PODACI T 3,5 TEHNICKI

Motor: jednocilindarski, dvotaktni

T4
jednocilindarski, dvotaktni

T 4,5 jednocilindarski, dvotaktni

T 4,9
jednocilindarski, dvotaktni

Snaga(merenona t,8kW pri 4800okr/min 2,2kW pri 5400okr/min vratilu elise): PodruEjebroja okretaja pri puhom optere6enju:4500do 5500okr,/min 4600do 5800okr/min 60cms 60cm3 Zapr'emina: 42mm 42 mm Prednik cilindra: 43 mm 43 mm Hod klipa: sa mehani6kim sa mehani6kim Magnetniupaljad: prekidadem prekidadem BOSNA 80 i|i F BOSNAF 80 ili Sve6ica: odgovaraiu6a druga odgovaraiu6a druga 12V 50W 6V za Prikljudak osvetljenie: 17W Hlatl-enje: motor hladen vazdu5no motor hlatlen vazdu5no sa ventilatorom,izduvnisa ventilatorom,izduvni sistem hladen vodom sistem hlatlen vodom okret za 1800 okret za 18fl Menjad: Prenosni odnos: Statiena potisna sila: Elisa (prednik hod): x Kao posebanpribor: Rezervoar: Potro5nja goriva pri punom opteredenju: motora: TeZina - kratka izvedba: - duga izvedba:
2,08 : 1 2,08:1 420 N 350N 200 x 140mm dvokraka 200 x 140 mm dvokraka dvokraka200 x 120mm dvokraka 200 x 120mm 200 x 160mm dvokraka 200 x 160 mm dvokraka odvojen, 12 | ugrailen,2 |

2,2kW pri 5400okr/min 2,4kW pri 5100okr,/min 4600do 5800 okr/min 60cmo 42mm 43 mm elektronski BOSNA 80 i|i F odgovarajuia druga 12V 60W 4500do 5500 okrlmin
80 cm3 48 mm 43 mm elektronski

BOSNA F 80 i|i odgovarajuda druga 1 2V 6 0 W motor hlaclen vazdu5no motor hladen vazduSno sa ventilatorom, izduvni sa ventilatorom, izduvni sistem hlatlen vodom sistem hladen vodom napred - slobodni hod, napred - slobodni hod, okret za 1800 nazad. okret za 1800

2,08:1 2, O 8: 1 420N 480N 200 x 140mm trokraka200 x 140mm dvokraka 200 x 120mm trokraka200 x 120mm dvokraka dvokraka 200 x 160mm trokraka200 x 1.60mm
odvojen, 12 | 1 , 6l / h 1 6 , 5k g 17kg odvojen, 12 | 1 ,7l /h 1 8 ,2kg 1 8 ,7kg

1 ,3l /h 15,5 kg 16kg

1 , 6l / h 15,7kg 16,2kg

TEHNTCKI PODACI ZA T 4 R 2 ugraclen | Rezervoar: TeZina: 16,8k9 - kratka izvedba: 17,3k9 - duga izvedba: Ostali podaci su jednaki kao kod T 4

TEHNICKI PODAGI T4RN ZA
Menja6: Rezervoar: TeZina: - kratka izvedba: - duga izvedba: napred - slobodni hod, okret 1800 ugraclen,2 | 17,2kg 17,7kg

Ostali podaci su jednak kao kod T +,5

14

15

TEHNICKI PODAC
Motor: Snaga(merenona vratilu elise): Podrudjebroja okretr pri punom opterede Zapremina: Prednik cilindra: Hod klipa: Magnetniupaljad: Sve6ica: Prikljudak osvetlje za Hladenje: Menjad: Prenosniodnos: Statidna potisna sile Elisa (prednikx hod Kao posebanpribor: Rezervoar: Potro5njagoriva pr punom optereeenju: TeZina motora: - kratka izvedba: - duga izvedba:

TEHNICKI OPIS TOMOS 3,5 (sl. 1) 1. Rudica pokrela6a 2. Rudica leptira za pokretanje hladnog motora (dok) 3. Komandna rudica 4. Vijak za pridvr5civanjemotora 5. Vijak za podeSavanje nagiba motora 6. Otvori za naljevanje in kontroju nivoa ulja 7. Pokfopac rezervoara za gorivo 8. Flezervoar za gorivo 9. Slavina za gorivo 10 Vijak za fiksiranje motora u pravcu voinje 1 1. U5ica za vezanje motora za damac 12. lzduvni otvor 13. Otvor za ulaz vode za hladenje 14. Prikljudak za osvetljenje 15. Rudica za no5enie motora 16. Dugme za Walak spoj (STOp) 17. Rudica zakadke TOMOS 4, TOMOS 4,5, TOMOS 4,8 (st. 3) 1. Vijak za prievr56ivanie motora 2. Osovina za pode5av'anjenagiba motora 3. Vijak za fiksiranje motora u pravcu vo2nje 4. Komandna rudica 5. Plastidni poklopac 6. Rudica za pokretanje motora 7. Rudica leptira za vazduh (dok) 8. Dugme za kratak spoj 9. Prikljucakza osvetljenje 10. Prikljudakza dovod goriva 11. Rudna pumpa za gorivo 12. Bezervoar za gorivo 13. Usisni prikljudakza gorivo 14. Poklopac rczeNoata sa oduSnim viikom 15. Spojnica poklopca motora 16. Rudica za no5enje motora 17. Ruaica za preukljudivanje 4,5, T 4,8) (T '18.Rudica kodnice (T 4,8) 19. lzduvni otvor 20. Otvor za ulaz vode za hladenje 21. Otvori za naljevanje i kontrolu nivoa ulja

I MAZIVO
upotrebljavajteme5avinu benzina 85 - 90 oktana in specijalnog ulja

ulje motoreu razmeri50 : 1. Jedinokvalitetno spredavanbrodske kao i dobropodmazivanje i ostataka sagorevanja ujednoosigurava mesavinematetakvogulja moZete upotrebiti zastitu. Ako povremeno
uljem za dvotaktne motore u razmeri 25 : 1. Upotreba drugih ulja nije doz: Pri naljevanju goriva u rezentoat, motor mora biti uga5en. Pazite nema otvorene vatre i da ne pu5ite. Obri5ite eventualno preliveno gozanje zupdanika i le2ajeva u ku6i5tu elise upotrebljavajtespecialno ulje za

vanbrodskih motoraEPOL50 ili HYPENOL SAE80 W.

TANJE MOTORANA CAMAC
potisni efekat cete postici, ako budete pravilno pridvrstili motor na iakrmenog dela neka za normalnu izvedbu iznosi 380 - 400 mm a za pto490 - 510 mm. Antikavitaciona plo0a iznad ku6i6ta elise mora biti u najmanje 100 mm izpod povrSinevode, inade ieelisa usisivativazduh i i Dotisni efekat.

prievrstite krmenudaskudamcasa dve steznekuke i steznimvijcima na 6). Steznevijke6vrstopritegnite uvek sa rukomi nikadsa alatom.U toku povremeno pritegnutost kontroli5ite vijaka.
gornjeg dela krmene daske i za poveeanje bodne stabilnosJi uvijdasku sa vanjske strane dva vijka na koje treba da naleZu kuke za

IEHNICKI PODACI: Rezervoar: TeZina: - kratka izvedba: - duga izvedba: Ostali podaci su jec

izrezima(2, sl. 6). sa polukruZnim

TOMOS 4 R slika3 A Slavina za gorivo je tristbzna iomogudava upotrebu ugradenog ili voara. Motor ima ugradenu pumpu za gorivo.

bodno osiguranje preporudujemo da sa spoljne strane na krmenu dastite plocicu od tvrdog drveta ili metala (aluminij) velidine 90 x 49 mm.i 5 mm(za T 4,8 : 90 x 62 x 5 mm). Krmena daska neka ne bude deblja mm inade treba da debljinu odgovaraju6e smanjite na mestu prievrScenja Da ne bi prilikom eventualnog loma krmene daske motor izgubili treba lnim uZetom (4, sl. 6 - T 3,5; T 4; T 4,5) vezati na damac. Motor namelnlm uzetom | | 4i | vezatr camac. damac tako, da je u voinji u pribli2no vertikalnom polo2aju, jer 6e biti <at najbolji. Nagib motora podesite tako, da odvijete leptirastu navrtku i viiak iz kuka. Podesite naslon u odgovarajuci polo2aj, vratite vijak i ga leptirastomnavrtkom (3. sl. 6). Kod T 4,8 nagib motora pode$avajte i poloZaj. Zatim spustite motor dok zakadka na zakaci.

motori stavitej6 u it, si. tZ). Civiiuizvuciteiz steznihkuka,podignite

kroz rupicerudicasteznihviod koji osigurajte kradekatancem, provueete sl. 7) .
ie motor pravilno pridvrcen na damac prikljuditena njega rezeryoar za gori4,1 4,5 i 4,8). Nekoliko odvijte oduSni vijak na poklopcu (ezentoara a zatim

prikljudnu spojnicu cevi sa prikljudkom gorivona motoru(10, sl. 3). na za

14
L

16

17

PRIPREMA ZA VOZNJU Pre pokretanjamotora uverite se dali je: na - motor pravilno pri6vrS6en eamac - dovoljno goriva u rezervoaru - odvijen odu5ni vijak na poklopcu reze toara - slobodanpravac vo2nje, posto motor nema slobodnoghoda ( T 3,5, T 4) (22, nazadu polo2aj za - rudica preukljudivanje sl.4) okrenuta "O" (T 4,5) (okomitom) polo2alu kod T (1 - rudicaza preukljudivanie , sl. 18) u neutralnom 4,8.

VOZNJA Vanbrodski motorl T3,5, T4 i T4R nemajuslobodnog hoda i zbog toga deluje pogonelise odmahkad motor proradi. Kod motora T 4,5 spojka u propelerskojglavi omogu0avaisklapljanjepogona (22, propefera.Rudicaza preukljudivanie sl. 4) okrenutanazad ("O") isklaplja,a napred( e ) uklapljapogonpropslera. kod Posebnazakadkaspredavapreukljucivanje ve6ih obrtaja motora i zbog toga i spojkeokrenutiruCicuza gas na minumumi treba pre ukljudivanja iskljudivanja preukljudivanje izvr5itikod minimalnogb@a obrtaja.Zakadkaujednoogranidava dodavanjegasa u slobodnomhodu motora. razradivanjeu prvih 5 sati Za sva detiri tipa vanbrodskihmotora preporudujemo za koja je propisanau voZnje.U to vreme upotrebljavajte pogon istu meSavinu poglavlfuGORfVO I MAZIVO. U podetku neka motor radi sa 'l/2 do 2/3 gasa. Posle drugog sata voZnje za kra6e vreme dodavajte pun gas. Opteredenje postepenopoveeavajte. Camcem upravljateokretajudisam vanbrodskimotor pomodukomandnerudice. pod vedimuglom na vo2njekadaje motorokrenutgledajuci osu Camca Prilikom (60 - 90o),treba zbog sigurnostismanjitigas. lpak pri o5tromzavijanjund smete jer gas oduzetiodjednom, je otporvode na elisnisklopmotoratoliki,da ga mo2e podiciod naslona. Pri prelazu u uzvratnuvoZnjusmanjitebrzinu i okrenitemotor za 1800u pravcu suprotnomkretanjukazaljkena satu. Pri tom pazite,da se cev za gorivo ne narudicu okrenitekomandnu tako,da budeopetokrenuta motaoko motora.Ujedno prema damcu. Preporu6ulemo u toku uzvratnevo2njene dodajetepunog gada sa. polo2aju (pravcu vo2nje) vijkom(10, sl. 1 i s u Motormoiete fiksirati odredenom udaracee mo3, sl. 3). Ako u toku vo2njeu plicakuglavaeliseudariu prepreku, Prilikomvoinje unazadtakvog osiguranjanema i tor podidi i ostaCeneoSte6en. zbog toga buditenaroditopailjivi. glavi omogudavamotoru T 4,8 voinju napred,isklju6enje Menjaeu propelerskoj prenosa i voZnjuunazad. Preukljudivanje obavlja se rudicomza preuklju6ivanie (1, sl. 18) . takodemora biti prebadena u vo2njeunapred, rudicaza preukljueivanje Prilikom polo2aja strelice(<levo). Kod neutralnog smlerirkretanjadamca,t.j. u poloZaju ruiica je u okomitompolo2aju("O"), kod vo2njeunazadrudicuprebaciteu smjeru strelice(+ desno). je Freukljudivanje omogudenosamo kod minimalnoggasa, zbog toga prije gasa. Zakaika istovrepreukljudivanja okreniterudicugasa u polo2ajminimalnog meno ogranidavadodavanjegasa u neutralnompoloZajui delimiino u polo2aju za voinju unazad. Kod normafnevo2nie unazad,zbog prisustvaizduvnihgasova u vodi smanjuje velika,ukoliko uslovi su ona je jo5 uvekdovoljno se potisnasila na elisi,medutim kori6tenja normalni. sa Ovakav nadin voZnjeunazadje pre svega prikladankod manevriranja 6amcem ali ga ne preporudujemo dulju upotrebu(najvi5edo 3 min) jer u tom za sludaju izduvni sistem nije hlatlen sa vodom, zbog dega moZe dodi do pregrijavanja motora. U sludajupotrebeve6e potisnesile za voinju unazad(npr.jaei vjetar u krmu prilikomisplovidbe duljavo2njaunazadprilikom ili ribolova) okrenite motorza 18Oo i preklopite rudicu za vo2njo napred. Tada mo2ete koristiti najveeu potisnu silu motoraali vama ipak preporudujemo gasa ne dodajetevi$e negoje potrebno. da Motor T 4,8 opremljenje sa sistemom,koji ga osiguravaod udaracana prepreke prilokomvo2nje napred.Ukolikomotor udari u prepreku,otvara se zakadkai

POKRETANJE MOTORA T 3,5 rudicuza gas u motoruokrenite Otvoriteslavinuza gorivo(9, sl. 1). Pri hladnom sapolo2ajza minimum, rudicuza vazduhpomerite nadole(18, sl. 2). Dodajte a mo toliko gasa, da se rudicaza vazduhjo5 ne podinjepodizati. a S jednomrukomjako povuciterudicupokretada sa drugompri tome pridr2ite motor da se ne prevrne ne Rueicupokretaea smetepustitiiz ruke,negoje polakovratiteu osnovnipolo2aj, je bi se u suprotnomsludaju mogao oStetitimehanizemza pokretanje. podigne gas. Pri tome se rudica vazduhautomatski za dodajte Kdd motorproradi u'osnovnipolo2aj. Prilikompokretanjazagrejanogmotoraostaviterudicuza vazduh u gornjem polo2aju. POKHETANJE MOTORAT 4 gumenupumpuna cevi za gorivo,dok sa karburator gorivomstiskaju6i Napunite otpor ispod prstiju.Ako je motor hladanizvuciterudicuza ne'osetitepoja6ani motoranekarudicaza vazduh pokretanja zagrejanog vazduh(2, sl. 18).Prilikom ostane u osnovnompoloZaju. Bubicu za gas okrenite do oznake "START.. S jednom rukom iako motor,da se ne prevrne.Rudicu povuciteru6icupokreta6a, sa drugompridrZite a pokretacane smete pustiti iz ruke, nego je polako vratite u osnovni poloZai,jer Kad motor prose moZe u suprotnomsludajuo5tetitimehanizamza pokretanje. dadi polako vratite ru6icu za vazduh u osnovni poloiai (prema unutra). POKRETANJE MOTORA T 4,5 i T 4,8 (okomito) okrepoloZaju i u da Proveriie, je rudicaza preukliudivanjeneutralnom dozvoljava. nite rudicu gasa do oznake"START.,odnosnodokle zakadka gorivompomo6uru6necrpke, pritiskajte crpku dok ne osetiNapunitekarburator je rudicu6oka.(2, sl. 18). Prili' te povedani otpor.Ukoliko motorhladan,izvucite kom pokretanjatoplog motora rudica6oka ostaje u unutarnjempoloZaju. zatimje polakovratiteu osnovnipoloZaj.Ukoliko Jako povuciterudicupokretada, ispustiterudicu pokretada,mo2e se oStetitimehanizamza pokretanje. kad motor proradi, rudicu doka polako vratite u osnovni polo2ai. iIOTORAT4 R POKRETANJE ili, Obziromna odabraninadindovodagorivaiz ugradenog odvojenogtezervoata poloZaj odvrniteod' i za gorivootvoriteslavinuza gorivo(1, sl. 19) u odgovarajudi je du5nivijak(2, sl. 19).Daljipostupak jednakkao kod T 4. 18

19

preporudujemo kontrolua prema Ako se to 6eSceponavlja, motor se podigne. nema, voZnjeunazadtog osiguranja potrebii zamjenuzakadkebrave.Prilikom oprez. zbog toga vama preporudujemo BRAVE' preporudujemo SETA ZA PODIZANJE ugradnju Zaio2nju u plidacima se oslobada tog Pomocu mehanizma oprema. kao dodatna koji se moZenabaviti podizanje krmenogsklopa.U sluiaju okretanja slobodno briva, 5to omogudava motoraza 1800brava je blokirana. za Vreme razradivanja sve motoreiznosi5 sati' u kao me5avinu, ito ie propisano poglavju upotrebljavajte U periodurazradivanja GORIVOI MMIVO. U prvimsatimavo2njemotorneka rcdisa 1/2 do 2/3 gasa.Posledrugogsataza povecavajte. postepeno krdtkododajtepuni gas, posle toga optere6enje USTAVLJANJE a) T 3, 5; T 4 ;T 4 ,5 ' je na dovoljno oduzetigas i pritisnuti dugmeza RraKad :elite motorustaviti u tak spoj (kod T 4,5 moZeteukljuditi slobodni.'hod). polona Ako ielite motorskinutisa damcaili pak fiksirati eamcuu nagnutom da iaju vama preporudujemo, pre toga skinete cev za gorivos motora' U Fdmoeuzakadke(1,'sl. 9) moiete pbdiii motor u dva nagnutapoloZaja' na qornii poloZai motor kada ga za vise vremenaostavliate evrstofiksiralte Ako 2elitemotorvratitiu veslimau plidaku. a Eam6u, u dbnjikadaman6vri5ete pounazadi sa rukompridrZavaju6i rudicuzaka6ke poloZij potisnite vertikalni pravcavo2njei prikljudite vijak za fiksiranje m6tor.Olabav1e lako spuStajte cev za gorivo. b) T 4,8 'Camac polo2aj. u gasa i preukljudivaniem neutralni oduzimanjem zaustavite za je ukolikorudicuza preukljuiivanje kratkoubacite Zaustavljanje efikasnije, u polozaiza volniu unazad. podina M6torzalstavitepritiskom dugmeza kratakspoj.Poslezaustavljanja gnite ga u jedan od dviiu nagnutihpoloZaiapomo6uruiice .na.spravi za krmenidio gore, drugomrukompodignite Rudicupovucite-na iridvrS?ivanjb. motora. NOSENJE I ODLAGANJE pazitida voda izdoniegdela motorasa damcamoratenarodito skidanja Prilikom zaostala slucaju na motoraistecejrije negosto ga ostavite zemlju.u suprotnom u voda moZestadi cilindari o5tetitiga. Za no6enjeima motor ugradenurudicu. plodei na Motormozetepostaviti zemljutako da se oslonina rub antikavitacione kod na rub oklopa(kodT 4, T 4,5 i T 4,8) odnosno gumenenasloneu poklopcu motoraT 3,5. Na poklopcureze toatazavrniteodusnivijak, acev za gorivopri odvojenomrezervoarunamotaiteoko rueice rezeNoata. na motora,onda ga pridvrstite stalak. Rko vise vremenane6eteupotrebljavati IZBOR ELISE lmajuciu vidu oblik,velidinui te2inu6amcatreba izabratielisu odgovarajuieg podrudju obrtaja da tat<o 6e motorpod punimgasomraditiu optimalnom nod'a, 5OOO 5400 obrVmin(T 3,5, T 4, T 4,5) ili 4800 - 5200 obrVmin(T 4'8)' 'Lakse nego broj obrtajavama je izmeritibrzinuiamca pa ce vama zbog toga bolje sluiiti sledecauputstva:

- motor je opremljen sa elisom hoda 140 mm. Ta elisa odgovara damcu ako postigne brzinu '10 - 15 km/h: - za-bzine iznad 15 km/h (gumeni 6amci) upotrebite elisu sa hodom 160 mm; - za eamce ve6e te2ine gde pod punim gasom ne dostignete brzine 10 km/h upotrebite ellsu sa hodom 120 mm. Elise hoda 140 i 160 mm imaju jade zavijena krilca sto spredava navijanje raznih vodnih bilJki.

