Tæng C«ng ty b¶o hiÓm

ViÖt Nam

Trô së chÝnh: 35 Hai Bµ Trng, Hµ Néi
§iÖn tho¹i: 8262774 . Fax: 8257188

híng dÉn
khai th¸c b¶o hiÓm Xe c¬ giíi
M· sè: HD-B4-01-01

M·: HD-B4-01-01
LÇn söa ®æi

Tæng c«ng ty b¶o hiÓm
ViÖt Nam
híng dÉn
khai th¸c b¶o hiÓm xe c¬ giíi

Ngµy:01/12/20
00

Phßng: BH Xe
C¬ giíi
b¶ng theo dâi tµi liÖu
STT

VÞ trÝ söa ®æi

Néi dung

Ngêi ViÕt

Ngêi KiÓm tra

Phª duyÖt

Hoµng Xu©n
§iÒu

§inh Quang TÊn

Tr¬ng Méc L©m

Hä tªn

Ghi chó

Ch÷

4608168.doc

2

1. Môc ®Ých:
Quy ®Þnh c¸ch thøc tiÕn hµnh khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm
xe c¬ giíi .
2. Ph¹m vi ¸p dông:
¸p dông cho viÖc khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi ®îc
tiÕn hµnh t¹i Tæng C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam bao gåm:
-

B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi ngêi thø ba,
B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi hµnh kh¸ch trªn xe,
B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña chñ ph¬ng tiÖn ®èi víi hµng
ho¸ vËn chuyÓn trªn xe,
B¶o hiÓm vËt chÊt xe,
B¶o hiÓm tai n¹n ngêi ngåi trªn xe vµ l¸i phô xe .

3. Tµi liÖu liªn quan:
- LuËt kinh doanh b¶o hiÓm , LuËt d©n sù, NghÞ ®Þnh 115 /CP
cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
- Quy t¾c b¶o hiÓm, biÓu phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c v¨n b¶n híng
dÉn ®Ýnh kÌm.
4. §Þnh nghÜa:
5. Néi dung:

4608168.doc

3

Lu ®å Khai th¸c b¶o hiÓm Xe c¬ giíi
Tr¸ch nhiÖm

M« t¶ c«ng viÖc,
tµi liÖu

Tr×nh tù

- Ghi sæ theo dâi c¸
nh©n

TiÕp thÞ , n¾m b¾t th«ng
tin ,nhËn th«ng tin
tõ kh¸ch hµng

- Khai th¸c viªn

- Xem 5.1

Ph©n tÝch, t×m hiÓu
§¸nh gi¸ rñi ro

- Khai th¸c viªn

- Híng dÉn khai th¸c
b¶o hiÓm xe c¬ giíi
- Xem 5.2

Tõ chèi

- Khai th¸c viªn

-

Xem xÐt

- Quy t¾c b¶o hiÓm xe
« t« vµ Quy t¾c b¶o
hiÓm TNDS cña chñ xe
c¬ giíi

I

Trªn
®Ò nghÞ b¶o hiÓm

L·nh
®¹o Ph©n cÊp
Phßng
NghiÖp

- Khai th¸c viªn
-

L·nh
®¹o

4608168.doc

- Xem 5.3 vµ 5.3(I)

+

-

II
TiÕn hµnh
§µm ph¸n,Chµo phÝ

- Xem 5.4

- Xem 5.5

-Theo dâi thu phÝ vµ t¸i
tôc
-Qui chÕ qu¶n lý Ên
chØ ban hµnh theo
QuyÕt
®Þnh

1236BH/KTTV
ngµy
28/8/92 cña B¶o 4
ViÖt.
- Xem 5.6

- L·nh ®¹o
- Khai th¸c viªn

_

ChÊp
nhËn

- Khai th¸c viªn
CÊp §¬n BH

- Khai th¸c viªn
- KÕ to¸n viªn

4608168.doc

Theo dâi thu
phÝ, T¸i tôc,
gi¶i quyÕt

- Xem 5.7

5

* Lu ®å khai th¸c trªn ph©n cÊp
Tr¸ch nhiÖm

TiÕn tr×nh

M« t¶ c«ng viÖc,
tµi liÖu

I I

- Phßng nghiÖp

NhËn th«ng tin
tõ §¬n vÞ c¬ së

Tæng C«ng ty.

- Ghi sæ theo dâi c¸
nh©n, cÆp hå s¬ .

- Phßng nghiÖp
vô.

Xem xÐt
®Ò xuÊt cña §¬n vÞ

- T×nh h×nh thÞ trêng, thèng kª tæn thÊt
cña ®èi tîng b¶o hiÓm

- Hå s¬, sè liÖu cña
kh¸ch hµng

- C¸c Phßng, bé
phËn liªn quan

- L·nh ®¹o Tæng
C«ng ty.

- Ph©n cÊp khai th¸c:
Theo quyÕt ®Þnh sè
321/1999/Q§/BV-TCKT
vµ QuyÕt ®Þnh sè
529/2000/TG§ bæ
sung ph©n cÊp.

ý kiÕn
c¸c bé phËn liªn quan

-

ChÊp nhËn
b¶o hiÓm
II

4608168.doc

6

5.1 TiÕp thÞ, n¾m b¾t th«ng tin, nhËn th«ng tin tõ kh¸ch
hµng:
§©y lµ kh©u rÊt quan träng trong khai th¸c b¶o hiÓm . Trong
kh©u nµy bao gåm c¶ viÖc cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch
hµng, tiÕp nhËn th«ng tin tõ kh¸ch hµng vµ xö lý th«ng tin
-

Khai th¸c viªn cã nhiÖm vô thêng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch
hµng, tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ gi¶i thÝch ý nghÜa, môc
®Ých cña viÖc tham gia b¶o hiÓm còng nh quyÒn lîi vµ
nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o hiÓm , göi hoÆc trao ®æi c¸c
th«ng tin vÒ b¶o hiÓm nh»m giíi thiÖu c¸c nghiÖp vô b¶o
hiÓm vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng.

-

Khai th¸c viªn nhËn th«ng tin tõ kh¸ch hµng, t×m hiÓu ®èi
tîng khai th¸c th«ng tin qua :
+ C¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp hoÆc trung gian ,
+ C¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng,
+ C¸c c¬ quan h÷u quan, ngµnh chøc n¨ng ( C¸c
bé,së, côc, Ng©n hµng....)

-

Xö lý ban ®Çu cña Khai th¸c viªn khi nhËn ®îc th«ng tin tõ
kh¸ch hµng. T×m hiÓu thªm c¸c th«ng tin vÒ nguån vèn,
kh¶ n¨ng tham gia b¶o hiÓm......

-

TiÕp cËn kh¸ch hµng ®Ó thuyÕt phôc vËn ®éng tuyªn
truyÒn, gi¶i thÝch vÒ b¶o hiÓm vµ tiÕp nhËn c¸c ®ÒnghÞ,
nhu cÇu cña kh¸ch hµng.

5.2- - Ph©n tÝch, t×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ rñi ro:
-

Th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª vÒ kh¸ch hµng ®Ó t vÊn
cho L·nh ®¹o vÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, vÒ c«ng t¸c qu¶n
lý rñi ro.

-

GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm lµ c¨n cø th«ng tin ban ®Çu rÊt
quan träng trong khai th¸c c¸c nghiÖp vô baá hiÓm xe c¬
giíi. Khai th¸c viªn cÇn ph¶i hiÓu râ c¸c néi dung ®Ó híng
dÉn kh¸ch hµng ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin
trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸
rñi ro vµ cã thÓ ®a ra mét møc chµo phÝ b¶o hiÓm cho
®èi tîng ®îc b¶o hiÓm.

-

§èi víi b¶o hiÓm xe m« t« kh«ng cÇn lËp giÊy yªu cÇu b¶o
hiÓm.

-

Khai th¸c viªn hoÆc Gi¸m ®Þnh viªn ®¸nh gi¸ rñi ro trªn c¬
së tiÕp xóc trùc tiÕp víi ®èi tîng b¶o hiÓm trong trêng hîp
cÇn thiÕt.

4608168.doc

7

-

Khi kh¸ch hµng yªu cÇu b¶o hiÓm theo nh÷ng ®iÒu kiÖn
bæ sung hoÆc trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt ®· nªu
trong môc qu¶n lý rñi ro trong híng dÉn khai th¸c b¶o hiÓm
c¸n bé khai th¸c cÇn ph¶i chó ý h¬n viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro tríc khi chÊp nhËn b¶o hiÓm.

5.3- Xem xÐt ®Ò nghÞ b¶o hiÓm:
-

Trªn c¬ së c¸c th«ng tin kh¸ch hµng cung cÊp kÕt hîp víi
b¸o c¸o ®¸nh gi¸ rñi ro vµ c¸c sè liÖu thèng kª, chÝnh s¸ch
kh¸ch hµng.... cung cÊp phÝ b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng.

-

Trong trêng hîp ph¶i tham kh¶o phÝ b¶o hiÓm cña thÞ trêng t¸i b¶o hiÓm,
th× chØ chµo phÝ b¶o hiÓm cho kh¸ch
hµng khi ®· nhËn ®îc th«ng b¸o phÝ cña thÞ trêng t¸i b¶o
hiÓm.

-

Trêng hîp kh¸ch hµng ®· tham gia b¶o hiÓm t¹i mét ®¬n
vÞ thµnh viªn cña B¶o ViÖt th× hai ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i
cã th«ng b¸o cho nhau vµ phèi hîp ®Ó cã nh÷ng quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n, thuyÕt phôc kh¸ch hµng tiÕp tôc b¶o
hiÓm t¹i B¶o ViÖt.

-

§èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm t¹i doanh nghiÖp b¶o
hiÓm kh¸c, khai th¸c viªn cÇn chó ý tíi c¸c vÊn ®Ò liªn quan
®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh thanh to¸n phÝ b¶o
hiÓm tríc ®©y, t×nh h×nh tæn thÊt...
• Trêng hîp c¸c yªu cÇu trªn kh«ng ®îc tho¶ m·n, khai th¸c
viªn cã thÓ tõ chèi nhËn b¶o hiÓm...
• Trêng hîp nh÷ng dÞch vô ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ lín, kh¸ch
hµng lín, tÝnh kü thuËt phøc t¹p, khai th¸c viªn ®Ò xuÊt
víi Lµnh ®¹o Phßng hoÆc L·nh ®¹o Tæng C«ng ty ph¬ng
¸n ®µm ph¸n.
• NÕu trªn møc ph©n cÊp khai th¸c th× cÇn ph¶i xin ý
kiÕn cña L·nh ®¹o cÊp trªn.

5.3. (I) Híng dÉn xö lý khai th¸c trªn ph©n cÊp:
-

Trêng hîp dÞch vô khai th¸c lín, vît qu¸ møc tr¸ch nhiÖm ®îc
ph©n cÊp khai th¸c , C«ng ty xin ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp
trªn. Néi dung xin ý kiÕn gåm nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ: c¸c
th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ý kiÕn ph©n tÝch cña ®¬n vÞ
vÒ c¸c th«ng tin ®ã, híng ®Ò xuÊt cña C«ng ty .

-

Khai th¸c viªn nghiªn cøu, ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt.
L·nh ®¹o Phßng qu¶n lý nghiÖp vô xem xÐt, nÕu thuéc

4608168.doc

8

ph©n cÊp cña L·nh ®¹o Phßng, cã thÓ cã ý kiÕn th«ng b¸o
cho ®Þa ph¬ng ngay.
-

Trêng hîp gi¸ trÞ tham gia b¶o hiÓm lín, møc tr¸ch nhiÖm
cao, vît møc ®îc ph©n cÊp cña L·nh ®¹o Phßng, th× Phßng
nghiÖp vô tiÕp tôc lµm tê tr×nh ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt göi
c¸c Phßng liªn quan (T¸i B¶o hiÓm...) vµ b¸o c¸o L·nh ®¹o
Tæng C«ng ty xin ý kiÕn chØ ®¹o. NÕu cÇn cã thÓ tiÕn
hµnh ®µm ph¸n víi L·nh ®¹o ®¬n vÞ kh¸ch hµng.

-

L·nh ®¹o ®ång ý víi ph¬ng ¸n cña Phßng nghiÖp vô,
Phßng nghiÖp vô th«ng b¸o cho C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh cÊp
®¬n b¶o hiÓm

5.4- §µm ph¸n , chµo phÝ:
-

PhÝ b¶o hiÓm ®· chµo cho kh¸ch hµng nhng cha ®îc chÊp
nhËn, tuú tõng trêng hîp, L·nh ®¹o Phßng hoÆc L·nh ®¹o
Tæng C«ng ty sÏ cã cuéc gÆp ®Ó trao ®æi vµ tÝnh to¸n l¹i
ph¬ng ¸n chµo phÝ.

-

ViÖc ®µm ph¸n cã thÓ tiÕn hµnh trong nhiÒu ngµy vµ liªn
quan ®Õn nhiÒu Phßng cho ®Õn khi nhËn ®îc dÞch vô tõ
kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng kh«ng chÊp nhËn nh÷ng
®iÒu kiÖn mµ B¶o ViÖt ®a ra.

-

Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, c¸c yÕu tè liªn quan nh Quy
t¾c b¶o hiÓm, biÓu phÝ, hå s¬ sè liÖu vÒ kh¸ch hµng,
chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, phÝ cña nhµ t¸i b¶o hiÓm hµng
®Çu sÏ ®îc L·nh ®¹o xem xÐt ®Ó ®a ra ®îc møc phÝ phï
hîp, ®¸p øng ®îc nhu cÇu b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng.

5.5- ChÊp nhËn B¶o hiÓm:
-

Sau khi ®· thèng nhÊt c¸c néi dung trong hîp ®ång b¶o
hiÓm , c¸n bé khai th¸c th«ng b¸o cho kh¸ch hµng viÖc
chÊp nhËn b¶o hiÓm.

-

Híng dÉn kh¸ch hµng lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó cÊp
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hoÆc hîp ®ång b¶o hiÓm.

5.6. CÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm:
- GiÊy chng nhËn b¶o hiÓm xe c¬ giíi cã 2 lo¹i :
+ GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm xe « t«
+ GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm xe m« t«.
4608168.doc

9

-

C¨n cø vµo néi dung ghi trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm viÕt
giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm .

-

CÊp b¶n phô lôc bæ sung nÕu cã.

-

Lµm thñ tôc thu phÝ b¶o hiÓm.

5.7. Theo dâi, tiÕp nhËn gi¶i quyÕt míi:
-

Vµo sæ theo dâi khai th¸c, thèng kª. ( Theo qui ®Þnh t¹i
C«ng v¨n sè 21/BV/THPNT2001)

-

Theo dâi ®èi tîng b¶o hiÓm, ®«n ®èc thu phÝ b¶o hiÓm.

-

Söa ®æi bæ sung c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, ®èi tîng b¶o
hiÓm.. ..

-

Lµm c¸c c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®Ò phßng h¹n chÕ tæn
thÊt... nh»m phôc vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng vµ
chuÈn bÞ n¾m th«ng tin phôc vô cho c¸c nhu cÇu b¶o
hiÓm tiÕp theo cña kh¸ch hµng.

-

T¸i tôc b¶o hiÓm.

6. Hå s¬:
- GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm.
- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
- C¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm bæ sung.

7. Phô luc:

- Híng dÉn khai th¸c b¶o hiÓm xe c¬ giíi

4608168.doc

10

Híng dÉn khai th¸c
b¶o hiÓm xe c¬ giíi

4608168.doc

11

Khai th¸c b¶o hiÓm xe c¬ giíi :
-

C¸c v¨n b¶n vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm,

-

Híng dÉn khai th¸c c¸c nghiÖp vô cô thÓ:
+ B¶o hiÓm TNDS b¾t buéc,
+ B¶o hiÓm vËt chÊt xe,
+ B¶o hiÓm TNDS cña chñ xe ®èi víi

hµng ho¸,
+ B¶o hiÓm tai n¹n l¸i phô xe vµ ngêu
ngåi trªn xe,
+ Mét sè qui ®Þnh ¸p dông chung.
- Qu¶n lý rñi ro.

B¶n híng dÉn nµy ®îc trÝch dÉn, tËp hîp (cã hiÖu chØnh,
bæ sung) l¹i c¸c néi dung cßn gi¸ trÞ thùc hiÖn tõ c¸c v¨n
b¶n híng dÉn chung vÒ nghiÖp vô xe c¬ giíi ®· ®îc tæng
C«ng ty ban hµnh gåm:
1. C«ng v¨n sè 2183 /PHH94 ngµy 30/12/1994 vÒ viÖc híng dÉn thùc
hiÖn Qui t¾c kÕt hîp vµ biÓu phÝ b¶o hiÓm xe c¬ giíi.
2. C«ng v¨n sè 1738/PT-92 ngµy 26/11/1992 vÒ viÖc híng dÉn thùc
hiÖn b¶o hiÓm TNDS cña chñ xe ®èi víi hµng ho¸ trªn xe.
3. C«ng v¨n sè 1223/PHH95 ngµy 22/7/1995 vÒ viÖc híng dÉn bæ
sung nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi .
4. C«ng v¨n sè 1697/PHH-95 vÒ viÖc híng dÉn cÊp giÊy chøng nhËn
b¶o hiÓm.
5. C«ng v¨n sè 2157/PHH95 ngµy 29/11/1995 vÒ viÖc híng dÉn b¶o
hiÓm xe níc ngoµi.
6. C«ng v¨n sè 2158/PHH/95 ngµy 30/11/1995 vÒ viÖc híng dÉn b¶o
hiÓm xe c¬ giíi n¨m 1996.

4608168.doc

12

7. C«ng v¨n sè 009/PHH/96 vÒ viÖc híng dÉn cÊp giÊy chøng nhËn b¶o
hiÓm.
8. C«ng v¨n sè 1833/PHH/96 vÒ viÖc híng dÉn khai th¸c b¶o hiÓm vËt
chÊt xe « t«.
9. C«ng v¨n sè 351/PHH1-97 ngµy 24/02/1997 vÒ viÖc híng dÉn b¶o
hiÓm xe c¬ giíi n¨m 1997.
10.C«ng v¨n sè 780/PHH1- 97 vÒ viÖc híng dÉn bæ sung b¶o hiÓm xe
c¬ giíi n¨m 1997.
11.C«ng v¨n sè 924/PHH1/97 vÒ viÖc híng dÉn b¶o hiÓm xe « t« nhËp
khÈu miÔn thuÕ.
12.C«ng v¨n sè 719/XCG.98 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn Qui t¾c míi
cña Bé Tµi chÝnh.
13.C«ng v¨n sè 1683/XCG/98 vÒ viÖc b¶o hiÓm tai n¹n l¸i phô xe vµ
ngêi ngåi trªn xe.
14.C«ng v¨n sè 728/XCG-98 ngµy 27/03/1998 vÒ viÖc híng dÉn phßng
chèng khiÕu n¹i gian lËn.
15.C«ng v¨n sè 1870/XCG- 98 ngµy 28/07/1998 vÒ viÖc híng dÉn thùc
hiÖn b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi n¨m 1998.
16.C«ng v¨n sè 2781/XCG-98 ngµy 20/10/1998 vÒ viÖc híng dÉn thùc
hiÖn b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi n¨m 1998.
17.C«ng v¨n sè 163/XCG-99 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn biÓu phÝ xe
c¬ giíi n¨m 1999.
18.C«ng v¨n sè 2676/XCG- 99 ngµy 11/9/1999 vÒ viÖc ®iÒu chØnh
phÝ b¶o hiÓm xe c¬ giíi.
19.C«ng v¨n sè 4099 BV/XCG99 ngµy 27/12/1999 vÒ viÖc híng dÉn
Qui t¾c b¶o hiÓm xe « t«.
20.C«ng v¨n sè 663 BV/XCG00ngµy 29/02/2000 vÒ viÖc híng dÉn mét
sè vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm xe c¬ giíi n¨m 2000.
21.C«ng v¨n sè 3085/XCG/BV ngµy 05/10/2000 vÒ viÖc híng dÉn x¸c
®Þnh gi¸ trÞ xe b¶o hiÓm.

Khi cÇn thiÕt, Ngêi sö dông cã thÓ tra cøu l¹i c¸c v¨n b¶n
gèc nãi trªn ®Ó nghiªn cøu kü h¬n.

I.

C¸c v¨n b¶n vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm

1. GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm.
GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm lµ c¬ së thiÕt lËp Hîp ®ång b¶o hiÓm
vµ lµ bé phËn cÊu thµnh cña Hîp ®ång b¶o hiÓm. Tríc khi cÊp
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ph¶i yªu cÇu chñ xe kª khai ®Çy
®ñ c¸c néi dung trªn GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm theo mÉu in s½n
4608168.doc

13

cña B¶o ViÖt (b¶n phô lôc sè: 01). §Ó kh«ng t¹o c¶m gi¸c phiÒn
hµ vÒ thñ tôc cho chñ xe, c¸n bé khai th¸c cã thÓ gióp chñ xe
kª khai vµ yªu cÇu chñ xe ký x¸c nhËn. PhÇn tÝnh phÝ b¶o
hiÓm xem híng dÉn ë c¸c môc díi ®©y.
Riªng ®èi víi xe m¸y do néi dung cÇn kª khai ®¬n gi¶n nªn
kh«ng lËp GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm, chØ yªu cÇu chñ xe ký vµo
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
2 GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ph¶i ®îc cÊp theo mÉu cña Tæng
c«ng ty , ph¶i ghi chi tiÕt ®Çy ®ñ theo néi dung ghi trªn GiÊy
chøng nhËn b¶o hiÓm. PhÇn nµo kh«ng b¶o hiÓm ph¶i g¹ch
chÐo kh«ng ®îc tÈy xo¸ .GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ®îc in
trªn 2 liªn.
Liªn 1 : In 2 mÆt trªn giÊy dµy ®Ó cÊp cho kh¸ch hµng.
Liªn 2 : In 1 mÆt trªn giÊy máng h¬n ®Ó lu.
Khi viÕt GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm vÉn ph¶i viÕt mét lÇn qua
giÊy than . MÆt sau GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cÊp cho kh¸ch
hµng cã môc ®iÖn tho¹i liªn hÖ khi cÇn thiÕt, c¸c C«ng ty ph¶i
®ãng sè ®iÖn tho¹i cña C«ng ty m×nh vµo trong khung ®Ó
chñ xe (l¸i xe) cã thÓ liªn hÖ khi x¶y ra tai n¹n.
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm lµ mét lo¹i Ên chØ rÊt quan träng,
v× vËy viÖc qu¶n lý GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ph¶i ®îc thùc
hiÖn theo ®óng híng dÉn cña Tæng c«ng ty vÒ viÖc qu¶n lý sö
dông Ên chØ ( Qui chÕ qu¶n lý Ên chØ ban hµnh theo QuyÕt
®Þnh sè 1236BH/KTTV ngµy 28/8/92 cña B¶o ViÖt).
3. Qui t¾c b¶o hiÓm.
Qui t¾c b¶o hiÓm lµ mét hîp ®ång më s½n quy ®Þnh ®Çy
®ñ nh÷ng néi dung ph©n ®Þnh quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a
ngêi b¶o hiÓm vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm . §©y lµ mét bé phËn c¬
b¶n cña hîp ®ång. V× vËy, c¸n bé khai th¸c cÇn ph¶i cung cÊp
cho kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng míi tham gia lÇn ®Çu
vµ gi¶i thÝch tÊt c¶ c¸c néi dung khi ®îc yªu cÇu.

4608168.doc

14

4. C¸c phô lôc bæ sung.
4.1 C¸c b¶n phô lôc bæ sung lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña Hîp
®ång b¶o hiÓm nh»m ®¸p øng yªu cÇu (thªm hoÆc bít) cña
kh¸ch hµng . Khi cÊp c¸c b¶n phô lôc bæ sung c¸c c«ng ty cÇn
cÊp theo ®óng mÉu híng dÉn theo b¶n phô lôc sè 02 cña híng
dÉn nµy.
4.2 Trong mét sè trêng hîp phô lôc bæ sung cã thÓ ®îc lËp thµnh
díi d¹ng Hîp ®ång nguyªn t¾c, hoÆc Hîp ®ång bao ®îc ¸p dông
®èi víi chñ xe cã nhiÒu xe tham gia b¶o hiÓm, hoÆc ®iÒu chØnh
nhiÒu néi dung trong Quy t¾c mµ sö dông c¸c söa ®æi bæ sung
kh«ng thÓ ghi ®Çy ®ñ.
II. Híng dÉn khai th¸c c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm
A. b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù b¾t buéc

§©y lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm b¾t buéc ®îc thùc hiÖn theo Qui t¾c
b¶o hiÓm TNDS cña Chñ xe c¬ giíi ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè
299/1998/Q§-BTC ngµy 16/3/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
1. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm: lµ sè tiÒn cao nhÊt mµ
doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ ph¶i tr¶ trong mçi vô
tai n¹n x¶y ra.
- Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm vÒ ngêi : Bao gåm c¶ Ngêi thø ba vµ
Hµnh kh¸ch trªn xe.
- Møc tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n : Lµ tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n cña Ngêi thø ba (kh«ng bao gåm t trang, hµnh lý cña Hµnh kh¸ch mang
theo).
- B¶o hiÓm TNDS cña Chñ xe ®èi víi Hµnh kh¸ch trªn xe: ChØ
nhËn phÇn b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña Chñ xe ®èi víi
Hµnh kh¸ch trªn xe vµ chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng xe cã giÊy
phÐp kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch.
2. Lo¹i xe.
Lo¹i xe ®îc chia thµnh 08 lo¹i, trong ®ã mét sè lo¹i ®îc chia
thµnh nhãm theo c«ng suÊt vµ theo t¶i träng hoÆc tÝnh n¨ng sö
dông cña xe.

4608168.doc

15

2.1. Xe võa chë ngêi võa chë hµng ( môc 5 - cét Lo¹i xe ) : lµ c¸c
lo¹i xe b¸n t¶i ( Pick-up ), cã sè chç ngåi tõ 2 ®Õn 4 chç, søc chë
hµng ho¸ kh«ng qu¸ 01 tÊn. Kh«ng tÝnh ®Õn c¸c lo¹i xe t¶i ®îc
phÐp chë ngêi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.5 - môc 2 NghÞ ®Þnh
36/CP, nh xe t¶i dïng ®Ó chë c«ng nh©n lµm ®êng, chë bé ®éi
c«ng an v.v.
2.2. §Çu kÐo, m¸y kÐo c¸c lo¹i ( môc 6 - cét Lo¹i xe ) träng t¶i lµ
träng t¶i ®îc phÐp kÐo ( phÇn r¬ mooc tÝnh theo môc 7 - cét
Lo¹i xe cña biÓu phÝ ). Trong trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc t¶i
träng ®îc phÐp kÐo th× t¹m coi tù träng cña ®Çu kÐo lµm t¶i
träng ®îc phÐp kÐo.
2.3. R¬ mooc ( môc 7 - cét Lo¹i xe ).
- Trêng hîp R¬ mooc ®îc kÐo thêng xuyªn theo xe hoÆc ®Çu
kÐo th× phÝ b¶o hiÓm tÝnh b»ng 30% phÝ qui ®Þnh ®èi víi lo¹i
xe hoÆc ®Çu kÐo kÐo r¬ mooc ®ã.
- §èi víi lo¹i R¬ mooc kh«ng thêng xuyªn ®îc kÐo (nh m¸y ph¸t
®iÖn, m¸y chuyªn dïng ...), nÕu cã nhu cÇu mua b¶o hiÓm th×
tÝnh b»ng 30% phÝ xe t¶i tõ 3 ®Õn 8 tÊn.
2.4. Xe lu : ®îc xÕp vµo lo¹i xe chuyªn dïng, nhng v× rñi ro thÊp
nªn tÝnh theo phÝ xe 3 b¸nh.
2.5. Xe chuyªn dïng (môc 8 - cét Lo¹i xe ):
Nh÷ng xe cã kÝch thíc lín, l¾p thªm nh÷ng thiÕt bÞ c«ng t¸c
chuyªn dïng ®Æc biÖt ¶nh hëng ®Õn kÝch thíc, ®iÒu kiÖn vËn
hµnh an toµn cña xe nh xe cÈu, xe trén bª t«ng... Kh«ng kÓ ®Õn
nh÷ng xe ®îc l¾p thiÕt bÞ chuyªn dïng cã kÝch thíc, träng lîng
kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn kÝch thíc vµ ®iÒu kiÖn vËn hµnh an
toµn cña xe nh xe b¶o «n díi 8 tÊn, xe cøu th¬ng, xe chë tï
nh©n...
Xe chë chÊt láng : xe tÐc chë x¨ng, dÇu, ho¸ chÊt, níc...
Xe chë hµng siªu trêng, siªu träng (nh xe chë gç c©y....).
§èi víi c¸c xe chuyªn dïng kh«ng x¸c ®Þnh ®îc träng t¶i ®îc phÐp
chë (nh ®èi víi trêng hîp xe cÈu) th× träng t¶i lµ tù träng cña xe.
4608168.doc

16

2.6. Xe kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch liªn tØnh, xe buýt néi
tØnh, xe taxi c¨n cø vµo GiÊy phÐp kinh doanh do c¬ quan chøc
n¨ng cÊp.
3. PhÝ b¶o hiÓm (xem b¶n phô lôc sè 03).
BiÓu phÝ kÌm theo híng dÉn nµy lµ biÓu phÝ kh«ng bao gåm thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi tÝnh tæng sè tiÒn thanh to¸n cÇn lu ý tÝnh
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng .
Theo qui ®Þnh trong Qui t¾c b¶o hiÓm , Bé Tµi chÝnh ban hµnh
møc phÝ b¶o hiÓm b¾t buéc tèi thiÓu , c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã
thÓ tho¶ thuËn víi chñ xe ®Ó b¶o hiÓm theo biÓu phÝ vµ møc
tr¸ch nhiÖm cao h¬n.
BiÓu 01: lµ biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¾t buéc tèi
thiÓu cña Bé Tµi chÝnh.
BiÓu 02: C¸c møc tr¸ch nhiÖm phæ th«ng gåm 02 phÇn.
PhÇn I : PhÝ b¶o hiÓm ¸p dông ®èi víi nh÷ng xe kh«ng cã GiÊy
phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch.
PhÇn II : Lµ phÇn phÝ b¶o hiÓm tÝnh thªm ¸p dông ®èi víi nh÷ng
xe kinh doanh vËn chuyÒn hµnh kh¸ch. PhÝ b¶o hiÓm ë ®©y
tÝnh cho mét chç ngåi trªn xe, phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ b»ng phÝ
b¶o hiÓm tÝnh cho mét chç ngåi nh©n víi sè chç ngåi theo quy
®Þnh t¹i giÊy phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch.
BiÓu 03 : C¸c møc tr¸ch nhiÖm cao.
¸p dông ®èi víi c¸c chñ xe tham gia møc tr¸ch nhiÖm cao b»ng
USD (thêng lµ c¸c chñ xe níc ngoµi, c¸c tæ chøc liªn doanh). Ph¬ng ph¸p tÝnh gièng BiÓu 02.
BiÓu 04 : BiÓu phÝ më réng ®Æc biÖt.
¸p dông ®èi víi trêng hîp chñ xe cã yªu cÇu tham gia theo møc
tr¸ch nhiÖm ®Æc biÖt kh¸c víi c¸c møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
quy ®Þnh t¹i biÓu sè 02 vµ biÓu sè 03. C¸c møc tr¸ch nhiÖm vÒ
ngêi vµ vÒ tµi s¶n kh«ng thÊp h¬n møc III - biÓu sè 02 vµ kh«ng
cao h¬n møc VI - biÓu sè 03 .

4608168.doc

17

VÝ dô 1: Chñ xe A cã chiÕc xe kh¸ch 24 chç ngåi ( kÓ c¶ l¸i xe )
kinh doanh chë kh¸ch yªu cÇu tham gia b¶o hiÓm TNDS møc 40
tr.®/ngêi, tµi s¶n 100 Tr.®/vô. PhÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh nh sau :
PhÝ TNDS ®/v ngêi thø 3 = (661.500 + 25 tr.® x 3,21%+ 20 tr.® x
0,56%) x 130%:1,1= 1.862.500 ®

PhÝ TNDS ®/v hµnh
= 40 tr.® x 0,10% x 23 (chç ngåi):1,1
kh¸ch
= 836.400 ®
Tæng phÝ b¶o hiÓm
=1.862.500 ® + 836.400 ®
= 2.698.900 ®
VÝ dô 2 : VÉn vÝ dô 1, nÕu lµ xe kh«ng kinh doanh chë kh¸ch
th× phÝ b¶o hiÓm lµ : 1.862.500®
• §èi víi xe, m¸y thi c«ng chuyªn dïng thi c«ng ®êng bé.
§©y lµ lo¹i xe ph¶i ®¨ng ký ®Ó tham gia ho¹t ®éng thi c«ng
vµ di chuyÓn trªn ®êng giao th«ng . Trong khi cha cã qui
®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh , c¸c c«ng ty t¹m thêi thu phÝ b¶o
hiÓm c¸c lo¹i xe nµy b»ng 120% phÝ b¶o hiÓm xe t¶i díi 3 tÊn.
Riªng xe lu lµ lo¹i xe ®îc xÕp vµo lo¹i xe chuyªn dïng nhng rñi
ro thÊp nªn phÝ b¶o hiÓm TNDS ®îc tÝnh b»ng xe m« t« 3
b¸nh .
• C«ng ty cÇn lu ý.
- C«ng khai biÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm b¾t buéc
tèi thiÓu còng nh møc tù nguyÖn ®Ó chñ xe lùa chän. Tr¸nh t×nh
tr¹ng Ðp chñ xe tham gia b¶o hiÓm theo møc tr¸ch nhiÖm tù
nguyÖn.
- §èi víi xe trong níc nªn vËn ®éng kh¸ch hµng tham gia b¶o
hiÓm theo BiÓu sè 01 Cha ¸p dông c¸c møc cao h¬n biÓu sè 01.
Trêng hîp kh¸ch hµng yªu cÇu møc cao h¬n, chØ thùc hiÖn khi ®îc sù ®ång ý cña Tæng c«ng ty.
- §èi víi xe níc ngoµi nªn vËn ®éng kh¸ch hµng tham gia b¶o
hiÓm theo BiÓu sè 03. BiÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
b¾t buéc còng nh tù nguyÖn kh«ng ph©n biÖt thµnh xe trong níc
vµ níc ngoµi nh tríc ®©y. V× vËy, nÕu chñ xe kh«ng tham gia
theo biÓu 03 th× cã thÓ b¸n b¶o hiÓm theo biÓu 01, tr¸nh mÊt
kh¸ch hµng v× Ðp buéc tham gia møc cao.
- H¹n chÕ tèi ®a viÖc b¸n b¶o hiÓm ¸p dông theo c«ng thøc BiÓu sè 04.
4608168.doc

18

- ChØ giíi h¹n tæng møc tr¸ch nhiÖm vÒ ngêi vµ tµi s¶n trong
mçi vô tai n¹n lµ 400.000 USD. Trêng hîp kh¸ch hµng cã nhu cÇu
tham gia b¶o hiÓm theo møc tr¸ch nhiÖm cao h¬n møc VI - biÓu
sè 03, C«ng ty ph¶i b¸o Tæng c«ng ty ®Ó thu xÕp t¸i b¶o hiÓm .
C«ng ty chØ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm khi ®îc sù ®ång
ý cña Tæng c«ng ty.
4. Mét sè lu ý vÒ t¨ng gi¶m phÝ.
4.1 Trêng hîp ¸p dông biÓu phÝ tèi thiÓu cña Bé Tµi chÝnh:
+ §èi víi xe cã giÊy phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh
kh¸ch liªn tØnh th× céng thªm 30% so víi møc phÝ qui ®Þnh.
+ §èi víi xe t¾c xi c«ng thªm 30% so víi møc phÝ qui
®Þnh,
+ Xe buýt néi tØnh céng thªm 15% møc phÝ qui
®Þnh,
+ Chñ xe cã tõ 50 xe trë lªn tham gia b¶o hiÓm gi¶m
15 % phÝ ph¶i nép.
4.2 Trêng hîp ¸p dông biÓu phÝ tù nguyÖn:
+ Xe buýt néi tØnh trªn 24 chç gi¶m 20% phÝ qui
®Þnh,
+ Xe t¨cxi céng thªm 30% phÝ qui ®Þnh,
+ Trªn 50 xe tham gia b¶o hiÓm gi¶m 15% phÝ qui
®Þnh,
+ C¸c c«ng ty ®îc phÐp t¨ng gi¶m 10% phÝ b¶o hiÓm
qui ®Þnh.
B. B¶o hiÓm VËt chÊt xe

1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe khi ký hîp ®ång b¶o hiÓm.
X¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe « t«, xe m¸y lµ mét c«ng
viÖc rÊt quan träng trong khai th¸c b¶o hiÓm vËt chÊt xe . Khi
yªu cÇu b¶o hiÓm c¸n bé khai th¸c cÇn ph¶i híng dÉn chñ xe kª
khai ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe.
1.1 ChÊp nhËn theo kª khai cña chñ xe:
§©y lµ h×nh thøc c¬ b¶n vµ phæ biÕn ¸p dông trong trêng hîp xe
míi, lý lÞch râ rµng, xe ®· tham gia nhiÒu n¨m nay t¸i tôc l¹i,
nh÷ng kh¸ch hµng cã chÕ ®é theo dâi qu¶n lý xe tèt, xe thuéc
khèi c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc...

4608168.doc

19

Tr×nh tù x¸c ®Þnh gi¸ trÞ:
- TiÕp nhËn tê yªu cÇu víi nh÷ng néi dung kª khai cña chñ xe
( Phô lôc sè 01).
- §èi chiÕu kª khai víi nh÷ng tµi liÖu s½n cã do chñ xe cung cÊp
(nÕu cã) nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1.3 díi ®©y.
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe trªn c¬ së th«ng tin do chñ xe kª khai.
- §èi chiÕu víi nh÷ng c¬ së ®Þnh gi¸ cña B¶o ViÖt: B¶ng gi¸,
gi¸ c¶ thùc tÕ t¹i thÞ trêng...
- Thèng nhÊt víi chñ xe gi¸ trÞ thùc tÕ còng nh sè tiÒn b¶o hiÓm.
1.2 §¸nh gi¸ trªn c¬ së kª khai vµ gi¸m ®Þnh trùc tiÕp:
¸p dông trong trêng hîp: lý lÞch xe kh«ng râ rµng, xe cò, xe ®·
c¶i ho¸n, thay ®æi nhiÒu, chñ xe cã nhiÒu xe nhng chñ thùc lµ
c¸c c¸ thÓ (nh mét sè hîp t¸c x·, c«ng ty vËn t¶i...) ®èi víi c¸c chñ
xe míi, tham gia lÎ vµ cã nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng b×nh thêng vÒ
gi¸ trÞ xe tham gia b¶o hiÓm .
Tr×nh tù x¸c ®Þnh gi¸ trÞ:
- TiÕp nhËn tê yªu cÇu b¶o hiÓm víi néi dung kª khai cña chñ xe.
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe trªn c¬ së kª khai cña cña chñ xe.
- Gi¸m ®Þnh trùc tiÕp vµ lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ (phô lôc
sè 05).
- X¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn víi chñ xe vÒ gi¸ trÞ còng nh sè tiÒn
b¶o hiÓm.
1.3. Mét sè c¨n cø, tµi liÖu tham kh¶o x¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe
- GiÊy tê, ho¸ ®¬n mua b¸n: gi÷a nhµ m¸y l¾p r¸p, ®¹i lý ph©n
phèi víi ngêi mua, gi÷a nh÷ng ngêi sö dông, gi÷a ngêi b¸n níc
ngoµi vµ ngêi nhËp khÈu.
- Ho¸ ®¬n thu thuÕ tríc b¹,
- B¶ng gi¸ Tæng c«ng ty ph¸t hµnh (®èi víi xe míi).
- ThÕ chÊp t¹i ng©n hµng.
- Gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ trêng: Cã thÓ cïng chñng lo¹i nhng mçi
®Þa bµn gi¸ cã kh¸c nhau. Cã mét sè lo¹i xe chØ sö dông trªn
mét sè ®Þa bµn nhÊt ®Þnh nªn C«ng ty cÇn tù x©y dùng b¶ng
gi¸ ®Ó khai th¸c viªn cã tµi liÖu sö dông, ®èi chiÕu.
- Ho¸ ®¬n söa ch÷a lín, n©ng cÊp, ®¹i tu...
- Thêi gian sö dông ®Ó tÝnh khÊu hao: cã thÓ c¨n cø vµo ®¨ng
ký xe. tû lÖ khÊu hao cã thÓ vËn dông tõ 6 ®Õn 10% ®èi víi c¬

4608168.doc

20

quan, doanh nghiÖp Nhµ Níc hoÆc cao h¬n (§Õn 20%) ®èi víi
doanh nghiÖp t nh©n (Cao nhÊt lµ Taxi).
- Sæ tµi s¶n cè ®Þnh...
Nãi chung c¸c chøng tõ nªu trªn chØ lµ c¨n cø t¬ng ®èi. C¸n bé
khai th¸c cÇn n¾m b¾t ®îc thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe
mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt.
1.4. C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ chung.
Gi¸ gèc - khÊu hao sö dông + chi phÝ söa ch÷a lín,
®¹i tu.
§èi víi xe nhËp tõ níc ngoµi cã chñng lo¹i ®Æc biÖt, xe chuyªn
dïng cã phô tïng thay thÕ hiÕm hoÆc kh«ng cã th× c¸n bé khai
th¸c cÇn xin ý kiÕn cña l·nh ®¹o c«ng ty hoÆc phßng nghiÖp vô
v¨n phßng Tæng c«ng ty tríc khi cÊp ®¬n b¶o hiÓm.
Th«ng thêng khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm theo
®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. Trong mäi trêng hîp kh«ng b¶o hiÓm
vît qu¸ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe.
1.5. §èi víi xe nhËp khÈu miÔn thuÕ:
- C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe nh sau:
GTtt = CIF x (100% + Ts.Tnk) x (100% + Ts.Ttt®b) (1)
Trong ®ã :
- GTtt : Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe
- CIF : Gi¸ CIF (+)
- Ts.Tnk : thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu
Ts.Tttdb : ThuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
(+) Gi¸ CIF lµ gi¸ xe «t« vÒ ®Õn c¶ng gåm :
- C (Cost) : Gi¸ mua xe «t« t¹i cöa kh©ñ níc xuÊt khÈu.
- I (Insurance) : PhÝ b¶o hiÓm cho chiÕc xe trong qóa tr×nh vËn
chuyÓn tõ níc xuÊt khÈu vÒ ViÖt nam
- F (Freight) : Cíc phÝ vËn chuyÓn.
VÝ dô : Mét xe «t« 05 chç ngåi nhËp khÈu víi gi¸ CIF lµ
200.000.000.®, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 55%, thuÕ suÊt
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ 100%. Gi¸ thùc tÕ cña chiÕc xe nµy t¹i
thÞ trêng ViÖt nam lµ :
GTtt = 200.000.000® x (100% + 55%) x (100% + 100%)
= 200.000.000 ® x 155% x 200%
= 620.000.000.®

4608168.doc

21

*) Chó ý : Trong thùc tª'nhiÒu trêng hîp chñ xe kª khai gi¸ trÞ xe
thÊp h¬n thùc tÕ gݸ CIF v× xe ®îc mua theo gi¸ u ®·i néi bé,
viÖn trî hoÆc cè t×nh khai gi¸ trÞ thÊp ®Ó gi¶m thuÕ, nªn khi
gÆp trêng hîp nµy cÇn kiÓm tra l¹i gi¸ b»ng c¸ch :
TÝnh gi¸ trÞ xe theo c«ng thøc (1) trªn ®©y råi so s¸nh víi gi¸
trong b¶ng gi¸ cña Tæng c«ng ty.
NÕu model xe míi kh«ng cã trong b¶ng gi¸ th× so s¸nh víi gi¸ lo¹i
xe t¬ng tù (h·ng xe, c«ng suÊt, n¨m s¶n xuÊt...) trong "b¶ng gi¸
trÞ tèi thiÓu «t«, xe m¸y cña Tæng c«ng ty.
HoÆc cã thÓ ®èi chiÕu gi¸ CIF víi gi¸ trong "b¶ng gi¸ mua tèi
thiÓu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ nhËp khÈu” cña c¸c Chi côc thuÕ ®Þa
ph¬ng.
2. PhÝ b¶o hiÓm.
PhÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ biÓu D vµ D1 trong biÓu phÝ
(phô lôc sè 03). BiÓu phÝ nµy kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng v× vËy khi tÝnh tæng sè tiÒn thanh to¸n c¸c c«ng ty còng
cÇn lu ý tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
3. §iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt.
Trêng hîp chñ xe cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo c¸c §iÒu
kho¶n më réng ®Æc biÖt, c¸c C«ng ty cÇn yªu cÇu chñ xe kª khai
®Çy ®ñ, chi tiÕt nh÷ng néi dung yªu cÇu më réng trong giÊy yªu
cÇu b¶o hiÓm cïng víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lµm c¬
së tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ tÝnh to¸n båi thêng khi cã tai n¹n x¶y
ra.
ChØ ®îc nhËn b¶o hiÓm theo §iÒu kho¶n nµy khi chñ xe ®· tham
gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe theo Quy t¾c b¶o hiÓm xe «t«.
Khi ®· chÊp nhËn b¶o hiÓm, c¸c C«ng ty ph¶i cÊp cho chñ xe B¶n
tho¶ thuËn bæ sung . B¶n tho¶ thuËn bæ sung lµ mét bé phËn
cña Hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®îc cÊp cïng víi GiÊy chøng nhËn b¶o
hiÓm.
3.1 B¶o hiÓm kh«ng trõ khÊu hao thay mí.
NÕu chñ xe cã nhu cÇu tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy, C«ng
ty ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña xe hoÆc x¸c ®Þnh
thêi gian ®· sö dông ®Ó ¸p dông tû lÖ phÝ chÝnh x¸c.
Khi x¶y ra tai n¹n thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm c¸c C«ng ty xÐt
gi¶i quyÕt båi thêng kh«ng ¸p dông tû lÖ khÊu hao ®èi víi c¸c vËt
t ph¶i thay míi.

4608168.doc

22

3.2 B¶o hiÓm båi thêng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm.
Theo lo¹i b¶o hiÓm nµy, chñ xe cã thÓ tuú ý lùa chän tham gia
b¶o hiÓm cho chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm theo mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh
thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. Khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn lu ý
c¸c yÕu tè: Gi¸ trÞ míi cña xe, gi¸ trÞ thùc tÕ cßn l¹i, sè tiÒn b¶o
hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n chÝnh x¸c. C«ng thøc tÝnh phÝ nh
sau:
PhÝ
b¶oSTBH x tû lÖ phÝ c¬ b¶n x
Gi¸ trÞ thùc tÕ –x 80%)
hiÓm =
(100% +
STBH
Gi¸ trÞ thùc tÕ
cña xe
VÝ du: Gi¸ trÞ xe míi theo b¶ng gi¸ xe cña Tæng C«ng ty híng
dÉn: 200 triÖu ®ång. Gi¸ trÞ thùc tÕ cßn l¹i cña xe 120 triÖu
®ång. Chñ xe cã yªu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo h×nh thøc giíi
h¹n tr¸ch nhiÖm víi sè tiÒn b¶o hiÓm 60 triÖu ®ång. PhÝ b¶o
hiÓm chñ xe ph¶i ®ãng ®îc tÝnh nh sau:
Gi¸ trÞ thùc tÕ cña chiÕc xe nãi trªn cßn l¹i 60% so víi gi¸ trÞ xe
míi cïng lo¹i (120 triÖu ®ång/ 200 triÖu ®ång) nªn tû lÖ phÝ c¬
b¶n ¸p dông trong trêng hîp nµy lµ l,55%.
PhÝ
hiÓm =

b¶o60.000.000
(100% +

x

1,55%

x120.000.000®
60.000.000®
120.000.000®

-x80%)

PhÝ b¶o hiÓm = 60.000.000® x 1,55% x (100% + 40%) =
1.302.000®
3.3 B¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi thêng.
Chñ xe cã thÓ lùa chän møc miÔn båi thêng cã khÊu trõ tuú ý tõ
1.000.000® - 10.000.000® hoÆc tõ 100USD ®Õn 1000USD. Khi
x¶y ra tai n¹n chñ xe tù chÞu phÇn thiÖt h¹i trong ph¹m vi møc
miÔn båi thêng ®· chän. BAOVIET chØ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi
phÇn thiÖt h¹i vît qu¸ møc miÔn båi thêng.
VÝ dô. Chñ xe tham gia b¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi thêng
5.000.000®. Trêng hîp thiÖt h¹i tõ 5.000.000d trë xuèng chñ xe
tù chÞu. Trêng hîp thiÖt h¹i trªn 5.000.000® th× sè tiÒn båi thêng
cña b¶o hiÓm lµ thiÖt h¹i thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm trõ
5.000.000®.
4608168.doc

23

Møc miÔn båi thêng vµ tû lÖ gi¶m phÝ.
Møc miÔn båi thêng
1.000.000 ® hoÆc 100 USD
2.000.000 ® hoÆc 200 USD
3.000.000 ® hoÆc 300 USD
4.000.000 ® hoÆc 400 USD
5.000.000 ® hoÆc 500 USD
6.000.000 ® hoÆc 600 USD
7.000.000 ® hoÆc 700 USD
8.000.000 ® hoÆc 800 USD
9.000.000 ® hoÆc 900 USD
10.000.000 ® hoÆc 1.000 USD

Tû lÖ gi¶m phÝ
Gi¶m 05% tæng sè phÝ
Gi¶m 08% tæng sè phÝ
Gi¶m 11% tæng sè phÝ
Gi¶m 14% tæng sè phÝ
Gi¶m 17% tæng sè phÝ
Gi¶m 20% tæng sè phÝ
Gi¶m 23% tæng sè phÝ
Gi¶m 26% tæng sè phÝ
Gi¶m 30% tæng sè phÝ
Gi¶m 35% tæng sè phÝ

3.4 B¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn .
ChØ nhËn b¶o hiÓm rñi ro nµy ®èi víi xe « t«. Møc miÔn båi thêng kh«ng khÊu trõ lµ 1.500.000®/vô (®èi víi xe tham gia b¶o
hiÓm b»ng ®ång ViÖt nam ) hoÆc 150USD/vô (®èi víi xe tham
gia b¶o hiÓm b»ng USD). PhÝ b¶o hiÓm b»ng 115% phÝ c¬ b¶n.
* C¸ch ghi c¸c ®iÒu kiÖn më réng ®Æc biÖt trªn ®©y vµo b¶n
Tho¶ thuËn bæ sung khi cÊp cho kh¸ch hµng :
Theo ®iÒu kiÖn: "B¶o hiÓm kh«ng trõ khÊu hao thay míi" ®îc
hiÓu lµ: B¶o ViÖt båi thêng cho chñ xe kh«ng trõ khÊu hao nh÷ng
vËt t ph¶i thay thÕ míi.
Theo ®iÒu kiÖn: . "Båi thêng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm" ®îc hiÓu
lµ:
- Trêng hîp tæn thÊt bé phËn: Båi thêng theo chi phÝ thùc tÕ, nhng kh«ng vît qu¸ sè tiÒn b¶o hiÓm.
- Trêng hîp tæn thÊt toµn bé: Båi thêng toµn bé sè tiÒn b¶o hiÓm.
Theo ®iÒu kiÖn: "¸p dông møc miÔn båi thêng" ®îc hiÓu lµ: Chñ
xe tù chÞu phÇn thiÖt h¹i ®Õn .....................® trong mçi vô tai
n¹n.
Theo ®iÒu kiÖn: "ThiÖt h¹i x¶y ra ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam" ®îc
hiÓu lµ: B¶o viÖt cã tr¸ch nhiÖm båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra
ngoµi l·nh thæ níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam nhng
chØ giíi h¹n trong ph¹m vi l·nh thæ níc Campuchia, Lµo, Trung
Quèc.
Theo §iÒu kiÖn: "MÊt c¾p bé phËn xe" ®îc hiÓu lµ:
B¶o viÖt cã tr¸ch nhiÖm bæi thêng nh÷ng mÊt c¾p bé phËn cña
xe cã gi¸ trÞ tõ 1.500.000®ång trë lªn.
4608168.doc

24

3.5 Rñi ro vì kÝnh ®èi víi xe t nh©n:.
§©y lµ ®iÒu kiÖn thu hÑp ph¹m vi b¶o hiÓm . ThiÖt h¹i chØ liªn
quan ®Õn vì kÝnh xe x¶y ra nhiÒu ®èi víi xe t nh©n vµ dÔ bÞ
gian lËn . §Ó h¹n chÕ rñi ro nµy, khi cÇn thiÕt C«ng ty cã thÓ ¸p
dông ®iÒu kho¶n bæ sung theo phô lôc sè 02.1 kÌm theo.

C. B¶o hiÓm Tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe ®èi víi hµng ho¸

1. Ph¹m vi b¶o hiÓm.
Theo quy t¾c ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm lµ tr¸ch nhiÖm d©n
sù cña chñ xe ®èi víi hµng ho¸ cña chñ hµng (bªn thuª vËn
chuyÓn). Do thùc tÕ, nhiÒu trêng hîp chñ xe ®ång thêi lµ chñ
hµng, Tæng c«ng ty ®· cho phÐp c¸c C«ng ty ®îc gi¶i quyÕt båi
thêng c¶ trong trêng hîp hµng cña chÝnh chñ xe, C«ng ty cÇn chó
ý viÖc chøng minh gi¸ trÞ hµng ho¸ trong trêng hîp nµy.
- Xe «t« chë hµng ®îc nhËn b¶o hiÓm theo Quy t¾c nµy lµ
nh÷ng xe cã giÊy phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸, tr¸nh
hiÓu lÇm lµ hµnh lý, hµng ho¸ cña hµnh kh¸ch chë trªn xe kh¸ch.
- Nh÷ng hµng ho¸ ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh ë ®iÒu nµy kh«ng ®îc vËn chuyÓn theo hîp ®ång vËn chuyÓn th«ng thêng, do vËy
khi chñ xe cã yªu cÇu, C«ng ty b¸o c¸o Tæng c«ng ty ®Ó thu xÕp
hîp ®ång riªng cho tõng trêng hîp cô thÓ.
2. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm.
Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®îc giíi h¹n theo vô vµ ®îc giíi h¹n
tr¸ch nhiÖm theo kg trªn c¬ së tÊn träng t¶i xe ®· tham gia b¶o
hiÓm.
Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm theo kg vµ møc phÝ ®iÒu chØnh:

Giíi h¹n tr¸ch
nhiÖm trªn 1 10
kg
4608168.doc

20

30

40

50

60

70

80

90

10
0

>
100
25

(ngh×n ®ång)
Tû lÖ phÝ BH
theo phÝ c¬ 70
b¶n
(%)

80

90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

200

Gi¶i thÝch.
- Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm trªn 01 kg lµ møc båi thêng tèi ®a cho mçi
kg hµng ho¸ bÞ thiÖt h¹i trong mçi vô tai n¹n vµ tæng sè tiÒn båi
thêng trong mçi vô kh«ng vît qu¸ møc tr¸ch nhiÖm/vô.
- PhÝ b¶o hiÓm qui ®Þnh t¹i ®iÓm C - BiÓu phÝ -phô lôc sè 03.
ThÝ dô c¸ch tÝnh phÝ:
VÝ dô 1: Mét xe t¶i 05 tÊn mua b¶o hiÓm theo møc tr¸ch nhiÖm
lµ 50 tr.®/vô vµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm lµ 10.000 ®/kg.
Trªn giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm phÇn 2 B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm
d©n sù ®èi víi hµng ho¸ ghi møc tr¸ch nhiÖm theo vô nh b×nh
thêng. Nhng trong GiÊy yªu cÇu b¶o hiÓm (cã mÉu kÌm theo)
ph¶i thÓ hiÖn néi dung:
- Møc tr¸ch b¶o hiÓm (MTNBH): 10.000®/kg vµ tèi ®a 50 tr.®/vô.
- PhÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh nh sau:
PhÝ b¶o hiÓm = MTNBH tèi ®a/vô x 0,55% x Tû lÖ phÝ
®iÒu chØnh.
= 50.000.000 ® x 0,55% x 70%
= 192.500 ®ång.
Lu ý: ViÖc ¸p dông thªm giíi h¹n tr¸ch nhiÖm theo kg sÏ lµm thu
hÑp ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm, t¨ng phÝ ®èi víi trêng hîp ¸p
dông møc tr¸ch nhiÖm trªn 40.000 ®/kg trong khi c¸c c«ng ty
kh¸c ngoµi hÖ thèng B¶o ViÖt cha ®iÒu chØnh. V× vËy c¸c C«ng
ty cÇn c©n nh¾c vÒ hiÖu qu¶, t×nh h×nh c¹nh tranh ®Ó ¸p
dông cho phï hîp víi ®Æc thï cña tõng C«ng ty.
D. B¶o hiÓm tai n¹n l¸i phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe

1.Ph¹m vi b¶o hiÓm.
4608168.doc

26

HiÖn nay theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, ®èi víi nh÷ng xe
kh«ng kinh doanh chë kh¸ch kh«ng ¸p dông lo¹i h×nh b¶o hiÓm
tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe ®èi víi ngêi ngåi trªn xe. §èi víi
lo¹i xe nµy chñ yÕu phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña c¸n bé trong c¬
quan , ®¬n vÞ. V× vËy , ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña kh¸ch hµng
c¸n bé khai th¸c nªn gi¶i thÝch ®Ó hä tham gia lo¹i h×nh b¶o
hiÓm tai n¹n l¸i phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe. Ph¹m vi b¶o hiÓm tai
n¹n l¸i phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe réng h¬n b¶o hiÓm tr¸ch
nhiÖm d©n sù cña chñ xe ®èi víi hµnh kh¸ch trªn xe (xem môc
nh÷ng lo¹i trõ trong Qui t¾c b¶o hiÓm).
2. PhÝ b¶o hiÓm : ¸p dông phÇn B cña biÓu phÝ (phô lôc sè
03)
3. §èi víi xe níc ngoµi cã sè tiÒn b¶o hiÓm tõ trªn 50.000 USD
trë lªn (tuú theo sè tiÒn b¶o hiÓm, kh¸ch hµng, c¹nh tranh ...) cã
thÓ ¸p dông møc phÝ tõ 0,50% ®Õn 0,75% sè tiÒn b¶o hiÓm vµ
ph¶i b¸o c¸o Tæng c«ng ty tríc khi cÊp ®¬n.
4. Lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy ®îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
E. Mét sè qui ®Þnh ¸p dông chung cho c¸c nghiÖp vô
b¶o hiÓm xe c¬ giíi

1. Mét sè trêng hîp më réng.
1.1. Xe cha cã giÊy phÐp lu hµnh : §©y lµ trêng hîp xe míi nhËn,
xe chØ ®îc cÊp phÐp lu hµnh t¹m thêi trong thêi gian ng¾n. §iÒu
kiÖn nhËn b¶o hiÓm lµ:
- T¨ng 5% phÝ c¶ n¨m nÕu chñ xe b¶o hiÓm c¶ n¨m kÓ tõ ngµy
nhËn xe tõ kho h¶i quan.
- Thu 10% phÝ c¶ n¨m nÕu chñ xe chØ b¶o hiÓm trong thêi gian
nhËn xe vµ chê ®¨ng ký . HiÖu lùc b¶o hiÓm b¾t ®Çu tõ ngµy
nhËn xe tõ kho h¶i quan vµ kÐo dµi kh«ng qu¸ 30 ngµy.
1.2. B¶o hiÓm cho xe tËp l¸i .
ChØ ¸p dông ®èi víi c¸c xe chuyªn sö dông cho tËp l¸i thuéc c¸c
trêng d¹y l¸i chuyªn nghiÖp. T¨ng 50 % phÝ c¬ b¶n vµ chØ nhËn
b¶o hiÓm TNDS møc tèi thiÓu.

4608168.doc

27

1.3. B¶o hiÓm thiÖt h¹i x¶y ra ngoµi l·nh thæ ViÖtNam .
ChØ nhËn b¶o hiÓm trong ph¹m vi c¸c níc Trung Quèc, Lµo,
Campuchia.
Trêng hîp kh«ng tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh trùc tiÕp ®îc ph¶i yªu cÇu
chñ xe cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn tai n¹n
vµ b¶ng kª chi tiÕt nh÷ng thiÖt h¹i còng nh chi phÝ kh¾c phôc. .
T¨ng phÝ tèi thiÓu 50% phÝ c¬ b¶n tuú theo tuyÕn ®êng ho¹t
®éng . Khi cÊp giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ph¶i cÊp b¶n phô lôc
bæ sung (phô lôc 02)
2. T¨ng gi¶m phÝ.
§èi víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm tù nguyÖn , trong môc E phÇn 2.2
cña biÓu phÝ (phô lôc sè 03) ®· qui ®Þnh viÖc gi¶m phÝ ®èi víi
mét sè trêng hîp. Tæng c«ng ty còng cho phÐp c¸c C«ng ty chñ
®éng tÝnh to¸n ®iÒu chØnh t¨ng phÝ theo nh÷ng bíc sau:
Bíc 1. Tæng hîp sè liÖu thèng kª khai th¸c, båi thêng trong 03
n¨m (Tèt nhÊt lµ 5 n¨m) cña c¸c lo¹i xe hoÆc ®èi tîng chñ xe cÇn
t¨ng phÝ . Tû lÖ båi thêng cho phÐp tèi ®a lµ 70%, tû lÖ vît qu¸
70% th× thuéc ®èi tîng cÇn ®iÒu chØnh t¨ng phÝ.
Bíc 2. X¸c ®Þnh hÖ sè t¨ng phÝ:
HÖ sè t¨ng phÝ (>Tæng sè tiÒn båi thêng ( tõ 3 -5
1) =
n¨m)/70%
Tæng sè phÝ b¶o hiÓm ( tõ 3-5 n¨m)
Bíc 3. X¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm ®iÒu chØnh:
PhÝ b¶o hiÓm ®iÒu chØnh = PhÝ b¶o hiÓm c¬ b¶n x HÖ sè t¨ng
phÝ
VÝ dô: HÖ sè t¨ng phÝ b¶o hiÓm tÝnh ®îc lµ 1,7. Tû lÖ phÝ b¶o
hiÓm vËt chÊt lµ 1,36%. PhÝ b¶o hiÓm ®iÒu chØnh t¨ng lµ
1,36% x 1,7 = 2,31%.
Lu ý:
- §èi tîng ®iÒu chØnh t¨ng phÝ cã thÓ lµ mét nhãm lo¹i xe, tõng
®éi, hoÆc chñ xe...

4608168.doc

28

- ViÖc triÓn khai t¨ng phÝ cÇn ®îc tÝnh to¸n cô thÓ vµ thèng
nhÊt b»ng v¨n b¶n trªn toµn m¹ng líi cña C«ng ty, nªn bµn víi mét
sè ®¬n vÞ l©n cËn (nÕu cã thÓ vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi), tr¸nh
t×nh tr¹ng chñ xe kh«ng tham gia t¹i V¨n phßng C«ng ty v× phÝ
cao, nhng ®Õn Phßng b¶o hiÓm khu vùc cña C«ng ty hoÆc C«ng
ty thµnh viªn kh¸c vÉn ®îc nhËn b¶o hiÓm theo phÝ thÊp.
- HÖ sè ®iÒu chØnh tÝnh theo c«ng thøc trªn lµ møc phÝ tÝnh
®ñ, ®¶m b¶o h¹ch to¸n kinh doanh hiÖu qu¶. Tuy vËy khi ¸p
dông, c¸c C«ng ty cÇn c©n nh¾c ®Õn tæng hîp c¸c yÕu tè liªn
quan nh: Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng; Kh¸ch hµng cÇn ph¶i gi÷ hay
kh«ng nhÊt ®Þnh ph¶i gi÷ b»ng mäi gi¸; Sè phÝ b¶o hiÓm còng
nh hiÖu qu¶ cña c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c ( nÕu cã)... ®Ó
quyÕt ®Þnh: Cã ®iÒu chØnh hay kh«ng; ®iÒu chØnh møc nµo lµ
hîp lý; §iÒu chØnh ngay hay thùc hiÖn tõng bíc v.v...
- C«ng thøc ®iÒu chØnh phÝ nµy còng cã thÓ ¸p dông cho c¸c
nghiÖp vô b¶o hiÓm tù nguyÖn kh¸c .
3. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép.
- Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ møc phÝ b¶o hiÓm quy ®Þnh t¹i phÇn
A, C, D cña b¶ng “Møc tr¸ch nhiÖm vµ biÓu phÝ b¶o hiÓm xe c¬
giíi” ®· ®îc ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m (nÕu cã) theo quy
®Þnh t¹i phÇn E cña BiÓu phÝ nµy.
- ThuÕ GTGT b»ng 10% gi¸ tÝnh thuÕ GTGT. CÇn lu ý r»ng b¶o
hiÓm tai n¹n l¸i, phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe (phÇn B) theo quy
®Þnh kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT.
- Tæng sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n sÏ b»ng phÝ b¶o
hiÓm céng víi thuÕ GTGT .
VÝ dô 1 :
Chñ xe A cã chiÕc xe 50 chç (kÓ c¶ 01 l¸i xe vµ 01 phô xe); xe cã
giÊy phÐp kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch liªn tØnh; theo
thèng kª chiÕc xe trªn tham gia b¶o hiÓm t¹i B¶o ViÖt 02 n¨m
liÒn cha cã tæn thÊt nµo ®îc chÊp nhËn båi thêng. Chñ xe A yªu
cÇu tham gia b¶o hiÓm TNDS b¾t buéc tèi thiÓu (vÒ ngêi: 12
tr.®/ng./vô, tµi s¶n 30 tr.®/vô); B¶o hiÓm tai n¹n l¸i phô møc 10
tr.®/ngêi/vô.
4608168.doc

29

Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n gåm phÝ b¶o hiÓm vµ thuÕ GTGT. Cô thÓ
®îc tÝnh nh sau:
(V× xe tham gia b¶o hiÓm 02 n¨m liÒn kh«ng tæn thÊt ®îc gi¶m
15% phÝ b¶o hiÓm cña c¸c nghiÖp vô tù nguyÖn).
a. PhÝ b¶o hiÓm chÞu thuÕ (Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT):4.531.637
®
Trong ®ã:
hiÓm TNDS cña chñ xe c¬ giíi:
818.182 ® x 130%
a.2 PhÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe:
300 tr.® x 1,36% x 85%

a.1

b. ThuÕ GTGT : 4.531.637 x 10%
453.164 ®

=

PhÝ

b¶o

= 1.063.637 ®
= 3.468.000 ®

c. PhÝ b¶o hiÓm TN l¸i, phô xe (kh«ng chÞu thuÕ GTGT):
10 tr.® x 0,15% x 2 x 85%
=
25.500 ®
Tæng thanh to¸n (a + b + c) =

5.010.300 ®

4. Hoµn phÝ b¶o hiÓm.
§èi víi trêng hîp ph¶i hoµn phÝ b¶o hiÓm, trªn ho¸ ®¬n (chøng
tõ) hoµn phÝ b¶o hiÓm C«ng ty ph¶i t¸ch riªng 10% thuÕ GTGT
®Ó tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo khi tÝnh thuÕ GTGT ph¶i
nép.
VÝ dô 2: VÉn lÊy vÝ dô 1, chñ xe yªu cÇu hoµn phÝ b¶o hiÓm khi
thêi h¹n b¶o hiÓm cßn 03 th¸ng. Theo quy ®Þnh hoµn 80% phÝ
b¶o hiÓm cña thêi gian cßn l¹i, nhng ThuÕ GTGT ph¶i hoµn ®ñ
100% thêi gian cßn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Cô thÓ tÝnh to¸n
nh sau:
Sè tiÒn hoµn phÝ = (4.531.637®+25.500®) x 3/12 (th¸ng) x
80% = 911.427 ®.
Sè tiÒn hoµn thuÕ GTGT = 453.164 ® x 3 th¸ng/12 th¸ng
= 113.291®
4608168.doc

30

III. Qu¶n lý rñi ro
Sau ®©y lµ mét sè tæng kÕt, nhËn ®Þnh trªn c¬ së thèng kª
chung. C¸c C«ng ty cã thÓ tham kh¶o ®Ó bæ sung cho ®Þnh híng khai th¸c trªn ph¹m vi ®Þa bµn:
- C¸c lo¹i xe gåm xe cña t nh©n ho¹t ®éng vËn t¶i (hµnh kh¸ch,
hµng ho¸) chuyªn ch¹y ®êng dµi, thêng ®i qua ®Þa h×nh hiÓm
trë, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i xe cò ®ãng l¹i dïng chë kh¸ch, c¸c xe
chuyÓn ®æi tay l¸i, Xe taxi... thuéc lo¹i tæn thÊt cao, khi nhËn
b¶o hiÓm c¸c C«ng ty cÇn c©n nh¾c (h¹n chÕ nhËn b¶o hiÓm
hoÆc chØ b¸n b¶o hiÓm møc tr¸ch nhiÖm thÊp) nh»m h¹n chÕ
thiÖt h¹i, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh.
- Tû lÖ båi thêng vËt chÊt bé phËn cao h¬n toµn bé ®èi víi xe t¶i
v× xe t¶i cã tû lÖ tæng thµnh th©n vá thÊp ( 27%).
- Xe khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp rñi ro Ýt h¬n xe ho¹t ®éng kinh
doanh. Xe kinh doanh taxi cã tû lÖ tai n¹n lín nhÊt.
- Trong c¸c lo¹i xe t¶i th× c¸c lo¹i xe tõ 3 ®Õn 8 tÊn cã rñi ro cao
nhÊt ®iÓn h×nh lµ t¶i IFA thïng, xe cã thiÕt bÞ chuyªn chë hµng
®«ng l¹nh.
- Trong c¸c lo¹i xe chë ngêi th× lo¹i xe tõ 24 chç lµ lo¹i xe cã rñi ro
cao nhÊt.
- C¸c lo¹i xe cò ho¹t ®éng trªn 8 n¨m, xe ®· ho¸n c¶i, chuyÓn
®æi tay l¸i cã rñi ro cao.
- Xe t nh©n rñi ro cao h¬n xe c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ níc.
- Gian lËn b¶o hiÓm chñ yÕu tËp trung vµo xe t nh©n ®Æc biÖt
lµ nh÷ng vô thiÖt h¹i lín vÒ vËt chÊt xe.
- Xe chë ngêi h¹ng nhÑ 6-12 chç ( nh DEWOO, KIA...) ho¹t ®éng ë
c¸c ®Þa bµn hiÓm trë ®åi nói cã tû lÖ tai n¹n cao do tÝnh æn
®Þnh thÊp, dÔ lËt xe.

4608168.doc

31

- Møc b¶o hiÓm b¾t buéc cña Bé Tµi ChÝnh thÊp( 12/30), kh«ng
®¸p øng yªu cÇu gi¶i quyÕt båi thêng nhnglµ møc b¶o hiÓm hiÖu
qu¶ nhÊt hiÖn t¹i.
- C¸c xe qu¸ cò b¶o hiÓm theo ph¬ng thøc kh«ng khÊu hao hiÖu
qu¶ rÊt kÐm v× gi¸ trÞ xe thÊp, kh«ng thu ®îc phÝ cao.
- Ph¶i tæ chøc ®Çu mèi qu¶n lý, theo dâi kiÓm tra chÆt chÏ c¸c
c¸n bé khai th¸c, ®¹i lý, céng t¸c viªn khai th¸c b¶o hiÓm.
- ViÖc qu¶n lý ®¹i lý, céng t¸c viªn khai th¸c b¶o hiÓm cÇn ph¶i
thùc hiÖn ®óng theo híng dÉn sè 2314/BH-PC18/12/1995 vÒ ®¹i
lý, céng t¸c viªn cña Tæng c«ng ty. Lu ý ®èi víi §¹i lý b¶o hiÓm
cÇn ph¶i b¸o sè giÊy chøng nhËn b¸n mçi ngµy ( cuèi giê chiÒu
hµng ngµy), vµ thêng xuyªn quyÕt to¸n víi C«ng ty. NÕu ®¹i lý
kh«ng thùc hiÖn ®îc hoÆc thùc hiÖn kh«ng cã hiÖu qu¶ th× kiªn
quyÕt huû bá hîp ®ång.
- Khi b¸n b¶o hiÓm vËt chÊt xe cho c¸c xe lÎ, xe t nh©n, xe ®¨ng
ký ë tØnh kh¸c th× ph¶i kiÓm tra thùc tÕ xe.

4608168.doc

32

B¶o

Phô lôc sè 01
Tæng c«ng ty b¶o hiÓm viÖt nam
GiÊy yªu cÇu vµ chÊp nhËn b¶o hiÓm

PhÇn I - Kª khai vµ yªu cÇu cña chñ xe

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................

Ngêi
yªu
cÇu
BH:
.........................................................................................................
§Þa
chØ
:
......................................................................................§T..................
.............
®Ò nghÞ B¶o ViÖt .................................... nhËn b¶o hiÓm cho chiÕc xe díi ®©y theo Quy
t¾c trªn c¬ së nh÷ng kª khai vµ yªu cÇu sau:

Sè biÓn kiÓm
so¸t
Gi¸ trÞ cßn l¹i
(%)

N¨m s¶n xuÊt

Sè n¨m sd

............................................................
§Þa
chØ
:
.................................................................

PhÇn II - ChÊp nhËn vµ tÝnh phÝ cña b¶o
viÖt

Sau khi ®· ®äc vµ hiÓu “Quy t¾c b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi” ban
hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 299/1998/Q§-BTC ngµy 16/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ
“Quy t¾c kÕt hîp vÒ b¶o hiÓm xe «t«” ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 3155 BV/XCG99 ngµy 26/10/1999 cña Tæng Gi¸m §èc Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt nam.

Chi tiÕt vÒ xe
Tªn, lo¹i xe
Tr.t¶i
(chç/tÊn)

viÖt

Dung tÝch xy lanh (lÝt)

Gi¸ trÞ hiÖn t¹i

§¸nh dÊu “ ” vµo

phï hîp ®Æc tÝnh hoÆc víi môc ®Ých sd cña chiÕc xe yªu
cÇu BH
1. Xe kh¸ch liªn 2. Xe taxi 3. Buýt néi 4. Xe
chuyªn 5. Xe kh¸c
tØnh 

tØnh 
dïng 

Lo¹i nghiÖp vô
Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
1. TNDS ®èi víi ngêi thø
ba

4608168.doc

- Ngêi:
tr.®/ng/vô

- Tµi s¶n:

tr.®/vô

PhÝ b¶o
hiÓm

ThuÕ
GTGT

Tæng
thanh to¸n

1

33

2. TNDS ®èi víi hµnh kh¸ch

- Sè ngêi:

3. T/n¹n l¸i, phô vµ ngêi
trªn xe
4. TNDS ®èi víi hµng ho¸

- Sè ngêi:

5. B¶o hiÓm vËt chÊt xe
Thêi h¹n b¶o hiÓm:
/20.....
C¸c yªu cÇu kh¸c:

MTN:

2

MTN:

3

Träng
t¶i:
tr.®/vô
tÊn
Toµn
bé: - Bé phËn:
tr.®/vô
tr.®/vô
Tõ ....... /......../20...
®Õn ......./........

4

X¸c nhËn: T«i xin cam ®oan
nh÷ng ®iÒu kª khai t¹i phÇn I trªn
®©y lµ ®óng sù thËt vµ xin chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung ®·
kª khai.
Phô lôc sè 01.1

t.r®/ng/vô
t.r®/ng/vô
- MTN:

Tæng céng

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ........

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m ........

Ngêi yªu cÇu b¶o hiÓm

Tæng c«ng ty b¶o hiÓm viÖt nam

4608168.doc

5

B¶o ViÖt ...........................

Gi¸m ®èc
th¸c, tÝnh phÝ
B¶o

C¸n bé khai
viÖt

............................................................
§Þa
chØ
:
.................................................................

34

GiÊy yªu cÇu vµ chÊp nhËn b¶o hiÓm

PhÇn I - Kª khai vµ yªu cÇu cña chñ xe

PhÇn II - ChÊp nhËn vµ tÝnh phÝ cña b¶o
viÖt

Sau khi ®· ®äc vµ hiÓu “Quy t¾c b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi” ban
hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 299/1998/Q§-BTC ngµy 16/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ
“Quy t¾c kÕt hîp vÒ b¶o hiÓm xe «t«” ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 3155 BV/XCG99 ngµy 26/10/1999 cña Tæng Gi¸m §èc Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt nam.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................

Ngêi
yªu
cÇu
BH:
.........................................................................................................
§Þa
chØ
:
......................................................................................§T..................
.............
®Ò nghÞ B¶o ViÖt .................................... nhËn b¶o hiÓm cho chiÕc xe díi ®©y theo Quy
t¾c trªn c¬ së nh÷ng kª khai vµ yªu cÇu sau:

Sè biÓn kiÓm
so¸t
Gi¸ trÞ cßn l¹i
(%)

Chi tiÕt vÒ xe
Tªn, lo¹i xe
Tr.t¶i
(chç/tÊn)
N¨m s¶n xuÊt

Sè n¨m sd

Dung tÝch xy lanh (lÝt)

¦íc gi¸ trÞ hiÖn t¹i

§¸nh dÊu “ ” vµo

phï hîp ®Æc tÝnh hoÆc víi môc ®Ých sd cña chiÕc xe yªu
cÇu BH
1. Xe kh¸ch liªn 2. Xe taxi 3. Buýt néi 4. Xe
chuyªn 5. Xe kh¸c
tØnh 

tØnh 
dïng 

Lo¹i nghiÖp vô
Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
1. TNDS ®èi víi ngêi thø
ba
2. TNDS ®èi víi hµnh kh¸ch

- Ngêi:
tr.®/ng/vô
- Sè ngêi:

3. T/n¹n l¸i, phô vµ ngêi
trªn xe
4. TNDS ®èi víi hµng ho¸

- Sè ngêi:

4608168.doc

tÊn

Träng

- Tµi s¶n:

t¶i:

t.r®/ng/vô
t.r®/ng/vô
- MTN:

tr.®/vô

PhÝ b¶o
hiÓm

Tæng
thanh to¸n

1

MTN:

2

MTN:

3

tr.®/vô

ThuÕ
GTGT

4

35

5. B¶o hiÓm vËt chÊt xe
Thêi h¹n b¶o hiÓm:
/20.....
C¸c yªu cÇu kh¸c:

Toµn
bé: - Bé phËn:
tr.®/vô
tr.®/vô
Tõ ....... /......../20...
®Õn ......./........

X¸c nhËn: T«i xin cam ®oan
nh÷ng ®iÒu kª khai t¹i phÇn I trªn
®©y lµ ®óng sù thËt vµ xin chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung ®·
kª khai.

4608168.doc

5
Tæng céng

Chó ý: Gi¸ trÞ xe cã thÓ sÏ ®îc x¸c ®Þnh l¹i khi tai
n¹n x¶y ra
Ngµy..... th¸ng.... n¨m ........

Ngêi yªu cÇu b¶o hiÓm

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m ........
B¶o ViÖt ...........................

Gi¸m ®èc

C¸n bé khai
th¸c, tÝnh phÝ

36

Phô Lôc Sè : 02
tæng c«ng ty b¶o hiÓm
viÖt nam
b¶o ViÖt .........
...............................
§Þa
chØ:.................................
...............
§iÖn tho¹i:
........................................
..
Fax.:
........................................
............

Tho¶ thuËn bæ sung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«
Sè: ...........................
Trªn c¬ së chñ xe ®· yªu cÇu vµ ®ång ý ®iÒu chØnh phÝ b¶o hiÓm
theo tho¶ thuËn, B¶o ViÖt chÊp nhËn b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt cho
chiÕc xe
Tªn, lo¹i xe: ..............................................
....................................

BiÓn

kiÓm

so¸t:

Thuéc
chñ
xe:
...........................................................................................................
HiÖu lùc b¶o hiÓm: Tõ
............................§Õn.........................................................
Theo ®iÒu kiÖn:
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................

4608168.doc

37

..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................
..............................................................................................................
......................

TÊt c¶ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn thùc hiÖn theo Quy t¾c kÕt hîp vÒ
b¶o hiÓm xe « t« ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 3155 BV/XCG99
ngµy26/10/1999 cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt
nam.
Ngµy
/
/2000
§¹i diÖn chñ xe
(Ký, ghi râ hä, tªn)

Ngµy
/
/2000
B¶o ViÖt ...........................
(Ký, ®ãng dÊu)

Phô Lôc Sè : 02.1
tæng c«ng ty b¶o hiÓm
viÖt nam
b¶o ViÖt .........
...............................
§Þa
chØ:.................................
...............
§iÖn tho¹i:
........................................
..
Fax.:
........................................
............

Tho¶ thuËn bæ sung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«
Sè: ...........................
Trªn c¬ së chñ xe ®· yªu cÇu vµ ®ång ý ®iÒu chØnh phÝ b¶o hiÓm
theo tho¶ thuËn, B¶o ViÖt chÊp nhËn b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt cho
chiÕc xe

4608168.doc

38

Tªn, lo¹i xe: ..............................................
....................................

BiÓn

kiÓm

so¸t:

Thuéc
chñ
xe:
...........................................................................................................
§Þa
chØ:
..............................................................................................................
........
HiÖu lùc b¶o hiÓm:
...........................................

.........................................

§Õn

Theo ®iÒu kiÖn sau:
B¶o ViÖt kh«ng nhËn b¶o hiÓm ®èi víi tæn thÊt kÝnh ch¾n giã cña
xe (Bao gåm: kÝnh ch¾n giã tríc, kÝnh ch¾n giã sau vµ toµn bé
kÝnh cöa cña xe) trõ trêng hîp tæn thÊt x¶y ra do cïng nguyªn nh©n
vµ ®ång thêi víi c¸c bé phËn kh¸c cña xe trong cïng mét tai n¹n.
TÊt c¶ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn thùc hiÖn theo Quy t¾c kÕt hîp vÒ
b¶o hiÓm xe « t« ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 3155 BV/XCG99
ngµy26/10/1999 cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt
nam.
Ngµy
/
/2000
§¹i diÖn chñ xe
(Ký, ghi râ hä, tªn)

Ngµy
/
/2000
B¶o ViÖt ...........................
(Ký, ®ãng dÊu)

Møc tr¸ch nhiÖm vµ biÓu phÝ b¶o hiÓm xe c¬ giíi
(PhÝ b¶o hiÓm kh«ng bao gåm thuÕ GTGT)
(Ban hµnh kÌm theo c«ng v¨n sè 163/XCG-99 ngµy
18/01/1999
A. BiÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
Tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi
BiÓu 01: Møc tèi thiÓu cña Bé Tµi chÝnh
4608168.doc

39

Lo¹i xe
STT

01

05
06

M« t« 2 b¸nh :
- Díi 50 cm3
- Tõ 50 cm3 trë lªn
Xe lam, xÝch l«, m« t«
3 b¸nh, xe l«i
Xe con chë ngêi :
- Tõ 5 chç ngåi trë xuèng
- Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi
- Tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi
- Trªn 24 chç ngåi
Xe t¶i :
- Díi 3 tÊn
- Tõ 3 ®Õn 8 tÊn
- Trªn 8 tÊn
Xe võa chë ngêi võa chë hµng
§Çu kÐo c¸c lo¹i

07

R¬ moãc

08

Xe cã thiÕt bÞ ®Æc biÖt chuyªn dïng nh
thiÕt bÞ n©ng, bèc hµng, lµm vÖ sinh,
trén bª t«ng, xe chë x¨ng, dÇu....

02
03

04

MTN B¶o hiÓm
- Ngêi:
12 tr.®/ngêi/vô
- Tµi s¶n:
30 tr.®/vô
33 636
40 000
102 727
145
345
563
818

455
455
636
182

218 182
336 364
463 636
290 909
TÝnh theo søc kÐo
quy
®Þnh theo trong t¶i
nh xe t¶i môc 4.
30% phÝ cña xe t¶i
môc 4.
TÝnh b»ng 120% so
víi xe cïng träng t¶i

BiÓu 02: c¸c møc tr¸ch nhiÖm phæ th«ng
Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
Møc I
Møc II
Møc III
Lo¹i xe
- Ngêi:
- Ngêi:
- Ngêi:
STT
15
20
30
tr.®/ng/vô tr.®/ng/vô tr.®/ng/vô
- Tµi s¶n: - Tµi s¶n: - Tµi s¶n:
80 tr.®/vô 80 tr.®/vô 80 tr.®/vô
PhÝ b¶o hiÓm (®ång)
4608168.doc

40

I. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña chñ xe ®èi víi ngêi thø ba.
01 M« t« 2 b¸nh :
- Díi 50 cm3
36 364
45 455
63 636
3
- Tõ 50 cm trë lªn
45 455
63 636
81 818
02 Xe lam, xÝch l«, m« t«
118 182
127 273
163 636
3 b¸nh, xe l«i
03 Xe con chë ngêi :
- Tõ 5 chç ngåi trë xuèng
181 818
227 273
345 455
- Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi
363 636
481 818
681 818
- Tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi
636 364
818 182 1 245 455
- Trªn 24 chç ngåi
863 636 1 127 273 1 654 545
04 Xe t¶i :
- Díi 3 tÊn
309 091
518 182
772 727
- Tõ 3 ®Õn 8 tÊn
445 455
845 455 1 272 727
- Trªn 8 tÊn
572 727 1 127 273 1 654 545
05 Xe võa chë ngêi võa chë
309 091
518 182
772 727
hµng
06 §Çu kÐo c¸c lo¹i
TÝnh theo søc kÐo quy ®Þnh theo
trong t¶i
nh xe t¶i môc 4.
07 R¬ moãc
30% phÝ cña xe t¶i môc 4.
08 Xe cã thiÕt bÞ ®Æc biÖt
TÝnh b»ng 120% sovíi xe cïng
chuyªn
träng t¶i
dïng nh thiÕt bÞ n©ng,
bèc
hµng, lµm vÖ sinh, trén bª
t«ng,
xe chë x¨ng, dÇu....
II. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña chñ xe ®èi víi hµnh kh¸ch.
13.636®/c 18.182®/c 27.273®/c


BiÓu 03: c¸c møc tr¸ch
nhiÖm cao:
Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm
4608168.doc

41

Lo¹i xe
STT

Møc IV
- Ngêi:

Møc V
- Ngêi:

Møc VI
- Ngêi:

5.000USD/ng/vô

10.000USD/ng/vô
20.000USD/ng/vô

- Tµi s¶n:

- Tµi s¶n:

20.000USD/vô

50.000USD/vô
100.000USD/vô

- Tèi ®a:

- Tèi ®a:

400.000 USD/vô

400.000 USD/vô
400.000 USD/vô

- Tµi s¶n:
- Tèi ®a:

PhÝ b¶o hiÓm
(USD)
I. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña chñ xe ®èi víi ngêi thø ba.
01 M« t« 2 b¸nh :
- Díi 50 cm3
1
25,00
51,0
3,00
0
3
- Tõ 50 cm trë lªn
1
35,00
70,0
6,00
0
02 Xe lam, xÝch l«, m« t«
3
63,00
123,
0,00
00
3 b¸nh, xe l«i
03 Xe con chë ngêi :
- Tõ 5 chç ngåi trë xuèng
8
185,00
375,
1,00
00
- Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi
14
316,00
634,
4,00
00
- Tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi
29
686,00
1.396,
7,00
00
- Trªn 24 chç ngåi
37
853,00
1.725,
6,00
00
04 Xe t¶i :
- Díi 3 tÊn
18
416,00
845,
2,00
00
- Tõ 3 ®Õn 8 tÊn
30
688,00
1.389,
0,00
00
- Trªn 8 tÊn
37
853,00
1.725,
6,00
00
05 Xe võa chë ngêi võa chë
18
416,00
845,
hµng
2,00
00
06 §Çu kÐo c¸c lo¹i
TÝnh theo søc kÐo quy ®Þnh theo trong
t¶i
nh xe t¶i môc
4.
4608168.doc

42

07 R¬ moãc
30% phÝ cña xe t¶i môc 4.
08 Xe cã thiÕt bÞ ®Æc biÖt
TÝnh b»ng 120% sovíi xe cïng träng t¶i
chuyªn
dïng nh thiÕt bÞ n©ng,
bèc
hµng, lµm vÖ sinh, trén
bª t«ng,
xe chë x¨ng, dÇu....
II. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña chñ xe ®èi víi hµnh kh¸ch.
4,55 USD/chç
9,09USD/c 18,18USD/ch

ç

BiÓu sè 04: BiÓu phÝ më réng ®Æc biÖt

STT

Lo¹i xe

Møc phÝ
gèc

Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm

§ång
01
03

VÒ ngêi

VÒ tµi s¶n
02

1 M« t« 2 b¸nh :
- Díi 50 cm3
44.000
0,11%
0,02%
- Tõ 50 cm3 trë
58.800
0,14%
0,03%
lªn
2 Xe lam, xÝch l«, m« t«
107.800
0,26%
0,05%
3 b¸nh, xe l«i
3 Xe con chë ngêi :
- Tõ 5 chç ngåi trë xuèng
186.200
0,86%
0,15%
- Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi
411.600
1,43%
0,25%
- Tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi
661.500
3,21%
0,56%
- Trªn 24 chç
931.000
3,93%
0,69%
ngåi
4 Xe t¶i :
- Díi 3 tÊn
421.400
1,93%
0,34%
- Tõ 3 ®Õn 8 tÊn
686.000
3,21%
0,56%
- Trªn 8 tÊn
931.000
3,93%
0,69%
5 Xe võa chë ngêi võa chë
421.400
1,93%
0,34%
hµng
6 §Çu kÐo c¸c lo¹i
TÝnh theo søc kÐo qui ®Þnh theo
träng t¶i
nh xe t¶i môc 4
4608168.doc

43

7 R¬
moãc
8 Xe cã thiÕt bÞ ®Æc biÖt
chuyªn
dïng nh thiÕt bÞ n©ng,
bèc
hµng, lµm vÖ sinh, trén
bª t«ng,
xe chë x¨ng,
dÇu....

30% phÝ cña xe t¶i
môc 4
TÝnh b»ng 120% so víi xe cïng
träng t¶i.

C«ng thøc tÝnh phÝ.
PhÝ b¶o hiÓm
TNDS ®èi víi
ngêithø ba

=

Møc phÝ

MTN vÒ

Tû lÖ phÝ

b¶o hiÓm
+
gèc(01)

ngêi t¨ng
b¶o hiÓm
(x)
(+)
so víi møc I vÒ ngêi (2)

MTN vÒ

Tû lÖ phÝ

tµi s¶n t¨ng (x) b¶o hiÓm
(:)1,1
so víi møc I
vÒ tµi s¶n(3)

(X) 130%

PhÝ BHTNDS ®/vH.kh¸ch= MTN vÒ ngêi (x) 0,1% (X) Sè chç ngåi (kh«ng bao gåm l¸i xe) (:) 1,1

B. BiÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tai n¹n
l¸i, phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe
(Kh«ng
chÞu thuÕ GTGT)
1. §èi víi xe trong níc:
1.1 Sè tiÒn b¶o hiÓm ¸p dông tõ 3.000.000 ® ®Õn 20.000.000
®/ngêi/vô
1.2. Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm:
1.2.1. §èi víi xe kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch: 0,15% Sè
tiÒn b¶o hiÓm
1.2.2. §èi víi xe kh«ng kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch:
0,10% Sè tiÒn b¶o hiÓm
2. §èi víi xe níc ngoµi:
Sè tiÒn b¶o hiÓm
Tõ 1.000 USD ®Õn 30.000
4608168.doc

PhÝ b¶o
hiÓm
0,15% Sè tiÒn b¶o
44

USD
Trªn 30.000USD ®Õn
50.000USD

hiÓm
0,30 %sè tiÒn b¶o
hiÓm

C. BiÓu phÝ vµ møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm TNDS
Cña chñ xe ®èi víi hµng ho¸
1. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tõ 10.000.000 ® ®Õn 50.000.000
®
nh©n (x) sè tÊn träng t¶i ®¨ng ký b¶o hiÓm xe/vô tai n¹n.
2 PhÝ b¶o hiÓm:.
0,55% MTN b¶o hiÓm/tÊn x sè tÊn träng t¶i ®¨ng ký b¶o
hiÓm

D. b¶o hiÓm vËt chÊt xe.
Ph¹m vi b¶o hiÓm
B¶o hiÓm toµn bé
- Xe « t«:
- Xe m¸y:
B¶o hiÓm th©n vá xe «

PhÝ b¶o hiÓm

1,36% Sè tiÒn b¶o hiÓm
0,91% Sè tiÒn b¶o hiÓm
2,27% Sè tiÒn b¶o hiÓm

D1. PhÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe kh«ng tÝnh khÊu hao thay míi

Gi¸ trÞ thùc tÕ
Xe míi ®· sö dông díi 3 n¨m hoÆc
gi¸
trÞ cßn l¹i tõ 70% trë lªn so víi gi¸
trÞ xe
4608168.doc

Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm c¬ b¶n trªn sè
tiÒn b¶o hiÓm
¤T¤
Xe m¸y
BH bé phËn
1,36%

2,27%

0,91%
45

míi
Xe ®· sö dông tõ 03 ®Õn 06 n¨m
hoÆc gi¸
trÞ cßn l¹i tõ 50% ®Õn 70% so víi
gi¸ trÞ
xe míi.
Xe ®· sö dông trªn 6 n¨m hoÆc gi¸
trÞ cßn
l¹i díi 50% so víi gi¸ trÞ xe míi

1,55%

2,45%

1,09%

1,73%

2,64%

1,27%

E . PhÝ b¶o hiÓm ng¾n h¹n, t¨ng gi¶m phÝ
1. PhÝ b¶o hiÓm ng¾n h¹n.
- §Õn 03 th¸ng:
30% phÝ c¶ n¨m;
- Trªn 03 th¸ng ®Õn 6 th¸ng :
60% PhÝ c¶ n¨m.
- Trªn 06 th¸ng ®Õn 9 th¸ng :
90% PhÝ c¶ n¨m.
- 09 th¸ng
: 100% n¨m.
phÝ c¶
2. T¨ng gi¶m phÝ b¶o hiÓm.
2.1. T¨ng gi¶m phÝ ¸p dông ®èi víi b¶o hiÓm TNDS cña chñ
xe:
2.1.1. Xe buýt néi tØnh trªn 24 chç ngåi gi¶m 20% phÝ qui
®Þnh.
2.1.2. Xe taxi céng thªm 30% phÝ
qui ®Þnh.
2.1.3. Chñ xe cã tõ 50 xe tham gia b¶o hiÓm trë lªn ®îc gi¶m 15% phÝ b¶o
hiÓm qui ®Þnh
2.1.4. Ngoµi nh÷ng qui ®Þnh trªn ®©y c¸c c«ng ty cßn ®îc phÐp t¨ng
gi¶m 10% phÝ
b¶o hiÓm qui
®Þnh.

4608168.doc

46

Phô lôc sè: 04
Tæng c«ng tyb¶o hiÓm ViÖt Nam
B¶o
ViÖt.......................................
§Þa
chØ:.........................................
§iÖn
tho¹i:....................................
Fax:....................
...........................

B¶n ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ xe
Tªn chñ xe:
§Þa chØ:
Tªn ®¨ng ký
Tªn,lo¹i xe

Trong t¶i

Sè khung
N¨m SX

Sè m¸y
Sè n¨m
SD

DtÝch
xilanh(lÝt)

Nguån gèc
xe:..........................................................................................
Thay ®æi, söa ch÷a lín:
H¹ng môc

Gi¸ trÞ (tr ®)

Thêi gian
(n¨m)

C¨n cø tÝnh gi¸ trÞ:
............................................................................
.....................

4608168.doc

47

.....................

............................................................................
............................................................................

......................
Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
........
Gi¸ trÞ tho¶ thuËn:

.......................tr. ®ång.

n¨m
Chñ Xe, ngêi tham gia BH
C«ng ty b¶o hiÓm
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
(Ký ®ãng dÊu)

4608168.doc

Ngµy

th¸ng

C¸n bé ®¸nh gi¸
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful