MTNTSTERUL AGNCULTuil. p,[ouruLon il nzzroLr,Lat RURALE

AGENTTA NATTONALA coNSUr,rnNrA DE lcnrcor,A

Agenlia NalionalS de Consullanta Agr:coli

Str.Doamnei nr.17-19 Bucuresti.sector3 Tel:.+40-21-312.46.20 Fax:+40-21-312.46.43 E-mail:agentiaagricola@rdslink.ro www.consultantaasricola.ro

PROIECT TIP PENTRa EXPLOATATTT AGRTCOLEirVOOmnNrut CRE$TEMI ANIMALELOR

CRE$TEREA PUILOR DE CARNE

- Bucureqti 2006-

cu posibilitateadubldrii acesteia 1000mp. . a r Un astfel de tip de ferm6.rndamenteze gi necesitatea oportunitatea realizdriiunei ferme pentrucre$terea puilor de came.sd fie redus sistemul actual. addparea. 9i - . de estecel pentrucregterea rafionald.tei de muncd Ei ca economicitate.Integrareafemei fie intr-un grup cooperatist.PROIECT TIP CRESTEREA PUILOR DE CARNE 1.care sd-i asigurepa4ial cerealele care au nevoie. climatizarea iiuminatul.intemda puilor de came. .se impune ca o necesitateabsolutd.pentru o bund de calitategi un pre! convenabilal acestora.fie pe lAngdun integrator care s6-i asigurepuii de-o zi. Prezenful studiu iqi propune sd fi. GENERALITATI in condiliile aderdrii tdrii noastre la Uniunea Europeand. gi inlocuireaacestuia fermeleavicolede dimensiunicaresdpermitdlivrareape pia!6 cu produselor ealizate.condilii de cregtere modeme in ceea ce priveqtehrinirea. furaje de cea mai bunb calitate. posibil de realizat din punct de vedere tehnicoorganizatoricAi cu mari qanse reugiti din punct de vedereeconomico-financiar. utilizAnd toate mijloacele intensivefolosite in avicultura industriald:hibrizi performanli.cu urmdtoarele caracteristici: Suprafala minimS-economic pentru o astfeide microfermdestede 500 mp.Posibilitatea existenleiunor terenuriarabilein proprietatea crescitorilor de pdsdri. Pe mdsura acumuldrii de profit. ferma poate fi dezvoltatd ca volum de activitate. al producfiei de subzistenfd. Sistemul de creqtere este cel pe agtemut permanent. furajele qi asistenfa tehnici qi s6-i preia puii rezultali pentru sacrificarein cadrul unui contract-cadtucare sd-i apere interesele.ca folosire a for. aceast6 urmd dimensiune la din fiind preferabilS.

deasemenea reabzat panouricaresd asigureo bun6 izolalie din termicqihidrica.constructiile anexevor fi gi reprezentate de: .de va iamd. pentru alimentarea cu api a fermei.eventuala unei relele de distribulie a gazelornaturalegi a unei refele de aprovi?ionare aB4.prevdzut un filtru sanitar. si fie direclionatcdtre coltul dintre peretelelongitudinal spateqi al pereteluilateralspate. d studiul nu-$i propunesd dea detalii privind materialele constructii. cu .asigurdgi un consumminim de energieelectricdEitermicd.halapoatefi realizatd1aun pref mai mic.respectiva1constructorului.Perelii recomandabilidin panouri-sandvich. dar realizatd regieproprie. CONSTRUIREA FERMEI Conform reglementdriloractuale. . se va alege solutia unei incdlziri alternativea halei gi a folosirii unei fantdni proprii.deci cu gi climatizare iluminat artificiale. de . adicd tard. O schi15a amplasdrii qi dimensiunileacestorclddiri in incinta fermei este redatdin anexa1.amplasarea acesteia fi frcutd avdnd in vedere ca vdntul dominant.Locul de amplasare trebuie ales pe un teren sdndtos.mic grup administrativ. amplasat l6ngdhal6.aldturide o bundine4ie termicd. ugor ridicat falb de imprejmuiri.post TRAFO penhu alimentarea energieelectricd.o camerdde lucru gi o cu magazie. cu In cazul in care acesteadoud din urmd lipsesc.ferestre.Acoperigul.ferma trebuie construiti la o distanld de minim 500 m fafd de o localitatesaude o alt6 ferm6zootehnicd. a retelei electrice. siloz pentru furaje combinate. titlu informativ. neechipatd este de cca 70 mii euro. Hala propliu:zisL va aveaurmdtoarele caracteristici: . .care. . in Este recomandabilca hala sd fie de tip inchis.acestea de intrand in atribujiile investitorului. prefabricate. 4 .2. pentru evitarea egrasiei. cu prelul de ofefiA al unei hale de 1000 mp. Terenul pe care urmeazda se construihala (ferma) trebuie imprejmuitd incd inainte de amplasare construirea halei gi a anexelor. dar nu expusin mod evidentfald de vAntulrecede iarnd.amplasat la intrarea in fermd. Esteins6 necesar viitoareafermd si fie amplasatd vecindtatea ca in unei cdi de comunicatiecare sd permitd transportulvehiculelor in tot cursul anului. .cu grosime de cca 10cm.gospoddria ape.Fundaliile din beton gi pardoseald trebuie izolate hidric.

Novasol . treptat o hald de 1000mp. persoandde contact: DAN BOSOANCA -0744 530300 .2. d) hrdnitoaretronconice. 02112233458.2 tone 16000 x 107g x 3 zile pui b) Sistemde extracliea furajelor din buncdrulexteriorgi introducerea acestuia in buncdrele interioare. De regulS. reprezentanle unor producdtoride prestigiude pestehotare: ale .l. Le vom prezenta rdnd. adicd in total: 16000: 50 = 320hrdnitoare Echipamentele hrdnire pentru cele 10 hale vor putea fi procuratede la de umdtoarele firme. Bucuregti. populatbcu 16000 pe pui de o zt(anexa2).0744703221 zoLTAN .climatizare qi iluminat. vor fi stabilite detaliile necesare echipdriihalelorqi a regimului de functionarea1acestora.021/3174565. compusdin: a) Buncdrexterior. 02681415137.persoand contact:SILVIU POPESCUde 0722310004 .de reguld unul pentru fiecare 50 pui. addpare. persoandde contact CSOKOR .Avi Suin Teh .persoand de contact RODICA ENACEANU _ 0722 31OOO1 in funclie de notila tehnicd a.instalaliatrebuieprevdzutd urmdtoarele cu secfiuni: .cu o capacitate depozitare de pentrucca.Echipamente hrinire de Pentru hrdnireapuilor de carne se va utiliza un sistemde hrdnire tronconic.LAE Anlagenbau Bucureqti.fumizorului.Echipamente adipare de Pentru addparea puiior de came va fi preferatdo instalalie de addparecu picurdtori.Sembodja Bucuregti.3 zile: : cca. persoand contact:CORNELIA de PLESCA . 021/2327243. echiparea halei are in vedere cele patru componenteale acesteia:hrdnire. 3. c)Sistem de distribulie a nutre{urilor combinatede la buncSrul interior 1a hrdnitoarele tronconice.Bucuregti.3.Big Dutchman. 02611861'741.Schulz .5. persoand de contact: CIPRIAN -0745 675 515 GHEORGHE .Braqov. 3.Carei. ECIIIPAREA HALEI Pentrurealizarea parametriitehnico-economici de ridicali.

Acest mod de control al climatizdrli va funcliona firi interven{ie uman6. fiecdruihibrid crescut Tehnologia qi ca duratd.conducte alimentare apda picurdtorilor cu de cd de La calculul necesarului apd. modul de contactare Big Dutchman. intensitate modificdriin funcliede vArstd.4.Acesteasunt poziJionate conductele alimentarecu apd. elimindnd deci cu subiectivismul celui care contt'oleazd aparaturd(termometre.LAE Anlagenbau.cu .3. firma SBM PROMOTERM. introducerea admisie.ClinqtLizarea-balelqr Are doudcomponente: . si 3.sursade apd(foraj propriu sauaprovizionare relea) din .cAt qi ventilalia. in funclie de constructorqi de distanfade 20 cump6rdtorului. iar acesteasunt cele de recomandate 1asistemul hrdnire.reteade aducliea apei de la sursdla bazinele.addugdm de reguld se prevedeun picurdtor 1600 pui a cu cupdde retenlie apeipentrufiecare10pui.Prosramulde lumini: de facepreciziri plivind plograrrrul luminS..30 cm intre un picurdtor gi altul. de pot fi procurate la firmele Cdt priveqteinstalaliade ventilalie.care Pentruemilitorii de infrarogiirecomanddm cu oferd radiantieglalqicillqbli iar pentruincdlzitoarele ceramicdpentlu emiterede razeinfrarogiifirma ALKE. din urmb. -in a precumgi modulde contactare tehnicd sintezddocumentatia Vd anexdm celordoudfirme.sistemul ventilalie de Pentru sistemul de tncdlzire. vd pot livra echipamentelede automalizarea atdt sistemuluide climatizare. de la cu ardtat "Sisteme furajare".s i s t e m u le i n c d l z i r e d . Sembodja. la cei 16000 fiind necesare pe de pe picurdtoare hala.comandAnd incdlzirea. din aminometre) micloclimatul ad6posturi. opJiunile Dacd admitem o distanld de 25 cm ?ntrepicurdtoaresau 4 picurdtoarepe conductede alimentarecu a p dd e : 1 6 0 0: 4 : 4 0 0 m ( s a u5 metru. prin orificii de in hal6 realizdndu-se aerului pe mc evacuare o16. fiind acelagi ce1 Aceste firme. 3. de recomandabil cite 10.000 se de Pentrusistemul ventilatie. vor folosi ventilatoare. recomanddm emildtori de infraroqu sau incilzitoare cu radianli.higrometre. 6 .tampondin hal6 .Acegtiasuntreparliza{iuniform in hal6.acestea Avi Suin Teh. sunt necesare x conducte 80 m). Solulia finald va fi datd insd de firma fumizoare.

3 am intocmit fluxul tehnologic. pe parcursul creSterii.cu urmdtoarele caracteristici: .-ca mai Iluminatulhalelorseva facecu lSmpiflorescente. scopulcre. NOT.5:12m.care livreazdastfelde instalalii. cu Pentru un iluminat uniform.mdrimeaciclului de produciie va fi de 8 sdptdmAni. condilii in care se va puteacreqtenumbrul ciclurilor anuaiela 7.iar dacd se va reducevdrstade creqtere in . economice necesar de energiecomparatv celeincandescente.5 cicluri anuale de pui pe aceeagi a (52 saptdmini: 8 sdptbm6ni).Recomanddm insd cre$terea continuarea 6. se In anexa2 esteredatdechipareaunei hale de 1000mp.dezinfecliepui qi 2 sdptdmdni pentru depopulare creqtere repopulare.repopulare. 4. sacrificare Rezultdastfel populiri echidistante tot cursul anului din 8 in 8 siptdm6ni. suprafa!5 Aceasta este tehnologia folositd in prezent in RomAnia. cu tendinfa de pdndcdtre5 sbptdmdni scurtarea gi reducere treptatda vdrsteide creqtere ciclului la 7 sdptdmdni.curdlenie. vor avea sub intre ele.procesare. Pentru instalalia de cdntdrire automatd a puilor de carne. cei cca Totaluildmpilorva fi deci: : 3 rdnduriX 28 16mpi total 84 ldmpi (in afardde anexegi exterior). FLUXTEHNOLOGIC PROPUS in anexanr. 3.pe aceastA 1.43 (52 : 7). lSmpileelectrice.5+3+3+3+1. . .40) se va mdri perioadade depopulare perioadaurmdtoarecu cdtevazile (39 qi curdfenie dezinfeclie.presupun 28 limpi (8a : 3).acest flux permite cresterea cerc 6. Pe lungime. poate apela lafirma SCHULZ.terii mdsurilorde biosecuritate in de menlinerea ritmului sdptdm6nal livrare a puilor de carne cdtre abatorul de de .amplasate tavan. distaniade maxim 3 metri La ldlimile de 12 m a halei vor fi necesare3 rAnduri de l6mpi. Pentru realizarea unui program de lumind capabil sd satisfacd toate qi necesitSlile vor aprovizionacu instalalii de stingerea automatA de stabilirea se intensitdfi luminoase.4. 84 m ai halei.5 cicluri pe ?n an (sau 13 cicluri in doi ani succesivi). Aceastdtehnologieesteinsl de domeniulviitorului qi nu-l cuprindemsub aceastA formd in prezentulstudiu. arazate distan!5(de la un peretelateralla celdlalt): alternativastfel. in iar derularea acestuia in esteredatd anexanr. care 6 s6pt6mAni din .

de pe 5Yo an. astfel: 5.45%o.2pui pe mp (procent pdstrare de 95%o 5% pierderi prin modalitate) 9i livr6ndu-i la 42 zile la greutatea 2000 sau de grame(42 zile x 47.9 kg cd furaj pe kg spor. cdt insumeazdperioada de cregterea puilor de carne.am prevlzLlt un spor mediu zilnic de 47.880 kg furaj pe kg spor. societdlilormari.6x 95 / 1"9x 10: 238. calculat evidenlaUCPR.IEE a fost de251.630/o. situaliein careo rezervdde furaje estenecesar6.65pentrutoatesocietdlile UCPR careproduc din pui pentru came. ca pentrutoatesocietSlile avicoledin In anul 2005. practic. societdlile avicole din evidenla noastrd au realizat un consum specific a1 furajelor combinateconsumatede i.4..spomlmediuzilnic.3.45o/o. SPORUL MEDIU ZILNIC: Reprezintdcre$terea greutatein ftecare din cele 42 zile. PIERDERI PRIN MORTALITATE: Pierderileprin mortaiitateIa pui insd la majoritatea de carne. este de 50. fic6nd abstracliede greutatea puilor pierdugi prin morlalitate.Agrlsol 3. PARAMETRII DE PRODUCTIE in 5. estemult mai mic: Bacdu 4.iar nouafermdare urmitorul consum specific furaje x 10 47.6 grame. gasesocietdli Mixalim 4. considerdnd micul crescdtorare o tehnicitateugor inferioard.5.stabilit pentrunoua fermd de pui de carne.66Yo. rezultdo greutate : de 8 .INDICE ECONOMIC EUROPEAN (IEE): secalculeazi spor mediuzilnic x indice de pdstrare . SocietAlile foarteperformante Jardrea\izeazd 5.pe total UCPR in anul 2005 au fost de 5. CONSUMUL SPECIFIC DE FURAJE (indicele de conversiea furajelor): Pe acelaqian 2005.05 grame. din IEE de 300 puncteqi peste. %. ceeace demonstreazd. performante. Cdldragi4.5.2. prezentulstudiu.1.6 g/zi). de la introducerea pui de o zi pitndia livrareapentrupui de came. ideeacd aceasta estecontracaratd greutatea de 5.adici o greutatemedie de 2000 grame la puilor de o zi.34Yo. dar majoritateasocietdlilorinregistreazd in sporuri medii zilnice de peste50 grame.69%o. in livrarea puilor la vArstade 42 zile. indice: in 2005.De aceea.PRODUCTIA DE CARNE PE mp: Populdnd halelecu 16 pui/mp gi livrAnd15. jum6tate din produclia de pui de came din Romdnia. am prevdzut indicatori de performan{d cd realigtipentrunouafermd de pui de carne. Transavia4.27 Buzdu 2.am prevdzutin studiu un consum specific de i. Este justificat agadar procentulde pierderi. aceste realizdnd. Pentru o oarecaresiguran!6. 5.

atdt pentru considerente financiare. conform tabeluluide mai sus.7kg / mp / serie 43.esteprevSzutd realizeze la sd relativ modest6. realizdrileintre ani se schimb5. Este recomandabild creqterea hibridului Hybro PG+.realizdndu-se.8 395. Considerlmcd cele30. intruc6rt ferma nu are reproduclie proprie..aceasta tendintade a conspecta are piaga hibrizilor de carnede o zi gi de a se aproviziona de la fumizorul cel mai avantajos.15. adica: 19 pui livrali x 2300: 43.4kg x 6.30 kgimp.Hibridul folosit: este necesarsd se foloseascd acelaqihibrid in toate populirile fbcute. datoriti cregterii puilor de camein condiliide tehnologie specifice unui mic crescbtor.numdrulde cicluri anualede produclie(6.redatgi in anexanr. precum gi tehnologia proprie de cregtere. ci incheidnd contractede livrare pe termen lung.5 seriiI an: 284kg I mp I an Noua fermd. 30.4 kg carne/mp corespund normelorUE.5 in medie). PRODUCTTATOTALA DE CARNE iN VIU in anexa 3 am prezentattoate populdrile qi livrarile din doi ani succesiv. ca pre!.care pot fi dispuses[ incheie contractepe termen lung.2x 2000: 30. Din insumarea acestor cifre rezultdurmdtoarele nivele anualede productie: Anul I Nr. 3. realizdndu-se1a fiecare 2 ani aceastd. ciclicitate. Ar fi netehnologicsd ne ghid6m exclusiv dupd acestcriteriu. conformfluxului tehnologicprevlzut in studiu. avdnd in vedere cd fiecare hibrid are caracteristicile sale productive.7kg x 6.2 In anii urmdtori. carein prezent prevdd cca. Urmdtoarele reguli trebuie respectate. pentru care s-a prevAzuto densitateinferioard acestorcifre (16 capete/mp populare).cat ti de biosecuritate. 6.5 serii/an: 198kg SunttotuEisocietdJi avicolecareproducpeste 280kg / mp. . serii livrate o Populdricu pui de o zi Livrdri pdsiri vii capete tone 2 x 7 I3 112000 96000 208000 91200 106400 797600 182.4 2t2. iar pe an'. dacd sunt solicitate.4kg / mp. succesiv: cicluri finale intf-un an gi 7 6 cicluri ?n cealdlalt.pentru ca producliile prevdzute in prezentulstudius6fie realizate: . preferabil cu un furnizor autohton. Sunteminsd siguri ci acegtiparametripot fi substanliai imbundtdfi{i. cu baza de producere a p6rinlilor de reproduclie rase grele la Avicola gi Tdrtdqeqti cu producere pui de o zi pentrucarnela multe din societAtile de avicole din RomAnia.

cantitatea 2. mortalitdtilor gi a deteriordrii gi performanlelor tehnice. pentruultimele 3 siptim6ni de cregtere. realizat prin computerizareautomatizare. Nivelul gazelor toxice in addpost la nivelul cerinlelor inscrise in tehnologiade cregtere. Este de de asemenea.dar nu coordonate generald de creqtere. consumd pentru cele 2000 gramede spor. consecin{e cu menlinerea unei igiene gi unui microclimatoptim in hala de cre$tere. pentrua satisface.8 kg nutreluri combinate. cantitativ qi ca front. . impus de organelesanitarveterinarecompetente. necesarul apd de administratd.2 tone. . dar caresdevite risipa furajelorin a$temut. este foarte important si se controleze reletelorfurajere.veterinar in uz gi din notilele' tehnice ale echipamentelor tehnologice cum acestea a$a sunt stabiliteqi difrrzate producitorul de si distribuitoruiacestora. NECESAR CONSUM DE FURAJE in anexanr. esteredatdproducliaanualdde carnede pasdre viu (197600 in kg).0 x 1. controlatdde apd. 197600 1.din ghidul tehnologic al trebuie preluate din tehnologia hibridului.Hybro PG+".dar qi mai economicefuraje.realizatprintr-un sistemde profilaxie . din programul sanitar . Avicola Tdrldqegti. 7.veterinardspecificdhibridului. aqa cum acesteasunt prevdzutede producdtorulpdrintelui Hybro. In aceste condilii cantitAiilemedi caretrebuieaprovizionatelunar sunt de cca 32 tone.. cu un front de hrdnire optim. . de nefastein al pdsdrilor.Furaje de calitate: intrucdt ferma va folosi nutreluri combinate. asemenea. pentru realizarea cdreia este necesard urmdtoarea cantitate de nutreluri combinate. .gi sd fie {dcuti in condilii de optimizarepe calculator elaborarea pentru oblinerea celor mai performante.9=cca. reddm performanlelehibridului . de Ca dovadi a posibilitAllor practicede realizarea performanlelortehnice din prezentulstudiu (spor in greutate. de qi Fiecarepui introdus la creqtere ajuns ia livrare. alimentat de ia o sursbigienicd. necesarca furajele combinate sd fie granulate.iar sdptdmdnale cca 7.iar echipamentele furajare din hald sd permitd un bun acces1ahrdnitori. realizatin baza unui program de duratd a ilumindrii gi de stabilire a perioadelortehnologicede lumind qi intuneric. 10 . dar gi de condiliile locale gi de .3. tehnologiasanitar Toateaceste tehnologice pot fi detaliatein prezentulstudiu.9kg / kg spor: cca376tonenutreturi x combinate.consumfuraje).Un proqram de prevenire a morbiditdtilor.Un iluminat uniform gi de o intensitateluminosd optimd.generald specificS.fbrd ins[ a permite scurgeride apdin a$ternut. 3..Un sistem de adbpare.Un sistemde climatizare(ventilalie + incdizire) perfect adaptatnevoilor de aer curat gi de temperaturi la nivelul puilor.in funclie de nevoilehibridului gi de vdrstaacestuia. aprovizionatede la combinate din zoni.

suntutmAtoarele: Studiu Performante Hybro PG+ ..46 1. Consum furaje pe perioada de cregtere 1 R 4.Vdrsta (zile) Greutatea (grame) 1318 28 35 42 1982 2583 Spormediu zllnic (grame. Consum specific turaie (kg/kg spor) .38 tone .Cheltuielicu furaiarea: Cele376 tone furaievor fi administrate astfel: Kg pe pui Starter(21-l) 20'Yo Cre$tere finisare(21-2) 80% TOTAL tone pe fermd 0.Structuracosturilor de producfie" vor pomi de la consumulde furaje prevdznt studiu(376 tonenutrefuricombinate).80 11 . Spormediu zilnic 47. STRUCTURA COSTURILORDE PRODUCTIE 8.posibild suplimentarea datoritdcregteriiperformanlelor .44 (ke) Prezentdmaceste date in scopul prevederii unui consum total de furaje suplimentatu 10%o.TOTAL -474tone Totuqi.6 62 o Greutatela42zlle 2000 2583 1 q 17t .376 tone . cifrele din studiu.76 ?04 76 300 376 3. toate costurile de la capitolul .ca urmarea aplicdrii unei tehnologii superioare cregtere.) 50 57 Consum furaie pe kg spor (ke) 1. in 8.1.72 pe zifurajatd (grame) 73 90 107 62 Conform acestorindicatori. comparativcu cele din ghidul I hibridului Hvbro PG+. cazul in care indicatorii de spor prevdzutiprin studiu vor fi in depagili.preliminatprin studiu . de total caretrebuieprev6zutestede: In aceste condilii necesarul suplimentar .

avandin vederevarialiiie de pre{ a1e pe piala intemd.pe total ferm6:1200mc x 15000lei : 18 milioanelei vechi.etc. va calculacapacitatea Fe aceastd vor timp de 24 ore intr-o hald de pui de came.25 bazinelorinterioare.5= 564mc apbpe an' dezinfeclie hale.9kg x 8580lei: 16302 : 'p" tJtui activitate 376 tone x 76302 lei = 6129552mii lei (sau 612955 RON) 8.pe kg spor:18 mil : 197 t: cca. consumuluide apdpe 6 ore.2.Cheltuielicu aPa: puilor estede 1. incluzAndcheltuieiile de fabricalie 9i adaosulcomeicial (profitul).cdt qi pe ceamondialS. t) cantitate similari este necesar6 total de ap[ pe an de cca 1200 mc sau un tehnologice.5 ori fali de consumul consumul de apastrict pentruadaparea de furaje'deci:376x 1.sau 1800 RON..3 mc apd' consum Necesarul zilnic este necesarqi pentru dimensionareasursei de api 9i a lor capacitdti de depozitare.dacdacestea fi avutein apanecesard in vederede catre constmctor. necesar de carepoatefi luat in consideralie cdtreconstructor' de Preluatadin relea.cheltuielilecu furajarea. tamponde 1000i.pentru se bazd.pe kg spor9i pe total activitatevor fi: lei . 1apreful mediu actual qi de perspectivd 15000lei/mc' cheltuielilecu consumulde apdva fi: . preluri pe care le vom lua in calcul. necesitd informativ.'6 t2 . este: in consumul maxim de ap6 pentru o ha16. Prelulacestora perioadaactualdestede: Reteta 2r-1 11 ') cuTVA 1 30 0 0 l0 000 2 600 8 000 Pret(mii lei) TVA fdra I 1 05 3 0 8100 Pre! mediu 21 .tampon.1120o/o) parlicipare 21 -2 (80%) Pre! mediu ponderat 2 106 6 480 8 580 1 06 0 0 Acesteprejuri sunt de livrare din FNC. ca1culu1 bazine. ultima s6ptlm6n6de cregtere = 1(vara) 40001: 5 mc pui 16000 x 0. lei vechipe kg carne viu' 90 . cu precizareac[ furajere. Agadar.pe kg sPor 1. pierderi pentru sp61are. in .O utilizare a acestora regim de 4 ori pe zi.atdt ingredientelor sunt foarle relative. Rezultandun necesar mediuzilnic de: 1200:365 zl\e: 3.Conform informaliilor fuinizate de INFO ANP (PatronatulProducdtorilorde pe Nutreluri Combinate).

kwh PreJmediupe kwh.6 mil.Nu suntcosturimari pentruconsumulde apd.urse convenlionale. solid. Solulia aleasdnu trebuie sd depdseascd costuri de 1200 lei pe kg greutatevie. 8.0kwh : 3 kwh x 3 kwh x 24 hlzi :72. lei i lund= 120mil. gazos. solulia va fi luatd in funclie tle disponibilul de agenli termici din zond: combustibillichid.1ei(sau5000RON) TOTAL : Salariu170mil.0 kwh Indice de simultaneitate: 10% .o 38.4.4kwh Ventilatie: 20 ventiiatoare 0. actualgi in perspectivd: 4000 1ei 464 x 4000: 185.3.127. Asupra incdlzirii halei. 8.2 x 365 zile:46. : 197.4 kw : 8 kwh x 8 kwh x 24 oreI zi:192kwh I zi Indice de simultaneitate: 40% .8 kwh TOTAL : l27.8hwh Instalalii hrdnire:2 instalaJii 1.2kwh Consumanual:.Cheltuielile forta de muncd: cu incadrarea personal fermei: cu a Proprietarul fermeix 10mil.6baniRON) . B0o.6 milioanelei 185.6 l3 .6 = 939leilkg Notd.76.4.4 megawati/ord. lei (sau17000 RON) I 70 000 mii : 197 kg : 860leiikg (sau8.2kwh 12. lei / an (sau12000 RON) Contribuliila salariu (42%):50 mi1.cu energieelectricdsau din s.0kwh Indice de simultaneitate: 40% .7.Cheltuielilecu energiaelectrici si termicl: Iluminathale:100lnmpi electrice 20 W: 2 kwh x 2 kwh x 24 orelzi:48 kwh oe zi Indicede simultaneitate.

amplasatla intrareain f'ermd. care sd poati dezinfecta prin intreagacircunferinlda rolilor. inainte de deversarea acestora emisar. .inchiderea cu gard de proteclie a fermei care si nu permitd intrarea a necontrolatd oamenilorqi animalelorin incinta fermei. .mdsuri de profilaxie specificd.I$r SpnCrnrcA DE 9.qapcd qi cizme de cauciuc pentru to{i salarialii fermei.punct sanitar-veterinar incdperigi echipamente: compusdin urmdtoarele gi o camerSpentru pdstrareamedicamentelor a vaccinurilor.existenlaechipamentelor pentru curSlarea mecanicd.procurareade imbrdcdminte de protecJie:salopetd. necropsiilor9i realizarea o camer[ pentru strdngerea puilor mor{i. SISTEME PROFTLAXTE in ideea cd este mai ugor de prevenit dec0t de tratat. in suntcentralizate anexanr. precum gi o instaiatiede dezinfectare qi putverlzare. adicd realizarca operagiunilorsanitarcentralegi locale. va exista deasemenea filtru un sanitar compus dintr-un dezinfector special. inainte de punerea funclionarea fermei.punereain funcJiunea unui filtru sanitar. .8. l4 . de acJionat o persoani autotizatd aplicattuturor vehiculelor in careau acces fermd. . GENERAL.Cheltuielicu materialul biologic 104000 pui de o 2ix12000: 1248mil' lei 1248 mil : 197600 = 6316 lei&g de Celelalteelemente cheltuieli.pentru intrarea vehiculelor de orice fel.precumgi totalizareacosturilorde produclie. careenumeram: .analizafizico-chimic[ qi bacteriologicd apei destinate addpdriipisdrilor. cizme de cauciuc ai halate pentru vizitatori. care sd nu permitd intrarea in fermd nedezinfectatsau fdrl material de protec{ie. de analize o crematorpentruincinerarea cadavrelor.o instalaJiede purificare-clorinarea apelor uzate. prevdzutdcu spalii de frig .spllare cu necesare (cu aprobarea detergenli gi dezinfeclia halelor intre serii gi organizarea organelor sanitare gi de mediu) a platformelor tehnologice pentru halelor.5. gunoiului rezultatdupddepopularea depozitarea . . 4 la prezentulstudiu. in . efectuarea pentrustabilireadiagnosticului. . ferma trebuie sd dintre intreprindi incd de la infiinJareunele mdsuri care sd-i asigurebiosecuritatea. simplede iaborator.a oricdrui salariatal fermei sauvizitator. cu sanitar-veterinare veterinareimpuse de organismele la referire specialb programulde vaccindri. a in la surs6.

INVESTITIEI SUPORTO* $' AMORTIZARE A Conform ofertelor existente. iar 50% (55 mii euro) intrd in sarcinainvestitorului (1980 mil.precum gi slnAtateaefectivelor de pdsdri. 4 serealizeazd'.620 let/kg amortizment.adicit intr-un anotimp favorabil creqteriipdsdrilor. trebuie s6 se realizeze(din in + amortizment profit net). lei vechi.000 : 2. sau 198000 RON).Toate aceste construclii gi instalafii anexe. cu recomandarea prima populare sd fie ca frcutd in primdvard-vard. kg Conform anexeinr. l0 TOTAL .Clddire hald70 mii euro.004leikg.000 : 988.110mii euro Din aceastb sumb.000. Realizareacondiliilor normale de organizaregi funcfionare a fermei va fi posibild prin intocmirea unui grafic de lucrdri qi de punerein functiune a acestor capacitlli intr-un timp c6t mai scurt. se 10. In cinci ani de producliese realizeazd tone de came(1976x 5 ani).Cladirianexe mii euro.384 lei/ke din beneficiul net. .realizatepe parcursullucrdrilor de modernizare a fermei. 988 Pentruca investifia sd se amortizeze cinci ani. MOD DE RIALIZARE. condilii esentialepentru incadrareain indicii de perfomanjd avufi in vederela intocmireaprezentuluistudiu.chiar dacdaceasta facein conditii industriale.50% (55 mii euro) va fi oblinut din fonduri SApARD. . 1.Echipamente mii euro: 30 . 15 .|. .s-a convenit cd intregul cost al investifiei s-ar putearidica la urmdtoareie sume: . vor asigura o bund biosecuritatea acesteia.980.

z0L t .o q) w9l w w0L w zl.T o o E o T a.. r )G 't )G t4 rG i e i o . = G s E 3 X 6$r x€ p (! 6-.= 5 l l I lll i o q il. ( ! . o (! t4 { G o { a. t. w0z' w zl. H X st-g . o.SS s { F u \ o N O c o F F o o llli I I o o a o G fs.t 1.8 \\ l<t c.l il .(= E tsol{ s F x 5 E 6. d o ut ! 't a- '.

a F F dc' $ s R' s s s\s x . .. s ps a c cr xi X \ c. . .q :' t-r . . i . i . . t . a F L I o . . .N' O 0 ) :t' h -\< 3 =:. \. I E I " a N EF] ! S . .r = ri \i ! S n * N \ . . . . t a aw v [ I [ . E I I i . .12 m i . E . a o . f I l [ r i . s s s. € ct $( o o' a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a o a a a a . P . s : : = il ++ o a : NFP : o R hi i:b xR A a O o-O \ o B= o:l o. a \ FFi |*r (t A 5 n . >U cr a\ frl \t) o a ' i r . trr f! = \ .

(o (! q) ra) s s s s .\ isllslls {x ! l *l . FU o E'i t-i 7) sH^ du lo (o ra) O !) 'o \) rl l-: t \ c z llr lu :z .Y I.\ )o s s s s N (o gE l{ .lro R lrt i .v l.

CHELTUIELI CU FORTA DE A.6 Consum specific de furai: 1. TOTALCHELTUIELI INDIRECTE PROFITBRUT REALIZAT RATAPROFITULUI PROFIT NET REALIZAT . CHELTUIELI MATERIALE 2. TOTALCHELTUIELI DIRECTE DobAnzi gi credite lmpozite gi taxe B.9 ko / 1. 4 STRUCTURA COSTURILOR PRODUCTTE DE LA O FERMADE PIJI DE CARNE CU CRE$TERE A$TERNUTPERMANENT PE Elementul de pret cost: Leivechi pe kg I Lei noi I pe kS I EUROcenti I pe kS mediu zilnic : 47.Anexanr.

Tel:0234-577600 aeeind@rdslink.ro >AVICOD $os.LISTA CU ABATOARE > AGRICOLA INTERNATIONAL Moldovei. 94. Cod Jud. 430013 Tel:0262-225547 info@avimar. DealulViilor. 67-63. Tel:0265-427650 >OVICOM Bl. Mureq.Bacdu.nr.ro www. Codlea Braqov. Bucureqti. Tel:0243-231709 20 . 1 Cod 920086 Jud. Str.ro >BONA AVIS Jud.Codlea Sibiu. nr.Km2.IalomiJa.avimar. Crdiegti. 110. Bujoreni. VAlcea.Miron Costin.Ap. Tel:0239-668244 >CARVIL Cod'247065 Jud. Slobozia. Tel:0250-749540 >OPREA AVI COM ! str. Cod 815200 Ianca.Bacdrt Calea Cod600351 Jud.Briila.Maramureq. Tel:0268-252829 >AVIMAR BAIA MARE BaiaMare nr. Bd. 5 Cod547180 Jud. 20A. Nr. 505100 Cod Jud.

Harghita.agrobanat.Dumitragcu.blaga@easynet.29.Str. bilardi@atphanet. Caransebeg.1t0.Digului.sup@rdslink.Divizia Cavalerie. Cod -314340. 105400 Cod T ellFax: 0244 -340798. 4.Str. 52OOZ4 Jud.Zdddrenlkm 3.ro >ANADIN.Cod400645 Jud.lancutui. Cod300264 Tel/Fax: 0256-21 1659 >ALTGOPROD Str.Cod315300 fevFax:0257-511047: hondea@rdstink. CluiNapoca. DepartamentutSNC Catea 2 Repubticii.Mobil0724211641: 0255.SatuMare.ro >AGROBIOTICStr.BI. 11'. ro >BLOMAR. 1. CodSS72Z 1 -21 9: Tel/Fax:0269 367 Mobil: 0788303266. nr. Jud.i05B.SatuMare. >AMfX SUPER Str. Mare.99.Mocirei. Gheorghe.LISTA FURAJE.aveimpex-ro >AVIANPROD $os.283. >AGROCENTER TRANSTLVANTA Sibiu Km.Sector Bucuresti. Bacdu. Gherta.Depozitelor. Arad.aoroaqentur@rdstink. -769266. nr. 16.Str. Jud.Str. 8. 31.Mintiului.Sfantu IMP nr.ro >AVE IMPEX Str.sc.ro > AGROAGENTUR Bd. Gheorghe.Timigoara. 16.Arad. Breaza.rellFax: -7s7304i 0261 026i aveimpex@rdslink.GodriFerenc. 520023 Jud.ro.241.t.Arad.13096j Fax: agrobanat2mait.com www. Mobil: 0745357195 2l .Sfantu nr.Cod440111 Tel:0261-770227. CU NUTRETURI COMBINATE FURAJERI 9t ADrTtVt >ABO MIX. Sibiu. Cod440199 Tel:0261-769306.Fanului. Jud.gos.Eternitatii. rlq@loqon. 2.Cod310092 -254642. 535600 Jud. Jud.Mihail Kogetniceanu. nr. -Rusciori. Cod TellFax021 -3367917021 -337 3002. 8A. Cod Tel/Fax: 0266 -212955i Mobil:0744595343 >BANDRINO -EXP . nr. Timig. nr.9os. 430316 Cod f ellFax:0262-220192. Cod -31 Tel:0267 5026.Str. FellFax: 0267 bandrino@ptanet.C.45.Arad ret 0257 -216760i Fax:0257-216720 >ANIMAX. Cod600304.20-22. ro >BILARDIPRODUCTStr. ap. 021725 Sc.Jud. N. Jud. 040104 bt.dntm. www. Covasna.$olmogeni. 325400 Cod Tel.769569.34. nr. nr. -770225.prahova. Sector Bucuresti. Rusciori. BaiaMare. 0261.573730i TettFax:0234 573732 >AGRICOLA ROM-ITAIMPEX Str.5. Jud.Sub Deal.com >ANDAGRA.2. TellFax: 0257 amix.ro : >AGROBANAT.Maramures. Cluj.Oagului. nr. Cod405300 TellFax: 0264-24351 Mobil:0740835087 1. www. 1. nr. 1.Unirii. 9 nr. Jud.Str. Arad. Ctuj.ro .SatuMare. Jud. Arad. alexandruirimioiu@vahoo. nr.Satu nr. 0261 Fax: abomix@abomix. Cod I ellF 021-250351 Mobil:0741156456 ax: 7. Ap.ro. nr. >AVICOM Str.49. Tel: 0234. Covasna.0255-516324.ro >AGRICOLA INTERNATTONAL BAGAU.Odorheiu Secuiesc.Jud. 32. Jud.Cara$ Severin.abomix. C.10.lneu.

biomin. Sector6.nr. 81.6 Stei. feVFax: 0237-221143 nr.jud Bihor. Tel: 0237-255383 jud. Jud. Uziceni.Sat lzvoare. Cod 060394 nr.ro Tel: 02'1 6508 .Str Uniriinr. f elFax: 0236-472896 Cod 925300 >COMBIAL . Sc.Targovistei. 021-3134504. 1. 0259. 0233-237. Sibiu. 51.Str.Fax: 0269-243843.1. Cod 620068 nr. Craiova. Bucuregti. 010027 cod f el. 15. www.22O. 24.Jud.Str. 021-3102764. sector 6.cod 6171B8 > GradinaruRares.cerasil@rdslink.smaver@rdslink. nr.261: didfarm@yahoo.ro Tel: 0269-214833. Bucureqti.cerasil.Cod 550004 www.ro Tel.Str. >COMB GORJ . Timis. Timigoara. LiviuRebreanu.Justitiei.cod 415600 luciabm@personal.office@quvomarch.oircioaqa@brenntaq.Jud.083tfax 0256-370.ro.332.54.33O jud cod > Free Land Mariuta.8ap. > cuyomarc'H Romania. >COMBRIVA .Jud. >COMAN & CO .080. Focgani.435 1989nr.cod 305600 >DIDFARM.ro. Tel: 0262-222441 smmbimarsa@vahoo. Prahova.Bd. G6riinr. Timis.Arad.330 1 01.nr.1 fax 0233-282.Bd. MaramureQ. Garii.Vrancea. -221 wwv. 3.cod 300168 Telffax:0256 -296.60. combgorj@k.Cod 200458 >BIOPLANT .ro Fax:0259427803.ro.667: mobtl0724.cornex. $tefancel Mare.ro.nr.Mariuta Calarasi.5.Vrancea.Cod 3'10047 >CORNEX .582. Dumbrava Tel.con .Str. Tel: 0259-416140.qo. Cod 100299 >COMBIPRA .comanco@qo.ro f ellFax:0257-253589. Ploieqti.Str.ro.3Bet.3ap.8 bl.guyomarch. 16 Decembrie Tel: 0256 . Cotegti.cod 300167 > DEVESTFARMATECH Str. Ciocarlan.Str. tax www.ro Cod 800198 >coMBAvlPOR . >CERASIL .Str.Dumbreveni. 2.ro > InterselfTrade $tei . lalomita.Sos.com . Galati. Neamt.1521fax 0242-642.9. Dolj. 31.80. Botaenu nr. 7. Fabricii.761 jud Rosie.Str. 917014 Mobll 0722-573. Arad.14Timisoara Tel: 0256499. 17. 1'16.g sect.comanco. dinu. Jud. decebal. Jud Bihor. 0233-282.Jud.jud Timis. >BRENNTAG ROMANIA.370.Cod 410605 nr. >BlOMlN ROMANIA. Cod 210103 Tel.Bucuresti. www.Str. 0253-226330. Tel: 0244-554451 combiora2000@vahoo. Gelu nr 4 Timisoara. Borgului. Jud. www. Galali. Cod 627105 > DANO PAN . 33. TellFax:0243-254043 nr. nr.VintilaMihailescu. 22 .com jud >EURONUTIMIX Str. nr. BaiaMare. 430015 Cod >COMBIMAR . Sibiu. Tel: 0251-31 5799. TellFax: 0251-591244 Cod 061334 nr. TarguJiu. fax 0256-247 .40Sannicolau Mare. Oradea. Ap.office@biomin.Str.Jud. Jud.Str.ro Mobil0741 816500.ao.brenntag.

Lebedei nr.Bd.Sos. 1 nutrient@rdslink. 0269-218.008.Str.637.pacombcta2000@yahoo. fax021-313. Vaslui. Nasaud. nr.97 dinuoop@zao0mobile.B-dulSocolanr.ro jud >Maregal . Covasna.Str.199ap.13Vaslui. fax Inbromania@lnb.Tinca. primivet@zappmobile. 0269-213.130.ro jud > Nutrientul. Nicolaelorgab|. .ro. oetworld@vahoo.lnb.166. Sat lzvoare. Palota.381sectl Bucuresti. Dumbrava Rosie.1 ap.21-31 sc. f el : 0232-233.41 lasi.com >Mirovia .88.Calarasi. Bistrita Mobil0745-206554 jud >Mixabis .7.B.691.str Halchiului nr. 0250-735.380. Bihor. Maramures. Principala 15. r o 1 2 0i jud.396. fax muresan@oranqe-qsm. b173.nadsal. Teleorman. 917100 T e l :0 2 1 .33Baia l\4are.769.7 fax 01 jud.349 > Nadsal lmpex .cod 547638 Mobil0745. Cod 430306 f el0262 . office@nutricom.568 > Nutribuz .CaleaTraiannr.176Babeni.cod 417595 > Orginal Prod FNC.405.sector3.cod 200026 Tel : 025'l-596.1 cod 417516 Tel : 0259471.751 mdas@unet.Poroschia.750.586.Sibiu. 23 . ap.6. 8m .15Codlea. cod 127535 Tel: 0238-545.Sos.515.Ferma83.1.ro jud > Nutricom . Campului . 6 F a x :0 2 1 . Chisinaului nr.com > NutristarRomania. 915400 cod f el: 0242-51 5. nr.ro fax . x a l i m @ x n e t .ValeaViilor(fostaAvicolaBeclean) nr.81 : fax 0259-415.Str.>lonic Service. snciasi@vahoo. 0. 505100 >Nutricod .81 1 jud > Primivet .Str.021-668. cod 6'17188 feyfax 0233-237.Sat Calomfiresti. Chililei nr.430.ro: www. Dolj.Str.str.Str.. Constructorilor SfantulGheorghe.807. 0259-31 0. 0235-361.'185: fax0233-233.721: 0238-545. Beclean. 1 0 .Oltenita.com > Pacomb . elenamonicaluca@vahoo.00.1 cod T el/fax 021-322. 0250-735.O8 jud. www. Braila. jud. cod 730006 Tel/fax0335-41 5. Constanta cod 907245 .906.223247. > Mixalim. 0265-777.cod 147280 -318.cod 700194 Tel : O232-43Oj37: mobil0744.3 1 2 .Neamt. tel/fax025'1-598.Valce. Mures.16. 030942 sc.618.jud lasi. cod 550024 Tel. 6 0 .PoartaAlba.com >Polena . Telffax: 0241-853.1 Jud. Cod 817035 lMobil: 0744.Brasov.ro > Nutrimold. cod Tel.com jud >PET WORLD .Str.2/2.Victoriei nr.359. cod Tel: 0268-251 . Portului nr.61 maresalltd@vahoo.816.Str.422. > LNB RomaniaFeed.TeodorSperantia nr.fax0268-251 . 245100 >Oltchim FNC.Ciresu.Jud Buzau. lvlureni. Stefancel Mare nr.cod 700178 .Frumusani.695. > Morosanu Prest .. Bucuresti.432. cod 425100 iud.ro jud > NaumofServ .828: 0247-318.ro 0.3 1 . cod 520077 I elfiax 0267-312.73. jud Bihor.Sahateni. mobt 0722 -729. cod iud. Calarasi. 012391 cod Tel.ro f el | 0247 fax jud > Premix .lasi. nr.93 jud.43Sibiu.52.nutricod@xnet. Craiova. Tel.fax 0259-3'10.iud lasi.930. GOC 3.

com . Timis. jud nr.CaleaNaiionala nr. calinet@rdslink. 1 0 5f.715: Telfiax 0264-231 jud >Secombi. O I elltax jud Corvinnr.iecas@xnet. Vrancea cod 6271-5 .'19. l\ilatei f elftax: 0259-477 00.Salonta. 0259-373.4ures.049: jud nr.Sos. 031105 1 Tel : 021-323. jud nr. boqdan. Tel : 0238-565.67.07.U18sc.306: jud > Prodalis.8676.ap.126. Cluj.fax 0246-2'15.6.ro www.ro fax jud nr. balkanoower@vahoo. fax km. Dolj.ro .269.184.Str. Dotj.cod 205400 Telffax 0251-210.91.Arad.s. jud km.sect.123. 907176 cod f elftax 0241-257.064.com Tel : 0250-760.vipromin.42. Uniriinr.7 S .384jtellfax 0243-236. 710006 cod Tel : 0788-305.191.608. prosercocmv@vahoo.3F.21. >Tecomb .917 zamurl 991@vahoo.13. Bihor. jud >Yohanagroup .cod 400024 >Transvet .Str. 0259-373.688 )A .302.cod 415500 >Vetland Comimpex.Lumina. 0250-760.Str.Rusciorijud >Societatea crescatorilor de Animale din Transilvania(ScAT) .4.Segarcea.Apahida.Budesti.Aleea LD.46. Craiova.527.b.589.u d B u z a uc o d 1 2 5 3 0 0 i .orintea-valer@vahoo.3 1 .cod 300093 Tel : 0256-432.Str.com Telfax 0259-373.618: jud cod 627101 >Servet Valcea.Timisoara.sc. 0246-217 .cod 310188 -462.jud > Probiotic. > R a m n i c o m . 31 .Sir.021.ro jud >Zoovet.269. Botosani..Bucufesti.970. 670.653.Slobozia.ap. Mare nr. 540199 >Zamur Targu Mures .628.61.cod 410144 >Provident Prodcom . preciziei nr.Tecuci. Republicii Telffax 0259-433. provident@rdslink.Aradului fax vip2000@rdslink.Sat Linea.ap.Giurgiu.jud Arad.Str.885. Bihor. fax transvet@zaoomobile.920.'1.Sos. Dolj.com.918.com fax Tel : 0251-315. 0238-561. | >Zooprotein .2.Afumaiinf. Bailesti.Botosani. 021-322. lalomita.Rusciori Sibiu.S o s . Salonta.MihailKogalnjceanu cod 805300 Tel/fax 0236-820.Sos.607.546. Telftax0257 mobil0745. balauruqr@vahoo.3. fel . Tel : 0237-255.643.Str.560. llfov.TarguMures.P-taAlba lulianr.cod 077190 >Proserco CMI. cod 920042 Tel : 0243-233. Giurgiu. Libertatii nr.801.cod 205100 >Verboon . Suciunr. Vrancea. P u i e s tn r .Str.6.bl. fax jud > Reviva.cod 557271 Tel : 0269-213.Ardealului nr.ro jud >Trouw Nutrition Hifeed.269.685.992.com jud l\.Cap.8. Dragalina Mobil0745. 0745.020.Str.Cluj-Napoca.B-dulUniriibl.502. Galati.com cod > Tecas .2.cod2OO747 phelqavipromax@vahoo.125. Bucuresti km. Constanta. ap.'123.0265-220.a x 0 2 5 1 . 0251-315.trownutrition.67. farmaciaoospodarilor@vahoo.Sos. Cluj.383: jud Voluntari.201 fax 0265.Oradea. Sibiu. www.6791 jud cod 080301 > Sotto .Str.Dumbraveni.com jud >Vipromax-Str.75+300m. 0264-580.20. cod Tel : 0265.cod 407035 .com : O21-27. mobil 0722.net tel/fax0231-529.dascalescu@nutreco. Independentei T e l : 0 2 5 1 . Baneasa nr.019. 3 0 9 . 1 0 R a m n i c u a r a ij.cod 415500 >Vipromin2000.17. Bihor.

z- &S**SS.'rl .rl 4Fsg.1in-t.-: . 4 i:i ...:J ":.J t g:. z r - .{} .! .$: * til '.7.