You are on page 1of 560

Z~\r '~.

,/. 2.;.-4 \"r'

G~~j&.~~ili;~

~. .~H ~ ~

~ cr: 4JP

J}JI~I

r Y • ." - -', t y ~ oj'\ill

" · • A/oAr. t.I~)'1 ~J

I.S.B.N: 977 - 256 - 305 - 3 : JJ..u1 rJ _rI1 .

o

i/A

~

~a60tl ~~I ~.J>

~

JJ~I~I

. (( .:_, }."JI» : ~ 'J...o \1\ rJ ('i) r--lIJ ,~ • \ /i r)~ 011 ,,:.A4'~J ,,, \" / \ r-L-- c:;.,lA.:kJ ,t i / /\ ~v...... 011 .::...lA.:k (~) ,\AVt /t Y~')!\J ,nQ, /0 ~...s~ 4;~\ jj.f"-"J ,in' /n ~\..JJJ ~I ~~I \~..r."'J ,,, At h ~~IJ ,,,,, \ /io JL..5JI ~-4JJ ,'VA /V 4;WI ..L..oiJ

.0'1 t / \ 0 ~L.JI ~~ J ,,, V t /"

. i : 0'" .1.A... ('i) .r n /io JL..5JI ~-4J rJ LS - .J~ .:.r. .r-!)I (t) .tvl); L>'?J1 .::...lA:.6JI (0) . ((_ri» : i rJ (i) . ("VW - 'fV'lt) JWIJ '(' VV1) ~Jb y.i (V) 'r:0"'..b.A..... (/\ - A) . ('\ t \) l$L jJi ('\)

i

~ y,i ~)o 0'") - (A'iV) rrof': t ~I.r.kll) , (Y vro '\) n AI to ..l...>i oI.:I:-_ri (') • 4! ~}JI ~ Jl)o 0'" - (VV A r) ~1-..,aJ\ 4i ....... ~

. 4! rl.!.A) .s__,A)1 Jl)o 0'" (' .01 \ Y • V) r1--) , (Y 0 r . A) 'A V It Y ..l...>i 01.:1:- _ri (Y) . t i \ 10 JL..5JI ~-4J ~) d __,....aj» : r ,~ 'J...o \II ~ ('i) Jl__,k 0'" (VV A 1) ~\-.,.JI 4i.l'"" .} ~ y,i) ,(An) rr 0 f': t ~I.r.kll 01.:1:- _ri (t) • 4! (.~

- (VVAA) ~\-.,.JI 4i.l'"" ~ ~ y.i~)o 0'") - (ArA) rrof': 1 ~I.r.kll oI.:I:-_ri (0) . 4! J1.:. ,y. I.S'" Y Jl)o 0'"

- (VVA,\) ~\-.,.JI 4i.l'"" ~ ~ y,i~)o 0'") - (An) rn/Y t ~I.r.kll oI.:I:-_ri (i) • 4! rw. Jl)o 0'"

. , A V tit ~~)l1 (V)

v

~~ (I) ~ ~ ~ $ "

. .!,lb ,j ~ J 4,j1 Jl ;'11 J.I J~I ..li J ' ~J~'jl ~ ~

,~, , , ~ ~

!J! ~ !J! .)".!":.,i !J! a.L;., !J! ~} !J!.;o~ ~ ~~ [' , ., '\ y]

" "" " "

~ (r) $' (y), "

~I ~ ~.,k if <:_r:.IJ, r ~I ~}'~, J~~ ~.t~ ~ ~.J

~ I ~ ~ "" "

~} if t~1 if ' I.SfW1 ~)I._y:. ~_r.;o:.1 , ~I if ' ~ '11 J.I

til' , "

~, , ~

~1 ' o4l; 4~-::' J ~~ Jl u~~ ~~ ~ J ,~ ~I J~ J u~1 : l_,Jli

o ~' J (t)" ., ,

4.J ,- ' "0' I" JJI ~U m~'" .. ,"',. ~ =1\ I' ~ - , 0" l>.

. - .,4. . .:", ,.IN'J, , _r..-J I,.;~ t.! ~ J. o~" .

J J J. J. " " I-

~j\J1 ~_,.....JI if 1..':-il5' J ,~} q. -t~ ~ 6s.~ ~.Jd u~ J ,J.Wl;

JI~ : ~w, ~ ~ ~}Ij ~~~,~ ~ ~I ~.JN'J c: ~i .:'b.i 4!'~ 'jJ i ~i &. ~ ~I ~.JN'J. I.h. E~' J f~ 'jJ '-t~

", - I " '" ".

~ ~ ':J.:.:.J ~ -r-JJ$' J;:.l; o__N. Jl ~ ~ if ~jIJ rw !~ ~

~ (0) '" $

~I J.JN'J Jw ,L:.kJ ~J I_,A¥. rl ,o-!~ ~ ~ rl 'uPJ '11

c: IhJ . ~I~ I#J lfot; . « ,;'jy. ~ !l-!~ r-+U1») [j;wt/o]: ~ . ~ ~Lb.iil

,j ~I J. f~ oj~ _r:.\ If.>" oh ~~ ~4J ..liJ

~ , ~ ~ (1) ~

6s.L:.-P 1..':-il5' : Jli U'"~ J.I if ' eJlp ~I if ' ~I if « yW'j1 »)

-, -

. , vv Iv ~liJl ..l.,..i (') "AVt It yl....:::--~IJ ,"V" 10 ~ ,)'1 ~l-.,aJ1 ~__"""J "or IA';""" 0I1..:..U:k (") . "A t Ir ~_r:-=JIJ ,'VA Iv ~liJl ..l.,..iJ

. (VV~") n"/o ~l-.,aJ\ ~__,..... (r) . ( J .!l J- ) 0L..JJ1 • ;..r""'\.;J\ : lli'l.!J\ (t) • «~)) : r,.} (0) 01 ~ J'-!.} j~i ,.} ,.;...:..J\ ~J '4! r~ d' '0 i I A ..:..~I ,.} ,;.,.... 01\ "':- _ri (') • ~~ LoJ noV'" ~

A

~ (I) ~ ~ J ~ J

~ ~I ~ ,~\.. if ~~jt uW ~I t.? q. o~~ ~ ~; ... : all

q.1 if ~j) JWI .} ~~i ~) ,0~l{. ~ ~I ~/ ~) 4l o/A

J J J ~ ~ (Y) ~ 0

;>41 J~)I, ~~ ~: Jw, ~~I ~} .yl~ L...li, 0~~

J J J:. J:.

.J,!jJI J~)I J. ~ : -=.jt; ~ j_,_JI 0~ .J,!jJI J~)I ~I ~l ~I

(r ~ r) ~ ~

4l0;W ,oJ.:s. -.:...;t;t; 0~~ q. ~I +-? J>- ~:w . j_,_JI 0 ~

~ (tJ t)

S M ,!'JI, ~~ ~ : JW '0} J~J if 0l5') ,~~\ ~ f~

~~ ~ ~ (0) 0 J

sJW . ~)_jl t.i> J~I ~ ~ ~~\ ~I I~ ~) .!JJ~

J (V ~ V) ~ ~ ~ (i) ~ ~ ~

~)' ~ ~ ..u ~~ 01 ~ ..u: JW , J~I 0~~ &,1

~ ~ ~ ~ (~) ~ r;~ ~ (A) ~oj

J..l>JI ~ ~u ~L.. i..S ~ ,M 01 ~~~M 01.!Jj1 J ~I...!..~ M ~

~ «r: . r ~)y ~ ~ ? ~

~ ~/ ~ ~ , (I .) o~ ~ <. •

d~ 0\) ,bv ~\ &. ~ ~ Jr 01) ,illU) yLl &.

CI o~ ~ ~ J~ II

Aj'f.>-u f~ ~U'u 45"? . i..Sj'\ .} ~\ r.?~ : ~W . ~~f 4,4

~ ~ (I Y) ~ J ~ (I I) ~

~\) , ~ ~~\ u! ,~u if t? 0~\ ~ ~u ?L.. ~ L..I : JW

.«j """\"'»:U'" 'Y 'J...o~I.) o~ (') .«wj":r.) ('I') . ( 0 y J:, ) oWlI . .):J : c.>i : 4J ~) d 4-:i ~_)j» : r .) (r - r) • « ~~ D : r 'Y .) (t - t) . ( r ..:.. t) oWlI . 0)1)-" ~I v'"~ ~ oi : ;;J~\I) , « r.U1)) : r .) (0) .r:0'" J:U...., c»

. «.!..Y ~ _)>> : r .} (V - V)

.«lA.l,6..»:r 'Y.) (A) .«~)j»:y 'J...o~I.) (~) . « J» : U'" .) o~ (' .) • « ~» : y '~~I .) (' ') . r : 0'" J:U...., ("')

" " ~"o 0 _ " J.

lilt , ~L ~ ...:.....JL .!.l!\ L L.\ '~J ."';:..1\ ,'L.; JJ\ lilt J .:..1\

MJ , M.· 'r J , ~ ,..r.:-- (.$!! ~ yo .r

,,' ;Ii '#." " J. 0 #." J" #.

~J ~ ~W. JY\,bJ\ ~,~L.I:: )\ ~ \~ 01l.!..!} JL.I

4J JJJ ,~ .. JI _)~ if 0l5:; , LL. Qj u.J_,; fLa l.p.-j_? ,Qj , ~I ~I~j ~i &. ~I .J_;.>-l; : '-t~ &.1 J\; . J\; ~ fLa

~ J ' J" ' ~ . (')"

lil ~? ,:: )\ ~~ ~} ..:.J.,:.I W : Ju ,~ ~I J_,...., _) ;.ll0l5" J

o "J... J. ..

,u~~ W 4-::l1lip ~ ~ liJ~lt ~L.~ ~J '~J

J

. J MM. J> \j ~ \j ~ ! l';:_~ ~ • yAJ i.5 J ._JJ ._JJ c-- .

ill' Ji ~ (T)J~ f_r-JI

~ • (f)

~I yU ~ I~ L.J

~

~ _)lp d-> ' ~~J ~ J:W ~~ u _)J ~, ~lJ ~y d->

• J J." #. '." 0 '"

,_)A-!JI I~ J."z ~ J J.# ~IJ ' t~ ~+->. if 0~1 W, 4J~

if A ~I Jl~ &.J14-:.b:. u .A-~J ~ ~=_J.:JJ ~~I &. fLa uL. LJj/

(t) : ~. '. ' , ,

• « ~» : J\; ~ ~~~\jl, tt.M ~ L. ,~\ J_,....,_) 4. : JW , ~

, ~ (00" " 0 "0),, "" " I-

~ r.>-I 01 if ~I lil! .j~~ ~I J_,....,_) ~I , ~ lil : ~w ~U'lt

" J J " "

~,QjJw~c!-). Qjj~01~, ~: Qjj.ii, .yle) , ~IJjl

, J ~ J, ~ • • (i)

~~~01: ~JJ01~QjjJ..u0l5"J' ~JA; ~~ &.JI

. (IS ) J) ~}I ~I . ..b-IJ ..:..iJ J .!.l.... ..llJ o: : ;..illl (') ·«AD:y ,j...:>\l1 J ('I') .« W» : r J (i)

.« \..I.fL,t;» : r JJ ,« \..I.fLi D : y ,j...:>\l1 J (t)

. «0\1 u"-"i» : r J (0 - 0)

'«~J»:r J c»

, .

(Y) J" (') J J J , •

. ~ ~ l~.H~ ...... "- k;; "J' ~J 0~~? J.i, ~~ l..S'

(1") , (1") ,

~J' &l5JIJ. i~ if~.i ~ \~ ~ ~ &.1 .f'~J

, ,

",0 " I! " J J

~tS' J ' ~ ~IJ ' y _,.,JI ~W ~I ~ ~~ ~tS' : ~I I~

, ,

~ J "" I! "

~ '. ~.i..-. IA~~ _.tS' I-' «: \!....:.. . ~I· :,.i;.1 - , I I~l

. r- . ~I.,.....J J'P"" - u:'J ~~ ~

~ ~ Jr ~ ~ ~ Jr ~ ~~ [" O,~]

• (0) .. J ' • (t)!:Il .-

, y~l:-JI '" [j\Vo/o] ~ J.I ~.f' ~ . ~~I r.$! ~, ~)L..=;~'

J " J J I"

~ J. ¥. 4>.Jj 0tS') 'if _y.j J. J~ J. ~I? ~ o? ~I : JtiJ

.,. - .,..... .,.

~I d yoWl . 0 _,.;J ~IJ 's-)~ Ji ~ ) '-j; .j !} JS' : !l _r,!J ,~I (') .(0,..?t_)

. «4-'» : i.j (") • , 0 r I A ..s~1 ..:...UJJI (r)

. " A 1 '" --4~IJ ,10, I A ..L...,. 011 ..:...\.¥o (1) .to, IA ..s~1 ..:...UJJI (0) . (,nIno,,) r-L-- (1) . « ...:.J\i» : i .j (V) .01" h ..s_r.kJI.r--Z (A)

"

• [Y Y : ~WI] 4J/,~\ a ~~\; ~ ~ i~ ~J~ : 4J ~y

~ ,..." ~ #-.J .J ~

VIA r~ -UJ ,u.fi-tAJ ~\ ,~ ~, ~ ;u~, [" 0' 'J/

<I) ~

. ~ y ,: :! ~l4..!J\ d tAJ$',)

/

J.I ~.?~

~

J>- .s- w

/ J' ('1) J J

,~:?- ~I, ~~ ~ !l~' [" 0''']

(~) ~. ~ (A) < <Ii / (V) /

, ~6....,aJ1 il 4.i~ ~.f.1 ~iJ ,~,; owl;...

- . (\·)~I.) ~I~I

. «.;.J\!ll ~IJ» : r .} (') . «~i L..+.:i)' ~ ~» : r .}J ,« 1.l5'» : l+i) ~J '«.y Jl,,:.» : y 'J...o\rl .} (I') ..l_:jL.JI c::"~J ,'I'"r/'I' .A.!p:lIJ ,WV/V ~WI ..l.,..iJ ,,"Vt/t y~)l1 (r) .00.. r /,0

. , " V t / t y~)l1 (t) .1,f..::..,.....lZ (0) .'I'"t/'I' .A.!p:lIJ ,Wo../V ~WI ..l.,..iJ ,'I'V'I' /0 ~",s\r ~l:....,..JI ~J"-" (i) . Wo.. /V ~t;JI ..l.,..iJ ,'I'Vr ,'I'V'I' /0 ~ ",s\r ~l:....,..JI ~J"-" .} w- - o...L;,.. 011 (V) . 'l'Vr/o ~l:....,..JI ~J"-" (") .«~I)I»:,f ,y.} o~ (0..) . (' nOr) t n,f dL (' .)

A/A

(0) ". "... (r)J J

o..l:.A &.1 ~~~,~.1>- 4J ~J ,~~ 4J, ~ [" OV'J

.\~

. « 4JL!..J\ » :y , j...o':J\ -i (') ~J".:.. ..,_AJ y" o_/'\,k.l\ 0i oJ .s.lJ\J . ,r, /r ~,) ~J\J -i W" - J~ J. _;:i)\ ('~) r, r /, r lp. ...u\ ~ J ~J".:.. '4.J -i ~\ .? ~ \.15" J . ~l.:J\ -i lp. -.lJ\ ~ J

.r t . / A ~4J\J ~\..l:-l\ ~J '(' , '" ")

. " A t /r ~J~.::J\J ,'i,· /v ~\;J\ ..l.,..iJ ," V t / 0 ~ r..5 ':J ~1.-.,aJ\ 4,;.J"" (r) . (" t "A) o. ,,/, r -i r..l.Z (t) ."vt /0 ~1.-.,aJ\ 4,;.J"" -i W" - o..l;,. 0'1\ (0) . (' ,0V") ,oif _;L (i)

J~ ~\:JI ~I

.. .

J.

~\:JI ~I

(I'') , (Y) , (\ ) J J ' J

'4'-:r' ~yll ~.?~, ~'~~~["ovt]

'" _ .,;, "'. ~ " ~~ '/J

. ~~ ~ ~,~ ,~!o·l\ ~J...l,:s. ~l5" ~I ,'-.>~J'-:r

..

. .!lIJ~l ~ o..iA) : ~

'I' (t) J J • J

~yo lSI iI, ~j ~ ,~L.. :It) ~ ,~ [' 'OVO]

, , , (0) . ' ~ •

~.?~) . ~..w4 ~L.) ~I : Jli), ~1_r.kJ' ~.?~ ''-.>~'j,

(i) , , " J 1

. U~~) ~I : Jli 4..i1 ~ q.1-:r ,'-.>_)i-- .11

~ ~ ~ ~i ~p, ~i yli) , ~I &. fL.!J. oj~ '-.>..ul)

(V) ,

\;!} Jl:.... L.S" ,§~ yo

(~) J (A)J J

~I~), «( ~~I») ~ ~J...l::..,.,',.i=':' ~ ~ [' 'OV"\]

J , (\ .) , J ~

1""""1 [.l;.\Vo/O] ~ ..hi...J , ~:f.. ,: ~ ,_,;...a:J4 , 4k ~ ~...w

, -'

. ~~I)

. 'T" i l: -4p:lIJ "". Iv ~WI ...L...iJ "" Vo /1 y~ \II (') . «..f_). : r -i ('T) ., "VO It y~\l1 (r)

. 'T"t/'T -4~IJ "". Iv ~WI...L...i (t) .,,,. iv ~WI ...L...i -i w - .}I.#JI (0)

. n i '-"" ._; } ..... 1I -i Y J .,,,. Iv ~WI ...L...i -i L..S" - ..s.;;..:.......JI (i) . ~I_; .!.>')IJ ~ j.:..-. (V) .« ~» : '-"" 'y ,j.P\l1 -i (") . 'T "t /'T -4_r:-:;l1 (~) ~ _; ~b:- 1..iS") . ~_;..;;ll .J.)~ -i L..S" ~? ~ ..?') (' , 0 V') vr '-"" .;_...ur (' .) . i,b:. Y) 't--J1 -i ~I?I oh

, c

~ 'IJ """, ~ ".

~I,y- ,o~ ,y- ,o~\:j ~I q. ~\ ¥ q. ~li &, ~ • .,.v 4!:!...l> ISJ.J

". , ~ ~ "" '" .. ,., ~ J! "" ""

~) : o~\:i ~I §I_rl .JJP J. ~I_)I ,: ~ :i::J;1 Jli ~ ~I 01 ,o~\:i

- ~

~, ~

. ~~I ~ ~I J."......J ~ ~ :..:.Jili . «( $lg.>.. ~ J ~ ~

(r) ~ ~ ~ ~ ~ J

• «( .lo.:,.J1 ~ J ,;$1 illlJ ' illl ~l ~l ~ J ' ~I 0~ : J}) : Jili

~ ~_)5'~ rjz, ~~I lSi ~ ~li ~ ~~I ~ ~ [' 'OVA]

~ ~ ~ (t) _ li - , iL.:,.. I._~,..

. ~ ~ -,~

• ~ • ~ ~ - (0) J ~ .f..

~L..J ~I ,~ ~ if' ~J ~ ~ [' 'OV~]

~~~ (i)~ (' _I ~ ~ ~ (i)", 1('1

~I rl ,,_sA .: 1S~1.4.>1 y.1 Jli J' ~I &, f~ Jli , ~..w~

.ts~~\ ~Y'

y....J J} ~ ~i &lSJ1 &,1 ~ C~ ~~I Jli 1S..u1 : ~

, ,,~ (V) ~ ~ • ~

r?- .!Jj~J ,Zs~~1 ~Y' ~I.?~ w n~I) ~ ~p~1

. ~..uI}1

, « ;iJL!...JI» : i -i (I) ,'(10,01'( ..I.!.r.-:ll) ,IAI Iv ~WI ...I,...i) ,'(vt/o ~ -s"l ~~I 4i_,.... ('() ,~ ~ ~_,k if (VVo"O) ~~\ 4i_,.... -i ~ y.i ~?i (r') ,(I I I 11) '(t tIl r' -i i.AAJ (t) .r Ao /'( ..I.!.r.-:ll) ,I A I Iv ~WI ...I,...j (0) ,I A I Iv ~WI ...I,...j -i w- - .s_?:-.JI) ~I J.I (1) , «y.i» : i -i (V)

J: , .. ,

~?I ~_}. ~..l> ~ ~J5'~ c!J ~~ '~ q. ot.:.. ~j q. ~

'~jj ~i J. ~L-.1J. ~ ~~ : Jli, ( i5:..» y\;:5" ~ ~WI

til ~ ,.., ,

~. ~ ~ .

011~ j : Jli , c.Sy':1\ qo-»I ~ q. ~,y- , ~ J. t~ 8..l>

'~jt.:..J ~~ if ~J~ Ir, _\_,.iliiJ ~..wl Jy w ~ &JI

~ • ' / ~ ,,~~ (Y)

: 4J J~ '-:' y q. 4J~ I..i! if olfl ~ q. ot.:.. ~j q. ~ r. ~

. ·~~I _ ::11) -I...... ~.II I' :~I) ("»)1 I·

'-' tJ::..Y~ ..u ~ ~ ~~ J 'JJ.;.)\.! =~ '-' . r,J"f' ~ ~'-::J"

(t) ~ ~ '" )'.. ~

I..i! ..l>\ ~ 1..uIJ ~\ ~ ~J ,J\.:i ~ 0l5' ~ ~l:,J\

(0) ),,~

~ J' ~ &! .Ai olfl ~ ~.,; ~ _r.J~ ~L. JY ~ jW , ._;., }~\

"" J " J ~ "I. J

J~WI &JI Ih ~;JI : ~W Y 4J~ L. c.S~1 4JW ~ I..i! o..uIJ

,,~ ) (") ~ (V) ~ ) ('I)

.~Gt..01:JliJ,~~)1 ~.B. ~J~~& yfi

- , (~ ~).~ ~

,~~IJ_"""JJltA;~~ ~~~ w.4J~~J'~~

"" "J" II'i

_}' .it . ._;, y q. 4J~ r. ~l ~ , ~\ J_,..... J ~ : ~w ol_rJI ~...LQ

. hW» : r .} (') '«~»:d'.}J d~»:Y 'J.--\rl.} (") . hW» : r 'Y .} (f) . « ..l>-i» : r 'uP .} (t) . «~l» : y 'J.--\r\ .} (0) .« yfi» : uP 'y .} (i) . « 4i J:J» : y 'J.-- \r\ .} (V) . ( r r ~ ) ~JW\ V"L....i . ~IJ ~\ lSi : ~ t"..i; (II.) • «"-! ..:..~~» : r .} (0. - 0.)

