1. คนงานกลุม่ หนึง่ มีความสูงเฉลี่ยเป็ น 150 ซม.

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงของคนงานกลุม่
นี ้มีคา่ เป็ น 10 ซม. ถ้ ากาหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้ ทางานอย่างหนึง่ โดยกาหนดว่าจะต้ องได้ คา่ มาตรฐาน
ของความสูงเป็ น 2.5 คนงานที่มีความสูงตังแต่
้ เท่าไรขึ ้นไปจะได้ รับการคัดเลือก
2. ในการสอบวิชาหนึง่ ปรากฏว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรี ยนนกลุม่ นี ้เป็ น 18
คะแนน เกณฑ์ตดั สินต้ องได้ คะแนนคิดเป็ นค่ามาตรฐานไม่ต่ากว่า 1.5 ปรากฏว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า 17
คะแนน ถือว่าสอบตก ถามว่าในการสอบคราวนี ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรี ยนกลุม่ นี ้เป็ น
เท่าใด
3. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของนักเรี ยนทังจั
้ งหวัดบุรีรัมย์ครัง้ หนึง่ มีคะแนนเฉลี่ย 72
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15
3.1 จงหาค่ามาตรฐานของคะแนน 60,93 และ 72
3.2 จงหาคะแนนของค่ามาตรฐาน -1 และ 1.6
4. ในการสอบครัง้ หนึง่ สมหมายสอบได้ 75 คะแนน หาค่ามาตรฐานได้ 1.5 ถ้ าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
สอบเป็ น 63 คะแนน และ นายอนึง่ สอบได้ 50 คะแนน คิดเป็ นค่ามาตรฐานของคะแนนสอบเท่าไร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสอบครัง้ นี ้ ตรงกับข้ อใด
ถ้ านายอนึง่ สอบได้
50 คะแนน คิดเป็ นค่ามาตรฐานของคะแนนสอบเท่าไร
5. จงหาพื ้นที่ใต้ เส้ นโค้ งปกติมาตรฐานในกรณีตา่ งๆที่กาหนดให้
5.1 พื ้นที่ระหว่าง Z = 0 และ Z = 1.2
5.2 พื ้นที่ระหว่าง Z = -0.68 และ Z = 0
5.3 พื ้นที่ระหว่าง Z = -0.46 และ Z = 2.21
5.4 พื ้นที่ระหว่าง Z = 0.81 และ Z = 1.94
5.5 พื ้นที่ทางซ้ ายของ Z = -0.6
5.6 พื ้นที่ทางขวาของ Z = -1.28
5.7 พื ้นที่ทางขวาของ Z = 2.05 และทางซ้ ายของ Z= -1.44

6. ในการสอบระดับประถมศึกษาของนักเรี ยนทังจั
้ งหวัดชัยภูมิ ผลการสอบวิชาภาษาไทยมีคา่ เฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ 50 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 คะแนน ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 40 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 คะแนน ถ้ าประพันสอบวิชา
ภาษาไทยได้ 35 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 30 คะแนน จงหาว่าประพันธ์มีผลการเรี ยนวิชาไหนดีกว่า
กัน
7. นางสาวมานิต สอบได้ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในชัน้ ม.4 และ ม.5 เป็ น 80 คะแนนและ 75 คะแนน
ตามลาดับ ถ้ าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนทุกคน
ในชัน้ ม.4 ที่ นางสาวมานิตเรี ยนอยูเ่ ท่ากับ 80 และ 20 คะแนน และของนักเรี ยนทุกคนในชัน้ ม.5 เท่ากับ
70 และ 15 คะแนน ตามลาดับ นางสาวมานิต เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในชันไหนได้

ดีกว่ากัน
8. ถ้ าคะแนนสอบวิชาต่างๆของ นายศราวุธ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน แต่
ละวิชาของนักเรี ยนทังหมดในชั

นที
้ ่ นายศราวุธ เรี ยนอยูเ่ ป็ นดังนี ้
วิขา คะแนนที่สอบได้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์
80
85
15
สังคมศึกษา
60
75
20
พลศึกษา
70
65
5
นายศราวุธ เรี ยนวิชาไหนได้ ดีกว่ากัน
9. ในการสอบชิงทุนการศึกษาครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวิชาที่จะต้ องสอบ 3 วิชา ถ้ าผู้สมัครเข้ าสอบชิงทุนจานวน 3 คน
คือ นายสรพงษ์ นางสาวสกุณา และ นายอุดร ได้ คะแนนในแต่ละวิชาเป็ นดังนี ้
วิชาที่
1 วิชาที่
2 วิชาที่
3
นายสรพงษ์
70
75
75
นางสาวสกุณา
75
50
95
นายอุดร
80
65
70
จงหาว่า
9.1 นายสรพงษ์ หรื อ นางสาวสกุณา หรื อ นายอุดร จะได้ ตาแหน่งที่ในการสอบชิงทุนดีกว่ากัน
ถ้ าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาที่ 1 วิชาที่ 2 และ วิชาที่ 3 ของคะแนนของผู้สมัครสอบทังหมดเป็

น 70 , 70
และ 80 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 5 , 10 และ 15 คะแนนตามลาดับ

9.2 ถ้ าหน่วยงานแห่งนี ้ตังเกณฑ์

ไว้ วา่ ผู้ที่จะได้ ทนุ การศึกษาจะต้ องได้ คา่ มาตรฐานเฉลี่ยของ
คะแนนทัง้ 3 วิชา ไม่ต่ากว่า 0 ถามว่า นายสรพงษ์ นางสาวสกุณา และ นายอุดร จะได้ รับทุนการศึกษา
หรื อไม่
10. ในการสอบของนักเรี ยน 150 คน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
สอบวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 78 คะแนน และ 8 คะแนนตามลาดับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็ น 65 คะแนน และ 6 คะแนน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยเป็ น 65 คะแนน และ 10 คะแนน ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ น 75 คะแนน และ 7
คะแนน ตามลาดับ ถ้ าสุเมธสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 75 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษได้ 65 คะแนน วิชา
ภาษาไทยได้ 65 คะแนน และ วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 68 คะแนน สุเมธเรี ยนวิชาใดดีกว่ากัน
10.1 สุเมธมีคา่ มาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ เท่าใด
10.2 สุเมธมีคา่ มาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ เท่าใด
10.3 สุเมธมีคา่ มาตรฐานวิชาภาษาไทย เท่าใด
10.4 สุเมธมีคา่ มาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เท่าใด
10.5 สุเมธมีเรี ยนวิชาใดดีกว่ากัน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful