You are on page 1of 104

SCOOP

editie 30 2020 arteveldehogeschool, journalistiek


T V - J O U R N A A L
O F F I C I E L E P E R S K AA R T
K R A N T
P U B L I R E P O R T A G E
M A G A Z I N E
H O O F D R E D A C T E U R
I N T E R I MC O N T R A C T
J O U R N A L I S T I N B I J B E R O E P
P E R S V R I J H E I D
S T U D E N T J O U R N A L I S T I E K
R E G I O C O R R E S P O N D E N T
C E N S U U R
R E C H T V A N A N TWO O R D
S T A G I A I R J O U R NA L I S T
R A D I O N I E UWS
A U T E U R S R E C H T E N
D O C U ME N T A I R E
J O U R N A L I S T E N P E N S I O E N
O P E N B A A R H E I D V A N B E S T U U R
F R E E L A N C E N
E I N D R E D A C T E U R
N I E UWS S I T E
T - K AA R T
O N L I N E N I E UWS
O N D E R Z O E K S J O U R N A L I S T I E K

Vraagje over een en ander? Of graag wat extra bijstand en solidaire hulp?
Word dan snel lid van de VVJ /AVBB !
Alle info over onze lidmaatschappen op www.journalist.be.
Of raadpleeg alvast ons Journalistenloket.
Edito Journalistiek is liefde. Ploeteren, zwoegen, eens vroeger dan verwacht een nieuwe
door Arthur Van Belleghem
wroeten. Schrobben en polijsten. Genieten. ster aan de hemel fonkelt. Tranen die in
Er zijn geliefden in de journalistiek, je leest de Seine rollen als het huis van God in
wel eens journalistiek over liefde. Op onze lichterlaaie staat. Je kiezers in het heetst
redactie overheerste wekenlang de liefde van de strijd een bak Duvel beloven, om ze
voor de journalistiek. maanden later misschien schoorvoetend
een flesje Paljas te moeten aanbieden.
Liefde voor de journalistiek. Dat is een
redactie vol twintigers ’s morgens vroeg Journalistiek is kleine inspanningen
samen krijgen voor de eerste vergadering, leveren, zonder applaus te verwachten.
op een zucht van de Overpoortstraat. Onthouden wat iemand weken geleden
Het land rondrijden om die ene maar o vertelde, om dat morgen keihard
zo cruciale expert te spreken. Schrijven, opnieuw onder diens neus te duwen.
schrappen, schuiven, weten dat het beter Fouten rechtzetten, omdat je daar op
moet, dan gewoon dapper opnieuw lange termijn samen meer vruchten
beginnen. Zoeken naar een lettertype, van plukt. Journalistiek is over je
uren vergaderen over een kleur. Twintig schouder kijken om te zien of iedereen
collages maken om er twee te publiceren. nog aan boord is en dan meteen weer
Journalistiek is een werkwoord. vooruitblikken, nieuwsgierig naar wat
komen zal. Journalistiek is huiselijk. De
Liefde is een brandend vuur. ene dag het gespreksonderwerp aan de
Hartverwarmend. Allesvernietigend. keukentafel, de volgende dag lectuur in
Vurig boos worden om een planeet die in het kleinste kamertje.
brand staat. Kaarsen branden als er weer

Ten geleide Een team studenten Journalistiek van de Arteveldehogeschool in Gent werkt met
tussenpozen van november tot januari aan het jaarlijkse magazine Scoop. Ze gaan
aan de slag met interessante journalistieke trends en gebeurtenissen van het jaar
en proberen daarbij altijd vooruit te blikken. Het concept van Scoop is onder meer
geïnspireerd door Delayed Gratification, een Brits magazine dat sinds 2011 vier keer
per jaar drie tot zes maanden terugkijkt in de tijd.
INHOUD
artikel, maand, jaar pagina titel

a 01.2019 p 09 Deze kop brengt je mogelijk in verwarring


b 01.2019 p 12 'Een boekenbijlage maakt een krant boeiender en rijker’

a 02.2019 p 17 Lectrr: ‘Tekenen met de handrem op, daar geloof ik niet in’
b 02.2019 p 20 Reclame in schaapskleren
c 02.2019 p 22 ‘De krant waar ik begon, was niet meer dezelfde
toen ik ze verliet’

a 03.2019 p 27 Tussen bekroning en zelfbewieroking


b 03.2019 p 28 Werk, wijn en whisky
c 03.2019 p 30 Opgelet: expliciete beelden

a 04.2019 p 35 Vlaamse mediahuizen: dwergen tussen giganten


b 04.2019 p 36 ‘Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend’

a 05.2019 p 41 'Je moet er samen door'


b 05.2019 p 42 (On)betrouwbaar online
b 05.2019 p 44 Magazineredacties: een romp met ledematen

a 06.2019 p 49 De brug tussen Karrewiet en het Journaal


b 06.2019 p 52 Mediahuizen bekennen kleur
c 06.2019 p 54 Mediavrouwen op leeftijd over leeftijdsdiscriminatie
artikel, maand, jaar pagina titel

a 07.2019 p 61 'Communiceren over wetenschap is een kunst'


b 07.2019 p 64 Niet gezwoegd, geen beeld of klank

a 08.2019 p 69 ‘Een podcast is iets intiems’

a 09.2019 p 75 De brilscore
b 09.2019 p 76 Journalist of regisseur?

a 10.2019 p 81 Als de liefde je journalistieke pad kruist


b 10.2019 p 82 De rol van de media in het klimaatdebat

a 11.2019 p 87 *Ping* *Tsjilp* *Bzzz*


b 11.2019 p 88 Hoeveel geld krijgt de Vlaamse journalistiek
van overheden?
c 11.2019 p 90 ‘Jonge vrouwen zijn risicogroep voor online-intimidatie’

a 12.2019 p 95 Deepfakes: de natte droom van een leugenaar


a 12.2019 p 96 Artificiële intelligentie is dansen op een slappe koord'
b 12.2019 p 99 Scoopogram
Verandering en hoop
‘Januari 2019. De eerste samenkomst van scholieren die spijbelen voor het klimaat. Naar het voorbeeld van de Zweedse Greta
Thunberg komt in België de eerste klimaatbetoging op gang. De politie maant de scholieren aan om op het plein te blijven staan,
met als doel de impact van de betoging te verminderen. Even was er twijfel. ‘’Wat doen we nu? Gehoorzamen of marcheren?’’ Na
een paar minuten beginnen enkelen spontaan en met jeugdige energie te stappen. Iedereen volgt. De toon is gezet. De politie
staat er verbaasd naar te kijken. Het levert een prachtig moment op. De bezorgdheid over de toekomst is te groot om te willen
Januari

gehoorzamen.’ ‘Het klimaat is mede dankzij de scholieren niet meer weg te denken uit het politieke debat. Andere groeperin-
Fotograaf

gen zoals Klimaatactie en Extinction Rebellion krijgen meer schwung door de wekelijkse opkomsten van Youth For Climate. De
hoeveelheid cynische bagger die ze over zich heen krijgen, toont aan dat ze een gevoelige snaar raken met hun bezorgdheid,
vraag voor verandering en hoop.’
Kristof Vadino
en

ng
ni
knkn
ve
he
Sc
in
ur ’
ev u
‘ Vreugd

(+) Etien
ne V
e rm
ee
rs c
h
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Strandjutten is nu
een containerbegrip.

Cynicus des vaderlands


@KarelRosman

4 januari 2019

Op apache.be Oppermachtig. Weergaloos.


Het duistere netwerk Onvoorstelbaar goed: Djokovic
achter Dries Van Langenhove #AustralianOpen

Schild & Vrienden vindt zijn oorsprong Tjaard de Vries


@TjaarddeVries
bij andere organisaties, waaronder een
aantal Duitse clubs. Pano ontmaskert 27 januari 2019
de studentenvereniging als extreem
racistisch en seksistisch. Later zal Dries
Van Langenhove een BV worden die
electoraal zal worden uitgespeeld door De begroting zit vast omdat democraten 
Vlaams Belang. en republikeinen het oneens zijn over 
de financiering van ‘The wall’. Een deel van
de overheidsdiensten sluit en ambtenaren
vallen zonder inkomen.  
Vlaamse onlinemedia duiden hun onduidelijke koppen

Deze kop brengt


je mogelijk in
verwarring
Geregeld lees je een onlinekop waarin geen feiten staan, maar
waarschijnlijkheden. Wanneer breng je nieuws? Als je zeker bent
van de feiten, of eerder? Scoop sprak met de chefs Digitaal en chefs
Online van HLN, De Morgen, VRT NWS, Het Nieuwsblad en De Stan-
daard. We vroegen hen wat ze van voorwaardelijke koppen vinden,
wanneer gebruik ervan is toegestaan en waarom.

a 01.2019
P09
TRIGGER Zondagavond 10 november 2019 brandde een centrum in Bilzen ‘naar alle waarschijnlijkheid’
Op 8 januari 2019 kopt toekomstig asielcentrum in Bilzen uit. Enkele van aangestoken. Waarom publiceert demorgen.
De Morgen: 'In 2019
de grote Vlaamse onlinemedia berichtten al snel be een artikel waarvan de feiten nog niet zeker
betalen we waarschijnlijk
iets minder voor onze dat de brand ‘waarschijnlijk’ of ‘met grote zeker- zijn? Sam Feys, chef Online van De Morgen, ver-
energie.' Het stuk heid’ was aangestoken. In de loop van de vol- duidelijkt: ‘Die aanhalingstekens verwijzen naar
schept verwarring. gende dag bevestigde de politie formeel dat de een letterlijke uitspraak van een burgemeester.
brand was aangestoken, waarna de 'twijfelende' Als een burgemeester zegt dat die brand naar
koppen werden aangepast. alle waarschijnlijkheid is aangestoken, heb je iets
om op voort te gaan.’
door Arno Meijnen en
De populairste Vlaamse nieuwssite, HLN.be, wist
Sibren Dejaegher
zondagnacht al dat de brand was aangestoken. Pas later die dag zou de politie de brandstichting
Toon Mast, chef Online op de redactie van Het formeel bevestigen. Toch is volgens Feys de uit-
Laatste Nieuws legt uit waarom: ‘Onze journalist spraak van de burgemeester nieuws: ‘Want wat
ter plaatse heeft waarschijnlijk heel goede bron- is het alternatief? Dat je het gewoon niet brengt?
nen bij brandweer of politie. Als een brandweer- Daar zou ik het moeilijk mee hebben. Een kop
man ter plaatse twee jerrycans benzine heeft zal nooit de volledige waarheid tonen. Je moet
zien staan, kun je schrijven dat de brand is aan- daarvoor het volledige artikel lezen. Een kop is
gestoken. Wat nu nog niet geweten is, is binnen er deels om te prikkelen, dat is gewoon een feit.’
een uur misschien wel duidelijk. Dan passen we Feys vindt het zeker geen probleem dat af en
het ook zo snel mogelijk aan. Dat is het voordeel toe eens mogelijk of naar alle waarschijnlijkheid
van onlinejournalistiek. Eens een krant gedrukt is, opduikt. ‘Maar je mag er zeker geen twijfel mee
kun je het verhaal niet meer aanpassen.’ zaaien. Je mag de lezer niet op het verkeerde
Demorgen.be berichtte anders over de brand been zetten.’
in Bilzen: Uitslaande brand in toekomstig asiel-
Moeilijke afweging doen als asielcentrum. Michiel Snoeck, moeden dat er dit jaar waarschijnlijk
VRT NWS berichtte, zoals demorgen.be, chef Online op de redactie van De Stan- meer processierupsen zullen zijn, komt
dat de brand in Bilzen ‘naar alle waar- daard: ‘We hebben daar heel feitelijk van een expert bij Natuur en Bos. Die
schijnlijkheid’ was aangestoken. Ook over bericht, omdat het om een gevoe- bewering had dus als citaat in de kop
Brecht Decaestecker, toen nog chef lig dossier ging. Je zou er ook een citaat moeten staan.’
Digitaal bij VRT NWS, vindt dat correct. van de burgemeester kunnen inzetten,
‘Omdat het de woorden van de burge- maar dat is altijd een moeilijke afwe- Op 4 december 2019 publiceerde
meester zijn, is het een nieuwsfeit. We ging. Quotes worden heel vaak verkeerd demorgen.be een artikel met de kop
maken een afweging over hoe relevant geïnterpreteerd.’ Impeachment Trump mogelijk dichter-
P010

dat nieuws op dat moment is. Je kunt bij met publicatie vernietigend rapport.
niet zeggen: De burgemeester heeft ‘Als je naar alle waarschijnlijkheid is de ‘Over die kop kun je zeker discussiëren’,
een statement gedaan, maar wij gaan brand aangestoken in de kop zet, krijg je zegt Feys. ‘Je kunt jezelf de vraag stel-
het nog niet publiceren.’ af en toe reactie’, zegt Snoeck. ‘Mensen len: Is die kop feitelijk genoeg? We ge-
interpreteren dat soms alsof de brand ven daarom duiding in het artikel en dat
Ook Nieuwsblad.be koos een voorwaar- wel degelijk aangestoken is, hoewel het brengt nuance. Soms is het ook duide-
a 01.2019

delijke kop voor de brand in Bilzen: Uit- onderzoek nog loopt. Op de redactie lijker om te zeggen dat zo'n vernietigend
slaande brand in tijdelijk asielcentrum zijn de meningen daarover verdeeld. De rapport de afzettingsprocedure van
Bilzen ‘zo goed als zeker aangestoken’. ene zegt: “Aan de hand van de tekst zal Trump mogelijk dichterbij brengt. Men-
Jozef Leysen, chef Nieuws Online bij mijn artikel duidelijk zijn.” De andere zegt sen kunnen zich daar concreet iets bij
Het Nieuwsblad: ‘Als het nieuws maat- dat veel mensen alleen de kop lezen, voorstellen. Het woord ‘mogelijk’ is hier
schappelijk belangrijk genoeg is, moet die zonder veel discussie aannemen en dus een duidelijk woord dat betekent:
die zekerheid niet absoluut zijn. Je hebt de nuance niet zien. Als er tussen die “We kunnen het niet met honderd pro-
hier niet louter een asielcentrum dat twee groepen een discussie ontstaat, cent zekerheid zeggen.”’
uitbrandt. Als de politie zegt: “Op basis kiezen we meestal voor de veilige optie.
van wat wij nu vaststellen, is de brand Dan titelen we neutraal.’ Een artikel op Nieuwsblad.be van 1 au-
wellicht aangestoken”, krijgt die brand gustus 2019 over de dood van Hamza
een fors verzwarend effect.’ 'Quotes worden heel bin Laden kopt Zo vader zo zoon: ‘Kroon-
prins van jihad’ wellicht gedood door
Volgens Leysen is het de absolute taak
vaak verkeerd Amerikanen. ‘Niemand, noch de kant
van een nieuwswebsite om daar zo snel geïnterpreteerd' van bin Laden, noch de Amerikaanse
mogelijk over te berichten. ‘Met feiten Michiel Snoeck overheid, bevestigt dat formeel’, ver-
die correct zijn of met mensen die met telt Leysen. Toch vindt de chef Online
gezag iets kunnen vertellen. Liefst zou- Wereldpers van Het Nieuwsblad het een goede kop.
den we daar ook zo snel mogelijk een Regelmatig vind je voorwaardelijke ‘Omdat het op dat moment belangrijk
formele bevestiging van willen hebben. koppen terug in onlineartikels. Zo ver- internationaal, politiek nieuws is. Heel
Maar de tijd die het duurt om die be- scheen op 2 augustus 2019 op HLN.be de wereldpers bericht dat bin Laden
vestiging te krijgen, hebben wij niet in het artikel Processierupsen zijn volgend uitgeschakeld zou zijn door de Ameri-
de hand.’ jaar waarschijnlijk met meer. Het is dus kanen.’
niet zeker, en toch is het nieuws. Waar-
De Vlaamse onlinemedia zijn niet eens- om eigenlijk? Mast vindt het geen pro- Leysen: ‘Je kunt zeggen: “Nee, we gaan
gezind over de berichtgeving van de bleem dat journalisten rapporteren over enkel berichten over wat we heel, heel
brand in Bilzen. DS Online maakte een waarschijnlijkheden. ‘De journalist moet zeker weten.” Dan krijg je heel voorzich-
kop zonder veronderstellingen: Par- niet altijd alle harde feiten hebben. Wat tige, heel feitelijke en weinig evolueren-
ket opent onderzoek naar uitslaande er gebeurt met processierupsen houdt de berichtgeving. Daar hebben we niet
brand in gebouw Bilzen dat dienst zou mensen bezig. Toegegeven, het ver- voor gekozen. Het is de taak van
de media - of het nu gaat om online, langrijk om de laatste stand van zaken
print, tv of radio - om zo correct moge- daar mee te geven, ook al ken je nog niet
lijk te berichten over wat er gebeurt. In het alle feiten.’
ideale scenario doe je dat alleen als je
zeker bent over wat er bericht wordt.’ ‘We onderzoeken op dit moment wel-
ke koppen misleidend zijn en welke niet.
'Een journalist moet Veel mensen lezen alleen de kop van
een artikel of zelfs maar een deel ervan.
niet altijd alle harde Bij een kop in de vorm van bron + quo-
feiten hebben' te zien mensen soms de bron niet, alleen
Toon Mast de quote. Op de redactie discussiëren we
daarover’, besluit Decaestecker.
De regel
Bij een artikel van 5 april 2019 gebruikte
DS Online deze voorwaardelijke kop: Stad
Middelkerke misschien voor rechter na
stopzetten bouw casino. ‘Daar gaat het
om een opvolging van een dossier’, zegt
Snoeck. ‘Het nieuws is eigenlijk dat een
bouwgroep juridische stappen onder-
hln.be, 2 augustus 2019
neemt. Maar dat zit anders verpakt in de
kop. Daarom zetten we die voorwaarde-
lijkheid erin. De kop is iets concreter met
het woord rechter erin. In plaats van het
meer omschrijvende 'juridische stappen'.
In onlineberichtgeving kun je zo’n dossier

a 01.2019
snel en kort opvolgen.’

Een laatste voorbeeld, van VRT NWS,


brengt ons terug naar 15 juni 2016. De kop
luidt Bosbranden Canada waarschijnlijk
veroorzaakt door menselijke activiteit.
Zonder aanhalingstekens. In het artikel

P011
lees je dat de Canadese politie zegt dat demorgen.be, 4 december 2019
de branden waarschijnlijk werden veroor-
zaakt door menselijke activiteit.

Decaestecker zegt dat hij het niet op die


manier in de kop zou zetten. ‘We mogen
het zo brengen omdat het ver van ons
staat en relevant is.’ Ook bij VRT NWS vind
je dus af en toe twijfelkoppen. Decaestec- vrtnws.be, 15 juni 2016

ker zegt dat zulke artikels de uitzondering


zijn die de regel bevestigen. ‘De regel is
dat je dat niet doet. Toch is het soms be-

nieuwsblad.be, 1 augustus 2019


'Een boekenbijlage
maakt een krant
boeiender en rijker’
De Standaard trekt elke vrijdag uitgebreid de kaart van het
boek. Niet veel media maken dezelfde keuze. De literatuurbijlage
De Standaard der Letteren verscheen voor het eerst in 1952.
Veerle Vanden Bosch, chef Letteren bij De Standaard, licht toe
waarom de krant het zo belangrijk vindt om aandacht te beste-
den aan boeken. ‘Als je een kwaliteitskrant wil zijn, moet je een
literatuurbijlage hebben.’
P012
b 01.2019

TRIGGER Hoe ziet het team achter doen. Zo bewaren we onze onafhankelijkheid.
De Morgen doekt zijn de boekenbijlage eruit? Als het gaat om een onbekende schrijver, le-
aparte boekenkatern Veerle Vanden Bosch: Veerle Vanden Bosch: zen we een aantal bladzijden of een hoofd-
op woensdag op.
‘Peter Jacobs en ik zijn de vaste redacteurs stuk uit het boek. Doorstaat het de eerste test,
Die verhuist naar
de weekendbijlage. van de letterenredactie. Jozefien Van Beek dan sturen we dat door naar een recensent.
Knackredacteur Peter vult die kern twee dagen per week aan op De meeste van onze freelancers hebben een
Casteels vraagt zich op freelancebasis. Verder werken we samen met gebied waarin ze gespecialiseerd zijn, bijvoor-
23 januari 2019 af of dat
een grote groep freelancerecensenten. Alle- beeld Franse literatuur. Het werk van beken-
erg is. ‘Willen mensen
het eigenlijk wel over maal doorgewinterde lezers met een grote de auteurs sturen we rechtstreeks naar de
boeken hebben?’ expertise. Vaak hebben ze een letterenstudie freelancers door. Doordat we samenwerken
achter de rug, soms zijn ze ook zelf literair ver- met mensen die een grote expertise hebben,
door Fien Van Liedekerke taler, dichter of schrijver. Daarnaast zijn er af komen er ook voorstellen van hun kant. Het is
en toe redacteurs van andere afdelingen op tweerichtingsverkeer.ʼ
de redactie die een recensie schrijven. Dan
gaat het meestal om onderwerpen die bij hun Is het belangrijk om in de media aandacht
vakgebied als journalist aanleunen.’ te besteden aan literatuur?
Vanden Bosch: ‘De Standaard der Letteren is
Hoe bepaalt de redactie de inhoud? onderdeel van de krant. Het is onze taak om
Vanden Bosch: ‘Er komen dagelijks heel wat mensen te informeren over politiek en eco-
boeken aan op de redactie. Uitgeverijen stu- nomie, maar ook over cultuur. Boeken maken
ren die op, maar wij bepalen of we er iets mee daar een belangrijk deel van uit. Ik denk dat
b 01.2019
Illustratie Pol Cosmo

dat belangrijker wordt, omdat er steeds We willen onze lezers informeren en hen tieve kritieken binnen, maar we worden
minder media uitgebreid over boeken aanzetten om met een open blik naar er niet mee overstelpt.’
berichten. Media-aandacht is volgens de wereld te kijken. Als je een kwaliteits-

P013
mij belangrijk voor de levensvatbaar- krant wil zijn, heb je daar een boeken- Is er nog nood aan een literaire
heid van literatuur.’ bijlage voor nodig. Dat hoort samen. bijlage in de tijden van internet?
Boeken maken het leven, maar ook een Vanden Bosch: ‘De bijlage wordt ook
Wie zijn de concurrenten? krant boeiender en rijker. Het is een ni- digitaal uitgebracht, maar een ech-
Vanden Bosch: ‘Alle grote Nederland- chepubliek dat die bijlage leest, maar te boekenwebsite hebben we niet. The
se kranten beschikken over uitgebreide wel een belangrijk publiek.’ Guardian heeft dat bijvoorbeeld wel.
boekenbijlages. Wij beschouwen hen The Guardian Books is volledig gewijd
niet als concurrenten, maar we kijken Media-aandacht is aan boeken en schrijvers. Daar kijken wij
wel naar hen om te zien of we goed met grote ogen naar. Jammer genoeg
bezig zijn. Soms halen we er inspiratie
volgens mij belangrijk kunnen we dat financieel niet bolwer-
uit. In België vermindert de media-aan- voor de levensvatbaar- ken. Zij beschikken over een team van
dacht voor literatuur. Knack besteedt er heid van literatuur.’ een tiental mensen voor de website al-
nog aandacht aan en De Morgen ook, leen, terwijl wij maar met twee zijn voor
maar helaas minder dan vroeger. Humo Doet de bijlage het goed? de bijlage. Zo’n site is een grote droom,
brengt af en toe nog grote interviews. Vanden Bosch: ‘Er zijn geen exacte cij- maar dromen mag. Dan kan je daar
Ik denk dat media die keuze vooral ma- fers omdat we samenhangen met het misschien een stukje van waar maken..’
ken uit financiële overwegingen. Een totaalpakket van de krant. Wel merken
boekenbijlage brengt niet veel op voor we een meerverkoop op vrijdag. De Welke dromen voor de literatuurbij-
een krant en het aantal advertenties boekenbijlage heeft daar zeker een in- lage zijn wel realiseerbaar?
dat je ermee werft, is zo goed als on- vloed op. Vroeger verscheen de bijlage Vanden Bosch: ‘Ik zou graag meer
bestaande.’ op donderdag, maar die is opgescho- ruchtbaarheid geven aan de boekenbij-
ven naar vrijdag met het oog op het lage. Zo’n krant is een hele grote machi-
Waarom blijven jullie ervoor kiezen weekendabonnement. Mensen halen ne. Alle afdelingen en stukken schreeu-
om de bijlage te maken? vaak de boekenbijlage uit de krant om wen om aandacht en dat maakt het
Vanden Bosch: ‘Elke krant heeft een be- ze in de loop van de volgende week te moeilijker om op te vallen. Daarom wil ik
paald budget en kiest waaraan ze dat lezen. Ze nemen daar graag hun tijd dat de krant meer inspanning levert om
besteedt. Wij kiezen ervoor om te inves- voor. Dat merk ik aan de reacties die we De Standaard der Letteren zichtbaarder
teren in een boekenbijlage, omdat dat krijgen, daar gaat vaak een weekend te maken, ook online.’
hoort bij de filosofie van De Standaard. overheen. Er komen positieve en nega-
Schauvlieghe? What a Joke!
‘Deze foto van tijdens de klimaatmarsen in Brussel vat voor mij de recente golf van klimaatbetogingen samen. Vooral de crea-
tiviteit in de slogans valt me op. Verbluffend hoe Youth For Climate een volledig politiek establishment voor blok heeft kunnen
zetten met eenvoudige slogans van de klassieke jaren tachtig: No Time to Waste. Ook de meer hedendaagse slogans doen
het goed: Fuck me, not the planet! Daarnaast vallen mij ook de verwijten naar het beleid op.’ ‘Er is al veel veranderd sinds het
No Time To Wastetijdperk. ‘’Niet genoeg en het mag sneller’’, zegt de jeugd ons nu. Gezien de kritische noot in deze foto moet
Nicolas
Februari

ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat ‘Bruxelles Propreté’ nadien de boel is komen opruimen net zoals dat bij alle andere
Fotograaf
grote manifestaties gebeurt.’
Maeterlinck
y
Will
(+) Willy

(+) Karl
age L
r fe
ld
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Een dikke proficiat aan Dany,


Birgit, Dirk, Elke, Jan, Aagje, Freek,
Lynn, Farouk, An, Nicholas, Bea,
Willy, Cathérine, Niels, Julie, Luk,
Nathalie, David, Jill, Maarten,
Evi, Kürt, Jonas en vele andere
gezichten @VTM. Ook ode aan
Mike & Guido voor hun lef & visie.
#30jaarVTM

Hilde Crevits
Op trends.knack.be @crevits

‘Nationale staking is
1 februari 2019
schijnvertoning’

De nationale staking van 13 februari Om 15.00 uur in Ukkel 17,6°C.


kost de economie een pak geld. Ook #dagrecord. Nog nooit
schaadt ze het imago van België als (sinds 1901) zo vroeg in
investeringsplaats. De werknemer is het seizoen zo warm geweest.
niet tevreden over de 0,8% loonstijging Diepenbeek 17,8°C
en wil meer. Waarom is de schijnverto-
ning van een nationale staking nodig Frank Deboosere Het debat over de invoering van de rijkentaks
@frankdeboosere opent de ethische kwestie over wat ‘rijk zijn’ is
als de sociale partners al vooraf toe-
en waar de ‘rijkengrens’ ligt.
geven dat ze opnieuw willen samenzit- 15 februari 2019
ten, vraagt Trends zich af.
Lectrr:‘Tekenen met
de handrem op,
daar geloof ik niet in’
‘Het zijn wereldwijd barre tijden voor cartoonisten. Enkel in
West-Europa hebben we nog vrijheid’, zegt cartoonist Steven
Degryse, beter bekend als Lectrr. Degryse stuurde zijn cartoons
ook door naar de internationale editie van de Amerikaanse
krant The New York Times. Die besliste echter vanaf 1 juli geen
cartoons meer te publiceren nadat een prent over Netanyahu
in april voor ophef had gezorgd. Cartoons hebben dikwijls een
grotere impact dan een cartoonist zelf bedoeld had.

a 02.2019
P017
TRIGGER Wat is er precies misgelopen?
waar van cartoonisten verwacht wordt een
Een cartoon van tennisster Steven Degryse: ‘De internationale editie
Serena Williams in de Australi-
kamp te kiezen: of ze zijn republikeins of ze
van The New York Times publiceerde op
sche krant Herald Sun wordt zijn democratisch. Wie nuance zoekt, wordt
25 april een cartoon waarop de Israëlische
op 25 februari 2019 door aan de kant geschoven. Dat geldt ook voor
de Australische Raad voor premier Netanyahu staat afgebeeld als een
journalisten en zelfs fotografen. De Verenig-
Journalistiek niet als racistisch blindengeleidehond van de Amerikaanse
of seksistisch beoordeeld.
de Staten wordt “the Land of the Free, Home
president Trump. De prent viel in slechte
De cartoon beeldt haar af met of the Brave” genoemd, maar het eerste
aarde bij de joodse gemeenschap. Door de
dikke rode lippen en kroeshaar, wat ik kreeg toen ik er ging publiceren, was
stampvoetend van woede. hetze die ontstond, besliste de internati-
een censuurlijst. De eerste regel die daar-
Hij was omstreden. onale editie geen cartoons meer te publi-
op te lezen stond: verboden te spotten met
door Lou De Lange ceren. ‘We stoppen ermee’, zo stond het in
religie. Dat is zoals in Iran. De Amerikaanse
het mailtje dat ik van de krant kreeg. Door
speelgoedfabrikant Hasbro vroeg me ooit
die beslissing werden ook andere kranten
om Manneke Pis te tekenen op de cover van
gestraft, want The Times International stelt
Monopoly. Toen ik de tekening opstuurde,
zijn cartoons ook aan andere kranten ter
kreeg ik van hen te horen dat de piemel van
beschikking. Van de ene dag op de andere
Manneke Pis niet te zien mocht zijn. Wat een
kwamen zij zonder cartoons te zitten. Ik vind
verschil met West-Europa. Hier krijg ik soms
het nog altijd jammer dat de fotoredacteur
de vraag, “kan het nog wat grover?”.
bij The Times niet de moed heeft gehad om
op voorhand de cartoon af te keuren of na-
dien zijn verantwoordelijkheid op te nemen. ‘Italiaanse media vroegen
In dat geval had het wellicht zo geen vaart me: kan je Berlusconi’s
gelopen.’ piemel laten zien?
Hoe is de VS voor cartoonisten? Ik tekende Silvio Berlusconi voor Italiaanse
Degryse: ‘De VS is echt een topland voor media alsof hij betrapt werd, met zijn broek
cartoonisten. Er zijn wekelijks gala’s waar op zijn enkels. De Italianen vroegen me: “kan
cartoons worden tentoongesteld en in de je zijn piemel laten zien?”’
prijzen vallen. Anderzijds is het een land
‘Charlie Hebdo heeft
meer kapotgemaakt
voor de internationale en
islamkritische cartoonist
dan de islam zelf’

Europese cartoonisten zijn veel min- beurd, dan zouden cartoonisten daar nu Wat mag er nog gezegd of getekend
P018

der gebonden aan regels. Wat is er zelf misschien Mohammed tekenen. Het worden?
dan misgelopen bij Charlie Hebdo? is veel krachtiger wanneer een islami- Degryse: ‘Vrije meningsuiting dient niet
Degryse: ‘Charlie Hebdo publiceerde al tische cartoonist met zijn profeet lacht, alleen om goede dingen te zeggen. Ook
jaren Christus- en Mohammedcartoons. dan dat een blanke 70-plusser uit een idiote uitspraken moeten ergens kunnen
Toen de Deense krant Jyllands-Posten Franse stad dat doet. Tekenaars werden en beschermd worden. “Schiet iemand
in 2005 een wedstrijd organiseerde met door Charlie Hebdo dertig jaar terug in neer”, dat is erover. Negationisme is bij-
a 02.2019

als thema Mohammedcartoons werd de tijd gekatapulteerd.’ voorbeeld strafbaar. Ik vind negationis-
daar in Europa weinig aandacht aan ten idioten, want alle bewijzen zijn er dat
besteed. Maar een half jaar later was Wat teken jij sinds de aanslag op de Holocaust heeft plaatsgevonden.
het plotseling groot nieuws in Egypte. Charlie Hebdo niet meer? Toch vind ik het gevaarlijk om te zeggen
Geestelijken toerden het land rond om Degryse: ‘Ik denk daar vaak over na: dat het verboden is. Stel dat het niet
te vertellen hoe hun profeet en geloof wat kan en wat niet. Over de aanslag op strafbaar zou zijn, dan konden we met
werden afgebeeld. Tijdens die samen- Chalie Hebdo tekende ik ook een car- die mensen in discussie treden. Nu le-
komsten werden de cartoons nooit ge- toon. Die ging viraal. Ik kreeg daarvoor ven ze met hun opvattingen verder. Zo
toond en in de plaatselijke media ver- een doodsbedreiging, waarmee ik naar creëer je een beerput die vroeg of laat
schenen ze met een blur over. Het waren het politiekantoor in Gent ging. Daar uitbarst. Binnenkort zullen sympathise-
meer de geestelijken en de media die begon ik al aan mijn volgende cartoon. rende uitspraken voor IS misschien ook
de mensen ophitsten dan de cartoons Ik kon gaan voor een harde cynische strafbaar worden.'
zelf. Tijdens die protesten heeft Charlie grap of een zelfcensuurcartoon. De har-
Hebdo zijn cartoons publiek gemaakt de grap kwam snel, die met handrem Waar moeten we voor opletten in
zodat kranten ze konden publiceren. De kwam niet. Er was geen handremgrap. België dan?
redactie had er niet bij stilgestaan wat Met de handrem op, daar geloof ik niet Degryse: ‘Naast negationisme moeten
de impact kon zijn.’ in. Ik geloof niet in censuur. Hoewel ik we opletten voor bedrijven. Vastgoed-
collega’s wel eens hoorde beweren dat onderneming land Invest dat Apache
Moeten wij Mohammedcartoons ma- ze aan zelfcensuur deden, weet ik dat de kop indrukt met rechtszaken of za-
ken? ze dat niet kunnen. Marec tekende Mo- kenman George Forrest die MO* Maga-
Degryse: ‘Onrechtstreeks heeft Charlie hammed nog tijdens primetime in Ter- zine aanklaagt. Facebook bijvoorbeeld,
Hebdo meer kapotgemaakt voor de in- zake (6 januari 2020, nvdr.). Wij zoeken dat legt de racismewetgeving en be-
ternationale en islamkritische cartoonist vragen, geen oplossingen. Die zelfcen- lastingen gewoon naast zich neer. We
dan de islam zelf. Cartoons waren heel suur is even goed een vraag. Mijn enige gaan steeds meer moeten luisteren
populair in Noord-Afrika en Turkije, ook regel is spotten met machtige mensen. naar grote bedrijven en multinationals
islamkritische cartoons. Maar veel teke- Hoge bomen moeten veel wind vangen. die machtiger zijn dan sommige lan-
naars zijn gestopt, gevangengenomen, Ik lach niet met een slachtoffer, al wijk ik den. Ik heb daar geen waardeoordeel
gevlucht of veroordeeld. Stel dat de Mo- daar wel eens van af om die hoge bo- over. Ik vind het vooral interessante tij-
hammedcartoons niet bekend waren men te raken.’ den om cartoons te maken. Zolang we
geworden en de aanslag niet was ge- maar vrij mogen spreken.’
a 02.2019
P019
De cartoon van Mark Knight van Serena Williams, die uiteindelijk niet als racistisch of seksistisch
werd beoordeeld.

De gewraakte cartoon van Jean Plantu, die Benjamin Netanyahu afbeeldt als blindengeleidehond, aan
de leiband van een blinde Donald Trump.
Reclame in
schaapskleren
Reclame vindt al een tijd nieuwe sluipwegen naar de lezer.
Door native advertising komt reclame bij de doelgroep in de
vorm van een journalistiek artikel. Daar rijzen vragen bij: is
het verschil nog duidelijk voor de nieuwsconsument? Vlaam-
se nieuwsmedia hebben nog een weg te gaan, blijkt uit onder-
zoek.
P020
b 02.2019

TRIGGER
De Code over Herkenbaarheid van Native Ad- partnercontent, de ander zet in samenwer-
Op 4 februari 2019
ging de nieuwe ‘Code vertising en Aanverwante Commerciële Com- king met… erbij, nog anderen gebruiken ad-
over Herkenbaarheid municatie is een initiatief van de Raad voor vertentie. 'Niet ieder label werkt even goed. Zo
van Native Advertising Reclame. Door die nieuwe code zou de lezer is partnercontent, een label dat De Telegraaf
en Aanverwante
de redactionele inhoud beter van de commer- gebruikt, niet voldoende transparant. Het is
Commerciële
Communicatie’ ciële inhoud moeten kunnen onderscheiden. voor de lezer niet duidelijk dat het om een ad-
van start. Simone Krouwer is onderzoeker aan de Uni- vertentie gaat', zegt Krouwer. Dat gebrek aan
versiteit Antwerpen en heeft meegewerkt aan transparantie komt er volgens Krouwer vooral
door Lijs Beeckman de code. Volgens haar is er nog werk aan de door de druk van de adverteerder.
winkel op vlak van transparantie van native
advertising in Vlaamse nieuwsmedia. Nieuwsmedia mogen het belang van transpa-
rantie niet onderschatten. Bij een tekort eraan
Diversiteit in labels voelen de lezers zich misleid, wat een nega-
Krouwer deed onderzoek naar native adverti- tief effect heeft op de adverteerder én op de
sing in onlinenieuwsmedia. Zo keek ze naar de nieuwsmedia. 'Het vertrouwen van de lezer
labels die gebruikt worden om aan te geven is het allerbelangrijkste voor journalisten en
dat een artikel eigenlijk gesponsord is. Nieuws- nieuwswebsites. Dat weggooien voor korteter-
media gebruiken zulke labels wel, maar de di- mijninkomsten is op lange termijn geen goed
versiteit daarin is te groot. De ene spreekt over idee.'
Goede en slechte leerlingen
Krouwer noemt HLN en Newsmonkey de slecht-
ste leerlingen van de klas. De Tijd hoort dan weer
bij de beste op vlak van transparantie. Volgens
Lauranne Melaerts, executive campaign mana-
ger bij Newsmonkey, doen zij het wél goed. 'Bij
Newsmonkey hebben we er altijd over gewaakt
dat het redactionele luik gescheiden blijft van
het commerciële luik. Ook aan onze adverteer-
ders maken we steeds duidelijk dat de redactie
geen gesponsorde artikelen schrijft.' Op de kri-
tiek van Krouwer reageert Melaerts verrast. 'Er
zijn nu drie plaatsen op onze homepage waar
een nativeadvertisingstuk staat. Binnen elk stuk
zijn er drie kenmerken om aan te geven dat het
wel degelijk om een advertentie gaat. Er staat
bij dat het gemaakt is in samenwerking met de
adverteerder, samen met de volledige naam en
het logo van de adverteerder. Er staat ook nooit
een naam van een journalist bij, aangezien die
artikels geschreven worden door ons team van
copywriters.'

b 02.2019
Op de site van Newsmonkey staat bij gespon-
sorde artikelen geschreven door Newsmonkey.
Volgens Krouwer klinkt dat nog te veel alsof het
geschreven is door iemand van de journalistie-
ke redactie. Ook staat op de mobiele versie van
de site pas onderaan het artikel het logo en de

P021
naam van de adverteerder, wat ze niet duidelijk
vindt.

Bij de betere leerling uit het onderzoek, De Tijd,


worden al sinds 2008 nativeadvertisingstukken
gepubliceerd. Volgens Veronique Soetaert, als
head of Creative Studio verantwoordelijk voor de
realisatie van native advertising binnen De Tijd, is
er ook hier altijd een Chinese Muur geweest tus-
sen de commerciële kant van het bedrijf en de
journalisten.
Illustratie Pol Cosmo

Maar ook hier worden verscheidene labels ge-


bruikt. Zo gebruikt De Tijd het label gesponsorde
inhoud, maar staan die artikelen dan ook nog
eens gebundeld onder Tijd Connect. Die verschil-
lende labels worden volgens Soetaert gebruikt
om zo verschillende toegangspoorten te creëren
naar de gesponsorde artikels.

Ondanks die verschillende labels krijgt De Tijd


daarover geen negatieve feedback van lezers.
Dat blijkt uit onderzoek dat de krant deed. 'Zij
vinden het belangrijk dat we eerlijk en duidelijk
communiceren over wie de adverteerder is', zegt
Soetaert. 'We streven er altijd naar dat die stuk-
ken voldoende informatief en kwaliteitsvol zijn
voor onze lezers. Het is essentieel dat het artikel
nuttige informatie voor onze doelgroep bevat.'
Bert Claerhout deed een nieuwsallergie op als journalist bij De Standaard

‘De krant waar


ik begon, was niet
meer dezelfde toen
ik ze verliet’
Van 1980 tot 1999. Zo lang liep Bert Claerhout rond op de re-
dactie van De Standaard. Eerst als sportjournalist, later als chef
Cultuur. Maar hoezeer hij genoot van zijn eerste jaren bij het blad,
hoe meer de visies uit elkaar dreven tijdens het laatste decenni-
um. ‘De Standaard verloor steeds meer zijn eigenheid. Het werd
simpelweg een commercieel product.’
P022
c 02.2019

TRIGGER Een combinatie van sociaal engagement en eigen expertise. Jaren later belden collega’s
Voormalig nieuwsanker maatschappijkritiek. Volgens Bert Claerhout is naar Rik Torfs voor uitleg.’
Sigrid Spruyt publiceert
dat de grootste reden om uit het onderwijs te
op 12 februari 2019
het boek ‘Dagboek stappen en zich volop te focussen op een car- ‘Stierf vroeger een bekende
van een anker’. Ze heeft rière in de journalistiek. Hij zoekt en vindt die bij
het over haar nieuwsal- De Standaard. ‘Mijn eerste jaren op de redac-
filosoof, dan schreef ik een
lergie die de aanleiding
vormde voor haar vertrek
tie waren de boeiendste. Ik leerde het vak ken- stuk vanuit eigen expertise. Nu
bij de VRT-nieuwsdienst. nen en deelde kennis met collega’s. Dat was bellen collega’s naar Rik Torfs’
dan ook onze sterkte. Iedereen had zo’n brede
door Sibren Dejaegher basiskennis dat we stukken schreven vanuit Daarnaast stelt Claerhout nog een andere op-
eigen expertise. We werden als specialisten vallende tendens vast: niet enkel de specialist
beschouwd. Ik coverde eerst voetbal en later werd gekozen, steeds vaker behandelde een
cultuur, waarin ik zowel de religie, kunst als we- onervaren journalist het thema. De niet-expert
tenschap behandelde. Maar dat kennisaspect kon volgens hoofdredacteurs een nieuw licht
veranderde stilaan’, merkt Claerhout op. ‘Een werpen op onbevangen wijze. ‘Maar weten zij
decennium later was het journalistieke be- daar zelf wel genoeg over? Ooit weigerde ik
roep met eigen vakkennis vervlakt tot rondbel- om een HLN-collega meer uitleg te geven over
len. Als journalist moest je minder en minder een religieuze kwestie omdat hij niet eens de
over specifieke kennis beschikken, maar veelal basisbegrippen over het onderwerp beheerste.
een portie lef aan de dag leggen en kunnen Toch maakt zoiets mij nooit kwaad, daarvoor is
schrijven. Wanneer vroeger een bekende filo- de tijd te schaars.’
soof stierf, pende ik een groot stuk neer vanuit
Sneller
Tijd, het blijkt een veel gebruikt woord
tijdens het gesprek met Bert Claerhout.
Volgens hem was de onwetendheid over
een onderwerp niet altijd de schuld van
de journalist zelf, maar was het De Stan-
daard die hen ertoe dwong om te gaan
luisteren bij andere experten. De tijds-
druk zorgde ervoor dat collega's zich
niet konden verdiepen in onderwerpen.
‘De krant is eigenlijk een graadmeter van
de tijd. Toen ik chef Cultuur was, kwam
een encycliek uit over de paus en werd
die gecoverd door iemand van de re-
dactie. Ik vroeg hem ‘s avonds of het stuk
klaar was, maar hij stak nog een pijp op
en zei dat nog niet alles was afgerond
voor publicatie. Hij wou meer inlichtin-
gen vragen bij universiteiten, iets die-
per uitwerken. Die tijd kreeg hij dan ook.
Een aantal jaren later kregen enkele jour-
nalisten die niet meer. Alles moest sneller, Bert Claerhout: ‘Het journalistieke beroep met eigen vakkennis is vervlakt naar rondbellen.’
maar helaas ook oppervlakkiger.’ Hiermee (foto: Sibren Dejaegher)

kon Claerhout zich niet vereenzelvigen. ‘De


Standaard staat voor kwaliteit en die kan
ze enkel bieden als er ruimte is om zich

c 02.2019
in documenten te verdiepen. Zeker voor
cultuur en religie is het belangrijk om de
achterliggende maatschappij te kennen.’

Naarmate Claerhouts carrière vordert,


ondervindt hij als chef Cultuur een groei-
ende interesse in religie en zingeving.

P023
Helaas stelt hij vast dat de krant net een
tegenovergestelde beweging maakt.
‘De Standaard vond dat religie minder zowel bij Tertio als Kerk & Leven steeds
belangrijk werd omdat de kerken leeg- boeiende bijdragen te schrijven over
liepen. Daarin hadden we een verschil in spiritualiteit en religie, zonder dat iemand
visie: religie is breder dan dat en werd net mij hierbij verplichtte om bepaalde
belangrijker in deze wereld. Dat blijkt nu dingen te belichten of onder te belich-
jaren later nog altijd zo te zijn.’ Claerhout ten. Er speelde geen commerciële druk,
ijverde voor meer religie en zingeving een waar genot als hoofdredacteur.’
in de krant, maar kreeg net minder. ‘De
samenleving was minder bezig met reli- ‘De Standaard vond dat
gie en dat weerspiegelde zich in de krant.
religie minder belangrijk
De Standaard verloor zo zijn eigenheid
en speelde net zoals de sensatiekranten werd omdat de kerken
meer en meer in op de consument. Het leegliepen’
werd simpelweg een commercieel pro-
duct. Daar stond ik niet meer achter, hoe- Op de vraag hoe Claerhout vandaag
wel ik er niet door verbitterd geraakte.’ kijkt naar zijn nieuwsallergie van toen,
antwoordt hij realistisch. ‘De tijdsdruk op
Hoofdredacteur redacties zal nog verder toenemen. Die is
Claerhout vertrekt eind jaren ‘90 als nu al niet meer te vergelijken met een re-
journalist bij De Standaard, maar toch dactie van twintig jaar geleden. En daarin
verlaat hij niet het journalistieke veld. Hij ben ik eerlijk: zou De Standaard zoals ze
richt samen met anderen het opinieblad vroeger was, vandaag nog kunnen over-
Tertio op en wordt op het einde van zijn leven? Ik betwijfel het. De kranten zijn zo
carrière hoofdredacteur bij Kerk & Leven. onderdanig geworden aan commercie
'Ik kon diepere onderwerpen behandelen dat ze mee moeten met de stroom. Maar
die misschien meer tijd vragen maar des daar was ik waarschijnlijk net te koppig
te interessanter zijn. Ik kreeg de kans om voor.’
Sea King
‘43 jaar lang vloog de Sea King, een helikopter met mythische status, door weer en wind over de Belgische kust. 21 maart was de
laatste vlucht van de helikopter. Nadien zou hij voorgoed aan de grond blijven staan en opgevolgd worden door de veel mo-
dernere NH-90’s. Ik had het geluk om met een van zijn laatste vluchten te mogen meevliegen. De weersomstandigheden waren
heftig - windkracht 10. Toepasselijker kon het niet: iedereen kent de gelijknamige serie. Ik wilde de foto van de Sea King nemen
Maart

vanop een boot. Hiervoor moest ik winchen: met behulp van een duiker via een touw afdalen vanuit de helikopter naar een boot.
De boot, het onbeveiligde dek, de zee, de dreigende wolken, de helikopter, de beweging in de schroeven, de zelfzekerheid van de
Fotograaf

crew, het schijnbaar fragiele touw, het “Safety first”-opschrift op de boot. Het vatte alles samen in één beeld. Van de adrenali-
nekick heb ik nog de hele dag genoten.’
Inge Kinnet
do
an
Ar m
Prijsduif

(+) God
f ri e d
Da
ne
els
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Ik stel voor dat we volgend jaar


#werelddownsyndroomdag
vervangen door een tweedaags
initiatief. Zodat we die andere
sok/kous van dat gemengde
paar ook gewoon kunnen aan-
trekken! #dtz

Frederik Noppe
@FreNo74
Op doorbraak.be
Aarde weigert halsstarrig 21 maart 2019
gevaarlijk op te warmen
België verlaat de EU alstublieft
Een artikel waarin merkwaardige din-
dan hoeven we niet naar artikel
gen worden beweerd. Wetenschappers
13 te luisteren #Bexit #Article13
geven toe dat de computermodellen
de impact van CO2 in de atmosfeer RobbeB
hebben overschat. Het tempo van @BremMeneer
de klimaatopwarming verloopt veel
trager dan verwacht. Als deskundigen 26 maart 2019

toegeven dat ze verkeerd zijn, waar- De documentaire Leaving Neverland onthult


om zou de politiek dan verder op de kindermisbruik en doet de fanclub van
computermodellen vertrouwen en ons Michael Jackson op zijn grondvesten daveren.
energiebeleid afstellen op foute voor-
spellingen, vraagt de auteur zich af.
Over de zin en onzin van pers- en fotoprijzen

Tussen bekroning
en zelfbewieroking
Pers- en fotoprijzen kunnen een springplank zijn voor een jonge jour-
nalist, maar kunnen ook een zweem van belangenvermenging of
partijdigheid doen ontstaan. Zowel de voor- als tegenstanders heb-
ben zo hun argumenten. Journalisten Pol Deltour (nationaal secre-
taris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en jurylid van de
Belfiuspersprijs) en Jan Lippens (freelancejournalist voor Knack) la-
ten hun licht schijnen.
TRIGGER Jan Lippens is een koele minnaar als het op pers- Door met kandidaturen te werken, neemt de kwa-
Brusselaars Dieter Tiele- en fotoprijzen aankomt: ‘Er is vandaag een infla- liteit van de inzendingen ook toe, meent Deltour.
mans en Kristof Vadino
slepen op 28 maart 2019
tie aan prijzen. Iedereen prijs, zo lijkt het wel. Ik ‘Redacties vergaderen over welk stuk of welke foto
elk een Nikon Press heb er geen probleem mee dat goed werk een ze kunnen insturen, want voor hen is dat een ere-

a 03.2019
Photo Award in de wacht. bekroning krijgt, maar ik stel mij wel de vraag of zaak. Je krijgt the best of the best.’
bepaalde prijzen passend zijn. Journalisten moe-
door Felix Ferret
ten zich niet laten fêteren door politici, banken, De samenstelling van de jury doet ook vaak de
bedrijven of beroepsorganisaties.' Zo weigerden wenkbrauwen van Jan Lippens fronsen. ‘In de
twee journalisten in 2008 hun nominatie voor de jury van commerciële pers- of fotoprijzen zetelen
persprijs van farmareus Pfizer om ongewenste vaak geen vakmensen’, vertelt hij. Die kritiek gaat
beeldvorming tegen te gaan (Ze waren door de niet op voor de Belfiuspersprijs, die bestaat uit
jury voorgedragen voor een artikel over de ver- een jury van 48 vakmensen. Het gaat om door-

P027
hoogde kans op hart- en vaatziekten bij depres- gewinterde leden uit de sector, met heel wat jaren
sieve mensen, nvdr.). Als financieel-economisch ervaring op de teller. Voor die omvang is er een
journalist kan het vragen oproepen wanneer je belangrijke reden, licht Deltour toe: ‘We werken
een Belfiuspersprijs krijgt, een van ’s lands groot- met acht deeljury’s die elk uit zes mensen be-
ste banken. Pol Deltour vindt die vragen niet meer staan. Zo komen veel verschillende visies samen
dan logisch: ‘Ook in het geval van Belfius stelt het tot een breed gedragen consensus.’ Toch ruikt die
probleem zich scherp, maar ik steek mijn hand werkwijze te veel naar ons-kent-ons voor Lippens:
in het vuur als het op onpartijdigheid aankomt. 'het ene jaar kan een jurylid zijn collega bekronen
De jury waarin ik zetel bestaat uit een vijftigtal en het volgende jaar kandidaat zijn voor een prijs
onafhankelijke vakmensen.’ Maar ook hij vindt de waarbij de bekroonde collega in de jury zit.'
vraag legitiem of Belfius ooit een prijs zou willen
uitreiken voor een stuk dat een schandaal bij de Banken en bedrijven hebben op het eerste ge-
bank aan het licht heeft gebracht. zicht geen directe link met het journalistieke me-
tier. Waarom reiken ze dan persprijzen uit? Om
Voor heel wat pers- en fotoprijzen moet de goodwill te creëren, luidt het vaststelling van Lip-
journalist of fotograaf zich zelf kandidaat stel- pens. ‘De bedrijven en banken die prijzen uitrei-
len. Een vreemde procedure, vindt Lippens: ‘Dat ken, zijn vaak ook adverteerders’, zo verduidelijkt
komt soms over als zelfbewieroking, het lijkt ook hij zijn stelling. In het geval van de Belfiuspersprijs
een beetje op bedelen. Een jury moet haar werk spreekt Deltour over het maatschappelijke en-
doen en zelf een selectie maken van wat zij sterk gagement dat de bank wil tonen. ‘De prijs gaat al
vindt.’ Ook de Belfiuspersprijs verloopt volgens ver terug, naar begin jaren zestig. Het toenmalige
het procedé van kandidering. Pol Deltour spreekt Gemeentekrediet, de voorloper van Belfius, had
de visie van Jan Lippens tegen: ‘Mochten de ju- een sociaal gelaat en wilde zich engageren.’ Toch
ryleden zelf een selectie maken dan zouden ze is het ook voor hem evident dat er vandaag een
meer persoonlijke invloed krijgen en zo neemt flinke dosis public relations mee gemoeid is. So-
ook de subjectiviteit toe. Bovendien is het moeilijk wieso is vriend en vijand het erover eens: de bes-
om zelf een selectie te maken als jurylid omdat te waardering die een journalist kan krijgen is die
je onmogelijk een zicht kan hebben op alles wat van zijn of haar publiek.
verschenen of uitgezonden is het afgelopen jaar’.
Voormalig BRT-topvrouw Lies Huylebroeck blikt terug op werkcultuur

Werk, wijn en whisky


Begin jaren vijftig zag de openbare omroep er helemaal anders uit.
Verplichte rookpauzes en een glas wijn drinken tijdens een vergade-
ring? Dat is vandaag ondenkbaar. Lies Huylebroeck (88) werkte mee
aan de opstart van de Vlaamse televisie en werd later producer en
regisseur. ‘In zeventig jaar is de mentaliteit van de programmama-
kers zo veranderd.’
P028

TRIGGER ‘Bij de opstart van de televisie werkten we in een Pintje


Op 5 maart 2019 herenhuis waar de bureaus tot in de badkamer Als de uitzending van een programma met suc-
interviewt
geïnstalleerd waren. In het begin was alles nog ces was beëindigd, gingen de programmama-
Annemie Peeters
Johan De Vogelaer, zeer primitief.’ Lies Huylebroeck begon in 1953 kers bij de BRT samen een pintje drinken. ‘De
a 03.2019

een vijftigplusser, voor als scriptgirl (regieassistente) voor televisie- tijdgeest was anders, toen was er meer tole-
het programma ‘fifty- proeven, een proefproject als voorloper voor rantie tegenover alcohol’, zegt Huylebroeck. Er
fifty’. Hij werkte vroeger
de openbare omroep. ‘Soms moesten we over waren veel mensen die de grens overschreden
bij de VRT en vertelt
over alcohol-gebruik stoelen kruipen om in een andere kamer te ge- en zelfs verslaafd werden. ‘In die tijd gebruikten
op het werk. raken, want er kwamen alsmaar meer mede- veel mensen alcohol als afleiding. Het was een
werkers bij. Maar dat lukte. We waren een jonge manier om met de stress om te gaan.’ De ver-
door Marie-Lien De Herdt
groep en beleefden veel plezier aan de start van leidingen waren groot. In de cafetaria kon je al-
een nieuw project. We organiseerden ook le- cohol drinken à volonté. Tijdens vergaderingen
gendarische feestjes. De buren klaagden altijd’, stonden de flessen wijn op tafel en de bazen
vertelt Huylebroeck met een glimlach. ontvingen hun gasten in hun kantoor met whisky.
‘Tijdens repetities moesten collega’s vaak lang
‘We wisten niet dat alcohol zo wachten, het was gezelliger met een pintje er-
bij’, vertelt Huylebroeck. ‘Na een tijd erkenden we
verslavend was’ het probleem en moesten het aanpakken. Sa-
men met andere collega’s bij de BRT moest ik
Op dat moment hadden de crewleden nog niet
een cursus volgen over alcoholverslaving. We
de nieuwste technologie om te filmen, dus ze
leerden over hoe je het kan herkennen en voor-
moesten alles live uitzenden. ‘Pas later kwam de
komen. Dat was nieuw voor ons, wij wisten niet
mogelijkheid om op te nemen. In het begin was
dat alcohol verslavend was.’ Op die manier leer-
het heel spannend. Kleine ongelukken gebeur-
den werknemers elkaar te controleren en helpen
den soms in de studio, zoals iemand die over
waar nodig. ‘Vandaag kan je je die mentaliteit
een kabel struikelde.’ Omdat het een kleine en
en onze naïviteit niet meer voorstellen’, mijmert
redelijk jonge groep was, was de sfeer familiair.
Huylebroeck.
Toch was het niet zo gemakkelijk om een tele-
visieomroep op te starten. ‘We moesten tot het
Ook de studiogasten doken soms in de alcohol.
uiterste gaan in een studio die veel te klein was.
‘Ik was eens een programma aan het regisseren
Dat was een grote uitdaging. Een keer ontvin-
over een Ierse folkband. De algemene repetitie
gen we een volledig orkest in de krappe ruimte.
verliep perfect en gelukkig hadden we de klank
Je werd gewoon gek. Het was zeer stresserend,
al opgenomen. De uitzending was live en toen
maar het was positieve stress.’
heb ik dingen gezien die niet door de beugel
a 03.2019
konden. De Ierse muzikanten begonnen
plots te kussen en te vrijen, maar dat ging
te ver voor de Vlaamse huiskamer. Toen
heb ik mijn hart vastgehouden’, vertelt
Huylebroeck lachend. 'De BRT had toen

P029
veel strengere regels over wat werd toe-
gelaten op televisie. Het incident met de
band was echt een uitzondering.'

‘We waren een spiegel


van de maatschappij,
waarin gerookt en Lies Huylebroeck geeft een nieuwjaarsspeech, eind jaren ‘70. (foto: Gerrit Op de Beeck)

gedronken werd’
Rookpauzes
De samenleving zag er in de jaren vijftig
en zestig helemaal anders uit. ‘De televi-
sie en de radio moesten de spiegel zijn
van de maatschappij. Er werd gerookt en
gedronken. We haalden voorbeelden uit
films die we hadden gezien. Een rokende
sigaret op een piano vonden we bijvoor-
beeld een mooi beeld. We hebben dat
heel vaak gebruikt.’ In het werkreglement
stond ook dat er regelmatig rookpauzes
moesten zijn. ‘Dat was toen zo normaal,
maar nu hebben de mensen een andere
mentaliteit. Als ik erop terugkijk, besef ik
wat een geluk ik heb gehad om deel uit te
maken van een belangrijke maatschap- Een vergadering van BRT-departementshoofden in juni 1995 met wining and dining. Van links naar rechts:
pelijke verandering. Vandaag is roken en Lies Huylebroeck (hoofd programmatie), Marc Gevaert (administrateur-generaal), Jan Ceuleers (direc-
teur-generaal televisie), Marc Stassijns (sportchef) en Kris Borms (hoofdredacteur nieuwsdienst).
drinken niet meer vanzelfsprekend.’ (foto: archief Lies Huylebroeck)
Opgelet: expliciete
beelden
Wanneer overschrijdt een beeld de grens? Hoe komt het dat in
sommige landen expliciete beelden dagelijks in de krant staan
terwijl dat bij ons zelden of nooit het geval is? Elien Spillebeen,
journalist bij MO* magazine en documentairemaakster, was in
2016 in Noord-Kivu in Congo, toen daar geweld losbrak. In Beni
was ze getuige van een bloederige aanval. Dode lichamen, hui-
lende mensen errond. Daar sta je dan met je camera. Filmen of
niet filmen?
P030

TRIGGER Wat gebeurde er precies in 2016 in Beni? zou het zelf ook niet willen dat iemand op zo’n
Beelden van de schiet- Elien Spillebeen: ‘Sinds 2014 is er een toena- moment zijn camera op mij richt. Maar de
b 03.2019

partij in Christchurch
me van wrede aanslagen in Oost-Congo. Er is mensen daar werden kwaad dat ik niet on-
gaan op 15 maart 2019
viraal op sociale media. altijd al geweld geweest in de streek, van ont- middellijk alles filmde; ze dachten dat we de
Dat leidt tot een discussie voeringen tot overvallen, maar nu waren het aanval wilden toedekken. Daardoor voelde ik
over expliciete beelden gerichte aanvallen op dorpen. Het enige doel eigenlijk een omgekeerde druk om wél te fil-
online.
van die aanvallen was om zo brutaal mogelijk men, wat ik niet had verwacht. Het bleef wel
mensen te vermoorden. Niemand weet pre- moeilijk. Je ziet een dode vrouw op de grond
cies hoeveel slachtoffers er zijn en er is geen liggen en je ziet het kind dat ernaast staat.’
door Eline Timperman
en Frederik Laurens
volledige namenlijst. Nochtans weten men-
sen heel goed wie er in hun dorp gestorven is. ‘Ik geloof niet dat het nodig
Die desinteresse van een regering voor haar
burgers vind ik frapant. Daarom besliste ik in
is om een onthoofding te
2016 om met enkele journalisten naar Beni te tonen om weer te geven hoe
gaan. Een week na onze aankomst werd een gruwelijk IS is’
buitenwijk van de stad aangevallen. Toen ik
op een ochtend met mijn brommertje naar Hoe ga je daarmee om?
de buitenwijk reed, vluchtten mensen onze Spillebeen: ‘De camera helpt. Je kijkt door
kant uit. De rebellen hadden de wijk vroeg in je lens en niet meer rechtstreeks. Het werkt
de ochtend aangevallen. Het was een kor- als een soort mentale buffer om dergelijke
te, bloederige aanval die veel onschuldigen beelden aan te kunnen. Ik focuste me op de
dood achterliet. De rebellen zelf waren alweer sfeer, het gevoel. Hieruit kan de kijker ook af-
verdwenen in het woud.’ leiden dat er iets ergs is gebeurd. De lokale
bevolking pushte me om de meest expliciete
Hoe beslis je dan om te beginnen filmen? beelden te nemen. Ik probeerde hen steeds
Spillebeen: ‘Dat is een heel moeilijke beslis- duidelijk te maken dat er op dat vlak culturele
sing. Voor ons in het Westen is zoiets tegenna- verschillen zijn met wat bij ons werkt. Zo pro-
tuurlijk, omdat wij denken dat het respectloos beer ik altijd om de lichamen niet herkenbaar
is tegenover de slachtoffers. Zeker wanneer er te filmen. Dan nog weet ik nooit of ik op dat
huilende mensen bij het lichaam staan. Mijn moment de juiste inschatting maak. Ik geloof
natuurlijke reflex is dus om niét te filmen. Ik niet dat je het drama duidelijk maakt met
gruwelijke beelden. Mensen worden daar
misselijk van. Neem nu het voorbeeld van
IS en de onthoofdingen. Is het nodig om een
onthoofding te tonen om weer te geven hoe
gruwelijk IS is? Ik geloof dat niet.’

Had je hetzelfde kunnen bereiken met


je documentaire als je daar op dat mo-
ment niet aanwezig zou zijn geweest?
Spillebeen: ‘Nee, ik ben ervan overtuigd dat
het op journalistiek vlak veelzeggend was.
Als kijker hoor je de getuigenissen van de
mensen die het meemaakten. Wanneer je
ook nog eens kan tonen hoe het er echt uit-
zag, dan versterkt dat het gevoel zeker. Het
is een dunne grens. Ik denk dat die beel-
den van Beni zeker choquerend zijn. Maar
doordat we niemand herkenbaar filmden

b 03.2019
en geen verminkte lichamen toonden, werd
het iets minder extreem. Ik zou niet kunnen
zeggen waarom het ene beeld werkt en het
andere niet. Voor mij is het iets gevoelsma-
tigs.’

‘Fictie beïnvloedt wat we

P031
in non-fictie aankunnen.
Als Hollywood meer toelaat,
kunnen wij ook meer
laten zien’
Zou het kunnen dat de impact van der-
gelijke beelden afneemt doordat we ze
overvloedig in films zien?
Spillebeen: ‘Fictie beïnvloedt volgens mij
zeker wat we in non-fictie aankunnen. Als
Hollywood meer toelaat, kunnen wij ook
meer laten zien. Omdat een beeld minder
impact heeft, zoek je naar nieuwe manieren
om iets te laten zien. Maar ik geloof dat een
herkenbaar emotioneel verhaal minstens
even goed kan werken. Als iemand iets ver-
telt en je voelt menselijke emotie, dan kan
dat even veel impact hebben. Mensen her-
kennen wat er gebeurt met die persoon. Dat
raakt soms meer dan een gruwelijk beeld.’

Zijn niet-expliciete beelden even


effectief als expliciete?
Spillebeen: ‘Het hangt ervan af, maar ik heb
een voorkeur voor het niet-expliciete. Hoe- FOTO BOVEN: Elien Spillebeen is naast journalist ook activist in Congo met haar vzw Mama Kivu.
(Foto: Michiel Devijver)
wel beide effectief kunnen zijn, geloof ik in FOTO MIDDEN EN ONDER: 'Ik probeerde niet al te expliciet te filmen. Dus geen gapende wonden of opengesperde
het menselijke aspect.’ ogen', vertelt Spillebeen aan Scoop.
(Stills uit de webdocumentaire Beni Files)
Schapenprotest
‘Ik woonde een persconferentie bij waarbij de burgemeester en ministers de boeren motiveerden om
hun schapen te beschermen tegen de wolf. Boeren die de weiden van hun schapen omheinden, zouden

Mine
April
subsidies krijgen. De foto is gemaakt tijdens een protest van schapenboeren. De beloofde subsidies
bleven uit, dus op een ochtend brachten herders hun schapen over de openbare weg naar hun weide.’
Fotograaf

Daelemans
er
rd
ve
en
ll e
et a
mo
Samson

No
t re - D a
me
b ra
nd
t
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Iemand geld op Bettiol gezet?


#RVV

Marijn de Vries
@marijnfietst

7 april 2019

Uit de Facebookreacties:
'Geubels doet vorst ontdooien.'
Op flair.be
Denny Baert
ZIEN: van deze bekende @aaiBoek
Vlamingen wist je misschien
15 april 2019
niet dat ze broers en
zussen zijn

Op ‘Brother and Sister Day’ brengt Eli-


ne Debie de verborgen familiebanden
binnen de BV-wereld aan het licht. Van
de zussen Heidi en Erika Van Tielen tot
de onverwachte bloedband tussen De Notre-Dame staat in lichterlaaie. De
wereld doneert enorme bedragen voor de
Showbizz Bart en de acteur die Bum-
heropbouw.
balu speelt.
Vlaamse mediahuizen:
dwergen tussen giganten
TRIGGER DPG Media (voorheen Medialaan en Persgroep RTL Group (die tot Bertelsmann behoren) de an-
30 april 2019 koopt Publishing) en Mediahuis zijn in Vlaanderen de dere groten in het Nederlandse medialandschap.
Mediahuis het Ierse grootste private mediahuizen. DPG Media had in In Nederland zetelt ook een van de grootste com-
Independent News &
Media voor
2018 een omzet van 1,5 miljard euro en in datzelf- bedrijven van Europa: het Franse Altice, al biedt het
145 miljoen euro de jaar zette Mediahuis 0,8 miljard euro om. De bedrijf weliswaar geen diensten aan in Nederland.
twee mediabedrijven kopen steeds meer invloed In Denemarken heeft DPG Berlingske Media in zijn
door Lou De Lange in het buitenland. Hun bereik, aantal titels en om- portefeuille en Mediahuis bezit nu ook het Ierse In-
zet groeit jaarlijks. De Vlaamse media-uitbreidin- dependent News & Media.
gen zijn het resultaat van een succesvolle manier
van werken. Miljoenenbusiness
Maar hoe groot zijn de Vlaamse mediahuizen
Vlaamse mediahuizen in het buitenland nog in vergelijking met Europese spelers? In Eu-
In Nederland maken DPG Media en Mediahuis ropa steken een aantal mediagiganten boven de
deel uit van de vijf grootste mediaproducenten. Vlaamse mediahuizen uit. De mediasector is een
DPG Media bezit in Nederland 26 titels waaron- miljoenenbusiness. Het Italiaanse Mediaset van
der Q-Music, Algemeen Dagblad en Het Parool. Berlusconi en het Spaanse Telefonica zijn miljar-
Ook Mediahuis heeft 26 titels in bezit zoals denbedrijven. De Vlaamse private mediahuizen

a 04.2019
De Telegraaf en Metro. Daarnaast zijn NPO worden omringd door mediagiganten die veel
(Nederlandse Publieke Omroep), Talpa Network en groter zijn.

Waar staan DPG Media

P035
en Mediahuis t.o.v. buurlanden?
Volgende vergelijkingen zijn gebaseerd op jaarrapporten en websites van private
mediahuizen uit België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Top 3: aanwezigheid in aantal landen


1. Vivendi (FR): 78 landen
2. Bertelsmann (DE): 50 landen
3. Hubert Burda Media (DE): 29 landen
DPG Media: 3 landen en Mediahuis: 3 landen

Top 3: aantal titels


1. Bauer Media Group (DE): 700 titels
2. Hubert Burda Media (DE): 600 titels
3. Bertelsmann (DE): 600 titels
DPG Media: 53 titels en Mediahuis: 76 titels

Top 3: omzet (2018)


1. Bertelsmann (DE): € 17,7 miljard
2. Sky Limited (UK): € 16,2 miljard
3. Altice (FR): € 14,2 miljard
DPG Media: € 1,5 miljard en Mediahuis: € 0,8 miljard
Stijn Depoorter maakt ZIZO-magazine met losse medewerkers

‘Vrijwilligerswerk is
niet vrijblijvend’
Hij heeft autoriteit, wil zo snel mogelijk nieuws brengen en moet
zijn journalisten aansturen. Een hoofdredacteur is de motor die
een redactie met beroepsjournalisten draaiende houdt. Maar
wat als de redactie enkel bestaat uit vrijwilligers?
P036
b 04.2019

TRIGGER Stijn Depoorter is hoofdredacteur van ZIZO, Vrijwilligers engageren zich vanuit een be-
Op 23 april 2019 kondigt een tijdschrift van Çavaria, de Vlaamse be- paalde interesse. Toch zijn er een aantal ba-
hoofdredacteur Stijn
langenverdediger van LGBTI+-mensen en sisverwachtingen wanneer iemand zich aan-
Depoorter aan dat de
printversie van ZIZO- koepel van LGBTI+-organisaties. Depoorter meldt.
magazine wordt is meteen de enige betaalde werkkracht bij
opgedoekt. Het gratis
LGBTI+-magazine werkt
ZIZO. Zijn redactie bestaat uit vrijwilligers die ‘Als ik een tijdje niets meer
elkaar enkel op redactievergaderingen zien.
voortaan digitaal. van een vrijwilliger hoor,
‘Er is geen gemeenschappelijke werkplek.
De losse medewerkers maken hun stukken vraag ik of alles wel in orde is.
door Mauran Verniers
thuis. We proberen de redactie levend te Ik ben oprecht geïnteresseerd
houden door de auteurs feedback te geven, en bezorgd’
waardering te tonen of door stukken uit te
lichten in onze nieuwsbrief. Vrijwilligerswerk ‘Ik wil altijd eerst een stuk lezen van de po-
is niet vrijblijvend, dus ik verwacht wel dat ze tentiële auteur, want ik verwacht wel een
op regelmatige basis een artikel schrijven. Ik basis van schrijfvaardigheid en taalkennis.
heb voornamelijk contact met hen via online- Wat niet wil zeggen dat er geen ruimte is
kanalen. Ze engageren zich na hun werkuren voor groei, integendeel. Het is belangrijk dat
voor ZIZO en dan ben ik meestal niet aan het de vrijwilligers openstaan voor feedback en
werk. Daardoor is de ZIZO-redactie niet voort- aanpassingen. Ze engageren zich omdat ze
durend bereikbaar. Wel motiveer ik de vrijwil- iets willen doen voor de LGBTI+-community
ligers om zo veel mogelijk naar de redactie- of omdat ze graag schrijven en daarin willen
vergaderingen te komen. Zo creëren we een groeien’, vertelt Depoorter. De instroom van
groepsgevoel en kunnen we eens een praatje vrijwilligers fluctueert en dat heeft Stijn De-
slaan met elkaar’, zegt Depoorter. poorter niet in de hand.
b 04.2019
Stijn Depoorter, hoofdredacteur van ZIZO-magazine (Foto: Sarah Van Looy)

P037
'Ze worden vrijwilliger op een bepaald Je kan vrijwilligers iets vragen, maar je NWS, De Standaard of De Morgen, die
moment in hun leven. Als die levenssi- kan geen eisen stellen. ‘Je wordt geen dag en nacht werken. Anderzijds kre-
tuatie wijzigt, kan ook het engagement vrijwilliger om het gevoel te krijgen dat gen we ook te maken met een evolutie.
veranderen. Ik verwacht dat ze op regel- je een werknemer bent. We hebben een Toen ZIZO in 1993 werd opgericht, was
matige basis een artikel schrijven. Als ik open relatie. De sfeer op een redactie- er zelden berichtgeving over holebi’s en
een tijdje niets meer van een vrijwilliger vergadering is altijd heel gemoedelijk. Er transgenders in de reguliere media. Nu
hoor, vraag ik of alles wel in orde is. Ik is ruimte om te lachen of om een per- concentreert ZIZO zich vooral op diep-
ben oprecht geïnteresseerd en bezorgd soonlijk verhaal te vertellen. Ik heb een gaandere interviews en human interest.
in hun leven en welzijn. Die vorm van be- cursus gevolgd om te leren hoe ik moet Zo proberen we ons te onderscheiden
trokkenheid is ook heel belangrijk.’ omgaan met vrijwilligers. Dat was zeer van andere magazines of redacties’,
interessant, maar het buikgevoel pri- legt Depoorter uit. Hoewel de strakke
Algoritmes meert. Je kan niet alles in modellen en deadlines zijn weggevallen, verwacht
Stijn Depoorter zorgt voor de organi-
schema’s gieten. Mensen zijn geen al- hij wel dat de vrijwilliger zich inzet voor
satie, de coaching van de vrijwilligers
goritmes.’ het online LGBTI+-magazine. ‘Wanneer
en de planning, maar hij voelt zich niet
een auteur een stuk toch niet afgewerkt
superieur. ‘Ik ben hoofdredacteur en ik
krijgt, wil ik dat hij dat eerlijk zegt. Ik wil
heb de eindverantwoordelijkheid, maar ‘Je moet energie krijgen niet dat vrijwilligers te veel hooi op hun
ik ben geen baas. Ik heb geen mede-
van vrijwilligerswerk, vork nemen. Het moet leuk blijven. Je
werkers. Wanneer we samen aan tafel
zitten tijdens een redactievergadering, het mag je er geen kosten’ moet energie krijgen van vrijwilligers-
staan we op gelijke hoogte. Ik heb het werk, het mag je er geen kosten. Ik zal
roer in handen, maar er is ruimte om ZIZO functioneerde een aantal jaar gele- altijd zoeken naar een oplossing. Ik ben
aan het roer te draaien. Ik moet wel de den als nieuwssite. Aangezien de redac- afgestapt van het idee om ’s morgens
richting aangeven, maar dat gebeurt tie niet altijd bemand is, was het bijna op te staan en een beeld te vormen van
niet op een dwingende of autoritaire onhaalbaar om als eerste naar buiten hoe mijn dag er zal uitzien. Dat geeft
manier’, legt Depoorter uit. ZIZO kent een te komen met een nieuwtje. ‘Enerzijds soms stress, maar dat maakt mijn job
andere dynamiek dan nieuwsredacties. kon ZIZO niet meer opboksen tegen VRT ook heel boeiend.’
Nooit meer verdriet
‘Het Ladeuzeplein in Leuven op een zonnige marktdag. De verkiezingen zijn in aantocht en Knack vraagt me de militanten van
het Vlaams Belang te volgen. Twee Getuigen van Jehova staan met hun simplistische slogan ‘Nooit meer verdriet’ op een mo-
Mei
reel aanvaardbare afstand van elkaar. Luid scanderende Vlaams Belangers passeren met hun evenzeer simplistische slogans,
maar niemand die hen lijkt op te merken. Iedereen die in zijn wereldje vertoeft. Iedereen die beloftes maakt. Geen enkele die te
vertrouwen is.’
Franky
Verdickt
Fotograaf
st
ree
Ev
nt
ou
de M
File op

50 j a a r
Ke
nne
y tu d
nn
el
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

De vraag die mij het meest


bezighoudt, is of #Kompany in
trainingspak of in kostuum gaat
spelen. #spelertrainer

Koen MP
@KoenVanderElst

Op kerknet.be
19 mei 2019
De Heer is mijn beschermer
- homilie uitvaart
Julie Van Espen 26 mei: kiezen tussen de pest,
de cholera, leukemie, dementie,
Op zaterdag 4 mei verdween de 23-ja-
kanker en een verkoudhied met
rige Julie Van Espen. Twee dagen later
onwetenschappelijke ideeën over
vond de scheepvaartpolitie haar li-
kernenergie.
chaam in het Antwerpse Albertkanaal.
De studente werd gedood door Steve Jeroen Baert
Bakelmans, die al meerdere correcti- @jbaert
onele veroordelingen opliep voor on-
19 mei 2019
der andere diefstal en verkrachting.
Bisschop Johan Bonny las tijdens de Bij de federale en Vlaamse verkiezingen van
uitvaart van Julie Van Espen de homilie 26 mei komt Vlaams Belang als grote winnaar
voor. ‘Ze was een kind van de zon en uit de (stem)bus.
van het licht’, vertelde hij daarin. ‘Daar-
om ook had ze geen vijanden, alleen
vrienden. Haar enige vijand was die
van het laatste ogenblik.’
Als een collega plots sterft op de redactie

'Je moet er samen door'


Het bericht over het overlijden van StuBru-icoon Christophe Lambrecht
haalde uitgebreid alle nieuwsmedia. Familie, vrienden en collega’s
deelden hun verdriet. Maar hoe ging de redactie daar binnenshuis mee
om? Hoe werk je verder wanneer een vaste waarde als nonkel Tof, zoals
Studio Brussel hem noemde, er van de ene op de andere dag niet meer
is?

TRIGGER Het plotse verlies van Christophe Lambrecht was aan. Wij hebben afscheid genomen, maar onze
Op 5 mei 2019
voor alle Studio Brusselmedewerkers een enorme luisteraars ook.’
overlijdt radiopresentator
Christophe Lambrecht klap. Hun collega en goede vriend liet een leegte
op 48-jarige leeftijd achter. Toch is Christophe er tot op vandaag nog Samen rouwen
aan hartfalen. zeer aanwezig. ‘Er wordt veel over hem gepraat. ‘Als een collega onverwacht sterft, ligt er nooit
door Melisse Riems We missen hem hier hard. Zeker de eerste weken een plan klaar. Er was wel bijstand vanuit VRT

a 05.2019
en maanden na zijn overlijden ging het tijdens en die hadden we ook nodig. Zo stond er steeds
besprekingen vaak over hem. Christophe is er op iemand stand-by om de mensen die het moei-
de een of andere manier nog altijd’, vertelt Jan lijker hadden op te vangen. We hebben ook
Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel.
veel groepsmomenten ingelast om te praten,
samen te rouwen of om verhalen over Christophe
‘Ik herinner me een moment te delen. Ik herinner me een moment waarbij we
waarbij we allemaal samen daar allemaal samen gewoon een kwartier zaten.

P041
gewoon een kwartier zaten. Niemand kreeg iets over zijn lippen. Samenkomen
is op zo’n moment belangrijk’, zegt Van Biesen.
Niemand kreeg iets
over zijn lippen’ De vergaderruimte werd als rouwkapel ingericht.
Jan Van Biesen Een plaats waar de collega’s van Christophe
zich even konden terugtrekken om bij hem te zijn.
‘Christophe werkte het langste bij ons. Hij zat zo- Hier en daar hangt een sticker van hem op de
veel jaren prominent op dezelfde stoel. Ik was niet computers. Aan de muur hangt een cartoon van
alleen zijn baas, we hadden ook twintig jaar een MAT waarop Christophe met zijn twee muziekhel-
persoonlijke relatie’, gaat Van Biesen verder. ‘Als den Prince en David Bowie staat afgebeeld. ‘We
vriend kwam het nieuws hard aan. Of je hem nu merkten ook dat veel luisteraars iets kwijt wilden.
heel goed of minder goed kende, iedereen was Daarom installeerden we een antwoordappa-
hier verslagen. Op zo’n moment heb ik me niet als raat. Dan merk je pas echt de kracht van radio. Je
nethoofd opgesteld, maar luisterde ik vooral naar
voelt je enorm verbonden met je luisteraars’, legt
de collega’s en vroeg ik hen hoe zij zich voelden.
Willems uit.
Iedereen verwerkte het nieuws op zijn manier. Te-
gelijkertijd verbond het ons allemaal.’
‘Een van de eerste zaken die ik na de dood van
Christophe beslist heb, was om hem dagelijks
Studio Brusselpresentator ‘Na de dood van Christophe zorgden we goed voor
te herdenken. Omdat hij een grote fan van Prin-
Christophe Lambrecht elkaar op de redactie’, bevestigt ook hoofdredac-
(Foto: Studio Brussel) teur van Studio Brussel en dichte collega, Bram ce was, spelen we sinds mei telkens om 10 uur
Willems. ‘We beslisten toen samen wanneer we speciaal voor nonkel Tof een nummer van de
weer programma’s zouden maken en hoe we het Amerikaanse zanger. Christophe was ook gek op
blok van Christophe zouden invullen. Dat heeft de groep Underworld. Onlangs gaf die band een
ons ongelofelijk samengebracht. We waren al concert in de Lotto Arena. Daar zijn we samen
een hechte groep, maar zijn verlies heeft ons nog met de hele redactie naartoe gegaan. We heb-
sterker gemaakt. Die keuzes die we toen maakten, ben de band toen zelfs zover gekregen om een
werden ingegeven door onze gevoelens en wat nummer aan hem op te dragen. Hij leeft verder in
de luisteraars ons vertelden. Dat is het mooie er- wat we doen’, vertelt Jan Van Biesen. (MR)
Chef Online Het Laatste Nieuws en brandmanager De Standaard
over het vertrouwen in nieuws op papier en digitaal

(On)betrouwbaar
online
Onlinemediaplatformen kampen met een vertrouwensprobleem.
Volgens Toon Mast, chef Online bij Het Laatste Nieuws, is dat
te wijten aan de luchtige en vermakelijke thema’s die er online
meer uitspringen dan in de papieren krant. Emmanuel Naert,
brandmanager bij De Standaard, denkt vooral aan fake news:
‘Door sociale media is de verspreiding van nieuws nog nooit zo
makkelijk geweest en daardoor gaat fake news als een lopend
vuurtje rond.’
P042

TRIGGER Toon Mast – Chef online bij De geloofwaardigheid opkrikken


Op 6 mei 2019 publiceert Het Laatste Nieuws Mast stelt dat niet alleen de hogeropgeleiden
Pub een artikel over het Volgens Toon Mast heeft HLN.be vaker dan het nieuws moeten begrijpen, maar even-
rapport ‘Trust in media
gewild de perceptie tegen op gebied van ge- goed de arbeiders. ‘Neem nu de impeach-
b 05.2019

2019’ van European


Broadcasting Union. loofwaardigheid. ‘Online springen de luchtige mentprocedure van Trump: elke lezer wordt
Daarin staat dat slechts en vermakelijke thema’s er meer uit dan in de overspoeld met informatie uit diverse bron-
32% van de EU-burgers papieren krant. Dat komt de geloofwaardig- nen. Wij proberen dan uit te leggen wat impe-
het internet vertrouwt en
maar 19% sociale media.
heid misschien niet altijd ten goede. Al bren- achment precies is en bieden een antwoord
gen wij ook hard en politiek nieuws dat zowel op de vragen van de lezer’, zegt Mast. Het feit
op de website als in de krant verschijnt. Maar dat je gebeurtenissen contextualiseert, geeft
door Lore Joos
de mensen willen niet altijd zwaarbeladen volgens hem een boost aan de geloofwaar-
nieuws lezen, daarom blijven wij ook minder digheid. VTM Nieuws werkt bijvoorbeeld met
serieuze thema’s brengen.’ een telefoonpanel om na de uitzending na
te gaan of alles duidelijk was voor de kijker.
Vroeger stonden de papieren en onlinekrant Het Laatste Nieuws hoopt ook iets soortgelijks
los van elkaar, zelfs fysiek waren de afdelin- op te bouwen. ‘Daarin willen we nagaan wat
gen gescheiden. ‘Het kon wel eens gebeuren leeft onder de lezers. Zo een initiatief kan een
dat je op de website iets las terwijl de vol- grote meerwaarde zijn voor de redactie, mar-
gende dag net het tegenovergestelde in de keting en lezer’, aldus Mast.
krant stond. Dat is niet de bedoeling’, vertelt
Mast. Sinds 2012 is er daarom een nauwere ‘Als president Trump verkondigt dat media
samenwerking tussen de krant en de website. enkel fake news brengen, is dat zeer nadelig
De chefs van beide afdelingen zitten een hele voor het vertrouwen. Bij Het Laatste Nieuws
dag samen aan tafel waardoor kruisbestui- proberen we alles zo goed mogelijk te chec-
ving en uitwisseling van ideeën plaatsvinden. ken, maar fake news kan soms tussen de
‘Wat betreft geloofwaardigheid leek het wel mazen van het net glippen en in een publi-
of voor 2012 alles mogelijk was. Er werden op catie terechtkomen. Vroeger zou Het Laatste
onze onlineplatformen vaak de wildste ver- Nieuws het artikel gewoon verwijderd hebben
halen gepubliceerd, maar daar zijn we geluk- zonder verdere uitleg. Nu proberen we dat zo
kig definitief van afgestapt. Het is belangrijk snel mogelijk recht te zetten en de lezer uit
om nieuws te factchecken en niet zomaar al- te leggen waarom het fout gelopen is’, vertelt
les over te nemen, louter omdat het een leuke Mast. Volgens hem moet je als krant je fouten
titel is of een groots verhaal. Bij HLN zijn we kunnen toegeven. ‘Dat creëert een sfeer van
daar nu veel strenger in.’ vertrouwen.’
Emmanuel Naert – Brandmanager
bij De Standaard
Naert constateert, na het lezen van het
meest recente Reuters Digital News
Report, dat de geloofwaardigheid van
nieuwsmedia de laatste jaren een gro-
te deuk heeft gekregen. Heel wat facto-
ren hebben daar een invloed op. ‘Door
sociale media is de verspreiding van
nieuws nog nooit zo makkelijk geweest
en daardoor gaat fake news als een lo-
pend vuurtje rond. Ook politieke figuren
beïnvloeden het vertrouwen. Ze willen
een bepaald mensbeeld aanprijzen en
komen scherp uit de hoek tegenover
nieuwsmedia. Dat stelt ook hoofdre-
dactrice Katharine Viner van The Guar-
dian in haar artikel over de missie van
haar krant. De Standaard wil zich daar
als kwaliteitskrant tegen wapenen’, legt
Toon Mast: ‘De chefs van beide afdelingen zitten een hele dag Emmanuel Naert: ‘De nieuwsgaring en kwaliteitsnorm is
Naert uit. ‘Hoe doen we dat? Vooreerst samen aan tafel waardoor een kruisbestuiving en uitwisse- voor elk nieuwsartikel hetzelfde ongeacht het platform.’
door de journalistieke deontologie hoog ling van ideeën plaatsvindt.’ (foto: Bart Leye) (foto: Katrien De Marez)

in het vaandel te dragen: we factchec-


ken bronnen en filteren de fouten eruit.
Daarnaast maken we in onze commu-
nicatiecampagnes duidelijk dat in onze

b 05.2019
berichtgeving de waarheid centraal hetzelfde ongeacht het platform.’ Be- Standaard een loyaal lezerspubliek dat
staat. De lezer kan op De Standaard re- paalde artikels kunnen wel sneller steeds terugkeert. ‘Voor hen is De Stan-
kenen. Eind vorig jaar publiceerden we gepubliceerd worden via de online- daard een belangrijke nieuwsbron en
voor het eerst een journalistiek jaarver- platformen, omdat bijvoorbeeld de misschien worden ze ooit wel abonnee’,
slag. In dat verslag bespreken we suc- nieuwswaarde groot is. ‘Maar we gaan verklaart Naert. ‘Abonnees zijn de be-
cessen, maar ook mislukkingen. Kortom, niet een ander soort nieuwsstuk schrij- langrijkste lezersgroep en onze trouwste
we maken een balans op van het jour- ven voor Facebook louter om de Face- klanten. We merken dat die groep al ja-

P043
nalistieke jaar van De Standaard. De le- bookgebruiker te behagen’, zegt Naert. ren toeneemt en dat is een mooi tegen-
zer heeft nood aan dergelijke inzichten Waarom is er dan minder vertrouwen gif tegen het wankelende vertrouwen in
en die bieden wij hen aan.’ in sociale media en internet? ‘De per- nieuwsmedia.’
ceptie van de nieuwsconsument op
'Elke dag is er een pak informatie in om- onlineplatformen is anders. Wie enkel Geslaagd huwelijk
loop. Het is moeilijk daarin een onder- via sociale kanalen aan nieuwsgaring De redactie is verantwoordelijk voor de
scheid te maken tussen wat waar is en doet, consulteert ook onbetrouwbare inhoud. Ze bepaalt wat het nieuws van
wat onwaar. Dat merkt de hoofdredac- bronnen en dat weerspiegelt helaas in de dag is en doet een factcheck. De
teur van De Standaard aan het aantal onze krant. De Standaard is een kwali- marketing staat in voor de communi-
berichten in zijn mailbox’, stelt Naert. ‘De teitsmerk, maar verdwijnt al eens naar catie, merkbewaking en community
ene dag mag je als krant wel over een de achtergrond in het allegaartje van building. ‘Ieder heeft zijn eigen taken,
bepaald thema schrijven, de andere soms onbetrouwbaar nieuws.’ niettemin werken wij samen op één
dag niet. De ene dag is een onderwerp werkvloer. Bij De Standaard is er dan ook
een trending topic, de volgende dag al
niet meer. Toch zijn die berichten in de
‘We schrijven geen ander dagelijks een overleg tussen marketing
en hoofdredactie over wat we moeten
mailbox belangrijk, ze bieden inzichten soort nieuwsstuk louter communiceren, welk nieuws vandaag
in onze lezer en hoe die denkt. De vraag om de Facebook- primeert en hoe we onze lezers op de
naar factchecking is groot en de lezer
gebruiker te behagen’ hoogte houden.’ Volgens Naert is er in-
wil weten wat waar is en wat niet. Het houdelijk een muur tussen redactie en
belang van factchecking neemt toe in Emmanuel Naert
marketing, maar geen muur inzake ini-
onze berichtgeving.’ tiatieven om de inhoud te verspreiden
Naert merkt dat een heleboel lezers
en te marketen. ‘Hoe groter de afstand
Online op Facebook een artikel aanklikken, le-
met de redactie, hoe zwakker de mar-
Naert maakt duidelijk dat de berich- zen, eventueel leuk vinden en dan weer
keting. Een intense samenwerking waar
ten op de website en de sociale me- weggaan. ‘Ze gaan niet verder door
mogelijk is de sleutel tot succes’, aldus
dia van De Standaard nog steeds van naar onze website. We noemen dat
Naert.
De Standaard zijn. ‘Er is geen verschil fly-byverkeer. Dat zijn lezers die zonder
met de krant. De nieuwsgaring en kwa- enige regelmaat naar De Standaard
liteitsnorm is voor elk nieuwsartikel komen.’ Toch heeft de website van De
Magazineredacties:
een romp met
TRIGGER
ledematen
De laatste uren slaan voor ‘Rompredacties’ zijn bij onze noorderburen al langer in opmars.
de vaste redactie van Vrij
Nederland, een iconisch
De kernredactie krimpt in, vaste redacteurs worden voor hun
Nederlands opinieblad. diensten bedankt en ingewisseld voor freelancers. Bij ons gaat
Met uitzondering van
twee medewerkers, de Nederlandstalige redactie van Elle vanaf 2020 verder met een
zet hoofdredacteur
Ward Wijndelts iedereen kleine kern. Hoewel freelancers een toegevoegde waarde voor
op straat.
magazines zijn, geloven andere tijdschriften nog in de kracht van
door Charlotte Allefs hun romp.
P044
c 05.2019

EOS Wetenschap Maandelijks ligt er een nieuwe editie van EOS Wetenschap in
de rekken. In 1983 verscheen het eerste nummer. Drie vaste redactie-
1983: ● ● ● (3) leden maakten het magazine. Nu werkt het tijdschrift met het meeste
2020: ● ● ● ● ● ● ● ● (8) aantal vaste journalisten ooit. Al heeft EOS Wetenschap ook altijd met
freelancers gewerkt. ‘Met drie schrijf je geen blad vol. Nu brengen we
meer uit dan vroeger, vooral online dan. En met enkel onze vaste re-
dactie kun je het niet bolwerken’, zegt hoofdredacteur Raf Scheers.

Marco Goole, Peter Vanwijnsberghe, Marieke van Schoonhoven, Dieter De Cleene, Judith Stegen,
Liesbeth Gijsel, Kim Verhaeghe, Raf Scheers. Ontbreekt: Els Verweire. Foto: Maksim Marissen
Sport/Voetbalmagazine Sport/Voetbalmagazine verschijnt wekelijks. In de jaren ’80 waren Sport Magazine
en Voetbalmagazine twee aparte bladen. Allebei hebben ze één redactie voor de
Jaren ’80: Nederlandstalige en een Franstalige editie. De redactie van Sport Magazine bestond
Sport Magazine: ● ● ● ● ● ● ● (7) vroeger uit zeven journalisten, Voetbalmagazine had drie vaste werkkrachten. In
Voetbalmagazine: ● ● ● (3) 2001 werden de magazines samengebracht tot één tijdschrift met de naam Sport/
2001: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (14) Voetbalmagazine. Ze hebben een vaste redactie van elf journalisten. ‘Het blad heeft
2020: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (11) altijd met een beperkte kernredactie gewerkt’, zegt hoofdredacteur Jacques Sys.
Hij is voorstander van een sterke freelanceploeg. ‘Daarmee bedoel ik mensen die
regelmatig voor het blad schrijven. Niet voor één of twee keer per maand.’ Een be-
trokken freelanceploeg als ledematen van de vaste romp dus.

c 05.2019
Vooraan v.l.n.r. Frédéric Vanheule, Bruno Govers, Jacques Sys, Thomas Bricmont. Achteraan v.l.n.r. Pierre Danvoye,
Christiaan Vandenabeele, Steve Van Herpe, Geert Foutré, Guillaume Gautier, Peter T’Kint; (Foto: Wim Denolf)

Marie Claire Het maandblad Marie Claire verscheen in België tot 2012 als bijlage van de Franse
en Nederlandse editie. In Vlaanderen verscheen de Nederlandse editie met een
2002: ● ● ● ● ● (5) bijgevoegd Vlaams katern, in Wallonië verscheen de Franse versie met een Waalse

P045
2013: ● ● ● ● (4) bijlage. In 2013 werd Marie Claire een volwaardig Belgisch tijdschrift. De Waalse en
2020: ● ● (2) Vlaamse redactie werkten altijd samen als één team, maar kromp in doorheen de
jaren. Sinds 2019 gaat Marie Claire alleen met freelancers aan de slag voor hun
printversie. Voor de onlineversie zijn er nog twee medewerkers. Hoofdredacteur Ma-
rie Geukens en haar zeskoppig freelanceteam werken in de redactieruimte aan het
magazine.

(Foto: Marie Geukens)


Popdiva
"Het was voor mij de tweede keer dat ik P!nk fotografeerde. Ik herinner me dat ik de eerste keer de zoveelste platte Amerikaanse
popdiva verwachtte, maar al snel moest ik mijn mening herzien. Ze is zoveel meer dan dat. De show is een gestroomlijnde, tot Juni
in de details voorbereide act. Maar verdomme, je moet het maar kunnen! Ze zingt én danst én performt alsof haar leven ervan
afhangt. Mijn respect voor de zangeres is groot. Ook deze keer verheugde ik mij er dus op om haar weer aan het werk te zien.
Zonder al te grote verwachtingen, want ik ken mezelf: te veel verwachten is nooit goed. Maar P!nk was opnieuw een wervelwind
die passeerde! De moeilijkheid wanneer je zo’n popster fotografeert, is dat je niet in herhaling mag vallen of dezelfde beelden Stefaan
Fotograaf
als je collega-fotografen mag maken. Bij zo een show wordt het al snel eenheidsworst. Daarom was ik meteen blij met dit ex-
clusieve beeld.’ Temmerman
nt ’
Pl a
uw
e kt
Tr

'
b
lu
sc
bi
na
an
gc
elin
Veroord

(+) Glor
ia V
and
e rb
ilt
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Goed dat ze nu van kant


wisselen. Zien de supporters
aan de overkant de Rode Duivels
ook eens van dichtbij. #belkaz

Ministerie van Sport


@SportMinisterie

8 juni 2019

Op knack.be In Brussel-Noord Station moeten


‘Waarom verkrachten wonen is mensonterend maar
mannen?’ je hebt wel een perfecte
#mobiscore.
Sohaila Abdulali schrijft in ‘Waar we
over praten als we over verkrachting Xander De Rycke
@xanderycke
praten’ over haar eigen ervaring, ver-
halen van slachtoffers en internatio- 18 juni 2019
naal onderzoek. Zelf was ze slachtoffer
van een groepsverkrachting in Mum-
bai. Omdat de gebeurtenis stil werd Na aanhoudende demonstraties tegen de
gehouden, schreef ze een artikel. Pas omstreden uitleveringswet van Carrie Lam
dertig jaar na de feiten ging haar ar- komen in Hongkong op 9 juni ruim een half
miljoen mensen op straat.
tikel viraal.
Het Instagramkanaal NWS.NWS.NWS van de VRT brengt
nieuws op maat van jongeren

De brug tussen
Karrewiet en
het Journaal
Jongeren van twaalf tot achttien zijn geïnteresseerd in de actualiteit.
Alleen sluit de manier waarop media nieuws brengen niet aan bij hun
leefwereld. Daarom lanceerde de VRT in april 2019 het Instagramka-
naal NWS.NWS.NWS. Marijn Van Damme is een van de zes redacteurs.
De JONG-redactie post dagelijks korte nieuwsvideo’s op maat van
jongeren. Een schot in de roos, als je het stijgend aantal volgers mag
geloven.

a 06.2019
P049
TRIGGER Marijn Van Damme studeerde journalistiek. jaar populair zal zijn.’
Op 1 juni 2019 gaat Na zijn studies dook hij meteen het werkveld in. Balans
The Dallas Morning op
TikTok. Een populair
Sinds juni 2019 werkt hij mee aan de uitbouw van De JONG-redactie selecteert nieuws op basis van
jongerenplatform met het Instagramkanaal NWS.NWS.NWS. twee criteria: thema’s waarvan ze weten dat jon-
korte video's. Ook The geren ze interessant vinden en thema's die ze als
Washington Post en NBC ‘Lagereschoolkinderen kijken naar Karrewiet en redactie willen brengen. ‘Er zijn wel topics die we
News posten er sinds een
maand nieuwsitems.
volwassenen volgen het Journaal. Daartussen niet meer posten, omdat we uit ervaring weten
zit een hiaat: middelbareschooljongeren die ner- dat ze niet werken. De post over een olifanten-
gens terechtkunnen voor nieuws op hun maat', verhuizing in Zimbabwe scoorde slecht, maar de
door Mona Dewaele
vertelt Van Damme. ‘Een tv-programma was nieuwe film van F.C. De Kampioenen was wel een
geen optie omdat jongeren steeds minder tele- succes. Achteraf maken we altijd een afweging
visiekijken. Ze zitten wel vaak op Instagram, het welke thema’s we wel of niet meer brengen’, ver-
medium bij uitstek om nieuws op jongerenmaat klaart Van Damme.
te brengen.’ Van Damme wijst erop dat de jeugd
afhaakt bij journaals, omdat die te lang duren en NWS.NWS.NWS zoekt dagelijks een goede balans
ze niemand herkennen. ‘Wij maken daarom elke tussen serieus en luchtig nieuws. ‘Als de posts in
dag vijf korte nieuwsvideo’s van maximaal één de ochtend zware thema’s behandelden, zijn de
minuut.’ avondtopics lichter. Daarvoor gaan we soms op
zoek naar nieuws over wereldsterren zoals Justin
‘We speelden ook met het idee om nieuws naar Bieber of Billie Eilish.’
jongeren te brengen via Snapchat of YouTube.
Maar de jeugd zoekt geen nieuws via deze plat- De redactieleden deden vanaf februari re-
formen.’ Marijn Van Damme wijst erop dat ze nu search in scholen en op straat. Ze vroegen jon-
nog Instagram gebruiken, maar dat het snel kan geren naar hun interesses. Wat bleek? Een aantal
veranderen. ‘Het probleem met sociale media is van die thema’s maken dagelijks deel uit van het
dat je niet kunt voorspellen welke app volgend Journaal. ‘Daarnaast zijn ze ook geboeid door het
leven van beroemdheden als Kylie Jen- Herkenbaarheid is cruciaal en daarom In januari 2020 smolt NWS.NWS.NWS
ner of bekende gamers. We weten welke plaatst de redactie zo veel mogelijk jon- samen met de Instagrampagina van
muziekartiesten ze leuk vinden en daar ge gezichten op een coverbeeld. ‘Jonge- mnm-be, die 120.000 volgers heeft. ‘Da-
spelen we op in.’ ren klikken minder snel op een post met gelijks verschijnen drie posts van onze
twee oude rakkers. Nieuws op jongeren- pagina op hun feed. Als de volgers van
Marijn Van Damme wijst erop dat pro- maat moet altijd flitsend zijn. We plak- mnm-be onze berichten interessant vin-
testen, verdraagzaamheid en racisme ken korte beelden na elkaar om te voor- den, ontdekken ze hopelijk ons kanaal.’
vaak aan bod komen omdat jongeren komen dat het één lange video wordt
dat belangrijke thema’s vinden. ‘Er zijn met een tekst op.’ Volgens Marijn Van Engagement per post (reacties en likes
uiteraard thema’s die jongeren minder Damme werkt het om snel te switchen
per post) is een andere succesfactor.
boeien, zoals de impeachmentproce- van beelden en standpunten. Flitsende
De JONG-redactie weet ongeveer op
dure van Trump of de Brexit. Het is onze en visuele elementen vallen in de smaak
voorhand waar er veel of weinig op ge-
taak om hen hierover toch betrouwbare en daar zet de redactie sterk op in.
reageerd zal worden. ‘De post over een
informatie te geven.’ Marijn Van Damme
16-jarige jongen met de grootste mond
vertelt dat ze grotere thema’s vaak met Een journalistiek diploma is volgens Ma-
rijn Van Damme geen vereiste om bij ter wereld lokte bijvoorbeeld veel re-
een andere insteek brengen dan het
NWS.NWS .NWS te werken. Drie van de zes acties uit. Maar als een bericht minder
klassieke journaal. ‘Tieners staan altijd
redactieleden studeerden journalistiek. comments krijgt, klasseren we de post
centraal.’ Bij de Brexit-procedure zocht
De drie andere collega’s volgden een niet als slecht.’
de redactie jongeren in het Verenigd Ko-
ninkrijk die een video maakten met hun opleiding aan de universiteit, in de rich-
visie op het vertrek. tingen Latijn-Grieks, Spaans en Meerta- Marijn Van Damme verklaart dat jonge-
lige Communicatie. ‘Het is belangrijker ren willen weten wie het nieuws voor hen
Sporza is leider als het aankomt op sport. dat je goed kan schrijven, monteren en maakt. ‘Mijn collega Louise wordt nu al
Daarom besloot de JONG-redactie om dat je mee bent met de leefwereld van vaker ingezet als gezicht van ons kanaal.
jongeren’, vult Van Damme aan. Op onze nieuwjaarspost en selfie met
P050

minder de nadruk te leggen op sport-


nieuws. ‘Belangrijke nieuwtjes, zoals een Koning Filip kregen de volgers wel al het
Belgische wereldkampioen, brengen we 'Dat we ons dagelijks voltallige redactieteam te zien. We krij-
gen logopedie en begeleiding van een
wel. Maar uitspraken van voetballers zijn
moeten inleven in
niet relevant op ons kanaal’, verklaart coach om de schermgezichten van ons
Van Damme. de wereld van jongeren kanaal te worden.’
is het moeilijkste aan
a 06.2019

Inlevingsvermogen onze job' Marijn Van Damme hoopt om tegen juni


‘Het feit dat we ons dagelijks moeten in- 50.000 volgers te hebben en opnieuw
leven in de wereld van jongeren is het Volgers in te zetten op festivals, want daar zijn
moeilijkste aan onze job. Vaak kunnen ze De NWS.NWS.NWS-redactie bestaat uit jongeren. ‘Vorige zomer interviewden we
nieuwsitems niet verwerken zoals Mar- jonge twintigers. Volgens Marijn Van Billie Eilish en hopelijk volgen in de toe-
tine Tanghe ze brengt op het Journaal. Damme kunnen 40-plussers ook nieuws komst nog meer wereldsterren.’
De vertaling naar hoe jongeren het wil- maken op jongerenmaat. ‘Bij Karrewiet
len lezen is een van de moeilijkste uitda- werken veertigers, die al 20 jaar ervaring
gingen.’ Van Damme vertelt dat jonge- hebben en dat werkt perfect. Onze eind-
ren er heel gevoelig voor zijn. Goed mee redacteur is wat ouder en heeft jonge
zijn in het jongerentaaltje is cruciaal als kinderen. Ze is daardoor vertrouwd met
redactielid van NWS.NWS.NWS. ‘Het zijn de leefwereld van jongeren. Het is fijn
kleine dingen die ik in het achterhoofd dat de eindredacteur ouder is, om ons
moet houden. Hoe zou ik als 16-jarige jeugdig enthousiasme soms in toom
Ook de Nederlanders bieden nieuws
iets willen lezen?’ te houden.’
op maat van jongeren. Sinds 2018 is de
Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
Marijn Van Damme krijgt regelmatig Marijn Van Damme vindt de opzet
schrijfassistentie. ‘In het begin kreeg ik te vinden op Snapchat, YouTube en
van het kanaal geslaagd. ‘Toen ik bij
de opmerking dat mijn schrijfstijl nog Instagram. Nieuws brengen uit de
NWS.NWS.NWS begon te werken, had-
te droog was en niet zoals jongeren het belevingswereld van jongeren is in
den we 7.000 volgers. Een half jaar la-
zeggen. Andere nieuwskanalen zouden ter overschrijden we bijna de 30.000. Nederland een succes. Het Insta-
brengen 8-jarig jongetje is de bestbe- Dat zegt genoeg.’ Volgers zijn belangrijk gramaccount ‘NOS Stories’ groeide
taalde YouTuber van 2019, wij transfor- voor het kanaal. ‘Toen we in december uit tot het grootste nieuwskanaal op
meren dat tot Bestbetaalde YouTuber het tienerwoord van het jaar bekend- Instagram en heeft vandaag bijna
van 2019 is een kind van 8. De gepaste maakten, leverde ons dat veel nieu- 600.000 volgers. Het initiatief werd in 2018
schrijfstijl ontwikkelen is iets dat je al we volgers op. Als we voxpops doen bekroond tot beste nieuwspagina en
doende leert en moet blijven bijscha- op straat, merken we dat jongeren ons beste bedrijfsaccount. De VRT treedt
ven.’ beginnen te herkennen en dat is wel met zijn kanaal NWS.NWS.NWS in
leuk’, lacht Van Damme. de voetsporen van onze noorderburen.
a 06.2019
P051

Marijn Van Damme (25) zat vorig jaar nog op de schoolbanken. Vandaag is hij lid van een kersverse JONG-redactie.
(Foto: Levi Verbauwhede)
Vlaamse redacties blijven witter dan de maatschappij

Mediahuizen
bekennen kleur
Onze samenleving mag dan wel diverser worden, op je televi-
siescherm zie je voornamelijk blanke gezichten. Ook de namen
onder artikels in kranten en magazines klinken vaak oer-Vlaams.
Scoop ging langs bij DPG Media en Roularta om te horen of zij
zich bewust zijn van het diversiteitsprobleem. Beide mediabe-
drijven willen graag een afspiegeling van de maatschappij zijn,
maar de weg daar naartoe is bezaaid met obstakels.
P052

TRIGGER De Monitor Diversiteit 2018 die de VRT in sa- vestigd, hopen we in de toekomst nog meer
Op 12 juni 2019 verschijnt menwerking met de Universiteit Antwerpen een aantrekkingspool te zijn voor talent. De
b 06.2019

in De Morgen: 'De VRT


vorig jaar publiceerde, toont aan dat de VRT bruisende stadsomgeving en locatie aan het
heeft een probleem. Enkel
Ketnet redt de meubels.' niet goed scoort op vlak van diversiteit. En- station zijn daarbij zeker een voordeel. Een
Uit de Monitor Diversiteit kel kinder- en jeugdzender Ketnet haalde gevarieerde redactie is bovendien belangrijk
2018 van de openbare een aanvaardbare score. In 2018 waren 9,7 om de nieuwsinstroom divers te houden.' Dat
omroep blijkt dat de
procent van de mensen in die uitzendingen bevestigt ook Jos Grobben, directeur Maga-
VRT-zenders ‘witter dan
wit’ zijn. Ketnet is de uit- nieuwe Vlamingen. Eén en Canvas, de an- zines bij Roularta Media Group, de Belgische
zondering en behaalt wel dere zenders van de VRT, behaalden met multimediagroep die marktleider is op vlak
een goed diversiteitscijfer. 6,7 procent en 7,7 procent zwakke resultaten. van magazines. 'Als je werkvloer niet divers
Nochtans heeft de VRT een cel Diversiteit die is, ontbreken er verschillende invalshoeken
de beeldvorming voor en achter de scher- en thema’s in de producten die je naar buiten
door Laurane Berkein
men bewaakt. Daarenboven is de publieke brengt', vertelt Grobben. 'Je redactie wit hou-
omroep gebonden door een beheersover- den? Daar heb je als bedrijf geen voordeel bij.
eenkomst. Daarin legt de Vlaamse gemeen- Elk bedrijf wil ongetwijfeld de beste mensen
schap de VRT doelstellingen op in verband aan boord houden, maar het is ook belang-
met diversiteit in bereik, beeldvorming en rijk om zicht te hebben op wat er speelt in de
personeelssamenstelling. Als de VRT zelfs samenleving.'
mét richtlijnen niet goed scoort, hoe doen de
commerciële mediabedrijven het dan voor De beperkte diversiteit op de redacties bij
en achter de schermen, zonder opgelegde News City betekent volgens Lataire niet dat
diversiteitsquota? je geen gevarieerde doelgroep kan bereiken.
'Met het merk Het Laatste Nieuws bereiken we
Aantrekkingspool dagelijks twee miljoen mensen. Die komen
DPG Media, de nieuwe naam voor MEDIALAAN uit alle lagen van de bevolking. Ook met VTM
en De Persgroep Publishing, zegt vooral ta- Nieuws bereiken we een breed publiek.' Dat
lent te willen verzamelen in het bedrijf. 'We wil niet zeggen dat Lataire diversiteit op de
'We moeten het diversiteitspro-
bleem bij de basis aanpakken
zijn heel open van geest. Als een werknemer redactie zelf niet belangrijk vindt. 'Onze sa-
door de instroom te vergroten.' getalenteerd is, spelen geslacht, afkomst en menleving wordt steeds diverser en als me-
(foto: Laurane Berkein) andere vormen van diversiteit geen rol', ver- diabedrijf wil je een afspiegeling zijn van de
klaart Nicholas Lataire, adjunct-directeur bij samenleving. We proberen vooral mensen
News City. 'Nu News City in Antwerpen is ge- aan te trekken die openstaan voor veel me-
ningen, strekkingen en achtergronden. met een allochtone achtergrond vinden,
Op die manier behouden we onze voe- gebeurt het wel eens dat er veel witte,
ling met de maatschappij.' oude mannen in Knack staan. Energie is
eindig en op het einde van de week moe-
Schaars ten we een deadline halen.'
Hoe komt het dan dat de redacties toch Zou het in de toekomst een oplossing zijn
‘te wit’ zijn? 'Het probleem zit bij het aan- als ook commerciële omroepen richtlij-
bod', legt Grobben uit. 'De instroom van nen zouden krijgen over diversiteit? 'Voor
mensen met een allochtone achtergrond de beeldvorming van onze producten
is zeer beperkt. Bovendien weigeren we zeker niet', verzekert Grobben. 'De hoofd-
om aan positieve discriminatie te doen. redacteurs bepalen wat er in de maga-
Hogescholen en universiteiten ondervin- zines verschijnt. Slechts één keer in al
den trouwens hetzelfde probleem. Zolang mijn jaren dienst vond ik een editie niet
opleidingen te weinig studenten met een veelzijdig genoeg.' Dat er dringend iets
allochtone achtergrond aantrekken, blijft moet veranderen op de redacties, ziet
de instroom naar mediabedrijven heel Grobben wel in. 'Richtlijnen voor ons per-
schaars.' soneel zouden misschien wel helpen, al
was het maar om een bredere bewust-
'Onze samenleving wordt wording te creëren. Maar een dwingen-
de maatregel is geen oplossing op lan-
steeds diverser en als ge termijn. We moeten het probleem bij
mediabedrijf wil je een de basis aanpakken door de instroom
afspiegeling zijn van de te vergroten. En in de tussentijd zorgen
we ervoor dat mediabedrijven aandacht
samenleving' blijven hebben voor diverse thema’s en
Nicholas Lataire diverse invalshoeken.'

b 06.2019
Esther van Tilburg, opleidingsdirecteur
Bachelor in de Journalistiek aan de Ar-
teveldehogeschool, bevestigt dat het
moeilijk is om studenten met een alloch-
tone achtergrond aan te trekken. 'Het
gebrek aan diversiteit binnen hogescho-

P053
len is een algemeen Vlaams probleem',
vertelt Van Tilburg. 'De doorstroom van
het secundair naar het hoger onderwijs
is heel beperkt. We zijn ons daarvan be-
wust. Met de volledige hogeschool heb-
ben we een strategisch plan opgesteld
voor de komende jaren. Een van de stra-
tegische doelen heet Kleurrijk en kansrijk
studeren. Daarmee hopen we opnieuw
een afspiegeling te kunnen zijn van wat
er in de maatschappij gebeurt.'

Energie
Ondanks hun beperkt diverse redac-
ties vinden de mediabedrijven dat ze er
toch in slagen gevarieerde producten
uit te brengen. 'Elke week opnieuw is het
een uitdaging om een veelzijdig maga-
zine aan te bieden', vertelt Bert Bultinck,
hoofdredacteur van Knack. 'We kiezen
voor nieuwswaardige stukken en sterke
achtergrondverhalen. Maar ook de keu-
ze van interviewees is gevarieerd. We
krijgen geen quota opgelegd, maar we
proberen wel divers te zijn als we kijken
naar gender en allochtone achtergrond.'
Al geeft Bultinck ook toe dat het altijd be-
ter kan. 'Als vrouwelijke interviewees niet
beschikbaar zijn of als we geen mensen
Illustratie Pol Cosmo
Mediavrouwen
op leeftijd over
leeftijdsdiscriminatie
‘Blijkbaar gelden op de radio nu dezelfde wetten als op tv: man-
nen van 58 worden niet als oud beschouwd, vrouwen wel. Een oude
vrouw is een heks, een oude man een lieve tovenaar. Van oude
vrouwen hoor je bang te zijn’, vertelde Leen Demaré na haar ont-
slag bij Joe in een interview met De Morgen. Harde woorden. Scoop
vroeg Annemie Peeters, Phara de Aguirre en Lynn Wesenbeek naar
hun ervaring met leeftijdsdiscriminatie bij vrouwen in de radio- en
televisiewereld. Zij voelen het niet zo aan als Leen Demaré.
P054
c 06.2019

TRIGGER ‘Ik geloof wel dat het als vrouw moeilijker is om gaat De Vuyst verder. ‘De reacties waren erg
Op 1 juni 2019 vertelt oud te worden in de journalistiek, zeker op het confronterend en persoonlijk, soms met doods-
VTM-nieuwsgezicht Dany
Verstraeten in De Morgen
scherm’, legt onderzoeker in genderongelijkheid bedreigingen erbij. Ook mannelijke journalisten
dat het voor vrouwen Sara De Vuyst (UGent) uit. ‘Het gebeurt zelfs dat krijgen opmerkingen, al gaan die minder over
moeilijker is om ouder te je als oudere vrouw van het scherm verdwijnt. hun uiterlijk of persoonlijkheid, maar meer over
worden op het scherm. Stereotypen rond uiterlijk liggen aan de basis inhoud.’
van het probleem. Ook het vooroordeel dat je
als oudere vrouw niet meer meetelt, speelt een De gegevens van Het profiel van de Belgische
rol. Oudere mannen stralen daarentegen voor journalist in 2018 tonen aan dat de genderver-
door Melissa Riems
velen autoriteit en kennis uit. Dat komt voort uit deling onder 35 jaar gelijkmatig is. Maar bij de
een commercieel idee waarbij de omroepen leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar zijn de vrou-
denken dat een jongere vrouw op het scherm wen nog maar voor 20 procent vertegenwoor-
meer kijkers trekt. Wat niet altijd waar is natuur- digd. ‘Dat is weinig en je ziet inderdaad vooral
lijk’, verduidelijkt De Vuyst. in die leeftijdscategorie vrouwen vertrekken. In
dat geval kan je spreken van leeftijdsdiscrimi-
‘Uit interviews met vrouwelijke journalisten die natie’, legt De Vuyst uit. ‘Bovendien zijn er op het
op het scherm verschijnen, bleek dat zij vaak scherm meer vrouwen aanwezig dan in wer-
meer negatieve berichten via sociale media kelijkheid in de journalistiek. Hierdoor krijg je
krijgen. Dikwijls zijn dat reacties op hun uiter- als kijker een vertekend beeld terwijl het aan-
lijk. Sommigen dachten er op een bepaald mo- tal vrouwelijke en mannelijke journalisten nog
ment zelfs aan om uit het beroep te stappen’, steeds niet in balans is.’
Lynn Wesenbeek: ‘Vooral de commerciële omroep bezondigt zich aan leeftijdsdiscriminatie’
(Foto: VTM)

c 06.2019
Gevoeligheid te brengen. ‘Wij hebben bijvoorbeeld bij vind, is dat je je capaciteiten kan blijven
Worden vrouwen op leeftijd sneller als De Afspraak de regel om, buiten de pre- inzetten. Je mag niet zomaar aan de
oud gepercipieerd dan mannen? Ra- sentator, steeds één vrouw aan tafel te kant geschoven worden. Opschuiven wil
dio 1-stem Annemie Peeters (60) vindt hebben.’ niet zeggen verdwijnen.’
van wel. ‘Het is heel jammer, maar de

P055
schoonheidscultuur zit daar voor iets Daarnaast kaart Lynn Wesenbeek (57) ‘Leen Demaré die zomaar verdwenen is
tussen. Schoonheid is belangrijk. Ik wil het verschil tussen openbare en com- bij DPG Media, dat zou op de VRT nooit
daar niet mee zeggen dat oudere vrou- merciële omroep aan. ‘VTM is als com- gebeuren. VRT zou je niet ontslaan om-
wen niet mooi zijn, integendeel. Wel ben merciële omroep afhankelijk van wat de dat je niet meer bij het profiel van de
ik ervan overtuigd dat die schoonheids- markt wil, in het bijzonder de reclame. luisteraars past. Ze zouden je ontslaan
cultuur ook voor mannen geldt. Maar En net die reclamesector is in hetzelfde omdat je niet voldoet, er de kantjes van
nieuwsprogramma’s mag je niet ver- bedje ziek. Antirimpelcrèmes bijvoor- afloopt of je werk erbarmelijk uitvoert’,
gelijken met amusementsprogramma’s. beeld werden jarenlang aangeprezen benadrukt Peeters. ‘Bij mijn radiopro-
Bij die laatste draait het meer om beeld door jonge vrouwen. Het is dus vooral gramma Fifty-fifty heb ik gezien hoeveel
dan om inhoud. Waar zie je nu een ou- de commerciële omroep die zich be- vijftigers geen werk meer vinden nadat
dere vrouw met een jongere man pre- zondigt aan leeftijdsdiscriminatie.’ ze ontslagen zijn. Dat is heel jammer. Zo
senteren? Nergens. Enkel de combinatie blijft veel talent onbenut.’
van jongere vrouwen met oudere man- ‘Vertrekken is alleen leuk
nen lijkt acceptabel’, vertelt Peeters. De Aguirre hoopt dan weer dat oudere
als je er zelf voor kiest’ collega’s kunnen blijven werken zolang
‘Je kan inderdaad stellen dat er een Phara de Aguirre ze willen. Voor zichzelf hoopt ze hetzelf-
verschil is tussen nieuws en entertain- de. ‘Ik zou het er moeilijk mee hebben
ment. Als vrouw kan je ouder worden Opschuiven als ik vervangen zou worden, enkel en
in een nieuwsdienstprogramma. Man- Zijn de mediagezichten het er dan mee alleen omdat ik te oud ben. Vertrekken
nelijke presentatoren gaan dan weer eens dat oudere vrouwen vervangen is alleen leuk als je er zelf voor kiest. Als
langer mee in entertainmentprogram- worden door iemand jonger? ‘Nee, na- je gedwongen wordt om te gaan dan
ma’s. Hoe dan ook denk ik dat vrouwen tuurlijk niet. Maar dat oudere mensen al vraagt dat wel wat verwerking. Op de
er voor om het even welk programma eens moeten opschuiven, snap ik’, vindt nieuwsdienst hebben we vandaag een
goed moeten uitzien’, merkt VRT-gezicht Annemie Peeters. ‘Je moet jezelf blijven mooie mix tussen vrouwelijk oud en
Phara de Aguirre (58) op. Toch ziet zij heruitvinden. Je kan niet eeuwig je rol jong. Martine Tanghe wordt dit jaar 65.
een positieve verandering. Zo is er vol- en privileges claimen. Jongeren moeten Daarna volg ik, en Kathleen Cools is 56.
gens haar een gevoeligheid bij de VRT ook een kans krijgen. Dat geldt voor elk Op de redactie hebben we dus twinti-
om steeds voldoende vrouwen in beeld beroep trouwens. Wat ik wel belangrijk gers, dertigers, veertigers, vijftigers én
Illustratie Pol Cosmo

‘Het clichébeeld
dat vrouwen per se
jong moeten zijn,
is achterhaald’
P056

Lynn Wesenbeek

ook een zestiger. Het zit goed.’ in’, meent Peeters. Daarnaast vindt ze op leggen’, meent ze.
dat oudere journalisten zich minder wil-
‘Wens ik meer vrouwen tot hun pensioen len profileren. ‘Als je jonger bent, wil je Daarnaast vermoedt Peeters dat een
c 06.2019

op het scherm? Ja, maar ze zijn jezelf hard bewijzen. Dat geeft niet altijd ouder publiek voor commerciële zen-
gelukkig al aanwezig. Als je VTM als de beste radio of tv. Oud en jong samen ders minder interessant is. ‘Mensen ou-
voorbeeld neemt, krijg je de indruk brengt de mooiste mix. Jonge mensen der dan 45 zijn waarschijnlijk voor hun
dat oudere vrouwen het lastig hebben. kunnen dingen waar wij moeizamer reclamecampagnes niet meer interes-
Maar VTM is niet de norm’, verklaart mee omspringen en wij beheersen dan sant. En als je doelpubliek jong is, dan
Wesenbeek. ‘De commerciële omroep vaak inhoudelijk de zaken beter. Die sa- kies je vanzelf ook voor jongere presen-
zal op termijn de openbare omroep wel menwerking zou overal zo moeten zijn’, tatoren: dat is de commerciële logica’,
volgen. Het clichébeeld dat vrouwen per benadrukt ze. denkt de Radio 1-stem.
se jong moeten zijn, is achterhaald. We
zijn 2020. Zelfs in Hollywood hebben ze De Aguirre bevestigt dat. ‘Er worden wel De Aguirre vertelt dat er een screentest
dat al begrepen.’ eens grappen gemaakt over ouderen, gebeurt voordat je op het scherm mag
want ik ben vaak de oudste op een re- komen. ‘Screentests zijn er niet alleen
Bagage dactie. Dat is niet erg. Het is juist fijn om om te controleren of je er goed uitziet,
‘Ouderen moeten op een bepaald mo- met jongere collega’s te mogen samen- maar ook om na te gaan of je goed
ment plaatsmaken voor jongeren. Dat werken. Ik vind het ook belangrijk om als presenteert. En of het klikt met de ca-
is de cyclus van het leven en dat geldt ‘senior’ mijn kennis te kunnen doorgeven. mera. Die criteria zijn voor mannen en
zowel voor vrouwen als voor mannen’, Zo hoop ik dit jaar met een jongere col- vrouwen dezelfde.’ Toch stelt ze vast
gelooft Wesenbeek. ‘Het is vooral be- lega een Panoreportage te draaien.’ dat minder knappe mannen makke-
langrijk om relevant te blijven. Ik zet met lijker hun weg naar het scherm vinden
plezier mijn ervaring en energie in om Commerciële logica dan minder mooie vrouwen. Bij mannen
jongeren te begeleiden. En omgekeerd Peeters denkt dat knap zijn wel mee- wordt er volgens haar minder naar het
werkt het ook. Ik steek bijvoorbeeld veel speelt in de selectie van televisiege- criterium knapheid gekeken.
op van de socialmediaskills van mijn zichten. ‘Je moet er op tv een beetje
dochters.’ fatsoenlijk uitzien. Tenzij je te gast bent De vier vrouwen zijn vastberaden. Hoe-
in een programma, dan telt dat niet. wel er volgens hen voldoende oude-
‘Je hebt als oudere meer bagage. Na Op de radio moet je tenslotte ook een re vrouwen op het scherm verschijnen,
al die jaren heb ik bijvoorbeeld meer mooie stem hebben.’ Verdwijnen oude- mogen het er altijd meer zijn. Maar dat
interviewervaring. Toch moet je jonge re vrouwen en mannen dan van televisie geldt voor alles: zo mag er ook meer
mensen de kans geven om het ook te omdat ze te oud lijken? ‘Dat weet ik niet, kleur in de media zijn. ‘Alleen maar jong
proberen. Alleen zo worden ze er beter je kan daar uiteindelijk nooit de vinger en mooi is niet genoeg’, vindt Peeters.
Ankers VTM Nieuws Ankers Het Journaal Ivan De Vadder 55 jaar
Dany Verstraeten 64 jaar Martine Tanghe 64 jaar Lieven Van Gils 55 jaar
Stef Wauters 52 jaar Wim De Vilder 50 jaar Stef Wijnants 53 jaar
Birgit Van Mol 51 jaar Annelies Van Herck 44 jaar Eddy Demarez 52 jaar
Cathérine Moerkerke 42 jaar Goedele Wachters 44 jaar Sabine Hagedoren 51  jaar
Freek Braeckman 40 jaar Hanne Decoutere 40 jaar Catherine Van Eylen 49 jaar
Xavier Taveirne 38 jaar Karl Vannieuwkerke 49 jaar
Andere VTM-gezichten Annelies Beck 46 jaar
Fatma Taspinar 38 jaar
Faroek Özgünes 56 jaar Bart Schols 45 jaar
David Dehenauw 49 jaar Andere VRT-gezichten Lisbeth Imbo 44 jaar
Frank Duboccage 46 jaar Frank Deboosere 61  jaar Maarten Vangramberen 41  jaar
Julie Colpaert 40 jaar Rudi Vranckx 60 jaar Bram Verbruggen 33 jaar
Maarten Breckx 34 jaar Phara de Aguirre 58 jaar Ruben Van Gucht 34 jaar
Lieven Verstraete 57 jaar Danira Boukhriss Terkessidis 29 jaar
Kathleen Cools 56 jaar Aster Nzeyimana 26 jaar

FOTO BOVEN: Phara de Aguirre: ‘Op de nieuwsdienst hebben we een mooie mix tussen vrouwelijk oud en jong’ (Foto: Melissa Riems)
FOTO ONDER: Annemie Peeters: ‘Alleen maar jong en mooi is niet genoeg’ (Foto: Melissa Riems)
Rijk en arm
‘In juli viert Yerevan (Armenië) de dag van het water. Tijdens het Armeense festival ‘Vardavar’ gooit men met emmers water, zo-
dat iedereen nat wordt. Ik dacht: dat moeten we tijdens de zomer ook op het Sint-Baafsplein in Gent doen. Ik zorg dan wel voor Juli
emmertjes! Het was heel grappig om er als buitenstaander tussen te lopen. Iedereen, rijk én arm, deed mee en voor je het wist
had je een emmer water over je heen gekregen. Ik probeerde toch mijn camera wat te beschermen. Zelf was ik kletsnat, mijn
camera overleefde het en ik heb goed gelachen. Ik vind het jammer dat zo’n event maar één keer per jaar georganiseerd wordt.’
Fotograaf
Filip Claus
b 01.2019 P059
d
Raa
e se
r op
Eu
de
n

a
rv
te
zi t
or
vo
hel
Mic
Ch a r l e s

Fa
illissem
t er en
oti
ek
be
ri jd
fP
ab
o

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

‘’Al vijftigtal festivalgangers


Tomorrowland naar zieken-
huis gebracht.’’ Jonge mensen
hebben blijkbaar een zwakke
gezondheid.

Rik Torfs
@torfsrik

21 juli 2019

Op mo.be Om 16.00 uur in Ukkel 39,5°C.


De kiezer heeft gesproken, Beitem 40,3°C Diepenbeek
maar wat heeft hij gezegd? 40,2°C #voldoendewaterdrinken

Frank Deboosere
In zijn column blikt Walter Zinzen terug
@frankdeboosere
op de verkiezingsuitslag. Hij vraagt zich
af of de kiezer gelijk heeft. Media pra- 25 juli 2019
ten vaak over 'het signaal van de kie-
zer', maar hij vindt dat een foute ver-
algemening. ‘Het signaal’ gaat over de
18% van de Vlaamse bevolking die op Greta Thunberg zet gedreven haar strijd
Vlaams Belang stemde, maar niet over verder tegen de klimaatverandering en ont-
kennende politici.
de rest. De kiezer kan geen gelijk heb-
ben, want dé kiezer bestaat niet, schrijft
Zinzen.
Wetenschapsjournalistiek wordt gretig gelezen

'Communiceren
over wetenschap
is een kunst'
Menselijke nieuwsgierigheid bracht ons tot op de maan. Toen
de BRT in 1969 Neil Armstrongs eerste stappen live uitzond,
zaten miljoenen Vlamingen aan hun scherm gekluisterd. Een
halve eeuw later kopten kranten wereldwijd met de eerste foto
van een zwart gat in het heelal. Ook nu scoort wetenschaps-
journalistiek nog steeds bij het brede publiek.

a 07.2019
P061
TRIGGER Koen Wauters is sinds 2011 gezondheids- tijd. De overlevingskans bij kanker steeg over
Op 5 juli 2019 kondigt en wetenschapsjournalist bij de open- een periode van 25 jaar van vijftig procent
Het Laatste Nieuws aan
bare omroep. Volgens hem interesseert naar zeventig procent. Dat is fantastisch,
dat Instagramweten-
schapper en de Vlaming zich voor wetenschap. Daarbij maar dat verliep niet in één keer. Weten-
influencer Martijn stelt hij een opvallende trend vast: ‘Als we schappers dagen niet op met onverwachte
Peters aangeworven is interne peilingen houden, dan steekt het wondermiddelen op persconferenties.’
als wetenschapsjour-
thema gezondheid er met kop en schou-
nalist voor News City
ders bovenuit. Dat is voor mij erg logisch. Als ‘Wat vanzelfsprekend is
mensen elkaar tegenkomen, dan hebben ze
door Eline Timperman
het over twee onderwerpen: het weer en hun
voor de ene lezer, is Chinees
gezondheid.’ voor de andere’
Pepijn van de Gulden
Volgens Wauters is de moeilijkheid aan
wetenschapsjournalistiek het gebrek aan Daarnaast merkt Wauters op dat niet iedere
hard afgebakend nieuws. ‘Als Groot-Brittan- journalist weet hoe wetenschapsnieuws te
nië zich wil afscheiden van Europa, dan heb nuanceren. ‘Een geneesmiddel dat goed
je meteen een wie, wat, waar, wanneer en werkt bij dieren werkt niet altijd bij mensen.
waarom. Ontwikkelingen in de wetenschap Stel dat er een veelbelovende pil bestaat
spelen zich daarentegen af over een lange die kanker bij ratten geneest, zet dan niet
zomaar in je kop dat het geneesmiddel eigen onafhankelijke vzw. Hoofdredac- ‘Journalisten die de overstap willen
voor kanker er bijna is. Ook zieke mensen teur Raf Scheers settelde zich met zijn maken naar wetenschapsjournalistiek
lezen de krant. Dat alleen al is reden redactie in Antwerpen. Volgens Scheers specialiseren zich het best. Er bestaan
genoeg om niemand valse hoop te blijft het maandelijkse tijdschrift sterk zoveel disciplines: astronomie, psycho-
geven.’ staan dankzij diversificatie en samen- logie, milieu. Als je kennis en expertise
werking. Naast een print- en online- binnen een domein opbouwt, is dat
Checken en dubbelchecken. Het zit in versie investeert EOS in verschillende een aanwinst. Het risico daarvan is dat
het journalistieke DNA. Maar hoe doe projecten. Zo heeft het met iedereen- je een tunnelvisie krijgt. Een brede kijk
je dat bij een wetenschappelijke studie wetenschapper.be een platform voor blijft een must. Vooral in België', merkt
of een ingewikkeld persbericht? ‘Nor- burgerwetenschap. Verder startte het Scheers op. 'Er zijn nu eenmaal minder
maal publiceren wetenschappers hun tijdschrift het onlineonderzoek EOS Tracé wetenschapsjournalisten, waardoor er
bevindingen in een vakblad. Via een dat de herkomst en impact van onze meer algemene kennis verwacht wordt.
persbericht of onlinebewering belandt voeding achterhaalt. De meest recente In Nederland kun je je meer specialise-
het nieuws vaak bij de wetenschaps- creatie is de podcast Vraag het aan. ren.’
journalist’, zegt Wauters. ‘Dan moet je
P062

op zoek naar de originele publicatie of ‘Als een pil kanker bij Pepijn van der Gulden is journalist bij
je contacteert de woordvoerders en Quest Nederland met een diploma
onderzoekers achter het project. Best
ratten geneest, zet dan Politicologie en Sociologie. Hij laat zich
controleer je ook het onderzoek zelf.’ niet in je kop dat door zijn eigen interesse leiden om te
het geneesmiddel voor bepalen wat hij schrijft. Dat gaat van
‘Vakbladen werken met peer reviews. kanker er bijna is. de samenstelling van frikandellen tot
a 07.2019

Hierbij controleren onafhankelijke de beste methode om je vaatwasser te


onderzoekers het wetenschappelijke Ook zieke mensen lezen legen. Hij beaamt dat een passie om bij
artikel. Enkel wanneer er een review is, de krant’ te leren belangrijker is dan een harde
kan een stuk in een vakblad gepubli- Koen Wauters wetenschappelijke achtergrond.
ceerd worden’, voegt Wauters eraan toe.
‘Als een arts opmerkt dat het meren- ‘Maar je moet natuurlijk al die inhoud Van der Gulden benoemt twee grote ver-
deel van zijn patiënten met ademha- nog tot bij de lezer krijgen’, merkt schillen tussen wetenschapsjournalistiek
lingsproblemen in de buurt van de ring Scheers op. ‘Daarvoor zijn nieuwsbrieven in Vlaanderen en Nederland. ‘Neder-
wonen, dan is dat geen onderzoek maar erg belangrijk. We gebruiken die voor land is groter en heeft meer potentiële
nattevingerwerk.’ Toch is een officieel al onze platformen. Onze tweeweke- lezers, waardoor we op redacties meer
gepubliceerd rapport geen garantie op lijkse nieuwsbrief voor EOS Wetenschap wetenschapsjournalisten aannemen.
correcte conclusies. bereikt 50.000 abonnees. Die invloed is Bovendien hebben we ook de Vereniging
niet te onderschatten.’ EOS heeft ook een voor Wetenschapsjournalistiek en Com-
Hoe weet je dan of een onderzoek cor- eigen extra verdienmodel voor adver- municatie Nederland (VWN). Ik ben zelf
rect is? 'Daarvoor bestaan metastudies. tenties, namelijk aparte nummers onder ook lid. We organiseren onder meer acti-
Dat zijn studies over studies. Ze zoeken de titel A-Special. Die minimagazines viteiten en bijeenkomsten voor leden.’
een algemene lijn bij onderzoeken over bevatten gesponsorde stukken. ‘Toch is De VWN accepteert ook Belgische
een bepaald thema. Er bestaan ook er een duidelijk onderscheid tussen onze journalisten, maar er is dus geen equi-
schalen gebaseerd op het aantal keren artikels en de branded content. Dat is valent in ons land. Toch zien Scheers,
dat een publicatie gemiddeld geciteerd nodig voor onze geloofwaardigheid.’ Wauters en van der Gulden wel heil
wordt. Maar een vakblad over Neder- in een aparte Vlaamse of Belgische
landse literatuur zal minder geciteerd Scheers’ redactie bestaat vooral uit vereniging.
worden dan een internationaal weten- journalisten, op enkele uitzonderin-
schapsmagazine, wat niet betekent gen na. Volgens de hoofdredacteur is Net zoals EOS diversifieert ook Quest. Zo
dat het blad onbetrouwbaar is’, zegt iemand met een wetenschappelijke brengt de redactie een jongerenblad
Wauters. achtergrond én een vlotte pen eerder uit met toegankelijke taal en illustraties.
zeldzaam, maar door die zeldzaamheid ‘Een jongereneditie is voordelig, want je
Het populairwetenschappelijk blad EOS net erg gewild. Hij benadrukt dat de kan artikels recycleren.
verhuisde begin dit jaar van Medialaan belangrijkste kwaliteiten nieuwsgierig-
- De Persgroep Publishing naar een heid en interesse zijn.
Soms verschijnen stukken zowel in de
volwassenen- als jongereneditie’, vertelt
van der Gulden. Het Nederlandse blad
werkt ook regelmatig samen met andere
partners. Zo ontwikkelde Quest met
speelgoedbedrijf Yalp een pakket met
quizvragen voor kinderen.

Volgens van der Gulden zijn er voordelen


verbonden aan wetenschapsbladen. ‘Ik
heb nog stage gelopen bij De Volkskrant.
Wetenschapsjournalisten bij algemene
bladen zijn meer gebonden aan strakke
deadlines om hun feiten te verzamelen,
waardoor je minder je tanden kan zetten

b 07.2019
in een stuk. Extra tijd is in de journalistiek
altijd mooi meegenomen, maar zeker bij
een constant bewegende wereld als die
van de wetenschap.’

‘De belangrijkste kwaliteit voor een


wetenschapsjournalist is dat je complexe
concepten begrijpbaar kan maken voor

P063
iedereen. Dat betekent korte, heldere
paragrafen zonder al te veel vakjargon’,
zegt van der Gulden. ‘Wat vanzelfspre-
kend is voor de ene, is Chinees voor de
andere. Communiceren over wetenschap
is een kunst, daarom is het ook een apart
vakgebied. Kunst perfectioneer je door
te oefenen. Een wetenschapsjournalist
vertaalt ingewikkeld ver-van-mijn-bed-
nieuws naar de persoonlijke leefwereld
van de lezer. Bij Quest doen we dat door
wist-je-datjes. Mensen delen vaker dan je
denkt interessante weetjes aan de tap of
keukentafel.’

Illustratie Pol Cosmo


Opnameomstandigheden belasten het lichaam

Niet gezwoegd,
geen beeld of klank
Zwaar opnamemateriaal in je nek, koukleumen in de regen
en onregelmatige uren. Camera- en klankmannen moeten
fysiek in vorm zijn om hun job uit te oefenen. ‘Ik heb geen
enkele collega zonder rugklachten’, klinkt het bij klankman
Koen De Leeuw. Ook cameraman Hans De Baere ondervindt
hoe belastend zijn job kan zijn voor het lichaam.
P064
b 07.2019

TRIGGER ‘Als klankman moet je in goede conditie zijn’, Ik train niet om mijn lichaam fit te houden,
Op 11 juli 2019 neemt zegt Koen De Leeuw. ‘Sommige situaties want mijn job is al een goede training op
Kris Van Dijck ontslag vragen veel van het lichaam.’ Cameraman zich.
als Vlaams Parlements-
Hans De Baere bevestigt dat: ‘Lichamelijk
voorzitter. Tijdens zijn
vlucht naar de auto moet je hoe dan ook paraat zijn, dat is een ‘Ik train niet om mijn lichaam
rent Wetstraatjournalist voorwaarde voor je job. Ik werk met zware
Pieterjan De Smedt hem broadcastcamera’s die zo'n tien kilogram
fit te houden, mijn job is al
letterlijk achterna. Zijn
cameraman moet maar
wegen. Soms draag ik een hele dag een een goede training op zich’
meehollen. zwaar statief op mijn schouder, wat fysiek Koen De Leeuw
zeer belastend is. Maar je lichaam went
door Lotte De Bock
eraan omdat je er al op jonge leeftijd mee De meeste camera- en klankmannen zijn al
start.’ door hun werk gespierd.’ Ook cameraman
Hans De Baere traint niet in het bijzonder
Lichamelijke klachten voor zijn job. ‘Ik heb wel hobby’s zoals ijshoc-
Koen De Leeuw heeft twee hernia’s en volgt key, klimmen en lopen. Ik kan me voorstellen
elke week rugrevalidatie. ‘Veel collega’s dat een cameraman die gamet in zijn vrije
hebben hetzelfde probleem en werden tijd, wel nog extra traint om zijn lichaam in
zelfs geopereerd aan hun schouders. Ik ken vorm te houden.’
geen enkele klankman zonder rugklachten.
Soms moeten klank- en cameraman-
nen gevaarlijke opdrachten uitvoeren.
‘Zo filmde ik onlangs vanuit een helikop-
ter. Het is dan handig dat je geen hoog-
tevrees hebt’, vertelt De Baere. ‘Vroeger
filmde ik op wielerwedstrijden, maar daar
ben ik mee gestopt omdat het heel be-
lastend is voor de rug. Er zijn ook te veel
risico’s aan verbonden. Enkele jaren gele-
den had ik een zwaar ongeval tijdens een
wedstrijd met twee gebroken ruggenwer-
vels tot gevolg’.

Extreme weersomstandigheden
Koen De Leeuw heeft het lastig om te wer-
ken bij extreme weersomstandigheden,
omdat de aangepaste kledij het werk
dan bemoeilijkt. ‘In maart film ik twee
weken in Lapland bij -20 graden Celsius.
Maar dankzij een goede voorbereiding is
het wel haalbaar om jezelf ertegen te be-
schermen.’ De Baeres cameramateriaal
werd al eens beschadigd door hevige re-
gen. ‘Extreme weersomstandigheden be-
ïnvloeden vaak mijn werk, maar soms kan
je niet anders dan buiten filmen. Ik hou bij

b 07.2019
de keuze van mijn opdrachten het weer
zo veel mogelijk in het achterhoofd. Tegen
extreme hitte kan ik bijvoorbeeld niet. Ik
zal niet snel een job aanvaarden waarbij
ik in Indonesië moet filmen bij 40 graden
Celsius. Maar laat mij enkele weken naar
Alaska gaan, dat zal wel lukken.'

P065
Illustratie Pol Cosmo
Zoveel mogelijk clicks
‘De wei van Pukkelpop stond lang voor het optreden van Billie Eilish al afgeladen vol. Iedereen wilde haar zien. Nog nooit
zag ik de mainstage zo stampvol staan. Op de mainstage gebeurt het wel vaker dat artiesten wat later opkomen. Plots

Lars
kwam Billie Eilish zonder aankondiging het podium opgestapt. Ik had mijn korte lens nog op, en niet mijn zoomlens die ik
gebruik om artiesten op het podium te fotograferen. Als fotograaf krijg je maar drie minuten om foto’s te nemen. Dan is het
dus heel belangrijk dat je gewoon zoveel mogelijk clicks hebt. Al die fans zullen me voor de rest van mijn leven bijblijven.
Al voor het begin van haar concert stonden ze allemaal vol zenuwen te wenen. Het geschreeuw was werkelijk ongelofelijk.
Fotograaf

Het was de eerste keer dat ik een koptelefoon heb opgezet omdat het geschreeuw en het geluid van de mainstage zo oor-
Augustus

verdovend was. Deze foto heb ik net voor het concert genomen. De twee meisjes waren aan het wenen van paniek, maar
ook van geluk. Ik betwijfel of ze veel van het concert gezien hebben. Ik heb al heel wat artiesten gefotografeerd, maar Billie
Eilish blijft voor mij hét concert en de verrassing van 2019.’
Crommelinck
dt
an
br
ud
wo
e
zon
H e t Am a

(+) B
j o rg L
am
b re
ch
t
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

De verkleutering/debilisering van
de journalistiek: radionieuws @
radio1 opent met twee panda’s
geboren in Pairi Daiza en in De
Wereld Vandaag leren we dat ze
mooi pipi en kaka doen.

Hans Vandeweghe
Op sportmagazine.knack.be @hansvdw

‘Het buikje van Hazard is zijn 9 augustus 2019


manier om onder extreme
druk zichzelf te blijven’
Pukkelpop heeft het vlaggen
Eden Hazard, voetballer bij Real Madrid
de boze bert
en vader van vier kinderen, lijkt stressloos
@deblindebart
door het leven te gaan. Bij zijn aan-
komst op 13 juni in Madrid springt voor- 17 augustus 2019
al het buikje van Hazard in het oog.
Thomas D’havé beweert dat Hazards
extra gewicht een fysiologische strate-
gie is om stress te verminderen. Hij lijkt
Het Amazonewoud staat wekenlang in brand.
het stresstype ‘habituator’ te zijn. Door Het zou niet het laatste vuur van het jaar
inname van hoogcalorische voeding worden.
behoudt hij normale cognitieve alert-
heid.
De Standaard zet digitaal hoog in: een dag in
de voetsporen van de chef Audio bij De Standaard

‘Een podcast
is iets intiems’
De Standaard daagt haar lezers uit om nieuws op nieuwe
manieren te consumeren. Onder het motto Journalistiek om
naar te luisteren maakt De Standaard al meer dan drie jaar
podcasts. De krant is een voortrekker in het Vlaamse land-
schap van de journalistieke podcast. Niet wachten tot de trein
vertrekt, zelf de sporen leggen. Chef Audio bij De Standaard
Wouter Van Driessche: ’Een podcast is meer dan gewoon een
stukje radio dat je later nog eens opnieuw kan beluisteren.’

a 08.2019
TRIGGER Wouter Van Driessche is chef Audio & Gehaast maar met een glimlach stapt hij

P069
31 augustus 2019: Video bij De Standaard. Van Driessche (42) de lift in. Blindelings duwt hij op knop drie.
De redactie van is een jonge oude rot in het vak. Begonnen ‘Eerst koffie halen.’ Een stomende mok rijker
De Standaard maakt
als man van het geschreven woord, dook hij daalt Van Driessche twee etages af naar de
een doorstart met haar
vernieuwde podcast in 2016 de digitale wereld in. ‘Ik kan nog altijd redactie.
‘dSAudio’. genieten van een goed geschreven artikel.
Met een krant ga je zitten. Je neemt je tijd ‘Een warme, slimme stem die
om op te gaan in het verhaal. Het is een an-
dere ervaring dan wanneer je een podcast
je wijzer maakt of ontroert
door Arthur Van Belleghem beluistert. Dat is toch een stuk persoonlijker. op weg naar je werk.
Intiemer ook. Een warme, slimme stem die Heerlijk.’
je wijzer maakt of ontroert op weg naar je
Wouter Van Driessche
werk. Heerlijk. Er is altijd wel iemand van de
redactie die de podcast in de wagen beluis-
Zijn bureau staat op een meter of drie van
tert als die online verschenen is. Dat is de
het audio-eiland. Daar zijn op dat moment
autotest. Op zo’n moment ben je natuurlijk
al zes mensen hard aan het werk. Veel
met het verkeer bezig, maar toch krijg je nog
woorden vallen er niet. ‘Onze trein rolt on-
iets interessants mee onderweg. Als het in
dertussen vlot. Iedereen weet waar we mee
de wagen goed klinkt, dan weten we dat we,
bezig zijn en kent haar of zijn taak. Op dit
technisch alvast, een goede podcast heb-
moment hangen er een achttal podcasts in
ben afgeleverd. Er zijn luisteraars die ons al
de lucht. Het proces beginnen we onder de
lieten weten dat ze onze podcast opzetten
knie te krijgen. En voor de rest komt het erop
zodra ze hun motor starten. Dat vind ik een
aan heel flexibel te zijn. Ik maak ’s ochtends
geweldige gedachte. Dat we op heel nieu-
geen vast plan voor de dag. Ik stap veeleer
we momenten – waarin lezen geen optie is
in een planning die continu verandert. Door-
- contact maken met mensen.’
heen de dag werken we dingen af en komen
er dingen bij. En op goede dagen ontdekken
Een klein uur later dan gepland - ‘de eerste
we ook dingen. Audio is nieuw terrein voor
afspraak van de dag liep al meteen uit, sor-
de krant.’
ry’ - komt Van Driessche toe op de redactie.
Niet brandend actueel dacteur die denkt met de podcast iets te dio biedt niet alleen voor het eigen huis
De inspiratie voor de podcasts ligt vaak kunnen toevoegen aan haar of zijn stuk een grote meerwaarde. De luisterstuk-
in de ochtendvergadering van de re- is welkom. Soms zijn dat twintigers. Soms ken van De Standaard introduceerden
dactie. Een terugblik op de krant van zestigers. Soms beide samen.’ Toch is er ook de krantenlezers in de wereld van
vandaag, een vooruitblik op de krant een toegewijd dS Audio-eiland. Daar lo- de podcasts. Vandaag haalt de podcast
van morgen. De chef Audio heeft op pen de rollen sterk door elkaar. Research, van De Standaard alleen al gemiddeld
die vergadering een eerder passieve voorbereidende interviews, een script zo’n 10 000 unieke downloads en beluis-
rol. Hier en daar werpt hij een balletje uitwerken. Iedereen moet een beetje teringen per aflevering, met pieken tot
op, maar hij luistert vooral naar wat er van alle markten thuis zijn. ‘Onze redac- 20 000 en meer.
speelt op de redactie. ‘Als ik na dat uur- tieleden zijn echte manusjes-van-alles.
tje vergaderen buitenwandel, heb ik een Daar is heel onze workflow op gebouwd. ‘Vroeger moesten we
vijftal ideeën neergetikt in een notitie Terwijl links iemand de laatste patches
op mijn smartphone. Dan maak ik even in de podcast van morgen plakt, telefo- eerst de tl-buizen uit
een rondje op de redactie. Als ik van de neert rechts iemand voor een podcast het plafond draaien
economische ploeg een verhaal hoor van volgende week. Ook wie het script omdat die in onze
waarvan ik denk: daar zit een podcast uitwerkt, heeft een belangrijke taak. Dat
in, dan ga ik daar even mijn oor te luis- script is vrij uitgebreid en gedetailleerd
opnames zoemden’
teren leggen. Als er nog telefoontjes op trouwens. Niet alleen onze vragen, maar Wouter Van Driessche
de planning staan, vraag ik altijd of de ook de antwoorden van de interviewees,
redacteur in kwestie ons daarvan op de meestal de redacteur van het verhaal, Rond een uur of twee komen Jan Del-
hoogte kan houden. werken we in overleg in bulletpoints uit. vaux en Jimmy Dewit de redactie bin-
P070

Dat helpt ons niet alleen het ritme van nengewandeld. Ze komen een podcast
‘Op een klasfoto van dS onze podcast te bepalen, het brengt ook opnemen ter promotie van hun nieuwe
de nodige structuur voor de opname. Belpop Bonanzashow. Van Driessche
Audio, zouden meer dan Door onze voorbereiding kunnen we een verwelkomt de twee heren hartelijk en
honderd mensen staan’ opname meestal in zo’n veertig minu- vrijwel meteen trekt het drietal richting
Wouter Van Driessche ten inblikken. Uiteraard is er ruimte voor derde verdieping, waar naast de ca-
a 08.2019

vragen die toch nog spontaan ontstaan, fetaria ook de opnamestudio zit. Daar
Zo kunnen wij het nodige doen om dat maar daar hangt het eindresultaat nooit heeft Joris Van Damme (34) de appara-
eerste gesprek al op te nemen. Ook als van af. Door die manier van werken, we- tuur al in gereedheid gebracht. Ook Lise
de redacteur al verder staat met zijn of ten redacteurs dat we geen uren beslag Bonduelle (27) sluit zich bij het gezel-
haar stuk, bekijken we inhoudelijk of een leggen op hun agenda. Heel belangrijk schap in de studio aan. Zij voert van-
podcast een meerwaarde zou kunnen op een krantenredactie, waar nooit ie- daag het gesprek met de gasten.
bieden.’ De podcasts van dS Audio slui- mand tijd te veel heeft.’ De studio is niet groter dan de gemid-
ten dus wel altijd nauw aan bij de actua- delde studentenkamer. Zwarte gordijnen
liteit, maar toch zijn de verhalen bewust Moeilijke doelgroep bekleden de muren. Tegen de wand recht
niet brandend actueel. ‘We willen uiter- De podcast van De Standaard slaagt tegenover de deur staat een bureau met
aard niet de concurrentie aangaan met erin om een nieuw publiek aan het me- de computer waar Van Damme de op-
de berichtgeving op de klassieke radio. dium te verbinden. ‘De luisteraars van name technisch volgt en stuurt. Op twee
Daarvoor kunnen wij niet kort genoeg op podcasts zijn bovengemiddeld jong, tafels in het midden staan twee tablets
de bal spelen. Daarnaast moet je er ook mensen in het spitsuur van hun leven. en zijn drie microfoons geklemd. Daarop
rekening mee houden dat onze podcast Zij vinden vaak minder tijd om nieuws te kunnen de gasten het script van a tot z
niet alleen verspreid wordt via onze di- consumeren via de klassieke kanalen. volgen. ‘Aan het begin van de podcasts
gitale krant en website, maar dat wij ook De podcast biedt daar een perfect alter- die nu verschijnen, vraag ik de luisteraar
te vinden zijn op streamingsdiensten als natief voor. Uit reacties leren we dat de om een enquête over onze podcast in
Spotify en Apple Podcasts. Mensen die podcast zowel informerend als ontspan- te vullen’, vertelt Van Driessche. Op die
ons ontdekken en door onze catalogus nend werkt. We lanceerden onze dage- manier krijgen luisteraars inspraak in de
scrollen, worden hopelijk twee weken lijkse podcast vorig jaar met de slogan evolutie van de podcast. ‘Daarin vertel
later nog altijd getriggerd om naar een Journalistiek om naar te luisteren. En we ik hoe we vroeger de tl-buizen uit het
podcast te luisteren. Daarom hebben wij legden uit wat een podcast was en waar plafond moesten draaien omdat hun
wel actuele thema’s, maar proberen we en wanneer mensen konden luisteren: gezoem onze opnames verstoorde. In-
in onze insteek wat tijdlozer te zijn.’ onderweg, tijdens het sporten of bij het tussen zijn we erop vooruitgegaan, maar
huishouden. Podcasts waren toen nog het is echt uitkijken naar de zomer. Dan
‘Op een klasfoto van de redactie van helemaal niet zo’n vanzelfsprekend be- verhuist de redactie en krijgen we een
dS Audio zouden meer dan honderd grip als vandaag. Een jaar later merken volwaardige studio.’
mensen staan. In principe werken we we dat het medium echt doorgebroken
met heel de redactie samen. Elke re- is en dat het publiek snel groeit.’ dS Au-
Dynamiek
Voor de opname start, wordt er nog even
overlegd. Maar Delvaux en Dewit zijn er
de mannen niet naar om een script te
volgen. Bonduelle: ‘De meeste gesprek-
ken die we hier voeren, verlopen ge-
stroomlijnd. We werken met journalisten
die hun research al in een geschreven
artikel hebben verwerkt. Het is duidelijker
waar zo’n gesprek start en waar het ein-
digt. Zodra dit gesprek begon, wist ik dat
dit een andere aanpak vroeg. Je moet
die mannen gewoon de vrijheid geven
om hun ding te doen, alleen zo krijg je het
beste resultaat.’ Van Driessche zit mee
aan tafel en luistert en lacht mee. Af en
toe onderbreekt hij het gelach. Er valt een
naam die te weinig duiding krijgt, in hun
enthousiasme spreken de twee gasten
door elkaar of een bekertje water valt
omver. Van Driessche regisseert. Van

a 08.2019
Damme, die nog steeds aan de knoppen
zit, begint meteen naarstig te knippen en
te plakken. De dynamiek voelt natuurlijk
aan en toch volgt alles een duidelijk plan.
Een dik anderhalf uur opname zal uitein-
delijk resulteren in een podcast van zo’n
vijfentwintig minuten. Niet alleen schrij-
ven is schrappen.

P071
‘Wij kruipen in het oor van
onze luisteraar. Dat is een
heel intieme ervaring.’
Wouter Van Driessche

Later op de dag volgt een tweede opna-


me. Ditmaal komt redactrice Sarah Van-
kersschaever praten over een stuk over
narcisme dat ze voor de krant schreef. Dit
gesprek verloopt gestroomlijnder dan de
opname hiervoor. ‘Vandaag hebben we
weer twee podcasts kunnen opnemen.
Die schonen we nu op en verrijken we
met onze huisstijl. De jingle en achter-
grondmuziek zijn van de hand van Brecht
Plasschaert, de toetsenist van onder an-
dere Marble Sounds. Er gaat bewust een
zekere melancholie uit van muziek van
dS Audio. We besteden daar veel zorg
en aandacht aan. We kruipen figuurlijk,
maar vaak ook letterlijk in het oor van
onze luisteraars. Dat is een heel intieme
ervaring.’ Met een glimlach verlaat ieder- FOTO BOVEN: Wouter Van Driessche is na zijn printverleden een kenner en liefhebber geworden van de digitale
een de opnamestudio. Morgen is weer journalistiek
FOTO ONDER: Lise Bonduelle, Jimmy Dewit, Wouter Van Driessche en Jan Delvaux keuvelen er rustig op los tij-
een nieuwe dag.
dens een speciale podcast voor de nieuwe Belpopshow, in en over Ancienne Belgique
(Foto's: Arthur Van Belleghem)
Peloton rolling through town
‘Deze foto is genomen tijdens de 17de etappe van La Vuelta a Espana 2019. Tijdens de Vuelta doorkruist het peloton
met enige regelmaat dorpjes die amper bewoond zijn. Wanneer het peloton het dorp binnenrijdt, zijn de straten dus
niet overladen met enthousiaste fans. De fans-bewoners zaten al enige tijd klaar om de coureurs te zien passeren.
Waarschijnlijk zaten ze daar een uur later nog … Er is per slot van rekening geen gebrek aan tijd in deze dorpen.’ Fotograaf
September

Kristof Ramon
P073
ia
yP
ab
ti e b
Sms-ac

Faillissse
me
nt T
ho
m
as
oo C
k
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Is er al iemand die weet hoeveel


de tickets voor de 3e afscheids-
show van Kim Clijsters in het
Sportpaleis zouden kosten ?

Tom Adriaenssens
@TomA3aenssens

12 september 2019

35-jarige vrouw vermoord Tragiek: Greta Thunberg,


in Zoersel, 49-jarige man woedend, boos, beschuldigend,
bezwerend.
gearresteerd
Hypocrisie: luidruchtig applau-
In het Antwerpse Zoersel is een 35-ja-
disserende vips die daarna ge-
rige vrouw om het leven gebracht. De
woon hun bevoorrechte leventje
moordenaar zou haar partner zijn, een
verderzetten. Een schitterend
man van 49 jaar oud. De politie ar-
portret van onze tijd.
resteerde hem direct na de feiten. Het
koppel woonde nog maar drie weken in Rik Torfs De Brexit-saga gaat door. Boris Johnson zou
het appartement waar de moord ge- @torfsrik orde in de chaos moeten brengen
beurde.
23 september 2019
De brilscore

Column
door Arthur Van Belleghem

Een fluitsignaal weergalmt doorheen het te komen. Het is het soort wedstrijd waar

a 09.2019
stadion. De thuisploeg zit al even in een vaak heel wat mooie artikels bij elkaar
negatieve spiraal. FC Journalism weet worden geschreven, maar negentig mi-
wat het is om de rode lantaarn van de nuten later is er aan het klassement niets
samenleving te zijn. Het is een tijd gele- veranderd. Ontkracht je maandag een
den dat die wasbordjes nog vol sponsors leugen, dan staan er dinsdag drieën-
stonden. Pas afgestudeerde journalisten twintig nieuwe online. Een dag later ge-
kijken vaak in de richting van de private ven alleen een paar commentaren op
sector, want ‘daar zit meer geld’. Alleen Facebook er nog om. Niemand wordt er

P075
de spionkop lijkt nog in een overwinning vrolijk van. 
te geloven en blijft trouw zijn abonne-
ment verlengen. De bal rolt gezapig over
de middellijn, van links naar rechts. Dan
weer terug. Temporiseren. Aftasten. Het
vertrouwen is ver te zoeken. De kritische
lezers zijn die afwachtende houding moe.

De thuisploeg vindt plots de moed en
het gat om een aanval op te zetten. Een
slimme pass in de diepte. Een klimaat-
negationist wordt voor een voldongen
feit gesteld. Ieders adem stokt, het gejoel
sterft abrupt weg. ‘U liegt’, schreeuwt de
verdediger. De rechtsback zag die tackle
nooit aankomen. De verdediger springt
met twee gestrekte benen vol vooruit.
‘Dat is manifest onwaar. De BBC is een
flutmedium. ‘t Is allemaal de schuld van
‘t Blok.’  De stilte verdwijnt een halve se-
conde later. Een fluitconcert neemt haar
plaats in. De scheidsrechter heeft niets
gezien. Voortspelen.

0-0. De brilscore. De thuisploeg


schreef te voorzichtig om het net te
vinden, de  repliek van de  tegenstan-
ders bleek te doorzichtig om tot scoren
Do’s and don’ts voor enscenerende persfotografen

Journalist of
regisseur?
Correcte foto’s, ze lijken simpel. Toch komt er heel wat kijken
bij een beeld dat aan alle voorwaarden voldoet. Hoever mag
een fotograaf de realiteit regisseren voor een sterker beeld?
De fotografen van het persagentschap Belga moeten zich aan
strikte regels houden. ‘Ook wij maken geënsceneerde foto’s,
maar dat is alleen oké als de foto overduidelijk in scène is gezet’,
zegt Philippe François, chef Beeld van Belga.
P076

Welke richtlijnen krijgt een Belgafotograaf Heeft een Belgafotograaf ooit al eens
TRIGGER
Op 14 september 2019
wanneer hij een beeld in scène zet? gevraagd om een bepaalde actie te herha-
brengt VRT-ombud- Phillippe François: ‘Voor onze journalistie- len voor een foto?
b 09.2019

sman Tim Pauwels ke verslaggeving spelen we geen gebeurte- François: ‘Ondertussen ben ik hier vijftien jaar
duiding bij een video nissen na. Sinds tien jaar gebruiken kranten chef en ik kan me maar één geval herinneren.
op VRT NWS omdat die
door een journalist in
steeds meer creatieve foto’s. Dat zijn foto's Een fotograaf was voor een persconferentie
scène is gezet. Nergens die duidelijk in scène gezet zijn om een situ- op het kantoor van toenmalig eerste minister
is duidelijk gemaakt atie uit het dagelijkse leven - en nooit uit de Elio Di Rupo. Hij vroeg me of hij op een foto
dat de politiepatrouille, actualiteit - te evoceren. In de metadata (de van Di Rupo een fles mocht verwijderen met
te paard op het strand,
nagespeeld is.
onzichtbare technische informatie in een fo- Photoshop. Dat heb ik toen geweigerd. Ook
tobestand, nvdr.) van die foto's staat duidelijk de foto’s waarbij hij zelf voor het fotograferen
door Mara van den Dungen aangegeven dat ze in scène gezet zijn. Dat de fles had verplaatst, heb ik geweigerd. De
blijkt trouwens ook meteen uit de aard van fotograaf had zich zo mogelijk zelf moeten
de foto. Er kan en mag geen verwarring zijn verplaatsen om ervoor te zorgen dat die fles
met een actualiteitsfoto. Het produceren van niet in beeld stond. Echte sancties daartegen
dergelijke foto's behoort niet tot de corebusi- hebben we niet, omdat het ook bijna nooit
ness van een nieuwsagentschap als Belga, al gebeurt bij ons.’
hebben we het bij gelegenheid wel al gedaan.
We commercialiseren ook creatieve foto's ‘Journalisten zijn nog niet
gemaakt door andere agentschappen. De
vraag naar dergelijke foto's is groot en groeit
voldoende gesensibiliseerd
nog altijd.’ over geënsceneerde foto’s
op het internet; hoe zouden
Mag een Belgafotograaf vragen om een
bepaalde actie over te doen?
we dan willen dat het publiek
François: ‘Nee, dat beschouwen we niet als dat wel is?’
een creatieve foto, maar als een foute foto.
Wie de foto ziet, weet namelijk niet dat er iets Moeten uw klanten de Belgafoto’s onver-
in scène is gezet. Een portretfoto is strikt ge- anderd overnemen?
nomen ook in scène gezet, net als groepsfo- François: ‘In principe moeten ze de metadata
to’s van sportclubs, maar dat is voor iedereen overnemen. Het gebeurt vaak dat redacties
Philippe François, chef Beeld Belga. zonneklaar. In de metadata wordt dat ook onze foto’s detoureren (een foto vrijstaand
(foto: belgaimage/Jasper Jacobs)
aangegeven door het woord fotoshoot.’ maken, de achtergrond wegknippen, nvdr.).
b 09.2019
Illustratie Pol Cosmo

P077
In elk geval moeten ze de boodschap gemaakt zijn door Belga, worden ge- halfleeg is en je fotografeert zo dat de
die op de foto staat, respecteren. Soms maakt door mensen met een perskaart. zaal vol lijkt, dan geef je geen correcte
worden onze foto’s gebruikt in collages. Die werken volgens de deontologie van weergave van de werkelijkheid. ’
Dan moet er montage bij staan. De le- de Raad van de Journalistiek en de
zer moet onmiddellijk weten dat wat hij Conseil de Déontologie Journalistique.’ Op het internet staan heel wat
op de foto ziet niet de werkelijkheid is.’ geënsceneerde foto's.
Moet het grote publiek daar
Heeft Belga een strenge regel- ‘Een fotograaf vroeg of kritischer mee omspringen?
geving in vergelijking met andere hij op een foto van toen- François: ‘We moeten het publiek
persagentschappen?
François: ‘Ik vind van niet. Je mag niets
malig eerste minister Elio daarvoor opleiden en die taak is
weggelegd voor het onderwijs. Leer-
toevoegen of je mag de foto inhoude- Di Rupo een fles mocht
krachten kunnen daar niet vroeg ge-
lijk niet veranderen. Dat zijn duidelijke verwijderen. Dat heb ik noeg mee beginnen. Veel studenten
normen die overal worden toegepast.
Bij Reuters mogen de fotografen geen
geweigerd.' journalistiek leren nog onvoldoende over
de technische aspecten van de met-
foto’s meer maken in RAW-formaat. Het
moet in JPG-formaat. Volgens Reuters Kiest een Belgafotograaf zelf zijn adata en over correcte onderschriften.
is dat een kwestie van transparantie. standpunt ter plaatse? Ook over het deontologische aspect
In RAW zijn de bewerkingsmogelijkhe- François: ‘Ja, onze fotografen zijn de van visuele media staat de opleiding
den veel groter en kun je alle kleuren enige en finale auteur van hun werk. nog niet volledig op punt. Journalisten
nauwkeuriger bewerken. Zo kun je de Dat betekent dat ze zelf bepalen wat er zijn daarover zelfs nog niet voldoende
belichting aanpassen alsof het nacht op de foto staat en hoe ze het in beeld gesensibiliseerd; hoe zouden we dan
was, terwijl het eigenlijk dag was. In brengen. Het is hun verantwoordelijk- willen dat het publiek dat wel is?
België is het niet nodig om zulke strikte heid dat de afbeelding overeenstemt We moeten op dat vlak een inhaalma-
standaarden op te leggen. Onze oplos- met de werkelijkheid. Als op een bijeen- noeuvre maken. Zowel bij journalisten
sing à la Belge is duidelijk: alle foto’s die komst van een politieke partij de zaal als het grote publiek.’
Wielemie
‘Dit beeld is genomen op de begrafenisplechtigheid van Marieke Vervoort. Na de plechtigheid wordt de kist naar buiten gedra-
gen. Haar ouders, zus en partner volgen de rode kist door de bomengalerij. Arm in arm. Troost zoekend bij elkaar. Met dit mooi,
aangrijpend beeld wordt Wielemie voor altijd herdacht.’
Oktober
Fotograaf
Joel Hoylaerts
(+
)A
bu
Bak
r a l- B
aghdadi
irofoto’s
i k Ch
b ru
M is

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Even nageteld. Zeven tweets over


de 39 dode mensen in Essex en
zes gaan over het feit dat het
niemand een lor kan schelen.

The Vremde Mirror


@VremdeMirror

23 oktober 2019

Op newsmonkey.be We moeten het durven


‘W817’ seizoen 1 wordt niet erkennen en benoemen:
heruitgezonden en dit is Walter De Donder is een héél
waarom straffe acteur. Er circuleert nu
zelfs een filmpje waarin hij meer
Alle seizoenen van ‘W817’ worden dan twee minuten lang een
regelmatig heruitgezonden op Ketnet, Vlaams Belang-politicus imiteert.
behalve de eerste afleveringen. Bram
Arbiter
Renders, de scenarist en bedenker
@ArbiterOfTweets
van de serie, legt uit waarom. Seizoen
1 is te expliciet, de acteurs vloekten en 29 oktober 2019 Het impeachmentproces tegen Donald Trump
nemen drugs. Daarom zijn de andere is gestart

seizoenen iets subtieler.


Als de liefde
je journalistieke
pad kruist
Wat als een journalist een relatie krijgt met een invloedrijk persoon?
Dan wordt zowel de geloofwaardigheid van de journalist als van
de partner in vraag gesteld door het grote publiek. Dan ontstaat er
gevaar voor belangenvermenging. Toch vallen liefdesrelaties tus-
sen een journalist en een CEO, politicus, (onderzoeks-)rechter of
parketmedewerker nu eenmaal niet te vermijden. Hoe gaan de re-
dacties van Vlaamse kranten daarmee om.

a 10.2019
TRIGGER ‘Tegenwoordig kijken bedrijven er nauwkeurig op Bij De Standaard en De Tijd is de ongeschre-
Benjamin Dalle wordt op toe dat werk en privé gescheiden blijven. Rela- ven regel strenger. Als de situatie zich daar
2 oktober 2019 Vlaams
minister van Jeugd, Media
ties op het werk liggen nu veel gevoeliger dan voordoet, kan de journalist niet langer over het
en Brussel. Zijn vrouw Maïté vroeger’, zegt hoofdredacteur van De Standaard hele specifieke domein berichten. De journalist
Piessen moet stoppen als Karel Verhoeven. ‘In België zijn dergelijke rela- volgt dan een ander domein. Karel Verhoeven:

P081
VRT-radionieuwslezer. ‘Niet ties in bepaalde mate mogelijk, maar daardoor ‘Als je een redacteur bent die bijvoorbeeld vooral
te combineren’,
vindt de hoofdredactie.
moeten bedrijven soms schuiven met hiërarchi- over justitie schrijft, kan het bij ons niet dat je een
sche posities zodat geliefden niet rechtstreeks relatie hebt met iemand die een hoge functie
door Margot Craeymeersch aan elkaar moeten rapporteren. Ook binnen heeft binnen justitie of bij het parket. Dan moet
de journalistiek is dat zo. Je geloofwaardigheid je als journalist een ander domein volgen.’ Dat
speelt een zeer grote rol. En ook de geloofwaar- is ook zo bij De Tijd. Hoofdredacteur Stephanie
digheid van de partner van de journalist staat Desmedt benadrukt wel dat de journalist er niet
op het spel. Vaak is het even lastig voor de part- onder mag lijden: ‘Het is deontologisch correct
ner als voor de journalist’, zegt Verhoeven. dat de hoofdredactie ervoor zorgt dat het func-
tioneren van de journalist niet in gevaar komt.’
Op de redacties van De Standaard, De Tijd en (MC)
Het Laatste Nieuws bestaan er geen geschreven
regels over relaties met iemand die een hoge
functie binnen de maatschappij bekleedt. Want
het blijft een eerder uitzonderlijke situatie. Toch
kennen alle drie de redacties in meer of minde-
re mate een ongeschreven regel: je trekt jezelf
terug uit het onderwerp waar je partner mee te
maken heeft.
Dimitri Antonissen (HLN) illustreert het met een
fictief voorbeeld: ‘Stel dat iemand van onze
showbizzredactie een relatie zou hebben met
Bart Peeters. Dan kan die journaliste blijven wer-
ken voor de showbizzredactie, maar zal ze geen
recensie over Bart Peeters’ nieuwe album schrij-
ven.’

Illustratie Pol Cosmo


De rol van de media
in het klimaatdebat
De publieke opinie is verdeeld over de opwarming van het kli-
maat. Enerzijds komen er mensen op straat die dringende maat-
regelen eisen van hun regering. Aan de andere kant zijn er men-
sen die de klimaatverandering negeren en politici die spreken
over klimaathysterie. De media spelen hier een belangrijke rol in.
Krijgt een mening, die volledig indruist tegen de wetenschappe-
lijke consensus, een plaats binnen het klimaatdebat? De moei-
lijke rol van de media balanceert tussen correcte feiten en het
democratisch principe van ‘ieder zijn mening’.
P082

De BBC besliste in 2014 voortaan in weten-


b 10.2019

TRIGGER
schappelijke programma’s mensen te weren De Ceulaer maakt een uitzondering voor
In De Morgen van
26 oktober 2019 die algemeen aanvaarde feiten (non-con- politici, omdat die met hun ideeën de kiezer
schrijft Joël De Ceulaer tentious issues) in twijfel trekken. Maar uit een willen overtuigen. Vindt u dat iemand als
een essay over media grootschalig onderzoek blijkt dat de zoge- Jean-Marie Dedecker een plaats moet
en identiteit.
Hij licht toe dat er in
naamde klimaatontkenners jarenlang meer krijgen binnen een debat rond klimaatver-
een wetenschappelijk aandacht hebben gekregen in de internatio- andering?
debat weinig ruimte nale media dan erkende klimatologen. Vol- Bart Vanhaelewyn: ‘Als het gaat over weten-
is voor meningen. gens de onderzoekers ondermijnt dat de ex- schappelijk onderzoek over klimaatopwarming
door Levi Verbauwhede pertise van de wetenschappers en leidt het tot dan moeten wetenschappers aan het woord
minder geloof in de effecten van de klimaat- komen. Maar het debat over klimaatopwar-
opwarming. Dat resultaat wordt volgens hen
ming gaat veel breder dan het onderzoek dat
serieus versterkt door sociale media.
aan de basis ligt. Het heeft ook te maken met
beleid; enerzijds om klimaatopwarming te ver-
Kan je zomaar een klimaatontkenner toelaten
tragen en anderzijds om de gevolgen ervan
in een wetenschappelijk debat? Hoe ga je als
op te vangen. Dan zijn politici wel belangrijke
journalist te werk wanneer de centrale gast
experts, omdat zij dat beleid moeten uitstippe-
bewezen feiten betwist? Joël De Ceulaer be-
len. Een burgemeester van een kustgemeente,
nadrukt in De Morgen het verschil tussen we-
tenschap en democratie. ‘Ideeën en inzichten waar vraag is naar meer alternatieve energie-
die manifest onjuist zijn, verdienen geen plaats bronnen zoals windmolens in zee en waar de
meer in het debat. Wie beweert (...) dat het gevolgen van een stijgende zeespiegel eerst
klimaat niet opwarmt door toedoen van de voelbaar zullen zijn, heeft het recht om in de
mens, mogen journalisten, conform hun deon- discussie betrokken te worden. Het is dus ver-
tologie, niet meer zomaar aan het woord laten.’ dedigbaar dat iemand als Jean-Marie Dedec-
Bart Vanhaelewyn, verbonden aan de onder- ker een plaats krijgt in het debat. De journa-
zoeksgroep Center for Journalism Studies aan list moet erover waken dat de persoon bij zijn
de UGent, vindt dat het debat over klimaat- domein blijft. Als hij uitspraken doet over zaken
opwarming breder gaat dan enkel het weten- waar zijn expertise niet is aangetoond, moet de
schappelijk onderzoek. journalist dat durven duiden.’
Mag een 'tegenstem' verdedigd Hoe belangrijk is de rol van de media Ze voerden onder andere campag-
worden in zo een complex debat?  op de publieke opinie? Zij dragen een ne tegen klimaatacties. De radi-
Vanhaelewyn: ‘Tegenstemmen zijn ver- grote, vaak onderschatte verantwoor- caal-rechtse Duitse partij AfD gebruikt
dedigbaar, maar het is de taak van de delijkheid en beïnvloeden onder klimaatontkenning bewust als cam-
journalist om de expertise van de bron in andere het stemgedrag. pagnestrategie. Ook in België zien we
te schatten. De tegenstem dient geloof- Vahaelewyn: ‘Media blijven veel impact bij N-VA en Vlaams Belang dezelfde
waardig en onderbouwd te zijn. De jour- hebben, maar zitten in een andere posi- opmerkingen en bewuste strategieën
nalist moet ook de verhoudingen tussen tie dan vijf jaar geleden. De impact van verschijnen. Ze delen die zelf via soci-
voor- en tegenstanders in kaart brengen. sociale media is sterk toegenomen en ale netwerken waarna hun boodschap
Hij kan toelichten dat de wetenschappe- heeft voor een deel de nieuwsmedia als (on)bewust verspreid wordt door de
lijke consensus meer neigt naar stand- kritische tussenpersoon - de ‘gatekeeper’ media.
punt A dan naar standpunt B.’ - omzeild. Dat ervaar je ook in de be-
richtgeving rond de klimaatopwarming. Journalisten zullen zich continu moeten
Verschillende meningen zijn gezond Steeds meer communicatie van politici aanpassen en zich behoeden voor de
voor een democratie, maar onjuist- of opiniemakers gaat rechtstreeks naar snelle verspreiding van nieuws op so-
heden werken misleidend. Kan een het publiek, zonder kritische filter vanuit ciale platformen.
journalist objectief blijven wanneer de nieuwsmedia. Zo lopen journalisten
de geïnterviewde wetenschappelijke achter de feiten aan en kunnen ze pas in
feiten in twijfel trekt? tweede instantie een factcheck doen.
Vanhaelewyn: ‘Objectieve journalistiek
bestaat niet. Van zodra een journalist een ‘Objectiviteit
gebeurtenis observeert, gaat hij die ge-
is een problematisch
beurtenis interpreteren. Hij zal ze linken
aan zijn eigen ervaringen en expertise concept binnen
over het domein en zoekt een verband journalistiek’
met gelijkaardige gebeurtenissen uit het
verleden. Maar neutraliteit, onafhanke- Dat leidt ertoe dat de journalist een klei-
lijkheid en journalistieke correctheid zijn nere impact heeft dan wanneer hij de
onontbeerlijk. Zeker bij de openbare om- controle bezit over de primaire bood-
roep is neutraliteit erg belangrijk. In een schap. Daarnaast is de perceptie over
discussie moeten verschillende stand- journalistiek sterk veranderd en staat de
punten aan bod komen. De journalist is betrouwbaarheid onder grote druk. Van-
wel verantwoordelijk voor de betrouw- uit de politiek, en dan vooral vanuit ex-
baarheid van de verschillende bronnen. treemrechtse hoek, wordt de rol van de
Onafhankelijkheid wil zeggen dat journa- nieuwsmedia steeds meer ondermijnd.
listen geen politieke of economische druk Het beeld wordt gecreëerd dat journa-
ondervinden om een bepaalde visie aan listen vooringenomen en linkse activisten
bod te laten komen. De journalist moet zijn. Dat kan ertoe leiden dat journalisten
durven ingaan tegen heersende politie- bewust of onbewust een zekere druk voe-
ke opvattingen, zonder te moeten vrezen len om extreemrechtse standpunten aan
voor sancties. Journalistieke correctheid bod te laten komen en om die minder
houdt in dat de redactie de eindverant- kritisch te benaderen. Die veranderingen
woordelijkheid draagt voor wat er in het gaan erg snel, waardoor journalisten en Illustratie Pol Cosmo

nieuwsitem aan bod komt. Als een bron nieuwsmedia zich nog onvoldoende heb-
een duidelijke fout maakt of een mislei- ben kunnen aanpassen aan de gewijzig-
dende boodschap brengt, dan is het de de verhoudingen en rollen.’
taak van de journalist om dat te toetsen
of achteraf recht te zetten.’ Rechtse politici minimaliseren wel va-
ker de klimaatproblemen. Uit recente
Opiniestukken over het klimaat zetten conclusies van het Noorse Instituut voor
vaak kwaad bloed op sociale media. Natuuronderzoek blijkt dat er een relatie
Gelden er soepelere regels bij columns?  is tussen conservatisme, xenofobie en
Vanhaelewyn: ‘Bij opinies geldt het recht ontkenning van de klimaatverandering.
op de vrijheid van meningsuiting. Over
meningen kan gediscussieerd worden, Nationalistische partijen betwisten de
maar ze mogen op zich niet geweerd wetenschap rond klimaatverandering
worden. Maar als er in opiniestukken fei- en spotten gemakkelijk met partijen en
ten aangehaald worden die aantoonbaar mensen die zich ervoor inzetten, zoals
vals of misleidend zijn, dan moet de jour- Greta Thunberg. Extreemrechts werd
nalist dat expliciet verduidelijken aan het de tweede grootste partij in Finland na
publiek.’ de recente parlementsverkiezingen.
Kunstig protest
‘Bezuinigingen in de cultuursector raken ons allemaal. Toen ik hoorde dat er een protest zou zijn voor het Vlaams
Parlement - terwijl daar een vergadering bezig was - zorgde ik er dan ook voor dat ik erbij was. Naast de reguliere
protestbeelden, ging ik op zoek naar portretten van jonge kunstenaars. Dit groepje KSO-studenten (allen rond de 15
jaar), meeschreeuwend met de demonstratie, geschrokken van de camera, gaf me een beeld waar de jeugdigheid
en levenslust vanaf springt.’ Hoewel je helemaal links nog net een bekende Vlaamse actrice ziet die vaak in het mid-
Sander
de Wilde
delpunt van de belangstelling staat, gaat op dit beeld toch alle aandacht naar de jeugd. Heerlijk!’
Fotograaf
November
Frozen 2

n
bo
Ja m g
B e s p a ri n

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Valentijnsdag, Moederdag, Va-


derdag, Halloween, Thanksgiving,
Black Friday, Kerstmis.
Elke Amerikaanse traditie die wij
hier laten infiltreren gaat over
meer spullen en veel vreten.
Hartverwarmend.

Esther
@EstherAlora
Op rektoverso.be
29 november 2019
Wie nu verbaasd is over
de cultuurbesparingen, heeft
de voorbije jaren niet goed Wat een talenkennis toch …
de max. En @RomeluLukaku9
opgelet
heeft meer dan gelijk. Het publiek
moet stoppen met de aap uit
Rachida Azis en Christophe Callewae-
te hangen. #Uefa moet har-
rt zijn niet boos op cultuurminister Jan
der optreden of het stopt nooit.
Jambon. Ze verwijzen naar de ‘culture
#racisme
war’ die de N-VA al jaren voert tegen
alles wat vreemd aanvoelt voor de
Olijfblad Jonge voetballers bij Berchem Sport weigeren
Vlaming. Volgens hen gaat het niet om @OlivierCaluwe naakt met hun ploegmaten te douchen en
besparingen, maar om de Vlaamse mogen niet meer meetrainen.
regering die wraak neemt op de cul- 29 november 2019

tuursector.
*Ping* *Tsjilp* *Bzzz*

Column
door Mara van den Dungen

De gsm trilt en pingt in mijn handen, terwijl ik Zoals een taai stuk kauwgom dat hardnekkig
mijn statusupdate van de dag typ. Ik ben 15 aan je schoenzool kleeft, hechten de tallo-
jaar oud en zit aan de keukentafel. Gramma- ze afleidingen zich aan mijn dagelijkse leven.
ticaal schort er van alles aan mijn berichten, De meldingen zijn net magneten en ik ben de
maar dat deert me niet. Voor mij telt enkel de koelkast.
lokroep van vlugge prikkels. Zodra ik een tril-
ling hoor, voel, of denk te voelen, schiet mijn Koppig blijf ik werken aan deze tekst. Opnieuw
hand naar mijn smartphone. Licht het scherm en opnieuw. Ik verteer, herkauw en slik door
op, dan ga ik als een ekster op zoek naar om het vervolgens weer uit te spuwen op dit

a 11.2019
iets moois. En dat tot grote ergernis van mijn blad. *Ping*. Nee, deze keer niet. Ik zet mijn
moeder. ‘Leg dat ding eens weg’. Ze vraagt gsm in stille modus. *Bzzz bzzz*. Oké, dat was
het eerst vriendelijk, daarna dwingender, tot een leugen, hij staat op trillen. *Bzzz bzzz*. En
wanneer ze tenslotte haar geduld verliest en met die laatste trilling weet ik dat ik de strijd
er een uitbarsting volgt. verloren heb. Ruis-Mara: 1 - 0.

De strijd van mijn moeder heeft geen vruch-

P087
ten afgeworpen. Ondertussen zijn we acht
jaar verder en ben ik studente journalistiek.
Ga ik naar een les, dan zit mijn gsm zelfs niet
meer in mijn tas. Het elektronische gadget is
dezer dagen vergroeid met mijn vingers en
verdwijnt nooit uit mijn blikveld. Verschrikke-
lijk vind ik dat. Zelfs terwijl ik deze tekst schrijf,
lukt het mij maar niet om het ding te negeren.
*Ping*. Weer een melding van Facebook. Of is
het Instagram? Of toch Twitter? Nee, Twitter
was het niet, dat doet *Tsjilp tsjilp*. Houdt het
nog op? Die exuberante stroom van ruis die
via mijn smartphone mijn leven dirigeert? 

Hoe krijg je in hemelsnaam nog je werk ge-


daan? Als ik research doe voor een artikel, dan
zit ik binnen de tien minuten op een of andere
website die me alles vertelt over het explode-
rendhoofdsyndroom. Ook nu fascineert een
filmpje mij. Hoe maak je een gitaar uit 36 pak-
jes kant-en-klare noedels? Nutteloze informa-
tie die me op geen enkele manier verder helpt
met mijn vooropgestelde doel. Maar waarom
mijn gsm niet gewoon op stil zetten? Omdat
ik als journaliste in opleiding ieder moment
een belangrijke telefoon of e-mail kan krijgen.
Probeer het maar: een lang interview uittypen
terwijl je iedere vijf minuten een e-mail, sms,
telefoon of pushbericht ontvangt. (foto: Arthur Van Belleghem)
Hoeveel geld
krijgt de Vlaamse
journalistiek van
overheden?
Het beeld over subsidies voor Vlaamse journalistiek is wazig.
De verdeling van Vlaamse overheidsgelden is transparanter. Vooral
onrechtstreekse steun door financiële vrijstellingen blijft voor velen
een ver-van-mijn-bedshow. Het belang van die vrijstellingen is niet
te onderschatten.
P088

TRIGGER Tussen 2015 en 2016 stegen de subsidies aan Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse
Op 14 november 2019 media vanuit de Vlaamse overheid fors: van 291 Vereniging van Journalisten (VVJ), betreurt sterk
klaagt Apache.be de
miljoen euro naar 348 miljoen euro. De laatste wat de grote Vlaamse mediagroepen doen.
ruime dotaties voor
grote mediabedrijven vier jaar bleven diezelfde subsidies relatief stabiel. ‘Jammer genoeg worden de btw-vrijstellingen
aan. Die steun zou er In het geval van de openbare omroep daalde het voor journalisten zelden toegepast’, zegt hij. ‘Maar
ook moeten zijn voor budget in 2016 met vijf miljoen euro. Dit jaar krijgt sommige journalisten staan sterk in hun schoenen
onafhankelijke journa-
de openbare omroep nog eens zo’n zes miljoen en passen het nul procent-tarief wel toe.’
b 11.2019

listiek, vindt Apache.


minder dan vorig jaar. De trend is duidelijk.
Deltour heeft geen cijfers over wat de btw-vrijstel-
door Arno Meijnen
Vorig jaar besliste minister van Media Benjamin ling concreet inhoudt. ‘Die berekening hebben we
Dalle generiek zes procent te besparen op het nooit gemaakt. En wellicht houdt de FOD Financiën
beleidsveld Media. De Vlaamse Regulator voor die cijfers ook niet meteen bij.’
de Media (VRM) en de VRT krijgen hierbij een apart
besparingstraject opgelegd waarbij ze procen- Distributie
tueel minder moeten besparen. Het bleef niet Het andere cadeau aan de Vlaamse journalistiek
overal bij besparingen. Zo verdween het Vlaams is de steun aan Bpost. De geschatte jaarlijkse over-
Journalistiek Fonds en de Mediacademie Journa- heidssteun aan Bpost voor die distributie zou zo’n
listiek. 170 miljoen euro zijn, volgens Apache.be. Kranten
en magazines genieten daardoor van een koste-
Btw-beleid loze verdeling. ‘De exacte bedragen die naar Bpost
Vanuit het federale niveau worden Vlaamse media gaan voor de distributie van kranten en magazines
onrechtstreeks gesteund door onder andere worden niet publiekelijk bekend gemaakt’, zegt
een nultarief voor btw. En in principe worden alle Francis Soulliaert, communicatieverantwoordelijke
soorten media nu gelijk behandeld op vlak van van de VRM. Nog heel wat vraagtekens dus.
btw, zowel papier als digitaal.
Nog een vrijstelling voor de journalistiek is de Tax
Toch wordt die vrijstelling ten aanzien van jour- Shelter. Soulliaert: ‘Tax Shelter staat open voor jour-
nalisten in de praktijk niet altijd toegepast. Sinds nalistieke audiovisuele werken, zoals een docu-
2017 voeren de Vlaamse mediagroepen Mediahuis, mentaire. Om in aanmerking te komen voor het
DPG Media, Mediafin en Roularta hun eigen btw- systeem moet het werk wel erkend worden door
beleid. Ze beschouwen hun contracten met de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeen-
freelancers – zowel redacteuren als fotografen – schap.’
niet langer als contract voor uitgave, en vragen
hen in het verlengde daarvan om voortaan Vlaamse media krijgen dus behoorlijk wat finan-
te factureren met btw. Die mediagroepen zeggen ciële vrijstellingen. Onduidelijkheid daarover zorgt
dat te doen in functie van interne administratieve voor frustratie bij de onafhankelijke media.
vereenvoudiging.
Bronnen: Vlaams Parlement, VVJ

420 EURO

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 jaar

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


(begroting)

= subsidies media Vlaamse overheid, = Overheidssteun VRT,


in miljoen euro in miljoen euro
‘Jonge vrouwen zijn
risicogroep voor
online-intimidatie’
Door de opkomst van sociale media komen er steeds meer nieu-
we manieren om journalisten online te intimideren. ‘Door intimi-
datie komt de persvrijheid onder druk te staan’, zegt professor
Sarah Van Leuven (UGent). Ook MO*hoofdredacteur Gie Goris
deelt zijn ervaring over onlinebedreigingen.
P090

Uit onderzoek van het Center for Journalism Marokkaanse vrouw zou zijn en geen 64-jarige
TRIGGER Studies uit 2018 blijkt dat zeker een op de vijf mannelijke hoofdredacteur, zou ik me terecht
Op 5 november 2019
journalisten in het kader van zijn beroep al in sneller geïntimideerd voelen.’
c 11.2019

vindt aan de UGent


het derde International aanraking kwam met intimidatie. Er bestaan
Press Freedom Seminar verschillende vormen van online-intimidatie,
over on-/offline- zoals doxing, hate speech of cyberstalking.
intimidatie bij
journalisten plaats.
Doxing verwijst naar het online plaatsen van
privé-informatie met de bedoeling schade
aan te richten. ‘Als journalist krijg je soms boze
door Lotte De Bock
reacties, maar dat is deel van de job’, legt Gie
Goris uit. ‘Een journalist die niet overweg kan
met scherpe kritiek heeft een probleem. Hij
treedt nu eenmaal op in de publieke sfeer. Op
onze redactie krijgen we vooral te maken met
mensen die kritiek hebben op onze journalis-
tieke deontologie en onze bekwaamheid in
vraag stellen. Sommigen vinden ons een be-
lachelijk links blaadje en ze mogen dat gerust
hardop zeggen. Maar hate speech is nog iets
anders. We kregen al eens een mail met “Ik
weet u wel te vinden”. Dat is geen intimidatie
meer, maar een bedreiging. Zoiets nemen we
ernstig en signaleren we aan de Vlaamse Ver-
eniging voor Journalisten (VVJ) of het gerecht.’

Volgens Gie Goris is er een dunne lijn tus- (foto: Lotte De Bock)
sen grove reacties en bedreigingen. ‘Als ik de
vraag moet beantwoorden of ik zelf al in aan- Volgens Van Leuven professor Communica-
raking kwam met online-intimidatie, zeg ik tiewetenschappen en hoofd van het Center for
neen. Ik denk dat dat komt doordat ik stevig Journalism Studies, gebeurt intimidatie vooral
in mijn schoenen sta en me niet snel geïnti- bij stukken waarmee het publiek het inhoude-
mideerd of bedreigd voel. Als ik een 34-jarige lijk oneens is en daarover in discussie wil gaan.
(foto: Lotte De Bock)

Offline-intimidatie van bedreigingen bijhouden, het erger


‘Onlinebedreigingen kunnen uitmonden is dan verwacht. Het aantal slachtoffers
in offline-intimidatie. Voor veel burgers van bedreigingen is dus ondergerappor-
zijn sociale media een uitlaatklep. On-

c 11.2019
teerd. Daarom is het meldpunt van de
derzoek toont aan dat mensen zich on- VVJ zo belangrijk.’
line veel minder inhouden, net door de
anonimiteit van het internet. Als je men- Gevolgen
sen offline confronteert met uitspraken Online-intimidatie kan negatieve gevol-
die ze online gedaan hebben, durven ze
gen hebben voor de carrièremogelijkhe-
die vaak niet herhalen. Of ze verbloemen
den van de journalist. Daarnaast bedreigt
die uitspraken. Sinds de opkomst van so-
het ook de vrijheid van meningsuiting.

P091
ciale media is de afstand tussen journa-
Volgens Sarah Van Leuven kunnen geïnti-
listen en hun publiek veel kleiner’, aldus
mideerde journalisten het slachtoffer zijn
Sarah Van Leuven.
van het chilling effect. ‘Ze houden zich
Er zijn verschillende initiatieven die jour- dan in om bepaalde zaken te schrijven
nalisten beschermen tegen intimidatie. omdat ze bedreigingen verwachten en
PEN Vlaanderen, een onderdeel van een daarop anticiperen. Steeds vaker verwij-
wereldwijde auteursvereniging, ijvert deren journalisten hun socialemediapro-
voor vrije meningsuiting, vrede en inter- fielen omdat ze het gehad hebben met
nationale verstandhouding. Daarnaast de grove reacties en bedreigingen.’
is er ook Xpress, een nieuwe vereniging
die strijdt tegen intimidatie. Ook de VVJ ‘Er is een dunne lijn tussen
richtte een meldpunt op voor agressie
tegen journalisten in Vlaanderen. felle reacties, intimidatie
en echte bedreiging'
Risicofactoren
Gie Goris
‘Vrouwelijke journalisten hebben meer
last van online-intimidatie’, zegt Gie Go-
Volgens Gie Goris kan iemands reputatie
ris. ‘Als je de risicofactoren samenvoegt
op enkele dagen tijd serieus beschadigd
- vrouw, jong en allochtoon - ben je veel
worden. ‘Er is niet altijd een onderbouwde
kwetsbaarder. Als blanke man op leeftijd
kun je je iets meer permitteren.’ argumentatie of een proces nodig. Alleen
al de suggestie van “iemand is betrok-
Volgens Van Leuven wordt online-inti- ken bij” is vaak voldoende. De beschul-
midatie steeds meer als normaal be- diging telt en op de reactie heb je geen
schouwd. De meeste journalisten zien vat meer.’ Ook Van Leuvenstelt dat het
dat als part of the job en minimaliseren aantal gevallen van online bedreigingen
de impact ervan. ‘Het is opmerkelijk dat stijgt. 'Zo komt ook in België de persvrij-
wanneer journalisten het aantal gevallen heid meer onder druk te staan.’
Bubbel
‘De Warmste Week is stilaan uitgegroeid tot het media-event van het jaar. Een week lang worden er astronomische
bedragen verzameld door lokale verenigingen en een verdwaalde politicus, is de helft van Bekend Vlaanderen bij
de radiohost te gast en spelen (inter)nationale muziekacts een korte show. Een week lang fotografeer ik alle ge-
beurtenissen op de site in Kortrijk en bezorg ik deze beelden onmiddellijk aan de webredacteur. Het tempo ligt er
enorm hoog. Ik zit er middenin. Een week lang lijkt Studio Brussel het internet, de radio en het nieuws te kapen met
wat er zich in Kortrijk afspeelt. Wanneer ik op een avond naar Brussel rijd om er een kerstfeestje bij te wonen, zet ik
Fotograaf
de radio bewust af. Even rust in mijn hoofd en voor mijn oren. Eenmaal op het feestje aangekomen, blijkt niemand
December

van de gasten op de hoogte te zijn van wat er op De Warmste Week gebeurt. Ik leefde een week lang in een bubbel.’
Illias Teirlinck
b 01.2019 P093
r

aa
tj
he
n
va
el
og
k: v
Goudvin

U rsu l a v
on d
er L
ey
nE e
ur
op
ee
s
C
om
m
iss
i ev
oor
zit te
r

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Als ze #Hoeyberghs nu eens


de mond spoelden met die
tandpasta van @Bart_DeWever?

Van Cauwelaert
@cauwelaert

11 december 2019

Op eoswetenschap.eu Mwoah, Gertje, wat is dat zo:


‘Weg met het label zeepsopisme? Nepotisme,
hoogbegaafdheid!’ Samson.
#SamsonEnMarie
Ontwikkelingspsycholoog Lianne #SamsonEnGert
Hoogeveen onderzoekt hoogbegaafd-
heid. Ze wil de term niet meer gebrui- Stijn De Paepe
@StijnDePaepe
ken, want die geeft een gevoel van
schaamte. Focussen op de behoeften 21 december 2019
van leerlingen op school of van men-
sen op het werk is belangrijker volgens De 60%-besparingen op de projectsubsidies
haar. veroorzaken massaal protest van de cultuur-
sector.
Deepfakes:
de natte droom van
een leugenaar
Video’s vervalst met behulp van artificiële intelligentie, kortweg
deepfakes, zijn de nieuwste trend in fakenewsland. Ze vormen
een bedreiging voor de journalistiek, klinkt het, maar ze zijn verre
van perfect en dus makkelijk te herkennen. Althans nu nog, want
de techniek verbetert met rasse schreden. Voor velen het sig-
naal dat de journalistiek zich nu moet wapenen, voor het te laat
is. Maar niet iedereen vreest zo’n apocalyps. ‘Het journalistieke
proces is bestand tegen fake news.’

TRIGGER Stel je voor: op een dag krijg je een video te celebrity’s te swappen met dat van porno-
Op 17 december lanceert zien waarin je jezelf glimlachend en sensu- actrices en –acteurs. Intussen zijn talloze ge-
persagentschap Reuters
eel uit de kleren ziet gaan. Onmogelijk? Het lijkaardige softwareprogramma’s en apps te
een onlinecursus om
journalisten te leren overkwam actrice Margot Robbie in decem- vinden op het internet.
om deepfakevideo’s ber 2017 (niet Emma Stone, in tegenstelling tot
te identificeren. wat iedereen aannam). Ze werd het slacht-
offer van een deepfakevideo. Met behulp
van artificiële intelligentie kan je vandaag
op eenvoudige én realistische wijze video’s
door Felix Ferret
vervalsen, zonder enige kennis van film en
computers. Zo noemde Barack Obama pre-
sident Trump ooit a total dipsh*t en sprak
Koning Filip in zijn kerstboodschap vorig jaar
zijn landgenoten aan met waarde b*tches en
bro’s. Deepfakes mogen dan wel leuke satire
opleveren, ze vormen ook een nieuwe en ge- In december 2017 postte Reddit-gebruiker Deepfakes deze valse
celebrityporno met Margot Robbies gelaat
vaarlijke vorm van nepnieuws. (beeld: adultdeepfakes.com)

De eerste deepfakes doken – zoals zo vaak – Als gebruiker hoef je alleen maar foto’s van
op in de diepe krochten van het internet. Op het doelwit in te geven, samen met een video.
het internetforum Reddit postte een anonie- Het programma doet de rest, al duurt dat wel
me gebruiker de intussen bekende porno- enkele dagen en zijn de resultaten lang niet
grafische video van Margot Robbie. De maker foutloos. Zo zijn de contouren van het gezicht
ervan verschool zich achter het alias Deepfa- soms vaag en klinkt de stem robotachtig.
kes, een samentrekking van de termen deep Voorlopig zijn de gevolgen dus nog te over-
learning en fakes. Met wat simpele software zien, maar de technologie verbetert zichzelf
kreeg hij het voor mekaar het gezicht van steeds sneller.
Een godsgeschenk dan ooit te weerleggen, wat Trump ui- leren maken', legt Baert uit. Elke verbe-
Deepfakes houden vandaag dus vooral teraard al deed. Deepfakes zouden ons tering om deepfakes te detecteren helpt
theoretische risico’s in, benadrukt ook op die manier wel eens definitief in het met andere woorden om de deepfa-
Dominique Deckmyn, technologiejour- post-truth-tijdperk kunnen katapulte-
kes zelf te verbeteren. Daarom moeten
nalist bij De Standaard. Hij maakt de ren, waarin de waarheid vrede moet ne-
journalisten volgens Baert vooral doen
vergelijking met de opkomst van Pho- men met de tweede plaats. 'De echtheid
van een video maakt dan nog weinig wat ze altijd moeten doen: hun bronnen
toshop rond de eeuwwisseling. 'Het pu-
bliek heeft geleerd om daarmee om te uit: mensen geloven wat ze willen ge- controleren.
gaan. Bij straffe foto’s zijn mensen zich loven en wat in hun denkkader past, ook
al zien ze het tegenovergestelde', vertelt
ervan bewust dat het om gefotoshop- ‘Elke verbetering in de
te beelden kan gaan. Bij straffe video’s Deckmyn. Zelfs als de video maar een
kan eenzelfde reflex ons ook behoeden fractie van het publiek overtuigt, gaat detectie van deepfakes
voor deepfakes.' Waar zit het gevaar de leugen een eigen leven leiden. Net maakt de deepfakes
dan wel? als bij traditioneel fake news gedijen
deepfakes goed op sociale media. Het zelf beter’
zijn universa met eigen waarheden. Als Jeroen Baert
'Nooit was het zo een deepfakevideo morgen niet meer 'Het journalistieke proces is bestand te-
gemakkelijk om te te onderscheiden valt van een echte vi-
gen fake news, of zou dat toch moeten
beweren dat iets deo, zullen geavanceerde detectietools
zijn', meent hij. Journalisten moeten dus
nodig zijn. 'Maar die tools moeten dan
vervalst is' vooral dienen om te bewijzen dat een bij elke video de bron controleren en op
Dominique Deckmyn video wél echt is en niet om hem te ont- zoek gaan naar sporen van deepfakes.
maskeren', nuanceert Deckmyn. Vooral vage randen en verkeerde di-
'Niet de misleiding, maar het omge- mensies doen deepfakes vandaag nog
keerde bedreigt de journalistiek: dank- Net daar wringt het schoentje volgens door de mand vallen. 'Maar dat vraagt
zij deepfakes is het makkelijker dan ooit Jeroen Baert, computerwetenschapper
veel tijd en moeite, terwijl een deep-
om te beweren dat iets vervalst is', aldus verbonden aan de KU Leuven. 'Bij artifici-
Deckmyn. Een bekend voorbeeld daar- fake in een handomdraai gemaakt is',
ële intelligentie kan elke vooruitgang op
van is de video van Donald Trump met het ene front het andere front verster- concludeert Baert. 'Zoals zo vaak is de
de omstreden woorden grab ‘em by the ken. Het proces om deepfakes te leren leugen snel de halve wereld rond en
pussy. Die woorden zijn nu makkelijker onderscheiden is hetzelfde als om ze te holt de waarheid erachteraan.'

Tom Van de Weghe, AI-specialist bij VRT NWS

'Artificiële intelligentie is dansen


op een slappe koord'
Journalist Tom Van de Weg- vindt tegen deepfakes wordt fysieke aanval over ons heen. Het was de
eerste keer sinds de Olympische Spelen
he (45) keerde in september de nieuwe Mark Zuckerberg. (2008) dat internationale journalisten
vorig jaar terug naar de VRT Maar ik zal het niet zijn.’ werden aangevallen. Later brachten de
Chinese media ons verhaal volledig an-
na een jaar onderzoek aan de
Hoe bent u in de wereld van artifi- ders. Die eerste kennismaking met des-
Amerikaanse universiteit van ciële intelligentie (AI) en deepfakes informatie en de propagandamachine
Stanford. Op een steenworp terechtgekomen? van de overheid heeft mij nooit losge-
Tom Van De Weghe: 'Toen ik in 2008 als laten. Als Amerikacorrespondent maak-
van Facebook, het hol van de
Chinacorrespondent voor de VRT werk- te ik de verkiezing van Donald Trump tot
leeuw, bond hij de strijd aan te, ondervond ik zelf de gevolgen van president van Amerika van dichtbij mee
met deepfakes. Zijn ervaring desinformatie. Samen met mijn ploeg en ook de rol van fake news tijdens de
maakte ik er een reportage over een campagne. Dat deed mijn fascinatie
mondde uit in een persoon- hiv-plaag in Henan, de armste provincie voor digitale propaganda alleen maar
lijke kruistocht tegen desin- van China. Volledige dorpen zijn er uit- toenemen. Toen ik voor het eerst een
formatie en een queeste naar geroeid omdat de lokale overheid bloed deepfakevideo zag in juli 2017, werd ik
van boeren had afgetapt en verkocht. helemaal wakker geschud. "Als journa-
een journalistieke oplossing. Onze reportage was niet naar de zin van listen niet dringend op zoek gaan naar
'De persoon die dé remedie de lokale autoriteiten en we kregen een oplossingen, is het te laat”, dacht ik.'
a 12.2019
De tegenbeweging die ontstaan is tegen deepfakes gaat ver, maar geeft me ook hoop.
(foto: Arthur Van Belleghem)

Je hoort weleens zeggen dat het onder meer een prototype ontwikkelden

P097
met Photoshop toch ook allemaal zo 'We moeten niet van een verificatietool voor video’s op
geen vaart liep. Is dat een correcte basis van blockchain. Die tool verdeelt
vergelijking?
wachten met actie tot een video in segmenten en bewaart
Van De Weghe: 'Bij de verdediging van de Amerikaanse die vervolgens elk op een afzonderlijke
mijn onderzoeksvoorstel aan Stanford verkiezingen, deepfakes plek via een smart contract. Ieder deel
(onderzoek naar tools tegen deepfa- van de video is dan traceerbaar tot bij
kes, nvdr.) keken sommige professoren
maken nu al dagelijks de bron. Zodra er met één segment ge-
mij vreemd aan. Daar is de technologie slachtoffers' knoeid is, geeft het systeem een waar-
tenslotte deels ontwikkeld. Ze vonden schuwing. In theorie biedt die werkwij-
mij een onruststoker en verwezen naar Hoe ver staat de antideepfaketech- ze mogelijkheden. Sommige bedrijven
Photoshop. Toen bestond ook de angst nologie? ontwikkelden gelijkaardige technieken,
voor verregaande mediamanipulatie. Van De Weghe: 'Het is nog altijd wach- maar een middel op maat voor de ge-
Maar nu is er artificiële intelligentie in ten op die ene, zaligmakende oplossing. wone gebruiker is nog niet vanzelfspre-
het spel, dat verandert alles. Om goede Er bestaan verschillende technieken, kend.'
photoshops te maken, moet je echt iets maar die lossen het probleem maar
kunnen. Het zelflerende proces van AI gedeeltelijk op. Bijvoorbeeld door een Persagentschap Reuters introdu-
(artificiële intelligentie) maakt het als- video pixel per pixel onder de loep te ceerde in december een onlinecursus
maar makkelijker voor eindgebruikers nemen, het geluid te analyseren of door die leert hoe je video's moet verifië-
om deepfakes te creëren. Als software- de gelaatsuitdrukkingen te bestuderen. ren, sponsored by Facebook.
ontwikkelaar moet je dan beseffen dat Maar artificiële intelligentie zorgt voor Hypocriet?
er veiligheidsgordels nodig zijn, anders een wapenwedloop: zodra er iemand Van De Weghe: 'Hypocrisie viert nu een-
open je een doos van Pandora. Net dat een (deel)oplossing vindt, verbeteren maal hoogtij in Silicon Valley. Facebook
was mijn kruistocht de afgelopen zestien de deepfakeprogramma's zichzelf om doet het deels uit schuldbesef, maar
maanden. Ondanks de positieve kan- de detectietools te omzeilen.' mist de essentie van de zaak. Het heeft
ten, werden de AI-tools de laatste jaren het altijd vertikt om deepfakes te verwij-
misbruikt. Het hoeft niet te verwonderen Heeft u aan Stanford stappen gezet deren (In aanloop naar de Amerikaanse
dat er vandaag in duistere kelders vol- richting een oplossing? presidentsverkiezingen van november
op mee wordt geëxperimenteerd. Mis- Van De Weghe: 'Ik heb er het Deepfa- zal dat wel gebeuren, nvdr.). Het bedrijf
schien ergens in Rusland?' ke Research Team opgericht, waar we is niet alleen hypocriet, maar ook para-
noïde. Facebook bezoeken is erger dan Biedt wetgeving geen eenvoudige
een bezoek aan Noord-Korea. De angst oplossing?
is er nog groter. Zo mocht ik al geen foto's Van De Weghe: 'In China is er sinds eind
nemen toen ik de lobby betrad. Wat heb vorig jaar een wet van kracht die syn-
je dan te verbergen?' thetische media (media gemaakt met
AI, nvdr.) verbiedt. Maar dat is geen op-
Is het dan een slechte zaak dat Face- lossing. Integendeel, het is een gevaarlijk
book het initiatief van Reuters steunt? pad. Overheden kunnen wetgeving in-
Van De Weghe: 'We moeten platformen zetten als een wapen tegen journalisten,
als Facebook en Google zeker mee be- activisten en andere kritische stemmen.
trekken. Los van hun beleid spelen ze nu Zeker in een land als China.'
eenmaal een belangrijke rol in de ver-
spreiding van fake news. Ze beseffen ook Deepfakes bieden het gedroomde
dat ze met hun data veel macht in han- excuus om alles te ontkennen. Gaan
den hebben. Technologiebedrijven als de antideepfaketools dan vooral niet
Facebook beginnen die nu aan te leveren dienen om te bewijzen dat iets waar
tegen betaling. De monopolievorming en is, veel meer dan te bewijzen dat iets
machtsconcentratie van die bedrijven vals is?
baart me grote zorgen. ' Van De Weghe: 'The liar's dividend, het
voordeel van de twijfel. Donald Trump
Het journalistieke proces zou in es- heeft ook al gesuggereerd dat zijn be-
sentie toch bestand moeten zijn tegen ruchte video grab 'em by the pussy een
deepfakes? deepfake is. We leven in een post-truth-
Van De Weghe: 'Inderdaad. Deepfakes tijdperk, waarin iedereen alles kan ont-
P098

zijn maar één aspect van desinforma- kennen. Dat zorgt voor uitdagingen, maar
tie. Journalisten horen te weten hoe ze ook voor mogelijkheden. Vandaag zijn
een bronvideo moeten opsporen, hoe er bedrijven die time logging als dienst
ze de geolocatie moeten natrekken of aanbieden. Ze 'beschermen' mensen
hoe ze aan tijdsbepaling moeten doen. door elke seconde van hun doen en laten 'Het journalistieke bewustzijn vergrote is voorlopig de enige
optie. Daar is nog werk aan.' (foto: Arthur Van Belleghem)
Dat journalistieke bewustzijn vergroten is te volgen en te registreren. Dat gaat ver,
a 12.2019

voorlopig de enige optie en daar is nog maar enkel zo kan je nog bewijzen waar
werk aan.' je was op welk moment en ben je veilig
tegen deepfakes. Big Brother op vrijwilli-
Dat is een intensief proces, in tegen- ge basis als het ware. De tegenbeweging
stelling tot het maken van deepfakes? die ontstaan is tegen deepfakes gaat ver,
Van De Weghe: 'Dat is inderdaad het maar geeft me ook hoop.'
probleem, zeker bij een stortvloed aan
fake news. Want meer dan een techniek Denkt u dat deepfakes een rol zullen
die menselijke intelligentie reproduceert, spelen tijdens de Amerikaanse presi-
is AI vooral een techniek die het makke- dentsverkiezingen van november dit
lijk maakt om op grote schaal desinfor- jaar?
matie te creëren en te verspreiden. Daar Van De Weghe: 'Dat werd ook gezegd
zijn we niet tegen bestand, omdat we de over de tussentijdse verkiezingen van
tijd en middelen niet hebben. Vooral op 2018 in de VS, maar toen is het niet ge-
crisismomenten is het risico groot dat er bleken. Echt schadelijke deepfakes voor
iets door de mazen van het net glipt. Denk politieke doeleinden zijn er nog niet ge-
maar aan de video die de VRT uitbracht weest, maar daar gaat het eigenlijk niet
na de aanslagen van 22 maart 2016 in om. Het gaat vooral om de schade die
Zaventem. Een dag later bleek het om desinformatie berokkent aan kwetsbare
een bomaanslag van 2011 in Moskou te groepen zoals minderheden en vrouwen.
gaan. Dat was geen deepfake, maar een Daar vallen de slachtoffers nu al. Zo dook
video in een foute context. Die vormen een Nederlandse collega-journaliste op
vandaag het grootste probleem. België in een deepfakepornofilm. We moeten
is trouwens ook het land waar de eer- dus echt niet wachten tot deepfakes de
ste deepfake voor politieke doeleinden presidentsverkiezingen beïnvloeden om
opdook: de nepvideo van Donald Trump vandaag al actie te ondernemen.'
die de sp.a verspreidde in mei 2018.
Die was satirisch bedoeld, maar waar ligt
de grens tussen satire en beïnvloeding?'
SCOOPOGRAM
1
13 5 10 17

2
7 2 6

3
13 9 12 12 5

4
13

5
6 18 2 7

6
2 11 2

7
9 4

8
12 3 3

9
17 8 10 15 1

b 12.2019
10
8 12 16 16

11
18 13 16 16 3 4

12
1 11 1

13
15 4 5

P099
14 13 10

15
11 8 4 3

16
8 8 14 9 9

17
2 6 9

18
8 8

19
14 18

Alle antwoorden zijn ergens in dit Scoop- 1. Editoriale torso 11. Letterkundig supplement
nummer te vinden. Gelijke getallen staan 2. Deftige kop 12. Draaiboekmeisje
voor gelijke letters. ‘ij’ staat voor één let- 3. Flitsend breed meubel 13. Kant-en-klare gewichtseenheid
ter. De woordbalk in de middenkolom 4. Zo eet je sushi 14. Margot Robbie’s plaats delict
bevat een begrip. 5. Cosplayconventie keuren 15. Voltooide reflectie
6. Engelstalige lasterpraat 16. Glorieus bouwmateriaal met klinker
7. Intieme troltechniek te veel
8. Plakkerig vrouwelijk legoblokje 17. Kok aan de lijn
9. Incognito reclame 18. Anti votum
De oplossing vindt u op p. 103. 10. Egofilter 19. Vaak terug te vinden in de kast
P0100
b 01.2019

LOCATIE: STUDIO SKOOP.


FOTO: STEVEN MEERT
b 01.2019 P0101
voetweg66.be
Platform van de richting Journalistiek aan
de Arteveldehogeschool

FLOW nieuws in tekst, video of


audio en dat regionaal
of over de grenzen
foto kinderen genderneutraal opvoeden
zit in de lift

SLOW longreads om in
de fauteuil te lezen
foto: masterstudente fotografie Elisa
Maenhout opent deuren met
haar camera als sleutel

SHOW de beste stukken,


de mooiste videoportretten

foto invloed van Instagram op toerisme:


een toeristenmassa bij
Neuschwanstein

Interesse in samenwerkingen met onze studenten?


Mail naar info.journalistiek@arteveldehs.be
Oplossing
Scoopogram

1. Rompredactie R O M P R E D A C T I E
13 5 10 17

2. Nethoofd N7 E T H2 O O F6 D
3. Broadcastcamera B R O A D C A S T C A M E R A
13 9 12 12 5

4. RAW R13 A W
5. Factchecken F6 A C T18 C H2 E C K E N7
6. Hate speech H2 A T E S P 11 E E C H 2

7. Doxing D O9 X I N G4
8. Collega C12 O L3 L3 E G A
9. Native advertising N A17 T I V E8 A D 10 V E R T I S15 I 1
N G

10. Zelfcensuur Z E8 L F C12 E N C U 16 U 16 R

11. Literatuurbijlage L I T E R A T U U R B IJ L 3
A G E
18 13 16 16 4

12. Scriptgirl S C R I P T G I R L
1 11 1

13. Instagram I N S T A G R A M
15 4 5

14. Reddit R13 E D D10 I T

15. Afspiegeling A F S P I E G E L I N G
11 8 4 3

16. Eerbetoon E E R B E T O O N
8 8 14 9 9

17. Chef online C H E F O N L I N E


2 6 9

18. Tegenstem T E G E N S T E M
8 8

19. LGBTI L G B T I
14 18

Het woord:

P0103
Redactievergadering

Colofon

redactie: Arno Meijnen verantwoordelijke Scoop Vlaams mediatijdschrift


Arthur Van Belleghem uitgever: jaargang 18
Charlotte Allefs nummer 30
Eline Timperman Esther Van Tilburg
Felix Ferret Voetweg 66 9000 Gent
Fien Van Liedekerke
Frederik Laurens
Glenn Dierickx
Laurane Berkein
Levi Verbauwhede
Lijs Beeckman
Lore Joos Adverteren in Scoop 2021? Dat kan. Mail naar:
Lotte De Bock piet.martens@arteveldehs.be en we sturen u de
Lou-Wizard De Lange tarieven. De inkomsten worden gebruikt om met
Margot Craeymeersch professionele illustratoren en vormgevers te kunnen
Marie-Lien De Herdt werken.
Mara van den Dungen
Mauran Verniers Mediatijdschrift Scoop is een uitgave van de op-
Melissa Riems leiding Bachelor in de Journalistiek aan de Artevel-
Mona Dewaele de-hogeschool in Gent. De derdejaarsstudenten
Sibren Dejaegher maakten dit tijdschrift in het kader van een educatief
project. Alle artikels en afbeeldingen hebben daarom
hoofdredactie: Hilde Ingels Meer Scoop lezen? www.voetweg66.be/ een citerend karakter. Dank aan alle Scoopredacteurs
Piet Martens slow/scoop beeldredacteurs fotografen en taalkundigen voor hun
begeleidende bereidwillige medewerking. De tekstredactie is afge-
docent: Liesbet De Vuyst Reageren op Scoop? info.journalistiek@ sloten op 28 januari 2020. U las dit blad tot de laatste
arteveldehs.be letter. We hopen dat het uw tijd waard was.
vormgeving: Laura Gieseke
illustrator: Pol Cosmo Tweet naar @ArteveldeJOU Tot volgend jaar!
Achter elk beeld
schuilt een verhaal.
Wij helpen je het vertellen

In één indruk jouw hele verhaal kunnen vertellen,


dat is de uitdaging waar iedere fotograaf voor staat.
Bij Art & Craft kan je alvast terecht voor het juiste materiaal Maciek Nabrdalik, Tsjernobyl
om jouw verhalen mee vast te leggen. Bezoek onze winkels Gemaakt met Canon EOS R
te Gent voor advies op maat of surf naar artencraft.be f/5.0 1/400 200

You might also like