ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC ȘI ARHIDIACON ȘTEFAN (27 decembrie

)
RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE : În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinților noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

CONDACELE și ICOASELE: Condacul 1 Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfințit cu chinurile și minunile tale; sufletele credincioșilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credință mântuiește-i din toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Icosul 1 Îngerii văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta, și cu dragoste au lăudat nevoințele tale zicând: Bucură-te, înger întrupat; Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat; Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat; Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune; Bucură-te, că pentru lege ți-ai pus sufletul; Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toți a urma ție; Bucură-te, ușa Mucenicilor; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, lauda nevoitorilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 2-lea Nesuferind iudeii râvna ta cea dumnezeiască, cu care grăiai împotriva lor și-i mustrai cu îndrăzneală, sau pornit asupra ta să te ucidă pentru că ei nu știau să cânte: Aliluia! Icosul al 2-lea Înverșunata răutate a iudeilor și locul nebuniei lor le-au vărsat asupra ta; și s-au pornit cu pietre a te ucide pe tine, ca pe un miel nevinovat; iar noi cinstind râvna ta, zicem: Bucură-te, suflet de diamant; Bucură-te, trup neîntinat; Bucură-te, voință înfocată către Hristos; Bucură-te, că El te-a încununat frumos; Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut; Bucură-te, că pe Fiul lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit; Bucură-te, că ei din pricina aceasta au înnebunit; Bucură-te, că fața lor s-a îngălbenit; Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 3-lea Sfinții Apostoli vorbind cu îndrăzneală la adunarea lor creștinilor, au zis: nu se cuvine a sluji meselor, ci lui Dumnezeu; atunci ai fost ales a fi ocrotitor sărmanilor, spre a-i învăța să cânte: Aliluia! Icosul al 3-lea Fiind ales arhidiacon, ai făcut multe minuni cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, spre întărirea celor ce te vedeau; de aceea vrednic ești de acestea: Bucură-te, arhidiacone; Bucură-te, apostole minunate; Bucură-te, că pe bolnavi ai vindecat; Bucură-te, că pe credincioși ai întărit; Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneala ai mustrat;

Bucură-te, că pe Hristos L-ai arătat Mesia cel adevărat; Bucură-te, că fariseii de aici s-au îndemnat spre a te ucide; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 4-lea Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon și în sinagoga lor, ai fost pârât că strici Legea și necinstești locul cei sfânt, hulindu-te fără dreptate; iar tu cântai din inimă: Aliluia! Icosul al 4-lea Stând tu în mijlocul celor nedrepți, ca un înger între ucigași, ai zis: "O, bărbaților, nu vă înșelați, că Iisus Hristos Mesia nu în locașuri făcute de mâini omenești locuiește, ci în sufletele celor ce strigă cu credință: Hristos este Dumnezeu Adevărat"; iar noi zicem ție acestea: Bucură-te, că stând între iudei ca un înger te-ai arătat; Bucură-te, că gura lor cea înveninată o ai astupat; Bucură-te, că ochii lor au sângerat privindu-te; Bucură-te, că toată istoria de la Adam și Moise le-ai arătat; Bucură-te, că ei acestea auzind, și-au astupat urechile; Bucură-te, că i-ai mustrat ca Ilie râvnitorul; Bucură-te, că i-ai arătat pe ei a fi împotrivitori Duhului Sfânt; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 5-lea Dumnezeiescul har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală, că a venit Mesia cel adevărat; iar ei necrezând, s-au pornit asupra ta cu mânie. Dar tu, vesel fiind, râdeai de nebunia lor, cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt ai strigat cu mare glas: "Iată văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui"; iar noi mirându-ne de îndrăzneala ta, grăim ție acestea: Bucură-te, om îngeresc; Bucură-te, îngere pământesc; Bucură-te, piatră nesfărâmată; Bucură-te, propovăduitorule al lui Hristos; Bucură-te, următorule al blândului Iisus; Bucură-te, că ai biruit cu puterea Lui; Bucură-te, că El ți-a gătit cununa răbdării; Bucură-te, că în ceruri te sălășluiești; Bucură-te, că acolo vezi pe Sfânta Treime; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 6-lea Mucenice și Arhidiacone Ștefane, ca să întărești pe credincioși, ai făcut rugăciuni pentru ucigașii tăi; deci roagă-te și pentru noi și ne izbăvește de toate nevoile și de vrăjmașii noștri și păzește pe credincioșii creștini de erezii, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Neamul evreiesc fiind învățat la uciderea proorocilor, s-a pornit asupra ta cu vifor de mânie, și te-a scos afară din cetate, ca să te ucidă; dar noi te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te, următorule al patimilor lui Hristos; Bucură-te, căci ca El ai fost batjocorit; Bucură-te, că afară de porți ai pătimit;

Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit; Bucură-te, că neguțătoria sufletului bine o ai chibzuit; Bucură-te, că dreapta credință până la sfârșit o ai păzit; Bucură-te, că răbdarea ta a străbătut cerurile; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 7-lea Saul, fiind foarte râvnitor după Legea cea părintească, sufla cu îngrozire asupra ta, vrând cu mii de mâini să te ucidă; dar neputând el face aceasta, a păzit hainele ucigașilor, că nu știa să cânte: Aliluia! Icosul al 7-lea Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemați acolo te-au scos ca să te ucidă, ca pe un miel nevinovat; dar fiindu-ne jale de tine, cu lacrimi zicem ție acestea: Bucură-te, suflet nevinovat; Bucură-te, trup neîntinat; Bucură-te, că Duhul Sfânt te-a umbrit; Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credința creștinească a venit; Bucură-te, că și el asemenea a pătimit; Bucură-te, că răbdarea ta pe mulți i-a întărit; Bucură-te, că prin tine Domnul s-a preaslăvit; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 8-lea Preasfânta Fecioară, Maica Domnului Iisus, împreună cu ucenicul cel iubit stând la loc înalt și privind spre pătimirea ta, se ruga pentru tine, învățându-ne pe noi ca să ne rugăm unul pentru altul, și să cântăm cu credință lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Mucenice al lui Hristos Ștefane, dulci și lesnicioase ți se păreau chinurile, când vedeai pe Iisus privindu-te și pe Sfânta Maica Sa rugându-se pentru tine; iar noi, încredințându-ne îndrăznelii tale celei către Dumnezeu, cântăm ție aceste laude: Bucură-te, că ele ți s-au făcut ție flori spre încununare; Bucură-te, că prin ele ai câștigat mare îndrăzneală la Dumnezeu; Bucură-te, rugătorule pentru sufletele noastre; Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de vrăjmași; Bucură-te, cel ce împaci sufletele celor învrăjbiți; Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat; Bucură-te, că rugându-te pentru noi vei fi ascultat; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 9-lea Fiii piericiunii cei băutori de sânge, întunecați fiind la minte de tatăl lor satana, și-au plinit pofta lor ucigându-te cu pietre pe tine care te rugai pentru ei și cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Dumnezeiasca pronie a sădit în inima ta frica Sa, și te-a îndemnat a răbda azvârliturile de pietre, a ne întări pe noi spre dragostea lui Dumnezeu și a grăi ție acestea: Bucură-te, purtătorule de chinuri; Bucură-te, biruitorul iudeilor; Bucură-te, fierbinte rugătorule al Mântuitorului; Bucură-te, cel ce te milostivești de toți credincioșii;

Bucură-te, Apostole preaminunate; Bucură-te, arătătorule de taine adevărate; Bucură-te, că rugându-te ai adormit; Bucură-te, că sufletul tău Dumnezeu ca o jertfă l-a primit; Bucură-te, scăpărea celor necăjiți; Bucură-te, ocrotirea diaconilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 10-lea Împăratul slavei, Domnul Iisus, primind Sfântul tău suflet în cerul cel văzut de tine deschis, și sălășluindu-te lângă scaunul Dumnezeirii, nu ne uita pe noi cei cuprinși de multe nevoi și de ispitele vieții; ci te roagă pentru noi și ne întărește în răbdarea și în dragostea cea către Dumnezeu, spre a cânta:Aliluia! Icosul al 10-lea Trupul tău cel zdrobit de pietre fiind aruncat spre mâncare fiarelor și păsărilor, zăcea neîngropat; dar măritul Gamaliel, cu fiul său, l-au îngropat cu cinste, zicând către tine așa: Bucură-te, soare strălucitor; Bucură-te, blândule mielușel; Bucură-te, mântuitorule de suflete; Bucură-te, risipitorule de vrăjmași; Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor; Bucură-te, sprijinitorul văduvelor; Bucură-te, mustrătorul iudeilor; Bucură-te, binefăcătorul tuturor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 11-lea Împărăteasa Evdochia, venind la cetatea Ierusalimului și aflând locul unde ai fost tu ucis, cu lacrimi a sărutat pământul cel rosit cândva cu sângele tău; și zidind biserică preafrumoasă, ca să se preaslăvească Dumnezeul minunilor, a pus într-însa cinstitele tale moaște, ca văzându-te credincioșii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Împărate Sfinte, preadulce Iisuse, primește pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră și pentru sporirea în fapte bune; pentru ca îndreptându-ne viața, să grăim cu dragoste către pătimitorul Tău, unele ca acestea: Bucură-te, viteazule ostaș; Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu; Bucură-te, moștenitorule al cereștii împărății; Bucură-te, al lumii învățător; Bucură-te, păzitorule al legii strămoșești; Bucură-te, ocrotitorule al țărilor crestinești; Bucură-te, întărirea ostașilor creștini; Bucură-te, cel ce surpi pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți; Bucură-te, împodobitorul bisericilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 12-lea Faclie luminoasă fiind tu, nu putem a te lăuda pe tine, cel ce ai pus în uimire pe îngeri prin pătimirile tale; ci tu cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, învață-ne pe noi a avea evlavie și credință către toți Sfinții, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea

Întrupându-Se Fiul lui Dumnezeu, a izvorat mulțime de Mucenici, între care tu ai fost cel dintâi, arătându-le calea spre pătimire și îndemnându-ne pe noi a zice ție unele ca acestea: Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul crestinesc; Bucură-te, cel ce ai biruit tot sfatul diavolesc; Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toți; Bucură-te, cel ce prin pătimirile tale gonești demonii; Bucură-te, că pe cei ce te cinstesc, îi faci sănătoși; Bucură-te, că cei ce te laudă vor câștiga mila ta; Bucură-te, mângâierea celor întristați; Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cheamă; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condacul al 13-lea O, preadulce Mucenice al lui Hristos, Ștefane, primește această puțină rugăciune din gurile noastre cele de tină și te roagă pentru noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să fim mântuiți de mânia lui Dumnezeu și de ceasul cel înfricoșător al Judecății; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăși se zice Icosul întâi Îngerii văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta, și cu dragoste au lăudat nevoințele tale zicând: Bucură-te, înger întrupat; Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat; Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat; Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune; Bucură-te, că pentru lege ți-ai pus sufletul; Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toți a urma ție; Bucură-te, ușa Mucenicilor; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, lauda nevoitorilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! și Condacul întâi Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfințit cu chinurile și minunile tale; sufletele credincioșilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credință mântuieste-i din toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Ștefane, cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele mucenicești, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinși de nevoi și ispite; ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea, și să depărteze de la noi pe tot vrăjmașul cel pornit asupra noastră, prin mania lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu cu aceeași căldură cu care te-ai rugat pentru ucigașii tăi; roagă-te să depărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu și să ne apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiți, să lăudăm bunătatea lui Dumnezeu cea nespusă și pe tine să te mărim în vecii vecilor. Amin!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful