You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 4-26-2020

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Dwaj uczniowie zdążają z Jerozoli-
my do Emaus. Są w drodze. Rozma- KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
wiają między sobą o tym co się wyda- ks. Andrzej Maślejak
rzyło kilka dni temu w Jerozolimie. proboszcz
Przeżyli to bardzo boleśnie. Ich Nau- Ks. Robert Wojsław
czyciel i Mistrz został zabity na krzyżu, wikariusz
a oni wiązali z Nim tak wielkie nadzie-
Ks. Siarhei Anhur
je.
wikariusz
Podobnie jak tych dwóch uczniów
było w drodze, tak również i my jeste-
śmy na naszej drodze życia. O czym rozmawiamy? Obecnie o koronowirusie. O tej SIOSTRY MISJONARKI
zarazie, która nas dotyka i niszczy. W środku nas obudził się lęk i strach. Pytamy: CHRYSTUSA KRÓLA DLA
skąd ten wirus się wziął? Czy sam się wytworzył, czy ktoś go skonstruował, aby ludzi POLONII ZAGRANICZNEJ
zniszczyć? Pytań jest wiele, ale odpowiedzi nie ma. Są tylko domysły i hipotezy. Czy s. Aleksandra Antonik
ktoś chce zniszczyć życie człowieka? Czy ktoś chce zniszczyć nasza wiarę? Ludzie nie przełożona
mogą przychodzić na Eucharystię, nie mogą otrzymywać Komunii św. Co czeka s. Małgorzata Polańska
współczesnego człowieka? Nie umiemy sobie poradzić z tymi pytaniami. Ktoś musi
nam wszystko wyjaśnić i dlatego jako wierzący z głębi naszych serc wołamy: dołącz NIEDZIELNE MSZE ŚW.
się do nas Panie, jak dołączyłeś do tych dwóch uczniów z dzisiejszej Ewangelii i wyja- sobota - 4:00pm
śnij nam wszystko. Im wszystko wyjaśniłeś, im wszystko rozwiązałeś i dlatego szybko Saturday - 5:30pm
wrócili do Jerozolimy, gdzie wiara ich się zrodziła. in English
My też musimy szybko wrócić, ale do Boga. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wrócić niedziela - 8:00, 9:30,
do korzeni naszej wiary, bo w niej jest piękno, bo w niej jest siła i moc. Bo w niej jest 11:15 (z udziałem dzieci),
głębia. 1:00, 7:00
Biskup Robert Barron w swej książce "Letter to a suffering Church - List do cier- (z udziałem młodzieży)
piącego Kościoła" napisał, że jeśli człowiek znalazł w Jezusie życie wieczne i odpo-
wiedź na najgłębsze swoje pytania i pragnienia swego serca, to pomimo kryzysu w Codzienne Msze Św.
Kościele, nie może opuścić Chrystusa, nie może odejść. Bo nigdy nie ma wystarczają- od poniedziałku do soboty
cego argumentu aby opuścić Chrystusa, aby odejść od Kościoła i porzucić swoją wia- o 9:00am;
rę. Żadna suma pieniędzy, żadna przyjemność, ani żadna władza nie jest w stanie od poniedziałku do piątku
uciszyć pragnienia duszy człowieka. Może to uczynić tylko Bóg. I dlatego święty Au- o 7:00pm
gustyn napisał, ze niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Panu.
W tej obecnie trudnej sytuacji, kiedy podejrzewamy, że życiem całych społeczeństw Biuro Parafialne czynne:
można manipulować i kontrolować je, ci którzy są przy Bogu, niech przy Nim mocno od poniedziałku do piątku
trwają. Ci którzy są daleko, niech szybko do Niego wracają, bo pokój i wewnętrzne 10:00am -12:00pm
szczęście jest tylko w domu Ojca. 1:00pm - 5:00pm
Jezu Chryste, nasz Panie, okaż nam swoje miłosierdzie. Matko Boska Częstochow- w soboty
ska, módl się za nami. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego


Różańca
NIEDZIELA - 26 KWIETNIA 1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marianny i Ry-
8:00 - O zdrowie i wszelkie łaski dla Marii Sysoł szarda Konrad z ok. 45 rocz. zawarcia małżeństwa
9:30 +Marian Kurzatkowski (13) 1:00 +Paulina Wilżak
11:15 +Katarzyna, Władysław Kulik, Józef Klimecki 1:00 +Antoni, Stanisław Mieczkowscy - od rodziny
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Lilii z ok. urodzin 1:00 +Helena Lachowicz, Władysław Lachowicz
1:00 - O Boże bł. dla Lilly z ok. 5 urodzin 7:00 +Antoni Strzemecki
1:00 +Jerzy Tadajewski
1:00 +Monika, Tomasz, Kamil Pelak
1:00 +Paweł Bator
1:00 +Anna i Franciszek Wasilewski
MODLITWA
1:00 +Zofia Korol DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
1:00 +Genowefa Gasior - od córki z rodziną Święty Michale Archaniele,
1:00 +Helena i Władysław Lachowicz wspomagaj nas w walce, a
1:00 +Antoni Dragan (10 rocz. śmierci) od Haliny Dragan przeciw niegodziwości i za-
1:00 +Antoni Łoniewski - zmarły w Polce sadzkom złego ducha bądź
1:00 +Marian Kozłowski - zmarły w Polsce
7:00 +Łukasz Skowroński i zmarli z rodziny - rodzice i
naszą obroną. Oby go Bóg
siostra pogromić raczył, pokornie
o to prosimy, a Ty, Wodzu
PONIEDZIAŁEK - 27 KWIETNIA
niebieskich zastępów, sza-
9:00 - O Boże bł. dla Ks. Roberta z ok. urodzin tana i inne duchy złe, któ-
9:00 +Marian Kurzatkowski (14) re na zgubę dusz ludzkich
7:00 - W intencjach NMP po tym świecie krążą, mocą
WTOREK 28 KWIETNIA Bożą strąć do piekła.
Amen.
9:00 +Marian Kurzatkowski (15)
7:00 +Franciszek, Kinga, Stanisław Wiśniewski
ŚRODA 29 KWIETNIA
9:00 - Za Parafian CZYTANIA NA
III NIEDZIELĘ WIEKANOCNĄ
9:00 +Marian Kurzatkowski (16)
7:00 - O Boże bł. dla Dominika, Sebastiana, Jaya, Korne- Dz 2,14.22b–28
liusza i Marioli Vanderest z ok. urodzin Ps 16;
CZWARTEK - 30 KWIETNIA
1 P 1,17–21;
Łk 24,13–35
9:00 +Marian Kurzatkowski (17)
9:00 +Stanisław Gołoś
7:00 +Władysława, Józef, Maria, Marek Marczyk Serdecznie dziękujemy parafianom za
PIĄTEK - 1 MAJA przesłanie donacji na parafię przez
pocztę oraz za donacje złożone w czasie
9:00 +Marian Kurzatkowski (18)
7:00 - Za konających i cierpiących
nawiedzenia kościoła w ostatnią
7:00 +Anna Dec i za zmarli z rodzin Deców i Feledynów niedzielę w tygodniu.
7:00 +Dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA - 2 MAJA Bóg zapłać
9:00 +Marian Kurzatkowski (19) za troskę o Kościół
4:00 +Zygmunt Linowski - żona z dziećmi; Stanisław i
Antoni Mieczkowscy
5:30 +Teresa DeMarco; Maria, Stanisław Kosecki; Kazik
Kosecki; Józek, Kristina Kosecki
NIEDZIELA - 3 MAJA
SKŁADKA CSA - 8 MARCA 2020
8:00 - Z okazji urodzin i Dnia Matki dla Stanisławy Man-
dziuk - od córki z rodziną DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
9:30 +Marian Kurzatkowski (20)
11:15 - Za Ojczyznę CSA $51,224.00 51,789.00 565.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 20’


Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów.
Ogłoszenia: Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubo-
1. Kościół nasz jest codziennie otwarty na prywatną gim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
modlitwę od 9:00 rano do 6:00 wieczorem.
2. Jest też możliwość skorzystania z Sakramentu spo-
wiedzi w niedzielę od 11:00 - 12:00, a w tygodniu pro-
szę dzwonić na numer emergency 586-909-7868 lub Czego musimy nauczyć się w życiu? Przeżywać wolność
do poszczególnych księży. w szlachetny sposób, czyli musimy nauczyć się wybie-
3. Za tydzień 3 Maja - Uroczystość Matki Boskiej Kró- rać dobro. Jaki jest związek wolności z prawdą? Bez
prawdy wolność staje się iluzją.
lowej Polski i 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja. ===
Jaki błąd popełnia człowiek w swoim życiu? Uważa
4. Za dwa tygodnie 10 Maja Dzień Matki. W naszej Pa- sumienie za narzędzie słuchania samego siebie a nie
rafii rozpoczniemy nowennę dziewięciu Mszy św. za Boga.
matki żyjące i zmarłe. Na kopertkach dołączonych do Dlaczego w życiu mamy mówić: Boże pobłogosław mi,
zestawu kopert budżetowych prosimy dołączyć imiona Boże pomóż mi, Boże prowadź mnie? Bo tylko Bóg mo-
swoich mam. że uczynić człowieka szczęśliwym.
5. Serdecznie dziękujemy za Wasze donacje złożone na ===
parafię drogą pocztową, lub w czasie nawiedzenia Ko- Rewolucja seksualna - to odrzucenie Boga i ogłoszenie
ścioła. Jego śmierci. A kto odrzuca Boga, to znaczy ogłasza, że
nie ma żadnego absolutnego dobra. Odrzucenie Boga,
ŻYCZENIA IMIENINOWE to wypchnięcie Go z życia publicznego. Rewolucja sek-
sualna została zainicjowana poza Kościołem, ale ude-
W poniedziałek, 27 kwietnia rza w Kościół.
swoje urodziny obchodzić będzie ks. ===
Robert Wojsław, SCh.
Dlaczego niszczy nas zło? Bo odmówiliśmy kochania
Życzymy Księdzu błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej na każdy
Boga. Akt odrzucenia kochania Boga to apostazja.
dzień w realizowaniu ===
swojej misji wśród Polonii. Dlaczego mamy bronić Kościół ? Bo jeśli Kościół po-
równamy do sieci pełnej ryb, to w tej sieci są ryby do-
bre i złe. Bo jeśli Kościół porównamy do pola, to na
Myśli przeróżne ku zbudowaniu swojego ducha tym polu rośnie ziarno, ale i chwast. Musimy bronić
w czasie przeżywania pandemii koronowirusa Kościoła, bo w istocie obrona Kościoła jest obroną Bo-
ga. Bo ostatecznie celem tych ataków, tego oskarżenia
Kiedy wiara upada - gdy nie jest głoszona z radością, wszystkich ludzi Kościoła o najgorsze rzeczy jest ude-
przekonaniem, gorliwością, gdy nie oferuje się przyjaź- rzeniem w Boga. Jak patrzą wrogowie na Kościół, że
ni z Chrystusem. jest on całkowicie zły i dlatego trzeba z nim zerwać i
=== zniszczyć go. A kto mówi, że Kościół jest całkowicie
Czy można oddzielić wiarę od troski o Ojczyznę? Skąd zły? Tak mówi szatan, bo on jest całkowicie zły.
się bierze ten szybki atak na małżeństwo i rodzinę? Je- ===
śli ty nie będziesz się interesował polityką, to polityka Czym są zainteresowani ludzie poszukujący? Pogłębio-
zainteresuje się tobą i będzie robić wszystko, by znisz- ną religijnością i wzrostem świadomości wiary. Są lu-
czyć twoje życie duchowe i twoją wiarę. dzie, którzy mówią: Bóg tak, Kościół nie. A tymczasem
=== nie ma religii bez Kościoła i nie ma Kościoła bez prak-
Rola chrześcijanina - Pozwól Chrystusowi, aby cię prze- tyk religijnych. Obecnie chrześcijaństwo przestaje być
mienił, a potem ty przemieniaj świat. Pomagaj ludziom chrześcijaństwem nawykowym, a staje się chrześcijań-
budować Królestwo Boże. stwem z wyboru.
=== ===
Kim jest człowiek? Człowiek jest drogą Kościoła, ma Jaka jest główna przyczyna zła na świecie? Jest nią od-
niepowtarzalną godność, ma swoją duchowość, moral- rzucenie prawdy o Bogu i akceptowanie kłamstw dia-
ność, ma swoje podobieństwo do Boga. bła. Pieniądze wielu ludzi są używane do walki z Bo-
=== giem, Kościołem i chrześcijańską wiarą.
Dlaczego trzeba bronić życia? Bo stawką jest obrona ===
naszej cywilizacji. Co mamy dzięki Kościołowi Katolickiemu? Zdrową na-
=== ukę o obowiązkach stanu, szacunek do własności pry-
Co jest kluczem chrześcijaństwa? Moralna kultura. watnej i piękna naukę, że co czynisz, czynisz na swój
Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w zaka- rachunek.
muflowany totalitaryzm.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Mamy jedynie chwilę, w której żyjemy, tylko z nią Jak korzystać ze strony internetowej Parafii.
możemy coś zrobić. A my? Albo żyjemy wspomnie- Jak oglądać filmy na internecie parafii Matki
niami, albo wybiegamy w przyszłość snując plany. Bożej Częstochowskiej.
Przeszłość i przyszłość należy do Boga. My możemy Krok po kroku.
działać tylko teraz, w tym momencie. Dlatego to 1. Otwieramy internet.
teraz jest kluczowe. Postaraj się teraz odrobić lek- 2. Wpisujemy adres (webside) www.parisholc.org
cję, którą zadał ci Jezus Chrystus. 3. Klikamy – ENTER
=== Otwiera się strona naszej parafii.
Co musimy uczynić, aby wyjść z kryzysu, który do- 4. Klikamy na napis WIDEO
tyka Kościół - świat umiera, bo brakuje czcicieli Bo- Ukazuje się ekran z ostatnim dodanym filmem.
ga. Jest ogień, który niszczy Kościół. Ten ogień to 5. Po prawej stronie w górnym rogu ekranu
utrata ducha wiary, utrata wrażliwości na Boga. klikamy na playlist.
=== Otwiera się lista z wszystkimi filmami.
Zrób sobie następujący rachunek sumienia: Czy Wybieramy film który chcemy zobaczyć.
jesteś w stanie zdobyć trochę czasu do nawrócenia i Klikając na niego, zaczynamy go oglądać.
otrzeźwienia? Czy w twoim życiu są warunki do te- Zamykamy listę klikając znak X.
go by coś zmienić, byś się uchronił od zapaści i Klikając Full screen oglądamy na pełnym ekranie.
zniszczenia? 6. Jeżeli nasz telefon lub komputer połączony jest
=== Przez WIFI z telewizorem, to klikając na WIFI
Od waszej modlitwy i ofiary Bóg uzależnił zbawie- Oglądamy ten program na telewizorze.
nie wielu i dlatego nie możecie Go zawieść. Przyjemnego odbioru – Józek Ledziński
===
Kim jest Maryja - jest posłańcem, aby odwrócić
mężczyzn i kobiety od grzechu i doprowadzić do
miłości Stwórcy.
===
Czym jest Ewangelia? To objawienie miłosierdzia
Bożego wobec grzeszników. Św. Augustyn uczy:
Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić
bez nas. Co wiec mamy czynić, aby się zbawić -
uznać nasze grzechy. To wyznanie grzechów jest
wynikiem łaski. Bo to Bóg rzuca światło łaski na
ranę grzechu. Co jest więc konieczną zasadą powro-
tu do Boga - uznanie swojego grzechu. Przykładem
jest doświadczenie Dawida. Dlatego Dawid upo-
mniany przez proroka Natana woła: "Uznaje bo-
wiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze MODLITWOM POLECAMY
przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i CHORYCH I CIERPIĄCYCH
uczyniłem co złe jest przed Tobą". Irena, Antoni Popławski, Józef Wa-
=== silewski, Anna Celińska, Maria Ro-
Co jest przyczyną utraty naszej pobożności - nasze żek, Eleonora, Teresa Szymański,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
grzechy. Musimy zatroszczyć się, żeby nas nie Czapla, Magdalena Rożek, Barbara
opuszczała nasza pobożność. Ta pobożność ma sie W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sie-
przejawiać w naszej modlitwie i apostolstwie. dlaczek, Stanisława Mandziuk,
=== Morgan Czerwiński, Lidia Krzyszta-
Co radziła Matka Boża Benedykcie, której się obja- łowicz, Halina Bazarewska, Mieczy-
wiła w Laus we Francji: Bądź cierpliwa. Obowiązki sław Basak, Dorota Kuniec, Roma
wykonuj chętnie, nie noś nienawiści do wrogów. Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbie-
Kiedy człowiek jest radosny, wszystko co robi jest ta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redzi-
przyjemne dla Boga. Kiedy człowiek się złości, nie niak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Sie-
robi niczego co się Bogu podoba. ry, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Ma-
rian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran
=== Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Da-
Są ludzie, którzy mówią, że Maryja nie jest nam nuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
potrzebna. Nie jest ważne co ludzie mówią, ale co Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski.
mówi sama Maryja: Moje Niepokalane Serce zwy- Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
cięży. nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Maria Szaflarska
Barbara Fiśkiewicz, ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Joanna Przybylska,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Wojciech Orlik, sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Paweł Rakowiecki, Zespół Młodzieżowy „Credo”
Mateusz Wasiołek, Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Zbigniew Ziarnowski, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Daniel Myzia Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Wszystkie najnowsze filmy video z naszej parafii można
oglądać na stronie Youtube. Wystarczy wejść na YouTube
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
i wpisać Częstochowa - Michigan - USA albo Jozef Le- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
dzinski - video Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Kontakt: Kordynator
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przedszkole parafialne Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Sala Jana Pawła II
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.