J ~ ~ ~ <') ~ ~

~ ~ 01 : ~li) , ~1_rJ1 c: ~~ q. ~ Jt:...U ~) ~I ~I ~

• ~~ -:.UI..{ 0..{i 0i ;'u4 ~ yi : ~~I JW . ~ ~ J)..ul cr u-::Al\

, ,

. l.g.J~ WI j .it

\"

"I- '" I- II' $

o ~~lj 4..iJ~ ~.-:! ~~J ' o~lLAU:u:-lj ~.-:! ~..ti ~L.. W~ ~..u

~ ~ ~ • ~. (V)

~)J 'lfiJ~ ~ ~ lilJ' ~")L..l W lil,~ ~: ~: ~li

. J ~ J (A) ~.

Wi ,~ )'1 ~~ ..:...d.; U \.. : Jli 0 ~ ~,y .!.BIJ ~1

• ~ ~~ $ '"

o ~ ~ ~I ,::I_,......; Jl y )Ilfil ~:?.lJ 130.::';'1

or ,~\rl:.} ~ (') '~~If' ~I ~J d ~I» : r .}J ,_6..Qj 0J~ «~I» : If' 'Y ,.~\rl .} (Y) o ~l>.J

. Y Ao Iy ~_r.::lIJ ,'II Y Iv ~liJl ..L..viJ ,'AVo I t y~)l1 (T') . , A Y Iv ~liJl ..L..vi .} w- - ..;1:.. .... -1.:;.1 (t) .'AVo/t y~)l1 (0) ., A Y Iv ~liJl ..L..viJ ,'AVe, I t y~)l1 .} w- - J~ ,jI .r-/JI (i) . «~Li" : r .} (V)

. «...:,.;iJ D : r .} (A)

" ~ ~

~~I 1.S.k- 'j ~ ~p ~ r ~!. ~ s-::-! jAI ~\) 0!J

~ ~ ~ ~

: J_,A,! \;_,: o_y.1 ~ ,~ lpfo 4-ilk ? o_y.1 ~ rY- ~

~ ~ " ~ (A)" " ~ ~

J.lW r~.r.? cJ 4-b 'Y) 4-l!.. r _r-JI J1k ~ )1 ~ )

~ ,

,~A • I 0 ~ ..sty ~6.....=lI4.i __,.....} 4-:-. j)2.;;) . Y ,j.P tyl : .}..:-.:l ~ _;:llo,l. (') . ~ Ao I~ ~.r.-:dl) ,'A ~ Iv ~WI ..l.,.i) ,'AVi I t Y~ ':;1)

. (' r r- ') onU"" ,_;L (~) ,itA I~ t .}1_r.k.U.r.$J1 ~I) ,n t Ii 01.:> 0I1..;..W) ,no IA...lA... 0I1..;..¥ (i) ~.r.-:dl), , Ai Iv ~WI..l.,.i)" AVi It y~':;I), ~V~ 10 ~ ..sty ~6.....=lI4.i__""') .~Aoh

. (~~ iV) , • ~ It.} r..u; (t) . «.J.~» : r .} (0) . (VA' .) ~v~/o ~6.....=l1 4.i__,.... (i) . 'AVA - 'AVi/t y~':;1 (V) '«ifD:r.} (A)

" .

" J '" '" J-

* 6..::j>" r..i:::? ~ ~ ~li *

~ (T, T)" 0 J

. §)~I ~l:!~4 ~}~)I ~jj rl ,~j ~ ~~ ... I rl

(f) •

: ~l> q. ~ )I ~ q. ~ Y' ~ ~ -:-- J.I ~J>-I)

,,' , C.' (t), !.t"'. 0'

:II Js- ~L.. if wu, ~ ~ , r ~I q. ~I ~ ~ Q.;~ ~l$"

, ~ WI ~i L.. ~j>- ~ 0i ~~ Jl ~ ~;li , uL..) , O~ tjft

, , (0).,..;

, ~ ~ ~ ,~. ~..i>.1 lS.ll1 JWI ~I JllS.:lj

J ~ .; , ill J

01 :J~) .~I Y' ~ ~~ d1 :~lQj,~ ~ 01 :J~)

"f! "" "" '"

. WI &I.o.!: ~)I if ~I~ Js- lpJ~ ~)I &. ~I ~

o ~ . ' ~ (i) ~ ,

~~~I~~~~Wr01 ((~I)dr.f.I.f~)

Js- ~~ ~~ rl ' ~ _r.JI ~I d §~I if ~) j.:.JI if ~ ~)

. «oil» :..,... 'J+o'11 ~ (') . r ' ..,... , J+o'11 : ~ ~ (~ - ~) . n 0 / A ~?JI ..::...tA.:,WI (r) . « ~» : r 'J.-... '11 ~ (t) .«~,b:.i» :r ~ (0) .t·V - t.thr~l(i)

~ _ J '/I ~ (Y) " ~ J.

, ~ q. ~ .r :f' ' ~ujJl ~I q.1 ~_;, if o~ &,1 (.J>I : ~

T") "" ell J ''''' G:i l!

Jl J")b.:. \II ~ ..:JLS:; ~ ~ ~l5" -#j ~ ~~ 01 , ~L.. :f'

" • ('I" -

.!JJ~ ~ 4J J-.it ,.!JJ~ ~~ [J;\V1/0] ~ 0l5"J' ~~I ~I

~ ~ ~ (t J t)

,riA ~j?, ~~ 01 of ~~/ . ~"~~ 01 \11 4)~ s.s L.: ~w

(0) " ..

. ilyJl &, f-,!)I : J\i ~ yo :.; : ~u ~ , ~~ 0LS:; r- ~ Jo:- J

, -

J"

~JI ~ ~ 9JbJi ~ ~~ ~i ~ ~~ [' '01\0]

, , ,

J "'" "'" "I! J

~I...y:. ~j? o..ul> J ..:;..u}, ~ ~I q. ~!.! tJj ~l5" ,d~o :. .. 411

"" "" ~""

_f.:.!)II.A.?~. ~ ~\, ~~ .. I\~J. ~)~\J.J!jJ. ~)>JI&,\

"" , "" ""

" ~ (V) ,,(i) I .......

~\ ~ J. ij.i!ll s- ;1 J~ rl4 j rJ ~ &,1 J~J' J~ &,1

... "" ... til ",

<>. "" "" I! "I!

. ~~ J ~:Uj! ~jy ~)~\ &. 0~ ~I 01

I.A j~ ,i_ ... i ~i ,a~9a::11 ~I ~i ~.:! ~~ [' , 01\ '\]

~ ~ (A) _

. (( ~If \II » ~J_""" ~ rlJI rJ (( ~I_;.JI '-?~ » rJ ~\

. « o')\..,., Jl» : i d (\) . i : 0" .k.A.... ("1') . y 'J...-~I : d v-:l ('I - 'I) . «..s')-=! 0\S'» : y 'J...-~I d (t - t) . "1'V~ /0 ~~I Air- (0) . 'II V /r V J-!...e~ Cfj'u d w- - j~ J. flY I (1) • 1:). ,t ~ / A <.S?,JI ..:...li:,6J1 (V)

."0 oJ' i~~1 ~L.....~I 0" 0i_;J1 d t+li L..Ji~'iI) ~~I (A)

,~ &.-JI ~ , (\)~~ ~ ~oll +f' ~~ ~~ [' 'OAV]

- J

4:..A ~ lJJ ,~ ~I (_Jj L.L ~i -::UIJ §~I q. ~i (..SIi tJj ~lS'

; ~ ~ , J (Y) ~ '"

0.f.~fS'~IJ' ~JL,1.) ~I: rs-.f.1 Jli . ~~J ~!J ~I..y-

, , (t) ~ (r)

~.l5"J ,~~I .} ~II 1.JI._f'~: (.»)_jl~;.) JliJ. ~~

. ~~~ ~ ~l ~ ~~ if ~ ··1 ~ Ji j 1; J~l j.1 L.iJ ,~~ j~

~ ,

4J M ~JL,1 Js- J..l:,...IJ ' « y~ ~I J~) .} ~~ j.1 I.JI. _f'~J

- ~ ~

4J: « o_,>-)'I) y\.£ .} ?)..ul JliJ' §y.-J~ 4~ /iJ ~ ~I 4J t.:u;

.} I.JI.f~ ~ (O)ob j.1 JliJ : 4J ~IJ_) ~J ,~~ 4J i j; ~

. L, " ~:: "J J . _~, (' ,,~ ('\) ., " I _'I

q. ~ ~r if ",L.. ~.6..#- ~ rr ~I ~ ~Jj :~~

J. ~~, ~~)I~, '-iYJ.~)1 4-J.foS"J.y-yJl4-

-- -- ... ...... ...

o...L;.. ,y.'1 ~~1 jJ _,....) ,r ttl" t ~'pk.lJ.r.$Jl ~1) ,t rIA ...v.....,y.l .;..¥ (') " A 0 Iv ~\;Jl..i,...i) , , AA • It y\....::- '11) ," V A lor-='" 1S:.y ~~1 jJ _,....) ,G, r 0 '"

. i., I, 0 ~L.Jl t"1>.) ,"V" I" ,"~1 r~i ft""') ,,, Ao I" ~~')

. 'AA· It y\....::- '11 (") . r : 0'" .kA.. (r) . Wvo... ,WVAIt y\....::-'11 (t)

.o...n '" ~~1 jJ_,.... (0) . «l .... ,~» : r .i (i)

..

,'Ai ,'Ao/v ~\;Jl..i,...i) ,"V, "i/t Jl_r.:.y, ywi.i I.....S' - Jl:.......l,y.l (V)

. i . G, - i· V I, r\..!..t.,y. '1 o_;.:-l1 ~)

, 0L.)j UI ~j:) , J'~ Ull d' ' i. ~ d' ' J'~ UI ~I ¥. UI ~I ¥

• " -, , ~;".- • ~ , , (I)

r...LiA J; pWII.SJ!. Lo.J ~.II ¥ ~ bJt&. ulj : 'Y1j 'O)_r d'

, ,

~.. , ~ , , ~ (Y) , ,

J;i1~.J ~I.J : ~Ij , ~l:l ~~ 0~ ~I .r.? ~)r q. ~ ,a:;,

. ~Ylt .} ~.J~ j:J. Jf ~ I)~I : Jw , ~:.y~ J.i.; J ~ Js-

, ' 0" ~ "" II" ....

I.S~ ~ I:.;t; ~I ,-!,I.J if ~jt; o_;""":' ~I rl : 4) 'fWI u.?.l;

o 0 I . ~ __ . I.:' l'::_ "I (t) .. " I • W (I") :li. I

o.a ,,$) . ~ ~ ~~:I~ ~:I) j ~ ,. :~! 0 ~j t..i>

, '" (0) , ~

. ~I o~ ~ ~~ ~: J}) J'4J1 Js- ~ ~I jl5:il ~I

, (i) ~ ~ - ~ ,

)~ UlI' ,":.b r:~ ~ ~ ~I J~I) ,~L!4 01 J'4J1 o~I.JU

,. ...... ,. ...

.... ,. , ~ ,

,0~ ~I ~ ~l5' ~I ~~ d' & . .J .11 ~ ~} ~r:;·:i

. i>Jt&. ~Jj WI J~ '-d~ J11_f':"J» I)~

(V) ~ , ~~ ~ ,

: ~ ~I JIj) ,~I ¥) ~u, ~I 40) ." ~I-d~!.r. ~)I'?~)

~j~1 ~L,., ~) ,~..wl Jl [)\Vv/o] ~~~) ~ krt&. ~i

.-d~~.}L~1

, ~ , ~ (A). , ~;".

,§.rJ1..b-1 ,~)I ¥ ~I, y~ ~ ~~ [" 01\1\]

o«u.»:r.}(') or 'Y ,j...-'JI:.}...r:l (") o ( ~ J J ) ~ _,II o..:...;::Aj : ..::....,;:zi) ("')

o «~» :r.} (t)

o « oJ}» : r .} (0) oh~»:r.} (1) o ir I A (.S.?JI ..;..~I (V)

...l....iJ ,'AA' I t Y~ )'IJ ,n 0 I", 0l:> 011 ";"~J ,n V I A ...u..... 011 ..;..~ (A) 0" Ao /'( -4J~:lIJ ,'A 1 Iv ~WI

~ (1) ~ (~)~ ~ ~ ~ r:

4!:~: r-),!I Jli. ~J\...AJ~' ~ ~ ~~ [' '''''~]/

~. ~ ~ ~<\\) <,.)

~ ~j if ' ~li q. ~ if ' ~..r" ~I ~I if ' ~ J.I ~

~~~ 4Ji ,~ q. ;lJI .w- ~i ~ ~ ~~ if ,i..L ~i

I.. • ~ .~ I -" ~ ~ ~ • I ..:Iil~. II J~

oM) ~..lAj ~ ~..bd ~ Jj c)J Lt'!1 01 : ~W ,~ ~I .r: J

~J ~ ~ J D ~ If

~I ~) r5> Wl, ~)) : Jli ~ ~I ,~~ ~ ,! :~';'J I~...L!.

, (0'1'. '1') 01 'rh .} r~J d 4:>i» : y ,~\l1 .} (') . 'I't V IA I.S~I ..;...UJ.JI ('I') • « 4:>i» : r .} ('r) ,y ,~\lI:J ~ (1 - 1) , « 4:>iJ» : r 'Y ,~\l1 .} (0) ,'AA· It y~)l1 (1) , «~l:i j~ J» : U'" 'y ,~\l1 .} (V - V) ,("o''r ,"0''1') on '0'l'.1''r.}.;:....~ (A) ,'Aviv ~WI..l.,..iJ ,'AA·/t y~"jIJ .sv«!» ~,_s\l ~l-..aJI4i,.,.... (C,) ,1 • 'I' I, ° ~WI t"~ J ,'I' A ° I 'I' ~p.:lIJ

, «If» : r 'y ,~\l1 .} (' .) , « ,_si» : r .} (' »

,. 0 , , ~ ....: J JI!

,-!,IJ ~ ~A~ ~.? tJ>.J r.7 L J>.J ~ ol_rll ~l5' ..w 'rJ

• «( ~j>JI

~ ~ m ~ (I) )

~ -II if ,~~ -I 0~ ~> cY o..L:.. J,I ~J: ~

~~ ~ ~ J ' L..L.w ri ~~ J L..L.w ~i ~ ~j &. y.~i ~ , b

( l ) ~) .. ~ (r) ~ .. ~ ~

cY &1_r.kJI ~_r:.IJ . yl~\ ~ J ' ~J~ ~ .J!I ~ J ' ~J~\

-

,. , " -

JL;,IJ ' ~ J. plill e:'\.j q. ~ J~ _}' .l; , ~ -II if _r:.\ ~ J

• ~ ~ ~:::. ~ .:: ~ (r) • ~

-I ~ ~ 01 , w.... ~I if : ~~ i.S C!JJ ,~~ Jl ~ .J!I

~ .

. ~..bJ\ j.l; . ~ ~I ~i ~J..w\ ~I ~

) ~ (0») ) ~"'.

-::Ub:. ~I, a;.J~' ~~I ~ ~}' ~ w~ [" O~_]

,~~\ d ~}~~ J\ ~j":J ,yi -I 51~ tJj ~l5' ,~}I-II

I! , ,,.

~I J.:..pJ f~~1 ~L:.:-J : Jli '~.r.- -II if '~:f q. ~ if ~IJ

.«) ... 1£ ... D:uP 'Y ,~~I.) o.Mi (') .r A· 10 ~ ..s~ ~~I ;';.1'-" d W" - oJ..;,.. J.I (") . " A· ," V ~ I 0 ~~I ;.; J"'" (r) . (A \ A) n ~/H' ~I r-JI (t) .r A 1 I" -4_r.:;lI) "AA Iv ~t;J1 ...l.,..i (0) -4.)':' J. '} Jili!. '}\ . J1.1.;J\ J ~ Ijl.5' 'J-y.} ,J' J~.) 'c.SJs. 0i ~ r. (1) . \". uP

. i :,J' ..kA.... (V - V)

l) ~ ~ ~ • (,).,

...\.i ~lS")'~) fl Jl,k;, ~t.. J. f~ ~~I ~~ ~I) ')~

". "" "" ... ,.

r) ~ (l ~ ~ II ~

rl ~ jJ o~\ ':'lS")' ~..r" ~I ~ :1 ~lj &1) ~ f")L..)l1 J9) , ~I

(t) ~ ill (r ~

.. ,;,l.k>JI ~ ~ ~~ ~ ~~ Jlk rl ' ~ ~ ~

('I) ~ (0)"

. ~4~~' ~I$["O~']

~. _ (V) . • ~., .,

r~'~ *"~ ~'y~Jr~ ~~~~\,J'[" O~Y]/

., (II).,

rl' llll ~L;. t.. ok ~lS") ~ ~I Jr") ~jJ' ~~, ~~ ~,

~ • • (II) • (' .) (~~ ~~) ill

~':'}0':'lo\,;"-Q!" ~~I JlilJS'. ~)"'~~~ '4-4-lk

~ ~ ~ ~ ill _ ~ (' r) ~ ( , l) ~

,,:,l::;1 ~ ~WI Jlk) : tl)j~I)"'~ W ox... &.1 Jli), ~ ~~

if 4J ~ &,1 ~ ,~WI [J;., vV/O] llll f~ ,:,i ~ ~jy ~i \.~l!)

(' t) • • _I JI ., ~I I . ~ I: • 0 ":1 \ •• -

;.r , « o~) ,._! ~j ~~?~): ~ . ~ U.AJj) ~.."

. «-= ... :I)D :r ~ (') . y 'J...o\ll : ~ ..rJ (" - ")

• « ~» : r ''-'''' ~ (f - f) . t. 0.. /V ~W\ ~i ~ (t) • «..:." f» : r ~ O.M! (0) .(" "i) nt/If ~ .:..,.....IZJ. «~I ~ »:r' '-"" ~ (i) • « ill I ~ » : y , J...o\ll ~ (V) ,",A/V ~W\ ~iJ ,'AA\ It yl..~ •• :~JIJ ,IV· /0 ~ I.S\I ~\.:.....4l1 4,;J"'" (A) ."Aih ~~IJ

• « La)"j .:r J.i» : y 'J...o\ll ~J 'r :.:r ..6A... (0.. - 0..)

. « ..JU D : r ~ (\ .)

. \ AA' / t y~)l1 (' \) . « 4-1)) : '-"" 'y 'J...o \II ~ (\ ") ., AA /V ~WI ~i (\ f)

. \ \ i /" Jlj)\ ~ .r.-AJ (\ t)

"(v

• « ..:...>.- JJ u=ll» : y 'J...o \II ~ (' - ') . «~f'jI ,y ._r,y.. ,y ~i D : o~J • (vt ~') ~~I ;ij_J"'" (Y)

. (Vt~A) ~~I ;ij_J"'" (T') r-JIJ .rrr IT' 04> c,)Il ':"'~J ,y" I, r-L-- "::"'~J loA IA ..u...... c,)Il"::"'~ (t) ~ 1oS\I ~~I ;ij_J"'"J ,nT' fy o...l;.o c,)I'1 ~~\ ;ij_J"'"J ", lyT' ui\~.r.$J1 ,H V IT' 0 J~I I.,-o:!~J ,'AA Iv ~liJl ...l...iJ ,\ AI" It yl ... ,::;. ... .'1IJ "t ~ 10

. Y A , /Y ~_r:o:JIJ ,'T' 0 /Y ,,~I r')l.&.i ft"" J

. (tAn) yv,h ~ r...l.Z (0)

·«~»:r ~ r» . « ':""y1» : y 'J...o \'1 ~ (V) .('tn) r-L--J '(T'Al\t) ($.Jl>..:ll (A)

~ , • (II)

if ' ~\_j.lif ' ,_;....s;- ~I if ' ~jl- ~I ~Ij_),y «( ~I » d j

,~ J :. / J ~ (~, , ~) •

,~c- ~ Ulj ~ ~I J_,...._) ~jj :..:.Jli ~~ if ,~_,.... ~I

~ • (II), (I.) J ., J J'

~I j.1 C_;>-Ij . o~ ~W ~ ulj Ja1 j , ~ ~ ulj ~ ~j

~

.0 A I A (.$' _?:JI ..:"lAJ.lI (I) . M/w Jw:JI ~¥ ~J ,~_r;JI.J~ if ..::...:WIJ ,~I if .1A... (~) . \ ,\A I It y\....::;..- ~I -i w- - )~ J. .r-!)I (r) • ((J_;D :i -i (t - t) .\AAI It y\....::;..-~I (0)

• .. ;A .. ..

~}\ . Ji_;l ~?IJ ~.?I (.$'1 : ~~I J:-J ,(( 4JL..l» : i -iJ ,« ~I D : U"" -i (1)

.(JJv-)

• (( ~\j) : i -i (V) .(v~/Itn) rL-- (A) -r :o: _h.Q.... (~- ~) . (( JW) : <..J"" 'y ,j..P ~I .} (\ .) . (( 4:.....) : i ,) eJ ... ~: (I I)

.

. «~)j) :r 'Y ,i.j ..... )'i rJ (~)

• (i J\i) : r rJ (i) . (0. VV) -S.J~I (t) . r : if J.A..... (0) .ii fA -s?JI .;.,lAJJl (i)

. , t /" c.S.?JI .:,., l4bl1 (')

• c Jli. : r ~ (Y) ., , /" c.S.?JI .:,.,l4bl1 (r) . , t / t .!l )J.:..-..l1 (t) . . , , / t .!l )J.:..-..lI (0)

. (r"" r) c.S.l...rl1 .:;- (') ., ""r /t y~'Y1 ~ W' - )~ ,y. ft)\ (V) ;(nn) rl-J ,(rt\\) c.S)~1 (")

- , (I)

wt5'" : ~I r:f ' O)f r:.j r~ r:f ' :l...>. ~;, if « ~I » ,,})

, ,

· LL fi Jl ~I~ ~lj : ~ti ,Gt&. rfi ~~I~ 5)~ ~WI

t, ~I) J~ ,t.:Jt&. ,,} J)~.9 '1» : ~WI,,} JW : 4Jj ,~..bJ1 j.u

~ . -

• « lA~ !..f:..- ~Ifl ~bJ ,,) ul) u>yl t)s- Jy

_ (0) • _ , (t), .~.

r:f 'J>I ~) if ~ &.1 ~J>I) . ! ~ ~I~.,.... J ~ l.S~yl

, (i).

: .)Ij) . l;. ~ l;. _r.A.. : Jti) , O~ ~f 0/- ~ r:f ,Jb-..l ~I

- ,

~ 0) (~ ~

~I J"""J Jti: Jti ~I ~ ~f if)· ~I,,} ~jy ~1

(0) _ I":. II J' , -\ -L ' ~ . II' .' ~ ~.I - ..iil~

,:r-.-d~ y ~ ~ ~f' if J . «~ ~ ~)j A..:J~» : ~

" ~., ""'"

• « ~ ~I ) : Jti ~ ~I ,,} ~1)jl0-- ' ~I J.,.... J ~ : ~ti A..!Jt&. wi

, (I .) (~) , .•

A..!Jt&. J..Y 51j : Jti , ~ 0/ ~A r:f' J~l ~I ~;, if)

, , ,

. (rVVo,,(oA. ) ~.J~I (') . (rAAA) ~.l,..?1 ('() . «y';'l» : ~_r.:ll .J.J....,tv ~.J ,« y fi» : y ,j....\'1 ~ (r) . «~~» : r ~ (t) .'0 IA ~;$JI .:;..l4\::J1 (0) '«0II»:y ,j...-\'I ~ c» • « .:.r J» : r ~ (V) ." IA ~?JI .:;..l4\::J1 (A) . W IA ~?JI .:;..l4\::J1 (4\) · '( t /'YA Jw:J1 ~-4i~.J ,(( J\.:L» : r~.J ,((0:""'» : uP' y ,j....\'1 ~ (,.)

. (rYV\) .s.J~1 (\) .«J"D:y ,J.,.:o\JI.) ('I' - '1') . «~..IZ» : r.} (f) .io fA .s?,JI ..::..1AJal1 (t) . «Y-I~» : r.} (0) .it ,if fA .s?,JI ..::..1AJal1 (i) . « !IJ D : r .} (V) . «0:!.r:-4--» : vP 'y ,J.,.:o\JI .} (A) . «J...-i ..:..:S'J» : y ,J.,.:o\JI .} ('\ - '\)

ii

• , ! .. .. ~! (\) ~

Y • / A ~\ ~~ W~ ,- :II : ~li oj~ rl ~;, cr ~ J,I [_J>-IJ/

.: 0 ... ~ ... ~ • ,.

~_r.; 01 ,: p';jl L.J ~I L-I: 4J ~,Wl.D ~~ ~J t.p~

.~~j1i ~} :~W~~0l#LW~j~

-

:.r J ' ~i :.r ~i ~JJJ ' < ~1J1 ~I ~ &11:.r 6~ ~JJ

(T).. !...

~ ~I~J'~ J. ~IJ ,V"liJ <.SI J. ~J ,~t;J ,~

,.... ,. ...

, , (1") ..

,~I ~ ~IJ _;...s. ~~j r:f t.p. ~JJJ 'J~ J. oj->J '~J

-.. -

J. J.':" ~

J~ J, ~JJ 'U"'~ J,IJ '+ll> j. ~jJ 'r..5"" yt .J!IJ ,o_j.._;A .J!IJ

- -

S~~t........i\~J'~ ~i ,: :/ ~t........ir:f rl.,JIJ..r-)\ ~I ;JfJ ~I ~ ~I ¥~;j-> J,-S~ ~\ ¥ ~J '~JI~ ~I ¥ I..uJ (i)~J

.1 V / A .s Pi ,.:; . .\.Q.-:kll (') ,_} ~; ~..illJ ,« 4.-1~ D : r,_}J ,« 4.-1-1> D :,f ,_}J ,« 01...1.>>> : J...o\ll ,_} (Y) . (' , , • Y) "1ff/H'

. « ~» : r ,_} (f) .«..:r.1» :r,_} (t) . «~J» : r ,_} (0) . Y Yf /A Jw:J1 ":-:!¥ ~J . «~» : ~I ,_} (1)

( 1"/1 t ~l..P)'1 )

4:JI_"'J'~ ~i ,: :! ~~ rirJ ~ ,! :! G~ ~i '!~J 'flJI~1

,. ,. , .,

&. ~ ~WI /.$' rJJ . tJj &.IJ '~fi J-!iJ ,~Iy5''; J~ J-!i

}.". }.

&. ~I ~J ,JJr-J 'U-J &. ~J ,~~ &. J~J ". - .11

- '

- ~ , ~, }. ~ (I) 2:,_

0J_?-IJ ,YIJ J-!IJ ,~)I ~ &. 4....L.. J-!IJ '~j:! &. ~ ~ 'YIJ, r--

- ' -

.0J~

, , (Y), , ,

0L,a..._),:r~ o.r&-l~lS~IW~~J~W~~L.

~ ~,.

d' ,~ q.1 d' ,~..wl &. t? o.f''; . C7'" ~ : J.:iJ I ,.?''YI 'k on/A

- (r)

. ~4 ,!~SJ' ;Jf ~I ~~

, , ,

(O)}.;II ~ , (t) ). }.

,:r' ~)l..,Q.i'i1 c.IJ) ~ J.rW ~ .t-.r. ~ 4.JJ~ [' , 0 ~ t]

~ -"'" ("I) "

-l.lliJI ~I tJj ~l5' : Jt;J ,'-?~WI ~ ~ &.1 lA.f'';, ~ t.iJ

. ;~¥ q. -t~ q.1 ~j:!

;II (V)}. t}. }.

~ l?-i ~..lir , ~i' )1 ~\.i J ~ if- ~ ~ 4.JJ~ [' , 0 ~ 0]

;II~ ~ ( .. ) (A)

Jt;4..iI~t;J~I~~d' «~ID~'-4' lA~IJ4J

-, ,

. 'i\ V 1\ 0 Jw:J1 ~~ ~J ' « ~» :,J' ~ J d ~. : r ' Y 'J..-o \II ~ (\) . Irs-. :,J' 'Y 'J..-o\ll ~ (") • 4..! j"-.:-'" -:r.1 ~)O cr " . ·/'1 J-!..e.:l t!-J1:i ~ .f''''-- -:r.1 4:1!- _ri ('i) .I~. :~\iJI..l...i ~ o~ (1)

.r A 1 '" ~_r:w;JIJ ,\"" Iv ~\iJ1 ..l...i (0) . «Jrs" -:r. IS? ~ 4..!S~, : o~ J 1 \ 1,J' .r.-ll (1) ,":n/'io Jw:J1 ~~J '''AA/o 0~ -:r.1 .. :.A;SJ ,t1V/A..u..... -:r.1..:...~ (V) • " A 1 I" ~_r:w;JIJ

. (n . A) "A 1 I 1 ~ r-lA; (A) . (\ 1" A) rl--J ,(W'i'i) ISJ~I (")

;0

~J: (b) I ~ d}~1 r~ d~ ~frJ o:)~ W * &1J

~' , ~ , (\) , I .. ~

d~J' t.!J~~I: «~L.+..JIDd<SJ~IJW. J~I~l~j.

.. , '".. .. , ~.. (Y)

r J . ~L. ~ ~ u)-b" ~b" ~ ~ t.!J~ 0~ « ~.r.=ll ))

4S' _).)i ~I L.iJ ' <s~1 ~ .1-.. u. j~ ~I L!J~ 0~ ~ ~:; f.?': ;.7

, (r, r)........ ~ 0 ..

t.!J~ ~ r-WI jAI if ..l>-I ~ J ~L. !I J~ ~ J ' <s~1 ~ ~L.

" (t) '~'~:.I' -: I 01 ,:_ _I 0, C't .

lJ' ~~ ~ &\ ~ u~j Wl <s~IJ '<SrI ~ ,: !/

. ~ _;.JI ~~i if \~_ ~ .. ~ _)~i t;~ u. #j

*J ~ qJbJI ~ ~~ lSi I!.,! i.!J~ (Jw'\/o] [" O~']

r» '.. (O)~l11 <:.«

. ~~~I d ~ 011 u.}',; ,J+!. ~I ¥ ~ if' ~J\...A.i~1

- ,

1:') , "J J

'j~ u..J/IJ;i, ~ *" ~~J~:i_:' .. ~ UJ~ [" O~v]

.. ..",.

. U.:i.oJI ~)i';1\ ~ujll ~i ;~yo ~J ,?,; 4JJ

01 (O)~ 01 ~ ~

rJ.A;, ~~I ~ 4! ~)I *" ~ 1JJ~ [" O~"]

(A) .. (V),

. ~ yo .J/I J\.i, ~ljj ~Jj ~ J d u.j5'';

(~)~ .., ~ ~

if' ~Jl.Ai~I 4~ 4! ?'JbJI 4! ~ ~ 1JJ~ [' 'O~~]

.0 '\ 1 c..J'" .::..l..+.-JI (') . Y A 1 Iy ..I,!r.-:!I (Y) . « ~ J : c..J'" ~ (l" - l") . y , J...> ~I : ~ ..rJ (t) .YA1/Y..I,!r.-:!I) ,',\l"/v ~wl..l...oi (0) .t'Ac..J'" ~I (1) . (nA.) 0 t -tt ~ r...lZ (V) ., ,\l" Iv ~WI ..I...oi ~ w- - I.$"'.J'" y.i (A)

.YA1/Y..I,!r.-:!I) ,''\t/v ~WI..I...oi) ,l"'\A/A..u..... c.:/-I.::..¥ ('\)

, ~,/ . J J '! r" ~ J

~..b- ~jJ..uJ ' ~ ~t5" oJ.f'lJl ;j~IJ ' ~ ~ wi : ~

, (i)J •

, ~l>- q. ~ q. ~I_j.l q. 0~ q. ~ )1 Y. -t-> if ..lo.>-\

~ ~IJ JI ~ U : ~li , i..1..u ~ ~ G~ ~I d' ' ~i ~~

o oj. ~ ~.! J _ ""

• « ~ ~~ J? ':11 Js- ~~I ) : J~ ~UI6.W ~ ~IJ 0~

o~ ell ell ~

, ~ : c}i) : Jw 'j_;klj « ...JJjV t.i ~"~:.; ':1J ) : .y J . ~..wl

ell ~ ~ ~ ~'" J ~ J t:. 0 J

. ~ W J}I ~ , ~ JIJ 0+- JjlJ ~.~ . « !J..,6~ °Hllo.J

q. ~ )I Y. d' ' J>I ?" J if oL q. ':1 « ? ~I ) t.i ~ ol:jjJ

"" J ~ "" ", '" ~ ""

. ~Iy.:. if elJ"1 0~ ,:~ ~IJ JI ~ : .y Jli J ' 0~

• (A , A) _ (V) • •

~11--4-! 0~ J. ~ )\ Y. d' J>I?" J if ~ y.1 (_J>IJ

, -

. t 'I' V uP ..r.-JI (') i..S~ ~1.:....,...J1 ;JJ"'"J ,'I' A" 10 .rvr Ir ~l:> J.I ":"WJ ,nA IA ..u..... J.I ..:..~ ('I') . 'I' Ai /'I' ..!.;.~IJ ,'" t Iv ~WI ...l.,..iJ ,'M i It ...,.,t.. .. ~:; .... :~J1J ,'I' Vo I 0 ~

. (0 t V A) , • "Iv.} r-lAi (r) . 'AA i It ...,.,~ .. :~JI (t) . «0'"" : r.} (0) . ('I'V·i'l') i'A/H...l....>-i (i) . (VV~,A ,VV" i) ~I.:....,...JI ;JJ"'" (V) . r :'0'" ~ (A - A)

iV

~ /1'" '.J ., J, J, ",

* ~I JY"'J ~ : ~ J5' ~ J..,z d_.1..u < ;! 4...!JLP rf ~¥

~I~ ~.I - I (I) "J~

. ~ &1 rf ~j. r- 04 4J 0f~ ~ ~ ql ~:Jf-. Y.). ~

JJ ~ ", )J ~ "

~ 4.WIJ yl~l) , ~I if 4lJ) . 0~ ~ 4...J,l; ~I : oh ~))

~ (I) ~ ~ ! ~

4...!JLP <:jj): Jl;, q.lj>- ~ q ~I q ~I q ~).:oJ1 q 0~

. J ~.:J j , ~l>- Lr. ~ !f. ~1J.l

~ ~

(Y)~ ~ ~ ~ ~ ~

, ~'4f. ~IAII is' 4f. ~~I 4f. ~J\..o ~ 4,..;J~ [' , '\ • ']

..." ... "

J J l~ ~ ~ "J " .J

J"LP ~ 4...J,l; ~I) , Ijl5" ~I i» ~ y.1 J;! , 01)J" Lr. ~I ~ oJ.Jl)

~ ~

H/A ~i~) ~ 4.A.4 ~ ~ &.JI ~j w: (r\jb.......1J,\ Jl;/ . ~\

~

~ ,,~tI"

~I !I~ ~) , ~14.A.4 tY) 0~ LSiI t:~ J if ~ , ~ '11 ~I_r>- Jl

LSii ~ ~t; J. ~LP _;t; 'J~.wl §~\ J. ~)~) ~I g~

.

" "'t~ ", " .J ,. /....:

~ , ~J\; ~ .b:- y.. :I I .1? ~)t-J0~ J, 0~ ~\:..:.,\) , oy

~\~» : ~ Jw 'r~ J. J~) ~Jl>- J. ~j ~~ ~ ~ &.JI

(t , t),

. ~ ol.i.:- j . « ~ 1.15'" ~~

..u ~. . ~ .~I~ I!. .••• 1 I .~~. . ... o~ LsLP JJ~~t; : ~

) ,~t::'~ .. ~ t,.S':'" _- v

. ~~) rLi '110} if ~i ~b)\ ~ ~ ~ ~ ~ ~i iiz

iiz , (O)~j~~I~j ~ i.~ ~ ~u iSt Co:! ~~~ [' , '\ • ~]

.tiA/A lSPI ..:,..liJJl (\) .,(Avh -4~1 ('() . \ • 0 ,\. t h i~ J.I Or-"" .) W'" - Jl.......l J.I (1) . i 'Y 'J...:> ~I :.} ~ (t - t) .,(AVh-4~I) ,\'\t/V ..,wI..l..>i (0)

iA

(Y) ~ (')

. ~~WI ~ ~ J,I [.l;\VC\/o] lA_?')) , lA-;.lll) 4) ~ l?,-i

~ (r)J:II • ~ J ~ J J J

~ J,I lA _?,), a:t)\..,a;~I:rJ$ ~ 0)1)) ~ ~ [' ".,-]

- ~

(t)~~WI •

, -. 4S

(0 0) ! ~ " 0" J ! "

q. 4 q. ~ ~ 0'" d~ ":UI ~~ ~ ~ [' , , • t]

~I ~ J ,.q__",:,u ~j: ¥ 0/ ~ts'" J tUI) ,~l5 0/ ;l- ¥ 0/ ~

~ "... ,

(V)~ •• 11' J~' ~ . I ..i)~ ~., ~ ~ It"'" ('\.:~,_

. ~j: ~ 4S ~.) _r. .) rJ.A; , ~l ~ &1 lA.))J .u~ J ~

~ : • J (A)J •

, ~:-:4- 0/ ~ 0/ ~\"'I d-I 416:., ~)\..,a;~1 ~~I [' , , • 0]

J ............ J

: J~ ~ ~I J..,...,) ~ : ~\j ,~~I ~6:. if ,i..\...i y.i ($J)

~ ~~ J

~?I . « ~.illl 0'" ': ;,i ~ ~I l..A _#.jt; l:;ij 1')1 ~IJ ~I»

( .. )

• o~ J,IJ &lpbJI

(' ')J:II • -, t ' J J:II

0'" ' ~)\..,a;~I,J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~J$ [' ". ']/ 'I't/A

, ,

.(' .VO') o/H' ~ r..lZ (') . t \V ,J' r.-J' ('I') . 'I' AV 1'1' ~p::J') "o..t Iv ~\;J' J...,.i (T') . t T'. ,J' r.-J' (t) . (o'l'VT') ~ r..lZ W Ji'y ~') 'C.L...o,y...!...:I. :~, ~ (0 - 0) .cy,i.:r ~ o~ (') . , • T' h ~ r..lZ (V) ~\;J, J...,.i) ,0A'I' 10 ~ ~~ ~l-.,.aJ' 41.1"") ,T'o ·/H ui'.#ll ~, r-l' (A) .'I'AV/'I'~p::J') ,'C\t/V

. (AW) T'o./H~'~' (C\) ,'I' A V /'I' ~p::J') , , C\ 0 Iv ~\;J' J...,.i) , « ~~. : o..l#) ,T'V t I A .L...o ,y.' .. :.AA.:,b (' .) . c ~.l&.. : w...l#)

"" J. ~ (Y)J. J. J. ~

~.?~ ,4.i~ ~I, ~~I ~)WI ~ Of E" '\ .V]

"J. ,,~ (r) ~

~.?~J.: ~. ~~I ~ ~.?~rY) ~: JI.;J' I~ ~ y.1

;Ii' ~ ~ (t)

4-i1 ~ jJ ' ~)I ~I_,.,:..I ~ ~~~I ~W\ cr ySljJl ~ ~ &,1

o " "a ~# oj- " J &.

ullj' ~.wl 0! ~L. &. ~I ~ ~jj 4-iIJ' ~j.JI i' ~~ ~I

, '

LUIJ ~ : Ji J ' ~j:! :UIJ ~ \II ;j1. u.J j , ~j1.J ~ )I :y:. J I$~j J

J. ~,,~ J. • ,,~ (t) ""

01 : J~J : JI.; . ~)I o~ ~I oj) 01 : Ji J: JI.;. p)ll 0! ~j:!

. ~ u.:J j y'}S' r..i! o: ~ J h ~ts" ~~

- -

. H r if _r.-ll (\) .r "V h ~p::JI), \ ~ 0 Iv ~\;JI ..l...i), \ "", I 1 yl..,::. •• :~JI),,.,,. I" ~ J.\'.:.J~ (,.) . \ "" , /t y~)l1 (r) . ,. ". I" loS _;:5:J\ .;..LiJJI (1) ,n \ h 1 ~1_;:k.U..r.$JI ~I) ,n 1 Ir C:>4> 01' .;..W) ,,. \' 1\ ~.;..~ (0) ,\~'/V ~\;JI ..l...i) ,\"",/1 y~)lI) ,,."\ 10 ~ ~:y ~l-..,.aJ\ 4iJ"'")

. ,. "V h ~p::JI)

• c t.-.f~. : r ,_} (') .\"",/t y~)fl (V) ~i ..r.$JI ~I ,_} yo) . (' ,. " 1) L):YI ~IJ ,(n ~") ~\!.JI) ~l> 'iJI (") • (" 0 r) n" ,n \ I H

t •

~ ~}. (O)}~ • .} }~

~ rl ..:...>-1, at..,..~1 ~.r ~ ~~ IS-' ~ Of [' ". 0.]/ ,(o/A

,4>.-j?- ~i* ~I ~ ~.f ~I ~ ~i ~ '* ~I CJj

e ., ., e J :Si~ J ~ Ii ~,.

~I ~ & ~I ~) ~I ~~ li~ : ~ti .. « J J>o.i ";j ~l» : Jill

~J:;i ~ - J"" t. "" '

~I ~I ~l' J ~ L. 1.Sr.- ~ ~):}J ~) ~l» : Jti ,6....L::.

} }

~ i~ Ii".. i':' ~J .. « ~I_,>i ";j) ~~ t)s- ;_;;, f ~ , ~Lp )I if

• (i) , • ~

~I ,: ~ ~j ,y-' 1.S/I)I,y-, ~ ~I '-! ~.fl ,y- '41 ~I).J

;3~ ~t.L.. J' ~ ~ riA; ..u) , (V) aWl) r-L- h .. ~ ri ,y- , LL..

-

, tv- Ii .r.$J1 ~}::ll ~) ,~_,;..::ll ).)l...:Lo if ...:...:WI) ,~I if ..6.A... (' - ') . rn Ii J.M::lI) c.pJl)

• « .. .I!:i» : r d) 'Y , j.-.:o\ll : d ~ ('() • « .;>JI» : r d (r) . 'AAi/t y~\'1 (t) .,(AV/'(~p:JI) "o..i/V ~wl...l,..i) ,'AAi/t y~\'1 (0) Ji! ~~~» :~_,;..::lI)..l..,.Lt d) «1..iS' ... ~»:uP 'y ,j.-.:o\ll.j o~ (i) .«~...l> O)f

.!llf ~ ,~.J- ~ ,.!.....:UI D : JWI .J.:s.) ,(n A i) JWI) '(' if' tt 0..) ~ (V) • « ... ~j Ji ,..!.1JL. 011

J , ~ ~ (I)

U \,\ . 10] J;, _,A>..J IJ ' ~ I:;AJ 0l5" ~ ~I ...l> I j.J J' ~ l...ul "_;'.r-d

~ ~ (r) J' ,,~ , (Y) ~

. ~I « ~I» d 4--_- j' ~J ' 4.....L:;. u:'1 ,: :/ pi ojS 01

\.;.j~ ,J~o~'~' ~koll ~ ~ ~ ~i 4~.!! i~ [' '" ,]

, , ,

(t) ,

: ~ J.I JIj . ~ ~IJ_; ~ : JIj J ,« ~_,>-)'I» y\;;S' d ~ )...ul

L~ 0~_';' ~I ~j'J\~ if_;l> ~~i~ ~J. J}~j)'

, ... ... ......

, . ~

. dJ1 ..r. ~1J.lJ I~J

~ , ~ • J (O)J • J ~

.J-!I JIj '4~o::c.1 ~I ~jl> u:'1 o~ y' ~~'of r' , " ']

• • - , ~ , J C')

, ~ ~I ~jl> 1.,5I1,y- '_;~,y- '}r- ~ ~I ...\.:s- ~...l>: rs-

- - - ...

" ,J." J ,

J-r.> ~I if ~J » : J_,A: ~ ~I J."...,. _; ~ : ~Ij , ;~ ~~ y,y-

, ~

• « ~lfijJIJ yA..u1

• (' , Y A r) n t" i .} rJ.AJ (') . r : if Ju..... (Y) . (' 1 t~) rl--J ,(0, • V) ~J~I (r) .0. IA ~Pl ..::,..\AJ:a.l1 (1) ~\;JI..l...iJ ,YA' 10 ~ -sty ~~I4.jJ"""J ,n~/H ~1_r.k.lJ p$J1 ~I (0) .YAv/Y~.r:dIJ "AAi/1 ,-:-,~'l'IJ "~o/v

. 'AAi It y~'l'1 (i) . , rr I, JI_;' tyl ywi (V)

.r:if Ju..... (A - A)

~ - ~ .

. lSSI} III ~ ~~I ~ I}~ ~~I _r:.1 I~ 1::'14~IJ

,~)I q. ~\>. ri ~ ,~~I ?,)bJI .. !"'*t t~ ["" f]

(Y) ~ (\) " J. J. J.

01 r~1 ~ JI::.....J, ~I ~I ~::, _?::' . lS~1 ~~ : 4.l J~J

. JW WI ~l!.

(r)J. <II. ". J. J.

0'"' ~)l..aJ'JI ~l...j;,:. ~ ~ ~ L>~ ~ ~ [' ", t]

" ,

(t) "

. ~~4-JI ~ ~ ~I lII_?::' , rly- ~

- -

" (0) ".~ t J. J. J.

~~~llII_?::', ~'JI~ ~'~4'~[' '''0]

, • (1) u\,uWI

, - .

..

• ro,", I, ~I ~I) oW ..,_....; (') .("Ar,) ,'\_,.. jl;.... (") • " A V I" ~.J~:II) ,''"' V Iv ~liJl ...\....oi (r) . «)-.to ,J. J~ ~ ~. : o..cs.) ,t" V o" _r.-ll (t) ."Av/"~p::lI) ,n,/A...u.... ,J.I.::..~ (0) .s tv l); l.SPI .::..lAJJl (') . t H uP _r.-ll (V)

ti

, O;:;:i "I .:..l J. J " " " , .. ,. 0 ~ I'!

~ ~JY 4-i ~J ,~~ J.>.._j l :i ,4. ,4":' '"t' (IoU tlpJ : ~

, If~ J 1.lJl..:. J ~~ J t:..~1 ~) J ~:J j , ~I J=l ~ &. ~I ~ _)bJl

'1~ J. (V) J ~

,~_)bJl [.I;'A·/O] r. r+-'i ~_,>-1 ~.l5'J ,I~~ IJ¥ ~)J

I " .J. ... ..." $1:-. '

c: I~~ ~ IJ¥ :'iJI ~ 4J ~~ olfl l+il IoU tY ~ti

.~~I

~ ~ &.1 ~j~ ,(A)~'J ~ ~I ~ yp [' "'''J

~ "

. "! A V h ~.r..:lIJ "a"v Iv ~l.;J1 ...\....iJ d. sr I A .u...... 011 .;...~ (') . t'i· uP .r.-JI ("!) . tt'i I A .;...~I ('i) . n t I, .,r.$J1 iJ''':lllJ ..w ~ (t) . «"';_r D : r ~ (0) .,a"v/v ~l.;JI...\....i r» .«~»:r ~ (V) ."!IIAI"! ~.r..:lIJ .rv: IA.u...... 011.;...~ (A)

, ~ ~ (Y) .. • o· (')

~ ~I ~ JI ~ tip ~ j.II ~.t:ll W. y~WI

(t) , (1"). , "

~ ~J.I~..f~' ~j~a..~~yP[""~]

'" J. J. J. ~

~.fl &. t_tl_) ~jJJ ,~I_,!I ~I ¥ ~ ~ 4-!1 : JliJ' y~WI

,,~ .... ~

. I~I .J ~:Uj ~ ';11

~.

~ ~j ~ ~I ~_;oI ~ ~~I~ ~\,t..o ~ yp [",,, ,]

... ,... ,'.,.

('1) , (0) .<

~ tJj ~t5' : Jli J' y~WI ~ ~ J.I ~..f~' ~'11 ~

, -,

J.I Jli J . ~ J. ~li ~iJ ~ J. ~.fl t.uIJ ~ J ,~I J.I

, 0 : ... til '" : J.... (V)'"

&. ~.fl ~jJ ~t5'J '~l~J ~I ~l- J. ~ :iq_4 ~ .. ~: ~

" '" 0 .c J

J-J ~ J6:. ~ , ~IJ> J ~I_) .J ~:U.,. , ~ ';11 +:&- J. ~I_)_;j J. j..f.

... ... ... ...

. HI f~ ~~! oIlJ ,rfo. 0t5' ~J '~.flJ ~li.J I~.:J.,. ~I J.I

(~) 01 JI~ (A)!~ I .!!II to I. 'I d -~, aUf W ,

: rs-.J! ~ , 4!.J r 9 J~ ~ ~ ~ _ [" , 1 ]

(' .)" , ".. t"'"

. o~ q. ~.r ..L;;:. ~..b- , ~.M , y~WI yl_r.4.JI tY ~~

• T'V' I" (.S PI .;...lAJall (') . «~':r 'Y.} (~) . ~ "" I ~ ~p;JIJ ,T' n I" .M....o J.I .;...U:1 (T') . T' n I" (.S PI .;...lAJall (t) . ~ "" h~p;JIJ "o..v Iv ~WI ..l..oiJ ,'I'" 0 I" .M....o J.I .;...U:1 (0) . t, , if .r.-JI (')

• '1"" ,'I'" 0 I" (.S PI .;...lAJall (V)

,,"", It y~\lIJ'~"~ 10 r-:"')'1 ~6....,.alI4i.J"'"J ,'1"1 ~ I~ t ~I~_r-$JI~I (") . (¥ ~ 41#»: ~.J.:.$.J'~ "" I~~P:!IJ" """ Iv ~WI ..l..oiJ

. , "", It yt..,::.... \II ('\) . JI.:lI .)\..;....)11 ~J ' ~_r:ll )~ if ..::-:.WIJ . « ~ , : ~I .} (' .)

to

f! ,~ "" II ~

0lS" ~~ 01 Js- J~ t.. &. ~~ ~ ~ y).;, : ~..wl ~ 4} ~ J

~~ &lpbJ\J ~)~\ IJ. j~ : (i)« ~.lJI» ~ 1.5"" _,.. y.i .ju . ~

~.(V). ~

, «( ~j.JI» ~ ~I I..l5'J' ~~ 4-i1 ~ y.1 y_r.:.J : ~

-

~ , .

":";.-:;~I : 91J) ~ J\iJ ,~..l5' 'y~1 q. ~j~;' ~~.l.>- (.J>-IJ

. ~ J 1.lA J ,jlJ IJ.~ ~L.JI ~1)lJ ~W~ A.J 1..l5' . ~Jj ~iJ ui

. «-Y'-~ 4.l,#»: o.J.:s.), (' 'I' 'I' ~).k....)\lI~It.l), (AO t) it '1'1'1' t _r.$J1~1 (') . t , Ii -it........J..I yL..;\ll }i;t) , «~..1.t)l D : r t.l) , «~..1.t)l» :,J' 'y 'J...o \II t.l ('I') . r , Iv '1 _{Lo ,j! '1 JW'")'I~) .« ~. : ~I t.l (i) ~liJl ..l..oi ~) , « ii.;:!?- D :,J' t.l) , « ii..1.tJ.' B : ~_;..:JI j.J....t:L.. J 'r ' y ,~\l1 cJ (t) . (y j J) c.81J ,'I' ti Iv

. (AO t) i t'l'/H _r.$)1 ~1 (0) .'~A/v ~liJl..l..oi cJ W'" -~.Y y.i r» • 'I' A 'I' I 0 ~L,...,...l1 4i..,.... (V)

ti

iii '" ;;;. D" , ~

~~ ,0l::A-- &, fl....!J. ~~ '(5~j)1 ~ &, ~ ~~ ,~lp

, ,-:;/.-', ,/ ~ • (r , r)

~ t\!:>.S. JI t~..:Jti : Jti ,~~I ~I d" ~I ¥. &, ~I ~

~~", ,,~ .J '_, D "

. _;'WI b~ ~IJ_";'~ r~ _fIt ~ ~I J_,.... J 01 : ~I ~I 0# ~I "o,/A

~ ~ " ~

. ~j &. f.~ y> ~J ' J~ &- y> : Jw ~~I ~I d' JlL..

&,1 j~ J ' « J5JI ) ~ ~l;.JI ~i y.i 4ili.i Ih ~~I y.iJ : ~

(t).- .-

fl....!J. : ~I)I ~I ~ Jw IJ'A'/O] 0l::A-- &. fl....!J. «ylA!ll» ~ 0l:>-

(0) .-

<.f.1 d' ' ~I ~I ¥ <.f. ~I ¥. d' (5J.I- '~j)~1 0l::A-- &,1

, "

~ " ".J"

~ ~~I ~I f~ Js- <:~ 'iJ ,~~I ~I d' ~IJJ ~ ~ ~J .0..lJ.j

(') ,

• ~\;:jl J5'

." AA '" ~p;JIJ ,,00A lv ~liJl ...\.....oiJ ," Ar 10 ~ ... /1 ~~I 4.tJ"'" (') . ~ ~ J. ~ 4f' (VA" ') ~~I 4.tJ"'" ~ ~ y.; ~_ri (") . «4.ll1 ~ J. 4.ll1 ¥' : r ~ (r - r) . "n 10, .::.AQ.~I (t) . «..sit: r ~ (0) ':'\.:.Q.... J. rL4l rrr I 0, .::.-~I ~ ':'\':> J.I ~ j ..u J ,4.ll1 ~ J ~I JIj I..iS'" (i) • ~..I>- }'.l; ... ~~ ..:.J1j : JIj ~l!....!JI ..si 4f' ~IJJ }'~J _rl ."AA/" ~p:llJ ,,000,/v ~liJi ...\.....oiJ ,'AAi/t y~\'1 (V) . «..!.1l~. : r ~ (A)

tv

(Y) , (\) , J J J

,j ~ ~I ~.?~, ~F. 4t ~~ ~ OJ~ [' "yt]

. ~l.uWI

, -.

(,)(t J

• ~~ '!:1 ..

cr=r: .... ~

..

..lo...... 011.;.,~ : ,_) ~J)p:';J '8~» : ~,_}J ,«~ D : r 'Y 'J...o~I,_} (') • 'T AA /"! ~p::lIJ ,T' 01 I A

. T' 0 1 I A IS _?JI .;., l.y.J1 ('T) • 'T AA I'T ~p::lIJ ,,'\ '\ Iv ~liJl ..l..oi (T') . «1St.:... )bJl ~ ~ D : y 'J...o ~I ,_} (1 - 1) . ~ : J' .kA...... (0) .("101) 1A1/'T',_}~..li; (i) • « O)W-» : r 'Y 'J...o ~I ,_} (V) • 'T AA I'T ~p::lIJ ,'T •• Iv ~liJl ..l..oiJ ,11,\ I A ..lo...... 011 .;.,~ (A) .1n~~1 ('\) . 11 '\ I A IS _?JI .;.,l.y.J1 (' .) . "::Ii 4.-.- J ,_} 'T '\ AI, ,_} yl__,...:zll Js- r..li;J .« JI\..:-» : .;.,l.y.JIJ ,~I ,_} (") . 4.-.-J ~ j\;... (' 'T)

tA

J ('> $ • I _ I J J

~\_r;J' l~ ~,~ ~)~I ~ O~ [' "YA]

n , • J • (T)J

~).:oJ1 . :.j ~ cr c_SJj ,~_;:!~ ~_;.JI ~I ~I, ~k /2011

.. "1 .jjl I / ..:i)I.I;i;; 'iJ .11 "",. I 'I (,. \ I

;~ ~ u : ~ &-. cr' o~ ~ cr '.rri:' 1$ q. J-r>' J. T'. A

" _ .e '" 0

;} ~~ yjJ ,~ Qj !JJj. ~ if ~~ if ~ yL.,.,1 ~ , o_#

. ,.

!r. ~I ~ J ' ~~ I$i ~I ~?i . « ~~I f.ft jWI Qj ~_,..... J ~L. J ~I ~L.

.' ~ (t) , ,

~-r ' ~ :.j +Jl> ~IJJ if 'O~ ~IJ' « -}.Ii> )I) ~b~j ~ ~I

. ~J6JI q. Jr:.j ~ ~ j~, ;jL;:,j ~i, ~ ~ ~i ~ ~)WI 4!";! i_# [' "Y 0.]

(A)" J, (V) ("\) ,(0) J

. ~ L.J 4..-L.I ~L.,.,_r.ll r-1J' ~I c: . U~j_rJ1

J. ~L. ~ if ,~)L.a;'Ji iJl.IJi ~ ~)~ ..:~ i_# [' ",..]

, , ,

, , (~)

~ if ' ~ J. Ji- J. J_r$- ~ J-;:i 4>.-j_;: ~ ~I J\i 'J~I

"''''' , ... ",.

. r : 0'" .k.L (') .r i . /'r t dip ~\ ~IJ ,n t/T'.J4>-.,:r.' ..:.owJ ,y, t /, r-L--..:.o1A:k (Y) 'I" Iv ~W\ J....,.iJ ,'AAV /t y~'YIJ ,YVV /0 ~ IS~ ~~I ~_""'J

• Y A 1\ / Y ~.r.:lIJ

. r : 0'" .k.L (T' - T') • (' 0 t) """)\J ,(n W) .jI!..lIJ .)\.:.- ~I (t) ."t,f ~I~I ~ (0) • c 4--iJ. : r ~ (') .• 4-1 B : r ~ o~ (V) (,.1\11) ,tAl,T' ~ r..l.AJ' \... ~ (A) . tty, tt, /A I"SPI ..:.o~1 (1\)

.

r?--- ~J 'i?-'~ :! : 0.r.J- ~J 'r1f'- ~ : ~I_r.obJ1 h r!) . w,~

.. ' ..

, (V) ~

. \~ 0)' jj, ~ y,1

(A~. ~

n/A !J; ~ jib.- ~ I.SJ.)' ~1....:J'ilr~ ~ ofo [" ,,.y]/

, ~ IJ. ~ !r. ~I 4 olJ.) : (~) o~ ~I Jti J . JWI ~ Lt. ~_,.;,)I

.. '

·r:if.kA,... c» .~ ,,,)'1 ~6....aJ1 ~.I"" J ,T'n /Y t .}1.r.l=Jl _r.:5JI ~IJ ,n t IT' J~ J,I .::..\.A7 (Y) .'I'V,/o

• « ~» : '-'"' 'Y ,~\l1 .i (T') .(AtA) T'n/n .}1.r..6JIJ ,(n~T') _;\!..J\J ~\""\l1 (t) .« ~» : '-'"' ' y , ~\l1 .i (0) . 0 ~ IT' ~4-:J1 . .)Ift'"'" .) ... c:.~J ' 4UJ cr oil ..l>\.) 'Y J ,j;..;JI ,y ~l..::JI : )j.!JI (') ., AAV It y~'YI (V)

-4p::JIJ ,y., Iv ~\iJ1 ..I....iJ """vlt ...,.,L,.,,:: •. ::iIJ ;HA/A.u...... Jo'.::..li:lo (A) . Y M /'I'

. r , \ Iv ..,WI .J....ij ,'l'VV 10 ~ 1.5\1 ~6....aJI ~.I"" ~ (~)

o •

, (I)" .

,! ~ o? : Jw ,~~WI ~ ~ J,I \.;. .?~J . 4.!..::4 r-Lt '.f~ r:.r

II .It o~ . (Y) ~'ol 0"

. ~~I q. ~L. q. ~ q. '-:' r ~ q. Jr q. 0b 'r q. ~j q. p~

J """ J. "

, r &-0) ~ .. _rA-" J o.Jw, ~~IJ ~?- ~ Jrs- ~I c..Jb J : Jli [~, A' /0]

.. ,. ... ...

~ ~" ~~

. ~I ~I ~ o..ul> ~I

(r), ill • • , ,

if' ~Jl...AJ~I ~~ ~ ~l.AoJI ~ &-JI ~ i? [' , '\ ,.,.]

~I : JliJ ,~~WI ,_j (t) ~ &,1 \.;. j~ 'J~I ~ ~L. ~

. "

! , .opJ-

ill (0)' ~ ." "

~ j ~ ~ ~..Ui, ~Jl...AJ~I j",..Ijj ~ i ~ [' , '\ ,. t]

,~ (V) (1)" ~

c..JbJ ,~WI ~IJ ~ ~ J'- ~! Olfl c..JbJ' ~lj5 ~ ~I ~ 4::>-1

, , ,

, ~~ ~ ~I ~) , ~_,,:.10 J~ ~~! ~ l?1 ~ ~i Ij-_ .! ~L ~I

" W,

~ ~I J, J-J ~ t. ~.~ .. ~I c..JbJ' «~I»,_j ~..wIJ

(~)

~~

.HA/A 0~1 ,.:.A4~JI (') . «~p : r ' Y , J..-o~1 c.l o~ (Y) . YAa. /Y.J..tp;JI) ,y., Iv ~liJl ...l...i) ,« o~» o.J..:s.) ,HA IA ..u..... 011 ..:..o~ (T') . 1 n ,f .r.-JI (1) ~I) ,n 1 /T' ~I.:> 0II..:..oW) ,y, 1 I, rl-" ..:..o~) ,n, IA..u..... 01I..:..o~ (0) ,'AAV 11 y~':II) ,YVo 10 ~ IS~ ~L-.,a.ll 4tJ"'") ,T'T' A Iy 1 ui1pbll,r-$J1

. Y A a. I Y .J..tr.-:JI) ,y • , Iv ~liJl ...l...i) .(na.A) 'T'A/1 c.l r...lZ (1) • « I.S'". : r c.l (V) .(nYT') rl-") ,(YOAV) 0)\>..:11 (A) . «tH J~ u=ll. : r c.l o~ (a.) . Y a. - YT',f ~I 01 ~ ~IJ:!.) c.l o~l)

~ ~ ~

~) : ~li , ~lj.J C.j- ~I ¥ ~I ,y , ~I ¥ cr §lyAI ,y , ~l;ll

'I

. <J~ ~I~ ~ Js- t)_;JI

'I ~ J J

Jr ~ I.S.)S, ~ al.o.o ~j ~ Jr ~ ~ ~ a~ [' "ro]

(i) ~ J (0)

~: ($"~ y.1 Jli . -.rJ 0/ ~ ~ :~)' )~, ~ ~\.o~'

,. ... ... ... ...

(A) ~ J (V)J ~ J

dL:....) .:~ ~ o~ ~ : Of):- Jli) . o~~ C.j- ~ o..ul)

~ ~i, ~~l!J' ~l,:. ~ ~\.o~ ~ l~ •• ! a.# [' "r,]

(~) ~ J ~

. ~4 0# t..i d\;' ~·q.1

. «~ ~i i_rS- .}» : r .} (') .« ~i» : r .} (Y) . , t Ii ~t&. \'1 (i)

. «~ ..r.J1.:.r 4>.IJJ ,J. .JJI ~ ~i .:.r D : oJ J '(' V Y V) u-llJaJ1 (t) . Y A 0.. Iy ~p.::JIJ ,y. y Iv ~l;J1 ...L...i (0) . y • y Iv ~l;J1 ...L...i .} l...S' - If" y y.i (i) . r : if Ju.... (V) . (" 1 11) 0 tW'" jl:.- (A) . (" 1 1 t) 1.W'" jl:.- (0..)

11 (1) ~ , (0) J J J ,

'lSJ~I,y- lSp .... :. :11 ~_f~, ~.Y ~ 0.# [' "fA]

- (i) •

. ~~ y.1 4S'J..A.:..,.,IJ

, (V)J • J

~ &.1 ~_f~, ~J~'J' J';w ~ ~ ~ o~ [' "f"]

.. ,. '" '"

." , , (")

&.1 J\j 1.15'" ,0l!...>. ~I ~\S ~ ~ ~I o..uIJ ~ J' ~~~I,j

(I.) , ~ , , ('\) "

~~ L...S' .::J~ ~-::uIJ r-I: Jw, ~ &,1 ~b:.J '~

. JI,-2' 'IJ'I (11),." ~ '" ~

i.S~~ UD.r::J'~L-. ~, o:U,,>~~o.;w[, " .. ,]

• " A 'I '" ~p;J'J ," • r Iv ~liJ' ..l..oiJ ' «i~» : o~ J ," vr I A ..lA.,... 01' • .::.Aa.:b (\)

. (tvt 0) \Ar/1 ..} r..ur (") · (r 0 ") " 0 V ~ ";1.-....101' Oft'"" P-J ," • r Iv ~\iJ' ..l..oi ..} W"' - ";1.-....101' (r) 01 .!.tIl.. J' : ";1.-....101' Oft'"" J ..l..o \1\ ..} J ' « ~) 01 u-J 01 .!.tIl.. J' : ~, ..} (t - t) · n 'II \ r\...:J..:r.' Oft'"" )a.:,!J ' (Vi to) V" 0 I 0 ..} r..ur \...... ~'J ' «u-J J. ~.J

."A'I 1"~p;J'J ,,, or Iv ~w'..l..oi (0) . " . r Iv ~liJ' ..l..oi ..} w- - o-:r y.iJ <.S_,A;.::....J' (i) ." A'I/"~~'.J ,,, 0 r Iv ~liJ' ..l..,.i (V) • u u-J 01 ~r-- ~ ors-. : o~J ,t n ~ .r.=-J' (A) . too I A <.S p, .;..~' ('I) . (\ \ it i) ot~ dT..:- (\.) ..} r..ur I.. P-J . cO-l!. J"" » : ~liJ' ..l..oi ..} J ," A' '" ~~'J ," .t Iv ~\iJ' ..l..,.i (\ \) . \ t \ - \ r, 1\ r t:.l......i lp:-i ~ j

. (') u\.,uWI

, ..

J (t)" ("')J,. #

~I ~ :;..uIJ ~ : JtiJ ,~~WI ~ ~ &.1 ~ )"_), ~J\....zj'.l'

.w.....q.~q.1

(1) "

. ~~~I ~ ~ &.1 ~)"_) '.J~11..i!

- '

(II)J f, # (V) " J ' J J J ,

if' ~J\..,Qj'.l' :rJs, ~ 0 J'J.J ~ ~~ ~ 0 ~ [' , '\ t Y']

, ,

(~) ,

If-I Jti J ,~~WI ~ Ij\ AT/o] ~ &.1 ~)"_) ,-!~I q. 4llL. I..i!

!. Il'.:!" .• " 1# :: J (' 'L • # ! (' .)

~ ~J'y '~J~ ~IJ ,o).Jj q. ~'~I ~I ~ : ~

(' Y)J " # " J

. ~ -:!4J :;_,:s. ~IJ ' JJ~ If- 4llL. If- ..:." j4 If- Jrs- &.

,. , ... " ...

. « ...l.!. J'" ~ Or-") : 4 J t H'if r.-JI (') . «.)I...l.!.) :if 'Y 'J-..o\ll .} (T) . T M IT ~.r.=lIJ ,T • t lv ~WI ..I..,...j (r) · t , t if r.-JI (t) . T • t Iv ~WI ..I..,...j (0) . «':"'.)bJl J. .)_,.... ~ or-" D : o~J ,g'. if r.-JI (i) • « ~J$, D : r .} (V) . T M IT ~.r.=lIJ "o_r.$» o~ J tt' I A ...u...... 01' ..:..lAJ. (A) · g'. if r.-JI ('\) . t t , I A ..:..~I (' • )

. « ...u...... D : r 'Y 'J-..o \II .} (' ') . ..:..~I .} W JiIJ'" yo J .« o_r.$» : if ' Y , J-..o \II .} (' T)

ot

, J (r). /. J J ,

,O,:)t;. q. ~ 4Jl>., ~~, ~~ ~ 0 ~ [' , , t 0]

~ " ,,(0) ~ (t) e

41 .u u:U"; , ~ ~ ~ ~ ~j ~ b~1 ~ ~j ~ U" jl t)j ~\S'

til'" , ...... ,,,

# ~ J ~ ~

~ Y.JwI ~ ~!_r. ~ ~jy ~ ,U")I!_r. S~ 4..!.....1) ,~

" -

""L ~i bJ ",~.u ~~L!,...lJ·

. ~ .) , ." J) .r= J _".J

-

, e J - e J (r) ,

~I , 0.# ~ ~ ~I ~I_,>-I ~ !.?: ~!_r.1 Jli , W

,~~ ~j ~ rl? ~ )~ ~ ;_r.t ~i , ~l!ll ~/ oh) ,~4) nfA

...... ... ...

q. ~ 4i.u u:J.,; '~_,>-u ~~ ill) rl? q. -d..h.JI!_r. ~li ~j.J

, - J

, e e

""L ~I 1"...lJ .I a . ·~...li ,lII'l 4..!.....1) , ~li

. ~ .) , J . ~ ) [S. _ •

, J, (r)J J J

,W ~I 4ijj·~, ~')' ~~ ~~ ~ o~ [' "tV]

. Y M h ~~I) ,Y • t Iv ~WI ...l.,.i) , , M V It y~ )'1) ,t 0' I A .J..a..,. 0i1.:.J~ (') .10' fA lS?J1 ..:.>~I (Y) .10. fA .J..a..,. 011 ..:.>~ (r') • « ~j:! , : ,.f , y , j.... ~I d (1) . « ~j:! • : y , j....~1 d (0)

00

I~ J ~.:iJ_" , ~ \'1 ~ 4J. ~ 4J. ~) ~ 4J. ~L. !.r. ~j 4>.- jj

, "",, ,

. ~ts)

~ - • (I") £'. (Y )!~ :: ~!

r..)Y ~ ~ y.1 lA..f .:14 ~~, ~J\.t.o ~ O.;w n "t '\]

. <: _ ,.. (t) £ • ~ _ ,

~ Y' ' Jb......lq. ~~;, if r..?l) , 4-t ~~~) ~ ~I

r..jj) : Jli ~i Y' ,~I 4J. t? 4J. ~ Y' ,~ 4J.I

.1 ,_ (0)' £ ,.:" ::: ' , '..ij~".IIIJ~ ,

Y' ' -:U~ ~r if r..?I). o~ if ~)\AA ~ o~ ~ ~ .r" J

. ~ ~I uL. L. a, 4-t ~~ ;.1!f if ~i~1 r..jj ~ ~I ji , ~I

(V)~~ £ (1) _ ~ ~ ~

if' ~Jl.AJ"i' Jt'j~ .;r. J';w .;r. J'jA ~ O.;W [' , '0 · ]

.. ",. '" ,,'"

. (A),-?~~I rJ ~ &.1 lAj~ '~J_jJI q. ~.Y q.)r ~

(\.), . , (~)~ .. I ..... " ~ ~ ,

rJ Jb......l &.1 lA..f~' ~~'~.ft ~ 0.# [" '0 ']

. to, I A ..1,,0... cJ.' ..::,..¥ (') .,,11,. I"~~'J ,,,. t Iv ~WI ...L.,.iJ "vt 10 ~ I.S~ ~~, 4iJ"'" (") . \V t I 0 ~~I 4i J"'" (f) . (VO' ") ~~I 4iJ"'" (t) . (VO' t) ~~, 4iJ"'" (0) ..::...:.WIJ 'U<.J"y.}D ..::,..lAJ:lI,.h u<.J"JiD :r ,.h '«<.J"')D:if 'Y 'J...o~',j (i) . " .0 Iv ~W' ...L.,.iJ ,t" t if .r.=-J' ,j W Jily .,,11,. 1,,~p.:l'J ,,,.o/v ~WI...L.,.iJ ,fVi/A..I"o... cJ.1..::,..¥ (V) . H t if .r.=-JI (A) .,,11,. 1"~p.:lIJ ,,,.o/v ~WI...L.,.iJ "AAv/t y~\'1 (II,) . itA h r~ cJ.1 0..r."" ~J ,,,.0 Iv ~W' ...L.,.i ,j W' - JL:......1 cJ.' (' .)

01

[J;'A'I'/o] ~.x ~,y;}5' 0/ ~ ~i ~ ~w ~~1~.Y- ~~;~

- "

~ ,

~ ,~ ,~I,b.I\ # 0/ u-'~I &. J..a.AlI ~jj ..:...;l5") ,+,:>-_,JI

, , ,

, J. J. (') '. ' J.,~

~.Y- ~ o?: 4;-i ~ J=i). ~~~ ~I ~ ~ ~I J""""J 4-il1

(~) ,

. y;}5' 0/ u-'Ijj 0/ ¥. 0/1

- , , , ,

. « JIi » : Y , j..P \II ~ (') .UU"Ji.:r 'Y ,j..P\l1 ~ ('I') . ~WI ...-.)1 ~ i..o.u:,JI ...-.)1 )~I..,.z.. ~ (T') . «J"'i rl» : r ~ (t) ~)O cr (Vo • 0) ~\.:......4JI 4;."..... ~ ~ y,iJ ,('I' • T'V) ~\... .)II ~ ri ~..u.JI (0) .4! rla .'I'~. /'I' ~.r.:lIJ ,'I' .i/V ~w'..I....oiJ ,nA/A ~ .)I''':;''¥ (i) . t , i d' r,-l' (V) . 'I' ~ • /'I' ~.r.:l'J ,'I' • i Iv ~w, ..I....oi (A) .'I'·i Iv ~1;J'..I....oi.} W'" - I.S""Y y,i (~)

~ .. .. ~ J (I) J J

<.$1 Jy- WL. ~ q::;'1 ~I r5' : J~, ~~ ~ 0.# [' '''\'''']

(Y) J J <Ii ~ .. ..

. ~ ~l!.. rl ~..b- ~ rl ~':.I':.~ , ~ ~I 01 _)~I) , ~.lt-

~ (t) .. (r)J .. J ..

~;, cr ~?I), o.i.. J.I ~}'~, ~'ll 0..,..0; [" "\""\]

~ .. .. (0) .. J ..

\.jl;1 :~ti ,~~~~}l1 o_rS. Y-' ~Ijl o¥. y- ,~\.j q. ~ J:!

-I ~ J

~j;. L.Jj , WL,., 0\5') , _raJI) _;+WI \.j~ d ~ ~ ~I J_,.... J

(i) .... <Ii

, ,J> ':'! o~ ~..b- _)lJI ~ t.- ~)I !); d ,J.Z..\.9)

- ~

, ~~I ~~I ~~ .~ ~ c..>.1lI) 'r5' ~

(V)J :fi J

, ~~l iJl.A:J' ~ ~ij ~ ,~~ 'O~ [" "\"V]

(A) ..

, ~~L:..J' d ~ &.' ~)'~

,;r-¥,;r- ~w. ~ ~i~~ ~~ ~ ~~ [" ,,\,,1\]

(I ,) .. (")J" , '/I

: Jti), ~ J.I ~}'~, ~,~ 4J!. ~ ~ ~ 4J! ~Js.

"" "" ,

, 'I' 0,. 1'1' ..!..t_r.:;JI) ,'I' ·1 Iv ~liJl ..l.,..i) ,'AAA I 1 y~.:~JI (') , «IJo...a.o D : r ~ ('I') ,'I' AA 1'1' ..!..t_r.:;JI) ,'I' •• Iv ~liJl ..l.,..i) ,'I' VV I 0 ~ loS 'J ~l:.....,.aJ1 4; J"'" (1") , 'l'VV/o ~ 1oS'J ~l:.....,.aJ1 4;J"'" ~ W' - o..l:..o IJII (1)

, « ~I)I D : r ~ (0)

'(" 1 n ,,,, n ) 10,..,.. r..lZ (1) , 'I' 0, • /'I' ..!..t_r.:;Jl) ,1"1' I A ..u...... 011 ..::...La.k (V) ,,-1\ IA I..S~I ..::...lAJJl (A) , 'I' 0, • 1'1' -Ai,_r.:;JI) ,1· 1 I A ..u...... IJII ..::...La.k (0,) ,1 • , I A I..S.?JI ..::...lAJJl (' .)

(1) • (O) •••

1:/ ~)...ul ~?IJ' ~.;k 1:/ t..i" .r" ~IJ ,~ ~I ~?I

- ,

~?iJ/ . o~ Y' ,~i Y' ,~ 0! ~I ~ Y' (.S?i ~.;k 'iV/A

- , -

Y' : Jill ,j;ll S~ Y' ,(.S?i r.!-.;k 1:/ (V) ~\... &,IJ ,~WI

, .;..lAJJI .:f ~I) n.illl ~ 01 D : c.J'" 'Y 'j.P \II ,_}) 'r :.:f .hA..... (' - ')

. .!JJL. 01 ~ t-. J ,_} ,,~o / ~ ,_} r-U; L. ~)

o _r.S- 4-. J ~ J...o \II ,_} .;..~L.:- ~I.J 01 J+..- ~ 0 _r.S- t-. J Jl t-.)I o.iA .:f (") '~0!~~

• " ~ • /" .J..t_r:o;JI) ,'it. / A ..v..... 011 .;..lA.:b ('i) • " ~ • /" .J..t_r:o;JI ," • , /V ~\iJI ..l..oi) ," V A / 0 ~ ..s \I ~6...,.al1 4i.J"'" (t) .r . , /V ~\iJI ..l..oi ,_} W' - (.S"'" J'" )Ii) ,(V A· V) ~6...,.al1 4i.J"'" (0) . rr / t ~ )...ul (') . ("'io,,) ~L. 011) ,(''iAV) (.SPI ,_) ~WI (V)

• (I). 'iJ ."

y.1 Jti), ~) 4_} ~) ,o~ Y' ,~I Y' ,w..... q. ~I ¥

. ~I r "1 ~) , I~ ~ ~_,b ~ if .s ~J : ~ yo

(t») • (r)" " • (Y)" )))

~ if atJLAi~" t;.~)I, a....,~ ~ o~ [' ,'\ '\,]

(0) " ".

. y~~1 rJ ~ J,I ~.?~ ,4....,k;.

(V) • ('I)". t)) )

q. ~I ¥ L: :! rJ ~\j, ~ ~ ~ o~ [' , '\ '\ y]

(I.). (~)".'''~)' (A)"

, ~~I '-::' ? rJ 9W1 w;. ~I L: :! ~I ...:...>-1 ~)' o~L...

" ~) " • (I I)

~) ,o~L... q. ~I J, --4j! 4>.-';)) '-':"~4) ~I : ~ J,I Jti

I- ,,~ (I Y),,) "

. '-.>}WI ~j q. t;..~:;' J, --4j! ~ J.l>. ~ , ~ J,I

(I t)" :;I (I r) • ) ) )

O? rJ ~..LV , "':'l.,.,!4JI ~)' ~ O~ [' ,'\ '\ f]

,,~ "

. (' r AA) I.S__.$JI .} JUI (') .«~l.>>>:r.}J' «~l.>.:y ,j...o\ll.} (Y) • « ~l.:.,:.. : y ,j...o \II .} (r) .YQ,· /y~_r:o::JIJ ,Y.V/V ~WI..l.,.iJ ,roV/A...l.o..,. 0i1..::...1.A.:b (t) . «~~ ~ i) .• ~» o..l.:&-J n.U"" r,-ll (0) . «4...¥, : r 'Y ,j...o \II .} (') . Y Q, • / Y ~_r:o::JIJ ,n Q, / A ...l.o..,. Jol ..::...1.A.:b :.} ~.J _P:; J

. r 'Y ,j...o \II : .} ~ (V) . (' • Q,V') " r /\ r .} r..lZ' t, ~J .« ~L...... : ~I .} (A) ·«4...¥·:r 'Y ,j...o\ll.} (Q,) .(' .w,) "r/,r.}.:,......lZ' (,.) . rr. / A I.S ~I ..::...l.iJal1 (' , ) . «t..JI.;tD :r.}J 'Ct..).).:U"".}J '«t..).;tD:y.} ('Y) . Y Q, • /Y ~_r:o::J1 (' r) . (' , , rr) e , U"" .:,......lZ' (' t)

'\ .

J. ~\.j~ L.lIJ ~J ,~ m

, « ~p::JI »

(r)J ~ • ~~. J J J

, ~.)~'1' ~.:.+ ~ i.S~ ~.t~ ~ ~ ~ o~ n ,"\ "\ 0]

~ • J .' (t) ~

q. ()9 q. '-tJ1 & ~4S" lp.-j)": J\iJ, -?~WI ~ ~ &1 ~}'~

'r-~{. q. ~j q. Jr

(O)~ ~ (~) ~ J J J

, ;p ~ ~~, i.S~' ~ o~ [" "\"\"\]

:11 ~I ~_II I _ (V) '\ I .... J (i)! ~ " V /

is.>.J J:Y~ ~1.oP ~.) j,}! vr: ~ 0; [ "\ "\ ]

(A) .' -" ~ •

0lS': ~ y.1 J\iJ ,~ ~I dJ~1 : oL &1 Jti , 0_,A!WI o~

~ "" ", ~

d::Jl J 01, ~I J.Y' J ~ : Jw ,~ if s:.. ~J ;~ 9.~ r::._f"- ..u J+...

4.i~ ~ ~iJ t:~. :JJ ~~J J ~I _y..0 : J\i « ~~ ~J» : J\i ,~l>.

J

~; j~ ~~ ~t; ,t)s- Js- ~j :;d ~\i ,~~.1lJ J ~

'. ~ J.5 Ie. ~I~ .ill I J ~ . is,; ..s- ~, ,.Y'J

rA/A

," '\, I" ..I.:.r--=JI) .v- v Iv ~liJl ..L..i (') .r '\, I" ..I.:.r--=JI (") .,,'\, I" ..I.:.r--=J1) ,'1'1. IA.M.... J.I..::..\4:0 ('1) .rn ,'1'1. IAI..S?JI ..::..lA.J=l1 (t) . (' , i '1 V) 0" U"" .:,_....LQj (0) ~I ~~) . "Vi /iJW')'1 d 'Y_,s-L. J.I _r.'ll I~ ~ ~ ~ (i) . wr h .._A.:..,a.....

, 'AM It "':-'~ '11) ,'rVV / 0 ~ <.5 'l ~~\4.j"""')' rn /'r t ~Ipbll p$JI ~I (V) . " "' , /'r ..I.:~\) ,,. , V /v ~W\ ...L...i) .'AAA/t ",:-,t...,,:...'Y\ <A)

~ (I) ~ " J

0~ J. ~,y- , ~ Y- J. ~ ~> if o~ J,I ~?-I : ~

~ ~ ~

~ ~~'fJ ",. (~~ fJ.::.Y) ~ 'IJ ",.

o: ~~I 01 , ~..l> ~ ,:: :! o~ ~I 01 ,.q~,y-' tS_p.1

. ~~I ~ ~ ~I Ji c.i> ;_d 9.~J ~ if ~L,., .ql5' j! . b ~..wl ~ j .l;

• • L 'I ;:.~ (1") ~ J J ~ J

~J ~ "?J~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ u'Ar/o] [" "A]

; , ",

(0) ,,(t)J ~ " " "

~ ~ J,I ~)"~, ~JLAi'11 J~I ~ ~Lo ~ ~ ~ ~ ~I

. !" (~ _ ~) A ~ J ~~ " ~; ~ _ ~ ~

r.rJ q. ~ q. ~JbJl q. Jr ~ ~I ~I : JliJ ,...;.;~~I

(i )!~ ".. . J J ! J

~ if' ~Jl..Ai'11 t.SJS. ~tBIJ ~ ~ ~ O~ [' '" '\]

... , ... (,0'~ ;:;:i"

~ ~ J,IJ ~ J,I ~)"~, 4-:!1 ~J ~ ~ iJ.Z ,~

_ • J J ~,,(~) (A)

~~ tJj , tSJs. q. A ~ ~l! ~I: ~ J,I Jli J' ...;.;~~I

.~q.1

.11 r Iy ~t-..,.aJI jJ_"..... (') . r : if .kA.... (Y - Y) J:i (( Y » 4,;;.._j1 .) ~ _;:ll o..\..e.. UI'l.:-) ,~_rlJ J.i1.rJI r) , t-JI .} 1.l5"" (r) • « ~ » : ~_;:ll (.$)~ .}) , ~UI ~_;:ll

. Y 1\, /Y .-4r.-.:lI) ,t 1i IA .L.... 011 ul.Y> (t) . HilA (.$~I u~1 (0) • YI\, h ...I:!~I) ,,( ·v Iv ~WI ..wi) ,roY IA .L.... 011 ul.Y> (i) . (t r 0 .) t iV Ii .} r...LQj (V) . f\ '( V"".r.-J1j ,y-,(v fA (.$~I u~1 (A) .vrv IA (.$~I u~1 (1\)

". (') ., } } }

~&.I~.?~, ~~~.t~~~~~0,[, ,,\V-]

(T) 'WI· } I

. ~~. !..I ~ 0! 'J

~ '~'J_)a; 'Ji '~J_;AO 4t- ~ ~ t~ [J;,,,r/O] [" '\v'J/ ra./"

". (f)} ~

&.1 ~.?~ '~.Y q. 'Jr ~ if' ~Jl.Ai'i' ~ 4t- ~j 4t- ~JbJ'

(t)u~WI . ~

, -. !..I;_.

(O)}A ~ ".! )}}

~ if ' ~Jl.Ai'i'~' ~ ~ ~ 0; [" ,\Vy]

(i) ".

. ~~~I~~&.I~.?~,~

• 'I' a., 1'1' ..I:!.r:-:lIJ ,'I' ,V Iv ~WI ..\....oi (') ~,.UjJ ,«..M... ~ i~» :rr, I" .:..~I ~ ..M... 011 ~J ,t, 'I' <.J'" .r.-JI ('I') . (" '\'\0) '\ '<.J'"

. 'I' a. , 1'1' ..I:!.r:-:lIJ ,'I' ' V Iv ~WI ..\....oiJ ,n a. I" ..M... 011 .:..ll:b (r) . t , "<.J'" .r.-JI (t) • 'I' a. , 1'1' ..I:!.r:-:lIJ ,'I' ," Iv ~WI ..\....oi (0) . t, a. <.J'" .r.-JI ('\) o. y , ~~I ~ I..~ ~IJ ~)I o.ia ~; r-' (V) .'I'a., 1'1' ..I:!.r:-:l~ ,nv/" ~ J.I.:..ll:b (") . n a. ,n" I" .:..~I ~J . c ~) : r ~ (a.) . r 'Y '~~I : J ~ (' ,) . 'I' a. , 1'1' ..I:!.r:-:lIJ ,'I' ," Iv ~WI ..\....oiJ ,t, 'I' I" ..M... 011 .:..ll:b (' ')

.1'1' V <.J'" .r.-JI (' '1')

4J! ~~ 4J! ~\.o 4J! ¥. 4J! J~ 4J! ~ ~ i~ [' "VO]

'" , , "'"""

(Y) , (1»):11 •

, ~~L:.JI ~ ~ &,llA)'~, ~j\..,.Qj'J1 ~ 4J! ~ 4J!?t jbJl

,. ,.""

) ~ '.:II~)' (r)

~ ~IJJ 0 ~~~J ~I 4J1 rs- &, ~ )'~: ~ &,1 JliJ

o~JI~~~I~1

(1»):11. • )))

c$! if' ~j\..,.Qj'J1 ~ ~, 4J! ~ ~ O~ [' "V,]

- "

~_,:Wl ~ ~ ~ ~i r_s'b J ' (~) ~~L:.JI ~ ~ &,llA j ~ , :?I_,...,

,. '" '" ,.

oY,\, Iy ~p::lIJ ,Y.A/v ~liJI ..I,...iJ ,nr/A.M.,. J.I.::..¥ (') on'\ if r,-ll (Y)

o n r I A .::..lA:kJI (r) .Y,\, Iy ~p::lIJ ,y .A/v ~liJI..I,...i (t) on A if r,-ll (0) o Y '\ , Iy ~p::lIJ ,y • A Iv ~liJI ..I,...iJ ,n'\ I A .M.,. 0'11 .::..¥ (') o « 4-:-i D : r ~ (V) . (VtVA) r.r/,\ ~ r..lZ (A) . J..oo\ll : ~ v--:l ('\ - '\) .. t, '\ if r,-lIJ ,n'\ IA ($.?JI .::..lA:kJI (' .) .«t.LD:r ~ (")

o « \A f~ D : r ~ (' Y)

1t

(t) I - _ ,.

. ~ ~~I ~y ~ J-?I ~} JJyJI ~ ~ ~:f_; ..uJ

, ,

.~IJ~IJ

. (V At') 0 t I' 0 .} r-Ui (')

."" 10 ~_;JI ~ (") . r '~~I :.} ~ (r) .AVo - A'A/" Y4--~1 JI.:! .} y~1 (t) .0" If r-Ui \.oj ' ,n/, r .} r-Ui \.0 ~J ' t-JI .} 1.l5' (0) ."'" I" ~p:lIJ ,r,.,/A...lA..oo J.I..:.,.ll:k (') . y , ~ ~I : .} ~ (V - V) . r,., I A 1S.,$l1 ..:.,.lAJJI (A) • " A\ , '" ~p:lIJ ," 0 A Iv ~\iJI ..\....oiJ ,W A I 0 ~ (.SI~" ~l>....a.ll 4i.J"'" (A\) • " 0 A Iv ~\iJI ..\....oi .} l...5' - I.S'" Y y,iJ ,(V A 0 ') "V AI 0 ~l>....a.ll 4i.J"'" (' 0) • « JL. » : ~~I .} o~ <, ')

'" " , .... :;:1 ~ ~ <, '"') ....

~~ ~ o~ J.j~ 01, :~!.r. ~ ~.i.r.>-I A.....L. r:t ~

, I ~ ~ (Y), ~ ~u;:;; .11 J ' ~~ , ~

~~ 'J->- ~J ~1y>-IJ ~ ~ ~I ,r"J ~ ~~ ~I,~..b-

~ ....: J.' " ... III J. '" ... ~

,~ 4-': ' pe 0f!jli r1 ,o~J.i 0+! ~ , I~.ti JS"~ _JIb J J.j~j

'" ~ "" III ~

~I_';I d 04J \... j>.-J ~ 4.U10JU' ~ ~ ~..b-IJ JS" ~~ ...

. ~ ~I_,;i;r ftl ~J ~~

(1") , ~ ,),

ylS' s-t~ r:t ~j tJj , 4t)\..Ai~1 ~\M ~ i ~ [' , '" , ]

. (t)u.j~ ,~ ~I

u.1 u.j~ ,~~\ ~i ,(O\lp ~ ~~ .,;.:! i~ [" '''Y]

(V) , ~ , , ~ (1)

&,1 J\i, S~14 _; d ~I ~J ~ rJ.A; , ~~~I d ~

" , ~ (1)

I~J cj...s. J ~.:u_,; &.,jWI J_rY ¥.- !.r. (,;->" y.1 4>.-jj: ~

,. ,

. e:t_r;ll 4$ ~ ,:r..:.-.W1)'c-J1 : ,:r .k;..... (' - ') . «4i_,>-i) D : r .} (l) . VT'1 t j .~U .J. ~j ~ j"::""'J.Z) . « C.JJ » : c-JI .} (T') .i...lS" )~ v"~:d".} o~ (1) . y,\, Iy ~p:;lIJ ,1 v.1 A ..I"w. 011 ..:..~ (0) .ttA1A LS~I ..:..l46l1 (1) • (".,.. T') T'Vo"", .} ..::.,...J.Z (V) .n A IA..I"w. J.I ..:..~ (A)

( ej\ t ~L,..)'1 )

"

:: 0 J 0 ~ (\) J J I- I-

,~q. ~ &.)~ ~)j) ':~ q. ~;> ~ ~ rl ~I)

. ifo) ~J\.:.JI J ~:Jj

C'. - - (Y) _" J

r ~I y- ~?I), ~ y,1 L._f::', ~~ f.P' ~ [' "At]

" - " J - (,.) ~

;.r. 0LU. y- u\At/o] '~Jj ~I y-' ~)j;.r. ~ y- ,C>_;.JI

, , ,

',~ " ". ,

e. olil ~j) ,~L.) ~W L ~~I ~:r. t:.;:" lt~ ,~I

" ~_ J _ .. (t) ..

L.L:.....; ~ ~I 0l5' ~I J_,.4j ~I ~ ,~L.) &-» \L.

y-, ?f~)if ({ ~_;.JI» ~ ~I~?i). i~'p * ~I J_"""J

(0) J ~...... .<,.wl" J (,.) I':

. ~;.r.~4..!~ J.r ~)' ~-1.~q.~

" (')J J

. W ~I ~, o.)p [' "AO]

(V) _ _, J t J J

~ ~.r y,1 L.~))I ,~l&. ~J~ ,!.Sf- bp [" 'A']

~> if J\....,) . jlai l€~ ~l:.....l ~ : Jli) ,~p- .• 11 y- ({J-.lJI»

, ,

_ (") (\.) ( .. ) (A) J "

~Iy-, ~q. t)s-Y-' ~ q. ~I?JI if' ~q. ~~

. 'i'ilio., J-!.o,) ~}:;J ,no., ,nA/A ..::..lA.:kl1 ~J "rl_r. :~I ~ (') . (VA H) '( A'i/o ~6....,..z.I1 i.iJ"'" ('() . '(i V Iv 'Y _,5'L. ,y. 'l JW')'I ~J . (0jL. t : if ~J ' .0J}it : Y '~\'I ~ ('i) . c~1 t : i.i~1 ~ (t) ,'iVAI, 0~,y.'l ~J.r.-JI ~ W' = oe-.» ~ (0) . ,(0.,,1'( oltp.:lIJ' '( • 0., Iv ~liJl..l..oi (') • '( • 0., Iv ~liJl ..l..oi (V) .0 nIt Jl..SJ1 ~-4:i ~J . ( u-:i t : ~I ~ (A) ·(,y.·:r~(o.,) .(~t:r~('·) .0'( • It Jl..SJ1 '-:-:!-4:i ~J . ( ~. : r 'Y ,~\'I ~ (' , )

1V

~ ~ ~ (')

01* ~IJ_""".J,:)I)W: Jlit?d',~Id',~j>J.~

, ..,

. lii : ~ J"!i Jli « Y~I Jl y~ tY» : Jli ,~I J11~t- ~

~ ~ ... '

~I » : Jli . lil : ~t- Jw , « ~~I Jl y~ tY » : Jli ~ , ~

~ ,

~ ~I <.Sp' ~t- ~ ~ Ji» : Jli J '4~ J ~ . « ~ ~ J ,4J

~ ~ $

, ~L. ':i'l ~blJ ,~..wl ~4 J ,(>\5:ll udJ 'J-ll ,j-> J '~J

, ... ... ...

~ #" " "

~t- ~:;. J '* ~I ~U J ~ ~_,k ~~ .? ..lj . « Y .j ':i' J ~ , ~t- ~

HI" ,yL:l1 Jjk JiJ ,~* ~I J.?/ ~~lJ ~...L.JI ~_'>,:)J ~I 0"

... ~ -# " 0 ,

: ~w . ~t- lil : JW ~ ~ ~~ J~ <.Slll IlA tY : 4...!J~ ~w

J"!i Jli . ~frll ~U _,ll ~ ~_,k. ~..wl j..lj . yL:l1 ~I , g,:) P ~

(I"') , ~ (Y)

t.::: ~ .. ~ ,~ '-1-1 ~~ 0" « '-? ':i'1_,.b.l1 » ~ ~~I ..u: 4..>" -r