OSVETLJENJE CAMCA T 3,5 6amca(6 V, 17 W) vama preporucujeosvetljenja moguenost Ako zelitekoristiti (isti kupiteprikljudak kao zaT 4) inamestitega u.provrtna mo, da u prodavnici poveje 6epom)uz dugmeza kratakspoj.Prikljucak (zatvoren plasticnim kuciStu usisnihSumova. koji Zite s virdomza bsvetljenje, se nalaziispod prigu5ivada T4 je za namotajem palenje 12 V 50 w kod za Prikljudak osvetljenle T 4 sa spolnjim T4,5iT4, 8 P ri kljudak osvet lienje T4, 5 iT4, 8 je 12V 60W 12V 25W. iJt ikad za se kod nalaziu torbiciza alat. Upozorenje:U svakom sludaju pazite da ie snaga potro$aCapribliino iednaka prikljuinoj snazi upalja6a(17W,25 W,50 W ili 60 W) ier moie u suprotnom slu6aju dodi do ostete. NaroCitopazite na prikliudni napon, koii moie biti 6 V ili 12 V). ODRZAVANJE Op5te je delovanje Redovnoi savestno odr2avanje od velikogznabla za bezprekorno motora. alamo2ete koje obavitisami sa standardnim Sve radoveodr2avanja, navodimo, tom koji dobijateuz motor. na5e ovla5tene servisneradionice. Za vete i sloZenile opravkepreporudujemo ako i kao 6eteobavitinajlak$e odrZavanja Cl56enje podmazivanje i ostaleradove na motor oridvrstite stalak.

CrSCeruue
ivodom. Za nepovr5ine krpomili spu2vom motoradistitesa mekanom Spoljnje gu obojenihpovrsinamozetekoristitii sredstvaza zastituautokaroserija. povrSinu motora(naroeito ostatke Povremeno skinitepoklopacmotorai odistite koje spresredstvom soli ako ste plovilina moru).PoslediSienjamotorzastitite vlage (CRC, WD 40). dava sakupljanje poklopobe zakadke motoraT 4, f 4,5 in T 4,8 odkadite Kada skidatepoklopac ga tako,da mo2estraniod rudiceza pokretanje ca i podignite malona suprotnoi ponovogname6tanja poklopca kroz otvor.Prilikom te izvudirudicuza pokretanje raditeoo obrnutomredu. name5ten motor. Prilikomskidanlanajpredelina PoklopacT 3,5 je elastidno ga i remidnoizvuciteu2e pokretada osigurajte evoroma zatimodvijtepoklopac napredpremakomandnoj rudicitako da izmotorapotisnite zeNoata.Poklopac prednjidelo poPodignite vudetedepoveiz taura priguiivadausisnihSumova. klopqa(sl. 8) potisnilega natrag i skinitega sa straznjegnosaea. sa od Ako 2elitepodidipoklopac motoramorateodvojitirudicupokretada u2eta (sa odvrtadem izvuciteulo2ak).Napominjemo, poklopacT 3,5 treba skinuti da

20

21

samo za vede opravkeili ii56enje ler su sveiica, karburatori jo5 neki delovi dosti2nii inade. TOMOS4 R poklopcamotorapreporudujemo zadriite rudicustarterai da Za lakSenamje$1anje uputstvoza T provediteie kioz oWoru poklopcu. ostaleradnjeupotrebljavajte Za 3, 5iT 4. PODMAZIVANJE upotrebumotornog delova vanbrodskihmotorapreporudulemo_ Za podmazivanje ulja ulja SAE 20 ili iakog motornogkonzervacijskog (npr. KORIN)i litijeve masti W (npr.LIS 2) ili mastiMolykote Longterm 2 ili mastiLiqui-Molly840 ili pak druge odgovarajude masti koja je odporna na slanu vodu. (glavi)elisei mazanja uredaja pokretanza zameneulja u kudi5tu Poredredovne je (Sto je opisano v posebnompoglavlju),treba mazati i vijke za pridvrS6ivanje motora(sl. 10).Viikepodma2ite za motorana 6amac(1, sl. 6) i le2iSte okretanje kod motoraT za kapi ulja ili tankimslojemmasti,a le2i5te okretanie sa nekoliko Rudicaza gas je iz 3,5; T 4 i T 4,5 samo sa uljem i to poslesvakogdi56enja. treba plastiCnih delova i ne zahtevaposebnunegu. Ali ako se 6uje Skripljenje podmazati ma56uspiralni2leb i klizad. silikonskom MOTOR i ostaiuna temenuklipa,u glavicilindra ulja me$avine i benzina Pri sagorevanju izduvnbm kanalu naslage garczi (ostataksagorevanja),koju treba oeistiti' i glavecilindra temenaklipatrebateskinutikapuza hladenje glavu i Pre 6i56enja koleno'Kod T 3'5 moizduvnog kanalatrebaskinutiizduvno Za cilindra. 6i56enie rate pre toga skinutinosadiudice.Kod T 4 in T 4,5 treba skinutiio5 prigu5ivad uloiak oklopamotora,cev za gorivosa pumpe,odvititri vijka usisnihSumova, i koji spajajuoklop motorai steznuprirubnicu pustitioklopnadole.Ako voziteu prliavimvodama6e$6ekontroli5itie hladenjeizduvnogsistema.Najvi5eputa je zapuSenulazniotvor za vodu za hladenie,kojeg mo2ete uziok za slabo hlactenje iednostavnoodistiti. mlazomvode ondaga trebaisprati u sistemzapu5en unutra5njosti Ako p izduvni in (opisanou glavi Konzerviranje dekonzerviranie). $STEM PALJENJA MotoriT 3,5 iT 4 su opremljeni magnetnim upaljaiemISKRAsa mehanidkim sa prekidadem. Pode5avanje odstojanjaizmedu kontakataprekidada(0,35 - 0,45 mm) i pode(1,5 + 0,1 mm pre GMT) tra2i upotrebu predpaljenja specialnog alata Savanje da zbog toga vama preporudujemo, te radove poveriteovlaStenoj servisnojradionici. Zazor izmedu elektroda svedioe pri T 3,5 i T 4 iznosi 04 * 01 mm. visokonaponskim kondenzatorskim uredajem MotoriT 4,5 i T 4,8 su opremljeni idaje jdu varnicu. za paljenje(sl. 11), koji je pouzdaniji Smetnlese javljajuvrlo retko, a paziti morate samo na pravilanrazmak izmedu treba upotrebitistroelektrodasvedice(0,7 + 0,1 mm). Za kontrolupretpalienja boskop pa ie zbog toga bolje pustiti da to obavi ovla5tenaservisna radionica. Upozorenje: U toku delovanja rnotora se u sistemu elektronlke za pallenle javljalu vrlo vlroki naponl I zbog toga treba preduzetl sve mere predostroinosli!

Motor ne smete pokretati ako svecica nije u kontaktu sa masom motora, U suprotnom sludaju moiete o5tetita ureclajza paljenje. SISTEM ZA DOVOD GORIVA i Sistemza dovod gorivaima filter na usisnojceviici u rezervoaru u poklopcu pumpe.Za di56enje prvog treba iz rezervoara membranske skinuticeo prikljutak. Za di56enje drugogtrebaskinutiulo2ak dna oklopa,a zatimpoklopac membranskepumpe.Umestotoga moZeteskinutiprigu5ivad usisnihSumova komi pletnupumpu. Pre di$6enja karburalora treba skinutiprigu5ivad usisnihSumova zatim sam a karburator. Sastavne deloveoperiteu benzinui osu5iteih. Delovekarburatora ne smetebrisatikrpom.Poslemontaze karburatora trebapodesiti minimalni broj obrtaja tako da motor radi ravnomernobez trzaia. Prilikomregulacijebroja obrpogonelise)treba hodana motorima 4, T 4,5 i T 4,8 (isklopljen f taja sfobodnog proveriti li je vijak'zaregulaciju (1, najprije vazduha sl. 12) octvijen 314obrrda za tajq. Zatim sa vijkom(2, sl. 12) podesite optimalni broj obrtajaslobodnog hoda motora(1500do 1600obrVmin). Ci5cenje komoreplovkaisiska mo2etekod T 3,5 obaviftibez skidanja karburatora motora.Kod motoraT 3,5 dolaziu obzir sa hodasa vijkomuz dovodza gorivou samo pode5avanje brojaobrtajaslobodnog karburator. Paziteda uvek puniterezervoar distomme5avinom. sa Preporudujemo da pre konzerviranja odistitei sistemza dovod goriva. SPoJKA MQTORA T 4,5 | T 4,8 pode5ena Pravilno zakadka mehanizma preukljudivanje za spredava trzajepriligasa (lom sigurnosne kom uklludivanja spojkekod povedanog divijeelise)idaje poslesvakogpodedoprinos duZemvekutrajanja spojke. Zakadku trebapodesiti broja obrtajaslobodnog hoda motora.S navrtkom(1, sl. 13) podesite Savanja poluguzakadke sl. 13) tako da bude kod minimalnog (2, gasa (motornesmeraditi) izmeduzuba zakadkei polugomza preukljudivanje razmaknajviSe 0,5 do mm. polo2aju Prilikompodeiavanjaneka bude rutica za preukljudivanje srednjem u (izmedupoloZaja uklopi isklop).Djelovemehanizma preukljudivanje podza za jednomgodi5nje maZitenajmanje uljem ili maSeu otpornomna slanuvodu ( gl. PODMAZIVANJE). UREDAJ ZA POKRETANJE podmaZite povremeno za delidnedelove mehanizma U uredajuza pokretanje pokretanje to sa mazivimakoja su propisana glavi PODMAZIVANJE. i u leii$te mehanizma, Povratnu ma5Cu; valjke,kavez,spiralnu oprugupodmazujte podmazujte uljem. oprugui 6eli6niobrudventilatora paziteda ne iskodipovratna poklopca Prilikom uredaja pokretanie za demontaZe ( opru ga 1, s1. 14) Za mazanjepovratneopruge i le2i5tamehanizma treba odvojitisamo poklopac, koji je pridvr56en tri vitkaa za podmazivanje sa osialihdelovatrebaskinuticelo uredaj za pokretanje. NakonduZe upotrebemotorakontroliratii uie uredajaza pokretanje. Ako je o5tedenoga moratezameniti. Zamenauzetaje iednostavna ipak vama preporuali dujemoda skinete ceo uredaj za pokretanjete ga predate ovla5tenojservisnoj gde ce ovaj rad struenoobaviti. radionici Prilikommonta2euredalaza pokretanjena motor pazite na pravilanpolo2ajvaF motorane zaboravite urena iaka (1, sl. 15). Na krajusezone,pri konzerviraniu daj za pokretanje.

22

23

KUdSTE ELISE
desto kontroli5iteulje u kuci5tu elise i uverite se, dali ima vode u njemu. Motor pridvrstitena stalak i delimidno odvijte donji vijak za naljevanje i ispuStanjeulia' Ako podne isticati ulje znati da kuci5te dobro brtvi. Ako iste6e prvo nekoliko kapi vode i zatim ulje, iete morati skoro menjati brtvila. U sludaju kada ispod vijka pritede vi5e vode ili 6ak meSavina ulja i vode treba gre5ku otkloniti odmah. Taj rad neka obavi ovla6tena servisna radionica. Najmanje jednom na dva meseca kao i na kraju sezone menjajte ulie u kuci$tu elise. Za vreme punjenja ku6iStauljem postavite motor u vertikalni polozaj, odvijte oba vijka ikroz donji otvor istiskajte ulje iz meke plastidne boce. (sl.^16). Kada ku6i5te napunite uljem do gornjeg otvora (100 cmr odnosno 85 cm" za T 4,8), zavrnite gornji i zatim jo5 donji vijak. Ku6i6te elise punite sa uliem EPOL 50 (lNA) ili odgovarajudimuljem drugih proizvodaca (HYPENOL SAE 80).

. E LI S A 6ivije. u da U sludaju, elisaudario prepreku vodi,mo2edodido lomasigurnosne gumeniublaZivad daurielise.Ja6iudarce prouzrokona Slabijeudarece ublaZiti divije. vati lom sigurnosne (povedani obrtajamotora), morateodmah broj u Ako ste to ustanovili toku voZnje vratilai glavdine elise. dodido .zaribavania. ugasitimotorjer moZeu suprotnom novu diviju. U tom sludajuskiniterascepkui konusnukapicuelise i montirajte Upozorenje:Pre zamene sigurnosne iivije skinite kapicu sa svecice motora, kako u sluiaju okretaniaelise nebi doslo do pokretaniamotora a time i do te5kih ozleda. KONZERVIRANJE I DEKONZERVIRANJE protivkorozastititi motoraonda ga trebate ne Ako du2evremena upotrebljavate zije. Pre toga morateodistitisve spoljnepovr5inekako je ve6 opisanou glavi CI S CE N J E. tako da motorradi pod izduvnog sistemaisperete iz So i prljav5tinu unutra5njosti vodom.Sistemmozeteispratiisto punimgasom10 minutau bazenusa slatkom polo2aju neka ne radi)koju i vodom(motorneka budeu vertikalnom sa teku6om dovoditeu otvor za ulaz vode za hlaclenje. uredajza Odistitedelovemotorakako je opisanou glavi MOTORi podma2ite za pokretanje kod T 4,5 i T 4,8 joS mehanizam preukljuOivanie. a lako konzervamoZeteupotrebiti Zameniteulje u kuci6tuelise (za konzervaciju 30). cijsko ulje ANTOKSIN nalijte1 | me5avine benzina Oiistite sistemza dovodgoriva.U prazanrezervoar na sa nekamotordeluje stalku Sa 10 i uljau razmeri : 1 (10% ulja). tim gorivom Zatimodvojite za gorivood motora(kod cev brojemobrtaja2 minuta. minimalnim slavinuza gorivo(kodT 3,5),zbog degase T 4, T 4,5 i T 4,8) odnosnozatvorite odmesavine oplaknite vremenazaustavi. ostatkom Sa motornakonodredenog je (kodT 4, T 4,5 i T 4,8),a iz ugradenog i vojenirezervoar ostavite u rezervoaru je plastidnog tezervoara izlijte(kod T 3,5). puta okrenitemotor (iskljudeno nekoliko za Povremeno uredajem pokretanje sa paljenje- odvrnutasveeica)i kod T 4, T 4,5 i T 4,8 io5 oplakniterezervoar. i izliitestarogorivoiz rezeNoara karburamotoraoeistite sve6icu, Fre upotrebe mesavinom. Staro gorivo bi moglo tora i napunile tezeNoar sa normalnorn prouzrokovati smetnjeu radu motora. 30 nalilikonzervacijsko ANTOKSIN ulie elisepri konzerviranju Ako ste u ku6i$te (HYPEuljemdrugihproizvodaca ga zamenite uljemEPOL50 ili odgovarajucim NOLSAE80 W).

SMETNJE U DELOVANJU MOTORA Kadamotorane moiete pokrenuti moZebiti uzrokpreviSe ili siroma5na prebogata sme5agorivai vazduhakoja dolaziu motor.Zbogtoga paziteda budepri po( kretanju hladnogmotorarudicaza vazduhu donjempolo2aju T 3,5),odnosno u polo2aju ZATVORENO 4, T 4,5, T 4,8) a prilikom (T pokretanja izvudenom toplog motora neka ostaneu gornjem(T 3,5) odnobnou unutrasnjem neizvudenom pofo2aju- OTVORENO- (T 4, T 4,5, T 4,8). Ako motor i pored toga ne proradiodistitesve6icui podesiterazmakizmedu elektroda. filtereu sistemuza dovodgorivai proAko u karburator dotidegorivoodistite ne pumpe. verite delovanjemembranske prilikompokretanja pak do nepravilnog motoramo2e ili delovanja Do pote5koda (odistite) zbogvlaili vode u komoriplovkau karburatoru isto dodizbog prisustva ge i soli na kablu i kapicisvedice(obri5ite suvom krpom). Ako u toku voznjeprimetite motorgubi snagumozebiti uzroktome delimiino da pomerenarudicaza vazduhili slabo pri6vr56en karburator. vazduhazbog o5tecenja Motor isto ne daje doyoljnosnage ako dobijapreviSe gumenecevi izmeduprigu5iva6akarprigu5iva6a i ili usisnihSumova o5te6enja buratora. proverite preukljudivanje mehanizam za Ako je kod motoraT 4,5 i T 4,8 ometano preukljudivanje naroeitozazor zakatke. i

24

25

.t

ltt
FF

(o

F

r\€o)9=

ei,

t'

1.'

e'

(o

3A

It
FF

cl,

6|

\\ \\

I

i

ut

!t

3

.tt

Gt

Gl

w

I

l'

FT
10

I i

13

17

-6
t\ .^

L

1g

0l

\e/

-.!4'4FF_

Tov ar na m ot or nih v oz il T O M O S K O P E R n . s o r . o . 66000Koper, Smarska cesta 4, garantuje kupcu: - da ce proizvoddjelovatibesprijekorno vrijemetrajanja za garancrjepod uslovom da ce se korisnik pridr2avati danih t ehni6k ihuput s t av a ; - da ima proizvod propisanekvalitetnekarakteristike, koje s u nav edeneu t ehnidk imu p u t s t v i m a ; - da ce biti placeni tro5kovi opravke i prijevozasa lavnim sredstvimado najbli2eservisne radionice,koji bi nastali zbog greSkeproizvodada kod normalneupotrebeproizvoda; - da c e s e pr oiz v od z am i j e n i t rn o v i m , a k o n e b u d e u ovlastenojservisnoj radronici popravljen u roku od 45 oana; - garancijski se rok produ2ule za toliko vremena, koliko traje popravakproizvoda; - servisneradove i rezervnediielove. Garancijskirok traje: 12 mjeseci od datuma prodaje.

To va r n a m o to r n i h vo zi l TOM OS KOPER , n . so t. o . 66000, Honep, lllMapcHa qecra 4, rapaHryje Hynqy: - Aa he npoh3Boa aenoBarh6ecnpexopnosa speMerpajarsa rapaHqhjenoa ycnoBoMt he ce KoprlcH,H aa npxapHaBarH ynyTcTaBa; TexHrqxxx aaHHx - aa HManpoh3BoanponxcaHeKBanrTeT.He HapaKTeprcThKet y HOJe HaBeaeHe rexHhqxhM Cy ynyrcrBhMa; - Aa he 6ru nnahexr,r rpotlxoBh onpaBre r npeeosa ca jaeHrM cpeacrBxMaao Haj6nHH{e cepBhcHepaaroHrlqe,Koih 6u nacrann :6or rpeurxe npou3Bobaqa HoA HopManHe ynorpebe npou3BoAa; - ga he ce npoh3BoasaMeHxrltca HoBHM, axo xe 6yAe y oenaurexoj cepeucxoj paaxoHxqr nonpaBJbeH poxy oa y 45 pana; - rapaxqnjcxr ce poK npoAyrfiyje ronrxo BpeMeHa, sa honlxo rpaje nonpaBaH npoI3Boaa; - cepBrcHe paaoBex pe3epBHe aenoBe. jcxr,rpox rpaje: Fapaxqlr 12 MecequoA AaryMa npoAaje.

Garancijase ne priznaje: za kvarove,koji su nastalrkrivicom vlasnikazbog nepravilnog odr2avanja i nepridrZavanjauputstava za .upotri.jebu; ako obavi popravakneovla$tena servisnaradionica; ako je ugraden dio, koji nije originalniTomosov rezervni dr o: ako se kupac javi sa nevaledim garancijskim listom; ako se proizvod preopterijecujeili upotrebljavaza potrijebe sporta; ako je proizvodfizidki o5tijeden. G ar anc ils k pos t upak : i Proizvod,na kojem se pojavi o6tijecenjeili smetnje,treba odmah dostaviti najbli2ojovla$tenojservisnoj radionici za. lis ledno s a gar anc ijs k im t o m . Ako 1e reklamacija opravdana, servisnaradionicaCe izvrSiti popravakna TomosovtroSak. VJEK TRAJANJA: TovarnamotornihvozilTOMOS Koper,n. sol. o.,vama ooezbijedu.je servisne usluge i rezervne dijelove joS 7 godina posle nabaveproizvoda.

Fapaxur,rja ne npnsxaje: ce - 3a KBapoBe,xojt cy Hacranr Hpr,tBxLtoM snacHrxa g6or HenpaBxnHor ynyrcraBa3a oapx{aBarba Henp|Ap*{aBa}ba l{ ynorpe6y; - aHo o6aBr nonpaBaK HeoBnaureHa cepBxcHapaaxoHxqa; - axo je yrpal)eHgeo, xojr,rxr,rjeopnrrxanxr Touocoe pe3epBHx aeo: - aHOCe XynaqJaBxCa HeBalxeqxM rapaxqrjCxrlu nTCTOM; - aho ce nporgBoA npeonrepe'ryje xnr ynorpeorbaBay cnopTcKe HaMeHei outreheH. - axo je npox3BoA QxoHqKH f apaxurjcxr'rnocrynaH: flporeeo4, xotr xojer ce nojaan ourehe$e hnil cMerlbe, rpe6a oauax aocraBlrrr,r naj6nr,rxojoenaurreroj cepar.rcxo.j
paAH oH h llr,l 3aJeAHO ca rapaHqhjct{H M n }4crOM.

Axo je pexnauaurja OnpaBAaHa, cepBxcHa paaxoHr4ua he r,roBprllxrr nonpaBaxxa Touocoe rpouax. 8EK TPAJAI-bA: Tovarna motornih vozil TOMOS Koper, n. sol. o., eaua o6ea6eDyje cepercxe ycnyre h pesepdxe aeaoBe jou 7 roArHa nocfle xa6aee npol3aoAa.

75

T 3,5 T4 T 4RIRN T 4,5 T 4,8
tehnidno navodilo tehnicko uputstvo
ynaTcTBo TexHnLtKo
TEXHilL{KOYNYTCTBO

TOmOs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful