SULIT

*

羝 Pg偕 愀忑 燕岫 肭曦风 溥p囱臼 ?fKS锡 妒磁 肭“ 峪 泗硪八 凵 翻 ˇ 幽 SP狂P强l镧 N硪 mKs赋 曦驭 凵 汪 s沪旺 淤 J土 g溜 fs属 砥 隔 哦 琏 S拭 硪八 sPEP狒 8羯旬 s/狨 乙 ys肭 撼γ J臼 曦羝 lSPEPER;陌渊 尹ˇ 娥 J廴 磁 鼬乙 ys帆 蛾飙 萝 J红 sp函 ♀ 榔 `锣 潞羝 {弑 夯 蛾 f茹 yS荔娥 11嘱 Ⅲ 硪淑 SP⒏ 批 筏 ^J盎 蹒八 媳P旺P旺RI孜s膝式 嗅 yS饣 饿 J扛 萝 Pε歹 k廷 枷硪 V狨 猛 ys艿娥 J鸱 P旺p旺汛 燹 线 J廴 `【
^谛

`M羝

蹶 鑫髓

簇灏

嬲 邋

Ξ 则

⒉恻

簇 攥

蹶g瑙 婴

谗 鞫强簇 筵 谗 黢监 豫嚣缁溅锪 强 然 谗 麒篮 sEJARAⅡ 搬 饿 慝
1f簇

邋 邋 麒邋 箨 鹬 簇嬷 豫蓼籀邋锪 照 飨 麝 可 Ⅴ麒 簏 簿 蠲 锪 旺 飨 邋 嬲筵 觋 猁 想 :弼 嬲 鹬 邋 箧 黝 躐 嬲 蹈 珏 驳陋 雨 凳 弧 珏 趔 邋 谗 镢鳖 蠲蕃攥搬鹬 瞧 飨 搬啜 黪蓦簸濑鞫 强 飨 簿 pε 笞群簇掀 飨 璁 愿 谗 搬媾 罗 γ 琨 pεpε
哦 哦 S艉 Rf拊 镪 燕 N拟乡乙 丫 网 rKs劫 哦 NMA″抻sllAMAJ豇 鸦 曦溆 SP峦P醌1κs舱 N嗓 哦 S勰 曦人 扌 J“ 羝乙 丫 J廴 Spε 9KS减玳 斌飙陨 ˇ 浅 s沮 J扛 旺 № s槭 潘飙 Spε ρ ∫ 渊 E砷 捋 沸锇 丫 蛾AJ廴 1SP旺P旺RIKs触斌 A“ 丫 曦飙 溥沪 p旺瞅 “ s扳 JL¢
^J卢

MAJLIs PEPEHKsAAN MALAYsIA
fMALAYsIAN EXAMINATIONs COL1NCIL)

sIJIL TINGGI PERsEKOLAⅡAN MALAYsIA
(WFALAYsIA HIGHER sCHooL CERTIFICATE)

Arahan kepada caIoⅡ

:

JANGAN BUKA KERTAs soALAN INI sEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEVIIKIAN。

li/夕

3empat s@夕 助 刀 s夕 乃刂 ar dua so曰 助 刀 ‘ roiL9曰 磁 万B¢ 乃鳄 屁″

J1彡

″ 刀

dua soε

jl‘

丁z
j冫

Bσ 乃qgj日 刀 B.
丿 7r肋九 馏 彻 庀 莎印 -历 印 so曰 助 ″ ‘ 3ε rj庀 曰 a械 1'Ξ 氵 9饣 刀 獭

'(肋

dσ扌 dα :9α

g[]. 勿刀 扔 饧 御 刀

一一
_


一_

一一一 _
_

Kertas soaIan iⅡ i terdiri daripada2haIamaⅡ

bercetak。

一一一 一一 一一
_

◎M苟 1is Peperiksaan Ma1aysia⒛ 10
sTP⒈ Ι 940/1 *Ke⒒ as soa1an ini SULIT sehingga pepeⅡ ksaan kertas initamat. Lihat sebelah 【

一一 一 一

sULIT*

sULIT*

2 BahagiaⅡ A

屁 ・ 3dua s@夕 助刀sε 乃 α 刂
}/{'`曰
.

1

Hwaikan ciⅡ -ciri utama kebudayaan PaleoⅡ tik dan kebudayaan Neohtik.

[25]

2 S句 auh manahh faktor ckonomi be⒒ anggun崮 awab te血 adap kemntuhan empayar Rom pada kumn kc-5ˇ Iasihi? [25]
3 Je1askan pcmbahan organisasi ketenteraan pada zaman awal rnoden di Eropah.
[25]

4

Bincangkan perkcmbangan ekonon1i komcrsⅡ di Eropah Barat dari tahun1500hingga tahun
[25]

1800.

5 Dcnganmembcrkancontohyangsesuai,bincangkan s苟 auhmana faktoragamamempengamⅡ pendmkan f。 I II1al dalaln tamadun awa1. ⒓5] 6 Dengan memJuk kepada tamadun awal,uncangkan kepentingan mu犭

masyarakat pada ketika itu.
7
di China。

k dalam kehdupan 5] ⒓

Bandingkan peranan firaun dengan peranan rnaharaJa dalan△ sistem pemeⅡ ntahan di⒈江 esir dan
[25]

8 Bandingkankesanpenaklukanpu水 gasarJenIlan di EropahBarat dengan kesanpeluasankuasa
IslaⅡ 1di

Asia Baratterhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu.

5] ⒓

Bahagian B
・ 屁 丨 D `1'`曰

duas@四 助 刀 s夕屁‘

.i!;l;夕

9

Ⅱncallgkan faktor ke1nunculan go1o11gan S“ 曲 dan Khawar巧 pada akh△ zalnan Khu1afa
[25]

al-Rasyidin.

10 S苟 at1hmanakahpemerintahall danpentadbiranKhulafa al-Ras“ dinmemiliⅡ ciripemeⅡ ntahan ˉ dan pentadbiran Nabi⒈ 汪 uhammad SAW di⒈压 adinah? [25] 11Bincangkan imp1ihsi Pcrang Uhud tc血 adap masyarakatIslam d Madinah.
[25]

12 H1raikan perkcmbangan sistcⅡ 1mata wang Islam darl zaman Khu1afa al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah dan peranan蓝 stem mata wang itu dalam aktiⅤ iti ekonomi umatIs1am.⒓ 5]

Ab抚 siy曲 ,

13 H△ raikan pcranan institus1pendidikan pada zaman keraJaan Bani Umayyah dan kcraJaan

[乃

]

14Huraikan pcrkcmbangan se血 uk“ Is1am pada zaman ker旬 aan BaⅡ Umayyah dan keraJaan Abbasiy洫 . [乃 ]

15Bandingkan dasar pcmerintahan M汕 ar旬 a Akbar dengan dasar pemerintahan Mahar旬 a Aurangzeb dalam mengukuhkan pemeⅡ ntahan Moghul d India. ⒓5]

16Bandingkan“ stem ketenteraan klam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan⒍ stem
ketenteraan Barat pada zaman Rom,
940/1
*Kertas soa1all ini SULIT sehingga pepeⅡ
ksaall kertas ini tamat. [25]

sULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful