Wolfgang Hadamitzky- Kazar Lajos

.~ ; , ,#' .',

A J .. · .. A········P·IA.N···· .. · I· 'RA •• ··• ···~···S-,R ••• ·····E-I···N··· •• ···D· ',\S··.·,Z>E-R····. K·/·.E···:Z>iIV-'O< NYV<\ •.......• ·E·;.

" tl.,. . _' '_ . '-",.-'_',"', "________:.':' _,'_- _. ,- .'. _. '.., .'.-,-- . . ~ __ . - _"

.",

ESSZOTARA

Scholastica

~ ~ , ~ ,

1. TABLA: A SZOTAGIRASOK

~ HIRAGANA
~ b .. ~ j tei 7j: t: ~ IJ' ~
~
'--
~ »; V' t: ~ L \ ~ '\
"-
~ vp ~~ ~ ~ < ""
~ -
..... )~ -c ")
)
h ~ h ~ -tt tt '--
~ A_
~ 7-y l t II tJ) t: i- ~ B
L
- KATAKANA
7 ---- ~ + 7 i- n -}~
/ 7 -::< /\
1) ,..... 1:: - T ,. ~ 1
~ ..... :/
fa ~
.......
)v zi. L 7 7- ';/ A :; 7
V ~ " ~ ~ 7-
~ ~~ T _I_
=} 0 3 ~ * / r 'J :J ~ Pi'j -20o~-

25\0· 0 J ct d ~ I.< ,,:>-U U

oCj fG 1. TABLA.ZAT: A LEGFONTOSABB GYOKOK

( (az Irasjegyeken beltili helyzetiik szerint rendezve)

to

, j: f
hen, f ~ ~ ¥ J]
(b a1r6 I)
2a 2b 2d 3a 3b 3c 3d
-k ~ ~ ~ II' * }=j
3c 3g 3h 3i 4k 4a 4b
8 « 1: J 4 11 ~
11 4c 4d 4c 4f 4g 4h 5a
~ ~ * =* 1ft •
§ -.nll •
.

I=t
Sc 5d Sc 6a 6b 6c 7a
.
f{ • if j~
7b 7c 8a lOa
tsukuri ~ p IJ 11 ~ X 'A
:/
(jobbr61)
2d 2c 2f 2g 3j 4i 4j
ii J{

8c 9a
! ,,~ If • ,. .... I." 'i" ..
...
I- ,.
• , T
k a n m u r J
(fent) 2i 2j 20 3k 3m 5g 6f
~
8d
ash i d'\ .,." lIIl fJ.
(lent) ~,
4k 4d 5h 7b
k a mae n t; 0 ~ r1
(korolkerites)
2r 2t 35 40 8e
tar e r J F r
(kerftes fent
es baloldaIt) 2p 3q 3r 5i
- '" l.-
nyo
L
(kerites lent
es baloldalt) 2q 2q I j.

,

. i

i

: I j .,

"

,I

~ :

· I ;

· ,

· I

Wolfgang Hadamitzky - Kazar Lajos

If

! 1

i I

II

,

ES

, , ~ ~ ..

A JAPAN lRASRENDSZER KEZIKONYVE

~ , ~

ESSZOTARA

!

· ·.·1

. . '

Schoiastica

Keszult az alabbi kiadas alapjan:

Langenscheidts Handbuch und Lexikon der Japanische Schrift, 1980

© Wolfgang Hadamitzky

Lektoralta:

Jan6 Istvan Senga Toru

Harrnadik, javitott kiadas

Szerkeszt6: Klaudy Kinga

Felel6s kiad6: a Scholastica Kiad6 igazgat6ja Szedte: Pavela Karoly, Werner Akos Milszaki szerkeszt6: Kozma Mikl6s

ISBN: 963 8591242

Keszult: Aula Kiado KFT

Felelos vezeto: Dobozi Erika

TARTALOMJEGYZEK

El6szo 7

1. Bevezetes 11

2. A latin benls atfras 13

3. Akana

- eredete 19

- sorrendje 23

-fnisa 28

- helyesfrasa 31

- hasznalata 35

4. Kozpontozas :................................................................................................. 40

5. A kanji

- rovid torteneti attekintes 46

- alakja es felepftese 48

-gyokei 50

- olvasatai 56

-frasa 58

- -szotar hasznalata 61

- a kanji-jegyzek magyarazata 65

6. A kanji-jegyzek 69

- gyok-mutatoja 347

- vonasszam szerinti rnutatoja 355

- olvasat szerinti mutatoja 362

A TABLAzATOKJEGYZEKE

1. A japan szotagfras-rendszerek: hiragana es katakana (a borit6 bels6 oldalan)

2. A legfontosabb gyokok 1

3. Atfras (az "otven sz6tag" tablaja es kiegeszftd tablak) 16

4. A hiragana-jelek eredete 21

5. A katakana-jelek eredete 22

6. A szavak es sz6tagok szotari sorrendjenek szemleltetese 26

7. Az Iroha-tabla 27

8. A hiragana frasm6dja tablazatban 29

9. A katakana frasm6dja tablazatban 30

10. A legfontosabb gyokok hagyomanyos japan nevei es sorrendje 51

11. A 214 hagyornanyos gyok jelentesekkel egyiitt 52

12. A 214 gyok (valtozatokkal egyiitt) 384

13. A 214 gyok (valtozatok nelkul; a hatso borfto belsejen)

.- ,

ELOSZO

E konyv legfObb celja, bogy beavassa felhasznalojat a modern japan Irasrendszerbe. Elsosorban tankonyvnek szantuk azok szamara, akik a lehetd legrovidebb ide alatt kfvanjak megszerezni az Irott nyelv aktfv vagy passzfv ismeretet. Egyszersmind a japan Iras egyszertlsftett keziszotarakent is szolgal azonban, hiszen mutat6i es tablcizatai lehetdve teszik a targyalt, mintegy 2000 Irasjegy gyors kikereseset,

Ezen kfvtil, kulonosen a bevezetd szakaszokat azok is haszonnal tanulrnanyozhatjak, akik a japan Irasnak csupan az elvei vagy bizonyos szempontjai irant erdeklodnek, mint pl. nyelveszek vagy a japan rrnlveszet es kulnira kedve16i.

A konyv tovabba onkepzesre is alkalmas.

Minden japan Irasjegyet es sz6t atf'rasban is feltiintettiink.

A kotet a kovetkezd m6don tagol6dik:

Eldszor az atfrassal foglalkozunk, aztan reszletesen bemutatjuk a hiragana es katakana szotagfrast (osszefoglald neviik: kana); a kovetkezd szakaszban a kozpontozas jeleit targyaljuk; utana altalanos bevezetest adunk a kanji neven ismert kfnai Irasjegyek keletkezesenek, alakjanak, olvasatanak, Irasmodjanak es szotari elrendezesenek temakoreibe; a k5tet fa reszet azon 1945 alapvetd, un. joyo kanji ("mindennapi hasznalani kanji") felsorolasa alkotja, amelyet a japan kormany 1981-ben altalanos hasznalatra ajanlott.

Az Irasjegyek elrendezese didaktikai elveket kovet: a legegyszertlbb es leggyakrabban hasznalt jelekt61 haladunk az osszetettebbek es ritkabban hasznaltak

fele. Ezen beltll az egymassal rokon, egyrnashoz hason16 es Igy konnyen osszeteveszthetd kanjikat csoportosftottuk, hogy a tanu16 figyelmet az alaki, olvasati es jelentesbeli hasonlosagokra es kulonbsegekre tereljiik.

Minden Irasjegyet a- kovetkezd adatsor kfseri: a) a vonasok sorrendje (szamozva); b) oIvasat(ok); c) jelentea(ek); d) peldakent szolgalo fontos osszetetelek (csak olyan Irasjegyekbdl, amelyeket mac bemutattunk s fgy isrnerdsek): e) az ezen osszeteteIekben hasznalt hozzaadott Irasjegyek jelzd (=hiv atkoz6) szamai.

Az 1945 kanjihoz osszesen tobb mint 4000 olvasat tartozik, amelyek kozul kb. 2000 onallc, egyszerii sz6t kepvisel, Megkozelftdleg 9000, gyakorisag szerint valogatott osszetetelt nytijtunk, hogy bemutassuk, mikent hasznaljak az Irasjegyeket mas Irasjegyekkel kapcsolva. A Kanji-jegyzek kb. 11000 alapsz6t tartalmaz.

7

.. .' --.. .. ' .. - ·,·.T ' ... ~"A! "" ...... ~f.if?1"t; :<4¥HHPk>4b4!i: . 4 p~!

• I •• '., '.' • '.' • -c, I ~ ... ". •

.. " .

A konnyebb kikereshetdseg kedveert az 1945 frasjegy a k" s: .&. '

, ~ onyv v~g~n harom-harom

mutatoba van foglalva a) a gyokok, b) a vonasok szama c) az olvasat k .

M bb f ,0 szennt.

agasa foku tanfolyamon e munka es valamel 'a .. ..

hasznalata altai a tanulo kb. ket ev alatt sajatfthatja :Ij a;ai:t n~elvkon:v ~gyuttes legfontosabb jelenteseikkel, olvasataikkal es osszetet I ikk I t ~.gyalt lrasjegy~ket elert ke I . , ,. e e e egyutt. Ha ezt a szintet

e, e, , ~e~ e~z !apan ujsagokat es olyan japan szovegeket olvasni arnel ek .

Milvelddesi Miniszterium altai ajanlott Irasjegykeszlethez tart'I1k' : a japan kell keresgelessel iddt fecserelnie (ez azonban nem e , J magu at, es nem amelyeknek gyakran rendkfviili olvasataik vannak s :::;y~ a tulajdonnev~kr~,

hasznalt frasjegyekkel Irodnak). ye nem egyszer ntkan

A szerzdk remelik hogy k" ilk ilard

, ,.. ' onyv SZI ill alapot nyujt a japan nyelvvel es kult" I

valo elmelyult foglalkozashoz. urava

A szerzOk a kovetkezdknek 6hajtjl1k halajukat ler6ni:

Teisuke HIGUCHI iimak (Tokio) aki a kf ".<'

. ' nal rr ... sjegyeket Irta:

Yuriko YAMADA asszon k (T kio) . '

, , . yna 0 1 ,akl a konyv borftojara keszftett nulveszi

frasjegyeket;

Hi~oko KIKUCHI ~is~sszonynak (Toki6), aki a kezirat japanul frt reszeit ellen6rizte es a mutat6kat keszttette;

Volker HARTMANN timak (T kio) k" ,

. I ., 0 10 a onyv felepftesehez es formalasahoz nyiijtott

javas ataiert; ~

Yumiko KAMURA ki

f' dh I ' isasszonynak (Odawara) a konyv eloallftasaban nytijtott

ara atat an segftsegeert;

Tovabba koszonet illeti az alabbi mtivek szerz6it ill kiadoit 1 kre hi

,. , arne ye ivatkozunk:

Anthony ALFONSO, The Japanese Writing System; Sophia University

Tokyo,1972; . '

Kazuko ARAHARI Hyiikl" K - hi - N'

. ' • yos I-YO Ihongo Kyiiiku Handobukku 2 J

Foundation, Tokyo, 1975; , apan

Atarashii Kokugo KyOiku Handobukku, Sanseidd, Tokyo, 1977'

Dale P. Crowley, Manual for Reading Japanese, The University ~ess of Hawaii

Honolulu,1972; ,

Kenji EMORI, Tiiyii Kanji no Hitsujun, Nihon Shiiji Fukyii KyOkai, Tokyo, 1970;

8

Gaikokujin no Tame no Kanji Jiten, Agency for Cultural Affairs, Tokyo, 2. kiad. 1973;

Eleanor Harz JORDEN & Hamako Ito CHAPLIN, Reading Japanese, Yale

University Press, New Haven, 1976; Tuttle, Tokyo, 1977;

Yutaka KAWASHIMA, Shogakusei no Tame no Kanji 0 Oboeru Jiten, Obunsha,

Tokyo, 1975;

Kyosuke KINDAICm (szerk.), Shin-Meikai Kokugo Jiten, Sanseid6, Tokyo, 1972;

Kotoba no Shirube, Gakkf Tosho, Tokyo, 1971;

Bruno LEWIN, Abriss der japanischen Grammatik, Harrassowitz, Wiesbaden,

1959;

Koh MASUDA (szerk.), New Japanese - English Dictionary, Kenkyusha, Tokyo, 4.

kiad.1973;

Ministry of Education (szerk.), Hitsujun Shidii no Tebiki, Hakubund6, Tokyo, 1958;

Naoe NAGANUMA, Characters for Daily Use and Personal Names, Ch6fUsha,

Tokyo, 1972;

Andrew Nathaniel NELSON, The Modern Reader's Japanese - English Character

Dictionary, Tuttle, Rutland and Tokyo, 2. jav. kiad. 1974;

Minoru NISHIO; Etsutaro IWABUCHI; Shizuo MIZUTANI, Iwanami Kokugo

Jiten, Iwanarni Shoten, Tokyo, 1971;

Hikoshige OKUTSU, Wa-Doku Jiten, Hakusuisha, Tokyo, 1959;

Patrick G. O'NEILL, Essential Kanji, Weatherhill, New York & Tokyo, 1973; Michael PYE, The Study of Kanji, Hokuseido Press, Tokyo, 1971;

Florence SAKADE (szerk.), A Guide to Reading and Writing Kanji, Tuttle,

Rutland and Tokyo,jav. kiad. 1961;

Kiyoji SATO; Akihiko KATO; Yoshifumi HIDA, Tiiyo Kanji Hyiiki Jiten, OfUsha,

Tokyo, 1975;

Shin-Kanjihyii Shian, Kokugo Shingikai, Tokyo, 1977;

lzuru Shinmura, Kiijien, Iwanarni Shoten, Tokyo, 1969;

Daiji SHIRAISHI (szerk.), Tiiyii Kanjihyii; Kaitei Tiiyii Kanji On-kunhyii; Gendai

Kanazukai; Kaitei Okurigana no Tsukekata, Okurash6 Insatsukyoku, 1974; Chikudo TAKATSUKA, Kakikata Jiten, Nobarasha, Tokyo, 1974;

Akiyasu TODO, Kanji Gogen Jiten, Gakutosha, Tokyo, 1965;

Karl F. ZAHL, Japanische Schriftlehre (a szerz6 kiadasa), Tokyo, 1973.

9

MEGJEGYZESEK:

~ konyvben a kanji ("kinai frlis.e "

IS az els6sorban an ~ gy vagy "kinaib61 kolcso .. .

Hepburn-fele atirasbgOlirtnyelVen be8zel6knek 8zam es manzott]ap<in irasjegy") sz6t

an uk A kanj" nemzetkozileg h

A Hepburn-feJe atf ,.. ;,1 magyaros ejtese kandzsl" asznalt

- .. raSl rendszer· 1· k .

Igy vi}agftjuk meg; je erne hangertekeit a magyar h k '

ango segnsegevel

a rovid a hangot jelOl.

r~vid j hangor jelol; ,

a~akke:ekites nelkiili rovid u zart e erteku.

~~~es ajakk:rekitesseJ kepzett rovld 0;

tisztan ejtett k;

S (a, u, e, 0 e16tt) sz erteku.

sh s hangot jelOl; ,

ssh S8 hangot jelol;

t (a, e, 0 elon) tiszta t. ch es erteku; ,

teh ccs erteku;

ts c hangot jelol; tts ec hangot jeJOI;

n egyszenl n;

h ~, i, e, 0 elott h eneku (a to .

J"'J - h plC-

je ° o. a ejtese kivetelesen wa

es az minyhataroz6 he partikuIat gYakran csak e-nek ejtik).

u e16ttam ( ,

h agyar -hez hasonl6

angot ejtiink, de az als6 ajak nem er ossze a felsa foggal. ~~b~n a helyzetben a Hepb~_ atlras f betlit hasZOlil.

u

e

o

k

m ~neke azonos a magyar m ertek' I. Y J hangot jelol; eve,

r e~s:n! magyar r es I is Iehet; I hangot :::;Ok ban banem jeI6lnek, de r es J mint

w . sza d variaci6ban vannak.

az aJkak Osszezarasa 'e b bee' ,

nelkiil k' \ s SUSztatasa)

epzen v hang·

g am '

dz agyar g hang megfeleloie·

z ertekfj. J ,

dzserteW·

d ertekfj· •

b ertekfi:

,

P P eneku;

j d b

10

1. BEVEZETEs

A japant harom Irasjel-rendszer keverekevel (kanji - kana majiri) Irjak, amelyek mintegy munkamegosztasban toltik be szerepilket.

• Kanji

Ezeket a kepfrasos (=piktografikus, azaz targyakat kifejezd) es fogalomjelO16 (=ideografikus, azaz valamely elvont fogalmat kepviseld), a kfnaib61 atvett Irasjegyeket fogalomszavak (fOnevek, melleknevek, szamnevek, igek) es (japan) belfoldi nevek frasara hasznaljak,

• Kana

Ezeket a kiejtes szerinti (=fonetikus) jeleket Japanban alkottak. Minden egyes jel valamely szotag hangjait kepviseli (rendszerint kett6t, nemelykor egyet). A kanajelek ket csoportra (sz6tag-,,arece"-re) oszlanak.

I. A hiragana jeleit a kanji-val jelolt fogalomszavak vegzddeseinek, a partikulaknak, es egyeb, nem kanji-val jelolt szavaknak frasara hasznaljak.

2. A katakana jelei fOkent idegen szavak es killfOldi nevek irasara szolgalnak,

E harom frasjel-rendszeren kfvUl modem japan szovegekben gyakran talalkozunk latin benlkkel es arab szamokkal. PI. a felig allami japan radi6- es televfzio-intezet Nippon Hasi) Kyokai hangzasu nevet NHK-nak frjak (es e betilket angol m6dra ejtik ki), es vfzszintes fnls eseten szokasos az arab szamjegyek hasznalata a megfelel6 kanji helyett.

Onall6, tisztan japan Irasrendszer sohasem volt. EI6szor a 7. sz. koriil kfsereltek meg, hogy kinai Irasjegyekkel rogzftsek a japan nyelv szavait. A 9. sz.-ban a japanok bonyolult kinai Irasjegyekbdl megalkottak a kana szotagfras viszonylag egyszenl alakjait. Mindket szotagfras (biragana es katakana) magaban foglaJja a japan nyelv egesz hangallomanyat, s igy jol lehetne csupan kana-jelekkel Irni. Azonban az azonos hangzasil, de elter6 jelentestl (homofon) szavak nagy szama miatt, amelyeket csak az egymastol elterd s a jelentest megad6 kanji kulonboztet meg, megertesi nehezsegek tamadnanak. Ugyanez ervenyes a japannak latin bettlkkel val6, egyebkent nehezsegektdl mentes, ati'rasara.

11

A japan nyelvet rna vagy jobbrol balra sorakozo f·· -I

b I '1· bb I uggo eges oszlopokb

a ro JO ra 0 vasando vizszintes sorokb ,. u an vagy

els6sorban a szepirodalomban talalk okan IlJA ._ A hagyomanyos fiigg61eges m6ddal

, . , . ozu . rmlvelddesi miniszte . .,

europai (vfzszintes) Irasmod inkabb - aki e num aItalllJanlott hasznalatos. Az djsagok mindket m ,md uszlk lIes termeszettudomanyos munkakban

lOOt a a mazzak: a sz k -,.

egnagyobb reszt filgg -I ' , . er esztosegt resz cikkei

.. _ 0 egesen Irodnak: a eimsor k e hi

fuggolegesen. reszint vfzszintesenjele k' , ,0., e~ irdetesek reszint

vfzszintesen. nne meg. mig a radic- es televizi6-programok

Levelekre es egyeb kezzel irt . .. .

altalanosan hasznalt' keziratPa~;;~:=~;eg:~:.;mes kOtel:zo szabaIy. A Japanban

kockara van osztva, s ezek rendszerint fll Yo I ol~al~nkent vagy 200 vagy 400 helyezkednek el. Minden egyes ' , . 1 id ~g leges .. (ritkabban vfzszintes) sorokban kap. A kezd6nek azt ajanljuk h rrasJ: : I eertve a kozpontozas jeleit is. teljes kockat

ko , , ~ • ogy trasgyakorlatokra vagy k- - .

otete! ~l~ero gyakorl6 fuzetet hasznalja, gen 0 yoshJ-t vagy az e

Az frasjegyeket mind nyomtatasban mind ke ,

nem kapcsoljak Oket ossze szavakka.az ezfrasban egymast61 kUlan bju. tehar

, . a, az egyes szavak koz··tt di

Megis a kanji-nak es a kana-nak a k .. l .. bo it ,. 0 pe g nem hagynak kozt,

, u on uZu szofaJtu iras' e '

altaI szabalyozott hasznalata segit I ara rvenyes, hagyomany

1 az 0 vas6nak val I 6

kezdete meghatarozasaban _ S.. be. arne y sz vege s a kovetkezd

, ,. . zoveg n minden frasjegy t kb .

Irnak, es nines a mi nagy es kis beniink hate . egyenlo nagysagura

Mikent nalunk a latin bettik eset:~ ~zn atanak mes:elelo kUlanbsegtetel.

kozott is nemely kulonbseg e' I lh e~, ug~ a nyomtatott es kezzel irt japan formak

sz e eto, ami a kezdd k 1 '

felismereset megneheziti. Hogy a kUla bO 0 f , ne va amely Irasjegy (ujb6li)

ko~yv f~ reszeben es a gyakorl6 fUze~ekb:n ~:~;:~ ~u~6val ~egisrn~rtessllk, a modon jelenik meg: ecsetfrasban toll' ~ b ( irasjegy mindegyike harom

k' , , lfaS an amely egyuttal ' s : .

ezfras) es nyomratasban N h rrl15mmtanak szolgalo

• 0 a a nyomtatott iras·e kb .

es valtozatok vannak a kozottiik Ie _ kT. b J gye en szinten kiilonbOzo stilusok

A kezzel frasban ('ak~r IVO u on segek rendszerint jelentektelenek,

a ecsette akar tollal 1"" ' ik

meg. Ezek: • orten ) harem stflust kUlanbOztetnek

I. A szabvany-stflus (kaisho), amelyet az iskolakban sza ",

amely a nyomtatott formaval . bvanyrraskent tanftanak es

szmte azonos: e kotetbe kanil-i ,

a szabvany-stflusban van m d ' n a njl-jegyzek mindenjele

ega va;

12

2. A felig foly6(fras)-stilus (gyosho); ez a szabvany-stilus egyszeriisitesenek eredmenye, amely simsbb es gyorsabb inist tesz Iehet6ve;

3. A foly6(iras)-stHus vagy "fti-iras" (sosho); ez miiveszi szempontokhoz igazod6, az frasjegyek rendkiviili egyszerusfteseb6l ered6, affele kalligrafIkus gyorsiras.

Ezenkfviil a gyakorlatban tobb, gyakran hasznalt kfnai irasjegyet, neha nagyon egyszerusitett fomuiban frnak, de ezeket hivatalosan nem ismerik el. PI. r~ helyett n,

III helyett lHi, ~ helyett *.

Mellesleg megemlitjiik, hogy a japan lejegyzesere is van teljesen gyakorlati celu gyorslras.

2. A LATIN BETtiS A TiRAs

Japan szavak es szovegek latin betiikkel valo atfnisa nem okoz nehezseget. A japan nyelvet konnyen at lehet frni csupan 22 latin betiivel es ket egyszeni mellekjellel.

Akkor bat miert nem helyettesitettek a japanok ezzel az abecevel nekik is bajos frasrendszeruket? Erre roviden igy hangzik a valasz: az azonos hangzasu, de elter6 jelentesu (=homofon) szavaknak kiilonosen az frott nyelvben e16fordulo 6riasi szarna miatt valamely szo jelenteset meg szovegosszefiiggesben is gyakran csak azon (ertelmet megad6) frasjegy(ek) segftsegevellehet vilagosan meghatarozni, amely(ek) altaI a kerdeses sz6t megjelenitik. Egyeb, eszerveken nyugvo, valamint inkabb erzelmi eredetii megfontolasok es nem utolso sorban bizonyos tehetetlensegi er6 a japan irasrendszemek belathato idan belUl torteno megvaltoztatasat val6szfniitlenne

teszik.

A japan kormany 1952-ben ajanIasokat tett kone a japan nyelv latin benls atirasara.

Ezen javaslatok lenyeget a 17. es 18. oldalakon lathat6 atirasi tablazatok kepezik, amelyek a rna hasznalatos es egymast6l esak kis mertekben klllonboz6 ket atirasi rendszert (a kunrei-shiki romaji-t = "rendelet-mintaju latin betfls atfras"-t es a Hepburn-rendszert) szemleltetik. Ahol a ket rendszer egymast61 elter, a tablazat mindket atfrlist megadja, fgy: Hepburn/kunrei-shiki. Z3rojel fog kozre olyan atfrast,

amely csupen partikulakent hasznalt kana-t kepvisel.

13

3. TABLA: A TfRAs

Az "otven szotag" tabtaja (vastagabb vonahi keretben) es kiegeszit6 tablazatok;
minden atm hang felett a hiragana balrol, a katakana jobbrol all.
db; 11'-1 ?? ;tx. :to~
a i u e 0
k ip·jJ ~:f <~ ~t-7 ':'::1
ka ki ku ke ko
~~ ~~ TA it-e ~~
s
sa shi/si su se so
t tr..~ T?T 0~ '"'(7- el"-
ta chi/ti tsu/tu te to
t,t.-r f"'- ~5< t.J.* (/)/
'--
n ni
na nu ne no
h ,:1/,\ "O-l:: b7 "'~ 'J:*
ha(wa) hi fu/hu he(e) ho
-£-q :lJ.~ tfA ~j. t.:c
m mi
rna mu me mo
~1" - ~.:z. - J:3
y ya yu yo
r t:>7 lJ!J ."5}v nv 00
ra ri ru re ro
pry - - - ~7
w
wa 0
Iv'/
n
g t/;'jj s« <"~ tf7 C':;j'
ga gi gu ge go
z i5'-!f t;~ T:A -tf-e' 7C'/
za ji/zi zu ze zo
d tt.!! tJ-r 0';/ I!:r l::' ~
da ji/zi zu de do
b ~'f/" lj.l:::" ;;"7 A:.A: 't~
ba bi bu be bo
~i/{ -eFt:" .. ,£~
p ""~
pa pi pu pe po
a i u e 0 14

Kiegeszftd tablazat
- - -
~~:ft' ~19>:f.:z. ~J::f3
kya kyu kyo
~~~t' ~19>~.:z. ~J:Y3
sha/sya shu/syu sho/syo
l;,~T't l;,I9>T.:z. T?J:T3
cha/tya chu/tyu cho/tyo
fi:~~t' fi: 19> ~.:z. fi: J: ~ 3
nya nyu nyc
"O-~t::t' "O-19>l::.:z. "O-J:l::3
hya hyu hyo
:lJ.~~t' :lJ.19>~.:z. :lJ.J:.:c3
mya myu rnyo
- -
-
lJ~!Jt' lJl9>!J.:z. lJJ:!J3
rya ryu ryo
- -
-
~t~:?Ift' ~' 19> :?If .:z. ~'J::?If 3
gya gyu gyo
t;~~t' t;19>~.:z. t;J:~3
ja/zya ju/zyu jo/zyo
- -
-
lj~l:::"t' ljl9>l:::".:z. ljJ:~'3
bya byu byo
'U~t:"t' 'U19>t:".:z. 'UJ:t:"3
pya pyu pyo
ya yu yo 15

A kunrel-shlki romaji-rendszer

Ez a rendszer az "otven sz6tag tabla" (goju-on zu) mintajat koveti, Ez olyan 5xlO-es racsozat, amelyben mind a hiragana, mind a katakana sz6tag-"abeee" hagyomanyosan van elhelyezve (az elrendezesben rna tobb hely iiresen marad es a mellekjelek nem jelennek meg). A kunrei-shiki-ben az egyes sorok mind az ot szotagjanak kezdd massalhangzojat egyontenlen ugyanaz a latin beni kepviseli, noha a szotagvegi maganhangzotol fuggden fonetikai elteresek vannak. A kunrel-shlki-t 1937-ben a kormany vezette be hivatalos hasznalatra, s akkori formaja esak nemileg kulonbozon a mait61.

A Hebon-shiki romaji vagy Hepburn-rendszer

Ez a rendszer hasonl6 a kunrel-shikl-hez, de annyiban elter tole, hogy az egyes sorok sz6tagjainak kezdd massalhangzoit nem egycntenlen ugyanaz a latin betii kepviseli, A Hebon-shiki roma]] is a kana-jelekbdl indult ki. 1885-ben japan es kulfoldi tud6sokb61 allo bizottsag dolgozta ki, s mar egy evvel kesObb szeles korben elterjedt James Curtis Hepburn (japanosan: Hebon) amerikai misszionarius es nyelvesz japanangol szotara reven, A Hepburn-rendszerben a massalhangzoknak angol, a maganhangzoknak oIasz ejtesmodja szolgalt az atiras alapjaul,

Bar a kunrei-shiki a japan helyesfrashoz szervesebben simul, a Hebon-shiki alkalmasabb a kulfoldieknek szant szovegek frasara, es a fent emlftett ajanlasok, kiilonosen ilyen szovegek eseteben, megengedik e rendszer basznalatat, Mivel pedig ez a rendszer sokkal elterjedtebb a masiknal es kulfoldieknek az atlrt eredeti helyes kiejteset, ill. felismereset leginkabb lehetdve teszi, e konyvben az atlras ezt kovetve tortent.

A magyar tanul6 a japan nyelv tanulasa eldtt rendszerint megismerkedett az angol olvasas szabalyaival, fgy a Hepburn-rendszer kovetese neki sem esik kiilonosen nehezere (az Eloszo-ban hangmegfelelesi magyarazatot adtunk). Japan szent hegyet, amelynek neve magyarul Fudzsltjamaj-nak hangzik (jamaeyama "hegy"), a kunrei-shlki szerint Huzl-nak, a Hepburn-rendszer szerint Fuji-nak Ujak.

Az alabbi atfrasi szabalyokat szinten a hivatalos ajanlasokb61 vettiik at. A peldakat es a zarojelben adott megjegyzeseket mi szolgaltattuk, (A kana-helyesfras megvilagftasara I. a Helyesiras nevii reszt.)

16

1. A szotagveg! n hangot mindig n jeldli (akkor is, ha a b, p vagy m ajakhangok eldtt an es kiejtes szerint [fonetikusan] m-me hasonul: konban, kanpai, kanmuri;

2. Ha a szotagvegi n utan mag:inbangz6 vagy y (=j) kovetkezik, hianyjelet [ , ] iktatunk be annak jelolesere, hogy az n-et ne vonjuk bele a kovetkezd sz6tagba: man'ichi, kon'yaku.

3. A hasonulas altal vagy maskent keletkezett gegezarhangokat (soku-on) (ahogy az olaszban vagy a magyarban) kettdzott hang jeloli: mikka, hatten, kippu; - sh sshse valik, ch teh-ve, ts tts-ve: ressha, botchan, mittsu.

4. Hosszu (kettdsjmaganhangzokat (,,nyujt6hang") haztetd alaku mellekjel [ A ] jelez (ez elter a kana-Iras gyakorlatatol), es ha a hossziifkettds) maganhangzot nagybetii jeloli, a hangkettdzes is megengedett. A gyakorlatban azonban az egyszeriibb hosszusagjel [ - ] terjedtel: rna, yujin, dozo; de i es (kfnai eredetii szavakban) e eseten a maganhangzo nyujtasat toldalekos i jeloli: oniisan, meishi (de onesan, mert e szo japan eredetii). Katakana-vaI Irt idegen szavakban es ktllfoldi nevekben a hossza i es e is hossziisagi mellekjellel [ - ] Irodik, ha a katakana-rendszerben a nyujtas jele [ - ] jarul hozzajuk: ~-lv biru, j. - J-lv metoru, "'_ J- -"'/' BetOben; megis a hosszu e el-kent jelenik meg, ha nyujtas jele helyett a katakanaIrasban-f (=i) van: 7-""'.{ /' Supein,:r...{ J- eito.

5. Ktilonleges hangok jelolesere nines kotelezd szabaly, (Rovid, a sz6 vagy sz6tag vegen hirtelen megszakftott maganhangzok - gegezarhangok vagy soku-on - jelolesere e konyvben a hianyjelet [ '] hasznaljuk: a', are', ji'.)

6. Mondatok kezd6szavait es a tulajdonneveket nagybetiivel frjak; fOnevek nagy kezdObetiivel frasa tetszes szerinti: Ogenki desu ka? Nippon, Tokyo, Tanaka, Genji Monogatari vagy Genji monogatari, Judo vagy judo, Kanji vagy kanji.

A 3. tablazat es a fenti hat atfrasi szabaly vizsgalatabol az deriil ki, hogy az atiras rendszere reszint a japan szotagfrason, reszint kiejtesi meggondolasokon alapul.

A japan nyelv latin bettls atirasanak egyetlen nehezsege a szavak elvalasztasa, Vi. sem a folyamatosan, azaz sz6kozok nelkiil frt eredeti szoveg nem adtampontot, sem

17

"

altalanos ervenyu szabalyok nincsenek, amelyek megszabnak, hoI vegrodik valamely szo, s hoI kezdddik a kovetkezd, Elvkent azonban ezt mondhatjuk: azokat a szavakat, amelyeket fiiggetlen egysegeknek erzilnk, ktllon Irjuk: Hon 0 sagashite iru n desu. Ketely eseten kotojelet hasznalunk azon szoegysegek osszekapcsolasara, amelyeket ugyan nem akarunk egeszen egybeimi, de kiilon sem akarunk hagyni: Tokyo-to, Minato-ku, Endd-san, A konnyebb olvashatosag erdekeben a negy vagy ennel tobb kanji-bel aBo osszeteteleket lehet61eg ket vagy harom kanji-nyi egysegekre osztjuk:

Nihon Shoki, kaigai ryokii, minshu shugi.

18

3. A KANA

A KANA EREDETE

Az i.u. 4. sz.-tol kezdve Korean at Japanba keriilt kfnai szovegek Irasjegyeit a japanok fokozatosan sajat nyelviik lejegyzesere kezdtek hasznalni, mivel korabban nem volt Irasuk, A kfnai frasjegyeket Japanban eleinte jelentesukre valri tekintet nelkill - hangertekilknek megfelelden - hasznaltak hasonlo hangzasu japan szotagok lejegyzesere. Ily medon kiejtes szerint (=fonetikusan) barmely japan szot Ie tudtak Irni, De mivel a kfnai irasjegyek mindig csak egy szotagot kepviseltek, a tobbszotagu japan szavak lejegyzesere tobb kanji-t keBett hasznalni, s ezek legtobbje sok vonasbol tevddott ossze. Hogy ezt a veszddseges folyamatot egyszenlsftsek, el6bb a kanji szogletes, teljes alakja (kaisho) helyett a folyo, egyszenibb, un. "fUfras"-t (sosho) alkalmaztak, A sosho-stflus elterjedeset az is segftette, hogy kifejezesteli, kurzfv vonalvezeteset az irodalmi mtlvek lejegyzesere alkalmasabbnak ereztek. A Nara-kor (710-794) vege fele es a Heian-korban (794-1185) ezeket az frasjegyeket nagyon egyszenl vonasokkal lefrhatova alakftottak, Ebben rmlveszeti szempontok is ervenyesultek, Az eredmeny a japan nyelv egesz hangallomanyat feloleld, gazdag jelkeszlet lett. lgy megtortent a dont6 lepes a japan szotagokat jelold, teljesen kiejtes szerinti frasrendszer kialakftasaban, Ezek az egyszenl szotagjelek, amelyeket rna hiragana « hira-ka-na 'szeles helyettesft6 nev'j-nak neveziink, korabban az onna-de « onna-te 'n6 kez') nevet viseltek, mivellevelekben es irodalmi munkakban eldszor a Heian-kor holgyei hasznaltak; 6k ui. nem ismertek a kizarolag ferflaknak fenntartott kfnai irodalmat, tudomanyt es kfnai Irasjegyeket. A hiragana aprankent mint altalanosan elfogadott szotagfras valt hasznalatossa.

A katakana ('szogletes helyettesft6 nev') neven ismert jeleket valamivel a hiragana utan fejlesztettek ki. Mikozben a diakok a klasszikus buddhista munkakrol eldadasokat hallgattak, szovegeikben megjegyzeseket (=glosszakat) fUztek a nekik kevesse ismer6s vagy nehez Irasjegyek es szavak kiejtesehez es jelentesehez; masker pedig magyarazatokat Irtak bizonyos szakaszok sorai koze; ez a gyakorlat valamilyen, kiejtes szerinti gyorsfrast tett sznksegesse (Igy a katakana eleinte "gyorsfras" volt). Mikent a hiragana, ugy a katakana eseteben is minden jelet valamely olyan kfnai irasjegyb61 vezettek Ie, amely egy bizonyos japan sz6taggal volt kapcsolatban, s ezert azon sz6tag jelolesere hasznaltak, az frasjegy eredeti jelentesetdl fiiggetleniil. De a hiragana-val ellentetben, amely jeleket egesz kanji-b61 egyszenisftettek foly6frasllva, a szogletesebb katakana ugy keletkezett, hogy a szogletes, teljes alaku

19

(kaisho) kanji egyetlen alkororeszet vettek el. Nehany esetben ('7-, rv; ~) a katakana csupan kevesse valtoztatott alakjat kepviseli valamely egyszeni kanji-nak. Minthogy a katakana szorosan kapcsol6dott a tudomanyhoz, ezt a szogletes szotagfrast hosszii ideig csak ferfiak hasznaltak. (A 4-es es 5-os tablak azokat a kanjikat mutatjak, amelyekb61 a kana-jelek szarmaztak.)

A hiragana es katakana rna hasznalatos alakjat 1900-ban allaptrouak meg egy, az elemi iskolakra vonatkoz6 rendeletben. Ket elavult hiragana-jelet (l.;, wi, A we) es ket ezeknek megfelel6 katakana-jelet (4 wi, x: we) a masodik vilaghaboni utan hamarosan eletbe leptetett helyesfrasi reform kereteben toroltek. fgy rna mindket szotagfras 46 hivatalosan elismert jelb61 all.

20

4. TABLA: A HlRAGANA EREDETE

r

I

~!£. \, \ _l,X ~~ itiZ ;b ~~
h"'l)o ~~ <~ tttt - C
'--
~ s. ·Lz T-t -triM- i-~
-
t:~ 1:> ~o ~ )11 l~ t::J:
7j:A t:{:: I:l~ tl ~I}; (7)7}
~,-;
lei ,It V'tt v)~~ ~~~ '11*
ci* h~ t~~ &0* t~
~-tE rpm 1-3-
G~ ry ~lJ ~w h~L ~g
b~o ~~
~~ 21

5. TABLA: A KATAKANA EREDETE

7 :JOT 1 ljl- 7 r:,L;, 5*L ~ 1)&
I'P }J T a: / ...
,
7J } :t ~\& :; /~ 7- /~ C
~~:}O .... ~ ....•..• ~>:-.-.;... :1
'Av /
. " -..J
-tj- wt ... Z A 3Jt -e wtJt '/ " ,~
:/ W
5' <::? T ''J )11 - 7Z r J:.
3' T -
,
-j- 'Y;~ - 1·~·~ ~ ~,~ ... ~$ / 7}
~~ - v.v...-}'· ... »., 4'
J \ t ~l# 7 ·.-r ~ ;grs *
j; -r- 1%
,._, ~ \:.%
-:< , .. , - """"* b 4- ~ -!~ .:c ::E
~ ._ <~.;~)'
- '<c:;:<'w::.,.;.:.:~,:.;,::.. .~
-v ,tt .:J_ m '3 fill
~,
- R 1) ~!J }~ ~t V ~L g
7 0
? 10 =] .,""'0''''
f
/' i
ij\ 22

A KANA SORRENDJE

A japan hangoknak a 3. tablazatban bemutatott elrendezese ezer eves fejlodesre tekint vissza. 1000 kdrtil kezdtek a Heian-kor eleje 6ta hasznalatban levd kana-jeleket hangzlisuk szerint rendszerbe foglalni. igy keletkezett az un. "otven sz6tag tablaja" (gojii-on zu), amelyben minden szotagot egy szotagjel jelol (a 3. tablazat vastagabb vonahi kereteben lathato). A tablazatot a felsd sorban kezdjUk olvasni s balrol jobbra haladunk. Tehat a sorrend ez; a, I, u, e, 0, ka, ki, ku, ke, ko ...

A 10 vfzszintes sor a sz6tagok kezdd hangjai, mig az 5 ftiggdleges oszlop a szotagok vegso hangjai szerint rendezddik. Ez a rendszerezes megkonnyfti a tablazat emlekezetbe veseset. (A magyar tanul6 a kovetkezd mnemoteehnikai segftseggel is elhet: akasztana', hamaj' ra van; ennek ugyan csupan kepzelt ertelme van, de megjegyezni kcnnytl, s ezaltal a kezdd hangok sorrendjet is konnyebben idezzllk emlekezetunkbe ).

A gojii-on zu mind hiragana-val, mind katakana-val lefrhato, hiszen a ket rendszer hangjai azonosak.

A szazadok folyaman tortent nyelvi valtozasok nernely hangot elavultta tettek. lgy az "otven sz6tag tablaja" jeleinek szama maig 45-re csokkent (46-ra, ha az igazi japan eredeUi szavakban nem szerepl6 Iv = ~ hangot is beszamitjuk; ez a kfnaibol kolcsonzott nagy szamri szo miatt keriilt be.) A regiek eltdnesevel egyidejtlleg uj hangok valtak a nyelv reszeve, uj jeleket vagy mellekjeleket teve szuksegesse, ill. a regi jelek bOvftett hasznalatat,

A g, Z, des b zonges massalhangzok (daku-on) (amelyeket "nem tisztak't-nak is neveznek) jelolese a daku-tennel vagy nigori-tennel (,zongesft6 mellekjel') [ " ], valamint a felig zongesftett p hang (handaku-on) jelolesese a handaku-ten-nel vagy maru-val [ • ] viszonylag kes6n tortent meg. Ugyanez ervenyes az un. "osszevont" hangokra (yo-on: massalhangzo + y + a, u vagy 0) es a hasonulassal vagy maskent keletkezett gegezarhangokra (soku-on); ezek esak a Heian-kor dereka tajan jelentek meg. A yo-on es a soku-on jelolesere ninesenek klllon mellekjelek, hanem - mikent az alabbi peldak mutatjak - ket kana-jellel Irodnak, amelyek koztil a masodik kisebb. Amint a ~ ~ -o 'lJs kyakka peldajabollatjuk, a yo-on es a soku-on kapcsolodasaval keletkezett egyszotagu kombinacio (azaz ~ ~"'? kya') harom jellel fr6dik, s ezekb61 kett6 kiesi.

23

SOKU-ON SOKU-ON YO-ON SOKU-ON es YO-ON
ib-? ib -?tJ~ ~~ ib~~~
7'Y 7'Y7J ~-\' 7'Y~-\'
a' akka kya akkya
tJ~-? tJ~-? tJ~ ~~-?tJ~
iJ'Y iJ'YiJ :\=--\''YiJ
ka' kakka kyakka J~pan szotarak, enciklopediak es egyeb iitbaigazftc rmivek, amelyekben a cfrnszavaknak hatarozott sorrendben kelI megjelennitik, elvben az "otven szotag tablaja" szerint rendez6dnek (a-i-u-e-o jun vagy gojii-on jun; jun 'rend, sor'). A gyakorlatban azonban a 3. tabla es kiegeszftd reszeinek sz6tagjelei nem kulon osztalyokban, hanem egyesftve kepeznek rendszert. Amikor a sz6tciri stb. sorrendet meghatarozzak, nem tesznek kiilonbseget aszerint, hogy a kana mellekjellel fr6dik-e vagy sem, hogy nagy alakban Irjak-e vagy kicsiben, hogy hlraganat hasznalnak-e vagy katakanat; csak az az eset kivetel, amelyben a kulonbsegek egyike ket, egyebkent azonos szo elkulonftesere szolgal. Ez a latin bet us abece azon gyakorlatanak felel meg, amelyben a nagybenl a sorrend szempontjabol egyenertekd a kisbettivel, kiveve azt a helyzetet, amelyben a nagybenls frcis ket sz6 Irasmodja kozott az egyetlen rnegkulonbdztetd vonas (pI. nap '24 6rai id6tartam':; Nap 'egitest'l csillagaszati szakmunkakban/), Ilyen esetekben szabaly szerint a kisbenls alak az els6. A japan szotarak sorrendje ennel bonyolultabb. Ui. "egyazon" kananak hat valtozata is lehet. PI. Ji, /'\, Ii, /" 11, /, a sz6tciri sorrend szempontjabol egymassal azonosak, de a jelek kozott ilyen elteressel megkulonbozteten szavak szempontjabol nem.

Ktilonbozd szotarak kiilonboz6 szabalyokat hasznalnak a sorrendet illetden, E szabalyokat a bevezetesben rendszerint reszletesen megmagyarazzak, es a mn hasznaloi j6l teszik, ha ezt elolvassak, Peldakent alabb kovetkezik egy csokor iIyen szabaly.

1. A rovidebb sz6 megeldzi a hosszabbat, ha azonos kanaval kezd6dnek (mint pI. angol nyelvti szotarakban china a hosszabb chinaware el6tt jelenik meg), fgy ibJ.P ~ megel6zi ibJ.P ~ tJ~T sz6t (joforman minden szotar ezt a szabalyt koveti),

24

2. A mellekjel nelkiili kana megel6zi daku-tennel vagy handaku-tennel jelolt parjat, es a daku-tennel jelolt kana elObb van handaku-tennel jelolt parjanal; fgy Ji t) , aztan Ii t) , aztan 11 t) (ez is altalanos szabaly),

3. A nagy alakti kana megel6zi a kis alakut (ez a szabaly legtobbszor a kis -o-val Irt gegezarhangokra [soku-on] es a kis e , ~ vagy J: jellel Irt "osszevont sz6tagokra [yo-on] vonatkozik: tJ~"?-c el6bb van, mint tJ~-? -c, es v' L..~ el6bb, mint v' L..~.

4. A hiragana elObb van, mint katakana tarsa: :.:i1, ~, aztan ::I V '7.

Amikor e szabalyok egymassal Iitkoznek, az l-es szabaly gy6z a 2-esen, a 2-es a 3- ason, a 3-as a 4-esen. Mivel az l-es szabaly erdsebb a 2-esnel, Ii t) ~ elObb van, mint Ii t) ~ -? -c alak.

r

l-es szabaly gy6z a 3-ason: i;, J: elObb van, mint i;,.t tJ~';;" l-es szabaly gy6z a 4-esen: 7J 'Y /, elObb van, mint tJ~ -o It -o 2-es szabaly gy6z a 3-ason: Ii -o ~ eldbb van, mint li~ 7! 2-es szabaly gyoz a 4-esen: ~ A elObb van, mint ~-r

3-as szabaly gy6z a 4-esen: 7'Y Y elObb van, mint ib -o L..

A japan sz6tciri sorrendben az is eldontendd, hogy mikent alkalmazzak a cho-on kigo vagy egyszenlbben bo nevtl, magdnhangzo-nyujtast jelold jelet [ - 1, amely idegen nyelvekbOl val6, katakanaval frt szavakban a maganhangzo hosszusagat mutatja. Nemely sz6tar nem veszi tekintetbe, mikent pI. az angol szotarak elrendezeseben a kot6jelet gyakran nem tekintik. Masek ugy fogjak fel, mintha a megeldzd maganhangzo jelolesere szolgalo katakana volna. PI. ? - 1) - (angol wooly) ugy van besorolva mintha katakana frasa ? rj 1) -{ volna. A jelen munka ezt a megaIlapodcist koveti,

A 6. tablan tovabbi szemleltetese lathato a szotarakban es egyeb utbaigazfto milvekben alkalmazott kana-sorrendnek. Az ilyen japan munkak eredmenyes hasznalata kedveert e sorrend megjegyzese Ienyeges. Eldszor a bal oszlop, aztan a kozeps6, majd a jobb olvasand6 fentr6l lefele,

Az "otven sz6tag tablaja" (gojii-on zu) sorrendjen kfvUl a hiragana-jeleket hagyomanyosan az UI). iroha-sorrendben is el szoktak helyezni. (I. a 7. tabla) . Mindket rendszert a Heian-korban fejlesztettek ki. E szazadban az iroha elnlndben van (csak a 19. sz. veget6l kezdve valt el "ahece" szerepeben az eredetileg

25

6. TABLAzA T: PELDA A SZA VAK ES SZ6TAGOK SZ6TARI SORRENDJERE

db db It\;6~~' db It\~'/v
7 dblt\~ db It\ <
~~ ~lt'~' ............
7- db It\~ ~' ? dbl?
7-}- at.> It\~ ~ < at.> 0
dbdb~ 7~~;:3..- db0
db It\ dblt\~J:? db0lt\
db It\;6~ at.> It\~' J: ? at.>0;6~
lb It\;O~ dblt\~b lb 0;6~
at.> It \ iJ~ *- L at.> It\ ~ Iv ~0;6~lt\ katakanaval Irt "otven sz6tag uiblaja" rendszeretdl), Az osszes hiragana-jelet egy buddhista versbe foglalja, s mint bevalt rendszert rna is kedvelik targyak sorrendjenek jelolesere (pI. jatekklirtyma vagy szfnhazi ulesekre),

Megemlftjiik tovabba, hogy japan szavak sorba rendezesere a latin abece is hasznalatos, de a japanok csupan japan - idegen nyelvu szotarak osszeaIHtasara alkalmazzak.

26

7. TABL.A.ZAT: AZ IROHA

r

11' 6 ~j: ~c. ~~ '" ~
i ro ha ni ho he to
tJ tl fJJ. Q ~
chi ri nu ru wo
t> tr~ J: tr:.. n ~
wa ka yo ta re so
'0 tl t~ b tJ
tsu ne na ra mu
>- ~ (J) :to < ~ ~
?
u -wi no 0 ku ya rna
~t b .,... >- -c
'-- x
ke fu ko e te
lb ~ ~ ~ 'th ~ C
a sa ki yu me mi shi
Z l} b ~ T
we hi mo se su
, . , Megjegyzes: Ez a tabla magaban foglalja az elavultnak nyilvanftott ~ WI es Z we jeleket es az :a- 0 szinten elavult wo olvasatat.

27

A KANA IRAsA

A japan fras megtanulasanak legjobb kezdete a kana, s ennek okai a kovetkezdk:

1. Szarnuk csak 46;

2. Alakjuk egyszeni (a vonasok szama egytdl negyig terjed);

3. Egy-egy jelhez szabaly szerint csak egy hang tartozik (ket jel kivetelt kepez, mert ket kiejtesi lehetdsegtik van, 1. a Kana helyesfrasa 10. szabalyat);

4. Mindket rendszer magaban foglalja a japan nyelv minden hangjat, tehat kanaval barmely japan szoveg lefrhato.

Vitathato kerdes, melyik rendszert tanuljuk meg eldszor? Katakanaval a kezdd is sok, neki mar ismerds (fdkent az angolbol atvett) szot tud lejegyezni. A hiragana viszont a sokkal gyakrabban hasznalt szotagfras.

A japan fras gyors elsajatftasa vegett (meg ha ez csak passzfv ismeret is) a kovetkezd tanulasmodot ajanljuk (a 9. es 10. tablak hasznalataval egyutt):

1. A jelrendszert osszuk kis tanulasi szakaszokra. PI. ot kanat vegyunk egy egysegnek, s kezdjuk a felsd vfzszintes sorral.

2. Jegyezzilk meg a maganhangzokra epiilo szotag-sorrendet (a - i - u - e - 0, ka - ki - ku - ke - ko ... ) hangos olvasassal,

3. Gyakoroljuk a jeleket, amtg a vonasokat a helyes sorrendben, iranyban es viszonylagos nagysagban tudjuk Irni anelkiil, hogy a mintat neznenk,

4. Minden tovabbi sor megtanulasa utan ismeteljiik at a korabbi anyagot.

5. A tablak jeleinek elsajatftasa utan gyakoroljuk a kanat oly m6don, hogy azzal Irt szoveget masolunk, romajival Irt szovegeket atfrunk es tollbamondasra trunk. Mikent a (kesdbb targyalando) kanji eseteben, iigy a kananal is a kovetkezd elvek szabjak meg a vonasok sorrendjet: 1) felulrdl Iefele: 2) balr6ljobbra.

A 8. es 9. tablazatban - amelyek a kovetkezd oldalakon talalhatok -, a vonasok elejen megjelen6 kis szamjegyek a vonasok iranyat, sorrendjet es az egy-egy kanaban talalhato szamar jelzik.

A japan Irasjeleket rendszerint nem vonalakra Irjak, hanem negyzetek, ill. negyszogek nyomtatott (vagy legalabb elkepzelt) racsara, Kulfoldieknek is ajanlhato, hogy a japan jelek megtanulasara kezdettdl fogva vagy nyomtatott keziratpapfrt hasznaljanak, vagy az e konyvvel egyutt ajanlott gyakorl6 filzeteket.

28

8. TABLAzAT: A HIRAGANA iRASM6DJA

I I 2
~ \ '\ 2 .... .... I};
I 2;Z,
2 3 < Itt 1_
IIj~ ~~ 2""-
4_
2 IL f I~ ~
I~
3-
It- I~ I":) Il 1~2
4_
2 Ir- 2 tl (Ji)
I~~ ~
~ 3_
lei IV' I') ~ It3l4
2
3.,..) ~
~l ~ It~ ~ :t
I~ IvP ]:
\1 I~ ; 11 ».
2,-?
2h ~3
Iv 29

9. TABLAzAT: A KATAKANA iRASMODJA

I 11 1 l;f
Y 2f7 32
I-j) 3 ~
;;\=- ~ 2~
I+j- I"" ~ ~ 1')2
2;:/
p 21- 2 1_ 11'2
1\;;3 27
1+ 1- ~ ..! /1
2_ ~'4
7'\ 2l::: 17 2
l~ ~$
1-;< I .... z: ~l 2=E
2_
3_
I~ 2::z.. 13
I- ll/ J~ IV 2
27 18
2
17 /73
I
2/ 30

A KANA HELYESfRASA

A mai kana-helyesfras (gendai kanazukai) j61 megkozeliti a kiejtest. Az alabbi szakasz peldakkal mutatja be a legfontosabb helyesirasi szabalyokat.

1. A hiraganaban az a, ii es ii nydjtott maganhangz6kat (chii-on) ugy jeloljtik, hogy az;l;;" It'vagy ? jelet a hiragana utan Irjuk, amely a megfelel6 maganhangzot

tartalmazza:
~ a Ah!O!
to~~1v okasan anya
1t,1t,*- iie nem (tagadas)
toILV'~1v oniisan baty
~ilitc yiigata este
:t.iili< siigaku szamtan 2. A hiraganaban a japan eredetti szavak e hangjat tigy jeloljuk, hogy az e-t tartalmaz6 sz6tag utan *- jelet Irunk:

De onesan

Nemde? Ugye? ndver

A kfnai eredetil szavakban eldfordulo, hasonl6an ejtett (hosszu) ei ugy fr6dik, hogy az e-t tartalmaz6 hlraganahoz It' jelet kapcsolunk:

,"(1t'P.It' teinei

i!"nlt' kirei

udvarias tiszta, szep

3. A hiragana 0 megfeleldjet rendszerint ugy jeloljiik, hogy az o-t tartalmaz6 jel utan ? jelet Irunk: l!i:e tolili

dozo

Kerem!

J6 reggelt!

ohayo

Nemely esetben to hasznalatos ? helyett.

MIt'(~It') oi

Mi!"It\ (*i!"t,.,) okii

MiI~~ (M!) okami

szamos nagy farkas

31

~JNt<~) oyake nyilvanos, hivataIos
.:. jO l? (71<) kori jeg
1:...2 (+) to tfz
..t.iQ.lt' (ian,,) tiii tavoli
l:lQQ (ifiQ) toru athalad/-megy
111l)t$ <~) hono lang
t~T<1tl1T) moyosu rendez (unnepelyt, gytilest) Ezekkel a nyelvtortenetben gyokerezd kivetelekkel a tanul6nak nem kell sokat torddnie, mivel a kerdeses szavakat rendszerint kanjival jelolikImint fent zarojelek kozott is), fgy a nehezseg nem nlnik e16.

4. Amikor idegen szavakat katakanaval frunk at, a hosszti maganhangzokat a nyujt6 jellel [ - ] kell jelolni:

::1-1::~-Iv

if--Iv ~~-Jt.:c..Aj}v-~-

kohi

biru

boru dansa esukareta

kaye « angol coffee)

sor « angol beer)

labda « angol ball)

tancos « angol dancer) felvon6 « angol escalator)

Kivetelek:

eito Supein

nyolc « angol eight) Spanyolorszag « angol Spain)

5. A g, z, d, b sort kepezd zonges massalhangzokat (daku-on) ugy jeloljtlk, hogy a megfelel6 kana jobb fels6 sarka melle ket rovid ferde vonast (nigori vagy dakuten) helyeztink; a p hangokat (handaku-on) iigy kulonboztetjuk meg, hogy az "otven szotag tabhija" ha soraban lev6 jelek fels6 sarkahoz kis 'kort (handaku-ten) rajzolunk:

tJ;jJ

ga

da

1~.I' ba

I;f,,{ pa

stb.

za

6. Az osszevont sz6tagokat (yo-on) ket kana jelzi, s ezek a kiejtesben egyetlen szotagga olvadnak. Az els6 az "otven sz6tag tabhijanak" i oszlopabol kerul ki, a rnasodik, amelyet kisebbre frunk, a ya sorbol, Ha a szoveg vfzszintesen fr6dik, a

32

masodik kanat a neki val6 hely als6 reszere helyezziik, de ha feliiIr61 lefele haladunk, akkor a neki val6 hely als6 jobb oldalara:

kya

gya

7. A hasonulas (asszimilacio) altal vagy maskent keIetkezett gegezarhangokat (~okuon), amelyeket a latin bettis atfrasban kett6s mdssalhangzo kepvisel, kis "J/'Y jelnek a kerdeses massalhangzo ele helyezesevel frjuk:

tL"Jl,.,~ ressha vonat
t"J.&;/v jippun 10 perc
P?'ll roketto raketa
'l;,J:.:2...t. chotto egy kicsi(t) 8. Szo- vagy szotagvegi rovid, hirtelen megszakftott maganhangzok frasara szinten a kis "J/'Y jelet hasznaljuk.

a' kya' ji'

Ah!6! Jaj!

az osszetetelekben el6forduI6 '10' kanji kfnai (on) olvasata

9. A ji es zu sz6tagokat rendszerint fgy Irjuk: t/y, -rtX:

*t~ majime komoly, becsiiletes
*:'£It' mazui rossz fzu
'7y;t rajio radio
y-\,,~ jazu dzsessz De t; ill. -? hasznalatos

a) ha (ugyanazon sz6ban) a megeI6z6 sz6tagot ugyanaz, de nigori vagy daku-ten

nelkiili jel kepviseli:

33

tsuzuri tsuzuku

sz6tag, szotagolas folytat

A KANA HASZN;\LATA

b) Ha a t:. ill. "0 szotag osszetetr szavakban zongesedik:

iI~ft-?iI~It' (iI~ft+"0i1~It,) kanazukai kana-helyesfras

~-?iI~tL (~+"0i1~tL) kizukare szellemi/idegi kimerultseg

li~!i Oi~+t:.) hanaji orrverzes

Mint mar mondtuk, a mai szovegeket rendszerint kanji es hiragana keverekevel Irjak, amelybe itt-ott katakana vegyiil (fgy: kanji - kanamajiri). Mindharom rendszemek meghatarozott szerepe van. Az alabbi szabalyok a kana-rendszerek hasznalatat szernleltetik.

.:r.*lv:¥~"""7 '7~~"~

enerugi opera Washinton

energia opera Washington

A hiragana hasznalata

1. Minden fajta japan szo Irasara val6 a fOnevek, melleknevek es igek kivetelevel,

.t < yoku jol, gyakran

tr.J;,.1v tabun talan, valoszfmlleg ez(ek) a

ott

ezert

meg nem

csak

fele, -ba, -be

'C..(J) kono
Ib.:e.:. asoko
ttil~~ dakara
~tt mada
tat dake
"" e 10. Az e, 0 es wa sz6tagokat fgy frjuk: *-./.:r., to/;t, b/'7, ha valamely sz6 alkotd reszei:

1t,1t'.& iie nem (tagadas)

ft12 nao tovabb, meg

i2tr. L watashi en

De ugyanez a harom szotag, ha valamely szd utan helyezve (partikulakent = joshi) szerepel, fgy Irodik: r.../r..., ~/7, li/I,\:

'C..1v Ir. t:.li konnichi wa J 0 napot!

~ te.li mata wa

Teheran e

vagypedig

Teheranba vagy T. fele"

2. F6nevek, melleknevek es igek frasara is val6 bizonyos esetekben, pI. ha a regebben

hasznalatos kanji elavult:

It'T lit... T."5

isu

szek evepalcika

hashi

vte. t...tt.liilI~1;:;te.A "~lt,tLte..

A levelez6lapot a postaladaba dobtam.

suru

cselekszik

11. A 'mond' jelentesil i3 oj szot ~ oj (yu)-kent ejtjiik, de It, oj (iu)-kent frjuk.

dekiru kirei ureshii

kepesnek lenni tiszta, szep orvendezd, boldog

3. Kanjival Irt szavak vegzddeseinek frasara val6:

fi< i(ku)

fiil~f,j:lt' i(kanai)

Bit' shiro(i)

~ ~ matsu(ri)

megy

nem megy feher iinnepfseg)

A szovegzddesek (gobi) frasara hasznalt hiragamit okurigaminak nevezik. Meg kell azonban jegyezni, hogy sok esetben nemcsak a vegzddeseket, hanem a szoto

34

35

(gokan) egy reszet is kanaval frjak (s ez kulonosen ervenyes a shii vegii melleknevekre es az -eru vagy -iru vegz6desii, un. lchi-dan osztalyti igekre):

trr L-It' atara(shii) uj

*~ It' o(kii) nagy

ft"'-Q ta(beru) eszik

$1t shiawa(se) boldogsag

A katakana hasznalata

1. Idegen (de nem kfnai) szavakbol lett japan szavak irasara:

!: Iv biru epulet « angol building)

!: - Iv biru sor « angol beer)

''''~

pan kenyer « portugal pao)

'T-7Iv teburu asztal « angol table)

,

2. Idegen szavak es tulajdonnevek irasara (kanjival Irt kfnai es koreai tulajdonnevek kivetelevel):

71-1)71 ~-1 /'

Amerika

Amerika

Nemeto, « nemet deutsch) Parizs « franeia Paris) Shakespeare

I

.,)

Doitsu

/{ I) ~:r.--7,Ae7 "'-Iv I) ~ ij-'T

/'\~jJ 1)- 7'?!A:.,AI-

Pari Shekusupia Berurin Gete Hangari Budapesuto

Berlin

Goethe Magyarorszag Budapest

,

I

Idegen szavak es tulajdonnevek atfrasaban a f6 szabaly az, hogy a katakana a lehet6 legjobban kovesse az eredeti sz6 kiejteset (az idegen szavakb61 lett japan szavak novekvd aradata legnagyobbreszt az angolb61 ered), Ambar altalanos tendeneia az atfnisi szabalyok egysegesftese, neha megis talalkozunk olyan idegen szavakkal es nevekkel, amelyeket tobbfelekeppen Irnak at. PI.:

"" ~ I- betto agy « angol bed)

"" ~ ~ beddo agy « angol bed)

~:r.*V-~3~ ~*V-~3~

jenereshon zenereshon

nemzedek « angol generation) nemzedek « angol generation)

36

Dawln Dauln

Darwin Darwin

r

Szamos idegen hangnak nines megfele16je a hagyomanyos japan hangok es Irasjelek kozott. Az ilyen hangok atirasara sok esetben mellekjeleket es uj kanakombinaciokat alkalmaznak (nemely katakanat ilyenkor aprobban Irnak, hogy az egyetJen szotagba val6 hangtani osszeolvadast jelezzek):

'T-{ - ti tea « angol tea)

-7 *" -? I) _. quotari negyedevenkent megjelen6 foly6irat « angol quarterly)

7 -{ !J e ~ Firipin Fillop-szigetek

« angol Philipine)

rj~ -~ Vin Bees « nemet Wien)

y ;:r. * - rj. Junevu Genf « francia Geneve)

=r ;:r. ~ ~ Iv ~ Iv 7 Dyusserudorufu DUsseldorf

(Ezekre a japan miivel6desi miniszterium a kovetkezd atfrasokat javasolja: rj~ -~, Uin, Y;:r.*--:1,Junebu, Y;:r. ~~lv ~/v7, Jusserudorufu.)

A japanok gyakran japanosan hangz6 kiejtest kapesolnak idegen szavakhoz:

r~-1;t"!J ~ baiorin hegedtl « angol violin)

!:? ~ ~ bitamin vitamin « angol vitamin)

7--];.. , chimu munkakozosseg « angol team)

:7 y;t" rajio radio

~- I--~~ Betoben Beethoven

A japanbol hianyzo I hangot az "otven sz6tag tabhijanak" ra sorabdl val6 katakana

\

jeloli:

horn

1. el6esamok « angol hall)

2. lyuk (golfban) « angol hole)

szerelmes level « a. love-letter)

rabureta

3. Novenyek es allatok neveinek atirasara (kulonosen a tudomanyos nyelvben):

~ ~ semi kab6ea

nezumi

eger, patkany tonhal

maguro

37

5. Hangutanzo/hangfesrd szavak (allati es egyeb hangok; gyermeknyelvi szavak:

felkialtasok) at(rasara val6: '

17:"'-17:"'.:::.~-.:::.~- 7i-77i-7

"if" ~ '.7 sakura

-7:"'-~~ ~n~~

De erre kanji es hiragana is hasznalatos:

*- inu

tiC sakura

7-}.tp/v mikan

4. Neha noi nev atfrasara:

Emi Mari

wanwan

nyanya gatagata

1-:...-1-:...- tonton
!::'.:l.-!::'.:l.- pyupyii
J 7 i-rr i- 'Y are vagy are'
;t~/;t~'Y oya vagy oya' ,

6. Koznyelvi fordulatok, szleng szavak atfrasara:

.( :"'-7'-:t- inchiki

Tj] deka

cseresznyefa

pitypang, gyermeklancftl

kutya cseresznyefa mandarin

vauvau

miau

kattog6 hang kopog6 hang

a szel fUjasat utanzo hang Miaz? Hah!

6! Jaj istenem!

hamis, aI zsaru

7. Nyomatekosan figyelmiinkbe ajanlott szavak es tulajdonnevek litfrasara:

b 5 ?f 7- tt mo dame da Mar keso!hhibava16

TyC7)§n:

nazo no jisatsu Toyota

Yokohama

rejtelyes ongyilkossag Toyota (auto)

Yokohama

A katakana szUk kant hasznalata azt jelenti, hogy a vele frt szavak szembeszokdek es kulonos nyomatekot kapnak. Ez a figyelemfelkelt6 hatas, amelyet kulonosen hirdetesekben hasznosftanak, gyakran a nyugati nyelvek frasaben alkalmazott d6lt

benlkenek felel meg. -

38

8. Taviratok szovegeinek atirasara val6:

j]*;;t~ i- kane okure

Penzt kiildj(etek)!

Mind a hiragana mind a katakana a hasznalatos:

1. A kanji kiejtesenek jelolesere:

hitotsu hiragana kanji

It : kata-

.f.& ." ka-

4:; 7 na

Azon kis kana-jeleket, amelyeket vfzszintes Iraskor a kanji role vagy ala illesztiink, fiigg61eges Iraskor pedig a kanji jobb oldalara, furigaminak vagy rubinak nevezziik.

2. A kanjik aruasakor a kfnai eredetil olvasat (on) jelolesere katakanat, a japanera (kun) hiraganat hasznalunk:

}.. y:...-, .:::.:.---, V-.!:: JIN, NIN (on); hito (kun) ember, szemely

Az ismetles jelei (kurikaeshi fugo)

Ha valamely sz6n beliil ugyanaz a kana-jel egymas utan ketszer fordul e16, akkor a masodikat az ismetles jelevel [ > ] helyettesftjtik:

ib> a Ah! 6!

kakashi

madarijeszto

Az ismetles jele a nigori (maskent daku-ten) jelevel is hasznalhato:

I~ ~ hobo csaknem, majdnem

tc ~ 1..,. tadashi de, megis

T ~ ~ suzuri festekdorzsold k6

Kozvetlenul egymas utan kovetkezd szotagparok ismetlesenek jelet csakfuggdleges frasban hasznaljuk:

iroiro kiilonfele

wazawaza szandekosan, killen

39

4. A KDZPONTOzAs

A KOZPONTOzAs

A japanban a kozpontozasi jelek (kugiri fugo vagy kutoten vagy toten) hasznalatara es elnevezesere nines kotelezd es egyseges szabaly. Ezert e fejezet magyarazatai esak arra iranyulo kfserletek lehetnek, hogy a nem egyseges terminologiat es hasznalati m6dot rendszerben es a mai gyakorlat megvilagftasaban mutassak be.

Szabaly szerint minden kozpontozasi jel ugyanannyi helyet kap, mint a tobbi Irasjel. Tehat pI. a gyakorl6 papfron (genko yoshi) a kozpontozasi jelnek is egesz koeka jut. De ket kozvetlenul egymas utan kovetkezd kozpontozasi jel (pI. r es 0 ) egyetien kockaba keriil; a kihagyast jelzd harem pont ( ... =tensen) szinten ennyi helyet kap; nemely kozpontozasi jel tobb kockara is kiterjed (I. a 4. 5. 10. es 11. pontokat Iejjebb). Nemely kozpontozasi jel iranya a fugg6Jeges, iII. vfzszintes fras iranyatol fiigg:

A legfontosabb kozpontozasi jelek. (Peldakat es magyarazatokat 1. a 42-45. oldalon)

Ftiggdleges

Vfzszintes

7 6 5 4 3 2 1
" I , 0
~ · .
-, ·
If i!= L.. ·
i3[ 7 jJ T T T ~ T lIJ "7
.......
ffl - ~ :!If /' jJ jJ ,~ /' ,~ }v
r.F m: a: jJ ~ ~ T ....... .......
'IJ~ jJ 'Y z> /' /' ,~ ;4.
~ :!If ~ ~
::r ....... ....... $
,~ If!
~ ~ £
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f
..J ~
",,- S OQ ;:s ~ ~ '" ~
<§l ~ '" ;:s ~
'" '" '" ~
;: 0[ ;:s '"
~ ;:s ;:s
15 14 13 12 11 10 9 8
::::::: 0
, ? I ~ s ( ) A
! ~
::r ~ ~ j!;E ? ? T 3 ....... 7 "7 jJ
/' !J ~ rR' ~ ~ ~ ::r - ~ }v 'Y
"7 * r.F r.F ~ T 7f 7f II :r. 7f ::r
~ /' /' ~ 'Y fi5 7f 'Y .......
....... ::r ~ 'Y ::r fi5
~ ::r ~
~
~ ~ ~ G) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~ :!. ;:s §. e: ;:.;- :1 is ~ ~
~ S c ~. 0;;' OQ '" OQ
-5. ~ '" Q Q OQ Q
;:s ;:s ~ I:l
l:: S ~ ~
c c c r .. J r .. J.. '\"

(, i , «,», "'0

J

,

41

40

,

1

3

2

Q. C. b. a. g. f. d. b. d. b.
~ e. c. a. c. a.
* * ffI ., - - "* "* J! tt: tt }! B
- - -, -, -,
1If , J:f1 Iv , , ~ ~ ~ fi ti. Ii' :to }! ? *
II!! 1If . .,... - - t,t. t,t. 1..- ~ , , :to t> e Ii
'- - -
- -
- . "* . - B ~ , tr:. ~ giJ ~ Ii' t> , •
-
- --
IN J!.Il 3jZ t,t. 0 7J~ ~ 7J~ T 9j.. ? , '" ,... 00
'-
l:: ~ i. Pl h 7J~ , tJ~ l:: I! m 0 t> I!
Mb ~ . a- h 4- I- 1..- T J:f1 l- t> -t
iffj ;;. tJ~ t- ~ C "'( 0 ~ '" 0
tJ~ It tJ~ q) , , 0 0
s. tt: It *if fit I-
t,t. ~ t: 1m .~
~. 0 ~ a- ~
0 0 Ii'
tr:.
0
J I. Maru vagy Kuten:

Ez a jel a mondat/kijelentes veget mutatja (az aliibbi peldakban (a) es (b) , mik6nt a pont a magyarban.) Ha a kerd6mondat vegen rendesen h'ithat6 ka kerd6sz6cska vagy valamely mas kerd6sz6 ketsegtelenne teszi, hogy k6rd6mondanal van dolgunk, akkor a kerd6jelet is a maru helyettesiti (I. a (e) p6ldat), s6t a feikiaIt6jel is helyettesithetO vele (I. a (d) peldar).

2. Ten vagy Toten:

Ugy hasznaljuk, mint a magyarban a vessz6t a mondat attekinthet6bb6 titelere es sziinet jelolesere (I. az (a), (b), (e), (d) jelzesiI peldakat); egymasra kovetkezd szamokat is elvalaszt «f) pelda; ni-san-niehl); negy vagy annal tobb szamjegybdl aIl6 szamokat harem szamjegyti esoportokra oszt «g) pelda: nlsen sanbyakunijii en). Hogy szemleltessuk, mikent valtoztatja meg valamely mondat ertelmet a ten meglete vagy hianya, (e) peldankat egyszer ten-nel Irtuk (,,szemiiveget visel6 nagy ferfi"), egyszer meg anelkul (,,nagy szemiiveget visel6 ferfi "),

3. Nakaten:

Felsorolasban azonos fajtlijt1 szavakat (a) es neveket (b-d) hatarol el; keltez6sben elvaIaszlja az evet a honaptcl, a h6napot a napt6l (e); a tizedesvessz6 szerepet is betoltheti (ten-nek olvassuk) (1); elkulonftl a katakanaval in idegen nyelvi kifejezesek es nevek szavait (g).

42

5 4
I
b. a. f. e. d. c. b. a. g. f. e. d.
.r:. J:f1 - *if J: ~ 7"\ "* b 1..- Y /\ IIR *-
-, - -.
-. T fn Wi
~ b ~ Jf m Jf -o :$ "'" 5 J: ~ ::I .
t=
tt $ tt IK I I "( Ii I! l} 5 tt ;..; Ji Ji
b $ Ji Ii' , ..... l:: 0 Ii . % - *
1..- tJ" 1=1 -
~ J: ; :!k: iI!!l B tr -o * -o ., I- h . l$
, F fL ,
5 If h :5. ~, Jt m tr:. lftS tc q) I
.
tt. ~ I ~ , 0 I 0 A . *
It T q) ~ I .;- rm *
c ~ ..L. .. ~ ~ Ii' *' '"
Ii' , ... 7
Ii' ~ I • I it 1f ~ 1i1<
0 ~ q) , .{ fi
\I'
'- '- ~ + It I iti t 1..-
, 1m ~ Ii' 5 tt:
, JIi( !J'j ~ 0
b
5 * I ~
t,t. l:: ~
, tJi
Iv
4. Nakasen:
Szerepe kb. az, mint a gondolaljelnek (-) a magyarban. Hesmalatai; a mondat vagy gondolat
megszakadasat, befejezetlenseget jeloli (a); ket oldalr61 jeleli a mondatba agyazott magyarazatot
(b); id6tanam, ill. helysegeket/helyeket eivaIaszt6 koziik kapcsan fordul eld, s jelentese
ilyenkor '-t61/-tol... -ig', ill. ' ... es ... kiiziitt' «e), (d), (ej); japan cfrnzesekben elvalasztja a -
ehome, es -ban szamait (f).
5. Tensen:
Ez a pontozott vonalnak nevezhet6 kihagyasi jel rendszerint hat pontb6l all (kockankent
harmat (rook). A magyar kihagyasi jelnek [ ... ] felel meg. Hasznalatai: a mondatban sziinetet
mutat, jelezve, hogy a gondolatnak nines vege {(a); vii. a fenti 4. pont (a) peldajaval); azt is
jelzi, hogy a megnyilatkozas vege lehalkul (b) vagy ne~asagba megy at ~e~.; a tensen
tanalomjegyz6kben s hasonl6 tabJazatokban a fejezetek cfmei es a lapszamok kozott taIaJhat6
(d). 43

J

9 8 7 6
S ( ) ....... " "9 -.
..._, I!= '-
"
a. d. c. b. a. a. e. d. c. b. a. d. c.
- (-) fn ~ 11\ :fit to - ~ 00 !'" m
....... ....... ..... -. - -.
S FfJ m J!k n 5 fi ~ m: "J ~ IX ..... - "....
.....
- CO q:r - !$ Ii ~ * t 'Ii;' Q) .0 • ~
-
- - ..... -. -.
n;t-j ..._, @1 !JI! ~ l: .A. L.. ~ ~ ~ 0- Iv
=;J ~
FII' ..._, ~ tt 1=: t: J: .'5 Ji. iJ;' IV ~ *
....... .0
an tot. '- I;:: . -5 . 1i it ~ ,
....... ~
1m OJ- fli " !: *- '- L- fi '- EI3
:n::; '"
~ ..._, Ji ~ ~ W < - ~
-. l.ro
S .-t. *' -o tot. I!= ::ir- '" t:,
....... a ,
--L. ~ 1m Q) tc. Q) !: '- n ~
"
FJ ..._, ~ lIB . Ii t !: ..... Iv
fiJ " 5 IV : .
....... =;J -. '"
JR ~ ..._, -c:' ~ L- illI - '-
c:r
* < T tJ "'( '- -
-.
S ..._, . I!= L.. ..... :
w
*- l: (J) '" :
~ - :
J'i '-
6. Kagikakko vagy kagi:
A magyar idezajelnek felel meg «a), (b) es (en.
A futaekagi nevu jel idezajelek kozti szovegben leva idezet kiemelesere szolgal «d) es (ej),
7.In'yofu:
Manapsag gyakran hasznaljak a kagikakko helyett; kiilonosen az "Un." ertelmu kifejezesek-
ben.
8. Kakko vagy marugakko:
Hasznalata olyan, mint a magyarban a z.u-6jele «a) es (bj),
A futaegakko hasznalata olyan, mint a zar6jel koze tett szovegen beliili kettds zar6jele «en.
A yokogakko olyan szamokat vagy betUket zar kozre, amelyek valamely szOvegben kiilonooza
szakaszokat, cikkelyeket stb.-t jelolnek «dn.
9. Namigata:
Ertelme ez: ' ... -t61/-tOl ... -ig' «a), (b), (e); vo. a 4. pont (e), (d) es (e) peldiiival). Hangos
olvasasban rendszerint kara ('-16I/-tOl') hangzasd. ,

44

15 14 13 12 11 10
. ! ? I ....
,
....
a. a. a. b. a. b. a. c. b. a.
9+ ~ -. -. -. -Ii' ~ I;:: b lJ ~ rJ."\'(}"\ a *
-e- ~ t:, ~ ;t J: (J) ib ib , ISf 1v"\.'5"\ 5 -r
,.,
- iJ;' (J) *- . m ; Q ~ fi iJ~ l: Q) ,
'"
,_. 5 ? ? ~ • -r . Q , ; 11' iJ;' ~J "\
~ 0\
r.\ i.e , J! tot. 5 ~ . AI 11' 1ft ~ 5 1.1"\
:...
:+ t:, Ir. Iv ~ ~I Ii Ii - lJ -3' Ii "\
r:-,1
;6~ -a- \!' ;t 11' ,,.1\ :Il (J) * ~ )("\
1=1
5 -o T ~I tc. z> 11' ~ -c:' Ii Q),,\
,
tc. -o ;m: Q) ~ triJ ib , ~"\
t:, "'( All
? I;:: Ji. fPJ 'IJ~ .'5 I;:: "\
;0;' '- ? .
"J I;:: m ; . "J"\
5 ,_
e 11' "'( iJ~ nt It "\
! "'( ~ ; .'5 .'5"\
m < JJX; ~ l:
'- .....
PR Q .'5 !:
b ~ b
.....
Q) l: ~
10. Wakiten:
Hasznalatai: szavak s kifejezesek "d61t betlls" nyomllitasat jelzi (a); arra is j6, hogy a szokasos
kanji helyett valamilyen okb61 kanaval Irt szavakat megjelolje (b); olykor szleng, vagy
tajnyelvi, vagy mas, nem szokasos szavakatjelez (e).
II. Wakisen:
FiiggOleges sorok jobb oldalan az olvas6 figyelmet bizonyos kifejezesekre (a), szavakra vagy
szoreszekre (b) iranyitja, mintegy ,,fiigg61eges alahUzas" szerepeben (vo, a 10. pont (a)
peldajaval).
12. Glmonfu:
A maru helyett akkor hasznaljuk, ha kiilonben nem lenne vilagos, vajon a mondat kerdo-e
vagy kijelent6 (a) es (b); yo. az I. pont (e) peldajaval.
13. Kantanfu:
A magyarban a feikiaIt6jelnek felel meg s az erzelem erosseget jeloli. Ajanlatos takarekosan
alkalmazni.
14. Piriodo: (Az angol period 'id6tartam; sziinet; pont' sz6 kolcsonzese)
Amikor a japant vfzszintesen Irjuk, datumokban az evet elvalasztja a h6napt6l, a h6napot
pedig a naptol.
15. Konma: (Az angol comma 'kozpontozasi vesszd' szo kolcsonzese.)
Ajapan vfzszintes fnisaban a ten helyett hasznaljuk. 45

J

,

A KANJI

A kanji, hiragana es katakana evszazadokon at egymastol fiiggetJeniil letez:tt egymas mellett, s a hasznalatban levo Irasjegyek es olvasataik ~za~~ ~gyr: csak nott. Az 18oo-as evek vege fele, a Meiji Restauracio utan, a modemlzaclo Jegyeben a kor-

many els6 fzben kfserelte meg az Irasrendszer egyszerusfteset.

Az utols6 japan frasrefonn kozvetlentil a 2. vilaghaboni utan, 1946-ban volt.

1. A hivatalos kiadvanyokban hasznalhato kanjik szamat 1850-re csokkentettek (az 1981-ben kibocsatott, atdolgozott javaslat szerint 1945 joyo kanji-ra); koztiltik 881-et valasztottak ki a hat osztalyos altaldnos iskolai oktatas kereteben val6

megtanulasra. (Kyoiku kanji)

2. Az 1850 kanji (kfnai) on es (japan) kun olvasatait kb. 3500-ra korlatoztak (az

1981-es javaslatban az 1945 karijiet kb. 4000-re)

3. Szamos kanjit egyszenisftettek, vagy olyannal helyettesftettek, amelynek Irasa

egyszenibb. . ,

4. Egyseges szabalyokat leptettek eletbe a kanji Irasara (a von as ok sorrendjet es

szamat illetden).

A KANJI ROVID TORTENETI A TTEKINTEsE

A legregibb ismert kfnai frasjegyek kb. i.e. 16. szazadbol keltezhet6k, de szamuk es fejlett alakjuk arra mutat, hogy addigra tobb szaz eves fejlddesen mentek keresztiil. Mikent az 6egyiptomi kepfras jelei (hieroglifak), ugy a legkorabbi kfnai rrasjegyek is egyszenl abrazolasokkal kezd6dtek. Ezek id6vel mind elvontabbakka valtak es olyan alakot vettek fel, amilyet a mindenkor rendelkezesre alI6 froeszkozokkel formalni lehetett. Ezek az frasjegyek az i.u. 4. szazadban a kfnai kulnira sok egyeb elernevel egyUtt a Koreai-felszigeten keresztul eljutottak Japanba, Mivel a japanoknak nem volt sajat Irasuk, a kfnai frasjegyeket hamarosan hasznalni kezdtek a japan nyelv frasara is.

Eleinte az egyszotagii kfnai szavak jeleit errelmukre valo tekintet nelkul, csak hangertekukert, mint fonetikus szotagjeleket alkalmaztak, hogy veliik hasonlo hangzasu japan szotagokat frjanak Ie. Peldaul:

!i\h\ ku-ni orszag

Ezzel a modszerrel barmely sz6t le lehetett Irni, De egyetlen tobbszotagu japan sz6 ket, harem vagy tobb kfnai Irasjegy trasat kovetelte meg, s ezek mindegyike szamos vonasbol alit.

Hamarosan kifejlddott a masodik rendszer. Ebben a kfnai frasjegyeket hangertekukre vale tekintet nelkul, ertelmuk szerint alkalmaztak, hogy veliik azonos vagy rokon jelentesd japan szavakat jelenftsenek meg, s az fgy hasznalt kfnai frasjegyeket japanul olvastak:

A sajt6 igyekszik ezeket es a kormany egyeb, a japan Irasra vonatkozo ajanlasait kovetni. lgy az e konyvben targyalt kanji-keszlet ismerete nagyjabol elegend6 lesz japan ujsagok olvasasara, s nem kell folyton kanji-sz6tiirakban val6 keresgelesre

pazarolni az id6t. . ,. .

1951-ben a kormany egy 92 kanjib61 alI6 kiegeszfto listat bocsatott ki, s a rajta levo

frasjegyeket szemelynevek trasara engedelyezte,

Az atlagosan kepzett japan kb. 3000 kanjit ismer. A japan irodalomban kb. 4000

kanji hasznalatos, beleertve a rmlszaki es szepirodalmi mtlveket.

A legatfogobb japan kanji-szotarak kb. 10000 jelet targyalnak, mfg az olyan szotarak, amelyek megprobalnak minden, valaha is hasznalt kfnai frasjegyet felvenni, csaknem 50000-et tartanak szamon.

m kuni orszag

Mindket m6dszert hasznaltak a Man'yoshii nevii, legregibb (8. sz.-i) japan versantologiaban. Ennek lefrasakor a fogalmak jelolesere olyan Irasjegyeket hasznaltak, amelyeknek a kfnaiban ugyanaz a jelentesuk van, mint a japanban; a Man'yoshiiban azonban japanul kell olvasni 6ket; minden masszofajt (a tulajdonnevekkel egyUtt), valamint a sz6t6hoz kapcsolt vegzddeseket kizarolag fonetikusan Irtak olyan kanjikkal, amelyeket a kfnai kiejtest megkozelftd japan kiejtessel, tehat sino-japan medon kellett olvasni.

Az ut6bbi szerepben, tehat csupan hangertekdk szerint hasznalt kfnai Irasjegyeket man'yogananak nevezik. A kana sz6tagjelek nagyfokii egyszenlsodes reven ezekb61 fejl6dtek ki.

47

46

A KANJI ALAKJA ES FELEPITEsE

A legtobb kfnai Irasjegy konnyen erthetd elvek szerint, korlatozott szamu elemekb61 epul Eel. Mivel ezek kapcsolodasi m6dja meghatarozza a kanji jelenteset, s6t gyakran kiejteset is, a legfontosabb elemeknek es hasznalatuknak ismerete lenyegesen rnegkonnyfti az e konyvben targyalt 1945 es minden mas, itt nem targyalt, kanji megerteset es ernlekezetbe veseset.

A kfnai frasjegyeket eredetiik es szerkezetiik szerint harom csoportba sorolhatjuk: a) kepjelek (piktogrammok); b) fogalomjelek (ideogrammak);c) (a kepjelekbdl es fogalomjelekb61 all6) osszetett (komplex) jelek.

Kepjelek

J

Az els6 Irasjegyek a mindennapi elet targyainak es jelensegeinek egyszerii rajzzal val6 megelevenftesebdl alakultak ki. Meg a rna hasznalt elvont formakban is gyakran felismerhetOk a lerajzolt targyak:

W yama hegy

J I( kawa foly6

o hi nap

fVV.. (harem hegycsiics)

/ / / (partok kozt folyo vfz) o (napkorong)

Ma keyes olyan kepjel hasznalatos, amely onall6 kanjikent szerepel. De majdnem minden mas, rna hasznalatos kfnai frasjegy epit6 elemeikent szolgalnak,

,

FogalomjeJek

Elvont fogalmak es szamok frasara olyan Irasjegyeket gondoltak ki, amelyek a gondolattartalmat nehany vonassal szemleltetik:

ichi egy
ni kett6
J: ue fent, fels6 resz
l' shita lent, als6 resz
~ naka ko:zep 48

Osszetett irasjegyek

A szavakat megjelenft6 Irasjegykeszlet novelese celjab6l a meglev6 kepjelekbdl es fogalomjelekb61 uj osszeteteleket kepeztek. El6szor ket vagy harem, azonos vagy hasonlo jelentestl kepjelbdl alkottak egyetlen uj kepet (eredmeny: logogram 'szojel'):

hayashi kis erd6, liget

mori erd6

mei feny, vilagossag

(*fa+*fa)

(* fa + * fa + * fa) (8 nap + JJ hold)

Hogy az ujonnan alkoton frasjegyek ertelmevel egyiitt hangzasukat is erzekeltessek, a kinai fras alkot6i otletes megoldast talaltak. Minthogy maga a szo, amelynek Irasara 6j frasjegy kellett, el6bb is letezett, az 6j jelet 6gy szerkesztettek, hogy az erte~met hordozo jelhez olyan, mar meglev6 jelet csatoltak, amelynek hangzasa valahogy illett az addig jel nelkilli szoehoz (eredmeny: fono-Iogogram 'hangzast hordozo szojel'):

l':!! ri esz, ertelem

Ebben a kombinacioban a hangzas hordozoja a japanul ri (kfnaiban Ii) ejtesu m. frasjegy, amelynek jelentese 'falu; merfold' (a kombinacio els6 reszenek jelentese 'dragakd'). A kanjik tobb mint 90 %-a a fenti m6dszer szerint jott letre, A hangzast hordoz6 resz legtobbszor ajobb, a jelentest hordoz6 pedig a bal oldalon van.

A hangzast is hordozo sz6jelek osszetevdik szerint hat csoportba oszthatok (a

felsorolasban J = jelentes, H = hangzas):

1. J baloldalt, H jobboldalt:

2. H baloldalt, J jobboldalt:

3. J fent, H lent:

4. H fent, J lent:

5. J kfvul, H beliil:

6. H kfviil, J beliil:

M do vorosrez !IX ka cnekel 1E ka virag

IAl sei halmoz II! en kert

r .. , mon kerdez

(~fem+ Iii] do) (?< asft + 11J ka) (:ft- fa + fl: ka)

(.Dll. edeny + ~ sei) (0 bekerftes + IllII en) (0 szaj + r~ mon)

49

A KANJI GYOKEI

10. TABLAZAT: A LEGFONTOSABB GYOKOK

(az Irasjegyen behll elfoglalt helyzetiik szerinti elrendezesben)

J

A Woes (alanti) tabla a kfnai Irasjegyek legfontosabb alapelemeit, mas sz6val gyokeit mutatja be, megpedig aszerint, hogy az adott gyok milyen helyet foglal el a teljes Irasjegyen belul. A kockak arnyekolt reszei azok a kepzelt helyek, amelyeket a gyokok valamely kanjin belul pctencialisan elfoglalnak. Minden kocka mellett megjelenik mind a latin atfrasban, mind kanjival a targyalt helyzet neve (mintegy beceneve). Minden gyok japan (bece mevevel es ket peldaval szerepel.

A 1 I -es tabla mind a 214 gyokot felsorolja a jelentesukkel egyiitt. A kanji jelenteset gyokebdl es egyeb reszeibdl nem lehet bizonyosan megallapftani, s ez kulonosen a 2. vilaghabon; utani egyszenlsftes folytan m6dosult kanjikra ervenyes, A kiilonboz6 ertelmezesek gyakran nem egyehek, mint belemagyarazasok, Mindamellett a tanulo hasznosnak talalhatja 6ket, hogy megjegyezze, melyik gyokhoz milyen kanjik tartoznak. PI. hasznos tudni, hogy a 'szfv' jelentestl, 61-es gyokkel alkotott fnisjegyek -legallibbis valamilyen laza ertelemben - osszefuggnek az 'elme-vel es 'erzelmek"kel; a 'vIz' jelentesd 85-os gyoknek a 'vfz'-hez es 'nedvesseg'chez van koze; a 'szol, mond' jelentesil 149-es gyok altalaban ilyen jelentesre utal; a 'fern' jelentesil 167-es gyok legalabb halvanyan jelzi, hogy 'fern-mel van dolgunk.

A gyokok ismerete lehet6ve teszi a kanji alaposabb megerteser es konnyebb megjegyzeset, de a kanji-sz6bir eredmenyes hasznalatanak is feltetele, Ezenklviil a kanji mas Irasjegyekkel valo lefrasa (mikent pI. az angolban a tulajdonnevek bettizese) csak akkor lehetseges, ha a tarsalgasban resztvevdk tudjak, rnikent hfvjak a kiilonboz6 gyokoket,

50

* koromohen W~ it takekanmuri ~~
hen fI [J ..;:- gonben mffili .:y oikanmuri :'lf1t
a
1 ninben .f*f± J:! kaihen MIlT Pro amekanmuri ~m
. nisui ~~ ~ kurumahen ~~
~ D!P~
'0 kuchihen ~JIl1 1t- kane hen ~* ashi
± tsuchihen :l!!!JI .~ umahen m~ JL hitoashi 9G#.
-k onnahen ~M3 1\.1 kokoro m~
? yumihen ijl ~ tsukuri ¥l [] , ~ . ._ rekkalrenga ~ JIij
~ gyiininben N:fAlJ IJ ritto }jIJ IfiIJ !Ill sara ii1tml
r kozatohen ~~ fJ chikara J!IJ ~J J:! kogai i!t~
,t risshinben 11:'M' p fushizukuri ~Ufl kamae m:.-/
, -'
~ tehen t-ffH ~ sanzukuri ~~ t:9dff1~EiJ
15 katahen 1&1* r ozato tlS1I1I n diigamae rJjPJ
8 hihen 1IJ1111 )C nobun tOcil1c C hakogamae IK I~
-* kihen ## n- onozukuri fill!fi 0 kunigamae ~1l9
i sanzui mit!! X akubi "'~ --x. hokogamae !jt~ /iX;
*- hihen :till :l:T ~ rumata $3tf}: 11" gyogamae m~
4- ushihen *f t furutori lut r~ mongamae nn r .. ,
~ kemonohen !JJtm J( ogai mit
.:E iihen J!l!lJi tare ~ru
§ mehen 1IIl~ kanmuri ~El r gandare W-M(
~ yahen film ~ nabebuta 5EJ?: F shikabane f,lj~
>t1 ishihen WE I\. hachigashira ?t~ r madare /AJT
;f shimesuhen tUL r= wakanmuri ~7Ii r- yamaidare ~1ili
;f nogihen fIlfJ. r-- ukanmuri **
*' komehen *5}M ..... kusakanmuri :ffi~ nyo ~[Q
if- itohen ~~ .T\. hatsugashira ~~ ~ ennyo }l~
~ nikuzuki m Hil ~ anakanmuri .f*f± s., shinnyii iljl&
-fit funehen ~ML ..., amigashira Jl~ * sonyo ;tgMt ,

10. Tablazat: A legfontosabb gyokok (az frasjegyen beliil elfoglalt helyzetiik szerinti elrendezesben

51

11. TABLAzAT: A 214 HAGYOMANYOS GYOK ss JELENTESI 58. ~ =t disznofej 90. ~ ~ hasftott fadarab (bal
(a felsorolas a vonasok szarna szerint van) 59. ~ hajviselet fele)
-1- 60. ~ lepes 91. Jt hasftott fadarab (jobb
1. egy; (vfzszintes vonas) 29. X. ismet; kez -4- fele)
2. (fuggdleges vonas) -3- 92. ~ szemfog, tepofog
3. (pont) 61. It, .~ ,I .. szfv 93. .~ tehen, marha
30. IJ szaj 62. ::it darda, gerely * ~ eb, kutya
4. / (ferde vonas) 94.
z, 31. 0 korulkerftes 63. p pi ajt6
5. 2. (sorszam) -5-
j 32. ± fold 64. ¥ :t k6z
6. (horgos fuggdleges 33. ± fern, tud6s 95. :t sotet(seg)
65. )t ag
von as) 34. j(. kovetni ~ 5c 96. J£ 1: dragakd
66. ver
-2- 35. L (Iassan) jar Jt irodalom 97. 11\ dinnye
67.
7. kettd 36. :7 est 68. 4- (urmertek) 98. Ji tetdcserep
8. fedd, fent 37. * nagy 69. Ff fejsze 99. it edes
9. A 1 ember 38. "k asszony 70. 11 irany 100. !i: sziiletik; el
10. JL labak 39. T gyerek 71. X nem (tagadas) 101. ffl hasznal
11. }.. belep 40. ~ teta 72. 8 nap 102. EB rizsfbld
12. J\. nyo1c 41. -t htiveIyk (mertek) 73. B sz61; mond 103. IE. if kelme-tekercs
J 13. n konilzar 42. /J' kicsi 74. f) hold; h6nap 104. r- betegseg
14. fed 43. X bena 75. * fa 105. ~ terpesztett labak
15. I jeg 44. F hoittest 76. ~ hianyzik 106. B feher
16. fL asztal 45. YI sarj, hajtas 77. k rnegall 107. J1i. bOr
, 17. U edeny 46. I1J hegy 78. 7j halal 108. .nn. edeny
18. JJ U kes, kard 47. JII foly6 79. ~ dardanyel 109. § szem
19. 11 ero 48. I munka 80. fl3: anya; nem (tagadas) 110. ~. alabard
20. ~ begongyol 49. e. onmaga 81. lt osszehasonHt 111. J;;:: nyu
21. r. kanal 50. m szovet 82. =€ haj, sz6r 112. ~ k6
22. C lada 51. T szaraz; pajzs 83. ~ csalad, nemzetseg 113. 7f- t mutat; hirdet
23. C elrejt 52. Z. fiatal; keyes 84. 'i lelegzes; leveg6 114. r9 labnyom
24. + tiz 53. I rezsutos teta 85. *- viz 115. * gabona
25. t- joslas 54. L nyiijt 86. 1< tliz 116. 1\. lyuk, barlang
26. n belyeg(zo) 55. ft osszetett kezek 87. Jl\ karom, korom 117. JL allni
27. r szirt 56. 1:: gerely 88. )( apa
28. L. magan 57. i? ij 89. ~ kever
52 53 -6- 150. ~ volgy 181. 1\ fej; (konyvllap -14-
118. 1t bambusz 151. li bab 182. JiI. szel 209. ~ orr
119. * nzs 152. ~ diszno 183. m: repiil 210. 1ft g egyenld
120. *' * fonal 153. ~ hti1l6 184. it etel; eszik -15-
121. ifr k6edeny 154. ffit kagylo(hej); penz 185. § nyak
211. ® (@ fog
122. WJ hal6 155. iff.. piros 186. ~ illat
123. $: birka 156. ~ szalad -10- -16-
124. ~~ 31:3 toll 157. IE lab(szar) 212. ~~ ""'- sarkany
187. .~ 16 It!.
125. l; oreg 158. ~ test
126. ifij es: megis 159. If[ koesi; kerek 188. il esont -17 -
189. -.!r iIi
127. * eke 160. :$ keseni raJ magas 213. ffl teknosbeka
128. If fiiI 161. ~ az allatov 5. jele 190. fi~ hosszn haj 214. * furulya
129. ~ Iroecset 162. ~ l_ halad 191. r'J kiizd
192. L~ fiivek
130. ~ fl hus 163. '" ~ falu ~
es
131. f.2 miniszter 164. @ boroskors6 193. ~ haromlabd aIlvany
132. § 165. *: szetszorodik 194. W. ordog, demon
maga
133. ~ erkezik 166. ~ falu; merfold -11 -
J 134. B rnozsar -8- 195. fl hal
135. ~. nyelv 196. .~ madar
136. 94 tanc 167. ~ fern; arany
ffl- 168. ft hosszii 197. ~ s6
137. haj6, es6nak
169. r~ 198. fl oz, szarvas
138. .N H hatar kapu
, ~ 170. ~ ~ domb 199. ~ bUza
139. szfn (pI. zold) 200. ~ kender
140. ~~ ..... fU 171. ~ rabszoIga
141. F tigris 172. i1! madar -12-
142. !D. 173. ffi es6 201. N sarga
rovar
174. -. .. zoId,kek 202. ~
143. 1fn. ver R koles
144. {r 175. ~F. . hamis; nem (tagadas) 203. ~ ~ fekete
megy
145. ti. ~ ruha -9- 204. m: hfmez
146. [§ fed; nyugat 176. W arc; felszin -13-
-7- 177. 1f. b6r 205. m! beka
147. J! nez 178. ~ kikeszftett bOr 206. ~ haromlabri iist
148. fq szarv; sarok 179. =lli porehagyma 207. ~ dob
149. ~ 180. .:C:: hang, nesz 208. a patkany, eger
sz61,mond A
54 55 A KANJI OLV AS AT AI

J

Amikor kfnai szovegek jutottak Japanba, a japanok nemcsak a kfnai Irasjegyeket vettek at, hanem olvasataikat is. A japan hangrendszerhez val6 alkalmazkodas soran a kfnai kiejtes m6dosult. PI. a kfnai nyelv negy tonalis szintje ajapanban elsikkadt (ez az egyik oka annak, rniert van olyan sok homofon sz6 a japanban). Kesdbb kinai Irasjegyeket hasznaltak azonos vagy hasonl6 jelentesu japan szavak lefrasara es japan olvasatokat tarsftouak hozzajuk, Ez a magyarazata annak, hogy a legtobb kanjinak ketfele olvasata van: a kfnaib61 szarmazo on es a japan kun. S6t egyetlen kanjinak ket vagy tobb on es kun olvasata lehet, s mindegyik mas-mas jelentest, ill. jelentesamyalatot hordozhat (elterfen a kfnai nyelvt61, amelyben minden frasjegynek, szabaly szerint, csak egy olvasata van).

Amikor a japan mtivelddesl miniszterium az altalanos hasznalatra szant kanjikra nezve rendelkezett, nemcsak az Irasjegyek szamat, hanem hivatalosan megengedett olvasataikat is korlatozta, A fentebb emlitett 1945 altalanos hasznalani kanji kozul kb. 1160-nak van kfnai es japan olvasata, kb. 700-nak csak kinai es kb. 35-nek csak japan olvasata van. A kanjiknak az a csoportja, amelynek tagjai csak kun olvasaniak, szinte kizarolag olyan Irasjegyekbdl allnak, amelyeket a japanok kfnai mintara maguk kepeztek, Nevtik kokuji. A 'dolgozik' jelentesti 111 frasjegy az egyetlen kokuji, amelyhez al on olvasat tartozik, megpedig do alakjaban; kun olvasata hatara(ku).

Az on olvasat Irasara vagy katakana vagy latin nagybetUk hasznalatosak. Kun olvasatera hiragana vagy latin kisbettik. A kovetkezd isrnervek segftsegevel a legtobb esetben eldonthetd, hogy valamely sz6nak on vagy kun olvasatat valasszuk-e?

,

1. Az egyetlen fnisjegyb61 all6 szavakat kun olvasatuk szerint ejtjiik:

A hito ember, szemely

~ kuchi szij

B hi nap (egitest); 24 6rai id6tartam

Annak a viszonylag keyes, egyetlen Irasjegybdl aIl6 sz6nak, amelyet on olvasat szerint ejtenek, nines kun olvasata, igy a valasztas nem okoz fejtorest,

2. Amely szavakban okurigana jelenik meg, kun olvasat szerinti a kiejtes:

-'0 hitotsu egy

akari

vilagossag

56

okii dasu iriguchi

nagy ki-/elovesz bejarat

3. Okurigana nelkuli kanji-osszeteteleknek rendszerint on olvasatuk van:

.w.~ kenbutsu latvanyossagok megnezese

AI jinko nepesseg

de:

!:f:I~

deguchi

kijarat

4. Szemelyneveknek rendszerint kun olvasatuk van:

IB q:r Tanaka

Yamada

r

Osszetett szavakat alkot6 kfnai Irasjegyeket rendszerint vagy mind on, vagy mind kun m6dra olvasand6k. Nemely fnisjegy-kombinaci6nak ket, ritkan harem, kulonfele olvasata van, s ezek hasonl6 vagy eltero jelentesekhez kapcsol6dhatnak:

PJJ S myonichi, asu holnap, masnap

- S ichinichi, ichijitsu 1 nap

tsuitachi a h6nap elsd napja

Neha a kanjit kizarolag arra hasznaljak, hogy valamely sz6 jelenteset adja meg, fUggetleniil az adott kanji szokasos olvasatait61 (a); masker kizarolag fonetikai jelkent hasznaljak, figyelmen kfvul hagyva a kerdeses kanji jelenteseit (b). Mindket igy hasznalt kanji neve ateji.

a)

icA otona felndtt

:toBJ:~ Iv okasan anya

A fenti asu es tsuitachi olvasatok szinten e csoportba tartoznak; (b)

!:f:I*,g dekiru kepesnek lenni

Szamos kanjit hasznalnak osszetetelekben orszagok megnevezesere, Ezek koztil a legtobb a rnasodik tfpushoz tartoz6 ateji, amelyet az illetd orszag nevenek elavult, fonetikus kanji frasm6djab61 szarmaztattak. A kovetkezd felsorolas orszagnevek irasara leggyakrabban hasznalt kanjikat mutat be; a csillaggal jeloltek nem az 1945 altalanos hasznalani Irasjegy kozUI val6k.

S Nichi-, Nit- Japan * Bei Amerika, U.S.A.

57

ljl Chii Kina 91f Ei Nagybritannia, Anglia
~ Kan* Del-Korea l'R Doku Nemetorszag
~ Etsu Vietnam fA Futsu Franciaorszag
I'll In India .fjt 1* Olaszorszag
It Hi Ftildp-szigetek " Ro Oroszorszag
rat Go* Ausztralia IDi Sei Spanyolorszag
A KANJI fRAsA c) Egyetlen irany tobbszor iranyt valtoztathat:

IJI7IJI\I~ IJ) L

1

t-

2. A vonasok sorrendje a) Fentr61lefele:

1_

?--

J

Legalabb kezdetben az olvasast Irasgyakorlat egeszftse ki. Az olvasasban val6 magabiztossagra csak ugy teszilnk szert, ha az egyes frasjegyeket es osszeteteleiket isrnetelten frjuk. Ehhez jarul az a korulmeny, hogy a kanjl-szotarak hasznalataban elengedhetetlen vonas-szamolas csak Iras altaI sajatfthatd el. A legbonyolultabb kanji Irasa sem okoz nehezseget, ha egyszer tudjuk, mikent kell az iras szabalyait alkalmazni azon korlatozott szarmi elemre, amelyb61 a kanji all. A f6 problema inkabb az aktfv fraskeszseg: azaz az egyszer megtanult Irasjegy emlekezetbdl val6 reprodukalasa.

A vonasok elejen megadott apr6 szamjegyek mind az alabbi peldakban, mind a kanji-jegyzekben a kovetkezd harem dolgot jelolik:

b) Balr6ljobbra: .

c) A kozepso reszt a rovid, oldals6 vonasok elott frjuk:

2 ,~3 2,(1,4

Jj, 3/"~

1

~J~

kivetelek:

3

»«

,

1. a vonasok iranyat;

2. a vonasok sorrendjet;

3. az egy kanjiban hasznalt vonasok szamat.

d) A vfzszintes vonast az azt keresztez6 el6tt hiizzuk:

I. A vonasok iranya

a) A vfzszintes vonasokat balr6l jobbra huzzuk:

kivetelek:

1

I

2

1J!1

5

e) Amikor ferde vonasok egymast metszik, a jo bb fenti helyr61 a bal lenti fele haladot

hiizzuk el6szor:

l

8

b) A fuggdleges es ferde vonasokat fentrdl lefele hiizzuk:

Kivetelt kepeznek azok a kombinaciok, amelyekben egy rovid, ferde, lefele iranyulo vonast egy rovid, ferde, felfele iranyulo kovet, mint pI. ezekben: r sanzui, 'I nisui, r yamaidare, >1< kyii, moto(meru) es mas hasonl6 kanjikban,

1

23t

1 2

f;J1 ~

58

59

f) A metsz6 fiigg6leges vonast utoljara hiizzuk:

't,f:r 'E.j:J :. :~i< :~ ,\'rh f_:f

Amikor a fiigg61eges kozeps6 vonas sem fent, sem lent nem "bUjik ki", akkor a sorrend ez: fels6 resz, fiigg6leges kozeps6 resz, majd als6 resz:

2 I 2

76m :~ }~

g) A metsz6 vfzszintes vonast utoljara hiizzuk:

3-k 3:r

*1

6

S

h) Eldszor a fuggdleges vonast, aztan a rovid vfzszinteset huzzuk, amely jobbr61 csatlakozik hozza:

I

sfE

J

i) Eloszor a bekerftes bal, majd fels6 (es jobb) oldalat hiizzuk meg:

1m

7

Ifro Ifw

1

2~

I~

,

Kivetelek:

I

4~

7M2 ~

j) A shinnyd, shinnyii-t L utoljara frjuk:

J1g

k). A kanji ismetld jelet ~ az ismetlendd utan Irjuk:

yamayama, A k hitobito

Hogy a kezd6t ossze ne zavarjuk, a vonasok sorrendjenek a japan rmivelddesi miniszterium altai el6frt minden reszletet itt nem mutattuk be.

60

A KANJI-SZ6TAR HASZNALATA

Sokan prdbalkoztak mar, noha hiaba, hogy a kfnai Irasjegyeket logikai rendbe szedjek, s fgy megkonnyftsek az eI6tte ismeretlen olvasani kanjik kikereseset,

1716-ban egy Koki Jiten nevtl kanji-szotart tettek kozze Kfnaban, E rmiben 214 alapelemet vagy gyokot hasznaltak a kfnai Irasjegyek osztalyozasara. Minthogy a legtobb kfnai Irasjegy a 214 alapelembdl tobb olyat is tartalmaz, amely az osztalyozasnal mint osztalyt jelz6 elem (= gyok) szamba johet, el kellett donteni, melyik legyen az osztalyozas alapjaul szolgalo elem. Szerencsetlen m6don nem kovetkezetesen, nem sz6tanrasi szempontok szerint dontottek, hanem leggyakrabban azt a gyokot vettek alapul, amely a jelentesre utalt. Az fgy kialakult klasszikus gyokrendszer, minden gyengesege ellenere, meg rna is majdnem minden kanji-szotar alapjat kepezi. A 214 gyok ala besorolt szavak ugyanazon sorrendben kovetkeznek, mint a kfsero gyokok, azaz a vonasok szama szerint.

Ez a hagyomanyos besorolasi rendszer annyira bonyolult, hogy maguk a japanok is igyekeznek megkeriilni es inkabb indexet hasznalnak valamely jel megkeresesere.

Az egynyelvtl sino-japan kanjl-szotarakban (kanwa jiten) rendszerint harorn

mutat6 van:

1. Gyok-mutato (bushu sakuin)

2. Vonasszam-mutato (sokaku sakuin)

3. Olvasati mutate (on - kun sakuin)

r

A jelen konyv is harom ilyen mutat6t tartalmaz. Ezek segftsegevel a f6 reszben bemutatott 1945 kanji barmelyike gyorsan megkereshetd, s fgy e konyv (kezdOknek szolgalo) kanjl-keziszotarkent is hasznalhato.

..

A gyok-mutato hasznalata

Ha valamely kanji egyetlen olvasatat sem ismerjiik, akkor rendszerint a gyok-mutato segftsegevel keressiik meg az frasjegy olvasatat es jelenteset a szotarban, Korszeni jelszotarak szamos kanjit olyan gyokok alatt osztalyozhatnak, amelyek kiilonboznek a hagyomanyos osztalyozasban hasznaltaktol. Ez reszint azert van, mert egyszertlbb s Iogikusabb utalasi rendszert akamak kialakftani, reszint pedig azert, mert egyszenlsftesek altaI szamos kanji elveszftette azt a gyokot, amely alatt hagyomanyosan szoktak besorolni.

61

Wolfgang Hadamitzky es tarsszerzoje, Mark Spahn 1974-ben megjelent, Japanese C~.aracter Dictionary cfrml munkajukban rnegkfsereltek a hagyomanyos gyokrendszer rnegdrzesevel egyiitt a kfnai Irasjegyeker konnyen erthetd es esszenl szabalyok szerint ugy elrendezni, hogy az alkalmazott rendszerrel val6 megismerkedes utan kozvetlenul, tehat mutat6k nelktil, lehessen kikeresni 6ket. Mivel e konyv mutat6iban az Irasjegyek elrendezese a Japanese Character Dictionary szerint torrent, a kovetkezdkben roviden bemutatjuk a szabalyokat.

Hadamitzky es Spahn idezett munkaja affele elsdbbsegi listat ajanl, amelynek segftseg,e~e~ a gyokot gyors~ es biztosan meg lehet hatarozni. E meghatarozasban a kanji felepItese mellett (pl. vilagosan megkiilonboztethet6 bal es jobb "fel") donto szerepe van a "varomanyos" gyok helyenek. Ha pI. a kanji vilagosan bal es jobb felre oszlik az e!s~bsegi lista szerint a bal oldalt valasztjuk, mivel az 1. lepes megeldzi a 2. lepest: - Lepes-sorrend a gyok meghatarozasara (Hadamitzky - Spahn nyoman):

A. Tobb vonasbol allo gyok esete

Peldak

1. A kanji maga a gyok:

A B 71<

) .. ~ l?

r u.

JAtitlffirRJITI an itH {~*

:i t tf~i'Jtc

'TO Ti 7} {'G!.f ~

J

2. A kanjinak csak egy gyoke van:

3. A bekerftd resz a gyok:

,

4. A bal oldal a gyok:

5. A jobb oldal a gyok:

6. A felsd resz a gyok:

7. Az als6 resz a gyok:

8. A bal felsd resz a gyok:

~h:I

:r:t:, r ' .• ;t.

9. A jobb felsd resz a gyok:

62

10. A jobb als6 resz a gyok:

11. A bal als6 resz a gyok:

12. A fent legmagasabbra kinydlo vagy a legfelsd vonas a gyok:

Miutan megallapftottuk, hogy a kerdeses kanji besorolasara melyik a meghatarozo ("varomanyos") gyok, ezt megkeressiik a (vonasok szama szerint rendezett) 82 gyokbol all6 tablan (ld. a 12-es es 13-as tablakat). A gyok-mutatoban (amely kozvetlenul a kanjl-jegyzek utan talalhato) az egyes gyokokhoz tartoz6 kinai fnisjegyek a gyokot aIkot6 vonasok szarnan feliili, tobbi vonas osszege szerint vannak csoportosftva.

MEGJEGYzES: A hagyomanyos 214 gyoknek e konyvben 82-re csokkentese azert torrent, mert az 1945 joyo kanjiban ennyi gyok fordul elo gyakran; 82 gyok hasznalata optirnalisnak latszott,

A vonasszam-mutato hasznalata

Ha valamely kanji egyetlen olvasatat sem ismerjiik es a gyok meghatarozasa tiil faradsagosnak Iatszik, akkot a vonasszam-mutato segftsegevel meg mindig eredmenyre lehet jutni. Az azonos vonasszamd frasjegyek a gyokok szerinti sorrendben kdvetkeznek. E mutat6 hasznalatanak azonban feltetele, hogy az fras es a vonasszamolas szabalyait biztosan tudjuk.

Az olvasati mutate hasznalata

Ezt az abece-sorrendes mutator akkor hasznaljuk, ha a kerdeses frasjegy olvasatainak egyiket ismetjiik. Minthogy sok kanjinak azonos on olvasata van (csak az 1945 joyo kanji kozott tobb mint 40 van, amelynek olvasata kan), ha csak lehetseges, a kun olvasatot vegyiik segftsegul. Az azonos olvasatu Irasjegyek el6szor gyokeik sorrendjeben, aztan vonasaik szama szerint szerepelnek.

63

A kanji-szotarak nemcsak egyes Irasjegyeket tartalmaznak, hanem a legfontosabb kanji-osszeteteleket (jukugo) is, valamint ezek olvasatait es jelenteseit, A tanulas bizonyos fokan azert fordulunk kanji-szotarakhoz, hogy valamely osszetetel olvasatat megtudjuk. Az osszetetelek mindig az elsa Irasjegy alatt sorakoznak, es azonos elotagu osszetetelek a rnasodik kanji vonasainak szama szerint vannak elrendezve.

J

,

64

A KANJI-JEGYZEK MAGYARAzATA

Az alabbiakban bemutatjuk a kanji-jegyzek egy szocikket az elrendezest es a nyomdatechnikat megvilagfto magyarazatokkal.

1

2

5

RITSU,[RYVJ, ta(tsu) - (feljall; ta(teru) - (fel)allft

OO:ll: ( Q)) kokuritsu(no) -lillami, nemzeti 40

13:ll: jiritsu - fuggetlenseg, ona116sag 62

$:il:(Q) chiiritsu(no) - semlegestseg), partatlantsag) 28

13:il: -o medatsu - fel-jszembenlnik 55

:il: t, J:;6' ~ tachiagaru - fellilV-kel 32

3

4

6

Magyarazatok:

1. Ecsettel Irt, nagy alakii kanji; az apr6 szamjegyek a vonasok iranyat, sorrendjet es egyiittes szamat jelzik. A zsufoltsag enyhftese vegett nemely nagy on bonyolult kanjiban az apr6 szamjegyek nemelyike elmarad, ha helyet konnyen ki lehet kovetkeztetni. Mas munkak egyes kanjinal valamelyest eltera vonassorrendet es vonasszamot frnak e16.

2. Az e kdnyvben targyalt kanjik sorszama,

3. Fent a gyok szama lathato, alatta pedig az a kanjl-szam, amely a hivatkozott Japanese Character Dictionary nevtl szotarban az adott frasjegyhez tartozik.

4. A kanji tollal frt valtczata. Nehany kanji kezzel Crt es nyomtatott formdjaban stflus, vonasrend, sot vonasszam tekinteteben kisebb elteresek vannak.

5. On olvasatok nagybettls alakban, kun olvasatok kisbetils alakban, ritka, ill. korlatozott hasznalatii olvasatok szogletes zarojelek kozt jelennek meg; az okurigana gombOlyli zarojelek kozt lathato, A japan szctol hezagok koze agyazott kot6jel (mint egyszenl elkiilonftO jel) valasztja el a magyar jelentest. A kanji minden, hivatalosan megengedett olvasatat felsoroljuk, a jelentesekbdl azonban csak annyit, amennyit gazdasagosan ellehet helyezni. On olvasatok a kun el6tt allnak, s e megosztasban is a gyakrabban hasznalt olvasat jar elol,

6. Osszetetelek latin bettls atfrasban is; vegul kovetkeznek az utalo-szamok, amelyek az osszetetelekben szereplo egyeb kanjikra vonatkoznak (e konyv

65

sz6cikkeiben). Az osszetetelek koze felvettiik a hivatalosan elfogadott atejit is. Megjegyzendd, hogy a kanji olvasata gyakran m6dosul, ha mas kanjival keriil osszetetelbe. Erre pelda a tatsu sz6kezd6 t-jenek zongesulese a fenti medatsu osszetetelben (me 'szern').

J

Helykfrneles vagy az erthetdseg erdekeben nehany egyeb, hallgat6lagos megallapodast is kovettiink. Kb. egyertektl magyar jelenteseket vessz6 valaszt el egyrnastol, de erosen kiilonbOzoket pontosvessz6. PI. 'dragakd, ekszer; gomb', - Az okuriganan kfvul egyeb magyarazd kozlest, ill. peldat is adunk zarojelben. Ugyancsak zarojelben lathatok a vagylagos hozzaadasok, PI. a nyumon(sho) mind a nyiimon, mind a nyiimonsho szot jeloli. - Amikor mind a japan, mind a magyar oldalon hozzaadas jelenik meg, akkor a ket oldal kozott megfeleles van: (rodo) undo '(munkas-)mozgalom'; undo 'mozgalom', rodo undo 'munkasmozgalom', - A ferde vonas [ /] helyet s benlt takarft meg, amikor vagylagos lehetosegunk van. PI. jizenlgo (e konyv kanji-jegyzeke osszeteteleiben) e helyett van: jizen vagy jigo, mig su(mul mau) e helyett van: su(mu), su(mau). Ha szilkseges, kotojel jar a ferde vonassal egyiitt, hogy a szandek vilagosabb legyen, pI. kigen-zenlgo e helyett van: kigenzen vagy kigengo. Amikor mind a japan, mind a magyar oldalon ferde vonas van, akkor a ~et oldal megfelelesei vagylagossag tekinteteben egy-az-egy viszonyban allnak, pI. Igy: hok/nan-kyoku 'eszaki/deli sark' (az osszetetelek rovidftes nelkiil fgy hangzanak: hokkyoku 'eszaki sark', nankyoku 'deli sark'). - Az igek magyar fordftasaban a f6nevi igenev -ni vegzddeser csak felreerthetdseg eseten frjuk ki. - A melleknevek na vegz6deset jeloltuk, Amennyiben a na zarojelben all, elhagyasaval a szd f6nevkent hasznalhato,

,

Tanacsok a kanji-jegyzek egysegeinek tanulasahoz:

1. Els6 olvasaskor jeloljiik meg szfnes ceruzaval a mar ismert olvasatokat es szavakat (ha vannak i1yenek). Az osszeteteleknel a kanjit jetoljiik meg, ne latin benis atirasat; igyekezziink a mank6nak szamit6 romajit61 minel el6bb szabadulni. A mar ismert olvasatok es szavak kepezik azokat a kristalyosodasi magokat, amelyek korul majd uj szavak es jelentesek csoportosulnak.

2. A kfnai frasjegyeker eldszor magukban, aztan osszetetelekben Irjuk, amfg emlekezetbdl tudjuk idezni Oket.

3. Tartsuk emlekezetunkben lehetdleg minden tanult kanji irasanak, olvasatanak, jelentesenek es osszeteteleinek egybetartozasat (gondolattarsftas altal).

66

Tanuljuk meg ezt az informaciot egysegkent, nehogy vegiil vaiamely kanjinak csak jelenteset tudjuk, de olvasatat nem. Sok kanjinal lehet egyeni emlekezesi fog6dz6kat (mnemotechnikai fogasokat) kitalalni. PI. a 'sziil6' jelentestl oya olvasani ~ frasjegy a kovetkezd elemekbdl all: "iL ta(tsu) 'allni', * ki 'fa', J! mi(ru) 'nez, vigyaz'; a beveses konnyebb, ha elkepzeljilk, hogy a sziil6 a fan .i11 es gyerekeire onnan vigyaz.

4. Minden kanji tanulasa kozben ellendrizziik gyoke szamat es nezzuk meg, mely gyok alatt tiinteti fel a kerdeses Irasjegyet a rendelkezesunkre all6 kanji-szotar.

