Univerzitet u Beogradu

Fakultet Organizacionih Nauka

UVOD U INFORMACIONE SISTEME
- seminarski rad Tema: IS Prodavnice auto delova

Profesor: Prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija Asistent: Studenti: 1. 2. 3.

Beograd 2008 2 .

.....7 1.......................................SADRŽAJ Korisnički zahtev......2 SSA – Strukturna Sistemska Analiza........................................................ DIJAGRAM DEKOMPOZICIJE........5 Drugi nivo dekompozicije ...................15 3 ...14 RELACIONI MODEL.................................................prodaja Auto delova....4 Drugi nivo dekompozicije .......... RECNIK PODATAKA......................................10 PMOV – Prošireni Model Objekti Veze........................2 Dijagram konteksta.......................8 2....13 Podsistem 3 – Rad sa bankom ................................................11 Podsistem 2 – Prodaja .................11 Podsistem 1 – Nabavka ......6 Drugi nivo dekompozicije – Rad sa bankom...................3 Prvi nivo dekompozicije..............nabavka Auto delova.........................................................................................

i evidencija rada sa banakom. naloga za uplatu i potvrda o uplati Dobavljacu. narudžbi. Dobavljaca. zaliha. računa. otpremnica. potrebno je da uradimo detaljnu analizu tog sistema. U ovom slučaju kao metod za analizu koristimo Strukturnu sistemsku analizu (SSA) koja nam služi da relativno složen realan sistem prikažemo kao skup jednostavnijih podsistema čije funkcionisanje možemo lakše da shvatimo. KORISNIČKI ZAHTEV Napraviti informacioni sistem koji će pratiti rad Prodavnice auto delova. 4 . SSA – STRUKTURNA SISTEMSKA ANALIZA Pre nego sto počnemo da projektujemo informacioni sistem za neki realni sistem. samo zahteve i racune. 2. O Kupcu ne treba voditi evidencije.1. narudžbenica. Potrebno je da IS vodi evidenciju kataloga. a samim tim i da implemetiramo.

Ovde ceo naš IS Prodavnice auto delova predstavljamo kao jedinstven proces.DIJAGRAM KONTEKSTA Na samom početku SSA. katalog DOBAVLJAC narudžbenica IS račun Gotovinsko placanje narudžbina KUPAC Prodavnice auto delova otpremnica faktura uplata po fakturi NalogZaUplatu Potvrda BANKA 5 . Svrha ovog dijagrama je da uočimo granice našeg sistema kao spoljašnjeg objekta sa kojima je on direktno u vezi i sve tokove podataka preko kojih je nas sistem povezan sa interfejsima. pravimo dijagram konteksta.

RAD SA BANKOM 6 .PRVI NIVO DEKOMPOZICIJE Na prvom nivou dekompozicije raščlanjujemo naš IS na više logičkih celina. koje spajamo skladištima koja postoje između njih.NABAVKA faktura uplata po fakturi AutoDelovi katalozi Gotovinsko placanje narudžbina račun 2.PRODAJA Fakture Uplate KUPAC pazar NalogZaUplatu BANKA PotvrdaOuplati 3. katalog DOBAVLJAC narudžbenica otpremnica 1.

AŽURIRANJE KATALOGA 1.4.UPLATA fakture katalog faktura DOBAVLJACI narudžbenica uplata po fakturi otpremnica 7 .NABAVKA ROBE AutoDelovi OTPREMNICA DOBAVLJACI 1.DRUGI NIVO DEKOMPOZICIJE .PRIJEM ROBE katalozi narudžbenica DOBAVLJACI * Uplate 1.2.NARUČIVANJE 1.3.1.

2.DRUGI NIVO DEKOMPOZICIJE .PRODAJA ROBE narudžbina 2.NARUDŽBINA AutoDelovi narudžbine KUPAC Gotovinsko placanje racuni račun 2.NAPLATA 8 .1.

1.2.EVIDENTIRANJE POTVRDE O UPLATI potvrda o uplati 9 .IZDAVANJE NALOGA ZA UPLATU pazar fakture DOBAVLJACI BANKA UPLATE nalog 3.DRUGI NIVO DEKOMPOZICIJE – RAD SA BANKOM NalogZaUplatu 3.

cena. šifra banke. RAD SA BANKOM BANKA <Sifra banke. SifraPazara]> POTVRDA O UPLATI <Sifra potvrde. količina. valuta plaćanja. valuta plaćanja. šifra naloga> FAKTURA* <Sifra fakture. <AutoDelovi> AUTO DELOVI* <SifraAutoDela. datum. količina. selektuje se jedna od struktura navedena u zagradi odnosno samo jedna komponenta moze da ima svoju vrednost zove se ekskluzivna specijalizacija komponenti / / neeksluzivna specijalizacija komponenti je struktura u kojoj bilo jedan. datum> STAVKA OTPREMNICE <redni broj. NABAVKA AUTO DELOVA DOBAVLJACI <SifraD. < faktura>.[šifra fakture. adresa. cena> KATALOG <šifra kataloga. suma> 2. datum. <Dobavljaci>. količina> FAKTURA <Sifra fakture. <AutoDelovi>> NARUDŽBENICA <šifra narudžbenice. <Dobavljaci>. rok. PRODAJA NARUDŽBINA <Sifra narudžbine. ime. žiro račun> AUTO DELOVI <SifraAutoDela. količina. nabrajanje struktura unutar sekvence {} iteracija. <Dobavljaci>. bilo dva. Iznos. datum. SifraPazara]. rok. Iznos> 10 . {STAVKA KATALOGA }> STAVKA KATALOGA <redni broj. cena. <Dobavljaci>. datum. datum. <AutoDelovi>.{ STAVKA RACUNA}> STAVKA RACUNA <redni broj. svrha uplate. ukupna cena. <Dobavljaci>. < narudžbina>. telefon> NALOG <Sifra naloga. <Dobavljaci>. naziv. datum. adresa. vrsta. količina. šifra kataloga. Datum. datum. naziv. šifra banke. datum. <AutoDelovi>> OTPREMNICA <šifra otpremnice. <Dobavljaci>> PAZAR <SifraPazara. Datum.{ STAVKA NARUDŽBENICE }> STAVKA NARUDŽBENICE <redni broj. vrsta. suma.REČNIK PODATAKA Za opisivanje strukture skladišta i tokova podataka koristićemo sledeće oznake: <> sekvenca. { STAVKA NARUDŽBINE }> STAVKA NARUDŽBINE <redni broj. naziv. žiro račun. suma> UPLATE<SifraUplate. cena> 3. <AutoDelovi>. bilo sve komponente imaju svoju vrednost 1. telefon. odnosno višestruko ponavljanje strukture u zagradi u odnosu na ostale elemente strukture [] selekcija. [Sifra fakture. količina> RACUN <Sifra racuna.

2 5.Naziv atributa SifraD naziv adresa telefon žiro račun SifraAutoDela vrsta količina cena šifra kataloga datum redni broj šifra narudžbenice šifra otpremnice Sifra fakture valuta plaćanja rok suma Sifra narudžbine Sifra racuna ukupna cena Sifra banke ime Sifra naloga svrha uplate SifraPazara Sifra potvrde tip int string string string string int string real real int Date int int int int Currency char real int int Real int string int string int int ogranicenje not null 30 30 30 30 not null 30 5.2 not null not null 6.2 not null not null not null not null not null 12 8.2 not null 30 not null 30 not null not null 11 .

1.UPLATA 12 .2.NABAVKA ROBE 2.AŽURIRANJE KATALOGA 1.1. NALOG ZA UPLATU 1.PRODAJA ROBE 3.UPLATA BANCI 1.1.2. NARUDŽBINA 3.NAPLATA 3.3.PRIMANJE ROBE 2.EVIDENTIRANJE POTVRDE O UPLATI 1. NARUČIVANJE 2.2.DIJAGRAM DEKOMPOZICIJE Is prodavn Auto delova 1.4.

skladišta i tokova podataka koje smo definisali u SSA.1 STAVKA NARUDŽBENICE *redni broj 1.M 0.1 1.M *šifra kataloga *redni broj KATALOG DOBAVLJACI Žiro račun telefon adresa 1.M AUTO DELOVI cena količina model naziv *šifra proizvoda vrsta naziv 13 . PMOV se sastoji od objekata.M 0. PODSISTEM 1 – NABAVKA ROBE 1.M 1. njihovih atributa kao i veza između objekata.M AUTO Auto-auto deo 1. PMOV – PROŠIRENI MODEL OBJEKTI VEZE Prošireni model objekti veze pravimo na osnovu korisničkog zahteva.1 poručuje se se nalazE *šifra auta 0.3.M 0. RAD SA KATALOGOM I NARUCIVANJE naziv datum *šifra narudžbenice *šifraD NARUDŽBENICA prima 0.1.M datum kolicina cena STAVKA KATALOGA 1.

1 otprema 0.2. PRIJEM naziv telefon *šifra saradnika *šifra fakture rok suma 0.1.M 0.1 datum datum OTPREMNICA po *šifra otpremnice 1.M adresa DOBAVLJACI FAKTURA Žiro račun 0.M AUTO DELOVI naziv *šifra proizvoda *redni broj količina cena cena količina 14 .M Valuta plaćanja vrsta STAVKA OTPREMNICE 1.1 1.

M datum 1.PODSISTEM 2 – PRODAJA ROBE ukupna cena *šifra racuna *šifra narudžbine datum 1.1 STAVKA NARUDŽBINE količina količina *šifra proizvoda *redni broj količina naziv vrsta 15 .1 uplaćuje 0.M cena *redni broj STAVKA RACUNA 1.1 RACUN izdaje se 0.1 NARUDŽBINE 1.M AUTO DELOVI naručuje 1.M 0.

1 Izdaje se ime adresa *šifra banke 1.M Dobija se Fakturanalog *šifra potvrde POTVRDA O UPLATI 1.PODSISTEM 3 – RAD SA BANKOM IZNOS Sifra PAZAR Datum 0.1 0.1 Valuta placanja DOBAVLJAC I 0.M 0.1 1.1 BANKA 0.M FAKTURA Žiro račun suma datum *šifra fakture datum rok suma 16 .1 datum 0.M telefon prima *šifra naloga svrha uplate NALOG 1.

količina. SifraAutoDela) AUTO DELOVI (SifraAutoDela. datum. SifraAutoDela) AUTO DEO (SifraAutoDela. cena. šifra fakture. SifraD. SifraAutoDela) OTPREMNICA (šifra otpremnice. šifra banke. šifra narudžbine. količina. naziv. Kod objekata čija je gornja kardinalnost 1 ubacujemo jos jedan atribut koji zovemo spoljnji ključ i koji nam služi da se povežemo sa primarnim ključem neke tabele. šifra dobavljaca. telefon. šifraD) POTVRDA O UPLATI (šifra potvrde. SifraD. adresa. RELACIONI MODEL Relacioni model pravimo na osnovu PMOV-a. suma. datum. šifra naloga) FAKTURA* (šifra fakture. šifra dobavljaca. rok. Datum. šifra narudžbine. datum. PRODAJA ROBE NARUDŽBINA (šifra narudžbine. SifraD) STAVKA NARUDŽBENICE (redni broj. 1. ime. valuta plaćanja. telefon) NALOG (šifra naloga. žiro račun. količina) RACUN (šifra racuna. šifra narudžbenice. NABAVKA ROBE DOBAVLJACI (SifraD. cena. Kada prevodimo slabe objekte u relacije spuštamo ključ iz relacije koja je nastala od jakog objekta u relaciju koja je nastala od slabog objekta i dobijamo složen ključ. SifraAutoDela. SifraD. šifra banke. količina) FAKTURA (šifra fakture. šifra fakture. RAD SA BANKOM BANKA (šifra banke. šifra narudžbine) STAVKA RACUNA (redni broj. naziv. šifraD) 17 . svrha uplate. ukupna cena. Iznos. naziv. valuta plaćanja. suma) 2. suma) UPLATE(SifraUplate. datum. Prvo prebacujemo objekte čija kardinalnost ima gornju granicu M i relacije koje im odgovaraju i imaju iste atribute kao ti objeki. cena) 3. pridržavajuci se pravila. SifraAutoDela. šifra otpremnice. količina. adresa. datum. žiro račun) NARUDŽBENICA (šifra narudžbenice. šifra racuna. datum. datum) STAVKA KATALOGA (redni broj.4. količina. datum) STAVKA OTPREMNICE (redni broj. SifraD. rok. vrsta. šifra fakture. šifra kataloga. datum) STAVKA NARUDŽBINE (redni broj. vrsta. cena) KATALOG (šifra kataloga.