You are on page 1of 8

pw©lopinWt

(
— pU,mR d" pU,…R md' pU,;‹TpU,mR du Cyte
pU,SR y pU,mR ;d;y pU,mR ve ;v≤x„yte
aq h pw©lo y;DvLKymupsmeTy √;dxvWRx≈ë WU ;pUvk
R ˘ prmrhSykìvLymnubhU[ Iit pp[Cz ) s hov;c y;DvLKy" sdev soMyedmg[ a;sIt(
) t…•Tymuˇ_m…vi£y' sTyD;n;nNd' p·rpU,| sn;tnmekmev;i√tIy'b˜[ )
t‚SmNm®xu·ˇ_k;Sq;,uSfi$k;d* jlr*Pypu®Wre%;idvLloihtxëKl’„,gu,myI gu,s;My;inv;‹Cy; mUlp[’itr;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt'yˇTs;≤=cwtNym;sIt( ) s; pun…vR’it' p[;Py sÊvoi{ˇ_;åVyˇ_;:y;vr,x·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇdIêrcwtNym;sIt( ) s Sv;/Inm;y"svRD" sOi∑æSqitly;n;m;idkt;‹ jgdïrÂpo .vit Sv‚Sm‚NvlIn'skl' jgd;…v.;‹vyit ) p[;…,kmRvx;deW p$o y√Tp[s;·rt" p[;…,kmR=y;Tpun‚Stro.;vyit ) t‚Sm•ev;≤%l' …vê' s'ko…ctp$v√tRte )
Èx;…/…œt;vr,x·ˇ_to rjoi{ˇ_; mhd;:y; …v=epx·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇ≤ır<yg.Rctw Nym;sIt( ) s mhˇÊv;….m;nI Sp∑;Sp∑vpu.vR it ) ihr<yg.;‹…/…œt…v=epx·ˇ_tStmoi{ˇ_;h'k;r;…./; SqUlx·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇi√r;$(ctw Nym;sIt( ) s td….m;nI
Sp∑vpu" svRSqUlp;lko …v„,u" p[/;npu®Wo .vit ) tSm;d;Tmn a;k;x"s'.tU " ) a;k;x;√;yu" ) v;yor…¶" ) a¶er;p" ) aŒ" pO…qvI
) t;in pç tNm;];…, i]gu,;in .v≤Nt ) ß∑ëk;mo jg¥oinStmogu,m…/œ‰ysU+mtNm;];…, .Ut;in SqUlIkt|u soåk;myt ) sO∑"e
p·r…mt;in.Ut;Nyekmek˘ i√/; …v/;y punítu/;‹ ’Tv; SvSvetri√tIy;'x"w
pç/;s'yoJy pçI’t.Utrw nNtkoi$b[˜;<@;in tˇd<@o…ctctudx
R .uvn;intˇ∫⁄vno…ctgolkSqUlxrIr;<ysOjt( ) s pç.Ut;n;' rjo'x;'ítu/;‹’Tv; .;g]y;Tpç;vOÊy;Tmk˘ p[;,msOjt( ) s teW;' tuy.R ;gen kme≤R N{y;<ysOjt( ) s teW;' sÊv;'x' ctu/;‹ ’Tv; .;g]ysmi∑t" pçi£y;vOÊy;TmkmNt"kr,msOjt( ) s teW;' sÊvturIy.;gen D;ne≤N{y;<ysOjt(
) sÊvsmi∑t î≤N{yp;lk;nsOjt( ) t;in sO∑;Ny<@º p[;…c≤=pt( )
1

(1 )

PAINGALA • UPANISHADS

td;Dy; sm∑‰<@÷ Vy;Py t;Nyitœn( ) td;Dy;åh'k;rsm‚Nvto…vr;$(
SqUl;Nyr=t( ) ihr<yg.RStd;Dy; sU+m;<yp;lyt( ) a<@Sq;in
t;in ten …vn; Sp≤Ndtu' cei∑tu' v; n xek"⁄ ) t;in cetnIkt|su oåk;myt
b[˜;<@b[˜rN/[;…, smStVyi∑mStk;‚Nvd;yR tdev;nup;[ …vxt( ) td;
j@;Nyip t;in cetnvTSvkm;‹…, ci£re ) svRDx
e om;y;lexsm‚Nvto
Vyi∑deh' p[…vXy ty; moihto jIvTvmgmt( ) xrIr]yt;d;TMy;TktOTR v.oˇ_OTvt;mgmt( ) j;g[TSv“suWiu ¢mUCz;‹mr,/mRyˇu _o`$IyN]vdui√¶o
j;to mOt îv k⁄l;lc£Ny;yen p·r.[mtIit 1
îit pw©lopinWTsu p[qmoå?y;y"
aq pw©lo y;DvLKymuv;c svRlok;n;' sOi∑æSqTyNt’i√.urIx"kq'
jIvTvmgmidit ) s hov;c y;DvLKy" SqUlsU+mk;r,deho∫vpUvk
R ˘
jIveêrSvÂp' …v…vCy kqy;mIit s;v/;nenk
w ;g[ty; ≈Uyt;m( ) Èx"
pçI’tmh;.Utlex;n;d;y Vyi∑sm∑‰;TmkSqUlxrIr;…, yq;£mmkrot( ) kp;lcm;‹N];æSqm;'sn%;in pO…qVy'x;" ) rˇ_mU]l;l;Sved;idkmb'x;" ) =uˇ„O ,o„,mohmwqnu ;¥; a¶‰'x;" ) p[c;r,oˇ;r,;ê;s;idk;v;Yv'x;" ) k;m£o/;dyo Vyom;'x;" ) EtTs'`;t' kmR…, s'…ct'Tvg;idyuˇ_' b;Ly;¥vSq;….m;n;Spd' bÛdoW;≈y' SqUlxrIr' .vit )
aq;pçI’tmh;.Utrjo'x.;g]ysmi∑t" p[;,msOjt( ) p[;,;p;nVy;nod;nsm;n;" p[;,vOˇy" ) n;gkÀm’
R krdevdˇ/n'jy; ¨pp[;,;" )
˙d;snn;….k<#sv;‹©;in Sq;n;in ) a;k;x;idrjogu,turIy.;gen
kme≤R N{ymsOjt( ) v;Kp;…,p;dp;yUpSq;St√»ˇy" ) vcn;d;ngmn…vsg;‹nNd;Sti√Wy;" ) Ev' .UtsÊv;'x.;g]ysmi∑toåNt"kr,msOjt( ) aNt"kr,mnobu≤ı…cˇ;h'k;r;St√»ˇy" ) s'kLpiníySmr,;….m;n;nus/' ;n;Sti√Wy;" ) glvdnn;….˙dy.[mU ?y' Sq;nm( ) .UtsÊvturIy.;gen D;ne≤N{ymsOjt( ) ≈o]TvKc=u…jR◊;`[;,;St√»ˇy" )
xBdSpxRÂprsgN/;Sti√Wy;"
idGv;t;kúpc[ te oå…ívˆIN{opeN{mOTyuk;"
cN{o …v„,uítuvKR ]"x'.íu kr,;…/p;"

pw©lopinWd(

PAINGALA UPANISHAD

aq;•myp[;,mymnomy…vD;nmy;nNdmy;"pç kox;" ) a•rsenvw
.UTv;•rsen;….vO≤ı' p[;Py;•rsmypO…qVy;'yi√lIyte soå•mykox" )
tdev SqUlxrIrm( ) kme≤R N{yw" sh p[;,;idpçk˘ p[;,mykox" )
D;ne≤N{yw" sh mno mnomykox" ) D;ne≤N{yw"sh bu≤ı…vRD;nmykox"
) EtTkox]y' ≤l©xrIrm( ) SvÂp;D;nm;nNdmykox" ) tTk;r,xrIrm( ) aq D;ne≤N{ypçk˘ kme≤R N{ypçk˘ p[;,;idpçk˘ …vyd;idpçkmNt"kr,ctu∑y' k;mkmRtm;'Sy∑purm( ) Èx;Dy;…vr;jo Vyi∑deh'
p[…vXy bu≤ım…/œ;y …vêTvmgmt( ) …vD;n;Tm; …cd;.;so …vêo
Vy;vh;·rko j;g[TSqUldeh;….m;nI kmR.·U rit c …vêSyn;m .vit )
Èx;Dy; sU];Tm; Vyi∑sU+mxrIr' p[…vXy mn a…/œ;ytwjsTvmgmt( )
twjs" p[;it.;…sk" Sv“k‚Lpt îit twjsSy n;m.vit ) Èx;Dy;
m;yop;…/rVyˇ_sm‚Nvto Vyi∑k;r,xrIr' p[…vXyp[;DTvmgmt( ) p[;Doå…væCz•" p;rm;…qRk" suW¢u ‰….m;nIit p[;DSyn;m .vit )
aVyˇ_lex;D;n;Cz;idtp;rm;…qRkjIvSy tÊvmSy;idv;Ky;in b[˜,wkt;' jguntRe ryoVy;‹vh;·rkp[;it.;…skyo" ) aNt"kr,p[it…b‚MbtcwtNy' yˇdev;vSq;]y.;G.vit ) s j;g[TSv“suW¢u ‰vSq;" p[;Py`$IyN]vdui√¶o j;to mOt îv æSqto .vit ) aq j;g[TSv“suWiu ¢mUCz;‹mr,;¥vSq;" pç .v≤Nt ) tˇ∂ºvt;g[h;‚Nvtw" ≈o];idD;ne≤N{yw"
xBd;¥qR…vWyg[h,D;n' D;g[dvSq; .vit ) t] .[mU ?y' gtojIv
a;p;dmStk˘ Vy;Py ’iW≈v,;¥≤%li£y;kt;‹ .vit ) tˇTfl.ukc™
.vit ) lok;Ntrgt" km;‹…jRtfl' s Ev .u¤π ) s s;vR.*mv√‰vh;r;Cz^;NtoåNt.Rvn' p[v∑e 'ë m;gRm;…≈Ty itœit ) kr,oprme j;g[Ts'Sk;roTqp[bo/vÌ[;Ág[;hkÂpSf⁄r,' Sv“;vSq; .vit ) t] …vê Ev
j;g[√‰vh;rlop;•;@«m?y' cr'StwjsTvmv;Py v;sn;Âpk˘ jg√¯…c}y'Sv.;s; .;syNyqe‚Pst' Svy' .u¤' π ) …cˇwkkr,; suW¢u ‰vSq; .vit
) .[m…v≈;Ntxk⁄in" p=* s'˙Ty nIW;….mu%' yq; gCzit tq; jIvoåipj;g[TSv“p[pçe Vyv˙Ty ≈;NtoåD;n' p[…vXy Sv;nNd' .u¤π ) akSm;NmuÌrd<@;¥wSt;…@tv∫y;D;n;>y;…m≤N{ys'`;tw" kMp…•v mOttuLy;mUCz;‹ .vit ) j;g[TSv“suWiu ¢mUCz;‹vSq;n;mNy;ååb[˜;idStMbpyRNt'svRjIv.yp[d; SqUldeh…vsjRnI mr,;vSq; .vit ) kme≤R N{-

PAINGALA • UPANISHADS

y;…,D;ne≤N{y;…, tˇi√Wy;Np[;,;Ns'˙Ty k;mkm;‹‚Nvt a…v¥;.Utvei∑tojIvo deh;Ntr' p[;Py lok;Ntr' gCzit ) p[;‘mRflp;kÉn;vt;‹Ntrk°#vi√≈;≤Nt' nwv gCzit ) sTkmRp·rp;kto bÙn;' jNmn;mNte
nO,;'mo=eCz; j;yte ) td; sÌu®m;…≈Ty …crk;lsevy; bN/' mo='k…íTp[y;it ) a…vc;r’to bN/o …vc;r;Nmo=o .vit ) tSm;Tsd;…vc;ryet( ) a?y;rop;pv;dt" SvÂp' iníyIkt|u xKyte ) tSm;Tsd;…vc;rye∆g∆Ivprm;Tmno jIv.;vjg∫;vb;/e p[Tyg….•'
b[˜vw ;v≤x„yt îit 1
îit pw©lopinWTsu i√tIyoå?y;y"
aq hwn' pw©l" pp[Cz y;DvLKy' mh;v;Ky…vvr,mnubhU[ Iit )s hov;c
y;DvLKyStÊvm…s Tv' td…s Tv' b[˜;Syh' b[˜;SmITynus/' ;n'ky⁄ ;‹t( )
t] p;ro+yxbl" svRDTv;idl=,o m;yop;…/" s≤∞d;nNdl=,o
jg¥oinStTpdv;Cyo .vit ) s Ev;Nt"kr,s'….•bo/oåSmTp[Tyy;vlMbnSTv'pdv;Cyo .vit ) prjIvop;…/m;y;…v¥e …vh;y tÊv'pdl+y' p[Tyg….•' b[˜ ) tÊvmsITyh' b[˜;SmIit v;Ky;qR…vc;r"
≈v,'.vit ) Ek;Nten ≈v,;q;‹nsu /' ;n' mnn' .vit ) ≈v,mnnin…vR…cikTSyeåqeR vStuNyekt;nvˇy; cet"Sq;pn' inid?y;sn' .vit )
?y;tO?y;ne…vh;y inv;tæSqtdIpvı‰eyk
w gocr' …cˇ' sm;…/.Rvit )
td;nIm;Tmgocr; vOˇy" smu‚Tqt; aD;t; .v≤Nt ) t;" Smr,;dnumIyNte
) îh;n;ids's;re s'…ct;" kmRko$yoånenvw …vly' y;≤Nt ) ttoå>y;sp;$v;Tshßx" sd;åmOt/;r; vWR≤Nt ) tto yog…vˇm;" sm;…/'
/mRm`e p' ;[ Û" ) v;sn;g;le in"xeWmmun; p[…vl;ipte kmRsc' ye pu<yp;pe
smUloNmU≤lte p[;Kpro=mip krtl;mlkv√;Kymp[itbı;pro=s;=;Tk;r'ps[ yU te ) td; jIvNmuˇ_o .vit ) Èx" pçI’t.Ut;n;mpçIkr,'
kt|su oåk;myt ) b[˜;<@tÌtlok;Nk;yRÂp;'í k;r,Tv' p[;p…yTv;
tt"sU+m;©÷ kme≤R N{y;…, p[;,;'í D;ne≤N{y;<yNt"kr,ctu∑y' cwk°’Tysv;‹…, .*itk;in k;r,e .UtpçkÉ s'yoJy .U…m' jle jl' vˆ* viˆ'v;y*
v;yum;k;xe c;k;xmh'k;re c;h'k;r' mhit mhdVyˇ_eåVyˇ_' pu®We£me,
…vlIyte ) …vr;iór<yg.eêR r; ¨p;…/…vly;Tprm;Tmin lIyNte ) pçI-

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pw©lopinWd(

PAINGALA UPANISHAD

’tmh;.Uts'.vkmRs…' ctSqUldeh" kmR=y;TsTkmRp·rp;ktoåp-çIkr,' p[;Py sU+me,k
w °.UTv; k;r,ÂpTvm;s;¥ tTk;r,' kÀ$Sqep-[
Tyg;Tmin …vlIyte ) …vêtwjsp[;D;" SvSvop;…/ly;Tp[Tyg;TminlIyNte ) a<@÷ D;n;…¶n; dG/' k;r,w" sh prm;Tmin lIn' .vit )
tto b[;˜," sm;ihto .UTv; tÊv'pdwKymev sd; k⁄y;‹t( ) ttome`;p;yeå' xëm;inv;Tm;å…v.Rvit
?y;Tv; m?ySqm;Tm;n' klx;NtrdIpvt(
a©ëœm;]m;Tm;nm/UmJyoitÂpkm( 1
p[k;xyNtmNt"Sq'?y;yeTkÀ$SqmVyym(
?y;y•;Ste muiníwv c;su¢re ;mOtSe tu y" 2
jIvNmuˇ_" s …vDey" s /Ny" ’t’Tyv;n(
jIvNmuˇ_pd' TyKTv;Svdehe k;ls;Tkéte
…vxTydehmuˇ_Tv' pvnoåSpNdt;…mv 3
axBdmSpxRmÂpmVyy' tq;års' inTymgN/v∞ yt(
an;¥nNt'mht" pr' /[vu ' tdev ≤x„yTyml' inr;mym( 4 îit
îit pw©lopinWTsu tOtIyoå?y;y" 3
aq hwn' pw©l" pp[Cz y;DvLKy' D;inn" ik˘ kmR k; c æSqit·rit )
s hov;c y;DvLKy" ) am;inTv;ids'p•o mum=u ru k
e …v'xitk⁄lt' ;ryit
) b[˜…vNm;]e, k⁄lmekoˇrxt' t;ryit
a;Tm;n' r…qn' …v≤ıxrIr' rqmev c
bu≤ı' tu s;r…q' …v≤ı mn" p[gh[ mev c 1
î≤N{y;…, hy;n;Û…vRWy;'SteWu gocr;n(
j©m;in …vm;n;in ˙dy;in mnIiW," 2
5

(5 )

PAINGALA • UPANISHADS

a;Tme≤N{ymnoyuˇ_' .oˇ_eTy;ÛmRhWRy"
tto n;r;y,"s;=;ı»dye supi[ t…œt" 3
p[;rB/kmRpyRNtmihinmoRkv√‰vhrit
cN{v∞rte dehI s muˇ_í;inkÉtn" 4
tIqeR êpcgOhe v; tnu…' vh;y y;it kìvLym( ) p[;,;nvk°yR y;it kìvLym(
t' pí;i√Gb≤l' k⁄y;‹dqv; Svnn' cret(
pus' " p[vj[ n' p[oˇ_' netr;y kd;cn 5
n;x*c' n;…¶k;y| c n ip<@÷ nodki£y;
n k⁄y;‹Tp;vR,;dIin b[˜.Ut;y ….=ve 6
dG/Sy dhn' n;‚St pKvSy pcn' yq;
D;n;…¶dG/dehSy n c ≈;ı' n c i£y; 7
y;v∞op;…/pyRNt' t;vCz⁄≈WU yeÌ®u m(
gu®vÌu®.;y;‹y;' tTpu]We u c vtRnm( 8
xëım;ns"xëı…c{Up" sih„,u" soåhm‚Sm sih„,u" soåhmSmIit p[;¢e
D;nen…vD;ne Deye prm;Tmin ˙id s'æSqte dehe lB/x;≤Ntpd' gte td;
p[.;mnobu≤ıxUNy' .vit ) amOtne tO¢Sy pys; ik˘ p[yojnm( )
Ev' Sv;Tm;n'D;Tv; ved"w p[yojn' ik˘ .vit ) D;n;mOttO¢yo…gno n
ik˘…cTktRVym‚St td‚St ce• s tÊv…v∫vit ) dUrSqoåip n dUrSq"
ip<@v…jRt"ip<@Sqoåip p[Tyg;Tm; svRVy;pI .vit
˙dy' inmRl' ’Tv; …cNt…yTv;Pyn;mym(
ahmev pr' svR…mit pXyeTpr' su%m( 9

pw©lopinWd(

PAINGALA UPANISHAD

yq; jlejl' ≤=¢' =Ire =Ir' `Ote `Otm(
a…vxeWo .veˇ√∆Iv;Tmprm;Tmno" 10
dehe D;nen dIipte bu≤ır%<@;k;rÂp; yd; .vit td;…v√;Nb[˜D;n;…¶n; kmRbN/' indRhte (
tt" p…v]' prmeêr;:ym√¯tÂp'…vml;Mbr;.m(
yqodkÉ toymnup…[ v∑' tq;TmÂpo in®p;…/s'æSqt" 11
a;k;xvTsU+mxrIr a;Tm; n ÎXyte v;yuvdNtr;Tm;
sb;Ám>yNtriníl;Tm; D;noLky; pXyit c;Ntr;Tm; 12
y] y]mOto D;nI yen v; kÉn mOTyun;
yq; svRgt' Vyom t] t] ly' gt" 13
`$;k;x…mv;Tm;n' …vly' ve·ˇ tÊvt"
s gCzit inr;lMb'D;n;lok˘ smNtt" 14
tpe√WRshß;…, Ekp;dæSqto nr"
EtSy?y;nyogSy kl;' n;hRit Wo@xIm( 15
îd' D;n…md' Dey' tTsv| D;tu…mCzit
aip vWRshß;yu" x;S];Nt' n;…/gCzit 16
…vDeyoå=rtNm;]o jI…vt' v;ip cçlm(
…vh;y x;S]j;l;in yTsTy' tdup;Syt;m( 17
anNtkmRx*c' c jpo yDStqwv c
tIqRy;];….gmn' y;vˇÊv' n …vNdit 18
ah'b˜[ ie t inyt' mo=hetmu hR ;Tmn;m(

PAINGALA • UPANISHADS

√π pde bN/mo=;y n mmeit mmeit c 19
mmeit b?yte jNtuinRmmR ie t …vmuCyte
mnso ÁuNmnI.;ve √¯t' nwvopl>yte 20
yd;y;TyuNmnI.;vStd; tTprm' pdm(
y] y] mno y;it t] t] pr' pdm( 21
t] t] pr' b[˜ svR] smvæSqtm(
hNy;Nmui∑….r;k;x'=/u ;tR" %<@yeˇWu m( 22
n;h'b˜[ ie t j;n;it tSy mu·ˇ_nR j;yte
y EtdupinWd' inTym/Ite soå…¶pUto .vit
s v;yuptU o .vit ) s a;idTypUto .vit ) s b[˜pUto .vit ) s
…v„,uptU o .vit ) s ®{pUto .vit ) s sveWR u tIqeWR u ò;to .vit )
s sveWR u ved„e v/Ito.vit ) s svRvde v[tcy;‹su c·rto .vit ) ten-e
ith;spur;,;n;' ®{;,;'xtshß;…, j¢;in fl;in .v≤Nt ) p[,v;n;myut' j¢' .vit ) dxpUv;‹Ndxoˇr;Npun;it ) s p…¤p;vno .vit
) s mh;N.vit ) b[˜hTy;sur;p;nSv,RSteygu®tLpgmntTs'yo…gp;tkÉ>y" pUto .vit ) ti√„,o"prm' pd' sd; pXy≤Nt sUry" ) idvIv
c=ur;ttm( ) ti√p[;so …vpNyvo j;gOv;'s" s…mN/te ) …v„,oyRTprm'
pdm( 23
— sTy…mTyupinWt(
— pU,mR d" pU,…R md' pU,;‹TpU,mR du Cyte
pU,SR y pU,mR ;d;y pU,mR ve ;v≤x„yte
îit pw©lopinWTsm;¢;