You are on page 1of 20
till era Ieledethe snedslArsive, ripe pee bade} Sheds 9b kev, nord prado! na nlekoflo. sbebskov 2 kurz crtakor}drctytdoune Yelome lade do modelarsere ride aa adich Sholach, be va rmawdl peaival q ailovat Lee lasseh "vvsek! ronddsa eatdibo 1.4 16,7 vias: « Maja! a ypdaratal POVRRENICTVO DOPHAVY - ft. et. sxérs na Slow ta sploprice SNA + Friars edi radatiny hewh ® Zodzortny ‘niuapee bap: Ing. A. Joram ‘toes: Bratalaa, Shiro LA, tefon 96.29» aiminsrdts: Malinoroly 4, ‘fom $46, O12 © Tie Patios) opr. ‘itn « Bratsae & 9650 6 Pesgdetd ‘a ef roe 320 Key, x pol roe €0 Kes, er tone ARCS, smstnavn lech ‘lors Matron» Pernt dora 1% Co erin 6 woke tee 80 Kis Novived eptat plo, Bia e pitt © Bratidoes 201487 L47, Dulin ‘tac Poon drat Brtitna 2, Tl (C30 Beno, Vina $7,” Comatose ROGNTK L. 1 SEPTEMBER 1948 C18L0-17 Prelom vnovom skolskom roku eer skOL se moru otvoriy une skoly sa mapinia_naestem skhisoa yoilfeh Fakoy, To dvojmesaéayeh prévlainieh, dobre ok petituls se twos 5 aevuu ebulens cldnoas de ang) sete Am ate anim aoereansie Zeseleide navel uppoviantbe prodaaely -Aauhg 9 ltectve’ V tom sbgeaie uofu mlédek cbosraiorat "9 najasy@ini. techaickjmi cectnejin 9 daearerprestrndkw's« letectrom, PoxndvanteJetectva a fhe techehy eho civiiadho © volonsksho lata poktok veiie cez modelérstvo, Lebo prigndé okole 1 fu ¥ pomoenych Dpeéve suodclovanio si midded nal= slurbect, slo obousiii s Keégel ietatia, Mamie upozornit wlddel x dei rem Vsttedovelu a'¥ noviem veka mne~didor peed volhon svajho povolanla ‘hi wconci a Yyadlezei Bolt natofia me teto nove oriledtostv obdiene nnopechopsai, ie musell na svolich skom Zivute, Kig alsky len jedacho ‘ynalazoch pracovsl fase « ma ues nadioncn pre latecki Xpert, pris vretimi dvermi ay notnch hedle el, xpeavouaietva, metecealigi, oF- indeh, Velee, yandlersas technlh a organiadlor st debrodincaml fadstva Sich adeluhy aa ocak Casto tha at po ich sme ‘h, Takimer vo yetkyeh vacsich St Tlotectre 6 takt pripady: ai8 alo- (uch aystemalichd, vedechd « prake vane steidlenfmanich Cypelin,bre-Haké leteced yichova doranty Je == fig Monigolierove, bratia Writh- mosreiostau Pines gh cely svet chee foe rynilezea ssbusaebo motor shat edpornikoy # vlastnfch radar, 2 ind, Syetematické plachideaka 75> My sa muvin postarat ted « vlaste hoes pred matororsm ssesibom pi= ach deukosloveraksch edboraiey Toto Je ui aj y CSR wand 2a po- Mame ic tak malo, 2¢ $9, daid ma ‘ednd, Stile sa zdéraatuje potreba -pratech spoditat, lusmernenia Zvoiného adujmu skolo- Vdaka vedicie ioteckjma a shotshien poviae} middeze red votbou svol Cltefom, 1 my Ideme aa Siovoescs hho povolania, ale malo sa ¥ tomio miforyemt brokint dopreda, Na xi- ‘mlddel vsbfudé- Kade dohody Porerenietva.dopcavy rach, Teho nit Stitee Ieterko} prdey” 4 Poverenl- repccula-« zamestnaniach sooiensch ctva skolstva, of I. sentembra 1848 $ yrubou Hota a's hou svisiack ‘oi tamestnaaiam! v letocch po- Zemayeh slutbéch, Na jednthe abt. chovuna MU etredadch (meitanacich) Skolich y dobrovolageh zaimorseh Ierddkoch «dmc! mepevinnin ¢5~ ‘wcovania, Podotnt dchodu srioravi Iotacké InBitdele Ceci aaa Morave, To viak mamamond, Ee by = nomala cprovddiadmiatine organizovan Tetoekd ychova na Ka2de) stredacl (bsvale} meiiaushel) Stole, Unoi= Fini to nove ndabed senovy- Keo chew firoda parméet nei buidowan! Leloe~ Ke deprasy = miscett pet votbe me- dernbha,radosinghe a Y¥acoatho po= Yolaaia, bude toto ae snaenie vie moat podporetat, V ete sme ryevisli 6 strododtat. skych edborayeh usitefov « riudite- Tey pre tento le, Obcioall sveje réxdalay, ked’y Ji a 7 supuote denne od 8. do 24. hod, acinar Uosyolovall eerste + pralticka = feckd uiebad lathe 9 ryutovacle me tidy nového Heolktho predmete, Dass st nz medzl Vari doma. Ber Vase! mlestne} poxipury leh nalsesle uhaane, ch pelebefnest = vytrvaleat Seslabne. Pombite mildest L radoninio mo- lteraym yovolaniam! Dopraite:niro- te kridla a busice} xenerégl pane sve med asim Soakwaloregshee aduseyem more! = V naiom Zasopise vonsiome zvitent Starostvost vichove leteckche do- ‘axiu q modelirom prinasamo nove Mévrhy a preand technlch poplar ‘todelov Hotadiol, peda ktorgch sa motu riadit a tak zdokonatovat. Vsimaite si prety porerne ,LETEC. KYCH NOVIN, kore Vien bud ne- postrddetolnim pemceatkom pel po. Seavert Keke lletenln we rth 3 Pa 7 * »Sluzba Polsku” Pol'ska mlidez budujo tilné nérodné letectvo Vo februiet tr bola # mvc! drtayy Sneme uvedend de Zivot organ icin miadede ped nisvom ,Sluiba Pofobe*, Tito ormanizacia séru. ‘rue potskit mised vo voku od U6 do 21 rokow q je) iloheu fe vycho- vévat-mladsho Cloveha fudoreho Potska YW ramet teity ortanicécle wtvorill amoutatay LETECKY VVBOR* tors provsal zodgovednost vs Tetoché sKolenie. waded Jiniet Vioobwonss encaniséeis .SP* tage ng plgerarskom teeth 19% Aeuats SL Hlaboy 4 tain « placing ch odie och evHiC dole why moh xa, hp de} tok pels? rel, Stby Pte fast do karen use lachiovl Tete ale, Kurzy.plaritonia sakonini6 se feealave) Kurtami pte seshaaie wuldhom (auhuene) 2 sey Tle- than). Mater Veengie plloia plow fel Botodicl mia potem aiadat'» prin tin de krm molornetho lesan Shulbe Pofshur ynnriaie tet Seo Teoie Towechyeh suecanibey, uiydron Sie ‘suf Selon apeiilng He ¥ Dalton Stork Lawecad vfeliove gp elt na ta i ff skapinyplachiéeska, paraiatisn fick a. motorovi. Ci 1. spr ty vaste tntwaaitne skolenie pach Pv y Hradeioh vefkieh plachider skych skolSeh, soxtstonseh na Gao. Inf celdlo Polsku. Liotaiors nark Pofeka, Horéhio vig3ina je shoaven- trovsad va tHelMe Beclieh, wuodie fe wvsiolit y aukratsom dace mies Joke Use pews ‘Ore Titania « woukakor padihea, sna hae} Akoly petno-tuorstle veednttey «aula eb, Prachidray rsevik su rvadeluie ia Ave bisent. Sand: tkolonie placa: oy 1, aT, stupta ina Lesuely pots lssow) 4 skoleaieplacktéror stopia Gm liencia plots veteaor) ‘Kurz pre olloy fea UL stnnia tre 8 efedion « pre pilotor Mh ste 4 ipsa, Pine, Hot aap, sos earn atop- fin T= Thy men yeetpie do aett= Fhaufad sabtooie amedfvie Hee! ator meds\ nidlofen celeho, Pole skis Marne sedat synm} rvbotaikor a seiko Di vfevthu sa primo aaiedeans, njlerk 3 sajaktivacii Jeluetlie Dkelie Zam ie vale milebine. Po- V" Patsiy ab aeedefniectengton auld Mieliybeolcansyeehol Za causond onsuuindcia aLetecka Migs” ‘uy io je vidi Dadova sachets cinta a ta zalodenia BP" nndelie- Moly: Dol viet issn Sete, eva a salitntnbhe reso pri tisk Do kenapetencic hlawne oresnisiein torodele sr zor propouiela Teerkol mane Tuadet roby srtvan Tada, Mom elbestvo a pelintadas peraen ky vSevik st neva eon be Invs! preist Aazt adege plac aloe moCorercho. casi. sbi os ats Caryl nth pd Sans. lo Peco sea ante lisa ison inate wm Nee om ited, ot rr Za red es syle end ane Japan tues retin cote iy ae ‘ae tok, ao Ga Sovietske zeny - pilotky Soyietske Tetastve mi lorky od- sista iafteaktorkou vilotncho c- ‘myck ion — yilotiek, kloré diel moskovskehe, leloe, star sa symamenaly ¢ minule} vojas, . ~Ordionikides". Za velle} ya Mnohi7 tyehto tien, pxucnii steneeke| vojny aisobovala Sto. ‘ines + civtnom Tetecive ako pi jauovské also piocka doprayncho Toiky, uuchanieky, alebo rédio- evadla front bratiami # potra tclegtatistky. Medi nimi si hi vinand. Anna Sirokcova, instru dino: SovietskeLo syfeu Evdoki- torka Urulsktho riaditefstya is Nikolina, Nedoida Fedutenke- vince letectva, ualiciala S42 va, Tamara Konstantinova aMa- {isieilometroy Potas svojho uba Sirthanova. Na cle halep psobouia pri letectve, yyudile ch tien nilotiek, kioné nalicealy stowy dobrfeh leteow a jo Zee! Se miliua Kilometrov, stait pie lietait nz roatiéuteh Ieteckyeh Tok Valentina Stojanovska, K linsieh Sovietskehy svazn. Maria lotectvu vetipila y 1.7930. Zo Salova wZ dlhit és riadi viaemo. zafintku bole pilotken polnshor terové Ticendl, tore. Teta ez odiskcho letectru w potom ea Zorvéanshé a Ilsarské horské itin. Sovietskeo svieu = ree oackého leteenéhe puke [eabseh hombantoracieh Hotel U- Makfian 0 srcfim ssvom — peda 380 bo- jovfeh Intor sed. Seaj prey let ad horsky- wi obrami Tadaikisiann yykona- 1a yo svojom 24. roku, Salova ‘india yo yaduchu asi 5.090 bo- in « nalictala sieo70 800.600 km. Visio 500.000 kam. nalitela gj pi lotka Alocandra Stopénova, Usst nvm edznakani za nalictanie vy- 5 800.000 km hes nakody ys2na. ‘ucnali piletky AatOniu Adaievi, Ninu Kuanecov, ridioiclegra: isthe Luba Kontinu a mushe 1 oro SSSR ia Pitatky a keustmaktnky Chee ceceeeeenoosesssosooo;ee3999000000000000000000000 Dva roky spoluprace By Alflky, Stredného vichods, Se-__ Stith « inoiite rorne)dvon bik Shlaeina toled Bebeceidoprec?orak « Vee] Arete fom obydasugeh 89 wattorseh Sn ted rrnis, Otsiiné visodky ukezuig sk? io ol leit Krk. fe sa tkandinds ske lelerié spblotuestt spoil, Teh sa proc pomocon sia liye ab jeremy Sdstchily predordeskgas aendrar Venkor, 4@ kite 20. ath, Je SIOMeriGLEPA vee < Soapallesel vaifomad beausniee “SI natnlbie veto ina dling Been Te ae oe dea slo evoke vrrobié @ he ie dyerém Telecke, dopras 7 Seandinae ite Veta Idlewild ole vos vesbié @ watt as Abnes System (848) ors sn V Now Yorke dui doshtfne) pres UNE Oko Sinko) ale aga Sn a tek coi ania wenais vidoky lato lilewid. Drfbeams gy be a sei Phone vsspel oriiesel vets fam prstivd tom stds veh : th pokaé vfslodky, Leth park —spolodnt,Kgun auteick$ pole S48 tron rae $0. otdia, med est mola} pousfalt protafone Nori Je 10 DOb, erit DC-k leidie La Goseila: Meds nod ¥ vitlesiaé DO str Vikhugy, te! tds tohto mulsiclekeletea “Oe staee Shy typu Soalsiebam VI, svete pals shutotaot, 3 a lam Yap 18 4k prstina? nu. Rebldho potacn Osretfovac)sealém jo tak aero. fens fe nado piteost putts 1 es poiuie «8 rixayeh mort Earo~ oajiovSch yodaienok siflietnont, ‘ PAPE ace Dia 1. anausta boly tem dyn 2oky kelly fvdskiy nitshe @ diuske aerie lie sytroel) spolotnd eousneium Pridové motory Wokesioraiie 1 minalébe th), Lékladnd myilienks. reahEndho mo- tora fe dost Jedeoduehs. Pre jasaei- Shu predstara raniky tabae} sity predstevme si obyésiay visteel pei YW olamihawystrelu, yssoky tak lyney di sire potlatoénd rfchlont sh 600 m/tek, V tomo. okomtha je ‘and strele hsbnost H pda yzorea Hom om ve kde mm” mats sre. y= Hiehlowt Lente steel, Madie Svojou sotrvadnactow odpor oral ta ‘elle rene sav m 2a tenta vem) Keith Sem sidva sy sea akoby poreou stenou lilatadacim plstiom, ioré ondéu rovnalim dakim pémae itt ea doo asboioice + tae vebaid zat colt past Tomuta 1jara hhovorime aplay mira, Mrs Je 9 stators rioade aspedomns. Uvshiine eo daldom grin pods (ob, 2}. Leary a yoakentho Sotors peichddes pete do. Ava V addate pila obr, 2 spdfaw aie os sramoy traskared smeai. Ply= ay vaeiblé Meroum tate stvormm Fi nikal wlkos weblosina do ‘evadutia, Kes maid botu mba e im. v0 vytkoyom olvbee Fe x70) tilelenb slags He pout ra0rva Tik=mv., Zq tone slouok sekee- 4s. nism yo EEK obrone av jou souryatunetiy Kala ite aloo rik sibloj smene tara atresia akist ply stone tislen y'mbdols, ory mba cownako posobit ma dg ldolyy oviem y Gtiane) ploche Fs Yon tale} wobec: ake jo ¥ftoleord Hlocha Ks, Tak rocobiae! na ostarmd loci, ij sly Si Se all, st poe és borvgenseng, lobo a4 Yate per rosfoa ation nidoby, Wybaekom ‘nidebe,plyay st y7zend do ovals Bia rSehlostou Vs, ¥ dOstodhu Goh fm jo adsloxd Msbmost Th = m-vie Rote tlak y nadobe je rovrai bre dine aicleby, keaced ake plo Ti je oval yftekove) leche By (nS kovéma perez), bude vole) ni »» eae debe nlelind rlmust He = Mere ion t= mose. miloky, ebloxt, karen fo Frhmara_ nada, Hytinst plyuow a wddoby je cova Li, mundiblne a6 Ten ich aSehtoei ite Keil porahme vstokevt ei ove olynon, ie Itnotu m a Kat abdoty My wbjemm Tyna sr Tost ys ehitt Mis Hobe aha Boat ie = RE py edhe. aiid ela ai td ured Feeblace ve hyhnose 8, heh a Webliet vse bynes! Ue — 9? y at ne =) u = ) Wybiowt The = me, Vdd fohts anu pov, sus bloreu 2» mhdcha ereents apt vaskeg ste vou htacets a Th 7a the ve vi Reo tom atyors, Taig lla upaTnsho Faaei ake eo rete os fos, preeo fu Soldme iloa rake wot, oematufaiie yu Ra je) yeTkort js dant redblom Vsti pods sgorea: = Hi le The ails ds ian iin ton afte bade are mt hylnosts 0 9ekorad «trate ihe dled: Sin atin tnd, hed sxiekajtoieh’ Hlynoy uv tiun vata Tuite ich sfiokendF¥chlose. Zailal sme uyutovall lea 0 jednom vébach, y desadk oho seakéut sla pre sa vo frre beta, ¥ drined bx she yetneh aha ova remkéné sist by sk Justa oko Sve tah wx piped, bby pg vviekaly pad” ily Uakom: Ghe tra x kota) tthav? ebion eleho jena by Sileg suizol, Pods ej oy, thy motors, yap fice a-tenlu onachse velime Si teri ceakdag Toio je xikladud mpRivnita 2Oke- athe moiorn, K joj prablehéasn pom ‘aha ¥-dnvined ariaike boli tuba popsoe ¢0) rad problem, tore ¥ sobe zabziaje pridoyg mutiy, P= hhomns jolnctey pracniéeo uy wrod vom brineiwe lime -nodEa pats 7buehow a AL Mutery patesbne, mace 8) ‘Phusion va seliandas Punky. Jy pondilé my Yodan 9 novela 2, Mors groves naitee rise ona Tevaslek xombe. Veiled putrebay mienia deri dle priek rune oiled atmestéer q horeia jr piso nl Fisiy. ¢stekag ¢smviion bridle, odkisf je yumovorauie, Tet» tuctery potrabng Tye Bem se ‘revels, AB, Motors rahetove, » kioevels apo varie su deie ndvise a ysl yoo Uivbas He hen wen psi 99 Ssebou ¥ kvapabiom stave" fal ka Dalivo Feb Hanis nie fo obiedzent vais Oe, 2 re poirebu daeknei avatihy wire id se len motory pridevé, zaiat €0 rmotory pulaalaé se vibee newdinad 1 mniery rakotews 6 rremdend Stnatosffailm [oto — reketoryn strelin Nat abr. 4 jp cohdmatisiy zadzorne= nf nejlové motor » sxitlogm koa Dreseiom y pervviant s. fienosfon obydxinghe.Stvorakiesho benataoyé hho motors, W prednos fait aneidvn Ssauio distiho-valneiv. ta nity uae sleuje koupeimoranie | privod Vadache te spat. kom ¥ pafovn- Ih Eemorkel xe vatrobnje.palir> © velabeejomme) imlnvine, kia 3 Drenden 90. raduchou —zupalt short, Splediey hovenin.gaiksit zo ‘gufcvatiel Komhy cz jednostanin. HC plunovd curbing Wo weiokves f= sada ovetetia, Vo vflokored dja feat sa tak alytoe » “Sehlst,» 86. slefgu tho saetdun v tomls mfosto fet bshansth pola we ayetengch raareoxs Eman rohit v de nae A prietokorsm plvorem, #0 Se wind ené ostvautar [aly axiom GAY nrecorny peoece aad a toe ‘init 20 4 takloss tener se stmgel sho a oyfaiushes sotien siete Joy 9 tan tondilony, ge w aby in insiore pnurosng lates je et els tf efbuely eatat 60 3 Dre loll glinn Cada vila ayn (aKl Bony — oh Usioriadaiin love motces ble: ae. slotvad WV jredoed fact el aubesiens” unit dvagaltay wotse ,Rladal” dreivilee © yFhame 9 es, tory ¢0FtbeRE Duma de Merl bet asiuieaafory No pretve. dar G2. etaTOreGSR em, Repu. 298 te] Pel Naor 18 6s re Hayere) soem, or mcegarle pee Sieg Ok gale Pll prin) ta tae ea vided a aetna onda Oho a UUAnE rat Ven wget ghd saleacs, Quing radu raed ee eee uty ceME nade Meme rah pees ST Haran h amee nk oyabevalmombrna, Hug atric nO Seale se obdeepi et Te ee acer s caketh east nis Wan verllok Pant, pairoudiroce, DOR 9 TAG cx sie ols at cee Cale bekone sto Tani. Zen 74 hOTNE, oe ind elni al fei eohca est pales SS a et vie deat atne o Mitte Plavar spehidend: ae ape, 2O¥IGH rHROE, Propsitect sotitnn Prchnad seetntcyon dats Tovar Yon slo huhevel hoxmay TDERINny Une ted zndoesra- asin espns, ened Saee prod -veupem de_tarbiay. a eat OY SPODERIE! Randle, teh ste ao Want ¢ upusat afin Th aac it Di vstaoe jeasi il ste a Mess a. Ruadefovat pattva Penarth coun ta O12 atin, yok atmosthichyan tae Palirs of mann orien july le Yejejesig dba od. rosin}, hea on Too dak wrk Cobo 285°", 079 Heb can, Morfm sa deci! Vana ay Os pea thing Tea doeeli y Hiralowiamy vffokn, ekiekn tukn eumme n kuny es ee Absoldina fehios€ plyma prod we dostalodug Ue wlclaace WARY (Ve Xyimyntiy Ady vehukorel rise Aincunen peyon ieyshos jy GIO male. ety bol Eo pelisw yr vssole aaa fp asiilna Tees? wri ohn do kee DUM AEE NAA. PUES 8H pogo yx yoo Felony stew ui eroeni os” na nialeaseronefavacien ea. yt ats. QOOY 003) Zee a sa a hermes ah + cw ah Bas rho oe ee eee ee ant ekedng sir or vary dan dk pe: SES rte ete Da Be Livalorinfe wffukom wekineésy asi tivaiio co 4 julnoluchieh di ios SH Kocomesey orm Sgn ‘Tak st honsi denfrbadie A Agiemt Teste at hon debt BA Soatoracis komora Vatory ‘emer Sadaeh live” 8:1 poet eaten # il Ree ee oar ¢ Tete fap uikegs at eee Pak te visas OL Ken avila TH lgtar w grees som ais rand fear iste 2 ick pee aes ian That =MAMBA™ pipes hook oy weilomary, Homi > splint Beta “SE : KonStrukcie vetroiov | Natt > ie shana’ veto, shonsiruovanj v roku 1939 mnichovskon skupinow odla olympiskych predoiso, Hiay= jm clefom telto Kenstrakicle bolo postavic yrobme = momtérve ledne= Auch’ yetroa, Je orevedens’ ako ote oplosnik smiesanes tev, tis ie 2 ocelovseh rirok, kris koran 2 deers, Samonosné kridle = meno zadeou Wraaon ie ria polotent nna trun, Kridlo mi lavas rosa kriiowy, roslnees) po ctasel aleikami. Pomoces) nose meets a ‘lealowgoh Seetkach kridetee, Morb je cel8 poilelmuts pevstelion, Keidlo ead keidta watomalicky sa eapo}t (Pomoc nosmik, sladeoie kefdliok 4 bradactch Mapiek: ety up te 1 eeefuvsch Fluo. Pio seu pred 4 ped prednou franox dose) plo hy, Yalifad fe raamenty. V trae Je mamuatovare Kolesko. ktore ax cha prinarnd fedigou mateo, Smeroré Kernfdle sa salt ton fedaom Lovani: Montdt ealeho vote roils proved tyre mudi ae 3 ake fitz, Vetted je opateont ferdlacia Lapham ¢rpu: DES, See eee === Rozoatie 15 cm, da 7.08) m. w8- be 1.38 my rks trum cm, nos loch 123 yw’, plegoe zataFenie 192 ulm, vik prardouio listedle 16 Ae, wba 1a ftw 25 kg, ithloet 163, oewel plechy 6 stuphos, pola: vanle do V3 stupse. Llosa 62 Bit bevtos fod, Dovalend rchlont vet Men= ‘lay 20 bn VA - (06 (Rhsiolaad) 4e sysahor jonny yelrow 5 maivBe= Sie romatiom rfchlost ort } u Wesavesti a dobrei obratnosti Lie- adhe zochovivs dbs feove slat outlet vethich richloniach, Lah- noni. Sam. ‘oené kevidlo sierne Tomané eM, fe Jedronorniloré a Je provedons 2 toch dilen, Stredad Eae® teria tvori fodon calok 9 irupom: Krill rnd tar volmi protahiohe Uskobec- til ¥ strodaey ianti ie. opstrené profoer Zakorshil 3, Mors pee hide peoilon G5 532 ¥ amertchy profit MA. Keidelho je wslidane fede ow ferzneu duratoveu sdrkeu, Hlay- ho ce mune « eh Yj aestikt zo asfechleneho buku, ndé Je slayba kridla nocactueho Prevedenis, Trp ovdlnehe prierezt nd ¥ predael dast veh wibberatet- fay best = plealkla, Mlesto 922 pod rage je amiestené centring bom osko, ktors sq Jd eatinnutnt ma mal Test, takZe 1 ¥ tele pole sa is yoteoiom pratse, Veteut fe opateeny brediacini. Hlaphans DES, Rosette 16)M my dln 2.04 me 95 a 180 mi aesné plocha 117 a. Sublos€ 219, ploiné zataéenie 205 gin’, via prdedacho Hetadly 12 A véha 2a Llu 2D lg, Mesanie 65 cmjseh, pri eyoMlost SS Tan/hod, Ktzavoet 1:20 pei rfebent 90 ko ved, Devolens rfchles ete some 20 nl bod, i SKOLA A LETECTVO Komorovy drak ,,Cypridn | Deak je acvol¥ay bi Vote! suo] 924 ako vedueh (labia a value Jed of covvstoty Patio vaducha}, Draby sh Fednoplosse (owted, Seahatnie,hwotaes) » vineplokné, ice laeologicho aku méza TyC roracbe2nG vad sho ako a e= {udle-dveiplsSnes» eisba fret Momnory Chevviee, Sbalale) Homecend Aol let bex stvoats, Niokpéy” sa er knuuorimn devil ee hichy peloke Ib plod, tak drak sa. mone ekoionivi dak suis Nowad lel ithe .Cypridea warty Ive. ttolibulakease tonory a ‘ive hilly peel je ed séeak reise" (vist — smieSoa? = Mewory tet), ‘Toatn vn diaks fe vx dena redo, Ne tohenvenom Itsom come lov Mealodkalshjch sGisfor sa Straniki dostal ene. uve slorenselo ahiira Cypeling, hrf pedta Vscowdy- a. clover tt Sach Trach Korén ae Thmasom qavhtl a? kc Mose pal Kyra, W srptewhit v leteehfcl: brd¥nork sloveoskfel stredufon &201 hudine uteri shui yNéeky © letectre® asijalnosinbil Lela! zc, dha “Grorigna”. Crpriénn santiiome seskorsio uke sshoed sianies Stars fev! pada 4 amgdelew kiedho opis stavby: .Cypriins® re mosulky trupu Pérez wycetie Deevend havira -Cyprive! Je trols 06 olechfm 9fciekan Ich vers footy kelmy hranot 30. zikladiou rovnostrenneno eolubotntka, Stana oluholsihe (s20eea rape) Te pole- em alhsch nowskev dm Se are epee lhe, corupra po 1 ew, 3V7Tultor love rimy rordefuié franol tupu Sith 190 em vordelime eertz0w na Ae Eee t eteyintte keene 2 del, Tabi aibame { beds. n St polepeipoperom: Drove na dre~_QUMR Bemacice slay ramekor, eer ert Oe A EOE Neeser hart ge a see a Bes Lely ow. Br alepovasi Kostey pocorn Kostra btome zlwlovie dvom sp6-- pearing tere S.bekéne hone shalt Tento iranol fe wz zalsteny profi 1. $9000: Pravounle uonce 34 cm aku 3® can vzperam, Prot tats ain aaktine sith nt 3 Keusovsladime teliholncor Shsiajeme Fore ABC (cbr, 2), datskajdce ax olosky Cho. rami (ABC) 2. tom haidy Sline io Kitov cham nepine nalé oblate komory CADSR.” RSPO, tovort.nigheky (oe, 4—naknensi OPNM td amere. uMoptedak, tcojaoln) x ad i pod toto pre. Takieh ohifatniton fe cpola 12s 21 elethovt nielejhy (ote. 4 — vies dhiorieckam, Fleako srafovany woluholnt- Réa2.spos00: 7 dvech 12 cm nosa Seotavaleme » nlepsjene an papied hor (obr, YAM. BN) 2 70 4 hunoy fas Koro emo a nostril pros? (om ts @labk (or, 21 AB, RS, OP, fevnostranay fraluhcini © stranach MN) gorscou borovsch « prewlefbe. 50m, Prot posimatly zastime si yeh waelsey foe. 3 ob. 8) sen scimicl rimeéek Spendlihant, Do pine rebrihy podgbnd Soted tens Aekto afskanel isblény vMladéme a fraaolove;hostry (abe, 3 ABN) slepuiome asleey a élnky dale Postup price’ pemecan kenilibew Ski vdeo. (Su rut vAladéc ake pec 4) pt tolsninhowsch rane me pevice aedeh jedoltivé. reap, ~ Echook. thy tn nthodou nevtepify). Na scheus Vsrchnuté 2 eebrky. (3 bend steny ie (48 hodin) rotky celhe hick hranola) lela situ spolit few 4 rd) statin, Fata vee, ake vlepoverie osnihor Po vosthault vietky Sissi simécky dp savcnin eliacchor postu pee spolime ve sverike v dea ok w io. Tente spéssh odoordcame moat ‘ike Clenkovou alebe eepovkou) reutasen sation Soveteme zirery (er. prt sou) zmensenin (s.") ae ns = EET faa, Pet ich zmonseaom nanishant ‘ab a nitend ysotuy fe ot pote Otegovaaie homie wanierom: Nitkos systutent Kestru peleputeme silnse, ae terkyin iol¥n pagjerom fia bolene. Zipesseniny.xCypriéne™ (3, 22, 2:1) enon madsldecky pas fahows vereamentowy panier (ANC ‘om, Pri polepovanl lepine apier hia gaplertenkeuvratvau nerychle= schndcim lepidlom kascinovsan ki Colirseyn mn fotografickim, City Skrob, dextrin arabsku sume ae~ ‘odgericame, Symdetihon alkdyae= Ubivate, fe aiine hsgeorkogicky (pei- ma vend gary vedic) » eenens papler 2 Ietr sa razlep. Nash Gy prina poleoime évoml os sat Balpapten (436) cam) oda fbr, ly Nosaik idle DE cite nie ‘as hosiral) Prv gelepiote pre (@ vouku). precalersivee falpapiera prelmems ce 80 fm ‘stinky a 2 vara etlepine tba Komory. Pada olenime aad fd tomere imontovanie a polepene Kridel: Borewy nova kriel DE. Je dy ako oan teu AM cb, 3) pel arene inde draka priperaim ho simerne silnow mithou K predno) ke RS, Sechou a Dolor elim rik gestonoys Dlclom. Drak asic rozmeroy (1t0 omen do V ite, Proto noe ‘3« abr. 2] v prasteie ka rorreteme, dve potovice nitkow a acclooovéer lopidion spelime > ‘lejtou VI" podia obr, 7. Tente lo- men ansni ¥ Hodoch R a S nines hme (tia aceton, Agpelo) predne} Komore tee 2a vzbereu Ri ‘Alo aleraje kridiel nepnanay fonhe sine mary ADM a BEN (ohr. 3 — oe Pripevaesie motiza stele nou aitou na koacovich odo rota, (D a\) vid y obe, 20 Oke Irojutieitove Keita polenime ro Spodne} ste bulpasierom (vd b Korané pleehy br 1), Predaisvaiéee okrale balpepiers prohnome ashor g prilepime Kc papier rad motizom t Y priestore strednel prdzane) komory Dy 3 em once nosh bride pee lorie thors 8X25 em thie ‘ml balpapieru KC ploche kridly a tak 2 coll dees, hostey drake roel polepeny len steed aoane 6) er) 4 stredni tretina spodaeho nosaikt (cape /33 cn). Zonta ut ten pee tenkdhe slnche motdza sho du y prve} tretine spodaeho nesaika trap ina be, 13, 2 toho boda v5 chides 6 si) Vay drake salsa jebo potona yo veduchu a stipavost. Cyprida st 0 tron 20 abel abcha (premer pe Yetru strecme) sly 8 ope, 13 ¥9 ae Zeng dvodiisn oblikors), Teta vély Silané ramene anes 3 dily 0 33 sm teetiny teapa); & bode ¥ a Iretine spas Kolmien sa vedorowné ‘vik oa Wwojuholail, hiory prenes svi ma Jo} Tov stra vinikol rovnoramenss tojubotnil, Fe far veo so bos trete} tetne sibel same. redasho ahta, Tak =me, dost vah tole. 0) Na fehte vahach sit slucky (aa oot. 1 sd ir, do Horde st zavletie ade adhe (X) Hartovacioh. Task (IX) Dod silyvelra,Praviior Silas etor — prednd slucka, slaby viewor ndad lucha, Medat tm slant Jedae roahodee avch je tam, lo Je na obr. 13 Itod lomu moira vik), stain slathy nech st pred w 28 feu nf Komerovs deah ,Cypdlis sa piste ‘ko ing fedvodachy dea lovaceh Made, 0 yytahu dratom = modeldrsons pada Ponsuorsoi mor | eat eu 8 rosa bel 1 nelojek 1 shiek tern a ple sapien + 7% efatohe tev S| povlak Komte 2 | olrnie rida 2 $0 wftabe kee 2 1, sik, (ued) 1 wa |. wtelotha Hare, tank fa 1 |, Rontovaeie Janko 1 14, | ceatexs lide ios Peantm Avabské fica » tasty = danke ag slur -DRAK /EYPRIAN Y: we ‘stavebnich hmét: AR Roamer Hota DXG0 min AXSXIRD on (81000 san 0X20 men XIE a sealojha 1228 am nse lerton sat “uhh rr bal. panier Mele tuk silef mole aad 85 ms aki wad noi | ocd 8m ke lenovs ha ir tg saxaoycro Tanoey motte poi Ba ‘ele eet) rozmer ndiefok (bora; preeleky) Je sex doer. Waka LETECKE NOVINY _ ome IL GB, Bo, OD.) TD, X, BY, CO} mh, FY Vit» Vir 1¥, Gone N. 8) overs ot I. (ficrne a traf Ten) me} Tet xilh( Mm 0 Prva letecka vyprava do polarnych krajov (rm Lotwcks sevingbtuniew) Robert, Tend ew York NEW VORK — Prod novoieashd Jocks vedeckd yynrava dy ame famerichel Arkiidy prioravule a2 9m vsbadevanis svole}sikladne na Fedorcl Seward y bllskestl_kanadsho-aliasehych fear sik Walter Wood iste tues hho dstaxu pre Severs amen «0 sfdlosn v Neye Woche Kon? ale tabiey eedeon cfpeavy ae eovtieh, Malai loam vpurars bad sock! Discoraied « Marverdske) university. Kalifornskel tschnity, 7 Americ! ‘emenitne| sooloénost, Kanada. ww celesttueho yyskamacho. yyhoru 45 Torenttke) uaiyeraly, ‘Vybrava.notetiHetndom Cola esprava sa owmiet dy efklad- neh tdbors Hleadlom iim Nore im swingin pilin Slouksoh test a nortsloseh pede on ho, yin sone Azul» ikon sche litndla, Tiladle- dou take ind vloley eebavenis x Jadestins of muse “inf te? eoaklsie! hay elektncks metae a ralaroe’ iteed, petenOnoben? fre ySokuan he Tudors Liviadle: tule eskortin.shudaaset Dpetioviny (me ePskinnme —yepmary ‘ite: lor a dapravi zariadeate yn idbory ve horaleseeké: vEpvany Mowne Cut « Mosut. Vaneruyes Wood adiracike £6 etal. 2arueh Go nalvitha poksbltvestvyshume aych esnrsy a uiotes dm vole fade est Us = neslanie y¥prery Délame® ins wrMasasec valve v4 Drink, 2 fSente spiscbom #4 vy rave’ podari ustwtocnit a rake to, 0 predchédeejacim rjoravdim ta. Io alate okey, aleho Ge st ui Yvindaly sichotko viorav". Ulohow teicw peeves, sued! yd ene ,Saew Cormiees, Iule. vice Micra aleaoee€ polotvald stander toni bide raltadnon iu vfseumns ¥ Avkside, Hlavngen elefom ie 3 steom ulsceoliglt tasien 9 Tedave och 20 14l88taym arom ae Be atku fad a sha, vytydreale [ao (va dch rai = ae poh fad veh kros. Daliia fact sfaknrmpeh, Dee Fame enlett « Winona. AK wetuiloreaia tein slaniee somtisd vakladact harSi hor ta fopeard Xk [adoren Sean y TB’ halkark nbs su vsatavaG sa hosing. ¥ bord bos jodne veflek mative 1 mpteay ibd ad auetro Soaks uated burl uselndnen® othe kena boot shiana eisoné. shen sy hile wa Yad sostavonat apuiv3 ‘Zescbovanie presoeon padskey Clovis vFnage mdi vial. ako Yelei dotemiss lint Welnilin — syst ecmneh, AK adoraei Wood. baie buat fbx voueem th Scimayevan' sfsledkoy teh wfshue AS a whats prin ¢ alder vf cam. Wood soagiies, 4&0. sa butt Hteshovat wfekuniaé” yiprans, Po loan fo a 986 ers, olf Betas nlckoFke 1 sKOr nad rss wav 2 shoo acmoenk Jatthow ma tee ged ladock edseby giteeviee Tass ff ih rfnmerysehors « pond, To ho Ish spdenha sa tease re me scberenie bovolezeeseh se Moré ee polesia 6 sferep mt Monel Yaneveves, misepSsivdisint sede vei vent Sesemci Amerke « Hin Monat eck, Ne Hoty tadih poten, ions fee vile Shadi, Woe pripevnent ts? Taiko AY broad sje ot raving 1 yi sabe iaviei A riot nomolel baths ednjes, Hala ‘alevand sation saad et re uvolit pale thre po. ks Vorars bude maf dve 2ékladae Scloa bade © Takyine na Abathe G31 90 Elemestoe yaeagaen eosow 1 Ahora w falovea Sear Arule 1 White Tore na sikone, asi 20 Hlametroe aladnoy Siarew ot ora, % twobto bedor Mili sa. do ruvat potrebne potraviny Coltom ee vote = 18 al 19 iste niki vinrars. exammajs Weal Nakofko cable fAbor time ton AB vobly bude mnastet bye rady tact sfpravy an sestich, 0 fat Tene Bi danrava, Wood zvidst edicaniuie, He Me 0 veleckd wineavi, Mord mie je bee {tajomnd. Desidvs visk: Nate objayy. ‘ui wre & dlsporict Kanadekel a merictel arméle pcipale, Ye sa Ich bide méct pout k obrannsin ‘Weclom, AVEsk {0 nie le Mlavasm dlbvedom nate) xxprayy: Nasi bax fx cefom Je Studovat wloceuligtu V telto vedo nednsataje titi Arce ‘ka aroven Sevietskeho svizu, Vel. Briténde m Syatelars. Rader oowmahs sede THHo vSpraua, AEs pred tlie ton Arore Ssrei k pnt we fatoeoel Rar, Alors mito prispésobens seldicijm sedaerim, sa veZiie A moran bly Fada a le attonia tri ane, Wsomca mala dolor Jadoweu Se svar aajutskorSie 24diatkom laa mb ingste zestot 4 Arktile se 4. oktirs 18, Rete yoraes erties! pelotr ati sfaudeu, Klard hide woe pout | Duléesoetiy dfn Woenk, Ze Siw Caraice™ ex Tele cpahornl ka nlich at koe ‘soemverseeoowesenseecenvoncenoensaneccedvecsscoeeoosie Americké priidové stihacie lietadla cez Atlantik Po tapetusm prolete 6 anslickyeh stihiegik DA Vampire da Kaneda TSA, unsleleval. biel 1 amore ‘foh sifhatie pu Lockheed FA) Shooting Stas, Dri lotw bela eset 1 ii ako w angen, Jon ome ‘ol oparng, 7 veboia ne rind, Sprieyod tuto Tetedleat ori ‘tre Timid: C24 Skermaste, jac » Ta C242 Takoin deine BAT poruest a DM suserperast€ Press sn os ogni ako dist votk¥ek [oteckfsh cevitens Rion! hud nokragorat nal Nemeckot, Zvieraté a letecka doprava ¥ taprcrged nbldndaget Wetaéeh Si Castin) yhoafati” wrx demon camleké “event, Pte neste vent xvldstuo pronoand afta ‘ela etalle Skeemaston at are. spolufsesti BAS ual) Lap Ihe Hieths ¢ pantoror, Ake poten: xu mi lh cost 2 Kedane do Fiuotcs Anes y2ali pte wankers ive nsiathos Poss tc bla Keck 1 Piloingn proven, hy peak mala vfuhéen? doer costae! sorffent “beapelunatPanterori vini > Tisadle refi patio. Chovel cokom pilin em, “Loleore zpeavy Kvalifikaénd sitaz slovenskjch plachtaroy SNA. UPY usporladal kvaliftkaind sitki soyenskjch plachtiroy U, teedy, klord nda Gel pestytnit adj sleyenstsim placs- rom prileitoe® aadobudnié polrebed. pretekérsker rutiad a re7siit fet slovenshsch wskonnich plaghtaror. Star sn onvanizovato na ole Seokom ednct a prebienala sicesne aa 9 Ieiiack xy colon Slovensk, Zigastnenich je 14 plachldrey ae 25 vetroiac, east: KVS Stranih 10 plachthioy Pachute Miku Bole, ‘skied a SNA Traova d jlhcltinw Safes dosato: Ballo prowic. SNA Svit 5 vuhtin aia 1998 metrow x Rudolt Sebote: 7 SNA B Bysiries 6 pctiiror Tigey 1870 meteor. SNA Bratistva 10 phashtites : : SNA Penns 20 MaEHEt. Bodové jslky do din 10, 8 16S SNA Nit 2 diac pets SNA Fifuhovo fipiwhekay 1 Milan Si RVS Soot Aad SNAP, Byatice 1 plankistor pores 1 uduly 1B, idle HAS 5 © 2 MUbuids Hilo IVS Remruke 10085 Prete sionbig 31 angasts 194K. Slaybu namic: t vortorfeh kuulshror — Garomeza- 3 RedallSobele ANA Ten 2415 Fev vykoadvali porsi@iuon anual eval: TTL finkelade, Hiri Wok tars esd 4, Karel Bole KYS Sean'k 19108 tuesekom a Sitaniew odneme v= ‘cnet Shateat i onekGSeas Syurtoviin ke Viedo Budi RV8 Strnpde 1024 ‘Binion ANG reali Navrsk wasiarnivGara yi fasta dhe 6, Palo Jomigee KV Stvowik 18002 Shily sa pocerahocnd vSsladke, a = erase V1 ce Minds olaeiite Milan SWi io Taléw Lelfdom KYB Sirvath 2.058. Suteatly Vitel asuseteii 13 boda Seu M6 min, co j2 vols samme ea alover= —S doref Rarmpaie S34 Trvsea Sit sia edaga, kenge, Peltdyal ‘ oakoctel satel Lreiaich pads signblaych Skiow a Loa aishbnutis eleu mm aiemomnin avekeronie six if, Kind, Skta Ska Tava ebifho, Ya oom 4 és, Pokotl, teas Kurz navijatov. a inStruktorov v Trnave Dovsronfetro doviars, Bie Teed y eoneveksin prutstiios + oder sjshve Ne Sowounkis cspotidn y Steckeho peavaa aarieacie Ginditeh deck yas rin DHE ay lie Dobie) meteordonte (Dr, Petrovic) WHE § Tatove huts pre mustatey a mothanihg lew (Pls) spafovacts ingteukiongy teidy S. Neukobehin matory. navies. redoing’ peaks ricasinie 19 slachturor 2 odbotick icky yyevik iemba). Chvirvan= Pheitass, yoshytta tltsiny pexidbin laa Pes, Rastrion, Zilina, Petey, Kotice, sis Vole vot debed —victhe Sl Fifskowo, OPE» Baaské Bystrcs, 1) sookoinosi dfustnikoe. Tra lors vyiouall dranh $40 Starbiv-g s3aleituat sbeseroet qi ele (rent 0 HAM et Ryall abs sebethon “at Weeletookroy allot felvoeali Komplete?” toroticky = SMA y Tresvp, faverea hers bol Dinktiky you <> ovlaeinstn 226 shoes a po Je) would alo dd tefom ma toby wilefa plachtiza pei Youcktho zeulyre apne 19. ebe abospofevan! Jetceke) prsrédaky- slubovatow dtartovasieh navifakoy 10 Kez sa voll dobre spar, = ool pllefor uiidefor trledy) Nig. 126ato scion nails dn’ lo tee nopsiar= for plachtérow (arad, Oj, Zverom five pntasle 8 sin esuheeh yo prakiithy erik a 8 dai ss yenovae eho dra ‘motno KonSiaeve’, 16 Lurry obdeb Wl 0} eh ne ‘bstaine dare 9 onde treba sholeniy tohote dete ovat ch salvacsla poromnast, ked2e fnedosiacuice daesnsm pozladevkam Fenoreijeh irodey a celhovémny 8 vi plactienia| i ‘eeeeeeeeeeoeooeo999000 zo svera Sovfeeké tetadio Main 12 Sevitske dograrné fietadlo. in skoakruorené znimymn soviet vhtérom Tjatinem = ‘ovale riamar Jet na tnt Moai “Chaperaveka, Priama walinonst—& Leo miest fe okee 7A kaw Lisledié osha iternisiam Ae sa arf8! cope costewndho nyo Iucrielven éelerieineh, tak ak to Halaja dopeavay ‘ule’ yomrr eiea fsisasoill y2> Jock’ epeloénnat Certesad ag Jolew i reanyels dem finch, ‘rostiacnr nde ya Fee akin: 100 x mut Feleaneon, 12 an mill etalon. Anelianin sfavat litnicich sheene Auplickh tovdeen ay Hetallé Bron ete Bon statis leaked Vato Ai 9 149 tench, Aton jas ta buiske miniwestre que gaenhone in Fiots Hom Uk vamatud aks SI 15 wall wphouaé fous sbStoloa lot Keuenat 108 1918 a, ee Setit na init Levelt New Vern Past pel pi acre sitar Sto outs oats ‘Westane tr ydin ae = pokuey ar americke) brole p i ita ain mille anes Em Lhe dakeis Uradné zpravy Cot oe Poverenictva dopravy, i. leteckej sprivy na Slovensku Za Igorom Maikom . . . Dratisayski_modeléri, Tete a Plaines le, Jogo plot wueeek a Hetil Peet eae roe H Mae Détun rae.’ Miesto unr, Platnost dip, do: | vege spoataat na svoibo ale 81. Perealf. Michal $7,VIU 1610 © Boda 2% sovenbma 148 | lepsleo epoluorazovnia,letca, %2, Zalneky Je 2.1188) Aarlatovoe 1% novermbra 15. | modeldra a dobreho priate $8 Smeby Pavel 3, VY, Ws Volos 2), optomira 1018 | Y teen lcd ame homies po bk Shpka Gina 1, 11925. Maen 1, norembia 1908 | eahoval, eshatol joke alats SS, Las Jie SRAVAM Brstara 1 okt iets | yar Aviak Joho vstevae erd- Si Coniedlovd Sioféaie 24.10 1627 Stipa 2 decomisa 1018 St Horvdtoss Mina 2 VE IM2 Zeontin 20 sptembra 108 8, Molar Laews, 3815 Sydav 12 marca 1988 180. Cast Miolal 108 Preier 4 oktione 195 | Jey Tisha kleteskoemedele- 1, Sutak Télioe 108 Dela Sereda ils 1018] ke} pede bots ok denn BL Mali Imrie © 111, MT Lama ‘ML maren 1958 | ju nevedele shentif ani bttincs 8, Dasborak Pesdiasied 12:Xb 1919 Biehidae 2, obtabna 18, (0 Blaze Man Volks PA obhan 2048 BE Pidnosaks Zora Nesluta sos oF B Bestia 198 | Srot ae ol Ysine 295. | lsc: pracovnicos Chorska Fs 24 ss 3018] Tyoja ska i tetectya_zostas ss, Mamzak Michal Parkan 1, il 3088 | nay “iartacln rit ladeen na {, Zikaly Imrie Kusy 3k jan 188 | Setme vets 1b, Valaeh Ladshcy Peorsal TE ila 188 Wh, Magar Jove Trnava 12 jth 1048 —Laditay V, — Kost, Moravee, 402, Tigo Michal Deterive 5, amas HS Ye vafom Inte aenvidaaty do akthe 18, MBian dan ahr 10, seotembra 1548 lotaihe fovea sa elasto dents, OL Kevdle Eodorie Tepaiéany ‘aussie TO Ay ax eneole stat ectanyn plloe Wo. Dfeask Mireslay Herady 9 Siew. 24 septembre 1818 ay, pellicle tw anfhliSe) cdots 100, Sted, Ladislor Brody ‘i. oktoims 1048p parokiuba [D, Britsine) ake aa WF. Covoialy Pat Bisreds 7 wuguta 1046 ghoete stot xayinskm sintom, pre WS, Sale Jazet Pesinak W91E Ernie si podmoons informe Hor 109, Majoras Imei Untersicbenbron 27, janutea 196 She pyle y, MkIS Ene Lalece MO: Guetiay Jone Ferinok 2B auewa 198 Sh poeta UL Bekorid Meat Periuok ila HE o Uz. Ralormake Mela! Matas YF 1918 Mend yjhereoy leteckel betlorky: M3, Simwanié Onde user i jl TMA VJ4. 18, dna Loterkgch novia aye: AUB Milan Peainok 20 Gals 3915 rain ome Toteok eritoven,Prinic Bede. Vader Nia 2: coasts IDE Sime meus Hustase sero fk Jone Nopsttary 4 aktabre 1018 4 cogu die Tngelond, Yells Ben- Dilkovie Ales, Uhorska Ves 7, febeuare 1041 "Wten $6 (efteadony Tot na eoneooee _, Biilislacon). eooeececcoasancnneecoes. poreeeeere ee $6 2, cena Oplet Allred, suet) Raya Pilot - dvojmilionar le ot Btn at = Viktor Markorié Kupallo uci Vet- meter a zska tial: Pubt - dvoimie 3. cena Vladimir Heaticka, Stroche= oa vlistysooKew vosnos fetal ake tlonde’, Obie odaialy na ation viee-Brumoviee. Past? wily 29 avin ilot aa siirskreh snaiiven. je vrobinsent zomogufs, « litadlom — tenoroGae paedplaind Letcokfels Na a2hsel stcojeet podatkal ry3k0- Yanitaiicim a» mad vevashon a ina noe), 6 lly a vrixdeval nové leiethé hy sovieishébo civladhe Ieectvn, 4-1 cena: Emi Adami, ma a Lap a Meee Meares UE Yas set 100 trae terval ¥. BSP. Bator, §, Kapallo briail Meskvu, AKO be- Kepaite ¢ mosheveltho left Ivan Zembery, Novis Zilli. ions leer ryhonal 37 bolevch eto Colom ‘Soviatokom evise alka hy tv stuvelni. Gra (lea yoda ¥ tole neprietola, bomberdoval Kré- sng naili mestn nad ktorim an ne rls Lectecyeh novia) Tovee a ine vichodepraské mesta. “Tegiuy" Kepatterora’ Metedle; to Bodeleh Sebesta ata, Hel Po ukangent velny.yrati sa Viktor Tofhact de masacie serie are, Hora thet & Markevié ke novesibirakema iver Testa) keajnscel oblast! Yel VM, Broda, Presoy .Budienos(-t5"s civiladhe letectra Menovali he vel du, Blor, nds, persia. ates Kupalle. 2eslong aistapeom besa tefom velkohe dooravacho stois a mane Vela Bazant Doin! Bodice 199. ». plloions-Tastruktéron. Nau, ietat “#0 seviets tote oblast Vile -Bades, ssnoho madi piler, Kort sa we~ Naud a vast st 19800 con ras Vcr Maashart, Brotisiaye, r= kor sali selitefini dogravnich lie vamtaaeckshe loteas Viktor Marlovie —yaiskt ule f-MUIL, Ludiel, Viktor Kupallo ¥ naikratiom Kupsllo bot vsanamenand visceral Bohueay Ryo, Rosary, Sefacike= Sane elite vol 2 aulloniy kile- medailami a radiei SSSR. sey uy Nh » Tao LETECKA KRIZOVKAS TAS AME snite lete-Ke vedomont? ‘Vodorovne: 1 1. Delile! svetarsho rebords aa vit ay (1783 m) no sheatkow krstntho lorchy rospitie Gale 38 mt ktord bel ert skidabnom ele ndsiedkom fe Kmltniakrel havaroval, I Ye bs (en). 10, Tkivka: Nem, dvoimlestay, yshoany vetreat famer, 2 mole dope Ietadlo, rane eget oa viehgch nvcterjeh don pravnich lake Kolm: A, Nallahit doposiat skonstewn ‘item stom ste Ce a eirindrodt rfl Usui Hoa lates y a Pom sa, solvhtik, thy Urapdote ys Soolnle psntafor IPP navshoje pra ews vedic mi Kary vey tom -viac NEN vee Teteor ckrobalor na ovi- TOS sent mestemé fadewt Leal finjSom uombiom uf wedel Tull, «,. Genie Joonlugy tis rlstay nohew Wale, Kora studule vassie vests eves, Te lea, 7, Pola, rare podSiackouts lenle kri2ovky zadlite 0015. Progen trech epranysh i eumentie kateaym TECHNIKA stavebnd té. spol. Zilina prevadza stavbu a projektovanie letist ie SAN xc SEMENOLES Wy Lipt, Head iovsu pokraom Tako autor prehn fo. Dodi ict mien a taklndtze hy Riaditol’stve somendrsleych 2évedev ététnych lozov Liptovsky Hrédok Lutobné a farmaceutické zdvody suéroring podnike BRATISLAVA, Hricedoslavovo nam. 14 Telefon 40555, 40-69 Vyrdbaji a dodévaji victey druby fuse a aor pv letock a inf priomysel, Zimnoré a cbchod 10 stojich tavodors SMOLENICE, LIKIER, RFB BRATISLAVA MATES SURAK dnd epriva, tovire® na koe BREZOVA POD BRADLOM Kubaiiova a Bellus ped aérodae apeivon Liptovsky Svaty Mikulag maa ‘Mirada priv frmy SAMUEL SCHLESINGER Sloe, forby. chemikste, moteridiny tovor TALINA - die. tol. 2191 DNES" ohlednd Festi daper PF sluts CLIPPER CARGO

You might also like