Rast studimi: American Airlines dhe kërkimet e tregut

1.Përkufizimi i problemit dhe i qëllimeve kërkimore 2. Përpilimi i planit kërkimor 3. Mbledhja e të dhënave 4. Përpunimi dhe analiza e të dhënave 5. Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve kërkimore 6. Ndërmarrja e vendimit (implementimi i veprimeve)

1

Uragan Alija, Marketing UBT

Ata u pajtuan në këto objektiva specifike të hulumtimit: 1. Rasti i studimit ka të bëjë me American Airlines. Ky rast. Marketing UBT .Rasti i studimit në vijim është huazuar nga libri A Framework for Marketing Management – dhe si i tillë është përshtatur në gjuhën shqipe nga Uragan Alija enkas për studentët e MBE në UBT – viti i parë për lëndën e Marketingut. Sa do të jetë numri i pasagjerëve që do të shfrytëzonte interneti duke marrë parasysh çmime të ndryshme? 3. Disa hulumtime janë të natyrës kërkimore të cilat sjellin dritë në natyrën e problemit dhe të propozojnë zgjidhje të mundshme apo ide të reja. Lexim dhe studim të këndshëm. një prej avio kompanive më të mëdha në botë. Përkufizimi i problemit dhe i qëllimeve kërkimore Menaxhmenti i marketingut duhet të jetë i kujdesshëm që të mos përkufizojë problemin shumë gjerë. 2 Uragan Alija. Disa hulumtime janë të natyrës përshkruese. Çfarë nami do ti sjell AA dhe imazhit të saj ofrimi i këtij shërbimi? 5. të shpjegojnë gjërat e veçanta si për shembull: Sa do të ishte numri i pasagjerëve që do të blenin shërbimin e internetit për çmimin prej 25$. trajton procesin e kërkimeve të tregut në këtë kompani. teksti është paraqitur sipas hapave të kërkimeve të tregut: 1. Që të ketë më shumë kuptim për ty si lexues. Disa hulumtime kanë të bëjnë me studimin e marrëdhënieve shkak – ndikim. Menaxheri i marketingut dhe hulumtuesi i tregut i American Airlines (më poshtë AA) definuan problemin në këtë mënyrë: “Nëse ofrojmë shërbimin e internetit të fluturimet e AA. Sa do të ishte numri i ri i pasagjerëve të klasës së parë që do të zgjidhnin AA vetëm për shkak të shërbimit të internetit? 4. Sa është i rëndësishëm shërbimi i internetit për pasagjerët e klasit të parë në raport me ndonjë argëtim tjetër? Mbani në mend: Jo të gjitha projektet e hulumtimit janë specifike si ky rast. Cili lloj i pasagjerëve të klasës së parë do ti përgjigjej më së miri shërbimit të internetit në kuadër të fluturimit? 2. a do të sjell ky shërbim përfitime të mjafuteshmë për AA në mënyrë që të justifikojë këtë vendim në krahasim me investimet tjera’’.

ky hulumtim është dëshmuar të jetë më se i saktë. Burimet e të dhënave – hulumtuesit mund të mbledhin të dhëna primare. ndërsa në javën tjetër për vetëm 15$.  Hulumtimi përmes eksperimentimit: Shkencëtarisht. besimet. mund të anketojnë një panel ekzistues.2. preferencat dhe kënaqësinë dhe të masin këto dimensione në popullatën e gjerë. apo të anketojnë njerëzit në një qendër tregtare. Nëse aeroplani bart numrin e njejtë të pasagjerëve për çdo javë. apo mund të fluturojnë me avio-kompanitë konkurruese për të vrojtur shërbimin gjatë fluturimit. Të dhënat primare janë të dhënat e freskëta të mbledhura për ndonjë qëllim specifik të cilat fitohen në treg. Metodat kërkimore – hulumtuesit mund të mbledhin të dhënat primare në 5 metoda: vrojtim.  Hulumtimi përmes vrojtimit: Hulumtuesit e AA mund të enden rreth e qark vendqëndrimit të pasagjerëve të klasit të parë në aerporte dhe të ndëgjojnë pasagjerët gjatë bisedave të tyre lidhur me avio kompanitë e ndryshme. kompanitë mund të mësojnë për njohuritë e njerëzve.  Hulumtimi përmes fokus grupeve: Fokus grupi përbëhet nga 6-10 njerëz të përzgjedhur me kujdes duke marrë parasysh faktorët demografik. metodat kërkimore. Përpilimi i planit kërkimor Hapi i dytë ka të bëjë me hartimin e një plani efektiv dhe të realizueshëm për mbledhjen e informatave të nevojshme. anketim. Qëllimi i tij është të kap lidhshmërinë mes shkakut dhe ndikimit duke eliminuar shpjegimet kundërthënëse të vrojtimeve. AA mund të eksperimentojë duke ofruar shërbimin e internetit në njërin nga udhëtimet e saj ndërkombëtare me çmim prej 25$ gjatë një jave. Marketing UBT 3 . ose që janë mbledhur për qëllime të tjera. sekondare. Qëllimi i këtyre grupeve ka të bëjë me diskutimin e temave të ndryshme me interes dhe të cilat moderohen nga moderator Uragan Alija. instrumentet e kërkimit. Hulumtuesit e AA mund të zhvillojnë pyetjet e tyre. Kjo përfshin edhe vendimarrjen për burimet e të dhënave. apo të dyja. psikografik apo faktorë të tjerë. Të dhënat sekondare janë informacione të cilat janë mbledhur më herët. çfarëdo ndryshimi në numrin e njerëzve të cilët përdorin internetin do të mund të ishte i ndërlidhur me çmimin.  Hulumtimi përmes anketimit: Me anë të anketimit. planin e mostrës dhe teknikat kontaktuese. eksperimentim (3 kryesoret) dhe përmes fokus grupeve dhe të dhënave bihevoristike.

profesionit të hulumtimeve. të mbyllura apo kombinim të të dyjave. Pyetësori përmban një numër pyetjesh të hapura. Një prej teknikave është teknika e hijes – vrojtimi i konsumatorëve gjatë përdorimit të produkteve apo gjatë blerjeve. shërbimi i internetit.sh. Teknikë tjetër është edhe regjistrimi i sjelljeve të konsumatorit dhe fotografimi i sjelljeve të tyre në një dyqan të caktuar gjatë një periudhe të caktuar.  Hulumtimi përmes të dhënave bihevoristike: Konsumatorët lënë gjurmët e tyre të blerjeve në skanerët e dyqaneve. Për shembull. Pyetësori. ato po ashtu përdoren gjatë hulumtimeve të tregut. Kamerat e syve regjistrojnë lëvizjet e syve të respondentëve dhe për të parë pozicionimin e tyre. sa gjatë ata shikojnë një artikull e kështu me radhë. në blerjet përmes internetit dhe shfletimit të katalogjeve të ndryshme dhe në bazat e të dhënave të konsumatorëve. preferojnë më shumë metodat kualitative për të nxjerrë mendimet e konsumatorëve sepse veprimet e konsumatorëve jo gjithherë janë të njejta me përgjigjet e tyre në pyetësorët e kompanive. Marketing UBT . masave kualitative dhe pajisjeve mekanike. Shumë mund të mësohet nga analiza e këtyre të dhënave. ku kërkohet nga konsumatorët të mbajnë ditare të tyre të aktiviteteve dhe përshtypjeve nga përdorimi i produktit. firma e disenjit IDEO përdor teknika të ndryshme për të kuptuar përvojën e konsumatorit. Instrumentet e kërkimit – hulumtuesit kanë mundësinë e përzgjdhjes së 3 instrumenteve kryesore të kërkimit në mbledhjen e të dhënave primare: pyetësorëve. Plani i mostrës– pas vendimit për metodat kërkimore dhe instrumentet e kërkimit. Galvanometri për shembull mat interesimin apo emocionin e krijuar ndaj ekspozimit të një reklamae apo fotografie. Disa marketues. Teknikë e tretë është e njohur si ditari me kamerë. hulumtuesi i marketingut duhet të vendosë për planin e mostrës duke u bazuar në tri vendime: 4 Uragan Alija. është prej instrumenteve më të përdorura për hulumtim. për shkak të fleksibilitetit që bart. AA mund të analizojë të dhënat e biletave të blera për të përfituar të dhëna të rëndësishme në lidhje me konsumatorët e tyre. Sa i përket pajisjeve mekanike. Në hulumtimin e AA. moderatori mund të fillonet me një pyetje hyrëse: “Qka mendoni lidhur me fluturimin e klasit të parë?” e më pas të vazhdojë me diskutimet lidhur me avio-kompanitë e ndryshme dhe propozimet për shërbimet e reja – si p.