5. Minden egyseg ismetlesekor tanuijunk meg legalabb egy uj olvasatot vagy osszetetelt, es (esetleg mas szfrnl ceruzaval) jeloljuk meg.

6. Vizsgaztassuk magunkat a megtanult kanjik Irasat, olvasasat es jelenteset illetden. Hasznalhatunk konyvjelzdt, hogy letakarjuk azt a reszt, amelyet fel akarunk idezni emlekezetunkbdl. Vagy keszftsunk (tmvizsgaztato) lapocskdkat, amelyekbe ablakot vagunk, hogy valamely sz6cikknek csak a kfvant resze legyen lathatd,

UTMUT AT6 A TESZTSABLONOK HASZNALATAHOZ

A sablon lehetdve teszi a mar megtanultak ellendrzeset az alabb feisorolt ot szempont szerint. Ugy kell elheIyezni, hogy a mez6 takarja a mindenkor kivalasztott tesztfeladattal (1,2,3,4 vagy 5) az ellen6rizend6 reszt, tahat a megoldast a kanji listan. Ekozben a tesztfeladat azon resze, amely tartalmazza a szukseges kezdeti informaciokat a megoldashoz, az 1. es 5. feladamal jobbra, a 2. es 4. feladatnal a sablon szegellyel ellatott mez6jelet61 balra kell latszania. A sablon eliils6 oldalat a 2-5. feladatokhoz, a Mts6 oldalat az 1. feladathoz hasznaljuk,

1. Az egyes fnisjegyek Irasa

A sablon elhelyezese: A "Gyokok Irasa" nevti 1. mezd takarja az Irando Irasjegyet tartalmazo megfelel6 negyzetalakii mez6t. Kozben az Irasjegy olvasatai es jelentesei lathatok a jobbra fent kihagyott negyzetben kezdddd sorban. (Csak ennel a feladatnal fekszik a sablon a keskeny oldalaval felfele.)

a) frja le a vizsgalando Irasjegyetl

b) Tolja a sablont egy kicsit jobbra vagy le, hogy a korabban az 1. mezd altal takart resz lathato legyen! Hasonlftsa ossze az On alta! Irt kanjit a'l)agy es kicsi negyzetes mez6ben talalhato ecsettel vagy tollal Irt mintakkall

67

1-7

2. Az egyes Irasjegyek olvasata es jelentese

A sablon elhelyezese: A "Gyokok olvasata es jelentese" neva 2. mezd takarja a sabIon bal oldalan lathato Irasjegy olvasatait es jelenteseit,

a) Adja meg az Irasjegy olvasatait!

b) Adja meg az frasjegy jelenteseitl

c) Tolja a sablont egy kicsit Ie, mfg lathato nem lesz az olvasatokat es jelenteseket tartalmazo sort Ellendrizze valaszainak helyesseget, teljessegetl

3. Az Irasjegy-kornbinaciok olvasata

A sablon elhelyezese: A ,jukugo olvasata" nevd 3. mezd takarja a minden egyes kanjihoz felsorolt 5 (vagy kevesebb) jukugo olvasatait. Balra true az ablakban lathatoak az Irasjegy-kombinaciok eredeti Irasmodjukban,

a) Olvassak el egymas utan az ablakban lathato osszeteteleketl

b) Amennyiben elfelejtettek egy olvasatot, vagy bizonytalanok, toljak el jobbra a sablont, amfg meg nem jelennek az osszetetelek mogott felsorolt olvasatok latin benis atfrasban.

4. Az frasjegy-kombinaciok jelentesei

-A sablon elhelyezese: mint a 3. pontnal

a) Fordftsa Ie egymas utan az abIakban lathato osszeteteleketl

b) Tolja a sablont jobbra, mfg az olvasatok mogott felsorolt jelentesek meg nem jelennek az ablakban! Ellendrizze a fordftasaitl

5. Az frasjegy-kombinaciok Irasa

A sablon elhelyezese: A ,jukugo frasa" nevti 5. mezd takarja a minden egyes kanjinal felsorolt 5 (vagy kevesebb) osszetetel eredeti irasm6djat. Jobbra tole lathatjak az ablakban a jukugo latin betas atirasat jelenteseivel egyiitt.

a) Irja Ie az osszeteteleket kanjival, adott esetben okurigamival!

b) Tolja a sablont egy kicsit balra, mfg az ablakban meg nem jelenik az osszetetel eredeti Irasmodjabanl Hasonlftsa ossze az On altal Irt jukugot az ablakban talalhatovall

J

,

jIN, NIN, hito - ember, szemely

/" '/'iJ !J - A hangarijin - magyar ember

lOOA hyakunln - 100 ember/szernely

5,6 A gorokunin - 5-6 ember

~ (J) A anohito - az az ember/szemely, 0

AA = Ak = ArJ.l:: hitobito - emberek, szemelyek

i------t-----t--------------- ------ ------- - -- -- - ----

2 ICHI, ITSU, hito(tsu), hlto- - egy
r- -"'-:; ichipeji - 1 lap/oldal; 1. lap/oldal
1 1 I:J Iv i: -'0 ringo hitotsu - egy alma
- = I -'0-'0 hitotsu-hltotsu - egyenkent
J-- -A hitori - egy ember; egyediil I
- - A-A hltorl-hitorl - egyenkent, egyesevel 1
--_
3 NI, futa(tsu), futa- - kettd
1~ - =A futari, ninin - ket ember 1
7 - A=A hitorl futari - 1-2 (egy-ket) ember 2,1
273
2 -.. =A ~'0 futarizutsu - kettesevel, minden ket ember 1
» r--- =A l:: tb futaritomo - mindketten, mindket ember 1
-
- =Jttt futaketa - 2 szamjegy(ti), kettds szamjegy
---------
4 SAN, mit(tsu), mi - harem
'-- r--- :::..A sannin - harem ember 1
,.._ 1 =,=A nisannin - 2-3 (ket-harom) ember 3,1
8 :::"",,"0 sankiro - 3 kg; 3 km
J r---
#' • :::.. '0Jf ~ It' mitsuzoroi - 3 reszes oltony
- ='0='0 futatsu mittsu - 2-3 (ket/kett6-harom) 3
-
- '1Z9

,

5 J--

72 2rB7

-

8

6

r-

31 1025 r---

NICHI, JITSU, hi, -ka - nap (naptari); nap (egitest)

- B ichinichi, ichijitsu - 1 nap tsuitachi - 1 nap; elseje futsuka - 2 nap; masodika mikka - 3 nap; harmadika nisannichi - 2-3 nap

2

3 4 3,4

SHI, yot(tsu), yo(tsu), yo-, yon- - negy

ImA yonin - 4 ember

1m B yokka - 4 nap; negyedike

=,1lY B san'yokka - 3-4 nap :::",l!9A san'yonin - 3-4 ember

l!9 '0 Iv Iflt' yotsunbai - negykezhib

I 5 4,5 4,1

68

,

A

7 J-- 1

15 r-

Ii

GO, itsu(tsu), itsu- - ot

11.A gonin - 5 ember

11. B itsuka - 5 nap; otodike

l!9,11. B shigonichi - 4-5 nap

1lY,11.A shigonin - 4-5 ember ==11.11. sansan gogo - kis csoportokban

1 5 6,5 6,1 4

69

8-14

J

8 ROKU, mut(tsu), mu(tsu), mu-, [mui] - hat
'J I- -ft.).. rokunin - 6 ember
2 8 Ji,-ft.).. !
- 283 gorokunin - 5-6 ember 1
» \ I- -ft.B muika - 6 nap; hatodika 7,1
J- Ii, :R B gorokunichi - 5-6 nap 5
" , :R'0 «: t;, \t" muttsu gurai - kb. 6, 6 koriil 7,5
9 SHICHI, nana(tsu), nana, [nano-] - het
~ l- t).. shichinin - bet ember
5 1
261 t B nanoka, nanuka - 7 nap; hetedike 5
l- t j. - I- Jv nana/shichlmeteru - 7 m(eter)
k tJi= shichigosan -7, 5 es 3 eves gyerekeknek rendezett 7,4
unnep (nov. 15.)
10 HACHI, yat(tsu), ya(tsu), ya, [yo-] - nyolc
I---
~~ 12 »:»: hachinin - nyole ember 1
577 /\.B yoka - 8 nap; nyoleadika 5
f- I\, ~ !J hachimiri - 8 mm
) ......... j\ ~ '7 A hachiguramu - 8 gramm
jOl\. -0 oyatsu - uzsonna, delutani tea
I 11 KYU, KU, kokono(tsu), kokono- - kilene
7L l- n).. kyiinin - kilene ember
1
4 }LB kokonoka - 9 nap; ki1eneedike 5
146 Jl. FJv kyiidoru - 9 dollar
I---
1L j[.)L kuku - egyszeregy (tabla)
jL~ kugatsu - szeptember 17
2 12 JU, JI', to, to- - tfz
+ I--- +).. jiinin - 10 ember
1
24 +B toka - 10 nap; tizedike 5
768
f-- =+B hatsuka - 20 nap; huszadika 3,5
+ +I1YB jiiyokka - 14 nap; tizennegyedike 6,5
+j\B jiihachioichi - 18 nap; tizennyo1eadika 10,5
13 EN - kor; yen; maru(i) - kerek
'f.9 I--- -fII ichieo - 1 yen
2
13 =fII oieo-2 yen 3
617
f-- =fII sao'eo - 3 yen 4
P1 I!9fII yoen-4 yen 6
+fII= 1 0 fII jiien - 10 yen 12
14 HYAKU-szaz
1f f- S).. hyakunin - 100 ember
1 1
. 33 =S:R+1iB =365 B sanbyaku rokujiigonichi-365 nap
f-- I\. S fII = 800 fII 4,8,12,7,5
• 8 happyaku eo - 800 yen 10,13
]113 kyiihyaku - 900 11 ,

70

15-21

I 15 SEN, chi, - ezer
1- f- -=f issen - 1.000
4 2
156 ==f sanzen - 3.000 4
f-- j\=f hassen - 8.000 10
+ =ffII sen'en - 1.000 yen 13
=f).. sennin - 1.000 ember 1
16 MAN - 10.000; BAN - sok, szamtalan; mind egyiitt --
75 f-- -7JfII ichiman'en - 10.000 yen 2,13
1
7 s7J hyakuman - egy milIi6 (1.000.000) 14
f-- -=f7JfII issenman'en - 10.000.000 yen 2,15,13
7j =,=7JfII nisanman'en - 20.000-30.000 yen 3,4,13
7J - man'ichi - veletlentil; ha esetleg 2
-_
~ 17 GETSU, tsuki - hold; h6nap; GATSU - h6nap
f-- -JJ ichigatsu - januar
74 2
2169 ->l,JJ hitotsuki - 1 h6nap
- ikkagetsu - 1 h6nap 2
J9 IJJ 8 B ichigatsu yoka - januar 8-a 2,10,5
JJ n 'r 'Y l- tsukiroketto - holdraketa
'a~ 18 MEl, a(kari) - feny, vilagossag; aka(rui), aki(raka na)-
f-- vilagos; a(keru), aka(rumulramu) - megvilagosodik; a(ku) -
72 nyitva lenni; a(kas~) - (ejt) eltolt; bevall; a(kuru) - kovetkezd,
2110 legkozelebbi; MYO -feny: kovetkezd
f- I!Jj 13 myonichi, asu, ashita - rnasnap, ho1nap reggel
8~ 5
~J1 < Q B akuruhi - a kovetkezd/legkozelebbi nap 5
'B~f 19 YO - (hetkaz)nap
I--- 1311i( 13) nichiyo(bi) - vasarnap
71 5
~ III( B) getsuyo(bi) - hetfO 17,5
I~I~ 2162 III B yobi - hetkoznap
12 n I--- 5
• j II all.
20 KA, hi, [ho] - tUz
9( f-:-- !k.1II( 13) kayo(bi) - kedd 19,5
86
2743 !k.:tE hibana - szikra 255
4 f---'- !k.r::l kakd - krater 54
!k.~ kayaku - puskapor 359
k
I 21 sm, mizu - viz
1]( I--- 7.1< III ( B) suiyo(bi) - szerda
85 7.1<;6' Ii) mizugame - vizeskors6 19,5
2482 7.1<;6:> ~ mizukasa - v{zallas, vfzmagassag
I---
71<. 71

22-28

J

2 22 BOKU, MOKU, ki, [ko] - (eI6) fa; fa (mint anyag)
* t---- *III( B) mokuyo(bi) - csiitertok 19,5
75 * ~ !:J kikori - favago
2170 *k kigi - sok fa; minden (egyes) fa
t---
*- =r-* chigi - sint6 szentely tetejen keresztben f~kv6 fatorzs- 15
.=* Miki - (csaladnev) darabok
---~-- -"_--_.
23 KIN, KON - arany; fern; kane - penz; [kana] - fern, ere
~ t-- ~III( B) kin'yo(bi) - pentek 19,5
167 jj*~ gessuikin - hetf6, szerda es pentek 17,21
.!n' 4815 3i'i j ~ Iv kinmedaru - aranyerem
t-- 3i'ili < kinpaku -lemezes arany, aranyfiist
~ 3i'i t 5 It kanemoke - penzkereset, kenyerkereset
f--~--.----~- . . ---~
2 24 DO, TO, tsuchi - fold, talaj
,± - ±III( B) doyo(bi) - szornbat 19,5
32
1050 ±* doboku - altalanos mernokseg, epfteszet 22
- ±.A. dojin - bennszulott, 6slak6 1
.±.. ±(1)5 dono - homokzsak
--_- -_-----_- -~---
* 2S HON - konyv; eredet; f6-; ez; (szamlalasban hosszukas, vekony
t--- es gombolyii targyak osztaIyoz6ja); mota - eredet
2 B:<$: Nippon, Nihon - Japan 5
96 B:<$:.A. Nipponjin, Nihonjin - japan ember 5,1
t-- *E3 honjitsu - rna 5
~ e-Ivt\:<$: biru roppon - 6 iiveg sor 8
2 26 DAI, TAl, o(kii), 0- - nagy; o(i nil - nagy mertekben
*.. t-- *3i'i taikin - sok penz, nagy osszeg 23
37 ;k~ts okisa - nagy sag, terjedelem
1171 ** omizu - aradas, lirvfz 21
:---- -;kJPf::tJ~ omisoka - az ev utols6 napja
:k. -;k.A. otona - feln6tt ember 1
27 SHO, chii(sai), ko, 0- - kis, kicsi, apr6
I - Ij\.A.
;,J kobito - torpe (szemely) 1
, 42 shojin - jelemektelen/kozonseges ember 1
~ 1355 shdnin - kisgyerek 1
t---- */j\ daisho - nagy es kicsi; nagy sag, meret 26
I J \ Ij\~ kogane - kis penzosszeg, kis vagyon 23
• 28 CHU, - kozepe, belseje; egeszten); naka - kozepe; kl:iz(ben)
'tp t-- E3A$:rp Nipponju, Nihonju - egesz Japanfban) 5,25
2 -E3rp ichinlehijii - egesz napon at, naphosszat 2,5
81 BI'jl nitchii - napkozben 5
t-- Nitchu - japan-kfnai, sino-japan
tp rft Ij\ chiishd - kozepes es kicsi, kisebb, apr6bb 27 72

29-35

FU, [FU] - szel; m6d, stflus, megjelenes; kaze, [kaza] - szel

E3:<$:J!l. nihonffi - japanos mod/stflus/divat 5,25

JlI.± ffido - termeszeti viszonyok; eghajlat 24

rp Jl1, chuffi, chfibu, chubii - benulas, paralfzis 28

.:e ~ Jl1, soyokaze - szelld, lagy szel

f-~~~~+-~+-~~~~~~~~~~~~~~~-~.-~.--.-----

U, ame, lama] - eso

J!l.iln ffiu - szel es eso

-;kiln oame - szakadc esd, zapor, felhdszakadas

11\ iln kosame - permetezd esd

Ir.:btpiln niwakaame - (hirtelen) zapor

iln71< amamizu -esovfz

29 26 27

KA, GE, shita, moto -lent; ami alul van, alap;

shima - also resz, alj; sa(geru), o(rosu) =Ieeresztcbocsat; kuda(su) = leeresztj-bocsat; fteletet kihirdet; sa(garu) - fiigg, lel6g; o(riru) -Ieereszkedik, lelep; kuda(saru) - ad

"F 71< gesui - szennyvfz 2 I

J!l.l"" kazashimo - szel iranya 29

JO, [SHO], ue - fent, felsd; kami, [uwa] - felsd resz: a(geru) - felemel; a(garu), nobo(ru) -ernelkedik, hag; nobo(seru/su) - emlft, folemlft

71<J: suijo - vfzen, vfzszfnen, vfzi- 21

J: -r joge - fent es lent; ernelkedes es eses 3 I

J: !:J l""!:J noborikudari - szintingadozas, emelkedes es eses 31

SEN, kawa - foly6

JIIJ: kawakami - a foly6 felsd szakasza 32

) Ill"" kawashimo - a folyo als6 szakasza 31

IN II ogawa - patak 27

~Tr'J )11 Donaugawa - a Duna

1ft )II Nakagawa - (csaladnev) 28

SAN, yama - hegy, domb

w71< sansui - taj(ck) (hegyek es vizek jellemzik) 21

1<w kazan - tiizhany6, vulkan 20

-rW gezan, gesan - hegyrdl leereszkedes/lejoves 31

IJ\W koyama - domb, kis hegy 27

W k yamayama - hegyek, dombok

DEN, ta - rizsfold

71<EB suiden - rizsfold 21

EB '*' Tanaka '- (csaladnev) 28

:<$:EB Honda - (csaladnev) 25

wEB Yamada=-Icsaladnev) 34

rEB Shimoda - (varos az Izu-felszigeten) 31

73

36-42

J

, 36 hata, hatake - miivelt fold
'~\lJ t--- 1H:/:tII tahata- szant6I61d 35
86
2757 .7j.ipA.,:/lli mikan-batake - mandarin-ultetveny
t---
fm
37 TO, katana - kard, kes
7} t--- 13:<$:]) nihontO - japan kard 5,25
18 -)\.J] taito - hosszii kard 26
665 /1\]) shoto - rovid kard 27
t--- kogatana - (zseb) kes
1) l1J]) yamagatana - vadasz-jdzsungelkes 34
- .. _- --.-~
38 BUN - resz; BU - resz; 1 szazalek; FUN - perc; wa(kerulkatsu)
13'\. t--- - (el)oszt/-vag; wa(kareru) - elvagva!-osztva!-valasztva lenni;
12 wa(karu) - megert
578 +7}t.~ jiibun na - eleg, kieiegito, teljes (vo.: 828) 12
- juppun - 10 perc
/7]' :tl<5! suibun - vfztartalom 21
--
39 SETSU, [SAl], ki(ru) - vag, metsz; ki(reru) - konnyti vagnl;
1 r-- el-jletorik; elfogy; kimeriil
'-t)J 18 *-IJJtJ: taisetsu na - jelent6s, fontos, ertekes 26
667 --IJJn hitokire - egy szelet/darab 2
r--
tn -IJJ lJ J:I! kiriage - bevegzes; felfele kerekftes; felertekeles 32
-IJJ lJ "F I:f kirisage - csokkentes; leertekeles (penzneme) 31
'~ 40 KOKU, kuni - orszag, sziil6fold
- *00 taikoku - nagyhatalom, nagy orszag 26
31 )]00 bankoku - minden orszag egyiitt, a vilag 16
1037 :Rip 00 rokkakoku - 6 orszag 8
-
I!:J fl900 Shikoku - (Japan 4 f6 szigetenek egyike) 6
rpoo Chiigoku - Kina; (Honshu egy tlijanak neve is) 28
1 41 JI, tera - buddhista templom
~ - I!Ht~ Kokubunji - Shomu csaszar (724-74'9) utasitasara 40,38
32
1054 orszagszerte epfterr templomok elnevezese;
- Nara-kori videki templom, varosnev is
• t l1J~ yamadera - hegyi templom 34
• 42 JI, toki - ido; 6ra (mint iddtartam)
'a~ - 4 ~ 2 0 7t yoji nijuppun - 4 ora 20 perc 6,3,12,38
72 -1Ji'j ichiji - egy ideig/pillanat(ig); 1 6ra (id6pont) 2
2126 hitotokl, ittoki - "egy pillanat", egy kis id6
-
at If;'jk tokidoki - neha
13~ nichiji - datum; (a mostani) nap es 6ra 5 ,

74

4~9

'1\1, 43
f-----
169
4949
f-----
re~
i. 44
I---
100
2991
-
~
45
'If- -
4
188
r---
~
46
, 4 -
:~). 9
348
-
yJ,.
2 47
'li~ -
12
595
-
>4
11'1
48
~~ -
60
-1', " 1610
-
11..
49
T -
4
162
-
!f KAN, KEN, aida - (ter-)/(id6)ktiz; KEN - (kb.) 6 bib; ma - kozbeesd ter/ida; helyiseg, szoba

~"" jikan - id6(tartam), 6ra

1ft "',( (1» chiikan(no) - a kozep; kozeps6, kozvetett

AM ningen - emberl leny

M ~ tJ: < mamonaku - nemsokara

42 28 1

NEN, toshi - ev

~&f.M 13 seinengappi-sziiletesnap 44,17,5

1994&f. sen kyiihyaku kyiijiiyonen - 1994. ev

5 &f.",' gonenkan - 5 6vig 7,43

&f.~ nenkin - nyugdfj, oregsegi jaruiek 23

':::::'&f.~ sannensei - harmad eves egyetemista, hannadik oszt. tan. 4,44

1 - (prefixum)

.bI.l: ijo - tobb (mint); fent emlftett 32

':::::'~M.bI.l: sanjikan ijo - 3 6ranal tobb 4,42,43,32

.bI. r ika - kevesebb (mint); ahogy kovetkezik, alabbi,

alabb emlftett 31

.:::::. "?.bI. r mittsu ika - 3 vagy annal kevesebb, haromnal kevesebb 4,31

ZEN, mae - elott, korabban

.gI, iN izen - elOtt, eldbb, korabban 46

iN t -? -c maemotte - elObb, eldre, eldzetesen

A iN('"t:') hitomae(de) - nyilvanosan, rnasok jelenleteben 1

5HtDtr wakemae - resz, osztalek 38

.=AiN . nininmae, futarimae - 2 szernelyre va16 (etel, adag)

2 embemek vai6 (munka) 3,1

GO, nochi - ullin, kesObb; KO, ushi(ro) - batsa resz; mogott; ate - mogott, ullin; oku(reru) - kesik, eimarad

.gI,~ igo - (ez/az) ullin, (-t61/-t61) kezdve 46

litr~ zengo - korulbelul; eldtte es utana 47

aA~ 13 myogonichi - holnaputan 18,5

~(1)~ sonogo - azutan, annak utana, kesObb

GO-del

lflitr lf~ lflitr$ gozenchii - egesz d6lelott

lfiN t lf~ t gozen mo gogo mo - d.e. is d.u. is lf~ 4 ~ gogo yoji - d.u. 4 6ra

47 48 47,28 47,48 48,6,42

gozen - (a) deleldtt gogo - (a) delutan

75

50-56

J

, 50 SEN, saki - el6bb, eldre; jovo; eel; (vm) hegye
~ r-- :$t;S senjitsu - nemreg, minap 5
10 ;tIl sengetsu - az elozc5 h6nap 17
7L 571 ;t9CJl sensengetsu - az utolso eldtti h6nap 17
:---- ;t~ sensei - tanit6(nc5), tanar(n6); (megtiszteld cfm) 44
1t:. :$t;1;: saki ni - eldbb
~----- --
.e, 51 KON, KIN, ima - most; a jelen, ez
r--- 4-B konniehi - rnanapsag; kyo - rna 5
9 4-Jl kongetsu - e h6nap(ban) 17
) 352
=r 4-~ kotoshi - ez ev(ben) 45
r--- 4-~ kongo - ezutan, a jov6ben 48
A
i 4-C'-!> imagoro - ez ido tajt, mostanaban
~--.
2 52 NYU, hai(ru), i(ru) - bejon/-lep/-megy; i(reru) - beletesz,
A - beilleszt/-ereszn-fogad
II Am nyiikoku - belepes/-utazas (vrnely orszagba) 40
574 S (J) J.... I) hinoiri - naplemente 5
- AI) B irihi - a lenyugv6/-buk6 nap 5
A
--_ ..• _-_._--_--
I 53 SHUTSU, [SID], da(su) - eldvesz; kiild; de(ru) - kijon/-bujik
ili r-- /-megy, megjelenik; terem
2 tfi* shukka - tiizkitores, tiizvesz 20
97 tftA I) deiri - ki- es bejarat; ki-bejaras, forgalom 52
4 ' r-- AH:! hitode - (emberjtomeg, sokasag, gyiilekezet 1
ili B(J)I:U hinode - napkelte 5
54 KO, KU, kuchi - szaj
'0 r-- A 1=1 jinko - nepesseg, a Iakossag szama 1
30 AI) 1=1 iriguehi - bejarat(i ajt6) 52
868 ilil=l deguchi - kijarat(i ajt6) 53
r-- JIII=I kawaguchi - foly6torkolat 33
0 1=I1±lL. kuchidashi - belebeszeles/-avatkozas 53
55 MOKU, [BOKU], me, [mal - szem; me - sorszamnev-kepzo
'f! r-- -fl hitome - egy/elso pillantas, ichimoku - egy pillantas 2
109 Afl hitome - figyelem, megfigyeles, eszleles, eszrevetel 1
3127 f:!1: meue - felettes, eloljar6, rangban felette alI6 32
:---- §l'" meshita - beosztott, rangban alatta an6 31
§ mokka - most, a jelenben 31
':::::S§ mikkame - (a) hannadik nap(on) 4,5
56 JI, mimi - fiil
'Jr r-- Iff:! jimoku - fiil es szem; figyelem 55
128 If § f;:-S>tL.'5 jimoku ni fureru - felkelti a figyelemet 55
3697 r:p§ chiiji - kozepful - 28
r-- Ift~~ mimi tabu - fiilcimpa
1+ 76

57-63

I 57
'1- e-
64
1827
r------
f
58
Jt. r------
157
4546
r------
s.
I 59
.1f -
158
4601
r---
~
* 60
:----
9
380
~
A;f.
#. 61
:----
9
405
r--
~;_f.
I 62
'~ r--
132
3841
t----

63
JL f--
147
4284
t----
Jl SHU, te, [tal - kez, kar

WEF kitte - (posta)bClyeg

IJ'WEF kogitte - csekk

.=p.* tehon - minta, pelda

1:.=p.(f~) jozu(na) - iigyes(seg), gyakorlotttsag), (vmiben) j6 r.=p.f~ heta na - iigyetlen, gyakorlatJan

39 27,39 25 32

I---~~~-t~-+------~---:--:~--~-~-~-:---:---.- ... ---.--. SOKU, ashi -lab(szar); ta(rulriru) - eleg; talsu) - hozzaad

- ,@ issoku - 1 par (pI. cipd); hitoashi - 1 lepes 2

.=p.,@ teashi - kez es lab; vegtagok 57

..@ r ashimoto - labnal, lab alatt 31

..@ij; ashiato -Iabnyom 1569

..@tf ashioto =Ieptek zaja/nesze 347

SHIN, mi - test

~ 1: mi(no)ue - sors, eletkorulmenyek/-helyzetj-tortenet 32 shinjo - erdern, elc5ny, (vk) erdssege

shinsho - vagyon, tulajdon

... I±l ~ -shusshin - -t61/-tol szarmazik 53

BiI ~ zenshin - (vk) mtiltja; elod 47

~5t mibun - tarsadalmi allas/helyzet 38

KYU, yasu(mu!rnaru) - pihen, nyugszik; yasu(rneru) - pihentet, nyugtat

.f* S kyiijitsu - sziinnap, iinnep 5

.f*!k.1lJ kyiikazan - alv6/kialudt vulkan 20,34

--1*.7,1. hitoyasumi - rovid pihenes 2

$tf,:.7,I. nakayasumi - sziinet, (kozben) pihenes 28

.f*~r:p yasumichii - ,,(iizletiink) zarva" 28

TAl, [TEl], karada - test

$t#: shintai - test 59

A#: jintai - emberi test I

Ji f.$: gotai - az egesz test 7

:;kf.$: daitai - nagyjabol, kb.; lenyeg, egeszeben, altalaban 26

Jit#: fiitei, fiitai - kiilso, rnegjelenes, kinezet 29

JI, SHI, mizuka(ra) - (az) en, maga(m)

§5t §Jit §f.$:

§ m jikoku - sajat orszaga

§ I;, (J)EF 1: mizukara no te de - onkeze altai, sajdtkeztlleg

jibun - (onjmaga

jishin - (on)maga, szemelyesen jitai - sajat test(e); maga(m)

38 59 61 40 57

KEN, mi(ru) - nez, lat; mi(eru) -lathat6; mi(seru) - mutat

-J! ;tJ!

J!* J!1±l L. midashi - fOcfm, fejlec (ujsagban)

J!5t It.Q miwakeru - megktilonbbztet/-ismer

ikken - (gyors) tekintes, pillantas senken - jov6belatas, elorelatas

mihon - mintadarab (arubol), aruminta

2 50 25 53 38

77

64-70
'N 64
I---
169
4959
f--
rlll
--
6S
,~x. f--
128
3699
I---
ltst
I 66
2 l ... I----
lOS
, ___ 149
4 __ 4309
't7 ~
-
7 0
f--
I 67
2..J-~ f--
J '-;b.. 149
4.- 4374
'~I2t.1 I----
7.A
00
~t 68
, I---
144
4213
f-
rr
* 69
f--
4
202
f--
*
I 70
15 f---
70
2082
I---
1J KO, [AN], i(ku), yu(ku) - megy, utazik; GYO - sor;

okona(u) - megtesz, keresztiilvisz, eseIekszik .

B~N, M?N, ki(ku) - hall(gat), nifigyel; megfogad (tanacsot); kerdez; kl(koeru) - hallhato, eszlelhet6, ismeretes

~11ft kenbun - tudas, tapasztalat, megfigyeles 63

J!l.1ift ffibun - mendemonda, hfreszteles, kosza hfr 29

lift ~ 'f kikite - (ki-jmegjhallgato, hallgatosag 57

11ft ~ An 7.> kikiireru - beleegyezik, meghallgat/teljesit (kerest) 52

SHU, to(ru) - elvesz, kezbe vesz, megfog

1& I) ilii"" toridasu - kivesz; kivalaszt 53

1& I) _H:Y 7.> toriageru - felvesz/-emel; elfogad; felvet 32

00 ~ 1& 7.> kikitoru - (hallas altai) megert/felfog 64

E 1& I) hidori - kijelolt/megallapftott nap 5

.@.1& I) ashidori - (vk) jarasa/lepese/tartasa 58

GEN, GON, koto - szd; i(u) - mond, szol

- ~ _ ichigon, hitokoto - egy(es) szo: megjegyzes 2

=i3= is hitokoto futakoto - egy-ket szo, nehany szd 2,3

is l!!_j genmei - kijelentes, nyilatkozat 18

/j\ i3 kogoto - szidas, gancsoskodas 27

i'3lr\7} iibun - mondando; ellenvetes 38

GO - szo(his); nyelv; kata(ru) - elmond; kata(rau) - tarsalog

E *iflt nihongo - a japan nyelv 5 25

I!I! kokugo - a japan (nemzeti) nyelv '40

<'!i AR gengo - nyeiv 66

-iflt-flt ichigo-ichigo - szorol-szora, sz6 szerint 2

iflt I) 'f katarite - (eljbeszeld, meseld 57

-fi

ikko - (utazo) esoport, kfseret ichigyo - I sor (szovegben) gyokan - sorkoz (szovegben) ikisaki, yukisaki - utazasi eel

2 43 50

RAI, ku(ru), kita(ru) - jon, kozeledik; kita(su) - okoz *~ rainen - ajov6/kovetkez6 cv(ben)

*.11 raigetsu - a jov6/kovetkez6 honapfban)

* E rainichi - Japanba erkezes/latogatas

** honrai - eredet(ileg), alapjaban, lenyegeben

;1.* irai - 6ta, az6ta

45 17 5 25 46

HO - irany, oldal; kata - irany; m6d(szer); szemely

-1i ippo - egy oidal; egyreszt; rnasreszt, esak

1m1i shiho - a negy egtaj; minden irany

)\/_! happd - minden irany/oldal

1ii3 hogen - tajsz6Ias

§ 1i mekata - suly

2 6 10 66 55

78

71-77

• 71 TO, higashi - keIet
f-- *1i toho - keleti irany
4 70
213 ~* Chuto - Kozep-Kelet 28
f- ** Todal - Tokyo Daigaku (Tokioi Egyetem) rovidftese 26
t_ *7 y7 Higashi Ajia - KeIet-Azsia
---~~~--- ------
72 SEI, SAl, nishi - nyu gat
i§ f--- i!!i1i seiho - nyugat(i irany) 70
146
4273 *i!!i tozai - keIet es nyu gat 71
f- i!!iJil. seiffi, nishikaze - nyugati szel 29
tfu ~E nishibi -lemen6/lenyugvo nap 5
6 ~ j.: -( 'Y Nishi Doitsu - Nyugat-Nemetorszag
:"t 73 HOKU, kita - eszak
f- ~t1i hoppd - eszak(i irany)
21 70
751 ~tJil. hokuffi, kitakaze - eszaki szel 29
f- *~t tohoku - eszakkelet; Tohoku - (Honshu egyik eszaki uija) 71
jt ~t* hokutd - eszakkelet 71
:It:ll:* hokuhokutd - eszak-eszakkelet 71
--_-----
2 74 NAN, [NA], minami - del (mint egtaj)
m f-- i!!if¥j seinan - delnyugat
24 72
*m7 y7 Tonan Ajia - Delkelet-Azsia 71
778 f¥j::ll: nanboku - del es eszak; eszakdel(i) 73
f-
m m7 ,v'/ A Minami Arupusu - (japan i) Deli Alpok
m 1=1 minamiguchi - deli ki-zbejarat 54
~ 75 SA, hidari - bal
f- if1i saba - bal oldal
70
48 te$ hidarite - hal kez (feI61), halr61 57
1455
f-- if.@. hidariashi - bal lab 58
h_ if§ hidarime - bal szem 55
tel: hidariue - haloldalt fent (pI. borftekon) 32
I 76 U, YU, migi - jobb (mint irany)
~ f- ;fi1i uho - jobb oldal
70
30 if;fi sayu - bal es jobb; sayii suru - uralkodik 75
878
f- ;fi'f migite - jobb kez/kar; jobboldalt 57
~ ;fi'@' migiashi - jobb lab(szar) 58
, ;fi'IJ~ ~if'" migi kara hidari e - jobbrol baIra 75
t 77 TO, a(teru/taru) - eltalal, ratesz, iIIet
:~ f-- ** (G7) honto(no) - igaztsag), vaI6(sag), val6ban 25
42 * Ifi'f toji - a jelenben; akkor 42
1359 * 5t tobun - egyeldre; jelenleg; egy ideig 38
f--
d~ 'f~ teate - ber, fizetseg, karpotlas: orvosi kezeles 57
=:J - A.~ tc. I) hitoriatari - szemelyenkent 2,1 79

J

78-84
I 78
-ki I---
112
3176
I----
, E
"--_--_. __ . __ .
3 , 79
#"h t--
93
2857
t---------
~~
-_-"_-.-. --------
• 80
:* -
6
272
t--
l
J' 81
f---
36
1167
f---
7
~ 82
I----
36
1170
I---
• £
9~ 83
'-
36
1168
I---
J~
'rJ 84
f---
2
82
f---
A ,

SEKI, yii - est

- !:Y isseki - egy est(e)

!:Y 1J yiigata - est, estefele

!:Y B yiihi - lenyugv6/esti nap

!:Y fJ yiizuki - esti hold

t!:Y tanabata- csillag-iinnep (jnl. 7-e)

SEKI, [SHAKU], ishi - k6; [koku] - (regi lirmertek, kb. 180 liter) ;rj ~t Iv sekken - szappan

*1i bokuseki - flik es ktivek; elettelen targyak 22

IJqi koishi - kis k6, kavics 27

:fi -I1J IJ ishikiri - k6vagas/-fejtes; kovag6/-fejt6 39

BUTSU, MOTSU, mono - targy, dolog

A~ jinbutsu - szemelyiiseg) 1

~~ seibutsu - el61eny 44

j!~ kenbutsu - latvanyossagok rnegtekintese, varosnezes 63

~im monogatari - tortenet, elbeszeles 67

;;$:¥/.J honmono - igazi, eredeti, val6di 25

JI, koto - iigy, esemeny, dolog

A$ jinji - emberi/szemelyes iigy, szemelyzeti iigyek 1

1<$ kaji - tuzeset 20

$Dij/~ jizenlgo - (az esemeny) e16tt/utcin 47,48

*$(tl) daiji(na) - fontos/lenyeges (iigy) 26

I:I-HI~$ dekigoto - esemeny, tortenes, eset 53,69

2 70 5 17 9

MEl, MYO, na - nev, hfrnev

A£ jiomei - szemelynev

£ A meijin - mester, szakertd, milvesz, virtu6z

£~ meibutsu - hires termek, kulonlegesseg

*£ daimyo - (japan) hUberur

£ iiii namae - nev

I 1 79 26 47

GAl, GE, soto - (vm) kiilseje, kiviil; hoka - masfik), tovabbi; hazu(reru) -leold6dik, levalik, Iemarad; hazu(su) - old, felbont

9j.(I!I)A. gai(koku)jin - kiilfdldi, idegen 40,1

9j.*im gairaigo - idegen sz6, kolcsonszo 69,67

~/tIT Q gaishutsu suru - kimegy 53

J;J.9j. igai - (vrnn) kiviil, (vmt) kiveve 46

NAI, [DAI], uchi - (vm) belseje; bent

OOp;j kokunai - belftild(i)

«- p;j tainai - a test belseje, bens6

p;j9j. naigai - beliil s kiviil; belftild(i) s kiilftild(i)

~p;j f;:: nennai ni - (az) even beIiiI, (az) ev vege eldtt

-~.b1.p;j I;:: ichinen inai ni- 1 even beliiI

40 61 83 45

2,45,46

80

85-91

l 85 SHI - halal; shi(nu) - meghal, elpusztul
~~ f--- fE«- shitai - holttest, tetem 61
78 fEA shinio - holt szemely, a halott I
2439
I--- ~~ shigo - halal utan 48
R 7l<fE suishi - vfzbefulladas 21
fElm shigo - holt nyelv 67
.._----
'~p 86 BU - resz, szakasz, reszleg; peldany (kiadvanybol)
f---- -$ ichibu - egy resz/peldany 2
163 $:9- bubun - resz(let) 38
1;) 4767 *$:9- daibubun - a legnagyobb resz, legtobb 26,38
t---------
~p ;;$:$ honbu - kozpont, szekhely, fOhadiszallas 25
;ft$ hokubu - eszaki resz (orszage, videke) 73
3 87 BAI - kettds, kettdzott; -szor/-szer/-szor
1~ f---- -fff
9 ichibai - meg egyszer annyi 2
wI 483 =fll nibai - ketszeres, ketszer annyi 3
at) f--- ~ fll sanbai - haromszoros, haromszor annyi 4
1~ ~ m J;J.J: sanbai ijo - haromszorosnal tobb 4,46,32
10 m 11: T Q bai ni suru - megkettdz
, 88 HAN, nakafba) - fel, ktizep
.1ft. f---- .!f>:9- hanbun - fel(resz), fele 38
3 .!f>~ hantoshi - felev, 6 h6nap 45
132
t--------- =1Ii1.!f> sanjihan - 3 6ra 30 perc 4,42
;f litr.!f> zenhan, zenpan - elsa fel(resz) 47
*.!f> taihan- nagyobb resz, tobbseg 26
89 ZEN, matta(ku) - mind, egesz, teljesen
.c, I---- ~ms zenbu - mind, egesz 86
9 ~OO zenkoku - az egesz orszag 40
.~ 384 ~f* zentai - osszesseg, teljesseg, egeszfben) 61
I---
~ ~:!lt zenshin - az egesz test 59
7i~Q) banzen no - tokeletes, teljesen biztos 16
90 KAI, [E] - -szor/-szer/-szor; ismetles; mawa(su) - korbe jarat,
'00 f---- forgat; mawa(ru) - kering, kereng
31 + lEI jikkai - 10-szer 12
1028
I--- t!litr1El konlzenkai - most, eztittal; /Iegut6bb, utoljara 51,47
'@] 131t'@! L iimawashi - kifejezes, sz6las(mOd) 66
J:@! Q uwamawaru - foltilrmil; ttibb mint 32
~ 91 SHU, mawa(ri) - fordulat, kor (a fut6palyan), kornyek
I---- -}13 isshii - egy kor/forduI6/korbefutas 2
13 .!f>}13 hanshii - felkor/fordulat 88
622 PHaJ enshii - kor keriilete 13
-
J1J 100}13~ hyakushiinen - 100. evfordulo 14,45 81

92-98

J

92 SHU-Cal het
:~ I--- =)l!irdJ nishiikao - 2 het(ig)
162 3,43
4707 ~~ senshii - a rmilt het(en) 50
f--- 4-iI! konshii - e het(en) 51
il!! *iI! raishii - a jovo het(en) 69
ilMB shiijitsu - hetkoznapton) 5
----
93 MU, BU, na(i) - nem (lenni); -talan/-telen, nelkul
•• - 1!!€45< (/) mumei(oo) - ismeretlentseg), nevtelentseg)
86 82
2773 1l!€ '.::! (t$.) mukuchi(na) - hallgatagtsag), szukszav6(sag) 54
I--- 1l!€ a «(/) mugon(no) - hallgatas, hallgatagfsag), sz6tlan(sag) 66
1"""\"\ .1Hl 1!!€f* mukyii - sziinet/iinnep nelkiil, szakadatlanul 60
• 1!!€$(t$.) buji(oa) - baj nelkill, rendben leva (dolog) 80
•• to,
~ 94 FU, BU - nem (lenni); -talan/-telen, nelkul
- 1'Ji!(<1.) fusoku(oo) - elegtelentseg), hiliny(os)
1 58
17 l' +?t It. fujiibuo oa - elegtelen, hianyos 12,38
- fT1J1'n~ yukue fumei - hollete ismeretlen 68,70,18
~ l' ¥3 t$. ruto na - igazsagtalan, meltanytalan 77
1'M:~«(/) fujimi(oo) - sebezhetetlentseg) 85,59
-------
'J: 95 CHO - hosszu; fonak; fo szemely: naga(i) - hosszu, nagy
I--- $~ buchd - foosztiilyvezeto
168 86
4938 ~~ shiocho - testmagassag 59
~ ~Jf;!jtm chojikao - szamos 6ra, hosszii ido; hosszd ideig 42,43
-k ~~ naganen - sok/szamos ev, evek hosszii sora, eveken at 45
~1t\rl!' oagai aida - hosszu idakoz, hosszu ideig 43
;ft 96 HA TSU, HOTSU - (magabol) kivet/-lOk; indul; kezd
4 ~ ~I!ij hatsumei - talalmany
18
. 105 ~§! hakken - felfedezes
• 3092 63
7 ~ ~~fT hakko - kozzeretel, publikalas 68
1t /:fH~ shuppatsu - elindulasj-utazas; kezdet 53
~JI! hossoku, hassoku - kezdes, megnyitas 58
97 SHIN, kokoro - sziv; kedely, elme; lenyeg
I--- rfl,C' chiishin - kozeppont, kozpont
2 ',- .. , 28
61 IC'~ shinshin - test es lelek 59
IW 1645
- *b honshin - valosagos szandek/eel 25
!*J,C' naishin - a szfv kozepe; vaI6 szandekjeel 84
I~ -lc'lr. isshin ni - teljes szfvbdl, odaadassal 2
"tl 98 SEI - nem (bioI6giai); termeszet; SHO - vermerseklet
I--- r:f1tE chiisei - semleges nem
61 28
'ftlfT seikii - jellem es viselkedes 68
1666 ~M~ A, ti: hatsugansei - rakokozo, rille Ito 96
-
'11- ft?t shiibun - (vk) termeszete/vermerseklete 38
:c$:ft honsho, honsei - (vk) igazi termeszete 25 82

99-105

99 SHI, omo(u) - gondol, vel, hisz
1l!1 I--- ,W,1t\1f:! omclde= emlekezes, emlektek) 53
102 ,W,1t' If:! T omoidasu - emlekezik 53
3001
~7~' - ,!.1t '-iJJ -o -c omoikitte - hatarozottan, elszantan 39
£E ,!.1t'~ ~ omoiyari - reszvet, szanalom, egyutterzes, tapintat
I~ ,1j!;!.1t\_.b~~"'? tc. omoiagatta - bekepzelt, kevely, ontelt 32
2 100 RYOKU, RUG, ehikara - ero, hatalom
tJ - ~jJ tairyoku - testi ero 61
19 7J<jJ suiryoku - vfzierd 21
715 J!l.jJ fiiryoku - a szel ereje, szelerdsseg 29
I---
tJ !£jJ zenryoku - osszes erd, minden ero 89
1l!€jJ( (/) muryoku(no) - erdtleruseg), gyamoltalarusag) 93
'J 101 DAN, NAN, otoko - ferfi
- JJti: dansei - ferfi (nem) 98
102 ~JJ ehiinan - elsosziilatt fiu 95
2996
- JJ(/)A otoko no hito - ferfi (ember) I
~ L1JJJ yamaotoko - hegyi ember; hegyrnaszo 34
:kJJ ootoko - 6rias, nagy (terrnetti) ember 26
102 JO, NYO, [NYO], onna - no, asszony; me- - nonemu
1
'* I--- :tc-M: josei - no; a noi nem 98
38 ~:tc ehojo - elsosziilott lany 95
·1185 J!:tc danjo - ferfiak es nak; par; mindket nem 101
I---
-i}:: :tc$ joehii - szolgal6(1aoy) 28
:tc(/)A onna no hito - asszony, no I
103 SHI, SU, ko - gyerek
'T ~ Mr danshi - fhl, ferfi 101
39 :tcr joshi - laoy(gyerek), no 102
1264 JJ(/)r otoko no ko - fiu (gyerek) 101
_...:....___
-t :tc(/)r onna no ko - lany (gyerek) 102
?tr bunshi - molekula; elem; (tortek) sziimlal6ja 38
104 KO, kono(mu), su(ku) - kedvel, szeret
'~T I--- M-~ kobutsu - kedvenc etel 79
38 M-A~ kojinbutsu - joindulani ember 1,79
1191 ~M-~ monozuki - kiilOnleges dolgok kedvelese, hobort;
- h6bortos ember 79
~T M-~M-~ sukizuki - (szemelyes) Izles dolga
:kM-~ daisuki - (vmnek) nagyon kedvelese 26
1 105 AN, -beke, nyugalom; yasu(i) - olcso
,tg. - 'R'C' anshin - megnyugvas/-konnyebbules 97
40 'R~ anzen - biztonsag 89
1283 1''R fuan - nyugtalansag, gond, felelem 94
-
4t- 'R~ yasumono - oles6 aru 79
§'R meyasu - eel; ismerv, vezetd szempont 55 83

106-112

J

J 108 DEN - elektrornossag, villamossag, villany
2~ - ~:h denryoku - elektromos/villamos energia 100
173 'iR-r denshi - elektron(ikus) 103
5050
9lll. ~~ hatsuden - aramfejlesztes 96
r-- ?1-'Ai gaiden - kiilfOldr61 jov6 tavirat 83
Jl J ~
I@..
2 , 109 GAKU - tudomany, tanulas; mana(bu) - tanul
tip r---- -};.§!. daigaku - egyetem, f6iskola 26
39 §!.$ gakubu - egyetemi/f6iskolai kar 86
1271 )...§!. nyiigaku - iskolaba felvetel/bejutas 52
r-- §!.~ gakusei - diu 44
r.f.
7- ~¥ gogaku - nyelveszet, nyelvtudomany 67
J 110 JI - inisjel/-jegy, betti; aza - falu resze
.~ r-- OO~ kokuji - japan eredenl kanji; (vmely) orszag Irasa 40
40 lli -c~ ateji - jelentestdl fiiggetIeniil, fonetikai azonossag
1281 alapjan hasznalt kanji 77
- P -"'i'~ riimaji -latin betli(s atiras)
q: ~#: jitai - Irasjel alakja; betlifaj/tipus 61
+~ jiiji - kereszt 12
J 111 BUN, MON - irodalom, szoveg, mondat; Cumi -level, jegyzet
2 l r--- )(~ moji, monji - bettl, lrasjegy/jel 110
X 67 )(¥ bungaku - irodalom 109
2064 *)( honbun, honmon - szoveg 25
r-- )(m;: bungo - irodalmi/irott nyelv 67
5c A<I
)(00 bunmei - civilizacio 18
'-lit 112 BO, haha - anya
r-- m-r boshi - anya es gyermeke 103
80 ~ro: seibo - ver szerinti/edesanya, szii16anya 44
., 2466 m(I;!!I)~ bo(koku)go - anyanyelv 40,67
r-- m1J hahakata - anyai oldal/ag(rol val6) 70
ffl- tofU: ~ A, okasan - edesanyatrn)
84 AN - terv, ajanlar, javaslat

~~ ~H1· ~~ ,F,lt~

~H:l

J 106

.~ ':'

• m ~

---------- -- -ji--------------------------l

107

annai - felvilagosftas, vezetes angai - varakozas ellenere meian - j6 otlet

shian - megfontolas, elmelkedes anshutsu - kigondolas, megtervezes

84 83 82 99 53

YO - iigy, foglalatossag; hasznalat; mochi(iru) - hasznal

ffl:[# yiiji - elfoglaltsag; tennival6, elinteznivalo, teend6

ffl * yiisui - vfzvezeteki viz. csapviz

rom yogo - szakkifejezes, szokincs, nyelvezet

1!!€Jfl(Q) muyii(no) - haszontalantsag), sziiksegtelen(seg) !JJ-rffl danshiyii - ferfiak hasznalatara, ferfi- (WC)

r-- 101 2993 r--

ffl

- ---- ------------ - ------ - --------------------------1

80 21 67 93 101,103

113-119

113 FU, chichi - apa, atya
> , r-- ~HJ: Cubo, chichihaha - apa es anya 112
88 ~-r Cushi - apa es gyermeke/fia 103
X 2832 ~li chichikata - apai oldal/ag(rol val6) 70
I-- ~J: chichiue - apamuram (megtiszteltetes) 32
X. :to~ ~ Iv otiisan - edesapa('m)
------_. __ --- ._-_. ------
,..).. 114 KO - keresztezodes; forgalom; ma(jiru/zaru) - keveredik, vegyiil;
I-- maji(eru), ma(zeru) - kever, vegyit; maji(waru) - erintkezik:
X 8 ka(wasu) - (koszontest) valt
290 OO~ kokkii - diplomaciai viszony 40
I-- ~~ gaikii - kiilpolitika, diplomacia 83
.-l-
}J;... tE~ seikii - nemi ko?osiiles 98
-----------_--
~~ 115 KO - iskola; kefelenyomat javftasa, korreknira
- ¥~ gakko - iskola 109
}t 75 Ij\¥~ shogakko - elemi/altalanos iskola 27,109
2260 !ft§!'~ chiigakko - kozepiskola 28,109
I---- HJ:~ bokii - alma mater 112
~t ~~ kijcho - iskolaigazgat6 95
* 116 MAl - minden (egyes), mindegyik
I---- 'fii~ mainen, maitoshi - minden ev(ben), evente 45
, 80 'fiijj maigetsu, maitsuki - havonta 17
• 2467 'fii~ maishii - hetente, minden heten 92
I---- 'fii13 mainichi - naponta, mindennap 5
~ 'fii1J!j maiji - orankent 42
• 117 KAI; umi - tenger, 6cean
l,~ I-- ;k1fi taikai, oumi - tenger, ocean 26
';~ 85 1fiJ: kaijo - tengeri (haj6zas/szallftlis stb.) 32
2553 1fi~ kaigai - tengerentiilti), kiilfOld(i) 83
I---- ~1fi uchiuml, nalkai - beltenger 84
0;'-
~-ll} 13*1fi Nihonkai - Japan-tenger 5,25
:~ 118 CHI, JI - fold (-felszfn), talaj
r-- ±it!l tochi - fold, talaj 24
32 it!ll'" chika - fold alatti 31
1056 it!lli chiho - tlij, videk, tartornany 70
t--- it!l~ chimei - helynev, fOldrajzi nev 82
.it!? 1::it!l kiji - (ruha)anyag; seichi - sziil6hely/-fOld 44
s 119 CHI,ike-t6
'\it r-- ffl*it!! yiisuichi - vfztaroI6/-tartaly 107,21
:~: 85 .i1!! denehi - elektromos elem, (aramjtelep 108
2489 i1!!1E Ikeda - (csaladnev) 35
I--
5~ 85

120--126

J

it 120 T A - mas(ik), rnasvalami
I- fi!!A tanin - mas ember, idegen
9 fi!!@!1 1
361 takoku - mas/idegen orszag 40
f--- fi!!1i taho - masik oldal/fel/irliny 70
1tS §fi!! jita - magam es masok 62
..:tQ)fi!! sonota - ezenkiviil; es egyeb; stb.
-~~---.---.- ------
I 121 RITSU,[RYU], ta(tsu) - (feljall; ta(teru) - (fel)lillit
2..la f--- 00 su. Q) kokuritsu(no) - allami, nemzeti
117 40
.u: 3343 ~ _ft jiritsu - fuggetlenseg, onlil16sag 62
f--- rf1¥:(Q) chiiritsu(no) - semlegestseg), partatlantsag) 28
JL fj .1L '0 medatsu - fel-/szembetlinik 55
_ft i? 1::6; Q tachiagaru - felall/-kel 32
-~- ------------ --
3 122 I, kurai - rang, tarsadalmi stb. allas, rend, fokozat
1..l- f------ ±!!! fu chii -: rang, tarsadalmi lillas/helyzet. pozici6 118
~ 9 ~fu gakui - tudomanyos fokozat 109
401 1: flL joi - magasabb rang 32
f------ ~*flI kln-hon'I - aranyalap (penzegyseg aranyhoz
11. flLJ&!:> viszonyitott erteke) 23,25
kuraidorl - helyi ert6k (szamjegye) 65
, 123 HO, HA', HO' -torveny
',* f---- 00i'! kokuho - (vmly) orszag torvenyei
2" 85 _ft~ 40
2535 rippo - torvenyhozas/-alkoras 121
,t 1 • f---- ~~ hoan - torvenyjavaslatz-tervezet 106
j; xi"! bunpd - nyelvtan III
1Ji"! hoho - m6dszer, met6dus 70
~ 124 W A, [0] beke, osszhang; yawa(rageru) - enyhit, csendesft;
f------ yawa(ragu), nago(mu) - csendesedik, enyhiil;
'ttl 115 nago(yaka na) - nyugodt, kellemes, lagy, enyhe
3268 fIlX wabuo - japan szoveg/iras III
i--- film wafii - japan m6d/stilus 29
;fO ~fIl fuwa - beketlenseg, ellensegeskedes 94
;kfll Yamato - Japan regi neve (a kezdeti egyseges allam) 26
125 SHI, watakushi - en; magan, privat
'~A l- f.!.. shiji - maganugy
115 80
3265 u~ shibutsu - magantulajdon 79
f---- urn shiyo - maganhasznalat 107
tb fk._ft( Q) shiritsu(no) - magan-, m-vagyonbol letesftett 121
fk. § :!It watakushi jishin - en szemelyesen/magam 62,59
~~ 126 KO, oyake - nyilvanos, hivatalos
f---- ~'1i koan - kozbiztonsagz-rend
12 ~i'! koho - kozjog 105
579 123
~ ~ tI( Q) koritsu(no) - nyilvanos (intezmeny) 121
/b.' ~~ kokai - nemzetkozi tengerek/vizek 117
~ g kogen - kinyilvanftas, nyilatkozat 66 ,

86

127-133

~* 127 RIN, hayashi - erdti, liget, berek
i--- llJ# sanrin - hegyek s erdtik; hegyi erdti 34
75 (llJ)#~ (san)ringaku - erdeszetti tudomany) 34,109
2210
f--- #fti" Q rtnrltsu suru - sUrUn egymas mellett allni 121
if-. IJ\# Kobayashi - (csaladnev) 27
irn 128 SHIN, mori - erdti, berek
I
.. " f----- ~# shinrin - erdti, berek 127
--: L-. 75 ;k~ Omori - (Toki6 egy resze)
2301 26
, Jill;:; 11
I" I' f------
11-..
• 129 CHIKU, take - bambusz
tt '----- 11# chikurin, takebayashi - bambuszliget
118 L27
3366 11J] shinai - bambuszkard (a kendo celjara) 37
f------ C; :to11 saodake - bambuszpalca
;-1 11 Q)'0;:t take no tsue - bambuszrddj-palca
11~~ takeyabu - bambuszliget
----
'~ 130 HITSU, fude - ir6 ecset
~u'. f--- 71$. mannenhitsu - tolttitoll
118 16,45
• 3397 13. jihitsu - (sajat) keziras 62
~= ~ f--- .et. hitsumei - ir6i alnev 82
II klr Jt* bunpitsu - irodalmi rnunka/alkotas III
-f" .7t: fudesaki - az ir6ecset hegye 50
• 131 SHO, ka(ku) - fmi
2~ I-- .!f#JJ shomotsu - konyv
129 79
3719 Jt. bunsho - irat, okmany III
'~ I--- tfet. shomei - konyvcfm 82
1: DiHJ~ maegaki - el6sz6 47
e • ~ 1& ~ kakitori - dikrahis, tollbamondas 65
I 132 I - akarat, szfv, elme, szandek; ertelem, jelentes
1~ f--- ;fKJ! iken - velemeny, nezet
180 63
'~ 5113 rnft yoi - eikesziiles, kesziiltseg 107
I--- tlfft kOi - j6akarat/-szandek, szfvesseg 104
m,",~ -t- ft?1-fl igai na - varatlan, el6re nem latott 83
I~ :1['.( Q) fui(no) - hirtelen, meglepti (dolog) 94
7 133 SHA, kuruma - kocsi, kerek
.~ i--- •• densha - (villany)vonat
159 108
4608 An. jinrikisha - riksa 1,100
,_ ~. hassha - (vonat stb.) indulasa 96
if- "f. gesha - (vonatr61) leszallas 31
*. suisha - vfzkerek, hidraulikus kerek 21 87

134-140

J

;.t; 134 KI, KE - lelek, szellem, kedv
- A~ ninki - kozkedveltseg, nepszenIseg 1
xt 84 ~7} kibun - hangulat, kedv 38
2480 *~ honki - komolysag 25
-
r.:: ~#: kitai - gaz (halmazallapotu anyag) 61
7l ~~ denki - elektrornossag, villamossag 108
--.-.-- .. -.-.-- .. -~-. -_-_-_--_. -_--
• 135 KI-goz
.5'~ - rtlfi kisha - (gozmozdonyos) vonat 133
85
2507
~
>J-
:-t
j;!-t 136 GEN - alapvetd, eredeti, alap-; hara - sfksag, mezd
- m:l; gen'an - eredeti terv/javaslat 106
27 m:~ gensho - eredeti (mil) 131
825 m:X genbun - eredeti szoveg III
I--
~ m:~** genseirin - oserdo 44,127
m:.:r geoshi - atom 103
'~ 137 GEN - eredet; jiian (kinai penzegyseg); GAN, mota - alap, ok, eredet
I-- j[;B ganjitsu - u jev napja, januar l-e 5
1U 7 j[;lF gannen - 1. ev (a dinasztikus uralkodas egy-egy szakaban) 45
275 j[;~ gankin, motokin - (aIap)tOke 23
f----
- j[;~(t.t:) geoki(oa) - egeszsegtes), eletero(s) 134
7C :f1!!j[; jimoto - helyi, (vmely) helyhez tartoz6 118
I 138 KG, hikari - feny, vilagossag; hika(ru) - ragyog, vilagft
7l~: f---- B:YC nikko - napfeny/-vilag 5
42 }He gekko - holdfeny/-vilag 17
'u 1358 :YClF konen - fenyev 45
f----
~ ~:YC hakkii - fenyesseg, ragyogas, fenykisuglirzas/kibocsatas 96
~:YC denko - villanyfeny; villam 108
139 KO, KU - kezrrnlves; (kezmii)ipar; epites
,J: f---- I$(rp) koji(chii) - epftes(ben), epftkezes (alatt) 80,28
48 *I daiku - acs 26
1451 3cI joko - gyari rnunkasnd 102
I----- I~ kogaku - mernoki tudomanyok/technika 109
_I_ AI jioko - emberi alkotas; mesterseges 1
, 140 KU, sora - eg(bolt); a(kerulku) - kinyit; iirit/nyflik; kara - iires
r.}a f---- ~~ kiiki -Ievego 134
116 (fli'irdlc!:: )~rd1 (jikao to) kiikao - (ido es) ter 42,43
6..,.. 3317 ~. kiisha - iires/szabad kocsi (pI. taxi) 133
f---- ~=F karate - karate (onvedelmi sport) 57
A""_ ~
..L *~ ozora - eg(bolt) 26 88

141-147

~ 141 TEN, arne, [ama] - eg(bolt)
- ~~ teoki - idoGaras); j6 ido 134
1 ~x~ teomongaku - csillagaszat 111,109
16 ~m tengoku - eden, mennyorszag: paradicsom 40
- ~tE tensei - termeszeues hajlam), vermerseklet 98
~ ~t1)JJI amanogawa - Tejut 33
-- ... --~.-. .-.~.
,l( 142 RI - (regi hosszmertek, kb. 3,927 km); sate - falu; sziilOfalu
- =r-lI! senri - 1000 ri; nagy tavolsag 15
166 mm kairi - tengeri merfold 117
4813 m.:r satogo - nevelt/fogadott gyerek 103
- m,e" satogokoro - honvagy 97
z
J! 143 RI - esz, logika; elv
I----- :f1!!J!I!(~) chiri(gaku) - foldrajz 118,109
96 ,e,'J!I!~ shinrigaku - lelektan, pszichoI6gia 97.109
2942 J!I!~~ rigakubu - termeszettudomanyi kar 109.86
II r-- 1!!€J!I!(t.t:) muri(na) - esszerdtlentseg), lehetetlentseg) 93
.11. J!I!. riji - igazgat6, elOljlir6 80
I 144 SHO, suko(shi) - keyes, vaIamelyes;suku(nai) - keyes. kis
~' f---- p$ shonen - fiu, ifju 45
4 p$~ shonenho - ifjusagvedelmi torveny 45,123
166 P:9: shojo - (kis)lliny 10.2
f----
J}' pI( shosho - keyes, valameJyes
p L of--=> sukoshizutsu - aprankent
I 145 SEI, kaeri(miru) - elmelkedik, fontoIgat; SHO - miniszteriurn;
~' f---- habu(ku) - el-/kihagy, csokkent
4 Eltfl jisei - magunkba szal!;is, onvizsgalat 62
218 i"ltfl naisei - magunkba szallas, onvizsgalat 84
f---- A.1'tfI jinjifusei - eszmeletlenseg, aju!;is 1,80,94
:{; X~tfI Monbusho- (japan) kultusz/oktatasdgyi miniszterium 111,86
1 146 so - arculat, kiilso megjelenes; SHO - miniszter; ai - egyiitt;
;ttl f---- kolcsonosfen); egymas: tars
75 m~f.t: soto na - alkalmas, ilIo 77
2241 Am nlnsd - arcvonastok) III
f----
~§ 5'J.m gaisho - kiiliigyminiszter 83
m=F aite - tars, a masik fel; ellenfel 57
147 so, [SO] - gondolat, Met. idea
*-'b f---- ,w,~ shiso - gondolat, eszme, idea 99
61 Iill~ kaiso - visszatekintes/-emlekezes 90
1728 J!I!~ riso - eszmenykep, ideal 143
13
IOI\.' ~' ~ ~m kiiso - almodozas 140
-t~ /Jf)",;m_ melsd - elmelkedes, toprenges, tiinodes
I\:,; 89

14S-154

J

'11 148 SHU, kubi - nyak, fej
f------ ftID shushd - miniszterelnok
185 146
Ji;ft genshu - uralkod6, allamfd 137
s ' 5186 ft{lL shui - vezetd pozici6, elsd hely
, I--- 122
Q ~ ffflft bushu - kanji gyoke/osztalyjeizoje 86
=f-1t tekubi - csuk16 57
-- .. _ ~
·"tt 149 DO, [TO], michi - lit, osveny
f------ OOii kekudd - orszagtit
~ 162 40
4724 *ii suido - vfzvezetek 21
I--- :ft}1flii Hokkaidd - (Japan 4 foszigetcSnek egyike) 73,117
it t!FiB: shodo - kalligrafia (mint milveszet) 131
fuJ~iB: mawarimichi - keriilolit 90
, 'jlj 150 TSU, [TSU], to(ru) - atmegy, (vm mellett) elmegy;
~, I--- to(su) - atenged; kayo(u) - jar, oda-vissza kozlekedik, ingazik
~ 162 ~li! kotsii - forgalom, kezlekedes, szaIlftlis
4703 114
I-- xli! buntsii - levelezes, inisban erintkezes III
i! li!~ tsiigaku - iskolaba jaras/utazas 109
!!iiI1l., mitoshi - kilatas, remeny 63
-_ ---
~b 151 RO, -ji - iit, utca
f---- ].i~ doro - lit, utca
149
,I'A. 157 +!J:B& jujiro - utkeresztezddes 12,110
4561
liP" I--- *B& sulro - vizi lit; nagy vfzvezetek 21
Il ~~ ~i! kairo - tengeri lit 117
iilii! tsiiro - atjar6, lit 150
I 152 KO, to-ajt6
~ f---- p~"t"
? 63 -rp kogai de - a szabadban, kint 83
1817 geko -nem iv6 (ember), bomemissza 31
I--- pQ toguchi - (ajt6)bejarat 54
- M~p amado - toJ6ajt6; (ablakjreddny (eso ellen) 30
F
flY 153 SHO, tokoro - hely, kornyek
I-- ~~FJT annaijo/sho - felvilagosfto iroda, tudakoz6 (iroda) 106,84
63 ~FJT meisho - hires hely, nevezetesseg 82
1821 FJT;Q
f-- shocho - igazgato 95
p~ *FJT chosho - elony, erdem 95
~tFJT hatsudensho - villamos eromu 96,108
:~ 154 JO, ba - hely, kornyek
f-- I~ kojo, koba - iizem, gyar
139
32 I:fi~ shutsujo - fellepes, szereples, resztvetel 53
1113
'-- ~FJT basho - hely(szin) 153
t; :lL~ tachlba - alIas pont, nezdpont 121
m~ soba - piaci ar; arfolyam 146 ,

90

155-161

I 155 SHU, [SU], nushi - tulajdonos, ur, Mester; omo - fO(nok)
,j: f-- 3::A shujin - ferj, csaJadfO; haziur/-gazda
8 I
285 3::A~ shujinko - hos, fOszereplo 1,126
I----- 133:: jishu - fliggetlenseg, onrendelkezes 62
. 3::mt shugo - (nyelvtani/mondattani) alany 67
.£ it!!3:: jinushi - fOldbirtokos 118
._ ... ----.-.--. -----
1t 156 ro, su(mu/mau) -Iakik, tart6zkodik, 61 (vhol)
I-- {±FJT jiisho -lak6hely, lakcfrn 153
9
404 {±A junin - lakos I
I----- ;ti:{± anjii - b6k6s/nyugodt elet 105
1:£ {± * It' sumai - lak6hely, lakcfrn
{±.ij.Jt..'iI!!7.I~ J: It' sumigokochi ga yoi -Iakalyos, kenyelmes 97,118
~ 157 SHIN - bizalom, hit
I--- fftJfl shin'yo - bizalom
9 107
!~ 454 ~fft fushin - hiitlens6g, aInoksag; bizalrnatlansag 94
f-- §fft jishin - onbizalom 62
1t FJTfft shoshin - meggyozodes, velemeny, hit 153
iifft tsiishin - (frasban) kapcsolat, erintkezes; hfr, iizenet 150
158 KAI- gyliles, gytilekezet; E, a(u) - talalkozas, talalkozik -_
.s: f-- OO~ kokkai - parlament, orszaggytlles
40
9 *~ taikai - nagygylil6s; sportunnepely 26
J 381
.~ I-- ~~ gakkai - tudos/tudomanyos tarsasag 109
/~ ~!! kaiken - interjl1 63
zr m~? deau - veletlenul talalkozik, (vkbe) botlik 53
A 159 GO, GA', [KA'], a(u) - ilIik; a(waseru/wasu) - illeszt, kapcsol
I-- ~g goi - megegyezes, kOicsonos beleegyezes 132
9 :II~ baai, bawai - (ez) eset(ben) 154
J (is)!!~ It, (0 )miai - haztliznezo 63
1;:7 383
I-- !!-€!bit Q miawaseru - egyrnasra neznek:
6 A tekintetiik talalkozik; elhalaszt 63
CJ fUH;:-€!? rna ni au - idejeben er, eler; eleg 43
!.t 160 TO, kota(e) - valasz, felelet; kota(eru) - valaszol, felel
I-- ffiI~ kaito - valasz, felelet
6 118 90
, Q~ koto - sz6beli valasz 54
3394 .~ hitto - Irott valasz
t:1 .____ 130
~ ~~ meitd - illo!helyes valasz 82
12 ~~ toan - vizsgamunka/-dolgozat 106
1:1
r, 161 MON, kado - kapu, ajt6
I----- Ar'(If} nyumon(sho) - bevezet6 konyv, bevezetes
169 52,131
4940 ffflr, bumon - csoport, agazat, reszleg, osztaly 86
I-- ~ r, meimon - hfres/elokelo csalad 82
Pj r,-r1:': monkasei - tanftvany, ktivetd 31,44
r,O kadoguchi - kapu, (fo)bejarat 54 91

162-168

J

rQ, 162 MON, to(i), [ton] - kerdes, problema; to(u) - kerdez
- FR9~ mondo - kerdes es felelet, parbeszed 160
169 ~FJ] gakumon - tudomany 109
4944 FR% \ft b-lt .Q toiawaseru - erdeklddik, tudakoz6dik 159
- FR9v\tcttT toitadasu - kerdore von, alaposan kikerdez
rej
f----_-.
, 163 IN - (egyesiileti!szervezeti) tag
~ r-- ~fl kaiin - t4rsasagi/egyesiileti tag 158
J?l 30 ffljfl kaiin - tengeresz 117
928 If! koin - gyliri munkas 139
,____ Aft jin'in - szemelyzet 1
=
§ ~~ zen'in - a teljes tagsag/szemelyzet, mindenki 89
-"
~---~----
'* 164 SHA, mono - szemely
,____ ~:lf gakusha - tud6s, tanult ember 109
125 B *~11f nihongakusha - japanol6gus 5,25,109
3685 .11f hissha - szerzd, ir6 130
f--- rn11f shinja - hivo (ember) 157
* ~11f kosha - az ut6bbi 48
I 165 KA, KE, ie, ya -luiz, otthon; csalad
" ~
~ .. f--- *$ kaji - hazi teendOk; csaladi iigyek/dolgok 80
~'(_ 40 *1*1 kanai - feleseg 84
1311 ** kerai - (fegyverrel szolgalo) vazallus; hifberes 69
f--- 00* kokka - allam 40
~ *j:: yanushi - haztulajdonos, a Iuiz ura 155
,t 166 SHITSU - szoba, helyiseg: muro - verem, pince; meleghaz 124
I-- fIl~ washitsu - japan stflusu szoba
40 fJ.~ shishitsu - kiiltin/sajat szoba 125
1300 ~1*1 shitsunai - a szobaban bent 84
I- 7}~ bunshitsu - elkiiltirutett helyiseg; mellekepulet 38
t ~£ shitsucho - szobafdnok (kollegiumban);
reszlegvezetd, csoportvezetd 95
Ii 167 OKU - teto, haz; -ya - uzlethelyiseg; kereskedd
I- *l3{ kaoku - haz, epiilet 165
44 ~J: okujo - tet6(n) 32
1392 $§! heya - szoba, helyiseg 86
I- IN~ koya - kunyh6, feszer, barakk 27
;{ i\sMi yaoya - zoldsegkereskedd/-kereskedes 10,14
~ 168 TEN, mise - iizlet, kereskedes
I- fila shoten - konyvkereskedes, konyvesbolt 131
53 */a honten - fOiizlet/-iroda 25
1509 laf! teo 'in - elad6, iizleti alkalmazott 163
I-- J.51t misesaki - az iizlet eleje 50
~ mra demise - fi6kiizIet; iitmenri (ellirusft6) stand 53 92

169-175

TEN-pont

m~~ shuppatsuten - kiindul6pont, kezddpont

W-~ genten - kezddpont, kiindulas

ft ~ gaten, gatten - meg-jbeleegyezes; megertes

~* tenji - vak-/Braille-iras

, .. , l.aV< tenka - meggyujtas, begynjtas

~---~---4------:____---------.----.----

KYOKU - hivatal, iroda; helyzet

~ Jijj tokyoku - illetekes hivatal, hatosag 77

Jijj~ kyokucho - irodaigazgatd/-vezetd 95

~ Jijj~ kyokuin - hivatali alkalmazott 163

Jijj~11f kyokugaisha - kfviila1l6 83,164

~ IIif Jijj jikyoku - helyzet, szituacio 42

~---------4----~--------------------------------------------

KYO, i(ru) - jelen van, (ott) tartozkodik/lakik/Ietezik

.f±,w jiikyo -lakas, lakhely

'w.f±it!l kyojiichi -lakas/tart6zkodas helye

moo ima -Iak6szoba, nappaJi

:llliS" nagai - (nil) soka maradas

mftb-lt.Q iawaseru - veletlenill jelen van

169

-

25 804

~

6

170

-

171 I-- 44 1387 I--

~

44

53,96 136 159 110

20

156 156,118 43 95 159

*

,

172

,____

24 770 f---

-t

KO, furu(i) - regi; furu(su) - elnyil, koptat

till. koru - regi szokasok/stflus; koru na - regimodi, odivani 29

ti~ kogo - elavult/regi sz6; regi nyelv 67

tix kobun - kIasszikus irodalom/stflus III

ti4-JliiN kekon-tdza! - mindenkor es mindenhol 71,72

iI* furuhon - regi/hasznalt konyv 25

173 f--- 66 2044 ~

t~

KO - elhunyt; yue - ok, indftek; alap; korulmeny

ttl.A tit. $tit ttl. 00 ttI.~l~

I 80 80 40

132

kojin - az elhunyt ember koji - regi legenda

jiko - baleset

kokoku - sziilOhaza/I6ld koini-szand6kosan

SHIN, atara(shii), ara(ta na), nii- - uj, friss

~11f:1 sbinbun - ujsag

ti~1Ja furushinbun - regi ujsag(ok)

~~ shinnen - uj ev

~ A shinjin - ujonc, uj tag, kezdd

-~ isshin - megujftlis, reform

64 172 45 1 2

SHIN - bizalmas viszony; sziilo; oya - sziilo; shita(shii) - meghitt, bensd, kozeli; shita(shimu) - baratsagban lenni

ft~(t.;:) shinsetsu(na) - kedvestseg), szfvestseg), baratsagostsag) 39

*I B shin-Nichi - japanbarat 5

£.1:*1 hahaoya - anya 112

m.:r oyako - sziilo 6s gyermek(ek) 103

93

176-182

J

~' 176 SHITSU - mindseg, tulajdonsag: SHICHI - nisz, zalog
2 f - ltF.Il shitsurnon - kerdes 162
11 154 11:. seishitsu - hajIam, termeszet, tulajdonsag
4518 98
- !I9lJK busshitsu - anyag 79
) *K
.; Mr honshitsu -Ienyeg, lenyeges tulajdonsag 25
~ AK hitojichi - nisz 1
f--------
~ 177 MIN, tarni - nep, nernzet
r---- ~~ kokumin - nep, nemzet.polgarsag
1 40
25 A~ jinmin - nep 1
r---- (W-H:E.a; (gen)jiirnin - (bennszulott) lakos 136,156
~ .a;rll~ minkan - magan, egyeni (nem nyilvanos) 43
~Xl min'i - nepakarat 132
I 178 T AKU - haz, lakas, otthon
,.p. f- tl:~ jiitaku - lakas, lak6haz 156
40
,~ 1279 §~ jitaku - sajat haz, maganhaz 62
t--- fJ.~ shitaku - sajat haz, maganhaz 125
r.t ~i1!! takuchi - hazepi'tesre val6 fold, epltesi telek 118
*~ kataku=-haz 165
I 179 SHUKU, yado - szallasfbely), fogad6; yado(ru) - ejszakara
fd f- megszall; yado(su) - szallast ad, elszallasol; fogan
40 ""Fm geshuku - szallas, alberlet
1317 31
n ~tli gasshuku - kozos szallas, egyutteles 159
f-
II ts .a;tli minshuku - (csaladi) penzi6, maganszallas 177
ti1!ti yadoya - vendegfogado, szalI6 167
~~ 180 SHI, kami - papfr
t--- fIl~ washi - japan papfr 124
, 120
3510 B*~ nihonshi - japan papfr 5,25
4",." t--- tJTfitl~ shinbunshi - ujsagpapfr 174,64
ff.l\ f{rR'ffl~ shitsumon yoshi - kerdoi'v 176,162,107
.=fO~ tegami -level 57
, 181 SHI - varos; ichi - piac
'If ~ ** shicho - polgarmester
8 95
-r1f~ shikai - varosi tanacs 158
284 ifni: shiritsu - varos altalletesitett, varosi
I-- 121
rj1 m~ shimin - polgar(sag) 177
-r1f~ ichiba, shijo - piac(hely) 154
182 CHO, Machi - varosmegyed)
U.JT - IBT~ ehdmin - varoslako, polgar 177
102 IBr A chonin - Edo-kori varosi polgar I
2995
- IBTI"J chonai - (a) varostban); szomszedsag (a varosban) 84
my ""FIB! shitamachi - (alant fekvO) iizleti/sz6rakoz6negyed 31
£lBf Muromachi - (M. korszak, 1392-1573) 166 94

183-189

1 183 KU - (nagyvarosi) igazgatasi keriilet, kerillet, negyed
'~ ,---- i1!!IK chiku - keriilet, negyed, varosresz 118
22 IKrdl kukan - koz, kozbeesd szakasz 43
757 IKWJQ kugiru - elvalaszt, feloszt; kozpontoz 39
-
~ 1K?t kubun - fel/beosztas, osztalyozas 38
:ltlK Klta-ku - (Toki6 egyik kozigazgatasi egysege) 73
-~-~~.-~-. -----
184 CHO - paros szam: 1 db/blokk/tomb/lap; TEl - (I O-es sorozat-
T I-- ban) 4.; felndtt ember; T-forma
1 -T itcho-l db
2 2
t--- -T§ itchome -l-es negyed/haztornb 2,55
T T~ teinen - nagykonisag 45
T~ii teijiro - T alakd utehigazas 110,151
--------
l~~ 185 BAN - orseg, feIiigyelet, szolgalat; sor(rend); szam
f- -~ ichiban - (legjelsd, leg- 2
• 165
Yo N =~EI nibanme - masodik, no. 2 3,55
.,.~~- 4811 ~i1!! ban chi - hliz/telek szarna 118
I--
~ fii)~ kyokuban - korzeti telefon hivoszam 170
~~ koban - renddrallomas 114
4iT 186 GAl, KAI, Machi - utca, ut
- m'~ gairo-utca 151
~1Z 60 m')1! kaido - orszagtit 149
• 1626 mm' shigai - yaros utcai; Yaros, varosresz 181
- ~Jdm' meitengai - neves iizletek utcaja
1fT 82,168
i1!!""Fm' chikagai - fold alatti iizletsor 118,31
l~~ 187 JUTSU - milveszet, technika, mesteri fogas; varazslat
r---- .=fOm shujutsu - mlitet, operacio 57
60 .=fOm~ shujutsushitsu - mlito(terem) 57,166
1621 ~m gakujutsu - tudomany 109
r----
1H ~mfflm gakujutsuyogo - szakkifejezes 109,107,67
mm jutsugo - szakkifejezes 67
~ 188 TO, TSU, miyako - f6varos
~ (::k)lllSm (dai)toshi - (nagyjvaros 26,181
) 163
10 4769 tIl~ tokai - varos 158
, r---- tfiW shuto - f6varos 148
• -t~ WI"J tonai - Toki6ban 84
tIl~ tsugo - korulmenyek, alkalom; ok 159
1 189 KYO, KEI - fOvaros
1 1 I-- JIOj(lllS) Tokyo(to) - Toki6 varosa 71,188
:" 8
295 Jj{lllS(m) Kyoto(shi) - Kiot6 varosa 188,181
I--- 1:* jokyo - Toki6ba utazas (videkrdl) 32
~ ~t* Pekin - Peking 73
}t, 95

190-196

190 KO, taka(i) - magas; draga; taka - osszeg, mennyiseg;

I--- taka(maru) - emelkedik, fokoz6dik; taka(meru) - emel, fokoz 189

5248 iWi IJj( kiigen - fennsfk 136

r----- iI'li~ kiikii - (magasabb fokti) kozepiskola

-a- (kotO gakkd rov.-e)(vo.: 569) 115

raJ ~ iii 11 \ nadaka(i) - neves, hires 82

__________ +- --l

191 SON, mura - faIu

mPlrft shicheson - nagyvarosok, varosok es kozsegek

t-t~ sonkai - kozsegi tanacs

t1 ~ sonehf - kozsegifaIu polgarrnestere

ft .13!; sonmin - kozsegi/faIusi lakos

t-t ).. murabito - kozsegi/faIusi lakos

J

181,182 158 95 177 1

192

r-----

9 363

11

FU, tsu(ku) - (hozzajtartczik/-tepad; tsu(keru) - hozzaer6sit/kapesol, raakaszt (vo.: 1843)

5tft kofu - atadas/-nyujtis, (am) leszallftasa 114

B ft hizuke - (level stb.) keltezese 5

~ft < kizuku - eszrevesz, (vmre) figyelmes lesz 134

ft ~ ljI,a tsukimono - tartozek 79

193 t-- 163 4764 t--

tp

GUN - kozigazgatasi teriilet, jams

mms gunbu - videki kozigazgatasi teriilet

ffilEm Nitta-gun - Nitta ,jaras" (Gunma korzeteben)

86 174,35

194

r----- 42 1362 r-----

~

195 t--

2 99 t--

KEN - tartomany, prefeknira

m~~ gunken - ,jarasok" s prefeknirak

~~li kenritsu - prefeknirai

!!iii! kendd - prefeknirai ut

~~~ kenkai - prefeknirai gyules

UJ 1=1 ~~ Yamaguchi-ken - (Honshu egy prefekniraja)

193 121 149 158

34,54

SHU - tagallam, tartomany; SU- - homoWtony

*#1 Honshii - (Japan negy fo szigetenek legnagyobbika) 25

jL#I Kyiishii - (Japan negy fo szigetenek egyike) II

7J !J 7;to Iv':::' 7' #I Kariforunia-shii - Kalifornia allam

1i*#I godaishii - az 5 foldresz 7,26

rp fN nakasu - foly6ban leva homoWtony/sziget 28

KYO, tome - egyiitt; mindketten, mind

jl<~ kyiigaku - fiuk es laayok egyiitt nevelese, koedukacio

jl<iit( Cl) kyiitsii(no) - egyiitt(es), kozos(en)

0~( Cl) kokyo(no) - nyilvanostsag), koz(osseg) ~fIl@!l kyowakoku - koztarsasag

96

109 150 126 124,40

197-203

1.~ 197 KYO, [KU], tome - kfsero, kfseret; sona(eru) - felajanl
r----- .f#im kyoshutsu - (rendeles) szaIHtasa 53
9 §.f#i jikyo - vallomas, hiba beismerese 62
431 .f#il!#JJ kumotsu - aldozatt! adomany)
.,~ r----- 79
1*' -=f.f#i kodomo - gyermek 103
to.f#i-r."5 otomo suru - (vkt) kfser
-------- .-- _ .. _-------
'f6.J 198 DO, ona(ji) - azonos, ugyanaz
f-- IJijIT<1 doji - egy iddben, egyidejtlleg 42
13
619 ~1Jij kyodo - egyuttestseg): egytittmtikodes 196
f-- g.1Jij giidii - egyesules, egybeolvadas, fuzi6 159
JE] lJijil: doi - megegyezes, beleegyezes 132
IJijg diikyo - egyiitt lakas, ugyanazon hazban eles 171
I 199 KO, mu(kau) - (vk/vm fele) fordul, halad; mu(ku) - fordul,
'#.Q - alkalmas, megfelel; mu(keru) - fordft; mU(kii) - a ttiloldal
2 :Ii[ti] hokii - irany
101 70
r----- [ti]J: kiijii - fellendules, fejlodes, javulas 32
fa: iI:[ti] ikii - szandek, hajlam, akarat 132
~)..[ti]~t gaijinmuke - idegenek szamara (vaI6) 83,1
---_---_-_. _._------ --~-~ .-
,~ 200 RYO - mindkett6; regi japan penz neve
f--- j;lij~ ryiishin - sziilOk 175
1 j;lij1J ryoho - mindkettd, mindket rei 70
34 ji!jj=F ryote - rnindket kez 57
'---
iEJ iiGi:rr. ryiiritsll - egymas mellett eles 121
$iiGi sharyii - kocsi, jarrntl 133
"~ 201 MAN, mi(chiru) - tele van; mi(tasu) - telft, tdlt
f-- mJE manzoku - elegedettseg 58
" 7 85 /Fiilii fuman - elegedetlenseg 94
,4' ,2 2636 mj! man'in - teljes (letszarmi); zsufoltsag: telt haz 163
r-----
:$; ml.i man ten - teljes pontszam, legjobb osztalyzat 169
Pliilii enman - harm6nia, kiegyensulyozousag 13
.3f 202 HEI, BYO, tai(ra na), hira(tai) - sfk, lapos
- SJl:li j. - J-Iv helhometoru - negyzetmeter
1 70
26 SJlfi heikii - parhuzamostsag) 68
f-- SJlfll heiwa-beke 124
-t /FSJl fuhei - beketlenseg, elegedetlenseg, panasz 94
SJl* biraya - foldszintes haz; Heike - (nemzetseg) 65
I 203 JITSU - igazsag, valosag; mi - gyiimtiles;
~ f-- mino(ru) - gyumolcsozik, terem
40 $~ jijitsu - teny, val6sag 80
1297 P ~ kojitsu - iiriigy, kibUv6, mentseg, kifogas 54
f--- ~fi jikko - megvalosftas 68
rt ~JJ jitsuryoku - tenyleges erd, kepesseg, alkalmassag 100
~ffl jitsuyii - basznalhatosag, alkalmassag 107 97

204-210

J

~ 204 SHOKU, SHIKI, iro - szfn; testi szereIem, testiseg
f- Dil& genshoku - alap-/eredeti szfn
139 136
4 3889 we koshoku - erzekiseg, testiseg, kej, erotika 104
s f- &~ shikishi - sz6pfro-/rajzpapfr 180
~ irogam! - szfnes papfr
~e( Q) kin'iro, kinshoku, konjiki(no) - aranyszfn(u) 23
--.-.~----~- .-- ---
I 205 HAKU, BYAKU, shiro(i), shiro, [shira] - feher
'\8 f- S~ hakushi - feher/haszmUatlan papfr
106 180
3095 s1!f hakusho - feher kiinyv, hivatalos kormanykozlemeny 131
I----- SA hakujin - feher ember, kaukazusi faj 1
e fIS jihaku - bevallas, beismeres 62
~B kiihaku - uresseg, iires hely 140
:l! 206 KOKU, kuro(i), kuro - fekete
f-- !1!.A kokujin - neger, fekete borii
203 1
5403 !1!.s kuroshiro, kokubyaku - fekete-feher; igaz es hamis;
'I 'a"'\ ~ f-- !1!.~ jogos es jogtalan 205
_!_ kuroji - elonyos (konyvelesi) merleg, tobblet 110
,,,, !1!.r kuroko, kurogo - a kabukitjatek) fekete ruhas segitoje 103
, 207 SEKI, SHAKU, aka(i), aka - piros, voros;
'$ I- aka(ramu) - elpirul/-vorosodik; aka(rameru) - pirosft
155 ;A~+~ Sekijiiji - Voroskereszt 12,110
4534
I- ~iti sekido - az egyenlftd 149
~ ~~ akaji - (konyvelesben) hiany/mfnusz, deficit 110
1.iF't:> ~ Iv akachan - (kis)baba, csecsemd
1 208 SEI, SHO, ao(i), ao - kek; zold; ertetlen, tapasztalatlan
'i-
f-- N~ seinen - ifju, fiatalok
174 45
5076 NP~ selshdnen - ifjusag, fiatalsag, fiatalok 144,45
I- W~ aozora - kek eg 140
t 1f~m$ aozora ichiba - szabadteri piac 140,181,154
1t~4 aomono - fozelek-/zoldsegfele 79
, 209 JO, [SEI], nasa(ke) - erzelem, szanalom, egyiitterzes
l't~ f- Ail ninjo - emberi erzes, emberiesseg
61 1
1714 fiiJil dojo - egyutterzes, reszvet; rokonszenv 198
.~ 1!!tffl(t.t) mujo(na) - szfvtelentseg), erzeketlentseg) 93
I-
" 'It ~m jijo - korulmenytek), helyzet 80
~m jitsujo - valosagos helyzet 203
I 210 TEKI - (melleknevkepzo); mate - celtabla
'a~ - §IY-J mokuteki - szandek, eel 55
106 -ff#1Y-J ichijiteki - ideiglenes, atmeneti, mnlekony 2,42
3097
f----- Ji!:cElY-J minshuteki - demokratikus 177,155
eJy f!I!:tu1Y-J risoteki - eszmenyi, idealis 143,147
fJ~1Y-J jihatsuteki - onkentes, spontan 62,96 ,

98

211-217

I 7 211
~~ I-----
120
3499
'f' f-----
#.ry
i5 212
f--
57
1560
f--
7
* 213
f--
111
3168
'-
*-
I 214
,~p f--
111
3169
f-
~a
1-6..- 215
-
'1it1 111
3172
nDl-. I-
li
, '1 216
'----
57
1562
f--
~I
5.~ 217
-
57
1571
-
iJ!f. Y AKU - korulbelul; Igeret, megallapodas

~~ koyaku - nyilvanos fgeret!kotelezettseg

p ~ koyaku - szobeli Igeret

;t~ sen'yaku - eldzetes ellgerkezes

~"*,5} yaku han bun - kb. fele ~=~ 0 yaku sankiro - kb. 3 krn/kg

126 54 50 88,38 4

KYU, yumi - fj(aszat)

~~ kyiijutsu - (japan) fjaszat

~ii kyiido - (japan) fjaszat

187 149

212 50

CHI, shi(ru) - tud, ismer

)j~ tsiichi - tudosftas, ertesftes, hfradas 150

Ji'ij~ shiichi - ismeretes/kiizismert (dolog) 91

~* chiji - (prefeknirai) korrnanyzo 80

~A chijin - ismerds (szemely) 1

~ ~ ftlt' shiriai - ismerds (szemely) 159

TAN, mijika(i) -rovid

:l!m chotan - (viszonylagos) hosszasag; eldny es hatrany 95

mJJ tanto - rdvid kard, tor 37

m~(tl) tanki(na) - hirtelen haragui), indulatostsag) 134

mm tansho - gyenge oldal, hiba 153

m* tandai - keteves foiskola 26

IN, hi(ku) - hdz, von(z); hi(keru) - befejezOdik/-vegzooik (pI. iskola)

'3ln inryoku - vonz(6)ero, nehezsegi ero 100

'31 m in 'yo - idezet 107

'31 ~ I:f:I L, hikidashi - fl6k 53

1& ~ '31 ~ torihiki - iizleti forgalom, adas-vetel 65

i;J 1 ~ _H! ~ hikiageru - felemel, novel 32

KYO, GO, tsuyo(i) - eros; tsuyo(maru) - erdsodik; tsuyo(meru) - erdsft, fokoz; shi(iru) - kenyszerft

¥tn kyoryoku - erd, hatalom 100

¥tOO kyokoku - eros orszag, nagyhatalom 40

¥t11l(t.t) gojo(na) - nyakastsag), makacsfsag), konoktsag) 209

¥t '31 fr. goin ni - erdvel, erdszakkal 216

99

225-231
218-224 225 SU, [SU], kazu - szam; kazo(eru) - szamol, szamilil
218 JAKU, yowa(i) - gyenge; yowa(rulmaru) - gyengiil; ~t f-- lt~ siiji - szamjegy 110
,~:& - yowa(meru) - gyengft 66 lt~ siigaku - matematika 109
15 217 .5 7 13 12 2057 Alt ninzii - emberek szama, letszam 1
650 ~~ kyiijaku - erosseg es gyengeseg, ero(sseg) • • f-- ~ltQ) musiino - szamtalan, tornentelen 93
5l~Ai. jakuten - gyengeseg, gyenge oldal/pont 169
I--- 5l~{$(Q) jakutai(no) - gyenge, bizonytalan 61 ~t ~ft tesii - faradozas, faradsag, veszodseg, gond 57
~~ 5l~~ yowaki - gyengeseg, felenkseg, gyavasag 134 ----~~---- -- ..• ---- _._---_._ .. ---_
226 RUI- faj(ta), fele, osztaly, genus
1-------- I,~t!~~
~~ 219 DOKU, hito(ri) - egyediil, egyes f-- ~Ii shinrui - rokontsag) 175
I--- ~!fi31:( Q) dokuritsu(no) - onillo(sag), ftlggetlenfseg) 121 3~rs' E 181 A. jinrui - emberiseg 1
94 ~!fi:!lt( Q) dokushin(no) - ndtlen, hajadon (allapot) 59 5138 .Ii shorui - irat, akta, okmany 131
2884 !!!l~ dokugaku - egyeni tanulas, onkepzes 109 7~~, ~~ - 73'. bunrui - osztalyozas, felosztas 38
I--- m!fi Nichi-Doku - Japan es Nemetorszag; japan-nemet 5 ~1t .~ ruigo - rokonertelmtl szo, szinonfma 67
r~ flH!fi Wa-Doku - japan-nemet (szotar) 124 ---------- ._--_._-,-_.--_--_"
I 227 JU, CHO, omo(i) - nehez: kasa(naru) - halmozodik; kasa(neru)
~ 220 I - orvostudomany, gyogyftas ~ I----- - halmoz, egymasra rak; -e - reteg, -szor/-szer/-szor
t--- ~~ igaku - orvostudomany 109 4 {$!l taijii - testsiily 61
22 ~~ms igakubu - orvostudornanyi kar 109,86 224 !ijJ jiiryoku - nehezsegi ero 100
763 ~~.ffl~ igaku yiigo - orvosi szakkifejezes 109,107,67 ~ !i*f~ jiidai na - fontos, jelentds, sulyos 26
t--- ~~ isha - orvos, doktor 164 =!l nijii, futae - ketszertes) 3
[i_ 3c~ joi - orvosn6 102
------- ------------- _._--- ',I 228 SHU - fele, fajta; mag; tane - mag, faj; tema; ok
'~ 221 ZOKU - csalad, torzs t--- M. shurui - fele, fajta, tfpus, nem 226
- ~~ kazoku - csalad 165 115 -fj isshu - egy faj(ta), nem 2
70 .~ shinzoku - rokontsag) 175 3295 Afj jinshu - (ember)fajta, rassz I .
J 2090 -:Ib£ ichizoku - az egesz csalad/rokonsag 2 f-- M-1- shushi-mag 103
f-- ~:Ib£ buzoku - torzs 86 ti ~'lCQ)fj fuan no tane - a nyugtalansag oka 94,105
~~ ~:Ib£ minzoku - nep, nemzet 177
RYO, tabi - utazas, tit ~ 229 T A, ii(i) - sok, szamos, nagy
~ 222 I--- ~~ tashii - tobb-kevesebb; tobbe-kevesbe, valamelyest 144
, f-- 1*fi ryokii - utazas 68 36 ~ft tasii - nagy mennyiseg, tobbseg 225
70 1*fi~ ryokiisha - utaz6, turista 68,164 1169 *~ft daitasii - tdlnyomo tobbseg 26,225
2088 1*A tabibito - utazo, vandor 1 I--- ~7C((.J tagenteki - pluralista 137,210
t--- 1*;\:; tabisaki - uticel 50 ~ ft~< kazu iiku - szamos, nagyszarmi 225
;?R 1*31:'0 tabidatsu - utra kel, iitnak indul 121
230 HIN - elegancia, kifinomultsag, meltosag: shina - am; rnindseg
, 223 NIKU-hUs 't) '--- l:8ftf~ jiihin na - finom, e16kel6, elegans 32
~ I--- JJ;Jl¥ nikuya - hentesiizlet; hentes 167 30 r Jil,(f~) gehin(na) - kazans~ges(s~g), durvatsag), vulgarizmus 31
130 iJ:J{$ nikutai - test, luis 61 sU 923 ~. hinshitsu - minoseg 176
3724 JJ;Jtdl nikushin - verrokorusag) 175 ~7. I--- '$~ buhin - alkatresz 86
f-- JJ;J#~Q)J:v\ nikuzuki no yoi - j61 tliplaIt, kover 192 0 Jil,q#;] shinamono - am(cikk) 79
~ JJ;J$ nikuhitsu - (sajat) kezfras 130 DO
231 DO, ugo(ku) - mozog, mozdul; ugo(kasu) - rnozdft, mozgat
I
4 224 BEl, MAl, kome - rizs .ff1 I--- ElJVJ1Ii jidiisha - gepkocsi, auto 62,133
* t--- B* hakumai - fenyezett/hantolt rizs 205 19 JVJq#;] diibutsu - allat 79
119 ffi* shinmai - uj rizs; ujonc, kezdd 174 730 f)]jJ daryoku - hajt6ero 100
3461 ~* gaimai - kulfoldi/importalt rizs 83 f--- fTf)] kadii - cselekves, viselkedes, mGvelet 68
t--- B* Nichi-Bei - Japan es Amerika; japan-amerikai 5 in ~ft diiin - mozgosftas 163
*- ffi* Nanbei - Del-Amerika 74
101
100 232-238

fL." 232 DO, hatara(ku) dolgozik
f- ~lbll#rp' jitsudo jikan - (ledolgozou/tenyleges) munkaid6/-6ra
~ 12 9 203,42,43
:~~lJ 532 lb~r::I hatarakiguchi - munkahely, alIas 54
~ - .~1lf hatarakimono - j6 munkas, kivald doIgoz6 164
1tJJ 1!WJ~=F hatarakite - munkas, kenyerkeresd 57
1!WJ~ hataraki - munka; tevekenyseg; miikOdes
1 \)' 233 RO - munka, faradozas, dolog
tYf - 9i1!WJ rodo-munka
19 232
720 ~.1lf rodosha - munkas, dolgoz6 232,164
- 9ilbll#rdl rodojikan - munkaid6/-6ra 232,42,43
~ 9i J:1 roryoku - munka, faradozas, er6feszites 100
jJ b9j shinrd - gond, aggaly, aggodalom 97
1* 234 KYO - egytlttmtlkodes, osszedolgozas, tarsulas
- Mb:h kyoryoku - egyuttmdkodes, kooperacio
24 100
, 'I1'1i 774 Mb:h1lf kyoryokusha - munkatars, kozremiikod6 100,164
I- MbIiiJ kyodo - egyuttmilkodes.kooperacio 198
tCn Mb~ kyokai - tarsasag, egyesiilet 158
S ~!kMb~ Nichi-Doku Kyokai - Japan-Nemet Tarsasag 5,219,158
'~~ 235 MU, tsuto(meru) - dolgozik, szolgalatot vegez, szorgoskodik, iparkodik
- $~FJT jimusho - iroda
110 80,153
3167 ~~~ komuin - koztisztvisel6, kozalkalmazctr 126,163
- oon; kokumu - aIlamiigyek 40
~} ~~1ti gaimushd - kiiliigyminiszterium 83,145
~~1ti hdmushd - igazsagugyi miniszterium 123,14
2 ..-. ..... 236 Y A, no - mez6, ret, siksag
~~, ~ I- !I!f~ yagai - mez6; szabad teriilet
166 83
.~- ~ !!lEt yasei - vadon; vad (allat, noveny)
.... II 4814 3JL!I!f 44
7~ ....j - heiya - sfksag, lapaly: Hirano - (csaladnev) 202
Jt 7}!I!f bun'ya - (miikodesi) teriilet 38
!!fLOC nohara - mez6, ret, sfksag 136
:;'t 237 KA TSU - elet, tevekenyseg
I- ~ffi seikatsu - elet
85 44
2552 ~~( tJ:) kappatsu(na) - tevekenytseg), eleventseg), elenk(seg) 96
f----- ~lIJ katsudd - tevekenyseg, cselekves 231
~i ~ffl katsuyo - hasznalat; igeragozas 107
• m~ katsuji - nyomdai beni 110
,,.l.~ 238 W A, hanashi - beszelgetes, tortenet; hana(su) - beszel
I- ~lm kaiwa - beszelgetes, tarsalgas
,_9 149 ~lm 158
,_ 4358 denwa - tavbeszeI6, telefontalas) 108
\)" 3L'blm tachibanashi - allva tarsalgas
s II - 121
7 " 11; lII5 L,=F hanashite - a beszeI6/tlirsaIg6 57
lII5 L,~? hanashiau - megbeszel/-targyal, beszelget 159 102

239-245

~--------~---r------------------------------------------

241 BAI, ka(u) - vasarol, vesz

~ 5CJt baibai - adasvetel, kereskedelem

3637 Jt1r'~ kaimono - vasarlas, vetel J!ilr'=F kaite - a vlisarl6

~ J!ilr'3=: kainushi - a vasarl6

,~, Jt 1r' An.o kaiireru - bevasarol

239

I-

32 1067

-

.,r

'JC

240

154 4486

-

§

'#,

242

-

120 3492 f-----

~

243

-

120 3544

-

;f.fL

244 r--

149 4357

-

>-!

~7[.

245

-

66 2052

-

~~

BAI, u(ru) - lirusit, eiad; u(reru) - elkel (aru), kelendd, kap6s

5C1d baiten - lirusft6 b6de, stand

5C ~ :r uriko - arnsit6/elad6 fiu/hiny 5C ~ ~ urite - arns(ft6)

5C ~ ~n urikire - elfogyott (aru)

Ij'5C kouri - kiskereskedes/-kereskedelem, kicsiben eladas

168 103 57 39 27

KAI - kagyl6 (vb.: 453)

~Ufi kairui - kagyI6(fajtak)

11 ~~ horagai - kiirtcsiga, trombitacsiga ~ iT-? /' kaibotan - gyongyhazgomb

226

239 79 57 155 52

SHI, ito - fonal, szal (selyem stb.)

-~ 't !: bb'l isshi matowanu - anyasziilt meztelen(iil)

If.: r::I itoguchl - fonal vege; kezdet; vezerfonal;

kulcsa/nyitja vminek

~. itoguruma - rokka, fonokerek

~ § itome - finom/vekony fonal

~If.: kiito - nyersselyem

2 54 133 55 44

ZOKU, tsuzu(ku) - folytat6dik; tsuzu(keru) - folytat

*!eill zokushutsu - egymas ullin kovetkezes,

sorozatos elc5fordulas

*!eft zokko - folytatas

mMe sozoku - orokles; (jog)ut6dllis

~*1C~ tetsuzuki - eljaras(moo)

i31 ~ M~ hikitsuzuki - azt kovetden

53 68 146 57 216

DOKU, TOKU, [TO], yo(mu) - olvas

MClt dokusha - olvaso (szemely)

~if dokusho - olvasas

~* tokuhon - olvasokonyv

~.;lJ.!f'J yomimono - olvasmany (anyag), oIvasnivaI6 ~.;lJ.1i yomikata - olvasat, kiejtes (hange, szoe)

164 131 25 79 70

KYO, oshi(eru) - tanft, oktat; oso(waru) - tanul (vkinel/t61)

~~ kyoshitsu - tan-/osztalyterem

~~ kyoin - tanft6, tanar, oktat6; tantestiilet

~~ kyokal- templom; egyhaz

@I~ kaikyo - iszlam, mohamedanizmus

~*-1i oshiekata - tanftasi m6d(szer)

166 163 158

90 70

103

253-259

246-252
1 246
'* r---
8
~ 296
I--
-tA
~
----_._-_ .. _-- ----
4 247
'*
~, I--
:, :,.~ 85
2576
-
:-tA
~)IL
f----
,jf- 248
t--
72
2100
t--
.!f- 253 I-- 140 4001

-

t

~------~---+------------------------------------

, 1

.~

IKU, soda(tsu) - feln6; soda(teru) - felnevel

~'Ff kyoiku - oktatas, kepzes, neveles

#:n taiiku - testneveles, sport

~R hatsuiku - novekedes, fejl6des

~ If seiiku - novekedes, fejl6des lfL" Q)~ sodate no oya - neveI6sziil6(k)

bagaki - Ievelezdlap aoba - zold level/lomb kotoba - szo, nyelv

ko no ha - falevel

Chiba - (Tokiotcl keletre lev6 kozig, egyseg)

131 208 66 22 15

245 61 96 44

175

KA, KE, ba(keru) - (vrnve) valtozik; ba(kasu) - elvarazsol

X {t: bunk a - kulnira

ft:~ kagaku - kernia

%l fl: kyoka - erosites, szilardftas

ftfJl! fl: gorika - racionalizalas, esszerusites

ft: It~ bakemono - szeIlem, kfsertet, szorny, rem

254 I-- 9 350

-

1~

RYU - aramlas, folyas; stflus; ininyzat, iskola; [RU], naga(reru) - folyik, szivarog; naga(su) - ont, szivarogtat

rmiift wrm rmfi -rm

III 109 217

159,143 79

ryiitsii - forgalom, keringes; (arn)elosztas/forgalom kairyii - tengeraramlat

ryiiko - divat, (vm) nepszertisege ichiryii - els6 osztlilyu/rendu

150 117 68 2

255

-

140 3909 t--++

1~

SO, [SA'l, haya(i) - kora(i), gyors; haya(maru) - elhamarkodni, meggondolatJannak lenni; haya(meru) - gyorsit

1;;'1.)( soso - hamar, koran, azonnal

If! 131r. hayame ni - elegge koran, korabban mint kell 55

If!1I= hayamimi - "eles hallasti", bennfentes, j61 ertesult 56

=f-lf!It, tebayai - gyors, iigyes, fiirge 57

249 44 167 63 20

kusabana - virag(z6 noveny)

ikebana - el6 virag rmlveszi elrendezese hanaya - viraguzlet

hanami - cseresznyefa viragzasaban gyonyorkodes hanabi - tuzijatek

DAI - nemzedek, kor; ar (arne); ka(waru) - helyettesft, kepvisel; ka(eru) - kicserel; yo - nemzedek; shiro - ar; potlas

1Ii1f1;; jidai - kor(szak), ido(szak), periodus 42

it f1;; kodai - regi id6~or; 6kor 172

1!!: f1;; sedai - nemzedek, generacio 252

f1;;fJI! dairi - kepviselet, helyettesftes 143

256 I-- 9 364 I--

-rt

SO, kusa - fii, dud va, gaz

~JH. ~* lit;.$:

lit if 1;t~

249

,'_

t--

sogen, kusahara - ret, lege16, gyep somoku, kusaki - fti-fa, novenyzet sobon - (tud, )fU

sosho - ,,fii-iras" (a kanji egyszenisftese) soan - (ideiglenes) tervezet, vazlat

136 22 25 131 106

140 3939 t--

~

HEN, ka(waru) - valtozik; ka(eru) - valtoztat, cserel

~fl: ~1UJ ~:fl ~A ~~

257

-

8 306

SHIBA - pazsit, gyep

~~ shibafu - pazsit, gyep

~~ shibakusa - pazsit, gyep

~I~ jinko shiba - mesterseges pazsit, mufii

~m shibai - szinjatek/-hliz(i eldadas)

~m'N~ shibai-goya - (kis merenl) szfnhaz

250

-

140 3893 I--

t

254 231 228

I 94

henka - valtozas, atalakulas

hendo - valtozas.valtakozas: ingadozas henshu - valfaj, varians, valtozat henjin - bogaras/kulonc ember

fuhen - allandosag, valtozatlansag

44 249 1,139 171 27,167

REN, koi - szerelem; ko(u) - szeret; koi(shii) - szeretett, kedves; vaggyal teli

~A koibito - szeretd (ferfi/nO), szerelmes

~X koibumi - szerelrneslevel

~,t, koigokoro - szerelem; szerelem ebredese ~t.i: e:, ~~ michi naranu koi - tiltott szerelem

258

CHA,SA-tea

lId!! ( Q) chairo(no) - bama(szin) 204

*:t!B chabatake - teaultetveny 36

~~ chashitsu - teaceremonia-hely, teaszoba 166

~~rdJ cha no ma -Iakoszoba, nappali; teaszoba 43

*ill chado, sado - teaszertartas/-ceremonia (mint rmlveszet) 149

-

8 313 r---

I I I I 97 149

AI - szerelem, szeretet

~~ ren'ai - szerelem

~11t ~OO,t\

~~ ~:m

259

r---

87 2829 I--

~ ~

SEI, SE, yo - vilag, kor =1!!: rflilt iltt'1'I1 t±!ilt ilt~

252 I---

2

95

-

-lit

258

aijo - szerelem, szeretet 209

aikokushin - hazaszeretet 40,97

aidoku - olvasas szeretete/kedvelese 244

aiso, aiso - szeretetremeltosag, kedvesseg, szfvelyesseg 147

nisei - rnasodik nemzedek/korosztaly

chiisei - kozepkor .

seken - vilag, nyilvanossag, emberek tarsasaga shusse - siker (az eletben), karrier

sewa - (vkert) faradozas/gondoskodas, apolas

3 28 43 53

238

105

104

260-266
, 260 JV, u(keru) - kap, elfogad; u(karu) - vizsgan stb-n at jut
~.
'~l' ~ ~Ill! juri - elfogadas, atvetel 143
1)( 5lti1ib judo - szenvedd/passzfv magatartas 231
5lt It:!lt ukemi - passziv rnagatartas; (nyelvtani) szenvedd alak 59
~(ltHtot) u(ke)tsu(ke) - (iigyfelek) fogadasa, recepcio 192
~tft1&Q uketoru - elfogad, atvesz, kap 65
4 SEI, [JO], na(ru) -lesz, (vmve) valik; na(su) - alkol, tesz
~ fiX;:!t seichd - nOYeS, novekedes 95
nX:~ seinen - nagykonisag, felndtt kor 45
nX:.lL seiritsu - megvalosulas, Ietrejovetel, letesiiles 121
~JiX gosei - osszetetel, szintezis 159
fiX; I) ff~ nariyuki - esemenyek lefolyasa/kimenetele 68
KAN - erzes, erzelem: kan(jiru) - erez
Ii.!~ gokan - az ot erzek 7
~JL\ kanshin - (megjcsodalas, csodalat 97
~:m kansd - gondolat, benyomas 147
~1f kanjo - erzes, erzet, erzelem, erziilet 209
~~tt kanjusei - erzekenyseg, fogekonysag 260,98
SAl, motto(mo) -Ieginkabb/-nagyobb/-tobb
J\'t~( (1) saigo(no) - veg(so), utolso 48
:4i*fi«(1) saishin(no) = Iegdjabb 174
a*( (1) saidai(no) -legnagyobb/-jobb, maximalis 26
:l&f.Ij( (1) saiko(no) -Iegmagasabb/-jobb, maximalis 190
aJ:( (/) saijo(no) -legjobb/-magasabb/-kiv1il6bb 32
, YU, tome - tars, barat
~ 1£.).. yujin - barat, tars 1
§f!o:. gakuyu - iskolatars 109
~1£. shin'yii - kebelbarat 175
ti1if yuko - baratsag 104
0:.11 yujo - baratsag, szfvesseg, kedvesseg 209
, YU, V, a(ru) - van, letezik, neki van, bir
'1] !!Iff kokuyii - allami, allami tulajdon, allam- 40
fkff shiyii - magantulajdon 125
FJTff shoyii - birtoktlas), tulajdon 153
ff ~(tt) yumei(na) - hfrestseg), nevezetestseg) 82
ff:h(tt) yuryoku(na) - befolyasostsag), hatalmastsag) 100
, GO - szam; alnev, felvett nev
• '10 *~ bango - (megkiilonbozteto) szam, rendszam 185
7 ~~£ sangoshitsu - 3-as szamu szoba 4,166
~~ nengd - uralkodasi kor evszama/neve 45
0 ut~ shingfi - jeltzes), jelzdlampa, szemafor 157
J ~9j. gogai - kiilonkiadas/-szam (ujsage) 83
106 267

267-273

ZAI - kornyek, videk; (vhol) fekszik; a(ru) - van, letezik FJTtE±!!! shozaichi - hely (intezmenye stb.)

tE 13 zainichi - Japanban tartozkodo/tartozkodas

tE9f.«(1) zaigai(no) - kiilfOld(on), kiilfOldi

~tE fuzai - tavollet

BETSU - kiiIonbOzo; kulonbseg, elkulonules: mas; special is; waka(reru) - el-/masfele ter, bdcsut vesz, elvalik (vktdl)

IX}JU kubetsu - kulonbseg, megkulonboztetes 183

7t}Jlj funbetsu - megfteles, kortiltekintes, ertelem 38

}Jlj).. betsujin - mas/kiiltinbtizo szemely 1

}Jll,w bekkyo - kiiltineles 171

153,118 5 83 94

SON, ZON -Ietezik, van; ismer; tud; gondolkodik

#tE 1::# #*ft ## #7t

sonzai - Jete ezes) seizon -Iet(ezes), elet

sonzoku - megmaradas, fennmaradas kyoson, kyozon - egyutteles, koexisztencia zonbun - kedvunk/tetszes szerint, szabadon

268 44 243 196 38

BAKU, mugi - bdza, arpa, rozs, zab; gabona

/J\Zt komugi - btiza

;kZt omugi - arpa

Zt!llll mugibatake - btizafold, gabonatabla

;!tV ~ mugiwara - (buzajszalma

;!t~ mugicba - arpatea

27 26 36

251

SO - elem, eredet, kezdet; SU - meztelen, pucer; egyszerti

*_ soshitsu - terrneszetes hajlam, adottsag 176

_*tt shisso(na) - egyszenlseg 176

5t* genso - vegyi elem, alapanyag, osanyag 137

** suiso - hidrogen 21

*).. shirote -Iaikus, dilettans, rmlkedveld 1

HYO - tablazat, grafikon, terkep; feliilet; omote - felszfn, arculat; arawa(reru) - megmutatkozik, kifejezodik; arawa(su) - mutat, kifejez

1lif1L'~ jikanhyo - 6rarend, (tablazatos) iddbeosztas 42,43

~~(f.J dalhybtek] - (vkt, vmt) kepviseld; tipikus 256,210

~m hyojo - arckifejezes 209

~~ happyfi - ktizhirre tetel, hirdetes, kozlemeny 96

RI, ura - (vm) Mtulja/hata ~. .0 .it! .{tlt • .fWo

byori - (vm) eleje es hatulja; ketszfmlseg uraguchi - hats6 ajt6/bej,hat

uramicbi - MIso lit, titkos jarat/ut urazuke - (ala)tamasztas, tamogatas uragiru - elarul, becsap, raszed, megcsal

272 54 149 192 39

107

274-280

SAN - szuletes, szules, termeles; vagyon; u(mu) - sziil, nemz; u(mareru) - sziiletik; ubu - szuletes; artatlansag

1±Ii!E ~i!E .i!E~ 7F!lUJ.i!E

MEN - are, felszfn, nezet; omote, omo, tsura - arc

1JOO hom en - irany, oldal 70

*00 hyomen - feliilet, felszfn 272

OO~ menkai - szemelyes talalkozas/beszelgetes/latogatas 158

ffi 13 menmoku, menboku - are, meltosag, becsiilet 55

SEI, SHO, tada(shii) - helyes, igaz; tada(su) - kiigazit/-javit; masa(ni) - pontos(an), igaz, helyes

~JE kosei - korrektura-olvasas, korreknirazas 115

7FJE fusei - igazsagtalansag, jogtalansag 94

JEffi shiimen - homlokzat, front, elillsd oldal 274

JEYJ shdgatsu - januar, ujev 17

TO, [TO], ZU, atama, kashira - fej, fa, vezetd, csucs

~iift($) koto(bu) - a fej Mtso resze, tarko, nyakszirt 48,86

tf1iift shuttd - megjelenes (idezesre) 53

;t:M sentd - elvonal, (vm) eleje/eie 50

l:l M koto - sz6beli 54

MJ: zujo - fent, a fej folott 32

GAN, kao - arc

miffi ganmen - arc 274

mi& kaoiro - arcszfn 204

~tJIi sugao - termeszetes/festetlen arc 271

*'ftJIi shingao - uj are, ujonc; idegen 174

;;U ; Iv lm shirankao - ugy tesz, Mintha nem tudna vmirdl 212

shussan - szules

seisan - termeles, elaallitas sanbutsu - termek, termes

fudosan - ingatlan (fold, telek, haz stb.)

53 44 79

94,23

GYO - foglalkozas, hivatas; vallalkozas; GO - karma, vegzet; waza - cselekedet, cselekves, tett, munka, muvesze;

kogyo-ipar sangyd - ipar

jigyo - vallalkozas, munka, tevekenyseg jitsugyOka - iizletember, vallalkozo, iparmagnas

139 278 80 203,165

KEN, inu - kutya, eb

1If:*: banken - hazarza kutya, orkutya

~:*: aiken - kedvenc kutya, oleb

Jf:*: yaken - kobor/gazdatlan kutya

Ij\:*: koinu - kiskutya

:*:/N~. inugoya - kutya61

185 259 236

27 27,167

108

281-287

• 281 . GYU, ushi - szarvasmarha (tehen, bika, okor stb.)
. 4=- I--- lf~ gyiiniku - marhahus 223
93 !l!flf yagyii - bivaly; boleny 236
2852
I--- 71<lf suigyii - azsiai/indiai bivaly 21
!f IN-f-lf koushi - borju 27,103
lf/N~ ushlgoya - marhaistallo 27,167
.-~------------ . . _---------
3 • 282 TOKU - kiiltmleges, specialis
. ~~ }--- ~JJU( (7) tokubetsu(no) - sajatsagos, megktllonboztetett 267
93 ~f5 tokushoku - sajatossag, megkiilonboztetd jel 204
2860
}--- ~;ff(<7) tokuyii(no) - jellemzd, sajatos 265
~~ ~!Il~( (7) dokutoku(no) - sajatos(sag), egyeditseg), eredetitseg) 219
~!t tokueho - (vk, vm) eras oldala 95
------
'g 283 BA, uma, [rna] -16
r----- .~. basha - lovaskocsi 133
187 ~jJ bariki -I6era 100
- 5191
7, 8,.,,~ }--- .~fiI!j bajutsu - rmllovaglas, lovaglomilveszet 187
.W:; 1t.~ takeuma, chikuba - golyalab 129
}.!§/N¥!. umagoya - 16ista1l6 27,167
:~,R 284 EKI - (vasutjallomas
r----- **f{ Tokyo-eki - Tokio fOpalyaudvara 71,189
7f'f~\ 11 I. 187 ~f{ toeki - ez az allomas 77
5199 J1Itlitr ekimae - az allomas e15tt 47
r-----
.~J\ J1It* ekicho - alIomasfOnok 95
f{~ ekiin - vasutas, vasiiti tisztviseld 163
, 285 CHO, tori - madar
.,:f!; t--- S.1i11 hakuchd - hattyti 205
196 !I!f.~ yacho - vadmadar 236
5340 1t.~ kacho - viragok es madarak 255
t---
.~ -;n=.IlfJ isseki nichd - ket legyet iit egy csapasra 2,78,3
.IlfJJi5- torii - a sint6 szentely kapuja 171
, 286 TO, shima - sziget
15 I----- ~. hanto - felsziget 88
4 .~ tomin - szigetiak6k 177
230 fffO .... mujinto -Iakatlan sziget 93,1
• t"-
• IbOO shimaguni - szigetorszag
~ 40
.,k shimajima - sok sziget, szigetek
·;fA 287 MO, ke - szar, haj, gyapjii, prern; toll, pehely
- JJj(:e genmo - nyersgyapju 136
82 =8_ mohitsu - ecset 130
2473 7F=€; (<7) fumo(no) - medddtseg), termeketlentseg), sivar(sag) 94
-
~ :e* keito - gyapjufonal 242
* ~ =€; mayuge - szemoldok 109

288-294

288

i1

1,"\ .0\."

.1..

YO, hitsuji - birka, juh $=f; $iJ;J INr$

yomo - gyapjli yoniku - birkaluis kohitsuji - barany

287 223 27,103

YO - tenger, ocean; idegen, nyugati

~1!f- taiyo - ocean, (vilagjtenger 26

*i'F TOyo - Kelet 71

Wi'F Seiyo - Nyugat 72

;kWi'F Taiseiyo - Atlanti-ocean 2672

i'F~ yosho - idegen nyelvii konyv (europai es amerikai) i31

GYO, sakana, uo - hal

I.Ufi gyorui - halfajtak

ftiftA kingyo - aranyhal

ftA [J;I gyoniku - hal(hUs)

f! 1fi:!i uoichiba - halpiac

ftAM sakanaya - halkereskedesz-kereskedd

226 23 223 181,154 167

GI - igazsag, erkolcs; ertelem; hazassag altali rokon; mesterseges

!f;~±. minshushugi - demokracia 177,155

fi~ gimu - kotelesseg, kotelezettseg 235

fiJ!l! _ giri - kotelesseg, kotelezettseg, hala(erzet) 143

fiiJ ~m dogigo - rokonertelrml szo, szinonima 198 67

~~im ruigigo - rokonertelrnti szo, szinonfrna 226:67

GI - tanacskozas, targyalas, ajanlat, javaslat

~. kaigi - gyiiles,iiles, konfereneia

t~. kyogi - gyiiles, tanacskozas !i~ gikai - (orszagjgyilles, parlament

.~ _ giin - kepviseld, ktlldott, parlamenti tag

::f,\l;I,.(tJ!) fushigi(na) - csodai-rs), titokzatosrsag)

158 234 158 163

94,99

RON - targyalas, megvitatas, tetel, tezis, ertekezes

ffifiJ!l! ronrl -logika

J!I!~;fB riron - elmelet, teoria

lli:~ yoron, seron - kozvelemeny

~;fB. rongi - megvitatas/-targyalas

ll;fBx ronbun - ertekezes, dolgozat

143 143 252 292 III

O-kiraly xOO lEI

31: x :E-1- ~:E

okoku - kiralysag kokuo - kiraly joo - kiralynd oji-hereeg hoo-papa

40 40 102 103 123

110

295-301

1 ~7

810

13 IS 14

·.'\"'7 .2

295 f--- 96 2923 I--

296

40 1293 f---

~

GYOKU, tama - dragakd, ekszer; gomb; labda

Ji;fi gyokuseki - dragakd es ko; jo es rossz (egyiitt)

Jir tamagu=-tojds (vo.: 1058)

7l<Ji mizutama - vfzcsepp

13 Ji medama - szemgoly6

+P13i jiiendama -lO-yenes erme

78 103 21 55 12,13

HO, takara - kincs

3H; ~Ji OO~

*~ ~tJ

78 295 40 165 79

hoseki - dragako, ekszer hogyoku - dragakd, ekszer kokuho - nemzeti kines kaho - csaladi kincs

homotsu, takaramono - kines

297 f--- 106 3100 I--

9 1

298

f---

96 2943 f---

~Jl

299 f---

120 3580

f---

141 102 171 166 122

ten no - csaszar

kojo - csaszari hercegnd kokyo - csaszari palota

koshitsu - csaszari uralkodohaz, dinasztia koi - csaszari tr6n

GEN - a jelen, mostani; arawa(reru) - rnegjelenik; arawa(su) - mutat, kifejez

ffl.ft gendai - jelenkor, modem kor

ffl.tE genzai - most(ani), jelenleg(i); jelen ido (nyelvtanban)

ffl.3i'l genkin - keszpenz

~:m hyogen - kifejezes; rnegjelenftes

~:m jitsugen - megvalosftas, val6ra valtas

256 268 23 272 203

SEN - vonal, lit

*~ kosen - fenysugar

~~ naisen - mellektvonal) (telefonhalozatban)

1!!€~tli5 musen denwa - radictelefon

=1fi:~ nibansen - 2. szamti vagany/vonal

!t!!-'JL~ chiheisen - latohatar, horizont

138 84 93,108,238 3,185 118,202

• 2 3

.Jjf-

300

f---

3 139 f---

if

301

-

62 1810

-

~-x'

TAN - egyes, egyszerG; egyseg

$.~ tango- (egyes) sz6

$.& tan'l - egyseg (pI. rnertek)

$. ~(tJ!) tan'ltsutna) - egyes, egyediihill6(sag), egyeditseg), egysegtes)

$.~ tansii - egyesszam (nyelvtanban)

$.~!R( (/) tandoku(no) - egyediil(i), kiilon(aIl6)

67 122

2 225 219

SEN, tataka(u) - csatazik, hareol; ikusa - hare, esata

~li!t ~li!t -A-li!t f*li!t li!t~

84 114 159 60 48

naisen - belhaboni, polgarhaboru kosen - haboni, hadviseles kassen - esata, hare, viadal kyiisen - fegyversziinet

sengo - haboni utlin(i)

111

302-308

.~ 302 SO, araso(u) - vitatkozik, veszekszik, civ6dik
- li!t4jl- sensd - haboni
4 301
186 4jl-~ sogi - vita, viszaly 292
t--- ~ftU4jl- ronsd - viszaly, ellentet, vita 293
-t ~ F.a sdten - a viszaly oka, vita targya 169
rs1t\4jl-? iiarasou - vitazik, (sz6ban) csataz 66
---~ .. -~----~ -.------
~ 303 KYU - silrgds; hirtelen; iso(gu) - igyekszik, siet
- ~fT kyiiko - gyors(vonat)
61 68
• 1667 r.t~ tokkyii - expressz(vonat) 282
.~7\" ~ 7 ~~ kyiihen - hirtelen vaItozas 257
~ffl kyiiyo - siirgos iigy/tennival6 107
,~ ~t.:l:(Q) kyiisei(no) - akut (betegseg), heveny 98
----_- --
im 304 AKU, 0, waru(i) - rossz, gonosz
f---- 1!1t akka - rosszabbodas, rosszra valas
, 1 254
7 62 1!tl( Q) akusei(no) - rosszindulani, gonosz, rossz 98
t~~~ ~ 1!$ akuji - gonosztett, gaztett, bun 80
~1!( Q) saiaku(no) - a legrosszabb 263
II.:.,! 1! I::J akkd, waruguchi - gyallizkod6/serto beszed 54
, 305 MATSU, BATSU, sue - veg, csucs
.* I----- ~* shiimatsu - hetvegfe)
4 92
177 .f:l* getsumatsu - a h6nap vege 17
f---- ~* nenmatsu - ev vege 45
:t *ft matsudai - a jovendd kor 256
*'?T suekko - a legfiatalabb/-kisebb gyerek 103
, 306 Ml=-meg nem
~ f---- ** mirai - a jtivo, jovendd
69
4 *§;nQ) michi no - ismeretlen
179 214
~ i3uft*11ft Q) zendai mimon no - hallatlan, peldatlan 47,256,64
*~ miman - (vmnel) kevesebb/alacsonyabb 201
*~JJ mimei - hajnali sziirkiilet, hajnalhasadas, pirkadat 18
'* 307 MI, aji - fz; aji(wau) - fzlel, kostol, elvez
t--- lit~ imi - jelentes, ertelem
V: . 30 132
913 1£'* shdmi - nett6/tiszta (suly/lir/mennyiseg) 275
,--- 1'~~t~ bukimi na - felelmetes, kfserteties, balj6s 94,134
o,*- ~'*t~ jimi na - egyszeni, szereny 118
='*~ shamisen - (3 huros) japan pengetOhangszer 4,299
I • 308 SHA - sint6 szentely; tarsadalom: tarsasag; yashiro - sint6 szentely
;f± I----- U~ shakai - tarsadalom, ktizosseg
113 ~*± 158
3231 kaisha - reg, (reszvenyjtarsasag, vallalat 158
f---- **± honsha - cegunk; (vallalati) igazgatosag: ceg/vall. kozp, 25
;tl *H~ shachii - vallalat igazgat6ja 95
*±M shain - alkalmazott 163 112

309-315

, 309 SHIN, mo(su) - mond, sz61; (vhogy) hfvnak/neveznek (vkit)
tp t--- ~$ tdshin - jelentes, (szakjvelemeny
2 160
93 J:$ joshin - jelentes, beszamolo (felettesnek) 32
t--- p;j $ naishin - titkos/bizalmas jelentes 84
$ $ 1..- An mdshiire - ajanlat, eldterjesztes 52
$ 1..-ftbit moshiawase - megallapodas, egyezmeny 159
-_-.-_---.- -~---
*, 310 SHIN, JIN, kami, [kan], [ko] - Isten, istenseg
I--- *'I!i:!i shinto - sinto (vallas) 149
113
3245 ;pM± jinja - sint6 szentely 308
I--- 1$e5 shinwa - hitrege, mftosz, mitoI6gia 238
*f1 1$~ shinpu - (katolikus) atya/pap/lelkesz 113
*,M kamikaze - isteni szel, kamikaze 29
---
4 311 SHITSU, ushina(u) - elveszft
~ t--- ~~ shitsugyo - munkanelkllliseg
4 279
178 ~~ shitsui - csalodas, remenyvesztettseg 132
I--- ~*' shisshin - ajulas, tudatvesztes, eszmeletlenseg 310
*'- ~~ shitsuren - szerelmi csalodas, viszonzatlan szerelem 258
~~? miushinau - szem elal teveszt 63
~~ 312 TETSU-vas
t--- ~i:!i
I tetsudd - vastit 149
.3ft" u 167 fl!rF~ chikatetsu - foldalatti vasiit, metr6 118,31
4844
f--- OO~ kokutetsu - Japan Allamvasutak 40
i~ f'&~ shitetsu - maganvasut 125
~;6"~ C tetsukabuto - vas-/rohamsisak
313 GIN -eziist
jt{ I--- ~fT ginko-bank 68
167 S$H Nichigin - Japan Nemzeti Bank 5
4855
',' .. t--- $H~ gin'iro - eziist szfntl, ezilstos 204
• il 7f<~ suigin - higany 21
$H:J. ?f /v ginmedaru - ezusterem
2 314 KON - gyoker; kitartas, allhatatossag; ne - gyoker, alap
~l f---- ::k*N daikon - (japan) retek
26
75 *N*f-J konponteki - alapvetd, alapos 25,210
7 2261
f---- *N~ konki - tiirelem, kitartas 134
~ft ~*N yane=-tetd 167
~lHfi1t\ nezuyoi - melyen/erdsen gyokerezd, szfvos 217
, 315 FU, [FU], otto - ferj
~ I----- :J<;.}.. fujin - feleseg, (ferjes) asszony
1
4 )":k ninpu - (fizikai) munkas 1
164
f---- 7f<:k suifu - tengeresz, matr6z 21
"- I:k kofu - munkas 139
I:k kufii - gondolkodas (megoldason); eljiiras, m6d, eszkoz 139 113

316-322

323-329

316

r---

38 1237 I--

~,

----------1

317

'9~ 'T::

'r ~

-----------

318

I-- 65 2039

323 f---- 184 5159 f----

it

f------+--+------,----------------------------------

324 HAN, [HON] - ellen-; [TAN] - (rnertekegyseg foldre, ruha-

I--- anyagra); so(ru/rasu) - hajlik/hajlft

27 lit~ hanpatsu - visszaldkes/-taszftas; ellenallas

817 lit S han-Nichi - japanellenes

f---- litiID han men - masik/ellenkezd oldal/arculat

li._ lit11l hansei - elmelkedes; onvizsgalat!-elemzes;

1- +-_-+ --"m'-"e=££,~'o:::nd~o~la~'s'_'_,_"'6L:j k~i~ert~e~k~e~le~s~ _l4~

HAN, meshi - fott rizs; etel, taplalek

Cm;: gohan - fOtt rizs; etel, tliplalek

$m;: sekihan - pirosas babbal egyiitt fOtt rizsetel 207

9 !Ii yiihan, yiimeshi - vacsora 81

!Ii C ? hangd - fozti-/evoedeny, csajka

m;::ti hanba - epftkezes idejere szolgalo barakk/tabor 154

KA - szaktargy, fdiskolai/egyetemi kurzus; reszleg: alosztaly

:M~ kagaku - tudomany

I!!!f4 rika - termeszettudomanyfi reszleg)

?1-f4 geka - sebeszet

~~J} .A.f-:f-12f sanfujinkai - sztilesz-ndgyogyasz ttf4if kyokasho - tankonyv

FU - feleseg, asszony

;kj{j} fliru - ferj es feleseg, hazaspar

~1zM shufu - haziasszony

~it.A. fujin - asszony, holgy

~It:tc(:r) fujo(shi) - asszony(ok), no(k)

1zM~ fucho - fonover

315 155 1 102,103 95

KI, kae(ru) - visszater; kae(su) - visszaterftj-killd

:IlvlE kikoku - hazajaba visszateres 40

1I1l!:f:: kitaku - hazateres, otthonaba visszateres 178

llH& kiro - hazafele vivo/visszavezeto 6t 151

~{I:: kika - honosftas, allampolgarsag megszerzese 254

B #v ~ higaeri - egynapos kirandulas 5

SHI - ag: tamasz; sasa(eru) - ala-/megtlimaszt; akadalyoz, megallft

::1(1f1 shishutsu - kiadas, koltseg 53

::1(*± shisha - fl6k( -iroda/-vallalat) 308

::1(Q{ shiten - fl6k(-iroda/-iizlet) 168

::1($ shibu - helyi csoport/tagozat, alosztaly 86

::1(r1.f shiryii - mellekfolyo 247

IN, no(mu) - iszik

!kit ftX*'f. ~*'f.7l< ~1i-* !X1i-!ft nomimono - ital, innival6

inshoku - eves-ivas, etel-ital inryo - ita!

inrydsu! - iv6vfz

nomimizu - ivovfz

322 319 319,21 21 79

96 5 274

319

~4-~

RYO - (nyers)anyag; dfj

*'!-I!!! ryori - fozes(m6d); etel, fogas

~*4 genryo - nyersanyag

*4~ ryokin - dfj, ar

~l$(*4 tesiiryo - kezelesi koltseg, jutalek, komisszi6 If/1!!€*4(O)) yiiryo(no) - fizetd, dfjkoteles;

muryofn«) - ingyenes, dfjtaian

143 136 23 57,225

325

I---

184 5158 I--

t&.

KAN - kormanytzat), hivatal, hatosag

~ 'g" ~ ~ hankan-hanmin - felig allami OO~~'g" kokumu chdkan - allamtitkar ?'f..~'g" gaikokan - diplomata

jI1Ij'g" kokan - magas rang6 allami tisztviseld

;f:iI!'g" shinkan - sint6 pap

88,177 40,235,95 83,114 190 310

265,93

109 143 93 278,316,1,220 245,131

326 I-- 40 1295 I--

rg

KAN - nagy epiilet; csarnok

1*!t ryokan - japan stflusu szalI6

*~tB suizokukan - akvarium

~fit kaikan - klubhaz; gyulesterem; esamok

*fit honkan - frepiilet

JJUfit bekkan - toldalek-/mellek-/szarnyepiilet

222 21,221 158 25 267

321 t--- 138 3885 I--

R

RYO, yo(i) - j6

El:-Jift,t ryoko na - j6, kitiino, kielegftO El:'tt( 0) ryoshitsufno) - j6 minoseg(ii) ~El:( 0) sairyo(no) -legjobb

1''&( 0) furyo(no) - rossz, silany

Et'L' rydshln -lelkiismeret

104 176 263

94 97

327 I-- 184 5174 I---

i~

KAN - csd; f6v6s hangszer; eesettart6; kuda - csd

~p;j kannai - (allami) igazgatasi kerulet/korzetten beliili); hataskor(on beliili); fennhatosag (alatti)

kanri - ugykezeles, adminisztracio, feliigyelet sulddken - vfzvezetekcsd

kikan - legcsd

tekkan - vascsd

84 143 21,149 134 312

322

r---

184 5154

-

~ R.

SHOKU, [JIKI] - etel, eves; ta(beru), ku(u), ku(rau) - eszik

A:* shokuji - etkezes

it*4-& shokuryehfn - elelem, elelmiszer

ftl/~A: wa/yoshoku - japan, ill. eur6pai/amerikai etel

9A: yiishoku - vaesora

1l:!j#I.l,1l:""~ shokumotsu, tabemono - etel

80 319,230 124,289 81 79

328

-

118 3416 I--

~ P

RI- elony; kamat; ki(ku) - hatasosnak lenni, hatni lfflJ t,t yuri na - eldnyos, kedvezd

flJ:r rishi - kamat

flJm riyo - hasznalat, felhasznalas

flJ I:::t tt riko na - okos, eszes, ertelmes ti:fll ~ hidarikiki - balkezestseg)

265 103 107

54 75

114

115

337-343

330-336

KU -mondat, kifejezes: koltemeny, vers

ifl:tiiJ goku - szavak s kifejezesek 67

iVGiiJ seiku - fordulat, sz6Ias(m6d) 261

)ciiJ monku - sz6, kifejezes, megjegyzes; panasztkodas) 111

iiJ~1i kutoho - kozpontozas (Irasjelek kitevese) 244,123

i3lffliiJ in'yoku - idezeut mondat) 216,107

337

r------ 20 745 r------

~

BEN - kenyelem: alkalmatossag; urulek; BIN - alkalom; (postajszolgalat; tayo(ri) - hfr, ertesftes, level

tfffJ (t,t) benri(na) - alkalmasfsag), kenyelmeslseg), hasznos(sag) 329

:::ftf(t,t) fuben(na) - alkalmatlantsag), kenyelmetlentseg) 94

tff9T benjo - illemhely, WC 153

J}fJtf betsubin - kulonposta 267

330 r-- 2 450,451 r--

1j__

r-~~~--~,-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

331

r---- 9 432 r--

1t

1------+---+------------------------ ---------_. ---_.-

JUN - 10 napnyi ido; SHUN - ideny, szezon

l:1U jojun - a h6nap elso 10 napja

rJ:t1U chiijun - a h6nap masodik IO napja

"F 1U gejun - a h6nap harmadik 10 napja

338

-

20 747

-

~

SHI - hasznaltat); kuldonc; kovet; tsuka(u) - hasznal *.f9! ~M! :R.f9! .f9!ffl1J .f9!1t'1i

32 28 31

taishi - nagykovet kosh] - kovet: miniszter tenshi - angyal

shiyoho - hasznalati utasftas

tsukaikata - alkalmazasi/hasznalati m6d

26 126 141 107,123 70

ZU - rajz, terv, vazlat; TO, haka(ru) - tervez, kigondol

!r!!~ ~~ .g.~ ~~ ~.!\t

339 f-- 31 1034 f--

[!]

SHI - tortenelem, kr6nika EJ:<$:5t! rpi!t5t! )c¥!E £~ "5c5E.

332

:- 2 91

chizu - terkep

zuhyo - grafikon, tab1azat, diagram aizu - jel(zes/adas)

ito - szandek, celzat, terv toshokan - konyvtar

118 272 159 132

131,327

Nihonshi - Japan tortenelme chiiseishi - kozepkori tortenelem bungakushi - irodalomtortenet shijitsu - tortenelmi teny

joshi - asszony, kisasszony, holgy

5,25 28,252 111,109 203 102

~~~~~~1_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------

KEI - meres; terv; osszeg; haka(ru) - mer, szamol; haka(rau) - rendez, (vrnben) eljar, intezkedik, (vmhez) lat

lIi1it tokei - ora (mint eszkoz) 42

~iH- kaikei - elszamolas, szamfejtes; konyveles, konyvvitel 158

ftit gokei - (veg)osszeg 159

~iH- kakei - haztartas szamvitele/penzugyi oldala 165

340

r------

149 4312 f--

tt

~--~----~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,

2~t9

)~I

,~

~

SHI, [JIl, tsuka(eru) - szolgal

11:$ shigoto - munka, hivatas, mesterseg, foglalkozas 80

11::ll.""C J;i{ shitateya - szabotsag) 121,167

f1:1J shikata - m6d(szer), eljaras 70

ft~ shite - faszerepl6 (no-jatekban) 57

fLU!.Q shiageru - befejez/bevegez, elkeszft 32

333

,

-

9 362

-

SHIN, hari - ta, horog :filt lt~ :W5tlt mlt !t~

341

~~'J2tlO

'. v •

NIN - kotelesseg, fe1adat; maka(serulsu) - (vk) gondjaira biz, rabfz

.±:1£ shunin - felelds szemely; vezetd, fanak 155

ffi1£ shinnin - bizalom 157

~1£ konin - (hivatali/munkahelyi) utod 48

1£f!ti ninmu - kotelesseg, hivata1, kiildetes 235

1£ll\i:«D) nin'i(no) - onkentes, tetszes szerinti, szabad 132

334

r----

9 374 r--

14:-

hoshin - iranytvonal), koveteu vonal shinro - (haj6) ut-/menetiranya cho/funshin -nagy-/percmutat6 tanshin - kis-/6ramutat6

harigane - (fem)huza1, drot, sodrony

70 151 95,38 215 23

167 4817 f--

if

CHO, shira(beru) - (rnegjvizsgal, ellendriz; totono(eru) - eldkeszft, rendez; totono(u) - eldkeszulve/rendezve lenni

342

-

149 4392

-

~m

" '''J

KEN, [GON] - (torvenyes) hatalom/tekintely; jog

#iffJ kenri - jogfosultsag) 329

A#i jinken - emberi jogok I

tt.f#i tokken - kulonjog, eldjog, privilegium, kivliltsag 282

.±:#i shuken - fa-/lillamhatalom, szuverenitas ISS

=:#i5t s: sanken bunritsu - az allamhatalmi agak megoszlasa; a kozigazgatas: a torvenyhozas es a torvenykezes kulonvalasztasa 38,121

Mbi'm kyocho - egyuttmtlkodes, osszhang

1rfi'm(Q) kocho(no) - jo, kedvezc5 (he1yzet) i'mr chfish] - hang(u1at); allapot, korulmeny 1& ~ i'm~ torishirabe - vizsgalat, nyomozas

234 104 103

65

GA - kep; KAKU - vonas (kfnai Irasjegy)

IOO~ gaka - festc5(mavesz)

S */i'¥100 Nihon/yoga - japan/nyugati stflusii festmeny IOOffl~ gayoshi - rajzpapfr

10000 gamen - (tv/mozivaszon) feliilete; kepernyd

atlOO keikaku - terv(ezet), szandek

343

-

1 50

-

\il

KYOKU - (eszaki/deli) sark; (fiz./vill.) sarok; veg; GOKU - nagyon, rendkivii1; kiwa(mi) - vegsa pont; kiwa(meru) - alaposan megvizsgal/tanulmanyoz; vegsdkig hajszol; kiwa(maru) - vegzddik

~t/P-1I~ hok/nankyoku - eszaki/deli sark 73,74

~* Kyokutd - Tavolkelet 71

~l:( Q) gokujo(no) -legjobb min6segG, elsa osztalyu 32

~~ ~.Q mikiwameru - teljesen felismer; kiismer; atIat 63

336

165 5,25,107 107,180 274 340

75 2305 r--

~~

117

116

344-350

344

EN - megjelenftes, eldadas, jatszas (szinpadon); en(jiru) - eldad, bemutat, eljatszik

J:!lif joen - szinrevitel, bemutatas/eljatszas 32

~!lif kden - nyilvanos bemutatas/eloadas 126

~!Rilif dokuen - szolo-eldadas 219

iliilif shutsuen - (szinen) megjelenes/szereples, fellepes 53

llltlt!ii< enshutsuka - rendezo 53,165

KAI,E-kep

~100 ~~ff

~* I=I~

*fI:J~

kaiga - festmeny, kep, rajz ehagaki - kepeslap

ehon - kepeskonyv

kuchie - cfrnkep

Yamato-e - 6japan stflusti kep

KYU - ellat, szallit, adagol, taplal, (kip6tol)

Ml'*'I- kyiiryii - fizetseg, fizetes

R Ml' gekkyii - havi fizetes

:t~ shikyii - ellatas, juttatas, kifizetes *~ kyokyii - ellatas, szolgaltatas

*8-* kyiisui - vfzellatas

ON, IN, oto, ne - hang, zaj, nesz

~lf hatsuon - kiejtes, hangkepzes, artikulacio

*If:>c~ hyiion moji - fonetikai inisjel

.gHif boin - maganhangzo

*iif honne - valosagos szandekjc61

.fE.lf ashioto -lepes(ek) zaja

AN, kura(i) - sotet

IItf m ankoku - soretseg

1Itf* anshitsu - sotetkamra

Iftl~ angd - titkos jel/iras, rejtjel, jelsz6

~AIftl meian - feny es amyek; amyekolas

lItfil~ I? kuragari - soretseg

IN -rim ,&lli~ lli:)c ;mj:~

Mil

on'ingaku - hangtan, fonol6gia, fonetika inbun - vers, koltemeny, kolteszet

ingo - rirnel6 szavak

toin - alliteracio

343 253,131 25 54 26,124

319 17 318 197 21

96 272,111,110 112 25 58

206 166 266

18

347,109 111 67 276

SON - veszteseg, kar; sokona(u), soko(neru) - karosft, sert, ront:

-sokona(u) - hibaz, teved '

m. ~ sonshitsu - veszteseg 311

*m. ~ ozon - nagy/sulyos veszteseg 26

Ji!.iit ? misokonau - teved, felreismer elmulaszt 63

MGlft!l ? yomisokonau - rosszul olvas, felreert 244

118

351-357

4 351 0- (vm) kozepe
,~ I-- qt~ chiiii - koz(ep)pont 28
2
86 qt~1=I chiidguch! - kozepso/fOkijarat 28,54
~ qt~ms chiiiibu - (vm) kozepe/kozepso resze 28,86
.~ qt~!Il Chiiosen - Chuo (vasiiti) vonal 28,299
qt~1K Chiiiiku - (Tokio egyik keriilete) 28,183
------
• 352 EI, utsu(su) - (vmre) fenyt vet/ttikroz; utsu(ru) - tiikrozddik,
'U*: I-- feny vetddik; ha(eru) - fenylik, ragyog
72 ~JOO
' , eiga - film, mozifkep) 343
1 2118
4 Bt~ han'ei - tiikrozodes, feny visszaverddese 324
• I----
9~ J:~ jiiei - (film) bemuratasa/eloadasa, vetftes 32
~~;t yiibae - esti pfr, alkonypir 81
2 , 353 EI - ragyog6, fenyes; tehetseges
,~,-' I-- ~~ eiki - (szellemi) ero/energia/lelkesedes
140 134
.~ 3927 ;p~ sekiei - kvarc 78
~~ eigo - angol nyelv
I---- R" 67
~ fI:J~ Wa-Ei - japan-angel (szotar/forditas/vallalat) 124
~~lm Ei-kaiwa - angol tarsal gas 158,238
-----
'8 m 354 DAI - beszedjiras targya, tema: cfrn
13 1L I---- F,,'1m mondai - kerdes, problema
4 12 .. 162
s~ 72 llim gidai - vita targya; napirend 292
2164
9 17 II I-- lmm wadai - beszedterna 238
Blj ~9 hyiidai - elm, felirat 272
~ we shukudai - hazi feladat 179
I 355 TEl, JO, sada(meru) - meghataroz, eldont; sada(maru) - elddl;
~ I-- sada(ka na) - bizonyos, meghatarozott
40 ~JE antei - allandosag, szilardsag: stabilitas, egyensiily 105
~ 1296
I--- tbbJE kyiitei - megegyezes/-allapodas, szerzddes 234
~ JE:tit teishoku - menii 322
*JE(C7) mitei(no) - bizonytalan, eldontetlen, riiggo 306
'je 356 KETSU, ki(meru) - eldont, megszab; ki(maru) - elddl
I---- ~JE kettei - dentes, elhatarozas 355
85 ~,t., kesshin - elhatarozas, hatarozottsag 97
2" 2509
7 I---- ~~ ketsui - elhatarozas, hatarozottsag 132
," jz lli~ giketsu - (egyesuleti/bizottmanyi) dentes 292
*~(C7) miketsu(no) - fiigg6ben maradt/levd, eldontetlen (iigy) 306
357 CHU - megjegyzes, eszrevetel; soso(gu) - ont, perrnetez
" 4 I-- tl:~
, chili - figyelem, eldvigyazat; figyelmeztetes 132
:13:. 85 tl:13 chiimoku - figyelem, vigyazat 55
2531
I----- tl:::t chiimon - megrendeles/-bfzas; keres III
::£ ~tl: hatchii - megrendeles 96
tEA chiinyii - betoltes/-esepegtetes/-ontes 52 119

358-364

365-371

SAKU, SA, tsuku(ru) - keszft, alkot, tesz

ff:* ff:Mr ff:litt f't:1J ~ *ff:1J

1 358 GAKU - zene; RAKU - szorakozas, feltldtlles; tano(shimu)-

',l:t;. ~ oromet leli (vmiben), elvez (vmit); tano(shii) - kellemes, vidam

:5J1<. m, i!'iI> ongaku= zene 341

12 11 f--- :;t* bunraku - japan babjat6k 111

~8~ *:R* rakutenka - derulat6, optimista 141,165

?K 'lC!j~HE anrakushi - eutanazia 105,85

-------- -- --- -- --- - -'--+----------- --------------------_:______j

1 1.. L 359 Y AKU, kusuri - orvossag, gyogyszer

'-;':'lfi ~1 ~ ~~ yakugaku - gy6gyszertan 109

" ~ 140 _'"

1O~'" 4074 ~Illl yakuhin - gyogyszer 230

11 ~'* yakumi - tilszer, novenyi izesftO 307

-~J.:'.'- . .L. -".

~ ~ ~JRJ yakkyoku - gyogyszertar, patika 170

,. ~ l¥ll¥. kusuriya - gyogyszertar, patika; gyogyszeresz, patikus 167

t-------------- ---j---------------_:__::.:._--.:_--_____j

] 360
1"F -
9
407
-
1t
--
BlE 361
I-------
72
2119
I-------
at
1 362
,~ I---
79
5~ 2452
-
i~
] 363
'm I-----
2
89
I-------
ill
. 364
'~w '---
:r, 85
2534
-
::41 sakka - fro, szerzd

sakuhin - irodalmi munka/alkotas, mti(alkotlis) sakusen - hadmtivelet, taktika

tsukuribanashi - kitalalt tortenet, fikcio tezukuri - kezzel keszftett (targy)

165 230 301 238

57

I • 365
;kt I-------
67
2067
f--
1"t
3 4 366
'lib f-
2
103
f--
tiE
I!- 367
-
12
588
~
A
~,
Il~ 368
f--
21 12 12
11
14 10 615
~ f-
", Jm_
~,
3 • 369
• f-
161
J3- 4658
~ ~
~
370
'G I-------
49
1462
f-
C TAl - ellen, szemben; TSUI - par

1it~ hantai - (vrn) ellenkezdje; ellentet/-allas, szembenallas;

ellenvetes 324

tairitsu - szembenallas 121

taiketsu - erdproba, szembehelyezkedes 356

taimen - talalkozas, szemtdl-szernbe beszelgetes 274

taiwa - beszelgetes, dialogus 238

KYOKU - gorbulet; dallam, zenei szerzerneny; ma(geru) - gorbft, hajlft; ma(garu) - el-/meghajlik; lefordul, befordul

ff:EIIJ sakkyoku - zenerntl, zenei alkotas 360

41J EIIJ meikyoku - hfres/ismert dallam 82

EIIJ~ kyokusen - gorbe vonal 299

EllJi.I~ IJ it magarimichi - kanyargos Ilt 149

TEN - torvenykonyv; szertartas, cerernonia

ii:!ll!: koten - klasszikus irodalom/remekmflvek

sf-.:J..:!II!: hyakka jiten -lex ikon, enciklopedia

l'!:!II!: hdten - torvenykonyv/-gyujtemeny

I:IJ:!II!: shutten - (irodalmi) forrasok (rnegjelolese)

*1:!11!: tokuten - kivaltsag, privilegium

--

172 14,320,80 123 53 282

SAKU - a rmilt; tegnap

111:~ 111:13 -111:13

-111:~

111:4-

sakunen - az elmtilt ev sakujitsu, kino - tegnap issakujitsu, ototoi - tegnapeldn issakunen, ototoshi - tavalyeldtt

sakkon - e(z ut6bbi) napokban, mostanaban

45 5 2,5 2,45 51

KO, KYO - erdeklodes: szorakozas: viragzas, boldogulas; oko(ru) - viragzik, fejlddik; oko(su) - foleleszt

J!!fT J!!ffl"FJi' J!!~ J!!,*

kogyo - szfnrevitel; bernutatas: a szorakoztato ipar 68

koshinjo - detektfviroda, magannyomozas 157,153

kogyo - ipari vallalkozas 279

kyomi - erdeklodes 307

DAN - fok, lepcso(sor); sor; oszlop (nyomtatasban)

- ¥.It ichidan - 1 fok/lepes; 1. fok/szint; meg tobb 2

;;u ¥.It ishidan - k61epcso 78

¥.ltk:t!ll dandanbatake - teraszos/lepcsdzetes fold 36

-'F¥.lt shudan - mod, eszkoz, I1t, megoldas 57

¥.ltl& IJ dandori - cselekves; program, munkaterv, elOkesziilet 65

NO - foldrmlveles .~ NUt Nt~ !U~ .~~

nogyo - foldrntlveles, mezdgazdasag noson - (foldmuvelo/mezogazdasagi) falu nomin - foldmtlves, paraszt

ndka - paraszthez/-gazdasagj-csalad: paraszt nosanbutsu - mezdgazdasagi termek

279 191 177 165

278,79

YU, YU, [YUll, yoshi - ok, alap; ertelem, jelentes; fontossag IE * yurai - eredet, szarmazas; tortenelem

I!l!IE riyii - ok, alap, inditek

§ IE jiyii - szabadsag

~ § IE fujiyii - kellemetlenseg; hiany, nyomor

*IE jiyii - ok, indftek

69 143 62 94,62 80

KO, KI, onore - maga (szemely vagy targy) § a jiko - maga; onmaga

§ a * ,t, jiko chiishln - egocentrikussag

flJ B±:'~ rikoshugi - egoizmus, onzes fIJB(t.J rikoteki - onzo, sajat eldnyt keresd ~a chiki - ismerds, barat

62 62,28,97 329,155,291 329,210 214

YU, abura - olaj

;p"ntJ sekiyu - asvanY-/kooiaj

JH:MI gen'yu - nyersolaj

ntJ IE yuden - olajmezd

~ntJFJf kyiiyusho, kyiiyujo - benzinkiit

MI~ aburae - olajfestmeny

78 136 35 346,153 345

371 f- 149 4318

~L'

J..-. 10 9

:~

I---

KI, shiru(su) - felfr/-jegyez

~a;f kisha - ujsagfro

~a$ kiji - cikk, beszamolo, jelentes

13 ~a nikki - naplo

IIlllia anki - konyv nelkill tudas, ernlekezetbe yeses

~a % kigo - jel, jegy

164 80 5 348 266

120

121

372-378

KI - tudosftas, beszamolo, tortenet

*C~ ~ kigen - (uralkodasi) kor(szak, ill. kezdete) *bcllu/tt kigenzen/go - Kr.e./Kr.u.

1It*c seiki - evszazad

*c:fT(X) kiko(bun) - utlefras

}§i*c fiiki - kozrend/erkolcs

379

379-385

372

.1tJ: 4 )\.

5 .11 \W

137 137,47,48 252 68,111 29

KI - felkeles/-allas; kezdet; o(kiru) - felebred/-kel/-aIl; o(koru) - tortenik, keletkezik; o(kosu) - ebreszt; kelt; okoz

~W- kigen - eredet, kezdet, szarmazas

~F.i\ kiten - kiindulo hely, kezd5pont

!f.~ ~ hayaoki - (korai) felkeles

~ ~ _bOi i5 okiagaru - felkel/-aIl/-emelkedik

136 169 248

32

lr'~

ll~

, ,~

~- ..

... ~

TOKU - haszon, nyereseg, el5ny; e(ru), u(ru) - nyer, szerez

m f~ sontoku - veszteseg s nyereseg 350

ffl~ shotoku - jovedelern, bevetel 153

~ia tokuten - elert/szerzett pontok szama 169

~Xf: tokui - buszkeseg; (vknek) erdssege 132

Jt.\f~i5 kokoroeru - tud, ismer, megert 97

: AKU - hivatali szolgalat; szerep; EKI - csata; szolgalat

~~ffl yakusho - (kozigazgatasi) hivatal, hatosag

f~A yakunin - tisztvisel6, hivatalnok

~~ yakuin - vezet6seg(i tag)

f~:1f yakusha - szfnesz

~~ shieki - alkalmazas, foglalkoztatas, szolgalat; rmiveltetes (nyelvtan)

153 1 163 164

331

SEN, fune, [funa] - hajo, csonak M* ~~ ~~ Ft~ iliMt

senchd - hajoskapitany

sen'in - tengeresz, matroz; legenyseg senshitsu - hajokabin

kiseo - gdzhajo

funatabi - haj6Ut, tengeri ut

95 163 166 135 222

DO, [T AKU], [TO] - fok, mertek, hatar; -szor/-szer/-szor, tabi - -szor/-szer/-szor

-lfr ichido - egyszer; 1 fok 2

4- J!{ kondo - ez alkalommal, most; hamar; legkozelebb 51

~J!{ nendo - uzleti/iskolai ev: id5szak; ev 45

~J!{I1X:flt kodo seiche - nagymertekil novekedes 190,261,95

:t1Jr shitaku - eldkeszulet 318,333

TO, wata(ru) - atIep/-megy/-jut; wata(su) - atjuttat/-vet

ilj[lfEt' Q torai suru - at jut, atkerul, beararnlik 69

11ft l,...~ watashibune - komp 376

i1!! ~ .~ wataridori - kOltoz5-/vandormadar 285

J!11ftt' miwatasu - attekinr, szemmel felmer 63

.'f.i1!!t' tewatasu - atad/-nyujt 57

122

SEKI - iiles, iil6hely, hely !±\JfC iIilll fill ±:JfC JfCJ:

shusseki - jelenlet

manseki - (az iilOhelyek mind) foglalva (vannak) giseki - (parlamenti/tanacshelyi) iilOhely

shuseki - legfObb hely; elnok, fOnok

sekijo - gyulesen; (azon) helyen/alkalomkor

53 201 292 155

32

BYO, [HEI], ya(mu) - megbetegszik, szenved (vmiben); yamai - kor

m~ byoki - betegseg, kor 134

mm jiibyo - stilyos betegseg/kor 227

~m kyiibyo - hirtelen megbetegedes 303

t£m seibyo - nemi betegseg 98

m A byonin - paciens, beteg I

OKU - emlekezik, gondolkodik

lia itt kioku - emlekezet, memoria

3a ttt:1J kiokuryoku - ernlekezckepesseg/-tehetseg.

tam okubyo - gyavasag, felenkseg

371 371,100 380

OKU - 100 millie

1 {l ichioku -100 millie

{in 1!1!t okuman choja - tobbszdrds milliornos, multimilliomos

ti:it~ siiokunen - tobb szaz millie ev

2

16,95,164 225,45

KETSU, ka(ku) - hianyos, hianyzik; ka(keru) - hijan van

xia ketten - hiba, hiany; fogyatekossag 169

!±\X shukketsu - jelenlet es hianyzas 53

xJfC kesseki - tavollet, meg nem jelenes 379

X~ ketsuin - tiresedes, szabad szabad/iires hely 163

Xm kesson - veszteseg, hiany, deficit 350

JI, SHI, tsugi - a kovetkezd; tsu(gu) - kdvetkezik; orokOi

l'X1r jikan - miniszterhelyettes. allamtitkar 326

l'X:!ij jinan - a masodik fiti; fiatalabb fiu 101

=~ niji - masodik, masod- 3

§ ~ mokuji - tartalomjegyzek 55

ffI~ <. aitsugu - egymas utan kovetkezik/tortenik 146

SHOKU - alkalmazas, munkahely. alias. hivatas

.~ shokugyo - hivatas, foglalkozas, mesterseg 279

.~ shokuba - szolgalati/munkahely 154

.~ shokuin - szemelyzet 163

:m. genshoku - a jelenlegi allas/munkahely 298

~.( 17) mushoku(no) - allastalantsag), munkanelklllitseg) 93

123

393-399

386-392

~. 7 386 NO - adottsag, tehetseg; rmlkodes; no-szfnjatek
I---- nEn noryoku - kepesseg, tehetseg, alkalmassag
ij.t: 28 100
853 ;$:fiE honnd - oszton, haj1am 25
·u I-- flE* nohitsu - szepfras, kalligrafia 130
bt:, fiE * nogaku - n6-szinjarek 358
~t. fiEID nomen - no-alarc 274
1--------- ----
~b 387 TAl - korulmeny, helyzet
I-- 1I..~JJr taido - beallftottsag, viselkedes, magatartas
61 377
'~"' 1:.~ seitai - eletmod
.~ 1743 44
~ hentai - atvaltozas/-alakulas; rendellenesseg 257
J~12",~ .... $~ jitai - helyzet, korulmeny, renyaillis 80
I'll:. ~I'l.~ jittai - valosagos/realis helyzet
I~ 203
_-------~
~ 388 KA - jo, lehetseges; beleegyezes, jovahagyas
- TIJflE(tE) kano(sei) -lehetc5seg 386,98
1 l'TIJflE(t~) fukano(na) -lehetetlen(seg) 94,386
24 l'TIJ j{(t~) fukaketsu(na) - nem nelkillozhetd,
I----- nelkulozhetetlenfseg) 94 383
-r 1'~ 7}(t~) fukabun(na) - oszthatatlantsag) 94,38
._-. TIJ~ kaketsu - jovahagyas, elfogadas (pI. torvenyjavaslate) 356
" 389 KA, kawa - foly6
:j~r - MJlI kasen - folyok 33
85
2530 MJ:l kakd, kawaguchi - folyotorkolat 54
I-- :kM taiga, okawa - folyam, nagy folyo 26
:PJ ~M ginga - tejut/a Tejut 313
MJ.ij( kawara - kiszaradt foly6 medre 136
1~ 390 .KA, nani, [nan] - mi, mely(ik), hany
I-- M$ nanigoto - mi 80
9
409 MillS nan(i)yobi - mely (hetkozjnap 19,5
I-- MS nannichi - hany nap; a h6nap hanyadik napja 5
1~ M~ nanji - hany ora 42
M~rll~ nanjikan - hany 6ra tartama, hany ora hosszat 42,43
2 , 391 KA, ni - teher, rakomany, szallftmany, csomag
'-' ,.. r------- :(£fnf zaika - amkeszlet/-allomany
140 268
l~ 3956 Afnf nyiika - am beerkezese 52
f-- ili~ shukka - am kiildese/feladasa/behaj6zasa 53
-t+ (~)f.T~ (te)nimotsu - (kezi)poggyasz 57,79
-iar mfnf omoni - nehez/siilyos teher 227
':;~b 392 KA, uta - vers, enek, da1; uta(u) - enekel, dalol
I--- ~~ kashu - enekes
76 57
OO~ kokka - nemzeti himnusz 40
.~ 2422 fp~ waka - 31 sz6tagos japan koltemeny
i----- 124
~h m~ tanka - 31 szotagos japan koltemeny 215
J.;,.. ilatfj~ ryiikoka - slager, konnyil fajstilyu divatos dal 247,68 YO - elc5bb, elc5re 'ff-J 'f~ 'f:ttt 'f~ 'f~

393 I---- 6 271 f--

t

t--------t~_+-------------------- ~---~ .. - .-

394

f- 181 5123 f-

Z§"

J .I,

yoyaku - eldfizetes, elc5jegyzes, (lejfoglalas yotei- terv

yoso - elvaras, kilatas, eldrelatas yochi - elc5rehitas, joslas, jovendoles yogen - jovendoles, joslas, profetalas

211 355 147 214

66

YO, azu(keru) - rabfz, (vmvel) megbfz; azu(karu) - megdriz

m~ yokin - (bankjbetet 23

mil~ !7 ~ azukarimono - (megdrzesre) rabfzott targy 79

mip!7 FJT azukarisho, azukarijo - rnegdrzesi hely 153

.:f-f.1f~-l!i':fmil~ !7 (m) tenimotsu ichiji azukari(sho/jo) - kezi-

poggyasz ideiglenes rnegdrzd hely 57,391,79,2,42,153

395

-

. 59 1589 I-----

JE

r------+--~-----------------------~-----------

396 KAI - nyitas; kifejlodes; a(ku) - nyflik; a(keru) - nyit;

- hira(keru) - kifejlddik; hira(ku) - meg-/kinyflik

169 r,l.mI

4950 :L;!m( (1) kakai(no) - nyilvanos, a kozonseg altal elerhetd

_ M~ kaikai - iiles/gyliles megnyitasa

~!' *~( (1) mikai(no) - vad, feltaratlan, civilizalatlan

1"* J ~~ kaihatsu - fejlooes. fejlesztes

KEI, GYO, katachi, kata - forma, alak, kiilso pn~( (1) enkei(no) - koralakti, kerek (forma) 1Ejj~( (1) seihokei(no) - negyzet (alakd)

~~( (1) mukei(no) - alaktalan, forrnatlan; test nelkuli

A~ ningyo - baba, babu, marionett

~W tegata - (kereskedelmi) valto

13 275,70 93 I 57

126 158 306

96

397 HEI, shi(meru), to(jiru/zasu) - (bejzar; shi(maru) - zarul

r------- mlWI kaihei - nyitas es zaras

4~~5 WI~ heikai - iiles/gyiiles bezarasa

MIiS heiten - ilzletzaras

M J:l heiko - elnemulas, hilledezes

396 158 168

54

-

KAN, seki - akadaly, gat, torlasz

00 r, kanmon - kapu, akadaly, gat

OO/e\ kanshin - erdeklodes

00* Kanta - (Tokio es kornyeke)

005 Kansai - (Kioto es Oszaka kornyeke)

OOFJT sekisho - hatarorseg (tort.)

398 I----

169 4958 t---

161 97 71 72

153

ZEI - ado, illetek

m~ m~m oom

moo zeikan - vamhivatal

~m«(1) muzei(no) - ado-/vammentes

zeikin - ado(penz) shotokuzei - jovedelemado kanzel=-vam

23 153,374 398 398 93

125

124

400-406

407-413

400

291

I '

,~

BI, utsuku(shii) - szep, gytinytini ~~tB' ~~ ~}.. ~{t ~Ai

SHI, ane - (iddsebb) nover

~trIi gishi - iddsebb sogornd

jill ~ Iv nesan - (iddsebb) nover; kisasszony

SETSU - velmeny, elrnelet; [ZEI], to(ku) - megmagyaraz, kifejt

~~A setsumei - magyarlizat, kifejtes, megvilagftas 18

*±~ shasetsu - vezercikk 308

11\~ shosetsu - regeny, novella, elbeszeles 27

~~ enzetsu - beszed, felszolalas 344

~~ sekkyo - szentbeszed, igehirdetes, predikaci6 245

407 I-- 38 1207 I----

~$

f-----+~-+-------------------------

MAl, imoto - hug

trli1l* shimai - noverek, ndtestverek

trli1l*tlHfl shimai toshi - testvervaros

~ ** teimai - fiata1abb testverek

ft1l* gimai - fiata1abb sogomd

bijutsukan - szepmdveszeti rmizeum, miicsamok bigaku - esztetika

bijin - szep no

bika - szepftes

biten - szepseg, elony, erdem, ereny

187,327 109 1 254 169

'~!

1----+--+---------------------

409

!---

407 407,188,181 405 291

SHI - tanit6, tartar; hadsereg

2 ~~iIi kyoshi - tanit6, oktat6, tanar

113 ~"iIi ishi - orvos

_ ~BiIi hiish] - buddhista pap/szerzetes

6;n llIBiIi yamashi - nyereszkedd, kalandor, szedelgd

f' 'I' BiIi~ shitei - mester es tanftvany

I-------t---+--=--------:___-------------

245 220 123

34 405

YO, yashina(u) - nevel, eltart, orokbe fogad; gy6gyul

~1f yoiku - neveles, gondozas, apolas

~~ yosei - kikepzes, iskolazas, fejlesztes

~~ kyoyo - mtiveltseg

~-r yoshi - orokbe fogadott gyerek

«-4 kyiiyo - (feljudilles, pihenes

246 261 245 103

60

I

S isk.

--E70

II 12

YO - modozat; hasonlosag; allapot; sama - allapot; ur, asszony, holgy, kisasszony

tl+ yosu - helyzet, allapot; kinezes, megjelenes 103

Jiiltl«(J) doyo(no) -hason16 198

~tltt tayii na - sokfele, valtozatos, sokreul 229

*'Ptl kamisama - Isten, istenseg 310

410

I--

117 3357 I--

t

109 238 277

97 310

gakudii - iskolas gyerek diiwa - gyermekmese dogan - gyermekarc

doshin - gyermeki erzes!lelek/szlv shindo - csodagyerek

DAI - (sorszamok kepzesere val6 prefixum); fok m- daiichi - elsd (I., no. 1); legjobb; fo-

:fIifj ~=±IIM B maitsuki daini doyobi - minden h6 2. szombatja m:=.1f daisansha - 3. szemely/tag/fel

~m shidai - kovetkezes, sorrend; korulmeny; mihelyt

2

s Ita.

-~

• 10

12 II

116,17,3,24,19,5 4,164 384

411 I---- 72 2141 I----

i

RYO - mennyiseg; haka(ru) - mer ;:k/P.:It tai/shoryii - nagy/kis mennyiseg m. uryii - esdmennyiseg, csapadek ;:k:lEI:..itf tairyii seisan - tomegtermeles

~. bunryd - mennyiseg, adag

mit jiiryo - sdly

26,144 30 26,44,278 38 227

TEl, [DAI[, [DE], ototo - tics a~ ~+ r~~ ~H}

291 103 161

38

gitei - fiatalabb s6gor

deshi - inas, tanfvany, tanu16 montei - tanftvany, kovetd

ototobun - ocskent kezelt/elfogadott szernely; barat

412 !----- 8 321 I----

~

SHO, akina(u) - kereskedik, ad-vesz jIij).. jlijJb iIli~ jIij?'C jlijI

1 230 279 239 139

ShODiD - kereskedd, iizletember shiihin - am

shiigyo - kereskedelem, iizlet

shobai - Ilzleteles, kereskedes; foglalkozas shiiko - kereskedelem es ipar

KEI, [KYO], ani - batya

.52.~ kyodai - fiutestverek; (fiu- es no) testverek

)t.52. fukei - sziilOk s testverek

ft.52. gikei - iddsebb s6gor

~Q jikkei - ver szerinti batya, edesbatya

Q ~ Iv niisan - batya

405 113 291 203

413 I---

162 4723 I---

il!!_

KA, su(giru) - (vm mellett) elhalad, uilmegy; nilzasba visz; su(gosu) - (iddt) eltolt; ayama(tsu) - teved; ayama(chi) - tevedes, hiba

i§J.t«(J)) kadotno) - nllzotnsag), rnertektelentseg) 377

iii~ tsiika - atjar6, folyos6; athajtas/-utazas 150

i§~l!t: kahansii - tobbseg 88,225

~""~~ Q tabesugiru - nil sokat eszik 322

126

127

414-420

414

I

~7

.2~'P " ~.

" Kl

12

KYO, KO, sa(ru) - el-/tovamegy/szaIl; elrmilik

:'&~ kyonen - elozo/mult ev

~:'& shikyo - halal, elhalalozas

:'&* kyorai - joves-menes

~:'& kako - a rmilt

1L. 't:'&7.> tachisaru - el-/tovamegy, kimegy

45 85 69

413 121

TEKI - illik, alkalmas

~~(t~) tekitii(na) - illo, alkalmas, megfeleld (volta vminek) 77 ~Jjt(Q) te~ido(no) - rnersekelt, mertektarto (volta vminek) 377 ~!;1](t~) teklsetsutna) - illd, megfeleld, tahilo, helyes (volta vminek) 39

~ffl tekiyo - (torveny/szabaly) alkalrnazasa 107

~g. tekigii - osszhang, egybevagas, idomulas 159

TEKI, kataki - ellenfel/-seg, versenytars

1i1~ shukuteki - osi/ortikos ellenseg 179

5m~ kyiiteki - eros/felelmetes ellenseg 217

~~ tekii - ellenseges lelkulet/szandek, gyii101seg 132

~)tf tekitai - ellensegeskedes, szembeszegules 365

~~t~ futeki na - felelem nelkiili, meresz 94

TEl, hodo - mertek, meret, fok

~Jjt )l&~ I~ B~ ~~

teido - mertek, szint, fok

katei - fo1yamat, lefolyas, processzus

kiitei - munkamenet/-folyamat; gyartasi processzus

nittei - napirend .

ontei - ket hang koztitti lepcso, hangkoz

377 413 139

5 347

SO, kumi - csoport, legenyseg, csapat; ku(mu) - osszeilleszt

ml£ sosei - tisszetetei/-ruz6s 261

#m bangumi - (tv)miisor 185

~f4fJ!g. riidii kumiai - szakszervezet 233,232,158

m~1L -c kumitate - epites, osszeszerkesztes/szereles 121

m~g.t:>-lt 7.> kumiawaseru - egyesit, osszeilleszt 159

YO - fo/lenyeges dolog; sziiksegesseg; i(ru) - szukseges, szukseg van ra

m~t~ juyii na -lenyeges, fontos ' 227

~~(t~) s~uyo(na) -lenyeges, fontos, alapvetd (do1gok) 155

~.a yoten - alappont; lenyeg, (vm) veleje 169

~~ yoso - elern, tenyezd, fo osszetevd 271

~*~ yiiyaku - osszefoglalas, kivonat 211

GU - szerszam

J'U~iY-J gutaiteki - kezzel foghat6, tapinthat6, konkret

~A diigu - szerszam, eszkoz, felszereles, kellek

*A kagu - bator, berendezesi targy

~~ kanagu - (fernbdl val6) veret

~,a. fugu - torz fejlddes, elkorcsosulas

61,210 149 165 23 94

128

421-427

1ilD 421 KA, atai - ar, ertek
f- !l#JJfilIi bukka - (fogyasztasi cikkek) ara(i)
9 79
422 *filIi beika - a rizs 'ara 224
f--- .ljtfilli tanka - darabar, egysegar 300
1db :g filii teika - szabott ar, lista-ar 355
:Jl~iE filii genkin seika - keszpenzar 298,23,275
422 ----- ----
2 SHIN - igazsag, valosag, hitelesseg; ma - valo, igaz, eredeti
,'W f--- .~ shinjitsu - igazsag, valosag, teny
24 203
783 1{f:II! shinri - igazsag, valdsag 143
jS ~ .m shinsii - valosag. valos helyzet, a teny(ek) 146
~ .~ shinkii - uresseg, legiires ter, vakuum 140
~ ."? lFa(t~) makkura(na) - kororn-rszuroksoteuseg) 348
2 423 CHOKU, JIKI - becsiiletes, nyflt, egyenes; nao(su) - megjavft, (ki)-
'in f- egyenesft; nao(ru) - megjavulj-gyogyul: tada( chi nil - azonnal, rogvest
24
775 tR! chokusen - egyenes vona1; az egyenes 299
f- tRfllJ/:Ut chokuzen/go - eppen azeldtt/azutan 47,48
li iE1R( ) shojiki(na) - becsuletestseg), egyenestseg) 275
.~1R-t kakinaosu - ujbol fr, (javftva) atrr 131
424 SHOKU, u(eru) - iiltet, palantaz; u(waru) - iiltetc5dik .---.~
ltl f- tt!I#JJ shokubutsu - noveny
75 79
2303 ~tt!I#JJ diishokubutsu - allatok s novenyek 231,79
f--- M~i1!! shokuminchi - gyarmat, kol6nia 177,118
¥i tt* ueki - kerti noveny: cserepes noveny 22
EBtt-t taue - rizspalantazas/-iiltetes 35
• 425 cm, ne, atai - ertek, ar
1i f- filIifrn: kachi - ertek
421
9 frn:5"t neuchi - ertek
488 frn:~ nedan= ar
f- 362
1! frn:J:lj neage - aremelkedes 32
frn:WJ7.> negiru - (Ie)alkuszik, arat lenyom 39
'iff 426 CHI, oku -letesz/-he1yez; (ott)hagy; erintetleniil hagy
f--- {jLfI ichi - elhelyezkedes, fekves
• 7 122 122
om 3644 ffl~!I#JJ okimono - disz (targy) 79
f- !l#JJfI~ monooki = Iomtar, raktar, szfn 79
I jjijfl~ maeoki - elosz6, bevezetd szavak 47
- B 1I~ ichinichioki - minden masodik nap 2,5
,it1 427 SEI - rendszer, szabaly; torveny
f---- IfilllJr seido - rendszer, szervezet
18 377
683 mlfill zeisei - ad6rendszer, adozas 399
f- ~Ifill shinsei - uj rendszer, ujjaszervezes 174
it,] 59ilfill kyiisei - kenyszer, erdszak 217
'lfIliU kansei - ellendrzes, iranyftas 328 129

428-434

SEI - gym, keszft, termel

seisaku - gyartas, keszitcSs, eloallitlis

~&b seihin - termek, gyartmany, keszftmeny

~~ seitetsu - vastermeles/-gydrtas

*~(Q) mokusei(no) - fab61 keszillt; fatermek

B *~(Q) nihonsei(no) - japan gyartmany, "Made in Japan"

360 230 312

22 5,25

SO, hashi(ru) - fut, szalad

~~ soro - futopalya 151

~filf#M soko jikan - menetidd 68,42,43

~ ~ lliJ.Q hashirimawaru - korbefutz-szalad 90

~ ~ ~~ hashirigaki - gyors/sietos keziras 131

I=I~.Q kuchibashiru - kiszalad a szajan (vmi), elsz61ja magat54

TO - gyalog; kiserOk; iires, hiii, haszontalan

~:fjE seito - tanu16

~:fjE kyoto - hivo, (vmly) vallas kovetOje

~:fjE shito - apostol

tE5F toshu - iires kez(zel); vagyontalan

:fjE~ toro - hiabavalo/haszontalan erofeszitcSs

44 245 331 57 233

HO, BU, [fu], aru(ku), ayu(mu) - gyalogol

~ii hodo - gyalogut/-jar6, jarda

~fi* hekdsha - gyalogos

-~ ippo - 1 lepes

~~ hochd -lepes

~f; buai - arany, szazalek; jutalek

149 68,164 2 342 159

SHO - atkel, keresztiilmegy; (vmvel) dolga van

3't~ kosho - megtargyalas/-beszeles

~~$ shdgalbu - kiilkapcsolatok osztalya

114 83,86

TEN, koro(bu), koro(garu/geru) - gurul, hempereg, felborul, elesik; koro(gasu) - gurft, hengerft, felborft, ledont

~~1lI lliJ'i :?E~

~.ff

jitensha - kerekpar

kaiten - fordulat, korbeforgas, keringes kiiten - uresjarat

tennin - (szemelyzeti) at-/elhelyezes

62,133 90 140 334

DEN, tsuta(eru) - (tudast/munkamodszert) atad, kozol, hagyomanyoz: tsuta(waru) - atad6dik/-hagyomanyoz6dik; tsuta(u)(vmi menten) vegigmegy/halad

~ta denki - eletrajz 371

t~im densetsu -Iegenda, monda, hagyomany, folkl6r 400

~;g dendd - misszi6, tentes, evangelium-hirdetes 149

5F~1t\ tetsudai - segftseg, segito 57

130

435-441

435 r---- 140 3908

~

-tt

-zx

1-----+-=-4----=----------·--- -.-.----.-- -- .. - .. ---.--.----

436

-

172 5031

SHU, atsu(maru), tsudo(u) - gyiilekezik, csddill; atsu(meru) -

osszegylijt/-szed

.~ shiikin - (penz) beszedes, inkasszalas 23

.$ shiichii - kozpontosftas, osszpontosftas, centralizalas 28 rr 71.. Man'yoshii - 8. sz.-i hfres japan versgytljtemeny 16,253

~ ~. zenshii - osszes/teljes miivek 89

f- 4- __ ~~«f~.~--~to~k~u~s~hu~-~k~ijl~O~N~S~~(c~ia~li~s~kiadas 282

.~~------------.~~~

SHIN, susu(mu) - halad, eldrejut; susu(meru) - elosegft/-mozdft

~tli: shinpo - haladas, fejlodes 431

)fgfi shinkd - haladas 68

)fg~ shingaku - magasabb foku iskolaba jutas/keriiles 109

Jiij)fg zenshin - haladas, elorejutlis/-nyomulas 47

7t;)fgOO senshinkoku - fejlett/vezeto orszag(ok) 50,40

10 J2

\ 3

12~

437

t--- 162 4709 t---

1!.

438

i-----

14 628 i-----

~

439

-

162 4725 r----

iI.

440

i-----

162 4702

-

it

441

-

162 4683

-

it

GEl - mtiveszet, ugyesseg, mestersegbeli tudas

~1'f geisha - gesa

~m geijutsu - mtlveszet

:>t~ bungei - szepirodalom: mtlveszet es irodalom

iJl~ engei - szinmiiveszet/-jatszas

.R;~ mingei - nepmdveszet

164 187 III 344 177

I 80 117 416 40,155,291

UN - sors, szerencse; szallitas; hako(bu) - hord, szallft

iI~* untenshu - (gepkocsi-jvonatjvezetd, sofOr 433,57

(~.)3I~ (rodo) undo - (munkas) mozgalom 233,232,231

:i!I~::f''@' undo busoku - testmozgas/-gyakorlas hianya 231,94,58

:i!liPJ unga - csatoma 389

::f':i!I fuun - balszerencse 94

131

243 159 40 165,221

439 90 23 267,158

63

GUN - hadsereg, had; haboni .A gunjin - katona

•• gunji - katonai/hadi dolgok

lfii. kaigun - haditengereszet

r,c. tekigun - ellenseges sereg

.OO±:ft gunkoku shugi - militarizmus

REN - csoport, kfseret; tsu(reru) - magaval visz; tsura(naru) - sorban all, sorakozik; tsura(neru) - sorba allft, felftiz

ilI!:~ renzoku - sor(ozat); folytatas, folytatolagossag

it~ rengd - egyestiles, egyesiilet, szovetseg

OOit Kokuren - Egyesiilt Nemzetek Szervezete

~~it:(!, kazokuzure - a csaladtdal) egyiitt

SO, oku(ru) - kiild

i:li! unsd - szallftds, ktlldes

Iilli! kaiso - visszakuldes, (busz stb.) garazsmenet

i!~ sokin - penzkUldes/-atutalas

i!JJIJ~ sobetsukal - biicsutinnepely ~i!.Q miokuru - (allomasig/haza) kfser,

kikfser es elbiicsrizik tole

442-448

449-455

449 KI, [GO] - idc5(szak), kor; idc5tartam

- wmn kikan - idc5tartam/-szak 43

130 }EM teiki - megszabott idc5(tartam) 355

3185 ~i1tM katoki - atmeneti idc5(szak) 413,378

f---- ~M gakki - szemeszter, trimeszter, felev 109

~~ mM*~ tanki daigaku - ket eves fc5iskola 215,26,109

1-------1--+---------------------------

450 KI, moto, motoi - alap, fundamentum, eredet, kiindulas

'---

32 1098 f---

!.

"~ 442 HEN, kae(su) - visszaad/-terit; kae(ru) - visszater/-fordul
c--- ~$ henji - valasz 80
2 , 162
7~ 4610 ~gm~if henshin'yo hagaki - valasz (levelez6)lap 157,107,253,131
~3}.g-t mikaesu - visszanez 63
I- m:~~-t yomikaesu - ismet/l1jra olvas 244
is_ ~ I) N!-t okurikaesu - visszakiild 441
-
, 443 HAN, saka -lejtc5, domb(oldal)
J~ I--- 1i!J-t.t:l1i kyo na saka - meredek lejtc5/emelkedc5/domb 303
32 :I1iiti: sakamichi - dombra vivc5 I1t 149
1061 J:I):I1i noborizaka - emelkedc5, kaptat6 32
f---- "FI):I1i kudarizaka -lejtc5, ereszked6; hanyatlas 31
:!~ ~:I1i Akasaka - (Tokio egy resze) 207
"~ 444 GY AKU - fordftva, ellenkezc5leg; elarulas; saka - fordftva,
I--- ellenkezdleg; saka(rau) - ellenszegiil, (vk) ellen fordul
~ 162 ~~ gyakuten - vissza-jszembefordulas/ellene fordulas 433
4685 ~~ gyakusetsu - paradoxon, ellentmondas 400
f----
it li.~ hangyaku - zendules, wadas 324
~lL0 sakadatsu - fejen all; felaH/borzol6dik (sz6r) 121
,it 445 KIN, chika(i) - kozelfi), mellett
- )[[FJT kinjo - kozel(seg), szornszedsag, kornyek 153
162 M)[[ fukin - kozeliseg), szomszedsag, kornyek 192
4611 :1&)[[ saikin - (idc5ben) utols6, legiijabb; legut6bb 263
- )[[ft kindai - jelenkor, modem idOk 256
i1t )[[iti: chikamichi - rtividitc5 I1t; l1t/keriilc5 rovidftese 149
, 446 EN, [ON], to(i) - tavol(i), messze
"~ I- ltjj en po - messzeseg; nagy tavolsagfban) 70
"
~ 162 It)[[r! enkinho - perspektivikus abrazolas (festeszetben) 445,123
4133 iiJr: ensoku - kirandulas 58
I- i~H.\j] enshinryoku - centrifugalis erd 97,100
.;i.
1! ltlIDL- tomawashi - keriilc5 titon; celzaskeppen; kiizvetve 90
, 447 EN, sono - kert
l~ I- 1}N!I koen - nyilvanos park 126
,
[~ 31 §Jb~~ ddbutsuen - allatkert 231,79
1041 titi~OOl shokubutsuen - botanikus kert 424,79
, I--- ~!iiiI gakuen - tanintezet, iskola 109
Jl 00 *!iiiI rakuen - eden, paradicsom 358
, 448 T ATSU - meg/-elerkezik
"t I--- J:ii jotatsu - haladas, javulas; fejJc5des 32
~,
~ 162 ~ii hattatsu - fejlodes 96
4721 iiJi.l(;-t Q tassei suru - eler, odajut 261
I--- ii.A. tatsujin - mester (vmiben) 1
it llii tomodachi - tars, barat 264 )t' 3 ijO

. . '~

7~

451 I--- 64 1903 I---

t~

452

£* kihon - alap, fundamentum, bazis

£3i'i kikin - alapftvany, penzalap

£:I:t!! kichi - (katonai stb.) tamaszpont/bazis

£;rr kiseki - sarok-jalap-jszogletkd

£~ kicho - aJaphang, vezergondolat

60 1609 I---

1t

453

25 23 118 78 342

JI, mo(tsu) - bir, birtokoI; kezben tart, fenntart ;tt;f t;f**

t;f't± mochinushi - tulajdonos, birtokos

3i'it;f('t) kanemo(chi) - gazdag/vagyonos ember ~t;f('t) kimo(chi) - kedely, kedv, kozerzet

shiji - tamogatas, gyarnolftas, segely jizoku - folytatas; fenntartas

318 243 155

23 134

455 I---

64 1882

TAl, ma(tsu) - (vkre/vmre) var

M~ kitai - elvaras, remeny 449

!ft.1~ tokutai - soronkfvuli/ktllonleges elbanas/kezeles 282

~€r~ machiaishitsu - varoteremz-szoba 159,166

~'t€r:b-t!"Q machlawaseru=-egymasra varni 159

~'tlt?:t maehlbdke c- hiaba varas (vkre)

KAI - kagyl6 (vo.: 240); ktizben van; kozvetft

11- }.., kainyo - be(1e )avatkozas

1I-tE-t Q kaizai suru - kozben fekszik/all; utban van ~11- gyokai - halak s kagyl6k; tengeri termekek -1I-Q) ikkai no - csak, csupan, egyszenken)

52 268 290 2

sekai - vilag, foldkerekseg 252

sekaishi - vilagtortenelem 252.332

gakkai - tudos/tudomanyos vilag, akaderniai korok 109

gaikai - ktllvilag 83

gekai - a foldi vilag, vilagunk 31

SHO, mane(ku) - int, hfv; okoz, eldidez

m~ shotai - meghfvas

'fm ~ temaneki - kezzel intes/jeladas/hivas

452 57

132

133

456-462

456

463-469

SHO - bemutatasz-vezetes

*611' shokai - bemutatas, ajanlas ~ e.*611' jiko shokai - bemutatkozas

453 62,370,453

. KAN - a leghidegebb evszak; hidegtseg); samu(i) - hideg

~~ kanki - hidegtseg), hideg id6; samuke - hidegrazas 134

~ Jf1 kanchii - a hideg evszak 28

~~ gokkan - zord/kemeny hideg 336

~t-t kanson - szegenyes/maganyos falu 191

~:?t: samuzora - teli/hideg ida 140

463

I---

138 3886 I---

Rp

464 I--- 118 3402

~ tlp

465 I--- 115 3266

SHU, o(waru) - (be)vegz6dik/befejez6dik; o(eru) - (bejvegez/befejez

a~«(]) saishii(no) - utols6, vegs6; veg, befejezes 263

~lJ!t shiisen - haborU vege 301

~ R.i. shiiten - vegs6 megallohely, vegallomas 169

~:!!t shiishin - egesz eletre, eletfogytigflan) 59

~ B shiijitsu - egesz nap, reggelt61 estig 5

SOKU - azonnal, mindjart; osszhangban van; ugyanis (ui.)

IlPIJ;1 sokuji - azonnal, rogvest, nyomban

IlP B sokujitsu - ugyanazon napon, aznap

IlPl9i sokkin - keszpenzffizetes)

IlP m; ( (]) sokuseki(no) - rtigtonzbtt, improvizalt

IlP!JI!( (]) sokkyo(no) - rogtonzes; hevenyeszett, improvizalt

42 5 23 379 368

SETSU, [SECHI] - evszak; alkalom; (torvenyjcikkely; versszakasz; fushi -csukI6; btityok; dallam; lenyeges pont

lIiliii ir.Iiii ~W Wf.J

jisetsu - evszak: az id6(k); alkalom chosetsu - szabalyozas, hozzaillesztes shisetsu - (diplomaciai) kovet/kllldott setsuyaku - takarekossag, gazdasagossag

42 342 331 211

KI-evszak

*W kisetsu - evszak 464

Im* shiki - a 4 evszak 6

*~m kisetsuffi - monszun (szel) 464,29

*W~:tL( (]) kisetsuhazure(no) - evszaknak nem megfelel6464,83 *m kigo - (haiku-ban) az evszakra vonatkozo szo 67

TO, fuyu - tel

2~

... ~.

ritto - Itl kezdete, a tel els6 napja mafuyu - tel dereka/kozepe

fuyumuki - telre alkalmas/szant/valo, teli fuyumono - teli ruha

fuyuzora - teli eg

121 422 199

79 140

466

I---

115 3267 I---

-t

1- rabfz, (vkt) rnegbfz

~{f ~~ ~~~

334 163 163,158

inin - rnegbfzas, meghatalmazas iin - bizottsagi/valasztmanyi tag iinkai - bizottsag, valasztmany

SHUN, haru - tavasz

!7}( (]) B). shunbun(no hi) - tavaszi napejegyenldseg

JL5{if; rlsshun - tavasz kezdete

11# seishun - ifjukor, az elet tavasza

%fi. baishun - prostiuicio

fi.iW shunga - fajtalan/szemermetlen kep, pornografia

467

f---

85 2628

38,5 121 208 239 343

KO, mizuumi - to

tIill7l< kosui - to 21

* P tIill kakoko - kraterto 20,54

tIillffi komen - to felszfne 274

UJ ifttlill Yamanaka-ko - ( a Fuji-hegy kozeleben lev6 to) 34,28

+fIlEHtIill Tdwada-ko - (Tohoku teruleten lev6 to) 12,124,35

KA, [GE], natsu - nyar

JilWJ kaki - nyaridd, nyari id6szak

1L!£ rikka - nyar kezdete

:fiji manatsu - nyarkozep, a nyar dereka

!£!Io/J natsumono - nyari ruha

Jil f..f:,7j. natsuyasumi - nyari szabadsag/udllles

449 121 422

79 60

468 I---

85 2702 c---

CHO, shio - arapaly, tengerjaras; sos VIZ; alkalom

~~ manchd= dagaly, ar 201

~7ilf choryii - tengeraram; szeJlemi aramlat 247

J!tlfj fiicho - tengerjaras; szellemi aramlat; iranyzat 29

~1J;1 shiodoki - tengerjaras ideje; alkalmas id6pont 42

~~ Kuroshio - a Japan-aramlat (delrdl) 206

SHU, aki - 6sz

*Itk~ shunkashiitii - tavasz-nyar-dsz-tel; egesz ev 460,461,459

*fj( shunjii - tavasz es osz; (az emberi) evek, kor 460

tk7}( (]) B) shiibun(no hi) - 6szi napejegyenldseg 38,5

fk~ shiiki - 6szi leg/levegd 134

tkm akikaze - 6szi szel 29

469 I---

130 3788 t---

*F\

CHO - reggel; uralkodei udvar; dinasztia; asa - a reggel

~i£ choshoku - reggeli (etkezes)

~*~ Heianeho - Heian-kor (794-1185)

~ B asahi - reggeli nap

W;~ maiasa - minden reggel

4-~ kesa, koncho - rna reggel

322 202,105 5 116 51

134

135

470-476

470 CHU, hiru - a nappal; del
~ f---- ll:~ chiishoku - ebed
1 322
53 RMf[ hakuchii ni - fenyes nappal 205
f---- :ff~ hirumeshi - ebed 325
• JJ-- ~rR1 hiruma - naptkoz) 43
- *1*.7f. hiruyasumi - ebed-rdeli sziinet
60
-- -
, 471 Y A, yoru, yo - ej(szaka), ejjel
1l f-- ~~ chiiya - nappal s ejjel, ejjel-nappal
8 470
298 4-~ kon'ya - rna ejjel/este 51
f-- ~ff yaka - ejszaka! jarat; ejjeli vonat/autobusz 68
~ ~~ yagaku - esti tanfolyam/iskola 109
1Z ~IlJj~t yoake - hajnalfhasadas), pirkadat, virradat 18
-------~ ---
4 472 EKI - folyadek
'\ ~ - liH$: ekitai - folyadek
85 61
"1(. 2599 ~11: ekika - cseppfolyosftas 254
3~ 'II f--- tt~ daekl= nyal
- _._
;fZ
~ 473 KAKU - sztig(let), sarok; kado - sarok, szoglet; tsuno - szarv
I--- ?ill kakudo - sztig (merteke/foka)
148 377
. = ?i(~) sankaku(kei) - haromszogtalaku)
4301 4,395
I--- iRJi'i chokkaku - derekszog 423
fi1 1!iJi'i machikado - utcasarok 186
~. 474 KAI, GE, to(ku) - fel-/megold; to(keru) - rnegold6dik/kibomlik;
Jf f-- to(kasu) - fesul
148 f!l!M rikai - megertes, (esszel) felfogas
4306 143
f-- M;m kaisetsu - magyarazat, ertelmezes, komrnentar 400
~~ M~ kaiketsu - megoldas 356
filM wakai - megbekeles, kiegyezes, egyezseg 124
,~ 475 KIKU - krizantem
f-- sli shiragiku - feher krizantem
140 205
£ro 3981 li(7):tE kiku no hana - krizantem viraga 255
f-- lif1= ~ kikuzukuri - krizantemtermesztes 360
• +I- liA~ klku-ningyd - krizantembaba 1,395
IJfJ li!t!! Kikuchi - (csaladnev) 118
, 476 0, OKU - (vm) belseje/kozepe/melye
'~ I--- !Si!:. agi, okugi - miszterium; (a dolgok) lelke, vmi titka
4 291
• • 240 !Si!:ff~ okuyuki - (vm) melysege/belseje 68
II - UJ!Si!: yamaoku - a hegyek kozepen/bensejeben 34
,.
'7 12 _m !Si!:fHt okuzuke - kolofon (konyv utolso lapja, regen) 192
/, !Si!:;;A- okusan - feleseg, asszony 136

477-483

, 477 SHI, to(maru) - megall; to(meru) - megaIlit/-szakft
J.l: - ~11: shiishi - veg, befejezes 458
11 -1*11: kyiishi - sziinet, megszakftas 60
2429 liliff 11:af.> tsiikiidome- Tilos az at janis! , Nines at janis! VI lezarva! 150.68
-
.ll J:l11:af.>~ kuchldomeryd - hallgatasi penz/jutalom 54,319
q:t 11: chiishi - abbahagyas, megszakftas 58
-----_._---_._-------
, 478 SHI,ha-fog
41 ~ r--- r~I:*1i1it monshilkenshi - metszc5-/szemfog 161,280
~" 211 _m gishi - mtifogtsor), protezis 291
II 7' 5428
• 9 10 t---- m~~ shikai - fogorvos 320,220
iiI m~* haisha - fogorvos 220,164
m:Qi haguruma - fogaskerek 133
1 479 SAl - eve es); [SEI] - ev, esztendc5
3~
. .l--- f---- 7i11i11Y~ man'yonsai - teljes negy eves 201,6
: "L,13 11
~u 2434 =+iit hatachi - 20 ev(es) 3,12
t---- 7i~ banzai - Eljen!, Soka eljenl, Vivat! 16
1J.t ~JJ saigetsu - idc5, ev(ek) 17
~}..~tI:I sainyii saishutsu - evi bevetel es kiadas 52,53
----_.,---_._-
, - 480 REKI- az idc5 mdlasa; folytatodas, folyamatossag
2~~ r-'--- lIU! rekishi - tortenelem , 332
J'~~ 21 ~llf gakureki - iskolai vegzettseg 109
835
f----- iiiIllf zenreki - elc5elet, szemelyes batter 47
lIt llff£ rekinin - (volt) illasok/alkalmazasok sora 334
~ 481 KI, kuwada(teru) - tervez, vallalkozik, megkfserel
t---- 1:~ kigyo - vallalkozas, vallalat 279
.9 'r:f1 'J\1:~ chiisho kigyo - kozepes es kis vallalatok 28,27,279
373
t---- 1:100 kikaku - terv, tervezes 343
-0- 1E~ kito - terv, tervezes 339
2 • 482 KIN - tiltas, tilalom
~~ f---- ~11: kinshi - tiltas, tilalom 477
113 M~ kaikin - tilalom feloldasa/megszuntetese 474
3251
10 9:.- . ~*tl kinsei - tiltas: tabu 427
It::I,~ f----- ~!ff;J kinmotsu - tiltott do log, tabu
:;fJ .. 79
;p. ~~ hakkin - eladasi tilalom 96
,)ft 483 SEI, [SHO], matsurigoto - kormanyzas, kozigazgatas
- ~fpj seikyoku - politikai helyzet 170
66 ff~ gyasei - kozigazgatas, adminisztracio 68
2045 r"1~ naisei - belpolitika 84
-
~t m~ shisei - varosi kozigazgatas 181
*~ kasei - haztartas (vezetese) 165 137

484-490

484

491-497

_1~~ '~h

t\ .,~

SHO - bizonyftek, tamisag, igazolas, j6tallas

!iE~A shdmei - bizonyftek, tamlsag

ruE)'" shiinln - tami

IDE ~ shogen - tamisag, tanuvallomas

Jj[~ hansho - ellenbizonyftek/-erv

pgruE(-c:) naisho(de), naisho(de) - titok(ban)

18 1 66 324 84

491

f-- 31 1027 r----

ill

KETSU, musu(bu) - kot, ftlz; szerzddest kiit; (gyiimiilcsiit) terem:

yu(waeru) - kiit, filz; yu(u) - (hajat) felkot '

M~~ ketsuron - kovetkeztetes 293

ifti~ kessei - alapftas.Jetrehozas, megalakftas 6

M~ ketsugii - osszefilzes, egyesftes, tarsulas i5~

~*ii shiiketsu - bevegzes/-fejezes, lezaras 458

492 f--- 28 848 f---

s'C1

r-----t--+---------------------------

SETSU - erint, (vmvel) hataros: tsu(gu) -osszekapcsol/-illeszt

Wi~( (J) chokusetsu(no) - kiizvetlen 423

rR'~( (J) kansetsu(no) - kozvetett 43

OO~ mensetsu - szemelyes megbeszeles, talalkozas 274

~*1C setsuzoku -osszekores/-kapcsolas; csatlakozas 243

~* settai - fogadtatas, megvendegeles, vendeglatas 452

493

f--

85 2528 f-'b :0

JI, CHI - beke; kormanyzas; osa(meru) - uralkodik, kormanyoz, elnyom; osa(maru) - bekeben el, nyugalomban van, lecsendesedik, megnyugszik; nao(su) - gy6gyit; nao(ru) - gy6gyul

iI$c~ seiji - politika

EJ ~ jichi - onkormanyzat, auton6mia

f!JJ~p;!fft Meiji jidai - Meiji-kor (1868-1912)

DAN, [TON] - csoport, kiir

nHPfI:(1ififi-) dantaltryoko) - csoport(os utazas) ~nH(It.\J'!!!) shiidan(shinri) - csoport/tiimeg(!t~lektan)

ffi ft!! danchi - lak6telep

Bl*5 danketsu - egyesules, osszetartas, szolidaritas

9i1iBl shidan - hadosztaly

DAI, TAl - allvany, talapzat, pillertalp, piedesztal

it' ffl daidokoro - konyha

x.Y:.it' tenmondai - csillagvizsgalc, obszervat6rium

iiiit' takadai - magaslat

it'* daihon - (szfni) forgat6kiinyv, librett6

it']!I. talfii - tajfun

61,222,68 436,97,143 118 485 409

153 141,111 190 25 29

483 62 18,42,256

,;a_ ~

KA - gyiimiilcs, eredmeny; ha(tasu) - bevegez: ha(teru) - bevegzddik, veget er; ha(te) - eredmeny; veg, haw

M* ~* *~ *l!m

kekka - eredrneny, kovetkezmeny seika - eredrneny

kajitsu - gyiimiilcs, termes kudamono - gyiimiilcs

KA - lecke; szakasz, resz(leg) m-Wi! daiikka - 1. lecke

Wi! ~ kamoku - szakj-tantargy

Wi!~ katei - tanfolyam, kurzus

Wi!* kacho - osztaly-jreszlegvezetd

),.,$~ jinjika - szemelyzeti osztalyjreszleg

HO, tamo(tsu) - (meg)tart/-6riz f*IDE f*IDE)'" f*# f*'ffffl f*~ffl

hoshd - szavatossag, kezesseg, j6talhis heshdnin - kezes, j6tall6

hozon - meg-jfenntartas, megdrzes

hoikusho, hoikujo - biilcs6de; gyermekotthon hoyosho, hoyojo - szanat6rium

485 261 203

79

494 r---- 38 1208 f--

jt

404,2 55 417 95 1,80

495 f--- 42 1363 f---

rJt

484 484,1 269 246,153 402,153

496

f--

42 1365

-

SHI, haji(meru) - kezd; haji(maru) - kezdddik tzh* tzh~ tzh~ fmtzh W-tzh(f.J

shimatsu - intezkedes; elintezes

shijii - elejet61 vegeig, mindig, alland6an shihatsu - els6 (vonatjindulas

kaishi - kezdet, megnyitas

genshiteki - eredeti; osi, primitfv

seito - politikai part yato - ellenzeki part toin/shu - parttagz-vezer

toto - banda, iisszeeskiiv6 csoport, klikk shakaitd - szocialista part

DO - templom; nyilvanos nagy epiilet/terem/csamok it!it shnkudii - ebedI6-/etterem; vendegld ft~~llt nogakudo - no-szfnhaz

~~1lt kokaido - nyilvanos terem; gytllesterern *.g _ hondo - templom fO epillete OO~i1*llt kokkai gijido - orszaghaz

305 458 96 396 136,210

483 236 163,148 430 308,158

322 386,358 126,158 25 40,158,292,80

497

I

~

SHU, [SU], mamo(ru) - ved, oltalmaz, 6riz; meg-/betart (szabalyt, torvenyt; mori - 6r, ved6, vigyazo

f*'iT1Y-J hoshuteki - hagyomanyos, konzervativ :r',T( IJ) komo(ri) - gyermekorzo/-orzes :r'iT~ komoriuta - altat6-/biilcs6dal

5! 'iT .0 mimamoru - szemmel tart, megfigyel; rabamul

138

42 1364 f---

~ ~

489,210 103 103,392 63

JO, tsune - normalis, szokasos, mindennapi; toko- - orok

S 'if;1:.t8 nichijo seikatsu - mindennapi elet 5,44,237

lE'if;(f.i:) seijo(na) - szokasosfsag), kozonseges(seg),

normalis (dolog), szabalyszenltseg) 275

im'if;«(J) tsiijo(no) - szokasostan), kozonsegesten), normalistan) 150

'if;.ff:?& ~ jonin iin - allando bizottsagi tag 334,466,163

'if; ffl ~~ joyo kanji - mindennapi hasznalani kanji 107,556,110

139

498-504

505-511

:~~

---_ .. _--_._._-

I ,

4~

II

SHO - tenyer; igazgat, adrninisztral

ii-1jt gasshd - (imara) kulcsolt kezek

1jt * shochii - kezben; kezi/zseb- (pI. sz6tlir)

:ij!1jt shasho - kalauz

497,54

497,80,387 126,396 1,43,210 159,123

159 28 133

FU - jeltzes); bajt61 6v6 ereklye, amulett, talizman

-If]?:t kippu - jegy (vonatra stb.) 39

-If]~5'C ~ ~ kippu uriba - jegypenztartablak) 39,239,154

if?:t onpu - hangjegy; (Irasban) mellekjegy, segedjel 347

?:t~ fugo - jel, Irasjel, segedjel 266

~ii- fugo - veletlen osszeilles/megegyezes 159

KEN - (belepo-/menet)jegy, kiirtya, igazolvany A~~ nyiijoken - belepdjegy

:I*~ ryoken - iitlevel

@)"~ kaisiiken - szelveny-jtombjegy

JEWl~ teikiken - idenyjegy, (iddszakos) berlet (:ff fiHi)IDE~ (yiika)shoken - ertekpapfr

52,154 222 90,225 355,449 265,421,484

498 HI - hiba, tevedes; nem ... ; -talan/-telen 3F# r:l hijoguchi - veszkijarat

3F#$~ hijo jitai - rendkfvuli/szuksegallapot 3F0IJIH q» hikokai(no) - nem nyilvanos, magan 3F A-tlt,1Y-J hiningenteki - embertelen

3Fii-i'!t~ higoho na - ttirvenytelen, illegaIis

I

m

SHO - jutalom, dicseret; kituntetes )t~'lit bungaku-sho - irodalmi dij J -"'lv'lit Noberu-sho - Nobeldij

1lt (jb shohin - jutalom

jt 1fi shokin - penzjutalom, dij

~11t:t!t jushdsha - dijnyertes/kitiintetett (szemely)

hitotaba, issoku - 1 koteg

yakusoku - Igeret, megegyezes (talalkozasra) kessoku - egyesftes, osszefogas/-tartas hanataba - viragcsokor

tabaneru - tisszektit/-iiiz/-csom6z; ellendriz

SOKU, haya(i), sumi(yaka na) - gyors, azonnali, sietds Jai.:JJ/JJ£ sokuryokuldo - sebesseg

iWiillHai! kdsoku doro - autosztrada

~il sokutatsu - expressz/surgds kezbesftes

~~a sokki - gyorsfras

SEI, totono(eru) - rendez, elc5keszit; totono(u) - rendezve/ eldkeszftve/egyesftve lenni

~l!I! seiri - szabalyozas, rendezes, felszamolas

~~ chiisei - szabalyozas, igazftas, beallftas

~~~~ seikei geka - plasztikai sebeszet

~~ seisii - egesz szamtok)

FU - raktar; kormanyhivatal; fovaros

iJ!l1f.f seifu - kormanytzat)

1!!€iJ!lJf.f3:::iii; museifushugi - anarchizmus

!;t Jf.f shufu - fOvaros

Ji{:WJf.f Kyoto-fu - Kiot6 kozigazgatasi teriilet tlliiJf.f~'i!. todofuken - japan megyek/prefeknirak

111,109

230 23 260,164

KAN, maki - tekercs, kotet; ma(ku) - gongyolft l:($,r")~ jo(chii, ge)kan - 1./2./3. ktitet ~-~ daiikkan - 1. kotet

~~(!I#JJ) emaki(mono) - keptekercs

~~ hamaki - szivar

1& ~ ~ < torimaku - ktiriilvesz/-iar

32,28,31 404,2 345,79 253 65

2 211 485 255

100,377 190,149,151 448 371

143 342 395,83,320 225

483 93,483,155,291 148 189,188 188,149,194

KEN - ktir(zet), hataskor, szfera

#i!E1II kyosanken - kommunista orszagok

fi:tl!!lII kyokuchiken - sarkkor altai hatarolt teriilet ~t/ffifilil hok/nankyokuken - eszaki/deli sarkkor tttlllll shutoken - a fOvaros teriilete

iii R/:9i- kennai/gai - teriileten beliil/klviil

SHO, ka(tsu) - gyoz, nyer; masa(ru) - felulrrnil, nilszamyal

JJfflJ shori - gyozelem

JJf(fIJ):t!t sho(ri)sha - gyozo, gydztes

~JJf kessho - (versenyben) dtinto

~Jm rensho - gydzelemsorozat

JJf"tiit" kachitdsu - (tobbszor) egyrnasutan gyoz

196.278 336,118 73,74,336 148,188 84,83

329

329,164 356 440 150

FU, ma(keru) = legydzve lenni, veszfteni; arengedmenyt ad; ma(kasu) = legydz, megver; o(u) - visel; (vknek) tartozik

Jmjrt shobu - gyozelem vagy vereseg: jatek, merkozes 509

g=J jrt jifu - biiszkeseg, gog, onteltseg 62

jrt It Iv ~ makenki - ttirhetetlen!hajthatatlan szellem 134

jrt It~ makeinu - vesztes kutya; a vesztes/megvert 280

HAl, yabu(reru) -legyozve/megverve lenni; meghiusul

J&~t haiboku - vereseg, csatavesztes 73

JJfJ& shohal - gyozelem vagy vereseg;

kiizdelem/csata kimenetele/eredmenye 509

:$f\:J& shippai - balsiker, kudarc, felsules 311

J&Ji!t haisen - vesztett haboni, vereseg 30 I

J&:t!t haisha - vesztes, legy6zott 164

140

141

512-518

512 HO, hana(tsu) - elereszt/-szabadft; kilc5/-lok/-sugaroz; hana(su) -
\~k I----- elereszt/-szabadit; hana(reru) - elszabadul
70 M1& kaihii - meg-jfelszabadulas: emancipacio 474
/JX 2084
I----- 1&~ hiisii - (nidi6-/tv- )adas!kozvenres/sugarzas 441
;5t 1&*. hiika - gyujtogatas 20
1&~ hiichi - elbagyasj-hanyagolas, (ottjhagyas 426
-------------
, 513 BO, fuse(gu) - ved, oltalmaz, meggatol
'F~ r- f!JJl1: bosh] - rnegakadalyozas, visszatartas, vedelem 477
170 7f!JJ YObii - meggatlas, eldvigyazat, ovatossag, megeldzes 393
4980 §ijf!JJ kokubii - honvedelem 40
I----- f!JJ*. biika - tiizoltalom/-vedelem, tiizolt1is 20
P:1 f!JJ* biisui - vizhatian/-aII6/-zaro 21
-------- ---
f.t 514 KAI, arata(meru) - valtoztat, megujft, reformal; arata(maru) -
I----- megdjul/-javutj-valtozik
49 atlE kaisei - javftas; valtoztatas, modosftas 275
1464
r- ata kairyii - javftas, megtijftas, tokeletesfres 321
C:x. at*'f kaishin - megujftlis/-javftlis 174
at~ kaimei - nevvaltoztatas 82
515 HAl, kuba(ru) - szet-/eloszt
;~G r- bfia shinpai - gond, aggodalom 97
164 i:lE shihai - uralom, vezetes, kormanyzas, uralkodas 318
4779 fiaJ£ haitatsu - (am) kihordas/kiszallftas; kezbesfres 448
r- frllft haichi - elrendezes, elhelyezes 426
@c. ~frl kehai - megerzes/-sejtes; elc5jel 134
516 SAN, su(i) - savanyii, csfpds (fzii)
ft~ I----- fitt~ sanmi - savanyu Iz 307
164 Nt11 sansei - savassag 98
, ~~
-~ 4789 lii{t sanka - oxidalodas, oxidacio 254
r- lii~ sanso - oxigen 271
, ~*-
#~ seisan - cianhidrogen, keksav, ciansav 208
517 SHU, sake, [saka] - rizsbor, szake
3'~ '--- B*~ nihonshu - japan rizsbor, szake 5,25
85 ~~. ? ilJj budiishu - bor
2573 ~ilJj kinshu - italt61 tartozkodas; alkoholtilalom 482
- ffiYl¥. sakaya - italbolt 167
;i!B ~:!b} sakaba - kocsma 154
I 518 GAl - kar, baj, senlles, artalom
f-I - ~~ kiigai - kdrnyezetszennyezes, artalom 126
-,. 40 7~
11<~ suigai - vfzkar, aradas 21
1306 m~ songai - kar, baj, veszteseg 350
.p I----- flJ~ rigai - eldny es hatrany; erdek 329
~ Jljj~ bogai - artalmassag, karossag, kartekonysag 265
c 142

519-525

ttl 519
I-----
18
703
-
~ ~IJ
520
10 -
3
129
f--
IY.J
I 521
., 3 :a t---
r;~. 40
1342
~ I-----
13'14{' '~ rr
,Cr:!J
2 522
* -
80
2468
t---
_i-
-iIJ:
I 523
-
'~ 4
223
• 9 -
~
I 524
2 -"'1~ "!... -
.~~~ 163
'"":'[~ ,. 4768
.~v t---
jp
5 • 525
s: -
56
1556
-
t. KA TSU, wa(ru) - elvalaszt/-oszt/-hasft; wa(reru) - lehasad, torik, reped; wari - arany, hanyad, rest; nyereseg; 10%; sa(ku) - szakft, tep; levalaszt; (iddt) megtakarft

5ti!Pj bunkatsu - fel-/el-/megosztlis 38

1PJ~ wariai - arany, szazalek 159

31Ji31 waribiki - (szazalekos) arengedmeny, rabatt 216

f------f---f---------------------------------

HITSU, kanara(zu) - biztos(an), ketsegtelentul)

~'lJ!(f.i:) hitsuyii(na) - sziiksegfes), szuksegfszertl)

~1E hisshi - biztos halal: ketsegbeeses

~,~ hitsudoku - kotelezc5 olvasmany

~'.Ijf hisshii - biztos gyozelem

~,-r L- t . ..f.i:v' kanarazushimo ••. nai - nem feltetleniil

419 85 244 509

l------I---t-------------------------- --

KEN - torveny, alkotmany fI~ at. iflil$c

:il.* lr.

123 514 483 121 326

kenpii - alkotmany

kaiken - alkotmanyrnodosftas

kensei - alkotmanyos uralkodas/kormanyzas rikken - alkotmanyhozas

kanken - hatosag, felsdbbseg; tisztviseld

DOKU-mereg

-~ ;ff.f.i:

!=fl_

.~ dokusii - merges noveny

~(1).t.i: kinodoku na - szanalmas, szerencsetlen, sajnalatos

359 265 28 249 134

dokuyaku - mereg

yiidoku na - merges, mergezd chiidoku - mergezes, mergezettseg

JO, no(ru) - fel-jbeszall, utazik (pl. vonaton); lovagol; porul jar; no(seru) - rak, feltesz, utaztat; becsap, megcsal

*ffllli jiiyiisha - szemelytgepjkocsi 107,133

*lli~ jiishaken - menetjegy 133,506

*mft norikumiin - (haj6) legenysege 418,163

*01&7.> nottoru - (erooot) bevesz; elrabol, (repuldt) elterft 65

YU-posta

tI@!f,ij yiibinkyoku - posta(hivatal) 330, 170 tI@!fia~(A) yiibinhaitatsu(nin) -leveIhord6, postas 330,5 I 5,448, I

tI@!*,,"~ yiibin ryiikin - postadfj, port6 330,319,23

tIm yiizei - postadij, port6 399

!!Il~$f. yiisiiryo - porto 441,319

SHIKl- unnepseg; cerem6nia; stilus; ktilsdseg; m6dszer; kepler (mat. vagy vegy.)

IEJ:t( (1) seishiki(no) - elOfrt forma/kulsdscg: formalis, hivatalos 275 ~J:t( (1) kiishiki(no) - (matem.) keplet; formalitas: hivatalos 126

~J:t yoshiki - stilus, mod, alak 403

1JJ:t hoshiki - formula, m6d(szer), rendszer 70

*'fJ:t( (1) shinshiki(no) - uj stfIus(u)/tfpus(u)/rendszer(G) 174

143

526-532

526

SHI, kokoro(miru), tame(su) - megkfserel, (ki)pr6bal

lfxt {?; shiai - verseny, merkozes, jatek

lfxtf'l= shisaku - kfserleti gyanas/tenyesztes/termesztes

lfd:1lt shishoku - Izleles, kostolas

lfxt~~ shiunten - pr6batit/-jarat (jarmtlvel) itJt~:p shikinseki - probakd

159 360 322

439,433 23,78

KI, utsuwa - edeny: eszkoz; kepesseg, alkalmassag

*~ ~~

~~

1lt~ shokki - evoedeny/-eszkoz

(1!!€)~m (tJ:) (bu)kiyo(na) - iigyetlen(seg)/iigyes(seg)

gakki - hangszer, zeneszerszam kigaku - hangszeres zene

kigu - eszkoz, felszereles

KI- alkalom; gep; hata - szovoszek

m~ $IJ!1Wm ~1I!m mfili m~

kikan - gep; szervezet, szerv, intezmeny seidok] - fek (gepen, jarrmivokon) kijiiki - daru (szerkezet)

kino - szerep, funkci6

kikai - alkalom, esely

358 358 420 322

93,107

398 427,231 373,227 386 158

,Jr~ ~~

KAI - beklyo, bilincs; gep

m~ kikai - gep, eszkoz, mechanizmus

~~ kikai - felszereles, szerszam, mtiszer

m~~1: kikaika - gepesftes, mechanizalas m~::ltPJj kikai bunmei - (technikai) civilizacio

528 527 528,254 528,111,18

HI, to(bu) - repiil, ugrik; to(basu) - ropft; (vmt) atugrik/kihagy

1fl:fT hiko - reptiles, legi utazas

1itfTm hikoki - repiilogep 1ll:fT:Ij hikojo - repiilorer

11HHi tobiishi - atlepOko G. kertben), at-/felhag6ko 1Il:LF V<. tobihi - repuld szikra

68 68,528 68,154 78 20

KEN - vizsgalat, megszemleles

~$ kenji - (allam)iigyesz 80

~~ kentei-j6vlihagyas 355

~m kenshd - felulvizsgalar, inspekci6 484

~?E kenshi - halonszemle/-kemles, tetemvizsgalat 85

~~ tenken - megszemleles, felulvizsgalat 169

KEN - hatas; pr6ba, vizsga; [GEN] - jotekony hatas

~~ jikken - (tudom.) kfserlet/tapasztalat

itJt~ shiken - vizsga, vizsgalat, pr6ba

A¥~~ nyiigaku shiken - (iskolai) felveteli vizsga

f*:~ taiken - tapasztalat, ateles

~~ juken - vizsgazas

203 526 52,109,526 61 260

144

533-539

KEN, kewa(shii) - meredek, hirtelen, eles; szigoni, kfrneletlen

.fli1:~ hoken - biztosftas, biztositek, szavatolas, garancia

~P.!tJ: ken'aku na - veszelyes, fenyegetd

~il§ kenro - meredek/veszelyes tit/osveny

~ L-v'il§ kewashii michi - meredek/veszelyes tit ~ L-v'mi kewashii kao - szigoni arc

489 304 151 149 277

KI, abu(nai), aya(ui) - veszelyes, veszes; aya(bumu) - felni

ffl;~ kiken - veszely 533

ffl;#ll kiki - valsagos helyzet, krfzis, fordul6pont 528

ffl;~ kikyii - valsagos helyzet, krfzis, fordul6pont 303

ffl;~ kigai - seriiles, kar, artas, vesz 518

ffr. <. kigu - felelem, aggodalom

TAN, sagu(ru) - kerestgel), tapogat6zik; saga(su) - keres

~~~ tanken - felderftes, kutatas, vizsgalas: expedfci6 531,533

~m tanchi - felderftes/-fedezes 214

~ I? tI:Ii" saguridasu - kikemlel/-kutat, megles, lehallgat 53

~ I? @.Q sagurimawaru - korben mindeniitt keres 90

SHIN, fuka(i) - mely; fuka(meru) - (eljrnelyft, erdsft, fokoz; fuka(maru) - melyul, fokoz6dik

~~

~W: shin'ya - az ej melye/kesd 6rai

ffHr~v' nasakebukai - szanalommal teli, irgalmas J!,*~v' kyomibukai - nagyon/felette erdekes

shindo - melyseg

377 471 209

368,307

RYOKU, [ROKU], midori - zdld ~ft!! 1fi~ ~*lk~ *lk1t *lkf5

118 174 253,271 208 204

ryokuchi - zdld mezo/ret/park

shinryoku - friss zold (levelzet/lornbozat) yoryokuso = levelzold, klorofill

rokusho - patina, rezrozsda

midoriiro - zold

ROKU - hiteles feljegyzesek (tara)

~a~ kiroku - feljegyzeslek), kr6nika 371

~~ rokuon - hangfelvetel, rogzftett hang 347

~lOO rokuga - videoszalagra rogzftett anyag, videofelvetel343

~~ mokuroku - katalogus.Ieltar, tartalomjegyzek 55

#~ furoku - fuggelek, rnelleklet, p6t1as 192

YO, ataferu) - ad, adomanyoz, juttat lj.~ 00lj.

Ml"lj. kyiiyo - ellatas, juttatas

-mlj. i".Q kyoyo suru - ad

1t .Jj. shoyo - jutalom, premium, potlek, b6nusz

495 398 346 197 500

yoto - uralmon leva pan, kormanypart kan'yo - reszesedes, reszvetel

14~

547-553

540-546

KEI, karu(i), karo(yaka na) - konnytl ~IJItt ~11t ~iT* ~~tl ~~tl

547

-

159 4620

-

.~

548 f---- 120 3523

-

~f.

SHA, utsu(su) -lemasoV-ir, utanoz; abrazol; fenykepez; utsu(ru) - (vk-jvmrdl) kep keszu!

jj:. shashin - fenykeptfelvetel)

P*jj:mt eishaki - vetitoKesziilek, projektor

jj:~ shasei - abrazolas; festes/rajzolas (termeszetrdl)

~ jj:~((.] shajitsuteki - realisztikus, va16saghU

-----------t-~-1---=~---------------l

541 KO, kanga(eru) - gondolkodik, vel, hisz

I- 125 3684

-

~

540 f---- 14 626

-

139,279 322 347,358 134 57

keikogyo - konnytlipar

keishoku - gyors/rovid etkezes, tfzcrai stb. keiongaku - konnytlzene

kigaru na - gondtalan, konnytl sZlvu tegaru na - konnyu, egyszerG

422 352,528 44 203,210

KE!._- foldrajzi hosszusag: az ide folyasa; buddhista frasok KYO - buddhista iras/szutra; he(ru) - elrrnilik, rnegtortenik

*I~ keiken - tapasztalat 532

*II! keireki - (vk) multja!hattere/eletrajza 480

*If!!! keiri - konyvvitel 143

;pjJ~ shinkei - ideg 310

--

shiko - gondolkodas, gondolat, megfontolas koan - elmelet, fogalom, terv, otlet

kosho - torteneti kutatas

kokogaku - regeszet, archeol6gia kangaekata - gondolkodasmod

99 106 484 172,109 70

I\. , '-_. 1--549 SAl, su(mu) - megall, bevegzddikj-telik: su(masu) - befejez,

" ~' megfizet, kiegyenlit; magan segft, boldogul

2,~ ~F7. II "'1 2~~7 *I~ keizai - gazdasagi elet; (nep-/koz)gazdasag 548

, j • 10 I--;g~ hensai - vissza-jmegfizetes 442

'f : 5c._ ~~ kessai - elszamolas 356

L- -t-_._l1-1_M __ ~_;,.._(_Q)_)_S_h_::iy_o_zu_m_i_:_(n_o_:_)_-_:(e_1:_)h_a_sz_n_al_t_ 331,107

I --------

KO - sziilOk iranti szeretet/kotelesseg (~)~:fT (oya)koko - sziilOk iranti kotelesseg

~ff koyo - sziilOk iranti kotelesseg teljesftese

(~)1'~ (oya)fuko - sziil6kkel szembeni halatlansag

542

I- 24 773

-

it

175,68 402 175,94

ZAI - orvossag, szer; adag

~JlfJ ~JlfJ~ifi ~JlfJ -rJlfJ fW.~J

550 f---- 210 5424 f----

*11

543 I-- 125 3683 I--

7t

RO, o(iru), fu(keru) - oregszik, veniil

~A *~ ji;~

~~fzti ~r

2

'~

359 359,409 342 31 474,522

yakuzai - orvossag, szer yakuzaishi - gyogyszeresz

chdzal-> gyogyszerkeszftesz-keveres gezai - hashajt6

gedokuzai - ellenszer/-mereg

rojin - oregemben-asszony, oregtek) 1 choro - idesebb/oregebb/tekintelyesebb szemely; presbiter 95 genro - csaszari tanacsos, tekintelyes idos politikus 137

roffifu - id6s hazaspar 315,316

Roshi - Lao-ce (kinai boles, Kr.e. 6-5. sz.) 103

SAl - tehetseg, talentum

:R::t tensai -Iangesz, geniusz

::t T saishi - szellemes/eszes/okos ember :tf* salna - tehetseg, adottsag

~:t tasai - sokoldalt1 tehetseg

18 ::t jiihassai - 18 eves (szernely)

551

544 f---- 140 3926 I--

~

JAKU, [NYAKU], waka(i) - fiatal; mo(shikuwa) - vagy (pedig)

~l!f ronyaku, rojaku - ides es fiatal; fiatalkor es oregseg 543

~;g- wakamono - fiatal ember, ifju(sag) 164

l!f-'f. wakate - fiatal ember, ifju tag 57

l!f A wakodo - ifju/fiatal ember 1

l!f~I1: wakajini - ifjan/fiatalon meghalas 85

-

141 103 386 229

12,10

6 270 f----

;f

ZAI - fa; anyag; tehetseg

tf*'!JOCtf ~tf Btf tf*

552

-

75 2189 f----

4-t

KU, kuru(shimu) - szenved; kuru(shimeru) - kfnoz; kuru(shii) - fajdalmas, keserves; niga(i) - kesenl, faj6; niga(ru) - mogorva, keseni

li~ kurd - faradozas, erdfeszftes, kfnlodas 233

li,t, kushin - faradozas, erdfeszftes 97

"m'Mf byoku - a betegseg kfnja 380

J1ili J....lr' omokurushii - komor, nyomott, sulyos 227

545 f---- 140 3928 f----

zairyii - anyag, kellek, alkot6elem shuzai - anyag/hfrek gyiijtese kyozai - tanftasi anyag/eszkozok daizai - anyag, tema, targy zaimoku - fa(anyag), epuletfa

319 65 245 354 22

ZAI, [SAl] - penz, gazdagsag, vagyon Mi¥:

MiI!ic MY; MW )c{I:M

553

I-

154 4490

YU - kiild, szallft ~A ~t±l ~ili ilE~ ~~

7 546

I_ .. ~~. -

, _ 10 159

2~ .'f~':l "1'. 4634

.':'~II14 1 -

j;b-. !fn'1

278 483 235 454

111,254

zaisan - vagyon zaisei - penzugy

zaimu - penzugyi dolgok

zaikai - penzvilag, penzugyi korok bunkazai - kultdrkincsr-javakj-ertekek

52 53 441 439 140

yunyu - bevitel, import, behozatal yushutsu - kivitel, export

yuso - sza11itas, fuvarozas

un'yu - szallftas, fuvarozas

kiiyu -legi szallftlis

-

147

146

554-560

554

561-567

'f!l"

s •

1

ON - jdsag, kedvesseg, szfvesseg: hala

1i!l~ onkyii - nyugdij

~ jt onshd - jutalom, megjutalmazas

1i!lA onjin - partfogo, j6tev6, j6akar6, patr6nus

~~ L. ongaeshi - hala lerovasa, j6tett viszonzasa .ID~ ; -r onshirazu - halatlamsag), balatlan ember

1t 561 TEl, hiku(i) - alacsony; hiku(meru/maru) - alacsonyft/alacsonnya
f-- valik
9 :I&{tX; saitei - legalacsonyabb/-kevesebb 263
406 {tX;:i1!l teichi - lapos fold, alfold 118
r--- {tX;iWf4 teishotoku - alacsony jovedelern/bevetel 153,374
1~ {tX;/iX;~ telseichd - kis fejl6des/novekves 261,95
{tX;n~ teind - alacsony intel!!genci~ elm~gY~!Ig~seg __ 386
_- _ .... _-_.
, 562 TEl, soko - (vm) melye/alja/legbenseje
~ f-- mJ.5'i kontei - alap, bazis 314
53
1508 1$J.5'i kaitei - tenger feneke/legrnelye 117
r--- :i1!lJ.5'i chitei - a fOld rnelye 118
• ~j]
~ sokojikara - rejtett/bels6 er6/energia 100
..... JtE1It sokone -legals6/vegs6 ar 425
~~---~---
t\'~ 563 TEl - urasagi haz, szekhely
- ~$ kotei - szolgalati/hivatalos lakas/szekhely; rezidencia 126
163
4159 1r$ kantei - szolgalati/hivataloe lakas/szekhely; rezidencia 326
f-- f'&$ shitei - maganlakas 125
,..- t~ $~ teitaku - urasagi haz, kastely: rezidencia 178
$JI;j teinai - telken/udvaron beliil 84
~----~-~---~--.- -~ ----~
s: 564 JO - paragrafus, cikk(ely); vonal; sugar
r--- ~~ joyaku - szerzddes, egyezmeny 211
34
4~ 1164 ~:>t jobun - (sz6 szerinti) szoveg (torvenye) III
- m-~ daiichijo - 1. cikk(ely) 404,2
~ ~J!I! jori - esz, ertelem, logika, nici6 143
{g~ shinjo - hiutetel), meggy6zooes 157
, 565 KEI, chigi(ru) - eskiiszik, 'ger
~ f-- ~f.J keiyaku - szerzddes 211
31 ~II keiki - alkalom 528
1177
r---
~
t\ 566 SHI - csaladfi nev); (cfrnzesben) ur; uji - csalad, nerruzetscg)
- t\;~ shimei - csaladi es kereszt-/adott nev
83 82
:Ijj*t\; Sakamoto-shl - Sakamoto ur 443,25
2478 jlfJt\; doshi - az ernlftett/illetd szernely, 6
f-- 198
~ jiljjt\; ryoshi - mindket (ur/szemely) 200
t\;~ ujigami - csalad/nemzettseg ved6 istensege 310
tt 567 KON - hazassag
f-- *5tzf kekkon - hazassag(kotes), mennyegzd 485
38
1236 *5tzf~ kekkonshiki - a hazassagkotes szertartasa, eskiiv6 485,525
- tzff.J kon'yaku - eljegyzes 211
e1 ~~ *tzf(J) mikon no - nem hazas, notien, hajadon 306
tfTfi1*fT shinkon ryoko - nasziit 174,222,68 IN - ok; yo(ru) - fugg, (vmn) nyugszik; (vmin) rmilik, oka van

W-1lJ gen'in - ok 136

~1lJ shuin - f6 ok 155

~1lJ shiin - a halal oka 85

ill! fEI yoin - jelentds tenyez6, f6 ok 419

IN:W: inga - ok es okozat 487

346 500 I 442 214

KAN - Han (kfnai dinasztia); Kfna; ferfi, legeny ~~ ~:>t ~If.lft fJf/!!!fJl r~51-~

kanji - kanji, kfnai frasjegy 110

kanbun - kfnai klasszikus Irasok III

Kan jidai - a Han dinasztia kora 42,256

ko/akkan - rendes fiii, ill. ruzreval6 fick6, gazember 1 04,304 mongaikan - kiviil3ll6, laikus 161,83

NAN, muzuka(shii), kata(i) - nehez, terhes

JiJa!Ii nandai - nehez kerdes/feladat/problema .

Jim nanbyd - gy6gyithatatlan betegseg

.IH~ nanmin - menekiilt(ek)

rtn.t kainan - haj6tores, haj6kar

~F.t hinan - szidas, szemrehanyas, kritika .

354 380 177 117 498

KON, koma(ru) - zavarban van/tanacstalan, szenved

lt1n konnan - nehezseg, veszddseg, gond

~'Mf konku - szukseg, Inseg, balsors

~ ~ * -r.Q komarihateru - nagy bajban van

Iil ~ l;;1J.Q komarikiru - vegs6 rossz helyzetbe jut/keriil

557 545 487

39

KIN, [GON], tsuto(meru) - alkalmazasban van; tsuto(maru) -

alkaImas, kepes .

fb9j kinrd - munka, szorgalom, erofeszites 233

~fjti kinmu - szolgalat, kotelesseg teljesftese 235

iilifb tsiikin - munkaba jaras/menes 150

~ib tenkin - munkahely valtoztatasa; athelyezes 433

fb ~)t tsutomesaki - alkalmazas/munka helye 50

TEl - ellenall/-szegtll

M ~ teito - jelzalog, biztosftek 77

;kg taitei - rendszerint, legtobbszor, aItalaban 26

148

149

575-581

56S-574

ZATSU, ZO - egyveleg, keverek

Kt5 zasshi - foly6irat 574

Kif zatsuon - zaj, mellekzorej 347

K~ zakkan - vegyes gondolatok/benyomasok 262

K1it zasso - dudva, gyom 249

K*f* zokibayashi - vegyes fakbol all6 erddcske/cserjes 22,127

575

!'YU - (tarsadalmi) rang, osztalybeli hovatartozas; fok(ozat)

l1!~ shinkyii - (hivatalban, hadseregben) el61epes

(iskolaban) felsObb osztalyba lepes 437

ifjj~«7) kokyii(no) -magas rang; els6 osztlilyu/rangu 190

-!:~ jokyii - magas(abb) fok/osztaly 32

~*& gakkyii - iskolai osztaly 109

_____ 1--._:_~__:~~::..:._~ __ d_Ok::::,y"-.:ii=s~e=-i --=-o=sz=ta='I:!_yt=ar=s:__ ~19~8~,44~

569 TO - osztaly, fok; egyenldseg; stb,; hito(shii) - egyenl6

t--- ~~ tokyii - osztaly, fok, rang

;31986 -~ itto - els6 osztaly(u)/rang(u)

f- -'f~ byodo - egyenldseg

hJr ~~ doto - egyenldseg, azonos rang/osztaIy

4" iI16~~t:1t koto gakko - gimnazium, kozepiskola

------i-------------------------------------~

570 f--

-.--------

SATSU, [SAl], [SETSU], koro(su) - 01, gyilkol, halalt okoz

§ ~ jisatsu - ongyilkossag 62

1Il'f~ ansatsu - orgyilkossag, merenylet 348

.~ dokusatsu - megmergezes, mereggel ales 522

~A satsujin - gyilkossag . 1

A~ L.. hitogoroshi - gyilkos, merenyl6; gyilkossag I

568 2 202 198 190,109,115

SETSU, mo(keru) -Ietesft, alapft, el6keszft

~j'[ setsuritsu - felallftas, letesftes, alapftas 121

~~ setchi - letesftes, alapftas 426

~~ settei -Ietesites, (eel) kijelolese; (szabaly) rnegalkotasa 355

~~ shinsetsu - ujkeleUi letesftes 174

;f.b.~ shisetsu - magan/privat (letesitesfl) 125

sm - kolteszet, koltemeny

~ A shijin - kOlt6, poeta

~~ shiika, shika - kolteszet

~1# shijo - ktiMi lelkiilet/lelek/erzes

~$ shishii - verseskotet, antol6gia

~~ kanshi - kinai ktiltemeny(ek)/ktilteszet

, '~.

.... 10 149

'-

'.-" n 4360

"'I~ ~ P#

1 392 209 436 556

MEl - paranes, rendelet; sors, elet; MYO, inochi - elet

~1flt(-fWd!~) seimei(hoken) - elettbiztosftas) 44,489,533

1lI1flt unmei - sors, vegzet 439

~1flt shimei - kuldetes, feladat, megbfzatas 331

m 1flt tanmei - rovid elet 215

.f£1flt ninmei - kinevezes, kijeloles 334

• 571
1~ I---
9
427
-
+t
, 572
± f--
33
1160
I---
-±-
1 573
~ -
32
1064
~'~ t---
±
Il:j
I • 574
~~ f--
3"'" 10 149
.~ n 14 4366
~4~ f--
-=±
(7'~ JI, samurai - szamuraj

~~ jisha - szolga, urasagi inas, kfser6

~3( jijo - szobalany, komorna, szolgalanevd udvarhtilgy

~~ jii - udvari/haziorvos

~~'tt samurai katagi - szamuraj/lovagi szellem tA(7)~ shichinin no samurai -A het szamuraj

164 102 220 134,176

9,1

NEN - gondolat, otlet; kfvansag; figyelmesseg, eldvigyazat te~ B kinenbi - evfordulo, emleknap ta~~-'f. kinen kitte - alkalmi/klllenbelyeg .

I:!I!~ rinen - eszme, kepzet, elmelet, doktrfna

r.t~ shinnen - hit, meggy6z6des

~A ~ t,t. nen'iri na - gondos, alapos, eldvigyazatos

SHI- szamuraj, kiser6, vazallus; ferfi; tud6s Ar",~~ ± ningeo doshi - ernbertars

n± rikishi - (szum6-)birk6z6

f_t~± daigishi - kepviseld, parlamenti tag ~± gakushi - egyetemi diplomas

&~± zeirishi - adoszakertd, ad6iigyi tanacsado

'A. /~~ ~.

rc h'

371,5 371,39,57 143 157 52

1,43,198 100 256,292 109 399,143

GEN, minamoto - forras, eredet

taimi: kigen - eredet, kezdet

lttimi: koogen - eredet, kezdet, gyoker

M?m{ zaigen - jovedelemforras

?m{3jl Gen-Pei - a Genji es Heike csaladok

imi:~!ltilt Genji Monogatari - Genji regenye

SHI, kokorozashi - akarat, szandek, eel; kokoroza(su) - akar, szandekozik, tervez

~* ishi - akarat

iJ,;(tI] shiko - eel, szandek, hajJam

!iiJiJ.; doshi - azonos erzelem/szandek(u emberek)

fj;g yiishi - onkentes; az erdekeltfek)

373 314 553 202

566,79,67

132 199 198 265

GAN, oega(u) - ker, konyorog, imadkozik, kivan

;kU taigan - nagy kereslkivansag

~U nengan - szivbeli/hd kfvansag/ohaj

!±lIm shutsugan - kerveny, folyamodvany, kerelem

1Ji1l gansho - Irasban val6 kerelem, kerveny

*U shigao - folyamodmany, onkent jelentkezes

SHI - lefr, papfrra vet, feljegyez; foly6irat ttJ: shijo - (vmly) foly6iratban

U;oo shimen - foly6irat lapja/oldala

B U; nisshi - naplo

it!!~ chishi - hely-/tereplelnis, helyrajz, topografia

iftt~ shoshigaku - konyveszet, bibliografia

26 579 53 131 573

32 274 5 118 131,109

151

150

589-595

582-588

z 582 FUTSU, hara(u) - megfizet, elsopor
,~1 I--- tl.J~ futtei - hiany, szukseg, elegtelenseg
64 562
1828 :ttAlr' shiharai - (megjfizetes 318
I--- But.!. v' maebarai - e10te fizetes 47
th lJUil:t.!.lt' genkinbarai - keszpenzfizetes 298,23
7t\!llf.!.lt\ bunkatsubarai - reszleuekben) fizetes 38,519
---~ --_-- - -~--
11 583 BUTSU, hotoke - Buddha
'---- {1.1JlX bukkyo - buddhizmus
9 245
351 ;k{.!. daibutsu - nagy Buddha-szobor 26
I-- :o{,& sekibutsu - Buddha koszobra 78
11... ~fl. nenbutsu - (ismetleses) buddhista ima 579
Sfl. Nichi-Futsu - japan-francia 5
--_. __ ._---
I 584 KAN, hi(ru) - szarad; ho(su) - meg-jkiszarft; kiinni
~ - (~Q)T'iIU (shio no) kanman - tengerjaras, arapaly
51 468,201
1492 T'iiI kanchd - apaly 468
- T'~ kanshd - beavatkozas 432
-t ;t:'iT' jakkan - nehany, tobb, valahany 544
~T'L. monohoshi - szanto allvany, ruhaszanto 79
flJ 585 KAN - kozzetesz, megjelentet, kozrebocsat, publikal
I--- ~fll(U) shiikan(shi) - hetilap
51 92,574
1493 13 f1JWffil1a nikkanshilshinbun - napilap 5,180,174,64
I--- 9f1J yiikan - esti ujsag 81
.pJ ffiflJ shinkan - uj kiadasjkiadvany 174
*flJ mikan - kiadatlan 306
I 586 GAN, kishi - (tenger)part
'\..lJ I--- ill{J¥ seigan - nyugati part
72
~ 46 ~J¥ taigan - atellenes part, tUlso part 365
1413
I--- ooJ¥ kaigan - tengerpart 117
;f fpJJ¥ kawagishi, kagan - folyopart 389
JlIJ¥ kawagishi - foly6part 33
s 587 KAI, mina - mind, osszesten)
,:t.l:: I--- ~m kaisai - teljes (ki-/meg)flzetes
81 549
2471 ~ib kaikin - hianytalan megjelenes (szolgalatban) 559
7~ - ~~A., minasan - mindenki; Tisztelt Jelenlev6k!
10 jet. {ilj'§ kaimoku - egeszen, teljesen; egyaltalan (nem) 55
~1!!€ kaimu - semmi(t), csoppet sem 93
'r~h 588 KAI - emelet; szint [fdsz.= l.emelet Japanban]
I--- :=IIW sangai, sankai - 3. emelet (Japanban)
170 4
5011 IIW~ kaidan -Iepcso(haz) 362
'h I--- ~IIW dankai - lepcsdfok; stadium, szakasz 362
ptJ- lIWi&: kaikyii - tarsadalmi osztaly 568
u lifllW onkai - hangletra, skala 347 HEI - (tron eldtti) lepcso

::R~I!.1E"F termo heika - 6felsege a csaszar 141,297,31

OOxl!.1E"F kokuo heika - ofelsege a kiraly 40,294,31

3cx~"f joo heika - Ofelsege a kiralynd 102,294,31

iifiil!.1E"f ryoheika - ofelsegeik (a csaszar es a csaszarne) 200,31

'~~h 589
t---
170
4988
et:- t---
p~
'~~ 590
-
124
,~ V 3673
r----
~~
I ~ 591
'- -
'4 ,_ 124
7 3675

• ID t---
II n!J
S
~~ 592
r----
124
I~ 3674
-
;FJ
.s: U, ha, hane - toll, szamy

::W~ umd - toll(azat) 287

B::W shiraha - feher toll 205

::Wff haoto- szarnycsapas zaja/hangja 347

-::w ichiwa - 1 madar (-wa, -ha, osztalyozo) 2

::w IE Haneda - (Tokio kozeleben leva repiiloter) 35

---------

SHU, nara(u) - tanul ~fl ~!Rfl i"fl ~fl fi~

gakushii - tanulas, studium 109

dokushii - onkepzes, rnagantanulas 219

yoshii -Iecke elkeszftese, kesziiles (masnapra, vizsgara) 393

joshii - szokas, megrogzottseg 497

shiiji - Irasgyakorlas 110

YOKU - a kdvetkezd/legkozelebbi

~$I yokuasa, yokucho - a kovetkezd/masnap reggel 469

~ 13 yokujitsu - a kovetkezd nap(on), masnap 5

~~ yokushii - a kovetkezd h6t(en) 92

iE!~ yokunen - a kovetkezd eV(ben) 45

~~ S . yokuyokujitsu - ket nappal kesObb 5

DAN - beszelgetes, tarsalgas ~~ i<f~ ~~ m~ "fm~

kaidan - beszelgetes, megtargyalas taidan - szemt61-szembe vale beszeles danwa - tarsalgas, beszelgetes

sodan - megtargyalas/-beszeles

shitasddan - eldzetes megtargyalasr-beszeles

158 365 238 146

31,146

YAKU - fordftas (mas nyelvre); wake - ok; ertelem, jelentes

;.mit!{ tsiiyaku - tolmacsolas: tolrnacs

~it!{ eiyaku - angol(ra) fordftas

~~ zen'yaku - teljes fordftas

~:jIt yakusha - fordfto

-gv\~ iiwake - mentseg, kifogas, magyarazkodas

594

I t---

~J{0" 149

!:::: " 4327

~ t---

5V~ ~Z

150 353 89 164 66

SHAKU - magyarazat, megvilagftas M~ ~IlJJ ~1it .IJF;~ fUR

kaishaku - ertelmezes, magyarazas, tolmacsolas shakumei - magyarazat

shakuhd - el-/szabadon bocsatas

hoshaku - ovadekert szabadon bocsatas chiishaku - rnegjegyzes, magyarazat, komrnentar

474

18 512 489 357

153

152

596-602

596

431,149 312 78

5,25

CHU, hashira - oszlop, piller, tamasz

)tft ~ft *£&ft fIlft *~ft

shichii - tamasz, tamfa, due, oszlop denchii - viIlanyp6zna

suiglnchii - higanyoszlop

enchii - oszlop

daikokubashira - f6 oszlop/tamasz

CHU - megall; (vhl) lakik/el !~±1li~ ltt:fE lttB ~!tt

chushajo - (kocsi- )parkolohely

chiizal - tartozkodas (vhol kulszolgalatban) ehii-Nlch! - Japanban tart6zkod6

shinchu - (ellenseg altali) allomasozas/megszaIlas

318 108 21,313 13 26,206

161,154 268 5 437

SEN, moppa(ra) - teljesen, kizarolag

w:r~* senmonka - specialista, szakert6/-ember 161,165

Wtr: sennin - teljes ideju szolgalat 334

wlfitJ sensei - abszolutizmus, onkenyuralom 427

W~ senbai - monopolium, egyedarusftas 239

wJfl(lttJtlil) sen'yii(chiishajii) - maganfparkolehely) 107,599,133,154

HAKU, [BAKU] - szeles(koru), messzemend, sok fW¥,atil' t~¥ fW± t~~ nt~

hakubutsukan - rmizeum

hakugaku - szeles koru tanultsag/rmlveltseg hakase, hakushi - doktori fokozat

hakuai - emberszeretet, filantropia banpaku - vilagkiallftas, expo

JU, sazu(keru) - ad; tanft; sazu(karu) - kap; tanftast nyer

Bi~ jugyo - tanftas, oktatas

~~ kyiiju - tanftas, oktatas; tanar, professzor

~~ juju - adas es atvetel

Bt1f. juyo - adomanyozas (pI. cfme), atnyujtlis (dfje)

Btl: jusho - dfj adasa/nyujtlisa; adomanyozas (dfje)

79,327 109 572 259

16

279 245 260 539 500

154

603-609

603 f----- 112 3217 f--

1 604

)~~l""l i----

3 .. ~21~ 147

~ •• Ir. 4296

'S~'U~

HON, hirugae(su) - megfordit; (velemenyt) valtoztat; (zaszlot) forgat, lobogtat; hirugae(ru) - fordul, forog, lobog

~Nt hon'yaku - (mas nyelvre) fordftas 594

~~ hon'an - atdolgozas/-iras/-alakftlis, adaptalas 106

n~ hon'i - velemeny valtoztatasa 132

n b ? -t 7.> honro suru- jatszadozik/jatszik (vkvel)

KYO, hashi - hid

tPiHtf,ti hodokyo - gyalogtjaro) hid

&'k#.i tekkyo - vasuti hfd

:Q#.i ishibashi - kOhfd

'0 tJ ~ tsuribashi - fiiggOhid

B *~ Nihonbashi - (Tokio egy resze)

KAKU, tashi(ka) - biztos, bizonyos; tashi(kameru) - meggy6z6dik

iffft kakuritsu - megalapitas/-szilardftlis/-hatarozas 121

iff~ kakutei - megszabas/-hatarozas: dentes 355

!Jt~t.l kakujitsu na - bizonyossag 203

!Jt~ kakushin - szilard hit, rneggydzddes 157

lE!Jt(t.l) seikaku(na) - pontos(sag), helyes(seg) 275

--------

KAN - areulat, megjelenes, kinezet/-hltlis, latvany

~B'6 91-. ;t.(f.J ~.(f.J

.~

kanke - latvanyossagok megtekintese, turizmus gaikan - kiils6 megjelenes, latszat

shukanteki - egyeni, szubjektfv

rakkanteki - derulat6, optimista

kannen - fogalom; eszme; belenyugvas

138 83 155,210 358,210 579

605

147 4288 f--

frt J..

608

f-- 154 4487 f-----

~'I

609

-

9 509 :-------

1~'l

KAKU, obo(eru) - emlekezik; tanul; erez; sa(meru) - ebred; sa(masu) - ebreszt, kelt

~it kankaku - erzes, erzelem, erzet 262

writ chokkaku - megsejtes, osztonos felismeres, intufci6 423

~Jt *- mioboe - (visszajemlekezes, (Iatas altal) felismeres 63 §Jt't L,(~~) mezamashi(dokei) -ebreszt6(6ra) 55,42,340

SHI - (vm) nezese/tekintese

mn ilIm !1m ~m m~

shiryoku - latokepesseg, szem elessege kinshi - rovidlatas

jushi - komolynak/fontosnak veles/tekintes mushi - figyelmen kfviil hagyas, ignoralas shikai - hit6kor

100 445 227

93 454

KI - norma, zsinormertek, szabvany, Minta

m~ kitei - megszabas, el6fnis, rendelet 355

~m jogi - vonalz6, merce: alapmertek 355

lEni( (I) seiki(no) - szabalyostsag), szabvanyostsag), eI6irasos(sag) 275

m-m( (I) shinki(no) - uj(szeru)(seg) 174

t!m . hoki - torvenytalkotas): torvenyek es rendeletek 123

SOKU - torveny, szabaly, rendelet

mJlfJ kisoku - szabaly, e16fras

Jjj(JlIJ gensoku - alapelv/-szabaly

t!JIIJ hdsoku - torveny

~JlfJ hensoku - szabalytalansag, anomalia

~JlIJ kaisoku - egyesiileti (alap jszabalyok

607 136 123 257 158

SOKU, kawa - oidal

(lItlffi sokumen - oldaltresz)

{lItlilI1lf sokkinsha - bels6 ember, bizalmas

tc{lltl hidarigawa - bal oldal

IitM{lItl hantaigawa - ellentetes oldal

B *{lItl NipponINihongawa - a japan oldal/fel

274 445,164 75 324,365 5,25

155

610-616

617

617-623

610

-

85 2632

-

SOKU, haka(ru) - mer(es)

HlU. sokuryo - (feljmeres

HlUJE sokutei - meres

Willd kansoku - megfigyeles

§ ilId mokusoku - szemmertek, szemmel becsles

-'fHltl yosoku - eldre kiszarnftas/megmondas, becsles

411 355 604

55 393

--- -- ------ ---4-----------------------1

611

-

78

2438

RETSU-sor

~J:&! ressha - vonat

~J t1J retto - szigetsor/-llinc/-csoport

~J ~ rekkoku - vilaghatalmak, allamok

fT~J gyoretsu - vonulas, sor, processzio

~~J kdretsu - hatso sor

REI - pelda, szokas, gyakorlat; tato(eru) - (osszejhasonlft ~J9IIfI!f~J ;t;~J ~JiF ~~J

reigai - kivetel

tokurei - kivetel, egyedi eset

senrei - eldzetes pelda/eset, precedens reinen - normalis ev; minden ev

jorei - szabaly, el6fnis, rendelet

133 286 40 68 48

83 282 50 45 564

614

i----

170 4991

615

i----

113 3228 I---

616

i----

40 1294 i----

~ ;r-.

KAN - befejezes, teljesftes

~M kanketsu - befejezes, lezaras

~~t~ kanzen na - teljes, egesz; befejezett

~!iX; kansei - befejezes, elkeszitcSs

*~!iX;( (f) mikansei(no) - befejezetleruseg)

~l& kanpai - teljes vereseg

IN - intezet

485 89 261 402,261 511

byoin - k6rhaz 380

nyiiin - korhazba szallitas/felvetel 52

daigakuin - posztgradualis kepzest nyt1jt6 egyetem 26,109 yoroin - oregek ouhona, szeretethaz, szoe. otthon 402,543 ryoin - parlament/kongresszus mindket haza 200

SUU, SO - vallas, felekezet, szekta

*~ shiikyo - vallas, hit 245

*r, shiimon - szekta 161

*tlE shiito - hfvo, (vallasban) koveto 430

rJc* kaishii - at-/megteres 514

** soke - (a regi nagycsaladi szervezetben) f6csallid 165

JI, SUI, shime(su) - mutat

~m J!lim ~m Ifi~ ~~

koji - hivatalos hirdetes, kozzetetel meiji - vilagos kijelentes

kyoji - t1tmutauis

anji - celzas, utalas, jelzes, sejtetes jidan - peren kiviili megegyezes

126

18 245 348 593

kokusai - nemzetkozi, vilag-

40 114 203 21 121

SAl, matsu(ru) - (isten (=kami)-kent) tisztel/imad; matsu(ri) - iinnep

~ S saijitsu - iinnepnap 5

BiF~ hyakunensai - 100 eves evfordulo iinnepe,

centenarium

Jt {t~ bunkasai - kulturalis unnepseg/rendezveny

fk~ IJ akimatsuri - az osz iinnepe, oszi iinnep

:f;t(f)~ IJ ato no matsuri - Till keso!, eso ut~ kO~~I11_eg

SAl - (esemeny) ideje; alkalom; kiwa - szegely, (vmi) szele

OO~

~~ kiisai - tarsulas, ismeretseg, erintkezes ~ ~( Q) jissai(no) - valosagos( an), teny leg( es) *~ mizugiwa - (foly6 stb.) szele/szegelye

~:ll. "? kiwadatsu - feltGnik, (masoktol) klllonbozik, eliit

14,45 111,254 462 48

SATSU - vel, gondol; megert; rokonszenvez

Il~ ~~ m~ ~~ aJl~

604 531 606 541

18

kansatsu - megfigyeles, szernlelddes kensatsu - vizsgalat, nyornozas shisatsu - szemrevetel, inspekci6 kiisatsu - szemleles, fontolgatas meisatsu - eleslauis, vilagos Itelet

REI, RAI - udvariassag: tidvozles; Mia, jutalom

~tL tLJt ~tL 3~*L ~tL

617 525 311 498

93

sairei - vallasos sziinnap, iinnep reishiki - formasag, etikett shitsurei - udvariatlansag

hirei - udvariatlansag

burei - udvariatlansag, szemtelenseg

KI, ino(ru) - imadfkozik)

:fJr~ kinen - ajtatossag, imadkozas

:fJrJm kigan - ajtatossag, irnadkozas

:fJr ~ :;, (iI) kito(sho) - imaikonyv)

:fJr IJ inorl - ima

3:: Q):fJr IJ shu no inori - a Miatyank

579 581 131

155

SO-os, elod m;t; mB1:/~ moo :7Gm mm

50 112,113 40 137 616

sosen - 6sok, el6dok sobo/fu- nagyanyar-apa

sokoku - sziilofold, anyaorszag, haza ganso - os, alapft6

shiiso - szekta-alapft6

JO, tasu(keru) - segft, ment; tasu(karu) - segftseget kap; megmenekiil; tasu(ke), suke - segftseg

II}] tJ joryoku - segftseg, segely

II}]§ jogen - tanacs

II}] 'F joshu - segftd; tanarseged

II}]~fl$ josanpu - sztilesznd, babaasszony II}] Iff;? tasukeau - egyrnasnak segfteni

100 66 57 278,316 159

157

156

631-637

62~30

I 2~·a 631 YO, a(geru) - (fel)emel; siit; a(garu) - emelkedik
- i'ilim koyo - emelkedettseg, lelkesultseg 190
'''II1II. _ 64 m*$: yosuisha - vizemelo/-merito kerek 21,133
,,, ::pJ 1966 ~~mm ikiyoyo - diadalmaskodva, ujjongva 132,134
f-- f,lfml:Y niage - ki-/lerakas, partra szaIHtas 391
.. 12 t~ i31 ~ mlf hikiage - visszavonulas, (teriilet) kiilrftese 216
- -- ----~-----
'~ 632 TO, yu - meleg/forro viz
, 4 r------ m?'a toji - fiirdOkura 493
2,. 85 mjG yumoto - rneleg/forro forras 137
J'~ 0 2633 m~tl. yubune - ftirddkad
f---
-B ~Q)m cha no yu - teaceremcnia/-szertartas 251
l 12 ~o/j r.fltJ:;Oi I) yuagari - a fiirdObol kijove/-Iepve 32
--
1~ 633 SHO, kizu - seb, serules; ita(mu) - sertil; ita(meru) - karosft
- 1l.. fusho - seb, seriiles 510
9 fl~ shogai - seriiles 518
535 mmfl jiilkeisho - sulyos/konnyu seriiles 227,547
12~ - ~ftJ* shishosha - halottak es sebesiiltek 85,164
1\ *tI! chiishfi - ragalom 28
-~.--------
'i) 634 ON, atata(kailka na) - Meleg; atata(maru) - hevul, melegszik;
\. r------ atata(meru) - rnelegft
2, 85 iIlll ondo - hOmerseklet 377
,J- 2634 ~*/U:iIl ki/sui/taion - levego/viz/test homerseklete 134,21,61
I--- iIl~ onshitsu - meleg-/iiveg-/novenyhliz 166
..
;.1111 iIlflltd! onwa na - enyhe, langyos, szelfd 124
S~?' 635 DAN, atata(kai/ka) - Meleg; atata(maru) - heviil, melegszik;
- atata(meru) - melegft
'~ 72 *Blit kandankei - hOmero 457,340
12 2153 iIlBl(td!) ondan(na) - melegtseg) 634
~ Bliili danryii - Meleg tengeraramlas 247
13 B~
1Il~ dantii - enyhe t61 459
~ 636 UN, kumo - felh6
I--- ~ff~ kumoyuki - felhc5k mozgasa, a helyzet/dolgok alakulasa 68
173 1Ill~ an'un - sot6t felhd 348
., ., 5046 m~ amagumo - esofelho 30
~~ f--- AilUt nyiidiigumo - halmaz-jgomolyfelhd, kumulusz 52,149
un ~ l:I:l~tk*± Izumo taisha - Izumo-templom 53,26,308
~
Ita 637 DON, kumo(ru) - (az eg) befelhcsodikr-borul
c--- 5:R donten - felhds eg 141
.'~_ 72 ;{Eli I) hanagumori - enyhen felhds eg
-~~ 2160 cseresznyeviragzas idejen 255
'~ ~ .1) ;O~t, kumorigachi - joreszt felhds
-15 16 rf"' §1)7i'7.A kumorigarasu - tejiiveg
-a SA - meg-jkivizsgal, kutat

~1it chosa - vizsgalat, nyornozas, kutatas, felmeres

;AA:1it kensa - vizsgalat, szemrevetel

1itrR' samon - vizsgalat, kihallgatas

1t~ sasatsu - nyomozas, kutatas, inspekcio

~~ satei - becsles, hozzavetdleges szamftas

624

342 531 162 619 355

SEN - (ki)hirdet, kozzetesz

'Iii. 6 sengen - kijelentes/-hirdetes/-nyilvarutas 66

~!jnLlr~ dokuritsu sengen - (allami) tinillosag kinyilvanftasa,

fuggetlensegi nyilatkozat 219,121,66

seoden - hfrveres, propaganda 434

sensen - hadiizenet 301

senkyiishi - misszionarius, hitterito, terito 245,409

JO - allapct, helyzet, korulmeny; alak, kiilso; level ~~ Jj[~ B~ *L~ m~~

,~'S,

,.

• ,

jiitai - allapot, ktiriilmeny( ek) genjii - a jelen allapot hakujd - vallomas

reijo - ktisztino level

shiitaijii - frasbeli/frou meghfvas, meghfvo

387 298 205 620

455,452

SHO - parancsnok, tabomok, vezer; hamar(osan)

!I** !l*1Il

**1- ::E~\'}

~\'}~

69 438 26 155 115

shorai - a jov6

shogun - f6parancsnok, vezer, sogun taishii - f6parancsnok, vezer

shushii - csapatkapitany/-vezetd; kapitany shiiko - tiszt

TEl - litad/-nyujt, el6terjeszt; sa(geru) - (kezben) tart/hoz

m~ teian - ajanlat, javaslat, tervezet 106

mm teikyo - ajanlat 197

tM~ teigi - felvetes, indftvanyozas 292

tMl:I:l teishutsu - benyujtlis/-adlis 53

oiHM zentei - eldfeltetel, premissza 47

TAl, T A, futo(i} - nagy, testes, kover; futo(ru) - hfzik ::t3)Zi'F ~::t:r ::til ::t~ ::tJ]

202,289 297,103 172 110 37

Taiheiyii - a Csendes-ocean kotaishi - trontirtiktis herceg taiko - osregi idd, 6s-/hajdankor futoji - vastag/felkover betli tachi - hosszii kard

YO - him, pozitiv; nap (egitest)

:;t~ taiyo - nap 629

fI!k:Yt yoko - napfeny/-sugar 138

fI!k~ yiiki - idojaras; vidamsag 134

(lJiji1 yiisei - (vm) pozitiv termeszete, pozitivitas 98

1I!!:r yoshi - proton 103

159

158

638-644

645-651

,:a 638
f---
72
2138
~~ -
,~ :i-
II ------- ------ --=---------------------l

koi - joszandek, szfvelyesseg, baratsagossag kogan - szemtelenseg, pofatlansag koseisho - (nep )j6leti miniszterium kosho - (nep)j6leti miniszter atsugami - vastag papir, kemenypapfr

-------- ---t-------------------l

EN -lakoma, dfszebedz-vacsora

~~ enkai -lakoma, dfszebed/-vacsora 158

':JfJlf, enseki -lakoma, dfszebed/-vacsora terme ill. benne

leva iilohelyek 379

iJ!li':Jf shuen -lakoma, ivaszat 517

~ J: :3 ~ kyoen -lakoma, bankett stb.

-------- --1-------------------------1

KYAKU, KAKU - vendeg

$1tI1/£ kyakuma/shitsu - vendegszoba

$§I} kyakusen - szemelyszallfto haj6

*$ jokyaku - utas, utaz6

1*$ ryokaku - utas, utaz6

$Wi'f.J kyakkanteki - targyilagos, objektfv

641 f---

40 1302 f---

~

642

-

34 1163

-

~

;2~. ~

7 75

.' ~

'"

~~

I

iG

644

-

4 155 f---

:iL

~ 645 NETSU - forrosag: laz; atsu(i) - forr6 (pl. etel)
'---- ~m netsubyo - lazas betegseg 380
86
2797 iti~ kimetsu - magas laz 190
- f.iii nettd - forro VIZ 632
flff.i jonetsu - szenvedely 209
12, ,,\14\15, ~ ~Jt.- nesshin - lelkesedes, igyekezet 97
,I"
-_._--------- - - -----
• 646 SEI, ikio(i) - erd, energia, eletkepsseg; a korulmenyek (alakulasa)
~ ~fJ seiryoku - hatalom, befolyas 100
19
I 735 OO~ kokusei - (vmly) orszag allapota/hatalma 40
• IJ 1t~ josei - helyzet, allapot, koriilmeny 209
12 '----- *~ taisei - altalanos helyzet, iranyzat
~R. 26
'1J ozei - sok ember, nagy (emberjtorneg
"_----_-_-
s 647 RIKU - szarazfold; kontinens
rF I--- *~
• tairiku - foldresz, kontinens 26
l . 170 ~J: rikujo - f6ld(hOz tartoz6), midi 32
1 1O~ 5005 J:~ joriku - (haj6val) kikotes, partraszallas
a:: f--- 32
~1 ~i1t rikuro - szarazfoldi ut 151
~. rikugun - szarazfoldi hadsereg 438
~}, 648 SEN - penz; 1/100 jen; zeni - penz
t--- ~~ kinsen - (keszjpenz 23
~O~ 167 J:l~ kfisen - jutalek, szazalek, kozvetftdi dfj 54
: ;~ 4851 I!~ akusen - ebiil szerzett penz 304
I---
jt ~7J sento - (koz)ftirdo, ftirdoh8z 632
Ij\~ kozeni - apropenz 27
7 649 SEN, asa(i) - sekely
'~
,. ~ t--- ~#e senkai - sekely tenger 117
" ' 85 ~5! sen ken - feliiletes nezet 63
2549
l.J· · ~ ~~ sengaku - feliiletes ismeret 109
:~ ~~lt\ asaguroi - sotet szfnu, barnas 206
l!~ tiiasa -Iapos part (es sekely VIZ) 446
• 650 ZAN, noko(ru) - meg-/feleslegben marad; noko(su) - meghagy
,~ f--- ~~ zannen - sajnalat, csalodas 579
78 ~~ zangyo - tdlora, tul6razas 279
2445
f--- ~iti zandaka - rnaradekosszeg, egyenleg, szaldo 190
91 ~ IJ ~ nokorimono - maradek (pI. etele) 79
~ ~ ~ 7.> ikinokoru - eletben marad, tulel 44
• 651 ZEN, NEN - olyan, mint ... ; hasonlo, -szerfi, szerint
~ r--- ~~ zenzen - egyaltalan (nem); teljesen 89
86 ~~( (1) tozen(no) - termeszetesfen), helyes(en), nyilvantvalo) 77
2770 ~'f'.!S«1) hitsuzen(no) - szuksegszenltseg) 520
~
., 10,",12, ?i:. @f'.!S«1) shizen(no) - termeszeues) 62
,",\ xf'.!S«1) tennen(no) - termeszettes) 141 SHO, atsu(i) - (hdmerseklet) meleg, ferro

~='& kansho - hideg es meleg

!i:~ shoki - forrosag, meleg

:!it rp shochii - nyar dereka, perzseld nyar

*:& taisho - nagy forrosag/meleg

~* L-It \ atsukurushii - nyomaszto/nlrhetetlen hoseg

457 134 28 26 545

KO, atsu(i) - vastag; szfvelyes f¥~ mlfi J9:1::1§' ~m J!tk5;

132 277 44,145 146 180

43,166 376 523 222

604,210

KAKU, onoono - mind(en egyes), kiilonbOzo

*!t!! *~ *m *J... *§

kakuchi - minden (egyes) helyseg; kiilonbozo tajak kakkoku - minden (egyes) orszag

kakushu - minden fajta, kiilonbozo fajtak

kakujin - ki-ki, barki, mindenki

kakuji - ki-ki, barki, mindenki

118 40 228 1 62

KAKU, [KO] - rang, tarsadalmi alIas; zsinormertek; szabaly

J...~ jinkaku - egyeniseg, szemelyiseg, jellem 1

¥-E~ seikaku - egyeniseg, szemelyiseg, jellem 98

fiHi~ kakaku - ar, ertek 421

fr~ gokaku - vizsgan atjutas, vizsga (sikeres) letetele 159 ~T kiishl - racs, rostely 103

GAN, maru(i) - kerek; teljes, mere; maru(meru) - kerekke tesz, kerekft, gombolyft; -maru - (haj6k nevenek resze)

%~ gan'yaku - pirula, tabletta 359

~:;t/j\~ marutagoya - (kerek) fakunyh6 629,27,167

B *~ Nihon-maru - (hajonev) 5,25

B (J) 1-L Hi no maru - a felkeld napot jelkepezd japan zaszl6 5

160

161

652-658

652

659-665

,

'J-

659 SEI, [SHO] - szellem; energia; eletkepessegj-erd

~ *'l:h seiryoku - energia; eletkepessegj-erd 100

3480 *"fiIt seishin - szellem, lelek 310

f--- M~ seieki - ondo, sperma 472

.:}.ill- Mi1t shojin - szorgalorn, odaadas; (hitben) rnegtisztulas 437

1 /F/mm bushd =Justasag, tunyasag 94,93

f-----+---l----------------------------

660 SEI, [SHO], kiyo(i) - tiszta; kiyo(meru) - derit, tisztft; kiyo(maru) - megtisztul

itiiW m1!f

m* m*~

KOKU, tani - volgy

n.tk, tanima - volgy

~Jit tanisoko - a volgy legmelye

~ J II tanigawa - volgyben folyo patak/folyo

~~JII Hasegawa - (csaladi nev)

jlgy~ Yotsuya - (Tokio egy resze)

NEN, mo(eru} - egni; mo(yasulsu) - (eljeget

~~ nenryo - tiizela-JeghetO anyag 319

/F~tE( q» funensei(no} - eghetetlen(seg}, tuza1lo(sag} 94,98

TiT ~tE( q» kanensei(no) - eghetO(seg}, gyulekony(sag} 388 98 p;j~~OO nainen kikan - belsoegesu motor 84528398 ~ *- J:;6' ;S moeagaru - fellobog, fellobban, langra lobb:m '32

85 2605 r--

Jr

661

-

149 4390 f---<'.£. o~

I--

43 562 33 95,33 6

YO - alak, forma, kiilsa

~~~ biyoin - kozmetikai szalon, fodraszat

W~ keiyo - forma, alak; szokep, metafora

p;j~ naiyo - tartalom

~H yoki - edeny, tartaly

~. yoryo - iirtartalom, befogadokepesseg

401,614 395 84 527 411

seishu - finomftott szake seisho - tisztazat

seisui, shimizu - tiszta viz Kiyomizu-dera - (kiot6i templom)

--------- __

SEI, SHIN, ko(u) - ker(lel), konyorog; u(keru) - kap

;me seigan - keres, kerelem, kerveny

J!~ yosei - koveteles, keres, kfvanalom

$~ shinsei - kerelem, kerelmezes

%t~ kyosei - tolakod6/szemtelen keres/koveteles

1'"ll1l0t)A shitau(ke)nin - alvallalkozo

SEKI, se(meru) - szemrehanyast tesz, szid, fedd; kfnoz, uldoz

Jlff sekinin - feleldsseg 334

:miff jiiseki - sulyos feleldsseg 227

ttSi sekimu - kotelesseg 235

§ • jiseki - onvad, Ielkiisrneretfurdalas 62

i31 ill inseki - feleldsseg vallalasa 216

662

-

72 2143

-

Bt

SEKI, tsu(mu) - halmoz, gyujt, egymasra rak; tsu(moru) - halmozodik, gyulik; tsu(mori) - szandek, merlegeles

[!ijf;t menseki - feliilet, teriilet 274

f;t~f.J sekkyokuteki - pozitfv, aktfv, hatasos 336210

fJ{.;lJ.!i!P.Q tsumikasaneru - halmoz, esom6ba rak '227

J!fJlCiF) mitsumori(sho) - arajlinlat 63,131

CHAKU, [JAKU] - megerkezes; ruhazat; ki(ru), tsu(keru) - magara vesz, visel; ki(seru) - oltoztet; tsu(ku) ~ megerkezik

;tt~ chakuriku - foldet eres, leszallas 647

~~ ketchaku - bevegzes, dentes, hatarozat 356

;tt~ kimono - kimono; ruhazat 79

1'";tt shitagi - alsonemd 31

"q,.' ~

" • 85

7 2548

,J' ~

SEI, ha(reru) - el-zmeg-rkitisztul, kideriil; ha(rasu) - el-/megtisztit, eloszlat (ketelyt)

~:;R seiten - dertilt/felhdtlen eg

IIfftLJ:i¢iQ hareagaru - kideriil (ida) tl<lIjftL akibare - oszi denl

J!1Iff ~ L. miharashi - latasi viszonyok; kilatas ~~ ~ L. kibarashi - rossz kedv/hangulat eltlzese

SEI, [JO], shizu(ka na) - csendes, nyugodt, halk; shizu(meru) - csitft, csendesft; shizu(maru) - esitul

tit~ seibutsu - csendelet (festmeny)

tit 11: seishi - mozdulatlansag

'li:tit ansei - (agy) nyugalom

SJ7.tit heisei - nyugalom, (lelki) derultseg

JO - tiszta rtfiit iit1t /f'iit ~±*

seijo - tisztasag, rnakulatlansag joka - tisztitas, (vegyi stb.) dentes fujo - tisztatlansag, piszkossag Jodoshii - (buddhista) Jodo-szekta: ("Tiszta Fold")

517 131 21 21,41

581 419 309 217 31,1

141 32 462 63 134

79 477 105 202

660 254 94

24,616

SA - kulonbseg, elteres; sa(su) - foltart (pI. ernydt); visel (pI. kardot); belesztir, dof, beletesz/-nfz; ont, tolt (folyadekot)

~~ jisa - iddbeli ktllonbseg; idoeltolodas

~JJU sabetsu - megkulonboztetes

"5t~,~ kosaten - (ut)keresztez(Od}es

~ L. i:;;t sashitsukae - akadaly, ellenvetes

42 267 114,169 318

HA, yabu(ru) - el-/szettep; yabu(reru) - szakad, torik lVJlja£ lVJlfpj lVJlf-J lVJlnl3 J!lVJlQ

hasan= csdd

hakyoku - tonkremenes, katasztr6fa hayaku - szerzddes rnegszegese yabureme - hasadek, repedes

miyaburu - (vmn/vkn) atlat, szandekot felismer

278 170 211

55 63

162

163

666-672

673-679

,:1t.: ;,

J' r-------

,. )t

---------------r---------------------------------------------~

),49 ~

~. 60

'".' 1;;

RITSU, [RICHI] - torveny, elairas

i:f$ hdrltsu - torveny, jog

m $ kiritsu - szabaly, elairas; fegyelem l'Jt$ fubunritsu - iratlan torveny, szokasjog

llif* inritsu - ritmus, versmertek

§ f*:pfI~ jiritsu shinkei - vegetatfv/autonom idegrendszer

r-----------I----~------------------------------------------------~

SHIN, tsu - kikata; komp

i4t711l tsunami - szakaar, tengerrengesi arhullam

J(!,*i4ti4t kyomi-shinshin - nagyon erdekes ~ll!£"*,ll; Tsugaru hantd - Tsugaru-felsziget

9 668
"it -
" . 85
2543
,J" -
~f HA, nami - hullam

i1!111:~ hatoba - hullamtor6/kikota gat, molo

~ilU denpa - elektrornos/radiohullam

milU tanpa - rovidhullam

i1U~ hachd - hullamhossz

i1U* lJ naminori - hullamlovaglas, szarf(azes)

I 673 DO, MO, nozo(mu) - remel, kfvan, ohajt, (vm fele) tekint
~~ - ;!;~ shibf - kfvansag, 6haj 573
96 m~ shukubd - regtol val6 6haj 179
3:- 2940 J!~ yobo - kivansag, oha] 419
- ~:f« shltsubd - csalodas 311
t ~ *~ taimd - h6 kfvansag: becsvagy, ambfcio 26
-- __ ------
sj:~t1 674 SEI - szent(elt)
r------ ~A seijin - bales, szent ember I
96 ~~ shinsei - szentseg, megszenteltseg 310
1-0" _ 2960
~":: E r------- ~~ Seisho - biblia, szentfras 131
tl 1" ~.g seido - konfuciuszi templom; tempi om 496
- ;s.... ~£): seibo - Istenanya, Szliz Mana 112
I 675 FU - kiterft; kelme; nuno - kelme
~ - M;(P saifu - penztarca 553
50 =€;(P mofu - gyapjdtakaro 287
1468
- ?};fp bunpu - elterjedes, kiterjedes 38
~ ift!;fp halfu - megoszlds, elterjedes 515
~;fp kofu - kazhfrre teves/tetel 126
J 676 KI - 6haj, kfvansag; ritkasag
~ r------- ~~ kibo- ohaj, rerneny, vagy 673
50 ;. -j) -~~fiBi*& mekii kibo kakaku - a gylirto ceg
1470 aItal javasolt ar 673,421,643
r-------
:f ~~(t.i:) kisho(na) -ritka(sag), keyes, szlikas(seg) 144
~~fiBifit kisho kachi - ritkasag ertek 144,421,425
1 677 I, koromo - ruhazat, Oltazet
* r------- t<lm irui - ruhazat, ruha 226
145 ~t< kokui - fekete ruha 206
4214 i:ft< hOi - papi/szerzetesi ruha, csuha 123
r------- t<1£.f± ishokujii - ruhazat, elelem es lakas 322,156
R :J51t< hagoromo - tollas ruhazat, tollkopeny 590
3 678 I, [E]- (vmtdl) fiigg; (vmn) nyugszik; (vm) miatt van;
1-t< - f&1f010 ison/izon(do) - (a) fiiggdseg (foka/merteke) 269,377
9 f&~ .!:: t..."C izen toshite - mint mindig, valtozatlanul 651
426 ~~ kie - odaadas (hitbeli); megteres 317
-
~t<,_
I 679 SHO, haji(me) - kezdet; haji(mete) - eldszor; hatsu-, ui- - elsd;
~1} - -so(meru) - kezd(6dik)
145 am ( (J) saisho(no) - kezdet; elsd 263
4215 m~ shoho - alaptvetd) ismeretek 431
- m7tii shoen - bernutato eloadas, premier 344
~7J m~ hatsukoi - elso szerelem 258 477,154 108 215 95 523

123 607 94,111 349 62,310,548

666 368,307 547,88,286

--~--------- ----- --------------------------------------------------1

1 ,. 669 KO, minato - kikato

'~ t---- ~Hf kiiko - repiilalCr

., '. ,,9 2:;0 !!{!~ sh~/~unko -_kereske~e~i/h_adi kikata

J t---- n t'27 naikd - belso/folyaml kikato

:'t 12 • H HfP;] konai - a kikotdben

3 : tt HflBr minato machi - kikotovaros

1

t-

670 WAN - abal

r------ **~ Tokyo-wan - Tokio-obo!

2:;7 ~!I!J wankyoku - kanyar, gorbulet

r------ Hfr~ kfiwan - kikotd

~~91WJ1!f kowan rodosha - kikotdmunkas

it'~ Taiwan - Tajvan, Formoza

671

-

38 1206

-

672

-

8 281

-

SAl, tsuma - feleseg

;k'f! fusai - ferj es feleseg; ... tir es ... limO.

J!:r saishi - feleseg/asszony es gyerek(ek)

~~ gosai - masodik feleseg

.Ill:~ ryosai - jo feleseg

~~ rosai - (idds) feleseg

DO, [MO]- meghal, elpusztul; na(i) - holt, halott ~L:~ shibdsha - a halott

L:~ bofu - elhunyt atya

t:;x bofu - elhunyt ferj

*L:A. mibojin - ozvegy

L: t,t biimei - disszidalas

140 412,438 84 84 182

71,189 366 669 669,233,232,164 492

315 103 48 321 543

85,164 113 315 306,1 578

164

165

680-686

"

680

687-693

*2

, 7

~iZ 7:t~

HO - hfr, ujsag, jelentes; muku(iru) - viszonoz; megtorol

::R~ -'f~ teoki yoho - idc5jaras elc5rejelzes. 141,134,393

~it!mH~ hodo kikao - sajt6, hfrkozld szervek 149,528,398

11l~ joho -r- informacio 209

~~ hochi - hfrkozles 214

'il!¥Il denpo - tavirat 108

SHITSU, SHU, to(ru) - megfog, magahoz emel; vegrehajt

¥AfT shikkfi - megvalosftas, elvegzes 68

¥A#Ii shikkeo - regens (tort.) 335

¥A'L' shiishin - ragaszkodas, odaadas 97

¥Att shiijaku, shiichaku - sziv6s kitartas, allhatatossag 657

¥A~ shiioeo - celratores 579

SHOKU, SHIKI, o(ru) - szc5 ~. m~

.~ orimono - szovet, kelme, kotott!szovott am

:e.(~) keori(mono) - gyapju kelme

3j5J~ haori - japan kopeny, haori

shokki - szovdszek

soshiki - szervezet, rendszer

SHIKI - ismer, tud, megkulonboztet

~~ ishiki - tudauossag)

~~ chishiki - tudas, ismeret

*lllll joshiki - j6zan esz

~lllll gakushiki - tanultsag, tudas, tudomanyossag

lllll}J1J shikibetsu - megkulonboztetes, megismeres

HEN, a(mu) - kot, csom6z, horgol; osszeallft, szerkeszt

*iiii~ henshii - szerkesztes, osszeallftas

m*ij/J\~ tanpen shdsetsu - novella, rovid tortenet

ijlit hensei - szervezes, osszeillitas

ij.7J.!fm amimono - hurkolas, kores; kollitt aru 'Fm.;lf. teami - kezzel kores, horgolas

FUKU - ruha, oltony; adag

::&DIl ifuku - ruha, oltony

~/f1:lnll yo/wafuku - nyugati/japan ruha

IbD!! shinpuku - tisztelet es odaadas

ttDfl chakufuku - sikkasztas, hiitIen kezeles

DIH~ fukueki - bortonbuntetes; katonai szolgalat

KO, saiwa(i), shiawa(se), sachi - boldogsag, szerencse ¥)I koun - szerencse

1'¥ fukii - balszerencse, csapas

~. 687 JUKU, u(reru) - (rnegjerik
~l.. I--- P1~ enjuku - erettseg, teljesseg, kiforrottsag I3
86 ~~ seijuku - erettseg 261
,~r) 2795 *~fJ! mijuku na - eretlen, kiforratlan 306
I--- ¥-~(7) hanjuku no - felig fc5tt/siilt/erett 88
'V'" J4 1! ~R..
JJ Y,\ ;tIt' ~lm jukugo -osszetett sz6; sz61as(m6d), fordulat 67
---_ ... _---
* 688 JI - sz6; visszalepes, lernondas; ya(meru) - abbahagy, lemond
I--- ~./JlI! jisho/ten - szotar 131,367
135 1tt1i$ seji - bok, dicseret, hfzelges 252
s 13 3860 ~~ shikiji - iinnepi beszed 525
t2 f---
• • ~II jishoku - lemondas/visszalepes 385
-!f ~~ jihyo - lemondas/visszalepes Irasban jelentese 272
_._-
'~L 689 RAN - zendules, felkeles, polgarhaboni; zavargas, rendetlenseg:
I--- mida(reru) - rendetlenne valik; mida(su) - osszezavar
135 !ita hanran - felkeles, lazadas 324
3856 ~iSL nairan - belsc5 zavargas, polgarhaboru 84
I--- iSLH ranzatsu - rendetlenseg, osszevisszasag 575
~L ISL* ranpitsu - sietc5s/kapkod6 f£lis, firkalas 130
--_--_
3 690 KOKU, tsu(geru) - mond, kihirdet, kozol
~ I--- ¥Ii*" hOkoku - jelentes, tudosftas, beszamolas 685
30 ~*" tsiikoku - kozles, tudcsftas, bejelentes 150
900 $*" shinkoku - bejelentes/-vallas (pI. bevetele) 309
't1 f--- *"~ kokuhatsu - vad, bepanaszolas, feljelentes 96
.!±- *"8 kokuhaku - vallomas, beismeres 205
C7
3 691 ZO, tsuku(ru) - termel, keszft, elc5allft, epft
.~~ ~ ~Jli seizo - terrneles, keszftes, gylirtas 428
162 3iiAi} zosen - haj6epftes 376
~ 4701 *Jli( (7) mokuzdtno) - fab61kesziilt, fa- 22
I--- .A.Jli( (7) jinzo(no) - mesterseges, ember alkotta 1
.!!. 57
~ ~Jli~ (17) tezukuri(no) - kezzel keszftett/keszftes
, 692 SEN, ara(u) - mos
"1C f.---- 1)I:~J senzai - mos6szer 550
85 1)I:ffijgs senmenki - mosd6(kagy16) 274,527
2~7 2551 1)1: ffijf!IT senmenjo - mosdohelyisegr-fulke, iIIemhely. we 274.153
3~ · · I--- (:to)'Fl$I;1t' (o)tearai - mosdohelyisegs-ftllke, iIIemhely, we 57
;t 1)I:1t'JI.'"C -"5 araitateru - alaposan kimos; kinyomoz, kivizsgal 121
693 0, kitana(i), kega(rawashii) - piszkos, szennyes; yogo(reru/su),
." f.---- kega(rerulsu) - szennyesse vallk, ill. szennyesse tesz
',' 85 71511 oshoku - rnegvesztegetes 385
3' 2494 71j~ obutsu - szenny, kosz, piszok, hulladek 79
I--- 715£ oten - szennyfolt, szegyenfolt 169
:-5 715~ omei - gyalazat, szegyen, szegyenfolt 82 528 418 79 287.79 590

132 214 497 109 267

436 215,27,400 261 79 57

677 289,124 97 657 375

439 94

166

167

694-700

I

It

694

701-707

'~'

2~. : •

, '"

, ~12.B\',

j.>-

.... if-

KO, hiro(i) - szeles, ragas: hiro(geru) - szelesft, kiterjeszt; hiro(garu) - el-/kiterjed; hiro(meru) - el-/kiterjeszt, hirdet, nepszertisft; hiro(maru) - ismertte valik, elterjed

1f1Ji kokoku - hirdetes (ujsagban es egyebiitt)

u;.*tJ: kodai na - hatalmas kiterjedestl/nagysagu

J.1;;~ hiroba - (nagy) ter

690 26 154

701 f--- 195 5295

'----

~f

SEN, aza(yaka na) - friss, elenk, vilagos fJf~tJ: shinsen na - friss

~l!JJtJ: senmei na - vilagos, tiszta; elenk

~ll sendo - a frissesseg foka

~#.I. sengyo - friss hal

~~ Chosen - Korea

174

18 377 290 469

r-----+--+-------------~------~ ------------- - -~ -~

CHI, oso(i) - keso, lassti; oku(reru) - (eljkesik; oku(rasu) - halaszt, halogat, kesleltet, elodaz

11!tf chichaku - keson erkezes, keses 657

11!1a chihai - keses a szallftasban/szetosztasban 515

11!~ * n osoumare - evvesztes (tanevkezdes szempontjabol) 44 * IJ il!n7.> noriokureru = lekesik (pI. vonatrol) 523

r---------~--~----------------------~--------------------

SAl - keskeny, finom, apro; hoso(i) - vekony, keskeny, karcsti; hoso(ru) - vekonyodik; koma(kailka na) - aproflekos)

~~ isai - reszletek 466

~~ saiku - kezimunka, mil; kidolgozas; furfang l39

*IB~ saisetsu - reszletes magyarazat 400

~~v\ bosonagai - keskeny, karcsn, hosszU s vekony 95

SHO, matsu - feny6

tiHij( matsubara - feny6liget/-erd6cske l36

fl** matsubayashi - feny6erd6 127

fllll matsuba - feny6til 253

r'f~ kadomatsu - a kapu melle allitott njevi feny6fa 161

fl~ Matsushima - (Sendait61 eszakra fekvo szep partvidek) 286

SO - altalanos, egyetemes

~~ sokai - kozgyules 158

~~IY-J sogoteki - osszefoglalo, szintetikus 159,210

~l1t sokei - (vegjosszeg 340

t®Jl! sori - elnok, miniszterelnok (vo.: 835) 143

OO~~1::.iht kokumin soseisan - tarsadalmi ossztermek, GNP

140,177,44,278

I 2 703

~T. '~ iJ

It 704
-
12
607
-
t
705
~ f---
66
2055
• 12 -
• ;~
~ 706
f---
149
... 4439
M:: t---
nt? ~
19 ;:,
~p 707
-
26
812
-
ap DO, michibi(ku) - vezet, iranyft, kalauzol

.±:~ shudo - vezetes, iranyftas 155

)t;~ sendo - vezetes, iranyftas 50

~ A donyii - bevezetes 52

~**! dokasen - gyiijtozslnor, kanoc; eloidezo ok, indftek 20,299 ~~.f* handotai - felvezet6 (elektromossagban) 88,61

SON, tatto(bu), tOto(bu) - nagyon megbecsul/ertekel/tisztel; tatto(i), toto(i) - nagyon ertekes/tisztelt, elokel6, draga

.m sonchd - tisztelet, nagyrabecstiles 227

§ .(It,-) jison(shin) - onbecsiiles 62,97

#*t,t sondai na - kevely, ontelt 26

*# honzon - (templomban) kozeps6/f6 Buddha-szobor 25

SO, mado - ablak

Iiil~~ dososei - osztaly-riskolatars, diaktars

1li~ shaso - (kocsi/vonat) ablaka

~ I=l madoguchi - (iigyintez6) ablak, penztarablak

=!i~ nijii mado - kettds iivegu ablak

$~O)m: madogiwa no seki - ablak melletti bely

198,44 133 54 3,227 618,379

GYO, RYO - halaszat, horgaszas t(t~ 1H.tAf} 1H.t~ t(tft t(tnili

gyogyo - iparszenl halaszat gyosen - halaszhajo

gyojo - halaszohely, halaszterulet gyoson - halaszfalu

ryoshi - halasz

279 376 154 191 409

GEl, kujira - balna, cet

B jiji hakugei - feher balna 205

jijiJ1;i geiniku - balnahus 223

jijintJ geiyu - balnaolaj 364

MM.:-r 7.> geiin suru - vedel, nyakal; ugy iszik, mint a kefekot6323

KEI, uyama(u) - tisztel, becsiil

.1Dt 1Dt~

1Dt~ kelrd - az iddsebb iranti tisztelet

1DtJi-r 7.> keien suru - (udvariasan) tavol tart magatol

1Dtlm keigo - udvarias szohaszndlat/kifejezes

sonkei - tisztelet, becsules

keii - tisztelet, becsilles, h6dolat

704 132 543 446

67

KEI - megint/-rd, figyelmeztet

!f~ keisatsu - renddrseg

V11r keikan - render

If*!! keishi - rend6rfeliigyeI6/-inspektor

WlJi keikoku - figyelmeztetes

lUll keiho - ovo/figyelmezteto jel, riadojelzes

619 326 606 690 685

oro(su) - nagykereskeddkent elad; oroshi - nagykereskedes

~ilfj oroshishd - nagykeresked6

~fIK oroshine - nagykereskedelmi Iir

~ L-?'I; IJ flfiHi oroshiuri bukka - nagykereskedelmi Iir

412 425 239,79,421

168

169

715-721

70&--714

III 715 GEN, he(ru) - fogy, csokken: he(rasu) - fogyaszt, csokkent
'~ I--- iI~ ziigen - novekedes es csokkenes, gyarapodas es fogyas 712
f' " 85 bJl~ kagen - osszeadas es kivonas; fok, mertek 709
2637 ~~ genshii - csokkenes, fogyas, apadas 144
I--- ~~ hangen - felere csokkenes 88
)~ ~ri genpii - kivonas (matematika) 123
---
~ 716 EKI, [Y AKU] - elc5ny, haszon
I--- flj~ rieki - haszon, nyereseg, profit 329
s, 12 0~ kiieki - kozhaszon/-j6 126
597 'ff~(t~) yiieki(na) - hasznosfsag), jovedelmezotseg) 265
f--- ~~(t~) mueki(na) - haszontalantsag), hiabavalotsag) 93
.-!i.
In ~.~ ekichii - hasznos madar 285
~--~--
'il'l 717 MEl - eskii; szerzddes
f--- itM renmei - szovetseg 440
108 fiilM domei - szovetseg, szerzedeses szervezet 198
'.;J'W) .. 3119 bJlM kamei - (egyesiiletbe) belepes 709
I--- M3:: meishu - vezetd hatalom (vmilyen szovetsegben) 155
eA
..lID- M~ meiyaku - fogadalom, hatarozott Igeret 211
1,,'3 718 SEI, makoto - igazsag, valosag, oszinteseg, kotes
2 • ~ .- ~~ seijitsu - oszinteseg, becsilletesseg, lelkiismeretesseg 203
-;~ 149 ~~ seii - c5szinteseg, becsirletesseg 132
i ,. 12 4352 ~It.'~~ seishin seii - becsuletesseg, teljes c5szinteseg 97,132
I--- ~f~ makoto ni - igazan, val6ban, c5szinten; nagyon
tnt
11& 719 SEI, [JO], saka(n na) - viru16, fejlc5dc5, viragzo; elenk;
I--- saka(ru) - fejlOdik, virul; mo(ru) - (etelet/italt) halmoz/rak/tolt
1 108 Ifti*t~ seidai na - remek, nagyszerii 26
3116 ~!l.i zensei - vinigz6/sikeres allapot, tetdpont 89
71m I--- Kl!l.iWI saiseiki - aranykor, zenit 263,449
1~. 1?t :ffilfti~ hanazakari - viragzas (ideje) 255
.III[
~ 720 JO, shiro - var, erod, varkastely
- iJ!1'"1BT jiikamachi - varos (varas telepules), var kortili varos 31,182
~
, 32 iJ!3:: jiishu - var(kastely) ura 155
• 1078 1miJ! kaijo - var megadasaz-nyitasa 396
, '-- iJ!r, jomon - varkapu 161
J~ t!JiJ! kojii - regi var 172
, 721 KYU, GU, [KU], miya - sint6 szentely, palota; herceg(nc5)
3. f--- 'giJ! kyiijii - csaszari palota 720
n. • 40 ;fIjI-g jingii - sint6 szentely 310
g 1310 -g~~ miyamairi - szent61y meglatogatasa 710
I--- -giJ!~ Miyagi-ken - Miyagi kozig-i korzet, prefeknira 720,194
, 1
1: -r'§ shikyii - anyameh 103 '~ 708 GYO, GO, on - (megtisztelc5 elc5kepzc5/prefixum/cimjeloles)
~:,"p I--- *,J~ seigyo - iranyftas, ellendrzes, megfekezes 427
60 ~rui gohan - fc5tt rizs; etel 325
1628 ~Jfl~11fJ goyo shinbun - kormanylap 107,174,64
I--- ~ffl gosho - csaszari palota 153
1lF ~rp onchii - ... ur(nak)/Umc5(nek)/ceg(nek) 28
709 KA, kuwa(eru) - hozzaadr-tesz: kuwa(waru) - csatlakozik
2 :bUA kanyii - csatlakozas, belepes (pI. egyesiiletbe) 52
7JO -
19 1JUI kako - megmunkalas, feldolgozas 139
716 :buri kahii - ossze-rhozzaadas 123
-. ft'f:bu baika - (meg)kettc5z6s , 87
/)0 M:bufiBiftm fukakachizei - forgalmi ertektobblet ad6, AFA
192,421,425,399
, 710 SAN - 3 (okiratokban); jon, megy, latogat; mai(ru) - jon, megy,
~ I--- latogat, templomot/szentelyt folkeres
28 $:bu sanka - reszvetel 709
, 850 $~J sanretsu - jelenlet, reszvetel (szertartason) 611
~ I--- $~~ sangiin - (japan) felsdhaz 292,614
s» );;._ $~. sankdsho - kezikonyv, segedkonyv 541,131
~
, 711 BEN - nyelvhasznalat, tajsz6liis; megkulonboztetes; vinigszirom; szelep
# ~ #~ bentd - tiz6rai, uzsonna 77
28 ~# ekiben - vasutallomasokon kaphat6 csomagolt uzsonna 284
846 ~# toben - valasz 160
~ #fW benkai - magyarazkodas, mentegetddzes 474
-# l~iN# Kansai-ben - Kansai tajsz61asa 398,72
j~ 712 ZO, ma(su) - novel, halmoz; fu(eru) - ndvekszik, halmoz6dik;
r-- fu(yasu) - novel, halmoz, sokasit
." . 32 ilbu zoka - novekedes, gyarapodas 709
"
l P 1137 iI~ ziisan - a termeles novelese/fokozasa 278
"~ r-- mm zozei - ad6emel6s 399
J~ m3l zoshin - novekedes, fokozodas 437
, 713 FU, [FU], tomi - vagyon, gazdagsag; to(mu) - gazdagodik
2~ f-- ~'i" kokufu - nemzeti vagyon 40
~ 40 'i"%t fukyo - gazdagsag es hatalom 217
,~ 1321 'i"fJ furyoku - gazdagsag, vagyon 100
.~ r-- 'i"~ fusha, fiisha - gazdag ember, a gazdag(ok) 164
" rt' '.t±UI Fujisan - Fuji-hegy 572,34
ES
714 FUKU - segftc5, kis6rc5, kiegeszftd; mellek -/al-/helyettes
~1 r-- gU*±:I~ fukushachd - (vez6r)igazgat6-helyettes 308,95
2~1 18 gU~ fukugyo - mellektlzlet/efoglalkozas 279
ttl 699 gU~~ fukusanbutsu - mellektermek 278,79
r-- gUf'l=ffl fukusayo - mellekhatas 360,107
~'j gUJIIi fukudai - alcfrn 354 170

171

722-728

722

729-735

,

1/ '"110

12

EI, itona(mu) - iizemet/iizletet nyitva tart; (uzletet) vezet, (vallalkozast) folytat; iinnepet iii

*I-g keiei - tizemvezetes; igazgatas

im-g un'ei - igazgatas, vezetes

01!t koei - kozuleti uzemeltetes

1!t~ eigyo - iizleti tevekenyseg, uzemeltetes .

1!tflJ eiri - nyereseg, jovedelem

548 439 126 279 329

EI, hae - hfrnev, megbecsules; dicsdseg, ragyogas: ha(eru)ragyog, fenylik, csillog; saka(eru) - fej16dik, viragzik, virul

~~ eiyo - taplalkozas 402

** koei - megtiszteltetes 138

** eiko - dicsdseg, ragyogas, hfrnev 138

5!**- mibae - kiilso megjelenes, kiilszln 63

KYU, moto(meru) - ker, kovetel, keres

ti'l* seikyii - koveteles 661

:!Jl!* yokyii - kovetelmeny, koveteles 419

*1D1't kyiishoku - alkalmazas/allas/munkahely keresese 385

*.A.. kyiijin - allasajanlat, munkaerOkereslet 1

~* tankyii - kereses, kutatas 535

.~! 729
I---
93
2858
I---
~i
£ 730
f-
72
2121
i"-
i
~k 731
f-
93
2856
'------
~k.
• 732
1+ -
9
368
-
14
5t 733
-
10
573
-
Yt.
i 734
" -
162
~ 4708
-
1t
n..i. 735
-
4
,,'W_j. 228
-
M. SEI - aldozat, aldozas

!lit!: gisei - aldozat, aldozas

!litl:1lf giseisha - aldozat (szemely)

728 728,164

SEI, [SHO], hoshi - csillag V<£(.A..) kaseiUin) - Mars(lak6)

aA£ myojo - Esthajnalcsillag (Venusz)

7l<£ suisei - Merker (bolyg6)

7!oft1£ nagareboshi - hu1l6csillag, meteor

£:?i': hoshizora - csillagos eg

20,1 18 21 247 140

BOKU, maki - legeld, ret

!f5cjj !f5c1(i!m $:!f5c !f5c$1lf !f5cpiJi

bokujo, makiba - legeld, ret bokusiichi - ret, legeld hoboku - legeltetes

bokuyosha - birkatenyesztd, juhasz bokushi = Ielkesz, lelkipasztor, tiszteletes

154 249,118 512 288,164 409

KYU, suku(u) - ment, segft

~~ ~!VJ

~~ kyusai - segftseg, gyamolftas, mentes

~lflnt~- I- kyiimel boto - mentdcsonak ~1!t'iJ kyiiseigun - iidvhadsereg

kyukyu - elsdsegely kyiijo - mentes, segftes

303 623 549 578

252,438

KEN - dolog, iigy, eset

.ff jiken - eset, esemeny, iigy 80

~ff joken - (el5)feltetel, kovetelmeny, kikotes 564

J!f'f: yoken = lenyeges/jelentds dolog; szukseges feltetel 419

fflff yoken - iigy; dolog/teendd 107

~ff anken - eset, iigy, dolog 106

KYU, tama -labda; gomb

!I!f}.\j( yakyu - baseball (labdajatek)

}.\j(~ kyiijo - baseball-palya/stadion

~}.\j( denkyii - villanykorte

~}.\j( kikyii -leggomb

itBRJ< chikyii - fOldgoly6/-gomb

236 154 108 134 118

GI - szabaly; szertartas, cerem6nia; iigy, dolog

iL.fiI! reigi - udvariassag, illem, illenddseg .

iLfilE L-It' reigi tadashii - udvarias, illedelmes

.fiI!:it gishiki - titus, szertartas

fiJl4~ gitenchd - protokollfdnok :tt!!}.\j({i chikyugi - foldgomb

620 620,275 525 367,95 118,726

MEN, manuga(reru) - elmenekiil, (veszelyt) kikeriil

:(itII:§B gomen - rnentseg, megbocsatas: elutasftas 708

:§B. menseki - kotelesseg/feleldsseg al61 felmentes 655

:§Bm menzei - ad6-/vammentesftes/-elengedes 399

:§B~ menjo - diploma, engedely 626

:§B. menshoku - hivatalbol/allasbol elbocsatas 385

ITSU - tetlenseg, elter; ktllonvalik

~~ itsuwa - anekdota, adoma 238

~Jb ippin - kivaI6 arucikk, mestermG 230

$:~ hoitsu - elvhajhaszas, fektelenseg, ziillottseg 512

GI - aldozat, aldozas

BEN - erdfeszftes, kerneny munka

fJJMA MA5.i MA5.i* MA~

559 217 217,165 109

kin ben - szorgalom, serenyseg, igyekves benkyo - tanulas, stiidiurn; arengedmeny benkydka - szorgalmas/tudasra szomjas ember bengaku - tanulas, tanulmany, sttidium

172

173

736-742

743-749

736 BAN - est, ej

B~ h_ f---- 4-n5e konban=-ma este/ejjel 51

I II,' In ~ 2~!5 UIl#. maiban - minden este/ejjel 116

~ l___ -n5e hitoban - egy este; egesz eJJ"el 2

J " .. ~--:-t *"nII.

1.1 'lYJI~ asaban - reggel(ente) es estetnkent): ejjel-nappal 469

n5e~ bannen - eletalkony 45

~------------~------------------------------------~

I 737 KYO, yuru(su) - megenged, engedelyez

._)..ly-' I---- *_- m: menkyo - (hivatalos) engedely 733

'_,0" 149 ~=

,__ 4324 T" ~JJ kyoka - (hivatalos) engedely 388

s~ I----:o~ 1- !f! kyoyo - engedely, jovahagyas, elnlres 654

• ...., T'~IIT • tokkyo - kulonleges engedely; szabadalom 282

*1m:7* tokkyohd - szabadalmi torveny/jog 282,123

--------- --- ---- ----------------_:_.:_::_-----.:_____j

738

I----

149 4370 ~ '-:1) Ol~

NIN, mito(meru) -lat, eszrevesz: elismer; engedelyez

~~ liT ninka - engedely, jovahagyas

ji.~~ nintei - jovahagyas, elismeres

iit~~ kakunin - megerdsftes

~~ konin - (hivataios) elismeres/engedelyezes

~~ ninshiki - felismeres, megismeres, tudas

388 355 603 126 681

739

~ 152 4472 f----

t

SHO - kep, alak; ZO - elefant ~~(J{J ~~ ~~ ~~~ ~Ij

. gushotek! - kezzelfoghato, anyagi, testi, konkret 420,210

genshd - jelenseg 298

taisho - targy, celtargy 365

kishdgaku - meteorol6gia 134 109

zoge - elefantcsont '

~* 743
~
120
3565
I----
*t
, 7 744
:i~ f----
72
2140
.1tl f---
H .
·8
, 7 745
lr f---
154
4516
f---
14 13 t
IS
1 746
t:!= I---
32
r 1066
f----
-:t
F
~ 747
f---
118
3415
f---
~",.
1-
~ 748
f---
154
4503
f----
~~
* 749
f---
154
4497
I---
t REN, ne(ru) - gyur, dagaszt; (kijformal, csiszoI **fi ftc*'!

~. ~. ~.

renshii - gyakorlas

kyoren - (katonai) kikepzes/gyakorlatozas shiren - pr6ba, rnegprobaltatas

jukuren - ugyesseg, jartassag, gyakorlottsag senren - finomftas, csiszolas

591 245 526 687 692

T AI, ka(ero) - kicserel, helyettesft; ka(waru) - cserelddik, helyebe lep

ft* daitai, daigae - helyettesftes, potlas 256

jiIjj* ryogae - penzvaltas (ket penznemben) 200

1& !l * *- torikae - csere, csereles, valtas 65

-1:;1] !l * *- kirikae - valtas, atallftas 39

~* *- ~ kigaeru, kikaeru - atoltOzik, rubat valt 657

18 82 347,109 257 204

ZO - szobor, kepmas

{l.-{l ~roo-{l 5't-{l~ ~-{l ~-{l

583 62,343 260,528 298 147

butsuzd - Buddha szobra/kepmasa jigazo - onarckep

juzoki - tv-keszulek

genzo - (fenykepeszeti) el6hfvas sozo - elkepzeles, kepzelet

SAN - dicseret, jovahagyas, beleegyezes

.~ sansei - beleegyezes, helyesles, tetszes 261

.!lfJ sanjo - segftes, tamogatas 623

~. kyosan - tamogatas, szponzoralas 234

ft. shosan - dicseret 500

r- t-_~--.--~--~~s-an-b-i---d-i-cs-e-re-t-,m~ag~a-s-zta-1a_s 401

SEI, [SHOl, koe, [kowa- 1 - hang

pfllJI seimei - kijelentes, kozhfrre tetel, proklamacio

~pr meisei - hfr(nev), tekintely

ifpr~ onseigaku - hangtan, fonetika

J1f~b IJ koegawari - serdiil6kori hangvaltozas

%@. kowairo - el-jmegvaltoztaton/utanzott hang

SAN - szamoltas), kalkulaltas)

itt. keisan - szamftas, kalkulalas 340

0. kosan - valoszfntlseg 126

7. yosan - kcltsegvetes, budzse 393

*fl. seisan - zarszamadas, szamlalezaras 660

1Ilr. anzan - fejben szamolas 348

kabo - (fa)tusk6; reszveny, ertekpapfr

*R:a:~*± kabushiki gaishalkaisha - reszvenytiirsasag525,158,308

*R~ kabuken - reszveny 506

*R:t kabunushi - reszvenyes 155

*R±~~ k~~unushi sokai - reszvenyesek kozgyulese 155,697,158 -IJJ I? *R klrfkabu - (fa)tusk6; (gabona)tarI6 39

ZETSU, ta(~ru) - kihal, vege szakad; ta(tsu) - el-/levag, megszakft, kiirt; ta(yasu) - elpusztft, kiirt

~~(Q) zettai(no) - feltetlen/seg), abszohit (volta vminek) ~*td! zetsudai na - merhetetlen, hatartalan

~~ zetsubo - ketsegbeeses, rernenytelenseg

fft*& konzetsu - kiirtas, megsernmisftes

365 26 673 314

TAl, ka(su) - kolcson-jberbead

itlJ. taiyo - kolcsonzes, kolcsonadas 539

it L.* kashiya - berbaz/-Iakas 165

it L.;f-- J- kashibiito - berelt cs6nak

it L.1fi-t kashidaso - kolcsonad 53 it L. -IJJ!l kashikiri - felretetel, fenntartas, tartalekolas, kibCreles39

HI, tsuiya(su) - (penzt) kiad/elkolt; tsui(eru) - pazarl6dik

~J!t keihi - kiadas, koltseg

J!tffl hiyo - kiadas, koltseg, rafordftas

1:.18. seikatsuhi - a letfenntartas koltsegei

*$. kdnetsuhl - a vilagftas es rutes koltsegei. rezsi

1*J!t ryohi - utazasi koltsegek

548 107 44,237 138,645 222

174

175

750-756

'~.

"5 .

v~

750 I--- 154 4510 f--;K jt

600

10 •

580 25 23 79

643

HIN, DIN, mazu(shii) - szegeny

1t'.i hinpu - szegenytseg) es gazdagtsag)

1t~ hinkon - szegenyseg, Inseg

ft~~tJ: hinjaku na - szegeny, szlikos, nyomonisagos

ftfl] hinso - szegenyes kiils6

ii!l1t seihin - tisztesseges/becsuletes szegenyseg

713 558 218 146 660

754 f---

2 755

Ylt1 r-,~~

./~~ lJo

"*-

80, tobo(shii) - elegtelen, sztikos, keyes, ritka ft;z.(tJ:) binbo(na) - szegenytseg)

j{;z. ketsubo - hiany, fnseg

753 383

KA, ka(keru) - Iefektet (sfnt, vezeteket), epit (pI. bidat); ka(karu) - atfvel (hid), le van fektetve (sin, vezetek)

~~ kasetsu - epites (pl. bid)

~t1.i kakyo - hfdepfiCs

if~ shoka - konyvallvany, konyvespolc

+~~{t. jiijikazo - feszulet, kereszt

~~(O) kakii(no) - felszfn feletti; koholt, kitalalt

577 597 131

12,110,740 140

756

I---

154

4501

GA - szerencsekfvanat, gratulacio

• ~ gajo - gratulalo Iras, Irasos j6kivansag, iidvoz16 lap 626

~l!i nenga - ujevi iidvozlet/j6kivansag 45

~fl~ nengajo - ujevi lap/level 45,626

~1E gasho - ujevi iidvozletlj6kivansag 275

ii!.;fli'i1iW- Shiga kogen - Shiga-fennsfk 573,190,136

176

757-763

Ix..~

• 860

f---

~x..

758 f----

120

3508 f---

~~

759

I--- 72

2107

760

154 4499

-

(-!if

/,

761

I---

102 3003 I---

til

762 f----

154 4502 f----

~:r

763 f---

53 1498 f---

}-f

SHI - tOke, penzalap, segelyforras, vagyon

iffifH. shigen - (anyagi) segftseg/forras, ero-!penzforras

~* shihon - tOke

~~ shikin - penzalap, segelyforras

~. busshi - javak, liruk, (nyers)anyag(ok)

.*& shikaku - mindsftes, kepesfres

------------- ---- ---------------------________.j

~4 ~ _ ~ CHIN - ber, fizetseg, fizetes, dfj

~ 154 Jt1il: chingin - berek s fizetesek 23

• 4509 1:tJ:1:Y chin'age - ber-jfizetesemeles 32

imtt unchin - szemely-jteherszallftas dfja 439

u 7. ~1fI. denshachin - vitel-/menetdfj vonaton 108,133

_E!, *1t yachin - haz-/Iakasber 165

f-------------- ---- -----------------------------1

1 r~. 715542 KA - tulajdon, javak

C--' ft~ kamotsu - javak, aruk, rakomany, teher 79

4493 ~~r.s hyakkaten - aruhaz 14,168

I--- J.Il1JOl tsiika - penznem/-egyseg; valuta 150

.( t:.. :YJ.. ft gaika - kiilfOldi penz/valuta 83

p, ~:a: ginka - eziistpenz/-erme 313

------------ --t------------------_____j

I,'l ~

,." 12

,

SHU, osa(meru) - megszerez; befizet (ad6t); osa(maru) - helyreall, rendbejon

iJ)tj[ shiishi - bevetel s kiadas 318

!J)tA shunyu - jovedelem, bevetel 52

fi!J)t baishii - megvasarhis, megvesztegetes 241

!J)t~ shiieki - jovedelem, nyereseg 716

!J)t~ shiiyo - (hazba/intezetbe) felvete1, be_fcJgadas _ __ 65~

NO, [TO], [NA], [NA'], [NAN], osa(meru) - fizet; szallft; elfogad; tarol; megdriz; osa(maru) - rnegfizetddik; visszterul

*Rm nozei - adofizetes 399

tl:l~ suito - kiadasok s bevetelek 53

~~ nattoku - beleegyezes, megertes 374

~~ naya - pajta, kamra, esar 167

EKI - joslas, jovendoles; I, yasa(shii) - konnyu (tenni)

~:¥f ekisha - jos, jovenddmondc

1'~ fueki - allandosag, valtozatlansag

3t~ koeki - kereskedelem, esereiizlet, arucsere, barter

~~tJ: yoi na - konnya, egyszeni

.~(_J.i:) nan'i(do) - nehezseg (foka/merteke)

164

94 114 654 557,377

DO - kiilkereskedelem

.~ boeki - kiilkereskedelem

§ EB.~ jiyii boeki - szabad kereskede1em .~~*± boeki gaisha - kereskedd ceg .~!J)t:t bfieki shiishi - kereskedelmi merleg

El *.~ Nichi-Dei boeki - J.-USA (kozotti) keresk.

759 62.363,759 759,158,308 759.757,318 5,224,759

RYU, [RU], to(meru) - megerdsft, szilardft, (meg)tart; to(maru) - (helyben) marad, letelepszik

il~ ryiigaku - kiilfOldi tanulmany 109

il'<3' rusu - (otthontoV-rol) tavollet 490

~ii' kakitome - (postai) ajanlott kuldemeny 131

f,'ijfif(~) kyokudo(me) - postan rnaradd, poste restante 170

CHO - raktarozas, taro las

lI'T~ chokin - megtakarftott penz, (bankjbetet lI'T71<r& chosuichi - vfztliroI6/-tliroz6 medenee/t6

23 21,119

CHO - kormanyhivatal

'§ JJ= kanchd - hatosag, hivatal, allamhivatal

t!i1f1£00jJJ= keizai kikakucho - gazd-i tervezOhivatal wmJJ= keishlchd - renddrfokapitanysag

~~JJ= kishocho - meteorologiai intezet

yj!, JJ= kenchd - prefeknirahivatal

326 548,549,481,343 706,606 134,739 194

177

764-770
* 764 SEKI, [SHAKU], mukashi - a (regjmult
4-'M' konjaku - a jelen es a rmilt, most es regen 51
*'M' omukashi - 6sidOk, 6skor, regi idOk 26
'*1:'*1: mukashimukashi - valamikor reges-regen
Of'!
1f~i5 mukashibanashi - monda, regi tortenet 238
1YQ)$ mukashi no koto - regi tortenet/dolog 80
~t* SEKI, o(shii) - sajmUatos; draga, ertekes; pazarl6; o(shimu) -
sajnal; ertekel; megtakarit; nem szfvesen tesz meg
1'lfJ& sekihai - alig-vereseg (kemeny tusa utan) 511 I
I
rltll't-.o aiseki suru - (vkt61) nehezen valni 259 !
I.::J til' t...lt' kuchioshii - sajmilatos; bosszant6, lealazd 54 I
~ fttll' t....;z;. makeoshimi - vereseg kelletlen bevallasa 510
1ai- SHAKU, ka(riru) - koicson-/bCrbevesz, berel
f-lr1ti shakkin - adossag 23
f-lrllt shakuzai - adossag 553
fa ~f'lr taishaku - kolcsonadas es kolcsonvetel
7 748
0 ~ftr tenshaku - al-jhaszonberlet 433
aftr/f-lr t) chinshakulgari - (haszon)bCrlet(be vetel) 751
SAN, chi(rakasu) - szetsz6r/-hliny, osszekavar, felforgat; chi(ra-
karu) - szetszorodik: chi(rasu) - szetszor; chi(ru) - szertehullik
twit kaisan - (gyilles) feloszlatasa 474
'IIt;ft> sankai - (gyales) feloszlatasa, berekesztese 158
itx sanbun - pr6za III
it~ sanpo - seta, gyaloglas 431
1t BI, sona(eru) - berendez, felszerel; sona(waru) - (vknek) van, birtokol
~fIm setsubi - berendezes, felszereles 577
• ~fIm seibi - eIOkesz(tes/-kesziilet, felszereles, karbantartas 503
- 1JLViD gunbi - hadi kesziiltseg, fegyverkezes 438
1
'ff.l. yobihi - penztartalek, tartalekalap 393,749 l"
flIj;.lt biko - magyarazo jegyzet, megjegyzes 541
JUN - sor(rend), kovetkezes
fllQ1i= junban - sor(rend), kovetkezes 185
)IIQUl jun'i - rangsor, sorrend 122
lffl)11Q gojun - sz6rend 67
Ii. j-ifJI!i'i gojiionjun - az "otven hanglsz6tag" sorrendje 7,12,347
JIIQWlatJ! juncho na - kedvezd, megfeleld, kielegit6;
akadal talan, zokkendmentes 342
1 JO - kezdet; eldszo; sorrend
Jf nIfi~ junjo - sorrend 769
~m josetsu - bevezetes, e16sz6 400
~faB joron - bevezetes, bevezetd megjegyzesek 293
Jt ~X jobun - eloszo III
~1iB jokyoku - nyitany, el6jatek, preludium 366
178 771-777

.J- I. 771 KUN - kanji japan olvasata; tanftas
, "1 - IDIIW' kun'iku - neveles 246
:~JJ 149 ttwll kyokun - erkolcsi tanulsag 245
4311
j--- wll~ kunren - begyakorlas 743
iJIj a1ll~¥ kunji - instrukci6; figyelmeztet6 beszed 688
{fjilll onkun - sino-jap. es jap. olvasat, kfnai es jap. olvasat 347
--- ------- "--- --.- - ----,-
1 772 JUN, tate - pajzs
rtf j--- ~ ~ If ushirodate - tamasz, segftseg; segft6, ved6 48
4 If~-:::> < tate 0 tsuku - ellenez, ellenkezik
215
-
!Ii
_-"_ -_. --------
~ 773 MU, hoko - darda, landzsa, alabard
2 r-- ;flf mujun - ellentmondas 772
110 ;f* hokosaki - darda/landzsa/alabard hegye; tamadas celja50
4 3164
5
j---
;t
~ 774 JU, NYU, yawa(rakai/raka na) - puha, lagy, enyhe
r--- ~ii jiido - dzsud6, cselgancs 149
110 ~Wi jujutsu - dzsiu-dzsicu, cselgancs 187
• 3166 ~S!]j nyiijaku - elpuhulas, gyengeseg 218
, j---
t ~fI:l nyuwa - szelfdseg, engedekenyseg, jamborsag 124
If'-J~ I:, "/J>tJ! monoyawaraka na - szelfd, engedekeny, jambor 79
775 HEN, ata(ri), -be - szornszedsag, kornyek, videk, kozelseg
~ r-- Uim kin pen - szomszedsag, kornyek, kozelseg 445
162 )iijm shiihen - keriilet, kornyek 91
4661 mit!! henchi - messze fekv6 tajek, isten hata mogotti videk 118
t--- ~illffl
i!2. tahenkei - sokszog 229,395
ffiill umibe - tengerpart, partvidek 117
776 ko(mu) - tomve/zsufolva van; ko(meru) - magaba foglal,
~ r-- tartalmaz; 16fegyvert tolt; er6t osszpcntostt
162 ;#~)btr makikomu - belebonyolft/-kever 507
4660
- fk It')btf haraikomu - befizet 582
~ $ t...)b.;z;. moshlkoml - kervenyezes; ajanlas, ajanlat 309
!i!.)b.;z;. mikomi - kilatas, remeny, lehetdseg 63
777 JUN, megu(ru) - korbemegy/-jar/-utazik
~ - ~@) junkai - konlt, ttira, 6rjarat 90
162 ~m junshi - szemle, inspekci6s korut/-seta 606
4661
- ~=i: junsa - rend6r(6rszem) 624
~ ~tL junrei - zarandoktlas) 620
~~ jungyd - vendegszerepld korut, turne 279 179

778-784

778

785

785-791

JUN - fel(ig), mintegy; szint; (vrnnek) megfeleles *~ suijun - vfz szintje/allasa; szfnvonal

~~ kijun - norma, hitelesftett mertek, szabvany

m.~ kijun - norma, hitelesftett mertek

~iiiii junbi - eldkesziilet

~~JIf junkesshd - e16donw

HIN, hama - (fovenyes) foly6-/t6-/tengerpart, strand

i'tiJ~ kaihin - (Iapos) tengerpart

Jj{~ Keihin - Toki6 es Yokohama (egytitt)

m~ Yokohama - Yokohama

~m hamabe - t6-/tengerpan

~m Hamada - (csaladnev)

21 450 607 768

356,509

1 ~i'lO

...... "

3~J2 _

• .,,-., B ... 1

'lJ17

SEN, so(maru) - (meg)szfnez6dik/-festOdik; megfen6z6dik; so(meru) - fest, szfnez; shi(miru) - beiv6dik; faj; shi(mi) - folt, piszok

(:;ldct)ffl~ (taiki)osen - (levegdjszennyezddes -fi;!4l:m densenbyo - fen6z6/ragaIyos betegseg

~!4l: kansen - fertdzes, infekci6

KO, 0, ki, [ko] - sarga

t1i~ kiiyo - sarga falevel; 6szi lomb

~~(m) (k)iinetsu(byo) - sargalaz

I.It.fi'i. ogon, kogane - arany

1J.i f!!. kiiro - sarga

tit. Jt kimi - tojas sargaja

0, yoko - oldal

w:m m~ m~Q mtm fi§

sen'o - onkeny, zsarnoksag

yokomichi - mellekutca, mellekdt; tevut yokogiru - keresztez, atmegy/-szel yokogao - arcel, profil

yokome - oldalpillantas, sandftas

SAl, [SA], rutata(bi) - meg egyszer, ismet, ketszer

fli4t saikai - viszontlatas, ujra talalkozas

NIm saikai - ujra megnyitas

NwliX: saihensei - atszervezesj-csoportosftas

N~ saikon - ujb61 hazasodas, masodik hazassag

N*l!li saraishii - ket hettel ezutan

KO - tarsasag, egyesiilet; eldadas, felolvasas

~. ~~ ~nili ~1jt

~fIl

kiigi - eldadas, felolvasas

kiien - eldadas, beszed

kiishi - el6ad6, tanar, lektor kodo - el6ad6terem, audit6rium kiiwa - beke(kotes), kibekiiles

HEI, HYO - katona

heiki - fegyver heishi - katona

hohei - gyalogos katona, gyalogsag shiganhei - onkentes (katona) heieki - katonai szolgalat

26,134,693 434,380 262

253 645,380 23 204 59

600 149 39 277 55

158 396 682,261 567 69,92

291 344 409 496 124

527 572 431

573,581 375

117 189 781 775

35

ZA - (iil6)hely; szfnhaz; csillagkep; suwa(ru) = leul

~~ zaseki - (iil6)hely 379 ~~4t zadankai - kerekasztal-konferencia; szimp6zium593,158

(Jmm)Mt~ (tsiishin)kiiza - (Ievelez6-)tanfolyam 150,157,783

I=l ~ koza - (takarekjszamla, bankszamla 54

lt~ Ginza - (Toki6 hires kozponti resze) 313

SOTSU - kozkatona; befejez/-vegez: elhuny

~~ sotsugyo - iskola/egyetem elvegzese 279

~~lti\lt sotsugyo shiken - zarovizsga 279,526,532

~~IDEif sotsugyii shiisho - vegbizonyftvany, diploma 279,484,131

~ q:r sotchii - szelhudes, guta( utes) 28

Ji:~ heisotsu - kozkatona 784

SOTSU, hiki(iru) - vezet, vezerel; RITSU - arany: fok; hanyad

*~ sotchoku - oszinteseg, egyenesseg, nyfltsag 423

~* keisotsu - konnyelmtiseg, meggondolatlansag 547

fi~* noritsu - hatekonysag, teljesftOkepesseg 386

fH$ bairitsu - nagyftas foka/aranya 87

1iX:~* seiehdrltsu - novekedes uteme/szazalekaranya 261,95

KETSU, chi - ver

lfn.~ ketsueki - ver

lfn. ~ kekkan - er, veredeny

(J*])I±Ilfn. (nai)shukketsu - (belsdjverzes lI::lfn.1iIJ shiketsuzai - verzescsillapftof -szer)

T/rtlfn. ryiiketsu - verontas

472 328 84,53 477,550 247

SAN, kasa - emy6

$1'"(0) sankafncl=-aldrendelt, tarsult 13 $ higasa - napernyd

m$ amagasa - esernyd

$.ft -c kasatate - esernydtarto/-allvany

.:. ? 'b t) $ kiimorigasa - esernyd, napernyd

31 5 30 121

SHA - haz, szallas, kunyh6

OON;~~ kokumin shukusha - allami nepotthon

~~ kiisha - iskolaepulet

Ji:~ heisha - laktanya, kaszarnya

If-~ gyiisba - marhaistallo

m~ inaka- videk; provincia

40,177,179 115 784 281

35

181

180

792-798

SHU, [SHU] .; torneg, sokasag, nep

0*(1Ilffl) koshu(denwa) - nyilvanos (telefon) **Jt~ taishii bungaku - sz6rakoztat6 irodalom ~* mmshii - nepuorneg)

*alrft Shugiin - als61uiz (parlamentben)

7 j. 1) j} -ft* 00 Amerika Gasshiikoku - USA

126,108,238 26,111,109 177 292,614 159,40

KUN - fiatal ferfiak es fiuk megszolftasakor hasznalt ut6tag; uralkod6; kimi - te (ferfiak egymas kozti szohasznalataban); uralkod6

fI1;k~ Kazuo-kun-Kazuo 124,315

l:r::E kunshu - (egyed)uralkod6 155

J1.j;;U3"::Ei!t(r!I) rikken kunshusei(koku) - alkotmanyos

rnonarchiatkent kerman zott orsza ) 121,521,155,483,40

GUN, mu(re), [mura] - esoport, fa1ka; mu(reru) - gyiilekezni

M* gunshu - embertomeg, sokasag, tomoriiles 792

M~ gunshii - csoport/sokasag 436

M.,. gunzo - (ember)esoport (milveszerben) 740

i«M gyogun - halraj 290

MitJ gunto - szigetcsoport 286

TAl - esoport, szakasz, reszleg, egyseg

.~ $~

*~ ~~~

*~

guntai - hadsereg esapat(ok) butai - esapat, osztaly, egyseg heitai - katona; esapat(ok) tankentai - expedfei6(s esoport) gakutai - zenekar

438 86 784 535,531 358

TON, buta - diszn6, sertes

~~ ~;b~ ~~ ~/NM

yoton - sertestenyesztes tonkatsu - rantott szelet butaniku - serteslnis butagoya - sertesol

402

223 27,167

GEKI - szfnjatek/-darab, drama JJJig ~)jIJ ~$1 $1((,) $J~

gekijo - szfnhaz 154

engeki - szfnmtiveszet; szfnhazi eloadas 344

kageki - opera, daljarek/-mu, zenedrama 392

gekiteki - dramai, dramatikus 210

gekiyaku - erds/veszelyes/drasztikus orvossag/mereg359

HI, kura(beru) - osszehasonlft/-mer

.l.tifl hiritsu - arany(szlim), vlszonytszam), hanyados

l:!::{?iJ hirei - aranytszam), viszony(szlim)

MIt taihi - ellentet, szembenallas, osszehasonlftas

It!l! hiju - fajsuly

~ltA. Q mikuraberu - osszehasonlft (szemmel)

788 612 365 227

63

182

799

799-805

I

IJ,:

':t~~ ~

YO, homa(re) - dicsdseg, tisztelet

~Hlt eiyo - dicsdseg, tisztelet, hfrnev

~. meiyo - megbecstiles, kituntetes, elismeres

~llfJl meiyoshoku - tiszteletbeli allas/tisztseg ~fff!d~ meiyo kyoju - erneritalt professzor

~ 'I'm ~ meiyo shimin - dfszpolgar

KON, ma(zeru) - vegyft, kever; ma(zaru/jiru) - keveredik

ifBl5L konran - rendetlenseg, zavar, osszevisszasag 689

ifBK konzatsu - kavarodas, tolongas, nyuzsges 575

ifB-ft kongo - vegyules, keveredes, keverek 159

ifBJfo.Q).A. konketsu no hito - kevert vern ember, felver 789,1

iIiHf!jtl) mazemono - vegyftes, elegyftes, pancsolas 79

SEN, era(bu) - kivaIaszt/-keres

lli~ tusen - (megjvalasztas 77

et'ft kaisen - uj valasztas, ujravalasztas 514

MiR seisen - gondos kivalogatas/-valasztas 659

T'iR yosen - elovalaszuis, selejtezd (forduI6) 393

iR~ senshu - jatekos, adeta, sportol6, versenyzo 57

KYO - mind, az egesz; letartoztatas, elfoglalas; megnevezes; felsorolas; a(geru) - megnevez, felsorol; elfog;

a(garu) - elfogva/megtalalva lenni

iR~ senkyo - valasztas 800

?¥}t kyoto - az egesz part (egybeforrva) 495

~~ kenkyo - elfogas, orizetbevetel, letartoztatas 531

723 82 82,385 82,245,602 82,181,177

HO, ho(meru) - dicser, dicsdit, magasztal :ft. hosho - dij, kituntetes, jutalom

~~ hiibi - jutalmazas, jutalom, dfjazas

~~ kaho - nilsagos/meg nem erdemelt dicseret

.afJl:lj Q homeageru - dicser, magasztal

hometateru - dicser, magasztal

500 401 413

32 121

HO, tsutsu(mu) - beesavar/-bugyohil, esomagol

~~j) hiiyoryoku-kapaciuis; nagylelktiseg, tolerancia 654,100

~T hiicho-konyhakes 184

IJ\~ kozutsumi - esomag 27

~~~ kamizutsumi - papfrba esomagolt holmi 180

~~~ tsutsumigami - esomagol6papfr 180

KIN - egyenl0, hasonl6, azonos

-'Y-*J heikin - atlagtos); egyensiily 202 *J-(Q) kin'itsu(no) - egyseges(seg), egyenlo(seg), homogenitas 2 *J~( Q) kintu(no) - egyenlorseg), egyformafsag), azonostsag) 569

*J'it(Q) kinshitsu(no) - egyontetii(seg), egynerrnltseg) 176

*J7t kin bun - egyenld reszekre osztas 38

183

806-812

1 806

t"~ ~.\,V~

~

2 ,

'~

~ .7

MITSU - (vkhez) kozeli; szoros; suru; titkos; pontos

mlW kimitsu - titok

W4iUtJ mitsuyu - csempeszet

(A l=I )W J3r (jinko)mitsudo - nepsiiruseg ~~tJ: missetsu na - kozeli, intim

*'lW tJ: seimitsu na - finom, pontos, exakt

528 546 1,54,377 486 659

813-819

1 813 BI, hana - orr
2~ f-- lI=.V'fu::' ? :w:r'~ jibiinko senmon'i - flil-, orr-,
!¥f- 209 gegeszakorvos 50,600,161,220
5421 • .g. bion - orrhang 347
12 '---- a:$t; banasaki - az orr hegye 50
4 t • .Ifn. banaji - orrverzes 789
.~ banagami - papfrzsebkend6 180
--~-
I 814 I, chiga(u) - ktilonbozik; teved; chiga(eru) - elteveszt: el-jmegvaltoztat
",~ f-- m;!l soi - kulonbseg, elteres 146
162
l!.. 4720 ;!lIlt ihan - kihagas, szabaly/torveny rnegszegese 324
1 I---- ;!l~ ibo - torvenytelenseg, torvenysertes 123
.~ iI. iken - alkotmanyellenesseg 521
J,.t fIIBlv' macbigai - tevedes, hiba 43
--
• 815 EI-ved,6v
~~~ I- Ifjjf«i boei - vedelem, oltalom
60 513
1~ 1639 §.~ jieitai - (japan) onvedelmi fegyveres er6k 62,795
II f-- .~ eisei - egeszsegugy, higienia 44
12 itT .~ eisei - mesterseges bolyg6, rmlhold 730
fijfti zen'ei - eIOhad/-ved; elcsapat; avantgarde; csatar 47
1 816 KO, ki(ku) - hatni, hatasosnak lenni
~' t---- ~jJ koryoku - hatastossag), erveny(esseg), hataly
100
9.7J 19 3lJJ~ koka - hatas, eredmeny 487
722
I- ;ff3lJJ yiiko - hatastossag), erveny(esseg), hataly 265
t1J 1!t€3lJJ muko - ervenytelenseg, semrnisseg 93
1fif3lJJ jiko - elevules 42
I 817 KO - perem-rktllvaros; varos kornyeke
~9 7 t---- m~ kinkd - perem-rkulvaros; varos kornyeke 445
~ll 163
4761 ~9I- kogai - perem-jktilvaros; varos kornyeke 83
I----
~p
:siJ 818 KO, [KU] - erdem, eredrneny, siker
f-- JiX;rJJ seiko - siker 261
48 rJJ~ koro - erdem(dus szolgalat) 233
1454
I-- rJJ~ kogyo - teljesftmeny, erdem 279
rJJ~ komyo - nagy/kival6 erdem/teljesftmeny: hfrnev 82
J/) ~Jj] nenkd - sok evi szolgalat/erdem/tapasztalat 45
819 KO, se(meru) - megtamad, sarokba szorft
SX f-- :rtc~ kosei - tamadas 646
48 :rtclfjj kobo - tamadas es vedelem 513
1457 :rtc"l' kfishu - tamadas es vedelem 490
I----
J~ :rtcJ$ kojo - ostrom 720
:w::rtc senkd - szaktanulmany/-targy, fOtargy 600 185

HI, bi(meru) - titkol, titokban tart

~W himitsu - titok 806

~~ gokubi - szigonian tartand6 titok 336

~~ hisho-titk3.r(n6) 131

fiI!~ shinpi - miszterium, rejtelem, titoktzatossag) 310

{g!~ ben pi - szekrekedes 330

HO - orszag: Japan

(fE*H~A (zai-Bei)hojin - (Amerikaban el6) japanok 268,224,1

~~~11fl hoji shinbun - japan (nyelvil) ujsag 110,174,64

it~ renpo - szovetsegfi allam) 440

itni!&1f.f renpd seifu - szovetsegi kormany 440,483,504

RIN, tonari - szomszedtsag); tona(ru) - szomszednak lenni

~lE ringoku - szomszed orszag/allam 40

~~ rinseki - szomszed iiles/hely 379

~~ rinsetsu - szomszed (helyzet), kozelseg, szomszedsag 486

~A rinjin - szomszed 1

~ I:J f}? tonariau - szomszedos, hataros, erintkezik 159

BU, ma(u) - tancol.Iibeg, szallong; mai -tanc

_it' butai - szfnpad 492

_* bugaku - tanccal kapcsolt 6japan udvari zene 358

~fUlf ~ kabuki - kabuki (nepies tortenelmi s tarsadalmi drama) 392

.f±~ shimai - befejezes/-vegzes, lezaras 333

(:to)§!~ (o)mimai -latogatas, erdekl6des (betegnel) 63

MU, yume -alom

{tJ;ID muso - almodozas. revedezes, kepzelodes

~{tJ akumu - rossz/nyomaszt6 alom, lidercnyomas

{tJ rp muchii - elragadtatas, extazis

~~ J! Q yume 0 miru - almodik

{tJK t yume ni mo - meg almaban sem

147 304 28 63

SO, hdmufru) - (el)temet

~{i{:it sogilshiki - temetesfi unnepseg) *~ kaso - (eljhamvasztas

~flJ soretsu - temetesi kfseret, gyaszmenet

IiiU~8b fukusohin - a halottal egyiitt a sfrba tett targyak,

sfrmelleklet 714,230

kaiso - ujb61 eltemetes, ujratemeres 514

727,525 20 611

184

820-826

.{tJ:.

, .

2 •

'-f~ '1JL

GEN, [GON], kibi(shii) - szigoni, rideg, zord, kemeny; ogoso(ka na) - unnepelyes, komoly, meltosagteljes

~!I! genjii - szigonisag, merevseg, ridegseg

-!m gen~u - szigorusag, merevseg, ridegseg

.Ii8C~ genkm - szigonl tilalom

~1ii!C songen - meltosag, magasztossag

KO - (tengerjhajozas

Rit~{j! kokiibin - legiposta Rit~~ kokiiken - repuldjegy

tt~ koro - tengeri ut(vonal)

ttmi kokai - (tengeri) hajozas

)K{tt junkd - tengeri karutazas

253 251 205 422

54

467 52 286 152 152,103

227 643 482 704

140,330 140,506 151 117 777

KO - ellenall

~ttL taiko - ellenallas, szembeszallas 365

mttL teiko - ellenallas, szembehelyezkedes 560

liittL hanko - ellenszegules, szembehelyezkedes 324

ttLai kogi - tiltakozas, ovas 292

ttL$- koso - vita, viszaly, veszekedes 302

KO, [KU] - raktar, tlirhliz

W,. shako - garazs, kocsiszfn 133

~,. kinko - pancelszekreny/-fi6k 23

00,. kokko - allamkincstar 40

)($* bunko bon - (oles6) kartonalt kis konyv, paperback 111,25 tE.flll.Prt zaikohin - raktarkeszlet, arukeszlet 268,230

SHO, toko - agy, fekvOhely; padl6; yuka - padl6

!Y~ kisho - felkeles

m * byosho - betegagy

tI!* onsho - melegagy/-hliz

*&!. tokoya - borbelyuzlet, fodraszat

*0)1'.,11 tokonoma - (hagyomanyos j.) szoba flilkeje

186

373 380 634 167

43

827

827-833

o - valaszol: j6vahagy; (keresnek) enged; alkalmazkodik

liif;t hannd - visszahatas, reakci6 324

IItliIit junno - illeszkedes, alkalmazkodas 769

;f:Hf;t-t 0 soo suru - megfelel, illik, alkalmas 146

f;tffl oyo - (gyakorJati) alkalrnazas, felhasznalas 107

pt~n., osetsuma - fogad6szoba 486,43

r----+--+-----:------=---------------

J'O - telft, tolt; a(teru) - juttat; iIIeszt

3M}!,!': jiibun na - eleg, kielegito (vd.: 38)

16~ jiiman - teltseg

16..@ jiisoku - elegsegtesseg), vminek elegendd volta

16~ L tt jiijitsu shita - tartalmas, teljes, gazdag

16m L t: § jiiketsu shita me - verbeborult szem

I

J;'~

820 KO, [KU], kurenai - sotetpiros; beni - piros (arcjfestek *[~ koyo, momiji - piros(as) 6szi levelek/lomb;

momoji - juharfaflevel)

t!:* kocha - tea

t[ B kohaku - piros/voros es feher

at!: shinku - bfbor-jkarmazsinvoros

__ . ~ _8*-I kuchibeni - a'akn1zs/-festek

KO,e-abol

lIm! koko - a nagykozonseg, a vilag

).. IJ II irie - kis abO!; partvonalban leva beszdgelles ~ 0) Ph Enoshima - (Kamakura kdzeleben leva sziget)

ziP Edo - (Toki6 regi neve)

t[? -:>-T Edokko - igazi Toki6-sziiltitte

I

JE

REI, tsume(tai) - hideg; hi(yasu), sa(masu) -hut; hi(eru) sa(meru) - ki-/lehlil; hi(ya) - hideg vfz/szake; hi(yakasu) :_ (vkvel) m6klizik/vieeeVingerkedik

X'i7l< Itlltt 1t5-

jiiki - lofegyver

shojii - l6fegyver, puska, karabely tanjii - pisztoly, revolver

kikanjii - gepfegyverr-puska

jiisatsu - agyonli:ives; goly6 altali kivegzes

TO, su(beru) - kormanyoz, uralkodik, vezet

*1tlfilJ tosei - iranyftas, ellendrzes

*1t~ tachi, toji - uralom, uralkodas, kormanyzas

*1t- tOitsu - egyseg(esftes). egyesftes

*1t~t tiikei - statisztika

~*1t dento - hagyomany, tradiei6

REI - parancs, rendelet

1r't1.r meirei - parancs, rendelet

-ij-1.r gorei - parancs, vezenyszo

WJ(1.r kunrei - utasftas, paranes

i5c1.r seirei - kormanyrendelet

~1.r hatsurei - hivatalos hirdetmeny/kozzetetel

reisui - hideg viz reisen - hideghaboni

reisei - nyugodtsag, higgadtsag, csendesseg

REI - (eletjkor

~iti nenrei - (eletjkor

~iti gakurei - iskola-jtankoteles kor

~iti rorei - magas (eletjkor

iffjiti korei - magas (eletjkor

jj iti getsurei - a hold (vmely) fazisa

187

38 201 58 203 789,55

527 27 215 528,398 576

427 493 2 340 434

578 266 771 483

96

21 301 663

45 109 543 190

17

834-840

834

1 I.

~2 ,,11

12

" " 11

. "

RYO - kormanyoz, uralkodik, birtokol 1lJi±/:lt!l ryodo/chi - felsegterulet, territ6rium ::k*1t'llJl daitoryo - elnok (pI. USA-e)

M:$ ryoji - konzul

M:iIlif/IDE ryoshiisho/sho - nyugta, elismerveny

1i1i~1i oryo - bitorlas, sikkasztas

24,118 26,830 80 757,131,484 781

SHIN, JIN - csatl6s, kovetd, szolga, alattva16

::k Iii: daijin - miniszter

~J!I!*rn: sori-daijin - miniszterelnok

liN; shinmin - alattva16 nep

mT shinka - alattva16 (nep)

~m kunshin - Ur es szolga, uralkod6 es nep

26 697,143,26 177 31 793

RIN, nozo(mu) - (vk/vm fele) fordul/aez; jelen van; reszt vesz

*Jf# rinji - rendkiviili, ideiglenes, atmeneti 42

*W rinsho - klinikai, klinikus 826

~~ rinjii - halalos ora, utols6 percek 458

~nh' rinseki - jelenlet 379

~~ kunrin - uralkodas, kormanyzas 793

KAKU - torony, palota; (kormanyjkabinet

I*JOO t~ii moo t~T ~t~~

84 292 418 31 23,41

naikaku - kabinet, kormany kakugi - kabinet-ulestszak)

sokaku - kormany/kabinet alakftasa

kakka - nagysagod; meltosagod, excellenciad Kinkakuji - (a kiot6i) Aranypavilon-templom

GAKU - osszeg: bekeretezett kep; hitai - homlok ~M taw ~llt ~llt ~llt

23 274 697 658

88

kingaku - penzosszeg gakumen - nevertek, pari sogaku - teljes osszeg

sagaku - szald6, egyenleg, kulonbozet hangaku - fele osszeg, fehic

RAKU, o(chiru) - esik; o(tosu) - ejt; elveszft

~1i tenraku - eses, bukas

1i1ff rakudai - vizsgan megbukas

fflI~ buraku - falucska, kis telepules

~lm rakugo - humoros tdrtenet

~"t;, ~ It \ tr. ochitsuita - nyugodt, higgadt

433 404 86 67 657

RAKU, kara(mulmaru) - koriilfon(6dik)/-kot(6dik), beleakad ~*It renraku - kapesolat, csatlakozas, osszekottetes 440 ~*ltlR renrakueki - csatlakoz6 palyaudvar, atsza1l6hely 440,284

il*.&. renrakusen - csatlakoz6 vonal/vonat 440,299

*It.;t;.# < karamitsuku - racsavarodikr-tekeredik 192

*.&.;t;.-S-? karamiau - egymasba fon6dni 159

188

841-847

841
'tl1~ -
102
3007
.. 1). -
11 lB~
1 842
-
~ 30
'\t1 877
r---
~
1 843
~~ r--
3_~ 149
.. ..,. II 4335
",rolf r--
-t~
}lJ 844
-
42
4 • 1360
r--
~
"'~ 845
I--
" \. 85
1 • 2574
3.1 I--
~~
846
'~ -
,. 2 162
~ 4684
-
i!
1'il 847
-
170
4987
~
p~ RY AKU - rovidites; kihagyas ~PI& ~m N§~ fft~ !itt~

shoryaku - el-jkihagyas, rovidftes ryakugo - rovidftes (szoe, kifejezese) ryakureki - rovid eletrajz

keiryaku - terv, csel, fondorIat, armany senryaku - harcaszat, hadaszat, strategia

SHI - tisztvisel6; tsukasado(ru) - iranyft, igazgat, intez

Wli* shihO - igazsagszolgaltatas, tdrvenykezes

Wl ~ shirei - iranyftlis, vezetes

Wl4l.>1!f shikaisha - konferanszie, rmlsorvezetd

Wl1f shisho - konyvtaros

J:WJ joshi - felsObb hatosag: feljebbvalo

SHI - sz6, szavak

&lr iIiJ hinshi - sz6faj

~ liiiJ meishi - fOnev

(f{!!)l'1liiiJ (ta)doshi - (targyas) ige

~iIiJ kashi - dalszoveg

.liiiJ gashi - szerencsekfvanat, gratulacio

SHO - hasonl6, (vmhez) hasonlft

J!4flJOO ~JEj

shozoga - arckep, portre

fushd - nem hason16 (az apjahoz); meltatlan/semmirekelld; en (alazatosan)

145

67 480 340 301

123 831 158,164 131 32

230 82 120,231 392 756

740,343

94

SHO, ke(su) - el-/kiolt; ki(eru) - el-/kialszik; elfogy WiIW(lf!) shobo(sha) - tllzoltas (ttlzoltdkocsi) Wi!k~ shokaki - tuzoltokesziilek/-berendezes

Wi J!t1!f shdhisha - fogyaszt6

rll! ~I: shoka - emesztes

Wi~1f.J shokyokuteki - negatfv, passzfv

513,133 20,527 749,164 254 336,210

TAl, shirizo(ku) - visszavonuI, Mtat fordft; shirizo(keru) - vissza-jehlz

3J!. taishoku - (hivatalr61) lemondas 385

lJ!WC taiin - korhazbol val6 elbocsatas 614

lJ! ~ taigaku - iskola abbahagyasa 109

i313J! intai - nyugalmazas, nyugalomba vonulas 216

~3J! shintai - haladas es visszavonulas: mozgas 437

GEN, kagi(ru) - hatlirt/hatlirid6t szab; korlatoz

~m mugen - hatlir(id6) nelkilli, vegtelen

IfiIJm seigen - korlatozas, megszorftas

mlfl gendo - hatar

Mm kigen - id6pont, id6hatlir, hataridd

#im kengen - jogkor, hataskor, illetekesseg

93 427 377 449 335

189

848-854

I II 852
~~ l-
s I~ 11 14 117
}t'. ' 3364
I. I---
'" )Lis.-
~Jl
~ 853
f---
72
2142
II~'U I---
YL
,'1,
6j1~. 854
I---
59
7~~\ 1594
II'", ~ I---
!!.~
.'?/ KYO - allapot, kOriilmeny(ek) ~1'I'11.st jiikyii - aJlapot, helyzet

lJ!r.st genkyii - a jelen allapot/helyzet

~!5l ji~kyii - val6sagos/tenyleges helyzet, szfnhely

ifi tR shlk~ii - a piac allapota/koriilmenyei

;;r-m. fokyo - gazdasagi pangas/visszaeses

94 105 459 171 359

626,209 298 203 181

94

SHUKU, [SHU], iwa(u) - iinnepel, szerencset kfvan, gratulal

m!f shukuji - szerencsekfvanat, koszont6 beszed 688

m m shukuden - gratulalo tavirat 108

m. shukuga - unneples; szerencsekfvanat, gratulacio 756

m B shukujitsu - iinnepnap 5

mm shiigi - (menyegz6i) unneples; ajandek 727

KYO, KEI, kiso(u) - merkdzik, versenyez, kiizd, vetelkedik; se(ru) - vetelkedik, verseng, feliilrmilni igyekszik; elarverez

U4Jt- kyiisii - merk6zes, versenges, vetelkedes

U~ kyiisii - versenyfutas

1M'l: kyiibai - arveres, aukci6

~.~ keiba - 16verseny

302 429 239 283

KEI - kihims (vhonnan), szep termeszeti kep, latkep .& keshiki - (t8jr61) kep/latvany

Jll. fiikei - (t8jr61) kep/latvany

.~fI!J keishiichi - fest6i mj

.~ keiki - (j6) gazdasagi helyzet

1'.~ fukeiki -rossz gazdasagi helyzet, pangas, recesszi6

204 29 509,118 134 94,134

EI, kage - feny; amyek; amy(ek)kep, sziluett; nyom

~~ eizii - amy(ek)kep, sziluett

.A;~ hitokage, jin'ei - emberi amyek/alak

~i'!ftili kagebiishi - emberi amyek/alak

~~ kagee - amy(ek)kep, sziluett

iii~ omokage - arc/alak arnyeka; arcvonas; arnyek, nyom (multe, stb.)

740 1 123,409 345

274

190

855

855-861

~:M: ~

I tl ~ GAN, [GEN], manako-szem

• ' jil!j1lJl ryiigan - mindket szem 200

I '" 109 il!1IJl kingan _ rovidlat8s

3140 445

II f--- II1U':j.~ gankai - szemorvos 320,220

IIJ!lill ganshiki - eles-/tiszmnlat8s, belatas 681

13 R T!I!1IJl senrigan - (spiritiszta) tavolbalato, tavolbalatas 15,142

---- -- - --- ----- --_.-- ----::-=-:----------------------l

I i\6, ~ ~!~' nemfu(r~) - ~1,S~ikt1; nemu(i) - almos: faradt

I • KI '1'"'" umln - i:llll1a ansag

9 '- ~I~_ ~nn; anmin - nyugodt alvas

.---- ~nn; tiimin - teli alom

§Q JiS-1I& IJ inemuri - (iilve) bobiskolas/szundftas

t'-. 11& IJ ~ nemurigusuri - altat6szer

KYO - falu; sziil6fold; lakhely; GO - videk

Mc~ kokyo - szuletesi hely, sziil6fOld

mm kyori - szuletesi hely, sziil6fold

m± kyodo - sziil6hely/-f6ld

~mQ)~ bokyo no nen - honvagy

;am kingo - kornyezd videk

173 142 24 673,579 445

KYO, hibi(ku) - (vissz)hangzik, zeng; (vmre) hat; befolyasol

~. eikyo - befolyas, hams

N.fI. bankyo - visszhang

'lift!! onkyii - zenges, csenges, hangtzas)

~.ItIJ/* kokyokyoku/gaku - szimf6nia ,,~?it {) hibikiwataru - visszhangzik, zeng

854 324 347

114,366,358 378

SHO - fejezet; jelveny

Jt. bunsho - szoveg: fras; mondat ~~. daisansho - 3. fejezet

~~~. daisan gakusbii - 3. tetel (zeneben)

•• kenshd - alkotmany; alapokmany

~a. kisho - erem, medalia

III 404,4 404,4,358 521 371

SHO, sawa(ru) - akadalyoz, gatol; art; zavar

~. hosho - kezesseg, biztonsag, garancia

;tl$ shisho - akadaly, nehezseg, gat

IffW sbogai - akadalylozas), zavar

ttcll* kosbo - iizemzavar, hiba

.-1- sboji - (japan) papfr toIoajt6/-ablak

489 318 518 173 103

CHO, arawa(su) - fr, kolt; kozzetesz, megjelentet; ichijiru(shii) - feIttino, figyelemre melto, jelentds

:tf1lf cbosha - szerz6, fr6

fHIt chosho - (irodalmi) munka/mti, konyv

~:tf meicbo - hires mti/munka

~~(t.t) chomei(na) - hfrestseg), elismerttseg)

164 131 82 82

zeimusho - ad6hivatal shobosho - ttizolt6sag keisatsusbo - renderseg busbo - (szolgalati) hely

shomei - alafras, kezjegy, autogram

399,235 845,513 706,619

86 82

SHO - mind, osszes: kiilonboz6 ~OO ~St i#m ~. ~#

shokoku - minden orszag, kiilonboz6 orszagok shotii - szigetek, szigetsor/-csoport

shosetsu- kiilonboz6 velemenyek/elmeletek shoji - kiilonboz6 iigyek/dolgok

shokun - TiszteIt uraim!

40 286 400 80 793

191

862-868

862

SHO, [CHO] - kezdet; 0 - fonal, zsineg, kotel, szij

jlf~ shosen, chosen - haboni kitoresejkezdete

~~ shoron, choron - bevezetes, e16sz6

EI3*~ yuisho - tortenet, eredet, szarmazas

1fUif jocho, josho - kedely, indulat, erzelem

jJ.~ hanao - fapapucs (japan getaj/szandal szija

301 293 363 209 813

KYO, kagami - tiikar

et# kyodai - Olwzo/toalett-tiikor

=00. sanmenkyd - haromreszes tiikar ~~i;l boenkyo - tlivcsa

~. tekagami - kezitukor

IlJUtt megane, gankyo - szemiiveg

KYO, [KEI), sakai - hatartvonal), szegely OO~ ~* 'Mf~

~I*J ~m

kokkyo - orszaghatar

kyokai - hatlir(vonal), szegely

kukyo - szorultsag, sztikseg, Inseg keidai - templom/kolostor udvara/kertje sakaime - hatarvonal

KAN - gyiirii, kor; koriilvesz

!:l;t~ kankyo - kornyek, kornyezet, milia

31it~(Q) kanjo(no) - gyiirii alakii, kerek

3't31it kokan - fenygyiirii/-udvar

-JJ;t ikkan - egy (lancjszem/resz

KAN - visszateres; visszaterftes

)gl1! henkan - visszaadas

1W~ kikan - visszateres, hazatelepules

~iI sokan - hazatelepftes/-kuldes

i1:li: kangen - vissza-jhelyreallftas; redukci6 (kemiai)

492 4,274 673,446 57 848

40 454 545 84 55

864 626 138

2

442 317 441 137

IN - negativ (elem); rejtett; amyek; titok; kage - amyek; (vrn) hata /fonakja; kage(ru) - elsot6tiil/-homalyosul

~Mb io'yo - jin es jang, pozitiv s negativ (elem) 630

~tt iosei - negativ, rejtett,Iappang6 jelleg 98

[ll~ inki - so16tseg; bdskomorsag, melank6lia 134

E /~/*I!i hilmono/kokage - arnyas hely/amyek (nap elol);

targy arnyeka; fa arnyeka 5,79,22

IN, kaku(reru) - rejtaz(kOd)ik, visszavonul;

kaku(su) - (el)rejt

~~ ~'* ~ L..~ kakushigei - rejtett/titkolt tehetseg/rmlveszet

It! L.. iJ I ~ ill L.. kakushi hikidashi - titkos fl6k

ioja - remete

inkyo - (vezet5/aktiv) szereptOl visszavonulas

164 171 435

216,53

192

869

869-875

ON, oda(yaka na) - nyugodt, csendes, enyhe, bekes, rnersekelt

t!fIl t,t. onwa na - enyhe, mersekelt 124

3ft! heioo - nyugalom, csend, beke 202

¥ttH~$ heion-buji - nyugalom es beke 202,93,80

ii~(t,t.) ontofna) - enyhetseg) 77

m{J!t,t. onbin na - enybe 330

shiyo, edaha - ag s levelek; rnellekes dolgok oeda - nagy ag

koeda - agacska

edakiri - agak nyesese/metszese edatsugi - oltas (fae)

253 26 27 39

486

GI, waza - technika; mii-/mesterfogas; ugyesseg

tt~ gijutsu - technika, technologia

ttBiIi gishi - mernok

f.U~ gino - tlgyesseg, kepesseg

~tt eogi - eldadas, eljatszas (szinpadi szerepe)

Utt kyogi - merkozes, verseny, vetelkedes

187 409 386 344 852

KI - dtelagazas 7t1ffi 7tIffiAt Ni~

bunki - szet-/leagazas

bunkiteo - elagazas pontja/helye kiro - szetligaz6/keresztut

38 38,169 151

CHU, mushi - rovar

~i!f!k n:!k~J ~!k iIII!k !k$

eki/gaichii - hasznos/karos rovar satchiizai - rovarirt6szer kemushi - szoros bemy6 aburamushi - csotany, svabbogar; elosdi, parazita mushiba - romlo/lyukas/szuvas fog

716,518 576,550 287 364 478

SHOKU, sawa(ru), ru(reru) - erint

Mft shokkaku - tapintoerzek 605

~M sesshoku - erintes, tapintas: erintkezes 486

~M kanshoku - tapintas, erintes 262

M~ shokkaku - csap, tapogat6 473

gM teishoku - osszeiitkozes, ellentmondas, konfliktus 560

so, sawa(gu) - zajong, larmaz(ik); felbolydul, haborog, zavarog

Hif soon - nesz, larma, zorej, zaj 347

RJJIJ sodo - felfordulass-bolydulas, kavarodas, zavargas 231

ftf~ sozen - zajongva, felbolydulva, larmazva 651

*R.g osawagi - nagy larma/zajongas/kavarodlis 26

R.g.li:""C Q sawagitateru - zajt/kavarodast okoz 121

193

876--882

, 876 KAI, imashi(meru) - (meg)int, figyeImeztet
,~ - !fmc: keikai - ovatossag, eI6vigyazat(ossag) 706
62 a111mc: kunkai - intelem, dorgalas, figyelmeztetes 771
1801 Jli!C~ genkai - szigon1 6rkOdes 822
- :JIlG~ kairitsu - (buddhista) parancsolatok/szab81yok 667
itt +mc: jikkai - a (bibliai) tizparancsolat 12
1--- _. __ .. _----- -_ .. _ .. _-.
- 877 KI, iku- - hany?, mennyi?, nehany
- ~fiiJ~ kikagaku - menan, geometria 390,109
• 52
~13 ikunichi - hany nap?, hanyadika? 5
7 1496 ~7} ikubun - valamelyes, nemi, keyes; egy resz 38
, -
• ~0 ikutsu - hany?, mennyi?, milyen id6s?
~ ~e, ikura - mennyi?, milyen soU?, milyen draga?
-_._---
1~ 878 KEN - takarekos, egyszeIiI, szereny
- ~f-J ken'yaku - takarekossag, gazdasagossag 211
9 W~ sekken - takarekossag, igenytelenseg 464
479 ib~ kinken - szorgalom es takarekossag 559
-
1t
10 879 KEN, tsurugi - kard
~jJ r----- §iUii kendo - kendd (japan botvfvas) 149
18 JJ~U token - kardok, vag6fegyverek 37
696 ~§itJ tanken-t6r 215
r-- ~UJlIJ kengeki - kardjatek, szamurajdrama/-film 797
1'1 ~§iut~ shinken na - komoly 422
~~ 880 SAKU - terv, m6d, intezkedes, politika
r----- ~m seisaku - politika 483
~.~ 6 118 )t;tJft taisaku - ellenintezkedesj-rendszabaly 365
., ... 3393
~~ r----- ,af4>:m gutaisaku - kezzelfoghato/konkret intezkedes 420,61
t m~ sakuryaku - csel, fortely, fogas, taktika 841
m. jussaku - csel, fortely, fogas, taktika 187
4 881 SHI, sa(su) - dof, szUr; sa(saru) - sziirodik, beszurva lenni
tlj - ~jfllj meishi - nevjegy 82
18 Jitjfilj fiish! - szatfra 29
682 jfllj \..,.~-t sashikorosu -Ie-/agyonszur 576
- jfllJ \..,.. sashikizu - szurt seb; rovarcsfpesj-szdras helye 633
*IJ Jlitl:!l.t sashimi - szeletekre vagon nyers halb61 vaI6 etel 59
882 HAN, oka(su) - (vetket) elkovet; szabalyt sert, torvenyt szeg
~'~ - ~I!.A hannin - gonosztev6, bunoz6, tettes 1
94 ~l!fT hankf - biintett, bilncselekmeny 68
2869 l'JifTm -c: genkohan de - a tett elkovetese pillanataban rajtakapva
- (bilncselekmeny elkoveteseben) 298,68
~P.. ~~I! kyohan - cinkossag, btinreszesseg 196
!!Em bohan - biinozes elleni kiizdelem, bilnmegeldzes 513 194

883-889

~± 883 KYO, kuru(u) - megbolondul/-6riil; megzavarodik;
r----- kuru(oshii) - csaknem bolond/6riilt (felelemtol, fajdalomtol)
94 ff~ kyogen - szinjarek/-darab, drama; no-bohozat 66
2872
r----- ~ff hakkyo - megbolondulasj-dniles 96
~£ ff~ kyoki - megbolondulas, elmebetegseg, oriilet 134
ff~ kyoran - 6rjonges, duhonges, eszeveszettseg 689
- ._. --_.- -
884 GOKU - borton, fegyhaz
~tJ{ I-- it!!it jigoku - pokol 118
94 ~~it!!it juken jigoku - vizsgak miatti pokol 260,532,118
~ 2906 it~ gokusha - bortorueptllet) 791
." - l±Iit shutsugoku - bortonb61 kijutas/elbocsatas 53
10 ~~K
it~ gokushi - bortonben halas/pusztulas 85
------ _ .. _-----_._--
:~ 885 ZAI, tsumi - biin(tett), vetek
- m~ hanzai - biintett/-cselekmeny 882
122 ~.A zainln - tettes I
3643
• 11 I-- tsumibito - tettes, vetkes
. .", n 1f~ yiizai - vetkesseg, biinosseg 265
~~ zaigo - bilntett 279
----- - -------~.
~ 886 BATSU - buntetes; BACHI - isteni/egi buntetes
- fOli'i bakkin - bfrsag, penzbuntetes 23
122 f4>W taibatsu - testi fenyftes 61
::=:. 1 3646 .sua genbatsu - szigoni/kemeny buntetes 822
to" - ~Iil tenbatsu - isteni/eg! buntetes 141
aD
til Ii] ~ tc. ~ bachiatari - karhozon, arkozott 77
887 KEI - biiniildozes, buntetes, itelet
1f1 - WP. keiji - biiniigy; detektfv, renddrfonok 80
18 WJi'k keiho - buntetd torvenytkonyv) 123
670 WHfil keibatsu - buntetes 886
- ~Wl shikei - halalbuntetes 85
*1] 1fIJ~m keimusho - borton, fegyhaz 235,153
888 KEI, kata - minta, forma, Modell
I! - .~Ut-J ruikeiteki - sablonos, sztereotfp 226,210
32 Jjj{~ genkei - minta, prototfpus, 6stfpus 136
1077 ~~ kamigata, shikei - papfrmase-modell; ontesi Minta 180
- JiIJ.~~ ketsuekigata - vercsoport/-tfpus 789,472
1fIJ *~ " '7 'Y -'/ ogata torakku - kamion 26
:.±.:
~iJ 889 HO, ogina(u) - helyettesft, karpotol, jovatesz
I-- fiU~ hekyii - kiegeszftes, feitoltes, ellatas 346
145 fiUlE hosei - kijaviw/-igazft4s 275
4242 fliWl hojo - tamogatas, segftes, szubvenci6, seged-, pot- 623
I-- fiU3'f hoju - kiegeszftes, potlas 828
~~ fiU~ hoshii - korrepetalas 591 195

890-896

890

I

,J 1

~

HO, to(ru), tora(eru), tsuka(maeru) - elfog, letart6ztat; tora(wareru), tsuka(maru) - foglyul esik, elfogatik

tililiif hogei - balnafogasz-vadaszat

tililiifM hogeisen - balnavadasz-cscnak/-hajd

tttili daho - elfogas (haj6e)

~fttili IJ ikedori - elevenen elfogas

700 700,376

44

----~----~-~ -------------------j

TAl - kerget, iildoz iltili iltili~ il~

taiho - elfogas, letartoztatas 890

taihojo - elfogat6 parancs 890,626

taiya - (vk) halala napja evfordulojanak eloesteje 471

KEN, [KON], ta(teru) - epft; ta(tsu) - epiil

miN: kensetsu - fel-rrnegepftes 577

mJi. konryii - epftes (templome) 121

m~ tatemono - eptllet 79

=Wim-c nikaidate - ket emeletes (Europaban egy emeletes) 3,588 m-cliij tatemae - iinnep egy haz acsolatlinak felellftasakor;

alap(elv) 47

KEN, suko(yaka na) - egeszseges

f*~ ~~f.l %i~f.l ~tE ~Mi

489 869 217 268 509

hoken - egeszsegvedelem

onken na - mertekletes, mersekelt kyoken na - makkegeszseges/erds (test) kenzai - egeszsegtes)

kenshd - egeszsegtes)

KO -lelki egyenst1ly, beke, nyugalom

fll.i(fl) kenko(na) - (testi-Ielki) egeszseg; egeszseges 893

~~l.if.l fukenko na - gyenge egeszsegil; nem egeszseges,

94,893

shoko - ideiglenes nyugalom/enyhtlles; atmeneti javulas (betege)

27

KYU, kiwa(meru) - alaposan megvizsgal/kikutat/felderft

~nA kyiimei - vizsgalat, kutatas, tanulmanyozas 18

m1~ tankyii - vizsgalat, kutatas, tanulmanyozas 535

~~ gakkyii - tudes, kutat6 109

~~(7) kyiikyoku no - vegervenyes, vegso(kig menO) 336

~Iil~ ronkyii - alapos megvitatas 293

KEN, to(gu) - elesft, fen; csiszol; (rizst) mos

liJf9E kenkyii - kutatas, tanulmanyozas

liJf9Effl' kenkyiijo - kutatointezet

liJf~ kengaku - tanulmanyozas

895 895,153 109

196

897-903

897

-

116 3337

-

rto:

.1

I------+-~--------------------- . --- ~ ~--. - --~

898 e---

116

f----

~

1------+--+----------------------- -~ -

899 f-- 116 3313

-

~

1------4--+----------------------------- --

I

3'

3316

901 f--

149 4423 f--

~1

902

I---

133 3845 I---

'~~

jj~ · 133

"'!"'~ 10· 3847

,~~ f----

... ~t

KYU, kiwa(maru) - a vegsokig elmegy; vegzddik; kiwa(meru) - a vegsdkig hajszol/visz; befejez/-vegez

ilJ~ 13 il"J kyiikyoku mokuteki - vegcel

IlJ!t!VJt kyiichi/kyo - kellemetlen/kfnos helyzet, baj

ilJ;z kyiibo - szegenyseg, Inseg, nelktllozes

l2I5IilJ konkyii - Inseg, nelkulozes

TOTSU, tsu(ku) - dof, bok, sziir, 10k

?!!f~ ?!!~

?!!A totsunyii - betores/-rontas/-rohanas

?!!~ M3t~Q tsukiataru - beleutkozik; vegzddik (utca) 5P.Im?!! ~ hanetsuki - (japan) tollaslabda-jatek

totsuzen - hirtelen, varatlanul

toppa - auores, legyozes/-kiizdes, fehllrmilas

KETSU, ana - Iyuk, res; barlang 11:JiS.A kekkyojin - barlanglak6

~!: L.1( otoshiana - (vadfog6) verem, kelepce, csapda 1(Gb ItB ana akeki -lyukaszt6 (szerszam), pontvesd )is IJ 'k. okuriana - (filmszalagon) perforacio

11: T anago - tengeri angolna

SHA, i(ru) -10

~M M~

tl:M chiisha - injekci6

1&M~/1t hoshano/se! - radioaktivitas

litM hansha - visszaverddes, tiikrozodes

hassha - kiloves, (fegyver) elsutese shasatsu - agyonloves

SHA - hala, koszonet; bocsanatkeres; ay~ma(ru) - bocsanatot/elnezest ker

~~ kansha - Mia, koszonet

atHL sharei - tiszteletdfj, honorarium

~ ~ gessha - havi tandfj

~jJ! shazai - bocsanatkeres, megkovetes

ftati taisha - anyagcsere, metabolizmus

SHI - veglet, szelsdseg; ita(ru) - oda-zeler, eljut

~,.¥.(C7) hisshi(no) - szuksegestseg), elkerulhetetlemseg) ~1i!i(C7) shikyii(no) - siirgos(seg)

l[/~~ geshiltoji - nyliri/tCli napfordul6

~ Q ffl' itaru tokoro - mindeniitt

CHI, ita(su) - csinal, tesz, vegez (tisztelettel sz6lva)

-~ fi~ ~filtfl ~~. chishiryo - halalos adag/mennyiseg/doais Jil~±m1K fiichi chiku -tajvedelmi terulet/korzet

itchi - rnegegyezes, osszhang gatchi - megegyezes, osszhang chimeishd - halalos seb

197

2 159 578,633 85,411 29,118,183

336,55,210 1I8,864 754 558

651 665 52 77 590,314

171,1 839 527 441 103

96 576 357 512,386 324

262 620 17 885 256

520 303 461,459 153

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful