FAEDAH-FAEDAH OBJEKTIF PENGAJARAN membatu guru mengenalpasti apa yang hendak diajar dan memandu mereka dalam

membuat pemilihan kaedah/strtegi pengajaran-pembelajaran termasuk jenisjenis bantuan teknologi pendidikan yang sesuai digunakan. memberi asas kepada guru dalam menilai pelaksanaan rancangan pengajaran, keberkesanan pengajaran dan pencapaian (prestasi) pelajar-pelajar. memberi asas kepada guru dalam melaksanakn pengajaran pemulihan atau penggayaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. menyedarkan pelajar-pelajar tentang apa yangdiharapkan dicapai oleh mereka pada akhir pembelajaran, justeru diharap mereka akan lebih peka dalam mempertingkatkan pembelajaran. Dua Jenis Objektif Objektif Am Objektif Spesifik KOMPONEN-KOMPONEN OBJEKTIF PENGAJARAN Pelaksana Perlakuan Hasil perlakuan Syarat perlakuan Kriteria perlakuan CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PEMGAJARAN Domain Kognitif Pengetahuan: mendefinisi, menamakan, mengenalpasti, menyenaraikan, melabelkan, memilih, menyesuiakan, menyatakan, menulis, menjelaskan. pemahaman: membezakan, menukarkan, menganggarkan,menelaah, menulis, menjelaskan. Aplikasi: mengira, mengubah, menginterpretasi, menyediakan, melakar, melukis, menyelesai, menggunakan, menunjukkan, mengeluar, mengaitkan. Analisis: mengasingkan, memberi contoh, memilih, membezakan, mengenalpasti, mengaitkan, memecah, menunjukkan , membuat ringkasan,membuat inferens. Sintesis: mengkategorikan, meggabungkan, menyusun semula, menerangkan, merancang, membina semula, menyatakan semula, mengarang, meringkaskan, menulis semula. Penilaian: menilai, membezakan, membincangkan, membahas, menghuraikan, memberi hujah, membuat kesimpulan, membuat justifikasi, menyokong,mengutarakan. Domain Psikomotor membuat,memasang, membina, mengubah, membersih,melicinkankan, mencampurkan, menanam, mengecat, membuatcontoh, menggunakan, menyediakan, menyiapkan, menggerakkan, melekatkan, menyusun, menjaga, menghidang, mengemas, membungkus, merawat, memperbaiki.

Domain Afektif mengamalkan, menunjukkan, mematuhi, melakukan, menyenaraikan, mencadangkan, berkongsi, menonjolkan, membandingkan, membezakan, menghubungkan, mengaitkan. CONTOH-CONTOH OBJEKTIF PENGAJARAN YANG MENGANDUNGI KELIMALIMA KOMPONEN TAKSONOMI BLOOM Setiap pelajar dapat mengira dengan tepat dalam masa tiga minit jumlah dividen yang diperolehi daripada sesuatu pelaburan berdasarkan kepada data yang diberikan. Semua pelajar dapat menyatakan secara bertulis tanpa merujuk kepadabuku teks, sekurang-kurangnya 3 jenis kesalahan yang sering terdapat dalam Imbangan Duga dan 3 cara untuk mengatasinya. Tiap-tiap pelajar boleh menunjukkan dengan betul cara-cara merekod maklumat dalam buku tunai. Bekerja dalm kumpulan 5 orang, setiap kumpulan dapat menghasilkan satu kertas projek sepanjang 2000 patah perkataan pada saiz kertas A4 mengenai "Penubuhan syarikat Berhad dan pembahagian syer kepada ahli yang terlibat. Setip pelajar, dapat menunjukkan kebolehan bekerjasama dan berinteraksi secara telus melalui sesi perbincangan dalam kumpulan 6 orang mengenai penyediaan penyata pendaoatan bagi sesebuah syarikat yang dibuat dalam masa 20 minit, mengikut senarai semak pemerhatian yang disediakan. Beberapa Prinsip Pengajaran Pengajaran perlu dirancnag dan disediakan mengikut yahuna, semeter, mingguan dan harian. Isi kandungan pelajaran berasaskan sukatan peljaran buku teksdan rujukan serta keperluan peperiksaan (sekirnya ada) dan dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sedia da pelajar daripada apa yang tahu kepada yang tidak tahu, daripada yang senang kepada yang kompleks, daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Pelajar-pelajar perlu dimotivasi dengan menggunakan sebanyak deria rangsangan yang boleh. Pengajaran perlu berpusat kepada pelajar, iaitu sebagai klien/pelanggan utama guru penglibatan aktif pelajar dalam proses P&P penting melalui pelbagai aktiviti pembelajaran. Strategi/kaedah pengaran perlu dipelbagaikan, sesuai dengan topik/isi pelajaran yang diajar serta stail pembelajaran pelajar guru berdaya lentur dan mempunyai "repertoire of teaching approaches". Daya pemikiran pelajar perlu sentiasa dicetuskan, tidak setakat menerima maklumat tetapi menegaskan jawapan kepada soalan-soalan Mengapa?Dan bagaimana?Pemilihan strategi/kaedah pengajaran perlu sesuai untuk tujuan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful