You are on page 1of 24

Furieade

krant 2010
ÈL^_hiVVckddgj`aVVgÉ lll#bVZhaVcYZc#ca

BVZhaVcYZcbV`ZaVVghVYk^hZjgh
9Zc^ZjlZ[dgbjaZkVc`Zcc^h!^ccdkVi^ZZcVVcYVX]i
=Zi bdYZgcZ! Z^\Zci^_YhZ bV`ZaVVghhX]Ve kgVV\i db c^ZjlZ VVceV`# 9Z bV`ZaVVg lVh ^c ]Zi kZgaZYZc
Vai^_Y \Z[dXjhi de YZ ldc^c\# >c YZ c^ZjlZ VVceV` kVc BVZhaVcYZc ^h YZ VVcYVX]i \Z]ZZa \Zg^X]i de j! Vah
`aVci# BZi `Zcc^h kVc oV`Zc lZZi ]Zi iZVb YZ bdZ^a^_`hiZ dW_ZXiZc idi ZZc hjXXZh iZ WgZc\Zc# BZi YZ ^coZi kVc
lddcXdchjaZciZc! Vah jl \^Yh de YZ ldc^c\bVg`i! ]ZZ[i BVZhaVcYZc YZ ldc^c\bV`ZaVVgY^_ c^Zjl ‚aVc
\Z\ZkZc#9ZlddcXdchjaZciZchiVVckVcÉhbdg\ZchkgdZ\idiÉhVkdcYhaVVikddgj`aVVg#

LVVgdb_j^hij`^ZhikddgBVZhaVcYZcbV`ZaVVghVYk^hZjgh/

™ (%_VVgVXi^Z[bZiZZcoZZgZgkVgZciZVbkVcbV`ZaVVgh!
™ VXi^ZkZWZcVYZg^c\kVcediZci^…aZ\Z‰ciZgZhhZZgYZc!
™ eZghddca^_`VVcYVX]ikddgjZcjlkZg`deZgYddgdcoZad`VaZlddcXdchjaZciZc!
™ WZgZ^`WVVgkVcÉhbdg\ZchkgdZ\idiÉhVkdcYhaVVi!
™ kV``jcY^\ZWZ\ZaZ^Y^c\ZcVYk^hZg^c\^c]ZiÒcVcX^Zg^c\higV_ZXi!
™ \dZYkZgiZ\ZclddgY^\Y^cYZgZ\^dLZhiaVcY!B^YYZc"9ZaÓVcY!G^_cbdcY!<gddi"GdiiZgYVbZc=VV\aVcYZc#
™ lZg`igZ\ZabVi^\kddgdkZg]ZYZcZcldc^c\XdgedgVi^Zh#


 Centraal makelaars kantoor Maeslanden Woningmakelaardij
 Drijver 133, 3144 GD Maassluis • Bemiddeling en Advies in (ver)kopen en
(ver)huren
 T: 010-5923300 F: 010-5921429 • Taxaties en Hypotheekadvies
 I: www.maeslanden.nl
 E: info@maeslanden.nlMaeslanden Bedrijfhuisvesting Maeslanden Horeca, hospitality Maeslanden Real Estate Advies
 • Bemiddeling Bedrijfsonroerendgoed en leisure • Marktadviezen en ondersteuning
 in (ver)kopen en (ver)huren • Bemiddeling in (ver)kopen en (ver)huren • Ontwikkelingsprocessen nieuwbouw
 • Advies, Taxaties en Financiering • Advisering, Exploitatie en Taxatie

2
Furieade voor, door en met Maassluisers
Voor de tweede maal mag ik als voorzit-
ter van de Stichting Maassluis Maritiem
vrijdagavond 1 oktober a.s. weer binnenva-
dig. Naast overenthousiaste vrijwilligers
moet de Furieade het ook hebben van spon-
sors. Gelukkig is het ons gelukt om ook dit
Feest der ontmoeting
ren met de Furie. Het schip waar omheen jaar weer voldoende geld bijeen te zamelen Een van de hoogtepunten van de vo-
nu voor de 31ste maal de Furieade wordt en/of bieden sponsors een activiteit aan. En rige Furieade waren wat mij betreft
gehouden. Vorig jaar heb ik mij verbaasd de gemeente Maassluis heeft ons, naast de
dat een zo’n groot stadspromotiefeest door hulp tijdens de Furieade, ook weer een be- de Westlanders die mooi opgetuigd in
een paar overenthousiaste vrijwilligers drag toegezegd. de vliet bij de Veerstraat lagen. Wat
wordt georganiseerd. Om dat te veranderen een prachtig gezicht was dat, met die
hebben we geprobeerd meer Maassluisers Ik hoop dat u ook dit jaar weer kunt genie- lampjes in top en de Monsterse Sluis
bij de Furieade te betrekken. Met kleine ten van wat er tijdens de Furieade allemaal op de achtergrond. Dat deze histori-
feestjes georganiseerd door en voor Maas- gebeurt. Voor jong en oud hebben wij ge- sche vaartuigen niet alleen bij mij in
sluisers wilden wij de 31ste Furieade een probeerd om er weer iets van te maken. de smaak vielen, bleek ook wel uit de
nieuw jasje geven. Maar helaas is ook de Voor de kleinsten is het een feest om op reacties van mensen die nieuwsgierig
organisatie van deze Furieade weer voor vrijdagavond met je lampion en je opa, oma langsliepen en een praatje maakten
het grootste deel neergekomen op die paar en/of ouders in het donker langs de Haven met de schipper.
overenthousiaste vrijwilligers. Vrijwil- te lopen en het vuurwerk te zien. Zaterdag
ligers die hun vrije tijd en soms zelfs hun met z’n allen slenteren langs de haven en
verlofdagen inzetten om er een daverend de vlieten en kijken naar de vele schepen, Ik was dan ook aangenaam verrast toen
stadspromotiefeest van te maken. de braderie en optredens van verschillende ik hoorde dat de zeilende Westlanders
Met het kiezen van het thema “Furieade bands en koren. En niet vergeten om zater- ook tijdens de 31ste Furieade weer van
rond de Sluis” leggen wij dit jaar de ver- dagmiddag eens te zien hoe de schepen uit de partij zijn. Ze staan zelfs extra in de
binding tussen de haven en de vlieten in de Noordvliet vertrekken en hoe de bruggen belangstelling dankzij het thema van
Maassluis. De Monstersche Sluis speelt bij de Markt en de P.C. Hooftlaan opengaan. dit jaar: ‘Furieade rond de sluis!’ De
een prominente rol. Vrijdagavond tijdens de Als het aan ons ligt moet het weer een feest Furieade focust zich hier wat meer op
opening in de Havenkom met o.a. het vuur- worden en hopelijk zorgt ook u daarvoor. de binnenhaven waarbij de Monsterse
werk. Zaterdagmiddag zal aan de andere De veiligheidseisen die ons worden gesteld Sluis, en daarmee de Veerstraat met
kant van de Monstersche Sluis de sluiting om zo’n feest te organiseren worden steeds
plaatsvinden. De zeilende Westlanders die lastiger. Een goede sfeer en zin van u als de Westlanders, extra in het spotlicht
in de Veerstraat liggen zullen door verschil- publiek helpt ons om alles in goede banen staat. Zo zal op vrijdagavond de Mon-
lende groepen sterke Maassluisers (waar- te leiden. En voor die overenthousiaste sterse Sluis mooi worden aangelicht,
onder ook raadsleden) door de Noordvliet vrijwilligers en de sponsoren geeft dat vol- terwijl op zaterdagochtend een Westlander met een grote kraan vanuit de vliet in
worden getrokken. Het feest is dan nog niet doening voor wat zij er allemaal in hebben de haven zal worden getild. Dat beloven spectaculaire beelden te worden!
helemaal afgelopen, want de kermis, die dit gestopt.
jaar aan de P.C. Hooftlaan plaastvindt, zal
nog tot 23.00 uur doorgaan. Veel plezier!!!! De achtergrond van dit schouwspel is de wens van Stichting Monstersche Sluis om
Als voorzitter mag ik wel zeggen dat we er de sluis weer open te krijgen. Het zou toch mooi zijn als het in de toekomst weer
weer in geslaagd zijn om een vol program- Hans de Bruin mogelijk is via de Noordvliet, de Veerstraat en de Monsterse Sluis door te varen.
ma te maken. Het was dit jaar niet eenvou- voorzitter

Maar er zijn vanzelfsprekend nog veel meer programmaonderdelen waar ik me op


verheug. Zal ik nog één hoogtepunt noemen van de Furieade? De lampionnenop-
tocht: ik vind het altijd ontroerend om te zien hoeveel Maassluise kinderen hieraan
meedoen, het is een feest om de jeugd, de toekomst van Maassluis met een lampion
door de stad te zien trekken. Dit jaar zal ik optocht samen bekijken met mr. M.A.P.
van Haersma Buma, de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland.

Ik heb het al eerder gezegd, maar juist het gegeven dat de Furieade een feest is dat
gedragen wordt door vrijwilligers, maakt dit evenement zo uniek. Je proeft de be-
trokkenheid van de Maassluizers in alle onderdelen van dit feest, denk bijvoorbeeld
aan de Maassluise muziekverenigingen en koren die aan de Furieade meedoen.
Waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers?

De Furieade is ook een ontmoetingsfeest. Ik verheug me altijd weer op de ge-


sprekken die ik voer met de mensen die ik tegenkom. Dus wie weet, tot ziens bij de
Furieade!

Burgemeester Koos Karssen

De lekkerste oliebollen van Nederland


haal je bij de olliebollenkoning
❑ vastgoedtransacties
❑ hypotheken
N TARIS Richard Visser’s Gebakkraam
❑ oprichting bv’s FURIEADE AANBIEDING
tegen inlevering van deze advertentie:

Mr H. JANSEN
9,-
❑ testamenten geen 11 maar

12 oliebollen
Haven 19 - 3143 BB Maassluis
❑ schenkingen
Tel. 010 - 591 11 22 voor €
❑ estate planning Fax 010 - 591 72 49
Verder in ons assortiment:
Berlinerbollen - Appelbollen - Amandelspijsbollen
www.notarisjansen.nl / info@notarisjansen.nl Ananasbollen - Wafels
Locatie: P.C. Hooftlaan Maassluis.

3
Vuurwerk in havenkom
kunt u allerlei activiteiten verwachten. Er tie verstrekken over toerisme in en rond
zijn 2 muziekpodia: op de Markt en in de Maassluis.
Keucheniusstraat tegenover het terras van
Oporto. Op de Jansje wordt gezongen en En last but not least: Om 16.00 uur zul-
theater opgevoerd. Artiesten maken het par- len de Zeilende Westlanders worden “ge-
31ste Furieade: Op de Zuidvliet wordt er een avondbraderie cours onveilig met hun acts. jaagd”. Dat houdt in, dat onder tromgerof-
Thema “Furieade rond de Sluis” gehouden, vanwaar u direct kunt doorlopen Er zijn helikoptervluchten, rondvaarten, or- fel de Westlanders door o.a. raadsleden
naar de kermis, die dit jaar op het parkeerter- gelconcerten, presentaties van de Marine, met een touw van de Veerstraat naar de
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober wordt rein aan de P.C. Hooftlaan is gestationeerd. Brandweer, Scouting etc. Kinderen kunnen P.C. Hooftlaan zullen worden getrokken.
voor de 31ste maal de Furieade georgani- Op zaterdag is er de braderie langs de Bin- worden geschminkt. De vrijwilligers van Een spectaculair eind van de 31ste Furie-
seerd. nenhaven én de Vlieten. Op het parcours Maassluis Punt kunnen u allerlei informa- ade. Kom en geniet!
De activiteiten concen-
treren zich net als vorig
rond de Binnenhaven,
het stadshart en de Vlie-
ten.
Mede door de financiële
steun van de gemeente
en vele andere grote én
kleine sponsoren is het
opnieuw mogelijk het
stadspromotiefeest “Fu-
rieade” neer te zetten.

Vrijdagavond vaart de
Furie weer binnen met
in haar kielzog de Hele-
na en de James Cook. De
Furie heeft o.a. als ge-
nodigden aan boord de
gedeputeerde Cultuur,
Erfgoed en Kunst van de
provincie Zuid-Holland
en de Dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap
Delfland. Deze laatste
zal samen met de burge-
meester de opening van
de Furieade verrichten,
waarbij de Monstersche
Sluis een rol zal spelen.
De James Cook heeft
de genodigden van De
Schakel, die dit jaar haar
75-jarig bestaan viert,
aan boord.

Geprolongeerd wordt
het vuurwerk van Jos
Lock in de Binnenha-
ven, nog meer spet-
terend en spectaculair
dan in 2009. Natuur-
lijk is er voorafgaand
de lampionnenoptocht,
waarbij de muzikale en
gezellige sfeer van de
vrijdagavond volledig
wordt benut.

Jachthaven Vlietland verzorgt tijdens de Furieade Duiken met Delphis


een vlootschouw in de Noordvliet De enthousiaste duikers van Onderwater- mee, wij zorgen voor de rest. Onze inter-
Op donderdagavond 30 september 2010 Gedurende de Furieade zullen zij met hun Sport-Vereniging Delphis zijn ook dit jaar nationaal erkende en vakbekwame instruc-
om 18.00 uur zullen de jachtjes van Water- gepavoiseerde jachtjes een vlootschouw weer in de grote witte tank te bewonderen. teurs begeleiden je in de tank en onderwater.
sportcentrum Vlietland uit Maassluis door verzorgen in het deel van de Noordvliet De duikers maken onder andere foto’s van
een geopende Lijndraaiersbrug het centrum tussen de P.C. Hooftlaan en de Markt. de voorbijgangers welke op onze website Kan je echter niet wachten tot de Furieade
van Maassluis binnenvaren. te bewonderen zijn. Maar het wordt na- of wil je meer weten over de Maassluise
tuurlijk pas echt leuk wanneer jij op de foto duikvereniging OSV Delphis? Surf dan
staat met een duikpak aan. naar www.osvdelphis.nl
Op de Furieade geven wij jou de kans een De foto’s van Furiade 2009 staan nog op
duikje te wagen! Neem wel badkleding de website!

4
Beroepsvaart

Furieade rond de sluis! De Monstersche Sluis was ook belang-


rijk voor de beroepsvaart. Jan Oosterlee
uit Maassluis was met zijn ‘Het Vertrou-
wen’ een veel geziene gast. Met regelmaat
maakte hij gebruik van de sluis om per keer
De 31e Furieade staat dit jaar in het meer dan 50 ton zand het Westland in te
teken van de Monstersche Sluis. Rond varen. Ook landbouwproducten, bestemd
de sluis zullen daarom verschillende voor Waling van Geest in de buitenhaven,
activiteiten worden georganiseerd en bietenpulp voor de boeren in het achter-
daarmee komt de Monstersche Sluis land, aardbeien vanuit Rozenburg, be-
extra in de schijnwerpers te staan. stemd voor de veiling in Monster, en soms
een plezierjacht.
De Monstersche Sluis Voor 80 cent kon je geschut worden. Zo ook
De Monstersche Sluis verbindt de Noord- een schipper met een roeiboot en buiten-
vliet met de haven van Maassluis en was in boord motor. Na van binnen naar buiten te
eerste instantie een spuisluis om het over- zijn geschut wilde de schipper zijn buiten-
tollige water uit Monster af te voeren. De boordmotor starten. Dat lukte aanvankelijk
ook aan de Stadhouderskade grenzende niet maar toen de motor plots toch aansloeg
Wateringse sluis had een zelfde functie en dook de man sierlijk over de buitenboord-
voerde via de Zuidvliet het polderwater uit motor over boord. De roeiboot vervolgde
Wateringen af. haar weg en voer tegen een aan de over-
In 1602 werd de Monstersche Sluis ge- zijde afgemeerde boot. De onfortuinlijke
bouwd en pas in 1889 werd de sluis omge- schipper werd uiteindelijk gered en klets-
bouwd tot schutsluis. En dat om de tuinders nat op het droge getrokken. Ook zijn pet
uit het Westland een vaarroute naar de ha- kon worden geborgen.
ven te bieden. Ja, en dan heb je een sluis-
wachter nodig. Het werk
Regelmatig moest de waterkwaliteit be-
Sluiswachter monsterd worden. En dat laatste kwam Jan
Tot een aantal jaren na de oorlog was Jan Jan van der Breevaart sluiswachter en ver- liggende schepen gewaarschuwd dat de bijna op een prent te staan want een over-
van Blitterswijk de sluiswachter. Het was antwoordelijk voor het werktuigkundige haven “gespoeld” werd. De sluis werkte ijverige diender dacht dat Jan als aantrek-
ook de tijd dat Jan van der Breevaart in deel van de Monstersche- en Wateringse zonder pompen en door het open of sluiten kelijke bijverdienste maar het ten strengste
beeld kwam. Jan, in 1926 in Hellevoetsluis sluis, het bijhouden van het Delflandhuis van luiken in de sluisdeuren werd bij het verboden illegale ‘peuren’ was. Toen de
geboren en op ’t Stort getogen, in de Talm- en ‘de telefooncentrale.’ Jaren later kwam schutten het waterpeil in de sluis geregeld. fles boven water kwam, kwam ook de aap
astraat, wilde naast zijn studie aan de MTS daar ook de keersluis in de buitenhaven bij. Aan de Veerhavenzijde was de sluis voor- uit de mouw en bleek het slechts om het ne-
in Rotterdam wat bijverdienen. Jan werd In 1949 kwam Jan in vaste dienst van het zien van 1 stel ebdeuren en 1 stel binnen- men van watermonsters te gaan. De agent
door de technisch ambtenaar Kres van het Hoogheemraadschap en mocht hij de wo- vloeddeuren. Aan de havenzijde zit half on- was zo verdwenen.
Hoogheemraadschap Delfland gevraagd ning onder het in 1626 gebouwde Delfland- der de Hoogstraat 1 stel stormdeuren met Het werk op de sluis verveelde nooit al veran-
om sluisknecht te worden op de Monster- huis betrekken. Tot aan zijn prepensioen daarvoor 1 stel vloeddeuren. derde het stilaan inhoudelijk. De Wateringse
sche Sluis. Samen met de heren Janson en heeft Jan met vrouw en kinderen daar ge- Tot de taken van Jan behoorde ook het sluis werd voorzien van een pomp met vlot-
Van Blitterswijk werden de taken verdeeld. woond. schoonmaken van de sluisdrempel zodat de tersysteem en in de buitenhaven kwam een
Op de vraag “wat moet ik doen” kreeg Jan deuren altijd goed gesloten konden worden. keersluis die pas na telefonische opdracht
als antwoord “als er een ambtenaar van De werking van de sluis Het spuien duurde soms wel 5 uur en kon gesloten en geopend mocht worden.
Delfland komt neem je een bezem in je Als het water in de polders te hoog werd alleen als het in de buitenhaven laagwater In 1972 werd de Monstersche Sluis buiten
hand.” Maar er was ook echt werk aan de mocht er alleen op order van het Hoog- was. Zodoende werd er onregelmatig ge- gebruik gesteld en afgedamd. Door het uit-
winkel want naast het spuien werden er ook heemraadschap gespuid worden. Daartoe werkt want na het spuien moest, alvorens voeren van de Deltawerken was de gemid-
dagelijks schepen geschut. In 1947 over- werden bij laagwater in de buitenhaven de de sluisdeuren weer te kunnen sluiten, de delde waterstand in de Nieuwe Waterweg
leed sluiswachter Blitterswijk en ontstond deuren van de spuidokken geopend waar- dorpel en de aanslag op de deuren worden gestegen en kon de sluis niet meer optimaal
er een vacature. Aanvankelijk zou Janson door een vloed van water uit de Noordvliet schoongemaakt. Maar van onregelmatig- functioneren. Ook wilde het Hoogheem-
sluiswachter worden maar het bedienen met geweld de haven in liep en het aange- heidstoeslag was geen sprake want vond raadschap geen zout lekwater meer op de
van de telefooncentrale in het Delflandhuis slibde zand richting zee spoelde. Daaraan de hoofdingenieur van Delfland “jullie we- boezems hebben en zo bleef voor Jan al-
was een te grote drempel om de aangebo- voorafgaand werd met behulp van een in ten zelfs tot over 50 jaar wanneer het eb en leen het onderhoud aan de keersluis en de
den baan te aanvaarden. Uiteindelijk werd het torentje hangende bel de in de haven vloed is.” Wateringse sluis over. En dat was niet zo’n
probleem.

Vrije tijd
Jan had door zijn onregelmatige werktijden
aardig wat vrije tijd tot zijn beschikking en
die werd optimaal benut. Er waren twee
dochters, er kwam een caravan, er werd met
een Finse Jol op het Brielse Meer gezeild en
er werd stevig gewandeld. De eerste tocht
‘Ken uw Stad’ was 10 km. Het idee was
in 1 jaar 100 km. te lopen en dan te stop-
pen. Maar al snel volgde er meer. Samen
met zijn inmiddels overleden vrouw is er
ruim 30.000 km. gewandeld. Noorwegen,
Zweden, Ierland maar ook Hellevoetsluis
en natuurlijk bijna alle Furieade marsen.
En ook nu maakt Jan nog graag een wan-
deling. Ook wordt er volop genoten van het
piepkleine achtertuintje aan de Geerkade.
Druiven, Glorie van Boskoop, vijgen en
bromelia’s sieren de tuin. En die groene
tuin is belangrijk want “mensen in een
groene omgeving leven langer en geluk-
kiger” aldus Jan. En dat straalt hij ook uit.

Toekomst
En hoe nu verder met de Monstersche Sluis.
Er is sinds 2008 een actiecomité dat er voor
pleit de sluis weer in bedrijf te stellen en
geschikt te maken voor de pleziervaart.
Volgens Jan wordt dat heel moeilijk. “De
sluis sluit aan op een getijde haven, de snel
varende zeescheepvaart zorgt soms wel
voor een stuwing van meer dan 50 cm en
‘de kennis en de kosten ontbreken’ om er
een goed werkende sluis van te maken”
vindt Jan. De toekomst zal het leren.
Zie ook www.monsterschesluis.nl

5
i d va n d e F u ri e a d e
Ter gelegenhe
FURIEUZE KORTINGEN
TOT 50 %
Tijdens de Furieade houdt De Tapijtmeester pakhuis uitverkoop met
uiteraard furieuze prijzen! U bent op 1 en 2 oktober dan ook van harte
welkom aan de Keucheniusstraat 19 in Maassluis van 10.00 uur t/m
17.00 uur. U vindt ons op slechts 100 meter afstand van de haven.

Combineer daarom de Furieade met een bezoek aan ons pakhuis. Wij
hebben kortingen tot 50% op voorraad tapijt, coupons en volle rollen
vloerbedekking. Direct meenemen en contant betalen. U komt toch ook?

Keucheniusstraat 19 Maassluis Tel.: 010 - 591 21 61 www.tapijtmeester.nl

Restauratie ‘Bruinvisch’ nadert voltooiing


Het bergingsvaartuig “Bruinvisch” is in- of zinkende schepen leeg te pompen en nog
middels al een vertrouwde gast op de Fu- veel meer. Een schip kon nog niet zo in de
rieade. De intimi kunnen zien dat de restau- problemen zitten of een berger wist er wel
ratie die in 2005 in gang werd op zijn eind een oplossing voor. De Bruinvisch beschikt
loopt. Het resultaat is een fraai scheepje, zelfs over een beting om te kunnen slepen.
dat toont hoe de bergingsvaartuigen er in Na een roemruchte carrière in Nederland,
de vorige eeuw uit zagen. Het schip heeft eerst als uitvalsbasis de haven van Maas-
in de afgelopen maanden al op eigen kracht sluis en later ook Vlissingen, verdween de
bezoeken gebracht aan het Loggerfestival “Bruinvisch” in 1990 naar Spanje om in
in Vlaardingen en de Wereldhavendagen te 2004 weer terug te keren bij Het Havenmu-
Rotterdam. seum.
Enthousiaste vrijwilligers richtten een
W.A. van den Tak’s Bergingsbedrijf liet de stichting op met als doel de restauratie en de
“Bruinvisch” in 1937 bouwen bij scheeps- latere exploitatie van dit unieke bergings-
werf Boot in Alphen a.d. Rijn. Het casco is vaartuig. Vanzelfsprekend werd Maassluis
gebaseerd op de vormen van de “blazer”, de haven waar die restauratie en de daarop
een historisch succesvol vissersvaartuig. volgende exploitatie moest plaats vinden.
De originele “Industrie” hoofdmotor is nog Met de medewerking van talloze sponsors,
altijd het rustig kloppend hart. Een ber- donateurs en een sterk team van vrijwil-
gingsvaartuig was eigenlijk een varende ligers gaat de restauratie nu haar laatste
wegenwacht met tal van gereedschappen fase in. Na de Furieade gaat ons bergings-
aan boord. De Bruinvisch beschikt over vaartuig naar scheepswerf De Haas voor timmeren van het bemanningsverblijf is al goed hart toedragen worden uitgenodigd om
twee laadbomen voor hijswerkzaamheden, een flinke constructieve opknapbeurt in begonnen. Komende winter moeten daar de tijdens de Furieade een kijkje aan boord te
een luchtcompressor om duikers van lucht het achterschip waarna de inrichting en de eerste kooien gereed zijn. komen nemen. Uiteraard worden nieuwe do-
te voorzien, een flinke pomp om gezonken uitrusting afgerond kunnen worden. Het in- Alle mensen die ons historische scheepje een nateurs en sponsors vriendelijk omarmd.

6
‘Varen als toen’
Vanaf donderdag zullen de eerste deel- in Schiedam en bij de Schippertjesdagen
nemende schepen aan de Furieade een in Warmond. Verder nog bij Vloot over de
ligplaats toegewezen krijgen in de bin- Vliet, in Middelharnis, bij de Wereldha-
nenhaven en vlieten. Nieuw daarbij is de vendagen in Rotterdam, en nu dus bij de
deelname van de vloot ‘Varen als toen.’ Furiade in Maassluis. Overal geeft Varen
als Toen in Zuid-Holland informatie over
‘Varen als Toen in Zuid-Holland’ is één van het themajaar met behulp van een exposi-
de projecten van het provinciale themajaar tie- en leesproject. Deze expositie staat bij
Leve de Vaarwegen en Waterlinies! Gedu- ieder evenement aan boord van het schip
rende 2010 is de vloot acht keer uitgevaren de Helena. Hiermee krijgen zowel de his-
tijdens evenementen in verschillende plek- torische vaarwegen als de waterlinies aan-
ken van de provincie. Zij was o.a. te gast dacht. Door culturele optredens, theater-
bij het Loggerfestival in Vlaardingen, bij voorstellingen en muziek wordt de historie
Gouda Waterstad 2010, bij Scyedam Vaert onder de aandacht gebracht. Iedere tocht
van de Helena wordt versterkt met
een vloot varend erfgoed die ken-
merkend is voor die specifieke vaar-
weg en streek. De Monstersche sluis
was vroeger niet alleen een spuisluis
maar had ook regionale betekenis
voor de scheepvaart en is daarmee
ook een onderdeel van de historische
vaarwegen.

Wie jaagt de boot


De afsluiting van de 31e Furieade zal
zoals het er nu op lijkt anders gaan
dan gebruikelijk. Gedacht wordt
de schepen van de vloot ‘Varen als
toen’ in de Veerstraat en Noordvliet
om 16:00 uur te laten vertrekken. En
dan, net als vroeger, gejaagd. Een
jaag- of trekpad is er niet meer maar
het moet een pracht gezicht zijn om de
historische Westlanders op ellenbo-
gen stoom Maassluis te zien verlaten.
Mochten politieke partijen, raadsle-
den, sportverenigingen of bedrijven
zich hiervoor willen aanmelden, dan
kan dat via: info@furieade.nl

Dit is in grote lijnen het voorlopige


programma van de 31e Furieade.
Voor vragen of informatie kunt u te-
recht via
info@furieade.nl of kijk eens op de
website www.furieade.nl

 +/53%.!!.-%4%.
Historische D S

7/.$6%2:/2').'
3IN KONINGSHOF
Vereniging /%$%%-4(%2!0)%
!#.¡ 4(%2!0)%
ijkheden
2 1 7 + $ 5 ( 1 Groots in sfeer en mogel
Maassluis 02/4%§.%$)%%4
$9 ¥ 1 ( 3 5 2 ' 8 & 7 ( 1
In het kader van de ‘Furieade rond de
Sluis’ verzorgt de Historische Vereni- ,)44%+%.4(%2!0)% • Bedrijfspresentaties / seminars
ging Maassluis in de Kuiperij aan de # / 5 0 % 2 / 3 %
Ankerstraat 16 een doorlopende pre- 0)'-%.46,%+*%3
• Congressen
sentatie over de Monsterse Sluis. Aan %.$%2-/,/')%†
de orde zullen de volgende onderwer- • Cursussen
# ! - / 5 & , ! ' %
pen komen: • Beurzen en tentoonstellingen
- De geschiedenis van de sluis die be- epilennium.nl
gon als lucht. • Personeelsfeesten
- De opbouw van de schutsluis, waar-
in de betekenis van de ebdeuren, • Verenigingsactiviteiten
de vloeddeuren en de stormdeuren
wordt verklaard. • Verjaardagen / partijen / recepties
- ’Animatie’ van het schutten tijdens
hoogwater en tijdens laagwater. +,).)%+VOOR(5)$4(%2!0)% • Buffetten / diners / high
Aanvang 11.00 uur, laatste voorstelling EN
/EDEEMTHERAPIE • Teas / brunches
15.30 uur.
%PILENNIUM-AASSLUIS
Het is een powerpointpresentatie -EDISCH#ENTRUMn$OCWERKo Uiverlaan 20
die zonder gesproken toelichting door- 3145 XN Maassluis
lopend vertoond wordt. $E6LOOTC
Telefoon 010-591 14 30
TELq
Telefax 010-592 76 70
6FK0&

Namens 4EVENSVESTIGINGENIN2OTTERDAM
de Historische Vereniging Maassluis E-mail : info@koningshof.net
EN3CHIEDAMINHET6LIETLANDZIEKENHUIS
Rinus van de Ree Internet: www.koningshof.net
6A N A F N U O O K P E D I C U R E B E H A N D E L I N G E N Ø

060.401 KH kwartadvertentie.indd 1 19-03-2007 16:09:36

7
VRIJ 1 OKT
EEN DEUK IS NIET LEUK!
Met de originele Cadeau(toschade)Bon kunt iemand
de reparatie van zijn/haar auto als geschenk geven.
Kijk op www.autoschadewildeboer.nl of bel 010 5917653.

Furieade

HOL L A N D SE
AVO N D !
open 21.00 | toegang v.a. 16 jaar | entree € 5,00
De Bruinvisch
Vele bezoekers aan de Furieade en belangstel-
lenden in de museumhaven waren blij verrast
met de terugkomst van de Bruinvisch. De
gehavende dame keerde onder grote belang-
stelling terug van haar ‘extreme makeover’.
De Bruinvisch is volledig gestraald, het on-
derwaterschip geconserveerd en boven de
waterlijn volledig in een dikke laag verf. De
vele inspanningen zijn het dubbel en dwars
waard gebleken: De Bruinvisch ziet er weer

www.sitton.nl
als nieuw uit. Tijdens de dag van de Zeesleep-
vaart (2010) konden de vrijwilligers van het bergingvaartuig “Bruinvisch” laten zien dat de res-
tauratie echte progressie maakt.
Op die dag maakte het historische schip (bj 1937), met nog altijd de originele Industrie hoofdmo-
tor, onder grote belangstelling haar eerste proeftocht na de start van de restauratie in 2005.

5 x 40 of meer dienstjaren bij Van Mierlo: “Ik zit hier toch best?’’
door Gemma van Winden-Tetteroo
Uitdaging
Vijf mannen die 40 of zelfs 45 jaar met plezier werken bij één Fred Stoop (59) is de enige van de jubilarissen die niet ‘buiten’
en dezelfde werkgever, bij Van Mierlo in Maasdijk, dat is op werkt. Hij was 19 jaar toen hij met het diploma mts op zak en
zijn minst opmerkelijk. Tijd voor een gesprekje met deze trou- studerend aan de avond-hts bij Van Mierlo begon. Via assistent
we werknemers. opzichter werd hij hoofduitvoerder en hij doorliep alle regionen Mooie verhalen
van de bouwwereld. “Nu ben ik o.a. verantwoordelijk voor de Als de mannen samen op dreef zijn, komen de verhalen los.
Waarom zou ik elders solliciteren? calculatie en ik doe ook acquisitie. Ik hou het nog wel vol tot Over Drukkerij Vlasveld in de Waalhaven waar zij in 1975 alle
“Ik begon hier op mijn 14e jaar,” zegt Rob Struikman die de mijn 65e hoor, en met plezier. Dat is overigens wel heel belang- vijf aan gewerkt hebben, over de geintjes die ze soms uithaal-
mannen aanvoert met 45 dienstjaren. “Mijn schoolcarrière le- rijk, je moet lol in je werk hebben. En ik moet het druk heb- den en de pret onderling. Maar ja, als je samen meer dan 200
verde niet het gewenste resultaat en toen zei mijn vader: “Je ben. Stilzitten is niks voor mij. In deze tijd van recessie moet je jaren werkt bij dezelfde onderneming en het nog steeds leuk
gaat morgen met mij mee naar het werk.” Vader Tinus was na- meer en anders calculeren om orders binnen te halen. Dat is een vindt, dan valt er wel wat te melden. En het moet wel klikken.
melijk betontimmerman bij Van Mierlo. Rob zou er nooit meer mooie uitdaging en het gaat goed.” Dat doet het…, al heel lang!
weg gaan. Hij kreeg een interne opleiding en leerde alle kneep-
jes van het vak tot allround timmerman. “Dat is hier bij Van
Mierlo heel gebruikelijk hoor, dat je gewoon alles leert en alles
kunt,” zegt Rob. “Zelfs na 45 jaar heb ik het nog steeds naar
mijn zin. Ik heb ook nooit ergens anders gesolliciteerd, waarom
zou ik, ik zit hier toch best?”
Generatie op generatie
Ook de andere jubilarissen hebben het nog steeds naar hun zin
bij het familiebedrijf. “We werken nu al voor de derde genera-
tie. Het is hier gezellig en sociaal. Ook wij worden overal bij
betrokken,” zeggen de mannen.
Voor Koos van der Wilk (56) is Van Mierlo de eerste en de
enige werkgever. “Piet Baak en ik zaten al op de lts bij elkaar in
de klas. We hebben nog wel een jaar gemetseld en toen zijn we
samen hier bij Van Mierlo aan de slag gegaan en we werken er
nog steeds.” Behalve uitvoerder is Koos ook al vanaf 1990 lid
van de Ondernemingsraad. “Ja, daar neem ik de tijd voor, dat is
in het belang van het hele personeel.”
Ook de oudste was er vroeg bij
Leo Knijnenburg (60) is de oudste van de feestelingen. Hij be-
gon zijn carrière als leerling timmerman en schopte het, net als
de anderen, tot uitvoerder. Leo vertelt over de vele veilingen in
de verre omtrek die door Van Mierlo gebouwd werden. “Daar
is ons bedrijf groot van geworden.” Leo vindt hoogbouw het
mooiste. “Dat is gecompliceerd werken en dat vind ik wel een
uitdaging. Ik ben iedere dag om half 7 op het werk om alles
klaar te zetten en zo. We starten om 7.00 uur. Samen met een
collega houden we het hele project in de gaten. We zorgen voor
kwaliteitsbewaking, planning, we laten de juiste materialen De mannen met lange staat van verdienste en de directie. V.l.n.r: Rob Struikman, Piet Baak, Niel Roekalea, Gerard van Mierlo,
aanvoeren en houden overzicht zodat alles naar wens verloopt.” Koos van der Wilk, Bert van Mierlo, Leo Knijnenburg, Fred Stoop, Willem van Mierlo.

8
Jos Lock KNALT 3 dagen…
(ook tijdens de vuurwerkshow op vrijdagavond in de Havenkom!!!)

Knal-Opruiming fietsmodellen 2010


Start:
op donderdagavond 30 september van
19.00 tot 21.00 uur, vrijdag 1 oktober
en zaterdag 2 oktober
25% korting*
OP DE GEHELE
COLLECTIE FIETSEN 2010!!!
*Fietsprojecten, scooters en brommers uitgezonderd.
Zie voorwaarden in de winkel.
25%
JOS LOCK 2-wielers
Haven 11 Maassluis 010-5912175 www.joslock.nl

"OPEN DAGEN"
27 september t/m 3 oktober
Kom gerust eens langs
Dijkwoning te koop en laat je informeren over
op het mooiste plekje van Maassluis.
de vele sportmogelijkheden.
Maak kennis met fitness en/of
Noorddijk 27
groepslessen en gebruik de
OPEN HUIS diverse "open dagen"
tijdens de aanbiedingen.
Furieade
op zaterdag
2 oktober
van 10:00 uur
MAHOROKAN SPORTS CLUB
ROZENLAAN 4 | 3142 NN MAASSLUIS
tot 15:00 uur. TEL 010.5914300 | WWW.MAHOROKAN.NL

Alvast een kijkje nemen? www.funda.nl


9
Motorschip
Prins Hendrik
Voormalig bergingsvaartuig
van Van der Taks Berging.

Het schip is als een blazer gebouwd, een


scheepstype dat in die tijd veelvuldig
werd gebruikt om als bergingsvaartuig te
dienen. De Blazer is van oorsprong een
vissersvaartuig dat goede eigenschappen
bleek te hebben. Daarom werden door
Van der Tak verschillende van deze sche-
pen gebouwd. Vergelijk de Prins Hendrik
maar eens met de Bruinvisch, die ook van
de Blazer is afgeleid.
Naar alle waarschijnlijkheid is het in 1908
gebouwd door T. Schepman in Kampen
als Prins Hendrik.
In de eerste periode na de nieuwbouw is
het schip door Van der Tak vanuit Maas-
sluis ingezet in de berging. Maassluis was
dus de thuishaven van het schip.
In 1934 is het verkocht aan Tanis te Goe-
dereede en omgedoopt in Dolfijn en in
Krimpen a/d IJssel omgebouwd tot vis-
sersschip.

7 Jaar later – op 22 mei 1941- is de naam


van het schip inmiddels SCH 76.
Op 23 februari 1942 is het schip door de
bezetter gevorderd om te patrouilleren
voor de Nederlandse kust om een Engelse
inval tegen te gaan. Op 5 december 1945 son blijft wél open voor het publiek. Over
is het schip teruggevonden in Delfzijl en
daar weer vrijgegeven.
Museumschip Hudson zet nieuwe koers uit de vorderingen van de verbouwactiviteiten
zullen wij u op de hoogte houden. De ope-
Nee ..... zo erg gaan we het niet maken Tijdens de aanpassing van de tentoonstel- ningstijden van het Museumschip Hudson
Het schip heeft daarna onder verschil- ling is dit museumgedeelte van de Hudson zijn iedere woensdag- en zaterdagmiddag
lende visserijnummers gevaren en is in Binnenkort gaat het Museumschip in oktober en half november gesloten. Het van 14.00 tot 17.00 u. U bent dan van harte
1962 door de huidige eigenaar - de heer M. Hudson de bestaande tentoonstelling gedeelte waarin men kennis kan nemen van welkom. Zie voor meer informatie op:
Root - in 1970 aangekocht. Na 4 jaar hard over de Nederlandse Zeesleepvaart de leef- en werkomstandigheden op de Hud- www.museumschiphudson.com
werken was het schip weer in de vaart. Dat tijdens de 2e Wereldoorlog totaal ver-
was hard nodig want toen het schip in Urk nieuwen. Deze tentoonstelling was in
werd aangetroffen was het in een sterk de voormalige machinekamer en de
verwaarloosde staat. SB- en BB bunkerruimtes. Na 7 jaar
en héél veel bezoekers van jong tot
oud is dit noodzakelijk. Het bestuur
van de Stichting Help de Hudson is na
Zeillogger LOTOS veel overleg en het bestuderen van de
mogelijkheden in zee gegaan met Bu-
Honderd jaar geleden, op 4 mei 1910 werd reau Roosjen & van der Veere uit Den
de zeillogger LOTOS in Vlaardingen Haag, zij zijn deskundigen op het ge-
te water gelaten. Ze viste onder zeil tot bied van het inrichten van tentoonstel-
1929 vanuit Scheveningen op haring. De lingen. Dit resulteerde in een ontwerp
enige motor die ze aan boord had was een waarmee de Hudson weer enkele ja-
stoomspil om de netten binnen te halen. ren op koers ligt. De contracten zijn
Gedurende de crisisjaren werd ze opge- inmiddels getekend. Na goedkeuring
legd. In 1939 verliet ze als laatste zeilende van dit plan werden de benodigde fi-
logger ons land, richting Noorwegen, en nanciële middelen beschikbaar ge-
ontsnapte zo aan de slopershamer. De LO- steld door het Fonds Schiedam Vlaar-
TOS voer ruim 50 jaar als vrachtschip in dingen e.o. De sloop van de huidige
de Noorse fjorden. In 1993 kwam ze terug tentoonstelling en de opbouw werk-
naar Nederland, waarna ze is omgebouwd zaamheden zullen direct na de Furie-
om dienst te doen als zeilend charterschip. ade op 4 oktober gaan plaats vinden.

AUTOSERVICE VAN DER KOOIJ B.V.


Thames 5-7 | 3144DG | Maassluis

FURIE-EUZE FURIEADE AANBIEDING!


MAZDA MX5 1.8i
Bouwjaar: 1999
Km. stand: 126.500
Kleur: Blauw metallic
Brandstof: Benzine
Anniversary uitvoering
Incl. 6 maande BOVAG garantie!
‹ 5,;)055,5!+,50,<>,7<7(5(1((9:3662

‹ 264<5<67.,=,5=669+,.9(;0:
 7<7(4(2,<7>692:/67;01+,5:
 +,-<90,(+,=630:=63
€ 8750,-
‹ =09.6+6,;4,,((5+,30-,:;@3,(=65+
Stuurbekrachtiging, ABS, Alarm, 6 versnellingen 67:,7;,4),905:0;;65
Softtop met glazen achterruit, hardtop in kleur, soft- en hardtop
achterruitverwarming, Bildstein sport onderstel, elektr. ramen =LLYZ[YHH[Ç*74HHZZS\PZÇ Ç^^^]PYNVRHWWLYZ[LHTUS

10
niet op de woningmarkt terecht kunnen.

De Maasdelta Groep en de Furieade Naast de zorg voor een goede woonom-


geving heeft de Maasdelta Groep ook oog
voor het personeel. De Maasdelta Groep
is in 2010 uitgeroepen tot één van de beste
Woningcorporatie Maasdelta Maassluis, is het belangrijk een uitlaatklep te hebben. voor mensen met kanker. Joost hoopt bin- werkgevers van Nederland. In een groot-
ooit het gemeentelijk woningbedrijf van Joost vindt die binnen zijn gezin, het lezen nen Maasdelta voldoende sportievelingen bij schalig medewerkeronderzoek zijn 369
Maassluis en gevestigd in de Heldringstraat, van een boek, een potje tennis, Feijenoord en elkaar te krijgen om in 2011 daar aan mee te bedrijven met elkaar vergeleken. De mede-
is sedert een aantal jaren een onderdeel van hardlopen. Inmiddels staan er 3 Rotterdam kunnen doen en gezien het enthousiasme bij werkers is gevraagd een oordeel te geven
de Maasdelta Groep. De Maasdelta Groep Marathons binnen de 3:15 uur op zijn naam. Joost gaat dat zondemeer lukken. over de bedrijfscultuur, werkzaamheden,
verhuurt in Maassluis, Spijkenisse en Hel- leidinggevenden, arbeidsomstandigheden,
levoetsluis in totaal ruim 16.000 woningen collega’s, beloning en ontwikkelingsmoge-
en bedrijfsruimten. Daarvan worden 6.300 lijkheden. En daarmee werd goud gehaald
woningen in Maassluis verhuurd. Het ge- in de categorie ‘minder dan 1000 perso-
varieerde woningaanbod bestaat uit eenge- neelsleden’.
zinswoningen, appartementen en service-
flats voor ouderen. Furieade
Naast het invulling geven aan deze missie
Vestigingsmanager Joost Mayer neemt de Maasdelta Groep ook haar maat-
Vestigingsmanager in Maassluis is Joost schappelijke verantwoordelijkheid die o.a.
Mayer. Joost is ruim 12 jaar in dienst bij terug te vinden is in het ondersteunen van
Maasdelta Maassluis waarvan de eerste de Furieade.
jaren ‘hoofd wonen.’ Na het opgaan van
Maasdelta Maassluis in de overkoepelende Vestigingsmanager van Maasdelta Maas-
Maasdelta Groep werd Joost benoemd tot sluis Joost Mayer benadrukt dat “er bewust
vestigingsmanager. gekozen wordt voor het ondersteunen van
projecten die de stad Maassluis en haar
Maasdelta Maassluis inwoners ten goede komen. De Furieade
Aanvankelijk volgde Joost naast zijn werk past heel goed in dat beeld want dat is het
een studie in Amsterdam met de gedachte grootste stadpromotiefeest van Maassluis
aardrijkskundeleraar te worden. Het werk met een brede regionale uitstraling. En dat
bij het Gemeentelijk Woningbedrijf van is belangrijk voor Maassluis.” Joost is trots
Delft was echter dermate boeiend dat hij op Maassluis en op de projecten die inmid-
nooit voor de klas kwam te staan en, tot- dels gerealiseerd zijn. “Er is en wordt veel,
dat het woningbedrijf geprivatiseerd werd, goed en gevarieerd gebouwd, de nieuwe
als hoofd bewonerszaken afscheid nam van Vestigingsmanager Joost Mayer wijken hebben een geweldige uitstraling en
gemeente Delft. Nieuw werk werd snel ge- ook de gerenoveerde woningen mogen ge-
vonden. In het Haagse en niet meer in een En dat mag, evenals zijn regelmatige bezoek Missie zien worden” aldus Joost. “Ook de toekom-
ambtelijke omgeving maar in het commer- aan de Kuip, best een prestatie genoemd De missie van de Maasdelta Groep is het in stige bouwplannen bieden veel perspectief
ciële vastgoed, al was gemeente Den Haag worden. Een nieuwe uitdaging wordt gevon- samenwerking met haar partners realiseren en zullen een positieve bijdrage leveren aan
wel groot aandeelhouder. En toen kwam den in de ROPARUN. De ROPARUN is een van een goed woon- en leefklimaat voor een prettig woonklimaat in Maassluis.”
Maassluis. estafetteloop van ongeveer 520 kilometer bestaande klanten en een breed scala van Kortom, Joost Mayer heeft “een goed ge-
van Parijs naar Rotterdam waarbij men- nieuwe klanten. voel bij Maassluis.”
Sportieveling sen, in teamverband, een sportieve prestatie Maasdelta garandeert goed en betaalbaar
Om met de werkdruk om te kunnen gaan leveren om op die manier geld op te halen wonen voor diegenen, die hiervoor elders

11
WellnessCenter
Maassluis
› Zumba › LAPT Personal training
Onze jaarlijkse De open › Body Balance › Spinning

Oktoberactie week van


›
›
Body Jam
Body Pump
›
›
Steps
Seniorensport
Tegen inlevering van deze advertentie een week vrijblijvend,
zonder kosten, kennismaken met onze sportmogelijkheden en
sfeer van Wellness Center Maassluis! De actie loopt t/m 31 Oktober.
Wellness ›
›
BBBB
Pole Fitness
›
›
Buitensport
Voedingsadvies &
begeleiding
Kom kennismaken met de sport- › Fitness
Maasland
mogelijkheden en sfeer van › Circuittraining › Fysiotherapie
W
es
Wellness Center Maassluis
tla
nd
se
we
g
› Kick & Fun › Sportfysiotherapie
A2
0 Bel of mail voor verdere informatie › Tea Bo › Kinderfysiotherapie
naar ons sportcentrum.
› Thai-boksen › Manuele therapie
In
Maassluis Wellness Center Maassluis BV. › Aikido › Diabetes begeleiding
du
st Fysiotherapie Backelandt
rie
we
g
5
› Medisch fitness
La
an
194
0-1
94

Maasweg 8a - 10a
› Jeugd judo
3144 DA Maassluis › Jeugd aikido › Sportspreekuur
WellnessCenter
Maassluis

T 010 592 19 00
› Jeugd streetdance › Sportrevalidatie
Rozenburg
E info@w-c-m.nl › Jeugd fitness Erkend Fit! Vak Brancheorganisatie
I www.w-c-m.nl
› Peutersport Equipped by

FURIE-ADE ZATERDAG = DEMODAG


GAZELLE ORANGE PURE INNERGY
KOM DEZE NIEUW GENERATIE
STEKKER-FIETSEN ZELF UITPROBEREN
3 accupakketten, brons, zilver en goud *1
Afgestemd op uw wensen
Prijsdoorbraak nu v.a. € 1649,-

 Tevens talrijke kortingen tot 50%


o.a. kinderzitjes & tassen

 Tijdens de Furie-ade 25% korting


Totaalpakket Bobike
Voorzitje + voorscherm + achterzitje
Van € 195,- nu € 125,- meeneemprijs.
nu GRA
3 jaar
tegen
TIS
verzek
d
ering
en bes iefstal
Acti

op de gehele collectie ¿etsen 2010*2 chadig


ra ing
diu
e

*1 Meerprijs *2 Fietsprojecten, scooter en brommers uitgezonderd.


s t
ot 120 km
Zie voorwaarden in de winkel.

JOS LOCK 2-wielers


Haven 11 Maassluis 010-5912175 www.joslock.nl

12
Furieade
programma ’10
DONDERDAG
DONDERDAG 30 2SEPTEMBER
OKTOBER
20.00 Furieade Promenade Concert – Immanuelkerk
Kunst Na Arbeid, Het Wapen van Maassluis en slagwerk
optreden

VRIJDAG
VRIJDAG 13 OKTOBER
OKTOBER
09.00 – 17.00 Aankomst diverse vaartuigen
16.00 – 23.00 Furieade Kermis parkeerterrein P.C. Hooftlaan
19.30 Furie komt met de James Cook en de Helena de haven
binnen
19.45 Opening 31ste Furieade
19.45 Ontsteking verlichting van schepen en woningen
(wijzigen s.v.p.)
19.30 – 00.00 Vlootschouw binnenhaven
19.30 – 00.00 Zeilende Westlanders langs de Veerstraat
MUZIEKPROGRAMMA SCHEPENLIJST
19.30 – 00.00 Pleziervaartuigen in de Noordvliet ZATERDAG 2 OKTOBER 31ste Furiade
20.00 – 21.00 Stadshart Lampionnenoptocht onder begeleiding van
4 muziekkorpsen t.w. Avalance, O.B.K. Schiedam, Binnenhaven
Hellingkade Adriana Wilhelmina Deense Kotter
Showband 75 en Rotterdam aan Zee
10.00 – 17.00 Popcornkraam Adriaan Sleepboot
20.00 – 23.00 Furieade Vrijdagavondbraderie op de Zuidvliet Alphecca Sleepboot
10.00 – 17.00 Abseilen – Jongerenwerk West-
21.15 - Lock’s vuurwerk in de havenkom Anna Kotter
land
21.30 – 03.00 Hollands Feestavond Club Commedia Anna Sleepboot
Antonius opgebouwde Westlander
Markt Assistent Sleepboot
10.00 – 17.00 Band Coincidence afwisselend Bruinvisch Bergingvaartuig
ZATERDAG
ZATERDAG 4 OKTOBER
2 OKTOBER met Lentiz Schoolband Bugsier 5
Commerijn
Sleepboot
Sleepboot
Muziekpodium Oporto Delta Sleepboot
10.00 Opening Furieade, schepen blazen Dollard Sleepboot
10.00 – 17.00 Centrale Post open naast de KoePaardbrug 12.15 – 13.00 Big City Goose
Elbe Sleepboot
10.00 – 17.00 Furieade Braderie rondom de Binnenhaven, Vlieten, 13.15 – 14.00 Grosh Furie Stoomsleepboot
Goudsteen, Markt, Ankerstraat, Kerkstraat en Groote 15.00 – 17.00 Blood Sweat & Kiers Helena Rivierzeiler
Kerk Hercules Stoomsleper
Rondvluchten helikopters vanaf Deltaweg Rondvaarten Arie de Groothuis Hudson Sleepboot
in de haven en op de Waterweg met div. vaartuigen o.a. 10.00 – 16.00 Schminken Ithaka Sleepboot
Jansje Beurtvaarder
van het Korps Mariniers 13.00 – 15.00 Swinging Snails Koerier Sleepboot
Maassluis Punt, Dr. Kuyperkade open voor informatie Krimpen Sleepboot
Modelboten in de Zuidvliet Podiumoptredens Sitton KRVE 50/52 Roeiersvlet
Vlootschouw Binnenhaven 10.30 – 11.15 Music Kids Lijntje Johanna Sleepboot
Zeilende Westlanders langs de Veerstraat 11.30 – 12.15 Shantykoor Vlaardingen Lotos Zeillogger
Pleziervaartuigen in de Noordvliet Niets zonder Gods zegen Luxe motorschip
12.30 – 13.15 Multiple Voice Nooitgedacht opgebouwde
Presentatie duiken Delphis – Govert van Wijnkade
13.30 – 14.15 Bigband Cross Over Westlander
Presentatie Scouting Paulusgroep - Noorddijk Nostalgie Sleepboot
Presentatie Scouting Karel Doormangroep - Hellingkade 14.30 – 15.15 Waterwegkoor Maassluis
Politie p4/5/6 Politieboot
Roadshow Koninklijke Marine en Korps Mariniers- 15.30 – 16.15 Die Maeze Sanghers Prins Hendrik voormalig
Hellingkade Bergingsvaartuig
Parcours - rondlopend Res Mira luxe motorschip
Oude ambachten langs de Haven
Presentaties Brandweer en Jeugdbrandweer – Govert 15.00 – 16.00 United Brass Maassluis - Rigel ex Loodsboot
van Wijnkade wijzigen Rv 29 Duikopleidings-
vaartuig
Demo reddingsactie en waterspuitspelletjes voor 12.00 – 16.00 Zeemeermin Vios Luxe motorschip
kinderen – Govert van Wijnkade 12.00 – 16.00 Piraat met papegaai Wilhelmina Beurtvaarder
Presentatie CH2O in de Ankerstraat vóór de Kuiperij – 12.00 – 16.00 Steltloper Zorg en Vlijt opgebouwde
Ankerstraat 13.00 Bambata – hoek Noorddijk - ver- Westlander
Modelboten in de Zuidvliet Diverse 10 - 12 Motorjachten
wijderen
10.00 – 23.00 Furieade Kermis parkeerterrein P.C. Hooftlaan
10.00 – 16.00 Openstelling Groote Kerk ter bezichtiging – Schanseiland Vliet langs de Veerstraat
Noordvliet ZZ Zeilende Westlanders
11.00 – 15.30 Doorlopende powerpointpresentatie over de Monster- Blauwe Beer Westlander
ca. 14.00 Die Maeze Sanghers
sche Sluis in de Kuiperij Gantel Westlander
12.00 – 12.30 Inloop - Orgelconcert in de Groote Kerk door Jan Flik- 16.00 Bambata doet de jagers van de
Grote Beer Westlander
weert Westlanders uitgeleide – verwij- Hendrik Westlander
14.00 - 15.15 Inloop – Orgelconcert in de Immanuelkerk door Gerard deren moet zijn: Hoop VI Westlander
de Waardt en Piet George Klootwijk United Brass Maassluis Jadi Westlander
16.00 Jagen van de Westlanders vanaf de Veerstraat tot aan de Muskaat Westlander
Beurtvaarder Jansje Nostalgie Westlander
P.C. Hooftlaan Onderneming Westlander
17.00
17
7 EEinde 31ste Furieade 13.00 – 15.00 Latertheater – zang en theater Op Zoek Westlander
(2 optredens) Schippers binnen Vaerdigheijt Westlander
dunen, alle hens aan dek! Zwethvear Westlander

13 Noordvliet ZZ
Pleziervaartuigen Vlietland
De Marine vergroot je wereld
De Koninklijke Marine zorgt ‘wereldwijd kadeoperaties uitgevoerd, om bijvoorbeeld
voor veiligheid op en vanuit zee’. De Ko- wapensmokkel tegen te gaan of terreur te
ninklijke Marine heeft ruim 10.000 werkne- bestrijden. Ook voeren marineschepen ope-
mers die zich in uiteenlopende vakgebieden raties uit in het kader van drugsbestrijding
hebben gespecialiseerd. Zo kan iemand, af- of antipiraterij. Maar dichter bij huis wordt
hankelijk van zijn functie, bijvoorbeeld aan de marine ook ingezet voor het ruimen van
boord van een fregat bij Hawaii varen, met mijnen of het controleren van de kustwa-
het Korps Mariniers in Noorwegen trainen teren.
of werken als automonteur in Doorn.
Veiligheid vanuit zee
De Vloot Eenheden van de Koninklijke Marine kun-
Een belangrijk deel van de marine wordt nen ook landoperaties uitvoeren of deze on-
gevormd door schepen. Alle schepen, van dersteunen. De ondersteuning bestaat uit de
de mijnenjagers tot onderzeeboten, dragen aanvoer van munitie, voeding en water, het
bij aan het werken aan veiligheid op en bieden van medische en humanitaire hulp
vanuit zee. Maar behalve schepen heeft de en het leveren van vuursteun. Zo kan de
marine ook beschikking over maritieme he- marine met één van haar amfibische trans-
likopters. Ze vliegen vanaf Den Helder voor portschepen een basis op zee inrichten. Van
bijvoorbeeld reddingsoperaties of gaan mee daaruit kunnen dan mariniers worden inge-
aan boord van de schepen. zet voor operaties op het land.

Korps Mariniers Nationale maritieme taken


Een speciaal onderdeel van de marine is het Naast bovenstaande taken heeft de Ko-
Korps Mariniers. Een goed getrainde groep ninklijke Marine nog meer belangrijke ta-
mensen die opereert op de grens van water ken. Zo assisteren maritieme helikopters de
en land en die waar ook ter wereld snel in- Kustwacht bij het opsporen en redden van
zetbaar is. Een pittig beroep dat zware eisen drenkelingen en het evacueren van gewon-
stelt aan lichaam en geest. den of zieken op zee. Daarnaast voert de hy-
drografische dienst van de marine metingen
Op de wal uit op basis waarvan de zeekaarten voor de
Daarnaast zijn er ook nog mensen die wer- scheepvaart worden gemaakt. De ‘special
ken aan de wal. Denk aan de bevoorrading forces’ van het Korps Mariniers worden
en het onderhoud van schepen, het beheer ingezet voor de bestrijding van terrorisme
van reserveonderdelen of het werven en in Nederland. En ten slotte ondersteunt de
aannemen van personeel. marine civiele autoriteiten, bijvoorbeeld bij
Daarnaast beschikt de marine over haar ei- overstromingen.
gen brandweerkorps, ziekenboegen, kazer-
nes en opleidingsinstituten. Doordat de Koninklijke Marine onafhan-
kelijk van de landsgrenzen opereert en met
Kort gezegd kunnen de taken van de Ko- een basis op zee logistiek geheel zelfstandig
ninklijke Marine in drie grote categorieën is, kan de marine wereldwijd worden inge-
worden verdeeld: veiligheid op zee, veilig- zet.
heid vanuit zee en nationale maritieme ta-
ken.
Informatie Koninklijke Marine
Veiligheid op zee Voor meer informatie kun je terecht op de
Hierbij gaat het om de controle op zee en de site: www.defensie.nl/marine.
mogelijkheid om een ander het gebruik van Ben je geïnteresseerd in een baan bij de ma-
(delen van) de zee te ontzeggen. Zo worden rine? Kijk dan op:
door marineschepen patrouilles en blok- www.werkenbijdemarine.nl.

14
Grandioze
aanbiedingen
tijdens de
Furieadeweek
(en heel oktober)

Wij maken u

SLAPEND RIJK 160 x 200 cm van 3.889,-


Jubileum Boxspring
Complete boxspring, eventueel inclusief gestoffeerde pocketveren-
matrassen, natuurlatex topmatras en hoofdbord.
voor2695,-
inclusief matrassen en hoofdbord
Verkrijgbaar met rond of recht hoofdbord.
En leverbaar in 10 verschillende stofkleuren met of zonder topper.

BLIJF NIET DROMEN VAN EEN VERSTELBARE BOXSPRING

Ervaar de genoegens van deze Jubileum boxspring met 2 verschillende


motoren die afzonderlijk zijn in te stellen. Elektrisch verstelbaar hoofd- en
voeteneinde met comfortabele knieholte ondersteuning.

4-seizoenen dekbed Furieade


Badjassen
voor hem en haar.
Astro-Duo Special
In velours of badstof. Gevuld met 90% zuivere Canadese witte
Diverse kleuren en maten. ganzendons. Superdicht geweven tijk
Dit is het grote genieten. met bies afgewerkt.

van voor
140 x 200 269,95 189,95
Fraai badtextiel van
Vandijck, handdoeken, 200 x 200 389,95 279,95
baddoeken, 240 x 200 469,95 339,95
gastendoekjes,
140 x 220 299,95 209,95
badmatten,
in diverse dessins 240 x 220 499,95 359,95
100% zware katoen.

PROFITEER VAN DEZE FANTASTISCHE FURIEADE-AANBIEDINGEN:


Omdat een gezonde
nachtrust het waard is.
Slapen als nooit tevoren op een
slaapsysteem van SWISSFLEX.
Het bed als persoonlijke energie-generator.
NU BIJ AANKOOP
Zwitserse innovatie van uw nachtrust.
Kom naar Spijker Slaapcomfort om de
VAN EEN SWISSFLEX
nieuwste collectie van SWISSFLEX
te ontdekken. LATTENBODEM
Een GRATIS donsdekbed op de koop toe!
MET MATRAS
DONS DEKBED VAN
erkend lid van het

CADEAU!
Al bijna honderd jaar is uw nachtrust ons vak. • www.spijkerslaapcomfort.nl 15
15
Orgelconcert door Jan Flikweert United Brass Maassluis @ Furieade 2010
in de Grote Kerk van Maassluis
Tijdens de Furieade geeft Jan Flikweert op
zaterdag 2 oktober a.s. een populair orgel-
concert op het orgel van de Grote Kerk.
Het programma zal bestaan uit orgellite-
ratuur en arrangementen die goed in het
gehoor liggen en herkenbaar zijn voor een
groot publiek.
Jan Flikweert, geboren in 1977 te Gouda,
werd als kind al vroeg door orgelmuziek
aangetrokken. Thuis was er een elektro-
nisch orgel en waren er LP’s van o.a. Feike
Asma. Toen Jan 7 jaar oud was, begon hij
met de eerste orgellessen. In zijn middel-
bare schooltijd ging hij concerten bezoeken
en groeide zijn belangstelling voor orgels
en orgelmuziek. In die periode werd ook
Maasluis bezocht met het beroemde Gar-
rels-orgel en ontstonden er persoonelijk
contacten.
Toen Jan 17 jaar was, volgde de eerste be-
noeming als kerkorganist. Als registrant “United Brass” is medio 2008 van start gedaan. Bijv. opening van de bouwdorp van
en vervanger van Jaap Kroonenburg is hij gegaan. Het project heeft als doel om voor Maassluis West, sportevenement van de Ro-
goed bekend met het Garrels-orgel in de de jongeren een buitenschoolsreactiviteit te tary Club, Dag van Cultuur ,Avond 4daagse
Grote Kerk. creëren en dat ze hiermee ook erin musical Maassluis, de opening van de Sparrendal
kunnen groeien. En groeien doen ze ook, Kinderboerderij en nog veel plaatsen meer.
gezien de aantal optredens die ze hebben.
Er is inmiddels een grote belangstelling Aanstaande 2 oktober gaan ze alweer een
Furieade Promenade Concert hiervoor. Is te merken aan de vele vragen
en complimenten die binnen krijgen van
spetterend optreden verzorgen bij de Furie-
ade 2010. Met veel muziek en dansjes zal
op 30 september a.s. in de Immanuelkerk de bewoners. Het betreft zowel kinderen,
jongeren als hun ouders van verschillende
culturen en achtergronden.
deze groep zeker voor een gezellige dag
zorgen.

Voor vragen en/of boekingen kunt u terecht


Deze groep heeft ook al diverse optredens via unitedbrass@live.nl

2 oktober 2010 tijdens de Furieade


Live muziek bij Biercafé Oporto
Big City Goose
(12:15 - 13:00) in de trailer voor Biercafé Oporto
Kunst na Arbeid
De 31ste Furieade is in voorbereiding. Het ben. Zelfs onweer komt er aan te pas, als Grosh
bestuur, commissieleden en andere vrijwil- de slagwerkgroep van Het Wapen zich laat (13:15 - 14:00) in de trailer voor Biercafé Oporto
ligers zijn alweer druk in de weer om u een horen.
aangenaam weekend te brengen.
Voorafgaand is op donderdag 30 september De muziekanten en de Stichting Maassluis
BLOOD SWEAT & KIERS
a.s. het Furieade Promenade Concert, dat Maritiem hebben er zin in. U ook? Gun SAX, JUMP and ROCK & ROLL (15:00 - 17:00)
dit jaar wordt verzorgd door twee Maas- uzelf dan een fantastisch avond en dat alles in de trailer voor Biercafé Oporto
sluise muziekverenigingen t.w. muziekver- in het centrum van Maassluis!
eniging Kunst na Arbeid en drumfanfare
Het Wapen van Maassluis. Om u niet teleur te stellen op de avond zelf,
BLUES BV
als blijkt dat er geen kaarten meer zijn, kunt swampy, funky, jazzy’ delta & countryblues (22:00 - 00:30 uur)
Deze beide muzikale verenigingen zijn u u deze vooraf bestellen/kopen bij Maassluis in Biercafé Oporto
zeker niet onbekend. Wij hebben gevraagd Punt aan de Dr. Kuyperkade. Op vrijdag 1 oktober is Biercafé Oporto gewoon open van 15.00uur tot 03..00uur.
of zij zich willen inzetten voor een nautisch
concert. Dat zal zeker gaan lukken, want Het concert begint om 20.00 uur, de zaal Zaterdag 2 oktober zal er livemuziek zijn op het Oportoplein (Keucheniusstraat).
er blijken behoorlijk wat muziekstukken te is open om 19.30 uur en de toegangsprijs
zijn, die nautische elementen in zich heb- bedraagt heel toegankelijk slechts € 5,=. Met medewerking van onze sponsors: People Beyond Borders, L&L schoonmaak en
strijk Service, Argeweb en Embassy Freight Rotterdam BV zullen voor u optreden:
Van 12.15 uur tot 13.00 uur BIG CITY GOOSE uit Maassluis. Punk Rock met een volledig eigen
sound uitgevoerd door Maik, Rogier, Maurice en Jordi. Ze stonden ook op Lowlands dit jaar.
Van 13.15 uur tot 14.00 uur ook uit Maassluis: GROSH. Check www.grosh.nl. Ze staan op het
punt een platencontract te tekenen en speelden onlangs in Speakers te Delft.
Van 15.00 uur tot 17.00 uur BLOOD, SWEAT & KIERS: Als een muzikale snelkookpan van
diverse stijlen, dubbel gemixt en extra gekruid maar altijd vanuit hun “roots” spelend. Een
beukend kwartet dat de grenzen van Rock & Roll, Blues, Jazz Rhythm & Blues en Soul verlegt.
Van 22.00 uur tot 00.30 uur in Oporto: BLUES BV. In 2007 opgericht en “swampy, funky, jazzy”
delta&countryblues spelend vol passie en enthousiasme. Goed voor een gevarieerd
programma waarin verschillende stijlen van de American roots-bluesmusic voorbij komen.
Tot ziens in Biercafé Oporto
Govert van Wijnkade 12, Tel: 06 20986189.

Het Wapen van Maassluis 16


‘Die Maeze Sanghers’

Fitform Wellness Fauteuils


Shantykoor “Die Maeze Sanghers” is 30 Voortvarend”. Bovendien is het koor, samen
maart 1987 opgericht door een aantal lood-
sen. In de loop der tijd monsterden steeds
met enkele andere koren, te zien en te horen
op de DVD “Rolling home”.
Samen genieten in een eigen
meer (ex-)loodsen en andere (ex-)zeevaren-
den aan en intussen telt het koor 90 enthou-
In de maand mei van dit jaar (2010) is een
nieuwe CD opgenomen: “Dwars Getuigd”.
Fitform Wellness fauteuil op maat?
siaste leden. Door de leden van het koor is keihard ge-
“Die Maeze Sanghers” zijn dus voornamelijk
mannen ‘met zout water in de aderen’.
werkt om er een mooie CD van te maken met
een groot aantal nieuwe shanties. Op de Dag
Profiteer dan nu van
Het scheepsorkest bestaat niet alleen uit
mannen, ook enkele dames hebben een zeer
van de Cultuur is de CD officieel uitgereikt
aan de voorzitter van Maassluis Cultureel
deze unieke aanbieding!
belangrijke plaats in het scheepsorkest. Het Cees Brons
orkest verzorgt de muzikale ondersteuning Sinds de oprichting van het koor hebben
en het geheel staat onder leiding van de “Die Maeze Sanghers” ruim 600 optredens
Maassluise dirigent Eric van Dalum. verzorgd. Vaak hadden deze een maritiem
Een shanty is een lied dat vroeger onder het tintje, maar daarnaast wordt het koor ook
werk aan boord van grote zeilschepen werd regelmatig door het bedrijfsleven en thea-
gezongen. Er zijn verschillende soorten terbureaus uitgenodigd voor een middag- of 2e stoel
shanties afhankelijk van het werk dat moest
worden gedaan aan boord van het schip.
avondvullend programma. Uiteraard wordt
met evenveel plezier opgetreden in zorgcen-
€ 1.000,-
Deze liederen verhalen vaak van verre oor- tra. Niet onvermeld mag worden het optreden
Knip de waardebon korting
den. Hierbij zijn de onderwerpen vaak de in Spanje, Zuid-Afrika en Tsjechië. uit en bezoek ons
vrouwen in de havensteden, verre landen en voor een proefzit.
de liefde. In 2012 viert het koor haar 25-jarig bestaan,
“Die Maeze Sanghers” hebben een reper- een heuglijk feit dat “Die Maeze Sanghers” Uw dealer:
toire van Engelse, Franse, Duitse, Spaanse,
Zweedse, Russische en Nederlandse seasongs
zeker niet ongemerkt voorbij zullen laten
gaan. Waardebon
en shanties, die voor een groot deel beluis-
terd kunnen worden op de CD’s “Seasongs
en Shanties”, “10 Jaar op Koers” en “15 Jaar
Voor verdere informatie kunt u terecht op de
website van het koor: www.shanty.nl
€ 1.000,-
Industrieweg 86-92 - 3144 CH Maassluis
Tel.: 010-5912729 - Fax: 010-5925520
korting
op de 2e Fitform
www.boudesteijnwonen.nl Wellness Fauteuil op maat.
Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor de Fitform Wellness collectie van 1 oktober 2010 tot en met 31 oktober 2010.

Inloop Orgel-Piano bespeling


Het dienstenpakket van BW Groep bestaat o.a. uit: tijdens de Furieade in de Immanuëlkerk
Maassluis; Met de; “Wind in de Zeilen” of mooie gebrandschilderde ramen eens te
• het afdichten van lekkages in kelders en bouwputten; beter -in de orgelpijpen- zullen zaterdag 2 bezoeken. Het is tevens een mooie gelegen-
• het afdichten van ondergrondse constructies; oktober van 14.00 uur tot 15.15 uur Gerard
de Waardt en Piet George Klootwijk musi-
heid om even te ontsnappen aan de drukte,
en tijdens een moment van rust, te genieten
• damwand lekkages/onderwaterbeton lekkages; ceren in de Immanuëlkerk. van de klanken van het symfonisch Seifert-
Beiden zullen niet alleen afzonderlijk het orgel.
• horizontale waterremmende grondinjectie; Seifert-orgel bespelen maar ook zullen zij Het orgel met drie klavieren, 45 sprekende
• verticale constructieve grondinjectie; gelijktijdig orgel en piano laten klinken. Het
speelse programma bevat geen zware orgel-
stemmen en bijna drieduizend pijpen mag
tot de grote orgels gerekend worden die ons
• complete renovatie van betoncontructies / balkons; literatuur en heeft voor iedere bezoeker wat land rijk is.
de bieden. De Immanuëlkerk vindt u in het centrum
• vloeistofdicht maken van vloeren; Schroom niet om deze fraaie kerk met de van Maassluis.
• spuitbetontoepassingen;

BW GROEP

Tel. 030-2282443
Fax. 030-2288283
info@bwgroep.nl
www.bwgroep.nl

Wij hebben ook


een vestiging in
MAASLAND

Postbus 465
3720 AL Bilthoven

17
25e Furieade-
wandeltocht
van wandelsportvereniging VTM –
KNBLO-NL op 2 oktober 2010

Ook dit jaar zal wandelsportvereniging


Een wijnkelder
VTM te Maassluis niet ontbreken bij de
jaarlijkse viering van de Furiade. Aan deze
happening draagt de VTM ook zijn steentje
onder uw bestaande woning?
bij met het organiseren van de wandeltocht
die in de regio en ook landelijk zeer in trek
is. En wel op 2 oktober 2010. Het geeft de
wandelaars een leuke en interessante in-
druk van Maassluis en zijn omgeving. Tij-
dens de wandeltocht krijgen de wandelaars
de mogelijkheid om de furiade te bezoeken.
Hier krijgt de vereniging veel lovende reac-
ties over. Afstanden: 30-20-15 en 7 km. De
30 km start van 8.00 tot 10.00 uur. De 7- 15
en 20 km starten van 8.00 tot 12.00 uur.

Er wordt gestart vanaf het wandelcentrum


(blauwe sportcomplex) aan de dr. Albert
Schweitzerdreef 475 te Maassluis–Steen-
dijkpolder. Het is te bereiken met Con-
nexxionbus 30 en 126 halte Stellingmolen
Het inschrijfgeld is voor KNBLO-leden
€ 1.50 en voor niet-leden € 2.- De herin-
neringen kosten € 2.50 per stuk. Voor
meer info: Chris Reynart tel: 06-53751429,
e-mail lorka@kabelfoon.nl. Of Ria Hen-
driksen 010-5910055 (na 18.00 uur)

FietSProMO’s
Furieade Fietstoertocht
Tijdens de Furieade op zaterdag 2 oktober
worden er weer diverse toerfietstochten
georganiseerd door de Stichting FietSPort
promotie Maassluis en Omstreken.
Helicave. De grand cru onder de wijnkelders.
Voor iedereen die mee wil fietsen is er de
gelegenheid om dit mee te maken.
Op een ontspannen en sportieve manier zal
er ongeveer twee uur gefietst worden door
het Westland en Midden-Delfland. De deel-
Wijnliefhebber! Al eens nagedacht over een eigen wijnkelder onder uw huis? Een kelder als
name is voor iedereen gratis.
pronkstuk waar uw mooiste wijnen perfect op authentieke wijze worden bewaard. De sleutel
Wilt u ook eens meefietsen met de FietS- tot dit voorrecht: De Helicave. Een uniek en ingenieus systeem dat het mogelijk maakt in alle
ProMO’s kom dan op zaterdag 2 oktober
naar het VTM clubgebouw aan de Albert bestaande huizen een perfect geconditioneerde wijnkelder te plaatsen. De Helicave is er in
Schweitzerdreef 475 in Maassluis. een ronde en een ovale uitvoering met opslagcapaciteiten variërend van 650 tot 3000 flessen.
Daar zal er onder begeleiding van ervaren Proost! Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Van Dijk Maasland of bezoek de website
toerfietsleiders om 09.30 uur gestart gaan
worden en is er ook gelegenheid om een www.wijnkelder.nl
kopje koffie te drinken.

Er zijn drie categorieën namelijk de Re-


creanten, voor degene die rustig mee wil-
len fietsen met een maximum snelheid van
± 17 km/uur.
Fitte Fietsers, voor de wat meer geoefende
fietsers met een maximum snelheid van
± 23 km/uur en de Rappe Trappers die ge-
wend zijn om met de racefiets te fietsen.
Van Dijk Maasland Postbus 254 3140 AG Maassluis Telefoon 010 599 18 18 E-mail helicave@wijnkelder.nl

Voor meer informatie:


Willem Holleman (010 76 11291)
of via de email: info@Fietspromo.nl

Kuiperij Ankerstraat fraai voorbeeld van Maassluis’ industrieel verleden Wilt u uw bedrijf eens presenteren in een
omgeving die meer biedt dan de zakelijke
uitstraling van een kantoor? Of een jubi-
Het pand Ankerstraat 16 is een Kuiperij, leum of een ander jaarfeest vieren? In deze
die sinds 1665 als zodanig heeft aloude sfeer is het goed vergaderen of reci-
dienst gedaan en die door de Vereniging piëren: zelf verzorgd of uitbesteed.
Hendrick de Keyser in oude staat is ge- Afspraken:
restaureerd. Dit historische monument coördinator J. Steehouwer,
is ondergebracht in de Stichting Kuiperij telefoon 010-5912714;
Ankerstraat (SKA). Deze heeft op zich e-mail: jan@steehouwer.eu
genomen het pand een cultuurhistorisch
verantwoorde plaats in de stad te laten in- Of komt u eens langs bij het in de kuiperij
nemen. gevestigde KLAPHUYS op woensdag-
De SKA-stichtingspartners zijn: de His- middagen van twee tot vier uur: om een
torische Vereniging Maassluis, de Stich- (historische) film te bekijken of om van
ting Nationaal Sleepvaart Museum, het hieruit een historische wandeling te ma-
Gemeentemuseum Maassluis, de Stich- ken. Of om alleen maar te ‘klappen’: te
ting Hollands Glorie, de Stichting Help praten over al dan niet gezamenlijke herin-
de Hudson: een bont gezelschap met veel neringen aan dat mooie Maassluis …
liefde voor de plaatselijke historie.
Tijdens de Furieade presenteert zich ook
het sinds oktober 2009 actieve Cultuur-
Historisch Overleg CH2O (SKA-partners
en de Stichting Sleepboothaven Maas-
sluis). Alle reden om eens binnen te lopen!

18 Foto Jan Steehouwer


Inlichtingen: Gerry Hanneman-de Jong,
secretaris SKA, telefoon 010-5920140;
ee-mail: hanneman@kabelfoon.nl
a
Achter de kunstkoeien aan de A20 is al sinds 1948 Lely, één
van de meest innovatieve bedrijven van Nederland gevestigd.
Een onderneming met een rijke historie en de duidelijke
ambitie om het leven van veehouders zowel sociaal als
financieel continue te verbeteren.

Om deze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen


waarmaken, zoeken wij gedreven en creatieve collega’s, die
hun sporen al hebben verdiend op hun vakgebied.

Je zoekt een baan waarin naar jou wordt geluisterd, in


combinatie met goede arbeidsvoorwaarden? Je wilt jezelf
kunnen ontwikkelen in een collegiale werksfeer, waarbinnen
je mens blijft? Groei dan mee met Lely en kom bij ons werken
aan jouw toekomst én de onze!

Neem contact op met onze HR afdeling of kijk op


www.lelyjobs.com voor meer informatie.

www.lely.com
innovators in agriculture
-FMZ(SPVQt8FWFSTLBEFt1".BBTTMVJTt5FMtIS!MFMZDPN

Reinigingsmiddelen - Hygiëne systemen - Accessoires

• Voor al uw specialistische reiniging- en onderhoudsvragen;


• Voor al uw hygiëne artikelen zoals papier,
poetsdoeken & dispensers.

Bel voor een vrijblijvend advies of offerte op maat!


Sander Klaasman
(+31)06- 19630807
info@skproducts.nl

TIJD VOOR 'N PEUGEOT

Autoservice Eigenraam
Van Beethovensingel 124 • Vlaardingen • (010) 435 79 00 • www.eigenraam.nl

U vindt ons ook in Naaldwijk en Schiedam


19
19
Specialist in Japanse en Koreaanse auto’s
Nieuwe en gebruikte auto’s
Onderhoud en reparatie van alle voorkomende merken

• APK-keuring
• Ruitreparatie
• Autoverhuur (luxe en bestel)
Marelstraat 19, 3142 CD Maassluis
Tel. 010-5912356 - Fax 010-5926582

Bij een besteding


van € 25,00
• Ambachtelijk parket
• Planken vloeren/ vloerdelen
• Duoplank- systeemvloer
een fles MER
• Lamel parket
• Laminaatvloeren autoshampoo GRATIS
Industrieweg 2b, • Vloerrestauraties/ aanhelen
• Meubels op maat ZWEKO Automaterialen
3144 CH Maassluis Lange Boonestraat 34-36 - 3142 CC Maassluis
010-5926713 Tel. 010-5910561 - E-mail: info@zweko.nl
www.houtenambacht.nl

Je kunt weer deskundig en


onafhankelijk advies inwinnen.
De Hypotheker in Maassluis
heeft op 21 september haar vernieuwde
vestiging geopend!

Maassluis, Wagenstraat 33, (010) 590 00 83

2 www.hypotheker.nl

20
Themajaar provincie Zuid-Holland: vis en haring te vangen. De nog bestaande
pakhuizen getuigen hiervan, maar ook bij-

‘Leve de Historische Vaarwegen en Waterlinies’


voorbeeld de historische Kuiperij, waar de
haringtonnen gemaakt werden. Door de lig-
ging tussen zee en het productieve achter-
land was Maassluis ook een overslaghaven
Zuid-Holland is zowel in heden als ver- Het project ‘Varen Als Toen door Zuid- een uniek havenstadsbeeld ontstaan. Histo- met veel vrachtschepen en –scheepjes. Maar
leden onlosmakelijk verbonden met haar Holland’ dient als één van de belangrijkste rische foto’s van de haven tonen beurtvaar- natuurlijk waren en zijn sleepboten de laatste
vaarwegnetwerk. Het is een voor Nederland marketingmiddelen om voldoende aandacht ders, westlanders, zalmschouwen, loggers, eeuw beeldbepalend voor Maassluis. Na de
unieke verzameling meren, plassen, zee- voor het themajaar te genereren. bomschuiten, kagenaars en hagenaars. Uit- opening van de Nieuwe Waterweg in 1872
armen en vaarwegen. Dit historisch vaar- eenlopende schepen met als gemene delers kreeg het Loodswezen een vaste plaats in de
wegnetwerk biedt de moderne recreant een Tentoonstelling aan boord van de het vervoeren van vracht en het vangen van Haven en vestigde zich ook een bedrijf dat la-
prachtig decor voor vaar-, fiets- en wandel- Stevenaak ‘Helena’ vis. Vroeger was de Waterweg de monding ter uitgroeide tot Smit & Co’s Internationale
tochten. Een deel van het netwerk vormde Iedereen is van harte welkom aan boord van van de Maas en honderden vissersschepen Sleepdienst, waardoor de naam Maassluis
eeuwenlang het fundament voor het Zuid- dit indrukwekkende, meer dan 100 jaar oude voeren jaarlijks uit om kabeljauw, schel- wereldwijd bekend werd.
Hollandse deel van de Hollandse Waterli- schip. De tentoonstelling is in het vracht-
nie. Een ingenieus systeem van vaarwegen, ruim ingericht en bestaat uit twee exposities:
forten, inundaties en sluizen, bedoeld als ‘Hollandse waterlinies; water als verdedi-
verdediging van Zuid-Hollands welvaren. gingsmiddel’ en ‘Historische vaarwegen in
Met de themajaren vraagt de provincie Zuid-Holland’. Ook wordt er een film over
Zuid-Holland ieder jaar aandacht voor één Varen als Toen vertoond. Aan boord van de
van haar prachtige cultuurhistorische erf- ‘Helena’ kan de bezoeker nog echt ervaren
goederen. Dit jaar is het thema: ‘Histori- hoe er vroeger gevaren en geleefd werd.
sche Vaarwegen en Waterlinies’. Zowel de roef als het ruim zijn nog vrijwel
authentiek. Interessant en leuk voor zowel
Varen Als Toen door Zuid-Holland ouders als kinderen. Deze museale setting
Tijdens de Furieade doet de historische ste- is een aanvulling op het programma van de
venaak ‘Helena’, vergezeld van een vloot grote Zuid-Hollandse maritieme evenemen-
varend erfgoed, de Maassluisse haven aan. ten waar Varen Als Toen bij aansluit. Daar-
De stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Hol- naast speelt een theatergroep drie keer per
land heeft samen met de Provincie Zuid- dag het stuk “Vreemde Passagiers” rondom
Holland een bijzondere reis ontwikkeld in de ligplaats van de Helena. Op die manier
het kader van het thema van het themajaar worden de bezoekers van de Furieade op een
cultuur 2010. Met een steeds wisselende laagdrempelige manier uitgenodigd om eens
vloot historische schepen, aangevoerd door een kijkje te komen nemen.
de ‘Helena’ worden de belangrijkste mari-
tieme evenementen in steden met een rijk Maassluis en het historisch vaarwater
nautisch verleden aangedaan. ‘Varen Als Maassluis is een stad met een rijke mari-
Toen door Zuid-Holland’ maakt het va- tieme historie, ontstaan bij twee belangrijke
rend erfgoed op een toegankelijke manier sluizen van het Delfland: de Monsterse en de
zichtbaar en tastbaar. De schepen van de Wateringse sluis. De sluizen zorgen voor de
vloot zijn te bezichtigen en aan boord van afwatering van de twee vlieten. De Noord-
de ‘Helena’ is een tentoonstelling over het vliet en de Zuidvliet werden omstreeks 1350
themajaar ‘Historische Vaarwegen en Wa- gegraven om het natte Westland bewoonbaar
terlinies’ ingericht. te maken. Door de ligging van de vlieten is

Caravanonderhoud bij GROEN…


GEWOON DOEN!!!
Verboon Maasland BV
ZZZJURHQFDUDYDQVQO
Aannemingsbedrijf Grond-, Weg- en Waterbouw
* Occasions
* Schadereparatie Aanleg van
* Onderhoud infra projecten
 recreatiegebieden
*52(1 &$5$9$16 rioleringen
 verhardingen
Uw Adria dealer natuurprojecten
Molenweg 12, 3155AV, Maasland
Nijverheidstraat 4 • Maassluis • Tel. 010 - 5926393
Uitvoering van Telefoon: 010-5922022
 (water)bodemsanering Fax: 010-5920487
 baggerwerken www.verboonmaasland.nl
Slagerij P. Verduyn grondwerken Info@verboonmaasland.nl
voor de lekkerste zelfgemaakte oeverbeschermingen
 (natte) bouwkuipen
worst en natuurtechnisch grondwerk

vleeswaren
Heeft U de bekroonde leverworst al geproefd? Uitvoering van projecten in Bouwteam of Design&Construct
NEE?!
Kom dan naar Zuidvliet 7 en proef! Verhuur van grondverzetmaterieel
Meer dan 40 Maassluis
produkten uit Binnenstad ISO/VCA**/BRL/FSC-gecertificeerd
eigen keuken Tel.: 010 5912189

21
Aannemersbedrijf Van Dijk B.V.

* Vlakke tweepersoons setprijs 160 x 180 x 200 cm gebaseerd op Topper Climawatt®,


Pocketverenmatras Puro,
vlakke Box Bonnell, hoofdbord Elégance, pootjes Champagne, exclusief bedlinnen
en accessoires.
Elektrisch verstelbaar vanaf € 3.829,-.
Verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen. Vraag ernaar in de winkel.

www.ubica.nl
Aannemings- en Bouwbedrijf J.J. de Haas Indrukwekkend
ABN AMRO Bank Maassluis Ubica Voordeel
Albeda College

De wakkere keuze in slapen


Alphatron Marine
Automobielbedrijf Noorddijk
Automobielbedrijf KOREE
Automobielbedrijf Korpershoek
Autoservice Van der Kooij
Bedrijven Kring Maassluis
Biercafé Oporto

Industrieweg 86-92 - 3144 CH Maassluis

www.boudesteijnwonen.nl
Bouw- en Aannemingsbedrijf D. van Leeuwen

Tel.: 010-5912729 - Fax: 010-5925520


C 1000 Supermarkt Nu 2 Impression matrassen
Cafetaria Van Ruyven
halen, 1 betalen!* Tweede matras
Cees Boer Fiets- Racespecialist
De Haas Maassluis B.V.
* Aanbod geldig bij aankoop van twee Impression Pocketverenmatrassen,
afdekking Latex of Sensus® naar keuze, doorgestikt met 400 g/m2
gratis
= prijsvoordeel tot wel € 819,-
vochtregulerende Climawatt®, comfortkeuze Medium en Firm.
De Jonghe Burgemeester
(2 matrassen 90 x 220 cm)
Verkrijgbaar in alle courante maten. Meer informatie in de winkel.

Dierenkliniek Zwarte Zee


Dierenspeciaalzaak Jumper Ubica Voordeelset Puro
vanaf *
Drukgroep Maasland B.V.
Eetcafé De Dijk
€ 2.499,-
Gemeente Maassluis
Holland Diesel Maassluis
Hoogheemraadschap Delfland
Hout en Ambacht
Hoveniersbedrijf C. van der Kooij
HuurMaat Vlaardingen
Intersys automatisering
J.M. Bouw
Jeroen Immerzeel Kraanverhuur
Jos Lock 2-wielers
Kermisexploitant Ed de Haan
Puro
Puur en hygiënisch slaapcomfort Voor de perfecte
Koninklijke Marine Slapen in alle puurheid. Dat belooft u de nieuwe boxspring-
hygiëne en de juiste
combinatie Puro. Slaapcomfort en slaapklimaat worden ondersteuning
Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht samengebracht in één klassevol slaapsysteem met vanzelfsprekend van uw rug
alle garanties van Ubica.
Kroko’s Evenementen
Maasdelta Maassluis
Maassluise Courant B.V.
Major Security
Mazda Huisman
M-Design
Grote
Mr. P. Hoogenraad Advocaat
MTS Euro Products
collectie laarzen
Notaris Mr. H. Jansen
OFM Maassluis
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
op schachtwijdtes,
Printshop Maassluis
Rabobank Westland
Roger van der Kraan fotografie
Scheepvaartbedrijf Wesselius
Slagerij Gebr. Bergwerff
Extra small
STEDIN
Stadshart Maassluis Small
Stena Line
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.a. Medium
Stichting Sociaal Cultureel Donatie Fonds Maassluis
Stichting Varend Erfgoed Zuid-Holland
Toyota Beukers
Large
UNIT4Agresso
Van der Hoeven-Kleijwegt Administraties
Extra large
Van der Werf Accountancy
Wall Care Nederland Extra extra large
Wasserij Smeele
Willems onderhoudsbedrijf
Voor smalle, gemiddelde en brede voeten.
Woon Informatie Centrum Maassluis
Zeehavenpolitie Vele modellen zijn geschikt voor eigen steunzolen.
Voor iedereen een passende laars.

22 VOORBERG
uw schoenenzaak
DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427
Furieade heeft een Markant M
aassluis
prominente plek in
het jubileumboek
’Markant Maassluis’
door Gemma van Winden-Tetteroo

Maa sllui
Maassluis
Maas u s – Aan de kkade adee bijj de Monstersche
ad M Sluis liggen prachtige historische sche-
pen.
n. Wat
W mannen
maannen draaien
draaaien gekleurde
dr geklleu
e rde bolletjes in het lichtsnoer dat straks de fraaie
Westlander
Westland der moet
moeo t ve
verl
verlichten.
rlic
i hten. D Dee stemming is opperbest. De thermoskan staat in
een hoekje.
hoekjee. Grote
Grrot
otee bekers
beeke
kersrs zijn net
ne leeggedronken. Even met de punt van de m mouw
ouw de
laatste druppel
druppepel koffiffie wegvegen
weg
w egve
vege
g n en dan kunnen ze weer verder. Met ve veel
eel pplezier
lezi
le z er zijn
75 ja
aar Maasslu
is
i e Courant D
de heren in de weerweer om o hun hun trots, een nostalgische schuit, nog mooier
moooie
ierr te
te maken.
maken. e Schakel
Plagerijen
P lager
lagerij
ijen
en gaa
ggaan
aan ov
overer en
en weer
w er tussen
we tusse
senn de boten.
bot
boten
en. Gemma M.M
. van W inden
n-T
Te
etttte
ter
ero
Op de kade aan de overkant
oveerkaant
ov n vanan het
h water, aan de Veerstraat, staat een oud ouderwetse
udererwe
wets
tsee oo
vrachtwagen vol melkbussen.
melkbussen n. Ookk di
ditt ta
tafe
tafereeltje
f reeltje doet denken aan heel lang geleden. Marrkkka
anntt Maa
aasssssllu
uiss ziet
ui e bbiinnnn
Al deze mooie
mooi
mo o e voer- en vaartuigen maken make ken
n deel uit van het
het niet meer weg te denken nenkorrtt het leve
nslicht
evenement
evenemment in M Maassluis:
aass
aa ssluis: de Furieade!

Ma
Maritiem M
Maassluis
aaass
ssluis ‘Markant Maassluis’ wordt tijdens 75-jarige
75-j jar
arig Schakel
igee Sc
Scha
h kel Kortingsbon,
Kortings gsbon, oook ok tijdens
tijdens de brade-
Maassluis
Maas
Ma s uis iss oontstaan
assl ntstaan aan het waterr de Furieade gelanceerd Het
H et boek ‘Markant
‘Mark antt Maassluis’
rkan Ma werd rie van dee Fur Furieade
rie
i ade
een dankt
n dan nkt erer ook haar welvaart aan. Om het hele jaar door een beetje n naa te speciaal gemaakt ter ere van het 75-ja- Om de lezers
lezeers vanan de
d Maassluise
M assl
Ma u se Cou-
slui
Dee visserij
D rij en
visseeri n dede scheepvaart
scheeep
epvaar artt waren genieten van deze bijzondere
ge bijzondeere dagen,
d rig jubileum van de meest gelezen rant De Schakel
Schaakel meee te laten
lat
a en n genieten
gen
enieten
vvan ggroot
an gr ooot belang, da datt is nog op ta tal
al van krijgt deze gezellige happening
kr happ ening een
ppen krant van Maassluis en omstreken. van het jubileum,
jubilleum, zal er tweemaal
weemaall een
twe e n
ee
plekken
plekke keen inn de stad terug ug te
teerug te vinden.
vinden n. De prominente plaats in het bboek o k ‘Mar-
oe We hebben getracht om zoveel moge- kortingsbon in i de krantt gepubliceerd
gepupubliceerd rd
daaraan
daara aan gerelateerde
gerelateerde
e de bedrijven
bedri rijv
jven
enn zijn
zzijijijn
n kant Maassluis’,
ka Maaaass
sslu is’, dat
luis dat binnenkort
bin
nne
nenknkort het lijk aspecten van de mooie stad aan de worden. Daarmee Daarmmee kunt u de de hele
h le
he
veelal
veel
ve verleden
elal verl lede tijd,
den tijd jd, mmaar
aar ttoch
och is er al- levenslicht
veenslicht zal gaan zien…tijdens de
leve Waterweg vast te leggen. In het boek maand okto oktober,
ber, uitsluitend bijij het
obe h
tijd bedrijvigheid
bedrrijvig igheeid d rondom
r de
d binnen-
binnen- Furieade!
Furi rieae de
ea d ! volgen we van ’s morgens vroeg tot ’s kantoor aan de d Dr. Kuyperkade 28, 2 ,
28
en n de buitenhaven.
buititenhhaven. Talrijke
ha Talriijke monu- In het boek, oek, de jubileumuitgave van
boe avonds laat wat zich allemaal afspeelt terecht om per per bon één boek te ko- ko-
mentale
me ale schepen
ental schepe peen hebben en er hunhun vaste de Maassluisee Courant Cour
Co ant De Schakel,
uran SSch
chak
akel
el, in Maassluis. En dat het hele jaar door. pen
p
pe n met een aa aantrekkelijke korting. U
ligplaats
liligplaaat gekregen.
ats gekreg egen en. De meeste
meeste zijn z jn te
zi hebben
hebb
he bben en tal van bijzonder gelegenhe- D seizoenen laten elk hun eigen acti-
De act
ctii- kunt het bboek
et boe ook
oekk oo oktober
ok alvast op 2 oktobe er
bezichtigen,
bezich chhtigen, alle zijn d dee mo
moeite w waard!
a rd!
aa den, beroemde
ber mde en minder beroemde
e oemd viteiten
vi teiten en hun eigen schoonheid zien.
ite zien. tijdens de braderie deriie van de Furieade
brade
Hoogtepunt
Hoo
Ho ogte
gtepu
puntnt van
van dit maritieme
maritieeme m gebeu-
geb
ebeu- mensen, gebouwen,
gebouw uwen, evenementen en Het boek ‘Markant Maassluis’ wordt woordt aanschaffen, waarbij
waarbrbijj u dan meteen een
ren n is nnatuurlijk
atuurlijkk de d F Furieade,
urieade, tra
ur traditie-
radi
d tie- organisaties
orga
or ganisaties een p plekje
l kje gekregen. Het
le op vrijdag
vrijdag 1 oktober ten doop gehou-
gehohou- gesigneerd exemplaarr kkri krijgt,
rijg
ri jg m
jgt, mocht
oc u
ocht
getrouw
getr trouw hèt hèt karakteristieke
karaktter e issti e e feest
tiek f est van
fe n zall u niet verbazen
za n dat we de Furie- den.
den n. Piet de Groot, de kleinzoon van van daar prijs op stellen. Kom dan dan naaraaar de
naar de
Maassluis.
Maas assl
slui
uis.
s SinSinds
inds 1980198980 wordtw rd
wo dt begin ade ook graag een n aantal bladzijden oprichter
de oprprichter van De Schakel en tevetevens
ens speciale ‘Schakelkraam’, herkenbaar her
erke
k nbaar
oktober dit bijzondere
bijz
bi zo dere evenement
jzon eveeneneme
ment nt ge-
ge ggunnen.
gu nnen. In het boek boek zijn niet alleen de huidige
huididige eigenaar en uitgeverr van aan de jubileumvlaggen.
jubileumvlagg ggenen. U vindt daar
organiseerd door Stichting
or SStichti ing M Maassluis
aassluis
aa vvrolijke
vr olijijkke m
ol mensen
ensen te zien die de boten het huis-aan-huisblad,
huis-a-aan-huisblad, zal opp gepaste
ge niet alleen het bo boek,
boe ek, vers van de pers,
Maritiem. Eigenlij Eigenlijkijkk is de de Furieade
Fu
Furi
urieaade bbekijken
ekijk en in
jken in de binnen-
bbin
inne n of
nen- o de buiten-
bbui
uite
ten- wijze het eerste
e rste exemplaar
ee exeemp
mpla ar van het
laar maar tevenss ook ook de ansichtkaartense- e-
voor iederéén
ieder één leuk;; wat begint
eréé beggint met hhaven,
aven, n m maar
a r ook die ene zeeman die
maa boek aan de burgemeester
burgemeester uitreiken. rie die de Maassluise
M Courant al eeerder
erde
er der
de lampionnenoptocht
lam
ampionne neno
n pt h met vrolijke
ptoocht zich tegoed d doetoe aan een ‘harinkie’,
doet Daarna
Da aar
arna komt
na kkom
omt het 192 pagina’s tellende dit jaarr oop de markt bracht, aaangevuldangevuld
muziekkorpsen,
m uziek
ekkkorpsen,
ek ko wordt
wor
ord dt voortgezet
voortgeezet met de binnenschipper
binnenschip ipper didie de trossen los- boek officieell iinn de verkoop. met frfraaie winterkaarten.
een
ee n braderie, het bewonderen van van de gooit en uiteraard
uiteraaard de Furie, r e, de enige
Furi
Fu Zorgg dat u erbij komt want nt eerr is een
prachtige schepen en schuiten die ’s door sto stoom aangedreven
toom aan angeg dreven zeezeesleepboot
esl
slee
e pboot beperkte
bepe r te oplage voor zowel de
erk de kaar-
avonds romantisch verlicht zijn een n na- diee nog in d
di dee vvaart
aart
art is. 73
als het boek. En op = op! Natuur-
ten al Na
tuurlijk
tuur
tu u lijk
jk h e onvolprezen vuurwerk.
het k. Er Er zomers
komt
lijk komomt het boek, zolang de voor- vo
Mooie zwoele
is van alles te zien: ziien: schepen
h pen in flessen,
scche 72
De dagen lengen
de mensen trekken
, de jassen kunnen
erop uit. Een wande
aan de kapstok

van Midden-Delfla
blijven hangen
ling langs de Water
maar
weg of een
nd, de groene oase,
strekt,
raad strek ektt, ook
oo in de boekhandels
boekhande dels
l
mooie polder s

nostalgische
nostal lgi sche tonnetjes op
gisc op een dek, tochtje door de

van Maassluis te kkoop, koo


oop,p bij Maassluis
.
to
ad, op een steenworp afstand verzameld.
midden in de Randst
midd zich heel wat fietsers
van Maassluis hebben
Bij de vveerpont de zomer se dagen.
vrolijk wordt van
we of iedereen
Het lijkt wel .

een schipper
schi
sc pper die de netten
hipp en te drogen De terrasjeess in
Anderen geniete
de stad lonken
etenn in hun eigen

ssee dagen.
erse
tuin van een koel glas wijn.

naar de sterren
kijken.
Punt, bij Hartelust, bij G Geur
eur & Aroma
eu
Heerlijk, die zomer diep in de nacht

hangt, baggerschepen
baaggerschepen en indrukwek- indr
druk
ukwewekk- Buiten de tafel
dekkenn en tot

Stond de tijd maar


even stil
en wellicht nog op andere adressen. ad
dre
ress
ssen
en..
kendee slepers, ja zelfs stoere politie- Houdt u De Schakel dus in de gaten
boten. Dit is typisch Maassluis, toch? voor verdere berichtgeving. De nor-
male verkoopprijs is 24,95. Veel kijk-
plezier met ‘Markant Maassluis’!
blabla
Zomerblabla
Zomer

tober


a a r va n af 3 okto
ijgb
Verkrij
Vrijdag 1 en Zaterdag 2 Oktober
in alle vestigingen van Van Kortenhof

TAX FREE WEEKEND! raf


Vooe
ge rningen
ve
reserogelijk!
m

Hometrainers Fietstassen
19% KORTING 19% KORTING

19 % korting
Fietscomputers
19% KORTING
op de hele collectie! Regenkleding
19% KORTING

Fietssloten Fietsschoenen
19% KORTING 19% KORTING

Betaal 19% minder op al uw aankopen, zoals op Giant, Batavus,


Gazelle en Koga Miyata (electrische) fietsen. Maar ook op kleding,
tassen, accessoires, onderdelen, banden, hometrainers etc. etc.

Alleen dit weekend Taxfree winkelen


Kinderzitjes
19% KORTING
in alle vestigingen* van Van Kortenhof! Fietskleding
19% KORTING

OPENINGSTIJDEN:
O DE
Dinsdag
D : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag
W : 8.45 - 17.30 uur
D
Donderdag : 8.45 - 17.30 uur
www.vankortenhof.nl
www.vankortenhof.n
www.v
w ww.va
.vankortenhof.nl
ankortenhof.nl
a n k o r t enhof.nl
e nhof.nl
of. | Info@va
o In
IInfo@vankort
Info@vankortenhof.nl
nfo@vankortenhof.nl
nfo@vankortenhof
o@vankortenho
@v e Vrijdag
V
Z
Zaterdag
: 8.45
: 8.45
- 20.00 uur*
- 17.00 uur
Wijzigingen in prijs,
s, modellen, druk-en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn alleen geldig op 2 en 3 okto
oktober 2009 en zolang de voorraad strekt.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele afleveringskosten. Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van de Bovag van toepassing.
**Koopavond alleen in Maassluis en
Vlaardingen Holy.

OVERAL
eslote n!
riade dagen g
jdens Fu
Ma asdijk ti
*Filiaal
SCHIE
SCHIEDAM KRONA MAASSLU UIS MAASD DIJK VLAARDINGEN-HO
AARDINGEN-HOLY VLAARDINGEN-OOST
EN-OO
Malmö 884 Heldringstraat
ngstraat 101 Oranjeplein 36 Louise
ouise de Colignylaan
Colignylaa 1 Van Hogendorplaan
plaan 11-13
1
Telefoon
lefoon 0
010-4704537 Telefoon
oon 010-591 14 40 Telefoon 01
0174-523 222 Telefoon
elefoon 010-249 00 74
7 Telefoon 010-449 02 30

De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus.