Pitanja za II kolokvijum iz Ekoloskog menadzmenta (s predavnja

)
1. Indikatori ekoloskog menadzmenta- EMAS i ISO standardi nacrtati semu i objasniti?

2. Sa stanovista lokalnih zajednica, raspoloživost adekvatnim
podacima i uvid u realizaciju postavljenih ciljeva omogućava?
Mreža ekološkog menadžmenta na nivou lokalne zajednice i prezentovanje ekoloških
izveštaja omogućava bolju raspoloživost podacima i pravovremeno informisanje
donosilaca odluka.Raspoloživost adekvatnim podacima i uvid u realizaciju
postavljenih ciljeva omogućava:
• Sagledavanje pojedinačnih uticaja poslovnih subjekata i njihovu uzajamnu
povezanost
• Uspostavljanje partnerskih odnosa u postavljanju i realizaciji ciljeva (u smeru
minimiziranja negativnih uticaja na okruženje)
• Usmeravanje razvoja lokalne zajednice u pravcu smanjivanja kumulativnih uticaja
• Pravovremeno informisanje stanovništva.

investicije.. sportski objekti) i kulturno blago. . UNEP kao preporuku za standardizaciju sadržaja ekoloskih izveštaja navodi 50 tačaka grupisanih u 5 oblasti. finansijske rezultate. poslovni partneri.. 6.... emisiju štetnih i opasnih materija. biodiverzitet. Indikatori “ekoloških” uslova se odnose na kvalitet životne sredine na lokalnom ili regionalnom nivou i na globalne aspekte koji su obuhvaćeni konceptom održivog razvoja kao što su npr. ciljevi. raspoloživost resursima ili obaveza smanjenja emisije gasova “staklene bašte” preuzeta potpisivanjem međunarodnih protokola. 4.). itd. . investitori.) • Zahtevi zainteresovanih (zaposleni. Koji su osnovni principi na kojima se bazira sistem ekoloških indikatora? . zaštitu na radu. efikasnost podele nadležnosti.. životni vek proizvoda. ostvarene uštede. U ovu grupu indikatora spadaju indikatoru koji ukazuju na potrošnju sirovina. itd.. nauka i obrazovanje. ekološko računovodstvo. Koje su osnovne grupe indikatora ekološkog menadžmenta? • Indikatori operativnih performansi preduzeća (OPIs) • Indikatori performansi menadžmenta (MPIs) • Indikatori “ekoloških” uslova (ECIs) Indikatori operativnih performansi direktno ukazuju na uticaje preduze ća na životnu sredinu i na rezultate koji se postižu primenom sistema ekološkog menadžmenta. internu i eksternu komunikaciju. otpad.) • Finansije (finansijski pokazatelji. voda.lokalna zajenica. zagrevanje. Uticaj objekta na zivotnu sredinu. koriš ćenje obnovljivih energetskih izvora. istraživanje i razvoj. uvažavanje potreba ravnomernog globalnog razvoja.. poštovanje standarda.3. . uključivanje zaposlenih. investicije. mediji.) • Analiza ulaz/izlaz (materijali. U grupu indikatora “ekoloških uslova” takođe spadaju i indikatori koji ukazuju na postojanje objekata posebne namene (npr. transport.međunarodna saradnja. sistem ekološkog menadžmenta. ambalaža. ekološki rizik. zemljište. koje su to oblsti? • Menadžment (podaci o preduzeću.(ekoloskih uslova)? Indikatori koji ukazuju na kvalitet životne sredine se odnose na pojedine medijume životne sredine kao što su vazduh. ekološka politika. 5... otpadne vode. aerozagađenje. transport. . Indikatori koji ukazuju na uspešnost menadžmenta se odnose na implementaciju programa.) • Globalni aspekti (odgovor na globalno postavljene ciljeve. resursi. energija. potrošnju energije. . otpad. u čestalost kontrolisanja.

(ravnomernu zastupljenost indikatora koji ukazuju na probleme i indikatora koji ukazuju na pozitivne rezultate) • kontinuitet. Изузетно – дозвола се односи и на престанак рада постројења. 10. 7. функционисању постојећег постројења.године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана са одредбама закона. тј. односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о интегрисаном спречавање и контроли загађивања животне средине. Koja su to postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola? Постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола у Србији • Производња енергије • Производња и прерада метала • Индустрија минерала • Хемијска индустрија • Управљање отпадом • Остале активности-(капацитет) . Период важења дозволе не може бити дужи од 10 година. Интегрисана дозвола Дозволом се одобрава: . .(indikatori moraju biti uporedivi i ukazivati na promene ekoloških performansi) • izbalansiranost .нова постројења – прибављају интегрисану дозволу одмах. 8. као и свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се изводе на том месту и која може произвести емисије и загађење. Šta je integrisana dozvola? Одлука надлежног органа донета у формирешења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела.рад новог постројења и обављање његове активности. Šta je postrojenje za koje se izdaje IPPS dozvola? Cтационарна техничка јединица у којој се изводи једна или више активности које су утврђене посебним прописом и за које се издаје интегрисана дозвола. 9. пре пуштања у рад. тј. . razumljivi i pogodni za internu i eksternu komunikaciju).постојећа постројења – најкасније до 2015. Pribavljanje integrisane dozvole .• kompatibilnost.(indikatori moraju biti zasnovani na kriterijumima koji obezbeđuju mogućnost praćenja promena određenih vrednosti u vremenu) • jednoznačnost.(indikatori moraju biti jasno definisani.рад и битне измене у раду.

12. у погледу нивоа емисије који се може постићи уз примену одређене технике. Redukcija negativnih uticaja na životnu sredinu . institucije.(nacin zivota.)     14. korišćenje zemljišta. poljoprivreda. Indikatori održivosti (razvoja) životne sredine su (ESI)? 1..obuhvaćeni su indikatori koji se odnose na kvalitet vazduha. 4.ukazuju u kolikoj meri je smanjen pritisak na životnu sredinu kroz podatke o emisiji štetnih materija i eksploataciji resursa. утврђеном обавезом достављања података надлежном органу. upravljanje životnom sredinom i učešće u izradi razvojnih programa.Koji su osnovni indikatori održivog razvoja – (nabrojte osnovne podele indikatora )? Drustvo. правилима за тумачење резултата мерења. obrazovnje.) institucije. Мере за спречавање удеса и отклањање њихових последица. vazduh. 15.ukazuju na pojave ugrožavanja zdravlja ljudi. 5. itd.. Мере које се односе на ефикасно коришћење енергије.. • • • • • • • • Uslovi koji se propisuju dozvolom? Граничне вредности емисија загађујућих материја утврђене за дато постројење. • Izgradnja i razvoj institucija . • Smanjenje negativnih uticaja na zdravlje ljudi . saobracaj.) ekonomija-(industrija..postojanje (ili ne) institucija u čiji domen delovanja spada i briga o stanju životne sredine.. па и јавности.. Мере за смањење буке и вибрација. воде и земљишта. 13.. Примену најбољих доступних техника или других техничких услова и мера. 3.Sta su BREF dokumenta –(i koja mu je svrha)? BREF (Best Available Technique Reference Notes) документа пружају смернице и информације индустријском сектору.) priroda-(voda. 2. vode. Stanje životne sredine . covek. kultura. учесталошћу мерења. Indikatori? • SEI • ESI • UN SDI . Мере које се односе на управљање отпадом који настаје при раду постројења. Захтев за мониторинг емисија са дефинисаном методологијом.(populacija.11. usluge. Мере заштите ваздуха.. • Učešće u globalnim aktivostima na planu zaštite životne sredine. zemljiste.

kvalitet vazduha… Aktivnosti: . stanje.poljoprivredno zemljište 18. Razlika između ESI indikatora i ostalih grupa? EEA INDIKATORI Indikatori EEA grupisani su prema temama (medijumima životne sredine i sektorima): •voda •vazduh •kvalitet vazduha •klimatske promene •zemljište •otpad •poljoprivreda •transport •priobalne oblasti •turizam •ribolov.kvalitet površinskih voda . izlozenost i aktivnost) ? Na osnovu postojanja uzročno-posledičnih veza u kretanju vrednosti pojedinih indikatora izvršena je podela indikatora u zavisnosti od toga da li ukazuju na: •uzrok (D) •pritisak koji nastaje delovanjem uzroka (P) •stanje koje je posledica uzroka i pritiska (S) •izloženost uticaju kroz dato stanje (I) .pesticidi… Indikatori stanja : . itd.Podela indikatora iz oblasti životne sredine u vezi sa odrzivim razvojem? PRIRODA – ŽIVOTNA SREDINA Indikatori uzroka: . Sema pracenja zivotne sredine (uzrok.tretman otpadnih voda… Prirodna (geografska) obeležja: . 17.• EEA • WB (PPI) 16.mineralna djubriva . pritisak.pošumljenost .emisija CO2 .adekvatno odlaganje otpada .

21. уклањање и/или промена технологије. Šta je procena uticaja? Процена утицаја.Šta sve može biti projekat –(sta je projekat)?  извођење грађевинских радова. врсте активности и постројења. животну средину или материјална добра. уградња инсталација. надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине. репроматеријала. проширење капацитета или престанак рада који могу довести до значајног загађивања животне средине или представљају ризик по здравље људи“ „Процена утицаја.пројекта на животну средину је саставни део техничке документације без које се не може приступити извођењу пројекта и врши се у складу са поступком прописаним посебним законом“. постројења и опреме. укључујући промене технологије. енергената и отпада.Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи.пројекта на животну средину врши се за пројекте који се планирају и реализују у простору. технологије процеса рада. .  aktivnost (R) Indeksi odrzivog razvoja (UN) SDI ? Životna sredina Ekonomija Institucije Društvo     20.•odgovor na dato stanje (R) stanje (S)  pritisak (P)   izlozrnost (I)  uzrok (D)   19. A IPPC. 22. реконструкцију.пројекта на животну средину је саставни део техничке документације без које се не може приступити извођењу пројекта и врши се у складу са поступком прописаним посебним законом“. Osnovna razlika između procene uticaja i IPPC-a? Процена утицаја. њихова реконструкција. сировине.

(gde je obavezna procena uticaja)? • нуклеарне електране и нуклеарна постројења • термоелектране • рафинерије нафте • хемијска индустрија • експлоатација руда минерала • прерађивачка индустрија • производња и коришћење азбеста • индустрија мотора и саобраћајних средстава • постројења за уништавање отпада 25.Projekti za koje se vrsi procena uticaja -kristerijumi procene uticaja ?    На основу делатности На основу капацитета На основу локације 24. Za koje delatnosti je bez obzira na kapacitet obavezna procena uticaja. Postupak proveravanja-Sema Postupak proveravanja  -Obavezna procena na mosnovu delatnosti  -Obavezna procena na osnovu kapaciteta Faktori vezani za projekat .Faktori koji se odnose na lokaciju –Sema Postojeći sistem zaštite i kvalitet životne sredine Karakteristike lokacije Blizina područja koja su pod posebnim merama zastite Prostorni plan grada i područja i plan razvoja u budućnosti Karakteristike korišćenog zemljišta Namena postojecih objekata Faktori koji Postojeće aktivnosti na tom području se odnose na lokaciju 26.остале интервенције у природи и природном окружењу укључујући радове који обухватају експлоатацију минералних сировина“  23.

30.Faktori vezani za lokaciju  -Postojanje posebnog režima zaštite  Faktori koji definišu uticaj i širinu delovanja Ne postoji zahtev za procenom uticaja -Posebne regionalne zakonske odredbe PROCENA UTICAJA 27. .за пројекте који се налазе на Листи II односно за пројекте за које се може захтевати процена утицаја. Indikatori ekoloskih performansi preduzeca imaju visestruki znacaj? U skladu sa postupcima implementacije standarda ekološkog menadžmenta indikatori ekoloških performansi preduze ća imaju višestruki značaj: •usmeravaju ekološke politike ka bliže definisanim ciljevima •precizno izražene ciljeve i termine realizacije u fazi planiranja •efikasnija podelu odgovornosti u fazi implementacije •podizanje nivoa interne i eksterne komunikacije •povećanje mogućnosti za sačinjavanje merodavnog ekološkog izveštaja. 28. одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја. одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја. Sta su indikatori ekoloskih performansi preduzeca ? Indikatori ekoloških performansi preduze ća se mogu definisati kao skup podataka (datih u apsolutnom ili relativnom iznosu) koji daje relevantnu i korisnu informaciju o ekološkim performansama preduze ća i mogućnostima za njihov unapređivanje.    faktori vezani za lokaciju faktori vazani za projekat faktori koji definisu uticaj i sirinu delovanja Faze u postupku procene uticaja? одлучивање о потреби процене утицаја. Koji su faktori vezani za procenu uticaja?    29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful