You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-19-2020

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia z powodu pandemii
koronowirusa wpatrujemy się w obraz Jezusa Miłosier- KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
nego i w głębi naszych serc wołamy "Jezu nasz Panie i ks. Andrzej Maślejak
Odkupicielu, okaż nam swoje miłosierdzie". proboszcz
Czemu tak wołamy? "Bo człowiek nie zazna uspokoje- Ks. Robert Wojsław
nia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bo- wikariusz
żego". Tak napisała w dzienniczku św. Siostra Faustyna. Ks. Siarhei Anhur
Jak to mamy rozumieć jej słowa? O człowieku mówimy, wikariusz
że jest w stanie wyprodukować i wytworzyć sobie wszyst-
ko co mu jest potrzebne do życia doczesnego. Dlatego
niektórzy twierdzą, że Bóg jest im do niczego niepotrzeb- SIOSTRY MISJONARKI
ny, bo wszystko mają pod względem materialnym. Ale CHRYSTUSA KRÓLA DLA
dobrze wiemy, że oprócz życia doczesnego jest także ży- POLONII ZAGRANICZNEJ
cie duchowe, nad którym człowiek nie ma żadnej władzy. s. Aleksandra Antonik
Ma ją natomiast Jezus, Król Bożego Miłosierdzia. przełożona
Jak wygląda obecnie kondycja duchowa współczesne- s. Małgorzata Polańska
go człowieka? Niemal cały świat jest zdemoralizowany, Ameryka, Polska i inne kraje.
Czym jest demoralizacja? Jest to wirusowa pandemia życia duchowego. Przypatrzmy NIEDZIELNE MSZE ŚW.
się uważnie. Pandemia koronawirusa objęła cały świat i pandemia demoralizacji ob- sobota - 4:00pm
jęła również cały świat. Lekarze szukają lekarstwa, aby pokonać koronowirusa, by Saturday - 5:30pm
ludzie nie umierali. Lekarstwa na pandemie demoralizacji nie trzeba szukać. Tym in English
lekarstwem jest nawrócenie, czyli zerwanie z grzechem. Tym lekarstwem jest powrót niedziela - 8:00, 9:30,
do Boga, tak jak powrócił syn marnotrawny z Jezusowej przypowieści. Tym lekar- 11:15 (z udziałem dzieci),
stwem jest Boże miłosierdzie, czyli miłość miłosierna, wszystko przebaczająca każde- 1:00, 7:00
mu człowiekowi, jeśli o to miłosierdzie poprosi. (z udziałem młodzieży)
W dzisiejsze święto Bożego Miłosierdzia głośno pytamy, czy istnieje szansa, by
człowiek nie uległ demoralizacji kierowanej przez szatana w całym świecie? Człowiek Codzienne Msze Św.
ma szansę podnieść się z grzechu jeśli zaufa Bogu. Udręczony grzechem współczesny od poniedziałku do soboty
człowiek musi zdobyć się na taki akt wiary, na jaki zdobyła się święta Sr. Faustyna: o 9:00am;
"Chociaż byś mnie zabił, ja Ci i tak ufać będę". (77) od poniedziałku do piątku
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, przypomnijmy sobie jeszcze raz tę głęboka praw- o 7:00pm
dę, że miłosierdzie Boże jest ostatnią deską ratunku każdego człowieka. W przeciw-
nym razie jak pisze Wincenty Łaszewski w swej książce "Niewidzialna Wojna", " gdy Biuro Parafialne czynne:
to co duchowe zostanie zabite na ziemi i ziemię będą zamieszkiwali tylko aktywni od poniedziałku do piątku
słudzy szatana, oraz bierni widzowie jego działań, to wtedy nie da się Bogu innej 10:00am -12:00pm
możliwości jak ta apokaliptyczna - trzeba będzie zamknąć księgę historii. 1:00pm - 5:00pm
Jezu, nasz Panie i Odkupicielu, okaż nam swoje miłosierdzie. Matko w soboty
Boska Częstochowska módl się za nami. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Jerzy Tadajewski


1:00 +Monika, Tomasz, Kamil Pelak
NIEDZIELA - 19 KWIETNIA 1:00 +Paweł Bator
8:00 +Z rodziny Sieczka i Śliweckich 1:00 +Anna i Franciszek Wasilewski
9:30 +Marian Kurzatkowski (6) 1:00 +Zofia Korol
11:15 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Anny i Edwarda Orzoł 1:00 +Genowefa Gasior - od córki z rodziną
z ok. 30 rocz. ślubu 1:00 +Helena i Władysław Lachowicz
1:00 - O Boże bł. dla Elżbiety i Mariusza 1:00 +Antoni Dragan (10 rocz. śmierci) od Haliny Dra-
1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Łukasza z gan
ok. rocznicy ślubu oraz o opiekę NMP dla Marysi z ok. 7:00 +Łukasz Skowroński i zmarli z rodziny - rodzice i
urodzin siostra
1:00 - O Boże bł. dla Krzysztofa, Stefanii, Franciszka Sien-
kiewicz oraz Teresy, Łukasza Raba, Izabelli - Madayn
Bratke
1:00 +Zofia Sarka MODLITWA
1:00 +Krystyna Meibers (6 rocz. śmierci) DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
1:00 +Aleksandra i Roman Rosik
Święty Michale Archaniele,
1:00 +Paweł Bator
1:00 +Rafał Czekaj - od rodziców i siostry
wspomagaj nas w walce, a
1:00 +Zofia Korol przeciw niegodziwości i za-
1:00 +Michał Świeca sadzkom złego ducha bądź
1:00 +Helena Lachowicz, Władysław Lachowicz naszą obroną. Oby go Bóg
1:00 +Andrzej Kielar pogromić raczył, pokornie
7:00 +Bolesława Śniadach i za zmarłych z rodziny o to prosimy, a Ty, Wodzu
PONIEDZIAŁEK - 20 KWIETNIA niebieskich zastępów, sza-
tana i inne duchy złe, któ-
9:00 +Marian Kurzatkowski (7) re na zgubę dusz ludzkich
7:00 +Władysława Kreska - od rodziny Olchawa po tym świecie krążą, mocą
WTOREK 21 KWIETNIA Bożą strąć do piekła.
9:00 +Marian Kurzatkowski (8) Amen.
7:00 - W intencji chorych i cierpiących
ŚRODA 22 KWIETNIA
9:00 - Za Parafian CZYTANIA NA NIEDZIELĘ WIEKANOCNĄ
9:00 +Marian Kurzatkowski (9) Dz 2,42-47 Ps 118 1 P 1,3-9 J 20,19-31
7:00 - W intencji chorych i cierpiących
CZWARTEK - 23 KWIETNIA
9:00 +Marian Kurzatkowski (10)
7:00 +Jerzy Gabrel
Serdecznie dziękujemy parafianom za
przesłanie donacji na parafię przez
PIĄTEK - 24 KWIETNIA pocztę oraz za donacje złożone w czasie
9:00 +Marian Kurzatkowski (11) nawiedzenia kościoła w ostatnią
7:00 - O uzdrowienie małej Izabeli z reumatyzmu i opiekę niedzielę w tygodniu.
Matki Bożej
7:00 +Tadeusz Zalewski - od Danuty Gawryś
Bóg zapłać
SOBOTA - 25 KWIETNIA
za troskę o Kościół
9:00 +Marian Kurzatkowski (12)
4:00 +Stanisław, Genowefa, Marian Mieczkowscy
5:30 +Krzysztof Szeliga, Waleria Skorka
NIEDZIELA - 26 KWIETNIA

8:00 - O zdrowie i wszelkie łaski dla Marii Sysoł SKŁADKA CSA - 8 MARCA 2020
9:30 +Marian Kurzatkowski (13)
11:15 +Katarzyna Władysław Kulik, Jerzy Klimecki DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Lilii z ok. urodzin
CSA $51,224.00 51,789.00 565.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby wszystkie
Fragmenty z Dzienniczka osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i
Świętej Siostry Faustyny były otoczone opieką.
Kiedy został wystawiony ten obraz, (w roku 1935 w
Ostrej Bramie w Wilnie) ujrzałam żywy ruch ręki Jezu-
sa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień
wieczorem, kiedy się położyłam do łóżka, ujrzałam, jak
ten obraz szedł ponad miastem, a miasto to było zało-
żone siatka i sieciami. Kiedy Jezus przeszedł, przeciął
wszystkie sieci, a w końcu zakreślił duży znak krzyża
świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona mnóstwem
postaci złośliwych i pałających ku mnie wielką nienawi-
ścią. Wychodziły różne groźby z ich ust, jednak żadna
się nie dotknęła mnie. Po chwili znikło to zjawisko, lecz
długo nie mogłam zasnąć. ( Dzienniczek Nr 416)
26 kwietnia 1935 r., kiedy byłam w Ostrej Bramie w
czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten zo-
stał wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój
spowiednik (Ks. Michał Sopoćko). Kazanie to było o
miłosierdziu Bożym, było pierwsze, czego żądał tak
dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim
miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywa postać i O Jezu, w miłowaniu Ciebie nie dam się prześcignąć
promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, nikomu. (Nr 227)
jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali więcej, a
drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc Bez pokory nie możemy podobać się Bogu. Ćwicz się
łaskę Boga. (Nr 417) w trzecim stopniu pokory, to jest nie tylko się nie tłu-
maczyć i uniewinniać, jak nam coś zarzucają, ale cie-
Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakoń- szyć się z upokorzenia. (Nr 270)
czenie nabożeństw, bo mi się spieszyło do domu. Kiedy
uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat,
szatanów, które mi grozili strasznymi mękami, i dały okryty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i
się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez łzach, twarz cała zeszpecona, okryta plwocinami.
tyle lat pracowali. Kiedy się ich zapytałam: Skąd was Wtem mi powiedział Pan: Oblubienica musi być po-
takie mnóstwo? Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: dobna do Oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do
Z serc ludzkich, nie męcz nas. (Nr 418) głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podo-
Widząc ich straszną nienawiść do mnie, wtem popro- bieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i po-
siłam Anioła Stróża o pomoc i w jednej chwili stanęła korę. Patrz co zrobiła ze Mną miłość dusz ludzkich,
jasna i promienna postać Anioła Stróża, który mi rzekł: córko moja; w twoim sercu odnajduję wszystko czego
Nie lękaj się oblubienico Pana mojego, duchy te nie mi odmawia tak wielka liczba dusz. Serce twoje jest mi
uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Natychmiast odpocznieniem, często zachowuję wielkie łaski pod
znikły złe duchy, a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w koniec modlitwy. (Nr 268)
sposób widzialny do samego domu. Spojrzenie jego
skromne i spokojne, a z czoła tryskał promień ognia.
(Nr 419)
S. Teresa-Katarzyna Szałkowska, ZSJM –
„Tajemnica Miłosierdzia”
O jak wielką ma siłę ma dusza pełna ufności. (Nr
198) Ufność jako odpowiedź na Miłosierdzie Boże
Postanowienia Sr, Faustyny w jej drodze do Boga: Odpowiedzią na Boże Miłosierdzie jest przede
Cierpieć - nie skarżąc się, pocieszać innych, a swoje wszystkim ufność. Definicja ufności – Ufność jest
własne cierpienia topić w Najświętszym Sercu Jezu- spodziewaniem się czyjejś pomocy lub też dokład-
sa...Chcę kwitnąć dla Stwórcy i Pana swego, zapo- niej: ufność jest spodziewaniem się osiągnięcia cze-
mnieć o sobie, wyniszczać się zupełnie na korzyść dusz goś, ponieważ jest się pewnym pomocy ze strony in-
nieśmiertelnych - to rozkosz dla mnie. (Nr 224) nych. (Ks. Sopoćko) Jest ufność przyrodzona i nad-
przyrodzona. Ufność przyrodzona, to spodziewanie
W chwilach ciężkich uciekać się do ran Jezusa - w
ranach Jezusa szukać pociechy, ulgi, światła, umocnie-
się pomocy od drugich; nadprzyrodzona – od Boga i
nia. (Nr 226) nigdy nie zawodzi. Ps. 31, 10 mówi: „Miłosierdzie
ogarnia ufających w Panu”.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Ks. Sopoćko, określając miejsce ufności w życiu Jak korzystać ze strony internetowej Parafii.
duchowym, porównuje ją do kotwicy. Pisze, że Jak oglądać filmy na internecie parafii Matki
„często dusza – jak statek na morzu w czasie burzy Bożej Częstochowskiej.
– traci wszystko, co stanowi jej siłę, piękność i war-
tość: maszt wiary bywa strzaskany, ster miłości ze- Krok po kroku.
rwany, a całe mienie dobrych uczynków staje się 1. Otwieramy internet.
pastwą bałwanów, zdaje się że już grozi ostateczne 2. Wpisujemy adres (webside) www.parisholc.org
rozbicie. Lecz dusza nie jest stracona, jeżeli zaczepi 3. Klikamy – ENTER
się kotwicą ufności o wszechpotężne miłosierdzie Otwiera się strona naszej parafii.
Boże. „ Ufność jest tu nie tylko punktem wyjścia w 4. Klikamy na napis WIDEO
relacji z miłosiernym Bogiem, ale też ostatnią szan- Ukazuje się ekran z ostatnim dodanym filmem.
są dla człowieka, który wszystko już w życiu we- 5. Po prawej stronie w górnym rogu ekranu
wnętrznym zatracił. Pozostaje mu wówczas jedynie klikamy na playlist.
Miłosierdzie Boże, a więc skarbiec, który otwiera Otwiera się lista z wszystkimi filmami.
się kluczem ufności. Wybieramy film który chcemy zobaczyć.
Klikając na niego, zaczynamy go oglądać.
Cechy ufności: dzielą się na dwie grupy: ze wzglę- Zamykamy listę klikając znak X.
du na Boga i ze względu na człowieka. Ze względu Klikając Full screen oglądamy na pełnym ekranie.
na Boga ufność jest nadprzyrodzona, mocna , wy- 6. Jeżeli nasz telefon lub komputer połączony jest
trwała, zupełna, czysta, bezgraniczna i bezwzględ- Przez WIFI z telewizorem, to klikając na WIFI
na. Nadprzyrodzona ufność, czyli położona jedynie Oglądamy ten program na telewizorze.
w Bogu, wyklucza zbytnia ufność sobie: swoim ta- Przyjemnego odbioru – Józek Ledziński
lentom, pomysłom, roztropności czy sile. Ten kto
nie pokłada ufności w Bogu, lecz ufa swemu rozu-
mowi, bogactwom czy międzyludzkim układom,
ten stawia „tamę Bożemu Miłosierdziu”. Z kolei
oczekiwanie pomocy od Boga bez opierania się tyl-
ko na ludzkich środkach, zasadza się na przekona-
niu, że największe siły i skarby nie pomogą, gdy
Bóg odsunie od człowieka swoją łaskę: „nie wes-
prze, nie umocni, nie pocieszy, nie nauczy, nie
strzeże.
Według Ks. Sopoćki ludzka ufność powinna być
zawsze połączona z bojaźnią Bożą. Sr. Faustyna na-
pisała: „Ufam łasce, która w największej nędzy
obfituje.”
MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Irena, Antoni Popławski, Józef Wa-
silewski, Anna Celińska, Maria Ro-
żek, Eleonora, Teresa Szymański,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Rożek, Barbara
W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sie-
dlaczek, Stanisława Mandziuk,
Morgan Czerwiński, Lidia Krzyszta-
łowicz, Halina Bazarewska, Mieczy-
sław Basak, Dorota Kuniec, Roma
Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbie-
ta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redzi-
niak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Sie-
ry, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Ma-
rian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran
Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Da-
nuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Maria Szaflarska
Barbara Fiśkiewicz, ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Joanna Przybylska,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Wojciech Orlik, sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Paweł Rakowiecki, Zespół Młodzieżowy „Credo”
Mateusz Wasiołek, Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Zbigniew Ziarnowski, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Daniel Myzia Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Wszystkie najnowsze filmy video z naszej parafii można
oglądać na stronie Youtube. Wystarczy wejść na YouTube
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
i wpisać Częstochowa - Michigan - USA albo Jozef Le- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
dzinski - video Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Kontakt: Kordynator
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przedszkole parafialne Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Sala Jana Pawła II
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.