You are on page 1of 223

r.ll..

Bal<:aAonoui\oc;

AI~QNEl: 'TIA AEYTEPIA

r

AJ\OX A KV Hr2N

):TA ~KPYL(J>Yr'ET A l'OY ;KAI1ETAN - r'IQTH

~--~~-,-- -----

o II I 0 I KHTH:E TH:E «zn J\OX I AI: KYNHrQN» TAiMATAPXHl: nEZIKOY ll.HMHTPIOl: MnPAHMHl:

.... ETtEaE UTtE.p na'[p(6oc; UTa C50uva tile; POUllEA.'1<; TrOAEllc:,V,[CXC; '[ov aUll~op('t"l'} «Kanuav rlWTT}».

Air A /\orlA riA TON IvrrPACDEA

KuxJ ... o\flOpW'itCt~ a'ifiJ.EpCt "Co 6~6A[O «AlJ.OX [0: KuyYj,,{WY» xpwCrta.~E O''tO'l &.vCt"(vWO''t1)),t''(IX Apr~IX :y~ci. 't.Oy aUYYPIXcpio:.

to rEWpr~O~ BIXXIXA61'COUAO~ "(EYV'ij6'Y/XE CTtet AEXO:~Vet 't'ij; 'HAE[IX~. ~UYEX[~O',I"CO:~ "Ci) Ao:p.repi) revEUIlO:1:lxi) rertp&'ooO'1j tij~ ~~xpil~ 1tIX"CP ~OO:~ "Cou 1-LE"(&'AOU !J.IZ~ 'Av'tpio: Krtpxrxo[ taCt, XIXAAltpY1]O'e OArx. ax d30'i tet eto')j 'tou €'1tEXYOU AOYOU (xpovoyp&'\flYJ!-Lrx,&'qn)YYJI1O:, EVtU1tW:lE~r; X.A.1t.) xo:l O't&.EhptE !J.l& 1t)..oUO'~IX rc')jY~ &.reo 'l1'1ijIlEr; "(upw &.rc' ti) ~W-IJ y.o:l "Co lpyo 'tou IlEy&'AOU rcE~oyptitpou, orcwc; ci-/IXtpEPEl 0 tOtOplXO; 'tij~ Aoyonxy[lX; !-LIXC; x0:1 XIXih'l"(1]ti)c; rewpyw.; BIXAE'tIX';, 1tOU Em!-LEA i]8')jxe 1:-IJV lxooO')j 'twv ~~ A1t&'vtwv» 'tou A. Ko:px0:6[ 1:aoc.

'0 auyypoccp€IX'; IXtl'tOU 'tou 6l6A!ou ~XE~, arc!aYJ~, IlIXxpO:. 61)nLIX O't-IJ o'Yll.l.oa~oyprxcpLo:. ~r1ti)p~E EXOO't'YlC; ti'ic; !CP'YlIlEplo~~ «to K&.!-Lrco.;», axoLoEl Tj0'Yl 't-IJV «'Eev~x-IJ II OPEtIX» XIXL 1tpoO'tpOC1:OC 't~. «(IlwV-fJ. "Cwv nOAE!-L~a"Cwv 1:ij.; Kopio:.;».

TiAOC;, 0 T'ewpywc; BrtXO:AC>1tOUAOC;, !-La.; X&.ptO'E ayoc EVtU1tWOlOCXO O~6Alo 1:0 «KopEO: - 'A'ltOa-coAiJ 131j», llE ciYIXIlVl)O'ElC; xocl EI11tEtp£a.; tou circo 'to:. YEYOVOtrJ. 'tijc; p.ocxpuv'ijc; Exa!v1jC; xwpa.c;.

rtci. ~o OLOA£O 'tou a.01:0 c11tEcma.O'E E0f.LEvEata.ta. axOAta. xCtl XPl"ClXEC; &'1tO c1v6pwrcouc; 'tou 1tveul1O:'toc; xo:t Etp1Jp.ep£oec; "COU EO'WUpLXOU 'X0:1 !;WUptXOU, lYlYE oS: c1CP1]YTJlloc 0'1 O'UViXEtEC; c1rco "Co pcx.o~6cpwvo.

~.Q 6~6Aio «~~AOX [ex. Kuy"y)yw'/}) 0 (bex.Y'lwcrt"Y)~ 8~ opz! to ;zXWpto.o b.a:!'lo {)cpo~ atcr8'7't~x'~~ TWU xapa.Xt'7p!~e~ to Xa.).C) o~oAio. Ol dxovs;, }ls l1~Ct crmi'/~(x' x:x.8a.po t"fJ "Crt. , tyex.AACi:rcrO'l-Cex.( ay~'ret 6[xw; YCt OS Xettrt.9),£OEl to &yxo; 'CYj; &rwvla.~ tWY ~pwW'i. TCt. ::doe~l1(X. "Crt. tWV r.pocrwrtWY rtou 'lot YOU'ltex.~ oz [itCt tpa. yt x~ &tlJ.6- oqn:tpa. as O~C(1tEp'laV fJ-Cx. oE as auYtploou'l. • A '.,I"ci6Etex. as 1ta.~? ~ouv f.La~[ 'Cou; 1tCf.p a cr-ca. 1:rJ 0':0 &.6 lE ;000. "Rem ~ Olrt.Ot y.rt.aLa tij<; y z AXE:.IcrrJ~ yi vstc: O[ia.AX xa.t ~ AE~ toupytrx. 1tEp'la &'1tO f.LovrJ 'C'Y)<; a,a. o.to8~f.L:lta xat t~ OOUA1]G''1' Tit YEYOVOta. - toao aUYXAOVlOttxa - :PEUYOUY to EVeJ: daw &.reo to eX),AO f.LE Yp"fJyop6.oa, Of.Lw; Yj XE',Itpvx.~ lob. Xl' Emo{w~"fJ lJ.EYOUV yt&' Va CiS CPEpOU'i ato "CEp[ia !-1E Y.lJ.- 8(X.p~ t·~ aid~rJ. eR y Awcraa "CoG OtOA[OU CitPWt~ XeJ:t &.m~A ~ f.LE 'C.-iJ p.ou::nxo"C"fJ"Ca, eo. EAeyC'l., "Cou E1tOU;.

OEK~OTH~

- 10 -

HI\IAl: nAnAAOnOYI\Ol:

MONIMO:E AN0VnOI\OXArOl: nEZIKOY

"E1TEOE lJ1Ttp nO:Tpi6oC;, 'JtOAEllwV'raC; '[ov OUlll1oP(TTJ «Ka1TETc:Xv ruilnp>, a"tCr t6ouvo:: Tile; POUllEA.'1<;.

EIIAiorH

• Ana Ta XpOVlU Tfje; rCPPOVOIToAIKfjc: xnroxfic, ortexrncc Ti) OUV~eClU va xnruvpnqxo uepu pe TIl }lepo o' ~va PIKPO IipepoA6ylO, nov xwpaye OT~V TOenT}, HI rno 01l110VTlKU yeyovote Tfje; ~wfjc: pOU. Ta 616AlOpaKIo ulna, ronoflernpevc nopu "'[() Eva nnvto or' liAAo, exouv viver T600, 000 elvcn KOl. Tel XPOVlO nov pae; xwpi(ouv anD T6TC. TO. ]IETpaW KOllPHl cpopa KOl C;ecpuAAl(ovToe; -de; aeAioee; TOUe;, cpc:uYel 6 voiic pOU ruf:loeuovTOC; ma nepuouevu K01 ,6pioKeTOl note OTi)V neiva Tile;

l

KOTo~fjC;, pe TOVe; KOIJl·lOUe; KOl. TOVe; oywvce; YHI Xeurepid,

rtore aTo. aTpOloneoa OUYKEVTpwoeWe; TWV "clTIcAeu8epWTWV:' TOU E£~fi::-:iio~--rioXe}lOuo;-~ -.-~-;'E-i~·~I~·ec; . oe ~~~ype~- no~"--

-teqroxQDo-e 1)' aK~a6wptvIJ 'EA1aoa.- -_ - '" -----,- -. . ._ ..

Weipa, YOUPlO, neivn, KOl 6oaaVlOTllPlO eupI~OUV oi oeAf-oee; rotrrec. 8upKouv llKOPll KOI CtVlOPTOOIKela KGl AOIKCt AIKOOT~PIO pe KaTOiSIKec; oe SavalD pe PUI K01 pOVaOIKl] KOrnvoplu: E~XA.TII IIPOD.O~IA.

Kai T' acpnu tije; C:POVTOOIOe;OKOUV Tic; qxuvec, nov oe heV va ountuoouv ,a KOPIl, YIOll exouv OCPIlvw(}Ei, pea' oro unoQUVeiOI)TO KGI TO C;eOKOAlOpO Tic: KaVel vi: nerovovrci eC;w va OKOUC;OUV: ~ool~TO!., .. eavoTOe;!), _ crKemonhll!', cKpepaAo! •.

'H KOTOXi} Tfje; <E:AAaooc; an' Tel C;tVCl orpcreeucro, KI' iJ QUOTuxia TaU Anou, pan pe Tllv (6mx)lOpy6vlOOll Tiic: &lOlK~-

- 13-

.- ,

ceuic, unfjp~av 110Va61KEC; eUKQlpiec; Yla va. TIC; £KjleTaAAeu-

- < ,

Tel 0 KOPPOUVl<Jl.lOC;.

'Opvdvuxre Ti)V «ivtiorcons 6i1gev ¢£vuvTla orov KaTOXTIJT~) eKlleTOAAeuOj.leVOC; TO nutpiumxo 0109rum TWV tEAAftvwv, 1Ca1 D1)plOU PYIJO£ Tic; EvonAec; OJlU6eC; tou «AarKoD 'ArteAeugepWTlKOU ~TpaToD», evw OTO rtupuoxnvio ouvepvcforcv u' curov. ITpunoc; OTOXOe; HDV «noTplwTWV:) ountiv '01 'EBvlKec, opa6ec; <EAAI)VWV 'AVTOpTWv.

Me unpia KOl urtcuneoic 60AOCPOVOUV TO LuvTaYlloHlpXIl l¥oppo KOI pOKeAeuouv TO rufiuu TOU ou) kTepea. tEAAO{)O. To 1810 KG! OU)V IIeAon6vvIJoo pe Ti) 60AO<povia TOU LUVTOYPOTUPXf) XPrl0TOU Kcpoxuxio», acpou ()ItAUOQV xci xeivou TO rufiuc. to Ztp50e:; mi)v· "Hrteipo, uYllJvi(eTUl va. bu(f}o£l. 'Ana Ti) l.lla TOU enlTi8evTOl 01 I'epuuvoi KI' ano Ti)V OAAI} 01 'EAaOlTeC;.

K' " 0'"\ [11 T I 6' ~ '~ e'

1 ePXeTQ1 TJ cnexeuoeposon. wpa a oeicei xc upo

rnu TOUe; OKOTlOVe; xni TOlJe; oroxouc T1)C; Ii «'EOvIKi) 'A vriorc- 01)>> TaU K.K.E. 'Ep.2.e~g_y'~~_!,I)~_.~~~t?:~!!J!.:r}. Tijs le~?_ugiac; _:_ . . ~EKEMBP IOL 1944

<H 'ASftva ,yiVETOl rteoio llUxIle; xni rortoc OOAOcpOVIWV.

OR Kcioopicvn, TO :ZKon£UT~plO, TO. KlOUPKO, TOJlWVUPIO, nov Kai oTtPepG OKOPll npoKOAOUV TO pivoc. XIAluoee; 01 orpcviuoBtvTee;. XIAl(lOee; pi OPIlPOl, nov onux9tvT£e; anD TU ortirm TOUe:, oev cowaav uexpi OflJlEpa TO ncpdrv OTi) (wft.

.... l·· ... .... ... .• •• ••. .. .... ....... ... .... ... .... ..... ... •• "'.

'H 'A vrcpoic TWV KOPllOUVIOTWV eAI1~e Konmu cpopa pe VlKI1 rfic °EAAu5ae;. To OOUVO}lO KpaToc" nov p6Ale: rtpoortned va OTQgei ,OTQ noolo TOU, ovoYKaOTI}KE: va unoyp6wel OU}lqxovic, TIl OUllCPWVlO Tfie; B6pKl~Oe:. ~UJl<PWVIO, 1-pOTIOe; TOU AEyE:IV. ITOla oupqxovio urropei va Kavel xoveic pe TO Sepl6; Tlorc oup60AOla eo. iloav iKaVQ va ern60AAOUV OTO K.K.E. v' OAA6~£1 ioeoAoyfa; AUTI) nov untYPOlve, ilTav Tfie; ov6.YKI1e; xci Ti) 5tXTI1KE: ocv ouveneiu Tfie; !iTTae: TOO. 'Ann Tilv

- 14-

c

OAAfj pepo KIOAOC;, apXl(£ T~V nponapuoxeuf YICl TO oeln£po vupol

To onAa uvri va nopaoo6ouv, KpuqnIlKQV oe PUOTIKec:;

an06i]K£e; xci 01 IIOAITlKOi Ka6ooIlYIlTOo£C;, eAeu8epOl, aPXlonv pHI KGlVOUPYlO npoonnfieiu opyovwoewe; YUl T~ 610111 KQT6AI}~lIl Tile; apxi]e; xai TO oKA66wlla TOU 'EAAIlVIKOU Aaou aTI) OlKToTopfa TOU npoAeTaploTou.

> Ano Titv MAIl nAeup6, nJ KPOTOC; urroOUVapWllE.VO, ueru T~ cpoBeprl rtepmereio TOU 6' Tluvxoouiou IIOAEVOU xni TrlV ~evIKI) KOTOXI) rtpoorrofiei vn ffiJPllo(eW£l TO. epdmo TOU. Tlpoono6eI va 6VOUUYKpOTrlaelTIe; evonA£C; OUVO]1elC; TOU KanJ} ano uuv9ilKec; ouapeveOTan:c; rtou EmKpoTouV an) eaUJTeplKO

, , '"

uero TIlV rKO]JllOUVIOTIKIl OVTOpOlO.

Tit OTlYPit aUTll, TO KOPPOUVIOTIKO xoupu aPXlOe vc KOTacpepvel TO. npUJTO OOAOcpOVIKo. xrurntuuru TOU.

'0 ,~UppopITonoAepoc;opxi(el . . .

~ev. eIVOl nOAepoc; ovvnfaouevoc OUTOC;. Elver evac; noAepOe; nov De 6aoi(eTOl eric vvoiorec apxec; TOU noA£lloU. Aev un6pxel peTwrro jKai rtptirrn ypoPPrl. Aev unopxouv ueroruaaev. '0 ex9pcX; 6pIUKeTOl nOVTOU xui prtopei va KTunfJael xol peon OTO orrin oou OKOPI]. ~ev oe6eTUl vuvcixec, jOeV oe6eT01 nmOlo. xui yepouc;.

To OI}AI1TrlPIO nov eppl~e 6 KOPPOUVlOP0C; pe Th llE.6oo0 Tile; «nAuafjC; i:YKepaAOU:' TOU Aaou, ecpepe r~Q~aOTpocpI) oe nOAAa KecpaAIO.

'0 i:<:pOOlOaPOC; tWV ouupoprttiiv E~OO<pOAfoTfJKe ano Tic; verrovncec KOPllOUVlOTlKee; xwpee;. Kcl to. ouvopd roue OXl povov roue CPUAOYOV tie; nA..oTee;, 6AAo. Kol iioav oi noprec rtou avOlYov Yia va KQTQ(PUYouv OTO eoocp6c; TOUe: oi KOTaOlltlKOpeVee; ano TOV 'ESvlKO ~TpaTo au 1l1lOP Iec,

'0 l:rpoToc;, veoooorcroc, xropic lqv dOlK~ EKnofoeuaq Koi Tilv aVOAoYIl rtponnpoexeuri, ouvcvronce lleyoAee; SuOl<oAlec;.

- 15-

"ETOl e1XOV HI rtpducrc (hov arrO<poafoTIllte va. vivouv oi KOT6AAIJAee; llovoaee;, nov pe lIlV eiaIKi) oUv6eol1 xui TIlV OnaKoAAIJml TOUe; ano Tie; YVWOTee; llEXPl T6n: apxe~ roii rtoxeuou., Sa. urtopoiicuv va. aVTanOKP190uv OTic; orrOlrnoeic, TOU iblOPOP<POu olnaD aywvo.

LT<) peTo~u, Uno TO Taivapo uexpi HI oKpoio 6opelo ouvopd pee, xl tEAAoao auYKAovf(eTOl. <l>wnee; exouv ovaqJel rtcvtoii KOl exouv peTo66Ael oe Konvf(oVTO epeimo D"AoMIlPO XWplO. Xl"Aluoee; of uareyOl. 'H unm9po<; eYKaTaAelrtetui an' TOVe; xaroixouc Ule;, nov xcrutpeuvouv otic no"Ael~ Yia va 6poDv KUnOlQ aa<p6"AelQ Kill rroooruoic. MIa. rtpootpuYICl nov 6.rron:"AeiTOl ana TO aUVQPIKWTepo oroixeio Tfie; 'E"AAIlVIKiie; <pUAii<;, lltV aypono, crpuncxveror aO<pUKTIKa ueoc 0"[(1 peyu"Ao O(JTIKa. KEVTpO. Of rtcpurpec TWV n6"Aewv yelli(ouv ana xtAHibe~ napoYKee; Kal u"AAa npoxeipn KOTaoxeucoucm. Elver Ta rrpootoprvc orevnorpu ntlV rtpooqnrvtov, nov npoarroSoDv va. 66Aouv TO Kec:p6Al TOUe; KOTW Cma lllCt "Aaucpivo, va rrpocrcreipouv Cmo TO KpDo KOl TIl 6poxq Ti) cpa-

~

piAlQ TOUC;.

Ti va npWTOKUVOUV ol xpcmxec urtnpeoiec KOI 0 'Epuepoc; LTOUpOe;! XU\looee; '[(1 6pcpava neplj.lo(euovrOl 61aanKa Yia va rtpoorureueoiiv oe KarrOlo crrmoouno"Al1), evw XtAIUaee; eIVOl TO u"AAO rroo oev BploKOVTOl. AUTO. DOIlYoDvTOl KOnOOIQara K01 KOTW ano ecpIQA rncec ouv9iiKee;, el:w anD TO ouvopc Tile; xwpoc;. 'H KOllllOUVlOTIKil xlyeaia rtpcvpurorroiel ro cpo6epo eYKAIlllO TOU JlmOOllO(WllaToc;aprra(ovToc; TO JlOlOla ana TqV aYKOAUl Tfie; pdvcc xcl pixvovrdc TO ora OTpOroneoa TWV XwpWV TOU rmpunerdouoroc, <Snou pe ooOKCl"A.o KOI OOI)yO TI1V KOPllOUVIOTlKq reporroyaVOQ So EKrrmoeu90Dv KOI en 6.vaTpacpoU~ PS TO uiooc npoc uiv ·EA"AOOO. IJporeapaOKeua~el TOlJ~ KQlVOUPlOU~ revviToopoud

l1ev Sa OTOSW opUJ<; OUTe 0' QUTet; Tie; cpo6epe<; oeAfoe~ mll1epa. M6vo lllG JlIKP:rl rtepiofio TOU nOAEpou oUTaD Sa rrpo-

- 16-

OTIa6ijow va nepivpcuno. Eivrn ~vo KO]l}lOU ano nlv ioropfu IlloC; ~L\.oxloC; LTPOTOU, lUoe; ~L\oxfoe; KOTOOpOJlewv, nov T6- re to feVIKO 'Enrrexeio ~tpOTOU Tfic; eo woe TOV thAD ~tll.?t~~!~ .. _. Kuvnveiv», ~lOlKlltije;, /) 6.elllVIlOTOe; Tovucrcpxnc I1e(lKou ~tnpQll~~C;~ &~~ijtplOe;. :l:T~ ~lAoxiu ulni} ormoernoo onv MoVIJlOC; 'A vf:)unoAoxayoc; ne(lKou xt' e(fJou eva KOPllOU rfic iOTO pier; TIlC;.

eo. purrricei ~awc; xdrtoioc, YIarl ol6.A£E;a, peoa mo. T60n cL\J\a, }lOVO nlv ioropfu m'nT]. eo. aoc; TO nw eiAIKpIVQ:

'0 exortertrv I'nornc», (; orjueprvoc «O\JVTPOCPOC;» <I>AWP6.KIle;, 110U eowoe r~v acpoppi) KUt PQAIOTG Yia QUO A6youc;.

loy I'rcrt KUPlOC; 6vrinaAoc; Tfje; ~lAoxlae; ore 60uva Tfje; PoupEAlle; fiTav aurae; JlE TO oUYKpOnrJlU TaU, nov TO cmOTEAouaav XIA16oee; cupuopirec.

20v Ftuti TO K.K.E., nou EKnpoawneI ornv BOUAi} rwv 'EAA1lvurv 0 eouvrporpocs ouroc, £ollJlooieuae «KIlPUYllO» OTijV «KOjlJlOUVImIKi) 'Em8ewPllOTI) roii pnvoc <1le6pouuplou 197.6, nov 11' Ulna KoAei roue; 'A~lWllUTlKOVe; KGI TOUe; 6nAlTee; va rroiiv rnv. .. oAi}8elU moue; ouvu6eArpouc; TOUe; Yla T1<; ... 'E8vIKEe; npoorpopec TaU K.K.E.:

MIa TeTOlo rrpoKAlloll olloAoyw DEv llE aCPl10e aOUYKIVllroo Tnv aA:r'j8elQ AOITIOV 80. nw orrwe; riJv e(lloa xci onwc; Ti}V

~aim6ye:nKa.L __ .. _ __ ~ __ ._., _.o __ . .. ._._ .. _._ .. .. _'. __ . __ ~.>.~_. __ . __ ~

"0001 ana TOU~ veouc "EAAllvec; DEV e~lloov TO. yeyov6~ Ta, Clc; nnpouv TO. aaa Aew, ao. papTuplK~ KUTo8eoll evoe; aUTOI rrm KUl }l£ TO llUOA6 TOUe; KO! TIl OUVdDI}aT] TOUe; Ae(nepll ana i rrpoKOTQAlllpelC;, ae; 6yaAouv TO. oU].lnepOOl1GTO TOU~ ( C ) •

-.L _ :..::-== _ _.::_ .. _ _ __ ._., _. 0_._.'_ .. _" .. __ .~. __ .. _ _~ .. _ .. '~_" __ ,,_, _ .. __ .•... _~ _ . .__~_,,-.J

(*) napaKaA~ Toue 6vcyvilioTOC ~ou va ~oO auyxwptoouv TO v~ yoVOe. OTi onoqicuvto, onou ~nop(o, vo ovacpspGw as OIJO~aTO KGf vo Il~v npooOlopilw, IJt TnV oKpi6sra nov 86 cnpEns, TO TOnWVUI-iIO.

nlOTEUW ndic dvol vcoplc CI<:OI-l'1 v' 6vmptpEI xovelc n£pIOTOTIKO . nov 80 t E t 8 eTa v lotoc npootono ~ OiKOyi::vEISC., xwpie. rli',r 00£10 TOUe.

- 17 -

: I

A:=:IQMATIKOI THl: (cll.II\OXIAl: KYNHrQN» nov EnEl:AN :ETH POYME1\H

riA TH I\EYTEP I A KA I THN E1\l\AliA nO/\EMP-NTAl: TIl: I:YMMOPIEl:

TOY C(KAnETAN rIQTH»

• AplO"'tEpa: '0 Mov. > Av9u1l0AOxa:yoC; nEl;lKoG rE~pya:K61loUAOC; Toooc, I:'to Mto"ov: '0 t1l0lKT}'tT]C; 'tilc; t1lAOXia:C; Ta:Ylla:'tapx1l.C; nEl;lKoG MllpO:TJlll1C; al1~fJ,,[plOC;.

- 18-

r~ 1

- .1

~ YIKOAEI OPEL

npooTIa8w va ocp(~W Tel OOVTlO: Ylo. va Kp01"f)GW "To. covovro KAElcna. va 1lT} XiUTIOV, OTTW<; XTUTIayav CXAAO"TE, OTOV TIatol 010 XWPlO IJ' ETT10VOV 8EpfJE<;. N01W8w Tel pOUXO JlOUOKEIJEVCX, VWTIO. 'H XACX(Vy) J-lOU <pOIVELOl aOYlKWTY1- "'Exouv' TIEpOOEl 'WPE<; TIOAAE<;, f-lO ETf-l01 O[YOUP0<;, lTW<; av Suo XEpic YEPO TT}V E(jnOaVt 8aXE f-lTIOA1KO VEpO va OyOAEl.

ttl aVT)<popa C1TEAE1W'TY)t 1l0UXE.t KO~El 'TO 1T0510.

Ko8E T6ao O'TOJlCXTOW Kol npooTIo8w va TIpOOOvaTO.

AlOTW. "Evce; cp6co<; IJ' EXEl KUplE~El tow KCXt KOIlTrOOll wpa ... M~TIw<; EXW XOOEl iOV TIPOOOVOiOAl0J.l6 uoo Kot nAoV1Ef.1CXI aOKona, Suo f.1EpE<; iwpa, MEOO of. TOUTO 'TO cnEAElW'TO xcl TIUKVO 56.00<;; cOplsov'Ta<; 5EV cpa(vE.Tol TIOU8EVCx Kat lex q>T)AO EAOiO, KOTIOU - KO:1TOU o.CP~VOUV va cpavEl Eva )llKPO KOllllOil oopcvoli. YEXEl apXIOEl va coopourrcover. LE Afyo, eo TIEOEl 10 OKOTaOl Kat OKOiOOl OE 5aoo<; OTlf-lcxivEl Eva TIp6jJo 1TT)X'TO Kat f.lcxGpo oc» TIlaOO, TIOU ooii O(VEI iT}V aYo8Y)oY) TIw<; jJ'TTopEi<; va 10 KOq>EI<; f-lE iO Iloxa(pl. npETI£l va KOVW KOUPOY10, yU] va KEp510W xpovo Kot E5acpo<;t WOiE va cpioaw jJla wpo aPXTlTEPO OiOV «OUXEVQ» TIOU 6PlSEI ti KOpucpoypajJjJT} TIOU EVWVEl TOV «KOKKlVla» j.lE iO «~EVapouAl».

Elva I av6YKY) IlEyOAT) va YIVEt OUiO OUVTOJ-la, Yloll apXloa VO: alo86.voJ-lCXt TIoAu aOXy)llcx Kal KaTaAa6afvwt OTI ol

- 19-

WPEC; TIOl> TIEpVODV EIVOI KpfoljJES Yla EVOV OPYOVIOPO TOAatTIWPlljJEvo, TIOll KOTOVa/tWVEI Ta 'TEAEu'Tolo 'TOU o.TIO- 8EjJO'TO ...

MEXPI 'TO PEOllJ.lEPI, clKOUYOV'TOV Ka8apa Kcnw OTtl xapoopa TIOTE CPWVES, TIOTE TIUPOOOAlOfl0l.

"Hocv 'Ta 'TEAEUTaia «TlX'l'T1KO» J.llOS ~.u5:X'lC; TIOl; apXlOE TO rrpcol Kol 'Twpa EXEI TEAElWOEl. nOLO vd+ov cpaYE TO 0- TIO'TEAEOf .. ic ;

AoucpaYjJEVOS, rrplv O"KaOEl OKOf.l'l 6 flALOS. nopOKOAou811oa OKOUO"TlKa 'Ttlv npoOna8Eta rrou EKcxvav 'Ta TfJrl!JaTO !JOS va «OVOTpt..pOUV» TO lOXUpO OUllllOPlOKO OUYKPOr( 'lpa 'ToG r1WT'l rroo KpaTaYE yEp a 6AOKA'lP'l 'Ttl ypapPtl an' TO: U~Wf.laTa Tfje; «LOPO:VTOlVo:e;» PEXPl Tilv Kopu'Pil 'TOU «Koxxrvrc» Ked rrspo ...

"O axes TfjC; pclX'le;, TI6TE SUYWVE Kat nOTE CxnopCXKpuvo'rtxv. Mia lAniBa YEvvr1911KE flEOCX uou, cht oEv 8' apyoGOE vO: J;EKa8aplO"TEL 6 T6noe; Yla va jJnopw vO: eyw AEUTEPO:

TrIO: m-ijv KOpucpoypapf.lrl, VO: opw 'TOUe; OIKOUC; J-lCXC;, va ~aTIOoTO:aw.

01 6oEOTIO'TEt.; OO/dOES TIOU Ecp8avav xaP'lAa, PEXPI 'Ttl xapaopa, flouolvav vO: KOT,oi\aow (hi ETvOl BIKES }Joe; }Jla Kl' 01 OUflpophES oEv ~'TOV 8UVOTO va 6a~ouv TrpOe; 'Tilv KOTEu8uvoll OU'Tft. 'Exeivo 0I-1WC; TrOV flOU O'TftAWVE TO Tj6lKO ~TOV TO OKOU0I-l0 EVOC; nOAuooi\ou, nov E6o~e n6iE - nOiE OTO pu8po TOU HE - E - EPXE1'Ol».

!:::..Ev KaSUOTEP'laa nOAU TICXPCXKOAOUeWViaC;. KOiaAaoa OTI ETrpEnE va EK}JE'TOi\j\EUTW 'Tilv KOiaO'TaO'l1 Kat va KIVl1- aw, 00'0 urropoticc rno YPrlYOPO Ylel va KEpO(OW EOacpoc; .. «MEXPl va cpiaow KEL neXvw, eo: EXOUV CPUYEI 01 O'Uj.lJ...lOphEC;» ouAAoylO'TllKa. ) Arro KEl Kat TIEpa, £Ivai 'T6ao yvwO'Toe; 6 Tonoe;!

ea TIlclO'W TO , .. iovorrrrrt nov O'KOAWj.lEVO OTOV «KOKKI-

---- I

- 20-

Via» rrolpvst 'TOV KaT~<popo TYlr; TTAaYIOr; Kat <pSOVEI ~txpr 'TO «LKpO».

I1tv ).1TTOPEl, napa vO: UTTOPXOUV Tj..!~j..!aTCX OlKO: j..!cxr; EKEl. 'lAy Stv urropxouv O).1wr;; )lAv btv urrO:pxouv .. , KcxAA1-

'TEpO va j..!ilv 'TO OUAAOYlEj..!Ol!

"ETaL, oao(l,;ovTar; OKOAWVO.

To 50ace; Tile; «' Appevrc«;» £KOVE -r~v KlvYl0rl j..!ou onapaTrlPl1Ttl- r'OOD TTpDxwpoGoa Kl' r1 wpcx TTEPVOYE, 'TOOC kcl orrOJ.lOKpuVO-rOv 6 axoe; 'Tile; j..!O:XYl<;, T600 Kat ano rno poKpua aKCUYOTaV TO nOAUOOAD nou £oaSE OTO XCXpOUJ-lEVD pu8j..!O.

T wpo, 6 tlALOe; nOEL va KpU<pTEi rrloco an' TIe; lJJY'lAtc; ODUVDKOp<pte; Kl' aTTOAU'TYl Jiouxia aPXlOE v6 oaOlAEuEl. LE A(yc, otv OKDUW napa TO pu8j..!0 Tile; o:vo:oac; fJDU Ka8we; 60pUCPDP'TWf,lEVDe; J.lE 'Ttl OPEYJ.lEV'1 XAO[VY'l KO:VW KDupaYlC va oKoAwaw 000. Y(VE'TOI rno lJJYlAO.

cti rrzivc £XEr O:PX10El va f,lE 8EplSEl. To Sovrtc EVWVDUV TO EVo nclvw ere O,AAD, KI' r, YAwoao KOAAOEl OTDV oopcvloxo.

nWC; J.lo.Up8E TETDLa OKEt,pTl; Ti OAaKEla ~Tav CXUTtl rrou rKavcx; Lryo.upa TO IlUCXAO 5EV 5o.UAEUEI KOAa (hav «uprcpXElTaL orr' TO EvaTIKTD. (H rraivc ~E rrcpooups va 06:AW aTa OTOJ.lO Kat va OCKlllOOW va <paw... PETOIVI! AL>TEe; 'TiC; OKt~E[C; EKavo OTOV ... Kapcpw8f'lKO Ate; OT~ 8toYl fJDU. 1\110 cpwvll oKcuoa VaPXETOl ano J.lCXKpUO . . . J\cucpo~o . .. BClvco acpTI Kat Ka8we; of. AlYo. Ko8aplsEL 'TO KECPclAI arr' 'Ttl ocur), TrOU 0l1/-.UDUPYEl r, UTrEPOllllo on' Tilv npoono8Ela, OKOlJW Kl' o'AAE<; <pWVEe; Kat XAOAof}! Mla noywjJopa jJE TTEPIAOUSEl. ETvOl c.pavEpo OTI 'TO Opo.jJDAOYIO rroo 5l6AE~a, elvor onoKOJ-ljJEVo. aTO oru.lE:lo. alJTO. To EAEYXDUV 0.1 LUtJllo.plTEe; ...

Kn8E CxnorrElpa va OlOOW, ono 'TO 'TEAElWe; YUflvO EOO:" <po.<;, elvc: KO:'Tl 'TO nOAu £TIIKIVOUVo., 0XEOOV 05UVOTo.. Ta cuuuopl-nxc aUYKpo.Tf}jJoTa TIOll EXOUV EYKcxTOaTaSEI KEi

- 21 -

TICtVW, ElVa! ioxupa Ked TIOAuO:pl8pa. AEV elver Sovccro va

, :. I I ,) ~I , " -

txouv acplloEI xcvevc KEVO a Eva 'TOOO ETIIKalpO O'lfJEIO.

Ka1"aAaY10:C;w crrovorrtcupsvoc Kat xwvopal 000 fJTIOpw Oa8U1'Epa OE Illa na1"Oui\IO. T copo npETIEl va OKEcp7C, Kai\a rrplv TIOpW OTIocpaOEI<;.

TITI01"CX bEV OKoUYE7al 'TWpCX TIOLl 70 OKo1"oBl apXlOE vel p(XVEI mya - Olya 1"tl OKLO 1'OU. (H ~oux(a slvcn clTI6i\u1"'l. AEv EXW, /-La OU7E Kat J.lTIOpW va KOVW TITIOT' CiAi\o, aTIO TO vel OKE1T1'o/Jat. MeG AEtTIEI oflWC; TO OaOIKW1"EPO TIpafJ.o TIOV Sel IlOG E:TTE1"PETIE va CP7l6:~w ar0l660~a OXtOICX YUl 70 j.lEi\AOV. MoG AElTIEl ~ Tpo'Pil.

"Av O'TToq>oOl~a va KaTEOW Kat lTOAl OTt) xapoopa, va TIlOOW 76 pE/-L/-La, va oyG> O"TO TI01"O/-L1 Kat KUKAWTIKa va oaSlOW Kat va cpSoow aTO «LKpa» Sa flSE~·.a /-LEPEC;. MoG CPclVl1KS 6BuvaTov 1TWC; Sa urropoilcc va opw TE1"OIO aV1"Oxf], T600

,

KoupaYlo •..

.. N AAAO BEv /-LEVEL TIapa va TIEpaOW ai\/..'l /-Llcl VUXTa, bw 60 01"a noBla 7WV LUJ..lI.WPLTwv. Auplo • . . auplo TIOlOc;. ~tpEl;

TETOIEC; OKtt~Elc;. (Kava. Kal TO KE<p6i\l OOUl~E oa Vo.XE /-LEAIOOl fJEoa. MtTpaya 76 0cpuYJlO TIOV fJoG X1'UnoGoE 1"0. fJEi\(yytO (hav Ka1'OAaOO .•• lTWC; bEv ET/-Lal TIUl /-L6voc;.!

C"EvoC; AUKOC;, oav va TOV ytVV'lOE .; vii, 5pt9'lKE ~aCPVIKa va OTtKETOI urrpoorc I-l0U clKIV'lTOC;. rUl Jlla OTIYl-ltl opE9riKafJE va KUTTai;0fJaoTE UTa j.laTla!!. "E6yaAo TO rrsplc-rpoco ypf]yopa, Tooq>l~a 01'0 XEpl. Kal yuploa Ti1V KaVll nclVW TOU. 'H ~aq>VlKi1 TIOPOU010 TOU OyplfJlOU fJE <p6- alaE. (0 AUKOC;, dBE TtlV KIVl10'l, EKaVE Alya oilj.la1"O TIlO rrspo, o"AAa Oel va j.lETclVOIWOE, YUPlOE j.lovoK6t-tfJaTCC; KaTa TO j.ltpoc; fJOU xcl OTfji\WOE Tel fJclTla 'TaU mel OIKcl uou.

«'Eou f .. lOUAElTIE<;») dna fJtoa pOU, EVW EKava TtlV Euxi) vel ~EKOUj.lTIlO1"Ei vel 'PUYEI. N Av 1"0 C;wo ~1"av appwoTo T1 TIEIVO:O).1EVO, Btv C(1TEKfI,E1CX va TrOpEl 'TO S6ppoC; kol va !-loG

- 22-

EnnE8d. Btaola Eva~ TIUp060i\IO~0~ sa Ei\UVE 'TO rrpo6i\ljlla, QAAO flE TOU~ oU}J~Op[TE~ 0'10 KEcp6i\1, KelTt TETOIO eo E)JCI:tSE 0'0 va TOUS TIpOO'KOAw va ~£ KOTaOIW~OUV! "ETOl, opKEO'Tl1Ka va napaKoAou8w TO AUKO. ME KUTTOSE, TOV KUT'Ta~a. Kaf.1J-llO: Klvl1011 otv KOVa!lE, OUTE aLJTOS, OLlTE tyw. n60T') wpa 600Ta~E au,-6, otv ~tpw, aAAcl rrpETTEI va ~Tav apKETrl' YlaTI opXloaj-lE vO: OUV1l8{~OUflE 6 Evas TTlV napouala 'loCi OAAOU.

6.tv KaToAooa TIOTE [CPUYE, OUTE 'Ti EYIVE TrIO rrspo. 'O unvoc;, f . .lOUKAEIOE TO: Ilento. 2Ep6611Ka ~OnAWf.1EVCC; f.1EOa a'TTl CPli\6~EVl1 TIaTOuAIO:. "Evo ~Ep6ol, of: KOTIOlO YUPlOIlCt J-l0U, }JE O'ou6Alo£. 2unvT')oa. "AvoI~a TO flC(lla. nIOOO! LKOTaOI nUKv6, lloGpo! KaJ-lf-lla olacpopa. 8v Taxw aVOlXTO ii Ki\ElO'f.1Evo. NOlW8w f-lOUOKEf-lEVOC;. 'O nupETos £nEO'E f-lE 'TOV topwTa, ~a VOIWSW 00: flE8u0f-lEVO<; ...

)I ApXloa VO: OUAAOYIEj.lm Kai VO: 0l1f .. HOUPYW ElKaVES J..lE: 'Ttl cpavTaola. 8UJ.lT18'lKO 'TT) J.,lclVO !JOU TIOU nclvTa T5i\EY£ iJ.E 6:v~Kou<pIO'f}, 66:~ovTac; 'TO XEPI 'IllS 0''10 OTfl9cS J..lOU. «' A<pflCITE TO nmol vO: KOlf.l118El Twpa ... Y5pvJOE, 6 rtupercc 9a

, I ITEOEI. »,

Lnpwxvw J..lOKPUO: TO ~EpOKAa50 rroc nci\l 0'0 onaSI fJOU Tpunl10E 'Ta nAEupa, o.i\i\asw 9EC1ll. ' AKOUOV'TOI ,.' 0.ypfJ.lla TTOU oupi\ulSouv, nO'TE f,!OKpUa, nOTE KOVTl)'TEpa. =avai\Aa~w ni\Eupo Yla v' aVOKOU<pICTTW fl[(~l Kl' O:KOUflTIW OTT] ,.lE:PU) TIOU OpfOKETOl TO rreplorpooo uou. Mno ... otv

'. ' I

YLvETal 'TITrOTa ....

KaTl oAi\o p' EIlTT05iSEl, 10 rOlC OKAl1po. Elval Kl' OUTO 'TrEp(OTP0<pO . . . "A ... val, 10 ~Exooa dvOl 10 TrEPIO'Tp0<po ·TOU ... 'HAio, TOG ouva6EAcpou, IOU CPli\ou! Elva I 10 TTEpiOTP0'P0 'IOU ) Av8ulTOAoxayou nEStKOU 'HAlO nOTTa50ncuAOU, 'ToG «KaTa 16~(v» 0PXOIO'TEPOU ~OU. Elver 'TO TIEpl-

. OTpOcpO TOG Aoxoyou poul Tl vaYlvE 6 'Hj\lac;; Tl vaYlvE 6 L:ap6vIl1C;; LUVEPXOIJ0l. MUl EiKova EPXETOI 0'10 vaG ~Gu.

- 23-

"H E{Kova Tfie; TEAEUTCX(CXe; I-lOXT"]e; TIOl; £bWO£ Tl LlIAoXla !-lat; OTO (hpwl-lo «LlEvBpou]\l» 'Tiie; NCXUlTCXKT1CXe;, lTEPIKUKAWf.lEVll anD 'Ta OUI-lI-l0P1CXKa OUYKPOT~!.lCXTCX TOU ({KCXlTE'TCxV rlW'TT'V', !.loAle; rrplv ane BuD !.lEpEe;. Tl vaYlvE 6 LlIO-lKl1'T~C; }-lac;; nOOOl an' 'TOUe; o'TpO'nG>'TEe; !.lcxe; KOTwp9woav va ~EyAlOTp~DOUV an' 'TO CPOOEPO aYKoi\la0l-la; cOi\oKi\llPcx O'TICPll OUI-lf-lOpt'TEe; f-laC; 0CPUPOKOlTOUOav I-lEp6vuX'Ta. T a TIUPOjJCXXIKcl jJae; 'TEi\£lwvOV OIya - OIya xcl 01 vsxpol Kl' 01 'TpOUjJO'TIEC; jJoe; CXU~OIVOV anD wpo oE wpa. Lluo A6X01, 0Xl TIle rrcvco ana 250 QV6pEC; fBwoov !-lla jJoXT"] swfic; Kat 9avcnou. "Evc«; a~IW!.lCX'T1KeC; 'Tfie; 6.lAOXtOe; ollTile; dl-lOl, rroo lTpOOTIa9El~ Suo f-lEpEe; Twpa, !-lE'Ta 'TO TEAOe; Tile; f-lclXT"]C; EKElVT1e;, va OpEl 'Tp6no Yla va ~ECPUYEl ana 'TO 9aVclOIf-lO EKEiVO KAOt6. "'EI-lElva f-l6voe; .•. f-l6voe; oav 'TOV i\UKO ...

* **

CH VUX'TO EXEI npOXWPrl0El aPK£'TO. AUT~ ~ KexTCXP0I-lEv'l ~tpJ.ll"J, noi\l apXIOE va !-lou TpCXV'TaSEI 'TO xopul. L<ptyyw tT) Xi\oIVY'} novw pou, v Ae; ~TCXV TOUA6XIO'TOV OTEYVrl! L nopO~O Kclf-lTIOOTl wpo ccv 'TO 4>opt, I-lEXPI TIOL> apXtGa KaTIOIO OTIY!.ltl va ~PEf-lW. La va SEOTO{VOUI-lCX1! «naAI 9a J.10upeEl nUpE'TOe;» OKETITOf-lOI, J.la KCXAAhEPCX ETOl napa cxLn,; ~ 'TPEf-l0uAa, OUTO TO plyoe;!

MUl yi\UKE1.a vapKll !.l' EXEI KCX'TcxAoo£1. T' ayptf-lICX OXOUYOV'TOI TIIO KOV'Ta.

«KaAOKo(pl elver, OTOUe; EpWTEe; TOUe; 0p[OKOVTOl», OKE<p'Tl"JKO.

cYTIOAoYISVJ 'Tte; jJEpEe; rrtcvovrco; aTIO f-llCx 0Pl0I-lEVYl' Tl!.lEPOJ-l'lV(o. BocpvlaS0J-lCXI ..• «BpE, opt! 30 EXEI m)f-lEpa! YExw 'Ta YEvt9Alcl MOU! Tl va OKtTI'TE'TOl 0PCXYE T) !.lava uou 'TT}v wpex 'TOUT\"); AUTtl 6TIwoB~TTOTE to 9U!.lrl61lKE KCXt 'T~

OT1Yf .. Ul exuTT} lowe; fJE !.lEAETclEl! Tl 6&AEY£ apaYE av ~~EPE ~ J _

TT) 5UOKOAl"J 6toy} J-lOU; T{ 6&AEYE; Tt 6&i\rYE;)} co voue; E<PUYE:

Yla va 'Ta~15Eq,EI OTa nEpaOJ-lEva • . •

- 24-

c

___ ~. _. __ ... ~ .. KaTOXT)! .. _KU~T)YT)~EVOl ccrro Tte; KOflflOU_~.I02lKE5~_._

_ £V~TI?\ie; __ ~~Y~~~?"£I_c;_.}iiS. «~A-vTf~_~!!lj_C;»!_:.t?p~~~~a~£ _ K~~A~~ "

____ ~t_VOI. "ETIp£TI£ 6TIW00T)TIOT£ va ESOVTWSOUj-lE YlaTl TOi\".LT100flE va opyavw80ujJ.E_ ot. EVOTIi\Ee; 'ESVIKEe; cOflaoEe; «cl

va OllKwooujJ.E 'AVTapTIKO, xwple; va nOpOUjJ.E Tr)V &O£la--T-oG-E~A~M-:- 6.u-oKcii\E~,-TIOi\u -OUO"Koi\E~ - dilYfl£~' lTEpvayapE.

----, =rv=":" -- - - -

Kal TOTE ...

KoupaOj-lEVOI 4>UXIKa Kat OWjJ.aTIKCx E':XajJ.E nlaOEl flla.

StOll xcl opyavwflEvOI cuuvrucc. a5lKa 1TEpl~tvaflE crro Ka-TIOU oof}SEla.

:,p CXUTr) Tr; ¢UXOi\OYlKr) KCXTaa-raOll 6PlOKOIJOOT£ (haV' [va opaou OUYKEVTPWflEVOI yupw ono [va OCXP06CXAI00fJ.EVO paoloc.pwvO nEpljJ.EvaflE v' o.KOUOaflE VEa ano TO Kcfipo, flT)-nwc; Kat TIEL KaTl TIOU Sa floe; a-rT)AWVE TO ~SIKO. Kal TO K6:Ipo ... fJ1AlloE Yla. va TId OTl ... co E.J\.A.L. elver flla ncx-TPIWTlKll 6pyavwoY"J TIOU OTIOIOe; Tr)V TIOAE}..laEl dvat EX8poC;. TfjC; TI,aTpi6ac;!

naYWflapa flOC; Elnoo£! TEA£lWOE tl £KTIOflTIT), Q.TIOTpaO'lXTT)KCXflE OKu8pWTIol Oi\OI, f.lE Tic; BlKEe; TOU OKE4>£IC;: 6 Ko8EVOC;.

Mtya TIp06AY"Jf.lO IJE 6TIaOXOAOuOE Yla TO Tl ETIPETIE~ va KclVW. ntpaoE tl VUXTa xwplc; va fJTIOpEaW va Ki\dow !leXTt. noG va o6i\El 6 VOUC; uou OTl TO K6.ipo £KCXVE Tll OlKTt TOU TIOAlTIKrl TIOV KCXI1!llO: OXto'l bEV dXE IJE TO DIKO pOU «TIlOTEUW»! Tc nr;pa Toie; IJETP'liOlC; Ta i\6Yla rr' OKOUOCX. Ti)v &i\i\Y"J lJ.tpcx _ 6A;i8EIU Tl EKTIi\'lS'l ~Tav Kl' OUTT)! _. ~ !lava uco ~pSEva IJE 6pEi! cE60ol-lr1VTO Tooa Xl/uo!JETpa. TIESoTIopEla!

Mouc.pEpE c.pOPTWflEVY"J Kol • . . ¢W!JL!

ETXE KUlpa va lJ.a8EI VEO uou, OEV f1~EPE ii YlVOflOUVC Kat TIOla ~Tav tl iUXY"J !lOU fJE iOOO rroo Eixav OU!JoEi Kat Tooa TIOU dXE OKOUOEl. '00600£10 Oi\OKAY"JP'l Yl' oLni) WS chou IJE 6pEi. T" il ipa6Y"J~E, «5E flOAOYlEiCXI» Ko8wS Ei\EYE.-

- 25-

MEyOAt') uoo ~ xapa nov T1lV d50. nlclOaJ-lE KOUOEVTO -YlCx TIlv KaTclO'TaOll, Tlic; dna KaL TO npOOA'lJ-lcl J-lOU. «AuiO Kl' oLlio alrrr TO KUlpo J-lavo, xcl Kanoloc; J-loG £InE, thl -nptnEI va oKEcp8oUJ-lE nOla cnooT) 86 KpOTl)OOUjJE onEvaVTl moue; 'EAaolTEC; J-lETa an' aUT a nov OKOUOOI .. U:. ¢lOOOJ-laOT£ J-l1l J-lOC; rroiiv (no TEi\OC; 'ITpOBOTEC;. MEplKO(, ECPUYOV X8tC; <op6Bu Kat EVTOXSi!KOVE OTOV E.J\.A.Lo».

'AypfE~E li uovo OclV jJ' OKOUOE. «'Ano TO K6.ipo !-lWpt -1TEptJ-lEVElC; va coii TIEL KOTa TIoG TIECPTEI li ~Ei\AaBo, Kat Yla "'TO 'Tl rrp ElTE I va KaVEtC;; T( VTpOlTEC; dVOI aUTa rr' OKOUW; ». TOAJ-l-T)OO va 'Tlic; 'ITpoo8tow OTI . 0 • oEV elver uovo aLITa, fla E!jJ.aoTE KOt KUKi\WJ-lEVOl!

«Ficerl TO nr;pEC; TO V70UCPEKl TOTE pi; rtc] va TO napa:OWOEIC; (hov ... M' aLno va lTEBOVEIC; Kat pWTt')jJa BEV XPEI,a~ETat! »,

~O lTUPETOC; apXIOE va 1TEcpTEl. KanOIO 'TPlZ;;OVI Tpayou-OOEI ~ fJOVOTOVa TIIO rrspo. 2TtiAwoa 'TrlV TIpoooxti !-lOU EKEl

-Ko1 OllC; jJ.OKpute; WpEe; 'Tlie; avallovfje; oui\AOYlE!-lOl Kl' ovo-

iTOAW TO lTEplOTaTIKa 01T' TrlV apxfJ.

'Apxtc; TOU 1948.

Ol OUJ-lIlOpln:c;, TriV ElTOXrl oLnf} , KO'TEXOUV 6XUPWl-lEVEe; OclOEle; 010 ooppa Ka1 'Ta VWTO 'TOUe; 'TaXOUV OKOUfJ1Tn-~El mel ouvopc 'TWV OjJOpWV KOjJl-l0UVIOlIKWV XwpWv. Kr' £vw alJ'TO CTUl-l0a(VEI KEl lTOVW, VOTIO'TEPO npoona6oGv vel --rrapoAuooUV 'TOV KOPl-lO 'Tfie; cEAAcl5ac; IlE 'TT)V KaTOXrl ~WTI-

-KWV toacptKWV lTEPIOXWV Tfic; uno(8pou.

1: 'Tr; .L'TEpEel tYKOTOOT06TlKE 6 « Kcrrercv r lWTT)e;" Ilt CiUVclIlEIC; TIOV u1ToAoyiZ;;ovTav yupw OTl~ 5uOlllOU XIAI65Ee; . .LKOnOc; TOU va lTOpaAUOEI 'Ta KO:'TW OKpa 'TOU KOPJ.loG Tfic; cEAAOOOC; IlE lilv KaTOXr; ~ 'TOV EAEYXO 7fic; IlEYOATle; paXOKOKKOAlac; TIOV OnO'TEi\EilOl ano 'Tel 6pElVa OUYKPO-

- 26-

L~)JaTa Flcpvccco; - OrTT"} - TUl-l'PP1l0TOe; - Bop8oUOlO «cl navanwAIK6.

'AnD I<Ei E~Opf-lC:.lVTac; 86 l-lTIOPCUOE va. EnLlE9El £vavTlov n6AEwv Kat va EAtYXfl 'TOUe; OUYKOtVWVtaKOue; KOf-lOOUe;.

"ETOI dxov TO npoYf-lO'Ta, (hov ~ O'TpOTIW'TIKT) 11YEO(0 'Tile; 1TEpIOxiie; O'TllV npoono9ElO HIe; va aVIIIlE'TWTIiOEI rno O:1TOTEAEO!-lO'TIKO 'TOV «rl(~.nr}» TIOL" £TXE apX(OEI va yiVETOI CxTTELAflTIKOc;. EICIT)y~911KE OlD r.E.I. Tilv 01l!-lloupyfo Evee; ElOtKOU 'T!-l~!JOTOe;, 1TOll SaVat o:naAAaYI-lEVO o:ne Tie; Soup.EIEe; 'TOU TaKTIKou L'TpaTou.

To r.E.L. fowo£ Tllv fYKPIO~ TOU.

)fE'TOl, OUYKPOTftSllKE anD E1T1AEKTOUe; avopEe; f-llCx Llli\oxfa rroo rrfips 10 ovojJo_ «.llIAOxIO KuvllYwV». 'H LlIAoXla alJT~, BEv apY1l0E va av;;>;:66EI--8p-2w~--Kal Tet" VEa Tile; (<p9a-

vav Ouxv6 - 1TUKVO, IlEXPI IT) 'Ppoupa TOU MEOOAOYYlOU 1TOll 6~1T'1pETOUoa 'TOTE. D.Ev rrspvcve 0XEOOV !lEpa 1TOL" va J.lt;V KUKAOCPOp~OEI Kat , .. uCx <P~f..lfJ Ylel K01TOIO KOlVOUpYlO «c .. 'TOpSW!lcl Tile;.

Llya - mya apXl0E vc YIVETal SpUAOe; Kat I' OVO!lO -roCi D.IOIKl1Tfj T11e;, 'TOCi TOYPOTOPXl1 M1Tpaf)j..lT1, OKouyoTav J-lE 8aul-la0f.l0, 0Xl !lOVclXa IlEOO OTO oTpaTwva, IlCx Kl' £~w OTf}V noi\'l Kat OIel xwpla.

~'Oi\o OU'Ta lCElxvav (hI dXE opE8Ei 6 KaToAAf]AOe; 'TP01TOe_; YII): v' aVTljJETW1TIOTEi anOTEAEO!lOTIKCx 6 ouuuoplTile; 1TOl; TOV KOlpe ToCiTO i\U/-lOIVOTOV 6AOKA'lP'l TT)V 1TEPlOX~

.'.- .. ~.. v" -T ..... '-, . - -., " _... ~ .. -----.~ -_ .. _ ..... - .-.._. ... _ •... _-- -, - - -.' ~" -

Kat EIXE crrnpet TOV TpOpO.

---- _ --I&v-··np6T~---&Tr65E-I~Ti-~:roV-Te YEYOVOC; 01"1 chTe TT)V

EfJepavloY} Tfie; LllAoxiae;, at t1T18EOEle; tvavTlov Ka'TOlK'lIlE" VUJV -rorrcov rroo cAAo'TE ~oov oX£50v Ka8rH.J.EplvtC;. Twpa dXav ti\al'TW9Ei OTO tAaXIOTO Kol 01 0Y"JIlOOIOI OPOIlO! 1TOll dXav TE8El 0I0V EAEYXO TOU couuoplrr], Twpa AEU'TEpw8Tlxov KOTCx !lEYOAO !lEpOe;.

- 27 -

01 KCXTIETCXVCXpcxiol TOO «KOTTETelV rlC.~)Trp) cpO(VETOl vaJ..lTTiiKOV OE cpOOEpte; OKOTOOpEC;. KOTOA06ov chi alTO ow Kat rrspc OEV Sa CxVTIJ.lETWnISouv 'TOV TaK'TIKO OTPOTO fJOVO J.lE 'T~V nOA[a TOU 'TOK'T[K~ xed 'T~V YVWOTrl TOU oUV8EOTl. (0 MrrpatlJ..lTlC; J-tE 'T~ .llIAOXIO 'TOU, ~Tav OE 8EO'l vel KIV'l8Ei Cxncxpcx'TT1P'lTOC;, va olaOXIOE[ CxnoOTaoEU; !lEyaAEC; YAIOTPWVTae; CxvaflEoa 'TOUe; xnl J.lE aicpVloIOaf,lOUe; 0Xl J.lOVO O,TrWAEIEC; OOOOpEe; va 'TOUe; 0llflloupyei. CxAAa TIpO rrovrcov vel OTrEPVEI TOV cp6oo. "ETIcx¢av Tria va vOlw8ouv ao<paAEla aKOf,l'1 Kat OT~V KaPOla Tile; TIEpIOXiic; TIOU rrlcrcoov chi EAEyXOUV. ) AKouyaJ.lE 'Ta KaTOpSw!laTCX 'TiiC; .llIAOx[oe;. J.lel KCX!lflICx <papa TICX(pVCXJ,lE KOI rno O(YOUpEe; nAllPocpoPIEC; aav TUXOIVE vel OUVCXVT1l90uJ.lE J,lE OOEIOUXO 1) TpaufloTla 'TOU Tf.lrlfJCXTOC; auTOU.

Flooc KalVOUPYICX EiXE va !lae; OI'lY'18eiYla TOV Tpono Tiic; 5paoEWe;, OAAa Kat Yla 'TT) AEOEVTla KCXI TrlV napa~EV'l npQOWlTIK6TllTO TOO .llIOIKT)Tii! 'Iolwe; Yla TOV TEAEU'Tcxio KUKAOcpopouoav 'T600, rroo noAA a cpCX(VOVTCXV O'TrlOTEUTa. "Ei\Eyav nwe; 6 on(8avcx Pl¢oKlvouvoe; TcxYJ.la'Tapx'lC; Mnparlf.lT)e; J.lE 'Tll 0POVTEPYl cpwv~ xol TO ETIIOi\'lTIKO OVQOTT)f.la TOU, nlOTEue oKpaocxvTo OTO arlTTl']To 'Tiie; ~IAOx(CXe;.

) AKouyaflE Yla KOTaopOJ.lEc; Cxn18avEC; OTa J-lET6TrIOSEV TOU EX8pou KaL Yla TIpOTaOElC; TiiC;~IOIKtl0EWC; Yla rropcoT)J-la TIOl> 5(50vTav O'TOUC; J.laXTlTEe;.

M' alJ'Ta Kai f.loAi\a 'T60a, <SAO! ElXOflE TIEIOTEi TIWe; 5EV 8chav !llKPYl 'TUX'l va ll1TTlPETtlOEI Kav£lc; 0' Eva TETOIO Tfliifla TIOU OAOl 'TO 8auf.lcx?;;av KaL TOOO TIOAU 0PlOKOTCXV OTD oT6flo 'TOU xoouou! KU'TTOUOO)JE 'TOV ouvaoeAcpo TIOU KCX!lJ.lla <popa J.lE aOEla Epx6Tav va flOC; ETIIOKECP'TEl KalvOlw8a!l€ KaTIOlCX OTEvoxwpla Yla 'Trl PElOVEKTIKft pae; BEall· MaC; cpatv6'TCXV OTI !laC; KUTTCX?;;E CxTIO . . . ¢l1Aa!

- 28-

LTH ~I"OXIA KYNHiON

Sa<pVlKeX, Eva TTpwivo Kat rrplv TEAElWOEl TO TTPOOKAl1- l~PlO Tii~ Movo5cx~ ~CXC;, ~£ El50TTOlllOCXV TTWC; TTPETIEl va 7TCXPOUOlCXcnw oro rpcxcpEio TOU ~lolKllTii IJac;. napo~EVll ~OU CPOVl1KE aLJTti ti OTT' EUeElaC; TIPOOKAllOf} Kal TO !JOVO TIOl> OKE<pTl1Ka ~TCXV va aVCXTTOAr)OW TO TEAEUTCXLa jJOU 2t1w.pcx J.l~nWC; a' aLJTO £vTOntOW Korrolcx napaolcxof} KCXVOVlOfloD rrco So. £TXE 00 aUVETIEICX iT)V •.. TIpOOKA)[Of} uoo. TCTIOTCX o£v !JoD cpav'lKE (hl covnvopel YlC:X va EXW TETOLE~ aVll(jUX{E~" oXt oloma YLaTI ~jJouv -rooo KaeCXpO~, ~a , .. TO WPCXlO cpui\o TIOU TOV KCXlPO EKELVO J.lOC; oncxaxoAoDoE, ~TCXV EK'T6C; unolf)(cx~ OTl ea floG EKCXVE TETOla J.lTIAE~().lCXTCX KCXt iT) OTTl'TOVOlKOKupa uou, OTD uovo 1TOU prropolio« va TtlV ecvTamw '~Tav aTO p6AO TOG «ouvnvopoo 6TrEpCXOTI{m:w~».

r'01TWe; Kal vaXEl TO rrpcuc, Il£ llEycl/\ll aVT'}0ux(a 1TaPOUOlclO"'Tl1KCX aTO ~lolKllTr). Tov 6pflKa va dVaL OKUIlJ.llvoC; 0' EVCX llclTao xapTlcl. MOALe; OptellKCX I-lTTpOa'TO 'TOU, Eoyai\E Eva a1T' CXUTa Kal j.loG 'TOOWaE xwplc; Kcxvlvav npoAoyo.

'_ n~pE TO ¢UAAO nOpElCXe; ooo TIal5( IlOU. TOTIo8ETEloal , GTrl .o.lAOXlCX KUVTWWV. LoG EUxofJal KeXAf} TUX'l. Lr)JJEpa £1- om EAEU8EpOC; va TaKToTIol1l8Ele;. Auplo rrpcol cpEUYEL~.

BYiiKCX E~W oei .•• SCXALoJltvoC;1 '3'HTav 'T600 clVCX1TOVTEXO TO vEO, 1TOl> fiE OpflKE EVTEAWC; clrrpoETo(llcxOTO.

- 29-

1-

ArQNE:E r I A I\EYTEP I A AEIQMATIKOI

TH>: CCl.lI l\OX I AI; KYNHrQN»

• A1to 'to: apLo'tEpo: npoc; 'to: OEt:lO:: '0 ouyypa!JIEac;, 0 • Av9U110AOXayoC; 'HAlac; nanafi6n:ouAOC; (VEKp6C;)'; 6 'Av9unoAoxa.yoc; :EnGpoe; ToaKayuxVvlle;, 6 'Av9l1'lloAoXayOc; 16:00<; rEwpyaK61rou-

AOe; (VEKp6C;).

- 30-

"Eve xcuiovr, <.pOPTw~tVO ~£ £1511 lpoTla~ou Kl' aAAa tc.p6510, IT£p[~EV£ alTO 6pa6ue; KOVTO OTtlV £~o50 TOU o'rpcTOlTt6ou.

) A no TIOAu rrpcol 6 cpavTOpOe; 6011y6e;, op lOKoTav OTr, 8lOT) TOU. "Hrov £i6oTTOlll~EVOe; Oil £K'TOe; aTIO TO UAIKO, 8a £np£n£ va TTOpEI ~o~i Kl' lvav 'A~IW~OTIKO. ) AVUTT0J.l0- VOUOE AOl'rrOV 6 c.pav'TopOC; Kat KOSE 'TOOO £oyalvE ano TO Kou60UKAI Yla va KU'TIO~El £~W. Ka8we; IOV EoAETTa ano f.1aKpUa a-rr,v EuSda, va aVE60Ka'TE5o~£l 'TO KEc.pOAI, KO'TOAa6a lhl Yla ~tvo KaSUO'TEpEi xcl TTleOVWe; oAaOTllf.1oEl ano Jltoa IOU i1 KOIOPlE'TOl Ir,V KOKla 'TOU uoipc. ::tpEI TIWe; KOSE Ka8uoIEplloll £AO'TTWVEI Kat lie; TIl8ovOlll'TEe; Yla. Eva «KOAC») la~(51 I-Ha KOt 01 oUf.1~opln:c;; opao'TllP!OTIOloGV'Tal TIEPLOOOTEpO 'Tf)v VUX'TO, rroo 'Ta. TjJ~jJoTa aocpoAElae; CxnoOUpOVTOI .

.6.lKIO dXE, jJo... acpoG 'TT}V OAAll j.lEpa 80npETIE va ac.p~ow TT}V OJ.lOPCPll nOAll. apYlloa nOAU va now Yla UTIVO. Flotoc ~EP£I ouAAoYIOJ..lOUV av xcl nOTE ea f.lOU OIVO'Tav Ti EUKalplet va ... IT}V ~avaEl5w.

AIYEe; ol WpEe; Tfie; 1Topa~ovf1s !-lOU, 170AA£e; ol ... unoXPH~)OEle; ~OU. 'ApyoTIOPllj.lEVOe; i\cmov [(p'Taoa O'TO KOj.lIOVI.

MTIilKa jJEoa. 01 IEAEU'Taiol anOXall:;ETIO~Ol, 01 IEAEU'TalEe; EUXEe; alTO 'TOUe; ouvaoEACfoue; TIOll 6pt911Kav EKEI, Yla «Kai\T} 'TUXll», xcl ... 'TO KOPVOplOl-'a 'TOU c.'ITOxalpE'TlojJOO £:owo£ 'TEAOe; O'TT}V OAll aKllv~. npooplcr~oe; ~ae; Ti .6.IAoxla TIOU ow Kat AIYEC; ~EpEe; 'Twpa £TXE Ka'TE6El Xaf.lllAO Yla aw:cp06lao~0 of. UAIKO Kal ot npOaWTIlKO.

* **

L[ AIYO 'TptxajJE £~w ano 'TT}V TrOAll. (0 6611yoe; e:aa~6'TOV va KaAu~EI J.lE: 'TT}v IOXUTlllO TO Xp6vo rroo xOaa).lE. '3'H'TOV f.lla J.ltpa OKOUV'Tou<pAlaojJEvll. T a. aUvvEcpa oaPEta Kat !-loupa <paIVOV'TOUoav 7TWC; ~6AlC; Kpa'TI00v'Tal OTOV aEpa Kal OEV TrEcplOUV ).la~l J.lE 'TO flOAU6tVlO 'TOUe; ecp-rto.

- 31 -

It ALYO, apXloE va optXEl payoaia Kat TO Ka~ . nov: TpEXOVTac; GaV OoupAIOjJEVO, opovraY'£ OTiC; KOV'T6yoUOEC; iOU xaAaojJEvou Spouoo TIETWV'Tac; TiC; Aa.Oln:c; Kat Ta VEpa 6£~Ia Kat ~EPOO, GaV 'aCPllVICX01)JEVOC; lrrrrcrro-rcpoc !-lEOa ot 60ATO.

KUTTclW TO paupo oopovo, oAEnw Tic; ACrjJtIJ£lC; aTI' "TiC; acrrpCXTIEC;, Kl' a'Kouw TT} 0poXT} TIOV 6tPVEl TO ACX'jJCXPlvt'VlO KOUOOUKAI. LTPECPW TO OAEJ.l)JCX va 6w lJ>llAa Tic; KOpUcptC; "TWV oouvwv, jJa Btv oAEnw ncxpa "Ta jJcxupcx OUVVECPCX nov "TiC; fxouv oxerrcoet.

«..6.IAoXlcx KuvllYc7w»! OKETITOjJCXI. I' aUTT} TT) fJoVoba 6.VriKW TWpCX. AO"TEC; "TiC; KOpUcptC; nov oE cpCX(VOVTOl, cxuTte; Sa now va cpw, va Tie; ncxTri'Ow .

..6.IAoxia KuvllYwv!

rla KEi now. nwe; ea fJE S£X"TEi 6 ..6.lOl'Kll"TrlC; flOU; Tl unoSoXT} 66: ').lou KOVOUV ol 'Ouv65£AcpOl; 'An' 000 ~tpw ea d}JcxI 6 V£W"TEpOC; KCXt 'OTT)V apxcxl6TllTCX KcxlO'TT}v tiAlKlcx. /\t~ lhl djJCXL 23, jJa TIpO'a6t"Tw Eva Xp6vo. "Exw "T6'Oa aKOU'OEl Yla TO Mnpaf)ijJl1 nov ••• nOAV <pOOOI)JCU chL Stv ea "TOU Y8)Jiow "TO !-lOil. A€v£ o'n Btv EXEI VOlW'O£l nO"TE TO covCXlael1!-la 'TOU <p6cou Kal OTl a~LWV£l ano "TOUe; 'A~lW-).lCX'TlKOVC; "TOU va i).llAclV "TT)V Ka9cxpEuouoa kcl OAOl VCxcptpOVTCXl Y£VlKa Kat KOTW ano 6lTOl£,aBf}nO'TE OUV9fjKE<;, oupq>wva jJ£ "TOVe; KCXVOVl'O'!-lOUe;. ) A'KOU.crrl1'KE nwe; £'TljJWPllO£ OlPCX'TlW"T£e; TIOV OEV TOU antvEIJ-lOV OpelOl kcl OE 'OToo11 npoooxiic; ,.Ov XCX lPE'Tl'O}16 , OE wpcx ;JJaXl1<;!

Tl npo!-lcx dVOl KaL TOUTO TIelAl! Na slvci OAf}eElCX TaXa OAa CXUTa; ETVOI 'T600 ~l1Ao<; &00 TOV AtVE Kat ti cpwvf} 'TOU npayljJO'Tl «'opOV'TaEl» onw<; 'TOV rropcorcfvouv: nwC; V&VCXl 6 MnparlJJl1<;, 6 ..6.lolK11Tf)<; )JOU;

ALna E<pEPVO C'TT} oKtlJ>l1 lho'v 'TO KO!-l16vl flae; EjJTIOIVE nlCx 'mo XWPIO TIOV 6Pl10K6TCXV ti ..6.1AOXicx. "Hrcv on6YlojJo. 'O 6p6flOC; 'ToG xwpoG {i,5£loe; xed XOPiOplOOJ-lEVOe; . ..6.t.v ~"TOV

- 32-

- ,

6 ucvoc TIOL> TOV £TIVIYE TO XOpTapl. (H oAaoTllCil1 EiX£ BEpl£~El Kat JJEacx crTie; auM:e; Kat E~W. 'TOOO. nOL> yUPEU£ ana nOTE KCX[ Kenw ana TICrEe; ouv8fiKES TO dXiJV £YKaTaAd~El

<, I

01 KOT01KOl 'TOU.

L' Eva oll~Eio 'TO KOjJlOVI OTcxjJaTlloE. 'AouvcX'TO ~Tav va TTPOXWPrl0EI TIIO rrcvco. KaTEo,.,Kcx YPrlyopa Kl' aPXIOa va ala~w ocro urropouco KCX"'Ai\lTEPCX Tilv Tcrcxi\cxKwIlEvrt. an' TO Tcx~lcSl. OTOArl !-lOU. Sa TIapouolcxS6!-lOUV O'TOV .6.10IKl1Trl".

"Ever; cpaVTOpoc; TIOL> ~peE TpoX6o,.,v Yla va UTIOOExn:T TO Ka/lIOVI, J.lE KaTa'T01TIOE npoc; 'TO noG Ba TIp ETI E I va 'TOV 6VCXSll'TrlOW. npoXwp6w aVEoaIVOVTCXe; TllV aVllq>6pa Kat TIpOaEXW 6i\oTp6yupa !-lrlnwc; OICXKp[VW KonoLov nov 8' Cii\i\a~cx JJCXC:_;C TaU KCX!-lf.Ua Kou6tVTCX Yla va KaTCXTOTIIOTW Kai YIC) va rrcpco Bappoc;. 'Epll!-llCx OCXcrtAEUEI TICXV'ToG. Kcrrroro cpopa 5laKplvw Evav 'A~IW/la'TIKO va 7TEPI!-lEVEI OTllTOS TIOvw OE /lie): !-lclVTpa aTIO SEpoi\161Ct, f-la rrcp' oAo nOL> ti anocrrcxoll 'nov f-lae; XWp[SEI OAO KCXt EAaTTWVETCXI, au TOe; cSE AtEl va TO KOUVrlOEI an' Ttl BtOll TOU. n6vTa OTllTOC;. cpalVETCXI oa va /lETp6EI 1"a Or1).lCX1"cl !-lOU Kat 00 va «SUYISEI» 'T~V I<68E ).lOU KIVlloll!

Stc; Ta TpoKaAlcx TIOV Q<PGovcx ~ocxv Enavw OTO KCXAVTEPlf-ll, ete; ~ oUYKlvlloll OTI aUToc; rrou f-lE TIapaTllpEi ETat lOWe; ElVa[ 6 Mnparlfllle;, ete; ~ iBtcx !-lOU chI f.lE TTCXPCX'TllpoGv Yla va 0Xt1IlCXT[oouv lie; npwTEC; TOUe; EVTunwoEle; Yla !-lEva, Btv ~tpw Tf on' oAcx Eq)iC(IYE. !lO KOTaAaoa OE I-110 O'TIYf.li) 01"1 Ta OijjJCi'Tcl /-t0U dxav XO:OEI Til O'Ta8EpOT1(TO TOUC;. La suywocx &pKETcl, 5ltKplva OTI E7rpOKElTO Yla Evav auva5EAoo. Tov XCXlptTllOCX Kat KovTomoBllKa va nlaaw Kou6tvTa. LUCYTllBr1Kaf,lE, !-lOU £ITIE O'Tl f] .6.1AOX(CX dXE £YKcxTaoTcxGEi OTa yupw uq,wllaTa Kal OTl V0f-llSEl TIWe; 6 .6.lolKIlTilc; J..lE TTEPlf.lEVEI anc vwpfC;. rEVlKa OTC uepoC; 'TOU auVaOif'{FOU 6p~Ka KaTl nov 5EV f,lOU apEO'E. ¢>o:IVOTaV KaSapa OTl rrlow ano TO: AOYlCX TaU Kput56Tav Ka'Tl TIOl> Ef,lOlaS£ j.lE.: sl-

- 33-

pwvda. 'H 'n:AEuTala TOU KUplw~ 'PPOOl1. «'Q fl.lOlKY)Ti)~ ot TIEPLJJEVEl ... » !...lou 'POVY)KE OTl 6f_V Ta(pla~E.

'ApYOTEpa, OIKOlOAOYl1oa TO OUVclOEA'PO Kat KOTal\a- 00 Tl fl8Ei\E va TId. rta illV wpa O!...lWe; TIape~llYllI...lEVOC; I...lai\AOV Yla illv UTIoooXrl, yuploa 'TllV TIAclTll aTIOTOl...lcx Kl' £c.puya XWptC; va owow ouvtXEla OTllV KouotvTa. ){E'PTaocx I...lTIpOOTa OTO ((lllOIKl')'T~PIO». '5'HTCXV Eva 6hraTo xwplaTOOTIl'TO, TIOU JlTIPOOTO: OTtlV 1T6pTa 'TaU oTEKoTav Evac; OKOTIOC;. l1f.v dXa KaAa - Kai\a rrpocrrspocer 'TO oxorro YIO: vO: av£ow 'TIC; OKai\EC; iOU OTIlllOU, OTav ano TIaVW CxKOUO'TllKE va «OpOVTaEI» ti CPWVtl TOU MTIpa~!...ll'). ETxa aKouoEI Tooa noi\i\a Yla Ttl CPWVrl 'TOU IOlalTEpa, nov Kal...lJ.llCt O!...l'PIOOAICX BEV J.l0UJlEIVE OTI dVOl aLJT6c;. Kai\ouoE TOV aYYEi\lo'POPO Ylel va TOU OWOEI ,.0 «oii!...lon YLC:X iOUe; lllaOIOCXOTEe;. 'AVEOllKO OIOTaKTlKO TIC; oKai\EC;, X'Tunl1oa OlaKpl'TIKCx 'Ti}v TIOp-

, e. 18 ' . I "

Ta Ka[ upE· f)KCX... «EVWnIOC;... Evwnlc.p» .riO apKE'Ti} wpa KOt ot OTaOl1 npoooxiic;, TOV OKOUya va JlOU I-lli\aEI YIO Ttll1li\oXla, Yla TOV tauiO 'lOU, Yla TOUe; , A~IW!...la'TIKOUe; xol iOUe; OTPOT[(~)TEC; I llEV I-l' OCP110E VO TIapw Cxvaocx 000 l...lii\aYE· Kat OTav 'TEi\EIWOE, fl'Tav 'TOOEe; 01 EPW'T~OEle; TIOU JlOUKavE, WO'TE otv np0'P8alVO: v' onaVTW. "'EJlOla~E oa va JlOU EKavE avoKplof) 'Tpilou oaSl...loG KI' EOlVE 'TJlV EVTunwOl') TIWC; ot Kel8E aOTOXl') ClTTelV'T110rl J.10u, floG acpmpoGOE xcl Eva oaSJlo aTIo 'TO KOi\el !-lOU rrpocovro.

ETXE OKO'TEIVlaOEI me, OTOV !...lou EOWO'E TtlV EV'TOAi} va TIapOUOlaOTW O'TO OEU'TEPO i\oxo Yla avoi\l1\jJTl Unl1pEolm;.

BYiiKO E~W SaAIOfJ£VOC;. nlO Ka'TW cuvovrnco 'TOV 'Av- 8UTIOAoxayo nov npWTOEloa KCXt rroo TOOO Eixcx napE~llYrl-

M' r ~ , , ~

OEL E KUTIa...,E, 'TOV KUT'Ta...,cx ...

_vE, nwe; 'Tel nEpaOE<; ouvaoEi\cpE; J..lOU AEEI. l:uvEvvo118~KajJE Kcxl KCX'TaAaOa OTI /Joi\AOV at ouurreSEla napa OE e:ipWVElCX, EnpETIE va W<pElAOTav ti rrpoqvoouevr;

- 34-

m6:o11 70U. ALlT6~, ccv TI07\lo~, ~~t:p£ TI 8a 7p00rl~W Kl' £701 ~llYIOTOV 70 tlUOTllPIW6E~ 70U Uc.po~. Flfipc TO 6appoe; Koi TOV pWTT'JOO va tloG TIEl Tt apoyt: ~8EA£ 6 MTIpOrlfllle; 'TIe;

" ," '1,' 1 \ ~I ~,

£pC • .>TT'JOEIC; TIOU J.10UKOV£ T'J tlllTIW~ TO TIOPOUOlOaTIKO II TOVO-

J.lc:l !-lOU TOU 8uf1l~av KanOIOV nOAlo TOU EX9p6. ME 6100£00(WOE OTI Ta r510'c:TXov no8EI OAOI, oav npWTOiTOPOUOIO:OLllKav o-ro .6.10 I Kl")Tf], Kat OTI aUTO slvct tl10 OUVrl8EIG 70U. 'HouXaoo KeXnwe; IJETO: an' OIh6:, xed TI~pO Tllv oVl")q;6po YU:X TO A6xo.- 35-

ITO AOXO MOY

YEOpEX£ aTIO vwplc; xwplc; OTopCXTll!J-6. "'ETIE(PTE Eva vtpo £TIljJOVO TIOl; EAEYEC; chI OEV rrpoxerrc: va crra)J.cnrlo£1 nOTE. LO: va IltlV EqnavE of.lwC; aliTO, lJTrr;PX£ xol 6 aEpaC; -rroo ~uoaYE an) ,.0 6ouvo TIaywfltvoC; xcl oE TIEPOVICXSE IlEXpl TO KOKKaAo. Tui\IXT'lKCX Ka~\a GTr, XAcxlvll 1l0U Kat 'TOCXi\a~ouTwvTCXC; 01"0: i\cxOTIOVEpa TIpoona8ouoc< va I(PCX'TeXW bTa~r, jJE 'TO ocvrcpo TIOl> TTPOTIOpEUoTav. tv10u TOV £owo£ Yla 661lYo 'TTlV TEAEUTCXta OTIYJ.lTl 6 auvo8EAcpOC;. co AOX0C; ~Ta\) apKE'TO: E~W ccrro La XWpIO. To OKo'T68l TTllXTo. nEpa, (j)alVOTOV [va cpwC; KOKI<IVO rrou xoponrlOcxy£ Kat 8E-V &'Pl1V£ O:jJ~16o!dcx OTI TIPOEPXOTOV aTIO KaTTOIQ cpWTI6.

- Na ... KEI rrepo elvct 6 AOXCC;, floG AEEI 6 cpav'Topoc;. LS A(yo, cpTaocxf-lE T6ao xovrc, TIOU 6lEKplVCX Ka8apa Tr,V ({KCXAO'TCX10PE-\)T]» CPWTIO:· TIOUKaty~ KCfTW ano Eva TIp6- X£IPO i\OjJCXPlVtVIO OKETICXC'TPO. I:raSl1KCX Yla va rreptspvcOTW Tr,V dK6va TIOl; c:Txcx f.lTIP00'Ta. uco xcl va KO'TCX'TOTIIOTW 000 XPEICX~6TCXV WCJ'TE va I-ltlV vcuocco TEAEfwC; SEVOC; OTav O£ AlYo 80: TTapoUOla~Of.lOuv.

T EaoEpa 80KOPlCX, IlTI'lYf.lEVCX O'TO E6acpoc;, aTl1p(~OU'.) ilIa AcxjJcxp(va rroovct KapcpWJ.lEvfJ nclvw TOUC;. ALlLft dvo:l rl OKETTrl, EVW TPElC; OAAEC; KapcpWf-lEVEC; (}Ta TTAaYlcx, rrpocpl~ovTav va K660uv -rov aEpa. MTTPOOTO, -rEAelwc; avolXTcl.

- 36-

Ci>OIVE'TOI 'TO KOSeXVI 'TOU A6xou, 01 jJaupIO!lEVE~ ~EyaAE~ TTE'TPE<; rrco TO aTT"]p(~oUV Kat KCrTW an' aLnE~ 11 <.pc...>T10:. Elver afyoupo 1TW~ oLno EIVOI TO paYElpEIo TOU J\6xou, YlctTi cpolVE'TOt Kat 6 l-loYElpac; TIOl; KpaTC:El 1"~V KcuTclAa OLO xtpl Kat KO:VEI KlYilaEt~ ao v' aYOPEUEI. ilfnAO OlaKp(VOVTOl PEprxol rrou Ka8oVTC<l navw OE KOlJLOOUpa kcl nopoK.oi\ou8oGv j..lE Ev5tac.ptpov.

To OKllVIKO ai\Aa~E Ka8wt; OE AlYo TIapOUOlaoTllKo j..lTIp0O'Hl 'TOUC;. 'O J1clYEpa~ GTCXpaTrloc: TY)V &y6pEUail TaU, 'TpaoilXTllKE TIIO TIEpO Kl' olhol TIOU Kcx86vTOUocv, o'lKw8T"]KOV va j..l£ XatpETIOOUV. "Hccv 01 6SIWJ1CXTIKOl TOU A6xou !-le((; Kl &vcl).lE:a6: TOU~ 6 .6.loll<:rrriJc; jJa~ ) AvGuTIoi\oxayoc; naTIa66TIoUAOC; 'HAlac;. MEta TO. TIpCrra v~ai\(um_,PIOf-LaTO, TIfjpa. KOt yw TTl 8tOf) )JOU o-ro kourcoopo, 61nAa OT~ <pWTlcl. MTITlKE 'TO I-lTIplKI Yla K0:9£ Kat TflaaOjJE KOUOEVTO.

Toue; elrro 'TO: VEO aTI' 'T~V n6All, TOUe; I-llAY)oo: Yla TlC; KonEAAEC;.1TOU 'TPEAO(VOVTCtl Yla Tte; KeXATGEC; 'Tic; vaGi\ov Kat 'TO (<TH:lPTU». illlPoyov YIO: VEO. "HeEAOV va aKouaouv AETI'TOMEPEIES Kalwpa. no/\u TOUe; TIEpI£ypacpo 1"0 Xopo TIOl> £OWOE 11 !-lovaBo po<;crT~AEOXll Kcd Xl/\lO 8uo ~HKpOETTEI06510 TIOl.! OUVE0'l00V a' olnov. MoG P[j\llOOV 1<.1' 01 ouv66zACPCI Yla Ti) r;w~ 'Tout; (TTll lllAoXla Kat Yla Ti<; IJ·eXX£t; TIOl.! £BWGE TO TPfif-la f-lEXPl Twpa. Ta BlllYOVTouoav oAo f.l£ TE'TOla CxTIi\oTf)TO, TIOl.! CP01VOTOV KOeapa (hI II SWf] TCU noAEilou ElXE YIVEI1TICx IIICx aUV'l8LOj.1tVYl pOUT Iva Ked TI11"OTO ano 000 ea £VTuTTwola~av KclnOlov aAAov BEv 8a 1.11ropouOE va EXEl {BlCXlTEPll 6S(0: yl' aLlTOUe; .

.IE AIYo EvolWcro: on 0plGKO!J.OUV at -rooo CPlAIKO TI£PIOclAi\oV, rrou KOPPlcl EVTUTIWOYl BE !-lOuKaV£ 1"0 YEYOVOC; OTl 6 AoXay6C; uou PE ETTIE jJ€ 'TO PlKp6 pOU OVOj..lG..

'H wpo: 7TEPVOUO£ xwplc; va V010S£TO:I KavElt; YI' olnf}. 'H <pWTlcl, OAO Kat TaH;;6'Tav ~E XOVTpa KOLnaoupa, EVW 6

- 37-

otpcxe; CxVCXKCnC:Ue TOUe; KCXTIVOUe; KI' EKCXVC: Til ACX~CXp(VCX va aKOl)~£l. CH 6poXrl, TIopcxaup~tvYl an' ,.ov avq.lo YIVOTOV KUfJOTO OTIO oVEJ..l06pOXI TIOll /lTIOIVOVe nOTE.-noTE /lE oPl-ltl oT6 qnwxo ~l.OC; O'TEyaoTpo. Mee; XTunoOoov OTO TTpOaWTIO Kl' f5pExav 10 Kop6ouva iTlC; CPWIIOC; !lac; KCXt TOKavav va 6yo~ouv ToOq:>ec; 10v KCXTIVO.

LCxV Eina!lE Tel OIKO !lOC;, EytVE YICx Afyo rl0uxfa xcl 'TO AOyo 'TOV TT~PE 6 /loyepoc; /lac; 6 Kool-loC;. LYlKW6YlKE ootATOC; on' 'Til 8Eoy") TOU, n~pe 'Tilv KouTaAa O'TO XEpl, OclV "0 J.laEOlpO Tilv /lnaYKETo, Kl' apXloE ~ f,lOAAOV coveX10E. ¢lOlVETCXl, chi 6 EPX0j.lOC; !lOU 'ToO ETXE KOtPEI 'Tilv KOUOEV'TO OE KOTTOIO Evolaq:>tpov O"Y")fJElo. co /\oxayoc;, !lOU E~rlY'lOE, (hl 0 KoofJoC; £IXE npo rl!lEPWV ETTlO'Tpt~El ano LTiv

'AS I r:1 ,., ·"0 1 \ J..."

nvc orroo EKaVE 'Tl'Jv a etc TaU Kat ••. OuV EIOnpaK'TO-

pac; rroo ETVOI aLCx AEwcpopda Kat OAEnouv 'T60'0 'rex !laTla 'TOU, !lEPEC; OAOKAllPE<; OITlYIE'Tal Ta a'lIlEia Kat 'TCx 'TEpaTa 1T9V covorrovrnce. METa cerro TTiV E~rlYllor), rrou j.l.' f6aAE Ked !-lEva 0'''[0 vOTlfJa, oKouya Kat yw 'TOV Koo!la flE EVOICXcptpov va AtEI:

,-. Ilco AtTE KUPIOI, aLlTa nov ElBa TOUTll 'Til cpopa, oEV TaXa lloTaEloei. ntpaoa Kl' an' TOU Zwvapc; Kal 'T0Xaoa! Tl AETE (hI doa; ElBa. Eva TIpalla rrou urropai va 'PEpEl O'KO'TOUpa OlD puaAol 85anCll AEe; KaTI KupfEe; ](al OEOTTOIVioEe; va TPWVE ,.0 nayv,n6 'TOUe; IJE ... KcxAallclKt! Nof, POU'PYlXTO • . . TO KaVaVE 01 ac.pIAoTlIlEe;! Tl npcqJa ijTav xcl -rolrrol T 6 ~EPW nwe; urropel va I-lTi I-lE TIlO'TEUETE, oAAa aae; OpKfSOUj.lOl. Ma ,-i]v nap8Eva, ooe; AEW, TO d8a fJ.E Ta !-laTla fJ.OU. ME KaAOfJ.OKl ,.0 rrcvo-ro knl ... poixpnXro, oae; AEW .•. K68TloO xol XclSEua, (STav vaoou Kl' £vac; ..• NTlVTrlS! 'EpxoTavE ,.Ov KaTitcpOpo OTO nd;;o5pof-llO, Kouvla,-oC;-KoUVlOTOC;, Kal ChTAa TOU TIEPTIQ'TOYE £vo OKUAOKl 0El-lEVO f-lE oAuooica. Mla 011' ,-le; !cUptEC;, TIOl) pcoccyay 'TO TIaywTo, &5£lo:m: TO TTOTrlPI j.lE ,-6 vspo, TIOl.: rFay

- 38-

OTO TpanESI TY)e;, 01"0 TIESOOpOjJ.IO, rrovco OTO 0P0jJ.OAOY10 'IOU ... NT1VTfi. "Eve /-lIKpO pUclKl OXY)j.1aTIOST)KE TOTE. LCxV E<pSaoE 6 ... AEAEC; IJE TO OKUAI TOU, OTaIJOTT)OE OTO OY"}IJEio £KEivo, 00 va 6pE8T)KE J.lTtpOOTa OTO LT)KOUelVa! KoVEL OE !lla OTlYjJ.T} va 'TO TIllOf}OE1, !lCx . . . TI10WnaTclEl 01- OTaKT1KOC;. N6!llSEe; TIWe; cpo66Tav J.lT]V nEOEl Kat . . . TIV1- yEi! rupLl;:El !lETa aTO «KOKOVclKl}), TIOll KpaTouoE an' Tt)V QAuoioa, Kat TOU AEEI J.lEyaA6cpwva: « vEAa 'A~wp, KelVE TT]V Kapola. OOU TIETpa va TIT)Of}OOUj.lE 'TO • . • TIOTajJ.clKl, YlaTl 6 cpavTOpOe; OTIO KEl sa. jJ.ae; /laAwoEl!». niipE <p6pa ano flOKPUcl, EOWOE jJ.lcl . . . TO TIf}OT)OE, Kat YUPlOE KaLa J-lEva Yla va TOU TIW 'TO ... «jJ.TIp6:00!».

co KoojJ.oe;, AEyovTac; aL>Tel, TIapaCrTOlVE /lE KWjJ.lKEe; KIVrlOE1e; KaL ..• TOaAlJ.lla 'TO ... TIWC; nr)0lloE 6 N'TlVTl1C; TO . . • TIOTOjJ.elKI! r EAla OKoAou8oGocxv KeleE cptpOlJ.lO Kcxl 'OKEPTOO TOU Koo}Jo, xcl ~Tav TOOO ncxpaoTcxTlKOC; 016 .•• 1Tf}0U}JCX [o(WC;, nOll TOV napaKCXAOUOaJ.lE.

- K6vTO nelAl pE KOOfl6. AEV 'TO KaTaAooajJ.E jJ.wpt Kai\6. nWC; aKpl6wc; TIf}0lloE 6 NTlvTrie;;

Kal 6 KOOllaC; xwpie; nOAAa napaKclAla TO EOElXVE TIOAl

, , '\

KOI rrcxr.

)AVE~OVTAllTOC; llTav 6 }JayEpoc; !lac; anD aVEK50Ta -Kat 10Top1Ee; onapTCXplO'TEC; xol ElXE TO XelplOlla va Ta AEEl 'TOOO ojJ.opcpa, TIOll 5EV 6apu60ouv va LOV aKOUC;. :VETOl, EVW r1 J.lTIOpa XTuncxYE Tie; AaJ.lcxpIVEC; Kat 6 6tpcxc; Auooo}Javoucs, CXLnOe; OOTCXjJ.O'TllTCX EAEYE Kl' aAA,cx~E Ko8E 'T600 OKllVlKO. '3'HTav XOpjJ.CX va 'TOV CxKOUe; va 5tllYlETOl aVEK50'tCX ano TO OUVWO'flO}JO cna. AEWCPOpEicx 'Tiie; 'A6ftvcxe; Ti va TICXPlOTclVEl 'TO OCPUPlYJ.lCX 'ToG TpalVou, TIOll IJaVOUOp6pEl OTO OTcx8jJ.6!

r'OACX KCXAa TOU KoojJ.a jJ.a TO KCXAAITEPO ,-OU ~'TCXV eXt Ol.lTO nov .sAEYE, /la. CXlJTO rrou 'TpcxYOUOOGOE. Ma~l jJ.E Tel KaLVOUpYlCX Tile; 'A.8rivae; ECPEpE Ked 'TO Tpayou50Kl 'ti)e; JJo-

- 39-

oae;, TIOU C'EV ElX£ qncloEI oxoflll TOOO IJOKpUa. Ka6wc; TO EAEYE KclTW aTI' Ttl Aafloplva, rroo TJlV EO£PVE TO 6POAO:ITl, KOVTa O"TJlV Cx.VOf-lIJEVll <pWTIO, KOTlIlOUC; avooE Ked 6Llf.liloc:C;! ;HTOV Eva 'TpoyouBaKI 'TOU Tcrrccvn, TrOU, av 6U}J.C!-lOl KOAO, f,llAOy£ Yla TiC; oTaAEC; 'TilC; opoxf\c; TIOU EOPEXOV ,.6 TIOAAl1KOPl, vicctl t1 «OKi\llPJl» BEv TOU OVOlYE va flTIEi, Kl~ OU'TO YIOIJOTO Cx.lTEATIlOIO 'Tilv ncxpcxKoAoGoE va 'TO AUTIll- 8d TIOU 0PEXOTOV TrEPlIJEVOV'Tac; oTIC; OKar\EC; '1'11<;.

TEAElWOOV KOTIOIO <popa 'Ta. OKEp'TOa. Kat TO Tpayou-

010. TEAOC;, ti ~uxoywy(a. (H VUXTa ETXE <PUYEl O:pKETCt xcl Btv Ef,lEVE TIOAU wpo WOTIOU va ~l1flEP(;.)oEl. "Eouvcv 01 Ll1flOIPlTEC; Yla Ta i!-lr)/-lOTcl TOUe; Kl' c/JElva fl6vce; ps TO l\oxay6.

- "'EAa va 000 5El~W KCXt TOV TO!JEa Tile; OlKlOe; emu ~lflOlp[OC;, f,loG AEa.

BYrlKCXflE E~W aTIO 'TO OKEnaOTpo Kat ~ OpoXT1 !laC; 06- PEOE oTO rrpooccrro. Elver ,.6oll ti OKO'TEIVcl, TIOU ctv !lTIO-' pw. va BIOKPIVW OUTE IJovOnaTI, cu·rE TOTIlO. T ov cm:oAou8w ana KOVTa ToaAaoouTwvTac; ).lEOa oilC;i\6oTIEC;. npOXwPTlOOflE alliAll'TOL !JtXPL TIOU c.p86ooIJE 'Tf} 8t,oll EVOC; OKOTIOG. To IlC('Tla EXCUV oUVijSfO'EI rnc O'TO O'I,OTOOI 1(01 5LOKp(VW Ka9apa Tf}V ~EpOi\19«l Evor; np6XElpOU TIoAuooAEfcu.

- ' Arro Ow apxfSEI i] ~qJOlp(a cou, !JoG AtEl kcl ni\Tl-'

O'IOSOVTCXC; 'TO oxorro TOV punoEl:

- nwC; 'Ta nO!..lE; >fExoU!..lE 1'lnOTO;

- Tlrrorc KUP AcxaYE, anOAU1'll i)oux{a!

<PUYOflE Kat ouvEXI~ovTac; 'Ttl 06ATO llae; <p9aooflE Kat O'TOV T£AEU1'OlO oxorro, TJlV TEAEuTala 6to'1 Tile; 8q.lolplac; pou, 'Ai\A6~aIJ£ Kal KEi PEPlKEC; KouotVTEC; flE TO cpa.VT6:pO~ ~HArlO'apE. AlYO OKOfJ'1 flE TO I\oxayo xcl ... KaAllfJEPLOTriKOllE. 'S"HTav wpa va rrO!JE YLa unvo.

<0 AOXlae; 00'196C; uou, Er80T!OITl~tvoc;, ~p6E va I-lf_ Kai\oowplOEI xcl va !JoG 5d~El TO KOTOAUflO: pOU.

- 40-

-I

BtaS0f-l0UV va TIEOW YLa UTIVO, ocro urrcpcucc rno yPrl-yopa, YLa vCixw xpovo, 000 eo Kpcncxy~ TO <pw~ Ttl~ f)~Epo:~, va KaTaTOTIlOTW Kat fJE TO Aoxo !-lac;, oAAa KGl fJETTlV TOTI08£oia Y£V[KWT£pa. MTIiiKD: OTO OTOI-1[I(O QVTluKl1- VO, TIOll fJOUXcxv cr:rl1f1EVO~ TIECPTOViCXC; liic; KOL7\lCi~. TU/dXT\')KCX oTlC; Kou5tPTEC; uou, £K/\ElOCX Tel f-1CnlCX.

cH6poXtl nOTE 6UVCxfJWVE nOTE K01"o:Ao.YLCSE Kat TO TEVTwllEVO aVTloKllvo XTuncxy£ ccv TOJ.-lTIOUpAO. To 1-10VOTOVO ,payouol TtlS 6poxfis, I-lE vcvouptcs l-l£XPL rroo o:noKOLprl811Ka.

;:;uTrvTloa ono TO KOUOOUVLO!-la rrouiccvcv cl Kap::x56:VES, KaeWC_; oya[vcxv ClCXOTLKO: aTIO Ttl OLTLOOOX'1. 01 avopES'_ tTollla~OVTaV yuj: OUOOLTIO. Ko:,6.il.a5a TIwc_; ~p6E fJ~ay)fl£pl.

/lEV ea TIEPlYPO~W TtC; npc.0TEC; !lOU £VTUTH.0Cnc_; UTIOTi)V rropoucfc pOU O"TO AOXO Kat Ti)V o:v6A\')4)11 T-rIC; UTIllpEDlae_; fJou OTO 'T!lTl!-lcx. (/000 Yla TtC; EVTUTIWOEIC; !lOU YEVIKCx on-o Ti)V TOTIOeEOta, oEv EXW v' avcxcptpw TOOO OTIOU-oala npO:fJaTa, TIOU Sa Kpa'ToGaav TO EVOICX~I)EpOV ToG cwaYVWOTY'J. CH TIEPIOXi) fJoi\Aov flouXll iccl TO 'TflfiflCX otv ElX£va KeXVEI T17TOTa O/\AO cbro TO va 6y6~El 6pIOjJ£VEC; TIEplTIOAOUS Yla t~EPEl)VTlCT1.

'Exeivo rroo 8u!J.oflCI KaAcl, £Ivm ~ OUV[X11C; epoxy) TIOU flOC; EOEPVE VUXTO: ptpa Kat TO AaJ.laplvEVIO oTEyaoTpo,. TIOV Kcnw ccrr' aUTO E5pa~E TO KCXSclVl TOU AOXOU. 'EKEi f.LaSEUOJ.laOTE YlaTl ~Tav TO f.LOVO JJEpOe_; rrou OlE6£TE OTEYll Kat ETIl TIAEOV EIXE Kat TOV KOOflQ, TIOU aVE~aVTAl1TO<; OE aVE-KOOTa xcl nO:VTa KE<f1CnOC;, CX'TTCJ CPUOlKOU TaU, paC; 010- OKEoas£ J.lE TO ... 0YliJ.£lcx Kat TEpaTa rrou 6111YL61"av Yla TtlV'A8fJva Ked 'Tel TIapa~EVa Tll<;, onw~ -ra d6E TOUAaXlGTOV OTi)V TEAEUTCXlO TOU aDElCX.

MtXPI va OUVllefow, TIOAAa npo./JaTa j.lE EVoxAouoav·

- 41

<JTi}V OpXtl, orrwc; YlO TIOAAtc; flEPEC;, crro "TOTE TrOU £qncxaa OTi} OIAOXICX, TO chl bEv ToApouocx va DyaAw, OUTE Yla Eva "'ElITO, Ta apou;\a uou, naVTCX UTIfjPXE 6 Klv5uvcc; va OEXTouflE ETI(9e:Oll Kat va DpE8w OTIPOETOljJCXOlOC;. r,y O'TEpa I .. aa aVEStlYllT'l <payoupa flE dXE rncotr, TrOU IJ' EKaVE va f1CXTWVW 'TO KOpjJl !JOU an' TO SUOlflO. r,OOO Yla va TIAu8w, O(hE OKE4>fJ va ylvETal. cH <pcxyoupcx "TOU KOp!JIOU, 5E OaOTaSE noAu. r Prlyopa rrpcccpuoo-rrpcc oTie; KalvoupYIEe; ouv- 8~KEe;. c'O}J.we; EKEivo TIOU !JE TIcxfBE~E acpaV'TCXO"Ta Tl'TCXV tl cpayoupa O'TO 5E~{ uou TI05l, CJ'T~V KAEi5wo'l, TIaVW an' 'Tll <J>Ttpva. AL>TO 0IlWC; ElVOl f.lla CAA'l LCJ'Topfa.

* **

01 LUflf10plTEe; OUTE nov cpalvov'Tav rnc. "Ef.lOlCXSE oa v' QVOlSE Kai TOUe; KaTanlE Ti Yii, Ka8we; EAEyav 01 nOAI6- 'TEpOl nov dxov auv1l8ioEI 0711 ouxv" TOUe; rrcpouolc. T 6 YEyovoe; E~'lYlOTOV fJE Ti}V £KKa8aPIO'l Tile; nEploxflc; nov £1- )(tXv ovaA6oEl Suo OAOKAllpEe; MEpapXIEe; LTpaTou. 'E5w Kol f.ltpEe; X1"tvl~av Tf) NaunoKTlo - Eupuiovla Kat .6.wp(5a. To aUf1f.lophlKO OUYKPOTrll-l0TO onocpEuyoViOS_ v~_~~~q~_~~. __ ~~_-:.. _

___XlJ.~PoT(fl'lOaV va OUf.lTITUX80uv Ka"Ta TOV DOpla. "Ooo KpaTouoav Xorrrov 01 bnXELPrl0£Le; aUTEC;, EfJdC; TILO rrloto, ElXa/lE rl0UXla Kat TIEptf.lEVaf,lE.

Kai va! "Eve rrpcol /laC; KCxAEOE 0 .6.lolKllTllC; Kol !Joe; ·avaKolvwoE (Sit ~ ~LAox[a, Tllv aAAll pEpa, Sa Klvlo,-av !JE onoO'ToAll va £YKOTaoToex.8Ei 070 KEVTpO Tfje; nEplOxfle; TIOU tKKo8aploT'lKE ytO va c((jxoAll8Ei fJE 'IllV KOTa5(w~1l TWV OUllfJOPLTWV TTCU, KclVOVTOC; «Xoixpo», KaTocpEpav va ~Eyj\L·{YTprloouv.

- 42-

c

npOI TO 1/ IKP A /1

(H ~IAox(a ~'Tav 'ITOVTa ETOll-lll Yla 'ITOpEfo, OE xpovo (AOXIOTO. (H ElolKtl ouv8eorl Tlle; TTl~ E'ITETPE'ITE va f.lETaKlveirct ElJKOA,a Kat 'TOUiO YlaTl 5tv ~Tav U'IT0XPEwf.lEVll va f.lETacpEpEI <pop'TOUe;, TIOU ea 'Ttlv ouoK6AEuav. Alya f.l0UAOpre, XPllcrtJ.l0'IT010VTOuoav a'ITOKAelOT1KCx Yla 'Ttl f.JETacpopa TWV QaplWV OAJ-lWV, TWV UA1KWV TOU J.laYE1PelOU Kat TOU o:oupl-lcnou f.lae;. KavEva 6::xpu UP.lKO OEV unTlPXE yu:x va f-lae; YIVEl Ef.lTIo610.

MnpoOTcl !-lac; EtxajJE TPlWV ~f.lEPWV rropsic, 'ITOU Tf)V apXIOaJIE J.lE KEepl, ".HCx Kat ~ 6poXT} O'Taf.lcl'TllOe Kl' 6 Ko-· OflOC;, f.lE 'Ta XapOVl-lEVa 0<pup(Yf.laTcl 'TOU Kal Ta ToaAlf.lla TOU, fOlVE TT}V o'TJ.loatpatpa TIOV 5(VEt 'TO ~EK[vllf.la Yla. J.lto. xapoUI-lEVl"j EKOPOf.lrl·

npOXWpwvTae;, TIov'Ta ona jJOVOTIOTla Kat jJaKpua aTIa 01lIJ0010Ue; 5p6IJouC;, £XOUI-lE 'TT}V alo8110l"j cSil ELf.laO'TE 'To. uovo aV8pWTIlVa 'ITAOOllaTcx TIOV OPlOKOV1'al Olav TIAavf}'Tll. ~IiE £K1TAll~ll OAETIOUIlE KOf.ljJl<l <popa vo. 6ycxlvEl KCXTIVOe; a1TO KaTIOla KOPlV650 OTIl'TlOU, oCxv 'ITEPVOUIlE KOV1'a OTIO 'Tel 2.PllflWf.lEVO XWptcl. Kcrroioc YEpoe; li YPlO. 0ploKoTav O'Ta xwpl6, filCx Kat OEV 'TOV Kpoioucrav 'To. TI60l0 TOU va 'PUyE 1 K[' aUiae; ~to~l fJE -roue; OAAOUC;.

8ujJojJ.at, EVOV 'TE'TOlO K01TVO dCO)lE Kenw OTt;V O:KpO-

- 43-

nOTa~IO, OlOUC; rrpo rrofie; TOU U~W~aTO<; «2.:Kpa», va 6ya(VEl ano EVo XWPlcl'TIKO O'TTITOK!. MEoa OTtlV tpru . .lla TOU TOTrLOU, 6 KOTTVOC; EfJOlaSE ~E ~~VUf..lO xapOUfJEVO, oa» avoca aV8pWiTIVllC; swfic;.

To OPOfJOAOY10 jJm; 6tv ~Tav va TTEpaaOU!..lE aTTO Ktl, !..la (; TTElpOO~oDc;; KI' ~ nEpIEpYE!O f)oaC; £KaVE va ~£X6.crOU!..lE ,.ev xorro Kat va TO tnlaK£<p8ou~£. "Oco TrAllOlaSOUJ.lE, OA£TIOUJ.lE va oyalvEl Kclnou - Konou OTD «XOYICrT!» fJlO uovTl1AocpoPEjJEVll XWPlclTIOOO, va casEI ,.6 XEpl "11<; aVTi}i\IO Kat J.lETCx va X6VETOI. nOAAte; rpo pte; TIpOOE~CXPE TIC;; TTEpiEPyEe; oLrTi:c; KIVitOEI<;, rrou EOEIXVCXV OTI ~ vuvchco JlaC; rrcpcKoi\ou8oGOE OTIO wpa xnl (; EpXOf..lOC; fJoe; 'Tt;V EKOVE v' eXvllouXEi. LTO T£/\Oe;, CP01VETOI, TIiiPE 'Tt;v eXnocpaol1 va. }JaC; lTEplJ.lEVEl OTO KaTwcpAI Tll<;. LTrytt; KI' aKIVl1Tll Ka8wc; 07EK6TOV EfJOIOSE 00 va. 8lAEl vc !JTIEi £fJn6010 Kat n:ixoc;;, aVafJECiO of.. !JO<; Kat 'TO Onl'TlK6 Tlle;.

~b.v nAY)OlcloapE 6PKET6, 610KpfvaiJE ,.1l0 aV110UXla OTO ~apWfJEVO eXno TOV liAlO xol TOV eXlpa rrpooccrro 'T1")<;. flub cpoola!Jlva J,laTta J,lac; t~ETaC;;ouv an' T~V KOpQH1 fJ.EXPI Ta

VUXIO. Mta OpaOKEAla -rorroc Jlac;; X<'0P1SE, (Slav 0 '. 6a~EI

cpwvti xapouJ.lEvl1:__~~~:!:e.£t.'Io¢5~:!:f~o~.~~S~.' .» "Eve Gf..lUpt TIl'TOlplK1CX ~EnET6yovTat TOOTE aTIO f-.ltdoKol TptXOV'TOC; OTPl-

fJWXTllKOV xovro Tl1<;. <H fJava OKETIOSEL ,.0 rrpcocorro J.lE TO jJaVT~Al Kl' OKOUYOVTal &VOc.pIAl1ia. LTo8i}Ka!1E xcl 'Ti) punaJ,lE, va Jla80UJlE ,.f Tf}C; OUjlOa(VEI. D..EV fJaC; anclVTlloE, napa aVOI~E -rtiv TI6pTO Kat jJO:C; EYVE~E va J..lnOUIlE flEoa. , AKOAOu8110E Kl' aLnt; xcl ia TIat6la Tl1C;, rroo it;V xpo-roliv CPoolcrflEva an°' iO oouo-rcvr.

- LTpaToe; elver, !1Wpt! Mt; cpooocraOlE, O'TpaTOe; dVOl! TOUe; cpwvcx~£ J.lE c.pwvr,J rroo E-rPE!-lE aTIo OUYKlVl1CJT).

TO: TIalOla, T1ouxaoavE xcl Ka8floavE o-ro rrcpovccvr.

Ol <pA6YEC; Tile; CPWiU:XC; XOPOTIT)ocuoav «ol Illa YAUK£IO SEaTama QnAWVOTOV ere 6WfJ.C!lIO.

- 44-

- Kex6[OT£ Kat ode; va ~£I<:oupaoT£hE !dyo, jJ.oe; ETTIE. !:lEv npoACxoojJ.E va rropouue Kat f.lc:iC; 6tODe; rrovco a'Ta ~£pa ~UAa, EKEl 6lnAa, Kat 01 £pWT~aEIC; apXlaov va TIt· qrrouv 6pox~.

- n£poaTfKoi doaaT£, Ti Sa fl£IVET£ OTO XWPIO; eo. voptcoov 01 xwplovoi aTa crrrnc 'TOUS; TtA£IWOE TIIO 'TO KOK6; ...

T~e; CxTrovTrlaoflE chI Ep£iS, KEI TIOV"') OTO «LKPO» ea EYKcxTcxcrraSOu/-l£ Kl' O'TI OUV'TOf1cx 85p60uv KCXAAhEpEe; pEpEC;. LCxV lTlaacxj..l£ 'Triv npwTl1 YVWPlj..llcx Kl' CxAAa~cxf1£ IlEPIK£S KOUOEVTEC;, TIiiPE Kl' ~ YUVCXIKOui\cx 'TO Sappor; va flOC; rrcl TT]V lo-roplo 'Tiie; rropouotco; Tlle; j..lEoa ot 'TOUT'I1 'Ttlv EPTlf.·llCx. 80 'TT]v flETa<pEpw £TOl, onw<; 'Ttl 8U/lajJal:

« X TlOOf1£ 'TO OrrlTCt.l(l TOU'T 0, past fl£ 'TOV aV'Tpa /lOU, 6hrAa OTT)V OKPOTICTClll':l, YlaTI TO XWJ...lO EOW dVCXl OUVOTO KCXt KaAo/\lTICXOflEVO. :tEXEl Kai OEVTPO xcprrocopc Koi vspo pTTofi.IK" an' TO nOTa).!l Yla vex TIOT(~OUflE Tte; KaAAIEpYEI£S !l,ac;. 'ESC) 56, rnaaojJ£ prc;;o OTa\) TIOVTpEUTrlKajJE. h.oui\t.¢aflE. ~£:;\oyywaajJE, ijpEpEljJapE TT) Yiie; Kat 7T~pOf1E YEVVl1- fla, TIOl; AlYOL ea urroooiiocv v' &TIOX'T~OOUV rrcvco OTO Xwp16. KUVCXjJ.E Kat <po!JIAlo. No, Ta Trololcl rrou Of-EITE'T£. ~ouAEUE 6 OUXWPE/lEVCC;, 'll1TO'Ta O£ f.lac; €:\ElY>E we; 'TT]v wpo TIOU 1~p8f: _£_~,a~~T~_:;_ rlw'Tnc;~ 'TOUe; K02EP~£vouS_}_:9'y"';' 'AnD T67E, KC(S£ AlYO paC; KpouTeXAayav 'I~V rropr«, TI6TE yu:'x ~wpi, nO"[E YIa: cpat, TIDTE Yla pOUXa. LTf]V apXTl, cpoe)[OMtvol,

--O-T-~V aKp~--al5~'~-·"TOU-'-1(60~.GU~-·TICU-' SoG~E, lOUe; O[VO/-lE TO

Kena OUVO~Tl. h.t /lTIopOUOa/lE, OAETIETE, va CPUYOU/lE oav TOUe; OAAOUC; XWplaVOUe;, TrOU TO nopa'Tlloov OACX Ked Tnlyav O'Tr1V TIoAlTda. Mt 'TEOO£pa /llKpO nOl5lCx J..l0~[ jJac;, TIoG va TIOIlE; (1-1 TIOAl'TElO jJac; Cf6olSE. tviEfva~E AOITIOV 6w 50 KCXt COUi\EUOVTOC; rrpoorruflcuccue va TOtO·OUJ.lE 'T00'0 O'TojJ.CX'Tc. i:J.Ev nEpOEUE Yla o.AAO\). h.EV dXO).lE va Ta'('oouIlE Kl' OA,Aous. Ma olJToi ~riTayav, ~riToyav OUVEXELO. 'ApXloapE va

. .:. . ~- t'; .~~ ~.~:-=" ... :;~:=:~ .. -oM .. _ b. "-. to ,. • Ii ...

- 45-

TI£IVO!-l£' MICx !-lipa TIou~iipJlq)LJJ.¢)\.L.Y_!C:X .. 7T/\I0TOIKO, 6 avBpae; !-lOU 5EV Kpalr'je'lKE Kat 'TOUe; dTIe: Ki\t<P'TEe;-·~al P~E:I-lOAlar oav C'/F'loav va KOVOUV Epe:uva. "'E<puyav cpoo£p(~o"1-a-s- xol aypIEI-lEVOl. ToG «£"Ta~cxv)} chi ea TIAllPWOEt aOKll!-lcx, "TiC; KOUOEV'TEC; rroo dTIE.

«T( EKCXVEe; J.1Wpt aVTpa», 'TOU i\tw. «IT)KW va q)l,JYOU!-lEt Ylall Twpa YAUIWfJO OEV EXOUI-lE» . .6£. !-l' OKOUOE 6 OUXWPE!-lEVOC;, OE !-l' OKOUOE. «"OXI, OEV now nOUSEVa xol O,Tl StAEt ch; YIVEt», !-lOU AiEL. AEV rrspcccv OUO - 'Tpde; !-lEpEe; Kt' Eva opaou KPOUTCtAIOav nOAI TT}V rtop-ro fJae;. "H'TOV 6 noAIllKOC; unEuSuvoC; rrco ~pSe: J-lE TIOAlIo<pui\aKEC;. T OV OT)KWoav ano TOV unvo Kai TDV EoyaAav £~w Yla «cvcxprcn», KaSwc; slrrcv. Byr;Ka Kat yw TO KaT6nl TOUe; ocv ~E}JOKpUvav AlyOK1, flO !-lE rrfipcv xaflnOpt Kal 6 UTIEu6uvoC; IlE xouYla~E, nwe; av OEV YUPlow rrlccc, 6 aVTpCXe; fJOU Sa 'TY)v nAY)pWOEI. K'CXf,lWSYlKa TIWC; TIIOWTTCXIOW, !-la J-lOAlC; OlyOUpElJT'lKO ·nwe; oE ea IJE ISouv aUltl 'Ttl <popa, loue; TIiipa xcl nOAt TO xcrrorn, YlaTl KaTl J-lOU EAe:YE J-ltoa J-lOU nwe; ea OUfJoEi KaKO EKEiVO TO opaou. 01 c.pOTOEe; TWV TIOAlTOc.pUi\oKWV 6£

1-1' opEoav_~.~'_~_~~~TIEUe~~~e;» OEV dXE KaAtl c.pT)J-l11. 'AnD ucKpua, ClKouya TIC; KouotVTEe; xol 'TO na'TtlJ-laTO 'TOUC;. Kcrroro OTlYfJtl KO'TaAaOa nwc; O"Tafla'Tlloov. YEKO'TOa Kai yw KaTW Kat npoonoeouoo v' OKOUOW Tl AtYOVE, JJa nap' aAo chi E!flOUVO otvoopn nwc; AtyavE cpootpEC;, OEV fJn6poyo va SEKoeaplow Ta A6Ylo. Zuywoo rno nOAl> 'T6TE Kol oKouoa Kae,opa va AtVE TOV aV'Tpa uoo _~(<P~'oIP~~!! __ ~?_l __ ._,?_C(~~o'Ta·" plOTT) TOU aywvo. Y Axoovc Kat 'TO OUXWpEJ-lEVO va onOAoYltTal OTI EXEl cpaJ-lIA10 veX ~fJOEI xol nwc; 6 aywvm; TOUe; OEV T' acplloE OOAlO OTO 0'T6J-lo. IJ.EV eUJJell-lOI TlnoT' aA"Ao. OoJ-lOI-lOI oflWe; 'Tex A6yla TOU ({UTIEUeUVOUl>, OTI 6 nWTl1C; BEl) xaf,lnop(~e:l 'TETota. "Eve o6YYllYjJ.o, J-l' EKCXVE v' aVO'TplXlClow. rVWploa 'Ttl CPWVtl TOU ClV'TPO uou, T6TE, EocxAa OKOU~1jJ.O Kai 'TPEXDV'TOC; optellKo KOV'Tcl TOUC;. BAtTIW 'TOV ClV'Tpa

- 46-

!-lOU TIE:O}l£VOV. XUjJelW rrcvo TOU va TOV OfJKwaw Kat £VOlWace Ta XEPlce JJOU va ~£YAICJ'TpoDv OOU'TY)YIl£va OTO ~E:oT6

? T · T '~ f 1\.' >1 ~ , ""l. "

TOU allJa.. ov Elxgv oSRq E:IN uEV fJ.,Epa il E/\£ya Kal Tt xc-

TelPE:C; [Kava. Luvflp8a chav £volwaa va jJE XTUTIaV OTO rrpoocorro xed va 1-1£ c.pOOEp(~OUV TIWe; av o£V SEAW va now va TOV opw Sa TIpETTEI va ... oxccco .. ({ETVat OIK6e; aou Kat

_ 5~v OLOV na(pvEI Twpa Kavde;. n6:pTCV Kat KaVTOV O,TI Ste;)},

.llQ9 ETTIE: 6 UTTEV8uvoe;. 1\1' ac.p'laav jJ£ TOV VE:KpO OTi)V ayKai\ul JJOU. Nc, 'ow, 6fTIAa 0I0V Kflno 1l00;, TOV [XW 8atPEI}} £InE ~ YUV,atKOlJi\a xed oTajJaTwvToc; Ti) ol~yY)Oll, ovai\u- 8Y)KE DE otvovo Ki\ojJa.

(H IOLop{a rr' oKouacq..lE jJac; OUYKA6vlOL ~/ETIEOE V£Kpa, KavElc; OEV IJIAOUOE. KUTia~allE: Ta opcpava nov, ~apWjJ£va OTi) YWVlc.l TOUC;, xovrc Oitl c.pWTlc.l, oKouyav KI' auia alllAY)Ta. Teccepc TIEVTE, I-1Wpa 0XEOOV, iO I-1EyaAuTEpo oxoi\LTapouol. KUiTac; ia rrpcoccrrcxic TOUe; KI' onopE:ic; 'TTWC; £IvaI 111TOPE:TO va 6p(OKOUV alJ'Ttl Ttl ooocep6TT)Ta Kat Ti) aUAAOYIOIJEVl1 EK<PpCtaT), 110U uovo DE oaOaVIOIJEVOUC; ytpoviEe; slvci Sovcrro va opEL Kcevde;. Tc KUTrae; [iot TTOl> jJEVOUV OKE:<pTIKcl Kl' 6~ . .dA'lTa Kat KaiaAaoalVEle; lhl 11 TTaIOIKri xapa E<PUYE: jJaKpua, 110AU jJCXJ<pua aTT' aUTa Kat an' TO OTILTaKl TOUe; Tiie; O.KpOTIOTaI-1ICic;. L.TOV Klino TOU UTTapXEI TO IJvlilJa 70U 'TTaTEpa, _'1!0u6~~oC£o~!le!J~.~ __ OIov _Ay_~yo __ 'TOU va 'TTpOOTOTt~)EI ,.0 ~Wf.l( 'TOue;. T C:Jpa, ti pov'l ,.ou 'TTpOOcpopa aTIO TO ~Vll~cX dVOl v&~pooetTEl A(TTOOIJO OTOV KT1- TIO iOU O1TlilOU 7TOU 01 TTOiaTE:e; iOU TpEcpOUV Ta I-1Wp&.

L'TTCtOaIJE 7tlV Ka-ro8AlTI'TIKr1 OIW'TTrl, IJE ir1V £PWiTl0'l o:v E~aKoi\ouSouv va cpalvov-ral OKOJlTl ol OUf.lIJOplTEe; OTTlV TIE-

,

PIOXTl·

- Ol aUT00I-1UVlTEe; £0G> ETvCCl Kat i\oucpc.l~ouv. !J.tv £cpu-

yav aUi61 IJ£ TOUe; 'TToi\AOU<; TOU KaTfE'raV rlWTfl. Mast 'roue; dVOl Kal 6 «noi\I'TIKOC; uTIEu8uvoe;», OL>TO~ 6 Ka'TOpa~Evo<;. Ma 'TWpO TfOU ~paE OIpa'Toc; ...

- 47-

"Erot 110e; CnTOVifjOE Kat, oKo:i\i~ovTm; TiS ataXiES 010 'lTapaYWVl, £oyoA£ ).ltCx rro-rrrro SEO'Trl altO TrlV rrupo tfie; .xoooi\ll~, Yla va ).lOU 'TTlV TIpOOcpEpEt.

- No, nOpE! ElVa! Kai\il, 110: 5tv £Xw 6i\o'it, jJou AEEI. Kcvco va iTlV rropo Kat vCLw8w Ta ).laTta TWV naLOlWV 'V:lvat KapcpWjJEva chr6vw JJOU. Movo 1"6TE J<oiaAa6a YlaTl

'nEpljJEvav Ta fJtKpa OTP1).lwY).l£Va KEI 6lnAa. 2E<pAOUDlSW . ,

'TT]V rrc'rcrro, OOKllJ.6:~W Eva KOfJ01"l Kai YUPISw oivw oT6 TIIO

).ltKpO Tr,V UTIoi\oLnt'l. D.EV unEi\6YLoa Tt Sa OUfJOEi. T 6 ucc-

p6, apTIa~E 'TTlv 110.1"0'1 a , £im Kaqntl KaSwe; ~iav, Kat TtlV

EXWOE OlOOTIKa 010 OTOjJO. Kat'lKE li YAwoolToa 1"OU, 66-

'SEI Tel Ki\6).lCXTO KCxI <pOOIO"l-lEVO, qnuvEI TOV TIOAiO OTO XE-

paKI TOU.

T6 5rrrAavo aoc:i\<paKI, /-llCx KI' dOE ttlV 6:ouva!lta TOU /-lWpou va KCl'TClTIIEi Tr,V Tpmprl' clTIAWVEI jJE YPt'lyopo.8a TO xtPI, apTIcXSEI 'TOV TIOi\TO Kal TOV XWVEL jJE olcloll OiO OTOuo. ~ T or pt SE TO ~.H.Jp6, KOUVWV'Tas CtallapTupofjEVO 16: XEp6- KIa TOU.

'H iJova, £oya!..E KI) ci\i\c:e; TIaTclTEe; cerro Tft SEGTrl 0,-0:XTll Kal a<pcu 1'1e; Ka86pISE, iie; (puaoyc: vel Kpuwaouv. Tel TIatOlO: }.1aSq;,Evo: yupc.J Ille; ap.apt, o.volyav TO O'T6~0, 'TO K08tvo: ).1£ 1"fj o"Etp6. MoG ~peE OTO voG i) dKova jJlae; XE;',ICOVOcpv)AtOC;, IJE 'TO: jJtKpa TIOUi\oKlCX v' avolYOUV 1"0 0'-0- Jla TOUe;, Irlv &Jpa rroo O£XOV'Tat 'TpocyY) 6:rro Ttl uovo 'TOu~.

Ol c.paV1"apOI TIapaKo/\.Ou80uy 10 8EaiJa O:l1lAllTOI Kl' 6 Ka8Evae; KavEI TT) olKln IOU aKE~ll Ked oXT1!la'-[~EI OTO voii Tt~ 8IKE~ 'TOU ErK6vE~. =WPVtKO KO;TICICS £KavE ~tlV 6pX~. KCXTEOCXOE TO OaKl<lSIO un' TT]V 1TAaTt'l, 6ya~El aTIO iJEco ii)V Kovotpoa TOU, 6ya~Et Eva K0f.lj.lall yaAETTa, i\(yY1 ~axapll, i' acpfvEI o"Aa I-1TIpOaTel OTT) !l6vcx:,_~! A~y,o_,~~C:X. :r?- ... ,. ,aaKIOla KaTEOllKCXV YICx v' ~~ElclaOLJ_V_ £,~~~. )l,TIpo<:YT~. ~la~-ap'~~p'E1-al'li "y'Uv'Q;lK06A;O, c.pwv6~ov1"ae; OTt alJTO SEV elver

OWOTO Kat TIWe; Sa OTEP1180UV YIO xapt'l "'[lie; TO oooo+no

- 48-

r:

-rouc TCL. «TICXIOIO». Xp£toOLllKE vex 'I~V O£6CXIWOOU~E TIWe; Olna oEv £IVaI TIcxpa 'Ia TIEPIOOEUf...lCXTCX 'IOU A6xou f...lcxC;.

<Puyaf...lE aTI' 'TO OTIITOKl 'Tlie; aKpOnOlaf...llOe; f...lE 'ItlV ~uX~ 6apElo. XatPET~aCX)1E, 6Y~KCXI-lE an' I~V rropro. Tc TImOlel Kl' ~ f...lUVO ~p8cxv E~W jJcxl) f...lae; KCXt OLu811KCXV OTO KCX'IW<.pAI vc jJoe; ~£TIp060o[00uv. ¢TOOCXjJ£ f...lCXKPUCx Kl' aKOf...la OAETIOus ,.0 CflCXKIOAl 'Ifjc; YUVOlKOUACXe; TI' O:VEf...lI~E. Moc; cpuVllKE chI KEI _ TIEpCX C?",.~~_¢~cxv 11 to_IO ~ cEAAooa, jlaupo<.popEJJ.iv~~--"ila:'rWI-lEvll, _ TIOll ~ETIP?~OO[~El 'rov ~'E~~va- cpavTop-o-Kal- -IOV £f...l~uXWVEl f...lE ,,~v rropouoto Tlle; Yl<l va f...ltlv ~EXOOEI OUTE

--aTiYIJ~~TO xptoe; -TOU: - - - - - -

ct>'IOOCXf...lE O1'tl OTpO<p~ Tile; cxvllCPopcxc;, KpUCP1T\KE TO OTIITOKl, X6S11KE 'IO l-laVTrlAl. Tcepc OE OAETIOUf...lETIapa TO TIOTCxf...lI, TIOll yUOA(~OUV 1'a VEPO 1'OU, aonp[1;ouv Ta xaAIKla 70U xcl <p1'IUXVOUV aOTIPll KopoEAAa, rroo 1;WVEI T~ 00011 TOU 60uv00. MTIrlKaf...lE OTa EAaTa, aVllcpop(~ov'Iae; TIUVTa Kat 6yrlKaj..lt OTtlV KOpucpi). 'AK00)..lE Ta VEpa rroo KUAOVE. T( 6- j..l0p<Pla! EUAoy(a SEoul 'EoC> TIavw Sa f...lEIVOUf...lE. cp,.oOal-lE 010 u~wJ.l.a «LKPO», TIOl> ~'TCXV Kal 6 1TpOOpIO'j.lOe; j.lae;.

* **

'AJ.l.EOWC; apxlO'af...lE 'I~ 60UAElCx Yla 1'tlV 6pyavwoTl 1'fje; TonoSEo(ac;. 01 1TpOXElpEe; SEOEle; Kal Ta OTEyaO,.pa, TIOIi <pTIO~aI-lE OTtlV apxi) , 00'0 TIEpVOUV 01 j.lEPE<;, T600 Kat OAAa~ouv j.l0pCfltl TIpOe; 'IO KaAAln:po. TO: XcxpcxKw/JaTa vlvov'Ial 6aSElO, TO: TIOAu60AEicx JJ.6Vlf...lCX. Ta o.V'TIOK'lVCX TOTIOSETllf...lEVO KCXTOAA'lACX TIUVW ano AOI<OUC;, E~CXO<pCXA{1;ouv ueyaAuTEPll aVEOll Kat rrpoo-rcclc aTIO EXSPIKa TIUpa.

To XWPIO, TO OAETTOUJJ.E XCXJJ.l1AO'TEpa VO: OTEKE'TCXl, 60u- 60 Kl' EPl1l-l0. EivcxI aTIO j.lfjVEe; aKCXTOIK'lTO Kl' OUTE aTIO TIEPIEPYEICX oE AEj.lE vo: 'TO ETIIOKEcp90uI-lE, ETOI KCXSWe; ETvat nVIYJJ.EvO OTO: XOpTOplCX.

01 JlEpEe; TIEPVOUV ~ouxa 6EiXVEl OTI Sa ~TCXV Suvcero v'

Kat 'IlTIO'Ta OEV cpCX(VE1"al va

, , ,

CXVTlJJ.E'TWTIIOOUJ.lE OUI-lJ.10Pl'II-

- 49-

Kl1 £nfSEOll. 01 t'v1EpapXlE<;, TIOU rrplv OTTO A[Yo KOlPO rrtp«ccv, EXouv ~EKa8ap(o£1 TOV TOTIO crro Ta flEYC:/..C. O"UyKpCT~!JaTa. 01 !JIKPE<; OflOO£<; TTOU £f1£lvav rrlccc, BE: urropocv va OKE~IOUV !JEyoAa npo!JaTa.

'An' TtlV KOP<fltl TOU ({LKpex» OAETTOU!JE Eva UTIEPOXO Tonlo: 'Arrsvcvr! fJO<;, Kala 10 oopla, u~wvElal 0 OPEIV6C; 0YKO<; TOG «KOKKIVIO», flE TO nUKVO IOU oaaf} 'OTlC; TT:'\aYIE<; xol 'TTl CPOi\OKPtl KOKKIVl1 KOp<P~ ICU. LTC 06:80<; 5ICXKPlVOV- 10:1 Ta Bap60uOla Kl' ~ rKlwva Koi vopco, ocv T£paoTla KUucrrc yaAo~La «cl !JEYOA6npEn,a, Tel 60uva Tiie; Oh'l<; Ked TOU nOVaITWAlKOU.

Ta xovrtve XWPIO, !J0P.LC; xol 5LCXKp{vovTal xwpEva jJEO' ala nUKVa aypIOXOP'TO, rroo OnCt'TTFa anD av8pwTIou TIOOL f-lfiVEe; oAOKi\l1POUC; opfjKloV 'T~V EUKOlp(CX va 8EPIEtfOUV KCxL va OKE'ITCx'OOUV 'TOUe; 6p6fJouC; xcl 'TIC; cxuAtC;. Ta OAEnEie; Ked PWTlEOOL nwc; Sa YlVEl va ~avaTI6pouv Swr,. nO'TE 8a ~avaX1"UTIrl0El ~ KafJiTclVO Tiic; £KKA11olexc;, va ~ava~wvTavElj>El 6 TOTIOC;; )f ApaYE Sa EpeEl 6 KOOflOC; Twpa, TIOV J.10VO AtYEe; O!JOOEe; cuuuoprrtov E!JElvav OTT]V TIEPlOXrl /Jae;; 'H j.1EXPL T61E rralpc, nOAv ACYEe; tAnlOEC; flOC; CCPllVE vaXOU~tL T6 YEyovOC; cht 01 !JEyaAEe; oU!J!JOphIKE<; O!J6:5EC; dxav oLacpuYEl xwple; va owoouv 6.~16AOyy) fJaXll, !Jac; £KavE TIOAl.! OKEt:pTLK06c;. Tcopo ECflTaVaV )1EXPl ow naVW TO J.lE'TaYWYIKCx TIOV !lae; t<pw5Ia~av, acpou npaY/JaTOTIO 10Goav rropstc llflEPWV, xwplc; va ouvovroliv ooupoplrn.

- 50-

I 1-

\

I-

I

I

1

i

~ I

'An' 'Ttlv aAAf] Kl6AO:~ fJ.Epa, rrcu tYKaTQO"Ia8f)Kcq..l£ 01"0 «LKPO», O:pX[ocq...l£ 'TiC; £SEPEUVf]OEIC; 0' OAOKAllPY') lilY nEploxf). n01"E 6 Evac; AoxoC;, 1T01"E 6 oAj\Ot;, i\ Kat o!..OKAllPll Ii .6.IAox(a, I<a~~u:l (popa, ~EKIVOUOaf...lE ano nOAU TIpwt Kat XWPIOj...lEVO[ of. Ilu<pa 'TlJrll-la1"C<, anAWVOJ.!CX01"E, '-P6xyoy'TOS oay 'TO: AaywvlKo. 01 KOpu<poypaj1JJES, 01 Xexp6:8pES, '70 5aoll, ETIPETrE vO: tpEuVllSOUV OXOAaO'TIKO: Kai nOAAEC; ~!)O-" pES. Movo E'TOl Sa avaYKUSOV'Tav ol KpU)..lj.ltVEt; 01J6:6£<; TWV OU~1l0pl'TWV, &rE va cpuyouv yupzuovlO~ KCTIOU o/l.Aou aocpaAEIO, E'i'TE vo. rropa5080uv, £:"1"£ VO £sOV'Tw80UY £~avayKaSOj1EYES va owoouv fJelXll.

¢lEuyaj...lE AOITTOY 'TO npwt Kat YUPlS0f...lE CITr1 66.011 f...loC;, KO'TO:KonOI, TO 6p68u. 70PES TTOAAEC; f) rropelo DE 860KOAO, KOKOTpaxaAo to6q:)ll, nov TTOAAte; <p0pEe; povo KO'TalKtC( Sa ~'T(XV OUVOTO va TO TIO'TrlOQUV. To n60la /loe; 'TOAatTIWPIOUV'TOV xol 'T' ae6uj\a. apX10av va ~E/lTIOXla~ouv. AloSav6aouv TIOAAEt; cp~pt~-~-~v-6v6y·~~-v6:-"~ci· 6yti~EIC;"-~·l6-o1 I y~ Yi y la va

nAUVEIC; 'Hl n6bla j1E j\{yo VEp6, pa oav OKEq>TOOOUY Trwt; Til 07IYJ-lTl EKe:lVll ~Ta.V Ev5EX0jJ.EVO va oUjJ.od KelTI, TIOU ea OE EUPIOKE ~u1T6A'lTO, rrpOTlj1oUOEC; va Tropon'l9d<; aTIO 'rov TIEtpa'Oj10 'ToCho.

6ujJ0J-l0t TO II TPel6T)~a /lE 'Ttl <payoupa. TrOU dXa aTi)

- 51 -

cpTEpva Kat TIOV T~V aloTav8YlKa aTI' T~V TIPW"Tll !-lipa rrou rrcpouotcorrpco OT~ il!Aoxla. M' tVOXAOUOE TOOO, TIOU KcX- 9E AlYo KAwToouoa '-0 'vc noBl TIOVW 0'-' aAAO YUl v' eveKOUcplOTW. [lof Kalpoc;, KaSwc; Elna, va OYOAE1C; apouAa. To TIpwt TIEPTIalaC; OUVEXEla Kat oEV ~EPEIC; n6TE Kat TIoG So covovrrice«; TOV txSpo Klal TO opaou npETIE! VaOal ElOllloC; ClTO KoBE AETIT6, YlaTl otv ~EPE1C; T( llTIopEi va ylVEI. rlpETIEl va TIElOYEoal OpBlOC; 0"'[0 KelBE «" AAi» TOU oxorroii, OlOV rrpdrro TIUPOOOA!O!-lO rrco Sa TIEOE!.

Kena ,-iC; £~EPEUV~OEIC; !-lac;, rrcvro KelTt OPLoKa!lE TIOll ucp'rupolice T~V rrcpouofc TWV LU~~OPlTWV Kal nOAAEC; CPOPEC; vOlw8a!-lE nwc; KelnOLO a6paTo !-lelTl napaKOAou9Ei Kat KaT,aypacpEl Kel9E !-lac; K1V'lO'l. nap' oAa allTa ofJWC;, 01 K6TIOl f.10C; TItlYalvav XafJEVOl Kl' (; illOlK'lir1C; fJac; T600 Kat TIElO'!lWVE Kat !-laC; q>6pTWVE 871.0 xnl TIEPlOo6TEP'l ooui\EIO. Ma 6fKl0 ETXE. ilEv oi'o96vEO'al Ka96i\ou Kai\a oav OlaTIIO'TWVEIC;~rXVT"} coupoprrucc KEi TIOU fJ6i\lC; x9t<; TIEpaoE<; Koi oPTlKEC; 'TOV Tono Ka9apo! nElOVWVElC; Kl' OTIC fJOVelXOC; oou Kat OE TIleXVEl 6TIOY0rlTEU0'l. "Oco rrspvoucov ol 50ojJ65EC; Kat Kui\aYE 6 KatpOC;, xwplc; va <ptpVOU!-lE 6noTEi\EO}la, fJlcl VEUPIKoT'lTa fJOC; £IXE KUplE~£l.

"I

~ j I

-- 52 -

:::::1

01 IYMMOPITIILEI

"Orrcoq K06E CPOpO, [TaL Kat T~ IlEpa K£lVY) ~EK[VY)OE a Aoxoc; jlac; Yla T~ ouvy)6IOIlEVy) 'lOU £~EPE6v'l0'l. Flplv «OKaOED> 6 ~AIOC; KaAa - KaAa, ElXallE KloA,ac; oyET OT~V KOpUcpoypajJllrl TWV U~WIlOTWV 'lOU uKOKKIVla» Kl' ana KEl ETOI" lla1;ollaOTE va XWPI01'OUIlE OE IlIKpoTEpa KOIlj..lcnla, TIOl> Ka6tva 011' aUTa 60: ETIalpVE Tf)V Eu6uvll YUl TrlV EPEUVa. iliaC; 0PIOj..lEVllC; £6acpIKr;c; 1;wv'lC;. To 11p(;na !lac; TIlr1lla'TO £1- Xav apx[oEI KI6Aac; va KIVOOV'TOITIPOC; TO: 6.UTIKO:, ,hay, oa: va IlETavolwoE a Aoxayoc; Ilac; T~V TEAEuTala OTlYIlr1t O'TEAVEI xcl !laC; ElOOTIOIEl ,hi OAOKA'lPOC; 6 Aoxoc; 6a oTpacpEl 'AVaTOAIKa Kat !lTIa(VOVTac; 01'0 OOOOC; Tf)C; «' Apevrc«;» 60: oyd TIEpa . .vETIpETIE 01lAa6f) va oKaAwOOUIJE OTO avwVUfJO u~wlla TIOU 0ploKoTav TIIOW Kai va TrEOOUIJE OTrlV aA_All TIAaYla TOU oouvou. 'H KIVlloll aUTf) vrvorov T600 alCPVlb['CXO'TIKa xcl TrlV wpa 1l0AIO'Ta TIOl> ElxaIJE 0PXLOEI va KIVIOUllaO'TE OE tV'TEAWC; &AAll KaTEu6uvoYl, WOTE CSAQ[ CxTIOPr10allE IJE 'Tf)v oAAaYf) TIOU EKavE OLO apXIKo !lac; 0XEOIO a Aoxay6c;. 'Avacptpw TO TIEPIO'TCXTIKO TOUTO, vrcerl Sa TIptTIEI va KaTaAaOEI a CxvayvwO'T'lC; chi Tt;V EIlTIElp[a 'TOU OUIJIJOPLTOTIOAEfJOU a OTpa,.oc; IJac; 'TftV aTIOKT'loE OIYO: - Olya Kal TIOAAES poets nAT)pwoE n,CtVoKploa 'Tel pa9rJttaTO TIOl> n5eE OTT]V TIe6~'l.

- 53-

MTI~KCXfJE ACLTTOV CTO 56ac<;, fJE Ka:aAAf1/\oU~ aXf1J.lcxTLOfJOl;e;. fv15.C; TI~PE apKE70 xpOVC va TO TTE:paaOUpE, YLCXTI

u C ,., I I i 8 '1 I K '

E~fJaGTE UTTOXP~W!-lE\'!Cl \'0: lPC:XVCUpE kc E K/\CXpl. errore

, ) - 0[ '1 -- J)/ to " ) '\ , e

ecpc, EVW ct 'TE;;.EUTalCI (;:C(VTapOI EOya:1VOV an aUTO Kl 01

npC-HOl dXO:V (pTa.GEl KlC!lCH; 01r1V l~opu9i] TOU 'Avovupou,

~, r- i ,., \ -, J 00 '

6.KouaaJJ.E rrupc 0C 1'.l0').10UC; aTIO I~El I(CXL Cj~WVEC;. TOV <pia-

I e. 8' , '" ' '8 8'

CJaj_:.E rrcvco, upE 'qKCq_U:: f11TpCOiO G Eva (XOUV'l ·IOTO ·~al-la:

"If ' \ '" \ " -

r-uo TpLOV'TaplQ OUPf..\0PlLEC; £TPC:Xav OTf1V KaTf1<J'opa, EVe,.)

rrloco 'TOLle; KUVY1Ycuaav cl q:O:V'T6pOl q;0)Vcd';ovTac; xcl rrupoOoAWVTac;. no:pd~£V£f.1EVOl 6i\braF·E KaTL rrcu Kavdc; !lac;

6' -, ~ '" '\' c •. 'S:::'

EV urropouce v« ocvrocrsi. LE .uvo, t;!WKTEC; Kat u[WKO!_\E-

, S:' " >.: I OC 19 1. ",

VOL E"o:<paVtOTrjf::OV usee 070 0G'CC-C;. L TIUPCOO"lGj..-tOl ETIE-

cpTav a.pwCx Ked OTT\V 'UX~ll YIC('rl ~ TIUK\J6Trrra 'rOU caaour.; p,TO:V 6buvcno va bTlTpEtfEl TrlV eXTIapalt\lTll opcrr6'y)TO. "Erot dXav TCx npaF-cna oiav ... yuVc:tK£lEC; cpC.0vtC; Kat 'TCIpfYl-la'TCf. OXOLIOTilKOV AIYO 1110 I<cnw. O{ 'rTUPOOOAlopol oTajJaTlloav uovojudc, ~<I' OKOUOTllKE tl <pwvtl 'TOU AoXa-

- ~, '1 - , A' 'e - \ C' ..... ',

feu rroo KCX1\CUO£ TO I,axo vc vYEI OTO SE<pv.>TO. LOV ova-

oU',)'TaX7tlKO:p£ fIG::!, "TOLE TIA'lpocpOpqe~Kcq.lE 70 71 O:KP1- 0<'0e; ETXE oup6{[:

Til crrrYfltl OXPLOWc.; rrco .~ b.q.Jo\pk'( fJ·:(le; 6ptSilKE Oi~V KOpUcpr) TOO U$WpOTOe;, cnro 'T~V cAi\1) TIi\.Eupa Qvt6wvav xcl 01 aU!-l/--t0plTEC; jJE TOV tElO GKOTI6. TuXaTo: AOI'TTOV, Kat oX£c5QV ~E XpOVCjJ.EI'PIK~ c~Kp[6£IO, GuvavTrl8ijKav.

T 01"£ ol ouuuoprre; y6ploav rrloco TIaVlK6oAT)TOI Kal rrpoortcflncuv va t~O:(FaVtc:rroDv o-ro caaos, TIOU apxLi;E

j r \, rIO "\ - C , I

:.lYO TIIO KO'TW. GO YlO: 'Ta vuvcuceto t;EQ;WVllTO:, rrpCEp-

XOVTuV aTTO ou6 aup/lOp[-rIOc:e;, TIOU flbf1 dXav OUAAY)-

<peEL .. D_~R.~ __ ~~'? __ ... ~9U __ ~.pI~K9Y-~~\J_~~_~_._ q~_._~~P~~E~_~ __ KO~_~ __ Tt' jJO!;, EsaKoi\cu8ouoav va £KAlnapouv va 71<; AUTIf180UIlE _.

-_--: .. ~ ~-_·.~af :-~·.a. _~oS~:-:.-~ .. xapI;ou~·£·-- 'T~ _ l;wr). Ef8afJE- xcxl rro9afJE va·

Tic; rreloooue 07l BEv dXav va cpoofj8ouv 'rlTIO'TO ana cC> Kat rtcco , TcuC; dXav I(O:V£! ,"[ETola 11'11.(10'11 EYK£cpaAou, rrou ~-

. _ ... _... - _. . .. _ .... - - -.---~.--.---. .. --.-.-------- .. -.~

- 54-

-rov a8uv9:r_9_~~~_ p~c; !l"_(.~-~~~~~_;Hocxv KCXt ol 5u6 TOUe; V££S, 19 - 20 Xpovwv.

Mt TIp06uplc( 1li3:C; EbWO'C(v nATlPocpOp[ge;. cYiTY1PE'TOUccv, KCXeWe; fJoC; elrrov, tow KCXt apKETouC; fJ~VEe; O'Tf)V TIOALTO<pUACXKrl, Kenw crrro Tte; Cla'Tayte; TOU KaTIETexv naTouxa. "Hcov onAIOfJEV£e; fJt llaKpuKava YEPfJaVIKCx fJoOUSE.P, TIOU Ka8we; ~6e; elrrcv apyoTEpCX, l)1Tfip~cxv Kat r) KUPIWT£Pll aiTio TIOU TIICtOlrlKOVE. Tie; EfJTI6510aV TIOAU aT'; <.pUY~ TOUe; fJE TO Gapee; xol TOV OyKO TOUC;. "Excvov, c.pa(\t~'TCXI Kat lie; VOCOK0f.lEe; ~ KOl( lElOIO, I-lla Kat aTa 00- Idola TOUe; 6pE8f]KE UYEIOVOfJlKO UAIKO. Ol ICIEe; TO apvf)8T'}KOV, AEyovTac; (hI TO UAIKO Ol.l1'O ~Tav 6 ... YUVCXIK£lOC; E~OnAIOj...l6c; "TOUC;. CH aArl8ElO cEv opE8f1KE, YLOTl KovEvaC; btv ElX£ TO KoupaylO v' &VO[~~l Yla OU01TIIl0'TIKi) EpEuva TOUe; 06KOUC; CXllTOUe;. "Orrotoc TO cnTo1T£lpa8T')KE, YPrlyopa EYKCXTEAE!~E Ti)V rrpoorrcunc. 'H IlTTOXa TIOV E?ya.IVE aTTO K~~.

_ .. ~ _yE 00 _~'!. CXV __ .. ~V_U.1"!".¢CP.OP !l.. K~~ __ . E.!"T p.~crr9~ E.~ ~A~,?!_E~~~~~~I!<~_ . ~

, "

TO ... P.U?"T1KO. TOUC;~ •. : .. ,

YOj...l0pCPEe; KOTIEAAEe;, 8U}-lO:fJCXL. t..r1EAaxpOlvi} r) fJ10, ~OVala Ii CELlTEPll PE KcxTay6i\ava f"J.cnla Kat OTT')I"O xopul, E- 1l00as£ !-It oPXaio Ciya/q..la. 'AAKafJ·EvT') TflV EAEyav 'TflV ~OV- 8U:l, TrOU OE AlYO fJaSE¢E navw TY)C; OAa 'Tel 6AE~fJaTa 'TOU 8aupaofJOu. Tfie; OAAT')C; 1"' OVO~O C£V TO 6UfJaJ..lOl, aAAO EAEye: -rocc TIOAi\o, TTOV BE: IlTr0POUOEC; vex ~Exwp(aEIC; TO ljJEMa aTT' TflV CxAi)6Ela. To YEYOVOC; rrou fJOC; £KavE a:06f'Jall ~Tav OTav flaC; of}AWOE OTI ~Tav EYKUOe; Kat OEV fl~EPE TO ovo~a 'TOU UTIEUeUVOU Tfic; lYKUj..lOOUVf'Je; Tf'Je;. Ko06Tav va !lOC; rretcci TrWC; ~Tav ETrlO'TpaTEUflEVT') o(ola, fJO apy6T£pa EYlVE vvoo-ro TIWC; ~Tav E6EA6vTPlCX at CxvTi8E0l1 fJE Tr)V ) AAK0J..lEVf'J TIOll ElXE, KaSWe; ~a6afJE Kal aCEAcpo eovTapo. ~£v ETTljJ.£lvcq.lE vex f.l0eOUfJE TIEPlOOOTEpa, aTIO coa fJOC; elrrcv Tel CUO xopl'rotc. "Hocv -roco TpoflaYflEva, rrou aio8cxv61lcxOTE aOXllJ..l0 va 'TO TTaI8E~OUf.lE TIEpIOaO'TEpO fJE

- 55-

Ep(,.}TtlOEI~, rrou Sa 1"~,OCX~CXV OE SEoll aKOjJO TIIO 5uOKoi\ll.

To op6.&u, oav YUp[OCXjJE O'Ttl 660" ~CXC;, El~CX01"e: rrspl.OOO1"EPO EUXCXplO'TrllJEVOI ano KaBE oAi\ll qiopc. 'Errl lEAOUC;, dXCX~E EpSEI of. £ncxcptl ~E 1"tlv TonlKtl oupuoplo Tfie; nOAlIocpuAaKfie; !

,

To YEyovoe; -rfie; rrcpcoclce; 1"WV &uo YUVOIKWV avaJ..le:oo ~ae;, E<pEPE 1"tlv CxVOAOY" avaO'T6.1"wol1 O'TOUe; c.pavTopOUe;. MnopouoE KavEie; va TO OUIJ1TEpaVEI EUKOAO ana Eva owpOCJl1IJOOIO KOt rrpo rrcvrcov ano 1"0 ye:yovoe; OTI nOAAa ~Euyopla apouAo cplyoupapl~ov KaAoyuaAIOIJEva.

MtXPI va OpOU~E TtlV KaTOAAl1Al1 £UKatp(o va TIC; 01"dAOUIJE O'TCx f.lE'T01TlOS£V, CxvaeEoa~£ cnle; KOTTEAAEe; Ka9riKovTa OOl1Sou J..Iaydpou KOVTa (nov Kooud, TIOU IJE ... aVU7fOxprro Ev90uOlOOIJO OEX1"l1KE TT) oOT19Elo TOUe;.

SUf.lOFOI f.l10: J.ltpo nov 6 flAIOe; XTLl'rraYE KaTcxKEcpoAa.

TT) <pClAaKpa TOU «LKPO», aKouocxIJE TIO&ooOA,,1"a KCXt oaATapioJ.laTa c.pav1"apwv rrovo an' Ta xapaKWJ.la'Ta. nETCXX1"r)KO~E E~W aVr)ouxol, xwplc; va ~a(pou~E Ti oUIJOaivEI. M6vo 1"6 nAl1o[ao~o tX9PlKOU rrrpcrtoii Sa &IKaloAoyoUOE 'IT) olacnlKT) OLlTT) KIVl1TonO[11011. ' Av£ofjKCXIl£ OTT)V iOUllno TIOL> 0pIOKOTav AlYO rrto E~W, Yla va EXOUIl£ TTEPI0061"£pl1 nopaTr)Plloll Kat i6iE 51<xnlO'TWoaIlE chi 01 cpavTopol fiPExav an' oAa ia CJl1J..1Eia iOU A6xou J..If. Ka1"EUSUVOll la uovsrpelc. nAllOlaooJ.lE Kal J.lEie; rrpoc Ta KEl xcl 1"61"£ CPOVllKE nUl Ka9apa ~ ah[a OLnou TOG «OKOTWI . .lOG».

'AVafJEo,a 0' Eva 1"OOUPIlO 0:110 <povTapOUe;, ~EXWPI~OV 01 euo KOTTEAAEe; fJE ia XPWfJa1"IOTa lOue; cpopEJ.la1"O, TIOU EpX6vTOUOOV oE TTAr)Pll clV'Tl8EOll jlE TO blKO /-Loe; xaKL '>"HTav TIi\UIJEVEe; Kat Ka9apEe; Cxi\i\a, rrpo nOVTWV, £1- xav OYOAEI 'TIe; O'TP01'IWTIKEe; 'TOUe; KUA6'T£<; Kal ViUPEVE~ 'Twpa, Yla npW1"ll <popa, /-Lf. YUVOIKEio pOUXo, TrPOKOAOuoav

"

- S6-

T6v 8au~ao~6 Kat T~ OUYKEVTPWOTl- ' Avcusoc CTC ~Ep6i XaKi, cpOVTaSav ccv Suo nAOU~IOTel rrcvcovrc.

'O KUKAOe; 'TWV covrcpcov, OAO Kat OTtVEUE yupw ono· 'Tic; KOTrEAAEe;. 'O Koo~ae;, rrpocrrcfsoiioe va 'TOUe; Kpa'TrlOEl OE. on601ooY') KpaoalvovTae; 'T~V KOUTOAa Kai KOVOVTac;. yupw OTI' aLnte; KUK~OUe; q>WVOSE OOV ... 60up~lo)Jtvoe;:

- nloe..,) pE ... J.lTIayooqoEC;! nicw p£ vic-rl 8a ToaKI-' ow KOKKaAa Kat KEcpOAla! ...

TO. 8EaJ..la ~Tav T600 Evolacptpov, TIOU TIIOOO)JE. .. 8EWpslo YUl va 'To. c('rro~auOOUJ..lE 000 vrvorcv TIIO QVETa. 'AA-· AO TIoG 6piiKav Tel YUvolKEia poOXo xcl EVTUOOV Tic; KO'TTEAAEC;; 'O KOOJ..loe;, TIOU TOV Ka~tO'aJ..lE va )Joe; OIO<PWTIOEI,. noAu A(YEe; TIA'lpocpopfEe; J.loe; EOWO'E OXET lKa }-1£ TO 6EJ..lO:

- No ... ~Tav vrporrn va yupfSOUV ETm Ta KopLLOIa.

Touc EOwoo Oa'TTOUVl xol TIAu81lKav TIEpa OT' OU~OKl. ME. TETOla OYOPTOO Kat ~(y6o, rroo ~COV ~aSEJ.ltVEe; crk; TIEplOKEA(SEe; 'TOUe;, OEV Ylv6Tav TlTIO'TO Yla va O'Tcq.la'Tf)OEl it , .. rrr6xa. "Bp~KaJ..lE ~0l'TT6v Kent. .. aUJ..lJ.lOpITIKa cpOUcnOVIO .... «Aacpupo» xcl TOUe; 'Ta 6WaOJ.lE va 'Ta CPOpEOOUV! N'TpoTIr;c;. TIpoJ..la, vrporrfj; npoJ.la va Tie; o.9~OOUJ.lE va S£XVOUV on'

· 6' I TTl pwJ.lo ....

ALna £ITIE TIEP1TIOU 6 KoojJ.O:C;, Kl' OTIOlOC; fl6EAE, jJ.TIOPOUOE va TIlO'Tt¢EI OTOV iOXUPl0J..l0 'TOU O"Tl ... 'Tie; EVTUOE J..lE TO «Aoq)Upa»! ~fOTIWe; Kat VliXEI O)JWC; 'TO rrpcuc, TO otoalO £IvaI 'TTWe; 01 Suo TOO'TE<; KonEA~E~, ETIEOaV oo» TIE'TPEC; Yla va Tapo~ouv Ta «Aq.J.vasovTa uocno» Tile; 6lAoxlOe;. ) ATIO 'TOTE TIOU ~peov, EKTOe; TWV aAAwv, CxKouyoV'Tav xcl TO ... KEAai5ioJ1cna 'ToO KooVCl YH:X WPEC; O'Tt~E[WTEe;. «i:a vacpayE Y AlcnpiSa 6 acpIAOTlJ..lOe;» Ka8we; EAEyav. T a }-1aYElpEla E~OAAOUJ TIOV !lOVOV KO'Ta TIiv wpa TOO OUOOLTIOU TO 8u!l6v'Tou'oav, 'Twpa dXav YlvEl 6 TOTIOe; Tfle; 66A'Toe; Kat Tfle;. '" ~uxaywyrae;. Ttl vux-ra, TIOAAte; cpopEe; aKoUYEe; Tilv ayplocpwvapo 'ToO 'ETIlAOXla v' o:vaKaA£i OTtlV T6~1l J..lE TO,

- 57-

'I' \:.. e'i. , I \

(WKCXapor,. », TIOU C\TtEU· ovorcv Of. KQrrOIOV ptv)JCXV'TtKO, !TCU

; ~f 1 .. r '\ I .. \ I "1 '1' I

'TOY £1T1OV£ 'TO «V\"EPTP) Kat TIYlYWV£ vc 'TO ... I\Of\f)0EI.

(H aUAAll!.VrJ 'TWV yuvau<wv ~Tav 'TO ~ovo ~cx<; KCX'TOP-

e t - - _.' ~")' '1. ' e '-'"''''

. w!Jcx j-lEXPI 1"wpa Kl EIVal O::j\l1 Ela TIWC;, EK'TOC; crrro KCirrOtCX

~ I ~ , \ '1-/. .,' \ i-I ,

I.jJvxaywylo TICU E'·XOI-lE C,TIO to yeyovoc; 'TOU'TO, 'TITrOTe( TO

,Gl"lf.lCXVTiKO BEV TIETUXO:PE GlrlV npoO'TI'C:i6EtO: p.ac; vO: £~o\rrwCOUpE T1C; TOTTIK£C; OUj. .. q.J.0pIE<;. "ETO'l 01 TIOPElE<; OUVEXlSOV-

\.J...' I' "'l - - (f - - ~,

'Tc\V Ken j I !(OupaoTI PEYO/\(0VE 000 TIEpVOUOav 01 ~EPE<;.

- 58-

c :_

o "KAnET AN nA TOYXAIII

K:II ,\ , , tJ\ I ""'\.i 6: I ,

( aUTI'1 TTl IlEPO, OTIW<; Kat TOO"E<; 0:/\1\£<;, uYljK0!-lE YIO

£S£pEtJVT')Of}. noi\u TIplV ~ll!-lEPWO£I, TIIOOa}lE TrlV clvT'}<p6pa Kal q:noaafJE O'itlV KOpU<pOypcq.q.J.tl 'TOU ((KOKKIVla». 2KopTII- 001-1£ oAoyupa crew OEVTaiua KI' o:pXloaiJ£ va £~EPEUVOU!lE 1'~V TIEPIOXf], 6:cpou TIpollyolipEVWC:; 6:.cpr,O·0!JE !Jla .6.q.lOlp(a UTO O~'wf.la «.6.Ev5poUAI» VIa va j.1Qc:; Koi\urrn:l. To a<p8ova rXvl1 'Tc4.V aUI-l!.wpnwv, lTOU 6PllKOiJ£ urn.lEpa, 5£lXvouv TIwc:; C:PKETE<; opaoEC:; 'TOUe; EXCUV 'TTEpaOEI anc ow TIO:VW Kat TO vevovc«; Tetho, paC; EI<OVE va ).ltlv oia8ovoj.1aOTE Ka86i\ou

>I n) «'/-" \ Ii! I I ') ,

cvero. op 0/\0 TIOU uPIOKOVTOUCOV KOVTO pac:;, EV TOU'TOl<;,

KOPlJlCx £TIatpr; BEV !JTIOpEOaf-lE v~ £XOUiJE !J.a~l 'Touc:;. LKOFE: ano "[0 KOK6 !lac:; 000 'TO ou;' .. l\oYI~opaO'T£' nWC; Elva! euVOID..., va oUJ.l0alv£1 aUTO oav va yvwpf~ouv BYlAaDtl enrc rrplv KoBE J.1ac:; KIVllC¥l WOlE va !-lac:; cnccpEUYOUV OUO'TYlPO'TlKO;

nt:' , , ,'1 ,I. r

latuEu'TllKa}l£, P£Xpl 'TO 11EOlllJ·£pl, coicorrc 't'QXVOV'TCXC;

xapo&p.sc:; «ol Orrl"}i>.iEc;. tv1tXPI va OKO'TElVI00EI 0tlvJC:;, £XCU!JE TIOAU KCUpO ).lTIPOCJTO /J.cxC;. "ETOl, clrrocpaOlO'TYlKE va I-lTrOUjJE (}'TO 8600c:; 'TfiC; «' ApPEVTOC;» Kl' anc K£l va OYOUPE 0'10 XWPIO TIOV op{aKETOl KOVTO. To 0PrlKC!PE o.KcnOlKlll'O ntcoto,

, , I

TIVIYJ.lEVO oro XOpiOpl.

01 iTEplOaO'TEpEC; 1TOP'T£S 'TWV OiTlllWV dvo:L aVC!X'TEC;

- 59-

Kat cdxvouv o"n ol KOTO[KOl TOU 'TO EYKa'Ta7\.f:(lj>avE 'T600 o[aO'TIKO, TIOU BEV VO[OO'Tl")Kav OUTE va Tie; KAEIOOUV. Mrropei oj.lWe; va 'T1c; acpl")oav Kat ETIf'Tl")CE<; E'TOI, Yla va j.ltlV TIpOKaAoGv TtlV 0PE~l1 'Tfje; AEl")AOola:e;.

'Exeivo ETIIOl")e; TIOU TIpoot~a)JE )JE iOI·ahEpo EVClacptpov ~oov j.lEPIKCx IXVl") TIOU TIp06lVav TTp60c.paTl") 'Tr)v rrcpouotc av8pWTIWV OE 6p10j.lEVa OnlTla KOL OOAOj.lE 011j.l051a WCTT£ TT)V ETI6j.lEVl") epopa. va !JTToptOOUj.lE va oyOi\OUj.lE TIIO 8ETlKa OUj.lTIEpOOIlOTa.

'H j.ltpa rrrivoivc OLO TEAOC; T'le;, ,hov ~EKlVrlOCX)JE TIOlPVOVTae; TO OpOj.lO Tfj<; bnOTpOcpfje;. Boo{~a)JE xwple; bIOeE011 Yla oxoAta Kal KOUOEVTEe;. (0 )JOVoe; 6opuooe; TTOI) oKouy6- Tav ~'Tav alJ'TOC; TIOU EKavav ol TTEPIOKEAIOEe; fJoe; TIOU TIe; ypa'T~OUVl~av 01 ecq.lVO[ K,at 'TO 9poicrj.lcx TWV c.pui\AWV KOewe; 'Ta. xoovoiioe 6 aVEj.lo<; •

"Erot TIEpTIa'TOUoa)JE ,Stav... O,KOlJOT11KE KenL rroo £)JOICX~~ oa j.l.OUpfJOUPIOfJO, IlCx 9a j.lTIOpOUOEe; va TO 11de; Ked 'TpayouOL, KaeWC; EoyoLVE vcpvcptcrro 0.110 TO AOPUYYI KOTTOLOU ... f,lEpOKAW)JEVOU cpCXV'Tapou. LE AlYO, KOt KonolO<; CiAAOe; apXLOE va 'TO {(ylapycxpl~El» Kl' ETO[ aLya - Olya TO TIp6- j.la TIfjPE olaoTooEl<;. "Evo aCLKatOA6Y'lTO KEepl apX[OE va £Kbl")AWVE'TCXI aTI' OKPl") a' OKPll TOG J\6xou. 'H OlTIO TIoi\u yPrlYOPO Opt9'lKE. 'rH'TOV KpqICXcrJ.lEVl") cln' TO YEllen-a rroyoupla xol dXE Ttl J.loPCPtl yAUKOTILOTOU xpcotoli. 'O KaTOtKae; f,lOC; 6TIOK6i\u~E o"n alJ'TO T6 ... «wpaio rrpouc», 'TO opfl«nv OTCx oapti\la EVOe; OTIl'TIOU nov 'loav yq.loTa ano 'TO oJJopcpo PE'TOIVclTO. niipa 'TO rrovoopr, Soxlucoc, KaL 6pfiKC< TIWe; wpal6'TEpO «rrpcjro» bEv dx,a ~avoauVaV'Trl0EI a'Tr) ~wit J-lou. etc; 1') TIO 1 O'T'l'TCX , etc; ri KOupa011 Kat 'TO cpapj.laKWj.lEVO OTT' al.J'Ttl OOAIO, ,.0 YEYOVOC; EtVOl cStL. j.1oG CPOVllKE 8Ela j.1E-

'TaAl1~'l.

'O Ka'TOLKa<; TOU E11i\EKE crUVEXEIO EYKW}.lLO Kat Ecp8aVE

va AtEI j.lE cro6opO'TllTCX O'TI ono ow Kat TTtpCX 'TO oaaa:vcX

- - ,

. . ,

- 60-

JJoe; TEAEtwaov OPIOT1KO:. "Errcipve OpKO TIWe; 6 naTouxac; dVCXl ).lEpaKAfic; knl ~Tav oouvaTo va TT£PI'fpOV~OEI TETOlO «rrpcuc». 6.Ev EXOU!-1E AOlnov napa va 'fTEPLf..lEVOUJ..1E TOV fPXO).l6 TOU 5lrrAa OTa oapEAlo KOt 'TOV EXOU).lE olyoupa o-ro XEpl. rEAOUOa).lE, T6TE, aAAa noAu OUVT0l..la E!..lEAAEVCx 01- KalwSET 0 KaToIKac; O'TiC; TTPOOAE\jJElC; TOU.

* **

EYxa).lE Aouc.pO~EI OTO 6aooc; ific; 'AppEVTac;, !..lE O'KOTIO vcx XOOEL i6 IXVYl ).lac; OTIOIOe; !..laC; TIapaKOAou90uOE Ev5EXO!..lEVWC;, aAAa Kat Yla va ovaO'avOU!..lE uon:pa ono !..lICx TIoAu KoupaOllKll rropeio. ) A rrococlocue va TIOpO).lElVOU).l£ KEi 00 flEXPl va TIEOEL TO oKo'Ta51 xcl va oo6fooUjJE VUXTO alni] Tll <popa, fltlTIWC; Kat 6AAa~El .; TUXYl !..l0C;.

Tic; TEAEuTaiEC; ).lEpEe; EXOUflE EVTOVYl iflv al09Y)O'Y) cht J.la"nO 60paTo TIapaKOAoueouv K6:9E ).laC; K1VYl0Y). Ol aiX!..l6- AWTEC; ).laC; ).laC; 6TTOK6AU~)aV chI 6 KOTIETclVIOt; TOUe; rrcvro EO'TEAvC TIapaTy)PYlTEe; va TIapOKoAou9Ei Tic; KIVtl0ElC; J.loC; xcl !..l' OLl'TO TOV ip6TIO f1~EPE ot K6:9E OTIYJ-!fl TIOV OPIOKO)..lOOTE. nEplOOOTEPO an' OAOUe; j.loC; OIlWC;, c.polvETCXl, OTL TO:

AOYla TWV OiX!..lOAWTWV 'To. TIfipE 'TO iC; ).lETPYliOiC; 6 AIOIKl1TtlC; Il0t; Kat 0' OLno O<PE1AE'T0l iO YEYOVOC; all, J,lE'Tcl aTIO OpKE'Trl wpo TTOPOJ,lOvfjc; J.lae; O'TO 5600c;, Ola'Ta~E Eva T!-lfiI..lO va 6- TTOXWpf)OEl bnoElKTIKa bnO'TpEc.poVTOC; OT'; oaol1 !..lac;. lIE_ <puyE AOlnov TO il..lfi!..lO aLl'T6, EVW EJ.lEie;, KaAUJ.l!-lEVOI Kat EV'TEAwC; OOPO'TOI, TIEplJ,lEVa!-lE OTIC; StOEle; pae; KOt O:TIoi\a}J.ociV0I..lE Tllv OI..lOP'Pl1 <p60T') xol TO 6~uyovo TWV EACLTWV, oTT6- TE ... PITIEC; aLJiO!-lclTWV Kat TIUPOOOAlO'!..lot OTOJ.lIKWV TU<pEKIWV !-laC; EKOVOV v' OvaTIY)of)oOU!..lE. Kcvslc OEV KOTOAaOOIVE 'TI YIVOTav.

(0 "oxCot; OjJwe; rrou 0PIOKOTOV EKEl o (TIAO , OE jJac; a-

<P'lOE Yla TIOAU oE 6TIopl.a.

- co KO'TOlKac;, E<PUYE rrplv OTIO AlVO VIa va VEillon J.lEPIKa TIaVOUpla jJE xpcotl Tov axoAou9T')oav c.pa(VEiOl xcl

- 61 -

I-lEPIKOt aAAOI. Tcopc £xouv !lTIAE~El <palVEiOl !lE TOUe; aU!1- l-l0pti£C; xol E1naOaV KOUya urrpoo'rc cna aaptAlex.

AUTa £inE 6 AOXlqe;, Ked TJlV wpe TIOV t'-0llJCXSOpoc·r:::

OIOCTTIKCx va rrcpouue 6:TIOcp6:0~lI:;, O:KOucrapE ,a TIUpO: '"Tile; TIIO KOVIIV~C; TIpee; TO XWPIO LlIP-olplae; !las. 'AnD TO TiapCiillprrrr,plO TIOU 6pE8~KapE of. i\(yo, urropoucoue vO: TIC~po.·· KOAou8fjoOUjJE Ta OU !-loatVQV-ro:: t,110 OA1Y0tlEAi)C; au }J-}-!OPlO, ~Eia aTIO 'Ttlv O:ViOA/\aytl TIUP060/\ICT/lWV /JE: 'TOV KaTolKJ: xcl itlV rrcpso 'TOU, rrfjps TtlV O:Vl1<.popa Yla TO U\.fW!1Q, PC( TOTE ETIEOE TTaVW CTTi) ~LJ·lOlp(O TIOU ~Tav TO'TTo6ETlll1£Vfl £KEi. Ol OU~~OplLEC; KOTCtAaoa[vOVTae; OTI 6 opo!J.CC; TOUS dVOl KO/...l!lEVOC;, 8tv dXav va KO:VOUV TIITOT(;( KaAAlL£po OTIO TO va ipanoDv npoc; 'TO oaaoe; TIOV ea 'TOVe; E.Saocp6i\l~£ TtlV KaAU4>I1. 'Evw E'TpEXaV TIpOe; Ta Kd, ~ l~.ljJolpla TOUe; E6o~E !-lt 'Ta nOAu66Aa 'Tns. L:' Eva ~t<pv .. l'TO d8cx/...lE TpEle; va nE<p'TOUV YlCX va KCXAUcp80uv ana TO rrupc, f.la OE

"

A{Yo !-lOVO 01 ouo an' aUTOUe; OUVEXlcrC(V 'TO 'TpExaArrro iOUr,:.

(0 EVOe;, acpoD COOIOE Yicl AlYO oa jl£0UO/JEVOC;, £11£0£ rrloto ono Eva OEVTPO [(I' ETIIOOE 'rov KOppO 06S0VTCXC; 11£ OLl'TOpa'TO. ;HTOV CPOVEPO TIWe; dXE TpCXUfJaTl08ET Kat 5E urropoiiot. v' aKoi\ou8r,OEI Ttl OUJ.l~OP(O, TIOV fl5n dXE YlV£( 6<pOVTYl.

Ol aVTpEe; ni\l1olaoav TOV O!JUVOJ.lEVO 'TpaujlaTia KO·l 'TOV KaAEOaV vo. TIopa508Ei, I .. HCx Kal aAA1l E.AnlOa aWTl1pla<; OEV urrfjpXE Yl' olrrOv. 'AKouya}lE Ko6apa ii<; CPWVE<; "TWil

.- .. \~) , - "

OTpa'TIW'TWV IJaS, IJa Kal 01 crrovrncau; 'TOU TpaUJ.lO'TlO (1. .•

KOUYOVTOV. Ka810flEVOI, ccv OE: 8EwpEio, napoKoi\ou8ouo·etJ.1E 'TtlV t~tAl~ll Tfis OKllVT)S aUTf\c; Kat nEp1llEVOfJE ano O'Tt-· y~tl at O'TlYJ.ltl va OOU!lE TO OUIJ.J.10PlLll va 0llKWVEl Tel xtpIa. Ma'TOlOC; o~WC; 6 xorroc. (0 OUIJ.J.10plLnS 0Xl f.lovaXa. oEv nopaolv6'Tav, IJ.Cx £OPISE xuoaTa TOUe; OlWKTEC; TOU, EVW £60~E ouYXp6vwS J.1E 'TO olnoJ.10'TO, anc 'T600 KOV'TO, TIOl.; o:nopOuOaf,lE TI,,:;js otv £iXE: Kl' oAac; npoKoi\tOEl onWA£lEC;.

MIa .. OUO cpOpEe; O.KOUOOj-lE 'TiC; CPWVEC; 'TOU ~1J.10IplT'l va.

- 62-

cCTTonoipVEl 'TOV nOi\uOOAf}'TT) TIOU £aTE:AV~ plTIES KaT' :;:0-·· SElav 0'10 Of}iJ.ElO 'TOU KCp~OCj, 110U rrlcco TOU ~Tav Ka7\upfJEVO~ 0 TpaUI..lOTlw;. 7HTav tpav£po 11"(;';<; dXE ClTTC9ado£l: rrcp' 01 .. 0 'TOV KlVOUVO TIOl; bIE'TPEXaV ol o.\)6PE<; 'IOU, va 'TOV TIlO:OEl SWVTOVQ !JICx Kat TO rrciouc EBE1XVE TrW<; 0 Tpaul..lo."T[O<; £TXE oo6apouc; A6ycuc; va CPCCO:ICH 'Ttlv CdXtl0!~w(Jla. fj,UQ aTTO 'To0~ QVTPE<; chTocpaOloav va TOV TIAT'jOIOOOUV 000 YIVOTav TIIO KOVIO:, fJ~TIW<; Kl' ouro 'TOU EOTTaYE TO fl8iKO Kat rrcpoSrvo-rcv. )f APXlOE Xcrrrov ~ 6100lKCXOlCt loG 111\11- OleXOfJO'TO<; Ilt OAj.lO'TO cerro OtVTpO of. OEVTPO Kat ot i\(yo £YIVE TrIa cpaVEpo TIWS OAa Sa 'TEA£lwvav. co OUI .. q.lOptTY)S BEV flTIOP£t rropc va KCX'Ta/\ao£ OTI <;;d TtS T£AEUTait<; TOU 0'1[YflE<;. 7H'1av KOlpOC; va 0llKwm:l TO xEpla.

co cpovropoc; rroo "TOV £Txt: Tri\11010:0EI TIEPIOOOTF.PO, 0- KOUO'1Y)KE va TOU CPWVCxSEI:

- PE ... TrETa TO m5Ep~K6 ocu va yAU'TWO£I<; avaSqloTIOflEVd .•

nou v' OKOUOEI OflwS alJTOc;.

- Elvat flESuoIlEVOC;! .. MEoa an' Ta oapE/UQ TrETOXTy)KEf tlravaAeXfl6avE 0 KaTOIKac; KOSE -roco.

(H OTTEATII0J.lEV11 OVTlOTCX0f) TOU TPCXUflCXTIO Kat Ta A6- yta TOU KaTOIKa, 0'T1 ~'Tav !JE8uOIlEV0C;, !Joe; TOV EKavav aU~..l'TTaefi·

LE J.lIO: O'iIYl-lll cpatVETcu chI 'TOV dXav aTPIl..lw~EI "TOOO OTEVCt ono rrcvrcli, rrou aA~.T) AU011 Btv TOU !JEVEl, napa va Of}Kw8El. Tov 6i\ETIOUJ.lE, KaeW; OT'lplSE'1al 0'10 OEV"TpO, vel 0l1KWVETOl mya - myel. Tcopo BEv crrOJ.lEVEl, napa v' 6.'PtlOE1 TO OTIAO Kat va O'lKWO£1 1"0: XEpIU.

co 'Av8uTTOAOXoyoe; '1fiS fj,tIlOlp{ae;, ~E8appElJE'TO:I Kat oyaLvEI OTTO TO CEVTPO rrco TIlOW ~Tav KPUIlf-lEVOe; Yla va:

T6v ... TIapaAaOEl, (hav .•. ~ KaVVf) TaU aUTO/JOTOU 1"OU ouppopl'T11 aPXIOE va ~EpvaEl <PW'TIO. tviEYclAll TUXY) EIXE 6 'AveUTIoAoxay6c;. To BtVTpO TItOW OTIO TO OTTOi'O ~avaKpucpl"Y1-

- 63-

XE, T~V TEAEUTaia aTlY}J.rl, TOV yALnwaE. LTI, OUV£XEla, }J.le PITTtl OKOUOTTlKE aTIC KaTIOU KEI KOVTCx Kl' 0 OUI-1I-10plTTle; TIE'PTEl VEKp6e;.

ME TTEPIEPYEIO TTAljOlaaafJE TO TITWfJa. 'O cpavaTlO}J.oe; "Koi TO TIElO}J.O TOO avSpWTTOU OLnoO, }J.oe; ETxov t<aVEl TpOI-1EPr, £VTUTTWOll· 'lAv CEV ~TOV ).1£SUO}J.£Voe;, 6:0cpaAWe; fl8EA£ v' OLlTOKTOVrlOEI. T OV t~ETOOOV 01... EloLKol, TOV OpflKOV ~E).lt6UOTO!

nOIOe; vaval apayc: aLITOe; xcl Yla nOLO Aoyo fl8EA£ va nE8oVEI; 'Arro TllV £pEuva TIOU £YIVE, CPOVf}KE OTl onwo5fj-TIOTE KonoLo OTEAEXOe; ~Tav J Yloll ).last "TOU £TXE EVo nlenoi\l napa}J.TIti\oup, Eva alhOllaTo oTaYlEp, Eva SEuyapl KLa/Ha OTPOTIW'TIKa, OEPfJaTlvll ToaVTa Kat xap'TEe;. LTle; TOETIEe; "TOU OptSTlKCXV Xprlf..la'TO, Tmyopo: tyyi\tSIKO xol Eva OOKOlj"AaKl 1-1£ •.• E;'«OOL xpuoa 60vTla! ¢olvo'Tav vioe; Kat l<aAO"qnlOYfJEVOe; aV'Tpae;. l::.£v IJae; £IJEVE 6IJCPlooAla OTI KOTIOlOe; OrU1QVTlI<Oe; OUJ-AfJOPLTfl<; dXE £~ovTw8Ei, aAAa Yla va j..lO- 80Uf..lE T' QVOj...la 'TOU, oAACe; TponOe; OEV unTlPXE TIOpa va TOV cpwToypac.ploou ue.

LTElAOIJE AGlTICV iT] cpc. .. noypa'Pio TOU cna fJETOnlOSEv Kat of. ALYO ~,oeafvoJlE OTI it l::.IAoxio ~lOe; dXE £~OVTWOEl 'TOV .£TIIKTlPUY}J.EV;- A-;'~;~'u~~~pF;~~ ~ou dXE TO~EU6~vu}J.o K~~ TIE'TOV nOTOUXOe;. Mae; TIAl1Poc.p0Plloav Eniolle;, chl 'Ta xpu-

-<,-6:'-86v'Tla-'Tc(' "iTxE 6:~'a-lpEoEl"aTIO ia SUIJa,.6 TOU }J.E 'Tava-"""

--:\t-ES~"- ~.ajo'.T"n 8l6p~El~""~~O?~"~~~_t~y_:_ )lE1"Ol THO t~l1YrleTl-

KE TO TIElOIJa 'TOU va I-ltlV TIEOEI swviavoe; OTa XEPlCX 1"OU OLpOTOO. (0 apXl1yee; 1'fie; nOAnocpUAaKTle; ElXE ESOV7WSEi tnt TEAoue;! Al.l'TO O<pEIA61"av OTf}V 61TEt6apxio iOG KcerotKO, TIOl> TOOYl £K1'I~YlOl1 E1"PECPE OTO ... «peel, aAAa Kuplwe; 01"i)v E~TIVEUO'1 TOU l::.lClKYliii ~ae; va a1TOO'TOAEi 1"0 T~iiIJa .E.KElVO 'Tii':; l::.lAOXlo,:; OTf} 66:0'1 IJa,:; ano vwpi,:;. 01 rrcpcrrn-Pl11"Ee; iOG nOTOUXO, vcjuocv chl anOXWP'10E OAOKAf}Pl1 tJ AlAoXla Kat £TOI SE6appEU1'f}Kav Kat ~TriiKaV ere Xwpt6.

- 64-

) AlTO 7~V Tlf.ltpa TIOll EAEI4>E 6 apXl1Y0C;, ~ cuupoplo lXECPaAll Kal f.l£ TO ti8uzo 7TEO}J.EVC, lTpoOTIcx8Ei va YIVEt «Eva fJE TO XWjJan.

'H lTEPIOXf) apXIOE va ~~.U:PEUEI «oi vOlw8a}J.E c'n noAu yp~yopa Sa TEAElwvav xol TO OIKO jJCXc; o6ocxva IJE Tic; 1TOpEiEt;.

Atv napaAEflTa~E OE v' &.CP~VOU~E ({e:looTTOIT"]TTlPlan at XapaKTT"]PlOiIKa orjuslo, Yla va lTapaKlV1l8ouv 01 OUIJIJOplTEe; at lTcxpci50011. EIXafJE If) oEoalOTllTa 571 Btv Sa TIEPVOUOE 1TOAUt; KCXIPOC;. TIOl> 8a oAEnOIlE TO TIEIVCXOf.lEVO TOUe; f.llTOUAOUKI va EPX£'TCXI jJ£ Ka1TOIO acrnpo rrcvl O'TO XtPL

'Ev TW J.lETCX~U, 01 E~EPEUVTlOEle; Ilac; E~aKOAOUSOUOCXV OE Ko8E KCXTEUVSUVOT). xwple; va 5[voufJE TllV EUKatPlCX va oyouv 01 1TElvaOfJtvol Yla OVa~TlTT}CTr} 'Tpoq>lie; I TIO(; Sa TOl"'e; £:TTE'TPE1TE va EXOUV TO KOUp6. ilO va EATT[~OUV OE:

KcxAAhEpEe; fJEpEe;.

nOAAEC; cpoptt; op(OKCXfJE 011fJOOlCX ieiOla, 1T0l> jJOC; fTfEl8cxv 5Tl r1 rrclvc apXloE va «8Ep(~EI» Ta UlTOAe:lfJjJaia TWV aUfJl-lopnwv. 'H KUPIWTEPll lTllYl1 TIA11POCPOPIWV 5J..lWC; ~oav iO TIEplTIWjJCXia TTOU op(at<ajJE. AlJicl, }Jae; fOlvav avaYAUCPl1 'Tf)v ElK6vcx TTlt;aUfJ"f.JOp{cxe; xol I-lOC; TIA11pocpopouaav c5XI JlOv6xa yU] 'TO TI fcpayav Kal TO TIWC; e:TVat ~ KCXic.lO'TaCTr} Tile;. 0- yEfoC; TOUe;, CxAAO xnl YlCl Tle;. jJETOKlVT']OElC; TOUC;. "ETOI 5iOV iO KOl)f(OU'TOla aTTO KEpaOlCX JlaC; cpcxvtpwvav lhl dXav E1TtOKEcp6Ei Tle; KEpaO"lEt;, crn'lvallE EKEI tVt5PEC;. THiav OtoOlO 5- il Ta npoYJlCXTa dXav 1Topa TIOAl> 5UOKOi\E~EI YI' aUTouc; Kl' 5il aTTO ow xcl 1TEpa ~ rrslvc ea iOUe; 6511yoUOE, apya T\ YPtlyopa, at 01TOYVWOl1 Kat at. Aa611. Kat O"Tle; 5uo 1TEPl1T'TWOElC;, 6 5p6JloC; 65'1Youo£ Oi'iV E~OV'TWOT') Ii O'1l1v TTapa50C1l1.

- 65-

riA TI IHMAINOYN 01 KAMnANEI

nOAAEt; cpOpEe; OUVT"}e(~a}lEt TWPO TIOl" 6 KOlpOe; £lXE KaAOO'UVE4>EI, va Ko96}laO'TE Yla WPEt; OA6KAT"}PEt; Ta 6p6&ua E~W ano "TO KaTaOKEUaO}lEVO JlE ~EpOAISla O1<EiTao-rpo TOU A6xou.

" nUlVOJlE Kou5tvra, 01 ' A~IWJla·TIKoi TOU A6xou, xol tK"TOC; ano npo6Ar)}lQTa \~"T'1pEOlaKa, TIOl" JlOC; Slv6,.av T) EUKalp{a va OU~'1Tt100U}lEI EAEYE 6 Kaetvac; n6TE TO fva Kat n6-rE "TO .6AAo. 'H "'uxaywyfa slvci aAt)9EIQ (hI IJoe; EAEl1TE tV'TEAWC; Kai Stv uTTfjPXE KavEVQ opyavo olaoKES6oEWe; 0' OA6KA'1po "TO crrpa1'6nE06 JlOC;. Kcl TO paol6<pwvo aK6IJa 'TO crrEpOuJlacrrov, Kl' lTDl it fJ6v'1 fJat; tna<pl') fJE 'TOV E~W K60IJo y)"Tav 6 aoupJla'Toc; 'Tfjc; lllAox(ac;.

np0O"TTa90UOOJlE A0l1T6v, Ka'Ta TIC; WpEe; EKElVEC;. va 6pOOfJE Oll')V Kou5EV'Ta Karl, TIOl" Sa flaC; ~Tav EuxaplOTO xcl .ea Jlac; EKOVE va 'tJE"TacpEpeOUfJE E01'W Kal fJE 'TTl cpav-rOOla OE KOOJ.lOUC; nlO 6J.lopcpoue;. NETOI, fJIAOUoaJ.lE Yla J.l0UOll(T], Yla StaTpo Ti Kat Yla a<TTpov0J.l(a KaJ.lJ.lU~l <popa, acpou J.lOe; npOKaAOUOE 'TO CPW'TIO}lEVO eaUJla 1'00 Evacnpou oopcvoe, K~nw an' 'TOV onoio 6pIOK6J.lacnE.

eUfJOJlal, &n Jlla ,.trola OUv-rpO<Pla ElXOfJE OX'1J.101'lOEI xcl KEivo 'TO 6p6.5u, &ray, TIEpaO'fJEva JlEoaVUX'Ta, Ii KOU{)tV-

- 66-

'TO }JOe,; K01TTlKE OTT) flEOl'). (0 ~XOe,; JJlOe,; KO~1TaVm;, ~£XUel1- KE . CTTie,; PEflOTIEe;.

2ac.pVIOO'T~KaJ-l£ Kat JJEVOVTOc,; aJJlA'1TOI OT~OOJ-lE aqnl. 'AKouYOJ-l£ TOV aXO Tllc,; nov 'TOV rrclpvcv 01 xapa5pEC; 'TOU rAT') - ~l1J-lTlTPIOU aTT' 'Ttl ~.lla xol 'TOU <Pdoapll an' 'Tilv aAA'l, xcl 'TOV £cpEpvav yupa - yupa an' TO U.LKPO» Kat TOV OKOPrrcvov OT1C; TTAayltc;.

, Aw:6"KaJ-lE ljJllACt OTtlV KOpUCP'; Yla va EVTOrriaoUJ-lE TO XWPIO, rrco aVaO'TYU1EVO an' TT) VEKpa TOU EcrfEAVE 'Twpa, rrepcouevc fJE06vux-ro, 'Ttl cpwv" Tr;e; EKKAqolac; TaU yu] va jJOC; 60AEI OE AOYIOfJOUC;. T( vOT')j.la Taxa VOKpu6E al)'T~ ~ KWOWVOKpOUOla;

'H CPWVtl fJlOC; KOJ-lTICxvac,; AtEI 'Tooa TIOAAO! MTlVOEI 0Xl jJOVO ,,, xapa, fJa KOL Ttl AlJ'TTll Kat ,OV KlV5uvo aK6f.lTl. ro_ A6KAl1Pll Ttl VUXTa 0XE56v, OKOUYOV'Tav ,ex KajJTTav(ajla,a, rrors 'tlpyo, n6TE J-lE YPtlyopo pUeflO. 01 aV5pEe; 'ToG A6xou exCPl1O'av ,a KaTaAUpa'TO TOUe; xcl OUYKEVTPWjltVOI 0xoAla~av 'TO YEyov6C;, flEXPI iTOU, jJla xcl CiEV ETXav ,[ aAAO va rroiiv, oapt9TlKaV va nEplflEvOUV Kat oxoprnccv. "Epsrvcv

C • I

or OKonOI jlOVOI 'TOUe;.

Movo ,tlV aAATl IlEpa f.lo6af.lE:, ono iTA'lPOCPOPIEC; jJlOC; TTEpl'rr6i\ou Ilae;, Yla rroio oxorro x,unouoav 01 KallnovEC;~ KOVTa 070 5000e; l'iiC; , AppEv'Tac;, jlla }JEO'6KoTTll poopoocpo, OPE611KE ~acpvlKa jl'ITp007cl O'TOUC; Civ5pEC; Kat EOWOE 'r;v t~tlyT)0ll. "Hrov ~ !-lava Evoe; O'UJJj..lOphll, TTOU, oav EllaeE ,0 Xapo lOU KaTTE,avIOU ,iie; au IlJJOP[ac;, lOU na'TOUxa, niipE «ooapvo» 'TO oouvo, Ka6wc; £ITIE, yUpEUOV'Tac; 'To. . Yl6 'TllC;. lIH6£AE va 'TOV nElOEI va 'TTapa506EI Yla va OWOEt

Ttl ~wt'i 'TOU Kal va YUPIOEI KOV'Tcl 'T11C;. BapaEI 'TiC; Kafl'ITaVEC;,. Va·OWOEI jlt'jVUilO CTrO YIO vel 'ped v' (XV'Ta}!weOUVEI All'Ta ET1TE 1) 5uOTUXll l-lavCt, Kl' 01 <pav,apol jlac; cruYKIV'1!..1EVOl TT)c;. 06O'ov£ \}>WJ.1l. T56aAE O"TO 5l00Kl TllC; Kl' £~acpav(07'1KE.

- 67-

Ol Ka/-lnOVlEe;, OXOUYOVTCXV KOeE op6:5u oA6yupcx, n6TE 6:n' Tt;V KaTEU6uvOll TOU tvoe;, n01'E eXTT' 'TtlV KOTEUeUVOT') "rOU oAAou XWpIOU. ~eU~.~av 2t]~ :rrap_ouof.~_.Jiie; _~!~"-l.a5 J.!ovee, TIOU oE YVWpi~El EJ.lTT05tO KOt o~llcpa K_o8E euolo, l .. rrrpoCITa O'Tft edKICx onocnQf.,.ft.1Jl~ ... Q1_ KCXtJ,TIOVIEe; a6Tle;;'Ylb: ~E-pEe; TWPO, dx,av 1TOAU £1T'lPEOOEl T" Olo6EOll TWV cpaViapov. "Eve opaou, Ko8o)JoOIE cna PCXYElpdo, orrWe; O'V\lI1- 6we;, Kl' OKOUYOj.lE TOV Koo)Ja lTOU, OTet KE~')la iOU Crl~Epa, fAEye: iO'TOplEe; ELnp6lTEAEe; Kal TO OKPCO"IrlPI6 TOU xaxaVl~E 6l\6yupo, KOVia CIT~ epWTla 'Tfje; xlnpae;.

- ,

ErOOj.lE 1'6 KEepl, TTtlya)JE xol PElC; KOVTcl. ~EveouOtaOI-lEvee 6 MaY£lpae; }.lCXC; Yla T"V cxu~llOl1 'H:0V eaullOVTwV 'TOU, 'TTfjPE <popa KI' apXlO'E 'Ta O'Uv1l6LO'l-ltvo 'TOU 'TO'OAljJla IlE T1C; fJavoG6pEC;, flO: !<61TllKE. At.C; Kol Konolo XtPl 'TOV KPO:'T110E. 'O ~XOC; Tfle; KOIlTI6vac; ~'Tav, rr' QKCUOLl1KE flEC; Tt; vUX'Ta. ~'OAol }JElVOVE OIWTIl1AOl Kl' EIJOlasOV 00 va npocm06oGoav \I' avaKai\uq,ouv 'TO XWPlO, nOll OIJit; Ttl 90PO: 5tXTllKE Tilv in{OKE~l1. r'0f-lWC; tl Olwnr; OEV EYlVE Yl' OlliO. 'H Ol<E~11 lSAWV OplOK6'Tav OTt; }JEO'OKOTfrJ flaupoep6pa, TIOV yUplSE OTic; tP'ljJlEC; va opd 'TO Yl6 T11<;. (H cpavTooia 'ToG Ka8Evoc; (KaVE ,-ove; llXoUC; dKOVEC;, TOUe; [KaVE OIT l'T I , OiKO~ YEVEla, 'TOUe; Eq>'TlOXVE XpWj..LO, 1TOU J..L' OL1TO ~wypacpl~E Ilu:t Jl6VOJ.lopCPrl. T~ J.1cp'Pil '1fje; M6vae;. Kcvslc O£V EAEyt va O'ITaOEI 'tft Olwnrl. co Aox(ac; o!lrlxaVOC; OKOAIOE 'IT} SpaKO 'Tfje; q>WTlOe; rroo CPOUVTWOE lJovoJ..Ltae;. TO. ~Epa ~uAa fTPI~av 'Tpl~06oAwviae; 0'0: va 6EAouv va orrcooov fJE 'TT} J.llAlCi TOUC; TT}V Cx!lrlXavTl 'TOUTl1 orcrrrri, Kal 'T6TE CxKOUOTl1KE Kl~ Ii CPWVt; 'toG AOXla, rrou, YUp(~OVTac; npoc; 'TO fJ.EpCC; TOG AcxayoG, PWTTlOE Kel'Tl, TIOU TIOAAol 6S.8EAav tKEiVl1 'Til crnYJ..l~ VO: fJaeOUV.

- ME 'TO OUf-lTI06ElO, KUP AOXayE. cYnopXEI Tp6noc;. va f-lt;v noSEl KaKo 'TO naBI 'Tile; KaKOjJo[pac; TYle; yplac;;

- 68-

(0 /\oxay6c;, ~Ep60T)~E, OOU<PPWO£ TO XElAT) , KOUVf)GE iO KE<paAI 6E~l(1 - ~Ep60 GOV V' Cq .. lCpI66i\i\EI Yl' CXUiO 1TOV ea. TIEl Kcxl OTIOKpref)KE.

-~Av dXE ~uaA.6 b YIOC;, e~.iaXE KIOi\c:xS 'T!.CXP_CXTJioEL "AC;· .. ,

EUXf)80ufJE chi 6 eEOC; eo i\u1Tf)eEl Kl' aUTov xnl iTt tJava

iOU Kat -TTtV·· c8i\'&Ba lSi\~~- "kaf~tva- ~;---&naaXo~Ei-.f·6·ip(:,-=-

~~f)J..lCX pt TTCX15ul, Yl~i" "6 ,.[ -eti\-6Uv Kcx15fv--:t"a TTcxpaTovi·· va·~-·-·

.- _ .. ·"?jouX6oou·~£~·-·--·-·· - .. ----.--,- .. -- .... ~-,-.-.- .-----.-.---.-- .... -_ ..... - .- -_.--_-

LTO TtAOC;, ETTIE 0XEOOV tJ£ OEOCXIOTllTa OTl1TOAU ypi)-yopa .ea -rov fXou~E': __ ~r_~ll'Te~911~e O'T_~_ K~~~VL iO~~~X~~:_

-. 69-

TMHMA KATAliPOM9.N THl: «A II\OX I Al: KYNHrQN»

- 70-

MfA nETP A IE HIYXA NEP A

~~-----------~.--

, ~

/' <.

.// "

I"~

I

I

01... aIXJ.loAWTEC; J.lac; EXOUV TIla ouvT)6fo£1 TO 1T£P156.A?\ov Kat KIVOUV'Tal 'T600 aVETa aVCfJ.EO& lJ.ac;, TIOU cn!opEI KavElc; Yla ,.tiv "TaXUTT")Ta TfjC; 1TpoaaplJ.oyfjc; TOUC; OTT)V Kal-' voupla ~WT) 'TOU OIpClL01!EOOU fJaC;. T wpa, TIOU ~EKOUpaOTT")-: «ov xol £XO~V 'TT)V EUKatpla va 'TPWV xcl vel TIAEVOV"Tat, £-1 oElxvav TIOAU 1TIO c5JlOpq>EC;. "Ooo YLCl 'TO V'TUOlJ.l6 'TOUC; Kat Ta... KclAi\u1nKc ,-OUC; CxKOIJ.T") cpp6V'TI~aV va '-OUC; 'Tel TIpOJ.l1l9Euouv 01 \ cpavrapot, 1TOU KUPIOC; ~EPEI f.lE 'Tl Tp6TIO 'Tei l~OIKOVOI·lOUOCxV !

rUl ,-ti BpaO"TT")pI6'TryT'io a&rt; 'TWV CPOV1'CpWV fJOC; cpa(VETat lhl Ecp90aov 01' Ctq>TtCt 'TOU illOl'KT")Tfj fJac; .•• TIpafJaTa KOL.. 90J.laTOI KOTIOlOC; KOA09EAT")'TJle; cpO LVE'Ta t 'TOU dXE OWOEt Tic; nAllpocpoplEC; jJE OKOTIO va ... Ctnoi\ouoEl "Tie; aVT15pocs«; 'TOU.

CH OATi9EtO £IvaI OTI TIOAAol dxav OUYKlV1l9El ono TT}V rropouclc 'TWV YUV01KWV, J.lel aUTO ~'Tav 5AO Kl' :5Ao. nOTe:

OAAO'TE SEV EiXOJ.lE TETOta EUKalp[a vel Ota1TIOTwaOUfJE no- 00 oAf}9Ela elvcn aUTO TIOU AEYETal yta 'TJlv aocpaAElo J.uac; yuvalKac; 51'OV oplO'KE'TOI (xva}lEO'a O'E 'T600ue; av5pEe;. 'O llIOIKll'Trl<; fJOC; 5fJw<;, K<lLl 'TE'TOlO OEV 'Tg,·1T[-O'TEUE EUKOAO Kalt eEOC; 0XWPEOTOV, «£OTIEUO'E» va KOAEOEI O'UYKEV'TPWOl'l

I',

.. " .'\

'\ I '.- 71

Movaooe; YUl va ({TIp06£i Efe; oapuOTljJO\J1'OUe; 0l1AWOE1e;)}, KCXewe; ETTIE.

Too ET01J-laOaJ-lE jJclA1aTa J-lE J-lEyaAO KEqn Kat to aXET1K6... oa6po novw aTO onoio EV01W6E [OlCXLTEP'l aouvoJ-lla va 0p(OKET01, &rav KUp(W~ dXE va avoK01vWOEl «cooapac; cl'TrocpaoE1e; TrOU Elxov 0XE01V jJt Tilv Ti61K"V TOG OIpaT1WTOU, lS0I1C; KaTcl 'TOV KOVOV10J-l0V EXEl v' OVT1J-lETWTr(OEl 0- 0"TT6voouC; EXepOUe;)}.

Tt;v TrpOKo60Pl0J-lEVT'] A01TtOV wpo, EKaVE TrlV EJ-lcpaVlof) TOU, OUVOOEu6J-lEVOe; OTtO 1"0 J-l6VljJO aYYEAlocp6po 1"OU, TOV MavToi\ij, iTOU 6 OUXWpEJ-lEVOC;, OTtO o.v1'lTIo6Ela TtpOC; TO AaT1V1KO «On, 'TOV £TXE KaVEl ETIl 'LO... tAi\rtvOTIPETtECTTEPOV «Mav5aAij}).

ME oi]J.laTO pU6J-llKcl Kol KaAOSuYl0J-lEVa nATlofaOE 1'6.

OTtO ~EpOAI61&. o&epo. 01 J . .l1T6TEC; TOU KaAoyuaA10jJEVEe; aO'Tpaqnav xcl T) crrOAtl 1'OU ~TOV 7TEPl1T01T']J-lEVT'] 5nwc; 7TOV- 1'a., EVW TO }..l'ITEpE, O'TpaOcl OOAJ.lEVO, ETIECPTE J-lEXPl 1"0 OE~lO cppUbl. TH'Tav xapJla Va 1"OV 6i\trrElt; Kat va K0J.lapWVEU; Tt; AEt>EV'Tla 1"OU.

M' Eva OOATO aVEt>T']KE 010 o06po Kat aJ.lIA'l1"Oe; Enl:OKOTtOUOE 1"0 •.• yupw, 00 va lj6EAE va SWOEl TIlV at'cr6T'joT"J 010 OKpoaTtlP10, TTOU OIWTt'lAO TOV TTapaKoAoueoGoE,. TTWC; •.. 00EKE1"at KEi 5a va 1"OV 50Gv KaAa-KaAa rrplv 0pX(OEl va. I .. UAOE1.

Bval aAi]6Ela 01"l JlEjJ.EyaA'l avuTIoIJOVT']Ola 7TEplJ.lEVaJ.lE v' clKOUOOUPE T6v ••• CP1Al7TTtlK6 TOU, J.110 1<1' 6 TTaV1'a xoAOTrA'lPOCPOPl1J-lEVOC; clYYEAlOCP6po~ TOU J.la~ dXE 'ITEl, OTtO TtpO'lyOUJ,lEVEC; }..lEpEr; 01'1 6 6101KT'J1""~ EXE! va "'OAE1 ,.6v ••• 0- vaOaAA6IJEVO Kl' CSTl WpEe; TIOAAtc; TTpOTrlapaOKEuo~El ypacpoV'Ta~ 0' fva xapTl 'Tel c50a Sa Ka1"Ollap-r.upoGOE!

, AvdSoOJ,lEVOV AOITtOV 01"0 oa9po 1"OU TOV OAETTOflE 8E-- 6po1"0 6:vOJ,lEoa Ilac;, av Kal, 6Ep[O Civopae; ono CPUOlKOU TOU, KO-rW vel KO,.Et>OlVE9a nEpvoYE crt IJ.Tt6i 6AOUC; lJ.oC;. NE_

- 72-

-,

_, ,

YIV£ cnr6AUT'l ~ouX1Cl. I1EV CxKOUYOTClV napa 'TO QUAOKI ~E 'TO vspo rno KaTW, rrou K~j,6pl~£.

KOPOWS'lKE, niiPE eCt6EIO: avaoa, CPOUOKWOE TO TIEAWpro cniiSoe; 'TOU xc], .. ep6VT'l~E:

- L'TpCn ICncH ,

ol KavoVI0J.l0l 'TO avayp6:c.pwot oacpwe; Kat ouoq.dav a}Jcpl- 60Alav acpitvouv OTI f) }JES'l, "TO TIalSElv ETIt KEpOOOKon(a Kat al KaKOL ouvcvco-rpoocl, ctmpedpouot 'TO: XP'lOTCx TWV cnpailwTWv 119'l! l1UOiuxwe;, EK TOU Oipa'ToTI£50U Tile; tllAOXlae; Ecpeacav TrATlPOCPCPlOI de; T~V LlIOIK'10lV, EK Alav a~lolTfOTWV IT'1YWV, Oil ... VEO:VI8te; 'TIVEC;, TIEPlEpXO)lEVal ia xapOKWflOTa YUJ.lv6TIo6Ee; KaL.. 'PatVO!lllpf8EC;, aKl~6JlEVOl 5lK'lV naAAOK(6wv, TIpOKaAoGot 10 K'Tl1vwBq EVOiIK1"a KOL olacpSdpoucn Ta XP'lOTO: 'TWV OipaTIW'TWV f)S'1.

- Tilv EKaVE TIelAI KCxTIOIOC; Cx<p1i\61"I J.lOC;, CxKOUOl'1KE va \f>leupfsEI EVae;, O'TT) 5IaKOTI~ 1"OU l110IKl1'Til rrplv OUVEXlOEI.

-; Tob AOITrOU, Btv ea ETIlTPE~W va aU/lOOlVOUV 'TO 10ULOU ErOCUe; CxKOAoofal de; 'TO O'TpaT6TI£50V 'Tile; Ali\ox(ae;! ETJ.lal QTIocpaOlOIlEVOe; va AaOW J.lE'Tpa OKAllpa Ola va CxrroK,a1"acnf}ow 'Tilv KAOVloSdoav ljJUXlK~V loopporrfcv 'TWV JlaXrYTWV!

- Bpt TOV '1060a, T( TTT1YE Kl' dTIE! 'AKOUO'Tl1KE Kat TIaAI 6 \f>f9upoe;.

-. L1"paTIW'TOI! OUVEX(~El 6 OUXWpEJ.lEVOC;, oae; EAOXE ~ ulJ>fO'Tl1 Tl}JT) vO: UTI'1pE'TEhE Ere; 'T~V £nlAEK'TOV TOlrrllV Mova5a Kat ouoElc; EXEl TO OIKafwJlo va JlOAUVEI 1"~V lEpaV 1"'1<;' 'ITClpaOOUIV I EToSE C:TIOYOVOI TWV 'TplaKOofwv, Ked OU5ETIO- 1"E npt-rTEl va ~EXVaLE TO YEYCVOC; 'TOU'TO I

- 't'EflaTO - \fEJla'TO crE TIAl'lpocp6plloavl 'AKOUOTllKE.

Twpa va AtEl 6 KOOflo:e; bta/laPTUp6fJ.EVOe;, oav 01 KO'Tl1YOp(Ee; va TOV acpopoucrov npOOWTIIKa.

- !KaOjJOe; TIaAlOKEpOTC! I' 6KouO'ai ' AneXVTllOE 6· auXwpEflEvm; Kat TIIO TIEIOflWflEVOe; TWpa auVEXIOE: ' A TIO

- 73-

• I i

atlf-lEpOY Kat El<; 1"0 t ~fj<; CxnayopEUE1'Ol aU01T1PO,O'fO ~ lTPOOEYYIOt<; 'TWY vEov(5wv Ere; 1"0. f-layElpEiO.

- Kal 1T016<; so. 6011SOEI 010 oucclrto: , AKOUCITT)KE Kai TIOAI fJ cpWYT] 'TOU Kooud.

- ea Ka'fEOW Kcl1'W Kal ea aou ,ooKIOW .1'0 KECPO:Al !-iE 1'1) YKAhaa, noA10J.l6p1'T)! T ou OTIOVTCl.

8rrE, ET1TE, arr6cnaoE Kclrrolo cpopa Kal KO'TEOT)KE altO ',,0 GaSpo KopBW1'oe; Kat J.lEYOA61TpETIOe;. nplv <PUYEt, IlCi<; TTAT}o[aaE xcl fJE -rrovnpo xap6YEAo pW"l1aE:

- KaAa iOU<; ,a ETTIa;

T OV olaoEoalWaaJ.lE 5,1 KOAA(1'Epa Sty ~.17TOpOUO'E yO: ,d1TW90uv Kl' E<PUYE EUXOPl'O'TllfJEvoe;.

T OV KO!J.!lpwVaf-lE "TOV .6.101KllTTl f-lO<;, rroo, EK"TOC; alT' "T~V 1TaAAllKopul, 51E9E1'E f-llCx $uxti oyvT} Kl' 6.9wo, 00. I .. ll.KpOU nOlolou. Tcepc 1TOl> ~EeUf-lavE, EiIlOO'TE oloa(Ol thl 'TO {lxeaE KI6Aa<; "TO ~~"TrU:1a.

"I

- ..

L: J

- 74-

t: '

EAnJilEL

(ENA XQPIO ZQNTANEYED

MUI xapouJ-l£vT) do'lOT}, TIOll ~pe£ J-lE 'TOV QcrupJ-la'To, OK6pniOE at lSAouC; 'TO KEepl. Kal 'TT} xapa. co MOV'TiOAiiC; ~paE 'TPEXcl"TOC; YICl vel Jlae; rrel lS'Tl clKOUOE 6 fOIOe; J-lE 'T' aU'Tla 1'OU vel AEVE an' 'TO I'Tpa'T'lYEio lhl ea TTPETTEl vaXOUlJE on' 6lJ>'l fJot; TTWC; OIE'TclX8'l 6 ETtOVOna'TpIOJ-lOe; 6plOfJEVWV XWplWV 'Tiie; TIEpiOxiie; !Joe; xol lS'Tl 01 Kcl'TOIKOI E'TOllla~OV'TOl va ~EKIVtlOOUV .

AlJ'TO ~'TOV AOlTT6v; TEAEIWOE t) ep06EPtl TIEPITTE'TElO; <JOTOV ETTl0l1fJOTI01f]8T}KE t) EiO'lOl1, t) xopa fJac; ~'Tav J-lEyclAl1. <l>,av'TaS6J-locrr£ lioT'] vel rrclpvoov Swi} 'Tel XWPla KL' ot KaJ.llV60EC; 'TWV EpJ-lWV OTII'TIWV va 6ycl~OUV Kanv6, va SWV'Tavsooovl ea crraJ.la'TtloEI E'TOI Kl' t) OlKft J.lae; a1TOfJOVWOn rrou fJae; EKOVE va ~EX600UJ.lE lhl OnapXEI Kl' aAAOC; K6criJoC;. ,(~hl unapXEl Kl' clAAOe; 'Tp6TIoe; va ~Ei KoVEiC; tK'TOe; ana 'TOV ·OIK6 iJae; I T( 5VElPO I

ME aywv(a EfJOlasE a1To KEi Kol nEpo i} aVallovtl 'Ti}e; t'1Tl'O'TpOcpi}e; 'TWV KO'TOCKWV! Kl' lva a1T6YIOJ-lO, J-l6AIC; apXLOE ,6 ~AIOC; va ylpVEI, 'Tpr60J-lE 'Ta penla fJOC; ana 'TO elaJ-la rroo napouO'laO'TT']KE fJ1TpOcrrO jJoe; I I'Ttlv 1l'Epa ana 'TO pEjJO 4frAOYUl TOG 60uvoG, TrOll 'Ttl XOpcl~El Oel <plot 'TO fJOVOTTcl'TI -rrou 6ol1y£i Yla 'Ta a'ITEVaV'T1 XWPIO, fJUI oupa ana -r600 Ba

- 75-

J..llKpOUA1KCX TIPO!J.OTclK10 TIOV !J.Ola~OUV J-lE ~.H:PjJrlYK10, q>clVl1K£ va KOUV1ETOl.

At. ~ae; £1-1£V£ Cq.1cpIOo;;\la OTI ~COV 01 bravarn::np1s6- /lEVOl! Ia vo. avai-'10uq;oU/~IOO:: r, llIAOX(O. ¢WVEe;, xaptc;, TI'l0~IJaTO 01 cpaV'TOpCL niO:OOIJE Kat !JEte;. .. «SEwpdo» Kat [h£ pi: I{IOAla E~'iE fJi: YUI-lVO !-la'Tt, 6i\ETIaflE TtlV oupa aLJTT) T~e; l;wf)c;, TIOll E'TPEXE ccv OlflOl C;woy6vo Yla va I1TTEi O'TtlV KOPOla 'Tfje; Pl'll--l0Yj-JEvllC; POUJ-lEAlle; Yla va TTlV KaVEl va ~avaXTunrlo£l.

KUTT6.~OjJE . KUTI6~O!l£ xwple; XOP7aflO xcl !J.E 1"tl OKElP'l fJae; oAtTroflE Kl6Aae; TIOAITEla 6A6KAllP'l KEi Sa !lTIpOO'To. flae;.

'ApXloa!lE va ~ExWpr~OUIl£ -rle; XPWj.101"101"te; KOUOEP1"Et; xed 1"a TIOAUXpWflo cpoUO'TaV10 -rC:w yuvalKwv, 1"1t; &O'Tpa~EC; TIOI) KaVaV O'TOV TlAIO Ta xoi\KwjJaTa nov jJ£1'OcptpOVTOV fJE Ta swa. Kl' (si\o OUTa cp1"<lvav KOVTa !Jac; Kat Ta OEX6J..lOOTE OCxv~ fl'1VUI-lOTa rrou exyyrsov 1"llV ~UXtl Kl' fOIVOV X(i\IEC; OUO unoOXEOEle; !

LUV'l61CfJ.EVOl aTIO TtC; 6UOKOAEC; O'uv8fiKEC;, IlEaa OTic; 6TIoIEe; souoaflE a6Ei\a flOC; xcl TIOpoKoi\ou8wvTOe; -r~v 1TOpErO aU1"rll !Joe; EKOVE EVTUTIWOll, TIWe; 6i\6KAllPoe; aUTOe; 6 K6ofJ0C; ~'TCXV CUVOTO va !J.ETOKlV1E'TC([ xwple; !J.ETpa o:mpoi\ECoe;, xwplc; K0fJ.0U<pi\o.s, xwpie; oni\a Kl' EJ..lTIpoa80cpui\oKEC;!

. __ . . TL2EQPq>!L~ry~l_T} __ ~_~~ __ x_~J5_'!!j~~Jlo !_X~_~!S_~.ly~U:-,_ou~ __ .

Kat -rai\o lTIWP lEe; ! T( wpoTo va fJ.1Topd«; va napEle; Eva flO--·--":O-rr6T-1Kai-V'& nae; onou 8te;, xwph; 1"0 q>660 OTI TIlOW uno TO npWTO 1Toupvapt_e~ OE TiEEf:lEVEI KpUjJEVCC; 6 96va1"oc;1

:~"Y._ •• _ • __ ~." ...... _ .. ~~r_" ........ ~" ... -.. ...... _~ .~~'._.' _. _ •. , ...... __ ... _" L ...... __

LUVETIOPJ.lEVOI ano 70 e~Oflo, Ka86j.loOTE Yla wpo KaL

TIOpaKOAou6ouaopE TT)V KlVCUIlEVl1 ypa)l~Ti, JltXPI rrou Xa- ellKE eTTa yuplopa -rOU J_loVonCITIOU. M£lvajJE Yla Kcq..1TIOao OK0J..lll, a J • .tli\'1'T 0 I Ka\ O'KECP1"lKOl. "Eve at09rU.la Eueuvl1C; flcxC; dXE KO'Tai\6oEl. L£ I..lcxC; O'TllpfSEI 1"1e; tAn(OEe; 1"OU 6 K6oflOC; au,6e;, O'TI ea acpf}oEl 6PIO'TIKCx 'TTla 'TT)v nopayJ<.o 'TTl«; 71'6-

- 76-

I

-,

AYle; xed 8a P'SWOEl ~ova OlO PllJ..l0YJ..l£VO crrrrr TOU Yla va OWOEl ~WT} OlOV -rorro xol va naPEl ~wll an' OUTOV.

Mrrcpouocus 0IlWC; va nOUIlE fJ.E OEOOlOTllTO OTI c5i\o 'Tti\Elwcrav Kai (hI aTIO ow xcl nEpa Ta npc{I.lo1"a OAi\o:~OV; nwc; Sa YlVOTOV OLlTO TT) OlIYJ.lll rrco ol crU).1}lOphEe; BEV i· owcrav KOIl}lICx Cx~l6AOYYl fJ.O:Xll Kai jJ£ £AclXLOTEe; cnrwAEIEC; KOT6p8wcrav va oloow8ouv; nOl6e; J,lTIOpOUO'E va oE6alwoEI lhl aTTa OTlYJ..ll1 OE O'TlYJ..lll OEV 60 EKovav Koi noi\l TtlV EjJcp6vlcn1 TOUe;;

M' OLJTts Tie; crl<£~ElC; KOljJT)en,Ka~£ KEiVO 'TO 6pa5u.

01 £~EPEuvftcrEle; f-1ae; £~aKoAOUeOOV J..lE EVTOVO pu8fJo. npOO'1T'OeOUIlE va Ililv 6:cpftOOU/lE CUTE 86./lvo, OUTt: 6paxo, oLhE O'TH)AlCx rrco va !.lIlv 'TT)v ¢6~OUf1E f.lE KOSE AE1T'TOjJEperc.

T C YEYOVOC; cSTl TIOI-.u KOVTO jJoC; uno:pXEl KonolO xwPlC KO'TOlKlljJEvo, nov £XOUjJE avai\aoEl Tilv clo<paAEl<l TOU. flOC:; KaVEl va KOTOo6AOUfJE K6.9E 5UVOTT} rrpooTI68ElO WOlE va Te:AEIWO'El fJ1Cx wpo apX~TEpa ti lO'TOPlO TfjC; aUfl!lOp[ac; 'ToG n01"OUXa nov, TIOP' OA'1 'Tf) QUO'KOAy") 8toll TllS, 6£ AtEl O:K6J..la va <pavEl nOU6EVa.

T wpa TEAEuToia EXOU/.lE XaoEl 1<01 'TO txvll 1'11<; 'TEAEiWC:;.

O(hE KOUKOV'TOIO ano KEpacno uTrapxouv. olhE lXVTl cpW'T10e;. olhe: TTEprrTWJ.laTa. Ko8E 'TI 'TrOll 8aTIp001VE 'Tilv rrcpoooto "'1<;, EXEL £~O<pOVlO"TEi KO'Ta rreplspyo 'Tp6TI'o, /\[YE<; ~tpEe; !-lE'Ta OTIC 'TOV EpXO~J.lO TWV EnovonOTplo8tvTC...>V. TlTIO'Ta (fAAO otv urropel va OKECP'TEl KOVE1<; £K'TO<; ono oua nEpl1T'TC:'cue: Ei-rE ti OUll~op[o KO'Top8wOE vel cpuyEL alTO 'T~V 1TEPIOXrl ~ae;, thE ... opiiKE KCxnou 'Tp6cpll..lO Kat, £'cpOOL00I-lEV'1 tJ' aUTa, KaVEI... «"Aoucpa» Cl1TOCPEUYOV'TOe; 'T~V K{V'1O'l. K<iSE 6paou, oav OUYKEVTPWv6fJOO"TE yupw eno OJ..l'TTpl 'TOU Aoxoyoo Yla va noullE 'Ta OlKO lJo<;, lTpoono90UOOJjE va

- 77-

6yaAOUf1£ KOTTOIO OUf-lTTEpaOflO, !-lCt TTaV1"CX KO'TCXAriYO}JE cht ~TCXV &OUVCXTO va. fxouv Ecpo5lCXcnEi pt ip6cplf-lO a:rro aP..Arr 'TT11Yll, EKTOC; ano KCXiOlKllllEVO xwpo. 01 ETICXVCXTTCXTPl06tyn:c;, dXav 'TOOO TrOAU 60KlflCxOEl Ttl «yi\UKO» ific; rrcpooclcc TOU aUIJ.IJopi-rT'), TrOU ~iav OTrl.8avo va OPt611KE KCxnoloc; vCr 'TPOCPOSO'Tf]OEI -r~ oup}Jopfcx l6EAOVTIKO:. Moyo f-lE. -rpopoKpaTfa fJ1TOpOGOE va YlVEI KaTl TETOlO.

AULa OKE<pTollacrrE Kai mya - mya apXlOE va pac; YL" VE70l TTETIo[611011 chI ThTO,O aAAo aE f..lTIOPOOOE va oUJ-l- 6aiVEL

1

- j

I

- 78-TO AENIO

,

nap' OA£e; Tie; lTPOana6£1£e; Kat TOUe; KoncUe; ~ae;, "d- 1TOTa TO BETIKO Btv £lXal-l£ n£TUXEl. (H ouuuoptc t~aKO]..ou60uO'£ va JltvEI acpavTll.

"Eve 61T6yEUjJa, TIOll ElXa tTIlOTP£~EI vwplt; ano fllel t~Epa)vllcrlll rrflpa t·.\lQ. dOT1O"ll, rroo lSXI J..lcvoXa EJlEva, aAAa xcl O]..QKAllPll 'T1l ~(.I-lOlp(a uoo J.lae; [KaVE XaPOUI-l£VOUe; eel fllKpa nalSla. 'O ~lOlK1l7~e; dXE olaTO~El va ~EKlvl100UI-lE JJ6AU; VUXTWOEI Kal cp9avoVTae; 070 KaTOIKlll-llvo xwp16, va £)'KCX'Taerrr)O'OUJlE EvtSpa. co EAEYX0C; TWV npoO'OaaEWV TOO XWPlOU KOTO T~ SlapKEla 'Tfie; vUXTae; lowe; !-lae; EAUVE TO J.lU0711pIO Tfie; -rpoooSoclc«; Lfi~ oul-lt·lOpiae;.

THTav J-lEYOAll TUXl1 YU:l J-lOC; 'TO YEYOVOC; OTI 60. n'l~ yoivoJ.l£ tTTl TlAOUe; KovTa at Ka70lKll~tvo Tono.

'Ano J.ltPEC; Twpa 6VElp£U0l-laOTE KCl'Tl TE7010. (0 Ko8tvac; £nAa6E IlE 'T~ <pavTaa(o 70U onwc; il8£]..£ T~ ~wTt 01'0 XWP10 TOUTO, no'; ~Tav 6.noK0l-lflEVO 6.no TOV KOO'f.lO Kat clTT0J.l0VWJ-lEVO Kat TIOll T) JJOVa~La Kt' iJ cpaVToO'(a !-lac; Tc5KOVE TIoAnda rroo fKpU~E IlEaa Tl1C; 'ToO K60}lOU TIc; xaptt;!

'Ano nOAl> vwplC; AOlTIOVapx[aaJ.lE va ETOllJa~6J.loOTE np0aEXOVTOC; 'Titv EJ.l<paVlar) J.lac; EVT£AWC; i510fTEpa flU] Kat Sa TT'lyalV0J.l£ errr)v. .• TT6A'l!

ElSa nOAAOUC; va yuaA{~OUV 'Tel apoui\a Kat aAAOUC; va

- 79-

nAEVOVTOI SlnAo 0'"[0 TpE.XOUpEVO VEpO.

ME TO npWTO GKO-rOOI Op1vKOl-lao-r£ KI6i\o~ OTO IJOVO- 1TOTI. To ~ETpa oO'<poAElo«; rroo E1TP~1T£ va rrcpouue, 'Tt; ~ICt wpo 8po~o, rroo KaVOVIKCt ~Tav ~ 6nooTooTl, 80 T~V KovaVE 6u6, Towt; Kat nEpLOO'OTEpO.

To O:EPCKI TOU oouvou ~ .. l(xt; XTunouoE o-ro rrpcccorro Kat TO <pEyyapl 6i\6i\a!J1Tpo CPW~d:~E 'TO 'TOnIO, i\Et; Kl' ~Tav !-lipa. 01 i\acnIXEVIEt; 06i\Et; err' apoui\o KCXt 'TO ai\acppOlTEpnaT'1fla, EKavav 'TT')v K!VTlOfj flOC; &.e6pu6'1 Kl' acpTlvE 'TO 'Tpayouer 'TOU KEAOPIOflaToC;, nou6yalvE OlTO Xli\IEt; oua 6PUOOUAEC;, va EpXETal oav nOpaCEl010 rlXw, Yla va KPOTtlOEI 'TO LOa err' Clrlo6vla ncuxav OTfjOEI OUVOUAlO KC.(TW O'T~ PEl-lOTHI.

nEpnO'TOUoo!JE fJEOO o' aLlLT') 'T~ jJoyda Kl' Et'X0l-lE Tr,V 0':08'10'1 iTwt; 6pIOKOlJ.aO'TE J(OV'TCt Ole eEO xcl OTT') swfj, 0- 1TWt; TT')V Ecp-rIO~E, pt TT]V 61TEpaVTTl ayonl1 TOU o-rov avep(vlfO. nEpnOToflE OIWTrT1i\oi Kat ~EpOU!.lE OTI Or1/lEpa 8EV elver oev 'Tit; OAAEt; c.p0pEt;, rrou 'TEpfJa ifie;; rropslcr; jJoe;; ~TOV KanOra 6pEIVT] Kal EPfl'1 810600'1, OTIOU ea OTr;vaflE tvESpa. LrH.lEpa ea nEpvOUOQIlE JlEoa a1TO KO-rCIK'1IlEVO 'T6- 'ITO KOt xcrroo KOV'Ta a' olnov Sa ~EVUXTOUOaJlE. To I-lIKpO xwplou56:Kl 'TO TIAa80flE fJE 'Ti} qxrvroolo noi\ll 6AOKAy"}P'1, rroo nEpl!-lEVEI va flat; OEXTEI, va itl YVWPlOCUf.lE Kat va ~a<; YVWpIOEI ... 'AKOUW SUO cpaVT<lpOUe; nOll Otyo~ISupi~ouv Kat rrsplcpvo; nA'lO'lclSW v' a.KOUcrW Tl AtvE.. PWTOUOE <> Evae; TOV QAAOV &v .. , Sa rrpoqrrcccops 1"a ~ayaSla 6:VOlXTa!

- Bpt Yla nOla ~ayaSla AEVE TOU-rOI; yUPlSW Kat AEW aTO AoXia 60'196 ~OU.

Kr' OLJTOe;; JJou E~'lYEi lSiI... alTO JJEyaAEe; n6AEI<; ~p9E QLnot; <> K00l.l0t; KOt 'T6om .. ' vOI-lO'TOiCI Stv jJ1l0POUV va Jlf}v EXOUV JJoYO~16. nOU eo rrcpouv 'Ta XPElOSOUflEva; noG eo O'To8cuv va TrleGv Eva pcxl:

Elrro OiO AOXlO (hi TTOAU cq,l<pt56i\i\w Yl' aUTa 1TOU AtEl,

,

,

..

- 80-

JJel JJEaCX fJOU TICXpCXcSEXTY"}KCX OTI urropei V6VCXl Kl' ETal. <PcxvIcxS6!Jouv KI6ACX~ Th; KOTIEAEC; va £Xouv oyd Yla 66A:rcx O'TtlV

A ' I

11 CXTE.!O ...•

KaSwc; (SAO xcl nAllalclSouflE, cnIlvw 10 fJaTI Yla va ~EXWp(O"W 'TO cpc7ncx Kat O"uxva pWTclW TO i\oXla QV ~EXWp(SEI TlTIO'TQ. Au'ToC;, ao va KOVCX!JE 'TilV rOla OKt~Y"}, OE floG i\tEI O"av ai\i\O'TE OTI {(~auxcx Ta oi\ETIW Ta npaJJCX'Tcx». Tri <popa TOVTll· ~oG ,.Ui\clEI Yla 'TeX CPWTCX, nou OE AEV va cpavoiiv CxK6JJa, Yla'Tl 'TO KpUOEI Ii pOXll. TEi\Ot;, cpTCtOaJJE cr-rt1 O'Tpocpi'} 'TOU uovorro-noii an' lSTTOU .,.6 XWPIO cpavllKE an' aKpY} a' ClKPll·

AOUaJlEVO OTT' 10 cpwC; TOU cpEyyapLOu, cpav'Ta~£ oa ~wypacpul KCXSWe; aOTTptl~av 'Ta C11T1'TaKICX Kat ~EXWPIZ:E 'fO KCXJ.1- 1TcxvaplO ITle; EKKi\lloIOC; 'TOU. nlO TTEpa, SICXKpIV6'Tav Kat 6 «Kcl'TW J.laxai\ae;» J.lE 'TOV xapaK'Ty}plO'TIKO AOcp{OKO OT~V KOpUCPIl 'TOU. <PWC; SEv UTTTlPXE TTOUSEV61 "Eve mymIHSupl0f-la OKOUOT'lKE OTT' 10UC; avSpEC; 01'0 aVT(KpU0f-lCt 'TOU.

ElXafJE nAy}alaO"EI noi\u 'Kovnx 5TCXV 1Tr1paJ.lE 'TO npw'To JJIlvuf-la yux 'T~V {hTap~Y} ~wTlt;r Ka9wc; yaoY(0J.1a'Ta OKUAWV OKouO'TllKaV Kat J.1la f-lOO')(oooi\la cpptaKou ~Wf-lIOQ Kal xnJ.lEvWV ~UAWV cpaVEpwoav lriV rrcpooclo 'TOU OvSPWTIOU Kat 'Tfie; OIKOYEVElae; KOV'TO Jlac;. KaTTOLOe; poucpaEI Cxx6p'Taya 'TO apwf-la aU'TD Kl' CxKouYE'Tal TT' &VCXOTEva~EI: UN Ax l:TThd", AtEl, Kal Ti J.l0VCXSIKtl aUTT) i\t~ll TrOU oKouYE'Tai-;:rJll'''-lSpex-K£lVY}, i\EEI 'T6aa 0'T1C; KCXpSlEe;, 1TOU 'T6J.lOI 6i\6Ki\llPOI OEV Sa urropoiiccv va rroiiv I

XWplO"Tt;KaJJE yp';yopa at f-lIKpOOf-laOEe; Kat i\oucp6~afJE ncx(pVOV'Tac; StaEle; J.lTTpOO'Ta OTa npwlcx crrme. To yaoylOJ.laTa 'TWV O'Kui\wv fJac; S[VOUV va Karai\aoOUJ.1E lSi I Kent OUJ.lo.a[VEI rrou 'Ta Ev6Xi\Y}OE ci\'A' au'TO SEV dfJaCTTE f..lE1C;. ' A-, KOUYOVLav apKE'Ta J.laKpUa J.lCXC;. "MAv SEV ~oav 01 ClVSpa;,'TfiC; 1T'AaYlocpui\aKiic;, rrou dxav ~EJ.lCXKpUV£I, lJTrTlPXE 'IT19a.-

- 81-

v6TY')Ta vel slvcr 01 n£lV00J.lEVOl (JUfJ!lOPlTEC; rroo ~peov va lCPOOIOcnOUV J-lE TpO<p£~.

nfjpa cuo - TPElt; J..lO~( uou xcl KQVW fllCx J.llKPtl 66i\TO 0"Tr) verrovrc. T ex orrfnc EXOUV TO nap66upa TOU~ KAEIO"Ta Kat J.lOla~ouv oav aKaTO(KY')'TO, J.l0V'luAwJ.llva KOt xwple; <pw~. 'Ano<poa(~w va nEpIJ.ltvw 'TOV lpXOflO «cl 'TTl~ ni\OY1ocpui\aKfj~, Kol OlO J.lE'TO~U eo fJot; Olv6Tav Kl' 6 )(p6vot; va xcrro'TOTT1O"TOUJ.lE J.lE 'TO TIEp15aAi\ov, rrplv anOcpaOlOOUJlE va J.lnOUJlE TIIO JlEao.

ntOaOJlE AClnov - lva cppaxrY') ano ~EpOA1910: Kat

~anAwJltvol TI(OW 'TOU YlCl vel J-lT) cpolv6flOO'TE. TIEplfJtVOJ.lE aKLVY')-rOl Kat OIWTrY')AOL T' O:AUX'Trl}.lO'Ta 'TWV OKUAWY KO'TOAaYloaov myo: - alYel Kat at A(YO T) VEKPtK'; OlyT} nov fntOE, J.lOC; EKQVE v' &KOUJ-lE Kol -n;v averrvon J.lOt; aK6J-lu. To fla'Tt J-lTIOPOUOE va [OEi J-lOKpUa, Ylo'Tl 'TO <pEyyapl CPW'Tl~E aov JiJ.ltpa.

~ Kpu}.ltvoc; rrfoo ano 'TtlV ~EpOA19l6, KUTTO~W I-lnpOO'Tel TO crnrcxt, TIOV 6 'TOlX0C; UU'TCe; Op(~El '11V ~uAT} Kat 10V KTlnO 'TOU. TO: nopa9upa 'TOU Ko-raKAE1OTa! Mla yi\ao'Tpa J.lE 6aalA1Ko ~p{(JJ(EIOl xovrc CITtiV rroprc, tvw Eva J.ltpoc; 'ToG Kt'}nou J.lOla~El <ppEaKoOKa~.u~vo. r'Oi\a fOE1XVOV TIWe; xcIOlKEhol. npo01To90uao va ~EXWp(OW xol Kern (fA"Ao TIOV ea 11' Et5yO~E 'TEAEf(,J~ onc Kel6E OJ.lq>looi\(a. X(AIE~ cuo 01<£"'Ete; TIEPVOUV an' 'TO fJuoi\6, J-l0: <Si\Ee; KO'TaArlYouv C1'T0 OTt KanOIOC; <p650e; nAOV1ETat TIavw an' 'TO 6ouoo ,oi:he xwplou50Kl.

Elxo 'Ta J.la'TlO Kapcpw~va O'TT) XeVTPll ~UAl\;'l rrop-rc, 6'TOV J at Jolla 0'T1YJ.lTt, flOU cpaV'lKE 6-rl f-rPl~E, aav Kcln010C; a11'0 J.lloo va 11'poOTTa9d va 'TT)V 6.VO(~El. 1: 'Tf}Awoo 'TilV rrpoooxT') uoo lK£i, YEJ.lCrroC; nEpltpYE10 Kat B1O'TayJ.lOUC;. Mf}nwc; (KaVO AaSoc;; Mt']nwc; 6 e6pueoc; TToU liKouoa ihav 'TO coopC'lJ.lO K011'OIOU cpavTopou; ntpaOE 6.PKEnl ~po xwpl~ v' aKouow ,.(no'To, J.lO naAl TO 'Tp{~lJ.lO bKOUOT'lK£, nOAu Kaeapa

-82 -

OLlTr) 'Ttl CPOPel, xcl DEv exCPl1VE CxIJ<P150A(EC; 071 npOEpx67av 0- TID 'Til IJETOKlvl1Oll Tfic; Tr0p7ac;. El5a 'TOUe; cpaV7apOUC; TIOU aauvalae'1TO rmpcvs SlOEIC; oOAfie; xcl O"l"pl~OVE 'TiC; KclVVEC; TWV (STrAWV TOUe; KOTa KET. 'H TrOPTO, eOppETa TWPO, CiVOI~E blCtlTAOTQ xcl j.lEOa ano TO O'7Thl doalJE v6 npo6clAAEt t1 OlAOUETTO lJu5.C; vtac; KonEAAae;.

Ko6wC; 'Ttl XTUTITlOE TO <PWC; TOU tpEyyapLOu, E!lOlast VEpat So J..lE TO J..lOAAIO: KOTO{BEe; Kai TO llO"TTpo J..lOKPU 'TT)e; vuxnKo cpaV'TO~E nEnAo. Xa~t~aJ.lE yO: TflV KUTTa~OUJ.lE a~ . .tlATlTOI, Ka6wc; J-lE o~J..laTa 5ElAO, flETpl1IJEVa, lpXOTOV apya TIpOC; 'T~V ~EpOAlela rroo !Jae; fKpUOE. "Occ J-lae; ~UYWVE, T600 TIIO Ko8opo oAEnCtf,JE 'Tie; Klv~aEIC; T'lC; ern;v apxY). METa ~Exwplaav 'TO XO:POKT'lplO'TIKa "T'le;. Cl>OIVOTOV nOAU av~OUX'l Kat oCtv TrA'lO(OOE 'T11 flclVTPO, OTo8'lKE OKtVY1TTl! npocrno80UOE va BET il v' aKOUOEI KaTI! T EAE(WC; exKlV'1TOI, oa vaxajJE TIE't"PWO'El ~acpvlKa CAct, ElXOJ.1E KOpCPWOEI "TCf /--lenla rrcvc TTle;. Ilooo CSj.lOPCP'1 cpmVOTav! NEp6ioa O'WOTfj, nov, Ko8wC; AtEI 6 fJu90C;, rrctpvsi AOYIKO Kal KOp" otte; (Slav 'TT] cruVOTIaV'T~OEle;! h..EV EOEIXVE TIclVW ehro '8 xpovwv. (H CxTIOAUTll 50uooJ-lapa jJae; Kcxla iOKIOC; 'TOU cpp6- XT., nov jJoe; EKpUOE an' 'TiC; O:K"TlVEC; ToG <pEyyoptOU, atl) ,ilv cX<P'10E va f..1aC; OEI. )'EKOVE va <PUYEI. niipE J.lclAIOTO Alya 6fU..laTO npoc; Ta TIlOW. KcxnlAa6a 'ITWe; av BEV 'Tfie; J.lC\aya 000 0ploKoTav OXOflO apKETCt KOVTa J.lae;, BehaVE 6UOKOAo j.lE"Tcl va 'Tt;V ~ava6pw. "Excvc TrWe; ~EpOOtlXW rrplv 0'1Kw8w ,5pBID<;, YUl va Tfie; OWOW Tilv EUKOtp(a vanpoE"TolJ.loO'Tsi, va tJT) COAEI -rlC; c.pWV£C; fJE 'TO ~acpv laOIJa nov ea TrOPE!.

KOV'TOOTaS."KE. A(ya J-ltTpO lJOC; xWpl~av. Ttiv TIA'1oia- oo OK6j.lO TIlO KOV'Tcl AtYOV'Tac; 'Tile; cSiI atv TrpbrEl va cpo6a'TOI Yla,.1 EIlJoOTE O'TPOTOC; 'ITOU~peE va q>uA6~EI 'TO XWPIO 'T'1'i. ''Hp6E lva - QUO 6tlflOTO, K(n,.a~E TO O'TEJ-lJ.1a rrou <pOpoiioo aTO S(KWXO. «L'TpaT6c;»! ~16uplaE. nlaaOJ-lE KOU"" tstV'Ta.

- 83-

, MoG ETnE chi jJ.Ot; dbE TIOll tPX6)..lOcrTE, )..lCx Btv ~Tav 0[youP'l 'TT<;"t; EljJ.acrTE .!TpaT6~, YI' aUTO Kat KpU)..l)..lEV'l iTlOW ano Tt;V nopTa napo:KoAouSoDoE Tte; KIVrlOE1e; jJ.ac; IJEXPI nov xaSr'jKajJE. TOTE, jJ.ETCNOIWOE nov EXOO'E Tt;V EUKOtp(O va lJoe; YVWpfOEI Kat oyflKE va bEL Tl crrovlvcue Kol itpOC; 'Ta noD nQjJ.E. KOUOEVTICtsOVTae;, aouVata9'lTo npoxwpf}oa)..l£ jJEXPI Tt; )..lIOaVOIXHl rroprc, KOVTa rrrov Toixo TOU 01TlTIOU, rroo EKOOE TO VUXTEPIVO aYI6~~.

La va IJE YVWPISE Xp6VIO, i) 00 VO: TIEplJ..lEVE J..lE ACXXTapo K(rnOIOV nOll Sa J.lnopOUOE v' 6VOl~EI T~V Kop5la 'T'lC;, apXlOE va f.1IAC:El Yla Tilv 'ASrlva, rrou ES110E YLa apKE'TD KatpO oa OUf.1IJOPIOiTAllKTY1. Mou f.1IAoYE Yla Ta 0XE5la Kat 'TO c5vElpa Tl1t; . .IE AlYO, dxa TJiV ~Eu6a(oe'lo'l chL YVWPI~Oj.lOOTE ano noAu naAla Kat Twpa ba 6p~Ka!-lE Tilv EUKalp(o va Ta 'TTOUf.1E. YE).loSa OTL ~Tav 16 Xp6vwv, chi 'TT) AEyavE AEVlW, OTl dXE QVElpa 1TOAAa KI' OTI TO IJEyaAuTEpo 'IllS llTav' va OTIou56.OEl.

- Twpa nov TjcrUXOOE 6 Tonoc;, fip9ex,uE Oia xwpaq>la lJae;. ea 60UA6{JoujJ.£ va KaVCU}lE TO yEVVlljJ.Ct }.!at;, ea 6aAOUJ.lE naTaTa, Sa oaAoUIJE OOTIpta Kal Sa 1Tr,~OU~E TUpi. co naTEpac; IlOU'TTE nwc; Sa jJ.E OTEfAEI 0XOAEIO OTT)V n6AT') Kat TlnOTa 5E ea IlOU AEl~£I.

Tilv oKouya rrou J..l(AaYE, TllV KL)TTa~a eTTa !laTla Kl' EoArna IJEaa 0' aLrra xpUOEe; <pEyyaplolEC; 6XT1bEC;. eEt uou va I-ltiv TEAElWVE nOTE!' LuvEnaplJEvOC;, Exaoo: Ttl ouvaro8'l~ on TOU Xpovou Kal TO~_~RQY~£l_J~9~, _ _!T~~1l I~~~,O~i\"~E_P~ ,~_ 'TTEpaaaV IJEOa OItl SUEAA,a Tlie; KaToxiic;. KOt TOU OU!l!l0PITO-

=-_TI6~EjJ9U I J.lE,,'TTc;xpaoupo~ -ge~~Ct -~oU:-il;'. -~PP.~ ~~iv~~~~ytK~~~ '!~= _

___ ~e~p~UC; .. , 9P~PCP_~~.s, Y~I:l<tt:,I?~t; _, ?_:rr,~ . np~To'yv"?P'll .. yo_rr~~{o.

1:H auvTpocpla 'Tfie; AEVlWC; Jl' EoyaAE E~W anD xpovo xol TO-

'lTO. T~v wpa KeCvll ~ExaO'TllKov 01 O'UJlIJOplTEC;, la aOfl1TO-

,.a~, 6 noAEJlOe;, ~ EVESpO rroo Tlp80IJE va EYKOTOOTrl00UjJ.E

O'TO XWplO. rUpEUE rroco KOSUC'TEPllva Kat rrooo ea Ka9u-

.,

- 84-

O'TEpOUaa aKollll, av .. ' 'TO ~EpOO~SI}.lO TOU ;\OXia O"Tliv apxli Kai Ta xaxav(OlJaTO TWV cpaVTOpwv KaTOTIIV, oE IJE cptpvav (ITa aUYKOA.a fJOU. "Evoucon va rrpoovstcovcuci avwJ-lOAO, Kat aa auvr;A6a Eva a'lo811fJa V'Tp01Tr;C; TIOV aioT6.v8ll~ Ka, fJ' [KaVE va TIE ow OE 0J-lllxav(a. 8.£v i1~Epo Tl va KOVW Kat 1TWC; v' aVTI6paaW.=Ep0611~0 KL' EYW Kal VOlJrSOVTOC; chL 9' CtnOKoToOTrl0W 'TO KAOVl0tlEVO KUpOC; J.10U, utPwoa If) cpwvli TEAElWe; aJ-lTlXava, KclvovTac; TIWC; pW'ToOao TtlV KontAAa elv .. ' cpaVl1Kav olntc; TiC; IJtPEC; OUI.lI.Wp(IEC; aTO XWpLO. KaTI fJOO CtTIeXV'110E J.10 1'lTIO'Ta BEV KQ'T6AOOa an' (S,iL flOUTIE. rUploa O:TIOTOlla Tilv nAcrrrl xnl O'TOV nAl1ol0Sa vel CP'TclOW KOVTel o-rcv fJO\rrpOTOIXO, 'TT]V OKouoa ano J-lOKpUcl vaAEEI O'T I. .' ea J-laC; TIEp lflEVEI (STrO'TE 6tf. .. OUIlE YUl vel flOC; BWOEI KL' OAAE<; TIi\l1poc.popIEC;. nr;yo KOVTel OTO GOlle6 poo Kal o6YKwO'a Ta XElAl1 Yla va J.1tlv ~EoiT6ow 1rclVW TOU.

_c'OOlE 'TOVe; EXOUflE 010 XEpl KUP 'Av8uTIOAOXOyt.

Koi\Yl~ ooui\Ela 011AOOtl EYIVE Cxn64JE!

"Hrcv 6 oyyEAlOcpOpOC; 'Tr;c; 8.lflolpiac; nov floG TOTIE oln6, Ko6wC; cq.lli\rrroc; nr;pa 6tO'1171(OW ono TtlV ~EpOAL6IcX. - Tl etc; va TIEic;; T QV pWTl1oa, lTOIIlOe; vo 'Ta eaAw flO~l TaU.

MaG t~rlYl10E OTL a.KOUOE TtlV KonEAAa TIOU floG ETXE TIEL OOV 'TT) pW'T11aOa Yla TOUe; au J-lflop('TEC;, nwc; l-lniiKcxv ere XWPlO Suo -TPEiC; tpoptc;, TO 6p65ua, Kat TIiipav ,po-

, , I

qa/Jo crro XWplKOUC;.

:VEPEIVCX OKE<pTIKOC; xcl TItpaoE aPKETOC; XPOVOC; WOTIOU va 56AW ot O'Elpa 1'1.:; AE~E[(;TIOU jJOUXe TIel 'TO AevlW YlO: va 6ujJ116w chl TIpaYjJCX'TIKel KcX'Tl 'TETOLO /Jou eTXe CxncxV'TrlO'E1. ZeO'T06TlKcx 0'T1l O'KE~11 OTl d)(cx 'Twpa 15ACX Ta 6fKla va 'Ta OcXAW flE TO Aox(cx YUl 'T6. ~epo6Tl~rlpcx'Ta TOU.

- (H OUVclV"Tl1O'i} uou jJE 'TO AEVIW, TaU elrrc, 5tv dXe aAAO oxorro ano TO va anocrnacrcu nAl1POCPOp(EC;!

. Na TO £TIlXElPl1jJCX! .:.rav Cxna O'av{5a O'wTTlP{a.:; 6pna-

-85 -

X'T'1Ka 61f' aLrr6.

«Kat 'Twpa, if 9aXEI va TIEL 6 naAl6yucpTOC;, 6 Xo-

x(ac;; », oKE<p'TllKa.

To 0XE5IO fJa<; tl'rav va 5IaOX(OOUjJE ,.a 5pOjJOKla, KlVOUJ.1EVOI }JE npOOOXrlt Kal O'Tfl auvEXEla va OYOUJ.lE nEpa 010 J.10VOnOTl, 7TOU TTOEl Yla TOV «KCl'TCA> J..laxaAan. Flplv q>'TQO'OUJ.lE KEl, 9aTTpE7TE va n6poullE aplCTTEpa TT}V TTAaYIO: :Kal va OKOAWOOUJ.lE O"T~V KOpUCP~ TOU A6cpou 7TOU 5ECTITO~E 'Kat TTOUOLT) V6,.la TTAEupa 'TOU fliav cljJcpleEaTplKa XTIOJlEva TCx O'TTl'Tla. "Av KaTTOla ouJ.q . ioplc ~9EAE va fXEI aocpaAEla, EnpEnE 6TIwo5~TIO"E va oyai\El cpui\aKlo O'T1)V KOpUCPY) 'TOU A6cpou.

Ll1Kw8rlKaJ.lE, n~paJlE Ka'TOAA'1AOU<; 0Xl1f..laTI0J.l0UC; xol iJ.l'lTl'tKafJE JJEaa. nEpTIaTou-oOfJE o'Ta KaAV'TEpfJ.lIO TTOU ~EXW'PI~OV cppEOKoKaeapl0J.lEVa aTIO 'TCx x6pTa TIOll J.llo6~£pa '6pIOK~)\nouO'av CTTolt5aYJ.lEVa 6E~ICx - ~EpOa Kat axl1JlO'TI~ay ""1l'axu O'TpWjJa. nOU9EVCx &v9pWTIo<;1 Kcvzlc OE 0YO{VEI 'O'Tt;V rroprc TOU va JlaC; rrsl J..lla KouotvTa, KaVEva napa~eupo BE <pwT(~ETal, EOLW Kl' ano KavTr,Al. 'An6i\uT'1 OlWml ,Kal Epl1IJIO! CH nAaYlocpuAaK'; fJa<; 060lSE A(YO TTlO ~llAa yui va Jlac; KaAUTr'TEI. ByTtKafJE aTI' TO XWPIO Kl' E1xaflE 'TT}v ,alo9T'1Cll cSTl aCP';OaJlE nlow IJac; (va vEKpoTacpEio! Kai\AiTEpa vOlw8ajJE CTTO uTTal8po. nu:, AEUTEPWJ.lEVOI anc> TO G&pCC; 'nou 7TAOKWOE 'TT}v ~UX'" J..loC;. TaxuvaflE TO oiiJ.la xcl cp9a,.aaJ.lE ypf)yopa OLT}V KOpU<{>T} 'TOU i\6cpou.

nlOOaJ.lE 9EO'Ele; J.lEOa ot A{ya AETITO. T011'o9E'TrlOaJ.lE ''Ta 11'0Au06Aa J.lac; OLa 1T10 EnLKalpa O''11.1Ela Kal ~ani\Wf.lEVOI 'TiiC; KOIAlCie;, al.lLi\l"jTOl, Sa 1Tpt1TEl va 1TEPliJEVOUJ..lE KEl oa fJE:xpt va ~l"JJ.lEpWO'EI. b..Ev EXW va KclVW (si\o aUTO TOV KOlPO Tlrrorc &i\AO napa va C1<Eq)'TOfJOI. Na OKEcpTOfJal... ~a T( 'OAAO ano 'TO AEVIW; <Ptpvw OLO VOU 'Ta A6yta TIOU El1TOJ.lE, 1'Q J.lETPOW fva - fva. T( lSJ.lopcprJ rroo flTav l'I AEVIW! Me

- , I

~

. ~

- , I ~

- 86-

TIOOl'} Ej.JTIIO'TOaUvll j.JOU !JG\aYE I Kl' tyw, rrcpcoupuevcc anD 'TOV QV6TlTO ~Ep66Tlxa 'TOU (cyUCPTOU», E(puye crITa KOV'TO 'TTlC; xwplc; va Tflc; TIW oUL£ j.Jla KcxATlVuXTa. '3'HTOV aa va TY)V TIEplcppOVl1aa, aa v5.8EAa va Tflc; OEr~W 5Tl oSIKa nt;YE 6 Xp6vCX; TIOU !JoD j.JIAaYE. T{ 5!JDpCfll rroo ~Tav I T[ lSj.JopCf>YlI AUTOe; 'Ta cpTa(e:I, TI' 6v68Ej.Jel TOV! AUToC; rroo aPXIO'E va ~Epo6rlXEl, 'TpoJlopa va 'TOUPSEI.

CfOAll TT] VUXTO 'Taxa j.JE 'TO AOXla !-lOU Kl' &AO Kal crpr<POyUPISO, KOSe: cpopa nov Ol<Ecp'T6fJOUV Tel ~Epo6Tl~(fJa'Ta 'TOU. to ayyEi\locp6poe; !J0U, 5lnAa, m1KWVE 'TO KECPOAl KOSE 'T60'0 6vijouxcc; Kal CTTtlAWVE T' aU'Tl Kat TO fJaTI urroocrc, va OEl KoBE cpopa Ttlv ahea 11'0U J.l' £KavE va OLPlcpOyup(~w. nlO'TEUE nwc; KO'Tl uno'TT'TO fOAETIO ~ oKouya. noD va Ka'TOAa6£l 6 KaTl~Evoe; lhl T} ahra OEv OPIO'K6'TOV E~W, fJa flEaa OLa VOU xcl 'TllV KapOlcl uou. Tov 'Tp061l~a TIIO KOV'Ta Yla va J,1' O:KOUO'EI Kal 'TOU ~lleUploa:

- nOAU j.JUCTTf}PlOC; dval a&roe; 6 Aoxlae;! flt.v dOEe; iTCU flaC; EKSEOE O"Trlv KOllE\AO, TIOl> Jlac; fCWOE 'Tie; nATlpOcpOplEe;;

.ro va TIEp(j.JEVE 'T~V EUKarpfo 6no Kalpo 6 aYYEAlOcp6- poe; 1l0U aPXlO"E vel 'Tel «~tAVe:l» ~laUpla'Ta OLO AOXla 0'1"0- Ar~OV'Tac; 'TOV.

- ME 'TO OUJ,1TI08EtO, 1<. ' AvSuTIoAoxayt, 6 Aox[ae; ano Kalpa 'Twpa KavEl TOV ayaTI'1'TlK6! 'A1Ta 'T6'TE 1TOU (!JaSE OTI ~pSav KclTOlKOl cro Xwpl6, BEv EXEl acptlO'El ayploOUKla axapcKwTll. Ma~EuEI 'TO y6."},a Kat KOAAap{~El 'TO I-l0UcrrclKI 'Tau oi\'1 'TtlV wpa. T pOJlapa 'TOU! nwC; 'TO aV'TEXEl xcl otv iTPr1~OUV'Tal 'TCx XEfi\ta 'TOU; KaACx 'TOV AEVE «yuq>TO»!

r ucpTlKa cptpSllKE xcl O'TytV KOTIEAAa I

TE'TOlCl Ei\EYE 6 ayye:Alocp6poC; Kat e&AEYE ~tXPl 'TO -rrpcol Civ oEv "TOV EKo6a, 5{vov'T0:c; 'TOU va KO'TOAOOEl 'TTWe; .oE flOU ap£oav 'Tel KCU1"O"Ofl1TOAlcl.

'H VUX'TO 1TEpaoE xwplc; KavEva t1TEt06510. 'H 0'U1-lJ-!0-

- 87-

pra dx£ cpaiVETal rrp0f-lTl9EUTEi Ta xpEla~OUIJEVa Yla f.lEpIKEC; J.lEPEt; xcl Stv ~Tav avciYKTl va pl\POKlV6uVE~El xcl Otl!-lEpa. nlwrwc;, Twpa nov ~aealJE otvoupc, SuoKoAa 9' (X1T6cpEUy,av 'TO ouvaTIavT'1~6 IJac;.

MOAlC; CPWTIOE, yuploa, KU'TTa~a, IJ' orroplc 'Taxa, TTl <pa"Toa 'TOU «yUc.pTOU».

_ BpE - OpE, 'T( dval alrro nov 6a~EIC; 010 I-l0UOlaKI; ALI'TO fi'TaVE TIOl> opwIJaYE oA'1 VUXTO Kat AEYOIJE a"T1 nEOO}..lE oi: .. ' Konpla;

BaAavE Ta YEAla 01 cpavTapOI. '"'ECPEPE KEiVOC; aauvai- 09'11'T0 TO Xlpi 010 1-10UO"TaKI, X6AlOOE jJE TO TIElpoYjJa. Tov dxo .. ' nAllPWOEI!

Tflv wpa TIOV ~unVOUOE TO xwpl6, £~.u:iC; OPIOKOf..lOO'TE nOAl> lJoKpua. ETI-101 otvoupoc nwc; xalvo TO cpaBu KovEvac; aAAoc;, EKTOC; ano 'TO AEVIW, Btv nTlPE XaIJnapl con 0PlOK6- ~aO'TE Ttl vUXTa KEi navw.

'AVaCPEpa 1'0 «6la1'pl~av"fa» 010 b.lOlKl1'Ftl flOC;, nov XapT'JKC noAU, Jla nEplOOO"fEPO xapllKa tyW. SUIJCiIJal TO ljJEf..la nov dna 070 aUXWpEIJEVO, oav 1-1£ PWTllOE Yla "filv TIA'1POcpopl05o"Tpla.

- Mla yplOUAa elver, TOO elrrc.

NH~Epa TO CPOCO nov £1'PE<PE 6 LllOlKl1"TtlC; flac; «de; "TaC; ... NEavL5ac;» xcl BEv fi9EAa va nEow at Ka'Ko"foTIlEC;.

MoO ETTIE OTl Sa TIpETIEI va ~avoiBw 'Ttl «oaCW» Yla va TIapOUIJE TIIO 6E'TlKEC; 7TAl1POcpoP(EC;.

* **

rUplOO crro A6xo, xapOUIJEvOC;. 'AK6I-1o Kal 'TO «yUc.pTO})o 'TOV OuxwpEoa aiTO !-lEOO !-lOU Yla Ttl a'TEVOXWPIO nov flOUowaE X'TEC; opaBu. Tov TIA'1aiaaa 'Kal 'TOUiTa nwc; J.1TIopd VaKaVa 'Kal AaSoc; Yla 'Ttlv ... KOTIpu1.

_, Aa<paAwc; SEV <pTOtEI 'TO aUKoyaAo, !-lla xcl c5Aol ~tpouv nwc; aUT6, jl'TTOpEI va jlll J.l00X060AaEI 5Eoa(wc;, OAAQ..

- 88-

- - ,

ElVCXl 6:ouvaTo va 0PW~CKOTT6.£1 ETOI.

¢aVY"jK£ va lKaVO'ITOLrl6Y"jKE Kat fJE olaekoalwm: chi ...

Yl' cxLrrov TrOll eOU:L va: 6La"TllpEI jJOUOtclKI fJE KchrolEe; a~lWOEle;, KaA/dTEpO rrpcuo aTT) "TO oUKoyaAo 8£ urropei va ylVEI. "Exovc "Taxa oon 15ExofjOI Tie; CxTI04JEle; "TOU, IJO TOU ofJAwaa cht elV s£po6ti~~:t 0/,·1--11 <popa Tilv wpa TIOU eo savorrcdpvco lTAllPO(~Opl£e; enI' T~V KOlTEAi\o, ea TOV TIapEl xcl Sa 'TOV '01lKWOEt! 30va6Y"j~E 6 ... «fu<p'Tapoe;» IJE voruJ.cx, IJO ccv 'TOV OyploKlnTa~a, 6tiAwOE TIWe; .. ' Kaeapl£;EI TO AOl!..l.6 TOU Yla va flr, TOV .. · ~avcyapYOAY)o£t! fEAaaOf.lE Kl' 01 Suo fJE TO amErO. 'H OU/.HpWVlO £TXE KAElO£l.

AU'Tf} 'If} cpopa TrEplflEVW va. rrspccouv 01 c!>PEC;, 000 TIlO YPtlyopcx Y[VETCXl, Kl' CXUTEe; C'E AEVE va KUAfjoOUV! 2:uAi\OYIEjJal 01"1 ea ~ovacw TO AEVlW xcl Talpl6~w AOYla va TO KOVW OIKCXIOAOYlEe;, rrco ea ai\6cppalVaV T1e; Ka:d:e; EVTUTIWaEle; Tile; TEAEUTaiae; fJOU aUfJTIEplcpopae;.

2TO fJE'Ta~U Kat fJtXPI vapeEI TIOAl ,; fJEpa Kal ,; wpa 'TfiC; l';t6pae; c:rr0 XWPIO, fJ .t1.lAoXicx Sa £~aKoAOUeOuaE 'TIC; t~EpEuvfjaEIC; Kat CPUOLKa ti LlI/JOlp(a fJOU e) O:KOAoueoGOE,. OTIWe; nOvTCX. ria. lTPW'Tl1 <papa. o£V EVOlWea lilv KOUpaOl1 Tile; ETIlnOVl1e;alnile; 50uAEtnc;. nov DE unoXptwvE vo XWVEcor moue; A6yyoue; xcl O'TIC; OTI'l/I.lEC;. TIEpTIaTWViae; noi\Ate; cpopte; fJE TO TEaOEpa Ti KIVOUVEUOVTae; va "TOOKIOTEie; at onOTOfJOUe; YKPEfJOUC;.

- 89-

I I

MIA lllMOIPIA THl: nI1\OXIA:E nPIN srr THN KATA8POMH

-01 dV'TPEC;, Ko:'teX)"hTJAa V'TUllEVOL, llOL1:X~ouv llE crullllOPL'TEC;. E KOn6c;, TJ 'ft(XPO:llAO:VTJOl) 'ToO EXE>pOO.

- 90-

ANAMO;\ YNIH

rIel T11 OUV11810J.lEVl1 J.lac; t~EPELNllOl1 oyr1I(Oj.1£ «ol KEl'VO TO npu>iv6. (OA6KAT')Pl1 ft AlAOX{O 011i<w811KE ono vwplC; 'OTO TI6S1 xcl rrplv OKOOEl 6 tlAIOe; TIIOOajlE "["flv KOpUCPOypc:tf.lJ.l~ an' 5TIOU rrcvrc ~£KlvouaaIlE acpou xwp(~allE TOUe; .A6xouC; at IlIKpa 'T1l~fJaTa. TEAEIWOOj-lE AOtTrOV T~ 01001- KaOeO "TnC; Aft\f>EWC; 'TWV OXT')}.la'TIGllWV xcl avoI~av 'TO 'T}.lt1110- Ta GaV 6EV'TeXAla. EiflaO'TE o(YOUPOI cht xcl of}j-lEpa Sa TIEp'VOUOE f) }.lEpa ifouXl1 oCtV TIeXV'Ta, }.lla Kal ol O'UllIlOPl'TEC; BEV .dXav OleXSEO'T} vel <pavouv, EK'TOC; xcl ETIECP'TE KOTel 'TUXl1 KOvElC; TIeXvw "TOue;. ME KO'TeX1TAT')~T') AOlTIOV OKOUOO TfUPOOOAIOJ-lOUe;, TrOU EOElxvav }.lIKpOOU}.lTIAOK~ O"TO 5E~l(J 'flie; TOTIO-

·6Eolac;, 5TIOU Klvl6VTouaav Tj-lf}fJaTa 1l0C;.

(H Al}.lOlpfa poe 6a51~E TIpOC; TO KEVipO TTJ OTlY}.lT) ',EKEfVT') K[' ElXallE OTICO'TOAT) va Ka'TEOOUJ.lE KCxTW OTt; xapa,Spa va "Tilv t~EPEUVf}OOUjlE. 01 TrUPOOOAIOf . .101 fJCiC; oVllouXIlO(lV Ka\ IlE IlUl fllKPtl TIapEKAI01"l TrOU KOVOiJE, rrpcrunioc.J.lE va TIIOOOU}.lE fva fllKpO GlJ>wlla, TIOU 5E optoK6Tav J.loKpu6.

:lfH6EAO va t~aKpl6wow TIpWTa T{ ouvEoalVE rrplv O'UVE:x(ow 'TT)v rropelc IlOU OlD ETIIKlV5uvo pElla. nAT')016r;a~tE 'TT)V KOpUcpf), 5'Tov, TIclVW &n' 'Tel KE<pclAla fla<;, acpupI~oV 01 00- '_AlOEe; iliaC; pmTl<; 1TOAuo6AOU Ka\ O'TYt OuvEXEla flEptKcl &,-0- !IlIKcl 'fUCPEKlQ }.lOC; EoaAav OTIopaOIKCt. ' Anov,-f}oaflE Q/lEowt;

-91-

OLa txSptKCx TrUpa Kat KtVllSr1Ka~£ ypr1yopa va tnl"TE90ujJ£ OTT' 70 5d~to Yla va t~OU5£TEPWOOU~E 'Tr,v tX8plKtl aVTlciTa- 011, EVe:;) ri 60011 rropcc TIOl> a<pr10o~E, otpupoxorrodce T)Bll TO U~c.uJ.lO.

n~pallE yPrlYOPCX TtlV aVllcp6pa Kal nAfjOlOSCXjJE YI(:''( E<poBo, chav KOTaA6CCXJ.lE, chI TO u~c.ujJO ETXE flBT') tYKa"TaAElcp8Ei ano TOUe; oUjJJ.lOplTEC;. 01 clVOP£C;, TIOl> O:TIOTEAoucrav 'n1 cOOT') rropoc I TOUe; d6av va <PEUYOUV Kal J-lt cpc.uVEe; llOC; Eioono(l1oov. LE AlYo, xwple; aVTlmocr11, cp9aoojJ£ KOVTa OTic; 8lcrEte; an' OTTOU J.lOe; dXav nupoooAfjOEI xcl ~£'Tpaya. J-lE TOUe; Koi\uKEe;. "Evo tAacppo TIOAu66i\o xol uspucol 6- Kp06oAloTte; ~oov aUToi nov lloe; ECCXACXV.

n6vc.u nov OXO/\lel~CXI-lE TO YEyovoe;, TIelAl aKOU0711KOV rropc KCXL 6E~l(1 xcl aplOTEpel Jlcxe;, OTIOU «ivrovrov OAAO TllrlJ-lOTa Tfje; ~IAOx(Oe;. 7HTCXV CPCXVEPO chI KaTI TO aauvT}- 81O'TOaUVEOCXIVE. naV'TWe;, il aUJ.lI-l0p(cx 'TOU nOTOUXCX i\Tav 6tcol0 nUl chi ano oT)jJEpa an6XT110E 1Toplcx Kal ETIO~E. va Elva I I-l0vll.

It AlYo, ,:Slav 01 J\OXOI ~oC; aUYKpO'TT}ellKOV Kat nOAl, lSAEC; ol ~1J.lOlp(EC; CtVa<pEpov (~hl auvavTlloav fJIKpOaVTIO'Taosu; Kl' 6 J\oxay6e; fJoe;, at cuvevvoqcn Ilt 'TO ~IOIKT)TT}, arroocoice va KlV1180ufJE Yla fJUl t~EPEUV'1a., at IlEyaAlJTEpO 6680C;.

L6v aVTIKEIIJEVIKO fJae; OKOTIO caAafJE "['0 OKa'To(KT)TO Xc.uPIO ~ofJv(O'Ta. MtXPI KEi tTIPETIE va qnaaOUf,.tE t~EPEU-. VWV"Tac; TtlV yupw TIEPIOXT}. MTITlKOjJE AOITIOV O'TO TIUKVO 0600C;, Yla va I-ltl O(VOUJ.lE Ol6xo, Kal IlE npoooxY1 TIpOXWpOUOaJ.lE TIpOe; ,.0 XWPIO TOUTO, KaTEoolvovTae; 'Tie; TIAOYIEC; TOG «<POVIO».

npOTIOpEU0J-l0UV J-lE Ttl ~ljJOlpra 1l0U TIOl> .,.fje; dxo OWOEI aXT}f-laTIOJ.lO TPIYWVOU. 01 cpavTopol OlwTIT)i\ol EPEUVOUccv iTpOaEX71Kcl 7a UTIOTITO OllJ.lElo 'Tiic; oloopofJiic; J.lac;,fJE-· Xpl TIOV <p-raoa~E a' fva ~E<PW'TO an' onou <polv6-rov TO xc.u-·

,

- ,

, ...

r

, .. , I

- 92-

. = I

PIO, TIEpO we; TIEpo. MTTPOOTO:, crnlv KOpUc.pi) tvoe; Aoc.pioKOU, 0PIOK6TOV EVa £KKA'lDOI<I TIOU~OIOSE AES jJ.E TOOiTOVO, KOewe; O'TCx n65lo 'TOU cnrAWVOV'TCXV TO: DlTlTOKIO, 1T' 6:o1TPI~cxVE oav KonOOI np66cxTa.

To EKKA'lOO:KI 'TOU AOc.p[OKOU ETIPElT£ va lTIOOOUjJ.£ Yla vaXOU~E 'TOV EAEYXO TOU XWptou. npOC; Ta KEI AOLTTOV KIVlO~CXO'1'E aV6~EOa 07' apCXl<l OEV'Tpa, TIOl> UlTfipXav OTO TjJ.t;jJ.CX aUTO 'ToG oaoOue;, (hov 5EX'T~KO).lE TIC; 1Tpwn:c; pllTE<; ano lTOAu66AO, 1T0l> 0pIOKOV,.CXV 0',.0 i\Oc.piOKO EKElvo 'Tlie; EKKAl1- alae;. (0 t\6xoc; an' ,.ov « "P'lAO r'TOupe») Eoai\E jJ.£ 'TOUe; (SA" J-lOU(; YUl va KOAUIJ>El 'T~V K{Vlla~ jJcxe;.

Ta nupa 'TWV aUj-ljJ.opLTWv, TIOAL> AlYO ).lac; tvoXAoGoav 'TWpCX, KaeWe; T' Q.KouyajJE va TIEpvoGV 1J>1lAa Kal va J.lOB5:VE Ta KAOPIO TWV. tAcnwv. Le: /\iyo O'Ta~aTT)DcxV EV'TEi\wC; «ul oava.vd)~KOjJ.E O'TO AOc.pO, BEv OPtlKOJ..!E TIOpa j-l6vo TOUe; aOEIOUC; KOAUKEC;. 01 OUjJ.jJ.OplTEC; a<paV'TCI Kat nclAd

THp'SE KI) 6 un6Aolnoc; i\6xoC;, jJ.n~KajJ.E aTo xwpl6, tpEuvrloaJ.l£ Kat 'Tt; yupw nEplOXrl, 000 ).laC; rnalpvE 6 xp6- VOC;. TlnO'TO OE OprlKO).lE. KOIl)J.IO OAAYl rropouclc 5E 0'11- ).lEIWeT']KE!

ME TO OOUpOUTIO, voplccus O7~ COOT) ).lae;. XiAIEC; 5uo OKEIJ>Ele; j-lOC; nOIOEUOUV 'TO jJ.UOAO Kl' Eva nAoKwjJ.o capatVEL Tt;V 'iJuXr1 f-loe;.

noG Opte'lKOV ~ac.pVIKa T6001 OUJ.lJ.l0phEC;; n6001 va ETVOl xcl 'Tf OKOlTOUe; EXOUV; Kl' av rrArll.ll . ioplosr 6 'T6TIoe; ano 'TIe; OUJ.lJ.lOpfE<;, rrwc; Sa EnavonOTplOTOUV 01 lXVSPW1TOI OTa XWPl<l TOU<; KOt TIWC; 80 J.lTIOpEOOUV va npOO"TaTEU'TOUV aUTol rroo ~p8av we; 'Twpa;

"OAEe; OUTEe; 01 OKt'iJEIe; flae; YEjJll;av anOYOT1TEUOT) 'T6- 011, TIOll cpovTo~6jJ.aO'TE "TO OUJ-ljJopf'T'l0av TO 8EPl6, cev ni AEpvaia uBpa, TIOU OT~ 8toll TOU KO~J.ltvou KECPOAlOU T11e;. CPUTpWVOUV oAi\a, KOIVOUpIO!

- 93-

TMHMA. LYNOllE I Al: MET AI"'9I'" I KQN r I A TON E~Oll.1 AI:MO THl: L\ II\OX I AI:

. ,

TO; tcp60ux EPX6v't'Ouacxv ouoKoAa, 'IlQ:vw ot. KCXKO'[p6:XCXACX Gou· va, <i'Ilo l-lOVO'llCX,[lCX ij Kcx'[olK6oPOlloUc;. nOAA.E<; cpope<;, '[6 OcY't[· 'tll-lO 'tf]c; 'Ilpo<J't'cxo[ac;, T]'t(lV ~apuc; tp6poc; cxrl!~cc;.

- 94-

XTYnOKAP~IA

"

'H VUXTO £TXt npOXWPrl0EI apKt'TO aery S£KIVi)00I-U: YUl TO Xtupl6, nov ea o-rt)VOj.lt 'Ty}v (viopa. To ar1lJ£pIV6 f-lOC; aUVanclV'TYUJO Ilt TOUe; CiUjJI-!Op('Tf:~, f-lOe; £TIt6cAA£ -vc nclpoope t~atP£'TIKel J.lETpa aocpaAElOC;. ' Aq)T1ocqlE TEAdwe; TeX yvwcna JlOVOncl'TlO xcl 1n'lpOjJE OPOllOA6Ylo TIap8tvo KI' 6.nCtTfJTC\, Yla va E~aacpoA(aOUJ.lE TT}V KlVl10rl Ji.ac;.

KoBE 'T600 Koe6jJoOTE KC;(TW Kat OTl1AWVOVTm; T' OU'Tl, Tlpocmo6ouaOjJE va £~l1y~OOUJ.lE xol 'TOV nopopIKp6 8opu- 00. M' otn·o TOV 'Tpono e>a5(~oV'Toe;, cp8aooJ,u: Kanolo 'Popa navw on'.,.o XWPIO KOI ,..nrnKallE O'l"T)V nopuq>Y) flE npocpuAa~tlC;. nIacroflE etaEle; KOV'Ta eno OTIliOKl -rile; AEVlWe;, an' 6nou 1'1, J.lclVTpa Tiic; ~Epoi\lelaC; fJoe; Ent'TpETIE va rrcpernpOUJ.lE &eEOTOl.

«Tcroro wpa! Tooo apya, 5t y(vETal va elver ~unvlo 'TO AEVlW»!, OKEq>T6J.loUV xol anoyorrrEUJ-ltvoc;, KUTTa~o n£po O'TY)v aUAn, 'TIC; YAoOTpEe; flE 'Tel 600lAIKCx nov 6plaKov'TOV KOVTO ~v nOpTo.

'AKOUf-lE TOUe; OKUAOUe; TiOV XOAavE TOV KOOJ.lO an' ,.' 6.AUX'TtlJ-lO'To! ¢>OlVE'TOl TIWe; J.lo.C; nilpav l·lUpOUOUX ano J-laKpua. MUl J-lOOX060AlCx ono c.pPEOKO\j>l1f.lEVO ~WJl{J aYY(~El lilv KOPOICx xcl ~u7TV6El Q.VOfJVTiOEIC; Yla T~ ~wi] KOV,.O 0,.6. on+n Kal ,.i)v OfKOytVE:lo. eUJ.lr~El KQlPOl)(; EipT)VIK06e;t f)n-

- 95-

l.ll~EI ayoTTll, tvw l)Aa ooa cruvEoalVaV millEpa, 6ul .. l.lSav 6avcrro Kat CJUIJ<Popa. 'AKOlla 'T' aLlTlCx CxKOUV 'Tel TrAo'TayiOIJOTO 'ToO 60vcrTOU Kl' ~ IlUpw5lCx Tlic; £KPy"]K"HKfjC; UAll<;, rroo £XEL IJE1VEl OTft jJL)'TY') , eUIlL~E aTfJo.

nOoe ° j .. LOp'PfJ, rroco o:v6pwTI1Vll, rroco SWVTovil 'i IlUPW5lel 'ToG xwpLcnlKou ~WIJLOU! Til pOUCPUYOjlE ax6p'Taya, Yla'Ti SUlliSEI SEQ Kal OVSPWTILU.

Tel aVTEpa youpyoupfsouv. =:EpOKaTaTT(VOUfJE TO OUALO, TIOV 'Twpa TO vClw6oup.E va /Jac; uypa[VEI 'TO AOPUyyl. CH KovoEpoa TIOU cpaya/JE fJ' Eva KOflfJCtTl YOAE'T'TO 'T5XE OTEYVWOEL. nEpIIlEVafJE mlllEPO chL ea OpOUIlE OTt) oCtOTl !..lac; Ka'Tl ~EOTQ OTT' 'TO Kat_;clV!, flO: fl66allE fJE anOY0rlTEUOYl chI 'TO flETaywYIKo pac; bEV ~peav.

KUTraSw 'To. KAEIOTO: TIopo8upa, KUT'TclSW 'TIlV rrop-rc xnl 'TiC; yi\aO'TpEC; IlE Ta oaolAIKO:. f'OAo bdxvouv OTI clvoi t} wpa TIOll l)Aa t}ouXasouv xcl 6VEIPEUOV'TOI. Kal 'TO AE\(IW e' CxTTOKOIJ..lrl8Y')KE Twpa. (E'Tol!.la~6fJouv va bwow 'TO ouvSY')!Ja 'TOU ~EKIVrl!Ja'TOe;, (hav .•. O:KOUO'TllKE 'TO 'Tp[~IJ.lO 'TTle; TIOP'Tae;. ni;po oaSEICx <lvaoa. LllKwSYlKa (SpaIOe; Kal oa va cpo- 60J.louV J.lrlTTWC; KO'TI oUI..l0£i Kl' it rroprc bEV aVO{~Elt (KaVa !..lEplKel 0rlllaTa ... "AVOI~E I3llwe; xcl 'TO AEVIW CPOVl1KE vapXE'Tal KOV'TO "l-10U. :ruVOV'Tl1SrlKaI..lE. JfOXI, btv KOll..lcYrav. KaTclAaoE TTWC; TTA'1crt6:saIlE GaV OKOUOE 'Ta OKUAlel v' aAuXTaVE xcl flOC; iTEplf..lEvE ... Ka"Toaf.lE o-ro TTE~OUAI xcl TIlaOallE KOUOEVTO. JfOXl YlClOUllfJOPLTE<; Kat YIC1 TIOAEfJO. :relV TIOAU fJaKpUel Kl' aBlocpopa 1l0la~oVE &1,.0 aUTa 'Twpa. La va flft 0ploKav SEoll KOV'TO fJaC;. To AEVIW fJOU fllAoOaE Kl' 6VEIpecorcv Kat rrcpeoupe Ka\ J.lEVa (ITa 5J.lopcpcx 'Toi:ha 6VElpc. MoG fJlAaYE Yla TO fJEi\i\ov, Yla 'T1<; crnouBt<; rrou 8aKaVE O'TT}V TIoi\l1... "Oveipcd i.. "OVElPCX CP'TEPW'Ta KCX\ wpaio. "Ovstpo KOPI'TOlO'TIKa, TIOll T' aKouya xcl 'TO ouvrolpla~a Jlt 'TO OIKCx. pou ... :rt fllel a'TlYfJrl. EJ.1ElVE OIW'TTl1Af].

- nUp050AI0J.l0UC; oKouoa "TO 01ToYEufla_ TIEPCX OCXBEla

- 96-

- - ~

Kena Tev 4'YlAe OTO:UPO, /-lOU AtE!.

La VclO"TTOOE 110V0I-lIOe; ~ xpucrfj KAwaTtl, lTOU 0- uopco ~ETUA!yoTav, aVT~xqoav 'Ta AOYla TYle; ToCha, lTOU ~peo:v Toao avanovTexa.

La vClTreoa aTIo lTOAl> ljJl1i\6:, J.lOU <p6:Vl1KE, {hay TO A6- Yla KEiVO: J.lE <plpav OT~V lTpaYfJaTIKOT'lTa, ,.~ aKA1"}p~ lTpaY/-lOTIKOT1"}Ta. La va JJE <ptpav an'· TOUe; xwpOue; Tf)e; ~(,Jf)e;, a' EKElVOUC; ,.OU 8avct'Tou. AEv J.ln6pEOa va "f)e; KPUq,W, 61'l otll-lEpa ouvcvrriccue 6fJo5£C; OUJ.lJ.lOpITWV Kl' OT t I-l' aU'TOUe; XTUlT1"}ei}Ka/JE. At. f.lfA1"}O'E. ' AvaO'Tlva~e: IJOVO Kal A(YEC; KOUOEV1'Ee; oyf)Kav OTT' 70 orouc 'TYle; lJa~l !-lE /JIO oa9ElclV a~ vaoa.

- n6Al 1"0: rOIO, en: !-lOU! nclAI TO ~EolThWlla; nOAI ~ napaYKo;

KOllw8TlKa TIWe; BEv CKOUOO. rUploa 'T~V KouolvTO Cl"AAOU. Tije; dna OTI lTlO'TEUW lTWe; TO: (SVElpa T1"}C; ea y{VOUV npOYl-la'TIKOT1"}Ta 1«(' chi OUT~, O'a fJla !-lOpc.pWfJEV1"} Kl' wpata KOTIEAAa, ea 1T£pI01'OlX[~ETal uno lva owpo 9aufJa- 01'£C;.

- Sa IJE ~EXaaEIC;, AEVIW, Tile; dna.

- "'OXl. .. lSxtl !lEV ot ~EXVW ... Ma va ... oav 0pE8oUIl£

OT~V nOA1"} ... Elva! 'TOaEe; lSfJOpcpEe; EKE'l, slvci -roco KaAoV'TUtJEVEC; xcl ~tpouv yO: J.lIAaVE "000 Koi\a ...

ALrro !JOUlTE Kat 'yw xap1"}KO PE 'Triv OnaVT'101"}. XclP1"}Kat nov TO AEVIW EK5tlAWVE 'TO Ev5lacptpov 'T1"}e; Yla fJEVa Kat Ttl oEoaiwaa 7TWe; ea TtlV opw 67Two5fpT01'E !Jla IlEpa Kl' lhl ea KQIlOPWVW va TJlV fxw 5hrAa !JOU.

AUTa i\lYOfJE KEtVO 'TO opa5u KclTW an' 70 xaYlclTl Kal nOTE Ol"}KWvollaOTE OOATaPOVTaC; O'TJlV au"A~. nOTE &"Ai\a~OIlE 9E0l1 Kat n1"}yaiva!JE Va Kcl7aoujJE 0' lva Xov-rpo ~UAO ano 6~la rroirrcv PIY!JEVO AlYO rno nclvw. Kl' 01 60i\TEC; Kl' ol ClAAaytc; 7ilr; 8E01"}C;, Y(VOV'TOV lhav Kcl'Tl. .. 1510htpo t\-

- 97-

8EAE vO: E~O!-lOAOYT'}9Ei 6 fvac; eTTOV OAAOV Kl' EOPIOKE rrpocpaaTl va OTlKw9Ei va naEI TIIO nEpa.

Bncl!-lE 'TTOAAO: !-l£ 'TO AEVIW xsivo 'TO op66u. MIAoyaJ.lE YPtlyopo, 0XEOOV AoxaVlaO!-lEVa, Yla va 'TTpoq)'TaOoU!JE 'TO Xp6vo lTOV CPEUYEI 'T600 YPtlyopa! "Eva npoa[08T'}!-la EOcplyyE 'TT}V KapolCx }JoC;, nwe; rowe; va !-lilv ~avaiow90uJ.lE!

co «yuqnOe;» cpav'lKE OUVEmle; aUTT} 'T'; <popa Kal «xc'TanIE» 'Ta ~EpOol1~rll.lo'T6 'TOU. (H wpa £IXE lTpOXWpf)OEI. "Eva tAacppo lTaYWJ.lEVO O:EPOKI apXloE va CPUOOEI ano ,0 t3ouv6. AtO'Tav6YlKO 'TO AEVIW v' aVapPlYOEI 5hTAO J.lOU. iKEcp'TYlKa lTWe; £Ivai wpa va 7TYlya(vw, rrplv XaoEI 'T';v uno-

!-lovrl 'TOU Kl' 6 «YUcpTOe;», 'TTOV KPUI-lJ.lEVOe; n(ow ono ",'.1 ~EPOAI9Icl, nEp(!-lEVE Ka810J.lEVOe; eTTa K6TOla.

BpTiKa Yla 1Tp6cpoOll 'Tt;V ~uxpa, Yla va OTlKWeW.

- npElT£l va TIYlya(vw 'Twpa. :If AAAl') <popa Sa 6pOUJ.lE 1TIQ nOAAT} wpa VO: KOUOEVTIOOOUJ.lE. ea KpUWOEle; Kat I.l£ 'TC>V otpa lTOUOaAE, 'Tfje; AEW.

TTie; KpaTYloa 'TO XtPI Yla vel Tt;V clnoxalpETlOW, J.lCx OAO Kal KaTI foplOKa va 'TTie; lTW, E'TOL nov va EXW OIKOIOAOY(O va 'TO KpOT6w 000 YlVE'TOt rrsprcccrspo j.ltoo O'TO OlK6 J-lOU.

TTie; E5EI~a 'TO A6cpo cl'TTEVaVTI, nov 9aoo~a 'TilV tVESpa Yla va cpuAaw an' TOUe; OUJ.lJ-lOphEC; Kl' aL>Tt) Kat 'TO XWPIO OA6KAllPT} Til VUX'Ta KOeWe; Tile; rlrrc, xcl K(hrOIO <popa XWp(00J.lE. nTipo 'TO Spol.lO Yla TTtV ~EpOAI9Ia, I.lE TT,V KOp- 5ul 6aPEIa Kal naYWj.lEv1'}.

rUplOO J.llO, yUPIOO 5u6, 1'11V dSa nov o1'£K6,av OKlVI')1'1'} KEi oa nov EiXaJ.lE XWp(OEI. KOV"fo01'69YlKa va TItV ow Yla 'TEAEU"To{a <popa rrplv 'Tilv xoo(,.) Kol "T61'£ n(O'TEq,a O'T1 floD fKOV£ v61'}f..lO va 'ITEPII.U~vw. Kopcpw6YlKa crov ,6TTO KU'T- 7a~oV'T6c; 7TlV nov X69YlKE Yla J.lla OIIYIJt1 010 orrrn Kl' 0- O'T£pO <paVllKE va 0YO(VEI noAI Kal v&pXE'Tal '-PEX0'-Yl KOV'Ta

- 98-

• I t

J-lOU. L"TO XEPI "TllC; KaTI KPOTOCio£ xcl J.loG To5wo£. THTOV (VO KOJ.lJ.lOTI ~WJ.lI.

- n6:pTO IJO~( OOU. IrllJEPO "TO cpOUpV(00J.lE. Kal ana KEi TIOVW TIOl> Sa O'T£KEOOI, eo CPOIVE"TOI 'TO Auxvapl TIOl.! S' O:vatPw. LTo KaA6 ...

AU'Ta J.lOUTIE AoxaVlOOfJEVY) Kl' ECPUYE YPtlyopa, anwe; ~pSE, Yla va t~a<pov!OSEi at !dyo !.lEaa O'TOV to-KIO TOU xaYIOTIOU. :II Axouoo 'T~V rrcprc TIOl> ETpl~E. KUTTo~a KOTa KEl, )lO 5Ev fJTI6payo va KCX'TOAOOW, av ~'TOV OV01XTY1 Tl KAEIOj.lEVl1 ~ av EJ.lElVE 1 .. .llOaVOIXTy) Kl' CxTI' 'T~ xapa!.lo50 TO !.laTaKla 'Ti)e; AEVIWC; KUT"TOUOaV OK6fJY).

ni)pa TOUe; av5pEe; xcl KaSwc; ~E!.laKpO(VOjJE, CAO xcl yuplsa Ka"Ta KEi va tow !.lrlTIWC; cpaVEl KaTl TIOll Sa I-10U ,it SUjJIOEl. Lt AlYo, KOSWe; 'TO q>Eyyapl 6ooii\Eq,E TIlaW on' 'TO 60uv6, 5Ev EOi\E7TEC; i(TIO'Ta. To oKo'Ta6l -rui\lYE 'Ta TIOVTO J.lE 'T~ J.l0up(i\o 'TOU.

4>BaOaj.lE 01"0 A6cpo "TOU EtraVw fJoxoi\5 KOt 'TTi)paj.lE StOElC;, EVW TOTIOSE'Tr100j.lE 5uo fJlKpa 'TfJtlfJaia Yla veX EAEYXOUV 'TlC; do650ue; TOU XWPIOU XOfJ'lA6TEpa.

(0 t5pw'Tac;, TIOU Ei\ouaE TO KOPJ . .u6: jJae; O'Titv TIpOOTI6:6EIO v' OVEOOUfJE iT}V CxVl1CP6po, aPXIO'E va TIaYWVEl Kl' o.i\acppOV'TUJ.lEVOI KOSWC; ElJ.lOOTE, aLoBav6J-loOTE avaTplXlAte; IlE 'TT}v Kpua5a TIOUCPEPVE 'TO O:EpaKl TOU oouvoG.

=ani\woa oi: J.lIO TIaXla TIOUPVapo, TIOU "T60Ee; Kol 'T6- OEe; CPOpEC; J-lae; yi\UTWOE at TETOlEe; TIEPI1TTWOElC;! 6ani\wVElt; QTIavw Kal OOU cpa(VE'TOl aTI 6p(OKEOCtI OlOV KCXAA,i'TEpo GOUI.UE. Eui\OYllIJEVOC; B6f.lVCC;, nopa 'Tit CPTWXElO TOU. K66EI "TOV OEPOr EHvEI SEO'TaOUl Kal ~a1TAWJ-ltvOC; OVOJ-lEOa OTa KAa510 'TOU, cp7IaXVEIC; CPW/\lO. )IAv 6ai\ElC; "TO 60106poXO YUl OKEnr) , KaTW orr' aU"TT} f.lTIOpETc; va KOIJ-ll1BEic; QVETO, OK6J.lO Kl' av I3ptXEI. ' ATIO "T~ 6to11 uco 70UT11 , f.lTIOpw va oi\l7rw TO TIaVTO yupw, YIOTl OpiOKE'TOI TIOVW at

- 99-

"'TOU~TTI ~T1AO Kl' EXEI 1TapaT~pT10'l 0' OAES TiC; KOTEV8uvO'EtC;.

01 QV6pEC;, t~ aAi\ou, EXOUV OOAEU'IEI 6 Ka6tvae; OTT') BEall 'TOU Kal TIEPlfJEVOUV OX1VllT01. Tcopc oEv O:KOuYETal 7{nO'I' aAi\o EKTOC; ano l' ayplfJlO KeXTW oTiC; ni\aYIEC; xcl 70 pt~a. To aAUxTYlf...lO Tfic; CxAETICUC; Kat TO OUpAloo~a 70G '.UKOU, o~(youv fJE 'IO OcpuplYfJa TIOV KavEl 6 aEpac;, TIOV 5uvafJWf.lEVOC; OX Il;;ET 0 I ala KAaOIO 'IOU 8cJJvou. To OKoTaol elver TIUKVO Kat TO TOTItO' EXEI aypltlj>EI Twpa, lTOU Kl' T) 'TEAEuTola clVTauYElo' 'TOU cpEyyaplou £'iTO:\~E va u- 1TapXEI.

2T']KWVW 'TO KECPOAI 4J'lACx Kat KUTTa~w 'IIe; aKOTEIVEe; OKlEe; 'TWV 60fJVWV KOt 'TT} fJOUp(]\O "TOU oaoouc;. Ol au".q . .LOp(u:e;, fJ6vo f-llCx 7E'TOIO wpo ea cLoA£yav YUI va f"rITOuv OTC XWpIO. <l>tpvw 'TT')v ElK6va Tfic; 'ToTIo6Eoloe; aTe vou J..LOU Kat ()KE1TIOfJal fJE lKOVO'ITolT']o'l o'n Ta lToAu56Aa fJOC; jJ1Tr;Kav OTIc; .aEOEIC; rrou ElTPETT£'

cH wpa 'Tile; CtVOlloviic;, Olav OploKEoal OE Evtopa, dVOl xp6voe; rrou OEV jJOl6:~EI fJt KavEvov aAAo. Elver O"TIYlltC; nov 'TlC; f-lETpac; ~la - fllcl, Ko6wC; lTEpvoGv 'TO OEUTEp6AETITa. TlC; avaAuEIC;, TIc; ,.u:yaAwvEtC; TIC; O1'IYfltC; alntc; ao va TIc; KUT'Tac; fJE flEYEeUVTIKC c.poK6, J..LE fJlKPOOK6TTlO xol OTt; ~EYE8uvcrYl alnT} sT)'Tae; va opETc; 1'6 tAOxtal'O rrou ea ot o0'18rlOEI v' aV7IAllCf8Eic; 76 TIAYlOlaOJ-lO 'ToG tx8pou.

ETXa 0711AWOEI T"V TIpOaOXT1 !-lou moue; TlXOUC; Kol llC; OKtEC;, lhav TIEPO, KOlO: TOV KOTW ~axaAO, lTp6aE~a 76 CPW'rCxKI Tfic; AEVIWe;. ME ilIaC; fcpuyav alT' 'TO voG 01 OKE~ElC; TIOU n]\QKWVaV 'I~V KopolCl Kal KpoTayav Tel VEupa 1'EV7WfJEVO. T ex fJelTIO uoo 01'1lAWVOVTal lWpo ot Kdvo 70 q>W'TclKl Kai it KOPOla flclAaKWVEl Kat t, cpOVTOO[O <PEUYEl, ylC~1 rno 0J..L0pcpOUC; XWpOUC;.

2TlfJEpa EXOUJ-lE TrOpEl JlOSl !-lac; Eva !-lIKpe aoupf-l0TO.

Tov EXw OKOUj.lTIrlvEl 5fTIAO, ilIa xcl XaAoolltvoc; OTIWC; Ti-

- "

II

-·100 -

-rov, uovo oapoc; !-lcxC; EOlVE. BasUJ T' aKOUOIlKel 01' au-nci J-l0U Kat yupisw TllV aVTlYO. MU:l OjJOP'flTl jJOUOlKll OKOUytTal OTTO 'TO •.. M6VTE KapAo. t~6VTE KapAo! ¢C>TO, I-l0UOIKri, dpi)vll! K60J-l0C; XaPOUJ-lEVOe;, YEJ-lcnOe; Y0'1Tda I cA_ TTAWVW 008Ela J-ltaa OI~V 'iotTIll TOG XLTWVIOU J-l0U, XaibEUW TO I-lOAOKO lJ>WJ.ll. MoG CPOlVETOt Z;EOTO CiTel TIoYWJ.ltva XtplO. To cptpvw O'T~ J-lU'Tll, poucpaw T~ J.l00)(060AlCl" oasw Eva KOJ.lJ-laTI 010 O'TOj.lo. T( VOO'TII.lIa! Kal TO cpWTaKl TItpo TPEJ-l006oVEI ...

* **

lIETCl O:CP'lp'lI-lEVOe;, pt).loaso Kal ~ouoa of: K6oJ.1ou~ o.AAOUe;, {hav EVotWOa 'ITWe; KOTTOlOe; !-lOU XTUTIOUOE Ta Cipt)ui\o J-lE TO XtPl, ETm Ka8we; f\f.lOUV ~OTIAWJ.ltvoe;. TtvcXTllKO aTI6TOMo. ME I .. Hoe; KaToAaoo OTI dxa ~ECPUYEt aTID T~V TIPOYJJOTIK6T'1TO T600, TIOV xcl nupoooAlollol va ETIE<PTqV, urropsl va J.l~V TOUC; oKouya. "Hrov Eva~ cpovTapoe; TIOl> IJE d50TIOlOUOE TTWe; «KaTt OKOliYE7at O'TOV Ka'Tri<popo». MOUTIE Tllv Kou6tvTa Kl' aTIoJJaKpuv811KE EPTIOV~

TOe; ccv iO <plOt Yla vel EiTlOTp(4)Et OT~ atoll TOU. .

"ACPlloa i~V TIOTOUAla, TIETO~O 'T' aKOUOilKel 'T' aaupJ-lcrrou TIEpa xol crupallKo J.lEXPI it) 6EOll TOU npow6'1- J-lEVOU TTOAuo6AOU IJae;. Bavw aqnl Kl' OKOUW 'TO 86pu50. TIOl" KclVOUV 01 nETpEe; 'Tile; TIi\aYloc;, Ka8wc; KaTpoKui\oGv O1'OV Kai~cpopo. EfVat oEf5alo TIWe; Ka'Tl OUfJoa{VEI xol rrpsTIEL VaXOUI-lE 'TO YOU IJac;. Llfvw 'TO ouv811J-la IOU ouvcvepJ-loQ xcl 6 Evae; KEV'TaEl TOV clAAO YUl va 'ToG 5WOEl va KO'TaAaOEI a'Tl npElTEI vaXEl TO fJa'TIO 'TOU OVOIXTa Kal 'Tf}V npoooxTi OLPOJ-lJ-lEVll TIpOe; 'Ta KEl TIOl,) oxoUYOV'TOl 01 86· pU601.

Kavw 'Trl O'KElJ>11 TIWe; 01 oUJ..lfJOplTEe; 5e:v 1 • .lTTTlKaV Ko96- AOU 01'0 Xwpl6, aAAa SEAOUV va rnccouv TIPW'TO TO A6cpo. )ila va t~aO'<pOA(O'OUV KCxAU$T}. 'AKOUJJ£ 'TOUe; 86puoouC; nOll

-101 -

TrA1l0la~ouv xcl O£ AlYo otaKpivoul-u: Kat 'TO pu8!J.6 'TiiC; avauac; TOUC;, Ka8wc; 6yaivEl 6apElel an' 'TT}V lTpOana9Elo va OKapcpai\waouv CiTT}V ano'Tol-1ll lTAaYlu. Kpo'Tal-1E onoi\UTll OIYt; Kat 'TrEPll-1tVOUllE .•.

1:KO'TEIVEe; O'IAout'1',.Ee; cpaV1")KaV A(ya t5fU.10'Tallnpocrrcl flae;. l:l.E y(VETal VO: lTEPljlEVOU!-lE TrEpIO'aO'TEpO, YlO.Tl Sa rreaouv TTavu> 1-10C;. Huxvcl 'TrUp060AICTl-lol KOt pl'TrEe; OUTOjla'Tu>V, EKo~av A£e; Jl£ Jlaxa{pl 'TflV T}ouXla'TT1C; vUXTae;. 01 cli\outTTEe; E~acpav(O'TllKav Kat 'Tel 60YYllTel Kl' ti cpaaaplc n' OKOUYOTav om:) 'TrIO KOTW, St.v aCPllvav al-1'PIOOAlec; -OTI 6 Ex8poe; EIXE VEKpOUe; Kal ipaullaTIEC;, TIOU rrpocrrc,Gd va 'TOUe; nopEl l-1a~{ 'TOU. 1:£ AlYo, OKOUCiTl1KCXV Kal Tel 'TIUPel iOO fllKpOO flac; 'T1-1~l-1aToc; ono '1'0 XWPlO !-ltaa, no!) -cpa{vETal cSTl oUvanaV'T~el1KE Il£ 'TOUe; OUI-11-10pLTEe; KaTa ''Tt')v OlTOXWPl1ml TOUC;.

M6Au; apXIO'E va ~1")flEPWVEI, 6Y~KaflE Yla avayvWpI01").

T pea n:rwfJ.a'TCX l'lO'av TIEO!-ltva TIOAU xovrc flOC; Kat 'TrIO KO''1'W, OLO cnrup66Al1TO, 6p~KaJ.lE fXV1") TIOU EOElxvav Ka8apa ~'TI Kat OAi\EC; cnrWAElEC; OE VEKPOUC; 6.i\?\a xcl OE '1'pautJCX,.[EC; dXE or)J.lEpa 6 Ex8p6e;. ' Aocpai\wc; 'Tel ano-rEAEOJ.lcxTCX ea ~acxv TIIO cpo15Epa YI' aUT6v, av SEv £TXE 'TtlV npovoic va :6yai\EI aVlxvEu'1'EC; prrpoorc, rroo tJae; E~avaYKaaav vel EK.01")i\WO'OUJ.lE 'Tel 'TTUpa flaC;, nplv <paVEL TO KUPIO 'TfJii!-la TOU.

-- ,

.

_- .

- ,

(H cnrOO'TOA~ flac; dXE i\~~EI Ylel miflEpa. n~paJ.lE TO }.lOVOTIOTI Ylel vel YUP[O'OUflE aTtl 600'1") J.lae;, lhav 5uo - TpEie; xwplKol fJae; 6YiiKCXV Jl'TrpOO'Tel Kcxl J.lE Kcxvtva 'Tp6TIO oEv tl9Ei\av vel Jlae; Cxcp~aouv va CPUYOUJ.lE rrplv E'TTlaKEcpToUJ.lE '1'0 xwpl6 -rooc, KaTE€5~KallE i\ol'TTOV O'Tt')v Tri\CXTEfO Kat 15p~KaJl£ c5i\0 TO XWPIO Jla~EJ..1tvo va flac; TIEPlpEVE1. at rrupo- 60AIOJ.lol dXav ~U1TVtlO'e:1 iOUe; KaTo[KOUe; ano TIOAU vu>p{c;. Mac; Eq>e:pav YOAa ~e:crr6 xcl ~w!-ll XWPIO'TIKO. Ilooo ,.6 ,dxcxp£ aVaYK1") KCX\ rrcoo VOO'TlflO flae; <povllKEI Mae; pw-

-102 -

'ToGaav v~ J.loeOUV AeTrfO!-lEpEt£e; Yla Tr; aUj...lTIAOKli Kat fJae; olaoeoalwvav _ OTt i~f?a rrou EOOcrE. TO «rropdiv» 6 crrpa-'_o~~ OAAT) cpopa otv ea TOA!-lOOaav v&-;'·6-6~· XT')OTt~ouv~L.~-

.- KCXTcrallE ~IYO J.la~( TOUC;. 'H wpa CS!-lWe;· ntpaoE·-KOr· .snpETrE va bnOTpt~OUJ.lE O'T~ oaOT) !-la<;. ' Acpr,cralJE AOl'TTOV TOUe; <PIA6~EVOUe; XWPIKOUC; IJac;, nov f}OT) ElXaf-lE YLVEI <p(Aot, Kal nrlpa!-lE TO BpoJ.lO 'Tfj<; E1TlcrrpOc.pfje;. Floco xatpovTav 01 cpavTopod Floco nEpf)cpc;xvOI vOlwcravE miJlEpa lJ' aUTa rr' OKOlJcravE ana 'TOUe; XWpIKOUe; xnl rrooo f)91KO rrfipcv anD Tliv EK5r,AWcrT') Tiie; ayanllC; TOUe;!... r pt1yopa <p9acraf-lE ~T"JAa, an'· c51TOU 'TO XWPlO cpaLVE'TOl 6AOKAT)PO. napaKoAOu90u!-lE OJllAT')'T01, YlO Jlla O'TIYJlt1, TO ~WViaVEfla 'TOU -rorrou,

LKE'TTTOJlal, KaeWe; 6aO(~OUf-lE, 'TO crT)J.lEpIVa YEYOVcYra Kat Jlt aVnOUxEI ilIa AETITO}lEPElO. L'TeX npaYJ.lO'Ta 'TWV VEKPWV OUIlJlOPlTWV 5pftKOfJE 'Tp6CPIJ..LCX Kal KUp(We; QAcrn, rroo EAEITIE TeAe[wc; anD 'Tr;V TIEplOXr1 xcl 'TO O'TEPOUV'TOV ol TIOA10l aUj...lj...l0pLTEe;. AUTo EAEye, o-n 'Ta 'Tl-'rlJ.lo'Ta rrou opouv 'TWPO O'TTlv lTEpIOXrl JlOC;, dval KOlvoupYla.

"Orov yup(oallE O'TT] ~lj\oxfa, aVaCPEpaJlE 'Ta Ka6EKacrra xcl XOPrlKaJlE Yla 'Ta KOAa Aoyta TIOL> J-lOC; ETnE 6 ~lOIKfJTrlC;. nap' cAa aUTa O)lWC;, J.lEyclAT) O'TEVOXWpla VOLWoafJE oav !-laC; TIAllpocp6Pllcrov OTl lex j..lETOYWY1KO, TIOll flETEcpEpOV 'Tpoq)(j.lQ Yla 'TOV 6:vEcpOOlaoflO flac;, otX'TT)Kav Enl- 8EO'T) Kal 'Ta c.pop'Tla TOUe; xa8T)Kov.

'AlTO flEPEC; Twpa 'TO KaSavI BEV EXEI !-l1TEi 0lT] 'PWT1Cx xed 6 KocrlJ-o.C;, 6 J.laYEpac; j.lae;, TIEplAUnOe; 'TP1YUPl~E Kel yupc.u. TITIOT' c-X'}. .. o oEv prrcpsl va KaVEl EKTOC; ano TO va j.laSEUEl ~ui\a. To n:AEU'Taia flac; o1To8ElJ-aTO:, eTval KOVOEpoa Kat )'IOAETTa, rroo lJ-t ~Ey6j\1l olxovoplo 'Ta lJ-olp6- l;;OU~E OTOUC; cnpaTlClTEC;.

-103 -

POUOIO TWV visov OUJ,lJ,lOptOKWV oUYKpoTllJ,lcnwv, TIOU, cev KUJ-LO TIoi\(ppOlOC;, aOO nOEL CPOUOKWVEl Kat CtnEti\Ei va KOTaKAUOEt 'Tt;V TIEplOXTt Oi\6KAllPJ"}· ) Arrc Bw xcl TIEpa, GaV 6Y,O(VOU}lE aTIO 'TT)V 6XUPWJ.lEVJ"} 'TOTI09Eo(a nou fXOUJ-LE YU:l 6oOTl, Btv }lnopOUJ.lE va KlVlleoOjJE xwplc; va OWoOUJ.lE Jl6X'1,

01 yupw KopuCPOypOllllte; Kal 'Ta LHPWJ,lO'TO, TIOll ai\Ao'TE T600 d"KOAO nO'TOUOOJ-LE, EXOUV KO'Tai\llcp8Ei 0XEOOV j-l6- vIlla ano 'TOUe; au J.lJlOp (TEe; , TIOU 6(vouv J.lOX'1 Yla va fJoe; TIOPOxwPtl00UVE, EO'TW YUl A(YEe; &CpEe;, Kai 'TtlV rno cloit- 1l0V'Tll KOpUcpf]. "EXOUJlE TtlV £V'TUTIwO"tl TIoi\j\te; <popEe; aTI TIpoon090UJ.lE, Jl.t Eva I-lIKPO TIE'Tpa50Kl va 6oui\wOOUJ-lE piiYjJo, TIOU XPElO~E'TQ( 6YKoi\l90 yl<l va cppa~El. co OUV1l91- 0IlEVOe; o-r(60e;, onou Y(VE'TOI 0 Ko911jJEpIVOe; aywvae; 'Tfle; ~wiie; Kal 'ToG 90vo'TOU, elvoi 01 KOPUCPOypOJ.lJlES, rrco 'Tie; op(~ouv 'Ta U~WIlO'Ta aTIo «KOKKIVICx» JitXPl «~Ev5pcUi\1» Kl' ano KEi J.lEXpl «'+'1li\6 :L'Taup6», «q>ovla», uKap651» xcl ({ TUIl1TOVO».

> 01 Ka911JlEpIVEe; auYKpOUOEle;, ocro 6 Kalpoc; rrspvd, 'T6- 00 xcl Y{VOvrol aKAllp6'TEpEe;, Kal jJelC; a1TOOUVaJ.lWvouv. "EXOUI-lE 0XEB6v oTIoKonEi aTIO 'Ta jJ.ET6nlo9Ev xcl Btv y(vnal aV'TlKa'TOO'ToOT} OTIwi\Elwv T600 OE: av5pE£; &00 xol at 1TUPOjJOXlKO.

To KO'TOlKT1fJEVO xwptOuBaKI 6hrAo f-laC;, TrapoKoi\ou- 9Ei 'Tout; OYWVEe; f-lae; va "TO Kpa'TY100UIlE O'Ttl ~Wtl Kal 0\ xwPIKOI 6i\tnouv "TIC; CP06EptC; f-lac; npoOTIo9EIEe; va J..lnOUjJE cppoypoC; CxvcljJ.Eoa 0' aU'TOUe; xol 'TOUe; oUI .. lI..l0p('TEC;. 01 TIIO CPOOIOjJ.EVOI on' aLnouc;, Ecpuyav Kl' oi\ac; Yla TtlV n6All. AfyOI Elval oLnol 'ITOU 'ITapaJ-ltvouv xcl £ATI(~ouv O:KOJ.lll nwe; 'Ta npaYf-la'To 9a olop9w90uv.

'A no 'T6TE nou dxo o-rT'jOEl 'TtlV Evtopa, KovEva BlK6 J.lac; "Tf-liiJ.lo Btv niiYE enD xwp 16. T eX vta 1"0 j..lo9a[voufJE ana 1"OUC; XWplKOUe;, 1TOU TrEpVOUV KOfJfJlcl cpopa Yla va.

- 104-

,

- ,

!Joe; acp~aouv 'TO QV"rlO, rrplv TIapOUV TO 8potJo YU:l"TLC; TIapayK£C; TWV OU!Jf.!opIOTI/dlKTWV. 'Ana TO AEVIW 6f.v EXW: rropct £lof)o£tC; KI) aVllouxw. npooTIo8w va n£(oUJ Tev ~lOIKfJTf) va !Jou E1TnpE4;~:t va £YK~TaO'Tr)oUJ tVEOpO O'Te XUJpiO, 61TWC; 'Tf]V UAAl') eopc, Kat 'TOU apaBI6.!;w XlAIO CU~, £'IT1X£lpt1J..lO'TO. 'Errl 'TEAOUC; 'TO KtnwpSwoo!

-105 -

KA TO An' TO MAXAIPI TOY KAnET AN "rIOTH"

ntlpa/l£ /lUl CxTTOOTOAri va E~aKplOWOOU/l£ 'Ti)v KO'T6:Oloarh nou ETTIKpaT£IO'TO XWP10, aTTO orroq,'l EXSPIKt;C; opacnT)plO'TT)TOC;, xol O'TY} OUVtXEIO va O'TtlOOUJlE EvESpa. 010 YVWO"'TO /JEpoc;.

Mla wpa 'TO TTOAU 5p6JloC; ~Tav llEXPH; EKEl, fJa Ko:va-

~

/.lE TTOVW aTTO -rpEiC; va TTAT)OlaaOU/lE O"TO AOq>o. To Spouo-

'AOYlO TTOU BloAt~afJE BIEypacpE 6AOKAT)PO KUKAO xed 'Totho 'Vla'Tl KafJfJla OTTOAU'TWC; OEOoloTT)'Ta oEv ErXaj.lE OTl 01 oupJ-lOphEC; Btv Sa /laC; TTEplJlEVaV ~Ol1.

Lav 7TAT)0100l0fJE C:PKE'Tcl, cnaJla'TriaaJlE Yla va E~OKPIOWOOUJlE TTPollyoufJEva exv 6 A6cpoc; ETVOl EAEUSEPOC; f'I ClV KQ'TEXE-ral O:TTOEX9pIKO 'TfJiiJlO. To 01<0'Tcl.01 !-laC; KOAU'IT'TE apIOlO xnl 01 yupw 9aJlVOl EKQVaV 'TilV TTOpOUO{o JlOC; clK6fJT) TTIO &cpovii.

KaVOJlE «AOUepO» "O'TT)v 0pxti K.al "O'TElAOJlE Suo aTT' "-roue; KOAA['TEPOUC; aVIXVEU'TEC; j.lOC; va E~aKplowaouv elv 6 A6epoc; ~'TOv TTlaOfJtvoc;. NEcpuyav fpTTOV'Tac; 0'T6 oKoTaOl "EVeil EfJEIC;, J.l,t 01TOi\U'T'1 OIYtl, TIEplJ.lEVaJlE -rriv ETIIO'TPO<pf]

'Tour; yu~ va J-lOC; KQ'TO'TOTTlOOUV xcl va lVEpytlaOUfJE QvaAoya. nEpq.lEVOUJ.l,E AOlTT6v. LETE'TOlEC; WPEC; dvaL aBuvQ-'TO va KlCXTQi\6:0EU; ov 'Tel AE'JT'Ta TTEPVOUV apya f1 YPtlYO-

-106 -

pa. to Xp6vo~ otv tJ1TOPEl va J.lElPllSEl TTapa J.lOv6.xo J.lE: poxsr.

1:ftjJ.Epa aKOlJYOVTal O:Tl56vlO va KEAa'iooGv Kal 'TCOEe; ,.po.AIEe; KOVOUV. 11'Epa O'T~ pEtJJ.la'Tla, TTOV 0'00 OT)KWVOUV .,.0 voG. KaAi\hEpo v' oKouy6Tav 'T~V wpa 'TOU'Tll 'T' aAUXTIOjJ.CX Tfie; aAETIoGe; ii TO OUpAIOX'TO TOU i\UKOU. 'H Kop51Q, .xPEI6:~E'Tal OKi\TlP6:oa Tilv wpo TIOl> TIpETTEl va 60f'}y~aEle; ,.0 oriJ.l<l'TO aou ytc:x vel owaEle; T\ va 7t'apEle; 'TO Bava'To.

nEpOOE ~ wpa Kl) 01 aVIxvEUTEe; ~pSov KaTIOlO <popa xovro J.lOC; vel J.loe; t:)e:oolwaouv (hI 6 A6qlOe; ElVOI TIIOOJ.lEvoe; 011'0 'TOl>~ OUJ.ltJOplTEe; Kl) 5'T1 J.l6AIC; TIOl> KaTacpEpov va J.u;v TTEOOUV 7t'avw TOUC;. Kcvcue 'To. OXEo1a J.loC; TIOU 'Twpa oaOr~OvTav O'TO OTOIXElO leu olq,ylolaaIJOu. Auo an' 'Tie; ·6J.lclOEe; J.lac; Sa Kavouv Ecp050. EVw 6 Aox[ac; J.lE Tilv 'TPl'Tll. ,Ga 11'laO£I 8EOEU; KOTcli\Af'}AEe; Yla va KIU11'f)OEl 'TOVe; 01T0- _XWpOUVTEC;. AEV EiXOfJE KIOlPO YII:x xaolj.J.o. AIW~OJ.lE 'TO 1\0- x[a Yla va opEL 'TO xp6vo va cpSoaEl KEI nov TIpbrEl xcl ,fJEiC; apxfOOfJE T~V KlVl1ari jJ.ae; J..lE X[i\IEC; OUO TIpocpuAa~Ele; •

.LelV nAllolaaafJE apKETCt KOVTO. EpTIOVTae;, oTlKWSt1- xafJE lSpSlOI J..lE E<p' orri\ou i\oYXll Kal fJE TTUpa anD 'ToG ,ioxuou, npoxwp~oa!JE TIavw 'TOUC;. 01 plnEC; TWV aUTOfJa''TWV J.lOC;, 'Tp6VTO~av T~V cnJ.lOocpolpa KiCll 01 KpOUYEe; J.loe; ~6.q>vlaoav TOUe; OUf.lfJOpl'TEe; 'T600, 1TOU olhE Evav TIUpOOOAlOJ.lO ot 6pfjKav T~V ~Uxpalf.l{a va oai\ouv EvaVT{OV fJOC;. c'OOOl oEv ElTEOOV ElTl Tonou, TIpoon6:6llaav va ow80Gv IJE: -T~ cpuYrl. LaV TIt1paJ.lE O"Ttlv Ka'TOxft !Jac; 'TO U~WJ.la Kat

.opyavWSr1Kaj.lE navw 0' alIT6, aKOlJO'Tl1KOV xcl 'TO TIUpa -'-ile; 6J.lo5ae; J.loe; ano KOTW, nov EoaSE O"TOUC; cpUyOOEC;.

MEta, ETrEOE oaSEul OlWTrrl. T' cllloovla Stv aKOUYOV"Tal va Tpayou50uv aVEJJEAa GaV xcl rrplv, Movo ~ fJUpW5Ul Tile; EKPllKTlKfje; (Ji\11C; orrapXEl 510XUTf). Twpa, rrpE1TEl va ,KOTEOOUJ.lE o-rev KaTUl JJaxaAcl TOU XWpl.OU Kl' OOTEpa, va J..l1l'0UJ.lE o-rov Cx1l'avw. nEpVaJ.lE OLcl fp'1~a Sp0J.lclKla. KavElc;

- 101-