SULIT

*

“ 卩 眦 气 入办 名 幽 s樵 盛 硪廴 P旺 MA扣 s摄 卜羝J加 S护E卩驻 ;饿拟 邗 饿 丫 蛾汛减 S虍 狂 旺 }皈 触 NW\敲b缡 ys汹 JJS卩豇 8∮ Ks燕茂灬 旺 ;KSA燕 坩硪敲拉 丫 S拭 S硪 茁 卢 诠 虹汪 弪 〃 MΛJ红 熔卩 护 狃f戍s触 卜 盛 ^淤S拭 瞧溆↓ S尸 §⒀ 唷【弼 λMA汹 Υ 磷AJ良 ^忿 p钍抻 汛 扯旺

MUⅨ Ⅱ 豫 邋 篚强濑 鹬 盯 鼹 龋 簇 鹬 豫 篮簿 沁 ^饿 个 灌 玄S触坩磷A山 Ay。 硪殷 g盯 1忄 【 ˇ 狂 【 蛾 $触 卩 ;K$黻∫ 敲乙 ¥ M羝J“ Sp茳护 浪扌S黻N斌A廴 茂 S磊 硪 强 鹋 蛾人 J廴 J扛 a秀 》 苜KsA'佤 Λ /肭 ¢ y咐 狨硪人 ∶ 芦氵 蚋 ;芦 1亻 冫 冫久 ∵ JUS卩gp§ 岷 s镳 全1哆 娩 V苫 批 瞰皴⒁ γ MA,齑 `Sp£辞 讠 ¢ $滋 踉飙 `S多 P狒1κ JL;s沪犴 $AA几
/阝

jⅢ

j焚

∶ ∶ |邋 辘 ∶ 搬腱 :蔼 诶⒀ v`川 迎然 竖 锪 揿 辍∶ 饿 黢藐 蠲 搬∶ 皴 贽 醑 搬鬻 ∶ 瞧 唔 j籀 黪 畿 郑 漶 百″ 淇 饬 沁撩ε汹硪虹 甾 莒 缡 谗搬 搬 攥 蠲 、 强 飨 J籀 怨 产陌S黻阝Y黄 强 强 J⒅ P瓦P旺 “搬 嬲强 缝 J攥 蓦 搬颥 豫 簇 硪 如燕 荡 哦助 蛾 硪 路羝 溥暾
'筏
!!!∶ |∶ '∶

!!|l叨

:∶

卜八 fSPFp⒎ 孟 J廴 饿纸 茂 、 残 S殷 风 属 mys磊
{丨

搠 婴 ∮ 素 Ⅸ Ⅲ i黢瑗籀邃 簇 弼 躐蠲 碱 蕊 婴 镱 MA冫
t:∶ |∶ :;、

J缸

yy、

R;扒

1珥

L燕 yS毙

△ 飞 路殷 蒋ρ pE猊/弼 镪 燕 ⒃ 羝扳 〔 λ嗓羝J廴 汹H贽 七觯 J扛 畲 (镪 \y勋 s锄 ′ b嘎 $樵 .氏 哦忄 s黟 卢 袅$抵 铙汉 fsP豇P旺秋 产 /篾 丿 触乙 γ /篾 硪飙 L`Sp∈P盱R扌【 旬淤 燕 ˇ γ J廴 P旺 № 睢驭 S卩盯 R奋KS搀 筏 J加
||i|丨
:|∶

∶ 扌籀嚣 ;
'钅

镞 谗 筑 飘 豫强 强 坶 PE秋1KS鹧 氓内搬强 铫 攥 掇篮 蠲貘搬溅颥 强S抓 漉j瑙 黠 廴 燕N硪羝△镇瀑 簇匮 籀撼畿 丿解燕乙嘎 飨 镘 pP§ 晖 汹M∧JUSP廴 砥 坩硪羝mΥ 硪八 溥Pgpg汛 s饿
硪八 醇 J红

tfKs岛

J⒊

1《

VⅥ

y笛

MAJLIs PEPERIKsAAN MALAYsIA
INATIONs COUNCIL) rMALAYsIAN EXAˇ Ι

sIJIL TINGGI PERsEKOLAHAN

Ⅳ ALAYsIA Ι

(bIALAYsIA HIGHER scHooL CERTIFIC~KTE)

Arahan kepada caIoⅡ

:

JANGAN BUKA KERTAs soALAN INI sEⅡ
DE△IIKIAN。
留屁 /丿 o eⅡ am puIuh so夕 助刀do冫刀 召 s切 莎 乃叩 '彻

INGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
・ w鳄 9ε 刀

-r莎

q`s@夕 助刀0饣 拓%r氵

o`ε 乃eⅢ pat`j`j屁 曰 丿 刀曰

PjJ'屁

satu丿 曰w口

y夕 「 Dε 勿″ d曰 刀 9g

z勿 刀 dα炳

莎 刀 丿 w印 伢″ 氵彷 曰

B0尸夕刀gJm,印

夕刀 /刀 ε ε 庀

P〃 氵 屁σ刀

刀 Dcrα sJ″ g夕 PP g '粥
'曰

`曰

B曰 c曰

曰“ γ 屁曰刀

B@r夕
助 刀。

J,g。
`zrv,k卩

z9夕 刀 力
j刀

召庀夕

P'`j乃 曰刀 j砌 dB刀 迸 ‘ 孑 7刀

招 ′ rj, 氵 屁 .JJ″ 绍助 乃 阴 伢r无 四乃

J乙 v夕 D semua s@夕

`曰

乙豳

'刀 rjdα k伢 屁夕刀

ro助 庀 3cboj丿 曰w叩 c刀 y曰 rb。 s曰 助
氵 蠼 ‘
`t`σ

夕 dα dα助 昭 刀

9c刀 Z:s伢 夕 刀拓 `犭

B`船

j汤 助 助 Dj助 刀 g夕刀s@曰 助 刀

昭 3de⒕gα刀 3召 /,J`,

`印

一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一一 _ 一 一_ 一一 _ 一一 _

Kertas soalaⅡ ini terdiri daripada20halamaⅡ bercetak。

◎M苟 lis
sTP⒈ 江 900/1
芒 Kertas sOalan ini sL1LIT sehingga pcpcⅡ

PepeⅡ ksaan

Ma1aysia⒛ 10

Lihat sebeIah 【
ksaan kcltas initamat.

sULIT*

sULIT*
● ⒈ ewuJudkan bangsa Ma1aysia yangェ nempunyai daya tahan Ι ● ⒈ elahirkan sumbertenaga manusia untuk masa depan negara 汪

Penyataan¢ atas me蝴 uk kepada

A DasarPe血 dust山n Negara
B Dasar Pendidikan Kebangsaan
C Dasar Sains dan Teknologi Negara

D Dasar Peningkatan Daya Penge1uaran Negara

Yang manak血 matlamat Dasar Pe⒒ anian Negara Ketiga① PN3'
I bⅠ eningkatkan kuahti pengeluaran bahan rnakanan
II bⅠ emperluas pelaburan sektor pertanian ke luar negara

III ⅣIenggalakkan pembukaan tanah baham untuk sektor pertanian

IV

⒈ ewuJudkan sumber peOmbuhan baham seperH hidroponik dan akuakultur 冱

A IdanⅡ B IdanⅣ C D
Ⅱ danIⅡ ⅡIdanIV

^

● Meningkatkan nⅡ 缸 ta血 bah bagi semua sektor ekonomi dan1nengoptimumkan daya pemikiran mky狨 ∷

● Mengukuhkan pembangman sumber manusia untuk mehgha蚯
produktif

kan tenaga ke刂 a yang

Strategi di atas di1aksanakan da1am tempoh pelaksanaan

A Dasar Ekonomi Bam
B Dasar Wawasan Negara

C Dasar Praekonom1Bam
D Dasar Pembangunan Nasiona1
●SisteⅡ 1Trans⒒ A1k狃 Ringan ● Sistem Te1evisyen Malaysia Berhad COntoh di atas Fnempakan bentuk penswastaan secara

Ap旬 akan ・ B pe犭 ualan
C bina-kendaⅡ D kontrak pengurusan
900/1

*Kertas ・

soa1an ini SULIT sehingga peperiksaan kertas initamat,

sULIT*

sULIT*
● Kurangnya pemantauan dan penⅡ aian1nengenai keberkesanan sesua“ 】 program ● Kurang kete1usan da1an△ vrusan yang1nelibatkan kepentingan awam

Falctor d atas boleh me刂 eJaskan pelaksanaan

A Pelan IntegⅡ ti Na⒍ ona1

B Pelan Induk PeⅡ ndustrian C Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
D Pe1an Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional

● Menghapuskan salah faham antara pihak ker旬 aan dengan pihak swasta ● Menggalakkan perkongsian pintar antara sektor ker苟 aan dengan sektor swasta
Penyataan di atas FnemJuk kepada

A Dasar Penswastaan
B Dasar PeⅡ ndustrian Negara
C Dasar Persyarikatan Malay⒍ a

ˉ

D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Mempunyai rangkaian perdagangan antarabangsa untuk membo1ehkan syankat-syaokat
b1alaysia beroperasi di luar negara

Penyataan di atas rnemJuk kepada

A

Sogososha卜 Ⅰ a1aysia

B Dasar Penndustr山 n Negara C Dasar Persyankatan1匹 a1aysia
D Dasar Sains dan Teknologi Negara

Pengukuhan@刀 召sroF,(9c刀 Jre di setiap Pihak Berkuasa Tempatan ● Memperkenalkan C纟 rr歹 c砑 勿 o/C臼 茄勿莎 四 ∥ C@印 o刀 刀 刀 (CCC)unmk menggantkan cε 卿 `沏 仂 〃歹 c曰 勿 犭 乃 勿 σ s力 r@cc叩 粥 锣 GF⑵

Inisiatifdi atas ialah hasⅡ usaha keraJaan untuk

A mengawal dan memantau agensi-agensi ker旬 aan κ
B rneningkatkan sisteⅡ 1penyampaia11perkhkhnatan a、vam

C

rnenggalakkan penswastaan perkhidmatan agensi keraJaan

D menyelaraskan pcrkhidmatan yang disedi狄 an olch ker苟 aan

900/1
fkKertas soa1an ini SULIT sehingga peperiksaan kertas initamat。

lLihat sebeIah

sULIT*

sULIT*

0Pe血 bangman bestari dengan mengambi1kra pengek破 an kawasan哂 au

dan rekreasi

● Pembangunan taman pemiagaan yang dⅡ ntegrasⅡ α 1dengan penyediaan iniastmktur Ⅱ

Perkara di atas1nemJuk kepada

A Dasar Perbandaran Negara B Dasar Perindus"an Negara

C Dasar Pertanian Negara Ketiga D Dasar Sains dan Teknologi Negara

10

● Isu demokrasi dan hak asasi rnanusia ● Isu ekonon1i seJagat dan alam sekitar Penyataan di atas rnempakan perJuangan

I Pedubuhan Persidangan Islam

Pembuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

III Pergerakan Negara-Negara BerkecuaⅡ

IV Penubuhan Negara-Negara Komanwel

A IdanII B IdanⅡ I C Ⅱ danIV
D III danIV
strategi yang Ⅲ aksanakan untuk me句 ayakan kempen“ Be1ilah Barangan

Buatan Malay⒍

11Yang manak汕 r?

I b汪 enaikkan duj barangan import

II ⅣIenyekat kemasukan barangan import
III

ˇ engga1akkan penge1uaran barangan bemutu 【 ⒈ engga1akkan kemasukan pe1abur asing ke dalam negara 丌

IV

A IdanⅡ
B IdanIⅡ

C
D
12

Ⅱ danIV

III danIV
● 卜 ewuJudkan slogan“ ⒈ a1aysia Boleh” Ι 汪 ● 1岖 enawarkan kursus teknik dan vokasiona1unmk melengkapkan kemahiran

Penyataan d atas me蝴 uk kepada

A DasarBe1ia Negara
B Dasarso⒍ al
Negara

,

C Dasar Sains dan Tekno1ogi

D DasarPen山 山kan Kebangsaan
900/1

+Ke⒒ as soalan ini sULIT sehingga peperiksaan kertas initamat. ・

sULIT*

sULIT*
△ Yang manakah yang menunJukkan pengⅡ batan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa 3

Bersam(PBB'
I MenJadi wakⅡ khas PBB ke Myanmar

Ⅱ Me11jafli

ahli tetap M苟 1is Keselamatan

Ⅱ Me刂 a⒍ pentadbk sementara山 Ⅱmor Leste I Ⅳ Me11jadi pengem“ M苟 1k Perhimpman Agung
A IdanIII

B IdanIⅤ

C D

Ⅱ danIⅡ Ⅱ danIⅤ

14Yang manakah bentuk ke刂 asama yang ditekankan melal“ Ⅱ I Pe血bangunan s缸 njnk dan teknⅡ ζ
II Pengawalan pendatang asiⅡ g tanpa1z1n III Pembentukan zon keselamatan seraⅡ tau

ASEAN+3?

Pembangunan sosia1dan sumber rnanusia

A IdanⅡ

B IdanIV C D
15
Ⅱ danIⅡ ⅡIdanIV

● ⒈ engadakan dia1og poⅡ tJk dan keselamatan 汪 ● MewuJudkan persekitaran yang selamat

Penyataan di atas rnemJuk kepada

I Fomm serantauAsEAN mⅢ )
Ⅱ Mesyuarat Asia-Eropah(AsEM)
ⅡI

Dia1og Antarabangsa Lan蚋 lGID)
Ⅱm刂

IV SⅡang Ke1nuncakAsh

GA9

A IdanII B IdanIV
C II dan III

J

D

ⅡIdanIⅤ

900/1 扌 Kertas soa1an ini sULIT sehingga pepeⅡ ksaan kertas

ILihat§ ebelaⅡ
i血

tamat.

sULIT*

sULIT*
16
● l匹 ewuJudkan pasaran kompetiufmelalui penghapusan halangan tanfdan bukan tanf ● bΙ enank kemasukan pe1aburan langsung asing ke pasaran serantau

Penyataan di atas rnemJuk kepada

A Fomm Serantau AsEAN
B Dialog Antarabangsa Langkawi

C Ke犭 asama Ekonomi A⒍ a
D Pe刂 anJ1an

Pasink

Kawasan Perdagangan Bebas ASlEl/0kN

a1aysia dalam ha1ehwal diplomatik serantau dan 17 Yang rnanakah yang benartentang tindakan⒈ 汪

antarabangsa?

I Mencadangkan sekatan ekonomite血 adap Myanmar
Ⅱ Mengutuk keganasan dan pencerobohan Rrael m Tebing Barat dan Gaza
III 1ˇ Ⅰ enyertai

rnisi pengaman Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan
selatan Thai

IV bΙ endesak pemeⅡ ntah negara Thai supaya rnenamatkan konnik(Ⅱ

A IdanⅡ

B IdanIV C Ⅱ danⅡ I D ⅡIdanIV
18
● Kon】lik di Damr dan perkembangan serantau di CoⅡ ● Isu nuk1ear Korea Utara dan Iran

go

Isu di atas dibincangkan dalam

A Kumpulan Lapan(Gω
B Peobuhan Persidangan Rlam⑩ IC) c Pembuhan Bangsaˉ Bangsa Bersatu(PBB)
D Pergerakan Negara-Negara Berkecua1iCNAM)

19Yang manak汕 matlamat penubuhan Pusat Peokaran Data
Tekno1ogi Se1atan(SITTDEC)?
I l岖 enyebarkan1naklumat ekonoⅡ
ˉ
1i 1i

Pe1ablIran, Perdagangan, dan

II bⅠ empe1bagaikan kegiatan ekonoⅡ
III ]l、 、
`~l[enJaⅡ

nkan kerJasama perdagangan

Γ V

ⅣΙ engi1nbangkan keluaran komodiu utama

A I danIII

B IdanIV C D
900/1
*Kertas soalan ini s1JLIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. 、 Ⅱ danIⅡ Ⅱ danIV

sULIT*

sULIT*
20
● Ehanggo馁 吐oleh15buah negara ● Menyeles缸 kan isu perteⅡ ngkahan antara negara anggota

Pcnyataan d atas memJuk kepada

A M苟 1is Amanah Pe山buhan Bangsa-Bangsa Bersatu B M耐 1is Kese1amatan Pembuhan Bangsa-Bangsa Bersatu CM苟 l诣 Pe曲 impman Agung Pembuhan Bangsa-Bangsa Bersatu D Mahkamah Kea西 lan Antarabangsa
21 Yang rnanakah tanggung,awab Setiausaha Kabinet?
I bΙ enggubal dasar untuk pert虹 nbangan kabinet II Menge1uarkan sl】 rat arahan kepu缸 san rnesyuarat kabinet III ˇIenasihati kabinet berkaitan dengan hal-hal perkhidmatan awam

IV ˇΙ embuat A IdanⅡ B IdanIV C Ⅱ danIⅡ D ⅡIdanIV
22
I

pelantikan anggota Jawatahkuasa Khas Kabinet

r仂 阳

B`‘ ,17驾

炀 硼夕

Pungutan cukai hibwan Pe1esenan pengeluaran pemba1akan
Pe1esenan penangkapan ikan laut da1am

KeraJaan Perseku缸 an KeraJaan NegeⅡ

KeraJaan Persekutuan

IV

Penapisan akhbar tempatan dan luar negeⅡ

KeraJaan NegeJ

Padanan yang1nanakah yang benar?

A IdanII B IdanIV C Ⅱ danIⅡ D ⅡIdanIV
23 P四jek-pr苟 ek pembangunan山 bandar y
● ⒈ enyenggara taman peIⅡ Iainan dan rekreasi 江 ● ⒈ embina pondok rnenunggu bas 江

Penyed⒈ 砭 l kemudahan prasarana di atas adalah tanggungJawab Ⅱ

AP苟 ab砒 Tanah dan Daerah
B Pihak Berkuasa Tempatan C Perbadanan Pembangunan]Bandar

/

D KementeⅡ an Pemmahan dan Ke硒 aan Tempatan
900/1
卡 Kertas soalan ini sULIT sehingga pepgⅡ 6aan kertas ini tamat。

ILihat sebeIah

sULIT*

sULIT*

24⒏ apakah

yang be⒒ anggun刨 awab untuk memaklumkan keputusan pemilihan Yang diˉ Pertuan
lis ParⅡ

Agong kepada M旬

men?

A Peguam Negara
B Perdanaˇ Ι enteri
C setiausaha Dewan Rakyat

D Penyimpanˇ Ι ohor 25Yang manak洫

Besar R耐 a-R旬 a

yang benar

ntangjawatan Setiaus汕 a Politir Ⅱ

A bΙ ewakⅡ i menteri di Parlhnen
B E冫 ilantik oleh Yang di-Perluan Agong
C saraan ditetapkan o1eh Jemaahˇ Ι enteri

D Mengangkatsump洫 jawatan山 hadapan Yang d-Pertuan Agong

26Apa泅 la

seorang r旬 a mlantik me犭 adi Yang d-Pertuan Agong,baginda masih bolch

I me丬 alankan pemer血 汕an d negerinya
ja Ⅱ melantik pemangh η d negerinya

III meluluskan pindaan Perlembagaan Negeri

IV memperkenankan rang undang-undang negeri

A

IdanII

B IdanIV C Ⅱ danIⅡ D ⅡIdanIV
27
●bⅠenJalankan kawalan tatatertib

・ Men酗 sahkan jawatan dalam perkhidm献 an
Penyataan di atas1nen习 uk kepada bidang tugas

A Jabatan Perkhidmatan Awam B SumhanJaya Perkhi山 matan Awam
C Lcmbaga Tatatertib Perkhidmatan Awam

D sumh硒 aya
I
II

Pencegahan Rasuah Malaysia

28 Yang Inanakah mgas un⒒ Pemodenan Tadb△ an dan Perancangan Pengurusan⒈ 汪 alaysia?
ˇ Ielantik pegawai-pegawai dalalm Perkhkh⒒ atan Awam
bΙ engums

pⅡ 刂 aman pemmahan bag1kakitangan Perkhidmatan Awam

ⅡI Memperkukuh dan mengawasisistem penyamp缸 an Perkh油 mtan

Awam

IV

Memantau keberkesanan pelaksanaan langkah penambahbaikan PerkhidmatanAwam

A IdanⅡ

B IdanIV
C II dan III

D

III danIV

900/1 产 Kertas soalan ini SULIT sehingga pepeⅡ ksaan ke“ as

ini tamat.

sULIT*

sULIT*
29Silpakahyang dibe。 hak unmk mengambilbahagian da1alm M旬 dan Dewan Undangan Negeri di Semenar刂 ung Malaysia?
1is Mesyuarat Ker旬 aan NegeJ

A Pegaw甜 Daerah B Pegaw缸 孓em旬 uan
C

Negeri

Penasihat Undang-undang Negeri

D Yahg Dipertua M苟 1is Perbandaran
30Yang manakah yang ter1etak d baw洫 udang kuasa ke蝴 aan neger`

A Perkap耐 an
B Pe1csenan panggung wayang
C Buruh dan kese1amatan sosia1 D 31
Penyebaran fltnah1ne1a1ui

Kawa1an rncngenai rnusuh tanaman

ngkat ⒏stem Mes苟 ⒏
(SˇIS)

IndiⅤ idu terhbat

didakwa di rnahkamah

Badan j丫 ialah

A suruh顶 γ a Komunikasi dan Mu1timedia Malaysia B Sumha句 aya Penceg。 han Rasu洫 Ma1aysia
C Perbadanan Pembangunan Mulumedia
Khas Tekno1ogi Tinggi dan rnengawal pembangunan bandar perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah

D Un⒒
32

bΙ erancang

bΙ emberikan

Penyataan di atas rnemJuk kepada bidang kuasa

A Jabatan Alan△ sekitar

B Pihak Berkuasa Tempatan C Pcrbadanan Pembangunan Bandar
D Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

33Yang manak洫 padanan yang be缸 1antara Badan Penye1ar孙
KeraJaan NegeⅡ dengan Pengemsi badan tersebut?

Ker苟 aan Perseku缸 an dan

B磁
`饣

ε夕 凸 r9s

P(,辔 r仍s氵
Ketua Setiausaha Negara
Yang d⒈ Pertuan Agong
Perdana bΙ enteri

A B C D
900/1

`c印 M苟 1is Perhutanan Negara M苟 1灬 Tanah Negara M苟 lis Kewangan Negara M苟 lis
Negara bagi Ker苟 aan Tempatan

Ketua Setiausaha Kementerian

ILihat sebeIah

产 Ke⒒ as soalan ini sULIT sehingga pepeⅡ ksaan ke⒒ as ini tamat.

sULIT*

SULIT*

10

34 Yang Fnanakah yang te.1.laktub di bawah Senarai Bersama? I PerpaHtan dan pengairan

II Perkapa1an dan perikanan
III PerⅡ ndungan penyu dan penangkapan ikan

IV PerⅡ ndungan binatang dan burung1iar

A

IdanII

B IdanIV C Ⅱ danⅡ I
D 35 III danIV
・ Bo1ch Fnelantik kakitangan secara bebas

●Dikawal secara tidak1angsung oleh pihak ker旬 aan
Penyataan di atas rneruJuk kepada

I Petro1iam Nasonal Be血 ad(PETRONA9
II PerbadaIlan hdus缸 Bcrat Malaysh(HICOM)
ⅡI Lembaga Pcmasaran Pertanian Persekutuan(FAMA)

IV Perbadanan Pembangw〕 an Indus饣 i Keo1&m Sedcrhana(sMIDEC)

A IdanⅡ B IdanIⅤ C Ⅱ danⅡ I D ⅡIdanIV
36Penyataan rasmi ParⅡ
A

men@曰刀 阳 s曰 )memJuk kepada

catatan taloziIm dan agenda mesyuarat persidangan di Parli1nen

B
C

laporan Iengkap yang Fnerekodkan segala perbahasan di dewan
nota yang dibuat oleh speakcr De、 van semasa persidangan berlangsung

D dokumen yang menyatakan Rang Undang-undang yang akan dbentangkan m Parlimen

37Yang manakah peranan Sumh例 aya Pilman Ray田
A Membatalkan keputusan scsuatu pi1ihan raya

B

ˇ Iengarahkan supaya pⅡ ihan raya diadakan semu1a

C Mencadmgkan persempadanan b洫 am kawasan pⅡ
D l、 enJaga keselamatan dan kctcnteraman semasa har1pengundian "an raya
~【

ss Yang manak洫 pcnyataan yang benartentang anggota Sumh硒 aya
B

Π man

Ray'

A Tempoh pcrkhidmatan anggota tam甜 setelah usianya me勾 angkau58tahun.
Bayaran saraan d⒒ enUcan danpada Kumpulan Wang yang Disamkan.
enteri.
.

C Pemecatan dⅡ akukan oleh Yang diˉ Perman Agong atas nasihat Perdana bΙ
D Pelantikan dibuat oleh Perdana MenteⅡ
selepas bert】 nding

dengan M苟

lis R苟 aˉ R耐 。

900/1 ′ Kertas soa1an ini SULIT sehingga peperiksaan kertas initamat。

sULIT*

sULIT*
39 Siapakah yang berhak rnengundi rnela1ui pos?

I Anggota tentera
II 13anduan di penJara

ⅡI Ⅳ

P㈨iaga帕

luar n9gara aya Pi1⒒ an Raya

Petugas Sumh硒

A IdanⅡ

B IdanIV
C
工 da,9IJJ Ⅰ

D

III danIV

40Yang manakah yang benar的 ntangjawatan Setiausaha DewanNegar汐

A DⅡ antik
B
C E)ipiⅡ h

o1eh Yang di-Pertuan Agong

Saraannya ditenmkan oleh Jemaah Menteri
dE】 1了 ipada

kalangan ahⅡ

Dewan Negara

D Memegangja、 vatan
41
l√

sehngga ParⅡ men dbubarkan

IahkaImah telah1nengarahkan Puan丿 C unmk hadir di rnahkamah sebagai saksi dalam satu

perbicaraan.

Pcnyataan di atas rnemJuk kepada

A saman
B sapina
C petisyen

D mandamus
42 Yang rnanakah yang InemJuk kepada afidaⅤ it?

A B
C

Kenyataan pengakuan oleh plaintif yang dikemukakan kepada n△ ahkamah terhadap defendan Dokumen pembelaan oleh peguan1bela defendan kepada Fnahkamah
Kenyataan penghakhnan yang dibuat berdasarkan sesua“ Ιkes

D Dokumen rayuan terluduh te血 adap kepumsan penghakiman 43 Yang manakah pihak yang mempunyai kuasa untuk mendengar dan memutuskan pertikaian tentang tan蛀 ran perl0mbagaan?

A

⒈ ahkamah 江

Khas

B Mahkarnah Tinggi

C Mahkamah Rayuan
D Mahkamah Persekutuan
900/1
扌 Kertas soalan ini SLTLIT sehingga pepeHksaan kertas ini tamat.

`

ILihat sebe1ah

sULIT*

sULIT*

12

44 Yang manakah yang benartentang Ketua II舶 m Negara?

A

ˇ engetuai1汀 ahkamah Persekutuan Ι

B lVΙenJadi penasihat undang-undang kcraJaaⅡ

C bⅠ enghakhnkan perbicaraan dil汀 ahkamah Tinggi
D lˇ Ⅰ elu1uskan

undang-undang yang dibahaskan di Parlhnen

45 Yang Fnanakah yang benartentang TⅡ bunal Tuntutan Pembeh Rumah?

I
II

Ⅳ emutuskanJuⅡ 11ah pe.Ⅱ Iohonan plnJaman peru1nahan kakitangan keraJaan Ι ⒈ enye1esaikan isu da1am Pe1JanJ1an Jua1BeⅡ yang1Ⅱ eⅡ batkan rumah kediE1Fnan 江

Ⅱ MembcⅡ kan I baham

kelu1usan dan mengeharkan f;ijⅡ Layak Menduduki untuk rumah yang

IV bΙ endengar kes mntutan kerosakan1vmah baham dalam tempoh12bulan dan tarikh pe血beⅡ an ~

A IdanII B IdanⅡ I

C D
46

Ⅱ danIV ⅡIdanIV

`
=RWI⒈ 80per
Ⅱ ter

Harga petrol

Penggunaan petrol = 6.71itcr pcr100h
Sekiranya pe1niⅡ k kenderaan mempemntukkan Rb1300.00 setiap bulan unmk perbelanJaan

petrol,berapajauhkah pe刂 a1anan yang boleh dⅡ akukan dengan peruntukan tersebut?

A 20941on B 2488hm
C 26861α n

D 3088km
47
Kc刀 der夕 夕刀
屁 阳 庀 曰助 刀曰刀 昭 屁曰助

Pc燹 沼 吻 弘
7.71iter

Kenderaan P Kenderaan口 Kenderaan R Kenderaan s

`e〃

110hm

`crro``ε

'fJJ拓

1201Ⅱ n 1301α n 1201Ⅱ n

6.71iter 7.51iter 6,51iter

Kenderaan yang manakah yang menggunakan kos p萌 缸 anan托 rendah apabi1a membu肘
perJalanan perg1dan baⅡ k dengan harga petrol Ra汀 1.8o seⅡ ter?

A Kenderaan P B Kenderaan口
C Kenderaan R D Kenderaan s
900/1
诸 Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan ke⒒ as白 匝 ta1mat,

sULIT*

sULIT*

13

48Enck Raymond mula beke犭 a sebaga Jumtera山 sebuah syarikat swasta pada1Janu舶 ⒛ Os
dengan g耐 ipemulaan RNI2550.00sebulan,seteIah me1ahitempoh percubaan selama tiga bulan, g苟 hya te1洫 dn缸 kkan sebanyak20%daroada g苟 i pokoknya.Lima bu1an kemudan,g旬 inya din缸 lckan la纽 sebanyak10%sete1洫 beliau menunJukkan presta⒍ yang cemerlang dalam k珂 anya.

Berapakah"ml汕 pendap耐 amya padat汕 un饴 rsebu四

A RNI30600,00
B RkI36414.00

C RNI36720,00 D Rb139780.00
st,夕 助刀493ε 阀α 栩 sσ

刀Jadua11d氵

D猁 四 屁
.

Jadua11: Perdagangan Malaysia dengaⅡ

Negara ASEAN TerpⅡ ih

pada Tahun2005
№ gα 陶

E脚or莎 (%)
0.86 9.17 5,46 0.45 59.61

助 or莎 (%) ∞
0,05 15,49 12,06 0,45

Bmne1
Indonesia
FⅡ ipina

Mya111nar Singap刂 a ThaⅡ and
Ⅵ etnam

21.37
3.08

47,14 21.92
2.89

Jum1ah
Jun11ah dagangan(RbIjuta)

100

100

77501.00

59320.00
,

(Dkesu缸 kan d耐pada L印 or曰 刀Ekono昭 j2@ε J/,J@犭 KemeⅢerian Kewangan Malaysia)

矽 Yang manakah penyataan yang benar tentang hala哂 u perdagangan Malaysia dengan negaranegara ASEAN pada tahun2005?
I
ˇ Ialaysia rnengalami Ⅱ nbangan dagangan deJ(]isit dengan ThaⅡ and.

II

Imbangan dagang berada da1am keadaan1ebihan sebanyak RWl18181.0juta。 dan hdonesia mencatatkan sebanyak RNI40966,4juta darⅡ ada nⅡ ai
inlport

Ⅱ ∏ pina I Ⅱ

ⅣIalaysia.

IV singapura menyumbangkan sebanyak RbI46198.3juta kepada pendapatan eksport
bⅠ alaysia.

A IdanⅡ I

B IdanIV
C II dan III Ⅱ danIV

D

900/1
扌 Kertas soalan ini SL1LIT sehingga pepeⅡ
ksaan kertas initamat。

Lihat sebeIah 【

sULIT*

sULIT*

14

50sebuah bakul mengandun红 70b刂 i bola tenis,55b刂 i bola hoki,dan35b刂 i bola phgpong, luarkan dari bakul Sebanyak40%bola tenis,20%bola hoki,dan40%bola pingpong telah dⅡ ∞
tersebut,Berapakah baki bola hu d。 lam bakul?

A 53b刂

i

B 70b刂 i
C 107b犭 i D 160b刂 i
勘四 助刀51Dc乃dos四 r庀曰 JaduaI2d氵 3四 wα九j刀 刀
j。

urid dan Guru di Malay§ ia Jadua12: BiIangan⒈ 伍 dari Tahun2000hingga TahuⅡ 2004(Ⅱ ubu Orang,
se屁 o助 助rc刀 dα肋
Z乙 屁 刀 笏

s召 切

屁 昭 纟刀 ε刀g曰 肋 `曰

B9`'z印 刀〃 r扌 叨
(ribu orang)

B氵 |硼gα

g叨 刀 r叨

'

lrbu oran涯 :)

g曰 ″ r氵 Bj助 ″ 刀 叨 d (Ⅱ bu orang)
,饣

B'J17印 刀 御 1g1亻
(ribu orang) 14,7

2000 2001 2002 2003 2004

2933,9 2943.1 2989.3 3071.1 3044.8

154,5 160,3 165.4 174,7 179.6

2014,2 2056.3 2074.3 2122.4 2110.5

20.0 26,4 29.8 32.5

(Disesu缸 kan t1aripada httD∶ 51 YaIlg1nanakah penyataan yang benar tentang rnak1umat da1aⅡ

∫ ∫ 呐

.emoe.ε o、 1com)

1JaduaI2di atas? seuap忱 hun,

IⅡ 1angan

rnurld seko1ah rend汕 dan seko1ah menengah meningk乱

II BⅡangan1nlInd sekolah rendah meningkat sebanyak3.8o/o daH tahun2000hingga tahun2004.
III 卜 sbah bⅡ angan gum kepada bⅡ angan murid di sekolah1nenengah berubah【 nenJadi Ⅱ

semakin baik daH tahun2002hingga tahun2004。

IV Peratusan pertambahan bⅡ angan gum sekolah menengah lebih tinggi daⅡ pada peratusan pertambahan bⅡ angan glIm sekolah rendah da⒒ tahun2003hingga tahun 2004.

A IdanⅡ

B IdanⅣ C Ⅱ danIⅡ
D III danIV

900/1

艹 Kertas soalan ini SULIT sehingga pepeⅡ ksaan kertas initamat.

sULIT*

sULIT*
r凡 刀 so彐 1m52dα刀533c咖 曰 曰 JaduaI3d氵

15

D翩

j刀

氵 。
di⒈ Ι aIaysia

engikut JeⅡ is JaduaI3:PeⅡ daftaran Baharu lKeⅡ deraan Bermotor⒈ 江 aⅡ tara Tahun2004hingga Tahun2006
B氵 J17印 刀 肠 刀‘ ≈ 1,rαG孔

oniO
饧 肋 刀2@@6 叨

屁刀 佬刀 恕 ε dgrGα刀 助 乃 刀2@@亻 笏
Z乙 肋 刀 叨

2gJ5

Moto蛀 kal
4

3
2 7 3

1 2 3

2 1 1 6 1

3 6 0

4

ˇ otokar Ι

Kenderaan barang

222685 419713 25415 667813

397979 424753 29975 852707
刀力 助刀 ,2g@Θ

Jmlah

826510

,乃 gz7幽 (Disesu缸kan darⅡ adaL叩o严℃ Jαb曰勿刀f’‘ ” 7刀

52 Berapakah peratusan kemerosotan pendaftaran bah删 berbanding dengan tahun2004?

bagi motosikal pada tahun 2005

A B C D

19.3% 23.9% 30,7% 44.3%

53 Yang Fnanakah penyataan yang benar tentang1naklu1nat dalam Jadua13di atas?

alaysia dan tahun2004hingga tahun I Pendaftaran baham kenderaan be.Ⅱ IOtor di⒈ 汪 2006senjasa berkurang.
alaysia d引 H tahun2oo4hingga tahun2oo6adalah II Pendaftaran baham Fnotokar di⒈ 汪

sekitar50%Ⅱ ngga⑾ %d盯 Vadajumlah kese11mhan kenderaan bemoto⒈
III Pera钮 san pendaftaran baham kenderaan barang bagi tahun 2o06 1ebih rendah bcrbaⅡ ding dengan tahun2005.

IV Motokar sentiasa血 empakan kenderaan yang paⅡ ng banyak didaftarkan dan tahun 2004hingga tahun2006.

A IdanII

B IdanIV
C II dan III ⅡIdanIV

D

900/1
*Kertas soa1an ini SULIT sehingga peperiksaan kertas initamat。 、

ILihat sebelah

sULIT*

sULIT*

16
j刀 j.

So夕 助刀54D纟 旧α r瓦 曰 JaduaI4d氵 3四 wG助 s曰 刀

Jadua14:Ketibaan PeIancong AsiⅡ g ke Malaysia⒈ 江 engikut Negara TerpiⅡ h pada Tahun2006dan TahuⅡ 2007

Ncgα 冫 厶 ′ ℃ s曰 7‘

E抵 刀2gg6 ″ (Juta orang)
9.21 0.41

饧 肋 刀29@7 勿

(Juta oran⒄

ASEAN
Jepun Benua Erop汕 kecua1i United nngd。 Aus饣alia dan New zea1and United Kingdom Amerika syankat
India

10.45 0.50
0.51

m

Talwan Hong Kong
Negaraˉ negara lain

0.44 0.25 0.26 0.15 0.14 0.25 0.14
1.49

0.32 0.25 0.25
0.21

0.29
0.31 1.66

Jum1ah

I2.74 (Disesu缸 kan

14.75
httD∶

d帅 ada

//-w。 tour^m.ε oⅥ m=,

54 Yang rnanakah penyataan yang benar tentang maklumat dalam Jadua14di atas?

I Juml洫 pclan∞ ng ke M时 aysh te1ah meningkat sebanyak13.6%pada tahun20".
II Bilangan pe1ancong ke Malaysia daⅡ semua negara1nenunJukkan pcningkatan pada

tahun2007.
III Pada kedua-dua tahun i⒒,1ebih 70o/。 pe1ancong ke bⅠ alaysia ada1ah daH negara-

negara ASEAN.
IV Peratusan peningkatan bi1angan pelancong dan India1ebih tinggi berbanding dcngan

pe1ancong dan Negara-negara lain pada tahun2o07,

A IdanⅡ

B I&m IV C Ⅱ danⅡ I D ⅡIdanIV
55P dap狨 menyiapkan3b刂 i bakul rOtan seh舶 ,Jika keupayaan g adalah2kali kcupayaan P
dan keupayaan R ada1ah%ka1i keupayaan g,bcrapakah扣 mlah baku1rotan yang dapat(lisiapkan

dalam masa8h画 o1eh P,口 ,dan R?

A 46b刂 C 84b刂 D 96b刂

i

B 78b刂 i
i

i

900/1 扌 Kertas soa1an ini SULIT sehingga pepeⅡ ksaan ke⒒ as

ini tamat.

suLIT*

sULIT*

17

防 曰猢 56Dε阀α r切刀Jadua15d氵 3曰 1o,9屁 氵j. ↓ s曰 刀

JaduaI5: JuⅡ Ⅱ Pendudu△ Tenaga Buruh-dan Guna Tenaga R狂 alaysia ah dari TahuⅡ 1990hinε ga Tahun2010*
PεrkGr曰 饧 屁 刀 F99J 叨 勿 助 尼 刀2@Jg
Z乙 乃 刀29f@苄 勿

Penduduk(ribu orang) Tenaga bumh(ribu orang) Pengangguran(ribu orang)

18102.5
7042,0 425.5
6,0

23265.9
9572.5 478.6
5.0

28904.2
12939.6
517.6
4.0

Kadar pengangg刂 an(%)
sektor(ribu orangl
PertanLⅡ 1dan perhutanan

1837.6
39.1

Per1ombongan dan kuari

1407.5 41.2

1231∶ 0

41.8

Pembuatan Pembinaan Kewangan dan hswans
Perkhidmatan keraJaan
Jumlah gllna tenaga(ribll orang)

1290.2 426.9 305.8 872,2 4771.8

2558.3 755.0 508.7 898.7 6169.4

3873.3 1012.4 775.9 1582.0 8516.4

*Anggaran (Disesuaikan daripada R夕 ng切 丿 刀c曰 刀 刀 J锣g切 P曰 ″ 刀 ζ 氵 g伢 ?四 归 g丿 1g矽 g%2J@F-2JfO

56 Yang rnanakah penyataan yang benar tentang maklumat dalam JaduaI5di atas?、 I Guna tenaga dalan1sektor pembuatan Ineningkat sebanyak49,6o/o dao tahun 1990 hingga tahun2000.

II Gunatenaga dalam sektor pemunaan d刂

angka mengalamipeOmbuhan antara110%

hingga130%da1am tempoh20tahun,
Ⅱ Gunatenaga d时 am sektor pe⒒ anian danperhutanan哟 angka mengalami kemerosotan I sebaⅡ yak33.o%dalam tempoh20tahun. IV Pcratusan pemb洫 an℃ naga ke刂 a dalam sektor kewangan dan hswans bagltempOh
daH tahun1990hingga tahun20001ebih tinggi berbanding dengan tempoh daritahun

2000hingga tahun2010,

A IdanⅡ B IdanIV
Ⅱ danIⅡ ⅡIdanIV

C D

900/1 卡 Kertas soalan ini sULIT sehingga pepeoksaan kertas initamat,

ILihat sebeIah

sULIT*

sULIT* 57DoktormempresⅢ psikantigajenis
Ubat丿 匚damu14jam

18 ubat,hitu uba△ 吒乙dan zkepadaAlisepe⒒ i yang berikut∶

sekali ub狨 【 mambⅡ 6jam sek汕 Ubat Z∶ damu18jam sekali
Jika AⅡ 1nengambⅡ ubat丿 Fdan ubat z pada puku17∶ 00pagi dan ubat ypada puku19∶ pad。 hao tersebut?

00pagi

pada han pertama ra、 vatan,pada puku1berapakah Ah akan rnengambi1ketiga-tiga ubat iul serentak

A

3∶ 00pagi

B 3∶ 00petang C 9∶ 00Fnalam
D 11∶ 001nalam
r拓 刀 583c枷 砑 曰 JaduaI6d氵

s@臼 助刀

3曰 v`曰 助j刀 氵
.

alaysia:Ⅱ asⅡ Ker珂 aaⅡ Persekutuan dari TahuⅡ 2005 Jadua16:⒈ 江 hingga TahuⅡ 2008*

JfJs莎

(Rbljuta) 〃
Z乙 助 刀 笏

乃 sj``a纟 r刂σ 助 G刀
HasⅡ cukai1angsung HasⅡ cukai tak langsung Hasil bukan cukai
JuⅡ Ⅱ hasⅡ ah 艹 Allggaran

△ ″ 2JJ5 舐 刀

饧 助 刀 2ε @6 笏

2@@7

1乙 乃 刀2gg8衤 〃

53543 27051 25710
106304

61573 25058 36916
123547

69396 25772 44717
139885

77579 30158 53821
16I558

(Disesu缸 kan daripada httD//uw⒕ treasur⒕ ρ ovmv/odf/ekonomi/1e/08Q2Zm垒

3=ndf1

58Yang manakah penyataan yang benartentang maklumat dalam Jadua16di atas?

I 卜 sbah hasⅡ bukan cukai kepada hasⅡ cukai pada tahun2005ia1ah1∶ Ⅱ

3.1.

II Pada tahun2007,sebanyak49,6%dar1pada hasil KeraJaan Persekuman adalah hasⅡ daopada pencuka1an,
ⅡI

Jum1洫

hasil Ker句 aan Perseku缸 an me11u1刂 ukkan penhgkatan sebanyak51.呒

%d耐
cukai

tahun2005hingga tahun2008. IV Pada tahun2oo6, kutipan hasⅡ cukai tak langsung melebihi kutipan hasⅡ langsung sebanyak RNI36514juta,

A I danIII

B IdanIV C Ⅱ danⅡ I D Ⅱ danIV

900/1
卢Ke⒒ as soalan ini sULIT sehingga peperiksaan ke⒒ as ini tamat。

suLIT*

sULIT*

19

s@夕 :Gn59Dε 阀α r扬Ⅱ JaduaI7‘ f`D狲 v夕屁j刀 j. s曰

Jadua17:BilaⅡ gan Kes Jenayah Berbahaya di1压 aIaysia pada Tahun2006daⅡ TahuⅡ 2007
B〃 曰 唧 助 乃 刀 2@@6 勿

丿 刀 丿刀 屁 ℃ 沁 ε¢
`曰

眨s
Z乙 屁 刀 勿

2g@7

Mengugut

Membunuh
bΙ erusuh Merompak secara berkumpulan dengan se刂 ata api

l、

ˇ IerogOl /Ierompak dengan rnenggunakan senJata ap1

Mencabul keho.Ⅱ .atan

1554 606 2291 67 2454 248 2064

1692 588 2608 77 3177 202 2320

Jum1ah

9284

10664

jrs乃 昭贺 ,9Januari2008) /oS贽α (Disesuakm daripada3没 η

59Yang manakah peny耐 aan yang benar妃 ntangjenayah berbahaya da1am饴 mpoh teⅡ ebut? I Rompakan denganse犭 狨 apiialah扣 nayah berbahayayang paling banyakberkuran⒏ a

Jcnayah merogo1menunJukkan peⅡ ngkatan peratusan⒃ banyak22.76%d盯 i tahun 2006ke tahun2007,

Ⅲ Sebanyak8.腿 %d耐 mda卜 nayah berbahaya yang bedaku pada t曲
me1ibatkanjenayah me11gugut。

m⒛

"

IV Peratusan jenay汕 mcncabul kehormatan yang berlaku pada tahun⒛ “ dan tahun 2007adalah hampir sama,ia“ u22o/。
.

A IdanⅡ

`

B IdanIV C D
Ⅱ danIⅡ ⅡIdanIV

900/1 咔 Kertas soalan ini SL1LIT sehingga pepeⅡ

ILihat sebeIah
ksaan kertas initamat.

sULIT*

sULIT*

20

So曰 l猢 60D召 阀α r切刀JaduaI8d氵 D曰 l/,,曰 乃9刀 i s曰

Jadua18:IⅡ laⅡ gaⅡ Kes saIah Laku Murid di1涯 aIaysia pada TahuⅡ 2006daⅡ TahuⅡ 2① 07
B氵 助燹卩刀切s Z乙 尼 刀 叨

屁 刀 s曰 J曰 乃J臼 砌 打

2@J6

刀2@@7

Bemmst】r kelucahan

1758

1675

Kurang sopan Laku musnah Kekemasan diⅡ Ponteng seko1ah Kenakalan Berl】 nst】 rjenayah Jumlah

16476 2229 16096 1I495 9752 8720

16140
1759 12811 10461 6546 9618

66526

59010

(Disesu缸 kan山upada Pε 刀 d汝 ,Jun2008) 淌 nanakah penyataan yang benar tentang kes salah1aku lnurid pada tahun2006dan tahun 60 Yang Ⅱ 2007?

I

Jumlah kese1u岫 an kes sa1ah laku1nt】 rid Fnenurun sebanyak12.7%.

II Jenis sa1ah laku kenaka1an rnenunJukkan penur【 Inan Inelebihi30%. III ScmuaJenis sa1ah1aku1nund FnenunJukkan penlImnan yang ketara。

IV Jenissa1ah1aku kurang sopan rnencatatkan peramsan terHnggi unm kedua~dua tahun
itu。

A IdanⅡ B IdanⅡ I

C D

Ⅱ danⅣ ⅡIdanIV

900/1 `*Kertas soalan ini sULIT sehingga pep葫
ksaan kenas initamat。

sULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful