ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
….
ΔΝΙΑΙΟ΢ ΓΙΟΙΚ/ΚΟ΢ ΣΟΜΔΑ΢
ΑΝΩΣ. ΔΚΠ/΢Η΢
Γ/Ν΢Η ΑΝΩΣΑΣΗ΢ ΣΔΥΝ/ΚΗ΢ ΔΚΠ/΢Η΢
….
Σαρ. Γ/λζε: A. Παπαλδξένπ 37
Σ.Κ.-Πόιε: 151 23 Mαξνύζη
Ιζηνζειίδα:http://www.minedu.gov.gr
Πιεξνθνξίεο: Γ. Γηαλλνπνύινπ
Σειέθσλν: 210-3442446

Μαξνύζη, 24 Γεθεκβξίνπ 2010
Αξηζκ. Πξση.: 163438/E5
ΠΡΟ΢: Oλα τα ΣΕΙ και Α΢ΠΑΙΣΕ

Θέμα: «Αποτελεσματική & Εξοπθολογισμένη λειτουπγία τμημάτων Σ.Ε.Ι. και
Α΢ΠΑΙΣΕ»
΢ην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο &
Θξεζθεπκάησλ γηα απνηειεζκαηηθή θαη εμνξζνινγηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ησλ
Σ.Δ.Ι. κε ηαπηόρξνλε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπνπδώλ,
παξαθαινύκε ηα αξκόδηα όξγαλα ησλ Σκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι. λα αθνινπζήζνπλ ξεηά ηα
πξνβιεπόκελα από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο:
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο από απηέο:
α) ν λ. 1404/83 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ. 2916/2001, 3404/2005, 3549/2007,
3794/2009, 3848/2010, θαη ηζρύεη,
β) ην Π.Γ. 160/2008,
γ) ε αξηζ. Τ.Α. Δ5/46350/2006 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο &
Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 1404/83, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο αλαθύςνπλ, κεηά ηελ εθ’ άπαμ εηζαγσγή
ζπνπδαζηώλ ζηα Σ.Δ.Ι., ζαο γλσξίδνπκε όηη πξνσζνύληαη δηαδηθαζίεο λνκνζεηηθήο
ξύζκηζεο, όπνπ απαηηείηαη. Ωζηόζν, κέρξη ηελ ηαθηνπνίεζε απηή ηα Σκήκαηα θαινύληαη λα
εθαξκόζνπλ ηα θάησζη:
1. Ωο πξνο ην εθαξκνδόκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο
Τ.Α. Δ5/46350/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ην εγθεθξηκέλν κε Τ.Α. Πεξηερόκελν
΢πνπδώλ, εθ΄ όζνλ έρεη εθδνζεί.

1

Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ αλά Σκήκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνλ θαζνξηδόκελν από ηελ πξναλαθεξζείζα Τ.Α. Δ5/46350/2006,

αξηζκό

καζεκάησλ.
2. Ωο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ παξαθνινπζνύλησλ ζπνπδαζηώλ ζηα ζεσξεηηθά
καζήκαηα, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 36 ηνπ Π.Γ. 160/2008.
Δμππαθνύεηαη, όηη ν αξηζκόο 80, αλαθέξεηαη ζε ελεξγνύο ζπνπδαζηέο θαη όρη
εγγεγξακκέλνπο.

Δπηπιένλ,

όπνπ

ππάξρνπλ

ακθηζέαηξα

ζα

πξέπεη

λα

αμηνπνηνύληαη.
3. Παξαθαιείζζε λα δίλεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ
θαη κάιηζηα όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ππνδνκέο ησλ εξγαζηεξίσλ. Έρεη
παξαηεξεζεί ζε θάπνηα ΣΔΙ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νκνίσλ εξγαζηεξίσλ ζε
Σκήκαηα αθόκα θαη ηεο ίδηαο ΢ρνιήο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ιόγνη εθπαηδεπηηθνί,
επηζηεκνληθνί, αιιά θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ επηβάιινπλ όπσο
ιεηηνπξγεί έλα εξγαζηήξην αλά επηζηεκνληθό-εθπαηδεπηηθό πεδίν θαη όρη πνιιαπιά,
ίδηα ή όκνηα, ηα νπνία πξνθαινύλ θαηαθεξκαηηζκό ησλ πόξσλ, αιιά θαη πξόζζεηεο
θαη αιόγηζηεο δαπάλεο.
4. Ιδηαηηέξα πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε πεξηπηώζεηο όπνπ Σκήκαηα / Σ.Δ.Ι αηηνύληαη
ηελ ίδξπζε λέσλ εξγαζηεξίσλ βάζεη ηνπ λ. 3794/2009 αληί λα εληάζζνπλ ηα
αηηήκαηά ηνπο ζε ήδε πθηζηάκελα εξγαζηήξηα ή λα πξνηείλνπλ έλα δηεπξπκέλν
εξγαζηήξην π.ρ. ζε επίπεδν ΢ρνιήο, ώζηε νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ππνδνκώλ θαη
γεληθόηεξα ε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ λα είλαη εμνξζνινγηζκέλε.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΙΩΑΝΝΗ΢ ΠΑΝΑΡΔΣΟ΢

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful