kÕ Væ≤ ‘·´

+

yÓ÷Vü≤q s±>∑+

Hêø±ÿdüÔ
@ø±+‘·$Te⁄«!
yÓ÷

Vü≤HéøÏ ns¡yÓ’j˚T´fi¯ó¢!
n+<äyÓTÆq yêø£´+ (nqï
ÁuÛÑeT)˝À #ÓbÕŒ\+fÒ... yÓ÷Vü≤HéøÏ
ns¡yÓ’ edü+‘ê\T!!
Ç+‘·ø£+fÒ $∫Á‘·yÓTÆq, $|üØ‘·yÓTÆq,
$&É÷¶s¡yÓTÆq yêø£´+ Hê <äèwæº˝À
eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. ªá $]–q ≈£îØà ø=ì
|ü<˚fi¯ófl,µ ªHê |ü<äM $s¡eTDøÏ
Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T,µ
ªÄ ≈£L*q Á_&ç® ø£{Ϻ >∑{Ϻ>±
|ü⁄wüÿs¡yÓTÆHê nsTT‘˚Hê...µ Ç˝≤+{Ïy˚
ø±<äT eT]ø=ìï ns¡úe+‘·yÓTÆq yêø±´*ï
#Ó$¬øøÏÿ+#·Tø√>∑\qT. Ç+ø± õj·÷\
õdüTº\T |üfi¯S¢&çq sêfi¯fl ej·TdüT,
uÀ≥ìdüTº\T >∑÷&ÉT C≤]q
#Ó≥¢ Äj·TTwü߸..... nH˚ïfi¯ó¢....
Çìï ••sê\T...n+≥÷ ˝…ø£ÿ\T
ø£∑&ÉT‘·T+{≤s¡T. ny˚M ‘·|üŒì,
H˚s¡eT˙ nì|æ+#·<äT >±˙,
yÓ÷Vü≤HéøÏ á&=∫Ã+<äH√, CÀ&ÉT≈£î
ej·Tkı∫Ã+<äH√, wüwæ˜|üP]Ô
eTT+#·Tø=∫Ã+<äH√....n+≥÷+fÒ
ÄX¯Ãs¡´y˚TdüTÔ+~.
nø£ÿ&Óø£ÿ&√ eTVü‰X¯Sq´+˝À eTq
n>∑DÏ‘· ãTÁs¡\øÏ }Vü≤¬ø’Hê n+<äì
eTVü‰y˚>∑+‘√ uÛÑ÷eT+&É\+ #˚düTÔqï
Ä‘·àÁ|ü<äø£åD\øÏ, dü÷s¡´#·+Á<äT\
ãTTEes¡ÔHê #·eT‘êÿsê\ ø£qT>∑TD+>±
m–πs ø±\+ ¬sø£ÿ\øÏ K>√fi¯
>∑+<äs¡>√fi≤\ ˝…ø£ÿ\T y˚˝≤&ÉBXÊ+,
eTq <äTs¡“¤\‘ê«ìøÏ ∫Vü≤ï+>±.

Ä ˝…ø£ÿ\ »e÷ã+B ñ#·TÃ˝À¢
∫≈£îÿ≈£îì, >∑&çj·÷sê\T |ü+#ê+>±˝À¢
Çs¡T≈£îÿqï @fi¯Sfl|üPfi¯ó¢, yêsê\÷
esê®´\T, |òüT&çj·T\T`
$|òüT&çj·T\‘√ ªdüeTj·÷µìøÏ
‘·>∑T ª‘êfi¯+µ y˚düTÔ+{≤+, eTq
~≈£îÿ‘√#·ì‘·HêìøÏ >∑Ts¡TÔ>±.
n+‘·e÷Á‘·+ #˚‘· m+‘· n\Œ‘ê«\T
qï|üŒ{Ïø°, ‘·>∑T<äTqe÷à nì yÓ÷Vü≤Hé
ejÓ÷ |ü]$T‘·T*ï, ÁbÕj·T`∫‘êÔ*ï
ø=*#˚ j·TX¯:ø±j·Tø£\Œ ∫øÏ‘·‡øÏ
‘Ó>∑ã&É‘êe÷? @ø±+‘êìï uÛÑ>∑ï+
#˚ùd, #Ó’‘·Hê´ìï ì\Te]+#˚,
eT<ÛäTyÓ÷Vü‰*ï s¡<äT›|ü]#˚ edüTÔe⁄\T,
düú˝≤\T, sêfi¯ó¢, s¡|üŒ\øÏ >±˙,
n≥Te+{Ï »&É|ü<ësêú˝≤¢H˚ ã‹πødüTÔqï
eTqTwüß\πøyÓ÷ >±˙, yÓ÷Vü≤Hé e+{Ï
#Ó’‘·q´o*øÏ ej·Tùd‡$T{Ï?
Äj·Tq ªø±\+µ eTqøÏ ‘Ó*dæq,
ns¡úyÓTÆq ø±\+ ø±<äT. ªf…ÆyéTµøÏ
e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Äj·Tq ªf…H釵øÏ ≈£L&Ü
kÕ<Ûës¡D yê´ø£s¡D≤s¡ú+˝À ‘Ó*dæq
uÛÑ÷‘·, es¡Ôe÷q, uÛÑ$wü´‘Y nsêú\T
˝Òe⁄. #·÷s¡TqT+∫ ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± C≤]
ÇdüTø£˝À Ç+øÏb˛‘·Tqï yêq#·T≈£ÿì
ˇ+≥]>± |ü{Ϻ ªø±\Hê[ø£µ˝À ˇø£kÕ]
|üØø£å #˚j·÷*, n+<äT˝À ø£<ä˝≤&˚
Äj·Tq f…Hé‡ì. n~ >∑‹+∫q
>∑‘·e÷? ‘·fi¯ó≈£îÿeTH˚ ‘·ø£åDe÷?
Ä>±$T n>∑eT´ >√#·s¡e÷? á
eT÷&ÉT ø£\>∑*dæb˛sTTq bò˛sYÔ
|üs¡‡Hé dæ+>∑T´\sY˝≤, bò˛sYÔ &Ó’eTq¸Hé
Çì«õãT˝Ÿ ˝≤+{Ï VüQ´eTHé
f…Hê‡? ÇdüTø£ &=+ø£˝À¢ q>∑ï bÕ<ë˝ÀÔ

|ü⁄{Ϻq s√E
24 &Ïôd+ãs¡T 1950

#˚‹˝Àì Ç|üŒ|üP\ <√HÓ‘√ |üs¡T>∑T\T
rdüTÔqï|ü&ÉT n+<äT˝À+∫ ∫+~|ü&˚
‘˚H˚_+<äTe⁄\ ‘·T[¢+‘·qT b˛*q
VüQ´eTHé f…H金√ dü+‘·T*‘·yÓTÆq
ø£åD≤\T. Ä ø£åD\ düe÷Vü‰s¡y˚T
yÓ÷Vü≤Hé. n+<äTπø, 365 ‘˚B\T>±
s¡<ä›sTTb˛j˚T πø\+&ÉsY˝À ª&çôd+ãs¡T
24µ nqï ˇø£ÿ s√Ee÷Á‘·y˚T
ª|ü⁄{Ϻq s√Eµ ù|]≥ Äj·TqøÏ
dü+ã+~Û+∫q<äì nq&É+ yÓ≥ø±s¡+>±
ñ+≥T+~.
yê´eVü‰]ø£ |ü]uÛ≤wü˝À yÓ÷Vü≤Hé
ˇø£ ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT, ø±s¡÷ºìdüTº,
j·÷ìy˚T≥sY, Ç+ø± eT+∫ s¡#·sTT‘·,
∫+‘·Hêo*. Ç+‘· ãVüQeTTK Á|ü»„
ñqï Ä]ºdüTº >∑T]+∫ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T
sêj·T&Üì¬ø’Hê ø=+‘· ns¡Ω‘· nedüs¡+.
sê‘·, ^‘· s¡+>±\˝À bÕÁ‹πøj·T
kÕúsTT ñ|ü]‘·\ ne>±Vü≤HÓ’Hê
ñ+&Ü*. Ä+Á<Ûä <˚X¯+˝À Äs¡Tº >∑T]+∫ Ä
n‹yÓTÆHê]{° esêZìøÏ #Ó+<äø£b˛sTTHê,
n~Ûø£ dü+U≤´≈£î\øÏ ñ+&˚ ã+&É ã\eTTHêï
#ê\T. |ü⁄e⁄«\ H˚efi¯+ >∑T]+∫
‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê, yê{Ïì >∑T~>∑T∫Ãq
<ësêìï $&ç∫ô|≥ºì yÓTT+&ç‘·qeTTHêï
#ê\T. á dü+<äs¡“¤+˝À ªyÓ÷Vü≤˙j·T
(n+fÒ yÓ÷Vü≤Hé ‘·q)µy˚T <ës¡+ nH˚
yÓ÷{Ï|òt. n+fÒ Hê á yê´düeTH˚
ñ|ü]‘·\ $Hê´dü+ ªndü\Tµ >∑T]+∫
ø±<äT, ªø=düs¡Tµ >∑T]+∫.
düTe÷s¡T 20 @fi¯ó¢ (eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À
$sêe÷\Tqï|üŒ{Ïø°) <ë<ë|ü⁄>±
Äj·TqqT s√p #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqT.
n]ø±fi¯¢ n+#·Tq n\\ |òüTÀwü
ìs¡+‘·sêj·T+>± ñHêï, ø£&ÉT|ü⁄˝À
#·\¢ ø£<ä\q≥Tº>± Á|üXÊ+‘·+>± ‘√#˚
düeTTÁ<ä >∑sꓤìï s√p #·÷dæHê
@+ ns¡úeTe⁄‘·T+~? >∑T+&ÉTdü÷~
≈£L&Ü <ä÷s¡ì sê‹ ˇ+|ü⁄˝À¢øÏ ñ*ì
|üs¡T>∑T˝…‹Ô+∫ eT\∫q eTVü‰•˝≤Œìï
ì‘·´+ #·÷dæq+‘· e÷Á‘êq @+
‘Ó\TdüTø√>∑\+? n+<äT˝Àq÷
mìï |ü]eTfi≤˝ÀÔqT m<äTs=∫Ã
ÄVü‰«ì+∫Hê |ü]#·j·TeTTqï
|üP\yÓTTø£ÿ+fÒ #·T\ø£q ñqï≥T¢,

|ü]#·j·TyÓTÆq ø=B› eTqTwüß\T ≈£L&Ü
#·eø£e⁄‘ês¡T. nsTTHê ªs√p #·÷dü÷Ô
ñ+&É≥+µ nH˚ uÀ&ç ø±«*|òæπøwüHé‘√H˚
sêj·Tø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT.
ô|’q Ç+‘·≈£îeTT+<äT @<√ HêHé
d”]j·Tdt dæú‹˝À, ˇø£ }|ü⁄˝À
ª#Ó’‘·q´o*µ nqï $X‚wüD+ yê&˚XÊqT
>±˙, yÓ÷Vü≤Hé m+‘·e÷Á‘·+
#Ó’‘·q´o* ø±s¡T. ˇø£ kÕ<Ûës¡D
ns¡ú+˝À s¡ø£Ôe÷+kÕ\T, ø±eTÁø√<Ûë\T
ñqï eTìùw ø±<äT. Äj·Tq ˇø£
|òæHê$THê>± e÷]b˛j·÷s¡T ø±ã{Ϻ
‘·s¡∫ #·÷&Éø£b˛‘˚, Äj·Tqì
ô|’øÏ dæú‘·Á|üE„&É+≥÷H˚ »&ÉT&Éì,
enigmatic n+≥÷H˚ ø=s¡ø£sêì
ø=j·T´ì n+{≤+. ô|<ë˝ÀÔ
qe⁄«‘·÷ H=dü≥¢‘√ yÓøÏÿ]+#˚ n\Œ
e÷qTwü‘·«+‘√H˚ Äj·Tq ùdïVü≤o*
nì, Ä|ü<들+<Ûäe⁄&Éì s¡ø£s¡ø±\
eTTdüT>∑T ù|s¡¢‘√ XÊ¢|òæTkÕÔ+. eTq:X¯Øs¡
dü+ã+~Û‘· sê>∑<˚«cÕ˝À¢H˚ ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢
ì*|æ, ≈£î<äTfi¯ófl C§ì|æ, e÷eT÷\T
ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ì düè»Hê‘·àø£
kÂ+<äs¡´|ü⁄, ‘ê‹«ø£ düè»qo\
Äes¡D≤˝À¢øÏ ‘·q eT÷]ÔeT‘·«|ü⁄
XÊUÀ|üXÊK*ï #ê|æ $düÔ]+∫q
eTVü‰eèøå±ìï ô|s¡{À¢ #Ó≥Tº˝≤ #·÷ùdÔ
ndü\T s¡÷|ü+ m|üŒ{Ïø° uÀ<Ûä |ü&É<äT.
≈£î<äTfi¯fløÏ, ø=eTà\øÏ,
ñqï ã+<Ûä+˝≤+{Ï n+‘·]ïVæ≤‘·
Á|ükÕs¡+ ˇø£{Ï Ä eèø£å+ ˝À|ü\
»s¡T>∑T‘·T+≥T+~. y˚s¡¢˝Àì uÛÖ‹ø£
X¯øÏÔì, ø=eTà˝À¢ì Ä~uÛÖ‹ø£ dü‘êÔ˝À
nqTdü+<Ûëì+#·&ÉeTH˚~ yÓ÷Vü≤Hé˝À
ìs¡+‘·s¡+ »]π> Á|üÁøÏj·T. n≥Te+{Ï
e÷qyêr‘·yÓTÆq nqTuÛÑe+ e\¢
ì‘·´yÓTÆq düè»qo*˝À nìï
uÛ≤y√<˚«>±\T ˇø£ ñ#·Ã¤kÕúsTTøÏ
yÓ[¢b˛‘êsTT. düTK<äT:U≤\T,
u≤<Ûëq+<ë\T, yÓ\T>∑TNø£≥T¢,
q\T|ü⁄‘Ó\T|ü⁄\ e+{Ï mH√ï $s√<ÛëuÛ≤dü\øÏ
n+<äì ˇø£ <ä«+<ë«r‘· dæú‹øÏ

kÕ Væ≤ ‘·´ +

yÓ÷Vü≤q s±>∑+

` ˇø£ <äTs¡“¤s¡ $cÕ<ä <äèX¯´+.
e÷qTwü kÕúsTT˝À, yÓ÷Vü≤Hé˝À
ø=ìï ‘Ó+|ü] \ø£åD≤\T ñHêïsTT (˝Ò<ë
ñHêïj·Tì Hê |ü]o\Hê |òü*‘·+). dæús¡,
˝Ò<ë #·s¡ dü+|ü<ä\ |ü≥¢ |üP]Ô yÓ’eTTK´+—
n~Ûø±s¡+, ôVA<ë\ |ü≥¢ eTVü‰ ìs¡¢ø£å´+—
k˛«‘·ÿs¡¸ |ü≥¢ #Ó&ɶ j·÷e–+|ü⁄.....Ç+ø±
e´ø°Ôø£s¡D˝À¢øÏ ÇeT&Éì Áù|e÷ u≤<Ûä´‘·*ï
e]¸+#·&É+— #·<äTe⁄øÏ, C≤„HêìøÏ e+‘Óq\T
y˚düT≈£îH˚ u≤\´ øöe÷s¡ ‘·èwüí*ï düJe+>±
ì\T|ü⁄ ø√e&É+ yÓTT<ä˝…’q$ eT¬sH√ï. Çìï
<äXÊu≤›\T>± Äj·Tq #·T≥÷º ‹]π>
@ ˇø£ÿ]ø° á \ø£åD≤˝À¢ @ ˇø£ÿ{Ï
kÕyêdü<√wü+‘√HÓ’Hê n+≥Tø√ø£b˛e&É+
$∫Á‘·yÓTÆ‘˚ ndü˝≤ \ø£åD≤\ ñìπø yê]øÏ
‘Ó*j·Tø£ b˛e&É+ eTs√$∫Á‘·+. <=+>∑
eTsê´<ä\T, ≈£îØÃì ã{Ϻ >ös¡yê\T,
nedüsês¡ú+ ns¡<ä+&Ü\T....e+{Ï ˝ÖøÏø£
HÓ’#ê´ìï ‘·q |ü]düsê˝À¢+∫ |üP]Ô>±
ìùw~Û+#ê\ì Äj·Tq #˚dæq nÁ|üj·T‘·ï

n+‘·T˝Òì ø±\Vü≤s¡D+ #˚düTÔ+{≤s¡T.
Çe˙ï #·÷düTÔ+fÒ Hêø=ø£{Ï
nì|ædüTÔ+~` Äj·Tq n*–
≈£Ls¡TÃHêïπsyÓ÷qì. n*–q yê]ì
ãT»®–+#·&É+ <ä>∑Zs¡yêfi¯fløÏ ˇø£ eTT#·Ã≥,
ˇø£ eTT]ô|+, n+‘·≈£î $T+∫q u≤<Ûä´‘·.
nsTT‘˚ n*–qfÒ¢ ns¡ú+ø±ø£ b˛e&É+
ø£+fÒ <äTs¡<äèwüº+ eTπseTT+~? ªHê ø=s¡≈£î
#ÓeTà–\T¢ qj·TqeTTà ˝Ò<äT...µ nì ~>∑T\T
|ü&É≥+ø£+fÒ $T+∫q <äTs¡<äèwüº+. Hê\T>∑T
<äXÊu≤›\ ô|’ ∫\T≈£î Äj·Tq #˚düTÔqï
dü+‘·ø£+ Äj·Tq~ ø±ø£b˛e&É+, n~ ˇ{Ϻ
bò˛s¡®Ø dü+‘·ø£eTì me]ø° |ü≥ºø£b˛e&É+
m+‘· nHê´j·T+! ˙ø√dü+, Hê ø√dü+
eTπs<√ C…+&Ü ø√düyÓ÷ ^dæq ^‘·\T
#˚s¡T≈£î+{≤sTT. n≥Te+{Ï Ä]ºdüTº\T
ø±≈£î+&Ü, ‘·qø√dü+ ‘êqT ^düT≈£îqï
@ ñ<ä´e÷*ï q&É|üs¡T— msTT&é‡ qT+∫
u§eTà˝…H√ï, ^j·÷\qT≈£îqï u§eTà˝…
s¡ø£åD>± ø£+&√yéT‡ yê&É+&Éì »Hê*ï
HÓïH√ï! m–®_wüq¢ ù|]{À, πø\+&És¡¢ øÏ+<äH√
y˚T\Tø=\|üs¡T— ø£\T¢e÷q+&√jYT u≤ãT
‘·qyÓ’q Ä u§eTà*ï Á|ü<ä]Ù+#·Tø√e&É+
ø£fi¯ófl ‘Ós¡e+&√jYT nì |æ\T|ü⁄*e«s¡T— ˇø£
#Ó&ɶ ∫sê≈£î Äj·TqøÏ. πø.dæ.&˚ eT<ÛäTs¡
uÛ≤s¡´, ˇø£ C≤D, ˇπø u≤DeTì düT<äT›\T
dü«sêìï |ü+<äT\ >∑Ts¡>∑Ts¡\T, yêVü≤Hê\
#Ó|üŒs¡T......... <˚˙ï m<äTs√ÿs¡T, <˚˙ï
N<äTfi¯fl eT<Ûä´ $q&ÜìøÏ #·\+ |ü&çq
e÷s¡Ãs¡T. yêfi¯ó¢ #Ó’‘·q´o\yÓTÆq Á|üyêVü‰\T
∫ø±≈£î˝≤+{Ï<ä~. Ä+>¥`ø√sY yê{Ÿ,
ø±H˚ ø±<äT, Á|üyêVü≤ >∑‹ì e÷πsà ìX¯Ã\
sêeT|üŒ <˚yê\j·T+....Ç+ø± mH√ï
yÓTÆq ¬s\T¢ <äTãT“\T. düe÷C≤ìï e÷s¡TŒq≈£î
eTôVAqï‘·yÓTÆq ∫Á‘·, •\Œ ø£fi≤K+&Ü\
q&ç|æ+#˚ Hêj·T≈£î\øÏ dü÷Œ¤]Ô <ë‘·\T!
~>∑Te⁄q @ dü+‘·ø±\THêïj·Tì m<äTs¡T
yês¡T eTT≈£îÿeT÷düT≈£îì
<Óã“˝≤&É‘ês¡T yÓ÷Vü≤Hé. dü+‘·ø£+
@ >∑TVü‰+‘·sꓤ>±˝À¢ ñHêï yê] Á|üuÛ≤e+
#˚j·Tø£b˛e&Éy˚T uÛ≤s¡rj·T‘· n+{≤s¡T.
e÷Á‘·+ ny˚Tj·T+. ø±˙ yÓ÷Vü≤Hé
Ç~ ø±[<ëdüT $s¡∫‘·eTì, ø£$ qè|ü
nCÒ„j·T+>± ñ+{≤πs>±˙ n˝≤ nC≤„‘·+>±
»j·T<˚e ø£è‹j·Tì, Ç+ø± m+<äs√
ñ+&˚yêπs+ ø±<äT. Äj·Tq MT<ä Áù|eT‘√
ø£e⁄\T |ü<ä´, XÀ¢ø£ eT≈£î{≤˝À¢ #˚dæq
s¡ø£s¡ø±\ dü+<äsꓤ˝À¢ yê´kÕ\T sêdæq
dü+‘·ø±*ï #·÷|æ+∫, ªÇ$ uÛ≤s¡rj·T+
yê] Á|üø±s¡+, yÓ÷Vü≤Hé ˇø£ >±´+>¥©&ÉsY.
e÷qTwü kÕúsTT˝À, yÓ÷Vü≤Hé˝À
ø±<ë yÓ÷Vü≤Hé!µ nì <äu≤sTT+∫, Äj·Tq
>=|üŒ e÷dt bòÕ˝ÀsTT+>¥ ñqï V”≤s√.
ø=ìï
‘Ó
+

]
\ø£
å
D
≤\T
ñHêïsTT
<ë#·T≈£îqï$ ãj·T≥≈£î ˝≤>=#·TÃ, Äj·Tq
Äj·Tq &ÓHé m|ü&É÷ ø√˝≤Vü≤\+>±
#˚‘· ã\e+‘êq ìXÊì eTTÁ<ä˝ÒsTTdü÷Ô.
(˝Ò
<
ë
ñHêïj·
T
ì


]
o\
ñ+≥T+~. Äj·Tq ‘·q |ü]yês¡+,
nsTT‘˚ n+‘·≈£îeTT+<äT Ä kÕúsTT


ü
*
‘·
+
).

ú
s
¡
,
˝Ò
<
ë

s
¡
ã+<ÛäT>∑D+ •wü´ Á|ü•wüß´\ eT<Ûä´ |ü]
dü+|ü<ä\ |ü≥¢ |üP]Ô yÓ’eTTK´+— Ä]ºdüTº Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ‘·eTì @ø±+‘· |ü]#˚
y˚w溑·T˝…’ ñ+{≤s¡T. á ì‘·´ø£è‘·´+
nq+>∑sê>±ìï $H˚ yÓdüT\T u≤≥T
n~Ûø±s¡+, ôVA<ë\ |ü≥¢ eTVü‰ ˇø£
˝≤+{Ï <äèX¯´+˝À nã<ä∆+ ˝Ò<äT, <äèXÊ´*ï
ø£
*
Œ+#ê*.
Ä labyrinth of solitude ˝À
nq«sTT+#·Tø√e&É+˝À ‘˚&Ü ñ+<˚yÓ÷.
ìs¡¢ø£å´+— k˛«‘·ÿs¡¸ |ü≥¢ #Ó&ɶ
ø£

≤ø±s¡
T

T
∫≈£îÿ≈£îb˛yê*, n˝≤
Hê‘√ düVü‰ Äj·Tq ã+<ÛäT$TÁ‘· dü|ü]
j·÷e–+|ü⁄....
∫≈£
î
ÿ≈£
î
b˛j˚
T
kÕeø±X¯+ @sêŒ≥T
yês¡eT+‘ê yÓ÷Vü≤]+∫ ñqï|ü&ÉT, ˇø£

j
·
÷
*`
ì»yÓ
TÆq ã+<ÛäT$TÁ‘· dü|ü]yês¡+.
nq+‘·yÓTÆq $cÕ<ä+ Ä <äèX¯´eT+‘ê
Á|ü
j
·
T
‘·
ï
+
eTs√˝≤
$ø£
{
Ï
+
∫+~.
n<˚
<

n|üè
»qøÏ
neø±X¯+, Äj·Tq‘√
|æ–* bı]¢b˛‘·T+≥T+~. á Á|ü|ü+#·>∑‹ì dæìe÷˝À ªá |üP≥ eTq+ Áô|ò+&釵nì
$TÁ‘·

±«ìøÏ
ns¡
ú
+
. n˝≤ ˝Òq|ü&ÉT @
e÷πsà HÓ‘·TÔs¡T eT+&˚ X¯≈£îÔ\T ì+&˚
Ábıô
|
ò
d
ü
s
Y
nqï

+
≥H˚
ªdü
π
s
k˛&Ü
ø£
\

s
ê!µ
ø£

≤ø±s¡
T


H
ê

÷

≤Hé˝≤H˚ n\T>∑T‘ê&ÉT.
ôd’ì≈£î*ï |ü⁄{Ϻ+∫, m>∑<√j·T>∑*–q

≈£
î
Ás¡

÷
&
º
Ó
+
≥T¢

q
Te⁄rdü
T
≈£
î
qï≥T¢
,
Äj·
T
q
n\ø£

s
Ãyêfi¯
fl˝À ø±≈£î+&Ü,
Ä]ºdüTº, ˇø£ M˝Ÿ#ÛÓ’sY˝À ≈£Ls=Ãqï kÕ<Ûës¡D uÛÒwüC≤\T ˝Òì yê‘êes¡D+ ñ+&Ü\ì
<ëìøÏ
ø±s¡
D

T
Æ
q
>∑
T
+|ü
⁄˝À H˚H=ø£ÿ&çï
uÛÑ+–eT˝À ø£ìŒdü÷ÔH˚ y˚πs ñqï‘·bÕs¡Ù«+˝À yÓ÷Vü≤Hé Ä•ùdÔ, Äø±X¯eT+‘· m‘·TÔq ñqï
nsTTq+<ä
T
≈£
î
qqTï
m+‘√
ø£ø£å‘√ ◊Hê
jÓ÷>∑eTTÁ<ä˝À ñqï|ü&ÉT Ä fÒãT˝ŸøÏ
Äj·
T
q

Ñ
T
»+MT<ä

j
˚
T
´dæ
,
yê]yê] 
{°mÏ dt◊
ø£
å
$
T+#·
T
ø√>∑
\
Hê?
Ç≥T|üø£ÿq Ä plane øÏ @ e÷Á‘·+
kÕúsTT }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\øÏ Äj·Tìï
dü+ã+<Ûä+˝Òì ˇø£ b˛#·Tø√\T >∑T+|ü⁄
ÁXÀ‘·ì #˚dæ, ø√≥\T <ëfÒ Ä ø√‘·\‘√
qπswt qTHêï
ñ+&É≥+ `
< d+& +&jTH

46 9 qe] 2011

yÓ÷Vü≤Hé |ü¢dt ns¡yÓ’

Ä

ø£ìŒ+#˚ b˛düsº T¡ ˝À q&ÉTeTT≈£î ø=+>∑T#·T{Ϻ |æ&øç *Ï _–+∫ ø=&Ée* #˚‘ã· {Ï,º
eTT+<äT≈£î n&ÉT>π ùd~ mes√ø±<äT ` e÷ Ç+{Ï Ä&É|&ü TÉ #˚.
Ä >∑&y¶ç ÷Ó |ü⁄ m‘·TøÔ =ì bı\+ >∑≥Tº MT<ä kÕ–b˛j˚T~ e÷ Hês¡jT· ´ e÷eT
ø√&É˝.Ò
#·+ø£˝À |æ\y¢ ê&ÉT #˚‹˝À m&É|\æ q¢ T |ü≥Tºø=ì |üdTü \qT ‘√\Tø=ì b˛j˚T~
n+<äyTÓ qÆ e÷ C≤eeTà‘!Ô˚
#·~› ãTe« >∑+|ü˝À ô|≥Tºø=ì bı˝≤ìøÏ b˛j˚T Ä ˝Ò&ç ø£fi¢¯ ∫qï~ Ç+¬øes¡T `
e÷ Hê>∑qï uÛ≤sπ ´.
n≥T ø£ìŒ+#˚ ‘ê{Ï ‘√|ü⁄\ |üøÿ£ q e⁄qï bı\+ <äTqTï‘·Tqï~ e÷ |üøÿÏ +{Ï
s¡+>∑Hï˚ . <ëì |üøÿ£ H˚ e⁄qï yê>∑T˝À ‘·÷>∑T‘·Tqï >∑&¶ç ‘·T+>∑\T yê{ÏøÏ |üPdæq
|üP\T, yê*q |æ#T· Ãø£\T m+‘· n+<ä+>∑TqïjÓ÷!
‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À Hê>∑* e<ä* ‘·TbÕøÏ n+<äT≈£î+≥Tqï &=ø£ÿ
|”øÿ£ b˛sTTq ãø£ÿs¬ ‘’ T· mes√ø±<äT ` Hê ∫qï‘·Hêq dü+>∑+˝À ø£*‡b˛sTT ‹]–sêì
e÷ nH˚ï.
mÁsC¡ +… &Ü\T Hê>∑+&É≈¢ î£ ø£{,ºÏ dü+>∑b˛\T¢ e÷øÏ∫Ãq uÛ÷Ñ $T <äTqï‘·Tqï~ e÷
nj˚T´! Ç‘·HÔ ê\T #·\T¢‘T· +~ e÷ ny˚Tà ` ≈£Ldæ+‘· <ä÷s¡+>± eTT≈£îÿ ‘·÷&ÉTÃ≈£î+≥÷
ì\ã&ɶ ãT&√¶DíÏ H˚H.˚
n≥T #·÷&ÉT Ä u§eTà˝À ‘·TbÕøÏ eT&ÉeT‘√ »Hêìï bı&ÉTdüTqÔ ï eT\u≤s¡T
$T\Á{Ï yêfi¯ó,¢ dü+>∑b˛\¢ì |ü{+ºÏ #·eTì }s√\¢+<ä]ì ∫‘·øu£ ≤~+~ e÷ ePs√¢H`˚
ã‘·T≈£î u≤<Û\ä T, uÛj
Ñ ÷· \T e÷ eP] n+<ë\T m–¬s |æ≥\º T ø=+>∑\ u≤s¡T\T
‘·÷>π |ü+≥ bı˝≤\T.
yÓ÷Vü≤Hê! qqTï Hê u≤˝≤´ìøÏ rdüT≈£b˛j·÷e⁄ >∑<j
ä ÷· ´ Hê~ ø±ì Hê |ü˝≈¢… î£
eTs√kÕ] b˛sTTsêyê*.
III
‘Ó\+>±D b˛sê≥ jÓ÷<ÛTä \T ‘·eT nqTuÛyÑ ê\qT C≤„|øü ±\qT ÄX¯ìsêX¯\qT,
≈£îÁ≥≈£î‘·+Á‘ê\qT ø£\>∑*|æ sêdæ yÓ÷Vü≤Hé eTT+<˚dæ u§eTà\T y˚dyÔü ê #·dyÔü ê
n+≥÷ yÓ+≥ã&ç‘Ó #·#T· Ã≈£î+≥÷ u§y˚Tàdæ f…{Æ ˝Ï Ÿ sêdæ á ô|<ë›jT· q≈£î eTT+<äT
e÷≥ sêôd{À&ÉT <=s¡T≈£î‘·&√ ˝Ò&√qì ‘êH˚sêdæ ô|{Ϻ Ä b˛sê≥ jÓ÷<ÛTä ìøÏùdÔ `
ø£eT÷´ìwüߺ sê»´+ e∫Ãq+‘·>± dü+‘√wü|&ü ÷É Ô b˛jÓT{À&ÉT.
‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥eT+fÒ mq˝Òì n_Ûe÷q+, mìï u§eTà˝cÒ Õ&Éì!
Ä bò˛s¡T‡ b˛sê≥|ü{eÏ T ‘ê´>±\T yÓ÷Vü≤Hé u§eTà˝À¢ s¡÷|ü⁄ ~<äT≈› î£ HêïsTT. n˝≤
yêfi¯¢ ãTTD+ rs¡TÃ≈£î+&ÉT.
á |ü~ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ø£$‘·«+ yÓTT<ä\Tô|≥ºø£ eTT+<˚ `
yÓ÷Vü≤Hé‘√ u§eTà\T y˚sTT+#·T≈£îì |ü⁄düøÔ +£ ‘˚yê\ì ‘Ó>∑ ñã˝≤≥|ü&TÉ ‘·T+Á&TÉ
ø£e⁄\T.
mø£ÿ&ç @\÷s¡T, nø£ÿ&<Ó √ MT u≤ãT ø£eT÷´ìwüߺ ©&És+¡ ≥Tqïe⁄ u≤>∑H˚ e⁄+~
ñ|üHê´kÕ\T u≤>± <ä+#Ó&+É ≥Tqïe⁄ Ç+ø± u≤>∑T+~.
nìï u≤>∑TqïsTT >∑ì @\÷s¡T e~* u…»yê&Éø¬ +<äT ø=∫Ãq≥T¢. ã‘·ø{£ ≤ìø£+≥e⁄.
düs¬ ˇ|ü≈£î+{Ï. nø£ÿ&TÉ +&Éø£ |ü≥ïyÓT+<äTø=∫Ãqe⁄ #Ó|ü ? @<√sêdüTø√ø£

u§eTà˝+… <äT≈£î y˚jT· ã{Ïqº e⁄. qy˚«eTqï _j·T|òmt #˚dyÔæ ê ` @<√ u≤|ü⁄ y˚ùd
u§eTà\T Ç+^¢wt ù||üs\¢¡ ¢ e#˚à u§eTà\T #·÷∫ ˙ ôd\̺ T e÷s¡TŒ #˚dTü ≈£îì u≤>∑H˚
y˚jT· ã{Ïqº e⁄. mHê≥$Tì <=s¡ø㣠{Ïqº e⁄. düs¬ Ç$ ≈£L&É ø£$å T+#=#·TÃ.
ø£$‘ê«ìï m{À¢>≥∑ ¢ uÛ]Ñ düT+Ô {Ï$T. yê{ÏøÏ u§eTà\T y˚jT· ã&ç‹$. ˙ u§eTà\T
#·÷∫ #·<yä ê˝§Ã#ÓÃ. nsTTHê uÛ]Ñ +∫q+.
e÷ q\¢>=+&˚+ bÕ|ü+ #˚d+æ ~. m+‘· eT+~ b˛s¡>±\T¢ s¬ +&ÉT u§eTà˝dÒ Tü ø=ì
˙ <ä>]Z∑ ø=ôdÔ yê\¢≈î£ ãTe« ô|&ç$Ô . e÷≈£î ô|+&Ü¢+ |æ\\¢ T+Á&TÉ kÕsY n+fÒ `
düs¬ bıeTàì HÓ\øÏ+‘· J‘·+ ≈£L&Ü Çdæ$Ô . yêì #ÓsTT´ ã{Ϻ #·÷∫ ˙ø° u§eTà
u≤>± ≈£î<äTs¡T~›b˛ò n+≥÷ ` yêfi¯¢ >∑÷]à |üÁ‹ø£˝À¢ yê´kÕ\T ≈£L&Ü sêdæ$Ô >∑<ë.
ÇVü≤ yêfi¯ó¢ e÷ #˚‘T· \T+≥sê? ˇø£ÿ&TÉ ø±<äT Ç<äs› T¡ ø±<äT |ü≥ï+\ dü>+∑ eT+~
b˛s¡>±\T¢ u§eTà˝ùÒ d~ q\¢ >=+&=˝…H¢ êjÓT. ˇø£ÿ&TÉ e÷ e÷≥ $q≥+ ˝Ò<Tä . n~
˙ |ü⁄D´+ Hêj·THê!
@+~sê n+fÒ e÷≈£î rs¡≥+ ˝Ò<˚ n+≥T+Á&TÉ . ìqTï <=s¡ø£ ã≥Tºø√e≥+
n\ÿ>T∑ +≥~ ø±ì e÷ b˛s¡>±˝…¢ <=s¡ø≥£ + ˝Ò<Tä . @ ãVüQ‘Y nHê´jYT ôV≤’ !
@\÷s√\T¢ kÕe÷qT´\T ø±<äj÷Ó ´!
>∑+–H˚ì yÓ+fÒX«¯ s¡sêe⁄ ñ<äsTTì ø£$‘ê dü+ø£\HêìøÏ y˚dqæ u§eTà\T #·÷∫
me&ÉTsê á ∫‘·Ô Á|kü Õ<é nì Äsê rôdÔ #êHêïfi¯<¢ ëø£ C≤&É<=s¡ø˝£ <Ò Tä .
ñ<äjT· +˝À yÓ÷Vü≤Hé Áyêdæq yê´dü+ #·÷∫q ‘·sê«‘· ‘Ó*dæ+~ ∫‘·ÁÔ |kü Õ<é
>∑÷]Ã. á sê‘·\T #·÷#˚ es¡+>∑˝Ÿ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ #Óø=ôd$¢ j·÷≈£î |üqT+&çb˛sTT
nø£ÿ&É ∫‘·ÁÔ |kü Õ<é >∑÷]à yÓ‹øÏ‘Ó C≤&É rj·T&ÉyT˚ ø±<äT Ç+ø=ìï u§eTà\T $esê\T
yÓ*øÏ rdæ+&ÉT. yÓ÷Vü≤Hé yê´dü+ #·÷∫ j·TT+&Éøb£ ˛‘Ó yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ >±s¡T á |üì
#˚dæ j·TT+&˚yêsê?
|ü⁄wüÿs+¡ øÏ+<ä ø±s¡÷Hº é ø£ãTs¡T¢ #Óô|Œ≥|ü&ÉT @<√ sê<ë›eTqT≈£îqï$
sêj·T˝Òøb£ ˛j·÷qì, sê+ã≥¢, ÄsY.j·Tdt.Hêj·TT&ÉT ø±s¡÷qº q¢ T |ü]#·jT· +
#˚<ë›eTqï~, C≤]® Á>±CŸ Ä‘·àø<£ ä∏ >∑TkÕÔHé øÏy¢ Té {Ÿ, j·TT>±Héw˝æ Ÿ yÓTT<ä\>∑T
ÄÁùd*º j·THé Ä]ºdTü \º >∑T]+∫ #Ó˙’ dt ø±*Á>|∑ æò >∑T]+∫ eTq eT<Û´ä yÓT\T>∑T‘·Tqï
#·+Á<>ä √|æ >±s¡\ >∑÷]à >∑Ts¡T&ÉT eTs¡∫b˛sTTq≥T¢+&ÉT. eTs¡∫b˛sTT yÓTTVæ≤‘YùdHé
>∑÷]à sêkÕÔ sêkÕÔ q+≥÷ }]düT+Ô &ÉT nf…¢ ‘·q u≤\´+ >∑÷]à #·÷∫q ø£eT÷´ìwüߺ
Hêj·T≈£î\ >∑÷]à ≈£L&Ü sêkÕÔq+≥T+&ÉT.
á dü+>∑‘T· \T qTe⁄« #Ó|Œü ø£b˛‘Ó e÷¬øes¡T #ÓãT‘·sT¡ .
u§eTà˝ô… d{À\T¢ }]øÏ Ç<äs› T¡ eTT>∑TsZ T¡ +&ÉT, |ü≥ï+˝ÀHÓ‘’ ˚ ˝…øπ ÿ˝<Ò Tä . ø±ì
u§eTà˝dÒ ÷ü Ô Á||ü +ü #· kÕVæ≤‘ê´ìï, ø£fi≤$ø±kÕ\qT n<Û´ä j·Tq+ #˚d÷ü Ô Áyêj·T>∑*–q
yê&çì qTe«qï~ e÷≈£î ‘Ó\TdüT.
n+<äTøπ n+≥Tqï,
nj·÷´! yÓ÷Vü≤Hé e÷≥ ì\ã≥Tºø√ ` 
{°mÏ dt◊
e÷ Äj·TTwü߸ ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄≈£îì ã‘·T≈£î.  

<˚e⁄\|ü*¢ ø£èwüíeT÷]Ô