Teknikat kontaktuese– pas përcaktimit për planin e mostrës.I. Disa mund të japin informata me paragjykim apo jo të sinqerta. kontaktin nëpërmjet postës dhe kontaktin nëpërmjet kompjuterit. duhet shikuar nëse mostra do të bazohet vetëm në biznes pasagjerët e klasit të parë. Pasi të jemi përcaktuar për njësinë e mostrës. Gjetja e respondentëve të duhur është e një rëndësie të veçantë. III. paraqiten 4 probleme kryesore: respondentët të cilët nuk janë në shtëpi duhen rikontaktuar apo zëvendësuar. më të kushtueshme dhe faza në të cilën mund të ndodhin gabimet më të mëdha. korniza e mostrës duhet të përpilohet në mënyrë që secili në popullimin e targetuar. mostrat e më pak se 1% të popullatës së targetuar mund të jenë të besueshme nëse procedura e mostrës është kredibile. Marketing UBT . Mediamark Research anketon 26. Disa respondentë nuk do të bashkëpunojnë. Madhësia e mostrës kërkimore: Çfarë madhësie duhet të jetë mostra? Mostrat e popullsisë më të madhe japin rezultate më të besueshme se sa mostrat e vogla. brendet dhe produktet dhe qasjet e tyre ndaj temave të ndryshme si sporti apo politika. II. Gjatë anketimeve. 5 Uragan Alija. Njësia e mostrës: Kush duhet të hulumtohet? Në hulumtimin e AA. Mbledhja e të dhënave Faza e mbledhjes së të dhënave është prej fazave më të vështira. Sidoqoftë. ka një mundësi për tu përzgjedhur të jetë pjesë e mostrës. mostra duhet bazuar në probabilitetin e përzgjedhjes. hulumtuesi i marketingut duhet të vendosë se si do të kontaktojë respondentës. bisedën me telefon. pushuesit të cilët udhëtojnë me klasë të pare. Mundësitë përfshijnë: kontaktin e drejtpërdrejtë.000 Amerikanë të cilët qëndrojnë në shtëpi dhe i anketojnë lidhur me mediumet të cilat ata i përdorin në shtëpi. 3. Për shembull. apo të dy grupet. Procedurat e përzgjedhjes së mostrës: Si do të përzgjedhen respondentët? Për të siguruar një mostër përfaqësuese.

vendimmarrja është e tyre. duhet të peshojnë dëshminë e hulumtimit. Ndërmarrja e vendimit Menaxherët të cilët kanë kërkuar hulumtimin. Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve kërkimore Në këtë hap. tregojnë se përdorimi kryesor i internetit gjatë udhëtimit është për të shpenzuar kohën dhe për të shkëmbyer email. sillte pasagjer të rinj dhe të ndërtonte nam të mirë me pasagjerët e saj. Nëse ata janë të prirë të lancojnë shërbimin. Nëse menaxherët e AA kanë besim të pakët në hulumtimin. AA do të arrinte pikën e rentabilitetit për 2 vite. Duke supozuar se i njejti fluturim bëhet çdo ditë. 6 do ta përdornin me çmim prej 15$. ata do të mund të vendosnin kundër implementimit të shërbimit. do të rriste imazhin e AA si kompani inovative. cili kishte me qenë vendimi juaj po të kishit qenë në pozitën e menaxherit të AA. Përpunimi dhe analiza e të dhënave Hapi i rradhës në hulumtimin e tregut është nxjerrja e gjetjeve nga të dhënat e mbledhura. por hulumtimi ka sjellur më shumë dritë në problemin e trajtuar. Ndaj. 6 Uragan Alija. çmimi prej 15$ do të sillte më pak të ardhura (6 x 15 = 90) sesa çmimi prej 25$ (5 x 25 = 125$). hulumtimi do tu shërbente si argument shtesë për të realizuar investimin. AA gjatë një viti do të mblidhte 45. Në bazë të skenarit të mësipërm. Sidoqoftë. Pasi që investimi për këtë shërbim është 90. Gjetjet kryesore nga hulumtimi i AA. Duke ngarkuar çmimin prej 25$. për të cilin do të kishte mundur të zbatosh një projekt të ngajshëm hulumtimi. 2. Marketing UBT . shërbimi i internetit në aeroplan. 6. hulumtimi prezanton gjetjet kryesore të cilat janë kyçe për vendimmarrjen në menaxhment. 5 nga 10 pasagjerë të klasit të parë do të përdornin shërbimin me çmim prej 25$.000.625$ (125$ x 365 ditë). Mendo për një problem. Hulumtuesi përdor teknika të ndryshme statistikore për të analizuar të dhënat dhe për të arritur tek gjetjet. Po ashtu. Detyra për studentë: 1.4. AA do të përfitonte nga 125$ për fluturim. Ata po ashtu do të mund të vendosin që të bëjnë edhe një hulumtim. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful