RUKOMET

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

1

. HISTORIJSKI RAZVOJ RUKOMETA

1.1. Razvoj rukometa u svijetu
Smatra se da je postojbina rukometa Danska gdje je, krajem 19. stolje}a, u gimnasti~koj {koli u Oldrupu bila popularizirana igra handbol (rukomet). Godine 1898. u~itelj gimnastike Hollgelr Nielsen u svoj nastavni program je uvrstio handball (rukomet), igru loptom u kojoj je u~estvovalo 14 igra~a podijeljenih u dva tima (golman i 6 igra~a). Igra je bila vrlo sli~na savremenom rukometu. Veli~ina igrali{ta bila je 40 x 20 m, dimenzije gola bile su 3 x 2 m. Godine 1906., u Oldrup {koli objavljena su prva pravila igre u publikaciji "Wejdlendling handball".1 I Nijemci tvrde da je njihova zemlja kolijevka rukometa. Klaudira, autor knjige "Das handball Spiel"2 koja je izdata 1941. godine u Lajpcigu, tvrdi da rukomet poti~e od njema~kih igara "köngsbergball" i "raffball" koje su kasnije promijenile ime u "torball" ~iji je izumitelj Konrad Korch (1846.-1911.). Igra raffball, sli~na velikom rukometu, prvi put je prikazana 1891. godine u Braunschwigu u Njema~koj. Samo ime govori da se radilo o sportskoj igri loptom, koju je trebalo ubaciti u vrata (gol). Torball je igran na igrali{tu veli~ine 40 x 20 m. Golovi su bili 2,5 x 2 m, a ispred njih vratarev prostor od 4 m. Ima, ne mali broj, istra`iva~a i histori~ara sporta koji tvrde da rukomet ima daleko ve}u tradiciju. Prema nekim podacima po~etci rukometa datiraju iz stare Gr~ke pod imenom "episkirus", a u starom Rimu sli~na igra je igrana pod imenom "harpaston".3 ^ak i Homer u svojoj "Odiseji" opisuje igra~ku igru zvanu "uranija" koja je, po ideji i obliku, vrlo sli~na rukometu. Od 1170. do 1230. godine, Valter von der Vogelweide pjevao je lirske balade o "igri hvatanja lopte"4, prete}i dana{njeg rukometa. Iz Danske rukomet se {iri u skandinavske zemlje. [vedski u~itelj Walden 1912. godine izdaje zbirku pravila "Igre u prirodi" u kojoj pored ostalih, daje pravila igre sli~ne dana{njem rukometu. Zbog specifi~nosti klimatskih uslova, ovaj sport je, u [vedskoj prete`no igran u dvoranama pa je ~esto nazivan i "dvoranski". U Njema~koj rukomet ("torball"), kao sport za `ene, razvija se zahvaljuju}i Max-u Heiser, nastavniku iz Berlina. Veliki propagator rukometa dr. Karl Schelenz, nastavnik fizi~kog obrazovanja na njema~koj Akademiji za fizi~ko obrazovanje i sport, populari{e veliki rukomet. Dimenzije igrali{ta su se pove}ale na 80 x 40 m, a dimenzije gola na 5 x 2,10 m.

1 2 3 4

Catch Your success, IHF, Bazel 1998. Osnovi rukometa, EHF, Wienna, 1997. Enciklopedija fizi~ke kulture, JLZ, Zagreb 1977. Almanah RSJ, Beograd, 1991.

7

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

RUKOMET

Carl Schelenz, Max Heiser i Erich Konig su 1917. godine izdali i prva pravila velikog rukometa. Godine 1920. rukomet je u Njema~koj uveden u {kolske programe. Ve} 1921. godine u Hanoveru su odigrane prve rukometne utakmice, pobjednik kod mu{kih bio je TS "1862" - Spandau, a kod `ena "DTV" Brühl.5 U razvoju rukometa zna~ajnu ulogu je odigrala i ^e{ka. To je ustvari tre}a zemlja koja tvrdi da je postojbina rukometa. U njoj se 1892. godine pojavljuje igra hazena ("haziti" na ~e{kom jeziku zna~i bacati) - igra sli~na rukometu, koju su odu{evljeno prihvatili ~lanovi {kolskih dru{tava. Osnovana zamisao prof. Antona Kri{tofa, nastavnika gimnastike iz Prava bila je da se prona|e sportska igra za `ensku omladinu, kao protute`a nogometu. Vladimir Karas objavljuje 1905. godine pravila u ~asopisu "Uyahova tjelesna", a A. Kri{fof ih usavr{ava i objavljuje 1906. godine. Uzor za formiranje pravila bila su pravila igre Cilová (tre~ová). U igri je sudjelovalo po sedam igra~ica. Prva pravila su dozvoljavala ~ak da u jednom timu zajedno nastupaju mu{karci i `ene. Igrali{te, je bilo dugo 48 do 51 m i podijeljeno u tri polja, dva po 16 m, sredi{nji 16 do 19 m i {irine 30 do 34 m. Gol je bio {irine 2 m i visine 2,40 m. Stative su bile kvadratnog presjeka 8 do 10 cm. Ispred gola je bio golmanski prostor polupre~nika 6 m. Lopta je bila obima 62-68 cm, te`ine 300-350 gr. Zbog velike popularnosti Olimpijski odbor ^e{ke je ovu igru 1911. godine uvrstio u program ~e{kih predolimpijskih igara.

5

Ibidem.

8

RUKOMET

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

Igrali{te za hazenu

U prvo vrijeme u svijetu popularniji je bio veliki rukomet. Prva me|unarodna rukometna utakmica u velikom rukometu odigrana je 1925. godine u mjestu Halle u Njema~koj izme|u reprezentacija Austrije i Njema~ke (6 : 3). Iste godine odr`an je i susret reprezentacije Njema~ke i Belgije (12 : 2). Prvi me|unarodni susret `enskih reprezentacija odr`an je 1930. godine u Pragu izme|u Austrije i Njema~ke (5 : 4). Na VIII kongresu Me|unarodne atletske federacije, odr`anom 1926. godine u Hagu, izabrana je komisija sa zadatkom rukovo|enja me|unarodnim rukometnim sportom i sistematiziranja pravila raznih sportova loptom. Godine 1927. ustanovljena su me|unarodna pravila rukometne igre.6 Za vrijeme odr`avanja Olimpijskih igara u Amsterdamu, 1928. godine organiziran je prikaz rukometa i odr`ana Osniva~ka skup{tina Me|unarodne amaterske rukometne federacije (IAHF). Me|unarodni olimpijski komitet je, zemlji doma}inu Njema~koj, u kojoj je veliki rukomet bio izuzetno popularan, dozvolio da na olimpijskom programu bude novi sport i Njemci su izabrali veliki rukomet koji je uvr{ten u program XI olimpijskih igara u Berlinu 1936. godine. Bile su to jedine olimpijske igre na kojima se igrao veliki rukomet. U zavr{nici je u~estvovalo {est reprezentacija (SAD, Rumunija, Ma|arska, [vajcarska, Austrija i Njema~ka). U finalnoj utakmici na olimpijskom stadionu u Berlinu, pred vi{e od 100.000 gledalaca, Njema~ka je pobijedila Austriju rezultatom 10:6 (5 : 3). Tre}eplasirana ekipa bila je [vajcarska. Ipak, rukomet je nakon toga nestao iz olimpijskog programa narednih 36 godina, izuzev demonstracionog prikazivanja na XV olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine. Na Prvom svjetskom prvenstvu u velikom rukometu 1938. godine u Njema~koj, u~estvovalo je deset reprezentacija (Luksemburg, Holandija, Danska, Poljska, ^ehoslova~ka, Rumunija, [vedska, Ma|arska, [vajcarska, Njema~ka). Svjetski prvak postala je reprezentacija Njema~ke, druga je [vajcarska, a tre}a Ma|arska.

6

"[kola rukometa" Flander-Snoj, Zagreb.

9

mr. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi}

RUKOMET

Prvo svjetsko prvenstvo u velikom rukometu za `ene odr`ano je u Ma|arskoj, 1949. Pobjednik je reprezentacija doma}ina, drugoplasirana Austrija, a tre}a ^ehoslova~ka. "Veliki" i "mali" rukomet igraju se uporedo sa velikim uspjehom, ali je "mali" potisnuo "veliki", ~ije je posljednje sedmo svjetsko prvenstvo za mu{karce odigrano 1966. godine u Austriji. U~estvovalo je {est reprezentacija, a pobjednik je bila SR Njema~ka, drugoplasirana DR Njema~ka, a tre}a Austrija. Posljednje Svjetsko prvenstvo u velikom rukometu za `ene odr`ano je jo{ ranije 1960. godine u Holandiji. Pobjednik je bila Rumunija, druga Austrija, a tre}a Njema~ka (zajedni~ka ekipa SR Njema~ke i Njema~ke DR). Prvo svjetsko prvenstvo u "malom" rukometu za mu{karce odr`ano je u Berlinu 1938. godine, uz u~e{}e ~etiri reprezentacije: Austrija, Danska, Njema~ka i [vedska. Prvi svjetski prvak je reprezentacija Njema~ke, druga Austrija, a [vedska tre}a. Prvo svjetsko prvenstvo u "malom" rukometu za `ene odr`ano je tek 1957. godine u Jugoslaviji, u Beogradu i Virovitici. U~estvovalo je devet reprezentacija: Austrija, ^ehoslova~ka, Danska, Ma|arska, Jugoslavija, Poljska, Rumunija, SR Njema~ka, [vedska. Svjetski prvak bila je reprezentacija ^ehoslova~ke, druga Ma|arska, a tre}a Jugoslavija. U programu olimpijskih igara "mali" rukomet je zastupljen tek od 1972. godine. Na XX olimpijskim igrama u Minchenu (SR Njema~ka) 1972. godine u~estvuje 16 mu{kih reprezentacija (^SSR, Danska, Ma|arska, Norve{ka, Jugoslavija, Rumunija, SSSR, [vedska, Njema~ka DR, Poljska, Japan, Island, SAD, [panija, Tunis, SR Njema~ka). Reprezentacija Jugoslavije nastupila je u sastavu: A. Arslanagi}, ^. Bugarski, P. Fajfri}, H. Horvat, M. Karali}, \ Lavrni}, M. Lazarevi}, Z. Miljak. S. Mi{kovi}, B. Pokrajac, N. Popovi}, M. Pribani}, D. Selec, A Vidovi}, Z. Zorko, Z. @ivanovi}, Savezni kapiten je bio Ivan Snoj, a savezni trener Vladimir Stenzl. Prvi olimpijski pobjednik je reprezentacija Jugoslavije koja je u finalnom me~u pobijedila ^SSR rezultatom 21:16 (12:5). Susret je igrao 10. septembra 1972. godine u "lympia-sporthalle". Ekipe su nastupile u sljede}im sastavima: JUGOSLAVIJA: Arslanagi}, @ivkovi}, Horvat 2 (1), Pribani}, Fajfi}, Karali}, Lovrni} 3, Mi{kovi}, Pokrajac 4, Miljak 3, Lazarevi} 6 (1), Popovi} 3. ^SSR: Pospi{il, Krlik, Satrapa 1, Jary 6, Kavan 3 (1), Luko{ik, Haber, Krepinol, Bene{ 4, Lafko 1, Kone~nu, Mike{ 1. Tre}eplasirana je bila reprezentacija Rumunije. Na narednim XXI olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine na programu je i takmi~enje `enskih ekipa. Redoslijed reprezentacija je bio sljede}i: SSSR, Njema~ka DR, Ma|arska, Rumunija, Japan, Kanada. Kod mu{kih ekipa pobjednik je bila ekipa SSSR-a, druga Rumunija, a tre}a Poljska. Me|unarodna rukometna federacija (IHF - International handbnall federation) osnovana je na kongresu koji je odr`an 10.-132.07.1946. godine u Kopenhagenu. Osniva~kom kongresu prisustvovali su predstavnici 14 zemalja: Austrije, SAD, Belgije, Danske, [vedske, SR Njema~ke, Finske, [vajcarske, Holandije, Norve{ke, Poljske, Francuske, Portugala i Urugvaja. Na inicijativu me|unarodne rukometne federacije od sezone 1956./57. godine odr`avaju se i takmi~enja KUP-a evropskih {ampiona za mu{ke, a od 1961./61. godine i za `enske ekipe. Od sezone 1975./76. godine organizira se KUP pobjednika kupova Evrope za mu{ke, a godinu dana i za `enske ekipe. Prvi pobjednici KUP-a evropskih {ampiona su reprezentacija Praga (^SSR) u mu{koj i Stinta- Bukure{t (Rumunija) u `enskoj konkurenciji.
10

Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi} Za vi{e od sto godina igranja rukomet se razvio u svjetski pokret. Na pet kontinenata 142 zemlje su ~lanice Me|unarodne rukometne federacije. 1991. Evropska rukometna reprezacija (EHF) osnovana je 17. U 741 klubu u svijetu danas igra preko petnaest miliona igra~a i igra~ica. Azija (30 ~lanica) i Okeanija (4 ~lanice). 11 . Afrika (44 ~lanice). Pan Ameri~ka (18 ~lanica). godine u Berlinu. 11.RUKOMET mr. Razvojem rukometa i njegovom masovno{}u do{lo je do osnivanja i kontinentalnih federacija: Evropa (46 ~lanice).

godine na igrali{tu "6.193. u Zagrebu u tada{njoj Dr`avnoj I mu{koj realnoj gimnaziji pod vo|stvom prof. Osposobljene su prve rukometne sudije i instruktori. a u nastavni plan je na prijedlog Marijana Flalndera uvr{ten i rukomet. godine u Zagrebu izme|u studentskih reprezentacija Univerziteta u Grazu (Austrija) i zagreba~kog sveu~ili{ta koja je zavr{ena rezultatom 11:2. i 15. Ozbiljniji po~eci igranja rukometa u Jugoslaviji zabilje`eni su {kolske godine 1932. maja mjeseca 1948. Srednja tehni~ka {kola.. godine. Druga mu{ka gimnazija. godine odr`ano je prvo rukometno prvenstvo zagreba~kih srednjih {kola. Te godine instruktori iz Zagreba odlaze u sve dijelove zemlje. 1948. zatim Autoputu "Bratstvo-jedinstvo. kasnije istaknuti reprezentativac i savezni trener Irislav Dolenec i Borko \ulepa. godine na akciji igradnje pruge [amac-Sarajevo. na akciji. nastavnika gimnastike. 03. Tako u Sarajevu. Mustafa Demir & dr./33. Viktor Medved. Rukomet je postao jo{ popularniji nakon XI olimpijskih igara u Berlinu 1936.mr. godine. Nenad Herac i dr. Pod vo|stvom Zvonimira Suligoja u Dr`avnoj realnoj gimnaziji. u ljeto 1946. U Sarajevu je odr`an te~aj za fiskulturne instruktore.7 Zna~ajan doprinos afirmaciji rukometa. Nakon Drugog svjetskog rata zapo~ele su aktivnosti na obnavljanju i {irenju rukometa.05. Beograd 1991. Prva akcija u razvoju rukometa u Jugoslaviji zabilje`ena je {kolske 1929. godine. april". U {kolskoj 1935. 12 . i zahvaljuju}i njima veliki broj omladinaca upoznao se sa osnovima rukometa i odigrane su prve utakmice velikog rukometa. Prva me|ugradska utakmica odigrana je u Zagrebu 1935. Vladimira Jankovi}a. borave zagreba~ki instruktor. 02. Najzna~ajniji uspjesi {irenja rukometa ostvareni su nakon I savjetovanja Rukometnog saveza Jugoslavije. god. godine gdje je kao gost me|unarodnog omladinskog kampa boravila grupa zagreba~kih gimnazijalaca. Sarajevski omladinci su upoznali osnove pravila tehnike i taktike.. godine u Vara`dinu. Zna~ajnije akcije {irenja i popularizacije rukometu realizirane su 1947. Finalna utakmica odigrana je 28.. dala je Rukometna ~eta sastavljena od rukometa{a iz Hrvatske. Ekonomska (Trgova~ka) {kola.678 igra~a. prilikom otvaranja srednjo{kolskog igrali{ta. Prvo mjesto osvojila je ekipa Srednje tehni~ke {kole 7 Almanah RSJ. Usvojen je plan za {irenje rukometa u cijeloj zemlji. na gimnasti~kom sletu 29. osnovane prve rukometne ekipe. 1948. Razvoj rukometa u Bosni i Hercegovini Razvoj rukometa u Bosni i Hercegovini usko je vezan za razvoj ovog sporta na podru~ju biv{e Jugoslavije. 51 . 07./36. Akcije {irenja rukometa nastavljene su na omladinskim akcijama na izgradnji Novog Beograda 1948. Savjetovanju su bili prisutni i predstavnici Bosne i Hercegovine./30. 1950. U~iteljska {kola. godine. dr.2. Ferhat No`inovi} RUKOMET 1. koje je odr`an u Zagrebu 14. Na Omladinskoj pruzi [amac-Sarajevo odigrano je 349 rukometnih utakmica uz ukupno u~e{}e 7. godine. koji su i odigrali tri rukometne utakmice s ekipama berlinskih srednjih {kola. godine boravio je i jedan broj rukometnih stru~njaka kao {to su Kre{imir Pavlin. bio je prvi javni prikaz rukometne utakmice. kao posljednja ta~ka. Prva zvani~na me|unarodna utakmica odigrana je 19. Na omladinskoj akciji u izgradnji `eljezni~ke pruge Br~ko-Banovi}i. izme|u srednjo{kolskih reprezentacija Zagreba i Ljubljane 8:5 (3:2). Odmah po zavr{etku prvih ~asova rukometa odr`ano je prvo prvenstvo srednjih {kola Sarajevo na kome su u~estvovale ekipe: Prva mu{ka gimnazija. 1939.

Prvo mjesto osvojile su rukometa{ice "Mladosti" iz Sarajeva. godine. Mustafa Barali}. Nagli razvoj rukometa doveo je i do osnivanja Republi~ke rukometne lige za mu{ke ekipe u velikom rukometu. Aleksandar Sari}. Vrlo brzo dolazi do formiranja prvih rukometnih ekipa: "Milicionar". Prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine za `enske ekipe u velikom rukometu odr`ano je 23. 05. Rukometa{i Sarajeva pobijedili su ekipe Osijeka sa 10 : 0 i Beograda sa 9 : 3. kasnije poznati sportski ljekar. Pero Pili}. 1955. Hrvoje Rebi}. U nastojanjima da rukomet pro{iri u sve krajeve Bosne i Hercegovine. 25. "Rudara" iz Kreke. 06. "Bosne" i "@eljezni~ara" iz Sarajeva. Rafael Br~i}. "@eljezni~ar" Sarajevo i "Mladost" Sarajevo. Sreto Kolija. godini je osnovan Rukometni savez Bosne i Hercekgovine i organizirana {iroka akcija {irenja i popularizacije rukometa. Ekipa sarajevske "Bosne" bila je diskvalifikovana. i 1952. Trener je bio Borko \ulepa. "Milicionar". U takmi~arskoj sezoni 1949. godine. "Mlada Bosna" Sarajevo i 13 . godine. Godine 1950. Prvi turnir `enskih ekipa za prvenstvo Bosne i Hercegovine organizovan je u Sarajevu 17. Takmi~enjem je rukovodio Gradski rukometni odbor ~iji je predsjednik bio Ismet Arslanagi}. U~estvovale su ekipe "Bratstvo" Travnik. Ivica Paukovi}. "Bosna" i "@eljezni~ar" svi iz Sarajeva. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Milicionar" iz Sarajeva bez poraza. oktobar" 1953. Brupo Palestra. godine je formiran Odbor za rukomet koji je doprinio {irenju rukometa. Drago Doputa. Petar ^ivi}. Fuad Hajrovi}. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Bosna iz Sarajeva. Omer Ali}. Osijek. Gimnasti~kog dru{tva I iz Banja Luke i "Vele`a" iz Mostara. 1948. Posljednje prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za mu{ke ekipe odr`ano je 1958. a kao "20. Dragoljub Mi~ovi}. Isto godine u junu mjesecu u Mostaru je organizirano Prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine za mu{ke ekipe u velikom rukometu uz u~e{}e "Milicionera". Organiziran je niz seminara za rukometne sudije i instruktore. Gimnasti~ko dru{tvo iz Mostara. 06. Mustafa Demir & dr. godine u Banjoj Luci rukomet ima prvi javni nastup. Trener je bio Jovan Jankeli}.17. 1955. pri Savezu sportskih igara Bosne i Hercegovine. ligu sa~injavaju ekipe: Gimnasti~ko dru{tvo iz Banja Luke. i 28. godine "mali" rukomet po~inje da se {iri u Bosni i Hercegovini. Po~etkom 1953. a u finalu su pora`eni od reprezentacije Zagreba rezultatom 18 : 5. Ljubljana. U sklopu Svjetskog sleta 19. .RUKOMET mr. Radoslav \a{o. Prvi turnir `enskih ekipa za prvenstvo Bosne i Hercegovine organizovan je u Sarajevu 17. godine nastupila je reprezentacija Sarajeva i osvojila drugo mjesto iza reprezentacije Zagreba. Nenad Ivani{evi}. Ferhat No`inovi} koja je u finalu savladala Prvu gimnaziju. U~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. Na prvom saveznom turniru u velikom rukometu u Zagrebu 12. "Mlada Bosna" Sarajevo i "Partizan" Travnik. Prvo mjesto i titulu prvaka Republike osvojile su rukometa{ice "Borca" iz Banja Luke. U~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. Nastupilo je sedam gradskih reprezentacija: Beograd. Prvaci su bili i 1951. Nastupali su: Slavko Vrbac./50. juna 1450. Sre}ko [imi}. godine. 10. Sarajevo. Ranislav Radoj~i}. godine u Sarajevu. i 28. Boro Spasojevi}. Corado Gessi. Boro Spasojevi}. 1948. Za pobjedni~ku ekipu RK "Bosna" iz Sarajeva nastupali su: Slavko Vrebac. Zadar i Zagreb. U~estvovalo je 12 ekipa. ekipa RK "Milicionar" iz Sarajeva osvojila je prvo mjesto i titulu prvaka FNRJ bez poraza. Te godine je odr`an i prvi zvani~ni turnir mu{kih ekipa u Sarajevu. 1959. Jovan Nankeli}. Mustafa Barali}. godine. Vasilije Metiko{. Bio je to prvi zapa`eniji uspjeh bosanskohercegova~kog rukometa. Subotica. Borko \ulepa. "Bosna" i "@eljezni~ar". Drago Karaman. Gimnasti~ko dru{tvo iz Kreke. U 1949.

1959. Zoran Ravi}.. Jovi} i Milorad Kekerovi} Bosanskohercegova~ke ekipe imale su velikog uspjeha u prvenstvima Jugoslavije. Pored toga banjalu~ki "Borac" je osvajao Rukometni kup Jugoslavije deset puta (1957. "Sloga-Bosnaprevoz" Doboj. 1973. "Mlada Bosna" (kasnije @eljezni~ar") Sarajevo.. Dobrivoje Selec. a samo posljednju izgubila jer je bila nekompletna . Perovi}.) a "Bosna" iz Sarajeva 1963. Milorad Karali}. Ferhat No`inovi} RUKOMET "Partizan" Travnik. Rodin. "Borac" iz Banja Luke bio je {ampion dr`ave 1959.6. U I saveznoj rukometnoj ligi za mu{karce u~estvovale su ekipe: "Borac" Banja Luka. 1976.. ^ivi}.mr. Karad`a . Atlagi}. i 1992. Slobodan Vuk{a. 14 . Rade Un~anin.. 1974. godine . 1958. pobijediv{i u finalu danskih KFUM sa 17 : 15 i postala najbolja ekipa kontinenta. godine. Boro Goli}.stoje: Friganovi}. 1981. "Bosna" (kasnije "Vitex") Visoko. godine. 1960. 1961. godine osvojili Evropski kup nacionalnih prvaka. "Bosna" Sarajevo. godine.snimljeno u Zagrebu 21. Miro Bijeli}. Najve}i me|unarodni uspjeh bosanskohercegova~kog rukometa ostvarili su rukometa{i "Borca" Banja Luka koji su 1976.~u~e: Stanivukovi}. "Krivaja" Zavidovi}i.. 1972.. 1979. 1975. 1969. Nedeljko Vujinovi}.. Trener je bio Pero Janji}... Momo Goli}... Bor~eva ekipa koja je dobila 17 utakmica za redom. Prvo mjesto i titulu prvaka Republike osvojile su rukometa{ice "Borca" iz Banja Luke. 1975. a "@eljezni~ar" iz Sarajeva 1978. Za ekipu "Borca" nastupili su: Abas Arslanagi}. "Sloboda" Tuzla. Sara~evi}. 1974. Zdravko Ra|enovi}. Neboj{a Popovi}.. 1973.. Ra~ki. Mustafa Demir & dr.

Pero Janji}. U finalnom me~u u Dortmundu izgubili su od njema~kog "Gummersbacha" sa 23 : 14. RK "Mlada Bosna" Sarajevo i RK "Borac" Banja Luka. RK "Jedinstvo . Zdravko Ra|enovi}. trener (stoje). Ferhat No`inovi} [ampioni Evrope: Milorad Karali}. Rukometa{i sarajevskog "@eljezni~ara" bili su 1982. finalisti kupa IHF. Zoran Ravli} (~u~e) Rukometa{i "Borca" bili su 1991. Dobrivoje Selec. Reprezentacija Grada Sarajeva. U dva me~a savladana je ekipa CSK iz Moskve (u Banja Luci 20 : 15. Abas Arslanagi}. Neboj{a Popovi}.UMEL" Tuzla. Mustafa Demir & dr. Boro Goli}. a u Moskvi 23 : 24). RK "Bosna" Bosanski Brod. Nedeljko Vujinovi}.RUKOMET mr. Miro Bijeli}. Zapa`ene rezultate imale su i `enske ekipe RK "Lokomotiva" Mostar. Rade Un~anin. U konkurenciji juniora i juniorki bosanskohercegova~ki rukomet je imao izuzetno mnogo uspjeha. Zagreb 1970. Slobodan Vuk{a. 15 . Juniori Bosne i Hercegovine su dugi niz godina bili okosnica reprezentacije Jugoslavije. godine pobjednici kupa IHF (Kupa me|unarodne rukometne federacije). Momo Goli}.

dotada{nji predsjednik Saveza.. Neboj{a Popovi}. Avdo Bogdani}. Osniva~ka skup{tina Rukometnog saveza nezavisne i me|unarodno priznate Bosne i Hercegovine odr`ana je 5. Rusmir Delahmetovi}. na XII mediteranskim igrama u Monpelieer-u u Francuskoj po prvi put u~estvovala je i mu{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine.. 07. Ranko Bo`inovi}. Najve}i broj nastupa imali su: Zlatan Arnautovi} (150 nastupa). godine dovela je do prekida rada kako u savezu tako i u klubovima.-77-) i Mustafa Demir (1990. Mirsada \altur.. Dragan Stani} i Re{ad [arenkapa. ve} juna mjeseca 1992. Za na{u reprezentaciju nastupali su: Mustafa \onlagi}. Najve}e po~asti bosanskohercegova~ki rukomet je dobio uvr{tavanjem igra~a iz BiH-klubova u reprezentacije svijeta. Zvonimir Serdaru{i} i Jasna Merdan-Kolar. Na ~elu Inicijativnog odbora nalazio se Dragan No`ica. Jovica Elezovi}. Abaz Arslanagi} (125). Rusmir Delahmetovi} (43). Boris Batoni~ki. Rukometni radnici iz BiH obavljali su najve}e funkcije u RSJ.. Sarajevo 1969. Skup{tina je usvojila Statut i izabrala organe Saveza. 1992. RK "Mlada Bosna" (@eljezni~ar). Ejub Kukavica. novembra 1994.-92. Godine 1993..). Rade Grbi}. Nenad Radanovi}. Adem Ba{i}. na inicijativu rukometnih radnika iz Sarajeva pokrenuta je aktivnost Rukometnog saveza BiH. me|utim. Za reprezentacije svijeta nastupali su: Abaz Arslanagi}. Za predsjednika Skup{tine izabran je Bakir Alispahi}. Zaim Kobilica. Memnun I|akovi} (35). godine konstituisano je Ratno predsjedni{tvo RS BiH u sastavu: Edhem Bahrijarevi}. Ferhat No`inovi} RUKOMET Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu dala preko sto rukometnih reprezentativaca biv{e Jugoslavije u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Mustafa Torlo i Muhamed Memi}. godine. Zlatan Sara~evi} (114). Jasna Merdan-Kolar (84). @eljko Ani}. Hrvoje Rebi}. Savo Kne`evi}. Dijana Bla`evi} (6).mr.. Adnan Dizdar (72). Adnan Had`i}. godine u Zenici. Predsjednici Rukometnog saveza Jugoslavije iz BiH bili su \or|e Pekli} (1973. Na zahtjev Sportskog saveza BiH 28.. Adnan Ja{arevi}. a za 16 . Agresija na Bosnu i Hercegovinu 1992. Zdravko Ra|enovi} (137). Adem Vukas. Mustafa Demir & dr..

03. 1996. godine za vrijeme odr`avanja Olimpijskih igara u Atlanti . 1996. godine. . Rukometni savez Bosne i Hercegovine je primljen za punopravnog ~lana Evropske rukometne reprezentacije na III kongresu koji je odr`an 21. Reprezentacija [vedske. Mustafa Demir & dr. prvak svijeta 1995. godine i IHF na Kongresu u Amsterdamu 1994. za trenera Mahmut Obrali}. Za v. 07. Ferhat No`inovi} podpredsjednika Rizah Kulagli}. selektora mu{ke selekcije imenovan je Senad Fetahagi}. i 22. a za ravnopravnog ~lana Me|unarodne rukometne reprezentacije na 26. prvak svijeta 1999.SAD. Ostvarena je puna saradnja sa Me|unarodnom (IHF) i Evropskom rukometnom federacijom (EHF).RUKOMET mr. {to je rezultiralo prijemom za pridru`enog ~lana IHF na kongresu u Barceloni 1992. 17 . godine u Atini.d. Reprezentacija Francuske.21. kongresu koji je odr`an 15.

Mustafa Demir & dr.mr. Ferhat No`inovi} RUKOMET Tri golmana reprezentacije svijeta: [im~ak (Poljska). Arslanagi} (biv{a Jugoslacija) i Penu (Rumunija) 18 .

Ferhat No`inovi} 19 . Mustafa Demir & dr.RUKOMET mr.

Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi} RUKOMET 20 .mr.

RUKOMET mr. da vode igru . Linije vrata moraju biti 8 cm {irine izme|u stativa (vidi sliku 2a). dok su ostale linije {irine 5 cm. Svojstva igrali{ta tokom utakmice ne smiju se mijenjati u korist jedne od ekipa. 21 . ali prije svega humanog rukometa. igri sli~noj savremenom rukometu. koji je objavio 1904. (Vidi Pravilo 6). Pravila igre daju fizionomiju rukometu isto kao {to i svaka druga grana sporta dobija svoju sliku na bazi pravila. Vratarev prostor odre|en je linijom vratarevog prostora (linija 6 metara) koju dobijamo na slijede}i na~in: a) 6 metara ispred vrata (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije vratarevog prostora) usporedno s linijom vrata povu~e se linija du`ine 3 metra. o{trog. Sve linije igrali{ta su sastavni dio prostora koji ome|uju. stru~njaci i rukometni radnici moraju poznavati pravila rukometne igre. Njihova unutarnja visina je 2 metra a {irina 3 metra.4.savremenog rukometa. Prete~a dana{njih pravila je priru~nik o haandboolu. 1. 1. Ispred svakih vrata nalazi se vratarev prostor. Vrata (vidi sliku 2a i 2b) stoje u sredini linije izvan vrata. Igrali{te (vidi sliku 1) je praugaonik du`ine 40 m i 20 m {irine koji obuhva}a dva vratareva prostora (vidi pravilo 1:4 i pravilo 6) i polje za igru.1. Tri strane vidljive s igrali{ta moraju biti obojene u dvije kontrastne boje. Mustafa Demir & dr.3. Stative vrata povezane su popre~nom gredom ~iji se stra`nji brid mora poklapati sa stra`njom stranom linije vrata. Vrata moraju biti u~vr{}ena za podlogu ili zidove iza njih. Mora postojati sigurnosni pojas koji okru`uje igrali{te {irine najmanje 1 m du` uzdu`ne linije i 2 m iza vanjske linije vrata.IGRALI[TE 1. U ovom poglavlju data su me|unarodna pravila rukometne igre koja bi trebala biti neizbje`an rekvizit svih onih koji su u i oko rukometa. Ferhat No`inovi} M E\UNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE Igra~i.dat }e puni doprinos unapre|enju atraktivne i uzbudljive igre . kao i svi sportski pedagozi. treneri. francuskom i engleskom jeziku. da treniraju. a kra}e grani~ne linije zovu se linije vrata (izme|u vratnica) ili linije izvan vrata (sa vanjske strane vrata). Linije izme|u dva susjedna polja mogu biti zamijenjena razli~itim bojama izme|u susjednih polja na podlozi (terenu). Kada svi kojima je knjiga namijenjena nau~e kako da igraju. Prva me|unarodna rukometna pravila izdala je Me|unarodna rukometna federacija (IHF) u decembru 1928.2. dinami~nog. godine na njema~kom. Du`e grani~ne linije zovu se uzdu`ne linije. Pravila su se kroz historiju mijenjale i unapre|ivala tako da danas predstavljaju osnovu za igranje lijepog. godine danski u~itelj gimnastike Holger Nielsen. 1. Pravilo 1 . koje se jasno razlikuju od pozadine. Vrata moraju imati mre`u prika~enu tako da uba~ena lopta ostane u vratima. atraktivnog. Stative i pre~ka moraju biti kvadratnog presjeka {irine 8 cm.

Linija slobodnog bacanja (linija 9 m) povla~i se isprekidano na udaljenosti 3 m ispred linije vratareva prostora. Ferhat No`inovi} RUKOMET b) dvije ~etvrtine kru`nice. Linija 7 m je oznaka du`ine 1 m. Slika 1. (vidi sliku 1). obojeni segmenti i neozna~eni dijelovi linije duljine su 15 cm (vidi sliku 1). paralelna je s linijom vrata i od nje udaljena 4 metra (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije oznake 4 metra). Sredi{nja linija povezuje sredi{nje ta~ke obiju uzdu`nih linija (vidi slike 1 i 3. To je krajnja ta~ka za zamjenu igra~a ozna~ena linijom koja je paralelna sa sredi{njom linijom i prote`e se 15 cm unutar uzdu`ne linije i 15 cm izvan uzdu`ne linije (vidi slike 1 i 3). 1. neposredno ispred vrata.).5. svaka promjera 6 m (mjereno sa stra`njeg unutra{njeg ugla stativa) nastavljaju se na 3 m duga~ku liniju do vanjske linije vrata (vidi slike 1 i 2a). Slika 1.9. 1.). 1. 1.mr.8.6. 22 .7. neposredno ispred vrata.a. paralelna je sa linijom vrata i udaljena 7 metara od njih (mjereno od stra`nje strane linije vrata do prednje linije oznake 7 metara (vidi sliku 1. Mustafa Demir & dr. 1. Linija zamjene igra~a (dio uzdu`ne linije) za svaku ekipu prote`e se od sredi{nje linije do oznake 4.5 metara udaljene od sredi{nje linije. Vratareva grani~na linije (linija 4 metra) je 15 cm duga linija.

Ferhat No`inovi} Slika 2. Produ`eci se igraju.RUKOMET mr. Pravilo 2 . Ukoliko je utakmica ponovo neodlu~na nakon prvog produ`etka. drugi produ`etak igra se nakon odmora od 5 minuta. .1.a. Vrijeme trajanja igre za mla|e dobne kategorije je 2x25 minuta za igra~e u kategoriji 12-16 godina i 2x20 minuta za igra~e stare 8-12 godina. I ovaj produ`etak igra se 2 x 5 minuta sa odmorom od 1 minute. Slika 2. Produ`eci se igraju 2 x 5 minuta sa odmorom od 1 minuta. Mustafa Demir & dr.2.TRAJANJE IGRE. Normalno vrijeme trajanja igre za sve kipe sa igra~ima od 16 i vi{e godina je dva puta do 30 minuta. 23 2. ukoliko je utakmica nerije{ena na kraju regularnog dijela a mora biti odlu~en pobjednik. Odmor izme|u poluvremena traje 10 minuta. U oba slu~aja odmor izme|u poluvremena traje 10 minuta. ZAVR[NI SIGNAL I TIME-OUT TRAJANJE IGRE 2. nakon odmora od 5 minuta.

potrebnog dogovora izme|u sudija u skladu pravila 17:8. Prekr{aj tokom izvo|enja u gore navedenim situacijama. sudije nisu u mogu}nosti ni{ta promijeniti. Ukoliko je znak za zavr{etak drugog poluvremena (ili produ`etka) dat prekasno.8. ne mo`e za posljedicu imati izvo|enja bacanja za ekipu u odbrani (u suprotnom smjeru).4. dobivanja signala od mjerioca vremena ili delegata. 1). nepravilne zamjene igra~a ili ulaska prekobrojnog igra~a u igrali{te. ukoliko je dozvoljen ekipni time-out. diskvalifikacija ili isklju~enja do kraja.6.). Ukoliko je lopta bila izvan igre. 2. Time-out se tako|e daje i u drugim situacijama zavisno od okolnosti. Ukoliko je znak za kraj poluvremena (ili prvog produ`etka) dat prekasno. 2. igra se nastavlja bacanjem koje odgovara situaciji u trenutku preranog prekida igre. Time .7. (Obja{njenje br. dosu|ivanja sedmerca. Sudije moraju pri~ekati neposredni rezultat ponovljenog bacanja prije znaka za zavr{etak igre. 24 . 2). Sudije zavr{avaju igru tek nakon {to je poznat neposredni rezultat slobodnog bacanja (osim slobodnih bacanja iz Pravila 13:4) ili sedmerca koji se moraju izvesti poslije zavr{nog signala (Vidi Obja{njenje br. stav 1.mr. Ukoliko je lopta bila u igri. Prekr{aji koji se dogode za vrijeme time-outa podlije`u sankcijama istim kao i prekr{aji za vrijeme igre (16:13. 2.3.out je obavezan u slijede}im slu~ajevima: a) b) c) d) e) f) isklju~enje na 2 minute. TIME-OUT 2. ZAVR[NI ZNAK 2. Ferhat No`inovi} RUKOMET Ukoliko je utakmica jo{ uvijek nerije{ena. Sudije odlu~uju kada i koliko dugo }e biti zaustavljeno vrijeme trajanja igre ("time out").5. Ekipa koja je bila u posjedu lopte u trenutku prijevremenog zavr{nog signala ostaje u posjedu lopte i u nastavku igre. Mustafa Demir & dr. pobjednik }e biti odlu~en prema propozicijama za to takmi~enje. 2. Ukoliko nije dat takav znak. Prekr{aj ili nesportsko pona{anje koje se dogodilo prije ili neposredno u trenutku zavr{nog signala (zavr{etak poluvremena ili kraj utakmice) mora biti sankcionirano i onda ukoliko kazna nije mogla biti izre~ena prije zavr{nog signala. sudija zvi`dukom daje znak da je vrijeme trajanja igre isteklo (17:10). Bacanje se mora ponoviti ukoliko se zavr{ni signal oglasio (za kraj poluvremena ili igre) upravo u trenutku izvo|enja sedmerca ili slobodnog bacanja ili u trenutku dok je lopta u letu prema golu. Ako sudije ustanove da je mjerilac vremena prerano dao zavr{ni signal (za kraj poluvremena ili utakmice). du`ni su zadr`ati igra~e na igrali{tu i odigrati preostalo vrije igre. drugo poluvrijeme (ili produ`etak) mora biti skra}eno za odgovaraju}i period vremena. Igra~i i slu`bene osobe podlije`u osobnim kaznama za prekr{aje ili nesportsko pona{anje koji su se dogodili tokom izvo|enja slobodnog bacanja ili sedmerca u uslovima opisanim u Pravilu 2:4-5. Trajanje igre po~inje nakon sudijskog zvi`duka za po~etno bacanje. Zavr{ava automatskim zavr{nim signalom kojega daje javni ure|aj za mjerenje vremena ili mjerilac vremena. nastavlja se slobodnim bacanjem prema Pravilu 13:4a-b.

EKIPA. Vanjski materijal ne smije biti sjajan ili sklizak (17:3). Svaka ekipa ima pravo na jedan ekipni time-out. (Za takmi~enja pod ingerencijom IHF-a i kontinentalnih federacija. sa ciljem smanjenja prekida ire i izbjegavanja dosu|ivanja time-outa na utakmici. u svakom poluvremenu regularnog dijela utakmice (Obja{njenje br. Ekipa mo`e u bilo kojem trenutku tokom igre.1. Sudije odlu~uju kada }e se koristiti rezervna lopta. Isto tako.RUKOMET mr. mo`e zauzeti mjesto vratara (vidi pravila 4:4 i 4:7). Rezervne lopte moraju biti odmah na raspolaganju.3. ekipa mora na terenu imati jednog igra~a ozna~enog kao vratara. Tokom cijele utakmice. Na po~etku utakmice ekipa mora imati najmanje 5 igra~a na igrali{tu.4.LOPTA 3. stajati na zapisni~kom stolu tokom trajanja igre. U tom slu~aju sudije moraju brzo zamijeniti lopte. OPREMA EKIPA 4. 3). 3. pove}ati broj do najvi{e 12 igra~a. omladinke (starije od 14 godina) i omladince (od 12-16 godina starosti). Na igrali{tu istodobno smije biti najvi{e 7 igra~a. 25 .9. Za razli~ite kategorije ekipa koriste se razli~ite oznake brojeva veli~ine lopte. Mustafa Demir & dr. Lopta mora odgovarati Pravilima 3:1-2. Ferhat No`inovi} 2. igra~ u polju u bilo kojem trenutku. Pravilo 3 . Za svaku utakmicu moraju biti na raspolaganju najmanje dvije lopte. – 50-52 i 290-330 g (IHF broj lopte 1) za omladinke (od 8-14) i omladince (8-12) godina starosti. Nakon time-outa (15:3b) uvijek mora biti dat znak zvi`dukom za nastavak igre i mjerenje vremena. kako slijedi: – 58-60 cm i 425-475 g (IHF lopta broj 3) za mu{karce i omladince (starije od 16 godina). ovo je regulisano posebnim propozicijama). 2. Veli~ina i te`ina lopti za "Mini-rukomet" nisu odre|ena ovim Pravilima. uklju~uju}i produ`etke. Lopta mora biti okrugla.2. 3. 3. Lopta je izra|ena od ko`e ili sinteti~kog materijala. Ekipa se sastoji od najvi{e 14 igra~a.10. Sudije daju znak mjeriocu vremena kada treba zaustaviti sat i nastaviti mjerenje vremena nakon zavr{etka time-outa. {to se odnosi na obim i te`inu lopte. 16. Igra~ koji je naveden kao vratar mo`e postati igra~ u polju u bilo kojem trenutku. Pravilo 4 . u trajanju od 1 minute. Prekid mjerenja vremena trajanja igre daje se mjeriocu vremena sa tri kratka zvi`duka i znakom rukom br. Ostali se igra~i smatraju zamjena (rezervnim igra~ima). – 54-56 cm i 325-375 g (IHF broj lopte 2) za `ene. ZAMJENE.1.

Pravila za zamjenu igra~a vrijede tako|er i tokom time-outa (osim za vrijeme ekipnog time-outa).6. Samo je toj slu`benoj osobi dozvoljeno da se obrati zapisni~aru/mjeriocu vremena i eventualno sudijama (vidi Obja{njenje br. Igra~i u polju jedne ekipe moraju nositi jednoobrazne dresove. Ukoliko igra~ koji nema pravo nastupa u|e u igrali{te mora biti diskvalifikovan (16-16a). 4. Nepravilna zamjena mora se kazniti isklju~enjem na 2 minute igra~a koji je na~inio prekr{aj. vidi Obja{njenje br. ipak vidi Obja{njenje br. Dres igra~a koji igra na mjestu vratara 26 . Zbog tog prekr{aja. 4. Igra se u oba slu~aja nastavlja izvo|enjem slobodnog bacanja za protivni~ku ekipu (13:1a-b: vidi Obja{njenje br. Igra~ s pravom nastupa mo`e. 9). ekipa se mora reducirati za jednog drugog igra~a u trajanju do 2 minute (uprkos ~injenici da prekobrojni igra~ mora napustiti igrali{te). ili ukoliko igra~ nepravilno utje~e na igru iz prostora za zamjenu igra~a. 9). ka`njava se samo igra~ koji je prvi u~inio prekr{aj. Ukoliko je vi{e igra~a iste ekipe po~inio prekr{aj pogre{ne zamjene u istoj situaciji. Ukoliko igra~ u|e u igrali{te dok mu nije istekla vremenska kazna od 2 minute. Jedan od njih mora biti naveden kao "zvani~ni slu`beni predstavnik". Kr{enje ovog pravila ka`njava se kao nesportsko pona{anje (vidi Pravila 8:4. Mustafa Demir & dr. 9). Dresovi obiju ekipa moraju se jasno razlikovati kombinacijom boja. Ferhat No`inovi} RUKOMET Igra se mo`e nastaviti i ako broj igra~a u ekipi padne na manje od 5 igra~a na igrali{tu. 9). u svakom trenutku u}i u igrali{te preko linije za zamjenu igra~a (vidi Pravila 4:4 i 4:6). vidi Obja{njenja br. 4.5. 4. isto vrijedi i za zamjenu vratara (vidi tako|er 4:7 i 14:10). Ekipi je dozvoljeno prijaviti najvi{e 4 slu`bene osobe za utakmicu. 16:1d 15:3d i 15:6b). IGRA^I ZA ZAMJENU 4. mora ga se kazniti ponovo na 2 minute. Op}enito. Igra~i za zamjenu smiju sudjelovati u igri.2. Slu`bene osobe ne mogu biti zamijenjene tokom utakmice. ukoliko je igra~ kojeg zamjenjuje napustio igrali{te (4:5). : Time-out).mr. Igra~i moraju ulaziti i napu{tati polje za igru preko njihove linije za zamjenu (4:5). u principu. Ukoliko prekobrojni igra~ u|e u igrali{te. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu (13:1a-b. stoga se ekipa mora reducirati za jo{ jednog igra~a na vrijeme preostalog trajanja njegove prve kazne. Igra~i i slu`bene osobe koji stignu nakon po~etka utakmice. moraju dobiti od zapisni~ara/mjerioca vremena odobrenje za nastup i moraju biti upisani u zapisnik utakmice.4. Ovo isklju~enje stupa na snagu odmah. mora se kazniti isklju~enjem na 2 minute.3. slu`benim predstavnicima nije dozvoljen ulazak u igrali{te tokom utakmice. igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu (13:1a-b. OPREMA 4.7. Igra~u ili slu`benoj osobi dozvoljen je nastup ukoliko je upisan u zapisnik i prisutan na po~etku utakmice. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivnika (13:1a. u svako doba i vi{ekratno bez najave zapisni~aru/mjeriocu vremena. Na sudijama je da donesu odluku ho}e li i kada trajno prekinuti utakmicu (17:13).

6. Kapiteni ekipa moraju nositi traku na nadlaktici. nau{nice. Smatra se da je vratar napustio vratarev prostor u trenutku kada je bilo kojim dijelom tijela dodirnuo podlogu izvan vratarevog prostora. rana sanirala i za{titila te o~istilo tijelo i dres. ukoliko se nalazi unutar vratarevog prostora. napustiti vratarev prostor s loptom koju ima pod kontrolom "(slobodno bacanje u skladu sa 13:1a. Ukoliko igra~ ne postupi po zahtjevu sudija u vezi gore navedenog. Boja brojeva mora se jasno razlikovati od boje dresa. VRATARU NIJE DOZVOLJENO: 5. 16:3d. Nije dopu{teno no{enje predmeta koji mogu biti opasni za igra~e. npr.10. Pravilo 5 . 16 i 17) dvjema osobama kojima je "dopu{ten nastup" (vidi 4:3) da u|u u igrali{te za vrijeme time-outa.7.GOLMAN VRATARU JE DOZVOLJENO: 5. prilikom poku{aja odbrane u vratarevom prostoru doticati loptu svim dijelovima tijela. Igra~i moraju nositi sportsku obu}u.RUKOMET mr. 4. 7:7). Isklju~ivo sa namjerom da pomognu povrije|enom igra~u svoje ekipe (4:2. napustiti vratarev prostor sa loptom koju nema pod kontrolom i nastaviti igru u polju za igru. 16:1d i 16:3c). 5.8. narukvice. maske za lice. Mustafa Demir & dr. Igra~i koji ne ispunjavaju ove uslove ne smiju nastupati dok ne otklone nepravilnosti. 8:5).5. 27 . 5. pritom vrataru nije dozvoljeno odugovla~iti sa izvo|enjem izbacivanja (Pravila 6:5. 5.9. nao~ale bez trake za u~vr{}ivanje ili s tvrdim okvirom kao i ostalih predmeta koji mogu biti opasni (17:3). Brojevi koji se koriste treba da budu od 1 do 20.2.VRATAR . 16:16b). vratar podlije`e pravilima koja se primjenjuju na igra~e u polju za igru.11.1. To uklju~uje. 5. u suprotnom izbacivanje se ponavlja)" nakon izbacivanja ponovno dodirnuti loptu izvan vratarevog prostora ukoliko je prije toga nije dodirnuo neki drugi igra~ (13:1a). kretati se s loptom u vratarevom prostoru a da pritom ne podlije`e ograni~enjima koja se odnose na igra~e u polju za igru (Pravila 7:2-4. Traka mora biti {iroka oko 4 cm i mora se razlikovati od boje dresa. {titnike za glavu. 12:2 i 15:3b) napustiti vratarev prostor ukoliko nije u posjedu lopte i sudjelovati u igri u polju za igru.4. 4. Igra~i moraju nositi brojeve koji su najmanje veli~ine 20 cm na le|ima i najmanje 10 cm na prsima. prstenje. 5. Igra~ se ne mo`e vratiti u igru dok to nije u~injeno. Ferhat No`inovi} mora se bojom razlikovati od boje dresa igra~a u polju obiju ekipa i protivni~kog vratara (17:3). 4. ukoliko to u~ini. Trake za kosu su dozvoljene ukoliko su na~injene od mekanog i elasti~nog materijala. mora odmah i dobrovoljno napustiti igrali{te (po pravilima za zamjenu igra~a). 16:1d.3. ogrlice ili lan~i}e. U slu~aju povrede sudije mogu dati dozvolu (znak rukom br. kako bi se zaustavilo krvarenje. 5. Ukoliko igra~ krvari ili ima krvi na tijelu ili dresu. u poku{aju odbrane ugro`avati protivni~ke igre (8:2. dodirnuti loptu koja le`i ili se kotrlja po tlu izvan vratarevog prostora (13:1a).8. smatrat }e se da se nesportski pona{a (8:4. ako su sudije dale znak za izvo|enje izbacivanja. satove. 4.

sedmerac kada obrambeni igra~ stupi u vratarev prostor i tim sprije~i jasnu priliku za zgoditak (14:1a). prije nego je lopta napustila ruku izvo|a~a sedmerca (14:9). Igra se nastavlja (izbacivanjem prema pravilu 6:5) ukoliko odbrambeni igra~ dodirne loptu u poku{aju odbrane. igra se nastavlja ako lopta pro|e kroz vratarev prostor i vrati se u polje za igru. uklju~uju}i i liniju vratarevog prostora. Me|utim. Kada igra~ u polju stupi u vratarev prostor dosu|uje se slijede}e: a) b) c) 6. Lopta koja se iz vratarevog prostora vrati u polje za igru ostaje u igri. 6. ako je lopta u{la u vrata slobodno bacanje. 5. igra~ stupi u vratarev prostor bez lopte i time ne ostvari nikakvu prednost.12.8. osim kada se izvodi izbacivanje (12:2). igra~ stupi u vratarev prostor nakon {to je igrao loptom.10. slobodno bacanje. Pravilo 6 . dodirivati loptu stopalom ili potkoljenicom dok le`i na tlu unutar vratarevog prostora ili se kre}e prema polju za igru (13:1a) prekora~iti vratarevu grani~nu liniju (4 metra) ili njenu projekciju na obje strane. 28 .7.mr. vratar je mora vratiti u igru izbacivanjem (Pravilo 12).4. kada ga dodirne bilo kojim dijelom tijela. Ferhat No`inovi} RUKOMET 5.GOLMANSKI PROSTOR 6. dozvoljeno je igrati loptom kada je u zraku iznad vratarevog prostora.2.3. unijeti loptu u vratarev prostor dok ona le`i ili se kotrlja po tlu izvan vratarevog prostora (13:1a) vratiti se s loptom iz polja za igru u vratarev prostor (13-1a). ukoliko igra~ u polju stupi u vratarev prostor bez lopte i time ostvari prednost (13:1a. ako je lopta zavr{ila u vratarevom prostoru ili ako vratar dodirne loptu i ona ne u|e u gol (13:1b) ubacivanje ako lopta pre|e preko vanjske linije vrata (11:1).9. Ulazak u vratarev prostor se ne ka`njava ukoliko: a) b) c) 6.VRATAREV . sve dok time nije o{tetio protivnika.6. 6. 5. Smatra se da je igra~ u polju stupio u vratarev prostor. Igra~u u polju nije dozvoljeno dodirivati loptu koja le`i ili se kotrlja u vratarevom prostoru.11. Ukoliko igra~ vrati loptu u svoj vratarev prostor donose se slijede}e odluke: a) b) c) d) zgoditak. U vratarevom prostoru lopta pripada vrataru. 6. U vratarev prostor dozvoljen je ulazak samo vrataru (vidi i 6:3). ili ako je u vratarevom posjedu (13:1a-b). Kada lopta ostane u vratarevom prostoru. a da je pri tome vratar nije dodirnuo. vidi i 6:2c).1. Mustafa Demir & dr. odbrambeni igra~ stupi u vratarev prostor tokom ili nakon poku{aja odbrane a da time nije doveo protivnika u nepovoljan polo`aj. slobodno bacanje ukoliko igra~ u polju stupi u vratarev prostor s loptom u posjedu (13:1a). i nakon toga je uhvati vratar ili ostane unutar vratarevog prostora. 6. 5. 6.5.

Mustafa Demir & dr.3. Ferhat No`inovi} Pravilo 7 . uhvati loptu i potom dodirne tlo drugom nogom. igra~u je dopu{teno da odbije ili vodi loptu i ponovo je uhvati. 7. igra~ koji stoji sa obje noge na tlu podigne jednu nogu i ponovo je spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo. drugog igra~a ili okvir vrata (13_1a). 7.2.RUKOMET mr.1.IGRANJE LOPTOM. hvatati. 7. ruke. 7.9. (13:1a-b). premje{tati loptu iz jedne ruke u drugu odigrati loptom iz kle~e}eg sjede}eg ili le`e}eg polo`aja. igra~ dodiruje tlo samo jednom nogom. Komentar: Pogre{kom u hvatanju smatra se ako se lopta nakon poku{aja hvatanja ili zaustavljanja ne uspije staviti pod kontrolu. jednom rukom vi{e puta odbijati loptu od tlo (voditi loptu) ili kotrljati po tlu jednom rukom i nakon toga je uhvatiti ili podi}i jednom ili objema rukama.4. sa njom se mora odigrati najkasnije nakon 3 sekunde ili najvi{e tri koraka (13:1a). U mjestu ili kretanju: a) b) ^im se potom lopta uhvati jednom ili objema rukama. zaustavljati. bacati. Ukoliko je lopta ve} bila od kontrolom. tada je igra~ ne smije dodirnuti vi{e od jednom nakon odbijanja ili vo|enja. Ako je lopta dodirnula nekog drugog igra~a ili okvir vrata. i potom se odrazi istom nogom ili dodirne tlo drugom nogom. tijelo. igra~ nakon skoka dodirne tlo samo jednom nogom. dijelove s loptom 29 .8. u~initi sa loptom najvi{e tri koraka dr`e}i loptu (13:1a): smatra se da je korak izveden kada: a) b) c) d) 7. gurati ili udarati po lopti koriste}i dlanove-{ake (otvorene ili zatvorene). jednom odbiti loptu od tlo i ponovo je uhvatiti jednom ili objema rukama. pa ~ak i ako ona le`i na tlu (13:1a). Gre{ke u hvatanju lopte se ne ka`njavaju. Odbijanje ili vo|enje lopte smatra se zapo~etim kada igra~ dodirne loptu bilo kojim dijelom tijela i usmjeri je prema tlu.7. 7. bedra i koljena. dr`ati loptu najvi{e 3 sekunde. PASIVNA IGRA IGRANJE LOPTOM Dozvoljeno je: 7. dodirivati loptu potkoljenicom ili stopalom osim kada igra~a u te pogodi protivni~ki igra~.5. igra~ nakon skoka objema nogama istodobno dodirne tlo te potom podigne jednu nogu i ponovo je spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo. Igra se nastavlja ako lopta dodirne sudiju na igrali{tu.6. Nije dozvoljeno: 7. glavu. 7. dodirnuti loptu vi{e od jednog puta ukoliko ona u me|uvremenu nije dodirnula tlo.

(16:1d. c) obuhvatiti. i odr`avati taj kontakt s namjerom kontrole i pra}enja protivnika. dosu|uje se slobodno bacanje protiv ekipe koja je u posjedu lopte (vidi Obja{njenje br. U nekim slu~ajevima sudije mogu dosuditi slobodno bacanje protiv ekipe u napadu bez prethodnog davanja znaka upozorenja za pasivnu igru. progresivno ka`njavanje tako|er se primjenjuje i kod nesportskog pona{anja. Kada se prepozna mogu}a namjera pasivne igre. g.).1.10. npr. natr~avati ili neskakivati na protivnika.mr.PREKR[AJI I NESPORTSKO PONA[ANJE DOZVOLJENO JE: 8. Progresivno ka`njavanje podrazumijeva da za odre|eni prekr{aj nije dozvoljeno dosuditi samo slobodno bacanje ili sedmerac. ili nije upu}en udarac prema golu. 4. a) istrgnuti ili izbiti loptu protivniku iz ruku. po~ev{i sa opomenom (16:1b) i ima tendenciju prema stro`ijem ka`njavanju (16:3b i 16:6g).4. Igra~ koji svojim napadom ugrozi protivnikovo zdravlje mora biti diskvalifikovan (16:6c) pogotovo ako: 30 8. 8. Slobodno bacanje izvodi se sa mjesta na kojem se nalazila lopta u trenutku prekida igre. Time se daje mogu}nost ekipi u napadu da promijeni na~in napada kako bi sprije~ili oduzimanje lopte. NIJE DOZVOLJENO: 8. b) blokirati ili izgurati protivnika rukama. 5. Mustafa Demir & dr. 8. dr`ati. Svaki prekr{aj koji odgovara definiciji progresivnog ka`njavanja zahtjeva li~nu kaznu po~iniocu. Pravilo 8 . h). na igrali{tu ili van njega. .). koja se ka`njava slobodnim bacanjem protiv ekipe koja je u posjedu lopte (13:1a).11. u suprotnosti sa pravilima ometati. gurati. To se smatra pasivnom igrom. 16:3c-d i 16:6b. Nije dopu{teno zadr`avati loptu u posjedu vlastite ekipe bez vidljive namjere napada~ke akcije ili poku{aja upu}ivanja udarca na gol (vidi Obja{njenje br. spre~avati i ugro`avati protivnika (sa ili bez lopte). pokazuje se znak upozorenja (znak br.3. Ferhat No`inovi} RUKOMET PASIVNA IGRA 7. kada igra~ namjerno ne `eli da iskoristi jasnu priliku za zgoditak. Fizi~ki i verbalni ispadi koji nisu u duhu sportskog pona{anja smatraju se kao nesportsko pona{anje (za primjer vidi Obja{njenja br. Opomena i isklju~enja date zbog drugih kr{enja pravila tako|er se ra~unaju u progresivnost.5. Kr{enja pravila 8:2 kada je akcija uglavnom ili isklju~ivo usmjerena prema protivniku a ne prema lopti. jer prelazi okvire prekr{aja koji se uobi~ajeno doga|aju u borbi za loptu. 7. Ukoliko ne do|e do promjena na~ina napada i nakon znaka upozorenja. blago povijenih ruku. 4). Ovo se odnosi i na igra~e kao i na slu`bene predstavnike. a) kori{tenje ruku i dlanova za blokiranje lopte ili dolazak u njen posjed b) protivniku otvorenim dlanom skrenuti loptu iz bilo kojeg smjera c) blokirati protivnika tijelom. ~ak i kada protivnik nije u posjedu lopte d) biti sprijeda u dodiru sa tijelom protivnika. sankcioniraju se progresivnim ka`njavanjem.2. dlanovima-{akama ili nogama. 18).

ako je prekr{aj direktno ili indirektno zbog prekida. Mustafa Demir & dr. 6) biti }e ka`njeno diskvalifikacijom (16:6d). Zbog kr{enja pravila 8:2-7 dosu|uje se sedmerac u korist protivnika (Pravilo 14:1). Pravilo 9 . uz pretpostavku da se odbrambeni igra~ nije kretao. 31 . Zgoditak se vi{e ne mo`e poni{titi ako su ga sudije dosudile i dali znak da se izvede po~etno bacanje. namjerno stopalom ili koljenom ili na bilo koji na~in uputio udarac u tijelo protivni~kog igra~a. Ferhat No`inovi} a) b) c) d) sa strane ili otraga udari ili povu~e za ruku igra~a. koji je poku{ao privesti udatrac ili dodavanje. Sudija na liniji vrata potvr|uje da je zgoditak postignut sa dva kratka zvi`duka i Znakom br. ukoliko se nakon postizanja zgoditka i prije izvo|enja po~etnog bacanja oglasio zvu~ni signal na kraj utakmice ili poluvremena (po~etno bacanje se ne izvodi). Zgoditak je postignut kada lopta u punom obimu pre|e liniju vrata (vidi sliku 4). ali i tako|er 13:12 i 13:3). odgurne protivnika koji je u trku ili skoku ili nasrne na njega tako da protivnik izgubi kontrolu nad svojim tijelom. Ekipa koja je postigla vi{e zgoditaka od protivnika. Slu`beni predstavnik koji je skrivio "fizi~ki napad" (fizi~ko obra~unavanje) mora biti diskvalificiran (16:6f). ako prije ili tokom udarca izvo|a~ ili njegovi suigra}i nisu po~inili prekr{aj. 8. uz pretpostavku da se vratar nije kretao. za posljedicu imao spre~avanje protivnika u jasnoj prilici za potizanje zgoditka. 9. Fizi~ki napad koji se dogodi izvan vremena trajanja igre. Zgoditak treba priznati za protivnika ukoliko je igra~ ubacio loptu u vlastiti gol. 8. sbojom akcijom prouzro~io udarac u glavu ili vrat protivni~kog igra~a. pobjednik je utakmica je nerije{ena ako obje ekipe imaju isti broj postignutih zgoditaka ili nisu postigle niti jedan zgoditak (vidi Pravilo 2:2). ovo se primjenjuje i u situacijama kada vratar napusti vratarev prostor i do|e u kontakt sa protivnikom u protunapadu. za posljedicu ima diskvalifikaciju (16:6e. pogodi odbrambenog igra~a loptom u glavu prilikom poku{aja izravnog upu}ivanja lopte prema golu tokom izvo|enja slobodnog bacanja.1.8.RUKOMET mr. pogodi vratara u glavu prilikom izvo|enja sedmerca. osim u slu~aju kada vratar izvodi izbacivanje (12:2 stav 2). Ina~e bi se igra nastavila izvo|enjem slobodnog bacanja za protivnika (vidi Pravila 13:1a-b. Zgoditak se ne mo`e priznati ako su sudije ili mjerilac vremena prekinuti igru prije nego je lopta cijelim obimom pre{la gol liniju.7. na igrali{tu ili van njega (primjere vidi u Obja{njenju br.3. Igra~ koji je po~inio "fizi~ki napad" za vrijeme trajanja igre mora biti isklju~en (16:9-11).6. e) 8. 16:13b. 9. Grubo nesportsko pona{anje igra~a ili slu`benog predstavnika. ili isto tako.ZGODITAK 9.2. to se podrazumijeva i potplitanje (podmetanje) noge. Postizanje zgoditka treba se dozvoliti ukoliko je u~injen prekr{aj pravila od strane odbrambenog igra~a a lopta je svejedno u{la u gol.d). 12. Sudije moraju dati jasan znak da priznaju postignuti zgoditak.

10. protivni~ki igra~i moraju se nalaziti najmanje 3 metra udaljeni od izvo|a~a po~etnog bacanja (15:7). Ako ekipa koja je dobila `rijeb odabere stranu. U oba slu~aja. 11. Ubacivanje se izvodi sa mjesta na kojem je lopta pre{la uzdu`nu liniju ili ako je pre{la vanjsku liniju gola. Me|utim. Po~etno bacanje u drugom poluvremenu izvodi ekipa koja nije imala po~etno bacanje na po~etku utakmice. 11. Kod izvo|enja po~etnog bacanja nakon postignutog zgoditka. stav 2). Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo 10 .PO^ETNO BACANJE 10. stav 2 i 3). Ozna~ava se zvi`dukom.5. (Vidi Obja{njenje br. Ubacivanje bez sudijskog zvi`duka (vidi 15:3b) izvodi ekipa ~iji igra~i nisu zadnji dodirnuli loptu prije nego je pre{la liniju.2. prije nego se da znak za izvo|enje (Pravio 15:1.3. Igra~u nije dopu{teno spustiti loptu na tlo ili je odbijati od tla i poslije je ponovo uhvatiti (13:1a). Mustafa Demir & dr. protivni~ka ekipa izvodi po~etno bacanje.1.4. Na po~etku drugog poluvremena. protivni~ka ekipa tada ima pravo birati stranu. pa ~ak i onda kada je takav razmak manji od 3 metra. 10. Po~etno bacanje izvodi se u bilo kojem smjeru sa sredi{ta igrali{ta (uz toleranciju oko 1. Na po~etku utakmice po~etno bacanje izvodi ekipa koja je dobila zrijeb i odabrala loptu. sa sjeci{ta uzdu`ne linije i vanjske linije gola na strani gdje je lopta iza{la. Prilikom izvo|enja ubacivanja.2. Igra~ koji izvodi po~etno bacanje mora jednom nogom stajati na sredi{njoj liniji prije nego lopta napusti njegovu ruku (13:1a).4. Kod izvo|enja po~etnog bacanja na po~etku svakog poluvremena (uklju~uju}i i po~etak svakog dijela produ`etaka) svi igra~i moraju biti na svojoj polovici igrali{ta. igra se nastavlja po~etnim bacanjem koje izvodi ekipa koja je primila zgoditak (vidi Pravilo 9:2. nakon kojega se mora bacanje izvesti u roku od 3 sekunde (13:1a).1.3. protivni~ki igra~i ne smiju pri}i izvo|a~u bli`e od 3 metra. ekipe mijenjaju strane. 7).5 metara sa svake strane sredi{ta). 32 .UBACIVANJE 11. 11. njima je dozvoljeno da stoje neposredno ispred linije svog vratareva prostora.mr. 10. 11. protivni~ki igra~i izvo|a~a mogu biti na obje polovice igrali{ta. Ubacivanje se dosu|uje kada lopta cijelim obimom pre|e uzdu`nu liniju ili kada odbrambeni igra~ u polju zadnji dodirne loptu prije nego je ona pre{la njegovu vanjsku liniju gola. Nakon svakog postignutog zgoditka. Igra~ koji izvodi bacanje mora jednom nogom stajati na uzdu`noj liniji dok lopta ne napusti njegovu ruku. Pravilo 11 . Novi zrijeb vr{i se prije po~etka svakog produ`etka i sve odredbe Pravila 10:1 primjenjuju se tako|er i tokom produ`etka. Suigra~ima izvo|a~a slobodnog bacanja nije dozvoljeno pre}i sredi{nju liniju.

4:5-6. i da se treba primijeniti Pravilo 13:3 u slu~aju povrede pravila od strane vratareve ekipe nakon {to je izbacivanje bilo ozna~eno i prije nego {to je ono izvedeno. 33 13.3. Pravilo 13 . U suprotnom izricanje kazne treba se odgoditi do zavr{etka trenutne akcije. 8:8. 14:4-7 i 15:2-5). sudije ne smiju dosuditi slobodno bacanje ako odbrambena ekipa do|e u posjed lopte neposredno poslije na~injenog prekr|aja od strane ekipe u napadu. Pored situacija navedenim u Pravilu 13:1a-b.2. Izbacivanje se smatra izvedenim kada lopta kojom je igrao vratar pre|e liniju vratareva prostora. 6:7b. Sudije moraju omogu}iti razvoj igre uste`u}i se od preuranjenog prekidanja igre dosu|ivanjem slobodnog bacanja. Ferhat No`inovi} Pravilo 12 . 5:6-11. 6:2b. . Izbacivanje se dosu|uje: kada vratar ima loptu pod kontrolom unutar vratarevog prostora (pravilo 6:5) ili kada lopta pre|e vanjsku liniju vrata ako ju je zadnji dirao vratar ili igra~ protivni~ke ekipe.IZBACIVANJE (VRATAREVO BACANJE) 12. Izbacivanje izvodi vratar. zbog prekr{aja koji je po~inila odbrambena ekipa. To zna~i da prema Pravilu 13:1a.3. iz vratareva prostora preko linije vratareva prostora. 7:10. Mustafa Demir & dr. ekipa u odbrani na~ini povredu pravila koja za posljedicu imaju oduzimanje lopte ekipi koja je u posjedu (vidi Pravila 4:2-3. ali im nije dopu{teno dirati loptu prije nego pre|e liniju vratareva prostora (15:7. 6:2a-b. prema Pravilu 13:1b. slobodno bacanje se koristi kao na~in nastavljanja igre u odre|enim slu~ajevima kada je igra prekinuta (kad je lopta u igri) ~ak i ako nije bio povrede pravila. 11:4. 5:5. 7:2-4. ukoliko je mjerilac vremena intervenisao.RUKOMET mr.2.1. ako time ne oduzimaju prednost ekipi ~iji igra~i nisu po~inili prekr{aj. Igra~ima protivni~ke ekipe dozvoljeno je biti neposredno ispred linije ratarevog prostora. bez sudijskog zvi`duka (ipak vidi 15_3b). U na~elu. igra se nastavlja. stav 3). 12. 13:7-8. 4:5-6. Isto tako. Vratar ne smije dirati loptu nakon izbacivanja prije nego je dodirne neki drugi igra~ (5:7. 7:8. 10:3. Ovo podrazumijeva da se u oba slu~aja lopta smatra izvan igre. 8:8). b) 13. sudije prekidaju igru i nastavljaju je slobodnim bacanjem za protivni~ku ekipu kada: a) ekipa koja je u posjedu lopte na~ini povredu pravila koja moraju za posljedicu imati oduzimanje lopte (vidi pravila 4:2-3. 12. sudije ne bi smjeli intervenirati sve dok nije jasno da }e ekipa u napadu izgubiti loptu ili nije u mogu}nosti nastaviti napad.SLOBODNO BACANJE DOSU\IVANJE SLOBODNOG BACANJA 13.1. koji bi normalno doveo do slobodnog bacanja po pravilu 13:1a-b. 13. 6:4. Ako treba izre}i li~nu kanzu radi povreda pravila.4. kada se igra mora odmah prekinuti. 6:7b. 13:1a). 12:3. sudije mogu odmah prekinuti igru. Pravilo 13:2 ne primjenjuje se u slu~aju prekr{aja pravila 4:2-3 ili 4:5-6. 6:4. U slu~aju da se prekr{aj. dogodi dok je lopta izvan igre. 7:7-8. bacanjem koje odgovara situaciji radi koje je bila prekinuta.

7. Slobodno bacanje nakon toga izvodi se nakon sudijskog zvi`duka (15:3b).9. Njima je. nalazi unutar ovih navedenih prostora. U svim situacijama kada se mjesto izvo|enja. Ako sudija ili delegat (IHF ili kontinentalnog/nacionalnog saveza) prekine igru zbog prekr{aja koji je po~inio igra~ ili slu`beni predstavnik ekipe u odbrani. slobodno bacanje nikada se ne mo`e izvoditi unutar vratarevog prostora ekipe koja ga izvodi ili unutar linije slobodnog bacanja protivnika. U slu~aju kada se izvo|enje slobodnog bacanja izvodi uz sudijski zvi`duk. ili je odbijati od tla i ponovo hvatati (13:1a). mora se dosuditi slobodno bacanje za ekipu u odbrani (13:1a). me|utim. Mustafa Demir & dr. Slobodno bacanje se uobi~ajeno izvodi bez sudijskog zvi`duka (vidi i 15:3b) u na~elu. Kada je igra~ koji se sprema izvesti slobodno bacanje zauzeo ispravan polo`aj za izvo|enje bacanja sa loptom u ruci. IZVO\ENJE SLOBODNOG BACANJA 13.5. "Davanje prednosti" shodno Pravilu 13:2 ne va`i u situacijama koje su regulisane Pravilom 13:4. mjesto izvo|enja slobodnog bacanja mora se izmjestiti na najbli`u poziciju izvan ovoga ograni~enog podru~ja. Bez obzira na osnovne principe i postupke koji su navedeni u prethodnim stavovima. Igra~i ekipe u napadu ne smiju dodirivati ili prelaziti liniju slobodnog bacanja protivni~ke ekipe prije nego je izvedeno slobodno bacanje (15:1). ekipa koja nije posljednja dirala loptu dolazi u njen posjed. 13. . igra~ koji je u posjedu lopte mora smjesta ispustiti loptu ili je spustiti na tlo na mjestu na kojem se nalazi (16:3e). 13. Sudije moraju ispraviti polo`aj igra~a u napadu koji se nalaze izme|u linije slobodnog bacanja i vratarevog prostora tokom izvo|enja slobodnog bacanja. koji rezultira usmenom opomenom ili osobnom kaznom. tada se slobodno bacanje izvodi sa mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku prekida igre.mr.6. dozvoljeno stajati neposredno ispred linije vlastitog vratareva prostora ako se slobodno bacanje izvodi sa njihove linije slobodnog bacanja.8. ako je to povoljnija pozicija od one na kojoj se dogodio prekr{aj. protivni~ki igra~i moraju biti na udaljenosti najmanje 3 metra od izvo|a~a. lopta se dodjeljuje onoj ekipi koja je posljednja bila u posjedu lopte prije prekida igre. ako nepravilan polo`aj ima uticaj na razvoj igre (15:1). U slu~aju 13:4c. sa mjesta na kojem je u~injen prekr{aj iznimke ovog principa su sljede}e: U situacijama opisanim u Pravilu 13:4a-b. slobodno bacanje se izvodi nakon sudijskog zvi`duka. kada je igra prekinuta jer je lopta dodirnula strop ili u~vr{}ene predmete iznad igrali{ta. u skladu sa prethodnim stavovima. Ista iznimka kao u prethodno stavu primjenjuje se i u slu~aju kada mjerilac vremena prekine igru zbog pogre{ne zamjene igra~a ili ulaska prekobrojnog igra~a prema Pravilima 4:2-3 ili 4:5-6. slobodno bacanje izvodi se tako|er uz sudijski zvi`duk. slobodno bacanje radi pasivne igre izvodi se sa mjesta na kojem se nalazi lopta kada je igra prekinuta. ukoliko niti jedna ekipa nije bila u posjedu lopte. 13. 34 13. a napada~i dodiruju ili prelaze preko linije slobodnog bacanja nego je lopta napustila ruku izvo|a~a. u nastavku igre i dalje je u posjedu lopte. Prilikom izvo|enja slobodnog bacanja. Ferhat No`inovi} RUKOMET a) b) c) ona ekipa koja je bila u posjedu lopte prije prekida igre. Ukoliko se dosudi slobodno bacanje protiv ekipe koje je u posjedu lopte u trenutku sudijskog zvi`duka. ne smije vi{e spustiti loptu na tlo i podi}i je ponovo. u na~elu sa mjesta na igrali{tu ispod mjesta gdje je lopta dotakla strop i elemente iznad igrali{ta. u na~elu sa mjesta na kojem se nalazila lopta u trenutku prekida. Kako je navedeno u Pravilu 7:10.

nema razloga dosuditi sedmerac. Za definiciju "jasne prilike za postizanje zgoditka" vidi Obja{njenje br. Prilikom dosu|ivanja sedmerca.SEDMERAC 14. ~ak i ako je nakon tog igra~ propustio realizirati jasnu situaciju za postizanje zgoditka. U svakoj potencijalnoj situaciji sudije se moraju suzdr`ati od dosu|ivanja sedmerca prije nego se uvjere da je zaista neophodno dosuditi sedmerac. Igra~ koji izvodi sedmerac ne smije dodirivati ili prelaziti liniju 7 metara prije nego lopta napusti njegovu ruku (13:1a). Sedmerac se dosu|uje kod: a) b) c) sprje~avanje jasne prilike za postizanje zgoditka od strane igra~a ili slu`benog predstavnika protivni~ke ekipe. sve dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a.OSNOVNE SMJERNICE ZA IZVO\ENJE BACANJA (PO^ETNO BACANJE. Sedmerac se izvodi direktnim udarcem na vrata u roku od 3 sekunde nakon zvi`duka sudije u polju (13:1a). Ukoliko napada~ nastavi akciju i postigne zgoditak uprkos prekr{aja odbrambenog igra~a. 14. Pravilo 15 . Lopta mora biti u ruci izvo|a~a prije izvo|enja bacanja.10.5. Nepravilan po~etni polo`aj mora se ispraviti (ipak vidi Pravilo 13:8 stav 2 i 15:7). ako je prilikom izvo|enja vratar prekora~io grani~nu liniju vratara. protivni~ki igra~i moraju se nalaziti izvan linije slobodnog bacanja i najmanje 3 metra udaljeni od linije 7 metara. liniju 4m (1:7. 14. 16:1d i 16:3c).6. sudije moraju dati znak za time-out (2:8). i da vi{e nije u jasnoj prilici za postizanje zgoditka. 14.2. UBACIVANJE. na cijeloj povr{ini igrali{ta. prije nego je lopta napustila ruku izvo|a~a. dok ona ne dotakne protivnika ili okvir vrata. 14. Ukoliko napada~ zadr`i potpunu kontrolu nad loptom i tijelom uprkos povrede Pravila 14:1a.4. Mustafa Demir & dr. Sedmerac }e se ponoviti. 14. Izvo|a~ ili njegovi suigra~i ne smiju ponovo igrati loptom nakon izvo|enja sedmerca. 14. ako postane o~igledno da je napada~ izgubio loptu ili kontrolu nad tijelom radi prekr{aja. Igra~i moraju ostati u ispravnom polo`aju sve dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a. Nije dozvoljeno izvr{iti zamjenu vratara ako je igra~ koji izvodi sedmerac zauzeo ispravan polo`aj za izvo|enje sa loptom u ruci.9.3.1. U suprotnom. IZBACIVANJE.7. o~ito je da ne postoji razlog za dosu|ivanje sedmerca. dosuditi }e se slobodno bacanje za protivni~ku ekipu (13:1a).8. u suprotnom sedmerac }e se ponoviti ako nije bio postignut zgoditak. 8. osim u slu~aju postizanja zgoditka. 14. 5:12).1. Svi igra~i moraju zauzeti polo`aj koji odgovara konkretnoj vrsti bacanja. 14. osim prema Pravilu 10:3 stav 2. U slu~aju ne postupanja po istom. Prilikom izvo|enja sedmerca suigra~i izvo|a~a moraju biti izvan linije slobodnog bacanja dok lopta ne napusti ruku izvo|a~a. 35 . Prilikom izvo|enja sedmerca. nepravilnog zvi`duka u jasnoj prilici za postizanje zgoditka. dosu|uje se sedmerac. Svaki poku{aj zamjene vratara u takvoj situaciji kaznit }e se kao nesportsko pona{anja (8:4. spre~avanje jasne prilike za postizanje zgoditka od strane osoba koje ne sudjeluju u igri (osim kod primjene Komentara Pravila 9:1). Ferhat No`inovi} Pravilo 14 . SLOBODNO BACANJE I SEDMERAC) 15.RUKOMET mr. (Pravilo 13:1a). 14.

izvo|a~ mora jednim dijelom noge biti u stalnom kontaktu s podlogom (13:1:1a). Kod izvo|enja bacanja. kao i zapisni~ara/mjerioca vremena. Izvo|a~ ne smije ponovo igrati loptom poslije izvo|enja bacanja dok ona nije dodirnula drugog igra~a ili okvir vrata (13:1a). Osim u slu~aju izbacivanja. koji ne potpadaju u kategoriju "progresivnog ka`njavanja" po Pravilu 8:3. 15:5. Mustafa Demir & dr. 36 . Druga se noga mora podi}i i ponovo spustiti. Bacanje se smatra izvedenim kada lopta napusti ruku izvo|a~a (vidi 12:2). Sudija obavje{tava igra~a ili slu`benu osobu koja je po~inila prekr{aj. tada ti igra~i smiju punopravno sudjelovati u igri. svojim nepravilnim polo`ajem ili na neki drugi na~in. Pravilo 16 . o dodijeljenoj opomeni podizanjem `utog kartona (Znak br. kada nije mogu} "auto-gol". sudije moraju ispraviti ako ti time oduzeli prednost napada~ima koji brzo `ele izvesti bacanje. Nepravilan polo`aj odbrambenih igra~a tokom izvo|enja po~etnog bacanja. – za nastavak nakon time-outa – za nastavak slobodnim bacanjem prema Pravilu 13:4 – kada se odugovla~i sa izvo|enjem – nakon ispravke polo`aja igra~a – nakon usmenog upozorenja ili opomene 15. izbacivanja ili slobodnog bacanja. prekr{aje koji se progresivno ka`njavaju (8:3) prekr{aje prilikom izvo|enja bacanja od strane protivnika (15:7) nesportskog pona{anja igra~a ili slu`benog predstavnika (8:4) Opomena se mora dati za: b) c) d) 16. ubacivanja ili slobodnog bacanja.2. prilikom izvo|enja bacanja. Zgoditak se mo`e posti}i iz svakog bacanja (osim u slu~aju izbacivanja. Sudija mora dati znak zvi`dukom za nastavak igre: a) b) uvijek za po~etno bacanje (10:3) ili sedmerac (14:4) u slu~aju ubacivanja. Ako sudije daju znak za izvo|enje bacanja uprkos nepravilnom polo`aju odbrambenih igra~a. suigra~ ne mo`e dirati loptu niti mu je izvo|a~ mo`e predati (13:1a). Ferhat No`inovi} RUKOMET 15.mr. (13:1a). U ponovljenom slu~aju mora biti isklju~en (16:1c i 16:3f). 12:2). 13: "`uti karton" je dimenzija oko 9 x 12 cm). Ukoliko im je oduzeta prednosti. Igra~ mora biti opomenut ukoliko odga|a ili spre~ava izvo|enje bacanja. Nakon sudijskog zvi`duka izvo|a~ mora igrati loptom prije isteka 3 sekunde.4. nepravilan polo`aj odbrambenih igra~a mora se ispraviti (15:3b).2. 15:7.3. 15:6.KAZNE OPOMENA 16.1. 15. Opomena se mo`e dati za: a) prekr{aje i sli~ne povrede pravila prema protivniku (15:5 i 8:2).

za ponovljene prekr{aje koji se progresivno ka`njavaju (8:3) za ponovljeno nesportsko pona{anje igra~a na igrali{tu ili izvan njega (8:4). Islju~enje 2 minuta 16. zbog nesportskog pona{anja igra~a. a prije nego je igra nastavljena (16:12). zbog neispu{tanja lopte ili njenog odlaganja na tlo kada je dosu|eno slobodno bacanje protiv ekipe koja je u posjedu lopte (13:5) za ponovljeni prekr{aj dok protivnik izvodi jedno od bacanja (15:7). za pogre{nu zamjenu igra~a ili ulazak prekobrojnog igra~a u igrali{te (4:5-6).RUKOMET mr. Ferhat No`inovi} Opomena (`uti karton) Diskvalifikacija (crveni karton) ISKLJU^ENJE NA VREMENSKU KAZNU 2 MINUTE 16.3. kao posljedicu diskvalifikacije igra~a ili slu`benog osobe za vrijeme trajanja igre (16:8 stav 2).4. kome je upravo izre~ena kazna na 2 minute. pokazati da ga ka`njava isklju~enjem na vremensku kaznu od 2 minute propisanim znakom . Isklju~enom igra~u nije dozvoljeno sudjelovanje u igri tokom vremena trajanja kazne. Isklju~enje na dvije minute mora se dosuditi: a) b) c) d) e) f) g) h) 16. Mustafa Demir & dr. Nakon {to je dosudio time-out.5.uzdignutom rukom i podignuta dva prsta. sudija mora jasno ka`njenom igra~u i zapisni~aru/mjeriocu vremena. Vremenska kazna se uvijek odnosi na vrijeme trajanja igre od 2 minute: tre}e isklju~enje istoga igra~a povla~i njegovu diskvalifikaciju (16:6g). nakon {to je neko od njih ve} prije bio opomenut. 37 . Vrijeme isklju~enja po~inje se mjeriti nakon zvi`duka za nastavak igre. za drugi slu~aj nesportskog pona{anja bilo koje slu`bene osobe prema Pravilu 16:1d (8:4). niti smije u}i u igrali{te kao zamjena.

tokom vremena trajanja igre. Ferhat No`inovi} RUKOMET Ako vrijeme isklju~enja igra~a u trenutku zavr{etka prvog poluvremena nije istaklo.6. Isklju~enje do kraja utakmice mora se dosuditi: Kada se igra~ fizi~ki obra~unava (definisano u Pravilu 8:7) za vrijeme trajanja igre (vidi Pravilo 16:13. nakon napu{tanja terena. na igrali{tu ili izvan njega. To je sudijska odluka na osnovu njihovog sagledavanja ~injenica. Diskvalifikacija igra~a ili slu`bene osobe.10. c) d) e) f) g) h) 16. Takva diskvalifikacija mora se obrazlo`iti u zapisniku utakmice. stav 1 i Pravilo 2:6) na igrali{tu ili izvan njega. zbog tre}eg isklju~enja na 2 minute istog igra~a (16:5). zbog fizi~kog napada slu`bene osobe (8:7). nakon {to je jedna od njih ve} prije bila ka`njena isklju~enjem na dvije minute po Pravilu 16:3d (8:4). zbog prekr{aja koji ugro`ava protivnikovo zdravlje (8:5). Diskvalifikacija ne treba za sobom da povla~i naknadne posljedice poslije utakmice. Nakon dosu|enog time-outa. 16:13b. Diskvalifikacija smanjuje broj igra~a ili slu`benih osoba koji su na raspolaganju ekipi (osim u slu~aju navedenom u 16:13b). Diskvalifikacija se. Mustafa Demir & dr.7. To podrazumijeva da se ekipa smanjuje za jednog igra~a u polju (16:3g).9. prenosi se u drugo poluvrijeme. 16.mr. 16. DISKVALIFIKACIJA 16. Diskvalifikacija igra~a ili slu`bene osobe vrijedi uvijek do kraja preostalog vremena igre. 38 . ISKLJU^ENJE 16.8. propisanim znakom-sudija prekrsti ruke iznad glave. prije po~etka utakmice ili tokom poluvremena (8:7. sudije moraju jasno pokazati diskvalifikaciju igra~u ili slu`benoj osobi koja je po~inila prekr{aj i zapisni~aru/mjeriocu vremena. sudije moraju jasno pokazati isklju~enje igra~u koji ga je po~inio i zapisni~aru/mjeriocu vremena. smanjenje ekipe u polju trajati }e 4 minute ukoliko je igra~ bio diskvalifikovan u situaciji navedenoj u Pravilu 16:12. zbog grubog nesportskog pona{anja igra~a ili slu`bene osobe na igrali{tu ili izvan njega (8:6). 6. Me|utim. osim u slu~aju kada je dosu|ena kao posljedica fizi~kog obra~unavanja (16:6e-f) i potpada pod kategoriju a ili d u Obja{njenju br. Diskvalifikacija se mora dosuditi: a) b) kod ulaska u igrali{te igra~a koji nema pravo sudjelovanja (4:3) prilikom tre}eg (ili slijede}eg) slu~aja nesportskog pona{anja bilo koje od slu`benih osoba jedne ekipe. Igra~ ili slu`bena osoba mora odmah napustiti igrali{te i prostor za zamjenu igra~a. zbog ponovljenog nesportskog pona{anja igra~a ili slu`bene osobe tokom poluvremena (16:13d). dizanjem. Ekipi je me|utim dozvoljeno pove}ati broj igra~a u polju nakon {to je isteklo vrijeme kazne od 2 minute. uvijek povla~i za sobom isklju~enje na 2 minute za ekipu. zbog fizi~kog napada igra~a van vremena trajanja igre. igra~u ili slu`benoj osobi nije dopu{teno da ima bilo koji na~in komuniciranja sa ekipom. Isto vrijedi i za produ`etke. (17:11). u principu odnosi samo na ostatak vremena utakmice u kojoj je dodijeljena.d). crvenog kartona ("crveni karton" je dimenzija oko 9 x 12 cm). Nakon {to dosude time-out.

prije nego je utakmica nastavljena. ekipa se tada dodatno ka`njava.12. Ova pravila odnose se na "vrijeme igre" uklju~uju}i produ`etke i time-ut ali ne i poluvremena (vidi 2:8). stav 2. tada se. u na~elu. Ipak. tada se tom igra~u dosu|uje dodatne 2 minute isklju~enja (16:3h). i ekipa mora nastaviti igru sa jednim igra~em manje na igrali{tu. radi daljnjeg postupanja ovla{tenih tijela (17:11). ako se igra~ kojem je upravo izre~ena diskvalifikacija (izravno ili kao tre}e isklju~enje) nesportski pona{a prije nastavka igre. 16:6 i 16:9 generalno uklju~uju prekr{aje tokom vremena trajanja igre. Mustafa Demir & dr. pa }e nastaviti igru sa igra~em manje u polju za 4 minute. igra~ se diskvalificira). VI[E OD JEDNE POVREDE PRAVILA U ISTOJ SITUACIJI 16. ako se igra~ kojemu je upravo izre~ena vremenska kazna na 2 minute grubo nesportski pona{ao prije nego je igra nastavljena.11. ekipa se dopunski ka`njava. Ako igra~ ili slu`bena osoba po~ini vi{e povreda pravila istovremeno ili u nizu. b) c) d) PREKR[AJI IZVAN VREMENA TRAJANJA IGRE 16. igra~ se diskvalificira (16:6d). 16:3. Sudije moraju obrazlo`iti isklju~enje igra~a u zapisniku utakmice. Isklju~eni igra~ ne smije se zamijeniti i mora odmah napustiti igrali{te i prostor za zamjene. Isklju~enje se uvijek odnosi na preostalo vrijeme trajanja igre. dosu|uje samo najte`e kazna. Ferhat No`inovi} Isklju~enje do kraja Time-out 16. ako se igra~ kojemu je upravo izre~ena diskvalifikacija (direktno ili kao tre}e isklju~enje) grubo nesportski pona{a prije nastavka igre.RUKOMET mr. i nastavit }e igru sa igra~em manje u vremenu od 4 minute. Situacija opisane u Pravilima 16:1. nakon odlaska. prije nastavka igre.13. nije mu dopu{teno da ima bilo koji na~in komuniciranja sa ekipom. 39 . a ti prekr{aji zahtijevaju druga~ije kazne. kojom prilikom ekipa nastavlja igrati smanjenim brojem igra~a u polju u vremenu od 4 minute: a) ako se igra~ kojem je upravo dosu|ena vremenska kazna na 2 minute nakon toga nesportski pona{a. ovo se uvijek odnosi u slu~aju prekr{aja koje tretiramo kao fizi~ko obra~unavanje. (ako je dodatno isklju~enje na 2 minute igra~u tre}e isklju~enje. postoje neki izuzetci. ova kombinirana kazna za posljedicu ima redukciju u polju za igru u trajanju od 4 minute (16:8.).

17.5.6. Tokom utakmice sudija moraju vi{e puta me|usobno zamijeniti strane.mr.4. 17. provjeravaju zapisnik utakmice i opremu igra~a. u slu~aju ponovljenog nesportskog pona{anja bez obzira na Pravila 16:3 c-d koja se primjenjuju tokom vremena trajanja igre. Tokom poluvremena c) d) Nakon disskvalifikacije tokom poluvremena. Njima poma`e zapisni~ar i mjerilac vremena. Kada druga ekipa do|e u posjed lopte. ekipa mo`e nastaviti igru istim brojem igra~a na igrali{tu kao i u trenutku zavr{etka poluvremena. Na po~etku utakmice. Pravilo 17 . vrata i lopti prije po~etka utakmice. Sudije su odgovorni za pregled igrali{ta. 17. Poslije zavr{etka igre: e) Pisani izvje{taj. Ferhat No`inovi} RUKOMET Nesportsko pona{anje. daje se opomena u slu~aju nesportskog pona{anja (16:1d) daje se diskvalifikacija u slu~aju ponovnog ili grubog nesportskog pona{anja ili u slu~aju fizi~kog napada (Pravilo 16:6b. osiguravaju da je broj igra~a i slu`benih osoba u prostoru za zamjene u propisanim granicama. utvr|uju i provjeravaju prisutnost "slu`benog predstavnika" obiju ekipa. 40 . ovaj sudija zauzima poziciju iza vanjske linije vrata sada odbrambene ekipe. Jedan sudija vr{i "`rijebanje". sve nepravilnosti moraju se otkloniti (4:1-2 i 4:7-9). Sudije nadziru pona{anje igra~a po~ev{i od trenutka ulaska u sportski objekat i zavr{ava izlaskom iz njega. grubo nesportsko pona{anje ili fizi~ko obra~unavanje od strane igra~a ili slu`bene osobe koje se dogodilo tokom utakmice ali izvan vremena igre.1. 17.3. uz prisustvo drugog sudije i kapitena obiju ekipa (10:1). cijelu utakmicu trebaju voditi jedne te iste sudije. i moraju ka`njavati svaki prekr{aj (vidi i Pravila 13:2 i 14:2). Mustafa Demir & dr.2. h). mora se kazniti na slijede}i na~in: Prije po~etka igre: a) b) daje se opomena u slu~aju nesportskog pona{anja (16:1d) daje se diskvalifikacija u slu~aju grubog nesportskog pona{anja ili fizi~kog obra~una (16:6d-f) ali se ekipi dozvoljava zapo~eti igru sa 12 igra~a i 4 slu`bene osobe. Njihova je odgovornost da osiguraju odigravanje utakmice u skladu s pravilima. U na~elu. jedan od sudija postavlja se u poziciju "sudije u polju" iza ekipe koja izvodi po~etno bacanje.SUDIJE 17. 17. Sudija u polju zapo~inje utakmicu zvi`dukom za izvo|enje po~etnog bacanja (10:3). d-f. oni odlu~uju kojom }e se loptom igrati (Pravila 1 i 3:1) Sudije utvr|uju da li su svi igra~i obje ekipe u propisanim dresovima. Drugi sudija zapo~inje utakmicu kao "sudija kraj vrata" na vanjskoj liniji vrata ekipe koja je bila u odbrani na po~etku utakmice. On postaje sudija u polju kada ekipa u odbrani do|e u posjed lopte. Svaku utakmicu sude dvojica ravnopravnih sudija.

Odluke koje donesu sudije na osnovu njihovog zapa`ena ili njihovih sagledavanja ~injenica su kona~ne.13. ovakva se situacije rje{ava u skladu s propozicijama toga takmi~enja). Pravilo 18 . koje se odnosi na pravilan postupak prilikom intervencije zapisni~ara/mjerioca vremena kad izvr{avaju svoje gore navedene zadatke. smatraju se zajedni~ko m odgovorno{}u. Crna boja dresa u prvom redu namijenjena je sudijama. 17. mjerilac vremena je odgovoran za davanje zavr{nog signala na kraju poluvremena i na kraju utakmice (vidi pravilo 2:3). donosi se zajedni~ka odluka do koje sudije dolaze nakon me|usobne konsultacije.11. 15:3b). ulazak igra~a koji je do{ao nakon po~etka utakmice. koji pokazuje vrijeme isteka isklju~enja i broj isklju~enog igra~a. 17. Nakon sudijskog dogovora. prevladat }e odluka sudije u polju. drugi sudija nastavit }e suditi utakmicu sam. Nakon utakmice sudije su odgovorne za uredno i ta~no sastavljanje zapisnika. 17. glavni zadatak mjerioca vremena je vo|enje vremena igre. mjerilac vremena mora izvje{tavati slu`bene predstavnike ekipe o odigranom vremenu ili o preostalom vremenu igre posebno tokom prekida vremena. U na~elu.2. prije nego se donose odluka o trajnom prekidu. time-outa i vremena kazne za isklju~enog igra~a. Ferhat No`inovi} Ako jedan od sudija nije u mogu}nosti suditi do kraja utakmice. 17. . Ukoliko nema javnog mjernog ure|aja sa automatskim zavr{nim signalom.8. (Za takmi~enja pod ingerencijom IHF-a i kontinentalne federacije. a sudije imaju razli~ito mi{ljenje kojoj ekipi treba pripasti lopta. Isklju~enja (16:11) i diskvalifikacije navedene u Pravilu 16:8. Ukoliko obojica sudija dosude prekr{aj ili lopta iza|e izvan igrali{te. 17.MJERILAC VREMA I ZAPISNI^AR 18.10.9. Ukoliko ne postoji javni mjerni ure|aj. 4 stav moraju biti obrazlo`ene u zapisniku utakmice. time-outa. ulazak i izlazak rezervnih igra~a. zgoditaka. ulazak igra~a u igrali{te koji nema pravo nastupa.RUKOMET mr. mjerilac vremena mora postaviti karton na zapisni~kom stolu. Tako|er vidi Obja{njenje br. Tokom utakmice samo se "slu`beni predstavnici" ekipa imaju pravo obra}ati sudijama.1. diskvalifikacija i isklju~enja. 17.14. Mustafa Demir & dr. @alba se mo`e ulo`iti samo na odluke koje su protivne pravilima. glavni zadatak zapisni~ara je vo|enje evidencije igra~a. Obavezno je dati time-out. Sudije imaju pravo privremeno ili trajno prekinuti utakmicu. Mora se sve poku{ati kako bi se utakmica nastavila.7. Op}enito mjerilac vremena mo`e prekinuti igru samo kada je to neophodno. 17. daju jasno vidljiv znak rukom i igra se nastavlja nakon zvi`duka (2:8f. Ako obojica sudija dosude prekr{aj i njihova odluka je jedinstvena u pogledu ekipe koja je skrivila prekr{aj. Ukoliko postoji ikakva sumnja u ta~nost mjerenja vremena. 9. Obojica sudija odgovorna su za kontrolu vremena trajanja igre. Ostali zadaci kao {to su kontrola broja igra~a i slu`benih osoba u prostoru za zamjene. izri~e se te`a kazna. ali i imaju razli~ita mi{ljenja o te`ini kazne. vremenskih kazni.12. Ukoliko se ne mogu slo`iti oko odluke. 17. Isto tako vode zabilje{ke opomena. sudije donose zajedni~ku odluku (vidi tako|er i Pravilo 2:3). 41 18. Ukoliko na javnom mjernom ure|aju nema mogu}nost prikaza i vremena isklju~enja (najmanje tri za svaku ekipu na takmi~enjima pod okriljem IHF-a). Obojica sudija odgovorna su za bilje`enje zgoditaka. Isto tako.

Drugo poluvrijeme zapo~inje na isti na~in kao i prvo poluvrijeme sudijskim podbacivanjem. U slu~aju nerije{enog rezultata na kraju prvog poluvremena vr{i se sudijsko podbacivanje i igra se sve dok jedna od dvije ekipe ne postigne pogodak. u trajanju od 10 minuta. TEREN ZA IGRU TEREN za igru. Izme|u dva poluvremena je pauza od 5 minuta. Golovi postavljeni na gol-aut liniji su opremljeni tako da se mogu staviti u pijesak i garantuju potpunu sigurnost. Sastaviti teren za rukomet na pla`i je jednostavno i zahtijeva veoma malo vremena. Trajanje susreta je podijeljeno u dva poluvremena.mr. Golmanov prostor je ograni~en paralelno sa gol-aut linijom. U slu~aju da jedna od ekipa pobijedi oba poluvremena susret se zavr{ava sa rezultatom od 2:0. Mustafa Demir & dr. Ferhat No`inovi} RUKOMET P RAVILA IGRE RUKOMETA NA PIJESKU (BEACH HANDBALL) Rukomet na pla`i (pijesku je kolektivan sport izme|u dvije ekipe koje imaju za cilju ubaciti loptu u suparni~ki gol. 6 metara ispred gol-aut linije. TRAJANJE SUSRETA Utakmica po~inje tako da sudija baca loptu u zrak (kao u ko{arci) na sredini igrali{ta. 42 . Golovi imaju dimenzije 3 metra {irine i 2 metra visine i postavljeni su na gol-aut liniji. 1) 2) Ekipa koja pobijedi prvo poluvrijeme dobija 1 bod. na dnu prekriven pijeskom (pr`inom) je pravouglog oblika i dimenzija 12 metara {irine i 27 metara du`ine.

43 . U rukometu na pla`i kontakti izme|u igra~a su ka`njivi sa velikom strogo{}u.neutralna zona U toku izvo|enja faula izme|u odbrambenog igra~a i igra~a koji izvodi faul treba biti distanca od jednog metra Dozvoljeno je izvo|enje SLOBODNOG UDARCA i sa linije od 6 metara bez obzira na odbranu. 10) U toku vra}anja lopte u igru sa bo~ne linije nije dozvoljeno direktno {utiranje na gol 11) Izvo|enje sedmeraca . ali je postavljen ili ne Dozvoljeno je da igra~i izvode vra}anje lopte u igru. Svaki prekr{aj je ka`njen tako da se ekipi protivni~koj dodjeljuje dodatni bod. slijedi izvo|enje jedan protiv golmana. pri ~emu se dodjeljuju dva boda protivni~koj ekipi. Mustafa Demir & dr. Izuzetak su golovi postignuti iz neutralne zone (golmanov prostor). postavljanje le|a itd. ekipa dobija dodatni bod za razliku od igra~a (kada realizuje pogodak).izvodi se sa sredine linije koja ozna~ava neutralnu zonu.RUKOMET mr. ~ak i iz neutralnog prostora. PRAVILA I POSEBNE ODLUKE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Utakmica po~inje sudijskim podbacivanjem Dozvoljeno je bacati se na loptu Dozvoljeno je uzeti loptu iz golmanovog prostora nije dozvoljeno ostaviti loptu na pijesku du`e od tri sekunde Poslije postignutog pogodka. GOLOVI POSTIGNUTI OD STRANE GOLMANA Kada golman realizuje gol.vrijedi dva boda. koji ne daju dodatno sabiranje. vra}anje lopte u igru po~inje od strane golmana (iz njegovog prostora) U toku vra}anja lopte u igru od strane sudije (sudijsko podbacivanje) dozvoljeno je dodavanje lopte unutar njegovog prostora . RA~UNANJE GOLOVA I KA@NJAVANJE Prilikom postizanja pogodka. U slu~aju o{trog faula slijedi diskvalifikacija igra~a koji se u potpunosti mora udaljiti sa terena i biva zamijenjen sa drugim igra~em. Ako je gol realizovan izravno cepelin . ekipi se dodjeljuje jedan bod. Ako je gol realizovan iz dvostrukog cepelina vrijedi tri boda. 12) Nije dozvoljeno da se igra~ koji izvodi faul potpoma`e od svog igra~a. KA`NJIVOST Ukinuta su privremena ka`njavanja. Ferhat No`inovi} U slu~aju da svaka ekipa pobijedi po jedno poluvrijeme. {utiranje sa sedam metara i jedan protiv golmana.

Utakmice i turniri Bach Handball-a se mogu igrati tj. PRIJEDLOG DOPUNE VA@E]IH PRAVILA IGRE BEACH HANDBALL (ZADNJA PRAVILA) Pravila igre po EHF (izdavanje august 1997. Nakon {uta igra~a koji je {utirao stavlja se iza gol-aut linije . Na zvi`duk sudije. U slu~aju nerije{enog rezultata produ`ava se izvo|enje {uteva sve dotle dok jedna od dvije ekipe ne ostvare prednost u golovima.za svako poluvrijeme .3.1. U sv ome izvo|enju u~estvuje pet razli~itih igra~a za svaku ekipu. akcija se poni{tava i ne mo`e se ponoviti. Golman mo`e odlu~iti da {utira direktno na gol . Du`ina igrali{ta (dugi krajevi igrali{ta) se zove Bo~ne linije dok kra}i dijelovi igrali{ta se zovu vanjske linije igrali{ta – gol . za bilo koji faul napravljen na napada~u od strane golmana slijedi dodjeljivanje dva boda protivni~koj ekipi.) su jednim dijelom nadopunjene sa pravilima Beach Handball-a.out linija i postavljena je u pijesak. a visine 2 metra. 1. Mustafa Demir & dr. Svaki igra~ polazi na zvi`duk sudije iz jednog od dva bo~na ugla. 14. god.Teren za igru 1. – linija golmanovog prostora je paralelna sa vanjskom linijom od koje je udaljena 6 metara – prostor za igru je du`ine 15 metara. JEDAN PROTIV GOLMANA U slu~aju nerije{enog rezultata po isteku drugog poluvremena (1 : 1) slijedi izvo|enje JEDAN PROTIV GOLJMANA.2. 1. Pravilo 1 . Daje loptu golmanu.mr. Sudija dodjeljuje time out samo kada je lopta van terena ili kada ekipa koja je tra`ila time out ima loptu.iza gola protivnika. golman protivni~ke ekipe mo`e iza}i iz svog prostora. – sadr`i prostor za igru i dva golmanova prostora – povr{ina igrali{ta mora imati sloj pr`ine debljine najmanje 40 cm – oko igrali{ta mora biti predvi|en prostor od 3 m.po jedan time out. Pravila koja slijede su u potpunosti obja{njena. mogu biti sastavljene kako od mu{kih ekipa. tako `enskih kao i mije{anih ekipa. Ferhat No`inovi} RUKOMET TIME OUT Sv aka ekipa mo`e zatra`iti . Pobje|uje ekipa koja je nakon kompletne serije realizovala vi{e golova.vrata se nalaze na sredini vanjske linije golmanovog prostora i du`ine su 3 metra. Teren za igru je pravouglog oblika veli~ine 27 metara i {irine 12 metara (uzimaju}i u obzir prostor za igru i dva golmanova prostora). Ukoliko dolazi do {utiranja cepelina ekipi se dodjeljuju dva boda. – linija izme|u stativa se zove gol . i {irine 12 metara. Realizacija gola vrijedi dva boda. koji ima tri sekunde za dodavanje lopte (unutar golmanovog prostora) svom suigra~u koji se slobodno kre}e po ~itavom terenu. Ukoliko lopta u toku dodavanja dodirne pijesak.2 boda. – zapisni~ki stol treba da bude takav da omogu}i prisustvo najmanje tri osobe i mora najmanje biti udaljen tri metra od bo~ne linije u visini sredine igrali{ta 44 .

prekida se igra i mo`e se nastaviti samo sa SLOBODNIM [UTOM (pravilo 13) ili {utom sa 6 metara (pravilo 14).4. Lopte za zamjenu (eventualnu) u toku utakmice moraju biti stavljene na odre|eno mjesto.3. – U slu~aju pogre{ne zamjene. iza svakog gola. Za mu{karce se koristi lopta te`ine 350 . – Beach Handball se igra sa gumenom loptom. Ostali igra~i su rezerve koji se nalaze u prostoru za zamjenu. Ako je broj igra~a manji od broja 4 igra se prekida i ekipa gubi susret. Pravilo broj 3 3. – Svi igra~i trebaju igrati bosih stopala. ka i za djecu.6. Mustafa Demir & dr. – Svako poluvrijeme zapo~inje sudijskim podbacivanjem. Pravilo broj 2 2. Pobjednik svakog poluvremena osvaja jedan bod. Dozvoljava se igrati u ~arapama kao i upotreba sportskih poveza. Pravilo broj 4 . dok bacanje nov~i}a odre|uje stranu igrali{ta. – Maksimalno 4 igra~a svake ekipe (3 igra~a plus golman) mogu biti u terenu za igru. 3. igra~ koji je pogrije{io mora biti ka`njen. a pauza izme|u dva poluvremena je 5 minuta. Osim ovoga mo`e slijediti {ut sa mjesta gdje je izvr{ena pogre{na zamjena. 3. i obima 54 .4.52 cm.2.5. 2. 16.2. Ove poteze izvodi protivni~ka ekipa. Za mje{ovite utakmice se koristi mala lopta. – U slu~aju nerije{enog rezultata na kraju jednog poluvremena koristi se metod [UT NA GOL i postignuti gol odre|uje pobjednika. – Prije po~etka utakmice na raspolaganju se trebaju nalaziti najmanje tri lopte .trebaju biti iste i orginalne. – Svaka ekipa mo`e tra`iti tajm-aut za svako poluvrijeme.300 grama.3. 45 .RUKOMET mr. 2.1.Ekipe 3.1. – Jedna utakmica sadr`i dva poluvremena koji daju ta~an rezultat utakmice. Poslije poluvremena ekipe vr{e promjenu strana za igru. Za `ene se koristi lopta te`ine 280 . Sportske patike i ostali tipovi patika nisu dozvoljeni. na svakom vanjskom bo~nom dijelu igrali{ta predvi|en je prostor za zamjenu – golmani mogu napustiti teren za igru cijelom bo~nom linijom ili bo~nom linijom svog golmanskog prostora – golmani ulaze u igru u prostoru bo~ne linije golmanskog prostora. Da bi se izbjegao prekid golman u saradnji sa sudijama mo`e zamijeniti loptu u {to kra}em vremenskom periodu.56 cm. Druga ekipa odre|uje stranu na kojoj }e se vr{iti zamjena igra~a. koja omogu}ava dobro pripajanje za dlan. Ferhat No`inovi} 15. Svako poluvrijeme traje 10 minuta. 2. ali ne mijenjaju prostor za zamjenu igra~a. 3.370 grama. – prostor za zamjenu igra~a mora biti du`ine 15 metara i {irine 3 metra. 3. najmanje 6 igra~a trebaju biti predstavljeni na po~etku utakmice. igra zapo~inje sudijskim podbacivanjem (pravilo broj 15). i obima 50 . – Po pravilu jedna ekipa treba da sadr`i 8 igra~a.

8.3. Pravilo broj 8 .. Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo broj 5 .Odnos prema protivniku 8.) mogu biti zamijenjeni ~im postoji mogu}nost za TURNOVER izme|u dvije ekipe.10. 4.) mogu ponovo u}i u igru ili mogu biti zamijenjeni ~im se uka`e mogu}nost za TURNOVER izme|u dvije ekipe. Pravilo broj 6 6. igra zapo~inje od strane golmana iz golmanovog prostora. 3. Ako golman postigne gol iz golmanovog prostora sa DIREKTNIM [UTOM u toku akcije JEDAN PROTIV GOLMANA ekipi se dodjeljuje jedan bod ekstra.7.Rezultat koji odlu~uje rezultat utakmice 9. Ako golman odlu~i da u~estvuje u jednom od {uteva.1. 3.1. 9. – Poslije svakog postignutog gola. Igra~i koji su bili udaljeni (pravilo 17.).. Pravilo broj 9 . – Lopta se mo`e uvijek uzeti (igrati) kada se kotrlja ili kada se nalazi na pijesku i u golmanovom prostoru.kada se kotrlja ili kada se nalazi na pijesku.7. – Ako golman postigne pogodak kao igra~. prelaze}i bo~nu liniju prostora za zamjene (svoje ekipe) ili prelaze}i liniju gola (pravilo 1.9. 7.2. Golman mo`e u}i u igru (prostor za igru) prelaze}i bo~nu liniju svog golmanskog prostora (pravilo 1. 3. Gol se priznaje i ozna~ava jedan bod kada lopta pre|e liniju gola.7.).1. 46 . mo`e napustiti svoju golmanski prostor i u~estvovati u igri kao i svi ostali igra~i (mo`e u}i u prostor za igru). 3. – spektakularne faze igre omogu}avaju dobivanje dodanog boda – poslije svakog pogodka igra se nastavlja ubacivanjem lopte u igru od strane golmana. 4.Golman 3. U slu~aju da su ekipe pobijedile po jedno poluvrijeme koristi se metod jedan protiv golmana. iz njegovog prostora.11.bacati se na loptu . {est metara izuzev {uta (pravilo 9. Lopta ne mo`e stajati na pijesku du`e od tri sekunde i igra~ koji je posljednji dotakne ne mo`e je ponovo uzeti.mr. Kada golman nije u kontaktu sa loptom.3. ekipi se dodjeljuju dopunski (naknadni) bod. Igra~i ne mogu u}i u golmanov prostor i koristiti SLOBODAN [UT.2. Svaka ekipa odre|uje 5 igra~a koji se takmi~e u {utevima sa protivni~kom ekipom.) ili isklju~eni (17.1. Dozvoljeno je igrati .) – Golman mo`e napustiti prostor za igru. – Zamjena golmana. Pravilo broj 7 . igra~i koji su bili diskvalifikovani pravilo /17.1.1.3. on preuzima ulogu igra~a. Mustafa Demir & dr.3.Igra sa loptom 7.

11. – Ako golman u fazi odbrane spasi gol u toku izvo|enja jedan protiv golmana. Primjenjuju se pravila 11. 10. Igra~i poslije {uta ponovo se vra}aju u prostor za rezerve.H:F: Ponovni po~etak igre se zapo~inje kada lopta u potpunosti pre|e bo~nu liniju. Ferhat No`inovi} a drugi igra~ ga zamjenjuje postavljaju}i se na gol.. Kada se realizuje gol u toku igre. a spasi gol i prekr{i pravilo slijedi {ut sa {est metara. Svako poluvrijeme po~inje sudijskim podbacivanjem. Kada sudija da znak igra~ dodaje loptu golmanu na gol-aut liniju. 11. 11. 10.9) 47 . – Ako rezultat u toku prvog poluvremena . I. (pravilo broj 5. Ako golman napusti golmanov prostor mo`e se ponovo vratiti jer nije u posjedu lopte. 9.4. igra se nastvlja ubacivanjem lopte iz golmanskog prostora (dok u klasi~nom rukometu se zapo~inje sa centra).1. U situaciji jedan protiv golmana sudija baca nov~i} (odre|ivanje strane igrali{ta) odakle se po~inje izvoditi jedan protiv golmana.4.6. a da lopta ne dodirne pijesak. 9.5.1.7.1.1. U slu~aju pogre{ke akcija se prekida. Oba golmana zapo~inju ovaj element igre postavljaju}i se na gol .4.2.[utiranje golmana 12.H. U po~etku igra~ mora staviti stopalo na mjesto gdje se spajaju linija golmanskog prostora i linija prostora za igru. 9. – Ako je broj igra~a manji od broja pet u jednom krugu ekipa }e imati manji broj mogu}nosti jer nijedan igra~ ne}e mo}i {utirati po drugi put. Pravilo broj 11 .3.7.2. 9.Po~etak susreta 10. U toku ovog dodavanja lopta ne smije dotaknuti pijesak.RUKOMET mr. Odluka o pobjedniku slijedi kada su ekipe izvele jednak broj {uteva.3. [ut golmana se koristi kada lopta pre|e vanjsku liniju gola ili golmanskog prostora. 5. pobjednik je ekipa koja je na osnovu pet {uteva dala vi{e golova.3. U momentu kada lopta napusti ruku igra~a oba golmana mogu i}i naprijed. Pravilo broj 10 .) Pravilo I.1. U ovom slu~aju druga ekipa po~inje prva izvoditi {uteve jedan protiv golmana.2. 10.liniju. 9. – U toku akcije jedan protiv golmana svi igra~i koji u~estvuju trebaju ostati u prostoru za rezerve. U ovom slu~aju ekipe mijenjaju polo`aj u igrali{tu i ponovo se mora birati {est igra~a (idi pravilo broj 6). najmanje jedan metar na udaljenosti od igra~a koji izvodi akciju.F.. U toku zapo~injanja igre odbrambeni igra~i moraju se postaviti Pravilo broj 12 .Ponovno stavljanje u igru 11. Mustafa Demir & dr. Golman sa loptom mora ostati u svom golmanskom prostoru.kruga nije odlu~en produ`ava se izvo|enje jedan protiv golmana. Igra~i zauzimaju pozicije u terenu zavisno od njihovih mogu}nosti (tra`e najbolju soluciju za tra`enje lopte). i nakon tri sekunde mora ili dodati loptu suigra~u ili {utirati direkt na gol protivnika.

4. Mustafa Demir & dr.1. tj.). 48 . 13.1.3.mr. gdje je do{lo do prekida igre. 13. 13. Ferhat No`inovi} RUKOMET Pravilo broj 13 . Igra~i koji se nalaze u odbran moraju biti barem jedan metar udaljeni od igra~a koji izvodi slobodan {ut.2.[ut sa {est metara 14. Izvodi se sa mjesta gdje je do{lo do povrede pravila. U slu~aju da jedna od ekipa povrijedi pravila koristi se slobodan {ut.1. Pravilo broj 14 . Slobodan {ut se izvodi sa mjesta gdje je do{lo do povrede pravila. Pravilo broj 14 se izvodi kada: Igra~ koji {utira ne mo`e dodirnuti ili u}i u golmanov prostor prije nego {to lopta napusti njegovu ruku (slobodan {ut).Slobodan {ut 13. Golman i protivni~ki igra~ se nemogu pribli`iti igra~u koji {utira bli`e od jednog metra zna~i da udaljenost igra~a koji {utira od odbrane mora biti najmanje jedan metar. Ako se postigne gol u toku {uta sa {est metara dodjeljuje je jedan bod ekstra (pravilo 9. Svi se moraju staviti na liniju golmanovog prostora. u toku izvo|enja slobodnog {uta ekipa koja je u fazi napada mora biti najmanje jedan metar od linije golmanovog prostora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful