You are on page 1of 5

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

(за све образовне профиле четворогодишњег образовања)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање основних знања из теоријске електротехнике потребних
за друге стручне предмете.
Задаци:
− стицање основних знања о појавама у електротехници;
− стицање основних знања из области електростатике;
− стицање основних знања о елементима електричног кола, о улози
елемената у електричном колу и решавању електричних кола;
− стицање основних знања из области електромагнетизма;
− стицање основних знања и вештина из мерења електричних величина;
− стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје,
њиховим везама и појму импедансе;
− стицање основних знања о решавању сложених кола наизменичне струје;
− стицање основних знања о осцилаторним колима;
− стицање основних знања о трофазним системима.
I РАЗРЕД
(3+1 час недељно, 111+37 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
УВОД (4)
Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним
својствима материје. Проводници, полупроводници и изолатори. Појам јединица.
Међународни систем јединица.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА (17)
Појам наелектрисаног тела. Количина електрицитета, дефиниција и
јединице. Појам електричног поља. Графичко приказивање електричног поља.
Хомогено електрично поље. Вектор електричног поља. Силе у електричном пољу.
Кулонов закон. Електростатичка индукција. Поларизација диелектрика.
Електрични потенцијал. Електрични напон. Јачина хомогеног електричног поља.
Пробој диелектрика. Диелектрична чврстоћа. Mатеријали за диелектрике. Појам
капацитивности. Капацитивност плочастог кондензатора. Редно, паралелно и
мешовито везивање кондензатора.
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (60)
Појам једносмерне електричне струје. Дејства електричне струје. Јачина
електричне струје. Густина струје. Појам електричног кола. Елементи електричног
кола. Електромоторна сила генератора. Електрохемијски генератори. Електрична
отпорност. Отпорност проводника. Зависност отпорности од температуре.

МАГНЕТИЗАМ (30) Појам магнетног поља. Први Кирхофов закон. Први Кирхофов закон. Материјали за проводнике и отпорнике. Флукс вектора магнетне индукције. Магнетни хистерезис. 7. Ленцов закон. Електрични рад и електрична снага. Електромоторна сила међусобне индукције. 9. 6. Мерење напона и струје. 5. пуњење и пражњење. Режим максималне снаге. Наелектрисано тело. 11. Магнетно поље струје у навојку и навоју. Навојак и навој у магнетном пољу. Коефицијент самоиндукције (индуктивност). Индукована електромоторна сила у навојку и навоју. Решавање сложених кола претварањем напонског генератора у струјни и обрнуто. 12. Сопствено магнетно поље. Везивање амперметра и волтметра у коло. Електромагнетна сила. Референтни смер струје и напона. Везе отпорника. Мерења на генераторима. 4. Други Кирхофов закон. Режим празног хода и кратког споја. Џулов закон. Редно. 13. Други Кирхофов закон. Принцип рада електромотора једносмерне струје. Уопштен Омов закон. 3. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 1. Решавање сложених кола помоћу првог и другог Кирхофовог закона. Самоиндукција. 2. Мерење струје и напона. Одређивање напона на крајевима реалног генератора. Графичко представљање магнетног поља. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) . Везе кондензатора. Зависност отпорности од димензија и од темпертуре. Струјни генератор. паралелно и мешовито везивање отпорника. 8. Магнетни материјали. Магнетна индукција. Електромоторна сила самоиндукције. Магнетна својства материје. Дејства електричне струје. Омов закон. Вртложне струје. Магнетно поље струје у проводнику. Снага генератора и снага потрошача. Калемови. Међусобна индукција. Сложено електрично коло. Електромагнетна индукција. Магнетна пропустљивост. Индукована електромоторна сила у проводнику. 15. Други Кирхофов закон за сложено коло.Електрична проводност. Кондензатори. Омов закон. Сопствени флукс. 10. Решавање простог кола са једним генератором и једним пријемником. Магнећење феромагнетних материјала. Електрично коло. Редно и паралелно везивање генератора. Електричне силе у колу. 14. Магнети и електромагнети.

II РАЗРЕД (3 часa недељно. Структуру материје обрадити као наставак на претходно знање из физике и хемије. Уз електричне силе у колу увек дати њихов смер у односу на смер струје. Принцип рада електромотора једносмерне струје обрадити на реалним примерима са више од два сегмента. Уз стандардне јединице за специфичну отпорност дати и вредност са површином пресека израженим у мм2. Вежбе изводити тако да се за два спојена часа ураде мерења. По могућности показати његов облик помоћу гвоздене пиљевине. Дефиниција . Други Кирхофов закон дати као општи закон равнотеже сила и применити га на електрично коло или контуру. За време вежби одељење се дели на две групе. Смерове величина у магнетизму првенствено приказивати помоћу правила десне руке. Основне појмове из електростатике обрадити првенствено графички и описно. Уз индуковану електромоторну силу дати и смер механичке силе која потиче од индуковане струје. Наставу једносмерних струја ускладити са претходним знањем из физике. Електрично коло упоредити са неким механичким системом у којем се врши двострука конверзија енергије.На почетку наставе дати кратак увод у историјат развоја електротехнике. где се енергија непогодна за директну употребу (на пример потенцијална енергија воде) претвара у електричну. Појам магнетног поља такође обрадити ослањајући се на претходно знање из основне школе. три прста десне руке и правила три прста леве руке. Адиционе теореме. Међусобну индукцију обрадити првенствено описно. Вежбе радити сваке друге недеље по два спојена часа. Препоручује се да се макете за лабораторијске вежбе израде на часовима практичне наставе. израчунавања и дијаграми. У току школске године раде се два писмена задатка. затим преноси проводницима до потрошача и ту се претвара у енергију погодну за коришћење (на пример у светлосну). Приликом обраде једносмерних струја урадити велик број задатака. У току школске године урадити најмање четири теста. Тригонометријски круг и ток тригонометријских функција (за sinα и cosα ). На крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. а уз електромагненту силу објаснити индуковану електромоторну силу која се у електромотору назива контраелектромоторна сила. у овом случају дати и смер напона на отпорнику. Уз обраду појединих методских јединица по могућности урадити понеки задатак а тамо где је то неопходно урадити их знатно више. 111 часова годишње) САДРЖАЈ ПРОГРАМА НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (22) Дефиниција тригонометријских функција.

Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност. Кондензатор у колу наизменичне струје. Код елемената у колу наизменичне струје све величине обрадити графички. Отпорник у колу наизменичне струје. ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (5) Паралелна веза пријемника. Паралелно осцилаторно коло. калема и кондензатора. Сабирање и одузимање наизменичних величина. почетна фаза. Фактор снаге. СПРЕГНУТА И ОСЦИЛАТОРНА КОЛА (10) Индуктивно спрегнути калемови. Представљање наизменичних величина помоћу комплексних бројева. Решавање сложених кола помоћу првог и другог Кирхофовог закона. Појам комплексног броја. Несиметрични трофазни систем. Појам активне снаге. Синхрони и асинхрони мотори. Редне везе елемената обрађивати са временским и фазорским дијаграмима цртајући фазор струје на фазној оси. Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Редна резонанса. Појам адмитансе. Редна веза отпорника.радијана. Коефицијент спреге. Обртно магнетно поље. Веза пријемника у звезду и троугао. Генератор трофазне електромоторне силе. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) Све величiне за наизменичну струју обрадити за простопериодични облик а остале само напоменути. ТРОФАЗНИ СИСТЕМИ (13) Симетрични трофазни систем. Аутотрансформатори. Веза навоја генератора у звезду и троугао. Кондензатор у колу једносмерне струје. Снаге код редне везе елемената. а затим дати Омов закон за . Пуњење и пражњење кондензатора. Импедансе дати у апсолутном и комплексном облику. Трансформација троугла у звезду и обрнуто. Томсонов образац. Генератор наизменичне струје. амплитуда. учестаност. Редно осцилаторно коло. Трансформатори. кружна учестаности. Редна веза отпорника и кондензатора. Снага трофазног система. Појам импедансе. Представљање наизменичних величина помоћу фазора. ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (18) Елементи у колу наизменичне струје. ефективна вредност. РЕДНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (18) Редна веза отпорника и калема. фаза. Урадити велик број задатака. СЛОЖЕНА КОЛА (25) Комбинована веза елемената. Калем у колу наизменичне струје. Појам реактивне снаге. Тевененова теорема. средња вредност.

У току школске године раде се два писмена задатка. Код индуктивно спрегнутих калемова објаснити обележавања крајева са тачкама и урадити неколико примера. него обрнуто. Сложена кола решавати првенствено помоћу првог и другог Кирхофовог закона уз велик број задатака. Трансформаторе обрадити помоћу индуковане електромоторне силе у навојима или преко равнотеже магнетомоторних сила. У току школске године урадити најмање четири теста. Код цртања фазора снага објаснити зашто је погодније множити напон са струјом на фазној оси. Дозвољено одступање од програма је 20 % али га мора да одобри одговарајући стручни орган школе. Комбиновану везу елемената обрадити на примерима. За фазоре снага нагласити да су непокретни.ефективне и комплексне вредности струја и напона. На крају школске године урадити завршни тест из целокупног градива. . За Тевененову теорему нагласити да је погодна за решавање кола где се тражи само једна величина.