Haõy baùn heát cuûa caûi anh coù. “Thöa thaày. vaø baét ñaàu cho hoï bieát nhöõng vieäc gì seõ xaûy ñeán cho Ngaøi. “Thaày xem.

7Hoï mang löøa con veà cho Chuùa Gieâ-xu.” 50Ngöôøi muø lieàn nhaûy leân.tha-ni thì Ngaø i ñoù i . Lu 18:35–43) MAÙC 10:44–11:13 tröôùc maët caùc con. Sau khi xem qua moïi vieäc. “Haõy möøng ñi! Ñöùng daäy. “Haõy ñi. thì phaûi laøm toâi tôù.” moät töø ngöõ Heâ-bô-rô hay duøng trong khi caàu nguyeän nhöng trong tröôøng hôïp naày. ñeå ca ngôïi Thöôïng Ñeá hoaëc Ñaáng Cöùu Theá. Lu 19:28–40. gaàn nuùi OÂ-liu. 9Daân chuùng keû tröôùc ngöôøi sau hoâ leân. Keû khaù c chaë t nhaù n h caâ y trong ñoà n g vaø traû i treâ n ñöôøng. chöa coù ai côõi. “Thöa thaày. “Con Ña-vít ôi. con cuûa Ña-vít ôi.xu rôø i laø n g Beâ . Chuùa Gieâ-xu quôû caây vaû (Ma 21:18–19) 11 Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä gaà n tôù i thaø n h Gieâ . Thaày Gieâ-xu goïi anh kia kìa. gaàn cöûa moät caên nhaø. vì luùc aáy a11:9 Tung hoâ Goác chöõ “Hoâ-sa-na.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi muø (Ma 20:29–34. Ngaøi trôû veà laøng Beâ-thani vôùi möôøi hai moân ñeä vì luùc aáy ñaõ saäp toái. “Goï i anh ta ñeán ñaây. maø ñeå phuïc vuï ngöôøi khaùc vaø hi sinh maïng soáng mình laøm giaù chuoäc cho nhieàu ngöôøi. 44Ai muoán laøm ñaàu trong caùc con phaûi nhö noâ leä vaäy. “Ñi ñeán thò traán 1Khi sau. roài Chuùa Gieâ-xu côõi leân. 3Neáu coù ai hoûi taïi sao laøm nhö theá. Vöøa khi vaøo thaønh. 8Nhieàu ngöôøi traûi aùo mình treâ n maë t ñöôø n g. khi Chuù a Gieâ . 5Coù maáy ngöôøi ñöùng ñoù hoûi. Gi 12:12–19) 46Sau Phuùùc cho nöôùc saép ñeán cuûa toå tieân chuùng ta laø Ña-vít! Tung hoâ Thöôïng Ñeá treân trôøi cao!” 11Chuùa Gieâ-xu ñeán thaønh Gieâ-ru-salem vaø ñi vaøo ñeàn thôø. 51 Chuù a Gieâ . thì hoï lieàn ñeå cho ñi. Ai muoán laøm lôùn trong voøng caùc con. “Anh muoá n ta laøm gì cho anh ñaây?” Ngöôøi muø thöa. Chuùa Gieâ-xu vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem nhö moät Hoaøng Ñeá (Ma 21:1–11. con cuûa Ti-meâ . 45Cuõng nhö Con Ngöôøi* ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc ngöôøi khaùc phuïc vuï mình. caùc con seõ thaáy moät con löøa con ñang coät. Ngaøi ñeán gaà n xem thöû coù traù i khoâ n g. xin thöông toâi!” 49 Chuù a Gieâ .” 4Hoï ñi vaø thaáy moät con löøa con ñang coät beân ñöôøng. Ngaøi baûo hai moân ñeä ñi 2vaø daën. ñang ngoà i beâ n ñöôø n g. Thaùo noù ra daét veà ñaây cho ta. 47 Khi nghe Chuùa Gieâ-xu ngöôøi Na-xa-reùt ñi ngang qua anh lieàn keâu lôùn “Gieâ-xu. nhöng chaúng thaáy. Khi Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä saép rôøi nôi aáy cuøng vôùi ñoaøn daân thì coù moät ngöôøi aên xin muø teân Ba-ti-meâ.xu döø n g laï i baû o . 12 Hoâ m . “Maáy oâng môû löøa con ra laøm gì theá ? ” 6Caù c moâ n ñeä traû lôø i theo nhö Chuùa Gieâ-xu daën.ru-salem thì ñeán caùc thò traán Beát-phaùt vaø Beâtha-ni. Phuùc cho Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán! Thi thieân 118:26 10 ñoù hoï ñeán thaønh Gieâ-ri-coâ. xin thöông toâi!” 48Nhieàu ngöôøi trong ñoaøn daân quôû anh muø ñeå anh im ñi nhöng anh laïi la lôùn hôn nöõa.” 52Chuùa Gieâ-xu baûo. lieàn thaùo ra. toâi muoán saùng maét.” Hoï lieàn goïi anh muø vaø baûo. Töø ñoù. thì baûo hoï laø Chuùa caàn noù vaø Ngaøi seõ traû laïi ngay.xu hoû i .65 nhö theá. chæ coù laù thoâi. ñöùc tin anh ñaõ chöõa laønh anh. “Tung hoâa. xong laáy aùo traûi treân löng löøa.” Laäp töùc ngöôøi muø ñöôïc saùng maét vaø ñi theo Chuùa Gieâxu treân ñöôøng. quaêng aùo choaøng laïi vaø ñeán cuøng Chuùa Gieâ-xu. coù leõ mang yù nghóa vui möøng. 13Thaá y moät caây vaû coù laù ôû ñaøng xa.

‘Leã baùp-teâm cuûa Giaêng ñeán töø trôøi. Gieâ-xu lieàn baûo caây vaû. haõ y tin raè n g mình ñaõ nhaän ñöôïc ñieàu mình khaån xin trong khi caàu nguyeän. nhöng tin chaéc ñieàu mình noùi seõ thaønh söï thaät..MAÙC 11:14–33 chöa phaûi muøa vaû. “Coù phaûi Thaùnh Kinh vieát raèng ‘Ñeàn thôø ta seõ ñöôïc goïi laø nhaø nguyeän cho muoân daâna khoâng?’” Nhöng caùc oâng bieán nôi naày thaønh ‘saøo huyeät luõ cöôùp. vì ai cuõng tin raèng Giaêng laø moät nhaø tieân tri. Nhöng hoï sôï Ngaøi vì daân chuùng raá t ham thích lôø i daï y doã cuû a Ngaø i . 30Caùc oâng haõy cho toâi bieát: Leã baùp-teâm cuûa Giaêng ñeán töø trôøi hay töø ngöôøi?” 31Hoï baøn nhau veà caâu hoûi cuûa Ngaøi nhö theá naày.” 26c Caùc nhaø caàm quyeàn nghi ngôø quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 21:23–27. Chuùa Gieâ-xu ñi vaøo ñeàn thôø vaø ñuoåi nhöõng ngöôøi buoân baùn ôû ñoù.” c11:26 27Chuùa ‘Ñeàn thôø ta . Caây vaû thaày ruûa. thì seõ nhaän ñöôïc ñieàu aáy.” Chuù a Gieâ .’”b 18Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät nghe theá lieàn tìm caùch gieát Chuùa Gieâ-xu.’ thì oâng ta seõ hoûi ‘Theá taïi sao caùc oâng khoâng tin oâng aáy?’ 32Nhöng neáu chuùng ta noùi.’ thì daân chuùng seõ phaû n ñoá i chuù n g ta.” . 23Ta baû o thaä t .xu ñaù p . neá u caù c con coù ñieà u gì nghòch vôù i ngöôøi naøo thì haõy tha thöù hoï. caùc giaùo sö luaät vaø caùc boâ laõo ñeán gaëp Ngaøi. Lu 19:45–48. ‘Leã aáy ñeán töø ngöôøi. ai baû o hoø n nuù i naà y .xu baû o hoï . baây giôø cheát khoâ roài!” 22 Chuù a Gieâ . ‘saøo huyeät luõ cöôùp’ Gieâ-reâ-mi 7:11. Gi 2:13–22) 14Chuùa 66 24 Neâ n trôû laïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem. thì caùc giôùi tröôûng teá. muoân daân’ EÂ-sai 56:7. Quyeàn naêng cuûa ñöùc tin (Ma 21:20–22) 15 Luù c ta baû o caù c con. “Toâ i cuõ n g khoâng noùi cho caùc oâng bieát toâi laáy quyeàn naêng naøo maø laøm nhöõng vieäc naày. Caâu 26 Vaøi baûn cuõ Hi-laïp theâm caâu 26: “Nhöng neáu caùc con khoâng tha thöù cho keû khaùc thì Cha caùc con treân trôøi cuõng seõ khoâng tha thöù cho caùc con. “Neáu chuùng ta traû lôøi. 19Chieàu hoâm aáy Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä rôøi thaønh. “Seõ khoâng coù ai aên traùi cuûa maày nöõa. 21Phia-rô nhôù laïi chuyeän lieàn thöa vôùi Ngaøi.” Caùc moân ñeä ñeàu nghe lôøi aáy. “Toâ i cuõ n g hoû i caùc oâng moät caâu. 17 Roà i Ngaø i daï y daâ n chuùng. ñeå Cha caùc con treân trôøi cuõng tha toäi cho caùc con. “Thaày xem kìa.xu baû o hoï . Trong khi Ngaøi ñang ñi daïo trong ñeàn thôø.ru-sa-lem.. 16Ngaøi khoâng cho pheùp ai mang haøng baùn qua saâ n Ñeà n Thôø . thì vieäc aáy seõ xaûy ra. a11:17 b11:17 20Saùng Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä trôû laï i thaø n h Gieâ . “Caù c con haõy coù loøng tin nôi Thöôïng Ñeá. 33 Neâ n hoï traû lôø i vôù i Chuù a Gieâ . Neáu caùc oâng traû lôøi ñöôïc. 28Hoï hoûi. 25Khi ñang ñöùng caàu nguyeän. ‘Haõ y böùng leân vaø nhaøo xuoáng bieån ñi!’ Neáu ngöôøi aáy khoâng coù gì ngôø vöïc trong loøng. toâi seõ noùi cho caùc oâng bieát quyeàn cuûa toâi ñeán töø ñaâu. Ngaøi laät ñoå baøn cuûa nhöõng keû ñoåi tieàn vaø haát gheá cuûa nhöõng ngöôøi baùn boà caâu. Lu 20:1–8) hoâm sau khi Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñi ngang qua thì thaáy caây vaû ñaõ cheát khoâ taän reã.xu “Chuùng toâi khoâng bieát.” Caù c nhaø caà m quyeàn naày sôï daân chuùng. Chuùa Gieâ-xu vaøo ñeàn thôø (Ma 21:12–17. “Thaày laáy quyeàn ôû ñaâu maø laøm nhöõng ñieàu naày? Ai cho thaày quyeàn aáy?” 29Chuù a Gieâ .

20Trong chuyeän naày coù baûy anh em. OÂng xaây töôøng chung quanh vaø ñaøo moät loã ñeå ñaët maùy eùp röôïu. vì thaà y khoâ n g ñaù n h giaù beà ngoaøi cuûa hoï. OÂng chuû laïi sai theâm nhieàu ñaày tôù khaùc nöõa ñeán. 21Ngöôøi em thöù hai laáy chò daâu goùa aáy. 6“Sau cuøng oâng chuû chæ coøn coù moät ngöôøi coù theå sai ñöôïc. ‘Chuùng noù seõ neå con ta. thì chuùng ñaùnh ngöôøi naày. ñoàng thôøi xaây moät caùi thaùp canh. Moâ-se vieát raèng neáu ngöôøi naøo coù anh cheát ñeå vôï laïi khoâng con. 12Caùc 12 1Chuùa ñoù hoï cho vaøi ngöôøi Pha-ri-xi vaø ñaûng vieân Heâ-roát* ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu ñeå gaøi baãy Ngaøi trong lôøi noùi. Xin thaày vui loøng cho bieát: Chuùng ta coù neân ñoùng thueá cho Xeâ-xa khoâng? Chuùng ta neân ñoùng hay khoâng neân ñoùng?” 15Bieát aùc yù cuûa hoï neân Chuùa Gieâ-xu baûo “Sao caùc oâng tìm caùch ñaùnh baãy ta? Ñöa ta xem moät ñoàng tieàn.’ 8Cho neân chuùng baét ñöùa con. 9“Theá thì oâng chuû vöôøn nho seõ ñoái xöû vôùi boïn taù ñieàn aáy ra sao? OÂng ta seõ ñeán gieát heát boïn aáy roài giao vöôøn nho cho ngöôøi khaùc. Nhöng ngöôøi em cuõng cheát khoâng con. “Thöa thaày. Sau ñoù oâng cho moät soá taù ñieàn thueâ. ñaùnh ñaäp roài ñuoåi veà tay khoâng. Ngöôøi anh caû laáy vôï roài cheát khoâng con. Neáu chuùng ta gieát noù thì vöôøn nho seõ thuoäc veà chuùng ta.’ 7 “Nhöng boï n taù ñieà n baø n nhau. “Ngöôøi kia coù moät vöôøn nho. “Neáu theá thì caùi gì cuûa Xeâ-xa haõy traû laïi cho Xeâ-xa. 4Sau ñoù oâng chuû sai moät ñaày tôù khaùc. roài leân ñöôøng ñi xa. coøn caùi gì cuûa Thöôïng Ñeá haõy traû laïi cho Thöôïng Ñeá. 2Ñeán muøa haùi nho. Chuùng ñaäp ñaàu vaø nhuïc maï ngöôøi ñaày tôù naøy. Maáy ngöôøi Xa-ñu-xeâ tìm caùch gaøi baãy Chuùa Gieâ-xu (Ma 22:23–33. Lu 20:27–40) 13Sau aáy coù maáy ngöôøi Xa-ñu-xeâ ñeán gaë p Chuù a Gieâ . 3Nhöng boïn taù ñieàn baét ñaày tôù.” 17Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Ñeán löôït ngöôøi em thöù ba cuõng vaäy. Ngaøi keå.xu. thì chuùng gieát cheát. 10Chaéc haún caùc oâng ñaõ ñoïc lôøi Thaùnh Kinh: ‘Taûng ñaù bò thôï xaây nhaø loaïi boû Laïi trôû thaønh ñaù goùc nhaø. thì ngöôøi em phaûi laáy chò daâu goùa aáy ñeå sinh con noái doøng cho anh mình.’” Thi thieân 118:22–23 laõnh tuï Do-thaùi hieåu ngay laø nguï ngoân aáy aùm chæ hoï. Thaày luoân luoân daïy söï thaät theo ñöôøng loái cuûa Thöôïng Ñeá. ñoù laø con trai yeâu daáu cuûa mình. “Thöa thaày. chuùng toâi bieát thaày laø ngöôøi chaân thaät. OÂng chuû sai con ñi vaø nghó buïng. 5OÂng chuû sai moät ñaày tôù khaùc ñeán. “Hình vaø danh hieäu treân ñoàng tieàn naày laø cuûa ai?” Hoï ñaùp.67 Caâu chuyeän veà Con Thöôïng Ñeá (Ma 21:33–46. Sau cuøng ngöôøi ñaøn baø cuõng cheát. neân boû ñi. Hoï muoán baét Chuù a Gieâ . 14 Hoï ñeá n cuø n g Ngaø i vaø hoû i . “Cuûa Xeâ-xa. Lu 20:9–19) MAÙC 12:1–23 Coù neân ñoùng thueá hay khoâng? (Ma 22:15–22. 19Hoï hoûi. ‘Thaèng naày laø ñöùa seõ thöøa höôûng vöôøn nho. Ngaøi hoûi.xu nhöng sôï daâ n chuù n g. chuû vöôøn sai moät ñaày tôù ñeá n gaë p caù c taù ñieà n ñeå thu hoa lôï i . 22Baûy ngöôøi ñeàu laáy ngöôøi ñaøn baø aáy roài qua ñôø i nhöng khoâ n g ai coù con. 11 Ñoù laø ñieàu Chuùa laøm vaø quaû thaät laø kyø dieäu ñoái vôùi chuùng ta. gieát ngöôøi noï. 23Theá thì 18Luùc . Thaày khoâng maøng ngöôøi ta nghó gì veà mình.” Boïn hoï raát kinh ngaïc veà ñieàu Chuùa Gieâ-xu noùi. Lu 20:20–26) Gieâ-xu duøng nguï ngoân ñeå daïy doã daân chuùng. gieát cheát roài neùm xaùc ra ngoaøi vöôøn nho.” 16Hoï chìa ra cho Ngaøi xem moät ñoàng tieàn. Ngöôø i Xa-ñu-xeâ khoâng tin ngöôøi ta soáng laïi töø trong keû cheát.

Chuùa Gieâ-xu chæ trích caùc giaùo sö luaät (Ma 23:1–36.. Chuù a chuùng ta chæ coù moät maø thoâi. Lu 20:41–44) khi ñang daïy doã trong ñeàn thôø thì Chuùa Gieâ-xu hoûi. Hai meänh leänh ñoù quan troïng hôn taát caû nhöõng sinh teá vaø cuûa leã. Lu 10:25–28) 68 heát söùc maø yeâu meán Ngaøi. Chuùa Cöùu Theá laø con hay Chuùa cuûa vua Ña-vít? (Ma 22:41–46. a12:26 buïi caây chaùy Xin ñoïc Xuaát Ai-Caäp 3:1–12 trong Cöïu Öôùc. “OÂng hieän raát gaàn vôùi Nöôùc Trôøi. “Trong taát caû caùc meänh leänh.. thaày ñaùp ñuùng vì Thöôïng Ñeá laø Chuùa duy nhaát.” 32Giaùo sö aáy thöa. ‘Ngöôi haõ y yeâ u thöông ngöôø i laù n g gieà n g nhö mình vaä y . 30Ngöôi phaûi heát loøng.” 34Thaáy oâng ta traû lôøi khoân ngoan nhö theá.. cho ñeán khi ta ñaët keû thuø cuûa con laøm beä chaân con. Hoï seõ bò tröøng phaït naëng hôn. khoâng ai daùm hoûi Ngaøi caâu naøo nöõa. yeâu meán Ngaøi’ Phuïc truyeàn luaät leä 6:4–5. Khi thaáy Ngaøi kheùo traû lôøi caâu hoûi cuûa hoï. c12:30 ‘Toaøn daân Ítra-en . 26Coøn veà nhöõng ngöôøi soáng laïi töø trong keû cheát thì caùc oâng chöa ñoïc trong quyeån saùch Moâ-se vieát veà buïi caây chaùy sao?a Trong ñoù ghi lôøi Thöôïng Ñeá phaùn vôùi Moâ-se. chò aáy seõ laø vôï cuûa ai vì taát caû baûy ngöôøi ñeàu ñaõ laáy chò ta?” 24Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Caùc oâng laàm vì khoâng hieåu lôøi Thaùnh Kinh cuõng khoâng hieåu quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá. heát trí. Laém ngöôøi giaøu boû vaøo thaät nhieàu 41Chuùa . mình vaäy’ Leâ-vi 19:18. b12:26 ‘Ta laø . Hoï thích maë c aù o quaà n sang troïng ñi daïo phoá.’b 27Thöôïng Ñeá laø Thöôï n g Ñeá cuû a ngöôø i soá n g chöù khoâng phaûi cuûa ngöôøi cheát.” Söï daâng hieán thaät (Lu 21:1–4) 38Chuùa Gieâ-xu ngoài gaàn hoäp daâng hieán trong ñeàn thôø ñeå xem ngöôøi ta boû tieàn vaøo. Lu 20:45–47) 37 Neá u 35Ñang trong caùc giaùo sö luaät ñeán nghe Chuùa Gieâ-xu bieän luaän vôùi ngöôøi Xa-ñuxeâ. 33Moïi ngöôøi phaûi heát loøng. oâng môùi hoûi Ngaøi. “Thöa thaày. Caùc oâng laàm to roài!” Meänh leänh quan troïng nhaát (Ma 22:34–40.xu ñaù p .. Ngaøi baûo.MAÙC 12:24–41 ñeán ngaøy soáng laïi.” Sau ñoù.. 25Khi ngöôøi ta soáng laïi töø trong keû cheát thì chaúng coøn cöôùi gaû gì nöõa vì ai naáy ñeàu gioáng nhö thieân söù treân trôøi vaäy. 28Moät Gieâ-xu tieáp tuïc daïy doã nöõa. 39Hoï öa ngoài choã cao troïng nhaát trong hoäi ñöôøng vaø caùc ñaùm tieäc. heát linh hoàn. heát söùc maø yeâu meán Ngaøi.’c 31Coøn ñieàu thöù nhì nhö sau. “Haõy thaän troïng veà caùc giaùo sö luaä t . Ngaøi baûo. “Taïi sao caùc giaùo sö luaät baûo Chuùa Cöùu Theá laø con vua Ña-vít? 36Chính Ña-vít caûm nhaänThaùnh Linh vaø noùi raèng: ‘Thöôïng Ñeá noùi cuøng Chuùa toâi: Con haõy ngoài beân höõu ta. ngoaøi Ngaøi khoâng coù Chuùa naøo khaùc. Vaø raèng ai cuõng phaûi yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình. heát trí. muoán ngöôøi ta kính caån chaøo mình giöõa chôï. Y-saùc vaø Gia coáp.. d12:31 ‘Ngöôi haõy yeâu . ñieàu naøo quan troïng nhaát?” 29 Chuù a Gieâ . “Meä n h leä n h quan troïng nhaát nhö sau: ‘Toaøn daân Ítra-en nghe ñaâ y ! Thöôï n g Ñeá . Gia coáp’ Xuaát Ai-Caäp 3:6.’ d Khoâng coù meänh leänh naøo quan troïng hôn hai ñieàu ñoù. ‘Ta laø Thöôïng Ñeá cuûa AÙp-raham. 40Nhöng hoï cöôùp ñoaït nhaø cöûa cuûa caùc ñaøn baø goùa maø laøm boä ñaïo maïo baèng caùch ñoïc lôøi caàu nguyeän cho daøi.’ Thi thieân 110:1 Ña-vít goï i Ñaá n g Cöù u Theá laø Chuùa thì laøm sao Ngaøi laø con vua aáy ñöôïc?” Ñoaøn daân raát thích nghe Ngaøi.

13Ngöôøi ta seõ gheùt caùc con vì caùc con theo ta nhöng ai giöõ vöõng nieàm tin mình cho ñeán cuoái cuøng seõ ñöôïc cöùu. ‘Ñaáng Cöùu Theá ñaây naày!’ Hoaëc coù ai noùi. khi Chuùa Gieâ-xu ñang rôøi khoûi ñeàn thôø. ’ Hoï seõ phænh doã nhieàu ngöôøi. “Caùc con coù thaáy caùc toøa nhaø nguy nga naày khoâng? Roài ñaây seõ khoâng coù moät taûng ñaù naøo naèm choàng treân taûng ñaù khaùc. thì moät trong caùc moân ñeä thöa vôùi Ngaøi.” 12“Anh seõ gaâ y cho em bò gieá t . Nhöng ñoù chæ laø moät vaøi noãi khoå sô khôûi thoâi. Ngöôøi ta seõ baét caùc con. 43Chuù a Gieâ . “Caùc con haõy thaä n troï n g ñeå khoû i bò ai phænh gaï t . Vì ta maø caùc con seõ phaûi ñöùng tröôùc maët caùc vua. 20Neáu Thöôïng Ñeá khoâng ruùt ngaén thôøi gian khoán khoå aáy laïi thì seõ khoâng coù ai soáng soùt. loâi ra tröôùc toøa aùn vaø ñaùnh ñoøn caùc con trong hoäi ñöôøng. 42Roài coù moät goùa phuï ngheøo böôùc ñeán boû vaøo hai ñoàng tieàn chæ ñaùng vaøi xu. 21 Luù c aá y . 9“Caùc con phaûi caån thaän. 12:11 (xem theâm Ña-nieân 11:31). Neáu ñöôïc hoï seõ tìm caùch phænh doã chính nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn. vaø sau naày cuõng seõ khoâng heà coù caûnh aáy nöõa. Lu 21:5–33) MAÙC 12:42–13:23 caùc nhaø caàm quyeàn ñeå laøm chöùng cho hoï. ‘Ngaøi ôû ñaøng kia!” thì ñöøng tin. 13 1Trong .” 3 Sau ñoù . 15Ai ñang ôû treân maùi nhaø* thì ñöøng leo xuoáng laáy ñoà trong nhaø ñi. 19vì töø khi Thöôïng Ñeá taïo döïng vuõ truï cho tôùi baây giôø chöa bao giôø xaûy ra caûnh khoán khoå nhö theá. Giaê n g vaø Anh-reâ treân nuùi OÂ-liu ñoái dieän ñeàn thôø. nhöng baø goùa naày tuy raát ngheøo tuùng nhöng ñaõ daâng heát cuûa mình coù. Ta ñaõ baûo tröôùc cho caùc con taát caûù roài.69 tieàn. “Thaày xem kìa! Caùc toøa nhaø thuoäc ñeàn thôø vaø caùc taûng ñaù ñeïp gheâ chöa?” 2Chuùa Gieâ-xu baûo. 44Vì hoï daâng phaàn dö cuûa hoï. 23Cho neân haõy caån thaän. 8Daân naày seõ ñaùnh daân khaùc. neá u coù ai baû o caù c con. ‘Ta laø Chuù a Cöù u Theá . cha meï seõ laøm cho con caùi mình bò gieát. 16Ai ñang ôû ngoaøi ñoàng chôù trôû veà nhaø laáy aùo. Luùc aáy nhöõng lôøi phaûi noùi seõ ñöôïc ban cho caùc con vì thaät ra khoâ n g phaû i caù c con noù i nöõ a maø Thaùnh Linh noùi. hoï hoûi Ngaøi. ñöøng lo laø seõ noùi gì. Taát caû ñeàu seõ ñoå nhaøo xuoáng ñaát heát. 17Luùc aáy ñaøn baø ñang mang thai vaø cho con buù laø khoán khoå nhaát! 18Caùc con haõy caàu nguyeän ñeå nhöõng bieán coá aáy khoâng xaûy ra luùc muøa ñoâng. Gia-cô.” Ñeàn Thôø seõ bò tieâu huûy (Ma 24:1–44. 7Khi caùc con nghe giaëc giaõ vaø tieáng ñoàn veà giaëc thì ñöøng sôï. Chuyeän aáy seõ ñeán nhöng chöa phaûi laø taän theá ñaâu.xu goï i caù c moâ n ñeä laï i baûo raèng.” 14“Caùc con seõ thaáy ‘ñieàu gheâ tôûm’a ôû nôi khoâng neân coù—ai ñoïc choã naày phaûi hieåu—Luùc aáy ai ôû mieàn Giu-ñia haõy chaïy troán leân nuùi. “Ta baûo thaät. 6Nhieàu ngöôøi seõ maïo danh ta ñeán baûo raè n g.” a13:14 ‘ñieàu gheâ tôûm’ Ñöôïc cheùp trong Ñanieân 9:27. 4“Xin thaày laøm ôn noùi cho chuùng con bieát khi naøo nhöõng vieäc aáy xaûy ra? Vaø coù ñieàm gì cho bieát caùc bieán coá ñoù saép xaûy ra khoâng?” 5Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Nhieàu nôi seõ coù ñoäng ñaát vaø ñoùi keùm. Ngaøi ñaõ thu ngaén thôøi gian aáy laïi vì nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn. laø cuûa ñeå nuoâi thaân. 10Nhöng Tin Möøng naày phaûi ñöôïc truyeàn giaûng cho muoân daân tröôùc. 11Khi caù c con bò baé t vaø bò ñem ra xeù t xöû . 22Vì nhieàu Ñaáng Cöùu Theá giaû vaø tieân tri giaû seõ xuaát hieän vaø laøm nhieàu daáu kyø cuøng pheùp laï. Con caùi seõ noåi leân nghòch cha meï vaø gaây cho cha meï bò gieát. baø goùa ngheøo naày ñaõ daâng nhieàu hôn taát caû nhöõng ngöôøi giaøu kia. trong khi ñang ngoà i moä t mình vôù i Phia-rô. nöôùc noï nghòch nöôùc kia.

9 Ta baû o thaä t . 11Caùc thaày teá leã raát haøi loøng 10Giu-ña . Chuû nhaø daën ñöùa ñaày tôù gaùc cöûa laø phaûi luoân luoân canh chöøng. maët traêng khoâng chieáu saùng nöõa. 32“Khoâng ai bieát ñöôïc ngaøy giôø ñoù. 8Chò ñaõ laøm ñieàu chò coù theå laø m cho ta. Lu 22:3–6) 3Chuùa Ít-ca-ri-oát. Coù theå chieàu.” Hoï chæ trích chò. “Haõ y ñeå chò yeân.’ EÂ-sai 13:10. 6 Chuù a Gieâ . 34Gioáng nhö moät ngöôøi saép leân ñöôøng ñi xa.MAÙC 13:24–14:11 24“Sau 70 AÂm möu gieát Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:1–5. moãi ñaày tôù ñöôïc giao moät nhieäm vuï rieâng. Sao maáy oâng quaáy raày chò laøm gì? Chò ñaõ laøm moät vieäc raát ñaùng khen cho ta. 28 “Haõ y ruù t baø i hoï c töø caâ y vaû : Khi nhaùnh noù ñoåi maøu xanh vaø meàm. ngay caû thieân söù vaø Con cuõng khoâng bieát. luùc nöûa ñeâm.” Giu-ña trôû thaønh keû thuø cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:14–16. 29Cuõng vaäy. 7Caùc oâng luoân luoân coù ngöôøi ngheøo ôû gaàn mình neân luùc naøo giuùp hoï cuõ n g ñöôï c caû chöù ù khoâ n g coù ta beâ n caïnh luoân ñaâu. theá heä naày seõ khoâng qua ñi tröôùc khi moïi ñieàu aáy xaûy ñeán. 34:4 moïi ngöôøi seõ thaáy Con Ngöôøi* hieän ñeán giöõa maây trôøi ñaày quyeàn uy vaø vinh quang cao caû. laù non troå ra thì caùc con bieát laø muøa haï saép tôùi. 25 Caùc ngoâi sao ôû treân trôøi seõ ruïng xuoáng Caùc quyeàn löïc treân caùc töøng trôøi seõ bò ruùng ñoäng. Gi 12:1–8) 14 1Chæ Gieâ-xu ñang ôû Beâ-tha-ni duøng böõ a trong nhaø cuû a Xi-moâ n laø ngöôø i tröôùc kia maéc beänh ngoaøi da. ta cuõng noùi cho taát caû moïi ngöôøi: ‘Phaûi saün saøng!’” 26“Roài coøn hai ngaøy nöõa laø ñeán Leã Vöôït Qua vaø Leã AÊn Baùnh Khoâng Men. Neáu khoâng baát chôït chuû nhaø veà thaá y caù c con nguû queâ n chaê n g? 37 Ta noù i ñieà u naà y vôù i caù c con. 30Ta baûo thaät. khi thaáy nhöõng bieán coá aáy xaûy ra thì caùc con phaûi bieát laø thôøi kyø ñaõ gaàn keà. 36 Phaû i luoâ n luoâ n saün saøng. 31Trôøi vaø ñaát seõ qua ñi nhöng lôøi ta noùi seõ khoâng bao giôø qua ñaâu. 2Nhöng hoï baøn. “Taï i sao phí daà u aá y nhö theá ? 5Daàu ñoù coù theå baùn ñöôïc hôn ba traêm quan tieàn ñeå giuùp ngöôøi ngheøo. 33Haõy thaän troïng! Luoân luoân saün saøng vì caùc con khoâng bieát luùc naøo. Chæ moät mình Cha bieát maø thoâi. luùc gaø gaùy. Chò ñaäp ve daàu thôm ra ñoå treân ñaàu Chuùa Gieâ-xu. 35Cho neân phaûi luoân saün saøng vì caùc con khoâng bieát luù c naø o chuû nhaø seõ trôû veà . moät trong möôøi hai moân ñeä ñeán noùi chuyeän vôùi caùc giôùi tröôûng teá ñeå ñeà nghò trao Chuùa Gieâ-xu vaøo tay hoï.xu baû o .” Moät thieáu phuï xöùc daàu thôm cho Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:6–13. saép ñeán roài. Lu 22:1–2. 4Coù vaøi ngöôøi ôû ñoù baát bình noùi vôùi nhau. “Chuùng ta khoâng neâ n laø m vieä c aá y trong kyø leã vì daâ n chuùng seõ noåi loaïn. hay luù c maë t trôø i moï c . Gi 11:45–53) nhöõng ngaøy ñaïi naïn aáy thì ‘maët trôøi seõ toái saàm laïi. thì coù moät thieáu phuï ñeán caàm moät chai nhoû baèng ngoïc ñöïng ñaày daàu thôm nguyeân chaát raát ñaét tieàn. OÂ n g ta ra ñi vaø giao cho caù c ñaày tôù troâng nom cöûa nhaø. chò ñoå daà u thôm treân thaân ta laø chuaån bò choân caát ta ñoù. 27Ngaøi seõ sai caùc thieân söù Ngaøi ñi khaép boán phöông thu nhoùm taát caû moïi ngöôøi ñöôïc choïn töø chaân trôøi ñeán cuoái ñaát. heã nôi naø o Tin Möø n g naày ñöôïc rao giaûng treân theá giôùi thì vieäc chò laøm seõ ñöôïc thuaät laïi ñeå nhôù ñeán chò. Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät tìm möu baét gieát Chuùa Gieâxu.

Moã i ngöôø i laà n löôï t hoû i . “Ngoài ñaây ñôïi ta caàu nguyeän.xu caà m ly caû m taï Thöôïng Ñeá vaø trao cho caùc moân ñeä. Roài Ngaøi 22Luùc Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñi ñeán moät nôi goïi laø Gheát-seâ-ma-neâ.” 32Chuùa . “Caùc con haõy duøng baùnh naày. “Thaày muoán chuùng con ñi chuaån bò cho thaày aên Leã Vöôït Qua ôû ñaâu?” 13Chuùa Gieâ-xu sai hai moân ñeä ñi vaø daën.” 30 Chuù a Gieâ . Ngaøi baûo hoï.” Böõa AÊn cuûa Chuùa (Ma 26:26–30. “Ta baûo thaät. baûo laø khoâng heà bieát ta.” 16Caùc moân ñeä ñi vaøo thaønh thì gaëp y nhö ñieàu Chuùa Gieâ-xu ñaõ noùi tröôùc. ta seõ khoâng uoáng nöôùc nho* naày nöõa cho ñeán khi ta uoáng nöôùc nho môùi trong Nöôùc Trôøi. Hoï lieàn doïn böõa aên Leã Vöôït Qua. “Duø cho ai vaáp ngaõ trong ñöùc tin chöù con thì chaéc chaén laø khoâng. ñeâm nay tröôùc khi gaø gaùy hai löôït con seõ choái ba laàn.xu ñaù p . “Ñi vaøo thaønh caùc con seõ gaëp moät ngöôøi mang baàu nöôùc. Lu 22:7–14. taát caû moïi ngöôøi ñi ra nuùi OÂ-liu. 25Ta baû o thaät. Gi 13:36–38) aáy laø ngaøy ñaàu tieân cuûa ngaøy leã Baùnh Khoâng Men luùc chieân con cuûa Leã Vöôït Qua phaûi bò gieát. 21Con Ngöôø i * seõ phaû i chòu cheá t ñuù n g theo lôø i Thaù n h Kinh vieát veà Ngaøi.71 veà möu cuûa haén vaø höùa traû tieàn cho haén. Chuùa Gieâ-xu döï Leã Vöôït Qua (Ma 26:17–25. 24Sau ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi. “Thöa thaà y ngöôøi ñoù coù phaûi laø con khoâng?” 20Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 21–23. Nhöng khoán cho keû naøo phaûn boäi Con Ngöôøi* ñeå Ngaøi bò gieát. Lu 22:39–46) 28Nhöng ñang aên. 18Ñang khi aên Chuùa Gieâ-xu noùi. “Con seõ khoâng bao giôø choái thaày! Cho duø con phaûi cheát vôùi thaày ñi nöõa con cuõng seõ khoâng bao giôø choái thaày ñaâu!” Taát caû caùc moân ñeä khaùc ñeàu quaû quyeát gioáng nhö theá. 14Khi ngöôøi aáy vaøo nhaø naøo thì caùc con seõ hoûi ngöôøi chuû nhaø. thì caùc con chieân seõ bò taûn laïc. moät ngöôøi trong caùc con seõ phaûn ta—moät trong nhöõng ngöôøi hieän ñang aên ôû ñaây vôùi ta. Gi 13:21–30) MAÙC 14:12–32 trao cho caùc moân ñeä vaø noùi. 17Ñeán chieàu. Lu 22:31–34. ai naáy ñeàu uoáng chung. 1 Coâ 11:23–25) 12Hoâm ñoù Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä “Caùc con seõ vaáp ngaõ trong nieàm tin mình vì Thaùnh Kinh ñaõ vieát: ‘Ta seõ gieát ngöôøi chaên. Caùc moân ñeä thöa vôùi Ngaøi.’ Xa-cha-ri 13:7 27Sau sau khi ta soáng laïi töø trong keû cheát thì ta seõ ñi tröôùc caùc con qua mieàn Ga-li-leâ. Lu 22:15–20. “Ta baû o thaä t . “Ñoù laø moät trong möôøi hai ngöôøi—ngöôøi seõ chaám baùnh chung cheù n vôù i ta. ‘Thaày hoûi: Caùi phoøng khaùch maø ta vaø caùc moân ñeä seõ aên Leã Vöôït Qua ôû ñaâu?’ 15Ngöôøi aáy seõ chæ cho caùc con moät phoøng roäng treân gaùc coù baøn gheá saün. Caùc con haõy doïn Leã Vöôït Qua ôû ñoù. ñaây laø thaân theå cuûa ta.” 26Sau khi haùt moät baûn thaùnh ca.” 23 Roà i Chuù a Gieâ .” 19Nghe theá caùc moân ñeä raát buoàn raàu. Caùc moân ñeä seõ boû Ngaøi (Ma 26:31–35. Cho neân haén rình cô hoäi toát ñeå phaûn boäi Chuùa Gieâ-xu. Chuùa Gieâ-xu caàu nguyeän moät mình (Ma 26:36–46. Chuùa Gieâ-xu cuøng möôøi hai moân ñeä vaøo nhaø aáy. “Ñaây laø huyeát cuûa ta ñoå ra cho nhieàu ngöôøi ñeå Chuù a laä p giao öôù c vôù i hoï . taï ôn Thöôïng Ñeá vaø beû ra. Haõy ñi theo. Thaø noù ñöøng sinh ra ñôøi coøn hôn.” 29Phia-rô thöa.” 31Nhöng Phia-rô caû quyeát. Chuùa Gieâ-xu caàm baùnh mì.

56Coù nhieàu ngöôøi ñeá n vu caù o Ngaø i nhieà u ñieà u . “Caù c anh duøng göôm giaùo vaø gaäy goäc ñeán baét ta nhö theå ta laø teâ n phaï m phaù p . 41Sau khi Chuùa Gieâ-xu ñi caàu nguyeän laàn thöù ba. con nguû sao? Con khoâng thöùc noåi vôùi ta trong moät tieáng ñoàng hoà sao? 38Haõy thöùc canh vaø caàu nguyeän ñeå khoûi rôi vaøo söï caùm doã. “Ai maø toâi hoân laø ngöôøi aáy. OÂng laïi ngoài chung vôùi maá y ngöôø i lính gaù c vaø söôû i aá m gaà n ñoáng löûa.MAÙC 14:33–56 Ngaø i mang Phia-rô. Keû phaûn ta ñang ñeán kia kìa. Haõy baét laáy vaø giaûi ñi thaät caån thaän. Ñeán giôø Con Ngöôøi* saép bò trao vaøo tay keû aùc. Nhöng xin haõy laøm theo yù muoá n Cha chöù ù khoâ n g phaû i theo yù muoán con. Ngaøi trôû laïi vôùi caùc moân ñeä vaø baûo hoï. 19–24) luùc Chuùa Gieâ-xu coøn ñang noùi thì Giu-ña. Xin laáy lyb ñau khoå naày khoûi con. 51 Coù moä t caä u thanh nieâ n ñi theo Chuù a Gieâ . nôi coù ñoâng ñuû caùc giôùi tröôûng teá. luùc aáy loøng Ngaøi baét ñaàu buoàn raàu vaø boái roái laém. nhöng thaân theå thì moûi meät. treâ n ngöôø i chæ coù taá m khaên vaûi quaán ngang. 55Caùc giôùi tröôûng teá cuøng caû hoäi ñoàng Do-thaùi coá tìm baèng côù ñeå coù theå gieát Ngaø i . “Xi-moân aø. 54Phia-rô theo sau xa xa. Chuù a Gieâ . Chuùa Gieâ-xu tröôùc maët caùc nhaø caàm quyeàn (Ma 26:57–68. Ngaøi baûo Phia-rô. 48 Chuù a Gieâ . 49Moã i ngaøy ta giaûng daïy trong ñeàn thôø coâng khai maø caùc anh khoâng daùm baét.” 50Ngay luùc aáy taát caû caùc moân ñeä ñeàu boû Ngaøi chaïy troán heát. gaäy goäc. cuøng caùc giaùo sö luaät ñang hoäi hoïp. b14:36 ly Chuùa Gieâ-xu muoán noùi nhöõng ñieàu khoán khoå seõ xaûy ra cho Ngaøi. moät trong möôøi hai söù ñoà aäp ñeán.xu laï i ñi caàu nguyeän gioáng nhö tröôùc.” Chuùa Gieâ-xu bò baét (Ma 26:47–56.” 39Moä t laà n nöõ a . 52Nhöng anh boû taám khaên quaán ngöôøi laïi. Nhöng nhöõng vieäc naày xaûy ra ñeå lôøi Thaùnh Kinh ñöôïc thaønh töïu. Gi 18:13–14. “A-baa thöa Cha! Cha coù theå laøm moïi ñieàu. Gia-cô vaø Giaêng ñi vôùi mình. caùc giaùo sö luaät vaø caùc boâ laõo Do-thaùi phaùi ñeán. caùc boâ laõo Do-thaùi. 63–71. roài böôùc vaøo saân cuûa nhaø rieâng thaày teá leã toái cao. Ngaøi seõ khoâng phaûi traûi qua giôø ñau khoå naày. 47Moät trong caùc moân ñeä ñang ñöùng ñoù ruùt göôm ra cheùm ñöùt vaønh tai teân ñaày tôù cuûa thaày teá leã toái cao. “Loøng ta buoàn baõ ñeán cheát ñöôïc. Lu 22:47–53. Chaáp nhaän nhöõng ñieàu ñoù cuõng nhö uoáng moät ly chaát ñaéng. 53Nhöõng . “Caùc con vaãn coøn nguû nghæ aø? Thoâi ñuû roài. Hoï cuõng chaúng bieát noùi laøm sao vôùi Ngaøi. Chuùng tuùm baét anh ta. 40Khi trôû veà thì Ngaøi vaãn thaáy hoï nguû vì maét hoï ñöø quaù roài.” 45Giu-ña tieán thaúng ñeán Chuùa Gieâ-xu vaø noù i . Ngaøi quì xuoáng caàu nguyeän ñeå. Hoï a14:36 43 Ngay A-ba Tieáng treû con goïi cha. 42Ñöùng daäy.” 35 Sau khi ñi caù c h hoï moä t khoaû n g. Cuøng ñi vôùi haén coù nhieàu ngöôøi mang göôm giaùo. Tinh thaàn thì muoán laøm ñieàu phaûi. 46Chuùng lieàn ra tay baét Chuùa Gieâ-xu.” 37Roài Ngaøi trôû laïi vôùi caùc moân ñeä thì thaáy hoï ñang nguû. ngöôøi baét Chuùa Gieâ-xu giaûi Ngaøi ñeán nhaø rieâng cuûa thaày teá leã toái cao. Lu 22:54–55. Gi 18:3–12) 33 Roà i 72 ñöôïc caùc giôùi tröôûng teá. “Thöa thaà y !” roà i hoâ n Ngaø i . neáu coù theå ñöôïc. traàn truoàng boû chaïy. 36Ngaøi caàu nguyeän nhö sau. Caùc con haõy ôû ñaây vaø tænh thöùc.xu.xu baû o hoï . 44 Teâ n phaû n boä i ra daá u tröôù c cho chuùng raèng. 34Ngaøi baûo hoï. nhöng caû hoä i ñoà n g khoâ n g tìm ñöôïc chöùng côù naøo. nhöng nhöõng lôøi hoï khai maâu thuaãn nhau. Chuùng ta phaûi ñi.

nghòch vôù i Thöôï n g Ñeá roà i .” 71Phia-rô rô lieàn ruûa vaø theà ñoäc raèng. lôøi hoï khai cuõng khoâng phuø hôïp vôùi nhau. ta laø Ñaáng Cöùu Theá. “Ñuùng roài. a14:68 saân thì gaø gaùy Moät vaøi baûn cuõ Hi-laïp khoâng coù ghi caâu naày. “Anh coù phaû i laø vua daân Do-thaùi khoâng?” Chuù a Gieâ .a 69Ñöù a tôù gaù i thaá y Phia-rô ñöù n g ñoù lieàn noùi vôùi maáy ngöôøi ñöùng quanh laàn nöõ a . 60Sau ñoù thaày teá leã toái cao ñöùng tröôùc maë t hoï vaø hoû i Chuù a Gieâ . ta seõ xaây moä t ñeà n thôø khaù c khoâ n g nhôø tay ngöôø i . Phia-rô lieàn nhôù laïi lôøi Chuùa Gieâ-xu ñaõ baûo. “OÂ n g naà y cuõ n g laø moä t trong nhöõng ngöôøi thuoäc boïn ñoù. Phi-laùt gaïn hoûi Chuùa Gieâ-xu (Ma 27:1–2. “Phaûi. ñaám Ngaøi maáy caùi roài baûo.” 63 Nghe caâ u aá y . “Haõy troå taøi noùi tieân tri cuûa ngöôi ñi! Roà i caù c lính haà u vöø a giaû i Ngaøi ñi vöøa ñaùnh ñaäp Ngaøi. 11–14. “Anh khoâng traû lôøi gì heát aø? Anh khoâng traû lôø i nhöõ n g ñieà u ngöôø i ta toá caù o anh sao?” 61Nhöng Chuùa Gieâ-xu laøm thinh. Con cuûa Thöôïng Ñeá ñaùng chuùc tuïng khoâng?” 62Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Gi 18:28–38) Phia-rô ñang ñöùng trong saân. Sau ba ngaøy. Hoï troùi Ngaøi laïi. 15 1Saùng . “Anh coù phaûi laø Ñaáng Cöùu Theá. Trong töông lai caùc oâng seõ thaáy Con Ngöôøi* ngoài beân phaûi Thöôïng Ñeá. Hoï baûo.” Phia-rô choái Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:69–75.” 72Laäp töùc gaø gaùy laàn thöù nhì. caùc giaùo sö luaät vaø toaøn theå hoäi ñoàng Do-thaùi laäp möu. maáy ngöôøi ñöùng gaàn Phia-rô leân tieáng. Ñaáng quyeàn uy vaø seõ ngöï ñeán giöõa maây trôøi. thì moät ñöùa tôù gaùi cuûa thaày teá leã toái cao ñeán. 4Phi-laùt hoûi Chuùa Gieâ-xu moät caâu nöõa. ‘Ta seõ phaù saä p ñeà n thôø do tay ngöôøi xaây caáât. “Anh thaáy hoï toá caùo anh ñuû thöù khoâng? Anh khoâng chòu ñoái ñaùp gì caû sao?” 5Nhöng Chuùa Gieâ-xu im laëng khieán Phi-laùt voâ cuøng ngaïc nhieân. baûo laø khoâng bieát ta.xu ñaù p . Laùt sau. vì anh cuõng laø ngöôøi mieàn Ga-li-leâ. “Toâi khoâng heà bieát ngöôøi maø caùc oâng noùi ñaâu. 67Coâ ta thaáy Phia-rô ñang ñöùng söôûi gaàn ñoáng löûa thì nhìn oâng chaêm chuù. “Chuùng ta ñaâ u caà n nhaâ n chöù n g nöõ a ! 64 Caù c oâ n g ñaõ nghe haé n noù i phaï m thöôï n g. daãn ñi giaûi qua cho Phi-laùt laø quan thoáng ñoác. Thaà y teá leã toá i cao hoû i Ngaø i moä t caâu nöõa.’” 59 Nhöng ngay trong ñieà u naày. “Ñuù n g nhö lôø i quan noùi. anh laø moät trong nhöõng ngöôøi aáy. “Tröôùc khi gaø gaùy hai löôït. 66Luùc sôùm hoâm sau caùc giôùi tröôûng teá. 2Phi-laù t hoû i Ngaø i . 58“Chuùng toâi nghe ngöôøi naày noù i . 65Moät soá ngöôøi ôû ñoù phæ nhoå Ngaøi. Gi 18:15–18.” Quaù xuùc ñoäng. 25–27) 57 Baá y MAÙC 14:57–15:5 Roà i coâ baû o . con seõ choái ta ba laàn. Phia-rô baät khoùc.73 giôø coù moä t vaø i ngöôø i ñöù n g daäy ñaët ñieàu noùi doái veà Chuùa Gieâ-xu.xu. Hoï bòt maét Ngaøi laïi. Caù c oâ n g nghó sao?” Taát caû ñoàng thanh noùi raèng Ngaøi coù toäi ñaùng bò xöû töû. thaà y teá leã toá i cao lieàn xeù aùo mình vaø tuyeân boá.” 70Moät laàn nöõa Phia-rô laïi choái. caùc boâ laõo. khoâng traû lôøi tieáng naøo. “OÂ n g cuõ n g ôû vôù i oâ n g Gieâ-xu ngöôøi Na-xa-reùt. “Toâi khoâng hieåu coâ noùi gì. Lu 23:1–5. Lu 22:56–62.” 68 Nhöng Phia-rô choá i phaê n g vaø baûo.” Khi oâng boû ñi veà phía coång saân thì gaø gaùy.” 3Caùc giôùi tröôûng teá toá caùo Ngaøi ñuû ñieàu.

30Baây giôø haõy töï cöùu mình ñi! Haõy xuoáng khoûi caây thaäp töï ñi!” 31Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät cuõng cheá gieãu Ngaøi. moät teân beân traùi. “EÂ. Chuùng ñaõ phaïm toäi gieát ngöôøi trong moät vuï baïo ñoäng. la-ma xa-baùch-tha-ni. 22Chuùng ñöa Ngaøi ñeán moät nôi goïi laø Goâ-goâ-tha nghóa laø Ñoài Soï. “Ñoùng ñinh haén ñi!” 15 Phi-laù t muoá n laø m vöø a loø n g daâ n chuùng neân tha Ba-ra-ba cho hoï. 34Ñeá n ba giôø chieàu Chuùa Gieâ-xu keâu lôùn. 28a 29Ngöôøi qua keû laïi sæ nhuïc Ngaøi vaø laéc ñaàu. Gi 19:28–30) 21Coù giöõa tröa. quan thoáng ñoác thöôøng hay aân xaù cho moät teân tuø phaïm theo yù daân xin. 6Cöù moät ngöôøi teân Xi-moân goác xöù Xi-ren. Lu 23:26–43. “Taï i sao? OÂ n g ta ñaõ laøm ñieàu gì phaïm phaùp ñaâu?” Nhöng hoï laïi heùt lôùn hôn nöõa. ‘Chuùng ñaët Ngaøi chung vôùi phaïm nhaân. “EÂ-loâ-i. 23Boïn lính ñònh cho Chuùa Gieâ-xu uoáng röôïu troän vôùi moät döôïc. Lu 23:13–25. 27Chuùng cuõng treo hai teân cöôùp leân hai caây thaäp töï keá beân Ngaøi. Lu 23:44–49. anh noùi anh seõ phaù ñeàn thôø roài xaây laïi trong ba ngaøy. 20Sau khi cheá gieãu xong boïn lính côûi aùo tím cuûa Ngaøi ra vaø maëc laïi aùo quaàn cho Ngaøi. nhöng Ngaøi khoâng chòu uoáng. Chuùng nhoå vaøo maët Ngaøi vaø cheá gieãu Ngaøi baèng caùch quì goái xuoáng giaû vôø baùi laïy Ngaøi. 12Phi-laùt laïi hoûi daân chuùng moät laàn nöõa. Thöôïng Ñeá cuûa toâi ôi. Roài chuùng daãn Ngaøi ra khoûi dinh ñeå mang ñi ñoùng ñinh. 17Chuùng laáy aùo daøi tím maëc cho Chuùa Gieâ-xu vaø duøng nhaønh choâng gai laøm maõo ñoäi leân ñaà u Ngaø i . 25Luùc chuùng ñoùng ñinh Chuùa Gieâ-xu laø chín giôø saùng. Laøm ñöôïc vaäy chuùng ta môùi tin. Boïn lính baét oâ n g ta phaû i vaù c caâ y thaä p töï theá cho Chuùa Gieâ-xu.MAÙC 15:6–34 Phi-laùt tìm caùch tha Chuùa Gieâ-xu (Ma 27:15–31. 11Nhöng caùc giôùi tröôûng teá xuùi giuïc daân chuùng xin tha Ba-ra-ba chöù ñöøng tha Chuùa Gieâ-xu. 18Roà i chuù n g baé t ñaà u keâ u . töø ngoaøi ñoàng trôû veà thaønh.” Nghóa laø. oâng giao Ngaøi cho caùc teân lính mang ñi ñoùng ñinh. “Coøn ngöôøi maø caùc anh goïi laø vua daân Do-thaùi thì toâi phaûi xöû laøm sao ñaây?” 13Daâ n chuù n g quaù t lôù n . vua daân Ít-ra-en thì coù gioûi nhaûy xuoáng khoûi caây thaäp töï ñi. Hoï baûo nhau.xu vaø o trong dinh thoáng ñoác goïi laø toång dinh. 26Coù moät baûng treo leân ghi aùn Ngaøi nhö sau: VUA DAÂN DO-THAÙI. sao Ngaøi boû toâi?” a15:28 33Töø Caâu 28 Vaøi baûn cuõ Hi-laïp theâm caâu 28: “Ñuùng nhö lôøi Thaùnh Kinh vieát. 32Neáu haén thaät laø Ñaáng Cöùu Theá. Gi 19:17–27) moãi naêm vaøo dòp leã Vöôït qua. Gi 18:39–19:16) 74 Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh (Ma 27:32–44. “Caù c oâ n g coù muoá n toâ i aâ n xaù vua daâ n Do-thaù i khoâ n g?” 10Phi-laù t bieá t roõ laø do loø n g ganh gheùt maø caùc giôùi tröôûng teá giaûi Chuùa Gieâ-xu ñeán cho mình. “Ñoù n g ñinh haén ñi!” 14 Phi-laù t hoû i . vaø taäp hoïp taát caû caùc quaân só laïi.’” . “Muoân taâu. “Haén cöùu ngöôøi khaùc ñöôïc maø cöùu mình khoâng ñöôïc. “Thöôïng Ñeá cuûa toâi ôi.” Hai teân cöôùp bò ñoùng ñinh hai beân Ngaøi cuõng sæ nhuïc Ngaøi. Sau khi cho ñaùnh ñoøn Chuùa Gieâ-xu. 9 Neâ n Phi-laù t hoû i hoï . vua daân Do-thaùi!” 19Boïn lính laáy gaäy ñaäp ñaàu Ngaøi nhieàu laàn. cha cuûa A-lòch-sôn vaø Ru-phu. 8Daân chuùng ñeán xin Phi-laùt aân xaù cho moät tuø nhaân theo thoâng leä. Chuùa Gieâ-xu Cheát (Ma 27:45–56. khaép xöù ñeàu toái mòt hôn ba tieá n g ñoà n g hoà ø . EÂ-loâ-i. 24Caùc teân lính ñoùng ñinh Chuùa Gieâ-xu vaø chia aùo quaàn cuûa Ngaøi baèng caùch baét thaêm xem ai ñöôïc phaàn naøo. 16 Boï n lính mang Chuù a Gieâ . moät teân beân phaûi. 7Luùc aáy coù teân Ba-ra-ba ñang ngoài tuø vôùi maáy teân phaûn loaïn.

nghóa laø hoâm tröôùc ngaøy Sa-baùt. 6 Nhöng anh baû o . OÂ n g ñaë t xaù c Ngaø i vaø o ngoâi moä ñuïc töø vaùch ñaù. caùc oâng seõ gaëp Ngaøi taïi ñoù nhö Ngaøi ñaõ baûo tröôùc vôùi caùc oângï. Roài oâng laên 42Hoâm hoâ m sau ngaø y Sa-baù t . thì hoï khoâng tin. moä t hoä i vieâ n quan troïng cuûa Hoäi Ñoàng Do-thaùi. Lu 24:13–35) 16 1 Ñeá n khi Chuù a Gieâ . 39Vieân só quan ñöùng tröôùc caây thaäp töï cuûa Chuùa Gieâ-xu thaáy Ngaøi cheát nhö theá lieàn baûo. 2Saùng sôùm hoâm aáy töùc ngaøy ñaàu tuaàn leã.xeù p . caùc baø thaáy moät thanh nieân maëc aùo traéng ngoài beân phaûi.xeù p coù mua vaû i lieäm. laø moät trong nhöõng ngöôøi troâng chôø Nöôùc Trôøi hieän ñeán. Nhieàu ngöôøi ñaøn baø khaùc leân Gieâru-sa-lem vôùi Ngaøi cuõng coù maët ôû ñoù. 43Gioâ-xeùp vuøng A-ri-ma-thia can ñaûm ñeán gaëp Phi-laùt xin xaùc Chuùa Gieâ . “Ai seõ laên giuøm taûng ñaù lôùn chaän cöûa moä cho chuùng ta ñaây?” 4Nhöng khi nhìn. 38Caùi maøn trong ñeàn thôø* bò xeù toaïc laøm ñoâi töø treân xuoáng döôùi. nhuùng ñaày giaám. coät vaø o moä t caù i que ñöa leâ n cho Ngaø i uoáng vaø baûo.xu. Buoåi chieàu ngaøy aáy.” 37Chuùa Gieâ-xu keâu leân moät tieáng lôùn nöõa roài qua ñôøi. Moät soá moân ñeä thaáy Chuùa Gieâ-xu (Ma 28:9–10. Ngaøi khoâng coù ñaây ñaâu. ñaõ ñöôï c laê n ñi roà i . Haõy xem! Ñaây laø choã ngöôøi ta ñaõ ñaët xaùc Ngaøi. 7Baây giôø caùc baø haõy ñi baûo vôù i moâ n ñeä Ngaø i vaø Phia-rô raè n g. 11Nhöng khi nghe Ma-ri baûo raèng Chuùa Gieâ-xu ñaõ soáng vaø chính coâ ta ñaõ troâng thaáy Chuùa. vì quaù kinh hoaøng. 10Sau khi Ma-ri gaëp Chuùa Gieâ-xu. 45Sau khi nghe vieân só quan baùo caùo thì Phi-laùt giao xaùc Ngaøi cho Gioâ . 44Phi-laùt ngaïc nhieân khi nghe Chuùa Gieâ-xu cheát nhanh nhö theá.xeâ . neân sau khi mang xaùc Chuùa Gieâxu xuoá n g khoû i caâ y thaä p töï thì quaá n trong vaû i aá y . “Caù c baø ñi tìm Chuù a Gieâ . hoï hoaûng hoàn. Xa-loâ-meâ. “Ngöôøi naày ñuùng laø Con Thöôïng Ñeá!” 40Coù maáy ngöôøi ñaøn baø ñöùng xa xa nhìn. Ñöøng sôï! Ngaøi ñaõ soáng laïi töø keû cheát roài. Gi 19:38–42) 35Coù MAÙC 15:35–16:11 moät taûng ñaù lôùn chaän cöûa moä laïi. Ma-ri meï cuûa Gia-cô (Giacô laø con uù t cuû a Ma-ri) vaø Gioâ . Gi 20:11–18. 47Mari Ma-ñô-len vaø Ma-ri meï cuûa Gioâ-xeâ nhìn thaáy choã choân Chuùa.xu Na-xa-reù t . Lu 23:50–56.’” 8Söõng sôø vaø run raåy vì sôï. 5Böôùc vaøo moä.xu soá n g laï i töø trong keû cheát vaøo ngaøy ñaàu tuaàn. “Chuùng ta haõy xem thöû EÂ-li coù ñeán ñem haén xuoáng khoûi caây thaäp töï khoâng. “Nghe kìa. Ngaøi hieän ra cho Ma-ri Ma-ñô-len laø ngöôøi ñöôïc Ngaøi ñuoåi baûy quæ döõ ra. Gi 20:1–10) aáy laø Ngaøy Chuaån Bò. thì hoï thaáy taûng ñaù. Ma-ri Ma-ñô-len. 46Gioâ . Chuùa Gieâ-xu ñöôïc choân caát (Ma 27:57–61. caùc baø boû chaïy khoûi moä. haén ñang keâu EÂ-li. khi vöøa raïng ñoâng.” 36Moä t ngöôø i ôû ñoù chaï y ñi laá y moä t mieáng boâng ñaù. Gioâ . Ma-ri meï Gia-cô vaø Xa-loâ-meâ mua thuoác thôm ñeå xöùc xaùc Chuùa Gieâ-xu. Hoï khoâng daùm thuaät cho ai vieäc ñaõ xaûy ra. Lu 24:1–12. 41Caùc baø naày ñaõ theo Chuùa Gieâ-xu töø khi Ngaøi ôû mieàn Ga-li-leâ vaø phuïc vuï Ngaøi.75 maáy ngöôøi ñöùng ñoù nghe vaäy baûo nhau raèng. coâ ñi thuaät laïi cho caùc moân ñeä ñang buoàn thaûm khoùc than. neân oâng goïi moät só quan hoûi ñeå bieát Ngaøi ñaõ cheát laâu chöa. 3Hoï hoûi nhau. 9 Sau . caùc baø ñi ñeán moä. ‘Chuùa Gieâ-xu seõ ñi ñeán mieàn Ga-li-leâ. Chuùa Gieâ-xu töø keû cheát soáng laïi (Ma 28:1–8. trong soá ñoù coù Ma-ri Ma-ñô-len. maë c duø raá t lôù n .xeù p . Ñaá n g ñaõ bò ñoùng ñinh.

Gi 20:19–23. 15Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. rao giaûng Tin Möøng cho moïi ngöôøi. 17Ngöôøi tin seõ coù theå laøm nhöõng daáu laï sau ñaây: Nhaân danh ta ñuoå i quæ. trong khi hoï ñang ñi veà mieà n queâ . quôû traùch hoï vì hoï cöùng loøng khoâng chòu tin nhöõng ngöôøi ñaõ thaáy Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. Hoï ñaët tay treân keû ñau thì keû ñau seõ laønh.xu noù i nhöõ n g lôøi aáy xong vôùi caùc moân ñeä thì Ngaøi ñöôïc ñöa veà thieân ñaøng vaø ngoài beân phaû i Thöôï n g Ñeá . Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi caùc moân ñeä (Ma 28:16–20. Lu 24:36–49. Chuùa cuõng laøm vöõng lôøi giaûng veà Tin Möøng cuûa hoï baèng nhöõng pheùp laï keøm theo. ai 14Sau khi Chuù a Gieâ . 16Ai tin vaø chòu leã baù p -teâ m seõ ñöôï c cöù u . .a 19 Sau a16:9–20 Caâu 9–20 khoâng coù trong hai baûn sao cheùp Hi-laïp coå xöa nhaát cuûa saùch Maùc. Coâng Vuï 1:6–8) 12 Sau 76 khoâng tin seõ bò keát toäi. Coâng Vuï 1:9–11) ñoù Chuùa Gieâ-xu hieän ra cuøng möôøi moät moân ñeä luùc hoï ñang aên.” Chuùa Gieâ-xu trôû veà thieân ñaøng (Lu 24:50–53. “Caùc con haõy ñi khaép nôi treân theá giôùi. 20 Caù c moâ n ñeä ñi khaép nôi treân theá giôùi rao truyeàn Tin Möøng cho moïi ngöôøi vaø ñöôïc Chuùa trôï giuùp.xu laá y hình daïng khaùc hieän ra cuøng hai moân ñeä. 13Hoï trôû veà thuaä t laï i chuyeä n aá y cho caùc moân ñeä khaùc nhöng caùc moân ñeäï cuõng khoâng tin. Hoï seõ noù i caù c thöù ngoâ n ngöõ * môù i . 18Hoï coù theå baé t raé n trong tay hoaëc uoáng ñoäc döôïc maø khoâng haïi gì.MAÙC 16:12–20 ñoù Chuù a Gieâ .

“Toâ i laø Gaù p -ri-eâ n ñöùng tröôùc maët Thöôïng Ñeá. Xacha-ri truùng thaêm ñeå vaøo ñoát höông nôi ñeàn thôø cuûa Chuùa. 3 Thöa ngaø i a Thi-oâ . khoâng choã naøo cheâ traùch ñöôïc. 7Nhöng hai oâng baø khoâng coù con. 6Xa-cha-ri vaø EÂ-li-xa-beùt soáng cuoäc ñôøi thaùnh thieän tröôùc maët Thöôï n g Ñeá . vaø ngay töø khi môùi sinh ra ñaõ ñöôïc ñaày daãy Thaùnh Linh. caû hai ngöôøi ñeàu cao tuoåi. vôï oâng seõ sinh moä t trai. b1:5 nhoùm A-bi-gia Caùc thaày teá leã Do-thaùi ñöôïc chia laøm hai möôi boán nhoùm. ñöùng beân phaûi baøn daâng höông. Caû hai ñeà u vaâ n g giöõ nhöõ n g lôø i daï y cuû a Chuù a vaø luaä t leä Ngaøi moät caùch hoaøn toaøn.” 18Xa-cha-ri thöa vôùi thieân söù. 14 Con aá y seõ mang nieà m vui söôùng cho oâng. vaø ñöa nhöõng keû baát phuïc tuøng Thöôïng Ñeá trôû veà ñöôøng chaùnh. EÂ-li-xabeù t . “Xa-cha-ri ôi. ñöøng sôï. 13Nhöng thieân söù traán an.ù Xa-cha-ri giaä t mình hoá t hoaû n g. 8Moä t hoâ m Xa-cha-ri ñang thi haø n h nhieäm vuï teá leã tröôùc maët Thöôïng Ñeá. vì EÂ-li-xa-beùt khoâng theå sinh con ñöôï c . 16Giaêng seõ ñöa nhieàu ngöôøi trong Ít-ra-en trôû veà vôùi Thöôïng Ñeá laø Chuùa mình. Xa-cha-ri vaø EÂ-li-xa-beùt 1 1 Nhieà u thôøi kyø vua Heâ-roát cai trò xöù Giu-ñia. Hôn nöõ a . Ngaøi sai toâi ñeán ñeå baùo tin möøng naày cho oâng. oâ n g haõ y ñaë t teâ n laø Giaê n g. ñeå chuaån bò daân chuùng chaøo möøng Chuùa ñeán.” 19 Thieâ n söù ñaù p . 17Ngöôøi seõ ñi tröôùc maët Chuùa vôùi thaàn linh vaø naêng quyeàn cuûa EÂ-li. 12Nhìn thaáy thieân sö. 5Trong ngaøy ñoù laø phieân cuûa nhoùm oâng. 11Boãng moät thieân söù cuûa Chuùa hieän ra cuøng Xa-cha-ri. “Laøm sao toâi bieát ñöôïc lôøi oâng noùi laø ñuùng? Vì toâi ñaõ cao tuoåi roài coøn vôï toâi cuõng khoâng treû trung gì. neân toâi thaáy caàn phaûi thuaät laïi cho ngaøi. vì toâ i cuõ n g ñaõ nghieân cöùu caån thaän moïi vieäc töø ñaàu. Xem I Lòch söû 24. 2Hoï ghi laïi nhöõng gì chuùng ta ñaõ nghe töø caùc ngöôøi khaùc laø nhöõng ngöôøi ñaõ chöùng kieán nhöõng vieäc aáy töø ñaàu.phi-lô. vaø nhieàu ngöôøi seõ möøng rôõ vì noù ra ñôøi. Ngöôøi seõ laøm cho cha meï vaø con caùi hoøa thuaän vôùi nhau. EÂ-li-xa-beùt. Thöôïng Ñeá ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa oâng roài. vôï Xa-cha-ri thuoä c doø n g hoï A-roân. vì a1:3 ngaøi Danh töø xöng hoâ toû söï kính troïng daønh cho ngöôøi treân nhö vua chuùa hay quan quyeàn. 20 Baâ y giôø haõ y nghe ñaâ y ! OÂ n g seõ bò . 15Giaêng seõ laøm moät vó nhaân cho Chuùa. Toâi saép xeáp nhöõng chuyeän aáy 4ñeå ngaøi bieát ñieàu mình ñaõ hoïc laø xaùc thaät.77 Tin möøng theo Lu-ca Lu-ca thuaät laïi cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâ-xu ngöôø i ñaõ töôø n g thuaä t nhöõng vieäc xaûy ra giöõa chuùng ta. 9Theo tuïc leä baét thaêm cuûa caùc thaày teá leã. 10Beân ngoaøi coù raát ñoâng ngöôøi ñang caàu nguyeän trong giôø daâng höông. vaø phuïc vuï Thöôïng Ñeá baèng caùch phoå bieán lôø i cuû a Chuù a cho moï i ngöôø i . seõ khoâng uoáng röôïu hay thöùc uoáng say. coù moä t thaà y teá leã teâ n Xacha-ri thuoäc nhoùm A-bi-giab.

” 21Beân ngoaøi daân chuùng ñöùng chôø Xacha-ri. 25“Haõy xem ñieàu Chuùa ñaõ laøm cho toâi! Ñoàng baøo toâi xaáu hoåa veà toâi nhöng Chuùa ñaõ laáy söï xaáu hoå khoûi toâi. Ai cuõng nghó baø aá y khoâ n g theå naø o sinh con ñöôïc. 24 Sau ñoù EÂ . “Thöôïng Ñeá ñaõ ban phuù c cho chò nhieà u hôn caù c phuï nöõ khaùc vaø Ngaøi cuõng ban phuùc cho haøi nhi chò saép sinh ra. 33Ngaøi seõ trò vì con chaùu nhaø Gia coáp maõi maõi. 30 Thieâ n söù baû o coâ . Nöôùc Ngaøi coøn ñôøi ñôøi. vì chò tin raèng ñieàu gì Chuùa noùi cuøng vôùi chò seõ thaønh töïu. Coâ ñaõ höùa hoân vôùi moät ngöôøi teân Gioâ-xeùp thuoäc doøng hoï vua Ña-vít. maëc duø baø raát cao tuoåi.li-xa-beù t . 37Vì vieäc gì Thöôïng Ñeá laøm cuõng ñöôïc caû!” 38 Ma-ri thöa. laø meï cuûa Chuùa toâi ñeán thaêm toâi? 44Khi toâi vöøa nghe tieáng cuûa chò. 43Taïi sao toâi ñöôïc dieãm phuùc naày. “Coâ Ma-ri ôi. coâ haõy ñaët teân laø Gieâ-xu. 31Haõy nghe ñaây.” a1:25 xaáu hoå Ngöôøi Do-thaùi cho raèng ñaøn baø khoâng coù con laø moät ñieàu xaáu hoå. Coâ seõ mang thai vaø sinh moät beù trai. 36Hieän thôøi EÂ-li-xabeùt. thì baøo thai trong buïng toâi nhaûy möøng. 26Sau voä i vaõ ñi tôù i moä t thò traá n trong vuøng ñoài nuùi mieàn Giu-ñia. Xin vieä c aá y ñöôï c thaø n h theo ñieàu ngöôøi noùi!” Roài thieân söù töø giaõ Ma-ri. tuy nhieân baø ñaõ mang thai ñöôïc saùu thaùng roài. vôï Xa-cha-ri thuï thai. 23Luùc maõn phieân phuïc vuï trong ñeàn thôø.li-xa-beù t nghe tieá n g Ma-ri chaøo thì baøo thai trong buïng baø nhaûy leâ n vaø EÂ .” Ma-ri ca ngôïi Thöôïng Ñeá 39 Ma-ri Ma-ri noùi raèng. Daân chuùng hieåu ngay laø oâng ta ñaõ thaáy chuyeän laï trong ñeàn thôø. “Toâ i ñaâ y laø ñaà y tôù cuû a Chuù a . “Laøm sao chuyeän aáy xaûy ra ñöôïc. 42Baø keâu leân. vì oâng khoâng tin ñieàu toâi noùi. . trong khi toâi laø moät trinh nöõ?” 35Thieân söù ñaùp. 40Coâ ñeán nhaø Xa-cha-ri vaø chaøo EÂ-li-xa-beùt. EÂ-li-xa-beùt noùi raèng. Thöôïng Ñeá seõ cho Ngaøi ngoâi vua Ña-vít laø toå tieân Ngaøi. khoâng hieåu lôøi aáy coù nghóa gì. OÂng chæ coù theå ra daáu cho hoï trong khi vaãn caâm.li-xa-beù t ñöôï c ñaà y Thaù n h Linh. ñöøng sôï. 32Em beù aáy seõ raát cao troïng vaø ñöôïc goïi laø Con cuûa Ñaáng Toái Cao.” 29Nhöng Ma-ri söûng soát veà lôøi chaøo cuûa thieân söù. 47 46Roài 48 Loøng toâi vui möøng trong Thöôïng Ñeá laø Chuùa Cöùu Theá cuûa toâi. vì Ngaøi ñoaùi ñeán ñaày tôù gaùi heøn moïn cuûa Ngaøi. “Thaùnh Linh seõ ñeán treân coâ vaø quyeàn naêng cuûa Ñaáng Toái Cao seõ che phuû coâ.” Moät thieân söù hieän ra cuøng Ma-ri 78 thöa vôùi thieân söù.LU-CA 1:21–48 caâm cho ñeán ngaøy nhöõng ñieàu toâi noùi ñöôïc thaønh töïu. Thöôïng Ñeá ñaõ ban aân phuùc Ngaøi treân coâ. 45Chò ñöôïc aân phuùc. Baø ôû bieät trong nhaø suoát naêm thaùng trôøi. 22Khi oâng ñi ra thì Xa-cha-ri khoâng noùi ñöôïc vôùi hoï. Vì theá maø haøi nhi sinh ra seõ laø haøi nhi thaùnh vaø ñöôïc goïi laø Con Thöôïng Ñeá. Hoï ngaïc nhieân vì Xa-cha-ri ôû quaù laâu trong ñeàn thôø. baø con coâ ñang mang thai moät beù trai. moät thò traán mieàn Ga-li-leâ 27gaëp moät trinh nöõ. Coâ teân Mari. 41 Khi EÂ . Nhöõng ñieàu aáy chaéc chaén seõ xaûy ra. Xacha-ri trôû veà nhaø. “Chaøo coâ! Chuùa ñaõ ban phuùc cho coâ vaø ôû cuøng coâ. Ma-ri thaêm EÂ-li-xa-beùt 34Ma-ri khi EÂ-li-xa-beùt mang thai ñöôïc saùu thaùng thì Thöôïng Ñeá sai thieân söù Gaùp-ri-eân ñeán Na-xa-reùt. 28 Thieâ n söù ñeá n gaë p coâ vaø noù i . “Linh hoàn toâi ca tuïng Chuùa.

Ngaøi cho nhöõng keû ñoùi ñaày ñuû thöùc aên ngon. Qua caùc nhaø tieân tri thaùnh cuûa Ngaøi ñaõ soáng töø ngaøn xöa.” 62Hoï 73 74 75 ta haõy ca ngôïi Chuùa laø Thöôïng Ñeá cuûa Ít-ra-en. cuøng AÙp-ra-ham vaø con chaùu oâng ñeán maõi maõi.79 Töø nay veà sau moïi ngöôøi seõ cho toâi laø ngöôøi coù phuùc. vì Ngaøi ñeán cöùu giuùp daân Ngaøi vaø giaûi thoaùt hoï. Ngaøi ñaõ cho chuùng ta moät Ñaáng Cöùu Theá quyeàn naêng. 72 Giaêng Baùp-tít ra ñôøi 57Ñeán kyø sinh nôû. toâi tôù Ngaøi. EÂ-li-xa-beùt sinh ra moät beù trai. 58Laùng gieàng vaø baø con ñeán chung vui vì nghe Chuùa ñaõ toû loøng nhaân töø ñoái vôùi baø. Ngaøi höùa seõ toû loøng nhaân töø cho cha oâng chuùng ta vaø cam keát seõ giöõ lôøi höùa thaùnh cuûa Ngaøi. 65Haøng xoùm. 60 nhöng baø meï baû o . 66Nhöõng ngöôøi nghe chuyeän hoûi nhau raèng.” LU-CA 1:49–75 lieàn ra daáu cho cha ñöùa beù hoûi xem oâng muoán ñaët teân gì. 59 Khi em beù ñöôï c taù m ngaø y . Hoï ñònh ñaët teân em laø Xa-cha-ri theo teâ n cha. vaø khoâng queân toû ra loøng nhaân aùi cuûa Ngaøi ñoái vôùi hoï nhö Ngaøi ñaõ höùa cuøng toå tieân cuûa chuùng ta. cha cuûa Giaêng ñaày Thaùnh Linh vaø noùi tieân tri: 68“Chuùng 67Baáy 53 54 69 55 70 71 56Ma-ri ôû chôi vôùi EÂ-li-xa-beùt khoaûng ba thaùng roài trôû veà nhaø. 64Ngay luùc aáy Xa-cha-ri noùi ñöôï c trôû laï i vaø ca tuï n g Thöôï n g Ñeá . Thöôïng Ñeá seõ toû loøng nhaân aùi cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi thôø kính vaø phuïc vuï Ngaøi cho ñeán maõi maõi Ngaøi ñaõ laøm nhöõng vieäc lôùn lao do quyeàn naêng cuûa Ngaøi. vaø ñuoåi nhöõng keû giaøu ñi ra tay khoâng. “Khoâng! Phaûi ñaët teân noù laø Giaêng. xuaát thaân töø gia ñình Ña-vít. Xa-cha-ri ca ngôïi Thöôïng Ñeá 49 50 51 52 giôø Xa-cha-ri. Ngaøi höùa vôùi AÙp-ra-ham. 63Xa-cha-ri xin taám baûng nhoû roài vieát leân. “Nhöng trong hoï haøng baø khoâng ai coù teân aáy.” Moïi ngöôøi ñeàu kinh ngaïc.” 61Hoï baûo EÂ-li-xa-beùt. Ngaøi giuùp ñôõ toâi tôù Ngaøi laø daân Ít-ra-en. toå phuï chuùng ta raèng Ngaøi seõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa keû thuø ñeå chuùng ta coù theå phuïc vuï Ngaøi maø khoâng sôï haõi. Ngaøi höùa seõ hoaøn thaønh ñieàu aáy: Ngaøi höùa seõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi tay keû thuø vaø khoûi theá löïc cuûa nhöõng keû gheùt chuùng ta. vì Ñaáng Toaøn Naêng ñaõ laøm nhöõng ñieàu kyø dieäu cho toâi. Ngaøi phaân taùn nhöõng keû kieâu ngaïo vaø keû töï ñeà cao mình. . “Em beù aáy lôùn leân seõ ra sao?” vì quyeàn naêng cuûa Chuùa ôû cuøng caäu.ï coøn daân chuùng khaép vuøng ñoài nuùi Giuñia khoâng ngôùt baøn taùn veà chuyeän ñoù. Danh Ngaøi laø Thaùnh. thì ngöôøi ta ñeán laøm pheùp caét döông bì cho em. laùng gieàng ñaâm ra lo sô. ñeå chuùng ta trôû neân thaùnh thieän vaø nhaân ñöùc tröôùc maët Ngaøi suoát ñôøi chuùng ta. Ngaøi haï beä caùc keû caàm quyeàn khoûi ngoâi hoï vaø naâng nhöõng keû khieâm nhöôøng leân. “Teân noù laø Giaêng.

4Vì Gioâ-xeùp thuoäc doøng hoï Ña-vít. “Ñöøng sôï. aá y . Giaêng soáng trong ñoàng hoang cho ñeán ngaøy ra maét daân Ít-ra-en. moät bình minh môùi töø thieân ñaøng seõ chieáu treân chuùng ta. cuõng goïi laø thaønh Ña-vít. laáy vaûi boïc em beù vaø ñaët naèm trong maù n g aê n suù c vaä t . Caùc anh chaên chieân hoát hoaûng. Ngaøi laø Cöùu Chuùa.” aáy Xeâ-xa Au-guùt-tô ra saéc leänh cho taát caû coâng daân thuoäc caùc quoác gia döôùi quyeàn cuûa ñeá quoác Lamaõ phaûi ñaêng boä. Con seõ ñi tröôùc ñeå doïn ñöôøng cho Chuùa. naèm trong maùng aên suùc vaät. Con seõ khieán cho daân Ngaøi bieát laø hoï seõ ñöôïc cöùu.” 16Neân hoï voäi vaøng ra ñi tìm gaëp ñöôïc Ma-ri. ñaêng boä Kieåm tra daân soá. b2:5 höùa hoân Theo tuïc leä Do-thaùi.” 80 Ñöù a treû lôù n leâ n . khi toäi hoï ñöôïc xoùa heát. 10Thieân söù lieàn traán an. Do loøng nhaân töø thöông xoùt cuûa Thöôïng Ñeá. coù maá y anh chaê n chieâ n thöùc canh baày giöõa ñoàng troáng. 6Trong khi hai ngöôøi ñang ôû ñoù. 7Coâ sinh con trai ñaàu loøng. seõ laø nieàm vui lôùn cho toaøn daân.” 13Roài moät ñoaøn thieân söù raát ñoâng töø thieân ñaøng nhaäp cuøng vôùi vò thieân söù ñaàu tieân. “Chuùng ta haõy ñi ñeán Beát-leâ-hem ñeå xem söï vieäc maø Chuùa ñaõ baùo cho chuùng ta. maáy anh chaên chieân baûo nhau.LU-CA 1:76–2:22 76“Baây 80 Caùc anh chaên chieân nghe tin Chuùa Gieâ-xu sinh ra 77 78 79 giôø. tinh thaà n theâ m maïnh meõ. 21Taùm ngaøy sau khi sinh ra. a2:2 2 1 Luù c khi caùc thieân söù trôû veà thieân ñaøng. Gioâ-xeùp vaø haøi nhi môùi sinh ñang naèm trong maùng aên suùc vaät. con seõ ñöôïc goïi laø nhaø tieân tri cuûa Ñaáng Toái Cao. töùc laø teân maø thieân söù ñaõ ñaët cho tröôùc khi Ma-ri mang thai. Vinh quang cuûa Chuùa choùi loøa xung quanh. höùa hoân laø moät söï cam keát quan troïng. ca ngôïi vaø caûm taï Thöôïng Ñeá veà nhöõng gì hoï ñaõ nghe vaø thaáy nhö lôøi thieân söù ñaõ baûo hoï. 3Moïi ngöôøi ñeàu trôû veà nguyeân quaùn ñeå ñaêng boä. Chuùa Gieâ-xu ñöôïc daâng nôi ñeàn thôø 15Sau ñeán kyø Ma-ri vaø Gioâ-xeùp phaûi thi haønh nhöõng ñieàu ñaõ qui ñònh theo 22Khi . AÙnh saùng seõ chieáu treân nhöõng keû soáng trong taêm toái. 2Ñaây laø laàn ñaêng boäa ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän khi Qui-ri-niu laøm thoáng ñoác xöù Xy-ri. ôû döôùi boùng cheát. Cam keát ñoù chæ coù theå huûy boû baèng söï ly dò. 20Caùc anh chaên chieân trôû veà. 17Khi thaáy haøi nhi hoï lieàn thuaät laïi lôøi thieân söù noùi veà haøi nhi aáy. vaø daãn chuùng ta vaøo loái ñi hoøa bình. Toâi baùo cho caùc anh moät tin möøng. ñi ñeán Beát-leâ-hem thuoäc mieàn Giu-ñia. haøi nhi ñöôïc caét döông bì vaø ñaët teân laø Gieâ-xu. moät thò traán mieàn Ga-li-leâ. 19Nhöng Ma-ri aáp uû vaø suy nghó veà nhöõng lôøi aáy trong loøng. con ôi. 18Ai naáy ñeàu kinh ngaïc veà lôøi cuûa caùc anh chaên chieân. Kieåm keâ daân cö vaø taøi saûn cuûa moãi ngöôøi. luùc aáy ñang mang thai. 9Boãng moät thieân söù cuûa Chuùa xuaát hieän tröôùc maët hoï. Hoøa bình döôùi theá cho keû laøm vui loøng Ngaøi. 5OÂng ñaêng boä cuøng vôùi Ma-ri laø ngöôøi ñaõ höùa hoânb vôùi mình. vì quaù n troï khoâng coøn choã. ca vang lôøi chuùc tuïng Thöôïng Ñeá: 14“Vinh 8 Ñeâ m Söï Giaùng Sinh cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 1:18–25) danh Thaùnh Chuùa treân trôøi. thì Mari ñeán ngaøy sinh. neân oâng töø Na-xa-reùt. 12Ñaây laø daáu hieäu ñeå caùc anh nhaän ra Ngaøi: Caùc anh seõ gaëp moät haøi nhi boïc baèng vaûi. 11Hoâm nay Ñaá n g Cöù u Theá ñaõ ñöôï c sinh ra trong thaønh Ña-vít.

27Thaù n h Linh höôùng daãn Xi-meâ-oân leân ñeàn thôø ñuùng luùc Ma-ri vaø Gioâ-xeùp mang haøi nhi Gieâxu ñeán ñeå thi haønh nhöõng ñieàu maø luaät phaùp qui ñònh. thì trôû veà queâ nhaø ôû Na-xa-reùt thuoäc mieàn Ga-li-leâ. An-na khoâng khi naøo ra khoûi ñeàn thôø nhöng thôø phuïng Thöôï n g Ñeá . Ngaøi laø aùnh saùng soi ñöôøng cho caùc daân khoâng phaûi Do-thaùi vaø ñem vinh döï lôùn cho daân Ngaøi.”c Xi-meâ-oân gaëp Chuùa Gieâ-xu LU-CA 2:23–44 gia ñình vaø baûo Ma-ri. 28Xi-meâ-oân beá em beù trong tay vaø caûm taï Thöôïng Ñeá nhö sau: 29“Laïy 25ÔÛ moät nöõ tieân tri teân An-na. Coøn nhöõng gì xaûy ra seõ laøm cho chò raát ñau loøng. Baø caûm taï Thöôïng Ñeá vaø thuaä t veà haø i nhi Gieâ . baø soá n g vôù i choà n g ñöôïc baûy naêm 37roài ôû goùa.xu cho nhöõng ngöôøi troâng chôø Thöôïng Ñeá giaûi phoùng Gieâ-ru-sa-lem. Xem Leâ-vi 12:2–8. Vì maét con ñaõ thaáy haøi nhi maø Ngaøi ñaõ chuaån bò ñeå cöùu chuùng con. “Thöôïng Ñeá ñaõ choïn em naày ñeå gaây vaáp ngaõ vaø giuïc giaõ cho nhieàu ngöôøi trong Ít-ra-en. 35ñeå cho yù töôûng cuûa nhieàu ngöôøi ñöôïc phôi baøy ra.ru-sa-lem ñeå döï leã Vöôï t qua. 42Luùc Ngaøi ñöôïc möôøi hai tuoåi thì caû gia ñình leâ n döï leã nhö vaã n thöôøng laøm. Nhöng caäu Gieâ . 40Caäu beù daàn daàn khoâ n lôù n vaø maï n h meõ . OÂng chôø ñôïi luùc Thöôïng Ñeá caát söï ñau khoå khoûi daân Ít-ra-en. 38Luùc Xi-meâ-oân noùi. aâ n phuù c cuû a Thöôïng Ñeá ôû cuøng caäu. moïi daân toäc seõ thaáy ñieàu aáy. töùc daân Ít-ra-en.” Baø An-na gaëp Chuùa Gieâ-xu Gieâ-ru-sa-lem coù moät ngöôøi teân Xi-meâ-oân. Sau khi laä p gia ñình.81 luaät Moâ-se veà leã taåy saïcha. Em naày seõ laø moät daáu hieäu töø Thöôïng Ñeá. ngöôøì meï phaûi ñöôïc taåy saïch qua moät buoåi leã trong ñeàn thôø. maø nhieàu ngöôøi khoâng chaáp nhaän. nhòn aê n vaø caà u nguyeä n ngaøy vaø ñeâm. OÂâng laø ngöôøi coù Thaùnh Linh ngöï.ru-sa-lem maø cha meï caä u khoâ n g hay bieá t .”b 24Ma-ri vaø Gioâxeù p cuõ n g mang theo moä t cuû a leã ñeå daâng theo luaät Chuùa vieát: “Caùc ngöôi phaûi daâng hai con chim cu hoaëc hai con boà caâu con. 34Roài Xi-meâ-oân chuùc phöôùc cho a2:22 taåy saïch Luaät Moâ-se qui ñònh raèng boán möôi ngaøy sau khi sinh con trai. hai oâng baø ñem haøi nhi Gieâ-xu leân Gieâ-ru-sa-lem ñeå daâng cho Chuùa. boà caâu con” Leâ-vi 12:8. thuoäc chi toäc A-se. b2:23 “Moïi con trai ñaàu loøng . 26Ximeâ-oân ñöôïc Thaùnh Linh cho bieát laø oâng seõ khoâng cheát tröôùc khi gaëp Ñaáng Cöùu Theá maø Chuù a ñaõ höù a .xu ôû naù n laï i Gieâ . Gioâ-xeùp vaø Ma-ri trôû veà nhaø 36Coù 30 31 32 Chuùa. Caäu thieáu nieân Gieâ-xu 39Sau vaø meï cuûa Chuùa Gieâ-xu raát ngaïc nhieân veà ñieàu Xi-meâ-oân noùi veà em beù.. baø cuõng ñang ñöùng ñoù. 33 Cha naêm cha meï Chuùa Gieâ-xu leân thaø n h Gieâ . 43Sau caùc ngaøy leã thì gia ñình leân ñöôøng trôû veà nhaø.. baây giôø xin cho keû toâi tôù Chuùa qua ñôøi bình an theo nhö Ngaøi ñaõ noùi tröôùc. OÂng laø moät ngöôøi ñaïo ñöùc vaø thaùnh thieän.. c2:24 “ngöôi phaûi .. cho Chuùa” Xuaát Ai-Caäp 13:2. An-na ñaõ cao tuoåi laém.” khi Gioâ-xeùp vaø Ma-ri thi haønh xong nhöõng ñieàu luaät phaùp Chuùa qui ñònh. Sau ñoù môùi baét ñaàu hoûi thaêm tìm caäu 41Moãi . xuaát thaân töø gia ñình Pha-nu-eân. 23Vì luaät phaùp Chuùa coù ghi: “Moï i con trai ñaà u loø n g phaû i ñöôïc daâng cho Chuùa. 44 Hai ngöôøi ñi suoát moät ngaøy ñöôøng maø cöù töôûng caäu ñi veà chung vôùi ñoàng baïn. ñeán nay ñaõ taùm möôi boán tuoåi.

3OÂng ñi khaép vuøng quanh soâng Gioâ-ñanh giaûng leã baùp-teâm veà söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi. Ñöøng töï khoe. Phi-líp.xu thöa. “Thöa thaà y .” a3:9 “caùi rìu . 52Chuùa Gieâ-xu caøng trôû neân khoân lôùn.xu trôû veà Na-xa-reù t vaø vaâng phuïc cha meï. “Con ôi. 48 Luù c cha meï tìm ñöôï c caä u thì caû hai ngöôø i ñeà u söû n g soát.LU-CA 2:45–3:14 trong ñaù m thaâ n nhaâ n vaø baï n höõ u . “Cha meï kieá m con laø m gì? Cha meï khoâ n g bieá t con phaû i ôû trong nhaø cuû a Cha con sao?” 50Nhöng caû hai ngöôøi ñeàu khoâng hieåu caäu noùi gì. ‘AÙp-raham laø oâng toå chuùng toâi. “Ñöøng cöôùp ñoaït tieàn cuûa daân chuùng. Gi 1:19–28) 82 “Ñaây laø tieáng cuûa ngöôøi keâu trong sa maïc: ‘Haõy chuaån bò ñöôøng cho Chuùa. 6 Moïi ngöôøi seõ bieát söï cöùu roãi cuûaThöôïng Ñeá!’” EÂ-sai 40:3–5 7Giaêng baûo nhöõng ngöôøi ñeán ñeå chòu leã baùp-teâm raèng. 45Tìm khoâng ra neân hai ngöôøi lieàn ñi trôû laïi Gieâ-ru-sa-lem ñeå kieám. Nhöõng nhaân vaät sau ñaây ôû döôùi quyeàn Xeâ-xa: Boân-ti Phi-laùt cai quaûn mieàn Giu-ñia. Meï caäu hoûi. sao con ñoái vôùi cha meï nhö theá naày? Cha meï heát söù c lo aâ u cho con vaø ñaõ kieá m con khaép nôi!” 49Caä u Gieâ . 47Ai nghe caäu cuõng laáy laøm ngaïc nhieân veà trí thoâng minh vaø nhöõng caâu traû lôø i cuû a caä u .” 14Caùc quaân nhaân cuõng hoûi. cuõng laøm nhö vaäy. nhöõng loái ñi goà gheà phaûi laáp cho baèng. 51Chuù a Gieâ . Lôøi giaûng cuûa Giaêng (Ma 3:1–12. con cuû a Xa-cha-ri trong ñoàng hoang. Heâ-roát cai trò mieàn Ga-li-leâ. Moïi ngöôøi vaø Thöôïng Ñeá ñeàu quí meán caäu. Haõy baèng loøng veà löông boång cuûa mình. Maùc 1:1–8. “Coøn chuùng toâi thì sao? Chuùng toâi phaûi laøm gì?” Giaêng traû lôøi.”a 10Daân chuùng hoûi Giaêng. “Maáy anh laø loaøi raén ñoäc! Ai ñaõ caûnh caùo ñeå caùc anh traùnh khoûi côn tröøng phaït saép ñeán cuûa Thöôïng Ñeá? 8Haõy keát quaû ñeå chöùng toû mình ñaõ thöïc söï aên naên.’ Toâi noùi cho caùc anh bieát raèng Thöôïng Ñeá coù theå bieán caùc vieân ñaù naày ra con chaùu AÙp-ra-ham ñöôïc ñoù. vaø Cai-pha laøm chöùc teá leã toái cao. haõy chia moät caùi cho ngöôøi khoâng coù aùo. vaø moïi nuùi ñoài phaûi ñöôïc san phaúng. saün saøng ñeå ñoán. 5 Moïi thung luõng phaûi ñöôïc laáp baèng. “Neáu ai coù hai aùo. “Ñöøng ñoøi nhieàu hôn soá thueá maø caùc oâng ñöôïc chæ thò phaûi thu.. Coøn ai coù thöùc aên. Caây naøo khoâng sinh traùi toát ñeàu seõ bò chaët heát ñeå chuïm löûa. 46Maõi ba ngaø y sau. chuù n g toâ i phaûi laøm gì?” 13Giaêng ñaùp.. Laøm thaúng loái ñi cho Ngaøi. Hoï hoû i . vöø a nghe vöø a hoûi. 3 naêm thöù möôøi laêm trieàu ñaïi Xeâ-xa Ti-beâ-ri. chuïm löûa” Nghóa laø Thöôïng Ñeá saün saøng tröøng phaït nhöõng ngöôøi khoâng vaâng lôøi Ngaøi. cai trò mieàn Y-tu-ria vaø Tra-coâ-ni. hoï môù i tìm ñöôï c caä u Gieâ-xu ñang ngoài trong ñeàn thôø chung vôù i caù c giaù o sö luaä t . em Heâ-roát. Ñöôøng quanh co phaûi söœa cho ngay. Coøn meï Ngaøi ghi taïc vaøo loøng nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Luùc aáy coù lôøi cuûa Thöôïng Ñeá baûo vôù i Giaê n g. vaø Ly-xa-nia cai quaûn mieàn A-bi-len. 4Nhö saùch tieân tri EÂ-sai vieát: 2An-na 1Vaøo . 9Baây giôø caùi rìu ñaõ ñaëït nôi reã caây. vaø cuõng ñöøng löôøng gaït hoï.” 12Ngay caû nhöõng nhaân vieân thu thueá cuõng ñeán vôùi Giaêng ñeå chòu leã baùpteâ m . “Vaäy chuùng toâi phaûi laøm gì?” 11Giaêng ñaùp.

Ma-ta-thia con A-moát. Leâ-vi con Meân-ki Meân-ki con Gian-nai. Gioâ-xeùp con Gioâ-nam.”a 18Giaêng coøn giaûng theâm nöõa veà Tin Möøng. Gian-nai con Gioâ-xeùp. EÂn-ma-ñam con EÂ-rô. Coâng taùc cuûa Giaêng chaáâm döùt 15 Vì 24 LU-CA 3:15–32 Gioâ-xeùp con* Heâ-li. Gioâ-a-nan con Reâ-xa. Na-hum con EÙt-li. “Toâi laøm leã baù p -teâ m cho caù c anh baè n g nöôù c . vôï cuûa em trai mình vaø vì nhöõng ñieàu ñoäc aùc khaùc maø Heâ-roát laøm.. Meâ-na con Ma-ta-tha. Gioâ-nam con EÂ-li-a-kim. 23Khi 32 . AÙt-ñi con Coâ-sam. Ma-ta-tha con Na-than. Xi-meâ-oân con Giu-ña. cöùu giuùp ngöôøi toát vaø tröøng phaït ngöôøi xaáu. Ma-aùt con Ma-ta-thia.83 daâ n chuù n g ñang troâ n g mong Ñaáng Cöùu Theá ñeán neân hoï töï hoûi khoâng bieát Giaêng coù phaûi laø Ñaáng aáy khoâng. Coâ-sam con EÂn-ma-ñam.” Gia phoå cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 1:1–17) 21Khi 29 30 31 Chuùa Gieâ-xu baét ñaàu thi haønh chöù c vuï thì Ngaø i ñoä ba möôi tuoå i . Gioâ-xeùp con Ma-ta-thia. duøng nhieàu ñieàu ñeå khích leä daân chuùng. “Con laø Con ta raát thöông yeâu. Giu-ña con Gioâ-xeùp. a3:17 “Ngaøi seõ ñeán saøng . Ña-vít con Gie-xeâ.. Meân-chi con AÙt-ñi. Ngöôøi ta tin raèng Ngaøi laø con Gioâ-xeùp. Trong khi Ngaøi ñang caàu nguyeän thì thieân ñaøng môû ra. Ma-ta-thia con Xeâ-meân. 22Thaùnh Linh laáy daïng chim boà caâu ñaäu treân Ngaøi. OÂ-beát con Boâ-oâ. Xeâ-meân con Gioâ-xeùt. EÂ-rô con Gioâ-sueâ. Heâ-li con Ma-thaùt. Seâ-a-tieân con Neâ-ri. A-moát con Na-hum. Gie-xeâ con OÂ-beát. taùch luùa vaø traáu ra. Neâ-ri con Meân-chi. EÙt-li con Na-gai. Gioâ-xeùt con Gioâ-ña. 20Heâ-roát laïi coøn laøm moät ñieàu teä haïi hôn nöõa laø toáng giam Giaêng vaøo nguïc. Gioâ-ña con Gioâ-a-nan. laø quan thoáng ñoác. Ngaøi seõ chöùa luùa vaøo vöïa coøn traáu thì ñoát heát trong löûa khoâng bao giôø taét. khoâng bao giôø taét” Nghóa laø Chuùa Gieâ-xu seõ ñeán ñeå phaân chia ngöôøi toát vôùi ngöôøi xaáu. 16Giaêng baûo vôùi moïi ngöôøi. nhöng coù moät Ñaáng seõ ñeán. 25 26 27 Giaêng can ngaên Heâ-roát. Maùc 1:9–11) 19Nhöng 28 Giaêng laøm leã baùp-teâm thì Chuùa Gieâ-xu cuõng chòu baùp-teâm cuøng vôùi moïi ngöôøi. Roài coù tieáng voïng töø thieân ñaøng raèng. Ngaøi seõ laøm baùp-teâm cho caùc anh baèng Thaùnh Linh vaø baèng löûa. ta raát vöøa loøng veà con. Ma-thaùt con Leâ-vi. Reâ-xa con Xeâ-ru-ba-beân. 17Ngaøi seõ ñeán ñeå duøng nia saøng saïch saân luùa. Gioâ-sueâ con EÂ-li-eâ-xe EÂ-li-eâ-xe con Gioâ-rim Gioâ-rim con Ma-thaùt Ma-thaùt con Leâ-vi. EÂ-li-a-kim con Meâ-lia. coøn cao troïng hôn toâi. Leâ-vi con Xi-meâ-oân. Na-gai con Ma-aùt. Xeâ-ru-ba-beân con Seâ-a-tieân. Na-than con Ña-vít. Toâi khoâng xöùng ñaùng cuùi xuoáng môû deùp cho Ngaøi. Giaêng laøm leã Baùp-teâm cho Chuùa Gieâ-xu (Ma 3:13–17. vì Heâ-roát phaïm toäi vôùi Heâ-roâ-ñia. Meâ-lia con Meâ-na.

’ Thi thieân 91:11 11Cuõng 9Sau 5Ma 36 37 38 coù lôøi vieát: Gieâ-xu ñöôïc ñaày daãy Thaùnh Linh töø soâ n g Gioâ . Theâ-ra con Na-ho. La-meùc con Meâ-tu-seâ-la. neân toâi muoán cho ai tuøy yù. “Nhöng cuõng coù lôøi Thaùnh Kinh ghi: ‘Ngöôi chôù neân thaùch thöùc Chuùa laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôi. A-ñam con Thöôïng Ñeá. Sanh-moân con Na-aùch-son. Vì taát caû ñeàu ñaõ ñöôïc giao cho toâi. Y-saùc con AÙp-ra-ham. “Nhöng Thaùnh Kinh vieát: ‘Con ngöôøi soáng khoâng phaûi chæ nhôø baùnh maø thoâi ñaâu. Ma-ha-la-leân con Keâ-nan. A-mi-na-ñaùp con AÙt-min. 7Neáu oâng chòu baùi laïy toâi. “Thaùnh Kinh daïy: ‘Ngöôi phaûi toân thôø Chuùa laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôi vaø chæ phuïc vuï moät mình Ngaøi maø thoâi. Xeâ-ruùc con Reâu. Ngaøi nhòn aên suoát thôøi gian aáy neân sau thì Ngaøi ñoùi laû. AÙt-min con A-mi. haõy bieán ñaù naày thaønh baùnh ñi. .” 4 1Chuùa ‘Caùc thieân söù ñoù seõ giöõ ngöôi trong baøn tay ñeå chaân ngöôi khoûi vaáp nhaèm ñaù.ñanh trôû veà .’” Phuïc truyeàn luaät leä 6:13 ñoù ma quæ ñöa Chuùa Gieâ-xu ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø ñaët Ngaøi leân moät ñænh cao cuûa ñeàn thôø.” 8Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Toâi seõ cho oâng heát caùc quoác gia naà y luoâ n caû quyeà n löï c vaø vinh quang cuûa chuùng. Pheâ-reâ con Giu-ña. A-phaùc xaùc con Sem.LU-CA 3:33–4:13 Boâ-oâ con Sanh-moân. Noù noùi vôùi Ngaø i . Sem con Noâ-eâ. EÂ-noùc con Gia-reát. Thaùnh Linh ñöa Ngaøi vaøo vuøng ñoàng hoang 2ñeå ma quæ caùm doã trong boán möôi ngaøy. 3Ma quæ môùi noùi vôùi Ngaøi. Seâ-la con Cai-nan. ma quæ lieàn boû ñi. chôø cô hoäi khaùc. Gia-coáp con Y-saùc. toâi seõ cho oâng heát.’” Phuïc truyeàn luaät leä 6:16 13Sau 12Chuùa khi tìm ñuû caùch caùm doã Chuùa Gieâxu. Giu-ña con Gia-coáp. A-mi con Heát-roân. Na-aùch-son con A-mi-na-ñaùp. Seát con A-ñam. Ma quæ caùm doã Chuùa Gieâ-xu (Ma 4:1–11. “Neá u oâ n g laø Con Thöôï n g Ñeá . EÂ-be con Seâ-la. “Neáu oâng laø Con Thöôïng Ñeá. Maùc 1:12–13) 84 Gieâ-xu ñaùp. Heát-roân con Pheâ-reâ. 6Noù baûo Ngaøi.’” Phuïc truyeàn luaät leä 8:3 4 Chuù a 33 34 35 quæ lieàn mang Chuùa Gieâ-xu leân moät nôi cao vaø chæ cho Ngaøi thaáy moïi nöôùc treân theá gian trong choác laùt. Gia-reát con Ma-ha-la-leân. Meâ-tu-seâ-la con EÂ-noùc. haõy nhaûy xuoáng ñi. 10Vì coù lôøi Thaùnh Kinh ghi: ‘Ngaøi seõ cho thieân söù chaêm soùc ngöôi vaø baûo boïc ngöôi. Noâ-eâ con La-meùc.’” Thi thieân 91:12 Gieâ-xu ñaùp. Keâ-nan con EÂ-noùc EÂ-noùc con Seát. Cai-nan con A-phaùc-xaùc. Reâu con Pheâ-leùc. Na-ho con Xeâ-ruùc. Pheâ-leùc con EÂ-be. AÙp-ra-ham con Theâ-ra.

“Ñaây coù phaûi laø con Gioâ-xeùp khoâng?” 23Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Hoï hoûi nhau. loâi Ngaøi ñeán bôø vöïc nôi thaønh phoá ñöôïc xaây. Maùc 1:14–15) LU-CA 4:14–36 haõy laøm taïi tænh nhaø naày ñi!’” 24Roài Chuùa Gieâ-xu noùi. vì Ngaøi ñaõ chæ ñònh ta rao Tin Möøng cho keû ngheøo. Chuùa Gieâ-xu ñuoåi quæ (Maùc 1:21–28) Gieâ-xu trôû laïi mieàn Ga-li-leâ vôùi ñaày naêng quyeàn cuûa Thaùnh Linh. 25Thaät vaäy. 26Nhöng EÂ-li khoâng ñöôïc sai ñeán vôùi baø naøo trong soá ñoù caû maø laïi ñöôïc sai ñeán vôùi moät baø goùa ôû Xa-reùp-ta. “Im ñi! Ra khoû i ngöôøi naày ngay!” AÙc quæ vaät anh xuoáng ñaát tröôùc maët moïi ngöôøi. nhöõng lôøi caùc oâng baø vöøa môùi nghe ñang ñöôïc thöïc hieän!” 22Moïi ngöôøi ñeàu noùi toát veà Ngaøi. ñaåy Ngaøi ra khoûi thaønh phoá. 30Nhöng Chuùa Gieâ-xu laùch qua giöõa ñaùm ñoâng vaø ñi khoûi. Suoát ba naêm röôõi ñaèng ñaüng. ñònh xoâ Ngaøi xuoáng. khaép nöôùc Ít-ra-en khoâng coù moät gioït möa. Ngaøi môû ra gaëp choã vieát: 18 16Chuù a 19 Chuùa ñaët Thaàn Linh Ngaøi trong ta. 15Ngaøi baét ñaàu giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng. Maùc 6:1–6) 14Chuùa Gieâ-xu trôû veà Na-xa-reùt laø nôi sinh tröôûng. “Toâi bieát caùc oâng baø muoán noùi vôùi toâi caâu ngaïn ngöõ: ‘OÂng baùc só ôi. roài ra khoûi maø khoâng gaây thöông tích gì cho anh. vaø cho ngöôøi muø bieát laø hoï seõ saùng maét trôû laïi. 21Ngaøi baûo.85 Chuùa Gieâ-xu daïy doã daân chuùng (Ma 4:12–17. Ngaøi daïy doã daân chuùng. caû xöù khoâng nôi naøo coù thöùc aên. ‘Nhöõng gì chuùng toâi nghe oâng laøm ôû Ca-beâ-naâm thì cuõng Gieâ-xu ñeán Ca-beâ-naâm moät thò traán mieàn Ga-li-leâ vaø vaøo ngaøy Sabaùt.xu maé n g quæ. Ngaøi sai ta baùo cho nhöõng keû bò caàm tuø laø hoï ñaõ ñöôïc traû töï do roài. vaø baùo tin thôøi kyø Chuùa seõ baøy toû loøng nhaân töø cuûa Ngaøi. “Hoâm nay. Danh tieáng Ngaøi ñoàn ra khaép caû mieàn aáy. chæ moät mình Na-aman. nhaø tieân tri khoâng bao giôø ñöôïc chaáp nhaän nôi queâ quaùn cuûa mình caû. Moïi ngöôøi coù maët trong hoäi ñöôøng nhìn Ngaøi chaêm chuù. Chuùa Gieâ-xu trôû veà queâ quaùn (Ma 13:53–58. “Toâi baûo thaät. Vaøo ngaøy Sa-baùt. 27Trong thôøi nhaø tieân tri EÂ-li-seâ coù raát nhieàu ngöôøi maéc beänh cuøi trong Ít-ra-en nhöng khoâng coù moät ai ñöôïc chöõa laønh. Anh la lôùn. moät tænh thuoäc Xi-ñoân. 36Daân chuùng voâ cuøng kinh ngaïc baûo nhau. theo thoùi quen. 32Hoï raát ngaïc nhieân veà söï daïy doã cuûa Ngaøi. Hoï laáy laøm ngaïc nhieân veà nhöõng lôøi ñaày linh aân Ngaøi noùi ra. vaøo thôøi EÂ-li coù raát nhieàu baø goùa trong Ít-ra-en. 34“Gieâ-xu ngöôøi Na-xa-reùt ôi! Ngaøi muoán laøm gì chuùng toâi ñaây? Coù phaû i Ngaø i ñeá n ñeå dieä t chuù n g toâ i khoâng? Toâi bieát Ngaøi laø ai—Ngaøi laø Ñaáng Thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá!” 35Chuùa Gieâ . ngöôøi xöù Xy-ri thoâi.” 28 Khi daâ n chuù n g trong hoä i ñöôø n g nghe nhöõ n g chuyeä n aá y thì töù c giaä n . trao cho ngöôøi giöõ vaø ngoài xuoáng. 29Hoï ñöùng daäy. moïi ngöôøi ñeàu ca tuïng Ngaøi. haõy töï chöõa mình ñi. “Vieä c naà y laø nghóa laø m sao? Ngaøi duøng quyeàn naêng ra leänh cho taø 31Chuùa .’ Caùc oâng baø muoán noùi. 17Coù ngöôøi ñöa cho Ngaøi saùch tieân tri EÂ-sai. vì Ngaøi daïy baèng quyeàn naêng. Ngaøi vaøo hoäi ñöôøng vaø ñöùng daäy ñoïc. 33Trong hoäi ñöôøng coù moät ngöôøi ñang bò aùc quæ aùm. EÂ-sai 61:1–2 20Chuùa Gieâ-xu xeáp saùch laïi. Ngaøi sai ta giaûi thoaùt nhöõng ngöôøi bò aùp böùc.

Chuùa Gieâ-xu ra nôi vaéng veû. Maáy ngöôøi kia ñeán. “Laïy Chuùa. 2Chuùa Gieâ-xu thaáy coù hai chieác thuyeàn ñaäu gaàn bôø hoà. thì toâi xin vaâng lôøi. anh ta quì xuoáng van xin. Maùc 1:16–20) 42Saùng 5 ngaøy noï. lôû loùi ñaày mình. 43 Nhöng Chuù a Gieâ . Haõy laønh beänh ñi!” Töùc thì beänh bieán maát.xu ñeá n moä t trong nhöõng tænh mieàn aáy. Caùc moân ñeä ñaàu tieân cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 4:18–22. “Ngaøi laø Con Thöôïng Ñeá. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi beänh (Ma 8:1–4. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh nhieàu ngöôøi 38Rôøi maët trôøi laën.” 37Theá laø danh tieáng Ngaøi ñoàn ra khaép vuøng aáy. Maùc 1:40–45) hoäi ñöôøng.LU-CA 4:37–5:14 ma. Troâng thaáy Chuùa Gieâ-xu. chuùng toâi ñaõ vaát vaû ñaùnh caù suoát ñeâm qua maø chaúng ñöôïc con naøo heát.” 5Xi-moân ñaùp. Xi-moân Teân khaùc cuûa Xi-moân laø Phia-rô. ñoå caù vaøo ñaày ngaäp caû hai thuyeàn. Hai ngöôøi ñoù laø baïn ñoàng nghieäp vôùi Xi-moân. 7 Hoï lieà n goï i ñoà n g baï n töø thuyeàn khaùc ñeán giuùp. 14Roài Chuùa Gieâ-xu daën anh. Nhöng vì thaày baûo buoâng löôùi. Côn soát döùt. Baø meï vôï Xi-moân ñang leân côn soát naëng.” 44Roài Ngaøi tieáp tuïc giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng mieàn Giu-ñia. “Ñöøng cho ai bieát vieäc naày. hoï lieàn boû taát caû ñeå ñi theo Ngaøi. roài Ngaøi ngoài trong thuyeàn daïy doã daân chuùng. 8Xi-moâ n Phia-rô thaá y vaä y lieà n quì tröôùc maët Chuùa Gieâ-xu vaø thöa. Daân chuùng keùo nhau ñi tìm Ngaøi.” 11Sau khi ñöa thuyeàn vaøo bôø. Ngaø i ñaë t tay treâ n töø n g ngöôø i vaø chöõa laønh cho taát caû. cuõng vaäy. daân chuùng mang nhöõng ngöôøi beänh ñeán vôùi Chuùa Gieâxu. Maùc 1:29–34) 86 Caùc ngöôøi ñaùnh caù ñaõ ra khoûi thuyeàn vaø ñang giaë t löôù i .xu baû o hoï . baø laäp töùc ngoài daäy phuïc vuï moïi ngöôøi. Ngaøi baûo oâng ñaåy thuyeàn ra khoûi bôø moät chuùt. 4Sau khi daïy xong. “Thöa thaày. “Anh cho thuyeà n ra choã nöôù c saâ u buoâng löôùi xuoáng baét ít caù ñi. ñeán noãi gaàn chìm. neáu Chuùa baèng loøng Ngaøi coù theå chöõa laønh cho con ñöôïc. coù moät ngöôøi maéc beänh cuøi.” 9 OÂ n g vaø maá y ngö daâ n kia kinh ngaïc vì soá caù ñaùnh ñöôïc. thì nhieàu ngöôøi chen laán quanh Ngaøi ñeå nghe lôøi cuûa Thöôïng Ñeá. “Ñöøng sôï. Vì lyù do aáy maø Thöôïng Ñeá sai ta ñeán. Ngöôøi ta xin Ngaøi chöõa cho baø. 1 Moä t a4:38 Chuù a Gieâ . 39Chuùa Gieâ-xu ñeán beân giöôøng ra leänh cho côn soát. khi Chuùa Gieâ-xu ñang ñöù n g beâ n hoà Ga-li-leâ . laø chieác cuûa Ximoân. “Ta baèng loøng.” 6Luùc laøm theo lôøi Chuùa Gieâ-xu baûo. hoï keùo ñöôïc moät meû caù nhieàu ñeán noãi löôùi saé p ñöù t . con cuûa Xeâ-beâ-ñeâ. Chuùa Gieâ-xu ñi ñeán nhaø Xi-moâna. 12 Luù c . Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh baø meï vôï oâng Phia-rô (Ma 8:14–17. Chuùa Gieâ-xu thaêm caùc thaønh khaùc (Maùc 1:35–39) 40Khi sôùm tinh söông. ñuoå i chuù n g ra khoû i ngöôø i ta. Chuùa Gieâ-xu baûo Xi-moân. 3 Ngaø i böôù c leâ n moä t trong hai chieác thuyeàn.” 13Chuùa Gieâ-xu giô tay rôø anh vaø noùi. Khi tìm ñöôïc roài. 41Taø ma cuõng ra khoûi nhieàu ngöôøi vaø la lôùn.” Nhöng Chuùa Gieâ-xu caám chuùng khoâng ñöôïc noùi ra vì chuùng noù bieát Ngaøi laø Ñaáng Cöùu Theá. “Ta phaû i rao giaûng Nöôùc Trôøi cho caùc tænh khaùc nöõa. 10Giacô vaø Giaêng. “Laïy Chuùa xin ra khoûi con vì con laø ngöôøi toä i loã i . Töø nay anh seõ ñaùnh löôùi ngöôøi. Ngaøi baûo Xi-moân. hoï muoán giöõ Ngaø i laï i khoâ n g cho ñi.

b5:14 Moâ-se qui ñònh Xem theâm Leâ-vi 14:1–32. 32Ta ñeán khoâng phaûi ñeå keâu goïi ngöôøi toát maø laø keâu goïi toäi nhaân aên naên. “Taïi sao maáy anh aên chung vôùi boïn thu thueá vaø keû coù toäi nhö theá?” 31 Chuù a Gieâ . cuoá n chaê n chieá u ñi veà nhaø . Maùc 2:1–12) LU-CA 5:15–34 ‘Haõ y ñöù n g daä y ñi’? 24 Nhöng toâ i seõ chöùng toû cho caùc oâng bieát Con Ngöôøi* coù quyeàn tha toäi. 29Sau ñoù oâ n g laø m tieä c lôù n theá t ñaõ i Chuù a Gieâ . Maùc 2:18–22) 27Chuùa hoûi Chuùa Gieâ-xu.” 15Nhöng tin ñoàn veà Ngaøi laïi caøng lan roäng hôn nöõa. 30Nhöng caùc ngöôøi Pha-ri-xi vaø nhöõng giaùo sö daïy luaät giuøm ngöôøi Pha-ri-xi phaøn naøn vôùi caùc moân ñeä Chuùa Gieâ-xu. 19 nhöng khoâ n g ñöôï c vì daâ n chuùng chen chuùc quaù ñoâng. Thöôï n g Ñeá ban quyeàn cho Ngaøi chöõa laønh nhieàu ngöôøi. neâ n Ngaø i noù i .xu ñaù p . Coøn caùc moân ñeä thaày luùc naøo cuõng aên uoáng. boû taát caû ñeå ñi theo Chuùa Gieâ-xu. “Haõy theo ta!” 28Leâ-vi lieàn ñöùng daäy.b Nhö theá ñeå cho moïi ngöôøi thaáy anh ñaõ laønh. cuoán chaên chieáu vaø vöøa ñi veà nhaø. Nhieàu ngöôøi ñeán nghe Ngaø i giaû n g daï y vaø ñöôï c chöõ a laø n h. “Caùc oâng coù theå naøo baét khaùch döï tieäc cöôùi cuûa chuù reå nhòn aên luùc tieäc ñang dieãn tieán khoâng? 33Hoï . 26Daân chuùng voâ cuøng kinh ngaïc vaø ca tuïng Thöôïng Ñeá. Chuùa Gieâ-xu ñang daïy doã daân chuùng. 20Nhìn thaáy ñöùc tin cuûa hoï. 18Ngay luù c ñoù . Hoï ñaày loø n g ngöôõ n g moä vaø thoá t leâ n . toäi baïn ñöôïc tha roài. vöøa ca ngôïi Thöôïng Ñeá. Maùc 2:13–17) ngaøy noï. “Baïn ôi. coù maá y ngöôø i khieâ n g moät ngöôøi baïi naèm treân caùng.’ hay laø noù i . “Toâi baûo anh ñöùng daä y .” 21Maáy giaùo sö luaät vaø caùc ngöôøi Phari-xi nghó thaàm. ñieàu naøo deã tin hôn: Hoaëc laø noùi.xu bieá t yù nghó hoï .” Neân Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi ngöôøi baïi. “Taï i sao caù c oâ n g nghó thaà m nhö theá ? 23Giöõ a hai ñieà u naày. trong ñoù coù caû nhöõng ngöôøi Pha-ri-xi cuøng caùc giaùo sö luaät ñeán töø caùc tænh mieàn Ga-li-leâ. Hoï tìm caùch khieâng anh ñeán tröôùc maët Chuùa Gieâ .xu.” 22 Nhöng Chuù a Gieâ . ” 25Anh lieàn ñöùng phaét daäy. “OÂng naày laø ai maø aên noùi ngang nhieân nhö mình laø Trôøi vaäy? Chæ coù moät mình Trôøi môùi coù quyeàn tha toäi ñöôïc thoâi. Giu-ñia vaø Gieâ . Cuõ n g coù nhieà u nhaâ n vieâ n thu thueá vaø nhöõ n g ngöôø i khaù c cuø n g döï böõ a aê n nöõ a . Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. 17Moä t Gieâ-xu ñi ra.” Chuùa Gieâ-xu traû lôøi moät caâu hoûi (Ma 9:14–17.87 nhöng haõy ñi trình dieän thaày teá leãa vaø daâng cuûa leã ñeå chöùng nhaän anh laønh beänh theo nhö Moâ-se qui ñònh. “Ngöôø i khoeû maïnh khoâng caàn baùc só ñaâu maø laø ngöôøi beänh.xu taï i nhaø mình. “Caùc moân ñeä cuû a Giaê n g thöôø n g nhòn aê n * moä t thôø i gian vaø caàu nguyeän nhö ngöôøi Pha-ri-xi hay laøm. ‘Toä i anh ñaõ ñöôï c tha. Cho neân hoï leo leân maùi roài thoøng caùng cuûa ngöôøi baïi xuoáng qua moät khoaûng troáng treân traàn nhaø giöõa ñaùm ñoâng ngay tröôùc maët Chuùa Gieâ-xu. Chuùa Gieâ-xu baûo. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi baïi (Ma 9:1–8.” 34Chuùa Gieâ-xu ñaùp.ru-sa-lem. thaáy moät nhaân vieân thu thueá teân Leâ-vi ñang ngoài ôû traïm. a5:14 trình dieän thaày teá leã Luaät Moâ-se qui ñònh raèng thaày teá leã môùi coù quyeàn chöùng nhaän laø moät ngöôøi bò beänh ngoaøi da ñaõ laønh hay chöa. 16nhöng Chuùa Gieâ-xu hay ñi laùnh moät mình ñeå caàu nguyeän. “Hoâ m nay chuù n g ta ñöôï c nhìn thaá y nhöõ n g ñieàu kyø dieäu!” Leâ-vi theo Chuùa Gieâ-xu (Ma 9:9–13.

Caùc moân ñeä böùt boâng luùa. 8Bieát yù nghó cuûa hoï neâ n Ngaø i baû o ngöôø i bò lieä t baø n tay. Chuùa Gieâ-xu daïy doã vaø chöõa beänh (Ma 4:23–25. Ximoân coøn goïi laø Xeâ-loát. laáy baùnh thaùnh aên. Gieâ-ru-sa-lem.ma. Phi-líp.” Anh ñöùng leân giöõa moïi ngöôøi.xu cho caùc keû thuø cuûa Ngaøi. 17Roài . Laøm nhö theá. “Giô tay anh ra. “Vaäy laø caùc oâng chöa ñoïc truyeän Ña-vít laøm trong khi oâng ta vaø nhöõng baïn ñoàng haønh bò ñoùi aø? 4OÂng vaøo ñeàn thôø cuûa Thöôïng Ñeá.” 5 Roà i Ngaø i baû o ngöôø i Pha-ri-xi “Con Ngöôøi* cuõng laø Chuùa ngaøy Sa-baùt. Maùc 2:23–28) 35Khi 88 “Anh haõ y ra ñöù n g giöõ a moï i ngöôø i ñaây. Chuù a Gieâ . 19Ai naáy ñeàu tìm caùch rôø Ngaøi vì coù quyeàn löïc phaùt ra töø Ngaøi khieán moïi ngöôøi ñöôïc laønh beänh. 11 Nhöng nhöõ n g ngöôøi Pha-ri-xi vaø caùc giaùo sö luaät noåi giaä n vaø baø n nhau caù c h ñoá i phoù vôù i Chuùa Gieâ-xu. Ngaøi goïi caùc moân ñeä ñeán vaø choïn möôøi hai ngöôøi maø Ngaøi goïi laø söù ñoà: 14Xi-moân thì Ngaøi ñaët teân laø Phia-rô.LU-CA 5:35–6:20 naøo chuù reå ra ñi thì luùc aáy hoï môùi nhòn aên. 38 Röôï u môù i phaû i ñöï n g trong baà u da môùi.’” Chuùa Gieâ-xu laø Chuùa ngaøy Sa-baùt (Ma 12:1–8. Giaê n g. xem thöû Ngaøi coù chöõa beänh trong ngaøy Sa-baùt khoâng. Gia-cô con cuû a A-pheâ . ngöôø i veà sau trao Chuù a Gieâ . Ba-theâ .xu ñi leâ n nuù i kia ñeå caàu nguyeän. 6Moät Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñi xuoáng nuùi. 9Roài Chuùa Gieâ-xu hoûi hoï. “Khoâ n g ai caét vaûi cuûa aùo môùi ñeå vaù loã raùch cuûa aùo cuõ.” Anh giô ra thì tay ñöôï c laø n h. 20Chuùa Gieâ-xu nhìn caùc moân ñeä vaø noùi. 5:1–12) 12 Luù c ngaøy Sa-baùt khaùc. Moät soá ñoâng caùc moân ñeä Ngaø i cuø n g daâ n chuù n g töø khaé p mieà n Giu-ñia. 16Giu-ña con cuû a Gia-cô vaø Giu-ña Ít-ca-ri-oá t . Ngaøi caàu nguyeän caû ñeâm cuøng Thöôïng Ñeá. Chuùa Gieâxu vaøo hoäi ñöôøng daïy doã. 15 Ma-thi-ô. khoâng ai ñoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ. 37 Cuõ n g vaä y .” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh baøn tay cuûa moät beänh nhaân (Ma 12:9–14. 18Hoï ñeán ñeå nghe Ngaøi daï y doã vaø ñöôï c chöõ a laø n h beä n h taä t . Ngaøi chöõa laønh nhieàu ngöôøi bò aùc quæ quaáy nhieãu. Chuùa Gieâxu ñi ngang qua moät ñoàng luùa. Ngaøi ñöùng nôi choã ñaát baèng phaúng. Vì laøm nhö theá seõ hö aùo môùi. röôïu môùi seõ laøm nöùt baàu. coøn mieá n g vaû i cuû a aù o môù i cuõ n g khoâ n g cuø n g maø u vôù i aù o cuõ . Chuùa Gieâ-xu choïn caùc söù ñoà (Ma 10:1–4. OÂng laïi coøn cho nhöõng baïn ñoàng haønh aên nöõa. Taïi ñoù coù moät ngöôøi bò lieät baøn tay phaûi. “Toâi hoûi caùc oâng: Ñieàu naøo coù pheùp laøm trong ngaøy Sa-baù t : laø m laø n h hay laø m döõ . “Taïi sao maá y anh laø m ñieà u traù i pheù p trong ngaøy Sa-baùt?” 3Chuùa Gieâ-xu ñaùp.leâ . Thoâ . voø trong tay roài aên. Maùc 3:13–19) ngaøy Sa-baùt noï. ñeå toá caùo Ngaøi. 7Caùc giaù o sö luaä t vaø maá y ngöôø i Pha-ri-xi theo doõi Ngaøi thaät kyõ. cöù u ngöôøi hay gieát ngöôøi?” 10Chuùa Gieâ-xu lieác quanh moïi ngöôøi roài baûo ngöôøi lieät baøn tay.mi. Gia-cô. em oâ n g laø Anh-reâ . 13Saùng hoâm sau.” 36Ngaø i baû o hoï nhö sau. Maùc 3:1–6) 6 1Vaøo aá y . thöù baùnh maø chæ coù nhöõng thaày teá leã môùi ñöôïc pheùp aên thoâi. 39Khoâng ai uoáng röôïu cuõ maø coøn ñoøi röôïu môùi vì ngöôøi ñoù seõ baûo. caùc thaønh phoá mieàn duyeân haûi nhö Tia vaø Xi-ñoân cuõng coù maët taïi ñoù. ‘Röôïu cuõ ngon hôn. 2Vaøi ngöôøi Pha-ri-xi baûo. röôï u ñoå ra maá t maø baà u cuõ n g bò hö.

caét ñöùt lieân laïc vôùi caùc con. Caùc ngöôi seõ ñöôïc ban cho nhieàu. haõy ñöa luoân maù kia. 28chuùc laønh cho keû nguyeàn ruûa mình vaø caàu nguyeän cho keû ñoäc aùc vôùi mình. coøn ai giaät ñoà caùc ngöôi. vì caùc ngöôi seõ ñoùi. haõy cho möôïn maø ñöø n g mong traû laï i . Vì caùc con seõ vui cöôøi sung söôùng. Haõy tha thöù. vaø ñöôïc laøm con cuûa Ñaáng Toái Cao. ñoå vaø o loø n g caù c ngöôi. seõ hôùn hôû. 41“Sao caùc ngöôi nhìn thaáy haït buïi nhoû xíu trong maé t baï n mình. thì coù gì ñaùng khen? Toäi nhaân cuõng laøm ñöôïc nhö theá! 34Neáu caùc ngöôi cho ngöôøi khaùc möôïn maø luùc naøo cuõng troâng mong ñöôïc traû laïi. thì coù gì ñaùng khen? Ngay caû toäi nhaân cuõng cho möôïn vaø mong thu laïi ñuû soá! 35Nhöng caùc ngöôi haõy yeâu keû thuø mình. 26“Khoán cho caùc ngöôi. seõ ñöôïc haïnh phuùc*. Ngöôøi ta seõ neùn chaët. vì caùc ngöôi seõ buoàn baõ khoùc than. ta seõ gheùt caùc con. haõy cho.89 “Caùc con laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoù. ñoái toát vôùi hoï. 29Neáu ai taùt maù naày. Caù c ngöôi cho ngöôøi khaùc ra sao thì Thöôïng Ñeá cuõng seõ cho caùc ngöôi nhö theá.xu keå hoï nghe chuyeä n naày: “Ngöôøi muø coù theå naøo daét ngöôøi muø ñöôïc khoâng? Khoâng. 40Troø khoâ n g hôn thaày. 38Haõy cho. thì mình seõ khoâng bò caùo toäi. vì Ngaøi toû loøng nhaân töø ngay caû cho nhöõng keû voâ ôn vaø ñaày toäi loãi. mình seõ ñöôïc tha thöù. Khoán cho caùc ngöôi laø ngöôøi hieän ñang vui cöôøi. cho hoï laáy luoân aùo trong. seõ vui möøng. thì ñöøng ñoøi laïi. vì toå tieân hoï cuõng noùi vôùi caùc nhaø tieân tri giaû y nhö theá. Vì caùc con seõ ñöôïc no ñuû. Neáu ai muoán laáy aùo ngoaøi cuûa caùc ngöôi. vì caùc con theo Con Ngöôøi*.” 39Chuù a Gieâ . Ñöøng caùo toäi ngöôøi khaùc. Caùc con laø nhöõng ngöôøi hieän ñang khoùc loùc. Haõy ñoái toát vôùi keû gheùt mình. maø laï i khoâ n g thaá y caû khuù c goã to trong maé t 37 “Ñöø n g . laéc cho thaät ñaày traøn. caùc con seõ vui möøng. 23Luùc aáy haõy hôùn hôû leân. khi ngöôøi ta chæ noùi toát veà caùc ngöôi. Khoán cho caùc ngöôi laø ngöôøi hieän ñang no ñuû. vì caùc ngöôi coù cuoäc soáng quaù thoaûi maùi. thì haõy laøm ñieàu aáy cho hoï. haõy yeâu keû thuø mình. Vì toå tieân cuûa hoï cuõng ñoái xöœ vôùi caùc nhaø tieân tri nhö theá. 7:12a) ta baûo caùc ngöôi laø ngöôøi ñang nghe. Vì Nöôùc Trôøi thuoäc veà caùc con. 30Ngöôøi 27“Nhöng pheâ phaùn ngöôøi khaùc. Yeâu thöông keû thuø mình (Ma 5:38–48. Nhö theá caù c ngöôi môùi nhaän ñöôïc phaàn thöôûng lôùn. thì caùc ngöôi seõ khoâng bò pheâ phaùn. Haõy xeùt mình (Ma 7:1–5) 25 khoán cho caùc ngöôi laø ngöôøi hieän ñang giaøu coù. caùc ngöôi seõ nhaän. Nhöng khi hoï laøm nhö theá. 24“Nhöng 22“Ngöôøi LU-CA 6:21–41 naøo xin. vì coù moät phaàn thöôûng raá t lôù n ñang chôø caù c con treâ n thieâ n ñaøng. vì caû hai seõ cuø n g teù xuoá n g hoá . 21 Caùc con laø nhöõng ngöôøi ñang ñoùi. 33Neáu caùc ngöôi chæ ñoái toát vôùi ngöôøi ñoái toát vôùi mình. 36Haõy toû loøng nhaân aùi nhö Cha caùc ngöôi ñaõ toû loøng nhaân aùi. nhöng neáu troø ñöôïc huaán luyeän ñaày ñuû thì cuõng ñöôïc nhö thaày. neáu hoï muoán. 32Neáu caùc ngöôi chæ yeâu ngöôøi yeâu mình thì coù gì ñaùng khen ñaâu? Vì toäi nhaân cuõng yeâu keû yeâu mình. phæ nhoå caùc con vaø xem caùc con laø ñoà gian aùc. 31Ñieàu gì mình muoán ngöôøi khaùc laøm cho mình.

48 Ngöôø i aá y gioáng nhö ngöôøi xaây nhaø ñaøo moùng saâu vaø ñaët neàn treân khoái ñaù. 7Do ñoù maø toâi khoâng ñi ra gaëp Chuùa.’ thì noù ñi. ñeå toâi laáy haït buïi nhoû xíu trong maét anh ra. Toâi baûo anh lính khaùc. Ngöôøi töø thaønh aáy ñöa xaùc raát ñoâng cuøng vôùi baø meï . ta chöa bao giôø thaáy coù moät ñöùc tin naøo lôùn nhö theá naày. nhaø ñoù bò saäp lieàn. “Baø ñöøng khoù c nöõ a . 2Moät vieân 1Sau laâu sau.” 14Ngaø i böôù c ñeá n rôø naé p quan taøi. trong khi ngöôø i ta ñang khieâ n g quan taøi caäu ra. Toâi baûo ñaày tôù toâi. thì gioá n g ai. Khi côn luït traøn ñeán.” 10 Nhöõ n g ngöôø i ñöôï c sai ñeá n gaë p Chuùa Gieâ-xu trôû veà nhaø thì thaáy ngöôøi ñaày tôù ñaõ laønh beänh. Xin Ngaøi chæ caàn truyeàn leä n h thì ñöù a ñaà y tôù cuû a toâ i seõ laø n h.’ thì noù ñeán.xu lieà n ñi vôù i hoï .’ maø khoâng laøm theo ñieàu ta daïy? 47Ta seõ cho caùc ngöôi bieát keû naøo ñeán cuøng ta. 49Coøn keû nghe lôøi ta maø khoâng laøm theo. Khi côn luït traøn ñeán. vì töï trong loøng chöùa ñieàu toát. ‘Laøm caùi naày. oâng lieàn nhôø caùc boâ laõo Do-thaùi ñeán noùi giuùp ñeå Ngaøi chöõa laønh cho ñaày tôù mình. 12Ñeá n gaà n cöû a thaø n h. trong caû Ít-ra-en. Toâi baûo anh lính naày.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi ñaày tôù cuûa moät só quan (Ma 8:5–13. “OÂng só quan naày raát ñaùng ñöôïc thaày giuùp. Ngaø i thaá y moä t ñaùm tang ñi ra. “Ta baûo caùc ngöôi. ‘Ñeán. nöôùc muoán cuoán troâi caên nhaø aáy ñi. hoaëc traùi nho nôi luøm caây. Chuùa Gieâ-xu ñi ñeán moät thaønh goïi laø Na-in. Gi 4:43–54) 46 “Taï i 7 khi Chuùa Gieâ-xu daïy cho daân chuù n g nhöõ n g ñieà u aá y xong thì Ngaøi ñeán thaønh Ca-beâ-naâm. 4Caùc boâ laõo ñi gaëp Chuùa Gieâxu vaø naøi næ Ngaøi ñeán. 3Nghe ñoàn veà Chuùa Gieâ-xu. Chuùa ñoäng loøng thöông. Khoâng ai haùi traùi vaû nôi buïi gai. laø moät baø goùa.’ maø chính mình laïi khoâng thaáy ñöôïc khuùc goã to trong maét mình? Naày keû giaû ñaïo ñöùc! Tröôùc heát haõy laáy khuùc goã ra khoûi maét mình. 12:34b–35) 42Sao 90 só quan ôû ñoù coù ñöùa ñaày tôù raát tin caäy ñang ñau gaàn cheát. vì trong loøng chöùa ñieàu xaáu. vì nhaø aáy xaây raát chaéc. nghe lôøi ta daïy vaø vaâ n g theo. Ngaøi quay laïi noùi vôùi daân chuùng ñang ñi theo mình. thì nhöõng ngöôøi khieâng döøng 11Ít . Ngaøi baûo. ‘Baïn ôi.LU-CA 6:42–7:14 mình? caùc ngöôi noùi ñöôïc vôùi baïn mình. 45Ngöôøi toát laøm vieäc toát. 44Xem traùi thì bieát caây. 13Nhìn thaáy baø.” 6 Chuù a Gieâ . laïy Chuùa. Chuùa Gieâ-xu voâ cuøng ngaïc nhieân. nhöng khoâng lay chuyeån ñöôïc. maø caây xaáu cuõng khoâng theå sinh traùi toát. Hoï thöa. tan taønh khoâng coøn gì. vieân só quan cho baïn ra thöa. ‘Ñi. coù caùc moân ñeä vaø moä t ñaù m ñoâ n g daâ n chuù n g ñi theo. Ngöôøi meï. Ngöôøi xaáu laøm ñieàu xaáu.” 9Khi nghe vaäy. vöøa maát ñöùa con trai moät. Hai haïng ngöôøi (Ma 7:24–27) 43“Caây sao caù c ngöôi goï i ta.’ thì noù laøm. ‘Laï y Chuùa. Chuùa Gieâ-xu khieán moät thanh nieân soáng laïi toát khoâng theå sinh traùi xaáu. roài môùi thaáy roõ maø laáy haït buïi ra khoûi maét baïn mình ñöôïc. 5OÂng raát yeâu thöông daân ta vaø ñaõ xaây moät hoäi ñöôøng cho chuùng ta. Ngöôøi ta noùi ra nhöõng ñieàu chaát chöùa trong loøng. “Xin Chuùa ñöøng töï phieàn nhö theá. thì gioáng nhö ngöôøi xaây nhaø treân ñaát maø khoâng coù neàn. vì toâi khoâng ñaùng röôùc Chuùa vaøo nhaø. ñoàng thôøi toâi cuõng coù quaân lính döôùi quyeàn toâi. Khi Chuùa ñi gaàn ñeán nhaø oâng. 8Vì toâi ôû döôùi quyeàn ngöôøi khaùc. Hai loaïi traùi (Ma 7:17–20.

’ 34Con Ngöôøi* ñeán. nhöng trong Nöôùc Trôøi. “Veà thuaä t laï i cho Giaê n g bieá t nhöõ n g ñieàu caùc anh nghe vaø thaáy hoâm nay. 23 Phuù c cho ai khoâ n g nao nuù n g trong ñöùc tin mình vì ta!” 24Sau khi caùc moân ñeä cuûa Giaêng veà roài. ‘Tuïi tao ñaõ chôi nhaïc cho chuùng bay. 30Nhöng nhöõng ngöôøi Pha-rixi vaø caù c chuyeâ n gia veà luaä t khoâ n g chaá p nhaä n chöông trình Thöôï n g Ñeá daønh cho hoï. Keû muø ñöôïc thaáy. chöa coù ai lôùn hôn Giaêng.xu. 16Toaøn theå daân chuùng voâ cuøng kinh ngaïc vaø baét ñaàu ca ngôïi Thöôïng Ñeá. khoâng aên baùnh cuõng khoâng uoáng röôïu. Chuùa Gieâ-xu môùi noùi chuyeän vôùi daâ n chuù n g veà Giaê n g: “Caù c ngöôi ra ñoàng hoang ñeå xem gì? Coù phaûi xem coï n g saä y a bò gioù thoå i khoâ n g? 25 Caù c ngöôi ñi ra xem gì nöõa? Coù phaûi xem a7:24 18 Caù c noù i vôù i caù c ngöôi.” . 22Ngaøi baûo caùc moân ñeä cuûa Giaêng. 27Vì coù lôøi vieát veà Giaêng nhö sau: ‘Ta seõ sai söù giaû ta ñi tröôùc maët Con. trong taá t caû nhöõng ngöôøi sinh ra ñôøi. Giaêng goïi hai moân ñeä 19sai hoï ñi gaëp Chuùa ñeå hoûi. ñuoåi aùc quæ vaø khieán keû muø ñöôïc saùng maét. maø chuùng bay khoâng chòu khoùc loùc. “Caäu em ôi. maø chuùng bay khoâng chòu nhaûy muùa. nhöõng ngöôøi maëc ñoà sang troïng vaø giaø u coù thì ôû trong cung vua.” 17 Tin naà y ñöôï c ñoà n ra khaé p mieà n Giu-ñia vaø caùc vuøng xung quanh. lôøi daïy doã cuûa Thöôïng Ñeá laø ñuùng vaø baèng loøng chòu Giaêng laøm leã baùp-teâm. 31Sau ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi. hoï khoâng chòu Giaêng laøm leã baùp-teâm. Hoï noùi.” 29Khi daân chuùng. “Baây giôø ta phaûi noùi gì veà daân naày? So saùnh hoï vôùi caùi gì? 32Hoï gioáng nhö maáy ñöùa nhoû ngoài ngoaøi chôï. keå caû caùc nhaân vieân thu thueá nghe nhö theá thì nhìn nhau vaø ñoàng yù raèng. “Coù moät ñaáng tieân tri lôùn ñaõ xuaát hieän giöõa chuùng ta! Thöôïng Ñeá ñaõ ñeán vieáng thaêm daân Ngaøi. Baùp-tít ñeán. Giaêng thaéc maéc (Ma 11:2–19) LU-CA 7:15–35 ngöôø i maë c ñoà sang troï n g khoâ n g? Khoâng. Giaêng coøn lôùn hôn nhaø tieân tri nöõa. Tuïi tao ñaõ ca baûn nhaïc buoàn. baûo nhau raèng. laïi coøn keát baïn vôùi boïn thu thueá vaø keû coù toäi!’ 35Nhöng nhöõng ngöôøi khoân ngoan thì nhìn nhaän söï khoân ngoan laø do Thöôïng Ñeá maø ñeán. ‘Xem kìa! OÂng ta aên nhaäu quaù möùc.’ Ma-la-chi 3:1 moân ñeä cuûa Giaêng thuaät laïi nhöõng chuyeän aáy cho oâng nghe.91 laïi. keû queø ñöôïc ñi.xu ñang chöõ a laønh nhieàu ngöôøi khoûi ñuû thöù taät beänh. Chuùa Gieâ-xu lieàn giao caäu laïi cho baø meï. “Giaêng Baùp-tít sai chuùng toâi ñeán hoûi ‘Thaày laø Ñaáng phaûi ñeán hay chuùng toâi phaûi chôø Ñaáng khaùc?’” 21 Khi aá y Chuù a Gieâ .’ 33Giaêng 28 Ta coïng saäy Nghóa laø Giaêng khoâng phaûi ngöôøi thöôøng hoaëc yeáu ôùt nhö coïng coû bò gioù thoåi. ngöôøi cheát soáng laïi vaø Tin Möøng ñöôïc giaûng cho keû ngheøo. 26Nhöng caùc ngöôi ñi ra xem gì nöõa? Coù phaûi xem nhaø tieân tri chaêng? Thaät vaäy. ta baûo caäu haõy ngoài daäy!” 15Caäu lieàn ngoài nhoûm daäy vaø baét ñaàu noùi chuyeän. keû ñieác ñöôïc nghe. hoï hoû i . ngöôøi nhoû nhaát coøn lôùn hôn caû Giaêng nöõa. ñeå doïn ñöôøng cho Con. Chuùa Gieâ-xu goïi. ‘OÂng ta bò quæ aùm. ta baûo caùc ngöôi. nhöõng ngöôøi maéc beänh cuøi ñöôïc chöõa laønh. caùc ngöôi baûo. “Thaày laø Ñaáng phaûi ñeán hay chuùng toâi coøn phaûi chôø Ñaáng khaùc?” 20 Luù c gaë p Chuù a Gieâ . aên vaø uoáng thì caùc ngöôi pheâ bình.

45OÂng khoâng chaøo ñoùn toâi baèng caùi hoân. Chò laá y nöôù c maé t röû a chaân Chuùa Gieâ-xu roài laáy toùc mình maø lau vaø hoân chaân Ngaøi nhieàu laàn. coø n chò naà y ñaõ röû a chaâ n toâ i baè n g nöôù c maé t vaø laá y toù c mình maø lau.xu ñang duø n g böõ a ôû nhaø ngöôøi Pha-ri-xi. “Coù hai ngöôø i maéc nôï moät chuû cho vay tieàn. “Ai nghe ta ñöôï c haõ y laéng tai nghe!” 4Daân . “Toäi chò ñaõ ñöôïc tha roài.” 44 Quay sang phía thieá u phuï . Nguï ngoân veà gieo gioáng (Ma 13:1–17. trong khi Chuùa Gieâ-xu ñi qua caùc thaønh phoá vaø thò traán nhoû thì Ngaøi giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi. neân chuû cho vay tha nôï cho caû hai.” Sau khi keå chuyeä n aá y xong. 3Gioâ-a-na. laø ngöôø i môø i Ngaø i ñeá n nhaø . coøn goïi laø Ma-ñô-len. Ngaø i keâ u leâ n . quaûn gia cuûa Heâ-roát.xu noù i . ngöôøi maø Ngaøi ñaõ ñuoåi baûy quæ ra. “OÂng noùi raát ñuùng. 8Coøn moät soá rôi treân ñaát toát. 2Cuõng coù maáy thieáu phuï ñaõ ñöôïc Ngaøi chöõa laønh beänh vaø ñuoåi aùc quæ nhö Mari. ñöùng ñaøng sau nôi chaân Chuùa Gieâ-xu khoù c nöù c nôû . Ngaøi keå cho hoï nghe nguï ngoân naày: 5“Coù moät noâng gia kia ñi ra gieo gioáng. moïc leân vaø sinh ra haøng traêm hoät khaù c . “Xi-moâ n .” Nhöõng ngöôøi thuoäc nhoùm Chuùa Gieâ-xu moät ngöôøi Pha-ri-xi môøi Chuùa Gieâ-xu duøng böõa taïi nhaø. Coù möôøi hai moân ñeä cuøng ñi vôùi Ngaøi. Chuù a Gieâ-xu baûo Xi-moân. ngöôøi kia thieáu naêm chuïc. Xu-gia-na vaø nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. Theá thì ngöôøi naøo yeâu chuû nôï hôn?” 43Xi-moân. Maùc 4:1–12) 8 1Sau chuùng hoïp laïi raát ñoâng. hoï ñeán töø ñuû moïi tænh ñeå gaëp Chuùa Gieâ-xu. ñoàng thôø i xöù c nöôù c hoa nôi chaâ n Ngaø i . thaá y vaä y môù i thaà m nghó.” 48Roài Ngaøi noùi vôùi chò. toâ i coù chuyeä n muoá n noù i vôùi oâng. 46OÂng khoâng xöùc daàu treân ñaàu toâi nhöng chò naày ñaõ ñoå nöôùc hoa xöùc chaân toâi. Thoâi chò haõy yeân taâm maø veà.” Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi Xi-moân. “Thöa thaày.” Xi-moân thöa. Coøn ngöôøi ñöôïc tha ít thì yeâu ít. “Toâi nghó ngöôøi maéc nôï nhieàu hôn. 39 Khi ngöôø i Pha-ri-xi. Trong khi gieo. 37 Moä t ngöôøi ñaøn baø toäi loãi trong tænh nghe tin Chuù a Gieâ . khi baét ñaàu naåy maàm thì cheá t heù o vì thieá u nöôù c . thì haún oâng ta phaûi bieát raèng ngöôøi ñaøn baø ñang ñuïng ñeán mình laø ngöôøi xaáu xa!” 40Chuùa Gieâ-xu baûo ngöôøi Pha-ri-xi. moä t soá hoä t rôi beâ n ñöôøng. 42Vì hoï khoâng coù tieàn traû. neân Ngaøi ñi ñeá n nhaø oâ n g vaø ngoà i ôû baø n . xin cöùù noùi. 6Moä t soá rôi treân ñaát ñaù. “OÂng coù thaáy chò naày khoâng? Khi toâi vaøo nhaø oâng. “OÂng naày laø ai maø cuõng tha toäi?” 50Chuùa Gieâ-xu baûo thieáu phuï.” 49 Nhöõ n g ngöôø i ngoà i cuø n g baø n baé t ñaàu hoûi nhau. ngöôøi Pha-ri-xi ñaùp. “Neáu oâng Gieâ-xu naày thaät laø nhaø tieân tri. neân chò ñaõ ñöôïc cöùu khoûi toäi. “Vì chò coù loøng tin. nhöng töø khi toâi vaøo. vôï cuûa Chu-xa. thì chò lieàn mang moät bình baèng ngoïc ñaày nöôùc hoa 38ñeán.LU-CA 7:36–8:8 Moät phuï nöõ röûa chaân Chuùa Gieâ-xu 92 chò naà y tuy coù toä i nhieà u laé m nhöng ñöôïc tha thöù heát neân chò toû tình thöông nhieàu. oâng khoâ n g theø m mang nöôù c cho toâ i röû a chaâ n . coû gai cuøng moïc leân cheøn eùp caây non. Ngöôøi qua keû laïi daãm leân roài chim ñaù p xuoá n g aê n heá t . 7 Moä t soá rôi giöõa coû gai. 47Toâi baûo oâng raèng 36Coù ñoù. chò hoân chaân toâi hoaøi. Caùc baø naày duøng tieàn rieâng cuûa mình ñeå giuùp ñôõ Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc söù ñoà. Moät ngöôøi thieáu naêm traêm quan tieàn*.” 41 Chuù a Gieâ .

“Meï vaø anh em thaày ñang ñöùng ngoaøi chôø thaày kìa.’ (Ma 13:18–23. Laâu nay anh khoâng maëc quaàn aùo gì vaø chæ ôû trong caùc hang choân ngöôøi cheát chöù khoâ n g ôû trong nhaø . moïi vaät ñeàu yeân laëng nhö tôø. moï i ngöôø i saé p laâ m nguy. thì coù moät ngöôøi bò quæ aùm töø thaønh chaïy ñeán gaëp Ngaøi. 28 Khi thaá y Chuù a Gieâ . 24 Caù c moâ n ñeä hoá t hoaû n g ñeá n ñaùnh thöùc Chuùa Gieâ-xu daäy. 23 Trong khi thuyeà n ñang löôùt soùng thì Ngaøi nguû. Ai coù trí hieåu seõ ñöôïc cho theâm. Haõy duøng ñieàu mình coù (Maùc 4:21–25) 11“YÙ hoâ m Chuù a Gieâ . ñeá n mieà n cuû a daâ n Gheâ .” 21Chuùa Gieâ-xu ñaùp.93 moân ñeä Chuùa Gieâ-xu hoûi Ngaøi veà yù nghóa nguï ngoân aáy. nhöng laïi ñeå nhöõng lo laéng. 17Ñieàu gì kín giaáu roài cuõng phaûi loä ra vaø ñieàu bí maät naøo roài cuõng bò phôi baøy. Maùc 3:31–35) EÂ-sai 6:9 Chuùa Gieâ-xu giaûi thích nguï ngoân gieo gioáng vaø anh em Ngaøi ñeán ñeå gaëp Ngaø i nhöng vì daâ n chuù n g chen chuù c quaù ñoâng neân khoâng gaëp ñöôïc. hoï vaâng theo lôøi ñoù vaø daàn daàn keát quaû. Hoï hoûi nhau. ñeán khi gaëp khoù khaên lieàn boû cuoäc. ngöôøi ta ñaët noù treân chaân ñeøn ñeå cho ai böôùc vaøo cuõng thaáy saùng. Maùc 4:35–41) 19 Meï nghóa nguï ngoân naày nhö sau: Hoät gioáng laø lôøi cuûa Thöôïng Ñeá.ra-sen.” 16“Khoâng Gieâ-xu cuøng caùc moân ñeä ñi thuyeà n baê n g qua hoà Ga-li-leâ . nhöng quæ döõ ñeán cöôùp lôøi aáy khoûi loøng hoï. “Chuùng ta haõy qua bôø beân kia. Anh la leân. ñeå hoï khoâng tin vaø ñöôïc cöùu. “Gieâ-xu 26Chuùa . Maùc 5:1–20) 22 Moä t ai thaép ñeøn roài laáy chaäu uùp leâ n hoaë c giaá u döôù i giöôø n g. “OÂng naày laø ai maø ra leänh cho soùng gioù. 12Hoät rôi beâ n ñöôø n g ñi gioá n g nhö nhöõ n g ngöôø i nghe lôø i daï y cuû a Thöôï n g Ñeá . Boãng coù moät côn gioù maïnh thoåi qua hoà. Soùng gioù lieàn ngöng. 13Hoät rôi treân ñaù gioáng nhö nhöõng ngöôøi nghe lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá vaø vui veû tieáp nhaän.xu. “Caù c con ñöôï c tuyeå n choï n ñeå bieá t nhöõ n g bí maä t veà Nöôù c Trôøi. Nhöng ta phaûi duøng nguï ngoân noùi chuyeän vôùi daân chuùng ñeå cho: ‘Hoï nhìn maø khoâng thaáy. 15Coøn hoät rôi treân ñaát toát gioáng nhö nhöõng ngöôøi nghe lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá vôùi taám loøng chaân thaønh. thaày ôi. 18Neân haõy caån thaän veà caùch caùc con nghe. Ngaø i baû o . Maùc 4:13–20) 9Caùc LU-CA 8:9–28 Gia ñình thaät cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 12:46–50. 14Hoät rôi nhaèm buïi gai gioáng nhö nhöõng ngöôøi nghe lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá.” Hoï lieàn cheø o thuyeà n ñi. anh la lôù n vaø suï p laï y tröôùc maët Ngaøi.xu xuoá n g thuyeà n vôù i caù c moâ n ñeä . 27Khi hoï vöøa böôùc leân bôø. “Thaày ôi. chuùng cuõng vaâng theo?” Ngöôøi bò quæ aùm (Ma 8:28–34. “Meï vaø anh em ta laø nhöõng ngöôøi nghe vaø vaâng theo lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá!” Chuùa Gieâ-xu deïp yeân côn baõo (Ma 8:23–27. giaøu sang vaø vui thuù ñôøi naày khieán hoï khoâng theå lôùn leân vaø keát quaû ñöôïc. 25Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc moân ñeä. 20Coù ngöôøi thöa. Nghe maø khoâng hieåu. “Ñöùc tin caùc con ôû ñaâu?” Caù c moâ n ñeä laá y laø m kinh haõ i vaø söûng soát. nöôùc aøo vaø o ñaà y thuyeà n . Coøn ai khoâng coù trí hieåu seõ bò laáy luoân ñieàu hoï töôûng hoï coù nöõa. 10 Ngaø i ñaù p . Traù i laï i . chuùng ta saép cheát ñuoái heát!” Chuùa Gieâ-xu thöùc daäy ra leänh cho gioù vaø soùng. nhöng khoâng ñeå lôøi ñoù thaám saâu vaøo loøng. Hoï chæ tin hôøi hôït moät thôøi gian thoâi.

vì ta caûm bieát coù quyeàn löïc ra töø ta. Maùc 5:21–43) Chuùa Gieâ-xu trôû laïi mieàn Gali-leâ . 44Chò leùn ñeán phía sau Chuùa Gieâ-xu vaø rôø ven aùo Ngaøi. 37Caû daân chuùng vuøng Gheâ-ra-sen lieàn yeâu caàu Chuùa Gieâ-xu rôøi ñòa phaän hoï vì hoï quaù hoaûng sôï. Moät Löõ ñoaøn laø moät ñôn vò quaân soá La-maõ khoaûng naêm ngaøn ngöôøi. 36Nhöõng keû chöùng kieán söï vieäc keå laïi cho moïi ngöôøi bieát Chuùa Gieâ-xu ñaõ chöõa laønh anh ta ra sao. 39“Anh haõy trôû veà nhaø a8:30 “Löõ ñoaøn” Coù nghóa laø nhieàu. 35Daân chuùng keùo ra xem söï theå ra sao. laäp töùc chöùng xuaát huyeát ngöng laïi. 34Maáy chuù chaên heo thaáy söï vieäc xaûy ra lieàn boû chaïy vaø thuaät chuyeän laïi cho caû thaønh vaø vuøng queâ.” 40Khi .LU-CA 8:29–49 Con Thöôï n g Ñeá Toá i Cao ôi. thuaät cho moïi ngöôøi nghe vieäc lôùn maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm cho mình. Ngaø i muoán laøm gì toâi ñaây? Toâi van xin Ngaøi ñöøng laøm khoå toâi!” 29Anh keâu leân nhö theá laø vì Chuù a Gieâ . 38Ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh naên næ xin ñi theo Ngaøi. Ñöøng laøm phieàn thaày nöõa. “Löõ ñoaøn”a vì coù nhieàu quæ aùm anh ta. 43Coù moät thieáu phuï trong ñaùm ñoâng bò chöù n g xuaá t huyeá t ñaõ möôø i hai naê m nhöng khoâng ai chöõa trò ñöôïc. 45Chuùa Gieâ-xu lieàn hoûi. nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo anh trôû veà nhaø vaø daën. chò ñöôïc laønh vì chò tin. lieàn nhaäp vaøo baày heo.xu ñang ra leä n h cho aùc quæ phaûi ra khoûi anh. 41 Coù moä t ngöôø i teâ n Giai-ru. Ngaøi cho pheùp. 48Chuùa Gieâ-xu baûo chò. Ngaøi bò daân chuùng laán eùp töù phía. 31Luõ quæ van xin Ngaøi ñöøng ñöoåi chuùng xuoáng hoá taêm toái ñôøi ñôøi. 42 Con gaù i moä t cuû a Giai-ru khoaû n g möôø i hai tuoå i ñang haáp hoái. “Ai rôø ñeán ta?” Moïi ngöôøi ñeàu choái thì Phia-rô leân tieá n g. “Maày teân gì?” Noù ñaùp. “Chò aø. Caû baày chaïy lao xuoáng ñoài.” 47Thieáu phuï thaáy khoâng giaáu ñöôïc nöõa. nhaøo xuoáng hoà cheát ñuoái heát. ñeá n gaë p Chuù a Gieâ .” 46 Nhöng Chuù a Gieâ .” hoaëc hoá hay loã saâu khoâng ñaùy. Thoâi chò haõy yeân taâm ra veà!” 49Trong khi Chuùa Gieâ-xu coøn ñang noù i .xu baû o . Vì theá Chuùa Gieâ-xu vaøo thuyeàn ñi trôû veà mieàn Ga-li-leâ. thì ngöôø i nhaø cuû a oâ n g chuû hoä i ñöôøng ñeán baùo. vì ai naá y cuõ n g troâ n g chôø Ngaø i . Khi hoï ñeán gaëp Chuùa Gieâ-xu thì thaáy ngöôøi tröôùc kia bò quæ aùm ñang ngoài nôi chaân Ngaøi. neân luõ quæ xin Chuùa Gieâ-xu cho pheùp chuùng nhaäp vaøo baày heo. Nhieàu laàn anh bò quæ haønh. daâ n chuù n g ñoâ n g ñaû o ra chaø o ñoù n Ngaø i . “Con gaùi oâng cheát roài. tinh thaàn tænh taùo vì quæ ñaõ ra khoûi. b8:31 hoá taêm toái ñôøi ñôøi Nghóa ñen laø “vöïc saâu. 94 vaø thuaät laïi cho moïi ngöôøi nghe vieäc lôùn maø Thöôïng Ñeá ñaõ laøm cho anh.xu vaø quì xuoá n g van xin Ngaø i ñeá n nhaø mình. Nhöng daân chuùng thì laïi khieáp sôï. daâ n chuù n g xung quanh ñang laán eùp thaày ñoù. neân böôùc ra.” Neân anh ñi khaép tænh. Trong luùc moïi ngöôøi laéng nghe thì chò keå laïi taïi sao chò ñaõ rôø aù o Ngaø i vaø ñöôï c laø n h beänh lieàn nhö theá naøo. Maëc duø ngöôøi ta keàm giöõ vaø xieàng tay chaân nhöng anh beû xieà n g vaø bò quæ ñöa ñeá n vuø n g ñoà n g khoâng moâng quaïnh. run laåy baåy vaø quì xuoáng tröôùc maët Ngaøi. 33Boïn quæ ra khoûi anh.b 32Coù moät baày heo ñoâng ñang aên treân moät ngoïn ñoài gaàn ñoù. Khi ñang treân ñöôøng ñeán nhaø Giairu. Chuùa Gieâ-xu khieán moät em beù gaùi soáng laïi vaø chöõa laønh moät thieáu phuï bò beänh (Ma 9:18–26. “Coù ngöôøi rôø ñeán ta. “Thöa thaà y . laø m chuû hoä i ñöôø n g. 30Chuùa Gieâ-xu hoûi quæ. maëc aùo quaàn chænh teà.

ngöôùc maét leân trôøi. ñeå coù thì giôø rieâng tö vôùi nhau. “Giaêng Baùp-tít ñaõ töø keû cheát soáng laïi. tuùi.xu moï i ñieà u hoï laø m . ñeå laøm daáu caûnh caùo hoï. 54Nhöng Chuùa Gieâ-xu caàm tay coâ gaùi keâu. lieàn ñi theo Ngaøi. Sau ñoù Ngaøi mang hoï cuøng vôùi Ngaøi ñi ñeán moät tænh goïi laø Beát-xai-ña. “Ñöøng khoùc nöõa. Ngaøi tieáp hoï vaø giaûng cho hoï nghe veà Nöôùc Trôøi. Giaêng. Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. Heâ-roát hoang mang veà Chuùa Gieâ-xu (Ma 14:1–12. Gi 6:1–14) Gieâ-xu goïi möôøi hai moân ñeä laïi vaø ban cho hoï quyeàn naêng trò moïi taø ma vaø naêng löïc chöõa beänh. “Xin thaày cho daân chuùngï veà ñeå hoï ñi vaøo caùc tænh vaø vuøng queâ quanh ñaây kieám choã nghæ ngôi vaø mua thöùc aên vì choã naày hoang vaéng laém. 4Khi vaøo nhaø naøo caùc con haõy ôû ñoù cho ñeán khi ñi.” 6Caùc söù ñoà ra ñi thaêm caùc thaønh. 17Moïi ngöôøi aên uoá n g no neâ . “Neáu khoâng ñi mua theâm thöùc aên cho hoï thì chuùng con chæ coù naêm oå baùnh vaø hai con caù thoâi. baùnh. söù ñoà trôû veà. “Ñöøng mang ñoà gì theo. 11Nhöng daân chuùng nghe noùi Chuùa Gieâ-xu saép ñeán. 16Chuùa Gieâ-xu caàm naêm oå baùnh vaø hai con caù. 3Ngaøi daën hoï. Em gaùi naày khoâng phaûi cheát ñaâu. “Ta ñaõ cheùm ñaàu Giaêng. thì haõy phuûi buïi nôi chaâna khi caùc con rôøi tænh ñoù. 52Moï i ngöôøi ñang khoùc loùc thaûm saàu laém. haõy ngoài daäy!” 55Thaàn linh lieàn trôû laïi vôùi coâ beù vaø coâ laäp töùc ngoài nhoûm daäy. vaø moï i ngöôø i ngoà i xuoáng. choã coø n thöø a gom ñöôï c möôøi hai gioû ñaày. 7Heâ-roát. möôøi hai söù ñoà ñeán thöa vôùi Ngaøi.” 8Ngöôøi khaùc thì noùi.” Hoï thöa.” 9Heâ-roát noùi.xu nghe vaä y lieà n baû o Giai-ru. 12Ñeán xeá chieàu. “Con ôi. ñöøng mang gaäy. Maùc 6:30–44. Maùc 6:7–13) 50 Chuù a LU-CA 8:50–9:17 ngöôøi noùi. 2Ngaøi sai caùc söù ñoà ra ñi rao giaûng veà Nöôùc Trôøi vaø chöõa laønh nhöõng ngöôøi ñau yeáu. caùc laøng maïc. “Cho daân chuùng ngoài töøng nhoùm naêm möôi ngöôøi ñi. vì hoï bieát coâ beù gaùi ñaõ cheát. theá thì ngöôøi naày laø ai maø nghe ñoàn raát nhieàu?” Cho neân Heâ-roát tìm caùch gaëp Chuùa Gieâ-xu. “Moät trong caùc nhaø tieâ n tri ñôø i xöa soá n g laï i töø trong keû cheát. Chöùng toû caùc söù ñoà ñaõ gaït boû caùc ngöôøi aáy. rao giaûng Tin Möøng vaø chöõa laønh ngöôøi beänh khaép nôi. ñoàng thôøi chöõa nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc chöõa laønh. 5Neáu daân chuùng khoâng tieáp ñoùn caùc con. Noù chæ nguû thoâi. ñaâ m ra hoang mang vì coù a9:5 phuûi buïi nôi chaân Daáu hieäu caûnh caùo.” 13Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. “EÂ-li* ñaõ xuaát hieän giöõa chuùng ta. Chuùa Gieâ-xu lieàn baûo hoï cho coâ beù aên. caûm taï Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho thöùc aên. nghe ñöôïc moïi chuyeä n . Gia-cô vaø cha meï coâ gaù i vaø o vôù i Ngaø i maø thoâ i .” 14Coù khoaûng naêm ngaøn ngöôøi thuoäc phaùi nam taïi ñoù.” 51Chuùa Gieâ-xu vaøo nhaø.” Coøn ngöôøi khaùc nöõa laïi noùi. Maùc 6:14–29) 9 1Chuùa vua chö haàu. 56Cha meï coâ gaùi voâ cuøng kinh ngaïc nhöng Chuùa Gieâ-xu caên daën hoï khoâng ñöôïc noùi cho ai bieát chuyeän aáy. Cöù vöõng tin thì con gaùi oâng seõ laønh beänh. “Ñöøng sôï. Ngaøi chæ cho pheùp Phia-rô.” 15 Hoï laø m theo. töôøng thuaät laïi cho Chuù a Gieâ . tieàn baïc hay quaàn aùo dö. “Caùc con phaûi cho hoï aên. 10Caùc . vì coâ gaùi cheát roài nhöng Chuùa Gieâ-xu an uûi. Naêm ngaøn ngöôøi ñöôïc theát ñaõi (Ma 14:13–21. Chuùa Gieâ-xu phaùi caùc söù ñoà ñi (Ma 10:5–15.95 Gieâ .” 53Hoï nhaïo cöôøi Ngaøi. Roài Ngaøi trao thöùc aên cho caùc moân ñeä phaân phaùt cho daân chuùng.

xu daï y nhöõ n g ñieà u aá y . 26Ai xaáu hoå veà ta vaø ñieàu daïy doã cuûa ta.LU-CA 9:18–41 Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá (Ma 16:13–19. khi Chuùa Gieâ-xu ñang caàu nguyeän rieâng. Giaêng vaø Gia-cô leân moät ngoïn nuùi ñeå caàu nguyeän. “Coøn caùc con noùi ta laø ai?” Phia-rô thöa. 34Luùc oâng ñang noùi thì coù ñaùm maây bay ñeá n che phuû hoï . 40Toâi ñaõ naên næ caùc moân ñeä thaày ñuoåi quæ ra maø hoï laøm khoâng ñöôïc. “Thaà y laø Ñaá n g Cöù u Theá. 31Hoï hieän ra trong vinh quang cuûa thieân ñaøng vaø noùi chuyeän veà söï ra ñi cuûa Ngaøi saép dieãn ra ôû Gieâ-ru-sa-lem. hieän ra noùi chuyeän vôùi Chuùa Gieâxu. 24 Ai tìm caù c h giöõ maïng soáng mình seõ ñaùnh maát söï soáng thaät. thì chæ coøn coù moät mình Chuùa Gieâ-xu ôû ñoù. Coøn ai hi sinh maïng soáng mình vì ta seõ nhaän ñöôïc söï soáng thaät. coøn aùo quaàn Ngaøi trôû neân saùng traéng.” 21Chuùa Gieâ-xu nghieâm caám hoï khoâng ñöôïc noùi ñieàu aáy cho ai. nhöng khi hoaøn toaøn tænh nguû. caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät loaïi ra. laøm ôn ñeán xem giuøm con toâi vì noù laø con moät toâi. Giaêng vaø Gia-cô khoâng noùi gì caû vaø trong nhöõng ngaøy aáy cuõng khoâng keå cho ai nghe ñieàu hoï vöøa môùi troâng thaáy. vaøi ngöôø i ñang ñöù n g ñaâ y seõ ñöôï c troâ n g thaáy Nöôùc Trôøi tröôùc khi qua ñôøi. “Maáy oâng khoâng coù ñöùc tin. thì Ngaø i 28 Khoaû n g sau. 30Boãng coù hai ngöôøi. thì Con Ngöôøi* cuõng seõ xaáu hoå veà ngöôøi aáy khi Ngaøi hieän ñeán trong vinh quang cuûa Cha vaø caùc thieân söù thaùnh.” 20Nhöng Chuùa Gieâ-xu hoûi. 29Trong khi ñang caàu nguyeän. thì Ngaøi hoûi. chuùng ta ôû ñaây raát toát. Maùc 9:2–8) 22Ngaø i (Ma 16:20–28. Moâ-se vaø EÂ-li*. Maùc 8:27–29) 96 mang Phia-rô. do Thöôïng Ñeá sai ñeán. “Ñaây laø Con ta. Phiarô. moät caùi cho Moâ-se vaø moät caùi cho EÂ-li. Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi 18Moät chòu nhieàu noãi khoå. 32Phia-rô vaø hai moân ñeä kia buoàn nguû quaù söùc. Ngaøi seõ bò caùc boâ laõo Do-thaùi. boãng nhieân noù ruù leân. coøn ngöôøi khaùc nöõa thì noùi thaày laø moät trong nhöõng nhaø tieân tri ñôøi xöa soáng laïi.” 23Ngaøi baûo hoï. Keû khaùc noùi thaày laø EÂ-li. hình daùng Ngaøi ñoåi khaùc. Ngaøi seõ bò gieát vaø sau ba ngaøy seõ soáng laïi töø trong keû cheát. “Coù ngöôøi noùi thaày laø Giaêng Baùp-tít. Moãi ngaøy hoï phaûi saün loøng hi sinh cuoäc soá n g maø theo ta. ngöôøi maø ta ñaõ choïn. “Neáu ai muoán theo ta thì phaûi töø boû nhöõng ñieàu mình öa thích.” Phia-rô cuõng chaúng bieát mình ñang noùi gì.” Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi Moâ-se vaø EÂ-li (Ma 17:1–8. “Thöa thaày. 25Neáu ngöôøi naøo ñöôïc caû theá giôùi. “Thöa thaày. Maùc 9:14–27) laàn noï. thì coù ñaùm ñoâng daân chuùng ñeán ñoùn Ngaøi. Haõy nghe theo ngöôøi!” 36Khi tieáng aáy noùi xong. 39Moät aùc quæ aùm noù. 38Moät ngöôø i trong ñaù m ñoâ n g keâ u lôù n cuø n g Ngaøi. vaø neáp soáng maáy oâng sai 37Hoâm . khi xuoáng nuùi. 35Töø trong ñaùm maây coù tieáng voïng ra. Ñeå chuùng con döïng ba caùi leàu— moät caùi cho thaày. Maùc 8:30–9:1) baûo “Con Ngöôøi* phaûi taù m ngaø y sau khi Chuù a Gieâ . hoï thaáy vinh quang cuûa Chuùa Gieâ-xu vaø hai ngöôøi ñang ñöùng vôùi Ngaøi.” 41Chuùa Gieâ-xu ñaùp. khieá n hoï hoá t hoaûng. thì Phia-rô thöa vôùi Ngaøi. gaàn nhö khoâng bao giôø buoâng tha noù. Quæ muoán laøm haïi noù. 33Khi Moâ-se vaø EÂ-li saép ra ñi. thì chaúng ích gì. coù caùc moân ñeä beân caïnh. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh moät caäu beù maéc beänh (Ma 17:14–18. “Ngöôøi ta noùi ta laø ai?” 19Hoï ñaùp. maø chính mình bò tieâ u huû y hoaë c cheá t maá t . Quæ laøm cho noù vaät vaõ roài suøi boït meùp. 27Ta baûo thaät vôùi caùc con.

” 45 Nhöng caù c moâ n ñeä khoâng hieåu ñieàu aáy vì yù nghóa ñaõ bò che khuaát khoûi hoï. chöõa laønh caäu beù vaø giao caäu laïi cho ngöôøi cha.xu bieá t ñöôï c yù nghó aá y neâ n Ngaø i mang moä t em nhoû ñeá n ñöù n g beâ n caï n h Ngaø i .b Theo Chuùa Gieâ-xu (Ma 8:19–22) 51Khi moân ñeä baét ñaàu tranh caõi vôùi nhau ñeå xem ai laø ngöôø i lôù n nhaá t trong voø n g hoï . vì ngöôøi naøo khoâng choáng chuùng ta töùc laø veà phía chuùng ta.’” a9:54 57Ñang thöa.” 61Ngöôøi khaùc nöõa thöa. Nhöng Chuùa Gieâ-xu quôû maéng aùc quæ. Ta phaûi ôû vôùi caùc oâng vaø chòu ñöïng caùc oâng trong bao laâu nöõa? Mang con oâng ñeán ñaây. chuù n g con thaáy coù ngöôøi duøng danh thaày ñuoåi quæ ra khoûi ngöôøi ta. “Ñöøng caám laøm gì. “Thöa Chuùa. maø hoï laïi sôï khoâng daùm hoûi Ngaøi.. “Thöa thaà y . Coøn anh haõy ñi ra rao giaûng veà Nöôùc Trôøi. 48 Roà i Ngaø i daï y . töùc laø tieáp ta. 56Roài hoï ñi qua tænh khaùc. Chuùa Gieâ-xu noùi veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Ma 17:22–23. thì Ngaø i baû o caù c moâ n ñeä . 44 “Caù c con ñöøng queân ñieàu thaày noùi baây giôø vôùi caùc con: Con Ngöôøi* seõ bò trao vaøo tay daâ n chuù n g. “Thöa Chuùa.” b9:56 Caâu 55–56 Vaøi baûn cuõ ghi: “Nhöng Chuùa Gieâ-xu quay laïi vaø quôû traùch hoï.” 49 Giaê n g .” Moät tænh khoâng chòu tieáp Chuùa Gieâ-xu Trong khi moïi ngöôøi ñang kinh ngaïc veà nhöõng ñieàu Chuùa Gieâ-xu laøm. coù ngöôøi thöa vôùi Chuùa Gieâ-xu. vì ngöôøi naøo nhoû nhaát trong caùc con môùi laø ngöôøi lôùn nhaát. 47 Chuù a Gieâ . ñeå toâi choân caát cha toâi tröôùc ñaõ. Ngaøi quyeát ñònh leân thaønh Gieâ-rusa-lem.” 42Luùc caäu beù ñang ñeán thì quæ vaät noù teù xuoáng ñaát. Maùc 9:33–37) gaàn ñeán luùc Chuùa Gieâ-xu phaûi ra ñi. 56Con Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå tieâu dieät linh hoàn ngöôøi ta maø ñeå cöùu vôùt. vì Ngaøi ñònh taâ m leâ n Gieâ . nhö EÂ-li ñaõ laøm hay khoâng. Chuùng con caám ngay. 52Ngaøi cho vaøi ngöôøi ñi tröôùc ñeán moät tænh thuoäc mieàn Xa-ma-ri ñeå chuaån bò cho Ngaøi. “Choàn caùo coù hang. “Thaày ñi ñaâu toâi seõ theo ñoù. naèm giaõy giuïa. “Thöa Chuù a . “Haõy ñeå ngöôøi cheát choân ngöôøi cheát. Maùc 9:30–32) 50 Nhöng LU-CA 9:42–61 Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ngaøi baûo.” 60Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo anh.xu lieà n noù i . 54Thaá y vaäy Gia-cô vaø Giaêng. 53Nhöng daân chuùng ôû ñoù khoâng chòu tieáp ñoùn Ngaøi.” Caâu 54 Coù vaøi baûn Hi-laïp theâm: “.” 59Chuùa Gieâ-xu baûo moät ngöôøi khaùc.ru-sa-lem. “Haõy theo ta!” Anh ñaùp.” Ai khoâng nghòch vôùi chuùng ta töùc laø veà phía chuùng ta (Maùc 9:38–40) 46Caùc khi ñi ñöôøng. 43Moïi ngöôøi ñeàu söõng sôø veà quyeàn naêng lôùn lao cuûa Thöôïng Ñeá. chim trôø i coù toå .97 quaáy. hai moân ñeä cuûa Chuù a Gieâ .” 58Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Coøn ngöôøi naøo tieáp ta töùc laø tieáp Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. vì anh ta khoâng cuøng nhoùm vôùi chuùng ta. Ngaøi coù muoán chuùng con khieán löûa töø trôøi giaùng xuoáng ñoát tieâu boïn ngöôøi naày khoâng?”a 55Nhöng Chuùa Gieâ-xu quay laïi quôû traùch hai ngöôøi. “Ngöôø i naø o nhaâ n danh ta tieáp moät ñöùa treû naày. ‘Caùc con khoâng bieát thaàn linh naøo xui giuïc mình. Ai laø ngöôøi cao troïng nhaát? (Ma 18:1–5. toâi seõ theo Ngaøi nhöng ñeå toâi veà chaøo töø giaõ gia ñình toâi ñaõ.. nhöng Con Ngöôøi* khoâng coù choã goái ñaàu.

11‘Ngay caû buïi ñaát trong tænh caùc oâng baø dính nôi chaân.. ngöôi seõ bò neùm xuoáng aâm phuû*! 16“Ai nghe caùc con töùc nghe ta. 15Coøn ngöôi. Hoï chaéc haún ñaõ maëc vaûi soâ. nhöng nghe ñaây! Ta sai caùc con ra ñi chaúng khaùc naøo chieân giöõa muoâng soùi. ta ban cho caùc con quyeàn daãm leân raén rít vaø boï caïp. 13:16–17) 17Khi giôø Chuù a Gieâ . khi chuùng con nhaân danh Ngaøi thì ñeán aùc quæ cuõng vaâng lôøi chuùng con!” 18Chuùa Gieâ-xu baûo. coøn ai gaït boû caùc con töùc gaït boû ta. quyeàn aáy lôùn hôn quyeàn cuûa keû thuø nöõa. 8Neáu ñeán moät thaønh naøo maø daân chuùng ôû ñoù tieáp ñoùn caùc con. hoï raát hôùn hôû vaø baùo caùo. ‘Bình an cho nhaø naày. 2 Ngaø i daë n hoï . daân Xoâ-ñoâm* coøn bò phaït nheï hôn daân thaønh aáy. c10:11 ñaát . Ñöø n g chuyeå n töø nhaø naà y sang nhaø khaùc. giaøy vaø ñöøng phí thì giôø noùi chuyeän vôùi ai doïc ñöôøng. ‘Nöôùc Trôøi raát gaàn vôùi caùc oâng baø laém. “Ta thaáy Sa-taêng töø trôøi rôi xuoáng nhö chôùp. Chuùa Gieâ-xu caûnh caùo nhöõng ngöôøi khoâng tin (Ma 11:20–24) ñoù Chuùa choïn baûy möôi ngöôøi khaùc.” Chuùa Gieâ-xu phaùi baûy möôi hai söù ñoà ñi 62Chuùa 98 12Ta noùi cho caùc con bieát. Cho neân khoâng coù gì laøm haïi caùc con ñöôïc. 9Haõy chöõa laønh nhöõng keû ñau vaø baûo hoï. 14Ñeán Ngaøy Xeùt Xöû hai thaønh Tia vaø Xi-ñoân coøn bò phaït nheï hôn caùc ngöôi. b10:2 Muøa gaët Nhöõng ngöôøi caàn bieát ñeán Thöôïng Ñeá.’ 6 Neá u nhöõ n g ngöôø i ôû ñoù coù tinh thaà n hoøa bình.’ 10Coøn neáu ñeán moä t thaø n h naø o maø daâ n chuù n g ôû ñoù khoâng tieáp ñoùn caùc con. 7Haõy ôû trong nhaø aá y . “Muø a gaë t b thì truù n g nhöng thôï gaët thì thieáu. 5Tröôùc khi caùc con böôùc vaøo nhaø naøo thì haõy chuùc.” 13“Khoán Sa-taêng bò quaêng xuoáng baûy möôi hai söù ñoà trôû veà. Con ca ngôïi Cha laø Chuùa cuûa trôøi ñaát. ñeán Ngaøy Xeùt Xöû. haõy aên nhöõng gì hoï cho. 3Baây giôø haõy leân ñöôøng. thaønh Beát-xai-ña*! Vì neáu nhöõng pheùp laï ta ñaõ laøm giöõa caùc ngöôi maø ñem laøm giöõa caùc thaønh Tia vaø Xi-ñoân* thì daân chuùng ôû ñoù ñaõ aên naên hoái haän laâu roài. raéc tro leân ñaàu ñeå chöùng toû ñaõ ñöôïc thay ñoåi. aê n uoá n g nhöõ n g gì ngöôø i ta môø i .LU-CA 9:62–10:21 Gieâ-xu baûo. phuùc laønh ñoù seõ trôû veà vôùi caùc con.xu möø n g rôõ trong Thaù n h Linh. roài sai hoï ñi tröôùc töøng toaùn hai ngöôøi ñeán nhöõng tænh vaø ñòa ñieåm Ngaøi ñònh gheù qua. thì haõy ñi ra giöõa phoá tuyeân boá. “Thöa Chuùa.c Nhöng neâ n nhôù laø Nöôù c Trôø i gaà n ñeá n roà i . “Thöa Cha. ngöôi ñöôïc naâng leân ñeán taän trôøi sao? Khoâng. thaønh Coâ-ra-xin*! Khoán cho ngöôi. 20Nhöng caùc con khoâng neân möøng vì quæ phuïc caùc con maø haõy möøng vì teân caùc con ñaõ ñöôïc ghi treân thieân ñaøng. vì Cha ñaõ giaáu nhöõng ñieàu naày khoûi 21 Baá y . Chöùng toû caùc söù ñoà gaït boû nhöõng ngöôøi ôû ñoù.. Coøn ai gaït boû ta töùc gaït boû Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. thì phuùc hoøa bình caùc con seõ ôû vôùi hoï.” Chuùa Gieâ-xu caàu nguyeän cuøng Cha (Ma 11:25–27. Ngöôøi laøm coâng phaûi ñöôïc traû löông. chuùng toâi cuõng phuûi saïch heát ñeå laøm chöùng nghòch laïi caùc oâng baø.’ haia baûy möôi hai Nhieàu baûn Hi-laïp chæ ghi coù baûy möôi. 4Ñöøng mang theo ví. 19Nghe ñaây. neáu khoâng. thaønh Cabeâ-naâm*. tuùi. a10:1 10 1Sau cho maày. oâng baø Moät daáu hieäu caûnh caùo. “Ai baét ñaàu caøy ruoä n g maø cöù coø n ngoaù i coå nhìn laï i phía sau thì hoaø n toaø n voâ duï n g cho Nöôùc Trôøi. Ngaø i noù i . Neân haõy caàu xin Thöôïng Ñeá gôûi theâm ngöôøi ñeán tieáp tay gaët haùi.

Ngaøi khoâng ñeå yù laø Ma-ri ñaåy heát coâng vieäc cho con laøm sao? Xin Ngaøi baûo noù giuùp con moät tay.” Ngöôøi Xa-ma-ri nhaân töø LU-CA 10:22–42 beân kia ñöôøng. 40Nhöng Ma-theâ maûi lo baän roän coâng vieäc trong nhaø.” 29Nhöng chuyeân gia aáy muoán chöùng toû raèng mình coù lyù. Nhìn thaáy naïn nhaân. hay ngoài döôùi chaân Chuùa Gieâ-xu ñeå nghe Ngaøi daïy. 32Sau ñoù coù moät ngöôøi Leâ-vic ñi ñeán. thoa daà u . cuûa ngöôi” Phuïc truyeàn luaät leä 6:5. Vaø cuõng khoâng ai bieát Cha ngoaïi tröø Con vaø nhöõng ngöôøi maø Con muoán toû cho bieát. b10:27 “Phaûi yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình” Leâ-vi 19:18. “Thöa thaày. Xem theâm I Lòch söû 23:24–32. thöa Cha vì ñoù laø ñieàu Ngaøi muoán. con lo aâu vaø böïc doïc nhieàu chuyeän. “Ma-theâ ôi. 34OÂng lieàn ñeán gaà n . nhìn naïn nhaân roài cuõng ñi traùnh qua phía beân kia ñöôøng.” 23Roài Chuùa Gieâ-xu quay qua caùc moân ñeä vaø noùi rieâng. ñöa ñeán quaùn troï ñeå saên soùc theâm. “Trong luaät phaùp vieát nhö theá naøo? OÂng ñoïc gì trong ñoù?” 27OÂng ta ñaùp. khi trôû veà toâi seõ traû. 42Chæ coù moät ñieàu quan troïng. coù moät ngöôøi Xama-ri* cuøng ñi ñöôøng aáy ñeán choã naïn nhaân ñang naèm.”b 28Chuù a Gieâ .” Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. chaúng may rôi vaøo tay boïn cöôùp. 35Hoâm sau. “Haõy heát loøng.. ñaùnh ñaäp gaây thöông tích vaø boû anh ta naèm ñoù. “Vaäy oâng haõy ñi vaø laøm theo nhö theá. 24Ta noùi cho caùc con bieát.. Coâ ñeán thöa vôùi Ngaøi.99 nhöõng ngöôøi khoân ngoan thoâng saùng maø baøy toû cho nhöõng ngöôøi coù loøng ñôn sô nhö treû thô. heát linh hoàn. Ma-ri ñaõ choïn phaàn toát hôn. oâng thaáy ai laø laùng gieàng vôùi ngöôøi bò boïn cöôùp ñaùnh?” 37Chuyeân gia luaät thöa. boù p röôï u d treâ n veá t thöông. Khoâng ai bieát Con laø ai ngoaïi tröø Cha.” c10:32 ngöôøi Leâ-vi Ngöôøi Leâ-vi laø nhöõng ngöôøi thuoäc chi phaùi Leâ-vi coù nhieäm vuï giuùp ñôõ caùc thaày teá leã Do-thaùi trong ñeàn thôø. toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc soáng ñôøi ñôøi?” 26Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Coù moät ngöôøi ñi töø Gieâ-ru-sa-lem xuoáng thaønh Gieâ-ricoâ. Coù moät coâ teân Ma-theâ môøi Ngaøi vaøo troï nhaø coâ. 38Trong . ‘OÂng haõy chaêm soùc ngöôøi naày. “Ñoù laø ngöôøi toû loøng nhaân töø vôùi naïn nhaân. “OÂ n g ñaù p raát ñuùng. muoán nghe ñieàu caùc con hieän ñang nghe maø khoâng ñöôïc. Neáu toán hôn. oâng heát söùc toäi nghieäp. heát söùc. d10:34 daàu vaø röôïu Daàu (oâ liu) vaø röôïu thöôøng ñöôïc duøng nhö thuoác ñeå laøm bôùt ñau vaø röûa veát thöông. “Trong ba ngöôøi aáy. Roài oâng ñaët naïn nhaân leân löng löøa cuûa mình. Ngaøi ñeán moät thaønh noï.” 41Nhöng Chuùa ñaùp. coù raát nhieàu nhaø tieân tri vaø vua chuùa mong ñöôïc thaáy ñieàu caùc con hieän ñang thaáy.’” 36Roà i Chuù a Gieâ .xu hoû i . “Thöa Chuùa. Troâng thaáy naïn nhaân. heát trí maø yeâu Chuùa laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôi”a vaø “Phaûi yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình. neân thöa vôùi Chuùa Gieâ-xu “Ai laø ngöôøi laùng gieàng cuûa toâi?” 30Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 25 Baá y khi Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñi löu haønh. 31Tình côø coù moät thaày teá leã Dothaùi ñi ngang qua ñöôøng aáy. vaø baêng boù laïi. oâng lieàn ñi traùnh qua phía a10:27 “Haõy heát loøng . 33Cuoái cuøng. böôùc tôùi gaàn. Vaâng. Chuùng noù xeù naùt quaàn aùo. 39Ma-theâ coù moät em gaùi teân Mari. ngöôøi Xa-ma-ri laáy hai quan tieàn* ñöa cho chuû quaùn vaø daën.” Ma-ri vaø Ma-theâ giôø coù moä t chuyeâ n gia luaä t phaùp ñöùng leân hoûi ñeå thöû Chuùa Gieâ-xu. laø phaàn khoâng ai laáy ñi ñöôïc. Haõy laøm theo nhö theá thì seõ ñöôïc soáng. gaàn cheát.xu baû o oâ n g. “Caùc con coù phuùc vì ñöôïc thaáy nhöõng ñieàu caùc con hieän ñang thaáy. 22 “Cha ñaõ giao moï i vieä c cho Con.

LU-CA 11:1–23 Chuùa Gieâ-xu daïy veà söï caàu nguyeän (Ma 6:9–15) 100 naøo tìm. maø laï i cho raé n khoâ n g? 12Hoaëc chuùng xin tröùng maø laïi cho boø caïp khoâng? 13Duø caùc con voán laø xaáu. Maùc 3:20–27) 11 laàn Chuùa Gieâ-xu ñang caàu nguyeän ôû nôi noï. duø tình baïn khoâng ñuû khieán anh ta daäy ñeå laáy baùnh cho caùc con. ‘Baïn ôi. Xin ñöøng ñöa chuùng con vaøo söï caùm doã. ngöôøi naøo khoâng hôïp taùc vôùi ta töùc laø choáng laïi ta.” 16Moät soá ngöôøi khaùc muoán thöû Chuùa Gieâ-xu neân xin Ngaøi cho hoï xem moät daáu laï töø trôøi. haõy noùi nhö sau: ‘Laïy Cha. haõ y xin thì Thöôïng Ñeá seõ cho. moät moân ñeä thöa. “OÂng Gieâ-xu chæ gioûi duøng quyeàn cuûa Beâ-eânxeâ .” 2Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. cho nhöõng ngöôøi xin Ngaøi. thì cöûa môû. seõ nhaän ñöôïc. maø toâi khoâng coù gì ñaõi anh ta aên. Nöôùc Cha mau ñeán. töùc laø Thaùnh Linh. neân Ngaøi baûo. 15Nhöng vaøi ngöôøi trong hoï noùi. huoáng hoà Cha caùc con treân trôøi. Toâi vaø con caùi toâi ñeàu ñi nguû heát. cöûa seõ môû cho caùc con. caùc con seõ gaëp. “Thöa Chuù a . 3 Xin cho chuùng con ñuû thöùc aên moãi ngaøy. ‘Ñöøng quaáy raày toâi! Cöûa khoùa roài. 14Coù .bun. Toâi khoâng theå daäy ñeå laáy gì cho anh ñöôïc ñaâu. “Giaû söû moät ngöôøi trong caùc con ñi ñeán nhaø baïn mình nöûa ñeâm. 6Coù moät ngöôøi baïn lôõ ñöôøng gheù qua nhaø toâi. Caùc ngöôi baûo ta laáy quyeàn Beâ-eân-xeâ-bun maø ñuoåi quæ. thì gaëp vaø ngöôøi naøo goõ. nhöng vì khoâng muoán maát theå dieän. 19Neáu ta duøng quyeàn cuûa Beâ-eân-xeâbun maø ñuoåi quæ thì nhöõng ngöôøi trong caùc ngöôi duøng quyeàn naøo ñeå ñuoåi quæ? Cho neân chính nhöõng ngöôøi aáy seõ keát aùn caùc ngöôi.’” Haõy tieáp tuïc naøi xin (Ma 7:7–11) 1Coù Chuùa Gieâ-xu daïy hoï. 4 Xin tha toäi cho chuùng con. “Nöôùc naøo töï chia reõ seõ bò tieâu dieät.’ 7Ngöôøi baïn trong nhaø traû lôøi. 23“Ai khoâng theo ta laø nghòch vôùi ta. Sau khi Ngaøi caàu nguyeän xong. Ngaøi seõ ban nhieàu hôn nöõa. laøm ôn cho toâi möôïn ba oå baùnh mì. 21 “Khi moä t ngöôø i löï c löôõ n g duø n g nhieàu vuõ khí canh giöõ nhaø mình thì taøi saûn ngöôøi aáy ñöôïc an toaøn 22Nhöng neáu coù moät ngöôøi khaùc maïnh hôn ñeán ñaùnh thaéng anh ta. maø coøn bieát cho con caùi mình vaät toát.’ 8Ta noùi vôùi caùc con. keâu cöûa noùi raèng. Daân chuùng voâ cuøng ngaïc nhieân. 10Vì ngöôøi naøo xin.” Quyeàn naêng Chuùa Gieâ-xu ñeán töø Thöôïng Ñeá (Ma 12:22–30. vì chuùng con cuõng tha thöù nhöõng ngöôøi laøm loãi vôùi chuùng con. Haõy goõ. Gia ñình naøo phaân hoùa seõ khoâng toàn taïi ñöôïc. “Khi caùc con caàu nguyeän. Haõy tìm. Khi quæ ra khoûi. laø chuù a quæ. xin daï y chuù n g con caà u nguyeän nhö Giaêng ñaõ daïy moân ñeä mình. anh baïn aáy seõ daäy laáy cho con nhöõng gì caùc con caàn. nguyeän cho danh Cha luùc naøo cuõng ñöôïc toân thaùnh. thì phaûi bieát raèng Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán treân caùc ngöôi. Ngöôøi 5Roà i laàn Chuùa Gieâ-xu ñuoåi quæ caâm. 11Coù ai trong caùc con khi con caùi mình xin caù . thì ngöôøi caâm noùi ñöôïc. maø ñuoå i quæ ra khoûi ngöôøi ta ñoù thoâi. 17Bieát yù töôûng hoï. 9Cho neâ n ta baû o caù c con. 18Cho neân neáu quæ Sa-taêng maø töï chia xeù ra thì nöôùc noù seõ tan hoang. 20Coøn neáu ta duøng quyeàn cuûa Thöôïng Ñeá ñeå ñuoåi quæ. ngöôøi maïnh hôn seõ töôùc laáy vuõ khí maø anh ñaõ yû laïi vaø phaân taùn heát taøi saûn cuûa anh aáy.

thì Con Ngöôøi* cuõng seõ laø daáu laï cho ngöôøi cuûa thôøi ñaïi naày. noù lieàn töï nhuû. 39Chuùa baûo oâng.xu ñeá n ngoà i ôû baøn. nöõ hoaøng Nam Phöôngb seõ ñöùng leân cuøng vôùi ngöôøi ôû thôøi ñaïi naày. 31Ñeán Ngaøy Xeùt Xöû. Maùc 8:12) 27Trong ai thaép ñeøn roài giaáu ôû choã khuaát hay ñeå döôùi caùi chaäu. ñinh höông vaø caùc thöù caây khaùc trong vöôø n . thaáy nhaø ñaõ ñöôïc queùt doïn saïch seõ töôm taát. noù ñi lang thang ôû nhöõng choã khoâ khan. 35Haõy thaän troïng. 26Noù môùi ñi ra mang veà baûy quæ aùc hôn noù nöõa ñeán ôû trong nhaø ñoù. 37Sau . Coøn neáu maét xaáu thì caû thaân theå seõ toái taêm. Chuù a Gieâ . Maø ta baûo thaät. “Ngöôøi Pha-ri-xi caùc oâng röûa beân ngoaøi cheùn dóa coøn trong loøng caùc oâng ñaày tham lam vaø ñoä c aù c . Ñaáng döïng neân beà ngoaøi cuõng döïng neân beà trong nöõa.a 30Nhö Gioâna laø daáu laï cho daân cö thaønh Ni-ni-ve. Nhöng caù c oâ n g khoâ n g ñoá i xöû c11:38 röûa tay Ñaây laø moät tuïc leä Do-thaùi maø ngöôøi Pha-ri-xi cho laø heát söùc quan troïng. Baø ñi caû ngaøn daëm ñeán ñeå hoïc söï khoân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá qua Soâ-loâ-moân. “Khoâng phaûi. 6:22–23) khi Chuùa Gieâ-xu ñang noùi nhöõng lôøi aáy thì coù moät baø trong ñaùm ñoâng leân tieáng thöa vôùi Ngaøi. 34Maét caùc con laø ñeøn cuûa thaân theå. Lu 20:45–47) 33“Khoâng chuùng caøng ngaøy caøng tuï taäp ñoâng theâm. Baø aáy seõ keát aùn hoï vì baø ñaõ ñeán töø xöù raát xa ñeå nghe lôøi daïy doã khoân ngoan cuûa Soâ-loâmoân. Xem Mathi-ô 12:40. khoâng coù phaàn naøo toái. 38Ngöôøi Pha-ri-xi raát ngaïc nhieân vì thaáy Ngaøi khoâng röûa tayc tröôùc khi aên. kieám nôi ñeå nghæ ngôi. 42 Khoá n cho caù c oâ n g laø ngöôø i Pha-ri-xi! Caù c oâ n g daâ n g cho Thöôï n g Ñeá moä t phaà n möôø i baï c haø . 32Ñeán Ngaøy Xeùt Xöû. ñöøng ñeå aùnh saùng trong caùc con trôû thaønh boùng toái.” Daân chuùng muoán xem moät pheùp laï (Ma 12:38–42. Vì theá maø tình traïng ngöôøi aáy sau ñoù coøn khoán ñoán hôn tröôùc. Vì khi Gioâ-na giaûng thuyeát thì hoï aên naên hoái haän.” 28Nhöng Chuùa Gieâ-xu ñaùp. nhöng ñaët treân chaân ñeøn. Hoï muoán xem moät daáu laï nhöng hoï seõ khoâng nhaän ñöôïc daáu laï naøo ngoaøi daáu laï veà Gioâ-na. nhö ñeøn roïi vaøo caùc con vaäy. Xem I Lòch Söû 10:1–3. coù moät ngöôøi Pha-ri-xi môøi Ngaøi ñeán nhaø duø n g böõ a . daân cö thaønh Ni-nive seõ ñöùng daäy leân aùn ngöôøi ôû thôøi ñaïi naày. 29Daân khi Chuùa Gieâ-xu noùi xong. b11:31 nöõ hoaøng Nam Phöông Nöõ hoaøng nöôùc Seâ-ba. 40Naà y nhöõ n g ngöôø i daï i doä t . Maùc 12:38–40. Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. thì caù c oâ n g môù i hoaø n toaø n trong saï c h beâ n trong laã n beâ n ngoaø i ñöôï c . “Nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi kyø naày laø nhöõng ngöôøi aùc.’ 25Khi trôû veà. thì caùc con seõ chieáu saùng. ‘Ta seõ trôû veà nhaø maø ta ñaõ ra ñi. 41Haõy laáy nhöõng gì beâ n trong dóa cuû a caù c oâ n g maø cho ngöôø i ngheø o . Neáu maét toát thì caû thaân theå seõ saùng. ñeå moïi ngöôøi böôùc vaøo thaáy saùng. “Phuùùc cho ngöôøi meï naøo ñaõ sinh ra Ngaøi vaø ñaõ nuoâi döôõng Ngaøi. Haõy laøm aùnh saùng cho theá giôùi (Ma 5:15. 36Neáu caû thaân theå caùc con saùng laùng.101 Con ngöôøi troáng roãng (Ma 12:43–45) LU-CA 11:24–42 aùc quæ ra khoûi moät ngöôøi. ngöôøi naøo nghe vaø vaâng theo lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá môùi thaät coù phuùc. taïi ñaây coù moät a11:29 daáu laï veà Gioâ-na Gioâ-na ôû trong buïng caù ba ngaøy cuõng gioáng nhö Chuùa Gieâxu seõ bò choân trong moä ba ngaøy. Kieám khoâng ñöôïc.” Chuùa Gieâ-xu leân aùn ngöôøi Pha-ri-xi (Ma 23:1–36. taïi ñaây coù moät Ñaáng coøn toân troïng hôn Gioâ-na. Maø ta baûo thaät.” Nhöõng ngöôøi coù haïnh phuùc thaät 24“Khi Ñaáng coøn cao troïng hôn Soâ-loâ-moân nöõa.

47Khoán cho caùc oâng.” Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi caùc chuyeân gia luaät phaùp trong caùc chuyeân gia luaät phaùp noùi vôùi Chuùa Gieâ-xu.’ 50Cho neân maáy oâng laø ngöôøi hieän ñang soáng.” 53Khi Chuù a Gieâ .. roài khoâng theå laøm ñöôïc gì nöõa ñeå haïi caùc con. ngöôøi ñaàu tieân vaø ngöôøi cuoái cuøng bò gieát. Caùc oâng caát chìa khoùa söï hieåu bieát veà Thöôïng Ñeá. Thöôïng Ñeá ñaõ noùi. vaø ñieàu gì caùc con thì thaàm trong phoøng kín seõ ñöôïc rao to treân noùc nhaø. Hoï gieát caùc nhaø tieân tri coøn caùc oâng thì xaây moä cho caùc nhaø tieân tri aáy! 49Cho neân qua söï khoân saùng cuûa Ngaøi. Xa-cha-ri (Trong Kinh Cöïu Öôùc Heâ-bô-rô). coøn soá kia bò hoï ngöôïc ñaõi. laø Con Ngöôøi*. 54tìm caùch baét loãi xem Ngaøi coù noùi lôøi gì sô xuaát khoâng. 43Khoán cho caùc oâng laø ngöôøi Phari-xi. 6“Naêm con chim seû tuy chæ ñaùng giaù hai xu. caùc oâng seõ bò tröøng phaït veà taát caû nhöõng caùi cheát aáy.” 46Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ñöøng gioáng nhö ngöôøi Pha-ri-xi ngay thaúng vôùi ngöôøi khaùc vaø khoâng yeâu meán Thöôïng Ñeá. vieäc gì bí aån roài cuõng bò phôi baøy. Phaûi sôï Ñaáng coù quyeàn gieát vaø neùm caùc con vaøo hoûa nguïc. 5Ta cho caùc con bieát phaûi sôï ai.” Chæ neân sôï Thöôïng Ñeá (Ma 10:28–31) 12 1Haøng baûo ñieàu naày cho caùc con laø baïn höõu ta: Ñöøng sôï keû gieát phaàn xaùc.. vì caùc oâng xaây moä cho caùc nhaø tieân tri maø toå tieân mình ñaõ gieát! 48Nhö theá chöùng toû caùc oâng taùn thaønh haønh ñoäng cuûa toå tieân mình. Moät soá bò hoï gieát. heã ai ñöùng tröôùc maët ngöôøi khaùc maø nhaän raèng mình tin theo ta thì ta ñaâ y . “Caùc con haõy thaän troïng veà men cuûa ngöôøi Pha-ri-xi vì hoï laø nhöõng keû giaû ñaïo ñöùc.á laø ngöôøi aáy thuoäc 8“Ta .LU-CA 11:43–12:8 102 khoâng muoán hoïc maø ai muoán hoïc thì caùc oâng caûn trôû. vì caùc oâng chieám choã cao sang nhaát trong hoäi ñöôøng vaø thích ngöôøi ta kính caå n chaø o mình giöõ a phoá chôï . 12:32. caù c giaùo sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi baét ñaàu gaây söï vôùi Ngaøi vaø haïch hoûi Ngaøi nhieàu ñieàu. Chính caùc oâng a11:51 A-beân . ‘Ta seõ sai caùc nhaø tieân tri vaø söù ñoà ñeán vôùi hoï. Ñöøng xaáu hoå veà Chuùa Gieâ-xu (Ma 10:32–33. 2Ñieàu gì kín giaáu roài seõ loä ra. Ñoù chính laø Ñaáng maø caùc con phaûi sôï. seõ xaùc nhaän tröôùc maët thieân söù cuûa Thöôïng Ñe. thaày noùi nhö theá cuõng nhuïc maï chuùng toâi nöõa. 51Töø caùi cheát cuûa A-beân cho ñeán caùi cheát cuûa Xa-cha-ri.xu rôø i nôi ñoù . Ñoù laø nhöõng ñieàu caùc oâng phaûi laøm cuøng vôùi nhöõng ñieàu kia. “Thöa thaày. Ñöøng sô.a laø ngöôøi bò gieát giöõa khoaûng baøn thôø vaø ñeàn thôø. 52“Khoán cho caùc oâng laø caùc chuyeân gia luaät phaùp. 10:19–20) 4“Ta cho caùc con bieát. 45Moät ngaøn ngöôøi tuï taäp ñeán noãi daãm leân nhau. nhöng Thöôïng Ñeá khoâng queân moät con naøo caû. 3Ñieàu gì caùc con noùi trong toái seõ ñöôïc nghe trong aùnh saùng. seõ bò tröøng phaït veà caùi cheát cuûa caùc nhaø tieân tri ñaõ bò gieát töø thuôû taïo thieân laäp ñòa. “Khoán cho caùc oâng laø nhöõng chuyeân gia luaät! Caùc oâng ñaët ra nhöõng qui taéc khoù khaên khieán ngöôøi ta tuaân theo khoâng noåi maø chính mình thì laïi khoâng theøm tuaân theo. 7Ngay ñeán toùc treân ñaàu caù c con coù bao nhieâ u sôï i Ngaø i cuõ n g bieát. 44Khoán cho caùc oâng vì caùc oâng gioáng nhö moà maû aån khuaát. Ta baûo caùc oâng laø ngöôøi hieän ñang soáng. ngöôøi ta daãm leân maø khoâng bieát. Tröôùc heát Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi caùc moân ñeä.ï vì caùc con quí giaù hôn chim seû nhieàu.

cuõng khoâng coù vöïa kho gì. “Thöa thaày. nhöng ta cho caùc con bieát laø duø vua Soâ-loâ-moân giaøu sang ñeán ñaâu ñi nöõa cuõng chöa ñöôïc maëc ñeïp baèng moät trong nhöõng ñoùa hoa hueä aáy. ‘Baây giôø ta phaûi laøm sao ñaây? Vì ta khoâng coù ñuû choã chöùa heát hoa maøu. 30Ai treân ñôøi naày cuõng ñeàu tìm kieám nhöõng thöù aáy.xu noù i vôù i anh. ñöøng sôï. 10“Ai noùi phaïm ñeán Con Ngöôøi* coù theå ñöôï c tha thöù nhöng ai noù i phaïm ñeán Thaùnh Linh seõ khoâng ñöôïc tha ñaâu. Ñôøi soáng khoâng phaûi ñöôïc ño löôøng baèng cuûa caûi mình nhieàu hay ít ñaâu. thì Ngaøi laïi khoâng maëc ñeïp cho caùc con sao? Ñöøng quaù ít ñöùc tin. 31Nhöng haõy tìm kieám Nöôùc Trôøi thì nhöõng thöù khaùc maø caùc con caàn seõ ñöôïc theâm cho caùc con.103 veà ta. 12Luùc ñoù Thaùnh Linh seõ daïy caùc con nhöõng lôøi gì phaûi noùi. xin baûo anh toâi chia cho toâi phaàn gia saûn maø cha chuùng toâi ñaõ ñeå laïi. ñöøng lo phaûi aên gì ñeå soáng hay maëc gì ñeå che thaân. 29Ñöøng luoân baän taâm lo nghó phaûi aên gì. Haõy kieám cho mình ví khoâng moøn.’ 18Roài oâng baûo.” 16Sau ñoù Ngaøi keå chuyeän naày: “Ngöôøi nhaø giaøu noï coù moät soá ñaát ñai. 32“Baày . aên uoáng vaø höôûng thuï ñi!’ 20Nhöng Thöôïng Ñeá hoûi ngöôøi aáy raèng. 25Caùc con khoâng theå lo aâu maø laøm cho ñôøi mình daøi theâm ñöôïc giaây phuùt naøo. maø Cha caùc con ñaõ bieát caùc con caàn nhöõng thöù aáy roài. 9Coøn ai ñöùng tröôùc maët ngöôøi khaùc maø choái boû ta thì ta cuõng choái boû hoï tröôùc caùc thieân söù cuûa Thöôïng Ñeá. “Ai giao cho ta nhieäm vuï phaân xöû giöõa hai anh em cuûa anh?” 15Roài Chuùa Gieâxu daïy daân chuùng. Thoâi baây giôø haõy nghæ ngôi. cuûa caûi treân thieân ñaøng khoâng bao giôø caïn. chuùng noù chaúng vaát vaû cuõng khoâng may maëc gì. “Phaûi thaän troïng vaø ñeà phoøng moïi hình thöùc tham lam. Ñaát ñoù sinh lôïi nhieàu laém. nôi maø keû troäm khoâng ñaùnh caép vaø moái moït khoâng huûy hoaïi. Caùc con ñaùng giaù hôn chim choùc nhieàu. thaâ n theå quí troï n g hôn quaà n aù o .” Chuùa Gieâ-xu raên daïy veà tính tham lam LU-CA 12:9–34 Ñöøng lo laéng (Ma 6:25–34. thì taïi sao lo aâu ñeán nhöõng vieäc lôùn? 27Haõy xem loaøi hoa hueä. ñöøng quaù lo aâu. 11“Khi caù c con bò ñöa vaø o caù c hoä i ñöôøng ñeå trình dieän vôùi caùc laõnh tuï vaø caùc nhaø caàm quyeàn thì ñöøng lo khoâng bieát phaûi töï beânh vöïc hoaëc aên noùi laøm sao. ‘Ta ñaõ tröõ ñuû moïi vaät toát ñuû duøng nhieàu naêm roài. ‘Baây giôø ta seõ laøm theá naày: Ta seõ phaù heát caùc kho. 26Neáu ngay trong nhöõng vieäc raát nhoû caùc con coøn laøm khoâng ñöôïc. ‘Anh khôø kia ôi! Neáu ñeâm nay maï n g soá n g anh seõ bò caá t ñi thì ai seõ höôûng nhöõng gì anh ñaõ daønh cho mình?’ 21“Ai tích tröõ cuûa caûi rieâng cho mình maø khoâ n g giaø u coù trong Thöôï n g Ñeá cuõng gioáng nhö theá. 19Roài ta seõ töï nhuû raèng. Chuùng noù khoâng troàng troït. chaúng gaët haùi. Ñöøng troâng caäy vaøo tieàn baïc 22Chuùa treû thô cuûa ta ôi. “Ta baûo caùc con. 33Haõy baùn cuûa caûi caùc con maø phaân phaùt cho ngöôøi ngheøo. 34Cuûa ñaâu thì loøng ñoù. 17OÂng ta töï nhuû. 28Hoa coû ngoaøi ñoàng laø loaøi nay soáng mai bò neùm vaøo löûa ñeå chuïm maø Thöôïng Ñeá coøn cho chuùng maëc ñeïp nhö theá. nhöng Thöôïng Ñeá coøn nuoâi chuùng noù.” 13 Coù Gieâ-xu daïy caùc moân ñeä. uoáng gì. 23Maïng soáng quí troï n g hôn thöù c aê n .” 14Nhöng Chuù a Gieâ . 19–21) ngöôøi trong ñaùm quaàn chuùng thöa vôùi Ngaøi. 24 Haõ y nhìn loaø i chim trôøi. vì Cha caùc con muoán ban Nöôùc Trôøi cho caùc con. xaây nhieàu caùi khaùc lôùn hôn ñeå chöùa heát hoa maøu vaø cuûa caûi.

47“Ngöôøi ñaày tôù naøo ñaõ bieát yù chuû maø khoâng chuaån bò hoaëc khoâng theøm laøm theo seõ bò tröøng trò naëng hôn! 48Nhöng 41Phia-rô ñeán ñeå ñoát chaùy theá giôùi vaø ta mong noù phaùt hoûa! 50Ta coù moät leã baùpteâma phaûi traûi qua. 55Khi caûm thaá y gioù Nam thoå i . saün saøng phuïc vuï. ‘Hoâm nay trôøi seõ oi böùc. “Ai laø ngöôø i ñaà y tôù khoân ngoan vaø tin caån ñeå chuû nhaø giao nhieäm vuï phaân phaùt thöùc aên cho caùc ñaày tôù khaùc ñuùng giôø giaác? 43Khi chuû nhaø veà. ta ñeá n ñeå phaân reõ theá giôùi.” Chuùa Gieâ-xu gaây chia reõ (Ma 10:34–36) aên maëc chænh teà. moät gia ñình naêm ngöôøi seõ bò phaân ly. 37Phuùc cho nhöõng ñaày tôù aáy khi chuû veà maø thaáy chuùng noù chôø ñôïi mình. Ta baûo thaät. ‘Trôøi saép möa. coøn chuû seõ haàu nhöõng ñaày tôù aáy..’ thì quaû ñuùng theá. thaáy chuùng ñang chôø mình. thaáy ñaày tôù aáy ñang laøm boån phaän thì noù seõ coù phuùc. caùc ngöôi baûo. caù c ngöôi noù i . vaø ta raát baên khoaên cho ñeán khi leã aáy xong xuoâi. 51Caùc con töôûng raèng ta ñeán ñeå mang hoøa bình cho theá giôù i sao? Khoâ n g. Ngöôøi naøo ñöôïc cho nhieàu thì bò ñoøi laïi nhieàu. 53“Hoï seõ bò chia reõ: Cha nghòch con trai. baùp-teâm Chuùa Gieâ-xu muoán noùi nhöõng khoå hình Ngaøi saép phaûi chòu. thì bò ñoøi hoûi nhieàu hôn. 45Nhöng giaû söû ngöôøi ñaày tôù aáy nghó raè n g. chuû seõ maëc ñoà ñeå haàu haï vaø baûo ñaày tôù ngoài vaøo baøn. 56Naày keû ñaïo ñöùc giaû! Caùc ngöôi bieá t nhaä n daï n g trôø i ñaá t maø khoâ n g nhaän ra ñöôïc nhöõng bieán chuyeån ñang xaûy ra sao? Haõy giaûi quyeát vaán ñeà (Ma 5:25–26) 54 Sau caùc ngöôi khoâng töï nhaän bieát ñieàu phaûi? 58Neáu keû thuø loâi caùc ngöôi ra tröôùc toøa aùn thì haõy coá gaéng giaøn xeáp vôùi hoï ñang khi treân ñöôøng ñi ñeán toøa.’ thì quaû ñuùng nhö theá. “Thöa Chuùa. “Khi thaá y maâ y keù o leâ n töø höôùng Taây. ngöôøi chuû seõ choïn ngöôøi ñaày tôù aáy ñeå quaû n lyù taá t caû taø i saû n cuû a mình. 39Neân nhôù ñieàu naày: Neáu chuû nhaø bieát giôø naøo keû troäm ñeán thì chaéc chaén oâng ta khoâng ñeå cho noù leûn voâ nhaø mình ñöôïc. ba choáng hai vaø hai choáng ba. 52Töø raøy veà sau. Khi chuû veà ñeán nhaø. ñeøn phaûi thaép saùng leân.xu baû o daâ n chuù n g. 40Neân caùc con phaûi saün saøng vì Con Ngöôøi* seõ ñeán vaøo luùc caùc con khoâng ngôø!” Ai laø ñaày tôù tin caån? 35“Phaû i hoûi. 38Phuùc cho nhöõng ñaày tôù nhö theá khi chuû veà. goõ cöûa thì noù lieàn môû. 57“Sao . ’ roà i ñaùnh ñaäp caùc ñaày tôù trai vaø gaùi khaùc. 36Phaûi laøm gioáng nhö nhöõng ñaày tôù chôø chuû döï tieäc cöôùi veà. con trai nghòch cha. meï choà n g nghòch con daâ u vaø con daâ u nghòch meï choàng. Chuû seõ banh xaùc noù vaø toáng coå cho noù cuøng chung soá phaän vôùi nhöõng ñöùa ñaày tôù baát tuaân khaùc. duø chôø ñeán nöûa ñeâm hay khuya hôn. xong aê n uoá n g nhaä u nheï t say söa. Ngaøi keå chuyeän naày cho chuùng con hay cho taát caû moïi ngöôøi?” 42 Chuù a ñaù p .” Bieát ñöôïc daáu thôøi gian (Ma 16:2–3) 49“Ta ñoù Chuù a Gieâ .. meï nghòch con gaù i vaø con gaù i nghòch meï . 46OÂ n g chuû seõ veà trong khi noù chaú n g chuaån bò vaø khoâng ngôø ñeán. Ngöôøi naøo ñöôïc tin caån nhieàu. a12:50 Ta . ‘Chuû ta coø n laâ u môù i veà .LU-CA 12:35–58 Luùc naøo cuõng phaûi saün saøng (Ma 24:45–51) 104 ngöôøi ñaày tôù naøo khoâng bieát yù chuû maø laøm ñieàu ñaùng traùch thì bò tröøng phaït nheï hôn. 44Ta baûo thaät.

chim trôøi coù theå laøm toå trong nhaùnh noù ñöôïc.xu ñang giaûng daïy trong moät hoäi ñöôøng. “Ñoà ñaï o ñöù c giaû ! Chaúng leõ trong ngaøy Sa-baùt maø maáy oâng khoâng môû daây cho traâu boø ñi uoáng nöôùc hay sao? 16Huoáng chi baø naày maø ta chöõa laønh laø con chaùu AÙp-ra-ham. neáu khoâng chuû seõ ñoán. Haõy ñeán xin chöõa beänh trong maáy ngaøy ñoù chöù ñöøng ñeán trong ngaøy Sa-baùt. cho ít phaân boùn xem sao. ‘Thöa chuû. Ñoán noù ñi. neáu caùc ngöôi khoâng aên naên thì cuõng seõ bò dieät maát nhö theá!” Caây voâ duïng 13 1 Luù c ngaø y Sa-baù t Chuù a Gieâ . 12Khi thaáy baø.xu hay raèng Phi-laùt* ñaõ gieát maáy ngöôøi mieàn Ga-li-leâ trong khi hoï ñang thôø phuïng vaø troän huyeát cuûa hoï chung vôùi huyeát cuûa nhöõng thuù vaät maø hoï ñem daâng laøm cuûa leã cho Thöôïng Ñeá. haõy chôø theâm moät naêm nöõa xem thöû noù sinh traùi khoâng. Ñeå toâi ñaøo ñaát xung quanh.” 15 Chuù a ñaù p . 4Coøn caùc ngöôi nghó theá naøo veà möôøi taùm ngöôøi bò thaùp Xi-loâm ngaõ ñeø cheát kia? Caùc ngöôi coù cho raèng vì hoï toäi loãi xaáu xa hôn nhöõng ngöôøi khaùc ôû Gieâ-ru-sa-lem sao? 5 Khoâ n g phaû i ñaâ u . laäp töùc baø ñöùng thaú n g daä y ñöôï c vaø baé t ñaà u ca ngôï i Thöôïng Ñeá. hoï seõ ñöa ngöôi ra tröôùc quan toøa. 11Taïi ñoù coù moät ngöôøi ñaøn baø bò khoøm suoát möôøi taùm naêm vì aùc quæ aùm. Ta cho caù c ngöôi bieát. neáu caùc ngöôi chöa traû heát ñoàng nôï cuoái cuøng thì khoâng böôùc chaân ra khoûi tuø ñöôïc ñaâu. Nguï ngoân veà hoät caûi vaø men (Ma 13:31–33. “Coù saùu ngaøy ñeå laøm vieäc.” 18Sau .” Haõy aên naên 10 Vaø o LU-CA 12:59–13:21 Chuùa Gieâ-xu chöõa beänh trong ngaøy Sa-baùt aá y coù vaø i ngöôø i ôû ñoù thuaä t cho Chuù a Gieâ . Hoät aáy moïc leân trôû thaønh caây lôùn. 9Chôø sang naêm noù ra traùi thì toát. 59Ta baûo thaät.xu thuaä t chuyeä n naà y : “Moät ngöôøi kia troàng moät caây vaû trong vöôøn nho. Löng baø cong khom. “Caùc ngöôi töôûng raèng nhöõng ngöôøi aáy bò gieát vì hoï toäi loãi xaáu xa hôn nhöõng ngöôøi Ga-li-leâ khaùc sao? 3Khoâng phaûi ñaâu. OÂng baûo daân chuùng. “Baø ôi. Cho neân vieäc chöõ a cho baø ta trong ngaø y Sa-baù t khoâng coù gì sai caû!” 17Khi Chuùa Gieâxu noù i nhö theá thì nhöõ n g ngöôø i chæ trích Ngaøi ñeàu xaáu hoå.105 Neáu khoâng. khoâ n g ñöù n g thaú n g ñöôïc. 2Chuùa Gieâ-xu baûo. “Ta coù theå laáy gì ñeå so saùnh Nöôùc Trôøi? 21Nöôùc aáy gioáng nhö men maø moä t ngöôø i ñaø n baø troä n trong moät thau boät lôùn. ta cho caùc ngöôi bieát laø neáu caùc ngöôi khoâng aên naên hoái haän thì cuõng seõ bò cheát maát gioáng nhö theá.’” 6 Chuù a ñoù Chuùa Gieâ-xu daïy. Chuùa Gieâ-xu goïi laï i baû o . cho ñeán chöøng caû ñoáng boät ñeàu daäy leân. coøn daân chuùng thì raát vui thích veà nhöõng ñieàu dieäu kyø Ngaøi laøm. Taïi sao ñeå noù choaùn ñaát voâ ích?’ 8Nhöng anh laøm vöôøn thöa. 14Ngöôø i chuû hoä i ñöôø n g noå i giaä n vì Chuùa Gieâ-xu chöõa beänh trong ngaøy Sabaùt.” 13Ngaøi ñaët tay treân baø. ‘Ñaõ ba naêm nay toâi chôø haùi traùi nôi caây naày maø chaúng thaáy gì. Maùc 4:30–32) Gieâ . ñaõ bò Sa-taêng troùi buoäc suoát hôn möôøi taùm naêm trôøi ñaèng ñaüng. 7Neân oâng baûo anh laøm vöôøn.” 20Ngaøi daïy tieáp. “Nöôùc Trôøi ra sao? Ta coù theå so saùnh vôùi caùi gì? 19Nöôùc aáy gioáng nhö moät hoät caûi maø ngöôøi kia troàng trong vöôøn. baø khoû i beä n h roà i . roài quan toøa giao caùc ngöôi cho chuû nguïc vaø chuû nguïc toáng giam caùc ngöôi vaøo tuø. OÂng ta ñeán ñeå haùi traùi nhöng khoâng thaáy traùi naøo.

Y-saùc. 24“Haõy coá gaéng ñi vaø o cöû a heï p . ‘Phuù c cho Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán. Chuù a Gieâ-xu ñeán nhaø moät laõnh tuï ngöôø i Pha-ri-xi duø n g böõ a . ‘Toâi khoâng bieát maáy anh laø ai. Nhieàu laàn ta muoán gom daân cö ngöôi nhö gaø meï tuùc con laïi nuùp döôùi caùnh maø ngöôi khoâ n g cho. 25Khi chuû nhaø thöùc daäy ñoùng cöûa laïi. 21–23) 106 hoâm nay. ta ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích!’ 33Nhöng ta phaûi tieáp tuïc coâng taùc 31Luùc Gieâ-xu ñeå yù thaáy vaøi khaùch ñöôïc môøi aên tranh nhau choïn choã toát nhaát ñeå ngoài. ñeán’ Thi thieân 118:26. Nam. chöõa laønh roài cho veà nhaø. Ngaøi lieàn thuaät hoï nghe chuyeän naày: 8“Khi ngöôøi ta môøi mình döï tieä c cöôù i . 29Nhieàu ngöôøi töø Ñoâng. Vì khoâng leõ ñaáng tieân tri laïi bò gieát ôû nôi naøo khaùc ngoaøi Gieâ-ru-sa-lem sao? 34“Gieâ-ru-sa-lem ôi! Gieâ-ru-sa-lem ôi! Ngöôi gieát caùc nhaø tieân tri vaø neùm ñaù cheá t nhöõ n g söù giaû ñöôï c sai ñeá n . ngaøy mai vaø ngaøy moát. “Coù ñöôïc pheùp chöõa beänh trong ngaøy Sa-baùt hay khoâng?” 4Nhöng hoï khoâng traû lôøi.b 3Chuùa Gieâ-xu hoûi ngöôøi Pha-rixi vaø caùc chuyeân gia luaät phaùp. ‘Chuùng toâi ñaõ töøng aên uoáng chung vôùi oâng vaø oâng cuõng töøng giaûng daïy trong caùc ñöôøng phoá chuùng toâi ñoù maø!’ 27Nhöng chuû nhaø seõ baûo. coø n daâ n chuùng thì theo doõi Ngaøi raát kyõ. moãi laøng maø Ngaøi gheù qua treân ñöôøng ñi leân Gieâ-ru-sa-lem. b14:2 a13:35 7Chuùa . 30Roài seõ coù nhöõng ngöôøi thaáp heøn nhaát trong ñôøi naày laïi chieám choã cao troïng nhaát trong töông lai. Ñöøng laøm cho mình ra quan troïng 14 1 Moä t aáy coù maáy ngöôøi Pha-ri-xi ñeán baùo vôùi Chuùa Gieâ-xu. caùc ngöôi seõ phaûi ñöùng ngoaøi keâu. hôõiù boïn gian taø!’ 28Caùc ngöôi seõ khoùc loùc vaø nghieán raêng trong ñau khoå khi nhìn thaáy AÙp-ra-ham. ‘Chuû nhaø ôi.” Chuùa Gieâ-xu seõ cheát ôû Gieâ-ru-sa-lem (Ma 23:37–39) 22 Chuù a ngaø y Sa-baù t noï . “Thaày neân rôøi khoûi ñaây ngay vì vua Heâ-roát muoán gieát thaày ñoù!” 32Chuùa Gieâ-xu ñaùp.’ Nhöng chuû nhaø seõ ñaùp. beänh thuõng Moät beänh laøm cho ngöôøi söng phuø leân. Ñeán ngaøy thöù ba.xu giaû n g daï y ôû moã i thaønh. Chuùa Gieâ-xu ñem anh ra.’”a Chöõa beänh trong ngaøy Sa-baùt Gieâ .LU-CA 13:22–14:9 Cöûa heïp (Ma 7:13–14. seõ ñeán ‘Phuùc cho . “Maáy oâng haõy ñi baûo con choàn caùo Heâ-roát aáy raèng. 35 Baâ y giôø thì nhaø ngöôi seõ bò boû hoang. ngaøy mai ta ñuoåi quæ vaø chöõa beänh. “Neáu con caùi hoaëc boø cuûa caùc oâng teù xuoáng gieáng trong ngaøy Sa-baùt. coù phaûi soá ngöôøi ñöôïc cöùu raát ít khoâng?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 2Tröôùc maë t Ngaø i coù moä t ngöôø i maé c beä n h thuõng. ngöôi seõ khoâng thaáy ta nöõa cho ñeá n ngaø y ngöôi thoá t leâ n . Vaø coù ngöôøi hieän nay ñang ngoài ôû choã cao troïng seõ phaû i xuoá n g ngoà i choã thaá p heø n nhaá t trong töông lai.. 23Coù ngöôøi hoûi Ngaøi.. Ta cho ngöôi bieát. vì coù raá t nhieà u ngöôø i muoán vaøo ñoù maø khoâng ñöôïc. Baéc ñeán ngoài baøn tieäc trong Nöôùc Trôøi. môû cöûa cho chuùng toâi. Ñi choã khaùc. ñöø n g choï n choã sang nhaát. thì caùc oâng coù keùo leân lieàn khoâng?” 6Hoï cöùng mieäng khoâng traû lôøi Ngaøi ñöôïc. Taây. Gia-coá p cuø n g caù c nhaø tieâ n tri trong Nöôùc Trôøi. ‘Hoâm nay. vì neáu coù ngöôøi khaùc quan troïng hôn cuõng ñöôïc môøi 9thì ngöôøi chuû ñaõ môøi anh cuøng ngöôøi khaùch kia. “Thöa Chuùa. coøn caùc ngöôi thì bò quaêng ra ngoaøi. 5Ngaøi hoûi caùc ngöôøi Pha-rixi vaø caùc chuyeân gia luaät phaùp. ‘Toâi coù bieát maáy anh laø ai ñaâu?’ 26Caùc ngöôi seõ ñaùp.

con. 29Vì neáu khoâng. khoâng moät ngöôøi naøo ñöôïc môøi luùc ñaàu ñöôïc pheùp aên vôùi ta ñaâu. ñui muø.xu keå cho oâ n g ta caâ u chuyeän sau. 24Vì ta noùi cho maày bieát.107 noùi vôùi anh raèng. nhöng baøn tieäc vaãn coøn choã troáng. ‘Baïn ôi. meï. Vì nhöõng ngöôøi aáy seõ môøi anh laïi luùc khaùc ñeå traû böõa. maày haõy ñi ngay ra caùc ñöôøng. gia ñình. “Phuùc cho ngöôøi naøo ñöôïc döï tieäc trong Nöôùc Trôøi. ‘Ñi ra caùc ñöôøng tænh. thaân baèng quyeán thuoäc hoaë c laù n g gieà n g giaø u coù ñeá n döï maø thoâi. 13Traùi laïi. ‘Anh laøm ôn nhöôøng choã cho oâng khaùch naày.’ 21Ñaày tôù veà trình laïi cho chuû. 11Vì heã ngöôøi naøo laøm cho mình ra quan troïng seõ bò keùo xuoáng choã thaáp keùm. 27Ngöôøi naøo khoâng baèng loøng vaùc thaäp töï giaù mình theo ta thì khoâ n g theå laø m moâ n ñeä ta. 28Caù c ngöôi muoán xaây moät caùi thaùp thì tröôùc heát phaûi ngoài xuoáng tính phí toån xem mình coù ñuû tieàn ñeåå xaây khoâng. oâng ta sai ñaày tôù ñi nhaéc caùc khaùch ñöôïc môøi. haõy leân ñaây ngoà i choã quan troï n g hôn. 26“Neáu ai theo ta maø yeâu cha. tieác quaù khoâng ñeán ñöôïc. mang nhöõng ngöôøi ngheøo khoå. Ngaøi quay laïi daïy doã hoï raèng. vôï. khi laøm tieäc haõy môøi nhöõng ngöôøi ngheøo khoù. ‘Thoâi.’ 19Ngöôøi thöù nhì noùi. 30baûo raèng ‘OÂng naày khôûi coâng xaây maø laøm khoâng xong. phaûi ñi xem ñaõ. caùc ngöôi phaûi baèng loøng töø boû nhöõng gì mình coù môùi laøm moân ñeä ta ñöôïc. taøn taät. “Khi anh doïn böõa tröa hoaëc toái. voäi vaøng sai söù xin hoøa. ‘Toâi môùi 15Moät chuùng ñi theo Chuùa Gieâ-xu raát ñoâng.’ Roài anh seõ ngöôïng. ‘Toâi môùi cöôùi vôï. Xin cho toâi kieáu ñi. “Coù ngöôøi kia baøy tieäc lôùn vaø môøi nhieàu ngöôøi. vaø ngöôøi naøo khieâm nhöôøng seõ ñöôïc toân cao. Nhöng anh seõ ñöôïc ñeàn ñaùp. haõy kieám choã thaáp nhaát. ñöøng môøi baïn höõu.’” Giaù phaûi traû ñeå theo Chuùa Gieâ-xu (Ma 10:37–38) trong nhöõng ngöôøi ngoài cuøng baøn vôùi Chuùa Gieâ-xu nghe nhöõng lôøi aáy thì noùi vôùi Ngaøi. thì tröôùc heát phaûi ngoài xuoáng truø tính keá hoaïch. Moïi ngöôøi qua laïi thaáy seõ cheâ cöôøi ngöôi. ñöôøng laøng coá môøi moïc moïi ngöôøi vaøo ñeå ñaày nhaø ta. ‘Môøi quí vò ñeán döï.’ 22Sau ñoù ñöùa ñaày tôù trình. vöøa ñaët neàn roài thì chaúng coøn tieàn ñeå laøm xong döï aùn.” Anh seõ ñöôïc thöôûng LU-CA 14:10–33 ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi ngöôøi ñaõ môøi Ngaøi duøng böõa raèng. 14Nhö theá anh môùi ñöôïc phöôùc vì nhöõng ngöôøi aáy khoâng coù caùch gì ñeå traû böõa laïi cho anh. caùc hang cuøng ngoõ heûm cuûa thaønh phoá. Ngöôøi ñaàu tieân noùi. ‘Thöa chuû.’ 31 “Neá u moä t vua muoá n ñi ra ñaù n h giaëc vôùi moät vua khaùc. Phaûi tính xem thöû vôùi moät vaïn binh só döôùi quyeàn mình coù ñuû söùc ñaùnh baïi vua kia vôùi hai vaïn binh só khoâng. 32Neáu khoâng thì trong khi vua kia coøn ôû xa. anh chò em—hoaëc chính maïng soáng mình—hôn ta thì ngöôøi ñoù khoâng theå naøo laøm moân ñeä ta ñöôïc.’ Nhö theá caùc khaùch khaùc seõ kính neå anh. 25Daân .” Nguï ngoân veà tieäc lôùn (Ma 22:1–10) 12Sau mua naêm caëp boø phaûi ñi thöû ñaõ.’ 23Ngöôøi chuû baûo ñaày tôù. 33Cuõng theá. toâi ñaõ laøm theo ñieàu chuû daën. ‘Toâi môùi mua moät thöûa ruoäng. ñui queø meû söùt vaøo ñaây. vì phaûi xuoáng ngoài choã choùt chaêng? 10Neân khi mình ñöôïc môøi. luùc nhöõng ngöôøi nhaân ñöùc soáng laïi töø trong keû cheát. Xin cho toâi kieáu ñi.” 16 Chuù a Gieâ . Khi chuû nhaø ñeán vôùi anh seõ baûo. 17Khi ñeán giôø khai tieäc. Tieäc ñaõ saün saøng. OÂng chuû lieàn noåi giaän baûo.’ 20Ngöôøi thöù ba noùi.’ 18Nhöng taát caû caùc khaùch ñöôïc môøi ñeàu tìm moïi lyù do ñeå töø choái.

oâng naày giao du vôùi ngöôøi coù toäi vaø coøn aên chung vôùi boïn aáy nöõa. neân noù muoán aên voû ñaäu heo ñang aên ñeå ñôõ ñoùi loøng. 15Cho neân noù phaûi ñi laøm coâng cho moät ngöôøi daân xöù aáy. 15 1 Caù c ñoù Chuùa Gieâ-xu daïy. roài leân ñöôøng ñi xa qua xöù khaùc. 35Muoái aáy trôû thaønh voâ duï n g. 17Chôït tænh ngoä veà nhöõng haønh vi ñieân roà cuûa mình. 14Sau khi heát saïch tieàn roài. ÔÛ ñoù noù aên chôi phoùng tuùng tieâu taùn heát tieàn cuûa. 23 Baé t moä t con boø con maäp laøm thòt ñi ñeå chuùng ta laøm tieäc aê n möø n g. Ñöùa con trôû veà 11Sau “Trong khi noù coøn ôû ñaøng xa. ñoàng baïc bò maát (Ma 18:12–14) 34“Muoá i nhaâ n vieâ n thu thueá vaø nhöõng ngöôøi coù toäi ñeán nghe Chuùa Gieâ-xu.’ OÂng cha lieàn chia gia taøi ra cho hai con. maø chaúng ai cho.” 3 Chuù a Gieâ . Maùc 9:50) 108 Caäu con trai ñi hoang raát ích lôïi nhöng neáu maát maën thì khoâng coù caùch gì laøm cho noù maën laïi ñöôïc. ‘Haõy chung vui vôù i toâ i vì toâ i ñaõ tìm ñöôï c con chieân ñi laïc. 5Khi tìm ñöôïc roài. 24Con ta ñaâ y ñaõ cheá t . 18Ta seõ boû choã naày trôû veà vaø thöa vôùi cha: Cha ôi. 8 “Giaû söû moä t ngöôø i ñaø n baø noï coù möôøi ñoàng baïca nhöng ñaùnh maát moät ñoàng. queùt nhaø vaø tìm cho ra ñoàng baïc bò maát. 12Moät hoâm ñöùa em thöa vôùi cha. 13Ít laâu sau. maø baây giôø tìm laïi ñöôïc!’ Roài hoï baét ñaàu lieân hoan. Ngöôø i ñoù seõ ñeå chín möôi chín con ngoaøi ñoàng troáng roài ñi tìm con chieân laïc cho baèng ñöôïc. “Ai nghe ta ñöôïc. Laáy nhaãn ñeo vaøo ngoùn tay noù roài mang giaø y cho noù . haõy nghe cho kyõ. chaïy ra oâm chaàm laáy con vaø hoân laáy hoân ñeå. Sau ñoù anh ta môø i baï n höõu vaø laùng gieàng laïi noùi.” a15:8 ñoàng baïc Ñoàng ñô-na-ri cuûa La-maõ.xu lieà n keå nguï ngoâ n naà y : 4 “Giaû söû moä t ngöôø i trong caù c ngöôi coù moät traêm con chieân. vui möøng vaùc noù leân vai 6 ñi veà nhaø . Moät ñoàng baïc töông ñöông vôùi moät ngaøy coâng. noù laâm caûnh tuùng quaãn. thì luùc aáy trong xöù xaûy ra naïn ñoùi keùm. ñöùa em thu toùm heát cuûa caûi. chò seõ keâu baïn höõu laùng gieàng laïi noùi raèng.’ 10Cuõng theá. oâng cha troâng thaáy lieàn ñoäng loøng thöông. . vì toâ i ñaõ tìm ñöôï c ñoà n g baï c bò maá t . 21Caäu con thöa.LU-CA 14:34–15:24 Ñöøng laøm maát aûnh höôûng cuûa mình (Ma 5:13.’ 22 Nhöng oâ n g cha baû o ñaà y tôù . ta cho caùc ngöôi bieát. con ñaõ phaï m toä i vôù i Trôø i vaø coù loã i vôù i cha laé m . ‘Mau mau laáy aùo toát nhaát maëc cho noù. “OÂng noï coù hai con trai. ‘Maáy ñöùa ñaày tôù nhaø cha ta coøn ñöôïc aên uoáng dö giaû maø ta ñaây phaûi cheát ñoùi. ‘Cha ôi.’ 7Cuõng theá. con ñaõ phaïm toäi vôùi Trôøi vaø coù loãi vôùi cha laém.’ 20Noù lieàn ñöùng daäy trôû veà vôùi cha. 19Con khoâng coøn xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø con cuûa cha nöõa. ‘Xin cha cho con laáy phaàn gia taøi cuûa con. treân thieân ñaøng seõ raát vui möøng khi moät toäi nhaân aên naên hôn laø chín möôi chín ngöôø i toá t khoâ n g caà n aên naên. Chò ñoù seõ thaép ñeøn. 16Buïng ñoùi nhö caøo. Con khoâ n g coø n xöù n g ñaù n g ñöôïc goïi laø con cuûa cha nöõa.” Con chieân ñi laïc. duø ñeå boù n ñaá t hoaë c laø m phaâ n cuõng khoâng ñöôïc. chæ coù neùm boû thoâi. maø baây giôø soáng laïi! Noù bò maát tích. 2Nhöng ngöôøi Pha-ri-xi vaø caùc giaùo sö luaät baét ñaàu pheâ phaùn: “Xem kìa. Con chæ xin ñöôïc laøm moät trong nhöõng ñöùa ñaày tôù cuûa cha thoâi. 9Khi tìm ñöôïc roài. nhöng maá t moä t con. OÂng ta sai noù ra ñoàng chaên heo. caùc thieân söù vaø Thöôïng Ñeá seõ haân hoan khi moät toäi nhaân aên naên. ‘Haõy chung vui vôùi toâi. noù môùi nghó.

thì ai daùm giao cho caùc ngöôi nhöõng cuûa thuoäc veà caùc ngöôi? 13“Khoâng ai coù theå laøm toâi hai chuû.’ 8Chuû khen quaû n lyù baá t löông aá y laø khoâ n ngoan. 10Ngöôøi naøo ñaùng tin caäy trong vieäc nhoû thì môùi ñaùng tin caäy trong vieäc lôùn. ‘Con ôi. Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi ñöôïc giaûng ra vaø 14 Nhöõ n g .’ Anh quaû n lyù baû o . 27Ñöùa ñaày tôù trình. 2OÂng chuû lieàn goïi anh laïi hoûi. coøn ngöôøi naøo baát löông trong vieäc nhoû cuõng baát löông trong vieäc lôùn. 4Ta bieát phaûi laøm gì roài ñeå khi maát vieäc thì coù ngöôøi tieáp ta vaøo nhaø. haõy duøng cuûa phuù quí traàn gian naày maø keát baïn ñeå khi cuûa aáy heát roài.’ Anh quaûn lyù baûo. maïnh khoeû . Ñieàu gì con ngöôøi ham chuoäng laø ñieàu gôùm ghieác tröôùc maët Thöôïng Ñeá. 32Thaät chuùng ta neân aên möøng con aø. 15Ngaøi baûo hoï. con ngöôøi theá gian thöôøng khoân ngoan hôn ngöôøi thieâng lieâng. ‘Taùm traêm thuøng daàu oâ-liu. 9“Ta baûo caùc ngöôi. thì cha laøm thòt boø con maäp aên möøng noù!’ 31Ngöôøi cha oân toàn baûo caäu con caû. 11Neáu caùc ngöôi khoâng ñaùng tin caäy trong cuûa caûi traàn gian naày. ‘Laá y giaáy nôï söûa laïi: Taùm traêm hoäc. vì em caäu veà bình yeân. nhöng Thöôïng Ñeá thaáy roõ loøng daï caùc oâng. luù c naø o cuõ n g vaâ n g lôø i cha maø cha chaúng bao giôø cho con moät con deâ con ñeå theát ñaõi baïn beø.’ 5Anh quaûn lyù goïi taát caû caùc con nôï cuûa chuû laïi. Noù bò maát tích maø baây giôø tìm laïi ñöôïc. 30Coøn baây giôø.xu daï y caù c moâ n ñeä. thì ai maø daùm giao cho caùc ngöôi cuûa caûi thaät? 12Coøn neáu caùc ngöôi khoâng ñaùng tin caäy ñoái vôùi cuûa caûi cuûa keû khaùc. 26lieàn goïi moät ñöùa ñaày tôù hoûi xem chuyeän gì. ‘Ngoài xuoáng. 29Caäu noùi vôù i cha. Töø luùc aáy trôû ñi. ‘Con ñaõ phuï c dòch cha nhö moät teân toâi moïi bao nhieâu naêm nay. “Maáy oâng laøm ra veû ñaïo ñöùc tröôùc maët ngöôøi ta. caùi thaèng con khoán naïn cuûa cha. ‘Em caäu môùi trôû veà. Noù seõ gheùt ngöôøi naày.109 Con caû trôû veà nhaø LU-CA 15:25–16:16 con caû ñang ôû ngoaø i ñoà n g veà. Gaàn ñeán nhaø.” Luaät Thöôïng Ñeá khoâng theå thay ñoåi ñöôïc (Ma 11:12–13) ngöôø i Pha-ri-xi voá n ham tieà n taø i nghe theá thì cheâ cöôø i Ngaø i . ‘Anh thieáu chuû bao nhieâu?’ Ngöôøi aáy ñaùp. caùi gì cuûa cha ñeàu laø cuûa con heát. “Coù moät oâng nhaø giaøu noï thueâ moät ngöôøi laøm quaûn lyù cô sôû cuûa mình.’” Cuûa baùu thaät 25 “Caä u Gieâ . Caùc ngöôi khoâng theå vöøa phuïc vuï Thöôïng Ñeá maø vöøa phuïc vuï cuûa caûi traàn gian. con luùc naøo cuõng ôû vôùi cha. Nhöng anh quaûn lyù bò toá caùo laø tieâu taùn taøi saûn cuûa chuû. neân cha caä u laø m thòt boø con maä p ñeå aê n möøng. yeâu ngöôøi kia hoaëc theo chuû naày maø boû chuû kia. Thaät vaäy.’ 7Xong anh hoûi con nôï khaùc. Anh hoûi ngöôøi ñaàu 16 1 Chuù a tieân.’ 3Anh quaûn lyù thaàm nghó. thì caùc ngöôi ñöôïc ñoùn tieáp vaøo nhaø ñôøi ñôøi. ’ 28 Caä u con caû lieà n noå i giaä n khoâng chòu vaøo döï tieäc neân oâng cha phaûi ñi ra naên næ caäu ta vaøo. maø ñi aên maøy thì nhuïc quaù. 16“Luaät phaùp Moâ-se vaø caùc lôøi vieát cuûa caùc nhaø tieân tri ñöôïc giaûng ra cho tôùi khi Giaêng* ñeán. ‘Vieäc tai toâi nghe veà anh laø laøm sao? Anh haõy khai trình cho toâi nhöõng gì anh laøm veà tieàn cuûa toâi. ‘Moät ngaøn hoä c luù a mì. caäu nghe tieáng ñôøn ca nhaûy muùa huyeân naùo. trôû veà nhaø. vì töø nay veà sau anh khoâng ñöôïc laøm quaûn lyù nöõa. ñöùa ñaõ tieâu taùn tieàn baïc cuûa cha cho phöôøng ñó ñieám. ‘Baây giôø phaûi laøm sao ñaây vì oâng chuû ñuoåi ta roài? Ta khoâng ñuû söùc ñi ñaøo raõnh. laáy giaáy nôï söûa laïi mau: Boán traêm thuøng. ‘Anh nôï chuû bao nhieâu?’ 6Ngöôøi aáy ñaùp. vì em con ñaõ cheát maø baây giôø soáng laïi.

neáu ngöôøi aáy hoái haän. 22Sau ñoù. Baây giôø anh ta ñöôïc soáng thoaûi maùi ôû ñaây. caùc con seõ baûo. hoï phaûi vaâng theo caùc lôøi daïy aáy. “Neáu ñöùc tin cuûa caùc con chæ baèng côõ moät hoät caûi thoâi. Töø xa xa oâng nhìn thaáy AÙpra-ham vaø La-xa-rô beân caïnh. vaäy xin sai La-xa-rô ñeán nhaø cha cuûa con. 26Hôn nöõa. La-xa-rô cheát. 17Trôøi ñaát qua ñi coøn deã hôn thay ñoåi moät neùt chöõ trong luaät phaùp. OÂng nhaø giaøu cuõng cheát vaø ñöôïc choân caát.’” Toäi loãi vaø tha thöù (Ma 18:6–7. AÙp-ra-ham. Haõy laøm ñaày tôù toát 5Caùc söû caùc con coù moät ñaày tôù ñang caøy ruoäng hoaëc chaên chieân. 28Con coù naêm anh em. Khi noù môùi ôû ngoaøi ñoàng veà. ‘Con ôi. coøn La-xa-rô chæ gaëp toaøn nhöõng baát haïnh. 20Coøn coù moät anh nhaø ngheøo xaùc xô teân La-xa-rô. 21–22. ‘Naáu ñoà cho tao aên ñi. hoï cuõng chaúng tin ñaâu. thì caùc con coù theå noùi vôùi caây daâu naày. hoï seõ tin vaø aên naên hoái haän. ngöôøi aáy phaïm toäi baûy laàn vaø caû baûy laàn ngöôøi aáy baûo mình hoái haän. “Nhöõ n g ñieà u gaâ y cho ngöôøi ta phaïm toäi seõ xaûy ra nhöng khoán cho ngöôøi naøo gaây ra noù! 2Chaúng thaø laáy taûng ñaù buoäc vaøo coå ngöôøi aáy roài quaêng xuoáng bieån. 23Trong choã ngöôøi cheát oâng nhaø giaøu quaù söùc ñau ñôùn. 21Anh ngheøo aáy chæ mong ñöôïc aên maáy mieáng baùnh vuïn rôùt xuoáng töø treân baøn cuûa oâng nhaø giaøu. khoâng leõ caùc con baûo.” OÂng nhaø giaøu vaø La-xa-rô 18“Neáu Gieâ-xu keå. “Coù moät oâng nhaø giaøu kia.xu daï y caù c moâ n ñeä . ñöôï c ngöôøi ta khieâng ñeán ñaët naèm tröôùc coång oâng nhaø giaøu. 7“Giaû . coù moät hoá saâu giöõa chuùng ta vôùi con. con ñaõ coù ñuû thöù cuûa ngon vaät laï. thì haõy tha thöù. Coù maáy con choù ñeán lieám gheû treân mình anh ta. thì haõy tha thöù. thieân söù mang anh ñaët vaøo loøng cuûa AÙp-ra-ham. baûo La-xa-rô caûnh caùo hoï ñeå hoï khoûi 19Chuùa Gieâ . 24OÂng keâ u . ‘Hoï coù luaät phaùp Moâ-se vaø lôøi daïy cuûa caùc ñaáng tieân tri. coøn con phaûi chòu khoå hình. 3Cho neân phaûi thaän troïng! “Neáu moät anh em caùc con phaïm toäi haõy caûnh caùo ngöôøi aáy. Ly dò vaø taùi giaù moät ngöôøi ñaøn oâng ly dò vôï vaø laáy ngöôøi ñaøn baø khaùc thì phaïm toäi ngoaïi tình. coøn ngöôøi ñaøn oâng naøo cöôùi moä t ngöôø i ñaø n baø ly dò choà n g cuõ n g phaïm toäi ngoaïi tình.’ 27OÂng nhaø giaøu thöa. 4Neáu trong moät ngaøy. cha con ôi! Neáu coù ngöôøi naøo soáng laïi töø trong keû cheát ñeán nôùi vôùi hoï. xin thöông xoùt con! Xin baûo La-xa-rô nhuùng ngoùn tay vaøo nöôùc ñeå laøm maùt löôõi con moät tí vì con khoå quaù söùc trong löûa naày!’ 25Nhöng AÙp-ra-ham ñaùp.LU-CA 16:17–17:8 110 rôi vaøo choán khoå hình naày. gheû choá c ñaà y mình. cho neân khoâng ai coù theå töø ñaây baêng qua ñoù hay töø ñoù baêng qua ñaây ñöôïc.” Ñöùc tin caùc con bao lôùn? 17 1 Chuù a söù ñoà thöa vôùi Chuùa. ‘AÙ p -ra-ham. ‘Vaøo ñaây ngoài xuoáng aên ñi?’ 8Khoâng.’ 30OÂng nhaø giaøu tieáp. luùc naøo cuõng aên maëc aùo quaàn sang troïng vaø soáng xa hoa moãi ngaøy. toå cuû a con ôi.’ caây daâu aáy seõ vaâng lôøi caùc con. “Xin theâm ñöùc tin cho chuùng con!” 6Chuùa baûo. ‘Cha ôi.’ 29Nhöng AÙpra-ham ñaùp. ‘Haõy böùng leân roài troàng xuoáng bieån ñi. Maùc 9:42) ngöôø i naø o cuõ n g chen nhau ñeå vaø o . con haõy nhôù laïi khi coøn soáng treân ñôøi. ‘Khoâng phaûi vaäy. coøn hôn ñeåà ngöôøi aáy gaây cho moät trong caùc treû thô naày phaïm toäi.’ 31Nhöng AÙp-ra-ham ñaùp ‘Neáu hoï khoâng nghe Moâ-se vaø caùc nhaø tieân tri thì duø cho ngöôøi cheát soáng laïi baûo hoï.

10Caùc con cuõng theá. 25Nhöng tröôùc heát Ngaøi phaûi chòu khoå hình vaø bò ngöôø i thôø i naà y gaï t boû . nhöng khoâ n g ñeá n theo caù c h caù c ngöôi nhaän ra ñaâu. uoá n g. ‘Coù phaûi taát caû möôø i ngöôø i ñeà u ñöôï c laø n h heá t khoâng? Coøn chín ngöôøi kia ñaâu roài?’ 18Sao chæ coù moät ngöôøi Xa-ma-ri duy nhaát naày trôû laïi caûm taï Thöôïng Ñeá?” 19Roài Chuùa Gieâ-xu baûo anh. moät ngöôøi ñöôïc röôùc ñi.” d17:32 vôï cuûa Loùt Caâu chuyeän veà vôï cuûa Loùt cheùp trong Saùng theá 19:15–17. Ngaøi seõ saùng nhö chôùp. Ngöôøi ta aên.111 Saün saøng ñeå haàu tao. lôùn tieáng ca ngôïi Thöôïng Ñeá 16vaø quì xuoáng döôùi chaân Chuùa Gieâ-xu ñeå caûm taï Ngaøi.” Nöôùc Trôøi ôû trong loøng caùc ngöôi (Ma 24:23–28.”a Trong khi hoï ñang ñi thì ñöôïc laønh heát. 26. Anh ñöôïc chöõa laønh vì anh tin. Sau khi tao aên uoáng xong thì maøy seõ aên. Khi caùc con laøm xong nhieäm vuï thì neân noùi. “Maáy anh haõy ñi trình dieän thaày teá leã ñi. 31“Trong ngaøy ñoù. “Haõy ñöùng daäy ñi. 27Ngöôøi ta aên. 29Roài ñeán ngaøy Loùt rôøi Xoâ-ñoâm* thì löûa vaø dieâm sinh möa xuoáng töø trôøi. 23Ngöôøi ta seõ baûo caùc con. 26 Khi Con Ngöôøi* trôû laïi. ñöøng maát coâng tìm. “Seõ coù luùc caùc con mong moûi thaáy moä t ngaø y cuû a Con Ngöôø i * thoâ i maø khoâng ñöôïc.d 33Ai tìm caùch giöõ maïng soá n g mình seõ maá t . loeø ra ngang baàu trôøi. ñöùa ñaày tôù cuõng khoâng ñöôïc lôøi caùm ôn ñaëc bieät naøo caû.” 22Baáy giôø Chuùa Gieâ-xu baûo caùc moân ñeä. Chuùa Gieâ-xu ñi qua mieàn naèm giöõa Xa-ma-ri vaø Ga-li-leâ. “Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán roà i . 21Ngöôøi ta khoâng noùi. Chuùa Gieâ-xu laø Nöôùc Trôøi (xem 11:20). . ai ñang ôû treân maùi maø coøn ñoà ñaïc trong nhaø thì ñöøng treøo xuoáng mang ñi. Hoï khoâng ñeán gaàn Chuùa Gieâ-xu 13nhöng ñöùng ñaøng xa keâu. ngöôøi kia bò boû 24“Khi b17:21 ôû trong loøng Hoaëc “ôû giöõa”. Nhöng ai hi sinh maï n g soá n g mình seõ giöõ ñöôï c maï n g soáng aáy. Roài nöôùc luït traøn ñeán tieâu dieät heát. Ngaø i baûo.’ 9Duø laøm theo ñieàu chuû baûo.xu thaá y hoï . baù n . c17:30 ñeán Hay “ñöôïc toû ra. chuùng con chæ laøm boån phaän mình maø thoâi. Coøn ai ñang ôû ngoaøi ñoàng cuõng ñöøng trôû veà nhaø. 34Ta baûo caùc ngöôi. chieáu töø ñaàu naày ñeán ñaàu kia.’” Phaûi bieát taï ôn LU-CA 17:9–34 khi ñang treân ñöôøng leân Gieâru-sa-lem. ‘Chuùng con laø ñaày tôù khoâng ra gì. ‘Nöôùc Trôøi ñaây roài!’ hay ‘Nöôùc Trôøi ôû ñaøng kia!’ vì Nöôùc Trôøi ôû trong loøngb caùc ngöôi. 32Haõy nhôù laïi vôï cuûa Loùt. ‘Ngaøi kia kìa!’ hoaëc ‘Ngaøi ñaây roài!’ Ñöøng ñi ñaâu caû. ñeâm aáy coù hai ngöôøi cuøng nguû chung moät giöôøng. 12Vöøa ñeán moät thò traán nhoû noï thì coù möôøi ngöôøi maéc beänh cuøi ra ñoùn Ngaøi. uoáng. 17Chuùa Gieâ-xu hoûi. cöôùi. “Chöøng naøo thì Nöôùc Trôøi seõ ñeán?” a17:14 Con Ngöôøi* trôû laïi. Khi Chuùa Gieâ-xu trôû laïi xu. “Gieâ-xu ôi! Thaày ôi! Xin thöông chuùng toâi!” 14 Khi Chuù a Gieâ . ñoát chaùy tieâu heát. mua. gaû cho ñeán khi Noâ-eâ vaøo taøu. troà n g troï t . “trình dieän thaày teá leã ñi” Luaät Moâi-se vieát raèng chæ coù thaày teá leã môùi quyeát ñònh ñöôïc moät ngöôøi Do-thaùi ñaõ laønh beänh hay chöa. xaâ y caá t . 15Moät trong möôøi ngöôøi aáy thaáy mình ñöôïc laønh lieàn quay laïi tìm Chuùa Gieâ-xu. 30Ngaøy Con Ngöôøi* ñeánc cuõng nhö theá. 28Luùc aáy cuõng gioáng nhö trong thôøi Loùt. Anh ta laø ngöôøi Xama-ri. thì cuõng töông töï nhö thôøi Noâ-eâ. 37–41) 20Moät soá ngöôøi Pha-ri-xi hoûi Chuùa Gieâ- 11Trong Chuùa Gieâ-xu ñaùp.

caùc con phaûi tieáp nhaän Nöôùc Trôøi nhö moät treû thô. anh naày veà ñöôïc Thöôïng Ñeá chaáp nhaän chöù khoâng phaûi ngöôøi Pha-ri-xi ñaâu. ñöøng naûn loøng. Nhöng khi Con Ngöôøi* trôû laïi. con taï ôn Ngaø i vì con khoâ n g gioá n g nhö nhöõng ngöôøi khaùc: aên caép. Maùc 10:13–16) laïi. toâi phaûi laøm gì môùi ñöôïc soáng ñôøi ñôøi?” 19Chuùa Gieâ-xu traû lôøi.’ 4Baáy laâu nay. ñeå Ngaøi ñaët tay treân chuùng noù. oâng quan toøa khoâng chòu giuùp ñôõ chò. moät ngöôøi ñöôïc röôùc ñi.” 9 Chuù a moät laõnh tuï kia hoûi Chuùa Gieâxu. Ngöôi khoâ n g ñöôï c gieá t ngöôø i . ngöôøi ñaøn baø cuøng xay coái. 17Ta noùi thaät. ngoaïi tình hoaëc nhö anh thu thueá naày.xu.” 36a 37 Caù c moâ n ñeä hoû i Chuù a Gieâ . Ngaøi khoâng chaäm treã trong vieäc ñaùp lôøi keâu xin cuûa hoï ñaâu. 2“ÔÛ tænh noï coù moät quan toøa khoâng kính sôï Thöôïng Ñeá . Neá u khoâ n g chò cöù ñeá n laø m phieàn ta maõi. 5nhöng ta neân xeùt xöû coâng baèng cho chò naà y . ‘Laïy Thöôïng Ñeá.” Ai ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi? (Ma 19:13–15. 8Ta baûo cho caùc con bieá t . “Haõy nghe kyõ lôøi oâng quan toøa baát coâng aáy noùi. “Haõy ñeå caùc treû thô ñeán vôùi ta.’ 14Ta baûo cho caùc ngöôi bieát. Caùc moân ñeä thaáy theá lieàn la raà y hoï . “Thöa thaày vieäc aáy seõ xaûy ra ôû ñaâu?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. ngöôøi kia bò boû laïi. Moät ngöôøi ñöôïc röôùc ñi. 20Anh bieát caùc meänh leänh: ‘Ngöôi khoâng ñöôïc ngoaïi tình. neá u khoâ n g seõ chaú n g vaø o ñoù ñöôïc ñaâu. Thöôï n g Ñeá seõ mau choù n g ñeá n giuùp daân Ngaøi.” Thöôïng Ñeá seõ ñaùp lôøi caàu xin cuûa daân Ngaøi Chuùa Gieâ-xu duøng chuyeä n sau ñaâ y ñeå daï y caù c moân ñeä Ngaøi phaûi khaån nguyeän luoân luoân.LU-CA 17:35–18:20 35Hai 112 leân ñeàn thôø caàu nguyeän.xu keå chuyeä n naà y cho nhöõng ngöôøi töï cho mình laø ñaïo ñöùc maø khinh deå keû khaù c : 10“Coù moä t ngöôø i Pha-ri-xi vaø moät ngöôøi thu thueá cuøng a17:36 Caâu 36 Moät vaøi baûn cuõ Hi-laïp theâm caâu 36: “Hai ngöôøi cuøng ôû ngoaøi ñoàng. ‘Ngaøi laøm ôn phaân xöû leõ phaûi cho toâi ñoái vôùi keû thuø cuûa toâi.xu goï i chuùng ñeán vaø daïy raèng. khoâng daùm ngöôùc maét leân trôøi. 3 Cuø n g trong tænh coù moät baø goaù cöù ñeán keâu naøi oâng quan toøa maõi. “Sao anh goïi ta laø nhaân ñöùc? Chæ moät mình Thöôïng Ñeá laø nhaân ñöùc thoâi. Ñöøng ngaên caûn vì Nöôùc Trôø i thuoä c veà nhöõ n g ngöôø i coù loø n g gioáng nhö chuùng noù. Chò van xin. lieäu coù tìm ñöôïc ai treân ñaát coøn tin ôû Ngaøi hay khoâng?” Ñeïp loøng Thöôïng Ñeá 18 1Roài maáy ngöôøi mang caùc treû thô ñeán cuøng Chuùa Gieâ-xu. Maùc 10:17–31) 15Coù Gieâ . löôøng gaït. Nhöng sau ñoù oâng thaàm nghó. cuõ n g chaú n g neå nang ai. meät quaù. keân keân tuï laïi ñoù. 12 Con nhòn aê n * moã i tuaà n hai laà n . Anh ta ñaá m ngöï c vì quaù aâ n haä n . ‘Duø raèng ta khoâng kính sôï Thöôïng Ñeá cuõng chaúng neå nang ai. ‘Laïy Thöôïng Ñeá. 16 Nhöng Chuù a Gieâ . 18Coù . 11Ngöôøi Phari-xi ñöù n g rieâ n g moä t mình vaø caà u nguyeän nhö sau. “Thöa thaày nhaân ñöùc. vaø daâng moät phaàn möôøi veà moïi nguoàn lôïi töùc cuûa con!’ 1 3 “Ngöôø i thu thueá ñöù n g xa xa. laø daân ngaøy ñeâm caàu xin. “Xaùc cheát ôû ñaâu. xin thöông xoùt con laø moät toäi nhaân. Ai töï ñeà cao mình seõ bò haï thaáp coøn ai khieâm nhöôïng seõ ñöôïc toân cao. Anh khaå n caàu.” Caâu hoûi cuûa moät thanh nieân giaøu coù (Ma 19:16–30.’” 6Chuùa Gieâ-xu baûo. ngöôøi kia bò boû laïi. 7Thöôïng Ñeá luùc naøo cuõng ban leõ phaûi cho daân Ngaøi.

Phuïc truyeàn 5:16–20. 41“Anh muoán ta laøm gì cho anh ñaây?” Anh ta thöa. Haõy baùn heát cuûa caûi anh coù. Anh ñöôïc laønh vì anh tin. vôï con. “Chuyeän gì vaäy?” 37Hoï ñaùp.” 22Nghe nhö theá Chuùa Gieâ-xu baûo. “Toâi ñaõ vaâng giöõ nhöõng meänh leänh aáy töø khi coøn nhoû. Chuùa Gieâ-xu hoûi.” 42Chuùa Gieâ-xu baûo anh ta.” 29Chuùa Gieâ-xu baûo. ngöôøi naøo boû nhaø cöûa. xin thöông xoùt toâi!” 39Maáy ngöôøi ñi ñaàu ñoaøn daân la raày baûo anh im ñi. “Chuùng ta seõ ñi leân Gieâ-ru-sa-lem. 25Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn laø ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Trôøi. Nhöng anh coøn la lôùn hôn nöõa. xin thöông xoùt toâi!” 40Chuùa Gieâ-xu döøng laïi baûo ngöôøi ta daãn anh muø ñeán. “Anh caàn laøm moät ñieàu nöõa.. “Laïy Chuùa. 24 Chuù a Gieâ . Xa-cheâ gaëp Chuùa Gieâ-xu 35Chuùa Chuùa Gieâ-xu ñem caùc moân ñeä rieâng ra vaø baûo hoï. ï anh em vì Nöôù c Trôø i 30 thì trong ñôøi naày seõ nhaän nhieàu laàn hôn vaø trong coõi töông lai seõ ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. 4OÂng lieàn chaïy tröôùc ñoùn choã Chuùa Gieâ-xu seõ ñi ngang qua.xu nhìn anh baû o raè n g. Moïi ngöôøi chöùng kieán chuyeän aáy cuõng ca ngôïi Thöôïng Ñeá.xu. “Vaäy thì ai ñöôïc cöùu?” 27 Chuù a Gieâ . thì Thöôïng Ñeá laøm ñöôïc. “Vaäy thì anh haõy saùng maét. thì coù moät ngöôøi muø ngoài xin aên beân ñöôøng. cha meï’ Xuaát AiCaäp 20:12–16. Nhöõng gì caùc nhaø tieân tri vieát veà Con Ngöôøi* seõ ñöôïc thaønh töïu. Roài ñeán theo ta. ñi theo Chuùa Gieâ-xu vaø caûm taï Thöôïng Ñeá. roài treøo leân moät caây sung ñeå thaáy Ngaøi.’”a 21Nhaø laõnh tuï aáy thöa. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi muø (Ma 20:29–34.” 38 Anh muø vuø n g keâ u lôù n .xu ñi ngang qua thaønh Gieâ-ri-coâ. Ngaøi seõ soáng laïi. “Con Ña-vít ôi. 36Luùc anh nghe tieáng daân chuùng ñi laïi oàn aøo treân ñöôøng môùi hoûi. Khi anh ñeán. toâi muoán saùng maét. “Ñieà u gì loaø i ngöôøi laøm khoâng ñöôïc. 2ÔÛ ñoùù coù moät ngöôøi teân Xa-cheâ laø nhaân vieân thueá vuï cao caáp raát giaøu.” 23Nhöng khi nghe xong thì anh ñaâm ra raàu ró vì anh giaøu laém. Nhöng ñeán ngaøy thöù ba.xu ñaù p .” 43Ngöôø i muø laä p töù c thaá y ñöôø n g. “Gieâ . 33ñaùnh ñaäp a18:20 ‘Ngöôi . 31Roài Gieâ . sæ nhuïc Ngaøi. phæ nhoå Ngaøi. Hoï seõ cheá gieãu Ngaøi. Ngöôi khoâng ñöôïc ñaët ñieàu noùi doái veà ngöôøi laùng gieàng mình. con Ña-vít ôi..” Chuùa Gieâ-xu seõ soáng laïi töø trong keû cheát (Ma 20:17–19. Maùc 10:32–34) 26Khi Gieâ-xu ñang ñi gaàn ñeán thaønh Gieâ-ri-coâ. 32Ngaøi seõ bò giao vaøo tay nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác. vì yù nghóa ñaõ bò che khuaát khoûi hoï. Maùc 10:46–52) quaàn chuùng nghe vaäy lieàn hoûi. Ngöôi phaûi hieáu kính cha meï.” 34Caùc moân ñeä chaúng hieåu gì caû.113 Ngöôi khoâ n g ñöôï c troä m caé p . cho neân hoï khoâng hieåu lôøi Ngaøi noùi. 3OÂng muoán thaáy Chuùa Gieâ-xu nhöng khoâng ñöôïc vì oâng quaù luøn giöõa ñaùm ñoâng daân chuùng. “Ta noùi thaät vôùi caùc con. chuù n g con ñaõ boû heát taát caû ñeå theo thaày.” Ai ñöôïc cöùu? LU-CA 18:21–19:5 Ngaøi vaø gieát Ngaøi. cha meï . 5Luùc Chuùa Gieâ-xu ñeán 19 1 Chuù a . phaân phaùt cho ngöôøi ngheøo thì anh seõ coù cuûa baùu treân thieân ñaøng. “Thaät khoù cho ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Trôøi.” 28 Phia-rô thöa. “Thaà y xem. “Gieâ-xu ngöôøi Na-xa-reùt saép ñi qua.

’ 15“Nhöng oâng vaãn ñöôïc phong laøm vua. OÂ n g daën. toâi seõ laáy phaân nöûa taøi saûn toâi phaân phaùt cho ngöôøi ngheøo. toâi seõ ñeàn laïi gaáp boán laàn. ‘Thöa ngaøi. Ngaø i hay ruù t tieà n mình khoâng boû vaøo. coøn daân chuùng thì töôûng laø Nöôùc Trôøi seõ hieän ra ngay. “OÂng Gieâ-xu gheù nhaø moät ngöôøi coù toäi!” 8Nhöng Xa-cheâ ñöùng ñoù noùi. Moät ñoàng mi-na töông ñöông vôùi ba thaùng löông laøm vieäc cuûa moät coâng nhaân. ruùt tieàn mình khoâng boû vaøo.’ 19 Vua baû o . “Xa-cheâ ôiâ. thì baûo laø Chuùa caàn noù.’ 17Vua a19:13 quan tieàn Ñoàng “mi-na” cuûa Hi-laïp. Hoâm nay ta phaûi gheù laïi nhaø anh.” 6Xa-cheâ voäi vaøng treøo xuoáng vaø hôùn hôû tieáp Ngaøi. “Caùc con haõy ñi ñeán thò traán ngay tröôùc maët. 13OÂng goïi möôøi ngöôøi ñaày tôù laïi. ’ 14Tuy nhieâ n daâ n chuùng trong nöôùc gheùt oâng cho neân hoï cöû moä t toaù n ñaï i dieä n ñi theo noù i . Ngaøi ngöôùc nhìn vaø goïi. 11Trong khi keå chuyeä n aá y xong. thì Ngaøi ñi veà höôùng Gieâ-ru-sa-lem.LU-CA 19:6–31 114 khen. ‘Nhöng thöa ngaø i . ‘Chuùng toâi khoâng muoán oâng naày laøm vua cai trò chuùng toâi.’ 26 Vua baû o . ‘Goï i maá y ñöùa ñaày tôù ñaõ nhaän tieàn cuûa ta xem thöû chuùng noù laøm aên ra sao.’ 18 Ngöôø i ñaà y tôù thöù nhì vaø o trình. Gi 12:12–19) nôi.” 9Chuùa Gieâ-xu baûo oâng. “Thöa Chuùa. naày teân ñaày tôù gian aùc. ta seõ cho anh cai trò möôøi thaønh. ‘Lôøi cuûa anh seõ buoäc toäi anh. giao cho moã i ngöôø i moä t quan tieà n a . gaët nôi mình khoâng troàng. chöa coù ai côõi.” 28 Sau . 31Neáu coù ai hoûi taïi sao thaùo noù ra.” Caâu chuyeän ba ngöôøi ñaày tôù (Ma 25:14–30) luùc daân chuùng ñang theo doõi chuyeän aáy thì Chuùa Gieâ-xu thuaät cho hoï moät caâu chuyeän khaùc trong khi Ngaøi ñi gaàn ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem. 12 Ngaø i keå . xuoáng mau. Khi vaøo phoá caùc con seõ thaáy moät con löøa con ñang coät. ‘Anh ñöôï c cai trò naê m thaønh. ‘Laáy tieàn naày maø kinh doanh cho ñeá n khi ta trôû veà .’ 22Vua lieàn baûo noù. moä t quan tieà n ngaø i ñöa con laø m lôï i ñöôï c naê m ñoà n g nöõ a . ‘Thöa ngaø i . Maùc 11:1–11.’” Chuùa Gieâ-xu vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem nhö moät hoaøng ñeá (Ma 21:1–11.’ 20Ñeán löôït moät ngöôøi ñaày tôù nöõa vaøo trình vua. 29Luùc gaàn ñeán Beát-phaùt vaø Beâ-tha-ni. 27Coø n baâ y giôø nhöõ n g ai laø keû thuø cuû a ta khoâng muoán ta laøm vua cai trò? Chuùng noù ñaâu? Ñem ra ñaây xöû töû heát tröôùc maët ta. Vì ta coù theå tin caä y anh trong vieä c nhoû. anh aá y ñaõ coù möôø i ñoà n g roà i . Anh bieát ta khoù tính. Thaùo noù ra mang veà ñaây cho ta. ‘Thöa ngaøi. con ñaõ duø n g quan tieà n ngaø i ñöa vaø laøm lôïi ñöôïc möôøi ñoàng nöõa. “Hoâm nay ôn cöùu roãi ñaõ ñeán nhaø naày vì anh cuõng laø con chaùu AÙp-ra-ham. ‘Ai coù thì cho theâ m . 10Con Ngöôøi* ñeán ñeå tìm vaø cöùu nhöõng keû bò laàm laïc. ai khoâ n g coù thì bò laá y luoâ n heá t . Khi trôû veà . con ñaõ goùi vaûi kyõ vaø caát giaáu caån thaän. 7Daân chuùng thaáy theá baét ñaàu xì xaøo. Coøn neáu toâi ñaõ löôøng gaït ai. vaø gaët nôi mình khoâng gieo. 21Con sôï ngaøi vì ngaø i raá t khoù tính.’ 25Hoï thöa. hai thò traán caïnh söôøn nuùi OÂ-liu thì Ngaøi sai hai moân ñeä ñi 30vaø daën.’ 16Ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát vaøo trình. ‘Gioûi! Anh laø ngöôøi ñaày tôù toát. ñaây laø quan tieàn ngaøi ñöa. ‘Laáy quan tieàn cuûa thaèng naày cho ñöùa coù möôøi ñoàng. oâ n g baû o . 23Taïi sao anh khoâng gôûi tieàn ta vaøo ngaân haøng ñeå ñeán khi ta veà thì ta cuõ n g ñöôï c moä t ít tieà n lôø i ?’ 24“Vua baûo maáy ngöôøi haàu caän. “Coù moä t nhaâ n vaä t quan troïng saép ñi ñeán moät xöù xa ñeå ñöôïc taán phong laøm vua roài trôû veà nhaø.

chæ vì ngöôi khoâ n g bieá t luù c Thöôïng Ñeá ñeán cöùu ngöôi. “Chuùa caàn duøng noù . “Taïi sao maáy anh thaùo con löøa con cuûa chuùng toâi laøm gì?” 34Caùc moân ñeä ñaùp. Chuùa Gieâ-xu troâng thaáy thaønh. 36Trong khi Chuùa Gieâ-xu côõi löøa veà phía Gieâ-ru-salem thì nhieàu ngöôøi khaùc traûi aùo mình treân ñöôøng tröôùc maët Ngaøi. “Thaùnh Kinh ñaõ ghi.” Chuùa Gieâ-xu khoùc veà thaønh Gieâ-ru-sa-lem 39Moät gaàn ñeán Gieâ-ru-sa-lem. “Ta cho caùc oâng bieát.. Maùc 11:27–33) 45 Chuù a Hoaø bình treân thieân quoác. . “Neáu chuùng ta traû lôø i . 42Ngaø i noù i . Caùc laõnh tuï Do-thaùi gaïn hoûi Chuùa Gieâ-xu (Ma 21:23–27. Taát caû nhöõng bieán coá ñoù seõ ñeá n . ” 35 Roà i hoï mang löø a con veà cho Chuùa Gieâ-xu. Nhöng baây giôø ñieàu aáy ñaõ bò che khuaát khoûi ngöôi.’a Nhöng caùc ngöôi ñaõ bieán noù thaønh ‘saøo huyeät luõ cöôùp’!”b 47Chuùa Gieâ-xu daïy doã trong ñeàn thôø moãi ngaøy. ñoaøn moân ñeä ñoâng ñaûo reo vui ca ngôïi Thöôïng Ñeá veà nhöõng pheùp laï hoï ñaõ chöùng kieán. ‘saøo huyeät luõ cöôùp’ Gieâ-reâ-mi 7:11. Caùc giôùi tröôûng teá.115 moân ñeä ñi vaøo thaønh. thì baät khoùc veà thaø n h. ‘Ñeàn thôø ta seõ laø nhaø caàu nguyeän. vaø roài seõ khoâng coù moät hoøn ñaù naøo naèm choàng leân moät hoøn 41Luùc ngaøy noï. quaû gaëp con löøa con y nhö Chuùa Gieâ-xu ñaõ baûo. vaây haõm ngöôi khaép boán beân. Chuùa Gieâ-xu ñang ôû trong ñeàn thôø daïy doã daân chuùng vaø giaûng cho hoï nghe veà Tin Möøng. thì oâng ta laáy quyeàn töø Thöôïng Ñeá hay laø töø ngöôøi khaùc?” 5Hoï baøn nhau theá naày. 2“Xin thaày cho chuùng toâi bieát. 48 nhöng hoï khoâng bieát laøm caùch naøo vì taát caû daân chuùng ñeàu chaêm chæ nghe Ngaøi. thaày laáy quyeàn ôû ñaâu maø laøm nhöõng vieäc naày? Ai cho thaày quyeàn aáy?” 3Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Caùc giôùi tröôûng teá. 44 Chuù n g seõ tieâ u dieä t ngöôi luoâ n caû daân cö ngöôi. 37Khi Ngaøi ñeán gaàn Gieâ-ru-sa-lem. “Thöa thaày. Caùc oâng haõy cho ta bieát: 4 Khi Giaê n g laø m leã baù p -teâ m cho daâ n chuùng..xu ñi vaø o ñeà n thôø vaø ñaùnh ñuoåi taát caû nhöõng ngöôøi buoân baùn ôû ñoù. caùc giaùo sö luaät vaø caùc boâ laõo ñeán hoûi Ngaøi nhö sau.’ thì daân chuùng seõ neùm ñaù chuùng ta cheát. “Öôù c gì ngaø y nay ngöôi bieát ñieàu gì mang ñeán hoøa bình cho ngöôi. 33Trong khi hoï ñang thaùo löøa ra. 46Ngaøi daïy. neáu hoï khoâng ca ngôïi thì ñaù seõ haùt leân. “‘Nguyeän Trôøi giaùng phuùc cho vua ñeán trong danh Chuùa!’ Thi thieân 118:26 32Hai LU-CA 19:32–20:6 ñaù khaùc. ‘Vaäy taïi sao caùc oâng khoâng tin oâng aáy?’ 6Coøn neáu chuùng ta ñaùp. laáy aùo mình traûi leân löng löøa vaø naâng Ngaøi leân côõi.” 40Nhöng Chuùa Gieâ-xu ñaùp. caùc chuyeân gia luaät phaùp vaø moät soá laõnh tuï trong daân chuù n g muoá n gieá t Ngaø i . Vinh danh Thaùnh Chuùa treân trôøi cao!” soá ngöôøi Pha-ri-xi trong ñoaøn daân noùi vôùi Chuùa Gieâ-xu.” Chuùa Gieâ-xu vaøo Ñeàn Thôø (Ma 21:12–17. 43Seõ ñeán luùc caùc keû thuø ngöôi xaây töôøng. nhaø nguyeän’ EÂ-sai 56:7. Gi 2:13–22) Gieâ . 38Daân chuùng la leân. vì daân chuùng tin raèng Giaêng laø a19:46 b19:46 20 1 Moä t ‘Ñeàn thôø ta . Maùc 11:15–19. thì maáy ngöôøi chuû löøa ñeán hoûi. “Ta cuõng hoûi caùc oâng moät caâu. ‘Leã baù p -teâ m cuû a Giaê n g töø Thöôïng Ñeá ñeán.’ oâng ta seõ baûo. xin caám caùc moân ñeä naày ñöøng ca ngôïi nhö theá. ‘Leã ñoù ñeán töø ngöôøi khaùc. treân ñöôøng xuoáng nuùi OÂ-liu.

Hình vaø danh hieäu treân ñoàng naày laø cuûa ai?” Hoï ñaùp. Chuùng cuõng ñaùnh ñaäp luoân. 11OÂng lieàn sai moät ñaày tôù khaùc. 21Maá y teâ n maä t thaù m hoû i Chuù a Gieâ . Hoï tìm caùch gaøi baãy.” neân hoï traû lôøi laø hoï khoâng bieát leã aáy ñeán töø ñaâu. oâng sai moät ñaày tôù ñeán gaëp caùc taù ñieàn ñeå thu hoa lôïi. coøn caùi gì cuûa Thöôïng Ñeá.” Caâu chuyeän veà Con Thöôïng Ñeá (Ma 21:33–46.” 25Chuùa Gieâ-xu baûo. ñeán gaëp Chuùa Gieâxu.” 26Cho neân. hoï khoâ n g ñaùnh baãy Ngaøi ñöôïc ñieàu gì. 13OÂng chuû vöôøn nho ngaãm nghó. ‘Baây giôø ta phaûi xöû trí sao ñaây? Ta seõ sai ñöùa con trai yeâu daáu cuûa ta. Maùc 12:1–12) ñoù Chuùa Gieâ-xu keå cho daân chuùng nghe chuyeän naày: “Coù ngöôøi kia troàng moät vöôøn nho. thì haõy traû laïi cho Thöôïng Ñeá.’ 15Cho neân boïn taù ñieàn quaúng ñöùa con ra ngoaøi vöôøn roài gieát cheát. “Theá thì caâu naày coù nghóa gì: ‘Taûng ñaù bò thôï xaây nhaø loaïi ra laïi trôû thaønh ñaù goùc nhaø’? Thi thieân 118:22 18Ngöôøi 9Sau theo doõi Chuùa Gieâ-xu vaø cho maáy teân maät thaùm giaû vôø laøm ngöôøi chaát phaùc. ñeå vôï laïi khoâng con.xu ngay laäp töùc vì hoï bieát caâu chuyeän aáy aù m chæ hoï . xem Ngaøi coù noùi ñieàu gì sai quaáy ñeå coù theå trao Ngaøi cho nhaø caàm quyeàn vaø quan thoá n g ñoá c . “Vaä y ta cuõ n g khoâng noùi cho caùc oâng bieát ta laáy quyeàn ôû ñaâu maø laøm nhöõng vieäc naày. 28Hoï hoûi. Maáy ngöôøi Xa-ñu-xeâ muoán gaøi baãy Chuùa Gieâ-xu (Ma 22:23–33. Moâ-se qui ñònh raèng neáu anh cuûa ngöôøi naøo qua ñôøi. Maùc 12:18–27) 20Hoï naøo rôi treân taûng ñaù ñoù seõ tan taønh.xu baû o .LU-CA 20:7–28 7Cho 116 giaù o sö luaä t vaø caù c giôù i tröôû n g teá muoá n baé t Chuù a Gieâ . thaày khoâng caàn bieát ai vì thaày luoâ n daï y söï thaä t theo ñöôø n g loá i cuû a Thöôïng Ñeá. ‘Thaèng naày laø ñöùa seõ thöøa höôûng vöôøn nho. Coù neân ñoùng thueá hay khoâng? (Ma 22:15–22.’ 14Nhöng khi boïn taù ñieàn thaáy ñöùa con ñeán thì baøn nhau. 12OÂng sai moät ñaày tôù thöù ba. thì ngöôøi em 27 Coù . chuù n g toâ i bieát lôøi thaày noùi vaø ñieàu thaày daïy laø ñuùng. coøn ngöôøi naøo bò taûng ñaù ñoù rôùt nhaèm cuõng bò daäp naùt luoân!” maá y ngöôø i Xa-ñu-xeâ laø giôù i ngöôøi khoâng tin chuyeän ngöôøi ta soáng laïi töø trong keû cheát. chuùng ta coù neân ñoùng thueá cho Xeâxa hay khoâng?” 23Nhöng Chuùa Gieâ-xu bieát aâm möu hoï muoán gaøi baãy Ngaøi. Roài oâng leân ñöôøng ñi vaéng laâu ngaøy. Maùc 12:13–17) 19 Caù c nhaø tieân tri. Boïn taù ñieàn ñaùnh ñaäp noù ñeán mang thöông tích roài toáng khöù ra khoûi vöôøn. chaúng neå oâng chuùt naøo. nhöng hoï sôï daâ n chuù n g phaûn öùng. Söõng sôø veà caâu ñaùp cuûa Ngaøi. 10Ñeán muøa haùi nho. “Theá thì caùi gì cuûa Xeâ-xa haõy traû laïi cho Xeâ-xa. 24“Ñöa ta xem moät ñoàng tieàn.” Khi daân chuùng nghe caâu chuyeän aáy thì thoát leân. roài cuõng ñuoåi veà tay khoâng. xong cho maáy taù ñieàn thueâ. hoï im baët. ngay trong nhöõng lôøi Ngaøi noù i tröôù c maë t daâ n chuù n g. “Cuûa Xeâ-xa. neân hoûi.xu. “Theá thì oâng chuû vöôøn nho seõ xöû trí ra sao? 16OÂng seõ ñeán gieát heát boïn taù ñieàn ñoù roài cho nhöõng taù ñieàn khaùc thueâ. “Thöa thaà y . Nhöng hoï ñaùnh ñaäp noù roài ñuoåi veà tay khoâng. “Laøm sao maø coù chuyeän aáy?” 17Nhöng Chuùa Gieâ-xu nhìn hoï hoûi raèng. “Thöa thaày. 8 Chuù a Gieâ . Neáu chuùng ta gieát noù thì vöôøn nho seõ thuoäc chuùng ta. 22Xin thaày cho chuùng toâi bieát. Coù leõ chuùng seõ neå nang con ta.

vaø muoán daân chuùng kính caån chaøo mình nôi phoá chôï. baø goùa ngheøo naày ñaõ daâng nhieàu hôn taát caû caùc ngöôøi giaøu kia.. Hoï thích maëc aùo quaàn sang troïng ñi daïo. Gia-coáp’ Caâu naày trích trong Xuaát Ai-Caäp 3:6. Hoï thích ngoài choã cao nhaát trong hoäi ñöôøng vaø caùc böõa tieäc. “Thöa thaày. oâng vieát raèng Chuùa laø ‘Thöôïng Ñeá cuûa AÙp-raham. vì taát caû baûy anh em ñeàu ñaõ laáy chò ta?” 34Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ñaáng Cöùu Theá coù phaûi laø con Ña-vít khoâng? (Ma 22:41–46. 3Ngaøi noùi. hoï gioáng nhö thieân söù treân trôø i neâ n khoâ n g cheá t nöõ a . caâu ñaùp cuûa thaày raát ñuùng. chính Ña-vít ñaõ noùi: a20:37 buïi gai chaùy Xem Xuaát Ai-Caäp 3:1–12 trong Cöïu Öôùc. 2Sau ñoù.. Baûy anh em ñeàu cuøng chung soá phaän. 29Trong chuyeä n naày coù taát caû baûy anh em trai. Ngaøi cuõng thaáy moät ngöôøi ñaøn baø goùa ngheøo boû vaøo hai ñoàng tieàn nhoû vaøo hoäp. Trong caâu chuyeän veà buïi caây chaùya. Hoï seõ bò tröøng phaït naëng hôn.” Söï daâng hieán thaät (Maùc 12:41–44) ñoù Chuùa Gieâ-xu hoûi.’c Thi thieân 110:1 44Neáu vua Ña-vít goïi Ñaáng Cöùu Theá laø ‘Chuùa’ thì laøm sao Ngaøi laø con vua aáy ñöôïc?” Chuùa Gieâ-xu leân aùn moät soá laõnh tuï (Ma 23:1–36. 37Moâ-se cuõng ñaõ chöùng toû raèng ngöôøi cheát quaû soáng laïi. “Taïi sao ngöôøi ta noùi Ñaáng Cöùu Theá laø Con vua Ña-vít? 42Trong saùch Thi thieân.” 40Roài khoâng ai daùm hoûi Ngaøi caâu naøo nöõa. roài laøm boä giaû ñaïo ñöùc baèng caùch ñoïc lôøi caàu nguyeän thaät daøi. 21 1Chuùa .117 phaûi laáy ngöôøi ñaøn baø goùa aáy ñeå noái doø n g cho anh mình. taát caû ñeàu qua ñôøi khoâng con. Ngöôøi anh caû laá y vôï . 32Sau cuøng ngöôøi ñaøn baø cuõng cheát..” 39 Moä t soá giaù o sö luaä t baû o .’ b 38 Thöôï n g Ñeá laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôøi soáng chöù khoâng phaûi cuûa ngöôøi cheát vì tröôùc maët Ngaøi khoâng coù ai cheát caû. Coøn baø goùa naày tuy ngheøo laém. 36Vì trong ñôøi soáng môùi aáy. cuûa con’ Nghóa ñen laø “cho ñeán chöøng ta ñaët moïi keû thuø con laøm beä chaân cho con. nhöng ñaõ daâng heát taát caû cuûa mình coù ñeå nuoâi thaân. roà i cheá t khoâ n g con. 30Ngöôøi em thöù hai laáy goùa phuï aáy roài cheát. 46“Caùc con haõy thaän troïng veà caùc giaùo sö luaät. ngöôøi ñaøn baø aáy seõ laø vôï ai. b20:37 ‘Thöôïng Ñeá cuûa .” d21:1 hoäp daâng hieán Moät hoäp ñaëc bieät trong nôi thôø phuïng cuûa ngöôøi Do-thaùi ñeå daân chuùng boû tieàn daâng cho Thöôïng Ñeá vaøo. “Treân traàn theá naày ngöôøi ta laáy vôï gaû choàng.” c20:43 ‘cho ñeán chöøng . 41Sau Gieâ-xu ngöôùc leân thaáy maáy ngöôøi giaøu boû tieàn vaøo hoäp daâng hieánd trong ñeàn thôø. “Ta baûo thaät vôùi caùc con. Thöôïng Ñeá cuûa Y-saùc vaø Thöôïng Ñeá cuû a Gia-coá p . 31Ñeán ngöôøi em thöù ba cuõng laáy goùa phuï aáy roài qua ñôøi. 47Nhöng hoï löôøng gaït caùc ñaøn baø goùa vaø cöôùp ñoaït nhaø cöûa cuûa caùc baø aáy. Lu 11:37–54) 45Trong khi daân chuùng laéng nghe. Chuùa Gieâ-xu daïy caùc moân ñeä nhö sau. vì hoï ñaõ ñöôïc soáng laïi töø trong keû cheát.. 43 cho ñeán chöøng ta ñaët caùc keû thuø cuûa con döôùi quyeàn quaûn trò cuûa con. Maùc 12:38–40. Maùc 12:35–37) LU-CA 20:29–21:4 ‘Chuùa noùi cuøng Chuùa toâi: Con haõy ngoài beân höõu ta. 4Vì hoï chæ daâng phaàn dö thöøa. 35Nhöng nhöõng ngöôøi xöùng ñaùng ñeå ñöôïc soáng laïi töø keû cheát trong töông lai seõ khoâng cöôùi vôï gaû choàng gì nöõa. 33Theá thì luùc ngöôøi ta soáng laïi töø trong keû cheát. Hoï laø con Thöôïng Ñeá.

Hoï seõ xeùt xöû caùc con trong caùc hoäi ñöôøng. “Daân naày seõ ñaùnh daâ n kia. thì caùc con bieát muøa haï gaàn tôùi. anh em. thì phaûi bieát raèng noù saép bò tieâu huûy. 21Luùc aáy. maët traêng vaø caùc ngoâi sao. vì thôø i kyø Thöôï n g Ñeá giaû i thoaùt caùc con ñaõ ñeán!” Lôøi cuûa Chuùa Gieâ-xu seõ toàn taïi maõi maõi (Ma 24:32–35. 24Hoï seõ bò göôm gieát vaø seõ bò baét laøm tuø binh raûi raùc khaép moïi quoác gia. toáng giam caùc con vaø baét caùc con ñöùng tröôùc maët caùc vua.” 7Hoï hoûi Chuùa Gieâ-xu. Hoï traàm troà veà nhöõng khoái ñaù ñeïp toâ ñieåm trong ñeàn thôø cuøng nhöõng cuûa leã maø ngöôøi ta daâng. 9Khi caùc con nghe tieáng ñoàn veà giaëc giaõ vaø loaïn laïc thì ñöøng sôï. Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo. 14Caùc con ñöøng lo aâu laø khoâng bieát seõ noùi gì. Coù nhieà u bieá n coá ñaùng sôï vaø nhöõng daáu laï töø trôøi xuoáng. 18Nhöng khoâng coù gì laøm haïi caùc con ñöôïc. Maùc 13:28–31) 25“Seõ ñoù Chuùa Gieâ-xu keå caâu chuyeän naày: “Caùc con haõy xem caây vaû cuøng caùc loaïi caây khaùc. Gieâ-ru-sa-lem seõ bò daân ngoaïi quoác giaøy xeùo cho ñeán thôøi kyø daønh cho daân ngoaïi quoác chaám döùt. khi caùc con thaáy nhöõng bieán coá aáy xaûy ra thì caùc con bieát raèng Nöôùc Trôøi gaàn ñeán roài. 17Moïi ngöôøi seõ gheùt caùc con vì caùc con theo ta. vì nhöõng bieán coá aáy seõ ñeán tröôùc roài sau môùi taän theá. ‘Ta laø Ñaáng aáy’ hoaëc ‘Thôøi ñaõ ñieåm!’ Nhöng caùc con ñöøng theo hoï. 31Cuõng theá. ngöôøi ta seõ baét vaø ngöôïc ñaõi caùc con. nhieàu quoác gia seõ kinh khieáp vaø hoang mang vì tieáng gaàm theùt vaø soùng coàn döõ doäi cuûa bieån caû. 28Khi nhöõng bieán coá aáy baét ñaàu. 29Sau . Ñöøng kinh haõi (Ma 24: 29–31. 23Khoán khoå nhaát laø ñaøn baø ñang mang thai vaø coù con coøn buù! Tai hoïa seõ ñeán treân ñaát vì Thöôïng Ñeá noåi giaän cuøng daân naày. ñöøng ñeå bò löøa. 16Ñeán noãi cha meï. Maùc 13:14–19) maáy ngöôøi noùi chuyeän veà ñeàn thôø. 12“Nhöng tröôùc khi nhöõng bieán coá aáy xaûy ra. thaân nhaân vaø baïn höõu cuõng seõ nghòch laïi caùc con. 15Ta seõ cho caùc con söï khoân ngoan ñeå noùi nhöõng ñieà u maø keû thuø khoâ n g beû baù c ñöôï c . Nhieàu ngöôøi seõ maïo danh ta ñeán vaø töï xöng. Treân ñaát. 22Ñoù laø nhöõ n g ngaø y tröøng phaït theo Thaùnh Kinh ñaõ vieát. Maùc 13:24–27) 20“Khi coù nhöõng ñieàm laï treân maët trôøi. Maùc 13:1–13) 118 Thaønh Gieâ-ru-sa-lem seõ bò tieâu huûy (Ma 24:15–21. “Thöa thaày bao giôø thì caùc bieán coá aáy xaûy ñeán? Coù daáu hieäu gì cho thaáy noù saép xaûy ra khoâng?” 8Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Taát caû ñeàu seõ ñoå nhaøo xuoáng heát. Ai ôû trong thaønh Gieâ-ru-sa-lem haõy chaïy thoaùt ra. nöôù c naà y choá n g nöôù c noï . caùc quan toång traá n chæ vì caù c con laø m moâ n ñeä ta. 26Ngöôøi ta seõ khieáp ñaûm ñeán noãi tuyeät voïng. ai ôû mieàn Giu-ñia haõy chaïy troán leân nuùi. 5Coù caùc con thaáy quaân lính vaây haõm thaønh Gieâ-ru-sa-lem. 30Khi laù non troå ra. vaø ai ôû gaàn thaønh aáy thì chôù neâ n vaø o thaø n h.” 10Roài Ngaøi baûo hoï. 11Nhieàu nôi seõ coù ñoäng ñaát lôùn. 27Luùc aáy ngöôøi ta seõ thaáy Con Ngöôøi* hieän ñeán giöõa maây trôøi vôùi quyeàn löïc vaø hieån vinh cao caû.LU-CA 21:5–31 Ñeàn thôø seõ bò tieâu huûy (Ma 24:1–14. 13Nhöng vieäc aáy seõ taïo cô hoäi toát cho caùc con laøm chöùng veà ta. hoï cuõng seõ gieát moät vaøi ngöôøi trong caùc con. dòch haï c h vaø ñoù i keù m . 19Caùc con seõ cöùu ñöôïc maïng soáng mình baèng caùch giöõ vöõng loøng tin. töï hoûi theá giôùi seõ ñi veà ñaâu vì caùc theá löïc treân trôøi seõ ruùng ñoäng. haõy ngaång ñaà u leâ n . 6“Nhöõng gì ñeïp maø caùc con thaáy hoâm nay roài seõ ñeán luùc maø khoâng coù hai khoái ñaù naøo naèm choàng leân nhau nöõa. “Haõy thaän troïng.

” Ai seõ phaûn Chuùa Gieâ-xu? 14Ñeán Men laø luùc chieân con cuûa Leã Vöôït Qua phaûi bò gieát. Gi 13:21–30) 7Ngaøy ñaàu tieân cuûa Leã AÊn Baùnh Khoâng 22 1Gaàn giôø. heã ngöôøi aáy vaøo nhaø naøo 11thì caùc con haõy noùi vôùi chuû nhaø. Maùc 14:1–2. 10“Khi caùc con vaøo thaønh seõ coù moät ngöôøi mang baàu nöôùc ra ñoùn caùc con. 22Ñieàu maø 21“Nhöng .” 17 Roà i Ngaø i caà m ly. moä t trong möôø i hai söù ñoà cuû a Chuùa Gieâ-xu. 2Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät tìm caùch gieát Chuùa Gieâxu nhöng chöa ñöôïc vì hoï sôï daân chuùng. caûm taï vaø beû ra trao cho caùc söù ñoà vaø noùi raèng. quaû gaë p moïi chuyeän nhö Chuùa Gieâ-xu ñaõ baûo. “Ñaây laø thaân theå ta hi sinh cho caùc con. Haõy ñi theo ngöôøi aáy. Haõy laøm ñieàu naày ñeå nhôù ñeán ta. 14–16. Maùc 14:12–21. ‘Thaày hoûi: Caùi phoøng khaùch maø ta seõ aên Leã Vöôït Qua vôùi caùc moân ñeä ta ôû ñaâu?’ 12Ngöôøi seõ chæ cho caùc con moät phoøng roäng treân gaùc. caû m taï vaø noù i . 5Hoï raát möøng vaø ñoàng yù thöôûng tieàn cho haén. Giu-ña trôû thaønh keû thuø cuûa Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:1–5. 36Cho neân luùc naøo cuõng phaûi saün saøng. “Caùc con haõy laáy ly naày vaø chia nhau uoáng. 3Quæ Sa-taêng nhaäp vaøo Giu-ña Ít-cari-oá t . Chuùa Gieâ-xu vaø caùc söù ñoà ñang ngoài ôû baøn. ñöøng daønh thì giôø aên uoáng pheø phôõn hoaëc baän taâm ñeán nhöõng vieäc ñôøi naày. Hoï lieàn doïn böõa aên Leã Vöôït Qua.119 cho caùc con bieát laø nhöõng bieán coá aáy seõ xaûy ra trong khi ngöôøi ôû thôøi ñaïi naày haõy coøn soáng.” 9Hoï hoûi. 4Giu-ña ñi gaëp caùc giôùi tröôûng teá cuøng maáy teân lính canh gaùc ñeàn thôø ñeå baøn caùch trao Ngaøi vaøo tay hoï. 8Chuùa Gieâ-xu sai Phia-rô vaø moät ngöôøi trong caùc con seõ phaû n boä i ta. “Thaày muoán chuùng con doïn böõa aên aáy ôû ñaâu?” Chuùa Gieâ-xu baûo. Phaûi luoân luoân saün saøng 32“Ta LU-CA 21:32–22:22 thaän troïng. “Caùc con haõy ñi chuaån bò böõa aên Leã Vöôït Qua cho chuùng ta. Haõ y caà u nguyeä n cho caù c con ñuû söù c thoaùt khoûi nhöõng bieán coá ñoù ñeå caùc con coù theå ñöùng tröôùc maët Con Ngöôøi*.xu vaø o tay hoï khi Ngaøi ôû caùch xa quaàn chuùng. taát caû daân chuùng daäy sôùm ñi vaøo ñeàn thôø ñeå nghe Ngaøi daïy.” 13 Phia-rô vaø Giaê n g ra ñi. ñeâm xuoáng Ngaøi ñi ra ngoaøi thaønh phoá vaø nguï treân nuùi OÂ-liu. tay ngöôø i aá y ñang ñaë t chung vôùi tay ta treân baøn.” 19Sau ñoù Ngaøi laáy baùnh mì. 6Haén thoûa thuaän vaø rình cô hoäi ñeå trao Chuù a Gieâ . Neáu khoâng. 15Ngaøi baûo hoï. Maùc 14:22–26. Chuùa Gieâ-xu döï Leã Vöôït Qua (Ma 26:17–25.” 20Cuõng vaäy. “Ta raát muoán aên Leã Vöôït Qua naày vôùi caùc con tröôùc khi ta phaûi chòu khoå hình. 16Ta seõ khoâng coøn aên Leã Vöôït Qua naøo nöõa cho ñeá n khi Leã aá y ñöôï c mang ñaà y ñuû yù nghóa trong Nöôùc Trôøi. 18Ta seõ khoâng uoáng nöôùc nho* naày nöõa cho tôùi khi Nöôùc Trôøi hieän ñeán. Caùc con seõ doïn Leã Vöôït Qua taïi ñoù. 38Moãi saùng. Ngaøi caàm ly vaø baûo. Gi 11:45–53) 34“Phaûi Giaêng ñi vaø daën. Böõa AÊn cuûa Chuùa (Ma 26:26–30. coù baøn gheá haún hoi. Giao öôùc môùi naày baét ñaàu baèng huyeát cuûa ta ñoå ra vì caùc con. 1 Coâ 11:23–25) ñeán ngaøy Leã Baùnh Khoâng Men cuõng coøn goïi laø Leã Vöôït Qua. sau khi aên. ngaøy aáy seõ baát chôït xaûy ñeán vôùi caùc con. 33Trôøi ñaát seõ bò tieâu huûy nhöng lôøi ta noùi seõ khoâng bao giôø bò tieâu huûy ñaâu.” 37Ban ngaøy Chuùa Gieâ-xu daïy doã daân chuùng trong ñeàn thôø. 10–11. 35gioáng nhö caùi baãy saäp moïi ngöôøi soáng treân ñaát. “Ly naày laø giao öôùc môùi maø Thöôïng Ñeá keát laäp vôùi daân cuûa Ngaøi.

Ñöøng maát ñöùc tin (Ma 26:31–35. 37Thaùnh Kinh vieát. Maùc 14:27–31. Nhöng haõy laøm theo yù Cha chöùù khoâng phaûi theo yù con. 42“Thöa Cha. vaø nhöõng ngöôøi caàm quyeàn thích ñöôï c goï i laø ‘baï n daâ n .” 36Ngaøi baûo tieáp. 28“Caùc con ñaõ ôû cuøng ta suoát nhöõng cuoäc ñaáu tranh gay go cuûa ta. tuùi. Xi-moân ôi.” 33Nhöng Phia-rô thöa vôùi Chuùa Gieâxu. Caùc moân ñeä cuøng ñi vôùi Ngaøi. xeùt xöû möôøi hai chi toäc Ít-ra-en. Neáu caùc con khoâng coù göôm haõy baùn aùo ngoaøi maø mua moät caùi.” Ngaøi baûo.” 38Caùc moân ñeä thöa. 29Cha ñaõ ban cho ta moät vöông quoác thì ta cuõng cho caùc con vöông quoác aáy 30ñeå caùc con ñöôï c aê n uoá n g chung baø n vôù i ta trong nöôùc cuûa ta. “Caùc con haõy caàu nguyeän cho coù söùc choáng choïi söï caùm doã. ngöôøi naøo lôùn nhaát trong caùc con phaûi laø ngöôøi thaáp keùm nhaát vaø ngöôøi laõnh ñaïo phaûi nhö keû toâi tôù vaäy. Caâu aáy noùi veà ta vaø söï vieäc hieän ñang xaûy ra. 27Giöõa moät ngöôøi ngoài ôû baøn vaø moät ngöôøi haàu haï. xin laáy ly ñau khoåa naày ñi. neáu Cha muoán. b22:44 Caâu 43–44 Moät vaøi baûn coå khoâng coù hai caâu naày.LU-CA 22:23–45 Ngöôøi* 120 Haõy saün saøng ñöông ñaàu vôùi khoù khaên Thöôïng Ñeá ñaõ ñònh cho Con seõ xaûy ra. “Daï khoâng thieáu gì heát. quì xuoáng vaø caàu nguyeän. Nhöng ta gioáng nhö keû haàu haï ôû giöõa caùc con vaäy. Maùc 14:32–42) 35Sau ôi. ‘Ngaøi bò ñoái xöû nhö moät teân toäi phaïm.xu baû o . 40Khi ñeán nôi. b 45Khi caà u nguyeä n xong.’ EÂ-sai 53:12 vaø ta baûo caùc con bieát laø caâu Thaùnh Kinh aá y phaû i ñöôï c mang ñaà y ñuû yù nghóa.” 43Coù moät thieân söù töø trôøi hieän ñeán theâm söùc cho Ngaøi. nhöng khoán cho keû naøo phaûn Con Ngöôøi. “Caùc vua chuùa ngoaïi quoác cai trò daân chuùng.” 23Caùc söù ñoà hoûi nhau xem ai trong voøng hoï laïi laøm chuyeän aáy. “Theá ñuû roài. “Baây giôø neáu caùc con coù ví hoaëc tuùi thì haõy mang theo. Gi 13:36–38) 24Caùc ñoù Chuùa Gieâ-xu hoûi caùc söù ñoà. Caùc con seõ ngoài treân ngoâi.” Chuùa Gieâ-xu caàu nguyeän moät mình (Ma 26:36–46. Chaáp nhaän nhöõng ñieàu ñoù cuõng nhö uoáng moät ly chaát ñaéng. “Phia-rô aø . “Thöa Chuùa. ñoàng cheát vôùi Chuùa!” 34 Chuù a Gieâ . Moà hoâ i Ngaø i rôi xuoá n g ñaá t nhö nhöõ n g gioï t maù u . “Thöa Chuùa. Chuùa Gieâ-xu trôû laïi vôùi caùc moân ly ñau khoå Chuùa Gieâ-xu muoán noùi nhöõng ñieàu khoán khoå seõ xaûy ra cho Ngaøi. con saün saøng ñoàng tuø. Traùi laïi.” 41Roài Ngaøi ñi caùch hoï khoaûng chöøng lieäng moät vieân ñaù. ngöôøi naøo quan troïng hôn? Caùc con cho laø ngöôøi ngoài ôû baøn quan troïng hôn. 32Ta ñaõ caà u nguyeän ñeå con ñöøng maát ñöùc tin! Khi con trôû laïi vôùi ta thì haõy giuïc giaõ anh em con.’ 26 Tuy nhieân. 25Nhöng Chuùa Gieâ-xu daïy hoï. Haõy laøm ñaày tôù moân ñeä baét ñaàu tranh luaän vôùi nhau xem ai trong hoï laø ngöôø i quan troïng nhaát. hoaëc giaøy theo caùc con coù thieáu gì khoâng?” Hoï thöa. Ngaøi baûo hoï. hoâm nay tröôùc khi gaø gaùy con seõ choái ta ba laàn. 44Trong côn ñau khoå Chuùa Gieâ-xu caøng caàu nguyeän thieát tha. caùc con khoâng neân nhö theá. ñaây coù hai caây göôm. Sa-taêng ñaõ xin thöû nghieäm taát caû caùc con nhö nhaø noâ n g saø n g saû y luù a vaä y . a22:42 39Chuùa .” 31“Xi-moân Gieâ-xu ra khoûi thaønh vaø ñi ñeán nuùi OÂ-liu nhö Ngaøi vaãn thöôøng laøm. “Khi ta sai caù c con ra ñi maø khoâ n g mang ví.

” 62Phiarô lieàn böôùc ra ngoaøi khoùc loùc thaûm thieát. 52Nhöõng ngöôøi ñeán baét Chuùa Gieâ-xu laø nhöõng giôùi tröôûng teá. 56Moät ñöùa tôù gaùi thaáy Phia-rô ngoài ñoù 54Chuùng saùng. Phia-rô ñi theo sau xa xa.” Nhöng Phia-rô ñaù p . Nhöng nay laø giôø cuûa caùc oâng—giôø maø taêm toái ngöï trò. con seõ choái ba laàn.” 70Hoï hoûi.” 66Ñeá n . 64Chuùng bòt maét Ngaøi vaø baûo.” 60Nhöng Phia-rô traû lôøi. coù phaûi con duøng caùi hoân ñeå trao Con Ngöôøi* cho keû thuø cuûa Ngaøi khoâng?” 49Nhöõng ngöôøi ñöùng quanh thaáy vaäy lieàn hoûi Ngaøi. vaø caùc boâ laõo. “Neáu oâng laø Ñaáng Cöùu Theá haõy noùi cho chuùng toâi bieát.” Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. “Anh aø. moät ngöôøi nöõa nhaát quyeát.” 58Laùt sau. “Haõy troå taøi noùi tieân tri cuûa oâng ñi. hoäi ñoàng boâ laõo. toâi khoâng heà bieát ngöôøi aáy. 61Chuùa quay laïi nhìn thaúng vaøo Phia-rô. moät trong möôøi hai söù ñoà daãn ñaàu. thì thaáy hoï ñang nguû vì quaù buoàn baõ. 68Vaø neáu ta hoûi caùc oâng cuõng chaúng traû lôøi. xem thöû ngöôøi naøo ñaùnh oâng. “OÂng naày cuõng ôû vôùi ngöôøi aáy. caùc veä binh canh gaùc ñeàn thôø.xu hoû i haé n . Gi 18:12–18. “Chò ôi. “OÂng cuõng laø ngöôøi thuoäc boïn ñoù. moät ngöôøi khaùc thaáy Phia-rô lieàn noùi.” Chuùa Gieâ-xu bò baét (Ma 26:47–56. baûo laø khoâng heà bieát ta. “Ñuùng theá. 69Nhöng töø nay veà sau. Haén tieán ñeán gaàn Chuùa Gieâ-xu ñeå hoân Ngaøi. toâ i khoâng thuoäc ñaùm ñoù ñaâu!” 59Ñoä moät giôø sau.” Roài Ngaøi rôø vaønh tai cuûa ngöôøi ñaày tôù vaø chöõa laønh cho.” Phia-rô choái Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:57–58. toâi khoâng hieåu anh noùi gì caû!” Ngay luùc Phia-rô coøn ñang noùi thì gaø gaùy.xu baû o . oâng baûo. Gi 18:19–24) 63Nhöõng baét Chuùa Gieâ-xu daãn ñi vaø giaûi Ngaøi ñeán nhaø rieâng cuûa thaày teá leã toá i cao. OÂng ta chôït nhôù laïi lôøi Ngaøi noùi: “Hoâm nay tröôùc khi gaø gaùy. 67Hoï noùi. “Vaäy oâng laø Con Thöôïng Ñeá aø?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. 66–72. Maùc 14:65) teân canh giöõ Chuùa Gieâ-xu cheá gieãu vaø ñaùnh ñaäp Ngaøi. 69–75.” 57Nhöng Phia-rô choái bieán. Gi 18:3–11) LU-CA 22:46–70 khi Chuùa Gieâ-xu coøn ñang noùi thì moät ñaùm ñoâng aäp ñeán do Giu-ña. “Giu-ña. goàm caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät hoïp nhau laïi vaø giaûi Ngaøi ñeán toøa aùn toái cao. Chuùa Gieâ-xu tröôùc maët caùc laõnh tuï (Ma 26:59–66. 51 Chuù a Gieâ .” 65Chuùng nhuïc maï Chuùa Gieâ-xu nhieàu ñieàu. 25–27) 47Trong qua aùnh löûa chaäp chôøn. Daân chuùng cheá gieãu Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:67–68. “Thöa Chuùa. 53Haèng ngaøy ta coù maët trong ñeàn thôø maø caùc oâng khoâng baét. Maùc 14:43–50. Con Ngöôøi* seõ ngoài beân tay phaûi cuûa Thöôïng Ñeá quyeàn naêng. Maùc 14:55–64. 48 Nhöng Chuù a Gieâ . Maùc 14:53–54. “Chaéc chaén ngöôøi naày töøng ôû vôùi oâng aáy vì oâng ta cuõng goác Ga-li-leâ. “Neáu ta noùi caùc oâng cuõng chaúng tin. “Sao caùc con nguû? Haõy daäy caàu nguyeän cho coù söùc choáng choïi vôùi söï caùm doã. coâ nhìn Phia-rô thaät kyõ roài baûo. “Anh ôi. 55Sau khi boï n lính ñoá t moä t ñoá n g löû a giöõ a saâ n vaø ngoà i söôû i gaà n nhau thì Phia-rô cuõng ñeán ngoài chung vôùi hoï. “Caùc oâng mang theo göôm giaùo vaø gaäy goäc ñeán baét ta laøm nhö theå ta laø teân toäi phaïm.121 ñeä. “Thoâ i ! Ñöø n g cheùm nöõa. 46Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. chuù n g con neâ n laá y göôm cheù m boï n naày khoâng?” 5 0 Moät trong nhöõng ngöôø i ôû ñoù ruù t göôm ra cheù m ñöù t vaønh tai phaûi cuûa ngöôøi ñaày tôù thaày teá leã toái cao.

nhöng töø hoâm aáy laïi trôû thaønh baïn. Maùc 15:1–5.” . “Toâi chaúng thaáy ngöôøi naày laøm ñieàu gì quaáy. 9Heâ-roát hoûi Ngaøi nhieàu caâu nhöng Chuùa Gieâ-xu khoâng traû lôøi. Heâ-roát cuõng khoâng thaáy oâng ta coù toäi gì cho neân ñaõ traû oâng ta veà ñaây. Heâ . 25OÂng tha teân ñang ngoài tuø theo nhö chuùng xin. 11Sau khi Heâ-roát vaø caùc teân lính döôùi quyeàn cheá gieãu Ngaøi. “Taïi sao? OÂ n g ta phaï m loã i gì? Toâ i chaú n g thaáy oâng ta coù toäi gì ñaùng cheát.” 17a 18Nhöng daân chuùng ñoàng thanh heùt leân. 12Phi-laùt vaø Heâ-roát tröôùc 6 Phi-laù t trieä u taä p daâ n chuù n g laï i cuøng vôùi caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc laõnh tuï. Gi 18:28–38) laø toaø n theå hoä i ñoà n g ñöù n g daä y giaû i Chuù a Gieâ . 2Chuùng baét ñaàu toá caùo Ngaøi raèng. nhöng toâi ñaõ tra hoûi oâng ta tröôù c maë t maá y anh maø ø toâ i khoâ n g thaáy oâng ta phaïm toäi gì theo nhö maáy anh toá caùo. chuùng maëc cho Ngaøi moät aùo trieàu nhaø vua roài traû Ngaøi veà cho Phi-laùt. Coøn oâng giao Chuùa Gieâ-xu vaøo tay daân chuùng ñeå hoï muoán laøm gì thì laøm. vì nghe tieáng Ngaøi töø laâu neân oâng ta raát mong gaëp Ngaøi. Teân aáy bò caùo vì toäi noåi loaïn vaø gieát ngöôøi. 16Cho neân toâi seõ phaït oâng ta xong roài tha ra.” 23Nhöng chuùng tieáp tuïc gaøo theùt ñoøi phaûi ñoùng ñinh Chuùa Gieâ-xu treân thaäp töï giaù. a23:17 13 Phi-laù t Caâu 17 Vaøi baûn cuõ Hi-laïp theâm caâu 17: “Cöù moãi naêm vaøo dòp Leã Vöôït Qua. Gi 18:39–19:16) ñoàng thanh. Tieáng la heùt cuûa chuùng lôùn ñeán noãi 24Phi-laùt phaûi ñaønh chieàu theo yù chuùng. “Ñoùng ñinh haén ñi! Ñoùng ñinh haén ñi!” 22Phi-laùt hoûi chuùng laàn thöù ba. “Baây giôø chuùng ta ñaâu caàn nhaân chöùng laøm gì nöõa? Chính chuùng ta ñaõ nghe lôøi tuyeân boá cuûa oâng ta roài. 7 Vì Chuù a Gieâ-xu ôû döôùi quyeàn Heâ-roát neân Phi-laùt giaûi Ngaøi sang cho Heâ-roát. laø vua.” Phi-laùt giaûi Chuùa Gieâ-xu qua cho Heâ-roát 23 1 Theá nghe theá môù i hoû i coù phaû i Ngaø i goá c Ga-li-leâ khoâ n g. Cho neân toâi seõ phaït oâng ta roài tha ra. luùc aáy ñang coù maë t ôû Gieâ . Maùc 15:6–15. 20Phi-laùt muoán thaû Chuùa Gieâ-xu neân baûo cho daân chuùng bieát.ru-sa-lem. 8 Khi thaá y Chuù a Gieâ . Maáy anh thaáy ñoù. “Anh coù phaûi laø vua daân Do-thaùi khoâng?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 11–14. 21Nhöng quaàn chuùng laïi la heùt laàn nöõa. baûo raèng oâng ta saùch ñoäng quaàn chuùng.” 3Phi-laù t hoû i Chuù a Gieâ . “Nhöng teân Gieâxu naày ñaõ saùch ñoäng daân chuùng.roá t möø n g laé m . “Ñuùng nhö ngaøi noùi.” 5Hoï khaêng khaêng. “Chuùng toâi baét quaû tang teân naà y meâ hoaë c daâ n chuù n g.xu.xu qua cho Phi-laùt*. OÂng muoán xem Ngaøi laøm pheùp laï. Phi-laùt hay aân xaù moät teân tuø phaïm theo daân xin.” Phi-laùt tra hoûi Chuùa Gieâ-xu (Ma 27:1–2.xu. 10Caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc giaùo sö luaät ñöùng ñoù hung haêng toá caùo Ngaøi. 14OÂng noùi. daïy doã khaép mieàn Giu-ñia. oâng naày khoâng phaïm toäi gì ñaùng cheát caû. Chuùa Gieâ-xu phaûi cheát (Ma 27:15–26. Haén baét ñaàu töø Gali-leâ roài baây giôø ñeán ñaây. 15Ngoaøi ra.LU-CA 22:71–23:25 71Hoï 122 kia voán thuø nghòch nhau.” 4 Phi-laù t baû o caù c giôù i tröôû n g teá vaø toaøn theå daân chuùng. Haé n baû o chuùng ta khoâng neân noäp thueá cho Xeâxa vaø daùm töï xöng mình laø Ñaáng Cöùu Theá. “Dieät teân naày ñi! Haõy tha Ba-raba!” 19 Ba-ra-ba ñang ngoà i tuø vì toä i gaây loaïn trong thaønh phoá vaø toäi gieát ngöôøi. “Caùc anh giaûi ngöôøi naày ñeán vôùi toâi.

Gi 19:28–30) aá y khoaû n g giöõ a tröa.” 42Roài anh ta xin. Maùc 15:42–47.123 Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh (Ma 27:32–44. “Chuùa Gieâ-xu ôi.xu caà u nguyeän. caû xöù boãng trôû neân toái mòt cho ñeán ba giôø chieàu 45vì maët trôøi khoâng chieáu saùng nöõa. 28Nhöng Chuùa Gieâ-xu quay laïi baûo hoï. ‘Phuùc cho buïng khoâng sinh con vaø daï khoâng cho con buù. Chuùng baét oâng ta vaùc caây thaäp töï theá cho Chuùa Gieâ-xu vaø ñi theo sau Ngaøi. Maùc 15:33–41.”a Boïn lính baét thaêm xem ai laáy ñöôïc aùo quaàn cuûa Ngaøi. 39Moät trong hai teân tuø ñang bò treo treân thaäp töï giaù cuõng baét ñaàu sæ nhuïc a23:34 Caâu 34 Vaøi baûn cuõ Hi-laïp khoâng coù ghi phaàn naày cuûa caâu.’ 30Roài ngöôøi ta seõ noùi vôùi nuùi raèng. OÂ n g goá c tænh A-ri-ma-theâ . Haõy khoùc veà caùc baø vaø con chaùu caùc baø. Böùc maøn trong ñeàn thôø* bò xeù toaïc laøm hai.” Chuùa Gieâ-xu cheát (Ma 27:45–56. Maùc 15:21–32. laø Ñaáng Cöùu Theá. 33Khi ñeán moät nôi goïi laø Ñoài Soï. “Ta baûo thaä t . 29Seõ ñeán luùc ngöôøi ta noùi. thuoä c b23:43 thieân ñaøng Nôi maø nhöõng ngöôøi vaâng phuïc Thöôïng Ñeá ôû khi qua ñôøi.ru-sa-lem ôi. ñöø n g khoùc veà ta. Caùc nhaø laõnh ñaïo cheá gieãu Ngaøi baûo raèng. chöùù coøn ngöôøi naày chaúng coù laøm ñieàu gì quaáy. 37Chuùng thaùch. 49Coøn nhöõng baïn thaân cuûa Chuùa Gieâ-xu trong soá coù nhöõng phuï nöõ ñaõ theo Ngaøi töø Ga-li-leâ thì ñöùng xa xa maø nhìn. laøm hoäi vieân cuûa Hoäi ñoàng Do-thaùi. 46Chuùa Gieâ-xu keâu leân moät tieáng lôùn. Gi 19:17–27) LU-CA 23:26–51 chuùng ñang giaûi Ngaøi ñi thì Ximoân. boïn lính ñoùng ñinh Chuùa Gieâ-xu vaø hai teân tuø phaïm—moät teân beân phaûi. ‘Haõy rôi treân chuùng ta!’ vaø baûo ñoài raèng. oâng ca ngôïi Thöôïng Ñeá raèng. 47Vieân ñoäi tröôûng chöùng kieán söï vieäc xaûy ra. “Caù c phuï nöõ Gieâ . hoâ m nay con seõ ôû vôù i ta trong thieân ñaøngb. 35Daân chuùng thì ñöùng nhìn. “Haén ñaõ cöùu keû khaùc. “Ngöôøi naày quaû laø ngöôøi nhaân ñöùc!” 48Quaàn chuùng ñeán ñoù chöùng kieán moïi vieäc trôû veà nhaø thì ai naáy ñeàu ñaám ngöïc vì quaù buoàn naûn. con giao sinh maïng trong tay Cha. Gi 19:38–42) 44 Luù c moät ngöôøi raát nhaân ñöùc vaø moä ñaïo teân Gioâ-xeùp. ngöôøi goác Xi-ren töø ngoaøi ñoàng veà. 34 Chuù a Gieâ . 27Daân chuùng ñi theo sau Chuùa Gieâ-xu raát ñoâng.” 43Chuùa Gieâ-xu baûo anh ta.” Noùi xong Ngaøi taét thôû. “Laïy Cha. trong soá aáy coù caùc ngöôøi ñaøn baø ñang buoàn raàu than khoùc veà Ngaøi.” 36Boïn lính cuõng cheá gieãu Ngaøi roài laïi gaàn cho Ngaøi uoáng giaám. 41Chuùng ta bò tröøng phaït xöùng ñaùng vôùi toäi phaïm cuûa chuùng ta. 26Luùc Ngaøi: “Anh laø Ñaáng Cöùu Theá aø? Haõy töï cöùu mình ñi vaø cöùu chuùng ta nöõa. khi Ngaøi vaøo trong nöôùc mình xin nhôù ñeán con. Haén haõy cöùu mình ñi neáu quaû thöïc haén ta laø Ngöôøi Ñöôïc Choïn cuûa Thöôïng Ñeá. 51Nhöng oâng khoâng taùn ñoàng caùc aâm möu vaø haønh ñoäng cuûa caùc giôùi laõnh ñaïo kia nghòch laïi Chuùa Gieâxu. xin tha toäi cho hoï vì hoï khoâng bieát mình laøm gì. “Maà y phaûi kính sôï Thöôïng Ñeá! Maày cuõng bò hình phaït gioáng nhö ngöôøi naày. ‘Haõy che laáp chuùng ta!’ 31Vì neáu hoï ñoái xöû nhö theá naày cho caây xanh thì caây khoâ seõ ra sao?” 32Cuõng coù hai teân toäi phaïm bò giaûi ñi cuøng vôùi Chuùa Gieâ-xu ñeå chòu töû hình. Gioâ-xeùp nhaän xaùc Chuùa Gieâ-xu (Ma 27:57–61. “Cha ôi. “Neáu oâng laø vua daân Do-thaùi haõy töï cöùu mình ñi!” 38Treân ñaàu thaäp töï giaù coù vieát doøng chöõ: ÑAÂY LAØ VUA DAÂN DO-THAÙI. moät teân beâ n traù i Ngaø i . 50Coù .” 40 Nhöng teâ n kia maé n g haé n .

14Hoï noùi chuyeän vôùi nhau veà nhöõng chuyeän môùi xaûy ra.LU-CA 23:52–24:24 124 caùc söù ñoà nghe chuyeän ñaõ xaûy ra ôû moä. 21 Chuù n g toâ i vaã n töôû n g Ngaøi seõ giaûi phoùng quoác gia Ít-ra-en. 12Tuy nhieân Phia-rô ñöùng daäy chaïy tôùi moä. coù hai moân ñeä Chuùa Gieâ . Caùc baø coù nhôù lôøi Ngaøi noùi trong khi coøn ôû Ga-li-leâ khoâng?” 7Ngaøi noùi raèng Con Ngöôøi* phaûi bò giao cho keû coù toäi. vaø cuõng ñang troâng chôø Nöôùc Trôøi hieän ñeán. 52Gioâ-xeùp ñeán gaëp Philaùt ñeå xin xaùc Chuùa Gieâ-xu. 8Hoï lieàn söïc nhôù lôøi Ngaøi ñaõ noùi. Duø sao. Ngaøi töø keû cheát soáng laïi roài. 23 nhöng khoâ n g thaá y xaù c Ngaø i ñaâu. chuyeän xaûy ra ñöôïc ba hoâm roài. caù c baø ñi ñeá n moä mang theo thuoá c thôm ñaõ chuaån bò saün.” 19Chuùa Gieâ-xu hoûi. 16Nhöng maét hoï bò che khuaát khoâng nhaän ra Ngaøi. Ma-ri meï cuûa Gia-cô. Gioâ-a-na. 4Trong khi hoï ñang phaân vaâ n khoâ n g hieå u ñaà u ñuoâ i ra sao thì boãng coù hai thanh nieân maëc aùo saùng choùa hieän ra ñöùng caïnh hoï. Phia-rô veà nhaø laáy laøm kyø laï cho chuyeän xaûy ra. 55 Caù c ngöôø i ñaø n baø ñaõ theo Chuù a Gieâ-xu töø Ga-li-leâ ñi theo Gioâ-xeùp. laáy vaûi lieäm laïi vaø ñaët trong moät ngoâi moä ñöôïc ñuïc töø moät vaùch ñaù. hoï khoâng tin caùc baø aáy vì coù veû voâ lyù quaù. 20Theá maø caùc nhaø laõnh ñaïo vaø caùc giôùi tröôûng teá cuûa chuùng ta giao Ngaøi ñeå keát aùn töû hình. Chuùa Gieâ-xu soáng laïi töø trong keû cheát (Ma 28:1–10. OÂng cuùi xuoáng nhìn vaøo thì chæ thaáy vaûi lieäm xaùc Chuùa Gieâxu maø thoâi. 17Ngaøi hoûi. “Chaéc chæ coù moät mình oâng laø khaùch môùi ñeán Gieâ-ru-sa-lem neân môùi khoâng bieát nhöõng chuyeän gì xaûy ra maáy hoâm nay. “Chuyeän gì?” Hoï ñaùp. 56Roà i caù c baø veà chuaå n bò thuoác thôm. 5Caùc baø hoát hoaûng vaø cuùi maët xuoáng ñaát. Maùc 16:1–8. vaø moät vaøi ngöôøi ñaøn baø khaùc thuaät laïi cho 24 1 Saù n g ngaøy aáy. Saùng sôùm hoâm nay hoï ñeán vieáng moä . “Chuyeän Gieâ-xu ngöôøi Naxa-reùt. 54Luùc aáy ñaõ gaàn cuoái ngaøy Chuaån Bò vaø heã maët trôøi laën laø baét ñaàu ngaøy Sa-baùt. “Taïi sao caùc baø ñi tìm ngöôøi soáng nôi choã ngöôøi cheát? 6Ngaøi khoâng coù ñaây ñaâu. veû maët buoàn thaûm laém. Ñeán ngaøy Sa-baùt hoï nghæ ngôi theo luaät Moâ-se qui ñònh. 53OÂng gôõ xaùc Ngaøi xuoáng khoûi caây thaäp-töï. roài hoï ñoùng ñinh Ngaø i . Hoï troâng thaáy moä cuøng caùch ngöôøi ta ñaët xaù c Ngaø i . Hoï trôû veà baûo laø hoï thaáy coù maáy thieân söù hieän ra noùi raèng Chuùa Gieâxu ñang soá n g! 2 4 Cho neâ n coù vaø i 13Cuøng . Gi 20:1–10) Chuùa Gieâ-xu treân con ñöôøng ñi Em-ma-uùt (Maùc 16:12–13) sôù m tinh söông cuû a ngaø y ñaà u tuaà n leã . 10Caùc baø aáy laø Ma-ri Ma-ñôlen. 15Trong khi ñang thaûo luaän thì Chuùa Gieâ-xu hieän ñeán cuøng ñi ñöôøng vôùi hoï. Caùc ngöôøi ñoù hoûi. bò ñoùng ñinh roài ñeán ngaøy thöù ba seõ töø keû cheát soáng laïi. “Luùc ñi ñöôøng hai anh ñang thaûo luaän veà chuyeän gì theá?” Hai moân ñeä döøng laïi. 2Hoï thaáy taûng ñaù chaän cöûa moä ñaõ ñöôïc laên ñi roài. 9Caùc baø rôøi khoûi moä vaø thuaät chuyeän aáy cho möôøi moät söù ñoà cuøng caùc moân ñeä khaùc. OÂng ta laø moät nhaø tieân tri ñaõ noù i vaø laø m nhieà u vieä c quyeà n naê n g tröôù c maë t Thöôï n g Ñeá vaø caû daâ n chuùng.xu ñang ñi ñeá n laø n g Em-ma-uù t caùch Gieâ-ru-sa-lem khoaûng möôøi hai caây soá. 11Nhöng Do-thaùi. 18Moät ngöôøi teân Cô-leâ-oâ-ba traû lôøi. 22Coøn hoâm nay coù maáy ngöôøi ñaøn baø trong chuùng toâi laøm chuùng toâi söûng soát. Ngoâi moä ñoù chöa choân ai caû. 3nhöng khi böôùc vaøo thì khoâng thaáy xaùc Chuùa Gieâxu ñaâu caû.

Chuùa Gieâ-xu hieän ra cuøng caùc moân ñeä (Ma 28:16–20. “Caù c con coø n nhôù luù c ta ôû vôù i caù c con khoâ n g? Ta ñaõ noù i raè n g nhöõ n g gì ñöôï c vieá t veà ta phaû i xaû y ra—taá t caû nhöõ n g gì trong luaä t phaùp Moâ-se. 28Luùc gaàn ñeán Em-ma-uùt. 30Trong khi ñang ngoài ôû baøn. “Bình an cho caùc con. “Xin môøi oâng ôû laïi vôùi chuùng toâi vì trôøi toái roài. “ÔÛ ñaâ y caù c con coù gì aê n khoâ n g?” 42Hoï daâng cho Ngaøi moät mieáng caù nöôùng. Gi 20:19–23. 34Hoï baû o . 48Caùc con laø nhaân chöùng cho nhöõng vieäc aáy. 50Chuùa . baét ñaàu töø Gieâ-ru-sa-lem. Chính thaät laø ta! Caùc con haõy rôø ta ñi vì ma chaúng coù xöông thòt maø caùc con thaáy ta coù. 53Caùc moân ñeä ôû trong ñeàn thôø luoân luoân vaø ca ngôïi Thöôïng Ñeá.” 40Sau khi noùi xong. 31Luùc aáy maét hoï môùi ñöôïc môû ra vaø nhaän bieát Ngaøi nhöng Ngaøi vuït bieán ñi.” 37Moï i ngöôø i hoá t hoaû n g ruï n g rôø i vì töôûng thaáy ma. Ngaø i giô tay chuù c phöôùc cho hoï. Coâng Vuï 1:9–11) khi hai moân ñeä coøn ñang thuaät chuyeän thì Chuùa Gieâ-xu hieän ra ñöùng giöõa hoï vaø noùi.” 25Chuùa Gieâ-xu lieàn baûo hoï. 41Trong khi hoï ñang nöûa tin nöûa ngôø. “Chuù a quaû ñaõ soáng laïi vaø hieän ra vôùi Xi-moân. 52Hoï baùi laïy Ngaøi vaø hôùn hôû trôû veà Gieâ-ru-sa-lem.” Vì theá Ngaøi vaøo ôû laïi vôùi hoï.” 45Roài Ngaøi môû trí hoï ra ñeå hoï hieåu lôøi Thaùnh Kinh. Chuùa Gieâxu coù veû muoán ñi theâm nöõa 29nhöng hoï naøi eùp Ngaøi. “Thaùnh Kinh vieát raèng Chuùa Cöùu Theá phaûi chòu khoå hình vaø ngaøy thöù ba seõ soáng laïi töø trong voøng keû cheát 47vaø raèng ngöôøi ta seõ nhaân danh Ngaøi giaûng cho moïi daân toäc veà söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi.tha-ni. 49Ta seõ cho caùc con ñieàu Cha ñaõ höùa.” Chuùa Gieâ-xu trôû veà thieân ñaøng (Maùc 16:19–20. thì Chuùa Gieâ-xu hoûi hoï. 43Trong khi caùc moân ñeä ñang nhìn. 46Ngaøi noùi vôùi hoï. Ngaø i rôø i hoï vaø ñöôï c tieá p veà thieân ñaøng.125 ngöôø i trong chuù n g toâ i ñeá n moä . taï ôn roài beû ra trao cho hoï. 44Ngaø i baû o . 51Trong khi ñang chuùc phöôù c . Coâng Vuï 1:6–8) LU-CA 24:25–53 caùc con ngôø vöïc trong loøng? 39Haõy nhìn tay vaø chaân ta. vì vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng.” 35Roài hai ngöôøi thuaät laïi chuyeän xaûy ra treân ñöôøng vaø nhaän ra Ngaøi khi Ngaøi beû baùnh ra sao. 32Hoï baûo nhau. “Sao maáy anh quaù toái daï vaø chaäm tin lôøi caùc nhaø tieân tri noùi nhö theá? 26Caùc nhaø tieân tri ñaõ noùi raèng Chuùa Cöùu Theá phaûi chòu khoå hình tröôùc khi böôùc vaøo vinh hieån cuûa Ngaøi. thì Chuùa Gieâ-xu caàm laáy caù vaø aên tröôùc maët hoï. loøng chuùng ta khoâng noùng soát sao?” 33Hoï laäp töùc ñöùng daäy ñi trôû laïi Gieâru-sa-lem. 38Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo. “Sao caùc con hoaûng hoát? Taïi sao 36Trong Gieâ-xu daét caùc moân ñeä ra ñeán laø n g Beâ . Hoï cuõng thaáy gioáng nhö maáy ngöôøi ñaøn baø noùi. caùc saùch tieân tri vaø caùc Thi thieân. Ñeán nôi hoï gaëp möôøi moät moâ n ñeä vaø nhöõ n g ngöôø i khaù c ñang nhoù m hoï p . nhöng caùc con haõy ñôïi trong thaønh Gieâ-ru-sa-lem cho ñeán khi nhaän ñöôïc quyeàn naêng töø thieân ñaøng. Chuùa Gieâ-xu giaûi thích cho hoï bieát nhöõng ñieàu Thaùnh Kinh ñaõ vieát veà Ngaøi. nhöng khoâng thaáy Chuùa Gieâxu ñaâu caû. Ngaøi caàm baùnh. “Khi ñi ñöôøng Ngaøi noùi chuyeän vaø giaûi thích Thaùnh Kinh cho chuùng ta.” 27Roài baét ñaàu töø Moâ-se vaø caùc nhaø tieân tri. Maùc 16:14–18. Ngaøi giô tay vaø chaân cho hoï xem.

Giaêng Baùp-tít laøm chöùng 14 Thieâ n nhaän khi ngöôøi Do-thaùi ôû Gieâ-ru-sa-lem sai caùc thaàày teá leã vaø ngöôøi Leâ-vi* ñeán hoûi. 17Luaät leä ñöôïc Moâ-se ban haønh coøn aân phuùc vaø chaân lyù ñeán töø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu.” Hoï hoûi tieáp. 6Coù moät ngöôøi ñöôïc Thöôïng Ñeá sai ñeán teân Giaêng*. “Khoâng phaûi.’ 21Cho neân hoï hoûi. Maùc 1:2–8. 4Trong Ngaøi coù nguoàn soáng. 18Chöa coù ai thaáy ñöôïc Thöôïng Ñeá tröø ra Con Moät ôû ngay caïnh Cha laø Ñaáng ñaõ trình baøy Thöôïng Ñeá cho chuùng ta bieát. ñeå nhôø oâng maø moïi ngöôøi coù theå tin. Khoâ n g coù vaä t gì maø khoâng do Ngaøi taïo ra. 15Giaêng laøm chöùng veà Ngaøi vaø keâu leân. 2 Ngaø i ôû vôù i Thöôïng Ñeá töø ñaàu. “OÂng coù phaûi laø nhaø tieân tri khoâng?” OÂng ñaùp. Lu 3:15–17) 19Ñaây laø söï thaät maø Giaêng* xaùc . laø vinh hieån daønh cho Con Moä t cuû a Cha. Chuù n g ta thaá y vinh hieån cuûa Ngaøi.126 Tin möøng theo Giaêng Ñaáng Cöùu Theá ñeán traàn gian ñaàu coù Thieân Thieân Ngoân ôû vôùi Thöôïng Ñeá vaø Thieân Ngoâ n laø Thöôï n g Ñeá . Ngaø i ñaà y aâ n phuùc vaø söï thaät. “Theá thì oâng laø ai? Xin cho chuùng toâi bieát ñeå trình laïi vôùi (Ma 3:1–12. thì Ngaøi ban cho quyeàn trôû thaønh con Thöôïng Ñeá. 7OÂng ñeán laøm chöùng veà aùnh saùng. a1:1 Thieân Ngoân Nguyeân vaên Hi-laïp: logos nghóa laø baát cöù phöông tieän truyeàn thoâng naøo.’” 16Vì Ngaøi traøn ñaày aân phuùc cho neân nhôø Ngaøi maø chuùng ta nhaän heát aân phuùc naày ñeán aân phuùc khaùc. 8Giaêng khoâng phaûi laø aùnh saùng nhöng oâng ñeán ñeå laøm chöùng cho daân chuùng bieát veà aùnh saùng. 11Ngaøi ñeán trong theá giôùi cuûa Ngaøi. 3Moïi vaät ñeàu do Ngaø i taï o döï n g. vaø chính nguoàn soáng aáy laø aù n h saù n g cho nhaâ n loaï i . 12Nhöng ai baè n g loø n g tin nhaän Ngaøi.’ Ñaây coù nghóa laø Chuùa Cöùu Theá vì Ngaøi laø phöông caùch Thöôïng Ñeá duøng ñeå cho nhaân loaïi bieát veà mình. “Ñaây laø Ñaáng maø toâi ñaõ noùi vôùi caùc oâng baø: ‘Ñaáng ñeán sau toâi coøn cao troïng hôn toâi vì Ngaøi coù tröôùc toâi. 1 1Ban Ngoâna. Theá gian do Ngaøi saùng taïo. nhöng daân Ngaøi khoâng tieá p nhaä n . 10Thieân Ngoân ôû trong theá gian. “Theá thì oâng laø ai? OÂng coù phaûi laø EÂ-li* khoâng?” Giaêng ñaùp. ‘Toâi khoâng phaûi laø Ñaáng Cöùu Theá. 9AÙnh saùng thaät ñaõ ñeán traàn gian chieáu saùng cho moïi ngöôøi. nhöng laïi khoâng nhaän bieát Ngaøi.” 22Hoï hoûi theâm. “Cuõng khoâng phaûi. coù theå dòch laø ‘thoâng ñieäp. ‘OÂng laø ai?’ 20Giaêng tuyeân boá coâng khai. OÂng xaùc nhaän. 13Hoï trôû thaønh con Thöôïng Ñeá khoâng phaûi theo caùch loaø i ngöôø i . 5 AÙ n h saù n g chieáu trong boùng toái nhöng boùng toái khoâng daäp taét ñöôïc aùnh saùng. töù c laø sinh ra do cha meï hoaëïc yù ngöôøi maø hoï ñöôïc Thöôïng Ñeá sinh thaønh. khoâng traùnh neù ñieààu gì. Ngoâ n trôû thaø n h ngöôø i vaø soá n g giöõ a chuù n g ta.

‘Heã con thaá y Thaù n h Linh ngöï xuoá n g treâ n ai thì ñoù chính laø ngöôø i seõ laø m baù p -teâ m baè n g Thaù n h Linh. cuøng queâ vôùi Anh-reâ vaø Phia-rô. Ngaøi gaëp Phi-líp vaø baûo. 27Ngaøi ñeán sau toâi. “Coù caùi gì toát maø ra töø Na-xa-reùt ñöôïc sao?” Phi-líp ñaùp.” 46Na-tha-nieân hoûi Phi-líp. “Kìa laø Chieân Con cuûa Thöôïng Ñeá.ñanh. 42Sau ñoù oâ n g ñöa Xi-moâ n ñeá n gaë p Chuùa Gieâ-xu. 30Ñaây laø ngöôøi maø toâi ñaõ noùi. “Thì haõy ñeán maø xem. nhöng coù moät Ñaáng ôû giöõa caùc oâng baø maø caùc oâng baø khoâng bieát.” a1:29 Chieân Con cuûa Thöôïng Ñeá Danh hieäu cuûa Chuùa Gieâ-xu. anh mình vaø thuaät.127 nhöõng ngöôøi ñaõ sai chuùng toâi ñeán. nghóa laø Ngaøi ví nhö chieân con chòu hi sinh laøm cuûa leã daâng leân cho Thöôïng Ñeá. baûo raèng. “Thöa Ra-bi ôû ñaâu?” Chöõ Ra-bi coù nghóa laø ‘Thaày. 38Chuùa Gieâ-xu quay laïi thaáy hai ngöôøi theo mình lieàn hoûi. nghóa laø Ngaøi ví nhö chieân con chòu hi sinh laøm cuûa leã daâng leân cho Thöôïng Ñeá.” Danh töø Meâ-si coù nghóa Ñaáng Cöùu Theá. 43Hoâm sau Chuùa Gieâ-xu quyeát ñònh leân mieàn Ga-li-leâ. ‘Coù Ñaáng ñeán sau toâi nhöng cao troïng hôn toâi vì Ngaøi voán coù tröôùc toâi. con Gioâ-xeùp.’ 39 Ngaø i baû o . “Teâ n anh laø Xi-moâ n . “Toâi laø tieáng ngöôøi keâu trong sa maï c . OÂng töï xöng mình laø ai?” 23Giaê n g trích lôø i nhaø tieâ n tri EÂ . Giaê n g lieà n baû o . queâ ôû Na-xa-reùt. baû o toâ i raè n g.’ 34Toâ i ñaõ chöù n g kieá n vieä c aá y neâ n toâ i baû o thaä t : Ngöôø i naà y laø Con Thöôïng Ñeá. em cuû a Xi-moâ n Phia-rô. Ñaáng ñaõ sai toâ i ñeå laø m baù p -teâ m baè n g nöôù c . cuõng khoâng phaûi nhaø tieân tri thì taïi sao oâng laøm leã baùp-teâm cho daân chuùng?” 26 Giaê n g ñaù p . 40Moät trong hai ngöôøi ñi theo Chuùa Gieâ-xu sau khi nghe Giaêng noùi veà Ngaøi laø Anh-reâ .’” 24Maá y ngöôø i ñöôï c nhoù m Pha-ri-xi * sai ñeán hoûi Giaêng: 25“Neáu oâng khoâng phaûi Ñaáng Cöùu Theá. 41Tröôù ù c tieâ n oâ n g ñi tìm Xi-moâ n . “Ñoù laø Chieân Con cuûa Thöôïng Ñeáb!” 37 Hai moâ n ñeä nghe Giaê n g noù i theá lieàn ñi theo Ngaøi. beâ n kia soâ n g Gioâ . c1:42 Phia-rô “Phia-rô” trong tieáng Hi-laïp cuõng nhö danh töø “Xeâ-pha” trong tieáng A-ram nghóa laø “taûng ñaù. “Chuùng toâi ñaõ gaëp ñöôïc Ñaáng maø Moâ-se coù vieát trong saùch Luaät vaø caùc nhaø tieân tri cuõng ñeà caäp tôùi. Vöøa thaáy Xi-moân Ngaøi baû o . nôi Giaêng laøm baùp-teâm* cho daân chuùng.’ 31Duø toâi chöa bieát Ngaøi nhöng toâi ñeán laøm baùpteâm* baèng nöôùc ñeå giuùp daân Do-thaùi bieát veà Ngaøi. “Toâ i laø m baù p -teâ m * baèng nöôùc. Ngaøi laø Gieâ-xu. 33Ñeá n luù c aá y toâ i vaã n chöa bieá t Ngaø i laø ai nhöng Thöôïng Ñeá. GIAÊNG 1:23–46 Caùc moân ñeä ñaàu tieân cuûa Chuùa Gieâ-xu 35Hoâm sau Giaêng ñang ñöùng ñoù vôùi hai moân ñeä 36thì thaáy Chuùa Gieâ-xu ñi ngang qua.” .a Ñaáng xoùa toäi cho theá gian. khoâng phaûi EÂ-li. 45Phi-líp gaëp Na-tha-nieân. coøn toâi cuõng chaúng xöùng ñaùng môû daây giaøy Ngaøi nöõa. ‘Haõ y san phaú n g ñöôø n g cho Chuùa ñi.” 3 2 Sau ñoù Giaêng keå. thaáy nôi Ngaøi ôû vaø troï laï i vôù i Ngaø i suoá t hoâ m ñoù . “Môø i caù c anh em ñeá n xem.” Hoï lieàn ñi. Luù c aá y khoaûng boán giôø chieàu. “Toâi thaáy Thaùnh Linh* töø trôøi hieän xuoáng gioáng hình chim boà caâ u ñaä u treâ n Ngaø i .” 28Moïi chuyeän aáy dieãn ra ôû laøng Beâtha-ni. “Caùc anh em tìm gì?” Hoï ñaùp. con cuû a Giaêng.” Xeâ-pha nghóa laø Phia-rôc. Töø nay anh seõ ñöôïc goïi laø Xeâpha. 29Hoâm sau Giaêng thaáy Chuùa Gieâ-xu ñi ñeán thì baûo raèng. “Chuùng em ñaõ tìm ñöôïc Ñaáng Meâ-si.sai nhö sau.” b1:36 Chieân Con cuûa Thöôïng Ñeá Danh hieäu cuûa Chuùa Gieâ-xu. “Haõy theo ta!” 44Phi-líp goác gaùc ôû thaønh Beát-xai-ña.

a1:51 caùc thieân söù . leân xuoáng Saùng theá 28:12. “Loøng soát saéng veà nhaø Chuùa nung chaùy trong toâi.” 11Theá laø taï i Ca-na. 15Ngaøi lieàn laø m moä t caù i roi baè n g daâ y thöø n g vaø ñaùnh ñuoåi taát caû ra khoûi ñeàn thôø. 1 6 Roà i Ngaø i ra leä n h cho nhöõ n g keû baù n boà â caâ u . OÂÂng khoâng bieát röôïu ñoù töø ñaâ u ra nhöng nhöõ n g ñaà y tôù ñaõ muù c nöôùc thì bieát roõ.” 48 Na-tha-nieâ n hoû i . “Ta baû o thaät. Sau khi khaùch ñaõ ngaø ngaø say roài môùi ñaõi röôïu thöôøng.” Ñaùm cöôùi ôû thaønh Ca-na. 7Chuùa Gieâ-xu baûo nhöõng ngöôøi ñaày tôù. OÂng lieàn goïi chuù reå 10vaø noùi. Ngaø i thaáy ngöôøi ta buoân baùn boø.xu ñaù p . neân caùc moân ñeä tin Ngaøi.” 4Chuù a Gieâ . “Thöa thaày. “OÂng chöùng toû pheùp laï* gì maø coù quyeàn laøm nhö vaäy?” 13 Gaà n . moãi caùi chöùa khoaûng moät traêm hai möôi lít nöôùc. Coøn anh thì laïi ñeå daønh röôïu thaät ngon cho ñeán baây giôø. Meï Chuùa Gieâ-xu coù maët ôû ñoù. Ngaøi cuõng thaáy maáy ngöôøi ñoåi baïc ñang ngoài ôû baøn.” 6ÔÛ ñoù coù saùu caùi lu ñaù ñöïng nöôùc maø ngöôøi Do-thaùi duøng cho leã röûa saïch. “Coù phaûi con tin chæ vì ta noùi ñaõ thaáy con ngoài döôùi goác caây vaû khoâng? Con seõ coøn thaáy nhieàu ñieàu kyø dieäu hôn theá nöõ a !” 51Roà i Ngaø i baû o oâ n g.GIAÊNG 1:47–2:18 47Khi 128 Ngaøi baûo.” 49Na-tha-nieân thöa. “Ngöôøi ta heát röôïu roài.” Hoï lieàn ñoå ñaày tôùi mieäng. 12Sau ñoù Chuùa Gieâ-xu. 2Chuùa Gieâxu vaø caùc moân ñeä cuõng ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi. Ngaø i laä t baø n vaø neùm vung vaõi tieàn cuûa nhöõng keû ñoå i baï c . Maùc 11:15–17. Chuùa Gieâ-xu bieán nöôùc thaønh röôïu (Ma 21:12–13. “Ngöôø i baûo gì thì haõy laøm y nhö theá.” Hoï lieàn mang ñeán cho ngöôøi chuû tieääc. “Thöa meï b. toû ra vinh hieån Ngaøi. meï Ngaøi noùi vôùi Ngaøi.xu leâ n thaø n h Gieâ . Chuùa Gieâ-xu laøm pheùp laï* ñaàu tieân.. “Ñaây laø moät ngöôøi Ít-ra-en chaân thaät.rusa-lem. caùc con seõ thaáy baàu trôøi môû ra vaø caùc thieân söù cuûa Thöôïng Ñeá leân xuoánga treân Con Ngöôøi*. 9Khi oâng neám thöû thì nöôùc ñaõ bieán thaønh röôïu. thaày ñuùng laø Con Thöôïng Ñeá! Thaày thaät laø Vua cuûa daân Ít-ra-en!” 50Chuùa Gieâ-xu hoûi Na-tha-nieân. “Ñoå nöôùc thaät ñaày vaøo maáy caùi lu naày ñi. ta ñaõ thaáy con ngoài döôùi goác caây vaû. “Laø m sao thaà y bieát con?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 14 Khi vaø o ñeà n thôø * . khoâng coù chuùt gì giaû doái. caùc em vaø moân ñeä Ngaøi ñeán thaønh Ca-beânaâm* vaø ôû ñoù vaøi hoâm. “Tröôùc khi Phi-líp goïi con.” 5 Meï Ngaø i daë n caù c ñaà y tôù . taï i sao meï laïi xen vaøo chuyeän cuûa con? Chöa ñeán giôø con haønh ñoäng. b2:4 meï Nguyeân vaên tieáng Hi-laïp laø ‘gunos’ nghóa laø ‘baø’ hay ‘ñaøn baø’. xöù Ga-li-leâ . “Baây giôø muùc nöôùc ra mang ñeán cho ngöôøi chuû tieäc. töø chieâ n cöø u cho ñeá n boø .” 18Caùc ngöôøi Do-thaùi hoûi Ngaøi. Lu 19:45–46) ngaøy sau coù moät ñaùm cöôùi taïi thaø n h Ca-na. meï Ngaøi. mieà n Ga-li-leâ . caùc moân ñeä Ngaøi lieàn nhôù laïi lôøi Thaùnh Kinh vieát.. “Bao giôø ngöôøi ta cuõng ñaõi röôïu ngon tröôùc. chieân cöøu vaø boà caâu. 2 1Ba ñeán ñaïi leã cuûa daân Do-thaùi neâ n Chuù a Gieâ . 3Khi thieáu röôïu. Chuùa Gieâ-xu vaøo ñeàn thôø 8Roàài Chuùa Gieâ-xu thaáy Na-tha-nieân ñeán vôùi mình lieàn baûo. “Mang heá t nhöõng thöù naày ra khoûi ñaây ngay laäp töùc! Khoâng ñöôïc pheùp bieán nhaø Cha ta thaønh nôi buoân baùn!” 17Chöùng kieán söï vieäc aáy.

16Vì Thöôïng Ñeá quaù yeâu nhaân loaïi ñeán noãi hi sinh Con Moät cuûa Ngaøi. Ñoù laø Con Ngöôøi*. 23Ñang khi Chuùa Gieâ-xu döï ñaïi Leã Vöôït Qua* ôû Gieâ-ru-sa-lem. 7Ñöøng ngaïc nhieân veà ñieàu toâi noùi ‘Moïi ngöôøi phaûi sinh laïi. ta seõ döïng laïi trong ba ngaøy cho xem. 22Vì theá sau khi Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. huoá n g hoà khi toâ i noù i ñeá n nhöõng vieäc treân trôøi thì laøm sao caùc oâng tin? 13Ngöôøi duy nhaát ñaõ töøng leân trôøi laø Ñaáng töø trôøi xuoáng.se treo con raé n leâ n trong sa maïc theá naøo thì Con Ngöôøi* cuõng phaûi bò treo leân nhö theá. nhöng söï soáng thieâ n g lieâ n g do Thaù n h Linh sinh ra.xu ñaù p .” 9 Ni-coâ . Hoï laïi öa boùng toái vì vieäc laøm cuûa hoï xaáu xa. ñeå ai ñaët nieàm tin vaøo Con aáy seõ khoâng bò cheá t maá t nhöng ñöôï c soá n g ñôø i ñôø i . 2Ban ñeâ m oâ n g ñeá n thaê m Chuù a Gieâ-xu vaø noùi raèng.ñem hoû i . nhöng caù c oâ n g khoâ n g chaá p nhaä n nhöõ n g lôø i chöùng cuûa chuùng toâi. moät trong nhöõng laõnh tuï Dothaù i . 25Ngaøi cuõng khoâng caàn ai noùi vôù i Ngaø i veà ngöôø i naø o vì Ngaø i hieå u thaáu loøng daï con ngöôøi. “Thöa thaày. Ai ñöôï c sinh bôû i Thaù n h Linh cuõng gioáng nhö vaäy. nhöng ai khoâng chòu tin thì ñaõ bò keát toäi roà i .129 Gieâ . 18Ai tin nhaän Con Trôøi seõ khoâng bò keát toäi. Ni-coâ-ñem ñeán thaêm Chuùa Gieâ-xu 19 Chuù a GIAÊNG 2:19–3:21 nhoùm Pha-ri-xi*. chuùng toâi bieát thaày laø giaùo sö töø Thöôïng Ñeá phaùi xuoáng vì khoâng ai coù theå laøm ñöôïc nhöõng pheùp laï* maø thaày ñaõ laøm neáu khoâng coù Thöôïng Ñeá ôû cuøng. “Ngöôøi giaø roài thì laø m theá naø o maø sinh laï i ñöôï c ? Chaúng leõ trôû vaøo loøng meï maø sinh ra laàn nöõa sao?” 5 Chuù a Gieâ . 12Toâi noùi nhöõng vieäc döôùi ñaát maø caùc oâng coøn khoâng chòu tin. “Toâ i baû o thaä t : Khoâ n g ai coù theå vaø o Nöôù c Trôø i neá u khoâng sinh laïi.” 3 Chuù a Gieâ . nhöng ñeå theá gian nhôø Ngaøi maø ñöôïc cöùu. 19Hoï bò keát toäi vì lyù do naày: AÙnh saùng ñaõ ñeán trong theá gian. vì khoâ n g tin nhaä n Con Moä t cuû a Thöôïng Ñeá. 17Thöôïng Ñeá sai Con Ngaøi ñeán theá gian khoâng phaûi ñeå keát toäi theá gian. 21Nhöng ai ñi theo söï . 14 Xöa kia Moâ . khoâ n g ai coù theå vaø o Nöôù c Trôø i neá u khoâng sinh baèng nöôùc vaø Thaùnh Linh*. lieàn tin lôøi Thaùnh Kinh vaø lôøi Chuùa Gieâ-xu ñaõ baûo. vì Ngaø i hieå u moï i ngöôøi. “Toâ i baû o thaä t .xu ñaù p . nhöng hoï khoâng thích aùnh saùng. “OÂng laø giaùo sö noåi danh cuûa ngöôøi Ít-ra-en maø khoâng hieå u nhöõ n g vieä c aá y sao? 11 Toâ i baû o thaät: Chuùng toâi noùi ñieàu mình bieát vaø thuaät laïi nhöõng gì mình thaáy. 20Ai laøm aùc thì gheùt vaø khoâng thích ñeán gaàn aùnh saùng vì sôï bò phôi baøy vieäc laøm xaáu xa cuûa mình.xu ñaù p . 24Nhöng Chuùa Gieâxu khoâ n g tin hoï a . 6 Söï soá n g xaù c theå do con ngöôø i theo 1Trong a2:24 tin hoï Nguyeân vaên: ‘phoù thaùc mình cho hoï’ 3 phaàn theå xaùc sinh ra. coù Ni-coâñem. “Vieä c aá y laø m theá naøo ñöôïc?” 10Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 4Ni-coâ-ñem thaéc maéc. OÂ n g nghe tieá n g gioù nhöng khoâng bieát gioù töø ñaâu ñeán roài seõ thoå i ñi ñaâ u . thì caùc moân ñeä nhôù laïi lôøi Ngaøi noùi. coù nhieàu ngöôøi tin theo Ngaøi vì hoï thaáy nhöõng pheùp laï* Ngaøi laøm. 15ñeå ai tin Ngaøi ñeàu ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. “Ngöôøi ta phaûi maát boán möôi saùu naêm môùi xaây xong ñeàn thôø naày maø oâng baûo oâng seõ xaây laïi noåi trong ba ngaøy thoâi aø?” 21Nhöng ‘ñeàn thôø’ maø Chuùa Gieâ-xu muoán noùi laø thaân theå Ngaøi.’ 8Gioù muoán thoåi ñaâ u cuõ n g ñöôï c . “Phaù saä p ñeà n thôø naày ñi.” 20Ngöôøi Do-thaùi baûo.

chaéc haún chò seõ xin vaø ngöôøi aáy seõ cho chò nöôùc soáng. Chuùa Gieâ-xu cuøng moân ñeä ñi ñeán mieàn Giu-ñia. Coøn moät soá hoïc giaû khaùc thì cho raèng ñoù laø lôøi cuûa Giaêng. 30Ngaøi phaûi caøng troåi hôn. 24Luùc aáy Giaêng chöa bò tuø. “Neáu chò bieát ñöôïc ôn laønh töø Thöôïng Ñeá laø gì vaø bieát ngöôøi xin chò nöôùc uoáng laø ai. maø chæ laø ngöôøi ñöôïc sai ñeán tröôùc ñeå doïn ñöôøng cho Ngaøi maø thoâi. Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi chò. hieän nay cuõng ñang laøm leã baùp-teâm vaø ai naáy ñeàu ñeán vôùi oâng aáy!” 27Giaêng ñaùp. “ùNgöôøi tröôùc kia ôû vôùi thaày phía beân kia soâng Gioâñanh maø thaày ñaõ laøm chöùng cho. neân Chuùa Gieâ-xu ngoài nghæ chaân beân gieáng. nhöng Ñaáng töø trôø i xuoá n g cao troï n g hôn moï i loaø i . 34 Ñaá n g maø Thöôïng Ñeá sai ñeán noùi ra nhöõng lôøi cuûa Thöôïng Ñeá vì Thöôïng Ñeá ban cho Ngaøi ñaày daãy Thaùnh Linh*. coøn ai khoâng vaâng phuïc Con thì seõ chaúng coù söï soáng. Hieän taïi toâi cuõng vui möøng nhö theá. 25Vaøi moân ñeä cuûa Giaêng caõi nhau vôùi moät ngöôøi Do-thaùi veà nghi leã taåy saïch. nhöng ngöôøi baïn giuùp ñôõ chuù reå ñöùng chôø vaø laéng nghe. 10Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 7Coù moä t ï n göôø i ñaø n baø Xa-ma-ri ñeá n gieáng ñeâå laáy nöôùc.b 26Hoï ñeán baùo vôùi Giaêng. Luùc aáy khoaûng giöõa tröa. “Chò laøm ôn cho toâi xin chuùt nöôùc uoáng. “Chaúng ai nhaän ñöôïc gì maø khoâng phaûi Trôøi cho. Daân chuùng keùo ñeán ñeå chòu leã baùp-teâm.” Ñaáng töø trôøi xuoáng 22Sau töø treân xuoáng cao troïng hôn taát caû . 3thì lieàn rôøi mieàn Giu-ñia trôû veà mieàn Ga-li-leâ. gieáng thì saâu maø oâng laïi khoâng coù gaøu ñeå muùc. gaàn thöûa ruoäng maø Giacoáp cho Gioâ-xeùp. Chuùa Gieâ-xu vaø ngöôøi ñaøn baø Xa-ma-ri thaät thì thích ñeán vôùi aùnh saùng. 5Ñeán moät thò traán thuoäc xöù Xa-ma-ri goïi laø Xi-kha. con mình. “Thöa oâng. Ai töø ñaá t ra laø thuoä c veà ñaá t . traùi laïi côn thònh noä cuûa Thöôïng Ñeá hieän ñang ñeø naëng treân ngöôøi aáy. ñeå aùnh saùng baøy toû raèng vieäc mình laøm laø do Thöôïng Ñeá höôùng daãn. 4Treân ñöôøng veà Ngaøi phaûi baêng qua xöù Xa-ma-ri.GIAÊNG 3:22–4:11 130 nhöng khoâng ai chòu tieáp nhaän lôøi laøm chöùng cuûa Ngaøi. 31Ñaáng Chuùa Gieâ-xu bieát vieäc ngöôøi Pha-ri-xi* nghe ñoàn Ngaøi chieâu moä vaø laøm leã baùp-teâm cho nhieàu ngöôøi hôn Giaêng. 36Ai tin Con thì ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. loøng khaáp khôûi vui möøng khi nghe tieáng chuù reå. “Ô kìa. hay vaøo caùc dòp khaùc.” 11Chò hoûi. Ngaøi ôû ñoù ít laâu vôùi hoï vaø laøm leã baùp-teâm. 23Giaêng cuõng laøm baùp-teâm ôû EÂ-noân. theá 4 1Khi . 28Chính caùc anh coâng nhaän lôøi toâi noùi. 6ÔÛ ñoù coù caùi gieáng Gia-coáp.” 8Chuyeän xaûy ra khi caùc moân ñeä Ngaøi ñang vaøo phoá mua thöùc aên. 33Nhöng ai tin nhaän lôøi laøm chöùng cuûa Ngaøi thì chöùng toû raèng Thöôï n g Ñeá laø chaâ n thaä t . ‘Toâi khoâng phaûi laø Ñaáng Ñöôïc Löïa Choïn. oâng laø ñaøn oâng Do-thaùi maø taïi sao laïi xin nöôùc uoáng ôû toâi laø ñaøn baø Xama-ri?” Ngöôøi Do-thaùi khoâng thích tieáp xuùc vôùi ngöôøi Xa-ma-ri. noù i nhöõng ñieàu thuoäc veà ñaát. 35Cha yeâu Con neân giao taát caû moïi söï cho Con.’” 29Coâ daâu thuoäc veà chuù reå. b3:25 nghi leã taåy saïch Ngöôøi Dothaùi coù nhöõng qui taéc veà vieäc röûa raùy theo moät caùch rieâng tröôùc khi aên. tröôùc khi thôø phuïng trong ñeàn thôø. a3:21 Caâu 16–21 Vaøi hoïc giaû cho raèng caùc caâu 16–21 laø lôøi Chuùa Gieâ-xu noùi. 32Ngaøi noùi nhöõng ñieàu mình nghe thaáy. gaàøn Xa-lim vì nôi ñoù coù nhieàu nöôùc. 2thaät ra khoâng phaûi Chuùa Gieâxu maø laø caùc moân ñeä Ngaøi laøm leã baùpteâm. coøn toâi phaûi caøng keùm ñi. 9Ngöôøi ñaøn baø Xa-ma-ri traû lôøi.”a Chuùa Gieâ-xu vaø Giaêng Baùp-tít ñoù. Moûi meät vì ñi ñöôøng xa.

“Ngöôøi keå vanh vaù c h moï i ñieà u toâ i laø m .” 32Nhöng Chuù a Gieâ . 20Toå tieân chuùng toâi thôø phuïng treân nuùi naày. ‘Ngöôøi naày gieo. Chò thaáy khoâng. Thôøi ñieåm ñoù ñaõ ñeán à roài.” 26Chuùa GIAÊNG 4:12–41 Gieâ-xu baûo. trôû vaøo thaønh baû o daâ n chuù n g. 18Thaät ra chò ñaõ coù naêm ñôøi choàng roài. coøn ngöôøi ñaøn oâng maø chò ñang chung soáng cuõng chaúng phaûi laø choàng chò.” 39Coù nhieàu ngöôøi Xa-ma-ri ôû thaønh aáy tin Chuùa Gieâ-xu qua lôøi laøm chöùng cuûa ngöôøi ñaøn baø raèng. chính oâng aáy cuøng con chaùu vaø baày gia suùc ñeàu uoáng nöôùc töø ñoù.si saé p ñeá n . nhöng chuùng toâi bieát ñieàu chuùng toâi thôø phuïng vì söï cöùu roãi ñeán töø ngöôøi Do-thaùi. “Môøi thaày aên moät chuùt.” 27Luùc ñoù caùc moân ñeä Ngaøi cuõng töø phoá vöøa veà tôùi. luùa ñaõ chín. 14nhöng ngöôøi naøo uoáng nöôùc toâi cho seõ khoâng bao giôø khaùt nöõa.” 19Chò ñaùp. keû kia gaët. neâ n Chuù a Gieâ . Chò ñaõ noùi thaät. 22Ngöôøi Xa-ma-ri khoâng bieát ñieàu mình thôø phuïng. saün saøng ñeå gaët roài! 36Thôï gaët ñöôïc traû coâng vaø ñang thu goùp muøa maøng vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. “Thöa oâng. “Thaày caàn gì?” hoaêïc “Sao thaày noùi chuyeän vôùi chò aáy?” 28Chò boû baàu nöôùc laïi. 31 Trong khi aá y caù c moâ n ñeä naø i næ Chuùa Gieâ-xu. 41Coù theâm nhieàu ngöôøi nöõa tin.’ Nhöng ta baûo caùc con.” 33Caùc moân ñeä hoûi nhau. ‘Coøn boán thaùng nöõa laø tôùi muøa gaët. “Chò noùi khoâng coù choàng laø ñuùng laém.xu baû o .” 15Chò thöa. “Ñaáng aáy chính laø toâi ñaây. 35Caùc con hay noùi. coøn caùc con vaøo höôûng coâng lao cuûa hoï. “Khi Ngaøi ñeán.” 40 Luù c caù c ngöôøi Xa-ma-ri ra gaëp Ngaøi thì naøi næ Ngaø i ôû laï i vôù i hoï .’ 38Ta sai caùc con ñeán gaët moät loaïi hoa maøu maø caùc con khoâng phaûi boû coâng lao. sau khi nghe nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi.si coù nghóa laø Ñaáng Cöùu Theá. . Ngaøi seõ giaûi thích moïi vieäc cho chuùng ta. ngöôøi ñang noùi chuyeän vôùi chò.” Chuùa Gieâ-xu tieáp. toâi nhaän thaáy oâng laø nhaø tieân tri.” 25Ngöôøi ñaøn baø thöa. 37 Caâ u ngaïn ngöõ noùi ñuùng. “Chò veà goï i choàng chò ñeán ñaây. Cha ñang tìm kieám nhöõng keû thôø phuïng nhö theá. “Ai uoáng nöôùc naày roài seõ coøn khaùt maõi. coøn ngöôøi Dothaùi caùc oâng thì laïi cho raèng nôi phaûi thôø phuïng laø Gieâ-ru-sa-lem. Vì theá maø caû ngöôøi troàng laã n ngöôø i gaë t ñeà u vui chung. “Xin oâng laøm ôn cho toâi nöôùc aáy ñi ñeå toâi khoâng khaùt nöõa vaø khoûi caàn ñeán ñaây laáy nöôùc.” Meâ . 23Ñaõ ñeán luùc moïi ngöôøi thôø phuïng chaân thaät seõ thôø phuïng Cha baèng taâm linh vaø söï thaät. “Toâi bieát Ñaáng Meâ .xu nhaän lôøi vaø ôû laïi taïi ñoù hai ngaøy. “Thöùc aên cuûa ta töùc laø laøm theo yù muoán cuûa Ñaáng sai ta ñeán vaø laøm xong coâng vieäc Ngaøi. Nöôùc toâi cho ngöôøi aáy seõ trôû thaønh moät suoái nöôùc tuoân traøo töø beân trong vaø daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. “Toâi khoâng coù choàng. “Coù ai mang thöùc aên cho thaày roài sao?” 34Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 17Chò ñaùp. 29 “Ra maø xem moä t ngöôøi ñaõ noùi vanh vaùch heát taát caû nhöõng gì toâi laøm.131 oâng laáy nöôùc soáng aáy ôû ñaâu? 12Toå tieân chuù n g toâ i laø Gia-coá p * ñaõ ñeå laï i cho chuùng toâi gieáng naày.” 16 Chuù a Gieâ . Ñeán luùc ngöôøi ta khoâng coøn thôø phuïng Cha treân nuùi naày hay taïi Gieâ-ru-sa-lem nöõa. Bieát ñaâu chöøng oâng ta laø Ñaáng Cöùu Theá?” 30Do ñoù daân chuùng luõ löôït töø thaønh keùo nhau ra gaëp Chuùa Gieâ-xu. 24Thöôïng Ñeá laø linh thaàn neân ai thôø phuïng Ngaøi phaûi duøng taâm linh vaø loøng thaønh thaät. Hoï söûng soát khi thaáy Ngaøi noùi chuyeän vôùi moät ngöôøi ñaøn baø. “Chò tin toâi ñi.” 21Chuùa Gieâ-xu baûo. haõy môû maét nhìn caùnh ñoàng. OÂng lôùn hôn Gia coáp aø?” 13Chuùa Gieâ-xu ñaùp.xu ñaù p . Tuy nhieân khoâng ai hoûi Ngaøi. Ngöôøi khaùc ñaõ ra söùc. “Ta coù moät thöùc aên maø caùc con khoâng bieát.

48Chuùa Gieâ-xu baûo. 6Khi Chuùa Gieâ-xu nhìn thaáy thì bieát oâng ñaõ lieät giöôøng laâu laém roài. toâ i chaúng coù ai giuùp boû toâi xuoáng hoà khi nöôù c ñoä n g. “Ngöôøi ñaõ chöõa toâi laønh baûo toâi. Laà n naø o toâ i tìm caù c h xuoáng hoà laø ñaõ coù ngöôøi khaùc xuoáng tröôùc roài. hoà ñoù goïi laø Beát-xa-tha* theo tieáng Do-thaùi* vaø naèm gaàn Coång Chieân. daân chuùng nôi aáy tieáp ñoùn Ngaøi. anh oâm chaên chieáu ñi nhö theá laø phaïm luaät. oâng lieàn ñi ñoùn vaø van xin Ngaøi ñeán Ca-beâ . Chuùa Gieâ-xu rôøi nôi aáy ñi ñeán mieàn Ga-li-leâ. 3Voâ soá ngöôøi beänh naèm la lieät döôùi caùc voøm cöûa caïnh hoàø.” 10 Vì . Con cuûa oâng seõ soáng. “OÂng cöù veà ñi. caù c ngöôø i Do-thaù i baû o ngöôøi ñöôïc chöõa laønh raèng.” 9Laäp töù c ngöôø i beä n h ñöôï c laø n h. “Khoaûng moät giôø tröa hoâm qua. Chuyeän xaûy ra nhaèm ngaøy Sa-baùt*. Chuùa Gieâ-xu leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå döï moät leã ñaëc bieät cuûa ngöôøi Do-thaùi. vì hoï ñaõ chöùng kieán moïi vieäc Ngaøi laøm trong leã Vöôït Qua*. 43Hai ñoù. cuoán chaên chieáu ñi. nôi Ngaøi ñaõ bieán nöôùc thaønh röôïu. neân Ngaøi hoûi.naâ m chöõ a laø n h cho con mình ñang haáp hoái. nhöng baây giôø chuùng toâi tin vì chuùng toâi ñaõ nghe Ngaøi taän tai vaø bieát chaéc raèng ngöôøi naày quaû thaät laø Ñaáng Cöùu Theá cuûa nhaân loaïi. “Hoâm nay laø ngaøy Sa-baùt. “vaø hoï chôø nöôùc quaáy ñoäng. ‘Haõy cuoán chaên chieáu maø ñi.” 53Ngöôøi cha lieàn nhôù laïi ñoù chính laø giôø maø Chuùa Gieâ-xu baûo.” Moät vaøi baûn khaùc theâm caâu 4: “Thænh thoaûng moät thieân söù cuûa Chuùa ñaùp xuoáng hoà quaáy ñoäng nöôùc. Töø ngöôøi muø.” 11Nhöng anh traû lôøi. 2ÔÛ Gieâ-ru-salem coù moät hoà nöôùc vôùi naêm voøm cöûa coù maùi che. “OÂ n g haõ y ñöùng daäy. “Taïi sao caùc oâng luoân luoân phaûi thaáy daáu kyø vaø pheùp laï* thì môùi chòu tin?” 49Vieân só quan naøi næ. “Thöa oâ n g. 51Treân ñöôøng veà thì caùc ñaày tôù ra ñoùn vaø baùo tin. 46 Chuù a Gieâ .’” a5:4 Caâu 3 vaø 4 Cuoái caâu 3.GIAÊNG 4:42–5:11 42 Hoï 132 laø pheùp laï* thöù nhì maø Chuùa Gieâ-xu laøm sau khi töø mieàn Giu-ñia trôû veà Ga-li-leâ. 47 Khi nghe Chuùa Gieâ-xu töø Giu-ñia ñaõ trôû veà Ga-lileâ. Lu 7:1–10) Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi beänh ôû hoà ngaøy sau.xu trôû laï i vieá n g thaø n h Ca-na thuoäc Ga-li-leâ.” 50Chuùa Gieâ-xu baûo. côn soát döùt. “Xin Ngaøi laøm ôn ñeán tröôùc khi con toâi cheát.” 8 Chuù a Gieâ .xu lieà n baû o . “Con cuûa oâng seõ soáng!” Neân oâng vaø caû nhaø ñeàu tin nhaän Ngaøi. 4a 5Coù moät ngöôøi bò beänh baïi hôn ba möôi taùm naêm trôøi ñang naèm ñoù. Moät só quan cao caáp cuûa nhaø vua ôû thaønh Ca-beâ-naâm coù ñöùa con trai ñang laâ m beä n h.” Vieân só quan ñoù tin lôøi Chuùa Gieâ-xu baûo vaø ñi veà. “OÂng coù muoán laønh beänh khoâng?” 7 Ngöôø i beä n h ñaù p . “Con toâi baét ñaàu heát beänh vaøo giôø naøo?” Hoï ñaùp. 54Ñoù baû o chò. OÂ n g lieà n cuoán chaên chieáu laïi vaø baét ñaàu böôùc ñi. vì lôøi laøm chöùng cuûa chò. moät vaøi vaên baûn Hi-laïp ghi theâm. Sau ñoù heã ai laø ngöôøi ñaàu tieân xuoáng hoà thì duø cho maéc beänh gì cuõng ñeàu ñöôïc laønh.” Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh con trai moät só quan (Ma 8:5–13. queø cho ñeán baïi xuoäi. “Luù c ñaà u chuù n g toâ i tin. Ngöôøi Do-thaùi choáng ñoái 5 1Sau theá . “Con cuûa chuû khoûi beänh roài!” 52OÂng hoûi hoï. 45Khi ñeán mieàn Ga-li-leâ. vaø hoï cuõng coù maët taïi ñoù. 44Ngaøi ñaõ töøng noùi laø khoâng coù nhaø tieân tri naøo ñöôïc toân troïng nôi queâ höông mình caû.

23ñeå moïi ngöôøi seõ toân kính Con nhö ñaõ toân kính Cha. 21Vì Cha khieán keû cheát soáng laïi vaø ban söï soáng cho hoï.” 15OÂng ta lieàn ñi baûo caùc ngöôøi Dothaùi raèng Chuùa Gieâ-xu laø ngöôøi ñaõ chöõa laønh cho mình. coøn Chuùa Gieâ-xu ñaõ traø troäân vaøo ñaùm ñoâng vaø ñi khoûi roài. 33“Caùc ngöôi ñaõ cho ngöôøi ñeán gaëëp Giaêng vaø oâng ta ñaõ cho caùc ngöôi bieát söï thaät. 36“Nhöng coù moät lôøi chöùng veà ta coøn lôù n hôn lôø i chöù n g cuû a Giaê n g nöõ a . “Baây giôø oâng ñöôïc laønh beänh roài. neân Ngaøi khieán cho Con cuõng trôû neân nguoàn soáng. 25Ta baûo thaät. nhöng vöøa loøng Ñaáng sai ta ñeán. ñeá n luù c maø nhöõ n g ngöôø i cheá t nghe tieá n g Con cuû a Thöôï n g Ñeá seõ ñöôï c soáng. neân Con cuõng seõ ban söï soáng cho keû naøo Ngaøi muoán. Hoï noùi “Teân Gieâ-xu tröôùc ñaõ phaïm luaät ngaøy Sa-baùt* maø baây giôø laïi daùm goïi Thöôïng Ñeá laø Cha mình. coøn ai laøm aùc cuõng seõ thöùc daäy ñeå chòu keát toäi. Caù c ngöôi chöa nghe tieá n g Ngaø i vaø chöa heà thaáy maët Ngaøi. Ñieàu gì Cha laøm. 37Chính Cha. 22Thaâït ra. neáu khoâng seõ coù ñieàu teä haïi hôn nöõa xaûy ñeán cho oâng ñoù. ñöøng phaïm toäi nöõa. 27Cha ñaõ giao cho con quyeàn xeùt xöû. Chuùa Gieâ-xu laø Con Thöôïng Ñeá Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. 28 Ñöø n g ngaï c nhieâ n veà ñieàu naày. cho neân ta cuõng laøm vieäc. Thôøi kyø aáy nay ñaõ ñeán roài. “Ngöôøi naøo baûo anh cuoán chaên chieáu roài ñi?” 13Nhöng ngöôøi ñöôïc chöõa laønh khoâng bieát ai vì nôi ñoù coù ñoâng ngöôøi. “Cha ta luoân luoân laøm vieäc. 26Vì Cha laø nguoàn soáng. 17Nhöng Chuù a Gieâ . thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Ngaø i seõ coø n cho Con thaáy nhieàu ñieàu lôùn hôn theá naày nöõa ñeå caùc ngöôi kinh ngaïc. Ta phaùn ñoaùn theo ñieàu ta nghe neân söï phaù n ñoaù n cuû a ta laø coâ n g baè n g. ta noùi nhöõng ñieàu naày ñeå caùc ngöôi ñöôïc cöùu. 31“Neáu ta töï laøm chöùng veà mình thì lôø i laø m chöù n g ta khoâ n g giaù trò gì. 32Nhöng coù moät ngöôøi khaùc laøm chöùng veà ta vaø ta bieá t raè n g lôø i chöù n g cuû a ngöôøi aáy veà ta coù giaù trò. vì Ngaøi laø Con Ngöôø i * . 14Sau ñoù Chuùa Gieâ-xu gaëp oâng trong ñeàn thôø* thì Ngaøi baûo. Con cuõng laøm gioáng nhö theá. 38Nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi khoâng ôû trong loøng caùc ngöôi vì caùc ngöôi khoâng chòu tin Ñaáng 30“Töï . 19Nhöng mình ta khoâng theå laøm ñöôïc gì. ai nghe lôøi ta vaø tin Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. töï laøm ra mình ngang haøng vôùi Trôøi!” Chuùa Gieâ-xu coù thaåm quyeàn cuûa Thöôïng Ñeá 12Hoï 24“Ta GIAÊNG 5:12–38 baûo thaät. 35Giaêng nhö moät caùi ñeøn chaùy saùng.xu baû o hoï . nhöng vöôït töø cheát qua soáng. Ai khoâng toân kính Con cuõng khoâng toân kính Cha laø Ñaáng ñaõ sai Con ñeán.” 18 Lôø i aá y khieá n caù c ngöôø i Do-thaù i caøng kieám caùch gieát Ngaøi. Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laøm chöùng cho ta.133 hoûi. Ai laøm laønh seõ thöùc daäy ñeå ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. “Ta noùi thaät vôùi caùc ngöôi: Con khoâng töï mình laøm ñieàu gì ñöôïc. 20Vì Cha yeâu Con neân cho Con thaáy moïïi ñieà u Cha laø m . Con chæ laøm ñieàu Con thaáy Cha laøm. 34Khoâng phaûi ta caàn lôøi chöùng cuûa Giaêng. coøn caùc ngöôi vui loøng taïm nhaän aùnh saùng cuûa Giaêng. ñeán luùc moïi ngöôøi cheát trong moà maû seõ nghe tieá n g Ngaø i . 29Hoï seõ böôùc ra khoûi moä. Cha khoâng xeùt xöû ai nhöng ñaõ giao toaøn quyeàn xeùt xöû cho Con. Ngöôøi ñoù khoâng bò keát toäâi. Ta khoâ n g tìm caù c h laø m vöø a loø n g mình. Nhöõng gì Cha giao cho ta laøm chöùng toû raèng Ngaøi ñaõ sai ta ñeán. 16Hoï lieàn tìm caùch gaây söï vôùi Ngaøi vì Ngaøi daùm chöõa beänh trong ngaøy Sabaù t *.

xu caà m laá y baùnh. 4Ñaïi leã Vöôït Qua cuûa Do-thaùi gaàn ñeán. Ngaø i cuõ n g phaân phaùt caù. Chuùa Gieâ-xu baêng qua hoà Ga-li-leâ. Maùc 6:30–44. em cuûa Xi-moân Phia-rô. Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôùc (Ma 14:22–27. ai muoán aên bao nhieâu cuõng ñöôïc. Trong soá nhöõng ngöôøi ngoài. Lu 9:10–17) ñoù. ngöôøi maø caùc ngöôi ñang troâng mong. Maùc 6:45–52) 8Moät Cha sai ñeá n . 3Chuùa Gieâ-xu leân moät ngoïn ñoài vaø ngoài vôùi caùc moân ñeä. 42Nhöng ta bieát caùc ngöôi chaúng coù tình yeâu cuûa Thöôïng Ñeá trong loøng. toân laøm vua. 40Tuy nhieân caùc ngöôi khoâng chòu ñeán cuøng ta ñeå ñöôïc soáng! 41“Ta khoâng caàn lôøi ca tuïng cuûa loaøi ngöôøi. hoà naày cuõng coù teân laø Tibeâ . lieàn hoûi Phi-líp. “Chuùng ta phaûi mua baùnh ôû ñaâu ñeå ñuû cho chöøng naày ngöôøi aên ñaây?” 6Ngaøi hoûi nhö theá ñeå thöû Phi-líp chöù Ngaøi bieát ñieàu Ngaøi ñònh laøm roài. baùo caùo.” 6 1Sau ñeán. Hoï lieàn leân moät chieác thuyeàn cheøo trôû laïi bôø beân kia veà höôùng thaønh Ca-beâ-naâm. thì daân chuùng baûo nhau. neáu chæ tính phaùi nam thì coù khoaûng naê m ngaø n . ngöôi tra xem Thaùnh Kinh. 14Sau khi chöùng kieán pheùp laï* naày maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm. Chính Thaù n h Linh laø m chöù n g veà ta. 5Ngaøi ngaång leân thaáy moät ñoaøn daân ñoâng ñi ñeán. 12Sau khi moïi ngöôøi aên no neâ roài thì Ngaø i baû o caù c moâ n ñeä . “Baûo daân chuù n g ngoà i xuoá n g ñi. caùc moân ñeä cuûa Chuùa Gieâ-xu ñi xuoáng hoà Ga-li-leâ. 2Coù raá t ñoâ n g ngöôø i ñi theo Ngaøi vì hoï ñaõ thaáy nhieàu pheùp laï* chöõa beänh cuûa Ngaøi. lieàn laùnh ñi vaøo trong nuùi moät mình. Laäp töùc thuyeàn caäp bôø ñuùng nôi hoï ñònh ñeán. 20Nhöng Ngaøi traán an. 47Nhöng vì caùc ngöôi khoâng tin ñieàu Moâ-se vieát. laøm daäy soùng aøo aøo treân maët hoà. 11 Chuù a Gieâ . Nhöng ñoâng theá naày laøm sao cho ñuû?” 10Chuùa Gieâ-xu noùi. môùi chính laø ngöôøi leân aùn caùc ngöôi. 18Luùc ñoù coù côn gioù maïnh thoåi. “Ñöøng sôï! Ta ñaây maø!” 21Hoï lieàn möøng. “Löôï m heá t nhöõng mieáng baùnh thöøa vaø caù vuïn ñeå khoûi phí phaïm. röôùc Ngaøi vaøo thuyeàn. 7Phi-líp ñaùp. Neáu coù keû khaùc töï nhaân danh maø ñeán chaéc caùc ngöôi seõ tieáp nhaän. 9“Ñaây coù moät caäu beù coù naêm oå baùnh luùa maïch vaø hai con caù nhoû. nhöng caùc ngöôi laïi khoâng baèng loøng tieáp nhaän ta. Moâ-se.” 13Cho neân hoï löôïm ñöôïc ñaày möôøi hai gioû caùc mieáng thöøa töø naêm oå baùnh luùa maïch. thì laøm sao caùc ngöôi tin ñieàu ta noùi cho ñöôïc?” Hôn naêm ngaøn ngöôøi ñöôïc theát ñaõi (Ma 14:13–21. Hoï hoá t hoaûng.ri-aù t . “Ñaây ñuùng laø nhaø tieân tri phaûi ñeán theá gian!” 15Chuùa Gieâ-xu bieát hoï ñònh eùp Ngaøi. 19Cheøo ñöôïc khoaûng boán naêm caây soá boãng hoï thaáy Chuùa Gieâ-xu ñi treân maët nöôù c tieá n veà phía thuyeà n . 17Trôøi toái roài maø Ngaøi vaãn chöa trôû laïi vôùi caùc moân ñeä. 43 Ta töø Cha maø ñeá n vaø noù i thay cho Ngaøi. taï ôn Thöôïng Ñeá vaø phaân phaùt cho moï i ngöôø i ngoà i ñoù . 46Neáu caùc ngöôi thaät tin Moâ-se thì chaéc haún cuõng ñaõ tin ta vì Moâ-se ñaõ vieát veà ta. vì tin raèng nhôø ñoù maø caùc ngöôi seõ ñöôï c soá n g ñôø i ñôø i . 16Chieàu . 44Laøm sao caùc ngöôi tin ñöôïc neáu caùc ngöôi chæ thích nhaän lôøi ca tuïng laãn nhau maø khoâng heà tìm lôøi khen ngôïi töø Thöôïng Ñeá duy nhaát? 45Ñöøng laàm töôûng raèng ta seõ toá caùo caùc ngöôi tröôùc maët Cha.GIAÊNG 5:39–6:21 39 Caù c 134 moân ñeä khaùc cuûa Ngaøi laø Anhreâ. “Taát caû chuùng ta phaûi laøm vieäc nguyeân caû thaùng môùi mua ñuû baùnh cho moãi ngöôøi moät ít.” Nôi ñoù coù nhieàu coû.

” neân daân chuùng xaàm xì veà Ngaøi. hoï hoûi Ngaøi. daïy baûo’ EÂ-sai 54:13. ‘Ta töø trôøi xuoáng?’” 43 Nhöng Chuù a Gieâ . bieát Chuùa Gieâ-xu khoâng coù xuoáng thuyeàn ñi chung vôùi caùc moân ñeä. con Gioâ-xeùp phaûi khoâng? Chuùng ta bieát roõ cha meï oâng ta. 39YÙ muoá n cuû a Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laø ta khoâng ñöôïc laøm maát moät ngöôøi naøo maø Ngaøi ñaõ giao cho. “Vaäy xin thaày cho chuùng toâi baùnh aáy luoân luoân!” 35Chuùa Gieâ-xu ñaùp. khoâng phaûi Moâ-se cho caùc ngöôi baùnh töø trôøi xuoáng ñaâu. Ta seõ khieán hoï soáng laïi trong ngaøy cuoái cuøng. “Ta baû o thaä t . Khoâng ai coù theå ñeán vôùi ta neáu Cha khoâng daãn hoï ñeán.” 30Hoï hoûi. Cha Ngaøi. sau ñoù coù caùc thuyeàn khaùc töø hoà Ti-beâ-ri-aùt caäp bôø gaàn nôi daân chuùng aên.xu ñaù p . 47Ta baûo thaät. “Thöa thaày. laø ñaõ thaáy Ngaøi maø thoâi. 50Ñaây laø baùnh töø trôøi xuoáng. “Theá thì Thöôïng Ñeá muoán chuùng toâi laøm gì?” 29Chuù a Gieâ .” 28Hoï hoûi. caùc ngöôi tìm ta chaú n g phaû i vì thaá y caù c pheùp laï* ta laøm maø chæ vì ñöôïc aên no neâ. 42Hoï baûo nhau. “Ta laø baùnh töø trôøi xuoáng. daân chuùng bieát ôû ñoù chæ coù moät chieác thuyeàn maø thoâi. coøn ta seõ khieán ngöôøi aáy soáng laïi trong ngaøy cuoái cuøng. 24Vì thaáy Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä khoâng coù ôû ñoù. 49Toå tieân caùc ngöôi aên ma-na trong sa maïc nhöng vaãn cheát. ai tin ta seõ khoâng bao giôø khaùt. 36Nhö ta ñaõ baûo. “Thaày laøm pheùp laï* gì ñeå chuùng toâi thaáy vaø tin? Neáu chuùng toâi thaáy pheùp laïï thì chuùng toâi seõ tin thaày. vì hoï ra ñi maø khoâng coù Ngaøi ñi chung. sau khi Chuùa taï ôn. thaày ñeán ñaây khi naøo?” 26Chuùa Gieâ-xu ñaùp. ai tin ñeàu ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. ta khoâng bao giôø xua ñuoåi hoï.xu ñaù p . ‘Moïi ngöôøi seõ ñöôïc Thöôïng Ñeá daïy baûo. 27Ñöøng phí söùc cho thöù ñoà aên bò hö hoûng.’” 32 Chuù a Gieâ . Ñoù laø thöù ñoà aên maø Con Ngöôøi* seõ cho caùc ngöôi vì Thöôïng Ñeá. caùc oâng baø ñaõ thaáy ta roài nhöng vaãn khoâng chòu tin.. 45Caùc nhaø tieân tri ñaõ vieát. 46Chöa heà coù ai thaá y Cha tröø ra Ñaá n g töø Thöôïng Ñeá ñeán. neân daân chuùng lieàn leân thuyeàn cheøo qua Ca-beânaâm tìm Ngaøi. 37Ai do Cha ta giao cho ta seõ ñeán cuøng ta. 48Ta laø baùnh ban söï soáng. 23Tuy nhieân. maø laøm theo yù cuû a Ñaá n g sai ta ñeá n . Thaày laøm ñöôïc gì? 31Toå tieân chuùng toâi aên baùnh ma na trong sa maïc nhö Thaùnh Kinh ghi. ‘OÂng ta cho hoï aên baùnh töø trôøi xuoáng. “OÂng naày laø Gieâxu.135 Daân chuùng ñi tìm Chuùa Gieâ-xu GIAÊNG 6:22–50 sau ñoaøn daân ñaõ ôû bôø hoà beân kia. mang nguoàn soáng ñeán cho nhaân loaïi. 33Vì baùnh cuûa Thöôïng Ñeá laø Ñaáng töø 25Khi trôøi xuoáng. Ai aên baùnh naày seõ khoâng cheát a6:45 ‘Moïi ngöôøi . Ai ñeán cuøng ta seõ chaúng bao giôø ñoùi. nhöng haõy ra coâng vì thöù ñoà aên coøn töôi maõi vaø daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. ñaõ cho Ngaøi quyeàn aáy. 38Vì ta töø trôøi xuoáng khoâng phaûi ñeå laøm theo yù ta.. “Ñieà u Thöôï n g Ñeá muoá n caù c ngöôi laø m laø tin nhaä n Ñaáng Ngaøi sai ñeán. nhöng chính Cha ta cho caùc ngöôi baùnh thaät töø trôøi xuoáng. “Caù c ngöôi ñöø n g xaà ø m xì vôù i nhau laø m gì.” 41Nhöng vì Ngaøi noùi. Chuùa Gieâ-xu laø baùnh söï soáng 22Hoâm tìm ñöôïc Ngaøi ôû bôø hoà beân kia. 40Ñaây laø yù muoán Cha: Ai nhìn thaáy Con vaø tin Ngaøi thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.’a Ngöôøi naøo vaâng lôøi Cha vaø hoïc theo Cha ñeàu ñeán cuøng ta. “Ta baûo thaät. Hôn nöõa.xu ñaù p . “Ta laø baùnh cuûa söï soáng.” 34Hoï thöa. nhöng ta seõ khieán hoï soáng laïi trong ngaøy cuoái cuøng. sao oâng ta daùm xöng. 44Cha laø Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. .

“Coøn caùc con cuõng muoán ruùt lui khoâng?” 68Xi-moân Phia-rô thöa. 2Leã Leàu Taïm* cuûa daân Do-thaù i gaà n ñeá n . Nhöõng lôøi ta ñaõ noùi cuøng caùc con laø thaàn linh vaø söï soáng. 6Chuùa Gieâ-xu baûo hoï.” 52Theá laø ngöôøi Do-thaùi baét ñaàu caõi nhau raèng. Chuù a Gieâ . Ta laø baùnh töø trôøi xuoáng.” 70Chuùa Gieâ-xu tieáp. Vì theá.GIAÊNG 6:51–7:10 51Ta 136 con ‘Chaúng ai coù theå ñeán cuøng ta ñöôïc neáu Thöôïng Ñeá khoâng ñöa ñeán. Vì anh ñaõ laøm nhöõng ñieàu laï luøng naày thì phaûi cho thieân haï bieát ñeán anh chöùù!” 5Ngay ñeán chính caùc em Ngaøi cuõng khoâng tin Ngaøi. “Ta baûo thaä t . sau khi caùc em Ngaøi ñaõ ñi leân döï leã thì Chuùa Gieâ-xu cuõng leân 7 1 Sau . 10Tuy nhieân. “Anh haõ y rôø i vuø n g naà y . con cuûa Xi-moân Ít-ca-ri-oát. 56Ai aên thòt ta vaø uoáng huyeát ta thì soáng trong ta vaø ta soáng trong ngöôøi aáy. ai aên nuoát ta cuõng seõ soáng bôûi ta. Caùc em Chuùa Gieâ-xu khoâng chòu tin nöõa. “Ngöôøi naày laøm sao laáy thòt mình cho chuùng ta aên ñöôïc?” 53Chuùa Gieâ-xu noùi vôùi hoï. 67Chuùa Gieâ-xu hoûi möôøi hai moân ñeä.” Ngaøi noùi vaäy vì ngay töø ñaàu Chuùa Gieâxu ñaõ bieá t tröôù c nhöõ n g ai khoâ n g tin Ngaø i vaø ai laø keû phaû n Ngaø i . coøn xaùc thòt chaúng ích gì. laø baùnh soáng töø trôøi xuoáng. Baùnh ñoù laø thòt ta maø ta seõ cho ñeå theá gian nhôø ñoù maø soáng. chuùng con bieát ñeán vôùi ai? Chuùa coù lôøi cuûa söï soáng ñôøi ñôøi. 3neâ n caù c em Ngaø i baû o . huyeát ta chính laø thöùc uoáng. neáu khoâng seõ chaúng nhaän ñöôïc söï soáng trong caùc ngöôi ñaâu. 65Ngaø i tieáp. “Chính vì vaäy maø ta ñaõ baûo caùc 60Khi ñoù . 4Ai muoán ñöôïc ngöôøi ta bieát ñeán thì khoâng giaáu dieám ñieàu mình laøm. 58Ta khoâng phaûi nhö baùnh maøø toå tieân caùc ngöôi ñaõ aên roài cheát. ai aên baùnh naày seõ soáng maõi. “Lôøi daïy naày thaät khoù. Ngaø i traù n h mieà n Giu-ñia vì caùc ngöôøi Do-thaùi ôû ñoù tìm caùch gieát Ngaøi. “Coù phaûi lôøi daïy naày laøm caùc con khoù chòu khoâng? 62Neáu caùc con thaáy Con Ngöôøi* trôû leân nôi xuaát xöù cuûa Ngaøi thì sao? 63Chính thaàn linh cho söï soáng.xu noù i theá thì nhieà u moâ n ñeä ruù t lui. ñeå cho caùc ngöôøi theo anh ôû ñoù cuõng ñöôïc thaáy nhöõng pheùp laï* anh laøm nöõa. Lôøi Haèng Soáng caùc moân ñeä Ngaøi nghe theá thì nhieàu ngöôøi baûo.” 59Chuùa Gieâ-xu noùi nhöõng ñieàu aáy khi ñang daïy doã trong hoäi ñöôøng* ôû thaønh Ca-beâ-naâm. laø moät trong soá möôøi hai ngöôøi veà sau phaûn Ngaøi. caù c ngöôi phaû i aê n thòt vaø uoá n g huyeát Con Ngöôøi*. “Thì giôø chöa tieän cho anh. nhöng theá gian gheùt anh vì anh chæ ra nhöõng ñieàu aùc hoï laøm. Ta seõ khieán ngöôøi aáy soáng laïi trong ngaøy cuoái cuøng.xu ñi quanh mieà n Ga-li-leâ . nhöng vôùi caùc em thì giôø luùc naøo cuõng thuaän tieän. ai maø nghe ñöôïc?” 61Bieát hoï ñang baøn taùn nhau veà lôøi daïy aáy neân Ngaøi hoûi. 69Chuùng con tin vaø bieá t raè n g thaà y laø Ñaá n g Thaù n h maø Thöôïng Ñeá sai ñeán. Ai aên baùnh naày seõ soáng maõi. ñi ñeá n mieàn Giu-ñia. “Thöa Chuùa. Ngaøi ôû naùn laïi mieàn Ga-li-leâ. 54Ai aên thòt ta vaø uoáâng huyeát ta seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. “Coù phaûi ta choïn taát caû laø möôøi hai ngöôøi trong caùc con khoâng? Theá maø moät ngöôøi trong caùc con laø quæ!” 71Ngaøi muoán noùi ñeán Giu-ña. 8Thoâi caùc em leân döï leã ñi. 7Theá gian khoâng theå gheùt caùc em ñöôïc.” 9Noùi xong. 57Cha Haèng Soáng ñaõ sai ta ñeán vaø ta soáng laø nhôø Ngaøi. Anh khoâng ñi laàn naày ñaâu vì thì giôø chöa tieän cho anh. 64Tuy nhieân coù vaøi ngöôøi trong caùc con khoâng chòu tin. khoâ n g ñi theo Ngaøi nöõa. 55Vì thòt ta chính laø thöùc aên.’” 66 Sau khi Chuù a Gieâ .

se ban cho caù c ngöôi luaä t veà pheùp caét döông bì*.” 28 Ñang khi daï y trong ñeà n thôø * thì Chuùa Gieâ-xu keâu leân.” 13Nhöng khoâ n g ai daù m baø n taù n coâ n g khai veà Ngaøi vì hoï sôï caùc ngöôøi Do-thaùi. “Nhöõng ñieàu ta daïy khoâng phaûi töï ta maø do Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. khoâ n g ñeå ai thaá y . “OÂng ta ñaâu roài?” 12 Coù nhieà u lôø i xaà m xì trong quaà n chuùng veà Ngaøi. 27Khi Ñaáng Cöùu Theá ñeán seõ khoâng ai bieát Ngaøi töø ñaâu ñeán. Ngöôøi thì noùi. 23Neáu caùc ngöôi laøm leã caét döông bì trong ngaøy Sa-baùt ñeå khoûi vi phaïm luaät leä Moâ-se thì taïi sao caùc ngöôi baát bình khi ta khieán moät 14Giöõa thôø* vaøi ngöôøi ôû Gieâ-ru-sa-lem hoûi. lieàn cuøng caùc giôùi tröôûng teá sai moät soá lính gaùc ñeàn thôø ñeán baét Ngaøi. “OÂ n g naà y ñi ñaâ u maø chuù n g ta khoâ n g tìm ñöôï c ? Chaú n g leõ oâ n g ta ñi ñeá n caù c thaønh phoá Hi-laïp coù daân ta cö nguï ñeå giaûng cho ngöôøi Hi-laïp sao? 36OÂng ta 32Ngöôøi . Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laø chaân thaät. 17Ai laøm theo yù muoán Thöôïng Ñeá seõ bieá t raè n g ñieà u ta daï y laø do Thöôïng Ñeá hay töï yù ta. “OÂng bò quæ aùm. 31Tuy nhieân coù nhieàu ngöôøi trong quaàn chuùng tin Ngaøi. 11Caùc ngöôøi Do-thaùi ñi tìm Ngaøi trong kyø leã hoûi raèng. roài ta seõ trôû veà cuøng Ñaáng ñaõ sai ta. “Ta laø m moä t pheùp laï* maø caùc ngöôi ñeàu kinh ngaïc. Nhöng ai tìm vinh döï cho Ñaá n g sai mình ñeá n laø ngöôø i ngay thaä t . 22 Moâ . “Ñaây coù phaûi laø ngöôøi maø hoï tìm caùch gieát khoâng? 26Theá sao oâng ta coâng khai giaû n g daï y maø chaú n g ai laø m gì caû ? Khoâ n g chöø n g caù c nhaø laõ n h ñaï o bieá t chaé c raè n g oâ n g ta laø Ñaá n g Cöù u Theá . oâng ta bòp daân chuùng ñoù thoâi.” 35 Ngöôø i Do-thaù i hoû i nhau. 19Moâ-se ñaõ ban haønh Luaät Leä cho caùc ngöôi nhöng khoâng ai trong caùc ngöôi toân troïng Luaät Leä. vì ta töø Ngaøi maø ñeán vaø Ngaøi laø Ñaáng ñaõ sai ta.xu ñaù p .” Chuùa Gieâ-xu coù phaûi laø Ñaáng Cöùu Theá khoâng? kyø leãa. Taïi sao caùc ngöôi tìm caùch gieát ta?” 20Hoï traû lôøi. 18Ai daïy theo yù rieâng thì chæ tìm vinh döï cho mình thoâi. Hoï hoûi nhau. “OÂng ta laø ngöôøi toát. “Ta coøn ôû vôùi caùc ngöôi moät thôøi gian ngaén nöõa. Ai tìm caùch gieát oâng?” 21 Chuù a Gieâ . “Khoâng. 15Caùc ngöôøi Dothaùi raát kinh ngaïc vaø hoûi nhau. 33Chuùa Gieâxu baûo. Thaät ra khoâng phaûi Moâ-se cho caùc ngöôi luaät aáy maø laø caùc toå tieân. “Caùc ngöôi bieát ta vaø cuõng bieát ta töø ñaâu ñeán. Chuùa Gieâ-xu ñi vaøo ñeàn giaûng daïy. trong khi chöa bao giôø ñaët chaân ñeán tröôøng?” 16Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Chuùa Gieâ-xu daïy trong kyø leã GIAÊNG 7:11–36 beänh nhaân hoaøn toaøn bình phuïc trong ngaøy Sa-baùt? 24Ñöøng phaùn ñoaùn theo beà ngoaøi maø haõy phaùn ñoaùn cho ñuùng. lieäu Ngaøi coù laøm nhieàu pheùp laï* hôn ngöôøi naày khoâng?” Caùc nhaø laõnh ñaïo tìm caùch baét Chuùa Gieâ-xu 25Moät a7:14 leã Ñaây laø leã Leàu Taïm.” Keû khaùc thì baûo. Pha-ri-xi* nghe quaàn chuùng xì xaøo nhö theá veà Chuùa Gieâ-xu.” 30 Khi nghe nhö theá thì daâ n chuù n g muoán baét Chuùa Gieâ-xu nhöng khoâng ai daùm ra tay vì thôøi ñieåm cuûa Ngaøi chöa ñeán. vì caùc ngöôi khoâng theå ñeán ñöôïc nôi ta ôû. Caùc ngöôi khoâng bieát Ngaøi 29nhöng ta bieát Ngaøi. “Khi Ñaáng Cöùu Theá ñeán. “Laøm sao maø ngöôøi naày bieát quaù nhieàu nhö theá. 34Caùc ngöôi seõ tìm ta nhöng khoâng gaëp ñöôïc. trong ngöôø i aá y khoâ n g coù ñieà u gì giaû doá i .137 nhöng ñi kín ñaù o . Cho neân caùc ngöôi caét döông bì trong ngaøy Sa-baùt*. chöù coøn ngöôøi naày thì chuùng ta bieát roõ goác gaùc. Ta khoâng töï laáy quyeàn mình maø ñeán.

tuy nhieân khoâng ai daùm ñuïng ñeán Ngaøi. laø ngöôøi tröôùc ñaây ñaõ ñeán thaêm Chuùa Gieâ-xu. giaø tröôùc roài ñeán treû. 51“Luaät chuùng ta khoâng theå buoäc toäi ai tröôùc khi nghe ngöôøi aáy töï beânh vöïc ñeå bieát nhöõng gì ngöôøi aáy laøm. “OÂng ta laø Ñaáng Cöùu Theá!” Nhöng coù ngöôøi caõi. chò naày bò baét quaû tang ñang phaïm toäi ngoaïi tình.. 38Ngöôøi naøo tin ta thì suoái nöôùc soáng seõ tuoân traøn töø taám loøng ngöôøi aáy nhö Thaùnh Kinh ñaõ vieá t . 9Ai nghe theá cuõng laàn löôït boû ra heát..” 43Cho neân daân chuùng baát ñoàng yù vôùi nhau veà Ngaøi. caùc giôùi tröôûng teá vaø ngöôøi Pha-ri-xi* hoûi. Nhöng Chuù a Gieâ . “Thöa thaày. Coøn thaày thì nghó chuùng toâi phaûi laøm gì?” 6Hoï hoûi nhö theá coát yù gaøi baãy Ngaøi ñeå coù côù toá caù o Ngaø i .xu cuù i xuoáng laáy ngoùn tay vieát treân ñaát. “Ñaáng Cöùu Theá maø xuaát thaân töø Ga-li-leâ aø? 42Thaùnh Kinh cheùp raèng Ñaáng Cöùu Theá seõ thuoäc doøng vua Ña-vít* vaø xuaát thaân ôû Beát-leâ-hem. “Ngöôøi naày quaû thaät laø nhaø tieân tri!” 41Keû khaùc laïi noùi. Ngaøi lieàn ngoài xuoáng daïy doã hoï. ’ Nhö theá nghóa laø gì?” Chuùa Gieâ-xu giaûng veà Thaùnh Linh ngaø y cuoá i cuø n g vaø cuõ n g laø ngaøy quan troïng nhaát cuûa kyø leã.” 39 Ngaø i muoá n noù i ñeá n Thaù n h Linh*. 5Luaät Moâ-se qui ñònh raèng haïng ñaøn baø nhö theá phaûi bò neùm ñaù cheát. coù maët Caâu chuyeän Nicoâ-ñem ñeán thaêm Chuùa Gieâ-xu ñöôïc cheùp trong Giaêng 3:1–21. Nhöng sau ñoù nhöõng ngöôøi tin Ngaøi seõ nhaän Thaùnh Linh. Ngaøi ngöôùc leân baûo. “Chöa heà coù ai aên noùi nhö ngöôøi naày!” 47Maáy ngöôøi Pha-ri-xi* baûo.” 8Roài Ngaøi laïi cuùi xuoáng vieát treân ñaát. Luùc baáy giôø Thaùnh Linh chöa ñeán treân ai vì Chuùa Gieâ-xu chöa ñöôïc hieån vinh. Ngöôøi ñaøn baø bò baét quaû tang phaïm toäi ngoaïi tình baû o . Chuùa Gieâ-xu ôû laïi moät mình. Caùc laõnh tuï Do-thaùi khoâng chòu tin 40Khi caùc lính gaùc ñeàn thôø* trôû veà. coù maëta ôû ñoù. “Sao maáy anh khoâng giaûi oâng ta ñeán?” 46Toaùn lính traû lôøi. seõ thaáy khoâng coù nhaø tieân tri naøo töø Ga-li-leâ ra caû. 8 .GIAÊNG 7:37–8:10 138 oâng ta roài sao? Khoâng theå ñöôïc! 49Ñaùm daân naày chaúng bieát gì veà Luaät Leä* caû. thuoäc nhoùm Pha-ri-xi*. Chuùa Gieâ-xu ñöùng daäy keâu leân raèng. 10Ngaøi ngaång leân 1 Chuù a 2Saù n g a7:50 Ni-coâ-ñem . Hoï baét chò ñöùng tröôùc maët moïi ngöôøi 4roài hoûi Chuùa Gieâ-xu.” 52 Hoï ñaù p . hoâm sau Ngaøi trôû laïi ñeàn thôø* thì daân chuùng tuï taäp xung quanh. “Chaéc maáy anh cuõng bò oâng Gieâ-xu gaït gaãm roài chöù gì! 48Hay laø coù ai trong giôùi laõnh ñaïo hoaëc ngöôøi Pha-ri-x tin theo 45Khi Gieâ . Daân chuùng baøn caõi veà Thaùnh Linh 37 Vaø o quaàn chuùng nghe Ngaøi noùi nhö theá thì moät soá ngöôøi baûo. coøn ngöôøi ñaøn baø vaãn ñang ñöùng tröôùc maët Ngaøi. thò traán maø vua Ña-vít ñaõ cö nguï. “Ai khaùt haõy ñeán cuøng ta maø uoáng.” 53Roài ai veà nhaø naáy. 3Luùc aáy. thaät ñaùng bò Thöôïng Ñeá nguyeàn ruûa!” 50Ni-coâ-ñem. caùc giaùo sö luaät vaø ngöôøi Pha-ri-xi* daãn ñeán moäât ngöôøi ñaøn baø bò baét quaû tang phaïm toäi ngoaïi tình. OÂng leân tieáng. “Ai ôû ñaây chöa heà phaïm toäi thì haõy neùm vieân ñaù ñaàu tieân vaøo chò naày. 44Coù vaøi ngöôøi trong voøng hoï muoán baét Ngaøi. ‘Caù c ngöôi seõ tìm ta nhöng khoâ n g tìm ñöôï c vaø raè n g caù c ngöôi khoâ n g theå ñeá n nôi ta ôû . 7Vì hoï vaãn tieáp tuïc hoûi maõi. “Vaä y ra oâ n g cuõ n g xuaá t thaân töø Ga-li-leâ aø! OÂng haõy nghieân cöùu Thaùnh Kinh ñi.liu * .xu leâ n nuù i OÂ .

16 Nhöng heã ta phaùn ñoaùn thì phaùn ñoaùn cuûa ta laø ñuùng. Cha ta. “Chuù n g toâ i laø con chaù u AÙp-ra-ham*. laø Ñaáng sai ta ñeán. chöa heà laøm toâi moïi ai.” 14Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” 13Ngöôøi Pha-ri-xi* noùi vôùi Ngaøi.” 19Hoï hoûi. “Ta seõ ra ñi. “Neáu caùc ngöôi trung thaønh vôùi lôøi daïy cuûa ta thì caùc ngöôi seõ laø moân ñeä thaät cuûa ta. 29Ñaáng sai ta ñeán ôû cuøng ta. “Ta laø aùnh saùng cuûa traàn gian. “Caùc ngöôi khoâng bieát ta. neáu caùc ngöôi khoâng tin ta laø Ñaáng töø trôøi xuoáng. 31Chuùa . “Hoï ñaâu caû roài chò? Khoâng ai buoäc toäi chò sao?” 11Chò ñaùp. nhöng nhöõng ñieàu ta noùi laø thaät. Caùc ngöôi thuoäc veà traàn gian naày nhöng ta khoâng thuoäc veà traàn gian.” 20Chuùa Gieâ-xu noùi nhöõng lôøi aáy khi ñang daïy doã trong ñeàn thôø*. “Thöa thaày. Vaäy oâng ta seõ töï töû aø?” 23Chuùa Gieâ-xu ñaùp. töø nay trôû ñi ñöøng phaïm toäi nöõa. 28Neân Chuùa Gieâ-xu tieáp. nhöng chæ noùi ñieàu gì Cha chæ daïy.139 hoûi chò. Tuy nhieân ta chæ noùi cho theá gian nhöõng ñieàu ta ñaõ nghe töø Ñaáng sai ta ñeán. Tuy nhieân khoâng ai daùm baét Ngaøi. caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình.” 27Hoï khoâng hieåu laø Ngaøi ñang noùi vôùi hoï veà Cha Ngaøi. Ngaøi baûo hoï raèng. 15Caùc ngöôi phaùn ñoaùn theo tieâ u chuaå n loaø i ngöôø i .” 22Ngöôøi Do-thaùi hoûi nhau.” Chuùa Gieâ-xu baûo. “OÂng ta baûo chuùng ta khoâng theå ñeán ñöôïc nôi ta ñi. “Khi thaà y töï laø m chöù n g cho mình thì lôø i chöùng cuûa thaày khoâng coù giaù trò gì. 26Ta coù nhieàu ñieàu phaûi noùi vaø phaùn ñoaùn veà caùc ngöôi. “Cha thaày ôû ñaâu?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ngaøi tuyeân boá. “Maëc duø ta laøm chöùng veà ta. gaàn nôi ñeå hoäp ñöïng tieàn daâng hieán. “Caùc ngöôi thuoäc veà traàøn theá. Giaûi thoaùt khoûi toäi loãi Gieâ-xu baûo nhöõng ngöôøi Dothaùi ñaõ tin Ngaøi raèng. Neáu caùc ngöôi bieát ta thì haún phaûi bieát Cha ta nöõa. vaø Cha ta töù c Ñaá n g sai ta ñeá n . laø nhaâ n chöùng thöù hai. a7:53–8:11 Taát caû caùc baûn Hi-laïp coå xöa khoâng coù phaàn 7:53–8:11. 17Luaät caùc ngöôi qui ñònh raèng khi hai nhaân chöùng cuøng khai gioáng nhau thì caùc ngöôi phaûi chaáp nhaän lôøi chöùng aáy. khoâng ai caû. 12 Sau Gieâ-xu laïi daïy doã nöõa. “Ta laø Ñaáng ta ñaõ noùi vôùi caùc ngöôi töø luùc ñaàu.” 33 Hoï ñaù p . vì ta bieát ta töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi ñaâu. “Toâi cuõng khoâng buoäc toäi chò. Ngaøi noùi ra söï thaät. coøn ta töø treân cao xuoáng.” 25Hoï hoûi laïi. cuõng khoâng bieát Cha ta.” 30Sau khi nghe Chuùa Gieâ-xu noùi nhö theá thì nhieàu ngöôøi tin Ngaøi.”a Chuùa Gieâ-xu laø aùnh saùng cuûa traàn gian 21Chuùa GIAÊNG 8:11–33 Daân chuùng hieåu laàm Chuùa Gieâ-xu ñoù Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi daân chuùng. Ngaøi khoâng ñeå ta moät mình. laøm chöùng cho ta. vì ta khoâng töï mình haønh ñoäng. Coø n ta khoâ n g phaù n ñoaù n ai. Caùc ngöôi khoâng bieát ta töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi ñaâu. “Khi caùc ngöôi treo Con Ngöôøi* leân thì seõ bieát raèng ta laø Ñaáng aáy. vì ta luoân luoân laøm ñieàu vöøa loøng Ngaøi. Thaät vaäy. vaø söï thaät seõ giaûi thoaùt caùc ngöôi. Caùc ngöôi seõ khoâng ñeán ñöôïc nôi ta ñi. Thoâi chò veà ñi. “Vaäy oâng laø ai?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. vì thôøi ñieåm Ngaøi chöa ñeán. caùc ngöôi seõ tìm ta nhöng caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình. 32Caùc ngöôi seõ bieát söï thaät. 24Vì theá ta ñaõ noùi raèng caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình. Caùc ngöôi seõ bieát raèng ta khoâng laøm ñieàu gì töï quyeàn mình. 18Ta laø nhaân chöùng thöù nhaát cho ta. Ai theo ta seõ khoâng soáng trong toái taêm nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng.

hôù n hôû mong ñöôïc thaáy ngaøy ta ñeán traàn gian.xu. Ta toân kính Cha ta. nhöng ta bieát Ngaøi. nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ sai ta ñeán. 51Ta baûo thaät. vì caùc ngöôi khoâng chaáp nhaän lôøi daïy cuûa ta.” Chuùa Gieâ-xu baûo. AÙpra-ham khoâng heà laøm nhö theá bao giôø! 41Caù c ngöôi laø m gioá n g nhö ñieà u cha mình ñaõ laøm. Thöôïng Ñeá laø Cha chuùng toâi. “Neáu Thöôïng Ñeá laø Cha thaät cuûa caùc ngöôi thì caù c ngöôi seõ yeâ u ta vì ta ñeá n töø Thöôïng Ñeá vaø hieän nay ta ñang coù maët taïi ñaây. 43Caùc ngöôi khoâng hieåu ñieàu ta noùi. ‘Ngöôøi naøo vaâng theo lôøi daïy cuûa ta seõ chaúng bao giôø cheát!’ 53OÂng toå chuùng toâi laø AÙpra-ham ñaõ cheát. “Neáu caùc ngöôi thaät laø con chaùu AÙp-ra-ham* thì cuõng seõ laøm nhö chính AÙp-ra-ham ñaõ laøm. vì noù laø ñöùa noùi doái vaø laø cha cuûa söï doái traù.” 52Ngöôø i Do-thaù i baû o Chuù a Gieâ . Caùc ngöôi khoâng thuoäc veà Thöôïng Ñeá neân caùc ngöôi khoâng nghe lôøi Ngaøi. OÂng ñaõ thaáy vaø möøng rôõ. Ta khoâng laáy quyeàn mình maø ñeán. coøn caùc ngöôi laøm ñieàu cha caùc ngöôi daën baûo. “Baây giôø chuùng toâi thaáy ñuùng laø oâng bò quæ aùm! AÙp-ra-ham* vaø caùc nhaø tieân tri cuõng ñaõ cheát coøn oâng baûo raèng. ngöôøi naøo vaâng theo lôøi daïy cuûa ta seõ chaúng bao giôø cheát.” 42Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. “Ta baûo thaät. “Chuùng toâi baûo oâng laø ngöôøi Xa-ma-ri vaø bò quæ aùm. 55 Caù c ngöôi chöa thaät bieát Ngaøi. “Neáu ta töï tìm vinh döï cho mình thì vinh döï aáy khoâng coù giaù trò gì. thì caùc ngöôi seõ thaät ñöôïc töï do. Ngaøi laø quan aùn xeùt xöû. 56Toå tieân caùc ngöôi laø AÙ p -ra-ham * . coù ñuùng khoâng?” 49Chuùa Gieâ-xu traû lôøi. Ñaáng maø caùc ngöôi nhaän laø Thöôï n g Ñeá mình. “Cha chuùng toâi laø AÙp-ra-ham. 46Coù ai trong caùc ngöôi buoäc toäi ta ñöôïc khoâng? Neáu ta noùi söï thaät.” Hoï ñaùp.” 39Hoï ñaùp. 50 Ta khoâ n g tìm kieám uy danh cho rieâng mình. vaø laøm theo yù muoán noù. Vaäy oâng töï xöng laø ai?” 54Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Chuùng toâi ñaâu coù phaûi laø con hoang. 35Keû toâi moïi khoâng soáng maõn ñôøi vôùi gia ñình nhöng con caùi thì suoát ñôøi thuoäc veà gia ñình.” 57Ngöôøi Do-thaùi baûo. nhöng caùc ngöôi tìm caùch gieát ta. “Ta khoâng bò quæ aùm. ai phaïm toäi laø toâi moïi cuûa toäi loãi. Nhöng caùc ngöôi tìm caùch gieát ta. 40Ta laø ngöôøi noùi cho caùc ngöôi bieát söï thaä t maø ta ñaõ nghe töø Thöôï n g Ñeá . 44Caùc ngöôi thuoäc veà cha mình laø ma quæ. “OÂng laøm sao maø thaáy ñöôïc AÙp-ra-ham* trong khi oâng chöa ñaày naêm möôi tuoåi?” 48Ngöôøi . thì ta cuõng noùi doái nhö caùc ngöôi. vì trong noù chaúng heà coù söï thaät. noù loä baûn tính thaät cuûa noù. vì caù c ngöôi khoâ n g chòu chaá p nhaä n lôø i daïy cuûa ta. oâng daùm cho mình lôùn hôn AÙp-ra-ham sao? Caùc nhaø tieân tri cuõng ñaõ cheát. Chuùng toâi chæ coù moät Cha maø thoâi. Neáu ta noùi ta khoâng bieát Ngaøi.GIAÊNG 8:34–57 140 ngöôi khoâng chòu tin. Coù moät Ñaáng ñang tìm uy danh cho ta. coøn caùc ngöôi laø m nhuï c ta. Ñaáng toân cao ta laø Cha ta treân trôøi. Khi noù noùi doái. 37Ta bieát caùc ngöôi laø con chaùu AÙp-raham*. Nhöng ta bieát Ngaøi vaø vaâng lôøi Ngaøi. 38Ta noùi ñieàu ta ñaõ thaáy nôi Cha. Töø luùc ñaàu noù laø keû gieát ngöôøi vaø luù c naø o cuõ n g nghòch laï i söï thaä t .” Chuùa Gieâ-xu noùi veà Ngaøi vaø veà AÙp-ra-ham Taïi sao thaày laïi noùi chuùng toâi seõ ñöôïc giaûi thoaùt?” 34Chuùa Gieâ-xu ñaùp. taïi sao caùc ngöôi khoâng tin ta? 47Ai thuoäc veà Thöôïng Ñeá thì nghe lôøi Thöôïng Ñeá. 45Nhöng vì ta noùi söï thaät neân caùc Do-thaùi ñaùp. 36Cho neân neáu Con giaûi thoaùt caùc ngöôi.

” Anh muø noùi.” Ngöôøi Pha-ri-xi gaïn hoûi veà vieäc chöõa laønh ngöôøi muø Gieâ-xu ñang ñi ñöôøng. laù n g gieà n g vaø nhöõ n g ngöôøi ñaõ thaáy anh thöôøng aên xin môùi hoûi.” 10Hoï hoûi.” 18Ngöôøi Do-thaùi khoâng tin raèng moät ngöôøi tröôùc kia bò muø maø baây giôø laïi thaáy ñöôøng neân hoï cho goïi cha meï anh ñeán. Anh bò muø ñeå cho quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá ñöôïc baøy toû trong anh ta. 23Vì theá neân cha meï anh môùi noùi. seõ bò ñuoåi ra khoûi hoäi ñöôøng*. 14Ngaøy maø Chuùa Gieâ-xu laáy buøn chöõa laø n h anh muø laø ngaø y Sa-baù t *. Caùc oâng haõy hoûi noù ñi vì noù lôùn roài. 8 Haø n g xoù m . 9 1Chuùa neân hoï lieàn daãn ngöôøi tröôùc bò muø ñeá n vôù i caù c ngöôø i Pha-ri-xi * .” Xi-loâm coù nghóa laø ‘ngöôøi ñöôïc sai ñi. 5Trong khi coøn ôû trong theá gian ta laø aùnh saùng cuûa theá gian. 4Trong khi coøn ban ngaøy.” 24 Moä t laà n nöõ a hoï goï i ngöôø i tröôù c kia bò muø ñeán baûo. 15Caù c ngöôøi Pha-ri-xi hoûi anh. 2Caùc moân ñeä hoûi Ngaøi.’ Anh ñi röûa vaø khi trôû veà thì maét thaáy ñöôïc.xu ñaù p . nhöng Chuù a Gieâ . “Laøm sao anh thaáy ñöôøng ñöôïc vaäy?” Anh ñaùp. 21Nhöng chuùng toâi cuõng khoâng hieåu taïi sao baây giôø noù thaáy ñöôïc hoaëc ai ñaõ môû maét cho noù.” 22Cha meï anh noùi theá vì sôï ngöôøi Do-thaùi. noù töï traû lôøi ñöôïc. Ñeâm xuoá n g thì khoâ n g ai laø m vieä c ñöôï c . Toâi ñi röûa xong lieàn thaáy ñöôøng. haõy hoûi noù ñi. “Khoâng. heã ai xöng nhaän Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá. toâi röûa xong. “Khoâng phaûi taïi toäi cuûa anh hay cuûa cha meï maø anh bò muø.xu laå n traù n h vaø ra khoû i ñeàn thôø*. chuùng ta phaûi laøm vieäc cuûa Ñaáng ñaõ sai ta ñeán.” 6 Noù i xong Ngaø i nhoå nöôù c mieá n g xuoáng ñaát troän thaønh buøn xöùc vaøo maét ngöôøi muø. vì khoâng toân troïng ngaøy Sa-baùt*.a” 59Khi nghe Ngaøi noùi theá thì hoï lieà n löôï m ñaù ñeå neù m Ngaø i . “Ngöôøi naày khoâng phaûi töø Thöôïng Ñeá ñeán ñaâu. “Chính toâi ñaây. chaéc laø moät ngöôøi naøo gioáng haén thoâi. 19Hoï hoûi. taïi toäi loãi cuûa anh naày hay cuûa cha meï maø anh sinh ra ñaõ bò muø?” 3Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Anh haõy höùa danh 13Cho . “Toâi khoâng bieát.” 12Hoï hoûi. “Thöa thaày. “OÂng ta ñaâu?” Anh ñaùp. “Laøm sao maø baây giôø anh thaáy ñöôïc?” 11Anh ñaùp. 7Roài Ngaøi baûo anh. noù bò muø töø luùc môùi sinh. “Ta baû o thaä t . “Anh nghó sao veà ngöôøi ñaõ chöõa cho anh ñöôïc saùng maét?” Anh ñaùp. “OÂng aáy laáy buøn xöùc vaøo maét toâi. “Ngöôøi coù toäi sao laøm ñöôïc nhöõng pheùp laï*ïnhö theá naày?” Theá laø hoï baàt ñoàng yù vaø chia phe ra. “OÂng ta laø nhaø tieân tri.” 16Vaøi ngöôøi Pha-ri-xi* noùi raèng. “Ñaây coù phaûi laø ñöùa con maø oâng baø noùi laø bò muø khoâng? Sao baây giôø noù thaáy ñöôïc?” 20Cha meï anh ñaùp. baây giôø thaáy ñöôïc. 17Hoï hoûi ngöôøi muø. “Ñi ñeán hoà Xi-loâm röûa ñi.141 Gieâ . “Ñuùng noù laø con chuùng toâi.” Nhöng keû khaùc caõi. Chuùa Gieâ-xu chöõa laønh ngöôøi muø töø luùc môùi sinh 58 Chuù a GIAÊNG 8:58–9:24 röûa ôû hoà Xi-loâm. “Noù lôùn roài. Ngaøi thaáy moät ngöôøi muø töø luùc môùi sinh. “Ñaây coù phaûi laø ngöôøi tröôùc kia vaãn ngoài aên xin khoâng?” 9Ngöôøi thì noùi. “Chính haén chöù ai!” Nhöng keû khaùc baûo. “Coù moät oâng teân Gieâ-xu laáy buøn xöùc vaøo maét toâi roài baûo toâi ñi a8:58 ñaõ coù ta Töông töï nhö danh hieäu Thöôïng Ñeá duøng trong 3:14. tröôù c khi AÙ p -ra-ham * sinh ra ñaõ coù ta. Hoï voán thoûa thuaän vôùi nhau raèng.

35Khi Gieâ-xu laïi daïy doã nöõa. Nhöng ta ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng sung tuùc. Taïi sao caùc oâng muoán nghe laàn nöõa? Hay laø caùc oâng cuõng muoán laøm moân ñeä oâng ta?” 28Hoï maéng anh “Maày môùi laø moân ñeä cuûa haén. “OÂng ta chöõõa anh nhö theá naø o ? OÂ n g ta laø m sao maø anh thaá y ñöôøng trôû laïi?” 27Anh ñaùp.se. 33Neáu oâng naày chaú n g phaû i töø Thöôï n g Ñeá ñeá n chaé c chaén khoâng laøm gì ñöôïc ñaâu. chieâ n theo sau. Chuùa Gieâ-xu laø ngöôøi chaên taän tuïy 10 1 Chuù a Chuùa Gieâ-xu nghe hoï ñuoåi anh ra.GIAÊNG 9:25–10:10 142 Gieâ-xu noùi. a9:39 keû muø Chuùa Gieâ-xu muoán noùi nhöõng ngöôøi muø thieâng lieâng.” Roài lieàn quì xuoáng baùi laïy Ngaøi. nhöng nghe lôøi caàu xin cuûa ngöôøi thôø kính vaø vaâng lôøi Ngaøi. keû naø o khoâ n g vaø o raø n chieâ n baè n g coå n g chính maø treø o vaø o baèng ngaû khaùc. Ngöôøi aáy vaøo ra vaø gaëp ñoàng coû xanh. Nhöng vì caùc anh vaãn cho raèng mình thaáy. “Thöa oâng. thì khoâng coù toäi gì. Ta ñeán ñeå keû muøa ñöôïc thaáy. “Ta ñeán ñeå xeùt xöû theá gian. “Neá u caù c anh muø thaät. khoâng phaûi muø theo theå xaùc. cheùm gieát vaø huûy dieät. 10Keû troäm chæ ñeán ñeå ñaùnh caép. coøn chuùng ta laø moân ñeä cuûa Moâ . 8Taát caû nhöõng keû ñeán tröôùc ta ñeàu laø quaân troäm cöôùp nhöng chieân khoâng nghe chuùng noù.xu ñaù p . Ngöôøi keâu teân töøng con chieân cuûa mình roài daét chuùng ra. “Maày sinh ra toäi loãi ngaäp ñaàu maø coøn daùm leân maët daïy chuùng ta aø?” Hoï lieàn ñuoåi anh ta ra. 5Nhöng chieân seõ khoâng bao giôø theo ngöôøi laï.” 34Hoï ñaùp. baâ y giôø toâ i thaáy ñöôïc. vì chieâ n quen tieáng ngöôøi aáy.xu baû o . “Toâi chaúng bieát oâng ta coù toä i hay khoâ n g. laø phöôøng troäm cöôùp.” 40Maáy ngöôøi Pha-ri-xi* ñöùng gaàn ñoù nghe theá lieàn hoûi. “Laïy Chuùa. “Thaày noùi chuùng toâi cuõng muø luoân aø?” 41 Chuù a Gieâ . 4Khi ñaõ ñöa chieâ n ra heá t . “Toâi ñaõ keå cho caùc oâng roài maø caùc oâng chaúng chòu nghe. 7 Chuù a . 2 Coø n ai ñi vaø o baè n g coå n g chính laø ngöôøi chaên chieân.” 26Hoï hoûi. Ai ñi vaøo qua cöûa cuûa ta seõ ñöôïc cöùu.” Ngöôøi chaên vaø baày chieân 39Chuùa döï tröôùc maët Thöôïng Ñeá laø anh seõ noùi söï thaät! Chuùng ta bieát ngöôøi naày laø keû toäi loãi. coø n ngöôø i naà y thì chuùng ta khoâng bieát töø ñaâu ñeán. “Anh coù tin nôi Con Ngöôøi* khoâng?” 36Anh ñaùp. Chuùng seõ chaïy troán vì chieân khoâng nhaän ra tieáng ngöôøi laï. 3Ngöôøi gaùc coång môû cöûa cho ngöôøi chaên. Toâ i chæ bieá t moä t ñieà u : Tröôù c ñaâ y toâ i muø . Con Ngöôøi* laø ai ñeå toâi tin?” 37 Chuù a Gieâ . 32Xöa nay chöa heà coù ai nghe ngöôøi naøo môû maét keû muø töø thuôû môùi sinh. 29 Chuù n g ta bieá t Thöôï n g Ñeá phaù n qua Moâ . “Ta baû o thaä t .” 30Anh ñaùp. Beänh muø thieâng lieâng Gieâ . neân toäi caùc anh vaãn coøn ñoù. Ngaøi gaëp anh lieàn hoûi. “Ta baûo thaät: Ta laø cöûa cuûa chieân. coøn ngöôøi thaáy laïi hoùa muø. “Anh ñaõ gaë p Ngaøi vaø Con Ngöôøi* laø ngöôøi ñang noùi chuyeän vôùi anh.” 25Anh ñaùp.xu daï y . Chieân nghe tieáng ngöôøi chaên. ngöôø i chaê n ñi tröôù c .” 6Chuùa Gieâ-xu thuaät chuyeän naày cho hoï nghe nhöng hoï khoâng hieåu yù nghóa laø gì. toâi tin.” 38Anh keâu leân.se. 9Ta laø caùi cöûa. “Laï chöa! Moät ngöôøi ñaõ môû maét cho toâi thaáy ñöôøng maø caùc oâng baûo laø khoâng bieát töø ñaâu ñeán! 31Chuùng ta bieát Thöôïng Ñeá khoâng nghe lôøi keû coù toäi.

Luùc thaáy muoâng soùi ñeán. khoâng ai coù theå cöôùp chuùng khoûi tay Cha ta. 22Vaøo Nhöõ n g gì ta laø m nhaâ n danh Cha ñaõ chöùng toû ta laø ai. noù lieàn boû chieân laïi vaø chaïy thoaùt thaân. Ñieàu phöôùc ñöùc naøo khieán caùc ngöôi muoán gieát ta?” 33Ngöôø i Do-thaù i ñaù p . 14–15Ta laø ngöôøi chaên taän tuïy. Luùc aáy nhaèm muøa ñoâng. vaø roài seõ chæ coù moät baày chieân vaø moät ngöôøi chaên maø thoâi. Ta tình nguyeän hi sinh maïng soáng mình. laø thaàn’ Thi thieân 82:6.143 laø ngöôøi chaên taän tuïy. 18 Khoâ n g ai cöôù p maïng soáng ta ñöôïc.xu ñaù p . 20Nhieàu ngöôøi baûo. nhöng Ngaøi thoaùt khoûi tay hoï. Ngöôøi chaên taän tuïy baèng loøng hi sinh maïng soáng vì chieân. “Luaä t Leä caù c ngöôi coù vieát raèng. chuù n g seõ khoâ n g bao giôø cheá t . OÂng chæ laø ngöôøi maø daùm töï cho mình laø Trôøi!” 34 Chuù a Gieâ . Ta bieát chieân ta nhö Cha bieát ta.. 16Ta coøn coù nhöõng chieân khaùc khoâng thuoäc veà baày naày. Muoâng soùi caé n xeù . ‘Ta baûo. 28 Ta cho chuù n g noù söï soá n g ñôø i ñôø i . 36thì taïi sao caùc ngöôi baûo raèng ta phaïm thöôïng khi ta xöng mình laø ‘Con Trôøi? Ta laø Ñaáng Cha ñaõ choïn vaø sai ñeán theá gian. “Khoâ n g phaû i chuùng toâi gieát oâng vì nhöõng vieäc phöôùc ñöùc oâng laøm maø vì oâng phaïm thöôïng.” 31Ngöôøi Do-thaùi laïi löôïm ñaù ñeå neùm Ngaø i . 27Chieân ta quen tieáng ta.ñanh nôi tröôù c ñaâ y Giaê n g * laø m leã baù p -teâ m . Ta coù quyeàn hi sinh maïng soáng vaø coù quyeàn laáy laïi. “Ngöôøi bò quæ aùm maø noùi ñöôïc nhö ngöôøi naày aø? Quæ laøm sao môû maét ngöôøi muø ñöôïc?” Chuùa Gieâ-xu bò töøø boû 11 Ta GIAÊNG 10:11–41 dòp Leã kyû nieäm Khaùnh Thaønh ñeàn thôø* ñöôïc cöû haønh taïi Gieâ-ru-salem. 24thì ngöôøi Do-thaùi tuï taäp quanh Ngaøi vaø hoûi raèng. “Ta ñaõ laøm nhieàu ñieàu phöôùc ñöùc töø Cha maø caùc ngöôi ñaõ thaáy. Ta cuõng phaûi tìm daãn chuùng veà ñeå chuùng cuõng nghe tieáng ta. 35Neáu Thaùnh Kinh* goïi nhöõng ngöôøi nhaän lôøi cuûa Thöôïng Ñeá laø ‘thaàn’ vaø Thaùnh Kinh bao giôø cuõng ñuùng. 12Keû chaên thueâ khaùc vôùi ngöôøi chaên thaät vì chieân khoâng phaûi cuûa noù. 30Ta vôùi Cha laø moät. 41 Nhieà u a10:34 ‘Ta baûo .” 19Vì nhöõng lôøi aáy neân ngöôøi Do-thaùi laïi baát ñoàng yù vôùi nhau. 40 Sau ñoù Ngaø i trôû veà cö nguï phía Ñoâ n g soâ n g Gioâ . ta bieát chieân ta vaø chuùng noù theo ta. 38 Nhöng neá u ta laø m nhöõ n g ñieà u nhö Cha ta laøm thì duø khoâng tin ta cuõng haõy tin nhöõng vieäc laøm cuûa ta.” 39Moät laàn nöõa hoï tìm caùch baét Chuùa Gieâ-xu. ñeå caùc ngöôi bieát chaéc raèng Cha ta ôû trong ta vaø ta ôû trong Cha ta. cuõ n g khoâng ai coù theå giaät chuùng khoûi tay ta. “Quæ aùm khieán oâng ta ñieân roài! Sao maáy anh coøn nghe oâng ta laøm gì?” 21Nhöng keû khaùc caõi. 32Nhöng Chuù a Gieâ . 37Neáu ta khoâng laøm nhöõng ñieàu Cha ta laøm thì ñöøng tin ta. “Thaày ñeå chuùng toâi thaéc maéc ñeán bao giôø? Neáu thaày thaät laø Ñaáng Cöùu Theá xin noù i thaú n g cho chuù n g toâ i bieá t . Ta baèng loøng hi sinh maïng soáng vì chieân ta. Ñoù laø ñieàu Cha ta baûo ta laøm. 17Cha yeâu ta vì ta baèng loøng hi sinh maïng soáng mình ñeå ta coù theå nhaän laï i maï n g soá n g aá y .” 25Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Ta ñaõ noùi vôùi caùc ngöôi roài maø caùc ngöôi khoâng chòu tin.. . 13Keû chaên thueâ chæ laø ngöôøi laøm möôùn neân khoâng heát loøng lo cho chieân. 26Nhöng caùc ngöôi khoâng chòu tin. Ngaøi lôùn hôn taát caû moïi loaøi. 23Chuùa Gieâ-xu ñang ñi taûn boä döôùi voøm cöûa Soâ-loâ-moân trong ñeàn thôø. vì caùc ngöôi khoâng phaûi laø chieân cuûa ta.xu hoû i hoï . caùc ngöôi laø thaàn’a kia maø. Chieân ta bieát ta nhö ta bieát Cha ta. laø m chieâ n taû n laï c heá t . 29Cha ta ñaõ cho ta caùc chieân aáy.

“Giaêng khoâng laøm pheùp laï* naøo. 18Vì Beâ-tha-ni chæ caùch Gieâ-ru-sa-lem khoaûng ba caây soá. “Thoâi chuùng ta haõy ñi ñeán ñoù ñeå cuøng cheát vôùi thaày. môùi ñaây ngöôøi Do-thaùi ôû ñoù muoán neùm ñaù gieát thaày maø thaày coøn ñònh trôû laïi ñoù sao?” 9 Chuù a Gieâ . vì thaáy ñöôøng nhôø aùnh saùng traàn theá. ngöôøi Chuùa yeâu ñang bò beänh. 6Khi nghe tin La-xa-rô laâm beäânh thì Ngaøi ôû naùn theâm hai ngaøy nöõa nôi Ngaøi ñang ôû. 30Luùc aáy Chuùa Gieâ-xu chöa vaøo laø n g. “Thöa Chuùa. “Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng. Chuù a Gieâ . 15Ta möøng cho caùc con. La-xa-rô. Hoï baûo.” 11Noùi xong Ngaøi tieáp. “Chuùng ta haõy ñi trôû veà mieàn Giu-ñia. Beâ-tha-ni laø nôi maø Ma-ri vaø chò laø Matheâ cö nguï. Con Thöôïng Ñeá. vaø Laxa-rô. “La-xa-rô.” 25 Chuù a Gieâ . vì ta khoâng 11 1 ÔÛ ñeán nôi.xu baû o .GIAÊNG 10:42–11:31 144 coù ôû ñoù ñeå caùc con tin. neáu coù Chuù a ñaâ y thì anh con khoâ n g cheá t ! 22nhöng baây giôø con bieát Thöôïng Ñeá seõ ban cho Ngaøi baát cöù ñieàu gì Ngaøi xin. hoï 28Noùi . 19neân coù nhieàu ngöôøi Do-thaùi ñeán thaêm vaø an uûi hai chò em Ma-ri vaø Ma-theâ veà caùi cheát cuûa anh caùc coâ.tha-ni coù moä t ngöôøi teân La-xa-rô laâm beänh. 7Roài Ngaøi baûo caùc moân ñeä. “La-xa-rô cheát roài. Ngaø i vaã n coø n ñang ñöù n g nôi Ma-theâ gaë p Ngaø i . 26Coøn ai soáng vaø tin ta seõ khoâng cheát nöõa. Ñaáng phaûi ñeán theá gian.” 12Caùc moân ñeä thöa. 31 Caù c ngöôø i Dothaùi ñang coù maëït trong nhaø ñeå an uûi Ma-ri thaáy coâ voäi vaõ ñöùng daäy ñi. Nhöng baây giôø chuùng ta haõy ñi ñeán vôùi anh aáy. “Beä n h naà y khoâ n g ñeá n noã i cheá t ñaâ u nhöng ñeå laøm vinh hieån Thöôïng Ñeá vaø Con Ngaøi cuõng ñöôïc raïng danh. “Thaà y ñeá n ñaâ y roà i vaø hoû i thaê m em. 2Ma-ri laø ngöôøi ñaõ xöùc daàu thôm leân chaân cuûa Chuùa.” 16Thoâ-ma. 14Vì theá Chuù a Gieâ-xu phaûi noùi roõ ra. 20Vöøa hay tin Chuùa Gieâ-xu ñeán.xu baû o . “Con vaãn bieát laø anh con seõ soáng laïi trong ngaøy cuoái cuøng. con tin nhö vaäy khoâng?” 27Coâ thöa. Matheâ lieàn ñi ra ñoùn Ngaøi nhöng Ma-ri thì ngoài laïi nhaø.” Chuùa Gieâ-xu khoùc 17Khi xong. con tin.” 24Ma-theâ thöa.xu baû o coâ . 21Luùc gaëp Chuùa Gieâ-xu. “Laïy Chuùa. Con tin raèng Ngaøi laø Ñaáng Cöùu Theá. noùi vôùi caùc moân ñeä khaùc. “Anh con seõ soáng laïi.” 23 Chuù a Gieâ . Ma-theâ thoån thöùc.” 13Chuùa Gieâ-xu muoán noùi La-xa-rô ñaõ cheát roài nhöng hoï laïi töôûng Ngaøi noùi ñeá n giaá ù c nguû thöôø n g. Ai tin ta thì seõ soáng maëc duø ñaõ cheát. “Thöa Chuùa. “Thöa thaày. “Laïy Chuùa. 10Nhöng ai ñi ban ñeâm seõ vaáp teù vì khoâng coù aùnh saùng soi ñöôøng. Ma-theâ. roài laáy toùc mình maø lau. em coâ.” 8Caùc moân ñeä hoûi.” 5Chuùa Gieâ-xu yeâu quí Ma-theâ. neáu anh aáy nguû chaéc seõ laønh beänh. baïn chuùng ta ñang nguûû nhöng ta seõ ñeán ñeå ñaùnh thöùc anh aáy. 3Hai chò em Ma-ri vaø Ma-theâ nhôø ngöôøi ñeán baùo tin cho Chuùa Gieâ-xu hay.” 4 Khi ñöôï c tin. Chuùa Gieâ-xu nghe Laxa-rô ñaõ cheát vaø ñöôïc choân trong moä boán ngaøy roài. Caùi cheát cuûa La-xa-rô laø n g Beâ .” Chuùa Gieâ-xu ôû Beâ-tha-ni ngöôøi ñeán cuøng Ngaøi. “Moã i ngaø y coù möôøi hai giôø phaûi khoâng? Ai ñi ban ngaøy seõ khoâng vaáp. Ma-theâ trôû veà nhaø noùi rieâ n g vôù i Ma-ri.xu ñaù p . coøn coù teân laø Ñi-ñim.” 42Taïi ñoù coù nhieàu ngöôøi tin theo Ngaøi. ngöôøi bò beänh laø anh cuûa Ma-ri.” 29Ma-ri nghe theá voäi vaøng ñöùng daäy ñi ñoùn Chuùa Gieâxu. nhöng taát caû nhöõng gì Giaêng noùi veà ngöôøi naày ñeàu laø thaät.

Maùc 14:1–2.xu baû o . 36 Ngöôø i Do-thaù i baû o nhau. Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. Vöøa thaáy Ngaøi. xin haõy ñeán xem.” 33Chuùa Gieâ-xu thaáy Ma-ri khoùc vaø nhöõ n g ngöôø i ñi theo coâ cuõ n g khoù c . “Laïy Chuùa seõ coù muøi hoâi xoâng ra vì anh aáy bò choân boán ngaøy roài!” 40Chuùa Gieâ-xu ñaùp. ñang giöõ chöùc teá leá toái cao naêm ñoù. “Chuùng ta phaûi laøm sao ñaây? Ngöôøi naày laøm quaù nhieàu pheùp laï*. cö nguï vôùi caùc moân ñeä. 45Trong . 32Nhöng Ma-ri ñi ñeán nôi Chuùa Gieâxu ñang ñöùng. 39Chuù a Gieâ . 46Nhöng moät vaøi ngöôøi trong ñaùm hoï ñi baùo vôùi ngöôøi Pha-ri-xi* veà vieäc Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm. coù mieáng vaûi phuû qua maët. con taï ôn Ngaøi vì Ngaøi nghe lôøi con. Lu 22:1–2) Moä laø moät caùi hang coù taûng ñaù lôùn chaä n mieä n g laï i . “Laïy Chuùa. 34Ngaøi hoûi. leân tieáng. Chuùa Gieâ-xu ngöôùc maét leân trôøi noùi.” 43Noùi xong Ngaøi keâu lôùn. neân thaät ra oâng noùi tieân tri* veà vieäc Chuùa Gieâ-xu seõ phaûi cheát vì toaøn daân. “Maáy anh chaúng bieát gì caû! 50Caùc anh khoâng bieát raèng chaúng thaø moät ngöôøi vì daân chòu cheát coøn hôn caû daân toäc bò tieâu dieät sao?” 51OÂ n g noù i nhö theá khoâ n g phaû i töï yù mình maø laø vì ñang giöõ chöùc teá leã toái cao naêm ñoù. Hoï ñöùng trong ñeàn thôø* hoûi nhau. “Ta ñaõ chaúng noùi vôùi con laø neáu con tin thì seõ thaáy söï vinh hieån cuûa Thöôïng Ñeá sao?” 41Hoï lieàn laên taûng ñaù ñi. tôùi moät thò traán goïi laø EÙp-ra-im. “Neáu oâng ta ñaõ môû maét ngöôøi muø ñöôïc chaúng leõ khoâng theå khieán La-xarô khoûi cheát sao?” 38 Ngaø i laï i muû i loø n g nöõ a lieà n böôù c ñeán moä. Hoï hoûi nhau. “Xem kìa. neáu coù Chuùa ñaây thì anh con khoâng cheát. Ngaøi rôøi vuøng aáy ñeán moät ñòa ñieåm gaàn sa maïc. 48Neáu chuùng ta khoâng ngaên chaän thì moïi ngöôøi seõ theo oâng ta. 52Khoâng nhöõng vì daân Do-thaùi thoâi. “Laïy Chuùa. Ma-ri quì xuoá n g nôi chaâ n Ngaø i nöù c nôû . thì nhieàu ngöôøi tin Ngaøi. em gaù i ngöôø i cheá t thöa. “Caùc anh em choân anh aáy ôû ñaâu?” Hoï thöa. “Haõy môû vaûi lieäm ñeå anh aáy ñi. 53Töø ngaøy ñoù trôû ñi hoï laäp möu gieát Ngaøi. 55Ñaïi leã Vöôït Qua cuûa Do-thaùi gaàn ñeán. “Maáy anh nghó sao? OÂng ta daùm ñeán döï Ñaïi leã khoâng?” 57Caùc giôùi tröôûng teá vaø ngöôøi Pha-ri-xi* ñaõ ra leänh raèng heã ai bieát Ngaøi ôû ñaâu phaûi baùo ñeå hoï baét Ngaøi. “La-xarô ôi. tay chaân coøn quaán vaûi lieäm.145 lieàn ñi theo vì töôûng coâ ra moä khoùc.” soá nhöõng ngöôøi Do-thaùi ñeán thaêm Ma-ri vaø chöùng kieán vieäc Chuùa Gieâ-xu laøm. Chuùa Gieâ-xu khieán La-xa-rô soáng laïi GIAÊNG 11:32–57 Aâm möu gieát Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:1–5. ñeå hoï tin raèng Cha sai con ñeán. loø n g Ngaø i boà i hoà i vaø voâ cuø n g xuù c ñoäng. oâng ta yeâu oâng aáy quaù chöøng!” 37Nhöng moät vaøi ngöôøi trong ñaùm hoï noùi. “Laïy Cha. roài quaân La-maõ seõ ñeán chieám ñeàn thôø* vaø quoác gia chuùng ta!” 49Moät ngöôøi trong nhoùm hoï teân Caipha. 42Con bieát raèng Cha nghe lôøi Con luoân luoân nhöng con noùi nhöõng lôøi naày laø vì nhöõng ngöôøi ñöùng ñaây.” 35Chuùa Gieâ-xu khoùc. neân voâ soá ngöôøi töø vuøng queâ ñoå leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå thi haønh nghi thöùc taåy saïch. 56Daân chuùng ñi tìm Chuùa Gieâ-xu. 47Cho neân ngöôøi Pha-rixi cuøng caùc giôùi tröôûng teá trieäu taäp Hoäi ñoàng Do-thaùi. chuaån bò cho ngaøy ñaïi leã. maø coøn ñeå thu nhoùm taát caû con caùi cuûa Thöôïng Ñeá ñang bò taûn laïc khaép theá giôùi. haõy ñi ra!” 44Ngöôøi cheát ñi ra. “Laên taûng ñaù ñi!” Ma-theâ . 54Vì theá Chuùa Gieâ-xu khoâng ñi coâng khai giöõa ngöôøi Do-thaùi nöõa.

” Thi thieân 118:25 Gieâ-xu gaëp moät con löøa con. Haén baûo. mieàn Ga-lileâ .” Xa-cha-ri 9:9 ñaàu caùc moân ñeä cuûa Ngaøi khoâng hieåu vieäc naày. töùc ngöôøi veà sau phaûn boäi Ngaøi.” AÂm möu nghòch La-xa-rô 12 1 Saùu sau daân chuùng ñeán döï leã Vöôït Qua nghe tin Chuù a Gieâ . noù i raè n g. Laxa-rô laø ngöôø i maø Chuù a Gieâ . 18Neân daân chuùng keùo ra ñoùn Ngaøi raát ñoâ n g. khoâng nhöõng ñeå xem Chuùa Gieâxu maø coøn ñeå xem La-xa-rô laø ngöôøi maø Ngaø i ñaõ khieá n soá n g laï i töø keû cheá t . moät trong nhöõng moân ñeä cuûa Chuùa Gieâ-xu. coù maët ôû ñoù. 4Giu-ña Ít-ca-ri-oát. Maùc 11:1–11. Chuùa Gieâ-xu ñeán laøng Beâ . “Ca ngôïi Thöôïng Ñeá Phuùc cho Ñaáng ñeán trong danh Ngaøi! Laø vua cuûa Ít-ra-en. “Thaáy khoâng. Lu 19:28–40) ngaøy tröôùc leã Vöôït Qua. 15“Hôõi 14Chuùa 12Hoâm daân Ít-ra-en. hoâ leân raèng.xu saé p vaø o thaønh Gieâ-ru-sa-lem 13neân hoï laáy nhaønh chaø laø ra möøng ñoùn Ngaøi. Maùc 14:3–9) 146 Chuùa Gieâ-xu vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem (Ma 21:1–11. Sao khoâng baùn ñi laáy tieà n aá y giuù p ngöôø i ngheø o ?” 6Giu-ña noùi theá khoâng phaûi vì lo cho keû ngheøo ñaâu nhöng vì haén laø teân troäm. “Ñeå coâ ta yeâ n ! Coâ laø m vieä c raá t phaû i vì ñaõ ñeå daønh daàu thôm ñeán hoâm nay laø ngaøy chuaån bò choân caát ta. 10 Cho neâ n caù c giôù i tröôû n g teá baø n ñònh gieá t luoâ n La-xa-rô nöõ a . caû thieân haï ñeàu chaïy huøa theo oâng ta!” 20 Coù maá y ngöôø i Hi-laï p cuõ n g leâ n thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå thôø phuïng trong kyø ñaïi leã Vöôït Qua. nôi La-xa-rô cö nguï .” 22Phi-líp ñi noùi vôùi Anh-reâ roài caû hai cuøng ñi noùi chuyeän vôùi Chuùa Gieâ-xu. “Thöa oâ n g. coøn La-xa-rô laø moät trong nhöõng ngöôøi cuøng aên vôùi Ngaøi. ñöøng e sôï! Kìa vua caùc ngöôi ñeán côõi treân löng löøa con. chuù n g toâ i muoán gaëp Chuùa Gieâ-xu. 7Nhöng Chuùa Gieâ-xu baûo.GIAÊNG 12:1–24 Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc baïn höõu ôû Beâ-tha-ni (Ma 26:6–13. lieàn côõi leân nhö Thaùnh Kinh* vieát. 9 Nhieà u ngöôøi coù maët khi Chuùa Gieâxu khieán La-xa-rô töø keû cheát soáng laïi vaø keâu oâng ra khoûi moä. thuaät laïi cho ngöôø i khaù c nghe chuyeä n Ngaø i laø m . 24Ta baûo thaät. nhöng sau khi Chuùa Gieâxu ñaõ ñöôïc hieån vinh thì hoï nhôù laïi ñieàu Thaùnh Kinh* vieát veà Ngaøi vaø vieäc naày maø daân chuùng laøm cho Ngaøi. ngöôøi thaønh Beát-xai-ña. Haén laø ngöôøi giöõ hoäp tieàn vaø thænh thoaûng laáy tieâu rieâng. 19Caùc ngöôøi Pha-ri-xi* baûo nhau. 3 Ma-ri laá y nguyeâ n moä t chai nhoû ø ñöïng moät phaàn tö lít daàu thôm nguyeâ n chaá t raá t ñaé t tieà n xöù c chaâ n Chuùa Gieâ-xu roài laáy toùc mình maø lau. Muøi thôm cuûa daàu ñoù bay toûa khaép nhaø. 8Caùc ngöôi luùc naøo cuõng coù ngöôøi ngheøo ôû caïnh mình chöùù khoâng coù ta ôû beân luoân ñaâu. 21Hoï ñeán gaëp Philíp. “Ñeá n giôø Con Ngöôø i * ñöôïc hieån vinh. 23 Ngaø i baû o . Ma-theâ lo böng thöùc aên.tha-ni. Daân chuùng thuaät chuyeän Chuùa Gieâ-xu 16Luùc ngöôø i nghe Chuù a Gieâ . 11 Taï i vì La-xa-rô maø nhieà u ngöôø i Do-thaùi boû hoï ñeå tin theo Chuùa Gieâ xu.xu ñaõ khieá n töø cheá t soá n g laï i . vì hoï nghe Ngaø i laø ngöôø i laø m pheùp laï* aáy.tha-ni neâ n keù o nhau ñeán. 5“Daàu naày ñaùng giaù khoaûng ba traêm quan tieàn.xu coù maë t ôû Beâ . chuùng ta thua roài! Xem kìa. 2Hoï toå chöù c moät böõa aên cho Ngaøi taïi ñoù. hoät luùa 17Nhöõng .

“Chuù n g toâ i nghe luaät phaùp noùi raèng Ñaáng Cöùu Theá seõ soáng ñôøi ñôøi maø sao thaày laïi noùi raèng ‘Con Ngöôøi* phaûi bò treo leân’? ‘Con Ngöôøi’ laø ai?” 35Chuùa Gieâ-xu ñaùp.” EÂ-sai 6:10 noùi nhö theá vì oâng ñaõ thaáy söï vinh hieå n cuû a Chuù a Gieâ . Ai böôùc ñi trong toái seõ khoâng bieát loái ñi. ñeå caùc ngöôi laøm con daân cuûa aùnh saùng. ai tin lôøi chuùng toâi? Ai chöùng kieán quyeàn naêng Ngaøi?” EÂ-sai 53:1 khoâng theå tin vì nhö EÂ-sai cuõng ñaõ noùi: 40“Ngaøi 39Hoï nay loøng ta raát baên khoaên— Ta neân noùi. Lôøi ta daïy seõ xeùt xöû ngöôøi ñoù nôi ngaøy cuoái cuø n g. maø coøn tin Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. “Ta ñaõ laøm vinh hieån roài. 31Ñeán luùc theá gian naày bò xeùt xöû. 48Ai gaït boû ta vaø khoâng tin nhaän lôøi ta. 43Hoï chuoäng söï ca tuïng cuûa loaøi ngöôøi hôn cuûa Thöôïng Ñeá. “Moät thieân söù noùi vôùi Ngaøi!” 30Chuùa Gieâ-xu baûo. 36Haõy tin nôi aùnh saùng trong khi coøn coù aùnh saùng. maø vì caùc ngöôi.147 phaûi ñöôïc gieo xuoáng ñaát vaø cheát ñi thì môùi sinh ra nhieàu hoät luùa khaùc. 34Daâ n chuù n g hoû i . ‘Thöa Cha. Vì neáu maét hoï thaáy ñöôïc Trí hoï hieåu ñöôïc. 25Ai yeâu maïng soáng mình thì seõ maát. trong soá ñoù coù caû nhöõng nhaân vaät caàm quyeàn. “Ai tin ta thì khoâng nhöõng tin ta. ñoù laø lyù do maø Con ñeán giôø naày ñeå chòu ñau khoå. Hoï seõ trôû laïi vôùi ta ñeå ñöôïc chöõa laønh. 32Khi ta ñöôïc treo leân khoûi maët ñaát. 28Thöa Cha. Ta ôû ñaâu thì hoï cuõng ôû ñoù. 47Ai nghe lôøi ta maø khoâng vaâng theo. 46Ta ñeá n laø m aù n h saùng cho traàn gian ñeå ai tin ta seõ khoâng coøn ôû trong toái taêm nöõa. Tuy nhieân vì e ngaïi ngöôøi Phari-xi* neân hoï khoâng daùm tuyeân boá coâng khai. Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi 37Maëc GIAÊNG 12:25–49 Moät soá ngöôøi vaãn khoâng chòu tin duø Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm nhieàu pheùp laï* tröôùc maët daân chuùng. Nhöng coù keû khaù c baûo. thì ta khoâng xeùt xöû hoï.” Noùi xong Ngaøi ñi aån mình xa hoï. 27“Hieän khieán maét hoï ñui muø vaø ñoùng taâm trí hoï laïi.” 29Daân chuùng ñöùng ñoù nghe tieáng noùi. 38Nhö theá ñeå lôøi nhaø tieân tri* EÂ-sai ñöôïc thaønh töïu: “Laïy Chuùa. 49Vì nhöõ n g ñieà u ta daï y khoâ n g 44Chuùa . Cha ta seõ toân troïng ngöôøi phuïc vuï ta. 26Ai muoán phuïc vuï ta thì phaûi theo ta. ta seõ keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng ta. Ta ñeán khoâng phaûi ñeå xeùt xöû theá gian nhöng ñeå cöùu nhaân theá. “AÙnh saùng coøn ôû vôùi caùc ngöôi ít laâu nöõa cho neân haõy böôùc ñi trong khi coøn coù aùnh saùng. “Khoâng phaûi vì ta maø tieáng aáy vang ra. ta seõ coøn laøm vinh hieån nöõa. Nhöng neáu noù khoâng cheát thì seõ vaãn chæ laø moät hoät luùa maø thoâi. Söï daïy doã cuûa Chuùa Gieâ-xu seõ xeùt ñoaùn moïi ngöôøi 41EÂ-sai Gieâ-xu keâu leân raèng. nhöng ai gheùt söï soáng mình treân theá gian naày thì seõ giöõ ñöôïc söï soáng thaät maõi maõi. keû caàm quyeàn theá gian naày seõ bò laät ñoå.xu neâ n oâ n g laøm chöùng veà Ngaøi. hoï sôï bò truï c xuaá t ra khoû i hoä i ñöôøng*. 45Ai thaáy ta cuõng thaá y Ñaá n g sai ta.” 33Ngaøi noùi vaäy ñeå aùm chæ Ngaøi seõ cheát caùch naøo. xin cöùu Con khoûi giôø naày hay chaêng?’ Khoâng. seõ coù Ñaáng xeùt xöû hoï. töôû n g tieá n g saá m . xin haõy laøm vinh hieån danh Cha!” Coù tieá n g töø trôø i voï n g xuoá n g raè n g. ñeå boùng toái khoâng ñuoåi kòp caùc ngöôi. nhöng hoï vaãn khoâng chòu tin Ngaøi. 42 Nhöng coù nhieà u ngöôø i tin Ngaø i .

“Con seõ khoâng bao giôø ñeå thaày röûa chaân con!” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Neáu ta khoâng röûa chaân cho con thì con seõ khoâng phaûi laø moân ñeä cuûa ta nöõa. Ngaøi ñaõ yeâu nhöõng keû thuoä c veà mình trong theá gian thì cuõng seõ yeâu cho ñeán cuøng. “Khoâng phaûi taát caû caùc con ñeàu ñöôïc saïch. Ngaøi maëc aùo laïi vaø trôû veà baøn aên. côûi aùo ngoaøi. Ngaø i ñaõ töø Thöôï n g Ñeá ñeá n vaø seõ trôû veà cuø n g Thöôïng Ñeá. 2Chuùa Gieâ-xu vaø caùc moân ñeä ñang duøng böõa aên toái. Ma quæ ñaõ duï Giu-ña Ít-ca-ri-oá t .” Chuùa Gieâ-xu röûa chaân caùc moân ñeä leã Vöôït Qua cuûa daân Dothaùi saép ñeán. Ngaøi hoûi.. 14Vaäy neáu ta laø Chuùa laø thaày maø ñaõ röûa chaân cho caùc con thì caùc con cuõng haõy röûa chaân laãn cho nhau. vì ta laø Chuùa.” 8Phia-rô khaêng khaêng töø choái. ngöôøi ñoù laø ai vaäy?” a13:18 21Sau ‘Ngöôøi ñaõ . “Thöa Chuù a . 17Neáu caùc con bieát söï thaät aáy vaø laøm theo thì caùc con seõ coù phuùc! 18“Ta khoâng noùi veà taát caû caùc con. khoâ n g hieå u Ngaø i noù i veà ai. truyeàn daën ta phaûi noùi gì. 6Khi Ngaøi ñeán cuøng Xi-moân Phia-rô thì oâng hoûi. Cha laø Ñaá n g sai ta. “Ta baûo thaät.xu tuyeâ n boá coâ n g khai. 20Ta baûo thaät.” 9Xi-moân Phia-rô thöa. Söù giaû cuõng khoâng theå lôùn hôn ngöôøi sai mình ñi. 5Roài Ngaøi ñoå nöôùc vaøo chaäu vaø baét ñaàu röûa chaân caùc moân ñeä. ñeå caùc con theo ñoù maø ñoái xöû vôùi nhau. “Chuùa maø röûa chaân cho con sao?” 7Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 23Moät trong nhöõng moân ñeä. ñang ngoài caïnh Ngaøi. . ai tieáp ñoùn keû ta sai töùc laø tieáp ñoùn ta.’a 19Nay ta baûo cho caùc con bieát chuyeän aáy tröôùc khi xaûy ra ñeå khi noù ñeán thì caùc con seõ tin ta laø Ñaáng aáy. Chuù a Gieâ . 24Xi-moân Phia-rô ra hieäu cho moân ñeä aáy hoûi Chuùa Gieâ-xu xem Ngaøi muoán aùm chæ ai. moät ngöôøi trong caùc con seõ phaûn ta. Ngaøi ñöùng daäy khoûi baøn. daïy baûo ñieàu gì. coøn ai tieáp ñoùn ta töùc laø tieáp ñoùn Ñaáng ñaõ sai ta ñeán. nhöng khoâng phaûi taát caû ñeàu saïch ñaâu. ‘ñaõ giô goùt ñaïp ta. 50Ta bieát raèng nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa Ngaøi daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. ñaïp ta’ Nghóa ñen. 25Vì theá moân ñeä aáy nghieâng laïi gaàn Chuù a Gieâ .GIAÊNG 12:50–13:25 148 khi röûa chaân xong cho caùc moân ñeä.xu vaø hoû i . neáu theá thì khoâng nhöõng röûa chaân thoâi.” Chuùa Gieâ-xu noùi tröôùc veà caùi cheát cuûa Ngaøi (Ma 26:20–25. Caùc con ñaõ saïch. “Thöa Chuùa. saün röûa tay vaø goäi ñaàu luoân ñi!” 10Chuùa Gieâ-xu baûo. 3Chuùa Gieâ-xu bieát Cha ñaõ giao troï n quyeà n cho mình. con Xi-moâ n ñeå phaû n boä i Ngaøi.” 22 Caù c moâ n ñeä nhìn nhau hoang mang. töùc ngöôøi ñöôïc Ngaøi yeâu. Ta bieát nhöõng ngöôøi ta ñaõ choïn. “Caùc con coù hieåu ñieàu ta vöøa laøm cho caùc con khoâng? 13Caùc con goïi ta laø thaày laø Chuùa raát ñuùng. xong laáy khaên ñaõ quaán ngang hoâng maø lau. keû noâ leä khoâng theå lôùn hôn chuû mình.” 13 1Ñaïi khi noùi xong thì taâm thaàn Ngaøi boá i roá i . “Ai taém roài thì toaøn thaân ñöôïc saïch. “Hieän nay con chöa hieåu ñieàu ta laøm nhöng veà sau seõ hieåu.’Thi thieân 41:9.” 11Chuùa Gieâ-xu ñaõ bieát ai seõ phaûn Ngaøi cho neân Ngaøi noùi. Chæ caàn röûa chaân maø thoâi. 15Vì ta ñaõ neâu cho caùc con moät göông.. 4Neân ñang giöõa böõa aên. Maùc 14:17–21. Chuùa Gieâ-xu bieát raèng ñaõ ñeán giôø Ngaøi phaûi rôøi theá gian ñeå trôû veà cuøng Cha. 16Ta baûo thaät. laáy khaên quaán ngang hoâng. Nhöng lôøi Thaùnh Kinh* ñaõ vieát phaûi ñöôïc thaønh töï u : ‘Ngöôø i ñaõ aê n chung baø n ta giô chaân ñaïp ta. Lu 22:21–23) 12Sau phaû i töï yù mình. Vì theá nhöõng gì ta noùi laø do Cha ta daën baûo ta.

3Sau khi ta ñi vaø chuaån bò choã ôû cho caùc con roài thì ta seõ trôû laïi ñoùn caùc con ñi ñeå heã ta ôû ñaâu thì caùc con cuõng ôû ñoù. 4Caùc con bieát ñöôøng ñi ñeán nôi ta ôû. Sa-taêng lieàn nhaäp vaøo haén. tröôùc khi gaø gaùy con seõ ba laàn choái khoâng bieát ta. “Ta seõ nhuùng mieáng baùnh naày vaøo dóa nöôùc chaám. “Loøng caùc con chôù neân lo aâu. ai tin ta seõ laø m nhöõ n g vieä c ta laø m vaø coø n laø m nhöõng vieäc lôùn hôn nöõa vì ta ñi veà cuøng Cha. Luùc aáy trôøi saäp toái. ta ñaõ ôû vôùi caùc con laâu nay maø caùc con khoâng bieát ta sao? Ai ñaõ thaáy ta töùc laø ñaõ thaáy Cha. xin chæ Cha cho chuùng con laø ñuû.ma thöa. “Nôi ta ñi hieän nay con khoâng theå theo. “Thöa Chuùa. Taïi sao con laïi noùi. 13Neáu caùc con nhaân danh ta caàu 14 1 Chuù a . 7Neáu caùc con bieát ta.” Ngaøi laáy mieáng baùnh. con Xi-moâ n .” 5Thoâ . ‘Xin chæ Cha cho chuùng con’? 10Con khoâng tin raèng ta ôû trong Cha vaø Cha ôûø trong ta sao? Nhöõ n g lôø i ta noù i vôù i caù c con khoâ n g phaûi töï ta maø do Cha soáng trong ta vaø thöïc haønh coâng vieäc Ngaøi. 29Vì Giu-ña giöõ hoäp tieàn neân vaøi moân ñeä töôûng Ngaøi baûo anh ta ñi mua ñoà caàn duøng cho kyø leã hoaëc ñi giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo. “Phi-líp aø.149 Gieâ-xu ñaùp. “Thöa Chuùa. vaø Ngaøi seõ laøm ñieàu aáy töùc khaéc. Caùc con seõ tìm ta vaø baây giôø ta noùi vôùi caùc con ñieàu maø ta ñaõ noùi vôùi ngöôøi Do-thaùi: Caùc con khoâng theå ñeán ñöôïc nôi ta ñi.xu baû o caù c moâ n ñeä. ta chæ coøn ôû vôùi caùc con ít laâu nöõa thoâi. caùc con cuõng bieát Cha ta nöõa. 12Ta baûo thaät. cuõng haõy tin ta nöõa.” Chuùa Gieâ-xu an uûi caùc moân ñeä khi Giu-ña ñi roài. Chuùa ñi ñaâu?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. taïi sao con khoâng theå theo thaày baây giôø ñöôïc? Con saün saøng cheát vì thaày kia maø!” 38Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 30Khi Giu-ña nhaän mieáng baùnh xong lieàn ñi ra. nhöng sau naày con seõ ñi theo ta. Chuùa Gieâ-xu baûo haén. 32Neáu Thöôïng Ñeá ñöôïc hieån vinh qua Ngaøi thì Thöôïng Ñeá seõ ban vinh hieå n cho Con Ngöôø i * qua Ngaøi. Nhöng baây giôø caùc con ñaõ bieát vaø thaáy Ngaøi.” Phia-rô seõ choái Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:31–35. “Thöa Chuù a . “Ta laø ñöôøng ñi.” 36 Xi-moâ n Gieâ . nhuùng vaøo nöôùc chaá m vaø trao cho Giu-ña Ít-ca-ri-oá t . “Baây giôø Con Ngöôøi* ñaõ ñöôïc hieån vinh vaø Thöôï n g Ñeá cuõ n g ñöôï c hieå à n vinh qua Ngaøi. “Vieäc anh laøm haõy laøm mau leân!” 28Nhöng khoâng ai trong nhöõng ngöôøi ngoài aên hieåu taïi sao Ngaøi noùi nhö theá vôùi Giuña. 33Caùc con ôi. 34 Ta cho caù c con moä t meä n h leä n h môùi: Haõy yeâu thöông nhau.” 9Chuùa Gieâ-xu ñaùp. “Con saün saøng cheát vì ta sao? Ta baûo thaät. 2Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ô. chaân lyù. Haõy tin Thöôïng Ñeá. Ta laø Con ñöôøng duy nhaát daãn ñeán Cha. Chuùa Gieâ-xu noùi veà caùi cheát cuûa Ngaøi 26 Chuù a 37Phia-rô GIAÊNG 13:26–14:13 thaéc maéc. “Thöa Chuùa.û Neáu khoâng thì ta ñaõ noùi cho caùc con bieát roài. laøm sao bieát ñöôøng ñöôïc?” 6Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 27Khi Giu-ña vöø a nhaä n mieáng baùnh xong. 11Haõy tin khi ta noùi ta ôû trong Cha vaø Cha ôû trong ta! Neáu khoâng haõy tin qua nhöõng pheùp laï* ta ñaõ laøm. Chuùa Gieâ-xu noùi. Ta trao cho ai thì ñoù laø ngöôøi phaûn ta. Maùc 14:27–31. vaø söï soáng. 35Neáu caùc con yeâu nhau thì moïi ngöôøi seõ bieát caùc con laø moân ñeä ta. Lu 22:31–34) 31Sau Phia-rô hoûi Ngaøi.” 8Phi-líp noùi. chuù n g con khoâng bieát Chuùa ñi ñaâu. Caùc con haõy yeâu nhau nhö ta ñaõ yeâu caùc con. Ta ñi ñeå chuaån bò choã ôû cho caùc con.

Ai ôû trong ta vaø ta ôû trong ngöôøi aáy thì sai traùi. maø khoâng toû mình cho theá gian?” 23Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Ta cuõng yeâu meán vaø toû mình ra cho ngöôøi aáy.” 22Luùc ñoù. Lôøi daïy naày maø caùc con nghe khoâng phaûi töø ta maø töø Cha. 7“Neáu caùc con ôû trong ta vaø lôøi daïy cuûa ta ôû trong caùc con. thöa raèng. 17Ngaøi laø Thaùnh Linh cuûa söï thaät. Nhaùnh nho töï noù khoâng theå sinh traùi neáu khoâng gaén lieàn vôùi caây nho. Ñaáng sai ta ñeán. 15 1“Ta . khoâng phaûi nhö theá gian cho. Cuõng vaäy. 21Ai hieåu bieát vaø tuaân giöõ caùc meänh leänh cuûa ta laø ngöôøi yeâu meán ta. Nhöng caùc con bieát Ngaøi vì Ngaøi soáng trong caùc con vaø seõ ôû vôùi caùc con. 20Vaøo ngaøy aáy. thì caùc con coù theå caàu xin baát cöù ñieàu gì. caùc con khoâng theå sinh traùi ñöôïc. neáu caùc con khoâng ôû trong ta.GIAÊNG 14:14–15:8 150 caùc con moïi ñieàu vaø nhaéc caùc con nhôù heát nhöõng gì ta ñaõ baûo caùc con. Caùc con chôù neân ñeå loøng mình baên khoaên hay sôï haõi. 19Ít laâu nöõa. ‘Ta seõ ra ñi nhöng ta seõ trôû laïi vôùi caùc con. töùc Thaùnh Linh* maø Cha seõ nhaân danh ta sai ñeán. 30Ta khoâng theå noùi nhieàu theâm nöõa vôùi caùc con vì keû caàm quyeàn theá gian naày ñang ñeán. Ngaøi cao troïng hôn ta. caùc con ôû trong ta vaø ta ôû trong caùc con. 5“Ta laø caây nho. Coâng taùc cuûa Ngaøi laø giuùp caùc ngöôøi theo Chuùa Gieâ-xu hieåu söï thaät. caùc con laø nhaùnh. 14Neáu caùc con nhaân danh ta caàâu xin ñieàu gì thì ta seõ laøm cho. 8Caù c con haõ y ra traù i thaä t sai ñeå b15:2 nhaùnh Nghóa laø nhöõng ngöôøi theo Chuùa Gieâ-xu. theá gian seõ khoâng thaáy ta nhöng caùc con seõ thaáy ta. 6Ai khoâng ôû trong ta gioáng nhö nhöõng nhaùnh bò neùm boû roài cheát khoâ. 16Ta seõ xin Cha. Cha ta cuõng yeâu meán ngöôøi naøo yeâu ta. 24Ai khoâng yeâu meán ta thì khoâng vaâng giöõ lôøi giaùo huaán cuûa ta. khoâng phaûi Giu-ña Ít-ca-ri-oát. 25“Ta noùi nhöõng ñieàu naày vôùi caùc con trong khi coøn ôû vôùi caùc con. taïi sao Ngaøi toû mình cho chuùng con. seõ ñöôïc ñieàu aá y . 2Ngaø i chaë t heá t nhaùnhb naøo trong ta maø khoâng sinh traùi vaø tæa söûa nhöõng nhaùnh sinh traùi ñeå sai traùi hôn. “Thöa Chuùa. 27“Ta ñeå laïi söï bình an cho caùc con.’ Neáu caùc con yeâu ta thì caùc con seõ vui möøng vì ta ñi veà cuøng Cha. “Thoâi chuùng ta haõy ñi!” Chuùa Gieâ-xu ví nhö caây nho xin ñieàu gì thì ta seõ laøm cho. 26Nhöng Ñaáng Trôï Giuùp. Lôøi höùa ban Thaùnh Linh caùc con yeâu ta thì seõ vaâng giöõ nhöõng lôøi daïy cuûa ta. Cha ta laø ngöôø i troà n g. Keû aáy khoâng coù quyeàn gì treân ta 31nhöng theá gian phaûi bieát raèng ta yeâu Cha neân laøm ñuùng theo ñieàu Cha daën baûo. caùc con seõ bieát raèng ta ôû trong Cha. Cha ta seõ yeâu meán ngöôøi aáy. caùc con khoâng laøm ñöôïc gì. ñeå Cha ñöôïc hieån vinh qua Con. “Ai yeâu meán ta thì vaâng theo lôøi daïy cuûa ta. Ngöôøi ta gom laïi roài neùm vaøo löûa ñeå chuïm. Giu-ña. 4Haõy ôû trong ta thì ta seõ ôû trong caùc con. Ta cho caùc con söï bình an cuûa ta. ta seõ trôû laïi vôùi caùc con.a Theá gian khoâng theå tieáp nhaän Ngaøi vì khoâng thaáy cuõng khoâng bieát Ngaøi. 28Caùc con ñaõ nghe ta noùi. vì ta soáng thì caùc con cuõng seõ soáng. 3Caùc con ñaõ ñöôïc saïch vì lôøi daïy cuûa ta. Ngaø i seõ cho caù c con moä t Ñaá n g Trôï Giuùp khaùc ñeå ôû vôùi caùc con maõi maõi. 15“Neáu laø goác nho thaät. 18“Ta khoâng ñeå caùc con coâ ñôn coâi cuùt ñaâu. seõ daïy doã a14:17 Thaùnh Linh cuûa söï thaät Ñöùc Thaùnh Linh. Cha ta vaø ta seõ ñeán soáng cuøng ngöôøi ñoù. Ngoaøi ta. 29Baây giôø ta baûo tröôùc ñieàu naày ñeå khi vieäc aáy xaûy ñeán thì caùc con tin.

9Ta yeâu caùc con cuõng nhö Cha ñaõ yeâu ta. 10Ta ñaõ vaâng theo ñieàu daïy baûo cuûa Cha vaø ôû trong tình yeâu cuûa Ngaøi. 24Ta laøm giöõa hoï nhöõng vieäc chöa ai laøm. 23Ai gheùt ta cuõng gheùt Cha ta. Ñaáng Trôï Giuùp baûo nhöõng ñieàu naày ñeå caù c con ñöø n g maá t nieà m tin. 16Khoâng phaûi caùc con ñaõ choïn ta. 19Neáu caùc con thuoäc veà theá gian thì theá gian seõ yeâ u nhöõ n g keû thuoä c veà noù . 21Nhöng hoï ñoái vôùi caùc con nhö theá laø do ta. a15:25 “Hoï gheùt ta voâ côù” Caâu naày coù theå trích töø Thi thieân 35:19 hay Thi thieân 69:4. Khi ta ñi. 20Haõy nhôù ñieàu ta ñaõ baûo: Ñaày tôù khoâng theå lôùn hôn chuû. Caùc con haõy ôû trong tình yeâu cuûa ta. Nhöng vì ta ñaõ tuyeån choïn caùc con töø trong theá gian. Do ñoù maø theùá gian gheùt caùc con. Neáu hoï vaâng lôøi daïy cuûa ta. 14Neáu caùc con vaâng theo lôøi ta truyeàn daën cho caùc con thì caùc con laø baïn cuûa ta. 7Nhöng ta baûo thaät: Ta ra ñi laø ích lôïi cho caùc con. vì ta ñaõ baûo cho caùc con bieát taát caû moïi ñieàu ta ñaõ nghe töø Cha. thì caùc con seõ ôû trong tình yeâu cuûa ta. Roài nhöõng gì caùc con nhaân danh ta maø caàu xin thì Cha seõ cho. Cuõng vaäy. . ‘Hoï gheùt ta voâ côù. 17Ñaây laø meänh leänh cuûa ta: Haõy yeâu thöông nhau. Nhöng nay hoï ñaõ thaáy nhöõng vieäc ta laøm maø hoï vaãn gheùt ta vaø Cha ta. loaïi quaû coøn maõi. 12Meänh leänh cuûa ta laø ñaây: Caùc con haõy yeâ u nhau nhö ta ñaõ yeâ u caù c con. Khi Ngaøi ñeán. Nhöng ta goïi caùc con laø baïn. 5Nhöng baây giôø ta ñi veà cuøng Ñaáng ñaõ sai ta ñeán vaø khoâng ai trong caùc con hoûi raèng ‘Thaày ñi ñaâu?’ 6Baây giôø vì ta ñaõ baûo cho caùc con nhöõng ñieàu aáy thì loøng caùc con ñaày buoàn baõ. Ngaøi seõ giaûi thích veà ta cho caùc con bieát 27vaø caùc con cuõng phaûi giaûi thích veà ta cho ngöôøi khaùc bieát. 25 Nhö theá ñeå nhöõ n g gì vieá t trong Luaät Leä hoï thaønh söï thaät. 22Neáu ta 18“Neáu “Luùc ñaàu ta chöa noùi nhöõng ñieàu naày vôùi caùc con vì ta ñang ôû vôùi caùc con. 4Ta noùi cho caùc con bieát ñeå ñeán luùc aáy caùc con seõ nhôù raèng ta ñaõ baûo tröôùc cho caùc con roài. maø ta ñaõ choïn caùc con vaø giao cho caùc con coâng taùc ñi ra vaø sinh quaû. Coù khi ngöôøi ta nghó raèng gieát caùc con töùc laø phuïc vuï Thöôïng Ñeá. neân caùc con khoâng thuoäc veà theá gian nöõa. hoï cuõng seõ vaâng lôøi daïy caùc con. vì hoï khoâng bieát Ñaáng sai ta ñeán. 3Hoï seõ laøm nhö theá vì hoï khoâng bieát Cha cuõng chaúng bieát ta. Coâng taùc cuûa Thaùnh Linh 16 1“Ta theá gian gheùt caùc con. Neáu hoï ngöôïc ñaõi ta. 13Khoâng coù tình yeâu naøo lôùn hôn khi moä t ngöôø i hi sinh tính maï n g vì baï n mình. Neáu ta khoâng laøm nhöõng vieäc aáy thì hoï khoâng coù loãi gì. thì hoï cuõng seõ ngöôïc ñaõi caùc con. 11Ta noùi nhöõng ñieàu naày vôùi caùc con ñeå caùc con coù cuøng nieàm vui cuûa ta vaø ñeå cho nieàm vui cuû a caù c con ñöôï c hoaø n toaø n . neáu caùc con vaâng theo ñieàu daïy baûo cuûa ta. Coâng taùc cuûa Ngaøi laø giuùp caùc ngöôøi theo Chuùa Gieâ-xu hieåu söï thaät. thì haõy nhôù raèng theá gian ñaõ gheùt ta tröôùc roài.’a 26“Ta seõ sai Ñaáng Trôï Giuùp ñeán töø Cha. Nhö theá seõ mang vinh hieån cho Cha ta. Chuùa Gieâ-xu baûo tröôùc cho caùc moân ñeä GIAÊNG 15:9–16:7 khoâ n g ñeá n giaû n g daï y hoï thì hoï seõ khoâng phaïm toäi gì.151 chöùng toû laø moân ñeä ta. b15:26 Thaùnh Linh cuûa söï thaät Ñöùc Thaùnh Linh. 15Ta khoâng goïi caùc con laø ñaày tôù nöõa vì ñaày tôù khoâng bieát ñieàu chuû mình laøm. 2Ngöôøi ta seõ ñuoåi caùc con ra khoûi caùc hoäi ñöôøng*. vì caùc con ñaõ ôû vôùi ta töø ñaàu. Ngaøi laø Thaùnh Linh cuûa söï thaätb do Cha maø ñeán. nhöng baây giôø hoï khoâng coøn côù gì ñeå baøo chöõa toäi mình caû.

Caùc con seõ buoààn raàu. “Baây giôø caùc con tin chöa? 32Caùc con haõy nghe ta. nhöng söï buoàn raàu cuûa caùc con seõ bieán ra vui möøng. ai veà nhaø naáy. Hieän nay caùc con buoàn raàu. 16“Ít ñaõ duøng nghóa boùng ñeå noùi vôùi caùc con nhöõng ñieàu naày. 22Ñoái vôùi caùc con cuõng vaäy.GIAÊNG 16:8–33 152 khi ñöùa beù ñaõ loït loøng thì ngöôøi ñoù queân heát nhoïc nhaèn vaø möøng vì sinh ñöôïc moät em beù trong theá gian. “Thaày noùi. vaø veà söï xeùt xöû. 13 Khi Thaùnh Linh cuûa söï thaäta ñeán. 15Nhöõng gì Cha coù laø cuûa ta. nhöng a16:13 Thaùnh Linh cuûa söï thaät Ñöùc Thaùnh Linh. nhöng ta seõ gaëp laïi caùc con. Nhöng haõy can ñaûm leân! Ta ñaõ chieán thaéng theá gian roài!” 25“Ta . moät nieàm vui khoâng ai cöôùp ñöôïc. Buoàn hoùa vui laâu nöõa caùc con seõ khoâng thaáy ta. roài ít laâu sau caùc con seõ laïi gaëp ta. Chieán thaéng theá gian Ñaáng Trôï Giuùp seõ ñeán. Nhöng ta seõ khoâng duøng nghóa boùng nöõa maø seõ noùi roõ raøng veà Cha vôùi caùc con. Cha seõ cho caùc con baát cöù ñieàu gì caùc con nhaân danh ta maø caàu xin. “Ta baûo. thaày coù theå traû lôøi tröôùc khi caâu hoûi ñöôïc ñaët ra. roài ít laâu sau caùc con laïi thaáy ta. khoâng duøng nghóa boùng khoù hieåu nöõa.” 31Chuùa Gieâ-xu baûo hoï. vì caùc con yeâu ta vaø tin raèng ta töø Thöôïng Ñeá ñeán. Vì theá maø ta baûo raèng Thaùnh Linh seõ nhaän nhöõng gì cuûa ta phaûi noùi maø thoâng baùo cho caùc con. 23Vaøo ngaøy aáy. caùc con seõ nhaän ñöôïc. 27Chính Cha yeâu caùc con. Caùc con seõ boû ta laïi moät mình nhöng ta khoâng coâ ñôn ñaâu vì Cha ôû vôùi ta. 11veà söï xeùt xöû vì keû caàm quyeàn treân theá gian naày ñaõ bò xeùt xöû. Ngaøi seõ ñöa caùc con vaøo moïi söï thaät. “Baây giôø thaày noùi roõ raøng. Caùc con hoûi nhau veà yù nghóa caâu ñoù phaûi khoâng? 20Ta baûo thaät. caùc con seõ khoâng xin ta ñieàu gì. roài ít laâu sau caùc con laïi gaëp ta’ vaø ‘Vì ta ñi veà cuøng Cha’ nhö theá nghóa laø gì?” 18Hoï laï i hoû i nhau. vaø baây giôø ta rôøi theá gian ñeå trôû veà cuøng Cha. “Thaà y noù i . Neáu ta khoâng ñi thì Ngaøi seõ khoâng ñeán. 12“Ta coøn nhieàu ñieàu muoán noùi vôùi caùc con nöõa nhöng hieän taïi nhöõng ñieàu aá y quaù trí hieå u cuû a caù c con. 9Veà toäi loãi vì hoï khoâng tin ta. Caùc con seõ gaëp khoán khoå khi soáng treân theá gian. ñeå cho söï vui möøng cuûa caùc con ñöôïc toaøn veïn. Ngaøi seõ khoâng noùi töï yù mình maø chæ noùi nhöõng gì Ngaøi ñaõ nghe vaø cho caùc con bieát nhöõng ñieàu seõ ñeán.” 29Luùc aáy caùc moân ñeä thöa vôùi Ngaøi. ‘Ít laâ u nöõa’ nghóa laø gì. 10veà söï coâng chính vì ta trôû veà cuøng Cha vaø caùc con khoâng thaáy ta nöõa. ‘Ít laâu nöõa caùc con seõ khoâng thaáy ta. ‘Ít laâu nöõa caùc con seõ khoâng thaáy ta. 33 “Ta baû o tröôù c nhöõ n g ñieà u aá y ñeå caùc con ñöôïc an taâm trong ta. luùc aáy loøng caùc con seõ vui möøng. Coâng taùc cuûa Ngaøi laø giuùp caùc ngöôøi theo Chuùa Gieâ-xu hieåu söï thaät. neân Ngaøi noùi. Ngaøi yeâu caùc con. veàø söï coâng chính. 8Khi ñeán thì Ngaøi seõ leân aùn theá gian veà toäi loãi. Caùc con seõ bò taûn laïc. 26Vaøo ngaøy aáy caùc con seõ nhaân danh ta maø caàu xin Cha nhöng ta khoâng baûo raèng ta seõ vì caùc con maø caàâu xin Cha. Ta baûo thaät.” 19Chuùa Gieâ-xu bieát caùc moân ñeä muoán hoûi. caùc con seõ khoùc loùc buoàn baõ coøn theá gian seõ möøng rôõ. 21Ngöôøi meï sinh con thì bò ñau ñôùn vì ñeán giôø sinh nôû. Vì theá chuùng con tin raèng thaày töø Thöôïng Ñeá ñeán. 30Baây giôø chuùng con thaáy thaày bieát heát moïi ñieàu. Haõy caàu xin ñi. 28Ta töø Cha ñeán cuøng theá gian. chuùng ta khoâng hieåu. 24Ñeán baây giôø caùc con chöa nhaân danh ta maø caàu xin ñieàu gì caû. 14Ngaøi seõ laøm raïng danh ta vì Ngaøi seõ nhaäân nhöõng ñieàu cuûa ta maø thoâng baùo cho caùc con.” 17Moät vaøi moân ñeä hoûi nhau.

8Con ñaõ daï y hoï nhöõ n g ñieà u Cha trao cho Con. 21Laïy Cha. 19 Vì hoï maø Con hieá n daâ n g chính mình Con ñeå phuï c vuï Cha. ñeå hoï cuõ n g daâ n g hieá n chính mình hoï maø phuïc vuï Cha. nhöng cuõng caàu thay cho nhöõng keû seõ nghe lôø i daï y cuû a hoï maø tin Con. 10Taá t caû nhöõ n g gì Con coù laø cuûa Cha. “Thöa Cha. giôø ñaõ ñeán. vaø nhöõng gì Cha coù laø cuûa Con ñeå Con ñöôïc hieån vinh qua hoï . xin haõy laøm vinh hieån Con ñeå Con cuõng laøm vinh hieån Cha. 15 Con khoâ n g caà u xin Cha mang hoï ra khoûi theá gian nhöng xin Cha giöõ hoï khoûi Keû AÙc. 7Baây giôø hoï bieát raèng nhöõng gì Cha cho Con ñeàu töø Cha maø ñeán. Hoï thuoäc veà Cha. ñeå hoï hieäp nhaát cuõng nhö Cha vaø Con hieäp nhaát. 5Thöa Cha. Thöôïng Ñeá chaâ n thaä t duy nhaá t vaø nhaä n bieá t Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu laø Ñaáng Cha sai ñeán. hoï ñaõ tieáp nhaän nhöõng lôøi daïy aáy vaø bieát raèng Con thaät ñeán töø Cha. 13 “Baâ y giôø Con trôû veà cuø n g Cha. 16Hoï khoâng thuoä c veà theá gian cuõ n g nhö Con khoâ n g thuoä c veà theá gian. Con caàu xin cho hoï ñöôïc hieäp nhaát nhö Cha trong Con vaø Con trong Cha. 20“Khoâ n g nhöõ n g Con caà u thay cho hoï. baây giôø xin haõy cho Con söï vinh hieå n maø Con ñaõ coù vôù i Cha töø tröôùc khi vuõ truï ñöôïc döïng neân. 4Con ñaõ laøm raïng danh Cha treân ñaá t vaø hoaø n taá t vieä c Cha giao cho. 11Baâ y giôø con trôû veà cuø n g Cha. 3Söï soáng ñôøi ñôøi laø nhìn bieát Cha. 17Xin haõ y duøng söï thaät cuûa Cha maø chuaån bò ñeå hoï phuïc vuï Cha. Con ñaõ giöõ hoï an toaøn trong quyeàn naêng cuûa danh Cha laø danh maø Cha cho Con.153 Chuùa Gieâ-xu caàu nguyeän cho caùc moân ñeä GIAÊNG 17:1–25 khi noùi nhöõng lôøi aáy thì Chuùa Gieâ-xu ngöôùc maét leân trôøi caàu nguyeän raèng. 14Con ñaõ truyeà n cho hoï lôø i daï y cuû a Cha. 9Con caà u thay cho hoï . Con khoâng coøn ôû trong theá gian nöõa. Roài theá gian seõ bieát raèng Cha ñaõ sai Con ñeán vaø raèng Cha yeâu hoï cuõng nhö Cha ñaõ yeâu Con. Con ñaõ baûo boïc hoï. Theá gian gheù t hoï . lôøi daïy cuûa Cha laø söï thaä t . 2Vì Cha ñaõ giao troïn quyeàn cho Con treân khaép nhaân gian ñeå Con ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ngöôøi Cha giao cho Con. 6 “Con ñaõ toû baø y Cha cho nhöõ n g ngöôøi Cha giao cho Con töø trong theá gian. vì hoï thuoä c veà Cha. Con caàu xin nhöõng ñieàu naày trong khi Con coø n ôû theá gian ñeå cho hoï ñaà y nieà m vui cuû a Con. Con chæ caàu thay cho nhöõng ngöôøi Cha giao cho Con. Laïy Cha thaùnh! Xin haõy giöõ hoï an toaøn trong quyeà n naê n g cuû a danh Cha laø danh maø Cha ñaõ cho Con. ñeå hoï hoaøn toaøn hieäp nhaát. Con caàu xin cho hoï ôû trong chuùng ta ñeå theá gian tin raèng Cha sai Con ñeán. 22Con cho hoï vinh hieån maø Cha ñaõ cho Con. 18 Con sai hoï vaø o theá gian cuõng nhö Cha sai Con ñeán theá gian. vì hoï khoâ n g thuoä c veà theá gian cuõ n g nhö Con khoâ n g thuoä c veà theá gian. ñeå lôøi Thaùnh Kinh ñöôïc thaønh töïu. Cha giao hoï cho Con. 23Con ôû trong hoï vaø Cha ôû trong Con. theá gian khoâng bieát Cha nhöng Con bieát Cha vaø nhöõng ngöôøi naày bieát raèng Cha ñaõ sai . nhöng hoï vaãn coøn soáng trong theá gian. Hoï tin raè n g Cha sai Con ñeá n . ñeå hoï hieäp nhaát cuõng nhö Cha vaø Con hieä p nhaá t . 25Laïy Cha coâng chính. khoâ n g phaû i cho nhöõ n g ngöôøi trong theá gian. Hoï ñaõ vaâng giöõ lôøi daïy cuûa Cha. khoâng ai trong hoï 17 1Sau bò laïc maát ngoaøi moät keû ñaùng dieät. 24“Laïy Cha! Con caàu raèng heã Con ôû ñaâu thì nhöõng ngöôøi Cha ñaõ cho Con cuõng ôû ñoù ñeå hoï ngaém xem vinh hieån cuûa Con maø Cha ñaõ cho Con vì Cha ñaõ yeâu Con töø tröôùc khi vuõ truï ñöôïc döïng neân. 12Trong khi Con coøn ôû vôùi hoï.

keû phaûn Ngaøi cuõng ñöùng ñoù vôùi chuùng. 2 Giu-ña.xu baû o . “Haõ y xoû göôm con vaøo voû! Chaúng leõ ta khoâng uoáng lya ñau khoå maø Cha ñaõ ñöa cho ta sao?” Chuùa Gieâ-xu bò giaûi ñeán tröôùc An-na (Ma 26:57–58. vì Chuù a Gieâ .” Giu-ña. 4Chuùa Gieâ-xu bieát moïi vieäc seõ xaûy ñeá n cho mình neâ n böôù c ñeá n hoû i hoï .xu baû o Phia-rô. 17Coâ ta hoû i Phia-rô. Phía beâ n kia thung luõ n g coù moä t caù i vöôøn. 11Chuùa 18 1Sau lính vaø só quan chæ huy La maõ cuøng toaùùn lính Do-thaùi lieàn ra tay baét Chuùa Gieâ-xu.xu vaø caù c moân ñeä baêng qua thung luõng Kít-roân.GIAÊNG 17:26–18:20 26Con 154 Gieâ .” 18Vì trôøi laïnh neân nhöõng ngöôøi ñaày tôù vaø toaùn lính ñoát moät ñoáng löûa roài ñöùng quanh ñeå söôûi aám. “OÂ n g cuõ n g laø moä t trong nhöõ n g moâ n ñeä cuû a ngöôø i aá y phaûi khoâng?” Phia-rô ñaùp. “Chính toâi ñaây!” thì chuùng ñeàu luøi laïi vaø teù xuoáng ñaát. 6Khi Chuùa Gieâ-xu noùi. “Caùc anh tìm ai?” 5Chuù n g traû lôø i . Chuù a Gieâ . thaày teá leã toái cao* naêm ñoù. Lu 22:47–53) khi caàu nguyeän nhö theá xong. lieà n ruù t ra cheù m ñöù t vaø n h tai phaû i cuû a ñaà y tôù thaà y teá leã toá i cao *.xu veà moâ n ñeä Ngaø i vaø nhöõ n g ñieàu daïy doã cuûa Ngaøi. “Tìm Gieâ . Maùc 14:66–68. Ngöôøi ñaày tôù aáy teân Man-chu. Lu 22:54) Con ñeán. . Phia-rô choái Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:69–70.” 9Vieäc xaûy ra ñeå lôøi Ngaøi ñaõ noùi tröôùc thaønh söï thaät “Con khoâng laøm maát moät ngöôøi naøo Cha ñaõ giao cho Con. ñaõ giaûùi thích veà Cha cho hoï. Con coøn seõ giaûi thích nöõa ñeå tình yeâu Cha daønh cho Con seõ ôû trong hoï. Maùc 14:53–54.” Chuùa Gieâ-xu bò baét (Ma 26:47–56. “Caù c anh tìm ai?” Chuù n g ñaù p . Neáu caùc anh tìm toâ i thì haõ y ñeå cho nhöõ n g ngöôø i naà y ñi. Maùc 14:55–64. “Tìm Gieâ . Chuùng mang theo ñeøn ñuoác vaø vuõ khí.xu cuø n g caùc moân ñeä thöôøng hoäi hoïp taïi vöôøn aá y . Chaáp nhaän nhöõng ñieàu ñoù laø vieäc raát khoù chaúng khaùc naøo uoáng moät chaát ñaéng.” 10 Xi-moâ n Phia-rô coù moä t thanh göôm. vaø Con cuõng seõ soáng trong hoï. Lu 22:66–71) teá leã toái cao* gaïn hoûi Chuùa Gieâ . 3 Do ñoù Giu-ña höôù n g daã n moä t toaùn lính cuøng vôùi nhöõng vieân chöùc do caùc giôùi tröôûng teá vaø phe Pha-ri-xi* sai ñeán. OÂng naày laø cha vôï cuûa Cai-pha. 20Chuùa Gieâ-xu a18:11 ly Chuùa Gieâ-xu muoán noùi nhöõng khoán khoå seõ xaûy ra cho Ngaøi. Phia-rô cuõng ñöùng ñoù söôûi vôùi hoï.xu.” 8 Chuù a Gieâ . 7 Moä t laà n nöõ a Ngaø i laï i hoû i . ngöôø i Na-xa-reùt. keû phaû n Ngaø i cuõ n g bieá t ñòa ñieå m naà y . Ngaøi cuøng caùc moân ñeä vaøo ñoù. Moâ n ñeä quen vôù i thaà y teá leã toá i cao ra noù i vôù i coâ gaù i gaùc coång xin mang Phia-rô vaøo. Thaày teá leã toái cao gaïn hoûi Chuùa Gieâ-xu 19Thaày 15 Xi-moâ n (Ma 26:59–66. Moân ñeä aáy quen bieát vôùi thaày teá leã toái cao* neân ñöôïc vaøo trong saân nhaø cuûa thaày teá leã sau Chuùa Gieâ-xu.” Ngaøi noùi. Lu 22:55–57) 12Toaùn Phia-rô vaø moä t moâ n ñeä khaùc ñi theo Chuùa Gieâ-xu. 14Cai-pha laø ngöôøi ñaõ gôïi yù vôùi ngöôøi Do-thaùi raèng thaø moät ngöôøi cheát vì daân thì coù lôïi hôn. 16Coøn Phia-rô ñöùng chôø ngoaø i coå n g. Chuùng troùi Ngaøi laïi 13vaø tröôùc heát giaûi ñeán An-na. Maùc 14:43–50. “Khoâng phaûi.xu ngöôø i Na-xa-reùt. “Toâ i ñaõ noù i raèng chính toâi ñaây. “Chính toâi ñaây.

Anh leâ n tieá n g. 33 Phi-laù t trôû vaø o trong dinh. Theá anh ñaõ laøm gì neân toäi?” 36Chuùa Gieâ-xu ñaùp. Quoác gia cuûa toâi ôû nôi khaùc. ñeán ngaøy Leã Vöôït Qua. “Toâ i thaá y anh ôû ø trong vöôø n vôù i oâ n g ta. Lu 23:1–25) 25 Phia-rô sôùm hoâm sau hoï giaûi Chuùa Gieâ-xu töø nhaø rieâng cuûa Cai-pha qua dinh thoáng ñoác La-maõ. nôi moï i ngöôø i Do-thaù i nhoù m hoï p laï i . 21Theá thì taïi sao oâng haïch hoûi toâi? Haõy hoûi nhöõng ngöôøi ñaõ nghe toâi daïy. “Caùc anh caùo ngöôøi naày veà toäi gì?” 28Saù n g ñaùp.xu ñaõ noù i tröôù c laø Ngaø i seõ cheá t caùch naøo. toâi phoùng thích moät tuø nhaân. Hoï khoâng ñi vaøo trong dinh vì sôï bò oâ dô. Lu 22:58–62) 30Hoï GIAÊNG 18:21–40 vaãn ñang ñöùng söôûi aám. “Chuù n g toâ i khoâng ñöôïc pheùp xöû töû ai caû.* Phia-rô laïi choái Chuùa Gieâ-xu (Ma 26:71–75.” 31Phi-laùt baûo hoï. cho mang Chuùa Gieâ-xu ñeán hoûi. “Khoâng phaûi. Toâ i thöôø n g daï y doã trong caù c hoä i ñöôø n g * vaø ñeà n thôø * .” 22Khi Chuùa Gieâ-xu noùi theá thì moät trong nhöõng teân lính haàu caän taùt Ngaøi moät caùi roài baûo.” 26 Moä t trong nhöõ n g ngöôø i ñaà y tôù cuûa thaày teá leã toái cao* ñöùng ñoù laø baø con vôù i ngöôø i bò Phia-rô cheù m ñöù t vaø n h tai. “Anh daùm aên noùi kieåu ñoù vôùi thaày teá leã toái cao* aø?” 23Chuùa Gieâ-xu hoûi haén. Phi-laùt böôùc ra ngoaøi tuyeân boá vôùi ngöôøi Do-thaùi. “Quoác gia cuûa toâi khoâng thuoäc veà haï giôùi naày. sang Cai-pha laø thaày teá leã toái cao. “Toâi ñaõ noùi coâng khai cho moïi ngöôø i . Neáu nöôùc toâi thuoäc veà haï giôùi thì caùc ñaày tôù toâi seõ chieán ñaáu ñeå toâi khoûi bò giaûi giao cho caùc ngöôøi Do-thaùi. “Neáu theá maáy anh cöù vieäc mang oâng ta ra xöû theo luaät cuûa maáy anh ñi!” Ngöôø i Do-thaù i traû lôø i . khoâng aên leã Vöôït Qua ñöôïc. Maùc 15:1–20. 11–31. “Neáu toâi noùi gì sai. Ngöôøi naøo thuoäc veà söï thaät thì nghe toâi. luù c aá y vaãn coøn bò troùi. “Toâi coù phaûi laø ngöôøi Do-thaùi ñaâu? Ñoàng baøo anh vaø caùc giôùi tröôûng teá giaûi anh ñeán cho toâi. thì chuùng toâi khoâng giaûi ñeán cho quan. Chính ngaøi noùi toâi laø vua. Hoï bieát nhöõng gì toâi daïy. “Toâi chaúng thaáy ngöôøi naày coù toäi gì. Chuùa Gieâ-xu bò giaûi ñeán tröôùc Phi-laùt (Ma 27:1–2. Sôû dó toâi ñöôïc sinh ra vaø ñeán traàn theá laø ñeå laøm chöùng veà söï thaät cho daân chuùng.” 32Ñieàu naà y xaû y ra ñeå hoaø n thaø n h lôø i Chuù a Gieâ . “Neáu teân naày khoâng phaûi laø tay gian aùc. “Khoâng.” 38Phi-laù t thaé c maé c . “Theá anh laø vua aø?” Chuùa Gieâ-xu ñaùp. 29Vì theá Phi-laùt böôùc ra beân ngoaøi dinh hoûi hoï. Töùc thì gaø gaùy. Toâ i chaúng giaáu dieám ñieàu gì. “Anh coù phaûi laø vua daân Do-thaùi khoâng?” 34Chuùa Gieâ-xu hoûi laïi. “Ñuùng vaäy.155 ñaùp. Maùc 14:69–72. Phia-rô laïi choái. haõy chæ toâi sai choã naøo. . “Ngaøi hoûi caâu ñoù laø töï yù mình hay coù ngöôøi naøo noùi vôùi ngaøi veà toâi?” 35Phi-laùt ñaùp. “Anh cuõ n g laø moâ n ñeä cuû a ngöôø i aá y phaûøi khoâng?” Phia-rô choái phaêng.” 37Phi-laùt lieàn hoûi. 39Tuy nhieân theo tuïc leä cuûa caùc anh. “Söï thaä t laø caù i gì?” Noùi xong. ñöøng tha teân naày! Haõy tha Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba laø teân phaûn loaïn. ñuù n g khoâng?” 27Moät laàn nöõa. Theá caùc anh coù muoán toâi phoùng thích ‘Vua daân Do-thaùi’ khoâng?” 40Hoï gaøo theùt. thì maá y ngöôø i ñöù n g ñoù hoû i Phia-rô. Coøn neáu toâi noùi ñuùng taïi sao anh ñaùnh toâi?” 24 Roà i An-na cho giaû i Ngaø i .

Nhöng ngöôøi Do-thaùi la heùt. toâi mang oâng ta ra cho caùc anh ñeå caùc anh bieát toâi khoâng tìm thaáy oâng ta coù toäi gì caû. 2Boïn lính ñan moät maõo trieàu baèng nhaønh gai ñoäi leân ñaàu Ngaøi vaø maëc cho Ngaøi moät caùi aùo choaøng tím. “Chuùng toâi coù luaät.” 23 Sau khi boï n lính ñaõ ñoù n g ñinh Chuùa Gieâ-xu. 3Roài chuùng böôùc ñeán gaàn Ngaøi vaø hoâ maáy laàn: “Vua daân Do-thaùi vaïn tueá!” xong taùt Ngaøi maáy caùi. 9OÂng ta trôû vaøo dinh vaø hoûi Chuùa Gieâxu. baûng ñeà: GIEÂXU NGÖÔØI NA-XA-REÙT. “Neáu ngaøi thaû teân naày thì ngaøi khoâng phaûi laø baïn cuûa Hoaøng ñeá! Ai töï xöng laø Vua töùc nhieân phaûn nghòch laïi vôùi Hoaøng ñeá!” â 19 1Sau Boïn lính lieàn baét Chuùa Gieâ-xu mang ñi. coøn Chuùa Gieâxu ôû chính giöõa.xu ñaù p . “Neá u Thöôï n g Ñeá khoâ n g cho thì ngaø i chaú n g coù quyeàn gì treân toâi caû. ta laø Vua daân Do-thaùi. moãi teân lính laáy moät phaàn. “Ñieàu gì ta vieát roài thì ñeå yeân nhö theá. töø treâ n . 18Hoï ñoùng ñinh Ngaøi taïi ñoù. “Anh khoâng ñoái ñaùp gì heát vôùi toâi sao? Anh khoâng bieát raèng toâi coù quyeàn thaû anh vaø cuõng coù quyeàn ñoùng ñinh anh sao?” 11 Chuù a Gieâ . La tinh.’” 22Phi-laùt traû lôøi. chieáu theo luaät ñoù haén phaûi cheát vì haén daùm töï xöng mình laø Con Trôøi. “Maáy anh haõy töï tay baét oâng ta maø ñoùng ñinh ñi. vì toâi chaúng thaáy oâng ta coù toäi tình gì. Phi-laùt baûo ngöôøi Dothaùi. Phi-laùt tìm caùch thaû Chuùa Gieâ-xu. “Caùc anh muoán toâi ñoùng ñinh vua cuûa caùc anh sao?” Caùc giôùi tröôûng teá traû lôøi. chuùng laáy aùo xoáng Ngaøi vaø chia laøm boán phaàn. 19Phi-laùt vieát moät taám baûng treo treân thaäp giaù. “Ñaây naày.” 8Phi-laùt nghe vaäy caøng ñaâm ra sôï haõi. Lu 23:26–43) 13Khi ñoù Phi-laùt ra leänh mang Chuùa Gieâ-xu ñi vaø cho ñaùnh ñoøn Ngaøi. mình maëc aùo choaøng tím. 14Luùc aáy khoaûng giöõa tröa cuûa Ngaøy Chuaån Bò* cho tuaàn Leã Vöôït Qua. vaø Hi-laïp. oâng cho mang Chuùa Gieâ-xu ra vaø ngoài nôi gheá xöû aùn.’ tieáng Do-thaùi* goïi laø Goâ-goâ-tha.” 5Chuùa Gieâ-xu ñi ra ñaàu ñoäi maõo gai. Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh treân caây thaäp töï (Ma 27:32–44.GIAÊNG 19:1–23 Phi-laùt giao Chuùa Gieâ-xu cho daân Do-thaùi 156 Phi-laùt nghe hoï noùi. Chuùng cuõng laáy aùo daøi* cuûa Ngaøi. 17Chuùa Gieâ-xu vaùc caây thaäp töï ñi ñeán moät nôi goïi laø ‘Ñoài Soï. aùo ñoù khoâng coù ñöôøng may vì deät baè n g moä t taá m vaû i nguyeâ n .” 7Daân Do-thaùi traû lôøi. “Anh töø ñaâ u ñeá n ?” Nhöng Chuù a Gieâ-xu laøm thinh. moãi ngöôøi moät beân. khoâng traû lôøi tieáng naøo. 20Baûng aáy vieát baèng tieáng Do-thaùi. VUA DAÂN DO-THAÙI. 4Phi-laùt laïi ñi ra moät laàn nöõa vaø tuyeân boá vôùi quaàn chuùng. “Vua cuûa caùc anh ñaây!” 15Hoï gaøo theùt.’ tieáng Dothaùi* goïi laø Ga-ba-tha. “Xin ñöøng vieát ‘Vua daân Do-thaùi’ maø haõy vieát. 21Caùc giôùi tröôûng teá baûo Phi-laùt. Cho neân ngöôøi giaûi giao toâi cho quan laïi caøng naëng toäi hôn. “Gieát haén ñi! Dieät haén ñi! Ñoùng ñinh haén treân caây thaäp töï ñi!” Phi-laùt hoûi hoï. Phi-laùt baûo hoï. Hoï cuõøng ñoùng ñinh hai ngöôøi nöõa. 10Phi-laùt baûo. choã goïi laø ‘Theàm Ñaù.” 12Töø luùc aáy trôû ñi. Maùc 15:21–32. Coù nhieàu ngöôøi Do-thaùi ñoïc thaáy vì nôi Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh khoâng xa thaønh phoá bao nhieâu. “OÂng ta ñaây!” 6Khi caù c giôù i tröôû n g teá vaø caù c teâ n lính thaáy Ngaøi thì ñoàng thanh heùt lôùn. ‘Ngöôøi naày xöng. “Chuùng toâi chæ coù moät vua duy nhaát laø Hoaøng ñeá maø thoâi!” 16Phi-laùt ñaønh giao Chuùa Gieâ-xu cho chuùng ñeå ñoùng ñinh. “Haõy ñoùng ñinh haén! Ñoùng ñinh haén leân caây thaäp töï ñi!” Phi-laùt baûo.

Ngöôøi bieát mình noùi thaät vaø thuaät laïi ñeå caùc ngöôi tin. Trong vöôøn aáy coù moät ngoâi moä môùi chöa choân ai. 34Tuy nhieân coù moät teân lính phoùng caây giaùo ñaâm qua hoâng Ngaøi thì maùu vaø nöôùc lieàn tuoân ra. neân hoï xin Phi-laùt ra leänh ñaùnh gaõy chaân nhöõng ngöôøi bò ñoùng ñinh ñeå mang xaùc xuoáng. 28Sau ñoù. nhuùng vaøo giaám roài laáy nhaùnh caâ y kinh giôù i ñöa leâ n mieä n g Ngaø i . Lu 23:44–49) chaân Ngaøi. 32Vì theá boï n lính ñeá n ñaù n h gaõ y chaâ n ngöôøi thöù nhaát roài ngöôøi thöù nhì laø hai ngöôøi bò ñoùng ñinh beân caïnh Chuùa Gieâxu. Maùc 15:42–47. Caùc ngöôøi Do-thaùi khoâng muoán ñeå xaùc cheát coøn treân caây thaäp töï trong ngaøy Sa-baùt..157 xuoáng döôùi. “Hoï seõ nhìn thaáy ngöôøi maø hoï ñaõ ñaâm. c19:37 “Hoï seõ . Phi-laùt cho pheùp neân Gioâ-xeùp ñeán laáy xaùc Ngaøi. Gioâ-xeùp ngöôøi thaønh A-rima-theâ . Maùc 16:1–8. Chuùa Gieâ-xu bieát moïi vieäc ñaõ xong vaø ñeå hoaøn thaønh lôøi Thaùnh Kinh. “Ñöøøng xeù aùo naày ra maø haõy baét thaêm*.” Keå töø giôø ñoù. vaø ngoâi moä laïi ôû gaàn. OÂng mang theo khoaûng 30 lít moät döôïc vaø traàm höông. vì oâng sôï caùc ngöôøi Do-thaùi. Ngaøi thoát leân..”c Chuùa Gieâ-xu ñöôïc choân caát (Ma 27:57–61. 33Nhöng khi hoï ñeán nôi Chuùa Gieâ-xu thì thaáy Ngaøi ñaõ cheát neân khoâng ñaùnh gaõy â a19:28 “Toâi khaùt nöôùc” Xem Thi thieân 22:15. moân ñeä aáy röôùc meï Ngaøi veà ôû vôùi mình. em gaù i cuû a meï Ngaøi. Maùc 15:33–41. Ma-ri Mañô-len ñeán thaêm moä thì thaáy taûng ñaù chaän cöûa moä ñaõ ñöôïc laên ñi choã khaùc. 35Ngöôøi chöùng kieán chuyeän naày laø ngöôøi keå laïi cho chuùng ta vaø ñieàu gì ngöôøi keå laø thaät. “Ñoù laø meï cuûa con. 30Sau khi Chuùa Gieâ-xu neám giaám lieàn noùi. b19:36 “Seõ khoâng . quaán trong vaûi lieäm cuøng vôùi höông lieäu theo tuïc leä choân caát cuûa ngöôøi Do-thaùi. ñoù laø con cuûa meï. 20 1Buoåi .xu coù meï Ngaø i . 39Ni-coâ-ñem. Ma-ri baû o .” Thi thieân 22:18 GIAÊNG 19:24–20:2 Ñoù laø vieäc boïn lính laøm.” Nhö theá ñeå thöïc hieän lôøi Thaùnh Kinh* vieát: “Chuùng chia aùo xoáng ta. 25 Ñöù n g gaà n thaä p töï giaù cuû a Chuù a Gieâ . “Söù maïng ñaõ xong!” Roài Ngaøi guïc ñaàu xuoáng vaø taét hôi. 41Nôi Chuùa Gieâ-xu bò ñoùng ñinh coù moät caùi vöôøn. Ngoâi moä troáng (Ma 28:1–10. ñeá n xin Phi-laù t ñeå nhaä n xaù c Chuùa Gieâ-xu. 2Coâ voäi vaøng chaïy veà baùo tin cho Phiarô vaø moâ n ñeä Ngaø i yeâ u . Lu 23:50–56) ñoù. ai truùng naáy ñöôïc.”a 29ÔÛ ñoù coù moät caùi baàu ñöïng ñaày giaám neân maáy teân lính lieàn laáy moät mieáng boâng ñaù. “Meï ôi.. vaø baét thaêm* aùo daøi* ta. Ma-ri laø vôï cuûa Cô-loâ-ba. YÙ nieäm naày laáy trong Xuaát Ai-Caäp 12:46. neân hai oâng choân Chuùa Gieâ-xu taïi ñoù. ñaõ ñaâm” Xa-cha-ri 12:10. 42Vì laø ngaøy Chuaån bò* cuûa ngaøy leã Do-thaùi. “Toâi khaùt nöôùc. ngöôøi tröôùc kia coù thaêm Chuùa Gieâ-xu vaøo buoåi toái cuõng ñeán. 24Chuùng baøn nhau. 69:21. 36Nhöõng söï vieäc naày xaûy ra ñeå hoaøn thaønh lôøi Thaùnh Kinh: “Seõ khoâng coù moät caùi xöông naøo cuûa Ngaøi bò gaõy.* 40Hai ngöôøi laáy xaùc Chuùa Gieâ-xu. 31Hoâm aáy laø Ngaøy Chuaån Bò*.” 27Roài Ngaøi baûo moân ñeä. vaø Mari Ma-ñô-len. Chuùa Gieâ-xu cheát (Ma 27:45–56. 26Khi Chuùa Gieâ-xu thaáy meï Ngaøi vaø moân ñeä Ngaøi yeâu ñöùng beân caïnh thì noùi vôùi meï Ngaøi raèng. Gioâ-xeùp laø moät moân ñeä kín cuûa Chuùa Gieâ-xu. vaø hoâm sau laø ngaøy Sa-baùt* ñaëc bieät. gaõy” Trích Thi thieân 34:20. Lu 24:1–12) 38Sau saùng ngaøy ñaàu tuaàn leã. khi trôøi haõy coøn toái. Daân 9:12.”b 37Vaø cuõng coù lôøi Thaùnh Kinh nöõa vieát..

’ 17Chuùa Gieâ-xu baûo. “Bình an cho caùc con. 24 Thoâ .ma raè n g. moät ngöôøi phía chaân. “Ma-ri!” Ma-ri quay ngöôøi laïi veà höôùng Ngaøi vaø keâ u leâ n baè n g tieá n g Do-thaù i * . “Haõy nhaän laõnh Thaùnh Linh*. khoâng coù maët ôû ñoù khi Chuùa Gieâ-xu hieän ra. moät ngöôøi ôû phía ñaàu. Boãng nhieân Chuùa Gieâxu hieän ra ñöùng giöõa hoï vaø noùi. Chuùa Gieâ-xu hieän ra cuøng caùc moân ñeä (Ma 28:16–20. “Neáu toâi khoâng thaáy daáu seïo ñinh nôi tay Ngaøi. “Coâ ôi. coøn neáu caùc con khoâng tha thì toäi ngöôøi aáy seõ khoâng ñöôïc tha. coù phaûi baùc dôøi Ngaøi ñi roài khoâng? Baùc ñeå Ngaøi ñaâu thì cho toâi bieát ñeå toâi ñeán laáy. 25Caùc moân ñeä kia quaû quyeá t vôù i Thoâ .” 16Chuùa Gieâ-xu goïi. khoâng cuøng choã vôùi vaûi lieäm. “Haõy ñaët ngoùn tay con vaøo ñaây vaø haõy nhìn kyõ baøn tay ta. Coâ vöøa khoùc vöøa cuùi xuoáng nhìn vaøo trong moä 12thì thaáy hai thieân söù maëc aùo traéng ngoài choã ñaõ ñaët xaùc Chuùa Gieâ-xu. Ma-ri thì ñöùng ngoaøi moä suït suøi khoùc. Maùc 16:14–18. vaøo thaúng trong moä. 5OÂng cuùi xuoáng nhìn vaøo trong. cuøng Thöôïng Ñeá cuûa ta cuõng laø Thöôïng Ñeá cuûa caùc con. “Bình an cho caùc con! Cha ñaõ sai ta ra sao thì ta cuõng sai caùc con nhö theá. Cöûa ñang khoùa chaët thì Chuùa Gieâ-xu boãng hieän ñeán ñöùng giöõa hoï vaø noùi raèng.” 20Noùi xong Ngaøi ñöa tay vaø hoâng ra.” 27Roài Ngaøi baûo Thoâ-ma. “Ngöôøi ta mang Chuùa toâi ñi maát. coâ quay laïi. 23Neáu caùc con tha toäi cho ai thì toäi ngöôøi aáy seõ ñöôïc tha.’” 18Ma-ri Ma-ñô-len veà thuaät cho caùc moân ñeä raèng. Moân ñeä voâ cuøng möøng rôõ khi thaáy Chuùa. . “Thöa baùc.” 26 Moä t tuaà n sau. 8Roài moân ñeä kia. nhöng moân ñeä kia chaïy nhanh hôn neân ñeán moä tröôùc. ngöôøi ñaõ ñeán moä tröôùc. laàn naày coù maët Thoâ-ma. khoâng bieát hoï ñeå Ngaøi ôû ñaâu!” 14Noùi xong. thaáy vaûi lieäm naèm ñoù 7vaø khaên lieäm quaán quanh ñaàu Chuùa Gieâ-xu ñöôïc xeáp laïi ñeå rieâng ra. “Ñöøng oâm laáy ta vì ta chöa leân cuøng Cha. neáu ngoùn tay toâi khoâng rôø ñöôïc daáu ñinh vaø baøn tay toâi khoâng ñuïng vaøo hoâng Ngaøi thì toâi khoâng tin. sao coâ khoùc? Coâ tìm ai vaäy?” Töôûng laø ngöôøi laøm vöôøn neân coâ hoûi. thaáy Chuùa Gieâ-xu ñang ñöùng ñoù nhöng khoâng nhaän ra Ngaøi. caùc moân ñeä ñang nhoùm hoïp laïi. caù c moâ n ñeä ñang nhoùm nhau trong phoøng. 9Luùc aáy hai ngöôøi vaãn chöa hieåu lôø i Thaù n h Kinh noù i raè n g Ngaø i phaû i soáng laïi töø coõi cheát. Nhöng haõy ñi 11Coøn 10Roài aáy laø chieàu ngaøy ñaàu tieân trong tuaàn. moä t trong möôøi hai moân ñeä. taá ù t caû cöû a neû o ñeà u khoaù chaë t vì sôï ngöôøi Do-thaùi. “Bình an cho caùc con. “Ra-boâ-ni!” nghóa laø ‘Thaày. Chuùa Gieâ-xu hieän ra vôùi Ma-ri Ma-ñô-len (Maùc 16:9–11) hai ngöôøi trôû veà nhaø. sao coâ khoùc?” Coâ traû lôøi. “Chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa!” Nhöng Thoâma baûo. Lu 24:36–49) “Ngöôøi ta dôøi Chuùa ñi maát. 21Ngaøi laïi baûo.xu hoû i . 15Chuù a Gieâ . 4Caû hai cuøng chaïy. cuõng böôùc vaøo thì thaáy vaø tin.” 22Noùi xong Ngaøi haø hôi treân hoï vaø noùi.GIAÊNG 20:3–27 158 noùi vôùi caùc anh em ta raèng ‘Ta trôû veà cuøng Cha ta cuõng laø Cha caùc con. “Toâi ñaõ thaáy Chuùa!” ñoàng thôøi baûo hoï nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ daën. 13Hoï hoûi Ma-ri. 6Xi-moân Phiarô ñeán sau.ma. khoâng bieát hoï ñeå Ngaøi ôû ñaâu!” 3 Nghe theá Phia-rô vaø moâ n ñeä kia voäi vaøng chaïy ñeán moä. “Coâ ôi.” Chuùa Gieâ-xu hieän ra cho Thoâ-ma 19Luùc coø n goï i laø Ñi-ñim. thaáy vaûi lieäm naèm ñoù nhöng khoâng böôùc vaøo.

10Chuùa Gieâ-xu baûo hoï.” 6Ngaøi baûo hoï. Con Thöôïng Ñeá. vaø maëc duø nhieàu caù nhö theá maø löôùi vaãn khoâng ñöùt. “Chaúng ñöôïc gì heát. “Caùc baïn ñaùnh ñöôïc con caù naøo khoâng?” Hoï ñaùp. “Xi-moân. con coù yeâu ta hôn nhöõng ngöôøi naày khoâng?” Phia-rô ñaùp. 8Caùc moân ñeä kia cheøo thuyeàn vaøo bôø. Chuùa hieän ra cho baûy moân ñeä 30Chuùa ñoù. con coù yeâu ta khoâng?” Phia-rô buoà n böï c vì Chuù a Gieâ .xu hoûi mình ñeán laàn thöù ba.xu baû o . vöøa ñaët chaân leân bôø thì hoï thaá y coù maá y con caù ñang nöôùng treân than löûa ñoû vaø ít baùnh mì. “Mang caù caùc baïn môùi ñaùnh laïi ñaây. “Toâ i ñi ñaùnh caù ñaây.” Hoï lieàn quaêng löôùi xuoáng nhöng keùo leân khoâng noåi vì quaù nhieàu caù. Chuùa Gieâ-xu noùi chuyeän vôùi Phia-rô khi aên xong Chuùa Gieâ-xu hoûi Phia-rô. con coù yeâu ta khoâng?” OÂng thöa. “Chuùùa ñoù!” Khi Phia-rô nghe vaä y lieà n laá y aù o ngoaø i choaø n g qua 21 1Sau ngöôøi vì oâng ñaõ côûi heát quaàn aùo ra. “Laï y Chuù a vaø Thöôïng Ñeá cuûa con!” 29Chuùa Gieâ-xu baûo Thoâ-ma. Luùc aáy hoï cuõng khoâng xa bôø laém. “Caùc anh em laïi ñaây aên ñi. 5Chuùa Gieâ-xu hoûi hoï. keùo theo löôùi ñaày caù. 31Nhöng nhöõng vieäc naày ñöôïc vieát ra ñeå anh chò em tin raèng Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá. hai con trai Xeâ-beâ-ñeâ vaø hai moân ñeä khaù c . “OÂng laø ai?” vì hoï bieát ñuùng laø Chuùa. chæ caùch khoaûng moät traêm thöôùc. 7 Moâ n ñeä Chuù a Gieâ . coù Xi-moâ n Phia-rô.xu yeâ u baû o Phia-rô.” Maá y ngöôø i kia ñoà n g tình. 4 Saù n g sôù m hoâ m sau. caùc baïn seõ baét ñöôïc vaøi con. “Haõy nuoâi döôõng caùc chieân cona ta. Söï vieäc xaûy ra nhö sau: 2 Moä t soá moâ n ñeä hoï p laï i . “Daï coù. “Baây giôø con tin vì maét con ñaõ thaáy ta.” 17Ngaøi laïi hoûi laàn thöù ba.ma keâ u leâ n . Natha-nieân ngöôøi thaønh Ca-na mieàn Ga-lileâ.” Chuùa Gieâ-xu baûo. 12Chuùa Gieâ-xu môøi hoï. “Quaêng löôùi phía beân phaûi thuyeàn ñi. con cuûa Giaêng. 14Ñaây laø laàn thöù ba Chuùa Gieâ-xu hieän ra cuøng caùc moân ñeä. 15Sau . “Haõ y chaê m soù c caùc chieân ta.” 11Xi-moân leân thuyeàn keùo meû löôùi ñaày moät traêm naêm möôi ba con caù lôùn leân bôø.” Chuù a Gieâ . “Daï coù. 9Khi böôùc ra khoûi thuyeàn. Thoâ-ma coøn goïi laø Ñi-ñim.” 16Ngaøi laïi hoûi laàn nöõa. “Xi-moân. roài nhaûy uøm xuoáng nöôùc. Ai khoâng thaáy maø tin laø ngöôøi coù phuùc thaät!” Lyù do Giaêng vieát saùch naày GIAÊNG 20:28–21:17 Gieâ-xu coøn laøm nhieàu pheùp laï* nöõa tröôùc maët caùc moân ñeä nhöng khoâng ghi laïi trong saùch naày. sau khi Ngaøi töø keû cheát soáng laïi. Chuù a Gieâ . Chuùa Gieâ-xu hieän ra moät laàn nöõa cho caùc moân ñeä ôû bôø hoà Ga-li-leâ. “Chuù n g toâi cuøng ñi vôùi anh.” Hoï xuoáng thuyeà n ra ñi nhöng suoá t ñeâ m chaú n g ñaùnh ñöôïc gì caû.” Tuy nhieân khoâng moät moân ñeä naøo daùm hoûi. Ñöøng ngôø vöïc nöõa maø haõy tin!” 28 Thoâ . Chuùa bieát raèng con yeâu Chuùa. con cuûa Giaêng.159 Haõy ñeán ñaët baøn tay con vaøo hoâng ta. 13Chuùa Gieâ-xu böôùc tôùi laáy baùnh vaø caù môøi hoï aên. “Xi-moân con cuûa Giaêng. vaø neáu tin Ngaøi thì anh chò em seõ höôûng söï soáng nhôø danh Ngaøi. “Con coù yeâu ta khoâng?” a21:15 chieân con Chuùa Gieâ-xu duøng danh töø naày ñeå chæ nhöõng ngöôøi theo Ngaøi. Chuùa bieát con yeâu Chuùa.xu ñöùng treân bôøø nhöng hoï khoâng nhaän ra Ngaøi. 3 Xi-moâ n Phia-rô baû o .

” Chuùa Gieâ-xu baûo. Roài Ngaøi baûo Phia-rô. Neáu ngöôøi ta ghi laïi töøng ñieàu moät. Phia-rô lieàn hoûi Chuùa Gieâ-xu. “Neáu ta muoán ngöôøi naày soáng cho ñeán khi ta trôû laïi thì khoâng lieân quan gì ñeán con caû. “Haõy nuoâi döôõng ñaøn chieân ta. Nhöng khi giaø roài con seõ giô tay ra cho ngöôøi khaùc nai nòt vaø daét ñi ñeán nôi con khoâng muoán ñi.” theá thoâi. Nhöng Chuùa Gieâ-xu khoâng noùi laø ngöôøi aáy seõ khoâng cheát. Chuùa aùm chæ Phia-rô seõ cheát caùch naøo ñeå laøm vinh hieån Thöôïng Ñeá. “Thöa Chuùa. Phaàn con. Moân ñeä naày laø ngöôøi nghieâng qua Chuùa Gieâ-xu trong böõa aên toái ñeå hoûi. “Thöa Chuùa coøn ngöôøi naày thì sao?” . “Neáu ta muoán ngöôøi aáy soáng cho ñeán khi ta trôû laïi thì khoâng lieân heä gì vôùi con. Chuù n g ta bieát nhöõng lôøi chöùng cuûa ngöôøi laø thaät. thì toâi nghó raèng caû theá giôùi naày khoâng ñuû choã chöùa heát caùc saùch ñöôïc vieát ra nöõa. 25Coøn raát nhieàu vieäc khaùc maø Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm. “Thöa Chuù a . con töï nai nòt laáy vaø muoán ñi ñaâu thì ñi. 24Moân ñeä aáy laø ngöôøi laøm chöùng vaø ghi laï i nhöõ n g chuyeä n naà y . 18Ta baûo thaät. khi coøn treû. 22Chuùa Phia-rô ñaù p .GIAÊNG 21:18–25 160 Gieâ-xu traû lôøi. Chuùa bieát raèng con yeâu Chuùa.” 19Noùi nhö theá. haõy theo ta!” 23Theá laø coù tieáng ñoàn trong voøng caùc anh em raèng ngöôøi aáy seõ khoâng cheát. Ngaøi chæ noùi. Chuù a bieát heát moïi vieäc. “Con haõy theo ta!” 20Phia-rô quay laïi thaáy moân ñeä maø Chuùa Gieâ-xu yeâu ñang theo sau. ai laø ngöôøi phaûn Ngaøi?” 21Khi thaáy moân ñeä aáy ñi phía sau.

trong Thaù n h Kinh. “Thöa Chuùa. mieàn Xa-mari roài lan ñeán toaøn theá giôùi. 16–17“Thöa anh chò em *. meï Chuùa Gieâ-xu. nôi hoï cö nguï. Haé n laø moä t ngöôø i trong chuù n g ta.161 Coâng Vuï caùc Söù ñoà Lu-ca vieát theâm moät saùch nöõa gôû i Theâ . Chuùa daën hoï ñöøng rôøi thaønh Gieâ-rusa-lem. 12Roài . Ma-thiô. Giaêng. Phi-líp. Nuù i ñoù caù c h Gieâ . tröôùc maét hoï. Caùc söù ñoà thaáy Chuùa Gieâ-xu trong boán möôi ngaøy. Ngaø i hieä n ra cuø n g hoï vaø chöù n g minh baè n g nhieà u caùch raèng Ngaøi thaät ñang soáng. cuø n g haà u vieä c chung vôù i chuù n g ta nhöng haé n ñaõ höôù n g daã n ngöôø i baé t Chuùa Gieâ-xu. qua Thaùnh Linh. sao laïi ñöùng nhìn chaêm leân trôøi laøm gì theá? Chuùa Gieâ-xu maø caùc oâng thaáy ñang ñöôïc tieáp leân trôøi. 15Luùc aáy coù moät buoåi hoïp cuûa caùc tín höõ u goà m khoaû n g moä t traê m hai möôi ngöôø i . caùc moân ñeä hoûi Chuùa Gieâ-xu. 10Luùc Ngaøi ñang caát leân thì hoï cöù nhìn chaêm leân trôøi.” 6Trong hoï töø nuùi OÂ-liu trôû veà Gieâ-rusa-lem. “Cha laø Ñaáng duy nhaát coù quyeàn ñònh ñoaït ngaøy giôø. 14Cuøng vôùi moät soá phuï nöõ. Gia-cô con cuûa A-pheâ. caû mieàn Giu-ñia. sau khi Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. hoï tieáp tuïc caàu nguyeän. nhöng vaøi hoâm nöõa caù c con seõ ñöôï c laø m baù p -teâ m baè n g Thaùnh Linh. Ngaøi ñaõ cho caùc söù ñoà ñöôïc choïn bieát hoï phaûi laøm gì. Ngaø i cuõ n g noù i cho hoï bieá t veà Nöôù c Trôøi. vaø laø meï caùc em Ngaøi. Trong saùch thöù nhaát toâi thuaät laïi moïi ñieàu Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm vaø daïy töø ban ñaàu 2cho ñeá n luù c Ngaø i ñöôï c tieá p veà trôø i .” Moät söù ñoà môùi ñöôïc tuyeån choïn 9Sau khi ñang nhoùm hoïp.oâ . Ngaøi baûo.” Chuùa Gieâ-xu ñöôïc tieáp veà thieân ñaøng 1 1 Kính khi noùi xong. “Haõy ôû ñaây chôø ñôïi ñieàu Cha ñaõ höùa maø ta ñaõ cho caùc con bieát. Ba-theâ-leâ-mi. 4Coù laàn ñang khi aên vôùi caùc moân ñeä. 3Sau khi chòu cheá t . 5Giaêng laøm leã baùp-teâm cho daân chuùng baèng nöôùc. 11Hai ngöôøi aáy hoûi. Ñieàu aáy caùc con khoâng caàn bieát. Gia-cô. 13Khi vaøo thaønh thì hoï leân moät phoøng treân gaùc. coù phaûi Ngaøi hieän ñang laäp laïi nöôùc Ít-raen khoâng?” 7Ngaøi ñaùp.phi-lô. “Caùc oâng Ga-li-leâ ôi. Ngaøi ñöôïc tieáp veà trôøi. Phia-rô ñöù n g daä y noù i raè n g. Xi-moân coøn goïi laø keû Quaù Khích vaø Giu-ña con cuûa Gia-cô coù maët taïi ñoù. Phia-rô. Boãng coù hai ngöôø i maë c aù o traé n g xuaá t hieä n ñöù n g caïnh hoï. Ña-vít khi caû m nhaä n Thaù n h Linh coù noù i veà vieä c Giu-ña.ru-sa-lem khoaûng nöûa daëm. Trong soá ñoù coù Ma-ri. 8Nhöng khi Thaùnh Linh ngöï xuoáng treân caùc con thì caùc con seõ nhaä n laá y thaà n quyeà n vaø seõ laø m chöùng cho ta—baét ñaàu töø thaønh Gieâ-rusa-lem. coù moät ñaùm maây che khuaát Ngaøi. Thoâ-ma. Tröôùc ñoù. Anh-reâ. cuõng seõ trôû laïi nhö caùch caùc oâng thaáy Ngaøi veà trôøi vaäy.

Meâ-ñi. Thaê m truùng Ma-thia cho neân oâng ñöôïc choïn gia nhaä p laø m söù ñoà cuø n g vôù i möôø i moät ngöôøi kia. Nhöng roài teù xuoáng cheát. mieàn Cô-reá t vaø AÙ . “Thöa ñoàng baøo Do-thaùi vaø taát caû caùc ngöôøi coù maët ôû Gieâ-ru-salem! Xin nghe ñieà u toâ i saé p noù i ñaâ y . “Laï y Chuù a . caùc mieàn thuoäc Ly-bi gaàn Xy-ren. “Naày.’ Thi thieân 109:8 neân chuùng ta phaûi choïn moät ngöôøi laøm chöùng cuøng vôùi chuùng ta veà vieäc Chuùa Gieâ-xu soáng laïi töø keû cheá t . 3Hoï thaáy caùc ngoïn löûa taûn ra ñaäu treân moãi ngöôøi. hoï ñang hoïp chung moät choã. “Trong saùch Thi thieân coù vieát nhö sau: ‘Nguyeän choã ôû cuûa noù bò boû hoang. Thaùnh Linh ngöï xuoáng 21–22 “Cho 2 1Vaøo ngaøy Leã Thaát Tuaàn.’” 20Phia-rô tieáp.raä p . 4Taát caû ñöôïc ñaày Thaùnh Linh vaø baét ñaàu noùi caùc thöù ngoân ngöõ* khaùc theo quyeàn naêng Thaùnh Linh cho. banh xaùc. Xin cho chuùng con bieát ai seõ laøm söù ñoà theá Giu-ña. 10Phi-ri-gi. laø ngöôø i ñaõ quay trôû veà nôi ôû cuû a noù . 24–25 Caù c söù ñoà caà u nguyeä n . Phia-rô ñöùng leân cuøng vôùi möôøi moät söù ñoà lôùn tieáng noùi vôùi daân chuùng raèng. ñeå khoâng ai ôû ñoù.ru-sa-lem ñeà u bieá t roõ chuyeä n naày. Teân moät ngöôøi laø Ba-sa-ba cuõng goïi laø Giuùc-tu.” 2 3 Hoï ñöa hai teân ra tröôùc moïi ngöôøi trong nhoùm. Giu-ñia. Chuù n g ta nghe hoï thuaät laïi nhöõng vieäc lôùn maø Thöôïng Ñeá ñaõ laøm baèng chính ngoân ngöõ cuûa nöôùc chuùng ta!” 12Moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân vaø hoang mang hoûi nhau. Meâ-soâboâ-ta-mi. “Vieäc naày laø nghóa laøm sao?” 13Nhöng coù keû khaùc nhaïo cöôøi baûo. 5Luù c aá y taï i Gieâ . ” 26 Sau ñoù hoï baé t thaê m . Ai naáy ñeàu ngaïc nhieân vì moãi ngöôøi nghe caùc tín höõu noùi tieáng cuûa chính nöôùc mình. Ngöôø i aá y phaû i thuoä c nhoù m chuùng ta. 19Moïi ngöôøi ôû Gieâ . Baêm-phi-lia. trong thôøi gian Chuùa Gieâ-xu ôû vôùi chuùng ta—töø luùc Giaêng laøm leã baùp-teâm cho daân chuùng cho ñeán luùc Ngaø i ñöôï c tieá p veà thieâ n ñaø n g khoû i chuùng ta. 15 Nhöõ n g ngöôø i naà y khoâ n g phaû i say röôïu nhö caùc anh chò em töôûng ñaâu vì baâ y giôø môù i coù chín giôø saù n g thoâ i ! 16Nhaø tieân tri Gioâ-eân ñaõ vieát veà nhöõng vieäc xaûy ra hoâm nay nhö sau: 14Nhöng . ñoå ruoät ra. nghóa laø ‘Ruoäng Maùu.COÂNG VUÏ 1:18–2:16 18 “Haé n 162 nhieân coù tieáng nhö gioù maïnh thoåi aøo aøo töø trôøi ñaày khaép phoøng nôi hoï ñang ngoài. 7Hoï söûng soát hoûi nhau. EÂ-lam. Caùp-ba-ñoác. AÙ chaâu.ru-sa-lem cuõ n g coù maáy ngöôøi Do-thaùi suøng ñaïo ñeán töø moïi nöôùc treân theá giôùi. coù phaûi taát caû maáy ngöôøi ñang noùi ñoù ñeàu laø ngöôøi Ga-li-leâ khoâng? 8Theá taïi sao chuùng ta nghe hoï noùi tieáng cuûa nöôùc chuùng ta? Chuùng ta thuoäc nhieàu nôi khaùc nhau: 9Mieàn Ba-thia. Ngaø i bieá t tö töôûng cuûa moïi ngöôøi.’ Thi thieân 69:25 Vaø cuõng coù lôøi vieát theâm: ‘Nguyeän coù ngöôøi khaùc laõnh ñaïo theá choã noù.” Phia-rô noùi chuyeän vôùi daân chuùng 2Boãng mua moä t thöû a ruoä n g baè n g tieà n kieá m ñöôï c do haø n h vi gian aù c cuûa mình. ngöôøi kia laø Ma-thia. Xin cho chuùng con bieá t ngöôø i naø o ñöôï c Ngaø i choï n ñeå lo coâng vieäc Ngaøi. Boân-tu. cho neân hoï goïi choã aáy laø A-keânña-ma trong ngoâ n ngöõ hoï . Aicaäp. 6Khi nghe tieáng oàn aøo thì nhieàu ngöôøi chaïy laïi. “Hoï ñang say vì uoáng quaù nhieàu röôïu ñoù. La-maõ 11goàm ngöôøi Do-thaùi vaø nhöõng ngöôøi ñaõ trôû thaønh daân Do-thaùi.

Haõy ngoài beân phaûi ta. toå tieân chuùng ta ñaõ cheát vaø ñöôïc choân. Ta seõ laøm pheùp laï treân trôøi vaø döôùi ñaát: maùu. neân toâi seõ khoâng bò toån haïi. löûa vaø khoùi ñen. daáu kyø maø Ngaøi laøm. Coøn ai keâu xin Chuùa thì seõ ñöôïc cöùu. Taát caû anh chò em ñeàu roõ chuyeän naày. 30OÂng laø nhaø tieân tri vaø bieát Thöôïng Ñeá ñaõ höùa vôùi oâng raèng Ngaøi seõ choïn moät ngöôøi töø doøng hoï Ña-vít ñeå laøm vua gioáng nhö oângb vaäy. OÂng noùi: 22 “Hôõ i anh chò em Ít-ra-en haõ y nghe: Chuù a Gieâ . 31Vì bieát tröôùc vieäc aáy neân Ña-vít noùi veà vieäc Chuùa Cöùu Theá soáng laïi töø keû cheát.163 17 ‘Thöôïng COÂNG VUÏ 2:17–34 Cho neân loøng toâi vui möøng.’ Gioâ-eân 2:28–32 26 27 28 29“Thöa anh chò em. 25Vua Ña-vít ñaõ noùi veà Ngaøi nhö sau: ‘Ngaøi khoâng bò boû queân trong moà maû. Maët trôøi seõ toái saàm laïi. Ngöôøi treû tuoåi seõ thaáy dò töôïng. toâi phaûi noùi thaät raèng Ña-vít. 24 Thöôï n g Ñeá ñaõ khieá n Chuù a Gieâ .. Vì Ngaøi ôû beân toâi. Ngaøi khoâng ñeå Ñaáng Thaùnh Ngaøi bò muïc naùt trong ñoù.. b2:30 a2:27 ‘Toâi nhìn thaáy Chuùa tröôùc maët toâi luoân.xu laø Ñaá n g maø Thöôïng Ñeá khieán soáng laïi töø keû cheát. nhö anh chò em nghe thaáy hoâm nay. Thaân theå Ngaøi khoâng bò muïc naùt trong ñoù.” nôi ngöôøi cheát ôû. coøn ngöôøi lôùn tuoåi seõ thaáy chieâm bao. giaû i thoaù t Ngaø i khoûi khoå ñau cuûa söï cheát vì söï cheát khoâng theå keàm giöõ Ngaøi. Moà maû cuûa oâng vaãn coøn ôû giöõa chuùng ta hoâm nay. Ngaøi bieát tröôùc vieäc aáy. nhö oâng Xem II Sa-mueân 7:13. tröôùc ngaøy vinh hieån lôùn lao cuûa Chuùa ñeán. moâi mieäng toâi hôùn hôû. Con trai vaø con gaùi caùc ngöôi seõ noùi tieân tri. vì moïi vieä c ñeà u ñaõ xaû y ra ngay ñaâ y giöõ a voøng anh chò em. Coø n chuù n g toâ i ñaâ y laø nhöõ n g ngöôø i chöùng kieán caùc vieäc aáy. Luùc aáy ta seõ ñoå Thaùnh Linh treân caùc ñaày tôù nam vaø nöõ. Ñöôïc ôû vôùi Ngaøi loøng toâi traøn ñaày vui möøng. 33Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñöôïc tieáp leân thieân ñaøng vaø hieän ñang ngoài beân phaûi Thöôïng Ñeá.xu ôû Na-xa-reù t laø Ñaáng ñöôïc Thöôïng Ñeá choïn qua caùc pheùp laï. Cho neân Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñoå Thaùnh Linh ra. moà maû Hay “ha-ñe. 34Ña-vít khoâng phaûi laø ngöôøi ñöôïc tieáp leân thieân ñaøng nhöng oâng noùi: ‘Chuùa phaùn cuøng Chuùa toâi. Thi thieân 132:11. 23Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñöôïc ban cho anh chò em nhöng anh chò em ñaõ duø n g tay cuû a nhöõ n g keû khoâng bieát luaät phaùp xöû töû Ngaøi baèng caùch ñoùng ñinh Ngaøi vaøo thaäp töï giaù.xu soá n g laï i töø keû cheá t .’ Thi thieân 16:8–11 18 19 20 21 Ñeá phaùn: Vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng Ta seõ ñoå Thaùnh Linh ta treân moïi ngöôøi. Nhöng ñoù laø chöông trình Thöôïng Ñeá ñaõ ñònh töø laâu. . hoï seõ noùi tieân tri. vì Ngaøi khoâng ñeå toâi trong moà maûa.’ 32 Cho neâ n Chuù a Gieâ . maët traêng hoùa ñoû nhö maùu. thaân theå toâi nuoâi hi voïng. Cha ñaõ ban Thaùnh Linh cho Chuùa Gieâ-xu nhö Ngaøi höùa. Thöôïng Ñeá . Ngaøi seõ chæ cho toâi con ñöôøng söï soáng.

toaø n daâ n Ít-ra-en caà n bieát ñieàu naày: Thöôïng Ñeá ñaõ laäp Chuùa Gieâ-xu—Ñaáng maø anh chò em ñaõ ñoùng ñinh vaø o thaä p töï giaù — laø m Chuù a vaø Ñaáng Cöùu Theá. ai naáy ñeàu kính sôï Thöôïng Ñeá. Anh vaøo ñeàn thôø vôùi hai söù ñoà. 6 Nhöng Phia-rô baû o .” 40Phia-rô cuõng duøng nhieàu lôøi nöõa ñeå caûnh caùo vaø khích leä hoï. “Baây giôø chuùng toâi phaûi laøm sao?” 38Phia-rô baûo hoï. ñöùng treân chaân roài baét ñaàu böôùc ñi. Caùc tín höõu san seû cuûa caûi söù ñoà laøm nhieàu pheùp laï vaø daáu kyø. 39Vì lôøi höùa naày daønh cho anh chò em. “Haõy cöùu mình khoûi nhöõng gian aùc cuûa ngöôøi ñôøi nay!” 41Cho neân nhöõng ngöôøi tin nhaän lôøi giaûng Phia-rô ñeàu chòu leã baùp-teâm. laø giôø ñònh saü n moã i ngaø y ñeå caà u nguyeän. 12Thaá y vaä y Phia-rô baû o . Nhaân danh Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu ôû Na-xa-reùt.COÂNG VUÏ 2:35–3:12 35 164 ñai vaø cuûa caûi roài chia tieàn ra. OÂng khuyeân. 8Anh nhaûy leân. 44Moïi tín höõu ñeàu hoïp chung nhau vaø chia xeû moïi ñieàu mình coù.” 37 Khi daâ n chuù n g nghe theá hoï caû m thaáy trong loøng bò caùo traùch neân hoûi Phia-rô vaø caùc söù ñoà. moãi ngöôøi trong anh chò em haõy chòu leã baùpteâm nhaân danh Chuùa Gieâ-xu ñeå ñöôïc tha toäi..a’ Thi thieân 110:1 36 “Cho neâ n . 47Hoï ca ngôïi Thöôïng Ñeá vaø ñöôïc daân chuùng meán chuoäng. Laäp töùc baøn chaân vaø maét caù anh trôû neân vöõng vaøng. Phia-rô chöõa laønh ngöôøi queø Cho ñeán khi ta ñaët caùc keû thuø ngöôi döôùi quyeàn quaûn trò cuûa ngöôi. “Naà y ngöôøi Ít-ra-en. ngöôi Nguyeân vaên laø. moät böõa aên ñaëc bieät maø Chuùa Gieâ-xu daën caùc moân ñeä duøng ñeå nhôù ñeán Ngaøi (Lu-ca 22:14–20). coù moät ngöôøi bò queø töø luùc môùi sinh naèm ñoù. Moãi ngaøy Chuùa theâm ngöôøi ñöôïc cöùu vaøo ñoaøn theå caùc tín höõu. töôûng hoï seõ cho mình tieà n . Hoï duøng böõa taïi nhaø mình. theo nhu caàu moãi ngöôøi. “Haõy aên naên. 2Nôi coång ñeàn thôø goïi laø Coång Ñeïp. beû baùnhb vaø caàu nguyeän chung vôùi nhau. Moãi ngaøy ngöôøi ta mang anh ta ñaët ôû coång aáy ñeå xin tieàn nhöõng ngöôøi ñi vaøo ñeàn thôø. Roài anh chò em seõ nhaän ñöôïc aân töù cuûa Thaùnh Linh. 42Hoï duøng thì giôø hoïc hoûi lôøi daïy cuûa caùc söù ñoà. vöøa ñi vöøa nhaûy vöøa ca ngôïi Thöôïng Ñeá.. vui loøng san seû thöùc aên vôùi nhau. san seû cuûa caûi. Phia-rô vaø Giaêng leân ñeàn thôø khoaûng ba giôø chieàu. 4Phia-rô vaø Giaêng nhìn thaúng vaøo anh vaø baûo. sao caùc anh chò em ngaïc nhieân? Anh chò em nhìn chuùng toâi nhö 11Trong . Trong ngaøy aáy coù khoaûng ba ngaøn ngöôøi gia nhaäp vaøo soá caùc tín höõu. Baây giôø hoï thaáy anh vöøa ñi vöøa ca ngôïi Thöôïng Ñeá thì voâ cuøng söûng soát. 46Moãi ngaøy caùc tín höõu hoïp chung nhau trong ñeàn thôø. Phia-rô noùi chuyeän vôùi daân chuùng 3 1Moät khi anh ñang naém tay Phiarô vaø Giaêng thì daân chuùng ngaïc nhieân chaïy laïi xuùm quanh hoï nôi Coång Soâ-loâmoâ n . haõy ñöùng leân vaø böôùc ñi!” 7Roài Phia-rô naém tay phaûi anh ñôõ daäy.” b2:42 beû baùnh Ñaây coù theå coù nghóa laø moät böõa aên thöôøng nhö trong caâu 46 hoaëc ‘Böõa AÊn cuûa Chuùa’. “Haõy nhìn chuùng toâi!” 5Anh lieàn nhìn hai ngöôøi. 3Khi thaáy Phia-rô vaø Giaêng vaøo thì anh môû mieäng xin tieàn hai ngöôøi. “Toâi khoâng coù vaøng baïc gì heát nhöng toâi seõ cho anh ñieàu toâi coù. 43Caù c ngaøy noï. cho con caùi anh chò em vaø cho nhöõng keû ôû xa nghóa laø cho nhöõng ngöôøi maø Thöôïng Ñeá ñaõ goïi rieâng cho Ngaøi. 45Hoï baùn ñaát a2:35 Cho ñeán . 9–10Moïi ngöôøi nhaän ra anh laø ngöôøi queø vaãn hay xin tieàn nôi Coång Ñeïp. “cho ñeán chöøng ta ñaët moïi keû thuø laøm beä chaân ngöôi.

. Caùc ngöôi haõy nghe lôøi ngöôøi. Chính anh chò em thaáy taän maét chuyeän aáy! 17 “Thöa anh chò em. 22Moâ-se noùi.. COÂNG VUÏ 3:13–4:7 nhö ta. 21Tuy nhieân Chuùa Gieâ-xu phaûi ôû laïi thieân ñaøng cho ñeán khi moïi vieäc ñöôïc söûa sang laïi. 4Nhöng nhieàu ngöôøi ñaõ nghe Phia-rô vaø Giaêng giaûng thì tin ñieàu hai söù ñoà noùi.’c 26Thöôïng Ñeá ñaõ khieán Chuùa Gieâ-xu soáng laïi vaø tröôùc heát sai Ngaøi ñeán ñeå ban phuùc laønh cho anh chò em baèng caùch giuùp cho moãi anh chò em quay khoûi ñieàu aùc. Ngaøi baûo AÙp-raham. toâ i bieá t sôû dó anh chò em ñoái xöû vôùi Chuùa Gieâ-xu nhö theá laø vì caû anh chò em laãn caùc nhaø laõnh ñaï o ñeà u khoâ n g hieå u ñieà u mình laø m . Ñaáng Ngaøi ñaõ choïn laøm Chuùa Cöùu Theá cuûa anh chò em. Nhaø tieân tri aáy laø moät ngöôøi trong caùc ngöôi.” Phia-rô vaø Giaêng tröôùc maët Hoäi Ñoàng khi Phia-rô vaø Giaêng ñang noùi chuyeän vôùi daân chuùng thì caùc thaà y teá leã . Thöôïng Ñeá ñaõ noùi raèng Chuùa Cöùu Theá phaûi chòu khoå hình vaø cheát. thaày teá leã toái cao. “Maáy anh laáy quyeàn haønh naøo hay ai cho caùc anh quyeàn laøm chuyeän naày?” b3:23 ‘Ai khoâng . 6An-na. ‘Nhôø doøng doõi ngöôi maø caùc daân treân ñaát seõ höôûng phuùc. ngöôøi maø quaàn chuùng xin Phi-laùt phoùng thích thay vì Chuùa Gieâ-xu (Lu-ca 23:18). Vì luùc aáy ñaõ toái. 25Anh chò em laø doøng doõi cuûa caùc nhaø tieân tri. Cai-pha. neân hoï nhoát hai ngöôøi trong nguïc cho ñeán hoâm sau. Anh chò em ñaõ nhaän giao öôùc maø Thöôïng Ñeá laäp vôùi toå tieân mình. Ngöôøi naày ñöôïc hoaøn toaøn laønh maïnh laø nhôø ñöùc tin nôi Chuùa Gieâ-xu. 18Qua caùc nhaø tieân tri. 26:4. qua caùc nhaø tieân tri thaùnh. Nhöng anh chò em ñaõ giao Ngaøi cho Phi-laùt gieát. 20 Ngaø i cuõ n g seõ sai Chuù a Gieâ-xu. 13Thöôïng Ñeá cuûa AÙp-ra-ham. c3:25 ‘Nhôø . höôûng phuùc Saùng theá 22:18. Thöôïng Ñeá ñaõ noùi veà thôøi kyø naày. caét ñöùt khoûi daân Chuùa. anh chò em yeâu caàu Phi-laùt giao cho mình moät keû gieát ngöôøi. OÂng ta ñònh thaû Ngaøi nhöng anh chò em gaït boû Ngaøi.a 15Anh chò em gieát Ñaáng ban söï soá n g. Töø xöa. oâng toå cuûa anh chò em nhö sau. 3Caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi baét giam Phia-rô vaø Giaêng. Roài Chuùa seõ mang ñeán thôøi kyø nghæ ngôi.’b 24Sa-mu-eân vaø taát caû caùc nhaø tieân tri khaùc thay maët Thöôïng Ñeá ñeán sau oâng cuõng noùi ñeán thôøi kyø naày. 7Hoï baét Phia-rô vaø Giaêng trình dieän vaø haïch hoûi. 19. ‘Chuùa. 23Ai khoâng vaâng lôøi nhaø tieân tri ñoù seõ bò xöû töû. 16Nhôø ñöùc tin nôi Chuùa Gieâ-xu maø ngöôøi queø naày ñöôïc chöõa laønh laø ngöôøi maø anh chò em bieát. caù c laõ n h tuï . Luùc aáy coù khoaûng naêm ngaøn tín höõu.165 theå chuùng toâi nhôø quyeàn naêng hay coâng ñöùc rieâng maø khieán anh naày ñi ñöôïc. Nay Thöôïng Ñeá ñaõ khieán moï i ñieà u aá y xaû y ra ñuù n g nhö vaä y . nhöng Thöôï n g Ñeá ñaõ khieán Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát. daân Chuùa’ Phuïc truyeàn luaät leä 18:15. toâi tôù Ngaø i . 4 1Trong . 2Hoï böïc mình vì hai söù ñoà giaûng daïy daân chuùng raèng Chuùa Gieâ-xu ñaõ soáng laïi töø keû cheát.. Chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi laøm chöùng veà vieäc aáy. 19Cho neân haõy aên naên! Haõy trôû laïi cuøng Thöôïng Ñeá thì Ngaøi seõ tha toäi cho anh chò em. ban vinh hieån cho Chuùa Gieâ-xu. seõ ban cho caùc ngöôi moät nhaø tieân tri gioáng a3:14 keû gieát ngöôøi Töùc Ba-ra-ba. laø Thöôïng Ñeá caùc ngöôi. Y-saùc vaø Gia-coáp. só quan chæ huy toaù n lính canh gaùc ñeàn thôø vaø caùc ngöôøi Xa-ñuxeâ aäp ñeán. 14Anh chò em khoâng muoán Ñaáng thaùnh vaø voâ toäi nhöng ngöôïc laïi. caù c boâ laõ o Do-thaùi vaø caùc giaùo sö luaät hoïp laïi taïi Gieâ-ru-sa-lem. Giaêng vaø A-lòch-sôn coù maët taïi ñoù cuøng vôùi toaøn theå gia ñình thaày teá leã toái cao. 5 Hoâ m sau. Thöôïng Ñeá cuûa toå phuï chuùng ta..

xu nöõ a .’ Thi thieân 2:1–2 23Sau taûng ñaù Daáu hieäu chæ veà Chuùa Gieâ-xu. 22Ngöôøi ñöôïc chöõa laønh aáy hôn boán möôi tuoåi. roài thaû ra. 24Khi caùc tín höõu nghe theá. 14Vì thaáy ngöôøi ñöôïc chöõa laønh ñang ñöùng caïnh hai söù ñoà neân hoï khoâng theå beû baùc gì ñöôïc. Quí vò ñaõ ñoùng ñinh Ngaøi nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ khieán Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. loaïi boû. vieäc aáy xaûy ra khi Heâ-roát. nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi cuøng nhöõng ngöôøi Do-thaùi hoïp nhau nghòch Chuùa Gieâ-xu taïi Gieâ-ru-salem. nhôø quyeàn naêng Chuùa Gieâxu. hoï ñoàng taâm caàu nguyeän cuøng Thöôïng Ñeá.COÂNG VUÏ 4:8–27 8 Luù c 166 tin naày khoûi lan roäng theâm giöõa voøng daân chuùng. ñaát. chuùng ta phaûi caám hoï khoâng ñöôï c duø n g danh aá y giaû n g cho daâ n chuùng nöõa. Chuùng toâi neân vaâng lôøi quí vò hay vaâng lôøi Thöôïng Ñeá? 20Vì chuùng toâi khoâng theå im laëng maø phaûi noùi ra ñieàu mình ñaõ nghe vaø thaáy.” 18Hoï cho mang Phia-rô vaø Giaêng vaøo vaø caám khoâng ñöôïc noùi hay daïy daân chuù n g veà danh Chuù a Gieâ . vì caû daân chuùng ñeàu ca ngôïi Thöôïng Ñeá veà söï vieäc vöøa xaûy ra. Ngöôøi naày tröôùc bò queø. 11Chuùa Gieâ-xu laø ‘taûng ñaùa bò quí vò. nhöng nay ñöôïc laønh vaø ñang ñöùng tröôùc maët quí vò ñaây. 17Nhöng ñeå cho a4:11 12“Ngoaøi khi Phia-rô vaø Giaêng rôøi cuoäc hoï p vôù i nhoù m laõ n h tuï Do-thaù i . hoï bieát caû hai ñeàu laø ngöôøi taàm thöôøng. Chuùa Gieâ-xu laø ñaày tôù thaùnh cuûa 27“Nhöõ n g . noùi vôùi hoï. caùc nhaø laõnh ñaïo laäp möu choáng laïi Chuùa vaø Ñaáng Cöùu Theá cuûa Ngaøi. “Chuùng ta phaûi xöû trí theá naøo vôùi maáy ngöôøi naày? Ai ôû Gieâ-ru-sa-lem cuõng bieát hoï ñaõ laøm moät pheùp laï sôø sôø. Hoï nhaän ra laø Phia-rô vaø Giaêng ñaõ töøng ôû vôùi Chuùa Gieâ-xu. hoï baé t ñaà u baø n baï c . bieån vaø moïi vaät trong ñoù. khoâng hoïc haønh bao nhieâu neân voâ cuøng kinh ngaïc. laïi trôû thaønh ñaù goùc nhaø. Ngaøi laø Ñaáng döïng neân trôøi. “Laïy Chuùa. “Thöa quí vò laõnh ñaïo daân chuùng vaø caùc boâ laõo. hai ngöôøi trôû veà thuaät cho caùc tín höõu khaùc nghe nhöõng gì maø giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo Do-thaùi ñaõ baûo hoï. 16Hoï baû o . Hoï khoâng bieát caùch naøo ñeå tröøng phaït caùc söù ñoà. Ngaøi ñaõ phaùn: ‘Taïi sao caùc daân töùc giaän? Taïi sao hoï laäp möu voâ ích? 26 Caùc vua treân ñaát chuaån bò chieán ñaáu. Danh Ngaøi laø quyeàn naêng duy nhaát treân theá gian ñaõ ñöôï c ban cho nhaâ n loaï i ñeå cöù u con ngöôø i . Boân-ti Phi-laùt. “Quí vò haõy xeùt ñieàu naøo Thöôïng Ñeá muoán. 25Nhôø Thaùnh Linh Ngaøi vaø qua toå phuï chuùng toâi laø Ña-vít. laø thôï xaây nhaø.’ Thi thieân 118:22 Chuùa Gieâ-xu ra khoâng ai coù theå cöùu con ngöôøi ñöôïc.” 13 Caù c nhaø laõ n h ñaï o Do-thaù i thaá y Phia-rô vaø Giaêng aên noùi baïo daïn. Chuù n g ta phaû i nhôø Ngaø i môù i ñöôïc cöùu. 19Nhöng Phia-rô vaø Giaêng traû lôøi. 15Sau khi caùc nhaø laõnh ñaïo Dothaùi ra leänh ñem hai söù ñoà khoûi phoøng hoï p .” 21Caùc nhaø laõnh ñaïo Dothaùi caám hai söù ñoà laàn nöõa. chuùng ta khoâng theå choái caõi. toâi tôù Ngaøi. 9coù phaûi quí vò haïch hoûi chuùng toâi veà vieäc laønh chuùng toâi laøm cho moät ngöôøi queø khoâng? Coù phaûi quí vò muoán bieát ai ñaõ chöõa laønh cho ngöôøi ñoù khoâng? 10Chuùng toâi muoán taát caû quí vò vaø toaøn daân Do-thaùi bieát raèng ngöôøi naày ñöôïc chöõa laønh laø nhôø quyeàn naêng cuûa Chuùa Gieâ-xu ôû Na-xareùt. Caùc tín höõu caàu nguyeän aá y Phia-rô caû m nhaä n Thaù n h Linh.

hoï san seû vôù i nhau moï i thöù . laïy Chuùa. caùc söù ñoà thuaät cho daân chuùng bieát laø Chuùa Gieâ-xu ñaõ thaät soáng laïi töø keû cheát. 36Coù moät tín höõu teân Gioâ-xeùp. Khi caùc thanh nieân böôùc vaøo thaáy baø cheát. Caùc söù ñoà goïi oâng laø Ba-na-ba nghóa laø “ngöôøi giuïc giaõ. mang tieàn laïi. ñaây coù phaûi laø troïn soá tieàn baùn ñaát cuûa baø khoâng?” Xa-phi-ra traû lôøi. “A-na-nia ôi. Thöôïng Ñeá cuõng ban phuùc laønh nhieàu cho caùc tín höõu. 2OÂng giöõ laïi moät phaàn tieàn cho mình. Ngay sau khi baùn roài. mang ñi choân. Taát caû ñeàu nhoùm hoïp döôùi voøm coång Soâ-loâ-moân. 13Khoâng ai khaùc daùm gia nhaäp nhoùm cuûa hoï nhöng daân chuùng thì raát kính neå hoï. 7Khoaûng ba giôø sau. Thænh thoaûng coù ngöôøi baùn ruoäng ñaát hoaëc nhaø cöûa. lieäm xaùc oâng. sinh ôû ñaûo Chíp. Coù maáy thanh nieân vaøo. Caùc tín höõu san seû cuûa caûi COÂNG VUÏ 4:28–5:16 tín höõu ñeàu ñoàng loøng vaø xem cuûa rieâng mình nhö cuûa chung. A-na-nia vaø Xa-phi-ra cheát 32Caùc cuøng Thaùnh Linh vaø giöõ laïi moät phaàn tieàn baùn ñaát? 4Tröôùc khi oâng baùn ñaát thì ñaát ñoù thuoäc veà oâng. 14Caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi. “Taïi sao hai vôï choàng baø ñoàng möu thaùch thöùc Thaùnh Linh cuûa Chuùa? Kìa. 3Phia-rô hoûi.” 37Gioâ-xeùp coù moät thöûa ruoäng.167 Ngaøi maø Ngaøi ñaõ laäp laøm Ñaáng Cöùu Theá. ñoù laø soá tieàn baùn ñöôïc. Caùc söù ñoà chöõa laønh nhieàu ngöôøi nhieân coù moät ngöôøi teân Ana-nia vaø vôï laø Xa-phi-ra baùn moät ít ñaát. tin nhaän Chuùa vaø theâm vaøo soá caùc tín höõu. 15Daân chuùng mang nhöõng ngöôøi beänh naèm treân choõng vaø treân chieáu ñaët giöõa phoá ñeå mong khi Phia-rô ñi qua thì boùng cuûa oâng coù theå che phuû hoï. Laïy Chuùa.” 31Sau khi hoï caàu nguyeän xong thì nôi hoïp rung chuyeån. 8Phia-rô hoûi. Taïi sao oâng laïi ñònh laøm chuyeän naày? OÂng ñaõ noùi doái Thöôïng Ñeá chöù khoâng phaûi doái chuùng toâi ñaâu!” 5–6A-na-nia vöøa nghe nhö theá lieàn teù xuoáng taét thôû. ngöôøi Leâ-vi. “Baø haõy noùi cho toâi bieát. vôï oâng vaøo. 16Quaàn chuùng töø caùc tænh quanh Gieâ . OÂng ñem phaàn tieàn coøn laïi giao cho caùc söù ñoà. 35giao cho caùc söù ñoà. 29Baây giôø. 12 Caù c . “Daï phaûi. baø vôï cuõng bieát chuyeän aáy vaø ñoàng loøng vôùi choàng. hoï seõ mang baø ñi luoân. 34Khoâng ai trong nhoùm thieáu thoán ñieàu gì. toâi tôù thaùnh cuûa Ngaøi.” 10Ngay luùc ñoù Xa-phi-ra teù xuoáng nôi chaân Phia-rô vaø taét thôû. 11Caû hoäi thaùnh vaø moïi ngöôøi nghe chuyeän aáy ñeàu kinh sôï. xin giuùp toâi tôù Ngaøi maïnh daïn rao giaûng lôøi Ngaøi. chöa hay bieát söï vieäc vöøa xaûy ra. xin haõy laéng nghe lôøi haêm doïa cuûa hoï. 30Xin giuùp chuùng con can ñaûm baèng caùch toû quyeàn naêng chöõa trò cuûa Ngaøi. taát caû ñeàu ñöôïc chöõa laønh. Roài tieàn aáy ñöôïc phaùt cho ngöôøi naøo tuùng thieáu. Xin chöùng toû vaø laøm nhieàu pheùp laï do quyeàn naêng Chuùa Gieâ-xu.ru-sa-lem mang nhöõ n g ngöôø i beä n h vaø bò aù c quæ quaá y nhieã u ñeán. Thaät ra. Ai nghe chuyeän cuõng kinh sôï. oâng coù theå duøng tieàn aáy caùch naøo cuõng ñöôïc. maáy ngöôøi vöøa choân choàng baø ñaõ veà ñeán cöûa. khoâng sôï haõi gì. Moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc nhaä n Thaù n h Linh vaø maï n h daï n rao giaûng lôøi Thöôïng Ñeá.” 9Phia-rô baûo. baùn ñi roài mang tieàn giao cho caùc söù ñoà. 28Hoï laøm cho keá hoaïch Ngaøi ñöôïc thaønh töïu do quyeàn naêng vaø yù muoán Ngaøi. 33 Nhôø quyeàn naêng lôùn lao. caû nam laãn nöõ. hoï lieà n mang baø ra choâ n beâ n caï n h choàng. sao oâng ñeå Sa-taêng cai trò tö töôûng oâng ñeán noãi oâng noùi doái 5 1Tuy söù ñoà laø m nhieà u daá u kyø vaø pheùp laï trong daân chuùng.

caùc keû theo haén ñeàu tan laïc. caùc söù ñoà vaâng lôøi ñi vaøo ñeàn thôø luùc saùng sôùm vaø tieáp tuïc daïy. thì maá y anh ngaên chaën hoï khoâng noåi ñaâu vì chaúng khaùc naøo ñaùnh giaëc vôùi Thöôïng Ñeá!” Caùc nhaø laõnh tuï Do-thaùi ñoàng yù vôùi lôøi baøn cuûa Ga-ma-lieân. ñaày ganh töùc. Vì neáu keá hoaïch naày laø do quyeàn löïc con ngöôøi maø ra thì seõ bò suïp ñoå. Ñaáng maø Thöôïng Ñeá ban cho nhöõng ai vaâng phuïc. ñeå laøm Laõnh tuï vaø Cöùu Chuùa. Nhöng sau khi haén bò gieát. coù khoaûng boán traêm ngöôøi theo. vaø coøn muoán ñoå traùch nhieäm treân chuùng toâi veà caùi cheát cuûa ngöôøi naày nöõa. Ngaøi laøm nhö theá cho toaøn daân Do-thaùi coù cô hoä i aê n naê n ñeå ñöôï c tha toä i . vieân só quan chæ huy toaùn lính gaùc ñeàn thôø vaø caùc giôùi tröôûng teá voâ cuøng hoang mang. ñöøng ñuïng tôùi hoï. 39Nhöng neá u töø Thöôï n g Ñeá ñeá n . “Kìa! Maáy ngöôøi caùc oâng nhoát trong nguïc ñang ñöùng trong ñeàn thôø daïy doã daân chuùng. 27 Toaù n lính giaû i caù c söù ñoà ra giöõ a buoåi hoïp. boï n thuoä c haï cuõ n g bò tieâ u tan. 38Cho neân toâi khuyeân maáy anh: Traùnh xa maáy ngöôøi naày ñi. coù ngöôøi teân Giu-ña töø mieàn Ga-li-leâ xuaát hieän vaøo thôøi kyø ñaêng boäa. nhöng khoâng daùm maïnh tay vì sôï daân chuùng neùm ñaù. vaäy maø xem kìa. moät thieân söù Chuùa môû cöûa nguïc. baét ñöùng tröôùc caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi. Thaùnh Linh.” 29 Phia-rô vaø caù c söù ñoà khaù c ñaù p . caùc anh haõy caån thaän veà caùch ñoái xöûù vôùi maáy ngöôøi naày. daãn caùc söù ñoà ra ngoaøi. OÂng baûo ñem caùc söù ñoà ra khoûi buoåi hoïp trong choác laùt. OÂng laø giaùo sö luaät ñöôïc toaøn daân kính neå. 23Hoï trình. Haén laõnh ñaïo moät toaùn thuoäc haï nhöng sau khi haén bò gieá t . 35OÂng noùi.” 21Nghe theá. 19Nhöng ban ñeâm. “Chuùng toâi phaûi vaâng lôøi Thöôïng Ñeá chöùù khoâng theå vaâng lôøi nhaø caàm quyeàn . Khi thaày teá leã toái cao vaø caùc thaân höõu ñeán trieäu taäp moät cuoäc hoïp goàm nhöõng nhaø laõnh ñaïo vaø boâ laõo Do-thaùi. 36Caùc anh coøn nhôù khi Theâu-ña noåi leân khoâng? Haén töï nhaän mình laø vó nhaân. 34Nhöng coù moät ngöôøi Pha-rixi teân Ga-ma-lieân ñöùng leân giöõa buoåi hoïp. 32Chuù n g toâ i ñaõ chöù n g kieá n vieä c naà y . ñaùnh ñoøn vaø caám khoâng cho giaûng danh Chuùa Gieâ-xu nöõa roài a5:37 ñaêng boä Cuoäc kieåm keâ. nhöng Thöôïng Ñeá laø Chuùa cuûa caùc toå tieân chuùng ta ñaõ khieán Ngaøi soáng laïi töø keû cheát! 31Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng ñöôïc Thöôïng Ñeá caát nhaéc leân. 40Hoï cho goïi caùc söù ñoà vaøo. coù lính canh gaùc ngoaøi cöûa. 25Boãng coù ngöôøi ñeán baùo. maáy anh laøm cho Gieâ-ru-sa-lem traøn ngaäp ñaïo giaùo cuûa maáy anh. “Daân Ít-ra-en nghe ñaây. 22Nhöng khi vaøo nguïc thì caùc só quan khoâng thaáy caùc söù ñoà ñaâu. Thieân söù daën. 20“Haõy ra ñöù n g nôi ñeà n thôø vaø giaû n g cho daâ n chuùng moïi ñieàu veà söï soáng môùi naày. 28“Chuùng toâi ñaõ ra leänh tuyeät ñoái caám caùc anh khoâng ñöôïc daïy danh aáy nöõa. neân hoï trôû veà baùo caùo vôùi nhoùm laõnh ñaïo Do-thaùi. chaú n g laø m ñöôï c troø gì. cuõng xaùc nhaän nhöõng ñieàu naày laø thaät. 37Sau ñoù . Hoï sai ngöôøi vaøo nguïc ñeå giaûi caùc söù ñoà ñeán.” 33Khi caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi nghe theá. ngoài beân phaûi Ngaøi. Roài thaày teá leã toái cao hoûi hoï. khoâng hieåu ñaàu ñuoâi ra sao. nhöng môû cöûa thì chaúng thaáy ai caû!” 24Nghe theá. “Nguïc ñoùng vaø khoùa kyõ. thuoäc nhoùm goïi laø Xa-ñu-xeâ. Ñeám soá ngöôøi vaø taøi saûn cuûa hoï. 18Hoï baét caùc söù ñoà toáng giam vaøo nguïc. Caùc söù ñoà gaëp khoù khaên vôùi nhoùm laõnh ñaïo teá leã toái cao vaø caùc thaân höõu cuûa oâng.COÂNG VUÏ 5:17–40 17Thaày 168 loaøi ngöôøi! 30Caùc oâng gieát Chuùa Gieâ-xu baèng caùch treo Ngaøi leân caây thaäp töï.” 26Vieân só quan chæ huy cuøng caùc lính döôùi quyeàn lieà n ñi ra baé t caù c söù ñoà mang ñeá n . hoï voâ cuøng töùc giaän vaø muoán gieát caùc söù ñoà.

thaáy maët oâng gioáng nhö maët thieân söù. quaàn chuùng.tieâ n ñaù p . 1Thaày c7:3 . “Neáu chuùng toâi phaûi boû nhieäm vuï giaûng daïy lôøi Thöôïng Ñeá maø lo phaân phaùt thöùc aên. Baøi giaûng cuûa EÂ-tieân 7 ñöôïc ñaày ôn Chuùa. 41Caùc söù ñoà rôøi buoåi hoïp. laø ñieàu khoâng toát. vui möøng vì ñöôïc vinh döï chòu nhuïc trong danh Chuùa Gieâ-xu. “Anh naày luoân luoân noùi phaïm ñeán nôi thaùnh vaø luaät Moâ-se. Xixi-li vaø AÙ chaâu.’c 4Vì theá AÙp-ra-ham rôøi xöù Can-ñeâ ñi ñeán cö nguï taïi Ha-ran cho tôù i khi cha oâ n g qua ñôø i . Hoï thuoäc vaøo moät hoäi ñöôøng cuûa Ngöôøi Töï Do*. caùc boâ laõo Dothaùi vaø caùc giaùo sö luaät raát töùc giaän. 14Chuùng toâi nghe anh ta noùi raèng Gieâ-xu. 10Nhöng Thaùnh Linh cho oâ n g söï khoâ n ngoan ñeå ñoá i ñaùp. Tuy nhieân luùc aáy coù maáy tín höõu noùi tieáng Hi-laïp caõi vaõ vôùi caùc tín höõu noùi tieáng A-ram vì caùc ngöôøi ñaøn baø goù a noù i tieá n g Hi-laï p khoâ n g nhaä n ñöôïc phaàn aên phaùt ra haèng ngaøy. goàm vieäc chuùc phöôùc hay uûy quyeàn. EÂ-tieân bò toá caùo 6 1 Soá coù maáy ngöôøi Do-thaùi choáng ñoái. neân lôøi leõ cuûa oâng huøng hoàn ñeán noãi hoï khoâng theå naøo bieän baùc ñöôïc vôùi oâng. Hoï baét EÂ-tieân giaûi ñeán moät phieân hoïp cuûa caùc laõnh tuï Do-thaùi. Thöôïng Ñeá vinh hieån cuûa chuùng ta hieän ra cuøng AÙp-ra-ham.se vaø Thöôï n g Ñeá . xin nghe toâi noùi.. A-lòch-sôn. “Chuùng toâi nghe EÂ-tieân noùi phaï m ñeá n Moâ .” 5Toaøn theå chòu yù kieán aáy. 3Vì theá. 7Lôøi cuûa Thöôïng Ñeá lan roäng. 4Coøn chuùng toâi seõ chuyeân lo caàu nguyeän vaø daïy doã lôøi Thöôïng Ñeá. 9Tuy nhieân Phi-líp Khoâng phaûi söù ñoà teân Phi-líp. Baïc-meâ-na vaø Ni-coâ-la queâ ôû An-ti-oát vaø ñaõ trôû thaønh daân Do-thaùi. Bô-coâ-ru. toå tieân cuûa chuùng ta ôû Meâ-soâ-boâ-ta-mi tröôùc khi oâng ñeán sinh soáng taïi Ha-ran.” 15Moïi ngöôøi trong buoåi hoïp ñeàu nhìn EÂtieân chaêm chuù. duø laø ‘Haõy rôøi . moät ngöôøi coù ñöùc tin lôùn vaø ñaày daãy Thaùnh Linh.. Soá tín höõu ôû Gieâ-ru-sa-lem caøng ngaøy caøng gia taêng. ngöôøi Na-xareùt. ñaà y khoâ n ngoan vaø Thaù n h Linh.ï daáu kyø lôùn lao trong daân chuùng. “Coù ñuù n g theá khoâ n g?” 2 EÂ . Phi-lípa. Ni-ca-no. ñaët tay Söï ñaët tay coù nhieàu muïc ñích. Ti-moân. Baûy laõnh tuï ñöôïc choïn löïa COÂNG VUÏ 5:41–7:5 tín höõu caøng ngaøy caøng gia taêng. chæ cho’ Saùng theá 12:1ù. 2Möôøi hai söù ñoà trieäu taäp toaøn theå caùc tín höõu laïi baûo raèng. 5Thöôïng Ñeá khoâng cho oâng phaàn ñaát naøo ôû ñaây caû. Caùc söù ñoà caàu nguyeän xong thì ñaët tayb leân hoï. 11Hoï lieàn leùn xuùi moät soá ngöôøi toá caùo raèng. Cuõng coù nhieàu thaày teá leã Dothaùi tin theo vaø vaâng phuïc Chuùa Gieâ-xu. goàm nhöõng ngöôøi Do-thaùi töø vuøng Xy-ren. 3Ngaøi noùi cuøng AÙp-ra-ham raèng.169 thaû ra. xin haõy choïn giöõa voøng anh chò em baûy ngöôøi coù uy tín. ‘Haõy rôøi boû queâ höông vaø baø con ngöôi. hoï luoân luoân daïy doã daân chuùng veà Tin Möøng raèng Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá. Hoï hoïp nhau laïi vaø tranh luaän vôùi EÂ-tieân. thöa anh chò em. theo teân goïi. neân hoï choïn baûy ngöôøi: EÂ-tieân. 13Hoï ñöa maáy teân chöùng doái ra choáng EÂ-tieân vaø noùi raèng. seõ phaù huûy choã naày vaø seõ thay ñoåi caùc taäp tuïc Moâ-se truyeàn cho chuùng ta. Chuùng toâi seõ giao cho hoï ñaûm traùch vieäc naày. ” 12Nghe theá. roài ñi ñeán xöù maø ta seõ chæ cho. Ngaøi cho oâng quyeàn naêng laøm nhieàu pheùp la. 42Moãi ngaøy trong ñeàn thôø hay nhaø rieâng. Sau ñoù Thöôïng Ñeá sai oâng ñeán xöù maø quí vò hieän ñang soáng ñaây. 6Roài hoï trình dieän maáy ngöôøi aáy tröôùc caùc söù ñoà. “Thöa caùc anh vaø caùc cha. b6:6 a6:5 8EÂ-tieân teá leã toái cao hoûi EÂ-tieân.

12Gia-coáp nghe xöù Ai-caä p coù luù a lieà n sai caù c con mình xuoáng. toå tieân chuùng ta cuõng khoâng coù gì aên. toå tieân Caùc toå tieân quan troïng cuûa daân Do-thaùi. 16 Veà sau xaù c hoï ñöôï c dôø i ñeá n Xeâ chem vaø ñöôïc choân trong cuøng ngoâi moä maø AÙp-ra-ham mua töø caùc con trai Heâ-moâ ôû Xeâ-chem. laõnh tuï cuûa möôøi hai chi toäc Do-thaùi. 18 Roà i moä t vua khaù c leâ n thay. khoâng coù gì moïc noåi. b7:8 möôøi hai . troâ n g raá t khaù u khænh.ï khoâng phaûi laø queâ höông mình. .. ‘Ai cöû anh laøm seáp vaø quan toøa? 28Hay anh muoán gieát toâi nhö ñaõ gieá t ngöôø i Ai-caä p hoâ m qua sao?’ c 29Moâ -se nghe vaäy lieàn boû Ai-caäp troán qua xöù Ma-ñi-an. 7Nhöng ta seõ tröøng phaït quoác gia maø hoï bò laøm noâ leä. chuùng ta laø anh em. 6Ngaøi baûo oâng raèng. 22Ngöôøi Ai-caäp daïy Moâ-se ñuû thöù kieán thöùc. Roài con chaù u ngöôi seõ rôø i xöù aá y vaø thôø phuïng ta taïi nôi naày. c7:28 mieáng ñaát baèng baøn chaân ñi nöõa. OÂng raát huøng hoàn trong lôøi noùi cuõng nhö vieäc laøm. Ñoù laø chuyeán ñi ñaàu tieân cuûa hoï sang Ai-caäp. 15Gia-coáp lieàn xuoáng Aicaäp. Moâ-se lieàn gieát ngöôøi Ai-caä p ñeå beâ n h vöï c ngöôø i Ít-ra-en 25Moâ . laø m keû löu vong. ‘Doøng doõi ngöôi seõ laøm daân taïm truù treân ñaát xa la.. 21Khi hoï boû Moâ-se ra ngoaøi thì coâng chuùa.. con nhaø vua nhaän oâng laøm con vaø nuoâi naáng nhö con mình. 20Luùc aáy Moâ-se ra ñôø i . che chôû 10vaø cöùu oâng khoûi moïi caûnh nguy khoán. 9 “Caù c con cuû a Gia-coá p ganh gheù t Gioâ-xeùp neân baùn oâng laøm noâ leä sang Ai-caä p .. hoâm qua sao?’ Xuaát Ai-Caäp 2:14.’a 8Thöôïng Ñeá laäp giao öôùc vôùi AÙp-ra-ham qua pheùp caét döông bì. Vua cöû oâng taøm teå töôù n g toaø n theå laõ n h thoå Ai-caä p vaø giao cho oâng quaûn trò moïi ngöôøi phuïc vuï trong cung vua. daân chuùng raát ñoùi khoå thì caùc con trai Gia-coáp. soá ngöôøi soáng taï i Ai-caä p caø n g ngaø y caø n g gia taê n g. 24 Nhìn thaá y moä t ngöôø i Ai-caä p ngöôï c ñaõ i moä t ngöôøi Ít-ra-en. thì laøm pheùp caét döông bì cho con. cha mình xuoáng Ai-caäp cuøng vôùi caùc gia ñình a7:7 ‘Doøng doõi . Nhöng Thöôï n g Ñeá ôû cuø n g. ‘Naày.se ñöôï c khoaû n g boá n möôi tuoåi. ngay tröôùc khi AÙp-ra-ham coù con. Khi AÙp-ra-ham sinh con trai laø Y-saùc. Giacoáp caét döông bì cho möôøi hai ngöôøi con laø toå tieânb cuûa daân ta.se töôû n g daâ n toä c mình seõ hieå u raè n g Thöôï n g Ñeá ñang duø n g oâ n g ñeå giaûi cöùu hoï. luùc Y-saùc ñöôïc taùm ngaøy. 11Luù c xöù Ai-caä p vaø Ca-na-an bò naïn haïn haùn. buoäc hoï phaûi quaêng boœ caùc treœ sô sinh cho cheát. chaú n g bieát gì veà Gioâ-xeùp caû. 23 “Luù c Moâ . Moâ-se ñöôïc nuoâi trong nhaø cha mình. Nhöng Ngaøi höùa seõ caáp cho oâng cuøng doøng doõi oâng ñaát naày. 19Vua naày löøa gaït daân ta vaø taøn baïo ñoái vôùi caùc toå tieân ta. Gioâ-xeùp thuù thaät caùc anh em veà goác gaùc mình vaø nhaø vua môùi bieát gia ñình oâng. oâng nghó neân ñi thaêm daân mình. töù c daâ n Ít-ra-en. OÂâng vaø caùc con qua ñôøi taïi ñoù. Daân xöù ñoù seõ baét hoï laøm noâ leä vaø ngöôïc ñaõi hoï trong boán traêm naêm. 14Roài Gioâ-xeùp sai söù giaû môø i Gia-coá p .. nhöng hoï laïi khoâng hieåu.COÂNG VUÏ 7:6–29 170 anh em ruoät thòt. nôi naày’ Saùng theá 15:13–14 vaø Xuaát Ai-Caäp 3:12. 26Hoâm sau oâng thaáy hai ngöôøi Ít-ra-en ñaùnh nhau. Moâ-se tìm caùch can ngaên hoï vaø baûo hoï.. 13Luùc hoï ñeán Aicaäp laàn thöù nhì. Taï i sao laï i haï i nhau nhö vaä y ?’ 27Ngöôøi ñang ñaùnh ngöôøi kia xoâ Moâse ra noùi. taát caû laø baûy möôi laêm ngöôøi. Y-saùc caét döông bì cho con laø Gia-coáp. Vua Ai-caäp thích Gioâ-xeùp vaø neå nang söï khoân ngoan maø Thöôïng Ñeá ban cho oâng. Suoá t ba thaùng. 17“Lôøi höùa cuûa Thöôïng Ñeá cho AÙpra-ham trôû thaønh söï thaät. ‘Ai .

oâng laøm theo sô ñoà Thöôïng Ñeá chæ cho. thì nghe tieáng Chuùa phaùn. ‘Haõy côûi . gì roài’ Xuaát Ai-Caäp 32:1. 47Nhöng Soâ-loâ-moân laïi laø ngöôøi xaây Ñeàn Thôø. Hoï gaït boû a7:32 COÂNG VUÏ 7:30–47 oâng vaø muoán trôû veà Ai-caäp.. caùc ngöôi’ Phuïc truyeàn luaät leä 18:15... b7:34 ‘Xin haõy . 32‘Ta laø Thöôï n g Ñeá cuû a toå tieâ n ngöôi. Y nhö lôøi cheùp trong saù c h caù c nhaø tieâ n tri: Thöôï n g Ñeá phaùn.d 38Chính Moâ-se naày laø ngöôøi ñaõ ôû vôùi daân Ít-ra-en trong sa maïc. coøn Thöôïng Ñeá ñuoåi caùc daân khaùc ra.se laø ngöôø i maø Thöôïng Ñeá sai ñeán ñeå laøm laõnh tuï vaø ngöôøi giaûi cöùu. 46laø ngöôøi laøm vöøa loøng Thöôïng Ñeá. ‘Haõy côûi deùp ngöôi ra.’e 41Vì theá hoï laøm moät thaàn töôïng gioáng nhö boø con. Thöôïng Ñeá cuûa AÙp-ra-ham. Daân ta xoâng vaøo.. Hoï giöõ Leàu aáy cho ñeán ñôøi Ñavít.. Ta ñaõ nghe tieáng keâu than cuûa hoï neân ngöï xuoáng ñeå giaûi cöùu hoï. 3 9 “Nhöng caù c toå tieâ n chuù n g ta khoâng muoán nghe Moâ-se. ôû vôùi thieân söù laø ngöôøi noùi chuyeän cuøng oâng treân nuùi Si-nai. Moâ-se daãn chuùng toâi ra khoûi Ai-caäp.’ A-moát 5:25–27 Thaùnh. . ‘Hôõi daân Ít-ra-en.. oâng sinh hai con trai. caùc ngöôi khoâng mang cho ta caùc sinh teá vaø cuûa leã ñang khi ñi trong sa maïc suoát boán möôi naêm. OÂng nhaän lôøi cuûa söï soáng vaø truyeàn laïi cho chuùng ta. Gioâ-sueâ höôùng daãn toå tieân chuùng ta chieám ñaát cuûa caùc daân khaùc. Gia-coáp’ Xuaát Ai-Caäp 3:6. Cho neân ta seõ ñaøy caùc ngöôi thaät xa hôn Ba-by-loân. OÂng laøm nhieàu pheùp laï vaø daáu kyø taïi Ai-caäp. ‘Xin haõ y laø m cho chuù n g toâi caùc thaàn ñeå höôùng daãn chuùng toâi. Ai-caäp’ Xuaát Ai-Caäp 3:5–10. vôùi söï giuùp ñôõ cuûa thieân söù maø oâng ñaõ thaáy trong buïi caây chaùy. vì ngöôi ñang ñöùng treân ñaát thaùnh. vaø ôû vôùi caùc toå tieân chuùng ta.. Y-saùc vaø Gia-coáp. Khi daân ta ñi vaøo ñaát môùi naày. 40Hoï yeâu caà u A-roâ n . Moâse. 31Khi thaáy hieän töôïng aáy. 36Moâ-se daãn daân chuùng ra khoûi Ai-caäp. Cho neân baây giôø. laø Thöôïng Ñeá cuûa Gia-coáp. hoï mang theo caùi Leàu maø hoï ñaõ nhaän töø toå tieân. roài daâ n g cuû a leã cho noù . d7:37 ‘Thöôïng Ñeá . nôi Hoàng-haûi vaø trong sa maïc suoát boán möôi naêm. 30“Boán möôi naêm sau. 45Sau ñoù.. 43 Caùc ngöôi mang leàu theo mình ñeå thôø thaàn Moâ-leùc vaø töôïng cuûa thaàn ngoâi sao Reâ-phan maø caùc ngöôi laøm ñeå thôø. laá y laø m haõ n h dieä n veà töôï n g do tay mình laø m ra. 34Ta ñaõ thaáy söï khoán khoå cuûa daân ta taïi Ai-caäp. quan toøa’ Xuaát Ai-Caäp 2:14. ta sai ngöôi trôû veà Ai-caäp. maë t traêng vaø caùc ngoâi sao. moät thieân söù hieä n ra cuø n g oâ n g trong ñaù m löû a cuû a moät buïi caây ñang chaùy ôû sa maïc gaàn nuùi Si-nai.’b 35“Moâ-se naày maø hai ngöôøi Ít-ra-en ñaõ gaït ra vaø baûo ‘Ai ñaët ngöôi laøm seáp vaø quan toø a ?’ c Moâ . cuøng ñi vôùi hoï trong sa maïc. 37Cuõng chính Moâse naà y laø ngöôø i ñaõ baû o daâ n Ít-ra-en raèng ‘Thöôïng Ñeá seõ choïn moät nhaø tieân tri nhö ta töø trong voøng caùc ngöôi’. 42 Nhöng Thöôï n g Ñeá quay maë t khoû i hoï vaø ñeå maë c hoï thôø maë t trôø i . e7:40 44 “Leà u ‘Ta laø .171 Trong khi cö nguï ôû Ma-ñi-an.’a Moâ-se run sôï khoâng daùm nhìn. Thöôïng Ñeá chæ cho Moâ-se caùch xaây döïng Leàu aáy. nhöng chuù n g toâ i khoâ n g bieá t oâ n g ta gaëp chuyeän gì roài... 33Chuùa laïi baûo oâng raèng. c7:35 ‘Ai ñaët . nôi maø Thöôïng Ñeá phaùn vôùi toå phuï chuùng ta. Moâ-se ngaïc nhieân neân böôùc laïi gaàn ñeå xem. OÂng xin Thöôïng Ñeá cho pheùp oâng caát moät caùi nhaø cho Ngaøi.

töø giaøu ñeán ngheøo. toâ i thaá y thieâ n ñaø n g môû ra vaø Con Ngöôøi* ñöùng beân phaûi Thöôïng Ñeá. 3Sau-lô cuõng tìm caùch tieâu dieät hoäi thaùnh baèng caùch ñi luøng töøng nhaø. gioáng y nhö toå tieân caùc oâng. Ta coù caàn choã nghæ ngôi sao? Neân nhôù. “Laïy Chuùa. “OÂng naày quaû coù moät thöù quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá ñöôïc goïi laø ‘Ñaïi Quyeàn’!” 11Xi-moân duøng ma thuaät gaït gaãm daân chuùng quaù laâu. taát caû tín höõu ñeàu phaûi rôøi Gieâ-ru-sa-lem vaø phaân taù n khaé p mieà n Giu-ñia vaø Xa-ma-ri.” EÂ-tieân bò gieát 51EÂ-tieân Ngaøy aáy caùc nhoùm tín höõu taïi Gieâ-rusa-lem baét ñaàu bò nhöõng ngöôøi Do-thaùi taøn haïi. 58Hoï keùo oâng ra ngoaøi thaønh vaø neùm ñaù cho cheát. Cho neân caùc ngöôi töôûng coù theå xaây nhaø cho ta sao? Chuùa phaùn nhö theá. 55Nhöng EÂ . 10Moïi ngöôøi. Baây giôø caùc oâng laïi choáng nghòch vaø gieát Ñaáng nhaân ñöùc aáy. 7Phi-líp ñuoå i quæ ra khoûi nhieàu ngöôøi bò aùm. “Kìa. 6 Khi daâ n chuù n g nghe Phi-líp vaø nhìn thaáy caùc pheùp laï oâng laøm. xin ñöøng ñoå toäi naày cho hoï. 8Cho neân daân cö ôû thaønh aáy raát vui möøng. Ngoaïi tröø caùc söù ñoà. Töø laâu caùc nhaø tieân tri ñoù noùi raèng coù Ñaáng nhaân ñöùc seõ ñeán. nhöng toå tieân caùc oâng gieát hoï. Nhö nhaø tieân tri ñaõ noùi: 49 ‘Trôøi 50 laø ngoâi ta. 53Caùc oâng nhaän luaät phaùp Moâ-se maø Thöôïng Ñeá ban cho qua thieân söù Ngaøi. “Laï y Chuù a Gieâ . nghieán raêng vôùi EÂ-tieân. Nhöõng ngöôøi laøm chöùng doái nghòch EÂ-tieân giao aùo hoï cho moä t thanh nieâ n teâ n Sau-lô giöõ . Khi caùc aùc quæ bò ñuoåi ra thì chuùng keâu lôùn tieáng. 4Nhöng caøng bò phaân taù n tôù i ñaâ u thì caù c tín höõ u caø n g rao truyeàn Tin Möøng tôùi ñoù.” Sau khi noùi xong.xu ñöù n g beâ n phaû i Thöôï n g Ñeá .COÂNG VUÏ 7:48–8:11 48“Tuy 172 tieáp linh hoàn con.” 57Hoï lieàn la lôùn. Anh ta töï khoe vaø töï cho mình laø vó nhaâ n . 52Toå tieân caùc oâng tìm caùch gieát haïi taát caû caùc nhaø tieân tri. EÂ-tieân taét thôû. 59Trong khi hoï ñang neùm ñaù thì EÂ-tieân caà u nguyeä n . ñeàu nghe Xi-moân vaø baûo nhau raèng. Phi-líp truyeàn giaûng ôû Xa-ma-ri theá caùc nhaø laõnh ñaïo ñuøng ñuøng noåi giaän. chính tay ta ñaõ taïo ra moïi vaät naày!’” EÂ-sai 66:1–2 8 Caùc tín höõu gaëp nguy khoán tieáp tuïc giaûng thuyeát: “Naày daân öông ngaïnh! Caùc oâng khoâng daâng loøng mình cho Thöôïng Ñeá. nhöng caùc oâng khoâng theøm vaâng giöõ luaät ñoù. 1Sau-lô ñoàng yù veà vieäc gieát EÂ-tieân. OÂ n g nhìn leâ n trôø i thaá y Chuù a Gieâ . cuõng khoâng chòu nghe Ngaø i ! Caù c oâ n g luoâ n luoâ n choá n g laï i lôø i daï y cuû a Thaù n h Linh. xin 54Nghe ñeán thaønh Xa-ma-ri giaûng veà Chuù a Cöù u Theá . Philíp cuõng chöõa laønh nhieàu ngöôøi baïi xuoäi vaø queø quaët ôû ñoù. 2Coù maáy ngöôøi suøng ñaïo choân caát EÂtieân vaø than khoùc oâng. bòt loã tai laïi vaø chaïy aøo tôùi EÂ-tieân.xu. thì hoï laïi caøng chuù yù theâm ñieà à u oâ n g giaû n g. . 56OÂ n g noù i . ñaát laø beä chaân ta.” 60OÂng quì goái xuoáng vaø keâu lôùn. nhieân Ñaáng Raát Cao khoâng ngöï trong nhaø do tay ngöôøi laøm ra. Tröôù c khi Phi-líp ñeá n . Xi-moâ n soáng baèng ngheà phuø pheùp khieán nhieàu ngöôøi ôû Xa-ma-ri raát thaùn phuïc. 9Trong thaønh coù moät ngöôøi teân Ximoâ n .tieâ n ñöôï c ñaà y daã y Thaù n h Linh. ñeán noãi coù raát nhieàu a8:5 5Phi-lípa Phi-líp Khoâng phaûi söù ñoà teân Phi-líp. loâi caû ñaøn oâng ñaøn baø ra vaø toáng vaøo nguïc.

Nhìn thaáy caùc pheùp laï vaø nhöõng vieäc quyeàn naêng Phi-líp laøm. 23Toâi thaáy anh ñaày ñoá kî. “Neá u khoâ n g ai giaûi nghóa laøm sao toâi hieåu ñöôïc?” Roài oâ n g môø i Phi-líp leâ n xe ngoà i caï n h mình. baét ñaàu töø khuùc Phi-líp Khoâng phaûi söù ñoà Phi-líp. 12Nhöng khi Phi-líp rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Trôøi vaø veà quyeàn naêng cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. ” 27Phi-líp lieàn chuaån bò ñi. lieàn laáy tieàn ñöa cho caùc söù ñoà vaø 19noùi raèng. vì loøng anh khoâng ngay thaúng tröôùc maët Thöôïng Ñeá. Phia-rô vaø Giaêng caàu nguyeän ñeå caùc tín höõu Xa-ma-ri cuõng nhaän laõnh Thaùnh Linh. 16Tuy caùc tín höõu ñoù ñaõ nhaân danh Chuùa Gieâ-xu chòu leã baùpteâm nhöng Thaùnh Linh chöa ngöï xuoáng treân ngöôøi naøo trong voøng hoï caû. May ra Ngaøi seõ tha thöù cho anh. Phi-líp daïy ñaïo cho ngöôøi EÂâ-thi-oâ-bi thieân söù cuûa Chuùa baûo Philípa. 22Haõy aên naên! Quay khoûi ñieàu aùc maø anh ñaõ laøm. “Xin hai oâng haõy caàu nguyeän Chuùa cho toâi ñeå nhöõng ñieàu caùc oâng vöøa noùi ñoù khoâng xaûy ñeán cho toâi.” 25Sau khi Phia-rô vaø Giaêng daïy daân chuùng veà nhöõng ñieàu hoï thaáy Chuùa Gieâxu laøm vaø rao giaûng lôøi Ngaøi xong. 17Vì theá khi hai söù ñoà caàu nguyeän vaø ñaët tay thì taát caû ñeàu nhaän ñöôïc Thaùnh Linh. 21Anh khoâng theå naøo tham döï vaøo coâng taùc naày ñöôïc.” 30Khi Phi-líp chaïy ñeán gaàn xe. ngöôøi khoâng heà môû mieäng. quaûn lyù tieàn baïc cho Can-ñaùc. oâng ngoài treân xe ngöïa vaø ñang ñoïc saùch tieân tri EÂ . hoaïn quan Ngöôøi ñaøn oâng bò hoaïn (thieán). cay ñaéng vaø ñang bò toäi loãi keàm keïp. “Laïi gaàn xe ñoù ñi. Treân ñöôøng veà. Ñôøi soáng ngöôøi treân ñaát ñaõ chaám döùt. Phi-líp hoûi. b8:27 a8:26 26 Moä t 34Vò . Caùc vua thôøi xöa thöôøng hay duøng hoaïn quan vaøo nhöõng chöùc vuï quan troïng. hoï gheù qua nhieàu thò traán Xa-ma-ri rao giaûng Tin Möøng cho daân chuùng. 29 Thaù n h Linh baû o Phi-líp. 13Chính Xi-moân cuõng tin. Xi-moân raát thaùn phuïc.” 20Phia-rô baûo Xi-moân. nöõ hoaøng EÂ-thi-oâ-bi. nhaø tieân tri ñang noùi veà ai—veà chính mình hay veà ngöôøi naøo khaùc?” 35Phi-líp lieàn giaûi thích. neân hoï cöû Phia-rô vaø Giaêng xuoáng thaêm. caû nam laãn nöõ. thì hai COÂNG VUÏ 8:12–35 ngöôøi trôû veà Gieâ-ru-sa-lem. 32 Khuù c Thaù n h Kinh maø oâ n g ñang ñoïc nhö sau: “Ngöôøi gioáng nhö con chieân bò daét ñi gieát. caàu nguyeän vôùi Chuùa. OÂng laø moät vieân chöùc cao caáp.” EÂ-sai 53:7–8 quan aáy hoûi Phi-líp.173 ngöôøi tin theo. “Xin cho toâi quyeàn aáy ñeå heã toâi ñaët tay treân ai thì ngöôøi ñoù nhaän ñöôïc Thaùnh Linh.” 24Xi-moân ñaùp. OÂng vöøa leân Gieâ-ru-sa-lem ñeå thôø phuïng. tin Philíp vaø chòu leã baùp-teâm. Ngöôøi laøm thinh nhö chieân con khi bò hôùt loâng. “OÂng coù hieåu ñieàu oâng ñoïc khoâng?” 31 Vò quan traû lôø i . oâng gaëp moät ngöôøi EÂ-thi-oâ-bi. 14Nhöõng söù ñoà coøn ôû laïi Gieâ-ru-salem nghe daân chuùng taïi Xa-ma-ri cuõng ñaõ tieáp nhaän lôøi cuûa Thöôïng Ñeá. thì nghe oâng ta ñang ñoïc saùch tieân tri EÂ-sai. Ngöôøi cheát khoâng con ñeå noái doøng. “Anh vôùi tieàn cuûa anh haõy tieâu maát luoân ñi. Treân ñöôøng. vì anh töôûng coù theå mua aân töù vaø quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá baèng tieàn. chòu leã baùp-teâm vaø ôû luoân vôùi Phi-líp.sai. 28Treân ñöôøng veà. 15Luùc ñeán nôi. 33 Ngöôøi bò sæ nhuïc vaø bò ngöôïc ñaõi. 18Xi-moân thaáy heã caùc söù ñoà ñaët tay leân ai thì ngöôøi aáy nhaän Thaùnh Linh. thì nhieàu ngöôøi. “Haõy leân ñöôøng ñi veà höôùng nam theo con ñöôøng daãn töø Gieâ-ru-sa-lem ñeá n Ga-xa—con ñöôø n g vaé n g veû . laøm hoaïn quanb. “Xin cho toâi bieát.

Ngöôøi hieän ôû ñoù vaø ñang caàu nguyeän. 14Baây giôø ngöôøi ñeán Ñamaùch ñaây vôùi quyeàn cuûa caùc giôùi tröôûng teá ñeå baét heát nhöõng ai thôø phuïng Ngaøi. OÂng ñaët tay treân Sau-lô vaø noùi. 20Sau ñoù oâng rao b9:11 Giu-ña OÂâng naày truøng teân vôùi hai söù ñoà cuõng teân Giu-ña . baá t luaä n nam nöõ . Ngaøi laø ai?” Tieáng noùi ñaùp laïi. loøng ñaày vui möøng. cho caùc vua vaø cho caû daân Ít-ra-en. “Laïy Chuùa. rao giaûng Tin Möøng suoát caùc thaønh töø A-xoát cho ñeán Xeâ-xa-reâ. “Laïy Chuùa. ÔÛ ñoù seõ coù ngöôøi baûo cho ngöôi bieát ñieàu phaûi laøm. 6Nhöng haõy ñöùng daäy ñi vaøo thaønh. Sau-lô! Taïi sao ngöôi taøn haïi ta?” 5Sau-lô thöa. 4Sau-lô teù xuoá n g ñaá t vaø nghe tieáng noùi cuøng mình raèng. Caû hai ngöôøi ñi xuoáng nöôùc ñeå Phi-líp laøm baùp-teâm cho oâng. ñi ñeán Phoá Thaú n g tìm nhaø Giu-ña b vaø hoû i thaê m moä t ngöôø i teâ n Sau-lô queâ ôû Taï t -xô. “Haõy daäy.” 13Nhöng A-na-nia thöa. Khi gaàn ñeán thaønh phoá boãng nhieân coù aùnh saùng choùi loøa töø trôøi chieáu quanh oâ n g. 10ÔÛ Ña-maùch coù moät moân ñeä Chuùa Gieâ-xu teân A-na-nia. 2xin thö giôùi thieäu gôûûi cho caùc hoäi ñöôøng ôû thaønh Ña-maùch ñeå heã tìm ñöôïc ngöôøi theo Ñaïo Chuùa Cöùu Theá .” 15Nhöng Chuùa baûo A-na-nia. 40Coøn Phi-líp thì ngöôøi ta thaáy oâng nôi thaønh A-xoát. Sau-lô vaãn ñe doïa gieát caùc tín höõu. ‘Toâi tin Chuùa Gieâ-xu laø Con Thöôïng Ñeá. “A-na-nia ôi!” OÂng thöa. oâng lieàn thaáy ñöôïc! OÂng lieàn ñöùng daäy vaø chòu pheùp baùpteâm. 39Khi hai ngöôøi leân khoûi nöôùc thì Thaùnh Linh cuû a Chuù a mang Phi-líp ñi. Sau-lô trôû thaønh tín höõu Gieâ-ru-sa-lem. Vò quan baûo. Coù gì caûn trôû toâi chòu leã baùp-teâm khoâng?” 37a 38OÂng lieàn cho döøng xe laïi. “Thöa Chuùa. Hoï nghe tieáng noùi nhöng chaúng thaáy ai. cuõng chaúng aên uoáng gì. “Cöù ñi! Ta ñaõ choïn Sau-lô laøm moät coâng taùc quan troïng. Ngöôøi seõ rao giaûng veà ta cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. ñeà u baé t giaû i veà Gieâ-ru-sa-lem. “Anh Sau-lô ôi.” 18Laäp töùc coù caùi gì gioáng vaûy caù rôi xuoáng khoûi maét Sau-lô. 36Trong khi hai ngöôøi ñang ñi ñöôøng. maét môû nhöng khoâng thaáy a8:37 Caâu 37 Vaøi baûn Coâng Vuï Caùc Söù ñoà veà sau naày theâm caâu 37: “Phi-líp ñaùp. “ÔÛ ñaây coù nöôùc. 12Trong dò töôïng* Sau-lô ñaõ thaáy moät ngöôø i teâ n A-na-nia ñeá n ñaë t tay treâ n mình ñeå ngöôøi thaáy laïi ñöôïc. “Saulô. 19AÊn xong. Chuùa Gieâ-xu ñaõ sai toâi ñeán. Sau-lô thaáy khoeû laïi. 8Sau-lô loàm coàm ngoài daäy.’ Vò quan ñaùp. ngöôøi ta cho con hay raèng ngöôøi naày ñaõ ngöôïc ñaõi caùc con daân thaùnh cuûa Ngaøi ôû Gieâ-ru-sa-lem. Cho neân nhöõng baïn ñoàng haønh naém tay daét oâng vaøo thaønh Ña-maùch. OÂng ñi gaëp thaày teá leã toái cao. 9Suoát ba ngaøy. Ñaáng maø ngöôi taøn haïi.” 7 Nhöõ n g baï n ñoà n g haø n h vôù i Sau-lô ñöùng ñoù im thin thít. con ñaây. Chuùa noùi cuøng oâng trong moät dò töôïng* raèng. vò quan khoâng thaáy oâng nöõa nhöng vaãn tieáp tuïc leân ñöôøng veà nhaø.COÂNG VUÏ 8:36–9:20 174 ñöôøng. 3Cho neân Sau-lô leân ñöôøng ñi sang Ña-maùch.’” 9 1ÔÛ Sau-lô ôû laïi vôùi caùc moân ñeä cuûa Chuùa taïi Ña-maùch vaøi ngaøy.” 11Chuùa baûo.” 17A-na-nia lieà n ñi ñeá n nhaø Giu-ña. “Ta laø Chuùa Gieâxu. ‘Neáu oâng heát loøng tin thì coù theå ñöôïc. Sau-lô rao giaûng taïi Ña-maùch Thaù n h Kinh aá y vaø giaû n g giaû i cho vò quan veà Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâ-xu. ñeán moät nôi coù nöôùc. Sau-lô chaúng nhìn thaáy. 16Ta seõ cho ngöôøi thaáy seõ phaûi khoán khoå vì danh ta. Ngaøi sai toâi ñeán ñeå anh ñöôïc saùng maét vaø nhaän Thaùnh Linh. Ngaøi laø Ñaáng anh ñaõ gaëp treân ñöôøng ñeán ñaây.

Xong oâng quay qua xaùc noùi. Ba-na-ba giaûi thích raèng. Khi ñeán nôi. 25Ban ñeâm caùc ngöôø i ñi theo Sau-lô giuù p oâ n g thoaù t baèng caùch cho oâng ngoài trong thuùng roài thoøng oâng xuoáng qua moät loã hoång trong vaùch thaønh. 34Phia-rô baûo oâng.xu laø Con Thöôïng Ñeá. 30Caùc tín höõu nghe vaäy lieàn ñöa Sau-lô sang thaønh Xeâxa-reâ vaø töø ñoù gôûi oâng veà Taït-xô.” 22Nhöng Sau-lô caøng trôû neân huøng hoàn hôn nöõa. Phia-rô khieán Ta-bi-tha soáng laïi 32 Trong Sau-lô trôû veà Gieâ-ru-sa-lem. Caùc ngöôøi ñaøn baø goùa ñang ôû trong phoøng vaây quanh Phia-rô khoùc nöùc nôû. Nhöõng baèng chöùng oâng ñöa ra cho thaáy Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng Cöùu Theá vöõng chaéc ñeán noãi caùc ngöôøi Do-thaùi ôû Ña-maùch khoâng theå beû baùc ñöôïc.” Chò môû maé t . 31 Hoä i thaù n h ôû khaé p mieà n Giu-ñia. Hoï naøi næ. “Xin oâng laøm ôn xuoáng vôùi chuùng toâi gaáp!” 39Phia-rô lieàn ñi vôùi hoï. 24Hoï canh gaùc coång thaønh caû ngaøy laãn ñeâm. chæ cho thaá y Ta-bi-tha soá n g roài. 41Phia-rô naém tay chò ñôõ daäy roài oâng goïi caùc thaùnh ñoà vaø nhöõ n g ngöôø i ñaø n baø goù a vaø o phoø n g. nhöng hoï tìm caùch gieát oâng. 42Moïi ngöôøi ôû Gioùp-ba ñeàu bieát 36 Trong . nhöng Sau-lô bieát aâm möu ñoù. “Chuù a Gieâ . Ngöôø i ra taé m xaù c chò vaø ñaë t naè m trong moät phoøng treân gaùc. 38Caùc tín höõu ôû Gioùp-ba nghe Phia-rô ñang coù maët ôû Lyù-ña vaø vì Lyù-ña gaàn Gioùp-ba neân hoï sai hai ngöôøi ñi gaëp Phia-rô. Ga-li-leâ vaø Xa-ma-ri höôûng moät thôøi kyø 26Khi thaø n h Gioù p -ba coù moä t tín höõu teân Ta-bi-tha.175 giaûng veà Chuùa Gieâ-xu trong caùc hoäi ñöôø n g raè n g. “Anh EÂ-neâ ôi. Haõy ñöùng daäy doïn giöôøng ñi.” 21Ai nghe oâng cuõng söûng soát. Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu ñaõ chöõa laønh cho anh. 33ÔÛ ñoù oâng gaëp moät ngöôøi teân EÂ-neâ. 27Chæ coù Ba-na-ba tieáp nhaän Sau-lô vaø ñöa oâng ra giôùi thieäu vôùi caùc söù ñoà. thaá y Phia-rô lieàn ngoài daäy. 28Vì theá Sau-lô ôû vôùi caùc tín höõu. 35Moïi ngöôøi ôû Lyù-ña vaø vuøng ñoàng baèng Sa-roân nhìn thaáy vieäc ñoù ñeàu trôû laïi tin nhaän Chuùa. Sau-lô giaûng taïi Gieâ-ru-sa-lem COÂNG VUÏ 9:21–42 hoøa bình vaø nhôø Thaùnh Linh giuùp ñôõ caøng trôû neân vöõng maïnh. ñi khaép nôi taïi Gieâ-ru-sa-lem. Hoï cho Phia-rô xem nhöõng aùo xoá n g Ta-bi-tha may khi coø n soá n g. thì oâng tìm caùch gia nhaäp nhoùm caùc tín höõu nhöng ai cuõng e ngaïi. maïnh baïo rao giaûng veà Chuùa. hoï ñöa oâng leân phoøng treân gaùc. Saulô ñaõ thaáy Chuùa treân ñöôøng vaø Ngaøi ñaõ phaùn vôùi oâng. Chò luoân luoân laøm vieäc nhaân töø vaø phuùc ñöùc. Ba-na-ba cuõng thuaät laïi Sau-lô ñaõ maïnh daïn rao giaûng nhö theá naøo veà danh Chuùa Gieâ-xu ôû Ña-maùch. “Coù phaûi ñaây laø ngöôøi ôû Gieâ-rusa-lem xöa nay vaãn ñang tìm caùch tieâu dieät nhöõng ai tin ñeán danh aáy khoâng? OÂng ta ñeán ñaây ñeå baét nhöõng keû theo oâ n g Gieâ . bò teâ baïi lieät giöôøng suoát taùm naêm trôøi. 29OÂng thöôøng tranh luaän vôùi caùc ngöôøi Do-thaùi noùi tieáng Hi-laïp. haõ y ñöù n g daä y . 37Trong khi Phia-rô ôû Lyù-ña thì Ta-bi-tha bò beä n h vaø qua ñôø i . “Chò Ta-bi-tha ôi. 23Sau nhieàu ngaøy. Phia-rô chöõa cho EÂ-neâ khi ñi vieá n g khaé p vuø n g. Khoâng ai tin oâng ta laø tín höõu thaät. Nhoùm caùc tín höõu caøng ngaøy caøng lôùn maïnh vì trong caùch aên ôû.xu vaø giaû i veà cho caù c giôù i tröôûng teá. Hoï hoûi nhau. Phia-rô ñeán thaêm caùc daân Chuùa taïi Lyùña. coù moät soá ngöôøi Do-thaùi laäp möu gieát Sau-lô. teân Hi-laïp laø Ñoâca. 40Phia-rô baûo moïi ngöôøi ra ngoaøi roàiø oâng quì xuoáng caàu nguyeän.” EÂ-neâ laäp töùc ñöùng daäy. hoï toû ra kính sôï Chuùa.

thì oâng goïi hai ngöôøi ñaày tôù vaø moät ngöôøi lính haàu caän cuõng raát moä ñaïo. 5Baâ y giôø haõ y sai vaø i ngöôø i xuoáng thaønh Gioùp-ba röôùc moät ngöôøi teân Xi-moân. “Thöa ngaøi. 43Phia-rô löu laïi Gioùp-ba nhieàu ngaøy. nhöng trong khi ngöôøi ta ñang laøm thöùc aên thì oâng thaáy moät dò töôïng*. 18Hoï hoûi. “Thöôïng Ñeá ñaõ laøm cho saïch nhöõng thöù naày roài thì chôù goïi chuùng laø dô baån!” 16Caâu aáy ñöôïc laëp laïi ba laàn. ñöøng ngaàn ngaïi vì chính ta sai hoï ñeán tìm ngöôi. thöa Chuùa! Toâi chöa heà bao giôø aên vaät gì khoâng tinh saïch hoaëc dô daùy. “Coù moät thieân söù thaùnh ñaõ hieän ra cuøng Coït-naây. 20Haõy ñöùng daäy. “Kìa coù ba ngöôøi ñang tìm ngöôi. loaøi boø saùt vaø chim choùc. OÂng ñaâm ra sôï vaø thöa. laøm ngheà thuoäc da. “Caùc anh chò em bieát laø theo luaät Dothaùi thì ngöôøi Do-thaùi khoâng ñöôïc pheùp 14Nhöng chuyeän aáy vaø vì theá coù nhieàu ngöôøi tin nhaän Chuùa. 11OÂng thaáy trôøi môû ra vaø coù vaät gì gioáng nhö taám khaên lôùn haï xuoáng ñaát nhöng treo boán goùc leân. “Khoâng ñöôïc ñaâu. “Thöôïng Ñeá ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa oâng. OÂng vaø moïi ngöôøi trong nhaø ñeàu kính thôø Thöôïng Ñeá. 24Luùc hoï ñeán Xeâ-xa-reâ thì Coït-naây ñang chôø hoï vaø ñaõ taäp hoïp ñoâng ñuû thaân baèng quyeán thuoäc taïi nhaø. 10 OÂ n g ñoù i buï n g muoá n aê n .” 21Phia-rô lieàn ñi xuoá n g gaë p maá y ngöôø i aá y vaø baû o . 25Khi Phia-rô böôùc vaøo. “Toâi laø ngöôøi maø caùc oâng ñang tìm. haõy ngoài daäy. “Phia-rô ôi. 2Coït-naây raát moä ñaïo. cuõng goïi laø Phia-rô veà ñaây. Thieân söù baûo Coït-naây môøi oâng xuoáng nhaø oâ n g aá y ñeå nghe lôø i oâ n g daï y . roài taám khaên lieàn ñöôïc keùo trôû veà trôøi. 3Buoåi xeá chieàu noï khoaûng ba giôø. Phia-rô böôùc vaøo trong nhaø thì thaáy coù ñoâng ngöôøi ñang hoïp maët. Ngaøi ñaõ thaáy oâng giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo vaø Ngaøi nhôù tôù i oâ n g. Coït-naây thaáy moät dò töôïng*. oâng laø só quan vaø laø moät ngöôøi ñöùc haïnh. 13Roài coù tieáng baûo Phia-rô. Hoâm sau Phia-rô leân ñöôøng ñi vôùi hoï. 6OÂng aáy hieän troï taïi nhaø moät ngöôøi cuõng teân Xi-moân. Coït-naây ra ñoùn vaø quì döôùi chaân Phia-rô ñeå baùi laïy. gieát chuùng vaø aên thòt ñi. 9Tröa hoâm sau khi hoï gaàn ñeán thaønh Gioùp-ba thì Phia-rô ñi leân maùi nhaø* caàu nguyeä n . 8Coït-naây giaûi thích moïi vieäc cho hoï. “Coït-naây ôi!” 4Coït-naây nhìn chaêm chaêm thieân söù. thuoäc quaân ñoäi Lamaõ.” 10 1ÔÛ . “OÂâng Xi-moân Phia-rô coù ôû ñaây khoâng?” 19Xi-moân vaãn maûi suy tö veà dò töôïng* aá y thì Thaù n h Linh baû o . coù maáy anh em tín höõu ôû Gioùp-ba cuøng ñi chung. OÂng hay giuùp tieàn cho caùc ngöôøi Do-thaù i ngheø o vaø thöôø n g xuyeâ n caà u nguyeän vôùi Thöôïng Ñeá. Phia-rô daïy ñaïo cho Coït-naây thaønh Xeâ-xa-reâ coù ngöôøi teân Coït-naây. kính Chuùa vaø ñöôï c tieá n g toá t vôù i caû daâ n Do-thaù i . 26Nhöng Phia-rô ñôõ oâng daäy. xuoáng gaëp hoï. Caùc oâng ñeán ñaây coù vieäc gì?” 22Hoï ñaùp. Moät thieân söù ñeán vôùi oâng vaø goïi. 17Trong khi Phia-rô ñang suy nghó veà yù nghóa cuûa dò töôïng* aáy. thì nhöõng ngöôøi maø Coït-naây sai ñeán ñaõ tìm ñöôïc nhaø Ximoân vaø ñang ñöùng tröôùc cöûa.” 7Sau khi thieân söù noùi chuyeän vôùi Coït-naây ñi roài. laøm só quan cuûa moät trung ñoaøn YÙ.” 23Phia-rô lieàn môøi hoï vaøo nhaø vaø nghæ ñeâm ôû ñoù. ôû nhaø Xi-moân. gaàn bieån.” 27 Luù c ñang noù i chuyeä n vôù i Coï t -naâ y . 12Trong ñoù goàm ñuû loaïi thuù vaät. roài sai hoï xuoáng Gioùp-ba. 28OÂng noùi. ngaøi caàn gì?” Thieân söù baûo.COÂNG VUÏ 9:43–10:28 176 Phia-rô thöa. baûo “Xin haõy ñöùng daäy. Toâi cuõng chæ laø ngöôøi maø thoâi.” 15 Tieá n g noù i laï i baû o oâ n g laà n nöõ a . ngöôøi laøm ngheà thuoäc da.

47 “Coù ai ngaê n trôû nhöõng ngöôøi naày laøm leã baùp-teâm baèng nöôù c khoâ n g? Hoï cuõ n g ñaõ ñöôï c nhaä n Thaùnh Linh gioáng nhö chuùng ta vaäy!” 48Cho neân Phia-rô baûo hoï laøm leã baùpteâm nhaân danh Chuùa Gieâ-xu.” 30Coït-naây thöa. 41khoâng phaûi cho moïi ngöôøi nhöng chæ cho moät soá nhaân chöùng maø Thöôïng Ñeá ñaõ choïn tröôùc. 35Baát kyø nöôùc naøo. ñaõ töøng aên uoáng vôùi Ngaøi sau khi Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. Baây giôø taát caû chuùng toâi ôû tröôùc maët Chuùa ñeå nghe lôøi Ngaøi baûo oâng truyeàn cho chuùng toâi. Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ cho toâi thaáy laø toâi chôù neân goïi ngöôøi naøo laø ‘baát thaùnh’ hay ‘khoâng saïch. Baây giôø xin cho toâi bieát lyù do gì quí vò môøi toâi ñeán.’ 29Vì theá maø toâi chaúng chuùt e ngaïi khi ñöôïc môøi ñeán ñaây. 32Cho neân haõy sai ngöôøi xuoáng Gioùp-ba môøi Xi-moân Phia-rô ñeán ñaây.177 giao tieáp hay vieáng thaêm ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. Ngaøi ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá ban Thaù n h Linh vaø quyeà n naê n g. 40Tuy nhieân ñeán ngaøy thöù ba. “Caùch ñaây boán hoâm. chöõa laønh nhöõng keû bò ma quæ thoáng trò vì Thöôïng Ñeá ôû cuøng Ngaøi. heã ai thôø kính Ngaøi vaø laøm ñieàu phaûi thì Ngaøi chaáp nhaän. Thöôïng Ñeá khieán Chuùa Gieâ-xu soáng laïi vaø hieän ra.” Ñöùc Thaùnh Linh ñeán treân caùc ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi baét ñaàu noùi. baét ñaàu töø Ga-li-leâ sau khi Giaêng* rao giaûng cho daân chuùng veà leã baùp-teâm. cuõ n g vaø o giôø naà y —khoaû n g ba giôø chieàu—khi toâi ñang caàu nguyeän trong nhaø. 31Ngöôøi noùi.” Phia-rô noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi trong gia ñình Coït-naây COÂNG VUÏ 10:29–11:3 ñöôïc thaáy nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ laøm ôû Giu-ñia vaø Gieâ-ru-sa-lem. 39Chuùng toâi 34Phia-rô khi Phia-rô noùi nhö theá thì Thaùnh Linh ngöï xuoáng treân moïi ngöôøi ñang nghe. Chuùng toâi laø nhöõng nhaân chöùng aáy. 38Anh chò em chaéc bieát veà Chuùa Gieâ-xu goác Na-xa-reùt. ‘Coït-naây ôi. vaø oâng ñeán laø raát phaûi. Ngaøi laø Chuùa cuûa moïi ngöôøi! 37Anh chò em ñaõ nghe nhöõng söï vieäc xaûy ra khaép mieàn Giuñia. nhöng nhöõng ngöôøi Do-thaùi ôû Gieâ-ru-sa-lem ñaõ gieát Ngaøi vaø ñoùng ñinh Ngaøi treân thaäp töï giaù. Tin Möøng aáy laø söï hoøa bình ñeán qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 3Hoï 1Caù c . Ngaøi ñi khaép nôi laøm vieäc phuùc ñöùc. boãng nhieân coù moät ngöôøi maëc aùo quaà n saù n g choù i ñöù n g tröôù c maë t toâ i . Thöôïng Ñeá ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa oâng vaø ñaõ thaáy oâng giuùp ngöôøi ngheøo. 2Nhöng luùc Phia-rô trôû veà Gieâ-ru-sa-lem thì moät soá tín höõu Do-thaùi phaûn ñoái oâng. 45 Nhöõ n g ngöôø i Do-thaù i cuøng ñi vôùi Phia-rô laáy laøm ngaïc nhieân khi thaá y aâ n töù Thaù n h Linh ngöï treâ n nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi nöõa. Phia-rô trôû veà Gieâ-ru-sa-lem 44Trong 11 söù ñoà vaø caùc tín höõu ôû Giu-ñia nghe raè n g moä t soá ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi cuõng ñaõ tieáp nhaän lôøi daïy cuûa Thöôïng Ñeá. “Baây giôø toâi hieåu raèng Thöôïng Ñeá ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö nhau. laøm thôï thuoäc da ôû gaàn bieån.’ 33Cho neân toâi lieàn môøi oâng ñeán. Phia-rô tieá p . 46Caùc tín höõu Do-thaùi aáy nghe hoï noùi caùc ngoân ngöõ* khaùc vaø ca ngôïi Thöôïng Ñeá . 36Caùc anh chò em bieát lôøi cuûa Thöôïng Ñeá ñaõ truyeàn cho daân Ít-raen. 43Taát caû caùc nhaø tieân tri ñeàu ñaõ laøm chöùng ñieàu naày laø heã ai tin nhaän Chuùa Gieâ-xu thì seõ ñöôïc tha toäi trong danh Ngaøi. neân Ngaøi nhôù ñeán oâng. 42Ngaøi baûo chuùng toâi rao giaûng cho taát caû moïi ngöôøi Do-thaùi bieát raèng Chuùa laø Ñaáng maø Thöôïng Ñeá ñaõ choïn laøm quan aùn xeùt xöû keû soáng vaø keû cheát. Sau ñoù hoï môøi Phia-rô ôû laïi vôùi hoï theâm vaøi ngaøy. OÂng ta ñang ôû taïi nhaø cuûa moät ngöôøi cuõng teân Xi-moân.

Khi ñeán An-ti-oát hoï cuõng giaûng cho ngöôøi Hi-laïp. 29Caùc tín höõu quyeát ñònh giuùp ñôõ anh chò em tín höõu ôû Giu-ñia. OÂng khuyeân caùc tín höõu ôû An-ti-oát luoân luoân heát loøng vaâng phuïc Chuùa. “Nhö theá laø Thöôï n g Ñeá cuõ n g cho pheù p nhöõ n g tín höõu taûn laïc luùc bò taøn haïi sau khi EÂ-tieân bò gieát. 11Ngay luùc aáy coù ba ngöôøi töø Xeâ-xareâ ñöôïc sai ñeán nhaø toâi ñang troï. laàn ñaàu tieân caùc tín höõu ñöôïc goïi laø Cô-ñoác-nhaân.COÂNG VUÏ 11:4–30 178 ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi trôû veà cuøng Ngaøi ñeå ñöôïc cöùu nöõa. nhöng chæ giaûng cho ngöôøi Do-thaùi maø thoâi. 7Toâi nghe tieáng baûo toâi raèng. 30Hoï quyeân goùp tieàn trôï giuùp roài trao cho Ba-na-ba vaø Sau-lô ñeå mang veà cho caùc tröôûng laõo ôû Giu-ñia.’ 8Nhöng toâi ñaùp. Hoï ca ngôïi Thöôïng Ñeá raèng. 26Sau khi tìm ñöôïc roài thì ñöa oâng veà An-ti-oát. giaûng Tin Möøng cho nhieàu ngöôøi. “Anh ñi vaøo nhaø maáy ngöôøi khoâng chòu caét döông bì maø aên uoáng vôùi hoï!” 4Vì theá Phia-rô giaûi thích ñaàu ñuoâi caâu chuyeän cho hoï bieát. muoâng thuù. 13OÂng thuaät cho nghe veà thieân söù maø oâng thaáy ñöùng trong nhaø oâng. Luùc ñeán An-ti-oát oâng vui möøng vì thaáy Thöôïng Ñeá ñaõ ban phuùc laønh cho nhieàu ngöôøi. treo boán goùc leân. 28Moät trong nhöõng ngöôøi aáy teân Aga-buù t . 23–24 Ba-na-ba laø ngöôø i ñaï o ñöù c . Khaên aáy tieán ñeán gaàn saùt toâi. “Toâi ñang caàu nguyeän ôû Gioùp-ba vaø thì thaáy moät dò töôïng*. ‘Phia-rô.’ 17Neáu Thöôïng Ñeá ñaõ cho hoï cuøng moät aân töù nhö Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu thì toâi laø ai maø daùm ngaên trôû coâng vieäc Ngaøi?” 18Sau khi caùc tín höõu Do-thaùi nghe vaäy thì hoï thoâi khoâng gaây goã nöõa.’ 15Khi toâi baét ñaàu giaûng giaûi thì Thaùnh Linh ngöï xuoáng treân hoï nhö ñaõ ngöï xuoáng treân chuùng ta luùc ñaàu. roài taát caû lieàn ñöôïc ruùt leân trôøi. ngöôi vaø caû gia ñình ñeàu seõ ñöôïc cöùu. 25Sau ñoù Ba-na-ba ñi ñeán Taït-xô ñeå tìm Sau-lô. 12Thaùnh Linh baûo toâi cöù ñi vôùi hoï ñöøng ngôø vöïc gì. 14Nhôø lôøi chæ daïy cuûa oâng aáy. 22Hoäi thaùnh Gieâ-ru-sa-lem nghe tin aáy lieàn phaùi Ba-na-ba xuoáng An-ti-oát. ‘Haõy sai maáy ngöôøi xuoáng Gioùp-ba môøi Xi-moân Phia-rô veà ñaây. ‘Khoâng ñöôïc ñaâu. loaøi boø saùt vaø chim choùc. ñöôïc bao nhieâu hay baáy nhieâu.” Bieán coá naày xaû y ra trong ñôø i hoaø n g ñeá Lau-ñia.’ 10Lôøi ñoù laëp laïi ba laàn nhö theá. ñöôï c caû m nhaä n Thaù n h Linh. oâng chôù neân goïi chuùng laø khoâng saïch. 16Roài toâi söïc nhôù laïi lôøi Chuùa Gieâ-xu phaùn. Saùu anh em tín höõu coù maët ñaây cuøng ñi vôùi toâi. 21Quyeàn naêng Chuùa ôû cuøng caùc tín höõu aáy neân coù raá t ñoâ n g ngöôø i tin nhaä n vaø quay veà cuøng Ngaøi. Moät soá chaïy ñeán caùc nôi xa nhö Pheâ-ni-xi. Troïn naêm. “Seõ coù naïn ñoùi keùm treân khaép ñaát. ‘Thöôïng Ñeá ñaõ laøm saïch nhöõng thöù naày roài. ñöùng leân noùi tieân tri raèng. Saulô vaø Ba-na-ba gaëp gôõ hoäi thaùnh vaø daïy doã nhieàu ngöôøi ôû ñoù. 5OÂng keå. thöa Chuùa! Toâi chöa heà bao giôø aên thöù gì dô daùy hay khoâng saïch. Thieân söù baûo. Toâi thaáy coù vaät gì gioáng nhö taám khaên lôùn thoøng xuoáng töø trôøi. Taïi An-ti-oát.” Tin Möøng lan ñeán An-ti-oát baûo. 6 Toâ i nhìn vaø o trong thì thaá y suù c vaä t . rao truyeàn Tin Möøng veà Chuùa Gieâ-xu. 20Coù moät soá tín höõu queâ quaùn ôû Chíp vaø Xy-ren. haõ y ngoà i daä y gieá t chuù n g vaø aê n ñi. ‘Giaêng laøm leã baùp-teâm cho caùc ngöôi baèng nöôùc nhöng caùc ngöôi seõ nhaän ñöôïc leã baùp-teâm baèng Thaùnh Linh. Chíp. ñaà y daãy Thaùnh Linh vaø ñöùc tin.’ 9Nhöng tieáng töø trôøi laëp laïi laàn nöõa. 19Nhieàu . 27Trong khoaûng thôøi gian aáy coù maáy nhaø tieân tri töø Gieâ-ru-sa-lem ñeán An-tioát. Chuùng toâi vaøo nhaø Coït-naây. Nhieàu ngöôøi tieáp nhaän Ngaøi. vaø Anti-oát.

19Vua Heâ-roát tìm Phia-rô khaép nôi nhöng khoâng thaáy. 10Khi hoï qua toaùn lính gaùc thöù nhaát vaø thöù nhì thì ñeán coång saét phaân caùch hoï vôùi thaønh phoá. laø anh cuûa Giaêng. OÂng baûo.” Roài oâng böôùc sang nôi khaùc. “Maày ñieân!” Nhöng coâ nhaát quyeát laø ñuùng. 11 Luù c aá y Phia-rô môù i söï c tænh vaø nhaän ra moïi vieäc. “Baùo cho Gia-cô vaø caù c tín höõ u khaù c bieá t tin naày. 7Boãng moät thieân söù cuûa Chuùa hieän ra. thaáy oâng ai naáy ñeàu söûng soát. Coøn maáy teân lính kia thì canh giöõ coång nguïc. Vua haïch hoûi boïn lính vaø ra leänh gieát chuùng noù. 8Roài thieân söù tieáp. Coâ voäi chaïy vaøo baùo tin cho moïi ngöôøi raèng. 18Hoâm sau boïn lính hoang mang vì khoâng bieát Phia-rô ñi ñaâu. 20Heâ-roát raát töùc giaän daân hai thaønh Tia vaø Xi-ñoân vì hoï cuøng nhau ñeán gaëp Heâ-roát. “Khoaùc aùo ngoaøi vaø theo ta. Thieân söù ñuïng vaøo hoâng Phia-rô ñaùnh thöùc oâng daäy.ña ra ñònh môû . oâng ñang nguû giöõa hai teân lính vaø bò xieàng baèng hai caùi xích. Coù ñoâng ngöôøi ñang hoïp laïi ñeå caàu nguyeän 6 Ñeâ m taïi ñoù. “Ñoù laø tieáng noùi cuûa thaàn chöù khoâng phaûi cuûa con ngöôøi ñaâu!” 23Vì Heâ-roát khoâng daønh vinh hieån cho Thöôïng Ñeá neân moät thieân söù Chuùa khieán oâng ta laâm beänh. 13Phia-rô goõ cöûa ngoaøi thì moät ngöôø i tôù gaù i teâ n Roâ . Roài oâng keå laïi cho hoï nghe Chuùa ñaõ giaûi thoaùt oâng khoûi nguïc ra sao. meï cuû a Giaê n g Maù c . Sau khi thuyeát phuïc Bôø-la-tu.” 16Phia-rô tieáp tuïc goõ. 2Vua ra leänh cheùm Gia-cô. Thieân söù baûo. oâng lieàn ñi ñeán nhaø Ma-ri. 17Phia-rô ra hieäu baûo hoï im laëng. 4 Sau khi baé t Phia-rô. ñaày tôù cuûa vua veà phe hoï thì hoï xin hoøa vôùi Heâ-roát vì daân xöù ñoù soáng nhôø löông thöïc cuûa nöôùc vua Heâ-roát. 3Thaáy ngöôøi Do-thaùi baèng loøng veà vieäc aáy neân oâng cho baét luoân Phia-rô.roá t ñònh mang Phia-rô ra xöû töû. 5Phia-rô bò giam trong nguï c nhöng hoä i thaù n h vaã n heá t loøng caàu nguyeän Chuùa cho oâng. 25 Sau khi Ba-na-ba vaø Sau-lô laø m xong coâng taùc ôû Gieâ-ru-sa-lem. Heâ-roát döï ñònh sau Leã Vöôït Qua seõ mang Phia-rô ra xeùt xöû vaø gieát tröôùc nhaân daân. “Ñöùng daäy nhanh leân!” Xieàng lieàn rôùt ra khoûi tay Phia-rô. neân hoï noùi.179 Vua Heâ-roát A-ríp-ba taøn haïi hoäi thaùnh COÂNG VUÏ 12:1–25 trong thôøi gian aáy vua Heâ-roát baét ñaàu ngöôïc ñaõi moät soá ngöôøi trong hoäi thaùnh. Phia-rô ra khoûi nguïc 12 1Cuõng tröôù c khi Heâ . nhöng vaãn khoâng hieåu ñieàu thieân söù laøm laø thaät hay mô. . “Maëc aùo quaàn vaø mang giaøy vaøo. ngöï treân ngoâi vaø ñaê n g ñaø n dieã n thuyeá t cho quaà n chuùng.” Phia-rô laøm theo. 14Nhöng khi nhaän ra tieáng Phia-rô.roá t doï n töø Giu-ñia ñeá n thaønh Xeâ-xa-reâ cö nguï. thì trôû veà An-ti-oát. OÂng nghó. Caùi cheát cuûa vua A-ríp-ba Sau ñoù Heâ . 21Heâ-roát ñònh gaëp hoï.” 12Nghó nhö theá xong. Thieân söù tieáp. 24Lôøi cuûa Chuùa caøng ngaøy caøng lan roäng ra ñeán nhieàu ngöôøi. khi hoï môû cöûa. “Baây giôø toâi bieát quaû thaät Chuùa sai thieân söù Ngaøi ñeán vaø giaûi cöùu toâi khoûi tay Heâ-roát vaø nhöõng gì ngöôøi Do-thaùi ñònh haïi toâi. Coång saét töï ñoäng môû roài hai ngöôøi ñi qua. “OÂng Phia-rô ñang ñöùng ngoaøi cöûa!” 15Hoï baûo. oâng bò vi truøng haønh haïi roài cheát. vua nhoá t oâ n g trong nguïc vaø giao cho möôøi saùu teân lính canh giöõ. coâ möøng quaù neân queân môû cöûa. “Chaéc laø thieân söù cuûa Phia-rô ñaáy. coù ñem Maùc theo.” 9Phia-rô ñi theo thieân söù ra. 22Daân chuùng la leân. cho neân moät ngaøy noï vua maëc aùo trieàu. aùnh saùng choùi loøa trong nguïc toái. Vieäc xaûy ra trong thôøi gian Leã Baùnh Khoâng Men. Ra ñeán phoá thì thieân söù lieàn rôøi Phia-rô.

anh seõ bò muø. Ngaøi ñem hoï ra khoûi nöôùc aáy baèng quyeàn naêng lôùn lao cuûa Ngaøi. Lu-xi-u queâ ôû Xy-ren. 2Moïi ngöôøi ñeàu thôø kính Chuùa vaø nhòn aê n * moä t thôø i gian.” Boãng nhieân. Töø ñoù hoï ñaùp thuyeàn qua ñaûo Chíp. 21Luùc daân chuùng xin moät vua. “Naà y con cuû a ma quæ! Anh choá n g nghòch ñieàu laønh! Anh ñaày daãy möu moâ xaûo traù.ly-ma 10 vaø quôû . Sau-lô thuoäc chi toäc Beân-gia-min. 18Ngaøi chòu ñöïng hoï suoát boán möôi naêm trong sa maïc.lyma. 9Nhöng Sau-lô. ñeán thaønh Xeâ-leâu-xia. goàm vieäc chuùc phöôùc hay uûy quyeàn. giô tay leân noùi.xu.” 16Phao-loâ ñöùng daäy. EÂ-ly-ma thaáy moïi vaät toái saàm laïi. Phao-loâ vaø Ba-na-ba rôøi ñaûo Chíp hoäi thaùnh An-ti-oát coù caùc nhaø tieân tri vaø giaùo sö sau ñaây: Ba-na-ba. 14Hoï tieáp tuïc cuoäc haønh trình töø Beït-ga ñeán An-ti-oát. ‘Ta ñaõ tìm ñöôïc trong Ña-vít. 4 Ba-na-ba vaø nhöõng baïn ñoàng haønh ñaù p thuyeà n töø Ba-phoâ ñeá n Beï t -ga. haén moø maãm chung quanh tìm ngöôøi daét tay mình. tay thuaät só. “Neáu caùc oâng coù ñieàu gì ñeå khích leä moïi ngöôøi thì xin cöù noùi ñi. “Haõy ñeå rieâng Bana-ba vaø Sau-lô cho coâng taùc ñaëc bieät maø ta ñaõ giao cho hoï laøm. Thöôï n g Ñeá cho hoï caù c quan aùn cho ñeán ñôøi nhaø tieân tri Samu-eân. “Thöa caù c anh chò em Ít-ra-en vaø nhöõng ngöôøi thôø kính Thöôïng Ñeá. xin nghe ñaây! 17Thöôïng Ñeá cuûa Ít-ra-en ñaõ choïn caùc toå tieân chuùng ta. Ba-na-ba vaø Sau-lô ôû ñaûo Chíp 13 1Taïi vaø Sau-lô ñöôï c Thaù n h Linh sai ñi.COÂNG VUÏ 13:1–22 Ba-na-ba vaø Sau-lô ñöôïc choïn 180 gian—ñeán noãi khoâng thaáy ñöôïc aùnh saùng maët trôøi nöõa. moät thaønh phoá mieàn Bixi-ñi. luùc naøo cuõng tìm caùch bieán söï thaät Chuùa thaønh nhöõng ñieàu doái gaït. cuõ n g goï i laø Phao-loâ . “Sau ñoù . 11Giôø ñaây Chuùa seõ ñuïng ñeán anh. con 13Phao-loâ . 15 Sau khi ngöôø i ta ñoï c xong luaät Moâ-se vaø caùc lôøi tieân tri thì caùc vò laõnh ñaïo hoäi ñöôøng hoûi Phao-loâ vaø Ba-na-ba. Ñeán ñoù Giaêng Maùc boû hoï vaø trôû veà laïi Gieâ-ru-sa-lem. Ngaøi noùi veà Ña-vít nhö sau. con cuûa Kích. nhaát ñònh choáng ñoái (EÂ-ly-ma laø teân Ba-Gieâ-xu trong tieáng Hi-laïp). thì Ngaøi cho hoï Sau-lô. quan thoáng ñoác vaø laø ngöôøi raát khoân ngoan. Ma-na-en laø ngöôøi cuøng lôùn leân vôùi vua Heâ-roát vaø Sau-lô. Ngaøi khieán cho daân ta thaønh moät daân lôùn trong thôøi gian hoï cö nguï ôû Ai-caäp. 8 Nhöng EÂ . Haén tìm caùch ngaên caûn khoâng cho quan thoá n g ñoá c tin theo Chuù a Gieâ . Luù c aá y Thaùnh Linh baûo hoï. khoâng thaáy gì caû trong moät thôøi a13:3 ñaët tay Söï ñaët tay coù nhieàu muïc ñích. Haén laø moät tieân tri giaû 7luùc naøo cuõng ôû caïnh Xeït-gu Phao-luùc. 12Quan thoáng ñoác thaáy theá lieàn tin nhaän Chuùa vì oâng söõng sôø veà söï daïy doã cuûa Ngaøi. 19Thöôïng Ñeá tieâu dieät baûy daân toäc trong ñaát Cana-an roài trao laõnh thoå aáy cho daân toäc cuûa Ngaøi. thuoäc mieàn Baêm-phi-ly. Thöôïng Ñeá choïn Ña-vít laøm vua hoï. Vaø o ngaø y Sa-baù t hoï vaø o hoä i ñöôø n g ngoà i . nhìn thaú n g vaø o EÂ . 5Ñeán Xa-la-mi hoï rao giaûng Tin Möøng cuûa Thöôïng Ñeá trong caùc hoäi ñöôøng Dothaùi. OÂng môø i Ba-na-ba vaø Sau-lô ñeá n vì oâ n g muoá n nghe lôø i Chuù a . Xi-meâ-oân cuõng goïi laø Ni-gie. 20Caùc vieäc aáy dieãn ra trong voøng boán traêm naêm möôi naêm.” 3 Vì theá sau khi nhòn aê n vaø caà u nguyeän thì hoï ñaët taya treân Ba-na-ba vaø Phao-loâ roài cöû hai ngöôøi ñi. 6Hoï ñi qua suoát ñaûo Ba-phoâ vaø gaëp moät thuaät só Do-thaùi teân Ba-Gieâ-xu. ñaà y daã y Thaù n h Linh. Giaêng Maùc cuøng ñi ñeå giuùp ñôõ hoï. 22Sau khi pheá boû oâng. OÂng laøm vua trong boán möôi naêm.

moä t maã u ngöôø i maø ta muoán. 30Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ khieán Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát! 31 Sau ñoù . Thöôï n g Ñeá phaùn: ‘Ngaøi khoâng ñeå Ñaáng Thaùnh cuûa Ngaøi bò muïc naùt. Giaê n g noùi. Luaät phaùp Moâ-se khoâng theå giaûi thoaùt anh chò em khoûi toäi. Ngaøi seõ ñeán sau. 24 Tröôù c khi Chuùa Gieâ-xu ñeán. nhöõ n g ngöôø i ñaõ töø n g theo Chuùa Gieâ-xu töø Ga-li-leâ ñeán Gieâ-ru-salem nhìn thaáy Chuùa trong nhieàu ngaøy. Ngaøi seõ khoâng trôû laïi moà maû ñeå thaønh tro buïi nöõa. 28Maëc duø hoï khoâng tìm ñöôïc lyù do chính ñaùng naøo ñeå xöû töû Chuùa Gieâ-xu nhöng vaãn ñoøi Phi-laùt gieát Ngaøi. Nhöng khi hoï keát toäi Chuù a Gieâ . Nhöng heã ai tin thì ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi qua Chuùa Gieâ-xu. nhieàu ngöôøi Do-thaùi vaø nhöõng ngöôøi môùi theo ñaïo Do-thaùi vaø thôø kính Thöôïng Ñeá. 38–39Thöa anh chò em.181 cuû a Gieâ . Khi cheát oâng ñöôïc choân beân caïnh caùc toå tieân. 27Daân chuùng Gieâ-ru-sa-lem vaø caùc nhaø laõnh ñaïo khoâng nhaän bieát Chuùa Gieâ-xu laø Cöùu Chuùa. xin nghe ñaây! Tin Möø n g veà söï cöù u roã i naà y ñaõ ñeá n vôù i chuùng ta. Hoï khoâng hieåu lôøi caùc nhaø tieân tri maø hoï nghe ñoïc moãi ngaøy Sa-baùt. 42Luù c . 40Phaûi caån thaän! Ñöøng ñeå nhöõng gì caùc nhaø tieân tri ñaõ caûnh caùo xaûy ñeán cho mình: 41 ‘Hôõi 36Troïn daân hay nghi ngôø. töø hoäi ñöôøng ñi theo Phao-loâ vaø Ba-na-ba. coøn toâi khoâng xöùng ñaùng côûi deùp cho Ngaøi. Ngaøy nay ta sinh ngöôi. Hieän nay hoï laø nhöõng nhaân chöùng tröôùc maët daân chuùng. 25 Sau khi laø m xong coâ n g taù c . Ngöôøi seõ laøm theo yù ta. ta seõ laøm moät vieäc maø ngöôi seõ khoâng chòu tin duø cho coù ngöôøi thuaät laïi cho ngöôi!’” Ha-ba-cuùc 1:5 Phao-loâ vaø Ba-na-ba rôøi hoäi ñöôøng thì daân chuùng yeâu caàu hai oâng ñeán ngaøy Sa-baùt keá tieáp giaûng theâm cho hoï nghe nöõa. moät ngöôøi thuoäc doøng doõi Ña-vít. roài qua ñôøi. ñeán cho daân Ít-ra-en ñeå laøm Cöùu Chuùa cuûa hoï ñuù n g nhö Ngaø i ñaõ höù a .xu soáng laïi töø keû cheát. Chuùng ta ñoïc trong saùch Thi thieân chöông 2 nhö sau: COÂNG VUÏ 13:23–43 ‘Ngöôi laø Con ta.xeâ . 29Khi ñaõ thöïc hieän xong taát caû nhöõng gì Thaùnh Kinh vieát thì hoï ñem xaùc Ngaøi xuoáng khoûi caây thaäp töï vaø choân trong moä. 43Nhoùm hoïp xong. haõy nghe ñaây! Ngöôi coù theå söõng sôø. anh chò em phaûi hieåu ñieàu chuùng toâi noùi: Anh chò em coù theå ñöôïc tha toäi qua Chuùa Gieâ-xu.’ Thi thieân 16:10 ñôøi soáng Ña-vít laøm theo yù Chuùa. thì voâ tình hoï ñaõ thöï c hieän caùc lôøi tieân tri. 33Thöôïng Ñeá ñaõ laøm thaønh lôøi höùa aáy cho chuùng ta laø con caùi Ngaøi baèng caùch khieán Chuùa Gieâ-xu soáng laïi töø keû cheát. ‘Caùc oâng baø nghó toâi laø ai? Toâi khoâng phaûi laø Chuùa Cöùu Theá.’ EÂ-sai 55:3 35 Coø n 34 Thöôï n g trong moä t choã khaù c .’ 23Thöôïng Ñeá ñaõ ñöa Chuùa Gieâ-xu.xu.’ Thi thieân 2:7 Ñeá ñaõ khieá n Chuù a Gieâ . thaân xaùc oâng bò muïc naùt trong moà maû. Ngaøi phaùn: ‘Ta seõ cho ngöôi nhöõng aân phuùc thaùnh vaø vöõng chaéc maø ta ñaõ höùa cuøng Ña-vít. Trong ñôøi ngöôi. Giaêng* giaûng leã baùpteâm veà söï aên naên cho toaøn daân Ít-ra-en.’ 26“Thöa caùc anh chò em laø con chaùu cuû a gia ñình AÙ p -ra-ham vaø nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaù i ñang thôø phuïng Thöôïng Ñeá. 32Chuùng toâi thuaät cho anh chò em Tin Möøng veà lôøi maø Thöôïng Ñeá höùa cuøng caùc toå tieân chuùng ta. 37Nhöng Ñaáng maø Thöôïng Ñeá khieán soáng laïi töø keû cheát khoâng bò muïc naùt trong moà maû.

13Thaày teá leã trong ñeàn thôø Thaàn moäc. gaàn thaønh phoá. chöùng toû hoï ñaõ gaït boû caùc ngöôøi aáy. moät soá ngöôøi Do-thaùi hoïp laïi cuøng vôùi caùc giôùi caàm quyeàn ñònh ngöôïc ñaõi Phaoloâ vaø Ba-na-ba baèng caùch neùm ñaù gieát hoï. 7ÔÛ ñoù hoï cuõng rao giaûng Tin Möøng. Moät soá theo ngöôøi Do-thaùi. Lyù-traø coù moät ngöôøi bò baïi lieät töø luù c môù i sinh. Ba-na-ba vaø truïc xuaát hai ngöôøi ra khoûi vuøng aáy. “Haõy ñöùng leân!” Anh nhaûy ñöùng leân vaø baét ñaàu böôùc ñi. Ngaø i cho thaá y lôø i daï y veà aâ n phuùc cuûa Ngaøi laø thaät. Nhöõng ai ñaõ ñöôïc löïa choïn ñeå nhaän söï soáng ñôøi ñôøi ñeàu tin lôøi aáy. 46Nhöng Phao-loâ vaø Ba-na-ba noùi raát maïnh daïn raèng. moät soá khaùc tin theo caùc söù ñoà. 52Coøn caùc tín höõu heát söùc vui möøng vaø ñaày Thaùnh Linh. Hoï gaây roái choáng laïi Phao-loâ.ni. Phao-loâ nhìn anh chaêm chuù vaø thaáy raèng Thöôïng Ñeá coù theå chöõa laønh ñöôïc. Chuùng toâi mang Tin Möøng vaø khuyeân anh chò em töø boû nhöõng thöù 8Taïi . ‘Ta ñaõ ñaët ngöôi laøm aùnh saùng cho caùc daân. “Caùc thaàn ñaõ trôû thaønh ngöôøi vaø ôû giöõa chuùng ta!” 12Theá laø daân chuùng baét ñaàu goïi Bana-ba laø Thaà n moä c *. 9Anh nghe Phao-loâ giaûng. 11Quaàn chuùng thaáy pheùp laï Phao-loâ laøm thì keâu lôùn baèng tieáng Ly-cao-ni raèng.COÂNG VUÏ 13:44–14:15 182 khoâng chòu tin vaø xuùi giuïc nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi choáng laïi caùc tín höõu. 45 Thaá y daâ n chuù n g ñeá n ñoâ n g. 47Ñoù chính laø ñieàu Chuùa daën chuùng toâi. cho neân chuùng toâi môùi quay sang caùc daân toäc khaùc. chöa bao giôø ñi ñöôï c . 49Lôøi Chuùa ñöôïc lan truyeàn ra khaép xöù. 15“Caùc baïn laøm gì vaäy? Chuùng toâi cuõng chæ laø ngöôøi nhö caùc baïn thoâi. hai thaønh phoá mieàn Ly-cao-ni vaø caùc vuøng chung quanh. “Chuùng toâi ñaõ rao truyeàn lôøi cuûa Thöôïng Ñeá cho caùc oâng tröôùc. 4Nhöng trong thaønh chia phe ra. ñem vaøi con boø ñöïc vaø boâng hoa ñeán cöûa thaønh. maï n h daï n rao giaû n g cho Chuù a .. 10Neân Phao-loâ keâu lôùn.. Hoï giaûng huøng hoàn ñeán noãi coù nhieàu ngöôøi Do-thaùi vaø Hi-laïp tin theo. baèng caùch cho hoï quyeàn laøm nhieàu pheùp laï vaø daáu kyø. 2 Nhöng moä t soá ngöôø i Do-thaù i 1 ÔÛ a13:51 phuûi buïi . 6Hai oâng nghe tin aáy lieàn troán qua Lyù-traø vaø Ñeït-bô. Phao-loâ vaø Bana-ba vaø o hoä i ñöôø n g theo thoâng leä. 3Phao-loâ vaø Ba-na-ba ôû laïi Y-coâni khaù laâ u . 51Vì theá Phaoloâ vaø Ba-na-ba phuûi buïi khoûi chaâna mình roài ñi sang Y-coâ-ni. nhöõ n g ngöôøi Do-thaùi ñaâm ra ñoá kî.’” EÂ-sai 49:6 ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi nghe Phao-loâ noùi theá raát vui möøng vaø caøng ham chuoäng lôøi cuûa Chuùa. 50Nhöng ngöôøi Do-thaùi xui giuïc moät soá caùc phuï nöõ moä ñaïo coù uy tín vaø caùc giôùi laõnh ñaïo trong thaønh phoá. Phao-loâ vaø Ba-na-ba ôû Y-coâ-ni 48Nhöõng 14 Y-coâ . 44Ngaøy Sa-baùt sau. 14Khi hai söù ñoà Ba-na-ba vaø Phao-loâ nghe theá lieàn xeù aùo mình chaïy ñeán giöõa ñaùm daân chuùng la lôùn. Phao-loâ ôû Lyù-traø vaø Ñeït-bô Hai ngöôøi khuyeân hoï cöù vöõng tin nôi aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá. coø n Phao-loâ laø Thaà n hoû a * vì oâ n g laø dieã n giaû chính. 5Moät soá ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. töï cho mình khoâng ñaùng nhaän söï soáng ñôøi ñôøi. haàu heát daân chuùng trong thaønh phoá ñeàu ñeán nghe lôøi Chuùa. thoát leân nhöõng lôøi nhuïc maï vaø caõi vaõ laïi nhöõng ñieàu Phao-loâ noùi. chaân Daáu hieäu caûnh caùo. ngöôi seõ chæ cho moïi daân treân theá giôùi con ñöôøng cöùu roãi. OÂng vaø daân chuù n g muoá n daâ n g moä t sinh teá cho Phao-loâ vaø Ba-na-ba. Nhöng vì caùc oâng khoâng chòu nghe.

183 voâ duïng naày maø quay veà cuøng Thöôïng Ñeá haèng soáng. Ngaøi laø Ñaáng döïng neân trôø i , ñaá t , bieå n vaø moï i vaä t trong ñoù . 16Tröôùc kia Ngaøi ñeå maëc cho caùc daân muoá n laø m gì thì laø m . 17Nhöng Ngaø i chöù n g minh raè n g mình coù thaä t baè n g caùch toû ra loøng nhaân töø, cho möa thuaän gioù hoøa, muøa maøng toát töôi, thöïc phaåm doài daøo vaø khieán loøng anh chò em ñaày vui möøng.” 18Duø noùi nhö theá, hai ngöôøi cuõng chæ ñuû söùc caûn khoâng cho quaàn chuùng daâng cuûa leã cho mình. 19 Sau ñoù coù maá y ngöôø i Do-thaù i töø An-ti-oát vaø Y-coâ-ni xuoáng xuùi giuïc daân chuùng choáng laïi Phao-loâ. Chuùng neùm ñaù Phao-loâ , loâ i oâ n g ra ngoaø i thaø n h, töôûng ñaõ gieát oâng xong roài. 20Nhöng luùc caùc tín höõu nhoùm laïi quanh oâng, Phaoloâ vuøng ñöùng daäy vaø ñi vaøo thaønh. Hoâm sau, oâ n g vaø Ba-na-ba rôø i ñoù ñi qua thaønh Ñeït-bô.
Trôû veà thaønh An-ti-oát thuoäc Xy-ri
21ÔÛ Ñeït-bô, Phao-loâ vaø Ba-na-ba giaûng

COÂNG VUÏ 14:16–15:8

thuaät cho caû hoäi thaùnh nghe nhöõng gì Thöôï n g Ñeá ñaõ laø m qua hoï vaø Ngaø i khieán cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Dothaùi cuõng tin Ngaøi ra sao. 28Hai ngöôøi ôû laïi ñoù khaù laâu vôùi caùc tín höõu.
Hoäi ñoàng taïi Gieâ-ru-sa-lem

Tin Möøng, coù nhieàu ngöôøi tin theo. Roài Phao-loâ vaø Ba-na-ba trôû veà Lyù-traø, Y-coâni vaø An-ti-oát, 22khích leä caùc tín höõu cuûa Chuùa Gieâ-xu theâm vöõng maïnh trong ñöùc tin. Hai söù ñoà caûnh caùo, “Chuùng ta coøn phaûi qua nhieàu gian khoå môùi ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi.” 23CöùÛ moãi hoäi thaùnh hoï choïn caùc tröôûng laõo, caàu nguyeän vaø nhòn aên trong moät thôøi gian. Caùc tröôûng laõo aáy ñaõ tin caäy Thöôïng Ñeá, neân Phao-loâ vaø Baä na-ba giao phoù hoï cho Chuùa chaêm nom. 24Roài hai oângï vieáng mieàn Bi-xi-ñi vaø ñeán mieàn Baêm-phi-li. 25Sau khi ñaõ giaûng ôû Beït-gaêm thì hai ngöôøi ñi xuoáng AÙt-talia. 26Töø ñoù hoï ñi thuyeàn qua An-ti-oát xöù Xy-ri, nôi caùc tín höõu ñaõ giao phoù hoï trong tay Chuùa vaø cöû hoï ñi ra lo coâng vieäc Ngaøi. Nay hoï ñaõ laøm xong coâng taùc aáy. 27Khi trôû veà An-ti-oát, Phao-loâ vaø Bana-ba môøi hoäi thaùnh nhoùm hoïp laïi. Hoï

maáy ngöôøi töø Giu-ñia ñeán An-ti-oát daïy caùc tín höõu khoâng phaû i ngöôø i Do-thaù i raè n g, “Caù c anh khoâ n g theå naø o ñöôï c cöù u , neá u khoâ n g chòu caét döông bì nhö Moâ-se daïy chuùng toâi.” 2Phao-loâ vaø Ba-na-ba nhaát quyeát choáng ñoái söï daïy doã aáy vaø tranh luaän vôùi hoï. Cho neân hoäi thaùnh quyeát ñònh phaùi Phao-loâ, Ba-na-ba vaø moät soá ngöôøi khaùc xuoáng Gieâ-ru-sa-lem ñeå thaûo luaän veà vaá n ñeà naà y vôù i caù c söù ñoà vaø tröôûng laõo. 3Hoäi thaùnh giuùp ñôõ hoï trong chuyeán ñi. Hoï ñi qua xöù Pheâ-ni-xi vaø Xa-ma-ri, thuaät cho moïi ngöôøi bieát nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi ñaõ trôû laïi vôùi Thöôïng Ñeá ra sao. Caùc tín höõu raát vui möøng. 4Khi ñeán Gieâ-ru-sa-lem, hoï ñöôïc caùc söù ñoà, caùc tröôûng laõo, vaø hoäi thaùnh tieáp ñoùn. Phao-loâ, Ba-na-ba vaø maáy ngöôøi khaùc thuaät laïi heát moïi ñieàu Thöôïng Ñeá ñaõ laøm qua hoï. 5Tuy nhieân moät soá tín höõu tröôùc kia thuoäc phaùi Pha-ri-xi ñöùng leân noùi raèng, “Nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi cuõng phaûi chòu pheùp caét döông bì. Hoï phaûi ñöôïc daïy tuaân giöõ luaät phaùp Moâ-se.” 6Caùc söù ñoà vaø caùc tröôûng laõo lieàn hoïp laï i ñeå cöù u xeù t vaá n ñeà naà y . 7Sau khi tranh luaän khaù laâu, Phia-rô ñöùng leân noùi vôùi hoï, “Thöa anh em, anh em bieát laø luùc ñaàu tieân Thöôïng Ñeá choïn löïa toâi giöõa voøng anh em, ñeå rao Tin Möøng cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. Hoï nghe Tin Möøng töø toâi vaø tin nhaän. 8Thöôïng Ñeá, Ñaáng bieát roõ taâm tö moãi ngöôøi, ñaõ tieáp nhaän hoï. Ngaøi cho chuùng ta thaá y ñieà u aá y qua vieä c Ngaø i ban

15

1Coù

COÂNG VUÏ 15:9–28

184 Ñöøng duøng thöùc aên ñaõ cuùng cho thaàn töôïng, ñoà cuùng laø ñoà khoâng thaùnh saïch, traùnh moïi hình thöùc daâm duïc, khoâng neân aên thuù vaät cheát ngoät vaø ñöøng aên huyeát. 21Hoï neân tuaân giöõ nhöõng ñieàu aáy vì töø laâu luaät Moâ-se ñaõ ñöôïc daïy doã ôû moãi thaønh phoá. Vaø ngaøy nay luaät naày vaãn ñöôïc coøn ñoïc ôû hoäi ñöôøng vaøo moãi ngaøy Sa-baùt.”
Thö gôûi caùc tín höõu khoâng phaûi ngöôøi Do-thaùi

Thaùnh Linh cho hoï cuõng nhö ñaõ ban cho chuùng ta. 9Tröôùc maët Thöôïng Ñeá, hoï khoâng khaùc gì chuùng ta. Luùc hoï tin thì Ngaøi khieán loøng hoï tinh saïch. 10Cho neâ n taï i sao caù c anh em muoá n thaù c h thöù c Chuù a baè n g caù c h troø n g moä t aù c h naëng vaøo coå cuûa nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi? AÙch ñoù chính chuùng ta vaø caùc toå tieân chuùng ta cuõng khoâng mang noå i . 11 Nhöng chuù n g toâ i tin raè n g caû chuùng ta laãn hoï ñeàu ñöôïc cöùu qua aân phuùc cuûa Chuùa Gieâ-xu.” 12Moïi ngöôøi ñeàu yeân laëng. Hoï laéng nghe Phao-loâ vaø Ba-na-ba thuaä t laï i nhöõng pheùp laï vaø daáu kyø Thöôïng Ñeá ñaõ laøm qua hai oâng cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. 13Sau khi hai söù ñoà noùi xong thì Gia-cô leân tieáng, “Thöa caùc anh em, xin haõy nghe toâi. 14Anh Xi-moân ñaõ cho chuùng ta thaáy Thöôïng Ñeá toû tình yeâu thöông cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi ra sao. Laàn ñaàu tieân Ngaøi chaáp nhaän hoï laøm daân Ngaøi. 15Lôøi cuûa caùc nhaø tieân tri cuõng xaùc nhaän:
16 ‘Sau

söù ñoà, caùc tröôûng laõo vaø toaøn theå hoäi thaùnh quyeát ñònh gôûi moät soá ngöôøi trong voøng hoï ñi cuøng vôùi Phaoloâ vaø Ba-na-ba ñeán An-ti-oát. Hoï choïn Giu-ña Ba-sa-ba vaø Xi-la, laø nhöõ n g ngöôøi ñöôïc caùc tín höõu kính neå. 23Caùc vò aá y ï gôû i böù c thö sau ñaâ y nhôø hoï mang theo: Caùc söù ñoà vaø tröôûng laõo, anh em cuûa caùc anh chò em. Kính gôûi caùc tín höõu khoâng phaûi ngöôøi Do-thaùi ôû An-ti-oát, Xy-ri vaø Xy-li-xi: Chaøo thaêm anh chò em! 24 Chuù n g toâ i nghe coù moä t soá ngöôøi trong chuùng toâi ñeán daïy moät vaøi ñieàu khieán anh chò em hoang mang. Chuùng toâi khoâng heà baûo hoï laøm nhö theá bao giôø. 25Chuùng toâi ñoàng yù choïn vaø gôûi moät soá ñaïi dieän ñeán thaêm anh chò em cuøng vôùi caùc anh Phao-loâ vaø Ba-na-ba—26laø hai ñoàng nghieäp ñaõ lieàu mình haàu vieäc Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 27Chuùng toâi phaùi Giu-ña vaø Xi-la, hai ngöôøi naày cuõng seõ noùi chuyeän vôùi anh chò em veà nhöõng vieäc aáy. 28Thaùnh Linh muoán raèng anh chò em khoâng neân mang moät gaùnh quaù naëng, vaø chuùng toâi cuõng ñoàng yù. Nhöng anh chò em neân laøm nhöõng ñieàu sau ñaây:

22Caùc

17

caùc vieäc aáy ta seõ trôû laïi. Nöôùc Ña-vít gioáng nhö leàu bò saäp. Nhöng ta seõ xaây döïng laïi töø choán ñieâu taøn, Ta seõ döïng nöôùc laïi. Roài moïi daân coøn soáng soùt seõ keâu xin Chuùa cöùu giuùp, vaø caùc daân toäc khaùc thuoäc veà ta, Thöôïng Ñeá phaùn, Ta laø Ñaáng laøm hoaøn thaønh ñieàu aáy.
A-moát 9:11–12

18

Nhöõng ñieàu naày ñaõ ñöôïc bieát ñeán töø laâu.’

19“Cho neân toâi nghó chuùng ta khoâng neân gaây khoù khaên cho caùc ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi muoán quay veà vôùi Thöôïng Ñeá. 20Nhöng chuùng ta neân vieát moät laù thö cho hoï daën doø nhöõng ñieàu sau:

185
29

COÂNG VUÏ 15:29–16:12
Ti-moâ-theâ cuøng ñi vôùi Phao-loâ
1Phao-loâ

Traùnh ñöøng duøng nhöõng thöùc aên ñaõ cuùng cho thaàn töôïng, caùc thuù vaät cheát ngoät, ñöøng aên huyeát vaø traùnh moïi toäi daâm duïc. Neáu anh chò em traùnh ñöôïc nhöõng ñieàu aáy thì anh chò em laøm ñuùng. Kính thö.

30Phaùi ñoaøn rôøi Gieâ-ru-sa-lem ñi An-tioát. Hoï trieäu taäp hoäi thaùnh vaø trao böùc thö. 31Khi ñoïc xong thö, moïi ngöôøi raát vui möøng vì nhöõng lôøi khích leä trong thö. 32Giu-ña vaø Xi-la cuõng ñoàng thôøi laø caùc nhaø tieân tri, khích leä caùc tín höõu, giuùp hoï theâm vöõng maïnh. 33Sau ñoù ít laâu, Giu-ña vaø Xi-la ñöôïc caùc tín höõu tieãn ñi bình yeân. Hai ngöôøi trôû veà vôùi caùc ngöôøi ñaõ gôûi hoï ñi. 34a 35Nhöng Phao-loâ vaø Ba-na-ba thì ôû laïi An-ti-oát cuøng vôùi caùc anh em khaùc, truyeàn giaûng Tin Möøng vaø nhöõng söï daïy doã cuûa Chuùa.

ñeán Ñeït-bô vaø Lyùtraø. ÔÛ ñoù coù moät tín höõu teân Ti-moâ-theâ. Meï laø ngöôøi Do-thaùi môùi theo ñaïo, coøn cha laø ngöôøi Hi-laïp. 2Caùc anh em tín höõu ôû Lyù-traø vaø Y-coâ-ni raát quí Ti-moâ-theâ vaø laøm chöùng toát veà anh. 3 Phao-loâ muoá n ñem Ti-moâ - theâ theo, nhöng moïi ngöôøi Do-thaùi ôû vuøng aáy ñeàu bieát cha Ti-moâ-theâ laø ngöôøi Hi-laïp. Vì theá Phao-loâ laøm pheùp caét döông bì cho Ti-moâ - theâ ñeå laø m vöø a loø n g nhöõ n g ngöôø i Do-thaù i . 4Phao-loâ cuø n g nhöõ n g baïn ñoàng haønh ñi töø thaønh naày sang thaønh khaùc, trao nhöõng quyeát nghò cuûa caùc söù ñoà vaø caùc tröôûng laõo ôû Gieâ-ru-salem ñeå moïi ngöôøi tuaân theo. 5Hoäi thaùnh caøng ngaøy caøng lôùn maïnh trong ñöùc tin vaø moãi ngaøy moät theâm taêng tröôûng.
Phao-loâ ñöôïc goïi ra khoûi mieàn AÙ chaâu

16

Phao-loâ vaø Ba-na-ba phaân reõ nhau

laâu sau, Phao-loâ ñeà nghò vôùi Bana-ba raèng, “Chuùng ta neân trôû laïi thaêm caùc thaønh phoá maø chuùng ta ñaõ giaûng ñaïo Chuùa ñoàng thôøi vieáng thaêm tín höõu ñeå bieát tình hình cuûa hoï.” 37Ba-na-ba muoán ñem Giaêng Maùc ñi chung. 38Maùc laø ngöôøi ñaõ boû hoï ôû Baêm-phi-ly, khoâng chòu tieáp tay trong coâng taùc, neân Phaoloâ khoâng chòu cho Maùc ñi theo. 39Vì theá maø Phao-loâ vaø Ba-na-ba caõi nhau döõ doäi ñeán noãi hai ngöôøi chia tay nhau, ñöôøng ai naáy ñi. Ba-na-ba ñem Maùc xuoá n g thuyeà n qua ñaû o Chíp, 40 coø n Phao-loâ choïn Xi-la vaø leân ñöôøng. Caùc tín höõu ôû An-ti-oát giao phoù Phao-loâ cho Chuùa chaêm soùc. 41Phao-loâ ñi qua Xy-ri vaø Xy-li-xi, khích leä caùc hoäi thaùnh.
Caâu 34 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 34: “... nhöng Xi-la quyeát ñònh ôû laïi ñoù.”
a15:34

36Ít

vaø caùc ñoàng baïn ñi qua mieàn Phi-ri-gi vaø Ga-la-ti vì Thaùnh Linh khoâng cho pheùp giaûng Tin Möøng trong vuøng AÙ chaâu. 7Khi ñeán mieàn gaàn My-xia, hoï tìm caùch ñi vaøo Bi-thi-ni nhöng Thaùnh Linh cuûa Chuùa cuõng khoâng cho. 8Vì theá hoï ñi reõ gaàn My-xia roài ñeán Troâ-aùch. 9Ñeâm aáy trong dò töôïng*, Phao-loâ thaáy moät ngöôøi töø Ma-xeâ-ñoan ñöùng naøi næ, “Xin oâng laøm ôn qua Ma-xeâ-ñoan giuùp chuùng toâi.” 10Sau khi Phao-loâ thaáy dò töôïng*, chuùng toâi lieàn chuaån bò ñi Ma-xeâ-ñoan vì hieåu raèng Thöôïng Ñeá ñaõ goïi chuùng toâi rao truyeàn Tin Möøng cho nhöõng ngöôøi ôû vuøng aáy.
Ly-ñia trôû thaønh tín höõu

6Phao-loâ

toâi rôøi Troâ-aùch vaø ñi thuyeàn thaúng qua ñaûo Sa-moâ-traùc. Hoâm sau chuùng toâi qua Neâ-a-boâ-lib. 12Roài chuùng
b16:11 Neâ-a-boâ-li Moät thaønh phoá thuoäc Maxeâ-ñoan. Ñoù laø thaønh phoá ñaàu tieân treân luïc ñòa AÂu-chaâu maø Phao-loâ thaêm.

11Chuùng

COÂNG VUÏ 16:13–34

186 phoá chôï ñeå gaëp caùc nhaø caàm quyeàn. 20Hoï giaûi Phao-loâ vaø Xi-la ñeán cho caùc quan caà m quyeà n La-maõ , caù o raè n g, “Maáy ngöôøi Do-thaùi naày ñang gaây roái trong thaø n h phoá ta. 21Hoï daï y nhöõ n g ñieàu maø ngöôøi La-maõ chuùng ta khoâng neân laøm.” 22Quaàn chuùng cuõng huøa theo toá caùo hoï. Caùc só quan La-maõ cho xeù aùo quaàn Phao-loâ vaø Xi-la roài ñaùnh ñoøn. 23Sau ñoù toáng giam Phao-loâ vaø Xi-la vaø o nguï c . Vieâ n chuû nguï c ñöôï c leä n h phaûi canh giöõ thaät nghieâm ngaët. 24Nhaän ñöôïc leänh aáy, vieân chuû nguïc nhoát hoï taän phoøng giam trong cuøng, roài keàm chaân hai ngöôøi giöõa maáy khoái goã lôùn. 25Khoaûng nöûa ñeâm, Phao-loâ vaø Xi-la ñang caàu nguyeän vaø haùt Thaùnh ca toân vinh Thöôïng Ñeá, caùc tuø nhaân khaùc ñeàu nghe. 26Thình lình coù côn ñoäng ñaát döõ doäi laøm rung chuyeån neàn nguïc. Caùc cöûa nguïc ñeàu môû toang vaø xieàng tuø nhaân ñeàu rôùt ra. 27Vieân chuû nguïc giaät mình thöù c giaá c thaá y cöû a nguï c môû toang, töôûng tuø ñaõ troán thoaùt heát neân oâng ruùt göôm ñònh töï saù t c. 28Nhöng Phao-loâ keâu leân “Ñöøng haïi mình! Chuùng toâi coøn ñoâng ñuû caû ñaây.” 29Vieân chuû nguïc sai ngöôøi mang ñeøn tôùi. OÂng ta chaïy vaøo, run raåy quì nôi chaân Phao-loâ vaø Xi-la. 30Roài oâng ñöa hai ngöôøi ra ngoaøi vaø hoûi, “Thöa caùc oâng, toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc cöùu?” 31Hoï ñaùp, “Haõy tin nhaän Chuùa Gieâxu, thì oâng vaø caû gia ñình oâng ñeàu seõ ñöôïc cöùu.” 32Phao-loâ giaûng giaûi lôøi cuûa Chuùa cho vieân chuû nguïc vaø moïi ngöôøi trong gia ñình. 33Chính giôø aá y , giöõ a ñeâm khuya, vieân chuû nguïc mang Phaoloâ vaø Xi-la ra röûa caùc veát thöông roài oâ n g vaø caû nhaø ñeà u chòu leã baù p -teâ m . 34Sau ñoù, vieân chuû nguïc mang Phao-loâ
c16:27

toâi ñi ñöôøng boä ñeán Phi-líp, moät thuoäc ñòa La-maõ a vaø laø thaø n h phoá lôù n cuû a mieàn Ma-xeâ-ñoan. Chuùng toâi ôû laïi ñoù khaù laâu. 13 Vaø o ngaø y Sa-baù t chuù n g toâ i ñi ra ngoaøi cöûa thaønh ñeán bôø soâng nôi chuùng toâ i mong tìm ñöôï c moä t choã ñeå caà u nguyeän. Coù maáy phuï nöõ ñang nhoùm hoïp taïi ñoù neân chuùng toâi ngoài xuoáng noùi chuyeän vôùi hoï. 14Trong soá nhöõng ngöôøi ngoài nghe coù moät phuï nöõ teân Ly-ñia, queâ ôû Thi-a-ti-rô. Chò laøm ngheà buoân haøng vaûi tím. Chò kính thôø Thöôïng Ñeá neân Ngaøi môû trí ñeå chò chaêm chuù nghe Phao-loâ giaû n g. 15 Chò vaø taá t caû moï i ngöôøi trong nhaø ñeàu chòu leã baùp-teâm. Sau ñoù chò môøi chuùng toâi veà nhaø. Chò baûo, “Neáu caùc anh em thaáy toâi thaät laø tín höõu, thì xin ñeán troï nhaø toâi.” Roài chò coá naøi chuùng toâi ñeán troï nhaø chò.
Phao-loâ vaø Xi-la vaøo ngoài tuø

laàn noï, khi chuùng toâi ñi ñeán nôi caàu nguyeän thì gaëp moät ngöôøi tôù gaùi. Noù bò moät taø linhb ñaëc bieät aùm, kieám raát nhieàu tieàn cho chuû vì taøi boùi toaùn cuûa noù. 17Coâ tôù gaùi aáy ñi theo sau Phao-loâ vaø chuùng toâi roài keâu leân, “Caùc ngöôøi naày laø toâi tôù cuûa Thöôïng Ñeá Raát Cao. Hoï chæ cho caùc oâng baø bieát con ñöôøng cöùu roãi.” 18Coâ ta laøm nhö theá suoát nhieàu ngaøy. Phao-loâ raát böïc mình cho neân quay laïi maéng taø linh, “Nhaân danh Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, ta ra leänh cho maày phaûi ra khoûi coâ gaùi naày!” Taø linh laäp töùc ra khoûi coâ gaùi. 19Khi chuû cuûa ngöôøi ñaày tôù gaùi thaáy khoâng coøn duøng noù ñeå kieám tieàn ñöôïc nöõa lieàn baét Phao-loâ vaø Xi-la keùo ñeán
a16:12 thuoäc ñòa La-maõ Moät thaønh phoá ñöôïc ngöôøi La-maõ thaønh laäp, söû duïng luaät leä, phong tuïc vaø quyeàn lôïi La-maõ. b16:16 taø linh Ñaây laø moät thöù quæ khieán coâ gaùi baûo mình coù nhöõng hieåu bieát ñaëc bieät.

16Moät

töï saùt OÂng ta nghó caùc nhaø caàm quyeàn seõ gieát mình veà toäi ñeå tuø troán thoaùt.

187 vaø Xi-la veà nhaø môøi aên. OÂng vaø caû gia ñình ñeàu heát söùc vui möøng vì baây giôø hoï ñaõ tin nhaän Chuùa. 35Saùng hoâm sau, caùc só quan La-maõ sai caûnh saùt ñeán baûo ngöôøi chuû nguïc, “Haõy thaû maáy ngöôøi ñoù ñi.” 36 Vieâ n chuû nguï c noù i vôù i Phao-loâ , “Caùc só quan ra leänh thaû caùc oâng. Cho neân baây giôø caùc oâng haõy ñi bình an.” 37Nhöng Phao-loâ baûo caûnh saùt, “Hoï ñaùnh ñoøn chuùng toâi coâng khai khi chöa xeùt xöû gì, maëc duø chuùng toâi laø coâng daân La-maõ.a Roài hoï toáng giam chuùng toâi. Baây giôø laïi ñònh thaû leùn chuùng toâi aø! Khoâng ñöôïc! Chính mình hoï phaûi ñích thaân ñeán ñaây môøi chuùng toâi ra.” 38Caûnh saùt thuaät laïi cho caùc só quan La-maõ lôøi Phao-loâ noùi. Khi caùc só quan nghe raèng Phao-loâ vaø Xi-la laø coâng daân La-maõ thì hoaûng sôï. 39Vì theá hoï ñeán xin loãi Phao-loâ vaø Xi-la, hoä toáng hai ngöôøi ra khoûi nguïc vaø yeâu caàu hoï rôøi khoûi thaø n h phoá . 40 Hai ngöôø i vöø a ra khoû i nguïc lieàn ñi ñeán nhaø Ly-ñia, gaëp moät soá tín höõu. Hoï khích leä caùc anh chò em aáy roài töø giaõ leân ñöôøng.
Phao-loâ vaø Xi-la ôû Teâ-sa-loâ-ni-ca

COÂNG VUÏ 16:35–17:15

Xi-la, cuøng vôùi nhieàu ngöôøi Hi-laïp kính thôø Thöôïng Ñeá vaø caùc phuï nöõ coù uy tín. 5Nhöng caùc ngöôøi Do-thaùi khaùc ñaâm ra ganh gheùt. Hoï xuùi giuïc maáy teân du ñaõng nôi phoá chôï, hoïp thaønh beø luõ roài gaâ y baï o ñoä n g. Chuù n g chaï y ñeá n nhaø Gia-xoân tìm Phao-loâ vaø Xi-la, ñònh loâi hoï ra tröôù c daâ n chuù n g. 6 Tìm khoâ n g ñöôïc, chuùng lieàn keùo Gia-xoân vaø vaøi tín höõu khaùc ñeán caùc nhaø caàm quyeàn trong thaønh phoá. Daân chuùng la leân, “Boïn naày chuyeân gaây roái khaép nôi treân theá giôùi, roài baây giôø moø ñeán ñaây! 7Gia-xoân ñaõ chöùa chaáp chuùng trong nhaø. Taát caû boïn hoï laøm nhöõng vieäc choáng nghòch luaät phaùp Xeâ-xa, baûo raèng coù moät vua khaùc teân laø Gieâ-xu.” 8Daân chuùng vaø caùc nhaø caàm quyeàn thaø n h phoá nghe theá lieà n noå i giaä n . 9Chuùng baét Gia-xoân vaø maáy ngöôøi kia ñoùng tieàn theá chaân roài thaû caùc tín höõu ra.
Phao-loâ vaø Xi-la ñi Beâ-reâ

vaø Xi-la vieáng qua mieàn Am-phi-boâ-li, A-boâ-loâ-ni roài ñeán Teâ-sa-loâ-ni-ca. Taïi ñoù coù moät hoäi ñöôøng Do-thaùi. 2Theo thoâng leä, moãi ngaøy Sa-baùt Phao-loâ ñi vaøo hoäi ñöôøng, lieân tieáp nhö theá trong ba tuaàn. OÂng noùi chuyeä n vôù i ngöôø i Do-thaù i veà Thaù n h Kinh. 3OÂng giaûng giaûi vaø chöùng minh raèng Chuùa Cöùu Theá phaûi chòu cheát roài soáng laïi töø keû cheát. OÂng baûo, “Chuùa Gieâ-xu, Ñaáng maø toâi noùi vôùi caùc oâng baø, laø Chuùa Cöùu Theá.” 4Moät soá ngöôøi Dothaùi chòu tin. Hoï keát hôïp vôùi Phao-loâ vaø
a16:37 coâng daân La-maõ Luaät La-maõ qui-ñònh raèng khoâng ñöôïc pheùp ñaùnh ñoøn coâng daân La-maõ tröôùc khi ñem ra xeùt xöû.

17

1 Phao-loâ

aáy caùc tín höõu ñöa Phao-loâ vaø Xi-la ñeán Beâ-reâ. ÔÛ ñoù hai ngöôøi ñi vaøo hoäi ñöôøng cuûa ngöôøi Do-thaùi. 11Nhöõng ngöôøi Do-thaùi naày saün loøng nghe ñaïo hôn nhöõng ngöôøi Do-thaùi ôû Teâ-sa-loâ-nica. Ngöôøi Beâ-reâ soát saéng nghe Phao-loâ vaø Xi-la giaûng, vaø nghieân cöùu Thaùnh Kinh moã i ngaø y ñeå xem lôø i giaû n g coù ñuù n g khoâ n g. 12 Nhieà u ngöôø i tin ñaï o cuøng vôùi caùc ngöôøi Hi-laïp coù uy tín, caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø. 13Nhöng khi nhöõng ngöôøi Do-thaùi ôû Teâ-sa-loâ-ni-ca nghe raèng Phao-loâ ñang giaûng lôøi Chuùa ôû Beâreâ, lieàn keùo ñeán, taïo hoang mang cho daân chuùng vaø gaây roái. 14Caùc tín höõu laäp töùc ñöa Phao-loâ ñi tôùi vuøng bôø bieån, nhöng Xi-la vaø Ti-moâ-theâ thì vaãn ôû laïi Beâ - reâ . 15 Nhöõ n g ngöôø i daã n Phao-loâ cuøng ñi vôùi oâng ñeán A-theân. Phao-loâ nhaén hoï baûo Xi-la vaø Ti-moâ-theâ phaûi ñeán vôùi oâng thaät gaáp.

10Ñeâm

COÂNG VUÏ 17:16–34
Phao-loâ giaûng ôû A-theân
16 Trong

188 ñoù. Ngaøi laø Chuùa cuûa trôøi vaø ñaát. Ngaøi khoâng ngöï trong caùc ñeàn thôø do tay ngöôøi xaây neân. 25Thöôïng Ñeá naày laø Ñaáng ban söï soáng, hôi thôû vaø moïi thöù khaùc cho chuùng ta. Ngaøi khoâng caàn ai giuùp ñôõ, vì Ngaøi coù ñuû moïi thöù. 26Ngaøi baé t ñaà u döï n g neâ n moä t ngöôø i , roà i töø ngöôø i aá y sinh ra voâ soá ngöôø i soá n g khaép nôi treân theá giôùi. Ngaøi ñònh thôøi gian vaø choã ôû cho moãi ngöôøi. 27 Thöôï n g Ñeá laø m nhö theá ñeå con ngöôø i tìm kieá m Ngaø i vaø coù theå tìm ñöôïc Ngaøi, duø Ngaøi khoâng caùch xa ai trong chuùng ta.
28 ‘Chuùng

khi Phao-loâ chôø Xi-la vaø Ti-moâ-theâ ôû A-theân, oâng raát böïc töùc vì thaáy caû thaønh phoá ñaày daãy thaàn töôïng. 17 Taï i hoä i ñöôø n g, Phao-loâ thaû o luaä n vôùi caùc ngöôøi Do-thaùi vaø Hi-laïp kính thôø Thöôïng Ñeá. OÂng cuõng noùi chuyeän vôù i daâ n chuù n g trong phoá chôï moã i ngaø y . 18Moä t vaø i trieá t gia thuoä c phaù i Khoaùi laïc vaø phaùi Khaéc kyûa tranh luaän vôùi Phao-loâ. Hoï baûo, “Laõo naày chaúng bieát mình noùi caùi gì. OÂng ta muoán noùi gì theá?” Keû khaùc noùi, “Hình nhö oâng ta muoán giôùi thieä u vôù i chuù n g ta veà maá y oâ n g thaà n môùi,” vì Phao-loâ noùi chuyeän vôùi hoï veà Chuùa Gieâ-xu vaø vieäc Ngaøi soáng laïi töø keû cheát. 19Hoï mang Phao-loâ ñeán moät buoåi hoïp cuûa Ñình Nghò*, vaø baûo, “Xin giaûi thích cho chuùng toâi veà tö töôûng môùi naày maø oâng ñang giaûng daïy. 20Ñieàu oâ n g noù i raá t môù i vôù i chuù n g toâ i , neâ n chuùng toâi muoán bieát roõ theâm.” 21Taát caû daân A-theân vaø caùc daân ngoaïi quoác soáng ôû ñoù raát thích daønh thì giôø ñeå noùi veà nhöõng ñieàu môùi la.ï 22 Phao-loâ ñöù n g giöõ a buoå i hoï p cuû a Ñình Nghò vaø leân tieáng, “Thöa ñoàng baøo A-theân, trong moïi vieäc, toâi thaáy caùc anh em raát nhieät thaønh. 23Luùc toâi vieáng qua thaønh phoá anh em, toâi thaáy nhieà u vaä t ñöôï c caù c anh em toâ n thôø . Toâ i thaá y moä t baø n thôø coù khaé c doø n g chöõ: KÍNH THÔØ THAÀN CHÖA BIEÁT. Caùc anh em thôø moät thaàn mình khoâng bieát, ñoù laø Thöôïng Ñeá maø toâi seõ trình baøy vôùi caùc anh em. 24Thöôïng Ñeá laø Ñaáng taïo döïng caû theá giôùi vaø moïi vaät trong
a17:18 Phaùi Khoaùi laïc vaø phaùi Khaéc kyû Trieát gia laø nhöõng ngöôøi ñi tìm chaân lyù. Nhöõng ngöôøi theo phaùi Khoaùi laïc cho raèng muïc ñích cuoäc ñôøi laø tìm khoaùi laïc, nhaát laø khoaùi laïc tinh thaàn. Coøn phaùi Khaéc kyû thì cho raèng cuoäc ñôøi naày khoâng neân coù tình caûm vui buoàn gì caû.

ta sinh soáng, hoaït ñoäng vaø toàn taïi trong Ngaøi’

Nhö moät vaøi thi só caùc anh em ñaõ noùi, ‘Chuùng ta laø con caùi Ngaøi.’ chuùng ta laø con caùi Thöôïng Ñeá, neâ n caù c anh em chôù neâ n nghó raè n g Ngaø i gioá n g nhö ñieà u ngöôø i ta töôû n g töôï n g hoaë c taï c ra töø vaø n g, baï c hay ñaù. 30Tröôùc kia, con ngöôøi khoâng bieát Thöôïng Ñeá. Ngaøi tha thöù cho ñieàu aáy. Nhöng baâ y giôø Ngaø i ñaõ baû o moï i ngöôø i treâ n theá giôù i haõ y aê n naê n hoá i haän. 31Thöôïng Ñeá ñaõ ñònh moät ngaøy ñeå xeùt xöû caû theá giôùi moät caùch coâng minh, qua moät ngöôøi Ngaøi ñaõ choïn töø laâ u . Ngaø i ñaõ chöù n g toû ñieà u naà y , do vieäc Ngaøi khieán ngöôøi aáy töø keû cheát soáng laïi.” 32Khi nghe noù i Chuù a Gieâ - xu töø keû cheá t soá n g laï i , thì moä t soá ngöôø i cheâ cöôøi. Coøn ngöôøi khaùc thì baûo, “Ñeå luùc khaùc chuùng toâi seõ nghe oâng noùi theâm veà chuyeän naày.” 33Neân Phao-loâ böôùc ra khoû i hoï . 34 Tuy nhieâ n coù moä t soá ngöôø i tin vaø theo Phao-loâ . Trong soá ñoù coù Ñi-oâ-ni-xi, moät hoäi vieân Ñình Nghò, moät phuï nöõ teân Ña-ma-ri vaø vaøi ngöôøi nöõa.
29Vì

189
Phao-loâ ôû Coâ-rinh

COÂNG VUÏ 18:1–21

ñoù Phao-loâ rôøi A-theân ñi sang Coâ - rinh. 2 Taï i ñaâ y oâ n g gaëp moät ngöôøi Do-thaùi teân A-qui-la, sinh quaùn ôû xöù Boân-tu. A-qui-la vaø vôï laø Bích-xi-la, môùi töø nöôùc YÙ ñeán Coârinh vì hoaøng ñeá Lau-ñia* ra leänh truïc xuaát taát caû moïi ngöôøi Do-thaùi khoûi Lamaõ . Phao-loâ ñeá n thaê m A-qui-la vaø Bích-xi-la. 3Vì hai vôï choàng cuøng ngheà may leàu nhö Phao-loâ, neân oâng ôû vaø laøm vieäc chung vôùi hoï. 4Moãi ngaøy Sa-baùt, Phao-loâ thaûo luaän vôùi caùc ngöôøi Do-thaùi vaø Hi-laï p trong hoä i ñöôø n g, tìm caù c h thuyeát phuïc hoï tin nhaän Chuùa Gieâ-xu. 5 Xi-la vaø Ti-moâ - theâ cuõ n g môù i töø Ma-xeâ-ñoan ñeán nhaäp vôùi Phao-loâ ôû Coâ rinh. Sau ñoù, Phao-loâ duøng thì giôø rao giaûng Tin Möøng, chöùng minh cho ngöôø i Do-thaù i thaá y Chuù a Gieâ - xu laø Ñaáng Cöùu Theá. 6Nhöng hoï khoâng chòu chaá p nhaä n lôø i daï y cuû a Phao-loâ vaø buoâ n g ra nhöõ n g lôø i thoâ bæ. Cho neâ n oâng giuõ buïi khoûi aùo mìnha vaø caûnh caùo hoï, “Neáu caùc anh em khoâng ñöôïc cöùu laø taïi caùc anh em! Toâi ñaõ laøm heát söùc mình roài! Töø nay, toâi chæ seõ ñi ñeán vôùi nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaù i thoâi.” 7Phao-loâ rôøi hoäi ñöôøng, doïn ñeán nhaø Tít Giuù c -tu, keá beâ n hoä i ñöôø n g. OÂng naày kính thôø Thöôïng Ñeá. 8Cô-rítbu laø quaûn lyù hoäi ñöôøng aáy. OÂng vaø moï i ngöôø i trong nhaø ñeà u tin nhaä n Chuù a . Nhieà u ngöôø i khaù c ôû Coâ - rinh cuõng nghe Phao-loâ, tin nhaän vaø chòu leã baùp-teâm. 9Ban ñeâm, Chuùa noùi vôùi Phao-loâ qua moät dò töôïng raèng, “Ñöøng sôï. Chôù im laëng nhöng haõy tieáp tuïc rao giaûng cho daân chuùng. 10Ta ôû vôùi ngöôi, khoâng ai haï i ngöôi ñöôï c ñaâ u vì coù raá t nhieà u
a18:6 giuõ buïi ... aùo mình Ñaây laø daáu hieäu caûnh caùo cho thaáy Phao-loâ khoâng coøn noùi chuyeän vôùi ngöôøi Do-thaùi ôû thaønh aáy nöõa.

18

1Sau

ngöôøi cuûa ta trong thaønh naày.” 11Phaoloâ ôû ñoù moät naêm röôõi, giaûng lôøi Chuùa cho daân chuùng.
Phao-loâ bò giaûi ñeán tröôùc Ga-li-oâ

Ga-li-oâ ñang giöõ chöùc thoáng ñoác mieàn Nam Hi-laïp thì coù maáy ngöôøi Do-thaùi hoïp laïi choáng Phao-loâ vaø loâi oâng ra toøa. 13Hoï caùo, “Ngöôøi naày daïy daân ta thôø Thöôïng Ñeá theo loái nghòch vôùi luaät chuùng ta.” 14Phao-loâ ñònh leân tieáng thì Ga-li-oâ baûo maáy ngöôøi Do-thaùi, “Maáy anh Dothaùi aø, toâi saün saøng nghe maáy anh neáu maáy anh khieáu naïi veà chuyeän phaïm phaùp hay loãi laàm gì. 15Chöùù coøn ñieàu maáy anh caùo chæ thuoäc nhöõng vaán ñeà töø ngöõ vaø danh hieä u —nhöõ n g chuyeä n tranh luaä n trong luaä t phaù p maá y anh thoâ i . Cho neâ n , chuyeä n naà y maá y anh phaûi töï giaûi quyeát laáy. Toâi khoâng phaân xöû ñaâu.” 16Ga-li-oâ lieàn ñuoåi hoï ra khoûi toøa aùn. 17Chuùng lieàn baét Soát-then, quaûn lyù hoäi ñöôøng, ñaùnh ñoøn ngay taïi toøa aùn nhöng Ga-li-oâ chaúng theøm ñeå yù.
Phao-loâ trôû veà An-ti-oát

12Khi

ôû vôùi caùc tín höõu nhieàu ngaøy nöõa roài töø giaõ, xuoáng thuyeàn ñi qua xöù Xy-ri, cuøng vôùi A-qui-la vaø Bích-xi-la. ÔÛ Xen-cô-reâ Phao-loâ caïo ñaàub, vì oâng coù lôøi höùa nguyeän vôùi Thöôïng Ñeá. 19Roài hoï ñeán EÂ-pheâ-soâ, Phao-loâ chia tay vôùi Bíchxi-la vaø A-qui-la. Trong khi ôû ñoù, Phaoloâ ñi vaøo hoäi ñöôøng vaø thaûo luaän vôùi ngöôøi Do-thaùi. 20Hoï yeâu caàu oâng ôû theâm nöõa nhöng Phao-loâ töø choái. 21Luùc töø giaõ, Phao-loâ baûo hoï, “Neáu Chuùa muoán thì toâi seõ trôû laïi thaêm anh chò em.” Roài oâng xuoáng thuyeàn rôøi EÂ-pheâ-soâ.
b18:18 caïo ñaàu Ngöôøi Do-thaùi laøm ñieàu naày ñeå chöùng toû lôøi höùa nguyeän rieâng vôùi Thöôïng Ñeá ñaõ laøm xong.

18Phao-loâ

Neâ n Phao-loâ boû hoï . “Leã baù p -teâ m cuû a Giaêng laø baùp-teâm veà söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi. duø n g Thaù n h Kinh chöù n g minh raè n g Chuù a Gieâ-xu laø Chuùa Cöùu Theá. neân caùc anh em giuùp ñôõ vaø vieát moät böùc thö giôùi thieäu vôùi caùc tín höõu ôû ñoù. OÂng coù taøi aên noùi vaø bieát Thaùnh Kinh raát khaù. thì Phao-loâ vieáng qua vaøi nôi treân ñöôøng ñi ñeán EÂ-pheâ-soâ. OÂng noùi chuyeän vôùi caùc ngöôøi Do-thaùi vaø khuyeân hoï chaáp nhaän nhöõng ñieàu oâng noùi veà Nöôùc Trôøi. “Ta nhaân danh Chuùa Gieâ-xu maø Phaoloâ rao giaûng. 9Nhöng coù maáy ngöôøi Do-thaùi toû ra öông ngaïnh.xu. moät thaày teá leã cao caáp. lieàn môøi veà nhaø giaûi thích theâm cho oâng veà ñöôøng loái Chuùa. Khi Bích-xi-la vaø A-qui-la nghe oâng giaûng. 25OÂng ñöôïc daïy doã veà ñöôøng loái Chuùa vaø luoân luoân haêng haùi giaû n g daï y söï thaä t cuû a Chuù a Gieâ .” 3Neân Phao-loâ hoûi. goàm vieäc chuùc phöôùc hay uûy quyeàn. Nhôø coâng taùc cuûa Phao-loâ maø ngöôøi Do-thaùi vaø Hi-laïp naøo ôû mieàn Tieåu AÙ cuõng ñeàu ñöôïc nghe lôøi Chuùa. oâng töø giaõ. a19:6 ñaët tay Söï ñaët tay coù nhieàu muïc ñích. roài oâng qua Anti-oát. ÔÛ ñoù Phao-loâ gaëp moät soá tín höõu. Hoï chaúng nhöõng khoâng chòu tin maø coøn buoâng lôøi thoâ bæ choáng Ñaïo Chuùa Gieâ-xu tröôùc maë t daâ n chuù n g. Nhöng A-boâ-loâ chæ bieát coù leã baùp-teâm cuûa Giaêng* maø thoâi. 28OÂng bieän luaän huøng hoàn vôùi maáy ngöôøi Dothaù i tröôù c maë t caû daâ n chuù n g. Phao-loâ ôû EÂ-pheâ-soâ 24Coù khi A-boâ . thì hoï nhaän ñöôïc Thaùnh Linh. 12Vaøi ngöôøi laáy khaên tay vaø quaàn aùo Phao-loâ ñaõ duøng maø ñaët treân ngöôøi beänh thì ñöôïc laønh vaø aùc quæ ra khoûi hoï. “Chuùng toâi chöa heà nghe noùi ñeán Thaùnh Linh naøo caû. Hoï baét ñaàu noùi caùc thöù ngoâ n ngöõ * khaù c vaø noù i tieâ n tri. mang theo moät soá tín höõu ñi ñeán tröôøng hoï c cuû a moä t ngöôø i teâ n Ti-ra-nu vaø giaûng daïy daân chuùng moãi ngaøy 10suoát hai naêm. Ñi töø thaønh naày qua thaønh khaùc. 6 Luù c Phao-loâ ñaët taya leân hoï.xu. oâng khích leä vaø naâng ñôõ caùc tín höõu. Giaêng khuyeân daân chuùng tin nhaän Ñaáng seõ ñeán sau mình. 26A-boâ-loâ baét ñaàu giaû n g daï y raá t huø n g hoà n trong hoä i ñöôøng. oâng naâng ñôõ hoï raát nhieàu. Caùc con trai Xeâ-va 4 Phao-loâ Xeâ-xa-reâ. anh chò em ñaõ nhaän laõnh ñöôïc Thaùnh Linh chöa?” Hoï ñaùp. ñi qua thaêm caùc mieàn thuoäc Ga-la-ti vaø Phi-rigi. hoï lieàn chòu leã baùpteâ m trong danh Chuù a Gieâ . 7 Coù khoaû n g möôø i hai ngöôø i trong nhoùm aáy.COÂNG VUÏ 18:22–19:14 22Ñeá n 190 baû o . 11 Thöôï n g . nhôø aâ n phuù c Thöôïng Ñeá. cho neân khi A-boâ-loâ ñeán nôi. truyeàn cho maày phaûi ñi ra!” 14Nhöõng ngöôøi laøm chuyeän aáy laø baûy con trai cuûa Xeâ-va. 13Nhöng coù moät soá ngöôøi Do-thaùi ñi nhieàu nôi ñuoåi quæ. “Leã baùp-teâm cuûa Giaêng*” 19 1 Trong Ñeá duø n g Phao-loâ laø m nhieàu pheùp laï lôùn lao. Phao-loâ ñi leân vaø chaøo möøng hoäi thaùnh. Hoï duøng danh Chuùa Gieâ-xu ñeå ñuoåi quæ baèng caùch ra leänh. 8Phao-loâ ñi vaøo hoäi ñöôøng vaø maïnh daïn giaûng daïy trong suoát ba thaùng.loâ ñang ôû Coâ-rinh. Queâ oâng ôû thaønh A-lòchsôn. 23ÔŒ laïi ñoù ít laâu. Caùc tín höõu naày ñaõ tin nhaä n Chuù a Gieâ . Ñaáng ñoù laø Chuùa Gieâ-xu. “Vaäy anh chò em chòu leã baùp-teâm cuûa ai?” Hoï ñaùp. 2OÂng hoû i . 27Aboâ-loâ muoán ñi ñeán mieàn Nam Hi-laïp. A-boâ-loâ ôû EÂ-pheâ-soâ vaø Coâ-rinh moät ngöôøi Do-thaùi teân A-boâ-loâ ñeán EÂ-pheâ-soâ.” 5Khi nghe vaäy. yeâu caàu hoï tieáp ñoùn oâng. “Töø khi tin ñaï o .xu.

cuõng bieát Phao-loâ. 23 Trong tieàn trong ngheà naày. 18Nhieàu tín höõu baét ñaàu xöng toäi coâng khai veà nhöõng vieäc xaáu mình laøm. . Daân chuùng baét Gai-uùt vaø A-ri-taïc. 33Ngöôøi Do-thaùi baét moät ngöôøi teân A-lòch-sôn ñaåy ra tröôùc coâng chuùng roài vaøi ngöôøi bieåu oâng leân tieáng. Phao loâ hoaïch ñònh chuyeán du haønh 15Nhöng COÂNG VUÏ 19:15–35 ñoù . Tröôùc heát oâng döï ñònh gheù qua caùc xöù thuoäc Ma-xeâ-ñoan vaø Nam Hi-laïp roài ñeán Gieâ-ru-sa-lem. 26Nhöng haõy coi teâ n Phao-loâ haï i chuù n g ta bieá t bao nhieâu. Haén thuyeát phuïc nhieàu ngöôøi ôû EÂ-pheâ-soâ vaø haàu heát daân chuùng vuøng Tieåu AÙ! Haén noùi raèng nhöõng thaàn do ngöôø i laø m ra khoâ n g phaû i laø thaà n . coøn caùi nguy khaùc laø daân chuùng seõ baét ñaàu cho raèng ñeà n thôø cuû a ñaï i nöõ thaà n Aï t -teâ . Cuoäc hoïp trôû thaønh cöïc kyø hoãn loaïn. baïn cuûa Phao-loâ nhaén vaø khuyeân oâng chôù neân ñi ñeán raïp haùt. Ña soá daân chuùng ñeàu khoâng hieåu taïi sao mình laïi ñeán ñoù.meâ . ai cuõ n g bieá t EÂ . Caùc saùch aáy trò giaù khoaû n g naê m möôi ngaø n ñoà n g baïc.mít khoâng ra gì nöõa. 24Coù moät thôï baïc teân Ñeâ-meâ-triu.soâ laø thaønh phoá baûo toàn ñeàn thôø cuûa ñaïi nöõ thaàn Aït-teâ-mít vaø töôïng thaùnhc cuûa nöõ c19:35 töôïng thaùnh Coù theå laø moät khoái ñaù trôøi hoaëc moät taûng ñaù maø hoï cho laø gioáng thaàn Aït-teâ-mít. toâ i cuõ n g muoá n thaê m La-maõ nöõ a . b19:24 Aït-teâ-mít Coøn goïi laø “Ñi-a-na. “Sau khi gheù thaêm Gieâ-ru-sa-lem. soá tieàn naøy baèng 136 naêm laøm vieäc). 17Toaøn theå daân chuùng EÂ-pheâ-soâ— töø ngöôøi Do-thaùi ñeán ngöôøi Hi-laïp— nghe chuyeän aáy ñeàu sôï haõi vaø heát söùc toân kính Chuùa Gieâ-xu. 27Ngoaøi caùi nguy laø coâng vieäc laøm aên cuûa chuùng ta maát uy tín.” 28Khi caùc ngöôøi kia nghe theá lieàn noåi giaän heùt leân. chöùù coøn maáy anh laø ai?” 16Ngöôøi bò quæ aùm lieàn xoâng vaøo hoï. “Daân EÂpheâ . 30Phao-loâ muoán ñi vaøo noùi chuyeän vôùi quaàn chuùng nhöng caùc tín höõu khoâng cho.triu nhoù m hoï p caù c ñoà n g nghieä p vaø baø n .mít b . 25 Ñeâ . 19Coù keû tröôùc kia duøng taø thuaät. Moät ñoàng baïc töông ñöông vôùi moät ngaøy coâng (nhö vaäy. Phao-loâ quyeá t ñònh leâ n Gieâ-ru-sa-lem. “AÏt-teâ-mít laø ñaïi nöõ õthaàn cuûa EÂ-pheâ-soâ!” 29Caû thaønh xoân xao.” 22Phao-loâ gôû i hai ñoà n g nghieä p laø Timoâ-theâ vaø EÂ-raùt-tu ñi tröôùc ñeán Ma-xeâñoan. cheá ra nhöõng moâ hình nhoû baèng baïc cuûa ñeàn thôø nöõ thaàn AÏ t -teâ .191 coù laàn quæ baûo hoï. coøn oâng thì ôû laïi vuøng Tieåu AÙ moät thôøi gian nöõa. keû thì heùt leân moät neûo. Nhöõ n g keû laø m ngheà aá y kieá m raá t nhieà u tieà n . xong chaïy uøa tôùi raïp haùt.pheâ . Uy danh lôùn cuûa nöõ thaàn seõ bò tieâu dieät vì Aït-teâ-mít laø nöõ thaàn maø moïi ngöôøi trong vuøng Tieåu AÙ vaø caû theá giôùi toân thôø.soâ ôi. vaøi nhaø caàm quyeàn vuøng Tieåu AÙ. “Caùc baïn bieát chuùng ta kieám khaù nhieàu a19:19 naêm möôi ngaøn ñoàng baïc Coù theå laø ñoàng ñaéc-ma.” Nöõ thaàn Hi-laïp maø daân chuùng vuøng Tieåu AÙ toân thôø. 32Ngöôøi thì la où moät ñaèng. 31Ngoaøi ra. Vì ngöôøi ñoù quaù maïnh neân caùc caäu con trai ñeàu bò thöông. Naùo loaïn taïi EÂ-pheâ-soâ 21 Sau luùc ñoù coù naùo loaïn lôùn vì ñaïo Chuùa taïi EÂ-pheâ-soâ. “Ta bieát Chuùa Gieâ-xu.a 20Lôøi Chuùa caøng ngaøy caøng lan roäng maïnh meõ. nay gom saùch vôû laïi ñoát heát tröôùc maët moïi ngöôøi. A-lòchsôn giô tay ra hieäu muoán giaûi thích cho daân chuùng. OÂng baûo. “Aït-teâ-mít cuûa ngöôøi EÂ-pheâ-soâ laø ñaïi nöõ thaàn!” 35Baáy giôø vieân toång thö kyù thaønh phoá yeâu caàu hoï im laëng roài baûo. traàn truoàng boû chaïy troán. hai baïn ñoàng haønh cuûa Phao-loâ töø Ma-xeâ-ñoan ñeán. 34Nhöng khi chuùng thaáy Alòch-sôn laø ngöôøi Do-thaùi thì ñoàng thanh la lôùn suoát hai giôø lieàn.

Ti-moâ-theâ cuøng Ti-chicô vaø Troâ . neân moïi ngöôøi caûm thaáy ñöôïc an uûi raát nhieàu. 12Ngöôøi ta ñöa caäu thanh nieân aáy veà nhaø. 9Coù moät caäu thanh nieân teân Yeâu-tích ñang ngoà i treâ n cöû a soå . goá c Teâ . goá c thaønh Ñeït-bô. 38Neáu Ñeâ-meâ-triu vaø caùc ñoàng nghieäp cuûa anh ta muoán kieän caùo ai. vì thöïc tình buoåi taäp hoïp hoâm nay chaúng coù lyù do chính ñaùng naøo caû. 4Nhöõ n g ngöôø i cuøng ñi vôùi oâng laø Xoâ-ba-tô. goác thaønh Beâ-reâ. ñeøn ñuoác saùng tröng.ni-ca. Nhöng neáu mieàn Tieåu AÙ ñoù duøng heä thoáng giôø khaùc. 39Coøn caùc baïn muoán thaûo luaän veà vaán ñeà gì khaùc thì chôø ñeán phieân hoïp thöôøng xuyeân cuûa hoäi ñoàng thaønh phoá quyeát ñònh. hai ngöôø i thuoä c vuøng Tieåu AÙ.” 11Xong Phao-loâ trôû leân laàu. neân töø laàu ba teù bòch xuoáng ñaát. nôi Phao-loâ seõ cuøng xuoáng thuyeàn ñi chung vôùi chuùng toâi. 14Luùc chuùng toâi gaëp Phao-loâ ôû ñoù. Roài oâng leân ñöôøng sang Hi-laïp. 15Töø My-ti-len chuùng toâi giöông buoàm ñi. neân Phao-loâ quyeát ñònh trôû veà Xy-ri qua ngaû Ma-xeâ . Ñoái vôùi ngöôøi Do-thaùi. Phao-loâ cho môøi caùc tín höõu ñeán vôùi mình. 8Chuùng toâi hoïp ôû moät phoøng treân laàu. A-ri-taïc vaø Xeâ-cungñu. oâ n g ñi qua mieà n Ma-xeâ ñoan. quì xuoáng vaø oâm choaøng qua xaùc. Phao-loâ noùi chuyeän vôùi hoï raát laâu. thì hoï neân ra tröôùc toøa vaø caùc quan toøa ñeå hai beân ñoái chaát nhau.a chuùng toâi hoïp laïi ñeå beû baùnhb. cho ñeán saùng sôùm. khoâng ai choái caõi ñöôïc ñieàu aáy neân caùc baïn haõy bình tónh. Phaûi ñaén ño suy nghó tröôùc khi haø n h ñoä n g. Luù c Phao-loâ ñang noùi chuyeän. Naêm ngaøy 20 1Luùc ngaøy ñaàu tuaàn. 3ôû ñoù ba thaùng. roài Phao-loâ noùi chuyeän vôùi caû nhoùm. thì Yeâu-tích nguû guïc. 40Toâi noùi theá laø vì neáu ngöôøi ta thaáy cuoäc loän xoän böõa nay thì seõ ñoaùn raèng chuùng ta ñònh gaây loaïn. 7Vaøo Chuyeán ñi töø Troâ-aùch ñeán Myõ-leä toâi leân ñöôøng ñi tröôùc Phaoloâ vaø ñaùp thuyeàn qua thaønh A-xoát. Gai-uù t . Phao-loâ ñònh loä trình nhö theá vì oâng muoán ñeán A-xoát baèng ñöôøng boä. lieàn ñoùn oâng leân thuyeàn cuøng ñi qua Myti-len.ñoan. OÂng noùi. roài leân ñöôøng. 6Sau ngaøy Leã Baùnh Khoâng Men chuùng toâi xuoáng thuyeàn töø haûi caûng Phi-líp. Phao-loâ ôû Ma-xeâ-ñoan vaø Hi-laïp cuoäc naùo loaïn ñaõ chaám döùt.phi-mu. Anh ta soáng laïi roài. neân Phao-loâ noùi chuyeän cho ñeán nöûa ñeâm. beû baùnh vaø aên. Phao-loâ vieáng Troâ-aùch laàn cuoái thaàn töø trôøi rôi xuoáng. 5Maáy anh em aáy ñi tröôùc vaø chôø chuùng toâi ôû Troâ-aùch. thaáy anh ta soáng laïi. hoâm sau ñeán moät nôi gaàn Kioát. nhöng hoï chöa coù noùi gì nghòch laïi nöõ thaàn cuûa chuùng ta hoaëc ñaùnh caép moùn gì trong ñeàn thôø cuûa nöõ thaàn.sa-loâ . Phao-loâ duøng nhieàu lôøi khích leä caùc tín höõu ôû nhöõng nôi oâng gheù qua. Khi ngöôøi ta ñôõ leân thì anh ñaõ cheát. moät böõa aên ñaëc bieät Chuùa Gieâ-xu daën caùc moân ñeä duøng ñeå töôûng nhôù ñeán Ngaøi. con By-ru. “Ñöøng lo. (Luca 22:14–20). OÂng ñònh ñaùp thuyeàn qua Xy-ri nhöng coù maáy ngöôøi Do-thaùi laäp möu haïi oâng. Ngaøy sau chuùng toâi ñeán Xa-moâ vaø a20:7 13Chuùng ngaøy ñaàu tuaàn Töùc Chuùa nhaät.” 41Sau khi vieân toång thö kyù thaønh phoá noùi xong thì cho hoï ra veà. Sau khi khích leä vaø töø giaõ hoï . Chuùng ta khoâng theå giaûi thích haønh ñoäng naày. thì buoåi hoïp cuûa hoï nhaèm toái Chuùa nhaät cuûa ta. b20:7 beû baùnh Coù leõ laø Böõa AÊn cuûa Chuùa. ngaøy naày baét ñaàu vaøo luùc maët trôøi laën vaøo thöù baûy. OÂâng döï ñònh ra ñi ngaøy hoâm sau. 10Phaoloâ ñi xuoáng gaëp Yeâu-tích. 37 Caù c baï n giaû i maá y ngöôøi naày ñeán ñaây.COÂNG VUÏ 19:36–20:15 36Vì 192 sau chuùng toâi gaëp hoï ôû Troâ-aùch roài ôû laïi ñoù baûy ngaøy. . 2Treân ñöôøng ñi ñeán Ma-xeâ-ñoan.

’” 36Sau khi Phao-loâ noùi xong thì cuøng quì goái xuoáng vôùi hoï vaø caàu nguyeän. 24Nhöng toâi khoâng coi troïng maïng soáng mình. Ñieàu quan troïng nhaát ñoái vôùi toâi laø laøm xong söù maïng Chuùa Gieâ-xu ñaõ giao phoù cho toâi—ñoù laø rao giaûng Tin Möøng veà aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá. 19Ngöôøi Do-thaùi aâm möu haïi toâi. Toâi chöa bieát chuyeän gì seõ xaûy ñeán cho toâi taïi ñoù. khieán toâi lo ngaïi voâ cuøng. 32“Baây giôø toâi giao phoù anh em cho Thöôïng Ñeá vaø lôøi aân phuùc Ngaøi. Phao-loâ cho môø i caù c tröôûng laõo cuûa hoäi thaùnh ôû EÂ-pheâ-soâ ñeán. Hoï oâm hoân oâng roài tieãn oâng xuoáng thuyeàn. 30Ngoaøi ra. chuùng toâi ñi thuyeà n thaú n g ñeá n ñaû o Coá t . 31Cho neâ n haõ y thaä n troï n g! Luoâ n nhôù raèng trong suoát ba naêm. Anh em phaû i nhö ngöôøi chaên chieân hoäi thaùnh cuûa Thöôïng Ñeáa maø Ngaøi ñaõ mua baèng chính caùi cheát cuûa Con Ngaøi. Anh em luùc naøo cuõng roõ toâi aên ôû ra sao vôùi anh em. OÂng muoán ñeán Gieâ-ru-sa-lem gaáp cho kòp ngaøy Leã Thaát Tuaàn. 16Phao-loâ ñaõ ñònh khoâng gheù EÂ-pheâ-soâ vì oâng khoâng muoán ôû laïi vuøng Tieåu AÙ quaù laâu.193 hoâm sau nöõa thì ñeán Myõ-leä. Phao-loâ noùi vôùi hoï. Nhöng anh em bieát toâi luoân luoân haàu vieäc Chuùa Gieâ-xu ñeán noãi queân thaâ n mình. Thaùnh Linh cho toâi bieát laø lao khoå vaø xieàng xích ñang chôø toâi. seõ coù ngöôøi voà ñeán nhö muoâng soùi vaø tìm caùch tieâu dieät baày chieân. 20Anh em bieát toâi rao giaûng cho anh em vaø khoâng quaûn ngaïi ñieàu gì ñeå coù theå giuùp anh em. roài töø ñoù ñi qua. ‘Cho coù phuùc hôn nhaän. Toâi ñaõ daïy doã anh em töø nôi coâng coäïng ñeán nhaø rieâng. 33Luùc coøn ôû vôùi anh em. Toâi daïy anh em nhôù lôøi Chuùa Gieâ-xu ñaõ noùi. 29Toâi bieát raèng sau khi toâi ra ñi. “Caùc anh em bieát ñôøi soáng toâi töø ngaøy ñaàu tieân toâi ñaët chaân ñeán mieàn Tieåu AÙ.leä . 23Coù ñieàu chaéc laø ôû moãi thaønh phoá. Hoâm sau chuùng toâi ñeán tænh Roát. 22Nhöng nay toâi vaâng leänh Thaùnh Linh ñi leân Gieâ-ru-salem. 28Haõy thaän troïng veà chính mình vaø veà nhöõng 17 Töø ngöôøi maø Thaùnh Linh ñaõ giao phoù cho anh em chaê m soù c . 2ÔÛ Ba-ta-ra chuùng toâi thaáy moät chieác thuyeàn saép giöông buoàm qua 1 Töø a20:28 hoäi thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá Vaøi baûn Hilaïp ghi “cuûa Chuùa. toâi khoâng heà ñoøi tieàn baïc hay aùo quaàn sang troïng cuûa ai caû. seõ coøn gaëp laïi toâi nöõa. 37–38 Moï i ngöôø i ñeà u khoù c nhaá t laø vì Phao-loâ baûo raèng hoï seõ khoâng gaëp laïi oâng nöõa. 18Sau khi hoï tôùi. 35Toâi chöùng toû cho anh em thaáy laø trong moïi vieäc haõy laøm nhö toâi ñeå giuùp ñôõ ngöôøi yeáu keùm hôn. toâ i thöôø n g ñoå nöôù c maé t . caû ngaøy laãn ñeâm toâi thöôøng raên daïy vaø ñoå nöôùc maét vì anh em. Caùc tröôûng laõo ôû EÂ-pheâ-soâ COÂNG VUÏ 20:16–21:2 Myõ . seõ coù vaøi ngöôøi trong anh em ñöùng leân boùp meùo söï thaät vaø höôùng daãn moät soá tín höõu ñi laàm laïc. 27vì toâi ñaõ giaûng daïy taát caû nhöõng gì Thöôïng Ñeá muoán anh em bieát. 25 “Baâ y giôø toâ i bieá t raè n g khoâ n g ai trong voøng anh em laø nhöõng ngöôøi ñaõ nghe toâi giaûng veà Nöôùc Trôøi. Lôøi aáy seõ theâm söùc vaø cho caùc anh em chung höôûng phaàn di saûn maø Thöôïng Ñeá ñaõ daønh cho daân thaùnh cuûa Ngaøi. neáu ñöôïc. 26Cho neân hoâm nay toâi noùi vôùi anh em raèng.” . 21Toâi raên daïy caû ngöôøi Do-thaùi laãn Hi-laïp phaûi aên naên trôû laïi cuøng Thöôïng Ñeá vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-xu chuùng ta. 34Anh em bieát raèng toâi luoân luoân laøm vieäc ñeå cung öùng moïi ñieàu caàn duøng cho toâi vaø caùc ñoàng baïn toâi. Phao-loâ ñi leân Gieâ-ru-sa-lem 21 giaõ hoï. neáu ai trong anh em bò cheát maát thì khoâng phaûi loãi ôû toâi.

anh ñaõ thaáy haøng ngaøn ngöôøi Do-thaùi trôû thaønh tín höõu. taát caû chuùng toâi vaø caùc anh em van naøi Phao-loâ ñöøng neân ñi leân Gieâ-ru-sa-lem. roài töï troùi tay chaân mình laïi vaø baûo raèng. 5Sau khi thaêm vieáng xong. 6xong chia tay nhau. neâ n chuù n g toâ i lieà n ñaù p thuyeàn ñi. vì thuyeàn caàn xuoáng haøng taïi ñoù. moät trong baûy chöùc vieâna. 8Hoâm sau chuùng toâi rôøi Toâ-leâ-mai ñi qua Xeâ-xa-reâ. nhìn thaáy ñaûo aáy veà höôùng Baéc. chuù n g toâ i tieá p tuï c cuoä c haø n h trình. 4ÔÛ thaønh Tia. ‘Ngöôøi Do-thaùi seõ troùi ngöôøi coù nòt löng naày gioáng y nhö theá naày. Hoï cuõng nghe ñoàn raèng anh baûo hoï khoâng caàn caét döông bì cho con caùi vaø khoâng caàn giöõ taäp tuïc Do-thaùi laøm gì. Taát caû tín höõu. 17Caùc . chuùng toâi leân taøu. Ñöôïc Thaùnh Linh chæ daãn. laø haõy boû luaät Moâ-se. 23Cho neân anh haõy laøm theá naày: Trong chuùng toâi coù boán ngöôøi ñaõ coù lôøi höùa nguyeän vôùi Thöôïng Ñeá. Nhö vaäy ñeå chöùng toû cho moïi ngöôøi thaáy raèng nhöõng ñieàu hoï nghe ñoàn veà anh khoâng ñuùng vaø raèng anh luoân toân troïng luaät Moâ-se. Chuùng toâi gheù thaêm nhaø muïc sö Phi-líp. OÂng naày ngöôøi goác ñaûo Chíp vaø laø moät trong nhöõng tín höõu ñaàu tieân. “Taïi sao anh chò em khoùc loùc ñeå laøm toâi nao nuùng? Khoâng nhöõng toâi baèng loøng chòu troùi ôû Gieâ-ru-sa-lem maø coøn saün loøng cheát vì Chuùa Gieâ-xu nöõa!” 14Vì khoâng theå thuyeát phuïc Phao-loâ boû yù ñònh leân Gieâ-ru-sa-lem. hoï khuyeân Phao-loâ khoâng neân leân Gieâ-ru-sa-lem. Roài hoï seõ giao ngöôøi aáy cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. “Anh ôi. 19Phao-loâ chaøo thaêm hoï vaø thuaät laïi heát nhöõng ñieàu Thöôïng Ñeá ñaõ laøm qua mình cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. chuùng toâ i reõ phaû i vaø ñi thaú n g qua Xy-ri. neân chuùng a21:8 chöùc vieân Chuyeän baûy chöùc vieân ñöôïc choïn ñeå lo coâng taùc ñaëc bieät. Chuù n g toâ i döø n g laï i ôû thaø n h Tia. chuùng toâi gaëp vaøi tín höõu neân löu laïi vôùi hoï moät tuaàn. tín höõu ôû Gieâ-ru-sa-lem raát möøng gaëp laïi chuùng toâi. ñaõ ghi trong Coâng vuï caùc söù ñoà 6:1–6. c21:24 caïo ñaàu Ngöôøi Do-thaùi caïo ñaàu ñeå chöùng toû lôøi höùa nguyeän ñaõ ñöôïc laøm xong. Thö vieát nhö sau.” 15 Sau ñoù . b21:24 leã taåy saïch Moät trong nhöõng ñieàu ñaëc bieät ngöôøi Do-thaùi laøm ñeå chaám döùt lôøi höùa nguyeän Na-xi-reâ vôùi Thöôïng Ñeá. 25Chuùng toâi ñaõ gôûi moät böùc thö cho caùc tín höõu khoâng phaûi Dothaùi. coøn caùc tín höõu veà nhaø. “Nguyeän yù Chuùa ñöôïc thaønh töïu. ñeàu ñi ra ngoaøi thaønh phoá ñeå tieãn chuùng toâi. 9OÂng coù baûy coâ con gaùi noùi tieân tri nhöng chöa laäp gia ñình. 16Moät soá tín höõu töø Xeâ-xa-reâ cuøng ñi vôùi chuùng toâi vaø ñöa chuùng toâi ñeán nhaø Na-xon ñeå taïm truù. Ai naáy cuøng quì nôi baõi bieå n ñeå caà u nguyeä n . luoân caû ñaøn baø vaø treû con.COÂNG VUÏ 21:3–25 194 toâ i khoâ n g van naø i nöõ a vaø chæ noù i . 21Hoï ñaõ nghe ñoàn raèng anh daïy cho ngöôøi Dothaùi ñang soáng ôû giöõa voøng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. Nhöõng tín höõu naày cho raèng caàn phaûi toân troïng luaät Moâ-se. 11OÂng möôïn nòt löng cuûa Phao-loâ. chuù n g toâ i chuaå n bò leâ n ñöôøng ñi Gieâ-ru-sa-lem. 7Chuùng toâi tieáp tuïc cuoäc haønh trình töø Tia ñeán Toâ-leâ-mai.ni-xi. Anh haõy traû tieàn cho hoï caïo ñaàuc. 3Chuùng toâi ñi gaàn ñaûo Chíp. 24Haõy mang boán ngöôøi naày cuøng ñi vaø döï leã taåy saïchb chung vôùi hoï. Phao-loâ vieáng Gia-cô Pheâ . hoï ñeàu ca ngôïi Thöôïng Ñeá roài noùi vôùi Phao-loâ. Chuùng toâi gheù qua chaøo thaêm caùc tín höõu vaø ôû vôùi hoï moät ngaøy. 10Sau khi ôû laïi ñoù ít laâu thì coù moät nhaø tieân tri teân A-ga-buùt töø mieàn Giu-ñia ñeán. 18Hoâm sau Phao-loâ cuøng ñi vôùi chuùng toâi ñeán thaêm Gia-cô vaø caùc tröôûng laõo ôû ñoù. 22Baây giôø chuùng toâi phaûi laøm theá naøo? Daân chuùng ñaõ hay tin anh veà.’” 12Nghe vaäy. “Thaùnh Linh baûo. 13Nhöng Phao-loâ ñaùp. 20Nghe xong.

xin haõy nghe lôøi toâi bieän minh. 33Vieân só quan chæ huy lieàn tieán ñeán baét Phao-loâ. 35Luùc Phao-loâ tieán ñeán böïc theàm thì quaân só phaûi khieâng vì daân chuùng chöïc ñaùnh ñaäp oâng. 36Caû ñaùm ñoâng theo sau hoø heùt. Phao-loâ tieáp. moã i ngöôø i seõ daâ n g moät cuûa leã. 30Caû daâ n chuù n g Gieâ .195 ‘Ñöøng aên ñoà ñaõ cuùng cho thaàn töôïng. “Thöa caùc baïn. sinh ôû Taïtxô. Khi moïi ngöôøi yeân laëng caû roài. 32OÂng laäp töùc mang moät soá só quan vaø quaân só chaïy ñeán choã daân chuùng ñang tuï hoïp. 27Khi baû y ngaø y aá y gaà n qua. 31Trong khi chuùng ñang ñònh gieát Phaoloâ thì vieân chæ huy tieåu ñoaøn La-maõ ôû Gieâ-ru-sa-lem ñöôïc tin baùo laø caû thaønh ñang naùo loaïn. thì coù maáy ngöôøi Do-thaùi töø Tieåu AÙ ñeán. 5Thaày teá leã toái cao vaø caû hoäi ñoàng boâ laõo Dothaùi coù theå xaùc nhaän ñieàu naày. Phao-loâ trình baøy vôùi daân chuùng noùi. Vaø o ngaø y cuoá i . nhöng lôùn leân trong thaønh phoá naày. baét Phaoloâ loâi seành seäch ra khoûi Ñeàn Thôø. ngöôøi daïy toâi kyõ caøng veà luaät leä cuûa toå tieân chuùng ta. thaáy Phao-loâ trong Ñeàn Thôø. thuoäc Xi-xi-li. “Hôõi daân Ít-ra-en. nhö taát caû caùc baïn ôû ñaây. Ñöøng phaïm toäi nhuïc duïc. thöa caù c vò laõ n h ñaï o daâ n chuùng Do-thaùi. Toâi laø hoïc troø cuûa Gama-lieân*. ñaøn baø toáng giam vaøo nguïc. Baây giôø haén vaøo ñaây mang theo maáy ngöôøi Hi-laï p laø m dô baå n nôi thaù n h naà y !” 29Ngöôøi Do-thaùi noùi nhö theá vì hoï thaáy Troâ-phi-muùc. Roài oâng vaøo Ñeàn Thôø vaø loan baùo luùc naøo thì nhöõ n g ngaø y taå y saï c h chaá m döù t . mieàn Xi-xi-li.” 40Vieân chæ huy cho pheùp. 34Moät soá ngöôøi trong ñaùm ñoâng la leân theá naày. “Anh bieá t noù i tieáng Hi-laïp aø? 38Toâi cöù töôûng anh laø teâ n Ai-caä p tröôù c ñaâ y gaâ y roá i choá n g chíùnh phuû roài daãn boán ngaøn teân khuûng boá troán vaøo sa maïc daïo naøo!” 39Phao-loâ ñaùp. Toâi baét ñaøn oâng. “Toâi xin pheùp noùi vaøi lôøi vôùi oâng ñöôïc khoâng?” Vieâ n chæ huy ñaù p . Phao-loâ baét ñaàu noùi vôùi hoï baèng tieáng Do-thaùi*. ñöøng aên huyeát hay thuù cheát ngoät. 28Hoï la leân. Hoï caáp cho toâi thö giôùi thieäu ñeán caùc anh em 22 1Phao-loâ . khoâng ñaùnh Phao-loâ nöõa. cuøng ñi vôùi Phao-loâ ôû Gieâ-ru-sa-lem neân hoï töôûng Phao-loâ daãn anh ta vaøo Ñeàn Thôø. Thaáy quaân lính ñeán. “Gieát haén ñi!” 37Luùc quaân só saép ñöa Phao-loâ vaøo trong haønh dinh tieåu ñoaøn thì oâng noùi vôùi vieân chæ huy.” 2Khi ngöôøi Do-thaùi nghe oâng noùi tieáng Do-thaùi thì hoï im baët. thì hoï thoâi. “Khoâng! Toâi laø ngöôøi Do-thaùi queâ ôû Taït-xô. Vì tình hình voâ cuøng hoãn ñoän vaø oàn aøo. ngöôøi goác EÂ-pheâ-soâ. Roài laä p töù c ñoù n g caù c cöû a Ñeà n Thôø laï i . Chuùng chaïy aøo laïi. OÂng ra leänh cho quaân só laáy hai caùi xích xieàng Phao-loâ laïi.’” Phao-loâ bò baét COÂNG VUÏ 21:26–22:5 sau Phao-loâ mang boán ngöôøi ñi vaø cuøng döï leã taåy saïch vôùi hoï. haõy ñeán tieáp tay! Ñaâ y laø teâ n ñaõ ñi khaé p nôi daï y ngöôøi ta choáng laïi luaät Moâ-se. Hoï xuùi daân gaây naùo loaïn vaø tuùm baét Phao-loâ. Toâi laø coâng daân cuûa thaønh phoá noåi danh ñoù. Toâi raát nghieâm chænh trong vieäc phuïc vuï Thöôïng Ñeá. 4Toâi taøn haïi nhöõng ngöôøi theo Ñaïo Chuùa Gieâ-xu vaø ñeán noãi gieát moät soá ngöôøi. 3“Toâi laø ngöôøi Do-thaùi. Roài oâng hoûi lai lòch vaø goác gaùc Phao-loâ. neân Phaoloâ ñöùng treân baäc theàm giô tay ra hieäu baûo daân chuùng im laëng. choáng laïi daân ta vaø choáng laïi Ñeàn Thôø naày. Xin cho pheùp toâi noùi vôùi daân chuùng.ru-sa-lem ñeà u xoân xao. keû quaùt leân theá khaùc. vieân só quan khoâng bieát ñaàu ñuoâi ra sao neân oâng ra 26Hoâm leänh cho quaân só giaûi Phao-loâ vaøo beân trong haønh dinh cuûa tieåu ñoaøn.

” 28Vieân chæ huy noùi. “Ta laø Chuùa Gieâ-xu ôû Na-xa-reùt maø ngöôi ñang taøn haïi. toâi trôû veà Gieâ-ru-sa-lem. 10Toâi thöa. nhaân chöùng cho Ngaøi. “Thöa Chuùa.COÂNG VUÏ 22:6–29 196 toâi ñaùp. ñang khi caàu nguyeän trong Ñeàn Thôø thì toâi thaáy moät dò töôïng*. c22:25 coâng daân La-maõ Luaät La-maõ khoâng cho pheùp ñaùnh ñoøn coâng daân La-maõ tröôùc khi xeùt xöû. “Sau-lô. Vieân só quan baûo. a22:23 Do-thaùi ôû Ña-maùch.” 9Nhöõng ngöôøi cuøng ñi vôùi toâi thaáy aùnh saùng nhöng khoâng nghe tieáng noùi. Cho neân toâi ñi ñeán ñoù ñeå baét nhöõng ngöôøi theo ñaïo giaûi veà Gieâ-ru-sa-lem tröøng trò. 12“Taïi ñoù coù moät ngöôøi teân A-na-nia. Ta seõ sai ngöôi ñeán caùc xöù xa xaêm thuoäc caùc daân khoâng phaûi Do-thaùi.” 27Vieân chæ huy ñeán gaëp Phao-loâ. Cho neân caùc baïn ñoàng haønh daãn toâi ñeán Ña-maùch.’” 22Ñaùm ñoâng nghe Phao-loâ ñeán ñoù thì vuøng la leân. Toâi ñöùng ñoù ñoàng tình vaø giöõ aùo cho nhöõng keû gieát oâng aáy!” 21Nhöng Chuùa phaùn vôùi toâi. neù m aù o a vaø haá t tung buï i leâ n trôø i . khi toâi ñi gaàn ñeán Ña-maùch. Saulô. 14OÂng baûo. thình lình coù aùnh saùng töø trôøi choùi loøa quanh toâi. b 24Vieâ n chæ huy lieà n ra leänh cho quaân lính mang Phao-loâ vaøo trong haønh dinh tieåu ñoaøn ñeå tra khaûo. Ngaøi laø ai?” Tieáng phaùn traû lôøi. bò gieát.” 6 “Khoaû n g neùm aùo Chöùng toû ngöôøi Do-thaùi raát töùc giaän vôùi Phao-loâ.” 17Sau ñoù. “Haõy ngoài daäy. moät coâng daân La-maõ. “Toâi ñaõ toán raát nhieàu tieàn ñeå mua quoác tòch La-maõ. ñeå thaáy Ñaáng Coâng Bình vaø nghe lôøi töø mieäng Ngaøi. hoûi. chòu leã baùp-teâm ñeå röûa saïch toäi mình. 20Hoï cuõng bieát toâi coù maët ôû ñoù khi EÂ-tieân. OÂng ta muoán Phao-loâ khai ra vì lyù do gì maø daân chuùng choáng ñoái döõ doäi ñeán nhö theá. haõy thaáy ñöôøng laïi ñi!” Laäp töùc toâi nhìn thaáy oâng. 25Nhöng trong khi quaân lính ñang caêng noïc oâng ra ñeå tra khaûo. “Maáy anh coù quyeàn ñaùnh ñoøn moät coâng daân La-maõc trong khi chöa chöùng minh ñöôïc toäi traïng sao?” 26Vieân só quan nghe theá lieàn leân trình vieân chæ huy. sao ngöôi taø n haï i ta?” 8 Toâ i ñaù p .” 11Toâ i khoâ n g thaá y ñöôøng gì caû. “Haõy mau mau ra khoûi Gieâ-ru-sa-lem! Daân chuùng ôû ñaây khoâng chòu chaá p nhaä n söï thaä t veà ta ñaâ u . vaâng giöõ luaät phaùp Moâ-se vaø ñöôïc moïi ngöôøi Do-thaùi kính neå. “Baây giôø toâi phaûi laøm sao. vì aùnh saùng choùi laøm toâi muø maét.” 13OÂng ñöùng beân toâi vaø noùi. “Anh laø coâng daân La-maõ thaät aø?” Phao-loâ ñaùp.” 29 Nhöõ n g ngöôø i chuaå n bò haï c h hoû i Phao-loâ lieàn lui xa ngay laäp töùc. 18Toâi thaáy Chuùa phaùn vôùi toâi.” Nhöng Phao-loâ baûo. . thuaä t cho hoï nhöõng ñieàu anh nghe thaáy. b22:23 haát tung buïi leân trôøi Cho thaáy hoï töùc giaän hôn nöõa. “‘Thöôïng Ñeá cuûa toå tieân chuùng ta töø laâu ñaõ choïn ñeå anh ñöôïc bieát chöông trình cuûa Ngaøi. 7Toâi teù xuoáng ñaát vaø nghe tieáng phaùn. “Thöa Chuùa. Phao-loâ thuaät laïi vieäc oâng trôû thaønh tín höõu 19Nhöng giöõa tröa. “Coøn toâi thì môùi sinh ra ñaõ laø coâng daân La-maõ roài. “Daï ñuùng. ÔÛ ñoù ngöôi seõ ñöôïc chæ baûo nhöõng gì ta muoá n ngöôi laø m . 16Vaäy coøn chaàn chôø gì nöõa? Haõy ngoài daäy. thì Phao-loâ hoûi vieân só quan ñöùng gaàn ñoù. Coøn vieân chæ huy ñaâm ra hoaûng sôï vì ñaõ troùi Phao-loâ. chöùng toû loøng tin nôi Ngaøi. “Gieát haén ñi! Dieät noù khoûi theá gian ñi! Khoâng neân ñeå noù soáng!” 23Chuù n g la heù t . ñeá n thaê m toâ i . thöa Chuùa?” Chuùa ñaùp. “OÂng coù bieát oâng ñang laøm gì khoâng? Anh naày laø coâng daân La-maõ. “Anh Sau-lô ôi. ‘Haõy ñi ngay ñi. 15Anh seõ laøm nhaân chöùng cuû a Ngaø i cho moï i daâ n . hoï bieát laø ôû moãi hoäi ñöôøng toâi nhoát caùc tín höõu Ngaøi vaøo tuø vaø ñaùnh ñaäp hoï maø. OÂ n g aá y laø moä t ngöôø i ngoan ñaïo. ñi ñeán Ña-maùch.

laøm nhö theå caùc oâng muoán haïch hoûi haén theâm. 1Phao-loâ nhìm chaêm vaøo hoäi ñoà n g Do-thaù i vaø trình baø y . 13Coù hôn boán möôi ngöôøi tham döï vaøo aâm möu aáy. 11Ñeâm sau Chuùa hieän ñeán ñöùng beân Phao-loâ. Caäu ta coù tin rieâng cho seáp..” 18Vieân só quan lieàn daét chaùu Phao-loâ ñeán vieân chæ huy vaø trình. 3 Phao-loâ baûo A-na-nia. 14Hoï ñeán noùi vôùi caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo Do-thaùi raèng. 15Caùc oâng neân laøm theá naày: Yeâu caàu vieân chæ huy cho mang Phao-loâ ñeán.. daân mình’ Xuaát AiCaäp 22:28. maø laïi bieåu ngöôøi ta ñaùnh toâi. 17Phaoloâ lieàn goïi moät só quan baûo.’b” 6Moät soá ngöôøi coù maët trong buoåi hoïp laø ngöôøi Xa-ñu-xeâ. Bieát ñaâu moät thieân söù hay thaàn linh ñang noùi vôùi oâng ta. suoát ñôøi toâi ñaõ soáng moä t cuoä c ñôø i toaø n thieä n tröôù c maë t Thöôïng Ñeá cho ñeán hoâm nay. thaày teá leã toái cao.” 10Cuoäc caõi vaõ bieán thaønh cuoäc ñaùnh nhau döõ doäi ñeán noãi vieân chæ huy sôï raèng ngöôøi Do-thaùi seõ xaâu xeù Phao-loâ.” Moät soá ngöôøi Do-thaùi baøn ñònh gieát Phao-loâ a23:2 A-na-nia Ñaây khoâng phaûi A-na-nia truøng teân trong saùch Coâng vuï 22:12.” 16Nhöng chaùu Phao-loâ nghe leùn ñöôïc aâm möu aáy. ‘Ngöôi khoâng ñöôï c pheù p chöû i ruû a ngöôø i laõ n h ñaï o daân mình.197 Phao-loâ trình baøy vôùi caùc nhaø caàm quyeàn Do-thaùi COÂNG VUÏ 22:30–23:19 sau vieân chæ huy muoán bieát taïi sao ngöôøi Do-thaùi toá caùo Phao-loâ neân oâng trieäu taäp hoäi ñoàng Do-thaùi vaø caùc giôùi tröôûng teá. 9Cho neân coù naùo loaïn lôùn.” 4Maáy ngöôøi ñöùng gaàn Phao-loâ maéng. “Caäu coù tin gì cho toâi theá?” 12Saùng . vì Thaùnh Kinh vieát. voäi chaïy ñeán haønh dinh tieåu ñoaøn baùo cho Phao-loâ bieát. Hoï theà nhòn aên nhòn uoáng cho tôùi khi gieát ñöôïc oâng. Ngaøi phaùn. Hoâm nay toâi bò xeùt xöû ôû ñaây laø vì toâi tin vaøo söï soáng laïi töø keû cheát. soá coøn laïi laø Pha-rixi. “Teân tuø Phao-loâ yeâu caàu toâi daét caäu naày ñeán cho seáp. “Haõy can ñaûm leân! Con ñaõ laøm chöùng veà ta cho daân chuùng ôû Gieâ-ru-sa-lem. Coø n ngöôø i 30Hoâm 23 Pha-ri-xi thì tin moïi ñieàu aáy. Con cuõng phaûi laøm chöùng veà ta ôû La-maõ nöõa. hoâm sau. “Thöa anh em. toâi laø ngöôøi Pha-ri-xi.” 2A-naniaa. “Anh khoâng ñöôïc pheùp nhuïc maï thaày teá leã toái cao cuûa Thöôïng Ñeá nhö theá!” 5Phao-loâ traû lôøi. “Thöôïng Ñeá cuõng seõ vaû oâng! OÂng nhö böùc töôøng toâ traéng. Bieát vaäy neân Phao-loâ noùi lôùn vôùi hoï raèng. thaàn linh hay söï soá n g laï i gì caû . nghe vaäy lieàn baûo maáy ngöôøi ñöùng gaàn ñoù vaû mieäng Phao-loâ. coù moät soá ngöôøi Dothaùi baøn ñònh gieát Phao-loâ. roài hoï chia phe ra. 8Vì ngöôøi Xañu-xeâ khoâng tin coù thieân söù. neân oâng sai quaân lính ñi xuoáng cöôùp Phao-loâ vaø giöõ oâng trong haønh dinh tieåu ñoaøn. Caäu coù tin rieâng baùo cho oâng ta.” 7 Khi Phao-loâ noù i nhö theá thì caù c ngöôø i Pha-ri-xi vaø Xa-ñu-xeâ caõ i vaõ nhau. b23:5 ‘Ngöôi . “Ñöa caäu naày ñi ñeán gaëp vieân chæ huy ngay. Vieân chæ huy thaùo xieàng khoû i Phao-loâ vaø ñöa oâ n g ra ra ñöù n g tröôùc buoåi hoïp. OÂng ngoài duøng luaät Moâ-se xeùt xöû toâi. “Chuùng toâi chaúng thaáy oâng naày coù toäi gì. “Thöa caùc anh em. “Chuù n g toâ i ñaõ theà khoâ n g aê n khoâ n g uoáng cho ñeán khi gieát ñöôïc Phao-loâ. cha toâi cuõng laø ngöôøi Pha-rixi.” 19 Vieâ n chæ huy naé m tay caä u thieá u nieân keùo rieâng ra vaø hoûi. “Thöa caùc anh em. toâi khoâng bieát oâng naày laø thaày teá leã toái cao. Chuùng toâi seõ phuïc kích gieát haén treân con ñöôøng haén ñi ñeán ñaây. Coù maáy giaùo sö luaät thuoä c phaù i Pha-ri-xi ñöù n g leâ n caõ i . nhö theá laø traùi luaät.

“Ngöôøi Do-thaùi ñònh yeâu caàu oâng giaûi Phao-loâ xuoáng tröôùc phieân hoïp hoäi ñoàng ngaøy mai. “Toâi seõ xeùt tröôøng hôïp cuûa anh khi nhöõ n g ngöôø i caù o anh ñeá n ñaâ y .” 25Xong oâng thaûo moät laù thô noäi dung nhö sau: 26“Lau-ñia 23Roà i Phao-loâ bò toá caùo Ly-xia Kính gôûi ngaøi Thoáng Ñoác Pheâ-lít: Kính thöa ngaøi. 35oâng baûo. Hoï ñaõ theà nhòn aê n .” Phao-loâ ñöôïc giaûi ñi Xeâ-xa-reâ vieân chæ huy goïi hai só quan haàu caän baûo. 27 Ngöôø i Do-thaù i baé t teâ n naà y ñònh gieát haén. 6Ngoaøi ra haén coøn tìm caùch laøm dô baån Ñeàn Thôø nhöng chuùng toâi ngaên 24 1 Naê m . Haén laø thuû laõnh cuûa nhoùm Naxa-reùt. 24Chuaån bò ngöïa cho Phao-loâ côõi ñeå anh ta ñöôïc giaûi an toaøn xuoáng cho thoáng ñoác Pheâlít. 4Nhöng ñeå khoû i phí thì giôø ngaø i . ñoäi lính côõi ngöïa hoä toáng Phao-loâ ñeá n Xeâ . “Anh goá c mieà n naø o ?” Khi bieá t Phao-loâ thuoä c mieà n Xi-xi-li. baû y möôi lính côõ i ngöï a vaø hai traê m lính mang göôm giaù o saü n saø n g leâ n ñöôøng luùc chín giôø toái nay. xin ngaøi chòu khoù nghe chuùng toâi ñoâi lôøi. Baây giôø hoï chæ chôø oâng ñoàng yù thoâi. 3Chuùng toâi vui höôûng moïi ñieàu ñoù vaø luoân luoân bieát ôn ngaøi. “Toâi caàn moät soá ngöôøi ñi Xeâ-xa-reâ. 29thì thaáy ngöôøi Do-thaùi caùo raèng haén phaïm maáy ñieàu trong luaät cuûa hoï nhöng chaú n g coù caù o traï n g naø o ñaù n g tuø hay ñaù n g cheá t caû .ru-sa-lem.xa-reâ coø n caù c quaâ n só khaù c thì ñi trôû veà haø n h dinh tieå u ñoaø n ôû Gieâ . 2Phaoloâ ñöôïc goïi ra tröôùc phieân hoïp.COÂNG VUÏ 23:20–24:6 20Caäu 198 giaû i haé n ngay xuoá n g ngaø i .” 31Cho neân quaân só thi haønh leänh vaø mang giaûi Phao-loâ xuoáng thaønh AÊngti-ba-tri trong ñeâ m aá y . “Ñöøng cho ai bieát aâm möu cuûa hoï maø caäu vöøa noùi vôùi toâi. ñoäi kî binh giao Phao-loâ cho oâ n g ta. 33 Khi ñeá n Xeâ . cho neân toâi ñöa haén ra tröôùc phieân hoïp cuûa hoäi ñoàng. thaày teá leã toái cao ñeán Xeâ-xareâ cuøng vôùi caùc boâ laõo vaø moät luaät sö teân Teït-tu-lu. 21Nhöng xin oâng chôù tin hoï! Coù hôn boán möôi ngöôøi ñang rình vaø phuïc kích ñeå gieát Phao-loâ. “Thöa ngaøi thoáng ñoác Pheâ-lít! Daân ta ñöôïc an höôûng thaùi bình laø nhôø ngaøi vaø nhieàu caûi caùch toát ñeïp cho nöôùc ta ñaõ ñöôïc thöïc hieän. 34 Thoá n g ñoá c ñoï c xong thö lieà n hoû i Phao-loâ . Haõy chuaån bò hai traêm lính.” 22Vieâ n chæ huy cho caä u thieá u nieâ n ra veà vaø daën.xa-reâ vaø trao thö cho thoáng ñoác xong. 5Chuùng toâi thaáy teân naày laø tay gaây roái. qua taøi laõnh ñaïo khoân kheùo cuûa ngaøi. Hoï ñeán trình caùo traïng Phao-loâ leân cho quan thoáng ñoác. Toâ i cuõ n g baû o ngöôø i Do-thaù i laø neá u muoán kieän caùo haén ñieàu gì thì ñeán gaëp ngaøi maø trình baøy. saùch ñoäng ngöôøi Giu-ña khaép nôi treân theá giôùi. A-na-nia. nhòn uoá n g cho ñeá n khi gieá t ñöôïc oâng ta. Nhöng toâi nghe raèng haén laø coâng daân La-maõ neân toâi vaø binh-só cuû a toâ i voä i ñeá n giaû i cöù u haén. Hoï giaû vôø ñeå oâng töôûng raèng hoï caàn haïch hoûi Phaoloâ theâm.” Roà i quan thoá n g ñoá c ra leä n h canh giöõ Phao-loâ trong hoaø n g cung Heâ-roát. Teït-tulu baét ñaàu caùo Phao-loâ nhö sau. nghe chöa. 32 Saù n g hoâ m sau. 28Toâi muoán bieát taïi sao hoï toá caùo haén. 30Coù ngöôøi cho toâi hay raèng vaøi ngöôøi Do-thaùi ñònh gieát haén. ñaùp. neân toâi cho ngaø y sau.

Pheâ-lít nghe Phao-loâ noùi veà ñöùc tin trong Chuùa Gieâ-xu. söï tieát ñoä vaø thôøi kyø Thöôïng Ñeá xeùt xöû theá gian. 14Nhöng toâi xin thöa vôùi ngaøi ñieàu naày: Toâi thôø kính Thöôïng Ñeá cuûa toå tieân chuùng ta.” 9Taát caû moïi ngöôøi Dothaùi ñoàng xaùc nhaän moïi ñieàu aáy laø thaät. 8Ly-xia ra leänh cho nhöõng ngöôøi cuûa oâng ta ñeán trình dieän Ngaøi ñeå toá caùo chuùng toâi. 20Hoaëc Ngaøi thöû hoûi caùc ngöôøi Do-thaùi ôû ñaây xem toâi coù laøm gì quaáy khi toâi ñöùng tröôùc hoäi ñoàng Do-thaùi ôû Gieâ-ru-sa-lem khoâng. 18Toâi ñang laøm nhöõng ñieàu aáy khi hoï thaáy toâi trong Ñeàn Thôø.ru-sa-lem. “Khi vieân chæ huy Ly-xia ñeán ñaây toâi seõ quyeát ñònh vuï cuûa anh. Phao-loâ trình baøy tröôùc vôï choàng Pheâ-lít 24Ít hoâm sau. 16Vì theá maø toâi luoân luoân tìm caùch laøm ñieàu phaûi tröôùc maët Thöôïng Ñeá vaø tröôùc maët daân chuùng. ngöôøi Do-thaùi. “Thoâi anh veàâ ñi. 2Taï i ñoù caù c giôù i tröôûng teá vaø caùc laõnh tuï cao caáp cuûa 25 1Ba . Pheâ-lít cuøng vôùi vôï laø Ruxi-la. yeâu caàu ñöa Phao-loâ ra gaëp maët. toâi bieát ngaø i laø thaå m phaù n quoá c gia naà y laâ u naêm. 7Nhöng só quan Ly-xia ñeán cöôùp haén khoûi tay chuùng toâi. oâng lieàn noùi. neân oâng ta cho ñình vuï aùn vaø baûo. Neá u toâ i laø m ñieà u gì quaá y thì nhöõ n g ngöôøi ñoù môùi chính laø ngöôøi caùo toâi ñöôïc. Nhöng Pheâ-lít muoán vöøa loøng ngöôøi Do-thaùi neân cöù tieáp tuïc giam giöõ Phao-loâ. Phao-loâ töï beânh vöïc tröôùc maët Pheâ-lít COÂNG VUÏ 24:8–25:2 thoáng ñoác ra hieäu cho Phao-loâ ñöôïc phaùt bieåu yù kieán. ‘Caùc oâng xeùt xöû toâi hoâm nay laø vì toâi tin ngöôøi ta seõ soáng laïi töø keû cheát!’” 22Pheâ. 11Ngaøi coù theå tra xeùt thì bieát raèng chæ môùi caùch ñaây möôøi hai ngaøy toâi ñeán Gieâ . 13Hoï khoâng theå ñöa ra baèng côù naøo veà nhöõng ñieàu hoï caùo toâi hoâm nay.a 8Xin Ngaøi cöù tra hoûi haén thì seõ bieát nhöõng lôøi chuùng toâi trình laø thaät hay khoâng. 12 Nhöõ n g ngöôøi caùo toâi khoâng heà thaáy toâi caõi vaõ vôùi ai trong Ñeàn Thôø hoaëc xuùi giuïc daân chuùng trong caùc hoäi ñöôøng hay trong thaønh phoá. toâi trôû veà mang tieàn cho daân toäc ta vaø daâng cuûa leã. Phao-loâ khieáu naïi leân Xeâ-xa ngaøy sau khi nhaäm chöùc thoáng ñoác. Nhöng toâi tin taát caû nhöõng gì ñöôïc cheùp trong luaät Moâ-se vaø trong caùc saùch tieân tri.” 10Khi vaø khoâng heà gaây roái. ñeàu chaéc chaén seõ soáng laïi töø keû cheát. Toâi cuõng laø moät ngöôøi theo Ñaïo Chuùa Gieâ-xu.ru-sa-lem thôø phuï n g. “Thöa ngaøi Thoáng ñoác Pheâ-lít. Boân-xi Pheát-tu thay Pheâ-lít laøm thoáng ñoác. Ngöôøi Do-thaùi baûo raèng Ñaïo Chuùa Gieâ-xu khoâng phaûi laø chaùnh ñaïo.lít ñaõ roõ nhieà u veà Ñaï o Chuù a Gieâ-xu. Khi naøo raûnh toâi seõ goïi anh. 15Toâi coù cuøng moät hi voïng nôi Thöôïng Ñeá gioáng nhö hoï—raèng moïi ngöôøi. 19Nhöng coù maáy ngöôøi Do-thaùi ôû mieàn Tieåu AÙ ñaùng leõ phaûi coù maët ôû ñaây ñeå trình dieän Ngaøi. Toâi vöøa môùi laøm xong leã taåy saïch a24:6 Caâu 6 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 6b-8a: “Vaø chuùng toâi ñònh xöû haén theo luaät chuùng toâi.199 chaän kòp thôøi. 25Nhöng Pheâlít ñaâm ra sôï khi nghe Phao-loâ noùi veà caùch soáng ñaïo. baát luaän xaáu toát. 17“Sau nhieàu naêm vaéng maët ôû Gieâru-sa-lem. chung quanh toâi chaúng coù ai tuï taäp caû. 21Coù moät ñieàøu toâi coù theå bò keát toäi laø khi ñöùng tröôùc hoï toâi la lôùn raèng.” 23Pheâ-lít baûo vieân só quan cöù tieáp tuïc canh giöõ Phao-loâ nhöng cho oâng töï do ñoâi chuùt vaø ñeå baïn höõu mang cho oâng nhöõng ñoà caàn duøng. neân hoâm nay toâi heát söùc vui möøng ñöôïc coù dòp töï beânh vöïc tröôùc maët ngaøi.” 26Pheâ-lít cuõng mong Phao-loâ hoái loä cho mình neân thöôøng hay goïi ñeå noùi chuyeän vôùi oâng. OÂng baûo. Pheát-tu töø Xeâ-xa-reâ leâ n Gieâ . 27Sau hai naêm.

xa-reâ maø kieän. Muoán kieän caùo ngöôø i aá y thì cöù xuoá n g Xeâ . Nhöng vì anh ta yeâu caàu ñöôïc hoaøng ñeá phaân xöû Do-thaùi toá caùo Phao-loâ döõ doäi tröôùc maët Pheát-tu. 25Khi xeùt xöû. “Anh coù muoán leân Gieâ-ru-sa-lem ñeå toâi xeùt xöû veà nhöõng lôøi caùo naày khoâng?” 10Phao-loâ ñaùp. Pheát-tu trình. “Coù moät ngöôøi bò Pheâ-lít giam giöõ.’ 17Cho neân khi maáy ngöôøi Do-thaùi naày ñeán Xeâ-xa-reâ ñeå tham döï vuï xöû. vua A-ríp-ba vaø vôï laø Beâ-nít ñeán Xeâ-xa-reâ ñeå thaêm xaõ giao 13Vaøi .” 22 A-ríp-ba baû o Pheá t -tu. 14Hai ngöôøi ôû laïi thaønh phoá aáy ít laâu neân Pheát-tu thuaät cho vua nghe veà tröôøng hôïp Phao-loâ.” Pheát-tu ñaùp. yeâu caàu toâi xöû töû haén ñi. 11Neáu toâi coù laøm gì quaáy vaø luaät ñònh raèng toâi phaûi cheát thì toâi seõ khoâng xin aân xaù. moïi ngöôøi Do-thaùi ñang coù maët ôû ñaây vaø ôû Gieâ-ru-sa-lem ñaõ toá caùo anh naày vaø hoâ hoaùn raèng anh ta khoâng ñaùng soáng nöõa. Hai ngöôøi vaøo phoøng xöû vôùi caùc caáp chæ huy quaân löïc vaø vieân chöùùc quan troïng vuøng Xeâ-xa-reâ. “Neáu anh ñaõ khieáu naïi ñeán Xeâ-xa thì anh seõ ra tröôùc Xeâ-xa!” Phao-loâ tröôùc maët vua A-ríp-ba hoâm sau. Hoâm sau oâng cho lính giaûi Phaoloâ ra trình dieän mình. 19Maá y ñieà u hoï caù o toaø n veà ñaï o giaù o cuûa hoï vaø veà moät ngöôøi teân Gieâ-xu ñaõ cheát nhöng Phao-loâ caû quyeát laø vaãn coøn soáng. Nhöng neáu nhöõng lôøi caùo naày khoâng coù caên cöù gì thì khoâng ai ñöôïc giao toâi cho hoï. “Ngaøy mai vua seõ nghe. 8 Phao-loâ töï beâ n h vöï c mình nhö sau. 15Khi toâi leân Gieâ-ru-sa-lem thì caùc giôùi tröôûng teá vaø caùc boâ laõo Do-thaùi toá caùo haén. toâi khoâng thaáy coù lyù do gì ñeå keát aùn töû hình. 4 Nhöng Pheá t -tu traû lôø i raè n g Phao-loâ seõ vaãn phaûi bò giam giöõ ôû Xeâxa-reâ vaø raè n g chính oâ n g saé p veà ñoù . Hoâm sau toâi ra ngoài gheá xöû aùn vaø truyeàn ñem anh ta ra. “Toâ i cuõ n g muoán taän tai nghe anh ta trình baøy.” 9Nhöng Pheát-tu muoán laøm vöøa loøng ngöôøi Do-thaùi neân hoûi Phao-loâ. Pheát-tu ra leänh cho lính mang Phao-loâ ñeán. ‘Anh muoán leân Gieâ-ru-sa-lem ñeå chòu xeùt xöû khoâng?’ 21Nhöng anh ta yeâu caàu ñöôï c giam giöõ ôû Xeâ . Nhöõng ngöôøi Do-thaùi töø Gieâ-ru-sa-lem ñöùng vaây quanh oâng toá caùo ñuû ñieàu nhöng khoâng ñöa ra ñöôïc baè n g côù naø o . thì toâi khoâng boû phí thì giôø. vôùi ñaày ñuû leã nghi quan caùch. toâ i hoû i Phao-loâ . 18Ngöôøi Do-thaùi ñöùng leân caùo anh ta nhöng toâi khoâng thaáy hoï caùo veà nhöõng troïng toäi naøo maø toâi ñaõ döï ñoaùn. 5Pheát-tu baûo. Toâi muoán khieáu naïi leân cho hoaøng ñeá phaân xöû!” 12Pheát-tu tham khaûo yù kieán vôùi caùc coá vaán roài baûo. ‘Luaät La-maõ khoâng pheùp giao ngöôøi bò caùo veà toäi hình cho ai caû cho ñeán khi bò caùo ñöôïc ñoái chaát vôùi nguyeân caùo vaø töï baøo chöõa. 20Khoâng bieát phaûi ñieàu tra manh moá i vuï naà y ra sao.” 6Pheát-tu ôû laïi Gieâ-ru-sa-lem khoaûng taùm ñeán möôøi ngaøy nöõa roài trôû veà Xeâxa-reâ. “Hieän toâi ñang ñöùng tröôùc toøa aùn cuûa Xeâ-xa.COÂNG VUÏ 25:3–25 200 Pheát-tu. Ngaøi bieát ñieàu aáy. neáu quaû thaät oâng ta phaïm phaùp. 16Nhöng toâi baûo. “Moät soá ngöôøi trong maáy anh coù theå ñi vôùi toâi. choáng laïi Ñeàn Thôø hay choáng laïi Xeâ-xa.xa-reâ vaø muoá n hoaøng ñeá* quyeát ñònh. Pheát-tu ñang ngoài treân gheá xöû aùn 7thì Phao-loâ ñöôïc ñöa vaøo phoøng xöû.” 23Hoâm sau A-ríp-ba vaø baø Beâ-nít long troïng ñeán. 3Hoï yeâu caàu Pheát-tu laøm ôn giaûi Phao-loâ veà Gieâ-ru-sa-lem maø aâm möu laø phuï c kích gieá t Phao-loâ doï c ñöôø n g. “Kính thöa vua A-ríp-ba vaø caùc quan khaùch. laø nôi toâi phaûi ñöôïc xeùt xöû. Toâi khoâng phaïm loãi gì ñoái vôùi ngöôøi Do-thaùi. 24Pheát-tu môû ñaàu. “Toâi khoâng heà laøm ñieàu gì choáng laïi luaät phaùp Do-thaùi. Cho neân toâi ra leänh cöù giöõ anh ta ôû ñaây cho ñeán khi toâi coù theå giaûi anh ñeán Xeâ-xa.

‘Saulô. neân xin Ngaøi kieân nhaãn nghe toâi trình baøy. toâi chöa coù ñieàu gì roõ raøng ñeå taâu leân hoaøng ñeá veà vieäc anh aáy. 21Vì theá maø 19 “Taâ u .’ Phao-loâ thuaät laïi coâng taùc cuûa mình 12“Coù vua A-ríp-ba.’ 15Toâi thöa. Neáu muoán. kyõ caø n g hôn taá t caû caù c nhoù m khaùc. ‘Thöa Chuùa. 26Tuy nhieân. Toâi mong Ngaøi seõ haïch hoûi anh ta vaø cho toâi lyù do gì ñeå vieát phuùc trình. toâ i cuõ n g nghó neâ n tìm moïi caùch ñeå choáng laïi Chuùa Gieâ-xu ôû Na-xa-reùt. 4“Moïi ngöôøi Do-thaùi ñeàu bieát roõ ñôøi soáng toâi töø ñaàu ñeán cuoái. Moïi ngöôøi Pha-ri-xi ñeàu tuaân theo luaät phaùp Moâ-se vaø giöõ ñaïo Do-thaùi caån thaä n . “Anh ñöôïc pheùp töï beânh vöïc. 2 “Taâ u vua A-ríp-ba.” Phao-loâ töï beânh vöïc COÂNG VUÏ 25:26–26:21 hoï bò gieát haïi. Roài toâi nghe tieáng phaùn vôùi toâi baèng tieáng Do-thaùi* raèng. 13Treân ñöôøng ñi. khoaûng giöõa tröa. 5Hoï bieát toâi laâu laém roài. 3Ngaøi ñaõ roõ phong tuïc taäp quaùn Do-thaùi cuøng nhöõng ñieàu hoï bieän luaän. Toâi khôûi ñaàu töø Ña-maùch. Ngaøi laø ai?’ Chuùa phaùn.201 neân toâi seõ gôûi anh ñeán hoaøng ñeá. toâ i raá t vui ñöôïc ñöùng tröôùc maët ngaøi vaø traû lôøi veà nhöõ n g ñieà u ngöôø i Do-thaù i caù o toâ i . Phao loâ thuaät laïi vieäc oâng gaëp Chuùa Gieâ-xu A-ríp-ba baû o Phao-loâ . toâi thaáy aùnh saùng töø trôøi chieáu xuoáng. luùc ñaàu toâi soáng trong xöù toâi vaø veà sau soáng ôû Gieâru-sa-lem ra sao. Caùc giôùi tröôûng teá cho quyeàn toâi baét giam caùc daân Chuùa vaø khi 26 1 Vua laàn caùc giôùi tröôûng teá cho pheùp vaø trao quyeàn cho toâi ñi sang Ña-maùch. 14Chuùng toâi ñeàu teù xuoáng ñaát. sang Gieâ-ru-sa-lem roài ñeán toaøn vuøng Giu-ñia. Roài toäi loã i hoï seõ ñöôï c tha vaø hoï ñöôï c ngoà i chung vôùi nhöõng ngöôøi maø Thöôïng Ñeá ñaõ choïn cho Ngaøi do tin nhaän ta. saùng hôn maët trôøi. sau khi thaá y khaûi töôïng aáy.” Phao-loâ lieàn giô tay leân vaø baét ñaàu noù i . vì ta sai ngöôi ñeán vôùi hoï 18ñeå môû maét hoï. Sau lô. 10Vaø toâi ñaõ laøm nhö theá ôû Gieâ-ru-sa-lem. töø quyeàn löïc quæ Sa-taêng trôû veà cuøng Thöôïng Ñeá. toâ i thöôø n g tröøng trò vaø eùp hoï xuùc phaïm ñeán danh Chuùa Gieâ-xu. Taâu vua. 16Haõy ñöùng leân! Ta ñaõ choïn ngöôi laø m ñaà y tôù vaø nhaâ n chöù n g cho ta— ngöôi seõ thuaä t cho moï i ngöôø i ñieà u chính maét ngöôi thaáy vaø nhöõng ñieàu ta seõ toû cho ngöôi. hoï coù theå laøm chöùng raèng toâi laø moät ngöôøi Pha-ri-xi göông maãu. Cho neân hoâm nay toâi ñöa anh ta ra tröôùc quí vò ñaây—nhaát laø ngaøi A-ríp-ba. Toâi gheùt hoï ñeán noãi toâi ñi luøng hoï ôû caùc thaønh phoá khaùc ñeå trò toäi. ‘Ta laø Chuùa Gieâ-xu maø ngöôi ñang taøn haïi. ngöôø i Do-thaù i caù o toâ i vì toâ i coù cuøng moät hi voïng gioáng nhö hoï vaäy! 8 Taï i sao quí vò cho raè n g Thöôï n g Ñeá khoâng theå khieán ngöôøi ta töø keû cheát soáng laïi? 9“Tröôù c kia. Vì theá maø ta ñeán vôùi ngöôi hoâm nay. trôû veà cuø n g Thöôï n g Ñeá vaø chöùng toû mình ñaõ thöïc söï thay ñoåi qua haønh ñoäng. 17Ta seõ che chôû ngöôi khoû i daâ n toä c ngöôi vaø caù c daâ n toä c khoâng phaûi Do-thaùi. sao ngöôi taøn haïi ta? Choáng ta laø ngöôi töï haïi mình ñoù. 7Lôøi höùa maø möôøi hai chi toäc cuûa daân ta hi voïng nhaän ñöôïc khi hoï phuïc vuï Thöôïng Ñeá ngaøy vaø ñeâm. 27Vì toâi nghó giaûi moät teân tuø ñeán cho hoaøng ñeá maø khoâng keøm theo lôøi toá caùo laø ñieàu voâ lyù. toâi tuyeät ñoái tuaân theo. ñoàng thôøi rao giaûng cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. 20Toâi baét ñaàu khuyeân moïi ngöôøi phaûi aê n naê n . toâi hoaøn toaøn ñoàng yù. daãn daêét hoï töø toái taêm qua aùnh saùng. 6Hoâm nay toâi bò xeùt xöû vì toâi hi voïng vaøo lôøi Thöôïng Ñeá höùa cuøng toå tieân chuùng ta. 11 Trong moã i hoä i ñöôø n g. choùi loøa chung quanh toâi vaø caùc baïn ñoàng haønh.

nhöng roài khoâng ñi ñöôïc nöõa vì gaëp gioù ngöôïc. 9Chuùng toâi thieät maát nhieàu thì giôø maø neáu giöông buoàm ra ñi cuõng nguy hieåm. vì nhöõng vieäc aáy ñaâu coù phaûi xaûy ra nôi xoù xænh naøo? 27Thöa vua A-ríp-ba. ngaøi coù tin caùc lôøi tieân tri khoâng? Toâi bieát ngaøi tin. Nhöõng lôøi toâi noùi laø thaät. vieân só quan thaáy coù chieác taøu töø thaønh A-lòch-sôn ñeán vaø saép khôûi haønh sang Y. “Duø sôùm hay muoän.COÂNG VUÏ 26:22–27:12 202 Phao loâ ñaùp thuyeàn sang La-maõ ngöôøi Do-thaùi baét toâi vaø ñònh gieát toâi trong Ñeàn Thôø.” 32Vua A-ríp-ba baûo Pheát-tu. 7Trong nhieàu ngaøy taøu ñi raát chaäm. 4Chuùng toâi rôøi Xi-ñoân vaø chaïy gaàn ñaûo Chíp vì gaëp gioù ngöôïc. canh giöõ Phao-loâ vaø caùc tuø nhaân khaùc. 2Chuùng toâi xuoáng moät chieác taøu. Toâ i bieá t vua ñaõ nghe nhöõng ñieàu naày. phuïc vuï trong quaân löïc hoaøng ñeá*. 26Vua A-ríp-ba bieát roõ nhöõng ñieàu naày vaø toâi coù theå töï do trình baøy moïi ñieà u cho vua. roài caäp beán Mi-ra thuoäc Lyù-sa. 8Thaät raát vaát vaû môùi qua khoûi ñaûo aáy roài chuùng toâi ñeán moät nôi goïi laø Myõ-caûng. baø Beâ-nít vaø moïi ngöôøi ngoài vôùi hoï ñöùng daäy 31rôøi phoøng xöû. toâi thaá y chuyeá n ñi naà y raá t nguy hieå m . vaø Ngaøi seõ mang aùnh saùng ñeán cho ngöôøi Do-thaù i cuõ n g nhö ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaùi. Hoï thaûo luaän vôùi nhau vaø ñoàng yù raèng. Toâi chæ keå laïi ñieàu maø Moâ-se vaø caùc nhaø tieân tri noùi tröôùc seõ xaû y ñeá n — 23 raè n g Ñaá n g Cöù u Theá laø ngöôøi ñaàu tieân soáng laïi töø keû cheát. 6ÔÛ ñoù. thuaät laïi cho taát caû quí vò. “Anh töôûng chæ trong choác laùt maø thuyeát phuïc ta noåi ñeå trôû thaønh tín höõu Cô ñoác aø?” 29Phao-loâ thöa. 22Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ che chôû toâi cho neân hoâm nay toâi ñöùng ñaây.” Phao-loâ coá gaéng thuyeát phuïc A-ríp-ba khi Phao-loâ ñang thao thao beâ n h vöï c mình thì Pheá t -tu keâ u leâ n . anh quaãn trí roài! Hoïc thöùc nhieàu quaù khieán anh ñieân khuøng!” 25Phao-loâ ñaùp. cho pheùp oâng ñi thaêm baïn höõu ñeå hoï lo nhöõng thöù caàn duøng. Chuùng ta coù theå maát maïng cuøng vôùi chieác taøu naày vaø haøng hoùa.” 28 Vua A-ríp-ba baû o Phao-loâ . töø caáp thaá p ñeá n caá p cao. toâi khoâng ñieân ñaâu. neân chuùng toâi ñi ven theo höôùng Nam cuûa ñaûo Cô-reát gaàn Xanh-moân. “Chuùng ta coù theå thaû anh naày ñöôïc neáu anh ta chöa khaùng aùn leân Xeâ-xa. 10“Thöa caùc baïn. thoá n g ñoá c Pheát-tu. 12Vì haûi caûng aáy khoâng tieän ñeå truù luùc muøa ñoâng neân ña soá ngöôøi ñoàng yù tieáp tuïc ñi. gaàn thaønh La-xa. hôn nöõ a ñaõ gaà n Ngaø y Taå y Ueá a neâ n Phao-loâ caûnh caùo. “Phao-loâ ôi.” 24Trong quyeát ñònh gôûi chuùng toâi sang YÙ neâ n chæ ñònh moä t só quan teân Giu-li-uùt. coøn vieân só quan thì tin lôøi hoï hôn lôøi Phao-loâ. Phaûi khoù khaên laém chuùng toâi môùi ñeán ñöôïc Ni-ñu. Giu-liuùt raát töû teá vôùi Phao-loâ.” 30 Sau ñoù vua A-ríp-ba. queâ ôû Teâ-sa-loâ-ni-ca thuoäc mieàn Ma-xeâ .ñoan cuø n g ñi vôù i chuù n g toâ i . toâ i caà u xin Thöôï n g Ñeá raè n g khoâ n g nhöõng vua maø taát caû moïi ngöôøi nghe toâi hoâ m nay seõ ñöôï c cöù u vaø gioá n g nhö toâi—ngoaïi tröø xieàng xích maø toâi ñang mang ñaây thoâi. nhöõ n g ñieà u chính maét toâi thaáy. 3Hoâm sau chuùng toâi ñeán Xi-ñoân. Cuõng laø muøa baõo toá döõ doäi treân bieån caû. “Thöa ngaøi Pheát-tu. Ari-taïc.Ù neâ n oâ n g cho chuù n g toâ i qua taøu aáy. 5Chuùng toâi baêng qua bieån gaàn Xi-xi-li vaø Baêmphi-li. “Khoâng coù lyù do gì ñeå xöû töû hay giam giöõ anh naày caû.” 11Nhöng vieân thuyeàn tröôûng vaø ngöôøi chuû taøu khoâng nghe Phao-loâ. Hoï a27:9 Ngaøy Taåy Ueá Moät ngaøy leã quan troïng cuûa Do-thaùi vaøo muøa thu. khôûi haønh töø thaønh A-ra-mi vaø saép ñi caùc haûi caûng vuøng Tieåu AÙ. 27 1Hoï .

Duø moät sôïi toùc treâ n ñaà u cuû a anh em cuõ n g seõ khoâ n g maá t ñaâ u . ñeá n noã i hoï phaû i neù m bôù t haø n g hoùa xuoáng bieån. 15Taøu bò keït trong luoàng gioù ngöôïc aáy. “Caùc baïn aø. caùc thuûy thuû treân taøu töôûng raèng. caùc thuûy thuû töôûng ñaõ gaàn ñeán ñaát. thaáy saâu moät traêm hai möôi boä. haõy can ñaûm leân caùc baïn. 24Thieân söù baûo raèng. troâng ngoùng maø khoâng aên uoáng gì. . 16Gioù thoå i taø u chuù n g toâ i troâ i daï t ñeá n phía döôùi moät ñaûo nhoû teân Caàu Ñaù. 26Nhöng chuùng ta seõ bò maéc caïn ôû moät ñaûo naøo ñoù. hoï laïi thaû traùi doø xuoáng thì thaáy saâu chín möôi boä. 28neân hoï thaû traùi doø xuoáng nöôùc. Gaëp baõo COÂNG VUÏ 27:13–38 thaá y gioù xuoâ i thoå i töø phía Nam tôùi. Phöôïng Hoaøng laø moät thaønh phoá naèm treân ñaûo Cô-reát. chuù n g toâ i heá t hi voï n g ñöôïc cöùu soáng.” 27Ñeán ñeâm thöù möôøi boán maø chuùng toâi vaãn coøn leânh ñeânh treân bieån A-riatích*. khoâng chaïy tôùi ñöôïc neân chuùng toâi ñeå maëc gioù ñöa taøu ñi ñaâu thì ñi.” vì theá hoï nhoå neo. chuùng ta neân ra ñi. Phao-loâ caà m baùnh mì taï ôn Thöôïng Ñeá tröôùc maët moïi ngöôøi. 21 Vì ai cuõ n g nhòn ñoù i ñaõ laâ u neâ n Phao-loâ ñöùng leân khuyeân. 31Nhöng Phao-loâ baûo vieân só quan vaø caùc binh só khaùc raèng. 23Ñeâm qua. giaû vôø nhö ñang quaê n g neo phía tröôù c muõ i thuyeàn. moät thieân söù cuûa Thöôïng Ñeá maø toâi phuïc vuï vaø thôø phuïng ñeán 13 Khi vôùi toâi. 2 0 Trong nhieà u ngaø y chuù n g toâ i chaú n g thaá y maë t trôø i hay traêng sao gì caû maø côn baõo caøng ngaøy caø n g maï n h. Roài oâng beû baùnh aên. OÂng baûo. coù moät haûi caûng höôùng veà phía Taây Nam vaø Taây Baéc. 30Moät soá thuûy thuû ñònh boû taøu troán ñi neân haï thuyeàn caáp cöùu xuoáng.” 32Vì theá quaân lính caét ñöùt daây thöø n g cho thuyeà n caá p cöù u rôi toø m xuoáng bieån. Toâi tin nôi Thöôïng Ñeá raèng moïi vieäc seõ xaûy ra ñuùng theo lôøi thieân söù baûo toâi. neân hoï haï buoàm xuoáng ñeå gioù ñöa taøu ñi.’ 25Cho neân. 34Toâi khuyeân anh em neân aên chuùt ít ñi ñeå laáy laïi söùc. ‘Phao-loâ ôi. Hoï heát söù c vaá t vaû laé m môù i keù o ñöôï c chieá c thuyeàn caáp cöùu leân taøu. 37Treân taøu coù taát caû hai traêm baûy möôi saùu ngöôøi. 14 Nhöng boã n g coù moä t luoà n g gioù maï n h goï i laø “gioù Ñoâ n g Baé c ” töø ñaû o thoå i xuoá n g. cho thuyeàn chaï y doï c theo ñaû o Cô-reá t . Hoï sôï taøu taáp phaûi baõi phuø sa vuøng Xia-tít*. Ngöôi seõ phaûi ñöùng tröôùc maët Xeâ-xa. 38Sau khi ñaõ aên uoáng xong. 22Nhöng baâ y giôø toâ i khuyeâ n caù c baï n haõy vöõng loøng vì khoâng ai trong chuùng ta seõ maát maïng ñaâu. 18Hoâm sau côn baõo laïi caøng döõ doäi hôn. ñöøng sôï. Thöôïng Ñeá höùa raèng Ngaøi seõ cöù u maï n g moï i ngöôø i cuø n g ñi vôù i ngöôi. 3 3 Gaàn ñeán raïng ñoâng. 19Qua böõa sau nöõa hoï ñích thaân neùm caùc maùy moùc treân taøu xuoá n g bieå n . neáu caùc baïn nghe toâi ñöøng rôøi ñaûo Côreá t thì chaé c haú n ñaõ traù n h ñöôï c caû n h traï n g nguy khoá n vaø thieä t haï i naà y . “Neáu maáy ngöôøi aáy khoâng ôû laïi trong taøu thì caù c anh khoâ n g giöõ maï n g soá n g ñöôï c ñaâu. “Möôøi boán ngaøy qua anh em ñaõ chôø ñôïi. 36Moïi ngöôøi caûm thaáy phaán khôûi cuõng baét ñaàu aên.203 hi voïng chaïy ñeán caûng Phöôïng Hoaøng roài truù qua muøa ñoâng taïi ñoù. hoï coät daây thöøng chung quanh taøu ñeå taøu khoûi vôõ tung. Phao-loâ khuyeâ n moï i ngöôø i neâ n aê n ñoâ i chuù t . 17Sau khi keùo leân ñöôïc roài. hoï baét ñaàu quaêng luùa gaïo xuoáng bieån ñeå nheï taøu. Chaïy ñöôïc moät khoaûng nöõa. Khoaûng nöûa ñeâm. 29Sôï taøu ñuïng phaûi ñaù ngaàm neân caùc thuûy thuû quaêng boán caùi neo xuoá n g bieå n roà i chôø ñeá n saù n g.” 35Noù i xong. “Ñaây laø gioù thuaän. Chæ maát taøu thoâi.

Muõi taøu bò keït cöùng khoâng ñoäng ñaäy ñöôïc coøn ñuoâi taøu thì bò soùng lôùn ñaùnh vôõ tan. hai vò thaàn trong thaàn thoaïi xöa cuûa Hi-laïp.” 5Nhöng Phao-loâ raûy con raén vaøo löûa. Phao-loâ ñeán thaêm. Traùi laïi.COÂNG VUÏ 27:39–28:15 Taøu bò tan vôõ 39Khi 204 khoâ n g sao caû . a28:4 thaàn Coâng Lyù Ngöøôi ta tin raèng coù moät vò thaàn teân Coâng Lyù ñeå tröøng phaït nhöõng ngöôøi aùc. Ba thaùng sau. OÂng môøi chuùng toâi vaøo nhaø vaø theát ñaõi trong ba ngaøy.b 12Chuùng toâi döøng laï i beá n Xi-ra-qui ba ngaø y . hoï môøi chuùng toâi ôû laïi chôi moät tuaàn. 44Nhöõng ngöôøi coøn laïi theo sau baèng caùch oâm caù c taá m vaù n hay maû n h goã cuû a taø u . 6Daâ n chuù n g treâ n ñaû o ñoaùn chaéc Phao-loâ seõ bò söng vuø leân hoaëc ngaõ xuoáng cheát ngay laäp töùc. b28:10–11 thaàn sinh ñoâi Caùc töôïng thaàn Caùc-to vaø Boâ-luùt. c28:15 Chôï A-bi-uùt Moät thò traán caùch La-maõ khoaûng hai möôi baûy daëm. 14Chuùng toâi tìm ñöôïc moät soá tín höõu ôû ñoù. hoï caé t daâ y thöø n g buoä c neo cho neo rôi xuoáng bieån ñoàng thôøi hoï thaùo daây thöøng buoäc baùnh laùi taøu. 2Cö daân treân ñaûo raát töû teá vôùi chuùng toâi. 8Cha cuûa Buùp-lieâu ñang bò soát reùt vaø kieát lî*. ñaët tay leân oâng vaø chöõa laønh cho. taát caû nhöõng ngöôøi ñau yeá u naø o treâ n ñaû o cuõ n g ñeá n vôù i Phao-loâ vaø ñeà u ñöôï c chöõ a laø n h caû . 13 Töø ñoù chuù n g toâ i giöông buoà m ñi Reâ . oâng ra leänh cho ai bieát bôi thì nhaûy xuoáng nöôùc bôi vaøo bôø tröôùc. 42 Quaâ n lính ñònh gieá t tuø vì sôï hoï nhaû y xuoá n g bieå n bôi vaø o bôø troá n thoaù t . Phao-loâ treân ñaûo Man-tô chuù n g toâ i leâ n bôø an toaø n roà i . vôùi baõi bieå n neâ n muoá n höôù n g cho taø u chaï y thaúng vaøo baõi. 3Phao-loâ oâm moät boù cuûi vaø ñaët treân ñoáng löûa thì tình côø coù moä t con raé n ñoä c bò noù n g boø ra quaá n laá y tay oâ n g. 43 Nhöng Giu-li-uù t muoá n cöù u Phao-loâ neân gaït boû yù ñònh aáy. Nhôø theá maø moïi ngöôøi ñeàu bôi vaøo bôø an toaøn. moät ngöôøi coù uy tín treân ñaûo. Roài hoï giöông caùnh buoà m tröôù c . 10–11Daân chuùng tieáp chuùng toâi raát nieàm nôû. Phao-loâ caûm thaáy phaán khôûi vaø caûm taï Thöôïng Ñeá. . caùc thuûy thuû nhìn thaáy ñaát. neáu ñöôïc. khi chuùng toâi saép rôøi ñaû o thì hoï cung caá p ñuû moï i thöù caà n duøng cho chuùng toâi. neâ n töø nhöõ n g nôi xa nhö Chôï A-bi-uù t c vaø Ba Löõ Quaù n d keù o ñeá n thaê m . Vì trôøi laïnh vaø ñang möa neâ n hoï ñoá t moä t ñoá n g löû a ñoùn tieáp chuùng toâi. thì ñöôï c bieá t teâ n ñaûo aáy laø Man-tô.gum. Phao-loâ ñi La-maõ maët trôøi leân. 9Sau ñoù. Hoï chôø maõ i khoâ n g thaá y oâ n g bò vieä c gì neâ n ñoå i yù noù i raè n g. Tröôùc muõi taøu coù veõ hình thaàn sinh ñoâi. “OÂ n g naà y ñuù n g laø thaàn!” 7Quanh ñoù coù maá y thöû a ruoä n g cuû a Buùp-lieâu. caàu nguyeän. d28:15 Ba Löõ Quaùn Moät thò traán caùch La-maõ khoaûng ba möôi daëm. “Ngöôø i naà y chaé c laø tay gieá t ngöôø i ! Cho neâ n duø thoaù t cheá t treâ n bieå n caû nhöng thaà n Coâ n g Lyù a vaã n khoâ n g cho soá n g. 28 1 Khi Chuù n g toâ i leâ n moä t chieá c taø u khôû i haønh töø A-lòch-sôn nhöng truù treân ñaûo suoát muøa ñoâng. Gaë p gôõ hoï . Hoâ m sau gioù Nam baé t ñaà u thoå i thì ngaø y sau chuù n g toâ i ñeá n Bu-teo-li. Sau cuøng chuùng toâi ñeán La-maõ. 15 Caù c tín höõ u ñòa phöông nghe tin chuù n g toâ i ñeá n . 4Daâ n cö treâ n ñaû o thaáy con raén treo luûng laúng treân tay Phao-loâ neâ n baû o nhau. 41Nhöng taøu ñuïng phaûi baõi caùt. Tuy khoâng bieát ñoù laø vuøng ñaát naøo nhöng hoï thaáy coù caùi vònh. 40Vì theá. höôù n g vaø o gioù ñeå chaï y thaúng vaøo bôø.

Vì daân naày ñaõ trôû neân öông ngaïnh. 18Sau khi haïch hoûi nhieàu ñieàu maø vaãn khoâng tìm thaáy lyù do naøo ñeå xöû töû. nhöng khoâng hieåu gì.” 21 Hoï ñaù p . 28“Anh a28:29 Caâu 29 Vaøi baûn Hi-laïp veà sau theâm caâu 29: “Sau khi Phao-loâ noùi nhö theá. Phao-loâ trình baøy. Coù tai maø khoâng nghe. vì bieát raèng moïi ngöôøi khaép nôi ñeàu choáng laïi ñaïo giaùo naày. caõi nhau döõ doäi.” . “Chuù n g toâ i chöa nhaä n ñöôïc thö töø gì töø Giu-ñia noùi veà vuï cuûa anh. hoï ñònh thaû toâi. Trí hoï thaät hieåu roài hoï trôû veà cuøng ta ñeå ñöôïc chöõa laønh. Duøng luaät phaùp Moâ-se 16Ñeán vaø caùc lôøi tieân tri. hoï hieåu ñöôïc maét hoï thaáy ñöôïc. oâng cho môøi caùc laõnh tuï ngöôøi Do-thaùi ôû ñoù ñeán. OÂng daønh suoát ngaøy noùi chuyeän vôùi hoï. 17Ba ngaøy sau. Khoâng ai trong voøng caùc anh em Do-thaùi môùi ñeán ñaây ñem tin hoaëc noùi ñieà u gì khoâ n g hay veà anh. chæ coù moät ngöôøi lính canh giöõ maø thoâi.” 23 Phao-loâ vaø nhöõ n g ngöôø i Do-thaù i ñoà n g yù choï n moä t ngaø y hoï p laï i . Nhìn thì nhìn maø chaúng hoïc ñöôïc gì. oâng giaûi thích veà Nöôùc Trôøi vaø tìm caùch thuyeát phuïc hoï tin nhöõng lôøi vieát veà Chuùa Gieâ-xu. ngöôøi Do-thaùi ra veà. khoâng bò ai ngaên trôû caû. 22 Nhöng chuùng toâi muoán nghe yù kieán anh. 19nhöng ngöôøi Do-thaùi ôû ñoù choáng ñoái. 20Vì theá maø toâi muoán gaëp caùc anh em ñeå noùi chuyeän.205 Phao-loâ ôû La-maõ COÂNG VUÏ 28:16–31 La-maõ. Vaø o hoâm aáy coù raát ñoâng ngöôøi Do-thaùi ñeán choã oâng troï. hoï nhaém maét laïi. Phao-loâ ñöôïc pheùp ôû rieâng. Neáu khoâng. 26 ‘Haõy 27 ñi baûo cuøng daân naày raèng: Caùc ngöôi nghe thì nghe. 31OÂng maïnh daïn rao giaûng Nöôùc Trôøi vaø daïy doã veà Chuùa Gieâ-xu. “Thöa anh em. tieáp ñoùn nhöõng ngöôøi ñeán thaêm. tai hoï nghe ñöôïc. 24Coù ngöôøi tin lôøi Phao-loâ. toâi chöa heà laøm ñieàu gì choáng laïi daân ta hay phong tuï c cuû a toå tieâ n chuù n g ta. Cho neân toâi phaûi ñeán La-maõ ñeå Xeâ-xa phaân xöû chöùù khoâng phaûi ñeå toá caùo daân ta ñaâu. coù keû chaúng chòu tin. Nhöng toâi bò baét ôû Gieâ-ru-sa-lem. Toâi mang xieàng xích naày laø vì toâi tin vaøo nieàm hi voïng cuûa daân Ít-ra-en.’ EÂ-sai 6:9–10 em neân bieát raèng Thöôïng Ñeá ñaõ ñem söï cöùu roãi naày ñeán cho caùc daân khoâng phaûi Do-thaùi vaø hoï baèng loøng tieáp nhaän!” 29a 30Phao-loâ ôû suoát hai naêm taïi moät nhaø thueâ. Khi hoï hoïp laïi. roài bò giaûi sang cho ngöôøi La-maõ. 25Cho neân hoï baát ñoàng yù vôùi nhau vaø baét ñaàu taûn maùc ra veà sau khi Phaoloâ noù i vôù i hoï moä t ñieà u nöõ a : “Thaù n h Linh noùi raát ñuùng veà toå tieân caùc anh qua nhaø tieân tri EÂ-sai.

Chuùa chuùng ta. ñöôïc Thöôïng Ñeá goïi laøm söù ñoà vaø ñöôïc choïn rao Tin Möøng cuûa Thöôïng Ñeá cho moïi ngöôøi. ngöôïc laïi. ñöù c tin toâ i seõ khích leä anh chò em. ngöôøi khoân ngoan cuõng nhö ngöôøi ngu doát.206 Thö gôûi cho ngöôøi La-maõ toâi tôù cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 15Vì theá maø toâi raát muoán giaûng Tin Möøng cho quí anh chò em laø ngöôøi La-maõ. nhieàu laàn toâi döï ñònh ñeán thaêm caùc anh chò em nhöng chöa ñöôïc. 12Toâi muoán moãi ngöôøi trong chuùng ta neân giuùp ñôõ laãn nhau. Toâi muoán thaêm ñeå giuùp caùc anh chò em lôùn leân veà maët taâm linh nhö toâi ñaõ giuùp caùc ngöôøi ngoaïi quoác khaùc. 3–4Tin Möøng veà Con Thöôïng Ñeá: Ñaáng Cöùu Theá Gieâxu. 5 Qua Chuù a Cöù u Theá . Lôøi caàu nguyeän taï ôn 1 1Phao-loâ. 13Thöa anh chò ema. vì khaép nôi ai naáy ñeàu ca ngôïi ñöùc tin anh chò em. 9Thöôïng Ñeá. toâi muoán anh chò em bieát raèng. 14Toâi mang naëng moät nghóa vuï ñoái vôùi moïi ngöôøi—töø ngöôøi Hi-laïp hay khoâng phaûi Hi-laïp. Thöôïng Ñeá ñaõ höùa ban Tin Möøng theo Thaùnh Kinh vieát. thì vieäc aáy seõ thaønh. Ngaøi ñöôïc sinh trong doøng hoï vua Ña-vít nhöng qua Thaù n h Linh. qua caù c nhaø tieâ n tri cuû a Ngaøi. vôùi quyeàn naêng cao caû. ñeå ñöa daãn moïi ngöôøi treân theá giôùi trôû laïi tin nhaän vaø vaâng phuïc Chuùa. 17Tin Möøng aáy cho thaáy Thöôï n g Ñeá giuù p cho con ngöôø i hoø a thuaän laïi vôùi Ngaøi—baét ñaàu vaø keát thuùc a1:13 anh chò em Maëc duø trong baûn Hi-laïp duøng chöõ “anh em” choã naày vaø suoát caû saùch. 6Coøn quí anh chò em ôû La-maõ cuõng ñöôïc keâu goïi ñeå thuoäc rieâng veà Ngaøi. bieá t 8Tröôùc raèng toâi luoân luoân nhaéc ñeán anh chò em 10moãi khi caàu nguyeän. qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu veà taát caû anh chò em. Toâi caàu xin ñöôïc ñeá n thaê m anh chò em vaø neá u ñeï p yù Thöôïng Ñeá. 7Kính gôû i : Anh chò em ôû La-maõ laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá yeâu thöông vaø goïi ñeå trôû thaønh daân thaùnh cuûa Ngaøi. Thöôï n g Ñeá ñaõ giao cho toâi nhieäm vuï ñaëc bieät cuûa moät söù ñoà. 11Toâi raát muoán gaëp gôõ anh chò em ñeåø duøng nhöõng aân töù thuoäc linh toâi coù maø giuùp anh chò em lôùn maïnh hôn. Veà baûn chaát loaøi ngöôøi. Cha chuùng ta vaø töø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. Ngaøi ñöôïc chæ ñònh laøm Con Thöôïng Ñeá. . theo ñöùc tin mình coù. nhöng lôøi Phao-loâ vieát laø cho toaøn theå hoäi thaùnh. heát toâi caûm taï Thöôïng Ñeá toâi. Ñöùc tin anh chò em seõ khích leä toâi. Toâi laøm coâng taùc naày vì Ngaøi. 2 Töø xöa. khoâng phaân bieät nam nöõ. vì laø quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá ñeå cöùu nhöõng ai tin—tröôùc heát laø ngöôøi Do-thaù i roà i ñeá n nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaûi Do-thaùi. Caàu chuùc anh chò em nhaän ñöôïc aân phuùc vaø bình an töø Thöôïng Ñeá. chöùng toû baè n g vieä c Ngaø i soá n g laï i töø keû cheá t . Ñaáng maø toâi heát loøng phuïc vuï baèng caùch rao truyeà n Tin Möø n g veà Con Ngaø i . 16 Toâ i raá t haõ n h dieä n veà Tin Möø n g naày.

Hoï noùi haønh. 32Hoï bieát luaät Thöôïng Ñeá daïy raèng nhöõng ai coù ñôøi soá n g nhö vaä y thaä t ñaù n g cheá t . con ngöôøi ñaõ che giaáu söï thaät. 23Hoï ñaùnh ñoåi vinh hieån cuûa Thöôïng Ñeá.. Cho neân hoï khoâng coù lyù do gì ñeå baøo chöõa veà nhöõng vieäc laøm xaáu xa cuûa mình. Hoï thôø phuïng nhöõng vaät ñöôïc taïo döïng. 26Vì theá cho neân Thöôïng Ñeá ñaõ boû maëc hoï laøm nhöõng vieäc nhô nhuoác theo a1:17 “Nhöõng ai . 25 Hoï ñaõ ñaù n h ñoå i söï thaä t cuû a Thöôïng Ñeá ñeå laáy söï doái traù. Nhö Thaùnh Kinh vieát. Nhöng töø thuôû taïo thieân laäp ñòa. laøm haïi nhau. thì baïn laàm. Qua neáp soáng ñoäc aùc cuûa hoï. haønh duïc vôùi nhau. 22Hoï baûo raèng mình khoân ngoan nhöng laïi hoùa ra ngu daïi. suùc vaät hoaëc raén reát. vì nhöõng gì hoï caàn bieát veà Thöôïng Ñeá thì ñaõ trình baøy roõ raøng cho hoï. 21Hoï ñaõ bieát Thöôïng Ñeá. khoâng vaâng lôøi cha meï. 2Thöôïng Ñeá leân aùn nhöõng ngöôøi laøm nhö theá vaø chuùng ta bieát phaùn quyeát cuûa Ngaøi laø coâng baèng. Ñaøn oâng laøm nhöõng vieäc nhô nhuoác vôùi nhau. khoâng chòu thay ñoåi. nhöng khoâng chòu toân kính hoaëc taï ôn Ngaøi. 31Hoï ngu daïi. chôø ñôïi baïn thay ñoåi. 28Ngöôøi ta khoâng cho vieäc hieåu bieát thöïc söï veà Thöôïng Ñeá laø quan troïng. Hoï coäc caèn. 20Coù nhieàu ñieàu veà Thöôïng Ñeá maø con ngöôøi khoâng theå thaáy—chaúng haïn nhö quyeàn naêng voâ haïn vaø thieân tính cuûa Ngaøi. nhöng khoâng nhöõng hoï vaãn tieáp tuïc laøm aùc. Ñaøn baø khoâng coøn thöïc haønh tình duïc töï nhieân nöõa. hai ñaëc tính naày ñeàu sôø sôø ra ñoù vaø ai cuõng hieåu ñöôïc. 3Baïn leân aùn nhöõng ngöôøi phaïm toäi. Do ñoù. hoï ñaày daãy toäi nhuïc duïc. laøm nhöõng vieäc baäy baï. 24 Vì hoï haø n h ñoä n g nhö theá neâ n Thöôï n g Ñeá boû maë c hoï ñi theo con ñöôøng toäi loãi. doái traù. kieâu caêng vaø khoaùc laùc. maø chính mình cuõng phaïm toäi. A-men. gieát ngöôøi. Neân Thöôïng Ñeá boû maëc hoï suy nghó theo yù töôûng ngoâng cuoàng. soáng baèng ñöùc tin” Ha-ba-cuùc 2:4. Chính Thöôïng Ñeá ñaõ phôi baøy nhöõng ñieàu aáy ra cho hoï. Trí oùc hoï ñaày ngu toái. maø traùi laïi. 18Côn yù hoï. luùc naøo hoï cuõng muoán laøm aùc. tranh giaønh. 19Thöôïng Ñeá noåi giaän. vì chính mình cuõng laøm nhö hoï. ñoá kî. 27Ñaøn oâng cuõng vaäy. 5 Nhöng baï n öông ngaïnh. maø laïi coøn xuùi giuïc keû khaùc laøm nöõa. söû duïng thaân theå vôùi nhau moät caùch baäy baï . Tö töôûng hoï thaät voâ duïng. chim choùc.”a Moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi LA-MAÕ 1:18–2:5 giaän cuûa Thöôïng Ñeá töø trôøi ñaõ toû ra ñeå choáng laïi moïi ñieàu aùc vaø traùi pheùp maø con ngöôøi laøm. ñoäc aùc. khoâng giöõ lôøi höùa. 29Loøng hoï ñaày daãy toäi loãi. Baïn khoâng bieát raèng Thöôïng Ñeá nhaân töø coát ñeå cho baï n aê n naê n . ganh gheùt. vì lyù do ñoù thaân theå hoï phaûi mang laáy hình phaït veà toäi phaïm cuûa mình. Caùc baïn cuõng phaïm toäi baïn nghó raèng mình coù theå leân aùn ngöôøi khaùc. thieáu nhaân töø vaø khoan dung vôùi ngöôøi khaùc.. nhöng baïn khoâng ñeám xæa gì ñeán loøng nhaân töø Ngaøi. ích kyû. ñeå ñi thôø nhöõng thaàn töôïng taïc gioáng nhö ngöôøi. “Nhöõng ai ñaõ hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi ñeàu seõ soáng baèng ñöùc tin. laø Ñaáng soáng ñôøi ñôøi. maø laïi haønh duïc vôùi nhau. khoâng coøn thöïc haønh tình duïc töï nhieân nöõa. Baïn töôûng seõ thoaùt khoûi söï tröø n g phatï cuû a Thöôï n g Ñeá sao? 4Ngaøi raát nhaân töø vaø kieân nhaãn. 30beâu xaáu laãn nhau vaø thuø gheùt Thöôïng Ñeá. cho neân baïn seõ röôùc laáy söï tröøng phaït naëng neà 2 1Neáu . Khi leâ n aù n ngöôø i khaù c laø töï leâ n aù n mình.207 ñeàu qua ñöùc tin. Luùc naøo hoï cuõng nghó ñeán chuyeän laøm quaáy. thay vì thôø Ñaáng Taïo Hoùa laø Ñaáng ñaùng ñöôïc ca ngôïi ñôøi ñôøi.

Thöôïng Ñeá” EÂ-sai 52:5. thì pheùp caét döông bì coù yù nghóa. Baïn tin luaät phaùp Moâ-se vaø khoe raèng mình soáng gaàn Thöôïng Ñeá. Vaøo ngaøy aáy. 12Ai khoâ n g coù luaä t phaù p maø phaï m toä i seõ phaû i cheá t . nhöng neáu do baûn chaát töï nhieân laø m theo nhöõ n g ñieà u luaä t phaù p qui ñònh. 23Baïn khoe khoang laø bieát luaät Thöôïng Ñeá. Ngaøi seõ cho hoï söï soáng ñôøi ñôøi. nhöng neáu hoï laøm theo ñieàu luaät phaùp daïy baûo. trong ngaøy Thöôïng Ñeá noåi giaän. qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. seõ keát aùn baïn. thì caét döông bì cuõng nhö khoâng. 14 Nhöõ n g ngöôø i khoâng phaûi Do-thaùi.”a 25 Neá u baï n tuaâ n giöõ luaä t phaù p . duø khoâ n g coù luaä t phaùp. Ngöôøi naøo vaâng theo luaät phaùp môùi hoøa thuaän laï i vôù i Ngaø i ñöôï c . “Vì ngöôi maø daân ngoaïi xuùc phaïm ñeán danh Thöôïng Ñeá. 20Baïn töï cho mình coù theå chæ baûo ñieàu phaûi cho keû ngu.. 19Baïn töï cho mình laø ngöôøi daãn ñöôøng keû muø. aùnh saùng cho keû ñi trong toái taêm. thì nhöõng ñieàu aáy laø luaät phaùp cuû a hoï roà i . 6Thöôïng Ñeá seõ thöôûng phaït moãi ngöôøi theo vieäc hoï ñaõ laøm. Baïn gheùt thaàn töôïng. cho danh döï vaø nhöõng gì baát dieät. 9 Ngaø i seõ mang khoá n khoå ñeá n cho nhöõng keû laøm aùc—tröôùc laø ngöôøi Dothaù i . 21Baïn daïy ngöôøi khaùc maø khoâng daïy baûn thaân mình sao? Baïn daïy keû khaùc ñöøng aên caép maø chính mình laïi aên caép. Cuõng theá. Vì baïn coù luaät phaùp. khoâng vaâng theo söï thaät maø ñi theo ñieàu aùc. Ñoù laø ñieàu daïy doã cuûa Tin Möøng maø toâi rao giaûng. 8Coøn nhöõng keû soáng ích kyû. Coøn neáu baïn phaïm luaät. sau laø cho nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaù i . töø trong loøng mình ñaõ bieát phaân bieät phaûi quaáy theo nhö luaät phaùp qui ñònh. 28Hoï coù theå laøm nhö theá ñöôïc laø vì neáu moät ngöôøi chæ coù caùi voû Do-thaùi veà phaà n xaù c maø thoâ i thì khoâ n g phaû i laø ngöôøi Do-thaùi thaät. 24ñuùng y nhö Thaùnh Kinh cheùp.LA-MAÕ 2:6–29 208 Ngöôøi Do-thaùi vaø luaät phaùp hôn. pheùp caét döông bì thaät khoâng phaûi chæ coù beà ngoaøi thaân theå thoâi ñaâu. nhöng laïi laøm nhuïc danh Ngaøi baèng caùch phaïm luaät aáy. khoâng theå naøo giuùp ngöôøi ta hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá ñaâu. Löông taâm coù khi baûo raèng mìnhï laøm ñuùng. nhöng baïn laïi phaïm luaät. maø laïi ñaùnh caép hình töôïng trong ñeàn thôø. 22Baïn baûo keû khaùc khoâng neân phaïm toäi ngoaïi tình maø chính mình laïi phaïm toäi ñoù. thì xem nhö hoï ñaõ chòu pheùp aáy roài. neân baïn nghó mình bieát moïi thöù vaø coù söï thaät theo mình. Cho neân nhöõng ngöôøi khoâng chòu pheùp caét döông bì veà phaàn theå xaùc. 16Vieäc aáy seõ xaûy ñeán trong ngaøy maø Thöôïng Ñeá. baïn thì sao? baïn töï cho mình laø ngöôøi Do-thaùi. soáng cho vinh hieå n cuû a Thöôï n g Ñeá . duø khoâng coù luaät phaùp. 26Nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi voán khoâng chòu pheùp caét döông bì. moïi ngöôøi seõ thaáy söï xeùt xöû coâng bình cuûa Ngaøi. 15 Hoï cho thaá y raè n g. 13Chæ nghe luaä t phaù p suoâ n g thoâi. coù khi baûo raèng mìnhï laøm sai. maø tuaân theo luaät phaùp. 27Coøn baïn laø ngöôøi Do-thaùi coù luaät phaùp vieát thaønh chöõ vaø coù pheùp caét döông bì. vaø daïy nhöõng keû doát naùt. 18Baïn bieát Ngaøi muoán baïn laøm gì vaø ñieàu gì laø heä troïng vì baïn hoïc bieát luaät phaùp. 29Ngöôøi Do-thaùi thaät laø a2:24 17Coøn “Vì ngöôi maø . 11 Vì Thöôï n g Ñeá ñoá i xöû moï i ngöôø i nhö nhau. nhöõng ngöôøi coù luaät phaùp maø phaïm toäi thì seõ bò luaät phaùp xeù t xöû . 10 Nhöng Ngaø i seõ ban vinh döï vaø bình an cho nhöõng ngöôøi laøm laønh—tröôùc laø ngöôøi Do-thaùi sau laø nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaù i . . thì Thöôïng Ñeá seõ giaùng tröøng phaït vaø côn giaän cuûa Ngaøi.. Hoï chöùng toû ñieàu aáy qua löông taâm. 7Moät soá ngöôøi luoân laøm laønh. seõ xeùt xöû nhöõng taâm tö thaàm kín cuûa con ngöôøi.

Thöôïng Ñeá khieán con ngöôøi trôû neân coâng chính caùch naøo 19Chuù n g thì ngöôøi Do-thaùi coù gì khaù hôn daân toäc khaùc khoâng? Khoâng! Chuùng ta ñaõ noùi raèng ngöôøi Do-thaùi vaø taát caû daân toäc khaùc ñeàu phaïm toäi. 3Neáu coù moät vaøi ngöôøi Do-thaùi baát trung vôùi Ngaøi. “Phaûi laøm aùc ñeå mang caùi thieän ñeán.209 ngöôøi Do-thaùi beân trong loøng. Ai naáy ñeàu trôû thaønh voâ duïng.” Thi thieân 140:3 14“Moâi “Cho neân Ngaøi ñöôïc chöùng toû laø ñuùng khi Ngaøi phaùn. 10Nhö lôøi Thaùnh Kinh vieát 9Theá Thöôïng Ñeá ñaõ cho chuùng ta phöông caùch hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. Vì theá khoâng ai coù theå baøo chöõa ñöôïc. “Khi toâi noùi doái töùc laø toâi laøm vinh hieån Ngaøi. 11 Chaúng coù ai hieåu bieát. coù phaûi vì vaäy maø Ngaøi khoâng thöïc hieän lôø i Ngaø i ñaõ höù a sao? 4 Khoâ n g phaû i ! Thöôïng Ñeá vaãn chaân thaät duø cho moïi ngöôøi giaû doái. veà nhieàu maët. Nhö Thaùnh Kinh vieát: LA-MAÕ 3:1–21 3 “Chaúng coù ai laøm ñieàu phaûi. Ngöôø i nhö theá ñöôïc Thöôïng Ñeá ca ngôïi. 12 Moïi ngöôøi ñeàu quay löng ñi. chöù khoâng phaûi con ngöôøi. vì söï doái cuûa toâi chöùng toû Thöôïng Ñeá laø thaät. pheùp caét döông bì thaä t laø do Thaù n h Linh laø m trong loø n g. Nhö theá coù theå naøo baûo raèng Thöôïng Ñeá tröøng phaït chuùng ta laø sai chaêng? (Toâi noùi nhö moät vaø i ngöôø i thöôø n g noù i ) 6Khoâ n g! Neá u Thöôïng Ñeá khoâng tröøng phaït chuùng ta thì laøm theá naøo Ngaøi xeùt xöû theá gian? 7Coù ngöôøi seõ baûo. Nôi naøo chuùng ñi ñeàu gaây ra tai haïi vaø ñau khoå.” EÂ-sai 59:7–8 chaúng bieát sôï Thöôïng Ñeá gì caû. ñieà u ñoù chöùng toû Thöôïng Ñeá ñuùng.” Thi thieân 36:1 18“Chuùng ta bieát raèng nhöõng gì luaät phaùp daïy laø daønh cho nhöõng ngöôøi coù luaät phaùp. Hoï noùi baäy vaø thaät ñaùng phaït. Chuùng khoâng bieát soáng hoøa bình laø gì.” Thi thieân 5:9 “Lôøi noùi chuùng hieåm ñoäc nhö noïc raén. Khoâng moät ngöôøi naøo nhôø Thöôïng Ñeá cöùu giuùp.” Coù ngöôøi bòa ñaët. Theá thì taïi sao toâi bò xeùt xöû nhö ngöôøi coù toäi?” 8Noùi nhö theá cuõng chaúng khaùc naøo laäp luaän. cho raèng chuùng toâi daïy nhö theá. vaø leõ phaûi seõ veà phaàn Ngaøi. maø khoâng qua luaät phaùp. 20vì khoâng ai nhôø tuaân theo luaät phaùp maø ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá caû. kieám moät ngöôøi cuõng khoâng ra. Moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi 5 Khi 17 naøo cuõng saün saøng ñeå gieát haïi ngöôøi khaùc. Luaät phaùp chæ cho chuùng ta bieát toäi loãi thoâi. Phöông caùch aáy ñaõ ñöôïc luaät phaùp vaø caùc nhaø tieân tri 21Nhöng .” Thi thieân 51:4 mieäng chuùng ñaày nguyeàn ruûa vaø ganh gheùt. Chaúng coù moät ngöôøi laøm laønh. Ñieåm quan troïng nhaát laø: Thöôïng Ñeá ñaõ trao lôøi daïy doã cuûa Ngaøi cho ngöôøi Do-thaùi.” Thi thieân 14:1–3 13“Mieäng chuùng môû toang ra nhö huyeät maû. duø moät ngöôøi cuõng chaúng coù. 1Theá thì ngöôøi Do-thaùi coù gì hôn nhöõ n g daâ n toä c khaù c ? Pheù p caé t döông bì coù gì ñaëc bieät? 2Dó nhieân laø coù. duøng löôõi mình ñeå noùi doái. chöù ù khoâ n g phaû i qua luaä t phaù p vieá t thaø n h chöõ . neân caû theá gian ñeàu naèm döôùi söï tröøng phaït cuûa Thöôïng Ñeá.” Thi thieân 10:7 15“Luùc 16 chuù n g ta phaï m toä i .

3 Vì Thaùnh Kinh vieát. Ngaøi laøm cho ngöôøi Do-thaùi hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi qua ñöùc tin cuûa hoï. vì moïi ngöôøi ñeàu ñoàng moät tình traïng: 23Moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi. nhö xöa kia Ngaøi boû qua toäi loãi maø con ngöôøi ñaõ phaïm. thaät coù phuùc. vôùi Ngaøi” Saùng theá 15:6. . ñoù laø moät quaø taëng töø Thöôïng Ñeá. 26Ngaøy nay Thöôïng Ñeá ñaõ ban Chuùa Gieâ-xu ñeå chöùng toû ñieàu Ngaøi laøm laø ñuùng. 24 Moï i ngöôø i phaû i hoø a thuaä n laï i vôù i Ngaø i qua aâ n phuù c cuû a Ngaøi.LA-MAÕ 3:22–4:10 22Ngaøi 210 Duøng AÙp-ra-ham laøm daãn chöùng daïy chuùng ta.. Phuùùc cho ngöôøi naøo maø Chuùa khoâng keát toäi. 28Con ngöôøi ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá nhôø ñöùc tin. Neân con ngöôøi phaûi troâng caäy vaøo Thöôïng Ñeá laø Ñaáng coù theå khieán cho keû aùc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. Ngaøi coù theå xeùt xöû coâng bình vaø hoøa thuaän laïi vôùi ngöôøi naøo ñaët nieàm tin mình nôi Chuùa Gieâ-xu. nghóa laø ñöôïc Ngaøi tha thöù nhöõng toäi loãi cuûa mình. nhôø tin vaøo söï cheát cuûa Ngaøi. Ngaø i chaá p nhaä n nieàm tin cuûa oâng vaø nieàm tin aáy khieán oâng hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi.. toå tieân cuûa daân toäc ta. Qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. khieán con ngöôøi hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi qua ñöùc tin vaøo Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 27Theá thì chuùng ta coù lyù do gì ñeå töï khoe hay khoâng?—Khoâng! Taïi sao? Vì con ñöôøng ñöùc tin khieán cho chaúng coøn ai coù theå töï khoe nhö khi hoï nhôø con ñöôøng vaâng giöõ luaät phaùp. nhôø ñöùc tin chuùng ta laøm cho luaät phaùp theâm vöõng chaéc. ñaõ hoïc ñöôïc gì veà ñöùc tin? 2Neáu AÙp-ra-ham ñöôïc hoøa thuaän vôùi Thöôïng Ñeá nhôø nhöõng ñieàu oâng laøm thì oâng seõ coù lyù do chính ñaùng ñeå khoe. khoâ n g ñaù n g höôû n g vinh hieå n cuû a Thöôï n g Ñeá . Heã ai tin Chuùa Cöù u Theá ñeà u ñöôï c hoø a thuaä n vôù i Thöôïng Ñeá. “AÙp-ra-ham ñaët nieàm tin nôi Thöôï n g Ñeá . Nhö vaäy.”a 4Ai laøm vieäc thì löông boång khoâng theå xem laø quaø bieáu maø laø tieàn coâng cuûa mình. Nhöng AÙp-ra-ham khoâng theå töï khoe tröôù c Thöôï n g Ñeá . Roài Thöôïng Ñeá seõ chaáp nhaän ñöùc tin cuûa hoï. nhôø ñoù hoï ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. 10OÂng ñöôïc hoøa thuaän ra sao? Thöôïng Ñeá chaáp nhaän AÙp-ra-ham tröôùc khi oâng chòu pheùp caét döông bì hay laø sau?—Tröôùc khi oâng a4:3 9 Coù “AÙp-ra-ham . thì Ngaøi cuõng seõ khieán cho moïi ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi qua ñöùc tin cuûa hoï 31Theá thì coù phaûi chuùng ta ñaõ phaù boû luaät phaùp qua con ñöôøng ñöùc tin khoâng? Khoâng phaûi! Traùi laïi. 5Nhöng con ngöôøi khoâng theå laø m caù c h naø o ñeå hoø a thuaä n laï i vôù i Thöôïng Ñeá ñöôïc. 6Ña-vít cuõng ñaõ noùi töông töï nhö theá. chöùù khoâng phaûi nhôø vaâng giöõ luaät phaùp. 29Coù phaûi Thöôïng Ñeá chæ laø Thöôïng Ñeá cuûa ngöôøi Do-thaùi maø thoâi hay Ngaøi cuõng laø Thöôïng Ñeá cuûa nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi nöõa? Dó nhieân Ngaø i cuõ n g laø Thöôï n g Ñeá cuû a ngöôø i khoâng phaûi Do-thaùi nöõa 30vì chæ coù moät Thöôïng Ñeá duy nhaát thoâi. 25Thöôïng Ñeá ñaõ hi sinh maïng soáng Chuùa Gieâ-xu ñeå con ngöôøi ñöôïc xoùa toäi. ta coù theå noùi AÙp-ra-ham*. bao nhieàu vieäc laøm phaïm phaùp ñöôïc tha thöù. Thöôïng Ñeá laøm nhö theá ñeå toû ra söï coâng chính cuûa Ngaøi. OÂng baûo raèng ai ñöôïc hoøa thuaän vôùi Thöôïng Ñeá.” Thi thieân 32:1–2 phaûi phöôùc laønh naày chæ daønh cho ngöôøi ñöôïc caét döông bì thoâi hay laø cuõng daønh cho ngöôøi khoâng ñöôïc caét döông bì nöõa? Chuùng ta ñaõ noùi raèng Thöôïng Ñeá chaáp nhaän nieàm tin cuûa AÙpra-ham vaø chính nieàm tin aáy khieán oâng hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. loaøi ngöôøi ñöôïc tha toäi. 1Chuùng 7 “Phuùc 4 8 cho ngöôøi naøo ñöôïc xoùa heát toäi.

Ñuùng nhö Thöôïng Ñeá ñaõ baûo. 14Neáu chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc lôøi höùa cuûa Thöôï n g Ñeá baè n g caù c h tuaâ n giöõ luaä t phaùp thì ñöùc tin trôû neân voâ ích. 25Chuùa Gieâ-xu ñaõ chòu cheát vì toäi chuùng ta.”a Ñieàu naày ñöôïc thöïc hieän tröôùc maët Thöôïng Ñeá vì AÙp-ra-ham tin caäy Ngaøi laø Ñaáng ban söï soáng cho keû cheát vaø ñaõ saùng taïo moïi vaät töø choã hö voâ. Hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá ñaõ trôû neân coâng chính tröôùc Thöôïng Ñeá qua ñöùc tin. OÂng nhaän lôøi höùa aáy khoâng nhôø luaät phaùp maø nhôø giaûng hoøa laïi vôùi Thöôïng Ñeá qua ñöùc tin. vôùi Ngaøi” Saùng theá 15:6. oâng laø cha cuûa moïi tín höõu ñaõ hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá. caù tính ñöa tôù i hi b4:18 “Doøng doõi ngöôi . 16Cho neân chuùng ta nhaän ñöôïc lôøi höùa cuûa Thöôïng Ñeá qua ñöùc tin. toå phuï chuù n g ta. 21AÙp-ra-ham tin chaéc raèng nhöõng gì Ngaøi höùa thì Ngaøi cuõng coù quyeà n thöï c hieä n ñöôï c . . Ñoù laø nhôø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 11AÙp-ra-ham chòu caét döông bì ñeå chöùng toû oâng ñaõ hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá vì oâng tin Ngaøi tröôùc khi chòu caét döông bì. quaù tuoåi bình thöôøng ñeå coù con. c4:22 “Thöôïng Ñeá .”c 23Caâu “Thöôïng Ñeá chaáp nhaän ñöùc tin cuûa AÙp-ra-ham” khoâng phaûi chæ vieát cho oâng maø thoâi 24maø coøn cho chuùng ta nöõa. toå tieân chuùng ta ñaõ coù tröôùc khi chòu caét döông bì. daân toäc” Saùng theá 17:5. 22 Cho neâ n “Thöôïng Ñeá chaáp nhaän ñöùc tin cuûa AÙpra-ham. 15Vì luaät phaùp chæ ñöa ñeán côn giaä n cuû a Thöôï n g ñeá maø thoâ i .211 chòu pheùp caét döông bì.. vaø ñöùc tin aáy khieán oâng hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. maø taát caû con chaùu AÙp-ra-ham ñeàu coù theå nhaän. OÂ n g caø n g vöõ n g tin hôn vaø ca ngôï i Thöôïng Ñeá. Lôøi höù a aá y khoâ n g phaû i daø n h cho nhöõ n g ngöôøi soáng döôùi luaät phaùp Moâ-se maø laø cho nhöõng ngöôøi soáng trong ñöùc tin nhö AÙ p -ra-ham. soáng laïi töø keû cheát. “Doøng doõi ngöôi seõ ñoâng khoâng theå ñeám ñöôïc. coøn Sa-ra thì khoâng theå naøo sinh con ñöôïc. 20OÂng khoâng bao giôø hoaøi nghi laø Thöôïng Ñeá seõ khoâng giöõ lôøi höùa cuûa Ngaø i nhöng oâ n g naé m chaé c nieà m tin. chuùng ta vui möøng vì hi voïng döï phaàn trong vinh hieån cuûa Thöôïng Ñeá. 18AÙp-ra-ham khoâng hi voïng coù con caùi noái doøng. Vaø lôøi höù a cuû a Thöôï n g Ñeá cho AÙ p -ra-ham cuõng voâ ích. saûn nghieäp cuûa hoï seõ goàm toaøn theá giôùi.. 17 Nhö Thaùnh Kinh vieát. ñeám ñöôïc” Saùng theá 15:5.. Lôøi höùa aáy trôû thaønh moät quaø taëng. vì caûnh khoå daïy chuùng ta nhaãn nhuïc. 12AÙp-ra-ham cuõng ñoàng thôøi laø cha cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ chòu caét döông bì vaø soáng theo nieàm tin maø AÙp-ra-ham. Cho neân. “Ta laäp ngöôi laøm cha cuûa nhieàu daân toäc. neân chuùng ta hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. Nhöng nôi naøo khoâng coù luaät phaùp thì cuõng khoâng coù vieäc phaïm phaùp. Chuùa chuùng ta. 4Nhaãn nhuïc reø n luyeä n caù tính. 2Ñaáng ñaõ ñöa chuùng ta vaøo aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá maø chuùng ta hieän ñang höôûng.. Cho neân AÙp-ra-ham trôû neân cha cuûa nhöõng ngöôøi tin nhöng khoâng ñöôïc caét döông bì. Thöôïng Ñeá giöõ lôøi höùa cuûa Ngaøi LA-MAÕ 4:11–5:4 vaø doø n g doõ i oâ n g ñaõ nhaän lôøi höùa raèng.. AÙp-raham lo nghó veà ñieàu aáy nhöng nieàm tin cuûa oâng nôi Thöôïng Ñeá vaãn khoâng lay chuyeån. nhöng oâng tin caäy Thöôïng a4:17 13 AÙ p -ra-ham ñeá vaø vaãn nuoâi hi voïng.”b 19Luùc aáy AÙp-ra-ham ñaõ gaàn moät traêm tuoåi. 5 1Vì “Ta . neân oâng ñaõ trôû thaønh cha cuûa nhieàu daân toäc. Thöôïng Ñeá seõ chaáp nhaän chuùng ta vì chuùng ta tin nôi Ñaáng ñaõ khieán Gieâ-xu. 3Chuùng ta cuõng vui trong caûnh khoå.. Ngaøi ñaõ soáng laïi ñeå chuùng ta ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá.

20 Luaä t phaù p khieá n toä i loã i gia taê n g. Do ñoù moïi ngöôøi phaûi cheát—vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi. 11Khoâng nhöõng theá. nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ ban aân phuù c doà i daø o ñeå chuù n g ta ñöôï c hoø a thuaän laïi vôùi Ngaøi. AÂ n phuù c cuû a Thöôïng Ñeá ñöôïc ban cho sau khi xaûy ra nhieàu toäi ñeå chuùng ta ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. roài toäi loãi daãn ñeán söï cheát. khieán taát caû moïi ngöôøi phaûi cheát do toäi cuûa ngöôøi aáy. nhöng aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá lôùn hôn theá. nhöng khi chöa coù luaät thì vieäc phaïm luaät khoâng bò xem laø toäi. 8Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ toû tình yeâu lôùn lao cuûa Ngaøi nhö sau: Trong khi chuùng ta ñang laø toäi nhaân thì Chuùa Cöùu Theá chòu cheát vì chuùng ta. voïng aáy seõ khoâng laøm chuùng ta thaát voïng vì Thöôïng Ñeá ñaõ truùt ñaày tình yeâu cuûa Ngaøi vaøo loøng chuùng ta qua Thaùnh Linh maø Ngaøi ñaõ cho chuùng ta. duø cho ngöôøi aáy chöa heà phaïm toäi do vieäc phaïm ñieàu ngaên caám. neáu moät toäi maø A-ñam phaïm ñaõ mang ñeán caùi cheát cho moïi ngöôøi. ngaøy nay chuùng ta vui möøng trong Thöôïng Ñeá qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 18Cho neân. Vì ñaõ ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. moïi ngöôøi ñeàu phaûi cheát. Do ñoù chuùng ta ñöôïc soáng ñôøi ñôøi qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 17Moät ngöôøi phaïm toäi. Nhöng aâ n phuù c cuû a Thöôï n g Ñeá thì khaù c . nhôø söï vaâng phuïc Thöôïng Ñeá cuûa moät ngöôøi khieán moïi ngöôøi ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. chuùng ta chaéc chaén ñöôïc cöùu khoûi côn giaän cuûa Thöôïng Ñeá vì chuùng ta ñaõ ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. 10Trong khi chuùng ta coøn laø thuø nghòch vôùi Thöôïng Ñeá. neân chaéc chaén Ngaøi seõ cöùu chuùng ta. nhö A-ñam ñaõ phaïm chaúng haïn. cuõng ít ai chòu hi sinh tính maïng ñeå cöùu ngöôøi khaùc. qua chính maïng soáng cuûa Con Ngaøi. 14Töø ñôøi A-ñam cho ñeán ñôøi Moâ-se. seõ nhaän ñöôïc söï soáng thaät vaø ñöôïc quyeàn quaûn trò nhôø vaøo moät ngöôøi thoâi. Cuõng theá. Chuùa Cöùu Theá ñaõ chòu cheát vì chuùng ta. Nhöng khi toä i loã i gia taê n g. A-ñam laø hình aûnh cuûa Ñaáng seõ ñeán trong töông lai. So saùnh A-ñam vôùi Chuùa Cöùu Theá vieäc laøm cuûa moät ngöôøi maø toäi loãi nhaäp vaøo theá gian. 9Cho neân nhôø Chuùa Cöùu Theá. thì chaúng leõ laïi cöù maõi soáng trong toäi loãi sao? 3Anh chò em queân raèng khi chuùng ta chòu leã 1Anh . nhieàu ngöôøi nhaän ñöôïc quaø taëng töø Thöôïng Ñeá nhôø aân phuùc cuûa moät ngöôøi. thì cuõ n g do moä t vieä c laø m nhaâ n ñöù c cuû a Chuùa Cöùu Theá seõø khieán moïi ngöôøi ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá. 6 Trong khi chuù n g ta khoâ n g töï cöù u mình ñöôïc thì ñuùng luùc aáy. aâ n phuù c Thöôïng Ñeá laïi nhieàu hôn nöõa. ñeå ñöôïc söï soá n g thaä t . 19Vì söï baá t vaâ n g phuï c Thöôïng Ñeá cuûa moät ngöôøi khieán moïi ngöôøi maéc toäi. 12Taïi 6 chò em coù nghó raèng chuùng ta neân tieáp tuïc soáng trong toäi loãi ñeå aân phuùc Thöôïng Ñeá theâm nhieàu khoâng? 2Khoâng ñöôïc! Chuùng ta ñaõ cheát vì neáp soáng cuõ cuûa baûn tính toäi loãi. Cheát trong toäi loãi maø soáng cho Chuùa Cöùu Theá voïng. ñoù laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu.LA-MAÕ 5:5–6:3 5Hi 212 Do toäi loãi cuûa moät ngöôøi maø nhieàu ngöôøi phaûi cheát. 16Sau khi A-ñam phaïm toäi moät laàn. 13Toäi loãi ñaõ thoáng trò treân theá gian tröôùc khi coù luaät phaùp Moâ-se. qua huyeát hi sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá. thì chuùng ta ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi qua söï cheát cuûa Con Ngaøi. 15Quaø taëng cuûa Thöôïng Ñeá khoâng gioáng nhö toäi loãi cuûa A-ñam. maëc duø chuùng ta ñang soáng nhö thuø nghòch vôùi Ngaøi. 21Tröôùc kia toäi loãi duøng söï cheát thoángï trò treân chuùng ta. 7Duø laø ngöôøi toát ñi nöõa. ñoù laø Chuùa Gieâ-xu Cöùu Theá. oâng lieà n bò keá t toä i . nhöng baây giôø thì heã ai nhaän aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá vaø ñöôïc hoøa thuaän vôùi Ngaøi. Nhôø Ngaøi maø baây giôø chuùng ta ñaõ hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá.

baây giôø anh chò em laøm noâ leä cho ñieàu thieän. 10 Thaä t vaä y . khi Chuù a Cöù u Theá chòu cheát thì Ngaøi ñaùnh baïi quyeàn löïc cuûa toäi loãi moät laàn ñuû caû. Neáu tröôùc kia anh chò em hieán daâng thaân theå mình laøm noâ leä cho toäi loãi vaø ñieàu aùc. ñeán noãi ngaøy nay anh chò em vaãn coøn xaáu hoå veà vieäc aáy. thì nay anh chò em haõy hieán thaân theå mình ñeå laøm toâi cho ñieàu thieän. Cuõng theá. chuùng ta ñoàng cheát vôùi Ngaøi. 23Ai phaïm toäi thì phaûi laõnh tieàn coâng cuûa toäi loãi—ñoù laø söï cheát. neân chuùng ta cuõng seõ ñoàng soáng laïi vôùi Ngaøi töø keû cheát gioáng nhö Ngaøi. Nhöng taï ôn Thöôï n g Ñeá . Ngöôøi maø mình vaâng phuïc laø chuû mình. Nghóa laø anh chò em chæ seõ soáng cho Thöôïng Ñeá maø thoâi. 9Chuùa Cöùu Theá ñaõ soáng laïi töø keû cheát. 18Ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toäi loãi. 22Nhöng nay anh chò em ñaõ thoaùt khoûi toäi loãi. 13Ñöøng hieán daâng chi theå mình maø phuïc vuï toäi loãi. 8 Neá u chuù n g ta cheá t vôù i Chuù a Cöù u Theá . anh chò em ñaõ hoaø n toaøn vaâng theo nhöõng ñieàu ñöôïc daïy baûo. 7Vì ai ñaõ cheát laø thoaùt khoûi goâng cuøm toäi loãi. Baây giôø Ngaøi ñaõ nhaän söï soáng môùi neân Ngaøi soáng cho Thöôïng Ñeá. 12Cho neân ñöøng ñeå toäi loãi thoáng trò ñôøi soáng anh chò em treân ñaát maø laøm theo yù muoá n con ngöôø i xaù c thòt cuû a mình. vì anh chò em khoâng coøn ôû döôùi luaät phaùp nhöng ôû döôùi aân phuùc cuûa Thöôïng Ñeá. 4 Khi chuù n g ta chòu baùp-teâm. Haõy laøm toâi moïi cho söï coâng chính thì chuù n g ta phaû i laø m sao? Chaúng leõ vì baây giôø chuùng ta khoâng coøn ôû döôùi luaät phaùp maø ôû döôùi aân phuùc thì chuùng ta cöù phaïm toäi sao? Khoâng ñöôïc! 16Chaé c haú n anh chò em bieá t raè n g khi mình chòu laøm toâi moïi cho ngöôøi naøo thì phaûi vaâng phuïc ngöôøi aáy. Traùi laïi haõy hieán daâng chính mình cho Thöôïng Ñeá nhö laø ngöôøi ñaõ cheát maø nay ñöôïc soáng laïi. Nhöng quaø taëng cuûa Thöôï n g Ñeá laø söï soá n g ñôø i ñôø i trong Ñaáng Cöùu Theá Gieâ-xu. 15 Theá . 5Vì Chuùa Cöùu Theá chòu cheát. Haõy hieán thaân theå mình cho Thöôïng Ñeá. chæ soáng cho ñieàu aùc thoâi. ñeå phuïc vuï ñieà u laø n h. 11Cuõng theá. Cho neân nhö Chuùa Cöùu Theá ñaõ soáng laïi töø keû cheát qua quyeàn naêng kyø dieäu cuûa Cha theá naøo. Chuùa chuùng ta. ñeå baûn tính toäi loãi khoâng coøn caàm quyeàn vaø chuùng ta khoâng coøn laøm noâ leä cho toäi loãi nöõa.213 baùp-teâm laø ñaõ trôû thaønh moät phaàn cuûa thaân theå Ñaáng Cöùu Theá Gieâ-xu roài sao? Chuùng ta döï phaàn trong caùi cheát Ngaøi qua leã baù p -teâ m . 17Tröôùc kia anh chò em laøm noâ leä cho toäi loãi— toäi loãi thoáng trò anh chò em. vaø trôû thaønh noâ leä cho Thöôïng Ñeá ñeå soáng cho Ngaø i vaø nhaä n söï soá n g ñôø i ñôø i . Söï cheát hieän nay chaú n g coø n quyeà n gì treâ n Ngaø i . laøm coâng cuï cho ñieàu aùc. 20Tröôùc kia anh chò em laøm noâ leä cho toäi loãi neân ñieàu thieän khoâng quaûn trò anh chò em. chuùng ta ñöôïc choân vôùi Chuùa Cöùu Theá vaø döï phaàn trong caùi cheát cuûa Ngaøi. 6Chuùng ta bieát raèng ñôøi cuõ cuûa chuùng ta ñaõ cheát vôùi Chuùa Cöùu Theá treân thaäp töï giaù. 21Tröôùc kia anh chò em laøm ñieàu aùc. Anh chò em coù theå ñi theo toäi loãi ñeå daãn ñeán caùi cheá t veà maë t thieâ n g lieâ n g hoaë c vaâ n g theo Thöôïng Ñeá laø Ñaáng coù theå khieán anh chò em hoøa thuaän vôùi Ngaøi. chuùng ta cuõng seõ soáng moät ñôøi môùi nhö theá. thì chuù n g ta bieá t mình cuõ n g seõ soáng laïi vôùi Ngaøi. anh chò em haõy xem mình nhö cheát veà quyeàn löïc cuûa toäi loãi vaø soáng vôùi Thöôïng Ñeá qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 14 Toä i loã i khoâ n g ñöôï c LA-MAÕ 6:4–23 thoáng trò anh chò em nöõa. chuùng ta bieát raèng Ngaøi khoâng theå cheát nöõa. 19Toâi phaûi duøng ví duï naày vì hôi khoù cho anh chò em hieåu. Nhöõng ñieàu aùc ñoù chæ daãn ñeán söï cheát.

Cuoäc tranh chieán vôùi toäi loãi 7 1Thöa leõ anh chò em nghó raèng toâi cho luaät phaùp laø toäi loãi. meä n h leä ï n h cuõ n g thaù n h thieä n . 20Cho neân khi toâi laøm ñieàu mình gheùt.LA-MAÕ 7:1–23 Daãn chöùng veà hoân nhaân 214 meänh leänh aáy khieán toâi tham muoán ñuû thöù ñieàu traùi pheùp. 22Loøng toâi raát öa thích luaät phaùp Thöôïng Ñeá. 10coøn toâi thì cheát. Nhö theá ñeå toâi bieát toäi loãi laø gì.. Nghóa laø. 5Tröôùc kia anh chò em bò con ngöôøi toäi loãi cuûa mình thoáng trò. nhöng laï i laø m ñieà u aù c maø mình khoâ n g muoá n . 7Coù ta bieát luaät phaùp laø thieâng lieâng. 16Vaø neáu toâi laøm ñieàu toâi gheùt.. 21Neân toâi ñaõ hoïc ñöôïc luaät naày: Khi muoán laøm ñieàu thieän. 12Cho neân luaät phaùp laø thaùnh thieän. Cho neân chuùng ta phuïc vuï Thöôïng Ñeá theo caùch môùi trong Thaùnh Linh. Cuoäc chieán noäi taâm anh chò em. 15Toâi khoâng hieå u ñieà u mình laø m . nhôø söï cheát cuœa Chuùa Cöùu Theá. nhöng toâi khoâng thieâng lieâng vì toâi laøm noâ leä cho toäi loãi. 8Toäi loãi ñaõ tìm caùch duøng a7:7 “Ngöôi khoâng . toá t vaø coâng chính. nhöng khi luaät phaùp ñeán thì toäi loãi soáng trong toâi. luaät phaùp keàm giöõ chuùng ta nhö tuø nhaân. Nhöng khi khoâng coù luaät phaùp. 4Cuõng theá. choàng coøn soáng bao laâu thì luaät buoäc ngöôøi ñaøn baø phaûi gaén boù vôùi choàng baáy laâu. Neáu choàng cheát thì ngöôøi vôï ñöôïc giaûi thoaùt khoûi luaät hoân nhaân. hoùa ra laøm cho toâi cheát. thöa anh chò em. 19Ñieàu thieän mình muoá n laø m . nhöng nay con ngöôø i cuõ ñaõ cheá t . toäi loãi khoâng coù quyeàn gì. Luaät phaùp khieán chuùng ta haønh ñoäng theo toäi loãi thoáng trò beân trong chuùng ta. Neá u luaä t phaù p khoâ n g noù i . vaø meänh leänh cho thaáy toäi loãi quaû thaät laø xaáu. nghóa laø chuùng ta ñöôïc giaûi thoaùt khoûi luaät phaùp. Khoâng phaûi! Nhöng luaät phaùp cho toâi bieát theá naøo laø toäi loãi. Toâ i khoâ n g laø m ñieàu mình thích maø laïi laøm ñieàu mình gheùt. 6Tröôùc kia. “Ngöôi khoâng ñöôïc theøm muoán ñoà vaät cuûa keû khaùc”a thì toâi seõ khoâng bieát toäi troäm caép laø gì. ngaøy nay caùc anh chò em thuoäc veà moät Ñaáng khaùc—Ñaáng ñaõ soáng laïi töø keû cheát—ñeå anh chò em soáng ích lôïi cho Thöôïng Ñeá. thì ñieàu aùc ñeo ñuoåi toâi. 2Chaúng haïn. Toâi muoán laøm ñieàu phaûi maø toâi laïi khoâng laøm. anh chò em ñeàu hieåu luaät phaùp Moâ-se vaø bieát raèng luaät phaùp aùp duïng cho ai laø chæ khi ngöôøi aáy coøn soáng maø thoâi. thì khoâ n g laø m . thì chaúng phaûi toâi laøm nöõa maø laø toäi loãi beân trong xui khieán toâi. 11Toäi loãi ñaõ tìm caùch phænh gaït toâi baèng caùch duøng luaät phaùp laøm cho toâi cheát. Meänh leänh ñaùng leõ giuùp toâi soáng. 3Trong khi choàng coøn soáng maø vôï ñi laáy ngöôøi khaùc thì bò luaät phaùp keát toäi ngoaïi tình. chöù khoâng theo caùch cuõ qua nhöõng luaät vieát thaønh chöõ nöõa. thì duø cho laáy ngöôøi khaùc cuõng khoâng bò keát toäi ngoaïi tình. 13Nhö theá nghóa laø ñieàu toát laï i mang caù i cheá t ñeá n cho toâ i sao? Khoâng phaûi! Toäi loãi duøng caùi toát ñeå mang caùi cheát ñeán cho toâi. Nhöng khi choàng cheát roài. 18Thaät theá. thì anh chò em ñöôïc giaûi thoaùt khoûi luaät phaùp. Phuïc truyeàn luaät leä 5:21. keû khaùc” Xuaát Ai-Caäp 20:17. 17 Nhöng thöï c ra khoâ n g phaû i toâ i laø m nhöõng ñieàu toâi gheùt maø laø do toäi loãi beân trong xui khieán toâi. khi con ngöôøi cuõ cuûa mình cheát roài. 23nhöng toâi laïi thaáy 14Chuùng . 9Tröôùc khi toâi bieát luaät phaùp thì toâi vaãn soáng. toâi bieát trong con ngöôøi toâi chaúng coù tính thieän naøo—nghóa laø trong xaùc theå traàn tuïc vaø toäi loãi cuûa toâi khoâng coù caùi gì goïi laø thieän caû. cho neân moïi haønh ñoäng chuùng ta chæ daãn ñeán söï cheát. thì toâ i nhìn nhaä n luaä t phaù p laø ñuù n g.

6Neáu con ngöôøi toäi loãi quaûn trò trong taâm tö. 3 Thöï c ra luaä t phaù p khoâ n g coù quyeàn gì. thì Thaùnh Linh seõ cho anh chò em söï soáng. thì Ngaø i cuõ n g ban söï soá n g cho thaâ n theå voá n cheá t cuû a anh chò em. thì khoâng thuoäc veà Chuùa Cöùu Theá. Cho neân hieän nay chuùng ta khoâng coøn soáng theo con ngöôøi toäi loãi cuûa mình nöõa. 9 Nhöng anh chò em khoâ n g coø n bò con ngöôøi toäi loãi thoáng trò nöõa. Thöôïng Ñeá laø Ñaáng khieán Chuùa Cöùu Theá soáng laïi töø keû cheát. 5Ai soáng theo baûn tính toäi loãi thì luùc naøo cuõng nghó theo yù muoán cuûa toäi loãi. 24Thaät khoán cho toâi! Ai seõ giaûi thoaùt toâi khoû i thaâ n theå cheá t naà y ? 25 Caû m taï Thöôï n g Ñeá ñaõ cöù u toâ i qua Gieâ . Ñoù laø luaät toäi loãi soáng trong toâi. Haõy ñeå Thaùnh Linh ngöï trò LA-MAÕ 7:24–8:15 nay nhöõng ai ôû trong Ñaáng Cöùu Theá Gieâ-xu khoâng coøn bò keát toäi nöõa. neáu Thaù n h Linh cuû a Thöôï n g Ñeá thaä t söï soáng trong anh chò em. 8Nhöõng ai bò con ngöôøi toäi loãi thoáng trò khoâng theå naøo laøm vöøa loøng Thöôïng Ñeá. thì anh chò em seõ soáng thaät. maø soáng theo Thaùnh Linh. Nhôø Thaùnh Linh ñoù maø chuùng ta coù . Ngaø i sai Con Ngaø i ñeán theá gian. 10 Thaâ n theå cuû a anh chò em luù c naø o cuõng xem nhö cheát vì toäi loãi. Ngaøi bieán chuùng ta trôû neân con caùi Thöôïng Ñeá. vì ñaõ trôû thaønh yeáu ñuoái qua con ngöôøi toäi loãi cuûa chuùng ta. 15Thaùnh Linh maø anh chò em nhaän laõnh khoâng ñeå chuùng ta laøm noâ leä cho söï sôï haõi nöõa.xu soáng laïi töø keû cheát vaø neáu Thaùnh Linh cuû a Thöôï n g Ñeá soá n g trong anh chò em.” 8 1Hieän quaûn trò. Thöôïng Ñeá duøng moät sinh maïng ñeå tieâu dieät toäi loãi. 12Cho neân. Ai khoâng coù Thaù n h linh cuû a Chuù a Cöù u Theá . Anh chò em ñöôïc Thaùnh Linh ngöï trò. mang thaân theå maø con ngöôøi duøng ñeå phuïc vuï toäi loãi. 7Khi taâm tö ngöôøi naøo bò con ngöôøi toäi loãi a8:2 cho toâi Moät vaøi baûn Hi-laïp ghi “cho anh chò em. ñöøng ñeå con ngöôøi toäi loãi thoáng trò mình vaø soáng theo yù muoán con ngöôøi cuõ cuûa mình nöõ a . Nhöng ai soá n g theo Thaù n h Linh. thì nghó ñeá n nhöõ n g ñieà u Thaù n h Linh öa thích. 14 Con caù i thaä t cuû a Thöôï n g Ñeá laø nhöõng ngöôøi soáng döôùi söï höôùng daãn cuûa Thaùnh Linh Ngaøi. loøng toâi thì laøm noâ leä cho luaät phaùp cuûa Thöôïng Ñeá. ngöôøi aáy nghòch laïi Thöôïng Ñeá vì khoâ n g tuaâ n giöõ luaä t phaù p cuû a Ngaøi. vì Chuùa Cöùu Theá ñaõ giuùp anh chò em hoaø thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá. 2Qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. taâm linh anh chò em seõ cheát. thì seõ daãn ñeán söï cheát.215 moät luaät khaùc taùc ñoäng beân trong con ngöôøi toâi. maø thöïc ra hoï cuõng chaúng coù khaû naêng tuaân giöõ. Nhöng neáu Thaùnh Linh ngöï trò taâm tö seõ ñöa ñeán söï soáng vaø hoøa bình. 13 Neá u anh chò em soá n g theo yù muoán xaáu xa cuûa con ngöôøi toäi loãi. Nhöng neáu Chuùa Cöùu Theá soáng trong anh chò em. luaät phaùp cuûa Thaùnh Linh cho toâi söï soáng môùia vaø giaûi thoaùt toâi khoûi luaät phaùp laø ñieàu voán ñöa ñeán toäi loãi vaø söï cheá t . 11 Thöôï n g Ñeá ñaõ khieá n Chuù a Gieâ . anh chò em ôi.xu. 4Thöôïng Ñeá laøm nhö theá ñeå hoaøn thaønh ñieàu maø luaät phaùp ñoøi hoûi. chieán ñaáu vôùi luaät maø loøng toâi ñaõ chaáp nhaän. Ñaáng Cöùu Theá. Nhöng neáu anh chò em nhôø Thaùnh Linh ñeå khoâng coøn laøm quaáy qua xaùc thòt mình. Chuùa chuùng ta! Vì vaäy. Khi Con Ngaø i cheá t ñeå chuoä c toä i chuù n g ta. coá baét toâi laøm toâi moïi cho noù. Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ laøm ñieàu maø luaät phaùp khoâ n g laø m ñöôï c . cuõng seõ ban söï soáng qua Thaùnh Linh laø Ñaáng soáng trong anh chò em. coøn xaùc theå toâi thì laøm noâ leä cho luaät phaùp cuûa toäi loãi.

nghóa laø seõ giaûi thoaùt con ngöôøi chuùng ta. Thaù n h Linh cuõ n g giuù p cho baûn chaát yeáu ñuoái cuûa chuùng ta. Neáu chuùng ta ñaõ thaáy ñieàu mình ñang troâng mong thì khoâng goïi laø hi voïng. Ngaøi cuõng bieát yù nghó cuû a Thaù n h Linh vì Thaù n h Linh caàu thay cho con daân Thöôïng Ñeá theo yù muoán Ngaøi. laø nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ goï i . Thaùnh Linh cuøng vôùi taâm linh cuûa chuùng ta chöùng nhaän raèng chuùng ta laø con caùi Thöôïng Ñeá. neân chuùng ta nuoâi hi voïng aáy. Nhöõ n g ngöôø i Ngaøi ñaõ goïi. 29 Thöôï n g Ñeá bieá t hoï tröôù c khi taï o döïng vuõ truï vaø Ngaøi ñaõ döï ñònh raèng hoï seõ gioá n g nhö Con Ngaø i ñeå Chuù a Gieâ-xu trôû thaønh con ñaàu loøngb cuûa taát caû caùc anh chò em. Nhöng chính Thaùnh Linh caàu xin Thöôïng Ñeá giuøm cho chuùng ta. Chuùng ta nhaän ñöôïc Thaùnh Linh laø phaàn ñaët coïc cuûa lôøi höùa töø Thöôïng Ñeá. maø laø do yù muoán Thöôïng Ñeá. 23Khoâng phaûi chæ theá giôù i höõ u hình thoâ i ñaâ u . 32Ngaøi ñaõ khoâng tieác Con Ngaøi nhöng ñaõ hi sinh Con aáy vì chuùng ta. vaø nhöõ n g ngöôø i Ngaøi ñaõ laøm cho hoøa thuaän thì cuõng ñöôïc Ngaøi toân vinh. 22 Cho ñeá n baâ y giôø chuù n g ta bieá t moï i vaä t Thöôï n g Ñeá taï o döï n g ñang mong ñôïi trong quaën thaét nhö ngöôøi ñaøn baø saép sinh nôû. Nhöõng ngöôøi Ngaø i muoá n trôû neâ n gioá n g nhö Con Ngaø i thì Ngaø i ñaõ goï i . 28Chuùng ta bieát moïi vieäc hôïp laïi ñeàu mang lôï i ích ñeá n cho nhöõ n g ai yeâ u meán Thöôïng Ñeá.” Tieáng treû con Do-thaùi goïi cha. vì luoân luoân coù hi voïng naày: 21Nhöõng vaät Thöôïng Ñeá taïo döïng seõ khoâng coøn bò toån haïi nöõa maø nhaän ñöôïc söï töï do vaø vinh hieån daønh cho con caùi Thöôïng Ñeá. Tình yeâu Thöôïng Ñeá qua Chuùa Gieâ-xu theå goïi. khoâng phaûi do yù muoán cuûa nhöõng vaät aáy. Cho neân chuùng ta chôø ñôïi Thöôï n g Ñeá laø m xong vieä c bieá n hoù a chuùng ta thaønh con caùi Ngaøi. Thaáy roài thì ñaâu coøn gì ñeå maø troâng mong? 25Nhöng neáu chuùng a8:15 18 Nhöõ n g neâ n chuù n g ta seõ noù i sao veà ñieà u naà y ? Neá u Thöôï n g Ñeá ôû cuø n g chuù n g ta thì khoâ n g ai coù theå thaé n g chuùng ta ñöôïc. ñeán noãi van xin Ngaøi baèng nhöõng taâ m tö saâ u kín maø ngoâ n ngöõ khoâ n g dieãn taû ñöôïc. 19Moïi vaät Thöôïng Ñeá taïo döïng raát noùng loøng troâng mong luùc Thöôïng Ñeá trình baøy con caùi Ngaøi cho theá gian. Cha. 20Moïi vaät Thöôïng Ñeá taïo döïng ñaõ thay ñoåi vaø trôû thaønh voâ duïng. 24Vì ñaõ ñöôïc cöùu roài. 26Ngoaø i ra. Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho hoøa thuaä n laï i vôù i mình. 31 Cho “Cha” Nguyeân vaên “A-ba. Vì chuù n g ta khoâ n g bieá t neâ n caà u xin nhö theá naøo. . maø beâ n trong chuù n g ta cuõ n g chôø ñôï i trong quaën thaét. Vinh hieån töông lai cuûa chuùng ta söï ñau khoå maø chuù n g ta hieän ñang chòu khoâng ñaùng gì so vôùi vinh hieån seõ ñöôïc phoâ baøy ra cho chuùng ta. 27Thöôïng Ñeá nhìn thaáy loøng daï moãi ngöôøi. b8:29 con ñaàu loøng Ñaây raát coù theå coù nghóa laø Ñaáng Cöùu Theá laø con ñaàu loøng trong gia ñình Thöôïng Ñeá cuøng san seû vinh hieån cuûa Ngaøi.LA-MAÕ 8:16–32 “Cha. Cho neân Ngaøi cuõng seõ cho chuùng ta moïi ñieàu cuøng vôùi Con Ngaøi. 30Ngaøi muoán hoï trôû neân gioáng nhö Con Ngaøi. theo muï c ñích cuû a Ngaø i . 17Neáu chuùng ta laø con caùi Thöôïng Ñeá thì chuùng ta seõ nhaän laõnh phuùc laønh töø Thöôïng Ñeá cuøng vôùi Chuùa Cöùu Theá mieã n laø chuù n g ta ñoà n g chòu khoå vôù i Ngaøi ñeå chuùng ta cuøng nhaän vinh hieån vôùi Ngaøi.”a 16Chính 216 ta troâ n g mong ñieà u mình chöa nhaä n ñöôïc thì chuùng ta kieân nhaãn chôø ñôïi ñieàu aáy.

Y-saùc” Saùng theá 21:12. Ngöôøi ta xem chuùng toâi khoâng khaùc gì maáy con chieân saün saøng bò laøm thòt. Thöôïng Ñeá noùi vôùi Reâ-be-ca raèng. nguy hieå m hay cheá t choù c khoâ n g? 36 Nhö Thaùnh Kinh vieát: “Vì Ngaøi maø chuùng toâi luùc naøo cuõng keà caùi cheát. 2Toâi heát söùc ñau khoå vaø luoâ n luoâ n buoà n raà u . 39nhöõng gì beân treân chuùng ta. ñöôc taùn döông ñôøi ñôøi!” b9:6 con daân thaät cuûa Thöôïng Ñeá Nguyeân vaên “Ít-ra-en... “Ñöùa anh seõ laøm toâi cho ñöùa em.. Ngaøi laø Thöôïng Ñeá cao caû. Con chaù u thaä t cuû a AÙ p -ra-ham laø nhöõng ngöôøi trôû thaønh con caùi Thöôïng Ñeá qua lôøi höùa cuûa Ngaøi cho AÙp-ra-ham. Thöôïng Ñeá vaø ngöôøi Do-thaùi 37 Nhöng 33Ai LA-MAÕ 8:33–9:12 ôû trong Chuùa Cöùu Theá cho neân toâi noùi thaät. nhöng cuõng ñaõ soáng laïi töø keû cheát vaø hieän nay ñang ngoài beân phaûi Thöôïng Ñeá ñeå caàu thay cho chuùng ta. vaø thuoäc veà quoác gia maø Ñaáng Cöùu Theá xuaát thaân.. ñau khoå. Ñeán noãi toâi öôùc ao raèng neáu vì hoï maø chính mình toâi bò nguyeàn ruûa vaø bò phaân caùch khoûi Chuùa 9 1Toâ i Cöùu Theá toâi cuõng saün loøng. e9:11–12 “Ñöùa anh . Chuùa chuùng ta.”e Lôøi aáy ñöôïc thoâng a9:5 xuaát thaân . 4Hoï laø daân Ít-ra-en. thieân söù. Löông taâm toâi ñöôïc Thaùnh Linh ngöï trò vaø xaùc nhaän raèng toâi khoâng noùi doái. d9:9 “Vaøo luùc naày . Hoï ñaõ thaáy vinh hieån Ngaøi vaø cuõng ñaõ nhaän giao öôùc maø Thöôïng Ñeá ñaõ laäp vôùi daân Ngaøi. . 34 Ai coù theå keá t toä i con daâ n Thöôï n g Ñeá ? Khoâ n g moä t ai. Sa-ra seõ sinh moät con trai.. “Doøng doõi cuûa ngöôi maø ta höù a seõ ra töø Y-saù c . 35Coù gì phaân caùch tình yeâu cuûa Chuùa Cöùu Theá daønh cho chuùng ta khoâng? Coù phaûi khoán khoù. daân toäc toâi. ñöùa em” Saùng theá 25:23. 9Lôøi höùa cuûa Thöôïng Ñeá cho AÙ p -ra-ham nhö sau. con caùi ñöôïc Thöôïng Ñeá tuyeån choïn. 5Hoï laø con chaùu cuûa nhöõng oâng toå noåi danh cuûa chuùng ta.” c 8Nhö theá nghóa laø khoâ n g phaû i taá t caû nhöõng con chaùu cuûa AÙp-ra-ham ñeàu laø con caùi thaät cuûa Thöôïng Ñeá ñaâu. ñaùng chuùc tuïng ñôøi ñôøi. ñoùi khaùt. Nguyeän Thöôïng Ñeá laø Ñaáng quaûn trò moïi loaøi..b 7vaø cuõng chæ coù moät soá ít con chaùu AÙp-ra-ham* laø con chaùu thaät cuûa AÙp-ra-ham thoâi. ñôøi ñôøi Ñaây cuõng coù theå coù nghóa “sinh ra. vieäc hieän taïi.”d 10Vaø khoâng nhöõng theá. 3Toâ i raá t muoán giuùp ñôõ anh chò em toâi laø ngöôøi Do-thaùi. Thöôïng Ñeá baûo AÙp-ra-ham raèng. traàn truoàng. thaàn linh. vieäc töông lai. quyeàn löïc. toå tieân chuùng ta 11–12Tröôùc khi hai ñöùa treû ra ñôøi. Thöôïng Ñeá cho hoï luaät phaùp Moâ-se ñoàng thôøi chæ baûo hoï caùch thôø phuïng Ngaøi vaø cho hoï lôøi höùa cuûa Ngaøi.” Thi thieân 44:22 trong moï i hoaø n caû n h aá y chuùng ta toaøn thaéng nhôø Thöôïng Ñeá laø Ñaáng ñaõ baøy toû tình yeâu cho chuùng ta. 6Khoâng phaûi Thöôïng Ñeá chaúng giöõ lôøi höùa ñoái vôùi hoï. con trai” Saùng theá 18:10. hoaïn naïn. khoâng noùi doái vôùi anh chò em ñieàu naày. 38 Toâ i tin chaé c raè n g duø caù i cheá t .217 coù theå kieän caùo ngöôøi maø Thöôïng Ñeá ñaõ choïn? Khoâng moät ai. Ñaáng Cöùu Theá.. hoaëc baát cöù bieán coá naøo treân theá giôùi. beân döôùi chuùng ta. caù i soáng. Nhöng chæ coù moät soá ngöôøi Ít-ra-en laø con daân thaät cuûa Thöôïng Ñeá. 14.a A-men. hai con trai cuûa Reâ-be-ca cuøng coù chung moät cha laø Y-saùc.. vì Chuù a Cöùu Theá Gieâ-xu ñaõ cheát. khoâ n g gì coù theå phaâ n caù c h chuù n g ta khoûi tình yeâu maø Thöôïng Ñeá ñaõ baøy toû ra trong Gieâ-xu. c9:7 “Doøng doõi . vì Thöôïng Ñeá laø Ñaá n g khieá n hoï trôû neâ n coâ n g chính.” laø daân ñöôïc Thöôïng Ñeá löïa choïn ñeå mang phuùc laønh cuûa Ngaøi ñeán cho theá gian. “Vaø o luù c naày khi ta trôû laïi.

. “Nhôø Chuùa ..se.”a 14Theá thì chuùng ta nghó sao? Coù phaûi Thöôï n g Ñeá baá t coâ n g khoâ n g? Khoâ n g phaû i . söï löïa choïn cuûa Ngaøi khoâng tuøy thuoäc vaøo yù muoá n ngöôø i naø o hay do coá gaé n g maø ñöôïc. a9:13 “Ta yeâu ...” 16Nhö theá. neá u khoâ n g chuù n g ta chaé c chaé n ñaõ bò tieâu dieät hoaøn toaøn nhö hai thaønh Xoâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô*d roài. nhöng chæ coù moät soá raát nhoû ñöôïc cöùu thoâi. Ñoà vaät coù quyeàn gì ñeå hoûi ngöôøi laøm ra mình raèng. khaép ñaát” Xuaát Ai-Caäp 9:16. “Taïi sao anh laøm toâi nhö theá naày?” 21Thôï goám muoán naén hình gì thì naén. Ngaøi keâu goïi chuùng ta khoâng nhöõng töø giöõa voøng ngöôøi Dothaùi maø coøn töø nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi nöõa. . chöùù khoâng phaûi vì ñieàu gì noù laøm.”c 29Vaø nhö tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi. 17Trong Thaùnh Kinh. Ngaøi muoán toû côn giaän cuûa Ngaøi ñeå con ngöôøi thaáy uy quyeà n cuû a Ngaø i . treân ñaát” EÂ-sai 10:22–23. Goâ-moâ-rô” EÂ-sai 1:9. 13Nhö Thaùnh Kinh vieát. Thöôïng Ñeá baûo vua Ai-caäp nhö sau.” OÂ-seâ 1:10 27EÂ-sai cuõng ñaõ leân tieáng veà daân Ít-raen raèng: “ Duø daân Ít-ra-en nhieàu nhö caùt baõi bieån. 28vì Chuùa seõ nhanh choùng tröøng phaït toaøn theå daân cö treân ñaát. 23 26“Tröôùc kia hoï bò goïi: ‘Caùc ngöôi khoâng phaûi daân ta. b9:17 “Ta laäp .. “Ta muoán laøm ôn cho ai thì laøm. Ñöùa treû ñöôïc choïn laø vì Thöôïng Ñeá töï yù choïn. “Ta yeâu Gia-coáp maø gheùt EÂ-sau. 15 Thöôï n g Ñeá baû o Moâ . 25Nhö lôøi Thaùnh Kinh vieát trong OÂ-seâ.. “Vaäy taï i sao Thöôï n g Ñeá coø n khieå n traù c h chuùng ta veà toäi loãi chuùng ta?” Coù ai choá n g laï i yù muoá n Ngaø i ñöôï c ñaâ u ? 20Caùc anh chò em chæ laø ngöôøi.” OÂ-seâ 2:1.. “Ta laäp ngöôi laøm vua vì lyù do naày: Ñeå chöùng toû quyeàn naêng cuûa ta qua ngöôi vaø ñeå cho danh ta ñöôïc phoå bieán khaép ñaát. 19Coù leõ anh chò em seõ hoûi toâi. kieân nhaãn chôø ñôïi ñeå toû ra vinh hieån voâ haïn cuûa Ngaøi cho nhöõng ngöôøi maø Ngaøi thöông xoùt.LA-MAÕ 9:13–31 218 23Ngaøi baùo tröôùc khi hai ñöùa treû laøm ñieàu phaûi hay quaáy. “ Nhôø Chuùa Toaøn Naêng chöøa laïi moät ít con chaù u cuû a chuù n g ta. Thöôï n g Ñeá muoá n thöông xoù t ai thì thöông xoùt. Thöôïng Ñeá noùi nhö theá ñeå cho thaáy raèng ngöôøi ñöôïc choïn laø do döï ñònh rieâng cuûa Ngaøi. ta muoán thöông ai thì thöông. laøm ai cöùng loøng thì laøm. 30Ñieàu aáy coù nghóa gì? Nhöõng ngöôøi chaúng phaûi Do-thaùi khoâng theå tìm caùch hoø a thuaä n vôù i Thöôï n g Ñeá nhöng hoï ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi qua ñöùc tin. gheùt EÂ-sau” Ma-la-chi 1:2–3. Ngaøi ñaõ chuaån bò hoï tröôùc ñeå nhaän vinh hieån cuûa Ngaøi. Cuøng moät taûng ñaát seùt maø ngöôøi thôï coù theå vöøa laøm ra moät moùn ñoà duøng ñaëc bieät vaø moät moùn ñoà duøng taàm thöôøng. 22Thöôïng Ñeá cuõng theá. 31Coøn daân Ít-ra-en tìm caùch tuaân theo c9:28 d9:29 “Duø daân .. 24 vaø chuù n g ta chính laø nhöõ n g ngöôø i ñöôïc choïn aáy. maø heã laø ngöôø i thì khoâ n g coù quyeà n haï c h hoû i Thöôïng Ñeá.’ nhöng sau naày hoï ñöôïc goïi laø con caùi cuûa Thöôïng Ñeá haèng soáng.”b 18Nhö theá. “Ta goïi nhöõng ngöôøi tröôùc kia ta baûo khoâng phaûi daân ta laø daân ta Vaø ta seõ toû tình yeâu cuûa ta cho nhöõng ngöôøi tröôùc kia ta khoâng yeâu. Nhöng Ngaø i cuõ n g nhaãn nhuïc chòu ñöïng nhöõng ngöôøi Ngaøi noåi giaän—laø nhöõng ngöôøi ñaùng bò dieät.

“Ai seõ leâ n thieâ n ñaø n g ñeå mang Ñaá n g Cöù u Theá xuoá n g?” 7 “Vaø cuõ n g ñöø n g noù i . 32Taïi sao? Vì hoï yû laïi vaøo vieäc laøm cuûa mình chöù khoâng nhôø vaøo Thöôïng Ñeá ñeå hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi.sai ñaõ noù i . baát luaän Do-thaùi hay khoâng Dothaùi. Chuùa laø Chuùa cuûa moïi ngöôøi. vaø ngöôøi ta ñöôïc nghe Tin Möøng laø khi coù ngöôøi rao giaûng Chuùa Cöùu Theá cho hoï. ñöôïc cöùu” Gioâ-eân 2:32. tuyeät dieäu” EÂ-sai 52:7.. “Heã ai tin Ngaø i seõ chaú n g bao giôø thaá t voï n g. Coøn nhôø moâi mieäng xaùc nhaän maø ñöôïc cöùu.. Muoá n cho ngöôø i ta nghe ñeá n Ngaøi thì phaûi coù ngöôøi rao giaûng. Nhöng ai tin Ngaøi seõ khoâng thaát voïng. “Laï y Chuù a . seõ khoâng thaát voïng” EÂ-sai 28:16. g10:16 “Laïy Chuùa . ‘Ai xuoá n g choá n thaú m saâ u döôùi ñaát?’” Noùi theá coù nghóa laø... “Lôøi raát gaàn ngöôi. 15vaø tröôùc khi coù ngöôøi rao giaûng thì phaûi coù ngöôø i ñöôï c sai ñi. maø tröôù c khi tin thì phaû i ñöôï c nghe veà Ngaø i . 13nhö Thaùnh Kinh noùi. Ngaøi ban phuù c laø n h cho baá t cöù ai tin nôi Ngaøi. “Ñöøng töï nhuû thaàm. “Ta ñaët taïi Gieâ-ru-sa-lem moät taûng ñaù laøm cho nhieàu ngöôøi vaáp. Nhaø tieân tri EÂ . rao giaûng” EÂ-sai 53:1. “heã ai” coù nghóa laø taát caû moïi ngöôøi. “Ai keâu xin Chuùa giuùp seõ ñöôïc cöùu. . 9Neáu mieäng baïn xöng raèng “Ñöùc Gieâ-xu laø Chuùa. “Hình aû n h cuû a ngöôø i rao Tin Möø n g thaät laø tuyeät dieäu. ñieà u toâ i mong moûi hôn heát vaø lôøi khaån nguyeän cuûa toâi vôùi Thöôïng Ñeá laø laøm sao cho ngöôøi Do-thaùi ñöôïc cöùu. 28:16 LA-MAÕ 9:32–10:18 anh chò em. ‘Ai seõ leân thieân ñaøng?’” Noùi theá coù nghóa laø .” d 12Thaù n h Kinh noùi. chaám döùt Hay “hoaøn thaønh..219 luaät phaùp ñeå hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá thì khoâng keát quaû. 5Moâ -se cuõng vieát veà ñöôøng loái hoøa thuaän vôùi Thöôïng Ñeá baèng caùch tuaân giöõ luaät phaùp nhö sau.. “Ai seõ xuoáng ñoù ñeå ñem Ñaáng Cöùu Theá soáng a10:4 b10:5 10 1 Thöa laï i töø keû cheá t ?” 8 Nhöng ñaâ y laø lôø i Thaùnh Kinh noùi. 33Nhö Thaùnh Kinh vieát. 10Nhôø loøng tin maø ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá. Hoï vaáp nhaèm taûng ñaù voán laøm cho nhieàu ngöôøi vaáp.”c Ñoù laø lôøi daïy doã veà ñöùc tin maø chuùng toâi rao giaûng. “Ngöôøi naøo vaâng theo nhöõng ñieàu naày thì seõ nhôø ñoù maø soá n g. e10:13 “Ai keâu xin .”e 14 Nhöng tröôù c khi keâ u xin Chuù a cöùu giuùp. 18Nhöng toâi hoûi: Coù phaûi hoï ñaõ nghe Tin Möøng roài sao? Phaûi. 3Vì hoï khoâng hieåu phöông caùch maø Thöôïng Ñeá duøng ñeå laøm cho con ngöôøi hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi. neâ n hoï khoâng chòu chaáp nhaän ñöôøng loái giaûng hoøa cuûa Thöôïng Ñeá.. Hoï muoán hoø a thuaä n theo caù c h cuû a hoï . Nhö coù vieá t .. ñeå heã ai tin Ngaøi ñeàu ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá. f10:15 “Hình aûnh . 4Ñaáng Cöùu Theá ñaõ chaám döùta luaät phaùp.” vaø neáu loøng baïn tin raè n g Thöôï n g Ñeá ñaõ khieá n Chuù a Gieâ-xu soáng laïi töø keû cheát thì baïn seõ ñöôïc cöùu. ôû trong mieäng vaø trong loøng ngöôi. d10:11 ai tin . 11Nhö Thaù n h Kinh noù i .”f 16Khoâng phaûi ngöôøi Do-thaùi naøo cuõng ñeàu chaáp nhaän tin möøng ñaâu.” “Ngöôøi naøo . 2Toâi coù theå noùi theá naày veà hoï: Hoï coá gaéng ñi theo Thöôï n g Ñeá nhöng khoâ n g bieá t caùch. taûng ñaù laøm cho hoï ngaõ.. hoï ñaõ nghe roài—nhö Thaùnh Kinh vieát: c10:8 Caâu 6–8 Phuïc truyeàn luaät leä 30:12–14. maø soáng” Leâ-vi 18:5..” EÂ-sai 8:14.” b 6 Nhöng ñaâ y laø ñieà u Thaù n h Kinh daïy veà vieäc hoøa thuaän vôùi Thöôïng Ñeá qua ñöùc tin. ai tin ñieà u chuùng toâi rao giaûng?”g 17Cho neân nieàm tin coù ñöôïc laø do ngöôøi ta nghe Tin Möøng. thì hoï phaûi tin Ngaøi ñaõ.

phaù saäp baøn thôø Ngaøi. 8Nhö Thaùnh Kinh vieát: “Thöôïng Ñeá khieán taâm trí hoï ñôø ñaãn ñeå hoï khoâng coøn hieåu bieát. lôøi cuûa hoï ñi quanh traùi ñaát.” Phuïc truyeàn luaät leä 32:21 20Nhaø tieân tri EÂ-sai cuõng daùm noùi: “Ngöôøi khoâng tìm thì ñaõ gaëp ñöôïc ta.” Phuïc truyeàn luaät leä 29:4 9Nhö Ña-vít noùi: “Nguyeän yeán tieäc chuùng noù trôû thaønh baãy saäp cho chuùng noù.” Thi thieân 69:22–23 11Cho neân toâi xin hoûi: Khi ngöôøi Dothaùi vaáp ngaõ thì söï vaáp ngaõ ñoù coù tieâu dieät hoï khoâng? Khoâng! Nhöng loãi laàm cuûa hoï mang söï cöùu roãi ñeán cho ngöôøi c11:4 “Ta ñaõ . Cho ñeán ngaøy nay hoï vaãn y nhö theá. 7Cho neân chuùng ta phaûi hieåu nhö sau: Maëc duø daân Ít-ra-en tìm caùch hoøa thuaän laïi vôùi Thöôïng Ñeá nhöng khoâng ñöôïc. thuoäc doøng doõi AÙp-raham. öông ngaïnh” EÂsai 65:2. vaø hoï cuõng tìm caù c h gieá t con luoâ n .”a Thöôïng Ñeá khoâng boû queân daân Ngaøi toâ i xin hoû i : Coù phaû i Thöôïng Ñeá ñaõ töø boû daân cuûa Ngaøi roài sao? Khoâng phaûi! Toâi laø moät ngöôøi Ít-ra-en.. Moâ-se vieát: “Ta seõ duøng nhöõng ngöôøi chöa trôû thaønh daân toäc khieán caùc ngöôi ganh tò. Ngaøi chöa gaït boû hoï. “Laïy Chuùa. 2Thöôïng Ñeá ñaõ choïn daân Ít-ra-en cho Ngaøi tröôùc khi hoï sinh ra. 14. . Chæ moät mình con coøn soùt laïi..” EÂ-sai 65:1 21Nhöng veà daân Ít-ra-en thì Thöôïng Ñeá phaùn. thaàn Ba-anh” I Caùc Vua 19:18. do aân phuùc cuûa Ngaøi. 11 1 Neâ n “Ngaøi kheùp con maét hoï laïi ñeå hoï khoâng thaáy bòt tai hoï laïi ñeå hoï khoâng nghe. Thöôïng Ñeá ñaõ choïn moät soá ngöôøi.” EÂ-sai 29:10 “Tieáng noùi cuûa hoï vang khaép theá giôùi. hoï ñaõ gieát caùc nhaø tieân tri cuûa Ngaøi.. Nhöõng ngöôøi coøn laïi trôû neâ n öông ngaï n h vaø phaû n nghòch Thöôïng Ñeá. b11:3 “Laïy Chuùa . Tröôùc heát.LA-MAÕ 10:19–11:11 220 trong Ít-ra-en chöa baù i laï y thaà n Baanh. khieán chuùng noù bò toån haïi.” Thi thieân 19:4 19Toâi muoán hoûi theâm: Coù phaûi daân Ítra-en ñaõ hieåu roài sao? Phaûi.” b 4 Nhöng Thöôïng Ñeá traû lôøi cho EÂ-li ra sao? Ngaøi ñaùp. Neáu hoï trôû thaønh con daân Thöôïng Ñeá qua coâng lao cuûa hoï thì aân phuùc cuûa Ngaøi khoâng theå naøo ñöôïc xem laø “aân” nöõa. Ta seõ duøng moät daân toäc chöa hieåu bieát khieán caùc ngöôi töùc giaän.”c 5Ngaøy nay cuõng theá. con luoân” I Caùc Vua 19:10. Ta toû mình ta ra cho keû khoâng hoûi ñeán ta. “Suoát ngaøy ta ñöùng chôø tieáp nhaän moät daân choáng nghòch vaø öông ngaïnh. hoï ñaõ hieåu.. Chaé c anh chò em coø n nhôù lôø i Thaù n h Kinh vieát veà EÂ-li khi oâng oaùn traùch daân Ít-ra-en vôù i Thöôï n g Ñeá . “Ta ñaõ ñeå daønh baûy ngaøn ngöôøi a10:21 “Suoát ngaøy . veà chi toäc Beân-gia-min. 10 Nguyeän maét chuùng noù bò muø ñeå khoâng thaáy. 6Vaø neáu Ngaøi choïn hoï theo aân phuùc cuûa Ngaøi thì chaéc chaén söï tuyeån choïn aáy khoâng do coâng lao cuûa hoï. Nguyeän tieäc yeán chuùng noù khieán chuùng noù vaáp ngaõ cho ñaùng ñôøi.. Nguyeän löng chuùng noù bò khoøm maõi vì khoán khoå. 3OÂ n g thöa.. chæ nhöõng ngöôøi Ngaøi choïn laø ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ngaøi maø thoâi.

tuy Thöôïng Ñeá raát nhaân töø nhöng Ngaøi cuõng LA-MAÕ 11:12–30 raát nghieâm khaéc. Anh chò em laø ngöôøi khoâng phaûi Dothaùi nhö nhaùnh oâ-liu hoang ñöôïc thaùp vaøo goác oâ-liu ñaàu tieân. Nhöng Thöôïng Ñeá toû loøng nhaân töø ñoái vôùi anh chò em. 23Coøn neáu ngöôøi Do-thaùi chòu trôû laïi tin Ngaøi. 29 Thöôï n g Ñeá khoâng bao giôø ñoåi yù veà nhöõng ngöôøi Ngaø i ñaõ choï n vaø nhöõ n g gì Ngaø i ñaõ daønh cho hoï. 25Toâi muoán anh chò em bieát ñieàu maàu nhieäm aáy ñeå anh chò em hieåu raèng mình khoâng bieát ñuû thöù ñöôïc. Toâi laøm söù ñoà cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Dothaùi vaø vì toâi nhaän coâng taùc aáy. 27 Vaø ta seõ laäp giao öôùc naày vôùi hoï khi ta ñaõ xoùa toäi loãi hoï. Ngaøi seõ deïp moïi gian aùc khoûi nhaø Gia-coáp*. ñöôïc thaùp vaøo caây oâ-liu toát. Ngaøi seõ chaët anh chò em khoûi caây. thì caù c nhaùnh cuõng thaùnh. Neá u reã laø thaù n h. 21 Neá u Thöôï n g Ñeá ñaõ chaë t boû nhöõ n g nhaùnh töï nhieân ñoù khoûi caây. nhöng tình traïng aáy seõ thay ñoåi khi ñuû soá nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi trôû laïi vôùi Thöôïng Ñeá. Nhöng ngöôø i Do-thaù i vaã n laø daâ n ñöôï c löï a choïn cuûa Thöôïng Ñeá. Ngaøi coù quyeàn thaùp hoï vaøo choã cuõ. coøn anh chò em ñöôïc thaùp vaøo caây chæ vì anh chò em tin. 19Anh chò em coù theå baûo. khi Thöôïng Ñeá chaáp nhaän ngöôøi Do-thaùi thì chaúng khaùc naøo khieán hoï ñaõ cheát maø laïi soáng. Nhöng nhöõng nhaùnh kia bò gaõy vì khoâng tin. Nhö Thaùnh Kinh vieát: “Ñaáng Cöùu Theá töø Gieâ-ru-sa-lem ñeán. Anh chò em laø ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi nhö nhöõng nhaùnh chaët töø moät caây oâ-liu hoang. Ñöøng töï phuï nhöng haõy lo sôï. 27:9 Do-thaù i khoâ n g chòu tieá p nhaän Tin Möøng neân hoï ñaõ trôû thaønh thuø nghòch vôùi Thöôïng Ñeá. vaø söï maát maùt cuûa hoï ñaõ mang aân phuùc ñeán cho ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi thì theá gian seõ coøn nhaän ñöôïc phuùc laønh bieát bao nhieâu nöõa khi ñuû soá ngöôøi Dothaùi trôû thaønh daân toäc cuûa Thöôïng Ñeá! 13 Toâ i muoá n noù i vôù i anh chò em laø nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. thì Ngaøi cuõng seõ coù theå laøm nhö theá ñoái vôùi anh chò em. 16 Neá u mieá n g baù n h ñaà u tieâ n ñöôï c daâng cho Thöôïng Ñeá. Vì lôøi höùa Ngaøi ñaõ laäp vôùi caùc toå tieân hoï. maø laø caùi reã naâng ñôõ anh chò em. 30Tröôùc kia anh chò em cuõ n g ñaõ choá n g nghòch Thöôï n g Ñeá . Neáu anh chò em khoe khoang thì neân nhôù raèng khoâng phaûi anh chò em naâng ñôõ caùi reã.221 khoâ n g phaû i Do-thaù i ñeå hoï ganh töù c . thì caû oå baùnh seõ hoù a thaù n h. neáu anh chòu em cöù ôû trong loøng nhaân töø Ngaøi. 17Gioáng nhö moät vaøi nhaùnh oâ-liu ñaõ bò gaõy.” 20Ñuùng. 26Ñoù laø caùch maø daân Ít-raen seõ ñöôïc cöùu. neân toâi coá gaéng laøm heát söùc mình. 18Vì theá ñöøng khoe khoang vì nhöõng nhaùnh ñaõ bò gaõy. 15Khi Thöôïng Ñeá quay maët khoûi ngöôøi Do-thaùi. 12 Neá u loã i laà m cuû a ngöôø i Do-thaù i ñaõ mang voâ soá phuùc laønh ñeán cho theá gian. thì Ngaøi keát baïn vôùi caùc daân toäc khaùc treân theá giôùi. Nhôø ñoù maø anh chò em laø ngöôøi khoâng phaûi Dothaù i ñöôï c höôû n g aâ n phuù c . 28 Ngöôø i . 22Cho neân anh chò em thaáy raèng.” EÂ-sai 59:20–21. thì Thöôïng Ñeá cuõng seõ tieáp nhaän hoï. neân Ngaøi vaã n yeâ u thöông hoï . 24Nhaùnh hoang khoâng theå moïc töï nhieân töø goác caây toát. Coøn ngöôøi Dothaùi gioáng nhö nhaùnh moïc töï nhieân töø caây toát. 14Toâi mong kích thích loøng ganh ñua cuûa daân toäc toâi ñeå coù theå cöùu moät soá ngöôøi trong voøng hoï. Cho neân. “Maáy nhaùnh kia bò gaõy ñeå ta ñöôïc thaùp vaøo. Neáu khoâng. Hieän nay anh chò em nhaän ñöôïc söùc soáng töø goác oâ-liu ñaàu tieân laø ngöôøi Do-thaùi. cho neân hoï coù theå ñöôïc thaùp vaøo goác caây nguyeân thuûy raát deã daøng. Ngaøi tröøng phaït nhöõng ai khoâng tin nhaän Ngaøi. Moät phaàn daân Do-thaùi ñaõ trôû neân öông ngaïnh.

pheâ phaùn hay hieåu ñöôïc ñöôøng loái Ngaøi. haõy coá gaéng soáng hoøa thuaän ñoái vôùi moïi nhöng hieän nay anh chò em ñaõ nhaän ôn thöông xoùt vì nhöõng ngöôøi kia choáng nghòch Ngaø i . 32Ngaøi boû maëc hoï cho moïi söï choáng nghòch ñeå toû loøng nhaân töø ñoái vôùi moïi ngöôøi. 10Haõy yeâu nhau nhö anh chò em trong gia ñình. Nhö theá anh chò em seõ phaân bieät ñöôïc yù muoán Thöôïng Ñeá. Luùc gaëp khoù khaên. Ai ñöôïc aân töù noùi tieân tri haõy duøng aân töù aáy cho hôïp vôùi ñöùc tin. Haõy coá gaéng laøm ñieàu phaûi tröôùc maët moïi ngöôøi. toaøn haûo vaø vöøa loøng Ngaøi. Coøn ai coù aân töù toû loøng nhaân ñöùc ñoái vôùi ngöôøi khaùc haõy hôùn hôû toû loøng nhaân ñöùc. 31 Vaø vì ngöôø i Do-thaù i choáng nghòch. Ca ngôïi Thöôïng Ñeá giaøu coù cuûa Thöôïng Ñeá voâ cuøng bao la. Ñöøng töï phuï nhöng haõy thaân thieän vôùi ngöôøi keùm hôn mình. ñoù chính laø caùch thôø phuï n g thieâ n g lieâ n g cuû a anh chò em.LA-MAÕ 11:31–12:18 222 cuûa mình maø phaûi hieåu roõ mình ñuùng theo löôïng ñöùc tin maø Thöôïng Ñeá ñaõ cho. maø cuõng khoâng phaûi traû ôn cho ai caû. 13Haõy san seû ñoà caàn duøng vôùi caùc con caùi Chuùa ñang gaëp thieáu thoán. nhöng haõy thay ñoåi beân trong theo tö töôûng môùi. Daâng ñôøi soáng mình cho Thöôïng Ñeá 36Thöôïng anh chò em. neân Ngaøi toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi anh chò em. Nguyeàn vinh hieån thuoäc veà Ngaøi ñôøi ñôøi! A-men. Haõy coi troïng ngöôøi khaùc hôn mình. heát loøng phuïc vuï Chuùa. “Ai bieát ñöôïc yù Chuùa. 3Vì Thöôïng Ñeá ñaõ cho toâi moät aân töù ñaëc bieät. Ai coù aân töù daâng hieán haõy daâng hieán roäng raõi. 4Moãi ngöôøi chuùng ta coù moät thaân theå goàm nhieàu boä phaän. phaûi luoân luoân khaån nguyeän. Ai coù aân töù daïy doã haõy soát saéng daïy doã. Haõy tieáp khaùch laï vaøo nhaø. Moãi ngöôøi trong chuùng ta laø moät boä phaän trong thaân theå aáy. haõy chuùc laønh. Haõy gheùt ñieàu aùc maø meán ñieàu thieän.” Gioùp 41:11 Ñeá ñaõ taïo neân muoân loaøi. 18Neáu coù theå ñöôïc. chuùng ta tuy goàm nhieàu ngöôøi nhöng trong Ñaáng Cöùu Theá cuõng chæ cuøng moät thaân maø thoâi. 11Ñöøng bieáng nhaùc nhöng haõy sieâng naêng. 12Haõy vui leân vì anh em ñaày hi voïng. Ñöøng töï cho mình laø khoân ngoan. 5Cuõng theá. haõy nhaãn nhuïc. 17Ai laøm haïi mình ñieàu gì. 34Nhö Thaùnh Kinh noùi. ñoàng thôøi seõ bieát nhöõng gì toát ñeïp. 8Ai coù aân töù khích leä ngöôøi khaùc haõy khích leä. moïi vaät ñöôïc soáng coøn laø nhôø Ngaøi vaø vì Ngaøi. 14Haõy chuùc laønh cho ngöôøi laøm haïi mình. 15Haõy vui vôùi keû vui. ñöøng nguyeàn ruûa. söï khoân ngoan vaø hieåu bieát cuûa Ngaøi thaät voâ haïn! Khoâng ai coù theå giaûi thích. Ai coù aân töù laõnh ñaïo haõy laõnh ñaïo heát mình. 16Haõy soáng hoøa thuaän vôùi nhau. buoàn vôùi keû buoàn. Nhö theá ñeå hoï cuõng nhaän ôn thöông xoùt töø Ngaøi. vaø moã i boä phaä n leä thuoä c vaø o nhöõ n g boä phaän khaùc. 9Tình yeâu cuûa anh chò em phaûi chaân thaät. cho neân toâi khuyeân moãi moät ngöôøi trong anh chò em: Ñöøng töï ñaùnh giaù mình quaù cao hôn con ngöôøi thaät 12 1Thöa . ñöøng traû ñuõa. Moãi boä phaän laøm moät nhieäm vuï rieâng. hoaëc coá vaán cho Ngaøi?” EÂ-sai 40:13 35“Ngaøi 33Söï khoâng chòu ôn ai. 6Chuùng ta coù nhieàu aân töù khaùc nhau theo aân phuùc maø Thöôïng Ñeá cho chuùng ta. vì Thöôïng Ñeá ñaõ toû loøng töø aùi lôùn lao vôùi chuùng ta nhö theá neân toâi naøi xin anh chò em haõy daâng ñôøi mình laøm cuûa leã soáng vaøù thaùnh cho Ngaøi. 2Ñöøng raäp khuoân theo ngöôøi theá gian. 7Ai coù aân töù phuïc vuï haõy chuyeân taâm phuïc vuï.

. Khoâng ñöôïc troäm caép. “Ta seõ . “Neáu keû thuø . 3Ai laøm ñuùng thì khoâng coù gì phaûi sôï chính quyeàn. Theá giôùi naày seõ chaám döùt moät ngaøy gaàn ñaây. Hoï laø ñaày tôù Thöôïng Ñeá ñeå tröøng phaït ngöôøi laøm quaáy.223 ngöôøi. ta seõ baù o traû . Ñeán luùc anh chò em phaûi thöùc daäy vì baây giôø söï cöùu roãi cuûa chuùng ta gaàn hôn so vôùi luùc chuùng ta môùi tin. ñöøng caõi vaõ vaø ñoá kî nhau.”c Taát caû nhöõng meänh leänh vöøa keå vaø taát caû nhöõng meänh leänh khaùc ñeàu coù theå goàm toùm trong moät qui taéc duy nhaát. “ngaøy”f ñaõ loù daïng cho neân chuùng ta haõy neùm boû nhöõng gì thuoäc veà boùng toái maø nai nòt vuõ khí cuûa aùnh saùng. moät soá ngöôøi Do-thaùi khoâng bieát laø töø nay trôû ñi hoï coù theå aên baát cöù thöù gì.. Yeâu thöông töùc laø tuaân giöõ troïn luaät phaùp. Caùc nhaø caàm quyeàn ñeàu do Thöôïng Ñeá thieát laäp. Khoâng ñöôïc tham muoán cuûa caûi ngöôøi khaùc. 14Haõy trôû neân gioáng nhö Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu ñeå khi moïi ngöôøi nhìn thaáy anh em laø nhìn thaáy Chuùa trong ñôøi soáng mình. 4 Caù c quan quyeàn laø ñaày tôù Thöôïng Ñeá. 9Luaät phaùp noùi. d13:9 “Haõy . treân ñaàu hoï” Chaâm ngoân 25:21–22. nhö coù vieát raèng. ai laøm sai môùi sôï thoâi. Ngöôøi aáy seõ röôùc laáy tröøng phaït. 2Coù ngöôøi thì tin raèng aên thöù gìg 1Haõy “Ngöôi khoâng . haõy cho hoï aên.”d 10Tình yeâu khoâng bao giôø laøm thieät haïi cho ngöôøi laùng gieàng. Anh chò em muoá n khoû i sôï nhaø caà m quyeà n khoâng? Haõy laøm ñieàu phaûi thì anh chò em seõ ñöôï c khen ngôï i . Khoâng neân tieäc tuøng say söa. 2Cho neân ai choáng chính quyeàn töùc laø choáng Thöôïng Ñeá. Ñöøng chæ trích ngöôøi khaùc 14 c13:9 tieáp nhaän ngöôøi yeáu ñöùc tin vaøo ñoaøn theå cuûa anh chò em vaø ñöøng tranh luaän yù kieán naày noï cuûa hoïï. ñeå phuïc vuï anh chò em... Con caùi Chuùa phaûi vaâng phuïc caùc nhaø caàm quyeàn 8Ñöøng LA-MAÕ 12:19–14:2 Haõy yeâu thöông keû khaùc chò em phaûi vaâng phuïc chính quyeàn. Nhöng neáu anh chò em laøm quaáy thì haõy thaän troïng vì hoï coù quyeàn tröøng phaït. “Haõy yeâu ngöôøi laùng gieàng nhö mình. 11Haõy soáng nhö theá vì chuùng ta ñang ôû vaøo moät thôøi kyø nghieâm troïng. e13:12 Ñeâm Ñaây noùi boùng veà theá giôùi toäi loãi chuùng ta ñang soáng. ngöôøi khaùc” Ai-Caäp 20:13–15. Khi ngöôøi Do-thaùi trôû neân tín höõu Cô ñoác. b12:20 a12:19 13 1Anh maéc nôï ai ñieàu gì ngoaøi nôï tình yeâu maø thoâi. neáu hoï khaùt. 5Cho neân caùc anh chò em phaûi vaâng phuïc chính quyeàn. 19Caùc baïn thaân meán cuûa toâi ôi. f13:12 ngaøy Noùi boùng veà thôøi kyø phöôùc haïnh seõ ñeán khi taát caû chuùng ta ñöôïc ôû vôùi Thöôïng Ñeá. baùo traû” Phuïc truyeàn 32:35. 20Nhöng caùc anh chò em phaûi laøm theá naày. “Neáu keû thuø mình ñoùi.. Thieáu thueá ai thì traû cho ngöôøi ñoù. 12“Ñeâm”e saép taøn. ” a Chuùa phaùn vaäy. Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. 6Vì theá maø anh chò em ñoùng thueá.. Laøm nhö theá chaúng khaùc naøo ñoå than löûa hoàng treân ñaàu hoï.”b 21Ñöøng ñeå ñieàu aùc thaéng mình maø haõy laáy thieän thaéng aùc. khoâng phaûi ñeå khoûi bò phaït maø laø vì anh chò em bieát laøm ñieàu phaûi. vì chaúng ai coù theå caàm quyeàn neáu Thöôïng Ñeá khoâng cho pheùp. Caùc nhaø caàm quyeàn phuïc vuï Thöôïng Ñeá khi hoï thi haønh nhieäm vuï. haõy cho hoï uoáng. Khoâng neân phaïm toäi nhuïc duïc duø döôùi hình thöùc naøo. Haõy troïng ngöôøi ñaùng troïng. 17... nhö mình” Leâ-vi 19:18.. “Ta seõ phaï t ngöôø i laø m aù c . g14:2 thöù gì Luaät phaùp Do-thaùi caám hoï khoâng ñöôïc aên moät vaøi loaïi thöïc phaåm. vì ngöôøi naøo yeâu thöông ngöôøi khaùc töùc laø vaâng giöõ troïn luaät phaùp. 7Maéc nôï ai thì traû cho ngöôøi aáy. 13Chuùng ta haõy soáng maïnh daïn nhö ngöôøi cuûa ban ngaøy. “Ngöôi khoâng ñöôïc phaïm toäi ngoaïi tình. ñöøng traû thuø keû laøm haïi mình nhöng haõy chôø Thöôïng Ñeá tröøng phaït hoï trong côn giaän cuûa Ngaøi.

Nhöng neáu coù ai tin raèng ñieàu gì laø xaáu. Ngöôøi aên chay cuõng ñöøng neân nghó ngöôøi aên ñuû moïi thöù laø sai. thì ñieàu ñoù trôû thaønh xaáu cho ngöôøi aáy. Moïi ngöôøi seõ baùi laïy tröôùc maët ta. 4Anh chò em laø ai maø pheâ phaùn ñaày tôù ngöôøi khaùc? Chæ coù moät mình chuû noù môùi coù quyeàn pheâ phaùn noù laøm vieäc gioûi hay dôû thoâi. hoï cuõng taï ôn Thöôïng Ñeá. Chuù n g ta phaû i nhaá t quyeát khoâng laøm ñieàu gì khieán cho tín 13Vì . vì Chuùa Cöùu Theá cuõng ñaõ cheát thay cho hoï. Cho neân duø soáng hay cheát chuùng ta ñeàu thuoäc veà Chuùa caû. 16Ñöøng ñeå nhöõ n g ñieà u mình cho laø phaû i trôû thaø n h ñieà u keû khaù c cho laø quaá y . Ñieàu gì laøm maø khoâng tin chaéc raèng ñuùng laø coù toäi. 17 Trong Nöôù c Trôø i . 3Ngöôøi tin raèng aên thöù gì cuõng ñöôïc khoâng neân gaït boû ngöôøi aên chay. 1Chuùng ta. 22Nieàm tin cuûa anh chò em veà nhöõng vaán ñeà aáy laø vieäc rieâng tö giöõa anh chò em vôùi Thöôïng Ñeá. “Thöôïng Ñeá phaùn: Thaät chaéc chaén nhö ta haèng soáng. 3Ngay caû Chuùa Cöùu Theá cuõng cuõng ñöôïc. 7Chaúng ai trong chuùng ta soáng hay cheát vì mình caû. nhöõng ngöôøi maïnh trong ñöù c tin. 8Neáu chuùng ta soáng laø soáng cho Chuùa vaø cheát cuõng cheát cho Chuùa. aê n uoá n g khoâ n g quan troïng maø ñieàu quan troïng laø soáng hoøa thuaän vôùi Thöôïng Ñeá. coù ngöôøi thì cho raèng ngaøy naøo cuõng nhö nhau. tin raèng chæ neân aên chay. 14Toâi ôû trong Chuùa Gieâ-xu neân toâi bieát raèng khoâng coù moùn aên naøo laø xaáu. Ai tin chaé c ñieà u gì. thì cöù tin nhö theá . 6Vì Chuùa maø coù ngöôøi cho raèng ngaøy naày quan troïng hôn ngaøy khaùc. Ngöôøi ta haïnh phuùc laø khi laøm ñieàu gì mình cho laø ñuùng maø khoâng caûm thaáy bò caùo traùch löông taâm.LA-MAÕ 14:3–15:3 224 höõu khaùc phaïm toäi. 2Moãi ngöôøi trong chuùng ta haõy laøm vöøa loøng ngöôøi laùng gieàng ñeå laøm ích cho hoï vaø giuùp hoï maïnh theâm trong ñöùc tin. chuù n g ta haõ y coá gaé n g mang söï hoø a thuaä n vaø giuù p ñôõ moï i ngöôøi. bôûi hoï laøm nhö theá ñeå taï ôn Chuùa. Coøn ngöôøi aên ñuû thöù cuõng vì Chuùa. Ngöôøi cöõ moät vaøi loaïi thöùc aên cuõng vì Chuùa. uoáng röôïu hay laøm ñieàu gì khieán cho anh chò em mình phaïm toäi.” EÂ-sai 45:23 12Cho neân moãi ngöôøi chuùng ta seõ traû lôøi vôùi Thöôïng Ñeá. Nhöng ñaày tôù Chuùa seõ laøm gioûi vì ñöôïc Ngaøi giuùp ñôõ. 10Theá thì taïi sao anh chò em pheâ phaùn ngöôøi khaùc trong Ñaáng Cöùu Theá? Taïi sao anh chò em nghó mình khaù hôn hoï? Taát caû chuùng ta ñeàu seõ ñöùng tröôùc maët Thöôïng Ñeá ñeå chòu xeùt xöû. Ñöøng phaù ñoå nieàm tin ngöôøi khaùc baèng caùch aên moùn gì maø ngöôøi aáy cho laø toäi. vì Thöôïng Ñeá ñaõ tieáp nhaän ngöôøi aáy. ñöø n g chæ bieá t lo laø m vöø a loø n g mình. 15Neáu vì moùn aên maø laøm toå n thöông nieà m tin cuû a anh chò em mình töùc laø mình khoâng soáng theo con ñöôøng yeâu thöông nöõa. 18Ai phuïc vuï Ñaáng Cöùu Theá theo caùch aáy seõ laøm vöøa loøng Thöôïng Ñeá vaø ñöôïc moïi ngöôøi chaáp nhaän. 21Toát hôn laø ñöøng aên thòt. vì ngöôøi aáy khoâng tin raèng mình haønh ñoäng ñuùng. 23Nhöng ngöôøi naøo aên maø khoâng chaéc mình ñuùng töùc laø quaáy. 5Coù ngöôøi cho raèng ngaøy naày quan troïng hôn ngaøy khaùc. 20Ñöøng ñeå moùn aên thöùc uoáng laøm hoûng vieäc Thöôïng Ñeá. ñöôïc bình an vaø vui veû trong Thaùnh Linh. 11nhö Thaùnh Kinh vieát. Ñöøng laøm ngöôøi khaùc phaïm toäi 15 theá cho neân chuùng ta ñöøng pheâ phaù n nhau nöõ a . phaû i giuù p keû yeá u . 19 Cho neâ n . AÊn gì cuõng ñöôïc nhöng aên thöù maø gaây cho ngöôøi khaùc phaïm toäi laø quaáy. 9Ñaáng Cöùu Theá ñaõ cheát vaø soáng laïi ñeå laøm Chuùa cuûa keû soáng laãn keû cheát. ai naáy seõ thöøa nhaän ta laø Thöôïng Ñeá. Ngöôøi khaùc yeáu hôn.

cho neân anh chò em haõy tieáp nhaän laãn nhau ñeå mang vinh hieån veà cho Thöôïng Ñeá. Phao-loâ trình baøy veà coâng taùc cuûa mình 13 Toâ i Kinh cuõng noùi.”a 4Nhöõng gì ñaõ ñöôïc ghi trong quaù khöù laø ñeå daïy doã chuùng ta. . toâi tin raèng anh chò em ñaày daãy ñieàu laønh. Chuùa Gieâ-xu xuaát thaân töø doøng hoï Ña-vít. 17Neân toâi raát haõnh dieän trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu veà ñieàu toâi ñaõ laøm cho Thöôïng Ñeá. haõy ca tuïng Thöôïng Ñeá. 14Thöa “Khi hoï .225 khoâ n g tìm caù c h laø m vöø a loø n g mình. 8Toâi xin thöa raèng Chuùa Cöùu Theá ñaõ trôû thaønh toâi tôù cho ngöôøi Do-thaùi ñeå chöùng toû raèng lôøi höùa cuûa Thöôïng Ñeá vôùi caùc toå tieân cuûa hoï laø chaân thaät. vua daân Ít-ra-en. “Nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi ôi. Toâ i caà u xin Thöôïng Ñeá giuùp anh chò em soáng hoøa thuaän nhö yù muoán Chuùa Cöùu Theá Gieâxu. Toâi bieát anh chò em ñaày ñuû hieåu bieát ñeå coù theå daïy doã laãn nhau. Toâi phuïc vuï Thöôïng Ñeá baèng caùch rao Tin Möøng ñeå ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi cuõng trôû thaønh moät cuûa leã maø Thöôïng Ñeá chaáp nhaän— cuûa leã ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa bôûi Thaùnh Linh.” Thi thieân 18:49 10Thaùnh 12Nhaø LA-MAÕ 15:4–19 tieân tri EÂ-sai cuõng vieát. Thaùnh Kinh giuùp chuùng ta kieân nhaãn vaø khích leä ñeå chuùng ta nuoâi hi voï n g. khi anh chò em ñaët nieàm tin nôi Ngaøi. Haõy cuøng vôùi daân Ngaøi hôùn hôû leân ñi. 9Nhö theá cuõng ñeå cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi daâng vinh hieån cho Ngaøi vì loøng nhaân töø Ngaøi ñaõ toû ra cho hoï.” Phuïc truyeàn luaät leä 32:43 11Thaùnh Kinh cuõng noùi. “Caùc ngöôi laø ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. qua quyeàn naêng Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá. ñau loøng” Thi thieân 69:9. Töø Gieâ-ru-sa-lem toâi rao giaûng Tin Möøng b15:12 Gie-xeâ Gie-xeâ laø cha Ña-vít. Thaùnh Kinh vieát. Cha cuû a Chuù a Cöù u Theá Gieâ . vaø hoï seõ ñaët hi voïng vaøo Ngaøi. Roài anh chò em seõ traøn ñaày hi voïng trong Thaùnh Linh. 6Luùc aáy anh chò em seõ hieäp nhaát vôùi nhau vaø daâng vinh hieån cho Thöôïng Ñeá . 7Chuùa Cöùu Theá ñaõ tieáp nhaän anh chò em.. ta cuõng ñau loøng. Hôõiù caùc daân haõy haùt toân vinh Ngaøi. 18Toâi seõ khoâng ñeà caäp ñeán ñieàu gì khaùc ngoaøi vieäc Chuùa Cöùu Theá duøng toâi ñeå daãn ñöa nhieàu ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi trôû laïi vaâng phuïc Thöôïng Ñeá. Hoï vaâng phuïc Ngaøi vì nhöõng ñieàu toâi giaûng daïy vaø thöïc haønh.” Thi thieân 117:1 a15:3 anh chò em. “Khi hoï sæ nhuïc caùc ngöôi. “Toâi seõ ca tuïng Ngaøi giöõa nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi Toâi seõ haùt toân vinh danh Ngaøi. Toâi laøm nhö theá vì Thöôïng Ñeá ban cho toâi aân töù ñaëc bieät naày: 16Toâi ñöôïc sai laøm söù giaû cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu cho nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. 19vì quyeàn naêng trong caùc pheùp laï vaø nhöõng ñieàu kyø dieäu hoï ñaõ chöùng kieán.xu chuùng ta.” EÂ-sai 11:10 caàu xin Thöôïng Ñeá laø Ñaáng ban hi voïng. 5 Kieâ n nhaã n vaø khích leä töø Thöôï n g Ñeá maø ñeá n . Nhö Thaùnh Kinh vieát.. seõ khieán anh chò em ñaày vui möøng vaø bình an. “Moät vì vua môùi seõ xuaát thaân töø doøng hoï Gie-xeâb Vua aáy seõ trò vì nhöõng daân khoâng phaûi Do-thaùi. 15Nhöng toâi thaáy caàn vieát thaúng thaén cho anh chò em veà moät vaøi vaán ñeà maø toâi muoán caùc anh chò em ghi nhôù.

” Danh töø naày raát coù theå ñoàng nghóa vôùi danh töø nöõ trôï taù trong I Ti-moâ-theâ 3:11. nhöõng ngöôøi ñaõ coäng taùc vôùi toâi trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. laøm xong phaàn coâng taùc aáy cuûa toâi. 25 Baâ y giôø toâ i leâ n Gieâ . 27Hoï raát vui coù dòp giuùp ñôõ vì hoï caûm thaáy chòu ôn caù c anh chò em aá y . Toâi heát söùc mang ôn hoï. coøn nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc nghe veà Ngaøi seõ hieåu. Toâi chaø o thaê m baï n Ích-ta-chi thaâ n meá n . toâi hi voïng anh chò em seõ giuùp toâi hoaøn taát cuoäc haønh trình. toâi xin anh chò em giuùp toâi baèng caùch caàu nguyeän Thöôïng Ñeá cho coâng taùc cuûa toâi vì Chuùa Gieâ-xu giôùi thieäu vôùi anh chò em. 8Toâi gôûi lôøi chaøo Am-lia-tuùc. Hai ngöôøi aáy laø caùc nhaø truyeàn giaùo raát quan troïng. A-men. ngöôøi ñaõ khoù nhoïc vì anh chò em. cuõng ñaõ ngoài tuø chung vôùi toâi. a16:1 trôï taù Nguyeân vaên “ngöôøi phuïc vuï. cho neân hoï thaáy phaûi duøng cuûa caûi vaät chaát giuùp laïi ngöôøi Do-thaù i . neáu Chuùa muoán.LA-MAÕ 15:20–16:9 226 vaø vì tình yeâu Thaùnh Linh ñaõ cho chuùng ta.ru-sa-lem ñeå giuùp ñôõ daân Chuùa ôû ñoù. toâi seõ leân ñöôøng ñi Taây-ban-nha vaø nhaân tieän gheù qua thaêm caùc anh chò em. ngöôøi ñaàu tieân trong mieàn Tieåu AÙ trôû laïi tin Chuùa Cöùu Theá. 29Toâi bieát raèng khi ñeán thaêm. 24Toâi hi voïng gheù thaê m anh chò em treâ n ñöôø n g ñi Taây-ban-nha. ñoàng nghieäp vôùi toâi trong Chuùa Cöùu Theá. 16 1Toâi . 30Thöa anh chò em. vì toâi khoâng muoán daãm chaân leân coâng trình maø ngöôøi khaùc ñaõ baét ñaàu. Sau khi thaêm anh chò em moät thôøi gian. Chò caàn gì. 5Ngoaøi ra. Chaøo thaêm caùc tín höõu cho ñeán khaép mieàn Y-li-ri-cum. chuyeån lôøi toâi chaøo thaêm hoäi thaùnh hoïp taïi nhaø hai anh chò em aáy. 23Nhöng nay coâng taùc cuûa toâi taïi ñaây ñaõ xong. 33Nguyeän Chuùa cuûa hoøa bình ôû cuøng taát caû caùc anh chò em. moät trôï taùa trong hoäi thaùnh taïi Xen-cô-ria. Hoï tin nhaän Chuùa Cöùu Theá tröôùc toâi. 9Toâi gôûi lôøi chaøo U-ba-nuùc. 3Chuyeån lôøi toâi chaøo thaêm Rít-xi-la vaø A-qui-la. xin anh chò em giuùp ñôõ vì chò ñaõ giuùp toâi vaø nhieàu ngöôøi khaùc. 6Toâi gôûi lôøi chaøo Ma-ri. 7Toâi gôûi lôøi chaøo Anh-roâ-ni vaø Giunia. 20Toâi muoán rao Tin Möøng ôû nhöõng nôi chöa bao giôø nghe veà Chuùa Cöùu Theá. 4Hoï cuõng ñaõ lieàu mình cöùu maïng toâi. taát caû caùc hoäi thaù n h ngoaø i nöôù c Do-thaù i cuõ n g vaä y . 2Toâi xin anh chò em ñoùn tieáp chò trong Chuùa theo taäp tuïc cuûa caùc tín höõu. 28Sau khi trao tieà n giuù p ñôõ cho caùc tín höõu tuùng thieáu ôû Gieâ-ru-salem. 26Caùc tín höõu ôû Ma-xeâ-ñoan vaø mieàn nam Hi-laïp cuõng soát saéng gôûi tieàn giuùp caùc con caùi Chuùa ñang tuùng thieáu ôû Gieâ-ru-sa-lem. hai ngöôøi baø con toâi. “Nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc rao giaûng veà Ngaøi seõ thaáy. 21Theo nhö Thaùnh Kinh vieát. toâi seõ ñeán thaêm anh chò em vaø chuùng ta seõ coù dòp tieän nghæ ngôi.” EÂ-sai 52:15 Phao-loâ döï ñònh thaêm La-maõ 22Ñoù laø lyù do taïi sao nhieàu laàn toâi muoán ñeán thaêm anh chò em maø khoâng ñöôïc. Hoï laø nhöõ n g ngöôø i khoâ n g phaû i Do-thaù i ñaõ ñöôïc san seû aân phuùc thieâng lieâng cuûa ngöôøi Do-thaùi. Nhieàu naêm qua toâi raát muoán ñeán thaêm anh chò em. 31Xin caàu nguyeän cho toâi thoaùt khoûi tay nhöõng keû khoâng tin ôû mieàn Giu-ñia. 32Roài sau ñoù. vaø ñeå cho moùn quaø töông trôï maø toâi mang ñeán seõ laøm cho daân Chuùa ôû Gieâru-sa-lem vui möøng. baïn thaân toâi trong Chuùa. chò Pheâ-beâ. Toâi gôûi lôøi chaøo baïn EÂ-beân-neâ-tuùc. toâi seõ mang theo nhieà u phöôù c laø n h cuû a Chuùa Cöùu Theá.

Toâi muoán anh chò em khoân ngoan trong vieäc thieän nhöng ngaây thô trong vieäc aùc. OÂ-lim-ba vaø caùc con caùi Chuùa ñang coù maët vôùi hoï. thuû quyõ thaønh phoá vaø anh em chuùng toâi laø Quaùt-tu cuõng vaäy. Toâi gôûi lôøi chaøo thaêm moïi ngöôøi trong gia ñình Naïc-xi-xuùc thuoäc veà Chuùa. 16Caùc anh chò em haõy chaøo nhau baèng caùi hoân thaùnh.227 gôûi lôøi chaøo A-ben-leâ laø ngöôøi ñaõ chòu thöû nghieäm vaø ñaõ chöùng to thöïc loøng yeâu meán Chuùa Cöùu Theá. 20Thöôïng Ñeá laø Ñaáng ban hoøa bình seõ sôùm ñaùnh baïi Sa-taêng vaø cho anh chò em quyeàn thoáng trò noù. 15Toâi cuõng chaøo thaêm Phi-loâ-loâguùc vaø Giu-lia. baïn ñoàng höông vôùi toâi. A-men. 23Gai-uùt laø ngöôøi ñaõ cho pheùp toâi vaø toaøn theå hoäi thaùnh ôû ñaây hoïp taïi nhaø anh cuõng kính thaêm anh chò em. 21Ti-moâ-theâ. baø con toâi. Ba-troâ-ba vaø caùc anh em coù maët. 22Toâ i laø Teï t -tu. ngöôø i vieá t thö naà y giuøm Phao-loâ kính lôøi chaøo thaêm anh chò em trong Chuùa. Chuyeån lôøi toâi chaøo thaêm moïi ngöôøi trong gia ñình A-ri-toâ-bu-lu. EÂ-raùttu. 18Khoâng phaûi hoï phuïc vuï Chuùa Cöùu Theá ñaâu maø chæ phuïc vuï baûn thaân mình thoâi. Ñaáng duy nhaát bieát heát moïi ñieàu qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. Hoï choáng baùng nhöõng ñieàu daïy doã chaân thaät maø anh chò em ñaõ nhaän. a16:24 Caâu 24 Vaøi baûn Hi-laïp theâm caâu 24: “Nguyeàn xin aân phuùc cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu ôû vôùi taát caû caùc anh em. 14Toâi cuõng xin chaøo A-xinh-ri-tu. toâi xin anh chò em haõy thaän troïng veà nhöõng ngöôøi gaây roái vaø phaù ñoå ñöùc tin ngöôøi khaùc. 19Taát caû moïi tín höõu 10Toâi LA-MAÕ 16:10–27 ñeàu nghe raèng anh chò em raát vaâng phuïc cho neân toâi raát vui möøng veà anh chò em. hai chò em ñaõ heát loøng lo vieäc Chuùa. ngöôøi maø toâi xem nhö meï toâi. baïn ñoàng coâng vôùi toâi gôû i lôø i chaø o thaê m anh chò em cuø n g vôùi Lu-xô.” . Do meänh leänh cuûa Thöôïng Ñeá laø Ñaáng soáng ñôøi ñôøi. ñoàng thôøi toâi cuõng kính chaøo meï anh. 13Toâi cuõng gôûi lôøi chaøo Ru-phu. Gia-soân vaø Soâ-si-ba-tô. Heït-meâ. 24a 25Nguyeàn vinh hieån thuoäc veà Thöôïng Ñeá. laø Ñaáng coù theå khieán anh chò em vöõng maïnh qua Tin Möøng vaø lôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu maø toâi truyeàn cho moïi ngöôøi. cho neân haõy xa laùnh hoï. Phô-leâ-goân. ngöôøi coù coâng trong vieäc Chuùa. Toâi cuõng chaøo thaêm baïn Beït-xi. Taát caû caùc hoäi thaùnh cuûa Chuùa Cöùu Theá chaøo thaêm anh chò em. 17Thöa anh chò em*. 12Toâi chaøo thaêm Tri-pheâ-na vaø Tri-phoâ-sa. Hoï thích noùi vaên hoa boùng baåy ñeå phænh doã ñaàu oùc cuûa nhöõng ngöôøi khoâng phaân bieät ñöôïc thieän aùc. 27Nguyeàn vinh hieån muoân ñôøi thuoäc veà Thöôïng Ñeá. Nô-reâu vaø chò cuûa anh. 11Toâi chaøo thaêm Heâroâ-ñi-oân. Nguyeàn xin aân phuùc Chuùa Gieâ-xu ôû vôùi caùc anh chò em. Lôøi aáy veà Chuùa Cöùu Theá laø ñieàu huyeàn bí ñaõ ñöôïc giaáu kín töø caùc ñôøi nhöng nay ñöôïc tieát loä 26vaø toû baøy qua lôøi caùc nhaø tieân tri ghi laïi. ñieàu huyeàn bí aáy ñaõ ñöôïc bieåu loä ra ñeå muoân daân tin nhaän vaø vaâng phuïc Ngaøi. moät moät ñaày tôù ñaë ï c bieä t ñöôï c choï n löï a trong Chuù a . A-men.

“Toâi theo Phiarô”. laø nhöõng ngöôøi caàu khaå n danh Chuù a Cöù u Theá Gieâ .” 13Chuùa Cöùu Theá ñaõ bò chia xeù ra thaønh nhieàu nhoùm sao? Coù phaûi Phao-loâ cheát treân caây thaäp töï theá cho anh chò em khoâng? Khoâng! Coù phaûi anh chò em nhaân danh Phao-loâ laøm leã baùp-teâm khoâng? Khoâ n g! 14 Toâ i caû m taï Thöôï n g Ñeá vì ngoaøi Ri-buùt vaø Gai-uùt. “Toâi theo Chuùa Cöùu Theá. toâi van anh chò em haõy ñoàng taâm. ñeå ñeán ngaøy Chuùa trôû laïi anh chò em seõ ñöôïc thaùnh saïch hoaøn toaøn. keû khaùc laïi noùi. 12 Toâ i muoá n noù i : Ngöôø i thì tuyeâ n boá . Phao-loâ caûm taï Thöôïng Ñeá 1Phao-loâ. 4Toâi anh chò em*. laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa qua Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. nhaân danh Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. 6Vì lôøi chöùng veà Chuùa Cöùu Theá ñaõ vöõng chaéc trong loøng anh chò em 7cho neân anh chò em ñaõ nhaän ñöôïc moïi phuùc laønh töø Thöôïng Ñeá trong khi chôø ñôïi Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu chuùng ta trôû laïi. gia ñình Cô-loâ thuaät cho toâi nghe raèng coù nhöõng caõi vaõ giöõa anh chò em. . 11Thöa anh chò em. Cha chuùng ta vaø töø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. toâi khoâng coù laøm baùp-teâm cho ngöôøi naøo trong anh chò em caû 15ñeå chaúng ai trong anh chò em coù theå noùi raèng ñaõ chòu baùp-teâm nhaân danh Phao-loâ. Thaäp töï giaù hay söï cheát cuûa Chuùa Cöùu Theá laø phöông caùch Thöôïng Ñeá duøng ñeå cöùu loaøi ngöôøi. cuøng vôùi Soát-then.xu— Ngaø i laø Chuù a cuû a hoï cuõ n g nhö cuû a chuùng ta. “Toâi theo Phao-loâ”. 16Toâi cuõng ñaõ laøm baùp-teâm cho gia ñình Teâ-pha-na. veà lôøi noùi cuõng nhö veà söï hieåu bieát. 2 Kính gôû i hoä i thaù n h Chuù a taï i Coâ rinh. Ñaáng thaønh tín ñaõ keâu goïi anh chò em döï phaàn vôùi Con Ngaøi laø Cöùu Theá Gieâ-xu. 10Thöa a1:17 thaäp töï giaù Phao-loâ duøng chöõ thaäp töï giaù ñeå moâ taû hình aûnh cuûa Tin Möøng vaø noùi veà söï cheát vaø soáng laïi cuûa Chuùa Cöùu Theá ñeå chuoäc toäi cho loaøi ngöôøi.228 Thö thöù nhaát gôûi cho ngöôøi Coâ-rinh 1 ñöôïc goïi laøm söù ñoà cuûa Chuù a Cöù u Theá Gieâ . 3Nguyeàn xin anh chò em nhaän ñöôïc aân phuùc vaø bình an töø Thöôïng Ñeá. ngöôøi thì baûo. 17Chuùa Cöùu Theá sai toâi khoâng phaûi ñeå laøm baùpteâm nhöng ñeå rao Tin Möøng maø khoâng caàn phaûi duøng nhöõng lôøi leõ khoân ngoan cuûa loaøi ngöôøi ñeå cho thaäp töï giaùa cuûa Chuùa Cöùu Theá khoûi trôû thaønh voâ duïng. Toâi xin anh chò em phaûi hoaøn toaøn hieäp nhaát töø tö töôûng cho ñeán muïc tieâu.xu. 5Toâ i caû m taï Ngaøi vì trong Chuùa Cöùu Theá anh chò em ñöôïc giaøu coù veà moïi phöông dieän. “Toâi theo A-boâ-loâ”. Chuùa chuùng ta. anh em chuùng ta trong Ngaøi. ngoaøi ra toâi khoâng nhôù ñaõ laøm baùp-teâm cho ai khaùc. theo yù muoán Thöôïng Ñeá. 8Ngaøi seõ giuùp anh chò em vöõng maïnh cho ñeán cuoái cuøng.xu. 9Thöôïng Ñeá. keû thì noùi. Anh chò em ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá keâu goïi laøm daân thaùnh cho Ngaøi cuøng vôùi caùc daân toäc khaùc ôû khaép nôi. Nhöõng vaán ñeà khoù khaên trong hoäi thaùnh luoân luoân caûm taï Thöôïng Ñeá vì aân phuùc Ngaøi ñaõ ñoå treân anh chò em qua Chuù a Cöù u Theá Gieâ . khoâng neân chia beø phaùi.

Ta seõ deïp boû söï hieåu bieát cuûa ngöôøi thoâng thaùi. vôùi ngöôøi tröôûng thaønh. 3Vì theá maø khi ñeán vôùi anh chò em toâi run sôï laém. “Ai khoe. chæ neân khoe veà Chuùa maø thoâi.”a Lôøi giaûng veà söï cheát cuûa Chuùa Cöùu Theá chò em thaâ n meá n . 8Khoâng moät ngöôøi caàm quyeàn naøo treân theá gian a1:31 b2:1 6Tuy “Ai khoe . haõy nhôù laïi luùc anh chò em môùi ñöôïc Thöôïng Ñeá goïi. 5Nhö theá ñeå anh chò em ñaë t ñöù c tin mình treâ n quyeà n naêng cuûa Thöôïng Ñeá chöùù khoâng ñaët treân söï khoân ngoan loaøi ngöôøi. 25Söï ngu daïi cuûa Thöôïng Ñeá vöôït xa khoân ngoan loaøi ngöôøi. söï thaät Hay “ñieàu kín giaáu. 26Thöa anh chò em.” . 21Theá gian khoâng theå bieát Thöôïng Ñeá qua caùi khoân cuûa mình. nhöng ñoá i vôù i chuù n g ta laø keû ñaõ ñöôïc cöùu. anh chò em ñöôïc ôû trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu.” EÂ-sai 2:14 khoân ñaâu? Keû coù hoïc ñaâu? Tay aên noùi löu loaùt ñôøi naày ñaâu? Thöôïng Ñeá ñaõ bieán söï khoân ngoan ñôøi naày thaønh ra ngu daïi. 7Toâi noùi veà söï khoân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá ñaõ ñöôïc giaáu kín. 31Nhö Thaù n h Kinh vieá t . 29Thöôïng Ñeá laøm nhö theá ñeå khoâng ai coù theå khoe khoang tröôùc maët Ngaøi. Vì theá maø Ngaøi ñaõ duøng nhöõng lôøi giaûng coù veû ngu daïi cuûa chuùng ta ñeå cöùu nhöõng ngöôøi tin. Ñaâu coù bao nhieâu ngöôøi coù ñòa vò. Söï khoâân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá 2 1 Anh nhieân. Ñoù laø ñieàu chöôùng tai gai maét ñoái vôùi ngöôøi Do-thaùi vaø laø chuyeän ñieân roà ñoái vôùi ngöôøi khoâng phaûi Do-thaùi. 2Toâi ñaõ nhaát quyeát raèng khi ôû vôùi anh chò em toâi seõ khoâng bieát gì khaùc ngoaøi Chuùa Cöùu Theá Gieâxu vaø söï cheát cuûa Ngaøi treân thaäp töï giaù. thì ñoù laø naêng löïc cuûa Thöôïng Ñeá. Trong voø n g anh chò em ñaâ u coù bao nhieâ u ngöôø i khoâ n ngoan theo tieâ u chuaån ñôøi naày.. khi ñeá n thaêm anh chò em. Ñaáng ñaõ trôû neân khoân ngoan vì chuùng ta trong Thöôïng Ñeá. toâi khoâng duøng nhöõng lôøi leõ cao kyø hoaëc phoâ tröông söï khoân ngoan loaøi ngöôøi ñeå rao giaûng söï thaätb veà Thöôïng Ñeá. 19Nhö Thaùnh Kinh ñaõ vieát: “Ta seõ khieán keû khoân maát thoâng saùng. toâi khoâng duøng nhöõng lôøi leõ khoân ngoan con ngöôøi ñeå thuyeát phuïc nhöng duøng nhöõng baèng chöùng veà quyeàn naêng maø Thaùnh Linh cho toâi. ngöôøi Hi-laïp thì tìm söï khoân ngoan. toâi seõ daïy söï khoân ngoan.. maø thoâi” Gieâ-reâ-mi 9:24. Ñaâu coù bao nhieâu ngöôøi xuaát thaâ n töø gia ñình danh giaù . coøn söï yeáu ñuoái cuûa Thöôïng Ñeá cuõng maïnh hôn naêng löïc con ngöôøi. 30Vì nhôø Ngaøi. 23Coøn chuùng ta laïi rao giaûng Chuùa Cöùu Theá bò ñoùng ñinh. Tröôùc khi saùng theá. 27 Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ duøng nhöõng vieäc khôø daïi ñôø i naà y ñeå laø m xaá u hoå caù i khoâ n vaø duøng caùi yeáu theá gian ñeå laøm xaáu hoå caùi maïnh.229 Chuùa Cöùu Theá laø naêng löïc vaø söï khoân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá I COÂ-RINH 1:18–2:8 ngöôøi bò laàm laïc xem vieäc daïy doã veà thaäp töï giaù nhö chuyeän ñieân roà . ñöôïc thaùnh hoùa vaø ñöôïc giaûi thoaùt khoûi toä i loã i . 4Trong khi giaûng daïy. 28Ngaøi duøng nhöõng vieäc thaáp heøn maø theá gian xem thöôøng ñeå phaù 20Ngöôøi 18Nhöõng huû y nhöõ n g gì theá gian xem troï n g. Thöôïng Ñeá ñaõ hoaïch ñònh söï khoân ngoan naày ñeå chuùng ta ñöôïc hieån vinh. 24Nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ goïi—duø laø Do-thaùi hay Hi-laïp thì Chuùa Cöùu Theá laø quyeàn naêng vaø söï khoân ngoan cuûa Thöôïng Ñeá. 22Trong khi ngöôøi Do-thaùi ñoøi xem pheùp laï. Qua Chuùa Cöùu Theá anh chò em trôû neân coâng chính tröôùc maët Thöôïng Ñeá. nhöng khoâng phaû i khoâ n ngoan ñôø i naà y hay khoâ n ngoan theo caùc giôùi caàm quyeàn theá gian laø nhöõng keû ñang suy taøn.

I COÂ-RINH 2:9–3:13

230 vôùi ngöôøi thieâng lieâng. Toâi chæ coù theå noùi vôùi anh chò em nhö ngöôøi thuoäc veà traàn gian—gioáng nhö caùc em beù trong Chuùa Cöùu Theá vaäy. 2Toâi chæ coù theå laáy söõ a nuoâ i anh chò em chöù ù khoâ n g theå duøng thöùc aên cöùng. Ngay ñeán baây giôø anh chò em cuõng chöa saün saøng nhaän thöùc aên cöùng. 3Anh chò em chöa tröôûng thaønh veà maët thieâng lieâng vì giöõa voøng anh chò em vaãn coøn coù ñoá kî, caõi vaõ. Nhöõ n g ñieà u aá y chöù n g toû anh chò em chöa ñuû thieâng lieâng. Anh chò em haønh ñoäng gioáng y nhö ngöôøi theá gian. 4Coù ngöôøi trong voøng anh chò em noùi, “Toâi theo Phao-loâ,” ngöôøi khaùc thì noùi, “Toâi theo A-boâ-loâ,” nhö theá coù phaûi anh chò em ñaõ haø n h ñoä n g nhö ngöôø i traà n tuïc khoâng? 5A-boâ-loâ coù ñaùng keå gì khoâng? Haún laø khoâng! Phao-loâ ñaùng keå gì khoâng? Haún laø khoâng! Chuùng toâi chæ laø ñaày tôù cuûa Thöôïng Ñeá giuùp höôùng daãn anh chò em tin theo Ngaøi thoâi. Moãi ngöôøi chuùng toâi laøm phaàn vuï Ngaøi giao cho. 6Toâi troàng, A-boâ-loâ töôùi. Nhöng Thöôïng Ñeá, Ñaáng laøm cho lôùn leân môùi quan troïng. 7Ngöôøi troààng, keû töôùi khoâng ñaùng keå gì caû. Ngöôøi quan troïng laø Ñaáng laøm cho lôùn leân. 8Ngöôøi troààng vaø keû töôùi ñeàu theo ñuoå i cuø n g moä t muï c ñích, moã i ngöôøi ñeàu seõ nhaän laõnh thuø lao theo coâ n g khoù mình. 9 Chuù n g toâ i laø nhaâ n coâng cuûa Thöôïng Ñeá, cuøng coäng taùc vôùi nhau; coøn anh chò em laø ñoàng ruoäng vaø laø nhaø cuûa Ngaøi. 10Nhôø aân töù Thöôïng Ñeá ban cho toâi, toâi ñaõ ñaët neàn moùng nhö moät thôï xaây nhaø kheùo. Coøn nhöõng ngöôøi khaùc xaây treân neàn aáy. Nhöng ai naáy haõy thaän troïng veà caùch mình xaây. 11Neàn ñaõ ñaët laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, ngoaøi Ngaøi ra khoâng ai coù theå ñaët neàn naø o khaù c . 12 Nhöng neá u coù ai duø n g vaøng, baïc, chaâu baùu, goã, coû tranh, rôm raï maø xaây treân neàn aáy 13thì ñeán Ngaøy

naày hieåu ñöôïc ñieàu aáy. Neáu hoï hieåu thì hoï ñaõ khoâng ñoùng ñinh Chuùa cuûa vinh hieån. 9Nhöng nhö Thaùnh Kinh vieát, “Chöa ai thaáy, chöa ai nghe ñieàu aáy. Chöa ai töôûng töôïng ñöôïc ñieàu Thöôïng Ñeá chuaån bò cho nhöõng ngöôøi yeâu meán Ngaøi.”
EÂ-sai 64:4

qua Thaùnh Linh, Thöôïng Ñeá ñaõ cho chuùng ta thaáy nhöõng phuùc laønh aáy. Thaùnh Linh doø xeùt moïi ñieàu, caû ñeán nhöõng ñieàu saâu thaúm cuûa Thöôïng Ñeá nöõa. 11Ai bieát ñöôïc tö töôûng ngöôøi khaùc ngoaøi thaàn linh trong ngöôøi aáy? Cuõng theá, khoâng ai bieát ñöôïc tö töôûng Thöôïng Ñeá ngoaïi tröø Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá. 12Chuùng ta khoâng nhaän thaàn linh cuûa theá gian nhöng chuùng ta nhaän Thaùnh Linh töø Thöôïng Ñeá ñeå coù theå hieåu ñöôïc moïi ñieàu Ngaøi cho chuùng ta. 13Chuùng ta daïy nhöõng ñieàu naày baèng nhöõng lôøi leõ Thaùnh Linh chæ cho chuùng ta chöùù khoâng duø n g lôø i leõ khoâ n ngoan con ngöôø i . Chuùng ta giaûi thích nhöõng chaân lyù thieâng lieâ n g cho nhöõ n g ngöôø i thieâ n g lieâ n g. 14Ngöôø i khoâ n g coù Thaù n h Linh khoâ n g theå tieá p nhaä n nhöõ n g chaâ n lyù ñeá n töø Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá. Hoï cho nhöõng ñieàu aáy laø ñieân roà, khoâng hieåu ñöôïc vì chæ coù theå hieåu ñöôïc qua Thaùnh Linh maø thoâ i . 15Nhöng ngöôø i thieâ n g lieâng thì caân nhaéc moïi ñieàu vaø khoâng ai pheâ phaùn ñöôïc hoï. Thaùnh Kinh vieát,
16“Ai

10Nhöng

bieát ñöôïc yù töôûng Chuùa? Ai coù theå chæ baûo Ngaøi?” EÂ-sai 40:13

Nhöng chuù n g ta thì coù yù töôû n g cuû a Chuùa Cöùu Theá.
Chaïy theo loaøi ngöôøi laø sai

3

1 Thöa

anh chò em, tröôù c kia toâ i chöa theå noùi vôùi anh chò em nhö

231 Xeùt Xöûa, coâng taùc hoï seõ ñöôïc phôi baøy roõ raøng. Vì ngaøy aáy seõ ñeán cuøng vôùi löûa, löûa seõ thöû nghieäm coâng taùc moãi ngöôøi ñeå baøy toû ra. 14Neáu kieán truùc cuûa ai xaây treân neàn coøn ñöùng vöõng, ngöôøi aáy seõ ñöôïc thöôûng. 15Coøn neáu kieán truùc bò chaùy saäp, thôï xaây ñoù seõ chòu loã. Thôï xaây thì vaãn ñöôïc cöùu, nhöng gioáng nhö ngöôøi vöøa thoaùt côn hoûa hoaïn. 16Anh chò em khoâng bieát raèng mình laø ñeàn thôø cuûa Thöôïng Ñeá vaø Thaùnh Linh cuûa Ngaøi ñang soáng trong anh chò em sao? 17 Neá u ai phaù huû y ñeà n thôø Thöôïng Ñeá thì Thöôïng Ñeá seõ huûy phaù hoï vì ñeàn thôø Thöôïng Ñeá laø thaùnh maø anh chò em laø ñeàn thôø cuûa Ngaøi. 18Chôù neâ n töï gaï t . Neá u anh chò em cho raèng mình khoân ngoan theo ñôøi naày thì neân hoùa ra khôø daïi ñeå thöïc söï khoân ngoan, 19vì caùi khoân ñôøi naày laø ñieàu khôø daï i tröôù c maë t Thöôï n g Ñeá . Nhö Thaùnh Kinh vieát, “Ngaøi baét keû khoân trong chính möu moâ cuûa hoï.”b 20Thaùnh Kinh cuõng vieát theâm, “Thöôïng Ñeá bieát yù nghó keû khoân. Ngaøi bieát tö töôûng hoï hoaøn toaøn voâ duïng.”c 21Vì theá anh chò em khoâng neân töï haøo veà ai caû. Taát caû ñeàu thuoäc veà anh chò em: 22Duø Phao-loâ, A-boâ-loâ, Phia-rô; theá gian naày, söï soáng, söï cheát, thôøi hieän taïi hay thôøi töông lai—taát caû ñeàu thuoäc veà anh chò em. 23Anh chò em thuoäc veà Chuùa Cöùu Theá vaø Chuùa Cöùu Theá thuoäc veà Thöôïng Ñeá.
Caùc söù ñoà, ñaày tôù cuûa Chuùa Cöùu Theá
2 Ngöôø i

I COÂ-RINH 3:14–4:11

4

ngöôøi neân xem chuùng toâi nhö ñaày tôù cuûa Chuùa Cöùu Theá, nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá uûy thaùc ñeå giaûi thích caùc ñieàu kín giaáu cuûa Ngaøi.

1Moïi

a3:13 Ngaøy Xeùt Xöû Ngaøy maø Chuùa Cöùu Theá seõ trôû laïi ñeå xeùt xöû moïi ngöôøi vaø ñöa nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ngaøi soáng vôùi Ngaøi. b3:19 “Ngaøi ... möu moâ cuûa hoï” Gioùp 5:13. c3:20 “Thöôïng Ñeá ... voâ ích” Thi thieân 94:11.

ñöôï c uû y thaù c phaû i chöù n g toû mình laø ngöôøi ñaùng tin caån. 3Phaàn toâi, toâi khoâng löu yù ñeán nhöõng söï pheâ phaùn duø laø cuûa anh chò em hay baát cöù toøa aùn naøo cuûa loaøi ngöôøi. Ñeán noãi toâi cuõng khoâng töï pheâ phaùn mình nöõa. 4Toâi bieát mình chaúng laøm ñieàu gì quaáy, nhöng chaúng phaûi vì theá maø toâi voâ toäi ñaâu. Chæ coù Chuùa môùi pheâ phaùn toâi ñöôïc thoâi. 5 Vì theá ñöø n g voä i pheâ phaù n ; haõ y ñôï i Chuùa ñeán. Luùc aáy Ngaøi seõ loâi nhöõng ñieàu bí aån trong boùng toái ra aùnh saùng vaø seõ phôi baøy nhöõng muïc ñích thaàm kín trong thaâm taâm con ngöôøi. Neáu ai ñaùng ñöôïc thöôûng, ngöôøi aáy seõ ñöôïc Thöôïng Ñeá thöôûng coâng. 6Thöa anh chò em, toâi ñaõ duøng A-boâloâ vaø caù nhaân toâi daãn chöùng ñeå anh chò em hoïc ñöôïc yù nghóa cuûa caâu ngaïn ngöõ, “Haõ y noi theo lôø i daï y cuû a Thaù n h Kinh.” Nhö theá anh chò em seõ khoâng troïng ngöôøi naày, maø khinh ngöôøi kia. 7Ai laøm cho anh chò em caûm thaáy hôn ngöôøi? Coù gì anh chò em coù maø khoâng phaûi laø quaø taëng ñaâu? Vaø neáu laø quaø taëng thì taïi sao anh chò em laïi töï haøo nhö theå quaø ñoù do tay mình laøm ra? 8Anh chò em ñaõ coù ñuû moïi ñieàu caàn duøng cho neân töôûng mình giaøu coù roài. Anh chò em töï cho mình laø vua maø khoâng caàn chuùng toâi. Toâi mong cho anh chò em laøm vua thaät ñeå toâi cuõng ñöôïc laøm vua chung vôùi anh chò em. 9Nhöng hình nhö Thöôïng Ñeá ñaõ ñöa caùc söù ñoà chuùng toâi xuoáng haøng choùt, gioáng nhöõng tuø nhaân bò keát aùn töû hình. Chuùng toâi chaúng khaùc naøo troø dieãn cho caû theá giôùi xem—khaùn giaû laø thieân söù vaø loaøi ngöôøi. 10Chuùng toâi trôû neân ñieân daïi vì Chuùa Cöù u theá nhöng anh chò em raá t khoâ n ngoan trong Ngaøi. Chuùng toâi yeáu ôùt, anh chò em maïnh meõ. Anh chò em ñöôïc toân troïng, chuùng toâi bò sæ nhuïc. 11Ngay ñeán giôø naày chuùng toâi cuõng khoâng ñuû aên, ñuû

I COÂ-RINH 4:12–5:11

232 ngöôø i aê n naè m vôù i meï ï keá cuû a mình. 2Theá maø anh chò em laïi coøn töï haøo! Leõ ra anh chò em phaûi caûm thaáy ñau buoàn ñeå loaïi tröø keû phaïm toäi ñoù ra khoûi anh chò em. 3Duø toâi khoâng coù maët giöõa anh chò em veà phaàn theå xaùc nhöng toâi vaãn coù maët giöõa anh chò em veà phaàn taâm linh. Cho neân toâi leân aùn ngöôøi phaïm toäi aáy gioáng nhö toâi coù maët. 4Vì theá, khi anh chò em nhaân danh Chuùa Gieâ-xu hoïp laïi thì toâi cuõng coù maët giöõa anh chò em qua quyeàn naêng Chuùa Gieâ-xu. 5Anh chò em haõy trao ngöôøi aáy cho Sa-taêng ñeå thaâ n xaù c toä i loã i a cuû a hoï bò tieâ u huû y nhöng thaàn linh seõ ñöôïc cöùu trong ngaøy Chuùa chuùng ta trôû laïi. 6 Söï khoe khoang cuû a anh chò em khoâ n g toá t ñaâ u . Anh chò em bieá t caâ u ngaïn ngöõ, “Moät chuùt men ñuû laøm daäy caû ñoáng boät.” 7Haõy laáy heát men cuõ ra ñeå anh chò em trôû neân nhö boät môùi vaø nhö baùnh khoâng men.b Vì Ñaáng Cöùu Theá, chieân con daønh cho Leã Vöôït Qua cuûa chuùng ta ñaõ chòu cheát. 8Chuùng ta haõy kyû nieäm leã aáy khoâng phaûi vôùi baùnh pha men cuõ—men cuûa toäi loãi vaø gian aùc. Chuùng ta haõy kyû nieäm vôùi baùnh khoâng pha men—baùnh cuûa söï thaønh thaät. 9 Trong thö tröôù c , toâ i coù noù i ñöø n g töông giao vôùi nhöõng ngöôøi daâm duïc. 10 Khoâ n g phaû i toâ i muoá n noù i laø ñöø n g töông giao vôùi nhöõng ngöôøi ñôøi naày laø nhöõng ngöôøi phaïm toäi daâm duïc, hoaëc tham lam, löôø n g gaï t , hoaë c nhöõ n g ngöôøi thôø thaàn töôïng. Neáu theá thì anh chò em phaû i ra khoû i theá gian. 11Toâ i muoá n noù i laø anh chò em khoâ n g neâ n töông giao vôùi nhöõng ngöôøi töï nhaän laø tín höõ u cuû a Chuù a Cöù u Theá maø daâ m
a5:5 thaân xaùc toäi loãi Nguyeân vaên, “xaùc thòt.” Ñaây cuõng coù theå coù nghóa laø thaân theå ngöôøi aáy. b5:7 baùnh khoâng men Baùnh duøng cho Leã Vöôït Qua. Xem chuù thích töø ngöõ naày ôû cuoái saùch.

maëc. Chuùng toâi bò ñaùnh ñaäp, khoâng choã truù thaân. 12Chuùng toâi duøng hai baøn tay mình laøm vieäc cöïc nhoïc ñeå nuoâi thaân. Khi bò chöôûi ruûa, chuùng toâi chuùc phöôùc. Khi bò ngöôïc ñaõi, chuùng toâi cam chòu. 13Khi bò vu oan, chuùng toâi laáy lôøi hoøa nhaõ ñaùp laïi. Cho ñeán giôø naày chuùng toâi vaã n bò ñoá i xöû nhö raù c röôû i cuû a theá gian—caën baõ cuûa nhaân loaïi. 14Khoâng phaûi toâi tìm caùch laøm anh chò em xaáu hoå ñaâu. Sôû dó toâi vieát nhöõng ñieàu naày laø ñeå ñaùnh thöùc vì toâi xem anh chò em nhö con caùi yeâu daáu cuûa toâi vaäy. 15 Duø cho anh chò em coù caû vaï n oâ n g thaày trong Chuùa Cöùu Theá ñi nöõa thì anh chò em vaãn khoâng coù nhieàu cha. Qua Tin Möøng, toâi ñaõ trôû thaønh cha cuûa anh chò em trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, 16Cho neân toâi xin anh chò em haõy noi göông toâi. 17Vì theá maø toâi sai Ti-moâtheâ, con toâi trong Chuùa, ñeán cuøng anh chò em. Toâi yeâu Ti-moâ-theâ, ngöôøi raát trung tín. Anh seõ nhaéc anh chò em nhôù laïi loái soáng cuûa toâi trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu, cuõng nhö toâi ñaõ daïy doã caùc hoäi thaùnh khaép nôi. 18Moät soá ngöôøi trong anh chò em ñaâm ra töï phuï, töôûng raèng toâi seõ khoâng ñeán vôùi anh chò em nöõa. 19Nhöng neáu Chuùa muoán, toâi seõ ñeán thaêm anh chò em moät ngaøy raát gaàn. Luùc aáy toâi seõ bieát nhöõng keû töï phuï ñaõ laøm ñöôïc gì, chöùù khoâng phaûi theo ñieàu hoï noùi, 20vì Nöôùc Trôøi ñöôïc chöùng toû baèng naêng löïc chöùù khoâng phaûi baèng lôøi noùi. 21Anh chò em muoán ñieàu naøo: Muoán toâi mang tröøng phaït ñeán cho anh chò em hay tình yeâu vaø loøng hoøa nhaõ?
Nhöõng chuyeän teä haïi trong hoäi thaùnh

5

nghe ñoàn trong voøng anh em coù chuyeän daâm duïc, baäy baï ñeán noãi ngöôøi khoâng bieát Thöôïng Ñeá cuõng chaúng laøm chuyeän aáy nöõa. Nghóa laø coù

1Toâi

233 duïc, tham lam, thôø thaàn töôïng, chöôûi maéng, röôïu cheø be beùt hay löôøng gaït. Khoâng neân aên chung vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá nöõa. 12–13 Toâ i khoâ n g coù nhieä m vuï phaâ n xöû nhöõ n g ngöôø i ngoaø i hoä i thaù n h. Thöôïng Ñeá seõ xeùt xöû hoï. Nhöng anh chò em phaûi phaân xöû nhöõng ngöôøi beân trong hoä i thaù n h. Thaù n h Kinh vieá t , “Haõ y khai tröø keû gian aù c khoû i caù c ngöôi.”a
Baøn veà nhöõng tranh chaáp giöõa caùc tín höõu
8Nhöng

I COÂ-RINH 5:12–6:18

ai trong anh chò em coù tranh chaáp vôùi tín höõu khaùc, sao laïi ñöa nhau ñeán tröôùc nhöõng quan aùn chöa heà laøm hoøa vôùi Thöôïng Ñeá? Taïi sao anh chò em khoâng nhôø con daân Chuùa phaân xöû? 2Anh chò em voán bieát con daân Chuùa seõ xeùt xöû theá gian. Cho neân neáu chuùng ta seõ xeùt xöû theá gian thì chaúng leõ laïi khoâng phaân xöû noåi nhöõng chuyeän baát hoø a nhoû nhaë t giöõ a anh chò em sao? 3Anh chò em bieát raèng trong töông lai chuùng ta seõ xeùt xöû caùc thieân söù thì dó nhieân chuùng ta coù theå phaân xöû nhöõng vieäc taàm thöôøng ñôøi naày. 4Neáu anh chò em coù nhöõng xích mích caàn phaûi ñöôïc phaân xöû sao laïi giao cho nhöõng ngöôøi ngoaøi laø nhöõng quan aùn maø hoäi thaùnh xem thöôøng? 5Toâi noùi theá ñeå anh chò em töï theïn. Chaéc haún trong voøng anh chò em phaûi coù ngöôøi ñuû saùng suoát ñeå phaân xöû chuyeän baát hoøa giöõa caùc tín höõ u vôù i nhau! 6 Nhöng nay laï i coù chuyeän tín höõu naày loâi tín höõu kia ra toøa—tröôùc maët nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaïo! 7 Vieä c anh chò em kieä n tuï n g nhau chöùng toû anh chò em thaát baïi roài. Taïi sao khoâ n g chòu thieä t thoø i ? Taï i sao khoâng xem nhö mình bò löôøng gaït ñi?
a5:12–13

6

1Khi

anh chò em laøm baäy vaø löôøng gaït caùc anh em tín höõu khaùc. 9–10Anh chò em bieát raèng nhöõng keû baát chính khoâng theå naøo höôûng ñöôïc Nöôùc Trôøi. Ñöøng bò löøa. Nhöõng keû daâm duïc, thôø thaàn töôïng, ngoaïi tình, truïy laïc, ñoàng tính luyeán aùi, troäm caép, tham lam, say söa, löôøng gaït, beâu xaáu ngöôøi khaùc, cöôù p boù c —ñeà u khoâ n g theå naø o vaø o Nöôùc Trôøi ñöôïc. 11Tröôùc kia trong anh chò em cuõng coù vaøi ngöôøi nhö theá nhöng nay anh chò em ñaõ ñöôïc tinh saïch, ñöôïc thaùnh hoùa vaø giaûng hoøa laïi vôùi Thöôïng Ñeá trong danh Chuùa Cöùu Theá vaø vôùi Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá chuùng ta.
Haõy daâng thaân theå mình laøm vinh hieån danh Chuùa

ñöôï c pheù p laø m moï i ñieà u ,” nhöng khoâ n g phaû i ñieà u naø o cuõ n g toá t .“Toâ i ñöôï c pheù p laø m moï i ñieà u ,” nhöng toâi khoâng ñeå ñieàu gì laøm chuû toâi. 13 “Thöù c aê n laø vì buï n g, buï n g vì thöù c aê n ,” Thöôï n g Ñeá seõ tieâ u huû y caû hai. Nhöng thaân theå khoâng phaûi ñeå phaïm toäi daâ m duï c ñaâ u maø laø daø n h cho Chuù a , Chuùa daønh cho thaân theå. 14Nhôø quyeàn naêng Ngaøi, Thöôïng Ñeá ñaõ khieán Chuùa chuùng ta soáng laïi töø keû cheát, Ngaøi cuõng seõ khieán chuùng ta soáng laïi töø keû cheát nöõa. 15Chaéc haún anh chò em bieát raèng thaân theå mình laø chi theå cuûa Chuùa Cöùu Theá. Leõ naøo toâi laáy chi theå cuûa Chuùa Cöù u Theá keá t hôï p vôù i ñieá m ñó sao? Khoâng theå ñöôïc. 16Vì Thaùnh Kinh vieát, “Hai ngöôøi seõ trôû thaønh moät thaân.”b Do ñoù anh chò em bieát raèng ai keát hôïp vôùi ñó ñieám laø trôû thaønh moät thaân vôùi noù. 17Nhöng ai keát lieân vôùi Chuùa seõ trôû neân moät taâm linh nhö Ngaøi. 18Cho neân haõy laùnh xa toäi nhuïc duïc. Toäi naøo cuõng ôû beân ngoaøi con ngöôøi
b6:16

12 “Toâ i

“Haõy ... caùc ngöôi” Phuïc truyeàn luaät leä 22:21, 24.

“Hai ngöôøi ... moät thaân” Saùng theá 2:24.

I COÂ-RINH 6:19–7:19

234 phaàn ngöôøi ñaõ laäp gia ñình thì toâ i khuyeâ n . Thaä t ra khoâ n g phaû i toâ i khuyeân maø Chuùa daïy. Vôï khoâng ñöôïc boû choàng. 11Nhöng neáu vôï boû choàng thì khoâng ñöôïc taùi giaù, hoaëc phaûi giaûi hoøa laïi vôùi choàng. Choàng cuõng khoâng ñöôïc ly dò vôï. 12 Coø n nhöõ n g ngöôø i khaù c thì toâ i khuyeâ n . Ñaâ y laø lôø i khuyeâ n cuû a toâ i , khoâng phaûi cuûa Chuùa: Neáu moät tín höõu coù vôï laø ngöôøi ngoaïi ñaïo baèng loøng soáng chung vôùi mình thì khoâng ñöôïc ly dò naøng. 13Hoaëc neáu moät nöõ tín höõu coù choàng laø ngöôøi ngoaïi ñaïo baèng loøng soáng chung vôùi mình thì naøng cuõng khoâng ñöôïc ly dò choàng. 14Tuy choàng laø ngöôøi ngoaïi ñaïo nhöng ñöôïc thaùnh hoùa nhôø vôï laø tín höõu. Vaø tuy vôï laø ngöôøi ngoaïi ñaïo nhöng ñöôïc thaùnh hoùa vì choàng laø tín höõu. Neáu khoâng, con caùi anh chò em seõ khoâng tinh saïch, nhöng hieän nay con caùi anh chò em ñaõ ñöôïc tinh saïch roài. 15Tuy nhieân, neáu ngöôøi ngoaïi ñaïo ñoøi phaân ly thì cöù cho hoï phaân ly. Trong tröôøng hôïp ñoù, tín höõu nam hoaëc nöõ ñöôïc hoaøn toaøn töï do, khoâng bò raøng buoäc gì. Thöôïng Ñeá ñaõ goïi chuùng ta ñeå soáng trong hoøa bình. 16Naày chò vôï, bieát ñaâ u trong töông lai chò seõ cöù u ñöôï c choàng mình? Coøn anh choàng, bieát ñaâu anh seõ cöùu ñöôïc vôï mình?
Haõy soáng theo caùch Thöôïng Ñeá goïi mình
10Veà

nhöng ai phaïm toäi nhuïc duïc laø phaïm toäi vôùi chính thaân theå mình. 19Anh chò em neân bieát raèng thaân theå mình laø ñeàn thôø cuû a Thaù n h Linh, laø Ñaá n g soá n g trong loøng anh chò em. Anh chò em ñaõ nhaän Thaùnh Linh töø Thöôïng Ñeá neân anh chò em khoâ n g thuoä c veà chính mình nöõ a , 20 vì ñaõ ñöôï c Thöôï n g Ñeá chuoä c baè n g giaù cao neâ n anh chò em haõy laáy thaân theå mình laøm vinh hieån danh Ngaøi.
Baøn veà hoân nhaân

giôø toâi seõ ñeà caäp ñeán nhöõng ñieàu anh chò em hoûi trong thô. Toát hôn caû laø ñaøn oâng khoâng neân aên naèm vôùi ñaøn baø. 2Nhöng vì toäi nhuïc duïc laø moät hieåm hoïa cho neân ñaøn oâng neân laáy vôï, ñaøn baø neân laáy choàng. 3Choàng phaûi thoûa maõn vôï. Vôï cuõng phaûi thoûa maõn choàng. 4Vôï khoâng coù toaøn quyeàn treân thaân mình, choàng coù moät phaàn quyeàn treâ n ñoù . Choà n g cuõ n g khoâ n g coù toaø n quyeàn treân thaân mình, vôï coù moät phaàn quyeàn treân ñoù. 5Ñöøng töø choái phuïc vuï laãn nhau veà theå xaùc ngoaïi tröø hai beân thoûa thuaän kieâng cöõ vieäc goái chaên trong moä t thôø i gian ñeå daø n h thì giôø khaå n nguyeä n . Sau ñoù phaû i taù i hôï p laï i vôù i nhau ñeå Sa-taêng khoâng theå caùm doã anh chò em khi anh chò em khoâng töï kieàm cheá mình ñöôïc. 6Toâi noùi nhö theá ñeå cho pheùp anh chò em kieâng cöõ vieäc goái chaên trong moä t thôø i gian. Tuy nhieâ n ñoù khoâng phaûi laø meänh leänh cuûa Chuùa ñaâu. 7Toâ i mong moã i ngöôø i ñeà u gioá n g nhö toâi, tuy nhieân moãi ngöôøi ñöôïc Thöôïng Ñeá cho aân töù khaùc nhau. Ngöôøi coù aân töù naày, keû coù aân töù khaùc. 8Coø n veà nhöõ n g ai chöa keá t hoâ n vaø caùc goùa phuï thì toâi khuyeân: ôû moät mình nhö toâi toát hôn. 9Nhöng neáu hoï khoâng töï cheá ñöôïc thì neân keát hoân. Chaúng thaø keát hoân coøn hôn bò löûa duïc nung ñoát.

7

1Baây

tröôøng hôïp naøo cuõng vaäy, moãi ngöôøi neân tieáp tuïc soáng theo caùch maø Chuùa ban cho mình töùc laø ñòa vò mình ñaõ coù tröôùc khi Thöôïng Ñeá goïi. Ñoù laø qui taéc toâi laäp ra cho taát caû caùc hoäi thaùnh. 18Neáu moät ngöôøi ñaõ chòu caét döông bì tröôùc khi ñöôïc goïi thì ñöøng choái boû pheùp aáy laøm gì. Neáu chöa chòu pheùp caét döông bì khi ñöôïc goïi thì khoâng caàn phaûi chòu pheùp caét döông bì nöõa. 19Duø caét döông bì hay khoâng, vieäc aáy chaúng quan troïng

17Trong

235 gì; ñieàu quan troïng laø tuaân giöõ meänh leänh cuûa Thöôïng Ñeá. 20Ai ñang ôû ñòa vò naøo thì khi Thöôïng Ñeá goïi, haõy cöù ôû ñòa vò aáy. 21Neáu ñang laøm toâi moïi maø ñöôïc Thöôïng Ñeá goïi thì ñöøng lo. Nhöng neáu ñöôïc töï do thì neân taän duïng söï töï do aáy. 22Ngöôøi ñang laøm noâ leä maø ñöôïc Chuùa goïi thì trôû thaønh töï do vaø thuoäc veà Ngaøi. Cuõng vaäy, ngöôøi ñang töï do maø ñöôïc goïi thì trôû thaønh noâ leä cuûa Chuùa Cöùu Theá. 23Caùc anh chò em ñaõ ñöôïc mua baèng giaù cao cho neân ñöøng laøm noâ leä cho ngöôøi ta nöõa. 24Thöa caùc anh chò em, moãi ngöôøi ñang ôû ñòa vò naøo khi ñöôïc goïi, haõy tieáp tuïc ôû ñòa vò aáy cho Thöôïng Ñeá.
Caùc caâu hoûi veà hoân nhaân

I COÂ-RINH 7:20–8:1

giôø toâi baøn ñeán nhöõng ngöôøi chöa laäp gia ñình. Veà vaán ñeà naày toâi chöa nhaän ñöôïc lôøi daïy naøo töø Chuùa caû; toâi chæ cho yù kieán rieâng cuûa toâi thoâi. Nhöng anh chò em coù theå tin toâi ñöôïc vì Chuùa ñaõ toû loøng nhaân aùi cuûa Ngaøi ñoái vôùi toâi. 26Hieän nay laø thôøi kyø khoù khaên vì theá anh chò em neân ôû vaäy toát hôn. 27Neáu anh em ñang coù vôï thì ñöøng tìm caùch boû vôï. Neáu anh em chöa coù vôï thì ñöøng kieám vôï. 28Nhöng neáu anh em muoán laáy vôï thì khoâng phaïm toäi gì. Vaø neáu thieáu nöõ naøo muoán laáy choàng, cuõng khoâng phaïm toäi gì. Tuy nhieân nhöõng ngöôøi laäp gia ñình seõ gaëp khoù khaên trong ñôøi naày, maø toâi thì muoán anh chò em traùnh khoûi khoù khaên. 29Thöa anh chò em, ñaâ y laø ñieà u toâ i muoán noùi: Thì giôø khoâng coøn bao nhieâu. Cho neân töø nay ngöôøi coù vôï phaûi soáng nhö khoâng coù vôï. 30Keû khoùc haõy soáng nhö khoâng khoùc. Keû vui haõy soáng nhö khoâng vui. Keû mua cuõng haõy soáng nhö khoâng coù gì. 31Keû duøng cuûa caûi ñôøi naày cuõng ñöøng quaù chuoäng nhöõng cuûa aáy vì theá gian chuùng ta ñang thaáy ñaây roài seõ qua ñi. 32Toâi muoán anh chò em khoûi baän taâm. Ngöôøi chöa laäp gia ñình thì chaêm lo coâng

25Baây

vieä c Chuù a ñeå laø m vui loø n g Ngaø i . 33Nhöng ngöôøi coù gia ñình thì baän lo vieäc ñôøi naày ñeå tìm caùch laøm vöøa loøng vôï. 34Ngöôøi ñoù phaûi lo moät luùc hai vieäc— laøm vöøa loøng Chuùa vaø vöøa loøng vôï mình. Ngöôøi ñaøn baø khoâng coù gia ñình hoaëc trinh nöõ thì chaêm lo vieäc Chuùa. Ngöôøi aáy muoán ñöôïc thaùnh hoùa caû phaàn theå xaùc laãn phaàn taâm linh cho Chuùa. Nhöng ngöôøi coù gia ñình thì baän roän vieäc ñôøi naày, lo laøm sao cho vöøa loøng choàng mình. 35Toâi noùi nhö theá ñeå giuùp chöùù khoâng phaûi ñeå haïn cheá anh chò em. Nhöng toâi muoán anh chò em soáng phaûi leõ, daønh troïn thì giôø cho Chuùa maø khoâng baän bòu vieäc khaùc. 36Neáu ngöôøi ñang ñính hoân cho raèng mình quaáy neáu khoâng cöôùi vôï ñaõ höùa,a vaø neáu löûa tình quaù maïnh khieán ngöôøi aáy nghó neân keát hoân vôùi naøng thì cöù laøm theo ñieàu mình muoán. Hai ngöôøi neân keát hoân vôùi nhau, khoâng toäi loãi gì caû. 37Nhöng neáu trong thaâm taâm ngöôøi aáy quyeát ñònh raèng khoâng neân keát hoân vì coù theå töï cheá ñöôïc vaø cho raèng chaúng caàn phaûi laäp gia ñình vôùi ngöôøi mình ñaõ höùa, thì ngöôøi aáy laøm ñuùng. 38Ngöôøi keát hoân vôùi naøng laøm ñuùng maø ngöôøi khoâng keát hoân vôùi naøng coøn laøm ñuùng hôn nöõa. 39Choàng coøn soáng bao laâu thì vôï phaûi soáng chung vôùi choàng baáy laâu. Coøn neáu choàng cheát, vôï ñöôïc töï do laáy ai cuõng ñöôïc nhöng phaûi keát hoân trong Chuùa. 40 Naø n g coù theå haï n h phuù c hôn neá u khoâng laäp gia ñình moät laàn nöõa. Ñoù laø yù kieán cuûa toâi. Toâi tin raèng toâi cuõng coù Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá.
Thöùc aên cuùng cho thaàn töôïng

8

giôø toâi seõ baøn ñeán vaán ñeà ñoà cuùng cho thaàn töôïng. Chuùng ta bieát raèng “Ai cuõng hieåu bieát.” Hieåu bieát ñaâm ra kieâu caêng, nhöng loøng yeâu thöông
vôï ñaõ höùa Hay “trinh nöõ.”

1Baây

a7:36

I COÂ-RINH 8:2–9:11
2Neáu

236 toäi cuøng Ngaøi. 13Cho neân neáu thöùc aên toâi duøng maø khieán anh chò em toâi rôi vaøo toäi loãi thì toâi seõ chaúng bao giôø aên thòt nöõa ñeå khoûi khieán hoï phaïm toäi.
Phao-loâ cuõng nhö caùc söù ñoà khaùc

luoân gaây döïng. anh chò em töôûng mình bieát ñieàu gì, thaät ra anh chò em chöa bieát ñuû ñaâu. 3Nhöng neáu ai yeâu meán Thöôïng Ñeá thì Ngaøi bieát ngöôøi aáy. 4Coø n veà vieä c aê n ñoà cuù n g cho thaà n töôïng thì chuùng ta bieát raèng thaàn töôïng chaúng laø gì caû trong theá gian vì chuùng ta cuõng bieát chæ coù moät Thöôïng Ñeá maø thoâi. 5Maëc duø coù nhieàu vaät ñöôïc ngöôøi ta goïi laø thaàn, treân trôøi hay döôùi ñaát vaø coù nhieàu “thaàn” hoaëc nhieàu “chuùa,” 6 nhöng ñoá i vôù i chuù n g ta chæ coù moä t Thöôïng Ñeá maø thoâi—laø Cha. Moïi vaät ñeàu töø Ngaøi maø ra vaø chuùng ta soáng cho Ngaøi. Cuõng chæ coù moät Chuùa—Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. Moïi vaät ñeàu do Ngaøi saùng taïo vaø chuùng ta soáng laø nhôø Ngaøi. 7Nhöng khoâng phaûi ai cuõng bieát ñieàu aáy. Moät soá ngöôøi quaù quen thuoäc vôùi thaàn töôïng cho neân khi hoï aên thòt, hoï vaãn nghó laø thòt aáy ñang ñöôïc daâng cho thaàn. Vì theá khi aên hoï caûm thaáy coù toäi vì löông taâm hoï yeáu ôùt. 8Nhôù raèng thöùc aên khoâng laøm cho chuùng ta gaàn hôn vôùi Thöôïng Ñeá ñaâu. Khoâng aên cuõng chaúng thieät haïi gì, maø aên cuõng chaúng theâm lôïi loäc gì. 9Cho neân anh chò em phaûi thaän troïng ñöø n g ñeå söï töï do cuû a mình gaâ y cho nhöõ n g ngöôø i yeá u ñöù c tin phaï m toä i . 10Anh chò em laø ngöôøi coù “söï hieåu bieát” neân thaûn nhieân aên uoáng trong ñeàn thôø thaà n a. Nhöng neá u ngöôø i yeá u ñöù c tin nhìn thaáy anh chò em aên nôi aáy seõ ñöôïc thuùc giuïc aên thòt cuùng cho thaàn trong khi vaãn tin raèng laøm nhö theá laø phaïm toäi. 11Tín höõu yeáu ôùt aáy maø Chuùa Cöùu Theá ñaõ chòu cheát cho seõ bò hö hoûng vì “söï hieåu bieát” cuûa anh chò em. 12Khi phaïm toäi vôùi anh chò em mình trong Chuù a Cöù u Theá nhö theá vaø laø m toå n thöông hoï baèng caùch daãn hoï laøm ñieàu maø hoï cho laø sai quaáy töùc laø ñaõ phaïm
a8:10 ñeàn thôø thaàn Ngoâi ñeàn nôi ngöôøi ta thôø thaàn.

laø ngöôøi töï do. Toâi laøm söù ñoà. Toâi ñaõ thaáy Gieâ-xu, Chuùa chuùng ta. Caùc anh chò em laø keát quaû cuûa coâng taù c toâ i trong Chuù a Gieâ - xu. 2Neá u keû khaùc khoâng chaáp nhaän toâi laøm söù ñoà, anh chò em chaéc vaãn chaáp nhaän toâi vì chính anh chò em laø baèng côù cuûa chöùc söù ñoà toâi trong Chuùa. 3Ñaây laø caâu traû lôøi cuûa toâi cho nhöõng ngöôøi thaéc maéc veà chöùc söù ñoà cuûa toâi: 4 Chuù n g toâ i khoâ n g coù quyeà n aê n uoá n g sao? 5Chuùng toâi khoâng coù quyeàn mang theo moät nöõ tín höõu laøm vôï mình gioáng caùc söù ñoà khaùc, nhö anh em Chuùa hay nhö Phia-rô ñaõ laøm sao? 6Hay chæ moät mình Ba-na-ba vaø toâi phaûi laøm vieäc ñeå sinh soáng? 7Khoâng coù binh só naøo phuïc vuï trong quaân nguõ maø laïi töï traû löông cho mình. Chaúng ai troàng vöôøn nho maø khoâng aên traùi. Khoâng ai nuoâi gia suùc maø chaúng uoáng söõa cuûa baày gia suùc. 8 Khoâ n g phaû i toâ i noù i theo kieå u con ngöôøi ñaâu; luaät phaùp cuûa Thöôïng Ñeá cuõng noùi nhö theá nöõa. 9Vì nhö luaät Moâse coù vieát: “Ñöøng khôùp mieäng con boø ñang ñaïp luùa, khoâng cho noù aên.”b Khi Thöôïng Ñeá phaùn nhö theá coù phaûi Ngaøi chæ lo cho boø thoâ i sao? Khoâ n g phaû i . 10Ngaøi lo cho chuùng ta nöõa. Thaùnh Kinh vieát veà chuùng ta nhö sau, “Ngöôøi caøy ruoäng vaø ngöôøi ñaïp luùa phaûi troâng mong thu ñöôïc muøa maøng ñeå ñeàn buø coâng khoù mình.” 11Neáu chuùng toâi ñaõ gieo gioáng thieâng lieâng giöõa voøng anh chò em thì coù gì quaù ñaùng khi chuùng toâi mong gaët haùi ít nhieàu veà phaàn ñôøi naày töø anh chò
b9:9 “Ñöøng khôùp ... noù aên” Phuïc truyeàn luaät leä 25:4.

9

1Toâi

Hoï ñeàu ôû döôùi ñaùm maây. 5Nhöng ña soá ngöôø i trong voø n g hoï khoâ n g laø m Thöôï n g Ñeá vöø a loøng neân ñaõ boû xaùc trong sa maïc. Toâi ñaùnh nhöng khoâng phaûi ñaùnh gioù. 20Ñoái vôùi ngöôøi Do-thaùi toâi trôû neân nhö ngöôøi Do-thaùi ñeå cöùu ñöôïc ngöôøi Do-thaùi. toâi muoán anh chò em bieát nhöõng gì xaûy ra cho toå tieân chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñi theo Moâ-se. Ñoù laø nhieäm vuï cuûa toâi—toâi buoäc phaûi laøm. Toâi vieát nhöõng lôøi naày khoâng phaûi ñeå mong nhaän ñöôïc gì töø anh chò em ñaâu. Baøi hoïc lòch söû cuûa daân Ít-ra-en anh chò em. 7Ñöøng thôø thaàn töôïng nhö moät soá ngöôøi trong hoï ñaõ laø m . Nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ôû döôùi luaät phaùp thì toâi trôû neân gioáng nhö hoï. Vöông mieän traàn theá aáy seõ khoâ heùo sau moät thôøi gian ngaén nhöng vöông mieän cuûa chuùng ta khoâng bao giôø khoâ heùo. moïi ngöôøi cuøng chaïy nhöng chæ coù moät ngöôøi thaéng giaûi maø thoâi. 27Toâi khoâng deã daõi vôùi thaân theå toâi. Toâi laøm nhö theá ñeå cöùu nhöõng ngöôø i ôû döôù i luaä t phaù p . 6Nhöõng vieäc aáy xaûy ra ñeå laøm göông raê n daï y chuù n g ta ñöø n g ham muoá n nhöõng ñieàu xaáu xa nhö hoï. “Hoï 10 1 Thöa . 16Rao truyeàn Tin Möøng khoâng phaûi laø dòp ñeå toâi khoe khoang. Toâi thaø cheát coøn hôn ñaùnh maát lyù do kieâu haõnh naày. 13Chaéc haún anh chò em bieát raèng ai phuïc vuï trong ñeàn thôø thì laõnh thöùc aên trong ñeàn thôø. baét noù laøm noâ leäï cho toâi ñeå toâi khoûi bò Thöôïng Ñeá gaït boû sau khi giaûng cho keû khaùc. 14Cuõng theá. 19Toâ i ñöôï c töï do. traùi laïi raát gaét gao vôùi noù.237 em? 12Neáu nhöõng ngöôøi khaùc coù quyeàn laøm nhö theá töø anh chò em thì chuùng toâi cuõng vaäy. 24Anh chò em bieát raèng trong moät cuoäc chaïy ñua. 22Ñoái vôùi ngöôøi yeáu ñuoái toâi trôû neân yeáu ñuoái ñeå cöùu nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái. 4 uoá n g chung moä t thöù c uoáng thieâng lieâng. 15Nhöng toâi chöa heà söû duïng nhöõng quyeàn aáy. 23 Toâ i laø m nhöõng ñieàu aáy vì Tin Möøng ñeå hi voïng ñöôïc coù phaàn aân phuùc trong ñoù. Neáu toâi khoâng rao Tin Möøng thì toâi seõ voâ cuøng khoán khoå. 21 Ñoá i vôù i nhöõng ngöôøi khoâng coù luaät phaùp. Cho neân haõy coá gaéng chaïy theá naøo ñeå thaéng giaûi! 25Ai thi ñua trong caùc cuoäc tranh taøi ñeàu phaûi heát söùc töï cheá ñeå nhaän ñöôïc vöông mieän. Chuùng toâi cam chòu moïi söï ñeå khoûi laøm nguyeân nhaân caûn trôû vieä c rao truyeà n Tin Möø n g cuû a Chuù a Cöùu Theá. I COÂ-RINH 9:12–10:7 Thaät ra toâi chöa thoaùt ly khoûi luaät phaùp cuûa Thöôïng Ñeá—toâi bò luaät phaùp cuûa Chuùa Cöùu Theá raøng buoäc. 26Cho neân. Nhö Thaù n h Kinh cheù p . baêng qua bieån. Coøn neáu toâi khoâng töï choïn vieäc rao giaûng thì toâi chæ laøm boån phaän Chuùa giao cho. coøn ai phuïc vuï nôi baøn thôø thì nhaän ñöôïc moät phaàn cuûa leã daâng treân baøn thôø. toâi chaïy nhöng khoâng phaûi chaïy moâng lung. Vaø toâi ñaõ khoâng söû duïng quyeàn nhaän thuø lao trong coâng taùc rao Tin Möøng. 18Theá thì toâi nhaän ñöôïc phaàn thöôûng gì? Phaàn thöôûng toâi nhaän nhö sau: Khi toâi giaûng Tin Möøng thì toâi rao giaûng khoâng thuø lao. toâi soáng nhö ngöôøi khoâng coù luaät phaùp ñeå cöùu nhöõng ngöôøi khoâng coù luaät phaùp. töø taûng ñaù thieâng lieâng ñi theo hoï. Chính toâi khoâng ôû döôùi luaät phaùp. Chuùa chuùng ta ñaõ daïy raèng ai rao truyeàn Tin Möøng thì soáng baèng Tin Möøng. Nhöng chuùng toâi ñaõ khoâng söû duïng quyeàn aáy. chaú n g bò ai raø n g buoäc. 2Vieäc aáy gioáng nhö leã baùp-teâm cho nhöõng ngöôøi ñi theo Moâse 3 Hoï ñeà u aê n chung moä t thöù c aê n thieâ n g lieâ n g. 17Nhöng neáu toâi töï choïn vieäc rao giaûng thì toâi nhaän ñöôïc phaàn thöôûng. Taûng ñaù aáy laø Chuùa Cöù u Theá . Nhöng toâi töï laøm noâ leä cho moïi ngöôøi ñeå coù theå cöùu caøng nhieàu ngöôøi caøng toát. Toâi ñaõ trôû neân nhö moïi ngöôøi ñeå coù theå cöùu moät soá ngöôø i baè n g moï i caù c h.

” thì khoâng neân aên ñeå traùnh laøm toån thöông löông taâm cuûa ngöôøi ñaõ baûo cho anh chò em bieát. uoáng hay laøm baát cöù ñieàu gì. 13Nhöõng thöû thaùch xaûy ñeán cho anh chò em cuõng ñaõ xaûy ñeán cho moïi ngöôøi. 25Nhöõng gì baùn ôû haøng thòt thì cöù aên.”a 8Chuùng ta khoâng neân daâm duïc nhö moät soá ngöôøi trong hoï maø chæ trong moät ngaøy. ta ñöôï c töï do laø m moï i ñieà u . 18Haõy xem ngöôøi Do-thaùi: Coù phaûi nhöõng ngöôøi aên caùc sinh teá nôi baøn thôø töù c laø döï phaà n vaø o baø n thôø khoâ n g? 19Toâi khoâng noùi raèng cuûa leã daâng cho thaàn töôïng coù giaù trò gì hoaëc thaàn töôïng a10:7 “Hoï ngoài xuoáng . Baùnh chuùng ta cuøng beû chung vôùi nhau laø cuøng döï phaàn trong thaân theå Ngaøi. 22Anh chò em muoán choïc töùc Chuùa sao? Söùc chuùng ta tôùi ñaâu? Caùch duøng söï töï do trong Chuùa Cöùu Theá ngoài xuoáng aên uoáng roài ñöùng daäy nhaûy muùa. ñöøng thaéc maé c töï hoû i coù neâ n aê n hay khoâ n g. b10:16 ly phöôùc laønh Ly nöôùc nho maø caùc tín höõu caûm taï Thöôïng Ñeá uoáng trong khi döï Böõa Aên cuûa Chuùa. 26Anh em ñöôïc pheùp aên.”c 27Neáu coù ngöôøi ngoaïi ñaïo môøi anh chò em aên chung vôùi hoï vaø anh chò em nghó neân nhaän lôøi thì heã nhöõng gì hoï doïn ra tröôùc maët cöù vieäc aên. 29Toâi khoâng noùi löông taâm anh chò em nhöng löông taâm cuûa ngöôøi kia. haõy xa laùnh vieäc thôø thaàn töôïng..” nhöng khoâ n g phaû i ñieà u naø o cuõ n g toá t . Tuy nhieân. Khoâng theå ngoài baøn aên cuûa Chuùa maø cuõng ngoài baøn aên cuûa ma quæ. “Moùn naày ñaõ cuùng cho thaàn töôïng. 20Nhöng toâi noùi raèng cuûa leã daâng cho thaàn töôïng laø cuùng cho ma quæ chöùù khoâng phaûi cho Thöôïng Ñeá.. haõy laøm vì vinh hieån Chuùa. 50:12.” nhöng khoâng phaûi ñieàu naøo cuõ n g giuù p ngöôø i khaù c lôù n maï n h. 28Nhöng neáu coù ai baûo vôùi anh chò em. 10Cuõng ñöøng phaøn naøn oaùn traùch nhö moät soá ngöôøi trong hoï ñeán noãi bò thieân söù gieát. hai möôi ba ngaøn ngöôøi boû maïng vì toäi aáy. 15Toâi noùi vôùi caùc anh chò em nhö vôùi ngöôøi hieåu bieát. 11Nhöõng gì xaûy ra cho hoï laø ñeå laøm göông vaø ñöôï c ghi laï i ñeå nhaé c nhôû chuùng ta laø nhöõng ngöôøi soáng trong thôøi kyø cuoái cuøng naày. 14Cho neân caùc baïn thaân yeâu cuûa toâi ôi. 24Ñöøng chæ lo cho mình maø phaûi nghó ñeán lôïi ích ngöôøi khaùc nöõa.. anh chò em haõy töï caân nhaéc ñieàu toâi noùi ñaây. Ngaøi seõ môû loái thoaùt ñeå anh chò em chòu ñöïng ñöôïc. 16Chuùng ta caûm taï veà ly phöôùc laønhb töùc döï phaàn vôùi huyeát cuûa Chuùa Cöùu Theá. Taïi laøm sao söï töï do cuûa toâi maø bò löông taâm ngöôøi khaùc pheâ phaùn? 30Neáu toâi taï ôn maø duøng böõa thì taïi sao toâi bò leân aùn veà moùn aên maø toâi ñaõ caûm taï ôn Chuùa? 31Cho neân duø anh chò em aên. Ñöøng thaéc maéc coù neân hay khoâng neân aên. 12Ai töï ñaéc cho raèng mình ñang ñöùng vöõng haõy coi chöøng. Chuùng ta duø nhieàu ngöôøi nhöng chæ laø moät thaân vì taát caû chuùng ta ñeàu cuøng döï phaàn trong oå baùnh aáy. nhaûy muùa” Xuaát AiCaäp 32:6. . keœo ngaõ. 21Anh chò em khoâng theå vöøa uoáng ly cuûa Chuùa maø ñoàng thôøi laïi cuõng uoáng ly cuûa ma quæ nöõa. Trong côn thöû thaùch.. “Chuù n g ta ñöôï c töï do laø m moïi ñieàu. Thöôïng Ñeá” Thi thieâ 24:1. 32Ñöøng gaây toån thöông phaàn c10:26 23 “Chuù n g “vì ñaát vaø . anh chò em coù theå tin chaéc Thöôïng Ñeá vì Ngaøi khoâng ñeå cho anh chò em bò thöû thaùch quaù söùc chòu ñöïng ñaâu.I COÂ-RINH 10:8–32 238 quan troïng gì caû. Toâi khoâng muoán anh chò em döï phaàn vôùi ma quæ. 17Vì chæ coù moät oå baùnh thoâi. 89:11. “vì ñaát vaø nhöõng gì trong ñoù ñeàu thuoäc veà Thöôïng Ñeá. 9Chuùng ta cuõng khoâng neân thaùch thöùc Chuùa nhö moät vaøi ngöôøi trong hoï ñaõ laøm maø bò raén caén cheát.

15Nhöng toùc daøi laø vinh hieån Thöôïng Ñeá ban cho ñaø n baø ñeå duø n g nhö khaê n truø m ñaà u . Ngaøi laáy baùnh 24caûm taï roài beû ra vaø noùi. thì ñaøn oâng cuõng ñöôïc sinh ra töø ñaøn baø.239 thieâ n g lieâ n g cuû a ngöôø i khaù c . Ngaøi caàm ly vaø noùi. Haõy laøm ñieàu naày ñeå töôûng nhôù ta. duø laø ngöôøi Do-thaùi. 3Nhöng toâ i muoá n anh chò em bieá t ñieà u naà y : Chuùa Cöùu Theá laø ñaàu ngöôøi ñaøn oâng. toâi hôi tin ñieàu aáy. 11Nhöng trong Chuùa. Nhöng neáu ngöôøi naøo caûm thaáy xaáu hoå khi hôùt toùc ngaén hay caïo troïc thì neân truøm ñaàu laïi. “Ñaây laø thaân theå ta hi sinh vì caùc con. Hi-laïp hay hoäi thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá. Khi naøo caùc b11:20 Böõa AÊn cuûa Chuùa Böõa aên Chuùa Gieâxu daën caùc moân ñoà phaûi nhôù ñeán Ngaøi khi döï (Lu ca 22:14–20).” 25Cuõng vaäy. 10Vì theá maø ñaøn baø phaûi coù daáu hieäu uy quyeàn treân ñaàu mình. 1Haõy noi göông toâi vì toâi noi theo göông Chuùa Cöùu Theá. 6Neáu ñaøn baø khoâng truøm ñaàu thì cuõng nhö caïo ñaàu.” a11:3 Moïi vaät ñeàu ra töø Thöôïng Ñeá. 17 Coù . 8Khoâng phaûi ñaøn oâng ra töø ñaøn baø maø ñaøn baø ra töø ñaøn oâng. 19Thaät ra phaûi coù khaùc bieät trong voøng anh chò em ñeå chöùng toû ngöôøi naøo thuoäc veà Chuùa thaät 20Khi hoïp laïi khoâng phaûi anh chò em thaät söï döï Böõa AÊn cuûa Chuùab nöõa. “Ly naày laø giao öôùc laäp baèng huyeát ta. maø ñaøn baø ñöôïc döïng neân vì ñaøn oâng. vì toân troïng thieân söù. 18Tröôù c heá t . 16Coù vaøi ngöôøi seõ tranh luaän veà vaán ñeà naày. sau khi aên. khoâng chôø ñôïi nhau cho neân ngöôøi thì khoâng ñuû aên coøn ngöôøi thì say söa quaù ñoä. 33Cuõng nhö toâi ñaõ coá gaéng laøm vöøa loøng moïi ngöôøi baèng moïi caùch. I COÂ-RINH 10:33–11:25 11 2Toâi Döôùi quyeàn ngöôøi khaùc khen anh chò em vì anh chò em luoâ n luoâ n nhôù ñeá n toâ i vaø vaâ n g theo nhöõng ñieàu maø toâi khuyeân daïy. Toâi phaûi noùi gì vôùi anh chò em? Khen sao? Toâi khoâng theå naøo khen anh chò em trong chuyeän naày ñöôïc. 5Coøn ñaøn baø maø caàu nguyeän hoaëc noùi tieân tri maø khoâng truøm ñaàu cuõng laøm nhuïc ñaàu mình chaúng khaùc naøo bò caïo troïc ñaàu. 21Laø vì maïnh ai naáy aên. Böõa AÊn cuûa Chuùa maá y ñieà u toâ i khoâ n g theå naø o khen anh chò em ñöôïc vì khi hoïp laïi anh chò em laø m chuyeä n xaá u hôn laø toá t . vaø Thöôïng Ñeá laø ñaàu cuûa Chuùa Cöùu Theá. 22Anh chò em coù theå aên uoáng ôû nhaø mình ñöôïc chöùù? Hình nhö anh chò em xem thöôøng hoäi thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá vì anh chò em laøm nhuïc ngöôøi ngheøo. vaø ñaøn oâng cuõng leä thuoäc ñaøn baø. ñaøn baø leä thuoäc ñaøn oâng. 9Khoâng phaûi ñaøn oâng ñöôïc döïng neân vì ñaøn baø. 7Ñaøn oâng khoâng neân truøm ñaàu vì ñaøn oâng ñöôïc döïng neân theo hình aûnh vaø vinh hieån cuûa Thöôïng Ñeá. 12Vì neáu ñaøn baø sinh ra töø ñaøn oâng. 23Toâi truyeàn cho anh chò em ñieàu toâi ñaõ nhaän laõnh töø nôi Chuùa: Trong ñeâm Chuùa Gieâ-xu bò phaûn. nhöng toâi xin thöa laø chuùng toâi cuõng nhö caùc hoäi thaùnh cuûa Thöôïng Ñeá khoâng coù taäp tuïc naøo khaùc. 13Anh chò em haõy töï xeùt xem: Ñaøn baø ñeå ñaàu traàn khi caàu nguyeän vôùi Thöôïng Ñeá coù thích nghi khoâ n g? 14 Ngay caû thieâ n nhieân cuõng daïy anh chò em raèng ñaøn oâng ñeå toùc daøi laø ñieàu xaáu hoå. toâ i nghe raè n g khi nhoù m hoïp laïi thì coù chia reõ. ñaø n oâ n g a laø ñaà u ngöôø i ñaø n baø . Coøn ñaøn baø mang vinh hieån cho ñaøn oâng. 4Ñaøn oâng naøo maø truøm ñaàu trong khi caàu nguyeän hay noùi tieân tri laø laøm nhuïc ñaàu mình. Toâi khoâng tìm caùch laøm ích lôïi cho caù nhaân toâi maø laøm ích lôïi cho haàu heát moïi ngöôøi ñeå hoï ñöôïc cöùu. ñaøn oâng Danh töø naày cuõng coù nghóa “choàng.

ngöôøi khaùc ñöôïc aâ n töù chöõ a beä n h. 4Maëc duø coù nhieàu aân töù khaùc nhau nhöng taá t caû ñeà u cuø n g moä t Thaù n h Linh ban cho. 3Neân toâi muoán anh chò em bieát laø khoâng moät ai caûm nhaän Thaùnh Linh cuûa Thöôïng Ñeá laïi noùi raèng “Chuùa Gieâ-xu ñaùng ruûa. 16Loã tai coù theå noù i . 15Chaân coù theå noùi. AÂn töù Thaùnh Linh anh chò em. 30 Vì theá maø trong anh em coù nhieà u ngöôø i ñau yeá u vaø qua ñôø i . 10Thaù n h Linh cho ngöôøi naày quyeàn naêng laøm pheùp laï. 14Thaân theå con ngöôøi goàm nhieàu boä phaä n chöù khoâ n g phaû i chæ coù moä t . “Gieâ . 7Moät soá aân töù coù theå thaá y ñöôï c töø moã i ngöôø i qua Thaù n h Linh ñeå laø m ích lôï i chung. 28 Haõ y töï xeù t loø n g mình tröôù c khi aê n baù n h vaø uoá n g ly.I COÂ-RINH 11:26–12:17 26Vi 240 nhöng taát caû ñeàu do moät Thöôïng Ñeá thoâ i . 9 Cuø n g moä t Thaù n h Linh cho ngöôøi naày coù ñöùc tin. 13Maëc duø trong chuùng ta goàm ngöôøi Do-thaùi.” Vaø cuõng khoâng ai coù theå thoá t leâ n . 33Anh chò em cuûa toâi ôi. 17Neá u toaø n thaâ n 12 Thaâ n . 32Nhöng khi Ngaøi xeùt xöû chuùng ta thì Ngaøi söûa daïy ñeå chuùng ta khoâng bò keát aùn chung vôùi theá gian. “Vì toâi khoâng phaûi laø tay neân toâi khoâng thuoäc veà thaân. Ngaøi phaân phaùt moãi ngöôøi moät aân töù rieâng theo yù Ngaøi.” neá u khoâng caûm nhaän Thaùnh Linh. Nhöõ n g gì chuù n g ta laø m laø do Thöôïng Ñeá haønh ñoäng. 31 Neá u chuùng ta bieát töï xeùt mình thì Thöôïng Ñeá seõ khoâng xeùt xöû chuùng ta. toâi muoán anh chò em hieåu veà aân töù thieâng lieâng. noâ leä vaø töï do nhöng taát caû chuùng ta ñeàu chòu leã baùpteâ m ñeå trôû thaø n h moä t thaâ n qua moä t Thaùnh Linh. Anh chò em bò höôùng daãn laàm laïc maø thôø thaàn töôïng caâm.” Nhöng khoâng phaûi vì noùi nhö theá maø chaân khoâng thuoäc veà thaân.” Cuõng khoâng phaûi vì noùi theá maø loã tai khoâng thuoä c veà thaâ n nöõ a . “Vì toâ i khoâ n g phaû i laø maé t neân toâi khoâng thuoäc veà thaân. 2Anh chò em bieát loái soáng cuõ cuûa mình tröôùc khi tin nhaän Chuùa. 5Coù nhieàu loái phuïc vuï khaùc nhau nhöng chung qui chæ phuïc vuï cuøng moät Chuùa thoâi. 27Ai aên baùnh hay uoáng ly cuûa Chuùa khoâng xöùng ñaùng vôùi yù nghóa cuûa böõa aên aáy seõ phaïm toäi vôùi thaân vaø huyeát cuû a Ngaø i .” theá luùc aên baùnh vaø uoáng ly töùc laø anh chò em rao truyeàn cho ngöôøi khaùc bieát veà söï cheát cuûa Chuùa cho tôùi luùc Ngaøi ñeán. 8Thaùnh Linh cho ngöôøi naày aân töù noùi ñieàu khoân ngoan vaø cuõng Thaùnh Linh aá y cho ngöôø i khaù c noù i ñieà u thoâ n g saù n g. haõy chôø ñôïi nhau. Chuùa Cöùu Theá cuõng vaäy. 6Thöôïng Ñeá haønh ñoäng treân moãi ngöôøi moät khaùc 12 1 Thöa theå con ngöôø i chæ laø moä t nhöng goàm nhieàu boä phaän. 29 vì ngöôø i naø o aê n baù n h vaø uoá n g ly maø khoâng yù thöùc raèng chuùng ta laø thaân theå Chuùa thì aên uoáng aùn phaït cho mình. khi hoïp chung laïi ñeå aên. coøn ngöôøi khaùc nöõa coù khaû naêng phaân bieä t thaà n thaä t vaø thaà n giaû . ngöôø i kia coù khaû naê n g noù i tieâ n tri. 11Nhöõng aân töù ñoù ñeàu do cuøng moät Thaùnh Linh maø ra. Thaù n h Linh cho ngöôø i naà y khaû naê n g noù i ñöôïc nhieàu loaïi ngoân ngöõ* laï. 34Ngöôøi naøo quaù ñoùi thì neân aên tröôùc ôû nhaø ñeå khi hoïp laïi anh chò em khoâng röôùc laáy aùn phaït cho mình. ngöôøi khaù c coù khaû naê n g dieã n giaû i nhöõ n g ngoân ngöõ aáy. Hi-laïp.xu laø Chuù a . Maëc duø thaân theå goàm nhieàu boä phaän nhöng taát caû ñeàu hoïp thaønh moät thaân. Coøn nhöõng vieäc khaùc khi toâi ñeán seõ höôùng daãn theâm.Taát caû chuùng ta ñeàu nhaän cuøng moät Thaùnh Linh aáy. Thaân theå Chuùa Cöùu Theá hôïp taùc vôùi nhau con uoáng haõy töôûng nhôù ta.

duø toâi coù ñöùc tin coù theå dôøi nuùi ñöôïc nhöng neáu khoâng coù tình yeâu thöông thì toâi chaúng ra gì. AÂn töù noùi ngoân ngöõ laï coù luùc seõ khoâng coøn. hieåu bieát moïi ñieàu nhieäm maàu cuûa Thöôïng Ñeá vaø thoâng bieát ñuû thöù. 12 Chuù n g ta cuõ n g theá . 4Tình yeâu thöông nhaãn naïi vaø nhaân töø . khoâng ích kyû . ai cuõng noùi ngoân ngöõ laï. Nhöng Thöôïng Ñeá ñaõ xeáp ñaët thaân theå vaø cho nhöõng phaàn naøo ñaùng troïng thì ñöôïc toân troïng 25ñeå thaân theå chuùng ta khoâng bò phaân hoùa. luùc naøo cuõng chòu ñöïng. thöù ba laø giaùo sö. I COÂ-RINH 12:18–13:12 Tình yeâu thöông laø aân töù cao quí nhaát Vaø giôø ñaây toâi seõ chæ cho anh chò em ñöôøng loái toát nhaát. Tình yeâ u thöông boû qua caùc toån thöông ñaõ chòu.” . Luùc naøo cuõng tin töôûng. Neáu phaàn naøo ñöôïc toâ n troï n g thì nhöõ n g phaà n khaù c cuø n g chung höôûng. lyù luaän nhö treû con. toâ i khoâ n g laø m nhöõ n g vieä c treû con nöõ a . “Tao khoâng caàn maày!” Vaø ñaàu khoâng theå noùi vôùi chaân. 24Nhöõ n g phaà n ñaù n g troï n g trong thaâ n thì khoâng caàn chaêm soùc nhieàu. 11Khi toâi coøn nhoû. Chuùng ta troïng nhöõng phaàn chuùng ta che giaáu. moãi ngöôøi laø moät phaàn cuû a thaâ n theå aá y . ngöôøi coù aân töù giuùp ñôõ. keû ñöôïc aân töù chöõa beänh. 27Cho neân anh chò em ñeàu laø thaân theå Chuùa Cöùu Theá. hi sinh thaân mình ñeå laøm cuûa leã thieâua nhöng neáu khoâng coù tình yeâu thöông thì chaúng ích gì cho toâi. 7 Tình yeâ u thöông chaáp nhaän moïi ñieàu. Ñieà u chuù n g ta hieän ñang thaáy chæ laø phaûn aûnh môø môø