MEMORANDUM

Daripada

Pengarah Peperiksaan, Jabatan Peperiksaan

Kepada

Ketua-ketua Jabatanl Unit I Bahagian, Kementerian Pendidikan (SHa lihat pembahagian)

Tarikh: 29 Jamadilakhir 1430 23 Jun 2009

Rujukan Kami:BE/OE/G/1 (J)

MAJLlS MUSABAQAH TllAWAH Al-QURAN ANTARAJABATAN-JABATAN 01 BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU KALI KE-19 TAHUN 1430/2009

Dengan harmat sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Peperiksaan dan Jabatan Teknalogi Maklumat & Komunikasi telah pun diamanahkan untuk mengendalikan majlis yang tersebut di atas sempena Sambutan Hari Guru kali ke-19 pada tahun ini.

Sehubungan dengan itu, sukacita dijemput dan dipelawa pegawai/kakitangan daripada jabatan/unitlbahagian PengiranlTuan/Puan untuk menyertai pertandingan di atas yang mana Insya-Allah akan diadakan pada bulan Oktober 2009. Penetapan tarikh dan tempat akan dimaklumkan kemudian.

Bersama ini disertakan perkara berikut untuk diedarkan dan makluman kepada semua pegawai/kakitangan di jabatan/unitlbahagian PengiranlTuan/Puan:

1. Syarat-syarat pertandingan (Lampiran A),

2. Sorang penyertaan (Lampiran B)

3. Maqra pertandingan (Lampiran C).

Sarang penyertaan yang telah lengkap diisikan hendaklah dikembalikan sam ada kepada Jabatan Peperiksaan atau pun Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak lewat pada 23 Julai 2009 (Hari khamis), jam 4.30 petang. Barang penyertaan juga boleh dimuat turun daripada laman web Kementerian Pendidikan http://www.mae.edu.bn/web/maefhome/

Untuk pertanyaan lebih lanjut, pihak PengiranlTuanfPuan bolehlah menghubungi pegawaipegawai berkenaan:

1. Awg. Rozaidi bin Haji Mohd Daud, Urusetia Pertandingan (Jabatan Peperiksaan); Tel: 2381133 ext. 2016 (pejabat), email: hjrozaidi@gmail.eom

2. Oyg. Jauyah binti Tuah, Urusetia Pertandingan (Jabatan Peperiksaan);

Tel: 2381133 ext. 2021, email: jauyah.tuah@mae.edu.bn atau jauyahtuah@yahoo.eom

3. Awg. Shahrizal bin Haji Emran, Urusetia Pertandingan (Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi), Tel: 2380798 (pejabat), email: shahrizal.emran@moe.edu.bn atau shahrizal. emran@iet.dept.moe.edu.bn .

Memo Pencaionsn peselta Pert.ncfingan AI·Qman MOE_ 09

1/6

AhH jawatankuasa pertandiingan mengharapkan kerjasama dan sokongan padu daripada pihak PengiranfTuan/Puan untuk menampilkan peserta Qari dan Oarlah masing-rnasinq dalam pertandingan lnl nanti demi menyemarakkanlagi Sambutan Hari Guru kali ke- 19 tahun ini.

Oi atas kerjasama dan sokongan daripada pihak PengiranfTuan/Puan, saya selaku Pengerus.i Bersama pertandinqan terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih.

Sk.

Yang Mulia, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras) Yang MuHa, Setiausaha Tetap (Pengajian Tin99i)

Yang Mulia, Tlrnbatan Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Korporat) Yang Mulis, Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Yang Mulia, Pengarah Teknolgi Maklumat dan Komunikasi (selaku Pegerusi Bersama Majlls Musaba.qah THawatil Ouran antara Jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Sempena Sambutan Hari Guru kali ke~19)

2/6

Pembahagian:

Pejabat Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras) Pejabat Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Korporat) Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Ketua Pengarah Pendidikan

Pengarah Sekolah-sekolah

Pengarah Pentadbiran dan Perkhidmatan-perkhidmatan Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet

Pengarah Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan Pengarah Pendidikan Kokurikulum

Pengarah Jabatan Pendidikan Teknik

Pengarah Kenaziran Sekolah-sekolah

Pegawai Tugas-tugas Kanan/Ketua Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia Pengarah Perkembangan Kurikulum

Pengarah Pusat Serantau SEAMEO Voctech

Pendaftar dan Setiausaha Universiti Brunei Darussalam (UBD) Pendaftar Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Pendaftar Institut Teknologi Brunei (ITB)

Penolong Pengarah Unit Pendidikan Khas

Penolong Pengarah Pusat Kerjasama Sains Teknologi dan Alam Sekitar (Pusat STEP) Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Antarabangsa & Perhubungan Awam

Penolong Pengarah (Sahagian Pendidikan Swasta)

Pengolong Pengarah (Bahagian Biasiswa)

Setiausaha Kerja Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Brunei Darussalam Setiausaha Kerja Majlis Pendidikan Teknik dan Vokasional Brunei Darussalam

Mltmo Pencaionan peSBrtB Pertandlngan AI·Quran MOE... 09

3/6

LampiranAI

Syarat-Syarat Pertandi ngan

Tilawah AI~Quran Antara Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Sempena Sambutan Harl Guru Kall Ke·19 Tahun 1430/2009

1. Syarat Am Pertandingan

1.1 Dibukakan kepada semua pegawai, guru dan kakitangan di Jabatan/UnitiBahagianl Ma.ktab/Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.

1.2 Peserta hendaklah terdirl daripada rakyat Kebawah Dull Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang! Dipertuan Negara Brunei Darussalam atau PendudukTetap .. 1.3 Peserta tidak pernah mengikuti pertandingan diperingkat separuh akhir atau peringkat akhir pertandingan membaca AI-Ouran Peringkat Oewasa Kebangsaan.

1.4 Peserta hendaklah mengisikan denganlengkap, borang penyertaan (berserta gambar berukuran passport) yang disertakan dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Uniti Sahagianl Maktab/Sekolah masing-masing.

1.5 Setiap Jabatan dipelawa untuk menyertai pertandingan inl dengan menampilkan sekurang-kurangnya 2 orang peserta ( sekurang-kurangnya 1 Oari dan 1 Oariah), dan tidak lebih daripada 6 orang peserta.

1,.6 Peserta dikehendaki hadir 30 minit sebelum pertandingan dimulakan. Mana-mana peserta yang gagal menghadirkan diri pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan adalah dianggap menarik dirL

2. Penentuan Surah dan Giliran Mernbaca

2.1 Sagi peringkat saringan (jika ada), peserta adalah bebas memilih surah-surah yang telah disenaraikan dalam lampiran C. Giliran membaca akan ditentukan melalui undian (tarikh dan tempat akan dimaklumkan kemudian).

2.2 Sagi peringkat akhlr, penentuan senarai surah akan dimaklumkan melalui undian ..

Manakala gil iran membaca bagi para peserta akan ditentukan melalui undian (tarikh dan tempatakan dimaklumkan kemudian).

2.3 Masa pembacaanadalah tidakkurang dari 8 minit dan tidaklebih dari 10 minit.

3. Penghakirnan

3.1 Sudut penghakiman adalah seperti berikut:

(i) Tajwid

(ii) lagu

(iii) Fasahah

(lv) Suara

3.2 Jika terdapat persamaan markah maka Ketua Hakim akan merujuk kepada markah yang tertinggi dari sudut tajw.id kemudian lagu, kemudian fasahah dan seterusnya suara.

3 .. 3 Keputusan para panel hakim adalah muktamad.

4/6

Lampiran B

BORANG PENYERTAAN

MUSABAQAH TILAWAH AL·QURAN ANTARAJABATAN-JABATAN 01 BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU KALI KE-19 TAHUN 1430/2009

Anjuran Jabatan Peperiksaan & Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi, Kementerian Pendidikan

Nama Peserta
Gambar

Bilangan Kad Pintar Warna: Berukuran
Passport
Jawatan
Jabatanl Bahagian IUnitl
Maktab ISekolah
Alamat Persuratan
Alamat T etap/Rumah
Nombor Telefon Rumah: Pejabat: Bimbit:
Surah dan Ayat
yang dlpllih Saya mengaku; bahawa semua keterangan yang tersebut di atas adalah benar.

Nama

(Cop Jabatan/UnitiBahagian)

Tandatangan Peserta:

Pengesahan Ketua Jabatan/UnitiBahagian:

Tarikh

Tandatangan: .

Nama: ..

Jabatan/UnitlBahagian .

No. Fax.'

• Jabatan Peperiksaan : 2381332

• Jabatan Tekno/ogi Maklumat & Komunikasi: 2380780

llfemo Penca/onan peMtla Pet1andlngan AI·Qura" MO~ 09

5/6

Lampiran C

Magra Pertandingan

Tilawah AI-Quran antara Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan sempena Sambutan Hari Guru kali ke-19 Tahun 1430/2009

811 Surah Darl Ayat ,I'
i,
1. Surah AI-Baqarah 21
2. Surah Ali'lmran 18
3. Surah Ali'lmran 156
4. Surah An-Nisa 1
5. Surah An-Nisa 103
6. Surah AI-Maidah 6
7. Surah AI-Maidah 101
8. Surah AI-An'am 1
9. Surah AI-An'am 95
10. Surah Al-A'raf 31 Memo Pane.lonen peserfa Pammdingan A1-Q~"'n MOE_OQ

6/6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful