You are on page 1of 22

w d

ienm '1ihiJ'U!e)fH1Ta (;l' n'U il'lliJ't1li'llf)'l(;l'mu'U't1~ (;l'f)tJ't1Hfll'1~fl't:ml"';'l'lll~ (f)'lft fllUI'Hl'll'U)'I1'uJif-ltl!l'V'fi rlNt1'l 'H~f) IUIUJ nf)'U'~~tJf)'W'\JWl

• u

(;l'tllU'U clJ 'il~U8fJfiHmJ.u'f)(;l'f)tJ!!ll~m~m'l:lihVlf)tJtY'l'H'J.J~ 'Hil'lmfl'l.h~fllflf-lIl(;l'f)tJ!!tl1 3 1~f)'U

-. ,~- amuunaaaumOmSFinijlll~OU1Ci (DOAnlSUH1UU) Nation;j Institute of Educational Testing Service (Pu~~ Organization)

IV ~, "" G

iHllU'U'YIvHHlU'YIHf1l'HH11:11U't'l":)'lflVl (el":)rlf1l11J't'l1'lf'U)

QJ .,. .,. ~ c!

':i'Htl1'M1 04 1'1$1 ftWflftl(;lfl'i

.

IV C.:J. OJ c

(;lelU1'Ufffl1'Y1 29 fllJill'W'U1'i 'n.ff. 2551 rim 11.30 - 13.30 'U.

• •

. . .

~ .:J.IV

'lfel-'U llJ(;lQ'tl................................................................. !'tl'U'YI'U ..:)(;lelu •.•.•..•...•••••••••.••••.••........•.

.

q ~

(;ltll'U 'YI (;lelU... ..•.. .•••••••••••••••.••.•..••.••.•.••••.••••••..•.•. ..•.•.••. 't'lel..:)(;lel U •••••.•.••.•••.•.•........••.••••..••.......

o .,.

mumnn

~ ~

'llf)Il~ 2 I'I~!!'U'U mn 2 - 11

1'Um~m'l:lihVlf)tJ ~.rf)'J.JtY'l'1~1Jltl!ll'll~,r'l(;l'f)tJ!!Il~'1lr(;l'1'l11 ~1t1~'U(;l'f)~h!1Jf)4 2B nml-JlIl'll 1'U 1'lflll'J.J 1'11'VI'i 'lflm11!1l'll~I;jtl'U

4. 1'UfllWlf1tJ 1'Hi,r~'U(;l'f)~1!1Jf)4 2B '1~1Jltl1'lflll'J.J~11~f)fl CD CD CD 'H~f) 0

5.

,

OJ""'" OJ "

1l!f1fl'H1 29 fl'ilill~l!fj 2551

Q Q

nm 11.30 - 13.30 u.

1.

)2

-J2

-J15

., """ 'OJ !iJ 1 "'LI"'"

'ilfll!'fIlfl1J'Utl VlVlf) !ul!

1.

3 10

2.

7 10

3.

.J5 - 2

4.

J6 -2

1
({J;y (~y .,
!iJ !iJ """ 'OJ !iJ 1 '~u "'"
2. til = mn x 'il num n 1J 'U f) VI VI f) l!
625
3
1. -
4
2
2. 3
3
3. -
2
4
4. -
3
~ ,

Q..I d-=! Q..I d

1'Wflf)'J')1 29 f)lJill'W'Wfi 2551

Q Q

rim 11.30 - 13.30 '14.

3. (-Ji8 + 2 -If-lls - 3 $)

1. -1000

2. 1000

3. 2-J5 - 5.)2

4. 5.)2 - 2-J5

-1 s .)2 + x s
4. !9fVlfh~H)1J'lJ~,:j~illJm) 1- .)2 1
w
fl~!9fVll'W'u~ lvwi~''l1ii
1. [.)2-1,1]
2. [.)2-1,2]
3. [3 - 2.)2 , 1]
4. [3 - 2.)2 , 2] 1

'V""'" 'V t!

1Uflfl'i'YI 29 fllJillWU1'i 2551

q q

rnn 11.30 -13.30 '14.

1

5. umjfJufl~lJl'iil:.J.{)nnu 50 au ij 32 flU 'li'lff)1J!~UflW1U~~'li'lff)1JVf-:.l!W~-:.I

q

1. 11 flU

2. 12 flU

3. 17 flU

4. 18 flU

IV ijf1Wlf)U~!'UU.{)lU1U~j-:.llJlflflil
6. ~lJ fll 'i 1 'U'u f) 1 vWl f)' tl il 2 f1lVlflU
2
1. (X - 2) + 1 0
2 2
2. (x + 2) (x -1) 0
2 2
3. (x - 1) (x + 2) 0
2 2
4. (x -1) (x + 2) 0
~ ·

OJ."'" OJ •

1'UfJfl'i'YI 29 QlJill'W'Ufi 2551

mn 11.30 - 13.30 'U.

{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6}

B

{ 1 , 2 , 3 , ..... , 11, 12}

s

{(a,b) E A x Bib = 2a + ~} 2

<II

'll1'U1'UlllJl~fl'Hl'l S rYhn1J.u~ lV1~~ 'tJil

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

2 , ~

- 4x - 5x + 6 ~m'l1'U~Ufl'U X

'lJ

1. ( _3_ , -~)
3
2. (-% ' -%)
3. (~ , ~)
4. (~ , %) .

OJ c-=! OJ C

1'tAf1f1'j'YI 29 f1lJill'W'tAti 2551

• •

rim 11.30 - 13.30 u.

x

1 + a Ut'l~ y 2

x

1+b

y

x

1+a

1

--------------~~----------------~x

o

1. 1 < a < b

2. a < 1 < b

3. b < 1 < a

4. b < a < 1

f(x) =

1. -4

2. 0

3. 6

4. 14

,

Q.J dct Q.J d

1l!fJf)'i'YI 29 Q1Jill~l!1i 2551

!Till 11.30 - 13.30 u.

2.

2-J3 3

,

'l1tntJ

1.

-J3

2

,

'l1'W1tJ

3.

4 3

,

'l1'W1tJ

4.

3 2

,

'l1'W1tJ

, ,

12. fhHl!~ 1M ABC !i~Jl!~tJffl1JmlltJ1J'tiihJ1J C !U'W1J1J1l1f) U~~ cos B

... , ,

!lI !lI '!lI L!I ct _I ct

m~ll! BC sm 1 'l1l!1tJ um ~'W'YI'UeJ-:J'iuffl1Jm~tJ1J ABC

...

...

, Q.J !lI 1 '111_1 ct

!'YIlf)1J'UeJ ~ VleJ ruu

-J5 ,
1. VI 1 'il-:J 'l1'W1tJ
5
-J5 ,
2. Vll'iH'l1l!1tJ
4
-J5 ,
3. Vll1H'Hl!1tJ
3
-J5 ,
4. VI 111-:J'Hl!1tJ
2 2 3

.

OJ r!~ OJ r!

1'Wflf11'Y1 29 mJfil'V'l'Wti 2551

Q Q

!din 11.30 - 13.30 'W.

. 1 1 1
r!~ o OJ "'"
13. 'V'I'lI'W'YI 31 'Uf)-:Jrn~UH;l'UflWVI -_ , ...
20 30 60
...
rt'hnu.uf) 1~~f) 'tJil
5
1. 12
13
2. 30
9
3. 20
7
4. 15 ...

"'" , OJ ~ 1 '\LI~

14. H(;lU1f1'Uf)-:Jf)'Wfl1lJ!1'UlflWVI 1 - 2 + 4 - 8 + ..... + 256 !'YIlf1U'Uf) ~V1f) ru'W

Q

1. -171

2. - 85

3. 85

4. 171

14

21

77

c

,

QJ"d. QJ "

1'Wftf1'J't1 29 mJill'W'Wfi 2551

Q Q

Dill 11.30 - 13.30 'W.

, QJ !II

I'YIlf1'U 2 til S S

10 8

, ... ...

32 !H11 'W'inH, 9 "Uf)~f)'Wf)'Jllilnhn'U.uf)1V1vif)'Uil

"

1.

16 3

2.

20 3

3.

26 3

4.

32 3

7

b

1

2

4

a

...

" "I !II _I OJ d.' 'OJ !II "I '\II_I d.

AVltlf1l'J mmVlli-HU!'U'Uil'U'Wtl 2a - b + c unum f1'U"Uil &V1V1il m'W

Q Q

1. 11

2. 22

3. 33

4. 44

'11141 10 mn 11.30 - 13.30 'W.

,

OJ."'" OJ •

1'Wflf)'J11 29 f)lJil1'W'Wfi 2551

Q Q

, , ,

17. fl'Jf)'Ufl-Y1YiU'li1WUf)'l 6 fl'W !i~J'W')nf.l 2 fl'W YiUJ-:J 4 fI'W .u1'W1'W1iHi'il~1l~ 1..1

u

"""'"

1. 12 1fi

"""'"

2. 24 1fi

"""'"

3. 36 1fi

"""'"

4. 48 1fi

w

18. fl~H'W'W'lJf)'lN!.u1(;lf)'U 15 fl'U !i~J'W~'li!

'lJ

45 , 54 , 59 , 60 , 62 , 64 , 65 , 68 , 70 , 72 , 73 , 75 , 76 , 80 , 81

1. 68 fl~H'W 'U

2. 70 fl~H'W'U

3. 72 fl~U'U'U

4. 73 fl~U'U'U

.

..... cd. ..... c

1'Uf'(fl1"'Y1 29 fllJill'W'Ufi 2551

q q

lrWl 11 nm 11.30 - 13.30 'U.

.,

lhlfl{)Ntlfll1"(;n)Uvl~i1

o

2. tll~

o d.

tllHU.lfl

o d.

3. tllhU.lf1

o d.

4. uuenn

x , •..... , X

2 10

.

.e:t,.::::t ~'Q.,f_

lJ nu neu Hl 'U fl tl.! VI! 'YIl nu X U t'l ~

. . .

!V d. -=!i _I !V d.' d. "",....._

'UellJt'l'lfVl'YI(;nNCU~U1"~flelUVl1U YI ' Y , ••.•.. ,Y lJfll!'Ut'l£.Ht'l'Ufltl.!vU'YIlflU Y

'lJ q 2 20

. 10 20

IViun L (x. - x)2 = 160, L (Y. - y)2 = 110 Ht'l~ X = Y

i=l I i=l I

ti' llll,JelJt'l~~ rJel ~'lf VllJll1lJ! tI'U 'If VI! ~U1 n'U!! ~ 1 i:f1 'U!riu~! U'U sn \111" <ill 'U 'Uel~ ,JellJt'l

qJ 11 Q d.9 qJ

1. 3

2. 5

3. 7

4. 9

,

OJ Gq OJ G

1'Uftf)1'Y1 29 f)lJillW'Ufi 2551

Q Q

!1t"1l 11.30 - 13.30 'U.

{ 1 2 1 2

X I X = (a + -) - (Ial - - )

lal a

1. 1

2. 2

3. 3

, <!:I 'OJ

4. innrrrnnermnu 4

.,
~ 1 '~tJ*"
22. '\lel ~Wlel 'UN~
1. (24)30 < 220 • 330 • 440
(24)30 230 20 440
2. < . 3 •
3. 220 . 340 430 < (24)30
4. 230 . 340 . iO < (24)30 ,

OJ de! OJ d

1'Wflf1'J'YI 29 f1lJill'W'W1'i 2551

Q Q

25

'I1Ul 13 nm 11.30 - 13.30 'W.

7

1C)f~ A U B A U C B U C A U B U CAn B n C

o '"

ill 'W 1 'W I:llJ 1 ')f n

26

30

27

1. 23

2. 24

3. 25

4. 26

1. 0

2. -J3

3. -J3-1

4. -J3 + 1

-

'YiUl 14 nm 11.30 - 13.30 U.

.

OJ Cq OJ c

1Uflf)1''YI 29 mJill'WUfi 2551

Q Q

A

tan ABD

1 3

... .

tll AE vl.:J'illf)f1'U BD nilVl E m11 AE tI11!l'hf1'U.ufl1~

Q

1.

-JiO

3

2.

2 Fo 5

,

'YiU1tl

,

l1U1tl

3.

-JiO

2

4.

3 Fo 5

,

'YiU1tl

,

l1U1tl

'" tl ",;, 'tl~ 1 ",; A A A A
26. 'Wil11'Wl1 ~l1Jmi;ltl1JVlfl U ~tl'YI1J1J CFE, CAB, AEB Hi;l~ EDB
... Q
...
, 11 ~ 1 "tlq",
V1H! U1J1J'illf) 'Ufl VlVlfl UH~
Q
C
A A
1. sin (1) sin (5)
A A
2. cos (3) cos (5)
A A
3. sin (2) cos (4)
A A F E
4. cos (2) sin (3) ,

v deJ. v d

1'Wftf1'J'YI 29 f1lJ.fl1'W'Wfi 2551

Q Q

In!l 15 nm 11.30 - 13.30 'W.

,
!II !'u'Wihv11J!~6))flWVl ""l
27. 01 a a a , .... 9f~
] 2 3
!II
a + a + .... + a 100 U~1
2 3 9
w
S a + a + .... + a ijri1n'hn1J,j'e11f1~e> 1tJu
]0 ] 2 10
1. 120 2. 125 3. 130

4. 135

a,a,a, ....

123

'W'il1'JW1tl1v11JiJ1lJtl1v11J~e11tJ~

(f1)

a+a ,a+a,a +a

1 3 2 4 3 5

, .....

1 (fI) a 1

1

1

a 3

, .

a 2

1.

w

iI ,nnlJ tl1 v11J! 11 'W tl1 v11J! 'J 6))1 fI W VI

2.

3.

4

'HUl 16 mn 11.30 - 13.30 u.

.

.... Jet .... J

1UflflTt1 29 fl1JilllAlUfi 2551

~ ~

29. ~~'Vi~1':itl.!1.uelfl111Jvlel'tJ~

1. flU ~flel~rJA ri~'YIflflUAiJU flU(;"fltl~l~

~

.

2. flUYl~flel~rJ'~fl(;"1flil 300 'H(;"11 UHflU AiJUflU(;"fltl~l~

3. fi~i'tI~flel~rJAri~Uvl~'~1J'fl(;"1flil 300 'H(;"1l

1.

2.

3.

4.

1.

f (x) ~ - 17

o '"

'YIflmU1U~'i~ x

~

2. f(-3 - -J2 -.J3) > 0

3. f(1 +.J3 + 0) = f(1-.J3 - 0)

4. f(-1 + .J3 + 0) > f(-1 -.J3 - 0)

.

OJ de! OJ d

1'Uflf)'J1'I 29 fl'JJill~'U1i 2551

Q Q

'YiUl 17 n~n 11.30 - 13.30 'U.

.

, '"I !V, ='1 e! "" \J)!V e!

mf)f)llfl'lUvH1~ ru 9 Il~ 1 gf)U1l1 fl11'JJ'U11l~&1J'U1'I1l~'Yi£JU !~g f)Ufllli:JU~'l

m f)mlfl'l 'Yi'JJ1£J! Il 'U ~ U Il~' v11l nuae iM 1111 flmifl 'l 'YI'JJ1£J! Il 'lJA

~ ~

"
nhnu.ufl1~vifl ,tJU
1 2 (! )12
1. (12) 2.
4
3. (! /2 4. (_!_)4
2 12 A

{1,2,3}

B {5,6, ..... ,14}

UIl~ r = {(m, n) I mEA UIl~ nEB}

. "

~e'Uv1U (m, n) C)f'l 5 'Yi11 n Ur;\'1m~f1!ffll 3 rrhnu.ufl1~vifl'tJu

1 1
1. 2. -
15 10
1 3
3. - 4.
5 5
m til!, 18 ritn 11.30 - 13.30 'U.

,

OJ t!"", OJ t!

1'UiH1'J'YI 29 f1lJftl'W'Ufi 2551

Q Q

, ,

33. ';l\l'yJfl'U'Vii!\lfflJ'Vi[jU1Y'U'~ 1 B'Wmf11Y'W'~ 9 B'U ~\lijfl11lJtI11

Q

1
1. -
9
2
2. -
9
3
3. 9
4
4. -
9 2 , 5, 8 , , 92

1. 68

2. 69

3. 71

4. 72

.

Q.J dq Q.J d

TUftf)'l'YI 29 mJillVfU1i 2551

q q

liUl 19 nr;ll 11.30 - 13.30 'U.

.
, q
'lf1,:jfl~U'U'U fl1UJtl (fI'U)
0-4 4
5-9 5
10 -14 x
15 -19 7 1. 46.67 %

2. 56.67 %

3. 63.33 %

4. 73.33 %

,

OJ.Jd, OJ .J

TUftf11'Y1 29 mJill'YfU1i 2551

q q

!1(;l1 11.30 - 13.30 'U.

1 6 4 3

o 375

2 0 2 1 2

3 0 1

,

v ~'.e:t ~

1. tJ1if.J:!11'U < :!11'U'Uf.JtJ < fllhl(;l[J!(;l"UflWVI

2.

3.

,

,.e:t ~ ~ v

fllIU(;l[J!(;l"UflWVI < :!11'U'Uf.JtJ < tJ1if.J:!11'U

,

'.e:t ~ Q..I ~

4. fllIU(;l[J!(;l"UflWVI < tJ1if.J:!11'U < :!11'U'Uf.JtJ

,

IV de! IV d

1'Wf'lf)'J11 29 m.Jill'W'W1i 2551

• •

rim 11.30 - 13.30 'W.

37.

~) QJ 0 QJ!V , !iI CJJ

f)nlf)'J'J.J(;l~ 250 inn 50 inn U(;l~ 100 inn \1Il'J.J(;ll~UU(;l1 U'J.Jfll'i)~\1Iel":)

1. 10 inn

2. 12 urn

3. 14 inn

4. 16 urn

, ,

, .ot IV e! _ I llJ e! e! ~I ~ e! IV

(;l''':)'Jl£J'lfel'Wf)f)Wlmf)u'J~mf'l mn 379 fit.! 'J.Jell£Jhl(;l£J 22 u t11'J.Jf1l'Jtlelt.!\1I1, ,

Uf)f)Wl'l1£Jelelf) 4 fit.! C)f..:)ijell~ 24, 25 ,25 U(;l~ 27 11U(;l~ijf1l'J!~'J.Jirf)f)Wl

'11£J~f) 5 nu ~..:)ijellmU~£J 17 11m\'1 ellmU~£J'lJel,,:)Uf)f)Wlmf)U'J~!l1f'1'l1£J

• •

~I 1. 21.6 u

~I 2. 21.7 u

~I 3. 21.8 u

~I 4. 21.9 u

11Ul 22 n~n 11.30 - 13.30 l!.

.

OJ dd. OJ d

1l!f1fl'J'YI 29 mJillWl!1i 2551

• •

1.

. .

, ='1 d. OJ d. I \J) ~d. I ~ I I OJ

fl1UJl!lil~!1Jl!'YI~1m""'YI~lJ &~lJflnH)[Jfl11flllJ1i£J1l1l! < 2

1

2.

.. .

, ='1 d. OJ d. I \J) ~d. I ~ I I d. "'"

fl11lJl!lil~!1Jl!'YI~1!i;l""'YIiJlJ &~lJflll!B£Jfl11fll!'ili;lmi;l""flW~ <

• 2

1

3.

4.

.. .

I ='1 d. IV d. I III ~d. I " d. "'"

munnceru l!'YI~1!i;l""'YIiJlJ &~lJflllJlflfl11fll! 'il i;lmi;l""flW~ >

• 2

1

. .

40. WUfl,:I1l!h-3-31l!Ul1,:I'MU-3'l11l!1l! 1,000 fll! '~j'Ui~l!!~Bl!!'ilil£Jfll!i;l~ 8,000 'Ul'YI