o ,<,! (0) _ "'I . JI"! (1). I ~ " ~.!.:: ~I _ ~ I

Uy..,,:) : « ~~ » I.S' \5. ~ ~\5 J ~ o_;:#- 4-} <l.!J~ ~.J~

, ~ rP

. JJ':i'I4-WJ 'f.;.. ~~ ~

.. .. .. ~ ~ ,~ ~

~L.s-J ~t-l ~~ ~5 J;WI ~ ~ t.~ye ~I ~I ':i' : ~

o ,,, # ,~ "

,-?...l>.J 4 : 4...!J~ JL... I~t- 01 4J ,~IJ 4....kUJ 4...!J~J

,~UJ ~ J...lf.!. L. ,~t- ~: ~w Y ~UJJ ~J ~ ~ ~I J_,....,.J

, -

.. .. rP ~ (1) 0 ~ , _ ("I

~I ~ lA;~ C:;:J- 0lS'" I~t- 01 4 J. tfL:;J ~I 4....kU olA ~ J':) ~ J

. d' 'Y 'J-.o \II : d ~ (') • Y. o../v ~liJI ..l...i (Y)

. « .::,,)f _,.b...JI t : J-.o \II d (r) .• i_;.....a...:r d (t) . yo.., I Y ..I,!p:ll (") .clfJL·\i):r d c»

'A

~ (I) J J

IY yl_rll ~4k1 (pi ~I ~J fWI ~~ ~ ,~L- ~ : J~

",. ~ J "" ~ ".

,~I ~I ~: J~J ,~~ ~ ~ .:l~JJ ~I.J ~ O~ ~L- ~j

J (r) ~ ~ ,,(Y) "

rS')rr ~..:Jy f~1 r~ ';11 ~ 'rS' )~. ~ J ~b- ';1 ~J.J~

" I! I! ;;;; I! ~ J 0

~ ~ J~ ';11 ~IJ ~I.J ~ ~ ~I ~ . ~ I~ ~jl;J

. o~ ul.i..J ';11 L..LJI ".iiJ

. ". . i·

(0) ." (t) ~ J

~li , c? ~ ~I c5>' J¥-- ~I ~ ~')jAJ' [' , '" v]

• V) • ." (1) ~ • J <:_1

,:,jj ~I ~~» if ~\!ll ~_r.JI ~ IJ c!JJ' LS..l4 _rll ~~I

-> ~ (A)J ~ ~ ~ (V

. ~ ~I.J~I J-li' ~)~ ~I .)1 iJ.Z ..u J' « UI~1

I! ,.,I! " "". J

O.:ljJI ,~j.JI fl ~l.. ~ &.-JI ~ ~b:- ,~:y [" ''''']

~~ " (~)

~I .)1 ~ : Jli ,/...-:. 0 r- ~> ~ « ~_r.,JI» ~ &1_r.kJI

J).i ~I) JL. ,j..:j- ~» : JW Gl.. ~~.:l r-LJ ~/ .ill I ~ tr/A

. II (~) '~il~_ .~~. «'.~J

·«!l~»:r 'Y.) (') . «..jY'J» : J.,.:>\l1 .} (") . r :..J" J:U... (r) . " '\" h ..I,!_r.;ll (1) .«J\iB:r 'Y ,J.,.:>\lI.} (0) .'A1/r Jy\lIJ.)lj (1) . «(..SII..,.JI J JJ» : <f .) J ,« ..j1..,.JI 0 J)>> : Y 'J...:o \II .} (V • V) . ('" 'it) ,,00/' r .} r-AZ (A) . (' 10A) ,,~..ul .} ..j1_r.kJI ('\)

(\)J~ ,,~ J J J J

, ~JLAJ'l1 a~\"'" ~ ~~ ~ a~~ [.1\A1/0] [' """J

~ , (r) ~

. ~~WI.) ~ j.1 ~.?~

~ ~ " (t)J, " J (r) ~

,~~ 01 ~I tJj' ~JLAJ'l1 '-?JW1 ~ ~4 [' ""-J

~" J ~ (i ) ~ . (0) ~

~l:!.J~ ~l5:; , O_r-:!jt ~ «( -;4_r..:JI » .} ~ _?~ 1£. ~ j.1 ~.?~

~ .J '* ,

. ~I illlJ ' .'W~ ~ J ,~I ~ ~b.dl

. " ~ " h ...Io.?-,.:J\) ,'" • /v ~WI ..l.,.j (\) . «o~» ~...l;&.) 1 \ \ .. r" .r.-JI (") . «~~» : ...Iop.:JI) '..r' 'Y ,~~I ,j (r') ."~,, /" ...Io_p.:JI) ,rn /A ..u..... 011 ~ (1) . r 1" / A .;.,1.AJJ1 (0)

." ~" h ~_p.:JI (i)

(y), , } }

. :4.::;, ~ ~~J ["'~ y]

(r), }}

. ~JtAo ~ ~~J [" ,~,.]

.. 0 '"; ~ ~~ _,;; • ~ ." ) (1)!

'~_:)j).ll ~~, ~\.i ~ ~ ~ O~ [' "~t]

• , (0), ~, ~~

yt::5'» ~ ~14 j ~ §'~ 4J, .t~ r:t- ~\i ';'yl (.Jj OJ~ rl ~J

e. ,," & , ~ & .... $& <,> &

t::;).. 01 Jl ~~ J_p. 01 ~10\i ;jJl.}1 ~I ~ ~IJ' ( ~_;ll ~I

.. t~ &. i)\i;jJl ~\ ~~ ~ ~~ 0~, ~ ~~ o~ 0'"

. (,,04\0) nl.J" ~..li; (') . (' , 0 W) r 0 I.J" ~..li; (.,.) • ~ )~ ,--,",1.:1 : I.J" ~ O~J '(' , 1 • ') rv I.J" ~..li; (r) .(O¥J':r~(t) . ui~\l1 ~ W Jil_,.. ~IJ .• OJ?"' : r ~J ' • OJ?' : I.J" 'y 'J...o\ll ~ (0) .t vv ,ntl.J" ~j J J~ W'"J

., A· ,\V4\ /'I' ui~\l1 (1)

ttl"

(r) (Y) ~ J I J "J

: A.I5 - ~:.ul 0'!~ JJ~I - &.J !.r. ~_)

" -

, (t)

~ ~ 4,))'1 ~ (.5?-/

. «dlh : U"" ~ (\) .1 or Iy rl.!..a 011 0.r-"'" ~ . ,-I ~ JJ L.... _Jib) , «~.1J. : U"" 'Y ~ (Y) • « ••• 1.15' ... D 1.15' WS' o\,k......f:! .:..L..lS"" ~ )~ Jo~ : U"" ' y , J.-.o \'1 ~ o~ (r) .«~): rl.!..a 011 i.r-"'" r.l)' «~.:r ~ (1) ~.J- r_.r- . J_,a.J1 JuJ .:f ~W : J\kJI) ,« J~ l_,.w ~ ~)>> : i_r--ll ~ (0) . \ . \ Ir _r--ll .101/y rl.!..a J'Y i_r--ll (')

vr

..l:-iL-l1 ~l.:- J ,,( A' h -4_r..:lIJ " a.. s l» ~WI ..l.,.iJ ,t A 0 I A .M..,.. 0!1 ..:..l.4b (') .,.0/,0

V'i

(') ~

~~I~I~

.. ~ ~. & (t)~

jib ~l: JJJ ,~_,.JI JiJ ~'11 ~ ~':.l~00./' ~~ [" '~VJ

(t) ~ . (r) ~ ..

~~ 0i 0~ d' '~J &,1 I.5JJ: o~ &,1 Jli . ~b...;

~ .

J! _~ (0) I!;:;il! I!

3Jj ~J":";l_. ~I 01: ~w~ ~I ~I ~I, 4.1d" &L.,I_?JI

• « ~ ~I» : Jw ,~I Jl ~ 0i

• « J}ll ~I » : r ,.) o...l.At (')

,y, , lv ~wl..l..,..iJ ,« ~l$:. :J~J ,~l$:.» :";'J ,y "t /0 ~.s~ ~~I 4iJ"'" (Y) . Y 0. Y / Y ~p.:lIJ ' «~l$:. : J:i J ,~l$:.» :..;. J

• Y" /V ~WI ..l..,..iJ ,y" t /0 ~ .s ~ ~~I 4iJ"'" ,.) W' - o.,l;,.. 011 (r) ·«~»:r,.)(t) . «JW» : r ,.) (0) ,y" 1 /0 ~.s ~ ~~I 4iJ"'"J ,n r /\ r-L-- ..:...l.4kJ ,t 0. r /" ..l.A.... J.1..:...l.4k (') ~p.:lIJ ,Yt1/ro Jw:J1 o..,.-:!~J ,n,/v ~WI..l..,..iJ """,,/t yl...:;:..-'1IJ

. H 0 /, 0 ~L-.JI t"l:.:- J ,y o.Y /Y

. (' n U)t , '..r' jl;_. (V) ., W /" ($.?JI ..:...~I <")

vt

~ (I) J J --!

,§.A>._rJIJ ~I)I ~, L~j ~,~ ~~, O~ [" ''''']/ to/A

(t) I ' -- - (T') ~ oj J ~ (Y)

, ~_;"":.!I\ \;J.f~ u'Ao/o], ofll> ¥IJ ~~_;.!JI ~~ ~I ~

~~ • (') 'iJ • ~ (0) I. ".. ~.' "

~~I,_f (( ~J6,.,bj1 D,_f (!JJ. ~J~I.J\.i, ~IJ ul_,>-I ~ : J\.iJ

~ (~-- --~) J

. ~~ ~I c.45 ~ op JY" -;,.s- if' :L..l

-

J J

a.l.$

, ..

["y.,]

(I .)

. ~I

~ (II)J. __ 0 J J

~ fl ~:JJ' ~J~'J' IJ~ ~ ~~, [' 'Y.Y]

- ~ (I Y) J • to ~ J

lr.l>: (( O~» ~ ~I J\.i ,~ OJ~ ~J . ~I o...uIJ

~ i~;I» : J\.i * &JI if' ' ~i if' ' ~ lr~ , 0l,6Aj1 ~ , ~

. n , lv ~liJl ..l..vi (') ·r:0"".kA..... (~) . H'T' h ..} J_,AlI I.,L. J&- ~I J:Lu ~ (T') .n, Iv ~liJI ,..l..vi..} W' - lS_;;.:.....JI (t) . ~, , Iv ~liJI ..l..vi ..} W' - lS.J~I (0) . t T' IT' }S':/I cJl.... cr- c» . «~. : r ..} (V) ,«o~»:r'~..}(A) . '\V ~ r..lZ (0.) . ~ 4.-.-} ..} to~ r..lZ (' .) ~~) ,n~ Iv ~liJl..l..vi) ,n~ I, rl- .:,..LaJ:.) ,tH IA..v..... 0I1':"'LaJ:. (' ') . ~ 0. ~ I~ ..It_P:!I) ,T'. t I~ ~'>YJI r')ls.i r-") ,~t i IT'o J~I

. (' no i) ~ V AI, 0. ~I (' ~)

Vo

(Y). • - ~ J

° ~I)I '-::'? ~ 01 Y' 71 ?-J rJ" rJ..4i ..liJ : ~

• • (T") • J

~I ifl, ~]I- ~ J~ tJj , t~jJI JI , t~1 [' , V - r]

, til ~' : " " (t)

, 4...!Jt&. Y' ' ~I Y' ' OJ_/- q. r~ Y' ' 41.:.. q. ~lo.>- ~> cr ~

~ -

A- ~ " ~". " J;:;; ;:;;~

~lj , ~ 01 J:i ~ J>.-_) ~ ~~I J1k r? &. J:~' 01

JJ~ J:.- ' (0)':1» : Jw, ~J \II ~Jj J1e) d S~ * ~I J_,...,_) ° ~..bJI ° «( 4;1:" $. cr ~ \II

~ • (1) •

: Jw ~..bJ\...,..~ ~I t..SJ_)..liJ ° ~ rl y. ~: 1..S"".r ~I Jli

" (V) -" • - • J

cJ ~..bJI 0..1.;... ~I ~jJIJ ° 4>.Jj r--1 r-lJ. ° t~jl JI t~1

• (A) • •

° ~.r~1 c: yl~IJ: ;':11 &.1 Jli ° ~ rl 4)

I (~). J ~ J /

11 A ° ~I)I '-::'? ,;. ...,..~ J.I ~.b- r..w : ~

- ~

&. ~ 4>.jJ ~I ~ ri ~ ,ylal ~i ,!,o, ~ [' 'V - t]

- ~

: ~_r.:l4 ,U ~-'JIJ 0';" _,...JI Y. : J=i J ,45" .rJIJ~1 : w _,s:....J4 ,u.vJ1 (') on j'( ~~, 0 ~ L...a : J=iJ ,45".rJ1 .nq,/H',j r-lZ (n . Y q, Y Iy ~p::lIJ ,n y Iv ~\iJ1 ...l...oiJ ,y A t 10 r-:-U ..sty ~t--JI ~.J"'" (r) . (VA Yr) ~t--JI ~.J"'" (t) . r 'Y 'J...a tyl :,j c.r-:l (0) . n Y Iv ~\iJ1 ...l...oi ,j w- - I.S"'Y)li (1) . Y , Y Iv ~\iJ1 ...l...oi ,j w- - o.l;.. 011 (V) . t •• /\ r ~\iJ1 ...l...oi (A) ° t •• /\ r ,j r-lZ (q,)

Vi

.('Ht.) oO'w-P jl::..-. (') • « ~i ~ j' ~.~ ~I)IJ .:.Jw1J ui\!ll ~I , : r ..} '~J

vv

~ J. " J." ., J.

~I tJj' ~)l..,a;~1 r-J ~I ~ ~J ~ a;,.~\,:- ~t"' ~\i C' 'V. ']

uii ~~ SI_rl1 4fiJ ,« b>)'I») yl::S' ~ &k')..ul ~l!..... ,~..l.,all ~

(t), ,,(1") "~

" ~ 4-L1 : j;tJ "~.Jl> ~I ~ J~:.q~ k ~w ~

, , -

• J' '. (0),,: t J ' "

~lol.T"l, ~I~~\AJI~ ~~I~ ~~\i[' 'V.V]

" r-:.T" ~ ~ (i~ .AJjJ i) ~ ~L: :1 < :!j ~ 4>.- jj , ~j\ qt <-fW\

"

"~)\ LA.?~

~\A 4J'! ~.U2.11 ~ 4J'! ~u, ~t ,! "' ~\i [.I;I Ao/o] [' 'V • A]

.. ."." , ,

• « .l.!.1) B : '-:"' ,j...o \II .} (I - I) . Y '\ y Iy ~p.:lIJ ,y I r' Iv ~\;JI ~i (Y) " «v.I J : cf' ''-:"' ,j...o \II .} (r') . (I I I O,)yvy II r' .) r.J.Ai (t)

" «.M.... D : r ''-:"' 'J...o\ll .} (0)

. «41 ...:.....uJJ. : r.}J ,(...uJJ. : '-:"' ,j...o\ll.) (' - ')

VA

(y)" " ,

~\.o.o ~,:r ~j,:r J~ ~,:r a»j ~ ~\! [' 'V, '\J/ tV/A

,~~I d ~.:uIJ I);~ rl ,0~ ~i q. ~)\- t)j ,~;'JI ~_}l'

if ~ yj W, ~~I~I d:i~ J~)~~~I d ~t.. 0ts" 0~

~ f.e ' ,,'" t.

5.,5 cjj ~)\- 01 «( y-JI» d -d~ &. ~)I.J'~..li) . ~ J o~'Y)1

, ,,~ (t) (1")" ,

~)t- 4.J ~ c!)) . ~t;~1 ~jj ~, -d..f..wl 4.l;j I:: ;/

J. '" ,. "t. t." ,,(0)

~. ~~ §'~) '(f pi O)}'; ~ ~}'- 4-i1 4.;.. , j~1 4l;j ~ 'Y

,

(V) , ~ " I' '. .. _ , ~. • ('\)

Y ~ U:?>,l <..>1 <">J~I W '<.J"""I ~l:,:. rlJ.> rl.r.>- '-' «( ~I))

, ,. ,. ,

• ~~ ~.I ~I (A)!$ ·.~I' ,!, I.

~?I . ~ &1 4.Jl:,:., ~;Aj Jr ~ ~~ [' 'V, 'J

$ (\. , \.) (~)

~I if ,~lijll ,:r»1 ¥ ~ 0~ ~;, if &lpbJl

... "",'"

Jw:J1 ~-4iJ ,nr /v ~\;JI..l..oiJ ,'AAo../1 y~\'IJ .r vv h ~.::,,\..Yo (') .~H /~ ~_r.:JIJ ,ltv/ro

. (V' ~ .) 0./0.. .} r-lZ L. ~J .« J:, }. : '-""" .} (~) • « J:, } B : '-""" 'y 'J...:o \II .} (r') .« 0J_,s'.wl. : r .} (1) . yl~1 J" ~IJ .« 4-=\1, : t-JI .} (0)

. c ~I' : r ''-'''''' .} (') . (' 0.. H) r-L--J' (~A' • ,~Vo.. 0..) ~)~I ~ ~~IJ

. J:>~ t-JI .} o~ (V) ,~ , r Iv ~\;JI..l..oiJ' ~ 0.. r / 0 ~ IS \I ~~I~ /""J ,1 .0 /It dl_):a1J _r-$JI ~I (A) . ~ H / ~ ~_r.:JIJ

. (' .vr) 1n/H _r-$JI ~I (0..) ~J . ~_;..:JI J..l.,4.o ,J' ~IJ .« 0~ ,j! ~)I ~, : ~I .} (,. - ,.) . H 0/, 0.. Jw:JI ~-4i

(Y) Q1 ' ,. ~ , 0 -:,. !., .

, ~} ~ l?,-; r..lii, ~ ~I, ~'Jf c.:.t ~\i n 'V, ']

. ~ If." 4-JI 0'" ~ t5' J

, ~ (t), (r), , •

-::lll> ~ I, ~ J_;;...JI !~, 4J! ~)' c.:.t ~\i [' , V, y]

, ~ , - ~ , (0) ~

~I ,~I q. 01~ tJj ~t5'J' ~} ~ ~ r..lii, ~_,JI q.I

, (1 , ~ (V) ~ 1)

..Jli·~~Jjr~lJ.i ~I: '~~IJli '~\.!J~Ir_Jl

.. , ,

~i c::?iJ . ~..l> 4J J-:JJ jS"~ 4J : oL &.1 JliJ . ~I &. ~Jb

.. ) , . (A)

Y. J. ~)I Y. y-' Jb-.1J.I y- , ~ J. ~If.l~_,k 0'" ~

J. 5~~ ~ ~)I ,! :/ ~lj ~t5' : .ju , ~~'I y- "&\..)'1 (";yJI

, ,

• « WL,.. D : J...o> \II ,.) (') . (0 t,..,) V1/V ,.} r..lZ (Y) . «..l:J)1 01 D : y 'J...o> \II ,.} o-lAf (r) .nt/v ~wl...\....i) "AAa,!t y~)lI) ,ya,r/O ~ t$\I ~~I ~J"'" (t) . (H' .) \V\jr ,.} r..lZ (0) .y 'J...o>\lI:J ~ (1 - 1) . \ AAa, /t y~)l1 (V) . (VA t V) ~~I ~ J"'" (A) ~~ ~) . ~_;...:!I.J...I...,4.o .:.r' •• :..-:! .•• JI) . «0"""" )I ~ 01 j:!yJl ~ D : ~I ,.} (a, - a,) . y or/\ V JL.5:I1

".

;; (')~:Ii - ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ .

iJ.Z '~J~~I oJIJ):t...\A...II ~\.ol ~I ~ ~~\j [' 'V, ~]/ tAlA

;; ~ ~ (~) ~

4J J L",_)5'~ i.J.ZJ . ~j~\ : J=iJ' ~I 4J J ~

~ ! ~ (0) ~ (1 ) ~ ~ ~ (f)

;"'L.I .J!I 0t5'": ~.J!I Jl!. ~L. q. ~I ~Ifl ?:.i ~ ~j 4?o1

, , """ I-

~ ~I JYj r-J) ,~ ~I Jl ~J ~J ~-dl; ~~ ~JI

~ ~ ~

. j~1 J. .!}JL. ~ :.r J.~ J. b::i ~).AJI

'" ,. ""

q. ~ d' ' ~._s!i q. ~ q. ~\J.l~_)' if ox.. J.I ~?iJ

~ 'iJ ~ • ~. ~ ~ ~. (i)~ ~

d' ~..l>.; ~I Olfl ?:i ..::....:.: < :;j (:_!- 4,j1 'ij;. q. Jr q. OjW-

.

" 1l ,~ ~ "J ~

, ~~ :.r ~~ -d ~ ~\ Jl ~~~ : ..:Jl! ,;"'L.I ._s!1 ~ ~j 4-!1

(") (V),.. ~ ~ ~ • :Ii

: ~J.IJl!J' ~..l.p~.,i;.Jr-1'~~J~?I~

d AA tl, It y~ )II) ," tl, 0 I 0 ~ ..s ~ ~t-...aJ\ j,j J""") ,11 • I A .M..,.. 01' .;..lAJ. (') . "tl, r I" -I:!_r.:ll) ,'" t Iv ~WI ..l...i)

. (' , ') "iI' .) r..lA.i (") • « 4--i D :,f .) (i) . (' , t • t) t 0 iI' r .) r..lA.i (t) .'AAtl,/t y~\'1 (0) ., iV In Jw:JI ~.4J ~) . «}. .. ~, : y '~~I .) (i) 01 ..l...-. ,y- ')~ 01 ~ J:!)o if (Vi' A) ~b...,4JI j,j J""" .) ~ y.i ~ _ri (V) . (' , , 0') n tl,1, r .) r..lA.i l,. ~) ,t.l,.i ..si ~ ~ t.:.:- J .) '''I .} .. ~

. t t· IA ($~I .;..~I (A)

~ ~ ~ (I) • •

.) 1S)_).t_j1 01~ q. .)lA.!J1 ~_;k o: u\"110] ;~I &,1 C_?-I)

~ (T)~ (T)~ •

: ~li , ~l&. r:..f" ~ r:..f" ~ '-;-> I..,." ~ (..S11 r:..f' ' «( ~_) l; )

~ -

.J .J ~ ~ '"

: ..:.J; «( ~~ \.A» : ~ ~I J_,....._) Jli ~_) W;, -dl,a.i~1 if ~~_-l Wlll

J. O.J""~ .J ~ 0 ~

: 4..!J\s. ~ sJi ~I , JjiJl ~ fj _)l,a.i~1 01» : Jli . La~IJ l:.!.L

.J .J ~ .J ~

• « ~ u~ , r5~1 rS~I»

:: I ~ ~ ~I ~ ! ~ I "1 ~ - 'I' ~ I~

• Oy)j 0'!..lA..... ~ ~_)I.A.J ~ ~ oo.UJ : ~

~ ~

J ~ ,

t oJ / ~. rf ' at)I....A;,)1 rtf ~ ).l.:4J1 ~ ~\.1 4! .~ ~)l! [' , V, t]/

,. "..." ...

~I y.i j~ . ~ ~I ~_,..... _) fL;. ~t; J. 0~ L>i ,_)~I

... .........

• , ,,(t) ~(,.)

~ ~II~ ~ : Jw 'A ~ J. ~I ~ JS- ~_,k 01 &I..wl

- .

. i~ 01 ~_)6J1 J. ~)I ~.) 0~ ~i ~_)lA.l : Jli

,," -- ... ,..

-:4S' t.i 0lS' ~_)6J1 ~ ~)I ~J ,~~I d ~.1JIJ u\.A : ~

, ""lJ_ .. 1 J' • ~ (0) ~ t"'" ..iI1Jii; 'Ii .1

~·l ~14J ~0ILi~")U' ~.i.)iJ.Aj~ I~~ &1

~ ~ <:'.: - ~ ~

. r--All IoU rf ~ ).4.11 0 _y::; , t:Y 01

. " \ 1 Iv ~~WI ..l .... i (\) ,0,\ \ IT'\ JL.SJI ~¥ ~J .« ~» : r .} (") . T'T' - T" IT' ,j\j;. \II .} W' - ~I..wl ~I y.i (T') . "vlr d\j;.\l1 .} -.r._,k 4.....:-.J ~J .« L..._,k» : ~I .} (1) . , ·1 h .} rolZ (0) . n t/v ~WI ...l..oiJ ,t T'A.. I A ..lA..o ~I .;:..~ (1) . " \ t Iv ~VJI ...l..ol (V)

Jl ,! : ,; §..b-Iy. W ~I ~ J ,~~~I ~ ~.lll (( J..llI» ~

, ,

J ~ ,~II t • '·'1 c» J IJ'~ ,,~~,,_,.fIJ -::l:. .. ,-"',-

~ '~r ....?' J ' ~ ~w: ~ ,J. \J' ~ -e- ~ ~ , UII~

J

., ~ "J " ., J "J" J

~\"I ~I ~I ,~~I q. ~\.. q. ~ q. ~ q. ¥. q. ~~ q. O)Jj

~iJ 41-; q. u:J q. ~ &. J..J ~j_j '4~O) .... ;)Jj q. ~i

: ........ t

• I....JI.!.~J

, (Y)J ! , J

LA ~~, ~JoO~' ~t 4J! Y.r 4J! [)~ ~t ~ ~)\i [' ,V, "\]

...... ... ,

., r: J'~ '-'I I C'J . 1- ·~I (,..)~.. II

-.)u: \J',",~~q. if'rq.~Y-~r~~?J' ~_;»- •

J (0 J 0) (t) , ~

~~~~&. ~I¥. I?--~ ~IJ1~?-~JJI

"J J... .," " ""

~I ~ ~ JWI o..l:s- ~\S' J ' ..L..>-I y.1 _JA J ' ~IJ ~~ ~\ , ~

, -

. Y:';-,J. 0~

- ,

• ~ "'! J ~ (1) • ~ t J J '"

~I ~\ q. ~I ~I, ~,~ ~ ~~lAJ' [' 'V'V]

,~t,bJI ~ ~ ~ ~I J; ~~: (V)r- y.i J\i/ ,~~\ _fL!JI 0 ·/A

J

~» : ~Y- 4J J\iJ ,~ 4~ 0\S'J '~~J ~~J ~ ~\~ ~\S'J

. t n I A ~Pl .;.,lAJJl (') . n r /'f ~p::lIJ' on 0 Iv ~liJl ~i (I') .''n 0 Iv ~liJl ~i ,j L.S' - ~_;;.:.-JI (r') . «~...wl D : ~_r:ll )...l..,4..o ,j (t)

. «~ ,j! illl .y. D : r ' o" ,j (0 - 0)

,ono/v ~liJl ~iJ "AMIt yl •• := ... :'l'IJ ,nolo ~ IS~ ~l>.....alI~.J"'" (1) • ,. C\ r' /'f ~p::lIJ

. , AA C\ It y~ \'1 (V)

Ai

}

4 : ~ ~ ~ t:r" ~ :_r:. ~_,..J

(T). _

~j>': !j 4.,l4.,: .!j~~[j;,IA1/0]

(1") _ ~~

: ~lA..JI ~ JLi 4,jIJ

- ~

L:y:! Jj\..ki 0l_, ~ JS

J 11/ ..u L. J.; U ~

~ ~j.~iIJ ~j ;4~.;.I: r- ~i JLi. [IVo :JI./~I] ~';rl « ~~ 2 '-~1i r:.r ' ~I q. i..L r:.r ' ~ r: q. i..Jj Jl oL JL.... rl . ~I ~ e I I A • ~)AJI ~~ : JLi , '"":"" JI 0/ ~ r:.r ' y~ 0/1 r:.r ' J\:........I) 0/1

.,.. ". "" II "" ,.

. ~4 oj jj : JLi

~ (0) ~ _ ~}

: JLi , ~I.r \II q.1 r:.r ' ~ ~> tY ~ ~I WI iflJ : ~

~

. I 1 '\ ~ .,;Iy..:o (I)

~WJI . 4L!. ~i : ~ ..::..L..J .« ~ D : ~_;..:JI .)~J ,~ 'y 'J...o\rl d (")

.(J.,yt.)

. '\ 1 ~ .,;Iy..:o d ~~I (r)

.. ,

.( J J J) c_WI .o~IJ "-,,I.) :~~ JS" ill (t)

. "( '\ 0 10 '-!\.......4J1 ;ij J"" (0)

At

(') .. "

, ob &.1), r"'~ ~I &.1 ~?-I) . oj>-.i ~I I~ J~l &.1 Jli

, J~l ql d' ' ~i if ' :S~I ~ q ~ q ~If.l ~> if

".," :;:i" .;

~I ~ ~}j 01 'U"~ ~I if ,~I ~ ~ ~I ~ if '<.5.Jb)\ if

.... .... ...

: ~w '4-:>i) 4:::ti ~ if 4JL ~ &:JI Jl ~~~ ~oij~1\ ~ ~I

J " ",. A"

Js- W..l>1 .kA..-i 01JU, Jim, <.5j-r' Js- fW ~lJlj .t- if ~I ~~

," (Y) ~ J ~ "

. ~~ ~y .~ .? Jj : Jli. ~ Jl o~~ &= L.. ~ o~~

~ WWI WI ~?-i), ~ J~lql J1J.J~~ I\~): ~

.. " " • (1") "

, 4J~ '-!'~ ql if ' ~~ ~I if ' ~I ~> o: « ~ )) y\;:S"

, ,,;II. , ,,' ~. (t),

~l,4i o~ ~ &:JI ~...w.;1 ~I 4J) , « o~)) ~ ~I 4J.ii ..li)

(0) J

: ~~ if J} ~ ,~I) ~~')4 4J t~ or if

J

~ yL->Jj J..I.:JI ~ Yo

<i)

: ~~if~)

. (rt V'\) Y.t vh ..;I!.JI) ~~ ~I (') . nt/' ~4-J1 . Ja.:ll JA-i .:/' ~WI) i rll .:r- \.. : ~I) .« ~. : r ..} (") . ,. • ,. /r ~ .Jy:.i (r)

. y 'J...o ~I : J ~ (t) . i. ~ 4.i1J:!~ ..} ~I (0) . r A d' 4.ilJ:!~ ..} 0~1 (i) ~I) . « ~i) » : r ..} J . « l~iJ' : d' ..} J ' « I~ '1 J' : Y 'J...o ~I ..} (V - V) . ~~ ~J ,01J:!..lI1 .:/'

(\ ~ ~ :: \) ~ _ II ~ 0:: -': _ I

~) O.J>.J-' ~ ~~

..

&!:~ ~L.....J\ ~.r Js- ~

(Y)

: ~~if tp)

. «I~)>> :I..J" 'Y 'J...o~I,j (' - ') . ~j : ~ts::.. ~} : ",WI 4,1 ,j -J) "00 I..J" 4.i1y.,) ,j ':"'l:~1 (Y) • « I.S'~» : Y ,~~I ,j (T') .YI\T'/y ~p;ll) ,ni/v ~wl...l..oiJ "AI\./t y\ ... ::= •• .'~JI (t) ., AI\. It y~'J1 (0) .r:0'" JU..... (i - i) . Y 1\ T' Iy ~p;lIJ ,yt V IT'o Jw:J1 ,-:-:!~J ,n i Iv ~\iJ1 ...l..oi (V) . (' Wit) 'Y·I..J" jl:- (A)

Ai

J. ", J J

~ &~.f.J\ ~.J:! &. 0;0.>- ~.?::, ,~, ~~li [' 'VY 'J

} ~ , ,.. . ('),

&. sr" __;.J\ ..y;. 8~ , I.S-A&- &. ...L..,.:...\ .J/\ li_;.>-\ Jli, « 0~?- ~_;li')

• " } ~ . ~ ~ I (Y) ~' , •

, ~\ d' ' ~ q. ~\ ~ &. ~ 8~ , r-~\ &. ? 8~ , ...L..,.:...\

if =W ~ ~ ~\ jli'..:..Jl5" ~\ if ~t.··1 0i,!~ d" r-jI (..5!i d'

} (r • ili r) .. ~, •

U Y : ..:Jli « Y ~ lk.t L.o): Jw , ~~~ ~ , o_}- ~ u~u , 4-!}

'Ii • •

I -q.:.m.A., 1- j , 1.\ ~U <I.:J::J j ,! .!iJj , .. 11 ~ ,L 8 ~

~ (....!)" .. __r-' '-!i~" .. ..T.-.J '-!i . ~ V J • _ ..

- 0 .... 0 ~ " J

. \~ ~~): Jli Y f.:l\ ~\ 0\ Js- ~ L.o: ~,~~ Js-

• 'Ii , •• 'Ii}}

_f:-_; ":i ~1 'd~\ ~\ ,::~ 4s-_;U ~ ,~ : Jli Y..:..J\ ..:..J\J ,J-.aJ : ~

. J ~ 0i ~ j.'i \::'1 J_; if

(t) 'Ii .}

• « y~ _,...., _,.J\ » ~ I.Sj~\ &.\ O.:lJJ\J ' J fi ":i if o~ ~

rj,zj , ~\ ~ ~,~ .• )q. ~\ ~ ;t.··\ , (O)i4li [' 'v Y Y J or/A

} '}' (V) • ("t)

tJj ~_;l,aj~\ ll.fU: rs-.J/\ Jli J ,oL J.I ~ ur , ~jS'::'

}

.... "J I-

~\ ~ :..:Jli ,~~\ ~I ~ ~~ ,~\ ~\ J. ;.U\ ~

, - '

. ~..I..,aJ\ Js- L1.d ~

• Y • r cr" ,:,~ J'!" ~)\; (') ~J ., • , /, ':'1.r.J1 ,:,U ~J . ~_;...:ll)..l..p if ~IJ . «~» : e-JI .} (Y) .~w~

. «!llk.h : r .} J ' « !Ilk.» : cr" .} (r - r) . Y • 0 /, ..::..~.,......".JI (t) ,'" , /V ~\iJ1 ..l..iJ ,\ M • / t y~ ')IIJ ,y 0.., / 0 ~ 1./'1 ~~I 4;./"" (0) . v / \1 ..I.::'L-l1 t"~ J ,y 0.. r fy ~~IJ

. ,.,./\r.}...:...,....Lir (') . \ A 0.. • /t y~')I1 (V)

AV

~.:II :II:!_ J. _ • J. 0 • __ :II.

o~:J . j>.- J.:r ~ <IJ..l.p J'b : ..:.Jj J ' J r. 41 ~ , ~...l.,.2J1 ~ ~

-

, ~JjC::" ~ 41!! ~.~ . « 4>;-Jj ~~~ ~l§ifl if~..l.p 1i~ Jl» : Jli J

(t )(1" , ~ 1"), ,

. ¥ . ~I if' ~.Jj ~I J_,.....J ~ 4.l J'b : Jl4i

, ,

~ ~ ~, ~J-MJ &_#.~' ~\..l ~ ~'..;Aj' w.,\.t [' 'VY'-]

_ ~ :II (O)J.'

~IJ ~I ~ WI ~, :i~ .. : .. lfJ' ~lA 4J! ~~II ~ 4J! ~, ~

til .,.' ,

,.,. ~.o!':" 0 J ~

~~ ~~ §..b- __,.JI ~ ~I fl J5J ~t5' ,~ ~.JJ ~ J

.., <::' . ' ..

J'bJ ,Jj ~~ §..b-__,.JI ~.Y'-'l ~ if' y~ &.1 JAiJ .4.5L...

~ ~ ~'J ,.

, w y.IJ ,~~I ~ t..SJ.J ,~I if' UJj ,~I_;A)I ~J ,~

J. J. ... ~- ~ II. 0 ... II! J.

~ 6....klt ~ ~_jIJ 'J.JIJ 'e:'I.J ~I ~ J ,t.L ~IJ ,4...!J~J

-

. Y ,~\l1 : J u-:l (' - ') .«~i»:y ,~\lI.} (Y) . «¥ 4-:li rJ'» : r .} J ,« ¥ 4--i rJ'» : y .} J ' « 4--i rJ'» : ~ \II .} (r - r)

. ~ w~ 01 ~I ~_). rJ' (VAo') ~L-..aJ1 ~.J"'" .} ~ y.i ~.ri (t) ~IJ ,rn Ir w~ 011 ':"'~J ,y, y I' ~ .:...lA.J..J ,'~ IA ..u...... 0I1.:...lA.J.. (0) "A~rlt Y~\'G ,'n 10 ~ u!\I ~L-..aJ1 ~.J"'"J ,t· 0 In _;1_r.k.U ~I ~~IJ " , ~ h ,,~I r')ls.i.r.-" J ,H vir 0 J~I ~-4iJ ,n • Iv ~t;J1 ...\....oiJ

.n I" ...I.:iL-l1 ~~J ,YH h

AI.

(I)

~l5': -f>"1)~ J Jli: ~_f.- ql c.r ~Ij)l ~ Jli 0 ~~) ~I

~ (r) ~ ~ • ~

~I cJ I~I: ~.JII Jli) 0 4L:,~1) ~ &.-01 ~~ ~I Ut;

~ ~ s » ~ ~ ~~ ": ~

~,\_,ili" ~I ~'9) ~'~j Vf.S'101 ~I 41~ \oS.lJI) , ~I

• '" (r), , ~ ~

~ ~-:U~ ~ cJ ~I)/ 0 9) 4; cJ Ihift~ \JZ.Ai) 0 Ut; 01/A

~ • (t) ..

Ut; u~j : J-~I Jli : Jli 'iW1 r ~I ~> if Cs.AiI_,JI \oS)}

(0).. ~

\?-- I~) 0 L :-";':J.J) v;-> JI ~ &.-01) [.1;, Av/o] J4 ~I)

o ~ ~ (V) • ~o (i).

~ J. uL...:L J. ~ J. ~I ¥. c.r ~.JII JZ) 0 ~I...wl

"" , ...

~lJ_,... 0l5') 0 ~ &.-01 ~_,... if ~)) \oS~l L u~j 4!i ~4JI

... " " " "

, &- u-> ~ 6...:J~ if ~I ~) ,J!S'I )1 ~ r ~ ~I ~

, , .

o ~:, ~ jJ) , ki ~J~ ~~ ~ ~I L \?-J1 yl)i o- ~ jj)

. ,

'" ~ '"

Ut; 0 ~I ~I~ 6..ll1 J . l: .~~;I

o if. ~, ,_""" J I.T" c:-)

o (' 1 • , ') Jlj)1 -¥ ~ (') 0' A"r /1 y~\'1 (~) o (' , r , A) r A V / ,r .} rJ.Z (r)

o«~D:r '0./' .}(1) o~ ("SoUI}1 ~ n/A .;.,~I.}...u.... 0{1 4>.-.;>-i (0) o , A" r / 1 y~ \'1 .) W" - ~\...w\ (') o , A" r / 1 y~ \'1 (V) or '0./' :~ JU..... (A - A) o(~i,:r.}(")

• <l.:...

