You are on page 1of 43

OBIECTIVE: • familiarizarea cu principalele noţiuni şi concepte din domeniul informaticii economice; • recunoaşterea informaţiei ca pe o resursă de bază în economia întreprinderilor; • cunoaşterea schemei de principiu a calculatoarelor electronice; • oferirea unei imagini pertinente asupra caracteristicilor şi performanţelor calculatoarelor; • analiza tipurilor de periferice şi prezentarea principalelor lor caracteristici; • înţelegerea rolului sistemului de operare în funcţionarea calculatorului, a obiectivelor, caracteristicilor şi funcţiilor sale; • prezentare câtorva noţiuni cu privire la tehnicile de exploatare a sistemelor electronice de calcul.

CUPRINS
CAPITOLUL 1. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN INFORMATICA ECONOMICĂ ......... 1.1. Noţiuni generale ............................................................................... 1.2. Entropia informaţională .................................................................... 1.3. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice ................................. 1.4. Tipuri de sisteme informaţionale ...................................................... CAPITOLUL 2. SISTEME ELECTRONICE DE CALCUL ......................................... 2.1. Componente hardware ...................................................................... 2.1.1. Unitatea centrală de prelucrare ............................................... 2.1.1.1. Memoria internă (MI) ................................................ 2.1.1.2. Unitatea aritmetică şi logică (UAL) .......................... 2.1.1.3. Unitatea de comandă şi control (UCC) ...................... 2.2. Componente software ....................................................................... 2.3. Generaţii şi clase de calculatoare ...................................................... 2.4. Microcalculatoare ............................................................................. 2.4.1. Microprocesor. Definiţie, caracteristici .................................. CAPITOLUL 3. ECHIPAMENTE PERIFERICE. SUPORTURI DE DATE ............. 3.1. Funcţii, clasificare, rol ...................................................................... 3.2. Suporturi de date. Categorii, utilizare, reutilizare ............................. 3.3. Echipamente periferice de intrare ..................................................... 3.4. Echipamente periferice de ieşire ....................................................... 3.4.1. Monitorul ................................................................................ 3.4.2. Imprimanta .............................................................................. 3.4.3. Echipamente de citire a codurilor de tip bară ......................... 3.4.4. Scanner-ul ............................................................................... 3.5. Echipamente periferice de intrare/ieşire ........................................... 3.5.1. Discuri magnetice ................................................................... 3.5.1.1. Discuri flexibile ......................................................... 3.5.1.2. Discuri dure (hard-discuri) ........................................ 3.5.1.3. Discuri amovibile ....................................................... 3.5.2. Benzi magnetice ...................................................................... 3.5.3. Suporturi optice ...................................................................... 5 5 6 7 8 11 12 13 13 14 15 16 17 20 21 22 22 23 23 24 24 25 27 27 28 29 29 30 31 31 31

CAPITOLUL 4. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE OPERARE .............................................................................................. 33 4.1. Noţiuni introductive .......................................................................... 33 4.2. Obiectivele şi componenţa sistemelor de operare ............................ 33
3

4.3. Funcţiile sistemelor de operare ......................................................... 4.4. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul .................................... 4.4.1. Necesităţi, obiective ................................................................ 4.4.2. Monoprogramarea ................................................................... 4.4.3. Multiprogramarea ................................................................... 4.4.4. Multiprelucrarea ..................................................................... 4.4.5. Multitasking ............................................................................ 4.4.6. Time-sharing ...........................................................................

34 36 36 37 38 39 39 40

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 42

4

Prin această noţiune se înţelege un ansamblu de semne şi caractere dispuse într-o ordine reprezentând situaţia sintactică a unui sistem de informare. În informatică informaţia reprezintă un şir de caractere dintr-un alfabet dat care poate fi prelucrat prin proceduri manuale sau automate. După situarea în timp faţă de procesul sau fenomenul reprezentat aceasta poate fi activă (dinamică sau operativă). Atributele acesteia se referă la: • adăugarea de noi cunoştinţe la cele deja existente. pasivă sau previzionată. precum şi la cunoştinţe tehnice şi tehnologice (know-how).CAPITOLUL 1 CONCEPTE DE BAZĂ ÎN INFORMATICA ECONOMICĂ 1. O dată devine informaţie în măsura în care semnificaţia sa are un anumit grad de sinteză. Data are o existenţă obiectivă. iar după domeniul de activitate pe care îl deservesc putem vorbi despre informaţii tehnologice. Data reprezintă informaţia exprimată într-o formă concretă. uşor cuantificabile şi se referă. numerică sau cantitativă şi nenumerică sau calitativă. La nivelul unei entităţi economice.) cum ar fi inventarele. activitatea. de regulă. tehnico-ştiinţifice şi economice. Cele interne se bazează pe cuantificarea anumitor fapte şi observaţii (măsurări. posibilitatea lor de a se informa etc. datele supuse prelucrării provin atât din surse externe. tangibilă. preferinţe. • înlăturarea unei incertitudini pentru receptor. cec-uri etc. a personalului etc. la furnizori (situaţia livrărilor. 5 . posibilităţi de plată. complexe şi sintetice. la clienţi (cerinţe. Noţiuni generale Termenului de informaţie nu i se poate asocia o singură definiţie întrucât aceasta este complexă şi foarte variată. în principal. • utilitatea pentru cel care o recepţionează. aprecierea calităţii produselor vândute. direct utilizabile (facturi. reprezentând o informaţie potenţială. După conţinut deosebim informaţii elementare. situaţia livrărilor etc. Pentru a putea fi percepută este necesar ca ea să fie exprimată într-un anumit mod.).). relaţiile financiare cu aceştia.1. Drumul parcurs de informaţie din momentul apariţiei unui eveniment şi până când. Cele externe sunt. la canalele de distribuţie ale organizaţiei (existenţa lor. cât şi interne. la colaboratori. cântăriri etc.). a producţiei. evidenţa stocurilor. lucrărilor sau serviciilor prestate de aceştia). După forma de exprimare a fenomenelor pe care le reflectă informaţia poate fi analogică.

sau extern asigurând circulaţia verticală a informaţiei între diferite întreprinderi şi/sau între o entitate economică şi organismele ierarhic superioare. fluxurile informaţionale externe pot fi orizontale sau verticale. Cunoştinţele includ capacitatea de a evalua informaţiile într-un anumit sens sau scop. urmând a fi supuse unor prelucrări. Entropia informaţională Pentru a opera cu noţiunea de informaţie trebuie ca. precizia. Reiese de aici că datele. Fluxul informaţional este caracterizat prin conţinut. pe lângă evaluarea ei calitativă. prezentarea şi suportul). printr-o mulţime de canale informaţionale. astfel: ♦ datele reprezintă numere. 6 . informaţii potenţiale. iar cel vertical poate fi ascendent sau descendent. La nivelul întreprinderilor datele reprezintă numere. în vederea fundamentării deciziilor. pentru a putea lua decizii fundamentate ştiinţific. diverse documente etc. Ca trăsătură fundamentală a informaţiei menţionăm subiectivitatea. ca urmare a efectuării unor prelucrări asupra lor duc la obţinerea informaţiilor. motiv pentru care ele pot fi considerat materia primă a informaţiei reprezentând. Prin urmare. pertinenţa. calitate. care servesc la rezolvarea unei probleme sau care se obţin în urma unor cercetări. se poate accepta faptul că informaţia este distinctă de cunoştinţă şi că ea este dată de forma unei cunoştinţe pentru a permite comunicarea sau manipularea acesteia. Gradul de utilizare a informaţiei şi eficienţa sa în anumite activităţi umane depinde de calitatea informaţiei care vizează dimensiunea temporală (oportunitatea. conciziunea. între date. 1.2. mărimi etc. Prin urmare. anvergura şi randamentul) şi forma sa (claritatea. asigurând circulaţia informaţiei între diferitele compartimente ale structurii organizatorice din interiorul unei entităţi economice şi între diferite persoane din cadrul compartimentelor funcţionale. Acesta din urmă reprezintă totalitatea informaţiilor transmise într-un interval de timp determinat de la o sursă de informaţie la un receptor. Fluxul informaţional intern poate fi orizontal sau vertical. cunoştinţe şi informaţii trebuie făcută o distincţie clară. El poate fi intern. exhaustivitatea. ♦ cunoştinţele se bazează pe însuşirea informaţiilor. ♦ informaţiile se referă la date organizate care au fost sortate şi aranjate după criterii specifice unui anumit domeniu de activitate. iar cele verticale ascendente ori descendente. iar o secţiune a acestuia poartă denumirea de flux informaţional. mod de obţinere şi cost. care numai prin ele însele nu sunt valoroase.pe baza cunoaşterii lui se declanşează un nou eveniment se numeşte circuit informaţional. În mod similar. conţinutul (exactitatea. ordinea. decidentul trebuie să utilizeze informaţii limitate la domeniul său de activitate. actualitatea. volum. frecvenţă. formă suport. La orice nivel de conducere. prin urmare. frecvenţa şi perioada considerată). având ca efect posibilitatea luării anumitor decizii.

sensul variaţiei acestor două noţiuni este opus. Prelucrarea datelor pentru a se obţine informaţii în scopul luării anumitor decizii are la bază următoarele considerente: • informaţia apare deseori în alt loc decât cel în care este utilizată. • informaţia apare deseori sub o formă diferită de cea în care este folosită. ♦ adoptarea deciziilor şi transmiterea acestora organelor de execuţie. Sistemul informaţional reprezintă totalitatea metodelor. în orice organizaţie se derulează următoarele activităţi: ♦ culegerea datelor privind sistemul reprezentat de către întreprindere şi mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. analiza şi transmisia datelor în scopul fundamentării şi urmăririi deciziilor la toate nivelurile unei entităţi economico-sociale. procedeelor şi mijloacelor utilizate în culegerea. întrucât informaţia reprezintă înlăturarea nedeterminării. Informaţia şi entropia (nedeterminarea) pot avea aceiaşi măsură dar. Obiectivele informaţiei la nivelul unei firme se referă la: ♦ satisfacerea unor obligaţii legale (orice entitate trebuie să-şi organizeze şi să-şi conducă activitatea potrivit Legii nr. Sistemul informatic este o componentă a sistemului informaţional în care mijloacele tehnice de prelucrare sunt calculatoarele electronice. punându-se problema găsirii unui etalon cu ajutorul căruia să se măsoare şi să se compare informaţiile. ♦ asigurarea controlului şi urmărirea ducerii la îndeplinire a deciziilor. Unitatea de măsură a cantităţii de informaţie poartă denumirea de BIT (Binary digit) şi va fi reprezentată de informaţia generată la realizarea unui experiment cu două evenimente posibile având probabilităţi egale de realizare. 82/1991 a contabilităţii. prelucrarea.3. ♦ transmiterea datelor la centrele de prelucrare prin intermediul canalelor informaţionale. transmise sau recepţionate. indiferent de modul în care sunt emise. 1. Înlăturarea incertitudinii prin realizarea unui eveniment dintr-un set de evenimente posibile conduce la obţinerea unei informaţii. republicată. În plus. Măsura cantităţii de informaţie poartă denumirea de entropie informaţională. bilanţul 7 . ♦ prelucrarea datelor în scopul obţinerii informaţiilor necesare procesului decizional. Aceste activităţi sunt asigurate prin sistemul informaţional care este interpus între sistemul operaţional şi cel de conducere. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice Pentru a funcţiona la parametrii optimi. stocarea.să fie folosite şi forme de exprimare cantitative. • informaţia apare deseori în alt moment decât cel al utilizării.

). informări ale acţionarilor sau asociaţilor etc.4. având ca finalitate controlul. Sisteme informaţionale pentru conducere (MIS) pleacă de la TPS şi sintetizează informaţiile sub formă de rapoarte periodice într-un format predefinit şi greu de modificat. ♦ pregătirea deciziilor pe diferite niveluri ierarhice (întrucât informaţia reprezintă punctul de plecare în vederea luării deciziilor. Tipuri de sisteme informaţionale Majoritatea clasificărilor sistemelor informaţionale pleacă de la rolul acestora în procesele manageriale şi se axează pe relaţia dintre informaţie şi decizie. 21-24. Clasificarea sistemelor informaţionale în funcţie de piramida decizională are în vedere următoarele tipuri de sisteme informaţionale1: ♦ sisteme informaţionale de prelucrare a tranzacţiilor – TPS (Transaction Processing Systems). Deva. în special la nivelurile superioare. furnizorii. studiilor de piaţă etc. comunicarea externă se referă la primirea informaţiilor din exterior sub forma documentaţiilor. Totodată. debitorii. publicitate. Editura Intelcredo. ♦ sisteme informaţionale pentru conducerea executivă – EIS (Executive Information System)... elaborarea acestora necesită diverse informaţii). Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională. Sistemele informaţionale de prelucrare a tranzacţiilor (TPS) preiau datele rezultate din desfăşurarea activităţii întreprinderii în bazele proprii de date. 1. Racoviţan şi colab. constituind baza pentru celelalte niveluri ale sistemelor informaţionale. Niţchi. Acesta este şi motivul pentru care au apărut sistemele de sprijinire a deciziilor. precum şi la schimburile regulate de informaţii cu clienţii. Dacă comunicarea internă vizează schimburile de informaţii verticale (la niveluri ierarhice diferite) sau orizontale (la acelaşi nivel ierarhic). ♦ sisteme de sprijinire a deciziilor – DSS (Decision Support System). cu privire la TVA sau la veniturile obţinute etc. Ele nu sunt însă suficient de relevante în vederea luării deciziilor. respectarea legislaţiei fiscale presupune întocmirea unor declaraţii vamale. ♦ sisteme informaţionale pentru conducere – MIS (Management Information Systems). creditorii etc. Clasificarea lor se poate face în funcţie de piramida decizională sau potrivit cubului de clasificare al acestora. D. 1 8 . ♦ asigurarea comunicării. Se are în vedere atât comunicarea internă. Sistemele informaţionale penŞ. cât şi cea externă. aceste rapoarte fiind destinate deseori nivelurilor intermediare de conducere.şi contul de profit şi pierdere sunt componente ale situaţiilor financiare care se publică.. Principalele obiective ale sistemelor informaţionale sunt sprijinirea procesului decizional şi coordonarea într-un sistem cu mai multe niveluri. 1996. la difuzarea informaţiilor către exterior prin reclame. pp.

fiind orientate mai degrabă către prezentarea individualizată şi sintetică a informaţiilor. Cea de-a doua clasificare a sistemelor informaţionale are la bază trei obiective care formează cubul de clasificare a sistemelor informaţionale. Are în vedere culegerea. Mai au rolul de a asista personalul din grupuri diferite şi de a furniza informaţii care sunt utilizate sau nu în multiple activităţi independente. ♦ sisteme informaţionale pentru conducerea executivă – EIS (Executive Information System): evaluează informaţia în analize oportune la nivelul conducerii de vârf. Dacă se are în vedere clasificarea sistemelor informaţionale în funcţie de cubul de clasificare. ♦ sisteme pentru întâlniri electronice – EMS (Electronic Meeting Systems): furnizează infrastructura necesară grupurilor de lucru pentru derularea activităţii participanţilor la întâlniri.tru conducerea executivă (EIS) sunt caracteristice nivelurilor superioare de conducere şi integrează informaţii provenind din surse interne. într-o manieră inteligentă. decât spre scenarii decizionale sau către elaborarea de diverse previziuni. filtrarea şi transmiterea datelor care caracterizează activitatea firmei. ♦ decizional (axa OY). Se referă la furnizarea informaţiilor necesare luării deciziilor în probleme structurate sau semistructurate. se disting zece categorii ale căror caracteristici principale sunt prezentate în cele ce urmează: ♦ sisteme informaţionale pentru conducere – MIS (Management Information Systems): analizează informaţiile. referindu-se la sprijinirea următoarelor procese: ♦ informaţional (axa OX). generează rapoartele solicitate. 9 . ♦ de comunicaţie (axa OZ). Aceste informaţii sunt prezentate într-o formă personalizată. ♦ sisteme de sprijinire a deciziilor la nivel organizaţional – ODSS (Organizational Decision Support System): sprijinirea luării deciziilor care afectează mai multe subdiviziuni ale organizaţiei. ♦ sisteme suport pentru decizii – DSS (Decision Support System): utilizează date şi modele pentru asistenţa deciziilor în probleme semistructurate la nivelul decidenţilor individuali. Vizează vehicularea informaţiei între diverse categorii de utilizatori sau utilizarea concomitentă a informaţiei de către mai mulţi utilizatori. permiţând managerilor controlul şi dispunerea de informaţii importante pentru luarea deciziilor. rezolvă probleme structurare. ♦ sisteme de sprijinire a conducerii executive – ESS (Executive Support Systems): extensie a EIS capabilă să asigure suportul pentru comunicaţii electronice şi facilităţi organizaţionale. ♦ sisteme suport pentru decizii de grup – GDSS (Group Decision Support System): extensie a DSS cu facilităţi de negocieri şi comunicaţii în vederea elaborării deciziilor de grup).

Sunt orientate către activităţi nestructurate şi pentru controlul fluxului informaţional la nivelul birourilor. • tehnici de planificare multiparticipant. consultaţii etc. elaborarea de recomandări. 10 . • asistenţă inteligentă în comunicaţiile de grup..♦ sisteme expert – ES (Expert Systems): încorporează cunoştinţele experţilor dintrun domeniu dat şi le folosesc în luarea deciziilor. ♦ sisteme de birotică – OIS (Office Information Systems): informatizarea muncii de birou la nivelul compartimentelor funcţionale şi a conducerii operative. • facilităţi de învăţare. negocieri şi conflicte. ♦ sisteme informaţionale organizaţionale inteligente – IOIS (Intelligent Organizaţional Information Systems): satisfac cerinţele pe scară largă ale organizaţiei prin: • sprijinirea activităţilor paralele. • facilităţi de procesare distribuită.

pp. • cu instrucţiuni multiadresă. Filip. • orientate pe cuvânt • orientate pe caracter. Bazele informaticii. • de birou. • numerice compacte. Calculatorul propriu-zis şi echipamentele periferice folosite pentru culegerea. • specializate. mai sunt necesare şi programe de aplicaţii care poartă denumirea de software de aplicaţii. Maria Filip. • numerice. 1999. numărul maxim de utilizatori şi preţul. Ana Grama. numărul de procesoare. • universale. pentru realizarea prelucrărilor specifice utilizatorilor. 11 . V. prelucrarea. 101-104. 4 Scop 2 T. Acestea formează sistemul de operare al calculatorului şi sunt memorate pe suporturi externe de unde sunt încărcate în memoria internă. Iaşi. • de buzunar. Fătu. TABELUL 1 CRITERII DE CLASIFICARE A SISTEMELOR ELECTRONICE DE CALCUL Nr. redarea şi transmiterea rezultatelor constituie echipamentele (hardware). 1 2 3 Criterii de clasificare Modul de reprezentare a informaţiilor Formatele instrucţiunilor Modul de organizare al memoriei Tipuri de sisteme electronice de calcul • analogice. B. viteza de prelucrare. În afara acestor programe. • de proces. crt.CAPITOLUL 2 SISTEME ELECTRONICE DE CALCUL Ansamblul echipamentelor (hardware) împreună cu un sistem de programe (software) care realizează prelucrarea automată a datelor furnizate de utilizatori în scopul obţinerii informaţiilor formează un sistem electronic de calcul. • principale. Fătu. • cu o adresă. • frontale. aşa cum reiese din tabelul 1. stocarea. În evaluarea unui sistem de calcul se au în vedere dimensiunea memoriei interne şi externe. • gazdă. C. Acea parte din aceste programe care sunt rezidente permanent în memoria internă formează nucleul sistemului de operare. • hibride. Calculatoarele pot fi clasificate după mai multe criterii2. Comenzile sunt date acestora prin intermediul unor programe speciale care poartă denumirea de software de bază.

reprezentând un ansamblu integrat de componente funcţionale care au drept scop realizarea unor funcţii la un anumit nivel de performanţă.). care permit citirea datelor sau introducerea acestora în sistem (tastatură. bandă magnetică etc. ♦ de stocaj. Configuraţia de bază este dată de numărul minim de componente care fac ca sistemul de calcul să fie operaţional. Aceasta este formată din unitatea aritmetică şi logică (UAL). ce păstrează datele în curs de prelucrare şi programele. În acest fel se pot realiza configuraţii diverse care să fie cât mai bine adaptate cerinţelor utilizatorilor şi posibilităţilor financiare ale acestora. • minicalculatoare. din memoria internă (MI).). care dispun de unităţi de memorie auxiliară capabile să stocheze. Componente hardware Calculatorul electronic se referă la un sistem de calcul în care dispozitivele de lucru sunt realizate din circuite electronice. crt. care are memorie internă în măsură să memoreze date şi programe şi care efectuează prelucrări automate pe bază de program. performanţelor şi compatibilităţii dintre ele. ♦ de ieşire. • microcalculatoare.Nr. sub o formă accesibilă calculatorului mari cantităţi de date şi informaţii (disc magnetic.). şi anume: ♦ de intrare. 12 .1. • medii. 5 Criterii de clasificare Performanţe Tipuri de sisteme electronice de calcul • mari sau supercalculatoare. ce permit transmiterea datelor la distanţă prin intermediul liniilor de comunicaţii (modem etc. cititor optic etc. care este capabilă să efectueze operaţii aritmetice şi logice. ♦ de comunicaţie. imprimantă etc. şi din unitatea de comandă şi control (UCC) care dirijează activitatea întregului ansamblu. Arhitectura unui sistem de calcul este un concept mai general care defineşte componentele sistemului de calcul din punct de vedere al funcţiilor. Structura unui calculator cuprinde unitatea centrală de prelucrare şi echipamentele periferice. dând comenzi celorlalte componente. 2. ce sunt folosite la vizualizarea rezultatelor sub o formă accesibilă factorului uman (monitor. Echipamentele periferice fac legătura dintre calculator şi mediul înconjurător şi pot fi de mai multe tipuri.). Adăugarea unor noi componente este oricând posibilă până la limita maximă admisă de unitatea centrală de prelucrare. Unitatea centrală de prelucrare (UCP sau CPU – Central Unit Processing) reprezintă componenta principală a sistemului de calcul. Configuraţia unui sistem de calcul reprezintă mulţimea tuturor componentelor care sunt asamblate şi conectate pentru a realiza un sistem de calcul.

1. Schema de principiu a acesteia este prezentată în fig. Între componentele acesteia. Octetul (byte) este format din opt celule binare. 2005-2006. care se referă la volumul total de informaţii care poate fi stocat. fie o formă intermediară.1. care permite memorarea unei cantităţi de informaţie de 1 bit. Unitatea de intrare preia. Unitatea elementară a MI este celula binară sau bitul. 2004. Alte unităţi de măsură se referă la: • Kilooctet (KB) = 210 octeţi (1. În mod uzual se exprimă în megaocteţi. 1.1.1. Memoria internă (MI) Date UNITATEA DE INTRARE/IEŞIRE (I/E) Comenzi Stări Unitatea de comandă şi control (UCC) Echipamente periferice Fig. 1. precum şi între aceste componente şi echipamentele periferice se realizează permanent schimburi de date şi comenzi. rezultatele din memoria internă şi le transferă echipamentelor periferice de ieşire sau perifericelor de stocaj. Echipamentele periferice se conectează la unitatea de intrare sau ieşire printr-o interfaţă standard. 13 . care semnifică mărimea zonei adresabile. tot sub controlul UCC. Memoria internă este caracterizată de următorii parametrii: ♦ lungimea cuvântului. Unitatea de ieşire preia. p. Editura Sedcom Libris. care poate fi ulterior vizualizată sau supusă unor noi prelucrări. Schema de principiu a unităţii de Intrare/Ieşire (I/E)4 2. Iaşi. pe suport magnetic. în cele mai multe situaţii acestea formând un singur ansamblu (unitatea de intrare/ieşire). Unitatea centrală de prelucrare3 Unitatea centrală de prelucrare (UCP) cuprinde memoria internă. instrucţiuni şi date de la echipamentele periferice de intrare sau de la perifericele de stocaj şi le transpune în forma de reprezentare internă a calculatorului. Memoria internă (MI) Constituind resursa principală a unui sistem electronic de calcul. unitatea de comandă şi control şi unitatea aritmetică şi logică.1. informaţia vehiculându-se sub formă de impulsuri. În urma acestei operaţii se obţine fie forma direct interpretabilă a rezultatelor pe ecran sau la imprimantă. aceasta reprezintă un dispozitiv capabil să înregistreze informaţiile pentru a le furniza apoi UAL în vederea executării comenzilor primite de la UCC. transferându-le în memoria internă. • Gigaoctet (GB) = 230 octeţi. p.024 octeţi).2. M. 216. 3 D. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Georgescu. Airinei. Tehnologii informaţionale pentru afaceri. • Teraoctet (TB) = 240 octeţi. • Megaoctet (MB) = 220 octeţi. Doina Fotache. 10. 4 * * * Contabilitate şi sisteme informaţionale. ♦ capacitatea totală. sub controlul UCC.

♦ memorii EEPROM sau E2PROM (Electricaly Erasable PROM). Structura UAL cuprinde două tipuri de dispozitive. şi componente de stocaj intermediar reprezentate de registre care sunt memorii de capacitate limitată ce permit înregistrarea operanzilor şi a rezultatelor pentru fiecare operaţie.♦ timpul de acces. Se exprimă în nanosecunde (1 s = 10-9 s). cât şi de ştergere selectivă. dar mai scumpă. caracterizând capacitatea unui sistem de calcul. redând apoi rezultatul. Nefiind volatilă. ♦ memorii EPROM (Erasable PROM) asupra cărora utilizatorul poate efectua acţiuni de ştergere şi reprogramare.2. La ieşire UAL oferă rezultatul operaţiei ori indicatori de condiţii (rezultat egal cu zero etc. care depinde nemijlocit de tehnologia folosită. operaţia menţionată distrugând întregul conţinut al locaţiei de memorie. Ea poate înregistra orice tip de date şi informaţii. asupra cărora se pot efectua operaţii atât de citire. scădere. care reprezintă intervalul de timp scurs de la furnizarea adresei în registrul de adrese şi până la obţinerea informaţiei disponibile în registrul de date. astfel: ♦ memorii programabile PROM (Programable ROM). inaccesibilă utilizatorului obişnuit (ROM – Read Only Memory) şi memoria folosită pentru date şi programe. Este o memorie care poate fi numai citită. Memoria internă este privită sub două aspecte. Unitatea aritmetică şi logică (UAL) Această este unitatea de execuţie care efectuează operaţiile aritmetice şi logice asupra operanzilor aplicaţi la intrare potrivit unei comenzi sau unui cod de operaţie furnizat de UCC. şi anume: memoria rezervată sistemului de operare. ♦ costul. Memoriile de tip ROM sunt de mai multe tipuri.1.) sau de eroare (depăşirea capacităţii de reprezentare de către rezultat). Spre deosebire de memoria ROM acest tip de memorie este volatil. care sunt livrate neînregistrate de producător. reuniune etc. care se foloseşte în mod repetat (des). 14 .1. utilizatorul putând să le încarce o singură dată în vederea folosirii unui program specific acestuia. în sensul că la întreruperea alimentării cu energie electrică îşi pierde conţinutul. Memoria RAM reprezintă memoria de lucru care asigură stocarea datelor şi programelor. la fel de rapidă ca memoria RAM. Ştergerea nu se poate însă efectua în mod selectiv. accesibilă utilizatorului pe tot parcursul derulării activităţilor sale (RAM – Read Acces Memory). fiind posibilă ştergerea lor în vederea reutilizării. negaţie. Memoria ROM este utilizată pentru memorarea funcţiilor sistem sau a unor componente specifice echipamentului cu rol în lansarea sistemului de operare. acest tip de memorie oferă avantajul utilizării conţinutului de un număr mare de ori. 2. 2. Schema de principiu a UAL este redată în fig. Totodată. aceste memorii pot fi reprogramate de către sistemul care le utilizează. şi anume: • dispozitive de lucru folosite pentru operaţiile de adunare.

V. p. 129. Schema de principiu a UCC este redată în fig. Iaşi. Ana Grama.Operanzi RI 1 Indicatori condiţii RI 2 Dispozitive de lucru RE C O M A N D Ă Cod operaţie Rezultat Fig. Airinei. cit. 15 . Introducere în informatica economică. Georgescu. Doina Fotache. 62.3. C. Luminiţa Fînaru. p. ediţia a II-a. 2. ♦ viteza de lucru exprimată în mod uzual în MHz. Filip. M. Op. 3. Schema de principiu a unităţii de comandă şi control (UCC)6 5 D. Fătu. B. Maria Filip. 2. Unitatea de comandă şi control (UCC) Aceasta asigură citirea instrucţiunilor din memoria internă şi execuţia acestora. respectiv în milioane de operaţii elementare pe secundă. Fătu.1. 3. 2002. Editura TIMPUL. Rolul acestei unităţi este acela de a coordona prin intermediul semnalelor de comandă funcţionarea celorlalte unităţi ale calculatorului.1.. girând schimbul de informaţii dintre ele. ♦ lungimea în biţi a operanţilor manipulaţi care este determinată de lungimea cuvântului. Memoria internă (MI) Adresa instrucţiunii următoare Instrucţiunea curentă RI Decodor Orologiu Contor program Indicatori condiţii Semnale de comandă Fig. 6 T. Schema de principiu a unităţii aritmetice şi logice (UAL)5 Parametrii principali ai UAL sunt: ♦ formatul de reprezentare al operanzilor.

procesare de texte etc. ♦ software intermediar (programe de calcul tabelar. un cod de operaţie şi una sau mai multe adrese de operanzi. Având în vedere aspectele menţionate în subcapitolul 2. de regulă. Aceasta va specifica. 16 . pe toată durata execuţiei. ♦ software de aplicaţii. care este specific problemelor rezolvate de utilizatori. 4.1. ♦ un orologiu care distribuie în mod regulat impulsuri pentru a sincroniza operaţiile elementare care se efectuează în cursul derulării unei instrucţiuni. şi anume: ♦ software de bază. Există trei mari categorii de software.Potrivit fig. memoriei interne. fiind specific fiecărui tip de echipament şi asigurând funcţionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale sistemului de calcul. iar totalitatea programelor (software) permite utilizarea echipamentelor. UCC furnizează. Acesta este format în principal din sistemul de operare. semnalele de comandă pentru controlul unităţilor de I/E. ♦ un registru contor program care păstrează adresa de memorie de unde a fost extrasă instrucţiunea în curs de execuţie sau adresa instrucţiunii următoare şi permite înlănţuirea instrucţiunilor. citită din memorie. ♦ circuite de comandă ce permit elaborarea şi transmiterea comenzilor aferente operaţiilor elementare. care poate fi utilizat în diferite aplicaţii uşor şi rapid.2. reiese că reprezentarea funcţională a unităţii centrale de prelucrare este surprinsă în fig. Componente software Ansamblul instrucţiunilor care realizează o anumită sarcină poartă denumirea de program. Schema de principiu a unităţii centrale de prelucrare (UCP) 2.1.. 3 rezultă că UCC cuprinde: ♦ un registru de instrucţiuni în care se păstrează instrucţiunea curentă. 4.). pe baza codului de operaţie. unităţii aritmetice şi logice pe durata fiecărei instrucţiuni în sincronism cu semnalul dat de orologiu. Unitatea de comandă şi control (UCC) Comenzi/ Stări Unitatea aritmetică şi logică (UAL) Date/Operanzi Rezultate Date Rezultate Instrucţiuni Adrese Comenzi Memoria internă (MI) Sistem de operare (SO) Programe Fig. ♦ un decodor de funcţii capabil să recunoască funcţia definită de instrucţiunea de executat.

Excel. Programele traducătoare au rolul de a converti programele scrise de utilizatori într-un anumit limbaj de programare în formatul accesibil calculatorului (cod maşină). nu de puţine ori. fiind specializate în sarcini cum ar fi: ♦ medierea dialogului om-calculator. • echipamentele periferice disponibile. resurse umane etc. programele de calcul tabelar (Lotus 1-2-3.).). Se încadrează aici programele de procesare a textelor (WordPerfect. Programele de aplicaţii sunt proiectate în scopul rezolvării unor probleme specifice ale utilizatorilor.). • structura unităţii centrale. (sunt aplicaţii care prelucrează informaţii bine structurate). software-ul de bază este realizat de către firma producătoare a calculatorului. Generaţii şi clase de calculatoare Clasificarea pe generaţii a calculatoarelor electronice ia în considerare. PowerPoint etc. • tipul şi dimensiunea memoriei interne. ♦ sortarea fişierelor. gestiune stocuri. care se întâlnesc frecvent.) şi instrumentele software integrate (Works. (sunt aplicaţii destinate sprijinirii proceselor decizionale care operează.). De regulă. Software-ul intermediar permite utilizatorilor rezolvarea problemelor fără a avea cunoştinţe în domeniul programării. planuri de marketing etc. Astfel. un sistem de operare slab introdus pe un echipament foarte performant va avea ca efect obţinerea unor performanţe de utilizare cel mult mediocre.Software-ul de bază are drept componente sistemul de operare propriu-zis. 2. Symphony etc. şi următorii parametrii: • tipul circuitelor logice utilizate (tuburi electronice.3. bine definite. literatura de specialitate delimitează cinci genera17 . ♦ tipărirea la imprimantă etc. calitatea acestora condiţionând eficienţa şi performanţele calculatorului. corespunzând unor domenii de activitate precum: ♦ contabilitate. ♦ operaţii diverse asupra discurilor şi fişierelor. cu informaţii semistructurate sau slab structurate). tranzistori. circuite integrate). ♦ întocmire de bugete. programele utilitare şi programele traducătoare. pe lângă criteriul cronologic. motiv pentru care acest tip de software se adresează cu predilecţie utilizatorului final. • viteza de prelucrare. ♦ calcule (rezistenţa materialelor. Quattro Pro etc. fiind livrat odată cu aceasta. Programele utilitare au în vedere anumite funcţii. planuri de investiţii. Word etc. • tipul şi dimensiunea memoriei externe. prelucrări statistice etc. În funcţie de criteriile menţionate. programele de grafică (CorelDraw. Sistemele de operare asigură exploatarea echipamentelor.

ţii de calculatoare electronice. COBOL. benzile magnetice şi discurile magnetice. minicalculatoare. ◘ viteză de lucru relativ scăzută (50-100 operaţii/s). ◘ apariţia de noi echipamente periferice şi perfecţionarea celor existente. Alte caracteristici ale acestei generaţii de calculatoare se referă la următoarele: ◘ utilizarea memoriilor semiconductoare de tip MOS (Metal Oxide Semiconduc7 D. 18 . 21-23. ulterior. calculatoare medii/mari. preţuri de comercializare în scădere. ♦ generaţia 4 (1981-1989) corespunde calculatoarelor electronice care utilizează circuitele integrate pe scară largă (LSI – Large Scale Integration) şi. Georgescu. Op. apropiindu-se de timpul de lucru al procesorului. ◘ memoria se divizează în memorie internă (realizată din inele de ferită) şi externă care utiliza iniţial tamburul magnetic şi. suportul folosit era tamburul magnetic şi nu se făcea o distincţie clară între memoria internă şi cea externă. pp. ◘ aplicarea principiului microprogramării şi realizarea de firmware (software prin hardware). ◘ progrese notabile în domeniul programării calculatoarelor prin utilizarea limbajelor de programare de nivel înalt (FORTRAN. Doina Fotache. ◘ periferice lente. ◘ generalizarea utilizării sistemelor de operare ce determină creşterea performanţelor sistemelor de calcul. astfel7: ♦ generaţia 1 (1944-1958) cu următoarele caracteristici: ◘ circuite logice reprezentate de tuburi electronice. raportul preţ/performanţe substanţial îmbunătăţit. Airinei. ◘ extinderea ariei de utilizare şi delimitarea unor clase distincte de calculatoare (microcalculatoare. ◘ programe scrise în cod maşină.. ◘ perfecţionarea limbajelor de programare existente şi apariţia altora noi. ulterior. circuitele integrate pe scară foarte largă (VLSI – Very Large Scale Integration).). ◘ memorii ultrarapide care îmbunătăţesc performanţele memoriei interne. supercalculatoare) orientate spre satisfacerea cerinţelor pe tipuri de beneficiari. ♦ generaţia 2 (1959-1964) cu următoarele caracteristici: ◘ circuite logice reprezentate de tranzistori. ◘ extinderea prelucrărilor conversaţionale şi în timp real. ◘ fiabilitate sporită. ♦ generaţia 3 (1965-1981) cu următoarele caracteristici: ◘ utilizarea circuitelor integrate. ◘ viteză sporită de lucru (mii şi sute de mii de operaţii/s). cit. ◘ memorie de capacitate redusă. M. adică programe special încorporate în hardware. ALGOL etc.

viteza de lucru şi costul se disting următoarele patru clase de calculatoare9: supercalculatoare.. ♦ au memorii cache de mare viteză (de 10 ori mai rapide decât memoria principală).tor) şi MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) în locul memoriilor cu inele de ferită. explorări petroliere. cit. acestei generaţii i se asociază perioada de după 1990 şi prezintă următoarele caracteristici: ◘ se bazează pe principiile inteligenţei artificiale. în aplicaţii specializate care necesită un volum foarte mare de calcule matematice (previziuni meteorologice. ◘ memoria interne este organizată conform unor principii noi. Caracteristicile acestora au în vedere următoarele: ♦ îşi utilizează puterea pentru a executa mai multe programe în paralel. ◘ aceste calculatoare folosesc prelucrări paralele. ♦ rata de transfer a datelor pe magistrala internă este mult mai mare decât la PCuri. burselor de valori etc. companiilor petroliere. Airinei. potrivit instrucţiunilor unui program memorat. ◘ optimizarea sistemelor de operare. ◘ progrese remarcabile în domeniul echipamentelor periferice. 19 . pp. animaţie etc. ◘ realizează trecerea de la prelucrarea electronică a datelor la prelucrarea inteligentă a cunoştinţelor. Supercalculatoarele sunt cele mai puternice. ♦ sarcina prelucrării I/E revine unor canale periferice care pot fi considerate procesoare specializate. ◘ au drept obiectiv gestionarea cunoştinţelor la scară mare. Doina Fotache. Mainframe-urile sunt calculatoare mari care îmbracă diferite forme şi configuraţii.8. M. ◘ se folosesc noi tipuri de operaţiuni microprogramate şi limbaje de programare apropiate de limbajul natural.). 9 D. Op. în fază de proiect. ♦ generaţia 5 a fost anunţată. Caracteristic supercalculatoarelor este faptul că acestea îşi mobilizează resursele în executarea cât se poate de rapid a câtorva programe. 8 Calculatoarele din primele patru generaţii sunt considerate calculatoare care se bazează pe prelucrări seriale. băncilor internaţionale. de regulă. baze de date etc. din care unele specializate pentru comunicaţii. 87-91. încă din 1981 în Japonia. mai rapide şi mai scumpe calculatoare. Georgescu. Totuşi. suportând de la câteva zeci la mii de terminale on-line. grafică. apropiată de dimensiunile reale ale inteligenţei umane. minicalculatoare şi microcalculatoare. Aceste calculatoare se folosesc în cadrul liniilor aeriene. Dacă se are în vedere mărimea. pas cu pas. fiind utilizate. mainframes. ◘ dezvoltarea reţelelor de calculatoare şi extinderea prelucrărilor interactive. Luminiţa Fînaru. ◘ apar calculatoarele cu mai multe procesoare.

Magistrală de adrese Orologiu Microprocesor ROM RAM Interfeţe de I/E Echipamente periferice Magistrală de date Magistrală de comenzi Fig. 5. fiecare subsistem fiind în permanenţă monitorizat. prin intermediul magistralelor. raport preţ/performanţe foarte bun [(din 1989 performanţele au crescut de şase ori. la microprocesor. apariţia erorilor fiind semnalizată şi reglementată în mod corespunzător. 32 sau mai multe linii prin intermediul cărora sunt transportate instrucţiunile 20 . Magistrala de adrese vizează adresele la care sunt stocate sau de la care sunt preluate datele din memorie. care îndeplineşte funcţiile UCP. în timp ce preţul pe milioane de instrucţiuni pe secundă (MIPS) a scăzut de opt ori)]. ♦ stabilitatea (perioada scursă între două căderi este. Principalele caracteristici ale acestora se referă la conectivitate. magistralele pot fi de adrese. 2. Structura standard a unui microcalculator cuprinde microprocesorul. ♦ scalabilitatea (poate fi up-gradat prin adăugarea uneia sau mai multor UCP). de 20 de ani). memoriile ROM. toleranţă la erori. interfeţe pentru echipamente periferice de intrare/ieşire şi magistrale (fig. Dacă microprocesorului i se adaugă circuite de memorie şi de interfaţă pentru echipamente periferice. în medie. RAM şi circuitele de interfaţă pentru echipamentele periferice de intrare/ieşire. Întrucât adresele sunt emise de microprocesor în baza decodificării instrucţiunilor din program. Cuprinde 8. de date şi de comenzi. 5). Asigurând legăturile dintre componentele calculatorului.♦ au circuite pentru detectarea şi tratarea erorilor. Minicalculatoarele sunt calculatoare de dimensiuni medii ce pot suporta câteva sute de utilizatori. Schema de principiu a unui microcalculator Aşa cum rezultă din fig. Microcalculatoare Un microcalculator este un calculator realizat în jurul unui microprocesor care constituie unitatea centrală de prelucrare (UCP) şi care realizează funcţiile UCC şi UAL. 16. această magistrală este unidirecţională.4. Magistrala de date are rolul de a transporta datele la şi de la microprocesor. 5. precum şi dispozitive de alimentare cu energie electrică se obţine un microcalculator. stabilitate. memoria RAM şi ROM. 24. sunt conectate.

În majoritatea cazurilor.000 de componente . pentru modem).000. Interfeţele reprezintă circuite specializate ce permit schimbul de informaţii cu echipamentele periferice şi asigură compatibilitatea dintre codurile de reprezentare a datelor specifice fiecăruia dintre acestea şi reprezentarea specifică unităţii centrale.000 . magistrale de 8. fiind prevăzută cu un set de terminale metalice (pini) care sunt conectate la bornele de intrare. ieşire şi de alimentare ale circuitului existent. Circuitul integrat este o pastilă semiconductoare (chip) pe care sunt realizate.1. ♦ mărimea magistralei care determină numărul de biţi ce pot fi transportaţi simultan. prin diverse tehnologii.citite din memorie. • ULSI (Ultra Large Scale Integration) – peste 1. • MSI (Medium Scale Integration) – 100 . transportul semnalelor de sincronizare şi control care sunt folosite de UCC. condensatori şi rezistori în vederea realizării unei anumite funcţii.000 de componente. Definiţie. Se exprimă în MHz. 16 sau 32 de biţi. diode. Dacă se are în vedere numărul componentelor dispuse pe o plăcuţă se disting următoarele clase de circuite integrate: • SSI (Small Scale Integration) – până la 100 de componente.1. pentru mouse. pentru tastatură.4. vor fi transmise unităţii de ieşire. Parametrii care caracterizează performanţele microprocesoarelor se referă la: ♦ lungimea cuvântului prin care se înţelege numărul de biţi trataţi simultan de către microprocesor. 21 . • VLSI – 100. pentru imprimantă.000 de componente. • LSI – 3. prin cele 6 până la 12 linii ale sale (în funcţie de model). Microprocesor. 2. datele de intrare. iar la ultimele procesoare în GHz.000. ulterior. precum şi rezultatele care se stochează în memorie şi care. microcalculatoarele utilizând.300 de componente. interfeţele reprezintă microprocesoare specializate care poartă denumirea de controllere (controller pentru discuri.100.000 . tranzistori. caracteristici Microprocesorul reprezintă un circuit integrat complex ale cărui funcţii sunt comandate prin program. de regulă. ♦ viteza de tact adică rata la care se execută operaţiile elementare controlate de orologiu. Pastila semiconductoare este introdusă într-o capsulă ceramică sau din material plastic. Magistrala de comenzi asigură.

. ♦ echipamente periferice de ieşire ce asigură redarea rezultatelor sau înlesnesc dialogul om-calculator într-un format direct accesibil factorului uman. Principalele funcţii ale acestora se referă la următoarele: ♦ introducerea datelor. Op. pp. 41-53. programelor şi a comenzilor în memoria internă.).. Aceste echipamente asigură introducerea datelor şi programelor stocate în memoria internă şi redarea rezultatelor în vederea unor utilizări viitoare. unităţi de disc magnetic.CAPITOLUL 3 ECHIPAMENTE PERIFERICE. numere. creion optic. Acesta este şi motivul pentru care ele se mai numesc şi echipamente periferice de stocaj. Clasificarea echipamentelor periferice are în vedere funcţiile îndeplinite de acestea în sistemul de calcul şi rolul lor în dialogul utilizator-calculator. animaţie etc. Georgescu. ♦ echipamente periferice de intrare/ieşire care dispun de suporturi de mare capacitate în vederea stocării datelor şi programelor. mouse. ♦ redarea rezultatelor prelucrărilor sub o formă accesibilă utilizatorului. unităţi CD-ROM etc. clasificare. 10 D. imagini. imagini. SUPORTURI DE DATE10 3.. cit.. 22 . imprimantă etc. programelor şi a comenzilor în sistem. Funcţii. ♦ oferirea de posibilităţi utilizatorului pentru a putea supraveghea şi interveni în timpul unei sesiuni de lucru în scopul asigurării unei funcţionări corecte a sistemului.): terminal. sunete etc. Din punctul de vedere al primului criteriu deosebim: ♦ echipamente periferice de intrare care permit introducerea datelor (text.1. Airinei. În ceea ce priveşte rolul echipamentelor periferice în dialogul om-calculator întâlnim următoarea clasificare a acestora: ♦ echipamente periferice de comunicare utilizator-calculator care lucrează cu date şi informaţii direct accesibile omului (texte. Doina Fotache. ♦ echipamente periferice de stocaj care lucrează cu date şi informaţii în formate de reprezentare care au la bază cifrele binare: unităţi de bandă magnetică. ♦ echipamente periferice pentru citirea directă a datelor şi informaţiilor. rol Echipamentele periferice mediază schimbul de date şi informaţii dintre unitatea centrală şi mediul extern. M.

discul magnetic. numeri. Din punct de vedere fizic. cele mai utilizate fiind tastatura şi mouse-ul. Tastatura reprezintă dispozitivul care se foloseşte pentru introducerea datelor şi comenzilor în sistem. prelucrarea. acesta este format din 23 . CD-ROM) şi suporturi reutilizabile care se pot utiliza succesiv pentru mai multe înregistrări (suporturi magnetice). după cum urmează: • taste alfanumerice şi taste de comandă şi control. reutilizare Suporturile de date sunt medii fizice utilizate pentru preluarea. fiind specifice echipamentelor periferice care le folosesc ca suport. grafice. 3. • al posibilităţii de reutilizare. Ele se clasifică în mai multe categorii din punct de vedere: • al materialului folosit pentru fabricarea lor. CD-ul reinscriptibil ş. stocarea datelor şi programelor şi pentru redarea rezultatelor.). prin intermediul acestuia putându-se selecta rapid opţiunile unor meniuri sau obiecte de pe ecran (texte. microfilme. Acestea sunt foarte diverse. se generează prin apăsarea unei taste. documente cu caractere stilizate etc.).a. pe baza unor adrese – discul magnetic) şi neadresabile (la care accesarea informaţiei se face prin parcurgerea secvenţială a înregistrărilor şi verificarea conţinutului – banda magnetică). Fiecare caracter. Echipamente periferice de intrare Echipamentele periferice de intrare sunt folosite pentru introducerea datelor şi programelor în calculator. imagini) în vederea executării unor operaţii. special. • taste funcţionale.3. Din punct de vedere al posibilităţii de reutilizare se întâlnesc suporturi nereutilizabile care se pot înregistra o singură dată (suporturi de hârtie. Mouse-ul este un echipament nelipsit în modul grafic. documente completate cu cerneală magnetică. discul magnetic. • taste de poziţionare şi editare. suporturi de ieşire (care sunt numai scrise – hârtia de imprimantă etc. Tastatura poate fi împărţită în patru zone.). Suporturi de date. • taste numerice reduse. • al utilizării în sistemele de calcul.). DVD). CD-ul inscriptibil. Dacă se are în vedere materialul folosit pentru fabricarea suporturilor tehnice deosebim următoarele categorii de suporturi: ♦ suporturi din hârtie (hârtia de imprimantă.2. tamburul magnetic etc.) şi suporturi de intrare/ieşire (banda magnetică. • al posibilităţii de adresare. Categorii. Dacă ne referim la posibilităţile de adresare a înregistrărilor distingem suporturi adresabile (la care accesarea informaţiei se face direct. CD-ROM etc. ♦ suporturi optice (CE-ROM.3. ♦ suporturi magneto-optice. utilizare. ♦ suporturi magnetice (banda magnetică. În ceea ce priveşte modul de utilizare a suporturilor tehnice în sistemele de calcul avem în vedere suporturi de intrare (care sunt numai citite – documente completate cu cerneală magnetică. alfabetic.

Este folosit.1. Joystick-ul este format dintr-o manetă cu patru posibilităţi de mişcare (înainte. În afara suprafeţei de afişare.4. 3. Legătura dintre magistrală şi monitor se realizează prin intermediul plăcii adaptoa24 . mesajele pentru utilizator şi informaţiile despre starea sistemului. Trackball-ul este un mouse în poziţie inversă. Acest echipament este utilizat la calculatoarele portabile (laptop sau notebook). Această operaţie se foloseşte în vederea mutării sau copierii obiectelor.4. transmiterea impulsurilor realizându-se prin intermediul razelor infraroşii. de două ori butonul mouse-ului. cablu de conectare la calculator şi conector de interfaţă pentru ataşarea mouse-ului la sistem. ♦ punctarea (clic) care se utilizează pentru selectarea unui obiect.carcasă. Ecranul tactil permite introducerea comenzilor prin apăsarea cu degetul sau cu un creion special pe ecran. Tableta activă posedă un dispozitiv care sesizează atingerea şi interpretează mişcările degetului sau ale unui obiect ascuţit astfel că pe ecran cursorul se deplasează în mod corespunzător. dreapta). ♦ dublu clic prin care se acţionează scurt. Creionul optic permite desenarea pe ecran prin simpla apăsare a acestui dispozitiv. Monitorul Monitorul reprezintă un echipament de ieşire pe care se afişează rezultatele prelucrărilor. Touchpad-ul are dimensiuni mici. având ca domeniu de aplicare echipamentele şi terminalele publice din aeroporturi. ♦ trasarea care se realizează analog cu punctarea. declanşându-se o anumită acţiune. bănci etc. stânga. acesta mai cuprinde şi circuitele necesare realizării imaginii pe ecran. butoane pentru selecţii. înapoi. Echipamente periferice de ieşire 3. Operaţiile realizate cu ajutorul mouse-ului sunt următoarele: ♦ indicarea prin care cursorul este poziţionat pe ecran pe un anumit obiect. deplasarea cursorului realizându-se prin mişcarea bilei de cauciuc cu degetul. dar şi în diferite sisteme de instruire sau pentru aplicaţii de simulare. bilă de cauciuc care semnalează sistemului mişcările făcute. diferenţa constând în faptul că după apăsarea butonului mouse-ul se deplasează cu butonul apăsat. gări. fiind uşor de utilizat. la jocuri. Este legat la placa video sau la placa grafică care prelucrează semnalele primite de la procesor pentru a le transforma în imagini grafice. de regulă. aceasta realizându-se în urma poziţionării cursorului mouse-ului pe obiectul respectiv prin apăsarea scurtă a butonului. Există şi variante de mouse care nu folosesc bila de cauciuc sau în care cablul de legătură lipseşte.

♦ intensitatea radiaţiilor.2. ♦ numărul dimensiunilor în care se afişează. sunt mai clare iar rezoluţia este mai bună. ♦ memoria proprie care desemnează capacitatea de memorie de tip RAM ataşată im25 . După spaţiul rezervat fiecărui caracter deosebim fonturi cu lăţime fixă şi fonturi proporţionale. ♦ numărul de culori. înclinat – italic. permite tipărirea pe hârtie a rezultatelor prelucrării şi prezintă următoarele componente: blocul de imprimare. sistemul logic de comandă şi interfaţa.4. Parametrii care caracterizează performanţele imprimantelor se referă la: ♦ rezoluţie (determină calitatea grafică a tipăririi şi se exprimă prin numărul de puncte afişate pe inch – dpi). Rezoluţia este determinată atât de distanţa dintre două puncte de pe ecran – definiţia ecranului –. cât şi de numărul de culori.) care definesc stilul de tipărire. Frecvenţa afişării (baleiajul vertical este controlată de un dispozitiv care are rolul de a transforma datele stocate în memoria video într-un semnal analogic afişat pe monitor). Parametrii care definesc performanţele monitoarelor se referă la: ♦ diagonală. ♦ rezoluţia (se exprimă prin numărul de puncte distincte – pixeli – afişabile pe suprafaţa ecranului. ♦ dimensiunea maximă a hârtiei [descrie formatul maxim acceptat pentru suportul de tipărire – A4 (210 x 297 mm). Numărul de puncte se indică sub forma produsului dintre numărul de puncte de pe o linie şi numărul de linii. în timp ce fonturile proporţionale alocă un spaţiu diferit în funcţie de caracterul de realizat. O imprimantă poate tipări diverse tipuri de caractere care poartă denumirea de fonturi. Cele din prima categorie rezervă fiecărui caracter acelaşi spaţiu.]. ♦ capacitatea de afişare. 3. ♦ rata de împrospătare a imaginii (reprezintă numărul de imagini afişate pe secundă. Caracterele din diferitele fonturi pot fi afişate sau tipărite având anumite atribute (îngroşat – bold. A3 (420 x 297 mm) etc. ♦ tipul plăcii video. subliniat – underline etc.re. sistemul de avans al hârtiei. Cu cât numărul acestora este mai mare cu atât imaginile au mai multe detalii. care conţine controllerul video (controlează şi reglează imaginea de pe ecran) şi memoria de regenerare a imaginii care conţine codul imaginii afişate pe ecran. ♦ viteza de tipărire care se măsoară în caractere pe secundă (cps) la imprimantele lente şi în linii pe minut sau în pagini pe minut (ppm) la cele rapide. Imprimanta Acest echipament este opţional.

În vederea generării caracterului este necesară încărcarea şi deflexia electrostatică pe verticală a picăturilor de cerneală. suportul caracterelor fiind sub formă de tambur. cu jet de cerneală şi laser. aceste imprimante încadrându-se în categoria celor orientate pe caracter. Sunt des utilizate în domeniul economic datorită raportului preţ/performanţe foarte bun. caracterul fiind generat coloană de coloană. ating viteze de până la 250 cps. caracterele ce urmează a fi tipărite fiind obţinute prin selectare sau generare matriceală). Imprimantele matriceale (cu ace) lucrează pe principiul generării caracterelor care se realizează cu ajutorul celor 9. Ti26 . însă sunt lente şi fac mult zgomot. calitatea imprimării depinzând foarte mult de aceasta în sensul că o viteză de lucru mai scăzută asigură o mai bună calitate a tipăririi. În funcţie de modul în care se efectuează tipărirea se disting imprimante orientate pe caracter (memorează şi tipăresc câte un caracter la fiecare ciclu de funcţionare.primantei. tren sau bandă) sau pe pagină (se bazează pe metode de imprimare fără impact – electrofotografice şi electrostatice). configuraţia de apăsare a acestora. transferul pe hârtie al acestuia realizându-se prin intermediul unei benzi tuşate dispuse între hârtie şi caracterul selectat. 18 sau 24 de ace ale capului mobil ce constituie o matrice. Deşi calitatea imprimării este bună. ♦ limbajul de control care se referă la setul de comenzi folosit pentru controlul imprimantei. ♦ numărul de fonturi ce are în vedere posibilitatea tipăririi unor caractere specifice diverselor limbi. Imprimantele termice asigură imprimarea fără impact prin impresionarea unei hârtii speciale cu ajutorul unor elemente rezistive care provoacă încălzirea. pe linie (la fiecare ciclu de funcţionare se imprimă simultan o linie întreagă. Pentru a nu se bloca fluxul datelor de tipărit se utilizează RAM-ul imprimantei care va stoca datele până în momentul tipăririi. deosebindu-se imprimante mecanice. matriceale. prezentând însă dezavantajul folosirii hârtiei speciale întrucât aceasta este relativ scumpă. Imprimantele mecanice utilizează un set de caractere dispus pe un suport metalic de unde se face selectarea caracterului dorit. Imprimantele cu jet de cerneală pot fi cu jet continuu. ♦ capacitatea de emulare care exprimă capacitatea unei imprimante de a folosi limbajul de control al altei imprimante. pot lucra cu mai multe fonturi şi în mediul grafic cu o rezoluţie bună. viteza de lucru este redusă (15-60 cps). Sunt silenţioase. combinată cu mişcarea stânga-dreapta determinând banda tuşată să înscrie câte un caracter pe hârtia din spate. intermitent sau cu picături comandate. O altă clasificare a imprimantelor se face în funcţie de tehnicile de tipărire utilizate. lanţ. Viteza de lucru este cuprinsă între 100-600 cps. termice.

dar şi în domeniul industrial. Lumina emisă de dispozitivul de citire este absorbită de benzile de culoare închisă şi este reflectată de spaţiile dintre ele către modulul de citire care interpretează succesiunea de variaţii ale luminozităţii şi o transformă în variaţii ale unui semnal electric. Imaginea paginii de imprimat se obţine cu ajutorul unei raze laser. 27 . Fiecare produs este identificat printr-un cod de 13 caractere. • 5 caractere pentru producător. şi anume: ♦ creioane optice care folosesc lumina obişnuită ori raze infraroşii.4. Memorată iniţial în format grafic. pentru citirea etichetelor produselor comercializate. au o rezoluţie ridicată ce determină o calitate foarte bună a tipăririi. nu fac zgomot şi asigură o bună calitate a imprimării (rezoluţia se apropie de cea a imprimantelor laser). bancar etc. iar raportul cost consumabile/număr de pagini tipărite este foarte bun. soluţia fiind utilizată în mod curent în marile magazine. ♦ cititoare de legitimaţii sau carduri la care dispozitivul de citire este fix. Imprimantele laser sunt cele mai răspândite datorită faptului că sunt fiabile şi asigură o foarte bună calitate a imprimării. iar imprimare se face printr-un tambur de fotocopiere. în general. Acest tip de echipamente periferice se poate prezenta sub diverse forme. acestea încadrându-se în categoria imprimantelor orientate pe pagină.părirea se poate face şi în culori. imaginea scanată poate fi prelucrată ulterior cu un procesor de texte cu ajutorul unui software specializat (OCR – Optical Character Recognition). 3.4. de-a lungul codului. ce conţine o sursă de lumină şi o celulă fotodetectoare. ♦ sisteme fixe de citire a codurilor de tip bară la care citirea presupune simpla deplasare a etichetei care conţine codul prin faţa mecanismului de citire care este fix. cu o viteză constantă. Imaginea sau textul se preia sub forma unui număr de puncte. au un preţ scăzut. astfel: • 1 caracter pentru ţara de origine. Citirea codului se realizează cu ajutorul unui scanner de dimensiuni reduse. iar legitimaţiile sunt deplasate printr-o fantă prin faţa mecanismului de citire. tipărite etc.4. procedeul purtând denumirea de digitizare. Dezavantajul acestor echipamente se referă la raportul cost consumabile/număr de pagini tipărite.3. salvate. Echipamente de citire a codurilor de tip bară Acestea se folosesc. viteza de lucru este mare. Se mai numesc şi imprimante optice sau xerografice. • 1 caracter pentru control. prin intermediul unei memorii de generare a caracterelor. Scanner-ul Acesta este opus imprimantei în sensul că preia textele şi imaginile şi le introduce sub formă digitală în memoria calculatorului unde pot fi prelucrate. 3. • 6 caractere pentru produs. citirea făcânduse prin deplasarea perpendiculară a acestora.

2. Pot scana negative şi filme transparente. ♦ viteza de scanare.Diferenţa între diversele tipuri de scannere este dată de modul în care se deplasează senzorii în raport cu imaginea scanată. Deşi au dimensiuni reduse şi preţuri accesibile. pentru captarea imaginii folosindu-se o cameră video. ♦ scannerele pentru diapozitive constituie o implementare specială a scannerelor plane sau a tehnologiei video. valori obişnuite fiind 256. Sunt cele mai comune tipuri de scannere. ♦ scannerele plane deplasează senzorii în locul imaginii folosind în acest scop un mecanism automat. dar calitatea este slabă. de regulă. ulterior. fiind optimizate pentru scanări de rezoluţie ridicată. care reprezintă pasul cel mai mic cu care pot fi deplasaţi senzorii. ♦ scannerele video reprezintă echivalentul unui copiator. scannerele putând lucra cu mai multe tonuri de gri (monocrom) sau color. pot scana documente de mărimi diferite şi chiar mici obiecte tridimensionale. aproape toate tipurile impunând deplasarea mecanică a acestora peste imagine.096 niveluri de strălucire din fiecare culoare primară. Valorile variază de la 300 dpi la 600 dpi. dar sunt şi cele mai scumpe dintre tipurile uzuale.000 dpi la scannerele pentru diapozitive. ♦ rezoluţia. 3. sunt precise.200 dpi. Caracteristicile principale pentru scanare se referă la: ♦ gama de culori.5. ♦ domeniul dinamic reprezentat de numărul de culori pe care le poate distinge un scanner. Datorită acestui fapt sunt cele mai ieftine întrucât nu conţin mecanisme precise de scanare. 28 . Potrivit acestui aspect deosebim următoarele tipuri de scannere: ♦ scannerele cu tambur la care hârtia cu imaginea originală este deplasată prin faţa unor senzori imobili. să poată fi regăsite rapid se folosesc echipamente periferice care utilizează. Din punct de vedere al adresabilităţii acestea sunt adresabile (discurile magnetice) sau neadresabile (benzile magnetice). Echipamente periferice de intrare/ieşire În scopul memorării unor volume mari de date care.024 şi 4. care este influenţată de numărul de treceri peste imaginea de scanat (în prezent trecere unică) şi de viteza de deplasare a elementelor de scanare deasupra imaginii.400 dpi sau chiar 10. suporturi magnetice. ♦ scannerele manuale utilizează forţa umană în scopul deplasării senzorilor peste imagine. din cauza tamburului nu pot scana imagini decât pe suport subţire şi flexibil. foi de hârtie şi obiecte tridimensionale. 1. numele echipamentului provenind de la suprafaţa plană de sticlă pe care se aşează materialul de scanat. sunt compacte şi uşor de transportat. 1. fiind înfăşurată pe un tambur.

toate operaţiile de citire sau de scriere executându-se la nivelul acestora. 256. sectoarele dintr-o pistă sunt numerotate începând de la 0.). prin mecanismele de citire/scriere. Pentru identificare.DD).5”. fiind clasificate după diametrul discului exprimat în inch. pentru identificarea începutului de pistă şi nu pentru stocarea datelor.). Discuri magnetice Acesta reprezintă principalul suport rezident al sistemelor de operare. numărul acestora variind în funcţie de tipul discului.SD). Structura discurilor flexibile cuprinde următoarele elemente: ♦ capete de citire/scriere.024 octeţi). dublă densitate (Double Density .5. înaltă densitate (High Density .1. structura acestora fiind următoarea: ♦ dispozitiv de antrenare şi fixare a suportului. densitate cvadruplă (Quad Density .1. indiferent de conţinut. 512. 8”.5”. 3.ED)]. Caracteristica principală a discului magnetic este adresabilitatea. acest sector fiind rezervat. ♦ dispozitiv de acţionare a capetelor de citire/scriere.QD). astfel: 2.HD). ♦ blocul logic de comandă. ♦ sistemul de poziţionare a mecanismului de citire/scriere. 3. discuri dure şi discuri amovibile.25”. ♦ interfaţa.5. Fiecare pistă este împărţită într-un număr de sectoare cu o capacitatea limitată (128.1. 1. ♦ bloc de comandă care asigură funcţionarea componentelor şi supervizarea operaţiilor de citire/scriere.3. Viteza de lucru a unităţilor de discuri flexibile depinde atât de viteza de rotaţie (aproximativ 360 rotaţii/min. Fiecare faţă a discului are delimitate mai multe cercuri concentrice care poartă denumirea de piste. densitate extra înaltă (Extra High Density . Capacitatea de memorare a acestor echipamente este determinată de numărul de piste şi de densitatea de înregistrare [simplă densitate (Simple Density . fiind permis în acest fel accesul selectiv la informaţii. cât şi de timpul de trecere de la o pistă la alta care se încadrează într-un interval cuprins între 5-40 ms (milisecunde). Discuri flexibile Aceste discuri reprezentau suportul clasic de stocare la microcalculatoare. 5. ♦ ansamblul capetelor de citire/scriere. Aceasta înseamnă că fiecare unitate înregistrată poate fi localizată fără echivoc. de regulă. 29 . După tehnologiile de realizare a discurilor magnetice şi a unităţilor de discuri asociate se întâlnesc discuri flexibile. ♦ motor de antrenare a dischetei (360 rotaţii/min. Unităţile de discuri magnetice mediază schimbul de date şi informaţii între discul magnetic şi sistemul de calcul.

care sunt create şi completate cu marcajele de adrese folosite pentru identificare (porţiuni de date). ♦ timpul mediu de acces exprimă o medie a timpilor scurşi din momentul emiterii unei comenzi de citire/scriere şi până la confirmarea încheierii operaţiei care. Principalii parametrii care caracterizează hard-discurile se referă la: ♦ capacitatea de memorare este determinată de diametrul discurilor. 30 . acestea fiind realizate din aluminiu acoperit cu o peliculă feromagnetică. asigurând condiţii pentru mărirea densităţii de înregistrare şi a vitezei de lucru. numărul de partiţii. pentru a se repara o cădere accidentală a sistemului ori în situaţia în care se lucrează cu mai multe sisteme de operare pe hard-disc. Operaţiunea este necesară în cazul în care se gestionează hard-discuri de mare capacitate. de intervalul mediu de rotaţie (aproximativ 1/7. Discuri dure (hard-discuri) Unităţile de discuri dure se bazează pe reunirea într-un singur ansamblu a capetelor de citire/scriere şi a discurilor. numite discuri logice.5. ♦ rata de transfer semnifică cuantumul informaţiilor citite sau scrise timp de o secundă (1-100 MB). Printre principalii producători se numără Seagate. care pot conţine fişiere ale aceluiaşi sistem de operare sau ale unor sisteme de operare diferite. Pentru a putea fi utilizat un hard-disc trebuie să aibă definită o structură recunoscută de sistemul de operare. la rândul lui. Partiţionarea presupune segmentarea discului în mai multe regiuni. Formatarea fizică constă în crearea sectoarelor fizice pe disc. La aceste echipamente suportul de înregistrare este format dintr-un pachet de discuri dispuse pe acelaşi ax. de numărul de cilindrii şi de densitatea de înregistrare. precum şi dimensiunea şi poziţie fiecăreia dintre acestea. de numărul acestora. pentru o administrare mai uşoară.200 min. adică să fie formatat. Fiecare disc logic va cuprinde o tabelă de partiţie ce va descrie modul de structurare al hard-discului.1. IBM. în aceasta reţinându-se dimensiunea discului. sunt uşor de utilizat şi adresabile. dischetele prezintă avantajul de a avea costuri reduse. Quantum. formatarea la nivel superior sau logică şi partiţionarea. depinde de: timpul de poziţionare a mecanismului de antrenare a capetelor de citire/scriere (este proporţional cu numărul pistelor traversate şi timpul unitar de trecere de la o pistă la alta – 3-10 ms la modelele actuale). Fujitsu etc. 3.Deşi sunt suporturi lente şi limitate din punct de vedere al capacităţii. Accesul selectiv la informaţia de pe disc este caracterizat prin timpul de acces care. Formatarea logică vizează adaptarea discului la cerinţele sistemului de operare. în mod obişnuit. este între 3-12 ms. Western Digital. Acest aspect are în vedere formatarea la nivel inferior sau fizică.) şi de viteza de transfer a datelor care este cuprinsă între 1-30 ms.2.

♦ dimensiuni mici şi capacităţi de memorare mari. Philips. TDK. ♦ gradul de standardizare a formatelor este ridicat. creşterea acesteia determinând mărirea ratei de transfer.5.3. Benzi magnetice Aceste echipamente periferice se prezintă sub formă de role sau casete şi reprezintă unele dintre cele mai ieftine suporturi pentru memorarea unor volume mari de date.200 rotaţii/min. Principalii producători sunt Iomega şi SyQuest. 3. Cruceanu. Capacitatea de stocare a acestor discuri este de ordinul sutelor de megabiţi sau a gigabiţilor. Discuri amovibile Acestea reprezintă discuri care pot fi separate de echipamentul de citire/scriere şi transportate de la un calculator la altul. ♦ viteza de transfer a datelor.5. ♦ metodologia şi software-ul de backup pe casete magnetice sunt evoluate şi robuste. 3. 25 31 .). Verbatim etc. Suporturi optice Discul optic dispune de o mare capacitate de stocaj fiind adecvat arhivării sigure a informaţiei pe o mare perioadă de timp.400 rotaţii/min. ♦ preţul unităţii şi al benzii. Deşi pare un suport depăşit.1.000 rotaţii/min. ♦ standardul folosit la înregistrarea datelor. 43. Unităţile de bandă magnetică sunt caracterizate de următorii parametrii: ♦ capacitatea de stocare. prezentând şi un timp mediu de acces foarte bun (12-18 ms). Se întrebuinţează sub forma unor pachete sau cartuşe de discuri magnetice. Casetele magnetice. la care sectoarele sunt dispuse 11 D. 1996. în PC Report România. Discurile CD-ROM (Compac Disk – Read Only Memory) reprezintă un mediu de stoare asemănător dischetelor cu deosebirea că faţă de acestea. existând discuri la 5. 3. 7.400 rotaţii/min.3. prezintă ca dezavantaje faptul că nu sunt adresabile şi au o viteză scăzută de lucru.2. nr.000 rotaţii/min sau chiar 15. Producătorii principali sunt Sony. viteza de rotaţie este apropiată de cea a discurilor moderne (5. Reprezentând suportul ideal pentru păstrarea copiilor de siguranţă a fişierelor şi a bazelor de date.♦ viteza de rotaţie diferă de la un hard-disc la altul.. p. tehnologiile care folosesc banda magnetică sunt într-o continuă dezvoltare datorită următoarelor avantaje pe care acestea le oferă11: ♦ cel mai ieftin suport de citire/scriere pe MB.. 10.5.

sectoarele pe CD-ROM sunt aranjate continuu sub formă de spirală. ♦ timpul de acces. ♦ memoria internă este folosită pentru stocarea datelor citite.În piste concentrice. Sistemele DVD (Digital Versatile Disk) au apărut ca reacţie la faptul că. câte două pe fiecare faţă a discului. reprezintă intervalul de timp scurs din momentul emiterii unei cereri de citire şi până în clipa în care începe efectiv această operaţie (100-400 ms). Aceste echipamente pot stoca de 26 de ori mai multe informaţii decât un CD-ROM. Parametrii care caracterizează performanţele CD-ROM se referă la: ♦ capacitatea de stocare (aproximativ 700 MB. datorită creşterii complexităţii documentelor şi aplicaţiilor. 32 .800 KB/s). îndesarea spiralei. exprimat în milisecunde. ♦ interfaţa reprezintă legătura fizică dintre unitatea CD şi magistrala calculatorului. acestea fiind înregistrate pe o traiectorie spiralată formată din mici cavităţi. Unităţile DVD au capacităţi de până la 17 GB şi pot fi citite cu viteze foarte mari. Capacitatea DVDurilor s-a obţinut prin crearea unor cavităţi mai mici. asigurându-se în acest fel transferuri constante de date către calculator. capacitatea unui CD-ROM s-a dovedit în numeroase cazuri insuficientă.000 de pagini de text sau 80 de minute de muzică). ♦ rata de transfer exprimă viteza cu care unitatea CD-ROM preia datele de pe suport şi le transmite sistemului de calcul (aproximativ 3. adică echivalentul a 500. precum şi prin înregistrarea datelor pe patru straturi. Modalitatea de înregistrare a datelor este similară cu cea folosită la CD-ROM. în varianta cu două feţe şi patru straturi.

concurând la dezvoltarea programelor de aplicaţii. asigurând în acelaşi timp exploatarea optimă a hardware-ului. Ele acţionează ca o interfaţă între componenta hardware a unui sistem de calcul şi utilizator. pictograme. apropiat de utilizator şi interferând cu acesta prin comenzi ce specifică execuţia anumitor subfuncţii ale sistemului de operare. ♦ realizarea unei interfeţe standardizate. În scopul îmbunătăţirii acesteia s-au avut în vedere următoarele: ♦ suprimarea limbajului de comandă din sistemul de operare. dar şi performantă. repetitive. Apropierea utilizatorului de calculator necesită o interfaţă prietenoasă. 4.1. Majoritatea sistemelor de operare sunt organizate pe două niveluri. apropiat de partea de hardware. oricare ar fi calculatorul utilizat.2. şi la utilizarea eficientă a resurselor sistemului. În componenţa sistemului de operare se găsesc programele de control şi programe33 . El are menirea de a crea un mediu în care utilizatorul să poată executa programele cu uşurinţă. ♦ crearea unei interfeţe prietenoase pentru orice utilizator. Obiectivele şi componenţa sistemelor de operare Obiectivele sistemului de operare se referă la facilitarea utilizării calculatorului prin prelucrarea lucrărilor de rutină.CAPITOLUL 4 ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE OPERARE 4. Pull-down menus) răspunde acestor cerinţe. Sistemele de operare au apărut şi au evoluat în strânsă legătură cu arhitectura sistemelor electronice de calcul. ♦ asigurarea unui interfeţe evolutive pentru a se putea lua în considerarea noutăţile ulterioare. Icons. prin limbaje de programare şi prin mesaje către utilizator. reprezentat prin programele sale de aplicaţii. utilizarea mouse-ului şi a meniurilor derulante) principiul WIMP (Windows. Mouse. Prin componentele care îl definesc (ferestre. ♦ nivelul logic. astfel: ♦ nivelul fizic. Noţiuni introductive Un sistem de operare constă dintr-o colecţie integrată de programe de sistem ce oferă utilizatorului posibilitatea folosirii eficiente a sistemului de calcul. printr-un dialog suplu cu utilizatorul.

Luminiţa Fînaru. încărcătoare. Funcţiile sistemelor de operare Pentru a îndeplini rolul de interfaţă între hardware şi utilizator.le de serviciu. prin alocarea memoriei interne şi a dispozitivelor periferice. ♦ planificarea execuţiei programelor după anumite criterii. 165. a lucrărilor executate de aceştia şi a resurselor consumate). la cerere.. ♦ de gestiune tehnică a sistemului de operare (ţin evidenţa erorilor hardware şi furnizează. programe de bibliotecare. acolo unde este posibil. Primele au rolul de a controla şi coordona activitatea tuturor componentelor sistemului.) asigură dezvoltarea programelor de aplicaţii şi exploatarea celorlalte facilităţi oferite. cit.. Airinei. Op. M. p. ♦ acordarea unor facilităţi prin utilitare de interes general. ♦ de planificare a lucrărilor şi de alocare a resurselor. 4. 34 . informaţii asupra gradului de utilizare a componentelor sistemului). ♦ coordonarea execuţiei mai multor programe prin urmărirea modului de execuţie a instrucţiunilor acestora. ♦ de gestiune a fişierelor reprezentate de o colecţie de module pentru asigurarea deschiderii fişierelor de date. realizând. ♦ alocarea resurselor necesare execuţiei programelor prin identificarea programelor care se execută şi a necesarului de resurse. interclasare etc. 12 D. editoare de texte. ♦ de gestiune a memoriei (alocă necesarul de memorie internă solicitat de procese. un sistem de operare trebuie să îndeplinească următoarele funcţii: ♦ oferirea posibilităţii de pregătire şi lansare în execuţie a programelor de aplicaţie. accesului la datele din fişiere şi închiderii acestora. sortare. programele de serviciu (translatoare. Sub stricta supraveghere a programelor de control. prin utilizarea eficientă a unităţii centrale de prelucrare. ♦ de tratare a intrărilor şi ieşirilor la nivel fizic (asigură efectuarea operaţiilor elementare de I/E cu toate tipurile de periferice din sistem. ♦ de gestiune a proceselor (creează procese şi rezolvă problemele privind cooperarea şi concurenţa acestora). editoare de legături. asigurând protecţia acesteia interprocese). precum şi identificarea şi protecţia colecţiilor de date.3. Georgescu. în această categorie fiind incluse următoarele programe12: ♦ de gestiune a întreruperilor (ansamblu de subrutine activate la apariţia unui anumit semnal fizic de întreruperi). depistarea şi tratarea erorilor. desfăşurarea simultană a mai multor operaţii de I/E cu prelucrările realizate de procesorul central). programe de depanare. lansarea în execuţie a operaţiilor de intrare/ieşire etc. Doina Fotache. ♦ de statistică a sistemului de operare (ţin evidenţa utilizatorilor.

cât şi protecţia datelor prin gestiunea drepturilor de acces (protejarea fişierelor împotriva accesului sau modificărilor neautorizate) şi întreţinerea copiilor de siguranţă contra distrugerilor accidentale datorate incidentelor hardware şi software. ştergerea şi accesul la fişierele de date şi aplicaţii. în care utilizatorul. Gestiunea intrărilor şi ieşirilor este o funcţie importantă în condiţiile în care echipamentele periferice sunt diverse şi funcţionează cu performanţe diferite de cele ale unităţii centrale. Prin sistemul de gestiune al fişierelor sistemul de operare controlează crearea. interfeţele au evoluat astfel: ♦ interfaţă bazată pe linie de comandă. Îndeplinirea de către sistemul de operare a rolului de utilizare eficientă a resurselor calculatorului presupune anumite operaţii care au în vedere gestiunea lucrărilor. ♦ asigurarea posibilităţii de organizare şi protecţie a informaţiilor pe suporţi externi. prin întreţinerea unui catalog care urmăreşte locaţiile fizice şi caracteristicile fişierelor de pe aceste suporturi. accesării fişierelor sau realizării altor lucrări. Interfaţa cu utilizatorul permite comunicarea om-calculator în scopul încărcării de programe. ♦ interfaţă grafică. Schimburile de informaţii dintre aceasta şi echipamentele periferice sunt intermediate de unităţile de intrare/ieşire. se pot executa secvenţial sau concurent.♦ asistarea execuţiei programelor de către utilizator prin comunicaţia sistem de calculutilizator atât la nivel hardware. 35 . În odine cronologică. O etapă din lucrare poate fi descompusă la nivel de procese care. precum şi interfaţa cu utilizatorul. cuprinzând mai multe etape care se succed într-o ordine stabilită de utilizator. cât şi aplicaţiile şi datele utilizatorului sunt stocate şi gestionate cu ajutorul fişierelor. a intrărilor şi ieşirilor. întrucât atât sistemul de operare. determinând însă creşterea complexităţii sistemului de operare prin adăugarea de noi funcţii pentru alocarea resurselor la nivel de proces. bazată pe principiul WIMP. Gestiunea fişierelor reprezintă o funcţie legată de exploatarea propriu-zisă a calculatorului. pentru a specifica ce doreşte să facă. Atunci când prin programul utilizatorului se solicită o operaţie de intrare/ieşire. gestionarul de I/E preia sarcinile legate de citirea şi scrierea informaţiilor de pe unităţile periferice. ♦ posibilitatea generării de către utilizator a unui sistem de operare pe măsura configuraţiei şi a posibilităţilor de care acesta dispune. sincronizarea proceselor. cât şi la nivel software. foloseşte un echipament de indicare 13 Lucrarea reprezintă un ansamblu de activităţi delimitate prin comenzi specifice limbajului de comandă. ♦ interfaţă bazată pe meniuri. Gestiunea lucrărilor este asigurată de un program specific (supervizor) care realizează gestiunea resurselor fizice ale calculatorului şi coordonarea generală a lucrărilor13. necesitând numeroase comenzi şi controale succesive prin intermediu sistemului de operare. Divizarea lucrărilor în procese permite o utilizare mai eficientă a sistemelor de calcul. în funcţie de logica lucrării. În mod firesc evoluţia a decurs către interfaţa grafică. gestionarul de fişiere asigurând atât gestiunea fişierelor stocate pe suporturi externe. transmiterea informaţiilor între procese etc. a fişierelor.

creşterea timpului de răspuns. biblioteci. O strategie de planificare a lucrărilor trebuie să aibă în vedere realizarea simultană a următoarelor activităţi: ♦ execuţia unui volum cât mai mare de lucrări în unitatea de timp – dacă se rulează lucrări cu timp redus de execuţie. dispozitive periferice de intrare/ieşire. chiar şi în acest caz rămânând neocupate alte resurse ale sistemului de calcul (memoria internă.(mouse.). rezultatele prelucrării etc. Unii indicatori sunt în conflict în sensul că o creştere a performanţelor unuia atrage o scădere a performanţelor altuia (creşterea volumului de lucrări implică o creştere a timpului petrecut în sistem de către fiecare lucrare şi. ♦ fiabilitatea sistemului. În scopul aprecierii performanţelor unui sistem electronic de calcul se pot utiliza o serie de indicatori cum sunt: ♦ volumul de lucrări intrate în sistem. utilizează un spaţiu minim de memorie şi un timp de execuţie cât mai redus). implicit. ♦ timpul de răspuns ca diferenţă între momentul servirii cererii şi emiterea ei. registre. spaţiu de memorie internă. Cu o planificare riguroasă este posibilă apropierea de încărcătura maximă a unităţii centrale şi a procesoarelor de intrare/ieşire (canale). şi software (un program este bun dacă răspunde cerinţelor informaţionale pentru care a fost realizat. touchpad etc. canale. ♦ timpul petrecut în sistem.1. linii de meniu etc.) asupra componentelor vizuale de pe ecran (pictograme. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul Unul dintre obiectivele utilizării eficiente a sistemelor de calcul este acela de a executa un volum cât mai mare de lucrări. Necesităţi. externă.4. ca măsură a utilizării eficiente a volumului de lucrări ce trece prin sistem într-o perioadă dată de timp. ♦ costul serviciilor prestate. verificările de securitate au ca efect mărirea timpului de prelucrare). În acest scop se analizează componenta hardware din punct de vedere al costului. obiective Una dintre funcţiile majore ale sistemului de operare este de a optimiza utilizarea tuturor resurselor unui sistem de calcul: timp unitate centrală. 36 .4. ♦ reducerea timpilor de aşteptare ai unităţii centrale – dacă se rulează lucrări cu volum mare de calcule şi număr mic de operaţii de intrare/ieşire. dispozitivele periferice de intrare/ieşire). 4. butoane. cu o configuraţie minimă. ♦ accesibilitatea sistemului. 4.

Prin urmare. Alte caracteristici ale acestei tehnici se referă la: ♦ planificarea lucrărilor se realizează strict secvenţial într-o ordine prestabilită. Aceasta se face pe loturi în sensul că la un moment dat un singur program se află încărcat în memorie având controlul resurselor sistemului de la faza de iniţiere până în faza finală. obiectivele urmărite sunt următoarele: ♦ maximizarea ratei de ieşire a lucrărilor.4. ♦ fiecare lucrare are la dispoziţie toate resursele sistemului de calcul în momentul execuţiei. aceasta aşteaptă terminarea respectivei operaţii. În condiţiile impuse de limitările hardware. ♦ reducerea costurilor pentru serviciile prestate.2.♦ încărcarea dispozitivelor periferice la capacitate maximă – când se rulează lucrări cu volum mare de operaţii de intrare/ieşire şi volum redus de calcule. Monoprogramarea Reprezintă cea mai simplă tehnică de lucru şi înseamnă exploatarea unui sistem de calcul prin execuţia serială a programelor. ♦ integrarea unui număr cât mai mare de utilizatori în jurul unui procesor central. multiprelucrare. până când îi sunt necesare datele solicitate. În cazul monoprogramării obiectivul urmărit constă în reducerea timpului mediu petrecut de fiecare lucrare în sistem. ♦ posibilitatea execuţiei cu prioritate a unor lucrări. continuând activitatea de prelucrare fără a interfera cu activitatea canalului. Execuţia lucrărilor în monoprogramare este următoarea: un program solicită pe parcursul execuţiei operaţii de intrare/ieşire supravegheate de către un procesor de comunicaţii ce transferă conţinutul dintre memoria internă şi dispozitivele periferice de intrare/ ieşire. în timpul execuţiei operaţiilor de intrare/ieşire. care durează mult în comparaţie cu timpul de execuţie al unităţii centrale. ♦ minimizarea timpului mediu de răspuns. ♦ distribuirea prelucrării unui program prin împărţirea acestuia în sarcini mai mici (taskuri) ce se pot executa în paralel (multiprelucrare) sau cvasiparalel (multitasking). Dacă unitatea centrală întâlneşte o instrucţiune de citire atunci iniţiază execuţia unui proces de intrare. ♦ folosirea cu un randament ridicat a memoriei interne şi externe. ♦ servirea unui număr cât mai mare de utilizatori într-un timp acceptabil. Procesele de intrare/ieşire fiind mai 37 . ♦ încărcarea echilibrată a unităţii centrale şi a sistemului de intrare/ieşire. Tehnicile de exploatare a sistemelor de calcul se referă la monoprogramare. 4. multiprogramare. multitasking şi time-sharing. conducând la scăderea randamentului ei. ♦ fiecărei lucrări i se asociază la un moment dat un singur proces.

Există o limită pentru numărul de lucrări ce pot fi executate simultan (dacă aceasta este depăşită este invocată o procedură de selecţie a lucrărilor. Obiectivul urmărit în cadrul multiprogramării constă în maximizarea volumului de lucrări care trec prin sistem şi minimizarea timpului petrecut de o lucrare în cadrul acestuia. lucrările neselectate rămânând în aşteptare) funcţie de memoria afectată utilizatorilor. parţial sau total.4. informaţii etc. şi anume: asigurarea priorităţii şi alocarea resurselor care utilizează prioritatea. adică o parte din instrucţiunile lor au fost executate. Caracteristicile acestei tehnici sunt următoarele: ♦ existenţa simultană a mai multor lucrări în memoria internă.). alegerea unui anuÎn fiecare moment al prelucrării este executat un singur program. iar UC comută între ele. unitatea centrală va aştepta transferul datelor solicitate în vederea prelucrării lor ulterioare care îi vor fi sesizate de canal printr-o întrerupere. Prezenţa canalului ameliorează productivitatea sistemului datorită simultaneităţii activităţii acestuia cu activitatea unităţii centrale. sub forma firelor de aşteptare.3. 4. iar în momentul respectiv aşteaptă să fie relansate în execuţie ori sunt în aşteptarea altor evenimente. Algoritmii de planificare presupun că lucrările sunt ordonate pe bază de prioritate. ♦ existenţa unui mecanism de protecţie între lucrări care să permită execuţia uneia fără a afecta celelalte lucrări existente în memoria internă. Multiprogramarea Timpul de inactivitate al unităţii centrale impus de perioadele de aşteptare poate fi redus substanţial dacă în memoria internă ar putea coexista simultan mai multe programe ce pot solicita UC atunci când aceasta aşteaptă terminarea unei operaţii de intrare/ieşire pentru lucrarea curentă în execuţie. 14 38 .lente. Sistemele de calcul ce utilizează această tehnică14 sunt prevăzute cu o componentă a sistemului de operare numită monitor de planificare a lucrărilor care alege dintr-un număr de programe în ordinea sosirilor. ♦ existenţa unui mecanism pentru gestionarea resurselor fizice şi logice solicitate de către lucrările în execuţie (echipamente periferice. dar sunt mai multe programe aflate simultan în curs de execuţie. Procesul de planificare dispune de două funcţii distincte. pe cel potrivit căruia timpul neocupat al UC să fie minim. dar există intervale de timp impuse de necesitatea sincronizării activităţilor în care UC este în aşteptare. Din punct de vedere conceptual multiprogramarea implică simularea a „n” procesoare pe un singur procesor sau existenţa a „n” procesoare virtuale în cadrul unui singur procesor. ♦ existenţa unui mecanism de trecere de la un program la altul în aşa fel încât randamentul sistemului să fie ridicat. Multiprogramarea este o tehnică de exploatare a sistemelor de calcul prin care sunt plasate mai multe lucrări simultan în memoria internă. iar pe măsură ce o resursă este eliberată de un program aceasta poate fi atribuită altuia. În acest fel timpul de aşteptare al UC pentru realizarea unei operaţii de I/E este folosit pentru execuţia altor programe care sunt în stare de blocare.

întreţinerea colecţiilor de date etc).4. verificându-se periodic cu privire la validitatea rezultatelor). iar multiprelucrarea un concept hardware15.4. Editura Tehnică. 1995. ♦ creşterea fiabilităţii sistemului prin duplexarea sistemelor (atunci când una sau mai multe componente sunt dublate. p. Multiprelucrarea Dacă „n” programe se găsesc în acelaşi timp în memoria internă şi partajează resursele sistemului de calcul.mit algoritm făcându-se în funcţie de obiectivele urmărite. 15 R. Tot master-ul se poate utiliza şi ca interfaţă între slave şi colecţii voluminoase de date existente în memoria externă. o componentă va fi în activitate iar cealaltă va fi activată la apariţia unui defect la primei componente. De remarcat că în cadrul sistemelor exploatate în multiprelucrare unităţile centrale pot executa instrucţiunile unui singur program sau pot executa instrucţiuni din programe diferite. existând câte un program responsabil pentru fiecare funcţie. pe durata folosirii corecte a procesorului principal. pe rând. Sistemele de operare MS-DOS şi UNIX. Master-ul coordonează toate activităţile de intrare/ieşire în timp ce slave-ul execută operaţii complexe. În acest scop la o unitate centrală poate fi cuplată o altă unitate centrală destinată coordonării activităţilor din sistem (master). Multitasking înseamnă că sistemul de operare dirijează procesorul să dea o anumită cantitate din timpul său. 4. fiecare procesor având acces la firul de aşteptare alcătuit din lucrările solicitate a se executa. fiind responsabil de menţinerea bazei de date. editări de texte. Bucureşti. pentru fiecare din programele aflate în execuţie. 4. 40. pe acelaşi calculator. Mârşanu. Unul dintre obiectivele multiprelucrării este acela de a degreva o unitate centrală de prelucrare de taskuri specifice (tipăriri de date. Oportunitatea multiprelucrării constă în: ♦ încărcarea partajată a programelor pentru execuţie. a mai multor aplicaţii. atunci sistemul este exploatat în multiprogramare. cel secundar poate fi utilizat pentru diverse alte operaţii) sau prin sisteme duale (sunt sistemele în care două procesoare centrale prelucrează simultan acelaşi program de aplicaţie. atunci sistemul este exploatat în multiprelucrare. Multitasking Această tehnică constă în execuţia concurentă. 39 . Dacă în multiprogramare se folosesc „n” procesoare. ♦ separarea diverselor funcţii ale sistemului. În acest caz master-ul are rolul de interfaţă între slave (sclav) şi dispozitivele periferice de intrare/ieşire.4. Se poate aprecia astfel că multiprogramarea este un concept software. Un sistem de calcul este exploatat în multiprelucrare dacă cel puţin două UC lucrează în paralel.5.

astfel că acestea trebuie să fie executate dinamic. Dacă programul nu s-a terminat în acest timp este returnat în memoria externă şi plasat la sfârşitul firului de aşteptare. instalaţi la terminale diferite.4. În time-sharing termenul de multiplexare semnifică partajarea resurselor sistemului de calcul astfel încât se creează efectul de utilizare simultană a resurselor de către mai multe procese. 4. lucrează programe diferite.6. Trăsăturile esenţiale ale acestei tehnici vizează următoarele aspecte: ♦ protecţia memoriei prin care programele utilizatorilor trebuie să fie protejate între ele pentru a nu permite accesul neautorizat. Elementele globale care definesc aceste sisteme sunt tehnica divizării timpului şi multiplexarea resurselor între mai mulţi utilizatori independenţi. putându-se distinge sisteme multiutilizator cu program comun şi sisteme timesharing. ciclu care continuă până la încheierea execuţiei. după care unitatea centrală de prelucrare trece la execuţia unei părţi la fel de mici din alt program. fiecare având senzaţia că sistemul îi aparţine integral. ♦ lucrările nu au priorităţi prestabilite. Deoarece viteza de lucru a procesorului este foarte mare se creează impresia că toate programele sunt executate simultan. intră şi ies din sistem independent unii de alţii şi utilizează perioade de timp diferite pentru execuţia lucrărilor. 40 . Sistemele multiutilizator cu program comun (multi-terminal) permite ca mai mulţi utilizatori. se schimbă în orice moment. ♦ utilizatorii sunt aleatori. să execute acelaşi program. în acelaşi timp.În fapt. o o parte foarte mică din fiecare program este procesată. Tehnica de exploatare time-sharing (cu divizare a timpului) este caracterizată de utilizarea concurentă a unui sistem de calcul de către „n” utilizatori prin intermediul terminalelor plasate local sau la distanţă. ♦ independenţa utilizatorilor prin care se stabileşte o cuantă de timp pentru fiecare dintre aceştia. încărcându-se din memoria externă în cea internă un alt program în vederea execuţiei. ♦ multiplexarea resurselor între procese necesită existenţa unei componente a programelor de comandă şi control capabilă să trateze o gamă largă de întreruperi. Time-sharing În sistemele multiutilizator mai multe persoane folosesc. acelaşi calculator. În această situaţie sistemul de operare trebuie să asigure securitatea datelor partajate între diferiţi utilizatori. planificarea execuţiei urmărind obţinerea unui timp de răspuns minim. fiecare program fiind limitat la spaţiul său de memorie. Tehnica time-sharing are următoarele caracteristici generale: ♦ unitatea centrală este partajată pe bază de cerere.

Primele se referă la: ♦ memorie internă de capacitate mare şi UC rapidă pentru asigurarea unui timp minim de răspuns.. minimizarea timpului necesar comutării între procese. funcţie de priorităţi şi încărcarea echilibrată a sistemului.. ♦ sistem de comunicaţie pentru transferul informaţiilor între UC şi perifericele de intrare/ieşire. posibilitatea lansării în execuţie a oricărui proces care aşteaptă. ♦ stabilirea locului în firul de aşteptare a fiecărui program. independent de unitatea centrală. ♦ alocarea memoriei este efectuată printr-o tehnică de alocare şi control al transferului paginilor între memoria internă şi cea externă. astfel stabilit încât să asigure: reducerea timpului de răspuns. ♦ alocarea spaţiului de memorie (zona de memorie şi adresa unde se încarcă programul. În ceea ce priveşte caracteristicile software. 41 . ♦ gestiunea colecţiilor de date prin care se determină adresele unde sunt memorate. modem-uri etc. linii de comunicaţii. timp UC. parola de protecţie. acestea au în vedere următoarele: ♦ alocarea şi comutarea UC se realizează după timpul alocat pe baza unui algoritm de planificare a execuţiei.♦ alocarea resurselor programelor utilizatorului este efectuată de monitorul rezident în memoria internă: spaţiu de memorie internă. ♦ memorie externă cu acces direct ceea ce implică transferul între memoria externă şi perifericele de intrare/ieşire. regăsirea lor rapidă. funcţie de prioritate. tratarea cererilor de întrerupere de la terminale etc. ♦ ceas de timp real care generează întreruperi pentru comutarea UC de la un program la altul. Tehnica menţionată prezintă şi anumite caracteristici hardware şi software. ♦ tratarea întreruperilor pentru analizarea motivului acestora şi determinarea acţiunii ce se va întreprinde în continuare.

San Francisco. COURTER G. Bucureşti. Editura Junimea. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatoarelor. FILIP MARIA. 1996 27. 1995 22. BĂDUŢ M. J. E. Paris. 1994 12. AIRINEI D.. Computer confluence. normalizare şi interogare. 1996 26. Iaşi. Editura Tehnică. 42 . Sistemele de operare MS-DOS şi UNIX. Editura Timpul. Bazele reţelelor de calculatoare.. Introducere în informatica economică. 2001 8.. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Editura Junimea. 2005-2006 3. 1995 16. Les systemes d’information. AMEQUIS A. PATRICIU V. Principes et conception d’un base de donnees relationnelle. BOUFARES F. Editura Intelcredo. 1998 14. Bucureşti. 1997 15. Systemes d’information. Exploring Tomorrow’s Technology. FILIP MARIA. Reţele de calculatoare pentru începători. Paris.. 2000 18. 1997 4. Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare. GEORGESCU M. 2000 11. C. 1995 30.. HALL C. A. GRAMA ANA. 2001 29. Prentice Hall.. Les Editions d’Organisation. DeSANCTIS G.. GRAMA ANA. Baze de date – organizare. Secrete PC. FÎNARU LUMINIŢA. 1990 25. Bucureşti. Abordări teoretice. DICKSON G. 1997 21.. Communications. RACOVIŢAN D. Editura Tehnică. Montreal. 1993 17.. Ş.A. Information Technology and Future Entreprise. Introduction to Information Systems. Baze de date relaţionale. NIŢCHI S. NICKERSON R. LUNGU I. De Boeck Universite. Medii de programare.. Tehnologii informaţionale pentru afaceri. Editura All. Organizare.. GEORGESCU M. Editura Teora.. Le management de l’informatique d’entreprise. HARMON P. HUTCHINSON S. New Jersey. 2001 6. Manual pentru administrarea reţelelor LAN şi WAN. ERMES. 1999 13. Computers. Informatique pour la comptabilité et la gestion. Iaşi. Editura Masson. Bucureşti. Deva. PARKER D. Iaşi. Prentice Hall.. Bucureşti. New York. Editura ESKA. MICROSOFT. GIBBS M. Computers.. AIRINEI D. Calculatorul în trei timpi..... FOTACHE DOINA.. Editura Teora.. BEEKMAN G. SAWYER S.. Editura Teora.A User’s Introduction. Iaşi.-T.. Bucureşti. Sisteme de operare. 1995 7. BROOKSHEAR G.. W.. Introducere în informatică. Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională. FILIP MARIA. FOTACHE DOINA.. BAN M. Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă.... Bucureşti. 1991 20. Editura Teora.. Mârşanu R.. 2002 2. 1998 10. 1992 23.. proiectare şi implementare. New Jersey. MORÉJON J. Bucureşti. Irwin McGraw-Hill. O’BRIEN J. Editura Tehnică. STARETT B. CD-ROM.. MEYER F. Editura PROJUVENTUTE. 1994 5. Bucureşti. FĂTU T. Information. MUELLER S. Inteligent Software Systems Development. Dicţionar explicativ de calculatoare. O’BRIEN J. Concepts and Applications for Users. Irwin McGraw-Hill. Editura All.. Paris. Editura Teora. Iaşi. 1998 9. John Wiley & Sons. Focşani. Editura Polirom.. 1995 19. 1998 24. FOTACHE M. NORTON P. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1.. FĂTU T. Iaşi. PC depanare şi modernizare. GRAMA ANA. Edition Msson. La perspective du management. Paris. 1995 28. AIRINEI D. Editura Fides.. C. Editura Teora.

MARDIROS DANIELA-NEONILA. Bucureşti. Les Editions Foucher. 2001 40. 1999 45.. TANENBAUM A. Paris. 1998 35. PERSON R.Bucureşti. Informatică economică.com/pcsupport www. 2004 44. *** PC World 52. ROSCH W. Edition Hermes. 1996 32. S. Paris. Manual de utilizare complet. SURCEL T.excite.techweb. Introduction to Information Systems. REIX R. Editura Calipso. 1994 31. Editura Teora. *** NET Report 51. Bucureşti. Societăţile de grup. Reţele de calculatoare. SCORŢESCU GH.. L. 2004 39.. Totul despre hardware. SĂNDOIU M. Editura Elisavaros.net/dictionaryofcomputers www. Iaşi. Editura Teora. Administraţie şi contabilitate publică. Les bases de donnees relationnelles. SIMON J. 1995 36.. Academic Press.computer. 2000 42.org-50-history www.. 56. REIX R. Editura Junimea. SCORŢESCU FL. 2004 41. Systemes d’information et management des organisation. USA. WATTERS C. Editura Junimea. Bucureşti.ibm./computers_and_internet www. 2000 37. *** Dicţionar de calculatoare şi Internet. Editura Teora. *** Chip Computer Amgazin 48. 55. *** Contabilitate şi sisteme informaţionale. 60. SĂNDOIU D. Bacău. Editura Sedcom Libris.com/encyclopaedia 43 . SCORŢESCU FL. Bucureşti. *** PC Report 50. 2005 38. *** 01 Informatique magazine 46. Paris..hp. *** Planeta Internet 54.. *** ComputerWorld România 49. Iaşi. Bucureşti.... 1990 34..Magazine România 53.oceanfree.com www.com. I. 1990 33. 59. SALEH I. Dictionary of Information and Technology. *** PC. Ş. *** Byte 47. Descoperiţi PC-ul!. 57. C..tech-news.. 1995 43.A. Les Editions Foucher. Informatique appliquée à la gestion. Iaşi. www.com www.. Utilizare Windows. 58. Editura Agora.