~ ., ~ ('I). J ~ ~

r:.r ,~I r:.r '~ ~I sr.' ~> o: « o~» ~ ...l...>-\ C?IJ

J # I! J I! J

~IJ : ~ ~\ ~ ~I ~_,...._) Jl~\ 01 ~,:,) : J~ ~ ~ ~_)

!l~ ~J»: Jw,.yl ~ ~~~J ~ ~j~ rl· ~~ o: J \.. oO/A \JS' f~ ~i~1 a~~~1 &_),:, 0:!\;» : J\i . '1 : ~I « ~ t~ (V\ Jb ~i ~ ~\..!,.oJ . « ~~l Wt. » : J\i . i.S~ yo : ~ « Y IJS' J . I.I'~ ~I ~~ ~

.. .,

c 0). c

Jy : J\i ,~ ~I ~> :r ,~..u\_,l\ r:.r .:- &.1 C?-IJ

.. .,

. ~ J6-L.:r.' .:f' 1t " T' uP i _l>Uall ~_,.lll .} .s ~ )JJ1~ ri (') • '1' , /10. loS~1 .;,LAJalI ('1') .,. '\. /n J~l~~ ~) .« rj1> D : r .} (T') d' : J:i) . :iI~·n ~.rJ' d' : J:i) . t.. ~ of ,'_;.r--11 ~ u=J1 d' : w,.,J1 (t) \.l..t.) . VrJlu~ lj\) Y)6... ,j1 ~ : ~ J~~l .1:&-.,y ~ Jl~"......

. t . ,," 4t\p1 .J\i~l~i

· ,. • / A loS ~1 .;,l.A.:kJ1 (0) • (,. T') t, /'(..l....>-1 ..l:......o (1) • ('1' H .,) ,))b )Ii (V) · n /A .s~\ .;,LAJalI (A)

'\ .

. (( ~ ? ~I) : .J Jti i...1,t; t? cjj L..U , Y J:!i ~i ~ ~ ~I

, ~ (Y) (') - -

&. ;JJl> ~ : .J ~W , L..+.ll ~~, 4.J ~ ~ I_j:>-t:.- ~~t;

., " J. J. J I_I

~~ , ;JJl> & . (( ~ ..:. ::..:.LI t5>- ;JJl> Jr ..u »: W, ~~I

- (r) , _ '

: JW . i. J!; lSlll0'! ~l ~I J.. ~lj lSlll ~IJ ,~I J.,.....J ~ : JW

, ,;, • (t), '" 0,

. 4...J.,~ s- 6.....J.J '::1 r:f ;JJl> J~ . (( ~ illl !lj4 ..::.,j...l.,.::l)

, 0 " (0)

~~ ~ ~ J ~ 4...J.,t; t? cjj : Jti, t? r:.j rs- r.:r-> if J

. L;~ &w -J.!:-J:! 4JJ 'tA! if ~? ~ ~J ,~..wl

, , " , (i)

.)\S'" J ' 0)0>" ~~ W ~ Jl..!JI ~ u- r:f (( ~I) ~ J

, ,

" " ~ tII'" " ~ e

~ .)\S'" ~ ~~j .)1 ~ j r:.fo J} t!J:i.. I~ . 4...J.,~ ~ .)1 .')1) t?

o «'i.u ~ ~I.:.r Ij>L D : (!:!_;..:ll .J..\..,4.0 ~ J ,« I_r.L D : y 'J..... ~I .) (\)

.«4:iD:y ,J.....~I.} (Y) or: 0'" ..b.A.... ("')

0«0"" : r.} (t)

on /A I..S~I .;:..~I (0) o(\W~) ri-J ,(,...~\) I..S.J~I (1) o (YV'I'\) J:...,.J~I ~I (V)

, • (I) J. _ J. J. • J..

~Y- _y.1 JliJ. ( ~IJ ~.rJ 4....kLtJ ~..l> ~I ~I ~W ~I»

J. _. , • (Y)

~IJ ~.r ~ &) &JWI ~W ft>)) : ~}.r o_j..~ <.S-I;.r &:.wl

.'-t 4,..f.s. ~>,y (n,1.) t·o./t..l...>-f ~_rf (') . «~I..I.JI» : r ~ (Y) • '-t ~I ~;. ,y "y Iv. J-!..o.:l tf)'u ~ fL-s. 011 ~ _ri (T') . to, I W J\..SJI ~-4J ~J . «r-:-U» : r ~ (t) . ~ ~ lSi 0/1~;',y (1.°' t) ~~I.} JWIJ, (" Vo,) YVo./' 1...l...>-i ~_ri (0)

.(Hto.) r-L--J ,(T'V' t) ~)~I (') ~ r-:-U JliJ 'V, Y Iy ~\5J1 ~ ~.Js. 0IIJ '(' A Y) ~I ~I ~ ~1.,Jal1 ~ _ri (V) ~ J\:i '...Itj 01.:..r-- 4JJ ,,0T' IT' !I)..l:-JI ~ ~L,.. •. IIJ ,(VT'VT') ~1-..,.aJ1 4i__,....

. I.a~ ~IJ 4l:l1 ~I ~ ..;~ J . ~ ~ ~i ~ '1 ,.!..:!..wl ~ : ~.iJ1

. « 1.iS', : 4J ~ J 'd'1:! ~ «~lS' J D : U'" 'Y ,j..P \II ~ o~J .'0U'" o .... l.W1 ~).iJ1 (A) . r 'U'" :,y Ju.... (0.)

~i ~li) .«~ ~ ~ ~}O'~ ~-d~)'~ ~-d~ ~\» j;i /~:J\ ~~ ~jJ ~\ 1> d\ ~ : ~-:. "_ ': L.L

~~ \.--- - '_'"" "'-I- ~y :y t..P '-'

~) i...kl; J1 ~ ~\ J.r" J J.:. Jl; : ~li . [rr : ylj> ~I] ~ ~\ ~I:~;J\

/. ,< , < "'

'(..$.M)\ ~~\ . ~..bJ\ . « ~ ~\ ~~ ~» : Jw ,~\) r\)

(I)

Jli) '~ ~__,;. ~ ~ : Jli), « ~J..l:.-..J\» ~ rs'W\)

~ ..- J. " 0 ~~ "" .J 0 "" " "" ~

,~ ~\ ~.r"J ~ \~~ ~ ~ 0\5" ~.A..J,l; ~\ : ~~ if' J).r-

r1' ~~..l> 4:J1~i r1' 4:""1 if' ~i r1. « ~~ I?- f» : Jw

"" ", ", til I-

, ~r if l;. } y}\ i _r.l\5" ~\J L. : ~ , ~ ~..l> 4::l1 ~\

~ ,

L...l! . o~ ..ijl~.ill\ J I,,-~_J~ U L. : ~w ,Jli l!.&- ,.!IW

.r" ~ ~ ~.r" J ~ 1..5:;' '+""

oj - J "$ fJ" 0 " .J " "J

~ JS' ~ ~\_;l~ ~ JI4 0\5" J~ 01» : Jli 4J\ ~f.>-l; lPL.. Ja1

~ ~

~i J} 4u ,~i ~..lt) ~l 0\) L.) '~~fW\ ~5~ 4Ju ,;~

" "" " ~ ;, ~ " 'J til

0\ ~y~\» : Jw ,~ . « ~ u\ ~\ ~) '.t..s. li_".J ~

~ /.' (Y) < ~;, " ~ ("

: 6.....L i\ ~li)/. o~~\. ~ « ~&JW\ ~L...i o~ ~r ov/A

,\tilT' rS'WI) ,(T'AV' ,T'VAV) .,s.i....f' (') ,(no.) r-L--) ,(i'I'Ai ,i"AO) .,s)~1 (") , (iV t r) ~ y.i (r) , (" 0. 0 0.) _;I!...ll) ~\.:.- ';II (t) ,00, I, t Jw:JI '-:-:!-4.i~) , «)_rS'» : r,))' u_rS'» : uP' y 'J-..-~I,) (0)

~ ill I 01) : LJ.,w Jli ~ &.-JI 0i 't.? Y' ,~ !~I ~i if • «( .;!w,) ~:;J ' ~

· ('1' II V .) (5.i. rll (') • « ('"+!.Jl>-» : r d (") · « ~L.» : r d ('1')

., 110,11 /t y~)l1 (t)

.«..J~D:r 'd' d (0) • « J\i» : r 'd' d o..l.A! (') . ("V" 0) OIlV/to ~i (V) . (WoO,) r-L--(II) .r 0" /'1'0 JL.S:l1 '"':-:!--4i ~ (0,) . «..::...;» : r dJ d~l» :~:.yl d (,.)

. ~ ~~I ~>,y '1 ·/f J-!..o~ ~J\j ~ fu 011 ~ _ri (') . «o~, : r ~ (I') . , , • ~ oJ"l.kl1 ~J.lli (f) . \1 • If J-!..o~ ~J\j (t) . (I'V1' 0) oAv/to ~iJ ,,(V IA ~.?JI ~~I (0) . «JIi, :r 'y ,j...o\rl ~ (1) . r :,y ..lU.... (V) .• lA:S'". : ~~I ~J ,« \.:.is". : j...o\rl ~ (A) . '( A IA ~.?JI ~~I (1\) JWJI ~-4-i ~J . ~_;...ll J..l..,Ao cr ~IJ .• illl ¥ J : ~I ~ (' • - , .) .nl\/\t

, e , J ~ (O)

q. ~~ y- ,4.....L. ,!.r. Sl..> W-l> ,0~ li _;.:-:.I: ~,!.r.1 Jli

~ ~ i.J,lj ~jj W ~~I J"""'J 0i , t)s- y- ,~i y- , ~UI

- ,

,

, .. 0 t: '"

~w ~ I e: JLU : Jli , .o'li.,., .0'6-' J..J LAJ .' ~I O.)L:.. ~

~ ~~ ,J ~~ JJ - .J->" r ' JJ - -, .

. ,~ Jill' _ (V) ~ _~'.I (') J , " _I '"

~.).., ,~ W ~~...l.tJ 'c.SJ~ ~ c..i> U_r.::.....\AJ: .... .J!.

, - '

A W ' ~

~lj . c.S1~ ~ c..i> ~ ..u ~IJ lilJ : ~LU . ~~lj

J .

'" rJ4.. J J.. .

. ~ ~'i ~ : ~li «~~ c.S1 ,~~6:- L..» : JLU,~ ~I

'i» : Jli , t..J6- ~ J j.it ~ oL;h '~~JJ JL 0i ~IJ ~J' ~ ~fL.. ~i'i ~.,k. c.S~ ~~ !=1I}i tsfJ ~f'i ~IJ

:;1 '" ... ,. "," o! t:

«sl); \P I~l L.i'Q_~i/~.)..liJ ~ljlj , ~) • « ~WI ~ ~Ij &1

. or 1\ / A IS ~I .:...1..iJ..l1 (\) '«~»:r'~,j(or) . ~ 1S..I.i1}1 ~ or 1\/ A IS?,:!I .:...1..iJ..l1 ,j ...lA..oo 011 ~ _,>i (T') • \ oV· /t "lA....,4J1 ,j J-~I (t) . or 0 /A IS~I .:...1..iJ..l1 (0) . t \ 0 /or ~4-J1 ~ . "WI uL : I_r.... \.:....J «.:..._,A.!.» : ~ 'y 'J...:o\ll ,j (1) . «~i. : ~ ,j J "..:...J....i» : y 'J...:o \II ,j (V) l.u.l~~J~ :'l"';:'J~J~y...tiJy...:.;O..l:!~J'«~» :~,j(A) . T' •• / t ~4-J1 . ~I ~I "l:!- \I~ J..JI .:r .All ~ L. 4J ~ J ~ J

---~--------------------------------------

.(~6..:-i.:4/ 'Y ,j..P~1 j (') 4W» : 4/ ~l"...l.i;-,£J ,e JJ).JI. : r JJ ,« J).JI» : 4/ 'Y' j..P~1 J (") . (A'r'A) r .sl« .4.>i."'\":""'O ~J .~~I ~ .,J"~\J ,«J\~j

. n IA LS~I ..;.liJall ('r') . « LSi» : r J (t) ii.!"'l~» : r JJ ' «J0 't oi.!"'l 't» : 4/.}J ,« jli oi.!"'1 't. : Y 'j..P\r\ .} (0 - 0) . ~_;..:l\ )J...,&. ,J" ~IJ . «jli or.,.. ~ "r':4/ 'Y ,j..P~\.} <')

",v

o ~., ~

J~ ~ ~ ~I J_,....,)~..u , f'%' 4..o.kl!J t? &. 0l5' : Jli , S-!\; ~I

f! 0 , __

~ ~IJ ~~ :.J J.:d : Jli u'M/o] .~? rl ,~ ~I d>

..liJ ~ L.J» : Jw ~ ~J rJ.J ~ }I 1.5) ~J U?J ~~

• « tsJl ~I ~i &. ~i

, • 'II (T) (I) •

~ dltJl ~~ : Jli r ~I if .J ~ 1.5..li1~1 if ~?IJ

,. ~ " ~ .. ~ ...

..f.I.}J Ul! u.1Jj : dltJ1 Jw . ~ ~I lil : JyZ ~J ,4..o.kl!J ~

" oJ, (T') ~ ':: /1

UJ Ul! ":'_';'M: .. ..lil JI Jli . ul' 1.1: 1I1",,-.1J' ,~I . M

M M _JJ 1.5 'Y J _ ~ ~ cs"" ~JJ . ~

1· I A :; ~ ~;, if J/ . ;).&. l.5..b-l L 5Wv) kif 5_;1;:. ~~ ~L,'jWI

~ ~

(t), "

~;, ifJ· ~IJ t?J.J'A ~_;.,.. rJ JYJ ~\i ~ dltJl ~

... ':'0... ... '" ;Ii __

J.I if .?~J' §I..u. ~ J..4 ~~J ~ ~ ~ 01 ,~\ J. t?

" .. " "

• , (1) ~ (0) • " ~

~I q. ~ )1 ~. ~: 1.5..li\~\ Jli J. ~~ o_r.>-\i .JL.. .vI '-t~

, ,

~JIj rJ )'1 ~s L. : Jw ~ c:!:I~ 4....b\i pi 01 : 0) ~ ~WI 01 : JI_,.JI

.. ,

. ~)~I ~ ~pl (r-J I.A; (r-J ' P ~b rJ

(V)'. ., ,

, l~ .. :' .. ~' "':'.l:,o ~ ~ ~la ~~, ~ 4.o,1,\i [' 'Vyt]

~ ~ ~

. AAd'rJ.ZJ .n IA ~?J' .::...~' (') . r : ,y ..lU.;.. (") . "A IA ~?J' .::...~' d W' - ~..u'_,l' (r) .41,0 d' rJ.Z (t)

.4I.:.r.:->,y. Js-.:f' r-t« ~?J' .::...~' d..lA.,...,y.' ~?i (0) .r. IA ~?J' .::...~' d W' - ~..u'_,l' (1) . ,ro \ I" t ~'_r.k.U~, r-l'J ,rn Ir0~ ,y.1.::...1ZJ ,0' IA..lA.,...,y.'.::...lAJ.. (V) ~p:l'J'" \V Iv ~WJ ..l...iJ" M' I t y~ ... :::J'J'" Ao 10 ~ ..sty ~~, 4jPJ ."o..r /Y

( viI t '-140)'1 )

$i~ '" 'IJ J ~ J

u~~ ttl I ~IJ . ~MI J.i ~y ttll : J=i ~ ~_,>-u t? o...uIJ

• - J. • ' • (I) ~ . I • ,

L~ :iYJ U~~J ~I : Jti ~I~?- ~J '~...\.o..J~ ~L.J

(T) • •

q. ~ q. ~ q. ~I ~ ~;, r:f r"'~ ~I j.1 (.j>-IJ . ~..w~

'" I! '" :;1 .. /: :;:il! I! I!

,~~+---I L::~ Uti~ ~ ~101, ~Iy-, yJtk ~Iq. ~

(r) , J • •• , .,

q. Jr y-' ~'il J\:iJ . « ~ ~ ~I yJtk ~I ~ J1j ~) : JtiJ

~WI ~tA..... Uti ~I : J.'l ~ : t? y- ,~r.1 ~i y- ,~~

" (t) Ii' , ~

.~ : -d~ j. ~jI J\:iJ. ~IJ ~I ~J ~l,J\ ~ y~..uIJ

• (0) J "', J •

d -:?~ 4.l d~J· tl~)1 Uti ~~ rl' ~ u...uJ ~~ .... ~ .. ~ JJI

(V) (i) ~. II J , ,

~tS': ~ j.1 Jti, ~..w~ ~L. ttl I J.&- J...l: Or>" L:~ Uti

, " ""

. 4-:..! ~~J ~JJ~ ~ &.:JI 0tS' J ' WL,., olyol

. ,/\'\, /t y~~1 ~ _).I ~ 011 ~ 4.>:-_ri (') ~ ~~ ~I ~_;JI y.i 4.>:- _ri t._,i _rJI j' ~J 't._,i _rJI 0 Y '0 r" ~I!.JIJ Jl> ~I (") . U"'~ 011 ,y- ,~l.6&- ~;. if 4\ ,A d" .:mJl.6JI J-u.. ."n /"" J~I ~--4r ~J .• ~. :~~I ~ (T') . ~ J-s-~I ~;. if (AVr) ror/H ~I.r.kll 4.>:-_ri (t) :1ul~ ..r.dl,y- 4\ ,A/t" ~J\j ~ j't- 0IIJ ,('0') H" ~I.r.kll 4.>:-_ri (0) .• ~'+l ..:;...u J ~t. JJi •

. , • , d" I}~ (i) .0, / A ~~I ..:;..tAJall (V) -4p;:JIJ ,'" A /V ~liJl ..l..oiJ ,,/\'\, / t y~ ~IJ ,n r / A ..u.... 011 ..:;..~ (A) . A / \i ..I.:iL-JI ~~ J ," 4\ r /" .,/\'\, /t y~~1 (4\)

q. ~ ~_;k if ( ~L.+,.JI » ~ ~ &, ~I ~ ~:r:-iJ :.~

J J ~ • (\) ~ J ~

~ ~t! ~r : Jli, YIJ ~I '-.f" ~.lII.Jl!&. '-.f" ~ 0! 4..L

,. ,.,. ...

. LL..i I~ 't:b;; 0i ~} ,! ~~.~ .. t; ,~.1 ~ .. ~i ~i ,~ ;! ~ \II ~i

~. • • J 1. (Y)

~I ~ 'YI ~ q. ~Y'" 'YI ~ ~t!: ~ &,1 Jli J . ~..bJI

J. ~

'-.f' ,~ &,1 ~ _;.:.:.I , tA~ ~ &.JI ~ ~r ~I ~ J '~~J

#. , ~~ '" #. " #.

q. ~."..... 'YI ,:: ;! ~t! 01 , ~..bJI e,;. , ~~ ~I q. '; -l'-.f' ' ~ 'YI

. ~ .

~ ~I Js- I~ ':..Nt! \;l>- ~ ~I ~Y"'.J ~ Js- ~r ~ 'YI ~

.r . A In JL.5J1 ~-4J ~J . «~.ul. : '-'" ' ..... 'J...o \II ~ (') . n T' I A (.$".?JI ..;..1.A.,bJ1 ('()

. «~..wl jAi ,y. : '-'" ~ o~ (T') . (' HA) nT'I'( ~ r..lZ \... ~J . «¥» : ..... 'J...o\ll ~ (1)

, ..

~ 4J! yA~ 4J! ~ 4J! ~\,,:- 4J! ~ .)bJl ~ ~\! [' , v y v]

'" ,,'" "'" ., ,

e A (I)J J ,

~I 4) ~ ~jS'~ rlii, l~o_-II ~ _,iJ1 oj.- 4J! ~ 4J! ~ 4J!1

, , , (Y), ... '

. ~I.J

~j:J1 ~ 4J! ~i 4J! ~QII4J! ~ ~i ..:-;! ~\! [' 'VY A]

, ", "

(1) {r)JiII ~ J J

~~~ «(~I)~~jS'~~/, ~..l...I~I~.}II~4J!' i'(/A

, ,

~ J J "" ...

~ ~I ~ 6....k\j ~~~ : t.:.J1.i , 6...!Ju.. c.r ' ~I c.r ' OJf ~ i~

,. ., J ' .,

t~t;i ,Jf1i ~ ~~i ;C ... I J1 ' ~I Jy.J ~ : t.:.J1Aj ,~ ~I Jl

(~J , J J

, A~Q :;.~I ~lA 4J! ~kQ" ~ 4J! o~ ~ ~\! [' 'VY "J

" " ,

&ki)JJI Jl.iJ . J..aAl1 ~i ~: ~I ~I JI.i, ~ ~ ~ ~i

, , -

.'(0..'1/'( .J..!p.:lIJ ,nA/v ~WI ...l..oiJ ,'Ao..,( 11 y~)l1 (') .<",(0...) '1v,I,'1 ~ r..li;J .• ~I.J':1.1" ,y ~ ('() J.I ';"\ASJ ,,( , 'I I, rL-..:...1.AJ. J ,A i 0 h ~ ..:...I.AJ. J ,,( 10 I A ...l...... J.I ..:...I.AJ. ('I) ~liJI ...l..oiJ ,'Ao.. '( I t y~ )lIJ ,,( 0 V/'(1 dl~ p$JI ~IJ ,'1'10 1'1 ~~ .0..1\1 ...l,:.iL-.lIC::"~J ,'(0..1/'( .J..!p.:lIJ ,'(01/'10 JWJI ~~J ,nA/v .('1'1) rL-J '(HA) '-.S.J~\ (1) . ('lOA ,n,) JWIJ ,(,(A.) ')Jb)li (0)

~WI ...l..oiJ ,'( Ao 10 ~ ..s.~ ~6....,.JI ~J"'"J ,'10'1 h 1 ~I~ ~I ~I (i) . '( 0.. 1. h .J..!p.:lIJ ,n 0.. Iv